Menettely : 2018/0109(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0389/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0389/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/04/2019 - 6.21

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0353

MIETINTÖ     ***I
PDF 587kWORD 106k
23.11.2018
PE 626.718v02-00 A8-0389/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Välimeren miekkakalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta sekä asetusten (EY) N:o 1967/2006 ja (EU) 2017/2107 muuttamisesta

(COM(2018)0229 – C8‑0162/2018 – 2018/0109(COD))

Kalatalousvaliokunta

Esittelijä: Marco Affronte

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Välimeren miekkakalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta sekä asetusten (EY) N:o 1967/2006 ja (EU) 2017/2107 muuttamisesta

(COM(2018)0229 – C8‑0162/2018 – 2018/0109(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0229),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0162/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. syyskuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8-0389/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Tieteelliset arvioinnit osoittavat, että miekkakalaa on liikakalastettu 30 viime vuoden aikana ja että jos toimia ei toteuteta pian, kanta voi romahtaa täydellisesti.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Pyydetty säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempi Välimeren miekkakala on ICCAT:n suosituksen 16–05 17 kohdan nojalla heitettävä pois, jollei se mahdu jäsenvaltioiden vuotuisissa kalastussuunnitelmissaan sivusaaliille vahvistamiin rajoihin. Unionille ICCAT:n puitteissa kuuluvien kansainvälisten velvoitteiden noudattamiseksi delegoidussa asetuksessa (EU) 2018/191 säädetään, asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti, purkamisvelvoitetta koskevista poikkeuksista Välimeren miekkakalan osalta. Delegoidulla asetuksella (EU) 2018/191 pannaan täytäntöön tietyt ICCAT:n suosituksen 16–05 määräykset, joissa vahvistetaan velvoite heittää pois aluksella oleva miekkakala siltä osin kuin sen määrä ylittää alukselle myönnetyn kiintiön ja/tai sivusaaliiden sallitun enimmäismäärän. Kyseisen delegoidun asetuksen soveltamisalaan kuuluvat myös virkistyskalastusta harjoittavat alukset.

(8)  Pyydetty säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempi Välimeren miekkakala on ICCAT:n suosituksen 16–05 17 kohdan nojalla heitettävä pois, jollei se mahdu jäsenvaltioiden vuotuisissa kalastussuunnitelmissaan sivusaaliille vahvistamiin rajoihin. Unionille ICCAT:n puitteissa kuuluvien kansainvälisten velvoitteiden noudattamiseksi delegoidussa asetuksessa (EU) 2018/191 säädetään, asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti, purkamisvelvoitetta koskevista poikkeuksista Välimeren miekkakalan osalta. Delegoidulla asetuksella (EU) 2018/191 pannaan täytäntöön tietyt ICCAT:n suosituksen 16–05 määräykset, joissa vahvistetaan velvoite heittää pois aluksella oleva miekkakala siltä osin kuin sen määrä ylittää alukselle myönnetyn kiintiön ja/tai sivusaaliiden sallitun enimmäismäärän. Kyseisen delegoidun asetuksen soveltamisalaan kuuluvat myös virkistyskalastuksen parissa toimivat alukset.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Rahtausjärjestelyissä omistajan, rahtaajan ja lippuvaltion suhteet ovat usein epäselviä, ja jotkin LIS-kalastajat kiertävät tarkastuksia käyttämällä väärin kalastusalusten rahtausjärjestelyjä. Rahtaus kielletään tonnikalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja Välimerellä annetussa asetuksessa (EU) 2016/16277. Sen vuoksi on elpymässä olevan kannan suojelemiseksi ja johdonmukaisuuden säilyttämiseksi unionin oikeuteen nähden tarkoituksenmukaista hyväksyä ehkäisevänä toimenpiteenä vastaava kielto Välimeren miekkakalaa koskevassa monivuotisessa elvytyssuunnitelmassa.

(12)  Rahtausjärjestelyissä omistajan, rahtaajan ja lippuvaltion suhteet ovat usein epäselviä, ja jotkin LIS-toimintaa harjoittavat toimijat kiertävät tarkastuksia käyttämällä väärin kalastusalusten rahtausjärjestelyjä. Rahtaus kielletään tonnikalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja Välimerellä annetussa asetuksessa (EU) 2016/16277. Sen vuoksi on elpymässä olevan kannan suojelemiseksi ja johdonmukaisuuden säilyttämiseksi unionin oikeuteen nähden tarkoituksenmukaista hyväksyä ehkäisevänä toimenpiteenä vastaava kielto Välimeren miekkakalaa koskevassa monivuotisessa elvytyssuunnitelmassa.

__________________

__________________

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1627, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, tonnikalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja Välimerellä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 302/2009 kumoamisesta (EUVL L 252, 16.9.2016, s. 1).

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1627, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, tonnikalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja Välimerellä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 302/2009 kumoamisesta (EUVL L 252, 16.9.2016, s. 1).

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)   Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti tämän asetuksen liitteiden ja 34 artiklan 1 kohdassa lueteltujen säännösten tarkistamisen osalta ICCAT:n suositusten tulevien muutosten panemiseksi täytäntöön nopeasti unionin oikeudessa. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa8 vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(14)   Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti tämän asetuksen asianomaisten artiklojen ja liitteiden tarkistamisen osalta ICCAT:n tulevien suositusten, joilla muutetaan ICCAT:n suosituksessa 16-05 esitettyä Välimeren miekkakalan elvytyssuunnitelmaa, panemiseksi täytäntöön nopeasti unionin oikeudessa. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa8 vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

__________________

__________________

8 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehty toimielinten välinen sopimus (EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1).

8 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehty toimielinten välinen sopimus (EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1).

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan yleiset säännöt Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) suosittaman, vuodet 2017–2031 kattavan Välimeren miekkakalaa (Xiphias gladius) koskevan monivuotisen elvytyssuunnitelman, jäljempänä ’elvytyssuunnitelma’, panemiseksi täytäntöön unionin toimesta.

Tässä asetuksessa vahvistetaan yleiset säännöt Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) hyväksymän, vuodet 2017–2031 kattavan Välimeren miekkakalaa (Xiphias gladius) koskevan monivuotisen elvytyssuunnitelman, jäljempänä ’elvytyssuunnitelma’, panemiseksi täytäntöön unionin toimesta.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  toimivat ICCAT-yleissopimusalueella kalastaen miekkakalaa Välimerellä, tai

i)  kalastavat miekkakalaa Välimerellä, tai

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii)  jälleenlaivaavat, myös ICCAT-yleissopimusalueen ulkopuolella, Välimerellä pyydettyä miekkakalaa;

ii)  jälleenlaivaavat tai pitävät aluksilla, myös ICCAT-yleissopimusalueen ulkopuolella, Välimerellä pyydettyä miekkakalaa;

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  kolmansien maiden kalastusaluksiin ja virkistyskalastusta harjoittaviin kolmansien maiden aluksiin, jotka toimivat unionin vesillä kalastaen miekkakalaa Välimerellä;

b)  kolmansien maiden kalastusaluksiin ja virkistyskalastusta harjoittaviin kolmansien maiden aluksiin, jotka toimivat unionin vesillä ja jotka kalastavat miekkakalaa Välimerellä;

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 17 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

17 a)  ’suurella kalastusaluksella’ suurimmalta pituudeltaan yli 20 metrin pituista kalastusalusta;

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 17 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

17 b)  ’suurista kalastusaluksista laaditulla ICCAT:n rekisterillä’ ICCAT:n sihteeristön ylläpitämää luetteloa suurista kalastusaluksista, joilla on lupa kalastaa kohdennetusti ICCAT-lajeja ICCAT-yleissopimusalueella;

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 19 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

19 a)  ’ympyräkoukulla’ koukkua, joka on pyöristetty niin, että koukun kärki on kohtisuorassa koukun vartta kohti;

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

II osasto – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

KALASTUKSENHOITO, TEKNISET SÄILYTTÄMISTOIMENPITEET JA VALVONTA

HOITOTOIMENPITEET, TEKNISET SÄILYTTÄMISTOIMENPITEET JA VALVONTATOIMENPITEET

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 17 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on käytettävissään olevia kalastusmahdollisuuksia jakaessaan käytettävä avoimia ja puolueettomia perusteita, mukaan lukien luonteeltaan ympäristöön liittyvät, sosiaaliset ja taloudelliset perusteet, ja myös pyrittävä jakamaan kansalliset kiintiöt oikeudenmukaisesti eri laivastonosien kesken ottaen huomioon perinteinen ja pienimuotoinen kalastus ja tarjoamaan kannustimia valikoivia pyydyksiä käyttäville unionin kalastusaluksille sellaisten kalastusmenetelmien käytöstä, joilla on vähemmän ympäristövaikutuksia.

1. Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 17 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on käytettävissään olevia kalastusmahdollisuuksia jakaessaan käytettävä avoimia ja puolueettomia perusteita, mukaan lukien luonteeltaan ympäristöön liittyvät, sosiaaliset ja taloudelliset perusteet. Kansalliset kiintiöt on jaettava oikeudenmukaisesti eri laivastonosien kesken varmistamalla erityisesti, että kiintiöitä jaetaan perinteiselle ja pienimuotoiselle kalastukselle. Jäsenvaltioiden on tarjottava kannustimia valikoivia pyydyksiä käyttäville unionin kalastusaluksille sellaisten kalastusmenetelmien käytöstä, joilla on vähemmän ympäristövaikutuksia.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltioiden on pyrittävä jakamaan tämän direktiivin onnistuneen täytäntöönpanon ansiosta mahdollisesti lisääntyvät kalastusmahdollisuudet kalastusaluksille, joille ei ole aiemmin myönnetty miekkakalakiintiöitä ja jotka täyttävät asetuksen (EU) N:o 1380/2013 17 artiklassa säädetyt kalastusmahdollisuuksien jakoperusteet, edistääkseen tavoitetta, jonka mukaan kiintiöt jaetaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti eri laivastonosien kesken.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava kalastussuunnitelmansa komissiolle viimeistään kunkin vuoden 1 päivänä maaliskuuta. Suunnitelmien on oltava ICCAT:n laatimien tietojen toimittamista koskevien ohjeiden mukaisia, ja niissä on esitettävä yksityiskohtaiset tiedot pyydystyypeittäin myönnetyistä Välimeren miekkakalan kiintiöistä mukaan lukien tapauksen mukaan virkistyskalastus ja sivusaaliit.

1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava kalastussuunnitelmansa komissiolle viimeistään kunkin vuoden 1 päivänä maaliskuuta. Suunnitelmien on oltava ICCAT:n laatimien tietojen toimittamista koskevien ohjeiden mukaisia, ja niissä on esitettävä yksityiskohtaiset tiedot pyydystyypeittäin myönnetyistä Välimeren miekkakalan kiintiöistä mukaan lukien tapauksen mukaan virkistyskalastukselle myönnetty kiintiö ja sivusaaliille myönnetty kiintiö.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on seurattava 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen kalastuskieltojen vaikuttavuutta ja toimitettava komissiolle viimeistään kaksi kuukautta ja 15 päivää ennen kunkin vuoden ICCAT:n vuosikokousta kaikki olennaiset tiedot asianmukaisista tarkastuksista, jotka edellisenä vuonna on tehty, jotta kyseisten kohtien noudattamisesta on voitu varmistua. Komissio toimittaa nämä tiedot edelleen ICCAT:n sihteeristöön kunakin vuonna viimeistään kaksi kuukautta ennen ICCAT:n vuosikokousta.

3.  Jäsenvaltioiden on seurattava 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen kalastuskieltojen vaikuttavuutta ja toimitettava komissiolle viimeistään kaksi kuukautta ja 15 päivää ennen kunkin vuoden ICCAT:n vuosikokousta kaikki olennaiset tiedot asianmukaisista tarkastuksista, jotka edellisenä vuonna on tehty, jotta tämän artiklan säännösten noudattamisesta on voitu varmistua. Komissio toimittaa nämä tiedot edelleen ICCAT:n sihteeristöön kunakin vuonna viimeistään kaksi kuukautta ennen ICCAT:n vuosikokousta.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienemmän miekkakalan tahattomat sivusaaliit

Säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienemmän miekkakalan tahattomat saaliit

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Sen estämättä, mitä 11 artiklan 1 kohdassa säädetään, miekkakalaa aktiivisesti kalastavat pyyntialukset voivat pitää aluksella, jälleenlaivata, siirtää, purkaa aluksesta, kuljettaa, varastoida, myydä, pitää esillä tai saattaa myyntiin säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienemmän miekkakalan tahattomia saaliita edellyttäen, ettei niiden osuus kyseisten alusten koko miekkakalasaaliista ole yli 5 prosenttia painon tai kappalemäärän mukaan laskettuna.

Sen estämättä, mitä 11 artiklan 1 kohdassa säädetään, miekkakalaa aktiivisesti kalastavat kalastusalukset voivat pitää aluksella, jälleenlaivata, siirtää, purkaa aluksesta, kuljettaa, varastoida, myydä, pitää esillä tai saattaa myyntiin säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienemmän miekkakalan tahattomia saaliita edellyttäen, ettei niiden osuus kyseisten alusten koko miekkakalasaaliista ole yli 5 prosenttia yksilöiden painon tai kappalemäärän mukaan laskettuna eikä ylitä jäsenvaltioiden vuotuisissa kalastussuunnitelmissaan vahvistamaa sivusaalisrajaa.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Miekkakalan sivusaaliit eivät saa missään vaiheessa kalastustoimen jälkeen olla suurempia kuin aluksella olevan saaliin kokonaismäärä pitkäsiimakalastuksessa pyydettyjen yksilöjen painon tai kappalemäärän mukaan laskettuna.

Poistetaan.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetään, virkistyskalastuksessa on kiellettyä pyytää, pitää aluksella, jälleenlaivata tai purkaa aluksesta enempää kuin yksi miekkakalayksilö alusta kohden päivässä. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen virkistyskalastuksessa elävänä pyydetyn miekkakalan päästäminen takaisin mereen ja helpottaakseen tätä.

3.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetään, virkistyskalastuksessa on kiellettyä pyytää, pitää aluksella, jälleenlaivata tai purkaa aluksesta enempää kuin yksi miekkakalayksilö alusta kohden päivässä. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen virkistyskalastuksessa elävänä pyydetyn miekkakalan päästäminen takaisin mereen ja helpottaakseen tätä, ja niiden olisi voitava toteuttaa rajoittavampia toimenpiteitä, joilla edistetään miekkakalan tehokkaampaa suojelua.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos lippujäsenvaltiolle jaettu kiintiö on käytetty, kuolleet miekkakalat on purettava aluksesta kokonaisina ja jalostamattomina, ne on takavarikoitava ja on toteutettava asianomaiset jatkotoimet. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tällaisten kuolleiden miekkakalojen määrä vuosittain komissiolle, joka ilmoittaa sen edelleen ICCAT:n sihteeristölle 21 artiklan mukaisesti.

5.  Jos lippujäsenvaltiolle jaettu kiintiö on käytetty, kuolleet miekkakalat on purettava aluksesta kokonaisina ja jalostamattomina, ne on takavarikoitava ja toimitettava nimetyille viranomaisille. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tällaisten kuolleiden miekkakalojen määrä vuosittain komissiolle, joka ilmoittaa sen edelleen ICCAT:n sihteeristölle 21 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kalastusaluksilla on 1 kohdasta poiketen sallittua pitää lisäksi 2 500 varakoukkua yli kaksi päivää kestävillä matkoilla.

2.  Kalastusaluksilla on 1 kohdasta poiketen sallittua pitää lisäksi 2 500 varakoukkua yli kaksi päivää kestävillä matkoilla. Aluksella voi olla kahta päivää pidempiä kalastusmatkoja varten toinen sarja käyttövalmiita koukkuja edellyttäen, että ne ovat asianmukaisesti sidottuina ja varastoituina alemmille kansille niin, ettei niitä voi heti käyttää.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Jäsenvaltioiden on edistettävä ympyräkoukkujen käyttöä.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on myönnettävä kalastuslupia Välimeren miekkakalan pyyntiä varten asetuksen (EU) 2017/2403 säännösten mukaisesti seuraaville lippunsa alla purjehtiville aluksille:

1. Jäsenvaltioiden on myönnettävä kalastuslupia Välimeren miekkakalan pyyntiä varten asetuksen (EU) 2017/2403 säännösten, erityisesti sen 20 ja 21 artiklan, mukaisesti seuraaville lippunsa alla purjehtiville aluksille:

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) Välimeren miekkakalaa kohdennetusti kalastavat kalastusalukset;

a) Välimeren miekkakalaa kohdennetusti kalastavat aktiiviset kalastusalukset, joilla soveltuvissa tapauksissa on tätä koskeva kirjattu saalis;

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  Välimeren miekkakalaa sivusaaliiksi saavat kalastusalukset; sekä

Poistetaan.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Ainoastaan unionin aluksille, jotka on merkitty 16 ja 17 artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti ICCAT:n alusrekisteriin, voidaan myöntää lupa kalastaa kohdennetusti, pitää aluksella, jälleenlaivata, kuljettaa, jalostaa tai purkaa aluksesta Välimeren miekkakalaa.

3.  Ainoastaan unionin aluksille, jotka on merkitty 16 ja 17 artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti ICCAT:n alusrekisteriin, voidaan myöntää lupa kalastaa kohdennetusti, pitää aluksella, jälleenlaivata, kuljettaa, jalostaa tai purkaa aluksesta Välimeren miekkakalaa lukuun ottamatta 13 artiklassa tarkoitettuja sivusaaliita.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuissa pyyntialuksia koskevissa tiedoissa on ilmoitettava aluksen nimi sekä unionin kalastuslaivastorekisterin numero (CFR) siten kuin se määritellään unionin kalastuslaivastorekisteristä annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/21815 liitteessä I.

2.  Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuissa aluksia koskevissa tiedoissa on ilmoitettava aluksen nimi sekä soveltuvissa tapauksissa unionin kalastuslaivastorekisterin numero (CFR) siten kuin se määritellään unionin kalastuslaivastorekisteristä annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/21815 liitteessä I.

__________________

__________________

15 EUVL L 34, 9.2.2017, s. 9.

15 EUVL L 34, 9.2.2017, s. 9.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 30 päivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitettujen pyyntialuksia koskevien tietojen lisäyksistä, poistoista tai muutoksista. Komissio ilmoittaa kyseisiä pyyntialuksia koskevien tietojen lisäyksestä, poistosta tai muutoksesta 45 päivän kuluessa ICCAT:n sihteeristölle.

3.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin tehdyistä muutoksista viimeistään 30 päivän kuluttua tällaisista muutoksista. Komissio ilmoittaa asiasta ICCAT:n sihteeristölle 15 päivän kuluessa tällaisen ilmoituksen saamisesta.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Asetuksen (EU) 2017/2403 7 artiklan 6 kohdan mukaisesti komissio muuttaa vuoden aikana tarvittaessa 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja pyyntialuksista toimittamalla päivitetyt tiedot ICCAT:n sihteeristölle.

4.  ICCAT:n sihteeristölle tämän artiklan kohdan mukaisesti mahdollisesti toimitettujen tietojen lisäksi komissio lähettää ICCAT:n sihteeristölle tarvittaessa viipymättä ajantasaistetut tiedot tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista aluksista asetuksen (EU) N:ro 2017/2043 7 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään kunkin vuoden 30 päivänä kesäkuuta lippunsa alla purjehtivista pyyntialuksista, joilla oli lupa harjoittaa Välimeren miekkakalan kohdennettua pelagista pitkäsiimakalastusta tai harppuunakalastusta edellisenä vuonna, seuraavat tiedot:

1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään kunkin vuoden 30 päivänä kesäkuuta lippunsa alla purjehtivista kalastusaluksista, joilla oli lupa harjoittaa Välimeren miekkakalan kohdennettua pelagista pitkäsiimakalastusta tai harppuunakalastusta edellisenä vuonna, seuraavat tiedot:

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Niillä ICCAT:n rekisteriin merkityillä unionin kalastusaluksilla, joille on myönnetty lupa kalastaa Välimeren miekkakalaa, sekä niillä kolmansien maiden aluksilla, joille on myönnetty lupa kalastaa Välimeren miekkakalaa unionin vesillä, joiden suurin pituus on yli 12 metriä, on oltava asetuksen (EY) N:o 1224/2009 9 artiklan mukaisesti asennettuna täysin toimiva laite, joka mahdollistaa kyseisen aluksen paikantamisen ja tunnistamisen automaattisesti alusten satelliittiseurantajärjestelmää käyttäen lähettämällä säännöllisesti paikkatietoja.

1.  Niillä ICCAT:n rekisteriin merkityillä unionin kalastusaluksilla, joille on myönnetty lupa kalastaa Välimeren miekkakalaa, sekä niillä kolmansien maiden aluksilla, joille on myönnetty lupa kalastaa Välimeren miekkakalaa unionin vesillä, joiden suurin pituus on yli 15 metriä, on oltava asetuksen (EY) N:o 1224/2009 9 artiklan mukaisesti asennettuna täysin toimiva laite, joka mahdollistaa kyseisen aluksen paikantamisen ja tunnistamisen automaattisesti alusten satelliittiseurantajärjestelmää käyttäen lähettämällä säännöllisesti paikkatietoja.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Valvontaan liittyvistä syistä satelliittiseurantajärjestelmän tietojen toimittamista pyyntialuksilta, joilla on lupa kalastaa Välimeren miekkakalaa, ei saa keskeyttää alusten ollessa satamassa.

2.  Valvontaan liittyvistä syistä satelliittiseurantajärjestelmän tietojen toimittamisen pyyntialuksilta, joilla on lupa kalastaa Välimeren miekkakalaa, saa kytkeä pois päältä alusten ollessa satamassa edellyttäen, että sen uudelleenkäynnistäminen samassa sijaintipaikassa taataan.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Unionin kalastusalusten rahtaus Välimeren miekkakalan kalastusta varten kielletään.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on varmistettava, että kansallisia tieteellisiä tarkkailijoita käytetään vähintään 20 prosentissa pelagisia pitkäsiima-aluksia, jotka kalastavat kohdennetusti Välimeren miekkakalaa. Prosentuaalinen kattavuus mitataan kalastuspäivinä, pitkänsiiman laskukertoina tai kalastusmatkoina.

2. Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on ... [kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulopäivän jälkeen] asti varmistettava, että kansallisia tieteellisiä tarkkailijoita käytetään vähintään 10 prosentissa pelagisia pitkäsiima-aluksia, jotka kalastavat kohdennetusti Välimeren miekkakalaa. Sen päivämäärän jälkeen asianomainen jäsenvaltio voi vähentää tarkkailijoiden käytön vähintään viiteen prosenttiin. Prosentuaalinen kattavuus mitataan kalastuspäivinä, pitkänsiiman laskukertoina tai kalastusmatkoina.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava ICCAT:n laatimien tietojen toimittamista koskevien ohjeiden viimeisimmässä versiossa esitetyn mallin mukaisesti.

5.  Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava ICCAT:n laatimien tietojen toimittamista koskevien ohjeiden uusimmassa versiossa esitetyn mallin mukaisesti.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kyseiseen 16 artiklassa tarkoitettuun alusluetteloon sisältyvien unionin kalastusalusten, joiden suurin pituus on alle 12 metriä, päälliköiden on ilmoitettava sen jäsenvaltion (mukaan lukien lippujäsenvaltio) tai osapuolen, jonka satamia tai purkamislaitteistoja he aikovat käyttää, toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään neljä tuntia ennen arvioitua satamaan saapumisaikaa seuraavat tiedot:

2.  Kyseiseen 16 artiklassa tarkoitettuun alusluetteloon sisältyvien unionin kalastusalusten, joiden suurin pituus on alle 12 metriä, päälliköiden on ilmoitettava sen jäsenvaltion (mukaan lukien lippujäsenvaltio) tai osapuolen, jonka satamia tai purkamislaitteistoja he aikovat käyttää, toimivaltaiselle viranomaiselle ennen satamaan saapumistaan seuraavat tiedot:

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Virkistyskalastuksessa on kiellettyä pyytää, pitää aluksella, jälleenlaivata tai purkaa aluksesta enempää kuin yksi miekkakala alusta kohden päivässä.

2.  Virkistyskalastuksessa on kiellettyä pyytää, pitää aluksella, jälleenlaivata tai purkaa aluksesta enempää kuin yksi miekkakala alusta kohden kuukaudessa.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  kalastusaluksen omistajan/omistajien ja käyttäjän/käyttäjien nimi ja osoite.

e)  aluksen omistajan/omistajien ja käyttäjän/käyttäjien nimi ja osoite.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Tässä artiklassa tarkoitetut vuosiraportit on julkaistava komission verkkosivustolla.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle tämän asetuksen voimaantulopäivästä viiden vuoden ajaksi 34 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

2.  Siirretään komissiolle tämän asetuksen voimaantulopäivästä kolmen vuoden ajaksi 34 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän kolmen vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

(1)

EUVL C …, ..., s. ...


PERUSTELUT

Välimeren miekkakalan tila aiheuttaa lisääntyvää huolta, sillä lajia on liikakalastettu yli 30 vuotta. Miekkakalan poikasten suurella osuudella saaliista on kielteinen vaikutus kutevan kannan biomassaan.

On kiireellisesti korjattava tämä tilanne ja otettava käyttöön Välimeren miekkakalan elvytyssuunnitelma, jotta pysäytetään kantojen nopea väheneminen ja autetaan kasvattamaan kanta jälleen tasolle, joka ovat sopusoinnussa ICCAT-yleissopimuksen tavoitteen kanssa.

Euroopan unioni on Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) sopimuspuoli. ICCAT on alueellinen kalastuksenhoitojärjestö, joka vastaa tonnikalan ja sen kaltaisten lajien hoidosta Atlantin valtamerellä ja viereisillä merillä.

ICCAT:lla on valta hyväksyä kalavarojen säilyttämistä ja hoitoa koskevia sitovia päätöksiä (”suosituksia”) toimivaltaansa kuuluvalla alalla. Nämä suositukset sitovat sopimuspuolia, ja ne on saatettava mahdollisimman pian osaksi unionin lainsäädäntöä.

Tämän ehdotuksen tarkoituksena on saattaa ICCAT:n suositus 16–05 osaksi unionin lainsäädäntöä, jotta unionin olisi mahdollista täyttää kansainväliset velvoitteensa ja taata toimijoille oikeusvarmuus sääntöjen ja velvoitteiden suhteen.

Portugalin Vilamourassa pidetyssä ICCAT:n vuosikokouksessa 2016 ICCAT-osapuolet ja yhteistyötä tekevät sopimuksen ulkopuoliset osapuolet, tahot tai kalastusyhteisöt ottivat ratkaisevan askelen Välimeren miekkakalan (Xiphias gladius) hälyttävän tilanteen korjaamiseksi hyväksymällä 15-vuotisen elvytyssuunnitelman ICCAT:n suosituksessa 16–05.

Ehdotuksen sisältö

Vaikka jäsenvaltiot ovat panneet elvytyssuunnitelman täytäntöön tammikuusta 2017 alkaen, toimet ovat hajallaan useissa EU:n asetuksissa, mikä toisinaan aiheuttavaa sääntöjen tulkintaongelmia. Tällä ehdotuksella on sen vuoksi kaksi tavoitetta: a) elvytyssuunnitelman täytäntöönpanoa koskevan oikeusperustan vahvistaminen ja b) Välimeren miekkakalan elvytyssuunnitelman hallintoa ja valvontaa koskevien sääntöjen keskittäminen yhteen säädökseen.

Suosituksessa annetaan säännöt Välimeren miekkakalakannan säilyttämistä, hoitoa ja valvontaa varten kestävää enimmäistuottoa vastaavan biomassatason saavuttamiseksi viimeistään vuonna 2031 vähintään 60 prosentin todennäköisyydellä.

ICCAT:n suosituksessa 16–05 velvoitetaan heittämään pois, myös urheilu- ja virkistyskalastuksen yhteydessä, aluksella oleva miekkakala, jonka määrä ylittää alukselle myönnetyn kiintiön ja/tai sivusaaliiden sallitun enimmäismäärän. Myös pyydetty aluksilla oleva säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempi Välimeren miekkakala on heitettävä pois, jos sen määrä ylittää jäsenvaltioiden vuotuisissa kalastussuunnitelmissaan sivusaaliille vahvistamat rajat.

ICCAT:n suosituksella 16–05 hyväksytyt toimenpiteet, jotka saatetaan tällä asetuksella osaksi unionin lainsäädäntöä, ovat rajoittavampia tai täsmällisempiä kuin nyt voimassaolevat toimenpiteet, jotta kannan elpyminen olisi mahdollista. Tärkeimmät erot voidaan tiivistää seuraavasti:

•  säilyttämisen vähimmäisviitekoko: ehdotuksessa kielletään, myös virkistyskalastuksen osalta, miekkakalan saaliiden ja sivusaaliiden kalastaminen kohdennetusti, aluksella pitäminen, jälleenlaivaus, aluksesta purkaminen, kuljettaminen, varastoiminen, myyminen, esillä pitäminen tai myyntiin saattaminen kohdennetusti, jos a) kalan pituus alaleuan kärjestä pyrstön loveen on alle 100 senttimetriä; tai b) kalan elopaino on alle 11,4 kilogrammaa tai paino kidukset poistettuina ja suolistettuna on alle 10,2 kilogrammaa;

•  koukkujen enimmäismäärä: ehdotuksessa enimmäismääräksi koukkuja, jotka Välimeren miekkakalaa pyytävät kalastusalukset saavat laskea tai pitää aluksella, vahvistetaan 2 500 koukkua;

•  kalastuskieltokaudet: Välimeren miekkakalaa ei saa ottaa saaliiksi kohdelajina eikä sivusaaliina, pitää aluksella, jälleenlaivata tai purkaa aluksesta kunkin vuoden 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän maaliskuuta välisenä aikana. Välimeren miekkakalan suojelemiseksi kalastuskieltoa on sovellettava Välimeren valkotonnikalaa (Thunnus alalunga) kohdennetusti kalastaviin pitkäsiima-aluksiin kunkin vuoden 1 päivän lokakuuta ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana;

•  suurimman sallitun saaliin (TAC) määrittely ja kiintiöiden jako: ne on jo saatettu osaksi unionin lainsäädäntöä vuonna 2017 ja sisältyvät nyt unionin vesillä ja unionin kalastusaluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2018 annettuun neuvoston asetukseen (EU) 2018/120. Sen vuoksi kalastusmahdollisuuksien saattamista osaksi lainsäädäntöä ei ole tarpeen käsitellä tässä ehdotuksessa.

Elvytyssuunnitelmassa otetaan huomioon erityyppisten pyydysten ja kalastusmenetelmien erityisominaisuudet. Elvytyssuunnitelman täytäntöönpanossa unionin ja jäsenvaltioiden olisi pyrittävä edistämään rannikkokalastusta ja valikoivien ja nykyistä vähemmän ympäristövaikutuksia aiheuttavien pyydysten ja kalastusmenetelmien käyttöä, mukaan lukien perinteisessä ja pienimuotoisessa kalastuksessa käytettävät pyydykset ja menetelmät, paikallistalouksien kohtuullisen elintason tukemiseksi.

Esittelijän kanta

Esittelijä katsoo, että unionin on hyväksyttävä pikaisesti miekkakalan elvytyssuunnitelma, koska kannan tila on kriittinen.

Esittelijä pitää valitettavana, että ehdotus poikkeaa YKP:n 2 artiklasta: ”kestävä enimmäistuotto on saavutettava mahdollisuuksien mukaan vuoteen 2015 mennessä ja asteittain viimeistään vuoteen 2020 mennessä kaikkien kantojen osalta”, mutta ymmärtää tämän poikkeuksen taustalla olevat syyt. Kantaa kalastavat Euroopan unionin lisäksi kaikki Välimeren rantavaltiot, joita hallinnoi Kansainvälinen Atlantin tonnikalojen suojelukomissio (ICCAT), jossa Euroopan unionin on yhtenä 51 sopimuspuolesta. Vaikka EU:n laivastoon sovellettaisiin kaikkein ankarimpia toimenpiteitä (eli kalastus kiellettäisiin kokonaan), kestävän enimmäistuoton mahdollistavia biomassatasoja ei voitaisi saavuttaa vuoteen 2020 mennessä.

Esittelijä toteaa, että komissio meni muutaman kerran pidemmälle kuin suosituksen 16–05 kirjaimellinen saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä, mutta katsoo, että tämä on johdonmukaista kalakannan hälyttävän tilan kanssa.

Tarkkailijoiden osalta tarvitaan ylimääräisiä ponnistuksia. Pysyvä tutkimus- ja tilastokomitea pyysi vuosina 2016 ja 2017 antamissaan kertomuksissa kiinnittämään huomiota tarpeeseen lisätä tiedonkeruuta ja erityisesti torjua poisheittämistä ja saaliiden purkamisia. Laajasti vaeltavien lajien alueellinen koordinointiryhmä on kehottanut kiinnittämään huomiota siihen, että biologisia tietoja on niukasti ja niitä on kerättävä kaikista laivastonosista. Muista elvytyssuunnitelmista, erityisesti itäisen sinievätonnikalan elvyttämisestä, saadut kokemukset osoittavat, että tiukkojen valvontavaatimusten soveltaminen on yksi suunnitelman onnistumisen keskeisistä tekijöistä. Tästä syystä erityiset kalastusluvat ja alusten paikantamisjärjestelmän (alusten satelliittiseurantajärjestelmä VMS sekä muut) tehostaminen ovat ratkaisevan tärkeitä kannan elpymisen kannalta.

Toisaalta EU:n laivastoon sovelletaan usein tiukempia toimenpiteitä kuin alueellisissa kalastuksenhoitojärjestöissä hyväksytyt toimenpiteet. EU:n on saatava alueellisissa kalastuksenhoitojärjestöissä tapahtuvan unionin toiminnan avulla kolmannet maat vakuuttuneiksi siitä, että niiden olisi seurattava EU:n normeja näissä tapauksissa.

Esittelijä toivoo, että kalastusmahdollisuuksia kohdennettaessa kiintiöt olisi jaettava oikeudenmukaisesti eri laivastonosien kesken ja perinteinen ja pienimuotoinen kalastus olisi otettava huomioon. Jos kiintiöitä nostetaan, niitä olisi jaettava myös uusille aluksille, jotta vältetään kalastusmahdollisuuksien monopolisoituminen.

Elvytyssuunnitelman täytäntöönpanossa unionin ja jäsenvaltioiden olisi pyrittävä edistämään rannikkokalastusta ja valikoivien ja nykyistä vähemmän ympäristövaikutuksia aiheuttavien pyydysten ja kalastusmenetelmien käyttöä. Esittelijä katsoo tässä yhteydessä, että miekkakalan kalastuksessa olisi edistettävä ympyräkoukkujen käyttöä, koska ne vähentävät herkkien lajien, kuten merikilpikonnan, sivusaaliita ja edistävät alamittaisten miekkakalojen saaliiden vähentymistä vaikuttamatta purettujen saaliiden määrään.


YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (23.7.2018)

kalatalousvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Välimeren miekkakalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta sekä asetusten (EY) N:o 1967/2006 ja (EU) 2017/2107 muuttamisesta

(COM(2018)0229 – C8‑0162/2018 – 2018/0109(COD))

Valmistelija: Adina‑Ioana Vălean

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetään, virkistyskalastuksessa on kiellettyä pyytää, pitää aluksella, jälleenlaivata tai purkaa aluksesta enempää kuin yksi miekkakalayksilö alusta kohden päivässä. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen virkistyskalastuksessa elävänä pyydetyn miekkakalan päästäminen takaisin mereen ja helpottaakseen tätä.

3.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetään, virkistyskalastuksessa on kiellettyä pyytää, pitää aluksella, jälleenlaivata tai purkaa aluksesta enempää kuin yksi miekkakalayksilö alusta kohden päivässä. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen virkistyskalastuksessa elävänä pyydetyn miekkakalan päästäminen takaisin mereen ja helpottaakseen tätä, ja niiden olisi voitava toteuttaa rajoittavampia toimenpiteitä, joilla edistetään miekkakalan tehokkaampaa suojelua.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  Välimeren miekkakalaa kohdennetusti kalastavat kalastusalukset;

a)  asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 määritellyt Välimeren miekkakalaa kohdennetusti kalastavat aktiiviset kalastusalukset, joilla on tätä koskeva kirjattu saalis, kun se on sovellettavissa;

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  Välimeren miekkakalaa sivusaaliiksi saavat kalastusalukset; sekä

b)  asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 määritellyt Välimeren miekkakalaa sivusaaliiksi saavat aktiiviset kalastusalukset; sekä

Perustelu

Tämä hoitosuunnitelma merkitsee mahdollisuutta varmistaa, että alukset, joilla on lupa kalastaa alueellisen kalastuksenhoitojärjestön alueella, ovat tosiasiallisesti aktiivisia tai kalastavat näillä alueilla. Tarkat tiedot siitä, missä alukset kalastavat tai mitkä lajit ovat niiden kohteena, ovat erittäin tärkeitä, jotta voidaan varmistaa maailmanlaajuisesti kalastuksen avoimuus ja vastuuvelvollisuus sekä kalakantojen kestävä hoito.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on varmistettava, että kansallisia tieteellisiä tarkkailijoita käytetään vähintään 20 prosentissa pelagisia pitkäsiima-aluksia, jotka kalastavat kohdennetusti Välimeren miekkakalaa. Prosentuaalinen kattavuus mitataan kalastuspäivinä, pitkänsiiman laskukertoina tai kalastusmatkoina.

2.  Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on varmistettava, että kansallisia tieteellisiä tarkkailijoita käytetään vähintään 30 prosentissa pelagisia pitkäsiima-aluksia, jotka kalastavat kohdennetusti Välimeren miekkakalaa. Prosentuaalinen kattavuus mitataan kalastuspäivinä, pitkänsiiman laskukertoina tai kalastusmatkoina.

Perustelu

ICCAT:n tieteelliset komiteat suosittelevat, että tämäntyyppisten pyydysten tarkkailijakattavuuden olisi oltava vähintään 20 prosenttia. Välimeren miekkakalan heikko tila yhdistettynä alhaiseen noudattamisen tasoon edellyttää suurta määrää tarkkailijoita, jotta voidaan kerätä kattavasti tarkkoja tietoja niin, että tämä elvytyssuunnitelma saadaan toimimaan.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Tässä artiklassa tarkoitetut vuosiraportit on julkaistava komission verkkosivustolla.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Välimeren miekkakalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta sekä asetusten (EY) N:o 1967/2006 ja (EU) 2017/2107 muuttamisesta

Viiteasiakirjat

COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

2.5.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

2.5.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Adina-Ioana Vălean

16.5.2018

Hyväksytty (pvä)

10.7.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

51

1

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

51

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter

GUE/NGL

Anja Hazekamp

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

VERTS

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julie Reid

2

0

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA (23.7.2018)

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Välimeren miekkakalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta sekä asetusten (EY) N:o 1967/2006 ja (EU) 2017/2107 muuttamisesta

Viiteasiakirjat

COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

24.4.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

2.5.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

2.5.2018

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Marco Affronte

31.5.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

14.5.2018

21.6.2018

24.9.2018

 

Hyväksytty (pvä)

21.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

23.11.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Nils Torvalds

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

0

-

 

 

1

0

EFDD

Sylvie Goddyn

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 10. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö