BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, om offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU

26.11.2018 - (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)) - ***I

Økonomi- og Valutaudvalget
Ordfører: Bernd Lucke


Procedure : 2018/0043(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0390/2018
Indgivne tekster :
A8-0390/2018
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, om offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU

(COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0094),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 53 og 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0113/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank af 22. august 2018[1],

–  der henviser til udtalelse af 11. juli 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[2],

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0390/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG*[3]*

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, om offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 53 og 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank[4],

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[5],

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Ved artikel 52, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF[6] fastsættes der meget generelle krav til de strukturelle træk ved særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. De pågældende krav er begrænset til et behov for, at særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer skal udstedes af et kreditinstitut, der har sit hjemsted i en medlemsstat, og være omfattet af et særligt offentligt tilsyn og en "dual recourse"-mekanisme. Disse emner behandles i nationale rammebestemmelser om særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, hvor de reguleres langt mere detaljeret. De pågældende nationale regelsæt indeholder også andre strukturelle bestemmelser, navnlig regler om sikkerhedspuljens sammensætning, kriterierne for aktivers egnethed, muligheden for at pulje aktiver, gennemsigtigheds- og indberetningsbetingelserne og reglerne om mindskelse af likviditetsrisikoen. Medlemsstaternes reguleringsmetoder adskiller sig også indholdsmæssigt. I flere medlemsstater findes der ingen specifikke nationale rammebestemmelser om særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Derfor er der ikke endnu ikke fastsat krav i EU-lovgivningen til de centrale strukturelle træk ved særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedt i EU.

(2)  Ved artikel 129 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013[7] tilføjes der yderligere betingelser til dem, der er omhandlet i artikel 52, stk. 4, i direktiv 2009/65/EF, for at opnå tilsynsmæssig særbehandling for så vidt angår kapitalkrav, der gør det muligt for kreditinstitutter, som investerer i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer at råde over mindre kapital end, når de investerer i andre aktiver. De pågældende yderligere krav øger harmoniseringen af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer inden for EU, men tjener det særlige formål at definere de betingelser, som investorer i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer skal opfylde for at opnå en sådan særbehandling, og finder ikke anvendelse uden for rammerne af forordning (EU) nr. 575/2013.

(3)  I andre EU-retsakter, herunder Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61[8], Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35[9] og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU[10], henvises der også til definitionen i direktiv 2009/65/EF som en reference til at identificere de særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, som kan drage fordel af den særbehandling, der indføres ved de pågældende retsakter for investorer i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. De pågældende retsakter er dog formuleret forskelligt alt efter formål og genstand, og derfor anvendes udtrykket "særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer" ikke konsekvent.

(4)  Behandlingen af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer kan overordnet set betragtes som harmoniseret for så vidt angår betingelserne for at investere i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Der mangler dog harmonisering i EU for så vidt angår betingelserne for at udstede særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, med mindst to konsekvenser til følge. For det første indrømmes instrumenter, som kan adskille sig fra hinanden med hensyn til art, risikoniveau og investorbeskyttelse, særbehandling på lige fod. For det andet ▌forskellene mellem sikkerhedsforanstaltninger i henhold til nationale regler bringe den finansielle stabilitet i fare, hvis særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, som indebærer forskellige niveauer af investorbeskyttelse, kan købes som sådan i hele EU og drage fordel af tilsynsmæssig særbehandling i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 og anden EU-lovgivning.

(5)  En harmonisering af visse aspekter af nationale ordninger sammen med indkredset bedste praksis vil sikre en gnidningsfri og fortløbende udvikling af velfungerende markeder i EU for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og at begrænse eventuelle risici og svagheder i forbindelse med den finansielle stabilitet. Med denne principbaserede harmonisering bør der kunne skabes ▌et fælles udgangspunkt for udstedelse af alle særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i EU. En harmonisering kræver, at alle medlemsstater fastsætter rammebestemmelser for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, hvilket også burde medvirke til at fremme udvikling af markeder for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i de medlemsstater, hvor der på indeværende tidspunkt ikke findes sådanne. Et sådant marked ville tilvejebringe en stabil finansieringskilde for kreditinstitutter, som på dette grundlag ville være bedre i stand til at yde forbrugere og virksomheder mere økonomisk overkommelige realkreditlån, og som ville stille sikrere investeringer til rådighed for investorer.

(6)  Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici ("ESRB") har fremsat en henstilling[11], hvori nationale kompetente myndigheder og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed ("EBA") opfordres til at identificere eksempler på bedste praksis med hensyn til særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og til at tilskynde harmonisering af nationale regelsæt. Det henstilles endvidere, at EBA koordinerer de foranstaltninger, som nationale tilsynsmyndigheder har truffet, særlig med hensyn til sikkerhedspuljers kvalitet og adskillelse af aktiver, særligt dækkede obligationers og særligt dækkede realkreditobligationers afsondring i tilfælde af konkurs, risici i forbindelse med aktiver og forpligtelser, som indvirker på sikkerhedspuljer, og offentliggørelse af sikkerhedspuljers sammensætning. I henstillingen opfordres EBA endvidere til at overvåge den måde, som markedet for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer fungerer på, med henvisning til eksempler på bedste praksis som identificeret af EBA, i en periode på to år for at vurdere behovet for lovgivningsmæssige tiltag og at indberette et sådant behov til ESRB og til Kommissionen.

(7)  I december 2013 anmodede Kommissionen EBA om rådgivning i overensstemmelse med artikel 503, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.

(8)  Den 1. juli 2014 udsendte EBA en rapport[12] som svar på både ESRB's henstilling af 20. december 2012 og Kommissionens anmodning om rådgivning i december 2013. I den pågældende rapport anbefales der større konvergens mellem nationale retlige samt regulerings- og tilsynsmæssige rammer for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer med henblik på yderligere at fremme ensartet særbehandling af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i EU i forhold til risikovægt.

(9)  I overensstemmelse med ESRB's henstilling vedblev EBA med at overvåge den måde, som markedet for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer fungerer på, med henvisning til eksempler på bedste praksis i den pågældende henstilling, i en periode på to år. På det grundlag aflagde EBA sin anden rapport om særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer til ESRB, Rådet og Kommissionen den 20. december 2016[13]. I henhold til konklusionen på den pågældende rapport er yderligere harmonisering nødvendig for at sikre større konsekvens i definitioner og reguleringsmæssig behandling af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i EU. I henhold til rapporten bør harmoniseringen endvidere tage udgangspunkt i de velfungerende markeder, der eksisterer i visse medlemsstater.

(10)  Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedes normalt af kreditinstitutter. Instrumentet er udformet med henblik på at tilvejebringe finansiering af lån, og en af kreditinstitutternes centrale aktiviteter er at yde lån i stor målestok. I EU-lovgivningen om særbehandling i forbindelse med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer stilles der derfor krav om, at obligationerne skal udstedes af kreditinstitutter.

(11)  Ved at begrænse retten til at udstede særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer til kreditinstitutter sikres det, at udsteder har den fornødne viden til at kunne styre den kreditrisiko, der er forbundet med lånene i sikkerhedspuljen. På den måde sikres det endvidere, at udsteder er omfattet af kapitalkrav, som underbygger den investorbeskyttelse, der ligger i "dual recourse"-mekanismen, som giver investor ret til at gøre krav gældende både i forhold til udstederen af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og i forhold til aktiverne i sikkerhedspuljen. Ved at begrænse retten til at udstede særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer til kreditinstitutter sikres det derfor, at særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer forbliver et sikkert og effektivt finansieringsredskab, hvorved der bidrages til investorbeskyttelse og finansiel stabilitet,  som er vigtige, offentlige politiske målsætninger af interesse for samfundet. Det ville også være på linje med tilgangen på velfungerende nationale markeder, hvor det kun er tilladt kreditinstitutter at udstede særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

(12)  Derfor bør kun kreditinstitutter som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 575/2013 kunne udstede særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i henhold til EU-lovgivningen. Dette direktiv har til hovedformål at regulere de betingelser, hvorunder de pågældende kreditinstitutter kan udstede særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer som et finansieringsredskab, ved at fastsætte produktkrav og bestemmelser om et særligt produkttilsyn for at sikre en høj grad af investorbeskyttelse.

(13)  "Dual recourse"-mekanismen er et væsentligt begreb, som indgår i mange eksisterende nationale rammebestemmelser om særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, og mekanismen er endvidere et centralt element i forbindelse med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer som omhandlet i artikel 52, stk. 4, i direktiv 2009/65/EF. Det er derfor nødvendigt at præcisere det pågældende begreb for at sikre, at investorer i hele EU kan gøre krav gældende både i forhold til udstederen af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og i forhold til aktiverne i sikkerhedspuljen under harmoniserede betingelser.

(14)  Afsondring i tilfælde af konkurs bør også være et væsentligt træk ved særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer for at sikre, at investorer i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer modtager tilbagebetaling på obligationens forfaldsdato. Automatisk fremskyndelse af tilbagebetalingen ved udsteders misligholdelse kan forstyrre prioritetsrækkefølgen af dem, der har investeret i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, og derfor er det vigtigt at sikre, at investorer i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer modtager tilbagebetaling i overensstemmelse med den kontraktbestemte tidsplan og også i tilfælde af misligholdelse. Afsondring i tilfælde af konkurs er derfor direkte knyttet til "dual recourse"-mekanismen og bør derfor også være et centralt kendetegn ved rammebestemmelserne om særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

(15)  Et andet centralt kendetegn ved de gældende nationale rammebestemmelser for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer er det forhold, at aktiver, der tjener som sikkerhed, bør være af meget høj kvalitet for at sikre, at værdien af sikkerhedspuljen er tilstrækkelig til at dække alle betalingsforpligtelser i forbindelse med udestående obligationer. Sådanne sikkerhedspuljer kan bestå af eksponeringer mod myndigheder med beskatningsbeføjelser eller af fordringer med sikkerhed i fysiske aktiver af høj kvalitet. Aktiver af høj kvalitet har særlige kendetegn, som vedrører den fordring, der sikres, og det aktiv, som er stillet som sikkerhed for dem. Derfor bør der fastsættes generelle kvalitetsmæssige kendetegn for sikkerhedspuljer og disses sikkerhedsaktiver. Aktiver, som er opført i artikel 129, stk. 1, litra a)-g), i forordning (EU) nr. 575/2013, bør inden for en ramme for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer anses for at være egnede til at blive anvendt som sikkerhedsstillelse i sikkerhedspuljen og det samme bør gælde lån til offentlige virksomheder, der opererer under offentligt tilsyn eller en investeringsklassificering ("investment grade rating") udstedt af et udpeget ECAI. Andre dækkende aktiver, der er af tilsvarende høj kvalitet, kan også betragtes som egnede, forudsat at de opfylder de krav, der er fastsat i dette direktiv, herunder krav til den sikkerhedsstillelse, der ligger til grund for betalingsanmodningen. Det bør også stå medlemsstaterne frit for at udelukke aktiver inden for deres nationale regelsæt.

(15a)  Gældsinstrumenter, som er dækket af strategiske aktiver af betydning for vækst, innovation og bæredygtighed, som er mere risikobehæftede end statsobligationer og pantebreve og som ikke er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde, bør have mulighed for at være berettigede til en ny klasse af finansieringsinstrumenter benævnt "European Secured Notes" (ESN). Det er også nødvendigt at fastlægge sådanne rammer for at tage hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende for SMV-finansiering i Unionens økonomi. ESN-instrumenter kan udgøre et nyttigt supplerende instrument for banker til finansiering af realøkonomien.

(16)  Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer har særlige strukturelle træk, som tager sigte på at beskytte investor til enhver tid. De pågældende træk indebærer bl.a., at investorer i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer har et krav ikke blot i forhold til udstederen, men også i forhold til aktiver i en særlig sikkerhedspulje. Der bør fastsættes særlige krav til kvaliteten af aktiver, som kan medtages i puljen, for at sikre, at de pågældende aktiver er af høj kvalitet. De pågældende produktrelaterede strukturelle krav adskiller sig fra de tilsynsmæssige krav, som finder anvendelse på et kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Førstnævnte bør ikke fokusere på at sikre den udstedende institutions tilsynsmæssige sundhedstilstand, men snarere på at beskytte investorer ved at stille særlige krav til selve den særligt dækkede obligation og særligt dækkede realkreditobligation. Før at øge investorbeskyttelsen yderligere bør der i tillæg til det særlige krav om brug af aktiver af høj kvalitet i sikkerhedspuljen også fastsættes bestemmelser om de generelle krav til sikkerhedspuljens kendetegn. De pågældende krav bør omfatte særlige regler, som tager sigte på at beskytte sikkerhedspuljen, herunder regler om sikkerhedspuljeaktivernes adskillelse (bl.a. ved hjælp af en special purpose vehicle, en SPV) og stedlige placering for at sikre en grad af ensartethed, der tager højde for en tilstrækkelig udstrækning af risikodiversificeringen inden for rammerne af denne ensartethed og gør det lettere for investor at foretage en rimelig risikovurdering. Sikkerhedspuljerne bør til dette formål være enkle og gennemskuelige. Endvidere bør dette direktiv fastsætte kravene til risikoafbødning, uden at dette indskrænker medlemsstaternes ret til at supplere disse ved andre midler ▌. Beregningen af dækningen og betingelserne for at medtage derivatkontrakter i sikkerhedspuljen bør også defineres for at sikre, at sikkerhedspuljer er omfattet af fælles standarder for høj kvalitet i hele EU.

(17)  En række medlemsstater stiller allerede krav om, at en overvågningsansvarlig for sikkerhedspuljer varetager særlige opgaver i forhold til egnede aktivers kvalitet og sikrer overensstemmelse med nationale dækningskrav. For at harmonisere behandlingen af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i hele EU er det derfor vigtigt med en klar definition af de opgaver og ansvarsområder, som den overvågningsansvarlige for sikkerhedspuljer har, hvis der stilles krav om en sådan i de nationale rammebestemmelser. Kravet om en overvågningsansvarlig for sikkerhedspuljer fritager ikke de nationale kompetente myndigheder fra deres ansvar med hensyn til et særligt offentligt tilsyn.

(18)  Mindre kreditinstitutter støder på vanskeligheder, når de udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, da udfærdigelsen af programmer for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer ofte indebærer store startomkostninger. Likviditet er også af stor betydning på markeder for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, og den er stort set bestemt af mængden af udestående obligationer. Derfor bør det være tilladt, at to eller flere kreditinstitutter anvender fælles finansiering, således at mindre kreditinstitutter kan udstede særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Dette vil bane vej for, at flere kreditinstitutter puljer aktiver som sikkerhedsstillelse for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af et enkelt kreditinstitut, og fremme udstedelsen af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i de medlemsstater, hvor der ikke på indeværende tidspunkt findes veludviklede markeder. Det er vigtigt, at kravene til brug af aftaler om fælles finansiering sikrer, at aktiver, som sælges eller overføres ved hjælp af en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse i henhold til direktiv 2002/47/EF til de udstedende kreditinstitutter, opfylder kravene til aktivers egnethed og adskillelse af dækkende aktiver i henhold til EU-lovgivningen.

(20)  I forbindelse med denne type finansielle instrumenter er det væsentligt, at sikkerhedspuljen for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer er gennemsigtig, for gennemsigtighed gør det lettere at foretage sammenligninger, og investorerne får mulighed for at gennemføre den fornødne risikoevaluering. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF[14] omfatter regler om udarbejdelse, godkendelse og udsendelse af det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, der er beliggende i eller er aktivt i en medlemsstat. Nationale lovgivere og markedsdeltagere har som supplement til direktiv 2003/71/EF i tidens løb udviklet flere initiativer vedrørende de oplysninger, der skal gives til investorer i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Det er dog nødvendigt på EU-niveau at præcisere, hvilke fælles oplysninger investorer som minimum bør have adgang til, inden eller når de køber særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Medlemsstaterne bør kunne supplere disse minimumskrav med yderligere bestemmelser.

(21)  Mindskelse af den likviditetsrisiko, der er forbundet med instrumentet, indgår som et centralt led i foranstaltningerne til sikring af investorer i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Dette er af afgørende betydning for at kunne sikre rettidig tilbagebetaling af de forpligtelser, der er knyttet til den særligt dækkede obligation og særligt dækkede realkreditobligation. Der bør derfor indføres en likviditetsbuffer for sikkerhedspuljen for at tage højde for risikoen for likviditetsmangel, f.eks. i forbindelse med løbetids- eller rentemismatch, betalingsafbrydelser, risikosammenblanding, derivater og andre operationelle forpligtelser, som forfalder til betaling inden for programmet for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Likviditetsbufferen for sikkerhedspuljen adskiller sig fra de generelle likviditetskrav til kreditinstitutter i henhold til andre EU-retsakter, idet førstnævnte er direkte knyttet til sikkerhedspuljen og har til formål at mindske de særlige likviditetsrisici, der gør sig gældende for den. For at begrænse de reguleringsmæssige byrder bør medlemsstaterne kunne give mulighed for hensigtsmæssig interaktion med likviditetskrav, som er indført ved andre EU-retsakter eller national lovgivning, og som tager sigte på andre formål end likviditetsbufferen for sikkerhedspuljen. Medlemsstaterne bør derfor have mulighed for at beslutte, at kravet om en likviditetsbuffer for sikkerhedspuljen kun finder anvendelse, hvis der ikke stilles andre likviditetskrav til kreditinstituttet i henhold til EU-lovgivningen eller national lovgivning i den periode, som er omfattet af sådanne andre krav.

(22)  I en række medlemsstater er der udviklet innovative strukturer for løbetidsprofiler for at tage højde for potentielle likviditetsrisici, herunder løbetidsmismatch. Disse strukturer omfatter muligheden for at forlænge den på forhånd fastsatte løbetid for den særligt dækkede obligation og særligt dækkede realkreditobligation i en vis periode eller for at lade betalingsstrømmene fra aktiverne i sikkerhedspuljen gå direkte til indehaverne af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Forlængelser af løbetiden, hvor der stilles et alternativ til insolvens eller afvikling, giver kreditinstituttet mulighed for at afbøde brandudsalg og øge investorbeskyttelsen. Det er imidlertid vigtigt at definere de betingelser, hvorunder medlemsstaterne kan tillade sådanne strukturer, for at sikre, at strukturerne ikke bliver for komplicerede ▌. Det er også vigtigt at sikre, at kreditinstituttet ikke kan forlænge løbetiden efter eget forgodtbefindende. Løbetiden bør kun forlænges, når der indtræffer ubestridelige og klart definerede udløsende hændelser.

(23)  Kravet om et særligt offentligt tilsyn er et kendetegn for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i henhold til artikel 52, stk. 4, i direktiv 2009/65/EF. Nævnte direktiv omfatter dog hverken bestemmelser om et sådant tilsyns karakter og indhold eller om de myndigheder, der bør være ansvarlige for at foretage et sådant tilsyn. Det er derfor væsentligt at harmonisere de grundlæggende elementer i et sådant offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og at præcisere de opgaver og ansvarsområder, som påhviler de nationale kompetente myndigheder, der foretager tilsynet.

(24)  Tilsynet med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer adskiller sig fra tilsynet med kreditinstitutter i EU, og derfor bør medlemsstaterne kunne udpege andre nationale kompetente myndigheder til at varetage disse anderledes tilsynsmæssige opgaver end den, der fører overordnet tilsyn med kreditinstitutter. For at sikre konsekvens i det offentlige tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i hele EU er det dog nødvendigt at stille krav om, at de kompetente myndigheder, som foretager det offentlige tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, indgår i et tæt samarbejde med den kompetente myndighed, der fører overordnet tilsyn med kreditinstitutter.

(25)  Det offentlige tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer bør omfatte meddelelse til kreditinstitutter af tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Da kun kreditinstitutter bør have tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, og derfor bør godkendelse som kreditinstitut være en forudsætning for den pågældende tilladelse. Dette direktiv bør omfatte bestemmelser om de betingelser, hvorunder kreditinstitutter, som er godkendt i henhold til EU-lovgivningen, kan opnå tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, som er omfattet af et program for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

(26)  For så vidt angår tilladelsens omfang, så består et program for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer normalt af en sikkerhedspulje, der sikrer udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Forskellige udstedelser (med forskellige internationale identifikationsnumre for værdipapirer (ISIN-koder)) ▌.

(27)  For at sikre overholdelse af de krav, som stilles til kreditinstitutter, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, og for at sikre stort set ens behandling og overholdelse i hele EU bør der stilles krav til medlemsstaterne om at indføre bestemmelser vedrørende administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger, som er effektive, forholdsmæssige og har afskrækkende virkning.

(30)  For at kunne konstatere eventuelle overtrædelser i forbindelse med de krav, der stilles til udstedelse og markedsføring af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, bør de kompetente myndigheder, som foretager offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, tillægges de fornødne undersøgelsesbeføjelser og effektive mekanismer til at fremme indberetning af eventuelle eller faktiske overtrædelser. De pågældende mekanismer bør ikke have indvirkning på retten til forsvar for personer eller enheder, som påvirkes negativt af de pågældende beføjelser eller mekanismer.

(31)  De kompetente myndigheder, som foretager offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, bør også have beføjelse til at pålægge administrative sanktioner og vedtage andre administrative foranstaltninger for at sikre det størst mulige spillerum efter en overtrædelse og for at medvirke til at forhindre yderligere overtrædelser, uanset om sådanne foranstaltninger betragtes som en administrativ sanktion eller en anden administrativ foranstaltning i henhold til national lovgivning. Medlemsstaterne bør kunne fastsætte yderligere sanktioner og højere administrative økonomiske sanktioner end dem, der er foreskrevet i dette direktiv.

(32)  Den gældende nationale lovgivning om særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer er kendetegnet ved detaljeret regulering på nationalt plan og tilsyn med udstedelse af og programmer for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer for at sikre, at investorernes rettigheder i forhold til udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer til enhver tid respekteres. Det pågældende tilsyn omfatter løbende overvågning af programmets karakteristika, dækningskravene og sikkerhedspuljens kvalitet. Et passende omfang af investorinformation om rammebestemmelserne vedrørende udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer indgår som et væsentligt led i investorbeskyttelse. Det bør derfor sikres, at de kompetente myndigheder regelmæssigt offentliggør oplysninger om deres nationale foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv og om den måde, hvorpå de foretager offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

(33)  Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer markedsføres på indeværende tidspunkt i EU med nationale betegnelser og mærker, hvoraf nogle er veletablerede og andre ikke er det. ▌Det forekommer derfor hensigtsmæssigt at give kreditinstitutter, som udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i EU, mulighed for at anvende det særlige "European Covered Bond"-mærke ved salg af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer til investorer både i EU og i tredjelande på den betingelse, at de pågældende særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer opfylder kravene i dette direktiv. Hvis særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer også er i overensstemmelse med kravene i artikel 129 i forordning (EU) nr. 575/2013, bør kreditinstitutter have mulighed for at anvende mærket "European Covered Bonds (Premium)". Dette mærke, som angiver en særlig høj og velkendt kvalitet, kan vise sig attraktiv selv i lande med veletablerede nationale mærker. De to mærker af typen "European Covered Bond" gør det lettere for de pågældende investorer at vurdere kvaliteten af de særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og for dermed at gøre dem mere attraktive som investeringsinstrument både inden og uden for EU. Anvendelsen af disse mærker bør dog være fakultativ, og medlemsstaterne bør kunne beholde deres egne rammer for nationale betegnelser og mærkning sammen med "European Covered Bond"-mærkerne.

(34)  For at kunne vurdere anvendelsen af dette direktiv bør Kommissionen i tæt samarbejde med EBA overvåge udviklingen i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i EU og aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om niveauet af investorbeskyttelse og udviklingen på markederne for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Rapporten bør også fokusere på udviklingen i de aktiver, der udgør sikkerhed for udstedelsen af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, herunder medlemsstaternes mulighed for at tillade, at særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedes med henblik på at finansiere lån, som omfatter offentlige virksomheder.

(35)  Europa-Parlamentet understregede i sin beslutning af 4. juli 2017 med titlen "På vej til en paneuropæisk ramme for særligt dækkede obligationer", at hindringer for markedsadgang for udstedere i fremvoksende markeder for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer uden for EØS bør fjernes, ved at der sikres en ligelig behandling af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer fra udstedere i tredjelande, forudsat at deres retlige, institutionelle og tilsynsmæssige rammer underkastes en grundig ækvivalensvurdering foretaget af en kompetent EU-institution. De centrale principper i EU-retten bør tjene som et potentielt referencemærke for markederne for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer på globalt plan. Da markederne for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udvikler sig hurtigt i flere tredjelande, er det bydende nødvendigt at indføre en ækvivalensordning for tredjelande uden unødig forsinkelse. En indskrænkning af hindringerne for markedsadgang for tredjelandsudstedere af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer vil øge EU-investorernes valgmuligheder og adgang til langfristet finansiering såvel som fostre investeringer på tværs af grænserne. ▌

(36)  Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer er kendetegnet ved at have en på forhånd fastsat løbetid på flere år. Det er derfor nødvendigt at medtage overgangsforanstaltninger for at sikre, at særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer allerede udstedt den [OP: Please insert the date laid down in the second subparagraph of Article 32(1) of this Directive], ikke påvirkes.

(37)  Som følge af de ensartede rammebestemmelser, der indføres for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, bør beskrivelsen af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i artikel 52, stk. 4, i direktiv 2009/65/EF ændres. I direktiv 2014/59/EU defineres dækkede obligationer ved en henvisning til artikel 52, stk. 4, i direktiv 2009/65/EF, og da denne beskrivelse ændres, bør direktiv 2014/59/EU også ændres. For at undgå, at særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, som udstedes i overensstemmelse med artikel 52, stk. 4, i direktiv 2009/65/EF inden den [OP: Please insert the date laid down in the second subparagraph of Article 32(1) of this Directive], påvirkes, bør der fortsat henvises til de pågældende særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer som særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, eller de bør fortsat defineres som sådan, indtil de forfalder til betaling. Direktiv 2009/65/EF og 2014/59/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(38)  I henhold til den fælles politiske erklæring af 28. september 2011 fra medlemsstaterne og Kommissionen om forklarende dokumenter[15] har medlemsstaterne forpligtet sig til i tilfælde, hvor det er berettiget, at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter. I forbindelse med dette direktiv finder lovgiver, at fremsendelse af sådanne dokumenter er berettiget. Målene for dette direktiv kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af behovet for at etablere en fælles ramme for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, der sikrer, at de strukturelle træk ved særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i hele EU tilpasses de risikoprofiler, der ligger til grund for særbehandling i EU, og for at videreudvikle markederne for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i hele EU og fremme investeringer på tværs af grænserne bedre nås på EU-plan;

(39)  Målene for dette direktiv kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af behovet for at videreudvikle markederne for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer ▌og fremme investeringer på tværs af grænserne bedre nås på EU-plan; EU kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(40)  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001[16] og har afgivet udtalelse om...[17]

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

AFSNIT IGENSTAND, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1Genstand

Ved dette direktiv fastsættes der følgende investorbeskyttelsesregler om:

1)  krav vedrørende udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

2)  de strukturelle træk ved særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

3)  offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

4)  krav ▌om offentliggørelse i forbindelse med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

Artikel 2Anvendelsesområde

Dette direktiv finder anvendelse på særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af kreditinstitutter etableret i EU.

Artikel 3 Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

1)  "særligt dækket obligation og særligt dækket realkreditobligation": en gældforpligtelse udstedt under offentligt tilsyn i henhold til artikel 18 af et kreditinstitut eller et særligt realkreditinstitut, som er et "dual recourse"-instrument i henhold til artikel 4, som er konkursbeskyttet i henhold til artikel 5, for hvilken aktiverne i sikkerhedspuljen er opdelt i henhold til artikel 12, og som er dækket af egnede aktiver i henhold til artikel 6 eller 6a

2)  "program for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer": de aktiver og forpligtelser, der er omhandlet i artikel 15, samt kreditinstituttets aktiviteter i forbindelse med udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i henhold til ▌tilladelse givet i overensstemmelse med artikel 19

3)  "sikkerhedspulje": et klart defineret sæt af identificerbare aktiver, der sikrer betalingsforpligtelserne for udstederen af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, indtil den særligt dækkede obligations eller særligt dækkede realkreditobligations forfald, og som er omfattet af juridiske bestemmelser, der sikrer, at aktiverne i sikkerhedspuljen adskilles fra andre aktiver, der ihændehaves af kreditinstituttet, som udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, senest når der er indledt afviklings- eller insolvensbehandling over udstederen af de omhandlede obligationer

4)  "kreditinstitut": et kreditinstitut, som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 575/2013

5)  "særligt realkreditinstitut": et kreditinstitut, som:

a)  finansierer tilståede lån eller erhvervede fordringer ved udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

b)  ▌udelukkende har tilladelse til at yde realkreditlån og lån til den offentlige sektor og

c)  ikke har tilladelse til at modtage indlån, men kan modtage andre tilbagebetalingspligtige midler,

dog uden at dette berører accessoriske og supplerende aktiviteter, der er underlagt restriktioner og fastsat i medlemsstaternes nationale ret

6)  "automatisk fremskyndelse af en særligt dækket obligation og særligt dækket realkreditobligation": en situation, hvor en særligt dækket obligation og særligt dækket realkreditobligation ved insolvens eller afvikling af det kreditinstitut, som har udstedt den særligt dækkede obligation og særligt dækkede realkreditobligation, bliver øjeblikkeligt forfalden til betaling, og hvor investorerne i den særligt dækkede obligation og særligt dækkede realkreditobligation har et eksigibelt krav på udbetaling, som skal foretages tidligere end på den oprindelige forfaldsdato

7)  "markedsværdi": for fast ejendom, markedsværdi som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 76), i forordning (EU) nr. 575/2013

8)  "belåningsværdi": for fast ejendom, belåningsværdi som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 74), i forordning (EU) nr. 575/2013

▌ 10)  "primært aktiv": et dominerende aktiv i sikkerhedspuljen, som bestemmer sikkerhedspuljens karakter

11)  "substitutionsaktiv": et andet aktiv end de primære aktiver, som bidrager til dækningskravene

12)  "overdækning af sikkerhedsstillelse": hele det ved lov, frivilligt eller ved kontrakt fastsatte niveau for sikkerhedsstillelse, som er højere end dækningskravet i artikel 15, dog ikke andre nuværende eller kommende, supplerende garantier, som kan ydes i henhold til national ret og kan variere over tid

13)  "krav om match funding": regler om, at betalingsstrømmene mellem forpligtelser og aktiver, som forfalder til betaling, skal matches ved at sikre, at betalinger fra låntagere modtages forud for, at der foretages udbetalinger til investorer i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, og at de beløb, der modtages fra låntagerne, værdimæssigt mindst svarer til de udbetalinger, der skal foretages til investorerne i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

14)  "udgående nettopengestrøm": alle betalinger foretaget i en bestemt periode, herunder hovedstol og rentebetalinger samt betalinger i henhold til derivatkontrakter omfattet af programmet for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, netto af alle betalinger modtaget inden for samme periode for fordringer, der er knyttet til aktiver i sikkerhedspuljen

15)  "struktur med en løbetid, som kan forlænges": en mekanisme, som giver mulighed for at forlænge den på forhånd fastsatte løbetid for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i et vist tidsrum, og hvis en bestemt udløsningsmekanisme optræder

16)  "offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer": tilsyn med programmer for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, som sikrer overholdelse og håndhævelse af de krav, som stilles ved udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

17)  "særlig administrator": den person eller enhed, som er udpeget til at administrere et program for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i tilfælde af insolvens hos kreditinstituttet, som udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer under det pågældende program.

17a)  "opløsning": saneringsforanstaltninger som omhandlet i artikel 2, syvende led, i direktiv 2001/24/EF.

AFSNIT IISTRUKTURELLE TRÆK VED SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER OG SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER

Kapitel 1"Dual recourse" og afsondring i tilfælde af konkurs

Artikel 4"Dual recourse"

1.  Medlemsstaterne indfører regler, som gør investorer i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer berettigede til følgende krav:

a)  et krav i forhold til det kreditinstitut, som udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

b)  i tilfælde af insolvens eller afvikling af det kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, et prioriteret krav i forhold til hovedstolen og eventuelle påløbne renter af aktiver i sikkerhedspuljen

c)  i tilfælde af insolvens hos det kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, og hvis det i litra b) omhandlede prioriterede krav ikke kan opfyldes fuldt ud, et krav i forhold til det pågældende kreditinstituts insolvensbo, som er sidestillet med de krav, kreditinstituttets ældste usikrede kreditorer kan gøre gældende i henhold til den nationale lovgivning om rækkefølgen i almindelige insolvensprocedurer.

2.  De krav, der er omhandlet i stk. 1, begrænses til den fulde betalingsforpligtelse, som er knyttet til de særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

3.  Medlemsstaterne kan med henblik på stk. 1, litra c), indføre regler, som i tilfælde af insolvens hos et særligt realkreditinstitut, giver investorer i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer et krav, som er foranstillet det krav, det pågældende særlige realkreditinstituts almindelige usikrede kreditorer har i henhold til den nationale lovgivning om rækkefølgen i almindelige insolvensprocedurer, men som er efterstillet i forhold til andre privilegerede kreditorer.

Artikel 5Særligt dækkede obligationers og særligt dækkede realkreditobligationers afsondring i tilfælde af konkurs

Medlemsstaterne sikrer, at de betalingsforpligtelser, som er knyttet til de dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, ikke er omfattet af automatisk fremskyndelse ved insolvens eller afvikling af det kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

Kapitel 2Sikkerhedspulje og dækning

Afsnit IStøtteberettigede aktiver

Artikel 6

Dækkende aktiver for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer (præmie )

Medlemsstaterne stiller krav om, at særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer til enhver tid er sikret ved dækkende aktiver af høj kvalitet. Sådanne aktiver indbefatter alle de aktiver, der er omhandlet som egnede i artikel 129, stk. 1, litra a)-g), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Artikel 6aDækkende aktiver for almindelige særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

1.  Medlemsstaterne kan tillade udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, der er sikret ved kvalitetssikrede dækkende aktiver, men som ikke er betragtet som egnede i artikel 129, stk. 1, litra a)-g), i forordning (EU) nr. 575/2013. I så fald stiller medlemsstaterne krav om, at dækkende aktiver giver det kreditinstitut, der udsteder de særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, fordring på betaling af et klart fastlagt pengebeløb som anført i denne artikels stk. 2, og som er sikret ved aktiver, der er stillet som sikkerhed i henhold til stk. 3. Medlemsstaterne skal også kræve, at valget af dækkende aktiver mindsker sikkerhedspuljerisikoen som fastsat i stk. 4.

2.  Medlemsstaterne fastsætter regler for at sikre, at kravet om betaling i stk. 1 opfylder alle de følgende retlige krav:

a)  For hver fordring stilles der sikkerhed i form af aktiver, hvorom ejerskab og sikkerhedsrettigheder er indført i et offentligt register, eller som er et lån til en offentlig virksomhed som defineret i artikel 2, litra b), i Kommissionens direktiv 2006/111/EF.

b)  Hver fordring, som ikke er et lån til en offentlig virksomhed som defineret i artikel 2, litra b), i Kommissionens direktiv 2006/111/EF, er sikret ved pant i fast ejendom, behæftelse (charge), panterettighed (lien) eller anden garanti, og at hver enkelt af disse er eksigible.

c)  Pant i fast ejendom, behæftelsen (charge), panterettigheden (lien) eller garanti, der henvises til i litra b), gør det muligt for det kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, at modtage betaling af fordringen rettidigt og til en rimelig udgift.

Medlemsstaterne indfører med henblik på litra a) og b) regler, som sikrer omgående arkivering eller registrering af pant i fast ejendom, behæftelse (charge), panterettighed (lien) eller garantier tilknyttet aktiver i sikkerhedspuljen.

Medlemsstaterne drager med henblik på litra b) og c) omsorg for, at kreditinstitutter, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, vurderer, hvor eksigible fordringerne er såvel som den forventede længde af retlige procedurer, inden sådanne aktiver medtages i sikkerhedspuljen.

3.  Medlemsstaterne fastsætter regler for at sikre, at sikkerhedsaktiverne omhandlet i stk. 1 opfylder et af følgende krav:

a)  for fysiske aktiver, at det er muligt at fastslå enten markedsværdien eller belåningsværdien eller, i modsat fald, at aktivet kan værdiansættes efter regler fastsat af medlemsstaten

b)  for lån til en offentlig virksomhed, at virksomheden er underlagt offentligt tilsyn, eller at eksponeringen eller modparten er kreditvurderet som investeringsklassificeret (investment-grade) af et udpeget ECAI.

Medlemsstaterne stiller med henblik på de i litra a) omhandlede regler for værdiansættelse krav om, at det fysiske aktiv, der stilles som sikkerhed, værdiansættes af en uafhængig valuar, der besidder de fornødne kvalifikationer, evner og erfaring til at foretage værdiansættelse. Medlemsstaterne skal desuden fastsætte en værdiansættelsesmetodologi og -procedure, der er udformet således, at der opnås værdier, som er lig med eller mindre end den ukendte markeds- eller belåningsværdi af et aktiv på tidspunktet for indlemmelsen i sikkerhedspuljen.

4.  Medlemsstaterne sørger for den risikoreduktion, der er omhandlet i stk. 1, ved at pålægge følgende krav:

a)  Al sikkerhedsstillelse for aktiver i sikkerhedspuljen skal være tilstrækkeligt forsikret mod tab eller skade, og fordringen på forsikringsbeløbet skal være en del af substitutionsaktiverne i sikkerhedspuljen.

b)  De i stk. 3, litra a), omhandlede fysiske aktiver anvendes som sikkerhedsstillelse for fordringer på beløb fra sikkerhedspuljen, der højst udgør 70 % af deres værdi. Procentsatsen af værdien kan for fysiske aktiver som omhandlet i artikel 129, stk. 1, litra d)-g), i forordning nr. 575/2013 være højere, men den skal ikke overgå den maksimale procentsats gældende for denne type aktiv i førnævnte forordning. Værdien ansættes i overensstemmelse med de gældende regler som omhandlet i denne artikels stk. 3, på tidspunktet for den første finansiering af lånene med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

c)  Udlån til offentlige virksomheder som omhandlet i stk. 3, litra b), er anvendelige til sikkerhedspuljen til en nedsat sats, der finder anvendelse på deres nominelle beløb, og som ikke overstiger

– 80 % af eksponeringen, hvis modparten er underlagt offentligt tilsyn

– 60 % af eksponeringen, hvis modparten er underlagt en kreditvurdering foretaget af en ECAI, der ikke er under egen tærskel for investeringsklassifikation

d)  Aktiverne i sikkerhedspuljen skal være tilstrækkeligt detaljerede til at muliggøre risikospredning

e)  Sikkerhedspuljen skal være fri for væsentlige koncentrationer

EBA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som for hver klasse af primære aktiver, der indgår i en sikkerhedspulje, yderligere udspecificerer

a)  det mindste antal individuelle sikkerhedspuljeaktiver, som sikrer tilstrækkelig detaljegrad, jf. første afsnit, litra d),

b)  fravær af væsentlig koncentration, jf. første afsnit, litra e), som en procentdel af den samlede eksponering, der ikke må overskrides af en eksponering mod en enkelt låntager.

EBA fremsætter disse udkast til reguleringsmæssige standarder senest … [et år fra datoen for dette direktivs ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere dette direktiv ved at vedtage de reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i dette stykkes andet afsnit, i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikel 7Aktiver som befinder sig uden for EU

1.  Medlemsstaterne kan give kreditinstitutter, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, tilladelse til at medtage aktiver, som befinder sig uden for EU, i sikkerhedspuljen, jf. dog bestemmelsen i stk. 2.

2.  Hvis medlemsstaterne giver tilladelse til den medtagelse, der er omhandlet i stk. 1, sikrer de investorbeskyttelse ved at efterprøve, om de aktiver, der befinder sig uden for EU, opfylder alle kravene i artikel 6 eller artikel 6a. Medlemsstaterne drager omsorg for, at sikkerhedsstillelsen udgør et tilsvarende niveau af sikkerhed som sikkerhedsstillelse, der befinder sig inden for Unionen, og for at sådanne aktiver kan realiseres ved retslig håndhævelse på stort set samme måde som aktiver, der befinder sig inden for EU.

2a.  Medlemsstaterne tillader medtagelse i sikkerhedspuljer af aktiver, der befinder sig uden for Unionen, men inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, forudsat at disse aktiver opfylder kravene i artikel 6 eller artikel 6a i dette direktiv.

Artikel 8Koncerninterne puljestrukturer med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

Medlemsstaterne kan indføre regler om anvendelse, ved en koncernintern transaktion, af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af et kreditinstitut, der tilhører en koncern ("internt udstedte særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer"), som dækkende aktiver for den eksterne udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, som foretages af et andet kreditinstitut, der tilhører den samme koncern ("eksternt udstedte særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer"). Medlemsstaterne sikrer investorbeskyttelse ved som minimum at medtage følgende krav i de pågældende regler:

-a)  de internt udstedte særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer opfylder kravene i dette direktiv

a)  de internt udstedte særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer sælges til det kreditinstitut, der udsteder de eksternt udstedte særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

b)  de internt udstedte særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer er opført på balancen for det kreditinstitut, der udsteder de eksternt udstedte særlig dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer ▌

ba)  sikkerhedspuljen indeholder ikke internt udstedte særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer fra forskellige udstedere

c)  de eksternt udstedte særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer sælges til investorer i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer uden for koncernen

ca)  investorer i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, der agter at købe de eksternt udstedte særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, har fuld adgang til de investoroplysninger, der er fastsat i artikel 14 i dette direktiv, for så vidt angår alle internt udstedte særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i koncernen

d)  både de internt og de eksternt udstedte særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer opfylder betingelserne for kreditkvalitetstrin 1, jf. tredje del, afsnit II, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, og udgør egnede aktiver som omhandlet i artikel 6 eller 6a.

Artikel 9Fælles finansiering

1.  Medlemsstaterne tillader flere kreditinstitutter at yde fælles finansiering af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, forudsat at den i fællesskab finansierede særligt dækkede obligation/særligt dækkede realkreditobligation udstedes af et enkelt kreditinstitut ("det ledende institut").

Medlemsstaterne sikrer investorbeskyttelse ved at indføre regler, som regulerer salg eller overførsel i form af aftale om finansiel sikkerhedsstillelse i medfør af direktiv 2002/47/EF af lån og pant i fast ejendom, behæftelse (charge), panterettighed (lien) eller andre sammenlignelige sikkerhedsrettigheder fra det kreditinstitut, som har udstedt dem, til det kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. ▌

2.  Medlemsstaterne fastsætter regler, der begrænser fælles finansiering til anvendelsen af egnede dækkende aktiver, jf. artikel 6 eller artikel 6a, som dækkende aktiver i sikkerhedspuljen for det ledende instituts udstedelse af særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer. Medlemsstaterne sikrer, at alle indehavere af særligt dækkede obligationer i tilfælde af det ledende instituts insolvens eller afvikling har direkte regresret til alle aktiver i sikkerhedspuljen som fastsat i artikel 4, stk. 1, litra b), og en restfordring over for det ledende institut som fastsat i artikel 4, stk. 1, litra c). Medlemsstaterne kan fastsætte regler for de resterende investorers fordringer over for kreditinstitutter, som har bidraget til den fælles finansiering af sikkerhedspuljen, hvis det ledende instituts insolvensbo er utilstrækkeligt.

2a.  Medlemsstaterne sikrer, at særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, der finansieres i fællesskab, er underlagt alle gældende regler for offentligt tilsyn med sådanne obligationer.

Artikel 10Sikkerhedspuljens sammensætning

1.  Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser, der sikrer en tilstrækkelig grad af ensartethed blandt aktiverne i sikkerhedspuljen, således at de stort set er ens for så vidt angår typen af sikkerhedsstillelse, der ligger til grund for fordringerne i sikkerhedspuljen. For så vidt angår de i artikel 6 omhandlede aktiver anses en sikkerhedspulje for tilstrækkeligt ensartet, hvis dens primære aktiver tilhører en af følgende tre grupper:

– aktiver overensstemmende med artikel 129, stk. 1, litra a) til c), i forordning (EU) nr. 575/2013

– aktiver overensstemmende med artikel 129, stk. 1, litra d) til f), i forordning (EU) nr. 575/2013

– aktiver overensstemmende med artikel 129, stk. 1, litra g), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Medlemsstaterne tillader flere adskilte ensartede sikkerhedspuljer alt efter den relevante klasse af primære aktiver. Denne artikel gælder ikke offentlige kreditaktiver, derivatkontrakter eller substitutionsaktiver, som indgår i sikkerhedspuljen.

2.  EBA overvåger de forskellige former for praksis på det område, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, og udsteder i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 retningslinjer for anvendelsen af denne artikel.

Artikel 11Derivatkontrakter i sikkerhedspuljen

1.  Medlemsstaterne sikrer ▌, at derivatkontrakter medtages i sikkerhedspuljen. De sikrer endvidere, når derivater indgår i sikkerhedspuljen, at følgende krav som minimum er opfyldt:

a)  derivatkontrakterne medtages i sikkerhedspuljen udelukkende med henblik på afdækning af risici; værdiansættelsen heraf beregnes på grundlag af nettolikviditeten

b)  derivatkontrakterne er tilstrækkeligt dokumenteret

c)  derivatkontrakterne er adskilt i overensstemmelse med artikel 12

d)  derivatkontrakterne kan ikke opsiges ved insolvens eller afvikling af det kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

e)  derivatkontrakterne er i overensstemmelse med de regler, der er indført i henhold til stk. 2.

2.  Medlemsstaterne indfører med henblik på at sikre overholdelse af kravene i stk. 1 regler vedrørende derivatkontrakter i sikkerhedspuljer, der som minimum omfatter:

a)  udvælgelseskriterierne for afdækningsmodparterne

c)  den nødvendige dokumentation, som skal tilvejebringes i forbindelse med derivatkontrakter.

Artikel 12Adskillelse af aktiver i sikkerhedspuljen

Medlemsstaterne fastsætter regler for adskillelsen af aktiver i sikkerhedspuljen. Disse regler skal omfatte følgende krav:

a)  alle aktiver i sikkerhedspuljen kan til enhver tid identificeres af det kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

b)  adskillelse af alle aktiver i sikkerhedspuljen gennemtvinges senest umiddelbart efter insolvens for eller afvikling af det kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer ▌

c)  alle aktiver i sikkerhedspuljen er beskyttet mod krav fra tredjemand, og aktiverne indgår ikke som en del af insolvensboet for det kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, før det prioriterede krav, jf. artikel 4, stk. 1, litra b), er opfyldt.

Aktiverne i sikkerhedspuljen omfatter med henblik på første afsnit sikkerhedsstillelse modtaget i forbindelse med derivatkontraktpositioner.

Artikel 13Overvågningsansvarlig for sikkerhedspuljer

1.  Medlemsstaterne kan stille krav om, at et kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, udpeger en overvågningsansvarlig for sikkerhedspuljer til løbende at overvåge sikkerhedspuljen med hensyn til kravene i artikel 6-12 og artikel 14-17.

2.  Hvis medlemsstaterne anvender den mulighed, der er omhandlet i stk. 1, indfører de regler, der som minimum omfatter følgende aspekter:

a)  udpegning og afskedigelse af den overvågningsansvarlige for sikkerhedspuljer

b)  udvælgelseskriterier for den overvågningsansvarlige for sikkerhedspuljer

c)  den rolle og de pligter, som påhviler den overvågningsansvarlige for sikkerhedspuljer, herunder i tilfælde af insolvens eller afvikling af det kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

d)  kravet om at foretage indberetning til den kompetente myndighed, der er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 2

e)  adgangsretten til de oplysninger, der er nødvendige for at varetage de pligter, som påhviler den overvågningsansvarlige for sikkerhedspuljer.

3.  Overvågningsansvarlige for sikkerhedspuljer er adskilt fra og uafhængige af det kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, og det pågældende kreditinstituts revisor. De kompetente myndigheder, som er udpeget ifølge artikel 18, stk. 2, kan dog efter sagsindividuelt skøn tillade, at det kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, selv overvåger sin sikkerhedspulje.

4.  Hvis medlemsstaterne anvender den mulighed, der er omhandlet i stk.1, underretter de EBA herom.

Artikel 14Investorinformation

1.  Medlemsstaterne sikrer, at kreditinstitutter, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, tilvejebringer oplysninger om programmer for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, som er tilstrækkeligt detaljerede til, at investorerne kan vurdere det pågældende programs profil og risici og udvise due diligence.

2.  Medlemsstaterne sikrer med henblik på stk. 1, at oplysningerne gives til investorer som minimum hvert halve år, og at de som minimum omfatter følgende oplysninger om porteføljen:

a)  værdien af sikkerhedspuljen og udestående særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

b)  den geografiske fordeling og typen af aktiver i sikkerhedspuljen, deres lånstørrelse og værdiansættelsesmetode

c)  nærmere oplysninger om risici i forbindelse med renter, valuta, kredit, marked og likviditet

d)  løbetidsstrukturen for aktiver i sikkerhedspuljen og særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, herunder et overblik over udløsningsmekanismen for løbetidsforlængelse, hvis relevant

e)  niveauerne for dækningskrav og -mulighed, herunder lovpligtig, kontraktbaseret og frivillig overdækning af sikkerhedsstillelse

f)  procentdelen af lån, der har været i restance i over 90 dage.

Medlemsstaterne sikrer, at oplysningerne gives til investorer på aggregeret grundlag. ▌

3.  Medlemsstaterne sikrer investorbeskyttelse ved at stille krav til kreditinstitutter, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, om at offentliggøre de oplysninger, der stilles til rådighed for investorer i overensstemmelse med stk. 1 og 2, på deres websted. Medlemsstaterne fastsætter, at elektronisk adgang til disse oplysninger udgør tilstrækkelig efterlevelse af denne artikel.

Afsnit IIDæknings- og likviditetskrav

Artikel 15Dækningskrav

1.  Medlemsstaterne sikrer investorbeskyttelse ved at stille krav om, at programmer for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer til enhver tid som minimum opfylder følgende dækningskrav:

a)  summen af alle betalingsfordringer på aktiverne i sikkerhedspuljen skal til enhver tid svare til mindst summen af alle betalingsforpligtelser, som vedrører de tilhørende særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, herunder pligt til at betale hovedstol og påløbne renter af udestående særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og omkostninger forbundet med vedligeholdelse og forvaltning af et program for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, er dækket af aktiverne i sikkerhedspuljen

b)  beregningen af dækningskravet sikrer, at:

i)  den samlede nominelle værdi af alle aktiver i sikkerhedspuljen, bortset fra aktiver, som er derivater, som minimum svarer til den samlede nominelle værdi af de udestående særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer ("nominel hovedstol") og

ii)  aktiver og passiver som følge af derivater ansættes på grundlag af nettolikviditeten

c)  følgende aktiver i sikkerhedspuljen bidrager til at opfylde dækningskravet:

i)  primære aktiver

ii)  substitutionsaktiver

iii)  likvide aktiver, som ihændehaves i overensstemmelse med artikel 16

iv)  kontantbetalinger modtaget fra derivatkontrakter, der indgår i sikkerhedspuljen

v)  lovpligtig overdækning af sikkerhedsstillelse

d)  usikrede krav bidrager ikke til dækningen, hvis misligholdelse anses for at have fundet sted i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Medlemsstaterne kan med henblik på første afsnit, litra a), tillade beregning af et engangsbeløb for udgifter affødt af vedligeholdelse og forvaltning af et program for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

Medlemsstaterne kan med henblik på første afsnit, litra b), tillade andre beregningsprincipper, forudsat at de ikke medfører en højere beregning af dækningsniveauet end det, der beregnes i henhold til nominalprincippet.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at beregningen af dækning og beregningen af forpligtelser baseres på den samme metode.

Artikel 16Krav om likviditetsbuffer for sikkerhedspuljen

1.  Medlemsstaterne sikrer investorbeskyttelse ved at stille krav om, at sikkerhedspuljen til enhver tid omfatter en likviditetsbuffer sammensat af likvide aktiver, der er tilgængelige til dækning af udgående nettopengestrømme i forbindelse med programmet for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

2.  Likviditetsbufferen for sikkerhedspuljen skal dække udgående nettopengestrømme i 180 kalenderdage, undtagen i de stressperioder, der er defineret i artikel 3, nr. 11), i delegeret forordning (EU) nr. 2015/61.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at den likviditetsbuffer for sikkerhedspuljen, der er omhandlet i stk. 1, består af følgende typer aktiver:

a)  aktiver, der opfylder betingelserne for aktiver på niveau 1, niveau 2A og niveau 2B i henhold til artikel 10, 11 og 12 i delegeret forordning (EU) 2015/61, værdiansat i overensstemmelse med nævnte delegerede forordnings artikel 9 og adskilt i overensstemmelse med dette direktivs artikel 12

b)  eksponeringer mod kreditinstitutter ▌i overensstemmelse med artikel 129, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Med henblik på litra a) i afsnit 1 skal medlemsstaterne sikre, at selvudstedte særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer ikke indgår i sikkerhedspuljens likviditetsbuffer.

Medlemsstaterne sikrer med henblik på første afsnit, litra b), at usikrede krav fra misligholdte eksponeringer i overensstemmelse med artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 ikke kan bidrage til likviditetsbufferen for sikkerhedspuljen.

3a.  Likvide aktiver i sikkerhedspuljens likviditetsbuffer må ikke indgå som opfyldelse af likviditetskravene som fastsat i delegeret forordning (EU) 2015/61.

4.  Uanset stk. 3a kan medlemsstaterne beslutte, at de likvide aktiver i sikkerhedspuljens likviditetsbuffer, som omhandlet i stk. 3, litra a), må indgå som opfyldelse af likviditetskravene, jf. delegerede forordning (EU) 2015/61, dog kun op til beløbet for de udgående nettopengestrømme i programmet for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Denne mulighed indskrænker dog ikke kravet om, at disse likvide aktiver i sikkerhedspuljens likviditetsbuffer holdes adskilt inden for programmet for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og, i tilfælde af udstederens afvikling eller insolvens, isoleret fra de likvide aktiver for så vidt angår de likviditetskrav, der er fastsat i delegeret forordning (EU) 2015/61.

5.  Medlemsstater drager for så vidt angår strukturer med løbetid, der kan forlænges, omsorg for, at likviditetskravene for tilbagebetaling af hovedstolen ajourføres efter en eventuel forlængelse af løbetiden, således at de altid passer til betalingsbehovene indtil det tidspunkt, hvor den sidste hovestol forfalder.

6.  Medlemsstaterne sikrer, at kravene i stk. 1 ikke finder anvendelse på særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, som er omfattet af krav om match funding.

Artikel 17Betingelser for strukturer med en løbetid, som kan forlænges

1.  Medlemsstaterne kan give tilladelse til udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer med strukturer med en løbetid, som kan forlænges, hvis investorbeskyttelse som minimum er sikret ved følgende:

a)  udløsningsmekanismerne for løbetidsforlængelse er fastsat ved kontrakt eller lov

b)  løbetiden kan kun forlænges i tilfælde af udstederens insolvens eller afvikling og med godkendelse fra den kompetente tilsynsmyndighed eller ved objektive finansielle udløsningsmekanismer fastsat i national ret

c)  de oplysninger, som gives til investor om løbetidsstrukturen, er tilstrækkelige til at sætte den pågældende i stand til at fastlægge risikoen ved den særligt dækkede obligation og særligt dækkede realkreditobligation, og omfatter en detaljeret beskrivelse af:

i)  udløsningsmekanismen for løbetidsforlængelse

ii)  konsekvenserne for løbetidsforlængelserne i tilfælde af insolvens eller afvikling af det kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

iii)  den rolle, som varetages af den kompetente myndighed, der er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 2, og af den særlige administrator med hensyn til løbetidsforlængelsen, hvis det er relevant

d)  den endelige forfaldsdato for den særligt dækkede obligation og særligt dækkede realkreditobligation kan til enhver tid fastsættes

e)  løbetidsforlængelsen påvirker ikke rækkefølgen for investorer i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

f)  løbetidsforlængelsen ændrer ikke de strukturelle træk ved den særligt dækkede obligation og særligt dækkede realkreditobligation for så vidt angår "dual recourse" som omhandlet i artikel 4 og afsondring i tilfælde af konkurs som omhandlet i artikel 5.

1a.  EBA udarbejder udkast til tekniske standarder, der yderligere udspecificerer de objektive finansielle udløsningsmekanismer, der er omhandlet i stk. 1, litra b), herunder objektive afprøvninger af disse mekanismer. EBA fremsætter disse udkast til reguleringsmæssige standarder senest … [et år fra datoen for dette direktivs ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere dette direktiv gennem vedtagelse af de i dette stykkes tredje afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

2.  Medlemsstater, som giver tilladelse til udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer med strukturer med en løbetid, som kan forlænges, underretter EBA om deres beslutning.

AFSNIT IIIOFFENTLIGT TILSYN MED SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER OG SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER

Artikel 18Offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

1.  Medlemsstaterne sikrer investorbeskyttelse ved at fastsætte, at udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer er omfattet af offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

2.  Medlemsstaterne udpeger med henblik på det offentlige tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, der er omhandlet i stk. 1, en eller flere kompetente myndigheder. De underretter Kommissionen og EBA om de pågældende udpegede myndigheder og angiver en eventuel opdeling af funktioner og pligter.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til stk. 2, overvåger udstedelsen af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer med henblik på at vurdere, hvorvidt de krav, der er fastsat i de nationale bestemmelser til gennemførelse af dette direktiv, er opfyldt.

4.  Medlemsstaterne sikrer, at kreditinstitutter, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, registrerer alle deres transaktioner i forbindelse med programmet for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og råder over tilstrækkelige og passende dokumentationssystemer og -processer.

5.  Medlemsstaterne sikrer endvidere, at der er truffet passende foranstaltninger, som gør det muligt for de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til stk. 2, at indhente de oplysninger, der er nødvendige for at vurdere, hvorvidt kravene i de nationale bestemmelser til gennemførelse af dette direktiv, er opfyldt, undersøge eventuel manglende opfyldelse de pågældende krav og pålægge administrative sanktioner og afhjælpende foranstaltninger i overensstemmelse med de nationale bestemmelser til gennemførelse af artikel 23.

6.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til stk. 2, har den ekspertise, de ressourcer, den operationelle kapacitet, de beføjelser og den uafhængighed, der er påkrævet for at varetage de funktioner, der er forbundet med offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

Artikel 19Tilladelse til programmer for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

1.  Medlemsstaterne sikrer investorbeskyttelse ved at stille krav om, at der skal indhentes tilladelse til et program for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, inden der udstedes særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer under det pågældende program. Medlemsstaterne tillægger de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 2, beføjelse til at give sådanne tilladelser.

2.  Medlemsstaterne fastsætter kravene til den tilladelse, der er omhandlet i stk. 1, herunder som minimum følgende:

a)  en passende driftsplan for udstedelsen af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

b)  passende politikker, processer og metoder, som tager sigte på investorbeskyttelse, og som omfatter godkendelse, ændring, fornyelse og genfinansiering af lån, som indgår i sikkerhedspuljen

c)  ledere og medarbejdere, som udelukkende beskæftiger sig med programmet for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, og som har tilstrækkelige kvalifikationer og tilstrækkelig viden i forhold til udstedelsen af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og forvaltningen af programmet for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

d)  en administrativ opsætning af sikkerhedspuljen, som opfylder kravene i de nationale bestemmelser til gennemførelse af dette direktiv.

Artikel 20Offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i forbindelse med insolvens og afvikling

1.  De kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 2, samarbejder med afviklingsmyndigheden i tilfælde af afvikling af et kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, for at sikre bevaring af de rettigheder og interesser, som investorerne i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer har, herunder ved som minimum at kontrollere den løbende og kompetente forvaltning af programmet for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer under afviklingsprocessen.

2.  Medlemsstaterne kan bestemme, at der skal udpeges en særlig administrator i tilfælde af insolvens hos et kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, for at sikre bevaring af de rettigheder og interesser, som investorerne i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer har, herunder ved som minimum at kontrollere den løbende og kompetente forvaltning af programmet for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer under insolvensprocessen.

Hvis medlemsstaterne benytter sig af den pågældende mulighed, stiller de krav om, at de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 2, skal godkende udpegning og afskedigelse af den særlige administrator.

3.  Hvis medlemsstaterne bestemmer, at der skal udpeges en særlig administrator i henhold til stk. 2, vedtager de regler om den pågældende særlige administrators opgaver og ansvarsområder, herunder som minimum i forhold til at:

a)  afvikle de forpligtelser, der er knyttet til de særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

b)  forvalte og realisere aktiver i sikkerhedspuljen, herunder at overføre dem sammen med forpligtelser i tilknytning til særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer til et andet kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

c)  gennemføre de juridiske transaktioner, som er nødvendige for behørig forvaltning af sikkerhedspuljen, for løbende overvågning af dækningen af de forpligtelser, der er knyttet til de særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, for indledning af procedurer med henblik på at inddrive aktivværdier i sikkerhedspuljen og for overførsel af de aktiver, der er tilbage, når alle forpligtelser i tilknytning til særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer er opfyldt, til insolvensboet for det kreditinstitut, der har udstedt de særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

4.  Medlemsstaterne sikrer koordinering og udveksling af oplysninger med henblik på insolvens- eller afviklingsprocessen mellem de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 2, den særlige administrator, hvis en sådan administrator er udpeget, og afviklingsmyndigheden.

Artikel 21Rapportering til de kompetente myndigheder

1.  Medlemsstaterne sikrer investorbeskyttelse ved at stille krav om, at kreditinstitutter, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, skal indberette de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, om programmer for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer til de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 2. Indberetningen foretages regelmæssigt og efter anmodning fra de kompetente myndigheder. Medlemsstaterne fastsætter regler om hyppigheden af den regelmæssige indberetning.

2.  De indberetningsforpligtelser, der skal fastsættes i henhold til stk. 1, omfatter de oplysninger, der som minimum skal gives om følgende krav i forbindelse med programmet for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer:

a)  "dual recourse" i overensstemmelse med artikel 4

b)  den særligt dækkede obligation og særligt dækkede realkreditobligations afsondring i tilfælde af konkurs i overensstemmelse med artikel 5

c)  aktivernes egnethed og krav i forbindelse med sikkerhedspuljer i overensstemmelse med artikel 6-11

d)  adskillelse af aktiver i sikkerhedspuljen i overensstemmelse med artikel 12

e)  den funktion, som den overvågningsansvarlige for sikkerhedspuljer har, i overensstemmelse med artikel 13

f)  krav om investorinformation i overensstemmelse med artikel 14

g)  dækningskrav i overensstemmelse med artikel 15

h)  likviditetsbufferen for sikkerhedspuljen i overensstemmelse med artikel 16

i)  betingelserne for strukturer med en løbetid, som kan forlænges, i overensstemmelse med artikel 17.

3.  Medlemsstaterne fastsætter regler om den indberetning af kravene i stk. 2, som de kreditinstitutter, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, skal foretage til den kompetente myndighed, der er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 2, i tilfælde af insolvens eller afvikling af et kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

Artikel 22Kompetente myndigheders beføjelser med henblik på offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

1.  Medlemsstaterne sikrer investorbeskyttelse ved at tillægge de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 2, alle de tilsyns-, undersøgelses- og sanktionsbeføjelser, der er nødvendige for føre offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

2.  De beføjelser, der er omhandlet i stk. 1, omfatter følgende:

a)  beføjelse til at give eller at afslå at give tilladelser i henhold til artikel 19

b)  beføjelse til regelmæssigt at revidere programmet for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer med henblik på at vurdere, om det er i overensstemmelse med dette direktiv

c)  beføjelse til at foretage stedlige og ikke-stedlige inspektioner

d)  beføjelse til at pålægge administrative sanktioner eller bøder og afhjælpende foranstaltninger i overensstemmelse med de nationale bestemmelser til gennemførelse af artikel 23

e)  beføjelse til at vedtage og gennemføre tilsynsmæssige retningslinjer vedrørende udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

Artikel 23Administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger

1.  Medlemsstaterne fastsætter regler om passende administrative sanktioner og afhjælpende foranstaltninger, der som minimum finder anvendelse i følgende situationer:

a)  et kreditinstitut har opnået tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer ved brug af urigtige erklæringer eller på anden ulovlig vis

b)  et kreditinstitut opfylder ikke længere de betingelser, hvorunder tilladelsen blev givet

c)  et kreditinstitut udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer uden at opnå tilladelse i overensstemmelse med bestemmelserne til gennemførelse af artikel 19

d)  et kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, opfylder ikke kravene i bestemmelserne til gennemførelse af artikel 4

e)  et kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, som ikke opfylder kravene i bestemmelserne til gennemførelse af artikel 5

f)  et kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, som ikke er sikret i overensstemmelse med bestemmelserne til gennemførelse af artikel 6 og artikel 6a

g)  et kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, som er sikret ved aktiver, der befinder sig uden for EU, i strid med kravene i bestemmelserne til gennemførelse af artikel 7

h)  et kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, sikrer særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i en koncernintern puljestruktur med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i strid med kravene i bestemmelserne til gennemførelse af artikel 8

i)  et kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, opfylder ikke betingelserne for fælles finansiering i bestemmelserne til gennemførelse af artikel 9

j)  et kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, opfylder ikke kravene til sikkerhedspuljens sammensætning i bestemmelserne til gennemførelse af artikel 10

k)  et kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, medtager derivatkontrakter i sikkerhedspuljen til andre formål end afdækning, og opfylder ikke kravene i bestemmelserne til gennemførelse af artikel 11

l)  et kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, opfylder ikke kravene om adskillelse af aktiver i sikkerhedspuljen i bestemmelserne til gennemførelse af artikel 12

m)  et kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, indberetter ikke oplysninger eller giver ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger i strid med bestemmelserne til gennemførelse af artikel 14

n)  et kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, undlader gentagne gange eller konsekvent at opretholde en likviditetsbuffer for sikkerhedspuljen i strid med bestemmelserne til gennemførelse af artikel 16

o)  et kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer med løbetid, der kan forlænges, opfylder ikke betingelserne for strukturer med en løbetid, som kan forlænges, i bestemmelserne til gennemførelse af artikel 17

p)  et kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, indberetter ikke oplysninger eller giver ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger i strid med bestemmelserne til gennemførelse af artikel 21, stk. 2, litra a)-i).

Medlemsstaterne kan beslutte ikke at fastsætte regler for administrative sanktioner eller andre administrative foranstaltninger for overtrædelser, der er omfattet af strafferetlige strafferammer i henhold til deres nationale ret. I sådanne tilfælde meddeler medlemsstaterne Kommissionen de relevante strafferetlige bestemmelser.

2.  De administrative sanktioner og øvrige administrative foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning ▌.

3.  Medlemsstaterne sikrer desuden, at administrative sanktioner og afhjælpende foranstaltninger gennemføres effektivt.

Artikel 25Samarbejdsforpligtelser

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 2, indgår i et tæt samarbejde med den kompetente myndighed, der fører overordnet tilsyn med kreditinstitutter i overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning, som finder anvendelse på de pågældende institutter.

2.  Medlemsstaterne sikrer endvidere, at de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 2, indgår i et tæt samarbejde med hinanden. Det pågældende samarbejde omfatter indbyrdes udveksling af oplysninger, som er relevante for de andre myndigheders varetagelse af tilsynsmæssige opgaver i henhold til nationale bestemmelser til gennemførelse af dette direktiv.

3.  Medlemsstaterne sikrer med henblik på stk. 2, andet punktum, at de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 2, varetager følgende:

a)  formidler alle relevante oplysninger efter anmodning fra en anden sådan kompetent myndighed

b)  formidler eventuelle væsentlige oplysninger til andre kompetente myndigheder i andre medlemsstater på eget initiativ.

4.  Medlemsstaterne sikrer også, at de kompetente myndigheder, der er omhandlet i stk. 1, samarbejder med EBA med henblik på dette direktiv.

5.  Oplysninger anses med henblik på denne artikel for at være væsentlige, hvis de på afgørende måde kan påvirke vurderingen af udstedelsen af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i en anden medlemsstat.

Artikel 26Midlertidige forskrifter

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 2, offentliggør følgende oplysninger på deres officielle websted:

a)  de nationale love, administrative bestemmelser og generelle retningslinjer, der er vedtaget i forhold til udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

b)  fortegnelsen over kreditinstitutter, der har tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

c)  fortegnelsen over de særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, der har mulighed for at anvende "European Covered Bond"-mærket og fortegnelsen over obligationer, der har mulighed for at anvende "European Covered Bond (Premium)"-mærket.

2.  De oplysninger, der offentliggøres i overensstemmelse med stk. 1, skal være tilstrækkeligt fyldestgørende til at muliggøre en meningsfuld sammenligning af de metoder, der benyttes af de kompetente myndigheder i de forskellige medlemsstater. Disse oplysninger opdateres for at tage højde for eventuelle ændringer.

3.  De kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 2, underretter med henblik på stk. 1, litra b) og c), på årsbasis EBA om fortegnelserne over kreditinstitutter og særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

AFSNIT IVMÆRKNING

Artikel 27Mærkning

Medlemsstaterne drager omsorg for, at "European Covered Bond"-mærket såvel som de oversatte versioner heraf på alle de officielle EU-sprog udelukkende anvendes på særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, som opfylder kravene i bestemmelserne til gennemførelse af dette direktiv.

Medlemsstaterne drager omsorg for, at mærket "European Covered Bond (Premium)" såvel som de oversatte versioner heraf på alle de officielle EU-sprog udelukkende anvendes på særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, som opfylder kravene i bestemmelserne til gennemførelse af dette direktiv i national ret og er i overensstemmelse med kravene i artikel 129 i forordning (EU) nr. 575/2013.

AFSNIT VÆNDRINGER AF EKSISTERENDE DIREKTIVER

Artikel 28Ændring af direktiv 2009/65/EF

I artikel 52, stk. 4, i direktiv 2009/65/EF foretages følgende ændringer:

1)  Første afsnit affattes således:

"Medlemsstaterne kan forhøje den i stk. 1, første afsnit, nævnte 5 %-grænse til højst 25 % for visse obligationer, hvis obligationerne udstedes inden den [OP: please insert the date laid down in the second subparagraph of Article 32(1) of this Directive + 1 day] og opfylder de krav, der er omhandlet i dette stykke i den udgave, der fandt anvendelse på udstedelsesdatoen, eller hvis obligationerne er omfattet af definitionen af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i overensstemmelse med artikel 3, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 20XX/XX*.

____________________________

*  [OP: Please insert reference to Directive (EU) …/… of the European Parliament and of the Council of … on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EU and Directive 2014/59/EU (OJ C […], […], p. […])]."

2)  Tredje afsnit udgår.

Artikel 29Ændring af direktiv 2014/59/EU

I artikel 2, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU affattes nr. 96) således:

"96)  "dækket obligation": et instrument som omhandlet i artikel 52, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF* i den udgave, som fandt anvendelse på udstedelsesdatoen, og udstedt inden den [OP: please insert the date laid down in the second subparagraph of Article 32(1) of this Directive + 1 day] eller en særligt dækket obligation og særligt dækket realkreditobligation som defineret i artikel 3, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 20XX/XX**

__________________________________

*  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).

**  [OP: Please insert reference to Directive (EU) …/… of the European Parliament and of the Council of … on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EU and Directive 2014/59/EU (OJ C […], […], p. […])]."

AFSNIT VIAFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 30Overgangsforanstaltninger

Medlemsstaterne sikrer, at særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedt inden den XX [OP: please insert the date laid down in the second subparagraph of Article 32(1) of this Directive + 1 day"], som opfylder kravene i artikel 52, stk. 4, i direktiv 2009/65/EF i den udgave, der fandt anvendelse på udstedelsesdatoen, ikke er omfattet af kravene i dette direktivs artikel 5-12 og artikel 15, 16, 17 og 19, men at der fortsat kan henvises til dem som særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i overensstemmelse med dette direktiv indtil deres forfaldsdato.

Denne artikels stk. 1 gælder også nye trancher eller løbende emissioner af serier af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, hvor datoen for den første udgivelse er før [OP: please insert the date laid down in the second subparagraph of Article 32(1) of this Directive + 1 day].

Artikel 31

Ækvivalens

1.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter til at supplere dette direktiv ved at fastslå, hvorvidt de juridiske, tilsynsmæssige og håndhævelsesmæssige ordninger i et tredjeland

a)  er ækvivalente med de krav, der er fastsat i Afsnit II, og med de tilsynsbeføjelser og -sanktioner, der er fastsat i Afsnit III, og

b)  finder konkret anvendelse og håndhæves på en retfærdig og ikkeforvridende måde, således at de sikrer virkningsfuldt tilsyn og effektivt håndhævelse i det pågældende tredjeland.

2.  Hvor Kommissionen har vedtaget en delegeret retsakt om ækvivalens i forhold til et tredjeland, som omhandlet i denne artikels stk. 1, anses en særligt dækket obligation/særligt dækket realkreditobligation for at have opfyldt de i Afsnit II fastsatte krav, når udstederen er etableret i det pågældende tredjeland.

3.  Kommissionen overvåger i samarbejde med EBA effektiviteten af de krav, der svarer til de i Afsnit II fastsatte krav, af tredjelande, for hvilke der er vedtaget en delegeret retsakt, og aflægger regelmæssigt rapport herom til Europa-Parlamentet og Rådet. Hvis rapporten afslører utilstrækkelig eller usammenhængende anvendelse af ækvivalenskravene fra tredjelandets myndigheders side, eller at tredjelandets lovgivning er væsentligt afvigende, træffer Kommissionen beslutning om eventuelt at inddrage anerkendelsen af ækvivalensen af det pågældende tredjelands retlige rammer. Såfremt Kommissionen tager skridt til at inddrage eller suspendere ækvivalensafgørelser, opstiller den en gennemskuelig procedure for inddragelses- eller suspensionsafgørelsen med det formål at skabe vished for markedet og understøtte den finansielle stabilitet.

Artikel 31aGennemgang og rapportering

1.  Senest den … [OP: please insert the date laid down in the second subparagraph of Article 32(1) of this Directive + 3 years] aflægger Kommissionen i tæt samarbejde med EBA rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af dette direktiv med hensyn til niveauet af investorbeskyttelse og udviklingen med hensyn til udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i EU, herunder:

a)  udviklingen i antallet af tilladelser til at udstede særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

b)  udviklingen i antallet af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedt i overensstemmelse med bestemmelserne til gennemførelse af dette direktiv og med artikel 129 i forordning (EU) nr. 575/2013

c)  udviklingen i aktiver til sikring af udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

d)  udviklingen i niveauet for overdækning af sikkerhedsstillelse

e)  grænseoverskridende investeringer i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, herunder indadgående og udadgående investeringer fra og til tredjelande

f)  udviklingen i udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer med strukturer med en løbetid, som kan forlænges

g)  en vurdering af, hvordan markederne for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer fungerer, og anbefalinger til yderligere tiltag.

2.  Senest den ... [to år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden] vedtager Kommissionen efter at have bestilt og modtaget en undersøgelse af emnet og efter samråd med EBA og ECB en rapport, der vurderer de risici, som foranlediges af løbetider, der kan forlænges, på særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer med sådanne strukturer. Der lægges særlig vægt på de risici, som gør sig gældende for investorer, der besidder sådanne obligationer i krisetider. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet denne undersøgelse og denne rapport, hvis hensigtsmæssigt ledsaget af et lovforslag.

3.  Senest den ... [to år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden] vedtager Kommissionen efter at have bestilt og modtaget en undersøgelse af emnet og efter samråd med EBA og ECB en rapport om muligheden for at indføre et "dual recourse"-instrument med betegnelse European Secured Notes (ESN). Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet denne undersøgelse og denne rapport, hvis hensigtsmæssigt ledsaget af et lovforslag.

4.  Medlemsstater fremsender med henblik på efterlevelse af stk. 1 senest den ... [OP: please insert the date laid down in the second subparagraph of Article 32(1) of this Directive + 2 years] oplysninger for så vidt angår litra a)-f) til Kommissionen.

Artikel 32Gennemførelse

1.  Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den [to be inserted – entry into force + 1 year] de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra den [to be inserted – same as first subparagraph + 1 day].

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 33Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 34Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

For Europa-Parlamentet  For Rådet

Formanden  Formanden

 • [1]  EUT C 382 af 23.10.2018, s. 2.
 • [2]  EUT C 367 af 10.10.2018, s. 56.
 • [3] * Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv. udgået tekst er markeret med symbolet ▌.
 • [4]   EUT C 382 af 23.10.2018, s. 2.
 • [5]   EUT C 367 af 10.10.2018, s. 56.
 • [6]   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).
 • [7]   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).
 • [8]   Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår likviditetsdækningskrav for kreditinstitutter (EUT L 11 af 17.1.2015, s. 1).
 • [9]   Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 12 af 17.1.2015, s. 1).
 • [10]   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190).
 • [11]   Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis henstilling af 20. december 2012 om kreditinstitutters finansiering (ESRB/2012/2) (2013/C 119/01).
 • [12]   "Report on EU covered bond frameworks and capital treatment" (2014).
 • [13]   "Report on covered bonds - Recommendations on harmonisation of covered bond frameworks in the EU" (2016), EBA-Op-2016-23.
 • [14]   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 64).
 • [15]   EUT C 369 af 17.12.2011, s. 14.
 • [16]   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).
 • [17]   EUT C […] af […], s. […].

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

Referencer

COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)

Dato for høring af EP

7.3.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

16.4.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

16.4.2018

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

JURI

27.3.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Bernd Lucke

31.5.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

10.9.2018

18.10.2018

 

 

Dato for vedtagelse

20.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

16

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Michel Reimon, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Pilar Ayuso, Helga Stevens

Dato for indgivelse

26.11.2018

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

34

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Helga Stevens

ENF

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Jeppe Kofod, Alex Mayer, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

16

-

EFDD

David Coburn

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang

1

0

EFDD

Marco Valli

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 10. december 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik