Nós Imeachta : 2018/0043(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0390/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0390/2018

Díospóireachtaí :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Vótaí :

PV 18/04/2019 - 10.12

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0432

TUARASCÁIL     ***I
PDF 613kWORD 97k
26.11.2018
PE 626.780v02-00 A8-0390/2018

ar an togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le heisiúint bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/AE agus Treoir 2014/59/AE

(COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD))

An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

Rapóirtéir: Bernd Lucke

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le heisiúint bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/AE agus Treoir 2014/59/AE

(COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD))

(Gnáthnós Imeachta Reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2018)0094),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 53 agus d’Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0113/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ón mBanc Ceannais Eorpach an 22 Lúnasa 2018(1),

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 11 Iúil 2018(2),

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (A8-0390/2018),

1.  ag glacadh a seasamh ar an gcéad léamh mar a leagtar amach ina dhiaidh seo é;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Leasú    1

LEASUITHE Ó PHARLAIMINT NA hEORPA(3)*

ar an togra ón gCoimisiún

---------------------------------------------------------

Togra le haghaidh

TREOIR Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

maidir le ceist na mbannaí faoi chumhdach agus na maoirseachta poiblí ar bhannaí faoi chumhdach lena leasaítear Treoir 2009/65/CE agus Treoir 2014/59/AE

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagail 53 agus 114 de,

ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

ag féachaint don tuairim ón mBanc Ceannais Eorpach(4),

ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa,(5),

ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach,

De bharr an méid seo a leanas:

(1)  Foráiltear in Airteagal 52(4) de Threoir 2009/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(6) maidir le ceanglais an-ghinearálta a bhaineann le heilimintí struchtúracha bannaí faoi chumhdach. Ní bhaineann na ceanglais sin ach leis an riachtanas atá ann go n-eiseoidh institiúid chreidmheasa a bhfuil a hoifig chláraithe i mBallstát na bannaí faoi chumhdach agus go mbeidh siad faoi réir maoirseacht phoiblí speisialta agus sásra dé-iontaoibhe. Le creataí náisiúnta bannaí faoi chumhdach téitear i ngleic leis na fadhbanna sin agus rialáiltear iad i bhfad níos mionsonraithe. Tá forálacha struchtúracha eile sna creataí náisiúnta sin freisin, go háirithe rialacha maidir le comhdhéanamh an chomhthiomsaithe cumhdaigh, critéir incháilitheachta sócmhainní, an deis sócmhainní a chomhthiomsú, na hoibleagáidí trédhearcachta agus tuairiscithe agus na rialacha maidir le maolú riosca leachtachta. Tá difríochtaí idir cur chuige rialála na mBallstát i leith ábhair shubstainteacha freisin. I roinnt Ballstát níl aon chreat náisiúnta tiomnaithe le haghaidh bannaí faoi chumhdach. Dá dheasca sin, níl na príomheilimintí struchtúracha atá le comhlíonadh ag bannaí faoi chumhdach arna n-eisiúint san Aontas leagtha amach fós i ndlí an Aontais.

(2)  In Airteagal 129 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(7) tá coinníollacha sa bhreis ar na coinníollacha dá dtagraítear in Airteagal 52(4) de Threoir 2009/65/CE chun láimhseáil stuamachta fhabhrach a fháil i leith ceanglais chaipitil lena gceadaítear d'institiúidí creidmheasa a infheistíonn i mbannaí faoi chumhdach níos lú caipitil a bheith ina seilbh ná mar a bhíonn nuair a infheistíonn siad i sócmhainní eile. Cé go méadaítear leibhéal comhchuibhithe bannaí faoi chumhdach laistigh den Aontas leis na ceanglais bhreise sin, comhlíonann siad an cuspóir sonrach na coinníollacha a leagan síos a bhaineann le láimhseáil fhabhrach a thabhairt d'infheisteoirí i mbannaí faoi chumhdach agus ní infheidhme na ceanglais sin lasmuigh de chreat Rialachán (AE) Uimh. 575/2013.

(3)  I sleachta eile de dhlí an Aontais lena n-áirítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61 ón gCoimisiún(8), Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/35 ón gCoimisiún(9) agus Treoir 2014/59/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(10), tagraítear freisin don sainmhíniú a leagtar amach i dTreoir 2009/65/CE mar thagairt chun sainaithint a dhéanamh ar bhannaí faoi chumhdach a bhféadfar an láimhseáil fhabhrach a thabhairt dóibh a chuir na gníomhartha sin ar bun d'infheisteoirí i mbannaí faoi chumhdach. Ach bíonn difríochtaí idir foclaíocht na ngníomhartha sin de réir a gcuspóirí agus a n-ábhair agus, dá bhrí sin, níl aon úsáid chomhsheasmhach á baint as an téarma ''bannaí faoi chumhdach''.

(4)  Is féidir glacadh leis go bhfuil láimhseáil bannaí faoi chumhdach comhchuibhithe ar an iomlán i leith na gcoinníollacha atá le hinfheistíocht i mbannaí faoi chumhdach. Os a choinne sin, tá easpa comhchuibhithe san Aontas i leith na gcoinníollacha atá le bannaí faoi chumhdach a eisiúint agus tá roinnt iarmhairtí leis sin. Ar an gcéad dul síos, tugtar láimhseáil fhabhrach go comhionann d'ionstraimí nach ionann a gcineál agus a leibhéal riosca agus cosanta infheisteoirí. Ar an dara dul síos, ▌is féidir go gcruthóidh na héagsúlachtaí ▌idir na coimircí sna rialacha náisiúnta riosca i leith ▌cobhsaíocht airgeadais i gcás inar féidir bannaí faoi chumhdach, ag a bhfuil leibhéil éagsúla cosanta infheisteoirí, a cheannach mar bhannaí faoi chumhdach ar fud an Aontais agus gur bhféadfar láimhseáil stuamachta fhabhrach a thabhairt dóibh faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus faoi reachtaíocht eile de chuid an Aontais.

(5)  Trí chomhchuibhiú a dhéanamh ar roinnt gnéithe de na córais náisiúnta, in éineacht an dea-chleachtais, áiritheofar go ndéanfar forbairt rianúil leanúnach ar mhargaí dea-fheidhmeacha i mbannaí faoi chumhdach san Aontas agus chun rioscaí agus leochaileachtaí féideartha i leith cobhsaíocht airgeadais a theorannú. Leis an gcomhchuibhiú ar bhonn prionsabal sin ba cheart go socrófaí bunlíne choiteann le haghaidh cheist na mbannaí faoi chumhdach uile san Aontas. Chun comhchuibhiú a dhéanamh ní mór do gach Ballstát creat bannaí faoi chumhdach a bhunú agus ba cheart gurbh fhusa, dá bharr sin, margadh i mbannaí faoi chumhdach a fhorbairt sna Ballstáit sin nach bhfuil ceann ann cheana. Le margadh den chineál sin chuirfí foinse chobhsaí mhaoiniúcháin ar fáil d'institiúidí creidmheasa arbh fhearr a gcumas, ar an mbonn sin, morgáistí inacmhainne a chur ar fáil do thomhaltóirí agus cuideachtaí agus a chuirfeadh infheistíochtaí níos sábháilte ar fáil d'infheisteoirí.

(6)  D’eisigh an Bord Eorpach um Riosca Sistéamach (''BERS'') moladh(11) lenar iarradh ar údaráis náisiúnta inniúla agus ar an Údarás Baincéireachta Eorpach (''ÚBE'') dea-chleachtais maidir le bannaí faoi chumhdach a shainaithint agus comhchuibhiú na gcreataí náisiúnta a spreagadh. Moladh ann freisin go gcomhordódh ÚBE gníomhaíochtaí a dhéanann na húdaráis mhaoirseachta náisiúnta, go háirithe i leith cáilíocht agus leithscaradh comhthiomsuithe cumhdaigh, scoiteacht féimheachta na mbannaí faoi chumhdach, na rioscaí sócmhainne agus dliteanais a mbíonn éifeacht acu ar chomhthiomsuithe cumhdaigh agus nochtadh chomhdhéanamh chomhthiomsuithe cumhdaigh. Iarradh sa mholadh freisin ar ÚBE faireachán a dhéanamh ar fheidhmiú mhargadh na mbannaí faoi chumhdach trí thagairt do na dea-chleachtais arna sainaithint ag ÚBE go ceann dhá bhliain, chun an gá le beart reachtach a mheas agus a chur faoi bhráid BERS agus an Choimisiúin.

(7)  D'eisigh an Coimisiún glao ar chomhairle do ÚBE i gcomhréir le hAirteagal 503(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 i Nollaig 2013.

(8)  Mar fhreagra ar mholadh an 20 Nollaig 2012 ó BERS agus ar ghlao an Choimisiúin ar chomhairle i Nollaig 2013, d’eisigh ÚBE tuarascáil an 1 Iúil 2014(12). Tá moladh sa tuarascáil sin go ndéanfaí creataí náisiúnta dlíthiúla, rialála agus maoirseachta i leith bannaí faoi chumhdach a chóineasú a thuilleadh chun níos mó tacaíochta a thabhairt do láimhseáil aonair ualaí riosca fabhracha a bheith ann le haghaidh bannaí faoi chumhdach san Aontas.

(9)  Mar a bheartaigh BERS, rinne ÚBE faireachán breise ar fheidhmiú an mhargaidh i mbannaí faoi chumhdach trí thagairt do na dea-chleachtais mar a bhí leagtha amach sa mholadh sin ar feadh dhá bhliain. Ar an mbonn sin, chuir ÚBE an dara tuarascáil maidir le bannaí faoi chumhdach ar fáil do BERS, don Chomhairle agus don Choimisiún an 20 Nollaig 2016(13). Bhí an chonclúid sa tuarascáil sin gur ghá tuilleadh comhchuibhithe a dhéanamh chun a áirithiú go mbeadh sainmhínithe agus láimhseáil rialála níos comhsheasmhaí ann i leith bannaí faoi chumhdach san Aontas. Bhí conclúid sa tuarascáil freisin gur cheart comhchuibhiú a bhunú ar na margaí dea-fheidhmeacha atá ann cheana i roinnt Ballstát.

(10)  Is iad na hinstitiúidí creidmheasa a d'eisíodh bannaí faoi chumhdach go dtí seo. Baineann an ionstraim le maoiniú a chur ar fáil le haghaidh iasachtaí agus tá sé ar cheann de phríomhghníomhaíochtaí na n-institiúidí creidmheasa iasachtaí a thabhairt ar mórscála. Dá réir sin, tá sé de cheangal faoi dhlí an Aontais maidir le láimhseáil fhabhrach a thabhairt do bhannaí faoi chumhdach nach mór d’institiúidí creidmheasa iad a eisiúint.

(11)  Áirithítear trí cheist na mbannaí faoi chumhdach a fhágáil faoi na hinstitiúidí creidmheasa amháin go mbeidh an t-eolas is gá ag an eisitheoir chun an riosca creidmheasa a bhainistiú a bhaineann leis na hiasachtaí sa chomhthiomsú cumhdaigh. Lena chois sin, áirithítear ar an dóigh sin go mbeidh an t-eisitheoir faoi réir ceanglais chaipitil atá ina gcúltaca ag an gcosaint infheisteoirí atá ag an sásra dé-iontaoibhe, sásra a thugann teideal don infheisteoir ar an eisitheoir bannaí faoi chumhdach agus ar na sócmhainní sa chomhthiomsú cumhdaigh araon. Dá bhrí sin, trí eisiúint bannaí faoi chumhdach a fhágáil faoi na hinstitiúidí creidmheasa amháin, áirithítear go mbeidh na bannaí faoi chumhdach ina n-uirlis mhaoiniúcháin shábháilte éifeachtúil, rud a chuireann leis an gcosaint infheisteoirí agus leis an gcobhsaíocht airgeadais,  dhá chuspóir de chuid na mbeartas poiblí chun an leasa ghinearálta. Bheadh sé i gcomhréir freisin le cur chuige margaí dea-fheidhmeacha nach ceadmhach ach d'institiúidí creidmheasa bannaí faoi chumhdach a eisiúint iontu.

(12)  Dá bhrí sin, is iomchuí an chumhacht bannaí faoi chumhdach a eisiúint a thabhairt d'institiúidí creidmheasa de réir bhrí Airteagal 4(1)(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus do na hinstitiúidí sin amháin. Is é is príomhchuspóir don Treoir seo na coinníollacha a rialáil faoinar féidir leis na hinstitiúidí creidmheasa sin bannaí faoi chumhdach a eisiúint mar uirlis mhaoiniúcháin trí na ceanglais táirgí agus an mhaoirseacht ar tháirgí a bhfuil siad faoina réir a leagan síos chun a áirithiú go mbeidh ardleibhéal cosanta infheisteoirí ann.

(13)  Is gá sásra dé-iontaoibhe a bheith ann agus is cuid é de chuid mhór creataí náisiúnta bannaí faoi chumhdach agus is buneilimint é de bhannaí faoi chumhdach dá dtagraítear in Airteagal 52(4) de Threoir 2009/65/CE. Dá bhrí sin, is gá an coincheap sin a shonrú chun a áirithiú go mbeidh teideal ag infheisteoirí ar an eisitheoir bannaí faoi chumhdach agus ar na sócmhainní sa chomhthiomsú cumhdaithe araon faoi choinníollacha comhchuibhithe.

(14)  Ba cheart scoiteacht féimheachta a bheith ina gné riachtanach de bhannaí faoi chumhdach freisin chun a áirithiú go n-aisíocfar na hinfheisteoirí i mbannaí faoi chumhdach ar dháta aibíochta an bhanna. Is féidir go gcuirfidh dlús uathoibríoch le haisíocaíocht de dhroim mhainneachtain an eisitheora isteach ar an rangú díobh sin a rinne infheistíocht i mbannaí faoi chumhdach agus, dá bhrí sin, tá sé tábhachtach a áirithiú go n-aisíocfar infheisteoirí i mbannaí faoi chumhdach i gcomhréir leis an sceideal conarthach agus i gcás mainneachtana. Dá réir sin, tá baint dhíreach ag an scoiteacht féimheachta leis an sásra dé-iontaoibhe agus mar sin de, is ceart í a bheith ina bunghné de chreat na mbannaí faoi chumhdach.

(15)  Bunghné eile atá le creataí náisiúnta um bannaí faoi chumhdach atá ann cheana gur cheart na sócmhainní ar comhthaobhacht iad a bheith ar ardcháilíocht a áirithiú go mbeidh luach an chomhtiomsaithe cumhdaigh leordhóthanach chun oibleagáidí íocaíochta na mbannaí gan íoc a chumhdach. Ba cheart go mbeadh na comhthiomsuithe cumhdaigh sin déanta suas de neamhchosaintí ar údaráis a bhfuil cumhachtaí ardaithe cánach acu nó d’éilimh atá tacaithe ag sócmhainní fisiceacha ardcháilíochta. Déantar sócmhainní ardcháilíochta a aithint trí shaintréithe a bhaineann leis an éileamh atá á urrú agus leis an tsócmhainn comhthaobhachta atá á dtacú. Dá bhrí sin, is iomchuí saintréithe cáilíochta ginearálta a leagan amach a bhaineann le comhthiomsuithe cumhdaigh a sócmhainní comhthaobhachta. Ba cheart a mheas go bhfuil sócmhainní atá liostaithe i bpointí (a) go (g) d'Airteagal 129(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 incháilithe chun a n-úsáide mar chomhthaobhacht sa chomhthiomsú cumhdaigh, laistigh de chreat bannaí faoi chumhdach, agus ba cheart a mheas go bhfuil iasachtaí le ▌ gnóthais phoiblí ag feidhmiú faoi mhaoirseacht phoiblí nó de réir rátáil gráid infheistíochta a rinne IMCS ainmnithe. Sócmhainní cumhdaigh eile atá ar chaighdeán comhchosúil ardcháilíochta ba cheart iad a mheas freisin a bheith ina sócmhainní incháilithe, ar choinníoll go gcomhlíonann siad ceanglais na Treorach seo, lena n-áirítear na ceanglais a bhaineann leis an gcomhthaobhacht a thacaíonn an t-éileamh ar íocaíocht . Ba cheart an tsaoirse a bheith ag na Ballstáit sócmhainní a eisiamh ina gcreataí náisiúnta.

(15a)  Maidir le hionstraimí fiachais atá faoi chumhdach sócmhainní straitéiseacha a bhfuil tábhacht ag baint leo don fhás, don nuálaíocht agus don inbhuanaitheacht, agus a bhfuil níos mó riosca ag gabháil leo ná fiachas rialtais agus morgáistí, agus nach dtagann faoi raon feidhme na Treorach seo, ba cheart an deis a thabhairt le go mbeidís incháilithe le haghaidh aicme nua d’ionstraimí airgeadais faoin ainm Nótaí Urraithe Eorpacha (NUEanna). Is gá freisin creat den sórt sin a bhunú chun sainiúlachtaí airgeadais FBManna i ngeilleagar an Aontais a chur san áireamh. D'fhéadfadh NUEanna a bheith ina n-uirlis úsáideach bhreise do bhainc chun cistiú a dhéanamh ar an bhfíorgheilleagar.

(16)  Tá saintréithe struchtúracha sonracha ag bannaí faoi chumhdach arbh é is aidhm leo infheisteoirí a chosaint i gcónaí. Ar na saintréithe sin tá an ceanglas go bhfuil teideal ag infheisteoirí i mbannaí faoi chumhdach ní hamháin ar an eisitheoir ach, chomh maith leis sin, ar shócmhainní i gcomhthiomsú cumhdaigh tiomnaithe. Chun a áirithiú go mbeidh na sócmhainní sin ar ardcháilíocht, ba cheart ceanglais shonracha a leagan síos maidir le cáilíocht sócmhainní ar féidir iad a chur i gcomhthiomsú. Ní hionann na ceanglais struchtúracha sin a bhaineann le táirgí agus na ceanglais stuamachta is infheidhme maidir le hinstitiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach. Níor cheart na ceanglais struchtúracha a bhaineann le táirgí a bheith dírithe ar shláinte stuamachta na hinstitiúide eisiúna a áirithiú, ach ar infheisteoirí a chosaint trí cheanglais shonracha a fhorchur ar an mbanna faoi chumhdach féin. Chomh maith leis an gceanglas sonrach sócmhainní ar ardcháilíocht a úsáid sa chomhthiomsú cumhdaigh, is iomchuí ceanglais ghinearálta ghnéithe an chomhthiomsaithe cumhdaigh a rialáil chun cosaint infheisteoirí a neartú a thuilleadh. Ba cheart rialacha sonracha a bheith ina gcuid de na ceanglais atá dírithe ar an gcomhthiomsú cumhdaigh a chosaint, lena n-áirítear rialacha maidir le leithscaradh (lena n-áirítear leithscaradh a dhéantar le meán sainchuspóireach) agus suí sócmhainní sa chomhthiomsú cumhdaigh chun méid áirithe aonchineálachta a áirithiú a cheadódh éagsúlú riosca a dhóthain laistigh den aonchineálacht sinagus chun gur fusa don infheisteoir measúnú riosca cothrom a dhéanamh. Chuige sin, ba cheart go mbeadh comhthiomsuithe cumhdaigh simplí agus trédhearcach. Lena chois sin, ba cheart go ndéanfaí ceanglais le haghaidh maolú riosca a leagan amach sa Treoir seo, gan dochar do cheart na mBallstát iadsan a chomhlánú ar bhealaí eile.▌Is féidir ríomh an chumhdaigh agus na gcoinníollacha faoinar féidir conarthaí díorthach a chuimsiú sa chomhthiomsú cumhdaigh a shainiú freisin chun a áirithiú go mbeidh comhthiomsuithe cumhdaigh faoi réir comhchaighdeáin ardcháilíochta ar fud an Aontais.

(17)  Tá sé á cheangal ag roinnt Ballstát cheana go ndéanfaidh monatóir ar chomhthiomsú cumhdaigh cúraimí sonracha maidir le cáilíocht na sócmhainní incháilithe agus go n-áiritheoidh sé go mbeidh ceanglais náisiúnta chumhdaigh á gcomhlíonadh. Dá bhrí sin, d’fhonn láimhseáil na mbannaí faoi chumhdach ar fud an Aontais a chomhchuibhiú, tá sé tábhachtach go saineofar go soiléir cúraimí agus freagrachtaí an mhonatóra ar chomhthiomsú cumhdaigh, i gcás ina bhfuil sé leagtha síos sa chreat náisiúnta gur gá monatóir ar chomhthiomsú cumhdaigh a bheith ann. Ní chuirtear freagrachtaí na n-údarás náisiúnta inniúil ar ceal i dtaca le maoirseacht phoiblí ar leith toisc monatóir ar chomhthiomsú cumhdaigh a bheith ann.

(18)  Bíonn deacrachtaí ag mioninstitiúidí creidmheasa nuair a eisíonn siad bannaí faoi chumhdach mar gur minic a bhíonn réamhchostais arda a bhaineann le bunú clár bannaí faoi chumhdach. Tá tábhacht ar leith le leachtacht i margaí i mbannaí faoi chumhdach freisin agus is de réir chainníocht na mbannaí gan íoc a shocraítear an leachtacht sin den chuid is mó. Dá bhrí sin, is iomchuí cead a thabhairt do dhá institiúid creidmheasa nó níos mó cómhaoiniú a dhéanamh chun gur féidir le mioninstitiúidí creidmheasa bannaí faoi chumhdach a eisiúint. Ar an gcaoi sin, d'fhéadfadh roinnt institiúidí creidmheasa sócmhainní a chomhthiomsú mar chomhthaobhacht le haghaidh bannaí faoi chumhdach a d'eiseodh institiúid chreidmheasa amháin agus b'fhusa dá bharr sin bannaí faoi chumhdach a eisiúint sna Ballstáit sin nach bhfuil margaí dea-fhorbartha iontu faoi láthair. Tá sé tábhachtach go n-áiritheoidh na ceanglais maidir le comhaontuithe comhchistiúcháin a úsáid go gcomhlíonfaidh sócmhainní arna ndíol nó arna n-aistriú trí shocrú comhthaobhachta airgeadais de bhun Threoir 2002/47/CE chuig institiúidí creidmheasa eisiúna na ceanglais maidir le hincháilitheacht sócmhainní agus leithscaradh sócmhainní cumhdaigh faoi dhlí an Aontais.

(20)  Cuid riachtanach den chineál sin ionstraime airgeadais is ea trédhearcacht an chomhthiomsaithe cumhdaigh mar go gcuireann sí leis an inchomparáideacht agus gur féidir le hinfheisteoirí dá barr an mheastóireacht riosca is gá a dhéanamh. I dTreoir 2003/71/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(14) tá rialacha maidir le dréachtú, formheas agus dáileadh na réamheolairí a bheidh le foilsiú nuair a thairgfear urrúis don phobal nó nuair a ligfear isteach iad sa trádáil ar mhargadh rialáilte atá suite i mBallstát nó atá ag feidhmiú i mBallstát. D'fhorbair reachtóirí náisiúnta agus rannpháirtithe sa mhargadh de réir a chéile roinnt tionscnamh maidir leis an bhfaisnéis atá le nochtadh d'infheisteoirí i mbannaí faoi chumhdach chun forlíonadh a dhéanamh ar Threoir 2003/71/CE. Is gá, áfach, a shonrú ar leibhéal an Aontais cén t-íosleibhéal coiteann faisnéise ba cheart a chur ar fáil d'infheisteoirí sula gceannóidh siad bannaí faoi chumhdach nó le linn dóibh iad a cheannach. Ba cheart an cead a thabhairt do na Ballstáit na híoscheanglais sin a fhorlíonadh le forálacha breise.

(21)  Buneilimint i gcosaint infheisteoirí na mbannaí faoi chumhdach a áirithiú is ea riosca leachtachta na hionstraime a mhaolú. Tá sin ríthábhachtach chun a áirithiú go n-aisíocfar go tapa na dliteanais a bhaineann leis an mbanna faoi chumhdach. Is iomchuí mar sin maolán leachtachta comhthiomsaithe cumhdaigh a thabhairt isteach chun dul i ngleic le rioscaí ganntanais leachtachta, amhail neamhréireanna in aibíochtaí agus rátaí úis, briseadh ar íocaíochtaí, rioscaí cóimheasctha, díorthaigh agus dliteanais oibríochtúla eile gan íoc laistigh de chlár na mbannaí faoi chumhdach. Tá difríocht idir an maolán leachtachta le haghaidh an chomhthiomsaithe cumhdaigh agus na ceanglais leachtachta ghinearálta a fhorchuirtear ar institiúidí creidmheasa i gcomhréir le gníomhartha eile de chuid dhlí an Aontais sa mhéid go mbaineann an maolán go díreach leis an gcomhthiomsú cumhdaigh agus go bhfuil sé dírithe ar na rioscaí leachtachta a bhaineann go sonrach leis a mhaolú. Chun ualaí rialála a íoslaghdú ba cheart an deis a bheith ag na Ballstáit idirghníomhaíocht iomchuí a cheadú le ceanglais leachtachta arna bhunú le gníomhartha eile de chuid dhlí an Aontais nó an dlí náisiúnta lena bhfuil cuspóirí seachas maolán leachtachta an chomhthiomsaithe cumhdaigh. Dá bhrí sin, féadfaidh na Ballstáit a chinneadh nár cheart an ceanglas maidir le cumhdach leachtachta a bheith infheidhme ach amháin i gcás nach bhforchuirfear aon cheanglas leachtachta eile ar an institiúid chreidmheasa faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí náisiúnta le linn na tréimhse atá cumhdaithe ag na ceanglais eile sin.

(22)  I roinnt Ballstát, ceapadh struchtúir nuálacha i gcomhair próifílí aibíochta d’fhonn aghaidh a thabhairt ar rioscaí leachtachta féideartha, neamhréireanna in aibíochtaí san áireamh. Ar na struchtúir sin tá an deis an aibíocht atá beartaithe don bhanna faoi chumhdach a shíneadh ar feadh tréimhse áirithe ama nó ligean do na sreafaí airgid sa chomhthiomsú cumhdaigh aistriú go díreach chuig sealbhóirí bannaí faoi chumhdach. Tugann síntí aibíochta an deis d’institiúidí creidmheasa, agus iad ag soláthar rogha mhalartach ar dhócmhainneacht nó ar réiteach, maolú a dhéanamh ar dhíolacháin phráinne agus cur leis an gcosaint don tomhaltóir. Tá sé tábhachtach, áfach go ▌ndéanfaí na coinníollacha faoina mbeadh sé indéanta do na Ballstáit na struchtúir sin a cheadú a shainmhíniú chun a áirithiú nach bhfuil siad róchasta. Tá sé tábhachtach a áirithiú freisin nach bhféadfaidh institiúidí creidmheasa síneadh a chur le haibíocht de réir a lánrogha féin amháin. Níor cheart síneadh a chur le haibíocht ach amháin i gcás ina dtarlaíonn truicir shonracha oibiachtúla atá sainithe go soiléir.

(23)  Is eilimint lena sainítear bannaí faoi chumhdach é creat maoirseachta poiblí ar leith a bheith ann, de réir Airteagal 52(4) de Threoir 2009/65/CE. Ní shainítear sa Treoir sin, áfach, cineál ná ábhair na maoirseachta sin ná na húdaráis ba cheart a bheith freagrach aisti. Tá sé ríthábhachtach mar sin go ndéanfar buneilimintí na maoirseachta poiblí sin ar bhannaí faoi chumhdach a chomhchuibhiú agus go leagfar amach go soiléir cúraimí agus freagrachtaí na n-údarás inniúil náisiúnta a dhéanfaidh í.

(24)  Ós rud é nach bhfuil baint ag an maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach le maoirseacht na n-institiúidí creidmheasa san Aontas Eorpach, is ceart an deis a bheith ag na Ballstáit údaráis inniúla náisiúnta eile a cheapadh chun na cúraimí maoirseachta éagsúla sin a dhéanamh in áit an údaráis a bhfuil maoirseacht ghinearálta na hinstitiúide creidmheasa faoina chúram. Os a choinne sin, d'fhonn a áirithiú go mbeidh cur i bhfeidhm na maoirseachta poiblí ar bhannaí faoi chumhdach ar fud an Aontais comhsheasmhach, is gá a cheangal go mbeidh na húdaráis inniúla a bheidh i mbun maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach ag obair i ndlúthchomhar leis an údarás inniúil a bheidh i mbun maoirseacht ghinearálta ar na hinstitiúidí creidmheasa.

(25)  Ba cheart é a bheith ina choinníoll le cead a thabhairt d'institiúidí creidmheasa bannaí faoi chumhdach a eisiúint go ndéanfar maoirseacht phoiblí ar na bannaí faoi chumhdach. Ós rud é nár cheart cead a thabhairt ach do na hinstitiúidí creidmheasa bannaí faoi chumhdach a eisiúint, ba cheart é a bheith ina réamhchoinníoll leis an gcead sin go bhfuair an institiúid údarú mar institiúid chreidmheasa. Ba cheart forálacha maidir leis na coinníollacha faoinar féidir le hinstitiúidí creidmheasa arna n-údarú faoi dhlí an Aontais cead a fháil bannaí faoi chumhdach a eisiúint faoi chlár bannaí faoi chumhdach.

(26)  Maidir le raon an cheada, is éard a bheidh i gclár bannaí faoi chumhdach de ghnáth ná comhthiomsú cumhdaigh a thacaíonn le heisiúint banna faoi chumhdach. Eisiúintí éagsúla (le huimhreacha éagsúla aitheantais idirnáisiúnta Urrús (ISINanna))

(27)  Chun a áirithiú go gcomhlíonfar na hoibleagáidí a forchuireadh ar na hinstitiúidí creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach agus chun láimhseáil agus comhlíonadh comhchosúil a áirithiú ar fud an Aontais, ba cheart a cheangal ar na Ballstáit foráil a dhéanamh maidir le pionóis riaracháin agus bearta riaracháin eile a cheapadh a bheidh éifeachtach comhréireach agus athchomhairleach.

(30)  D’fhonn sáruithe ionchasacha na gceanglas maidir le heisiúint agus margú na mbannaí faoi chumhdach a bhrath, ba cheart na cumhachtaí imscrúdúcháin is gá a bheith ag na húdaráis inniúla i mbun maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach, agus ba cheart sásraí éifeachtacha a bheith acu chun tuairisciú na sáruithe ionchasacha nó iarbhír a spreagadh. Ba cheart na sásraí sin a bheith gan dochar do chearta cosanta aon duine nó eintitis a ndearnadh díobháil dóibh de dheasca chur i bhfeidhm na gcumhachtaí agus na sásraí sin.

(31)  Ina theannta sin, ba cheart é a bheith de chumhacht ag na húdaráis inniúla i mbun maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach pionóis a ghearradh agus bearta riaracháin eile a ghlacadh chun an raon feidhme gníomhaíochta is mó is féidir i ndiaidh sárú a áirithiú agus chun gur fusa tuilleadh sáruithe a chosc, is cuma cé acu atá cáiliú pionóis riaracháin nó birt riaracháin eile faoin dlí náisiúnta ag bearta den chineál sin nó nach bhfuil. Ba cheart na Ballstáit a bheith in ann foráil a dhéanamh maidir le pionóis bhreise, agus leibhéal níos airde pionós riaracháin airgid ná na cinn dá bhforáiltear sa Treoir seo.

(32)  Bíonn na dlíthe náisiúnta atá ann cheana maidir le bannaí faoi chumhdach faoi réir rialáil mhionshonraithe ar an leibhéal náisiúnta agus maoirseacht ar eisiúint na mbannaí faoi chumhdach agus clár lena áirithiú go gcosnófar cearta infheisteoirí i gcónaí i dtaobh eisiúint na mbannaí faoi chumhdach. Áirítear leis an maoirseacht sin faireachán leanúnach ar ghnéithe an chláir, ar na ceanglais chumhdaigh agus ar cháilíocht an chomhthiomsaithe cumhdaigh. Eilimint riachtanach de chosaint infheisteoirí is ea leibhéal leordhóthanach faisnéise a bheith ag infheisteoirí faoin gcreat rialála lena rialaítear eisiúint na mbannaí faoi chumhdach. Is iomchuí mar sin a áirithiú go bhfoilseoidh na húdaráis inniúla faisnéis go rialta a bhaineann lena mbearta náisiúnta lena dtrasuitear an Treoir seo agus maidir leis an dóigh a ndéanann siad maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach.

(33)  Faoi láthair, cuirtear bannaí faoi chumhdach ar an margadh san Aontas Eorpach faoi ainmníochtaí agus lipéid náisiúnta, agus tá cuid acu sin bunaithe le fada, fad iad atá cuid eile nach bhfuil. ▌Is cosúil gur ciallmhar mar sin cead a thabhairt d’institiúidí creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach san Aontas an lipéad sonrach ‘Bannaí Eorpacha faoi Chumhdach’ a úsáid agus iad ag díol bannaí faoi chumhdach le hinfheisteoirí sna Ballstáit agus sna tríú tíortha araon, ar choinníoll go gcomhlíonann na bannaí faoi chumhdach sin na ceanglais atá leagtha amach sa Treoir seo. Más rud é go gcomhlíonann bannaí faoi chumhdach freisin na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 129 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, ba cheart go mbeadh cead ag institiúidí creidmheasa úsáid a bhaint as an lipéad ‘Bannaí Eorpacha faoi Chumhdach (Préimh)’. D’fhéadfadh an lipéad sin, a chuireann in iúl gur de cháilíocht atá an-ard na bannaí agus go bhfuil an-tuiscint orthu, a bheith an-tarraingteach fiú amháin má tá lipéid sheanbhunaithe náisiúnta sna Ballstáit. Leis an dá lipéad sin ‘Bannaí Eorpacha faoi Chumhdach is fusa do na hinfheisteoirí sin cáilíochtaí na mbannaí faoi chumhdach a mheas agus, dá bhrí sin, iad a dhéanamh níos tarraingtí mar mheán infheistíochta laistigh agus lasmuigh den Aontas araon. Ba cheart úsáid na lipéad sin a bheith roghnach, áfach, agus ba cheart an deis a bheith ag na Ballstáit a bheith a n-aimníochtaí náisiúnta agus a gcreat lipéadaithe féin a choimeád maille leis na lipéid ''Bannaí Eorpacha faoi Chumhdach''.

(34)  D'fhonn cur i bhfeidhm na Treorach seo a mheas, ba cheart don Choimisiún, i ndlúthchomhar le ÚBE faireachán a dhéanamh ar fhorbairt na mbannaí faoi chumhdach san Aontas Eorpach agus tuarascáil a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle faoi leibhéal na cosanta infheisteoirí agus forbairt na margaí i mbannaí faoi chumhdach. Lena chois sin, ba cheart an tuarascáil a dhíriú ar na forbairtí maidir leis na sócmhainní lena ndéantar eisiúint na mbannaí faoi chumhdach a chomhthaobhú, lena n-áirítear an deis a bheith ag na Ballstáit eisiúint bannaí faoi chumhdach a cheadú d’fhonn iasachtaí a chistiú a bhaineann le gnóthais phoiblí.

(35)  Leag Parlaimint na hEorpa béim ina Rún an 4 Iúil 2017 dar teideal ‘Towards a pan-European covered bonds framework’, ar gur cheart bacainní rochtana margaidh a bhaint atá ann d’eisitheoirí i margaí bannaí faoi chumhdach ar margaí atá ag forbairt lasmuigh de LEE trí láimhseáil chothrom a sholáthar ar bhannaí faoi chumhdach d’eisitheoirí i dtríú tíortha, ar choinníoll go n-éiríonn lena dtimpeallacht dhlíthiúil, institiúideach agus mhaoirseacht dul trí mheasúnú coibhéise a dhéanfaidh institiúid inniúil de chuid an Aontais. Ba cheart go bhfeidhmeodh príomhphrionsabail an Aontais mar a bheadh tagarmharc le haghaidh margaí bannaí faoi chumhdach ar fud an domhain. Sa mhéid go bhfuil margaí bannaí faoi chumhdach ag forbairt go gasta i roinnt tríú tíortha, tá sé ríthábhachtach go mbunófaí córas coibhéise lena thabhairt isteach le haghaidh tríú thíortha gan mhoill mhíchuí. Trí bhacainní rochtana margaidh a laghdú d’eisitheoirí tríú tír ar eisitheoirí bannaí faoi chumhdach iad cuirfear leis an rogha d’infheisteoirí an Aontais agus le rochtain ar mhaoiniú fadtéarmach agus cothófar méadú ar infheistiú trasteorann.▌

(36)  Is saintréith de chuid bannaí faoi chumhdach go mbíonn aibíocht roinnt blianta sceidealta acu. Dá bhrí sin, is gá bearta idirthréimhseacha a chur san áireamh chun a áirithiú i leith bannaí faoi chumhdach a eisíodh an... [OP: Cuir isteach an dáta atá luaite sa dara fomhír d’Airteagal 32(1) den Treoir seo] nach n-imreofar tionchar orthu.

(37)  Mar thoradh ar chreat aonfhoirmeach um bannaí faoi chumhdach a leagan síos, is ceart an cur síos ar bhannaí faoi chumhdach in Airteagal 52(4) de Threoir 2009/65/CE a mhodhnú. Sainítear bannaí faoi chumhdach i dTreoir 2014/59/AE trí thagairt d’Airteagal 52(4) de Threoir 2009/65/CE agus as siocair go bhfuil athrú ar an gcur síos seo, is ceart Treoir 2014/59/AE a athrú freisin. Thairis sin, chun nach ndéanfar difear do na bannaí faoi chumhdach a eisíodh i gcomhréir le hAirteagal 52(4) de Threoir 2009/65/CE roimh [OP: Cuir isteach an dáta atá luaite sa dara fomhír d’Airteagal 32(1) den Treoir seo], ba cheart tagairt do na bannaí sin agus iad a shainiú i gcónaí mar bhannaí faoi chumhdach go dtí dáta a n-aibíochta Ba cheart dá bhrí sin Treoir 2009/65/CE agus Treoir 2014/59/AE a leasú dá réir.

(38)  I gcomhréir le Dearbhú Comhpháirteach Polaitiúil an 28 Meán Fómhair 2011 ó na Ballstáit agus ón gCoimisiún maidir le doiciméid mhíniúcháin(15), ghlac na Ballstáit mar chúram orthu féin, i gcásanna a bhfuil údar cuí leo, doiciméad amháin nó níos mó a chur leis an bhfógra maidir lena mbearta trasuite, ar doiciméid iad lena mínítear an gaol idir codanna de threoir agus páirteanna comhfhreagracha na n-ionstraimí náisiúnta trasuite. I ndáil leis an Treoir seo, measann an reachtóir go bhfuil údar leis na doiciméid sin a tharchur.

(39)  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit ▌cuspóir an Rialacháin seo a ghnóthú go leordhóthanach agus, de bharr creat dlí a chruthú chun imeachtaí dócmhainneachta trasteorann a oibriú go cuí, gur fearr é a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta mar a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE). I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Treoir seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a ghnóthú.

(40)  Chuathas i gcomhairle leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí i gcomhréir le hAirteagal 28(2) de Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(16) agus thug sé tuairim uaidh an…(17),

TAR ÉIS AN TREOIR SEO A GHLACADH:

TEIDEAL I ÁBHAR, RAON FEIDHME, AGUS SAINMHÍNITHE Airteagal 1

Airteagal 1 Ábhar

Leagtar síos sa Treoir seo na rialacha cosanta infheisteoirí a leanas lena mbaineann:

(1)  ceanglais maidir le bannaí faoi chumhdach a eisiúint;

(2)  gnéithe struchtúrtha na mbannaí faoi chumhdach;

(3)  maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach;

(4)  ceanglais foilsithe ▌i ndáil le bannaí faoi chumhdach.

Airteagal 2 Raon feidhme

Baineann an Treoir seo le bannaí faoi chumhdach arna n-eisiúint ag institiúidí creidmheasa atá bunaithe san Aontas.

Airteagal 3 Sainmhínithe

Chun críocha na Treorach seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(1)  ciallaíonn 'banna faoi chumhdach' oibleagáid fiachais a eisítear faoi mhaoirseacht phoiblí i gcomhréir le hAirteagal 18 ag institiúid chreidmheasa nó ag institiúid chreidmheasa arb iad morgáistí an speisialtacht aici agus ar ionstraim dé-iontaoibhe é i gcomhréir le hAirteagal 4, atá scoite ó thaobh féimheachta de i gcomhréir le hAirteagal 5, a ndéantar maidir leis na sócmhainní sa chomhthiomsú cumhdaigh a leithscaradh i gcomhréir le hAirteagal 12, agus atá comhthaobhaithe ag sócmhainní incháilithe i gcomhréir, de réir mar a bheidh, le hAirteagal 6 nó le hAirteagal 6a;

(2)  ciallaíonn “clár bannaí faoi chumhdach” na sócmhainní agus na dliteanais de réir mar a thagraítear dóibh in Airteagal 15 mar aon le gníomhaíochtaí na hinstitiúide creidmheasa a bhaineann le bannaí faoi chumhdach a eisiúint faoi ▌ chead amháin arna dhámhachtain i gcomhréir le hAirteagal 19;

(3)  ciallaíonn 'comhthiomsú cumhdaigh’ sraith de shócmhainní inaitheanta atá sainithe go soiléir agus lena n-urraítear oibleagáidí íocaíochtaí atá ag eisitheoir bannaí faoi chumhdach go dtí go n-aibíonn an banna faoi chumhdach agus faoi réir na socruithe dlíthiúla a áirithíonn go ndéantar na sócmhainní sin a leithscaradh ó shócmhainní eile atá i seilbh institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach ar a dhéanaí faoin taca go gcuirtear tús le himeachtaí réitigh nó dócmhainneachta i ndáil le heisitheoir an bhanna faoi chumhdach;

(4)  ciallaíonn “institiúid chreidmheasa” institiúid chreidmheasa mar a shainmhínítear i bpointe (1) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(5)  ciallaíonn “institiúid speisialaithe creidmheasa morgáiste” institiúid chreidmheasa

(a)  a chistíonn iasachtaí a bhrontar nó earraí infhaighte ceannaithe trí bhannaí faoi chumhdach a eisiúint,

(b)  atá ceadaithe de réir an dlí iasachtaí morgáiste agus earnála poiblí amháin a dhéanamh, agus

(c)  nach bhfuil ceadaithe éarlaisí a ghlacadh ach ar féidir léi cistí in-aisíoctha eile a ghlacadh,

gan dochar do ghníomhaíochtaí srianta coimhdeacha agus breise de réir dhlí náisiúnta na mBallstát;

(6)  ciallaíonn “luathú ar bhanna faoi chumhdach” cás ina dtarlaíonn, i leith banna faoi chumhdach, ar dhócmhainneacht nó réiteach institiúide creidmheasa a d’eisigh an banna faoi chumhdach, go bhfuil an banna sin dlite agus iníoctha láithreach agus go bhfuil éileamh in-fhorfheidhmithe ag infheisteoirí an bhanna faoi chumhdach, i ndáil leis na híocaíochtaí, go ndéanfaí iad a aisíoc níos luaithe ná an dáta bunaidh aibíochta;

(7)  ciallaíonn “luach margaidh”, chun críocha maoine dochorraithe, go bhfuil luach margaidh sainithe i bpointe (76) d’Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(8)  ciallaíonn “luach iasachta morgáiste”, chun críocha maoine dochorraithe, an luach iasachta morgáiste mar a shainmhínítear i bpointe (74) d’Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

▌ (10)  ciallaíonn “sócmhainn phríomhúil” sócmhainn chinsealach sa chomhthiomsú cumhdaigh lena socraítear nádúr an chomhthiomsaithe chumhdaigh;

(11)  ciallaíonn “sócmhainn ionadaíochta” sócmhainn a rannchuidíonn le ceanglais chumhdaigh, cé is moite de na sócmhainní príomhúla;

(12)  ciallaíonn 'rósholáthar urrúis chomhthaobhaigh' iomlán leibhéal reachtúil, deonach nó conarthach comhthaobhachta a théann thar an ceanglas cumhdaigh atá sonraithe in Airteagal 15, ach amháin ráthaíochtaí eile reatha nó ráthaíochtaí eile amach anseo a d’fhéadfaí a sholáthar i gcomhréir le rialáil náisiúnta agus a d’fhéadfadh athrú le caitheamh ama;

(13)  ciallaíonn “ceanglas cistithe meaitseála” rialacha lena leagtar síos nach mór meaitseáil a dhéanamh idir na sreafaí airgid idir dliteanais agus sócmhainní a bhfuil íocaíocht ina leith dlite trína áirithiú go bhfaighfear íocaíochtaí ó iasachtóirí sula ndéanfar íocaíochtaí d’infheisteoirí i mbannaí faoi chumhdach agus go mbeidh na suimeanna a gheofar ó iasachtóirí coibhéiseach ar a laghad le luach na n-íocaíochtaí atá le híoc le hinfheisteoirí i mbannaí faoi chumhdach;

(14)  ciallaíonn “glan-eis-sreabhadh airgeadra intíre” gach íocaíocht a dhéantar i dtréimhse áirithe, lena n-áirítear íocaíochtaí príomhshuime agus úis mar aon le híocaíochtaí faoi chonarthaí díorthach an chláir bannaí faoi chumhdach glan ar gach íocaíocht a fuarthas sa tréimhse chéanna le haghaidh na n-éileamh a bhaineann leis na sócmhainní sa chomhthiomsú cumhdaigh;

(15)  ciallaíonn “struchtúr aibíochta insínte” sásra lena dtugtar deis aibíocht sceidealta bannaí faoi chumhdach a shíneadh ar feadh tréimhse áirithe ama agus i gcás ina dtarlóidh truicear sonrach;

(16)  ciallaíonn “maoirseacht phoiblí ar bhanna faoi chumhdach” maoirseacht ar chláir bannaí faoi chumhdach lena n-áirítear comhlíonadh agus forfheidhmiú na gceanglas is infheidhme maidir le heisiúint na mbannaí faoi chumhdach;

(17)  ciallaíonn “riarthóir speisialta” an duine nó an t-aonán a ceapadh chun clár bannaí faoi chumhdach a riar i gcás dhócmhainneacht na hinstitiúide creidmheasa a d’eisigh bannaí faoi chumhdach faoin gclár sin.

(17a)  ciallaíonn ‘réiteach’ bearta atheagrúcháin laistigh de bhrí sheachtú fleasc d’Airteagal 2 de Threoir 2001/24/CE.

TEIDEAL II GNÉITHE STRUCHTÚRACHA NA mBANNAÍ FAOI CHUMHDACH

Caibidil 1Dé-iontaoibh agus scoiteacht féimheachta

Airteagal 4Dé-iontaoibh

1.  Leagfaidh na Ballstáit rialacha síos lena dtabharfar teidlíocht do na hinfheisteoirí i mbannaí faoi chumhdach ar na teidil seo a leanas:

(a)  teideal i leith na hinstitiúide creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach;

(b)  i gcás dhócmhainneacht nó réiteach na hinstitiúide creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach; teideal céadtosaíochta ar an bpríomhshuim agus aon ús fabhraithe ó shócmhainní a áirítear sa chomhthiomsú cumhdaigh;

(c)  i gcás dhócmhainneacht na hinstitiúide creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach agus i gcás nach féidir an teideal céadtosaíochta a chomhlíonadh go hiomlán dá dtagraítear i bpointe (b), teideal ar eastát dócmhainneachta na hinstitiúide creidmheasa sin, institiúid atá rangaithe pari passu le teidil creidiúnaithe sinsearacha neamhurraithe na hinstitiúide creidmheasa a arna socrú i gcomhréir leis na dlíthe náisiúnta lena rialaítear an rangú i ngnáthnósanna imeachta dócmhainneachta.

2.  Beidh na teidil dá dtagraítear i mír 1 teoranta d’íoc iomlán oibleagáidí atá ceangailte leis na bannaí faoi chumhdach.

3.  Chun críocha phointe (c) de mhír 1 i gcás dócmhainneachta de chuid institiúide speisialta creidmheasa morgáiste, féadfaidh na Ballstáit rialacha a leagan síos lena ndámhfar teideal d’infheisteoirí i mbannaí faoi chumhdach atá rangaithe ar leibhéal níos sinsearaí ná teideal ghnáthchreidiúnaithe neamhurraithe na hinstitiúide speisialaithe creidmheasa morgáiste sin, rud a shocrófar de réir na ndlíthe náisiúnta lena rialaítear rangú creidiúnaithe i ngáthnósanna imeachta dócmhainneachta, ach an t-éileamh sin fós rangaithe ar leibhéal níos sóisearaí ná aon cheann de na creidiúnaithe tosaíochta eile.

Airtegal 5Scoiteacht féimheachta na mbannaí faoi chumhdach

Áiritheoidh na Ballstáit nach mbeidh na hoibleagaidí a ghabhann leis na bannaí faoi chumhdach faoi réir luathú uathoibríoch de dhroim dhócmhainneacht nó réiteach na hinstitiúide creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach.

Caibidil 2Comhthiomsú cumhdaigh agus cumhdach

Cuid 1Sócmhainní incháilithe

Airteagal 6Sócmhainní

cumhdaigh le haghaidh bannaí faoi chumhdach (préimh)

Éileoidh na Ballstáit go mbeidh bannaí faoi chumhdach (préimh) i gcónaí urraithe ag sócmhainní cumhdaigh ardcháilíochta.  Áireoidh na sócmhainní sin gach sócmhainn dá dtagraítear mar shócmhainn incháilithe i bpointí (a) go (g) d’Airteagal 129(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013. ▌

Airteagal 6aSócmhainní cumhdaigh le haghaidh gnáthbhannaí faoi chumhdach

1.  Féadfaidh na Ballstáit cead a thabhairt go n-eiseofaí bannaí faoi chumhdach atá urraithe ag sócmhainní ardcháilíochta nach dtagraítear dóibh mar shócmhainní incháilithe i bpointí (a) go (g) d’Airteagal 129(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013. Sa chás sin, éileoidh na Ballstáit maidir le sócmhainní cumhdaigh go soláthróidh siad éilimh do na hinstitiúidí creidmheasa a eisíonn na bannaí faoi chumhdach le haghaidh íocaíochtaí ar mhéideanna airgid atá cinntithe go soiléir mar atá sonraithe i mír 2 den Airteagal seo agus atá urraithe ag sócmhainní comhthaobhachta mar a leagtar amach i mír 3. Éileoidh na Ballstáit freisin go ndéanfaidh an rogha de shócmhainní cumhdaigh maolú ar an riosca don chomhthiomsú cumhdaigh mar a leagtar amach i mír 4.

2.  Leagfaidh na Ballstáit síos rialacha a áiritheoidh go gcomhlíonfaidh an t-éileamh ar íocaíocht dá dtagraítear i mír 1 na ceanglais dhlíthiúla seo a leanas:

(a)  déanfar gach éileamh a chomhthaobhú ag sócmhainní a bhfuil a n-úinéireacht agus na cearta comhthaobhachta ina leith taifeadta ar chlár poiblí nó atá ina n-iasacht le gnóthas poiblí mar a shainmhínítear i bpointe (b) d’Airteagal 2 de Threoir 2006/111/CE ón gCoimisiún;

(b)  déanfar gach éileamh nach iasacht le gnóthas poiblí é mar a shainmhínítear i bpointe (b) d’Airteagal 2 de Treoir 2006/111/CE ón gCoimisiún a urrú le morgáiste, muirear, lian, nó ráthaíocht eile atá bunaithe go dlíthiúil, agus a bhfuil gach ceann díobh in-fhorfheidhmithe;

(c)  cuirfidh an morgáiste, an muirear, an lian nó an ráthaíocht dá dtagraítear i bpointe (b) ar chumas na hinstitiúide creidmheasa a eisíonn na bannaí faoi chumhdach íocaíocht a fháil i leith an éilimh in am trátha agus ar chostas réasúnta.

Chun críocha phointí (a) agus (b), leagfaidh na Ballstáit rialacha síos le haghaidh comhdú pras nó clárú morgáistí, muirear, lian nó ráthaíochtaí maidir le héilimh sa chomhthiomsú cumhdaigh.

Chun críocha phointí (b) agus (c), áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfaidh na hinstitiúidí creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach in-fhorfheidhmitheacht na sócmhainní agus fad meastar na n-imeachtaí dlíthiúla a mheas sula gcuirfear na héilimh sin sa chomhthiomsú cumhdaigh.

3.  Leagfaidh na Ballstáit síos rialacha a áiritheoidh go gcomhlíonfaidh na sócmhainní comhthaobhachta dá dtagraítear i mír 1 ceann amháin de na ceanglais dhlíthiúla seo a leanas:

(a)  i gcás sócmhainní fisiceacha, beifear in ann an luach margaidh nó iasachtaithe morgáiste a chinneadh nó, mura bhfuil sé sin indéanta, an tsócmhainn a luacháil de réir na rialacha atá leagtha síos ag an mBallstát;

(b)  i gcás iasachtaí le gnóthas poiblí, beidh an gnóthas sin faoi réir maoirseacht phoiblí, nó déanfar an neamhchosaint nó an contrapháirtí a rátáil mar ghrád infheistíochta ag IMCS ainmnithe.

Chun críocha na rialacha luachála sócmhainní dá dtagraítear i bpointe (a), éileoidh na Ballstáit go ndéanfar an tsócmhainn fhisiceach chomhthaobhachta a luacháil ag luachálaí neamhspleách ag a bhfuil na cáilíochtaí, an cumas agus an taithí is gá chun an luacháil sin a dhéanamh . Lena chois sin, leagfaidh na Ballstáit síos modheolaíocht agus próiseas luachála atá deartha sa chaoi is go gcuirfear luachanna ar fáil atá cothrom le luach margaidh nó morgáiste na sócmhainne, nó níos ísle ná é, tráth a chuirtear san áireamh é sa chomhthiomsú cumhdaigh.

4.  Áiritheoidh na Ballstáit an maolú riosca dá dtagraítear i mír 1 trí na ceanglais seo a leanas a fhorchur:

(a)  beidh gach comhthaobhacht le haghaidh sócmhainní comhthiomsaithe cumhdaigh árachaithe a ndóthain i gcoinne riosca caillteanais nó damáiste agus beidh an t-éileamh a thiocfaidh as an árachas ina chuid de shócmhainní ionadaíochta an chomhthiomsaithe cumhdaigh;

(b)  beidh sócmhainní fisiceacha dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 3 ina gcomhthaobhacht le haghaidh éilimh chomhthiomsaithe cumhdaigh le 70% dá luach ar a mhéid. I gcás sócmhainní fisiceacha dá dtagraítear i bpointí (d) go (g) d’Airteagal 129(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, féadfaidh an céatadán den luach a bheith níos airde, ach ní rachaidh sé thar an céatadán uasta is infheidhme i leith an chineáil sin sócmhainne sa Rialachán sin. Cinnfear an luach i gcomhréir leis na rialacha is infheidhme dá dtagraítear i mír 3 den Airteagal seo tráth an chistithe bhunaidh ar iasachtaí a bhfuil bannaí faoi chumhdach ag gabháil leo;

(c)  beidh iasachtaí le gnóthais phoiblí dá dtagraítear i bpointe (b) de mhír 3 incháilithe le haghaidh comhthiomsú cumhdaigh ag ráta lascainithe is infheidhme i leith a méid ainmniúil agus gan dul thar an méid sin

- 80% den neamhchosaint i gcás ina bhfuil an contrapháirtí faoi mhaoirseacht phoiblí,

- 60% den neamhchosaint i gcás ina bhfuil an contrapháirtí faoi réir measúnú creidmheasa ag ICMS de mhéid nach lú ná a thairseach féin le haghaidh cáilíocht gráid infheistíochta;

(d)  beidh na sócmhainní comhthiomsaithe cumhdaigh gráinneach a ndóthain ionas go mbeifear in ann tabhairt faoi éagsúlú riosca;

(e)  beidh an comhthiomsú cumhdaigh saor ó chomhchruinniú ábharach.

Déanfaidh ÚBE tuilleadh forbartha ar dhréachtchaighdeáin rialála theicniúla ina sonrófar, le haghaidh gach aicme de phríomhshócmhainní an chomhthiomsaithe cumhdaigh:

(a)  líon íosta na sócmhainní éagsúla comhthiomsaithe cumhdaigh a áirithíonn go mbeidh sé gráinneach a dhóthain; amhail dá dtagraítear i bpointe (d) den chéad fhomhír;

(b)  an t-easnamh comhchruinnithe ábharaigh, dá dtagraítear i bpointe (e) den chéad fhomhír, mar chéatadán den neamhchosaint chomhiomlán sáraithe ag aon neamhchosaint d’fhéichiúnaí aonair.

Déanfaidh ÚBE dréachtchaighdeáin rialála a thíolacadh faoin... [bliain amháin tar éis dháta theacht i bhfeidhm na Treorach seo].

Tarmligfear an chumhacht chuig an gCoimisiún chun an Treoir seo a fhorlíonadh trí na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa dara fomhír den mhír seo a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

Airteagal 7Sócmhainní atá suite lasmuigh den Aontas

1.  Faoi réir na forála i mír 2, féadfaidh na Ballstáit cead a thabhairt do na hinstitiúidí creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach sócmhainní atá suite lasmuigh den Aontas Eorpach a chur sa chomhthiomsú cumhdaigh.

2.  Nuair a dhéanann Ballstáit foráil le haghaidh an chuimsithe dá dtagraítear i mír 1 áiritheoidh siad cosaint infheisteoirí lena fhíorú an gcomhlíonann na sócmhainní atá suite lasmuigh den Aontas na ceanglais go léir atá leagtha amach in Airteagal 6 nó Airteagal 6a. Áiritheoidh na Ballstáit go dtairgfear leis an gcomhthaobhacht leibhéal slándála atá cosúil le comhthaobhacht a shealbhaítear san Aontas agus go mbeidh réadú na sócmhainní sin infhorfheidhmithe le dlí ar dhóigh atá comhchosúil le sócmhainní atá suite laistigh den Aontas.

2a.  Ceadóidh na Ballstáit go gcuimseofar sna comhthiomsuithe cumhdaigh sócmhainní atá suite lasmuigh den Aontas ach laistigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, ar choinníoll go gcomhlíonann na sócmhainní sin ceanglais Airteagal 6 nó Airteagal 6a den Treoir seo.

Airteagal 8Struchtúir bannaí faoi chumhdach arna gcomhthiomsú in ionghrúpa

Is féidir le Ballstáit rialacha a leagan síos maidir le húsáid, trí bhíthin idirbheart ionghrúpa, bannaí faoi chumhdach arna n-eisiúint ag institiúid chreidmheasa ar le grúpa í (“bannaí faoi chumhdach arna n-eisiúint go hinmheánach”) mar shócmhainní cumhdaigh le haghaidh eisiúint sheachtrach bannaí faoi chumhdach a rinne institiúid chreidmheasa eile “'ar leis an ngrúpa céanna í” (“bannaí faoi chumhdach arna n-eisiúint go seachtrach”). Áiritheoidh na Ballstáit cosaint infheisteoirí trí na ceanglais seo a leanas ar a laghad a áireamh sna rialacha sin:

(-a)  maidir leis na bannaí faoi chumhdach arna n-eisiúint go hinmheánach, go gcomhlíonann siad an Treoir seo;

(a)  go ndíoltar na bannaí faoi chumhdach arna n-eisiúint go hinmheánach leis an institiúid chreidmheasa a eisíonn na bannaí faoi chumhdach arna n-eisiúint go seachtrach;

(b)  go dtaifeadtar na bannaí faoi chumhdach arna n-eisiúint go hinmheánach ar chlár comhardaithe na hinstitiúide creidmheasa a eisíonn an banna faoi chumhdach arna n-eisiúint go seachtrach; ▌;

(ba)  nach bhfuil bannaí faoi chumhdach arna n-eisiúint go hinmheánach ó eisitheoirí éagsúla sa chomhthiomsú cumhdaigh;

(c)  go ndíoltar na bannaí faoi chumhdach arna n-eisiúint go seachtrach le hinfheisteoirí i mbannaí faoi chumhdach lasmuigh den ghrúpa;

(ca)  maidir le hinfheisteoirí bannaí faoi chumhdach a bhfuil sé beartaithe acu na bannaí faoi chumhdach arna n-eisiúint go seachtrach a cheannach, go bhfuil rochtain iomlán acu ar an bhfaisnéis d’infheisteoirí a leagtar amach in Airteagal 14 den Treoir seo i dtaca le gach banna faoi chumhdach arna n-éisiúint go hinmheánach ar leis an ngrúpa iad;

(d)  go bhfuil na bannaí faoi chumhdach arna n-eisiúint go hinmheánach agus go seachtrach araon incháilithe le haghaidh chéim cáilíochta creidmheasa 1 dá dtagraítear i gCuid a Trí, Teideal II, Caibidil 2 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus gur sócmhainní incháilithe iad mar a thagraítear dóibh in Airteagal 6 nó Airteagal 6a.▌.

Airteagal 9 Comhchistiú

1.  ▌Ceadóidh na Ballstáit comhchistiú bannaí faoi chumhdach ag roinnt mhaith institiúidí creidmheasa ar choinníoll gur institiúid creidmheasa aonair (‘an institiúid ceannais’) a eiseoidh an banna faoi chumhdach arna chistiú go comhpháirteach.

Áiritheoidh na Ballstáit cosaint infheisteoirí trí rialacha a leagan síos lena rialófar díol nó aistriú trí shocrú comhthaobhachta airgeadais de bhun Threoir 2002/47/CE iasachtaí agus morgáistí, táillí, liain nó cearta urrúis inchomparáide ón institiúid chreidmheasa a d’eisigh iad go dtí an institiúid chreidmheasa a eisíonn na bannaí faoi chumhdach. ▌

2.  Leagfaidh na Ballstáit síos rialacha lena dteorannaítear comhchistiú maidir le húsáid sócmhainní cumhdaigh incháilithe dá dtagraítear in Airteagal 6 nó Airteagal 6a mar shócmhainní cumhdaigh sa chomhthiomsú cumhdaigh le haghaidh eisiúint na mbannaí faoi chumhdach ag an institiúid ceannais. I gcás dhócmhainneacht nó réiteach na hinstitiúide ceannais, áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh gach infheisteoir bannaí faoi chumhdach in ann leas a bhaint go díreach as na sócmhainní uile sa chomhthiomsú cumhdaigh mar a leagtar síos i bpointe (b) d’Airteagal 4(1) agus go mbeidh éileamh iarmharach i gcoinne na hinstitiúide ceannais mar a leagtar síos i bpointe (c) den mhír sin. Féadfaidh na Ballstáit rialacha a leagan síos lena rialaítear éilimh na n-infheisteoirí i gcoinne institiúidí creidmheasa a rannchuidigh le comhchistiú an chomhthiomsaithe cumhdaigh má tá eastát dócmhainneachta na hinstitiúide ceannais neamhleor.

2a.  Áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil bannaí faoi chumhdach arna gcistiú go comhpháirteach faoi réir na rialacha uile is infheidhme maidir le bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach.

Airteagal 10Comhdhéanamh an chomhthiomsaithe cumhdaigh

1.  Leagfaidh na Ballstáit síos rialacha lena ndéanfar foráil maidir le leibhéal leordhóthanach aonchineálachta i dtaobh na sócmhainní sa chomhthiomsú cumhdaigh ionas go mbeidh siad de chineál comhchosúil i dtéarmaí an chineáil comhthaobhachta atá ina thacaíocht ag na héilimh sa chomhthiomsú cumhdaigh. Maidir leis na sócmhainní dá dtagraítear in Airteagal 6, measfar go mbeidh comhthiomsú cumhdaigh sách aonchineálach ar choinníoll go mbaineann a shócmhainní príomhúla go léir le ceann de na trí ghrúpa seo a leanas:

- sócmhainní a chomhlíonann pointe (a) go pointe (c) d’Airteagal 129(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

- sócmhainní a chomhlíonann pointe (d) go pointe (f) d’Airteagal 129(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

- sócmhainní a chomhlíonann pointe (g) d’Airteagal 129(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

Ceadóidh na Ballstáit an iliomad comhthiomsuithe aonchineálacha ar leith i ndáil le haicme sócmhainní príomhúla. Ní bheidh feidhm ag an Airteagal seo maidir le sócmhainní creidmheasa poiblí, conarthaí díorthach nó sócmhainní ionadaíochta atá cuimsithe sa chomhthiomsú cumhdaigh.

2.  Déanfaidh ÚBE faireachán ar an raon cleachtas sa réimse dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo agus eiseoidh sé, i gcomhréir le Airteagal 16 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010, treoirlínte maidir le cur i bhfeidhm an Airteagail seo.

Airteagal 11Conarthaí díorthach sa chomhthiomsú cumhdaigh

1.  Áiritheoidh na Ballstáit gur féidir conarthaí díorthach a chuimsiú sa chomhthiomsú cumhdaigh. Áiritheoidh siad freisin, i gcás ina mbeidh díorthacha ina gcuid den chomhthiomsú cumhdaigh, go gcomhlíonfar ar a laghad na ceanglais seo a leanas:

(a)  go bhfuil na conarthaí díorthach sa chomhthiomsú cumhdaigh go heisiach chun críocha fálú riosca; go ndéanfar an luacháil sin a ríomh ar bhonn glansreabhadh airgid;

(b)  go bhfuil na conarthaí díorthach doiciméadaithe go leordhóthanach;

(c)  go bhfuil na conarthaí díorthach leithscartha i gcomhréir le hAirteagal 12;

(d)  nach féidir na conarthaí díorthach a fhoirceannadh de dhroim dhócmhainneacht nó réiteach na hinstitiúide creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach;

(e)  go gcomhlíonann na conarthaí díorthach na rialacha a leagtar síos i gcomhréir le mír 2.

2.  D’fhonn a áirithiú go gcomhlíonfar na ceanglais atá liostaithe i mír 1, leagfaidh na Ballstáit síos rialacha maidir le conarthaí díorthach an chomhthiomsaithe cumhdaigh lena n-áireofar ar a laghad:

(a)  na critéir incháilitheachta le haghaidh na contrapháirtithe fálaithe;

(c)  an doiciméadacht is gá a sholáthar maidir le conarthaí díorthach.

Airteagal 12Leithscaradh sócmhainní sa chomhthiomsú cumhdaigh

Leagfaidh na Ballstáit síos rialacha lena rialófar leithscaradh sócmhainní sa chomhthiomsú cumhdaigh. Beidh na ceanglais seo a leanas ar áireamh sna rialacha sin:

(a)  go mbeidh na sócmhainní go léir sa chomhthiomsú cumhdaigh inaitheanta ag an institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach i gcónaí;

(b)  go ndéantar leithscaradh na sócmhainní uile sa chomhthiomsú cumhdaigh a fhorfheidhmiú de dhroim dhócmhainneacht nó réiteach na hinstitiúide creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach;

(c)  go bhfuil gach sócmhainn sa chomhthiomsú cumhdaigh cosanta ar éilimh tríú páirtí agus nach bhfuil siad ina gcuid d’eastát dócmhainneachta na hinstitiúide creidmheasa a eisíonn na bannaí faoi chumhdach go dtí go sásófar an t-éileamh tosaíochta dá dtagraítear in Airteagal 4(1).

Chun críocha na chéad fhomhíre, áiritheofar aon chomhthaobhacht a fuarthas maidir le suíomhanna conarthaí díorthach leis na sócmhainní sa chomhthiomsú cumhdaigh.

Airteagal 13Monatóir ar chomhthiomsú cumhdaigh

1.  Féadfaidh na Ballstáit a cheangal go gceapfaidh institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach monatóir chun faireachán leanúnach a dhéanamh ar an gcomhthiomsú cumhdaigh i dtaca leis na ceanglais atá leagtha amach idir Airteagal 6 agus Airteagal 12 agus idir Airteagal 14 agus Airteagal 17.

2.  I gcás ina n-úsáidfidh na Ballstáit an rogha dá bhforáiltear i mír 1, beidh orthu rialacha a leagan síos maidir leis na gnéithe a leanas ar a laghad:

(a)  an monatóir ar chomhthiomsú cumhdaigh a cheapadh agus a chur as oifig;

(b)  aon chritéir incháilitheachta maidir leis an monatóir ar chomhthiomsú cumhdaigh;

(c)  ról agus dualgais an mhonatóra ar chomhthiomsú cumhdaigh, lena n-áirítear i gcás dhócmhainneacht nó réiteach na hinstitiúide creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach;

(d)  an oibleagáid tuairisciú don údarás inniúil atá ainmnithe de bhun Airteagal 18(2);

(e)  an ceart rochtana ar an bhfaisnéis is gá le haghaidh dualgais mhonatóir an chomhthiomsaithe cumhdaigh a dhéanamh.

3.  Beidh an monatóir ar chomhthiomsú cumhdaigh scoite agus neamhspleách ón institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach agus ó iniúchóir na hinstitiúide creidmheasa sin. Féadfaidh an t-údarás inniúil arna ainmniú de bhun Airteagal 18(2), áfach, ar bhonn gach cás ar chás, an institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach a údarú chun faireachán a dhéanamh ar a chomhthiomsú cumhdaigh.

4.  I gcás ina n-úsáidfidh Ballstáit an rogha dá foráiltear i mír 1, cuirfidh siad sin in iúl do ÚBE.

Airteagal 14 Faisnéis don infheisteoir

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfidh an institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach faisnéis ar fáil faoi chláir na mbannaí faoi chumhdach atá mionsonraithe a dhóthain le gur féidir le hinsfheisteoirí próifíl agus rioscaí an chláir sin a mheas agus dícheall cuí a dhéanamh.

2.  Chun críocha mhír 1, áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear an fhaisnéis ar fáil d’infheisteoirí ar bhonn débhliantúil ar a laghad, agus go mbeidh an fhaisnéis punainne seo a leanas ar a laghad san áireamh:

(a)  luach an chomhthiomsaithe cumhdaigh agus na mbannaí faoi chumhdach gan íoc;

(b)  dáileachán geografach agus cineál na sócmhainní sa chomhthiomsú cumhdaigh, méid a n-iasachtaí agus modh luachála na n-iasachtaí;

(c)  sonraí faoi rioscaí a bhaineann le rátaí úis, airgeadra, creidmheas, margadh agus leachtacht;

(d)  struchtúr aibíochta na sócmhainní sa chomhthiomsú cumhdaigh agus na mbannaí faoi chumhdach, lena n-áirítear forléargas ar na truicir sínte aibíochta más infheidhme;

(e)  leibhéil an chumhdaigh atá ag teastáil agus atá ar fáil, lena n-áirítear ró-urrúsú comhthaobhach reachtúil, conarthach agus deonach;

(f)  céatadán na n-iasachtaí atá níos mó ná nócha lá thar téarma.

Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear an fhaisnéis ar fáil d’infheisteoirí ar bhonn comhiomlánaithe. ▌

3.  Áiritheoidh na Ballstáit cosaint infheisteoirí trína cheangal ar institiúidí creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach an fhaisnéis a chuirtear ar fáil d’infheisteoirí i gcomhréir le mír 1 agus 2 a fhoilsiú ar a suíomh gréasáin. Déanfaidh na Ballstáit foráil go mbeidh rochtain leictreonach sin ar an bhfaisnéis sin leordhóthanach chun críocha an Airteagail seo.

Roinn IICeanglais maidir le cumhdach agus leachtacht

Airteagal 15 Ceanglais maidir le cumhdach

1.  Áiritheoidh na Ballstáit cosaint infheisteoirí trína éileamh nach mór na ceanglais chumhdaigh a leanas ar a laghad a bheith á gcomhlíonadh ag na cláir bannaí faoi chumhdach i ngach tráth:

(a)  go mbeidh suim na n-éileamh íocaíochta uile ar na sócmhainní sa chomhthiomsú cumhdaigh, i gcónaí, ar cóimhéid ar a laghad le suim na n-oibleagáidí íocaíochta go léir a bhaineann leis na bannaí faoi chumhdach faoi seach, lena n-áirítear na hoibleagáidí maidir le híoc na príomhshuime agus aon ús fabhraithe ar bhannaí faoi chumhdach gan íoc agus na costais a bhaineann le clár bannaí faoi chumhdach a chothabháil agus a riar, agus go bhfuil siad faoi chumhdach ag na sócmhainní sa chomhthiomsú cumhdaigh;

(b)  sa ríomh ar mhéid an chumhdaigh atá de dhíth, go n-áiritheofar na nithe seo a leanas:

(i)  go mbeidh an luach céanna ar a laghad ar mhéid ainmniúil iomlán na sócmhainní go léir sa chomhthiomsú cumhdaigh, cé is moite de shócmhainní ar díorthacha iad, agus méid ainmniúil iomlán na mbannaí faoi chumhdach atá iníoctha (‘príomhshuim ainmniúil’); agus

(ii)  go ndéanfar sócmhainní agus dliteanais a eascraíonn as díorthaigh a luacháil ar bhonn glansreabhadh airgid;

(c)  rannchuidíonn na sócmhainní seo a leanas sa chomhthiomsú cumhdaigh leis an gceanglas cumhdaigh:

(i)  sócmhainní príomhúla;

(ii)  sócmhainní ionadaíochta;

(iii)  sócmhainní leachtacha i seilbh i gcomhréir le hAirteagal 16;

(iv)  íocaíochtaí airgid a fuarthas ó chonarthaí díorthach sa chomhthiomsú cumhdaigh;

(v)  ró-urrúsú comhthaobhach reachtach;

(d)  ní rannchuidíonn teidil neamh-chomhthaobhaithe ina mbreithnítear go ndearnadh mainneachtain i gcomhréir le hAirteagal 178 de Rialachán (EU) Uimh. 575/2013 leis an gcumhdach.

Chun críocha phointe (a) den chéad fhomhír, féadfaidh na Ballstáit ríomh cnapshuime a dhéanamh ar na costais a bhaineann le clár bannaí faoi chumhdach a chothabháil agus a riar.

Chun críocha phointe (b) den chéad fhomhír, d’fhéadfadh Ballstáit foráil a dhéanamh maidir le prionsabail ríofa eile ar choinníoll nach mbeidh leibhéal níos airde ar an gcumhdach mar thoradh orthu ná an leibhéal arna ríomh faoin bprionsabal ainmniúil.

2.  Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh ríomh an chumhdaigh agus ríomh na ndliteanas bunaithe ar an modheolaíocht chéanna.

Airteagal 16An ceanglas le haghaidh mhaolán leachtachta an chomhthiomsaithe cumhdaigh

1.  Áiritheoidh na Ballstáit cosaint infheisteoirí trína cheangal go mbeidh i gcónaí sa chomhthiomsú cumhdaigh maolán leachtachta ina mbeidh sócmhainní leachtacha ar fáil chun go gcumhdófar glan-eis-sreabhadh leachtachta chlár na mbannaí faoi chumhdach.

2.  Clúdóidh maolán leachtachta an chomhthiomsaithe cumhdaigh glan-eis-sreabhadh na leachtachta ar feadh 180 lá féilire cé is moite de thréimhsí struis mar a shainmhínítear i bpointe 11 d’Airteagal 3 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61..

3.  Áiritheoidh na Ballstáit go gcuimseofar i maolán leachtachta an chomhthiomsaithe cumhdaigh dá dtagraítear i mír 1 na cineálacha sócmhainní seo a leanas:

(a)  sócmhainní atá cáilithe mar shócmhainní ar leibhéal 1, leibhéal 2A agus leibhéal 2B de bhun Airteagail 10, 11 agus 12 den Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61, arna luacháil i gcomhréir le hAirteagal 9 den Rialachán Tarmligthe sin agus leithscartha i gcomhréir le hAirteagal 12 den Treoir seo;

(b)  neamhchosaintí ar institiúidí creidmheasa ▌, i gcomhréir le hAirteagal 129(1)(c) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013.

Chun críocha phointe (a) den chéad fhomhír, áiritheoidh na Ballstáit nach féidir bannaí faoi chumhdach arna n-bhféineisiúint a bheith ina gcuid de mhaolán leachtachta an chomhthiomsaithe chumhdaigh.

Chun críocha phointe (b) den chéad fhomhír, áiritheoidh na Ballstáit, i gcomhréir le hAirteagal 178 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, nach féidir teidil neamh-chomhthaobhaithe ó neamhchosaintí ar mainneachtain a bheith ina gcuid de mhaolán leachtachta an chomhthiomsaithe cumhdaigh.

3a.  Ní bheidh sócmhainní leachtacha i maolán leachtachta an chomhthiomsaithe cumhdaigh ina rannchuidiú leis na ceanglais leachtachta a leagtar amach i Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61.

4.  De mhaolú ar mhír 3a, féadfaidh na Ballstáit a chinneadh go bhféadfaidh na sócmhainní leachtacha i maolán leachtachta an chomhthiomsaithe cumhdaigh dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 3 a bheith ina gcuid de na ceanglais leachtachta a leagtar amach i Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61, suas le méid ghlan-eis-sreabhadh leachtachta chlár na mbannaí faoi chumhdach. Tá an fhéidearthacht sin ann, áfach, gan dochar don cheanglas go ndéanfar na sócmhainní leachtacha sin i maolán leachtachta an chomhthiomsaithe cumhdaigh a shealbhú ar leithligh laistigh den chlár bannaí faoi chumhdach agus, i gcás réitigh nó dhócmhainneacht an eisitheora, go ndéanfar iad a leithscaradh ó na sócmhainní leachtacha arna sealbhú chun críocha na gceanglas leachtachta a leagtar amach i Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61.

5.  Le haghaidh struchtúir aibíochta insínte, áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar na ceanglais leachtachta maidir le haisíoc na príomhshuime a nuashonrú tar éis síneadh aibíochta féideartha ionas go mbeidh siad ag teacht leis na riachtanais íocaíochta go dtí an uair a mbeidh an phríomhshuim dheireanach le híoc.

6.  Áiritheoidh na Ballstáit nach mbaineann na ceanglais atá leagtha amach i mír 1 leis na bannaí faoi chumhdach atá faoi réir ceanglais cistithe meaitseála.

Airteagal 17Coinníollacha le haghaidh struchtúir aibíochta insínte

1.  Féadfaidh na Ballstáit eisiúint bannaí faoi chumhdach ag a bhfuil struchtúir aibíochta insínte a cheadú i gcás ina n-áiritheofar cosaint infheisteoirí tríd an méid seo a leanas ar a laghad:

(a)  go bhfuil na truicir sínte aibíochta sonraithe sa chonradh nó sa reacht;

(b)  nach bhféadfar an aibíocht a shíneadh ach i gcás dhócmhainneacht nó réiteach an eisitheora agus le formheas an údaráis inniúil maoirseachta nó faoi thruicir oibiachtúla airgeadais arna mbunú leis an dlí náisiúnta;

(c)  gur leor é an fhaisnéis a chuirtear ar fáil don infheisteoir faoin struchtúr aibíochta chun iad a chumasú riosca an bhanna faoi chumhdach a chinneadh, agus áirítear léi cur síos mionsonraithe ar an méid a leanas:

(i)  truicear na síntí aibíochta;

(ii)  iarmhairtí i leith síntí aibíochta i gcás dhócmhainneacht nó réiteach na hinstitiúide creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach;

(iii)  ról an údaráis inniúil arna ainmniú de bhun Airteagal 18(2) agus an riarthóra speisialta maidir leis an síneadh aibíochta, nuair is ábhartha;

(d)  gur féidir dáta aibíochta deiridh an bhanna faoi chumhdach a chinneadh i gcónaí;

(e)  nach bhfuil éifeacht ag an síneadh aibíochta ar rangú infheisteoirí i mbannaí faoi chumhdach;

(f)  nach n-athraíonn síneadh tréimhse na haibíochta gnéithe struchtúracha na mbannaí faoi chumhdach maidir leis an dé-iontaoibh dá dtagraítear in Airteagal 4 agus an scoiteacht féimheachta dá dtagraítear in Airteagal 5.

1a.  Forbróidh ÚBE dréachtchaighdeáin theicniúla lena sonrófar tuilleadh na truicir airgeadais oibiachtúla dá dtagraítear i bpointe (b) de mhír 1, lena n-áirítear tástálacha oibiachtúla i leith na dtruicear sin. Tíolacfaidh ÚBE na dréachtchaighdeáin rialála sin ... [bliain amháin tar éis dháta theacht i bhfeidhm na Treorach seo].

Déantar cumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún chun an Treoir seo a fhorlíonadh trí na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa tríú fomhír den mhír seo a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

2.  Na Ballstáit ina gceadaítear eisiúint bannaí faoi chumhdach ag a bhfuil struchtúir aibíochta insínte, cuirfidh siad a gcinneadh in iúl do ÚBE.

TEIDEAL IIIMAOIRSEACHT PHOIBLÍ AR BHANNAÍ FAOI CHUMHDACH

Airteagal 18Maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach

1.  Áiritheoidh na Ballstáit cosaint infheisteoirí trí fhoráil a dhéanamh go bhfuil eisiúint bannaí faoi chumhdach faoi réir maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach.

2.  Chun críocha na maoirseachta poiblí ar bhannaí faoi chumhdach dá dtagraítear i mír 1, ainmneoidh na Ballstáit údarás inniúil amháin nó níos mó. Cuirfidh siad na húdaráis ainmnithe sin in iúl don Choimisiún agus do ÚBE agus léireoidh siad aon roinnt ar fheidhmeanna agus ar dhualgais.

3.  Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfaidh na húdaráis inniúla arna n-ainmniú de bhun fhomhír 2 faireachán ar eisiúint bannaí faoi chumhdach ionas gur féidir leo measúnú a dhéanamh ar chomhlíonadh na gceanglas atá leagtha síos sna forálacha náisiúnta lenar trasuíodh an Treoir seo.

4.  Áiritheoidh na Ballstáit go gcláróidh institiúidí creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach a gcuid idirbheart go léir maidir leis an gclár bannaí faoi chumhdach agus go bhfuil córais agus próisis doiciméadúcháin leordhóthanacha iomchuí i bhfeidhm acu.

5.  Ina theannta sin áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil na bearta iomchuí i bhfeidhm chun na húdaráis inniúla arna n-ainmniú de bhun mhír 2 a chumasú teacht ar an bhfaisnéis atá de dhíth chun measúnú a dhéanamh ar chomhlíonadh na gceanglas atá leagtha síos sna forálacha náisiúnta lenar trasuíodh an Treoir seo, imscrúdú a dhéanamh ar na sáruithe féideartha ar na ceanglais sin, agus pionóis riaracháin mar aon le bearta feabhais a fhorchur i gcomhréir leis na forálacha náisiúnta lenar trasuíodh Airteagal 23.

6.  Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh an saineolas, na hacmhainní, an cumas oibríochtúil, na cumhachtaí agus an neamhspleáchas is gá ag na húdaráis inniúla arna n-ainmniú de bhun mhír 2, chun na feidhmeanna a bhaineann leis an maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach a chomhlíonadh.

Airteagal 19Cead le haghaidh cláir bannaí faoi chumhdach

1.  Áiritheoidh na Ballstáit cosaint infheisteoirí trína cheangal go mbeidh cead clár bannaí faoi chumhdach faighte sula n-eiseofar bannaí faoi chumhdach faoin gclár sin. Tabharfaidh na Ballstáit an chumhacht maidir leis na ceadanna sin a thabhairt d’údaráis inniúla arna n-ainmniú de bhun Airteagal 18(2).

2.  Leagfaidh na Ballstáit síos na ceanglais maidir leis an gcead dá dtagraítear i mír 1, lena n-áireofar an méid a leanas ar a laghad:

(a)  clár leordhóthanach oibríochtaí lena leagtar amach eisiúint bannaí faoi chumhdach;

(b)  beartais leordhóthanacha, próisis agus modheolaíochtaí dírithe ar chosaint infheisteoirí chun iasachtaí atá san áireamh leis an gcomhthiomsú cumhdaigh a fhormheas, a leasú, a athnuachan agus a athmhaoiniú;

(c)  lucht bainistíochta agus foireann atá tiomnaithe don chlár bannaí faoi chumhdach lena mbaineann cáilíochtaí leordhóthanacha agus eolas leordhóthanach maidir le heisiúint bannaí faoi chumhdach agus riar an chláir bannaí faoi chumhdach;

(d)  leagan amach riarachán an chomhthiomsaithe cumhdaigh lena gcomhlíontar na ceanglais ábhartha atá leagtar síos sna forálacha náisiúnta lenar trasuíodh an Treoir seo.

Airteagal 20Maoirseacht phoiblí ar bhanna faoi chumhdach i gcás dócmhainneachta nó réitigh

1.  Comhoibreoidh údaráis inniúla a ainmnítear de bhun Airteagal 18(2) leis an údarás réitigh i gcás réiteach ar institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach d’fhonn a áirithiú go gcaomhnófar cearta agus leasanna na n-infheisteoirí i mbannaí faoi chumhdach, lena n-áirítear ar a laghad bainistiú leanúnach agus inniúil chlár na mbannaí faoi chumhdach le linn thréimhse an phróisis réitigh a fhíorú.

2.  Féadfaidh na Ballstáit foráil a dhéanamh le go gceapfar riarthóir speisialta i gcás réiteach ar institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach d’fhonn a áirithiú go gcaomhnófar cearta agus leasanna na n-infheisteoirí i mbannaí faoi chumhdach, lena n-áirítear ar a laghad bainistiú leanúnach agus inniúil chlár na mbannaí faoi chumhdach le linn thréimhse an phróisis dócmhainneachta a fhíordheimhniú.

Nuair a úsáideann na Ballstáit an rogha sin, déanfaidh siad ceanglas go mbeidh sé de cheangal ar na húdaráis inniúla arna n-ainmniú de bhun Airteagal 18(2) formheas a dhéanamh ar cheapadh agus ar chur as oifig an riarthóra speisialta.

3.  I gcás ina ndéanfaidh Ballstáit foráil maidir le riarthóir speisialta a cheapadh i gcomhréir le mír 2, glacfaidh siad rialacha lena leagfar síos cúraimí agus dualgais an riarthóra speisialta sin maidir leis an méid seo a leanas ar a laghad:

(a)  na dliteanais a bhaineann leis na bannaí faoi chumhdach a urscaoileadh;

(b)  sócmhainní sa chomhthiomsú cumhdaigh a bhainistiú agus a réadú, lena n-áirítear a n-aistriú i dteannta le dliteanais bannaí faoi chumhdach chuig institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach;

(c)  na hidirbhearta dlíthiúla is gá a dhéanamh le go mbeidh riaradh iomchuí ar an gcomhthiomsú cumhdaigh, le haghaidh faireachán leanúnach ar chumhdach na ndliteanas a ghabhann leis na bannaí faoi chumhdach, chun imeachtaí a thionscnamh d’fhonn luachanna sócmhainní sa chomhthiomsú cumhdaigh a aisghabháil agus chun na sócmhainní atá fágtha, tar éis do gach dliteanas banna faoi chumhdach a bheith comhlíonta, a aistriú chuig eastát dócmhainneachta na hinstitiúide creidmheasa a d’eisigh na bannaí faoi chumhdach.

4.  Áiritheoidh na Ballstáit comhordú agus malartú faisnéise chun críocha an phróisis dócmhainneachta nó réitigh idir na húdaráis inniúla arna n-ainmniú de bhun Airteagal 18(2), an riarthóir speisialta i gcás gur ceapadh an riarthóir sin agus an t-údarás réitigh.

Airteagal 21 Tuairisciú do na húdaráis inniúla

1.  Áiritheoidh na Ballstáit cosaint infheisteoirí trína cheangal go ndéanfaidh na hinstitiúidí creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach an fhaisnéis atá leagtha amach i mír 2 faoi chláir bannaí faoi chumhdach a thuairisciú do na húdaráis inniúla arna n-ainmniú de bhun Airteagal 18(2). Déanfaidh na húdaráis inniúla an tuairisciú ar bhonn rialta agus ar bhonn iarratais. Leagfaidh na Ballstáit síos rialacha maidir le minicíocht na tuairisce ar bhonn rialta.

2.  Tá ceangal sna hoibleagáidí tuairiscithe atá le leagan síos de bhun mhír 1 gur gá an fhaisnéis a chur ar fáil i ndáil leis na ceanglais a leanas ar a laghad ón gclár bannaí faoi chumhdach:

(a)  dé-iontaoibh i gcomhréir le hAirteagal 4;

(b)  scoiteacht féimheachta an bhanna faoi chumhdach i gcomhréir le hAirteagal 5;

(c)  incháilitheacht na gceanglas maidir le sócmhainní agus comhthiomsú cumhdaigh i gcomhréir le hAirteagal 6 go 11;

(d)  leithscaradh sócmhainní sa chomhthiomsú cumhdaigh i gcomhréir le hAirteagal 12;

(e)  feidhmiú an mhonatóra ar chomhthiomsú cumhdaigh i gcomhréir le hAirteagal 13;

(f)  ceanglais maidir le faisnéis d’infheisteoirí i gcomhréir le hAirteagal 14;

(g)  ceanglais maidir le cumhdach i gcomhréir le hAirteagal 15;

(h)  maolán leachtachta an chomhthiomsaithe cumhdaigh i gcomhréir le hAirteagal 16;

(i)  na coinníollacha le haghaidh struchtúir aibíochta insínte i gcomhréir le hAirteagal 17.

3.  Déanfaidh na Ballstáit foráil le haghaidh rialacha maidir le tuairisciú i dtaobh na gceanglas atá leagtha amach i mír 2 ag na hinstitiúidí creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach don údarás inniúil arna ainmniú de bhun Airteagal 18(2) i gcás dócmhainneacht nó réiteach institiúide creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach.

Airteagal 22Cumhachtaí na n-údarás inniúil chun críocha maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach

1.  Áiritheoidh na Ballstáit cosaint infheisteoirí trí na cumhachtaí uile maoirseachta, imscrúdúcháin agus smachtbhannaí is gá chun cúram na maoirseachta poiblí ar bhannaí faoi chumhdach a thabhairt d’údaráis inniúla arna n-ainmniú de bhun Airteagal 18(2).

2.  Áireofar leis na cumhachtaí dá dtagraítear i mír 1 an méid seo a leanas:

(a)  an chumhacht ceadanna a dhámhachtain nó a dhiúltú de bhun Airteagal 19;

(b)  an chumhacht athbhreithniú rialta a dhéanamh ar an gclár bannaí faoi chumhdach d’fhonn measúnú a dhéanamh ar chomhlíonadh na Treorach seo;

(c)  an chumhacht iniúchtaí ar an láithreán agus lasmuigh den láithreán a dhéanamh;

(d)  an chumhacht smachtbhannaí riaracháin nó pionóis agus bearta feabhais a fhorchur i gcomhréir leis na forálacha náisiúnta lenar trasuíodh Airteagal 23;

(e)  an chumhacht treoirlínte maoirseachta maidir le heisiúint bannaí faoi chumhdach a ghlacadh agus a chur chun feidhme.

Airteagal 23Pionós riaracháin agus bearta riaracháin eile

1.  Leagfaidh na Ballstáit síos rialacha lena mbunófar pionóis riaracháin iomchuí mar aon le bearta riaracháin is infheidhme sna cásanna a leanas:

(a)  go bhfuil cead faighte ag institiúid chreidmheasa bannaí faoi chumhdach a eisiúint trí ráitis bhréagacha nó trí mhodhanna mírialta eile;

(b)  nach gcomhlíonann institiúid chreidmheasa na coinníollacha faoinar tugadh cead a thuilleadh;

(c)  go n-eisíonn institiúid chreidmheasa bannaí faoi chumhdach gan an cead a fháil i gcomhréir leis na forálacha lenar trasuíodh Airteagal 19;

(d)  gur i gcás institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach, nach gcomhlíonann an institiúid sin na ceanglais a leagtar amach sna forálacha lenar trasuíodh Airteagal 4;

(e)  gur i gcás institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach, go n-eisíonn an institiúid sin bannaí faoi chumhdach nach gcomhlíonann na ceanglais atá leagtha amach sna forálacha lenar trasuíodh Airteagal 5;

(f)  eisíonn institiúid chreidmheasa bannaí faoi chumhdach gan an cead a fháil i gcomhréir leis na forálacha lenar trasuíodh Airteagal 6 agus Airteagal 6a;

(g)  gur i gcás institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach, go ndéanann an institiúid sin bannaí faoi chumhdach arna gcomhthaobhú ag sócmhainní atá suite lasmuigh den Aontas a eisiúint de shárú ar na ceanglais atá leagtha síos sna forálacha lenar trasuíodh Airteagal 7;

(h)  gur i gcás institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach, go ndéanann an institiúid sin bannaí faoi chumhdach atá i struchtúr ionghrúpa de chomhthiomsú bannaí faoi chumhdach a chomhthaobhú de shárú ar na ceanglais atá leagtha síos sna forálacha lenar trasuíodh Airteagal 8;

(i)  gur i gcás institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach, nach gcomhlíonann an institiúid sin na coinníollacha le haghaidh cómhaoinithe a leagtar síos sna forálacha lenar trasuíodh Airteagal 9;

(j)  gur i gcás institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach, nach gcomhlíonann an institiúid sin na ceanglais maidir le comhdhéanamh comhthiomsaithe cumhdaigh a leagtar síos sna forálacha lenar trasuíodh Airteagal 10;

(k)  gur i gcás institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach, go gcuireann an institiúid sin san áireamh conarthaí díorthach sa chomhthiomsú cumhdaigh seachas chun críocha fálaithe nó nach gcomhlíonann sí na ceanglais atá leagtha síos sna forálacha lenar trasuíodh Airteagal 11;

(l)  gur i gcás na hinstitiúide creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach, nach gcomhlíonann an institiúid sin na ceanglais maidir le leithscaradh na sócmhainní sa chomhthiomsú cumhdaigh i gcomhréir leis na forálacha lenar trasuíodh Airteagal 12;

(m)  gur i gcás institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach, nach ndéanann an institiúid sin faisnéis neamhiomlán nó míchruinn a thuairisciú ná a sholáthar de shárú ar na forálacha lenar trasuíodh Airteagal 14;

(n)  gur i cás institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach, nach gcoimeádann an institiúid sin, arís agus arís eile nó ar bhonn leanúnach, maolán leachtachta an chomhthiomsaithe cumhdaigh de shárú ar na forálacha lenar trasuíodh Airteagal 16;

(o)  gur i gcás institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach ag a bhfuil struchtúir aibíochta insínte, nach gcomhlíonann an institiúid sin na coinníollacha maidir le struchtúir aibíochta insínte a leagtar síos sna forálacha lenar trasuíodh Airteagal 17;

(p)  gur i gcás institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach, ní ndéanann an institiúid sin faisnéis neamhiomlán nó mhíchruinn maidir leis na hoibleagáidí a thuairisciú nó a sholáthar de shárú ar na forálacha lenar trasuíodh pointí (a) go (i) d’Airteagal 21(2).

Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh gan rialacha a leagan síos maidir le pionóis riaracháin nó bearta riaracháin eile i gcás sáruithe atá faoi réir pionóis choiriúla faoina ndlí náisiúnta. Sna cásanna sin, cuirfidh na Ballstáit forálacha ábhartha an dlí choiriúil in iúl don Choimisiún.

2.  Beidh na pionóis riaracháin agus na bearta riaracháin eile dá dtagraítear mír 1 ▌éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach.

3.  Áiritheoidh na Ballstáit chomh maith go gcuirfear pionóis riaracháin agus bearta feabhais chun feidhme go héifeachtach.

Airteagal 25Oibleagáidí comhair

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go n-oibreoidh na húdaráis inniúla arna n-ainmniú de bhun Airteagal 18(2) go i ndlúthchomhar leis an údarás inniúil a fheidhmíonn maoirseacht ghinearálta ar institiúidí creidmheasa i gcomhréir le dlí ábhartha an Aontais is infheidhme maidir leis na hinstitiúidí sin.

2.  Ina theannta sin áiritheoidh na Ballstáit go n-oibreoidh na húdaráis inniúla arna n-ainmniú de bhun Airteagal 18(2) i ndlúthchomhar le chéile. Beidh soláthar faisnéise dá chéile atá ábhartha d’fheidhmiú chúraimí maoirseachta na n-údarás eile faoi na forálacha náisiúnta lenar trasuíodh an Treoir seo san áireamh sa chomhoibriú sin.

3.  Chun críocha an dara habairt de mhír 2, áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfaidh na húdaráis inniúla arna n-ainmniú de bhun Airteagal 18(2) na nithe seo a leanas:

(a)  gach faisnéis ábhartha a chur in iúl ar iarratas ó údarás inniúil eile dá leithéid;

(b)  aon fhaisnéis atá riachtanach d’údaráis inniúla eile i mBallstáit eile a chur in iúl dá dtionscnamh féin.

4.  Áiritheoidh na Ballstáit go n-oibreoidh na húdaráis inniúla dá dtagraítear i mír 1 i gcomhar le ÚBE chun críocha na Treorach seo.

5.  Chun críocha an Airteagail seo, measfar go bhfuil faisnéis ríthábhachtach más féidir léi tionchar suntasach a imirt ar an measúnú ar eisiúint bannaí faoi chumhdach i mBallstát eile.

Airteagal 26 Ceanglais maidir le nochtadh

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go bhfoilseoidh na húdaráis inniúla arna n-ainmniú de bhun Airteagal 18(2) an fhaisnéis seo a leanas ar a suíomh gréasáin oifigiúil:

(a)  téacsanna a ndlíthe náisiúnta, rialacháin, rialacha riaracháin agus na treorach ginearálta arna nglacadh maidir le bannaí faoi chumhdach a eisiúint;

(b)  liosta institiúidí creidmheasa a bhfuil cead acu bannaí faoi chumhdach a eisiúint;

(c)  liosta na mbannaí faoi chumhdach ar ceadmhach an lipéad ‘Banna Eorpach faoi Chumhdach’ a úsáid leo agus liosta na mbannaí ar ceadmhach an lipéad ‘Banna Eorpach faoi Chumhdach (Préimh)’ leo.

2.  Beidh an fhaisnéis a fhoilseofar i gcomhréir leis an gcéad mhír cuimsitheach agus cruinn go leor chun gur féidir comparáid a bhfuil ciall léi a dhéanamh ar na cineálacha cur chuige éagsúla arna nglacadh ag údaráis inniúla na mBallstát éagsúil. Déanfar an fhaisnéis sin a nuashonrú chun aon athrú a chur san áireamh.

3.  Chun críocha phointe (b) agus phointe (c) de mhír 1, cuirfidh na húdaráis inniúla arna n-ainmniú de bhun Airteagal 18(2) ÚBE ar an eolas faoi liostaí na n-institiúidí creidmheasa agus na mbannaí faoi chumhdach.

TEIDEAL IVLipéadú

Airteagal 27Lipéadú

Áiritheoidh na Ballstáit nach n-úsáidfear an lipéad ‘Banna Eorpach faoi Chumhdach,’ agus a aistriúchán i dteangacha oifigiúla uile an Aontais ach amháin le haghaidh bannaí faoi chumhdach a chomhlíonann na ceanglais a leagtar síos sna forálacha lenar trasuíodh an Treoir seo.

Áiritheoidh na Ballstáit nach n-úsáidfear an lipéad “Banna Eorpach a Chumhdach (Préimh)” agus a aistriúchán i dteangacha oifigiúla uile an Aontais ach amháin le haghaidh bannaí faoi chumhdach a chomhlíonann na ceanglais a leagtar síos sna forálacha lenar trasuíodh an Treoir seo agus a chomhlíonann ceanglais incháilitheachta Airteagal 129 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013.

TEIDEAL VLEASUITHE AR THREORACHA EILE

Airteagal 28 Leasú ar Threoir 2009/65/CE

Leasaítear Airteagal 52(4) de Threoir 2009/65/CE mar a leanas:

(1)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhomhíre:

“Féadfaidh Ballstáit an teorainn 5 % a leagtar síos sa chéad fhomhír de mhír 1 a ardú go dtí uasmhéid 25 % i gcás ina mbeidh na bannaí eisithe roimh [OP: cuir isteach an dáta atá leagtha síos sa dara fomhír d’Airteagal 32(1) den Treoir seo + 1 lá] agus i gcás ina gcomhlíonann na bannaí sin na ceanglais a leagtar amach sa mhír seo, sa leagan is infheidhme ar dháta a n-eisiúna, agus má bhíonn na bannaí ina mbannaí faoi chumhdach de réir an tsainmhínithe i gcomhréir le pointe (1) d’Airteagal 3 de Threoir (AE) 20XX/XX ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle*.

____________________________

*  [OP: Cuir isteach tagairt do Threoir (AE) …/… ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle … maidir le heisiúint bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/AE agus Treoir 2014/59/AE (IO C […], […], lch. […])].”;

(2)  scriostar an tríú fomhír.

Airteagal 29 Leasú ar Threoir 2014/59/AE

In Airteagal 2(1) de Threoir 2014/59/AE, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe 96:

“(96)  ciallaíonn ‘banna faoi chumhdach’ ionstraim dá dtagraítear in Airteagal 52(4) de Threoir 2009/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle*, sa leagan is infheidhme ar dháta a eisiúna, agus eisithe roimh ... [OP: cuir isteach an dáta atá leagtha síos sa dara fomhír d’Airteagal 32(1) den Treoir seo + 1 lá] nó banna faoi chumhdach mar a shainmhínítear i bpointe (1) d’Airteagal 3 de Threoir (AE) 20XX/XX ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle**;

__________________________________

*  Treoir 2009/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le comhordú dlíthe, rialachán agus forálacha riaracháin a bhaineann le gnóthais i gcomhair comhinfheistíocht in urrúis inaistrithe (GCUInna) (IO L 302, 17.11.2009, lch. 32).

**  [OP: Cuir isteach tagairt do Threoir (AE) …/… ó Pharlaimint na hEorpa agus ó Chomhairle … maidir le heisiúint bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/AE agus Treoir 2014/59/AE (IO C […], […], lch. […])].”.

TEIDEAL VI FORÁLACHA DEIRIDH

Airteagal 30Bearta idirthréimhseacha

Áiritheoidh na Ballstáit nach mbeidh na bannaí faoi chumhdach a eisíodh roimh an XX [OP: cuir isteach an dáta atá leagtha síos sa dara fomhír d’Airteagal 32(1) den Treoir seo + 1 lá”] agus a chomhlíonann na ceanglais atá leagtha síos in Airteagal 52(4) de Threoir 2009/65/CE sa leagan is infheidhme ar dháta a n-eisiúna, nach mbeidh siad faoi réir na gceanglas atá leagtha amach in Airteagail 5 go 12 agus in Airteagail 15, 16, 17 agus 19 den Treoir seo, ach féadfar tagairt dóibh fós mar bhannaí faoi chumhdach i gcomhréir leis an Treoir seo go dtí go mbeidh siad aibí.

Tá feidhm ag an gcéad mhír den Airteagal seo freisin maidir le tráinsí nua nó eisiúintí sraith bannaí faoi chumhdach arb é an chéad dáta eisiúna iad roimh [OP: cuir isteach an dáta atá leagtha síos sa dara fomhír d’Airteagal 32(1) den Treoir seo + 1 lá].

Airteagal 31

Coibhéis

1.  Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh chun an Treoir seo a fhorlíonadh trína chinneadh i dtaca le socruithe dlíthiúla, maoirseachta agus forfheidhmithe tríú tír:

(a)  go bhfuil siad coibhéiseach leis na ceanglais a leagtar síos i dTeideal II agus leis na cumhachtaí agus na smachtbhannaí atá leagtha síos i dTeideal III; agus

(b)  go bhfuil siad á gcur i bhfeidhm agus á bhforghníomhú ar bhealach éifeachtach, cothromasach agus neamhshaobhach chun a áirithiú go ndéanfar maoirseacht agus forghníomhú éifeachtach sa tríú tír sin.

2.  I gcás ina nglacfaidh an Coimisiún gníomh tarmligthe maidir le coibhéis i ndáil le tríú tír, mar a thagraítear dó i mír 1 den Airteagal seo, measfar go bhfuil na ceanglais a leagtar síos i dTeideal II comhlíonta ag banna faoi chumhdach i gcás ina bhfuil an t-eisitheoir bunaithe sa tríú tír sin.

3.  Déanfaidh an Coimisiún, i gcomhar le ÚBE, faireachán ar éifeachtacht na gceanglas atá coibhéiseach leis na ceanglais a leagtar síos i dTeideal II, ag tríú tíortha a bhfuil gníomh tarmligthe glactha ina leith, agus cuirfidh sé tuairisc rialta ina thaobh sin chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle. I gcás ina nochtar sa tuarascáil nach bhfuil na ceanglais choibhéiseacha á gcur i bhfeidhm go leordhóthanach nó go comhleanúnach ag údaráis tríú tír, nó éagsúlacht rialála ábhartha ag tríú tír, déanfaidh an Coimisiún a mheas an ndéanfaidh sé aitheantas coibhéise chreata dlí an tríú tír i dtrácht a tharraingt siar. Má thosaíonn an Coimisiún ar ghníomhaíocht chun cinntí coibhéise a tharraingt siar nó a chur ar fionraí, leagfar amach ann nós imeachta trédhearcach lena rialófar tarraingt siar nó fionraí cinntí maidir le coibhéis, chun cinnteacht a sholáthar don mhargadh agus tacú leis an gcobhsaíocht airgeadais.

Airteagal 31aAthbhreithnithe agus tuarascálacha

1.  Faoi XX [OP: cuir isteach an dáta atá leagtha síos sa dara fomhír d’Airteagal 32(1) den Treoir seo + 3 bliana], déanfaidh an Coimisiún, i dlúthchomhar le ÚBE, tuarascáil a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle, ar chur chun feidhme na Treorach seo i dtaca le leibhéal na cosanta infheisteoirí agus leis na forbairtí i ndáil le bannaí faoi chumhdach arna n-eisiúint san Aontas Eorpach, lena n-áirítear:

(a)  forbairtí i dtaca le líon na gceadanna chun bannaí faoi chumhdach a eisiúint;

(b)  forbairtí i ndáil le líon na mbannaí faoi chumhdach a eisíodh i gcomhréir leis na forálacha lenar trasuíodh an Treoir seo agus i gcomhréir le hAirteagal 129 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(c)  forbairtí maidir leis na sócmhainní lena gcomhthaobhaítear eisiúint na mbannaí faoi chumhdach;

(d)  forbairtí i leith leibhéal an ró-urrúsaithe chomhthaobhaigh;

(e)  infheistíochtaí trasteorann i mbannaí faoi chumhdach, lena n-áirítear infheistíocht ó thríú tíortha agus chucu;

(f)  forbairtí i dtaca le heisiúint bannaí faoi chumhdach ag a bhfuil struchtúir aibíochta insínte;

(g)  measúnú ar fheidhmiú mhargaí na mbannaí faoi chumhdach agus moltaí le haghaidh tuilleadh gníomhaíochta.

2.  Faoin ... [dhá bhliain tar éis dháta theacht i bhfeidhm na Treorach seo], déanfaidh an Coimisiún, tar éis staidéar a ordú agus a fháil ar an ábhar agus tar éis dul i gcomhairle le ÚBE agus le BCE, tuarascáil a ghlacadh ina ndéanfar measúnú ar na rioscaí a eascraíonn as aibíochtaí insínte na mbannaí faoi chumhdach leis na struchtúir sin. Beidh béim ar leith ar na rioscaí a bheidh ar infheisteoirí a bhfuil na bannaí sin acu le linn géarchéime. Déanfaidh an Coimisiún an staidéar sin agus an tuarascáil sin a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle, mar aon le togra más iomchuí.

3.  Faoin ... [dhá bhliain tar éis dháta theacht i bhfeidhm na Treorach seo], déanfaidh an Coimisiún, tar éis ordú a ordú agus tar éis dul i gcomhairle le ÚBE agus tar éis dul i gcomhairle le ÚBE agus le BCE, tuarascáil a ghlacadh maidir leis an bhféidearthacht ionstraim dé-iontaoibhe a thabhairt isteach, ar a dtabharfaí ‘Nótaí Urraithe Eorpacha’. Déanfaidh an Coimisiún an staidéar sin agus an tuarascáil sin a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle, mar aon le togra más iomchuí.

4.  Chun críocha mhír 1, faoin... [OP: cuir isteach an dáta atá leagtha síos sa dara fomhír d’Airteagal 32(1) den Treoir seo + 2 bhliain]. Aistreoidh na Ballstáit faisnéis maidir le pointí (a) go (f) chuig an gCoimisiún.

Airteagal 32Trasuí

1.  Déanfaidh na Ballstáit a ghlacadh agus a fhoilsiú, faoi ... [dhá bhliain tar éis dháta theacht i bhfeidhm na Treorach seo], ar a dhéanaí, pé dlíthe, rialúcháin agus forálacha riaracháin is gá chun an Treoir seo a chomhlíonadh. Cuirfidh siad téacs na bhforálacha sin in iúl don Choimisiún láithreach.

Cuirfidh siad na bearta sin i bhfeidhm ón ... [dhá bhliain agus lá amháin tar éis dháta theacht i bhfeidhm na Treorach seo].

Nuair a ghlacfaidh na Ballstáit na forálacha sin, beidh tagairt iontu don Treoir seo nó beidh an tagairt sin ag gabháil leo tráth a bhfoilsithe oifigiúil. Is iad na Ballstáit a chinnfidh cén tslí leis an tagairt sin a dhéanamh.

2.  Déanfaidh na Ballstáit téacs phríomhfhorálacha an dlí náisiúnta a ghlacfaidh siad sa réimse a chumhdaítear leis an Treoir seo a chur in iúl don Choimisiún.

Airteagal 33Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Treoir seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a foilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Airteagal 34Seolaithe

Dírítear an Treoir seo chuig na Ballstáit.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa  Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán  An tUachtarán

(1)

IO C 382, 23.10.2018, lch. 2.

(2)

IO C 367, 10.10.2018, lch. 56.

(3)

* Leasuithe: tá aon téacs nua nó leasaithe aibhsithe i gcló trom iodálach; léirítear aon rud atá scriosta leis an tsiombail ▌.

(4)

IO C 382, 23.10.2018, lch. 2.

(5)

IO C 367, 10.10.2018, lch. 56.

(6)

Treoir 2009/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le comhordú dlíthe, rialachán agus forálacha riaracháin a bhaineann le gnóthais i gcomhair comhinfheistíocht in urrúis inaistrithe (GCUInna) (IO L 302, 17.11.2009, lch. 32).

(7)

Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (IO L 176, 27.6.2013, lch. 1).

(8)

Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61 ón gCoimisiún an 10 Deireadh Fómhair 2014 chun forlíonadh a dhéanamh ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ceanglas maidir le cumhdach leachtachta le haghaidh Institiúidí Creidmheasa (IO L 11, 17.1.2015, lch. 1).

(9)

Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/35 ón gCoimisiún an 10 Deireadh Fómhair 2014 lena ndéantar forlíonadh ar Threoir 2009/138/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le dul i mbun ghnó an árachais agus an athárachais, agus leanúint den ghnó sin (Sócmhainneacht II) (IO L 12, 17.1.2015, lch. 1).

(10)

Treoir 2014/59/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear creat le haghaidh institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta a théarnamh agus a réiteach agus lena leasaítear Treoir 82/891/CEE ón gComhairle, agus Treoracha 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/AE, 2012/30/AE agus 2013/36/AE, agus Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (IO L 173, 12.6.2014, lch. 190).

(11)

Moladh ón mBord Eorpach um Riosca Sistéamach an 20 Nollaig 2012 maidir le hinstitiúidí creidmheasa a chistiú (BERS/2012/2) (2013/C 119/01).

(12)

Tuarascáil ó ÚBE maidir le creataí bannaí faoi chumhdach agus láimhseáil chaipitil (2014).

(13)

Tuarascáil ó ÚBÉ maidir le bannaí faoi chumhdach - Moltaí i dtaca le comhchuibhiú creataí bannaí faoi chumhdach san Aontas Eorpach (2016) ÚBE-Op-2016-23.

(14)

Treoir 2003/71/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Samhain 2003 maidir leis an réamheolaire a bheidh le foilsiú nuair a tháirgfear urrúis don phobal nó nuair a ligfear isteach iad sa trádáil agus lena leasaítear Treoir 2001/34/CE (IO L 345, 31.12.2003, lch. 64).

(15)

IO C 369, 17.12.2011, lch. 14.

(16)

Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 maidir le daoine aonair a chosaint i dtaca le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí agus ag comhlachtaí an Chomhphobail agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin (IO L 8, 12.1.2001, lch. 1).

(17)

[IO C (...).]


AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH

Teideal

Bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach

Tagairtí

COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)

Dáta a thíolactha don Pharlaimint

7.3.2018

 

 

 

An coiste freagrach

       Dáta a fhógartha sa suí iomlánach

ECON

16.4.2018

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim orthu

       Dáta a fhógartha sa suí iomlánach

JURI

16.4.2018

 

 

 

Gan tuairim a thabhairt

       Dáta an chinnidh

JURI

27.3.2018

 

 

 

Rapóirtéir

       Dáta an cheapacháin

Bernd Lucke

31.5.2018

 

 

 

Arna phlé i gcoiste

10.9.2018

18.10.2018

 

 

Dáta a ghlactha

20.11.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

34

16

1

Feisirí a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Michel Reimon, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Pilar Ayuso, Helga Stevens

Dáta an chur síos

26.11.2018


TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

34

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Helga Stevens

ENF

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Jeppe Kofod, Alex Mayer, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

16

-

EFDD

David Coburn

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang

1

0

EFDD

Marco Valli

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 7 Nollaig 2018Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais