Postup : 2018/0109(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0389/2018

Predkladané texty :

A8-0389/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/04/2019 - 6.21

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0353

SPRÁVA     ***I
PDF 818kWORD 107k
23.11.2018
PE 626.718v02-00 A8-0389/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o viacročnom pláne obnovy stredomorskej populácie mečiara veľkého, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1967/2006 a (EÚ) 2017/2107

(COM(2018)0229 – C8‑0162/2018 – 2018/0109(COD))

Výbor pre rybné hospodárstvo

Spravodajca): Marco Affronte

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o viacročnom pláne obnovy stredomorskej populácie mečiara veľkého, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1967/2006 a (EÚ) 2017/2107

(COM(2018)0229 – C8‑0162/2018 – 2018/0109(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie Európskemu parlamentu a Rade (COM(2018)0229),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0162/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. septembra 2018(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0389/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Z vedeckých hodnotení vyplýva, že v priebehu posledných 30 rokov došlo k nadmernému rybolovu mečiara veľkého, a ak sa čoskoro neprijmú žiadne opatrenia, jeho populácii by mohol hroziť úplný zánik.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Jedince zo stredomorskej populácie mečiara veľkého, ktoré pri ulovení nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, sa podľa bodu 17 odporúčania ICCAT 16-05 musia odhodiť; výnimku predstavujú prípady, keď množstvo ulovených jedincov neprekročí obmedzenie vedľajších úlovkov, ktoré členské štáty stanovili vo svojich ročných rybolovných plánoch. Aby si Únia splnila svoje medzinárodné záväzky, ktoré jej vyplývajú z dohovoru ICCAT, v delegovanom nariadení (EÚ) 2018/191 sa stanovujú výnimky z povinnosti vylodiť úlovky zo stredomorskej populácie mečiara veľkého podľa článku 15 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Delegovaným nariadením (EÚ) 2018/191 sa vykonávajú určité ustanovenia odporúčania ICCAT 16-05, sa stanovuje povinnosť odhadzovať úlovky mečiara veľkého nachádzajúce sa na palube plavidiel, ktoré prekročili pridelené kvóty a/alebo maximálne množstvo povolených vedľajších úlovkov. Do rozsahu pôsobnosti uvedeného delegovaného nariadenia patria aj plavidlá, ktoré vykonávajú rekreačné rybárstvo.

(8)  Jedince zo stredomorskej populácie mečiara veľkého, ktoré pri ulovení nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, sa podľa bodu 17 odporúčania ICCAT 16-05 musia odhodiť; výnimku predstavujú prípady, keď množstvo ulovených jedincov neprekročí obmedzenie vedľajších úlovkov, ktoré členské štáty stanovili vo svojich ročných rybolovných plánoch. Aby si Únia splnila svoje medzinárodné záväzky, ktoré jej vyplývajú z dohovoru ICCAT, v delegovanom nariadení (EÚ) 2018/191 sa stanovujú výnimky z povinnosti vylodiť úlovky zo stredomorskej populácie mečiara veľkého podľa článku 15 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Delegovaným nariadením (EÚ) 2018/191 sa vykonávajú určité ustanovenia odporúčania ICCAT 16-05, sa stanovuje povinnosť odhadzovať úlovky mečiara veľkého nachádzajúce sa na palube plavidiel, ktoré prekročili pridelené kvóty a/alebo maximálne množstvo povolených vedľajších úlovkov. Do rozsahu pôsobnosti uvedeného delegovaného nariadenia patria aj plavidlá, ktoré vykonávajú rekreačný rybolov.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  V prípade dohôd o prenájme rybárskych plavidiel sú vzťahy medzi vlastníkom, nájomcom a vlajkovým štátom často nejasné a niektorí rybári vykonávajúci NNN rybolov sa vyhýbajú kontrolám tým, že tieto dohody zneužívajú. Prenájom je zakázaný v nariadení (EÚ) 2016/162722, ktorým sa ustanovuje viacročný plán obnovy populácie tuniaka modroplutvého v Atlantiku a v Stredozemnom mori. Ako preventívne opatrenie na ochranu obnovovanej populácie a v záujme súladu s právom Únie je preto vhodné prijať podobný zákaz vo viacročnom pláne obnovy stredomorskej populácie mečiara veľkého.

(12)  V prípade dohôd o prenájme rybárskych plavidiel sú vzťahy medzi vlastníkom, nájomcom a vlajkovým štátom často nejasné a niektorí prevádzkovatelia vykonávajúci NNN činnosti sa vyhýbajú kontrolám tým, že tieto dohody zneužívajú. Prenájom je zakázaný v nariadení (EÚ) 2016/162722, ktorým sa ustanovuje viacročný plán obnovy populácie tuniaka modroplutvého v Atlantiku a v Stredozemnom mori. Ako preventívne opatrenie na ochranu obnovovanej populácie a v záujme súladu s právom Únie je preto vhodné prijať podobný zákaz vo viacročnom pláne obnovy stredomorskej populácie mečiara veľkého.

__________________

__________________

22 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1627 zo 14. septembra 2016 o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 302/2009 (Ú. v. EÚ L 252, 16.9.2016, s. 1).

22 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1627 zo 14. septembra 2016 o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 302/2009 (Ú. v. EÚ L 252, 16.9.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)   S cieľom urýchlene vykonať v práve Únie budúce záväzné zmeny odporúčaní komisie ICCAT by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmenu príloh k tomuto nariadeniu, ako aj ustanovení článku 34 ods. 1 tohto nariadenia. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva23. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(14)   S cieľom urýchlene zaviesť do práva Únie budúce odporúčania komisie ICCAT, ktorými sa zmení plán obnovy pre stredomorskú populáciu mečiara veľkého uvedený v odporúčaní ICCAT 16-05, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmenu príslušných článkov tohto nariadenia a príloh k nemu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva23. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

__________________

__________________

23 Medziinštitucionálna dohoda z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s.1).

23 Medziinštitucionálna dohoda z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s.1).

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V tomto nariadení sa stanovujú všeobecné pravidlá, podľa ktorých má Únia v rokoch 2017 až 2031 vykonávať viacročný plán obnovy stredomorskej populácie mečiara veľkého (Xiphias gladius), ktorý odporúča Medzinárodná komisia pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT) (ďalej len „plán obnovy“).

V tomto nariadení sa stanovujú všeobecné pravidlá, podľa ktorých má Únia v rokoch 2017 až 2031 vykonávať viacročný plán obnovy stredomorskej populácie mečiara veľkého (Xiphias gladius), ktorý prijala Medzinárodná komisia pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT) (ďalej len „plán obnovy“).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  pôsobia v oblasti dohovoru ICCAT a lovia mečiara veľkého v Stredozemnom mori alebo

i)  lovia mečiara veľkého v Stredozemnom mori alebo

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  vykonávajú prekládky mečiara veľkého uloveného v Stredozemnom mori, a to aj mimo oblasti dohovoru ICCAT;

ii)  vykonávajú prekládky alebo majú na palube mečiara veľkého uloveného v Stredozemnom mori, a to aj mimo oblasti dohovoru ICCAT;

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  rybárske plavidlá tretích krajín a plavidlá tretích krajín vykonávajúce rekreačné rybárstvo, ktoré pôsobia vo vodách Únie a lovia mečiara veľkého v Stredozemnom mori;

b)  rybárske plavidlá tretích krajín a plavidlá tretích krajín vykonávajúce rekreačný rybolov, ktoré pôsobia vo vodách Únie a lovia mečiara veľkého v Stredozemnom mori;

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – bod 17 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

17a.  „veľkokapacitné rybárske plavidlo“ je rybárske plavidlo s celkovou dĺžkou nad 20 metrov;

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – bod 17 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

17b.  „register ICCAT pre veľkokapacitné rybárske plavidlá“ je zoznam veľkokapacitných rybárskych plavidiel s oprávnením na lov druhov ICCAT v oblasti dohovoru ICCAT, ktorý spravuje sekretariát ICCAT;

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – bod 19 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

19a.  „kruhový háčik“ je zaoblený háčik, ktorého špička smeruje kolmo na ramienko háčika;

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Názov II – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

RIADIACE OPATRENIA, TECHNICKÉ OCHRANNÉ OPATRENIA A KONTROLA

RIADIACE OPATRENIA, TECHNICKÉ OCHRANNÉ OPATRENIA A KONTROLNÉ OPATRENIA

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. V súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 členské štáty pri prideľovaní rybolovných možností, ktoré majú k dispozícii, používajú transparentné a objektívne kritériá vrátane kritérií environmentálnej, sociálnej a hospodárskej povahy a taktiež sa usilujú spravodlivo rozdeliť vnútroštátne kvóty medzi rôzne segmenty flotily s ohľadom na tradičný a maloobjemový tradičný rybolov a poskytovať stimuly rybárskym plavidlám Únie, ktoré používajú selektívny rybársky výstroj alebo rybolovné techniky so zníženým vplyvom na životné prostredie.

1. V súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 členské štáty pri prideľovaní rybolovných možností, ktoré majú k dispozícii, používajú transparentné a objektívne kritériá vrátane kritérií environmentálnej, sociálnej a hospodárskej povahy. Vnútroštátne kvóty sa spravodlivo rozdelia medzi rôzne segmenty flotily, pričom predovšetkým sa zabezpečí, aby sa kvóty pridelili na tradičný a maloobjemový tradičný rybolov. Členské štáty poskytnú stimuly rybárskym plavidlám Únie, ktoré používajú selektívny rybársky výstroj alebo rybolovné techniky so zníženým vplyvom na životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  S cieľom prispieť k dosiahnutiu rovnakého a spravodlivého rozdelenia kvót medzi jednotlivé segmenty flotily sa členské štáty usilujú o pridelenie všetkých zvýšení rybolovných možností vyplývajúcich z úspešného vykonávania tohto nariadenia tým rybárskym plavidlám, ktorým predtým neboli pridelené kvóty na mečiara veľkého a ktoré spĺňajú kritériá prideľovania rybolovných možností stanovené v článku 17 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty postúpia svoje ročné rybolovné plány Komisii do 1. marca každého roka. Takéto plány musia byť v súlade s usmerneniami komisie ICCAT k predkladaniu údajov a informácií a musia obsahovať podrobné informácie o kvótach pre stredomorskú populáciu mečiara veľkého pridelených podľa typu výstroja, v relevantných prípadoch aj v prípade rekreačného rybárstva a vedľajších úlovkov.

1.  Členské štáty postúpia svoje ročné rybolovné plány Komisii do 1. marca každého roka. Takéto plány musia byť v súlade s usmerneniami komisie ICCAT na predkladanie údajov a informácií a musia obsahovať podrobné informácie o kvótach pre stredomorskú populáciu mečiara veľkého pridelených podľa typu výstroja vrátane kvóty pridelenej na rekreačný rybolov (v relevantných prípadoch) a na vedľajšie úlovky.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty monitorujú účinnosť zákazov uvedených v odsekoch 1 a 2 a každoročne predkladajú Komisii aspoň dva mesiace a 15 dní pred výročným zasadnutím komisie ICCAT všetky relevantné informácie o vhodných kontrolách a inšpekciách vykonaných v predchádzajúcom roku na účely dosiahnutia súladu s uvedenými odsekmi. Komisia každoročne postúpi dané informácie sekretariátu komisie ICCAT najmenej dva mesiace pred výročným zasadnutím komisie ICCAT.

3.  Členské štáty monitorujú účinnosť zákazov uvedených v odsekoch 1 a 2 a každoročne predkladajú Komisii aspoň dva mesiace a 15 dní pred výročným zasadnutím komisie ICCAT všetky relevantné informácie o vhodných kontrolách a inšpekciách vykonaných v predchádzajúcom roku na účely dosiahnutia súladu s týmto článkom. Komisia každoročne postúpi dané informácie sekretariátu komisie ICCAT najmenej dva mesiace pred výročným zasadnutím komisie ICCAT.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 12 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Náhodné úlovky mečiara veľkého, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bez ohľadu na článok 11 ods. 1 lovné plavidlá, ktoré aktívne lovia mečiara veľkého, môžu ponechávať na palube, prekladať, premiestňovať, vyloďovať, prepravovať, skladovať, predávať, vystavovať alebo ponúkať na predaj náhodné úlovky mečiara veľkého, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, pokiaľ hmotnosť alebo počet nimi ulovených jedincov nepresiahne 5 % z celkového úlovku mečiara veľkého.

Bez ohľadu na článok 11 ods. 1 rybárske plavidlá, ktoré lovia mečiara veľkého, môžu ponechávať na palube, prekladať, premiestňovať, vyloďovať, prepravovať, skladovať, predávať, vystavovať alebo ponúkať na predaj náhodné úlovky mečiara veľkého, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, pokiaľ hmotnosť alebo počet nimi ulovených jedincov nepresiahne 5 % z celkového úlovku mečiara veľkého, pričom tieto úlovky nepresiahnu obmedzenie vedľajšieho úlovku, ktoré členské štáty stanovia vo svojich ročných rybolovných plánoch.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Vedľajšie úlovky mečiara veľkého nesmú kedykoľvek po rybolovnej operácií presiahnuť celkový úlovok na palube z hľadiska hmotnosti ani počtu kusov ulovených pri love lovnými šnúrami.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Odchylne od článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 je v rámci rekreačného rybárstva zakázané loviť, ponechávať na palube, prekladať alebo vyloďovať viac ako jedného mečiara veľkého na plavidlo na deň. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými sa zabezpečí a uľahčí vypúšťanie jedincov mečiara veľkého, ktoré boli chytené živé v rámci rekreačného rybárstva.

3.  Odchylne od článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 je v rámci rekreačného rybárstva zakázané loviť, ponechávať na palube, prekladať alebo vyloďovať viac ako jedného mečiara veľkého na plavidlo na deň. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými sa zabezpečí a uľahčí vypúšťanie jedincov mečiara veľkého, ktoré boli chytené živé v rámci rekreačného rybárstva, a mali by mať možnosť prijať prísnejšie opatrenia, ktoré zlepšujú ochranu mečiara veľkého.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Ak dôjde k vyčerpaniu kvóty pridelenej vlajkovému členskému štátu, mŕtve jedince mečiara veľkého sa vylodia celé a nespracované a podliehajú zabaveniu a primeraným nadväzným opatreniam. O množstve takýchto mŕtvych jedincov mečiara veľkého členské štáty každoročne informujú Komisiu, ktorá ich v súlade s článkom 21 postupuje sekretariátu komisie ICCAT.

5.  Ak dôjde k vyčerpaniu kvóty pridelenej vlajkovému členskému štátu, mŕtve jedince mečiara veľkého sa vylodia celé a nespracované a odovzdajú sa určenému orgánu. O množstve takýchto mŕtvych jedincov mečiara veľkého členské štáty každoročne informujú Komisiu, ktorá ich v súlade s článkom 21 postupuje sekretariátu komisie ICCAT.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Odchylne od odseku 1 platí, že v prípade dlhších ako dvojdňových výjazdov môžu mať rybárske plavidlá na palube dodatočné množstvo 2 500 náhradných nepripravených háčikov.

2.  Odchylne od odseku 1 platí, že v prípade dlhších ako dvojdňových výjazdov môžu mať rybárske plavidlá na palube dodatočné množstvo 2 500 náhradných háčikov. V prípade dlhších ako dvojdňových výjazdov možno povoliť druhú súpravu pripravených háčikov na palube za predpokladu, že je riadne priviazaná a uskladnená v podpalubí tak, aby nemohla byť bezprostredne použitá.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Členské štáty podporujú používanie kruhových háčikov.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 15– odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty vydávajú oprávnenia na rybolov mečiara veľkého v Stredozemnom mori plavidlám plaviacim sa pod ich vlajkou v súlade s ustanoveniami stanovenými v nariadení (EÚ) 2017/2403 pre:

1. Členské štáty vydávajú oprávnenia na rybolov mečiara veľkého v Stredozemnom mori plavidlám plaviacim sa pod ich vlajkou v súlade s ustanoveniami stanovenými v nariadení (EÚ) 2017/2403, najmä jeho článkami 20 a 21, pre:

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) rybárske plavidlá cielene loviace v stredomorskej populácii mečiara veľkého;

a) aktívne rybárske plavidlá, ktoré cielene lovia v stredomorskej populácii mečiara veľkého a ktoré v náležitých prípadoch disponujú súvisiacim záznamom o úlovkoch;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  rybárske plavidlá loviace mečiara veľkého v Stredozemnom mori ako vedľajší úlovok a

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Oprávnenie na cielený lov, ponechávanie na palube, prekladanie, prepravovanie, spracovávanie a vyloďovanie jedincov zo stredomorskej populácie mečiara veľkého majú iba plavidlá Únie zapísané v registri ICCAT pre plavidlá, v súlade s postupom stanoveným v článkoch 16 a 17.

3.  Oprávnenie na cielený lov, ponechávanie na palube, prekladanie, prepravovanie, spracovávanie a vyloďovanie jedincov zo stredomorskej populácie mečiara veľkého majú iba plavidlá Únie zapísané v registri ICCAT pre plavidlá v súlade s postupom stanoveným v článkoch 16 a 17, a to bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 13 o vedľajších úlovkoch.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Informácie o lovných plavidlách uvedených v odseku 1 písm. a) a b) obsahujú názov plavidla a číslo v registri rybárskej flotily Únie (Community fleet register number, CFR) ako je vymedzené v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/21830 o registri rybárskej flotily Únie.

2.  Informácie o plavidlách uvedených v odseku 1 písm. a) a b) obsahujú názov plavidla a v náležitých prípadoch číslo v registri rybárskej flotily Únie (Community fleet register number, CFR), ako je vymedzené v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/21830 o registri rybárskej flotily Únie.

__________________

__________________

30 Ú. v. EÚ L 34, 9.2.2017, s. 9.

30 Ú. v. EÚ L 34, 9.2.2017, s. 9.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Okrem informácií stanovených v odseku 2 členské štáty oznámia Komisii najneskôr do 30 dní každé doplnenie, výmaz alebo zmenu záznamu v zoznamoch plavidiel, ktoré sú uvedené v odseku 1. Komisia najneskôr do 45 dní odo dňa doplnenia, výmazu alebo zmeny záznamu v uvedených zoznamoch zašle informácie o týchto lovných plavidlách sekretariátu komisie ICCAT.

3.  Členské štáty oznámia Komisii každú zmenu záznamu uvedeného v odsekoch 1 a 2 najneskôr do 30 dní od jej vykonania. Komisia o nej do 15 dní od doručenia uvedeného oznámenia informuje sekretariát ICCAT.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  V súlade s článkom 7 ods. 6 nariadenia () 2017/2403 Komisia, ak je to potrebné, upraví v priebehu roka informácie o loviacich plavidlách uvedených v odseku 1 tým, že poskytne aktualizované informácie sekretariátu komisie ICCAT.

4.  Okrem informácií zaslaných sekretariátu ICCAT v súlade s odsekom 3 tohto článku Komisia podľa potreby v súlade s článkom 7 ods. 6 nariadenia EÚ č. 2017/2043 bezodkladne pošle aktualizované údaje o plavidlách uvedených v odseku 1 tohto článku sekretariátu ICCAT.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 17– odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty elektronicky predkladajú Komisii do 30. júna každého roka tieto informácie týkajúce sa lovných plavidiel plaviacich sa pod ich vlajkou, ktoré boli počas predchádzajúceho roka oprávnené cielene loviť v stredomorskej populácii mečiara veľkého pelagickou lovnou šnúrou alebo harpúnou:

1.  Členské štáty elektronicky predkladajú Komisii do 30. júna každého roka tieto informácie týkajúce sa rybárskych plavidiel plaviacich sa pod ich vlajkou, ktoré boli počas predchádzajúceho roka oprávnené cielene loviť v stredomorskej populácii mečiara veľkého pelagickou lovnou šnúrou alebo harpúnou:

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Rybárske plavidlá zahrnuté v registri ICCAT pre plavidlá, ktoré sú oprávnené loviť v stredomorskej populácii mečiara veľkého, a plavidlá tretích krajín s najväčšou dĺžkou viac ako 12 metrov, ktoré sú oprávnené loviť v tejto populácii vo vodách Únie, musia mať na palube nainštalovaný plne funkčný prístroj, ktorý umožňuje automatickú lokalizáciu a identifikáciu plavidla systémom monitorovania plavidiel (VMS) tým, že pravidelne zasiela údaje o polohe, v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

1.  Rybárske plavidlá Únie zahrnuté v registri ICCAT pre plavidlá a oprávnené loviť v stredomorskej populácii mečiara veľkého a plavidlá tretích krajín s najväčšou dĺžkou viac ako 15 metrov, ktoré sú oprávnené loviť v tejto populácii vo vodách Únie, musia mať na palube nainštalovaný plne funkčný prístroj, ktorý umožňuje automatickú lokalizáciu a identifikáciu plavidla systémom monitorovania plavidiel (VMS) tým, že pravidelne zasiela údaje o polohe, v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Z dôvodov kontroly sa prenos údajov VMS z rybolovných plavidiel s oprávnením na rybolov v stredomorskej populácii mečiara veľkého počas ich prítomnosti v prístave nepreruší.

2.  Z dôvodov kontroly možno prenos údajov VMS z rybolovných plavidiel s oprávnením na rybolov v stredomorskej populácii mečiara veľkého počas ich prítomnosti v prístave deaktivovať, pokiaľ sa zaručí, že v tej istej pozícii sa opäť aktivuje.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prenájom rybárskych plavidiel Únie na lov v stredomorskej populácii mečiara veľkého sa zakazuje.

Prenájom rybárskych plavidiel Únie na rybolov v stredomorskej populácii mečiara veľkého sa zakazuje.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Každý dotknutý členský štát zabezpečí, aby vnútroštátni vedeckí pozorovatelia boli prítomní na 20 % plavidlách na cielený lov v stredomorskej populácii mečiara veľkého pelagickou lovnou šnúrou. Percentuálny podiel sa bude merať ako počet rybolovných dní a počet záťahov alebo výjazdov.

2. Do ... [tri roky po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] každý dotknutý členský štát zabezpečí, aby vnútroštátni vedeckí pozorovatelia boli prítomní najmenej na 10 % plavidiel určených na cielený lov v stredomorskej populácii mečiara veľkého pelagickou lovnou šnúrou. Po tomto dátume môže dotknutý členský štát znížiť pokrytie pozorovateľmi aspoň na 5 %. Percentuálny podiel sa bude merať ako počet rybolovných dní a počet záťahov alebo výjazdov.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Informácie uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 sa predkladajú vo formáte stanovenom v poslednej verzii usmernení komisie ICCAT k predkladaniu údajov a informácií.

5.  Informácie uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 sa predkladajú vo formáte stanovenom v najnovšej verzii usmernení komisie ICCAT na predkladanie údajov a informácií.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Kapitáni rybárskych plavidiel Únie s najväčšou dĺžkou menej ako 12 metrov, ktoré sú zapísané v zozname plavidiel uvedenom v článku 16, oznámia príslušnému orgánu členského štátu (vrátane vlajkového členského štátu) alebo ZS, ktorých prístavy alebo zariadenia na vylodenie chcú použiť, najneskôr štyri hodiny pred predpokladaným časom príchodu do prístavu tieto informácie:

2.  Kapitáni rybárskych plavidiel Únie s najväčšou dĺžkou menej ako 12 metrov, ktoré sú zapísané v zozname plavidiel uvedenom v článku 16, oznámia príslušnému orgánu členského štátu (vrátane vlajkového členského štátu) alebo ZS, ktorých prístavy alebo zariadenia na vylodenie chcú použiť, pred svojím príchodom do prístavu tieto informácie:

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V rámci rekreačného rybárstva je zakázané loviť, držať na palube, prekladať alebo vyloďovať viac ako jedného jedinca mečiara veľkého na plavidlo na deň.

2.  V rámci rekreačného rybárstva je zakázané loviť, držať na palube, prekladať alebo vyloďovať viac ako jedného jedinca mečiara veľkého na plavidlo na mesiac.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  meno a adresa vlastníka a prevádzkovateľa rybárskeho plavidla.

e)  meno a adresa vlastníka a prevádzkovateľa plavidla.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Výročné správy uvedené v tomto článku sa uverejňujú na webovom sídle Komisie.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 34 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 34 sa Komisii udeľuje na obdobie troch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto trojročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

(1)

Ú. v. EÚ C..., ..., s. ....


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Stav populácie mečiara veľkého v Stredozemnom mori vzbudzuje čoraz väčšie obavy. Tento druh sa už viac ako 30 rokov loví nadmerne. Vysoký podiel mladých jedincov mečiara veľkého v úlovkoch negatívne ovplyvňuje neresiacu sa biomasu.

Túto situáciu treba bezodkladne zvrátiť a prijať plán obnovy populácie mečiara veľkého v Stredozemnom mori, aby sa zastavil prudký pokles jeho zásob a aby sa umožnila obnova jeho populácie na úroveň zodpovedajúcu cieľu stanovenému v dohovore ICCAT.

Európska únia je zmluvnou stranou Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT), regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva (RFMO) zodpovednej za hospodárenie s tuniakmi a im príbuznými druhmi v Atlantickom oceáne a priľahlých moriach.

Komisia ICCAT má právomoc prijímať rozhodnutia („odporúčania“) v záujme ochrany a riadenia rybolovných zdrojov vo svojej oblasti pôsobnosti, ktorými sú zmluvné strany viazané a ktoré treba čo najskôr prevziať do práva Únie.

Cieľom tohto návrhu je transponovať odporúčanie ICCAT 16-05 do práva Únie tak, aby si Únia mohla plniť svoje medzinárodné záväzky a poskytovať prevádzkovateľom právnu istotu vo vzťahu k pravidlám a záväzkom.

Počas výročného zasadnutia komisie ICCAT, ktoré sa v roku 2016 konalo v portugalskom meste Vilamoura, zmluvné strany a spolupracujúce nezmluvné strany, subjekty alebo rybolovné subjekty komisie ICCAT podnikli rozhodujúci krok na riešenie znepokojujúceho stavu stredomorskej populácie mečiara veľkého (Xiphias gladius) tým, že prijali pätnásťročný plán obnovy uvedený v odporúčaní ICCAT 16-05.

Obsah návrhu

Hoci členské štáty už od januára 2017 vykonávajú plán obnovy, opatrenia sú obsiahnuté vo viacerých nariadeniach EÚ, čo niekedy spôsobuje problém s výkladom pravidiel. Tento návrh má preto dva základné ciele: a) vytvoriť právny základ na realizáciu plánu obnovy a b) vytvoriť jeden právny text, ktorý bude obsahovať všetky predpisy týkajúce sa riadenia a kontroly súvisiace s plánom obnovy populácie mečiara veľkého v Stredozemnom mori.

Odporúčaním sa ustanovujú pravidlá na ochranu, riadenie a kontrolu stredomorskej populácie mečiara veľkého s cieľom dosiahnuť do roku 2031 biomasu zodpovedajúcu maximálnemu udržateľnému výnosu prinajmenšom so 60 % pravdepodobnosťou dosiahnutia tohto cieľa.

V odporúčaní ICCAT 16-05 sa stanovuje povinnosť odhadzovať úlovky mečiara veľkého nachádzajúce sa na palube plavidiel, ktoré prekročili pridelenú kvótu a/alebo maximálne množstvo povolených vedľajších úlovkov, a to aj v rámci športového a rekreačného rybolovu. Ulovené jedince zo stredomorskej populácie mečiara veľkého, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, sa takisto musia odhodiť; výnimku predstavuje obmedzenie vedľajších úlovkov, ktoré členské štáty stanovili vo svojich ročných rybolovných plánoch.

Opatrenia prijaté odporúčaním ICCAT 16-05, ktoré sa transponujú týmto nariadením, sú z hľadiska obnovy tejto populácie reštriktívnejšie alebo presnejšie ako už platné opatrenia. Hlavné rozdiely možno zhrnúť takto:

•  Minimálna ochranná referenčná veľkosť: v tomto návrhu sa zakazuje cielene loviť, ponechávať na palube, prekladať, vyloďovať, prepravovať, skladovať, predávať, vystavovať alebo ponúkať na predaj úlovky a vedľajšie úlovky mečiara veľkého vrátane úlovkov v rámci rekreačného rybolovu, a) ktorých dĺžka meraná od dolnej čeľuste po vidlicu chvostovej plutvy je menej ako 100 cm alebo b) ktorých hmotnosť je menej ako 11,4 kg živej hmotnosti alebo 10,2 kg v prípade jedincov bez žiabier a vnútorností.

•  Maximálny počet háčikov: maximálny počet háčikov, ktoré môžu nasadiť rybárske plavidlá cielene loviace v stredomorskej populácii mečiara veľkého alebo ktoré môžu mať takéto plavidlá na palube, je v tomto návrhu stanovený na 2 500.

•  Obdobie hájenia: stredomorská populácia mečiara veľkého sa od 1. januára do 31. marca každého roka nesmie loviť (či už ako cieľový druh alebo vedľajší úlovok), ponechávať na palube, prekladať ani vyloďovať. V záujme ochrany stredomorskej populácie mečiara veľkého sa na plavidlá, ktoré od 1. októbra do 30. novembra každého roka cielene lovia v stredomorskej populácii tuniaka dlhoplutvého (Thunnus alalunga) lovnými šnúrami, uplatňuje obdobie hájenia.

•  Definícia TAC a prideľovanie kvót: boli transponované už v roku 2017 a teraz sú zahrnuté v nariadení Rady (EÚ) 2018/120, ktorým sa na rok 2018 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii. Nie je preto potrebné zahrnúť transpozíciu rybolovných možností do tohto návrhu.

Plán obnovy zohľadňuje špecifiká rôznych typov výstroja a rybolovných techník. Pri vykonávaní plánu obnovy by sa Únia a členské štáty mali usilovať o podporu pobrežných rybolovných činností a používania rybárskeho výstroja a rybolovných techník, ktoré sú selektívne a majú menší vplyv na životné prostredie, vrátane výstroja a techník používaných v tradičnom a maloobjemovom rybolove, a prispievať tak k primeranej životnej úrovni miestnych hospodárstiev.

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca sa domnieva, že Únia musí urýchlene prijať plán obnovy mečiara veľkého, lebo stav jeho populácie je kritický.

Vyjadruje poľutovanie nad tým, že návrh sa odchyľuje od článku 2 nariadenia o SRP, v ktorom sa uvádza, že „miera maximálneho udržateľného výnosu využívania [sa] dosiahne do roku 2015 tam, kde je to možné, a postupne, na vzostupnom základe, najneskôr do roku 2020 pre všetky populácie“, chápe však motívy tohto odklonu. V tejto populácii loví nielen Európska únia, ale všetky pobrežné krajiny Stredozemného mora. Riadi ju Medzinárodná komisia pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT), kde je Európska únia jednou z 51 zmluvných strán. Ani pri uplatňovaní mimoriadne prísnych opatrení na flotily EÚ (t. j. úplný zákaz rybolovu) by nebolo možné najneskôr do roku 2020 dosiahnuť úroveň biomasy potrebnú na produkciu maximálneho udržateľného výnosu.

Spravodajca uznáva, že Komisia išla v niektorých prípadoch nad rámec doslovnej transpozície odporúčania 16-05, ale domnieva sa, že je to v súlade s alarmujúcou situáciou stavu populácie rýb.

V oblasti pokrytia pozorovateľmi treba vyvinúť väčšie úsilie. Stály výbor pre výskum a štatistiku (SCRS) vo svojich správach z rokov 2016 a 2017 upozornil na potrebu zvýšiť zber údajov, najmä údajov o kontrole odhodených rýb a vykládkach. Regionálna koordinačná skupina druhov migrujúcich na veľké vzdialenosti upozornila, že biologických údajov je málo a treba ich zbierať vo všetkých segmentoch flotily. Zo skúseností s inými plánmi obnovy, najmä obnovy tuniaka modroplutvého, vyplýva, že dodržiavanie vysokej úrovne kontroly je jedným z hlavných prvkov úspechu plánu. Z toho dôvodu sú pre obnovu populácie rozhodujúce osobitné povolenia na rybolov a posilnenie systému lokalizácie plavidiel (VMS a iné).

Na druhej strane sa na flotilu EÚ často uplatňujú prísnejšie opatrenia ako opatrenia prijaté v RFMO. Našou činnosťou v RFMO musíme presvedčiť tretie krajiny, aby v týchto prípadoch dodržovali normy EÚ.

Spravodajca by chcel posilniť myšlienku, podľa ktorej by sa pri prideľovaní rybolovných možností mali kvóty spravodlivo rozdeliť medzi jednotlivé segmenty flotily, pričom sa zohľadní tradičný a maloobjemový rybolov. Okrem toho by sa v prípade zvýšenia kvót mali vziať do úvahy aj nové plavidlá, aby sa zabránilo monopolizácii rybolovných možností.

Pri vykonávaní plánu obnovy by sa Únia a členské štáty mali usilovať o presadzovanie pobrežného rybolovu a využívanie rybárskeho výstroja a rybolovných techník, ktoré sú selektívne a ktoré majú menší vplyv na životné prostredie. Podľa názoru spravodajcu by sa pri love mečiarov malo podporovať používanie kruhových háčikov, ktoré znižuje vedľajší úlovok citlivých druhov, ako sú morské korytnačky, a prispieva k znižovaniu úlovku mečiarov nedosahujúcich predpísanú veľkosť, pričom neovplyvňuje objem vylodení.


STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (23.7.2018)

pre Výbor pre rybárstvo

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o viacročnom pláne obnovy stredomorskej populácie mečiara veľkého, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1967/2006 a (EÚ) 2017/2107

(COM(2018)0229 – C8‑0162/2018 – 2018/0109(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Adina‑Ioana Vălean

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Odchylne od článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 je v rámci rekreačného rybárstva zakázané loviť, ponechávať na palube, prekladať alebo vyloďovať viac ako jedného mečiara veľkého na plavidlo na deň. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými sa zabezpečí a uľahčí vypúšťanie jedincov mečiara veľkého, ktoré boli chytené živé v rámci rekreačného rybárstva.

3.  Odchylne od článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 je v rámci rekreačného rybárstva zakázané loviť, ponechávať na palube, prekladať alebo vyloďovať viac ako jedného mečiara veľkého na plavidlo na deň. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými sa zabezpečí a uľahčí vypúšťanie jedincov mečiara veľkého, ktoré boli chytené živé v rámci rekreačného rybárstva, a mali by mať možnosť prijať prísnejšie opatrenia, ktoré by zlepšili ochranu mečiara veľkého.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  rybárske plavidlá cielene loviace v stredomorskej populácii mečiara veľkého;

a)  aktívne rybárske plavidlá, ako sú vymedzené v nariadení (EÚ) č. 1380/2013, ktoré cielene lovia v stredomorskej populácii mečiara veľkého a ktoré majú podľa okolností pripojené záznamy o úlovkoch;

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  rybárske plavidlá loviace v stredomorskej populácii mečiara veľkého ako vedľajší úlovok; a

b)  aktívne rybárske plavidlá, ako sú vymedzené v nariadení (EÚ) č. 1380/2013, loviace v stredomorskej populácii mečiara veľkého ako vedľajší úlovok; a

Odôvodnenie

Tento plán hospodárenia dáva možnosť zaistiť, aby plavidlá oprávnené loviť v oblastiach RFMO boli skutočne aktívne a pôsobili v týchto oblastiach. Presné informácie o tom, kde plavidlá lovia a na ktoré druhy sa zameriavajú, sú kľúčové pre zaistenie transparentnosti a zodpovednosti v globálnom rybnom hospodárstve a pre udržateľné hospodárenie s populáciami rýb.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Každý dotknutý členský štát zabezpečí, aby vnútroštátni vedeckí pozorovatelia boli prítomní najmenej na 20 % plavidiel určených na cielený lov v stredomorskej populácii mečiara veľkého pelagickou lovnou šnúrou. Percentuálny podiel sa bude merať počtom rybolovných dní, počtom záťahov alebo výjazdov.

2.  Každý dotknutý členský štát zabezpečí, aby vnútroštátni vedeckí pozorovatelia boli prítomní najmenej na 30 % plavidiel určených na cielený lov v stredomorskej populácii mečiara veľkého pelagickou lovnou šnúrou. Percentuálny podiel sa bude merať počtom rybolovných dní, počtom záťahov alebo výjazdov.

Odôvodnenie

Vedecký výbor ICCAT odporúča, aby minimálna úroveň pokrytia pozorovateľmi bola v prípade tohto typu výstroja aspoň 20 %. Zúfalý stav stredomorskej populácie mečiara veľkého si spolu s nízkou úrovňou dodržiavania predpisov vyžaduje vysoké pokrytie pozorovateľmi v záujme úplného a presného zhromažďovania údajov o úlovkoch, aby tento plán obnovy fungoval.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Výročné správy uvedené v tomto článku sa zverejňujú na webovom sídle Komisie.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o viacročnom pláne obnovy stredomorskej populácie mečiara veľkého, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1967/2006 a (EÚ) 2017/2107

Referenčné čísla

COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

PECH

2.5.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

2.5.2018

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Adina-Ioana Vălean

16.5.2018

Dátum prijatia

10.7.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

51

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

51

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter

GUE/NGL

Anja Hazekamp

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

VERTS

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julie Reid

2

0

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o viacročnom pláne obnovy stredomorskej populácie mečiara veľkého, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1967/2006 a (EÚ) 2017/2107

Referenčné čísla

 

Dátum predloženia v EP

24.4.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

PECH

2.5.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

2.5.2018

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Marco Affronte

31.5.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

14.5.2018

21.6.2018

24.9.2018

 

Dátum prijatia

21.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds

Dátum predloženia

23.11.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Nils Torvalds

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

0

-

 

 

1

0

EFDD

Sylvie Goddyn

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 10. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia