Betänkande - A8-0389/2018Betänkande
A8-0389/2018

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en flerårig återhämtningsplan för svärdfisk i Medelhavet och om ändring av förordningarna (EG) nr 1967/2006 och (EU) 2017/2107

23.11.2018 - (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)) - ***I

Fiskeriutskottet
Föredragande: Marco Affronte


Förfarande : 2018/0109(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0389/2018
Ingivna texter :
A8-0389/2018
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en flerårig återhämtningsplan för svärdfisk i Medelhavet och om ändring av förordningarna (EG) nr 1967/2006 och (EU) 2017/2107

(COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0229),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0162/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 19 september 2018[1],

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0389/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Vetenskapliga bedömningar visar att svärdfisk har överfiskats de senaste 30 åren, och att beståndet riskerar en total kollaps om inga åtgärder vidtas inom kort.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Enligt punkt 17 i Iccats rekommendation 16-05 kommer det att vara nödvändigt att kasta tillbaka fångade svärdfiskar som är mindre än den fastställda referensstorleken för bevarande, utom om de faller inom de gränser för bifångst som medlemsstaterna fastställt i de årliga fiskeplanerna. I syfte att säkerställa att unionen efterlever sina internationella förpliktelser inom ramen för Iccat, fastställs i delegerad förordning (EU) 2018/191 undantag från landningsskyldigheten för svärdfisk i Medelhavet, i enlighet med artikel 15.2 i förordning (EU) nr 1380/2013. Genom delegerade förordning (EU) 2018/191 genomförs vissa bestämmelser i Iccats rekommendation 16-05 vilken föreskriver en skyldighet att kasta tillbaka svärdfisk från fartyg som har uppnått sin kvot och/eller nivån för tillåtna bifångster. Tillämpningsområdet för den delegerade förordningen omfattar även fartyg som används inom fritidsfisket.

(8)  Enligt punkt 17 i Iccats rekommendation 16-05 kommer det att vara nödvändigt att kasta tillbaka fångade svärdfiskar som är mindre än den fastställda referensstorleken för bevarande, utom om de faller inom de gränser för bifångst som medlemsstaterna fastställt i de årliga fiskeplanerna. I syfte att säkerställa att unionen efterlever sina internationella förpliktelser inom ramen för Iccat, fastställs i delegerad förordning (EU) 2018/191 undantag från landningsskyldigheten för svärdfisk i Medelhavet, i enlighet med artikel 15.2 i förordning (EU) nr 1380/2013. Genom delegerade förordning (EU) 2018/191 genomförs vissa bestämmelser i Iccats rekommendation 16-05 vilken föreskriver en skyldighet att kasta tillbaka svärdfisk från fartyg som har uppnått sin kvot och/eller nivån för tillåtna bifångster. Tillämpningsområdet för den delegerade förordningen omfattar även fartyg som bedriver fritidsfiske.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Vad gäller befraktningsavtal är förhållandet mellan ägaren, befraktaren och flaggstaten ofta oklart och vissa IUU-fiskare undgår kontroller genom att missbruka avtalsarrangemangen för befraktning av fiskefartyg. Befraktning förbjuds i förordning (EU) 2016/16277 som upprättar en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i Atlanten och Medelhavet. Det är därför lämpligt att, som en förebyggande åtgärd för att skydda ett bestånd under återhämtning och för att se till att unionsrätten är konsekvent, anta ett likvärdigt förbud i den fleråriga återhämtningsplanen för svärdfisk i Medelhavet.

(12)  Vad gäller befraktningsavtal är förhållandet mellan ägaren, befraktaren och flaggstaten ofta oklart och vissa aktörer som bedriver IUU-verksamhet undgår kontroller genom att missbruka avtalsarrangemangen för befraktning av fiskefartyg. Befraktning förbjuds i förordning (EU) 2016/16277 som upprättar en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i Atlanten och Medelhavet. Det är därför lämpligt att, som en förebyggande åtgärd för att skydda ett bestånd under återhämtning och för att se till att unionsrätten är konsekvent, anta ett likvärdigt förbud i den fleråriga återhämtningsplanen för svärdfisk i Medelhavet.

__________________

__________________

7 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1627 av den 14 september 2016 om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 302/2009 (EUT L 252, 16.9.2016, s. 1).

7 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1627 av den 14 september 2016 om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 302/2009 (EUT L 252, 16.9.2016, s. 1).

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  I syfte att snabbt genomföra framtida ändringar av Iccats rekommendationer i unionslagstiftningen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna till denna förordning samt de bestämmelser som förtecknas i artikel 34.1 i denna förordning. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 20168. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(14)  I syfte att i unionslagstiftningen snabbt införliva Iccats framtida rekommendationer som ändrar återhämtningsplanen för svärdfisk i Medelhavet i Iccats rekommendation 16-05 bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av de relevanta artiklarna och bilagorna till denna förordning. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 20168. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

__________________

__________________

8 Interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning av den 13 april 2016 (EUT L 123, 12.5.2016, s. 1).

8 Interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning av den 13 april 2016 (EUT L 123, 12.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I denna förordning fastställs allmänna regler för unionens genomförande av en flerårig återhämtningsplan för svärdfisk i Medelhavet (Xiphias gladius) som rekommenderas av Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat) och som börjar löpa 2017 och fortsätter genom hela 2031 (nedan kallad återhämtningsplanen).

I denna förordning fastställs allmänna regler för unionens genomförande av en flerårig återhämtningsplan för svärdfisk i Medelhavet (Xiphias gladius) som har antagits av Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat) och som börjar löpa 2017 och fortsätter genom hela 2031 (nedan kallad återhämtningsplanen).

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 2 – led a – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  är verksamma i Iccats konventionsområde och fiskar efter svärdfisk i Medelhavet eller

i)  fiskar efter svärdfisk i Medelhavet eller

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 2 – led a – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  omlastar svärdfisk som fångats i Medelhavet, även i området utanför Iccats konventionsområde.

ii)  omlastar eller ombord medför svärdfisk som fångats i Medelhavet, även i området utanför Iccats konventionsområde.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Fiskefartyg från tredjeländer, och tredjeländers fartyg som bedriver fritidsfiske efter svärdfisk i unionens vatten i Medelhavet.

(b)  Fiskefartyg från tredjeländer, och tredjeländers fartyg som bedriver fritidsfiske i unionens vatten och som fiskar efter svärdfisk i Medelhavet.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 5 – led 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a)  stora fiskefartyg: fiskefartyg med en längd överallt på över 20 meter.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 17b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17b)  Iccats register över stora fiskefartyg: den förteckning som förs av Iccats sekretariat över stora fiskefartyg med tillstånd att bedriva riktat fiske efter Iccat-arter i Iccats konventionsområde.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 5 – led 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a)  cirkelkrok: en krok som är rundad och har en hulling som är vinkelrät mot skaftet

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Avdelning II – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

FÖRVALTNIN GSÅTGÄRDER, TEKNISKA BEVARANDEÅTGÄRDER OCH KONTROLLÅTGÄRDER

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I enlighet med artikel 17 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska medlemsstaterna vid fördelning av de fiskemöjligheter som är tillgängliga för dem tillämpa transparenta och objektiva kriterier, inbegripet miljömässiga, sociala och ekonomiska kriterier, samt sträva efter att rättvist fördela nationella kvoter mellan olika flottsegment, med hänsyn tagen till traditionellt och icke-industriellt fiske, och att ge incitament till unionsfiskefartyg som använder selektiva fiskeredskap eller miljövänligare fiskemetoder.

1.  I enlighet med artikel 17 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska medlemsstaterna vid fördelning av de fiskemöjligheter som är tillgängliga för dem tillämpa transparenta och objektiva kriterier, inbegripet miljömässiga, sociala och ekonomiska kriterier. Nationella kvoter ska fördelas rättvist mellan olika flottsegment, i synnerhet med säkerställande av att kvoter fördelas till traditionellt och icke-industriellt fiske. Medlemsstaterna ska ge incitament till unionsfiskefartyg som använder selektiva fiskeredskap eller miljövänligare fiskemetoder.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska sträva efter att fördela sådana ökningar av fiskemöjligheterna som följer av ett framgångsrikt genomförande av denna förordning till fiskefartyg som tidigare inte har tilldelats någon svärdfiskkvot och som uppfyller kriterierna för fördelning av fiskemöjligheter i artikel 17 i förordning (EU) nr 1380/2013, i syfte att bidra till målet om en jämlik och rättvis fördelning av kvoter mellan olika flottsegment.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska lämna in sina fiskeplaner till kommissionen senast den 1 mars varje år. Planerna ska följa Guidelines for submitting data and information (Iccats riktlinjer för inlämning av data och information), och ska innehålla detaljerad information avseende den kvot svärdfisk i Medelhavet som tilldelats per redskapstyp, inklusive till fritidsfisket, i förekommande fall, och till bifångster.

1.  Medlemsstaterna ska lämna in sina fiskeplaner till kommissionen senast den 1 mars varje år. Planerna ska följa Guidelines for submitting data and information (Iccats riktlinjer för inlämning av data och information), och ska innehålla detaljerad information avseende den kvot svärdfisk i Medelhavet som tilldelats per redskapstyp, inklusive den kvot som fördelats till fritidsfisket, i förekommande fall, och till bifångster.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska övervaka hur effektiv fredningstiden enligt punkterna 1 och 2 är och ska varje år, senast två månader och femton dagar före Iccats årsmöte, till kommissionen lämna in all relevant information om tillämpliga kontroller och inspektioner som genomförts för att säkerställa efterlevnaden av dessa punkter. Kommissionen ska vidarebefordra informationen till Iccats sekretariat minst två månader före Iccats årsmöte, varje år.

3.  Medlemsstaterna ska övervaka hur effektiv fredningstiden enligt punkterna 1 och 2 är och ska varje år, senast två månader och femton dagar före Iccats årsmöte, till kommissionen lämna in all relevant information om tillämpliga kontroller och inspektioner som genomförts för att säkerställa efterlevnaden av denna artikel. Kommissionen ska vidarebefordra informationen till Iccats sekretariat minst två månader före Iccats årsmöte, varje år.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 12 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Oavsiktliga fångster av svärdfisk under minsta referensstorlek för bevarande

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utan hinder av artikel 11.1 får fiskefartyg som aktivt fiskar efter svärdfisk behålla ombord, omlasta, landa, transportera, lagra, ställa ut och utbjuda till försäljning, oavsiktliga fångster av svärdfisk under minsta referensstorlek för bevarande, på villkor att andelen sådana fångster inte överstiger 5 %, i vikt eller antal, av den totala svärdfiskfångsten ombord på sådana fartyg.

Utan hinder av artikel 11.1 får fiskefartyg som fiskar efter svärdfisk behålla ombord, omlasta, landa, transportera, lagra, ställa ut och utbjuda till försäljning, oavsiktliga fångster av svärdfisk under minsta referensstorlek för bevarande, på villkor att andelen sådana fångster inte överstiger 5 %, i vikt eller antal exemplar av den totala svärdfiskfångsten ombord på sådana fartyg, och inte överstiger den gräns för tillåten bifångst som fastställts av medlemsstaterna i de årliga fiskeplanerna.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Bifångster av svärdfisk får inte vid någon tidpunkt efter en fiskeinsats överstiga den totala fångsten ombord uttryckt i vikt eller i antal exemplar som fångats i långrevsfiske.

utgår

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Genom undantag från artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska det vara förbjudet att fånga, behålla ombord, omlasta och landa mer än en svärdfisk per dag och fartyg inom fritidsfisket. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkra och underlätta återsläppande till havet av svärdfisk som fångats levande inom ramen för fritidsfisket.

3.  Genom undantag från artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska det vara förbjudet att fånga, behålla ombord, omlasta och landa mer än en svärdfisk per dag och fartyg inom fritidsfisket. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkra och underlätta återsläppande till havet av svärdfisk som fångats levande inom ramen för fritidsfisket, och de ska kunna vidta mer restriktiva åtgärder som ger svärdfisk ett bättre skydd.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  När den kvot som tilldelats flaggmedlemsstaten uttömts ska död svärdfisk landas hel och oberedd och den ska konfiskeras och lämplig uppföljningsåtgärd ska vidtas. Medlemsstaterna ska årligen lämna information om kvantiteten av sådan död svärdfisk till kommissionen som ska vidarebefordra informationen till Iccats sekretariat, i enlighet med artikel 21.

5.  När den kvot som tilldelats flaggmedlemsstaten har uttömts ska död svärdfisk landas hel och oberedd och lämnas till utsedd myndighet. Medlemsstaterna ska årligen lämna information om kvantiteten av sådan död svärdfisk till kommissionen som ska vidarebefordra informationen till Iccats sekretariat, i enlighet med artikel 21.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Genom undantag från punkt 1 ska ytterligare 2 500 origgade ersättningskrokar tillåtas ombord på fiskefartyg som gör resor längre än två dagar.

2.  Genom undantag från punkt 1 ska ytterligare 2 500 ersättningskrokar tillåtas ombord på fiskefartyg som gör resor längre än två dagar. En andra uppsättning riggade krokar får tillåtas ombord för resor längre än två dagar, förutsatt att dessa är vederbörligen surrade och stuvade på undre däck så att de inte med lätthet kan användas.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Medlemsstaterna ska uppmuntra till användning av cirkelkrokar.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utfärda fisketillstånd för fångst av svärdfisk i Medelhavet till fartyg som för deras flagg, i enlighet med bestämmelserna i förordning (EU) 2017/2403 för

1. Medlemsstaterna ska utfärda fisketillstånd för fångst av svärdfisk i Medelhavet till fartyg som för deras flagg, i enlighet med bestämmelserna i förordning (EU) 2017/2403, särskilt artiklarna 20 och 21, för

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  fiskefartyg som bedriver riktat fiske efter svärdfisk i Medelhavet,

(a)  aktiva fiskefartyg som bedriver riktat fiske efter svärdfisk i Medelhavet och som, i tillämpliga fall, har ett tillhörande register över fångster,

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  fiskefartyg som fångar svärdfisk i Medelhavet som bifångst

utgår

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Endast unionsfartyg som är upptagna i Iccats fartygsregister enligt det förfarande som fastställs i artiklarna 16 och 17 ska ha tillstånd att bedriva riktat fiske efter, behålla ombord, omlasta, transportera, bereda eller landa svärdfisk.

3.  Endast unionsfartyg som är upptagna i Iccats fartygsregister enligt det förfarande som fastställs i artiklarna 16 och 17 ska ha tillstånd att bedriva riktat fiske efter, behålla ombord, omlasta, transportera, bereda eller landa svärdfisk, utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 13 om bifångster.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den information om fångstfartyg som avses i punkt 1 a och b ska innehålla uppgift om fartygets namn och nummer i registret över unionens fiskeflotta (CFR) enligt definitionen i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/21815 om registret över unionens fiskeflotta.

2.  Den information om fartyg som avses i punkt 1 a och b ska innehålla uppgift om fartygets namn och, i tillämpliga fall, nummer i registret över unionens fiskeflotta (CFR) enligt definitionen i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/21815 om registret över unionens fiskeflotta.

__________________

__________________

15 EUT L 34, 9.2.2017, s. 9.

15 EUT L 34, 9.2.2017, s. 9.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Utöver den information som avses i punkt 2 ska medlemsstaterna senast inom 30 dagar underrätta kommissionen om varje tillägg till, strykning från eller ändring av den information om fångstfartyg som avses i punkt 1. Kommissionen ska senast 45 dagar efter dagen för tillägget, strykningen eller ändringen av informationen om fångstfartygen informera Iccats sekretariat om detta.

3.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om varje ändring av den information som avses i punkterna 1 och 2 senast 30 dagar efter en sådan ändring. Kommissionen ska informera Iccats sekretariat om detta senast 15 dagar efter mottagandet av underrättelsen.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  I enlighet med artikel 7.6 i förordning (EU) 2017/2403 ska kommissionen, om nödvändigt, under året ändra den information om fångstfartyget som avses i punkt 1 genom att lämna uppdaterad information till Iccats sekretariat.

4.  Utöver sådan information som överförs till Iccats sekretariat i enlighet med punkt 3 i denna artikel ska kommissionen, vid behov, enligt artikel 7.6 i förordning (EU) 2017/2403, utan dröjsmål sända de uppdaterade uppgifter om fartyg som avses i punkt 1 i denna artikel till Iccats sekretariat.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast den 30 juni varje år ska medlemsstaterna på elektronisk väg till kommissionen överlämna följande uppgifter om fångstfartyg som för deras flagg och som hade tillstånd att bedriva pelagiskt långrevsfiske eller harpunfiske efter svärdfisk i Medelhavet under det föregående året:

1.  Senast den 30 juni varje år ska medlemsstaterna på elektronisk väg till kommissionen överlämna följande uppgifter om fiskefartyg som för deras flagg och som hade tillstånd att bedriva pelagiskt långrevsfiske eller harpunfiske efter svärdfisk i Medelhavet under det föregående året:

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Unionsfartyg som ingår i Iccats register över fartyg och som har tillstånd att fiska efter svärdfisk i Medelhavet och tredjelandsfartyg som har tillstånd att fiska efter svärdfisk i Medelhavet i unionens vatten, med en längd överallt på mer än 12 meter, ska ha en fullt fungerande anordning installerad ombord som, genom att sända ut uppgifter om fartygets position med jämna mellanrum, medger att det satellitbaserade kontrollsystemet för fartyg (VMS) automatiskt lokaliserar och identifierar fartyget, i enlighet med artikel 9 i förordning (EG) nr 1224/2009.

1.  Unionsfartyg som ingår i Iccats register över fartyg och som har tillstånd att fiska efter svärdfisk i Medelhavet och tredjelandsfartyg som har tillstånd att fiska efter svärdfisk i Medelhavet i unionens vatten, med en längd överallt på mer än 15 meter, ska ha en fullt fungerande anordning installerad ombord som, genom att sända ut uppgifter om fartygets position med jämna mellanrum, medger att det satellitbaserade kontrollsystemet för fartyg (VMS) automatiskt lokaliserar och identifierar fartyget, i enlighet med artikel 9 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  För kontrolländamål får överföringen av VMS-uppgifter från fångstfartyg som har tillstånd att fiska aktivt efter svärdfisk i Medelhavet inte avbrytas när fartygen är i hamn.

2.  För kontrolländamål får överföringen av VMS-uppgifter från fångstfartyg som har tillstånd att fiska aktivt efter svärdfisk i Medelhavet stängas av när fartygen är i hamn, förutsatt att den garanterat sätts på igen i samma position.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det ska vara förbjudet att befrakta unionsfiskefartyg för fiske efter svärdfisk i Medelhavet.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Varje berörd medlemsstat ska säkerställa att nationella vetenskapliga observatörer utplaceras på minst 20 % av alla pelagiska långrevsfartyg som bedriver riktat fiske efter svärdfisk i Medelhavet. Denna täckningsprocent ska mätas i fiskedagar, antal drag eller antal fiskeresor.

2. Fram till ... [tre år efter dagen för denna förordnings ikraftträdande] ska varje berörd medlemsstat säkerställa att nationella vetenskapliga observatörer utplaceras på minst 10 % av alla pelagiska långrevsfartyg som bedriver riktat fiske efter svärdfisk i Medelhavet. Efter detta datum får den berörda medlemsstaten minska observatörstäckningen till minst 5 %. Denna täckningsprocent ska mätas i fiskedagar, antal drag eller antal fiskeresor.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Den information som avses i punkterna 1, 2 och 3 ska överlämnas i det format som anges i den senaste versionen av Guidelines for submitting data and information.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Befälhavare på unionsfiskefartyg vars längd överallt understiger tolv meter och som är upptagna i fartygsförteckningen enligt artikel 16 ska senast fyra timmar före beräknad ankomsttid i hamn meddela den behöriga myndigheten i den medlemsstat (inbegripet flaggmedlemsstaten) eller i den Iccat-part vars hamnar eller landningsanläggning de vill använda minst följande:

2.  Befälhavare på unionsfiskefartyg vars längd överallt understiger tolv meter och som är upptagna i fartygsförteckningen enligt artikel 16 ska innan de anlöper en hamn meddela den behöriga myndigheten i den medlemsstat (inbegripet flaggmedlemsstaten) eller i den Iccat-part vars hamnar eller landningsanläggning de vill använda minst följande:

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Det ska vara förbjudet att fånga, behålla ombord, omlasta och landa mer än en svärdfisk per dag och fartyg inom fritidsfisket.

2.  Det ska vara förbjudet att fånga, behålla ombord, omlasta och landa mer än en svärdfisk per månad och fartyg inom fritidsfisket.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  Namn och adress till fiskefartygets ägare och operatör(er).

e)  Namn och adress till fartygets ägare och operatör(er).

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  De årsrapporter som avses i denna artikel ska offentliggöras på kommissionens webbplats.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 34 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den dag då denna förordning träder i kraft. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på tre år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 34 ska ges till kommissionen för en period på tre år från och med den dag då denna förordning träder i kraft. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på tre år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

  • [1]  EUT C …, …, s. ….

MOTIVERING

Situationen för svärdfisk i Medelhavet blir alltmer oroväckande, då den har överfiskats i mer än 30 år. Den stora andelen unga svärdfiskar i fångsterna inverkar negativt på lekbeståndets biomassa.

Denna situation måste snarast åtgärdas och en återhämtningsplan för svärdfisk i Medelhavet måste antas för att stoppa den snabba minskningen av beståndet och bidra till en återhämtning av det till nivåer som överensstämmer med Iccat-konventionens mål.

Europeiska unionen är avtalsslutande part till Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat), den regionala fiskeriförvaltningsorganisation som ansvarar för förvaltningen av tonfisk och tonfiskliknande arter i Atlanten och angränsande vatten.

Iccat har befogenhet att anta tvingande beslut (i form av rekommendationer) om bevarande och förvaltning av de fiskeresurser som omfattas av dess behörighet. Dessa akter är bindande för de avtalsslutande parterna. De måste införlivas i unionslagstiftningen så snabbt som möjligt.

Syftet med detta förslag är att införliva Iccats rekommendation 16-05 i EU:s lagstiftning så att unionen kan uppfylla sina internationella förpliktelser och för att skapa rättslig säkerhet för aktörerna vad gäller regler och skyldigheter.

Under Iccats årsmöte i Vilamoura (Portugal) 2016 tog de avtalsslutande parterna och de samarbetande icke avtalsslutande parterna, organisationer och fiskeorganisationer till Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat) ett avgörande steg mot att åtgärda den alarmerande situationen för svärdfisk i Medelhavet (Xiphias gladius) genom att anta en femtonårig återhämtningsplan i Iccats rekommendation 16-05.

Förslagets innehåll

Återhämtningsplanen genomförs av medlemsstaterna sedan januari 2017, men åtgärderna är spridda över flera EU-förordningar, vilket kan skapa problem vid tolkningen av reglerna. Förslaget har därför två mål: a) att fastställa den rättsliga grunden för genomförandet av återhämtningsplanen och b) att i en enda juridisk text samla förvaltnings- och kontrollreglerna för återhämtningsplanen för svärdfisk i Medelhavet.

I rekommendationen anges regler för bevarande, förvaltning och kontroll av Medelhavets svärdfiskbestånd som skulle göra det möjligt att, med en sannolikhetsgrad på 60 %, uppnå en biomassa som motsvarar en maximal hållbar avkastning till 2031.

Iccats rekommendation 16-05 innebär en skyldighet att kasta svärdfisk överbord, även inom sport- och fritidsfiske, när svärdfiskfångsten överskrider den kvot som tilldelats fartyget och/eller gränsen för högsta tillåtna bifångst. Det kommer också att bli obligatoriskt att kasta tillbaka svärdfisk som fångats och tagits ombord, och som understiger minsta referensstorlek för bevarande, med undantag för en kvantitet som hamnar inom gränsen för en viss tillåten bifångst som fastställts av medlemsstaterna i de årliga fiskeplanerna.

De åtgärder som antas genom Iccats rekommendation 16-05 och som införlivas genom denna förordning är mer restriktiva eller mer exakta än de åtgärder som redan är i kraft för att göra det möjligt för beståndet att återhämta sig. De viktigaste skillnaderna kan sammanfattas på följande sätt:

•  Minsta referensstorlek för bevarande: enligt förslaget ska det vara förbjudet att fiska efter svärdfisk samt behålla ombord, omlasta, landa, transportera, lagra, sälja eller ställa ut eller utbjuda till försäljning fångster och bifångster av svärdfisk, inbegripet inom fritidsfiske, som a) har en längd på mindre än 100 cm mätt från underkäkens spets till stjärtfenans delning, eller b) har en vikt på mindre än 11,4 kg i levande vikt eller mindre än 10,2 kg i rensad vikt utan gälar.

•  Högsta antal krokar: i förslaget fastställs det högsta antalet krokar som får sättas av eller tas ombord på fiskefartyg som fiskar efter svärdfisk i Medelhavet till 2 500 krokar.

•  Fredningstider: svärdfisk i Medelhavet får inte fångas, vare sig som målart eller som bifångst, behållas ombord, omlastas eller landas under perioden 1 januari–31 mars varje år. För att skydda svärdfisk i Medelhavet ska en fredningstid gälla för långrevsfartyg som bedriver riktat fiske efter långfenad tonfisk i Medelhavet (Thunnus alalunga), under perioden 1 oktober–30 november varje år.

•  Definition av TAC och kvottilldelning: dessa införlivades redan 2017 och ingår nu i rådets förordning (EU) 2018/120 om fastställande för år 2018 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten. Det är därför inte nödvändigt att ta med införlivandet av fiskemöjligheterna i det här förslaget.

I återhämtningsplanen beaktas särdragen hos de olika typerna av redskap och fiskemetoder. Unionen och medlemsstaterna bör vid genomförandet av återhämtningsplanen sträva efter att främja det kustnära fisket och användningen av fiskeredskap och fiskemetoder som är selektiva och har begränsad miljöpåverkan, inbegripet redskap och metoder som används vid traditionellt och icke-industriellt fiske, och därmed bidra till en rimlig levnadsstandard för lokala ekonomier.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden anser att unionen snarast måste anta återhämtningsplanen för svärdfisk eftersom situationen för beståndet är kritisk.

Föredraganden beklagar att förslaget avviker från artikel 2 i förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken: ”nyttjandetakten för maximal hållbar avkastning [ska], där så är möjligt, ha uppnåtts senast 2015 och, genom en successiv och stegvis anpassning, senast 2020 för alla arter”, men förstår varför man har valt att göra så. Beståndet nyttjas inte bara av Europeiska unionen utan av alla kuststater vid Medelhavet, det förvaltas av Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat), till vilken Europeiska unionen är en av de 51 avtalsslutande parterna, och även om man skulle tillämpa de mest drastiska åtgärder på EU-flottan (det vill säga total avstängning av fisket) skulle det inte vara möjligt att senast 2020 uppnå biomassanivåer som kan ge maximal hållbar avkastning.

Föredraganden medger att kommissionen ett par gånger gått utöver det bokstavliga införlivandet av rekommendation 16–05, men anser att detta är motiverat med tanke på den oroväckande situationen för fiskbeståndet.

Det behövs ytterligare insatser när det gäller observatörernas täckning. Den ständiga kommittén för forskning och statistik (SCRS) uppmärksammade i sina rapporter från 2016 och 2017 på behovet av att öka insamlingen av uppgifter, särskilt om utkast och landning. Den regionala samordningsgruppen för långvandrande arter har lyft fram att biologiska data är bristfälliga och behöver samlas in i alla flottsegment. Erfarenheterna från andra återhämtningsplaner, framför allt återhämtningen av östlig blåfenad tonfisk, visar att höga kontrollstandarder är mycket viktiga för att en plan ska bli framgångsrik. Det är av den anledningen som särskilda fisketillstånd och ett stärkt system för lokalisering av fartyg (VMS och andra system) är avgörande för beståndets återhämtning.

Å andra sidan tillämpas ofta strängare åtgärder på EU-flottan än de som antas inom ramen för regionala fiskeriförvaltningsorganisationer. Vi behöver övertyga tredjeländer, genom vårt agerande i regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, att följa EU-standarderna i dessa fall.

Föredraganden vill stärka idén om att kvoterna vid fördelningen av fiskemöjligheterna ska fördelas rättvist mellan de olika flottsegmenten, med hänsyn tagen till traditionellt och icke‑industriellt fiske. Dessutom bör man, vid kvotökningar, beakta nya fartyg för fördelning, i syfte att undvika en monopolisering av fiskemöjligheterna.

Unionen och medlemsstaterna bör vid genomförandet av återhämtningsplanen sträva efter att främja det kustnära fisket och användningen av fiskeredskap och fiskemetoder som är selektiva och har en begränsad miljöpåverkan. I det avseendet anser föredraganden att användningen av cirkelkrokar för fiske av svärdfisk bör främjas, eftersom de leder till mindre bifångster av känsliga arter såsom havssköldpaddor och mindre fångster av svärdfisk som inte uppfyller storlekskraven, utan att det påverkar landningsvolymen.

YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (23.7.2018)

till fiskeriutskottet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en flerårig återhämtningsplan för svärdfisk i Medelhavet och om ändring av förordningarna (EG) nr 1967/2006 och (EU) 2017/2107
(COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

Föredragande av yttrande: Adina-Ioana Vălean

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Genom undantag från artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska det vara förbjudet att fånga, behålla ombord, omlasta och landa mer än en svärdfisk per dag och fartyg inom fritidsfisket. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkra och underlätta återsläppande till havet av svärdfisk som fångats levande inom ramen för fritidsfisket.

3.  Genom undantag från artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska det vara förbjudet att fånga, behålla ombord, omlasta och landa mer än en svärdfisk per dag och fartyg inom fritidsfisket. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkra och underlätta återsläppande till havet av svärdfisk som fångats levande inom ramen för fritidsfisket, och de ska kunna vidta mer restriktiva åtgärder för att främja ett bättre skydd av svärdfisk.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Fiskefartyg som bedriver riktat fiske efter svärdfisk i Medelhavet,

(a)  Aktiva fiskefartyg, enligt definitionen i förordning (EU) nr 1380/2013, som bedriver riktat fiske efter svärdfisk i Medelhavet, och, i tillämpliga fall, har ett tillhörande register över tidigare fångster,

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Fiskefartyg som fångar svärdfisk i Medelhavet som bifångst

(b)  Aktiva fiskefartyg, enligt definitionen i förordning (EU) nr 1380/2013, som fångar svärdfisk i Medelhavet som bifångst,

Motivering

Denna förvaltningsplan är en möjlighet att försäkra sig om att fartyg som har rätt att fiska i regionala fiskeriförvaltningsorganisationers områden faktiskt är aktiva eller verksamma i dessa områden. Korrekt information om var fartyg fiskar och vilka arter de riktar in sig på är avgörande för att garantera öppenhet och ansvarsskyldighet inom det globala fisket och en hållbar förvaltning av fiskbestånden.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Varje berörd medlemsstat ska säkerställa att nationella vetenskapliga observatörer utplaceras på minst 20 % av alla pelagiska långrevsfartyg som bedriver riktat fiske efter svärdfisk i Medelhavet. Denna täckningsprocent ska mätas i fiskedagar, antal drag eller antal fiskeresor.

2.  Varje berörd medlemsstat ska säkerställa att nationella vetenskapliga observatörer utplaceras på minst 30 % av alla pelagiska långrevsfartyg som bedriver riktat fiske efter svärdfisk i Medelhavet. Denna täckningsprocent ska mätas i fiskedagar, antal drag eller antal fiskeresor.

Motivering

Iccat:s vetenskapliga kommittéer rekommenderar att miniminivån för observatörernas täckning för denna typ av redskap bör vara minst 20 %. Den svåra situationen för svärdfisk i Medelhavet, i kombination med den låga graden av efterlevnad, kräver hög täckning av observatörerna för att säkra en fullständig och korrekt insamling av fångstuppgifter, vilket är en förutsättning för att denna återhämtningsplan ska fungera.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  De årsrapporter som avses i denna artikel ska offentliggöras på kommissionens webbplats.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en flerårig återhämtningsplan för svärdfisk i Medelhavet och om ändring av förordningarna (EG) nr 1967/2006 och (EU) 2017/2107

Referensnummer

COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

PECH

2.5.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

2.5.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Adina-Ioana Vălean

16.5.2018

Antagande

10.7.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

51

1

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

51

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter

GUE/NGL

Anja Hazekamp

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

VERTS

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julie Reid

2

0

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Förslag till förordning om en flerårig återhämtningsplan för svärdfisk i Medelhavet och om ändring av förordningarna (EG) nr 1967/2006 och (EU) 2017/2107 Iccats ordning för ömsesidig internationell inspektion

Referensnummer

COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)

Framläggande för parlamentet

24.4.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

PECH

2.5.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

2.5.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Marco Affronte

31.5.2018

 

 

 

Behandling i utskott

14.5.2018

21.6.2018

24.9.2018

 

Antagande

21.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds

Ingivande

23.11.2018

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Nils Torvalds

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

0

-

 

 

1

0

EFDD

Sylvie Goddyn

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 7 december 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy