Postopek : 2018/0109(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0389/2018

Predložena besedila :

A8-0389/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 04/04/2019 - 6.21

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0353

POROČILO     ***I
PDF 831kWORD 88k
23.11.2018
PE 626.718v02-00 A8-0389/2018

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o večletnem načrtu za obnovo staleža sredozemske mečarice ter spremembi uredb (ES) št. 1967/2006 in (EU) 2017/2107

(COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

Odbor za ribištvo

Poročevalec: Marco Affronte

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o večletnem načrtu za obnovo staleža sredozemske mečarice ter spremembi uredb (ES) št. 1967/2006 in (EU) 2017/2107

(COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0229),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0162/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 19. septembra 2018(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0389/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  V skladu z znanstvenimi ocenami je bila mečarica v zadnjih 30 letih prelovljena in bi lahko bil njen stalež v celoti ogrožen, če se ne bo kmalu ukrepalo.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Ujete sredozemske mečarice, katerih velikost ne dosega najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, je skladno s točko 17 priporočila ICCAT 16-05 treba zavreči, razen če ne presegajo omejitev prilova, ki jih države članice določijo v svojih letnih ribolovnih načrtih. Za namen spoštovanja mednarodnih obveznosti Unije, ki izhajajo iz ICCAT, Delegirana uredba (EU) 2018/191 določa odstopanja od obveznosti iztovarjanja sredozemske mečarice v skladu s členom 15(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013. Delegirana uredba (EU) 2018/191 uvaja nekatera določila priporočila ICCAT 16-05 in določa obveznost zavržkov mečaric za plovila, ki presežejo dodeljeno kvoto in/ali mejno vrednost dovoljenega prilova. Področje uporabe navedene delegirane uredbe vključuje plovila, ki izvajajo rekreacijski ribolov.

(8)  Ujete sredozemske mečarice, katerih velikost ne dosega najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, je skladno s točko 17 priporočila ICCAT 16-05 treba zavreči, razen če ne presegajo omejitev prilova, ki jih države članice določijo v svojih letnih ribolovnih načrtih. Za namen spoštovanja mednarodnih obveznosti Unije, ki izhajajo iz ICCAT, Delegirana uredba (EU) 2018/191 določa odstopanja od obveznosti iztovarjanja sredozemske mečarice v skladu s členom 15(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013. Delegirana uredba (EU) 2018/191 uvaja nekatera določila priporočila ICCAT 16-05 in določa obveznost zavržkov mečaric za plovila, ki presežejo dodeljeno kvoto in/ali mejno vrednost dovoljenega prilova. Področje uporabe navedene delegirane uredbe vključuje plovila za rekreacijski ribolov.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Pri sporazumih o najemu so razmerja med lastnikom, najemnikom in državo zastave pogosto nejasna, nekateri izvajalci nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova pa se nadzoru izogibajo z zlorabo sporazumov za najem ribiških plovil. Najem ribiških plovil je prepovedan v Uredbi (EU) 2016/16277 o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju. Zato je primerno, da se kot preventivni ukrep zaščiti stalež v obnovi in se zaradi skladnosti s pravom Unije sprejme podobna prepoved v večletnem načrtu za obnovo staleža sredozemske mečarice.

(12)  Pri sporazumih o najemu so razmerja med lastnikom, najemnikom in državo zastave pogosto nejasna, nekateri izvajalci, ki so udeleženi pri dejavnostih nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova, pa se nadzoru izogibajo z zlorabo sporazumov za najem ribiških plovil. Najem ribiških plovil je prepovedan v Uredbi (EU) 2016/16277 o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju. Zato je primerno, da se kot preventivni ukrep zaščiti stalež v obnovi in se zaradi skladnosti s pravom Unije sprejme podobna prepoved v večletnem načrtu za obnovo staleža sredozemske mečarice.

__________________

__________________

7 Uredba (EU) 2016/1627 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 302/2009 (UL L 252, 16.9.2016, str. 1).

7 Uredba (EU) 2016/1627 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 302/2009 (UL L 252, 16.9.2016, str. 1).

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)   Da bi prihodnje spremembe priporočil ICCAT hitro prenesli v pravo Unije, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte, s katerimi bo spremenila priloge k tej uredbi in določbe iz člena 34(1) te uredbe. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, tudi na ravni strokovnjakov, in da se navedena posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje8. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo zasedanj strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(14)   Da bi se prihodnja priporočila ICCAT, ki spreminjajo načrt za obnovo staleža sredozemske mečarice, določen v Priporočilu ICCAT 16–05, hitro preneslo v pravo Unije, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte, s katerimi bo spremenila ustrezne člene in priloge te Uredbe. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, tudi na ravni strokovnjakov, in da se navedena posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje8. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo zasedanj strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

__________________

__________________

8 Medinstitucionalni sporazum z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje (UL L 123, 12.5.2016, str. 1).

8 Medinstitucionalni sporazum z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje (UL L 123, 12.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba določa splošna pravila za izvajanje večletnega načrta za obnovo staleža sredozemske mečarice (Xiphias gladius) s strani Unije, ki ga je priporočila Mednarodna komisija za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT), z začetkom od leta 2017 in nadaljevanjem do leta 2031 (v nadaljnjem besedilu: načrt za obnovo staleža).

Ta uredba določa splošna pravila za izvajanje večletnega načrta za obnovo staleža sredozemske mečarice (Xiphias gladius) s strani Unije, ki ga je sprejela Mednarodna komisija za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT), z začetkom od leta 2017 in nadaljevanjem do leta 2031 (v nadaljnjem besedilu: načrt za obnovo staleža).

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  delujejo v območju Konvencije ICCAT z lovljenjem mečarice v Sredozemskem morju ali

(i)  lovijo mečarico v Sredozemskem morju ali

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii)  pretovarjajo, tudi zunaj območja Konvencije ICCAT, mečarico, ujeto v Sredozemskem morju;

(ii)  pretovarjajo ali prevažajo na krovu, tudi zunaj območja Konvencije ICCAT, mečarico, ujeto v Sredozemskem morju;

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  ribiška plovila tretjih držav in plovila tretjih držav, ki izvajajo rekreacijski ribolov in delujejo v vodah Unije ter v Sredozemskem morju lovijo mečarico;

(b)  ribiška plovila tretjih držav in plovila tretjih držav, ki izvajajo rekreacijski ribolov in delujejo v vodah Unije ter lovijo mečarico v Sredozemskem morju;

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a)  „veliko ribiško plovilo“ pomeni ribiško plovilo s skupno dolžino več kot 20 metrov;

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17b)  „evidenca ICCAT o velikih ribiških plovilih“ pomeni seznam, ki ga vodi sekretariat ICCAT, velikih ribiških plovil z dovoljenjem za ribolov vrst ICCAT na območju Konvencije ICCAT;

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a)  „trnek z zavito konico“ pomeni trnek z okroglo glavo in pravokotno zavito konico;

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Naslov II – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

UPRAVLJANJE, TEHNIČNI OHRANITVENI UKREPI IN NADZOR

UPRAVLJALNI UKREPI, TEHNIČNI OHRANITVENI UKREPI IN NADZORNI UKREPI

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice v skladu s členom 17 Uredbe (EU) št. 1380/2013 pri dodeljevanju razpoložljivih ribolovnih možnosti uporabljajo pregledna in objektivna merila, tudi okoljska, socialna in ekonomska, ter si hkrati prizadevajo za pravično porazdelitev nacionalnih kvot med posamezne segmente flote, pri čemer pozornost namenjajo tradicionalnemu in obrtniškemu ribolovu, poleg tega pa skrbijo za spodbude ribiškim plovilom Unije, ki uporabljajo selektivno ribolovno orodje ali ribolovne tehnike z manjšim vplivom na okolje.

1. Države članice v skladu s členom 17 Uredbe (EU) št. 1380/2013 pri dodeljevanju razpoložljivih ribolovnih možnosti uporabljajo pregledna in objektivna merila, tudi okoljska, socialna in ekonomska. Nacionalne kvote se pravično porazdelijo med posamezne segmente flote, pri čemer se zagotovi zlasti, da se kvote dodelijo tradicionalnemu in obrtniškemu ribolovu. Države članice zagotovijo spodbude ribiškim plovilom Unije, ki uporabljajo selektivno ribolovno orodje ali ribolovne tehnike z manjšim vplivom na okolje.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice si prizadevajo, da dodelijo povečanje ribolovnih možnosti, ki izhaja iz uspešnega izvajanja te uredbe, ribiškim plovilom, ki jim ni bila predhodno dodeljena kvota za mečarico in ki izpolnjujejo merila za dodelitev ribolovnih možnosti iz člena 17 Uredbe (EU) št. 1380/2013, da bi se prispevalo k cilju enake in pravične porazdelitve kvot med različnimi segmenti flote.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice vsako leto do 1. marca pošljejo Komisiji svoje ribolovne načrte. Taki načrti morajo biti skladni s smernicami ICCAT za pošiljanje podatkov in informacij ter morajo vsebovati podrobne informacije glede kvote sredozemske mečarice, dodeljene glede na vrsto orodja, vključno z rekreacijskim ribolovom, kjer je to primerno, in prilovi.

1.  Države članice vsako leto do 1. marca pošljejo Komisiji svoje ribolovne načrte. Ti načrti so skladni s smernicami ICCAT za pošiljanje podatkov in informacij ter vsebujejo podrobne informacije glede kvote sredozemske mečarice, dodeljene glede na vrsto orodja, vključno s kvoto, dodeljeno za rekreacijski ribolov, kjer je to primerno, in za prilove.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice spremljajo učinkovitost zapor iz odstavkov 1 in 2 ter Komisiji vsako leto najmanj dva meseca in 15 dni pred letnim zasedanjem ICCAT predložijo vse relevantne informacije o ustreznih nadzorih in inšpekcijskih pregledih, ki so bili v preteklem letu izvedeni za zagotovitev skladnosti z navedenimi odstavki. Komisija vsako leto posreduje te informacije sekretariatu ICCAT vsaj dva meseca pred letnim zasedanjem ICCAT.

3.  Države članice spremljajo učinkovitost zapor iz odstavkov 1 in 2 ter Komisiji vsako leto najmanj dva meseca in 15 dni pred letnim zasedanjem ICCAT predložijo vse relevantne informacije o ustreznih nadzorih in inšpekcijskih pregledih, ki so bili v preteklem letu izvedeni za zagotovitev skladnosti s tem členom. Komisija vsako leto posreduje te informacije sekretariatu ICCAT vsaj dva meseca pred letnim zasedanjem ICCAT.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 12 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Naključni prilov mečaric, katerih velikost ne dosega najmanjše referenčne velikosti ohranjanja

Naključni ulov mečaric, katerih velikost ne dosega najmanjše referenčne velikosti ohranjanja

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ne glede na odstavek 1 člena 11 lahko plovila za ulov, ki dejavno lovijo mečarico, obdržijo na krovu, pretovarjajo, prenašajo, iztovarjajo, prevažajo, skladiščijo, prodajajo, razstavljajo ali ponujajo v prodajo naključni ulov mečaric, katerih velikost ne dosega najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, če tovrstni ulov po teži ali številu kosov ne presega 5 % celotnega ulova mečaric tovrstnih plovil.

Ne glede na odstavek 1 člena 11 lahko ribiška plovila, ki lovijo mečarico, obdržijo na krovu, pretovarjajo, prenašajo, iztovarjajo, prevažajo, skladiščijo, prodajajo, razstavljajo ali ponujajo v prodajo naključni ulov mečaric, katerih velikost ne dosega najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, če tovrstni ulov po teži ali številu primerkov ne presega 5 % celotnega ulova mečaric tovrstnih plovil in se ne preseže omejitve prilova, ki jo države članice določijo v svojih letnih ribolovnih načrtih.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Prilov mečarice po ribolovni operaciji nikoli ne sme preseči skupnega ulova na krovu po teži ali številu primerkov, ujetih pri ribolovu s parangalom.

črtano

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Z odstopanjem od člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 je v okviru rekreacijskega ribolova prepovedano uloviti, obdržati na krovu, pretovoriti ali iztovoriti več kot eno mečarico na plovilo na dan. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo in olajšajo izpust mečaric, ki so ulovljene žive v okviru rekreacijskega ribolova.

3.  Z odstopanjem od člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 je v okviru rekreacijskega ribolova prepovedano uloviti, obdržati na krovu, pretovoriti ali iztovoriti več kot eno mečarico na plovilo na dan. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo in olajšajo izpust mečaric, ki so ulovljene žive v okviru rekreacijskega ribolova, in morajo imeti možnost sprejeti bolj omejevalne ukrepe za spodbujanje večje zaščite mečaric.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Če je bila kvota, dodeljena državi članici zastave, izčrpana, se mrtve mečarice cele in nepredelane iztovorijo ter zasežejo in predajo ustreznim nadaljevalnim ukrepom. Države članice Komisiji letno zagotovijo informacije o količini takih mrtvih mečaric, Komisija pa jih v skladu s členom 21 posreduje sekretariatu ICCAT.

5.  Če je bila kvota, dodeljena državi članici zastave, izčrpana, se mrtve mečarice cele in nepredelane iztovorijo in predajo imenovanemu organu. Države članice Komisiji letno zagotovijo informacije o količini takih mrtvih mečaric, Komisija pa jih v skladu s členom 21 posreduje sekretariatu ICCAT.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Z odstopanjem od odstavka 1 se lahko na krovu ribiških plovil za ribolovna potovanja, ki trajajo več kot dva dneva, dovoli dodatnih 2 500 nadomestnih nepripravljenih trnkov.

2.  Z odstopanjem od odstavka 1 se lahko na krovu ribiških plovil za ribolovna potovanja, ki trajajo več kot dva dneva, dovoli dodatnih 2500 nadomestnih trnkov. Lahko se dovoli tudi drugi komplet pripravljenih trnkov za ribolovna potovanja, ki trajajo več kot 2 dni, če je ustrezno pritrjen in spravljen v podpalubju tako, da ga ni mogoče takoj uporabiti.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Države članice spodbujajo uporabo trnkov z zavito konico;

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice v skladu z določbami iz Uredbe (EU) 2017/2403 izdajo dovoljenja za ribolov sredozemske mečarice plovilom, ki plujejo pod njihovo zastavo, za:

1. Države članice v skladu z določbami iz Uredbe (EU) 2017/2403, zlasti členoma 20 in 21, izdajo dovoljenja za ribolov sredozemske mečarice plovilom, ki plujejo pod njihovo zastavo, za:

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) ribiška plovila, ki ciljno lovijo sredozemsko mečarico;

(a) aktivna ribiška plovila, ki ciljno lovijo sredozemsko mečarico in ki imajo po možnosti evidenco ulova;

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  ribiška plovila, ki lovijo sredozemsko mečarico kot prilov; in

črtano

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Samo plovila Unije, ki so skladno s postopkom iz členov 16 in 17 vključena v evidenco plovil ICCAT, lahko ciljno lovijo, obdržijo na krovu, pretovarjajo, prevažajo, predelujejo ali iztovarjajo sredozemsko mečarico.

3.  Samo plovila Unije, ki so skladno s postopkom iz členov 16 in 17 vključena v evidenco plovil ICCAT, lahko ciljno lovijo, obdržijo na krovu, pretovarjajo, prevažajo, predelujejo ali iztovarjajo sredozemsko mečarico brez poseganja v določbe člena 13 o prilovih.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Informacije o plovilih za ulov iz odstavka 1(a) in (b) morajo vsebovati ime plovila ter številko registra flote Unije (CFR), kakor je opredeljena v Prilogi I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2017/21815 o registru ribiške flote Unije.

2.  Informacije o plovilih iz odstavka 1(a) in (b) vsebujejo ime plovila ter po potrebi številko registra flote Unije (CFR), kakor je opredeljena v Prilogi I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2017/21815 o registru ribiške flote Unije.

__________________

__________________

15 UL L 34, 9.2.2017, str. 9.

15 UL L 34, 9.2.2017, str. 9.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Poleg informacij iz odstavka 2 države članice najpozneje v 30 dneh obvestijo Komisijo o kakršnem koli novem vnosu v informacije o plovilih za ulov iz odstavka 1, črtanju iz njih ali njihovi spremembi. Komisija najpozneje v 45 dneh od datuma novega vnosa, črtanja ali spremembe informacij o navedenih plovilih za ulov o tem obvesti sekretariat ICCAT.

3.  Države članice obvestijo Komisijo o kakršnih koli spremembah informacij iz odstavkov 1 in 2 najpozneje v 30 dneh po nastanku teh sprememb. Komisija o tem najpozneje v 15 dneh po prejemu obvestila obvesti sekretariat ICCAT.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Skladno s členom 7(6) Uredbe (EU) 2017/2403 bo Komisija po potrebi med letom spremenila informacije o plovilih za ulov iz odstavka 1, pri čemer bo posodobljene informacije zagotovila Sekretariatu ICCAT.

4.  Poleg informacij, sporočenih sekretariatu ICCAT skladno z odstavkom 3 tega člena, Komisija sekretariatu ICCAT nemudoma in po potrebi v skladu s členom 7(6) Uredbe (EU) 2017/2043 sporoči posodobljene informacije o plovilih iz odstavka 1 tega člena.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice vsako leto do 30. junija Komisiji elektronsko predložijo naslednje informacije, ki zadevajo plovila za ulov, ki plujejo pod njihovo zastavo, ki so imela v preteklem letu dovoljenje za ciljni pelagični ribolov sredozemske mečarice s parangali ali harpunami:

1.  Države članice vsako leto do 30. junija Komisiji elektronsko predložijo naslednje informacije, ki zadevajo ribiška plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo, ki so imela v preteklem letu dovoljenje za ciljni pelagični ribolov sredozemske mečarice s parangali ali harpunami:

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ribiška plovila Unije, ki so vključena v evidenco plovil ICCAT in imajo dovoljenje za ribolov sredozemske mečarice, ter plovila tretjih držav, ki imajo dovoljenje za ribolov sredozemske mečarice v vodah Unije, katerih skupna dolžina je večja od 12 metrov, imajo v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 1224/2009 na krovu nameščeno v celoti delujočo napravo, ki s prenosom podatkov o položaju v rednih presledkih omogoča samodejno določanje položaja tega plovila in njegovo prepoznavanje prek sistema za spremljanje plovil.

1.  Ribiška plovila Unije, ki so vključena v evidenco plovil ICCAT in imajo dovoljenje za ribolov sredozemske mečarice, ter plovila tretjih držav, ki imajo dovoljenje za ribolov sredozemske mečarice v vodah Unije, katerih skupna dolžina je večja od 15 metrov, imajo v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 1224/2009 na krovu nameščeno v celoti delujočo napravo, ki s prenosom podatkov o položaju v rednih presledkih omogoča samodejno določanje položaja tega plovila in njegovo prepoznavanje prek sistema za spremljanje plovil.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za namene nadzora se prenos podatkov sistema VMS s plovil za ulov z dovoljenjem za ribolov sredozemske mečarice ne prekine, ko so plovila v pristanišču.

2.  Za namene nadzora se prenos podatkov sistema VMS s plovil za ulov z dovoljenjem za ribolov sredozemske mečarice lahko prekine, ko so plovila v pristanišču, pod pogojem, da bo zagotovo ponovno vklopljen v istem položaju.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Najem ribiških plovil Unije za sredozemsko mečarico je prepovedan.

Najem ribiških plovil Unije za ribolov sredozemske mečarice je prepovedan.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Vsaka zadevna država članica zagotovi, da so na vsaj 20 % plovil za pelagični ribolov s parangali, ki ciljno lovijo sredozemsko mečarico, razporejeni nacionalni znanstveni opazovalci. Odstotek kritja se meri v ribolovnih dnevih, številu ribolovnih operacij ali potovanj.

2. Do ... [tri leta po začetku veljavnosti te uredbe] vsaka zadevna država članica zagotovi, da so na vsaj 10 % plovil za pelagični ribolov s parangali, ki ciljno lovijo sredozemsko mečarico, razporejeni nacionalni znanstveni opazovalci. Po tem datumu lahko zadevna država članica zmanjša prisotnost opazovalcev na vsaj 5 %. Odstotek kritja se meri v ribolovnih dnevih, številu ribolovnih operacij ali potovanj.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Informacije iz odstavkov 1, 2 in 3 se predložijo v obliki, ki je določena v zadnji različici smernic ICCAT za pošiljanje podatkov in informacij.

5.  Informacije iz odstavkov 1, 2 in 3 se predložijo v obliki, ki je določena v najnovejši različici smernic ICCAT za pošiljanje podatkov in informacij.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Poveljniki ribiških plovil Unije, ki so krajša od 12 metrov in vključena na seznam plovil iz člena 16, vsaj štiri ure pred predvidenim časom prihoda v pristanišče uradno obvestijo pristojni organ države članice (vključno z državo članico zastave) ali pogodbenice Konvencije, katere pristanišča ali sredstva za iztovarjanje želijo uporabiti, o:

2.  Poveljniki ribiških plovil Unije, ki so krajša od 12 metrov in vključena na seznam plovil iz člena 16, pred vplutjem v pristanišče uradno obvestijo pristojni organ države članice (vključno z državo članico zastave) ali pogodbenice Konvencije, katere pristanišča ali sredstva za iztovarjanje želijo uporabiti, o:

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V okviru rekreacijskega ribolova je prepovedano uloviti, obdržati na krovu, pretovoriti ali iztovoriti več kot eno mečarico na plovilo na dan.

2.  V okviru rekreacijskega ribolova je prepovedano uloviti, obdržati na krovu, pretovoriti ali iztovoriti več kot eno mečarico na plovilo na mesec.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  ime in naslov lastnika(-ov) in upravljavca(-ev) ribiškega plovila.

(e)  ime in naslov lastnika(-ov) in upravljavca(-ev) plovila.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Letna poročila iz tega člena se objavijo na spletnem mestu Komisije.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 34 se prenese na Komisijo za petletno obdobje od začetka veljavnosti te uredbe. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolgo obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 34 se prenese na Komisijo za triletno obdobje od začetka veljavnosti te uredbe. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem triletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolgo obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

(1)

UL L, datum, str. xxx.


OBRAZLOŽITEV

Stanje sredozemske mečarice je vse bolj zaskrbljujoče, saj je prelovljena že več kot 30 let. Visok delež nedoraslih mečaric v ulovu negativno vpliva na biomaso drstitvenega staleža.

To stanje je treba odpraviti in sprejeti načrt za obnovo staleža mečarice v Sredozemskem morju, da bi ustavili njegovo hitro zmanjševanje in ga izboljšali do ravni, ki je skladna s cilji konvencije Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku.

Evropska unija je pogodbenica Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT) in Regionalne organizacije za upravljanje ribištva (RFMO), pristojne za upravljanje tuna in njemu podobnih vrst v Atlantskem oceanu in sosednjih morjih.

ICCAT je pooblaščena za sprejemanje obveznih odločitev (priporočila) za ohranjanje ribištva in upravljanje svojega področja pristojnosti; ti akti so za pogodbenice zavezujoči in jih je treba čim prej prenesti v pravo Unije.

Namen tega predloga je prenesti priporočilo ICCAT 16-05 v zakonodajo EU, da se Uniji omogoči izpolnjevanje njenih mednarodnih obveznosti, gospodarskim subjektom pa zagotovi pravna varnost glede pravil in obveznosti.

Na letnem zasedanju ICCAT za leto 2016, ki je potekalo v Vilamouri (Portugalska), so pogodbenice, sodelujoče nepogodbenice ter ribolovni in drugi subjekti Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT) storili odločilni korak za rešitev skrb zbujajočega stanja sredozemske mečarice (Xiphias gladius) s sprejetjem 15-letnega načrta za obnovo staleža v priporočilu ICCAT 16-05.

Vsebina predloga

Čeprav države članice izvajajo načrt za obnovo staleža od januarja 2017, so ukrepi razdrobljeni med več uredb EU, kar včasih povzroča težave pri razlagi pravil. Cilj tega predloga je zato dvojen: a) vzpostaviti pravno podlago za izvedbo načrta za obnovo staleža in b) v enem pravnem besedilu strniti upravljavska in nadzorna pravila v zvezi z načrtom za obnovo staleža sredozemske mečarice.

Priporočilo določa pravila za ohranitev staleža mečarice v Sredozemskem morju, njegovo upravljanje in nadzor nad njim, da bi se do leta 2031 dosegla biomasa, ki ustreza največjemu trajnostnemu donosu, z vsaj 60-odstotno verjetnostjo dosege tega cilja.

Priporočilo ICCAT 16-05 določa obveznost zavržka mečarice za plovila, vključno s plovili, ki izvajajo športni in rekreacijski ribolov, ki presežejo dodeljeno kvoto plovila in/ali mejno vrednost dovoljenega prilova. Prav tako je treba zavreči sredozemske mečarice, ujete na krovu plovil, katerih velikost ne dosega najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, z izjemo določene omejitve prilova, ki jo države članice določijo v svojih letnih ribolovnih načrtih.

Ukrepi, sprejeti s priporočilom ICCAT 16-05, ki se prenašajo s to uredbo, so bolj omejevalni ali bolj natančni od že veljavnih ukrepov, da bi omogočili obnovo staleža. Glavne razlike je mogoče povzeti, kot sledi:

•  najmanjša referenčna velikost ohranjanja: v skladu s predlogom je prepovedano, in sicer tudi pri rekreacijskem ribolovu, ciljno loviti, obdržati na krovu, pretovarjati, iztovarjati, prevažati, skladiščiti, prodajati, razstavljati ali ponujati v prodajo ulov ali prilov mečaric: (a) katerih dolžina od spodnje čeljusti do repne plavuti je krajša od 100 cm ali (b) katerih zaokrožena teža je nižja od 11,4 kg ali teža brez škrg in drobovja od 10,2 kg;

•  največje število trnkov: predlog določa, da je največje število trnkov, ki jih lahko nastavijo ali vzamejo na krov plovil, ki ciljno lovijo sredozemsko mečarico, določeno na 2500 trnkov;

•  sezona, v kateri je ribolov prepovedan: sredozemska mečarica se ne lovi, bodisi kot ciljna vrsta ali prilov, obdrži na krovu, pretovarja ali iztovarja v obdobju od 1. januarja do 31. marca vsako leto. Za zaščito sredozemske mečarice velja obdobje zapore za plovila s parangali, ki ciljno lovijo sredozemskega belega tuna (Thunnus alalunga), od 1. oktobra do 30. novembra vsako leto;

•  opredelitev celotnega dovoljenega ulova in dodelitev kvot: sta že bili preneseni v letu 2017 ter sta zdaj vključeni v Uredbo Sveta (EU) 2018/120 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2018 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije. Zato tu ni treba vključiti prenosa ribolovnih možnosti.

Načrt za obnovo staleža upošteva posebnosti različnih vrst orodja in ribolovnih tehnik. Pri njegovem izvajanju bi si morale Unija in države članice prizadevati za spodbujanje dejavnosti priobalnega ribolova ter uporabe ribolovnega orodja in tehnik, ki so selektivni in manj vplivajo na okolje, vključno z orodji in tehnikami, ki se uporabljajo pri tradicionalnem in obrtniškem ribolovu, s čimer bi pripomogle k primernemu življenjskemu standardu lokalnih gospodarstev.

Stališče poročevalca

Poročevalec meni, da mora Unija nujno sprejeti načrt za obnovo staleža mečarice, saj je njegovo stanje kritično.

Obžaluje, da predlog odstopa od člena 2 skupne ribiške politike, ki določa, da se stopnja izkoriščanja največjega trajnostnega donosa doseže do leta 2015, kjer je mogoče, in postopoma in z rastočim tempom najpozneje do leta 2020 za vse staleže, vendar razume čemu takšno odstopanje. Stalež izkoriščajo ne le Evropska unija, ampak tudi vse priobalne države Sredozemskega morja, z njim pa upravlja Mednarodna komisija za ohranitev tunov v Atlantiku, v kateri je Evropska unija le ena od 51 pogodbenic. Tudi z uporabo kar najstrožjih ukrepov za ladjevje EU (popolna prepoved ribolova) in najpozneje do leta 2020 ne bi bilo mogoče doseči ravni biomase, ki bi omogočala največji trajnostni donos.

Poročevalec priznava, da je Evropska komisija večkrat šla dlje od dobesednega prenosa priporočila 16–05, vendar meni, da je to v skladu z zaskrbljujočim stanjem ribjega staleža.

Prizadevati si je treba za večjo pokritost z opazovalci. Stalni odbor za raziskave in statistiko je v poročilih za leti 2016 in 2017 opozoril na potrebo po povečanju zbiranja podatkov, zlasti glede nadzora zavržkov in iztovarjanja. Regionalna koordinacijska skupina izrazito selivskih vrst je opozorila na dejstvo, da so biološki podatki redki in jih je treba zbirati v vseh segmentih flote. Izkušnje iz drugih načrtov za obnovo staleža, predvsem obnovo staleža vzhodnega modroplavutega tuna, kažejo, da je ohranjanje visokih standardov nadzora eden od glavnih elementov za uspeh načrta. Zato so posebna ribolovna dovoljenja in izboljšanje sistema lokalizacije plovil (VMS in drugih) ključnega pomena za obnovitev staleža.

Po drugi strani se za floto EU uporabljajo ukrepi, ki so pogosto strožji od ukrepov, sprejetih v regionalnih organizacijah za upravljanje ribištva. Z delovanjem v regionalnih organizacijah za upravljanje ribištva je treba prepričati tretje države, naj se na tem področju ravnajo po standardih EU.

Poročevalec želi okrepiti koncept, da bi bilo treba pri dodelitvi ribolovnih možnosti kvote pravično razdeliti med različne segmente flote ter pri tem upoštevati tradicionalni in obrtniški ribolov. Poleg tega bi bilo treba v primeru, da se bi se kvota povečala, pri razdelitvi upoštevati nova plovila, da bi preprečili monopolizacijo ribolovnih možnosti.

Pri izvajanju načrta za obnovo staleža bi si morale Unija in države članice prizadevati, da bi spodbujale priobalni ribolov ter uporabo ribolovnega orodja in tehnik, ki so selektivni in imajo manjši vpliv na okolje. Glede tega meni, da bi bilo treba spodbujati uporabo trnkov z zavito konico, saj zmanjšajo prilov občutljivih vrst, kot so morske želve, prav tako pa se zmanjša ulov premajhnih mečaric, kar ne vpliva na obseg iztovarjanj.


MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (23.7.2018)

za Odbor za ribištvo

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o večletnem načrtu za obnovo staleža sredozemske mečarice ter spremembi uredb (ES) št. 1967/2006 in (EU) 2017/2107

(COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

Pripravljavka mnenja: Adina-Ioana Vălean

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Z odstopanjem od člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 je v okviru rekreacijskega ribolova prepovedano uloviti, obdržati na krovu, pretovoriti ali iztovoriti več kot eno mečarico na plovilo na dan. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo in olajšajo izpust mečaric, ki so ulovljene žive v okviru rekreacijskega ribolova.

3.  Z odstopanjem od člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 je v okviru rekreacijskega ribolova prepovedano uloviti, obdržati na krovu, pretovoriti ali iztovoriti več kot eno mečarico na plovilo na dan. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo in omogočijo izpust mečaric, ki so ulovljene žive v okviru rekreacijskega ribolova, in lahko sprejemajo bolj omejevalne ukrepe za spodbujanje večje zaščite mečaric.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  ribiška plovila, ki ciljno lovijo sredozemsko mečarico;

(a)  aktivna ribiška plovila, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 1380/2013, ki ciljno lovijo sredozemsko mečarico in ki imajo po možnosti evidenco ulova;

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  ribiška plovila, ki lovijo sredozemsko mečarico kot prilov; in

(b)  aktivna ribiška plovila, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 1380/2013, ki ciljno lovijo sredozemsko mečarico; in

Obrazložitev

Ta načrt upravljanja je priložnost, da zagotovimo, da so plovila, ki imajo dovoljenje za ribolov na območjih RFMO, dejansko aktivna oziroma dejavna na teh območjih. Točne informacije o tem, kje lovijo plovila in katere vrste lovijo, so bistvenega pomena za zagotavljanje preglednosti in odgovornosti v svetovnem ribištvu ter za trajnostno upravljanje staležev rib.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vsaka zadevna država članica zagotovi, da so na vsaj 20 % plovil za pelagični ribolov s parangali, ki ciljno lovijo sredozemsko mečarico, razporejeni nacionalni znanstveni opazovalci. Odstotek kritja se meri v ribolovnih dnevih, številu ribolovnih operacij ali potovanj.

2.  Vsaka zadevna država članica zagotovi, da so na vsaj 30 % plovil za pelagični ribolov s parangali, ki ciljno lovijo sredozemsko mečarico, razporejeni nacionalni znanstveni opazovalci. Odstotek kritja se meri v ribolovnih dnevih, številu ribolovnih operacij ali potovanj.

Obrazložitev

Znanstveni odbor pri ICCAT priporoča, da bi moralo biti minimalno število opazovalcev za to vrsto ribolovnega orodja najmanj 20 %. Slabo stanje staleža sredozemske mečarice in nizka raven skladnosti pa zahtevata večje število opazovalcev za celovito in zanesljivo zbiranje podatkov o ulovu, da bi ta načrt za obnovo staleža uspel.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Letna poročila iz tega člena se objavijo na spletišču Komisije.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o večletnem načrtu za obnovo staleža sredozemske mečarice ter spremembi uredb (ES) št. 1967/2006 in (EU) 2017/2107

Referenčni dokumenti

COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

PECH

2.5.2018

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

2.5.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Adina-Ioana Vălean

16.5.2018

Datum sprejetja

10.7.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

51

1

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

51

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter

GUE/NGL

Anja Hazekamp

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

VERTS

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julie Reid

2

0

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o večletnem načrtu za obnovo staleža sredozemske mečarice ter spremembi uredb (ES) št. 1967/2006 in (EU) 2017/2107

Referenčni dokumenti

COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)

Datum predložitve EP

24.4.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

PECH

2.5.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

2.5.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Marco Affronte

31.5.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

14.5.2018

21.6.2018

24.9.2018

 

Datum sprejetja

21.11.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds

Datum predložitve

23.11.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Nils Torvalds

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

0

-

 

 

1

0

EFDD

Sylvie Goddyn

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 7. december 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov