Procedūra : 2018/0109(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0389/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0389/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 04/04/2019 - 6.21

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0353

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 847kWORD 95k
23.11.2018
PE 626.718v02-00 A8-0389/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par daudzgadu plānu zobenzivs krājuma atjaunošanai Vidusjūrā un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1967/2006 un Regulu (ES) 2017/2107

(COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

Zivsaimniecības komiteja

Referents: Marco Affronte

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMA RAKSTS
 Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejaS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par daudzgadu plānu zobenzivs krājuma atjaunošanai Vidusjūrā un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1967/2006 un Regulu (ES) 2017/2107

(COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0229),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0162/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 19. septembra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0389/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums    Nr. 1

Regulas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)  Zinātniskie novērtējumi liecina, ka pēdējos 30 gados ir notikusi zobenzivs pārzveja un, ja netiks veikti pasākumi, zobenzivs krājumi var tikt izsmelti.

Grozījums    Nr. 2

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Saskaņā ar ICCAT Ieteikuma 16-05 17. punktu arī Vidusjūrā nozvejotas zobenzivis, kas ir mazākas par minimālo saglabāšanas references izmēru, būs jāizmet, tiklīdz būs pārsniegti piezvejas limiti, ko dalībvalstis noteikušas savos gada zvejas plānos. Lai Savienība izpildītu starptautiskās saistības, kas tai ir noteiktas ICCAT, Deleģētajā regulā (ES) 2018/191 ir paredzētas atkāpes no Vidusjūras zobenzivs izkraušanas pienākuma saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 2. punktu. Ar Deleģēto regulu (ES) 2018/191 īsteno dažus noteikumus, kas paredzēti ICCAT Ieteikumā 16-05, kurš nosaka pienākumu izmest uz kuģiem esošās zobenzivs nozvejas, kas pārsniedz tiem iedalīto kvotu un/vai atļauto piezveju maksimālo apjomu. Minētās deleģētās regulas darbības joma ietver kuģus, kas iesaistījušies atpūtas zvejā.

(8)  Saskaņā ar ICCAT Ieteikuma 16-05 17. punktu arī Vidusjūrā nozvejotas zobenzivis, kas ir mazākas par minimālo saglabāšanas references izmēru, būs jāizmet, tiklīdz būs pārsniegti piezvejas limiti, ko dalībvalstis noteikušas savos gada zvejas plānos. Lai Savienība izpildītu starptautiskās saistības, kas tai ir noteiktas ICCAT, Deleģētajā regulā (ES) 2018/191 ir paredzētas atkāpes no Vidusjūras zobenzivs izkraušanas pienākuma saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 2. punktu. Ar Deleģēto regulu (ES) 2018/191 īsteno dažus noteikumus, kas paredzēti ICCAT Ieteikumā 16-05, kurš nosaka pienākumu izmest uz kuģiem esošās zobenzivs nozvejas, kas pārsniedz tiem iedalīto kvotu un/vai atļauto piezveju maksimālo apjomu. Minētās deleģētās regulas darbības joma ietver atpūtas zvejas kuģus.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Fraktēšanas līgumos attiecības starp kuģa īpašnieku, fraktētāju un karoga valsti bieži ir neskaidras, un daži NNN zvejā iesaistīti zvejnieki izvairās no kontrolēm, ļaunprātīgi izmantojot zvejas kuģu fraktēšanas līgumus. Regulā (ES) 2016/16277, ar ko izveido daudzgadu plānu zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā, fraktēšana ir aizliegta. Tāpēc, lai aizsargātu atjaunojamo krājumu un nodrošinātu saskanību ar Savienības tiesību aktiem, ir lietderīgi Vidusjūras zobenzivs daudzgadu atjaunošanas plānā kā preventīvu pasākumu pieņemt līdzīgu aizliegumu.

(12)  Fraktēšanas līgumos attiecības starp kuģa īpašnieku, fraktētāju un karoga valsti bieži ir neskaidras, un daži NNN zvejā iesaistīti operatori izvairās no kontrolēm, ļaunprātīgi izmantojot zvejas kuģu fraktēšanas līgumus. Regulā (ES) 2016/16277, ar ko izveido daudzgadu plānu zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā, fraktēšana ir aizliegta. Tāpēc, lai aizsargātu atjaunojamo krājumu un nodrošinātu saskanību ar Savienības tiesību aktiem, ir lietderīgi Vidusjūras zobenzivs daudzgadu atjaunošanas plānā kā preventīvu pasākumu pieņemt līdzīgu aizliegumu.

__________________

__________________

7 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. septembra Regula (ES) 2016/1627 par daudzgadu plānu zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 302/2009 (OV L 252, 16.9.2016., 1. lpp.).

7 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. septembra Regula (ES) 2016/1627 par daudzgadu plānu zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 302/2009 (OV L 252, 16.9.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)   Lai Savienības tiesību aktos ātri iestrādātu turpmākus ICCAT ieteikumu grozījumus, attiecībā uz šīs regulas pielikumu un 34. panta 1. punkta noteikumu grozīšanu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu8. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(14)   Lai Savienības tiesību aktos ātri iestrādātu turpmākus ICCAT ieteikumus, ar kuriem groza ICCAT Ieteikumā 16-05 izklāstīto Vidusjūra zobenzivs atjaunošanas plānu, attiecībā uz šīs regulas attiecīgo pantu un pielikumu grozīšanu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu8. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

__________________

__________________

8 Iestāžu 2016. gada 13. aprīļa nolīgums par labāku likumdošanas procesu (OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.).

8 Iestāžu 2016. gada 13. aprīļa nolīgums par labāku likumdošanas procesu (OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ar šo regulu nosaka vispārīgus noteikumus par to, kā Savienībai īstenot Starptautiskās Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisijas (ICCAT) pieņemto daudzgadu plānu zobenzivs (Xiphias gladius) krājuma atjaunošanai Vidusjūrā, kura darbība sākas 2017. gadā un beidzas 2031. gadā ("atjaunošanas plāns").

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – a) punkts – i) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

i)  zvejo zobenzivi ICCAT konvencijas apgabalā Vidusjūrā or

i)  zvejo zobenzivis Vidusjūrā or

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – a) punkts – ii) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ii)  pārkrauj citā kuģī — arī ārpus ICCAT konvencijas apgabala — Vidusjūrā nozvejotas zobenzivis;

ii)  pārkrauj citā kuģī vai pārvadā uz kuģa — arī ārpus ICCAT konvencijas apgabala — Vidusjūrā nozvejotas zobenzivis;

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – b) punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  trešo valstu zvejas kuģiem un atpūtas zvejā iesaistītiem trešo valstu kuģiem, kas zvejo zobenzivi Savienības ūdeņos Vidusjūrā;

b)  trešo valstu zvejas kuģiem un atpūtas zvejā iesaistītiem trešo valstu kuģiem, kas kuģo Savienības ūdeņos un zvejo zobenzivis Vidusjūrā;

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. daļa – 17.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17a)  “lielizmēra zvejas kuģi” ir zvejas kuģi, kuru lielākais garums ir lielāks par 20 metriem;

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. daļa – 17.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17b)  “ICCAT lielizmēra zvejas kuģu reģistrs” ir ICCAT sekretariāta kārtots saraksts, kurā uzskaitīti lielizmēra zvejas kuģi, kam atļauts ICCAT konvencijas apgabalā zvejot ICCAT sugu zivis;

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. daļa– 19.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(19a)  “apļveida āķis” ir noapaļots āķis, kura smaile ir vērsta perpendikulāri āķa kātam;

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

II sadaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

PĀRVALDĪBA, TEHNISKI SAGLABĀŠANAS PASĀKUMI UN KONTROLE

PĀRVALDĪBAS PASĀKUMI, TEHNISKI SAGLABĀŠANAS PASĀKUMI UN KONTROLES PASĀKUMI

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 17. pantu dalībvalstis, iedalot tām pieejamās zvejas iespējas, piemēro pārredzamus un objektīvus kritērijus, tostarp kritērijus, kas attiecas uz vidi, sociālo jomu un ekonomiku, un tās arī cenšas taisnīgi sadalīt valstu kvotas starp dažādiem flotes segmentiem, ņemot vērā tradicionālo un nerūpniecisko zveju, un paredzēt stimulus Savienības zvejas kuģiem, kuri izmanto selektīvus zvejas rīkus vai zvejas paņēmienus ar samazinātu ietekmi uz vidi.

1. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 17. pantu dalībvalstis, iedalot tām pieejamās zvejas iespējas, piemēro pārredzamus un objektīvus kritērijus, tostarp kritērijus, kas attiecas uz vidi, sociālo jomu un ekonomiku. Valstu kvotas taisnīgi sadala starp dažādiem flotes segmentiem, jo īpaši nodrošinot, ka kvotas tiek piešķirtas tradicionālajai un nerūpnieciskajai zvejai. Dalībvalstis paredz stimulus Savienības zvejas kuģiem, kuri izmanto selektīvus zvejas rīkus vai zvejas paņēmienus ar samazinātu ietekmi uz vidi.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Dalībvalstis cenšas zvejas iespēju palielinājumu, kas radies saistībā ar šīs regulas sekmīgu īstenošanu, iedalīt zvejas kuģiem, kuriem iepriekš zobenzivs zvejas kvotas netika iedalītas un kuri atbilst kritērijiem, pēc kuriem iedala zvejas iespējas, kā izklāstīts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 17. pantā, lai palīdzētu sasniegt mērķi, proti, vienādi un taisnīgi sadalīt kvotas starp dažādiem flotes segmentiem.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis katru gadu līdz 1. martam iesniedz Komisijai savus zvejas plānus. Šādi plāni ir saskaņā ar ICCAT “Vadlīnijām par datu un informācijas nosūtīšanu”, un tajos iekļauj detalizētu informāciju par Vidusjūras zobenzivs kvotu, kas iedalīta atkarībā no zvejas rīka tipa, tostarp atpūtas zvejai (attiecīgā gadījumā) un piezvejai.

1.  Dalībvalstis katru gadu līdz 1. martam iesniedz Komisijai savus zvejas plānus. Šādi plāni ir saskaņā ar ICCAT “Vadlīnijām par datu un informācijas nosūtīšanu”, un tajos iekļauj detalizētu informāciju par Vidusjūras zobenzivs kvotu, kas iedalīta atkarībā no zvejas rīka tipa, tostarp par kvotu, kas iedalīta atpūtas zvejai (attiecīgā gadījumā) un piezvejai.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis uzrauga 1. un 2. punktā minēto aizliegumu ievērošanas efektivitāti un katru gadu vismaz divus mēnešus un 15 dienas pirms ICCAT gadskārtējās sanāksmes iesniedz Komisijai visu attiecīgo informāciju par kontroli un inspekcijām, kas īstenotas iepriekšējā gadā, lai nodrošinātu atbilstību šim pantam. Komisija katru gadu vismaz divus mēnešus pirms ICCAT gadskārtējās sanāksmes pārsūta šo informāciju ICCAT sekretariātam.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

12. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Par minimālo saglabāšanas references izmēru mazāku zobenzivju nejaušas piezvejas

Par minimālo saglabāšanas references izmēru mazāku zobenzivju nejauša nozveja

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Neatkarīgi no 11. panta 1. punkta nozvejotājkuģi, kas aktīvi zvejo zobenzivi, drīkst paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī, pārvietot, izkraut, transportēt, uzglabāt, pārdot, izlikt vai piedāvāt pārdošanai nejauši nozvejotas zobenzivis, kas ir mazākas par minimālo saglabāšanas references izmēru, ar noteikumu, ka šādas nozvejas nepārsniedz 5 % no šādu kuģu kopējā zobenzivs nozvejas svara vai nozvejoto zobenzivju skaita.

Neatkarīgi no 11. panta 1. punkta zvejas kuģi, kas zvejo zobenzivi, drīkst paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī, pārvietot, izkraut, transportēt, uzglabāt, pārdot, izlikt vai piedāvāt pārdošanai nejauši nozvejotas zobenzivis, kas ir mazākas par minimālo saglabāšanas references izmēru, ar noteikumu, ka šādi īpatņi nepārsniedz 5 % no šādu kuģu kopējā zobenzivs nozvejas svara vai nozvejoto zobenzivju īpatņu skaita, un nepārsniedzot piezvejas limitu, ko dalībvalstis noteikušas savos gada zvejas plānos.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Zobenzivs piezvejas jebkurā laikā pēc zvejas darbības nepārsniedz kopējo uz kuģa esošo nozveju (svara vai īpatņu skaita izteiksmē), kas gūta zvejā ar āķu jedām.

svītrots

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 1. punkta, vienam kuģim atpūtas zvejā ir aizliegts nozvejot, paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī vai izkraut vairāk par vienu zobenzivi dienā. Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu un atvieglotu atpūtas zvejā nozvejotu dzīvu zobenzivju atbrīvošanu.

3.  Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 1. punkta, vienam kuģim atpūtas zvejā ir aizliegts nozvejot, paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī vai izkraut vairāk par vienu zobenzivi dienā. Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu un atvieglotu atpūtas zvejā nozvejotu dzīvu zobenzivju atbrīvošanu, un tām būtu jāspēj piemērot ierobežojošākus pasākumus, kas uzlabo zobenzivju aizsardzību.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

13. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Ja karoga dalībvalstij iedalītā kvota ir pilnībā apgūta, nedzīvas zobenzivis izkrauj nesadalītas un neapstrādātas, tās konfiscē un ar tām veic atbilstošas turpmākas darbības. Dalībvalstis katru gadu Komisijai sniedz informāciju par šādu nedzīvu zobenzivju daudzumu, un Komisija šo informāciju pārsūta ICCAT sekretariātam saskaņā ar 21. pantu.

5.  Ja karoga dalībvalstij iedalītā kvota ir pilnībā apgūta, nedzīvas zobenzivis izkrauj nesadalītas un neapstrādātas un nodod izraudzītajai iestādei. Dalībvalstis katru gadu Komisijai sniedz informāciju par šādu nedzīvu zobenzivju daudzumu, un Komisija šo informāciju pārsūta ICCAT sekretariātam saskaņā ar 21. pantu.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Atkāpjoties no 1. punkta, ja reiss ir ilgāks par 2 dienām, uz zvejas kuģa drīkst atrasties vēl 2500 neaprīkotu rezerves āķu.

2.  Atkāpjoties no 1. punkta, ja reiss ir ilgāks par 2 dienām, uz zvejas kuģa drīkst atrasties vēl 2500 neaprīkotu rezerves āķu. Ja reiss ir ilgāks par 2 dienām, uz kuģa drīkst atrasties otrs aprīkotu āķu komplekts, bet šiem āķiem jābūt pienācīgi nostiprinātiem un tie jāglabā uz kuģa apakšējiem klājiem, lai tos nevarētu nekavējoties izmantot.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

14. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Dalībvalstis veicina apļveida āķu izmantošanu.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Atļaujas zvejot zobenzivi Vidusjūrā dalībvalstis izdod saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2403 noteikumiem šādiem sava karoga kuģiem:

1. Atļaujas zvejot zobenzivi Vidusjūrā dalībvalstis izdod saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2403, jo īpaši tās 20. un 21. panta, noteikumiem šādiem sava karoga kuģiem:

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) zvejas kuģiem, kuri veic specializēto zobenzivs zveju Vidusjūrā;

(a) aktīviem zvejas kuģiem, kuri veic specializēto zobenzivs zveju Vidusjūrā un kuriem attiecīgos gadījumos ir atbilstoši ar nozveju saistīti reģistri;

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  zvejas kuģiem, kuri Vidusjūrā gūst zobenzivs piezvejas; and

svītrots

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Zvejot kā mērķsugu, paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī, transportēt, apstrādāt vai izkraut Vidusjūras zobenzivis atļauts tikai Savienības kuģiem, kas iekļauti ICCAT kuģu reģistrā saskaņā ar 16. un 17. pantā noteikto procedūru.

3.  Zvejot kā mērķsugu, paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī, transportēt, apstrādāt vai izkraut Vidusjūras zobenzivis, neskarot 13. panta noteikumus par piezveju, atļauts tikai Savienības kuģiem, kas iekļauti ICCAT kuģu reģistrā saskaņā ar 16. un 17. pantā noteikto procedūru.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Informācijā par 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētajiem nozvejotājkuģiem norāda kuģa vārdu un Savienības flotes reģistra numuru (CFR), kas definēts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2017/218 par Savienības zvejas flotes reģistru15 I pielikumā.

2.  Informācijā par 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētajiem kuģiem norāda kuģa vārdu un attiecīgā gadījumā Savienības flotes reģistra numuru (CFR), kas definēts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2017/218 par Savienības zvejas flotes reģistru15 I pielikumā.

__________________

__________________

15 OV L 34, 9.2.2017., 9. lpp.

15 OV L 34, 9.2.2017., 9. lpp.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Papildus 2. punktā minētajai informācijai dalībvalstis vēlākais 30 dienu laikā paziņo Komisijai par papildinājumiem, svītrojumiem vai izmaiņām 1. punktā minētajā informācijā par nozvejotājkuģiem. Komisija vēlākais 45 dienu laikā pēc minēto nozvejotājkuģu informācijas papildināšanas, svītrošanas vai grozīšanas dienas par šādu rīcību informē ICCAT sekretariātu.

3.  Dalībvalstis paziņo Komisijai par izmaiņām 1. un 2. punktā minētajā informācijā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc to veikšanas. Komisija 15 dienu laikā pēc šādas informācijas saņemšanas informē ICCAT sekretariātu.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2403 7. panta 6. punktu Komisija, ja vajadzīgs, gada laikā groza 1. punktā minēto informāciju par nozvejotājkuģiem, iesniedzot atjauninātu informāciju ICCAT sekretariātam.

4.  Papildus informācijai, ko ICCAT sekretariātam nosūta saskaņā ar šā panta 3. punktu, Komisija vajadzības gadījumā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2017/2043 7. panta 6. punktu nekavējoties nosūta atjauninātu informāciju par šā panta 1. punktā minētajiem kuģiem ICCAT sekretariātam.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis katru gadu līdz 30. jūnijam elektroniski iesniedz Komisijai šādu informāciju par zvejas kuģiem, kuri kuģo ar to karogu un kuriem iepriekšējā gadā bija atļauts veikt zobenzivs specializēto zveju Vidusjūrā, izmantojot pelaģiskās āķu jedas vai harpūnas:

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Uz Savienības zvejas kuģiem, kuri iekļauti ICCAT kuģu reģistrā un kuriem atļauts zvejot zobenzivi Vidusjūrā, un uz trešo valstu kuģiem, kuriem atļauts zvejot zobenzivi Savienības ūdeņos Vidusjūrā un kuru lielākais garums pārsniedz 12 metrus, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1224/2009 9. pantu ir uzstādīta pilnībā funkcionējoša ierīce, kas, regulāros intervālos pārraidot pozīcijas datus, ļauj automātiski noteikt kuģa atrašanās vietu un identificēt to ar kuģu satelītnovērošanas sistēmas (VMS) palīdzību.

1.  Uz Savienības zvejas kuģiem, kuri iekļauti ICCAT kuģu reģistrā un kuriem atļauts zvejot zobenzivi Vidusjūrā, un uz trešo valstu kuģiem, kuriem atļauts zvejot zobenzivi Savienības ūdeņos Vidusjūrā un kuru lielākais garums pārsniedz 15 metrus, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1224/2009 9. pantu ir uzstādīta pilnībā funkcionējoša ierīce, kas, regulāros intervālos pārraidot pozīcijas datus, ļauj automātiski noteikt kuģa atrašanās vietu un identificēt to ar kuģu satelītnovērošanas sistēmas (VMS) palīdzību.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Kontroles vajadzībām VMS datu pārraidīšanu no nozvejotājkuģiem, kuriem atļauts zvejot zobenzivi Vidusjūrā, nepārtrauc, kad kuģi ir ostā.

2.  Kontroles vajadzībām VMS datu pārraidīšanu no nozvejotājkuģiem, kuriem atļauts zvejot zobenzivi Vidusjūrā, var izslēgt, kad kuģi ir ostā, ja vien tiek nodrošināts, ka VMS izslēgšana un ieslēgšana notiek vienā un tajā pašā kuģa atrašanās vietā.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

19. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Savienības zvejas kuģu fraktēšana zobenzivs zvejai Vidusjūrā ir aizliegta.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Katra attiecīgā dalībvalsts nodrošina, ka uz vismaz 20% kuģu, kuri Vidusjūrā veic zobenzivs specializēto zveju ar pelaģiskajām āķu jedām, ir izvietoti valsts zinātniskie novērotāji. Novērotāju klātbūtnes procentuālo daļu aprēķina pēc zvejas dienu skaita vai zvejas rīku ievietošanas reižu vai reisu skaita.

2. Katra attiecīgā dalībvalsts nodrošina, ka līdz ... [trīs gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] uz vismaz 10 % kuģu, kuri Vidusjūrā veic zobenzivs specializēto zveju ar pelaģiskajām āķu jedām, ir izvietoti valsts zinātniskie novērotāji. Pēc minētā datuma attiecīgā dalībvalsts var samazināt novērotāju procentuālo daļu līdz vismaz 5 %. Novērotāju klātbūtnes procentuālo daļu aprēķina pēc zvejas dienu skaita vai zvejas rīku ievietošanas reižu vai reisu skaita.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

21. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Informāciju, kas minēta 1., 2. un 3. punktā, iesniedz formātā, kas noteikts ICCAT “Vadlīniju par datu un informācijas nosūtīšanu” jaunākajā redakcijā.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

24. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  To Savienības zvejas kuģu kapteiņi, kuru lielākais garums ir mazāks par 12 metriem un kuri iekļauti 16. pantā minētajā kuģu sarakstā, vismaz četras stundas pirms paredzamā ostā ierašanās laika tās dalībvalsts (arī karoga dalībvalsts) vai tās Puses kompetentajai iestādei, kuras ostas vai izkraušanas iekārtas tie vēlas izmantot, paziņo šādu informāciju:

2.  To Savienības zvejas kuģu kapteiņi, kuru lielākais garums ir mazāks par 12 metriem un kuri iekļauti 16. pantā minētajā kuģu sarakstā, pirms ierašanās ostā tās dalībvalsts (arī karoga dalībvalsts) vai tās Puses kompetentajai iestādei, kuras ostas vai izkraušanas iekārtas tie vēlas izmantot, paziņo šādu informāciju:

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Vienam kuģim atpūtas zvejā ir aizliegts nozvejot, paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī vai izkraut vairāk par vienu zobenzivi dienā.

2.  Vienam kuģim atpūtas zvejā ir aizliegts nozvejot, paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī vai izkraut vairāk par vienu zobenzivi mēnesī.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

30. pants – 2. punkts – e) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e)  zvejas kuģa īpašnieka(-u) un operatora(-u) vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, adresi.

e)  kuģa īpašnieka(-u) un operatora(-u) vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, adresi.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

31. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Šajā pantā minētos gada ziņojumus publicē Komisijas tīmekļa vietnē.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

35. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 34. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

2.  Pilnvaras pieņemt 34. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz triju gadu laikposmu no šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms triju gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

(1)

OV C datums, xxx. lpp.


PASKAIDROJUMA RAKSTS

Aizvien pieaug bažas par zobenzivs krājumu Vidusjūrā, jo to jau vairāk nekā 30 gadus pārzvejo. Augstais zobenzivs mazuļu īpatsvars nozvejā negatīvi ietekmē nārsta biomasu.

Šāda situācija ir nekavējoties jāmaina, un ir jāpieņem plāns zobenzivs krājuma atjaunošanai Vidusjūrā, lai apturētu tā straujo samazināšanos un palīdzētu to atjaunot tādā līmenī, kāds atbilst ICCAT Konvencijas mērķim.

Eiropas Savienība ir līgumslēdzēja puse Starptautiskajā Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisijā (ICCAT) un reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijā (RZPO), kas ir atbildīga par tunzivju un tunzivjveidīgo sugu pārvaldību Atlantijas okeānā un blakus esošajās jūrās.

ICCAT ir tiesības pieņemt saistošus lēmumus ("ieteikumus") zvejniecību saglabāšanai un pārvaldībai tās kompetencē esošajā apgabalā; šie akti ir saistoši līgumslēdzējām pusēm; tie pēc iespējas drīzāk ir jāiestrādā Savienības tiesību aktos.

Šā priekšlikuma mērķis ir ICCAT Ieteikumu 16-05 transponēt ES tiesību aktos, lai Savienība varētu izpildīt savas starptautiskās saistības un nodrošināt operatoriem juridisko noteiktību attiecībā uz noteikumiem un pienākumiem.

ICCAT gadskārtējā sanāksmē, kas 2016. gadā norisinājās Vilamurā (Portugāle), līgumslēdzējas puses un sadarbības partneri, kas nav līgumslēdzējas puses, Starptautiskās Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisijas (ICCAT) subjekti vai zvejas tiesību subjekti spēra izšķirīgu soli nolūkā reaģēt uz zobenzivs (Xiphias gladius) satraucošo stāvokli Vidusjūrā un pieņēma 15 gadu atjaunošanas plānu (ICCAT Ieteikums 16-05).

Priekšlikuma saturs

Lai gan dalībvalstis jau kopš 2017. gada janvāra īsteno atjaunošanas plānu, pasākumi ir izklāstīti vairākās ES regulās, kas dažkārt apgrūtina noteikumu interpretāciju. Tāpēc šim priekšlikumam ir divi mērķi: a) noteikt juridisko pamatojumu atjaunošanas plāna īstenošanai un b) vienā juridiskā tekstā apkopot pārvaldības un kontroles noteikumus attiecībā uz plānu zobenzivs krājuma atjaunošanai Vidusjūrā.

Ieteikumā ir izklāstīti zobenzivs Vidusjūras krājuma saglabāšanas, pārvaldības un kontroles noteikumi, kuru mērķis ir līdz 2031. gadam ar vismaz 60 % varbūtību sasniegt tādu biomasu, kas atbilst maksimālajam ilgtspējīgas ieguves apjomam.

ICCAT Ieteikumā 16-05 noteikts pienākums izmest uz kuģa esošas zobenzivs nozvejas, tostarp sporta un atpūtas zvejā gūtas zobenzivs nozvejas, kas pārsniedz kuģim iedalīto kvotu un/vai atļauto piezveju maksimālo apjomu. Uz kuģa esošas Vidusjūrā nozvejotas zobenzivis, kas ir mazākas par minimālo saglabāšanas references izmēru, arī būs jāizmet, izņemot daudzumus, kas nepārsniedz piezvejas limitu, ko dalībvalstis noteikušas savos gada zvejas plānos.

Ar ICCAT Ieteikumu 16-05 pieņemtie krājuma atjaunošanas pasākumi, kuri tiek transponēti ar šo regulu, ir stingrāki vai precīzāki nekā jau spēkā esošie pasākumi un dod iespēju atjaunot krājumu. Galvenās atšķirības var apkopot šādi:

•  minimālais saglabāšanas references izmērs: priekšlikumā ir aizliegts zvejot kā mērķsugu, paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī, izkraut, transportēt, uzglabāt, pārdot, izlikt vai piedāvāt pārdošanai tādu zobenzivju nozvejas un piezvejas (tostarp atpūtas zvejā gūtas nozvejas un piezvejas), kuru: a) garums no apakšžokļa līdz astes spuras sazarojuma vietai ir mazāks nekā 100 cm vai b) svars ir mazāks nekā 11,4 kg (dzīvsvars) vai 10,2 kg (atžaunotas un izķidātas);

•  maksimālais āķu skaits: šajā priekšlikumā noteikts, ka maksimālais āķu skaits, kurus specializētajā zobenzivs zvejā Vidusjūrā kuģis drīkst ievietot vai turēt uz kuģa, ir 2500 āķi;

•  lieguma laiks: zobenzivis Vidusjūrā nezvejo (ne specializētajā zvejā, ne piezvejā), nepatur uz kuģa, nepārkrauj citā kuģī un neizkrauj katru gadu no 1. janvāra līdz 31. martam. Lai aizsargātu zobenzivis Vidusjūrā, katru gadu no 1. oktobra līdz 30. novembrim kuģiem, kuri Vidusjūrā veic garspuru tunzivs (Thunnus alalunga) specializēto zveju ar āķu jedām, piemēro aizlieguma periodu;

•  KPN definīcija un kvotu sadalījums: tie jau ir transponēti 2017. gadā un patlaban ir iekļauti Padomes Regulā (ES) 2018/120, ar ko 2018. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un — attiecībā uz Savienības zvejas kuģiem — konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi. Tāpēc šajā priekšlikumā zvejas iespējas nav jātransponē.

Atjaunošanas plānā ir ņemtas vērā dažādu zvejas rīku un zvejas paņēmienu īpatnības. Īstenojot atjaunošanas plānu, Savienībai un dalībvalstīm būtu jācenšas veicināt piekrastes zvejas darbības, kā arī zvejas rīkus un paņēmienus, kas ir selektīvi un kam ir samazināta ietekme uz vidi, tostarp rīkus un paņēmienus, ko izmanto tradicionālajā un nerūpnieciskajā zvejā, tādējādi palīdzot nodrošināt pietiekami augstu dzīves līmeni vietējām tautsaimniecībām.

Referenta nostāja

Referents uzskata, ka Savienībai ir steidzami jāpieņem zobenzivs krājuma atjaunošanas plāns, jo situācija ir ļoti bīstama.

Referents pauž nožēlu, ka priekšlikumā paredz atkāpi no KZP 2. panta: "maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu saistībā ar izmantošanas pakāpi, ja iespējams, sasniedz līdz 2015. gadam, un pakāpeniski pieaugošā veidā — vēlākais līdz 2020. gadam attiecībā uz visiem krājumiem", tomēr saprot šīs atkāpes pamatojumu. Krājumu izmanto ne tikai Eiropas Savienība, bet visas Vidusjūras piekrastes valstis, to pārvalda Starptautiskā Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisija (ICCAT), un Eiropas Savienība ir viena no tās 51 līgumslēdzējām pusēm, un pat tad, ja ES flotei tiktu piemēroti visstingrākie pasākumi (t. i., pilnīgs zvejas aizliegums), tādu biomasas līmeni, kas spēj nodrošināt maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu, līdz 2020. gadam neizdotos sasniegt.

Referents atzīst, ka EK ir vairākas reizes pārsniegusi Ieteikuma 16-05 burtisku transponēšanu, tomēr uzskata, ka tas ir atbilstoši, ņemot vērā satraucošo stāvokli attiecībā uz zivju krājumu.

Novērotāja īstenotajā uzraudzībā ir jādara vairāk. Pastāvīgā pētniecības un statistikas komiteja (SCRS) savos 2016. un 2017. gada ziņojumos aicināja pievērst uzmanību tam, ka ir jāuzlabo datu vākšana, īpaši kontrolējot izmetumus un izkrāvumus. Tālu migrējošo sugu reģionālā koordinācijas grupa ir vērsusi uzmanību uz to, ka bioloģiskie dati nav pietiekami un būtu jāvāc visos flotes segmentos. Pieredze, kas gūta, īstenojot citus atjaunošanas plānus, piemēram, austrumu zilās tunzivs krājumu atjaunošanas plānu, liecina, ka augstu kontroles standartu ievērošana ir viena no plāna sekmīgas īstenošanas atslēgām. Tieši tāpēc krājumu atjaunošanas nolūkos ir svarīgi noteikt īpašas zvejas atļaujas un pastiprināt kuģu lokalizācijas sistēmas (VMS un citas).

Tomēr jāņem vērā, ka bieži vien ES flotei piemēro pasākumus, kuri ir stingrāki par reģionālo zvejniecības pārvaldības organizāciju (RZPO) pieņemtajiem pasākumiem. Izmantojot mūsu darbību reģionālajās zvejniecības pārvaldības organizācijās, mums vajag pārliecināt trešās valstis šajos gadījumos ievērot ES standartus.

Referents vēlētos nostiprināt to, ka, iedalot zvejas iespējas, kvotas taisnīgi sadala starp dažādiem flotes segmentiem, ņemot vērā gan tradicionālo, gan nerūpniecisko zveju. Turklāt, ja kvotas palielina, to sadalē vajadzētu ņemt vērā jaunus kuģus, lai novērstu zvejas iespēju monopolizēšanu.

Īstenojot atjaunošanas plānu, Savienībai un dalībvalstīm būtu jācenšas veicināt piekrastes zvejas darbības un tādu zvejas rīku un paņēmienu izmantošanu, kas ir selektīvi un kam ir samazināta ietekme uz vidi. Šajā sakarībā referents uzskata, ka būtu jāveicina apļveida āķu izmantošana zobenzivs zvejai, jo, izmantojot tos, tiek samazināta jutīgo sugu, piemēram, jūras bruņurupuču, piezveja, turklāt tas palīdz samazināt mazizmēra zobenzivju nozveju, neietekmējot izkrāvumu apjomu.


Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejaS ATZINUMS (23.7.2018)

Zivsaimniecības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par daudzgadu plānu zobenzivs krājuma atjaunošanai Vidusjūrā un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1967/2006 un Regulu (ES) 2017/2107

(COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Adina-Ioana Vălean

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Zivsaimniecības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 1. punkta, vienam kuģim atpūtas zvejā ir aizliegts nozvejot, paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī vai izkraut vairāk par vienu zobenzivi dienā. Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu un atvieglotu atpūtas zvejā nozvejotu dzīvu zobenzivju atbrīvošanu.

3.  Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 1. punkta, vienam kuģim atpūtas zvejā ir aizliegts nozvejot, paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī vai izkraut vairāk par vienu zobenzivi dienā. Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu un atvieglotu atpūtas zvejā nozvejotu dzīvu zobenzivju atbrīvošanu, un tām būtu jāspēj piemērot ierobežojošākus pasākumus, kas uzlabo zobenzivju aizsardzību.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  zvejas kuģiem, kuri veic specializēto zobenzivs zveju Vidusjūrā;

(a)  aktīviem zvejas kuģiem, kā noteikts Regulā (ES) Nr. 1380/2013, kuri veic specializēto zobenzivs zveju Vidusjūrā un kuriem attiecīgos gadījumos ir atbilstošie ar nozveju saistītie reģistri;

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  zvejas kuģiem, kuri Vidusjūrā gūst zobenzivs piezvejas; un

(b)  aktīviem zvejas kuģiem, kā definēts Regulā (ES) Nr. 1380/2013, kuri Vidusjūrā gūst zobenzivs piezvejas; un

Pamatojums

Šis pārvaldības plāns ir iespēja nodrošināt to, ka kuģi, kuriem ir atļauts zvejot RZO apgabalos, ir faktiski aktīvi vai darbojas šajos apgabalos. Precīza informācija par to, kur kuģi zvejo un kādu zivju sugu zvejai tie ir paredzēti, ir būtiska, lai nodrošinātu pārredzamību un pārskatatbildību pasaules zivsaimniecībā, kā arī zivju krājumu ilgtspējīgu pārvaldību.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Katra attiecīgā dalībvalsts nodrošina, ka uz vismaz 20 % kuģu, kuri Vidusjūrā veic zobenzivs specializēto zveju ar pelaģiskajām āķu jedām, ir izvietoti valsts zinātniskie novērotāji. Novērotāju klātbūtnes procentuālo daļu aprēķina pēc zvejas dienu skaita vai zvejas rīku ievietošanas reižu vai reisu skaita.

2.  Katra attiecīgā dalībvalsts nodrošina, ka uz vismaz 30 % kuģu, kuri Vidusjūrā veic zobenzivs specializēto zveju ar pelaģiskajām āķu jedām, ir izvietoti valsts zinātniskie novērotāji. Novērotāju klātbūtnes procentuālo daļu aprēķina pēc zvejas dienu skaita vai zvejas rīku ievietošanas reižu vai reisu skaita.

Pamatojums

ICCAT zinātniskā komiteja attiecībā uz šāda veida zvejas rīku iesaka vismaz 20 % novērotāju klātbūtnes minimālo līmeni. Satraucošais zobenzivju stāvoklis Vidusjūrā un zemais atbilstības līmenis prasa lielu novērotāju skaitu nozvejas datu pilnīgai un precīzai apkopošanai, lai šis atjaunošanas plāns darbotos.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

31. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Šajā pantā minētos gada ziņojumus publicē Komisijas tīmekļa vietnē.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par daudzgadu plānu zobenzivs krājuma atjaunošanai Vidusjūrā un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1967/2006 un Regulu (ES) 2017/2107

Atsauces

COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

PECH

2.5.2018

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

2.5.2018

Atzinuma sagatavotāja

       Iecelšanas datums

Adina-Ioana Vălean

16.5.2018

Pieņemšanas datums

10.7.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

51

1

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

51

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter

GUE/NGL

Anja Hazekamp

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

VERTS

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julie Reid

2

0

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par daudzgadu plānu zobenzivs krājuma atjaunošanai Vidusjūrā un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1967/2006 un Regulu (ES) 2017/2107

Atsauces

COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

24.4.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

PECH

2.5.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

2.5.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Marco Affronte

31.5.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

14.5.2018

21.6.2018

24.9.2018

 

Pieņemšanas datums

21.11.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

23

0

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds

Iesniegšanas datums

23.11.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Nils Torvalds

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

0

-

 

 

1

0

EFDD

Sylvie Goddyn

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 10. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika