Процедура : 2018/0064(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0391/2018

Внесени текстове :

A8-0391/2018

Разисквания :

PV 16/04/2019 - 6
CRE 16/04/2019 - 6

Гласувания :

PV 11/12/2018 - 5.3
CRE 11/12/2018 - 5.3
PV 16/04/2019 - 8.22
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0380

ДОКЛАД     ***I
PDF 2191kWORD 363k
26.11.2018
PE 623.718v02-00 A8-0391/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда

(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

Комисия по заетост и социални въпроси

Докладчик: Йерун Ленарс

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 МНЕНИЕ НА МАЛЦИНСТВОТО
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда

(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0131),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 46 и 48, член 53, параграф 1, член 62 и член 91, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0118/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 20 септември 2018 г.,

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 9 октомври 2018 г.,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становищата на комисията по бюджети, комисията по транспорт и туризъм, комисията по правни въпроси, комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0391/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Позоваване 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

като взе предвид Европейския стълб на социалните права,

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  В съответствие с член 3 от ДЕС Съюзът трябва да работи за силно конкурентна социална пазарна икономика, която има за цел пълна заетост и социален прогрес, и да насърчава социалната справедливост и закрила. В съответствие с член 9 от ДФЕС, при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът взема предвид изискванията, свързани, наред с другото, с насърчаването на висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу социалното изключване, както и с насърчаването на високо равнище на образование, обучение и опазване на човешкото здраве.

(2)  В съответствие с член 3 от ДЕС Съюзът трябва да работи за силно конкурентна социална пазарна икономика, която има за цел пълна заетост и социален прогрес, да насърчава социалната справедливост и закрила, да води борба със социалното изключване и дискриминацията и да насърчава социалната справедливост и закрила, равенството между жените и мъжете, солидарността между поколенията и защитата на правата на детето, както и да насърчава икономическото, социалното и териториалното сближаване и солидарността между държавите членки. В съответствие с член 9 от ДФЕС, при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът взема предвид изискванията, свързани, наред с другото, с насърчаването на висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу социалното изключване, както и с насърчаването на високо равнище на образование, обучение и опазване на човешкото здраве.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а)  В своя Специален доклад № 6/2018 относно свободното движение на работници, озаглавен „Свободно движение на работници – упражняването на тази основна свобода е гарантирано, но средствата от ЕС биха могли да се насочват по-ефективно“, Европейската сметна палата включи препоръки за Комисията за подобряване на осведомеността относно инструментите, свързани с предоставянето на информация за свободата на движение на работниците и докладването на случаите на дискриминация, както и за по-добро използване на наличната информация с цел да се установят видовете дискриминация.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Както е посочено в Съвместната декларация относно законодателните приоритети за 2018—2019 г., Европейският парламент, Съветът и Комисията са поели ангажимент за предприемане на действия за укрепване на социалното измерение на Съюза чрез работа за подобряване на координирането на системите за социална сигурност36, чрез предпазване на работниците от рискове за здравето на работното място37, чрез гарантиране на справедливо третиране за всеки на пазара на труда в Съюза посредством осъвременяване на правилата относно командироването на работници38, както и чрез допълнително подобряване на трансграничното прилагане на законодателството на Съюза.

(4)  Както е посочено в Съвместната декларация относно законодателните приоритети за 2018—2019 г., Европейският парламент, Съветът и Комисията са поели ангажимент за предприемане на действия за укрепване на социалното измерение на Съюза чрез работа за подобряване на координирането на системите за социална сигурност36, чрез предпазване на всички работници от рискове за здравето на работното място37, чрез гарантиране на справедливо третиране за всеки на пазара на труда в Съюза посредством осъвременяване на правилата относно командироването на работници38, както и чрез допълнително подобряване на трансграничното прилагане на законодателството на Съюза.

_________________

_________________

36 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 (COM (2016) 815 final).

36 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 (COM (2016) 815 final).

37 Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (COM(2017) 11 final).

37 Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (COM(2017) 11 final).

38 Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (COM (2016) 128 final).

38 Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (COM (2016) 128 final).

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4а)  Продължава да съществува безпокойство за спазването и ефективното и ефикасно прилагане на правото на ЕС, което може да застраши доверието и справедливостта в рамките на вътрешния пазар. Поради това е от решаващо значение да се подобри трансграничното прилагане на правото на Съюза в областта на трудовата мобилност и да се вземат мерки срещу злоупотребите, така че да се защитят правата на мобилните работници, да се гарантира, че дружествата, по-специално малките и средните предприятия (МСП), могат да се конкурират на равни начала и да се запази подкрепата на гражданите за вътрешния пазар и четирите свободи, така че добросъвестните дружества и работници да могат да упражняват правата си и да използват във възможно най-голяма степен възможностите на вътрешния пазар.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Следва да бъде създаден Европейски орган по труда („Органът“), за да се спомогне за укрепването на справедливостта и доверието в единния пазар. За тази цел Органът следва да подпомага държавите членки и Комисията при подобряването на достъпа до информация за физическите лица и работодателите относно техните права и задължения в положение на трансгранична трудова мобилност, както и достъпът до съответните услуги; да подпомага спазването от страна на държавите членки и сътрудничеството между тях с цел гарантиране на ефективното прилагане на правото на Съюза в тези области, както и да осигурява медиацията и да улеснява намирането на решение при трансгранични спорове или нарушения на функционирането на на пазара на труда.

(5)  Следва да бъде създаден Европейски орган по труда („Органът“), за да се осигури добавена стойност на равнището на Съюза с цел да се спомогне за укрепването на справедливостта и доверието в единния пазар. Целта на Органа следва да бъде ясно определена, като се поставя силен акцент върху ограничен брой задачи, така че наличните средства да се използват възможно най-ефикасно в областите, в които Органът може да осигурява най-голяма добавена стойност. За тази цел Органът следва да подпомага държавите членки и Комисията по въпроси, свързани с прилагането и изпълнението на правото на Съюза в областта на трудовата мобилност в рамките на свободното движение на работници и свободното предоставяне на услуги на вътрешния пазар, чрез засилване на достъпа до информация, подпомагане на спазването от страна на държавите членки и сътрудничеството между държавите членки при последователното, ефикасно и ефективно прилагане и изпълнение на правото на Съюза в тази област, както и да осигурява медиацията и да улеснява намирането на решение в случай на спорове между държавите членки във връзка с това право.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5а)  От решаващо значение за използване на пълния потенциал на вътрешния пазар е да се подобри достъпът на гражданите и работодателите, особено МСП, до информация за техните права и задължения в областта на трудовата мобилност, свободното движение на услуги и координацията по въпросите на социалната сигурност. От съображения за ефикасност и ефективност предоставянето на надеждна, актуална и леснодостъпна информация не следва да бъде част от задачите на Органа, а по-скоро да се извършва на национално или регионално равнище, където могат да се вземат предвид и конкретните двустранни споразумения между държавите членки, например в областта на фискалната координация. За тази цел Комисията следва да проучи възможността за създаване или улесняване на информационни бюра или „обслужване на едно гише“ за дружества и работници в трансгранични ситуации.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Органът следва да изпълнява своите дейности в областта на трудовата мобилност и координацията на системите за социална сигурност, включително свободното движение на работници, командироването на работници и силно мобилните услуги. Той следва също така да засили сътрудничеството между държавите членки в борбата с недекларирания труд. В случаите, когато в хода на своята дейност Органът узнае за предполагаеми нередности, включително в области на правото на Съюза, попадащи извън обхвата на неговите компетенции, като например нарушения на условията на труд, правилата за здраве и безопасност или наемането на работа на незаконно пребиваващи граждани на трета държава, той следва да бъде в състояние да ги докладва и да си сътрудничи по тези въпроси с Комисията, компетентните органи на Съюза и национални органи, когато е целесъобразно.

(6)  Органът следва да изпълнява своите дейности в областта на трудовата мобилност в рамките на свободното движение на работници и свободата на предоставяне на услуги на вътрешния пазар и координацията на системите за социална сигурност, включително свободното движение на работници, командироването на работници и силно мобилните услуги, както и достъпа до социални права и придобивки. Той следва също така да засили сътрудничеството между държавите членки в борбата с недекларирания труд и в ситуации, при които правилното функциониране на вътрешния пазар е изложено на риск поради, наред с другото, дружества „пощенски кутии“, измамни дружества или явлението „фиктивна самостоятелна заетост“. В случаите, когато в хода на своята дейност Органът узнае за предполагаеми нередности, включително в области на правото на Съюза, попадащи извън обхвата на неговата компетентност, като например нарушения на условията на труд, на правилата за здраве и безопасност или при особено тежка трудова експлоатация, той следва да бъде в състояние да ги докладва и да си сътрудничи по тези въпроси с Комисията, компетентните органи на Съюза и национални органи, когато е целесъобразно.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6а)  Недекларирания труд често има трансгранично измерение и може да има сериозни последици за засегнатите работници. Някои уязвими групи, като например гражданите на трети държави, са особено изложени на недеклариран труд и на отричане на свързани с него основни права на работниците. Органът следва да си сътрудничи с Европейската платформа, създадена с Решение (ЕС) 2016/344 на Европейския парламент и на Съвета, за да се засили сътрудничеството за противодействие на недекларирания труд, и следва да засилва допълнително сътрудничеството в тази област на равнището на Съюза.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б)  Органът следва да дава активен принос към усилията на национално равнище и на равнището на Съюза, като същевременно изпълнява своите задачи в пълно сътрудничество с институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, както и с държавите членки, като избягва дублирането на дейности, насърчава синергиите и допълняемостта и по този начин постигне координация и финансови икономии.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Органът следва да допринесе за улесняването на свободното движение на работници, уредено с Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета39, Директива 2014/54/ЕС на Европейския парламент и на Съвета40 и Регламент (ЕС) 2016/589 на Европейския парламент и на Съвета41. По този начин следва да се улесни командироването на работници, уредено с Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и Съвета42 и Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и Съвета43, включително чрез подкрепа за прилагането на тези разпоредби, които се изпълняват чрез общоприложими колективни трудови договори в съответствие с практиките на държавите членки. Органът следва да способства също така за координацията на системите за социална сигурност, уредена с Регламент (ЕС) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета44, Регламент № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета45 и Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета46, както и Регламент (ЕО) № 1408/71 на Съвета47 и Регламент (ЕО) № 574/72 на Съвета48.

(7)  Органът следва да допринася за улесняването на прилагането и изпълнението на правото на Съюза в областта на трудовата мобилност в рамките на свободното движение на работници и свободното предоставяне на услуги на вътрешния пазар, както и да подпомага прилагането на тези разпоредби, които се изпълняват чрез общоприложими колективни трудови договори в съответствие с практиките на държавите членки. За тази цел Органът следва да създаде единен европейски уебсайт за целите на получаване на достъп до всички уебсайтове на Съюза и до национални уебсайтове, създадени в съответствие с Директива 2014/67/ЕС и Директива 2014/54/ЕС. Органът следва да способства също така за координацията на системите за социална сигурност, уредена с Регламент (ЕС) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета44, Регламент № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета45 и Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета46; както и Регламент (ЕО) № 1408/7147 на Съвета и Регламент (ЕО) № 574/7248 на Съвета.

__________________

__________________

39 Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно свободното движение на работници в Съюза (ОВ L 141, 27.5.2011 г., стр. 1).

39 Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно свободното движение на работници в Съюза (ОВ L 141, 27.5.2011 г., стр. 1).

40 Директива 2014/54/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно мерки за улесняване на упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на свободното движение на работници (ОВ L 128, 30.4.2014 г., стр. 8).

40 Директива 2014/54/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно мерки за улесняване на упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на свободното движение на работници (ОВ L 128, 30.4.2014 г., стр. 8).

41 Регламент (ЕС) 2016/589 на Европейския парламент и на Съвета от 13 април 2016 г. относно европейска мрежа на службите по заетостта (EURES), достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда и за изменение на регламенти (EС) № 492/2011 и (EС) № 1296/2013 (ОВ L 107, 22.4.2016 г., стр. 1).

41 Регламент (ЕС) 2016/589 на Европейския парламент и на Съвета от 13 април 2016 г. относно европейска мрежа на службите по заетостта (EURES), достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда и за изменение на регламенти (EС) № 492/2011 и (EС) № 1296/2013 (ОВ L 107, 22.4.2016 г., стр. 1).

42 Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).

42 Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).

43 Директива 2014/67/ЕС на Европейският парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) (ОВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 11).

43 Директива 2014/67/ЕС на Европейският парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) (ОВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 11).

44 Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност (ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1, поправка: ОВ L 200, 7.6.2004 г, стр. 1)

44 Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност (ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1, поправка: ОВ L 200, 7.6.2004 г, стр. 1)

45 Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (ОВ L 284, 30.10.2009 г., стр. 1).

45 Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (ОВ L 284, 30.10.2009 г., стр. 1).

46 Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за разширяване обхвата на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент (ЕО) № 987/2009 по отношение на гражданите на трети държави, които все още не са обхванати от тези регламенти единствено на основание тяхното гражданство (ОВ L 344, 29.12.2010 г., стр. 1).

46 Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за разширяване обхвата на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент (ЕО) № 987/2009 по отношение на гражданите на трети държави, които все още не са обхванати от тези регламенти единствено на основание тяхното гражданство (ОВ L 344, 29.12.2010 г., стр. 1).

47 Регламент (ЕО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 г. за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността (ОВ L 149, 5.7.1971 г., стр. 2). 2).

47 Регламент (ЕО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 г. за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността (ОВ L 149, 5.7.1971 г., стр. 2). 2).

48 Регламент (ЕО) № 574/72 на Съвета от 21 март 1972 г. относно определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица и техните семейства, които се движат в рамките на Общността (ОВ L 74, 27.3.1972 г., стр. 1).

48 Регламент (ЕО) № 574/72 на Съвета от 21 март 1972 г. относно определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица и техните семейства, които се движат в рамките на Общността (ОВ L 74, 27.3.1972 г., стр. 1).

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  В някои случаи бе прието специфично за отделни сектори право на Съюза, за да се отговори на специфичните нужди в тези сектори, като например в областта на международния транспорт. Органът следва също така да уреди трансграничните аспекти на прилагането на това специфично за отделни сектори право на Съюза, по-специално на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета49, Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета50, Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета51 и Директива (за изменение на Директива 2006/22/ЕО – COM(2017)278)52.

(8)  За да се отговори на специфичните нужди в конкретни сектори, като например в областта на международния транспорт, агенциите за временна заетост, селското стопанство, строителството, домашния труд, хотелиерството и ресторантьорството, Органът следва също така да изпълнява задачи по уреждане на аспектите на прилагането, свързани с трудовата мобилност, на съответното специфично за отделни сектори право на Съюза.

__________________

 

49 Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1).

 

50 Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/599/ЕИО на Съвета (OВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 35).

 

51 Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 51).

 

52 COM(2017)278 – Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС.

 

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Лицата, попадащи в обхвата на дейности на Органа, следва да бъдат лица, които са субекти на правото на Съюза в рамките на приложното поле на настоящия регламент, включително. работници, самостоятелно заети лица, лица, търсещи работа, и икономически неактивни лица; следва да бъдат обхванати както гражданите на Съюза, така и гражданите на трети държави, които пребивават законно в Съюза, като например командировани работници, притежатели на синя карта на ЕС, лица, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер, и дългосрочно пребиваващи лица, както и членовете на техните семейства.

(9)  Лицата, попадащи в обхвата на дейности на Органа, следва да бъдат лица, които са субекти на правото на Съюза в рамките на приложното поле на настоящия регламент, включително работници, работодатели, самостоятелно заети лица, лица, търсещи работа; следва да бъдат обхванати както гражданите на Съюза, така и гражданите на трети държави, които пребивават законно в Съюза, като например командировани работници, притежатели на синя карта на ЕС, лица, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер, и дългосрочно пребиваващи лица, както и членовете на техните семейства съгласно предвиденото от съответното законодателство на Съюза, което урежда тяхната мобилност в рамките на ЕС.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  От създаването на органа следва да не произтичат нови права и задължения за физическите лица и работодателите, включително икономическите оператори или организациите с нестопанска цел, тъй като действията на Органа следва да ги обхващат в степента, в която те са обхванати от правото на Съюза в рамките на приложното поле на настоящия регламент.

(10)  От създаването на органа следва да не произтичат нови права и задължения за физическите лица и работодателите, включително икономическите оператори или организациите с нестопанска цел, тъй като действията на Органа следва да ги обхващат в степента, в която те са обхванати от правото на Съюза в рамките на приложното поле на настоящия регламент. Засиленото сътрудничество в областта на правоприлагането не следва да създава прекомерна административна тежест за мобилните работници или за работодателите, по-специално МСП, или да възпира трудовата мобилност.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Органът следва да насърчава възможностите за физическите лица и работодателите да бъдат мобилни или да предоставят услуги и да наемат навсякъде в Съюза, за да се гарантира, че те могат да се възползват от справедлив и ефективен вътрешен пазар. Това включва подкрепа за трансграничната мобилност на гражданите чрез улесняване на достъпа до услуги за трансгранична мобилност, като например трансграничното намиране на съответствия между работни места, стажове и професионални практики и чрез насърчаване на схеми за мобилност, като например „Твоята първа работа с EURES“ или „ErasmusPRO“. Органът следва също така да допринесе за подобряване на прозрачността на информацията, включително относно правата и задълженията, произтичащи от правото на Съюза, и за достъпа до услуги за физическите лица и работодателите, в сътрудничество с други информационни услуги като „Вашата Европа — Съвети“ и като се използва в пълна степен порталът „Вашата Европа“, който ще съставлява основата на бъдещия единен цифров портал , и се гарантира съгласуваност с него53.

заличава се

__________________

 

53 Регламент [за създаване на единен цифров портал — COM(2017)256].

 

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  За тези цели Органът следва да сътрудничи с други съответни инициативи и мрежи на Съюза, по-специално Eвропейската мрежа на публичните служби по заетостта (ПСЗ)54, Европейската мрежа за предприятията 55, граничното координационно звено56 и мрежата SOLVIT57, както и със съответните национални служби, като например органите за насърчаване на равното третиране и за подкрепа на работниците на Съюза и членовете на техните семейства, създадени от държавите членки съгласно Директива 2014/54/ЕС, и националните точки за контакт, определени съгласно Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета58 да предоставят информация за здравното обслужване. Органът следва също така да проучи синергиите с предложената европейска електронна карта за услуги59, особено що се отнася до случаите, в които държавите членки са избрали да подадат декларации за командировани работници чрез платформата за електронна карта. Органът следва да замени Комисията в управлението на Мрежата на европейските служби по заетостта („EURES“), Европейското бюро за координация, създадено съгласно Регламент (ЕС) 2016/589, включително определянето на нуждите на потребителите и бизнес изискванията за ефективността на портала EURES и на свързаните с него ИТ услуги, с изключение на услугите в областта на информационните технологии, както и експлоатацията и разработването на ИТ инфраструктура, които ще продължат да се осигуряват от Комисията.

(12)  За тези цели Органът следва да сътрудничи с други съответни инициативи и мрежи на Съюза, по-специално Eвропейската мрежа на публичните служби по заетостта (ПСЗ)54, Европейската мрежа за предприятията 55, граничното координационно звено56 и мрежата SOLVIT57, както и със съответните национални служби, като например органите за насърчаване на равното третиране и за подкрепа на работниците на Съюза и членовете на техните семейства, създадени от държавите членки съгласно Директива 2014/54/ЕС, и националните точки за контакт, определени съгласно Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета58 да предоставят информация за здравното обслужване.

__________________

__________________

54 Решение № 573/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ), (ОВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 32).

54 Решение № 573/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ), (ОВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 32).

55 Европейска мрежа за предприятията, https://een.ec.europa.eu/

55 Европейска мрежа за предприятията, https://een.ec.europa.eu/

56 Съобщение на Комисията до Съвета и до Европейския парламент: „Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС“, COM(2017) 534.

56 Съобщение на Комисията до Съвета и до Европейския парламент: „Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС“, COM(2017) 534.

57 Препоръка на Комисията от 17 септември 2013 г. относно принципите, приложими за SOLVIT (ОВ L 249, 19.9.2013 г., стр. 10).

57 Препоръка на Комисията от 17 септември 2013 г. относно принципите, приложими за SOLVIT (ОВ L 249, 19.9.2013 г., стр. 10).

58 Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване (ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 45).

58 Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване (ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 45).

59 COM(2016) 824 final и COM(2016) 823 final.

 

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  С цел увеличаване на капацитета на държавите членки за борба с нередностите с трансгранично измерение във връзка с правото на Съюза в рамките на приложното си поле Органът следва да подпомага националните органи при извършване на съгласувани и съвместни инспекции, включително чрез улесняване на осъществяването на инспекциите в съответствие с член 10 от Директива 2014/67/ЕС. Това следва да се извършва или по искане на държавите членки, или по предложение на Органа с тяхно съгласие. Органът следва да предоставя стратегическа, логистична и техническа подкрепа на държавите членки, които участват в съгласувани или съвместни инспекции, при пълно зачитане на изискванията за поверителност. Инспекциите следва да се извършват със съгласието на съответните държави членки и изцяло в рамките на тяхната национална правна уредба, а държавите членки следва да предприемат последващи действия във връзка с резултатите от съгласуваните и съвместните инспекции в съответствие с националното си право.

(14)  С цел увеличаване на капацитета на държавите членки, гарантиране на закрилата на хората, упражняващи своето право на свободно движение, и с цел борба с нередностите с трансгранично измерение във връзка с правото на Съюза в рамките на приложното си поле Органът следва да подпомага компетентните национални органи при извършване на съгласувани и съвместни инспекции, включително чрез улесняване на осъществяването на инспекциите в съответствие с член 10 от Директива 2014/67/ЕС. Това следва да се извършва или по искане на държавите членки, или по предложение на Органа с тяхно съгласие. Органът следва да предоставя стратегическа, логистична и техническа подкрепа на държавите членки, които участват в съгласувани или съвместни инспекции, при пълно зачитане на изискванията за поверителност. Инспекциите следва да се извършват със съгласието на съответните държави членки и изцяло в рамките на националната правна уредба и практика на държавите членки, в които се извършват инспекциите. Държавите членки следва да предприемат последващи действия във връзка с резултатите от съгласуваните и съвместните инспекции в съответствие с националното си право и националната практика. Държавите членки следва да гарантират, че информацията, събрана при провеждането на съгласувани или съвместни инспекции, може да бъде използвана като доказателствен материал при съдебни производства в съответните държави членки.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14а)  Съгласуваните и съвместните инспекции не следва да заменят, нито да подкопават националните компетенции. Националните органи също следва да бъдат изцяло включени в този процес и да разполагат с пълни и автономни правомощия. Когато самите синдикални организации отговарят за инспекциите на национално равнище, съвместните и съгласуваните проверки следва да се извършват само ако съответните синдикални организации са съгласни с това.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  За да бъдат проследявани новите тенденции, предизвикателства и пропуски в областта на трудовата мобилност и координацията на социалната сигурност, Органът следва да разработи аналитичен капацитет и капацитет за оценка на риска. Това следва да включва извършването на анализи и проучвания на пазара на труда, както и партньорски проверки. Органът следва да наблюдава потенциалните дисбаланси по отношение на уменията и трудовите потоци, включително евентуалното им въздействие върху териториалното сближаване. Органът следва също така да съдейства при оценката на риска, посочена в член 10 от Директива 2014/67/ЕС. Органът следва да гарантира високо равнище на синергия и допълване с други агенции, услуги и мрежи на Съюза. Това следва да включва информация от SOLVIT и подобни служби относно повтарящи се проблеми, с които се сблъскват физическите лица и предприятията при упражняването на своите права областите от компетенцията на Органа. Органът следва също така да улеснява и рационализира предвиденото в съответното право на Съюза събиране на данни, които попадат в обхвата на компетенциите на Органа. Това не води до нови изисквания за докладване от страна на държавите членки.

(15)  За да бъдат проследявани новите тенденции, предизвикателства и пропуски в областта на трудовата мобилност и координацията на социалната сигурност, Органът следва в сътрудничество с държавите членки и социалните партньори да разработи аналитичен капацитет и капацитет за оценка на риска. Това следва да включва извършването на анализи и проучвания на пазара на труда, както и партньорски проверки. Органът следва да наблюдава потенциалните дисбаланси по отношение на уменията и трудовите потоци, включително евентуалното им въздействие върху териториалното сближаване. Органът следва също така да съдейства при оценката на риска, посочена в член 10 от Директива 2014/67/ЕС. Органът следва да гарантира високо равнище на синергия и допълване с други агенции, услуги и мрежи на Съюза. Това следва да включва информация от SOLVIT и подобни служби относно специфични за сектора предизвикателства и повтарящи се проблеми, свързани с трудовата мобилност в рамките на свободното движение на работници и свободното предоставяне на услуги на вътрешния пазар, както и по отношение на координацията на системите за социална сигурност в Съюза. Органът следва също така да улеснява и рационализира предвиденото в съответното право на Съюза събиране на данни, които попадат в обхвата на компетенциите на Органа. Това не води до нови изисквания за докладване от страна на държавите членки.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Органът следва да предостави платформа за решаване на спорове между държавите членки във връзка с прилагането на правото на Съюза, което попада в обхвата на неговите компетенции . Тази платформа следва да се основава на диалога и помирителните механизми, които съществуват понастоящем в областта на координацията на системите за социална сигурност, които се ценят от държавите членки60 и чието значение е признато от Съда61. Държавите членки следва да могат да насочват към Органа случаи за медиация в съответствие със стандартните за тази цел процедури. Органът следва да се занимава само със спорове между държави членки, докато физическите лица и работодателите, изправени пред трудности при упражняване на правата си в Съюза, следва да продължат да ползват службите на национално равнище и на равнището на Съюза за справяне с тези случаи, като например мрежата SOLVIT, до които Органът следва да отнася такива случаи. Мрежата SOLVIT също следва да може да се обърне към Органа за разглеждане на случаите, в които проблемът не може да бъде решен поради различия между националните администрации.

(17)  Органът следва да предостави платформа за помирителни процедури между държавите членки във връзка с прилагането на правото на Съюза, което попада в обхвата на неговите компетенции, и без да се засяга компетентността на Съда на Европейския съюз. Тази платформа следва да се основава на диалога и помирителните механизми, които съществуват понастоящем в областта на координацията на системите за социална сигурност, които се ценят от държавите членки60 и чието значение е признато от Съда61. Когато държавите членки доброволно се ангажират помирителни процедури, Органът следва да разполага с правомощия да урежда спорове, като приема решения със задължителна сила. Държавите членки следва да могат да насочват към Органа случаи за помирителни процедури в съответствие със стандартните за тази цел процедури. Органът следва да се занимава само със спорове между държави членки, докато физическите лица и работодателите, изправени пред трудности при упражняване на правата си в Съюза, следва да продължат да ползват службите на национално равнище и на равнището на Съюза за справяне с тези случаи, като например мрежата SOLVIT, до които Органът следва да отнася такива случаи. Мрежата SOLVIT също следва да може да се обърне към Органа за разглеждане на случаите, в които проблемът не може да бъде решен поради различия между националните администрации. Органът следва също така да може да поиска от Комисията да започне производство за нарушение в случай на подозрение за нарушение на правото на ЕС.

__________________

__________________

60 Частичен общ подход на Съвета от 26 октомври 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004, 13645/1/17.

60 Частичен общ подход на Съвета от 26 октомври 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004, 13645/1/17.

61 Дело C-236/88, EU:C:1990:303, точка 17; Дело C-202/97, EU:C:2000:75, точки 57—58; Дело C-178/97, EU:C:2000:169, точки 44—45; Дело C-2/05, EU:C:2006:69, точки 28—29; Дело C-12/14, EU:C:2016:135, точки 39—41; Дело C-359/16, EU:C:2018:63, точки 44—45.

61 Дело C-236/88, EU:C:1990:303, точка 17; Дело C-202/97, EU:C:2000:75, точки 57—58; Дело C-178/97, EU:C:2000:169, точки 44—45; Дело C-2/05, EU:C:2006:69, точки 28—29; Дело C-12/14, EU:C:2016:135, точки 39—41; Дело C-359/16, EU:C:2018:63, точки 44—45.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  За да се улесни управлението на корекциите на пазара на труда, Органът улеснява сътрудничеството между съответните заинтересовани страни с цел премахване на нарушенията на функционирането на пазара на труда, засягащи повече от една държава членка, като например преструктурирания или големи проекти, оказващи въздействие върху заетостта в граничните региони.

заличава се

Изменение  22

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Държавите членки и Комисията следва да бъдат представени в Управителния съвет с цел ефективен контрол на функциите на Органа. При определянето на състава на Управителния съвет, включително при избора на неговия председател и заместник-председател, следва да се зачитат принципите на балансирано участие на представители на двата пола, опита и квалификациите. С цел ефективното и ефикасно функциониране на Органа Управителният съвет по-конкретно следва да приеме годишна работна програма, да упражнява функциите си във връзка с бюджета на Органа, да приеме финансовите правила, приложими за Органа, да назначи изпълнителен директор и да установи процедури, чрез които изпълнителният директор взема решения, свързани с оперативните задачи на Органа. Представители от държави, различни от държавите — членки на Съюза, които прилагат правилата на Съюза в обхвата на компетенциите на Органа, могат да участват в заседанията на Управителния съвет като наблюдатели.

(21)  Държавите членки, Комисията, независимите експерти, назначени от Европейския парламент, и социалните партньори на равнището на Съюза следва да бъдат представени в Управителния съвет с цел ефективен контрол на функциите на Органа. При определянето на състава на Управителния съвет, включително при избора на неговия председател и заместник-председател, следва да се зачитат принципите на опита и квалификациите, на балансирано участие на представители на двата пола, както и на прозрачността. С цел ефективното и ефикасно функциониране на Органа Управителният съвет по-конкретно следва да приеме годишна работна програма, да упражнява функциите си във връзка с бюджета на Органа, да приеме финансовите правила, приложими за Органа, да назначи изпълнителен директор и да установи процедури, чрез които изпълнителният директор взема решения, свързани с оперативните задачи на Органа. Представители от държави, различни от държавите — членки на Съюза, които прилагат правилата на Съюза в обхвата на компетенциите на Органа, могат да участват в заседанията на Управителния съвет като наблюдатели.

Изменение  23

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Органът следва пряко да разчита на опита на съответните заинтересовани страни в областите от негова компетенция, посредством специална група на заинтересованите страни. Нейните членове следва да бъдат представители на социалните партньори на равнището на Съюза. При извършване на дейността си Групата на заинтересованите страни ще взема надлежно предвид становищата и ще ползва експертния опит на Консултативния комитет за координация на системите за социална сигурност, създаден с Регламент (ЕО) № 883/2004, и на Консултативния комитет относно свободното движение на работници, създаден в съответствие с Регламент (ЕС) № 492/2011.

(23)  Органът следва пряко да разчита на опита на съответните заинтересовани страни в областите от негова компетенция, посредством специална група на заинтересованите страни. Нейните членове следва да бъдат представители на социалните партньори на равнището на Съюза, като включват признати отраслови социални партньори от Съюза, представляващи отраслите, които са засегнати в особена степен от въпросите във връзка с трудовата мобилност, и по-специално организациите, участващи в Комитета от експерти по въпросите на командироването на работници и в Европейската платформа, с цел да се засили сътрудничеството във връзка с противодействието срещу недекларирания труд. Социалните партньори на равнището на Съюза следва да включват националните организации на работодателите и профсъюзите в редовен диалог в съответствие с националното право и практика. Групата на заинтересованите страни следва да получава предварителни кратки доклади и да може да представя становищата си на Органа при поискване или по собствена инициатива, а нейните членове следва да бъдат редовно консултирани. При извършване на дейността си Групата на заинтересованите страни ще взема надлежно предвид становищата и ще ползва експертния опит на Консултативния комитет за координация на системите за социална сигурност, създаден с Регламент (ЕО) № 883/2004, и на Консултативния комитет относно свободното движение на работници, създаден в съответствие с Регламент (ЕС) № 492/2011.

Изменение  24

Предложение за регламент

Съображение 27a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27а)  Седалището на Органа следва да се определи съгласно обикновената законодателна процедура въз основа на обективни и съществени критерии. Парламентът следва да участва систематично и при равни условия с Комисията и Съвета при определянето и посочването на относителната тежест на посочените критерии.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  Органът следва да си сътрудничи с други агенции на Съюза в съответствие с областите им на компетентност, по-специално с тези в областта на заетостта и социалната политика, въз основа на техния експертен опит и постигането на максимални синергии: Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound), Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и Европейската фондация за обучение (ETF), както и — по отношение на борбата с организираната престъпност и трафика на хора) — с Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст).

(30)  Органът следва да си сътрудничи с други агенции на Съюза в съответствие с областите им на компетентност, по-специално с тези в областта на заетостта и социалната политика, въз основа на техния експертен опит и постигането на максимални синергии: Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound), Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и Европейската фондация за обучение (ETF), както и — по отношение на борбата с организираната престъпност и трафика на хора) — с Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст). Това сътрудничество следва да осигури координация, да насърчава полезните взаимодействия и да избягва дублирането в рамките на техните дейности.

Изменение  26

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  С цел дейността на съществуващите структури в областта на трансграничната трудова мобилност да придобие оперативно измерение Органът следва да поеме изпълнението на задачите, изпълнявани от Техническия комитет по въпросите на свободното движение на работници, създаден съгласно Регламент (ЕС) № 492/2011, Комитета от експерти по въпросите на командироването на работници, създаден с Решение 2009/17/ЕО на Комисията,68 и европейската платформа, създадена с Решение (ЕС) 2016/344 на Европейския парламент и Съвета69за да се засили сътрудничеството за противодействие на недекларирания труд. Със създаването на Органа посочените структури следва да престанат да съществуват.

(31)  С цел дейността на съществуващите структури в областта на трудовата мобилност в рамките на свободното движение за работниците и свободата на предоставяне на услуги на вътрешния пазар да придобие оперативно измерение Органът следва да поеме изпълнението на задачите, изпълнявани от Техническия комитет по въпросите на свободното движение на работници, създаден съгласно Регламент (ЕС) № 492/2011, и Комитета от експерти по въпросите на командироването на работници, създаден с Решение 2009/17/ЕО на Комисията68. Със създаването на Органа посочените структури следва да престанат да съществуват.

__________________

__________________

68 Решение 2009/17/ЕО на Комисията от 19 декември 2008 г. за създаване на Комитет от експерти по въпросите на командироването на работници (ОВ L 8, 13.1.2009 г., стр. 26).

68 Решение 2009/17/ЕО на Комисията от 19 декември 2008 г. за създаване на Комитет от експерти по въпросите на командироването на работници (ОВ L 8, 13.1.2009 г., стр. 26).

69 Решение (ЕС) 2016/344 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за създаването на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за противодействие на недекларирания труд (ОВ L 65, 11.3.2016 г., стр. 12).

 

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Органът следва да допълва дейностите на Административната комисия за координация на системите за социална сигурност, създадена с Регламент (ЕО) № 883/2004 (наричана по-нататък „Административната комисия“), доколкото той изпълнява регулаторни задачи, свързани с прилагането на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009. Органът следва обаче да поеме оперативните задачи, извършвани понастоящем в рамките на Административната комисия, като например извършването на медиация между държавите членки, като осигурява форум за разглеждането на финансови въпроси, свързани с прилагането на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009, заменя функцията на Одиторския съвет, създаден с тези регламенти, и осигурява форум за разглеждането на въпроси, свързани с електронния обмен на данни и инструментите на ИТ, за да се улесни прилагането на посочените регламенти, като заменя функцията на Техническата комисия за обработка на информация, създадена с посочените регламенти.

заличава се

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  За да се отрази тази нова институционална структура, регламенти (ЕО) № 883/2004, (ЕО) № 987/2009, (ЕС) № 492/2011 и (ЕС) 2016/589 следва да бъдат изменени, а Решение 2009/17/ЕО и Решение (ЕС) 2016/344 следва да бъдат отменени.

(34)  За да се отрази тази нова институционална структура, Регламент (ЕС) № 492/2011 и Решение (ЕС) 2016/344 следва да бъдат изменени, а Решение 2009/17/ЕО следва да бъде отменено.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  Зачитането на многообразието от национални системи на колективни трудови правоотношения, както и на автономността на социалните партньори е изрично признато в ДФЕС. Участието в дейностите на Органа не засяга компетенциите, задълженията и отговорностите на държавите членки съгласно, наред с друго, имащите значение и приложими конвенции на Международната организация на труда (МОТ), като Конвенция № 81 относно инспекцията по труда в промишлеността и търговията. То не засяга и правомощията на държавите членки да регулират и да извършват медиация или мониторинг на националните колективни трудови правоотношения, по-специално упражняването на правото на колективни преговори и колективни действия.

(35)  Зачитането на многообразието от национални системи на колективни трудови правоотношения, както и на автономността на социалните партньори е изрично признато в ДФЕС. Участието в дейностите на Органа не засяга компетенциите, задълженията и отговорностите на държавите членки съгласно, наред с друго, имащите значение и приложими конвенции на Международната организация на труда (МОТ) като Конвенция № 81 относно инспекцията по труда в промишлеността и търговията. То не засяга правомощията на държавите членки да регулират и да извършват медиация или мониторинг на националните колективни трудови правоотношения, по-специално упражняването на правото на колективни преговори и предприемането на колективни действия, нито многообразието от национални системи и органи за инспекции, и по-специално по отношение на компетентността, задълженията и отговорностите на участващите субекти.

Изменение  30

Предложение за регламент

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36)  Тъй като целите на настоящия регламент за подкрепа на свободното движение на работници и услуги и за подпомагане на засилването на равнопоставеността в рамките на вътрешния пазар не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, ако те действат некоординирано, но могат по-скоро, поради трансграничния характер на тези дейности и необходимостта от засилено сътрудничество между държавите членки, да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(36)  Тъй като целта на настоящия регламент да допринесе за засилването на равнопоставеността в рамките на вътрешния пазар, по-специално чрез подобряване на прилагането и гарантирането на изпълнението на правото на Съюза в областта на трудовата мобилност, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, ако те действат некоординирано, но могат по-скоро, поради трансграничния характер на тези дейности и необходимостта от засилено сътрудничество между държавите членки, да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Органът оказва съдействие на държавите членки и на Комисията по въпроси, свързани с трансграничната трудова мобилност и координирането на системите за социална сигурност в рамките на Съюза.

2. Органът оказва съдействие на държавите членки и на Комисията по въпроси, свързани с прилагането и гарантирането на изпълнението на правото на Съюза в областта на трудовата мобилност в рамките на свободното движение на работниците и свободата на предоставяне на услуги на вътрешния пазар, както и координирането на системите за социална сигурност в рамките на Съюза.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Настоящият регламент не засяга по какъвто и да било начин упражняването на основните права, признати от държавите членки и на равнището на Съюза, включително правата, обхванати от конкретните системи за колективни трудови правоотношения в държавите членки, в съответствие с националното право и/или практика. Също така той не засяга правото на договаряне, на сключване и гарантиране на изпълнението на колективни трудови договори или на предприемане на колективни действия в съответствие с националното право и/или практика.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 2

Член 2

Цели

Цели

Целта на Органа е да допринася за осигуряването на справедлива трудова мобилност в рамките на вътрешния пазар. За тази цел Органът:

Целта на Органа е да допринася за осигуряването на справедлива трудова мобилност в рамките на свободното движение на работниците и свободата на предоставяне на услуги на вътрешния пазар, както и координирането на системите за социална сигурност в рамките на Съюза. За тази цел Органът:

a)  улеснява достъпа на физическите лица и на работодателите до информация за техните права и задължения, както и до услуги от значение за тях;

a)  улеснява достъпа до информация относно правата и задълженията, както и до услуги от значение за тях;

б)  подпомага сътрудничеството между държавите членки при трансграничното прилагане на съответното право на Съюза, включително улеснява съвместните инспекции;

б)  подобрява и засилва сътрудничеството между държавите членки при последователното, ефикасно и ефективно прилагане и гарантиране на изпълнението на съответното право на Съюза в случаите, когато участва повече от една държава членка, включително улеснява съгласуваните и съвместни инспекции;

в)  действа като медиатор и улеснява намирането на решение в случаи на трансгранични спорове между националните органи или при нарушения на функционирането на пазара на труда.

в)  действа като медиатор и улеснява намирането на решение в случаи на спорове между държави членки по въпроси, свързани с трудовата мобилност, ако за това се договорят всички засегнати държави членки, включително чрез помирителни процедури.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 5

Член 5

Задачи на Органа

Задачи на Органа

За да постигне целите си, Органът изпълнява следните задачи:

За да постигне целите си, Органът изпълнява следните задачи:

a)  улесняване на достъпа на физическите лица и на работодателите до информация за правата и задълженията в случаи с трансграничен аспект, както и достъпа до услуги за трансгранична трудова мобилност в съответствие с членове 6 и 7;

a) улесняване на достъпа до информация в съответствие с член 6;

б)  улесняване на сътрудничеството и обмена на информация между националните органи с цел ефективно прилагане на съответното право на Съюза в съответствие с член 8;

б)  улесняване на сътрудничеството и обмена на информация между националните органи и когато е приложимо, други компетентни субекти на национално равнище, с цел последователно, ефикасно и ефективно прилагане и гарантиране на изпълнението на съответното право на Съюза в съответствие с член 8;

в)  координиране и подпомагане на съгласуваните и съвместните инспекции в съответствие с членове 9 и 10;

в)  предлагане, координиране и подпомагане на съгласуваните и съвместните инспекции в съответствие с членове 9 и 10;

г)  извършване на анализи и оценки на риска по въпроси, свързани с трансграничната трудова мобилност, в съответствие с член 11;

г)  предлагане и извършване на анализи и оценки на риска по въпроси и пречки по отношение на трудовата мобилност в рамките на свободното движение на работниците и свободата на предоставяне на услуги на вътрешния пазар, както и издаване на становища и препоръки до Комисията относно последващи мерки и оперативни действия в съответствие с член 11;

д)  подкрепа на държавите членки при изграждането на капацитет във връзка с ефективното прилагане на съответното право на Съюза в съответствие с член 12;

д)  изготвяне на насоки и на становища до Комисията относно приложимото право на Съюза и подкрепа на държавите членки при изграждането на капацитет във връзка с ефективното прилагане и гарантиране на изпълнението на съответното право на Съюза в съответствие с член 12;

е)  медиация при спорове между органите на държавите членки относно прилагането на съответното право на Съюза в съответствие с член 13;

е)  подкрепа за държавите членки и медиация при спорове между органите на държавите членки относно прилагането на съответното право на Съюза, ако бъде договорено между всички засегнати държави членки, включително чрез помирителна процедура в съответствие с член 13, без да се засягат правомощията на Съда на Европейския съюз;

ж)  улесняване на сътрудничеството между съответните заинтересовани страни при трансгранични нарушения на функционирането на пазара на труда в съответствие с член 14.

 

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 6

Член 6

Информация за трансграничната трудова мобилност

Информация за трудовата мобилност в рамките на свободата на движение на работниците и свободата на предоставяне на услуги на вътрешния пазар

Органът подобрява наличността, качеството и достъпността на информацията, предоставяна на физическите лица и на работодателите с цел улесняване на трудовата мобилност в рамките на Съюза, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/589 относно EURES и Регламент [единен цифров портал — COM(2017) 256]. За тази цел Органът:

Органът подобрява наличността, качеството и достъпността на информацията, предоставяна на физическите лица, на работодателите и на организациите на социалните партньори с цел улесняване на справедливата трудова мобилност в рамките на Съюза. За тази цел Органът:

a)  предоставя необходимата информация за правата и задълженията на физическите лица в положение на трансгранична трудова мобилност;

a)  предоставя единен уебсайт на целия Съюз на всички официални езици на Съюза, който да функционира като единен портал за целите на достъпа до всички имащи отношение съответни източници на информация и информационни услуги на равнището на Съюза и на национално равнище във връзка с трудовата мобилност в рамките на свободното движение на работниците и свободното предоставяне на услуги на вътрешния пазар, включително препратки към единните национални уебсайтове, създадени в съответствие с член 5 от Директива 2014/67/ЕС и член 6 от Директива 2014/54/ЕС, както и препратки към официалните уебсайтове на национално равнище, които предоставят информация за системите за социална сигурност;

б)  насърчава възможностите за подкрепа на трудовата мобилност на физическите лица, включително чрез насоки относно достъпа до обучение и езиковото обучение;

 

в)  предоставя на работодателите необходимата информация за трудовото законодателство и за условията на живот и труд, приложими за работниците в положение на трансгранична трудова мобилност, включително командированите работници;

 

г)  подкрепя държавите членки по отношение на спазването на задълженията за разпространение на информация във връзка със свободното движение на работници и за достъп до тази информация, установени в член 6 от Директива 2014/54/ЕС, и задълженията за разпространение на информация във връзка с командироването на работници и за достъп до тази информация, установени в член 5 от Директива 2014/67/ЕС;

г)  подкрепя държавите членки по отношение на спазването на задълженията за разпространение на информация във връзка със свободното движение на работници и за достъп до тази информация, по-специално съгласно член 6 от Директива 2014/54/ЕС, член 22 от Регламент 2016/589/ЕС, член 76 от Регламент (ЕО) № 883/2004 и член 5 от Директива 2014/883/ЕС и член 5 от Директива 2014/67/ЕО;

д)  подкрепя държавите членки по отношение на подобряването на точността, пълнотата и лесното използване на съответните национални информационни услуги в съответствие с критериите за качество, установени в Регламент [единен цифров портал — COM(2017) 256];

д)  подкрепя държавите членки по отношение на подобряването на точността, пълнотата и лесното използване на съответните национални информационни услуги и източници на информация в съответствие с критериите за качество, установени в Регламент [единен цифров портал – COM(2017) 256];

е)  подкрепя държавите членки по отношение на рационализирането на предоставянето на информация и услуги за физическите лица и работодателите във връзка с трансграничната мобилност на доброволни начала, като същевременно зачита изцяло компетенциите на държавите членки.

е)  подкрепя държавите членки по отношение на рационализирането на предоставянето на информация и услуги за физическите лица и работодателите във връзка с трансграничната мобилност, като същевременно зачита изцяло компетенциите на държавите членки;

 

еа)  улеснява сътрудничеството между компетентните органи на национално равнище, определени в съответствие с Директива 2014/54/ЕС да предоставят информация, насоки и съдействие на физическите лица и работодателите в областта на трудовата мобилност в рамките на вътрешния пазар, както и националните звена за контакт, определени в съответствие с Директива 2011/24/ЕС да предоставят информация за здравното обслужване.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 7

заличава се

Достъп до услуги за трансгранична трудова мобилност

 

1.  Органът предоставя услуги за физическите лица и работодателите, насочени към улесняване на трудовата мобилност в рамките на ЕС. За тази цел Органът:

 

a)  насърчава разработването на инициативи в подкрепа на трансграничната мобилност на физическите лица, включително целенасочени схеми за мобилност;

 

б)  предоставя възможност за трансгранично намиране на съответствия между работни места, стажове и професионални практики и автобиографии и заявления в полза на физическите лица и на работодателите, по-специално чрез EURES;

 

в)  сътрудничи с други инициативи и мрежи на Съюза, като например Европейската мрежа на публичните служби по заетостта, Европейската мрежа за предприятията и граничното координационно звено, по-специално с цел установяване и премахване на трансгранични пречки пред трудовата мобилност;

 

г)  улеснява сътрудничеството между компетентните служби на национално равнище, определени в съответствие с Директива 2014/54/ЕС да предоставят информация, насоки и съдействие на физическите лица и работодателите във връзка с трансграничната мобилност, и националните точки за контакт, определени в съответствие с Директива 2011/24/ЕС да предоставят информация за здравното обслужване.

 

2.  Органът управлява Европейското бюро за координация на EURES и гарантира, че то изпълнява отговорностите си в съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) 2016/589, с изключение на техническата експлоатация и техническото разработване на портала EURES и на свързаните с него ИТ услуги, които продължават да се управляват от Комисията. Под отговорността на изпълнителния директор, както е предвидено в член 23, параграф 4, буква к), Органът гарантира, че тази дейност е съобразена изцяло с изискванията на приложимото законодателство за защита на данните, включително изискването за назначаване на служител за защита на данните, в съответствие с член 37.

 

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Органът улеснява сътрудничеството между държавите членки и подкрепя ефективното спазване от тяхна страна на задълженията за сътрудничество, включително във връзка с обмена на информация, определени в правото на Съюза, попадащо в обхвата на компетенциите на Органа.

Органът улеснява и подобрява сътрудничеството и обмена на информация между държавите членки и подкрепя ефективното спазване от тяхна страна на задълженията за сътрудничество, определени в правото на Съюза, попадащо в обхвата на компетенциите на Органа.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За тази цел, по искане на националните органи и за да се ускори обменът между тях, Органът по-специално:

За тази цел Органът по-специално:

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  улеснява последващите действия по искания и обмените на информация между националните органи, като предоставя логистична и техническа подкрепа, включително услуги за писмен и устен превод, и посредством обмен относно състоянието на случаите;

б)  улеснява последващите действия по обосновани искания и обмените на информация между националните органи, като предоставя логистична и техническа подкрепа, включително услуги за писмен и устен превод, и посредством обмен относно състоянието на случаите, без да се засягат висящи съдебни производства;

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  насърчава и споделя най-добри практики;

в)  насърчава, споделя и допринася за разпространението на най-добри практики сред държавите членки;

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  улеснява процедурите за трансгранично налагане на санкции и глоби;

г)  улеснява и подпомага процедурите за трансгранично налагане на санкции и глоби, ако това бъде поискано от съответните държави членки;

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  докладва на Комисията на всяко тримесечие за нерешените искания между държавите членки и ако е необходимо, препраща тези искания за медиация в съответствие с член 13.

д)  докладва на Комисията на всяко тримесечие за нерешените искания между държавите членки и ако бъде договорено от всички засегнати държави членки, препраща тези искания за помирителна процедура в съответствие с член 13.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 2 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  улеснява сътрудничеството между компетентните служби на национално равнище, определени в съответствие с Директива 2014/54/ЕС да предоставят информация, насоки и съдействие на физическите лица и работодателите в областта на трудовата мобилност в рамките на вътрешния пазар, както и националните звена за контакт, определени в съответствие с Директива 2011/24/ЕС да предоставят информация за здравното обслужване.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  При надлежно обосновано искане от страна на национален орган, Органът предоставя всяка информация, която е необходима, за да може националният орган да изпълнява своите задачи, в рамките на обхвата на компетентността на Органа.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Органът подпомага работата на Административната комисия за координация на системите за социална сигурност при разглеждането на финансови въпроси, свързани с координирането на социалната сигурност, в съответствие с член 74 от Регламент (ЕО) № 883/2004 и членове 65, 67 и 69 от Регламент (ЕО) № 987/2009.

2.  Органът установява тясно сътрудничество с Административната комисия за координация на системите за социална сигурност, с Консултативния комитет относно свободното движение на работниците и с Европейската платформа с цел да се засили сътрудничеството за противодействие на недекларирания труд.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Органът насърчава използването на електронни инструменти и процедури за обмен на съобщения между националните органи, включително Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП) и системата за електронен обмен на данни за социалната сигурност (EESSI).

3.  Органът насърчава използването на електронни инструменти и процедури за обмен на съобщения между националните органи, включително Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП) и системата за електронен обмен на данни за социалната сигурност (EESSI), в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Органът насърчава използването на новаторски подходи към ефективното и ефикасно трансгранично сътрудничество и проучва възможностите за използване на механизми за електронен обмен между държавите членки, за да се улесни разкриването на измами, като изготвя за Комисията доклади с цел доразвиване на тези механизми за електронен обмен.

4.  Органът насърчава използването на новаторски подходи към ефективното и ефикасно трансгранично сътрудничество, например Европейската платформа с цел да се засили сътрудничеството за противодействие на недекларирания труд, и насърчава използването и разработването на механизми за електронен обмен и бази данни между държавите членки, за да се улесни достъпът до данни в реално време и разкриването на измами и може да предлага евентуални подобрения на използването на тези механизми и бази данни. Органът предоставя на Комисията доклади с цел доразвиване на тези механизми за електронен обмен.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 9

Член 9

Координиране на съгласуваните и съвместните инспекции

Координиране на съгласуваните и съвместните инспекции

1.  По искане на една или няколко държави членки Органът координира съгласуваните или съвместните инспекции в области, попадащи в обхвата на компетенциите на Органа. Искането може да бъде подадено от една или от няколко държави членки. Органът може също да предложи на органите на съответните държави членки да извършат съгласувана или съвместна инспекция.

1.  По искане на една или няколко държави членки Органът координира и подпомага съгласуваните или съвместните инспекции в области, попадащи в обхвата на компетенциите на Органа, въз основа на договореност между всички засегнати държави членки и Органа. Органът може също по своя собствена инициатива да предложи на органите на съответните държави членки да извършат съгласувана или съвместна инспекция. Организациите на социалните партньори на национално равнище могат да представят случаи на вниманието на Органа.

2.  Когато орган на държава членка реши да не участва или да не извърши съгласуваната или съвместната инспекция по параграф 1, той предварително надлежно уведомява писмено Органа за основанията за своето решение. В тези случаи Органът уведомява другите съответни национални органи.

2.  Съгласно принципа на лоялното сътрудничество, при поискване държавите членки се стремят да постигнат съгласие за участие в съгласувани или съвместни инспекции. Когато дадена държава членка счита, че са налице валидни основания да не се съгласи да участва, тя предоставя на Органа в срок от един месец от представянето на искането по параграф 1 основанията за своето решение, предоставя всякаква допълнителна информация относно естеството на въпросния случай на Органа и предлага възможно решение на разглеждания случай.

 

2а.  В срок от 2 месеца от получаването на информацията по параграф 2, Органът представя мотивирано становище на засегнатите държави членки, в което излага своите препоръки за решаване на разглеждания случай по един или няколко от следните начини:

 

a)  въз основа на информацията, посочена в параграф 2;

 

б)  чрез съгласувана или съвместна инспекция в другите участващи държави членки;

 

в)  когато всички участващи държави членки са съгласни, чрез съгласувана или съвместна инспекция.

3.  Организирането на съгласувана или съвместна инспекция се одобрява предварително от всички участващи държави членки чрез националните им служители за връзка. Ако една или повече държави членки откажат да участват в съгласуваната или съвместната инспекция, другите национални органи могат, когато е целесъобразно, да извършат планираната съгласувана или съвместна инспекция само в участващите държави членки. Държавите членки, които са отказали да участват в инспекцията, пазят поверителността на информацията за планираната инспекция.

3.  Органът може да поиска от всяка държава членка, която не участва в съгласувана или съвместна инспекция, да извърши доброволно собствена инспекция с цел откриване на евентуални нередности и в срок от три месеца от датата на искането на Органа да докладва своите констатации на Органа.

 

3а.  Държавите членки и Органът запазват поверителния характер на информацията относно предвидените инспекции по отношение на трети страни.

Изменение     49

Предложение за регламент

Член 10 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  Съгласуваните и съвместните инспекции следва да бъдат в съответствие с изискванията на Конвенция № 81 на МОТ.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Условията за извършване на съвместна инспекция се посочват в споразумение за организиране на съвместна инспекция (наричано по-нататък „споразумението за съвместна инспекция“) между участващите държави членки и Органа. Споразумението за съвместна инспекция може да съдържа разпоредби, които позволяват съвместните инспекции, след като бъдат одобрени и планирани, да се извършват с краткосрочно предизвестие. Органът изготвя образец на споразумение.

1.  Редът и условията за извършване на съгласувана или съвместна инспекция се посочват в споразумение за организиране на съответната инспекция („споразумението за съгласувана инспекция“ или „споразумението за съвместна инспекция“) между участващите държави членки и Органа, включително обхвата и целта на инспекцията и, по целесъобразност, всякакви договорености относно участието на служители на Органа при извършването на инспекцията. Споразумението за съгласувана или съвместна инспекция може да съдържа разпоредби, които позволяват съгласуваните или съвместните инспекции, след като бъдат одобрени и планирани, да се извършват с краткосрочно предизвестие. Органът изготвя образец на споразумение в съответствие с правото на Съюза, както и с националното право и практика.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Съгласуваните и съвместните инспекции и последващите действия във връзка с тях се извършват в съответствие с националното право на съответните държави членки.

2.  Съгласуваните и съвместните инспекции и последващите действия във връзка с тях се извършват в съответствие с националното право и практика на съответните държави членки, в които се провеждат инспекциите.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Длъжностните лица от друга държава членка и от Органа, които участват в съгласувани или съвместни инспекции, имат същите правомощия като националните длъжностни лица съгласно националното законодателство на съответната държава членка.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Органът предоставя на държавите членки, извършващи съгласувани или съвместни инспекции, логистична и техническа подкрепа, която може да включва услуги за писмен и устен превод.

3. Органът предоставя на държавите членки, извършващи съгласувани или съвместни инспекции, стратегическа, логистична и техническа подкрепа, както и правни насоки, ако това бъде поискано от съответните държави членки, включително услуги за писмен и устен превод.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Служители на Органа могат да участват в съгласувана или съвместна инспекция с предварителното съгласие на държавата членка, на чиято територия те ще съдействат за извършването на инспекцията.

4. Служители на Органа могат да присъстват като наблюдатели и да предоставят логистична подкрепа, и могат да участват в съгласувана или съвместна инспекция с предварителното съгласие на държавата членка, на чиято територия те ще съдействат за извършването на инспекцията.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Националните органи, които извършват съгласувана или съвместна инспекция, докладват на Органа за резултатите от инспекцията в своята държава членка и за цялостното оперативно протичане на съгласуваната или съвместната инспекция.

5.  Националните органи, които извършват съгласувана или съвместна инспекция, докладват на Органа за резултатите от инспекцията в своята държава членка и за цялостното оперативно протичане на съгласуваната или съвместната инспекция в срок до шест месеца от датата на инспекцията.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  Държавите членки гарантират, че информацията, събрана при провеждането на съгласувани или съвместни инспекции, може да се използва като доказателствен материал при съдебни производства в съответните държави членки.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Информацията за съгласуваните и съвместните инспекции се включва в тримесечни доклади, които се представят на Управителния съвет. В годишния отчет за дейността на Органа се включва годишен доклад за подпомогнатите от Органа инспекции.

6.  Информацията за съгласуваните и съвместните инспекции, координирани от Органа, както и информацията, предоставяна от държавите членки и от Органа, както е посочено в член 9, параграфи 2 и 3, се включва в двугодишни доклади, които се представят на Управителния съвет и на Групата на заинтересованите страни. В годишния отчет за дейността на Органа се включва годишен доклад за подпомогнатите от Органа инспекции. Ако доказателствата, получени при провеждането на съвместна или съгласувана инспекция, бъдат използвани при съдебни производства, водещи до налагането на наказателна или административна санкция в държава членка, тази държава членка уведомява Органа за това. Органът включва тази информация в своя отчет за дейността.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Ако в хода на съгласувани или съвместни инспекции или на някоя от своите дейности Органът узнае за предполагаеми нередности при прилагането на правото на Съюза, включително извън обхвата на неговите компетенции, той докладва за тези предполагаеми нередности на Комисията и на органите в съответната държава членка, когато това е целесъобразно.

7.  Ако в хода на съгласувани или съвместни инспекции или на някоя от своите дейности Органът узнае за предполагаеми нередности при прилагането на правото на Съюза, той докладва за това на Комисията и на органите в съответната държава членка, когато това е целесъобразно.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Органът оценява рисковете и извършва анализи по отношение на трансграничните трудови потоци, като например дисбалансите на пазара на труда, специфичните за сектора заплахи и повтарящите се проблеми, с които се сблъскват физическите лица и работодателите във връзка с трансграничната мобилност. За тази цел Органът гарантира допълване с други агенции или служби на Съюза и ползва техните експертни знания и опит, включително в областта на прогнозирането на уменията и здравословните и безопасни условия на труд. По искане на Комисията Органът може да извършва целенасочени задълбочени анализи и проучвания с цел изследване на специфични проблеми, свързани с трудовата мобилност.

1.  Органът, в сътрудничество с държавите членки и организациите на социалните партньори, оценява рисковете и извършва анализи по отношение на специфичните за сектора предизвикателства и повтарящи се проблеми, свързани с трудовата мобилност в рамките на свободното движение на работници и свободното предоставяне на услуги на вътрешния пазар, както и по отношение на координацията на системите за социална сигурност в Съюза, включително възможностите за прехвърляне на професионални пенсии. При тези анализи и оценки се вземат предвид също така ефектите и последиците от дисбалансите на пазара на труда. За тази цел Органът също така ползва техните експертни знания и опит, включително в областта на измамите, експлоатацията и дискриминацията на лица, прогнозирането на уменията и здравословните и безопасни условия на труд. По искане на Комисията, на държава членка, на компетентната комисия на Европейския парламент или по собствена инициатива, Органът може да извършва целенасочени задълбочени анализи и проучвания с цел изследване на специфични проблеми, свързани с трудовата мобилност.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Органът редовно докладва за констатациите си на Комисията, както и пряко на съответните държави членки, като очертава възможните мерки за отстраняване на установените слабости.

3.  Когато е необходимо за постигане на целите на настоящия регламент, Органът включва тази информация в своите годишни отчети до Комисията и до Европейския парламент и редовно докладва за констатациите си пряко на съответните държави членки в съответствие с приложимите правила за защита на данните, като очертава възможните мерки за отстраняване на установените слабости.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  изготвяне на общи насоки, предназначени за държавите членки, включително насоки за инспекциите в случаите с трансгранично измерение, както и споделени определения и общи концепции, опиращи се на съответната дейност, осъществявана на равнището на Съюза;

a)  изготвяне на общи насоки, предназначени за държавите членки и социалните партньори, включително насоки за инспекциите в случаите с трансгранично измерение, както и споделени определения и общи концепции, опиращи се на съответната дейност, осъществявана на равнището на Съюза;

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aа)  разработване на приложими за целия Съюз обучителни програми за инспекторатите, в които се разглеждат такива предизвикателства като фиктивната самостоятелна заетост и злоупотребите по отношение на командироването на работници;

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  подпомагане на обмена на добри практики във връзка с координацията на системите за социална сигурност и командироване на служители между националните органи с цел опростяване на обмена на опит;

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дб)  подобряване на познанията и взаимното разбиране за различните национални системи и практики, свързани със свободното движение на хора, в рамките на приложното поле на настоящия регламент и на достъпа до подходяща социална закрила, както и на методите и правната рамка за действие.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 13

Член 13

Медиация между държавите членки

Помирителна процедура между държавите членки

1.  Органът може да изпълнява ролята на медиатор при спорове между държавите членки във връзка с прилагането или тълкуването на правото на Съюза в областите, попадащи в приложното поле на настоящия регламент.

1.  Органът може да изпълнява помирителна роля при спорове между държавите членки във връзка с прилагането или тълкуването на правото на Съюза в областите, попадащи в приложното поле на настоящия регламент, без да се засягат правомощията на Съда на Европейския съюз.

2.  По искане на някоя от държавите членки, засегнати от спор, Органът започва процедура по медиация пред своя Съвет за медиация, създаден за тази цел в съответствие с член 17, параграф 2. Органът може също да започне процедура по медиация пред Съвета за медиация по собствена инициатива, включително въз основа на сезиране от SOLVIT, при условие че всички държави членки, засегнати от посочения спор, дадат своето съгласие.

2.  По искане на една или повече държави членки, засегнати от спор, който не може да бъде разрешен чрез преки контакти и диалог между тях, Органът започва помирителна процедура пред своя Помирителен съвет, създаден за тази цел в съответствие с член 17, параграф 2, въз основа на споразумение между всички участващи държави членки. При провеждането на помирителна процедура държавите членки участват активно в нея и предоставят всяка информация, която е от значение или е била поискана. Страните, засегнати от помирителната процедура, биват информирани от държавите членки и могат, при поискване, да бъдат консултирани и включени в нея.

 

2а.  Органът може също така да започне помирителна процедура пред Помирителния съвет по собствена инициатива, включително въз основа на сезиране от SOLVIT, при условие че всички държави членки, засегнати от посочения спор, дадат своето съгласие. Когато заинтересована държава членка реши да не участва в помирителната процедура, тя уведомява Органа и другите засегнати държави членки за основанията за своето решение.

 

2б.  На датата на започване на помирителната процедура, посочена в параграфи 2 и 2а, Органът определя срок за изпълнението ѝ.

3.  Когато представят случай за медиация пред Органа, държавите членки гарантират, че всички лични данни, свързани с този случай, са представени анонимно и че Органът няма да обработва личните данни на физическите лица, засегнати от случая, в нито един момент по време на процедурата по медиация.

3.  Когато представят случай за помирителна процедура пред Органа, държавите членки гарантират, че всички лични данни, свързани с този случай, са представени анонимно по такъв начин, че субектът на данните не е или вече не може да бъде идентифициран, както и че Органът няма да обработва личните данни на физическите лица, засегнати от случая, в нито един момент по време на помирителната процедура.

 

Личните данни се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимото за целите, за които се обработват.

4.  Случаите, за които съществуват висящи съдебни производства на национално равнище или на равнището на Съюза, не могат да бъдат предмет на медиация от страна на Органа.

4.  Случаите, за които съществуват висящи съдебни производства или разследвания на национално равнище или на равнището на Съюза във връзка с въпросния спор, не могат да бъдат предмет на помирителна процедура от страна на Органа.

 

4а.  Помирителният съвет се стреми да съгласува гледните точки на засегнатите държави членки и представя становището си в срок до шест месеца след започването на помирителната процедура, посочена в параграф 2 или 2а.

5.  В срок от три месеца след като Органът приключи медиацията, съответните държави членки докладват на Органа за последващите мерки, които са предприели, или — когато не предприемат последващи мерки — за причините, поради които не са го направили.

5.  В срок от три месеца от представянето на становището на Помирителния съвет съответните държави членки докладват на Органа за последващите мерки, които са предприели, или — когато не предприемат последващи мерки — за причините, поради които не са го направили.

6.  Всяко тримесечие Органът докладва на Комисията за резултатите от случаите, разглеждани по процедурата за медиация, по които работи.

6.  Веднъж на две години Органът докладва на Комисията за резултатите от случаите, разглеждани по помирителната процедура, по които работи.

 

6а.  Компетенциите на Органа във връзка с помирителната процедура не засягат компетенциите на Административната комисия въз основа на член 5, параграф 4 и член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/3 за координация на системите за социална сигурност.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 14

заличава се

Сътрудничество при трансгранични нарушения на функционирането на пазара на труда

 

По искане на националните органи Органът може да улесни сътрудничеството между съответните заинтересовани страни с цел премахване на нарушенията на функционирането на пазара на труда, засягащи повече от една държава членка, като например мащабни преструктурирания или големи проекти, оказващи въздействие върху заетостта в граничните региони.

 

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Органът договаря реда и условията за сътрудничество с други децентрализирани агенции на Съюза по целесъобразност.

Органът, по целесъобразност, договаря реда и условията за сътрудничество с други децентрализирани агенции на Съюза, като например Cedefop, Eurofound, EU-OSHA, ETF, Европол и Евроюст, с цел постигане на координация, насърчаване на полезни взаимодействия и избягване на дублиране или конфликти при техните дейности.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Органът може да създава работни групи или експертни комисии с представители на държавите членки и/или на Комисията или с външни експерти, като следва процедурите за подбор, за изпълнението на специфичните си задачи или за специфични области на политиката, включително Съвет за медиация, за да изпълнява задачите си в съответствие с член 13 от настоящия регламент, както и специална група за разглеждането на финансовите въпроси, свързани с прилагането на регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009, както е посочено в член 8, параграф 2 от настоящия регламент.

2.  Органът може да създава работни групи или експертни комисии с представители на държавите членки и/или на Комисията или с външни експерти, като следва процедурите за подбор, за изпълнението на специфичните си задачи или за специфични области на политиката, включително Помирителен съвет, за да изпълнява задачите си в съответствие с член 13 от настоящия регламент. Държавите членки могат да назначат представители във всички работни групи и експертни комисии.

Правилникът за дейността на такива работни групи и комисии се изготвя от Органа след консултация с Комисията. По въпросите, свързани с координирането на социалната сигурност, се провеждат консултации и с Административната комисия за координация на системите за социална сигурност.

Правилникът за дейността на такива работни групи и комисии се изготвя от Органа след консултация с Комисията.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Принципът на равенство е основен принцип на правото на Съюза. Той изисква равенството между жените и мъжете да бъде гарантирано във всички области, включително заетостта, труда и възнаграждението. Всички страни се стремят да постигнат балансирано представителство на мъжете и жените в състава на Управителния съвет и Групата на заинтересованите страни. Управителният съвет също се стреми да постигне тази цел по отношение на своя председател и заместник-председател.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Управителният съвет се състои от един високопоставен представител от всяка държава членка и двама представители на Комисията, като всички те имат право на глас.

1.  Управителният съвет се състои от:

 

a)  един високопоставен представител от всяка държава членка;

 

б)  двама представители на Комисията;

 

в)  шестима представители на социалните партньори на равнището на Съюза, които представляват поравно организациите на работодателите и синдикалните организации;

 

г)  трима независими експерти, назначени от Европейския парламент.

 

Всички членове, посочени в букви а) – в), имат право на глас.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Членовете на Управителния съвет, които представляват своите държави членки, и техните заместници се назначават от съответните държави членки въз основа на знанията им в областите, посочени в член 1, параграф 2, като се вземат под внимание съответните управленски, административни и бюджетни умения.

3.  Членовете на Управителния съвет, които представляват своите държави членки, и техните заместници се назначават от съответните държави членки въз основа на знанията им в областите, посочени в член 1, параграф 2, както и съответните управленски, административни и бюджетни умения.

Комисията назначава членовете, които ще я представляват.

Комисията назначава членовете, които ще я представляват, социалните партньори на равнището на Съюза назначават членовете, посочени в параграф 1, буква в), а компетентната комисия на Европейския парламент назначава независимите експерти, посочени в параграф 1, буква г), след като се увери, че няма конфликт на интереси.

Държавите членки и Комисията полагат усилия за ограничаване на текучеството на представителите си в Управителния съвет, за да се гарантира непрекъснатостта на неговата работа. Всички страни се стремят да постигнат балансирано представителство на мъжете и жените в състава на Управителния съвет.

Всички страни, представени в Управителния съвет, полагат усилия за ограничаване на текучеството на представителите си, за да се гарантира непрекъснатостта на неговата работа. Всички страни се стремят да постигнат балансирано представителство на мъжете и жените в състава на Управителния съвет.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  При встъпването си в длъжност всеки член и заместник от Управителния съвет подписва писмена декларация за интереси и я актуализира при промяна на обстоятелствата в това отношение.

 

Членовете на Управителния съвет гарантират, че общите интереси на Съюза и на Органа се защитават.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Мандатът на членовете и на техните заместници е четири години. Този мандат може да бъде удължаван.

4.  Мандатът на членовете и на техните заместници е четири години. Този мандат подлежи на подновяване.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а.  Представител на Eurofound, представител на EU-OSHA, представител на Cedefop и представител на Европейската фондация за обучение имат право да участват като наблюдатели на заседанията на Управителния съвет, за да се повиши ефективността на агенциите и полезните взаимодействия между тях.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5б.  Членовете на Групата на заинтересованите страни могат да присъстват на всички заседания на Управителния съвет като наблюдатели.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  приема правила за предотвратяване и управление на конфликти на интереси по отношение на своите членове, както и членовете на Групата на заинтересованите страни и на работните групи и комисиите на Органа, създадени в съответствие с член 17, параграф 2, и ежегодно публикува на своя уебсайт декларациите за интереси на членовете на Управителния съвет;

е)  приема правила, включително мерки за разкриване на ранен етап на потенциалните рискове, за предотвратяване и управление на конфликти на интереси по отношение на своите членове, както и членовете на Групата на заинтересованите страни и на работните групи и комисиите на Органа, създадени в съответствие с член 17, параграф 2, а също така и за командированите национални експерти, и ежегодно публикува на уебсайта на Органа техните декларации за интереси и актуализациите на тези декларации;

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1 – буква п а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(па)  предоставя отговор във връзка с оценката на изпълнителния директор относно становищата и съветите на Групата на заинтересованите страни;

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Мандатът на председателя и на заместник-председателя е четири години. Той може да бъде подновен еднократно. Когато обаче членството на председателя и на заместник-председателя в Управителния съвет изтича по време на мандата им, мандатът им изтича автоматично на същата дата.

2.  Мандатът на председателя и на заместник-председателя е две години. Той може да бъде подновен еднократно. Когато обаче членството на председателя и на заместник-председателя в Управителния съвет изтича по време на мандата им, мандатът им изтича автоматично на същата дата.

Изменение  79

Предложение за регламент

Член 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 23

Член 23

Отговорности на изпълнителния директор

Отговорности на изпълнителния директор

1.  Изпълнителният директор управлява Органа. Изпълнителният директор се отчита пред Управителния съвет.

1.  Изпълнителният директор управлява Органа и има за цел постигане на баланс между половете в рамките на Органа. Изпълнителният директор се отчита пред Управителния съвет.

2.  Изпълнителният директор докладва на Европейския парламент за изпълнението на своите задължения, когато бъде поканен да го направи. Съветът може да покани изпълнителния директор да докладва за изпълнението на своите задължения.

2.  Изпълнителният директор докладва на Европейския парламент относно изпълнението на своите задължения, когато бъде поканен да направи това. Съветът може да покани изпълнителния директор да докладва за изпълнението на своите задължения.

3.  Изпълнителният директор е законният представител на Органа.

3.  Изпълнителният директор е законният представител на Органа.

4.  Изпълнителният директор отговаря за изпълнението на задачите, възложени на Органа по силата на настоящия регламент. По-конкретно изпълнителният директор отговаря:

4.  Изпълнителният директор отговаря за изпълнението на задачите, възложени на Органа по силата на настоящия регламент. По-конкретно изпълнителният директор отговаря:

a)  за ежедневното административно управление на Органа;

a)  за ежедневното административно управление на Органа;

б)  за изпълнението на решенията, приети от Управителния съвет;

б)  за изпълнението на решенията, приети от Управителния съвет;

в)  за изготвянето на проекта на единен програмен документ и за предаването му на Управителния съвет за одобрение;

в)  за изготвянето на проекта на единен програмен документ и за предаването му на Управителния съвет за одобрение;

г)  за изпълнението на единния програмен документ и за докладването пред Управителния съвет за неговото изпълнение;

г)  за изпълнението на единния програмен документ и за докладването пред Управителния съвет за неговото изпълнение;

д)  за изготвянето на консолидирания годишен отчет за дейността на Органа и за представянето му пред Управителния съвет за оценка и приемане;

д)  за изготвянето на консолидирания годишен отчет за дейността на Органа и за представянето му пред Управителния съвет за оценка и приемане;

е)  за изготвянето на план за действие във връзка със заключенията от вътрешните или външните одитни доклади и оценки и от разследванията на OLAF и за докладването за напредъка два пъти годишно пред Комисията и редовно пред Управителния съвет;

е)  за изготвянето на план за действие във връзка със заключенията от вътрешните или външните одитни доклади и оценки и от разследванията на OLAF и за докладването за напредъка два пъти годишно пред Комисията и редовно пред Управителния съвет;

ж)  за защитата на финансовите интереси на Съюза чрез прилагане на превантивни мерки срещу измамите, корупцията и всички други незаконни дейности, без това да засяга правомощията на OLAF за разследване, чрез ефективни проверки, а при установяване на нередности — чрез събиране на неправомерно платените суми и когато е уместно, чрез налагане на ефективни, пропорционални и възпиращи административни санкции, включително финансови санкции;

ж)  за защитата на финансовите интереси на Съюза чрез прилагане на превантивни мерки срещу измамите, корупцията и всички други незаконни дейности, без това да засяга правомощията на OLAF за разследване, чрез ефективни проверки, а при установяване на нередности — чрез събиране на неправомерно платените суми и когато е уместно, чрез налагане на ефективни, пропорционални и възпиращи административни санкции, включително финансови санкции;

з)  за изготвянето на стратегия за борба с измамите за Органа и за нейното представяне на Управителния съвет за одобрение;

з)  за изготвянето на стратегия за борба с измамите за Органа и за нейното представяне на Управителния съвет за одобрение;

и)  за изготвянето на финансовите правила, приложими за Органа, и за представянето им на Управителния съвет;

и)  за изготвянето на проекта на финансовите правила, приложими за Органа, и за представянето му на Управителния съвет;

й)  за изготвянето на проекта на разчет на приходите и разходите на Органа и за изпълнението на бюджета на Органа;

й)  за изготвянето на проекта на разчет на приходите и разходите на Органа и за изпълнението на бюджета на Органа като част от единния програмен документ на Агенцията;

 

йа)  в съответствие с решението, посочено в член 19, параграф 2, за вземането на решения по отношение на управлението на човешките ресурси;

 

йб)  за вземането на решения относно вътрешните структури на Органа, включително, когато е необходимо, относно функциите на заместването, които могат да обхващат ежедневното управление на Органа, и когато е необходимо, за тяхното изменение, като се отчитат потребностите, свързани с дейността на Органа и доброто бюджетно управление;

 

йв)  за сътрудничеството с други агенции на Съюза и за сключването на споразумения за сътрудничество с тях;

к)  за прилагането на мерките, определени от Управителния съвет с цел спазване на задълженията за защита на данните, произтичащи от Регламент (ЕО) № 45/2001.

к)  за прилагането на мерките, определени от Управителния съвет в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001.

 

ка)  за оценяването на внесените от Групата на заинтересованите страни документи и за представянето на тази оценка пред Управителния съвет, като се посочва по-специално дали това е повлияло върху проекта на единния програмен документ;

5.  Изпълнителният директор решава дали е необходимо един или повече служители да бъдат разположени в една или повече държави членки. Преди да реши да създаде местно представителство, изпълнителният директор получава предварителното съгласие на Комисията, на Управителния съвет и на съответната държава членка (съответните държави членки). В решението се уточнява обхватът на дейностите, които ще се изпълняват в местното представителство, като това се прави по начин, чрез който се избягват ненужните разходи и дублирането на административни функции на Органа. Може да е необходимо да бъде сключено споразумение за седалището със съответната държава членка (съответните държави членки).

5.  Изпълнителният директор решава дали е необходимо един или повече служители да бъдат разположени в една или повече държави членки, както и дали е необходимо да бъде установено представителство за връзка в Брюксел, което да подпомага сътрудничеството на Агенцията с компетентните институции и органи на Съюза. Преди да реши да създаде местно представителство, изпълнителният директор получава предварителното съгласие на Комисията, на Управителния съвет и на съответната държава членка (съответните държави членки). В решението се уточнява обхватът на дейностите, които ще се изпълняват в местното представителство, като това се прави по начин, чрез който се избягват ненужните разходи и дублирането на административни функции на Органа. Може да е необходимо да бъде сключено споразумение за седалището със съответната държава членка (съответните държави членки).

Изменение  80

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Групата на заинтересованите страни може по-конкретно да представя становища и да дава съвети на Органа по въпросите, свързани с прилагането и привеждането в действие на правото на Съюза в областите, попадащи в приложното поле на настоящия регламент.

2.  Групата на заинтересованите страни получава предварителна информация и може:

 

a)  да наблюдава прилагането на стратегията и да отправя препоръки за по-ефективно функциониране на Органа;

 

б)  по искане на Органа или по собствена инициатива да представя становища и съвети на Органа за анализите на трансграничната трудова мобилност и оценките на риска, посочени в член 11;

 

в)  по искане на Органа или по собствена инициатива да представя становища и да дава съвети на Органа по въпросите, свързани с прилагането и привеждането в действие на правото на Съюза в областите, попадащи в приложното поле на настоящия регламент;

 

г)  да представя становище относно проекта на консолидирания годишен отчет за дейността на Органа, посочен в член 19, преди неговото представяне;

 

д)  да представя становище по проекта на единен програмен документ на Органа, посочен в член 25, преди представянето му на Комисията за нейното становище;

 

е)  да бъде консултиран по отношение на оценките на изпълнителния директор съгласно посоченото в член 32.

Изменение  81

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Групата на заинтересованите страни се председателства от изпълнителния директор и заседава най-малко два пъти годишно по инициатива на изпълнителния директор или по искане на Комисията.

3.  Групата на заинтересованите страни избира председател измежду членовете си и заседава редовно най-малко два пъти годишно и когато е необходимо – по искане на Комисията или на мнозинство от нейните членове.

Изменение  82

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Групата на заинтересованите страни се състои от шестима представители на социалните партньори на равнището на Съюза, които представляват в еднаква степен профсъюзите и организациите на работодателите, и от двама представители на Комисията.

4.  Групата на заинтересованите страни се състои от двама представители на Комисията и десет представители на социалните партньори на равнището на Съюза, които представляват в еднаква степен профсъюзите и организациите на работодателите, включително признати секторни социални партньори в ЕС, представляващи сектори, които са особено силно засегнати от въпросите за трудовата мобилност.

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6а.  Групата на заинтересованите страни може да покани на заседанията си експерти или подходящи международни организации.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Органът прави публично достояние становищата и съветите на Групата на заинтересованите страни, както и резултатите от консултациите с нея, освен в случай на изисквания за поверителност.

7.  Органът прави публично достояние становищата, съветите и препоръките на Групата на заинтересованите страни, както и резултатите от консултациите с нея, освен в случай на изисквания за поверителност.

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всяка година изпълнителният директор изготвя проект на единен програмен документ, в който се съдържат по-специално многогодишното и годишното програмиране в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията 73 и се вземат предвид насоките на Комисията.

1.  Всяка година изпълнителният директор изготвя проект на единен програмен документ, в който се съдържат по-специално многогодишното и годишното програмиране в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията73 и се вземат предвид насоките на Комисията, след като документът предварително е бил изпратен за становище на Групата на заинтересованите страни.

__________________

__________________

73 Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42).

73 Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42).

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всяка година изпълнителният директор изготвя предварителен проект на разчета на приходите и разходите на Органа за следващата финансова година, включващ щатното разписание, и го изпраща на Управителния съвет.

1.  Всяка година изпълнителният директор изготвя предварителен проект на разчета на приходите и разходите на Органа за следващата финансова година, включващ щатното разписание, и го изпраща на Управителния съвет. Когато на Органа се възлагат нови задачи от институциите или законодателството на Съюза, това се взема предвид при програмирането на ресурсите и финансите.

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Предварителният проект на разчет се основава на подробните цели и очакваните резултати, заложени в годишната работна програма, посочена в член 25, параграф 3, и отчита финансовите ресурси, необходими за постигането на тези цели и резултати, в съответствие с принципа на бюджетиране, основано на изпълнението.

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията изпраща проекта на разчет на бюджетния орган заедно с проекта на общ бюджет на Съюза.

4.  Комисията изпраща проекта на разчет на бюджетния орган заедно с проекта на общ бюджет на Съюза, като посочва ясно бюджетния ред на Органите. Комисията също така информира Европейския парламент за проекта на разчет.

Обосновка

Поради все по-строгите срокове процедурната дейност на другите институции ще бъде подобрена, ако бюджетните разчети се съобщават на този по-ранен етап.

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Принципът на добро финансово управление се прилага при всички обстоятелства.

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Финансовите правила, приложими за Органа, се приемат от Управителния съвет след консултация с Комисията. Те не могат да се отклоняват от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013, освен ако специфичните изисквания за функционирането на Органа го налагат и ако Комисията е дала предварителното си съгласие.

Финансовите правила, приложими за Органа, се приемат от Управителния съвет след консултация с Комисията. Те не могат да се отклоняват от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013, освен ако специфичните изисквания за функционирането на Органа го налагат и Комисията е дала предварителното си съгласие. Полагат се всички усилия прилагането на правилата да е пропорционално на размера и бюджета на Органа, така че да не се налага прекомерна тежест, като същевременно се запази добрата практика.

Изменение  91

Предложение за регламент

Член 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 32

Член 32

Изпълнителен директор

Изпълнителен директор

1.  Изпълнителният директор се назначава като срочно нает служител на Органа в съответствие с член 2, буква а) от Условията за работа на другите служители.

1.  Изпълнителният директор се назначава като срочно нает служител на Органа в съответствие с член 2, буква а) от Условията за работа на другите служители.

2.  Управителният съвет назначава изпълнителния директор от списък с кандидати, предложени от Комисията, след открита и прозрачна процедура за подбор.

2.  Управителният съвет назначава изпълнителния директор от списък с кандидати, предложени от Комисията, след открита и прозрачна процедура за подбор, гарантираща строга оценка на кандидатите и висока степен на независимост. Преди назначаването му избраният кандидат се приканва да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на въпроси, поставени от членовете на Парламента. Тази размяна на мнения не забавя излишно назначаването.

3.  За целите на сключване на договора с изпълнителния директор Органът се представлява от председателя на Управителния съвет.

3.  За целите на сключване на договора с изпълнителния директор Органът се представлява от председателя на Управителния съвет.

4.  Мандатът на изпълнителния директор е пет години. Преди изтичането на този срок Комисията прави оценка, при която взема предвид оценката на резултатите от работата на изпълнителния директор и бъдещите задачи и предизвикателства пред Органа.

4.  Мандатът на изпълнителния директор е пет години. Шест месеца преди изтичането на този срок Комисията прави оценка, при която взема предвид оценката на резултатите от работата на изпълнителния директор и бъдещите задачи и предизвикателства пред Органа.

5.  По предложение на Комисията, в което се взема предвид оценката, посочена в параграф 4, Управителният съвет може еднократно да удължи мандата на изпълнителния директор за не повече от пет години.

5.  По своя инициатива или по предложение на Комисията, в което се взема предвид оценката, посочена в параграф 4, Управителният съвет може еднократно да удължи мандата на изпълнителния директор за не повече от пет години или да поиска от Комисията да стартира процедурата за подбор на нов изпълнителен директор.

6.  Изпълнителен директор с удължен мандат не може да участва в друга процедура за подбор за същата длъжност в края на съвкупния период.

6.  Изпълнителен директор с удължен мандат не може да участва в друга процедура за подбор за същата длъжност в края на целия период.

7.  Изпълнителният директор може да бъде отстранен от длъжност единствено с решение на Управителния съвет по предложение на Комисията.

7.  Изпълнителният директор може да бъде отстранен от длъжност единствено с решение на Управителния съвет по собствена инициатива или по предложение на Комисията въз основа на обоснована оценка на неговата работа като изпълнителен директор.

8. Управителният съвет взема решения относно назначаването, удължаването на мандата и освобождаването от длъжност на изпълнителния директор с мнозинство от две трети от своите членове с право глас.

8. Управителният съвет взема решения относно назначаването, удължаването на мандата и освобождаването от длъжност на изпълнителния директор с мнозинство от две трети от своите членове с право глас.

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Националните служители за връзка разполагат с правомощия съгласно националното право на своите държави членки да искат информация от съответните органи.

3.  Националните служители за връзка разполагат с правомощия съгласно националното право на своите държави членки да искат и получават цялата релевантна информация от съответните органи.

Изменение  93

Предложение за регламент

Член 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 36

Член 36

Езиков режим

Езиков режим

1.  Разпоредбите, установени в Регламент № 1 на Съвета75, се прилагат по отношение на Органа.

1.  Разпоредбите, установени в Регламент № 1 на Съвета75, се прилагат по отношение на Органа.

2.  Преводаческите услуги, необходими за функционирането на Органа, се предоставят от Центъра за преводи на органите на Европейския съюз.

2.  Преводаческите услуги, необходими за функционирането на Органа, се предоставят от Центъра за преводи на органите на Европейския съюз или ако това е надлежно обосновано – от други служби за превод.

__________________

__________________

75 Регламент № 1 от 15 април 1958 г. за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност (ОВ 17, 6.10.1958 г., стр. 385).

75 Регламент № 1 от 15 април 1958 г. за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност (ОВ 17, 6.10.1958 г., стр. 385).

Изменение  94

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Не по-късно от пет години след датата, посочена в член 51, и на всеки пет години след това Комисията извършва оценка на работата на Органа във връзка с неговите цели, мандат и задачи. В хода на оценката по-специално се разглеждат евентуалната необходимост от изменение на мандата на Органа, както и финансовите последици от такова изменение, включително чрез по-нататъшни синергии и съгласуване с агенции, осъществяващи дейност в областта на заетостта и социалната политика.

1.  Не по-късно от четири години след датата, посочена в член 51, и на всеки пет години след това Комисията извършва оценка на работата на Органа във връзка с неговите цели, мандат и задачи. В хода на оценката по-специално се разглеждат евентуалната необходимост от изменение на мандата на Органа, както и финансовите последици от такова изменение, включително чрез по-нататъшни синергии и съгласуване с агенции, осъществяващи дейност в областта на заетостта и социалната политика.

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Доколкото е необходимо за постигането на целите, посочени в настоящия регламент, и без да се засягат съответните компетенции на държавите членки и институциите на Съюза, Органът може да си сътрудничи с националните органи на трети държави, за които се прилага съответното право на Съюза относно трудовата мобилност и координацията на социалната сигурност.

Доколкото е необходимо за постигането на целите, посочени в настоящия регламент, и без да се засягат съответните компетенции на държавите членки и институциите на Съюза, Органът може да си сътрудничи с националните органи на трети държави, за които се прилага съответното право на Съюза относно трудовата мобилност и координацията на социалната сигурност, както и с международни организации, които работят в сфери, попадащи в обхвата на компетентността на Органа.

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За тази цел след предварително одобрение от Комисията Органът може да установява работни договорености с органите на трети държави. Тези договорености не създават правни задължения за Съюза и неговите държави членки.

За тази цел след предварително одобрение от Комисията и от Управителния съвет Органът може да установява работни договорености с органите на трети държави. Тези договорености не създават правни задължения за Съюза и неговите държави членки.

Обосновка

Такова важно решение, което се отразява на цялостната дейност на Органа, не може да бъде взето единствено от Комисията. Разрешението трябва да се даде и от държавите членки.

Изменение  97

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Необходимите разпоредби за установяването на Органа в държавата членка домакин, както и конкретните правила, приложими в държавата членка домакин по отношение на изпълнителния директор, членовете на Управителния съвет, персонала на Органа и членовете на семействата им, се установяват в споразумение за седалището между Органа и държавата членка, в която се намира седалището, като това споразумение се сключва след одобрение от Управителния съвет и не по-късно от две години след влизането в сила на настоящия регламент.

1.  Необходимите разпоредби за установяването на Органа в държавата членка домакин, както и конкретните правила, приложими в държавата членка домакин по отношение на изпълнителния директор, членовете на Управителния съвет, персонала на Органа и членовете на семействата им, се установяват в споразумение за седалището между Органа и държавата членка, в която се намира седалището, което предстои да бъде сключено след одобрение от Управителния съвет и не по-късно от две години след влизането в сила на настоящия регламент.

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 46

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 47

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Изменение  100

Предложение за регламент

Член 49

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Изменение  101

Предложение за регламент

Член 49 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 49a

 

Изменения на Решение (ЕС) 2016/344

 

Решение (ЕС) 2016/344 се изменя, както следва:

 

(1)  В член 2, параграф 1 се добавя следната буква ва):

 

„ва) изпълнителния директор на Европейския орган по труда.“;

 

(2)  В член 8, параграф 1 алинея 3 се заменя със следното:

 

„Бюрото подготвя и организира работата на платформата заедно със секретариат, който изпълнява функциите на секретариат на платформата, включително Бюрото и работните групи. Секретариатът се предоставя от Европейския орган по труда.“;

 

(3)  Член 9 се заменя със следното:

 

„Член 9

 

Сътрудничество

 

1.  Платформата си сътрудничи ефективно и избягва дублиране на дейности с други съответни експертни групи и комитети на равнището на Съюза, чиято дейност има връзка с недекларирания труд, по-специално с Комитета на старшите инспектори по труда, Административната комисия за координация на системите за социална сигурност, Европейската мрежа на публичните служби по заетостта, Комитета по заетостта, Комитета за социална закрила и Работната група за административно сътрудничество в областта на прякото данъчно облагане. Когато е уместно, платформата кани представителите на тези групи и комитети да участват на заседанията ѝ в качеството им на наблюдатели. С цел повишаване на ефективността и въздействието на дейността може да бъдат организирани и съвместни заседания.

 

2.  Платформата установява подходящо сътрудничество с Европейския орган по труда, Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA).“

Изменение  102

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Решение 2009/17/ЕО и Решение (ЕС) 2016/344 се отменят.

Решение 2009/17/ЕО се отменя.

Изменение  103

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Позоваванията на Решение 2009/17/ЕО и Решение (ЕС) 2016/344 се считат за позовавания на настоящия регламент.

Позоваванията на Решение 2009/17/ЕО се считат за позовавания на настоящия регламент.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Общата цел на настоящия регламент е да създаде Европейски орган по труда, който да спомогне за укрепване на справедливостта и доверието в единния пазар. Органът следва да подпомага държавите членки в осигуряването на ефективно прилагане на правото на Съюза в областта на трудовата мобилност и координацията на социалната сигурност. Предложението идва като следваща конкретна стъпка към по-нататъшното осъществяване на европейския стълб на социалните права.

Докладчикът силно подкрепя тази инициатива. Според европейските граждани свободата да живееш, работиш, учиш и извършваш стопанска дейност навсякъде в ЕС е най-високо оцененото постижение на ЕС. В същото време европейците силно ценят справедливостта, социалната закрила и приобщаването. Поради това ЕС трябва да донесе резултати и по двете цели и да гарантира, че свободната мобилност означава също справедлива мобилност, че правата на работниците са гарантирани и защитени в целия ЕС, че нелоялната конкуренция между работниците и дружествата се възпрепятства и се предприемат мерки срещу социалните измами и злоупотребите със свободното движение.

За да се постигне това, първо се нуждаем от ясни, справедливи и строги правила. През последните години това бе абсолютен приоритет и бе постигнато много, по-специално по отношение на Директивата относно командироването на работници, Директивата за осигуряване на изпълнението и платформата за противодействие на недекларирания труд. Към настоящия момент все още продължава работата по важните предложения относно пакета за (транспортна) мобилност и координацията на системите за социална сигурност. Необходими са по-добри правила, за да се гарантира справедлив пазар на труда. При все това, правилата не струват и хартията, на която са отпечатани, ако не се прилагат правилно. Тъй като европейците стават все по-мобилни, с над 17 милиона граждани, работещи или живеещи в държава членка, различна от тази, на която са граждани, трансграничното измерение на правоприлагането трябва да бъде засилено.

В своята реч за състоянието на Съюза за 2017 г. председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер обяви своите планове за Европейски орган по труда, за да се гарантира, че правилата на ЕС относно трудовата мобилност се прилагат по справедлив, прост и ефективен начин. По неговите думи „е абсурдно да има банков орган, който да следи за спазването на стандартите в банковия сектор, но не и общ орган по труда за гарантиране на справедливост в рамките на нашия единен пазар“.

Според становището на докладчика има нужда от орган, който има оперативен мандат и е ясно съсредоточен върху правоприлагането, като има достатъчни правомощия и власт за постигане на своите цели.

Два специфични въпроса са от голямо значение. Първо, необходимостта от създаването на орган с ясно определена роля и ограничен брой задачи. От решаващо значение е наличните средства да се използват възможно най-ефективно в областите, в които Органът може да осигури най-голяма добавена стойност. Тази добавена стойност на Органа следва да бъде предимно в областта на правоприлагането. Поради това докладчикът има съмнения относно необходимостта и целесъобразността от включването на други задачи, като предоставяне на информация или услуги в сферата на заетостта, в обхвата на дейността на Органа. От само себе си се разбира, че от решаващо значение за използване на пълния потенциал на вътрешния пазар е да се подобри достъпът на гражданите и работодателите, особено МСП, до информация за техните права и задължения в областта на трудовата мобилност, свободното движение на услуги и координацията по въпросите на социалната сигурност. От съображения за ефикасност и ефективност обаче предоставянето на надеждна, актуална и леснодостъпна информация не следва да бъде част от задачите на Органа, а по-скоро да се извършва на национално или регионално равнище, където могат да се вземат изцяло предвид и конкретните двустранни споразумения между държавите членки, например в областта на фискалната координация. За тази цел Комисията следва да проучи възможността за създаване или улесняване на информационни бюра или „обслужване на едно гише“ за дружества и работници в трансгранични ситуации, а Органът да се придържа към основната си задача: укрепване на прилагането на правото на ЕС и подкрепа за държавите членки при постигането на тази цел.

Второ, Органът трябва да разполага с необходимите средства, за да има реален ефект. Той не трябва да се превръща в беззъб тигър; доброволният характер на участието на органите на държавите членки — както е предложено от Комисията — не е достатъчно за постигането на тази цел. Докладчикът представи настоящия доклад с цел да се намери точният баланс между компетенциите на държавите членки и принципа на субсидиарност, от една страна, и желанието за агенция на равнище ЕС, която да подобри прилагането на правилата в целия ЕС, от друга страна. Това означава, че органите на държавите членки следва да участват в предложените съгласувани или трансгранични инспекции и могат да откажат да участват само в извънредни и надлежно обосновани случаи.

Европейският орган по труда следва да бъде ефективен отговор на безпокойствата за спазването и ефективното и ефикасно прилагане на правилата на ЕС, което може да застраши доверието и справедливостта в рамките на вътрешния пазар. Поради това е от решаващо значение да се подобри трансграничното прилагане на правото на Съюза в областта на трудовата мобилност и да се вземат мерки срещу злоупотребите, така че да се защитят правата на мобилните работници, да се гарантира, че дружествата, по-специално МСП, могат да се конкурират на равни начала и да се запази подкрепата от гражданите за вътрешния пазар и четирите свободи, така че добросъвестните дружества и работници да могат да упражняват правата си и да използват във възможно най-голяма степен възможностите на вътрешния пазар.


МНЕНИЕ НА МАЛЦИНСТВОТО

Жоел Мeлен

ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО ТРУДА

Френската делегация от групата „Европа на нациите и свободите“ се разграничава от извършената по това досие работа. За целта тя се обосновава с редица аргументи:

- целта на този нов текст е да се компенсира неадекватността или неспособността в различни области, което самата Комисия признава в изложението на мотивите, като тези области следва да бъдат прегрупирани, за да станат по-ефективни;

- но целите, които Агенцията си е поставила, не могат да се постигнат по-добре чрез централизация на неработещите инструменти, отколкото когато те са били независими;

- следователно настоящият текст скоро може да се окаже нецелесъобразен;

- освен това Агенцията така, както е създадена, не разполага с необходимите средства да се справи с основните предизвикателства, пред които е изправена.


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (21.9.2018)

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда

(COM(2018)0131 – C8‑0118/2018 – 2018/0064(COD))

Докладчик по становище: Йенс Гайер

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства предложението на Комисията за създаване на Европейски орган по труда и счита, че то е важна стъпка за изграждане на стълба на социалните права. Въпреки че предложението на Комисията е добра изходна точка, докладчикът предлага на Органа да се предоставят повече правомощия, за да изпълнява той успешно функциите си и да бъде полезно допълнение към съществуващите структури.

В качеството си на нов приоритет Органът следва да бъде финансиран единствено с нови финансови средства, а не за сметка на съществуващите програми. Комисията предложи да финансира 70% от бюджета на Органа чрез преразпределяне на бюджетни кредити от Програмата на ЕС за заетост и социални иновации (EaSI) по действащата многогодишна финансова рамка (МФР). Въпреки че Органът е със сходни задачи, през първите години от съществуването си усилията му ще бъдат насочени към изграждането на организацията. Оперативните разходи в социалната сфера не следва да бъдат ограничавани, поради което Органът трябва да бъде финансиран със свежи финансови средства.

За определянето на седалището докладчикът се позовава на препоръките, одобрени от всички институции на Съюза, да се приложи ориентиран към постигане на ефикасност и икономия на разходи подход. Той счита, че за тази цел е жизненоважно институциите на Съюза да вземат решение относно конкретното местоположение на агенцията, а не само относно държавата членка.

Докладчикът предлага да се ползва като модел управленската структура на съществуващите агенции в областта на заетостта и социалните въпроси, тоест да се продължи да се прилага структурата на тристранното управление. С цел да се осигури последователност и да се избегне припокриване на задачи, следва да се отдели специално внимание на областите на възможни синергии и припокриване на задачи между Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound), Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), Европейската фондация за обучение (ETF), Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и Органа.

На последно място, част от измененията целят да се потвърдят дългогодишните позиции на комисията по бюджети относно например представителството на Парламента в Управителния съвет и увеличената гъвкавост по отношение на службите за превод.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Агенцията следва да дава активен принос към усилията на национално равнище и на равнището на Съюза, като същевременно изпълнява своите задачи в пълно сътрудничество с институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, както и с държавите членки, като избягва дублирането на дейности, насърчава синергиите и допълняемостта и по този начин постигне координация и финансови икономии.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  За да бъдат проследявани новите тенденции, предизвикателства и пропуски в областта на трудовата мобилност и координацията на социалната сигурност, Органът следва да разработи аналитичен капацитет и капацитет за оценка на риска. Това следва да включва извършването на анализи и проучвания на пазара на труда, както и партньорски проверки. Органът следва да наблюдава потенциалните дисбаланси по отношение на уменията и трудовите потоци, включително евентуалното им въздействие върху териториалното сближаване. Органът следва също така да съдейства при оценката на риска, посочена в член 10 от Директива 2014/67/ЕС. Органът следва да гарантира високо равнище на синергия и допълване с други агенции, услуги и мрежи на Съюза. Това следва да включва информация от SOLVIT и подобни служби относно повтарящи се проблеми, с които се сблъскват физическите лица и предприятията при упражняването на своите права областите от компетенцията на Органа. Органът следва също така да улеснява и рационализира предвиденото в съответното право на Съюза събиране на данни, които попадат в обхвата на компетенциите на Органа. Това не води до нови изисквания за докладване от страна на държавите членки.

(15)  За да бъдат проследявани новите тенденции, предизвикателства и пропуски в областта на трудовата мобилност и координацията на социалната сигурност, Органът следва да разработи аналитичен капацитет и капацитет за оценка на риска. Това следва да включва извършването на анализи и проучвания на пазара на труда, както и партньорски проверки. Органът следва да наблюдава потенциалните дисбаланси по отношение на уменията и трудовите потоци, включително евентуалното им въздействие върху териториалното сближаване. Органът следва също така да съдейства при оценката на риска, посочена в член 10 от Директива 2014/67/ЕС. Органът следва да гарантира високо равнище на синергия и допълване с други агенции, услуги и мрежи на Съюза. Това следва да включва тясно сътрудничество с Eurofound в областта на анализите на пазара на труда и информация от SOLVIT и подобни служби относно повтарящи се проблеми, с които се сблъскват физическите лица и предприятията при упражняването на своите права в областите от компетенцията на Органа. Органът следва също така да улеснява и рационализира предвиденото в съответното право на Съюза събиране на данни, които попадат в обхвата на компетенциите на Органа. Това не води до нови изисквания за докладване от страна на държавите членки.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  С цел да се гарантира неговата пълна автономност и независимост Органът следва да получи независим бюджет с приходи от общия бюджет на Съюза и от всички доброволни финансови вноски от държавите членки и от третите държави, участващи в работата на Органа. В изключителни и надлежно обосновани случаи Органът следва също така да може да получава финансиране под формата на споразумения за делегиране или ad hoc безвъзмездни средства и да събира такси за публикации и за всяка услуга, предоставяна от него.

(24)  С цел да се гарантира неговата пълна автономност и независимост Органът следва да получи независим бюджет с приходи от общия бюджет на Съюза и от всички доброволни финансови вноски от държавите членки и от третите държави, участващи в работата на Органа. Бюджетът на Органа следва да бъде изготвян съгласно принципа на бюджетиране, основано на изпълнението, като се отчитат целите на Органа и очакваните резултати от работата му. В изключителни и надлежно обосновани случаи Органът следва също така да може да получава финансиране под формата на споразумения за делегиране или ad hoc безвъзмездни средства и да събира такси за публикации и за всяка услуга, предоставяна от него. Вноската от бюджета на Съюза не следва да бъде за сметка на други програми на Съюза.

Обосновка

Като се има предвид, че първите години от работата на Органа ще бъдат посветени на изграждането, не следва да бъде застрашавана оперативната дейност на съществуващи програми като EURES.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Държавата членка — домакин на Органа, следва да предостави възможно най-добри условия за осигуряване на неговото добро функциониране.

(28)  Държавата членка — домакин на Органа, следва да предостави възможно най-добри условия за осигуряване на неговото добро функциониране. Органът следва да сътрудничи тясно с други институции, агенции и органи на Съюза, и особено с онези, които имат седалища в същата държава членка, с цел да се постигнат финансови икономии.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 28 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28a)  При вземане на решение относно седалището на Органа следва да се зачетат напълно прерогативите на Парламента и на Съвета в качеството им на законодатели на Съюза и да се вземат предвид препоръките на междуинституционалната работна група относно ресурсите на децентрализираните агенции. В съответствие с неотдавна въведените процедури относно седалището на агенция на Съюза институциите на Съюза следва да договорят не само държавата членка, в която ще се намира седалището на агенцията, но и конкретното му местоположение в тази държава членка.

Обосновка

Lo scopo è quello di evitare quanto successo in occasione della nuova ubicazione della sede dell'Agenzia Europea per i Medicinali, dove la procedura di assegnazione prevedeva la decisione mediante sorteggio - tra le offerte in situazione di parità - al termine della terza tornata di voto. In aggiunta, il Parlamento europeo non è stato coinvolto nel processo decisionale, nonostante le sue prerogative di co-legislatore e di primo garante del rispetto del principio democratico nell'Unione. La decisione, infatti, è stata presa a margine del Consiglio "Affari generali" e il Parlamento è stato meramente chiamato a confermarne la scelta mediante la procedura legislativa ordinaria.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  Органът следва да си сътрудничи с други агенции на Съюза в съответствие с областите им на компетентност, по-специално с тези в областта на заетостта и социалната политика, въз основа на техния експертен опит и постигането на максимални синергии: Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound), Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и Европейската фондация за обучение (ETF), както и — по отношение на борбата с организираната престъпност и трафика на хора) — с Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст).

(30)  Органът следва да си сътрудничи с други агенции на Съюза в съответствие с областите им на компетентност, по-специално с тези в областта на заетостта и социалната политика, въз основа на техния експертен опит и постигането на максимални синергии и като се избягва дублиране, така че да се реализират икономии: Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound), Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и Европейската фондация за обучение (ETF), както и — по отношение на борбата с организираната престъпност и трафика на хора) — с Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст).

Обосновка

В съответствие с общия подход агенциите с правомощия в областта на заетостта и пазара на труда следва да използват ефикасно наличните ограничени ресурси, като търсят синергии и избягват припокриване на съответните си дейности.

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  улесняване на достъпа на физическите лица и на работодателите до информация за правата и задълженията в случаи с трансграничен аспект, както и достъпа до услуги за трансгранична трудова мобилност в съответствие с членове 6 и 7;

a)  улесняване на достъпа на физическите лица, на работодателите и на социалните партньори до информация за правата и задълженията в случаи с трансграничен аспект, както и достъпа до услуги за трансгранична трудова мобилност в съответствие с членове 6 и 7;

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жа)  насърчаване на сътрудничеството и координацията на равнище ЕС между държавите членки, институциите, агенциите и органите на Съюза, за да се постигат финансови икономии, да се избягва дублирането на дейността и да се поощряват синергията и допълването по отношение на техните дейности.

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жа)  наблюдение на програмите за доброволно връщане на държавите членки, които подкрепят физическите лица, които желаят да се завърнат в страните си на произход, след като са били в положение на трансгранична трудова мобилност.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  предоставя необходимата информация за правата и задълженията на физическите лица в положение на трансгранична трудова мобилност;

a)  предоставя необходимата информация за правата и задълженията на физическите лица в положение на трансгранична трудова мобилност, включително информация относно техните социални права, например във връзка с административни, трудови и здравни услуги и услуги по настаняването;

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  предоставя на работодателите необходимата информация за трудовото законодателство и за условията на живот и труд, приложими за работниците в положение на трансгранична трудова мобилност, включително командированите работници;

в)  предоставя на социалните партньори необходимата информация за трудовото законодателство и за условията на живот и труд, приложими за работниците в положение на трансгранична трудова мобилност, включително командированите работници;

Обосновка

Органът следва да предоставя информация както на работодателите, така и на организациите на работниците и служителите.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  в сътрудничество с националните органи подкрепя и финансира консултантски услуги за работниците и служителите, които търсят работа или работят извън своята държава на произход;

Обосновка

Органът трябва да може не само да информира, но и да предоставя консултации на работниците и служителите.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Когато даден национален орган не отговори на искане в рамките на определения от Органа срок, той представя на Органа основанията за това.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Органът редовно докладва за констатациите си на Комисията, както и пряко на съответните държави членки, като очертава възможните мерки за отстраняване на установените слабости.

3.  Органът изготвя шестмесечни доклади за констатациите си на вниманието на Комисията, както и пряко до съответните държави членки, като очертава възможните мерки за отстраняване на установените слабости. Тези доклади се оповестяват публично.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Органът договаря реда и условията за сътрудничество с други децентрализирани агенции на Съюза по целесъобразност.

Органът договаря реда и условията за сътрудничество с други децентрализирани агенции на Съюза по целесъобразност, и по-специално с Eurofound, Cedefop, EU-OSHA и ETF, с цел постигане на координация, насърчаване на синергии и избягване на дублиране на техните дейности за постигане на ефективност на разходите.

Обосновка

В съответствие с общия подход агенциите с правомощия в областта на заетостта и пазара на труда следва да използват ефикасно наличните ограничени ресурси, като търсят синергии и избягват припокриване на съответните си дейности.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Управителният съвет се състои от един високопоставен представител от всяка държава членка и двама представители на Комисията, като всички те имат право на глас.

1.  Управителният съвет се състои от един високопоставен представител от всяка държава членка, един член от организациите на работодателите на всяка държава членка, един член от организациите на работниците и служителите на всяка държава членка, двама представители на Комисията и един член, определен от Европейския парламент, като всички те имат право на глас.

Обосновка

Целта на изменението е да се ползва като модел управленската структура на съществуващите агенции, чиято дейност е свързана с пазара на труда, и да се укрепи демократичният надзор, като се включи член на Управителния съвет, назначен от Европейския парламент.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Четирима представители, а именно по един от Eurofound, Cedefop, EU-OSHA и ETF, могат да участват в заседанията на Управителния съвет като наблюдатели.

Обосновка

Настоящото изменение цели увеличаване на координацията между агенциите, чиято дейност е свързана с областта на заетостта и пазара на труда.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всяка година изпълнителният директор изготвя проект на единен програмен документ, в който се съдържат по-специално многогодишното и годишното програмиране в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията73 и се вземат предвид насоките на Комисията.

1.  Всяка година изпълнителният директор изготвя проект на единен програмен документ, в който се съдържат по-специално многогодишното и годишното програмиране в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията73 и се вземат предвид насоките на Комисията, както и препоръките на междуинституционалната работна група относно ресурсите на децентрализираните агенции.

__________________

__________________

73 Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42).

73 Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42).

Обосновка

Препоръките на междуинституционалната работна група относно агенциите се вземат надлежно предвид от Агенцията, когато изготвя единния си програмен документ.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Предварителният проект на прогноза се основава на подробните цели и очакваните резултати, заложени в годишната работна програма, посочена в член 25, параграф 3, и отчита финансовите ресурси, необходими за постигането на тези цели и резултати, в съответствие с принципа на бюджетиране, основано на изпълнението.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Преводаческите услуги, необходими за функционирането на Органа, се предоставят от Центъра за преводи на органите на Европейския съюз.

2.  Преводаческите услуги, необходими за функционирането на Органа, се предоставят от Центъра за преводи на органите на Европейския съюз или от други доставчици на преводачески услуги в съответствие с правилата за обществените поръчки и в рамките на ограниченията, установени от съответните финансови правила.

Обосновка

Предложеното изменение има за цел да предостави на Агенцията известна гъвкавост по отношение на преводаческите услуги.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С цел да се подпомогне борбата с измамите, корупцията и други незаконни дейности в съответствие с Регламент (ЕО) № 883/2013, в срок от шест месеца от датата, на която Органът започне да функционира, той се присъединява към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. относно вътрешните разследвания, провеждани от OLAF, и приема подходящи разпоредби, приложими по отношение на всички служители на Органа, като се използва образецът, съдържащ се в приложението към посоченото споразумение.

1.  С цел да се подпомогне борбата с измамите, корупцията и други незаконни дейности в съответствие с Регламент (ЕО) № 883/2013, от датата, на която Органът започне да функционира, той се присъединява към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. относно вътрешните разследвания, провеждани от OLAF, и приема подходящи разпоредби, приложими по отношение на всички служители на Органа, като се използва образецът, съдържащ се в приложението към посоченото споразумение.

Обосновка

Шестмесечен буферен срок не е необходим в този контекст.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  За да се постигнат финансови икономии, Органът си сътрудничи тясно с други институции, агенции и органи на Съюза, особено с тези, чието седалище е на същото място. 

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на Европейски орган по труда

Позовавания

COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

16.4.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Jens Geier

21.3.2018

Разглеждане в комисия

10.7.2018

 

 

 

Дата на приемане

25.9.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

5

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Manuel dos Santos, Stanisław Żółtek

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

José Blanco López, Jonathan Bullock, Isabella De Monte, Sofia Ribeiro, Ruža Tomašić

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Ruža Tomašić

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere

S&D

José Blanco López, Isabella De Monte, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

André Elissen, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

PPE

Paul Rübig

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм (11.10.2018)

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда

(COM(2018)0131 – C8‑0118/2018 – 2018/0064(COD))

Докладчик по становище: Карима Дели

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Дял ІII

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Европейски орган по труда

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Европейска агенция по труда

(текст от значение за ЕИП и за Швейцария)

(текст от значение за ЕИП и за Швейцария)

Изменение    2

Предложение за регламент

Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 46, член 48, член 53, параграф 1, член 62 и член 91, параграф 1 от него,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 46 и член 48 от него,

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  В съответствие с член 3 от ДЕС Съюзът трябва да работи за силно конкурентна социална пазарна икономика, която има за цел пълна заетост и социален прогрес, и да насърчава социалната справедливост и закрила. В съответствие с член 9 от ДФЕС, при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът взема предвид изискванията, свързани, наред с другото, с насърчаването на висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу социалното изключване, както и с насърчаването на високо равнище на образование, обучение и опазване на човешкото здраве.

(2)  В съответствие с член 3 от ДЕС Съюзът трябва да работи за силно конкурентна социална пазарна икономика, която има за цел пълна заетост и социален прогрес, и да насърчава социалната справедливост и закрила. В съответствие с член 9 от ДФЕС, при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът взема предвид изискванията, свързани, наред с другото, с насърчаването на висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу социалното изключване, както и с насърчаването на високо равнище на образование, обучение и опазване на човешкото здраве. В съответствие с член 5 от ДЕС упражняването на компетентността на Съюза се подчинява на правилата за субсидиарност и пропорционалност.

Обосновка

От основно значение е да се осигури спазването на правилата за субсидиарност и пропорционалност при определянето на задачите на ЕАТ.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Следва да бъде създаден Европейски орган по труда („Органът“), за да се спомогне за укрепването на справедливостта и доверието в единния пазар. За тази цел Органът следва да подпомага държавите членки и Комисията при подобряването на достъпа до информация за физическите лица и работодателите относно техните права и задължения в положение на трансгранична трудова мобилност, както и достъпът до съответните услуги; да подпомага спазването от страна на държавите членки и сътрудничеството между тях с цел гарантиране на ефективното прилагане на правото на Съюза в тези области, както и да осигурява медиацията и да улеснява намирането на решение при трансгранични спорове или нарушения на функционирането на на пазара на труда.

(5)  Следва да бъде създадена Европейска агенция по труда („Агенцията“), за да се спомогне за укрепването на справедливостта и доверието в единния пазар и да се насърчи свободното движение на работници и услуги в неговите рамки, като същевременно се зачитат принципите на пропорционалност и субсидиарност. За тази цел Агенцията следва да подпомага държавите членки и Комисията при подобряването на достъпа до приложима и актуална информация за работниците и работодателите относно техните права и задължения в положение на трансгранична трудова мобилност във всички държави членки чрез интернет портал на ЕАТ, както и достъпът до съответните услуги; да подпомага спазването от страна на държавите членки и да насърчава сътрудничеството между тях с цел гарантиране на ефективното прилагане на правото на Съюза в тези области, както и да осигурява медиацията и да улеснява намирането на решение при трансгранични спорове или нарушения на функционирането на пазара на труда.

Обосновка

Основната цел на създаването на Европейска агенция по труда трябва да е насърчаване на свободата на движение на работниците на единния пазар. За постигането ѝ от основно значение е да се подобри достъпът до приложима информация за трансграничната трудова мобилност във всички държави — членки на ЕС. Това би могло да се постигне чрез създаването на актуален и достъпен интернет портал на ЕАТ.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Органът следва да изпълнява своите дейности в областта на трудовата мобилност и координацията на системите за социална сигурност, включително свободното движение на работници, командироването на работници и силно мобилните услуги. Той следва също така да засили сътрудничеството между държавите членки в борбата с недекларирания труд. В случаите, когато в хода на своята дейност Органът узнае за предполагаеми нередности, включително в области на правото на Съюза, попадащи извън обхвата на неговите компетенции, като например нарушения на условията на труд, правилата за здраве и безопасност или наемането на работа на незаконно пребиваващи граждани на трета държава, той следва да бъде в състояние да ги докладва и да си сътрудничи по тези въпроси с Комисията, компетентните органи на Съюза и национални органи, когато е целесъобразно.

(6)  Агенцията следва да изпълнява своите дейности в областта на трудовата мобилност и координацията на системите за социална сигурност, включително свободното движение на работници и услуги. Агенцията следва също така да засили сътрудничеството между държавите членки в борбата с недекларирания труд и със създаването на предприятия „пощенски кутии“ в сектора на автомобилния транспорт, допринесло за нарушаване на конкурентоспособността в сектора. В случаите, когато в хода на своята дейност Агенцията узнае за предполагаеми нередности, тя следва да бъде в състояние да ги докладва на Комисията и националните органи, когато е целесъобразно.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  В някои случаи бе прието специфично за отделни сектори право на Съюза, за да се отговори на специфичните нужди в тези сектори, като например в областта на международния транспорт. Органът следва също така да уреди трансграничните аспекти на прилагането на това специфично за отделни сектори право на Съюза, по-специално на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета49, Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета50, Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета51 и Директива (за изменение на Директива 2006/22/ЕО – COM(2017)278)52.

(8)  В някои случаи бе прието специфично за отделни сектори право на Съюза, за да се отговори на специфичните нужди в тези сектори, като например в областта на международния транспорт. Агенцията може също така, с предварителното съгласие на съответната държава членка, да уреди трансграничните аспекти на прилагането на това специфично за отделни сектори право на Съюза, по-специално на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета49, Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета50, Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета51 и Директива (за изменение на Директива 2006/22/ЕО – COM(2017)278)52.

_________________

_________________

49 Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1).

49 Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1).

50 Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/599/ЕИО на Съвета (OВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 35).

50 Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/599/ЕИО на Съвета (OВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 35).

51 Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 51).

51 Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 51).

52 COM(2017) 278: Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила по отношение на Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт.

52 COM(2017) 278: Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила по отношение на Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Лицата, попадащи в обхвата на дейности на Органа, следва да бъдат лица, които са субекти на правото на Съюза в рамките на приложното поле на настоящия регламент, включително. работници, самостоятелно заети лица, лица, търсещи работа, и икономически неактивни лица; следва да бъдат обхванати както гражданите на Съюза, така и гражданите на трети държави, които пребивават законно в Съюза, като например командировани работници, притежатели на синя карта на ЕС, лица, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер, и дългосрочно пребиваващи лица, както и членовете на техните семейства.

(9)  Лицата, попадащи в обхвата на дейности на Агенцията, следва да бъдат лица, които са субекти на правото на Съюза в рамките на приложното поле на настоящия регламент, включително работници, самостоятелно заети лица, лица, търсещи работа, и икономически неактивни лица; следва да бъдат обхванати както гражданите на Съюза, така и гражданите на трети държави, които пребивават законно в Съюза, притежатели на синя карта на ЕС, лица, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер, и дългосрочно пребиваващи лица, както и членовете на техните семейства съгласно предвиденото от съответните правни актове на Съюза, които уреждат тяхното движение в рамките на Съюза.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Органът следва да насърчава възможностите за физическите лица и работодателите да бъдат мобилни или да предоставят услуги и да наемат навсякъде в Съюза, за да се гарантира, че те могат да се възползват от справедлив и ефективен вътрешен пазар. Това включва подкрепа за трансграничната мобилност на гражданите чрез улесняване на достъпа до услуги за трансгранична мобилност, като например трансграничното намиране на съответствия между работни места, стажове и професионални практики и чрез насърчаване на схеми за мобилност, като например „Твоята първа работа с EURES“ или „ErasmusPRO“. Органът следва също така да допринесе за подобряване на прозрачността на информацията, включително относно правата и задълженията, произтичащи от правото на Съюза, и за достъпа до услуги за физическите лица и работодателите, в сътрудничество с други информационни услуги като „Вашата Европа — Съвети“ и като се използва в пълна степен порталът „Вашата Европа“, който ще съставлява основата на бъдещия единен цифров портал, и се гарантира съгласуваност с него53.

(11)  Агенцията следва да насърчава възможностите за работниците и работодателите да бъдат мобилни или да предоставят услуги и да наемат навсякъде в Съюза, за да се гарантира, че те могат напълно да се възползват от справедлив и ефективен вътрешен пазар. Това включва подкрепа за трансграничната мобилност на гражданите чрез създаване на достъпен интернет портал, съдържащ актуална и изчерпателна информация за трудовото законодателство и условията на труд във всички държави — членки на Съюза, улесняване на достъпа до услуги за трансгранична мобилност, като например трансграничното намиране на съответствия между работни места, стажове и професионални практики и чрез насърчаване на схеми за мобилност, като например „Твоята първа работа с EURES“ или „ErasmusPRO“. Агенцията следва също така да допринесе за подобряване на прозрачността на информацията, включително относно правата и задълженията, произтичащи от правото на Съюза, и за достъпа до услуги за физическите лица и работодателите, в сътрудничество с други информационни услуги като „Вашата Европа — Съвети“ и като се използва в пълна степен порталът „Вашата Европа“, който ще съставлява основата на бъдещия единен цифров портал, и се гарантира съгласуваност с него53.

_________________

_________________

53 Регламент [единен цифров портал — COM(2017) 256];

53 Регламент [единен цифров портал — COM(2017) 256];

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  За тези цели Органът следва да сътрудничи с други съответни инициативи и мрежи на Съюза, по-специално Eвропейската мрежа на публичните служби по заетостта (ПСЗ)54 , Европейската мрежа за предприятията55, граничното координационно звено и мрежата SOLVIT56, както и със съответните национални служби57, като например органите за насърчаване на равното третиране и за подкрепа на работниците на Съюза и членовете на техните семейства, създадени от държавите членки съгласно Директива 2014/54/ЕС, и националните точки за контакт, определени съгласно Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета58 да предоставят информация за здравното обслужване. Органът следва също така да проучи синергиите с предложената европейска електронна карта за услуги59, особено що се отнася до случаите, в които държавите членки са избрали да подадат декларации за командировани работници чрез платформата за електронна карта. Органът следва да замени Комисията в управлението на Мрежата на европейските служби по заетостта („EURES“), Европейското бюро за координация, създадено съгласно Регламент (ЕС) 2016/589, включително определянето на нуждите на потребителите и бизнес изискванията за ефективността на портала EURES и на свързаните с него ИТ услуги, с изключение на услугите в областта на информационните технологии, както и експлоатацията и разработването на ИТ инфраструктура, които ще продължат да се осигуряват от Комисията.

(12)  За тези цели Агенцията следва да сътрудничи с други съответни инициативи и мрежи на Съюза, по-специално Eвропейската мрежа на публичните служби по заетостта (ПСЗ)54 , Европейската мрежа за предприятията55, граничното координационно звено и мрежата SOLVIT56, както и с компетентните национални служби57, като например органите за насърчаване на равното третиране и за подкрепа на работниците на Съюза и членовете на техните семейства, създадени от държавите членки съгласно Директива 2014/54/ЕС, и националните точки за контакт, определени съгласно Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета58 да предоставят информация за здравното обслужване. Агенцията следва също така да проучи синергиите с предложената европейска електронна карта за услуги59, особено що се отнася до случаите, в които държавите членки са избрали да подадат декларации за командировани работници чрез платформата за електронна карта. Агенцията следва да замени Комисията в управлението на Мрежата на европейските служби по заетостта („EURES“), Европейското бюро за координация, създадено съгласно Регламент (ЕС) 2016/589, включително определянето на нуждите на потребителите и бизнес изискванията за ефективността на портала EURES и на свързаните с него ИТ услуги, с изключение на услугите в областта на информационните технологии, както и експлоатацията и разработването на ИТ инфраструктура, които ще продължат да се осигуряват от Комисията.

_________________

_________________

54 Решение № 573/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ), (ОВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 32).

54 Решение № 573/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ), (ОВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 32).

55 Европейска мрежа за предприятията, https://een.ec.europa.eu/

55 Европейска мрежа за предприятията, https://een.ec.europa.eu/

56 Съобщение на Комисията до Съвета и до Европейския парламент: „Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС“ (COM(2017)534).

56 Съобщение на Комисията до Съвета и до Европейския парламент: „Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС“ (COM(2017)534).

57 Препоръка на Комисията от 17 септември 2013 г. относно принципите, приложими за SOLVIT (ОВ L 249, 19.9.2013 г., стр. 10).

57 Препоръка на Комисията от 17 септември 2013 г. относно принципите, приложими за SOLVIT (ОВ L 249, 19.9.2013 г., стр. 10).

58 Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване (ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 45).

58 Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване (ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 45).

59 COM(2016) 824 final и COM(2016) 823 final.

59 COM(2016) 824 final и COM(2016) 823 final.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  С оглед на справедливото, опростено и ефективно прилагане на правото на Съюза Органът следва да подкрепя сътрудничеството и навременния обмен на информация между държавите членки. Работещите в рамките на Органа национални служители за връзка, заедно с другите служители, следва да способстват за спазването от страна на държавите членки на задълженията за сътрудничество, да ускоряват обмена между тях чрез процедури за намаляване на закъсненията, както и да установяват връзка с други национални звена за връзка, органи и точки за контакт, създадени съгласно правото на Съюза. Органът следва да насърчава използването на новаторски подходи за ефективното и ефикасно трансгранично сътрудничество, включително инструменти за електронен обмен на данни като системата за електронен обмен на данни за социалната сигурност (EESSI) и Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), и да допринася за цифровизирането на процедурите и усъвършенстването на инструментите на ИТ, използвани за обмен на съобщения между националните органи.

(13)  С оглед на недискриминационното, пропорционално, справедливо, опростено и ефективно прилагане на правото на Съюза Агенцията следва да подкрепя и подобрява сътрудничеството и навременния обмен на информация между държавите членки. Работещите в рамките на Агенцията национални служители за връзка, заедно с другите служители, следва да способстват за спазването от страна на държавите членки на задълженията за сътрудничество, да ускоряват обмена между тях чрез процедури за намаляване на закъсненията, както и да установяват връзка с други национални звена за връзка, органи и точки за контакт, създадени съгласно правото на Съюза. Агенцията следва да насърчава използването на новаторски подходи за ефективното и ефикасно трансгранично сътрудничество, включително инструменти за електронен обмен на данни като системата за електронен обмен на данни за социалната сигурност (EESSI) и Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), и да допринася за цифровизирането на процедурите и усъвършенстването на инструментите на ИТ, използвани за обмен на съобщения между националните органи. Освен това Агенцията следва да насърчава използването на следните системи за обмен на информация в транспортния сектор: i) Европейския регистър на предприятията за автомобилни превози (ERRU), създаден съгласно Регламент (ЕО) № 1071/2009, с цел по ефективен и хармонизиран начин да се обменя информацията, съдържаща се в националните регистри на транспортните предприятия; и ii) Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), създадена съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2012, даваща възможност на държавите членки да установяват административно сътрудничество и да обменят данни и информация във връзка с декларациите за командироване. За да се гарантира спазването на правото на Съюза, националните инспектори, отговарящи за пътните проверки, следва да имат пряк достъп в реално време и до двете системи чрез електронно приложение, общо за всички държави членки. Агенцията следва да популяризира това електронно приложение.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  С цел увеличаване на капацитета на държавите членки за борба с нередностите с трансгранично измерение във връзка с правото на Съюза в рамките на приложното си поле Органът следва да подпомага националните органи при извършване на съгласувани и съвместни инспекции, включително чрез улесняване на осъществяването на инспекциите в съответствие с член 10 от Директива 2014/67/ЕС. Това следва да се извършва или по искане на държавите членки, или по предложение на Органа с тяхно съгласие. Органът следва да предоставя стратегическа, логистична и техническа подкрепа на държавите членки, които участват в съгласувани или съвместни инспекции, при пълно зачитане на изискванията за поверителност. Инспекциите следва да се извършва със съгласието на съответните държави членки и изцяло в рамките на тяхната национална правна уредба, а държавите членки следва да предприемат последващи действия във връзка с резултатите от съгласуваните и съвместните инспекции в съответствие с националното си право.

(14)  С цел увеличаване на капацитета на държавите членки за борба с нередностите с трансгранично измерение във връзка с правото на Съюза в рамките на приложното си поле Агенцията следва да подпомага националните органи при извършване на съгласувани и съвместни инспекции и проверки, включително чрез улесняване на осъществяването на проверките и инспекциите в съответствие с член 10 от Директива 2014/67/ЕС. Това следва да се извършва или по искане на държавите членки, или по предложение на Агенцията с тяхно съгласие, и винаги със съгласието на съответната държава членка. Агенцията следва да предоставя стратегическа, логистична и техническа подкрепа на държавите членки, които участват в съгласувани или съвместни инспекции, при пълно зачитане на изискванията за поверителност. Инспекциите следва да се извършват със съгласието на съответната държава членка и изцяло в рамките на националната правна уредба, приложима за територията на държавата членка, в която се провежда инспекцията, която следва да предприеме последващи действия във връзка с резултатите от съгласуваните и съвместните инспекции в съответствие с това национално право.

Обосновка

Важно е да се подчертае, че инспекциите могат да се извършват в рамките на националната правна уредба, приложима на територията на държавата членка, в която се провеждат.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  За да бъдат проследявани новите тенденции, предизвикателства и пропуски в областта на трудовата мобилност и координацията на социалната сигурност, Органът следва да разработи аналитичен капацитет и капацитет за оценка на риска. Това следва да включва извършването на анализи и проучвания на пазара на труда, както и партньорски проверки. Органът следва да наблюдава потенциалните дисбаланси по отношение на уменията и трудовите потоци, включително евентуалното им въздействие върху териториалното сближаване. Органът следва също така да съдейства при оценката на риска, посочена в член 10 от Директива 2014/67/ЕС. Органът следва да гарантира високо равнище на синергия и допълване с други агенции, услуги и мрежи на Съюза. Това следва да включва информация от SOLVIT и подобни служби относно повтарящи се проблеми, с които се сблъскват физическите лица и предприятията при упражняването на своите права областите от компетенцията на Органа. Органът следва също така да улеснява и рационализира предвиденото в съответното право на Съюза събиране на данни, които попадат в обхвата на компетенциите на Органа. Това не води до нови изисквания за докладване от страна на държавите членки.

(15)  За да бъдат проследявани новите тенденции, предизвикателства и пропуски в областта на трудовата мобилност и координацията на социалната сигурност, Агенцията следва в сътрудничество с държавите членки и социалните партньори да разработи аналитичен капацитет и капацитет за оценка на риска. Това следва да включва извършването на анализи и проучвания на пазара на труда, както и партньорски проверки. Агенцията следва да наблюдава потенциалните дисбаланси по отношение на уменията и трудовите потоци, включително евентуалното им въздействие върху териториалното сближаване. Агенцията следва също така да съдейства при оценката на риска, посочена в член 10 от Директива 2014/67/ЕС. Агенцията следва да гарантира високо равнище на синергия и допълване с други агенции, услуги и мрежи на Съюза. Това следва да включва информация от SOLVIT и подобни служби относно повтарящи се проблеми, с които се сблъскват физическите лица и предприятията при упражняването на своите права областите от компетенцията на Агенцията. Агенцията следва също така да улеснява и рационализира предвиденото в съответното право на Съюза събиране на данни, които попадат в обхвата на компетенциите на Органа. Това не води до нови изисквания за докладване от страна на държавите членки.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  С цел засилване на капацитета на националните органи и подобряване на съгласуваното прилагане на правото на Съюза в рамките на неговите компетенции Органът следва да предоставя оперативна помощ за националните органи, включително чрез разработването на практически насоки, създаване на обучения и програми за взаимно обучение, насърчаване на проекти за взаимопомощ, улесняване на обмена на служители, подобно на посочения в член 8 на Директива 2014/67/ЕС, и да подкрепя държавите членки в организирането на кампании за повишаване на осведомеността с цел информиране на лицата и работодателите относно техните права и задължения. Органът следва да насърчава обмена, разпространението и прилагането на добри практики.

(16)  С цел засилване на капацитета на националните органи и подобряване на съгласуваното прилагане, включително с принудителни средства, на правото на Съюза в рамките на своите компетенции Агенцията следва да предоставя оперативна и техническа помощ за националните органи, включително чрез разработването на практически насоки, създаване на обучения и програми за взаимно обучение, насърчаване на проекти за взаимопомощ и редовни партньорски проверки, улесняване на обмена на служители, подобно на посочения в член 8 на Директива 2014/67/ЕС, и да подкрепя държавите членки в организирането на кампании за повишаване на осведомеността с цел информиране на лицата и работодателите относно техните права и задължения. Агенцията следва да оказва съдействие при хармонизираното прилагане на правото на Съюза и да насърчава обмена, разпространението и прилагането на добри практики, както и внедряването и използването на общи цифрови инструменти.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Органът следва да предостави платформа за решаване на спорове между държавите членки във връзка с прилагането на правото на Съюза, което попада в обхвата на неговите компетенции . Тази платформа следва да се основава на диалога и помирителните механизми, които съществуват понастоящем в областта на координацията на системите за социална сигурност, които се ценят от държавите членки60 и чието значение е признато от Съда61 . Държавите членки следва да могат да насочват към Органа случаи за медиация в съответствие със стандартните за тази цел процедури. Органът следва да се занимава само със спорове между държави членки, докато физическите лица и работодателите, изправени пред трудности при упражняване на правата си в Съюза, следва да продължат да ползват службите на национално равнище и на равнището на Съюза за справяне с тези случаи, като например мрежата SOLVIT, до които Органът следва да отнася такива случаи. Мрежата SOLVIT също следва да може да се обърне към Органа за разглеждане на случаите, в които проблемът не може да бъде решен поради различия между националните администрации.

(17)  Физическите лица и работодателите, изправени пред трудности при упражняване на правата си в Съюза, следва да продължат да ползват службите на национално равнище и на равнището на Съюза за справяне с тези случаи, като например мрежата SOLVIT, до които Агенцията следва да отнася такива случаи. Мрежата SOLVIT също следва да може да се обърне към Агенцията за разглеждане на случаите, в които проблемът не може да бъде решен поради различия между националните администрации.

_________________

 

60Частичен общ подход на Съвета от 26 октомври 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004, 13645/1/17.

 

61 Дело C-236/88 EU:C:1990:303, точка 17; Дело C-202/97, EU:C:2000:75, точки 57—58; Дело C-178/97, EU:C:2000:169, точки 44—45; Дело C-2/05, EU:C:2006:69, точки 28—29; Дело C-12/14, EU:C:2016:135, точки 39—41; Дело C-359/16, EU:C:2018:63, точки 44—45.

 

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  За да се улесни управлението на корекциите на пазара на труда, Органът улеснява сътрудничеството между съответните заинтересовани страни с цел премахване на нарушенията на функционирането на пазара на труда, засягащи повече от една държава членка, като например преструктурирания или големи проекти, оказващи въздействие върху заетостта в граничните региони.

(18)  За да се улесни управлението на корекциите на пазара на труда, Агенцията улеснява сътрудничеството между заинтересованите страни и съответните органи с цел премахване на нарушенията на функционирането на пазара на труда, засягащи повече от една държава членка, като например преструктурирания или големи проекти, оказващи въздействие върху заетостта в граничните региони.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Държавите членки и Комисията следва да бъдат представени в Управителния съвет с цел ефективен контрол на функциите на Органа. При определянето на състава на Управителния съвет, включително при избора на неговия председател и заместник-председател, следва да се зачитат принципите на балансирано участие на представители на двата пола, опита и квалификациите. С цел ефективното и ефикасно функциониране на Органа Управителният съвет по-конкретно следва да приеме годишна работна програма, да упражнява функциите си във връзка с бюджета на Органа, да приеме финансовите правила, приложими за Органа, да назначи изпълнителен директор и да установи процедури, чрез които изпълнителният директор взема решения, свързани с оперативните задачи на Органа. Представители от държави, различни от държавите — членки на Съюза, които прилагат правилата на Съюза в обхвата на компетенциите на Органа, могат да участват в заседанията на Управителния съвет като наблюдатели.

(21)  Държавите членки и Комисията следва да бъдат представени в Управителния съвет с цел ефективен контрол на функциите на Агенцията. При определянето на състава на Управителния съвет, включително при избора на неговия председател и заместник-председател, следва да се зачитат принципите на балансирано участие на представители на двата пола, опита, квалификациите и справедливото географско разпределение. С цел ефективното и ефикасно функциониране на Агенцията Управителният съвет по-конкретно следва да приеме годишна работна програма, да упражнява функциите си във връзка с бюджета на Агенцията, да приеме финансовите правила, приложими за Агенцията, да назначи изпълнителен директор и да установи процедури, чрез които изпълнителният директор взема решения, свързани с оперативните задачи на Агенцията. Представители от държави, различни от държавите — членки на Съюза, които прилагат правилата на Съюза в обхвата на компетенциите на Агенцията, могат да участват в заседанията на Управителния съвет като наблюдатели.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  С цел да се гарантира неговата пълна автономност и независимост Органът следва да получи независим бюджет с приходи от общия бюджет на Съюза и от всички доброволни финансови вноски от държавите членки и от третите държави, участващи в работата на Органа. В изключителни и надлежно обосновани случаи Органът следва също така да може да получава финансиране под формата на споразумения за делегиране или ad hoc безвъзмездни средства и да събира такси за публикации и за всяка услуга, предоставяна от него.

(24)  С цел да се гарантира неговата пълна автономност и независимост Агенцията следва да получи независим бюджет с приходи от общия бюджет на Съюза и от всички доброволни финансови вноски от държавите членки, участващи в работата на Агенцията. В изключителни и надлежно обосновани случаи Агенцията следва също така да може да получава финансиране под формата на споразумения за делегиране или ad hoc безвъзмездни средства и да събира такси за публикации и за определени услуги, предоставяни от нея по искане на заинтересовани страни.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27a)  Седалището на Агенцията следва да се определи при пълно спазване на Съвместната декларация от 19 юли 2012 г. относно децентрализираните агенции, включително критериите за географски баланс.

Обосновка

Включването на тази разпоредба е важно, за да се осигури правна яснота на процедурата за избор на седалище.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Органът следва да допълва дейностите на Административната комисия за координация на системите за социална сигурност, създадена с Регламент (ЕО) № 883/2004 (наричана по-нататък „Административната комисия“), доколкото той изпълнява регулаторни задачи, свързани с прилагането на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009. Органът следва обаче да поеме оперативните задачи, извършвани понастоящем в рамките на Административната комисия, като например извършването на медиация между държавите членки, като осигурява форум за разглеждането на финансови въпроси, свързани с прилагането на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009, заменя функцията на Одиторския съвет, създаден с тези регламенти, и осигурява форум за разглеждането на въпроси, свързани с електронния обмен на данни и инструментите на ИТ, за да се улесни прилагането на посочените регламенти, като заменя функцията на Техническата комисия за обработка на информация, създадена с посочените регламенти.

заличава се

Обосновка

Всички тези органи са свързани с въпроси, които попадат в обхвата на националната компетентност.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 37 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(37a)  Парламентът следва систематично и при равни условия с Комисията и Съвета да участва при определянето и посочването на сравнителната тежест на критериите за местоположението на Агенцията;

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С настоящия регламент се създава Европейски орган по труда (наричан по-нататък „Органът“).

1.  С настоящия регламент се създава Европейска агенция по труда (наричана по-нататък „Агенцията“).

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Органът оказва съдействие на държавите членки и на Комисията по въпроси, свързани с трансграничната трудова мобилност и координирането на системите за социална сигурност в рамките на Съюза.

2.  Агенцията оказва съдействие на държавите членки и на Комисията по въпроси, свързани с ефективното прилагане, включително принудително, на трудовото право на Съюза в областта на трансграничната трудова мобилност и координирането на системите за социална сигурност в рамките на Съюза.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Целта на Органа е да допринася за осигуряването на справедлива трудова мобилност в рамките на вътрешния пазар. За тази цел Органът:

Целта на Агенцията е да насърчава свободата на движение на работниците и услугите, да наблюдава прилагането на правото на Съюза, за да осигурява достойни условия на труд и да защитава правата на работниците, както и да гарантира, че трудовата мобилност в рамките на вътрешния пазар е в пълно съответствие с относимото право на Съюза. Тя допринася и за противодействие на комплексния проблем с недекларирания труд, като напълно зачита националните компетентности и процедури. За тази цел Агенцията:

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  улеснява достъпа на физическите лица и на работодателите до информация за техните права и задължения, както и до услуги от значение за тях;

a)  предоставя на работниците, на работодателите и на съответните органи относима информация за техните права и задължения, трудовото законодателство и условията на труд във всички държави — членки на ЕС, чрез достъпен интернет портал, наличен на всички официални езици на Съюза, както и предоставя на работниците и работодателите, включително чрез социалните партньори, съответни услуги, свързани с трансграничната трудова мобилност, включително безплатни съвети и консултиране на работници и работодатели;

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  подпомага сътрудничеството между държавите членки при трансграничното прилагане на съответното право на Съюза, включително улеснява съвместните инспекции;

б)  насърчава, улеснява и подпомага сътрудничеството между държавите членки при трансграничното прилагане на съответното право на Съюза, включително улеснява съгласуваните и съвместните инспекции и проверки;

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  действа като медиатор и улеснява намирането на решение в случаи на трансгранични спорове между националните органи или при нарушения на функционирането на пазара на труда.

в)  по споразумение със съответната държава членка действа като медиатор и улеснява намирането на решение в случаи на трансгранични спорове, трансгранични проблеми с правоприлагането или липса на сътрудничество между националните компетентни органи или при нарушения на функционирането на пазара на труда.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Органът е орган на Съюза, който притежава юридическа правосубектност.

1.  Агенцията е орган на Съюза, който притежава юридическа правосубектност.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Във всяка от държавите членки Органът се ползва от най-широката правоспособност, предоставена на юридическите лица съгласно законодателството на съответната държава членка. Той може по-специално да придобива и да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество и да бъде страна по съдебни производства.

заличава се

Изменение    29

Предложение за регламент

Глава 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Задачи на Органа

Задачи на Агенцията

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Задачи на Органа

Задачи на Агенцията

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  улесняване на достъпа на физическите лица и на работодателите до информация за правата и задълженията в случаи с трансграничен аспект, както и достъпа до услуги за трансгранична трудова мобилност в съответствие с членове 6 и 7;

a)  предоставяне на работниците и на работодателите на информация за техните права и задължения в случаи с трансграничен аспект, за трудовото законодателство и условията на труд във всички държави — членки на Съюза, чрез достъпен интернет портал на ЕАТ, наличен на всички официални езици на Съюза, както и предоставяне на услуги за трансгранична трудова мобилност, включително консултантски услуги за работници и работодатели, в съответствие с членове 6 и 7;

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  събиране, обработване и публикуване на съответните статистически данни за проверките и инспекциите, предадени от държавите членки в съответствие с относимото право на Съюза;

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  координиране и подпомагане на съгласуваните и съвместните инспекции в съответствие с членове 9 и 10;

в)  координиране, съдействие и подпомагане на съгласуваните и съвместните инспекции и проверки в съответствие с членове 9 и 10 в сътрудничество със съответните държави членки;

Обосновка

Инспекциите в транспортния сектор често се наричат проверки, вж. например Директива 2006/22/ЕО. Поради това и двата правни термина следва да бъдат посочени в текста.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  медиация при спорове между органите на държавите членки относно прилагането на съответното право на Съюза в съответствие с член 13;

е)  по споразумение със съответната държава членка, медиация и улесняване на намирането на решение при спорове между органите на държавите членки относно прилагането на съответното право на Съюза;

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  улесняване на сътрудничеството между съответните заинтересовани страни при трансгранични нарушения на функционирането на пазара на труда в съответствие с член 14.

заличава се

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  предоставя необходимата информация за правата и задълженията на физическите лица в положение на трансгранична трудова мобилност;

a)  в сътрудничество с държавите членки предоставя необходимата и изчерпателна информация и консултантски услуги за правата и задълженията на работниците и работодателите в положение на трансгранична трудова мобилност чрез достъпен интернет портал, наличен на всички официални езици на Съюза;

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  насърчава възможностите за подкрепа на трудовата мобилност на физическите лица, включително чрез насоки относно достъпа до обучение и езиковото обучение;

б)  насърчава възможностите за подкрепа на трудовата мобилност на физическите лица, включително чрез разработване и предлагане на подходящи обучения и семинари, в т.ч. езиково обучение;

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  предоставя на работодателите необходимата информация за трудовото законодателство и за условията на живот и труд, приложими за работниците в положение на трансгранична трудова мобилност, включително командированите работници;

в)  в сътрудничество с държавите членки предоставя на работниците, работодателите, търсещите работа и социалните партньори необходимата информация за трудовото законодателство и условията на труд, приложими за положения на трансгранична трудова мобилност, свързани със свободното движение на работници и командироването на работници, както и относима информация за трудовото законодателство и условията на труд във всички държави членки. Информацията се предоставя на всички официални езици на Съюза чрез актуален и достъпен интернет портал;

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква e а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа)  въвежда стандартизирани формуляри за държавите членки, с които те да предават информация онлайн и офлайн.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Органът предоставя услуги за физическите лица и работодателите, насочени към улесняване на трудовата мобилност в рамките на ЕС. За тази цел Органът:

1.  Агенцията предоставя безплатни услуги за физическите лица, работодателите и съответните органи, насочени към улесняване на трудовата мобилност в рамките на ЕС, включително консултантски услуги и организиране на обучения. За тази цел Агенцията:

Обосновка

Европейската агенция по труда следва не само да предоставя услуги, но и да консултира работниците и работодателите по въпроси, свързани с трудовата мобилност, и да осигурява съответни обучения.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Органът улеснява сътрудничеството между държавите членки и подкрепя ефективното спазване от тяхна страна на задълженията за сътрудничество, включително във връзка с обмена на информация, определени в правото на Съюза, попадащо в обхвата на компетенциите на Органа.

Агенцията улеснява и задълбочава сътрудничеството между държавите членки и подкрепя ефективното спазване от тяхна страна на задълженията за сътрудничество, включително във връзка с обмена на информация, определени в правото на Съюза, попадащо в обхвата на компетенциите на Агенцията.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  насърчава и споделя най-добри практики;

в)  насърчава и споделя най-добри практики между държавите членки и между съществуващите организации за сътрудничество и надзорните органи на държавите членки;

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  улеснява процедурите за трансгранично налагане на санкции и глоби;

заличава се

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  докладва на Комисията на всяко тримесечие за нерешените искания между държавите членки и ако е необходимо, препраща тези искания за медиация в съответствие с член 13.

заличава се

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Органът насърчава използването на електронни инструменти и процедури за обмен на съобщения между националните органи, включително Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП) и системата за електронен обмен на данни за социалната сигурност (EESSI).

3.  Агенцията насърчава използването на електронни инструменти и процедури за обмен на съобщения между националните органи, включително Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП) и системата за електронен обмен на данни за социалната сигурност (EESSI). С цел да се провери правилното прилагане и спазване на законодателството на Съюза, инспекторите, на които са възложени пътните проверки, имат пряк достъп в реално време чрез общо за всички държави членки електронно приложение както до системата за взаимно свързване на националните регистри на предприятията за автомобилни превози (ERRU), така и до информацията относно декларацията за командироване на водача чрез ИСВП. В този контекст Агенцията популяризира използването на електронното приложение, предоставящо пряк достъп в реално време до ERRU и до ИСВП по време на пътните проверки.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Органът насърчава използването на новаторски подходи към ефективното и ефикасно трансгранично сътрудничество и проучва възможностите за използване на механизми за електронен обмен между държавите членки, за да се улесни разкриването на измами, като изготвя за Комисията доклади с цел доразвиване на тези механизми за електронен обмен.

4.  Агенцията насърчава използването на цифрови инструменти и новаторски подходи към ефективното и ефикасно трансгранично сътрудничество и играе централна роля при разработването на механизми за електронен обмен между държавите членки, за да се улесни разкриването на измами, по-специално чрез използването на електронно приложение, което предоставя пряк достъп в реално време до ERRU, EESSI и ИСВП по време на пътните проверки, чрез което националните органи да могат да имат достъп до съответните данни в реално време. Тя предоставя за Комисията доклади с цел доразвиване на тези механизми за електронен обмен.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Координиране на съгласуваните и съвместните инспекции

Съгласувани и съвместни инспекции

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  По искане на една или няколко държави членки Органът координира съгласуваните или съвместните инспекции в области, попадащи в обхвата на компетенциите на Органа. Искането може да бъде подадено от една или от няколко държави членки. Органът може също да предложи на органите на съответните държави членки да извършат съгласувана или съвместна инспекция.

1.  По искане на една или няколко държави членки Агенцията координира със съгласието на съответните държави членки съгласуваните или съвместните инспекции между държавите членки в области, попадащи в обхвата на компетенциите на Агенцията. Искането може да бъде подадено от една или от няколко държави членки.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато орган на държава членка реши да не участва или да не извърши съгласуваната или съвместната инспекция по параграф 1, той предварително надлежно уведомява писмено Органа за основанията за своето решение. В тези случаи Органът уведомява другите съответни национални органи.

2.  Участието на националния орган на държава членка в съгласуваната или съвместната инспекция е доброволно. Ако органът на държава членка реши да не участва или да не извърши съгласуваната или съвместната инспекция по параграф 1, той предварително уведомява писмено Агенцията за основанията за своето решение. В тези случаи Агенцията уведомява другите съответни национални органи.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Условията за извършване на съвместна инспекция се посочват в споразумение за организиране на съвместна инспекция (наричано по-нататък „споразумението за съвместна инспекция“) между участващите държави членки и Органа. Споразумението за съвместна инспекция може да съдържа разпоредби, които позволяват съвместните инспекции, след като бъдат одобрени и планирани, да се извършват с краткосрочно предизвестие. Органът изготвя образец на споразумение.

1.  Условията за извършване на съвместна инспекция се посочват в споразумение за организиране на съгласувана или съвместна инспекция (наричано по-нататък „споразумението за съвместна инспекция“) между участващите държави членки и Агенцията. Споразумението за съвместна инспекция може да съдържа разпоредби, които позволяват съвместните инспекции, след като бъдат одобрени и планирани, да се извършват с краткосрочно предизвестие. Агенцията изготвя образец на споразумение.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Органът предоставя на държавите членки, извършващи съгласувани или съвместни инспекции, логистична и техническа подкрепа, която може да включва услуги за писмен и устен превод.

3.  Агенцията предоставя на държавите членки, извършващи съгласувани или съвместни инспекции, логистична и техническа подкрепа, която може да включва услуги за писмен и устен превод

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Информацията за съгласуваните и съвместните инспекции се включва в тримесечни доклади, които се представят на Управителния съвет. В годишния отчет за дейността на Органа се включва годишен доклад за подпомогнатите от Органа инспекции.

6.  Информацията за съгласуваните и съвместните инспекции се включва в тримесечни доклади, които се представят на Управителния съвет. Тези доклади се оповестяват публично и съдържат информация за случаи, при които органът на държава членка не участва в съгласуваната или съвместната инспекция, посочена в параграф 1, или не я извършва. В годишния отчет за дейността на Агенцията се включва годишен доклад за подпомогнатите от Агенцията инспекции.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Ако в хода на съгласувани или съвместни инспекции или на някоя от своите дейности Органът узнае за предполагаеми нередности при прилагането на правото на Съюза, включително извън обхвата на неговите компетенции, той докладва за тези предполагаеми нередности на Комисията и на органите в съответната държава членка, когато това е целесъобразно.

7.  Ако в хода на съгласувани или съвместни инспекции или на някоя от своите дейности Агенцията узнае за предполагаеми нередности при прилагането на правото на Съюза в обхвата на своите компетенции, тя докладва за тези предполагаеми нередности на Комисията и на органите в съответната държава членка. Тя може да докладва за тези предполагаеми нередности на Комисията само като едновременно представи оценка и становище от съответната държава членка.

Обосновка

Трябва да се гарантира, че държавата членка има правото и възможността да даде своето становище с обяснение по доклада за предполагаемите нередности, като докладът на Агенцията може да бъде изпратен на Комисията едва след тази оценка от страна на съответната държава членка.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Органът оценява рисковете и извършва анализи по отношение на трансграничните трудови потоци, като например дисбалансите на пазара на труда, специфичните за сектора заплахи и повтарящите се проблеми, с които се сблъскват физическите лица и работодателите във връзка с трансграничната мобилност. За тази цел Органът гарантира допълване с други агенции или служби на Съюза и ползва техните експертни знания и опит, включително в областта на прогнозирането на уменията и здравословните и безопасни условия на труд. По искане на Комисията Органът може да извършва целенасочени задълбочени анализи и проучвания с цел изследване на специфични проблеми, свързани с трудовата мобилност.

1.  Агенцията, в сътрудничество с държавите членки и социалните партньори, оценява рисковете и извършва анализи по отношение на трансграничните трудови потоци, като например пречките пред трудовата мобилност та работници, дискриминационните разпоредби в националните закони и повтарящите се проблеми, с които се сблъскват физическите лица и работодателите във връзка с трансграничната мобилност. За тази цел Агенцията използва всички налични статистически данни, гарантира допълване с други агенции или служби на Съюза и ползва техните експертни знания и опит, включително в областта на прогнозирането на уменията и здравословните и безопасни условия на труд. По искане на Комисията Агенцията може да извършва целенасочени задълбочени анализи и проучвания с цел изследване на специфични проблеми, свързани с трудовата мобилност.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Органът организира партньорски проверки между националните органи и служби с цел:

2.  По искане на съответната държава членка Агенцията организира партньорски проверки между националните органи и служби с цел:

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  подобряване на познаването и взаимното разбиране на различните системи и практики, както и оценяване на ефективността на различните мерки на политиката, включително превантивните и възпиращите мерки.

в)  подобряване на познаването и взаимното разбиране на различните системи и практики, включително размяната на информация за реда и условията на транспониране на правни актове на Съюза, както и оценяване на ефективността на различните мерки на политиката, включително превантивните и възпиращите мерки.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Органът редовно докладва за констатациите си на Комисията, както и пряко на съответните държави членки, като очертава възможните мерки за отстраняване на установените слабости.

3.  Агенцията редовно докладва за констатациите си на Комисията, както и пряко на съответните държави членки, като очертава възможните мерки за отстраняване на установените слабости.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Органът събира статистически данни, събрани и предоставени от държавите членки в областите на правото на Съюза, които попадат в обхвата на компетенциите на Органа. По този начин Органът се стреми да рационализира съществуващите дейности за събиране на данни в тези области. Когато е уместно, се прилага член 16. Органът поддържа връзка с Комисията (Евростат) и споделя резултатите от дейностите си за събиране на данни, когато това е целесъобразно.

4.  Агенцията събира статистически данни, събрани и доброволно предоставени от държавите членки в областите на правото на Съюза, които попадат в обхвата на нейните компетенции. По този начин тя се стреми да рационализира съществуващите дейности за събиране на данни в тези области. Когато е уместно, се прилага член 16. Агенцията поддържа връзка с Комисията (Евростат) и споделя резултатите от дейностите си за събиране на данни, когато това е целесъобразно.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  изготвяне на общи насоки, предназначени за държавите членки, включително насоки за инспекциите в случаите с трансгранично измерение, както и споделени определения и общи концепции, опиращи се на съответната дейност, осъществявана на равнището на Съюза;

a)  изготвяне на предложения за незадължителни насоки, предназначени за държавите членки, включително насоки за инспекциите в случаите с трансгранично измерение, както и споделени определения и общи концепции, опиращи се на съответната дейност, осъществявана на равнището на Съюза;

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  насърчаване и подкрепа на взаимопомощта под формата както на партньорски, така и на групови дейности, както и схемите за обмен и командироване на служители между националните органи;

б)  насърчаване и подкрепа на взаимопомощта под формата както на партньорски, така и на групови дейности, както и схемите за обмен и командироване на служители между държавите членки;

Обосновка

Трябва да се поясни, че Агенцията следва да улеснява сътрудничеството между държавите членки, а не между националните органи в рамките на една държава членка, което следва да остане от компетентността на държавите членки.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 12 — параграф 1 — буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  насърчаване и подкрепа на редовните партньорски проверки на всички съответни компетентни правоприлагащи органи, като се осигурява подходяща ротация както на проверяващите, така и на проверяваните компетентни правоприлагащи органи.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  насърчаване на обмена и разпространението на опит и добри практики, включително примери за сътрудничество между съответните национални органи;

в)  насърчаване на обмена и разпространението на опит и добри практики, включително примери за сътрудничество между съответните държави членки и съществуващите организации за сътрудничество ;

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  разработване на съвместни цифрови инструменти с цел засилване на сътрудничеството между националните органи.

Обосновка

От Европейския орган по труда се очаква да допринесе за разработването на оперативно съвместими съвместни цифрови инструменти, които да стимулират сътрудничеството между държавите членки (вж. предложеното изменение на съображение 16).

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 13

заличава се

Медиация между държавите членки

 

1. Органът може да изпълнява ролята на медиатор при спорове между държавите членки във връзка с прилагането или тълкуването на правото на Съюза в областите, попадащи в приложното поле на настоящия регламент.

 

2. По искане на някоя от държавите членки, засегнати от спор, Органът започва процедура по медиация пред своя Съвет за медиация, създаден за тази цел в съответствие с член 17, параграф 2. Органът може също да започне процедура по медиация пред Съвета за медиация по собствена инициатива, включително въз основа на сезиране от SOLVIT, при условие че всички държави членки, засегнати от посочения спор, дадат своето съгласие.

 

3. Когато представят случай за медиация пред Органа, държавите членки гарантират, че всички лични данни, свързани с този случай, са представени анонимно и че Органът няма да обработва личните данни на физическите лица, засегнати от случая, в нито един момент по време на процедурата по медиация.

 

4. Случаите, за които съществуват висящи съдебни производства на национално равнище или на равнището на Съюза, не могат да бъдат предмет на медиация от страна на Органа.

 

5. В срок от три месеца след като Органът приключи медиацията, съответните държави членки докладват на Органа за последващите мерки, които са предприели, или — когато не предприемат последващи мерки — за причините, поради които не са го направили.

 

6. Всяко тримесечие Органът докладва на Комисията за резултатите от случаите, разглеждани по процедурата за медиация, по които работи.

 

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Органът договаря реда и условията за сътрудничество с други децентрализирани агенции на Съюза по целесъобразност.

Агенцията договаря реда и условията за сътрудничество с други децентрализирани агенции на Съюза по целесъобразност.

Изменение    66

Предложение за регламент

Глава 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Организация на Органа

Организация на Агенцията

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Административната и управленска структура на Органа се състои от:

1.  Административната и управленска структура на Агенцията се състои от:

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Органът може да създава работни групи или експертни комисии с представители на държавите членки и/или на Комисията или с външни експерти, като следва процедурите за подбор, за изпълнението на специфичните си задачи или за специфични области на политиката, включително Съвет за медиация, за да изпълнява задачите си в съответствие с член 13 от настоящия регламент, както и специална група за разглеждането на финансовите въпроси, свързани с прилагането на регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009, както е посочено в член 8, параграф 2 от настоящия регламент.

Агенцията може да създава работни групи или експертни комисии с представители на всички държави членки, които желаят да участват, и/или на Комисията или с външни експерти, като следва процедурите за подбор, за изпълнението на специфичните си задачи или за специфични области на политиката. Правилникът за дейността на такива работни групи и комисии се изготвя от Агенцията след консултация с Комисията. По въпросите, свързани с координирането на социалната сигурност, се провеждат консултации и с Административната комисия за координация на системите за социална сигурност.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Управителният съвет избира председател и заместник-председател измежду своите членове с право на глас и се стреми към постигане на баланс между половете. Председателят и заместник-председателят се избират с мнозинство от две трети от членовете на Управителния съвет с право на глас.

Управителният съвет избира председател и заместник-председател измежду своите членове с право на глас и се стреми към постигане на географски баланс и баланс между половете. Председателят и заместник-председателят се избират с мнозинство от две трети от членовете на Управителния съвет с право на глас.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Изпълнителният директор решава дали е необходимо един или повече служители да бъдат разположени в една или повече държави членки. Преди да реши да създаде местно представителство, изпълнителният директор получава предварителното съгласие на Комисията, на Управителния съвет и на съответната държава членка (съответните държави членки). В решението се уточнява обхватът на дейностите, които ще се изпълняват в местното представителство, като това се прави по начин, чрез който се избягват ненужните разходи и дублирането на административни функции на Органа. Може да е необходимо да бъде сключено споразумение за седалището със съответната държава членка (съответните държави членки).

заличава се

Обосновка

Понастоящем от текста не е ясно каква е целта и кога ще е необходимо един или повече служители да бъдат разположени в една или повече държави членки. Има много въпросителни: какви дейности ще извършват служителите в тези държави членки, дали това ще е временно или постоянно и т.н. Съществува възможно дублиране с ролята на националните служители за връзка.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Групата на заинтересованите страни се състои от шестима представители на социалните партньори на равнището на Съюза, които представляват в еднаква степен профсъюзите и организациите на работодателите, и от двама представители на Комисията.

4.  Групата на заинтересованите страни се състои от шестима представители на социалните партньори на равнището на Съюза, които представляват в еднаква степен профсъюзите и организациите на работодателите, и от двама представители на Комисията. На заседанията на групата на заинтересованите страни членовете могат да бъдат придружавани от експерти.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 46

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Обосновка

Не са необходими и възможни изменения.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 47

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Обосновка

Не са необходими и възможни изменения.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на Европейски орган по заетостта

Позовавания

COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

16.4.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Michael Detjen

18.6.2018

Разглеждане в комисия

6.9.2018

8.10.2018

 

 

Дата на приемане

9.10.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

17

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Kosma Złotowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jill Evans, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura, Henna Virkkunen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Nicola Danti, Angel Dzhambazki, John Howarth

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

25

+

ALDE

ECR

EFDD

PPE

 

S&D

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Kosma Złotowski

Daniela Aiuto

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

John Howarth, Claudia Țapardel

17

-

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

S&D

 

VERTS/ALE

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Peter van Dalen

Jill Seymour

Georg Mayer

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Nicola Danti, Michael Detjen, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Michael Cramer, Jill Evans, Keith Taylor

2

0

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini,

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси (6.11.2018)

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда

(COM(2018)0131 – C8‑0118/2018 – 2018/0064(COD))

Докладчик по становище: Ангел Джамбазки

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Дял І

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на Европейски орган по труда

за създаване на Европейски орган по труда и социалната сигурност

(текст от значение за ЕИП и за Швейцария)

(текст от значение за ЕИП и за Швейцария)

Изменение    2

Предложение за регламент

Позоваване 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

като взеха предвид Европейския стълб на социалните права,

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Свободното движение на работници, свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги са основни принципи на вътрешния пазар в Съюза, залегнали в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

(1)  Защитата на социалните и трудовите права, свободното движение на работници, свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги са основни принципи на вътрешния пазар в Съюза, залегнали в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и в Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  В съответствие с член 3 от ДЕС Съюзът трябва да работи за силно конкурентна социална пазарна икономика, която има за цел пълна заетост и социален прогрес, и да насърчава социалната справедливост и закрила. В съответствие с член 9 от ДФЕС, при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът взема предвид изискванията, свързани, наред с другото, с насърчаването на висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу социалното изключване, както и с насърчаването на високо равнище на образование, обучение и опазване на човешкото здраве.

(2)  В съответствие с член 3 от ДЕС Съюзът трябва да работи за силно конкурентна социална пазарна икономика, която има за цел пълна заетост и социален прогрес, да насърчава социалната справедливост и закрила, да води борба със социалното изключване и дискриминацията и да насърчава социалната справедливост и закрила, равенството между жените и мъжете, солидарността между поколенията и защитата на правата на детето, както и да насърчава икономическото, социалното и териториалното сближаване и солидарността между държавите членки. В съответствие с член 9 от ДФЕС, при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът взема предвид изискванията, свързани, наред с другото, с насърчаването на висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу социалното изключване, както и с насърчаването на високо равнище на образование, обучение и опазване на човешкото здраве.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  В Европейския стълб на социалните права се изтъква, че всеки има право на навременна и съобразена с нуждите помощ за подобряване на перспективите за заетост или за самостоятелна заетост; подчертава се, че всеки има право да прехвърля права на социална закрила и обучение по време на преходите в професионалния си живот; подчертава се, че младите хора имат право на продължаващо образование, чиракуване, стаж или добро предложение за работа; подчертава се, че безработните лица имат право на персонализирана, непрекъсната и последователна подкрепа.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Следва да бъде създаден Европейски орган по труда („Органът“), за да се спомогне за укрепването на справедливостта и доверието в единния пазар. За тази цел Органът следва да подпомага държавите членки и Комисията при подобряването на достъпа до информация за физическите лица и работодателите относно техните права и задължения в положение на трансгранична трудова мобилност, както и достъпът до съответните услуги; да подпомага спазването от страна на държавите членки и сътрудничеството между тях с цел гарантиране на ефективното прилагане на правото на Съюза в тези области, както и да осигурява медиацията и да улеснява намирането на решение при трансгранични спорове или нарушения на функционирането на на пазара на труда.

(5)  Предвид обаче наличието на множество предизвикателства във връзка с ефективното прилагане на правилата на Съюза в областта на трансграничната трудова мобилност и координирането на социалната сигурност, както и на загрижеността във връзка с подобряването на сътрудничеството на равнището на Съюза в тези сектори, следва да бъде създаден Европейски орган по труда и социалната сигурност („Органът“), за да се спомогне за укрепването на доверието в единния пазар и да се засили мобилността, по-конкретно трудовата мобилност и трансграничното предоставяне на услуги; Органът следва да подпомага държавите членки и Комисията при подобряването на достъпа до информация за физическите лица и работодателите относно техните права и задължения в положение на трансгранична трудова мобилност и трансгранично предоставяне на услуги, както и на достъпа до съответните услуги; да подпомага спазването от страна на държавите членки и сътрудничеството между тях с цел гарантиране на ефективното и ефикасното прилагане и изпълнение на правото на Съюза в тези области, да подпомага борбата с безработицата, както и да осигурява медиацията и да улеснява намирането на решение при трансгранични спорове или нарушения на функционирането на пазара на труда.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Органът следва да изпълнява своите дейности в областта на трудовата мобилност и координацията на системите за социална сигурност, включително свободното движение на работници, командироването на работници и силно мобилните услуги. Той следва също така да засили сътрудничеството между държавите членки в борбата с недекларирания труд. В случаите, когато в хода на своята дейност Органът узнае за предполагаеми нередности, включително в области на правото на Съюза, попадащи извън обхвата на неговите компетенции, като например нарушения на условията на труд, правилата за здраве и безопасност или наемането на работа на незаконно пребиваващи граждани на трета държава, той следва да бъде в състояние да ги докладва и да си сътрудничи по тези въпроси с Комисията, компетентните органи на Съюза и национални органи, когато е целесъобразно.

(6)  За да се гарантира ефикасното функциониране на Органа, е необходимо неговата цел, наред със задачите и отговорностите му, да бъдат ясно определени, така че да се гарантира допълване на задачите му с тези на съществуващите субекти. Органът следва да изпълнява своите дейности в областта на трудовата мобилност и координацията на системите за социална сигурност, включително свободното движение на работници, командироването на работници и трансграничното предоставяне на услуги като тези в транспортния сектор. Той следва също така да засили сътрудничеството между държавите членки в борбата с недекларирания труд. В случаите, когато в хода на своята дейност Органът узнае за предполагаеми нередности, включително в области на правото на Съюза, попадащи извън обхвата на неговите правомощия, като например нарушения на условията на труд, правилата за здраве и безопасност, недеклариран труд и ограничения по отношение на права и обезщетения или наемането на работа на незаконно пребиваващи граждани на трета държава, той следва да ги докладва ефикасно и без ненужно забавяне и да си сътрудничи по тези въпроси с Комисията, компетентните органи на Съюза и национални органи

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Органът следва да допринесе за улесняването на свободното движение на работници, уредено с Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета39, Директива 2014/54/ЕС на Европейския парламент и на Съвета40 и Регламент (ЕС) 2016/589 на Европейския парламент и на Съвета41. По този начин следва да се улесни командироването на работници, уредено с Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и Съвета42 и Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и Съвета42, включително чрез подкрепа за прилагането на тези разпоредби, които се изпълняват чрез общоприложими колективни трудови договори в съответствие с практиките на държавите членки. Органът следва да способства също така за координацията на системите за социална сигурност, уредена с Регламент (ЕС) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета44, Регламент № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета45 и Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета46, както и Регламент (ЕО) № 1408/71 на Съвета47 и Регламент (ЕО) № 574/72 на Съвета48.

(7)  Органът следва да допринесе за борбата със социалния дъмпинг и за улесняването на свободното движение на работници, уредено с Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета39, Директива 2014/54/ЕС на Европейския парламент и на Съвета40 и Регламент (ЕС) 2016/589 на Европейския парламент и на Съвета41. По този начин следва да се улесни командироването на работници, уредено с Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и Съвета42 и Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и Съвета42, включително чрез подкрепа за прилагането на тези разпоредби, които се изпълняват чрез общоприложими колективни трудови договори в съответствие с практиките на държавите членки. Органът следва да способства също така за координацията на системите за социална сигурност, уредена с Регламент (ЕС) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета44, Регламент № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета45 и Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета46, както и Регламент (ЕО) № 1408/71 на Съвета47 и Регламент (ЕО) № 574/72 на Съвета48.

_________________

_________________

39 Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно свободното движение на работници в Съюза (ОВ L 141, 27.5.2011 г., стр. 1).

39 Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно свободното движение на работници в Съюза (ОВ L 141, 27.5.2011 г., стр. 1).

40 Директива 2014/54/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно мерки за улесняване на упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на свободното движение на работници (ОВ L 128, 30.4.2014 г., стр. 8).

40 Директива 2014/54/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно мерки за улесняване на упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на свободното движение на работници (ОВ L 128, 30.4.2014 г., стр. 8).

41 Регламент (ЕС) 2016/589 на Европейския парламент и на Съвета от 13 април 2016 г. относно европейска мрежа на службите по заетостта (EURES), достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда и за изменение на регламенти (EС) № 492/2011 и (EС) № 1296/2013 (ОВ L 107, 22.4.2016 г., стр. 1).

41 Регламент (ЕС) 2016/589 на Европейския парламент и на Съвета от 13 април 2016 г. относно европейска мрежа на службите по заетостта (EURES), достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда и за изменение на регламенти (EС) № 492/2011 и (EС) № 1296/2013 (ОВ L 107, 22.4.2016 г., стр. 1).

42 Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).

42 Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).

43 Директива 2014/67/ЕС на Европейският парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) (ОВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 11).

43 Директива 2014/67/ЕС на Европейският парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) (ОВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 11).

44 Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност (ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1, поправка: ОВ L 200, 7.6.2004 г, стр. 1).

44 Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност (ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1, поправка: ОВ L 200, 7.6.2004 г, стр. 1).

45 Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (ОВ L 284, 30.10.2009 г., стр. 1).

45 Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (ОВ L 284, 30.10.2009 г., стр. 1).

46 Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за разширяване обхвата на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент (ЕО) № 987/2009 по отношение на гражданите на трети държави, които все още не са обхванати от тези регламенти единствено на основание тяхното гражданство (ОВ L 344, 29.12.2010 г., стр. 1).

46 Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за разширяване обхвата на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент (ЕО) № 987/2009 по отношение на гражданите на трети държави, които все още не са обхванати от тези регламенти единствено на основание тяхното гражданство (ОВ L 344, 29.12.2010 г., стр. 1).

47 Регламент (ЕО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 г. за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността (ОВ L 149, 5.7.1971 г., стр. 2). 2).

47 Регламент (ЕО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 г. за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността (ОВ L 149, 5.7.1971 г., стр. 2). 2).

48 Регламент (ЕО) № 574/72 на Съвета от 21 март 1972 г. относно определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица и техните семейства, които се движат в рамките на Общността (ОВ L 74, 27.3.1972 г., стр. 1).

48 Регламент (ЕО) № 574/72 на Съвета от 21 март 1972 г. относно определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица и техните семейства, които се движат в рамките на Общността (ОВ L 74, 27.3.1972 г., стр. 1).

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  Във връзка с това Органът следва по-специално да допринесе за по-доброто изпълнение и за повишената ефективност на законодателството на Съюза, свързано с транспортния сектор. Дружества, осъществяващи дейност в транспортния сектор, следва да могат да поискат и получат цялата информация относно техните права и задължения. Освен това засиленото сътрудничество между държавите членки в рамките на тази област ще доведе до по-голяма правна сигурност и следователно ще насърчи трудовата мобилност в Европа.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  От създаването на органа следва да не произтичат нови права и задължения за физическите лица и работодателите, включително икономическите оператори или организациите с нестопанска цел, тъй като действията на Органа следва да ги обхващат в степента, в която те са обхванати от правото на Съюза в рамките на приложното поле на настоящия регламент.

(10)  От създаването на Органа следва да не произтичат нови права и задължения за физическите лица и работодателите, по-специално за МСП, включително за икономическите оператори или организациите с нестопанска цел, тъй като действията на Органа следва да ги обхващат в степента, в която те са обхванати от правото на Съюза в рамките на приложното поле на настоящия регламент. Правата на работниците обаче следва да бъдат значително подобрени.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Органът следва да насърчава възможностите за физическите лица и работодателите да бъдат мобилни или да предоставят услуги и да наемат навсякъде в Съюза, за да се гарантира, че те могат да се възползват от справедлив и ефективен вътрешен пазар. Това включва подкрепа за трансграничната мобилност на гражданите чрез улесняване на достъпа до услуги за трансгранична мобилност, като например трансграничното намиране на съответствия между работни места, стажове и професионални практики и чрез насърчаване на схеми за мобилност, като например „Твоята първа работа с EURES“ или „ErasmusPRO“. Органът следва също така да допринесе за подобряване на прозрачността на информацията, включително относно правата и задълженията, произтичащи от правото на Съюза, и за достъпа до услуги за физическите лица и работодателите, в сътрудничество с други информационни услуги като „Вашата Европа — Съвети“ и като се използва в пълна степен порталът „Вашата Европа“, който ще съставлява основата на бъдещия единен цифров портал, и се гарантира съгласуваност с него53.

(11)  Органът следва да насърчава възможностите за физическите лица и работодателите да бъдат мобилни или да предоставят услуги и да наемат навсякъде в Съюза, за да се гарантира, че те могат да се възползват от социално справедлив и ефективен вътрешен пазар, по-специално като осигурява начини на достъп за хората с увреждания или със специални потребности. Това включва подкрепа за трансграничната мобилност на гражданите чрез улесняване на достъпа до услуги за трансгранична мобилност, като например трансграничното намиране на съответствия между работни места, стажове, практикантски програми и професионални практики, чрез използване на рамката „Европас“ и също така чрез насърчаване на схеми за мобилност, като например „Твоята първа работа с EURES“ или „ErasmusPRO“, както и чрез улесняване на достъпа до всички други съответни услуги в държавата членка по постоянно или временно пребиваване, като например здравно обслужване. Органът следва също така да допринесе за подобряване на прозрачността на информацията, включително относно правата и задълженията, произтичащи от правото на Съюза, и за достъпа до услуги за физическите лица и работодателите, в сътрудничество с други информационни услуги като „Вашата Европа — Съвети“ и като се използва в пълна степен порталът „Вашата Европа“, който ще съставлява основата на бъдещия единен цифров портал, и се гарантира съгласуваност с него53.

_________________

_________________

53 Регламент [единен цифров портал — COM(2017) 256]

53 Регламент [единен цифров портал — COM(2017) 256]

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  За тези цели Органът следва да сътрудничи с други съответни инициативи и мрежи на Съюза, по-специално Eвропейската мрежа на публичните служби по заетостта (ПСЗ)54, Европейската мрежа за предприятията55, граничното координационно звено56 и мрежата SOLVIT57, както и със съответните национални служби, като например органите за насърчаване на равното третиране и за подкрепа на работниците на Съюза и членовете на техните семейства, създадени от държавите членки съгласно Директива 2014/54/ЕС, и националните точки за контакт, определени съгласно Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 58 да предоставят информация за здравното обслужване. Органът следва също така да проучи синергиите с предложената европейска електронна карта за услуги59, особено що се отнася до случаите, в които държавите членки са избрали да подадат декларации за командировани работници чрез платформата за електронна карта. Органът следва да замени Комисията в управлението на Мрежата на европейските служби по заетостта („EURES“), Европейското бюро за координация, създадено съгласно Регламент (ЕС) 2016/589, включително определянето на нуждите на потребителите и бизнес изискванията за ефективността на портала EURES и на свързаните с него ИТ услуги, с изключение на услугите в областта на информационните технологии, както и експлоатацията и разработването на ИТ инфраструктура, които ще продължат да се осигуряват от Комисията.

(12)  За тези цели Органът следва да сътрудничи с други съответни инициативи и мрежи на Съюза, по-специално Eвропейската мрежа на публичните служби по заетостта (ПСЗ)54, Европейската мрежа за предприятията55, граничното координационно звено56 и мрежата SOLVIT57, както и със съответните национални служби, като например органите за насърчаване на равното третиране и за подкрепа на работниците на Съюза и членовете на техните семейства, създадени от държавите членки съгласно Директива 2014/54/ЕС, и националните точки за контакт, определени съгласно Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 58 да предоставят информация за здравното обслужване.

_________________

_________________

54 Решение № 573/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ), (ОВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 32).

54 Решение № 573/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ), (ОВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 32).

55 Европейска мрежа за предприятията, https://een.ec.europa.eu/

55 Европейска мрежа за предприятията, https://een.ec.europa.eu/

56 Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент — Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС (COM(2017)534).

56 Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент — Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС (COM(2017)534).

57 Препоръка на Комисията от 17 септември 2013 г. относно принципите, приложими за SOLVIT (ОВ L 249, 19.9.2013 г., стр. 10).

57 Препоръка на Комисията от 17 септември 2013 г. относно принципите, приложими за SOLVIT (ОВ L 249, 19.9.2013 г., стр. 10).

58 Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване (ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 45).

58 Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване (ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 45).

59 COM(2016) 824 final и COM(2016) 823 final.

 

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  С оглед на справедливото, опростено и ефективно прилагане на правото на Съюза Органът следва да подкрепя сътрудничеството и навременния обмен на информация между държавите членки. Работещите в рамките на Органа национални служители за връзка, заедно с другите служители, следва да способстват за спазването от страна на държавите членки на задълженията за сътрудничество, да ускоряват обмена между тях чрез процедури за намаляване на закъсненията, както и да установяват връзка с други национални звена за връзка, органи и точки за контакт, създадени съгласно правото на Съюза. Органът следва да насърчава използването на новаторски подходи за ефективното и ефикасно трансгранично сътрудничество, включително инструменти за електронен обмен на данни като системата за електронен обмен на данни за социалната сигурност (EESSI) и Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), и да допринася за цифровизирането на процедурите и усъвършенстването на инструментите на ИТ, използвани за обмен на съобщения между националните органи.

(13)  С оглед на справедливото, опростено и ефективно прилагане на правото на Съюза Органът следва да подобри сътрудничеството и навременния обмен на информация между държавите членки. Работещите в рамките на Органа национални служители за връзка, заедно с другите служители, следва да способстват за спазването от страна на държавите членки на задълженията за сътрудничество, да ускоряват обмена между тях чрез процедури за намаляване на закъсненията, както и да установяват връзка с други национални звена за връзка, органи и точки за контакт, създадени съгласно правото на Съюза. Органът следва да насърчава по-конкретно използването на новаторски подходи за ефективното и ефикасно трансгранично сътрудничество, включително инструменти за електронен обмен на данни като системата за електронен обмен на данни за социалната сигурност (EESSI) и Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), и да допринася за цифровизирането на процедурите и усъвършенстването на инструментите на ИТ, използвани за обмен на съобщения между националните органи.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  С цел увеличаване на капацитета на държавите членки за борба с нередностите с трансгранично измерение във връзка с правото на Съюза в рамките на приложното си поле Органът следва да подпомага националните органи при извършване на съгласувани и съвместни инспекции, включително чрез улесняване на осъществяването на инспекциите в съответствие с член 10 от Директива 2014/67/ЕС. Това следва да се извършва или по искане на държавите членки, или по предложение на Органа с тяхно съгласие. Органът следва да предоставя стратегическа, логистична и техническа подкрепа на държавите членки, които участват в съгласувани или съвместни инспекции, при пълно зачитане на изискванията за поверителност. Инспекциите следва да се извършва със съгласието на съответните държави членки и изцяло в рамките на тяхната национална правна уредба, а държавите членки следва да предприемат последващи действия във връзка с резултатите от съгласуваните и съвместните инспекции в съответствие с националното си право.

(14)  С цел увеличаване на капацитета на държавите членки, подобряване на закрилата на социалните и трудовите права на лицата, упражняващи своето право на свободно движение, и с цел борба с нередностите с трансгранично измерение във връзка с правото на Съюза в рамките на приложното си поле Органът следва да подпомага националните органи и социалните партньори при извършване на национални, съгласувани и съвместни инспекции, включително чрез улесняване на осъществяването на инспекциите в съответствие с член 10 от Директива 2014/67/ЕС. Това следва да се извършва по искане на една или повече държави членки и с тяхно съгласие. Органът следва да предоставя стратегическа, логистична и техническа подкрепа на държавите членки, които участват в съгласувани или съвместни инспекции, при пълно зачитане на изискванията за поверителност и защита на данните. Инспекциите се извършват със съгласието на съответната държава членка и изцяло в рамките на националната правна уредба на държавата членка, на чиято територия се провеждат, която следва да предприема последващи действия във връзка с резултатите от съгласуваните и съвместните инспекции в съответствие с националното си право.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  За да бъдат проследявани новите тенденции, предизвикателства и пропуски в областта на трудовата мобилност и координацията на социалната сигурност, Органът следва да разработи аналитичен капацитет и капацитет за оценка на риска. Това следва да включва извършването на анализи и проучвания на пазара на труда, както и партньорски проверки. Органът следва да наблюдава потенциалните дисбаланси по отношение на уменията и трудовите потоци, включително евентуалното им въздействие върху териториалното сближаване. Органът следва също така да съдейства при оценката на риска, посочена в член 10 от Директива 2014/67/ЕС. Органът следва да гарантира високо равнище на синергия и допълване с други агенции, услуги и мрежи на Съюза. Това следва да включва информация от SOLVIT и подобни служби относно повтарящи се проблеми, с които се сблъскват физическите лица и предприятията при упражняването на своите права областите от компетенцията на Органа. Органът следва също така да улеснява и рационализира предвиденото в съответното право на Съюза събиране на данни, които попадат в обхвата на компетенциите на Органа. Това не води до нови изисквания за докладване от страна на държавите членки.

(15)  За да бъдат проследявани новите тенденции, предизвикателства или пропуски, недостатъци и несъответствия в областта на трудовата мобилност и координацията на социалната сигурност, както и в други свързани области, Органът следва да разработи аналитичен капацитет и капацитет за оценка на риска. Това следва да включва извършването на анализи и проучвания на пазара на труда, както и партньорски проверки. Органът следва да наблюдава потенциалните дисбаланси по отношение на уменията и трудовите потоци, включително евентуалното им въздействие върху териториалното сближаване. Органът следва също така да съдейства при оценката на риска, посочена в член 10 от Директива 2014/67/ЕС. Органът следва да гарантира високо равнище на синергия и допълване с други агенции, услуги и мрежи на Съюза. Това следва да включва информация от SOLVIT и подобни служби относно повтарящи се проблеми, с които се сблъскват физическите лица и предприятията при упражняването на своите права областите от компетентността на Органа. Органът следва също така да улеснява и рационализира предвиденото в съответното право на Съюза събиране на данни, които попадат в обхвата на компетентността на Органа. Това не води до нови изисквания за докладване от страна на държавите членки.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Органът следва да предостави платформа за решаване на спорове между държавите членки във връзка с прилагането на правото на Съюза, което попада в обхвата на неговите компетенции . Тази платформа следва да се основава на диалога и помирителните механизми, които съществуват понастоящем в областта на координацията на системите за социална сигурност, които се ценят от държавите членки60 и чието значение е признато от Съда61. Държавите членки следва да могат да насочват към Органа случаи за медиация в съответствие със стандартните за тази цел процедури. Органът следва да се занимава само със спорове между държави членки, докато физическите лица и работодателите, изправени пред трудности при упражняване на правата си в Съюза, следва да продължат да ползват службите на национално равнище и на равнището на Съюза за справяне с тези случаи, като например мрежата SOLVIT, до които Органът следва да отнася такива случаи. Мрежата SOLVIT също следва да може да се обърне към Органа за разглеждане на случаите, в които проблемът не може да бъде решен поради различия между националните администрации.

(17)  Органът следва да предостави платформа за решаване на спорове между държавите членки във връзка с прилагането на правото на Съюза, което попада в обхвата на неговите правомощия. Тази платформа следва да се основава на демократичния диалог и помирителните механизми, които съществуват понастоящем в областта на координацията на системите за социална сигурност, които се ценят от държавите членки60 и чието значение е признато от Съда61. Държавите членки следва да могат да насочват към Органа случаи за решаване на спорове. Органът следва да се занимава само със спорове между държави членки, докато физическите лица и работодателите, изправени пред трудности при упражняване на правата си в Съюза, следва да продължат да ползват службите на национално равнище и на равнището на Съюза за справяне с тези случаи, като например мрежата SOLVIT, до които Органът следва да отнася такива случаи. Мрежата SOLVIT също следва да може да се обърне към Органа за разглеждане на случаите, в които проблемът не може да бъде решен поради различия между националните администрации.

_________________

_________________

60 Частичен общ подход на Съвета от 26 октомври 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004, 13645/1/17.

60 Частичен общ подход на Съвета от 26 октомври 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004, 13645/1/17.

61 Дело C-236/88, EU:C:1990:303, точка 17; Дело C-202/97, EU:C:2000:75, точки 57—58; Дело C-178/97, EU:C:2000:169, точки 44—45; Дело C-2/05, EU:C:2006:69, точки 28—29; Дело C-12/14, EU:C:2016:135, точки 39—41; Дело C-359/16, EU:C:2018:63, точки 44—45.

61 Дело C-236/88, EU:C:1990:303, точка 17; Дело C-202/97, EU:C:2000:75, точки 57—58; Дело C-178/97, EU:C:2000:169, точки 44—45; Дело C-2/05, EU:C:2006:69, точки 28—29; Дело C-12/14, EU:C:2016:135, точки 39—41; Дело C-359/16, EU:C:2018:63, точки 44—45.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  За да се улесни управлението на корекциите на пазара на труда, Органът улеснява сътрудничеството между съответните заинтересовани страни с цел премахване на нарушенията на функционирането на пазара на труда, засягащи повече от една държава членка, като например преструктурирания или големи проекти, оказващи въздействие върху заетостта в граничните региони.

(18)  За да се улесни управлението на корекциите на пазара на труда, Органът улеснява сътрудничеството между съответните заинтересовани страни с цел премахване на нарушенията на функционирането на пазара на труда, засягащи повече от една държава членка, като например преструктурирания или големи проекти, оказващи въздействие върху заетостта в граничните региони. Органът следва да улеснява и сътрудничеството с цел решаване на структурните проблеми при достъпа до трудови и социални права поради несъответствия между националните системи, като например разлики в пенсионната възраст, достъпа до обезщетения на самостоятелно заетите лица или оценката на степента на годност за работа на хората с увреждания.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Държавите членки и Комисията следва да бъдат представени в Управителния съвет с цел ефективен контрол на функциите на Органа. При определянето на състава на Управителния съвет, включително при избора на неговия председател и заместник-председател, следва да се зачитат принципите на балансирано участие на представители на двата пола, опита и квалификациите. С цел ефективното и ефикасно функциониране на Органа Управителният съвет по-конкретно следва да приеме годишна работна програма, да упражнява функциите си във връзка с бюджета на Органа, да приеме финансовите правила, приложими за Органа, да назначи изпълнителен директор и да установи процедури, чрез които изпълнителният директор взема решения, свързани с оперативните задачи на Органа. Представители от държави, различни от държавите — членки на Съюза, които прилагат правилата на Съюза в обхвата на компетенциите на Органа, могат да участват в заседанията на Управителния съвет като наблюдатели.

(21)  Държавите членки, социалните партньори, номинираните от Европейския парламент експерти и Комисията следва да бъдат представени в Управителния съвет с цел ефективен контрол на функциите на Органа. При определянето на състава на Управителния съвет, включително при избора на неговите председатели, следва да се зачитат принципите на балансирано участие на представители на двата пола, опитът и квалификациите. С цел ефективното и ефикасно функциониране на Органа Управителният съвет по-конкретно следва да приеме годишна работна програма, да упражнява функциите си във връзка с бюджета на Органа, да приеме финансовите правила, приложими за Органа, да назначи изпълнителен директор и да установи процедури, чрез които изпълнителният директор взема решения, свързани с оперативните задачи на Органа. Представители от държави, различни от държавите — членки на Съюза, които прилагат правилата на Съюза в обхвата на компетентност на Органа, могат да участват в заседанията на Управителния съвет като наблюдатели.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Органът следва пряко да разчита на опита на съответните заинтересовани страни в областите от негова компетенция, посредством специална група на заинтересованите страни. Нейните членове следва да бъдат представители на социалните партньори на равнището на Съюза. При извършване на дейността си Групата на заинтересованите страни ще взема надлежно предвид становищата и ще ползва експертния опит на Консултативния комитет за координация на системите за социална сигурност, създаден с Регламент (ЕО) № 883/2004, и на Консултативния комитет относно свободното движение на работници, създаден в съответствие с Регламент (ЕС) № 492/2011.

(23)  Органът следва пряко да разчита на опита на съответните заинтересовани страни в областите от негова компетентност, посредством специална Група на заинтересованите страни. Нейните членове следва да бъдат представители на социалните партньори на равнището на Съюза и на равнището на държавите членки и на организациите на гражданското общество като част от прозрачния и редовен диалог с представителните сдружения и гражданското общество в съответствие с член 11, параграфи 1 и 2 от ДЕС. При извършване на дейността си Групата на заинтересованите страни ще взема надлежно предвид становищата и ще ползва експертния опит на Консултативния комитет за координация на системите за социална сигурност, създаден с Регламент (ЕО) № 883/2004, и на Консултативния комитет относно свободното движение на работници, създаден в съответствие с Регламент (ЕС) № 492/2011.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  С цел да се гарантира неговата пълна автономност и независимост Органът следва да получи независим бюджет с приходи от общия бюджет на Съюза и от всички доброволни финансови вноски от държавите членки и от третите държави, участващи в работата на Органа. В изключителни и надлежно обосновани случаи Органът следва също така да може да получава финансиране под формата на споразумения за делегиране или ad hoc безвъзмездни средства и да събира такси за публикации и за всяка услуга, предоставяна от него.

(24)  С цел да се гарантира неговата пълна автономност и независимост Органът следва да получи независим бюджет с приходи от общия бюджет на Съюза и от всички доброволни финансови вноски от държавите членки и от третите държави, участващи в работата на Органа. Бюджетът на Органа трябва да бъде ориентиран към резултатите. В изключителни и надлежно обосновани случаи Органът следва също така да може да получава финансиране под формата на споразумения за делегиране или ad hoc безвъзмездни средства и да събира такси за публикации и за всяка услуга, предоставяна от него.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  Органът следва да си сътрудничи с други агенции на Съюза в съответствие с областите им на компетентност, по-специално с тези в областта на заетостта и социалната политика, въз основа на техния експертен опит и постигането на максимални синергии: Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound), Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и Европейската фондация за обучение (ETF), както и — по отношение на борбата с организираната престъпност и трафика на хора) — с Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст).

(30)  Органът следва да си сътрудничи с други агенции на Съюза в съответствие с областите им на компетентност, по-специално с тези в областта на заетостта и социалната политика, въз основа на техния експертен опит и постигането на максимални синергии: Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound), Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и Европейската фондация за обучение (ETF), както и — по отношение на борбата с организираната престъпност, корупцията и трафика на хора — с Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст), както и с други агенции на ЕС, работещи в областта на правосъдието и вътрешните работи, като Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), Европейската агенция за управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA), Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН), Европейския институт за равенство между половете (EIGE), Агенцията на ЕС за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) и координатора на ЕС за борба с трафика на хора. Сътрудничеството не означава дублиране на дейностите на Органа с тези на други агенции на Съюза.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  С цел дейността на съществуващите структури в областта на трансграничната трудова мобилност да придобие оперативно измерение Органът следва да поеме изпълнението на задачите, изпълнявани от Техническия комитет по въпросите на свободното движение на работници, създаден съгласно Регламент (ЕС) № 492/2011, Комитета от експерти по въпросите на командироването на работници, създаден с Решение 2009/17/ЕО на Комисията68, и европейската платформа, създадена с Решение (ЕС) 2016/344 на Европейския парламент и Съвета69, за да се засили сътрудничеството за противодействие на недекларирания труд. Със създаването на Органа посочените структури следва да престанат да съществуват.

(31)  С цел дейността на съществуващите структури в областта на трансграничната трудова мобилност да придобие оперативно измерение Органът следва да поеме изпълнението на задачите, изпълнявани от Техническия комитет по въпросите на свободното движение на работници, създаден съгласно Регламент (ЕС) № 492/2011, Комитета от експерти по въпросите на командироването на работници, създаден с Решение 2009/17/ЕО на Комисията68, и европейската платформа, създадена с Решение (ЕС) 2016/344 на Европейския парламент и Съвета69, за да се засили сътрудничеството за противодействие на недекларирания труд. Със създаването на Органа посочените структури следва да преминат под неговия контрол и да станат част от него.

_________________

_________________

68 Решение 2009/17/ЕО на Комисията от 19 декември 2008 г. за създаване на Комитет от експерти по въпросите на командироването на работници (ОВ L 8, 13.1.2009 г., стр. 26).

68 Решение 2009/17/ЕО на Комисията от 19 декември 2008 г. за създаване на Комитет от експерти по въпросите на командироването на работници (ОВ L 8, 13.1.2009 г., стр. 26).

69 Решение (ЕС) 2016/344 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за създаването на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за противодействие на недекларирания труд (ОВ L 65, 11.3.2016 г., стр. 12).

69 Решение (ЕС) 2016/344 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за създаването на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за противодействие на недекларирания труд (ОВ L 65, 11.3.2016 г., стр. 12).

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Органът следва да допълва дейностите на Административната комисия за координация на системите за социална сигурност, създадена с Регламент (ЕО) № 883/2004 (наричана по-нататък „Административната комисия“), доколкото той изпълнява регулаторни задачи, свързани с прилагането на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009. Органът следва обаче да поеме оперативните задачи, извършвани понастоящем в рамките на Административната комисия, като например извършването на медиация между държавите членки, като осигурява форум за разглеждането на финансови въпроси, свързани с прилагането на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009, заменя функцията на Одиторския съвет, създаден с тези регламенти, и осигурява форум за разглеждането на въпроси, свързани с електронния обмен на данни и инструментите на ИТ, за да се улесни прилагането на посочените регламенти, като заменя функцията на Техническата комисия за обработка на информация, създадена с посочените регламенти.

(32)  Органът следва да си сътрудничи с Административната комисия за координация на системите за социална сигурност, създадена с Регламент (ЕО) № 883/2004 (наричана по-нататък „Административната комисия“), и следва да може да участва в заседанията на Административната комисия и нейните комитети.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  За да се отрази тази нова институционална структура, регламенти (ЕО) № 883/2004, (ЕО) № 987/2009, (ЕС) № 492/2011 и (ЕС) 2016/589 следва да бъдат изменени, а Решение 2009/17/ЕО и Решение (ЕС) 2016/344 следва да бъдат отменени.

(34)  За да се отрази тази нова институционална структура, регламенти (ЕО) № 883/2004, (ЕС) № 492/2011 и (ЕС) 2016/589 следва да бъдат изменени, а Решение 2009/17/ЕО и Решение (ЕС) 2016/344 следва да бъдат отменени.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално от Хартата на основните права на Европейския съюз, както е посочено в член 6 от Договора за Европейския съюз,

(37)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално от Хартата на основните права на Европейския съюз, както е посочено в член 6 от Договора за Европейския съюз, и зачита напълно приложимото международно право в областта на труда и правата на човека. В него също така се отчита Европейският стълб на социалните права.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 37 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(37 а)  Парламентът следва систематично и при равни условия с Комисията и Съвета да участва при определянето и претеглянето на критериите за местоположението на Органа;

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предмет и приложно поле

Създаване и обхват на дейност

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С настоящия регламент се създава Европейски орган по труда (наричан по-нататък „Органът“).

1.  С настоящия регламент се създава Европейски орган по труда и социалната сигурност (наричан по-нататък „Органът“).

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Органът оказва съдействие на държавите членки и на Комисията по въпроси, свързани с трансграничната трудова мобилност и координирането на системите за социална сигурност в рамките на Съюза.

2.  Органът допринася за последователното, ефективно и ефикасно прилагане на европейското трудово и социално законодателство, както и за равен достъп до социална сигурност и адекватна социална закрила за всички лица, използващи своите права на свободно движение. Органът оказва съдействие на държавите членки и на Комисията по въпроси, свързани с трансграничната трудова мобилност и координирането на системите за социална сигурност в рамките на Съюза.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 а.  Органът улеснява и подпомага засиленото сътрудничество между държавите членки, социалните партньори, другите заинтересовани страни и Комисията по всички трудови и социални въпроси с трансгранично измерение. Участието в дейностите на Органа не засяга правомощията, задълженията и отговорностите на държавите членки съгласно, inter alia, относимите и приложимите конвенции на Международната организация на труда (МОТ), като Конвенция № 81 относно инспекцията по труда в промишлеността и търговията, и по никакъв начин не засяга упражняването на основни права, признати на равнището ма държавите членки и на равнището на Съюза относно правата на колективно договаряне в съответствие с националните закони и практики, нито правомощията на държавите членки да регулират и да извършват медиация или мониторинг на национални колективни трудови правоотношения, по-специално упражняването на правото на колективни преговори и колективни действия.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 б.  Настоящият регламент не засяга многообразието от национални системи на колективни трудови правоотношения, както и автономността на социалните партньори, както е изрично признато в ДФЕС. Органът допринася за прилагането и подобряването на правото на Съюза и националното право в съответствие с Хартата на основните права на ЕС и международно приложимите трудови стандарти, като:

 

a) гарантира свободното движение на хора, свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги;

 

б) гарантира равно третиране на хората и лоялна трансгранична конкуренция;

 

в) предотвратява, разкрива и санкционира трансгранични социални измами, нарушения и грешки;

 

г) предотвратява, възпира и се бори с недекларирания труд и насърчава декларирането на недеклариран труд, като гарантира зачитането на приложимите права на работниците;

 

д) подкрепя трансграничното наказателно преследване и изпълнение на глоби и санкции по трудови и социални въпроси;

 

е) улеснява координирането на системите за социална сигурност в рамките на Съюза.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 2

Член 2

Цели

Цели

Целта на Органа е да допринася за осигуряването на справедлива трудова мобилност в рамките на вътрешния пазар. За тази цел Органът:

Целта на Органа е да допринася за насърчаването на сигурна и социално справедлива мобилност , по-специално трудова мобилност и трансгранично предоставяне на услуги, в рамките на вътрешния пазар. За тази цел Органът:

a)  улеснява достъпа на физическите лица и на работодателите до информация за техните права и задължения, както и до услуги от значение за тях;

a)  улеснява достъпа на физическите лица, на работодателите и на социалните партньори до информация за техните права и задължения, както и до услуги от значение за тях;

б)  подпомага сътрудничеството между държавите членки при трансграничното прилагане на съответното право на Съюза, включително улеснява съвместните инспекции;

б)  б) насърчава, подобрява и подпомага сътрудничеството между държавите членки в усилията им за насърчаване на по-добро сътрудничество и последователно, ефикасно и ефективно трансгранично прилагане на съответното право на Съюза, включително като предоставя техническа, логистична помощ и обучение с цел улесняване на съвместните инспекции;

 

б а)  надзирава прилагането на правото на Съюза в областта на трудовата мобилност, както и проверява нарушенията на това право, като например различни форми на социални измами, нарушения и злоупотреби с права в областта на трудовата мобилност на мобилните работници, включително сезонните, пограничните и командированите работници, дискриминация, договори за работа с цел измама и трафик с цел трудова експлоатация;

в)  действа като медиатор и улеснява намирането на решение в случаи на трансгранични спорове между националните органи или при нарушения на функционирането на пазара на труда.

в)  по искане на държавите членки действа като медиатор между националните органи и спомага за преодоляването на нарушения на функционирането на пазара на труда или трансгранични проблеми с правоприлагането, без да се засяга многообразието на националните системи на отношения, както и автономността на социалните партньори и правото на колективно договаряне;

 

ва)  предоставя съвети на Комисията и на държавите членки във връзка с борбата с безработицата.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Органът е орган на Съюза, който притежава юридическа правосубектност.

1.  Органът е децентрализиран орган на Съюза, който има правосубектност.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  улесняване на достъпа на физическите лица и на работодателите до информация за правата и задълженията в случаи с трансграничен аспект, както и достъпа до услуги за трансгранична трудова мобилност в съответствие с членове 6 и 7;

a)  улесняване и подобряване на достъпа на физическите лица, на работодателите и на социалните партньори до информация за правата и задълженията в случаи с трансграничен аспект, свързани със свободно движение, както и достъпа до съответните услуги, включително социални услуги, по-конкретно за здравеопазване и трансгранична трудова мобилност, в съответствие с членове 6 и 7;

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  улесняване на сътрудничеството и обмена на информация между националните органи с цел ефективно прилагане на съответното право на Съюза в съответствие с член 8;

б)  насърчаване, улесняване и подпомагане на сътрудничеството и обмена на информация между националните органи с цел ефективно прилагане на съответното право на Съюза в съответствие с член 8 и ефективна борба с безработицата;

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  координиране и подпомагане на съгласуваните и съвместните инспекции в съответствие с членове 9 и 10;

в)  предлагане, координиране и подпомагане на съгласуваните и съвместните инспекции в съответствие с членове 9 и 10;

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  извършване на анализи и оценки на риска по въпроси, свързани с трансграничната трудова мобилност, в съответствие с член 11;

г)  иницииране на анализи и извършване на оценки на риска по въпроси, свързани с трудовата мобилност в рамките на вътрешния пазар, и изготвяне на становища и препоръки в съответствие с член 11;

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  подкрепа на държавите членки при изграждането на капацитет във връзка с ефективното прилагане на съответното право на Съюза в съответствие с член 12;

д)  изготвяне на насоки и тълкувателни становища относно съответното право на Съюза и подкрепа на държавите членки и всички съответни социалните партньори и заинтересовани лица при изграждането на капацитет във връзка с ефективното спазване, изпълнение и прилагане на съответното право на Съюза в съответствие с член 12;

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  медиация при спорове между органите на държавите членки относно прилагането на съответното право на Съюза в съответствие с член 13;

е)  медиация при спорове между органите на държавите членки относно прилагането на съответното право на Съюза и улесняване при необходимост чрез намиране на решение за уреждането на спорове в съответствие с член 13;

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(е а)  медиация при спорове между лицата и органите на държавите членки относно прилагането на съответното право на Съюза в съответствие с член 13;

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  улесняване на сътрудничеството между съответните заинтересовани страни при трансгранични нарушения на функционирането на пазара на труда в съответствие с член 14.

ж)  улесняване на сътрудничеството между съответните заинтересовани страни при трансгранични нарушения на функционирането на пазара на труда в съответствие с член 14 и улесняване на подкрепата на служителите при несигурни трансгранични условия на труд;

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ж а)  улесняване на сътрудничеството между съответните заинтересовани лица в случай на структурни проблеми с достъпа до трудови и социални права поради пропуски или несъответствия между системите на държавите членки в съответствие с член 14а;

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква ж б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ж б)  предоставяне на съвети на Европейския парламент, Съвета и Комисията по всяка инициатива, която счита за подходяща за насърчаване на ефективното прилагане на правото на Съюза във връзка с хората, упражняващи правото си на свободно движение;

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 6

Член 6

Информация за трансграничната трудова мобилност

Информация за трансграничната трудова мобилност

Органът подобрява наличността, качеството и достъпността на информацията, предоставяна на физическите лица и на работодателите с цел улесняване на трудовата мобилност в рамките на Съюза, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/589 относно EURES и Регламент [единен цифров портал COM(2017) 256]. За тази цел Органът:

Органът подобрява наличността, качеството и достъпността на информацията, предоставяна на физическите лица, на работодателите и на социалните партньори с цел улесняване на справедливата трудова мобилност в рамките на Съюза, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/589 относно EURES и Регламент [единен цифров портал COM(2017) 256]. За тази цел Органът:

a)  предоставя необходимата информация за правата и задълженията на физическите лица в положение на трансгранична трудова мобилност;

a)  в сътрудничество с компетентните национални органи предоставя по-специално на работодателите и на социалните партньори, на работниците и на лицата, търсещи работа, съответната информация относно всички права и задължения на физическите лица в положение на трансгранична мобилност, по-специално трудова мобилност, както и относно правата на социална сигурност и социалната закрила и трансграничното предоставяне на услуги;

б)  насърчава възможностите за подкрепа на трудовата мобилност на физическите лица, включително чрез насоки относно достъпа до обучение и езиковото обучение;

б)  финансира, предоставя и организира насоки и консултации и обучение, включително специфични за сектора езикови курсове, с цел подкрепа на трудовата мобилност на физическите лица;

в)  предоставя на работодателите необходимата информация за трудовото законодателство и за условията на живот и труд, приложими за работниците в положение на трансгранична трудова мобилност, включително командированите работници;

в)  в сътрудничество с компетентните национални органи предоставя на работодателите и работниците, на социалните партньори и на заинтересованите лица съответна информация за действащото трудово законодателство и за други социално-икономически показатели, оказващи въздействие върху равнищата на заплащане и приложими за работниците в положение на трансгранична трудова мобилност, включително командированите работници; на всички официални езици на Съюза; представя индикативен калкулатор за сравняване на заплатите, който показва ставките на заплащане на командирования работник в приемащата държава членка през периода на командироване;

г)  подкрепя държавите членки по отношение на спазването на задълженията за разпространение на информация във връзка със свободното движение на работници и за достъп до тази информация, установени в член 6 от Директива 2014/54/ЕС, и задълженията за разпространение на информация във връзка с командироването на работници и за достъп до тази информация, установени в член 5 от Директива 2014/67/ЕС;

г)  сътрудничи тясно с държавите членки и компетентните национални органи, за да се гарантира спазването на задълженията за разпространение на информация във връзка със свободното движение на работници и за достъп до тази информация, установени в член 6 от Директива 2014/54/ЕС, и задълженията за разпространение на информация във връзка с командироването на работници и за достъп до тази информация, установени в член 5 от Директива 2014/67/ЕС; за тази цел Органът създава и управлява единен европейски уебсайт, който служи като централно координационно звено, като съдържа цялата относима информация на отделните официални национални уебсайтове в съответствие с член 5 от Директива 2014/67/ЕС;

д)  подкрепя държавите членки по отношение на подобряването на точността, пълнотата и лесното използване на съответните национални информационни услуги в съответствие с критериите за качество, установени в Регламент [единен цифров портал — COM(2017) 256];

д)  подкрепя държавите членки по отношение на подобряването на точността, пълнотата и лесното използване на съответните национални информационни услуги в съответствие с критериите за качество, установени в Регламент [единен цифров портал — COM(2017) 256];

е)  подкрепя държавите членки по отношение на рационализирането на предоставянето на информация и услуги за физическите лица и работодателите във връзка с трансграничната мобилност на доброволни начала, като същевременно зачита изцяло компетенциите на държавите членки.

е)  подкрепя държавите членки по отношение на рационализирането и подобряването на предоставянето на информация и услуги за физическите лица и работодателите във връзка с трансграничната мобилност на доброволни начала, като същевременно зачита изцяло правомощията на държавите членки и основните права.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Достъп до услуги за трансгранична трудова мобилност

Достъп до услуги за трансгранична трудова мобилност и други съответни услуги

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 8

Член 8

Сътрудничество и обмен на информация между държавите членки

Сътрудничество и обмен на информация между държавите членки

1.  Органът улеснява сътрудничеството между държавите членки и подкрепя ефективното спазване от тяхна страна на задълженията за сътрудничество, включително във връзка с обмена на информация, определени в правото на Съюза, попадащо в обхвата на компетенциите на Органа.

1.  Органът улеснява сътрудничеството между държавите членки, социалните партньори и съответните заинтересовани лица и спомага за гарантирането на спазването, включително във връзка с обмена на информация, както е определено в правото на Съюза, попадащо в обхвата на компетентност на Органа, в съответствие с относимото право на Съюза относно защитата на личните данни и основните права.

За тази цел, по искане на националните органи и за да се ускори обменът между тях, Органът по-специално:

За тази цел, по искане на или по своя инициатива и в тясно сътрудничество с националните органи и в тясно сътрудничество с тях, както и за да се ускори обменът между тях, Органът по-специално:

a)  съдейства на националните органи да открият съответните точки за контакт на националните органи в други държави членки;

a)  съдейства на националните органи да открият съответните точки за контакт на националните органи в други държави членки;

б)  улеснява последващите действия по искания и обмените на информация между националните органи, като предоставя логистична и техническа подкрепа, включително услуги за писмен и устен превод, и посредством обмен относно състоянието на случаите;

б)  улеснява последващите действия по искания и обмените на информация между националните органи, като предоставя логистична и техническа подкрепа, включително услуги за писмен и устен превод, и посредством официален и неофициален обмен относно състоянието на случаите в зависимост от конкретните обстоятелства на отделния случай;

в)  насърчава и споделя най-добри практики;

в)  насърчава и споделя най-добри практики, като взема под внимание специфичните права на колективно договаряне в държавите членки;

г)  улеснява процедурите за трансгранично налагане на санкции и глоби;

г)  да спомагат да се гарантира, по искане на съответната държава членка, че процедурите за трансгранично налагане на санкции и глоби работят ефикасно;

д)  докладва на Комисията на всяко тримесечие за нерешените искания между държавите членки и ако е необходимо, препраща тези искания за медиация в съответствие с член 13.

д)  докладва на Комисията, на Европейския парламент и на държавите членки на всяко тримесечие за нерешените искания между държавите членки и ако е необходимо, препраща тези искания за медиация в съответствие с член 13 и член 13а.

 

1 a  По искане на Органа компетентните национални органи му предоставят цялата информация, която му е необходима, в определени формати, за да изпълни възложените му с настоящия регламент задачи, при условие че имат законен достъп до съответната информация. Информацията е точна, последователна и пълна. Компетентният национален орган предоставя информацията в срок от два месеца и в спешни случаи – два работни дни, без да се засяга свободата на преценка на държавите членки, които се занимават със специални случаи.

 

1.б  При надлежно обосновано искане от национален орган Органът предоставя всякаква информация в рамките на компетентността си, която е необходима, за да се даде възможност на националния орган да изпълнява задачите си.

2.  Органът подпомага работата на Административната комисия за координация на системите за социална сигурност при разглеждането на финансови въпроси, свързани с координирането на социалната сигурност, в съответствие с член 74 от Регламент (ЕО) № 883/2004 и членове 65, 67 и 69 от Регламент (ЕО) № 987/2009.

2.  Органът подпомага работата на Административната комисия за координация на системите за социална сигурност при разглеждането на финансови въпроси, свързани с координирането на социалната сигурност, в съответствие с член 74 от Регламент (ЕО) № 883/2004 и членове 65, 67 и 69 от Регламент (ЕО) № 987/2009.

3.  Органът насърчава използването на електронни инструменти и процедури за обмен на съобщения между националните органи, включително Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП) и системата за електронен обмен на данни за социалната сигурност (EESSI).

3.  Органът насърчава и наблюдава правилното използване на електронни инструменти и процедури за обмен на съобщения между националните органи, включително Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП) и системата за електронен обмен на данни за социалната сигурност (EESSI), и предоставя техническа помощ и експертен опит.

4.  Органът насърчава използването на новаторски подходи към ефективното и ефикасно трансгранично сътрудничество и проучва възможностите за използване на механизми за електронен обмен между държавите членки, за да се улесни разкриването на измами, като изготвя за Комисията доклади с цел доразвиване на тези механизми за електронен обмен.

4.  Органът насърчава използването на новаторски подходи към ефективното и ефикасно трансгранично сътрудничество и проучва възможностите за използване на механизми за електронен обмен между държавите членки, за да се улесни разкриването на измами, като изготвя за Комисията и въпросната държава членка доклади с цел доразвиване на тези механизми за електронен обмен и в съответствие със законодателството на Съюза в областта на защитата на данните и основните права.

 

4а.  Органът поддържа списък с предприятия на Съюза, които не отговарят на съответните правни изисквания по отношение на осигуряването на справедлива и сигурна трудова мобилност. Този списък на Съюза се оповестява публично с цел да се гарантира по-голяма прозрачност. Той се основава на общи критерии и се преразглежда редовно. Първият списък се изготвя в рамките на първите 12 месеца от дейността на Органа. На предприятията, посочени в списъка на Съюза, се налага забрана за извършване на дейност. Забраната за извършване на дейност по списъка на Съюза се прилага на цялата територия на държавите членки. В изключителни случаи държавите членки може да предприемат едностранни мерки. При извънредна ситуация и при възникване на непредвиден проблем със сигурността държавите членки могат незабавно да издадат забрана за извършване на дейност на собствената им територия. Органът улеснява сътрудничеството между държавите членки в случай на трансгранични нарушения на функционирането на пазара и ги подкрепя в борбата със социалния дъмпинг.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 8а

 

Защита на данните

 

1.   В съответствие с настоящата директива Органът защитава основните права и свободи на физическите лица, и по-конкретно правото им на неприкосновеност на личния живот, при обработването на лични данни.

 

2.   Прилагането на цялото приложимо законодателство на Съюза в областта на защитата на данните е задължително за всички дейности, извършвани от Органа.

Обосновка

Настоящият нов член има за цел да поясни, че при всички обстоятелства мерките се прилагат в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните. На Органа ще бъде възложено да се занимава с голямо количество чувствителни данни, които засягат всички държави членки, и е от изключително значение да се посочи ясно, че законодателството за защита на данните се прилага винаги.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 9

Член 9

Координиране на съгласуваните и съвместните инспекции

Координиране на съгласуваните и съвместните инспекции

1.  По искане на една или няколко държави членки Органът координира съгласуваните или съвместните инспекции в области, попадащи в обхвата на компетенциите на Органа. Искането може да бъде подадено от една или от няколко държави членки. Органът може също да предложи на органите на съответните държави членки да извършат съгласувана или съвместна инспекция.

1.  По искане на една или няколко държави членки Органът работи за постигането на споразумение между тях и координира съгласуваните или съвместните инспекции в области, попадащи в обхвата на компетентност на Органа. Искането може да бъде подадено от една или от няколко държави членки. Органът може също да предложи на органите на съответните държави членки да извършат съгласувана или съвместна инспекция, която ще се извърши в координация с държавата членка.

2.  Когато орган на държава членка реши да не участва или да не извърши съгласуваната или съвместната инспекция по параграф 1, той предварително надлежно уведомява писмено Органа за основанията за своето решение. В тези случаи Органът уведомява другите съответни национални органи.

2.  Когато орган на държава членка реши да не участва или да не извърши съгласуваната или съвместната инспекция по параграф 1, той уведомява писмено Органа за основанията за своето решение преди началото на планираната инспекция. В тези случаи Органът уведомява другите съответни национални органи.

3.  Организирането на съгласувана или съвместна инспекция се одобрява предварително от всички участващи държави членки чрез националните им служители за връзка. Ако една или повече държави членки откажат да участват в съгласуваната или съвместната инспекция, другите национални органи могат, когато е целесъобразно, да извършат планираната съгласувана или съвместна инспекция само в участващите държави членки. Държавите членки, които са отказали да участват в инспекцията, пазят поверителността на информацията за планираната инспекция.

3.  Организирането на съгласувана или съвместна инспекция се одобрява предварително от всички участващи държави членки чрез националните им служители за връзка. Ако една или повече държави членки откажат да участват в съгласуваната или съвместната инспекция, другите национални органи могат, когато е целесъобразно, да извършат планираната съгласувана или съвместна инспекция само в участващите държави членки. Държавите членки, които са отказали да участват в инспекцията, пазят поверителността на информацията за планираната инспекция.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 10

Член 10

Ред и условия за извършването на съгласувани и съвместни инспекции

Ред и условия за извършването на съгласувани и съвместни инспекции

1.  Условията за извършване на съвместна инспекция се посочват в споразумение за организиране на съвместна инспекция (наричано по-нататък „споразумението за съвместна инспекция“) между участващите държави членки и Органа. Споразумението за съвместна инспекция може да съдържа разпоредби, които позволяват съвместните инспекции, след като бъдат одобрени и планирани, да се извършват с краткосрочно предизвестие. Органът изготвя образец на споразумение.

1.  Условията за извършване на съвместна инспекция, и по-специално обхватът на инспекцията и приложимото право, се посочват в споразумение за организиране на съвместна инспекция (наричано по-нататък „споразумението за съвместна инспекция“) между участващите държави членки и/или социалните партньори и съответните заинтересовани лица и Органа. Споразумението за съвместна инспекция може да съдържа разпоредби, които позволяват съвместните инспекции, след като бъдат одобрени и планирани, да се извършват с краткосрочно предизвестие. Органът изготвя насоки за съгласувани и съвместни инспекции и образец на споразумение след консултация с всички държави членки .

2.  Съгласуваните и съвместните инспекции и последващите действия във връзка с тях се извършват в съответствие с националното право на съответните държави членки.

2.  Съгласуваните и съвместните инспекции и последващите действия във връзка с тях се извършват в съответствие с националното право на съответните държави членки. Националните органи също са изцяло включени в този процес и разполагат с пълни и автономни правомощия. Когато самите социални партньори отговарят за инспекциите на национално равнище, съвместните и съгласуваните инспекции следва да се извършват само ако съответните социални партньори са съгласни с това и под надзора на съответната държава членка.

3.  Органът предоставя на държавите членки, извършващи съгласувани или съвместни инспекции, логистична и техническа подкрепа, която може да включва услуги за писмен и устен превод.

3.  Органът предоставя на държавите членки и социалните партньори, извършващи съгласувани или съвместни инспекции, логистична и техническа подкрепа, ако такава бъде поискана от съответните държави членки, която може да включва услуги за писмен и устен превод и правна помощ.

4.  Служители на Органа могат да участват в съгласувана или съвместна инспекция с предварителното съгласие на държавата членка, на чиято територия те ще съдействат за извършването на инспекцията.

4.  Служители на Органа могат да присъстват на съгласувана или съвместна инспекция с предварителното съгласие на държавата членка, на чиято територия те ще съдействат за извършването на инспекцията.

5.  Националните органи, които извършват съгласувана или съвместна инспекция, докладват на Органа за резултатите от инспекцията в своята държава членка и за цялостното оперативно протичане на съгласуваната или съвместната инспекция.

5.  Националните органи или социалните партньори, които извършват съгласувана или съвместна инспекция, докладват на Органа за резултатите от инспекцията в своята държава членка и за цялостното оперативно протичане на съгласуваната или съвместната инспекция. Органът изготвя образец за техните доклади, като взема предвид необходимостта от избягване на ненужна административна тежест. Резултатите от съвместните инспекции може да се използват като доказателство в държавата членка, като имат същата правна стойност като информацията, събрана на нейната собствена територия.

 

5а.  Страните, които са обект на инспекцията, получават изготвяния след инспекцията доклад и имат право да се позовават на него и да