SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wieloletniego planu odbudowy populacji włócznika śródziemnomorskiego oraz zmiany rozporządzeń (WE) nr 1967/2006 i (UE) 2017/2107

23.11.2018 - (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)) - ***I

Komisja Rybołówstwa
Sprawozdawca: Marco Affronte


Procedura : 2018/0109(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0389/2018
Teksty złożone :
A8-0389/2018
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wieloletniego planu odbudowy populacji włócznika śródziemnomorskiego oraz zmiany rozporządzeń (WE) nr 1967/2006 i (UE) 2017/2107

(COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0229),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0162/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 19 września 2018 r.,[1]

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0389/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Oceny naukowe pokazują, że włócznik był przeławiany w ciągu ostatnich 30 lat oraz że jego stada mogą zostać zupełnie wyczerpane, jeśli wkrótce nie zostaną podjęte działania.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Złowione osobniki włócznika śródziemnomorskiego o wielkości poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony będzie trzeba odrzucać zgodnie z ust. 17 zalecenia ICCAT 16-05, chyba że będą one wchodzić w zakres limitów przyłowów ustanowiony przez państwa członkowskie w rocznych planach połowowych. Aby Unia mogła wypełnić zobowiązania międzynarodowe nałożone przez ICCAT, w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2018/191 przewidziano odstępstwa od obowiązku wyładunku włócznika śródziemnomorskiego zawartego w art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Rozporządzenie delegowane (UE) 2018/191 wdraża niektóre przepisy zalecenia ICCAT 16-05 ustanawiające obowiązek dokonywania na statkach odrzutów włóczników, które nie mieszczą się w kwocie przydzielonej statkom lub w limicie dozwolonych przyłowów. Zakres tego rozporządzenia delegowanego obejmuje statki wykorzystywane do połowów rekreacyjnych.

(8)  Złowione osobniki włócznika śródziemnomorskiego o wielkości poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony będzie trzeba odrzucać zgodnie z ust. 17 zalecenia ICCAT 16-05, chyba że będą one wchodzić w zakres limitów przyłowów ustanowiony przez państwa członkowskie w rocznych planach połowowych. Aby Unia mogła wypełnić zobowiązania międzynarodowe nałożone przez ICCAT, w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2018/191 przewidziano odstępstwa od obowiązku wyładunku włócznika śródziemnomorskiego zawartego w art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Rozporządzenie delegowane (UE) 2018/191 wdraża niektóre przepisy zalecenia ICCAT 16-05 ustanawiające obowiązek dokonywania na statkach odrzutów włóczników, które nie mieszczą się w kwocie przydzielonej statkom lub w limicie dozwolonych przyłowów. Zakres tego rozporządzenia delegowanego obejmuje statki, które wykonują połowy rekreacyjne.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  W umowach czarterowych relacje między właścicielem, czarterującym i państwem bandery są często niejasne i niektórzy rybacy prowadzący połowy NNN unikają kontroli, nadużywając umów, w ramach których czarteruje się statki rybackie. W rozporządzeniu (UE) 2016/16277 ustanawiającym wieloletni plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim i w Morzu Śródziemnym zabroniono czarterowania. W wieloletnim planie odbudowy populacji włócznika śródziemnomorskiego należy zatem przyjąć podobny zakaz w charakterze środka zapobiegawczego, aby chronić odbudowywane stado oraz zapewnić spójność z prawem Unii.

(12)  W umowach czarterowych relacje między właścicielem, czarterującym i państwem bandery są często niejasne i niektóre podmioty gospodarcze podejmujące działalność w zakresie połowów NNN unikają kontroli, nadużywając umów, w ramach których czarteruje się statki rybackie. W rozporządzeniu (UE) 2016/16277 ustanawiającym wieloletni plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim i w Morzu Śródziemnym zabroniono czarterowania. W wieloletnim planie odbudowy populacji włócznika śródziemnomorskiego należy zatem przyjąć podobny zakaz w charakterze środka zapobiegawczego, aby chronić odbudowywane stado oraz zapewnić spójność z prawem Unii.

__________________

__________________

7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1627 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym oraz uchylenia rozporządzenia Rady (WE) nr 302/2009 (Dz.U. L 252 z 16.9.2016, s. 1).

7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1627 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym oraz uchylenia rozporządzenia Rady (WE) nr 302/2009 (Dz.U. L 252 z 16.9.2016, s. 1).

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)   Aby umożliwić szybkie wdrażanie do prawa Unii przyszłych zmian w zaleceniach ICCAT, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zmian w załącznikach do niniejszego rozporządzenia oraz w przepisach wymienionych w jego art. 34 ust. 1. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa8. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(14)   Aby umożliwić szybkie wdrażanie do prawa Unii przyszłych zaleceń ICCAT zmieniających plan odbudowy populacji włócznika śródziemnomorskiego ustanowiony w zaleceniu ICCAT 16-05, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zmian w odpowiednich artykułach i załącznikach do niniejszego rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa8. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

__________________

__________________

8 Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa (Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1).

8 Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa (Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1).

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie określa ogólne zasady realizacji przez Unię wieloletniego planu odbudowy populacji włócznika śródziemnomorskiego (Xiphias gladius) w okresie od 2017 r. do końca 2031 r. („plan odbudowy”), zaleconego przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT).

Niniejsze rozporządzenie określa ogólne zasady realizacji przez Unię wieloletniego planu odbudowy populacji włócznika śródziemnomorskiego (Xiphias gladius) w okresie od 2017 r. do końca 2031 r. („plan odbudowy”), przyjętego przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT).

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  działają na obszarze konwencji ICCAT i prowadzą połowy włócznika śródziemnomorskiego; or

(i)  poławiają włócznika w Morzu Śródziemnym; or

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  dokonują przeładunku, również poza obszarem konwencji ICCAT, włócznika złowionego w Morzu Śródziemnym;

(ii)  dokonują przeładunku lub przewożą, również poza obszarem konwencji ICCAT, włócznika złowionego w Morzu Śródziemnym;

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  statków rybackich państw trzecich i statków państw trzecich prowadzących połowy rekreacyjne, działających na wodach Unii i prowadzących połowy włócznika w Morzu Śródziemnym;

b)  statków rybackich państw trzecich i statków państw trzecich prowadzących połowy rekreacyjne, które działają na wodach Unii i które prowadzą połowy włócznika w Morzu Śródziemnym;

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – punkt 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a)  „statek do połowów na skalę przemysłową” oznacza statek rybacki o długości całkowitej powyżej 20 m.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – punkt 17 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17b)  „Rejestr ICCAT dotyczący statków do połowów na skalę przemysłową” oznacza wykaz prowadzony przez sekretariat ICCAT i dotyczący statków do połowów na skalę przemysłową upoważnionych do poławiania gatunków ICCAT na obszarze konwencji ICCAT;

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – punkt 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a)  „hak okrągły” oznacza zaokrąglony hak z końcem skierowanym prostopadle względem trzonu;

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł II – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ŚRODKI ZARZĄDZANIA, TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY I ŚRODKI KONTROLI

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, przydzielając uprawnienia do połowów, którymi dysponują, państwa członkowskie stosują przejrzyste i obiektywne kryteria, między innymi kryteria o charakterze środowiskowym, społecznym i ekonomicznym, oraz dążą do sprawiedliwego podziału kwot krajowych pomiędzy różne segmenty floty, uwzględniając rybołówstwo tradycyjne i tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne, a także do stworzenia zachęt dla unijnych statków rybackich wyposażonych w selektywne narzędzia połowowe lub stosujących techniki połowu o ograniczonym wpływie na środowisko.

1. Zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, przydzielając uprawnienia do połowów, którymi dysponują, państwa członkowskie stosują przejrzyste i obiektywne kryteria, między innymi kryteria o charakterze środowiskowym, społecznym i ekonomicznym. Kwoty krajowe są sprawiedliwie dzielone pomiędzy różne segmenty floty, z zapewnieniem w szczególności, że kwoty są przydzielane na rybołówstwo tradycyjne i tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne. Państwa członkowskie tworzą zachęty dla unijnych statków rybackich wyposażonych w selektywne narzędzia połowowe lub stosujących techniki połowu o ograniczonym wpływie na środowisko.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Państwa członkowskie dążą do przydzielania wszelkich zwiększonych uprawnień do połowów, wynikających z udanego wdrażania niniejszego rozporządzenia, statkom rybackim, którym nie przyznano wcześniej kwot włócznika i które spełniają kryteria przydziału uprawnień do połowów określone w art. 17 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, aby przyczynić się do osiągnięcia celu, jakim jest równy i sprawiedliwy podział kwot między poszczególne segmenty floty.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia 1 marca każdego roku państwa członkowskie przekazują Komisji roczne plany połowowe. Plany te muszą być zgodne z wytycznymi ICCAT w sprawie przedstawiania danych i informacji, oraz zawierać szczegółowe informacje dotyczące kwoty włócznika śródziemnomorskiego przydzielonej według rodzajów narzędzi połowowych, z uwzględnieniem połowów rekreacyjnych – w stosownych przypadkach – oraz przyłowów.

1.  Do dnia 1 marca każdego roku państwa członkowskie przekazują Komisji roczne plany połowowe. Plany te muszą być zgodne z wytycznymi ICCAT w sprawie przedstawiania danych i informacji, oraz zawierać szczegółowe informacje dotyczące kwoty włócznika śródziemnomorskiego przydzielonej według rodzajów narzędzi połowowych, z uwzględnieniem kwot przyznanych względem połowów rekreacyjnych – w stosownych przypadkach – oraz przyłowów.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie monitorują skuteczność okresów zamkniętych, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz przedkładają Komisji, co najmniej dwa miesiące i 15 dni przed dorocznym posiedzeniem ICCAT każdego roku, wszystkie istotne informacje dotyczące odpowiednich kontroli i inspekcji przeprowadzonych w poprzednim roku, aby zapewnić zgodność z tymi ustępami. Komisja przekazuje te informacje sekretariatowi ICCAT co najmniej dwa miesiące przed dorocznym posiedzeniem ICCAT każdego roku.

3.  Państwa członkowskie monitorują skuteczność okresów zamkniętych, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz przedkładają Komisji, co najmniej dwa miesiące i 15 dni przed dorocznym posiedzeniem ICCAT każdego roku, wszystkie istotne informacje dotyczące odpowiednich kontroli i inspekcji przeprowadzonych w poprzednim roku, aby zapewnić zgodność z niniejszym artykułem. Komisja przekazuje te informacje sekretariatowi ICCAT co najmniej dwa miesiące przed dorocznym posiedzeniem ICCAT każdego roku.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przypadkowe przyłowy włócznika o wielkości mniejszej niż minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony

Przypadkowe połowy włócznika o wielkości mniejszej niż minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niezależnie od przepisów art. 11 ust. 1 statki łowcze prowadzące aktywne połowy włócznika mogą zatrzymywać na burcie, dokonywać przeładunku, przenosić, dokonywać wyładunku, transportować, składować, sprzedawać, wystawiać lub oferować do sprzedaży przypadkowe połowy włócznika o wielkości mniejszej niż minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony, pod warunkiem że takie połowy nie przekraczają 5 % masy lub liczby sztuk całkowitego połowu włócznika w przypadku tych statków.

Niezależnie od przepisów art. 11 ust. 1 statki rybackie prowadzące połowy włócznika mogą zatrzymywać na burcie, dokonywać przeładunku, przenosić, dokonywać wyładunku, transportować, składować, sprzedawać, wystawiać lub oferować do sprzedaży przypadkowe połowy włócznika o wielkości mniejszej niż minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony, pod warunkiem że takie połowy nie przekraczają 5 % masy lub liczby osobników całkowitego połowu włócznika w przypadku tych statków i nie przekraczają limitu połowowego ustalonego przez państwa członkowskie w rocznych planach połowowych.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W żadnym momencie w następstwie operacji połowowej przyłowy włócznika nie mogą przewyższać całkowitego połowu na statku, wyrażonego w masie albo liczbie osobników złowionych w połowach przy użyciu takli.

skreśla się

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Na zasadzie odstępstwa od art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 w odniesieniu do połowów rekreacyjnych zabrania się połowów, zatrzymywania na burcie, przeładunku lub wyładunku więcej niż jednego włócznika na dany statek dziennie. Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki, aby zapewnić i ułatwić uwalnianie żywych włóczników złowionych w ramach połowów rekreacyjnych.

3.  Na zasadzie odstępstwa od art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 w odniesieniu do połowów rekreacyjnych zabrania się połowów, zatrzymywania na burcie, przeładunku lub wyładunku więcej niż jednego włócznika na dany statek dziennie. Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki, aby zapewnić i ułatwić uwalnianie żywych włóczników złowionych w ramach połowów rekreacyjnych, oraz mają możliwość zastosowania bardziej rygorystycznych środków skutkujących lepszą ochroną włócznika.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  W przypadku wyczerpania kwoty przyznanej państwu członkowskiemu bandery martwe włóczniki zostają wyładowane całe i nieprzetworzone oraz podlegają konfiskacie i odpowiednim działaniom następczym. Państwa członkowskie co roku przedstawiają Komisji informacje na temat ilości takich martwych włóczników, a Komisja następnie przekazuje je do sekretariatu ICCAT, zgodnie z art. 21.

5.  W przypadku wyczerpania kwoty przyznanej państwu członkowskiemu bandery martwe włóczniki zostają wyładowane całe i nieprzetworzone i przekazuje się je właściwemu organowi. Państwa członkowskie co roku przedstawiają Komisji informacje na temat ilości takich martwych włóczników, a Komisja następnie przekazuje je do sekretariatu ICCAT, zgodnie z art. 21.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Na zasadzie odstępstwa od przepisów ust. 1 zezwala się na obecność dodatkowych zastępczych nieuzbrojonych 2 500 haków na statkach rybackich odbywających rejsy dłuższe niż 2 dni.

2.  Na zasadzie odstępstwa od przepisów ust. 1 zezwala się na obecność dodatkowych zastępczych 2 500 haków na statkach rybackich odbywających rejsy dłuższe niż 2 dni. Statek odbywający rejsy dłuższe niż 2 dni może być wyposażony w drugi zestaw uzbrojonych haków, pod warunkiem że będą one właściwie zamocowane i zasztauowane na dolnych pokładach w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Państwa członkowskie zachęcają do stosowania haków okrągłych.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie wydają upoważnienia do połowów włócznika śródziemnomorskiego statkom pływającym pod ich banderą, zgodnie z przepisami ustanowionymi w rozporządzeniu (UE) 2017/2403, w odniesieniu do:

1. Państwa członkowskie wydają upoważnienia do połowów włócznika śródziemnomorskiego statkom pływającym pod ich banderą, zgodnie z przepisami ustanowionymi w rozporządzeniu (UE) 2017/2403, w szczególności jego art. 20 i 21, w odniesieniu do:

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) statków rybackich prowadzących ukierunkowane połowy włócznika śródziemnomorskiego;

(a) statków rybackich prowadzących aktywne ukierunkowane połowy włócznika śródziemnomorskiego i, w stosownych przypadkach, posiadających powiązany rejestr połowów;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  statków rybackich poławiających włócznika śródziemnomorskiego jako przyłów; oraz

skreśla się

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jedynie statki Unii wpisane do rejestru statków rybackich ICCAT zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 16 i 17 są upoważnione do prowadzenia ukierunkowanych połowów, zatrzymywania na burcie, dokonywania przeładunku, transportu, przetwarzania lub wyładunku włócznika śródziemnomorskiego.

3.  Jedynie statki Unii wpisane do rejestru statków rybackich ICCAT zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 16 i 17 są upoważnione do prowadzenia ukierunkowanych połowów, zatrzymywania na burcie, dokonywania przeładunku, transportu, przetwarzania lub wyładunku włócznika śródziemnomorskiego, z zastrzeżeniem przepisów określonych w art. 13 w odniesieniu do przyłowów.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Informacje na temat statków łowczych, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), muszą zawierać nazwę statku i numer unijnego rejestru floty rybackiej (CFR), jak określono w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/21815 w sprawie unijnego rejestru floty rybackiej.

2.  Informacje na temat statków, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), muszą zawierać nazwę statku i w stosownym przypadku numer unijnego rejestru floty rybackiej (CFR), jak określono w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/21815 w sprawie unijnego rejestru floty rybackiej.

__________________

__________________

15 Dz.U. L 34 z 9.2.2017, s. 9.

15 Dz.U. L 34 z 9.2.2017, s. 9.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Oprócz informacji, o których mowa w ust. 2, państwa członkowskie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 30 dni informują Komisję o uzupełnieniu, usunięciu lub zmianie informacji dotyczących statków łowczych, o których mowa w ust. 1. Komisja niezwłocznie i nie później niż w ciągu 45 dni od daty uzupełnienia, usunięcia lub zmiany informacji dotyczących wspomnianych statków łowczych przekazuje te informacje sekretariatowi ICCAT.

3.  Państwa członkowskie informują Komisję o wszelkich zmianach informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, nie później niż w ciągu 30 dni od wprowadzenia takiej zmiany. Komisja przekazuje te informacje sekretariatowi ICCAT w ciągu 15 dni od otrzymania takiego zgłoszenia.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Zgodnie z art. 7 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2017/2403 Komisja w razie potrzeby zmienia w ciągu roku informacje na temat statków łowczych, o których mowa w ust. 1, przekazując aktualne informacje sekretariatowi ICCAT.

4.  Oprócz wszelkich informacji przekazywanych sekretariatowi ICCAT zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu, Komisja w razie potrzeby, zgodnie z art. 7 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2017/2043, niezwłocznie przesyła zaktualizowane dane statków, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, sekretariatowi ICCAT.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia 30 czerwca każdego roku państwa członkowskie przekazują Komisji drogą elektroniczną następujące informacje dotyczące statków łowczych pływających pod ich banderą, które w poprzednim roku były upoważnione do prowadzenia ukierunkowanych połowów włócznika śródziemnomorskiego przy pomocy harpunów lub takli do połowów pelagicznych:

1.  Do dnia 30 czerwca każdego roku państwa członkowskie przekazują Komisji drogą elektroniczną następujące informacje dotyczące statków rybackich pływających pod ich banderą, które w poprzednim roku były upoważnione do prowadzenia ukierunkowanych połowów włócznika śródziemnomorskiego przy pomocy harpunów lub takli do połowów pelagicznych:

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Unijne statki rybackie wymienione w prowadzonym przez ICCAT rejestrze statków i upoważnione do połowów włócznika śródziemnomorskiego, oraz statki państw trzecich o długości całkowitej ponad 12 metrów upoważnione do połowów włócznika śródziemnomorskiego w wodach Unii, muszą być wyposażone w prawidłowo działające urządzenie, pozwalające na ich automatyczne wykrywanie i identyfikację przez satelitarny system monitorowania statków (VMS), dzięki przesyłaniu danych o pozycji w regularnych odstępach czasu, zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

1.  Unijne statki rybackie wymienione w prowadzonym przez ICCAT rejestrze statków i upoważnione do połowów włócznika śródziemnomorskiego, oraz statki państw trzecich o długości całkowitej ponad 15 metrów upoważnione do połowów włócznika śródziemnomorskiego w wodach Unii, muszą być wyposażone w prawidłowo działające urządzenie, pozwalające na ich automatyczne wykrywanie i identyfikację przez satelitarny system monitorowania statków (VMS), dzięki przesyłaniu danych o pozycji w regularnych odstępach czasu, zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Na potrzeby kontroli nie wolno przerywać przekazywania danych VMS przez statki łowcze upoważnione do aktywnych połowów włócznika śródziemnomorskiego, kiedy przebywają one w porcie.

2.  Na potrzeby kontroli przekazywanie danych VMS przez statki łowcze upoważnione do aktywnych połowów włócznika śródziemnomorskiego może zostać wyłączone, kiedy statki przebywają w porcie, pod warunkiem że ponowne włączenie przekazywania tych danych zostanie zagwarantowane w tej samej pozycji.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zabrania się czarterowania unijnych statków rybackich do celów połowów włócznika śródziemnomorskiego.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Każde zainteresowane państwo członkowskie zapewnia obecność krajowych obserwatorów naukowych na co najmniej 20 % taklowców prowadzących ukierunkowane połowy pelagiczne włócznika śródziemnomorskiego. Procentowy stopień pokrycia będzie mierzony liczbą dni połowowych, zestawów lub rejsów.

2. Do ... [trzy lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] Każde zainteresowane państwo członkowskie zapewnia obecność krajowych obserwatorów naukowych na co najmniej 10 % taklowców prowadzących ukierunkowane połowy pelagiczne włócznika śródziemnomorskiego. Po tej dacie dane państwo członkowskie może ograniczyć obecność obserwatorów do co najmniej 5 %. Procentowy stopień pokrycia będzie mierzony liczbą dni połowowych, zestawów lub rejsów.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Informacje, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, przedkłada się w formacie określonym w najnowszej wersji wytycznych ICCAT w sprawie przedstawiania danych i informacji.

5.  Informacje, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, przedkłada się w formacie określonym w najaktualniejszej wersji wytycznych ICCAT w sprawie przedstawiania danych i informacji.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Kapitanowie unijnych statków rybackich o długości całkowitej poniżej 12 metrów, figurujących w wykazie statków, o którym mowa w art. 16, co najmniej na cztery godziny przed przewidywanym czasem przybycia do portu przekazują właściwym organom państwa członkowskiego (w tym państwa członkowskiego bandery) lub CPC, z którego portów lub urządzeń wyładunkowych zamierzają skorzystać, następujące informacje:

2.  Kapitanowie unijnych statków rybackich o długości całkowitej poniżej 12 metrów, figurujących w wykazie statków, o którym mowa w art. 16, przed wejściem do portu przekazują właściwym organom państwa członkowskiego (w tym państwa członkowskiego bandery) lub CPC, z którego portów lub urządzeń wyładunkowych zamierzają skorzystać, następujące informacje:

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W ramach połowów rekreacyjnych zabrania się połowów, zatrzymywania na burcie, przeładunku i wyładunku więcej niż jednego włócznika na dany statek dziennie.

2.  W ramach połowów rekreacyjnych zabrania się połowów, zatrzymywania na burcie, przeładunku i wyładunku więcej niż jednego włócznika na dany statek miesięcznie.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela lub właścicieli oraz operatora statku rybackiego.

e)  imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela lub właścicieli oraz operatora lub operatorów statku.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Sprawozdania roczne, o których mowa w niniejszym artykule, publikuje się na stronie internetowej Komisji.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 34, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 34, powierza się Komisji na okres trzech lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu trzech lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

  • [1]  Dz.U. C .... z ..., s. ....

UZASADNIENIE

Stan włócznika śródziemnomorskiego jest kwestią rodzącą coraz większe obawy, ponieważ gatunek ten jest przeławiany od ponad 30 lat. Duża liczba młodych włóczników w połowach wpływa negatywnie na biomasę tarłową.

Należy pilnie odwrócić ten trend i przyjąć plan obudowy populacji włócznika śródziemnomorskiego, aby położyć kres szybkiemu zmniejszaniu się liczebności stad oraz odbudować je na poziomie zgodnym z celem konwencji ICCAT.

Unia Europejska jest jedną z umawiających się stron Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT), która jest regionalną organizacją ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO) odpowiedzialną za zarządzanie tuńczykiem i gatunkami tuńczykopodobnymi w Oceanie Atlantyckim i przyległych morzach.

ICCAT jest upoważniona do przyjmowania obowiązkowych decyzji („zaleceń”) dotyczących ochrony zasobów rybnych i gospodarowania nimi na obszarze podlegającym jej kompetencjom; akty te są wiążące dla umawiających się stron; należy je niezwłocznie przyjąć w prawie Unii.

Celem niniejszego wniosku jest transpozycja zalecenia ICCAT 16-05 do prawa Unii, aby umożliwić Unii wywiązanie się z zobowiązań międzynarodowych oraz zapewnić podmiotom gospodarczym pewność prawa w odniesieniu do zasad i obowiązków.

Podczas dorocznego posiedzenia ICCAT w 2016 r. w Vilamourze w Portugalii umawiające się strony Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) i niebędące umawiającymi się stronami współpracujące strony, podmioty lub podmioty rybackie wykonały decydujący krok w kierunku rozwiązania niepokojącej sytuacji włócznika śródziemnomorskiego (Xiphias gladius) i zaleceniem ICCAT 16-05 przyjęły 15-letni plan odbudowy tej populacji.

Treść wniosku

Chociaż plan odbudowy jest wdrażany przez państwa członkowskie od stycznia 2017 r., środki są rozproszone w kilku rozporządzeniach UE, co niekiedy stwarza problemy z interpretacją przepisów. W związku z tym cel wniosku jest dwojaki: a) ustanowienie ram prawnych dla wdrażania planu odbudowy oraz b) zebranie w jednym tekście prawnym zasad zarządzania i kontroli dotyczących planu odbudowy populacji włócznika śródziemnomorskiego.

W zaleceniu określono zasady ochrony śródziemnomorskiego stada włócznika, zarządzania nim i jego kontroli, tak aby do 2031 r. jego biomasa mogła osiągnąć poziom odpowiadający maksymalnemu podtrzymywalnemu połowowi przy co najmniej 60-cioprocentowym prawdopodobieństwie realizacji tego celu.

Zalecenie ICCAT 16-05 zobowiązuje do dokonywania odrzutów włócznika na statkach, na których połowy, w tym połowy sportowe i rekreacyjne, przewyższają przydzielone kwoty statku i/lub maksymalny poziom dozwolonych przyłowów. Złowione przez statki osobniki włócznika śródziemnomorskiego o wielkości poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony również należy odrzucać, z wyjątkiem tych, które wchodzą w zakres limitów przyłowów ustanowiony przez państwa członkowskie w rocznych planach połowowych.

Aby umożliwić odnowienie stada, przyjęte w ramach zalecenia ICCAT 16-05 środki transponowane przez niniejsze rozporządzenie są bardziej restrykcyjne lub bardziej szczegółowe niż środki już obowiązujące. Główne różnice można streścić w następujący sposób:

•  minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony: wniosek zabrania prowadzenia ukierunkowanych połowów, zatrzymywania na burcie, przeładunku, wyładunku, transportu, składowania, sprzedawania, wystawiania lub oferowania do sprzedaży połowów i przyłowów włócznika, w tym pochodzących z połowów rekreacyjnych: a) o długości ogonowej (LJFL) mniejszej niż 100 cm; lub b) o masie w relacji pełnej mniejszej niż 11,4 kg lub o masie 10,2 kg po usunięciu skrzeli i wypatroszeniu;

•  maksymalna liczba haków: wniosek określa. że maksymalna liczba haków, które mogą wystawiać lub zabierać statki prowadzące ukierunkowane połowy włócznika śródziemnomorskiego, wynosi 2 500;

•  okresy zamknięte: włócznika śródziemnomorskiego nie wolno poławiać (ani jako gatunku docelowego, ani jako przyłowu), zatrzymywać na burcie, przeładowywać ani wyładowywać w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca każdego roku. W celu ochrony włócznika śródziemnomorskiego okres zamknięty stosuje się w odniesieniu do taklowców prowadzących ukierunkowane połowy tuńczyka białego w Morzu Śródziemnym (Thunnus alalunga) od dnia 1 października do dnia 30 listopada każdego roku;

•  ustalony TAC i przydział kwot połowowych: zostały one przetransponowane już w 2017 r. i są objęte rozporządzeniem Rady (UE) 2018/120 ustalającym uprawnienia do połowów na rok 2018 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie w wodach Unii oraz – dla unijnych statków rybackich – w niektórych wodach nienależących do Unii. W związku z tym uwzględnienie transpozycji uprawnień do połowów nie jest konieczne w przedmiotowym wniosku.

W planie odbudowy uwzględniono specyfikę różnego rodzaju narzędzi i technik połowowych. Przy wdrażaniu planu odbudowy Unia i państwa członkowskie powinny dążyć do promowania działań w ramach rybołówstwa przybrzeżnego oraz stosowania narzędzi i technik połowowych, które są selektywne i mają ograniczone skutki dla środowiska, w tym narzędzi i technik stosowanych w tradycyjnym łodziowym rybołówstwie przybrzeżnym, tym samym przyczyniając się do zapewnienia odpowiedniego poziomu życia lokalnych społeczności.

Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca uważa, że istnieje pilna potrzeba przyjęcia przez Unię planu odbudowy populacji włócznika, gdyż sytuacja stad jest krytyczna.

Sprawozdawca ubolewa, że wniosek przewiduje odstępstwo od art. 2 WPRyb: „wskaźnik eksploatacji oparty na maksymalnym podtrzymywalnym połowie należy osiągnąć w miarę możliwości do 2015 r., a w stopniowy, narastający sposób w odniesieniu do wszystkich stad – najpóźniej do 2020 r.”, ale rozumie motywy tego odstępstwa. Stado jest eksploatowane nie tylko przez Unię Europejską, ale przez wszystkie kraje położone nad Morzem Śródziemnym, jest zarządzane przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT), w której Unia Europejska jest jedną z 51 umawiających się stron, i nawet przy zastosowaniu iście drakońskich środków dla floty UE (tj. całkowitego zamknięcia połowów) osiągnięcie najpóźniej do 2020 r. poziomów biomasy pozwalających uzyskać maksymalny podtrzymywalny połów byłoby niemożliwe.

Sprawozdawca przyznaje, że Komisja kilkakrotnie wykroczyła poza dosłowną transpozycję zalecenia 16-05, ale uważa, że jest to dostosowane do niepokojącej sytuacji stad.

Istnieje potrzeba podjęcia dodatkowych wysiłków w odniesieniu do liczby obserwatorów. Stały Komitet ds. Badań Naukowych i Statystyki (SCRS) zwracał w swoich sprawozdaniach z lat 2016 i 2017 uwagę na potrzebę zwiększenia gromadzenia danych, w szczególności w celu kontroli odrzutów i wyładunków. Regionalna grupa koordynująca ds. gatunków daleko migrujących zwróciła uwagę na fakt, iż dane biologiczne są ograniczone i muszą być gromadzone we wszystkich segmentach floty. Doświadczenie związane z innymi planami odbudowy, w szczególności tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku, pokazuje, że utrzymywanie wysokich standardów kontroli jest jednym z głównych elementów powodzenia planu. Z tego powodu specjalne zezwolenia połowowe i wzmocnienie systemu lokalizacji statków (VMS i innych) mają kluczowe znaczenie dla odbudowy stada.

Z drugiej strony, względem floty UE często stosowane są bardziej rygorystyczne środki niż te przyjmowane przez regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO). Działając na forum RFMO, musimy przekonać państwa trzecie, by przyjęły w tych sprawach standardy unijne.

Sprawozdawca chciałby wzmocnić koncepcję, zgodnie z którą podczas przydziału uprawnień do połowów kwoty powinny być sprawiedliwie dzielone pomiędzy różne segmenty floty, uwzględniając rybołówstwo tradycyjne i tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne. Ponadto jeśli kwoty zostaną zwiększone, nowe statki powinny być brane pod uwagę podczas podziału, tak aby uniknąć monopolizacji uprawnień do połowów.

Przy wdrażaniu planu odbudowy Unia i państwa członkowskie powinny dążyć do promowania działań w ramach rybołówstwa przybrzeżnego oraz stosowania narzędzi i technik połowowych, które są selektywne i mają ograniczone skutki dla środowiska. W tym względzie sprawozdawca uważa, że należy promować stosowanie haków okrągłych do poławiania włóczników, gdyż ograniczają one przyłowy wrażliwych gatunków takich jak żółwie morskie i sprzyjają ograniczeniu połowu niewymiarowych włóczników bez wywierania wpływu na wielkość wyładunków.

OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (13.7.2018)

dla Komisji Rybołówstwa

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wieloletniego planu odbudowy populacji włócznika śródziemnomorskiego oraz zmiany rozporządzeń (WE) nr 1967/2006 i (UE) 2017/2107
(COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Adina-Ioana Vălean

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Na zasadzie odstępstwa od art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 w odniesieniu do połowów rekreacyjnych zabrania się połowów, zatrzymywania na burcie, przeładunku lub wyładunku więcej niż jednego włócznika na dany statek dziennie. Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki, aby zapewnić i ułatwić uwalnianie żywych włóczników złowionych w ramach połowów rekreacyjnych.

3.  Na zasadzie odstępstwa od art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 w odniesieniu do połowów rekreacyjnych zabrania się połowów, zatrzymywania na burcie, przeładunku lub wyładunku więcej niż jednego włócznika na dany statek dziennie. Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki, aby zapewnić i ułatwić uwalnianie żywych włóczników złowionych w ramach połowów rekreacyjnych, oraz mają możliwość zastosowania bardziej rygorystycznych środków skutkujących lepszą ochroną włócznika.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  statków rybackich prowadzących ukierunkowane połowy włócznika śródziemnomorskiego;

a)  aktywnych statków rybackich, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013, prowadzących ukierunkowane połowy włócznika śródziemnomorskiego i, w stosownych przypadkach, posiadających powiązany rejestr połowów;

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  statków rybackich poławiających włócznika śródziemnomorskiego jako przyłów; oraz

b)  aktywnych statków rybackich, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013, poławiających włócznika śródziemnomorskiego jako przyłów; oraz

Uzasadnienie

Ten plan zarządzania stanowi okazję do zagwarantowania, że statki uprawnione do prowadzenia połowów na obszarach regionalnych organizacji zarządzania rybołówstwem rzeczywiście prowadzą aktywne połowy lub prowadzą działalność na tych obszarach. Dokładne informacje o miejscach prowadzenia połowów przez te statki, a także o poławianych przez nie gatunkach mają podstawowe znaczenie dla zagwarantowania przejrzystości oraz rozliczalności w rybołówstwie światowym, a także dla zrównoważonego zarządzania zasobami ryb.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Każde zainteresowane państwo członkowskie zapewnia obecność krajowych obserwatorów naukowych na co najmniej 20 % taklowców prowadzących ukierunkowane połowy pelagiczne włócznika śródziemnomorskiego. Procentowy stopień pokrycia będzie mierzony liczbą dni połowowych, zestawów lub rejsów.

2.  Każde zainteresowane państwo członkowskie zapewnia obecność krajowych obserwatorów naukowych na co najmniej 30 % taklowców prowadzących ukierunkowane połowy pelagiczne włócznika śródziemnomorskiego. Procentowy stopień pokrycia będzie mierzony liczbą dni połowowych, zestawów lub rejsów.

Uzasadnienie

Komitety naukowe ICCAT zalecają, aby minimalna liczba obserwatorów dla tego rodzaju sprzętu wynosiła przynajmniej 20 %. Bardzo zły stan zasobów włócznika śródziemnomorskiego w połączeniu z niskim poziomem przestrzegania przepisów sprawia, że potrzebna jest większa liczba obserwatorów, aby możliwe było uzyskanie pełnego i dokładnego zbioru danych dotyczących połowów, co pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie planu odbudowy zasobów.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Sprawozdania roczne, o których mowa w niniejszym artykule, publikuje się na stronie internetowej Komisji.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wieloletniego planu odbudowy populacji włócznika śródziemnomorskiego oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1967/2006 i (UE) 2017/2107

Odsyłacze

COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

2.5.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

2.5.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Adina-Ioana Vălean

16.5.2018

Data przyjęcia

10.7.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

51

1

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

51

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter

GUE/NGL

Anja Hazekamp

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

VERTS

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julie Reid

2

0

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wieloletniego planu odbudowy populacji włócznika śródziemnomorskiego oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1967/2006 i (UE) 2017/2107

Odsyłacze

COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)

Data przedstawienia w PE

24.4.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

2.5.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

2.5.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Marco Affronte

31.5.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

14.5.2018

21.6.2018

24.9.2018

 

Data przyjęcia

21.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds

Data złożenia

23.11.2018

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Nils Torvalds

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

0

-

 

 

1

0

EFDD

Sylvie Goddyn

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności