Izvješće - A8-0389/2018Izvješće
A8-0389/2018

IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o višegodišnjem planu oporavka sredozemnog igluna i izmjeni uredaba (EZ) br. 1967/2006 i (EU) 2017/2107

23.11.2018 - (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)) - ***I

Odbor za ribarstvo
Izvjestitelj: Marco Affronte


Postupak : 2018/0109(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0389/2018
Podneseni tekstovi :
A8-0389/2018
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o višegodišnjem planu oporavka sredozemnog igluna i izmjeni uredaba (EZ) br. 1967/2006 i (EU) 2017/2107

(COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0229),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0162/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 19. rujna 2018.[1],

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0389/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  Prema znanstvenim procjenama iglun je tijekom posljednjih 30 godina prekomjerno izlovljavan te bi se njegov stok mogao suočiti s potpunim nestajanjem ako se uskoro ne poduzmu nikakve mjere.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Prema točki 17. Preporuke ICCAT-a 16-05 morat će se odbaciti i sredozemni igluni koji su ispod minimalne referentne veličine za očuvanje, osim ako su obuhvaćeni ograničenjima usputnog ulova koje su u svojim godišnjim planovima ribolova utvrdile države članice. Radi usklađenosti Unije s njezinim međunarodnim obvezama na temelju ICCAT-a, Delegiranom uredbom (EU) 2018/191 predviđena su odstupanja od obveze iskrcavanja za sredozemnog igluna u skladu s člankom 15. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Delegiranom uredbom (EU) 2018/191 provedene su određene odredbe iz Preporuke ICCAT-a 16-05 kojima se utvrđuje obveza odbacivanja igluna s plovila koja su premašila kvotu koja im je dodijeljena i/ili najvišu dopuštenu razinu usputnih ulova. Područje primjene te delegirane uredbe obuhvaća plovila koja se bave rekreacijskim ribolovom.

(8)  Prema točki 17. Preporuke ICCAT-a 16-05 morat će se odbaciti i sredozemni igluni koji su ispod minimalne referentne veličine za očuvanje, osim ako su obuhvaćeni ograničenjima usputnog ulova koje su u svojim godišnjim planovima ribolova utvrdile države članice. Radi usklađenosti Unije s njezinim međunarodnim obvezama na temelju ICCAT-a, Delegiranom uredbom (EU) 2018/191 predviđena su odstupanja od obveze iskrcavanja za sredozemnog igluna u skladu s člankom 15. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Delegiranom uredbom (EU) 2018/191 provedene su određene odredbe iz Preporuke ICCAT-a 16-05 kojima se utvrđuje obveza odbacivanja igluna s plovila koja su premašila kvotu koja im je dodijeljena i/ili najvišu dopuštenu razinu usputnih ulova. Područje primjene te delegirane uredbe obuhvaća plovila koja se bave rekreacijskim ribolovom.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  U dogovorima o zakupu odnosi između vlasnika, zakupca i države zastave često nisu jasni pa nezakoniti, neprijavljeni i neregulirani ribari izbjegavaju kontrole zloporabom dogovora za zakup ribarskih plovila. Zakupljivanje je zabranjeno Uredbom (EU) 2016/16277 o uspostavi višegodišnjeg plana oporavka plavoperajne tunu u Atlantiku i Sredozemnom moru. Stoga je, radi dosljednosti s pravom Unije, a kao preventivnu mjeru zaštite stoka koji se oporavlja, sličnu zabranu primjereno ugraditi u višegodišnji plan oporavka sredozemnog igluna.

(12)  U dogovorima o zakupu odnosi između vlasnika, zakupca i države zastave često nisu jasni pa neki subjekti koji se bave nezakonitim, neprijavljenim i nereguliranim aktivnostima izbjegavaju kontrole zloporabom dogovora za zakup ribarskih plovila. Zakupljivanje je zabranjeno Uredbom (EU) 2016/16277 o uspostavi višegodišnjeg plana oporavka plavoperajne tunu u Atlantiku i Sredozemnom moru. Stoga je, radi dosljednosti s pravom Unije, a kao preventivnu mjeru zaštite stoka koji se oporavlja, sličnu zabranu primjereno ugraditi u višegodišnji plan oporavka sredozemnog igluna.

__________________

__________________

7 Uredba (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 302/2009 (SL L 252, 16.9.2016., str. 1.).

7 Uredba (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 302/2009 (SL L 252, 16.9.2016., str. 1.).

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)   Kako bi se buduće izmjene preporuka ICCAT-a brzo provele u pravu Unije, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s izmjenama priloga ovoj Uredbi i odredbama navedenima u članku 34. stavku 1. ove Uredbe. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na stručnoj razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 20168. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(14)   Kako bi se buduće preporuke ICCAT-a za izmjenu plana oporavka sredozemnog igluna utvrđenog u Preporuci ICCAT-a 16-05 brzo provele u pravu Unije, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s izmjenama priloga i relevantnih članaka ove Uredbe. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na stručnoj razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 20168. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

__________________

__________________

8 Međuinstitucijski sporazum o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (SL L 123, 12.5.2016., str. 1.).

8 Međuinstitucijski sporazum o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (SL L 123, 12.5.2016., str. 1.).

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom se Uredbom utvrđuju opća pravila Unije za provedbu višegodišnjeg plana oporavka sredozemnog igluna (Xiphias gladius) u skladu s preporukom Međunarodne komisije za očuvanje atlantskih tuna („ICCAT”), od 2017. do 2031. („plan oporavka”).

Ovom se Uredbom utvrđuju opća pravila Unije za provedbu višegodišnjeg plana oporavka sredozemnog igluna (Xiphias gladius) koji je donijela Međunarodna komisija za očuvanje atlantskih tuna („ICCAT”), od 2017. do 2031. („plan oporavka”).

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  djeluju na području primjene Konvencije ICCAT-a i love igluna u Sredozemlju; ili

i.  love igluna u Sredozemnom moru; ili

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.  prekrcavaju, i izvan područja primjene Konvencije ICCAT-a, igluna ulovljenog u Sredozemnome moru;

ii.  prekrcavaju ili drže na plovilu, i izvan područja primjene Konvencije ICCAT-a, igluna ulovljenog u Sredozemnome moru;

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ribarska plovila trećih zemalja i plovila trećih zemalja za rekreacijski ribolov koja djeluju u vodama Unije i love igluna u Sredozemlju;

(b)  ribarska plovila trećih zemalja i plovila trećih zemalja za rekreacijski ribolov koja djeluju u vodama Unije i love igluna u Sredozemnom moru;

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17.a)  „veliko ribarsko plovilo” znači ribarsko plovilo čija ukupna duljina iznosi više od 20 metara.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka 17.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17.b)  „ICCAT-ov registar velikih ribarskih plovila” znači popis velikih ribarskih plovila koja imaju odobrenje za ciljani ribolov vrsta obuhvaćenih ICCAT-om unutar područja primjene Konvencije ICCAT-a, koji vodi Tajništvo ICCAT-a;

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19.a)  „kružna udica” znači udica koja ima kružni luk s vrhom koji u odnosu na tijelo stoji pod pravim kutom;

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Glava II. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

UPRAVLJANJE, TEHNIČKE MJERE OČUVANJA I KONTROLA

MJERE UPRAVLJANJA, TEHNIČKE MJERE OČUVANJA I MJERE KONTROLE

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. U skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1380/2013 pri raspodjeli ribolovnih mogućnosti koje su im na raspolaganju, države članice upotrebljavaju transparentne i objektivne kriterije, uključujući one okolišne, društvene i gospodarske prirode, te nastoje pravedno raspodijeliti nacionalne kvote među različitim segmentima flote uzimajući u obzir tradicionalni i artizanalni ribolov te pružati poticaje za ribarska plovila Unije koja upotrebljavaju alat za selektivni ribolov ili primjenjuju ribolovne tehnike sa smanjenim utjecajem na okoliš.

1. U skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1380/2013 pri raspodjeli ribolovnih mogućnosti koje su im na raspolaganju, države članice upotrebljavaju transparentne i objektivne kriterije, uključujući one okolišne, društvene i gospodarske prirode. Nacionalne kvote pravedno se raspodjeljuju među različitim segmentima flote, pri čemu se posebno osigurava da se kvote dodjeljuju tradicionalnom i artizanalnom ribolovu. Države članice pružaju poticaje za ribarska plovila Unije koja upotrebljavaju alat za selektivni ribolov ili primjenjuju ribolovne tehnike sa smanjenim utjecajem na okoliš.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Države članice nastoje dodijeliti povećanje ribolovnih mogućnosti, koje proizlazi iz uspješne provedbe ove Uredbe, ribarskim plovilima kojima prethodno nisu dodijeljene kvote za igluna i koja ispunjavaju kriterije za dodjelu ribolovnih mogućnosti utvrđene u članku 17. Uredbe (EU) br. 1380/2013 kako bi se doprinijelo cilju jednake i pravedne raspodjele kvota među različitim segmentima flote.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Najkasnije do 1. ožujka svake godine države članice Komisiji podnose svoje planove ribolova. Ti planovi moraju biti u skladu s ICCAT-ovim Smjernicama za podnošenje podataka i informacija i sadržavati detaljne informacije o dodijeljenoj kvoti sredozemnog igluna po vrsti alata, uključujući za rekreacijski ribolov, ako je to relevantno, i za usputne ulove.

1.  Najkasnije do 1. ožujka svake godine države članice Komisiji podnose svoje planove ribolova. Ti planovi moraju biti u skladu s ICCAT-ovim Smjernicama za podnošenje podataka i informacija i sadržavati detaljne informacije o dodijeljenoj kvoti sredozemnog igluna po vrsti alata, uključujući kvotu dodijeljenu za rekreacijski ribolov, ako je to relevantno, i za usputne ulove.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Radi usklađenosti sa stavcima 1. i 2. države članice prate djelotvornost zabrana iz tih stavaka i Komisiji podnose, svake godine najmanje dva mjeseca i 15 dana prije godišnjeg sastanka ICCAT-a, sve relevantne informacije o odgovarajućim kontrolama i inspekcijama provedenima prethodne godine. Komisija te informacije prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a svake godine najmanje dva mjeseca prije godišnjeg sastanka ICCAT-a.

3.  Radi usklađenosti s ovim člankom države članice prate djelotvornost zabrana iz stavaka 1. i 2. i Komisiji podnose, svake godine najmanje dva mjeseca i 15 dana prije godišnjeg sastanka ICCAT-a, sve relevantne informacije o odgovarajućim kontrolama i inspekcijama provedenima prethodne godine. Komisija te informacije prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a svake godine najmanje dva mjeseca prije godišnjeg sastanka ICCAT-a.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 12. – glava

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Slučajni usputni ulovi igluna ispod minimalne referentne veličine za očuvanje

Slučajni ulovi igluna ispod minimalne referentne veličine za očuvanje

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Neovisno o članku 11. stavku 1., ulovna plovila koja aktivno love igluna smiju zadržavati na plovilu, prekrcavati, prebacivati, iskrcavati, prevoziti, skladištiti, prodavati, izlagati ili nuditi na prodaju slučajne ulove igluna ispod minimalne referentne veličine za očuvanje, pod uvjetom da ti ulovi ne premašuju 5 % njihova ukupnog ulova igluna po masi ili broju komada.

Neovisno o članku 11. stavku 1., ribarska plovila koja aktivno love igluna smiju zadržavati na plovilu, prekrcavati, prebacivati, iskrcavati, prevoziti, skladištiti, prodavati, izlagati ili nuditi na prodaju slučajne ulove igluna ispod minimalne referentne veličine za očuvanje, pod uvjetom da ti ulovi ne premašuju 5 % njihova ukupnog ulova igluna po masi ili broju primjeraka te da ne premašuju ograničenje usputnog ulova koje su države članice utvrdile u svojim godišnjim planovima ribolova.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Usputni ulovi igluna ni u kojem trenutku nakon ribolovne operacije ne smiju premašiti ukupni ulov na plovilu po masi ili broju primjeraka ulovljenih u ribolovu parangalom.

Briše se.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Odstupajući od članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013, u okviru rekreacijskog ribolova zabranjuje se loviti, zadržavati na plovilu, prekrcavati ili iskrcavati više od jednog igluna po plovilu na dan. Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi se osiguralo i olakšalo puštanje igluna koji su ulovljeni živi u okviru rekreacijskog ribolova. Odstupajući od članka 1. stavka 1.

3.  Odstupajući od članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013, u okviru rekreacijskog ribolova zabranjuje se loviti, zadržavati na plovilu, prekrcavati ili iskrcavati više od jednog igluna po plovilu na dan. Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi se osiguralo i olakšalo puštanje igluna koji su ulovljeni živi u okviru rekreacijskog ribolova te bi trebale biti u stanju donijeti restriktivnije mjere kojima bi se potaknula veća zaštita igluna.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako se iscrpi kvota dodijeljena državi članici koja je država zastave, uginuli igluni iskrcavaju se cijeli i neobrađeni, postaju predmet zapljene te se poduzimaju odgovarajući daljnji koraci. U skladu s člankom 21. države članice podatke o količini uginulog igluna svake godine dostavljaju Komisiji koja ih prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a.

5.  Ako se iscrpi kvota dodijeljena državi članici koja je država zastave, uginuli igluni iskrcavaju se cijeli i neobrađeni te se predaju nadležnom tijelu. U skladu s člankom 21. države članice podatke o količini uginulog igluna svake godine dostavljaju Komisiji koja ih prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Odstupajući od stavka 1., za izlaske u ribolov koji traju dulje od dva dana na ribarskom plovilu dopušta se držanje dodatnih 2 500 zamjenskih neopremljenih udica.

2.  Odstupajući od stavka 1., za izlaske u ribolov koji traju dulje od dva dana na ribarskom plovilu dopušta se držanje dodatnih 2 500 zamjenskih udica. Plovilu se može odobriti dodatni komplet udica za izlaske u ribolov duže od dva dana pod uvjetom da su propisno privezane i pohranjene na donjim palubama tako da se ne mogu odmah upotrijebiti.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Države članice potiču upotrebu kružnih udica.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice izdaju odobrenja za ribolov sredozemnog igluna plovilima koja plove pod njihovom zastavom u skladu s odredbama utvrđenima u Uredbi (EU) 2017/2403, ako su ta plovila:

1. Države članice izdaju odobrenja za ribolov sredozemnog igluna plovilima koja plove pod njihovom zastavom u skladu s odredbama utvrđenima u Uredbi (EU) 2017/2403, osobito u njezinim članicama 20. i 21., ako su ta plovila:

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) ribarska plovila koja ciljano love sredozemnog igluna;

(a) aktivna ribarska plovila koja ciljano love sredozemnog igluna i, gdje je primjenjivo, imaju zabilježenu evidenciju ulova;

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ribarska plovila koja love sredozemnog igluna kao usputni ulov; i

Briše se.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Samo plovila Unije koja se nalaze u ICCAT-ovu registru plovila u skladu s postupkom utvrđenim u člancima 16. i 17. ovlaštena su ciljano loviti, zadržavati na plovilu, prekrcavati, prevoziti, obrađivati ili iskrcavati sredozemnog igluna.

3.  Samo plovila Unije koja se nalaze u ICCAT-ovu registru plovila u skladu s postupkom utvrđenim u člancima 16. i 17. ovlaštena su ciljano loviti, zadržavati na plovilu, prekrcavati, prevoziti, obrađivati ili iskrcavati sredozemnog igluna, ne dovodeći u pitanje odredbe utvrđene u članku 13. o usputnim ulovima.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Informacije o ulovnim plovilima iz stavka 1. točaka (a) i (b) sadržavaju ime plovila i broj iz registra flote Unije (CFR) kako je utvrđeno u Prilogu I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2017/21815 o registru ribarske flote Unije.

2.  Informacije o plovilima iz stavka 1. točaka (a) i (b) sadržavaju ime plovila i, ako je primjenjivo, broj iz registra flote Unije (CFR) kako je utvrđeno u Prilogu I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2017/21815 o registru ribarske flote Unije.

__________________

__________________

15 SL L 34, 9.2.2017, str. 9.

15 SL L 34, 9.2.2017, str. 9.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Osim o informacijama iz stavka 2. države članice Komisiju obavještavaju, najkasnije u roku od 30 dana, o svakom dodatku, brisanju ili izmjeni informacija o ulovnim plovilima iz stavka 1. Komisija najkasnije u roku od 45 dana od datuma dodavanja, brisanja ili izmjene informacija o tim ulovnim plovilima o tome obavještava Tajništvo ICCAT-a.

3.  Države članice obavještavaju Komisiju o svakoj izmjeni informacija iz stavaka 1. i 2. najkasnije 30 dana nakon izmjene. Komisija o tome obavještava Tajništvo ICCAT-a u roku od 15 dana od primitka te obavijesti.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  U skladu s člankom 7. stavkom (6) Uredbe (EU) 2017/2403 Komisija prema potrebi tijekom godine mijenja informacije o ulovnim plovilima iz stavka 1. dostavom ažuriranih informacija Tajništvu ICCAT-a.

4.  Osim informacija dostavljenih Tajništvu ICCAT-a u skladu sa stavkom 3. ovog članka, Komisija po potrebi u skladu s člankom 7. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 2017/2043 bez odgode šalje Tajništvu ICCAT-a ažurirane podatke o plovilima iz stavka 1. ovog članka.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice do 30. lipnja svake godine Komisiji elektronički podnose sljedeće informacije o ulovnim plovilima koja plove pod njihovom zastavom, a koja su dobila odobrenje za ciljani pelagijski ribolov sredozemnog igluna parangalom ili harpunom tijekom prethodne godine:

1.  Države članice do 30. lipnja svake godine Komisiji elektronički podnose sljedeće informacije o ribarskim plovilima koja plove pod njihovom zastavom, a koja su dobila odobrenje za ciljani pelagijski ribolov sredozemnog igluna parangalom ili harpunom tijekom prethodne godine:

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ribarska plovila Unije koja se nalaze u ICCAT-ovu registru plovila koja smiju loviti sredozemnog igluna i plovila trećih zemalja koja imaju odobrenje za lov sredozemnog igluna u vodama Unije, a dulja su od 12 m duljine preko svega na plovilu moraju imati ispravni uređaj koji omogućuje automatsko lociranje i identifikaciju plovila s pomoću sustava za praćenje plovila (VMS), prijenosom podataka o poziciji u redovitim intervalima, u skladu s člankom 9. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

1.  Ribarska plovila Unije koja se nalaze u ICCAT-ovu registru plovila koja smiju loviti sredozemnog igluna i plovila trećih zemalja koja imaju odobrenje za lov sredozemnog igluna u vodama Unije, a ukupno su dulja od 15 m moraju imati ispravni uređaj koji omogućuje automatsko lociranje i identifikaciju plovila s pomoću sustava za praćenje plovila (VMS), prijenosom podataka o poziciji u redovitim intervalima, u skladu s člankom 9. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Za potrebe kontrole prijenos podataka iz VMS-a s ulovnih plovila koja imaju odobrenje za ribolov sredozemnog igluna ne prekida se dok se plovila nalaze u luci.

2.  Za potrebe kontrole prijenos podataka iz VMS-a s ulovnih plovila koja imaju odobrenje za ribolov sredozemnog igluna može se isključiti dok se plovila nalaze u luci pod uvjetom da se jamči da će ponovno biti uključen na istoj poziciji.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zakupljivanje ribarskih plovila Unije za ribolov sredozemnog igluna zabranjuje se.

Zakupljivanje ribarskih plovila Unije za ribolov sredozemnog igluna zabranjuje se.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Svaka dotična država članica osigurava da nacionalni znanstveni promatrači budu prisutni na najmanje 20 % plovila za pelagijski ribolov parangalom koja ciljano love sredozemnog igluna. Postotak prisutnosti mjeri se u ribolovnim danima, broju ribolovnih operacija ili izlazaka u ribolov.

2. Do... [tri godine nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe] svaka dotična država članica osigurava da nacionalni znanstveni promatrači budu prisutni na najmanje 10 % plovila za pelagijski ribolov parangalom koja ciljano love sredozemnog igluna. Nakon tog datuma dotična država članica može smanjiti prisutnost promatrača na najmanje 5 %. Postotak prisutnosti mjeri se u ribolovnim danima, broju ribolovnih operacija ili izlazaka u ribolov.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Informacije iz stavaka 1., 2. i 3. podnose se u formatu utvrđenom u najnovijim ICCAT-ovim Smjernicama za podnošenje podataka i informacija.

5.  Informacije iz stavaka 1., 2. i 3. podnose se u formatu utvrđenom u najnovijoj verziji Smjernica ICCAT-a za dostavljanje podataka i informacija.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Osim toga, zapovjednici ribarskih plovila Unije kraćih od 12 m duljine preko svega, a koja se nalaze na popisu plovila iz članka 16., najmanje četiri sata prije predviđenog vremena dolaska u luku nadležnom tijelu države članice (uključujući državu članicu koja je država zastave) ili ugovorne stranke Konvencije čije luke ili objekt za iskrcaj žele upotrebljavati javljaju sljedeće:

2.  Osim toga, zapovjednici ribarskih plovila Unije kraćih od ukupno 12 m, a koja se nalaze na popisu plovila iz članka 16., prije ulaska u luku nadležnom tijelu države članice (uključujući državu članicu koja je država zastave) ili ugovorne stranke Konvencije čije luke ili objekt za iskrcaj žele upotrebljavati javljaju sljedeće:

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U rekreacijskom ribolovu zabranjuje se loviti, zadržavati na plovilu, prekrcavati ili iskrcavati više od jednog igluna po plovilu na dan.

2.  U rekreacijskom ribolovu zabranjuje se loviti, zadržavati na plovilu, prekrcavati ili iskrcavati više od jednog igluna po plovilu na mjesec.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  ime i adresa vlasnika i operatera ribarskog plovila.

(e)  ime i adresa vlasnika i operatera plovila.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Godišnja izvješća iz ovog članka objavljuju se na internetskim stranicama Komisije.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 34. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od datuma stupanja na snagu ove Uredbe. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 34. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od tri godine počevši od datuma stupanja na snagu ove Uredbe. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od tri godine. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

  • [1]  SL C, datum, str. xxx.

OBRAZLOŽENJE

Stanje stoka sredozemnog igluna predmet je sve veće zabrinutosti zbog njegova prekomjernog izlova koji traje već više od 30 godina. Velik udio juvenilnih igluna u ulovu negativno utječe na biomasu stoka u mrijestu.

Potrebno je hitno reagirati na tu situaciju i donijeti plan oporavka sredozemnog igluna kako bi se zaustavilo rapidno smanjenje stoka i vratilo ga na razine usklađene s ciljem Konvencije ICCAT-a.

Europska unija ugovorna je stranka Međunarodne komisije za očuvanje atlantskih tuna (ICCAT), regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom (RFMO) nadležne za upravljanje tunama i vrstama poput tune u Atlantskom oceanu i susjednim morima.

ICCAT je ovlašten donositi obvezne odluke („preporuke”) radi očuvanja ribarstva i upravljanja njime u svojim područjima nadležnosti; ti su akti obvezujući za ugovorne stranke i moraju se prenijeti u pravo Unije u najkraćem mogućem roku.

Svrha ovog Prijedloga je prenošenje Preporuke ICCAT-a 16-05 u pravo EU-a kako bi se Uniji omogućilo da ispuni svoje međunarodne obveze i subjektima pruži pravnu sigurnost u pogledu prava i obveza.

Na godišnjem sastanku ICCAT-a 2016. u Vilamouri (Portugal) ugovorne stranke, neugovorne stranke koje surađuju, ribarski ili drugi subjekti (stranke Međunarodne komisije za očuvanje atlantskih tuna) usvojili su Preporuku ICCAT-a 16-05 o 15-godišnjem planu oporavka i tako napravili odlučan korak u suočavanju s alarmantnim stanjem stoka sredozemnog igluna (Xiphias gladius).

Sadržaj Prijedloga

Iako države članice provode plan oporavka od siječnja 2017. godine, relevantne se mjere propisuju u nekoliko uredbi EU-a, što katkad dovodi do problema tumačenja pravila. Stoga je cilj ovog Prijedloga dvostruk: a) uspostaviti pravnu osnovu za provedbu plana oporavka i b) kada je riječ o planu oporavka sredozemnog igluna, u jednom pravnom tekstu obuhvatiti što veći broj pravila o upravljanju i kontroli.

U Preporuci se utvrđuju pravila o očuvanju, upravljanju i kontroli sredozemnog stoka igluna radi postizanja biomase koja odgovara najvišem održivom prinosu do 2031., uz najmanje 60 % vjerojatnosti postizanja tog cilja.

Preporukom ICCAT-a 16-05 uvodi se obveza odbacivanja igluna koji se nalazi na plovilu, uključujući onog ulovljenog tijekom sportskog i rekreacijskog ribolova koji prelazi kvotu dodijeljenu određenom plovilu i/ili najvišu razinu dopuštenog usputnog ulova. Odbaciti se mora i ulov sredozemnog igluna koji je ispod minimalne referentne veličine za očuvanje, osim ako je obuhvaćen ograničenjima usputnog ulova koje su države članice utvrdile u svojim godišnjim planovima ribolova.

Mjere uvedene Preporukom ICCAT-a 16-05, koje se ovom Uredbom prenose u nacionalna zakonodavstva, restriktivnije su ili preciznije od onih trenutno na snazi, što je izmjena kojom se nastoji omogućiti oporavak stoka. Glavne razlike mogu se sažeti kako slijedi:

•  Minimalna referentna veličina za očuvanje: Prijedlogom se zabranjuje ciljano loviti, zadržavati na plovilu, prekrcavati, iskrcavati, prevoziti, skladištiti, prodavati, izlagati ili nuditi na prodaju ulove i usputne ulove igluna, uključujući u okviru rekreacijskog ribolova: (a) dužine manje od 100 cm mjerene od donje čeljusti do vilice repne peraje (LJFL); ili (b) žive mase manje od 11,4 kg ili mase bez škrga i utrobe manje od 10,2 kg;

•  Najveći broj udica: Prijedlogom se najveći broj udica koje se smiju ponijeti ili postaviti na ribarska plovila koja ciljano love sredozemnog igluna utvrđuje na 2500;

•  Sezone zabrane ribolova: sredozemni iglun ne smije se loviti, ni kao ciljana vrsta ni kao usputni ulov, zadržavati na plovilu, prekrcavati ili iskrcavati u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka svake godine. Radi zaštite sredozemnog igluna od 1. listopada do 30. studenoga svake godine primjenjuje se zabrana ribolova na plovilima s parangalom koja ciljano love sredozemnog tunja dugokrilca (Thunnus alalunga).

•  Utvrđivanje TAC-a (ukupnog dopuštenog ulova) i raspodjela kvota: već su preneseni u nacionalna zakonodavstva 2017. te su obuhvaćeni Uredbom Vijeća (EU) 2018/120 o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2018. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te za ribarska plovila Unije u određenim vodama izvan Unije. Stoga ovom Prijedlogom nije nužno obuhvatiti prijenos ribolovnih mogućnosti.

Planom oporavka u obzir se uzimaju posebnosti različitih vrsta alata i ribolovnih tehnika. Pri provedbi plana oporavka Unija i države članice trebale bi nastojati promicati aktivnosti obalnog ribolova i upotrebu selektivnih ribolovnih alata i tehnika sa smanjenim utjecajem na okoliš, uključujući alate i tehnike koje se koriste u tradicionalnom i artizanalnom ribolovu, te tako doprinositi primjerenom životnom standardu lokalnih gospodarstava.

Stajalište izvjestitelja

Izvjestitelj smatra da Unija hitno mora donijeti plan oporavka igluna jer je stanje stoka kritično.

Izražava i žaljenje zbog toga što se Prijedlogom odstupa od članka 2. Uredbe o zajedničkoj ribarstvenoj politici, koji glasi: „stopa iskorištavanja koja osigurava najviši održivi prinos postići će se do 2015., gdje je to moguće i, na postupnoj, progresivnoj osnovi, najkasnije do 2020. za sve stokove”. Ipak, razumije razloge toga odstupanja. Stok ne iskorištava samo Europska unija već i sve obalne države Sredozemlja. Njime upravlja Međunarodna komisija za očuvanje atlantskih tuna (ICCAT), a Europska unija jedna je od 51 ugovorne stranke. Ipak, i uz primjenu krajnje drakonskih mjera na flotu EU-a, tj. potpune zabrane ribolova, i do krajnjeg roka 2020. ne bi se mogle postići razine biomase koje mogu proizvesti najviši održivi prinos.

Izvjestitelj potvrđuje da je Europska komisija u nekoliko navrata djelovala izvan okvira samog prenošenja Preporuke 16-05, ali vjeruje da je takav korak posljedica izuzetno zabrinjavajućeg stanja ribljeg stoka.

Potrebno je uložiti dodatne napore u pogledu prisutnosti promatrača. Stalni odbor za istraživanje i statistiku (SCRS) u svojim izvješćima za 2016. i 2017. godinu pozvao je na to da se pozornost obrati na opsežnije prikupljanja podataka, u prvom redu na temelju nadzora odbačenog ulova i iskrcaja. Regionalna koordinacijska skupina za vrlo migratorne vrste upozorila je na činjenicu da su biološki podaci oskudni i da ih treba prikupljati u svim segmentima flote. Iskustvo s drugim planovima oporavka, osobito oporavka istočne plavoperajne tune, pokazalo je da je zadržavanje visokih standarda kontrole jedan od glavnih čimbenika uspješnosti plana. Zbog toga su posebne ribolovne dozvole i jačanje sustava za utvrđivanje položaja plovila, poput satelitskog sustava za praćenje plovila (VMS) i drugih, ključni za oporavak stoka.

S druge strane, na flotu EU-a često se primjenjuju strože mjere od onih koje su donijele regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu (RFMO). Djelovanjem u okviru regionalnih organizacija za upravljanje u ribarstvu trebamo uvjeriti treće zemlje da se u navedenim slučajevima pridržavaju normi EU-a.

Izvjestitelj bi želio ojačati koncept prema kojem pri dodjeli ribolovnih mogućnosti kvote treba pravedno raspodijeliti među različitim segmentima flote, uzimajući pritom u obzir tradicionalni i artizanalni ribolov. Nadalje, ako se kvote povećaju, pri raspodjeli treba u vidu imati nova plovila kako bi se izbjegla monopolizacija ribolovnih mogućnosti.

Tijekom provedbe plana oporavka Unija i države članice trebale bi nastojati promicati aktivnosti obalnog ribolova i upotrebu selektivnih ribolovnih alata i tehnika sa smanjenim utjecajem na okoliš. U tom pogledu smatra da bi za ribolov igluna trebalo poticati upotrebu kružnih udica jer se njihovim korištenjem smanjuje usputni ulov osjetljivih vrsta, kao što su morske kornjače, te pogoduje smanjenju ulova nedoraslih igluna, pri čemu ne utječe na količinu iskrcaja.

MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (23.7.2018)

upućeno Odboru za ribarstvo

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o višegodišnjem planu oporavka sredozemnog igluna i izmjeni uredaba (EZ) br. 1967/2006 i (EU) 2017/2107
(COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Adina-Ioana Vălean

AMANDMANI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za ribarstvo da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Odstupajući od članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013, u okviru rekreacijskog ribolova zabranjuje se loviti, zadržavati na plovilu, prekrcavati ili iskrcavati više od jednog igluna po plovilu na dan. Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi se osiguralo i olakšalo puštanje igluna koji su ulovljeni živi u okviru rekreacijskog ribolova.

3.  Odstupajući od članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013, u okviru rekreacijskog ribolova zabranjuje se loviti, zadržavati na plovilu, prekrcavati ili iskrcavati više od jednog igluna po plovilu na dan. Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi se osiguralo i olakšalo puštanje igluna koji su ulovljeni živi u okviru rekreacijskog ribolova te mogu donijeti restriktivnije mjere kojima se potiče veća zaštita igluna.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ribarska plovila koja ciljano love sredozemnog igluna;

(a)  aktivna ribarska plovila, kako su definirana u Uredbi (EU) br. 1380/2013, koja ciljano love sredozemnog igluna i, kad god je to primjenjivo, imaju zabilježenu evidenciju ulova;

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ribarska plovila koja love sredozemnog igluna kao usputni ulov; i

(b)  aktivna ribarska plovila, kako su definirana u Uredbi (EU) br. 1380/2013, koja love sredozemnog igluna kao usputni ulov; i

Obrazloženje

Taj plan upravljanja predstavlja mogućnost da se osigura da su plovila koja imaju odobrenje za ribolov u područjima RFMO-a zaista aktivna ili da stvarno djeluju u tim područjima. Točne informacije o tome gdje plovila obavljaju ribolov i na koje su vrste usmjerena ključne su za osiguravanje transparentnosti i odgovornosti u globalnom ribarstvu i za održivo upravljanje ribljim stokovima.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Svaka dotična država članica osigurava da nacionalni znanstveni promatrači budu prisutni na najmanje 20 % plovila za pelagijski ribolov parangalom koja ciljano love sredozemnog igluna. Postotak prisutnosti mjeri se u ribolovnim danima, broju ribolovnih operacija ili izlazaka u ribolov.

2.  Svaka dotična država članica osigurava da nacionalni znanstveni promatrači budu prisutni na najmanje 30 % plovila za pelagijski ribolov parangalom koja ciljano love sredozemnog igluna. Postotak prisutnosti mjeri se u ribolovnim danima, broju ribolovnih operacija ili izlazaka u ribolov.

Obrazloženje

Znanstveni odbor ICCAT-a preporučuje minimalnu stopu prisutnosti promatrača za takvu vrstu alata od barem 20 %. Zbog teškog stanja stoka sredozemnog igluna, kao i niske razine usklađenosti, da bi taj plan funkcionirao potrebna je visoka stopa prisutnosti promatrača koji će prikupiti potpune i točne podatke o ulovu.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Godišnja izvješća iz ovog članka objavljuju se na internetskim stranicama Komisije.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o višegodišnjem planu oporavka sredozemnog igluna i izmjeni uredaba (EZ) br. 1967/2006 i (EU) 2017/2107

Referentni dokumenti

COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

PECH

2.5.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

2.5.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Adina-Ioana Vălean

16.5.2018

Datum usvajanja

10.7.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

51

1

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

51

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter

GUE/NGL

Anja Hazekamp

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

VERTS

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julie Reid

2

0

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o višegodišnjem planu oporavka sredozemnog igluna i izmjeni uredaba (EZ) br. 1967/2006 i (EU) 2017/2107

Referentni dokumenti

COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)

Datum podnošenja EP-u

24.4.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

PECH

2.5.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

2.5.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Marco Affronte

31.5.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

14.5.2018

21.6.2018

24.9.2018

 

Datum usvajanja

21.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

23

0

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds

Datum podnošenja

23.11.2018

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Nils Torvalds

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

0

-

 

 

1

0

EFDD

Sylvie Goddyn

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 10. prosinca 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti