Pranešimas - A8-0389/2018Pranešimas
A8-0389/2018

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl daugiamečio Viduržemio jūros paprastųjų durklažuvių išteklių atkūrimo plano, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1967/2006 ir (ES) 2017/2107

23.11.2018 - (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)) - ***I

Žuvininkystės komitetas
Pranešėjas: Marco Affronte


Procedūra : 2018/0109(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0389/2018
Pateikti tekstai :
A8-0389/2018
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl daugiamečio Viduržemio jūros paprastųjų durklažuvių išteklių atkūrimo plano, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1967/2006 ir (ES) 2017/2107

(COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0229),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0162/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0389/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  iš mokslinių vertinimų matyti, kad pastaruosius 30 metų durklažuvės peržvejojamos ir kad tuo atveju, jei nebus greitai imtasi veiksmų, ištekliai gali visiškai sunykti;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  sužvejotos Viduržemio jūros paprastosios durklažuvės, kurių dydis nesiekia mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, pagal ICCAT rekomendacijos 16-05 17 punktą turės būti išmetamos į jūrą, išskyrus atvejus, kai neviršijamas valstybių narių metiniuose žvejybos planuose nustatytas priegaudos limitas. Kad Sąjunga galėtų laikytis ICCAT nustatytų tarptautinių įsipareigojimų, Deleguotajame reglamente (ES) 2018/191 numatytos nuostatos, kuriomis leidžiama, sužvejojus Viduržemio jūros paprastųjų durklažuvių, nukrypti nuo Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 2 dalyje nustatyto įpareigojimo iškrauti laimikį. Deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/191 įgyvendinamos tam tikros ICCAT rekomendacijos 16-05, kuria nustatomas įpareigojimas išmesti į jūrą paprastąsias durklažuves, laikomas paskirtą kvotą ir (arba) didžiausią leidžiamos priegaudos kiekį viršijusiuose laivuose, nuostatos. Į to deleguotojo reglamento taikymo sritį patenka ir mėgėjų žvejybą vykdantys laivai;

(8)  sužvejotos Viduržemio jūros paprastosios durklažuvės, kurių dydis nesiekia mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, pagal ICCAT rekomendacijos 16-05 17 punktą turės būti išmetamos į jūrą, išskyrus atvejus, kai neviršijamas valstybių narių metiniuose žvejybos planuose nustatytas priegaudos limitas. Kad Sąjunga galėtų laikytis ICCAT nustatytų tarptautinių įsipareigojimų, Deleguotajame reglamente (ES) 2018/191 numatytos nuostatos, kuriomis leidžiama, sužvejojus Viduržemio jūros paprastųjų durklažuvių, nukrypti nuo Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 2 dalyje nustatyto įpareigojimo iškrauti laimikį. Deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/191 įgyvendinamos tam tikros ICCAT rekomendacijos 16-05, kuria nustatomas įpareigojimas išmesti į jūrą paprastąsias durklažuves, laikomas paskirtą kvotą ir (arba) didžiausią leidžiamos priegaudos kiekį viršijusiuose laivuose, nuostatos. Į to deleguotojo reglamento taikymo sritį patenka ir mėgėjų žvejybos laivai;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  frachtavimo susitarimuose savininko, frachtuotojo ir vėliavos valstybės santykiai dažnai nėra aiškiai nustatyti, todėl kai kurie NNN žvejybą vykdantys žvejybos laivai piktnaudžiauja žvejybos laivų frachtavimo susitarimais, kad išvengtų kontrolės. Frachtavimas draudžiamas Reglamentu (ES) 2016/16277, kuriuo nustatomas daugiametis paprastųjų tunų išteklių Atlanto vandenyne ir Viduržemio jūroje atkūrimo planas. Todėl siekiant nustatyti prevencinę atkuriamų išteklių apsaugos priemonę ir užtikrinti derėjimą su Sąjungos teise, panašų draudimą tikslinga nustatyti ir daugiamečiame Viduržemio jūros paprastųjų durklažuvių išteklių atkūrimo plane;

(12)  frachtavimo susitarimuose savininko, frachtuotojo ir vėliavos valstybės santykiai dažnai nėra aiškiai nustatyti, todėl kai kurie NNN žvejybos veiklą vykdantys operatoriai piktnaudžiauja žvejybos laivų frachtavimo susitarimais, kad išvengtų kontrolės. Frachtavimas draudžiamas Reglamentu (ES) 2016/16277, kuriuo nustatomas daugiametis paprastųjų tunų išteklių Atlanto vandenyne ir Viduržemio jūroje atkūrimo planas. Todėl siekiant nustatyti prevencinę atkuriamų išteklių apsaugos priemonę ir užtikrinti derėjimą su Sąjungos teise, panašų draudimą tikslinga nustatyti ir daugiamečiame Viduržemio jūros paprastųjų durklažuvių išteklių atkūrimo plane;

__________________

__________________

7 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1627 dėl daugiamečio paprastųjų tunų išteklių rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje atkūrimo plano, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 302/2009 (OL L 252, 2016 9 16, p. 1).

7 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1627 dėl daugiamečio paprastųjų tunų išteklių rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje atkūrimo plano, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 302/2009 (OL L 252, 2016 9 16, p. 1).

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)   siekiant Sąjungos teisės aktais skubiai įgyvendinti būsimus ICCAT rekomendacijų pakeitimus, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais keičiami šio reglamento priedai ir šio reglamento 34 straipsnio 1 dalyje išvardytos nuostatos. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais8. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(14)   siekiant Sąjungos teisės aktais sparčiai įgyvendinti būsimas ICCAT rekomendacijas, kuriomis keičiamas ICCAT rekomendacijoje 16-05 nustatytas Viduržemio jūros paprastųjų durklažuvių išteklių atkūrimo planas, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais keičiami šio reglamento atitinkami straipsniai ir priedai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais8. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

__________________

__________________

8 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros (OL L 123, 2016 5 12, p. 1).

8 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros (OL L 123, 2016 5 12, p. 1).

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiame reglamente nustatomos bendrosios taisyklės, pagal kurias Sąjunga 2017–2031 m. įgyvendina Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) rekomenduotą daugiametį Viduržemio jūros paprastųjų durklažuvių (Xiphias gladius) išteklių atkūrimo planą (toliau – išteklių atkūrimo planas).

Šiame reglamente nustatomos bendrosios taisyklės, pagal kurias Sąjunga 2017–2031 m. įgyvendina Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) priimtą daugiametį Viduržemio jūros paprastųjų durklažuvių (Xiphias gladius) išteklių atkūrimo planą (toliau – išteklių atkūrimo planas).

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  vykdo paprastųjų durklažuvių žvejybos veiklą ICCAT konvencijos rajone Viduržemio jūroje arba

i)  žvejoja durklažuves Viduržemio jūroje arba

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  perkrauna (ir už ICCAT konvencijos rajono ribų) Viduržemio jūroje sužvejotas paprastąsias durklažuves;

ii)  perkrauna arba laive laiko (ir už ICCAT konvencijos rajono ribų) Viduržemio jūroje sužvejotas paprastąsias durklažuves;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  trečiųjų valstybių žvejybos laivams ir mėgėjų žvejybą vykdantiems trečiųjų valstybių laivams, kurie vykdo paprastųjų durklažuvių žvejybos veiklą Sąjungos vandenyse Viduržemio jūroje;

b)  trečiųjų valstybių žvejybos laivams ir mėgėjų žvejybą vykdantiems trečiųjų valstybių laivams, kurie žvejoja durklažuves Sąjungos vandenyse Viduržemio jūroje;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies 17 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

17a)  didelis žvejybos laivas – žvejybos laivas, kurio bendrasis ilgis yra didesnis nei 20 metrų;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies 17 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

17b)  didelių žvejybos laivų ICCAT registras – ICCAT sekretoriato tvarkomas didelių žvejybos laivų, kuriems leidžiama žvejoti ICCAT rūšių žuvis ICCAT konvencijos rajone, sąrašas;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies 19 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

19a)  apskritasis kabliukas – apskritimo forma išlenktas kabliukas, kurio smaigalys statmenas išlenktajam strypeliui;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

II antraštinės dalies pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

VALDYMO, TECHNINĖS IŠSAUGOJIMO IR KONTROLĖS PRIEMONĖS

VALDYMO PRIEMONĖS, TECHNINĖS IŠSAUGOJIMO PRIEMONĖS IR KONTROLĖS PRIEMONĖS

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 17 straipsnį paskirstydamos žvejybos galimybes, kuriomis jos gali pasinaudoti, valstybės narės taiko skaidrius ir objektyvius kriterijus, įskaitant aplinkosauginio, socialinio ir ekonominio pobūdžio kriterijus, taip pat stengiasi teisingai paskirstyti nacionalines kvotas įvairiems laivyno segmentams, atsižvelgdamos į tradicinę ir smulkiąją žvejybą, ir stengiasi teikti paskatas Sąjungos žvejybos laivams, naudojantiems selektyviosios žvejybos įrankius arba taikantiems žvejybos būdus, kuriais daromas mažesnis poveikis aplinkai.

1. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 17 straipsnį paskirstydamos žvejybos galimybes, kuriomis jos gali pasinaudoti, valstybės narės taiko skaidrius ir objektyvius kriterijus, įskaitant aplinkosauginio, socialinio ir ekonominio pobūdžio kriterijus. Nacionalinės kvotos turi būti teisingai paskirstytos įvairiems laivyno segmentams, visų pirma užtikrinant, kad kvotų būtų skiriama tradicinei ir smulkiajai žvejybai. Valstybės narės teikia paskatas Sąjungos žvejybos laivams, naudojantiems selektyviosios žvejybos įrankius arba taikantiems žvejybos būdus, kuriais daromas mažesnis poveikis aplinkai.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Siekdamos prisidėti prie to, kad būtų įgyvendintas teisingo ir sąžiningo kvotų paskirstymo įvairiems laivyno segmentams tikslas, valstybės narės stengiasi skirti žvejybos galimybes, padidėjusias dėl sėkmingo šio reglamento įgyvendinimo, žvejybos laivams, kuriems anksčiau durklažuvių žvejybos kvota nebuvo skirta ir kurie atitinka žvejybos galimybių skyrimo kriterijus, nustatytus Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 17 straipsnyje.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kasmet ne vėliau kaip kovo 1 d. valstybės narės pateikia Komisijai savo žvejybos planus. Tokie planai parengiami pagal ICCAT duomenų ir informacijos teikimo gaires ir juose pateikiama išsami informacija apie Viduržemio jūros paprastųjų durklažuvių kvotą, paskirtą pagal žvejybos įrankių tipą, įskaitant, kai taikoma, vykdant mėgėjų žvejybą sužvejojamų durklažuvių ir durklažuvių priegaudos kvotas.

1.  Kasmet ne vėliau kaip kovo 1 d. valstybės narės pateikia Komisijai savo žvejybos planus. Tokie planai parengiami pagal ICCAT duomenų ir informacijos teikimo gaires ir juose pateikiama išsami informacija apie Viduržemio jūros paprastųjų durklažuvių kvotą, paskirtą pagal žvejybos įrankių tipą, įskaitant paskirtas mėgėjų žvejybos ir, kai taikoma, durklažuvių priegaudos kvotas.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės stebi, ar 1 ir 2 dalyse nurodyti žvejybos draudimai yra veiksmingi, ir kasmet likus ne mažiau kaip dviem mėnesiams ir 15 dienų iki ICCAT metinio susirinkimo pateikia Komisijai visą susijusią informaciją apie atitinkamas kontrolės priemones, kurių buvo imtasi praėjusiais metais, ir atitinkamus inspektavimus, kurie praėjusiais metais buvo atlikti, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi tose dalyse nustatytų draudimų. Kasmet likus ne mažiau kaip dviem mėnesiams iki ICCAT metinio susirinkimo Komisija perduoda tą informaciją ICCAT sekretoriatui.

3.  Valstybės narės stebi, ar 1 ir 2 dalyse nurodyti žvejybos draudimai yra veiksmingi, ir kasmet likus ne mažiau kaip dviem mėnesiams ir 15 dienų iki ICCAT metinio susirinkimo pateikia Komisijai visą susijusią informaciją apie atitinkamas kontrolės priemones, kurių buvo imtasi praėjusiais metais, ir atitinkamus inspektavimus, kurie praėjusiais metais buvo atlikti, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi šio straipsnio nuostatų. Kasmet likus ne mažiau kaip dviem mėnesiams iki ICCAT metinio susirinkimo Komisija perduoda tą informaciją ICCAT sekretoriatui.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Paprastųjų durklažuvių, kurių dydis nesiekia mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, atsitiktinė priegauda

Paprastųjų durklažuvių, kurių dydis nesiekia mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, atsitiktinis sugavimas

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nepaisant 11 straipsnio 1 dalies, paprastųjų durklažuvių žvejybos veiklą vykdantiems žūklės laivams galima laikyti laive, perkrauti, perkelti, iškrauti, transportuoti, sandėliuoti, parduoti, demonstruoti arba siūlyti parduoti atsitiktinai sužvejotas paprastąsias durklažuves, kurių dydis nesiekia mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, jei jų kiekis (pagal svorį arba žuvų vienetais) sudaro ne daugiau kaip 5 % bendro tų laivų paprastųjų durklažuvių laimikio.

Nepaisant 11 straipsnio 1 dalies, paprastųjų durklažuvių žvejybos veiklą vykdantiems žvejybos laivams galima laikyti laive, perkrauti, perkelti, iškrauti, transportuoti, sandėliuoti, parduoti, demonstruoti arba siūlyti parduoti atsitiktinai sužvejotas paprastąsias durklažuves, kurių dydis nesiekia mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, jei jų kiekis (pagal svorį arba žuvų vienetais) sudaro ne daugiau kaip 5 % bendro tų laivų paprastųjų durklažuvių laimikio ir neviršijamas priegaudos limitas, kurį valstybės narės nustato savo metiniuose žvejybos planuose.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Paprastųjų durklažuvių priegauda bet kuriuo metu po žvejybos operacijos negali viršyti bendro laive laikomo ūdomis sužvejotų paprastųjų durklažuvių laimikio (pagal svorį arba žuvų vienetais).

Išbraukta.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalies, vykdant mėgėjų žvejybą draudžiama vienam laivui per dieną sužvejoti, laikyti laive, perkrauti arba iškrauti daugiau kaip vieną paprastąją durklažuvę. Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad vykdant mėgėjų žvejybą sužvejotos gyvos paprastosios durklažuvės būtų paleidžiamos ir kad tam būtų sudarytos palankesnės sąlygos.

3.  Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalies, vykdant mėgėjų žvejybą draudžiama vienam laivui per dieną sužvejoti, laikyti laive, perkrauti arba iškrauti daugiau kaip vieną paprastąją durklažuvę. Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad vykdant mėgėjų žvejybą sužvejotos gyvos paprastosios durklažuvės būtų paleidžiamos ir kad tam būtų sudarytos palankesnės sąlygos, ir gali imtis dar griežtesnių priemonių, kurios padėtų geriau apsaugoti paprastąsias durklažuves.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jei vėliavos valstybei narei skirta kvota yra išnaudota, negyvos paprastosios durklažuvės yra iškraunamos neapdorotos ir neperdirbtos, jos yra konfiskuojamos ir dėl jų imamasi atitinkamų tolesnių veiksmų. Pagal 21 straipsnį valstybės narės Komisijai kasmet teikia informaciją apie tokių negyvų paprastųjų durklažuvių kiekį, o Komisija tą informaciją perduoda ICCAT sekretoriatui.

5.  Jei vėliavos valstybei narei skirta kvota yra išnaudota, negyvos paprastosios durklažuvės yra iškraunamos neapdorotos ir neperdirbtos ir yra perduodamos paskirtajai institucijai. Pagal 21 straipsnį valstybės narės Komisijai kasmet teikia informaciją apie tokių negyvų paprastųjų durklažuvių kiekį, o Komisija tą informaciją perduoda ICCAT sekretoriatui.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, žvejybos laivuose, kurių reisai trunka ilgiau nei 2 dienas, leidžiama laikyti papildomus 2 500 neparuoštų naudoti atsarginių kabliukų.

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, žvejybos laivuose, kurių reisai trunka ilgiau nei 2 dienas, leidžiama laikyti papildomus 2 500 atsarginių kabliukų. Laivuose, išplaukiančiuose į ilgesnės kaip dviejų dienų trukmės žvejybos reisus, gali būti leidžiama laikyti antrą paruoštų naudoti kabliukų komplektą su sąlyga, kad jis būtų deramai surištas ir padėtas žemesniuose deniuose, kad jo nebūtų galima iškart panaudoti.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Valstybės narės skatina naudoti apskrituosius kabliukus;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės, laikydamosi Reglamento (ES) 2017/2403 nuostatų, išduoda leidimus žvejoti Viduržemio jūros paprastąsias durklažuves šiems su jų vėliava plaukiojantiems laivams:

1. Valstybės narės, laikydamosi Reglamento (ES) 2017/2403 nuostatų, ypač jo 20 ir 21 straipsnių, išduoda leidimus žvejoti Viduržemio jūros paprastąsias durklažuves šiems su jų vėliava plaukiojantiems laivams:

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) Viduržemio jūros paprastąsias durklažuves žvejojantiems žvejybos laivams,

a) žvejybos veiklą vykdantiems žvejybos laivams, žvejojantiems Viduržemio jūros paprastąsias durklažuves ir, kai taikytina, atitinkamai užregistravusiems ankstesnius laimikius;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  Viduržemio jūros paprastąsias durklažuves kaip priegaudą sužvejojantiems žvejybos laivams ir

Išbraukta.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Tik laikantis 16 ir 17 straipsniuose nustatytos procedūros į laivų ICCAT registrą įtrauktiems Sąjungos laivams leidžiama žvejoti, laikyti laive, perkrauti, transportuoti, perdirbti arba iškrauti Viduržemio jūros paprastąsias durklažuves.

3.  Tik laikantis 16 ir 17 straipsniuose nustatytos procedūros į laivų ICCAT registrą įtrauktiems Sąjungos laivams leidžiama žvejoti, laikyti laive, perkrauti, transportuoti, perdirbti arba iškrauti Viduržemio jūros paprastąsias durklažuves, nepažeidžiant 13 straipsnio nuostatų dėl priegaudos.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalies a ir b punktuose nurodyta informacija apie žūklės laivus apima laivo pavadinimą ir Sąjungos laivyno registro numerį (CFR), kaip apibrėžta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/21815 dėl Sąjungos žvejybos laivyno registro I priede.

2.  1 dalies a ir b punktuose nurodyta informacija apie laivus apima laivo pavadinimą ir, kai taikytina, Sąjungos laivyno registro numerį (CFR), kaip apibrėžta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/21815 dėl Sąjungos žvejybos laivyno registro I priede.

__________________

__________________

15 OL L 34, 2017 2 9, p. 9.

15 OL L 34, 2017 2 9, p. 9.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Be 2 dalyje nurodytos informacijos, valstybės narės ne vėliau kaip per 30 dienų papildomai praneša Komisijai apie visus 1 dalyje nurodytos informacijos apie žūklės laivus papildymo, išbraukimo ar pakeitimo atvejus. Komisija ne vėliau kaip per 45 dienas nuo informacijos apie tuos žūklės laivus papildymo, išbraukimo ar pakeitimo datos apie tai informuoja ICCAT sekretoriatą.

3.  Valstybės narės praneša Komisijai apie visus 1 ir 2 dalyse nurodytos informacijos pasikeitimus ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tokio pasikeitimo dienos. Gavusi tokį pranešimą, Komisija per 15 dienų informuoja ICCAT sekretoriatą.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Pagal Reglamento (ES) 2017/2403 7 straipsnio 6 dalį Komisija prireikus per metus keičia 1 dalyje nurodytą informaciją apie žūklės laivus – atnaujintą informaciją pateikia ICCAT sekretoriatui.

4.  Neskaitant ICCAT sekretoriatui perduodamos informacijos, pagal šio straipsnio 3 dalį Komisija papildomai ir nedelsdama, kai reikia, pagal Reglamento (ES) 2017/2403 7 straipsnio 6 dalį siunčia ICCAT sekretoriatui atnaujintą šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją apie laivus.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kasmet ne vėliau kaip birželio 30 d. valstybės narės elektroniniu būdu pateikia Komisijai šią informaciją apie su jų vėliava plaukiojančius žūklės laivus, turėjusius leidimus praėjusiais metais pelaginėmis ūdomis ar harpūnais žvejoti Viduržemio jūros paprastąsias durklažuves:

1.  Kasmet ne vėliau kaip birželio 30 d. valstybės narės elektroniniu būdu pateikia Komisijai šią informaciją apie su jų vėliava plaukiojančius žvejybos laivus, turėjusius leidimus praėjusiais metais pelaginėmis ūdomis ar harpūnais žvejoti Viduržemio jūros paprastąsias durklažuves:

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Sąjungos žvejybos laivuose, įtrauktuose į laivų ICCAT registrą ir turinčiuose leidimą žvejoti Viduržemio jūros paprastąsias durklažuves, ir trečiųjų valstybių laivuose, turinčiuose leidimą Sąjungos vandenyse žvejoti Viduržemio jūros paprastąsias durklažuves, kurių bendrasis ilgis didesnis nei 12 metrų, turi būti įrengtas visiškai veikiantis įtaisas, reguliariais intervalais perduodantis geografinių koordinačių duomenis pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 9 straipsnį ir taip leidžiantis laivų stebėjimo sistemai (LSS) automatiškai nustatyti laivo buvimo vietą ir jį identifikuoti.

1.  Sąjungos žvejybos laivuose, įtrauktuose į laivų ICCAT registrą ir turinčiuose leidimą žvejoti Viduržemio jūros paprastąsias durklažuves, ir trečiųjų valstybių laivuose, turinčiuose leidimą Sąjungos vandenyse žvejoti Viduržemio jūros paprastąsias durklažuves, kurių bendrasis ilgis didesnis nei 15 metrų, turi būti įrengtas visiškai veikiantis įtaisas, reguliariais intervalais perduodantis geografinių koordinačių duomenis pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 9 straipsnį ir taip leidžiantis laivų stebėjimo sistemai (LSS) automatiškai nustatyti laivo buvimo vietą ir jį identifikuoti.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kontrolės tikslais žūklės laivų, turinčių leidimus žvejoti Viduržemio jūros paprastąsias durklažuves, LSS duomenų perdavimas nenutraukiamas ir laivams esant uoste.

2.  Kontrolės tikslais žūklės laivų, turinčių leidimus žvejoti Viduržemio jūros paprastąsias durklažuves, LSS duomenų perdavimas gali būti nutraukiamas laivams esant uoste, jeigu užtikrinama, kad perdavimas bus vėl atnaujintas geografinėms koordinatėms nepasikeitus.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sąjungos žvejybos laivų frachtavimas Viduržemio jūros paprastosioms durklažuvėms žvejoti yra draudžiamas.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kiekviena atitinkama valstybė narė užtikrina, kad nacionaliniai moksliniai stebėtojai būtų įlaipinti į ne mažiau kaip 20 % Viduržemio jūros paprastąsias durklažuves pelaginėmis ūdomis žvejojančių laivų. Procentinė aprėptis bus matuojama žvejybos dienų, žvejybos įrankių užmetimų ar reisų skaičiumi.

2. Iki ... [treji metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos] kiekviena atitinkama valstybė narė užtikrina, kad nacionaliniai moksliniai stebėtojai būtų įlaipinti į ne mažiau kaip 10 % Viduržemio jūros paprastąsias durklažuves pelaginėmis ūdomis žvejojančių laivų. Po tos datos atitinkama valstybė narė gali sumažinti stebėjimo aprėptį iki ne mažiau kaip 5%. Procentinė aprėptis bus matuojama žvejybos dienų, žvejybos įrankių užmetimų ar reisų skaičiumi.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  1, 2 ir 3 dalyse nurodyta informacija pateikiama naujausios redakcijos ICCAT duomenų ir informacijos teikimo gairėse nustatytu formatu.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Į 16 straipsnyje nurodytą laivų sąrašą įtrauktų Sąjungos žvejybos laivų, kurių bendrasis ilgis yra mažesnis kaip 12 metrų, kapitonai ne vėliau kaip likus keturioms valandoms iki numatyto atvykimo į uostą laiko praneša valstybės narės (įskaitant vėliavos valstybę narę) arba KSŠ, kurios uostais ar žuvų iškrovimo vietų infrastruktūra jie pageidauja pasinaudoti, kompetentingai institucijai šią informaciją:

2.  Į 16 straipsnyje nurodytą laivų sąrašą įtrauktų Sąjungos žvejybos laivų, kurių bendrasis ilgis yra mažesnis kaip 12 metrų, kapitonai, prieš laivui įplaukiant į uostą, praneša valstybės narės (įskaitant vėliavos valstybę narę) arba KSŠ, kurios uostais ar žuvų iškrovimo vietų infrastruktūra jie pageidauja pasinaudoti, kompetentingai institucijai šią informaciją:

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Vykdant mėgėjų žvejybą draudžiama vienam laivui per dieną sužvejoti, laikyti laive, perkrauti arba iškrauti daugiau kaip vieną paprastąją durklažuvę.

2.  Vykdant mėgėjų žvejybą draudžiama vienam laivui per mėnesį sužvejoti, laikyti laive, perkrauti arba iškrauti daugiau kaip vieną paprastąją durklažuvę.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  žvejybos laivo savininko (-ų) ir operatoriaus (ių) pavadinimą (vardą, pavardę) ir adresą.

e)  laivo savininko (-ų) ir operatoriaus (ių) pavadinimą (vardą, pavardę) ir adresą.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Šiame straipsnyje nurodytos metinės ataskaitos skelbiamos viešai Komisijos interneto svetainėje.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  34 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

2.  34 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami trejų metų laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki trejų metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

  • [1]  OL C ..., ..., p. ... .

AIŠKINAMOJI DALIS

Viduržemio jūros durklažuvių išteklių būklė kelia vis didesnį susirūpinimą; šie ištekliai peržvejojami daugiau kaip 30 metų. Tai, kad sužvejojama daug durklažuvių jauniklių, daro neigiamą poveikį neršiančių žuvų biomasei.

Būtina skubiai keisti šią padėtį ir priimti Viduržemio jūros durklažuvių išteklių atkūrimo planą, kad būtų sustabdytas spartus išteklių mažėjimas ir būtų padedama ištekliams atsikurti iki dydžio, atitinkančio ICCAT konvencijos tikslą.

Europos Sąjunga yra Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT), regioninės žvejybos valdymo organizacijos (RŽVO), atsakingos už tunų ir jiems giminingų rūšių valdymą Atlanto vandenyne ir gretimose jūrose, susitariančioji šalis.

ICCAT turi įgaliojimus priimti privalomus sprendimus (rekomendacijas) dėl žvejybos išteklių jos kompetencijos rajone išsaugojimo ir valdymo; šie aktai yra privalomi susitariančiosioms šalims. Sąjunga juos privalo kuo greičiau įgyvendinti savo teisės aktais.

Šio pasiūlymo tikslas – perkelti ICCAT rekomendaciją 16-05 į ES teisę, kad Sąjunga galėtų laikytis tarptautinių įsipareigojimų ir veiklos vykdytojams užtikrinti didesnį teisinį tikrumą dėl taisyklių ir pareigų.

2016 m. Vilamoroje (Portugalija) vykusiame Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) metiniame susirinkime ICCAT susitariančiosios šalys ir bendradarbiaujančiosios šalys, subjektai ir žvejybos subjektai, kurie nėra susitariančiosios šalys, žengė ryžtingą žingsnį, siekdami ištaisyti nerimą keliančią Viduržemio jūros paprastųjų durklažuvių (Xiphias gladius) padėtį, priėmė ICCAT rekomendaciją 16-05, kurioje nustatytas 15 metų trukmės šių išteklių atkūrimo planas.

Pasiūlymo turinys

Nors nuo 2017 m. sausio mėn. valstybės narės įgyvendina išteklių atkūrimo planą, priemonės išsklaidytos keliuose ES reglamentuose, o tai kartais kelia taisyklių aiškinimo problemą. Todėl šio pasiūlymo tikslas yra dvejopas: a) nustatyti teisinį pagrindą, kuriuo remiantis būtų galima įgyvendinti išteklių atkūrimo planą, ir b) viename teisės akte nustatyti su Viduržemio jūros durklažuvių išteklių atkūrimo planu susijusias valdymo ir kontrolės taisykles.

Toje rekomendacijoje nustatytos Viduržemio jūros paprastųjų durklažuvių išteklių išsaugojimo, valdymo ir kontrolės taisyklės, kurių laikantis iki 2031 m. būtų pasiektas biomasės dydis, galintis užtikrinti didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį, o tikimybė pasiekti tą tikslą būtų ne mažesnė kaip 60 %.

ICCAT rekomendacijoje 16-05 nustatytas įpareigojimas išmesti į jūrą laivuose, įskaitant sportinę ir mėgėjų žvejybą vykdančius laivus, laikomas paprastąsias durklažuves, kurių kiekis viršija laivui skirtą kvotą ir (arba) didžiausią leidžiamos priegaudos dydį. Laive laikomos sužvejotos Viduržemio jūros paprastosios durklažuvės, kurių dydis nesiekia mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, taip pat turės būti išmetamos į jūrą, išskyrus atvejus, kai neviršijamas valstybių narių metiniuose žvejybos planuose nustatytas priegaudos limitas.

Šiuo reglamentu perkeliamos ICCAT priimtos Rekomendacijoje 16-05 nustatytos priemonės yra griežtesnės arba konkretesnės nei jau galiojančios priemonės, todėl labiau padės atkurti šiuos išteklius. Pagrindinius skirtumus galima apibendrinti taip:

•  mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis orientacinis dydis. Pasiūlyme draudžiama kaip tikslinę rūšį arba kaip priegaudą žvejoti (įskaitant mėgėjų žvejybą), laikyti laive, perkrauti, iškrauti, transportuoti, sandėliuoti, parduoti, demonstruoti arba siūlyti parduoti paprastąsias durklažuves, kurių: a) ilgis nuo apatinės žiaunos galo iki uodegos peleko išsišakojimo mažesnis nei 100 cm arba b) gyvasis svoris mažesnis nei 11,4 kg, o be žiaunų ir išdarinėtų durklažuvių svoris – mažesnis nei 10,2 kg;

•  didžiausias kabliukų skaičius. Pasiūlyme nustatyta, kad didžiausias kabliukų, kuriuos gali užmesti Viduržemio jūros paprastąsias durklažuves žvejojantys laivai arba kuriuos galima laikyti laivuose, skaičius yra 2 500;

•  žvejybos draudimo laikotarpiai. Viduržemio jūros paprastosios durklažuvės nei kaip tikslinė rūšis, nei kaip priegauda negali būti žvejojamos, laikomos laive, perkraunamos ir iškraunamos kasmet nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. Siekiant apsaugoti Viduržemio jūros paprastąsias durklažuves, kasmet nuo spalio 1 d. iki lapkričio 30 d. žvejybos draudimo laikotarpis taikomas Viduržemio jūros ilgapelekius tunus (Thunnus alalunga) ūdomis žvejojantiems laivams;

•  BLSK nustatymas ir kvotų paskirstymas. BLSK ir kvotos perkelti dar 2017 m. ir šiuo metu yra įtraukti į Tarybos reglamentą (ES) 2018/120, kuriuo 2018 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams. Todėl į šį pasiūlymą nereikia įtraukti žvejybos galimybių perkėlimo.

Išteklių atkūrimo plane atsižvelgiama į įvairių žvejybos įrankių tipų ir žvejybos būdų ypatumus. Įgyvendindamos išteklių atkūrimo planą, Sąjunga ir valstybės narės turėtų stengtis skatinti priekrantės žvejybos veiklą ir mažesnį poveikį aplinkai darančių selektyviosios žvejybos įrankių ir būdų, įskaitant tradicinės ir smulkiosios žvejybos įrankius ir būdus, naudojimą, tokiu būdu prisidėdamos prie deramo vietos ekonomikos dalyvių pragyvenimo lygio užtikrinimo.

Pranešėjo pozicija

Pranešėjas mano, kad Sąjungai būtina skubiai priimti durklažuvių išteklių atkūrimo planą, nes šių išteklių būklė yra kritinė.

Pranešėjas apgailestauja dėl to, kad pasiūlyme nukrypstama nuo BŽP reglamento 2 straipsnio: „didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio naudojimo lygis turi būti pasiektas, kai įmanoma, 2015 m. ir, palaipsniui didinant, ne vėliau kaip 2020 m. visų išteklių atveju, ir po to išlaikomas“, tačiau supranta šio nukrypimo priežastis. Šiuos išteklius naudoja ne tik Europos Sąjunga, bet ir visos Viduržemio jūros pakrantės šalys. Juos valdo Tarptautinė Atlanto tunų apsaugos komisija (ICCAT), o Europos Sąjunga yra viena iš jos 51 susitariančiosios šalies. Net jei ES laivynui bus taikomos griežčiausios drakoniškos priemonės (t. y. visiškas žvejybos draudimas), biomasės dydžiai, kuriems esant galima užtikrinti didžiausią tausios žvejybos laimikį, negali būti pasiekti iki 2020 m.

Pranešėjas pripažįsta, kad Komisija porą kartų viršijo Rekomendacijos 16–05 pažodinio perkėlimo į ES teisę reikalavimus, tačiau mano, kad tai atitinka nerimą keliančią žuvų išteklių būklės padėtį.

Reikalingos papildomos pastangos, susijusios su stebėjimo aprėptimi. Nuolatinis mokslinių tyrimų ir statistikos komitetas 2016 ir 2017 m. ataskaitose paragino atkreipti dėmesį į tai, kad reikia rinkti daugiau duomenų, visų pirma kontroliuoti į jūrą išmetamų ir iškraunamų žuvų kiekį. Toli migruojančių rūšių regioninė koordinavimo grupė paragino atkreipti dėmesį į tai, kad biologinių duomenų yra labai mažai ir juos reikia rinkti visuose laivyno segmentuose. Patirtis, įgyta įgyvendinant kitus atkūrimo planus, visų pirma rytų Atlanto paprastųjų tunų išteklių atkūrimo planus, rodo, kad aukšti kontrolės standartai yra vienas pagrindinių plano sėkmės veiksnių. Būtent todėl, norint atkurti išteklius, nepaprastai svarbūs specialūs žvejybos leidimai ir laivų buvimo vietos nustatymo sistemos (LSS ir kt.) nuostatų sugriežtinimas.

Kita vertus, ES laivynui taikomos priemonės dažnai yra griežtesnės nei RŽVO nustatytosios. Imdamiesi veiksmų RŽVO, turime įtikinti trečiąsias valstybes šiuo atveju laikytis ES standartų.

Pranešėjas norėtų sustiprinti koncepciją, pagal kurią, skirstant žvejybos galimybes, kvotos turėtų būti tinkamai paskirstytos įvairiems laivyno segmentams, atsižvelgiant į tradicinę ir smulkiąją žvejybą. Be to, jei kvota padidinama, skirstant turėtų būti atsižvelgiama į naujus laivus, kad būtų išvengta žvejybos galimybių monopolizavimo.

Įgyvendindamos išteklių atkūrimo planą, Sąjunga ir valstybės narės turėtų stengtis skatinti vykdyti priekrantės žvejybos veiklą ir naudoti mažesnį poveikį aplinkai darančius ir selektyviosios žvejybos įrankius ir būdus. Į tai atsižvelgdamas, pranešėjas mano, kad reikėtų skatinti naudoti apskrituosius kabliukus, nes juos naudojant mažėja pažeidžiamų rūšių gyvūnų, pvz., jūrų vėžlių, priegauda ir mažėja per mažo dydžio durklažuvių laimikiai, bet nemažėja iškraunamas žuvų kiekis.

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetoNUOMONĖ (23.7.2018)

pateikta Žuvininkystės komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl daugiamečio Viduržemio jūros paprastųjų durklažuvių išteklių atkūrimo plano, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1967/2006 ir (ES) 2017/2107
(COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

Nuomonės referentė: Adina-Ioana Vălean

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalies, vykdant mėgėjų žvejybą draudžiama vienam laivui per dieną sužvejoti, laikyti laive, perkrauti arba iškrauti daugiau kaip vieną paprastąją durklažuvę. Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad vykdant mėgėjų žvejybą sužvejotos gyvos paprastosios durklažuvės būtų paleidžiamos ir kad tam būtų sudarytos palankesnės sąlygos.

3.  Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalies, vykdant mėgėjų žvejybą draudžiama vienam laivui per dieną sužvejoti, laikyti laive, perkrauti arba iškrauti daugiau kaip vieną paprastąją durklažuvę. Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad vykdant mėgėjų žvejybą sužvejotos gyvos paprastosios durklažuvės būtų paleidžiamos ir kad tam būtų sudarytos palankesnės sąlygos, jos taip pat turėtų turėti galimybę imtis dar griežtesnių priemonių, kurios padėtų geriau apsaugoti paprastąsias durklažuves.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  Viduržemio jūros paprastąsias durklažuves žvejojantiems žvejybos laivams,

a)  žvejybos veiklą vykdantiems žvejybos laivams, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 1380/2013, žvejojantiems Viduržemio jūros paprastąsias durklažuves ir, kai taikytina, atitinkamai užregistravusiems ankstesnius laimikius;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  Viduržemio jūros paprastąsias durklažuves kaip priegaudą sužvejojantiems žvejybos laivams ir

b)  žvejybos veiklą vykdantiems žvejybos laivams, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 1380/2013, kaip priegaudą sužvejojantiems Viduržemio jūros paprastąsias durklažuves ir

Pagrindimas

Šis valdymo planas suteikia progą užtikrinti, kad laivai, turintys leidimą žvejoti RŽVO rajonuose, iš tiesų vykdytų žvejybos ar žvejotų tuose rajonuose. Tiksli informacija apie tai, kur ir kokių rūšių žuvis laivai žvejoja, yra nepaprastai svarbi siekiant užtikrinti viso žvejybos sektoriaus skaidrumą ir atskaitomybę ir darnų žuvų išteklių valdymą.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kiekviena atitinkama valstybė narė užtikrina, kad nacionaliniai moksliniai stebėtojai būtų įlaipinti į ne mažiau kaip 20 % Viduržemio jūros paprastąsias durklažuves pelaginėmis ūdomis žvejojančių laivų. Procentinė aprėptis bus matuojama žvejybos dienų, žvejybos įrankių užmetimų ar reisų skaičiumi.

2.  Kiekviena atitinkama valstybė narė užtikrina, kad nacionaliniai moksliniai stebėtojai būtų įlaipinti į ne mažiau kaip 30 % Viduržemio jūros paprastąsias durklažuves pelaginėmis ūdomis žvejojančių laivų. Procentinė aprėptis bus matuojama žvejybos dienų, žvejybos įrankių užmetimų ar reisų skaičiumi.

Pagrindimas

ICCAT moksliniai komitetai rekomenduoja, kad minimalus šio tipo įrankiu žvejojančių laivų stebėjimo aprėpties lygis būtų bent 20 %. Atsižvelgiant į tai, kad Viduržemio jūros durklažuvių išteklių būklė labai prasta, ir į tai, kad įpareigojimų menkai laikomasi, ir norint, kad šis atkūrimo planas duotų sėkmingų rezultatų, reikalinga didelė stebėjimo aprėptis, siekiant užtikrinti, kad būtų surinkti išsamūs ir tikslūs laimikių duomenys.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Šiame straipsnyje nurodytos metinės ataskaitos skelbiamos viešai Komisijos interneto svetainėje.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl daugiamečio Viduržemio jūros paprastųjų durklažuvių išteklių atkūrimo plano, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1967/2006 ir (ES) 2017/2107

Nuorodos

COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PECH

2.5.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

2.5.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Adina-Ioana Vălean

16.5.2018

Priėmimo data

10.7.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

51

1

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

51

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter

GUE/NGL

Anja Hazekamp

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

VERTS

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julie Reid

2

0

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl daugiamečio Viduržemio jūros paprastųjų durklažuvių išteklių atkūrimo plano, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1967/2006 ir (ES) 2017/2107

Nuorodos

COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

24.4.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PECH

2.5.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

2.5.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Marco Affronte

31.5.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

14.5.2018

21.6.2018

24.9.2018

 

Priėmimo data

21.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds

Pateikimo data

23.11.2018

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Nils Torvalds

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

0

-

 

 

1

0

EFDD

Sylvie Goddyn

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 7 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika