Διαδικασία : 2018/0109(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0389/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0389/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/04/2019 - 6.21

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0353

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 861kWORD 103k
23.11.2018
PE 626.718v02-00 A8-0389/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πολυετές σχέδιο αποκατάστασης για τον ξιφία της Μεσογείου και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 και (ΕΕ) 2017/2107

(COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

Επιτροπή Αλιείας

Εισηγητής: Marco Affronte

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πολυετές σχέδιο αποκατάστασης για τον ξιφία της Μεσογείου και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 και (ΕΕ) 2017/2107

(COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0229),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0162/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0389/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις, ο ξιφίας έχει υπεραλιευθεί κατά τα τελευταία 30 έτη και, εάν δεν ληφθούν σύντομα μέτρα, το απόθεμα ενδέχεται να αντιμετωπίσει ολική κατάρρευση.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Recital 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Οι ξιφίες της Μεσογείου που αλιεύονται και είναι κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με το σημείο 17 της σύστασης 16-05 της ICCAT, εκτός εάν εμπίπτουν στα όρια παρεμπιπτόντων αλιευμάτων που έχουν θεσπιστεί από τα κράτη μέλη στα ετήσια αλιευτικά τους σχέδια. Για τον σκοπό της συμμόρφωσης της Ένωσης προς τις διεθνείς υποχρεώσεις της βάσει της σύμβασης ICCAT, ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/191 προβλέπει παρεκκλίσεις από την υποχρέωση εκφόρτωσης ξιφία της Μεσογείου σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/191 μεταφέρει στο ενωσιακό δίκαιο ορισμένες διατάξεις της σύστασης 16-05 της ICCAT για τη θέσπιση της υποχρέωσης απόρριψης από τα σκάφη της ποσότητας ξιφία που υπερβαίνει την κατανεμημένη ποσόστωσή τους και/ή το μέγιστο επίπεδο παρεμπιπτόντων αλιευμάτων. Το πεδίο εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού περιλαμβάνει σκάφη που δραστηριοποιούνται στην ερασιτεχνική αλιεία.

(8)  Οι ξιφίες της Μεσογείου που αλιεύονται και είναι κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με το σημείο 17 της σύστασης 16-05 της ICCAT, εκτός εάν εμπίπτουν στα όρια παρεμπιπτόντων αλιευμάτων που έχουν θεσπιστεί από τα κράτη μέλη στα ετήσια αλιευτικά τους σχέδια. Για τον σκοπό της συμμόρφωσης της Ένωσης προς τις διεθνείς υποχρεώσεις της βάσει της σύμβασης ICCAT, ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/191 προβλέπει παρεκκλίσεις από την υποχρέωση εκφόρτωσης ξιφία της Μεσογείου σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/191 μεταφέρει στο ενωσιακό δίκαιο ορισμένες διατάξεις της σύστασης 16-05 της ICCAT για τη θέσπιση της υποχρέωσης απόρριψης από τα σκάφη της ποσότητας ξιφία που υπερβαίνει την κατανεμημένη ποσόστωσή τους και/ή το μέγιστο επίπεδο παρεμπιπτόντων αλιευμάτων. Το πεδίο εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού περιλαμβάνει σκάφη ερασιτεχνικής αλιείας.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Στις συμφωνίες ναύλωσης, οι σχέσεις μεταξύ ιδιοκτήτη, ναυλωτή και κράτους σημαίας είναι συχνά ασαφείς και ορισμένοι ΠΛΑ αλιείς ξεφεύγουν από τους ελέγχους παραβιάζοντας τις συμφωνίες ναύλωσης αλιευτικών σκαφών. Η ναύλωση απαγορεύεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/16277 για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο, ως προληπτικό μέτρο για την προστασία αποθέματος που αποτελεί αντικείμενο σχεδίου αποκατάστασης και για λόγους συνέπειας με το δίκαιο της Ένωσης, να θεσπιστεί αντίστοιχη απαγόρευση στο πολυετές σχέδιο αποκατάστασης για τον ξιφία της Μεσογείου.

(12)  Στις συμφωνίες ναύλωσης, οι σχέσεις μεταξύ ιδιοκτήτη, ναυλωτή και κράτους σημαίας είναι συχνά ασαφείς και ορισμένες επιχειρήσεις που επιδίδονται σε ΠΛΑ δραστηριότητες ξεφεύγουν από τους ελέγχους παραβιάζοντας τις συμφωνίες ναύλωσης αλιευτικών σκαφών. Η ναύλωση απαγορεύεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/16277 για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο, ως προληπτικό μέτρο για την προστασία αποθέματος που αποτελεί αντικείμενο σχεδίου αποκατάστασης και για λόγους συνέπειας με το δίκαιο της Ένωσης, να θεσπιστεί αντίστοιχη απαγόρευση στο πολυετές σχέδιο αποκατάστασης για τον ξιφία της Μεσογείου.

__________________

__________________

7 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1627 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 302/2009 του Συμβουλίου·(ΕΕ L 252 της 16.9.2016, σ. 1).

7 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1627 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 302/2009 του Συμβουλίου·(ΕΕ L 252 της 16.9.2016, σ. 1).

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)   Για την ταχεία μεταφορά μελλοντικών τροποποιήσεων των συστάσεων της ICCAT στο δίκαιο της Ένωσης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την τροποποίηση των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού καθώς και των διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου8. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(14)   Για την ταχεία μεταφορά μελλοντικών συστάσεων της ICCAT οι οποίες τροποποιούν το σχέδιο για την αποκατάσταση του ξιφία της Μεσογείου που ορίζεται στη σύσταση 16-05 της ICCAT στο δίκαιο της Ένωσης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την τροποποίηση των σχετικών άρθρων και των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου8. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

__________________

__________________

8 Διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).

8 Διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει γενικούς κανόνες για την εφαρμογή από την Ένωση του πολυετούς σχεδίου για την αποκατάσταση του ξιφία της Μεσογείου (Xiphias gladius) που συνιστά η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT), από το 2017 έως και το 2031 («σχέδιο αποκατάστασης»).

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει γενικούς κανόνες για την εφαρμογή από την Ένωση του πολυετούς σχεδίου για την αποκατάσταση του ξιφία της Μεσογείου (Xiphias gladius) που ενέκρινε η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT), από το 2017 έως και το 2031 («σχέδιο αποκατάστασης»).

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  δραστηριοποιούνται στη ζώνη της σύμβασης ICCAT για την αλιεία ξιφία στη Μεσόγειο· ή

i)  αλιεύουν ξιφία στη Μεσόγειο Θάλασσα· ή

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – στοιχείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  μεταφορτώνουν, και εκτός της ζώνης σύμβασης της ICCAT, ξιφία που αλιεύεται στη Μεσόγειο Θάλασσα·

ii)  μεταφορτώνουν ή φέρουν επί του σκάφους, και εκτός της ζώνης σύμβασης της ICCAT, ξιφία που αλιεύεται στη Μεσόγειο Θάλασσα·

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών και σκάφη τρίτων χωρών ασκούντα δραστηριότητες ερασιτεχνικής αλιείας τα οποία δραστηριοποιούνται σε ύδατα της Ένωσης για την αλιεία ξιφία στη Μεσόγειο·

β)  αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών και σκάφη τρίτων χωρών ασκούντα δραστηριότητες ερασιτεχνικής αλιείας τα οποία δραστηριοποιούνται σε ύδατα της Ένωσης και αλιεύουν ξιφία στη Μεσόγειο Θάλασσα·

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α)  «μεγάλα αλιευτικά σκάφη»: αλιευτικά σκάφη συνολικού μήκους άνω των 20 μέτρων·

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 17 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17β)  «μητρώο της ICCAT για τα μεγάλα αλιευτικά σκάφη»: ο κατάλογος τον οποίο τηρεί η γραμματεία της ICCAT για τα μεγάλα αλιευτικά σκάφη που διαθέτουν άδεια αλίευσης ειδών καλυπτόμενων από την ICCAT στη ζώνη της σύμβασης ICCΑΤ·

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – σημείο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α)  «κυκλικό άγκιστρο»: άγκιστρο που είναι στρογγυλευμένο, με την αιχμή κάθετα προσανατολισμένη ως προς το στέλεχος·

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος II – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΜΕΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, κατά την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων που διαθέτουν, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια, μεταξύ άλλων, περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα, και, επιπλέον, επιδιώκουν δίκαιη κατανομή των εθνικών ποσοστώσεων μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του στόλου, λαμβάνοντας υπόψη την παραδοσιακή και μικρής κλίμακας αλιεία, καθώς και την παροχή κινήτρων σε ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία ή αλιευτικές τεχνικές με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

1. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, κατά την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων που διαθέτουν, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια, μεταξύ άλλων, περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα. Οι εθνικές ποσοστώσεις κατανέμονται δίκαια μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του στόλου, με διασφάλιση ιδίως της κατανομής των ποσοστώσεων στην παραδοσιακή και μικρής κλίμακας αλιεία. Τα κράτη μέλη παρέχουν κίνητρα σε ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία ή αλιευτικές τεχνικές με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα κράτη μέλη επιδιώκουν να κατανέμουν οποιαδήποτε αύξηση των αλιευτικών δυνατοτήτων, η οποία προκύπτει από την επιτυχή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, σε αλιευτικά σκάφη στα οποία δεν έχει προηγουμένως χορηγηθεί ποσόστωση ξιφία και τα οποία πληρούν τα κριτήρια κατανομής των αλιευτικών δυνατοτήτων που καθορίζονται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, προκειμένου να συμβάλουν στον στόχο της ίσης και δίκαιης κατανομής των ποσοστώσεων μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του στόλου.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τις πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή έως την 1η Μαρτίου κάθε έτους. Τα σχέδια αυτά είναι σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ICCAT για την υποβολή δεδομένων και πληροφοριών και περιλαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με την ποσόστωση του ξιφία της Μεσογείου, η οποία κατανέμεται ανά είδος εργαλείου, μεταξύ άλλων για ερασιτεχνική αλιεία, κατά περίπτωση, και για παρεμπίπτοντα αλιεύματα.

1.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τις πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή έως την 1η Μαρτίου κάθε έτους. Τα σχέδια αυτά είναι σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ICCAT για την υποβολή δεδομένων και πληροφοριών και περιλαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με την ποσόστωση του ξιφία της Μεσογείου, η οποία κατανέμεται ανά είδος εργαλείου, συμπεριλαμβανομένων των ποσοστώσεων που κατανέμονται για ερασιτεχνική αλιεία, κατά περίπτωση, και για παρεμπίπτοντα αλιεύματα.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την αποτελεσματικότητα της απαγόρευσης που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 και υποβάλλουν στην Επιτροπή, τουλάχιστον δύο μήνες και 15 ημέρες πριν από την ετήσια συνεδρίαση της ICCAT κάθε έτους, όλες τις συναφείς πληροφορίες για τους ενδεδειγμένους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις που διεξάγονται για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις εν λόγω παραγράφους. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στη γραμματεία της ICCAT τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την ετήσια συνεδρίαση της ICCAT κάθε έτους.

3.  Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την αποτελεσματικότητα της απαγόρευσης που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 και υποβάλλουν στην Επιτροπή, τουλάχιστον δύο μήνες και 15 ημέρες πριν από την ετήσια συνεδρίαση της ICCAT κάθε έτους, όλες τις συναφείς πληροφορίες για τους ενδεδειγμένους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις που διεξάγονται για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με το άρθρο αυτό Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στη γραμματεία της ICCAT τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την ετήσια συνεδρίαση της ICCAT κάθε έτους.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τυχαία και παρεμπίπτοντα αλιεύματα ξιφία κάτω από το ελάχιστο μέγεθος διατήρησης αναφοράς

Τυχαία αλιεύματα ξιφία κάτω από το ελάχιστο μέγεθος διατήρησης αναφοράς

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1, τα σκάφη αλίευσης που αλιεύουν ενεργά ξιφία δύνανται να διατηρούν επ’ αυτών, να μεταφορτώνουν, να μεταβιβάζουν, να εκφορτώνουν, να μεταφέρουν, να αποθηκεύουν, να πωλούν, να επιδεικνύουν ή να προσφέρουν για πώληση τυχαία αλιεύματα ξιφία κάτω του ελάχιστου μεγέθους διατήρησης αναφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω αλιεύματα δεν υπερβαίνουν, κατά βάρος ή αριθμό τεμαχίων, το 5 % των συνολικών αλιευμάτων ξιφία των εν λόγω σκαφών.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1, τα αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν ξιφία δύνανται να διατηρούν επ’ αυτών, να μεταφορτώνουν, να μεταβιβάζουν, να εκφορτώνουν, να μεταφέρουν, να αποθηκεύουν, να πωλούν, να επιδεικνύουν ή να προσφέρουν για πώληση τυχαία αλιεύματα ξιφία κάτω του ελάχιστου μεγέθους διατήρησης αναφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω αλιεύματα δεν υπερβαίνουν, κατά βάρος ή αριθμό δειγμάτων, το 5 % των συνολικών αλιευμάτων ξιφία των εν λόγω σκαφών, χωρίς υπέρβαση του ορίου παρεμπιπτόντων αλιευμάτων που θεσπίζουν τα κράτη μέλη στα ετήσια αλιευτικά τους σχέδια.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ξιφία δεν υπερβαίνουν, ανά πάσα στιγμή μετά από μια αλιευτική δραστηριότητα, τα συνολικά αλιεύματα επί του σκάφους, κατά βάρος ή αριθμό δειγμάτων που αλιεύονται με παραγάδι.

διαγράφεται

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, στο πλαίσιο της ερασιτεχνικής αλιείας απαγορεύεται η αλίευση, η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση περισσότερων του ενός ξιφία ανά σκάφος και ημέρα. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται και να διευκολύνεται η απελευθέρωση ξιφία που αλιεύεται ζωντανός στο πλαίσιο της ερασιτεχνικής αλιείας.

3.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, στο πλαίσιο της ερασιτεχνικής αλιείας απαγορεύεται η αλίευση, η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση περισσότερων του ενός ξιφία ανά σκάφος και ημέρα. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται και να διευκολύνεται η απελευθέρωση ξιφία που αλιεύεται ζωντανός στο πλαίσιο της ερασιτεχνικής αλιείας και θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν πιο περιοριστικά μέτρα για την καλύτερη προστασία του ξιφία.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Στην περίπτωση εξάντλησης της ποσόστωσης που διατίθεται στο κράτος μέλος σημαίας, ο νεκρός ξιφίας εκφορτώνεται ολόκληρος και αμεταποίητος και υπόκειται σε κατάσχεση και στα κατάλληλα μέτρα παρακολούθησης. Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στοιχεία σχετικά με την ποσότητα νεκρού ξιφία σε ετήσια βάση στην Επιτροπή, η οποία τα διαβιβάζει στη γραμματεία της ICCAT, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21.

5.  Στην περίπτωση εξάντλησης της ποσόστωσης που διατίθεται στο κράτος μέλος σημαίας, ο νεκρός ξιφίας εκφορτώνεται ολόκληρος και αμεταποίητος, και παραδίδεται στην εντεταλμένη αρχή. Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στοιχεία σχετικά με την ποσότητα νεκρού ξιφία σε ετήσια βάση στην Επιτροπή, η οποία τα διαβιβάζει στη γραμματεία της ICCAT, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, επιτρέπονται επιπλέον 2 500 εφεδρικά μη αρματωμένα αγκίστρια επί του αλιευτικού σκάφους για ταξίδια διάρκειας άνω των δύο ημερών.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, επιτρέπονται επιπλέον 2 500 εφεδρικά αγκίστρια επί του αλιευτικού σκάφους για ταξίδια διάρκειας άνω των δύο ημερών. Μια δεύτερη σειρά από αρματωμένα αγκίστρια μπορεί να επιτρέπεται επί του σκάφους για ταξίδια διάρκειας άνω των 2 ημερών, υπό τον όρο ότι θα είναι σταθερά προσδεδεμένη και στοιβαγμένη σε καταστρώματα σε χαμηλότερο επίπεδο έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η άμεση χρήση της.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη χρήση κυκλικών αγκίστρων·

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εκδίδουν άδειες αλίευσης ξιφία της Μεσογείου σε σκάφη που φέρουν τη σημαία τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2403 για:

1. Τα κράτη μέλη εκδίδουν άδειες αλίευσης ξιφία της Μεσογείου σε σκάφη που φέρουν τη σημαία τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2403, ιδίως των άρθρων 20 και 21, για:

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν ξιφία της Μεσογείου·

α) ενεργά αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν ξιφία της Μεσογείου και, κατά περίπτωση, έχουν συναφή καταγραφή αλιευμάτων·

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν ξιφία της Μεσογείου ως παρεμπίπτον αλίευμα· και

διαγράφεται

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Μόνο τα ενωσιακά σκάφη που περιλαμβάνονται στο μητρώο σκαφών της ICCAT σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 16 και 17 διαθέτουν άδεια αλίευσης, διατήρησης επί του σκάφους, μεταφόρτωσης, μεταφοράς, μεταποίησης ή εκφόρτωσης ξιφία της Μεσογείου.

3.  Μόνο τα ενωσιακά σκάφη που περιλαμβάνονται στο μητρώο σκαφών της ICCAT σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 16 και 17 διαθέτουν άδεια αλίευσης, διατήρησης επί του σκάφους, μεταφόρτωσης, μεταφοράς, μεταποίησης ή εκφόρτωσης ξιφία της Μεσογείου, με την επιφύλαξη των διατάξεων που ορίζονται στο άρθρο 13 περί παρεμπιπτόντων αλιευμάτων.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι πληροφορίες για τα σκάφη αλίευσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) περιλαμβάνουν την ονομασία του σκάφους και τον αριθμό μητρώου ενωσιακού αλιευτικού στόλου (ΜΑΣ) όπως ορίζεται στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/218 της Επιτροπής15 σχετικά με το μητρώο αλιευτικού στόλου της Ένωσης.

2.  Οι πληροφορίες για τα σκάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) περιλαμβάνουν την ονομασία του σκάφους και, κατά περίπτωση, τον αριθμό μητρώου ενωσιακού αλιευτικού στόλου (ΜΑΣ) όπως ορίζεται στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/218 της Επιτροπής15 σχετικά με το μητρώο αλιευτικού στόλου της Ένωσης.

__________________

__________________

15 ΕΕ L 34 της 9.2.2017, σ. 9.

15 ΕΕ L 34 της 9.2.2017, σ. 9.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο εντός 30 ημερών, οποιαδήποτε προσθήκη, διαγραφή ή τροποποίηση των πληροφοριών για τα σκάφη αλίευσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες για τα εν λόγω σκάφη αλίευσης στη γραμματεία της ICCAT, το αργότερο εντός 45 ημερών από την ημερομηνία της προσθήκης, της διαγραφής ή της τροποποίησης των εν λόγω πληροφοριών.

3.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή οποιαδήποτε τροποποίηση των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, το αργότερο εντός 30 ημερών από την εν λόγω τροποποίηση. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τη γραμματεία της ICCAT, εντός 15 ημερών από τη λήψη της εν λόγω γνωστοποίησης.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2403, η Επιτροπή, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, τροποποιεί κατά τη διάρκεια του έτους τις πληροφορίες για τα σκάφη αλίευσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1, υποβάλλοντας επικαιροποιημένες πληροφορίες στη γραμματεία της ICCAT.

4.  Πέραν τυχόν πληροφοριών που διαβιβάζονται στη γραμματεία της ICCAT σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή αποστέλλει, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/2043, επικαιροποιημένα στοιχεία για τα σκάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου στη γραμματεία της ICCAT χωρίς καθυστέρηση.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα σκάφη αλίευσης υπό τη σημαία τους τα οποία διέθεταν άδεια να αλιεύουν με πελαγικά παραγάδια ή με καμάκι για την αλιεία ξιφία της Μεσογείου κατά το προηγούμενο έτος:

1.  Έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα αλιευτικά σκάφη υπό τη σημαία τους τα οποία διέθεταν άδεια να αλιεύουν με πελαγικά παραγάδια ή με καμάκι για την αλιεία ξιφία της Μεσογείου κατά το προηγούμενο έτος:

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στα αλιευτικά σκάφη της Ένωσης που περιλαμβάνονται στο μητρώο σκαφών της ICCAT και διαθέτουν άδεια αλίευσης ξιφία της Μεσογείου και στα σκάφη τρίτων χωρών με συνολικό μήκος 12 μέτρων και άνω, στα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν ξιφία της Μεσογείου σε ενωσιακά ύδατα, εγκαθίστανται συσκευές σε πλήρη λειτουργία, οι οποίες επιτρέπουν τον αυτόματο εντοπισμό και την αναγνώρισή τους από το Σύστημα Παρακολούθησης Σκαφών (ΣΠΣ), μέσω της διαβίβασης του γεωγραφικού τους στίγματος σε τακτά διαστήματα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

1.  Στα αλιευτικά σκάφη της Ένωσης που περιλαμβάνονται στο μητρώο σκαφών της ICCAT και διαθέτουν άδεια αλίευσης ξιφία της Μεσογείου και στα σκάφη τρίτων χωρών με συνολικό μήκος 15 μέτρων και άνω, στα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν ξιφία της Μεσογείου σε ενωσιακά ύδατα, εγκαθίστανται συσκευές σε πλήρη λειτουργία, οι οποίες επιτρέπουν τον αυτόματο εντοπισμό και την αναγνώρισή τους από το Σύστημα Παρακολούθησης Σκαφών (ΣΠΣ), μέσω της διαβίβασης του γεωγραφικού τους στίγματος σε τακτά διαστήματα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για λόγους ελέγχου, η διαβίβαση στοιχείων του ΣΠΣ από αλιευτικά σκάφη τα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν ξιφία της Μεσογείου δεν διακόπτεται όταν τα σκάφη είναι στον λιμένα.

2.  Για λόγους ελέγχου, η διαβίβαση στοιχείων του ΣΠΣ από αλιευτικά σκάφη τα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν ξιφία της Μεσογείου μπορεί να απενεργοποιείται όταν τα σκάφη είναι στον λιμένα υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η επανενεργοποίησή της στην ίδια θέση.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Απαγορεύεται η ναύλωση ενωσιακών αλιευτικών σκαφών για ξιφία της Μεσογείου.

Απαγορεύεται η ναύλωση ενωσιακών αλιευτικών σκαφών για την αλίευση ξιφία της Μεσογείου.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τοποθετούνται εθνικοί επιστημονικοί παρατηρητές στο 20 % τουλάχιστον των πελαγικών παραγαδιάρικων σκαφών που αλιεύουν ξιφία της Μεσογείου. Η ποσοστιαία κάλυψη μετράται σε ημέρες αλίευσης, αριθμό ποντίσεων ή ταξιδιών.

2. Έως και ... [τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τοποθετούνται εθνικοί επιστημονικοί παρατηρητές στο 10 % τουλάχιστον των πελαγικών παραγαδιάρικων σκαφών που αλιεύουν ξιφία της Μεσογείου. Μετά την ημερομηνία αυτή, το οικείο κράτος μέλος μπορεί να μειώσει την κάλυψη από παρατηρητές στο 5 % τουλάχιστον. Η ποσοστιαία κάλυψη μετράται σε ημέρες αλίευσης, αριθμό ποντίσεων ή ταξιδιών.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 υποβάλλονται με τη μορφή που ορίζεται στην τελευταία έκδοση των κατευθυντηρίων γραμμών της ICCAT όσον αφορά την υποβολή δεδομένων και πληροφοριών.

5.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 υποβάλλονται με τη μορφή που ορίζεται στην πλέον πρόσφατη έκδοση των κατευθυντηρίων γραμμών της ICCAT όσον αφορά την υποβολή δεδομένων και πληροφοριών.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι πλοίαρχοι ενωσιακών αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους κάτω των 12 μέτρων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των σκαφών όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 γνωστοποιούν, τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν από την προβλεπόμενη ώρα άφιξης στον λιμένα, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους (συμπεριλαμβανομένου του κράτους μέλους σημαίας) ή του ΣΜΣ, του οποίου τους λιμένες ή τις εγκαταστάσεις εκφόρτωσης σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν, τις ακόλουθες πληροφορίες:

2.  Οι πλοίαρχοι ενωσιακών αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους κάτω των 12 μέτρων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των σκαφών όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 γνωστοποιούν, πριν από την άφιξή τους στον λιμένα, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους (συμπεριλαμβανομένου του κράτους μέλους σημαίας) ή του ΣΜΣ, του οποίου τους λιμένες ή τις εγκαταστάσεις εκφόρτωσης σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν, τις ακόλουθες πληροφορίες:

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για την ερασιτεχνική αλιεία, προβλέπεται απαγόρευση αλίευσης, διατήρησης επί του σκάφους, μεταφόρτωσης ή εκφόρτωσης περισσότερων του ενός ξιφία ανά σκάφος ημερησίως.

2.  Για την ερασιτεχνική αλιεία, προβλέπεται απαγόρευση αλίευσης, διατήρησης επί του σκάφους, μεταφόρτωσης ή εκφόρτωσης περισσότερων του ενός ξιφία ανά σκάφος μηνιαίως.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  όνομα και διεύθυνση του πλοιοκτήτη/-ητών και διαχειριστή/-ών του αλιευτικού σκάφους.

ε)  όνομα και διεύθυνση του πλοιοκτήτη/-ητών και διαχειριστή/-ών του σκάφους.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Οι ετήσιες εκθέσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο της Επιτροπής.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 34 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 34 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των τριών ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

(1)

ΕΕ C …, …, σ. ….


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το καθεστώς του ξιφία της Μεσογείου είναι θέμα αυξανόμενης ανησυχίας, εφόσον υπεραλιεύεται επί περισσότερα από 30 χρόνια. Το υψηλό ποσοστό ιχθυδίων ξιφία στα αλιεύματα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη βιομάζα αναπαραγωγής.

Είναι επιτακτική ανάγκη να αντιστραφεί η κατάσταση αυτή και να εγκριθεί σχέδιο αποκατάστασης του ξιφία της Μεσογείου για να σταματήσει η ταχεία μείωση των αποθεμάτων και να ανασυσταθούν τα αποθέματα σε επίπεδα που συνάδουν με τον στόχο της σύμβασης ICCAT.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Διεθνή Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT), την Περιφερειακή Οργάνωση Διαχείρισης της Αλιείας (ΠΟΔΑ) που είναι αρμόδια για τη διαχείριση των θυννοειδών και των συγγενών ειδών στον Ατλαντικό Ωκεανό και τις παρακείμενες θάλασσες.

Η ICCAT έχει την αρμοδιότητα να εκδίδει υποχρεωτικές αποφάσεις («συστάσεις») για τη διατήρηση και τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων στην περιοχή της αρμοδιότητάς της· οι πράξεις αυτές είναι δεσμευτικές για τα συμβαλλόμενα μέρη· πρέπει να μεταφέρονται στο δίκαιο της Ένωσης το ταχύτερο δυνατόν.

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι η μεταφορά της σύστασης 16-05 της ICCAT στο δίκαιο της ΕΕ, ώστε να ανταποκριθεί η Ένωση στις διεθνείς υποχρεώσεις της και να εξασφαλιστεί στις επιχειρήσεις ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τους κανόνες και τις υποχρεώσεις.

Το 2016, κατά την ετήσια συνεδρίαση της ICCAT στη Vilamoura της Πορτογαλίας, τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης και τα συνεργαζόμενα μη συμβαλλόμενα μέρη, τα νομικά πρόσωπα και οι αλιευτικές οργανώσεις της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) πραγματοποίησαν ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση της ανησυχητικής κατάστασης όσον αφορά τον ξιφία της Μεσογείου (Xiphias gladius) με τη θέσπιση 15ετούς σχεδίου αποκατάστασης στη σύσταση 16-05 της ICCAT.

Περιεχόμενο της πρότασης

Μολονότι το σχέδιο αποκατάστασης εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη από τον Ιανουάριο του 2017, τα μέτρα περιλαμβάνονται σε αρκετούς κανονισμούς της ΕΕ, γεγονός που δημιουργεί ενίοτε πρόβλημα ερμηνείας των κανόνων. Κατά συνέπεια, ο στόχος της παρούσας πρότασης είναι διττός: α) να θεσπίσει τη νομική βάση για την εφαρμογή του σχεδίου αποκατάστασης και β) να συγκεντρώσει σε ένα νομικό κείμενο τους κανόνες διαχείρισης και ελέγχου όσον αφορά το σχέδιο αποκατάστασης για τον ξιφία της Μεσογείου.

Η σύσταση θεσπίζει κανόνες για τη διατήρηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο του αποθέματος ξιφία της Μεσογείου, με στόχο να εξασφαλιστεί βιομάζα αντίστοιχη προς τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση έως το 2031 με πιθανότητα τουλάχιστον 60 % για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

Η σύσταση 16-05 της ICCAT επιβάλλει την απόρριψη από τα σκάφη, μεταξύ άλλων στα πλαίσια αγωνιστικής και ερασιτεχνικής αλιείας, των αλιευμάτων ξιφία, όταν αυτά υπερβαίνουν την κατανεμημένη ποσόστωση του σκάφους και/ή το μέγιστο επίπεδο των επιτρεπόμενων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων. Οι ξιφίες της Μεσογείου που αλιεύονται από σκάφη και είναι μικρότεροι του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης θα πρέπει επίσης να απορρίπτονται, εκτός εάν εμπίπτουν στα όρια παρεμπιπτόντων αλιευμάτων που έχουν θεσπιστεί από τα κράτη μέλη στα ετήσια αλιευτικά τους σχέδια.

Τα μέτρα που θεσπίστηκαν με τη σύσταση 16-05 της ICCAT, τα οποία μεταφέρονται στο ενωσιακό δίκαιο με τον παρόντα κανονισμό, είναι πιο περιοριστικά ή πιο ακριβή από τα ήδη ισχύοντα μέτρα και έχουν στόχο να καταστήσουν δυνατή την αποκατάσταση των αποθεμάτων. Οι βασικές διαφορές συνοψίζονται ως εξής:

•  ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης: η πρόταση απαγορεύει την αλιεία, τη διατήρηση επί του σκάφους, τη μεταφόρτωση, την εκφόρτωση, τη μεταφορά, την αποθήκευση, την πώληση, την επίδειξη ή την προσφορά για πώληση αλιευμάτων και παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ξιφία, συμπεριλαμβανομένων όσων αλιεύονται στο πλαίσιο ερασιτεχνικής αλιείας: α) με μήκος διχοτόμησης κάτω γνάθου μικρότερο των 100 cm· ή β) με λιγότερο από 11,4 kg ζώντος βάρους ή λιγότερο από 10,2 kg βάρους χωρίς βράγχια και εντόσθια·

•  μέγιστος αριθμός αγκίστρων: η πρόταση ορίζει στο 2 500 τον μέγιστο αριθμό αγκίστρων που επιτρέπεται να ποντίζουν ή να φέρουν τα σκάφη τα οποία αλιεύουν ξιφία της Μεσογείου·

•  περίοδοι απαγόρευσης της αλιείας: ο ξιφίας της Μεσογείου δεν αλιεύεται, ούτε ως στοχευόμενο είδος ούτε ως παρεμπίπτον αλίευμα, δεν διατηρείται επί του σκάφους, δεν μεταφορτώνεται και δεν εκφορτώνεται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους. Με σκοπό την προστασία του ξιφία της Μεσογείου, εφαρμόζεται περίοδος απαγόρευσης σε παραγαδιάρικα σκάφη για αλιεία μακρύπτερου τόνου της Μεσογείου (Thunnus alalunga) από την 1η Οκτωβρίου έως την 30ή Νοεμβρίου κάθε έτους·

•  ορισμός των TAC και κατανομή ποσοστώσεων: αυτά έχουν ήδη μεταφερθεί στο ενωσιακό δίκαιο το 2017 και περιλαμβάνονται πλέον στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/120 του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό για το 2018 των αλιευτικών δυνατοτήτων για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων στα ενωσιακά ύδατα και, για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα. Κατά συνέπεια, δεν είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση στην παρούσα πρόταση της μεταφοράς των αλιευτικών δυνατοτήτων στο ενωσιακό δίκαιο.

Το σχέδιο αποκατάστασης λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων εργαλείων και αλιευτικών τεχνικών. Κατά την εφαρμογή του, η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν να προωθούν δραστηριότητες παράκτιας αλιείας και τη χρήση επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων και τεχνικών που έχουν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως εκείνων που χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή και τη μικρής κλίμακας αλιεία, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τις τοπικές οικονομίες.

Η θέση του εισηγητή

Ο εισηγητής πιστεύει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να εγκριθεί από την Ένωση το σχέδιο αποκατάστασης για τον ξιφία, δεδομένου ότι η κατάσταση των αποθεμάτων είναι κρίσιμη.

Ο εισηγητής εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πρόταση παρεκκλίνει από το άρθρο 2 της ΚΑλΠ: «ο ρυθμός εκμετάλλευσης της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης θα επιτευχθεί έως το 2015 όπου είναι δυνατόν και σε προοδευτική βάση με βαθμιαίες αυξήσεις μέχρι το 2020 το αργότερο για όλα τα αποθέματα», ωστόσο, κατανοεί τα κίνητρα για την παρέκκλιση αυτή. Τα αποθέματα δεν αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από όλες τις παρόχθιες χώρες της Μεσογείου. Τη διαχείρισή τους έχει αναλάβει η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT), της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα από τα 51 συμβαλλόμενα μέρη και, ακόμη και αν στον στόλο της ΕΕ εφαρμόζονταν τα πλέον δρακόντεια μέτρα (δηλαδή, πλήρης απαγόρευση της αλιείας), δεν θα ήταν δυνατή η επίτευξη το αργότερο έως το 2020 των επιπέδων βιομάζας που είναι ικανά να παράγουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

Ο εισηγητής αναγνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ορισμένες περιπτώσεις υπερέβη την κυριολεκτική μεταφορά της σύστασης 16-05, αλλά πιστεύει ότι αυτό συνάδει με την ανησυχητική κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων.

Απαιτούνται πρόσθετες προσπάθειες όσον αφορά την κάλυψη με παρατηρητές. Η Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Στατιστικών (SCRS) επέστησε την προσοχή στις εκθέσεις της του 2016 και του 2017 σχετικά με την ανάγκη να αυξηθεί η συλλογή δεδομένων, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο των απορρίψεων και των εκφορτώσεων. Η περιφερειακή ομάδα συντονισμού των άκρως μεταναστευτικών ειδών επέστησε την προσοχή στο γεγονός ότι τα βιολογικά δεδομένα είναι ελάχιστα και πρέπει να συλλέγονται σε όλα τα τμήματα του στόλου. Η εμπειρία από άλλα σχέδια αποκατάστασης, ιδίως όσον αφορά την αποκατάσταση του ανατολικού ερυθρού τόνου, δείχνει ότι η διατήρηση υψηλών προτύπων ελέγχου είναι ένα από τα κύρια στοιχεία επιτυχίας ενός σχεδίου. Για τον λόγο αυτό, οι ειδικές άδειες αλιείας και η ενίσχυση του συστήματος εντοπισμού των σκαφών (ΣΠΣ και άλλων) είναι ζωτικής σημασίας για την αποκατάσταση των αποθεμάτων.

Από την άλλη πλευρά, τα μέτρα που εφαρμόζονται στον στόλο της ΕΕ είναι συχνά αυστηρότερα από εκείνα που θεσπίζονται στις ΠΟΔΑ. Πρέπει να πείσουμε τις τρίτες χώρες, μέσω της δράσης μας σε ΠΟΔΑ, να ακολουθούν τα πρότυπα της ΕΕ σε αυτές τις περιπτώσεις.

Ο εισηγητής επιθυμεί να ενισχύσει την έννοια σύμφωνα με την οποία, κατά την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων, οι ποσοστώσεις θα πρέπει να κατανέμονται δίκαια μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του στόλου, λαμβάνοντας υπόψη την παραδοσιακή και τη μικρής κλίμακας αλιεία. Επιπλέον, εάν αυξηθούν οι ποσοστώσεις, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη νέα σκάφη για την κατανομή, προκειμένου να αποφευχθεί η μονοπώληση των αλιευτικών δυνατοτήτων.

Κατά την εφαρμογή του σχεδίου αποκατάστασης, η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν την προώθηση δραστηριοτήτων παράκτιας αλιείας και τη χρήση επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων και τεχνικών με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρεί ότι θα πρέπει να προωθηθεί η χρήση κυκλικών αγκίστρων για την αλίευση ξιφία, καθώς μειώνουν τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ευαίσθητων ειδών, όπως οι θαλάσσιες χελώνες, και ευνοούν τη μείωση των αλιευμάτων ξιφία που είναι μικρότερα του κανονικού μεγέθους χωρίς να επηρεάζουν τον όγκο των εκφορτώσεων.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (23.7.2018)

προς την Επιτροπή Αλιείας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πολυετές σχέδιο αποκατάστασης για τον ξιφία της Μεσογείου και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 και (ΕΕ) 2017/2107

(COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Adina-Ioana Vălean

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, στο πλαίσιο της ερασιτεχνικής αλιείας απαγορεύεται η αλίευση, η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση περισσότερων του ενός ξιφία ανά σκάφος και ημέρα. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται και να διευκολύνεται η απελευθέρωση ξιφία που αλιεύεται ζωντανός στο πλαίσιο της ερασιτεχνικής αλιείας.

3.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, στο πλαίσιο της ερασιτεχνικής αλιείας απαγορεύεται η αλίευση, η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση περισσότερων του ενός ξιφία ανά σκάφος και ημέρα. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται και να διευκολύνεται η απελευθέρωση ξιφία που αλιεύεται ζωντανός στο πλαίσιο της ερασιτεχνικής αλιείας και θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν πιο περιοριστικά μέτρα για την καλύτερη προστασία του ξιφία.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν ξιφία της Μεσογείου·

α)  ενεργά αλιευτικά σκάφη, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, που αλιεύουν ξιφία της Μεσογείου και, κατά περίπτωση, έχουν συναφή καταγραφή αλιευμάτων·

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν ξιφία της Μεσογείου ως παρεμπίπτον αλίευμα· και

β)  ενεργά αλιευτικά σκάφη, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, που αλιεύουν ξιφία της Μεσογείου ως παρεμπίπτον αλίευμα· και

Αιτιολόγηση

Αυτό το σχέδιο διαχείρισης αποτελεί μια ευκαιρία για να εξασφαλιστεί ότι τα σκάφη που έχουν άδεια για αλιευτική δραστηριότητα σε περιοχές ΠΟΔΑ είναι στην πραγματικότητα ενεργά ή δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές. Οι ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το πού αλιεύουν τα σκάφη και σε ποια είδη στοχεύουν είναι ζωτικής σημασίας για να εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η λογοδοσία στην παγκόσμια αλιεία, καθώς και η βιώσιμη διαχείριση των αποθεμάτων ιχθύων.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τοποθετούνται εθνικοί επιστημονικοί παρατηρητές στο 20 % τουλάχιστον των πελαγικών παραγαδιάρικων σκαφών που αλιεύουν ξιφία της Μεσογείου. Η ποσοστιαία κάλυψη μετράται σε ημέρες αλίευσης, αριθμό ποντίσεων ή ταξιδιών.

2.  Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τοποθετούνται εθνικοί επιστημονικοί παρατηρητές στο 30 % τουλάχιστον των πελαγικών παραγαδιάρικων σκαφών που αλιεύουν ξιφία της Μεσογείου. Η ποσοστιαία κάλυψη μετράται σε ημέρες αλίευσης, αριθμό ποντίσεων ή ταξιδιών.

Αιτιολόγηση

Η επιστημονική επιτροπή της ICCAT συνιστά ο ελάχιστος βαθμός κάλυψης παρατηρητών για τέτοιου είδους εξοπλισμό να είναι τουλάχιστον 20%. Η δυσχερής κατάσταση του ξιφία της Μεσογείου, σε συνδυασμό με το χαμηλό επίπεδο συμμόρφωσης, απαιτεί υψηλή κάλυψη παρατηρητών για μια πλήρη και ακριβή συλλογή δεδομένων για τα αλιεύματα, προκειμένου να λειτουργήσει αυτό το σχέδιο αποκατάστασης.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Οι ετήσιες εκθέσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο της Επιτροπής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πολυετές σχέδιο αποκατάστασης για τον ξιφία της Μεσογείου και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 και (ΕΕ) 2017/2107

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

2.5.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

2.5.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Adina-Ioana Vălean

16.5.2018

Ημερομηνία της έγκρισης

10.7.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

51

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

51

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter

GUE/NGL

Anja Hazekamp

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

VERTS

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julie Reid

2

0

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πολυετές σχέδιο αποκατάστασης για τον ξιφία της Μεσογείου και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 και (ΕΕ) 2017/2107

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

24.4.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

2.5.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

2.5.2018

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Marco Affronte

31.5.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

14.5.2018

21.6.2018

24.9.2018

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds

Ημερομηνία κατάθεσης

23.11.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Nils Torvalds

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

0

-

 

 

1

0

EFDD

Sylvie Goddyn

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 10 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου