ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2014/59/ΕΕ

26.11.2018 - (COM(2018)0094 – C8‑0113/2018 – 2018/0043(COD)) - ***I

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Εισηγητής: Bernd Lucke


Διαδικασία : 2018/0043(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0390/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0390/2018
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2014/59/ΕΕ

(COM(2018)0094 – C8‑0113/2018 – 2018/0043(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0094),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 53 και 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0113/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 22ας Αυγούστου 2018[1],

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2018[2],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0390/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ[3]*

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2014/59/ΕΕ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 53 και 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας[4],

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής[5],

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το άρθρο 52 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[6] προβλέπει πολύ γενικές απαιτήσεις όσον αφορά τα διαρθρωτικά στοιχεία των καλυμμένων ομολόγων. Οι απαιτήσεις αυτές περιορίζονται στην ανάγκη έκδοσης των καλυμμένων ομολόγων από πιστωτικό ίδρυμα το οποίο έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος μέλος και υπόκειται σε ειδική δημόσια εποπτεία, καθώς και σε μηχανισμό διπλής προσφυγής. Τα εθνικά πλαίσια για τα καλυμμένα ομόλογα αντιμετωπίζουν τα ζητήματα αυτά και τα ρυθμίζουν πολύ πιο λεπτομερώς. Τα εθνικά αυτά πλαίσια περιέχουν επίσης άλλες διαρθρωτικές διατάξεις, ιδίως κανόνες σχετικά με τη σύνθεση των συνολικών στοιχείων κάλυψης, τα κριτήρια επιλεξιμότητας των στοιχείων ενεργητικού, τη δυνατότητα συγκέντρωσης στοιχείων ενεργητικού, τις υποχρεώσεις διαφάνειας και υποβολής αναφορών και τους κανόνες σχετικά με τον μετριασμό του κινδύνου ρευστότητας. Οι προσεγγίσεις των κρατών μελών όσον αφορά τη ρύθμιση διαφέρουν επίσης επί της ουσίας. Σε αρκετά κράτη μέλη, δεν υφίσταται ειδικό εθνικό πλαίσιο για τα καλυμμένα ομόλογα. Κατά συνέπεια, τα βασικά διαρθρωτικά στοιχεία με τα οποία πρέπει να είναι σύμφωνα τα καλυμμένα ομόλογα που εκδίδονται στην Ένωση δεν καθορίζονται ακόμη στο ενωσιακό δίκαιο.

(2)  Το άρθρο 129 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[7] προσθέτει επιπλέον προϋποθέσεις σε αυτές του άρθρου 52 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, για την εξασφάλιση προνομιακής αντιμετώπισης προληπτικής εποπτείας όσον αφορά κεφαλαιακές απαιτήσεις που δίνουν στα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία επενδύουν σε καλυμμένα ομόλογα τη δυνατότητα να διαθέτουν λιγότερο κεφάλαιο από ό,τι για την επένδυση σε άλλα στοιχεία ενεργητικού. Αν και οι επιπρόσθετες αυτές απαιτήσεις αυξάνουν το επίπεδο εναρμόνισης των καλυμμένων ομολόγων εντός της Ένωσης, εξυπηρετούν τον συγκεκριμένο σκοπό να καθοριστούν οι προϋποθέσεις για να υπάρχει τέτοια προνομιακή αντιμετώπιση για τους επενδυτές καλυμμένων ομολόγων, και δεν έχουν εφαρμογή εκτός του πλαισίου του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

(3)  Άλλες νομοθετικές πράξεις του ενωσιακού δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής[8], του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής[9] και της οδηγίας 2014/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[10], παραπέμπουν επίσης στον ορισμό της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, ως αναφορά για τον προσδιορισμό των καλυμμένων ομολόγων που μπορούν να επωφελούνται από την προνομιακή αντιμετώπιση που προβλέπουν οι εν λόγω πράξεις για τους επενδυτές σε καλυμμένα ομόλογα. Ωστόσο, η διατύπωση των εν λόγω πράξεων διαφέρει ανάλογα με τους σκοπούς και το αντικείμενό τους και, επομένως, ο όρος «καλυμμένα ομόλογα» δεν χρησιμοποιείται με συνέπεια.

(4)  Η αντιμετώπιση των καλυμμένων ομολόγων μπορεί να θεωρηθεί συνολικά εναρμονισμένη όσον αφορά τις προϋποθέσεις επένδυσης σε καλυμμένα ομόλογα. Υφίσταται, ωστόσο, έλλειψη εναρμόνισης στην Ένωση όσον αφορά τις προϋποθέσεις έκδοσης καλυμμένων ομολόγων, και αυτό έχει τουλάχιστον δύο συνέπειες. Πρώτον, μέσα που ενδέχεται να διαφέρουν ως προς τη φύση τους και το επίπεδο κινδύνου και προστασίας των επενδυτών τυγχάνουν ίσης προνομιακής αντιμετώπισης. Δεύτερον, οι διαφορές των διασφαλίσεων που παρέχουν οι εθνικοί κανόνες μπορεί να δημιουργήσουν κίνδυνο για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, σε περιπτώσεις που τα καλυμμένα ομόλογα, που παρουσιάζουν διαφορετικό επίπεδο προστασίας των επενδυτών, μπορούν να αγοραστούν σε όλη την Ένωση και να τύχουν της προνομιακής αντιμετώπισης προληπτικής εποπτείας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και σε άλλη ενωσιακή νομοθεσία.

(5)  Με την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών των εθνικών καθεστώτων, σε συνδυασμό με διαπιστωμένες βέλτιστες πρακτικές, θα εξασφαλιστεί η ομαλή και συνεχής ανάπτυξη αγορών καλυμμένων ομολόγων που λειτουργούν εύρυθμα στην Ένωση και θα περιοριστούν οι πιθανοί κίνδυνοι και τα τρωτά σημεία για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Με αυτή την εναρμόνιση βάσει αρχών θα πρέπει να καθιερωθεί μια κοινή βάση για την έκδοση όλων των καλυμμένων ομολόγων στην Ένωση. Για την εναρμόνιση, απαιτείται από όλα τα κράτη μέλη να καθιερώσουν πλαίσια για τα καλυμμένα ομόλογα, τα οποία αναμένεται να βοηθήσουν επίσης στη διευκόλυνση της ανάπτυξης των αγορών καλυμμένων ομολόγων στα κράτη μέλη όπου επί του παρόντος δεν υφίσταται τέτοια αγορά. Μια τέτοια αγορά θα εξασφαλίσει σταθερή πηγή χρηματοδότησης για τα πιστωτικά ιδρύματα που, στη βάση αυτή, θα είναι σε καλύτερη θέση να προσφέρουν οικονομικά προσιτά ενυπόθηκα δάνεια για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις και θα μπορούν να θέτουν στη διάθεση των επενδυτών ασφαλέστερες επενδύσεις.

(6)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου («ΕΣΣΚ») εξέδωσε σύσταση[11], με την οποία καλούνται οι εθνικές αρμόδιες αρχές και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών («EBA») να προσδιορίσουν τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τα καλυμμένα ομόλογα και να ενθαρρύνουν την εναρμόνιση των εθνικών πλαισίων. Συνιστά επίσης τον συντονισμό, από την EBA, των μέτρων που λαμβάνουν οι εθνικές εποπτικές αρχές, ιδίως σε σχέση με την ποιότητα και τον διαχωρισμό των συνολικών στοιχείων κάλυψης, την προστασία των καλυμμένων ομολόγων έναντι του κινδύνου πτώχευσης, τους κινδύνους ενεργητικού και παθητικού που επηρεάζουν τα συνολικά στοιχεία κάλυψης και τη δημοσιοποίηση της σύνθεσης των συνολικών στοιχείων κάλυψης. Με τη σύσταση καλείται επίσης η EBA να παρακολουθήσει τη λειτουργία της αγοράς των καλυμμένων ομολόγων με βάση τις βέλτιστες πρακτικές, όπως αυτές προσδιορίζονται από την EBA, για χρονικό διάστημα δύο ετών, ώστε να αξιολογηθεί η ανάγκη για νομοθετικά μέτρα, και να υποβάλει έκθεση στο ΕΣΣΚ και την Επιτροπή.

(7)  Η Επιτροπή εξέδωσε αίτημα για γνωμοδότηση προς την EBA, σύμφωνα με το άρθρο 503 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τον Δεκέμβριο του 2013.

(8)  Σε απάντηση τόσο στη σύσταση του ΕΣΣΚ, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, όσο και στο αίτημα για γνωμοδότηση της Επιτροπής, του Δεκεμβρίου 2013, η EBA δημοσίευσε έκθεση την 1η Ιουλίου 2014[12]. Στην εν λόγω έκθεση συνιστάται η περαιτέρω σύγκλιση των εθνικών νομικών, κανονιστικών και εποπτικών πλαισίων για τα καλυμμένα ομόλογα, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της ύπαρξης ενιαίας προνομιακής αντιμετώπισης των συντελεστών στάθμισης κινδύνου όσον αφορά τα καλυμμένα ομόλογα στην Ένωση.

(9)  Όπως προβλεπόταν από το ΕΣΣΚ, η EBA παρακολούθησε περαιτέρω τη λειτουργία της αγοράς για τα καλυμμένα ομόλογα με βάση τις βέλτιστες πρακτικές, όπως οριζόταν στην εν λόγω σύσταση, για δύο έτη. Σε αυτή τη βάση, η EBA παρέδωσε δεύτερη έκθεση σχετικά με τα καλυμμένα ομόλογα στο ΕΣΣΚ, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, στις 20 Δεκεμβρίου 2016[13]. Η έκθεση αυτή κατέληγε στο συμπέρασμα ότι θα είναι απαραίτητη η περαιτέρω εναρμόνιση, για την εξασφάλιση πιο συνεκτικών ορισμών, και η κανονιστική αντιμετώπιση των καλυμμένων ομολόγων στην Ένωση. Η έκθεση κατέληγε επίσης στο συμπέρασμα ότι η εναρμόνιση θα πρέπει να βασίζεται στις υφιστάμενες αγορές που λειτουργούν εύρυθμα σε ορισμένα κράτη μέλη.

(10)  Τα καλυμμένα ομόλογα κατά παράδοση εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα. Η εγγενής φύση του μέσου αυτού είναι να παρέχει χρηματοδότηση για δάνεια, και μία από τις βασικές δραστηριότητες των πιστωτικών ιδρυμάτων είναι να χορηγούν δάνεια σε μεγάλη κλίμακα. Αναλόγως, η ενωσιακή νομοθεσία για τη χορήγηση προτιμησιακής μεταχείρισης στα καλυμμένα ομόλογα απαιτεί να έχουν εκδοθεί τα ομόλογα αυτά από πιστωτικά ιδρύματα.

(11)  Με τη διατήρηση του δικαιώματος έκδοσης καλυμμένων ομολόγων αποκλειστικά στα πιστωτικά ιδρύματα διασφαλίζεται ότι ο εκδότης έχει τις απαραίτητες γνώσεις για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου που σχετίζεται με τα δάνεια στα συνολικά στοιχεία κάλυψης. Διασφαλίζεται επίσης ότι ο εκδότης υπόκειται σε κεφαλαιακές απαιτήσεις που ενισχύουν την προστασία των επενδυτών, στο πλαίσιο του μηχανισμού διπλής προσφυγής, ο οποίος παρέχει στους επενδυτές αξίωση τόσο έναντι του εκδότη των καλυμμένων ομολόγων όσο και έναντι των στοιχείων ενεργητικού που περιλαμβάνονται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης. Ως εκ τούτου, με τον περιορισμό του δικαιώματος έκδοσης καλυμμένων ομολόγων αποκλειστικά στα πιστωτικά ιδρύματα διασφαλίζεται ότι τα καλυμμένα ομόλογα παραμένουν ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εργαλείο χρηματοδότησης, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην προστασία των επενδυτών και στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα,  που αποτελούν σημαντικούς στόχους δημόσιας πολιτικής υπέρ του γενικού συμφέροντος. Αυτό θα είναι επίσης σύμφωνο με την προσέγγιση των εθνικών αγορών που λειτουργούν εύρυθμα, οι οποίες επιτρέπουν μόνο στα πιστωτικά ιδρύματα να εκδίδουν καλυμμένα ομόλογα.

(12)  Επομένως, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι μόνο τα πιστωτικά ιδρύματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, θα πρέπει να είναι σε θέση να εκδίδουν καλυμμένα ομόλογα, βάσει του ενωσιακού δικαίου. Ο κύριος σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να ρυθμίσει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να εκδίδουν καλυμμένα ομόλογα ως εργαλείο χρηματοδότησης, με τον καθορισμό των απαιτήσεων για τα προϊόντα και της ειδικής εποπτείας στην οποία υπόκεινται τα προϊόντα, ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών.

(13)  Η ύπαρξη μηχανισμού διπλής προσφυγής είναι βασική έννοια και στοιχείο πολλών υφιστάμενων εθνικών πλαισίων για τα καλυμμένα ομόλογα και αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο των καλυμμένων ομολόγων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 52 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Είναι, επομένως, αναγκαίο να διευκρινιστεί η έννοια αυτή, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι επενδυτές σε όλη την Ένωση έχουν απαίτηση τόσο έναντι του εκδότη των καλυμμένων ομολόγων όσο και επί των στοιχείων ενεργητικού που περιλαμβάνονται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης, υπό εναρμονισμένες προϋποθέσεις.

(14)  Η προστασία έναντι του κινδύνου πτώχευσης θα πρέπει επίσης να αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των καλυμμένων ομολόγων, ώστε να εξασφαλιστεί η εξόφληση των επενδυτών σε καλυμμένα ομόλογα κατά τη λήξη του ομολόγου. Η αυτόματη επίσπευση της εξόφλησης, σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης του εκδότη, μπορεί να διαταράξει την κατάταξη αυτών που έχουν επενδύσει σε καλυμμένα ομόλογα και, επομένως, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η εξόφληση των επενδυτών σε καλυμμένα ομόλογα σύμφωνα με το συμβατικό χρονοδιάγραμμα επίσης και σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης. Συνεπώς, η προστασία έναντι του κινδύνου πτώχευσης είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον μηχανισμό διπλής προσφυγής και θα πρέπει, επομένως, να αποτελεί επίσης βασικό χαρακτηριστικό του πλαισίου για τα καλυμμένα ομόλογα.

(15)  Άλλο βασικό χαρακτηριστικό των υφιστάμενων εθνικών πλαισίων για τα καλυμμένα ομόλογα είναι το γεγονός ότι τα στοιχεία ενεργητικού που χρησιμεύουν ως εγγύηση θα πρέπει να είναι πολύ υψηλής ποιότητας, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η αξία των συνολικών στοιχείων κάλυψης είναι επαρκής για την κάλυψη των υποχρεώσεων πληρωμής των ανεξόφλητων ομολόγων. Τα εν λόγω συνολικά στοιχεία κάλυψης θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ανοίγματα σε αρχές με φορολογικές εξουσίες ή απαιτήσεις που εξασφαλίζονται με ενσώματα περιουσιακά στοιχεία υψηλής ποιότητας. Τα στοιχεία ενεργητικού υψηλής ποιότητας έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη διασφάλιση της απαίτησης και με το στοιχείο ενεργητικού που λειτουργεί ως εξασφάλιση και τα καλύπτει. Είναι, επομένως, σκόπιμο να καθοριστούν τα γενικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των συνολικών στοιχείων κάλυψης και των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται ως εξασφάλιση. Τα στοιχεία ενεργητικού που απαριθμούνται στο άρθρο 129 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 θα πρέπει να θεωρούνται επιλέξιμα να χρησιμοποιούνται ως εξασφαλίσεις στα συνολικά στοιχεία κάλυψης, εντός πλαισίου για τα καλυμμένα ομόλογα, όπως και τα δάνεια προς δημόσιες επιχειρήσεις που τελούν υπό δημόσια εποπτεία ή διαθέτουν διαβάθμιση επενδυτικής κατηγορίας από καθορισμένο εξωτερικό οργανισμό πιστοληπτικής αξιολόγησης (ΕΟΠΑ). Άλλα στοιχεία κάλυψης παρόμοιας υψηλής ποιότητας θα μπορούσαν επίσης να θεωρηθούν επιλέξιμα, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγύηση που εξασφαλίζει την απαίτηση πληρωμής. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να είναι ελεύθερα να αποκλείουν στοιχεία ενεργητικού στα εθνικά τους πλαίσια.

(15 α)  Οι χρεωστικοί τίτλοι που καλύπτονται από στρατηγικά στοιχεία ενεργητικού σημαντικά για την ανάπτυξη, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα, και οι οποίοι ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από ό,τι το δημόσιο χρέος και τα ενυπόθηκα δάνεια και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να είναι επιλέξιμοι για μια νέα κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων με την ονομασία «ευρωπαϊκοί εξασφαλισμένοι τίτλοι» (ESN). Είναι επίσης αναγκαίο να θεσπιστεί ένα τέτοιο πλαίσιο ώστε να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της χρηματοδότησης των ΜΜΕ στην οικονομία της Ένωσης. Οι ESN ενδέχεται να αποτελέσουν χρήσιμο πρόσθετο μέσο για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας από τις τράπεζες.

(16)  Τα καλυμμένα ομόλογα έχουν συγκεκριμένα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά που αποσκοπούν στη διαρκή προστασία των επενδυτών. Τα εν λόγω χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την απαίτηση οι επενδυτές σε καλυμμένα ομόλογα να έχουν απαίτηση όχι μόνο έναντι του εκδότη, αλλά και επί στοιχείων ενεργητικού που περιλαμβάνονται σε ειδικά συνολικά στοιχεία κάλυψης. Για να εξασφαλιστεί ότι τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού είναι υψηλής ποιότητας, θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικές απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού που μπορούν να περιληφθούν στα συνολικά στοιχεία κάλυψης. Οι εν λόγω διαρθρωτικές απαιτήσεις που σχετίζονται με τα προϊόντα διαφέρουν από τις προληπτικές απαιτήσεις που ισχύουν για πιστωτικό ίδρυμα που εκδίδει καλυμμένα ομόλογα. Οι πρώτες δεν θα πρέπει να εστιάζονται στην εξασφάλιση της προληπτικής υγείας του εκδίδοντος ιδρύματος, αλλά να στοχεύουν στην προστασία των επενδυτών, μέσω της επιβολής ειδικών απαιτήσεων στο ίδιο το καλυμμένο ομόλογο. Πέρα από την ειδική απαίτηση χρήσης στοιχείων ενεργητικού υψηλής ποιότητας στα συνολικά στοιχεία κάλυψης, είναι επίσης σκόπιμο να ρυθμιστούν οι γενικές απαιτήσεις των χαρακτηριστικών των συνολικών στοιχείων κάλυψης, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών. Οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν ειδικούς κανόνες με στόχο την προστασία των συνολικών στοιχείων κάλυψης, συμπεριλαμβανομένων κανόνων σχετικά με τον διαχωρισμό (μεταξύ άλλων, και μέσω Οντότητας Ειδικού Σκοπού, ΟΕΣ) και την τοποθεσία των στοιχείων ενεργητικού που περιλαμβάνονται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης, ώστε να εξασφαλιστεί ένας βαθμός ομοιογένειας που θα επιτρέπει μια επαρκή διασπορά κινδύνου εντός των ορίων αυτής της ομοιογένειας, και να διευκολυνθεί η δίκαιη αξιολόγηση κινδύνου από τον επενδυτή. Για τον σκοπό αυτό, τα συνολικά στοιχεία κάλυψης θα πρέπει να είναι απλά και διαφανή. Επιπλέον, στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να καθοριστούν απαιτήσεις για τον μετριασμό του κινδύνου, υπό την επιφύλαξη του δικαιώματος των κρατών μελών να τις συμπληρώνουν με διάφορα μέσα ▌. Ο υπολογισμός της κάλυψης και των προϋποθέσεων υπό τις οποίες οι συμβάσεις παραγώγων μπορούν να περιληφθούν στα συνολικά στοιχεία κάλυψης θα πρέπει επίσης να καθοριστούν, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα συνολικά στοιχεία κάλυψης υπόκεινται σε κοινά υψηλά πρότυπα ποιότητας σε όλη την Ένωση.

(17)  Ορισμένα κράτη μέλη απαιτούν ήδη την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων από υπεύθυνο παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης όσον αφορά την ποιότητα των επιλέξιμων στοιχείων ενεργητικού και την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με εθνικές απαιτήσεις κάλυψης. Είναι επομένως σημαντικό, προκειμένου να εναρμονιστεί η αντιμετώπιση των καλυμμένων ομολόγων σε όλη την Ένωση, να καθοριστούν με σαφήνεια τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του υπευθύνου παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης, στις περιπτώσεις που αυτός απαιτείται από το εθνικό πλαίσιο. Η ύπαρξη υπεύθυνου παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης δεν αίρει τις υποχρεώσεις των αρμόδιων εθνικών αρχών όσον αφορά την ειδική δημόσια εποπτεία.

(18)  Τα μικρά πιστωτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την έκδοση καλυμμένων ομολόγων, καθώς η δημιουργία προγραμμάτων καλυμμένων ομολόγων συχνά συνεπάγεται υψηλό προκαταβολικό κόστος. Η ρευστότητα είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική στις αγορές καλυμμένων ομολόγων και καθορίζεται, σε μεγάλο βαθμό, από τον όγκο των ανεξόφλητων ομολόγων. Είναι, επομένως, σκόπιμο να επιτραπεί η κοινή χρηματοδότηση από δύο ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση καλυμμένων ομολόγων από μικρότερα πιστωτικά ιδρύματα. Αυτό θα έδινε δυνατότητα συγκέντρωσης στοιχείων ενεργητικού από αρκετά πιστωτικά ιδρύματα ως εξασφάλιση για καλυμμένα ομόλογα που έχουν εκδοθεί από ένα πιστωτικό ίδρυμα και θα διευκόλυνε την έκδοση καλυμμένων ομολόγων στα κράτη μέλη όπου δεν υφίστανται επί του παρόντος καλά αναπτυγμένες αγορές. Είναι σημαντικό οι απαιτήσεις για τη χρήση συμβάσεων κοινής χρηματοδότησης να εξασφαλίζουν ότι τα στοιχεία ενεργητικού που πωλούνται ή μεταβιβάζονται μέσω συμφωνίας παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας σύμφωνα με την οδηγία 2002/47/ΕΚ στα εκδίδοντα πιστωτικά ιδρύματα να πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας στοιχείων ενεργητικού και διαχωρισμού των στοιχείων κάλυψης, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης.

(20)  Η διαφάνεια των συνολικών στοιχείων κάλυψης που εξασφαλίζουν το καλυμμένο ομόλογο είναι σημαντικό μέρος του εν λόγω είδους χρηματοπιστωτικού μέσου, καθώς ενισχύει τη συγκρισιμότητα και δίνει στους επενδυτές τη δυνατότητα να προβούν στην απαραίτητη αξιολόγηση των κινδύνων. Η οδηγία 2003/71/ΕΚ[14] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περιλαμβάνει κανόνες για την κατάρτιση, την έγκριση και τη διανομή του ενημερωτικού δελτίου, που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που βρίσκεται ή λειτουργεί σε κράτος μέλος. Με την πάροδο του χρόνου, δρομολογήθηκαν συμπληρωματικά προς την οδηγία 2003/71/ΕΚ αρκετές πρωτοβουλίες από τους εθνικούς νομοθέτες και τους συμμετέχοντες στην αγορά σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται σε επενδυτές σε καλυμμένα ομόλογα. Είναι, ωστόσο, απαραίτητο να διευκρινιστεί σε επίπεδο Ένωσης το ελάχιστο κοινό επίπεδο πληροφόρησης στο οποίο θα πρέπει να έχουν πρόσβαση οι επενδυτές πριν ή κατά την αγορά καλυμμένων ομολόγων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα συμπλήρωσης των ελάχιστων αυτών απαιτήσεων με επιπλέον διατάξεις.

(21)  Βασικό στοιχείο της εξασφάλισης της προστασίας των επενδυτών σε καλυμμένα ομόλογα είναι ο περιορισμός του κινδύνου ρευστότητας του μέσου. Είναι σημαντικό για την εξασφάλιση της έγκαιρης αποπληρωμής των υποχρεώσεων που απορρέουν από το καλυμμένο ομόλογο. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί απόθεμα ασφαλείας ρευστότητας για τα συνολικά στοιχεία κάλυψης, με σκοπό την αντιμετώπιση κινδύνων έλλειψης ρευστότητας, όπως οι αναντιστοιχίες στη ληκτότητα και τα επιτόκια, οι διακοπές πληρωμών, οι κίνδυνοι επικάλυψης, τα παράγωγα και άλλες λειτουργικές υποχρεώσεις που λήγουν εντός του προγράμματος καλυμμένων ομολόγων. Το απόθεμα ασφαλείας ρευστότητας για τα συνολικά στοιχεία κάλυψης διαφέρει από τις γενικές απαιτήσεις ρευστότητας που επιβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με άλλες πράξεις του ενωσιακού δικαίου, καθώς το απόθεμα ασφαλείας ρευστότητας σχετίζεται άμεσα με τα συνολικά στοιχεία κάλυψης και αποσκοπεί στον περιορισμό συγκεκριμένων κινδύνων ρευστότητας. Για να ελαχιστοποιηθεί η κανονιστική επιβάρυνση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να επιτρέπουν τη δέουσα αλληλεπίδραση με τις απαιτήσεις ρευστότητας που προβλέπονται σε άλλες πράξεις του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου και εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς από το απόθεμα ασφαλείας ρευστότητας για τα συνολικά στοιχεία κάλυψης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν ότι το απόθεμα ασφαλείας ρευστότητας για τα συνολικά στοιχεία κάλυψης θα πρέπει να έχει εφαρμογή μόνο αν δεν επιβάλλεται άλλη απαίτηση ρευστότητας στο πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο κατά την περίοδο που καλύπτεται από αυτές τις άλλες απαιτήσεις.

(22)  Σε ορισμένα κράτη μέλη έχουν αναπτυχθεί καινοτόμες δομές για τα προφίλ ληκτότητας, με σκοπό την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων ρευστότητας, συμπεριλαμβανομένων των αναντιστοιχιών ληκτότητας. Οι εν λόγω δομές περιλαμβάνουν τη δυνατότητα επέκτασης της προγραμματισμένης ληκτότητας του καλυμμένου ομολόγου για ορισμένο χρονικό διάστημα ή τη δυνατότητα άμεσης μεταβίβασης των χρηματορροών από τα στοιχεία ενεργητικού που περιλαμβάνονται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης στους κατόχους καλυμμένων ομολόγων. Οι επεκτάσεις της ληκτότητας, όταν αποτελούν εναλλακτική λύση έναντι της αφερεγγυότητας ή της εξυγίανσης, δίνουν στα πιστωτικά ιδρύματα τη δυνατότητα να μετριάσουν τις βεβιασμένες πωλήσεις και να ενισχύσουν την προστασία των επενδυτών. Ωστόσο, είναι σημαντικό να καθοριστούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα κράτη μέλη μπορεί να επιτρέπουν τις εν λόγω δομές, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν είναι υπερβολικά σύνθετες. Είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα πιστωτικά ιδρύματα δεν μπορούν να επεκτείνουν τη ληκτότητα κατά τη διακριτική τους ευχέρεια και μόνο. Η ληκτότητα θα πρέπει να επεκτείνεται μόνο όταν συμβαίνουν αντικειμενικά και σαφώς καθορισμένα γεγονότα ενεργοποίησης.

(23)  Η ύπαρξη ειδικού πλαισίου δημόσιας εποπτείας είναι στοιχείο καθορισμού των καλυμμένων ομολόγων σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Ωστόσο, η εν λόγω οδηγία δεν καθορίζει τη φύση, το περιεχόμενο και τις αρχές που θα πρέπει να είναι υπεύθυνες για την άσκηση της εν λόγω εποπτείας. Είναι επομένως σημαντικό τα συστατικά στοιχεία της εν λόγω δημόσιας εποπτείας των καλυμμένων ομολόγων να είναι εναρμονισμένα και τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των αρμόδιων εθνικών αρχών που τα εκτελούν να καθορίζονται με σαφήνεια.

(24)  Καθώς η δημόσια εποπτεία των καλυμμένων ομολόγων διακρίνεται από την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να ορίζουν διαφορετικές αρμόδιες εθνικές αρχές στους διαφορετικούς αυτούς εποπτικούς ρόλους, αντί για την αρχή που ασκεί τη γενική εποπτεία του πιστωτικού ιδρύματος. Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η συνέπεια κατά την εφαρμογή της δημόσιας εποπτείας των καλυμμένων ομολόγων στην Ένωση, είναι απαραίτητο να υποχρεούνται οι αρμόδιες αρχές που ασκούν τη δημόσια εποπτεία των καλυμμένων ομολόγων να συνεργάζονται στενά με την αρμόδια αρχή που ασκεί τη γενική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων.

(25)  Η δημόσια εποπτεία των καλυμμένων ομολόγων θα πρέπει να συνεπάγεται τη χορήγηση άδειας στα πιστωτικά ιδρύματα για την έκδοση καλυμμένων ομολόγων. Δεδομένου ότι μόνο στα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να επιτρέπεται να εκδίδουν καλυμμένα ομόλογα, η απόκτηση άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος θα πρέπει να αποτελεί προαπαιτούμενο για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να συμπεριλάβει διατάξεις που να ρυθμίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, μπορούν να λάβουν άδεια για την άσκηση της δραστηριότητας έκδοσης καλυμμένων ομολόγων στο πλαίσιο προγράμματος καλυμμένων ομολόγων.

(26)  Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της άδειας, το πρόγραμμα καλυμμένων ομολόγων περιλαμβάνει κατά κανόνα συνολικά στοιχεία κάλυψης που εξασφαλίζουν την έκδοση των καλυμμένων ομολόγων. Διαφορετικές εκδόσεις (με διαφορετικούς διεθνείς αριθμούς αναγνώρισης τίτλων (ISIN)).

(27)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα που εκδίδουν καλυμμένα ομόλογα και προκειμένου να εξασφαλιστεί παρόμοια αντιμετώπιση και συμμόρφωση σε όλη την Ένωση, θα πρέπει να απαιτείται από τα κράτη μέλη να προβλέπουν διοικητικές κυρώσεις και λοιπά διοικητικά μέτρα που να είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά.

(30)  Για τον εντοπισμό πιθανών παραβάσεων των απαιτήσεων που αφορούν την έκδοση και την πώληση των καλυμμένων ομολόγων, οι αρμόδιες αρχές που ασκούν τη δημόσια εποπτεία των καλυμμένων ομολόγων θα πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες εξουσίες διερεύνησης και αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την ενθάρρυνση της αναφοράς πιθανών ή πραγματικών παραβάσεων. Οι εν λόγω μηχανισμοί θα πρέπει να τελούν υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων άμυνας κάθε προσώπου ή οντότητας που επηρεάζεται δυσμενώς από την άσκηση των εν λόγω εξουσιών και μηχανισμών.

(31)  Οι αρμόδιες αρχές που ασκούν τη δημόσια εποπτεία των καλυμμένων ομολόγων θα πρέπει επίσης να έχουν την εξουσία επιβολής διοικητικών κυρώσεων και θέσπισης άλλων διοικητικών μέτρων, με σκοπό την εξασφάλιση του ευρύτερου δυνατού πεδίου δράσης σε περίπτωση παράβασης και τη διευκόλυνση της πρόληψης περαιτέρω παραβάσεων, ανεξάρτητα από το αν τα μέτρα αυτά συνιστούν διοικητική κύρωση ή άλλο διοικητικό μέτρο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να προβλέπουν επιπλέον κυρώσεις, πέραν των προβλεπόμενων στην παρούσα οδηγία, και υψηλότερα επίπεδα διοικητικών χρηματικών προστίμων από τα προβλεπόμενα στην παρούσα οδηγία.

(32)  Οι υφιστάμενοι νόμοι σχετικά με τα καλυμμένα ομόλογα χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι υπόκεινται σε λεπτομερή ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο και σε εποπτεία της έκδοσης και των προγραμμάτων καλυμμένων ομολόγων, με σκοπό την εξασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων των επενδυτών ανά πάσα στιγμή όσον αφορά την έκδοση καλυμμένων ομολόγων. Η εποπτεία αυτή περιλαμβάνει τη συνεχή παρακολούθηση των χαρακτηριστικών του προγράμματος, τις απαιτήσεις κάλυψης και την ποιότητα των συνολικών στοιχείων κάλυψης. Ένα επαρκές επίπεδο πληροφόρησης των επενδυτών σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την έκδοση καλυμμένων ομολόγων είναι βασικό στοιχείο της προστασίας των επενδυτών. Είναι, επομένως, σκόπιμο να εξασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν τακτικά πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά μέτρα για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας και τον τρόπο άσκησης της δημόσιας εποπτείας των καλυμμένων ομολόγων.

(33)  Τα καλυμμένα ομόλογα διατίθενται επί του παρόντος στην Ένωση υπό εθνικά νομίσματα και σήματα, ορισμένα εκ των οποίων έχουν καθιερωθεί, ενώ κάποια άλλα όχι.▌Είναι, επομένως, λογικό τα πιστωτικά ιδρύματα που εκδίδουν καλυμμένα ομόλογα στην Ένωση να μπορούν να χρησιμοποιούν το σήμα «Ευρωπαϊκά Καλυμμένα Ομόλογα», κατά την πώληση καλυμμένων ομολόγων τόσο σε επενδυτές της Ένωσης όσο και σε επενδυτές τρίτων χωρών, υπό την προϋπόθεση τα εν λόγω καλυμμένα ομόλογα να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Εάν τα καλυμμένα ομόλογα είναι επίσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 129 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, θα πρέπει να παρέχεται στα πιστωτικά ιδρύματα η δυνατότητα να χρησιμοποιούν το σήμα «Ευρωπαϊκά Καλυμμένα Ομόλογα (Ανωτέρας Ποιότητας)». Το σήμα αυτό, το οποίο είναι δηλωτικό εξαιρετικά υψηλής και πλήρως κατανοητής ποιότητας μπορεί να είναι ελκυστικό ακόμη και σε κράτη μέλη με καθιερωμένα εθνικά σήματα. Τα δύο σήματα «Ευρωπαϊκά Καλυμμένα Ομόλογα» συμβάλλουν στο να γίνει πιο εύκολη για τους εν λόγω επενδυτές η αξιολόγηση της ποιότητας των καλυμμένων ομολόγων και, επομένως, να γίνουν πιο ελκυστικά ως επενδυτικοί φορείς τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης. Η χρήση των εν λόγω σημάτων θα πρέπει, ωστόσο, να είναι προαιρετική και τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να διατηρήσουν το δικό τους πλαίσιο εθνικού νομίσματος και σήμανσης, παράλληλα με τα σήματα «Ευρωπαϊκά Καλυμμένα Ομόλογα».

(34)  Για την αξιολόγηση της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί, σε στενή συνεργασία με την EBA, την ανάπτυξη των καλυμμένων ομολόγων στην Ένωση και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με το επίπεδο προστασίας των επενδυτών και την ανάπτυξη των αγορών καλυμμένων ομολόγων. Η έκθεση θα πρέπει επίσης να εστιάζεται στις εξελίξεις όσον αφορά τα στοιχεία ενεργητικού που εξασφαλίζουν την έκδοση καλυμμένων ομολόγων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας των κρατών μελών να επιτρέπουν την έκδοση καλυμμένων ομολόγων για τη χρηματοδότηση δανείων προς δημόσιες επιχειρήσεις.

(35)  Στο ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2017, με τίτλο «Προς ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο για τα καλυμμένα ομόλογα», το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισήμανε την ανάγκη άρσης των φραγμών πρόσβασης στην αγορά για τους εκδότες στις αναπτυσσόμενες αγορές καλυμμένων ομολόγων εκτός του ΕΟΧ, παρέχοντας ισότιμη μεταχείριση για τα καλυμμένα ομόλογα από εκδότες τρίτων χωρών υπό την προϋπόθεση ότι το νομικό, θεσμικό και εποπτικό περιβάλλον τους υποβάλλεται σε εξονυχιστική αξιολόγηση ισοδυναμίας από αρμόδιο θεσμικό όργανο της Ένωσης. Οι βασικές αρχές του δικαίου της Ένωσης θα πρέπει να χρησιμεύσουν ως πιθανό σημείο αναφοράς για τις αγορές καλυμμένων ομολόγων σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεδομένου ότι οι αγορές καλυμμένων ομολόγων αναπτύσσονται ταχέως σε πολλές τρίτες χώρες, είναι επιτακτική ανάγκη να θεσπιστεί ένα καθεστώς ισοδυναμίας για τρίτες χώρες χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Με τον περιορισμό των φραγμών πρόσβασης στην αγορά για τους εκδότες καλυμμένων ομολόγων από τρίτες χώρες, θα αυξηθούν οι δυνατότητες επιλογής και πρόσβασης των επενδυτών της Ένωσης σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και θα προαχθεί η ενίσχυση των διασυνοριακών επενδύσεων.▌

(36)  Τα καλυμμένα ομόλογα χαρακτηρίζονται από προγραμματισμένη ληκτότητα πολλών ετών. Είναι, επομένως, απαραίτητο να συμπεριληφθούν μεταβατικά μέτρα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα καλυμμένα ομόλογα που έχουν ήδη εκδοθεί την/στις ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της παρούσας οδηγίας] δεν επηρεάζονται.

(37)  Ως αποτέλεσμα της καθιέρωσης ενιαίου πλαισίου για τα καλυμμένα ομόλογα, θα πρέπει επίσης να τροποποιηθεί η περιγραφή των καλυμμένων ομολόγων στο άρθρο 52 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Η οδηγία 2014/59/ΕΕ ορίζει τα καλυμμένα ομόλογα μέσω παραπομπής στο άρθρο 52 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και, καθώς η εν λόγω περιγραφή τροποποιείται, θα πρέπει να τροποποιηθεί και η οδηγία 2014/59/ΕΕ. Επιπλέον, προκειμένου να μην επηρεαστούν τα καλυμμένα ομόλογα που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, πριν από την/τις ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της παρούσας οδηγίας], τα εν λόγω καλυμμένα ομόλογα θα πρέπει να συνεχίσουν να αναφέρονται ή να ορίζονται ως καλυμμένα ομόλογα έως τη λήξη τους. Συνεπώς, η οδηγία 2009/65/ΕΚ και η οδηγία 2014/59/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(38)  Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα[15], τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να επισυνάπτουν στην κοινοποίηση των εθνικών μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, όταν δικαιολογείται, και ένα ή περισσότερα έγγραφα που διευκρινίζουν τον δεσμό ανάμεσα στα στοιχεία μιας οδηγίας και στα αντίστοιχα τμήματα των εθνικών πράξεων μεταφοράς. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης θεωρεί ότι η διαβίβαση τέτοιων εγγράφων είναι αιτιολογημένη.

(39)  Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, ▌μπορούν όμως, λόγω της ανάγκης περαιτέρω ανάπτυξης των αγορών καλυμμένων ομολόγων στην Ένωση και στήριξης των διασυνοριακών επενδύσεων, να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(40)  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κλήθηκε να γνωμοδοτήσει, σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[16], και εξέδωσε τη γνωμοδότησή του την/στις ...[17],

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΤΙΤΛΟΣ IΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1Αντικείμενο

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τους κατωτέρω κανόνες για την προστασία των επενδυτών όσον αφορά:

(1)  τις απαιτήσεις για την έκδοση καλυμμένων ομολόγων·

(2)  τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των καλυμμένων ομολόγων·

(3)  τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων·

(4)  τις απαιτήσεις δημοσίευσης ▌σε σχέση με τα καλυμμένα ομόλογα.

Άρθρο 2Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα καλυμμένα ομόλογα που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στην Ένωση.

Άρθρο 3Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1)  «καλυμμένο ομόλογο»: τίτλος δανειακής υποχρέωσης που εκδίδεται υπό δημόσια εποπτεία, σύμφωνα με το άρθρο 18, από πιστωτικό ίδρυμα ή εξειδικευμένο ίδρυμα ενυπόθηκης πίστης, και αποτελεί μέσο διπλής προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 4, προστατεύεται έναντι του κινδύνου πτώχευσης σύμφωνα με το άρθρο 5, και για το οποίο τα στοιχεία ενεργητικού στο σύνολο των στοιχείων κάλυψης είναι διαχωρισμένα σύμφωνα με το άρθρο 12, και το οποίο εξασφαλίζεται από επιλέξιμα στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με το άρθρο 6 ή το άρθρο 6α, κατά περίπτωση·

(2)  «πρόγραμμα καλυμμένων ομολόγων»: τα στοιχεία ενεργητικού και οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15, καθώς και οι δραστηριότητες του πιστωτικού ιδρύματος που σχετίζονται με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων, στο πλαίσιο άδειας που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 19·

(3)  «συνολικά στοιχεία κάλυψης»: σαφώς καθορισμένο σύνολο αναγνωρίσιμων στοιχείων ενεργητικού που εξασφαλίζουν τις υποχρεώσεις πληρωμής του εκδότη καλυμμένων ομολόγων έως τη λήξη του καλυμμένου ομολόγου και με την επιφύλαξη των νομικών ρυθμίσεων που διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού διαχωρίζονται από τα άλλα στοιχεία ενεργητικού που κατέχει το πιστωτικό ίδρυμα που εκδίδει τα καλυμμένα ομόλογα, το αργότερο κατά την ημερομηνία κίνησης των διαδικασιών εξυγίανσης ή αφερεγγυότητας που αφορούν τον εκδότη καλυμμένων ομολόγων·

(4)  «πιστωτικό ίδρυμα»: πιστωτικό ίδρυμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

(5)  «εξειδικευμένο ίδρυμα ενυπόθηκης πίστης» είναι το πιστωτικό ίδρυμα που:

α)  χρηματοδοτεί χορηγηθέντα δάνεια ή αποκτηθείσες εισπρακτέες απαιτήσεις μέσω της έκδοσης καλυμμένων ομολόγων,

β)  μπορεί σύμφωνα με τον νόμο να προβαίνει μόνο σε ενυπόθηκο δανεισμό και δανεισμό σε οντότητες του δημοσίου τομέα, και

γ)  δεν επιτρέπεται να αποδέχεται καταθέσεις, αλλά μπορεί να αποδέχεται άλλα επιστρεπτέα κεφάλαια,

με την επιφύλαξη βοηθητικών και συμπληρωματικών δραστηριοτήτων που περιορίζονται και καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία των κρατών μελών·

(6)  «επίσπευση καλυμμένου ομολόγου»: η περίπτωση στην οποία, με την αφερεγγυότητα ή την εξυγίανση του πιστωτικού ιδρύματος που εκδίδει το καλυμμένο ομόλογο, ένα καλυμμένο ομόλογο καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και στην οποία, όσον αφορά τις πληρωμές, οι επενδυτές στο καλυμμένο ομόλογο έχουν δικαίωμα να αξιώσουν να πληρωθούν νωρίτερα από την αρχική ημερομηνία λήξης·

(7)  «αγοραία αξία»: για τους σκοπούς της ακίνητης περιουσίας, η αγοραία αξία όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 76) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

(8)  «αξία του ενυπόθηκου ακινήτου»: για τους σκοπούς της ακίνητης περιουσίας, η αξία του ενυπόθηκου ακινήτου όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 74) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

▌ (10)  «πρωτογενές στοιχείο ενεργητικού»: ένα κυρίαρχο στοιχείο ενεργητικού που περιλαμβάνεται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης και καθορίζει τη φύση των συνολικών στοιχείων κάλυψης·

(11)  «στοιχείο ενεργητικού υποκατάστασης»: το στοιχείο ενεργητικού που συμβάλλει στις απαιτήσεις κάλυψης, εκτός των πρωτογενών στοιχείων ενεργητικού·

(12)  «υπερεξασφάλιση»: το συνολικό νόμιμο, εθελοντικό ή συμβατικό επίπεδο εξασφάλισης που υπερβαίνει την απαίτηση κάλυψης που καθορίζεται στο άρθρο 15, εξαιρουμένων άλλων τρεχουσών ή μελλοντικών πρόσθετων εγγυήσεων που θα μπορούσαν να παρασχεθούν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και ενδέχεται να ποικίλλουν με την πάροδο του χρόνου·

(13)  «απαίτηση ισόποσης χρηματοδότησης»: οι κανόνες που απαιτούν οι χρηματορροές μεταξύ υποχρεώσεων και στοιχείων ενεργητικού που καθίστανται απαιτητά να αντιστοιχίζονται μέσω της διασφάλισης ότι οι πληρωμές από τους δανειολήπτες λαμβάνονται πριν από την πραγματοποίηση πληρωμών στους επενδυτές σε καλυμμένα ομόλογα και ότι τα ποσά που λαμβάνονται από τους δανειολήπτες είναι τουλάχιστον ίσης αξίας με τις πληρωμές που θα γίνουν προς τους επενδυτές σε καλυμμένα ομόλογα·

(14)  «καθαρές εκροές ρευστότητας»: όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών κεφαλαίου και τόκων και των πληρωμών στο πλαίσιο συμβάσεων παραγώγων του προγράμματος καλυμμένων ομολόγων, αφαιρουμένων όλων των πληρωμών που εισπράττονται κατά την ίδια χρονική περίοδο για απαιτήσεις που συνδέονται με τα στοιχεία ενεργητικού που περιλαμβάνονται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης·

(15)  «επεκτάσιμη δομή ληκτότητας»: ο μηχανισμός που προβλέπει τη δυνατότητα επέκτασης της προγραμματισμένης λήξης των καλυμμένων ομολόγων, για ορισμένο χρονικό διάστημα και σε περίπτωση επέλευσης συγκεκριμένου γεγονότος ενεργοποίησης·

(16)  «δημόσια εποπτεία των καλυμμένων ομολόγων»: η εποπτεία των προγραμμάτων καλυμμένων ομολόγων με την οποία εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ισχύουν για την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και η επιβολή των απαιτήσεων αυτών·

(17)  «ειδικός διαχειριστής»: το πρόσωπο ή η οντότητα που έχει διοριστεί για τη διαχείριση προγράμματος καλυμμένων ομολόγων, σε περίπτωση αφερεγγυότητας του πιστωτικού ιδρύματος που εκδίδει καλυμμένα ομόλογα στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος·

(17 α)  «εξυγίανση»: μέτρα αναδιοργάνωσης κατά την έννοια του άρθρου 2 έβδομη περίπτωση της οδηγίας 2001/24/ΕΚ.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Κεφάλαιο 1Διπλή προσφυγή και προστασία έναντι του κινδύνου πτώχευσης

Άρθρο 4Διπλή προσφυγή

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες που παρέχουν στους επενδυτές σε καλυμμένα ομόλογα δικαίωμα στις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)  απαίτηση έναντι του πιστωτικού ιδρύματος που εκδίδει τα καλυμμένα ομόλογα·

β)  σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή εξυγίανσης του πιστωτικού ιδρύματος που εκδίδει τα καλυμμένα ομόλογα, απαίτηση προτεραιότητας επί του κεφαλαίου και τυχόν δεδουλευμένων τόκων από στοιχεία ενεργητικού που περιλαμβάνονται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης·

γ)  σε περίπτωση αφερεγγυότητας του πιστωτικού ιδρύματος που εκδίδει τα καλυμμένα ομόλογα και σε περίπτωση που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί πλήρως απαίτηση προτεραιότητας όπως αναφέρεται στο στοιχείο β), απαίτηση επί της πτωχευτικής περιουσίας του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος της αυτής προτεραιότητας (pari passu) με τις απαιτήσεις των μη εξασφαλισμένων πιστωτών με εξοφλητική προτεραιότητα του πιστωτικού ιδρύματος, που καθορίζονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία που διέπει την κατάταξη σε κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας.

2.  Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιορίζονται στην πλήρη εξόφληση των υποχρεώσεων που συνδέονται με τα καλυμμένα ομόλογα.

3.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο γ), σε περίπτωση αφερεγγυότητας εξειδικευμένου ιδρύματος ενυπόθηκης πίστης, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν κανόνες με τους οποίους δίνεται στους επενδυτές σε καλυμμένα ομόλογα απαίτηση με υψηλότερη προτεραιότητα από εκείνη των κοινών μη εξασφαλισμένων πιστωτών του εν λόγω εξειδικευμένου ιδρύματος ενυπόθηκης πίστης, που καθορίζεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία που διέπει την κατάταξη σε κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας, αλλά χαμηλότερη από εκείνη τυχόν άλλων προνομιακών πιστωτών.

Άρθρο 5Προστασία των καλυμμένων ομολόγων έναντι του κινδύνου πτώχευσης

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι υποχρεώσεις πληρωμής που συνδέονται με τα καλυμμένα ομόλογα δεν υπόκεινται σε αυτόματη επίσπευση, σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή εξυγίανσης του πιστωτικού ιδρύματος που εκδίδει τα καλυμμένα ομόλογα.

Κεφάλαιο 2Συνολικά στοιχεία κάλυψης και κάλυψη

Τμήμα IΕπιλέξιμα στοιχεία ενεργητικού

Άρθρο 6

Στοιχεία κάλυψης για καλυμμένα ομόλογα (ανωτέρας ποιότητας)

Τα κράτη μέλη επιβάλλουν την απαίτηση τα καλυμμένα ομόλογα (ανωτέρας ποιότητας) να είναι εξασφαλισμένα ανά πάσα στιγμή με στοιχεία κάλυψης υψηλής ποιότητας. Στα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται ως επιλέξιμα στο άρθρο 129 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Άρθρο 6αΣτοιχεία κάλυψης για τα καλυμμένα ομόλογα συνήθους ποιότητας

1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν την έκδοση καλυμμένων ομολόγων τα οποία εξασφαλίζονται με στοιχεία κάλυψης υψηλής ποιότητας που δεν αναφέρονται ως επιλέξιμα στο άρθρο 129 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη επιβάλλουν την υποχρέωση τα στοιχεία κάλυψης να περιλαμβάνουν, για το πιστωτικό ίδρυμα που εκδίδει τα καλυμμένα ομόλογα, απαιτήσεις πληρωμής ενός χρηματικού ποσού το οποίο είναι σαφώς καθορισμένο, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, και καλύπτεται από στοιχεία ενεργητικού που χρησιμοποιούνται ως εξασφάλιση, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν επίσης την υποχρέωση η επιλογή των καλυμμένων ομολόγων να μετριάζει τον κίνδυνο των συνολικών στοιχείων κάλυψης, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 4.

2.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες που διασφαλίζουν ότι η απαίτηση πληρωμής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πληροί τις ακόλουθες νομικές απαιτήσεις:

α)  κάθε απαίτηση είναι εξασφαλισμένη με στοιχεία ενεργητικού των οποίων η κυριότητα και τα δικαιώματα εμπράγματης εξασφάλισης καταχωρίζονται σε δημόσιο μητρώο ή τα οποία συνιστούν δάνεια προς δημόσια επιχείρηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2006/111/ΕΚ της Επιτροπής·

β)  κάθε απαίτηση που δεν συνιστά δάνειο προς δημόσια επιχείρηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2006/111/ΕΚ της Επιτροπής, είναι εξασφαλισμένη με υποθήκη, βάρος, προνόμιο ή άλλη εγγύηση, καθεμία από τις οποίες είναι νομικώς κατοχυρωμένη και εκτελεστή·

γ)  η υποθήκη, το βάρος, το προνόμιο ή η εγγύηση που αναφέρονται στο στοιχείο β) επιτρέπουν στο πιστωτικό ίδρυμα που εκδίδει τα καλυμμένα ομόλογα να εισπράξει την πληρωμή εγκαίρως και με εύλογο κόστος.

Για τους σκοπούς των στοιχείων α) και β), τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για την εξασφάλιση της ταχείας κατάθεσης ή εγγραφής υποθηκών, βαρών, προνομίων ή εγγυήσεων επί των απαιτήσεων που περιλαμβάνονται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης.

Για τους σκοπούς των στοιχείων β) και γ), τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα πιστωτικά ιδρύματα που εκδίδουν καλυμμένα ομόλογα αξιολογούν τόσο την εκτελεστότητα των απαιτήσεων όσο και την προβλεπόμενη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών, πριν συμπεριλάβουν τις εν λόγω απαιτήσεις στα συνολικά στοιχεία κάλυψης.

3.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες με τους οποίους διασφαλίζεται ότι τα στοιχεία ενεργητικού που χρησιμοποιούνται ως εξασφάλιση και αναφέρονται στην παράγραφο 1 πληρούν μία από τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)  όσον αφορά τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία, μπορεί να καθοριστεί η αγοραία αξία ή η αξία του ενυπόθηκου ακινήτου ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, το στοιχείο αποτιμάται βάσει κανόνων που καθορίζουν τα κράτη μέλη·

β)  για τα δάνεια προς δημόσια επιχείρηση, η εν λόγω επιχείρηση υπόκειται σε δημόσια εποπτεία ή το άνοιγμα ή ο αντισυμβαλλόμενος έχει διαβαθμιστεί ως επενδυτικής κατηγορίας από καθορισμένο ΕΟΠΑ.

Για τους σκοπούς των κανόνων αποτίμησης των στοιχείων ενεργητικού που αναφέρονται στο στοιχείο α), τα κράτη μέλη επιβάλλουν την υποχρέωση αποτίμησης των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται ως εξασφάλιση από ανεξάρτητο εκτιμητή ο οποίος διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα, την ικανότητα και την εμπειρία για να διενεργήσει την αποτίμηση. Επιπλέον, τα κράτη μέλη καθορίζουν μεθοδολογία και διαδικασία αποτίμησης που είναι ειδικά σχεδιασμένες για την απόδοση αξιών ίσων προς ή κατώτερων από την άγνωστη αγοραία αξία ή αξία του ενυπόθηκου ακινήτου κατά τον χρόνο συμπερίληψής του στα συνολικά στοιχεία κάλυψης.

4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τον μετριασμό του κινδύνου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 επιβάλλοντας τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)  όλες οι εξασφαλίσεις για τα συνολικά στοιχεία κάλυψης ασφαλίζονται επαρκώς έναντι κινδύνου απώλειας ή ζημίας και η απαίτηση που προκύπτει από την εν λόγω ασφάλιση αποτελεί μέρος των στοιχείων ενεργητικού υποκατάστασης που περιλαμβάνονται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης·

β)  τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο α) χρησιμεύουν ως εξασφάλιση των απαιτήσεων που περιλαμβάνονται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης για το 70 %, κατ’ ανώτατο όριο, της αξίας τους. Για τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 129 παράγραφος 1 στοιχεία δ) έως ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, το ποσοστό της αξίας μπορεί να είναι υψηλότερο, αλλά δεν υπερβαίνει το μέγιστο ποσοστό που εφαρμόζεται σε αυτό το είδος περιουσιακών στοιχείων στον εν λόγω κανονισμό. Η αξία καθορίζεται σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου κατά τη στιγμή της αρχικής χρηματοδότησης των δανείων με καλυμμένα ομόλογα·

γ)  τα δάνεια προς δημόσιες επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β) αποτελούν στοιχεία κάλυψης τα οποία είναι επιλέξιμα με το προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει για το ονομαστικό τους ποσό και δεν υπερβαίνει:

- το 80 % του ανοίγματος, σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος τελεί υπό δημόσια εποπτεία,

- το 60 % του ανοίγματος, σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος διαθέτει πιστοληπτική αξιολόγηση από ΕΟΠΑ η οποία δεν είναι χαμηλότερη από την οριακή τιμή που έχει ορίσει ο ίδιος για τη διαβάθμιση επενδυτικής κατηγορίας·

δ)  τα στοιχεία ενεργητικού των συνολικών στοιχείων κάλυψης χαρακτηρίζονται από επαρκή βαθμό λεπτομέρειας ώστε να εξασφαλίζεται διασπορά του κινδύνου·

ε)  τα συνολικά στοιχεία κάλυψης δεν παρουσιάζουν σημαντική συγκέντρωση.

Η EBA καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων με τα οποία προσδιορίζονται περαιτέρω, για κάθε κατηγορία πρωτογενών στοιχείων ενεργητικού στα συνολικά στοιχεία κάλυψης, τα εξής:

α)  ο ελάχιστος αριθμός διακριτών στοιχείων ενεργητικού στα συνολικά στοιχεία κάλυψης με τον οποίο εξασφαλίζεται επαρκής βαθμός λεπτομέρειας, όπως αναφέρεται στο στοιχείο δ) του πρώτου εδαφίου·

β)  η απουσία σημαντικής συγκέντρωσης, που αναφέρεται στο στοιχείο ε) του πρώτου εδαφίου, ως ποσοστό του συνολικού ανοίγματος το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει κανένα άνοιγμα έναντι μεμονωμένου οφειλέτη.

Η EBA υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων έως τις ... [ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να συμπληρώσει την παρούσα οδηγία εγκρίνοντας τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Άρθρο 7Στοιχεία ενεργητικού που βρίσκονται εκτός της Ένωσης

1.  Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στα πιστωτικά ιδρύματα που εκδίδουν καλυμμένα ομόλογα να περιλαμβάνουν στα συνολικά στοιχεία κάλυψης στοιχεία ενεργητικού που βρίσκονται εκτός της Ένωσης.

2.  Στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη συμπερίληψη που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εξασφαλίζουν την προστασία των επενδυτών, μέσω της επαλήθευσης του κατά πόσον τα στοιχεία ενεργητικού που βρίσκονται εκτός της Ένωσης πληρούν όλες τις απαιτήσεις του άρθρου 6 ή του άρθρου 6α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η εξασφάλιση παρέχει παρόμοιο επίπεδο ασφάλειας με εξασφάλιση που διατηρείται στην Ένωση και ότι η ρευστοποίηση των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού είναι νόμιμα εκτελεστή κατά τρόπο παρόμοιο με αυτόν που ισχύει για τα στοιχεία ενεργητικού που βρίσκονται εντός της Ένωσης.

2 α.  Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη συμπερίληψη, στα συνολικά στοιχεία κάλυψης, στοιχείων ενεργητικού που βρίσκονται εκτός της Ένωσης αλλά εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 6 ή του άρθρου 6α της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 8Ενδοομιλικές δομές ομαδοποίησης καλυμμένων ομολόγων

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τη χρήση, μέσω ενδοομιλικής συναλλαγής, καλυμμένων ομολόγων που έχουν εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα που ανήκει σε όμιλο («καλυμμένα ομόλογα που έχουν εκδοθεί εντός ομίλου») ως στοιχείων κάλυψης για την εξωτερική έκδοση καλυμμένων ομολόγων από άλλο πιστωτικό ίδρυμα που ανήκει στον ίδιο όμιλο («καλυμμένα ομόλογα που εκδίδονται εκτός ομίλου»). Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την προστασία των επενδυτών με τη συμπερίληψη τουλάχιστον των ακόλουθων απαιτήσεων στους εν λόγω κανόνες:

-α)  τα καλυμμένα ομόλογα που εκδίδονται εντός ομίλου συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία·

α)  τα καλυμμένα ομόλογα που εκδίδονται εντός ομίλου πωλούνται στο πιστωτικό ίδρυμα που εκδίδει τα καλυμμένα ομόλογα που εκδίδονται εκτός ομίλου· ▌

β)  τα καλυμμένα ομόλογα που εκδίδονται εντός ομίλου εγγράφονται στον ισολογισμό του πιστωτικού ιδρύματος που εκδίδει τα καλυμμένα ομόλογα που εκδίδονται εκτός ομίλου· ▌·

β α)  τα συνολικά στοιχεία κάλυψης δεν περιλαμβάνουν καλυμμένα ομόλογα που εκδίδονται εντός ομίλου από διαφορετικούς εκδότες·

γ)  τα καλυμμένα ομόλογα που εκδίδονται εκτός ομίλου πωλούνται σε επενδυτές καλυμμένων ομολόγων εκτός του ομίλου·

γ α)  οι επενδυτές σε καλυμμένα ομόλογα που προτίθενται να αγοράσουν καλυμμένα ομόλογα που εκδίδονται εκτός ομίλου έχουν πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες για τους επενδυτές που ορίζονται στο άρθρο 14 της παρούσας οδηγίας για όλα τα καλυμμένα ομόλογα που εκδίδονται εντός ομίλου·

δ)  τα καλυμμένα ομόλογα που εκδίδονται τόσο εντός όσο και εκτός ομίλου θεωρείται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για την 1η βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας, όπως αναφέρεται στο τρίτο μέρος τίτλος II κεφάλαιο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, και είναι επιλέξιμα στοιχεία ενεργητικού όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 ή το άρθρο 6α. ▌

Άρθρο 9Κοινή χρηματοδότηση

1.  Τα κράτη μέλη επιτρέπουν την κοινή χρηματοδότηση καλυμμένων ομολόγων από διάφορα πιστωτικά ιδρύματα, υπό την προϋπόθεση ότι το από κοινού χρηματοδοτούμενο καλυμμένο ομόλογο εκδίδεται μόνο από ένα πιστωτικό ίδρυμα («το επικεφαλής ίδρυμα»).

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την προστασία των επενδυτών, με τη θέσπιση κανόνων για τη ρύθμιση της πώλησης ή μεταβίβασης, μέσω συμφωνίας παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας σύμφωνα με την οδηγία 2002/47/ΕΚ, δανείων και υποθηκών, βαρών, προνομίων ή άλλων συγκρίσιμων δικαιωμάτων ασφαλείας από το πιστωτικό ίδρυμα που τα εξέδωσε προς το πιστωτικό ίδρυμα που εκδίδει τα καλυμμένα ομόλογα.

2.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για τον περιορισμό της κοινής χρηματοδότησης στη χρήση επιλέξιμων στοιχείων κάλυψης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 6 ή στο άρθρο 6α, ως στοιχείων κάλυψης που περιλαμβάνονται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης για την έκδοση καλυμμένων ομολόγων από το επικεφαλής ίδρυμα. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή εξυγίανσης του επικεφαλής ιδρύματος, όλοι οι επενδυτές σε καλυμμένα ομόλογα έχουν δικαίωμα άμεσης προσφυγής σε όλα τα συνολικά στοιχεία κάλυψης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β), καθώς και υπολειμματικής απαίτησης έναντι του επικεφαλής ιδρύματος, όπως ορίζεται στο στοιχείο γ) της εν λόγω παραγράφου. Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίζουν κανόνες για τη ρύθμιση των εναπομενουσών απαιτήσεων των επενδυτών έναντι των πιστωτικών ιδρυμάτων που συνέβαλαν στην από κοινού χρηματοδότηση των συνολικών στοιχείων κάλυψης, σε περίπτωση που η πτωχευτική περιουσία του επικεφαλής ιδρύματος δεν είναι επαρκής.

2 α.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα από κοινού χρηματοδοτούμενα καλυμμένα ομόλογα υπόκεινται σε όλους τους ισχύοντες κανόνες για τα καλυμμένα ομόλογα και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων.

Άρθρο 10Σύνθεση των συνολικών στοιχείων κάλυψης

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για τη διασφάλιση επαρκούς επιπέδου ομοιογένειας των στοιχείων ενεργητικού που περιλαμβάνονται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης, ώστε να είναι παρεμφερούς φύσεως όσον αφορά το είδος των εξασφαλίσεων που καλύπτουν τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης. Όσον αφορά τα στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στο άρθρο 6, θεωρείται ότι τα συνολικά στοιχεία κάλυψης παρουσιάζουν επαρκές επίπεδο ομοιογένειας, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα πρωτογενή στοιχεία ενεργητικού ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες τρεις ομάδες:

- στοιχεία ενεργητικού που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 129 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

- στοιχεία ενεργητικού που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 129 παράγραφος 1 στοιχεία δ) έως στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

- στοιχεία ενεργητικού που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 129 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν την ύπαρξη πολλαπλών χωριστών και ομοιογενών συνόλων στοιχείων κάλυψης όσον αφορά μια κατηγορία πρωτογενών στοιχείων ενεργητικού. Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για δημόσια πιστωτικά εργαλεία, συμβάσεις παραγώγων ή στοιχεία ενεργητικού υποκατάστασης που περιλαμβάνονται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης.

2.  Η ΕΒΑ παρακολουθεί το σύνολο των πρακτικών στον τομέα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Άρθρο 11Συμβάσεις παραγώγων στα συνολικά στοιχεία κάλυψης

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι συμβάσεις παραγώγων μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης. Εξασφαλίζουν επίσης ότι, στην περίπτωση που τα παράγωγα συμπεριλαμβάνονται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης, πληρούνται τουλάχιστον οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α)  οι συμβάσεις παραγώγων περιλαμβάνονται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης αποκλειστικά για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνων· η αποτίμηση υπολογίζεται βάσει καθαρών χρηματορροών·

β)  οι συμβάσεις παραγώγων τεκμηριώνονται επαρκώς·

γ)  οι συμβάσεις παραγώγων διαχωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 12·

δ)  οι συμβάσεις παραγώγων δεν καταγγέλλονται σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή εξυγίανσης του πιστωτικού ιδρύματος που εκδίδει καλυμμένα ομόλογα·

ε)  οι συμβάσεις παραγώγων συμμορφώνονται με τους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2.

2.  Για τους σκοπούς της εξασφάλισης της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που απαριθμούνται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για τις συμβάσεις παραγώγων που περιλαμβάνονται σε συνολικά στοιχεία κάλυψης, οι οποίοι περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

α)  τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τους αντισυμβαλλομένους της αντιστάθμισης κινδύνων·

γ)  την απαραίτητη τεκμηρίωση που πρέπει να παρέχεται σχετικά με τις συμβάσεις παραγώγων.

Άρθρο 12Διαχωρισμός των στοιχείων ενεργητικού που περιλαμβάνονται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για τη ρύθμιση του διαχωρισμού των στοιχείων ενεργητικού που περιλαμβάνονται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης. Οι εν λόγω κανόνες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)  όλα τα στοιχεία ενεργητικού που περιλαμβάνονται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης μπορούν να αναγνωριστούν ανά πάσα στιγμή από το πιστωτικό ίδρυμα που εκδίδει τα καλυμμένα ομόλογα·

β)  ο διαχωρισμός όλων των στοιχείων ενεργητικού που περιλαμβάνονται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης εκτελείται, το αργότερο, αμέσως μετά την αφερεγγυότητα ή την εξυγίανση του πιστωτικού ιδρύματος που εκδίδει τα καλυμμένα ομόλογα·

γ)  όλα τα στοιχεία ενεργητικού που περιλαμβάνονται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης προστατεύονται από τυχόν απαιτήσεις τρίτων μερών και δεν αποτελούν μέρος της πτωχευτικής περιουσίας του πιστωτικού ιδρύματος που εκδίδει τα καλυμμένα ομόλογα, μέχρι να ικανοποιηθεί η απαίτηση προτεραιότητας που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β).

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, τα στοιχεία ενεργητικού που περιλαμβάνονται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης περιλαμβάνουν τυχόν εξασφαλίσεις που λαμβάνονται σε σχέση με θέσεις συμβάσεων παραγώγων.

Άρθρο 13Υπεύθυνος παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από ένα πιστωτικό ίδρυμα που εκδίδει καλυμμένα ομόλογα να διορίζει υπεύθυνο παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης, για την άσκηση συνεχούς παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης ως προς τις απαιτήσεις των άρθρων 6 έως 12 και των άρθρων 14 έως 17.

2.  Στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την επιλογή της παραγράφου 1, θεσπίζουν κανόνες όσον αφορά τουλάχιστον τα εξής:

α)  τον διορισμό και την παύση του υπευθύνου παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης·

β)  τυχόν κριτήρια επιλεξιμότητας για τον υπεύθυνο παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης·

γ)  τον ρόλο και τα καθήκοντα του υπεύθυνου παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης, μεταξύ άλλων στην περίπτωση αφερεγγυότητας ή εξυγίανσης του πιστωτικού ιδρύματος που εκδίδει τα καλυμμένα ομόλογα·

δ)  την υποχρέωση υποβολής αναφοράς στην αρμόδια αρχή που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2·

ε)  το δικαίωμα πρόσβασης στις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση των καθηκόντων του υπευθύνου παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης.

3.  Ο υπεύθυνος παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης είναι χωριστή και ανεξάρτητη οντότητα από το πιστωτικό ίδρυμα που εκδίδει καλυμμένα ομόλογα και από τον ελεγκτή του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος. Ωστόσο, η αρμόδια αρχή που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 δύναται, κατά περίπτωση, να εξουσιοδοτεί το πιστωτικό ίδρυμα που εκδίδει καλυμμένα ομόλογα να παρακολουθεί τα δικά του συνολικά στοιχεία κάλυψης.

4.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την EBA, στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούν την επιλογή της παραγράφου 1.

Άρθρο 14Πληροφόρηση των επενδυτών

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το πιστωτικό ίδρυμα που εκδίδει τα καλυμμένα ομόλογα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα καλυμμένα ομόλογα που να είναι επαρκώς λεπτομερείς, ώστε να μπορούν οι επενδυτές να αξιολογήσουν το προφίλ και τους κινδύνους του εν λόγω προγράμματος και να εφαρμόσουν τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας.

2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες παρέχονται στους επενδυτές τουλάχιστον ανά εξάμηνο και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ελάχιστες πληροφορίες χαρτοφυλακίου:

α)  την αξία των συνολικών στοιχείων κάλυψης και των ανεξόφλητων καλυμμένων ομόλογων·

β)  τη γεωγραφική κατανομή και το είδος των στοιχείων ενεργητικού που περιλαμβάνονται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης, το μέγεθος του δανείου και τη μέθοδο αποτίμησης·

γ)  λεπτομέρειες για τον κίνδυνο επιτοκίου, τον συναλλαγματικό κίνδυνο, τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τον κίνδυνο ρευστότητας·

δ)  τη δομή ληκτότητας των στοιχείων ενεργητικού που περιλαμβάνονται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης και των καλυμμένων ομολόγων, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως μια επισκόπησης των γεγονότων ενεργοποίησης της επέκτασης της ληκτότητας·

ε)  τα επίπεδα απαιτούμενης και διαθέσιμης κάλυψης, μεταξύ άλλων νόμιμης, συμβατικής και εθελοντικής υπερεξασφάλισης·

στ)  το ποσοστό των δανείων που παρουσιάζουν καθυστέρηση άνω των ενενήντα ημερών.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες παρέχονται στους επενδυτές σε αθροιστική βάση. ▌

3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την προστασία των επενδυτών, με την απαίτηση να δημοσιεύουν τα πιστωτικά ιδρύματα που εκδίδουν καλυμμένα ομόλογα στον ιστότοπό τους τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στους επενδυτές, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να διασφαλίζεται επαρκής ηλεκτρονική πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

Τμήμα ΙΙΚάλυψη και απαιτήσεις ρευστότητας

Άρθρο 15Απαιτήσεις κάλυψης

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την προστασία των επενδυτών, με την απαίτηση συμμόρφωσης των προγραμμάτων καλυμμένων ομολόγων, ανά πάσα στιγμή, τουλάχιστον με τις ακόλουθες απαιτήσεις κάλυψης:

α)  το άθροισμα όλων των απαιτήσεων πληρωμών σχετικά με τα στοιχεία ενεργητικού στα συνολικά στοιχεία κάλυψης πρέπει, ανά πάσα στιγμή, να είναι τουλάχιστον ίσο με το άθροισμα όλων των υποχρεώσεων πληρωμών που συνδέονται με τα αντίστοιχα καλυμμένα ομόλογα, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων για την πληρωμή του κεφαλαίου και τυχόν δεδουλευμένων τόκων ανεξόφλητων καλυμμένων ομολόγων, και τα έξοδα που σχετίζονται με τη διατήρηση και τη διαχείριση προγράμματος καλυμμένων ομολόγων καλύπτονται από τα στοιχεία ενεργητικού που περιλαμβάνονται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης·

β)  ο υπολογισμός του επιπέδου απαιτούμενης κάλυψης εξασφαλίζει ότι:

i)  το συνολικό ονομαστικό ποσό όλων των στοιχείων ενεργητικού στα συνολικά στοιχεία κάλυψης, με εξαίρεση τα στοιχεία ενεργητικού που είναι παράγωγα, έχει τουλάχιστον την ίδια αξία με το συνολικό ονομαστικό ποσό των ανεξόφλητων καλυμμένων ομολόγων («αρχή ονομαστικού ποσού»)· και

ii)  τα στοιχεία ενεργητικού και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από παράγωγα αποτιμώνται βάσει καθαρών χρηματορροών·

γ)  τα ακόλουθα στοιχεία ενεργητικού που περιλαμβάνονται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης συμβάλλουν στην απαίτηση κάλυψης:

i)  τα πρωτογενή στοιχεία ενεργητικού·

ii)  τα στοιχεία ενεργητικού υποκατάστασης·

iii)  τα ρευστά στοιχεία του ενεργητικού που τηρούνται σύμφωνα με το άρθρο 16·

iv)  οι πληρωμές σε μετρητά που εισπράττονται από συμβάσεις παραγώγων που διατηρούνται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης·

v)  η νόμιμη υπερεξασφάλιση·

δ)  οι μη εξασφαλισμένες απαιτήσεις, στις περιπτώσεις που θεωρείται ότι έχει λάβει χώρα αθέτηση σύμφωνα με το άρθρο 178 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, δεν συμβάλλουν στην κάλυψη.

Για τους σκοπούς του στοιχείου α) του πρώτου εδαφίου, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τον υπολογισμό κατ’ αποκοπή ποσού για τα έξοδα που σχετίζονται με τη διατήρηση και τη διαχείριση προγράμματος καλυμμένων ομολόγων.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου στοιχείο β), τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν άλλες αρχές υπολογισμού, υπό την προϋπόθεση να μην οδηγούν σε υπολογισμό υψηλότερου επιπέδου κάλυψης από αυτό που υπολογίστηκε σύμφωνα με την αρχή του ονομαστικού ποσού.

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο υπολογισμός της κάλυψης και ο υπολογισμός των υποχρεώσεων βασίζονται στην ίδια μέθοδο.

Άρθρο 16Απαίτηση για απόθεμα ασφαλείας ρευστότητας για τα συνολικά στοιχεία κάλυψης

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την προστασία των επενδυτών, με την απαίτηση τα συνολικά στοιχεία κάλυψης να περιέχουν, ανά πάσα στιγμή, απόθεμα ασφαλείας ρευστότητας που αποτελείται από ρευστά στοιχεία ενεργητικού που μπορούν να καλύψουν την καθαρή εκροή ρευστότητας του προγράμματος καλυμμένων ομολόγων.

2.  Το απόθεμα ασφαλείας ρευστότητας για τα συνολικά στοιχεία κάλυψης καλύπτει την καθαρή εκροή ρευστότητας για 180 ημερολογιακές ημέρες, εκτός από τις περιόδους ακραίας κατάστασης όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 11 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61.

3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το απόθεμα ασφαλείας ρευστότητας για τα συνολικά στοιχεία κάλυψης, που αναφέρεται στην παράγραφο 2, αποτελείται από τα ακόλουθα είδη στοιχείων ενεργητικού:

α)  στοιχεία ενεργητικού που θεωρούνται στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1, επιπέδου 2Α και επιπέδου 2Β, σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61, και αποτιμώνται σύμφωνα με το άρθρο 9 του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού και διαχωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας οδηγίας·

β)  ανοίγματα έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ▌σύμφωνα με το άρθρο 129 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Για τους σκοπούς του στοιχείου α) του πρώτου εδαφίου, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα ίδια καλυμμένα ομόλογα δεν μπορούν να συνεισφέρουν στο απόθεμα ασφαλείας ρευστότητας για τα συνολικά στοιχεία κάλυψης.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου στοιχείο β), τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι μη εξασφαλισμένες απαιτήσεις από αθετημένα ανοίγματα, σύμφωνα με το άρθρο 178 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, δεν μπορούν να συμβάλλουν στο απόθεμα ασφαλείας ρευστότητας για τα συνολικά στοιχεία κάλυψης.

3 α.  Τα ρευστά στοιχεία του ενεργητικού στο απόθεμα ασφαλείας ρευστότητας για τα συνολικά στοιχεία κάλυψης δεν συμβάλλουν στην τήρηση των απαιτήσεων ρευστότητας που καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/61.

4.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3α, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι τα ρευστά στοιχεία ενεργητικού στο απόθεμα ασφαλείας ρευστότητας για τα συνολικά στοιχεία κάλυψης που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο α), μπορούν να συμβάλλουν στην τήρηση των απαιτήσεων ρευστότητας που ορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/61, μέχρι το ποσό της καθαρής εκροής ρευστότητας του προγράμματος καλυμμένων ομολόγων. Η δυνατότητα αυτή, ωστόσο, δεν θίγει την απαίτηση τα εν λόγω ρευστά στοιχεία ενεργητικού στο απόθεμα ασφαλείας ρευστότητας για τα συνολικά στοιχεία κάλυψης να διατηρούνται χωριστά στο πλαίσιο του προγράμματος καλυμμένων ομολόγων και, στην περίπτωση εξυγίανσης ή αφερεγγυότητας του εκδότη, να διαχωρίζονται από τα ρευστά στοιχεία ενεργητικού που διατηρούνται για τους σκοπούς των απαιτήσεων ρευστότητας που ορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/61.

5.  Όσον αφορά τις επεκτάσιμες δομές ληκτότητας, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι απαιτήσεις ρευστότητας για την αποπληρωμή του κεφαλαίου επικαιροποιούνται μετά από πιθανή επέκταση της ληκτότητας, ούτως ώστε να αντιστοιχούν πάντα στις ανάγκες πληρωμής έως τη στιγμή κατά την οποία το τελευταίο κεφάλαιο καθίσταται απαιτητό.

6.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι απαιτήσεις της παραγράφου 1 δεν έχουν εφαρμογή σε καλυμμένα ομόλογα που υπόκεινται σε απαιτήσεις ισόποσης χρηματοδότησης.

Άρθρο 17Προϋποθέσεις για επεκτάσιμες δομές ληκτότητας

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την έκδοση καλυμμένων ομολόγων με επεκτάσιμες δομές ληκτότητας, στις περιπτώσεις που η προστασία των επενδυτών εξασφαλίζεται τουλάχιστον από τα εξής:

α)  τα γεγονότα ενεργοποίησης της επέκτασης της ληκτότητας καθορίζονται σε σύμβαση ή διά νόμου·

β)  η ληκτότητα μπορεί να επεκταθεί μόνο σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή εξυγίανσης του εκδότη και με την έγκριση της αρμόδιας εποπτικής αρχής ή βάσει αντικειμενικών χρηματοοικονομικών παραγόντων ενεργοποίησης που καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία·

γ)  οι πληροφορίες που παρέχονται στον επενδυτή σχετικά με τη δομή ληκτότητας είναι επαρκείς, ώστε να μπορεί να προσδιορίσει τον κίνδυνο του καλυμμένου ομολόγου, και περιλαμβάνουν λεπτομερή περιγραφή:

i)  του γεγονότος ενεργοποίησης της επέκτασης της ληκτότητας·

ii)  των συνεπειών για την επέκταση της ληκτότητας, σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή εξυγίανσης του πιστωτικού ιδρύματος που εκδίδει τα καλυμμένα ομόλογα·

iii)  του ρόλου της αρμόδιας αρχής που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 και του ειδικού διαχειριστή όσον αφορά την επέκταση της ληκτότητας, όπου συντρέχει περίπτωση·

δ)  η τελική ημερομηνία λήξης του καλυμμένου ομολόγου μπορεί να προσδιοριστεί ανά πάσα στιγμή·

ε)  η επέκταση της ληκτότητας δεν επηρεάζει την κατάταξη των επενδυτών σε καλυμμένα ομόλογα·

στ)  η επέκταση της ληκτότητας δεν επηρεάζει τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των καλυμμένων ομολόγων όσον αφορά τη διπλή προσφυγή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4, και την προστασία έναντι του κινδύνου πτώχευσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5.

1α.  Η EBA καταρτίζει σχέδια τεχνικών προτύπων με τα οποία προσδιορίζονται περαιτέρω οι αντικειμενικοί χρηματοοικονομικοί παράγοντες ενεργοποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), συμπεριλαμβανομένων αντικειμενικών δοκιμών για τους εν λόγω παράγοντες ενεργοποίησης. Η EBA υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων έως τις ... [ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να συμπληρώσει την παρούσα οδηγία εγκρίνοντας τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το τρίτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

2.  Τα κράτη μέλη που επιτρέπουν την έκδοση καλυμμένων ομολόγων με επεκτάσιμες δομές ληκτότητας ενημερώνουν την EBA σχετικά με την απόφασή τους αυτή.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Άρθρο 18Δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την προστασία των επενδυτών, με την πρόβλεψη ότι η έκδοση καλυμμένων ομολόγων υπόκειται σε δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων.

2.  Για τους σκοπούς της δημόσιας εποπτείας των καλυμμένων ομολόγων που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη ορίζουν μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές. Ενημερώνουν την Επιτροπή και την EBA σχετικά με τις εν λόγω αρχές και αναφέρουν τυχόν καταμερισμό των λειτουργιών και των καθηκόντων τους.

3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές που έχουν οριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 παρακολουθούν την έκδοση καλυμμένων ομολόγων, με σκοπό την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των εθνικών διατάξεων για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας.

4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα πιστωτικά ιδρύματα που εκδίδουν καλυμμένα ομόλογα καταγράφουν όλες τις συναλλαγές τους που σχετίζονται με το πρόγραμμα καλυμμένων ομολόγων και διαθέτουν επαρκή και κατάλληλα συστήματα και διαδικασίες τεκμηρίωσης.

5.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν περαιτέρω τη θέσπιση κατάλληλων μέτρων, ώστε οι αρμόδιες αρχές που έχουν οριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 να μπορούν να λαμβάνουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των εθνικών διατάξεων για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας, να ερευνούν τυχόν παραβιάσεις των εν λόγω απαιτήσεων, και να επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις και διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις για τη μεταφορά του άρθρου 23.

6.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 έχουν την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη, πόρους, επιχειρησιακή ικανότητα, εξουσίες και ανεξαρτησία για την άσκηση των λειτουργιών που αφορούν τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων.

Άρθρο 19Άδεια για προγράμματα καλυμμένων ομολόγων

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την προστασία των επενδυτών, με την απαίτηση λήψης άδειας για πρόγραμμα καλυμμένων ομολόγων, πριν από την έκδοση των καλυμμένων ομολόγων στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος. Τα κράτη μέλη παραχωρούν την εξουσία χορήγησης των εν λόγω αδειών στις αρμόδιες αρχές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2.

2.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις απαιτήσεις για την άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των εξής:

α)  επαρκούς προγράμματος λειτουργιών, που καθορίζει την έκδοση των καλυμμένων ομολόγων·

β)  επαρκών πολιτικών, διαδικασιών και μεθόδων που αποσκοπούν στην προστασία των επενδυτών για την έγκριση, την τροποποίηση, την ανανέωση και την αναχρηματοδότηση δανείων που περιλαμβάνονται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης·

γ)  της διοίκησης και του προσωπικού που ασχολούνται με το πρόγραμμα καλυμμένων ομολόγων και που έχουν επαρκή προσόντα και γνώσεις όσον αφορά την έκδοση των καλυμμένων ομολόγων και τη διαχείριση του προγράμματος καλυμμένων ομολόγων·

δ)  διοικητικής δομής των συνολικών στοιχείων κάλυψης που πληροί τις εφαρμοστέες απαιτήσεις που προβλέπονται στις εθνικές διατάξεις για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 20Δημόσια εποπτεία των καλυμμένων ομολόγων σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή εξυγίανσης

1.  Οι αρμόδιες αρχές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 συνεργάζονται με την αρχή εξυγίανσης, σε περίπτωση εξυγίανσης πιστωτικού ιδρύματος που εκδίδει καλυμμένα ομόλογα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των επενδυτών σε καλυμμένα ομόλογα διατηρούνται, μεταξύ άλλων τουλάχιστον μέσω της επαλήθευσης της συνεχούς και αποτελεσματικής διαχείρισης του προγράμματος καλυμμένων ομολόγων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν τον διορισμό ειδικού διαχειριστή, σε περίπτωση αφερεγγυότητας πιστωτικού ιδρύματος που εκδίδει καλυμμένα ομόλογα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των επενδυτών σε καλυμμένα ομόλογα διατηρούνται, μεταξύ άλλων τουλάχιστον μέσω της επαλήθευσης της συνεχούς και αποτελεσματικής διαχείρισης του προγράμματος καλυμμένων ομολόγων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αφερεγγυότητας.

Στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν αυτή την επιλογή, επιβάλλουν την απαίτηση οι αρμόδιες αρχές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2, να εγκρίνουν τον διορισμό και την παύση του ειδικού διαχειριστή.

3.  Στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη προβλέπουν τον διορισμό ειδικού διαχειριστή σύμφωνα με την παράγραφο 2, θεσπίζουν κανόνες που καθορίζουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του εν λόγω ειδικού διαχειριστή, τουλάχιστον όσον αφορά:

α)  την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που συνδέονται με τα καλυμμένα ομόλογα·

β)  τη διαχείριση και τη ρευστοποίηση στοιχείων ενεργητικού που περιλαμβάνονται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασής τους, μαζί με τις υποχρεώσεις των καλυμμένων ομολόγων, σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα που εκδίδει καλυμμένα ομόλογα·

γ)  την εκτέλεση νομικών πράξεων που είναι απαραίτητες για την ορθή διαχείριση των συνολικών στοιχείων κάλυψης, τη συνεχή παρακολούθηση της κάλυψης των υποχρεώσεων που συνδέονται με τα καλυμμένα ομόλογα, την κίνηση διαδικασιών για την ανάκτηση της αξίας των στοιχείων ενεργητικού που περιλαμβάνονται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης, και τη μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού που απομένουν, μετά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα καλυμμένα ομόλογα, στην πτωχευτική περιουσία του πιστωτικού ιδρύματος που εξέδωσε τα καλυμμένα ομόλογα.

4.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τον συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών, για τους σκοπούς της διαδικασίας αφερεγγυότητας ή εξυγίανσης, μεταξύ των αρμόδιων αρχών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2, του ειδικού διαχειριστή, εφόσον έχει διοριστεί, και της αρχής εξυγίανσης.

Άρθρο 21Υποβολή εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την προστασία των επενδυτών, απαιτώντας από τα πιστωτικά ιδρύματα που εκδίδουν καλυμμένα ομόλογα να υποβάλλουν εκθέσεις όσον αφορά τις πληροφορίες που καθορίζονται στην παράγραφο 2 σχετικά με τα προγράμματα καλυμμένων ομολόγων στις αρμόδιες αρχές που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2. Η υποβολή εκθέσεων πραγματοποιείται τακτικά και κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τη συχνότητα της τακτικής υποβολής εκθέσεων.

2.  Στις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 απαιτείται να παρέχονται πληροφορίες τουλάχιστον όσον αφορά τις ακόλουθες απαιτήσεις του προγράμματος καλυμμένων ομολόγων:

α)  τον μηχανισμό διπλής προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 4·

β)  την προστασία έναντι του κινδύνου πτώχευσης των καλυμμένων ομολόγων σύμφωνα με το άρθρο 5·

γ)  την επιλεξιμότητα των στοιχείων ενεργητικού και τις απαιτήσεις των συνολικών στοιχείων κάλυψης σύμφωνα με τα άρθρα 6 έως 11·

δ)  τον διαχωρισμό των στοιχείων ενεργητικού που περιλαμβάνονται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 12·

ε)  τη λειτουργία του υπευθύνου παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 13·

στ)  τις απαιτήσεις πληροφόρησης των επενδυτών σύμφωνα με το άρθρο 14·

ζ)  τις απαιτήσεις κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 15·

η)  το απόθεμα ασφαλείας ρευστότητας για τα συνολικά στοιχεία κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 16·

θ)  τις προϋποθέσεις για επεκτάσιμες δομές ληκτότητας σύμφωνα με το άρθρο 17·

3.  Τα κράτη μέλη προβλέπουν κανόνες για την υποβολή εκθέσεων όσον αφορά τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 2 από τα πιστωτικά ιδρύματα που εκδίδουν καλυμμένα ομόλογα προς την αρμόδια αρχή που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2, σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή εξυγίανσης πιστωτικού ιδρύματος που εκδίδει καλυμμένα ομόλογα.

Άρθρο 22Εξουσίες των αρμόδιων αρχών για τους σκοπούς της δημόσιας εποπτείας των καλυμμένων ομολόγων

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την προστασία των επενδυτών, παρέχοντας στις αρμόδιες αρχές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 όλες τις εξουσίες εποπτείας, έρευνας και επιβολής κυρώσεων που είναι απαραίτητες για την άσκηση του καθήκοντος της δημόσιας εποπτείας καλυμμένων ομολόγων.

2.  Οι εξουσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν:

α)  την εξουσία χορήγησης ή απόρριψης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 19·

β)  την εξουσία τακτικής εξέτασης του προγράμματος καλυμμένων ομολόγων, με σκοπό την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την παρούσα οδηγία·

γ)  την εξουσία πραγματοποίησης επιτόπιων και μη επιτόπιων ελέγχων·

δ)  την εξουσία επιβολής διοικητικών κυρώσεων ή ποινών και διορθωτικών μέτρων σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις για τη μεταφορά του άρθρου 23·

ε)  την εξουσία έγκρισης και εφαρμογής κατευθυντήριων γραμμών εποπτείας σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων.

Άρθρο 23Διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για την καθιέρωση κατάλληλων διοικητικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών μέτρων που θα είναι εφαρμοστέα τουλάχιστον στις εξής περιπτώσεις:

α)  πιστωτικό ίδρυμα έχει λάβει άδεια έκδοσης καλυμμένων ομολόγων μέσω ψευδών δηλώσεων ή άλλου αντικανονικού τρόπου·

β)  πιστωτικό ίδρυμα δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια·

γ)  πιστωτικό ίδρυμα εκδίδει καλυμμένα ομόλογα, χωρίς να λάβει άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις για τη μεταφορά του άρθρου 19·

δ)  πιστωτικό ίδρυμα που εκδίδει καλυμμένα ομόλογα δεν πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στις διατάξεις για τη μεταφορά του άρθρου 4·

ε)  πιστωτικό ίδρυμα που εκδίδει καλυμμένα ομόλογα εκδίδει καλυμμένα ομόλογα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στις διατάξεις για τη μεταφορά του άρθρου 5·

στ)  πιστωτικό ίδρυμα που εκδίδει καλυμμένα ομόλογα εκδίδει καλυμμένα ομόλογα που δεν είναι εξασφαλισμένα σύμφωνα με τις διατάξεις για τη μεταφορά του άρθρου 6 και του άρθρου 6α·

ζ)  πιστωτικό ίδρυμα που εκδίδει καλυμμένα ομόλογα εκδίδει καλυμμένα ομόλογα που είναι εξασφαλισμένα με στοιχεία ενεργητικού που βρίσκονται εκτός της Ένωσης κατά παράβαση των απαιτήσεων των διατάξεων για τη μεταφορά του άρθρου 7·

η)  πιστωτικό ίδρυμα που εκδίδει καλυμμένα ομόλογα εξασφαλίζει καλυμμένα ομόλογα που είναι εξασφαλισμένα σε ενδοομιλική δομή ομαδοποίησης καλυμμένων ομολόγων κατά παράβαση των απαιτήσεων των διατάξεων για τη μεταφορά του άρθρου 8·

θ)  πιστωτικό ίδρυμα που εκδίδει καλυμμένα ομόλογα δεν πληροί τις προϋποθέσεις για κοινή χρηματοδότηση που καθορίζονται στις διατάξεις για τη μεταφορά του άρθρου 9·

ι)  πιστωτικό ίδρυμα που εκδίδει καλυμμένα ομόλογα δεν πληροί τις απαιτήσεις για τη σύνθεση των συνολικών στοιχείων κάλυψης που καθορίζονται στις διατάξεις για τη μεταφορά του άρθρου 10·

ια)  πιστωτικό ίδρυμα που εκδίδει καλυμμένα ομόλογα περιλαμβάνει συμβάσεις παραγώγων στα συνολικά στοιχεία κάλυψης για σκοπούς πέρα από σκοπούς αντιστάθμισης ή δεν πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στις διατάξεις για τη μεταφορά του άρθρου 11·

ιβ)  πιστωτικό ίδρυμα που εκδίδει καλυμμένα ομόλογα δεν πληροί τις απαιτήσεις για τον διαχωρισμό των στοιχείων ενεργητικού που περιλαμβάνονται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης σύμφωνα με τις διατάξεις για τη μεταφορά του άρθρου 12·

ιγ)  πιστωτικό ίδρυμα που εκδίδει καλυμμένα ομόλογα δεν υποβάλει πληροφορίες ή υποβάλει ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες, κατά παράβαση των διατάξεων για τη μεταφορά του άρθρου 14·

ιδ)  πιστωτικό ίδρυμα που εκδίδει καλυμμένα ομόλογα επανειλημμένα και συστηματικά δεν διατηρεί απόθεμα ασφαλείας ρευστότητας για τα συνολικά στοιχεία κάλυψης, κατά παράβαση των διατάξεων για τη μεταφορά του άρθρου 16·

ιε)  πιστωτικό ίδρυμα που εκδίδει καλυμμένα ομόλογα με επεκτάσιμες δομές ληκτότητας δεν πληροί τις απαιτήσεις για επεκτάσιμες δομές ληκτότητας που καθορίζονται στις διατάξεις για τη μεταφορά του άρθρου 17·

ιστ)  πιστωτικό ίδρυμα που εκδίδει καλυμμένα ομόλογα δεν υποβάλει πληροφορίες ή υποβάλει ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες όσον αφορά τις υποχρεώσεις, κατά παράβαση των διατάξεων για τη μεταφορά του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως θ).

Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν να μη θεσπίσουν κανόνες σχετικά με διοικητικές κυρώσεις ή άλλα διοικητικά μέτρα για τις παραβάσεις που υπόκεινται σε ποινικές κυρώσεις βάσει του εθνικού τους δικαίου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους σχετικούς κανόνες της ποινικής νομοθεσίας.

2.  Οι διοικητικές κυρώσεις και τα λοιπά διοικητικά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά ▌.

3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης την αποτελεσματική επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και των διορθωτικών μέτρων.

Άρθρο 25Υποχρεώσεις συνεργασίας

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 συνεργάζονται στενά με την αρμόδια αρχή που ασκεί τη γενική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία που είναι εφαρμοστέα στα εν λόγω ιδρύματα.

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων των άλλων αρχών, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας.

3.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 2 δεύτερη περίοδος, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 εκτελούν τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)  γνωστοποιούν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος άλλης αρμόδιας αρχής·

β)  γνωστοποιούν με δική τους πρωτοβουλία κάθε ουσιώδη πληροφορία σε άλλες αρμόδιες αρχές σε άλλα κράτη μέλη.

4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συνεργάζονται με την EBA, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

5.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι πληροφορίες θεωρούνται ουσιώδεις, εφόσον θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την αξιολόγηση της έκδοσης καλυμμένων ομολόγων σε άλλο κράτος μέλος.

Άρθρο 26Απαιτήσεις δημοσίευσης

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να δημοσιεύονται οι ακόλουθες πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 στον επίσημο ιστότοπό τους:

α)  τα κείμενα των εθνικών τους νόμων, κανονισμών, διοικητικών κανόνων και οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές που έχουν εγκριθεί σε σχέση με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων·

β)  ο κατάλογος πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν άδεια να εκδίδουν καλυμμένα ομόλογα·

γ)  ο κατάλογος των καλυμμένων ομολόγων που μπορούν να χρησιμοποιούν το σήμα «Ευρωπαϊκό Καλυμμένο Ομόλογο» και ο κατάλογος των ομολόγων που μπορούν να χρησιμοποιούν το σήμα «Ευρωπαϊκό Καλυμμένο Ομόλογο (Ανωτέρας Ποιότητας)».

2.  Οι δημοσιευόμενες πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο 1 πρέπει να επαρκούν για την αξιόπιστη σύγκριση των προσεγγίσεων που υιοθετούνται από τις αρμόδιες αρχές των διαφόρων κρατών μελών. Οι πληροφορίες αυτές επικαιροποιούνται, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τυχόν αλλαγές.

3.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχεία β) και γ), οι αρμόδιες αρχές που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 κοινοποιούν, σε ετήσια βάση, στην EBA τους καταλόγους των πιστωτικών ιδρυμάτων και των καλυμμένων ομολόγων.

ΤΙΤΛΟΣ IVΣήμανση

Άρθρο 27Σήμανση

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το σήμα «Ευρωπαϊκό Καλυμμένο Ομόλογο» και η μετάφρασή του σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης να χρησιμοποιείται μόνο για καλυμμένα ομόλογα που πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις διατάξεις για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το σήμα «Ευρωπαϊκό Καλυμμένο Ομόλογο (Ανωτέρας Ποιότητας)» και η μετάφρασή του σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης να χρησιμοποιείται μόνο για καλυμμένα ομόλογα τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις διατάξεις για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας και είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας του άρθρου 129 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

ΤΙΤΛΟΣ VΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

Άρθρο 28Τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ

Το άρθρο 52 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

(1)  Το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα κράτη μέλη μπορούν να αυξήσουν το όριο του 5 % της παραγράφου 1 πρώτο εδάφιο, σε 25 % κατ’ ανώτατο όριο, σε περίπτωση που οι ομολογίες εκδόθηκαν πριν από την/τις [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της παρούσας οδηγίας + 1 ημέρα] και πληρούσαν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο, στην έκδοση που ίσχυε κατά την ημερομηνία έκδοσής τους, ή σε περίπτωση που οι ομολογίες εμπίπτουν στον ορισμό των καλυμμένων ομολόγων σύμφωνα με το άρθρο 3 σημείο 1) της οδηγίας (ΕΕ) 20XX/XX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*.

____________________________

*  [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί παραπομπή στην οδηγία (ΕΕ) …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2014/59/ΕΕ (ΕΕ C […] της […], σ. […])].»·

(2)  Το τρίτο εδάφιο απαλείφεται.

Άρθρο 29Τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ

Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, το σημείο 96) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"(96)  «καλυμμένο ομόλογο»: μέσο που αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, στην έκδοση που ίσχυε κατά την ημερομηνία έκδοσής του, και που εκδόθηκε πριν από την/τις ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της παρούσας οδηγίας + 1 ημέρα], ή καλυμμένο ομόλογο όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 1) της οδηγίας (ΕΕ) 20XX/XX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**·

__________________________________

*  Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).

**  [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί παραπομπή στην οδηγία (ΕΕ) …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2014/59/ΕΕ (ΕΕ C […] της […], σ. […])].».

ΤΙΤΛΟΣ VIΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30Μεταβατικά μέτρα

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα καλυμμένα ομόλογα που έχουν εκδοθεί πριν από την/τις XX [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της παρούσας οδηγίας + 1 ημέρα»] και πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 52 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, στην έκδοση που ίσχυε κατά την ημερομηνία έκδοσής τους, δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις των άρθρων 5 έως 12 και των άρθρων 15, 16, 17 και 19 της παρούσας οδηγίας, μπορούν όμως να συνεχίσουν να αναφέρονται ως καλυμμένα ομόλογα σύμφωνα με την παρούσα οδηγία έως τη λήξη τους.

Η πρώτη παράγραφος του παρόντος άρθρου ισχύει και για νέες δόσεις ή συνεχείς εκδόσεις μιας σειράς καλυμμένων ομολόγων για τα οποία η πρώτη ημερομηνία έκδοσης είναι πριν από τις ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της παρούσας οδηγίας + 1 ημέρα].

Άρθρο 31

Ισοδυναμία

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας, με τις οποίες ορίζει ότι οι νομικές και εποπτικές ρυθμίσεις, καθώς και οι ρυθμίσεις επιβολής της νομοθεσίας, τρίτης χώρας:

α)  ισοδυναμούν με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον τίτλο II, καθώς και με τις εποπτικές εξουσίες και κυρώσεις που προβλέπονται στον τίτλο III· και

β)  εφαρμόζονται αποτελεσματικά και επιβάλλονται με δίκαιο και μη στρεβλωτικό τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία και επιβολή των κανόνων στην εν λόγω τρίτη χώρα.

2.  Σε περίπτωση που η Επιτροπή εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη περί ισοδυναμίας όσον αφορά μια τρίτη χώρα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το καλυμμένο ομόλογο θεωρείται πως πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον τίτλο II, εάν ο εκδότης είναι εγκατεστημένος στην εν λόγω τρίτη χώρα.

3.  Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την EBA, παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των απαιτήσεων που είναι ισοδύναμες με εκείνες που ορίζονται στον τίτλο ΙΙ και έχουν θεσπιστεί από τρίτες χώρες για τις οποίες έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, και υποβάλλει τακτικά σχετικές εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Σε περίπτωση που η έκθεση αποκαλύπτει ανεπαρκή ή ασυνεπή εφαρμογή των ισοδύναμων απαιτήσεων από αρχές της τρίτης χώρας ή σημαντική κανονιστική απόκλιση από τρίτη χώρα, η Επιτροπή εξετάζει αν θα παύσει να αναγνωρίζει ως ισοδύναμο το νομικό πλαίσιο της εν λόγω τρίτης χώρας. Εάν η Επιτροπή προβεί σε λήψη μέτρων για την ανάκληση ή την αναστολή αποφάσεων ισοδυναμίας, καθορίζει διαφανή διαδικασία η οποία διέπει την ανάκληση ή την αναστολή των αποφάσεων ισοδυναμίας, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η παροχή βεβαιότητας στην αγορά και η στήριξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Άρθρο 31αΕπανεξέταση και υποβολή εκθέσεων

1.  Έως την/τις ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της παρούσας οδηγίας + 3 έτη], η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με την EBA, υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας όσον αφορά το επίπεδο προστασίας των επενδυτών και τις εξελίξεις αναφορικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων:

α)  των εξελίξεων όσον αφορά τον αριθμό των αδειών έκδοσης καλυμμένων ομολόγων·

β)  των εξελίξεων όσον αφορά τον αριθμό των καλυμμένων ομολόγων που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας και το άρθρο 129 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

γ)  των εξελίξεων όσον αφορά τα στοιχεία ενεργητικού που δίνονται ως εξασφάλιση της έκδοσης καλυμμένων ομολόγων·

δ)  των εξελίξεων όσον αφορά το επίπεδο υπερεξασφάλισης·

ε)  των διασυνοριακών επενδύσεων σε καλυμμένα ομόλογα, περιλαμβανομένων των εισερχόμενων και εξερχόμενων επενδύσεων από και προς τρίτες χώρες·

στ)  των εξελίξεων όσον αφορά την έκδοση καλυμμένων ομολόγων με επεκτάσιμες δομές ληκτότητας·

ζ)  της αξιολόγησης της λειτουργίας των αγορών καλυμμένων ομολόγων και συστάσεων για περαιτέρω δράση.

2.  Έως την/τις ... [δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή, αφού αναθέσει την εκπόνηση μελέτης επί του θέματος και παραλάβει την εν λόγω μελέτη, και μετά από διαβούλευση με την EBA και την ΕΚΤ, εκδίδει έκθεση στην οποία αξιολογούνται οι κίνδυνοι που απορρέουν από τις επεκτάσιμες ληκτότητες των καλυμμένων ομολόγων με τις εν λόγω δομές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους κινδύνους που συνεπάγονται τα εν λόγω ομόλογα για τους επενδυτές που τα κατέχουν σε περιόδους κρίσης. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τη μελέτη και την έκθεση, συνοδευόμενες, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από πρόταση.

3.  Έως την/τις ... [δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή, αφού αναθέσει την εκπόνηση μελέτης επί του θέματος και παραλάβει την εν λόγω μελέτη, και μετά από διαβούλευση με την EBA και την ΕΚΤ, εκδίδει έκθεση όσον αφορά τη δυνατότητα θέσπισης ενός μέσου διπλής προσφυγής με την ονομασία «ευρωπαϊκοί εξασφαλισμένοι τίτλοι». Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τη μελέτη και την έκθεση, συνοδευόμενες, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από πρόταση.

4.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, έως την/τις ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της παρούσας οδηγίας + 2 έτη], τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία α) έως στ).

Άρθρο 32Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν το αργότερο την/στις ... [δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την/τις ... [δύο έτη και μία ημέρα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 33Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 34Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

 • [1]  ΕΕ C 382 της 23.10.2018, σ. 2.
 • [2]  ΕΕ C 367 της 10.10.2018, σ. 56.
 • [3] * Τροπολογίες: το νέο ή το τροποποιημένο κείμενο σημειώνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες· οι διαγραφές σημειώνονται με το σύμβολο ▌.
 • [4]   ΕΕ C 382 της 23.10.2018, σ. 2.
 • [5]   ΕΕ C 367 της 10.10.2018, σ. 56.
 • [6]   Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).
 • [7]   Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).
 • [8]   Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά την απαίτηση κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας για τα πιστωτικά ιδρύματα (ΕΕ L 11 της 17.1.2015, σ. 1).
 • [9]   Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 12 της 17.1.2015, σ. 1).
 • [10]   Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190).
 • [11]   Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με τη χρηματοδότηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΣΣΚ/2012/2) (2013/C 119/01).
 • [12]   EBA Report on EU covered bond frameworks and capital treatment (Έκθεση της EBA σχετικά με τα πλαίσια της ΕΕ για τα καλυμμένα ομόλογα και την κεφαλαιακή αντιμετώπιση των καλυμμένων ομολόγων) (2014).
 • [13]   «EBA Report on covered bonds - Recommendations on harmonisation of covered bond frameworks in the EU» (Έκθεση της EBA σχετικά με τα καλυμμένα ομόλογα — συστάσεις για την εναρμόνιση των πλαισίων των καλυμμένων ομολόγων στην ΕΕ) (2016), EBA-Op-2016-23.
 • [14]   Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ (ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 64).
 • [15]   ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 14.
 • [16]   Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).
 • [17]   [ΕΕ C (…).]

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

Καλυμμένα ομόλογα και δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

7.3.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

16.4.2018

 

 

 

Committees asked for opinions

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

16.4.2018

 

 

 

Not delivering opinions

Ημερομηνία της απόφασης

JURI

27.3.2018

 

 

 

Εισηγητής(ές)

Ημερομηνία ορισμού

Bernd Lucke

31.5.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

10.9.2018

18.10.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

20.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

16

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Γεώργιος Κύρτσος, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Κώστας Μαυρίδης, Alex Mayer, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Δημήτριος Παπαδημούλης, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Michel Reimon, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 187, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso, Helga Stevens

Ημερομηνία κατάθεσης

26.11.2018

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

34

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Helga Stevens

ENF

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Γεώργιος Κύρτσος, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Jeppe Kofod, Alex Mayer, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

16

-

EFDD

David Coburn

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Δημήτριος Παπαδημούλης, Miguel Viegas

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Κώστας Μαυρίδης, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang

1

0

EFDD

Marco Valli

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  in favour

-  :  against

0  :  abstention

Τελευταία ενημέρωση: 7 Δεκεμβρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου