ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti

  26.11.2018 - (COM(2018)0131 – C8‑0118/2018 – 2018/0064(COD)) - ***I

  Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
  Zpravodaj: Jeroen Lenaers


  Postup : 2018/0064(COD)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A8-0391/2018

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti

  (COM(2018)0131 – C8‑0118/2018 – 2018/0064(COD))

  (Řádný legislativní postup: první čtení)

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0131),

  –  s ohledem na čl. 294 odst. 2, články 46 a 48, čl. 53 odst. 1, článek 62 a čl. 91 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0118/2018),

  –  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  –  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené švédským parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

  –  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 20. září 2018,

  –  s ohledem na stanovisko Evropského výboru regionů ze dne 9. října 2018,

  –  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

  –  s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanoviska Rozpočtového výboru, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Výboru pro právní záležitosti, Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0391/2018),

  1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

  2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

  3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

  Pozměňovací návrh  1

  Návrh nařízení

  Právní východisko 2 a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  s ohledem na evropský pilíř sociálních práv,

  Pozměňovací návrh    2

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (2)  Podle článku 3 SEU má Unie usilovat o vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství směřující k plné zaměstnanosti a společenskému pokroku a podporovat sociální spravedlnostochranu. V souladu s článkem 9 SFEU má Unie při vymezování a provádění svých politik a činností přihlížet k požadavkům spojeným mimo jiné s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem proti sociálnímu vyloučení a podporou vysoké úrovně všeobecného a odborného vzdělávání a ochrany lidského zdraví.

  (2)  Podle článku 3 SEU má Unie usilovat o vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství směřující k plné zaměstnanosti a společenskému pokroku, prosazovat sociální spravedlnost a ochranu, bojovat proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci a podporovat rovnost mezi ženami a muži, solidaritu mezi generacemi a ochranu práv dítěte, jakož i hospodářskou, sociální a územní soudržnostsolidaritu mezi členskými státy. V souladu s článkem 9 SFEU má Unie při vymezování a provádění svých politik a činností přihlížet k požadavkům spojeným mimo jiné s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem proti sociálnímu vyloučení a podporou vysoké úrovně všeobecného a odborného vzdělávání a ochrany lidského zdraví.

  Pozměňovací návrh    3

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (2a)  Evropský účetní dvůr do své zvláštní zprávy č. 6/2018 o volném pohybu pracovníků s názvem „Volný pohyb pracovníků – základní svoboda je sice zajištěna, avšak lepší zaměření prostředků EU by napomohlo mobilitě pracovníků“ zahrnul i doporučení Komisi týkající se zvýšení informovanosti o nástrojích, které poskytují informace o volném pohybu pracovníků a které slouží k oznamování případů diskriminace, i lepšího využívání dostupných informací s cílem určit druhy diskriminace.

  Pozměňovací návrh    4

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 4

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (4)  Jak je uvedeno v jejich společném prohlášení o legislativních prioritách na rok 2018–2019, Evropský parlament, Rada a Komise se zavazují, že přijmou opatření v zájmu posílení sociálního rozměru Unie tak, že budou pracovat na zlepšení koordinace systémů sociálního zabezpečení36, chránit zaměstnance před zdravotními riziky na pracovišti37, zajišťovat spravedlivé zacházení se všemi na trhu práce Unie prostřednictvím modernizace pravidel o vysílání pracovníků38 a dále zlepšovat přeshraniční vymáhání práva Unie.

  (4)  Jak je uvedeno v jejich společném prohlášení o legislativních prioritách na rok 2018–2019, Evropský parlament, Rada a Komise se zavazují, že přijmou opatření v zájmu posílení sociálního rozměru Unie tak, že budou pracovat na zlepšení koordinace systémů sociálního zabezpečení36, chránit všechny zaměstnance před zdravotními riziky na pracovišti37, zajišťovat spravedlivé zacházení se všemi na trhu práce Unie prostřednictvím modernizace pravidel o vysílání pracovníků38 a dále zlepšovat přeshraniční vymáhání práva Unie.

  _________________

  _________________

  36 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 (COM(2016) 815 final).

  36 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 (COM(2016) 815 final).

  37 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (COM(2017) 11 final).

  37 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (COM(2017) 11 final).

  38 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (COM(2016) 128 final).

  38 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (COM(2016) 128 final).

  Pozměňovací návrh    5

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 4 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (4a)  Přetrvávají obavy ohledně dodržování a účinného a efektivního prosazování práva Unie, což může ohrozit důvěru ve vnitřní trh a jeho spravedlnost. Je tedy naléhavě zapotřebí zlepšit přeshraniční prosazování práva Unie v oblasti mobility pracovní síly, potírat zneužívání s cílem chránit práva mobilních pracovníků, zajistit, aby společnosti, zejména malé a střední podniky, byly schopny konkurovat za rovných podmínek, a také udržovat podporu občanů vnitřnímu trhu a čtyřem svobodám, tak aby společnosti a pracovníci jednající v dobré víře měli možnost uplatňovat svá práva a využít v největší možné míře příležitostí, které jim vnitřní trh nabízí.

  Pozměňovací návrh    6

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 5

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (5)  Aby se posílila spravedlnost na jednotném trhu, jakož i důvěra v něj, měl by být zřízen Evropský orgán pro pracovní záležitosti (dále jen „orgán“). Za tímto účelem by měl orgán podporovat členské státy a Komisi v posilování přístupu jednotlivcůzaměstnavatelů k informacím o jejich právech a povinnostechsituacích přeshraniční mobility pracovní síly, jakož i přístupu k souvisejícím službám, dále podporovat soulad se souvisejícími předpisy, jakož i spolupráci mezi členskými státy, aby se tak zajistilo účinné uplatňování práva Unie v těchto oblastech, plnit úlohu mediátora a usnadňovat hledání řešení v případě přeshraničních sporů nebo v případě narušení fungování trhu práce.

  (5)  Aby se zajistila přidaná hodnota na unijní úrovni s cílem posílit spravedlnost na jednotném trhu, jakož i důvěru v něj, měl by být zřízen Evropský orgán pro pracovní záležitosti (dále jen „orgán“). Úloha orgánu by měla být jednoznačně vymezena se silným důrazem na omezený počet úkolů, aby byly dostupné prostředky využívány co nejúčinnějším způsobem v oblastech, kde může orgán poskytnout nejvyšší přidanou hodnotu. Za tímto účelem by měl orgán členským státům a Komisi napomáhatzáležitostech týkajících se uplatňováníprosazování práva Unie v oblasti mobility pracovní sílyrámci volného pohybu pracovníků a volného poskytování služeb na vnitřním trhu, a to tím, že posílí přístup k informacím i souvisejícím službám, bude dále podporovat soulad se souvisejícími předpisy, jakož i spolupráci mezi členskými státy, při uceleném, efektivním a účinném uplatňování a prosazování práva Unie v této oblasti, plnit úlohu mediátora a usnadňovat hledání řešení v případě sporů mezi členskými státy v rámci tohoto právního odvětví.

  Pozměňovací návrh    7

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 5 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (5a)  Pro rozvinutí plného potenciálu vnitřního trhu je klíčové zlepšovat přístup jednotlivců a zaměstnavatelů, zejména malých a středních podniků, k informacím o jejich právech a povinnostech v oblasti mobility pracovní síly, volného pohybu služeb a koordinace sociálního zabezpečení; Z důvodu účinnosti a efektivnosti by takové poskytování spolehlivých, aktuálních a snadno dostupných informací nemělo spadat do působnosti orgánu, nýbrž by mělo probíhat na vnitrostátní nebo regionální úrovni, kde lze přihlédnout rovněž ke konkrétním dvoustranným ujednáním mezi členskými státy, například v oblasti fiskální koordinace. Za tímto účelem by Komise měla prozkoumat možnost vytváření nebo usnadňování asistenčních služeb nebo jednotných kontaktních míst pro společnosti a pracovníky v přeshraničních situacích.

  Pozměňovací návrh    8

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 6

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (6)  Orgán by měl být činný v oblastech, jako je přeshraniční mobilita pracovní síly a koordinace sociálního zabezpečení, včetně volného pohybu pracovníků, vysílání pracovníků a vysoce mobilních služeb. Rovněž by měl posílit spolupráci mezi členskými státy při řešení problematiky nehlášené práce. Pokud se orgán v průběhu výkonu svých činností dozví o předpokládaných nesrovnalostech, a to i v oblastech práva Unie přesahujících jeho oblast působnosti, jako je porušení pracovních podmínek, pravidel v oblasti zdraví a bezpečnosti nebo zaměstnávání neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, měl by mít možnost o těchto předpokládaných nesrovnalostech v případě potřeby podat zprávu a v uvedených záležitostech spolupracovat s Komisí, příslušnými institucemi Unie a vnitrostátními orgány.

  (6)  Orgán by měl být činný v oblasti mobility pracovní síly v rámci volného pohybu pracovníků a volného poskytování služeb na vnitřním trhu a koordinace sociálního zabezpečení, včetně vysílání pracovníků a vysoce mobilních služeb i přístupu k sociálním právům a příspěvkům. Rovněž by měl posílit spolupráci mezi členskými státy při řešení problematiky nehlášené práce a v situacích, kdy je řádné fungování vnitřního trhu ohroženo, mimo jiné kvůli společnostem typu poštovní schránka, podvodným společnostem nebo fenoménu nepravé samostatné výdělečné činnosti. Pokud se orgán v průběhu výkonu svých činností dozví o předpokládaných nesrovnalostech, a to i v oblastech práva Unie přesahujících jeho oblast působnosti, jako je porušení pracovních podmínek, pravidel v oblasti zdraví a bezpečnosti nebo závažné vykořisťování pracovních sil, měl by mít možnost o těchto předpokládaných nesrovnalostech v případě potřeby podat zprávu a v uvedených záležitostech spolupracovat s Komisí, příslušnými institucemi Unie a vnitrostátními orgány.

  Pozměňovací návrh    9

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 6 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (6a)  Nehlášená práce má často přeshraniční rozměr a může mít pro dotyčné pracovníky závažné důsledky. Některé zranitelné skupiny, například státní příslušníci třetích zemí, jsou obzvláště vystaveni nehlášené práci a s tím spojenému odpírání základních práv pracovníků. Orgán by měl spolupracovat s evropskou platformou pro posílení spolupráce při řešení problematiky nehlášené práce, která byla zřízena rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/344, a dále posilovat spolupráci v této oblasti na úrovni Unie.

  Pozměňovací návrh    10

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 6 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (6b)  Orgán by měl aktivně přispívat k vnitrostátnímu úsilí a úsilí Unie při plnění svých úkolů v plné spolupráci s orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a také s členskými státy, přičemž by měl předcházet zdvojování práce a podporovat synergické vazby a doplňkovost, čímž se dosáhne koordinace a rozpočtových úspor.

  Pozměňovací návrh    11

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 7

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (7)  Orgán by měl přispívat k usnadnění volného pohybu pracovníků upraveného v nařízení Evropského parlamentuRady (EU) č. 492/201139, ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU40 a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/58941. Měl by usnadnit vysílání pracovníků upravené ve směrnici Evropského parlamentuRady 96/71/ES42 a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU43, včetně podpory prosazování těchto ustanovení provedených prostřednictvím všeobecně použitelných kolektivních smluv v souladu s postupy členských států. Orgán by měl přispívat ke koordinaci systémů sociálního zabezpečení upravené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/200444, v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/200945, v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/201046, jakož i nařízení Rady (ES) č. 1408/7147 a nařízení Rady (ES) č. 574/7248.

  (7)  Orgán by měl přispívat k usnadnění uplatňováníprosazování práva Unieoblasti mobility pracovní síly v rámci volného pohybu pracovníkůvolného poskytování služeb na vnitřním trhu, jakož i k podpoře prosazování těchto ustanovení provedených prostřednictvím všeobecně použitelných kolektivních smluv v souladu s postupy členských států. Za tímto účelem by měl orgán vytvořit jednotné celoevropské internetové stránky, aby bylo možné vstoupit na všechny unijní a vnitrostátní internetové stránky vytvořené v souladu se směrnicí 2014/67/EU a směrnicí 2014/54/EU. Orgán by měl přispívat ke koordinaci systémů sociálního zabezpečení upravené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/200444, v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/200945, v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/201046, jakož i nařízení Rady (ES) č. 1408/7147 a nařízení Rady (ES) č. 574/7248.

  __________________

  __________________

  39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie (Úř. věst. L 141, 27.5.2011, s. 1).

  39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie (Úř. věst. L 141, 27.5.2011, s. 1).

  40 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem (Úř. věst. L 128, 30.4.2014, s. 8).

  40 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem (Úř. věst. L 128, 30.4.2014, s. 8).

  41 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/589 ze dne 13. dubna 2016 o Evropské síti služeb zaměstnanosti (EURES), přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce a o změně nařízení (EU) č. 492/2011 a (EU) č. 1296/2013 (Úř. věst. L 107, 22.4.2016, s. 1.)

  41 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/589 ze dne 13. dubna 2016 o Evropské síti služeb zaměstnanosti (EURES), přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce a o změně nařízení (EU) č. 492/2011 a (EU) č. 1296/2013 (Úř. věst. L 107, 22.4.2016, s. 1.)

  42 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (Úř. věst. 18, 21.1.1997, s. 1).

  42 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (Úř. věst. 18, 21.1.1997, s. 1).

  43 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“) (Úř. věst. L 159, 28.5. 2014, s. 11).

  43 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“) (Úř. věst. L 159, 28.5. 2014, s. 11).

  44 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1, oprava Úř. věst. L 200, 7.6.2004, s. 1).

  44 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1, oprava Úř. věst. L 200, 7.6.2004, s. 1).

  45 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 284, 30.10.2009, s. 1).

  45 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 284, 30.10.2009, s. 1).

  46 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti (Úř. věst. L 344, 29.12.2010, s. 1).

  46 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti (Úř. věst. L 344, 29.12.2010, s. 1).

  47 Nařízení Rady (ES) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (Úř. věst. L 149, 5.7.1971 s. 2).

  47 Nařízení Rady (ES) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (Úř. věst. L 149, 5.7.1971 s. 2).

  48 Nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (Úř. věst. L 74, 27.3.1972, s. 1).

  48 Nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (Úř. věst. L 74, 27.3.1972, s. 1).

  Pozměňovací návrh    12

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 8

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (8)  V některých případech bylo přijato odvětvové právo Unie, aby se reagovalo na specifické potřeby v daném odvětví, jako je například oblast mezinárodní dopravy. Orgán by se měl zabývat také přeshraničními aspekty uplatňování takového odvětvového práva Unie, zejména nařízení Evropského parlamentuRady (ES) č. 561/200649, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES50, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1071/200951 a směrnice (kterou se mění směrnice 2006/22/ES – COM(2017) 278)52.

  (8)  Aby se reagovalo na specifické potřeby v konkrétních odvětvích, jako je například oblast mezinárodní dopravy, agenturního zaměstnávání, zemědělství, stavebnictví, práce v cizí domácnosti či práce v hotelíchrestauracích, měl by orgán také vykonávat úkoly, které jsou spojeny s aspekty pracovní mobility při uplatňování příslušného odvětví práva Unie.

  __________________

   

  49 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 1).

   

  50 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS (Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 35).

   

  51 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 51).

   

  52 COM(2017) 278 – návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU.

   

  Pozměňovací návrh  13

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 9

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (9)  Osoby, kterých se týkají činnosti orgánu, by měly být osoby, na něž se vztahuje právo Unie v oblasti působnosti tohoto nařízení, včetně pracovníků, osob samostatně výdělečně činných, žadatelů o práci a osob, které nejsou ekonomicky aktivní; mělo by se to týkat občanů Unie a státních příslušníků třetích zemí, kteří legálně pobývají v Unii, jako jsou vyslaní pracovníci, držitelé modré karty EU, osoby převedené v rámci společnosti nebo dlouhodobě pobývající rezidenti, jakož i jejich rodinní příslušníci.

  (9)  Osoby, kterých se týkají činnosti orgánu, by měly být osoby, na něž se vztahuje právo Unie v oblasti působnosti tohoto nařízení, včetně pracovníků, zaměstnanců, osob samostatně výdělečně činných, žadatelů o práci a osob, které nejsou ekonomicky aktivní; mělo by se to týkat občanů Unie a státních příslušníků třetích zemí, kteří legálně pobývají v Unii, jako jsou vyslaní pracovníci, držitelé modré karty EU, osoby převedené v rámci společnosti nebo dlouhodobě pobývající rezidenti, jakož i jejich rodinní příslušníci, jak stanoví příslušné právní předpisy EU upravující mobilitu těchto osob v rámci Unie.

  Pozměňovací návrh    14

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 10

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (10)  Zřízením orgánu by neměla vzniknout nová práva ani povinnosti vztahující se na jednotlivce a zaměstnavatele, včetně hospodářských subjektů nebo neziskových organizací, neboť činnosti orgánu by se na ně měly vztahovat do míry, v níž se na ně vztahuje právo Unie v oblasti působnosti tohoto nařízení.

  (10)  Zřízením orgánu by neměla vzniknout nová práva ani povinnosti vztahující se na jednotlivce a zaměstnavatele, včetně hospodářských subjektů nebo neziskových organizací, neboť činnosti orgánu by se na ně měly vztahovat do míry, v níž se na ně vztahuje právo Unie v oblasti působnosti tohoto nařízení. Zvýšená spolupráce při prosazování předpisů by neměla klást nadměrnou administrativní zátěž na mobilní pracovníky nebo zaměstnavatele, zejména malé a střední podniky, ani odrazovat od mobility pracovní síly.

  Pozměňovací návrh    15

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 11

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (11)  Aby se zajistilo, že budou jednotlivci a zaměstnavatelé moci těžit ze spravedlivého a efektivně fungujícího vnitřního trhu, měl by orgán podporovat vytváření příležitostí, pokud jde o jejich mobilitu, poskytování služeb a provádění náboru kdekoli v Unii. Patří sem prosazování přeshraniční mobility jednotlivců tím, že se jim usnadní přístup ke službám přeshraniční mobility – jde například o přeshraniční přiřazování nabídek volných pracovních míst, stáží a učňovské přípravy k žádostem uchazečů –, jakož i tím, že se podpoří režimy mobility, jako je „Tvoje první práce přes EURES“ nebo „ErasmusPro“. Orgán by měl rovněž přispět ke zlepšení transparentnosti informací, včetně práv a povinností zakotvených v právu Unie, přístupu jednotlivců a zaměstnavatelů ke službám ve spolupráci s ostatními informačními službami Unie, jako je portál Vaše Evropa – Poradenství, a k plnému využívání výhod portálu Vaše Evropa, který bude pilířem budoucí jednotné digitální brány53, jakož i k souladu s tímto portálem.

  vypouští se

  __________________

   

  53 Nařízení [Jednotná digitální brána – COM(2017) 256]

   

  Pozměňovací návrh    16

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 12

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (12)  Za tímto účelem by měl orgán také spolupracovat s dalšími relevantními iniciativami a sítěmi Unie, zejména evropskou sítí veřejných služeb zaměstnanosti (VSZ)54, sítí European Enterprise Network55, kontaktním místem pro hranice56 a systémem SOLVIT57, jakož i s relevantními vnitrostátními útvary, např. subjekty na podporu rovného zacházení a na podporu pracovníků Unie a jejich rodinných příslušníků, které určily členské státy podle směrnice 2014/54/EU, a vnitrostátními kontaktními místy určenými podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU58 s cílem poskytovat informace o zdravotní péči. Orgán by měl také zkoumat synergie s navrhovaným evropským elektronickým průkazem služeb59, zejména s ohledem na ty případy, v nichž se členské státy rozhodnou pro předkládání ohlášení týkajících se vyslaných pracovníků pomocí platformy pro elektronický průkaz. Orgán by měl nahradit Komisi v řízení Evropského koordinačního úřadu Evropské sítě služeb zaměstnanosti („EURES“) zřízeného nařízením (EU) 2016/589, včetně vymezení potřeb uživatele a funkčních požadavků na efektivitu portálu EURES i souvisejících služeb informačních technologií, avšak s výjimkou poskytování informačních technologií, provozu a rozvoje infrastruktury informačních technologií, které budou nadále zajišťovány Komisí.

  (12)  Za tímto účelem by měl orgán také spolupracovat s dalšími relevantními iniciativami a sítěmi Unie, zejména evropskou sítí veřejných služeb zaměstnanosti (VSZ)54, sítí European Enterprise Network55, kontaktním místem pro hranice56 a systémem SOLVIT57, jakož i s relevantními vnitrostátními útvary, např. subjekty na podporu rovného zacházení a na podporu pracovníků Unie a jejich rodinných příslušníků, které určily členské státy podle směrnice 2014/54/EU, a vnitrostátními kontaktními místy určenými podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU58 s cílem poskytovat informace o zdravotní péči.

  __________________

  __________________

  54 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2014/EU ze dne 15. května 2014 o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ) (Úř. věst. L 159, 28.5.2014, s. 32).

  54 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2014/EU ze dne 15. května 2014 o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ) (Úř. věst. L 159, 28.5.2014, s. 32).

  55 European Enterprise Network, https://een.ec.europa.eu/

  55 European Enterprise Network, https://een.ec.europa.eu/

  56 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU, COM (2017) 534.

  56 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU, COM (2017) 534.

  57 Doporučení Komise ze dne 17. září 2013 o zásadách, jimiž se řídí síť SOLVIT (Úř. věst. L 249, 19.9.2013, s. 10).

  57 Doporučení Komise ze dne 17. září 2013 o zásadách, jimiž se řídí síť SOLVIT (Úř. věst. L 249, 19.9.2013, s. 10).

  58 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči (Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 45).

  58 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči (Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 45).

  59 COM(2016) 824 final a COM(2016) 823 final.

   

  Pozměňovací návrh    17

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 14

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (14)  Aby se posílila schopnost členských států řešit nesrovnalosti s přeshraničním rozměrem ve vztahu k právu Unie v rámci oblasti působnosti orgánu, měl by orgán podporovat vnitrostátní orgány při provádění vzájemně sladěných a společných inspekcí mimo jiné tak, že usnadní jejich provádění v souladu s článkem 10 směrnice 2014/67/EU. Měly by být provedeny na žádost členských států nebo po dohodě s členskými státy, vznese-li orgán návrh. Orgán by měl členským státům podílejícím se na vzájemně sladěných nebo společných inspekcích poskytovat strategickou, logistickou a technickou podporu, přičemž by měly být zcela dodrženy požadavky na důvěrnost. Inspekce by měly být prováděny po dohodě s dotyčnými členskými státy a měly by probíhat v naprostém souladu s právním rámcem vnitrostátního práva dotyčných členských států, které by měly na základě výsledků vzájemně sladěných a společných inspekcí přijmout navazující opatření v souladu se svým vnitrostátním právem.

  (14)  Aby se posílila schopnost členských států zajistit ochranu osob uplatňujících své právo volného pohybu a řešit nesrovnalosti s přeshraničním rozměrem ve vztahu k právu Unie v rámci oblasti působnosti orgánu, měl by orgán podporovat příslušné vnitrostátní orgány při provádění vzájemně sladěných a společných inspekcí mimo jiné tak, že usnadní jejich provádění v souladu s článkem 10 směrnice 2014/67/EU. Měly by být provedeny na žádost členských států nebo po dohodě s členskými státy, vznese-li orgán návrh. Orgán by měl členským státům podílejícím se na vzájemně sladěných nebo společných inspekcích poskytovat strategickou, logistickou a technickou podporu, přičemž by měly být zcela dodrženy požadavky na důvěrnost. Inspekce by měly být prováděny po dohodě s dotyčnými členskými státy a měly by probíhat v naprostém souladu s právním rámcem vnitrostátního práva a praxí těchto členských států. Členské státy by měly na základě výsledků vzájemně sladěných a společných inspekcí přijmout navazující opatření v souladu se svým vnitrostátním právem a praxí. Členské státy by měly zajistit, aby informace shromážděné během vzájemně sladěných nebo společných inspekcí mohly být použity v dotyčném členském státě jako důkazy v soudním řízení.

  Pozměňovací návrh    18

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 14 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (14a)  Vzájemně sladěné a společné inspekce nenahrazují ani neoslabují vnitrostátní pravomoci. Vnitrostátní orgány by měly být rovněž plně zapojené do tohoto procesu a mít plnou a nezávislou pravomoc. Pokud jsou na vnitrostátní úrovni inspekcemi pověřeny odbory, měly by vzájemně sladěné a společné inspekce proběhnout pouze tehdy, pokud s tím dotčené odbory souhlasí.

  Pozměňovací návrh    19

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 15

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (15)  Aby bylo možné sledovat vznikající trendy, výzvy nebo mezery v oblastech, jako je mobilita pracovní síly a koordinace sociálního zabezpečení, měl by orgán vyvíjet analytické schopnosti, jakož i schopnosti posuzování rizik. To by mělo zahrnovat provádění analýz a studií v oblasti trhu práce, jakož i vzájemná hodnocení. Orgán by měl monitorovat potenciální nerovnováhy, pokud jde o dovednosti a přeshraniční toky pracovní síly, včetně jejich možného dopadu na územní soudržnost. Orgán by měl také podporovat posuzování rizik uvedené v článku 10 směrnice 2014/67/EU. Orgán by měl zajistit synergie a doplňkovost s dalšími agenturami, službami nebo sítěmi Unie. Mělo by sem patřit také získávání vstupních údajů ze sítě SOLVIT a podobných služeb o opakujících se problémech,nimiž se potýkají jednotlivcipodniky při výkonu svých práv v oblastech spadajících do oblasti působnosti orgánu. Orgán by měl rovněž usnadnit a zefektivnit činnosti související se sběrem údajů stanovené v příslušném právu Unie v rámci jeho oblasti působnosti. Pro členské státy by to neznamenalo vznik žádných nových oznamovacích povinností.

  (15)  Aby bylo možné sledovat vznikající trendy, výzvy nebo mezery v oblastech, jako je mobilita pracovní síly a koordinace sociálního zabezpečení, měl by orgán ve spolupráci s členskými státy a sociálními partnery vyvíjet analytické schopnosti, jakož i schopnosti posuzování rizik. To by mělo zahrnovat provádění analýz a studií v oblasti trhu práce, jakož i vzájemná hodnocení. Orgán by měl monitorovat potenciální nerovnováhy, pokud jde o dovednosti a přeshraniční toky pracovní síly, včetně jejich možného dopadu na územní soudržnost. Orgán by měl také podporovat posuzování rizik uvedené v článku 10 směrnice 2014/67/EU. Orgán by měl zajistit synergie a doplňkovost s dalšími agenturami, službami nebo sítěmi Unie. Mělo by sem patřit také získávání vstupních údajů ze sítě SOLVIT a podobných služeb o obtížích pro konkrétní odvětví, opakujících se problémech souvisejícíchmobilitou pracovní síly v rámci volného pohybu pracovníkůvolného poskytování služeb na vnitřním trhu a rovněž o koordinaci systémů sociálního zabezpečení v rámci Unie. Orgán by měl rovněž usnadnit a zefektivnit činnosti související se sběrem údajů stanovené v příslušném právu Unie v rámci jeho oblasti působnosti. Pro členské státy by to neznamenalo vznik žádných nových oznamovacích povinností.

  Pozměňovací návrh    20

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 17

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (17)  Orgán by měl poskytnout platformu pro řešení sporů mezi členskými státy v souvislosti s uplatňováním práva Unie, které spadá pod jeho oblast působnosti. Měl by vycházet z dialogu a dohodovacích mechanismů, které jsou v současné době již zavedeny v oblasti koordinace sociálního zabezpečení, které se podle členských států osvědčily60 a jejichž význam uznává Soudní dvůr61. Členské státy by měly být schopny orgánu postupovat dané věci pro účely mediace v souladu se standardními postupy, které byly pro tento účel zavedeny. Orgán by se měl zabývat pouze řešením sporů mezi členskými státy, zatímco jednotlivci a zaměstnavatelé, kteří se potýkají s obtížemi při uplatňování svých práv v rámci Unie, by měli mít nadále možnost se obrátit na služby poskytované na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie, jež se na řešení takových věcí zaměřují. Jedná se například o síť SOLVIT, které by měl orgán tyto věci postupovat. Síť SOLVIT by měla mít rovněž možnost postoupit orgánu ke zvážení ty věci, u nichž nelze problém vyřešit kvůli rozdílům mezi vnitrostátními správními orgány.

  (17)  Orgán by měl poskytnout platformu pro smírné urovnání sporů mezi členskými státy v souvislosti s uplatňováním práva Unie, které spadá pod jeho oblast působnosti, aniž by byly dotčeny pravomoci Soudního dvora Evropské unie. Měl by vycházet z dialogu a dohodovacích mechanismů, které jsou v současné době již zavedeny v oblasti koordinace sociálního zabezpečení, které se podle členských států osvědčily60 a jejichž význam uznává Soudní dvůr61. V případech, kdy se členské státy dobrovolně zaváží ke smírnému urovnání sporů, měl by mít orgán pravomoc spor urovnat přijetím rozhodnutí. Členské státy by měly být schopny orgánu postupovat dané věci pro účely smírného urovnání sporů v souladu se standardními postupy, které byly pro tento účel zavedeny. Orgán by se měl zabývat pouze řešením sporů mezi členskými státy, zatímco jednotlivci a zaměstnavatelé, kteří se potýkají s obtížemi při uplatňování svých práv v rámci Unie, by měli mít nadále možnost se obrátit na služby poskytované na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie, jež se na řešení takových věcí zaměřují. Jedná se například o síť SOLVIT, které by měl orgán tyto věci postupovat. Síť SOLVIT by měla mít rovněž možnost postoupit orgánu ke zvážení ty věci, u nichž nelze problém vyřešit kvůli rozdílům mezi vnitrostátními správními orgány. Orgán by měl mít také možnost požádat Komisi, aby zahájila řízení o nesplnění povinnosti, je-li zde podezření z porušení práva Unie.

  __________________

  __________________

  60 Částečný obecný přístup Rady ze dne 26. října 2017 k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 (13645/1/17).

  60 Částečný obecný přístup Rady ze dne 26. října 2017 k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 (13645/1/17).

  61 Věc C-236/88 EU:C:1990:303, bod 17; věc C-202/97 EU:C:2000:75, body 57–58; věc C-178/97 EU:C:2000:169, body 44-45; věc C-2/05 EU:C:2006:69, body 28-29; věc C-12/14 EU:C:2016:135, body 39-41; věc C-359/16 EU:C:2018:63, body 44-45;

  61 Věc C-236/88 EU:C:1990:303, bod 17; věc C-202/97 EU:C:2000:75, body 57–58; věc C-178/97 EU:C:2000:169, body 44-45; věc C-2/05 EU:C:2006:69, body 28-29; věc C-12/14 EU:C:2016:135, body 39-41; věc C-359/16 EU:C:2018:63, body 44-45;

  Pozměňovací návrh    21

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 18

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (18)  Aby se usnadnilo řízení v oblasti přizpůsobování trhu práce, měl by orgán napomoci spolupráci mezi příslušnými zúčastněnými stranami, a řešit tak situace, kdy dochází k narušení fungování trhu práce, které se dotýká více než jednoho členského státu; jde mimo jiné o případy restrukturalizace nebo důležité projekty ovlivňující zaměstnanost v příhraničních regionech.

  vypouští se

  Pozměňovací návrh  22

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 21

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (21)  V zájmu zajištění účinného fungování orgánu by ve správní radě měly být zastoupeny členské státy a Komise. Složení správní rady, včetně výběru jejího předsedy a místopředsedy, by mělo respektovat zásady genderové vyváženosti, zkušenosti a kvalifikace. Aby se zajistilo účinné a účelné fungování orgánu, měla by správní rada zejména přijmout roční pracovní program, vykonávat své funkce související s rozpočtem orgánu, přijmout finanční pravidla použitelná na orgán, jmenovat výkonného ředitele a stanovit postupy, jimiž výkonný ředitel přijímá rozhodnutí týkající se provozních úkolů orgánu. Zástupci zemí, které nejsou členskými státy Unie a které uplatňují pravidla Unie v oblasti působnosti orgánu, se mohou účastnit zasedání správní rady jako pozorovatelé.

  (21)  V zájmu zajištění účinného fungování orgánu by ve správní radě měly být zastoupeny členské státy, Komise, nezávislí odborníci jmenovaní Evropským parlamentemsociální partneři na úrovni Unie. Složení správní rady, včetně výběru jejího předsedy a místopředsedy, by mělo respektovat zásady zkušenosti a kvalifikace, genderové vyváženosti a transparentnosti. Aby se zajistilo účinné a účelné fungování orgánu, měla by správní rada zejména přijmout roční pracovní program, vykonávat své funkce související s rozpočtem orgánu, přijmout finanční pravidla použitelná na orgán, jmenovat výkonného ředitele a stanovit postupy, jimiž výkonný ředitel přijímá rozhodnutí týkající se provozních úkolů orgánu. Zástupci zemí, které nejsou členskými státy Unie a které uplatňují pravidla Unie v oblasti působnosti orgánu, se mohou účastnit zasedání správní rady jako pozorovatelé.

  Pozměňovací návrh  23

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 23

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (23)  Orgán by se měl v oblastech, které spadají do jeho oblasti působnosti, přímo opírat o odborné znalosti příslušných zúčastněných stran prostřednictvím speciální skupiny zúčastněných stran. Členové by měli být zástupci sociálních partnerů na úrovni Unie. Při výkonu svých činností skupina zúčastněných stran náležitě zohlední stanoviska Poradního výboru pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení zřízeného nařízením (ES) č. 883/2004, jakož i Poradního výboru pro volný pohyb pracovníků zřízeného nařízením (EU) č. 492/2011, a bude vycházet z jejich odborných znalostí.

  (23)  Orgán by se měl v oblastech, které spadají do jeho oblasti působnosti, přímo opírat o odborné znalosti příslušných zúčastněných stran prostřednictvím speciální skupiny zúčastněných stran. Členové by měli být zástupci sociálních partnerů na úrovni Unie, mj. uznávaných odvětvových sociálních partnerů na úrovni Unie zastupujících ta odvětví, kterých se problematika mobility pracovníků obzvláště dotýká, zejména organizací, které jsou součástí Výboru odborníků pro vysílání pracovníků a evropské platformy pro posílení spolupráce při řešení problematiky nehlášené práce. Sociální partneři na úrovni Unie by měli zapojovat národní organizace zaměstnavatelů a odbory do pravidelného dialogu v souladu s právními předpisy a praxí členských států. Skupina zúčastněných stran by měla předem obdržet stručné informace a měla by mít možnost předložit orgánu na vyžádání nebo z vlastního podnětu svá stanoviska a s jejími členy by měly probíhat pravidelné konzultace. Při výkonu své činnosti skupina zúčastněných stran náležitě zohlední stanoviska Poradního výboru pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení zřízeného nařízením (ES) č. 883/2004, jakož i Poradního výboru pro volný pohyb pracovníků zřízeného nařízením (EU) č. 492/2011 a bude vycházet z jejich odborných znalostí.

  Pozměňovací návrh  24

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 27a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (27a)  O sídle orgánu by se mělo rozhodnout řádným legislativním postupem na základě objektivních a věcných kritérií. Evropský parlament by měl být systematicky zapojován do zvažování a stanovování těchto kritérií, a to za stejných podmínek jako Komise a Rada.

  Pozměňovací návrh    25

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 30

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (30)  Orgán by měl spolupracovat s dalšími agenturami Unie v rámci jejich příslušných pravomocí, zejména s agenturami působícími v oblastech zaměstnanosti a sociálních věcí, přičemž by měl vycházet z jejich odborných poznatků a maximalizovat synergie: s Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound), Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop), Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a Evropskou nadací odborného vzdělávání (ETF), jakož i – pokud jde o boj proti organizované trestné činnosti včetně obchodování s lidmi – s Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a Agenturou Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust).

  (30)  Orgán by měl spolupracovat s dalšími agenturami Unie v rámci jejich příslušných pravomocí, zejména s agenturami působícími v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí, přičemž by měl vycházet z jejich odborných poznatků a maximalizovat synergie: s Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound), Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop), Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a Evropskou nadací odborného vzdělávání (ETF), jakož i – pokud jde o boj proti organizované trestné činnosti včetně obchodování s lidmi – s Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a Agenturou Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust). Tato spolupráce by měla zajistit koordinaci jejich činnosti a zabránit jejímu zdvojování a podporovat jejich synergické působení.

  Pozměňovací návrh  26

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 31

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (31)  Aby se do činností stávajících subjektů v oblasti přeshraniční mobility pracovní síly vnesl operační rozměr, orgán by měl převzít plnění úkolů vykonávaných Technickým výborem pro volný pohyb pracovníků, který byl zřízen nařízením (EU) č. 492/2011, Výborem odborníků pro vysílání pracovníků, který byl zřízen rozhodnutím Komise 2009/17/ES68, a evropskou platformou pro posílení spolupráce při řešení problematiky nehlášené práce, která byla zřízena rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/34469. Zřízením orgánu by měly uvedené subjekty zaniknout.

  (31)  Aby se do činnosti stávajících subjektů v oblasti mobility pracovní síly, k níž dochází v rámci svobody pohybu pracovníků a svobody poskytovat služby na vnitřním trhu, vnesl operační rozměr, orgán by měl převzít plnění úkolů vykonávaných Technickým výborem pro volný pohyb pracovníků, který byl zřízen nařízením (EU) č. 492/2011 a Výborem odborníků pro vysílání pracovníků, který byl zřízen rozhodnutím Komise 2009/17/ES68. Zřízením orgánu by měly uvedené subjekty zaniknout.

  __________________

  __________________

  68 Rozhodnutí Komise 2009/17/ES ze dne 19. prosince 2008, kterým se zřizuje Výbor odborníků pro vysílání pracovníků (Úř. věst. L 8, 13.1.2009, s. 26).

  68 Rozhodnutí Komise 2009/17/ES ze dne 19. prosince 2008, kterým se zřizuje Výbor odborníků pro vysílání pracovníků (Úř. věst. L 8, 13.1.2009, s. 26).

  69 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/344 ze dne 9. března 2016, kterým se zřizuje evropská platforma pro posílení spolupráce při řešení problematiky nehlášené práce (Úř. věst. L 65, 11.3.2016, s. 12).

   

  Pozměňovací návrh    27

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 32

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (32)  Orgán by měl doplňovat činnosti Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení zřízené nařízením (ES) č. 883/2004 (dále jen „správní komise“), pokud vykonává regulační úkoly související s použitím nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009. Orgán by měl nicméně převzít provozní úkoly, jež jsou v současné době prováděny v rámci správní komise, jako je plnění funkce mediátora mezi členskými státy a zajištění fóra, které se bude zabývat finančními záležitostmi spojenými s použitím nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009, čímž nahradí funkci účetní komise zřízené uvedenými nařízeními, a které bude v zájmu snazšího používání uvedených nařízení rovněž řešit záležitosti týkající se elektronické výměny dat a nástrojů informačních technologií, čímž nahradí funkci technické komise pro zpracování údajů zřízené těmito nařízeními.

  vypouští se

  Pozměňovací návrh    28

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 34

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (34)  V zájmu zohlednění tohoto nového institucionálního uspořádání by měla být nařízení (ES) č. 883/2004, (ES) č. 987/2009, (EU) č. 492/2011 a (EU) 2016/589 změněna a rozhodnutí 2009/17/ES a rozhodnutí (EU) 2016/344 by měla být zrušena.

  (34)  V zájmu zohlednění tohoto nového institucionálního uspořádání by mělo být změněno nařízení (EU) č. 492/2011 a směrnice (EU) 2016/344zrušeno rozhodnutí 2009/17/ES.

  Pozměňovací návrh    29

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 35

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (35)  Respektování různorodosti vnitrostátních systémů pracovních vztahů, jakož i samostatnost sociálních partnerů jsou výslovně uznány SFEU. Účastí na činnostech orgánu nejsou dotčeny pravomoci, povinnosti ani odpovědnosti členských států – vyplývající mimo jiné z příslušných a použitelných úmluv Mezinárodní organizace práce (MOP), jako je Úmluva č. 81 o inspekci práce v průmyslu a obchodě – ani pravomoci členských států regulovat a monitorovat vnitrostátní pracovní vztahy či v rámci těchto vztahů plnit úlohu mediátora, zejména pokud jde o právo na kolektivní vyjednávání a akce.

  (35)  Respektování různorodosti vnitrostátních systémů pracovních vztahů, jakož i samostatnost sociálních partnerů jsou výslovně uznány SFEU. Účastí na činnosti orgánu nejsou dotčeny pravomoci, povinnosti ani odpovědnosti členských států – vyplývající mimo jiné z příslušných a použitelných úmluv Mezinárodní organizace práce (MOP), jako je Úmluva č. 81 o inspekci práce v průmyslu a obchodě – ani pravomoci členských států regulovat a monitorovat vnitrostátní pracovněprávní vztahy či v rámci těchto vztahů plnit úlohu mediátora, zejména pokud jde o výkon práva na kolektivní vyjednávání a akce a o různorodost inspekčních systémů a orgánů členských států, zejména s ohledem na jejich pravomoci, povinnosti a úkoly.

  Pozměňovací návrh  30

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 36

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (36)  Jelikož cílů tohoto nařízení, tedy podporovat volný pohyb pracovníkůslužeb a přispívat k posilování spravedlnosti na vnitřním trhu, nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni nekoordinovaně jednajících členských států, ale spíše jich z důvodu přeshraničního charakteru těchto činností a potřeby užší spolupráce mezi členskými státy může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je pro dosažení těchto cílů nezbytné.

  (36)  Jelikož cíle tohoto nařízení, tedy přispívat k posilování spravedlnosti na vnitřním trhu,to zejména lepším uplatňovánímprosazováním práva Unie v oblasti mobility pracovních sil, nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni nekoordinovaně jednajících členských států, ale spíše jich z důvodu přeshraničního charakteru těchto činností a potřeby užší spolupráce mezi členskými státy může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je pro dosažení tohoto cíle nezbytné.

  Pozměňovací návrh    31

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Orgán je členským státům a Komisi nápomocen v záležitostech týkajících se přeshraniční mobility pracovní síly a koordinace sociálního zabezpečení v rámci Unie.

  2. Orgán je členským státům a Komisi nápomocen v záležitostech týkajících se uplatňování a prosazování práva Unie v oblasti mobility pracovní sily v rámci svobody pohybu pracovníkůsvobody při poskytování služeb na vnitřním trhu a také v záležitostech týkajících se koordinace sociálního zabezpečení v rámci Unie.

  Pozměňovací návrh    32

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  2a.  Tímto nařízením není žádným způsobem dotčeno uplatňování základních práv uznávaných členskými státy a na úrovni Unie, včetně práv, na něž se v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi vztahují konkrétní systémy pracovněprávních vztahů v členských státech. Tímto nařízením není dotčeno ani právo na vyjednávání, uzavírání a vymáhání kolektivních smluv či právo na kolektivní akce v souladu s vnitrostátním právem nebo zvyklostmi.

  Pozměňovací návrh    33

  Návrh nařízení

  Článek 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Článek 2

  Článek 2

  Cíle

  Cíle

  Cílem tohoto orgánu je přispět k zajištění spravedlivé mobility pracovní síly na vnitřním trhu. Za tímto účelem orgán:

  Cílem tohoto orgánu je přispět k zajištění spravedlivé mobility pracovní síly v rámci svobody pohybu pracování a svobody při poskytování služeb na vnitřním trhu a ke koordinaci systémů sociálního zabezpečení v rámci Unie. Za tímto účelem orgán:

  a)  usnadňuje jednotlivcům a zaměstnavatelům přístup k informacím o jejich právech a povinnostech, jakož i k souvisejícím službám;

  a)  usnadňuje přístup k informacím o právech a povinnostech v oblasti mobility pracovní síly, jakož i k souvisejícím službám;

  b)  podporuje spolupráci mezi členskými státy při přeshraničním prosazování příslušných právních předpisů Unie, včetně usnadňování společných inspekcí;

  b)  usnadňuje a podporuje spolupráci mezi členskými státy při jednotném, účinném a účelném uplatňování a prosazování příslušných právních předpisů Unie, a to v případech, které se týkají více než jednoho členského státu, včetně usnadňování vzájemně sladěných společných inspekcí;

  c)  plní úlohu mediátora a usnadňuje hledání řešení v případě přeshraničních sporů mezi vnitrostátními orgány nebo v případě narušení fungování trhu práce.

  c)  plní úlohu mediátora a usnadňuje hledání řešení v případě sporů mezi členskými státy, které se týkají otázek mobility pracovní síly, pokud s tím všechny příslušné členské státy souhlasí, mj. na základě smírčího řízení.

  Pozměňovací návrh    34

  Návrh nařízení

  Článek 5

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Článek 5

  Článek 5

  Úkoly orgánu

  Úkoly orgánu

  Za účelem plnění svých cílů orgán plní tyto úkoly:

  Za účelem plnění svých cílů orgán plní tyto úkoly:

  a)  usnadňuje jednotlivcům a zaměstnavatelům přístup k informacím o jejich právech a povinnostech v přeshraničních situacích, jakož i přístup ke službám v oblasti přeshraniční mobility pracovní síly v souladu s články 6 a 7;

  a) usnadňuje přístup k informacím v souladu s článkem 6;

  b)  usnadňuje spolupráci a výměnu informací mezi vnitrostátními orgány v zájmu účinného prosazování příslušných právních předpisů Unie v souladu s článkem 8;

  b)  usnadňuje spolupráci a výměnu informací mezi vnitrostátními orgány, příp. dalšími příslušnými orgány na úrovni členských států v zájmu jednotného, účinného a účelného uplatňování a prosazování příslušných právních předpisů Unie v souladu s článkem 8;

  c)  koordinuje a podporuje vzájemně sladěné a společné inspekce v souladu s články 9 a 10;

  c)  navrhuje, koordinuje a podporuje vzájemně sladěné společné inspekce v souladu s články 9 a 10;

  d)  provádí analýzy a posouzení rizik v souvislosti s přeshraniční mobilitou pracovní síly v souladu s článkem 11;

  d)  zadává a provádí analýzy a posouzení rizik týkající se problémů a překážek v souvislosti s mobilitou pracovní síly v rámci svobody pohybu pracovníků a svobody poskytovat služby na vnitřním trhu a v souladu s článkem 11 poskytuje Komisi stanoviska a doporučení, pokud jde o následná a operativní opatření;

  e)  podporuje členské státy při budování kapacit v oblasti účinného prosazování příslušných právních předpisů Unie v souladu s článkem 12;

  e)  poskytuje Komisi pokyny a stanoviska k příslušným právním předpisům Unie a podporuje členské státy při budování kapacit v oblasti účinného uplatňování a prosazování příslušných právních předpisů Unie v souladu s článkem 12;

  f)  plní úlohu mediátora ve sporech mezi orgány členských států v souvislosti s uplatňováním příslušných právních předpisů Unie v souladu s článkem 13;

  f)  podporuje členské státy a plní úlohu mediátora ve sporech mezi orgány členských států v souvislosti s uplatňováním příslušných právních předpisů Unie, pokud se na tom dohodnout všechny příslušné členské státy, mj. prostřednictvím smírného urovnávání sporů v souladu s článkem 13, aniž jsou dotčeny soudní pravomoci Soudního dvora Evropské unie.

  g)  usnadňuje spolupráci mezi příslušnými zúčastněnými subjekty v případě přeshraničního narušení fungování trhu práce v souladu s článkem 14.

   

  Pozměňovací návrh    35

  Návrh nařízení

  Článek 6

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Článek 6

  Článek 6

  Informace o přeshraniční mobilitě pracovní síly

  Informace o mobilitě pracovní síly v rámci svobody pohybu pracovníků a svobody poskytovat služby na vnitřním trhu

  Orgán zlepší dostupnost, kvalitu a zpřístupnění informací nabízených jednotlivcům a zaměstnavatelům v zájmu usnadnění mobility pracovní síly v celé EU v souladu s nařízením (EU) 2016/589 o Evropské síti služeb zaměstnanosti (EURES) a nařízením [jednotná digitální brána – COM(2017) 256]. Za tímto účelem orgán:

  Orgán zlepší dostupnost, kvalitu a zpřístupnění informací nabízených jednotlivcům, zaměstnavatelům a organizacím sociálních partnerů v zájmu usnadnění mobility pracovní síly v celé Unii. Za tímto účelem orgán:

  a)  poskytuje příslušné informace o právechpovinnostech jednotlivců v situacích přeshraniční mobility pracovní síly;

  a)  vytvoří jednotnou celounijní internetovou stránku ve všech úředních jazycích Unie, která by fungovala jako jednotný portál, kde bude možné získat přístup ke všem příslušným zdrojům informacíslužbám Unie a členských států týkajícím se mobility pracovní síly v souvislosti se svobodou pohybu pracovníků a svobodou poskytovat služby na vnitřním trhu, včetně odkazů na jednotlivé internetové stránky členských států vytvořené v souladu s článkem 5 směrnice 2014/67/EU a článkem 6 směrnice 2014/54/EU a odkazů na oficiální internetové stránky na úrovni členských států, které obsahují informace o systémech sociálního zabezpečení;

  b)  podporuje příležitosti k posílení mobility pracovní síly, mimo jiné prostřednictvím pokynů ohledně přístupu k učení a jazykovým školením;

   

  c)  zaměstnavatelům poskytuje příslušné informace o pracovněprávních předpisech a pracovních a životních podmínkách, které se vztahují na pracovníky v situacích přeshraniční mobility pracovní síly, včetně vyslaných pracovníků;

   

  d)  podporuje členské státy v plnění povinností souvisejících s přístupem k informacím a šířením informací v oblasti volného pohybu pracovníků, jak je stanoveno v článku 6 směrnice 2014/54/EU, a v oblasti vysílání pracovníků, jak je stanoveno v článku 5 směrnice 2014/67/EU;

  d)  podporuje členské státy při plnění povinností souvisejících s přístupem k informacím a šířením informací v oblasti volného pohybu pracovníků, zejména jak je stanoveno v článku 6 směrnice 2014/54/EU, článku 22 nařízení 2016/589/EU, článku 76 nařízení 2004/883/EU a v článku 5 směrnice 2014/67/EU;

  e)  podporuje členské státy při zvyšování přesnosti, jakož i zlepšování úplnosti a uživatelské vstřícnosti příslušných vnitrostátních informačních služeb v souladu s kritérii kvality stanovenými v nařízení [jednotná digitální brána – COM(2017) 256];

  e)  podporuje členské státy při zvyšování přesnosti, jakož i zlepšování úplnosti a uživatelské vstřícnosti příslušných vnitrostátních informačních služeb a zdrojů v souladu s kritérii kvality stanovenými v nařízení [jednotná digitální brána];

  f)  podporuje členské státy v tom, aby zefektivňovaly poskytování informací a služeb jednotlivcům a zaměstnavatelům v souvislosti s přeshraniční mobilitou na dobrovolném základě, a to při plném respektování pravomocí členských států.

  f)  podporuje členské státy v tom, aby zefektivňovaly poskytování informací a služeb jednotlivcům a zaměstnavatelům v souvislosti s přeshraniční mobilitou, a to při plném respektování pravomocí členských států.

   

  fa)  usnadňuje spolupráci mezi příslušnými orgány členských států, které mají v souladu se směrnicí 2014/54/EU poskytovat informace, poradenství a pomoc jednotlivcům a zaměstnavatelům v oblasti mobility pracovní síly na vnitřním trhu, a kontaktními místy členských států, která mají v souladu se směrnicí 2011/24/EU poskytovat informace o zdravotní péči.

  Pozměňovací návrh    36

  Návrh nařízení

  Článek 7

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Článek 7

  vypouští se

  Přístup ke službám v oblasti přeshraniční mobility pracovní síly

   

  1.  Orgán poskytuje jednotlivcům a zaměstnavatelům služby v zájmu usnadnění mobility pracovní síly v celé EU. Za tímto účelem orgán:

   

  a)  podporuje rozvoj iniciativ posilujících přeshraniční mobilitu jednotlivců, včetně cílených režimů mobility;

   

  b)  jednotlivcům a zaměstnavatelům umožňuje přeshraniční přiřazování nabídek volných pracovních míst, stáží a učňovské přípravy k životopisům a žádostem, zejména prostřednictvím EURES;

   

  c)  spolupracuje v rámci jiných iniciativ a sítí Unie, jako je evropská síť veřejných služeb zaměstnanosti, síť European Enterprise Network, kontaktní místo pro hranice, a to zejména za účelem identifikace a překonání přeshraničních překážek bránících mobilitě pracovní síly;

   

  d)  usnadňuje spolupráci mezi příslušnými službami na vnitrostátní úrovni, které byly určeny v souladu se směrnicí 2014/54/EU s cílem poskytovat informace, poradenství a pomoc jednotlivcům a zaměstnavatelům ohledně přeshraniční mobility, a vnitrostátními kontaktními místy určenými v souladu se směrnicí 2011/24/EU s cílem poskytovat informace o zdravotní péči.

   

  2.  Orgán řídí Evropský koordinační úřad portálu EURES a zajišťuje, aby plnil své povinnosti v souladu s článkem 8 nařízení (EU) 2016/589, kromě technického provozu a rozvoje portálu EURES a souvisejících služeb informačních technologií, které bude i nadále řídit Komise. Orgán, za který nese odpovědnost výkonný ředitel, jak je stanoveno v čl. 23 odst. 4 písm. k), zajistí, aby tato činnost byla v plném souladu s požadavky příslušných právních předpisů o ochraně údajů, včetně požadavku jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s článkem 37.

   

  Pozměňovací návrh    37

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Orgán usnadňuje spolupráci mezi členskými státy a podporuje je v tom, aby účinně dodržovaly své povinnosti týkající se spolupráce, včetně výměny informací, jak je vymezeno v právních předpisech Unie, v rámci pravomocí orgánu.

  Orgán usnadňuje a rozšiřuje spolupráci a výměnu informací mezi členskými státy a podporuje je v tom, aby skutečně dodržovaly své povinnosti týkající se spolupráce, jak je vymezeno v právních předpisech Unie, v rámci pravomocí orgánu.

  Pozměňovací návrh    38

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Za tímto účelem orgán na žádost vnitrostátních orgánů a s cílem urychlit výměny mezi nimi zejména:

  Za tímto účelem orgán zejména:

  Pozměňovací návrh    39

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b)  usnadňuje opatření, jež následují po předložení žádostí a po výměně informací mezi vnitrostátními orgány, přičemž poskytuje logistickou a technickou podporu, včetně překladatelských a tlumočnických služeb a prostřednictvím výměn týkajících se stavu daných věcí;

  b)  usnadňuje opatření, jež následují po předložení odůvodněných žádostí a po výměně informací mezi vnitrostátními orgány, přičemž poskytuje logistickou a technickou podporu, včetně překladatelských a tlumočnických služeb a prostřednictvím výměn týkajících se stavu daných věcí, aniž by tím bylo dotčeno probíhající soudní řízení;

  Pozměňovací návrh    40

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  c)  podporuje a sdílí osvědčené postupy;

  c)  podporuje a sdílí osvědčené postupy mezi členskými státy a přispívá k jejich šíření;

  Pozměňovací návrh    41

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. d

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  d)  usnadňuje postupy přeshraničního vymáhání sankcí a pokut;

  d)  usnadňuje postupy přeshraničního vymáhání sankcí a pokut a podporuje jejich využívání, pokud o to některý z dotyčných členských států požádá;

  Pozměňovací návrh    42

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. e

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  e)  předkládá Komisi čtvrtletní zprávy o nevyřízených žádostech mezi členskými státy, a je-li to považováno za nezbytné, postupuje je k mediaci v souladu s článkem 13.

  e)  předkládá Komisi čtvrtletní zprávy o nevyřízených žádostech mezi členskými státy, a dohodnou-li se na tom všechny dotyčné členské státy, postupuje je v souladu s článkem 13 ke smírnému urovnání.

  Pozměňovací návrh    43

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. e a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ea)  usnadňuje spolupráci mezi příslušnými službami na úrovni členských států, které mají v souladu se směrnicí 2014/54/EU poskytovat informace, poradenství a pomoc jednotlivcům a zaměstnavatelům v oblasti mobility pracovní síly na vnitřním trhu, a vnitrostátními kontaktními místy, která mají v souladu se směrnicí 2011/24/EU poskytovat informace o zdravotní péči.

  Pozměňovací návrh    44

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1a.  Na základě řádně odůvodněné žádosti vnitrostátního orgánu poskytne orgán v rámci svých pravomocí veškeré informace, které jsou nezbytné k tomu, aby vnitrostátní orgán mohl vykonávat svěřené úkoly.

  Pozměňovací návrh    45

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Orgán podporuje činnost Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení, pokud jde o zpracovávání finančních záležitostí souvisejícíchkoordinací sociálního zabezpečení v souladu s článkem 74 nařízení (ES) č. 883/2004články 65, 67 a 69 nařízení (ES) č. 987/2009.

  2.  Orgán naváže úzkou spolupráci se Správní komisí pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení, s Poradním výborem pro volný pohyb pracovníků a s evropskou platformou pro posílení spolupráce při řešení problematiky nehlášené práce.

  Pozměňovací návrh    46

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3.  Orgán podporuje používání elektronických nástrojů a postupů pro výměnu zpráv mezi vnitrostátními orgány, včetně systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) a systému elektronické výměny informací o sociálním zabezpečení (EESSI).

  3.  Orgán podporuje v souladu s nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) používání elektronických nástrojů a postupů pro výměnu zpráv mezi vnitrostátními orgány, včetně systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) a systému elektronické výměny informací o sociálním zabezpečení (EESSI).

  Pozměňovací návrh    47

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – odst. 4

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  4.  Orgán podporuje uplatňování inovativních přístupů k účelné a efektivní přeshraniční spolupráci a zkoumá případné využití mechanismů elektronické výměny mezi členskými státy pro snadnější odhalování podvodů, přičemž předkládá zprávy Komisi v zájmu dalšího rozvoje uvedených mechanismů.

  4.  Orgán podporuje uplatňování inovativních přístupů k účelné a efektivní přeshraniční spolupráci, jako je evropská platforma pro posílení spolupráce při řešení problematiky nehlášené práce,prosazuje využití a rozvoj mechanismů a databází elektronické výměny mezi členskými státy, které umožní přístup k údajům v reálném čase pro snadnější odhalování podvodů, a může navrhovat zlepšení při využívání těchto mechanismů a databází. Orgán předkládá zprávy Komisi v zájmu dalšího rozvoje uvedených mechanismů.

  Pozměňovací návrh    48

  Návrh nařízení

  Článek 9

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Článek 9

  Článek 9

  Koordinace vzájemně sladěných a společných inspekcí

  Koordinace vzájemně sladěných a společných inspekcí

  1.  Na žádost jednoho nebo několika členských států orgán koordinuje vzájemně sladěné nebo společné inspekce v oblastech spadajících do pravomocí orgánu. Žádost může zaslat jeden nebo několik členských států. Provedení vzájemně sladěné nebo společné inspekce může dotčeným orgánům členských států rovněž navrhnout sám orgán.

  1.  Na žádost jednoho nebo několika členských států orgán koordinuje a podporuje vzájemně sladěné nebo společné inspekce v oblastech spadajících do pravomocí orgánu na základě dohody, kterou orgán uzavřel se všemi příslušnými členskými státy. Provedení vzájemně sladěné nebo společné inspekce může dotčeným orgánům členských států rovněž navrhnout sám orgán z vlastní iniciativy. Organizace sociálních partnerů působící na vnitrostátní úrovni mohou orgán upozorňovat na konkrétní případy.

  2.  Když se orgán členského státu rozhodne neúčastnit se vzájemně sladěné nebo společné inspekce uvedené v odstavci 1, nebo tuto inspekci neprovést,dostatečným předstihem písemně informuje orgándůvodech takového rozhodnutí.takových případech orgán informuje orgány ostatních dotčených členských států.

  2.  V souladu se zásadou loajální spolupráce, a pokud o to byly požádány, usilují členské státy o uzavření dohody o účasti na vzájemně sladěných nebo společných inspekcích. Pokud se členský stát domnívá, že existují pádné důvody k nesouhlasuúčastí, do jednoho měsíce od žádostiinspekci uvedené v odstavci 1 předloží orgánu důvody svého rozhodnutí a dodatečné informace o povaze dotčené otázky a navrhne postup pro vyřešení daného případu.

   

  2a.  Do 2 měsíců od obdržení informace podle odstavce 2 dodá orgán dotčenému členskému státu odůvodněné stanovisko, v němž uvede svá doporučení k řešení daného případu jedním, případně několika z těchto způsobů:

   

  a)  na základě informací uvedených v odstavci 2;

   

  b)  prostřednictvím vzájemně sladěné nebo společné inspekce v ostatních zúčastněných členských státech;

   

  c)  prostřednictvím vzájemně sladěné nebo společné inspekce, pokud s tím souhlasí všechny dotčené členské státy.

  3.  Organizace vzájemně sladěné nebo společné inspekce proběhne na základě předchozí dohody všech zúčastněných členských států prostřednictvím jejich národních styčných úředníků. Odmítne-li jeden nebo více členských států se vzájemně sladěné nebo společné inspekce zúčastnit, mohou orgány ostatních členských států zamýšlenou vzájemně sladěnou nebo společnou inspekci v případě potřeby provést pouze v zúčastněných členských státech. Členské státy, které se rozhodly se inspekce neúčastnit, uchovají informace o zamýšlené inspekci jako důvěrné.

  3.  Orgán může po kterémkoli členském státě neúčastnícím se vzájemně sladěné nebo společné inspekce požadovat, aby dobrovolně provedl vlastní inspekci za účelem zjištění případných nesrovnalostí a aby do 3 měsíců od data žádosti orgánu dodal orgánu zprávusvých zjištěních.

   

  3a.  Ve vztahu k třetím osobám uchovávají členské státy a orgán informace o zamýšlených inspekcích v důvěrnosti.

  Pozměňovací návrh    49

  Návrh nařízení

  Čl. 10 – odst. -1 (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  -1.  Vzájemně sladěné a společné inspekce musí být v souladu s Úmluvou MOP č. 81.

  Pozměňovací návrh    50

  Návrh nařízení

  Čl. 10 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Dohoda o provedení společné inspekce (dohoda o společné inspekci) mezi zúčastněnými členskými státy a orgánem stanoví podmínky pro provedení takového úkolu. Dohoda o společné inspekci může zahrnovat ustanovení, která umožní, aby společné inspekce poté, co budou dohodnuty a naplánovány, mohly proběhnout v krátkém časovém intervalu. Orgán stanoví vzor smlouvy.

  1.  Dohoda o provedení vzájemně sladěné inspekce (dohoda o společné inspekci) nebo společné inspekce (dohoda o společné inspekci) mezi zúčastněnými členskými státy a orgánem stanoví podmínky pro provedení takového úkolu, včetně rozsahu a účelu inspekce a případně včetně jakýchkoli ujednání o zapojení pracovníků orgánu do inspekce. Dohoda o vzájemně sladěné nebo společné inspekci může zahrnovat ustanovení, která umožní, aby vzájemně sladěné nebo společné inspekce poté, co budou dohodnuty a naplánovány, mohly proběhnout v krátkém časovém intervalu. Orgán stanoví vzor smlouvy v souladu s právem Unie a vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi.

  Pozměňovací návrh    51

  Návrh nařízení

  Čl. 10 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Vzájemně sladěné a společné inspekce, jakož i související navazující opatření se provádějí v souladu s vnitrostátními právními předpisy dotčených členských států.

  2.  Vzájemně sladěné a společné inspekce, jakož i související navazující opatření se provádějí v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi členského státu, na jehož území se inspekce provádí.

  Pozměňovací návrh    52

  Návrh nařízení

  Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  2a.  Úředníci z jiného členského státu a úředníci orgánu podílející se na vzájemně sladěných nebo společných inspekcích mají stejné pravomoci jako vnitrostátní úředníci v souladu s vnitrostátními právními předpisy dotčeného členského státu.

  Pozměňovací návrh    53

  Návrh nařízení

  Čl. 10 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3.  Orgán poskytuje členským státům, jež vzájemně sladěné nebo společné inspekce provádějí, logistickou a technickou podporu, která může zahrnovat překladatelské a tlumočnické služby.

  3. Pokud o to dotčené členské státy požádají, orgán poskytuje členským státům, jež vzájemně sladěné nebo společné inspekce provádějí, strategickou, logistickou a technickou podporu a právní pomoc, což může zahrnovat překladatelské a tlumočnické služby.

  Pozměňovací návrh    54

  Návrh nařízení

  Čl. 10 – odst. 4

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  4.  Zaměstnanci orgánu se mohou vzájemně sladěné nebo společné inspekce zúčastnit po předchozím souhlasu daného členského státu, na jehož území budou v průběhu inspekce nápomocni.

  4. Zaměstnanci orgánu mohou být přítomni coby pozorovatelé a zajišťovat logistickou podporu a vzájemně sladěné nebo společné inspekce se mohou zúčastnit po předchozím souhlasu daného členského státu, na jehož území budou v průběhu inspekce nápomocni.

  Pozměňovací návrh    55

  Návrh nařízení

  Čl. 10 – odst. 5

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  5.  Vnitrostátní orgány, které vzájemně sladěnou nebo společnou inspekci provádějí, předkládají orgánu zprávu o výsledcích, jichž se dosáhlo v jejich příslušných členských státech, jakož i o celkovém operativním průběhu této vzájemně sladěné nebo společné inspekce.

  5.  Vnitrostátní orgány, které vzájemně sladěnou nebo společnou inspekci provádějí, předkládají orgánu do šesti měsíců od data inspekce zprávu o výsledcích, jichž se dosáhlo v jejich příslušných členských státech, jakož i o celkovém operativním průběhu této vzájemně sladěné nebo společné inspekce.

  Pozměňovací návrh    56

  Návrh nařízení

  Čl. 10 – odst. 5 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  5a  Členské státy zajistí, aby informace shromážděné během vzájemně sladěných nebo společných inspekcí mohly být použity v dotčeném členském státě jako důkazy v soudním řízení.

  Pozměňovací návrh    57

  Návrh nařízení

  Čl. 10 – odst. 6

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  6.  Informace o vzájemně sladěných a společných inspekcích se zahrnou do čtvrtletních zpráv, jež mají být předkládány správní radě. Roční zpráva o inspekcích podporovaných orgánem se zahrne do jeho roční zprávy o činnosti.

  6.  Informace o vzájemně sladěných a společných inspekcích koordinovaných orgánem a rovněž informace poskytnuté členskými státy a orgánem v souladu s čl. 9 odst. 2 a 3 se zahrnou do pololetních zpráv, jež mají být předkládány správní radě a skupině zúčastněných stran. Roční zpráva o inspekcích podporovaných orgánem se zahrne do jeho roční zprávy o činnosti. Pokud jsou důkazy získané v průběhu společné nebo vzájemně sladěné inspekce použity v soudním řízení v členském státě, které vede k uložení trestněprávní či správní sankce, dotčený členský stát o tom uvědomí orgán. Orgán tuto informaci zahrne do své zprávy o činnosti.

  Pozměňovací návrh    58

  Návrh nařízení

  Čl. 10 – odst. 7

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  7.  V případě, že se orgán v průběhu vzájemně sladěných nebo společných inspekcí, nebo v průběhu jakékoli ze svých činností dozví o předpokládaných nesrovnalostech v uplatňování práva Unie, včetně případů přesahujících rámec jeho pravomocí, v případě potřeby o těchto předpokládaných nesrovnalostech podá zprávu Komisi a orgánům dotyčného členského státu.

  7.  V případě, že se orgán v průběhu vzájemně sladěných nebo společných inspekcí, nebo v průběhu jakékoli ze svých činností dozví o předpokládaných nesrovnalostech v uplatňování práva Unie, v případě potřeby o nich podá zprávu Komisi a orgánům dotyčného členského státu.

  Pozměňovací návrh    59

  Návrh nařízení

  Čl. 11 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Orgán posuzuje rizika a provádí analýzy v souvislosti s přeshraničními toky pracovní síly, pokud jde o nerovnováhu na trhu práce, hrozby týkající se konkrétního odvětví a problémy,nimiž se opakovaně potýkají jednotlivci a zaměstnavatelé v oblasti přeshraniční mobility. Za tímto účelem orgán zajišťuje doplňkovost s ostatními agenturami nebo službami Unie a vychází z jejich odborných znalostí, mimo jiné v oblastech, jako jsou prognózy poptávky po dovednostech a bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Na žádost Komise může orgán provádět cílené hloubkové analýzy a studie za účelem přezkumu specifických otázek mobility pracovní síly.

  1.  Ve spolupráci s členskými státy a organizacemi sociálních partnerů posuzuje orgán rizika a provádí analýzy v souvislosti s náročnými úkoly, které se týkají konkrétního odvětví, a opakujícími se problémy souvisejícími s mobilitou pracovní síly na základě volného pohybu pracovníků a volného pohybu služeb na vnitřním trhu a problémy souvisejícímikoordinací sociálního zabezpečení v rámci Unie, včetně převoditelnosti zaměstnaneckého penzijního pojištění. V rámci těchto analýz a posouzení budou rovněž zohledněny dopady a následky nerovnováhy na trhu práce. Za tímto účelem orgán také vychází z odborných znalostí ostatních agentur nebo služeb Unie, mimo jiné v oblastech, jako jsou podvody, vykořisťování, diskriminace, prognózy poptávky po dovednostech a bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Na žádost Komise, členského státu či příslušného výboru Evropského parlamentu nebo z vlastní iniciativy může orgán provádět cílené hloubkové analýzy a studie za účelem přezkumu specifických otázek mobility pracovní síly.

  Pozměňovací návrh    60

  Návrh nařízení

  Čl. 11 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3.  Orgán podává pravidelné zprávy o svých zjištěních Komisi, jakož i přímo dotčeným členským státům, přičemž nastiňuje možná opatření s cílem odstranit zjištěné nedostatky.

  3.  Je-li to nezbytné za účelem dosažení cílů tohoto nařízení, orgán zahrne tuto informaci do svých ročních zpráv předkládaných Komisi a Evropskému parlamentu a v souladu s příslušnými předpisy o ochraně údajů podává zprávy o svých zjištěních přímo dotčeným členským státům, přičemž nastiňuje možná opatření s cílem odstranit zjištěné nedostatky.

  Pozměňovací návrh    61

  Návrh nařízení

  Čl. 12 – odst. 1 – písm. a

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  a)  pro potřeby členských států vypracovává společné pokyny, včetně pokynů pro inspekce v případech s přeshraničním rozměrem, jakož i sdílené definice a společné koncepty, přičemž vychází z příslušné činnosti na úrovni Unie;

  a)  pro potřeby členských států a sociálních partnerů vypracovává společné pokyny, včetně pokynů pro inspekce v případech s přeshraničním rozměrem, jakož i sdílené definice a společné koncepty, přičemž vychází z příslušné činnosti na úrovni Unie;

  Pozměňovací návrh    62

  Návrh nařízení

  Čl. 12 – odst. 1 – písm. a a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  aa)  vytváří celounijní programy odborné přípravy pro inspektoráty zaměřené na řešení problémů, jako je nepravá samostatně výdělečná činnost či zneužívající vysílání pracovníků;

  Pozměňovací návrh    63

  Návrh nařízení

  Čl. 12 – odst. 1 – písm. e a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ea)  v zájmu usnadnění výměny zkušeností podporuje v oblasti koordinace systémů sociálního zabezpečení výměnu osvědčených postupů a dočasné vysílání pracovníků mezi vnitrostátními orgány;

  Pozměňovací návrh    64

  Návrh nařízení

  Čl. 12 – odst. 1 – písm. e b (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  eb)  zlepšuje znalosti a vzájemné pochopení různých vnitrostátních systémů a postupů týkajících se volného pohybu osob v rámci oblasti působnosti tohoto nařízení a přístupu k náležité sociální ochraně a metod a právního rámce pro přijímání opatření;

  Pozměňovací návrh    65

  Návrh nařízení

  Článek 13

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Článek 13

  Článek 13

  Mediace mezi členskými státy

  Smírné urovnání sporů (smírčí řízení) mezi členskými státy

  1.  V případě sporů mezi členskými státy, pokud jde o uplatňování nebo výklad práva Unie v oblastech, na které se vztahuje toto nařízení, může orgán plnit úlohu mediátora.

  1.  V případě sporů mezi členskými státy, pokud jde o uplatňování nebo výklad práva Unie v oblastech, na které se vztahuje toto nařízení, může orgán plnit úlohu rozhodce ve smírčím řízení, a to aniž by byly dotčeny soudní pravomoci Soudního dvora Evropské unie.

  2.  Na žádost jednoho z členských států dotčených sporem zahájí orgán mediační řízení před mediačním výborem, který byl pro tento účel zřízen v souladu s čl. 17 odst. 2. Mediační řízení před mediačním výborem může orgán zahájit také z vlastního podnětu – a to i na základě postoupení věci sítí SOLVIT –, pokud s tím souhlasí všechny členské státy dotčené sporem.

  2.  Na žádost jednoho nebo více členských států dotčených sporem, který nelze vyřešit přímými kontakty a vzájemným dialogem, zahájí orgán smírčí řízení před svou smírčí radou zřízenou pro tento účel v souladu s čl. 17 odst. 2 na základě dohody všech zúčastněných členských států. Dojde-li ke smírčímu řízení, členské státy se tohoto řízení aktivně účastníposkytují informace, které jsou relevantní nebo které byly vyžádány. Strany, jichž se smírčí řízení týká, jsou členskými státy informovány a požádají-li o to, pak mohou být konzultovány a zapojeny.

   

  2a.  Smírčí řízení před smírčí radou může orgán zahájit také z vlastního podnětu – a to i na základě postoupení věci sítí SOLVIT –, pokud s tím souhlasí všechny členské státy dotčené sporem. Pokud se dotčený členský stát rozhodne nezúčastnit se smírčího řízení, informuje o důvodech svého rozhodnutí orgán a ostatní dotčené členské státy.

   

  2b.  V den zahájení smírčího řízení ve smyslu odstavce 2 stanoví orgán lhůtu, ve které má být řízení ukončeno.

  3.  Jakmile je daná věc orgánu předložena k mediaci, členské státy zajistí, aby byly veškeré osobní údaje týkající se uvedené věci anonymizovány, a orgán v žádné fázi mediačního řízení nezpracovává osobní údaje jednotlivců, kteří jsou danou věcí dotčeni.

  3.  Jakmile je daná věc orgánu předložena k smírnému urovnání sporu, členské státy zajistí, aby byly veškeré osobní údaje týkající se uvedené věci anonymizovány tak, aby subjekt údajů nebyl identifikovatelný nebo již nebyl identifikovatelný, a orgán v žádné fázi smírčího řízení nezpracovává osobní údaje jednotlivců, kteří jsou danou věcí dotčeni.

   

  Osobní údaje jsou uchovávány pouze tak dlouho, jak je to nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány.

  4.  Věci, které jsou předmětem probíhajícího soudního řízení na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni Unie, nejsou pro mediaci prováděnou orgánem přípustné.

  4.  Věci, které jsou vzhledem k danému sporu předmětem probíhajícího soudního řízení nebo vyšetřování na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni Unie, nejsou pro smírné urovnání sporu prováděné orgánem přípustné.

   

  4a.  Smírčí rada se pokusí sblížit rozdílné postoje dotčených členských států a do šesti měsíců od zahájení smírčího řízení ve smyslu odstavce 2 nebo 2a předloží své stanovisko.

  5.  Do tří měsíců od ukončení mediace orgánem podají dotčené členské státy orgánu zprávu o opatřeních, která v návaznosti na mediaci přijaly, nebo pokud žádná návazná opatření nepřijaly, podají zprávu o důvodech jejich nepřijetí.

  5.  Do tří měsíců od předložení stanoviska smírčí rady podají dotčené členské státy orgánu zprávu o opatřeních, která v návaznosti na mediaci přijaly, nebo pokud žádná návazná opatření nepřijaly, podají zprávu o důvodech jejich nepřijetí.

  6.  Orgán předkládá Komisi čtvrtletní zprávy o výsledcích mediace ve věcech, které řeší.

  6.  Orgán předkládá Komisi pololetní zprávy o výsledcích smírčího řízení ve věcech, které řeší.

   

  6a.  Pravomocí orgánu rozhodovat ve smírčím řízení není dotčena pravomoc správní komise na základě čl. 5 odst. 4 a čl. 6 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.

  Pozměňovací návrh    66

  Návrh nařízení

  Článek 14

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Článek 14

  vypouští se

  Spolupráce v případě přeshraničního narušení fungování trhu práce

   

  Na žádost vnitrostátních orgánů může orgán usnadnit spolupráci mezi příslušnými zúčastněnými stranami s cílem řešit situace, kdy dochází k narušení fungování trhu práce, které se dotýká více než jednoho členského státu; jde mimo jiné o případy rozsáhlé restrukturalizace nebo důležité projekty ovlivňující zaměstnanost v příhraničních regionech.

   

  Pozměňovací návrh    67

  Návrh nařízení

  Čl. 15 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  V případě potřeby orgán stanoví ujednání o spolupráci s ostatními decentralizovanými agenturami Unie.

  Orgán stanoví v případě potřeby ujednání o spolupráci s ostatními decentralizovanými agenturami Unie, jako jsou agentury Cedefop, Eurofound, EU-OSHA, Evropská nadace odborného vzdělávání, Europol a Eurojust, aby zajistil koordinaci, podpořil synergie a zamezil zdvojování činností nebo rozporům mezi činnostmi.

  Pozměňovací návrh    68

  Návrh nařízení

  Čl. 17 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Orgán může pro účely plnění specifických úkolů či pro konkrétní politické oblasti zřídit pracovní skupiny nebo panely odborníků se zástupci členských států a/nebo Komise nebo s externími odborníky v souladu s výběrovými řízeními, včetně mediačního výboru, aby mohl plnit své úkoly v souladu s článkem 13 tohoto nařízení, jakož i zvláštní skupinu pro účely řešení finančních záležitostí spojených s uplatňováním nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009, jak je uvedeno v čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

  2.  Orgán může pro účely plnění specifických úkolů či pro konkrétní politické oblasti zřídit pracovní skupiny nebo panely odborníků se zástupci členských států a/nebo Komise nebo s externími odborníky v souladu s výběrovými řízeními, včetně smírčí rady, aby mohl plnit své úkoly v souladu s článkem 13 tohoto nařízení. Členské státy mohou jmenovat zástupce do všech pracovních skupin nebo panelů odborníků.

  Jednací řád takových pracovních skupin a skupin odborníků stanoví orgán po konzultaci s Komisí. V záležitostech souvisejících s koordinací sociálního zabezpečení je konzultována také Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení.

  Jednací řád takových pracovních skupin a skupin odborníků stanoví orgán po konzultaci s Komisí.

  Pozměňovací návrh    69

  Návrh nařízení

  Čl. 17 – odst. 2a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  2a.  Zásada rovnosti je základní zásadou práva Unie. Podle této zásady musí být rovnost žen a mužů zajištěna ve všech oblastech včetně zaměstnání, práce a odměny za práci. Všechny strany usilují o vyvážené zastoupení žen a mužů ve správní radě a ve skupině zúčastněných stran. Tento cíl má na zřeteli také správní rada v souvislosti se svým předsedou a místopředsedou.

  Pozměňovací návrh    70

  Návrh nařízení

  Čl. 18 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Správní rada sestává z jednoho zástupce na vysoké úrovni z každého členského státu a dvou zástupců Komise, přičemž všichni mají hlasovací právo.

  1.  Správní rada sestává z:

   

  a)  jednoho zástupce na vysoké úrovni z každého členského státu;

   

  b)  dvou zástupců Komise;

   

  c)  šesti zástupců sociálních partnerů na úrovni Unie rovnoměrně zastupujících odbory a organizace zaměstnavatelů;

   

  d)  tří nezávislých odborníků jmenovaných Evropským parlamentem.

   

  Všichni členové uvedení v písmenech a) až c) mají hlasovací právo.

  Pozměňovací návrh    71

  Návrh nařízení

  Čl. 18 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3.  Členové správní rady zastupující své členské státy a jejich náhradníci jsou jmenováni příslušným členským státem na základě svých znalostí v oblastech uvedených v čl. 1 odst. 2, přičemž se přihlédne k jejich relevantním dovednostem v oblasti řízení, správy a rozpočtu.

  3.  Členové správní rady zastupující své členské státy a jejich náhradníci jsou jmenováni příslušným členským státem na základě svých znalostí v oblastech uvedených v čl. 1 odst. 2 a relevantních dovedností v oblasti řízení, správy a rozpočtu.

  Komise jmenuje členy, kteří ji zastupují.

  Po ověření, že nedochází k žádnému střetu zájmů, jmenuje Komise členy, kteří ji zastupují, sociální partneři na úrovni Unie jmenují členy uvedené v odst. 1 písm. c) a příslušný výbor Evropského parlamentu jmenuje nezávislé odborníky uvedené v odst. 1 písm. d).

  Členské státy a Komise usilují o omezení obměny svých zástupců ve správní radě, aby byla zajištěna kontinuita činnosti správní rady. Všechny strany usilují o dosažení vyváženého zastoupení žen a mužů ve správní radě.

  Všichni členové zastoupení ve správní radě usilují o omezení obměny svých zástupců, aby byla zajištěna kontinuita činnosti správní rady. Všechny strany usilují o dosažení vyváženého zastoupení žen a mužů ve správní radě.

  Pozměňovací návrh    72

  Návrh nařízení

  Čl. 18 – odst. 3 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  3a.  Každý člen a náhradník správní rady podepíše při nástupu do funkce písemné prohlášení o zájmech a toto prohlášení aktualizuje, jakmile dojde v tomto ohledu ke změně okolností.

   

  Členové správní rady zajistí, aby byly podporovány obecné zájmy Unie a orgánu.

  Pozměňovací návrh    73

  Návrh nařízení

  Čl. 18 – odst. 4

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  4.  Funkční období členů a jejich náhradníků trvá čtyři roky. Toto funkční období lze prodloužit.

  4.  Funkční období členů a jejich náhradníků trvá čtyři roky. Toto funkční období je obnovitelné.

  Pozměňovací návrh    74

  Návrh nařízení

  Čl. 18 – odst. 5 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  5a.  Zástupce agentury Eurofound, zástupce agentury EU-OSHA, zástupce Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a zástupce Evropské nadace odborného vzdělávání jsou oprávněni k účasti na zasedání správní rady jako pozorovatelé, aby tak posílili efektivitu těchto agentur a jejich součinnost.

  Pozměňovací návrh    75

  Návrh nařízení

  Čl. 18 – odst. 5 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  5b.  Členové skupiny zúčastněných stran se mohou účastnit všech zasedání správní rady jako pozorovatelé.

  Pozměňovací návrh    76

  Návrh nařízení

  Čl. 19 – odst. 1 – písm. f

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  f)  přijímá pravidla pro předcházení střetům zájmů a řešení těchto střetů u svých členů, jakož i u členů skupiny zúčastněných stran a pracovních skupin a panelů orgánu, které byly zřízeny v souladu s čl. 17 odst. 2, a každoročně zveřejňuje na svých internetových stránkách prohlášení o zájmech členů správní rady;

  f)  přijímá pravidla pro předcházení střetům zájmů, včetně opatření pro odhalování potenciálních rizik v rané fázi, a řešení těchto střetů u svých členů, jakož i u členů skupiny zúčastněných stran a pracovních skupin a panelů orgánu, které byly zřízeny v souladu s čl. 17 odst. 2, a u vyslaných národních odborníků a každoročně zveřejňuje na internetových stránkách orgánu jejich prohlášení o zájmech a aktualizace těchto prohlášení;

  Pozměňovací návrh    77

  Návrh nařízení

  Čl. 19 – odst. 1 – písm. p a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  pa)  reaguje na posouzení výkonného ředitele ohledně stanovisek a doporučení skupiny zúčastněných stran;

  Pozměňovací návrh    78

  Návrh nařízení

  Čl. 20 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Funkční období předsedy a místopředsedy trvá čtyři roky. Jejich funkční období může být jednou prodlouženo. Pokud však přestanou být kdykoli během svého funkčního období členy správní rady, skončí jejich funkční období automaticky ke stejnému datu.

  2.  Funkční období předsedy a místopředsedy trvá dva roky. Jejich funkční období může být jednou prodlouženo. Pokud však přestanou být kdykoli během svého funkčního období členy správní rady, skončí jejich funkční období automaticky ke stejnému datu.

  Pozměňovací návrh  79

  Návrh nařízení

  Článek 23

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Článek 23

  Článek 23

  Povinnosti výkonného ředitele

  Povinnosti výkonného ředitele

  1.  Výkonný ředitel řídí orgán. Výkonný ředitel je odpovědný správní radě.

  1.  Výkonný ředitel řídí orgán a snaží se v rámci orgánu dosáhnout vyváženého zastoupení žen a mužů. Výkonný ředitel je odpovědný správní radě.

  2.  Je-li k tomu výkonný ředitel vyzván, podá o výkonu svých povinností zprávu Evropskému parlamentu. Výkonného ředitele může k podání zprávy o výkonu jeho povinností vyzvat Rada.

  2.  Je-li k tomu výkonný ředitel vyzván, podá o výkonu svých povinností zprávu Evropskému parlamentu. Výkonného ředitele může k podání zprávy o výkonu jeho povinností vyzvat Rada.

  3.  Výkonný ředitel je zákonným zástupcem orgánu.

  3.  Výkonný ředitel je zákonným zástupcem orgánu.

  4.  Výkonný ředitel odpovídá za plnění úkolů, které orgánu ukládá toto nařízení. Výkonný ředitel odpovídá zejména za:

  4.  Výkonný ředitel odpovídá za plnění úkolů, které orgánu ukládá toto nařízení. Výkonný ředitel odpovídá zejména za:

  a)  běžný provoz orgánu;

  a)  běžný provoz orgánu;

  b)  provádění rozhodnutí přijatých správní radou;

  b)  provádění rozhodnutí přijatých správní radou;

  c)  přípravu návrhu jednotného programového dokumentu a jeho předkládání správní radě ke schválení;

  c)  přípravu návrhu jednotného programového dokumentu a jeho předkládání správní radě ke schválení;

  d)  provádění jednotného programového dokumentu a předložení zprávy o jeho provádění správní radě;

  d)  provádění jednotného programového dokumentu a předložení zprávy o jeho provádění správní radě;

  e)  přípravu souhrnné výroční zprávy o činnosti orgánu a její předložení správní radě k posouzení a k přijetí;

  e)  přípravu souhrnné výroční zprávy o činnosti orgánu a její předložení správní radě k posouzení a k přijetí;

  f)  vypracování akčního plánu v návaznosti na závěry interních či externích auditních zpráv a hodnocení, jakož i na vyšetřování prováděné úřadem OLAF, a za vypracování zpráv o pokroku, které předkládá dvakrát ročně Komisi a pravidelně správní radě;

  f)  vypracování akčního plánu v návaznosti na závěry interních či externích auditních zpráv a hodnocení, jakož i na vyšetřování prováděné úřadem OLAF, a za vypracování zpráv o pokroku, které předkládá dvakrát ročně Komisi a pravidelně správní radě;

  g)  ochranu finančních zájmů Unie uplatňováním preventivních opatření proti podvodům, úplatkářství a jinému protiprávnímu jednání, aniž je dotčena vyšetřovací pravomoc úřadu OLAF, účinnými kontrolami a zpětným získáním nesprávně vyplacených částek, pokud jsou zjištěny nesrovnalosti, a v případě potřeby ukládáním účinných, přiměřených a odrazujících správních sankcí včetně finančních pokut;

  g)  ochranu finančních zájmů Unie uplatňováním preventivních opatření proti podvodům, úplatkářství a jinému protiprávnímu jednání, aniž je dotčena vyšetřovací pravomoc úřadu OLAF, účinnými kontrolami a zpětným získáním nesprávně vyplacených částek, pokud jsou zjištěny nesrovnalosti, a v případě potřeby ukládáním účinných, přiměřených a odrazujících správních sankcí včetně finančních pokut;

  h)  přípravu strategie pro boj proti podvodům pro potřeby orgánu a její předložení správní radě ke schválení;

  h)  přípravu strategie pro boj proti podvodům pro potřeby orgánu a její předložení správní radě ke schválení;

  i)  přípravu finančních pravidel použitelných na orgán a jejich předložení správní radě;

  i)  přípravu návrhu finančních pravidel použitelných na orgán a jejich předložení správní radě;

  j)  přípravu návrhu výkazu odhadu příjmů a výdajů orgánu a plnění jeho rozpočtu;

  j)  přípravu návrhu výkazu odhadu příjmů a výdajů orgánu a plnění jeho rozpočtu jakožto součásti jednotného programového dokumentu agentury;

   

  ja)  přijímání rozhodnutí týkajících se řízení lidských zdrojů, a to v souladu s rozhodnutím uvedeným v čl. 19 odst. 2;

   

  jb)  přijímání rozhodnutí o vnitřní struktuře orgánu, a v případě potřeby za zastupování funkcí, které mohou pokrýt každodenní řízení orgánu a případně za změny těchto rozhodnutí, a to s ohledem na potřeby týkající se činností orgánu a řádného rozpočtového řízení;

   

  jc)  spolupráci s jinými agenturami Unie a za uzavírání dohod o spolupráci s nimi;

  k)  provádění opatření stanovených správní radou s cílem plnit povinnosti uložené nařízením (ES) č. 45/2001 a týkající se ochrany údajů.

  k)  provádění opatření stanovených správní radou v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.

   

  ka)  posuzování návrhů skupiny zúčastněných strany a za předkládání tohoto posouzení správní radě, zejména s uvedením skutečnosti, zda tyto návrhy měly vliv na návrh jednotného programového dokumentu;

  5.  Výkonný ředitel rozhoduje o tom, zda je nezbytné vyslat jednoho či více zaměstnanců do jednoho nebo více členských států. Před rozhodnutím o zřízení místní kanceláře výkonný ředitel získá předchozí souhlas Komise, správní rady a příslušného členského státu nebo příslušných členských států. Rozhodnutím se určí rozsah činností, jež mají být v místní kanceláři prováděny, a to způsobem, který zabrání zbytečným nákladům a zdvojování administrativních funkcí orgánu. Může být vyžadováno uzavření dohody o sídle s dotčeným členským státem / dotčenými členskými státy.

  5.  Výkonný ředitel rozhoduje o tom, zda je nezbytné vyslat jednoho či více zaměstnanců do jednoho nebo více členských států a zřídit styčný úřad v Bruselu za účelem prohloubení spolupráce agentury s příslušnými institucemi a orgány Unie. Před rozhodnutím o zřízení místní kanceláře výkonný ředitel získá předchozí souhlas Komise, správní rady a příslušného členského státu nebo příslušných členských států. Rozhodnutím se určí rozsah činností, jež mají být v místní kanceláři prováděny, a to způsobem, který zabrání zbytečným nákladům a zdvojování administrativních funkcí orgánu. Může být vyžadováno uzavření dohody o sídle s dotčeným členským státem / dotčenými členskými státy.

  Pozměňovací návrh  80

  Návrh nařízení

  Čl. 24 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Skupina zúčastněných stran může zejména předkládat stanoviskaradit orgánu ohledně otázek týkajících se uplatňování a prosazování práva Unie v oblastech, na které se vztahuje toto nařízení.

  2.  Skupina zúčastněných stran předem obdrží stručné informacemůže:

   

  a)  monitorovat uplatňování strategie a vydávat doporučení pro účinnější fungování orgánu;

   

  b)  na žádost orgánu nebo z vlastního podnětu předkládat orgánu stanoviska a poradenství v oblasti analýzy a posouzení rizik v souvislosti s přeshraniční mobilitou pracovní síly, jak je uvedeno v článku 11;

   

  c)  na žádost orgánu nebo z vlastního podnětu předkládat stanoviska a radit orgánu ohledně otázek týkajících se uplatňování a prosazování práva Unie v oblastech, na které se vztahuje toto nařízení;

   

  d)  poskytnout stanovisko k návrhu souhrnné výroční zprávy o činnosti orgánu uvedené v článku 19 před jejím předložením;

   

  e)  poskytnout stanovisko k návrhu jednotného programového dokumentu orgánu uvedeného v článku 25 před jeho předložením Komisi k vyjádření stanoviska;

   

  f)  poskytovat konzultace ohledně hodnocení výkonného ředitele, jak je uvedeno v článku 32.

  Pozměňovací návrh  81

  Návrh nařízení

  Čl. 24 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3.  Skupině zúčastněných stran předsedá výkonný ředitel a svolávána je alespoň dvakrát ročně z podnětu výkonného ředitele nebo na žádost Komise.

  3.  Skupina zúčastněných stran si ze svých členů zvolí předsedu a svolávána je alespoň dvakrát ročně v pravidelných intervalech a v případě potřeby na žádost Komise nebo většiny svých členů.

  Pozměňovací návrh    82

  Návrh nařízení

  Čl. 24 – odst. 4

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  4.  Skupina zúčastněných stran je složena ze šesti zástupců sociálních partnerů na úrovni Unie rovnoměrně zastupujících odbory a organizace zaměstnavatelů a ze dvou zástupců Komise.

  4.  Skupina zúčastněných stran je složena ze dvou zástupců Komise a deseti zástupců sociálních partnerů na úrovni Unie rovnoměrně zastupujících odbory a organizace zaměstnavatelů, včetně uznaných odvětvových sociálních partnerů Unie, kteří zastupují odvětví obzvláště dotčená otázkami mobility pracovní síly.

  Pozměňovací návrh    83

  Návrh nařízení

  Čl. 24 – odst. 6 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  6a.  Skupina zúčastněných stran může na svá zasedání přizvat odborníky či příslušné mezinárodní organizace.

  Pozměňovací návrh    84

  Návrh nařízení

  Čl. 24 – odst. 7

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  7.  Orgán zveřejní stanoviska a doporučení skupiny zúčastněných stran, jakož i výsledky konzultací s touto skupinou, kromě případů, kdy byly stanoveny požadavky na důvěrnost.

  7.  Orgán zveřejní stanoviska, rady a doporučení skupiny zúčastněných stran, jakož i výsledky konzultací s touto skupinou, kromě případů, kdy byly stanoveny požadavky na důvěrnost.

  Pozměňovací návrh    85

  Návrh nařízení

  Čl. 25 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Každý rok vypracuje výkonný ředitel návrh jednotného programového dokumentu, který obsahuje zejména víceletý a roční program v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/201373, přičemž zohlední pokyny stanovené Komisí.

  1.  Každý rok vypracuje výkonný ředitel návrh jednotného programového dokumentu, který obsahuje zejména víceletý a roční program v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/201373, přičemž zohlední pokyny stanovené Komisí, a to poté, co byl tento dokument předložen skupině zúčastněných stran k vyjádření stanoviska.

  __________________

  __________________

  73 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42).

  73 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42).

  Pozměňovací návrh    86

  Návrh nařízení

  Čl. 26 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Výkonný ředitel vypracuje každoročně předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů orgánu pro následující rozpočtový rok, včetně plánu pracovních míst, a zašle jej správní radě.

  1.  Výkonný ředitel vypracuje každoročně předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů orgánu pro následující rozpočtový rok, včetně plánu pracovních míst, a zašle jej správní radě. Jsou-li orgánu unijními orgány či právními předpisy Unie svěřeny nové úkoly, je to zohledněno při plánování zdrojů a finančním plánování.

  Pozměňovací návrh    87

  Návrh nařízení

  Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů se zakládá na podrobných cílech a očekávaných výsledcích obsažených v ročním pracovním programu uvedeném v čl. 25 odst. 3 a bere v úvahu finanční prostředky nutné pro dosažení těchto cílů a výsledků v souladu se zásadou sestavování rozpočtu podle výkonnosti.

  Pozměňovací návrh    88

  Návrh nařízení

  Čl. 26 – odst. 4

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  4.  Komise předá návrh odhadu rozpočtovému orgánu spolu s návrhem souhrnného rozpočtu Unie.

  4.  Komise předá návrh odhadu rozpočtovému orgánu spolu s návrhem souhrnného rozpočtu Unie, přičemž jasně uvede rozpočtovou položku orgánů. Komise o návrhu odhadu uvědomí rovněž Evropský parlament.

  Odůvodnění

  S ohledem na stále přísnější lhůty by se procesní činnost dalších institucí mohla zlepšit, kdyby byly odhady rozpočtu oznamovány v této dřívější fázi.

  Pozměňovací návrh    89

  Návrh nařízení

  Čl. 28 – odst. 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  2a.  Za všech okolností platí zásada řádného finančního řízení.

  Pozměňovací návrh    90

  Návrh nařízení

  Čl. 30 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Správní rada přijme po konzultaci s Komisí finanční pravidla použitelná na orgán. Tato finanční pravidla se mohou odchýlit od nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013, pouze pokud je to nezbytné pro zvláštní potřeby činnosti orgánu a s předchozím souhlasem Komise.

  Správní rada přijme po konzultaci s Komisí finanční pravidla použitelná na orgán. Tato finanční pravidla se mohou odchýlit od nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013, pouze pokud je to nezbytné pro zvláštní potřeby činnosti orgánu a s předchozím souhlasem Komise. Bude vynaloženo veškeré úsilí na to, aby bylo uplatňování pravidel přiměřené velikosti a rozpočtu orgánu, aby tak nedocházelo k nepřiměřenému zatěžování a byly udrženy zdravé postupy.

  Pozměňovací návrh  91

  Návrh nařízení

  Článek 32

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Článek 32

  Článek 32

  Výkonný ředitel

  Výkonný ředitel

  1.  Výkonný ředitel je zaměstnán jako dočasný zaměstnanec orgánu v souladu s čl. 2 písm. a) pracovního řádu ostatních zaměstnanců.

  1.  Výkonný ředitel je zaměstnán jako dočasný zaměstnanec orgánu v souladu s čl. 2 písm. a) pracovního řádu ostatních zaměstnanců.

  2.  Výkonného ředitele jmenuje správní rada ze seznamu kandidátů navržených Komisí na základě otevřeného a transparentního výběrového řízení.

  2.  Výkonného ředitele jmenuje správní rada ze seznamu kandidátů navržených Komisí na základě otevřeného a transparentního výběrového řízení, což zaručí důkladné posouzení kandidátů a vysoký stupeň nezávislosti. Vybraný kandidát je před jmenováním vyzván, aby učinil prohlášení před příslušným výborem Evropského parlamentu a odpověděl na otázky poslanců Parlamentu. Tato výměna názorů nesmí jmenování nepřiměřeně zdržet.

  3.  Smlouvu s výkonným ředitelem uzavírá jménem orgánu předseda správní rady.

  3.  Smlouvu s výkonným ředitelem uzavírá jménem orgánu předseda správní rady.

  4.  Funkční období výkonného ředitele trvá pět let. Před koncem tohoto období provede Komise posouzení, v němž se zohlední hodnocení výsledků výkonného ředitele a budoucí úkoly a výzvy orgánu.

  4.  Funkční období výkonného ředitele trvá pět let. Dříve než šest měsíců před koncem tohoto období provede Komise posouzení, v němž se zohlední hodnocení výsledků výkonného ředitele a budoucí úkoly a výzvy orgánu.

  5.  Správní rada může na návrh Komise, v němž zohlední posouzení uvedené v odstavci 4, funkční období výkonného ředitele jednou prodloužit, a to na dobu nepřesahující pět let.

  5.  Správní rada může z vlastního podnětu nebo na návrh Komise, v němž zohlední posouzení uvedené v odstavci 4, funkční období výkonného ředitele jednou prodloužit, a to na dobu nepřesahující pět let, nebo může požádat Komisi, aby zahájila postup výběru nového výkonného ředitele.

  6.  Výkonný ředitel, jehož funkční období bylo prodlouženo, se po skončení celkového funkčního období nesmí zúčastnit dalšího výběrového řízení na tutéž pozici.

  6.  Výkonný ředitel, jehož funkční období bylo prodlouženo, se po skončení celkového funkčního období nesmí zúčastnit dalšího výběrového řízení na tutéž pozici.

  7.  Výkonný ředitel může být odvolán z funkce pouze na základě rozhodnutí správní rady jednající na návrh Komise.

  7.  Výkonný ředitel může být odvolán z funkce pouze na základě rozhodnutí správní rady jednající z vlastního podnětu nebo na návrh Komise, a to na základě odůvodněného posouzení jeho výsledků ve funkci.

  8. Správní rada přijímá rozhodnutí o jmenování, prodloužení funkčního období nebo odvolání výkonného ředitele dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů s hlasovacím právem.

  8. Správní rada přijímá rozhodnutí o jmenování, prodloužení funkčního období nebo odvolání výkonného ředitele dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů s hlasovacím právem.

  Pozměňovací návrh    92

  Návrh nařízení

  Čl. 33 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3.  Národní styční úředníci jsou podle vnitrostátního práva svých členských států oprávněni dotyčné orgány požádat o informace.

  3.  Národní styční úředníci jsou podle vnitrostátního práva svých členských států oprávněni dotyčné orgány požádat a získat od nich veškeré relevantní informace.

  Pozměňovací návrh    93

  Návrh nařízení

  Článek 36

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Článek 36

  Článek 36

  Jazyková ujednání

  Jazyková ujednání

  1.  Na orgán se vztahují ustanovení nařízení Rady č. 11.

  1.  Na orgán se vztahují ustanovení nařízení Rady č. 11.

  2.  Překladatelské služby potřebné pro fungování orgánu zajišťuje Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie.

  2.  Překladatelské služby potřebné pro fungování orgánu zajišťuje Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie, nebo – je-li to náležitě odůvodněno – jiné překladatelské útvary.

  __________________

  __________________

  1 Nařízení Rady č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství (Úř. věst. 17, 6.10.1958, s. 385).

  1 Nařízení Rady č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství (Úř. věst. 17, 6.10.1958, s. 385).

  Pozměňovací návrh  94

  Návrh nařízení

  Čl. 41 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Nejpozději pět let po datu, které je uvedeno v článku 51, a poté následně každých pět let posoudí Komise výsledky orgánu s ohledem na jeho cíle, mandát a úkoly. Hodnocení se zabývá zejména případnou potřebou změnit mandát orgánu a finančními dopady jakékoli takové změny, včetně dalších synergií a účinnější koordinace s agenturami působícími v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí.

  1.  Nejpozději čtyři roky po datu, které je uvedeno v článku 51, a poté následně každých pět let posoudí Komise výsledky orgánu s ohledem na jeho cíle, mandát a úkoly. Hodnocení se zabývá zejména případnou potřebou změnit mandát orgánu a finančními dopady jakékoli takové změny, včetně dalších synergií a účinnější koordinace s agenturami působícími v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí.

  Pozměňovací návrh    95

  Návrh nařízení

  Čl. 43 – odst. 1 – pododstavec 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  V rozsahu nezbytném k dosažení cílů stanovených v tomto nařízení a aniž jsou dotčeny příslušné pravomoci členských států a orgánů Unie, může orgán spolupracovat s orgány třetích zemí, na které se vztahuje příslušné právo Unie v oblasti mobility pracovní síly a koordinace sociálního zabezpečení.

  V rozsahu nezbytném k dosažení cílů stanovených v tomto nařízení, a aniž jsou dotčeny příslušné pravomoci členských států a orgánů Unie, může orgán spolupracovat s orgány třetích zemí, na které se vztahuje příslušné právo Unie v oblasti mobility pracovní síly a koordinace sociálního zabezpečení, jakož i s mezinárodními organizacemi působícími v oblastech, jež spadají do oblasti působnosti orgánu.

  Pozměňovací návrh    96

  Návrh nařízení

  Čl. 43 – odst. 1 – pododstavec 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Za tímto účelem může orgán po předchozím schválení Komisí uzavřít pracovní ujednání s orgány třetích zemí. Z uvedených ujednání nevyplývají pro Unii ani její členské státy žádné právní závazky.

  Za tímto účelem může orgán po předchozím schválení Komisí a správní radou uzavřít pracovní ujednání s orgány třetích zemí. Z uvedených ujednání nevyplývají pro Unii ani její členské státy žádné právní závazky.

  Odůvodnění

  Takto významné rozhodnutí, které má dopad na celkovou činnost orgánu, nemůže učinit samotná Komise. Povolení musí udělit i členské státy.

  Pozměňovací návrh  97

  Návrh nařízení

  Čl. 44 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Nezbytná ujednání, jež se týkají umístění orgánu v hostitelském členském státě, a zvláštní pravidla, která se v hostitelském členském státě použijí na výkonného ředitele, členy správní rady, zaměstnance orgánu a jejich rodinné příslušníky, se stanoví v dohodě o sídle uzavřené mezi orgánem a členským státem, v němž se sídlo nachází, poté, co k tomu správní rada udělí souhlas, nejpozději však do dvou let po vstupu tohoto nařízení v platnost.

  (Netýká se českého znění.)  

  Pozměňovací návrh    98

  Návrh nařízení

  Článek 46

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  [...]

  vypouští se

  Pozměňovací návrh    99

  Návrh nařízení

  Článek 47

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  [...]

  vypouští se

  Pozměňovací návrh  100

  Návrh nařízení

  Článek 49

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  [...]

  vypouští se

  Pozměňovací návrh  101

  Návrh nařízení

  Článek 49 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 49a

   

  Změny rozhodnutí (EU) 2016/344

   

  Rozhodnutí (EU) 2016/344 se mění takto:

   

  1)  v čl. 2 odst. 1 se doplňuje nové písmeno ca), které zní:

   

  „ca) výkonného ředitele Evropského orgánu pro pracovní záležitosti.“;

   

  2)  v čl. 8 odst. 1 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

   

  „Předsednictvo připravuje a organizuje činnost platformy spolu se sekretariátem, který funguje jako sekretariát platformy, včetně předsednictva a pracovních skupin. Sekretariát poskytne Evropský orgán pro pracovní záležitosti.“;

   

  3)  článek 9 se nahrazuje tímto:

   

  „Článek 9

   

  Spolupráce

   

  1.  Platforma účinně spolupracuje a zamezuje zdvojování činnosti s dalšími příslušnými skupinami odborníků a výbory na úrovni Unie, jejichž činnost má spojitost s nehlášenou prací, zejména s Výborem vrchních inspektorů práce, Správní komisí pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení, Sítí veřejných služeb zaměstnanosti, Výborem pro zaměstnanost, Výborem pro sociální ochranu a Pracovní skupinou pro správní spolupráci v oblasti přímého zdanění. Platforma zve podle potřeby zástupce těchto skupin a výborů k účasti na svých zasedáních jako pozorovatele. V zájmu zvýšení efektivity práce a jejích výsledků mohou být pořádána i společná zasedání.

   

  2.  Platforma naváže náležitou spolupráci s Evropským orgánem pro pracovní záležitosti, nadací Eurofound a s agenturou EU-OSHA.“

  Pozměňovací návrh  102

  Návrh nařízení

  Čl. 50 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Rozhodnutí 2009/17/ES a rozhodnutí (EU) 2016/344 se zrušují.

  Rozhodnutí 2009/17/ES se zrušuje.

  Pozměňovací návrh  103

  Návrh nařízení

  Čl. 50 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Odkazy na rozhodnutí 2009/17/ES a rozhodnutí (EU) 2016/344 se považují za odkazy na toto nařízení.

  Odkazy na rozhodnutí 2009/17/ES se považují za odkazy na toto nařízení.

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  Obecným cílem tohoto nařízení je zřídit Evropský orgán pro pracovní záležitosti, který by mohl prohloubit spravedlnost a důvěru v jednotný trh. Orgán by měl podpořit členské státy v zajišťování účinného uplatňování právních předpisů Unie v oblastech mobility pracovní síly a koordinace sociálního zabezpečení. Návrh přichází jako další konkrétní krok dalšího uskutečňování evropského pilíře sociálních práv.

  Zpravodaj tuto iniciativu velmi podporuje. Podle evropských občanů je svoboda žít, pracovat, studovat a podnikat kdekoli EU tím nejcennějším výdobytkem EU. Současně si Evropané velmi váží spravedlnosti, sociální ochrany a inkluze. EU proto musí naplňovat oba cíle a zajistit, aby se volným pohybem rozuměla rovněž mobilita spravedlivá, aby byla práva pracovníků zaručena a chráněna v celé EU, aby nedocházelo k nekalé soutěži mezi pracovníky a společnostmi a aby byly řešeny podvody v sociálním zabezpečení a zneužívání volného pohybu.

  K dosažení toho potřebujeme v první řadě jednoznačná, spravedlivá a přísná pravidla. To bylo v posledních letech absolutní prioritou a dosáhli jsme mnohého, zejména pokud se jedná o směrnici o vysílání pracovníků, směrnici o prosazování práva a platformu pro řešení problematiky nehlášené práce. V současné době stále probíhají práce na důležitých návrzích ohledně balíčku v oblasti mobility (dopravy) a koordinace systémů sociálního zabezpečení. Pro zajištění spravedlivého pracovního trhu jsou nezbytná lepší pravidla. Avšak pravidla nemají ani cenu papíru, na kterém jsou vytištěna, nejsou-li řádně prosazována. Vzhledem k tomu, že se nestále zvyšuje mobilita a více než 17 milionů občanů pracuje nebo žije v jiném členském státě, než kterého jsou občanem, je nutné posílit přeshraniční rozměr prosazování.

  Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker ve svém projevu o stavu Unie v roce 2017 oznámil své plány na zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti s cílem zajistit, aby byla pravidla EU pro mobilitu pracovní síly vymáhána spravedlivým, jednoduchým a účinným způsobem. Jeho slovy, „je absurdní mít bankovní orgán, který má hlídat bankovní normy, a nemít společný orgán pro pracovní záležitosti, který by zajišťoval spravedlnost na našem jednotném trhu.“

  Dle stanoviska zpravodaje potřebujeme orgán, který by měl operativní mandát, jednoznačně se zaměřoval na prosazování a měl dostatečné kompetence a pravomoci k naplnění svých cílů.

  Zásadní význam mají dvě konkrétní témata. Zaprvé je nutné, aby měl orgán jasně definovanou roli a omezený počet úkolů. Je důležité, aby byly prostředky, které jsou k dispozici, používány co možná nejúčinněji v oblastech, kde orgán může poskytovat největší přidanou hodnotu. Tato přidaná hodnota orgánu by měla spočívat zejména na poli prosazování. Proto má zpravodaj pochybnosti o tom, zda je nutné a žádoucí, aby do oblasti působnosti orgánu spadaly i další úkoly, například poskytování informací nebo služby zaměstnanosti. Netřeba zmiňovat, že zlepšování přístupu jednotlivců a zaměstnavatelů, zejména malých a středních podniků, k informacím o jejich právech a povinnostech v oblasti mobility pracovní síly, volného pohybu služeb a koordinace sociálního zabezpečení je klíčové, aby se rozvinul plný potenciál vnitřního trhu; Z důvodů účinnosti a efektivity by však takové poskytování spolehlivých, aktuálních a snadno dostupných informací nemělo být v působnosti orgánu, nýbrž by mělo probíhat na vnitrostátní nebo regionální úrovni, kde lze plně přihlédnout rovněž ke konkrétním dvoustranným ujednáním mezi členskými státy, například v oblasti fiskální koordinace. Za tím účelem by Komise měla prověřit možnost vytváření nebo usnadňování asistenčních služeb nebo jednotných kontaktních míst pro společnosti a pracovníky v přeshraničních situacích, zároveň by se však orgán měl soustředit na svůj hlavní úkol: intenzivnější prosazování právních předpisů EU a podpora členských států v této oblasti za tím účelem.

  Zadruhé musí mít orgán prostředky, aby v praxi skutečně měl význam. Neměl by se stát bezzubým tygrem; dobrovolný princip účasti členských států – jak navrhuje Komise – k tomu nestačí. Zpravodaj tuto zprávu předložil s cílem nalézt rovnováhu mezi pravomocemi členských států a zásadou subsidiarity na jedné straně a snahou o vytvoření orgánu na úrovni EU, který by měl skutečnou kapacitu zlepšit prosazování pravidel v celé EU, na straně druhé. To znamená, že orgány členských států by se měly zapojovat do navrhovaných vzájemně sladěných nebo přeshraničních inspekcí a mohou se neúčastnit pouze ve výjimečných a řádně odůvodněných situacích.

  Evropský orgány pro pracovní záležitosti by měl být účinnou odpovědí na obavy ohledně dodržování a účinného a účelného prosazování pravidel EU, což může ohrozit důvěru ve vnitřní trh a jeho spravedlnost. Je tedy naléhavě zapotřebí zlepšit přeshraniční prosazování práva Unie v oblasti mobility pracovní síly, řešit zneužívání s cílem chránit práva mobilních pracovníků, zajistit, aby společnosti, zejména malé a střední podniky, byly schopny konkurovat za rovných podmínek na trhu, a udržovat podporu občanů vnitřnímu trhu a čtyřem svobodám, tak aby společnosti a pracovníci jednající v dobré víře měli možnost uplatňovat svá práva a využít příležitostí, které jim nabízí vnitřní trh, v největší možné míře.

  MENŠINOVÉ STANOVISKO

  Joëlle Mélin

  EVROPSKÝ ORGÁN PRO PRACOVNÍ ZÁLEŽITOSTI

  Francouzská delegace skupiny Evropa národů a svobody se distancuje od přípravy tohoto dokumentu. Ve svém postoji se opírá o několik důvodů:

  – nové znění má za cíl zakrýt nedostatečnost či neschopnost, již sama Komise připustila v odůvodnění svého návrhu ve vztahu k různým oblastem, které by bylo vhodné přeskupit, aby přinesly účinek;

  – avšak ani centralizace selhávajících doposud samostatných nástrojů nepovede k dosažení cílů, které si tento orgán vytyčil;

  – z tohoto důvodu nezbývá, než předložené znění v brzké době opětovně přezkoumat;

  – kromě toho nebude mít orgán v navržené podobě dostatečné prostředky k vypořádání se s velkými výzvami, jejichž řešení si předsevzal.

  STANOVISKO Rozpočtového výboru (21.9.2018)

  pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

  k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti
  (COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

  Zpravodaj: Jens Geier

  STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

  Zpravodaj vítá návrh Komise na zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti a považuje jej za důležitý krok k vytvoření pilíře sociálních práv. Návrh Komise je sice dobrým výchozím bodem, ale zpravodaj navrhuje svěřit tomuto orgánu větší pravomoci, aby mohl s úspěchem plnit své úkoly a užitečným způsobem doplňoval stávající struktury.

  Jakožto nová priorita by tento orgán měl být financován výlučně z nových zdrojů, nikoli však na úkor stávajících programů. Komise navrhuje financovat 70 % rozpočtu orgánu přerozdělením prostředků z programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) v rámci nynějšího VFR. I když má orgán plnit skutečně obdobné úkoly, budou první roky věnovány vybudování organizace. Neměly by být oslabeny provozní výdaje na sociální věci, a proto musí být finanční prostředky určené pro tento orgán hrazeny z nových prostředků.

  Pokud jde o budoucí sídlo orgánu, zpravodaj souhlasí s doporučeními, na nichž se dohodly všechny orgány Unie, a sice že by měl být uplatněn přístup zaměřený na efektivnost a úsporu nákladů. Domnívá se, že je tudíž nutné, aby o konkrétní lokalitě agentury rozhodly spíše orgány Unie než pouze daný členský stát.

  Zpravodaj navrhuje zohlednit strukturu řízení stávajících agentur v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí, tj. pokračovat v tripartitní struktuře řízení. Aby byla zajištěna soudržnost a zabránilo se zdvojování úkolů, je třeba věnovat zvláštní pozornost oblastem možné součinnosti a překrývání úkolů mezi Eurofound, Cedefop, ETF, EU-OSHA a novým orgánem.

  Účelem dalších pozměňovacích návrhů je také prosadit dlouhodobé postoje Rozpočtového výboru, např. zastoupení Parlamentu ve správní radě a posílená flexibilita v souvislosti s překladatelskými službami.

  POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

  Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

  Pozměňovací návrh    1

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 6 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (6a)  Agentura by měla aktivně přispívat k vnitrostátnímu úsilí a úsilí Unie při plnění svých úkolů v plné spolupráci s orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a s členskými státy, přičemž zabrání zdvojování práce a podpoří součinnost a doplňkovost, čímž dosáhne koordinace a fiskálních úspor.

  Pozměňovací návrh    2

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 15

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (15)  Aby bylo možné sledovat vznikající trendy, výzvy nebo mezery v oblastech, jako je mobilita pracovní síly a koordinace sociálního zabezpečení, měl by orgán vyvíjet analytické schopnosti, jakož i schopnosti posuzování rizik. To by mělo zahrnovat provádění analýz a studií v oblasti trhu práce, jakož i vzájemná hodnocení. Orgán by měl monitorovat potenciální nerovnováhy, pokud jde o dovednosti a přeshraniční toky pracovní síly, včetně jejich možného dopadu na územní soudržnost. Orgán by měl také podporovat posuzování rizik uvedené v článku 10 směrnice 2014/67/EU. Orgán by měl zajistit synergie a doplňkovost s dalšími agenturami, službami nebo sítěmi Unie. Mělo by sem patřit také získávání vstupních údajů ze sítě SOLVIT a podobných služeb o opakujících se problémech, s nimiž se potýkají jednotlivci a podniky při výkonu svých práv v oblastech spadajících do oblasti působnosti orgánu. Orgán by měl rovněž usnadnit a zefektivnit činnosti související se sběrem údajů stanovené v příslušném právu Unie v rámci jeho oblasti působnosti. Pro členské státy by to neznamenalo vznik žádných nových oznamovacích povinností.

  (15)  Aby bylo možné sledovat vznikající trendy, výzvy nebo mezery v oblastech, jako je mobilita pracovní síly a koordinace sociálního zabezpečení, měl by orgán vyvíjet analytické schopnosti, jakož i schopnosti posuzování rizik. To by mělo zahrnovat provádění analýz a studií v oblasti trhu práce, jakož i vzájemná hodnocení. Orgán by měl monitorovat potenciální nerovnováhy, pokud jde o dovednosti a přeshraniční toky pracovní síly, včetně jejich možného dopadu na územní soudržnost. Orgán by měl také podporovat posuzování rizik uvedené v článku 10 směrnice 2014/67/EU. Orgán by měl zajistit synergie a doplňkovost s dalšími agenturami, službami nebo sítěmi Unie. Měly by sem patřit také úzká spolupráce s nadací Eurofound na analýzách trhu práce a získávání vstupních údajů ze sítě SOLVIT a podobných služeb o opakujících se problémech, s nimiž se potýkají jednotlivci a podniky při výkonu svých práv v oblastech spadajících do oblasti působnosti orgánu. Orgán by měl rovněž usnadnit a zefektivnit činnosti související se sběrem údajů stanovené v příslušném právu Unie v rámci jeho oblasti působnosti. Pro členské státy by to neznamenalo vznik žádných nových oznamovacích povinností.

  Pozměňovací návrh    3

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 24

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (24)  V zájmu zajištění své úplné samostatnosti a nezávislosti by měl orgán disponovat samostatným rozpočtem, jehož příjmy by pocházely ze souhrnného rozpočtu Unie, dobrovolných finančních příspěvků členských států a příspěvků třetích zemí, které se podílejí na činnosti orgánu. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech by měl být rovněž s to získávat prostředky na základě dohod o přiznání příspěvku nebo granty ad hoc a pobírat poplatky za publikace a veškeré služby, které orgán poskytuje.

  (24)  V zájmu zajištění své úplné samostatnosti a nezávislosti by měl orgán disponovat samostatným rozpočtem, jehož příjmy by pocházely ze souhrnného rozpočtu Unie, dobrovolných finančních příspěvků členských států a příspěvků třetích zemí, které se podílejí na činnosti orgánu. Rozpočet orgánu by měl být připravován v souladu se zásadou sestavování rozpočtu podle výkonnosti, přičemž by měly být zohledňovány cíle orgánu a očekávané výsledky jeho činnosti. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech by měl být rovněž s to získávat prostředky na základě dohod o přiznání příspěvku nebo granty ad hoc a pobírat poplatky za publikace a veškeré služby, které orgán poskytuje. Příspěvek z rozpočtu Unie by neměl být na úkor jiných programů Unie.

  Odůvodnění

  Vzhledem k tomu, že první roky činnosti orgánu budou věnovány jeho vytváření, neměla by být omezena operační činnost stávajících programů, např. sítě EURES.

  Pozměňovací návrh    4

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 28

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (28)  Hostitelský členský stát orgánu by mu měl zajistit co nejlepší podmínky k jeho řádnému fungování.

  (28)  Hostitelský členský stát orgánu by mu měl zajistit co nejlepší podmínky k jeho řádnému fungování. V zájmu dosažení finančních úspor by měl orgán úzce spolupracovat s jinými orgány, institucemi a subjekty Unie, zejména s těmi, jež jsou usazeny ve stejném členském státě.

  Pozměňovací návrh    5

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 28 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (28a)  Při rozhodování o umístění sídla orgánu by se měly plně respektovat pravomoci Parlamentu i Rady coby normotvůrců Unie a měla by se zohlednit doporučení interinstitucionální pracovní skupiny pro zdroje decentralizovaných agentur. V souladu s posledními postupy pro umístění sídla agentury Unie by se orgány Unie neměly shodnout pouze na členském státě, v němž bude mít agentura své sídlo, ale také na konkrétním umístění sídla v daném členském státě.

  Odůvodnění

  Lo scopo è quello di evitare quanto successo in occasione della nuova ubicazione della sede dell'Agenzia Europea per i Medicinali, dove la procedura di assegnazione prevedeva la decisione mediante sorteggio - tra le offerte in situazione di parità - al termine della terza tornata di voto. In aggiunta, il Parlamento europeo non è stato coinvolto nel processo decisionale, nonostante le sue prerogative di co-legislatore e di primo garante del rispetto del principio democratico nell'Unione. La decisione, infatti, è stata presa a margine del Consiglio "Affari generali" e il Parlamento è stato meramente chiamato a confermarne la scelta mediante la procedura legislativa ordinaria.

  Pozměňovací návrh    6

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 30

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (30)  Orgán by měl spolupracovat s dalšími agenturami Unie v rámci jejich příslušných pravomocí, zejména s agenturami působícími v oblastech zaměstnanosti a sociálních věcí, přičemž by měl vycházet z jejich odborných poznatků a maximalizovat synergie: s Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound), Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop), Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a Evropskou nadací odborného vzdělávání (ETF), jakož i – pokud jde o boj proti organizované trestné činnosti včetně obchodování s lidmi – s Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a Agenturou Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust).

  (30)  Orgán by měl spolupracovat s dalšími agenturami Unie v rámci jejich příslušných pravomocí, zejména s agenturami působícími v oblastech zaměstnanosti a sociálních věcí, přičemž by měl vycházet z jejich odborných poznatků a maximalizovat synergie a zamezit zdvojování činností, a tím dosahovat finančních úspor: s Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound), Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop), Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a Evropskou nadací odborného vzdělávání (ETF), jakož i – pokud jde o boj proti organizované trestné činnosti včetně obchodování s lidmi – s Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a Agenturou Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust).

  Odůvodnění

  V souladu se společným přístupem musí agentury působící v oblasti zaměstnanosti a trhu práce efektivně využívat dostupných omezených zdrojů tím, že budou hledat synergie a zamezí zdvojování příslušných činností.

  Pozměňovací návrh    7

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  a)  usnadňuje jednotlivcům a zaměstnavatelům přístup k informacím o jejich právech a povinnostech v přeshraničních situacích, jakož i přístup ke službám v oblasti přeshraniční mobility pracovní síly v souladu s články 6 a 7;

  a)  usnadňuje jednotlivcům a sociálním partnerům přístup k informacím o jejich právech a povinnostech v přeshraničních situacích, jakož i přístup ke službám v oblasti přeshraniční mobility pracovní síly v souladu s články 6 a 7;

  Pozměňovací návrh    8

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 1 – písm. g a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ga)  podporuje spolupráci a koordinaci členských států, orgánů, institucí a jiných subjektů Unie na úrovni EU s cílem dosáhnout finančních úspor, zabránit zdvojování činností a podporovat synergii a doplňkovost činností.

  Pozměňovací návrh    9

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 1 – písm. g a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ga)  sleduje programy dobrovolného návratu v členských státech, které podporují jednotlivce, kteří se chtějí vrátit do své země původu po zapojení do přeshraniční mobility pracovní síly.

  Pozměňovací návrh    10

  Návrh nařízení

  Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  a)  poskytuje příslušné informace o právech a povinnostech jednotlivců v situacích přeshraniční mobility pracovní síly;

  a)  poskytuje příslušné informace o právech a povinnostech jednotlivců v situacích přeshraniční mobility pracovní síly, včetně informací o jejich sociálních právech, jako jsou administrativní, zaměstnanecké a zdravotnické služby a služby na podporu bydlení;

  Pozměňovací návrh    11

  Návrh nařízení

  Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  c)  zaměstnavatelům poskytuje příslušné informace o pracovněprávních předpisech a pracovních a životních podmínkách, které se vztahují na pracovníky v situacích přeshraniční mobility pracovní síly, včetně vyslaných pracovníků;

  c)  sociálním partnerům poskytuje příslušné informace o pracovněprávních předpisech a pracovních a životních podmínkách, které se vztahují na pracovníky v situacích přeshraniční mobility pracovní síly, včetně vyslaných pracovníků;

  Odůvodnění

  Orgán by měl poskytovat informace jak zaměstnavatelům, tak organizacím zaměstnanců.

  Pozměňovací návrh    12

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ba)  ve spolupráci s vnitrostátními orgány podporuje a financuje poradenské služby pro zaměstnance, kteří hledají zaměstnání mimo svou zemi původu nebo kteří takové zaměstnání již mají;

  Odůvodnění

  Orgán musí mít pravomoc poskytovat zaměstnancům nejen informace, ale také poradenství.

  Pozměňovací návrh    13

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Pokud vnitrostátní orgán neodpoví na žádost ve lhůtě stanové orgánem, předloží orgánu důvody, proč tak neučinil.

  Pozměňovací návrh    14

  Návrh nařízení

  Čl. 11 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3.  Orgán podává pravidelné zprávy o svých zjištěních Komisi, jakož i přímo dotčeným členským státům, přičemž nastiňuje možná opatření s cílem odstranit zjištěné nedostatky.

  3.  Orgán vydává pololetní zprávy o svých zjištěních Komisi, jakož i přímo dotčeným členským státům, přičemž nastiňuje možná opatření s cílem odstranit zjištěné nedostatky. Tyto zprávy se zveřejní.

  Pozměňovací návrh    15

  Návrh nařízení

  Čl. 15 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  V případě potřeby orgán stanoví ujednání o spolupráci s ostatními decentralizovanými agenturami Unie.

  V případě potřeby orgán stanoví ujednání o spolupráci s ostatními decentralizovanými agenturami Unie, zejména s agenturami Eurofound, Cedefop, EU-OSHA a ETF, aby zajistil koordinaci, podpořil synergie a zamezil zdvojování činností v zájmu nákladové efektivnosti.

  Odůvodnění

  V souladu se společným přístupem musí agentury působící v oblasti zaměstnanosti a trhu práce efektivně využívat dostupných omezených zdrojů tím, že budou hledat synergie a zamezí zdvojování příslušných činností.

  Pozměňovací návrh    16

  Návrh nařízení

  Čl. 18 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Správní rada sestává z jednoho zástupce na vysoké úrovni z každého členského státu a dvou zástupců Komise, přičemž všichni mají hlasovací právo.

  1.  Správní rada sestává z jednoho zástupce na vysoké úrovni z každého členského státu, jednoho člena za organizace zaměstnavatelů v každém členském státě, jednoho člena za organizace zaměstnanců v každém členském státě, dvou zástupců Komise a jednoho člena jmenovaného Evropským parlamentem, přičemž všichni mají hlasovací právo.

  Odůvodnění

  Účelem pozměňovacího návrhu je zohlednit strukturu řízení stávajících agentur působících v oblasti trhu práce a posílit demokratickou kontrolu tím, že součástí rady bude člen jmenovaný Evropským parlamentem.

  Pozměňovací návrh    17

  Návrh nařízení

  Čl. 18 – odst. 5 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  5a.  Zasedání správní rady se jako pozorovatelé mohou účastnit čtyři zástupci, a sice po jednom z agentur Eurofound, Cedefop, EU-OSHA a ETF.

  Odůvodnění

  Účelem pozměňovacího návrhu je zlepšit koordinaci mezi agenturami působícími v oblasti zaměstnanosti a trhu práce.

  Pozměňovací návrh    18

  Návrh nařízení

  Čl. 25 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Každý rok vypracuje výkonný ředitel návrh jednotného programového dokumentu, který obsahuje zejména víceletý a roční program v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/201373, přičemž zohlední pokyny stanovené Komisí.

  1.  Každý rok vypracuje výkonný ředitel návrh jednotného programového dokumentu, který obsahuje zejména víceletý a roční program v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/201373, přičemž zohlední pokyny stanovené Komisí a doporučení interinstitucionální pracovní skupiny pro zdroje agentur.

  __________________

  __________________

  73 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42).

  73 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42).

  Odůvodnění

  Při vypracovávání jednotného programového dokumentu agentura náležitě zohlední doporučení interinstitucionální pracovní skupiny pro agentury.

  Pozměňovací návrh    19

  Návrh nařízení

  Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 1 (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů se zakládá na podrobných cílech a očekávaných výsledcích obsažených v ročním pracovním programu uvedeném v čl. 25 odst. 3 a bere v úvahu finanční prostředky nutné pro dosažení těchto cílů a výsledků v souladu se zásadou sestavování rozpočtu podle výkonnosti.

  Pozměňovací návrh    20

  Návrh nařízení

  Čl. 36 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Překladatelské služby potřebné pro fungování orgánu zajišťuje Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie.

  2.  Překladatelské služby potřebné pro fungování orgánu zajišťuje Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie nebo jiní poskytovatelé překladatelských služeb v souladu s pravidly zadávání zakázek a v rámci stropů stanovených v příslušných finančních předpisech.

  Odůvodnění

  Cílem předloženého pozměňovacího návrhu je poskytnout agentuře určitou flexibilitu, pokud jde o překladatelské služby.

  Pozměňovací návrh    21

  Návrh nařízení

  Čl. 38 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Za účelem usnadnění boje proti podvodům, úplatkářství a jinému protiprávnímu jednání v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 přistoupí orgán do šesti měsíců od data svého zprovoznění k interinstitucionální dohodě ze dne 25. května 1999 o vnitřním vyšetřování prováděném úřadem OLAF a přijme vhodné předpisy použitelné na všechny zaměstnance orgánu za použití šablony stanovené v příloze uvedené dohody.

  1.  Za účelem usnadnění boje proti podvodům, úplatkářství a jinému protiprávnímu jednání v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 přistoupí orgán od data svého zprovoznění k interinstitucionální dohodě ze dne 25. května 1999 o vnitřním vyšetřování prováděném úřadem OLAF a přijme vhodné předpisy použitelné na všechny zaměstnance orgánu za použití šablony stanovené v příloze uvedené dohody.

  Odůvodnění

  V této souvislosti není lhůta šesti měsíců nutná.

  Pozměňovací návrh    22

  Návrh nařízení

  Čl. 44 – odst. 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  2a.  Orgán úzce spolupracuje s jinými orgány, institucemi a subjekty Unie, zejména s těmi, které mají sídlo v téže lokalitě, aby bylo dosaženo finančních úspor. 

  POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  Název

  Zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti

  Referenční údaje

  COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

  Příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  EMPL

  16.4.2018

   

   

   

  Výbor, který vypracoval stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  BUDG

  16.4.2018

  Zpravodaj(ka)

         Datum jmenování

  Jens Geier

  21.3.2018

  Projednání ve výboru

  10.7.2018

   

   

   

  Datum přijetí

  25.9.2018

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  30

  5

  1

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Manuel dos Santos, Stanisław Żółtek

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov

  Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

  José Blanco López, Jonathan Bullock, Isabella De Monte, Sofia Ribeiro, Ruža Tomašić

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  30

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

  ECR

  Zbigniew Kuźmiuk, Ruža Tomašić

  PPE

  Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere

  S&D

  José Blanco López, Isabella De Monte, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

  VERTS/ALE

  Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

  5

  -

  EFDD

  Jonathan Bullock

  ENF

  André Elissen, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

  NI

  Eleftherios Synadinos

  1

  0

  PPE

  Paul Rübig

  Význam zkratek:

  +  :  pro

  -  :  proti

  0  :  zdrželi se

  STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch (11.10.2018)

  pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

  k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti
  (COM(2018) 0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

  Zpravodajka: Karima Delli

  POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

  Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

  Pozměňovací návrh    1

  Návrh nařízení

  Název 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti

  Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zřizuje Evropská agentura pro pracovní záležitosti

  (text s významem pro EHP a pro Švýcarsko)

  (text s významem pro EHP a pro Švýcarsko)

  Pozměňovací návrh    2

  Návrh nařízení

  Právní východisko 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 46 a 48, čl. 53 odst. 1, článek 62 a čl. 91 odst. 1 této smlouvy,

  s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 46 a 48 této smlouvy,

  Pozměňovací návrh    3

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (2)  Podle článku 3 SEU má Unie usilovat o vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství směřující k plné zaměstnanosti a společenskému pokroku a podporovat sociální spravedlnost a ochranu. V souladu s článkem 9 SFEU má Unie při vymezování a provádění svých politik a činností přihlížet k požadavkům spojeným mimo jiné s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem proti sociálnímu vyloučení a podporou vysoké úrovně všeobecného a odborného vzdělávání a ochrany lidského zdraví.

  (2)  Podle článku 3 SEU má Unie usilovat o vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství směřující k plné zaměstnanosti a společenskému pokroku a podporovat sociální spravedlnost a ochranu. V souladu s článkem 9 SFEU má Unie při vymezování a provádění svých politik a činností přihlížet k požadavkům spojeným mimo jiné s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem proti sociálnímu vyloučení a podporou vysoké úrovně všeobecného a odborného vzdělávání a ochrany lidského zdraví. Podle článku 5 SEU se na výkon pravomocí Unie vztahují zásady subsidiarity a proporcionality.

  Odůvodnění

  Je velmi důležité zajistit, aby při vymezení úkolů EAPZ byly dodržovány zásady proporcionality a subsidiarity.

  Pozměňovací návrh    4

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 5

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (5)  Aby se posílila spravedlnost na jednotném trhu, jakož i důvěra v něj, měl by být zřízen Evropský orgán pro pracovní záležitosti (dále jen „orgán“). Za tímto účelem by měl orgán podporovat členské státy a Komisi v posilování přístupu jednotlivců a zaměstnavatelů k informacím o jejich právech a povinnostech v situacích přeshraniční mobility pracovní síly, jakož i přístupu k souvisejícím službám, dále podporovat soulad se souvisejícími předpisy, jakož i spolupráci mezi členskými státy, aby se tak zajistilo účinné uplatňování práva Unie v těchto oblastech, plnit úlohu mediátora a usnadňovat hledání řešení v případě přeshraničních sporů nebo v případě narušení fungování trhu práce.

  (5)  Aby se posílila spravedlnost na jednotném trhu, jakož i důvěra v něj, a aby se podpořil volný pohyb pracovníků a služeb v rámci jednotného trhu a zároveň byly dodržovány zásady proporcionality a subsidiarity, měla by být zřízena Evropská agentura pro pracovní záležitosti (dále jen „agentura“). Za tímto účelem by měla agentura podporovat členské státy a Komisi v posilování přístupu pracovníků a zaměstnavatelů k relevantním a aktuálním informacím o jejich právech a povinnostech v situacích přeshraniční mobility pracovní síly ve všech členských státech prostřednictvím webového portálu EAPZ, jakož i přístupu k souvisejícím službám, dále podporovat spolupráci mezi členskými státy, aby se tak zajistilo účinné uplatňování práva Unie v těchto oblastech, plnit úlohu mediátora a usnadňovat hledání řešení v případě přeshraničních sporů nebo v případě narušení fungování trhu práce.

  Odůvodnění

  Hlavním cílem zřízení Evropské agentury pro pracovní záležitosti by měla být podpora volného pohybu pracovníků v rámci jednotného trhu. K dosažení tohoto volného pohybu je klíčové posílit přístup k relevantním informacím o přeshraniční mobilitě v rámci všech členských států EU. Toho by mohlo být dosaženo vytvořením aktuálního a dostupného webového portálu EAPZ.

  Pozměňovací návrh    5

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 6

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (6)  Orgán by měl být činný v oblastech, jako je přeshraniční mobilita pracovní síly a koordinace sociálního zabezpečení, včetně volného pohybu pracovníků, vysílání pracovníkůvysoce mobilních služeb. Rovněž by měl posílit spolupráci mezi členskými státy při řešení problematiky nehlášené práce. Pokud se orgán v průběhu výkonu svých činností dozví o předpokládaných nesrovnalostech, a to i v oblastech práva Unie přesahujících jeho oblast působnosti, jako je porušení pracovních podmínek, pravidel v oblasti zdraví a bezpečnosti nebo zaměstnávání neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, měl by mít možnost o těchto předpokládaných nesrovnalostech v případě potřeby podat zprávu a v uvedených záležitostech spolupracovat s Komisí, příslušnými institucemi Unievnitrostátními orgány.

  (6)  Agentura by měla být činná v oblastech, jako je přeshraniční mobilita pracovní síly a koordinace sociálního zabezpečení, včetně volného pohybu pracovníků a služeb. Rovněž by měla posílit spolupráci mezi členskými státy při řešení problematiky nehlášené práce a zřizování takzvaných společností skrývajících se za poštovními schránkamiodvětví silniční dopravy, které přispěly k narušení konkurenceschopnosti tohoto odvětví. Pokud se agentura v průběhu výkonu svých činností dozví o předpokládaných nesrovnalostech, měla by mít možnost o těchto předpokládaných nesrovnalostech podat zprávu Komisivnitrostátním orgánům.

  Pozměňovací návrh    6

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 8

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (8)  V některých případech bylo přijato odvětvové právo Unie, aby se reagovalo na specifické potřeby v daném odvětví, jako je například oblast mezinárodní dopravy. Orgán by se měl zabývat také přeshraničními aspekty uplatňování takového odvětvového práva Unie, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/200649 , směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES50 , nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1071/200951 a směrnice (kterou se mění směrnice 2006/22/ES – COM(2017) 278)52.

  (8)  V některých případech bylo přijato odvětvové právo Unie, aby se reagovalo na specifické potřeby v daném odvětví, jako je například oblast mezinárodní dopravy. Agentura se s předchozím souhlasem příslušného členského státu může zabývat také přeshraničními aspekty uplatňování takového odvětvového práva Unie, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/200649, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES50, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1071/200951 a směrnice (kterou se mění směrnice 2006/22/ES – COM(2017) 278)52.

  _________________

  _________________

  49 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 1).

  49 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 1).

  50 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS (Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 35).

  50 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS (Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 35).

  51 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 51).

  51 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 51).

  52 COM(2017) 278 – návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU.

  52 COM(2017) 278 – návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU.

  Pozměňovací návrh    7

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 9

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (9)  Osoby, kterých se týkají činnosti orgánu, by měly být osoby, na něž se vztahuje právo Unie v oblasti působnosti tohoto nařízení, včetně pracovníků, osob samostatně výdělečně činných, žadatelů o práci a osob, které nejsou ekonomicky aktivní; mělo by se to týkat občanů Unie a státních příslušníků třetích zemí, kteří legálně pobývají v Unii, jako jsou vyslaní pracovníci, držitelé modré karty EU, osoby převedené v rámci společnosti nebo dlouhodobě pobývající rezidenti, jakož i jejich rodinní příslušníci.

  (9)  Osoby, kterých se týkají činnosti agentury, by měly být osoby, na něž se vztahuje právo Unie v oblasti působnosti tohoto nařízení, včetně pracovníků, osob samostatně výdělečně činných, žadatelů o práci a osob, které nejsou ekonomicky aktivní; mělo by se to týkat občanů Unie a státních příslušníků třetích zemí, kteří legálně pobývají v Unii, jako jsou držitelé modré karty EU, osoby převedené v rámci společnosti nebo dlouhodobě pobývající rezidenti, jakož i jejich rodinní příslušníci v souladu s příslušnými právními akty Unie, jež upravují jejich pohyb v rámci Unie.

  Pozměňovací návrh    8

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 11

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (11)  Aby se zajistilo, že budou jednotlivci a zaměstnavatelé moci těžit ze spravedlivého a efektivně fungujícího vnitřního trhu, měl by orgán podporovat vytváření příležitostí, pokud jde o jejich mobilitu, poskytování služeb a provádění náboru kdekoli v Unii. Patří sem prosazování přeshraniční mobility jednotlivců tím, že se jim usnadní přístup ke službám přeshraniční mobility – jde například o přeshraniční přiřazování nabídek volných pracovních míst, stáží a učňovské přípravy k žádostem uchazečů –, jakož i tím, že se podpoří režimy mobility, jako je „Tvoje první práce přes EURES“ nebo „ErasmusPro“. Orgán by měl rovněž přispět ke zlepšení transparentnosti informací, včetně práv a povinností zakotvených v právu Unie, přístupu jednotlivců a zaměstnavatelů ke službám ve spolupráci s ostatními informačními službami Unie, jako je portál Vaše Evropa – Poradenství, a k plnému využívání výhod portálu Vaše Evropa, který bude pilířem budoucí jednotné digitální brány, jakož i k souladu s tímto portálem53 .

  (11)  Aby se zajistilo, že budou pracovníci a zaměstnavatelé moci plně těžit ze spravedlivého a efektivně fungujícího vnitřního trhu, měla by agentura podporovat vytváření příležitostí, pokud jde o jejich mobilitu, poskytování služeb a provádění náboru kdekoli v Unii. Patří sem prosazování přeshraniční mobility jednotlivců tím, že se vytvoří dostupný webový portál, který bude obsahovat aktuální a komplexní údaje o pracovněprávních předpisech a podmínkách ve všech členských státech Unie, usnadní jednotlivcům přístup ke službám přeshraniční mobility – jde například o přeshraniční přiřazování nabídek volných pracovních míst, stáží a učňovské přípravy k žádostem uchazečů –, jakož i tím, že se podpoří režimy mobility, jako je „Tvoje první práce přes EURES“ nebo „ErasmusPro“. Agentura by měla rovněž přispět ke zlepšení transparentnosti informací, včetně práv a povinností zakotvených v právu Unie, přístupu jednotlivců a zaměstnavatelů ke službám ve spolupráci s ostatními informačními službami Unie, jako je portál Vaše Evropa – Poradenství, a k plnému využívání výhod portálu Vaše Evropa, který bude pilířem budoucí jednotné digitální brány, jakož i k souladu s tímto portálem53.

  _________________

  _________________

  53 Nařízení [Jednotná digitální brána – COM(2017) 256].

  53 Nařízení [Jednotná digitální brána – COM(2017) 256].

  Pozměňovací návrh    9

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 12

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (12)  Za tímto účelem by měl orgán také spolupracovat s dalšími relevantními iniciativami a sítěmi Unie, zejména evropskou sítí veřejných služeb zaměstnanosti (VSZ)54, sítí European Enterprise Network55 , kontaktním místem pro hranice56 a systémem SOLVIT57 , jakož i s relevantními vnitrostátními útvary, např. subjekty na podporu rovného zacházení a na podporu pracovníků Unie a jejich rodinných příslušníků, které určily členské státy podle směrnice 2014/54/EU, a vnitrostátními kontaktními místy určenými podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU58 s cílem poskytovat informace o zdravotní péči. Orgán by měl také zkoumat synergie s navrhovaným evropským elektronickým průkazem služeb59 , zejména s ohledem na ty případy, v nichž se členské státy rozhodnou pro předkládání ohlášení týkajících se vyslaných pracovníků pomocí platformy pro elektronický průkaz. Orgán by měl nahradit Komisi v řízení Evropského koordinačního úřadu Evropské sítě služeb zaměstnanosti („EURES“) zřízeného nařízením (EU) 2016/589, včetně vymezení potřeb uživatele a funkčních požadavků na efektivitu portálu EURES i souvisejících služeb informačních technologií, avšak s výjimkou poskytování informačních technologií, provozu a rozvoje infrastruktury informačních technologií, které budou nadále zajišťovány Komisí.

  (12)  Za tímto účelem by měla agentura také spolupracovat s dalšími relevantními iniciativami a sítěmi Unie, zejména evropskou sítí veřejných služeb zaměstnanosti (VSZ)54, sítí European Enterprise Network55 , kontaktním místem pro hranice56 a systémem SOLVIT57 , jakož i s příslušnými vnitrostátními útvary, např. subjekty na podporu rovného zacházení a na podporu pracovníků Unie a jejich rodinných příslušníků, které určily členské státy podle směrnice 2014/54/EU, a vnitrostátními kontaktními místy určenými podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU58 s cílem poskytovat informace o zdravotní péči. Agentura by měla také zkoumat synergie s navrhovaným evropským elektronickým průkazem služeb59 , zejména s ohledem na ty případy, v nichž se členské státy rozhodnou pro předkládání ohlášení týkajících se vyslaných pracovníků pomocí platformy pro elektronický průkaz. Agentura by měla nahradit Komisi v řízení Evropského koordinačního úřadu Evropské sítě služeb zaměstnanosti („EURES“) zřízeného nařízením (EU) 2016/589, včetně vymezení potřeb uživatele a funkčních požadavků na efektivitu portálu EURES i souvisejících služeb informačních technologií, avšak s výjimkou poskytování informačních technologií, provozu a rozvoje infrastruktury informačních technologií, které budou nadále zajišťovány Komisí.

  _________________

  _________________

  54 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2014/EU ze dne 15. května 2014 o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ) (Úř. věst. L 159, 28.5.2014, s. 32).

  54 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2014/EU ze dne 15. května 2014 o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ) (Úř. věst. L 159, 28.5.2014, s. 32).

  55 European Enterprise Network, https://een.ec.europa.eu/

  55 European Enterprise Network, https://een.ec.europa.eu/

  56 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU, COM (2017) 534.

  56 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU, COM (2017) 534.

  57 Doporučení Komise ze dne 17. září 2013 o zásadách, jimiž se řídí síť SOLVIT (Úř. věst. L 249, 19.9.2013, s. 10).

  57 Doporučení Komise ze dne 17. září 2013 o zásadách, jimiž se řídí síť SOLVIT (Úř. věst. L 249, 19.9.2013, s. 10).

  58 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči (Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 45).

  58 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči (Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 45).

  59 COM(2016) 824 final a COM(2016) 823 final.

  59 COM(2016) 824 final a COM(2016) 823 final.

  Pozměňovací návrh    10

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 13

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (13)  Orgán by měl v zájmu spravedlivého, jednoduchého a účinného uplatňování práva Unie podporovat spolupráci a včasnou výměnu informací mezi členskými státy. Národní styční úředníci pracující v rámci orgánu by společně s dalšími zaměstnanci měli členské státy podporovat v dodržování povinností v oblasti spolupráce, urychlovat vzájemné výměny prostřednictvím postupů zaměřených na omezování prodlení a udržovat kontakty s ostatními národními styčnými úředníky, subjekty a kontaktními místy zřízenými podle právních předpisů Unie. Orgán by měl podporovat uplatňování inovativních přístupů k účelné a efektivní přeshraniční spolupráci, včetně nástrojů elektronické výměny dat, jako je systém elektronické výměny informací o sociálním zabezpečení (EESSI) a systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI), a měl by přispívat k další digitalizaci postupů a zlepšování nástrojů IT používaných pro výměnu zpráv mezi vnitrostátními orgány.

  (13)  Agentura by měla v zájmu nediskriminačního, přiměřeného, spravedlivého, jednoduchého a účinného uplatňování práva Unie podporovat a zlepšit spolupráci a včasnou výměnu informací mezi členskými státy. Národní styční úředníci pracující v rámci agentury by společně s dalšími zaměstnanci měli členské státy podporovat v dodržování povinností v oblasti spolupráce, urychlovat vzájemné výměny prostřednictvím postupů zaměřených na omezování prodlení a udržovat kontakty s ostatními národními styčnými úředníky, subjekty a kontaktními místy zřízenými podle právních předpisů Unie. Agentura by měla podporovat uplatňování inovativních přístupů k účelné a efektivní přeshraniční spolupráci, včetně nástrojů elektronické výměny dat, jako je systém elektronické výměny informací o sociálním zabezpečení (EESSI) a systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI), a měl by přispívat k další digitalizaci postupů a zlepšování nástrojů IT používaných pro výměnu zpráv mezi vnitrostátními orgány. Kromě toho by agentura měla podpořit používání následujících systémů pro výměnu informací v odvětví dopravy: i) evropského rejstříku podniků silniční dopravy (ERRU) zřízeného na základě nařízení (ES) č. 1071/2009 za účelem účinné a harmonizované výměny informací uložených ve vnitrostátních rejstřících dopravních podniků a ii) systému pro výměnu informací o vnitřním trhu zřízeného na základě nařízení (EU) č. 1024/2012, pomocí něhož mohou členské státy navázat správní spolupráci a vyměňovat si údaje a informace, pokud jde o prohlášení o vysílání pracovníků. S cílem zajistit soulad s právními předpisy Unie by vnitrostátní inspektoři pověření silničními kontrolami měli mít přímý přístup v reálném čase k oběma systémům, a to prostřednictvím elektronické aplikace, kterou budou sdílet všechny členské státy. Agentura by měla tuto elektronickou aplikaci podporovat.

  Pozměňovací návrh    11

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 14

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (14)  Aby se posílila schopnost členských států řešit nesrovnalosti s přeshraničním rozměrem ve vztahu k právu Unie v rámci oblasti působnosti orgánu, měl by orgán podporovat vnitrostátní orgány při provádění vzájemně sladěných a společných inspekcí mimo jiné tak, že usnadní jejich provádění v souladu s článkem 10 směrnice 2014/67/EU. Měly by být provedeny na žádost členských států nebo po dohodě s členskými státy, vznese-li orgán návrh. Orgán by měl členským státům podílejícím se na vzájemně sladěných nebo společných inspekcích poskytovat strategickou, logistickou a technickou podporu, přičemž by měly být zcela dodrženy požadavky na důvěrnost. Inspekce by měly být prováděny po dohodě s dotyčnými členskými státy a měly by probíhat v naprostém souladu s právním rámcem vnitrostátního práva dotyčných členských států, které by měly na základě výsledků vzájemně sladěných a společných inspekcí přijmout navazující opatření v souladu se svým vnitrostátním právem.

  (14)  Aby se posílila schopnost členských států řešit nesrovnalosti s přeshraničním rozměrem ve vztahu k právu Unie v rámci oblasti působnosti agentury, měla by agentura podporovat vnitrostátní orgány při provádění vzájemně sladěných a společných inspekcí a kontrol mimo jiné tak, že usnadní jejich provádění v souladu s článkem 10 směrnice 2014/67/EU. Měly by být provedeny na žádost členských států nebo po dohodě s členskými státy, vznese-li agentura návrh, a vždy po dohodě s dotčeným členským státem. Agentura by měla členským státům podílejícím se na vzájemně sladěných nebo společných inspekcích poskytovat strategickou, logistickou a technickou podporu, přičemž by měly být zcela dodrženy požadavky na důvěrnost. Inspekce by měly být prováděny po dohodě s dotčeným členským státem a měly by probíhat v naprostém souladu s právním rámcem vnitrostátního práva platného na území členského státu, v němž inspekce probíhá a který by měl na základě výsledků vzájemně sladěných a společných inspekcí přijmout navazující opatření v souladu s tímto vnitrostátním právem.

  Odůvodnění

  Je důležité upřesnit, že inspekce se mohou konat pouze v rámci vnitrostátního práva platného na území členského státu, kde jsou prováděny.

  Pozměňovací návrh    12

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 15

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (15)  Aby bylo možné sledovat vznikající trendy, výzvy nebo mezery v oblastech, jako je mobilita pracovní síly a koordinace sociálního zabezpečení, měl by orgán vyvíjet analytické schopnosti, jakož i schopnosti posuzování rizik. To by mělo zahrnovat provádění analýz a studií v oblasti trhu práce, jakož i vzájemná hodnocení. Orgán by měl monitorovat potenciální nerovnováhy, pokud jde o dovednosti a přeshraniční toky pracovní síly, včetně jejich možného dopadu na územní soudržnost. Orgán by měl také podporovat posuzování rizik uvedené v článku 10 směrnice 2014/67/EU. Orgán by měl zajistit synergie a doplňkovost s dalšími agenturami, službami nebo sítěmi Unie. Mělo by sem patřit také získávání vstupních údajů ze sítě SOLVIT a podobných služeb o opakujících se problémech, s nimiž se potýkají jednotlivci a podniky při výkonu svých práv v oblastech spadajících do oblasti působnosti orgánu. Orgán by měl rovněž usnadnit a zefektivnit činnosti související se sběrem údajů stanovené v příslušném právu Unie v rámci jeho oblasti působnosti. Pro členské státy by to neznamenalo vznik žádných nových oznamovacích povinností.

  (15)  Aby bylo možné sledovat vznikající trendy, výzvy nebo mezery v oblastech, jako je mobilita pracovní síly a koordinace sociálního zabezpečení, měla by agentura ve spolupráci s členskými státy a sociálními partnery vyvíjet analytické schopnosti, jakož i schopnosti posuzování rizik. To by mělo zahrnovat provádění analýz a studií v oblasti trhu práce, jakož i vzájemná hodnocení. Agentura by měla monitorovat potenciální nerovnováhy, pokud jde o dovednosti a přeshraniční toky pracovní síly, včetně jejich možného dopadu na územní soudržnost. Agentura by měla také podporovat posuzování rizik uvedené v článku 10 směrnice 2014/67/EU. Agentura by měla zajistit synergie a doplňkovost s dalšími agenturami, službami nebo sítěmi Unie. Mělo by sem patřit také získávání vstupních údajů ze sítě SOLVIT a podobných služeb o opakujících se problémech, s nimiž se potýkají jednotlivci a podniky při výkonu svých práv v oblastech spadajících do oblasti působnosti agentury. Agentura by měla rovněž usnadnit a zefektivnit činnosti související se sběrem údajů stanovené v příslušném právu Unie v rámci jeho oblasti působnosti. Pro členské státy by to neznamenalo vznik žádných nových oznamovacích povinností.

  Pozměňovací návrh    13

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 16

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (16)  Orgán by měl pro účely posílení kapacity vnitrostátních orgánů a zlepšení soudržnosti při uplatňování práva Unie v rámci své oblasti působnosti poskytovat vnitrostátním orgánům operativní podporu, a to mimo jiné tím, že se vypracují praktické pokyny, stanoví se programy odborné přípravy a vzájemného učení, podpoří se projekty vzájemné pomoci, usnadní se výměny zaměstnanců, jako jsou výměny uvedené v článku 8 směrnice 2014/67/EU, a členským státům se poskytne pomoc s organizací osvětových kampaní, v jejichž rámci budou jednotlivci a zaměstnavatelé informováni o svých právech a povinnostech. Orgán by měl podporovat výměnu, šíření a přejímání osvědčených postupů.

  (16)  Agentura by měla pro účely posílení kapacity vnitrostátních orgánů a zlepšení soudržnosti při uplatňování a prosazování práva Unie v rámci své oblasti působnosti poskytovat vnitrostátním orgánům operativní a technickou podporu, a to mimo jiné tím, že se vypracují praktické pokyny, stanoví se programy odborné přípravy a vzájemného učení, podpoří se projekty vzájemné pomoci a pravidelná vzájemná hodnocení, usnadní se výměny zaměstnanců, jako jsou výměny uvedené v článku 8 směrnice 2014/67/EU, a členským státům se poskytne pomoc s organizací osvětových kampaní, v jejichž rámci budou jednotlivci a zaměstnavatelé informováni o svých právech a povinnostech. Agentura by měla napomáhat k harmonizovanému uplatňování právních předpisů Unie a podporovat výměnu, šíření a přejímání osvědčených postupů, jakož i zavádění a používání společných digitálních nástrojů.

  Pozměňovací návrh    14

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 17

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (17)  Orgán by měl poskytnout platformu pro řešení sporů mezi členskými státy v souvislosti s uplatňováním práva Unie, které spadá pod jeho oblast působnosti. Měl by vycházet z dialogu a dohodovacích mechanismů, které jsou v současné době již zavedeny v oblasti koordinace sociálního zabezpečení, které se podle členských států60 osvědčily a jejichž význam uznává Soudní dvůr61 . Členské státy by měly být schopny orgánu postupovat dané věci pro účely mediace v souladu se standardními postupy, které byly pro tento účel zavedeny. Orgán by se měl zabývat pouze řešením sporů mezi členskými státy, zatímco jednotlivci a zaměstnavatelé, kteří se potýkají s obtížemi při uplatňování svých práv v rámci Unie, by měli mít nadále možnost se obrátit na služby poskytované na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie, jež se na řešení takových věcí zaměřují. Jedná se například o síť SOLVIT, které by měl orgán tyto věci postupovat. Síť SOLVIT by měla mít rovněž možnost postoupit orgánu ke zvážení ty věci, u nichž nelze problém vyřešit kvůli rozdílům mezi vnitrostátními správními orgány.

  (17)  Jednotlivci a zaměstnavatelé, kteří se potýkají s obtížemi při uplatňování svých práv v rámci Unie, by měli mít nadále možnost se obrátit na služby poskytované na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie, jež se na řešení takových věcí zaměřují. Jedná se například o síť SOLVIT, které by měla agentura tyto věci postupovat. Síť SOLVIT by měla mít rovněž možnost postoupit agentuře ke zvážení ty věci, u nichž nelze problém vyřešit kvůli rozdílům mezi vnitrostátními správními orgány.

  _________________

   

  60 Částečný obecný přístup Rady ze dne 26. října 2017 k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 (13645/1/17).

   

  61 Věc C-236/88 EU:C:1990:303, bod 17; věc C-202/97 EU:C:2000:75, body 57–58; věc C-178/97 EU:C:2000:169, body 44-45; věc C-2/05 EU:C:2006:69, body 28-29; věc C-12/14 EU:C:2016:135, body 39-41; věc C-359/16 EU:C:2018:63, body 44-45.

   

  Pozměňovací návrh    15

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 18

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (18)  Aby se usnadnilo řízení v oblasti přizpůsobování trhu práce, měl by orgán napomoci ke spolupráci mezi příslušnými zúčastněnými stranami, a řešit tak situace, kdy dochází k narušení fungování trhu práce, které se dotýká více než jednoho členského státu; jde mimo jiné o případy restrukturalizace nebo důležité projekty ovlivňující zaměstnanost v příhraničních regionech.

  (18)  Aby se usnadnilo řízení v oblasti přizpůsobování trhu práce, měla by agentura napomoci ke spolupráci mezi zúčastněnými stranami a příslušnými orgány, a řešit tak situace, kdy dochází k narušení fungování trhu práce, které se dotýká více než jednoho členského státu; jde mimo jiné o případy restrukturalizace nebo důležité projekty ovlivňující zaměstnanost v příhraničních regionech.

  Pozměňovací návrh    16

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 21

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (21)  V zájmu zajištění účinného fungování orgánu by ve správní radě měly být zastoupeny členské státy a Komise. Složení správní rady, včetně výběru jejího předsedy a místopředsedy, by mělo respektovat zásady genderové vyváženosti, zkušenosti a kvalifikace. Aby se zajistilo účinné a účelné fungování orgánu, měla by správní rada zejména přijmout roční pracovní program, vykonávat své funkce související s rozpočtem orgánu, přijmout finanční pravidla použitelná na orgán, jmenovat výkonného ředitele a stanovit postupy, jimiž výkonný ředitel přijímá rozhodnutí týkající se provozních úkolů orgánu. Zástupci zemí, které nejsou členskými státy Unie a které uplatňují pravidla Unie v oblasti působnosti orgánu, se mohou účastnit zasedání správní rady jako pozorovatelé.

  (21)  V zájmu zajištění účinného fungování agentury by ve správní radě měly být zastoupeny členské státy a Komise. Složení správní rady, včetně výběru jejího předsedy a místopředsedy, by mělo respektovat zásady genderové vyváženosti, zkušenosti, kvalifikacespravedlivého zeměpisného zastoupení. Aby se zajistilo účinné a účelné fungování agentury, měla by správní rada zejména přijmout roční pracovní program, vykonávat své funkce související s rozpočtem agentury, přijmout finanční pravidla použitelná na agenturu, jmenovat výkonného ředitele a stanovit postupy, jimiž výkonný ředitel přijímá rozhodnutí týkající se provozních úkolů agentury. Zástupci zemí, které nejsou členskými státy Unie a které uplatňují pravidla Unie v oblasti působnosti agentury, se mohou účastnit zasedání správní rady jako pozorovatelé.

  Pozměňovací návrh    17

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 24

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (24)  V zájmu zajištění své úplné samostatnosti a nezávislosti by měl orgán disponovat samostatným rozpočtem, jehož příjmy by pocházely ze souhrnného rozpočtu Unie, dobrovolných finančních příspěvků členských států a příspěvků třetích zemí, které se podílejí na činnosti orgánu. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech by měl být rovněž s to získávat prostředky na základě dohod o přiznání příspěvku nebo granty ad hoc a pobírat poplatky za publikace a veškeré služby, které orgán poskytuje.

  (24)  V zájmu zajištění své úplné samostatnosti a nezávislosti by měla agentura disponovat samostatným rozpočtem, jehož příjmy by pocházely ze souhrnného rozpočtu Unie a z dobrovolných finančních příspěvků členských států, které se podílejí na činnosti agentury. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech by měl být rovněž s to získávat prostředky na základě dohod o přiznání příspěvku nebo granty ad hoc a pobírat poplatky za publikace a některé služby, které agentura poskytuje na žádost zainteresovaných stran.

  Pozměňovací návrh    18

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 27 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (27a)  Sídlo agentury by mělo být určeno při plném zohlednění společného prohlášení ze dne 19. července 2012 o decentralizovaných agenturách, včetně kritéria zeměpisné vyváženosti.

  Odůvodnění

  Toto ustanovení je třeba začlenit, aby se zajistila právní jasnost postupu výběru sídla.

  Pozměňovací návrh    19

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 32

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (32)  Orgán by měl doplňovat činnosti Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení zřízené nařízením (ES) č. 883/2004 (dále jen „správní komise“), pokud vykonává regulační úkoly související s použitím nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009. Orgán by měl nicméně převzít provozní úkoly, jež jsou v současné době prováděny v rámci správní komise, jako je plnění funkce mediátora mezi členskými státy a zajištění fóra, které se bude zabývat finančními záležitostmi spojenými s použitím nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009, čímž nahradí funkci účetní komise zřízené uvedenými nařízeními, a které bude v zájmu snazšího používání uvedených nařízení rovněž řešit záležitosti týkající se elektronické výměny dat a nástrojů informačních technologií, čímž nahradí funkci technické komise pro zpracování údajů zřízené těmito nařízeními.

  vypouští se

  Odůvodnění

  Všechny tyto instituce se zabývají otázkami, jež spadají do vnitrostátních pravomocí.

  Pozměňovací návrh    20

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 37 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (37a)  Parlament by měl být systematicky zapojován do stanovení a zvažování kritérií pro výběr sídla agentury, a to za stejných podmínek jako Komise a Rada,

  Pozměňovací návrh    21

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Tímto nařízením se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti (dále jen „orgán“).

  1.  Tímto nařízením se zřizuje Evropská agentura pro pracovní záležitosti (dále jen „agentura“).

  Pozměňovací návrh    22

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Orgán je členským státům a Komisi nápomocen v záležitostech týkajících se přeshraniční mobility pracovní síly a koordinace sociálního zabezpečení v rámci Unie.

  2.  Agentura je členským státům a Komisi nápomocna v záležitostech týkajících se účinného uplatňování a prosazování pracovního práva Unie v oblasti přeshraniční mobility pracovní síly a koordinace sociálního zabezpečení v rámci Unie.

  Pozměňovací návrh    23

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – odst. 1 – návětí

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Cílem tohoto orgánu je přispět k zajištění spravedlivé mobility pracovní síly na vnitřním trhu. Za tímto účelem orgán:

  Cílem této agentury je prosazovat svobodu pohybu pracovníků a služeb, sledovat uplatňování práva Unie s cílem zajistit důstojné pracovní podmínky a ochranu práv pracovníků a zajišťovat, aby mobilita pracovní síly na vnitřním trhu byla plně v souladu s příslušnými právními předpisy Unie. Agentura rovněž přispívá k řešení složitého problému nehlášené práce, přičemž plně respektuje vnitrostátní pravomoci a postupy. Za tímto účelem agentura:

  Pozměňovací návrh    24

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  a)  usnadňuje jednotlivcůmzaměstnavatelům přístup k informacím o jejich právech a povinnostech, jakož i k souvisejícím službám;

  a)  poskytuje pracovníkům, zaměstnavatelůmpříslušným orgánům důležité informace o jejich právech a povinnostech, pracovněprávních předpisech a podmínkách ve všech členských státech EU prostřednictvím dostupného webového portálu EAPZ, který jedispozici ve všech úředních jazycích Unie, a současně poskytuje pracovníkům a zaměstnavatelům, včetně sociálních partnerů, související služby týkající se přeshraniční mobility, a to i bezplatné poradenské služby;

  Pozměňovací návrh    25

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b)  podporuje spolupráci mezi členskými státy při přeshraničním prosazování příslušných právních předpisů Unie, včetně usnadňování společných inspekcí;

  b)  podněcuje, usnadňuje a podporuje spolupráci mezi členskými státy při přeshraničním prosazování příslušných právních předpisů Unie, včetně usnadňování vzájemně sladěných a společných inspekcí a kontrol;

  Pozměňovací návrh    26

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  c)  plní úlohu mediátora a usnadňuje hledání řešení v případě přeshraničních sporů mezi vnitrostátními orgány nebo v případě narušení fungování trhu práce.

  c)  po dohodě s dotčeným členským státem plní úlohu mediátora a usnadňuje hledání řešení v případě přeshraničních sporů, problémů s přeshraničním prosazováním předpisů nebo nedostatečné spolupráce mezi příslušnými vnitrostátními orgány nebo v případě narušení fungování trhu práce.

  Pozměňovací návrh    27

  Návrh nařízení

  Čl. 3 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Orgán je subjektem Unie s právní subjektivitou.

  1.  Agentura je subjektem Unie s právní subjektivitou.

  Pozměňovací návrh    28

  Návrh nařízení

  Čl. 3 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Orgán má v každém členském státě nejširší způsobilost k právním úkonům, kterou vnitrostátní právo daného členského státu přiznává právnickým osobám. Zejména může nabývat a zcizovat movitý a nemovitý majetek a vystupovat před soudem.

  vypouští se

  Pozměňovací návrh    29

  Návrh nařízení

  Kapitola 2 – název

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Úkoly orgánu

  Úkoly agentury

  Pozměňovací návrh    30

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – název

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Úkoly orgánu

  Úkoly agentury

  Pozměňovací návrh    31

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  a)  usnadňuje jednotlivcům a zaměstnavatelům přístup k informacím o jejich právech a povinnostech v přeshraničních situacích, jakož i přístup ke službám v oblasti přeshraniční mobility pracovní síly v souladu s články 6 a 7;

  a)  poskytuje pracovníkům a zaměstnavatelům informace o jejich právech a povinnostech v přeshraničních situacích, o pracovněprávních předpisech a podmínkách ve všech členských státech Unie prostřednictvím dostupného webového portálu EAPZ, který je k dispozici ve všech úředních jazycích Unie, a současně poskytuje služby v oblasti přeshraniční mobility pracovní síly, a to včetně poradenských služeb pro pracovníky a zaměstnavatele, v souladu s články 6 a 7;

  Pozměňovací návrh    32

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 1 – písm. b a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ba)  shromažďuje, zpracovává a zveřejňuje příslušné statistiky o kontrolách a inspekcích zaslané členskými státy v souladu s příslušnými právními předpisy Unie;

  Pozměňovací návrh    33

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  c)  koordinuje a podporuje vzájemně sladěné a společné inspekce v souladu s články 9 a 10;

  c)  koordinuje a podporuje vzájemně sladěné a společné inspekce a kontroly v souladu s články 9 a 10 a napomáhá s jejich provedením, a to ve spolupráci s dotčenými členskými státy;

  Odůvodnění

  V odvětví dopravy se inspekce často nazývají kontroly, viz například směrnice 2006/22/ES. V textu by proto měly být uvedeny oba právní termíny.

  Pozměňovací návrh    34

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 1 – písm. f

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  f)  plní úlohu mediátora ve sporech mezi orgány členských států v souvislosti s uplatňováním příslušných právních předpisů Unie v souladu s článkem 13;

  f)  po dohodě s dotčeným členským státem plní úlohu mediátora a usnadňuje řešení sporů mezi orgány členských států v souvislosti s uplatňováním příslušných právních předpisů Unie;

  Pozměňovací návrh    35

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 1 – písm. g

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  g)  usnadňuje spolupráci mezi příslušnými zúčastněnými subjekty v případě přeshraničního narušení fungování trhu práce v souladu s článkem 14.

  vypouští se

  Pozměňovací návrh    36

  Návrh nařízení

  Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  a)  poskytuje příslušné informace o právechpovinnostech jednotlivců v situacích přeshraniční mobility pracovní síly;

  a)  ve spolupráci s členskými státy poskytuje příslušné ucelené informace a poradenské služby ohledně právpovinností pracovníků a zaměstnavatelů v situacích přeshraniční mobility pracovní síly, a to prostřednictvím dostupného webového portálu, který je k dispozici ve všech úředních jazycích Unie;

  Pozměňovací návrh    37

  Návrh nařízení

  Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b)  podporuje příležitosti k posílení mobility pracovní síly, mimo jiné prostřednictvím pokynů ohledně přístupu k učeníjazykovým školením;

  b)  podporuje příležitosti k posílení mobility pracovní síly, mimo jiné prostřednictvím přípravy a organizace příslušných školenípracovních seminářů, včetně jazykových školení;

  Pozměňovací návrh    38

  Návrh nařízení

  Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  c)  zaměstnavatelům poskytuje příslušné informace o pracovněprávních předpisech a pracovních a životních podmínkách, které se vztahují na pracovníky v situacích přeshraniční mobility pracovní síly, včetně vyslaných pracovníků;

  c)  ve spolupráci s členskými státy poskytuje pracovníkům, zaměstnavatelům, žadatelům o práci a sociálním partnerům příslušné informace o pracovněprávních předpisech a pracovních podmínkách, které se vztahují na pracovníky v situacích přeshraniční mobility pracovní síly, pokud jde o volný pohyb pracovníků a vysílání pracovníků, jakož i příslušné informace o pracovním právu a pracovních podmínkách ve všech členských státech; tyto informace jsou poskytovány ve všech úředních jazycích Unie prostřednictvím aktuálního a dostupného webového portálu;

  Pozměňovací návrh    39

  Návrh nařízení

  Čl. 6 – odst. 1 – písm. f a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  fa)  zavádí standardizované formuláře pro členské státy pro předávání informací online a offline.

  Pozměňovací návrh    40

  Návrh nařízení

  Čl. 7 – odst. 1 – návětí

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Orgán poskytuje jednotlivcům a zaměstnavatelům služby v zájmu usnadnění mobility pracovní síly v celé EU. Za tímto účelem orgán:

  1.  Agentura poskytuje jednotlivcům, zaměstnavatelůmpříslušným orgánům bezplatně služby v zájmu usnadnění mobility pracovní síly v celé EU, včetně poradenských služeb a organizace školení. Za tímto účelem agentura:

  Odůvodnění

  Evropská agentura pro pracovní záležitosti by měla nejen poskytovat služby, ale rovněž poskytovat poradenství pracovníkům a zaměstnavatelům ohledně otázek mobility pracovní síly a zajistit jim příslušná školení.

  Pozměňovací návrh    41

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Orgán usnadňuje spolupráci mezi členskými státy a podporuje je v tom, aby účinně dodržovaly své povinnosti týkající se spolupráce, včetně výměny informací, jak je vymezeno v právních předpisech Unie, v rámci pravomocí orgánu.

  Agentura usnadňuje a posiluje spolupráci mezi členskými státy a podporuje je v tom, aby účinně dodržovaly své povinnosti týkající se spolupráce, včetně výměny informací, jak je vymezeno v právních předpisech Unie, v rámci pravomocí agentury.

  Pozměňovací návrh    42

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  c)  podporuje a sdílí osvědčené postupy;

  c)  podporuje a sdílí osvědčené postupy mezi členskými státy a mezi stávajícími organizacemi pro spolupráci a kontrolními orgány členských států;

  Pozměňovací návrh    43

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. d

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  d)  usnadňuje postupy přeshraničního vymáhání sankcí a pokut;

  vypouští se

  Pozměňovací návrh    44

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. e

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  e)  předkládá Komisi čtvrtletní zprávy o nevyřízených žádostech mezi členskými státy, a je-li to považováno za nezbytné, postupuje je k mediaci v souladu s článkem 13.

  vypouští se

  Pozměňovací návrh    45

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3.  Orgán podporuje používání elektronických nástrojů a postupů pro výměnu zpráv mezi vnitrostátními orgány, včetně systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) a systému elektronické výměny informací o sociálním zabezpečení (EESSI).

  3.  Agentura podporuje používání elektronických nástrojů a postupů pro výměnu zpráv mezi vnitrostátními orgány, včetně systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) a systému elektronické výměny informací o sociálním zabezpečení (EESSI). Za účelem ověření řádného uplatňování a dodržování právních předpisů Unie mají inspektoři pověření silničními kontrolami přímý přístup v reálném čase jak k systému propojujícímu vnitrostátní rejstříky podniků a činností silniční dopravy (ERRU), tak k informacím o prohlášení o vyslání řidiče zprostředkovaným systémem pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI), a to prostřednictvím elektronické aplikace společné pro všechny členské státy EU. V této souvislosti agentura podporuje tuto elektronickou aplikaci, která poskytne přímý přístup v reálném čase k rejstříkům ERRU a IMI při silničních kontrolách.

  Pozměňovací návrh    46

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – odst. 4

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  4.  Orgán podporuje uplatňování inovativních přístupů k účelné a efektivní přeshraniční spolupráci a zkoumá případné využití mechanismů elektronické výměny mezi členskými státy pro snadnější odhalování podvodů, přičemž předkládá zprávy Komisi v zájmu dalšího rozvoje uvedených mechanismů.

  4.  Agentura podporuje uplatňování digitálních nástrojů a inovativních přístupů k účelné a efektivní přeshraniční spolupráci a hraje ústřední roli v rozvoji mechanismů elektronické výměny mezi členskými státy pro snadnější odhalování podvodů, zejména prostřednictvím elektronické aplikace, která poskytne přímý přístup v reálném čase k rejstříkům ERRU, EESSI a IMI během silničních kontrol, jejichž prostřednictvím mohou vnitrostátní orgány získat příslušné údaje v reálném čase. Komisi předkládá zprávy v zájmu dalšího rozvoje uvedených mechanismů.

  Pozměňovací návrh    47

  Návrh nařízení

  Čl. 9 – název

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Koordinace vzájemně sladěnýchspolečných inspekcí

  Vzájemně sladěnéspolečné inspekce

  Pozměňovací návrh    48

  Návrh nařízení

  Čl. 9 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Na žádost jednoho nebo několika členských států orgán koordinuje vzájemně sladěné nebo společné inspekce v oblastech spadajících do pravomocí orgánu. Žádost může zaslat jeden nebo několik členských států. Provedení vzájemně sladěné nebo společné inspekce může dotčeným orgánům členských států rovněž navrhnout sám orgán.

  1.  Na žádost jednoho nebo několika členských států a na základě dohody mezi dotčenými členskými státy agentura mezi členskými státy koordinuje vzájemně sladěné nebo společné inspekce v oblastech spadajících do pravomocí agentury. Žádost může zaslat jeden nebo několik členských států.

  Pozměňovací návrh    49

  Návrh nařízení

  Čl. 9 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Když se orgán členského státu rozhodne neúčastnit se vzájemně sladěné nebo společné inspekce uvedené v odstavci 1, nebo tuto inspekci neprovést, s dostatečným předstihem písemně informuje orgán o důvodech takového rozhodnutí. V takových případech orgán informuje orgány ostatních dotčených členských států.

  2.  Zapojení vnitrostátního orgánu členského státu do vzájemně sladěné nebo společné inspekce je dobrovolné. Pokud se orgán členského státu rozhodne neúčastnit se vzájemně sladěné nebo společné inspekce uvedené v odstavci 1, nebo tuto inspekci neprovést, s předstihem písemně informuje agenturu o důvodech takového rozhodnutí. V takových případech agentura informuje orgány ostatních dotčených členských států.

  Pozměňovací návrh    50

  Návrh nařízení

  Čl. 10 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Dohoda o provedení společné inspekce (dohoda o společné inspekci) mezi zúčastněnými členskými státy a orgánem stanoví podmínky pro provedení takového úkolu. Dohoda o společné inspekci může zahrnovat ustanovení, která umožní, aby společné inspekce poté, co budou dohodnuty a naplánovány, mohly proběhnout v krátkém časovém intervalu. Orgán stanoví vzor smlouvy.

  1.  Dohoda o provedení vzájemně sladěné nebo společné inspekce (dohoda o společné inspekci) mezi zúčastněnými členskými státy a agenturou stanoví podmínky pro provedení takového úkolu. Dohoda o společné inspekci může zahrnovat ustanovení, která umožní, aby společné inspekce poté, co budou dohodnuty a naplánovány, mohly proběhnout v krátkém časovém intervalu. Agentura stanoví vzor smlouvy.

  Pozměňovací návrh    51

  Návrh nařízení

  Čl. 10 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3.  Orgán poskytuje členským státům, jež vzájemně sladěné nebo společné inspekce provádějí, logistickou a technickou podporu, která může zahrnovat překladatelské a tlumočnické služby.

  3.  Agentura poskytuje členským státům, jež vzájemně sladěné nebo společné inspekce provádějí, logistickou a technickou podporu, která může zahrnovat překladatelské a tlumočnické služby.

  Pozměňovací návrh    52

  Návrh nařízení

  Čl. 10 – odst. 6

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  6.  Informace o vzájemně sladěných a společných inspekcích se zahrnou do čtvrtletních zpráv, jež mají být předkládány správní radě. Roční zpráva o inspekcích podporovaných orgánem se zahrne do jeho roční zprávy o činnosti.

  6.  Informace o vzájemně sladěných a společných inspekcích se zahrnou do čtvrtletních zpráv, jež mají být předkládány správní radě. Tyto zprávy budou zveřejněny a budou obsahovat informace o těch případech, kdy se orgán členského státu neúčastní vzájemně sladěné nebo společné inspekce dle bodu 1 ani ji neprovádí. Roční zpráva o inspekcích podporovaných agenturou se zahrne do její roční zprávy o činnosti.

  Pozměňovací návrh    53

  Návrh nařízení

  Čl. 10 – odst. 7

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  7.  V případě, že se orgán v průběhu vzájemně sladěných nebo společných inspekcí, nebo v průběhu jakékoli ze svých činností dozví o předpokládaných nesrovnalostech v uplatňování práva Unie, včetně případů přesahujících rámec jeho pravomocí, v případě potřeby o těchto předpokládaných nesrovnalostech podá zprávu Komisi a orgánům dotyčného členského státu.

  7.  V případě, že se agentura v průběhu vzájemně sladěných nebo společných inspekcí, nebo v průběhu jakékoli ze svých činností dozví o předpokládaných nesrovnalostech v uplatňování práva Unie v rámci svých pravomocí, o těchto předpokládaných nesrovnalostech podá zprávu Komisi a orgánům dotyčného členského státu. Komisi může podat zprávu o těchto domnělých nesrovnalostech pouze s posouzením a stanoviskem vydanými dotčeným členským státem.

  Odůvodnění

  Je nutno zajistit, aby měly členské státy právo a možnost poskytnout ke zprávě o domnělých nesrovnalostech své stanovisko s vysvětlením, přičemž pouze po tomto posouzení ze strany dotčeného státu lze předmětnou zprávu agentury zaslat Komisi.

  Pozměňovací návrh    54

  Návrh nařízení

  Čl. 11 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Orgán posuzuje rizika a provádí analýzy v souvislosti s přeshraničními toky pracovní síly, pokud jde o nerovnováhu na trhu práce, hrozby týkající se konkrétního odvětví a problémy, s nimiž se opakovaně potýkají jednotlivci a zaměstnavatelé v oblasti přeshraniční mobility. Za tímto účelem orgán zajišťuje doplňkovost s ostatními agenturami nebo službami Unie a vychází z jejich odborných znalostí, mimo jiné v oblastech, jako jsou prognózy poptávky po dovednostech a bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Na žádost Komise může orgán provádět cílené hloubkové analýzy a studie za účelem přezkumu specifických otázek mobility pracovní síly.

  1.  Agentura ve spolupráci s členskými státy a sociálními partnery posuzuje rizika a provádí analýzy v souvislosti s přeshraničními toky pracovní síly, pokud jde například o překážky bránící mobilitě pracovníků, o diskriminační ustanovení ve vnitrostátních právních předpisech a problémy, s nimiž se opakovaně potýkají jednotlivci a zaměstnavatelé v oblasti přeshraniční mobility. Za tímto účelem agentura využívá všechny dostupné statistické údaje, zajišťuje doplňkovost s ostatními agenturami nebo službami Unie a vychází z jejich odborných znalostí, mimo jiné v oblastech, jako jsou prognózy poptávky po dovednostech a bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Na žádost Komise může agentura provádět cílené hloubkové analýzy a studie za účelem přezkumu specifických otázek mobility pracovní síly.

  Pozměňovací návrh    55

  Návrh nařízení

  Čl. 11 – odst. 2 – návětí

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  V rámci vnitrostátních orgánů a služeb orgán organizuje vzájemná hodnocení s cílem:

  2.  V rámci vnitrostátních orgánů a služeb agentura organizuje na žádost dotčeného členského státu vzájemná hodnocení s cílem:

  Pozměňovací návrh    56

  Návrh nařízení

  Čl. 11 – odst. 2 – písm. c

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  c)  zlepšit znalosti a vzájemné porozumění různých systémů a postupů a posoudit účinnost různých politických opatření, včetně preventivních a odrazujících opatření.

  c)  zlepšit znalosti a vzájemné porozumění různých systémů a postupů, včetně výměn postupů při provádění právních aktů Unie do vnitrostátního práva, a posoudit účinnost různých politických opatření, včetně preventivních a odrazujících opatření.

  Pozměňovací návrh    57

  Návrh nařízení

  Čl. 11 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3.  Orgán podává pravidelné zprávy o svých zjištěních Komisi, jakož i přímo dotčeným členským státům, přičemž nastiňuje možná opatření s cílem odstranit zjištěné nedostatky.

  3.  Agentura podává pravidelné zprávy o svých zjištěních Komisi, jakož i přímo dotčeným členským státům, přičemž nastiňuje možná opatření s cílem odstranit zjištěné nedostatky.

  Pozměňovací návrh    58

  Návrh nařízení

  Čl. 11 – odst. 4

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  4.  Orgán sbírá statistické údaje shromážděné a poskytnuté členskými státy v oblastech práva Unie, které spadají do pravomocí orgánu. Orgán tím usiluje o zefektivnění stávajících činností souvisejících se sběrem údajů v uvedených oblastech. V příslušných případech se použije článek 16. V případě potřeby orgán naváže kontakt s Komisí (Eurostatem) a sdílí výsledky uvedených činností, jež souvisejí se sběrem údajů.

  4.  Agentura sbírá statistické údaje shromážděné a dobrovolně poskytnuté členskými státy v oblastech práva Unie, které spadají do pravomocí agentury. Agentura tím usiluje o zefektivnění stávajících činností souvisejících se sběrem údajů v uvedených oblastech. V příslušných případech se použije článek 16. V případě potřeby agentura naváže kontakt s Komisí (Eurostatem) a sdílí výsledky uvedených činností, jež souvisejí se sběrem údajů.

  Pozměňovací návrh    59

  Návrh nařízení

  Čl. 12 – odst. 1 – písm. a

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  a)  pro potřeby členských států vypracovává společné pokyny, včetně pokynů pro inspekce v případech s přeshraničním rozměrem, jakož i sdílené definice a společné koncepty, přičemž vychází z příslušné činnosti na úrovni Unie;

  a)  pro potřeby členských států vypracovává návrhy nezávazných pokynů, včetně pokynů pro inspekce v případech s přeshraničním rozměrem, jakož i sdílené definice a společné koncepty, přičemž vychází z příslušné činnosti na úrovni Unie;

  Pozměňovací návrh    60

  Návrh nařízení

  Čl. 12 – odst. 1 – písm. b

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b)  podporuje a poskytuje vzájemnou pomoc v podobě „peer-to-peer“ nebo skupinových činností, jakož i výměny zaměstnanců a režimy dočasného přidělování pracovníků mezi vnitrostátními orgány;

  b)  podporuje a poskytuje vzájemnou pomoc v podobě „peer-to-peer“ nebo skupinových činností, jakož i výměny zaměstnanců a režimy dočasného přidělování pracovníků mezi členskými státy;

  Odůvodnění

  Mělo by být jasně stanoveno, že agentura by měla usnadnit spolupráci mezi členskými státy, nikoli mezi vnitrostátními orgány v rámci jednoho členského státu; to by mělo zůstat v pravomoci členských států.

  Pozměňovací návrh    61

  Návrh nařízení

  Čl. 12 – odst. 1 – písm. b a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ba)  prosazuje a podporuje pravidelná vzájemná hodnocení všech příslušných oprávněných orgánů prosazování práva a zároveň zajišťuje náležitou výměnu mezi hodnotícím a hodnoceným příslušným orgánem pro prosazování.

  Pozměňovací návrh    62

  Návrh nařízení

  Čl. 12 – odst. 1 – písm. c

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  c)  podporuje výměnu a šíření zkušeností a osvědčených postupů, včetně příkladů spolupráce mezi příslušnými vnitrostátními orgány;

  c)  podporuje výměnu a šíření zkušeností a osvědčených postupů, včetně příkladů spolupráce mezi příslušnými členskými státy a stávajícími organizacemi pro spolupráci;

  Pozměňovací návrh    63

  Návrh nařízení

  Čl. 12 – odst. 1 – písm. e a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ea)  rozvíjí společné digitální nástroje s cílem posílit spolupráci mezi vnitrostátními orgány.

  Odůvodnění

  Od Evropského orgánu pro pracovní záležitosti se očekává příspěvek k rozvoji interoperabilních společných provozních digitálních nástrojů pro spolupráci mezi členskými státy (viz pozměňovací návrh k bodu odůvodnění 6).

  Pozměňovací návrh    64

  Návrh nařízení

  Článek 13

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Článek 13

  vypouští se

  Mediace mezi členskými státy

   

  1. V případě sporů mezi členskými státy, pokud jde o uplatňování nebo výklad práva Unie v oblastech, na které se vztahuje toto nařízení, může orgán plnit úlohu mediátora.

   

  2. Na žádost jednoho z členských států dotčených sporem zahájí orgán mediační řízení před mediačním výborem, který byl pro tento účel zřízen v souladu s čl. 17 odst. 2. Mediační řízení před mediačním výborem může orgán zahájit také z vlastního podnětu – a to i na základě postoupení věci sítí SOLVIT –, pokud s tím souhlasí všechny členské státy dotčené sporem.

   

  3. Jakmile je daná věc orgánu předložena k mediaci, členské státy zajistí, aby byly veškeré osobní údaje týkající se uvedené věci anonymizovány, a orgán v žádné fázi mediačního řízení nezpracovává osobní údaje jednotlivců, kteří jsou danou věcí dotčeni.

   

  4. Věci, které jsou předmětem probíhajícího soudního řízení na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni Unie, nejsou pro mediaci prováděnou orgánem přípustné.

   

  5. Do tří měsíců od ukončení mediace orgánem podají dotčené členské státy orgánu zprávu o opatřeních, která v návaznosti na mediaci přijaly, nebo pokud žádná návazná opatření nepřijaly, podají zprávu o důvodech jejich nepřijetí.

   

  6. Orgán předkládá Komisi čtvrtletní zprávy o výsledcích mediace ve věcech, které řeší.

   

  Pozměňovací návrh    65

  Návrh nařízení

  Čl. 15 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  V případě potřeby orgán stanoví ujednání o spolupráci s ostatními decentralizovanými agenturami Unie.

  V případě potřeby agentura stanoví ujednání o spolupráci s ostatními decentralizovanými agenturami Unie.

  Pozměňovací návrh    66

  Návrh nařízení

  Kapitola 3 – název

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Organizace orgánu

  Organizace agentury

  Pozměňovací návrh    67

  Návrh nařízení

  Čl. 17 – odst. 1 – návětí

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Správní a řídicí struktura orgánu je složena z(e):

  1.  Správní a řídicí struktura agentury je složena z(e):

  Pozměňovací návrh    68

  Návrh nařízení

  Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Orgán může pro účely plnění specifických úkolů či pro konkrétní politické oblasti zřídit pracovní skupiny nebo panely odborníků se zástupci členských států a/nebo Komise nebo s externími odborníky v souladu s výběrovými řízeními, včetně mediačního výboru, aby mohl plnit své úkoly v souladu s článkem 13 tohoto nařízení, jakož i zvláštní skupinu pro účely řešení finančních záležitostí spojenýchuplatňováním nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009, jak je uvedeno v čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

  Agentura může pro účely plnění specifických úkolů či pro konkrétní politické oblasti zřídit pracovní skupiny nebo panely odborníků se zástupci všech členských států, které mají zájem o spolupráci, a/nebo Komise nebo s externími odborníky v souladu s výběrovými řízeními. Jednací řád takových pracovních skupin a skupin odborníků stanoví agentura po konzultaci s Komisí. V záležitostech souvisejících s koordinací sociálního zabezpečení je konzultována také Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení.

  Pozměňovací návrh    69

  Návrh nařízení

  Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Správní rada volí z členů s hlasovacím právem předsedu a místopředsedu a usiluje o genderovou vyváženost. Předseda a místopředseda jsou voleni dvoutřetinovou většinou hlasů členů správní rady, kteří mají hlasovací práva.

  Správní rada volí z členů s hlasovacím právem předsedu a místopředsedu a usiluje o zeměpisnou a genderovou vyváženost. Předseda a místopředseda jsou voleni dvoutřetinovou většinou hlasů členů správní rady, kteří mají hlasovací práva.

  Pozměňovací návrh    70

  Návrh nařízení

  Čl. 23 – odst. 5

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  5.  Výkonný ředitel rozhoduje o tom, zda je nezbytné vyslat jednoho či více zaměstnanců do jednoho nebo více členských států. Před rozhodnutím o zřízení místní kanceláře výkonný ředitel získá předchozí souhlas Komise, správní rady a příslušného členského státu nebo příslušných členských států. Rozhodnutím se určí rozsah činností, jež mají být v místní kanceláři prováděny, a to způsobem, který zabrání zbytečným nákladům a zdvojování administrativních funkcí orgánu. Může být vyžadováno uzavření dohody o sídle s dotčeným členským státem / dotčenými členskými státy.

  vypouští se

  Odůvodnění

  V současné době není z textu jasné, co je účelem a kdy by bylo nezbytné vyslat jednoho či více zaměstnanců do jednoho nebo více členských států. Vyvstává řada otázek: jaké činnosti by vykonávali zaměstnanci v těchto členských státech, zda by byli dočasní, či stálí atd. Také by možná došlo ke zdvojení úlohy ve vztahu k národním styčným úředníkům.

  Pozměňovací návrh    71

  Návrh nařízení

  Čl. 24 – odst. 4

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  4.  Skupina zúčastněných stran je složena ze šesti zástupců sociálních partnerů na úrovni Unie rovnoměrně zastupujících odbory a organizace zaměstnavatelů a ze dvou zástupců Komise.

  4.  Skupina zúčastněných stran je složena ze šesti zástupců sociálních partnerů na úrovni Unie rovnoměrně zastupujících odbory a organizace zaměstnavatelů a ze dvou zástupců Komise. Členy mohou na schůze skupiny zúčastněných stran doprovázet experti.

  Pozměňovací návrh    72

  Návrh nařízení

  Článek 46

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  [...]

  vypouští se

  Odůvodnění

  Žádné změny nejsou nutné ani proveditelné.

  Pozměňovací návrh    73

  Návrh nařízení

  Článek 47

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  [...]

  vypouští se

  Odůvodnění

  Žádné změny nejsou nutné ani proveditelné.

  POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  Název

  Zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti

  Referenční údaje

  COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

  Příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  EMPL

  16.4.2018

   

   

   

  Výbor, který vypracoval stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  TRAN

  16.4.2018

  Zpravodaj(ka)

         Datum jmenování

  Michael Detjen

  18.6.2018

  Projednání ve výboru

  6.9.2018

  8.10.2018

   

   

  Datum přijetí

  9.10.2018

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  25

  17

  2

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Daniela Aiuto, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Kosma Złotowski

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Jill Evans, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura, Henna Virkkunen

  Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

  Nicola Danti, Angel Dzhambazki, John Howarth

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  25

  +

  ALDE

  ECR

  EFDD

  PPE

   

  S&D

  Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

  Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Kosma Złotowski

  Daniela Aiuto

  Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

  John Howarth, Claudia Țapardel

  17

  -

  ECR

  EFDD

  ENF

  GUE/NGL

  S&D

   

  VERTS/ALE

  Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Peter van Dalen

  Jill Seymour

  Georg Mayer

  Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

  Nicola Danti, Michael Detjen, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

  Michael Cramer, Jill Evans, Keith Taylor

  2

  0

  S&D

  Inés Ayala Sender, Maria Grapini,

  Význam zkratek:

  +  :  pro

  -  :  proti

  0  :  zdrželi se

  STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti (6.11.2018)

  pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

  k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti
  (COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

  Zpravodaj: Angel Dzhambazki

  POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

  Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

  Pozměňovací návrh    1

  Návrh nařízení

  Název 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Návrh

  Návrh

  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

  kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti

  kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti a sociální zabezpečení

  (text s významem pro EHP a pro Švýcarsko)

  (text s významem pro EHP a pro Švýcarsko)

  Pozměňovací návrh    2

  Návrh nařízení

  Právní východisko 2 a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  s ohledem na evropský pilíř sociálních práv,

  Pozměňovací návrh    3

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (1)  Volný pohyb pracovníků, svoboda usazování a volný pohyb služeb jsou základní zásady vnitřního trhu Unie, které jsou zakotveny ve Smlouvě o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“).

  (1)  Ochrana sociálních a pracovních práv a volný pohyb pracovníků, svoboda usazování a volný pohyb služeb jsou základní zásady vnitřního trhu Unie, které jsou zakotveny ve Smlouvě o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) a v Listině základních práv Evropské unie.

  Pozměňovací návrh    4

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (2)  Podle článku 3 SEU má Unie usilovat o vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství směřující k plné zaměstnanosti a společenskému pokroku a podporovat sociální spravedlnost a ochranu. V souladu s článkem 9 SFEU má Unie při vymezování a provádění svých politik a činností přihlížet k požadavkům spojeným mimo jiné s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem proti sociálnímu vyloučení a podporou vysoké úrovně všeobecného a odborného vzdělávání a ochrany lidského zdraví.

  (2)  Podle článku 3 SEU má Unie usilovat o vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství směřující k plné zaměstnanosti a společenskému pokroku, prosazovat sociální spravedlnost a ochranu, bojovat proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci a podporovat sociální spravedlnost a ochranu, rovnost mezi ženami a muži, solidaritu mezi generacemi a ochranu práv dítěte, jakož i hospodářskou, sociální a územní soudržnost a solidaritu mezi členskými státy. V souladu s článkem 9 SFEU má Unie při vymezování a provádění svých politik a činností přihlížet k požadavkům spojeným mimo jiné s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem proti sociálnímu vyloučení a podporou vysoké úrovně všeobecného a odborného vzdělávání a ochrany lidského zdraví.

  Pozměňovací návrh    5

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 3 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (3a)  Evropský pilíř sociálních práv zdůrazňuje, že každý má právo na včasnou a individuálně přizpůsobenou pomoc za účelem zlepšení vyhlídek na zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost. Každý má právo na převod nároků na sociální ochranu a odbornou přípravu v přechodné době mezi zaměstnáními. Zdůrazňuje také, že mladí lidé mají právo na další vzdělávání, učňovskou přípravu, odbornou přípravu či kvalitní pracovní nabídku. Zdůrazňuje, že nezaměstnaní mají právo na individualizovanou, trvalou a soustavnou podporu.

  Pozměňovací návrh    6

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 5

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (5)  Aby se posílila spravedlnost na jednotném trhu, jakož i důvěraněj, měl by být zřízen Evropský orgán pro pracovní záležitosti (dále jen „orgán“). Za tímto účelem by měl orgán podporovat členské státy a Komisi v posilování přístupu jednotlivců a zaměstnavatelů k informacím o jejich právech a povinnostech v situacích přeshraniční mobility pracovní síly, jakož i přístupu k souvisejícím službám, dále podporovat soulad se souvisejícími předpisy, jakož i spolupráci mezi členskými státy, aby se tak zajistilo účinné uplatňování práva Unie v těchto oblastech, plnit úlohu mediátora a usnadňovat hledání řešení v případě přeshraničních sporů nebo v případě narušení fungování trhu práce.

  (5)  Nicméně s ohledem na řadu problémů spojených s účinným uplatňováním pravidel Unie pro přeshraniční mobilitu pracovní síly a koordinaci sociálního zabezpečení a na snahy o zlepšení spoluprácetěchto oblastech na úrovni Unie, by měl být zřízen Evropský orgán pro pracovní záležitosti a sociální zabezpečení (dále jen „orgán“), aby se posílila důvěra v jednotný trh a mobilita, zejména mobilita pracovní síly a přeshraniční poskytování služeb. Tento orgán by měl podporovat členské státy a Komisi v posilování přístupu jednotlivců a zaměstnavatelů k informacím o jejich právech a povinnostech v situacích přeshraniční mobility pracovní síly a přeshraničního poskytování služeb, jakož i přístupu k souvisejícím službám, dále podporovat soulad se souvisejícími předpisy, jakož i spolupráci mezi členskými státy, aby se tak zajistilo účinné a účelné uplatňování a prosazování práva Unie v těchto oblastech, napomáhat řešení nezaměstnanosti a plnit úlohu mediátora a usnadňovat hledání řešení v případě přeshraničních sporů nebo v případě narušení fungování trhu práce.

  Pozměňovací návrh    7

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 6

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (6)  Orgán by měl být činný v oblastech, jako je přeshraniční mobilita pracovní síly a koordinace sociálního zabezpečení, včetně volného pohybu pracovníků, vysílání pracovníků a vysoce mobilních služeb. Rovněž by měl posílit spolupráci mezi členskými státy při řešení problematiky nehlášené práce. Pokud se orgán v průběhu výkonu svých činností dozví o předpokládaných nesrovnalostech, a to i v oblastech práva Unie přesahujících jeho oblast působnosti, jako je porušení pracovních podmínek, pravidel v oblasti zdraví a bezpečnosti nebo zaměstnávání neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, měl by mít možnost o těchto předpokládaných nesrovnalostech v případě potřeby podat zprávu a v uvedených záležitostech spolupracovat s Komisí, příslušnými institucemi Unie a vnitrostátními orgány.

  (6)  Aby se zajistilo účinné fungování tohoto orgánu, je třeba jasně definovat jeho cíl, úkoly a povinnosti, aby se zajistila doplňkovost jeho úkolů s úkoly existujících subjektů. Orgán by měl být činný v oblastech, jako je přeshraniční mobilita pracovní síly a koordinace sociálního zabezpečení, včetně volného pohybu pracovníků, vysílání pracovníků a přeshraničního poskytování služeb, například v odvětví dopravy. Rovněž by měl posílit spolupráci mezi členskými státy při řešení problematiky nehlášené práce. Pokud se orgán v průběhu výkonu svých činností dozví o předpokládaných nesrovnalostech, a to i v oblastech práva Unie přesahujících jeho oblast působnosti, jako je porušení pracovních podmínek, pravidel v oblasti zdraví a bezpečnosti, nehlášená práce a omezení práv a dávek nebo zaměstnávání neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, měl by je účinně a bez zbytečného odkladu hlásit a v uvedených záležitostech spolupracovat s Komisí, příslušnými institucemi Unie a vnitrostátními orgány.

  Pozměňovací návrh    8

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 7

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (7)  Orgán by měl přispívat k usnadnění volného pohybu pracovníků upraveného v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/201139, ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU40 a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/58941. Měl by usnadnit vysílání pracovníků upravené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES42 a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU43, včetně podpory prosazování těchto ustanovení provedených prostřednictvím všeobecně použitelných kolektivních smluv v souladu s postupy členských států. Orgán by měl přispívat ke koordinaci systémů sociálního zabezpečení upravené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/200444, v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/200945, v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/201046, jakož i nařízení Rady (ES) č. 1408/7147nařízení Rady (ES) č. 574/7248.

  (7)  Orgán by měl přispívat k boji proti sociálnímu dumpingu a k usnadnění volného pohybu pracovníků upraveného v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/201139, ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU40 a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/58941. Měl by usnadnit vysílání pracovníků upravené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES42 a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU43, včetně podpory prosazování těchto ustanovení provedených prostřednictvím všeobecně použitelných kolektivních smluv v souladu s postupy členských států. Orgán by měl přispívat ke koordinaci systémů sociálního zabezpečení upravené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/200444, v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/200945, v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/201046, jakož i nařízení Rady (ES) č. 1408/7147 nařízení Rady (ES) č. 574/7248.

  _________________

  _________________

  39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie (Úř. věst. L 141, 27.5.2011, s. 1).

  39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie (Úř. věst. L 141, 27.5.2011, s. 1).

  40 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem (Úř. věst. L 128, 30.4.2014, s. 8).

  40 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem (Úř. věst. L 128, 30.4.2014, s. 8).

  41 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/589 ze dne 13. dubna 2016 o Evropské síti služeb zaměstnanosti (EURES), přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce a o změně nařízení (EU) č. 492/2011 a (EU) č. 1296/2013 (Úř. věst. L 107, 22.4.2016, s. 1.)

  41 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/589 ze dne 13. dubna 2016 o Evropské síti služeb zaměstnanosti (EURES), přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce a o změně nařízení (EU) č. 492/2011 a (EU) č. 1296/2013 (Úř. věst. L 107, 22.4.2016, s. 1.)

  42 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (Úř. věst. 18, 21.1.1997, s. 1).

  42 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (Úř. věst. 18, 21.1.1997, s. 1).

  43 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“) (Úř. věst. L 159, 28.5. 2014, s. 11).

  43 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“) (Úř. věst. L 159, 28.5. 2014, s. 11).

  44 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1, oprava Úř. věst. L 200, 7.6.2004, s. 1).

  44 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1, oprava Úř. věst. L 200, 7.6.2004, s. 1).

  45 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 284, 30.10.2009, s. 1).

  45 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 284, 30.10.2009, s. 1).

  46 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti (Úř. věst. L 344, 29.12.2010, s. 1).

  46 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti (Úř. věst. L 344, 29.12.2010, s. 1).

  47 Nařízení Rady (ES) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (Úř. věst. L 149, 5.7.1971 s. 2).

  47 Nařízení Rady (ES) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (Úř. věst. L 149, 5.7.1971 s. 2). 2.

  48 Nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (Úř. věst. L 74, 27.3.1972, s. 1).

  48 Nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (Úř. věst. L 74, 27.3.1972, s. 1).

  Pozměňovací návrh    9

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 8 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (8a)  V tomto ohledu by měl orgán především přispět k lepšímu provádění a větší efektivitě právních předpisů EU v odvětví dopravy. Společnosti působící v odvětví dopravy by měly mít možnost požádat o příslušné informace o svých právech a povinnostech a obdržet je. Posílená spolupráce mezi členskými státy v této oblasti navíc povede k nastolení větší právní jistoty, a tím podpoří mobilitu evropské pracovní síly.

  Pozměňovací návrh    10

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 10

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (10)  Zřízením orgánu by neměla vzniknout nová práva ani povinnosti vztahující se na jednotlivce a zaměstnavatele, včetně hospodářských subjektů nebo neziskových organizací, neboť činnosti orgánu by se na ně měly vztahovat do míry, v níž se na ně vztahuje právo Unie v oblasti působnosti tohoto nařízení.

  (10)  Zřízením orgánu by neměla vzniknout nová práva ani povinnosti vztahující se na jednotlivce a zaměstnavatele, zejména na malé a střední podniky, včetně hospodářských subjektů nebo neziskových organizací, neboť činnosti orgánu by se na ně měly vztahovat do míry, v níž se na ně vztahuje právo Unie v oblasti působnosti tohoto nařízení. Mělo by však dojít k podstatnému zlepšení v oblasti práv pracovníků.

  Pozměňovací návrh    11

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 11

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (11)  Aby se zajistilo, že budou jednotlivci a zaměstnavatelé moci těžit ze spravedlivého a efektivně fungujícího vnitřního trhu, měl by orgán podporovat vytváření příležitostí, pokud jde o jejich mobilitu, poskytování služeb a provádění náboru kdekoli v Unii. Patří sem prosazování přeshraniční mobility jednotlivců tím, že se jim usnadní přístup ke službám přeshraniční mobility – jde například o přeshraniční přiřazování nabídek volných pracovních míst, stáží a učňovské přípravy k žádostem uchazečů, jakož i tím, že se podpoří režimy mobility, jako je „Tvoje první práce přes EURES“ nebo „ErasmusPro“. Orgán by měl rovněž přispět ke zlepšení transparentnosti informací, včetně práv a povinností zakotvených v právu Unie, přístupu jednotlivců a zaměstnavatelů ke službám ve spolupráci s ostatními informačními službami Unie, jako je portál Vaše Evropa – Poradenství, a k plnému využívání výhod portálu Vaše Evropa, který bude pilířem budoucí jednotné digitální brány53, jakož i k souladu s tímto portálem.

  (11)  Aby se zajistilo, že budou jednotlivci a zaměstnavatelé moci těžit ze sociálně spravedlivého a efektivně fungujícího vnitřního trhu, měl by orgán podporovat vytváření příležitostí, pokud jde o jejich mobilitu, poskytování služeb a provádění náboru kdekoli v Unii, zejména tím, že zajistí přístup pro osoby se zdravotním postižením nebo zvláštními potřebami. Patří sem prosazování přeshraniční mobility jednotlivců tím, že se jim usnadní přístup ke službám přeshraniční mobility – jde například o přeshraniční přiřazování nabídek volných pracovních míst, stáží, placených zácviků a učňovské přípravy k žádostem uchazečů, prostřednictvím podpory používání rámce Europass, podpory režimů mobility, jako je „Tvoje první práce přes EURES“ nebo „ErasmusPro“, a usnadnění přístupu ke všem dalším relevantním službám v členském státě bydliště nebo pobytu, jako je zdravotní péče. Orgán by měl rovněž přispět ke zlepšení transparentnosti informací, včetně práv a povinností zakotvených v právu Unie, přístupu jednotlivců a zaměstnavatelů ke službám ve spolupráci s ostatními informačními službami Unie, jako je portál Vaše Evropa – Poradenství, a k plnému využívání výhod portálu Vaše Evropa, který bude pilířem budoucí jednotné digitální brány53, jakož i k souladu s tímto portálem.

  _________________

  _________________

  53 Nařízení [Jednotná digitální brána – COM(2017) 256].

  53 Nařízení [Jednotná digitální brána – COM(2017) 256].

  Pozměňovací návrh    12

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 12

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (12)  Za tímto účelem by měl orgán také spolupracovat s dalšími relevantními iniciativami a sítěmi Unie, zejména evropskou sítí veřejných služeb zaměstnanosti (VSZ)54, sítí European Enterprise Network55, kontaktním místem pro hranice56 a systémem SOLVIT57, jakož i s relevantními vnitrostátními útvary, např. subjekty na podporu rovného zacházení a na podporu pracovníků Unie a jejich rodinných příslušníků, které určily členské státy podle směrnice 2014/54/EU, a vnitrostátními kontaktními místy určenými podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU58 s cílem poskytovat informace o zdravotní péči. Orgán by měl také zkoumat synergie s navrhovaným evropským elektronickým průkazem služeb59, zejména s ohledem na ty případy, v nichž se členské státy rozhodnou pro předkládání ohlášení týkajících se vyslaných pracovníků pomocí platformy pro elektronický průkaz. Orgán by měl nahradit Komisi v řízení Evropského koordinačního úřadu Evropské sítě služeb zaměstnanosti („EURES“) zřízeného nařízením (EU) 2016/589, včetně vymezení potřeb uživatele a funkčních požadavků na efektivitu portálu EURES i souvisejících služeb informačních technologií, avšak s výjimkou poskytování informačních technologií, provozu a rozvoje infrastruktury informačních technologií, které budou nadále zajišťovány Komisí.

  (12)  Za tímto účelem by měl orgán také spolupracovat s dalšími relevantními iniciativami a sítěmi Unie, zejména evropskou sítí veřejných služeb zaměstnanosti (VSZ)54, sítí European Enterprise Network55, kontaktním místem pro hranice56 a systémem SOLVIT57, jakož i s relevantními vnitrostátními útvary, např. subjekty na podporu rovného zacházení a na podporu pracovníků Unie a jejich rodinných příslušníků, které určily členské státy podle směrnice 2014/54/EU, a vnitrostátními kontaktními místy určenými podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU58 s cílem poskytovat informace o zdravotní péči.

  _________________

  _________________

  54 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2014/EU ze dne 15. května 2014 o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ) (Úř. věst. L 159, 28.5.2014, s. 32).

  54 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2014/EU ze dne 15. května 2014 o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ) (Úř. věst. L 159, 28.5.2014, s. 32).

  55 European Enterprise Network, https://een.ec.europa.eu/

  55 European Enterprise Network, https://een.ec.europa.eu/

  56 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU, COM (2017) 534.

  56 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU, COM (2017) 534.

  57 Doporučení Komise ze dne 17. září 2013 o zásadách, jimiž se řídí síť SOLVIT (Úř. věst. L 249, 19.9.2013, s. 10).

  57 Doporučení Komise ze dne 17. září 2013 o zásadách, jimiž se řídí síť SOLVIT (Úř. věst. L 249, 19.9.2013, s. 10).

  58 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči (Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 45).

  58 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči (Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 45).

  59 COM(2016) 824 final a COM(2016) 823 final.

   

  Pozměňovací návrh    13

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 13

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (13)  Orgán by měl v zájmu spravedlivého, jednoduchého a účinného uplatňování práva Unie podporovat spolupráci a včasnou výměnu informací mezi členskými státy. Národní styční úředníci pracující v rámci orgánu by společně s dalšími zaměstnanci měli členské státy podporovat v dodržování povinností v oblasti spolupráce, urychlovat vzájemné výměny prostřednictvím postupů zaměřených na omezování prodlení a udržovat kontakty s ostatními národními styčnými úředníky, subjekty a kontaktními místy zřízenými podle právních předpisů Unie. Orgán by měl podporovat uplatňování inovativních přístupů k účelné a efektivní přeshraniční spolupráci, včetně nástrojů elektronické výměny dat, jako je systém elektronické výměny informací o sociálním zabezpečení (EESSI) a systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI), a měl by přispívat k další digitalizaci postupů a zlepšování nástrojů IT používaných pro výměnu zpráv mezi vnitrostátními orgány.

  (13)  Orgán by měl v zájmu spravedlivého, jednoduchého a účinného uplatňování práva Unie zlepšit spolupráci a včasnou výměnu informací mezi členskými státy. Národní styční úředníci pracující v rámci orgánu by společně s dalšími zaměstnanci měli členské státy podporovat v dodržování povinností v oblasti spolupráce, urychlovat vzájemné výměny prostřednictvím postupů zaměřených na omezování prodlení a udržovat kontakty s ostatními národními styčnými úředníky, subjekty a kontaktními místy zřízenými podle právních předpisů Unie. Orgán by měl zejména podporovat uplatňování inovativních přístupů k účelné a efektivní přeshraniční spolupráci, včetně nástrojů elektronické výměny dat, jako je systém elektronické výměny informací o sociálním zabezpečení (EESSI) a systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI), a měl by přispívat k další digitalizaci postupů a zlepšování nástrojů IT používaných pro výměnu zpráv mezi vnitrostátními orgány.

  Pozměňovací návrh    14

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 14

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (14)  Aby se posílila schopnost členských států řešit nesrovnalosti s přeshraničním rozměrem ve vztahu k právu Unie v rámci oblasti působnosti orgánu, měl by orgán podporovat vnitrostátní orgány při provádění vzájemně sladěných a společných inspekcí mimo jiné tak, že usnadní jejich provádění v souladu s článkem 10 směrnice 2014/67/EU. Měly by být provedeny na žádost členských států nebo po dohodě s členskými státy, vznese-li orgán návrh. Orgán by měl členským státům podílejícím se na vzájemně sladěných nebo společných inspekcích poskytovat strategickou, logistickou a technickou podporu, přičemž by měly být zcela dodrženy požadavky na důvěrnost. Inspekce by měly být prováděny po dohodě s dotyčnými členskými státyměly by probíhat v naprostém souladu s právním rámcem vnitrostátního práva dotyčných členských států, které by měly na základě výsledků vzájemně sladěných a společných inspekcí přijmout navazující opatření v souladu se svým vnitrostátním právem.

  (14)  Aby se posílila kapacita členských států zajišťovat ochranu sociálních a zaměstnaneckých práv osob uplatňujících své právo na volný pohyb a řešit nesrovnalosti s přeshraničním rozměrem ve vztahu k právu Unie v rámci oblasti působnosti orgánu, měl by orgán podporovat vnitrostátní orgány a sociální partnery při provádění vnitrostátních, vzájemně sladěných a společných inspekcí mimo jiné tak, že usnadní jejich provádění v souladu s článkem 10 směrnice 2014/67/EU. Měly by být provedeny na žádost jednoho nebo více členských států a po dohodě s nimi. Orgán by měl členským státům podílejícím se na vzájemně sladěných nebo společných inspekcích poskytovat strategickou, logistickou a technickou podporu, přičemž by měly být zcela dodrženy požadavky na důvěrnost a ochranu údajů. Inspekce jsou prováděny po dohodě s dotyčným členským státemprobíhají v naprostém souladu s právním rámcem vnitrostátního práva členských států, na jejichž území jsou inspekce prováděny, a které by měly na základě výsledků vzájemně sladěných a společných inspekcí přijmout navazující opatření v souladu se svým vnitrostátním právem.

  Pozměňovací návrh    15

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 15

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (15)  Aby bylo možné sledovat vznikající trendy, výzvy nebo mezery v oblastech, jako je mobilita pracovní síly a koordinace sociálního zabezpečení, měl by orgán vyvíjet analytické schopnosti, jakož i schopnosti posuzování rizik. To by mělo zahrnovat provádění analýz a studií v oblasti trhu práce, jakož i vzájemná hodnocení. Orgán by měl monitorovat potenciální nerovnováhy, pokud jde o dovednosti a přeshraniční toky pracovní síly, včetně jejich možného dopadu na územní soudržnost. Orgán by měl také podporovat posuzování rizik uvedené v článku 10 směrnice 2014/67/EU. Orgán by měl zajistit synergie a doplňkovost s dalšími agenturami, službami nebo sítěmi Unie. Mělo by sem patřit také získávání vstupních údajů ze sítě SOLVIT a podobných služeb o opakujících se problémech, s nimiž se potýkají jednotlivci a podniky při výkonu svých práv v oblastech spadajících do oblasti působnosti orgánu. Orgán by měl rovněž usnadnit a zefektivnit činnosti související se sběrem údajů stanovené v příslušném právu Unie v rámci jeho oblasti působnosti. Pro členské státy by to neznamenalo vznik žádných nových oznamovacích povinností.

  (15)  Aby bylo možné sledovat vznikající trendy, výzvy nebo mezery, nedostatky a nesrovnalosti v oblastech, jako je mobilita pracovní síly a koordinace sociálního zabezpečení a další související oblasti, měl by orgán vyvíjet analytické schopnosti, jakož i schopnosti posuzování rizik. To by mělo zahrnovat provádění analýz a studií v oblasti trhu práce, jakož i vzájemná hodnocení. Orgán by měl monitorovat potenciální nerovnováhy, pokud jde o dovednosti a přeshraniční toky pracovní síly, včetně jejich možného dopadu na územní soudržnost. Orgán by měl také podporovat posuzování rizik uvedené v článku 10 směrnice 2014/67/EU. Orgán by měl zajistit synergie a doplňkovost s dalšími agenturami, službami nebo sítěmi Unie. Mělo by sem patřit také získávání vstupních údajů ze sítě SOLVIT a podobných služeb o opakujících se problémech, s nimiž se potýkají jednotlivci a podniky při výkonu svých práv v oblastech spadajících do oblasti působnosti orgánu. Orgán by měl rovněž usnadnit a zefektivnit činnosti související se sběrem údajů stanovené v příslušném právu Unie v rámci jeho oblasti působnosti. Pro členské státy by to neznamenalo vznik žádných nových oznamovacích povinností.

  Pozměňovací návrh    16

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 17

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (17)  Orgán by měl poskytnout platformu pro řešení sporů mezi členskými státy v souvislosti s uplatňováním práva Unie, které spadá pod jeho oblast působnosti. Měl by vycházet z dialogu a dohodovacích mechanismů, které jsou v současné době již zavedeny v oblasti koordinace sociálního zabezpečení, které se podle členských států osvědčily a jejichž význam uznává Soudní dvůr61 . Členské státy by měly být schopny orgánu postupovat dané věci pro účely mediace v souladu se standardními postupy, které byly pro tento účel zavedeny. Orgán by se měl zabývat pouze řešením sporů mezi členskými státy, zatímco jednotlivci a zaměstnavatelé, kteří se potýkají s obtížemi při uplatňování svých práv v rámci Unie, by měli mít nadále možnost se obrátit na služby poskytované na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie, jež se na řešení takových věcí zaměřují. Jedná se například o síť SOLVIT, které by měl orgán tyto věci postupovat. Síť SOLVIT by měla mít rovněž možnost postoupit orgánu ke zvážení ty věci, u nichž nelze problém vyřešit kvůli rozdílům mezi vnitrostátními správními orgány.

  (17)  Orgán by měl poskytnout platformu pro řešení sporů mezi členskými státy v souvislosti s uplatňováním práva Unie, které spadá pod jeho oblast působnosti. Měl by vycházet z demokratického dialogu a dohodovacích mechanismů, které jsou v současné době již zavedeny v oblasti koordinace sociálního zabezpečení, které se podle členských států60 osvědčily a jejichž význam uznává Soudní dvůr61. Členské státy by měly být schopny orgánu postupovat dané věci pro účely řešení sporů. Orgán by se měl zabývat pouze řešením sporů mezi členskými státy, zatímco jednotlivci a zaměstnavatelé, kteří se potýkají s obtížemi při uplatňování svých práv v rámci Unie, by měli mít nadále možnost se obrátit na služby poskytované na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie, jež se na řešení takových věcí zaměřují. Jedná se například o síť SOLVIT, které by měl orgán tyto věci postupovat. Síť SOLVIT by měla mít rovněž možnost postoupit orgánu ke zvážení ty věci, u nichž nelze problém vyřešit kvůli rozdílům mezi vnitrostátními správními orgány.

  _________________

  _________________

  60 Částečný obecný přístup Rady ze dne 26. října 2017 k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 (13645/1/17).

  60 Částečný obecný přístup Rady ze dne 26. října 2017 k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 (13645/1/17).

  61 věc C-236/88 EU:C:1990:303, bod 17; věc C-202/97 EU:C:2000:75, body 57–58; věc C-178/97 EU:C:2000:169, body 44-45; věc C-2/05 EU:C:2006:69, body 28-29; věc C-12/14 EU:C:2016:135, body 39-41; věc C-359/16 EU:C:2018:63, body 44-45;

  61 věc C-236/88 EU:C:1990:303, bod 17; věc C-202/97 EU:C:2000:75, body 57–58; věc C-178/97 EU:C:2000:169, body 44-45; věc C-2/05 EU:C:2006:69, body 28-29; věc C-12/14 EU:C:2016:135, body 39-41; věc C-359/16 EU:C:2018:63, body 44-45;

  Pozměňovací návrh    17

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 18

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (18)  Aby se usnadnilo řízení v oblasti přizpůsobování trhu práce, měl by orgán napomoci ke spolupráci mezi příslušnými zúčastněnými stranami, a řešit tak situace, kdy dochází k narušení fungování trhu práce, které se dotýká více než jednoho členského státu; jde mimo jiné o případy restrukturalizace nebo důležité projekty ovlivňující zaměstnanost v příhraničních regionech.

  (18)  Aby se usnadnilo řízení v oblasti přizpůsobování trhu práce, měl by orgán napomoci ke spolupráci mezi příslušnými zúčastněnými stranami, a řešit tak situace, kdy dochází k narušení fungování trhu práce, které se dotýká více než jednoho členského státu; jde mimo jiné o případy restrukturalizace nebo důležité projekty ovlivňující zaměstnanost v příhraničních regionech. Orgán by měl tuto spolupráci usnadňovat také v zájmu řešení strukturálních problémů v přístupu k pracovním a sociálním právům, které jsou způsobeny nejednotností vnitrostátních systémů, například rozdíly ve věku odchodu do důchodu, v přístupu k dávkám pro samostatně výdělečně činné osoby nebo v posuzování toho, do jaké míry je osoba se zdravotním postižením způsobilá k práci.

  Pozměňovací návrh    18

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 21

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (21)  V zájmu zajištění účinného fungování orgánu by ve správní radě měly být zastoupeny členské státy a Komise. Složení správní rady, včetně výběru jejího předsedy a místopředsedy, by mělo respektovat zásady genderové vyváženosti, zkušenosti a kvalifikace. Aby se zajistilo účinné a účelné fungování orgánu, měla by správní rada zejména přijmout roční pracovní program, vykonávat své funkce související s rozpočtem orgánu, přijmout finanční pravidla použitelná na orgán, jmenovat výkonného ředitele a stanovit postupy, jimiž výkonný ředitel přijímá rozhodnutí týkající se provozních úkolů orgánu. Zástupci zemí, které nejsou členskými státy Unie a které uplatňují pravidla Unie v oblasti působnosti orgánu, se mohou účastnit zasedání správní rady jako pozorovatelé.

  (21)  V zájmu zajištění účinného fungování orgánu by ve správní radě měly být zastoupeny členské státy, sociální partneři, odborníci jmenovaní Evropským parlamentem a Komise. Složení správní rady, včetně výběru jejích předsedů, by mělo respektovat zásady genderové vyváženosti, zkušenosti a kvalifikace. Aby se zajistilo účinné a účelné fungování orgánu, měla by správní rada zejména přijmout roční pracovní program, vykonávat své funkce související s rozpočtem orgánu, přijmout finanční pravidla použitelná na orgán, jmenovat výkonného ředitele a stanovit postupy, jimiž výkonný ředitel přijímá rozhodnutí týkající se provozních úkolů orgánu. Zástupci zemí, které nejsou členskými státy Unie a které uplatňují pravidla Unie v oblasti působnosti orgánu, se mohou účastnit zasedání správní rady jako pozorovatelé.

  Pozměňovací návrh    19

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 23

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (23)  Orgán by se měl v oblastech, které spadají do jeho oblasti působnosti, přímo opírat o odborné znalosti příslušných zúčastněných stran prostřednictvím speciální skupiny zúčastněných stran. Členové by měli být zástupci sociálních partnerů na úrovni Unie. Při výkonu svých činností skupina zúčastněných stran náležitě zohlední stanoviska Poradního výboru pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení zřízeného nařízením (ES) č. 883/2004, jakož i Poradního výboru pro volný pohyb pracovníků zřízeného nařízením (EU) č. 492/2011, a bude vycházet z jejich odborných znalostí.

  (23)  Orgán by se měl v oblastech, které spadají do jeho oblasti působnosti, přímo opírat o odborné znalosti příslušných zúčastněných stran prostřednictvím speciální skupiny zúčastněných stran. Členové by měli být zástupci sociálních partnerů a organizací občanské společnosti na úrovni Unie i na úrovni členských států, jakožto součást transparentního a pravidelného dialogu se zájmovými svazy a občanskou společností v souladu s čl. 11 odst. 1 a 2 SFEU. Při výkonu svých činností skupina zúčastněných stran náležitě zohlední stanoviska Poradního výboru pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení zřízeného nařízením (ES) č. 883/2004, jakož i Poradního výboru pro volný pohyb pracovníků zřízeného nařízením (EU) č. 492/2011, a bude vycházet z jejich odborných znalostí.

  Pozměňovací návrh    20

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 24

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (24)  V zájmu zajištění své úplné samostatnosti a nezávislosti by měl orgán disponovat samostatným rozpočtem, jehož příjmy by pocházely ze souhrnného rozpočtu Unie, dobrovolných finančních příspěvků členských států a příspěvků třetích zemí, které se podílejí na činnosti orgánu. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech by měl být rovněž s to získávat prostředky na základě dohod o přiznání příspěvku nebo granty ad hoc a pobírat poplatky za publikace a veškeré služby, které orgán poskytuje.

  (24)  V zájmu zajištění své úplné samostatnosti a nezávislosti by měl orgán disponovat samostatným rozpočtem, jehož příjmy by pocházely ze souhrnného rozpočtu Unie, dobrovolných finančních příspěvků členských států a příspěvků třetích zemí, které se podílejí na činnosti orgánu. Rozpočet orgánu musí být zaměřen na výsledky. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech by měl být rovněž s to získávat prostředky na základě dohod o přiznání příspěvku nebo granty ad hoc a pobírat poplatky za publikace a veškeré služby, které orgán poskytuje.

  Pozměňovací návrh    21

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 30

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (30)  Orgán by měl spolupracovat s dalšími agenturami Unie v rámci jejich příslušných pravomocí, zejména s agenturami působícími v oblastech zaměstnanosti a sociálních věcí, přičemž by měl vycházet z jejich odborných poznatků a maximalizovat synergie: s Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound), Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop), Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a Evropskou nadací odborného vzdělávání (ETF), jakož i – pokud jde o boj proti organizované trestné činnosti včetně obchodování s lidmi – s Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a Agenturou Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust).

  (30)  Orgán by měl spolupracovat s dalšími agenturami Unie v rámci jejich příslušných pravomocí, zejména s agenturami působícími v oblastech zaměstnanosti a sociálních věcí, přičemž by měl vycházet z jejich odborných poznatků a maximalizovat synergie: s Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound), Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop), Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a Evropskou nadací odborného vzdělávání (ETF), jakož i – pokud jde o boj proti organizované trestné činnosti, korupci a obchodování s lidmi – s Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a Agenturou Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust), jakož i s ostatními agenturami EU působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, jako jsou Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA), Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO), Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA), Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE), Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) a koordinátor EU pro boj proti obchodování s lidmi. Spolupráce neznamená zdvojování činností orgánu a činností jiných agentur Unie.

  Pozměňovací návrh    22

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 31

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (31)  Aby se do činností stávajících subjektů v oblasti přeshraniční mobility pracovní síly vnesl operační rozměr, orgán by měl převzít plnění úkolů vykonávaných Technickým výborem pro volný pohyb pracovníků, který byl zřízen nařízením (EU) č. 492/2011, Výborem odborníků pro vysílání pracovníků, který byl zřízen rozhodnutím Komise 2009/17/ES68, a evropskou platformou pro posílení spolupráce při řešení problematiky nehlášené práce, která byla zřízena rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/34469. Zřízením orgánu by měly uvedené subjekty zaniknout.

  (31)  Aby se do činností stávajících subjektů v oblasti přeshraniční mobility pracovní síly vnesl operační rozměr, orgán by měl převzít plnění úkolů vykonávaných Technickým výborem pro volný pohyb pracovníků, který byl zřízen nařízením (EU) č. 492/2011, Výborem odborníků pro vysílání pracovníků, který byl zřízen rozhodnutím Komise 2009/17/ES68, a evropskou platformou pro posílení spolupráce při řešení problematiky nehlášené práce, která byla zřízena rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/34469. Zřízením orgánu by měly být uvedené subjekty tímto orgánem převzaty a sloučeny s ním.

  _________________

  _________________

  68 Rozhodnutí Komise 2009/17/ES ze dne 19. prosince 2008, kterým se zřizuje Výbor odborníků pro vysílání pracovníků (Úř. věst. L 8, 13.1.2009, s. 26).

  68 Rozhodnutí Komise 2009/17/ES ze dne 19. prosince 2008, kterým se zřizuje Výbor odborníků pro vysílání pracovníků (Úř. věst. L 8, 13.1.2009, s. 26).

  69 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/344 ze dne 9. března 2016, kterým se zřizuje evropská platforma pro posílení spolupráce při řešení problematiky nehlášené práce (Úř. věst. L 65, 11.3.2016, s. 12).

  69 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/344 ze dne 9. března 2016, kterým se zřizuje evropská platforma pro posílení spolupráce při řešení problematiky nehlášené práce (Úř. věst. L 65, 11.3.2016, s. 12).

  Pozměňovací návrh    23

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 32

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (32)  Orgán by měl doplňovat činnosti Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení zřízené nařízením (ES) č. 883/2004 (dále jen „správní komise“), pokud vykonává regulační úkoly související s použitím nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009. Orgán by měl nicméně převzít provozní úkoly, jež jsou v současné době prováděny v rámci správní komise, jako je plnění funkce mediátora mezi členskými státy a zajištění fóra, které se bude zabývat finančními záležitostmi spojenými s použitím nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009, čímž nahradí funkci účetní komise zřízené uvedenými nařízeními, a které bude v zájmu snazšího používání uvedených nařízení rovněž řešit záležitosti týkající se elektronické výměny dat a nástrojů informačních technologií, čímž nahradí funkci technické komise pro zpracování údajů zřízené těmito nařízeními.

  (32)  Orgán by měl spolupracovat se Správní komisí pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení zřízenou nařízením (ES) č. 883/2004 (dále jen „správní komise“) a mít právo účastnit se schůzí této správní komise a jejích výborů.

  Pozměňovací návrh    24

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 34

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (34)  V zájmu zohlednění tohoto nového institucionálního uspořádání by měla být nařízení (ES) č. 883/2004, (ES) č. 987/2009, (EU) č. 492/2011 a (EU) 2016/589 změněna a rozhodnutí 2009/17/ES a rozhodnutí (EU) 2016/344 by měla být zrušena.

  (34)  V zájmu zohlednění tohoto nového institucionálního uspořádání by měla být nařízení (ES) č. 883/2004, (EU) č. 492/2011 a (EU) 2016/589 změněna a rozhodnutí 2009/17/ES a rozhodnutí (EU) 2016/344 by měla být zrušena.

  Pozměňovací návrh    25

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 37

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (37)  Toto nařízení dodržuje základní právactí zásady uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie, na kterou odkazuje článek 6 Smlouvy o Evropské unii,

  (37)  Toto nařízení dodržuje základní práva, ctí zásady uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie, na kterou odkazuje článek 6 Smlouvy o Evropské unii, a plně respektuje použitelné mezinárodní pracovní právo a právo v oblasti lidských práv. Zohledňuje rovněž evropský pilíř sociálních práv.

  Pozměňovací návrh    26

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 37 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (37a)  Parlament by měl být systematicky zapojován do definování a zvažování kritérií pro výběr sídla orgánu, a to za stejných podmínek jako Komise a Rada;

  Pozměňovací návrh    27

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – název

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Předmětoblast působnosti

  Zřízenírozsah činností

  Pozměňovací návrh    28

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Tímto nařízením se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti (dále jen „orgán“).

  1.  Tímto nařízením se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti a sociální zabezpečení (dále jen „orgán“).

  Pozměňovací návrh    29

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Orgán je členským státům a Komisi nápomocen v záležitostech týkajících se přeshraniční mobility pracovní síly a koordinace sociálního zabezpečení v rámci Unie.

  2.  Orgán přispívá k jednotnému, účinnému a účelnému uplatňování evropských pracovněprávních a sociálněprávních předpisů, jakož i rovnému přístupu k sociálnímu zabezpečení a přiměřené sociální ochraně pro všechny osoby, které využívají svého práva na volný pohyb. Orgán je členským státům a Komisi nápomocen v záležitostech týkajících se přeshraniční mobility pracovní síly a koordinace sociálního zabezpečení v rámci Unie.

  3.  Jakmile je daná věc orgánu předložena k mediaci, členské státy zajistí, aby byly veškeré osobní údaje týkající se uvedené věci anonymizovány, a orgán v žádné fázi mediačního řízení nezpracovává osobní údaje jednotlivců, kteří jsou danou věcí dotčeni.

  3.  Pro účely mediačního řízení zpřístupní dotčené členské státy veškeré požadované a relevantní informace. Jakmile je daná věc orgánu předložena k mediaci, členské státy a všechny ostatní strany, které jsou vyslechnuty orgánem nebo zapojeny do případu, zajistí, aby byly veškeré osobní údaje týkající se uvedené věci anonymizovány v souladu s příslušnými právními předpisy Unie o ochraně údajů, a orgán v žádné fázi mediačního řízení ani po jeho skončení nezpracovává osobní údaje jednotlivců, kteří jsou danou věcí dotčeni.

  4.  Věci, které jsou předmětem probíhajícího soudního řízení na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni Unie, nejsou pro mediaci prováděnou orgánem přípustné.

  4.  Věci, které jsou předmětem probíhajícího soudního řízení na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni Unie, nejsou pro mediaci prováděnou orgánem přípustné.

  5.  Do tří měsíců od ukončení mediace orgánem podají dotčené členské státy orgánu zprávu o opatřeních, která v návaznosti na mediaci přijaly, nebo pokud žádná návazná opatření nepřijaly, podají zprávu o důvodech jejich nepřijetí.

  5.  Do tří měsíců od ukončení úspěšné mediace orgánem podají dotčené členské státy orgánu zprávu o opatřeních, která v návaznosti na mediaci přijaly, nebo pokud žádná návazná opatření nepřijaly, podají zprávu o důvodech jejich nepřijetí.

   

  5a.  Do tří měsíců od vydání rozhodnutí výborem pro řešení sporů podají dotčené členské státy orgánu zprávu o opatřeních, která v návaznosti na rozhodnutí přijaly, nebo o opatřeních, od nichž na základě tohoto rozhodnutí upustily.

  6.  Orgán předkládá Komisi čtvrtletní zprávy o výsledcích mediace ve věcech, které řeší.

  6.  Orgán předkládá Komisi, Evropskému parlamentu a členským státům čtvrtletní zprávy o výsledcích mediace ve věcech, které řeší.

   

  6a.  Pokud nemá mediační řízení kladný výsledek, orgán odkáže dotčené zúčastněné strany na příslušné soudní orgány.

   

  6b.  V kterékoliv fázi mediačního řízení se mohou dotčené členské státy spolu dohodnout, že mediační výbor bude působit jako rozhodce a že budou vázány jeho rozhodnutím. Tato dohoda se formálně zaznamená a zveřejní.

  Pozměňovací návrh    30

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  2a.  Orgán usnadňuje a podporuje posílenou spolupráce mezi členskými státy, sociálními partnery, dalšími zúčastněnými stranami a Komisí, a to ve všech pracovních a sociálních záležitostech s přeshraničním rozměrem. Účastí na činnostech orgánu nejsou dotčeny pravomoci, povinnosti ani odpovědnosti členských států vyplývající mimo jiné z příslušných a použitelných úmluv Mezinárodní organizace práce (MOP), jako je Úmluva č. 81 o inspekci práce v průmyslu a obchodě, uplatňování základních práv uznávaných členskými státy a na úrovni Unie týkajících se práv na kolektivní vyjednávání v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi ani pravomoci členských států regulovat a monitorovat vnitrostátní pracovní vztahy či v rámci těchto vztahů plnit úlohu mediátora, zejména pokud jde o právo na kolektivní vyjednávání a akce.

  Pozměňovací návrh    31

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – odst. 2 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  2b.  Tímto nařízením není dotčena různorodost vnitrostátních systémů pracovních vztahů ani samostatnost sociálních partnerů, které výslovně uznává SFEU. Orgán přispěje k prosazování a zdokonalování právních předpisů Unie a vnitrostátních právních předpisů v souladu s Listinou základních práv EU a mezinárodně platnými sociálními normami

   

  a) tím, že zajišťuje volný pohyb osob, svobodu usazování a svobodu poskytování služeb,

   

  b) zajišťováním rovného zacházení s osobami a spravedlivé přeshraniční hospodářské soutěže,

   

  c) předcházením přeshraničním sociálním podvodům, protiprávnímu jednání a pochybení a jejich odhalováním a stíháním,

   

  d) předcházením nehlášené práci, jejím potíráním a bojem proti ní a podporou oznamování aktuálně nehlášené práce, a to při zajištění dodržování příslušných práv pracovníků,

   

  e) podporou přeshraničního stíhání a vymáhání pokut a sankcí v pracovněprávní a sociálněprávní oblasti a

   

  f) usnadňováním koordinace systémů sociálního zabezpečení v rámci Unie.

  Pozměňovací návrh    32

  Návrh nařízení

  Článek 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Článek 2

  Článek 2

  Cíle

  Cíle

  Cílem tohoto orgánu je přispět k zajištění spravedlivé mobility pracovní síly na vnitřním trhu. Za tímto účelem orgán:

  Cílem tohoto orgánu je přispět k zajištění sociálně spravedlivé mobility, která není nejistá, zejména mobility pracovní síly a přeshraničního poskytování služeb na vnitřním trhu. Za tímto účelem orgán:

  a)  usnadňuje jednotlivcům a zaměstnavatelům přístup k informacím o jejich právech a povinnostech, jakož i k souvisejícím službám;

  a)  usnadňuje jednotlivcům, zaměstnavatelůmsociálním partnerům přístup k informacím o jejich právech a povinnostech, jakož i k souvisejícím službám;

  b)  podporuje spolupráci mezi členskými státy při přeshraničním prosazování příslušných právních předpisů Unie, včetně usnadňování společných inspekcí;

  b)  propaguje, zlepšuje a podporuje spolupráci mezi členskými státy, pokud jde o jejich úsilí podnítit lepší spolupráci a soustavné, účelné a účinné přeshraniční prosazování příslušných právních předpisů Unie, včetně poskytování technické a logistické pomoci a školení zaměřeného na usnadnění společných inspekcí;

   

  ba)  dohlíží na uplatňování práva Unie v oblasti mobility pracovní síly a také prověřuje porušení tohoto práva, například v podobě různých forem sociálních podvodů, porušení a zneužití práv mobilních pracovníků v oblasti mobility pracovní síly, včetně sezónních, příhraničních a vyslaných pracovníků, dále v podobě diskriminace, podvodných pracovních smluv či obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování;

  c)  plní úlohu mediátora a usnadňuje hledání řešení v případě přeshraničních sporů mezi vnitrostátními orgány nebo v případě narušení fungování trhu práce.

  c)  na žádost členských států plní úlohu mediátora mezi vnitrostátními orgány a pomáhá řešit narušení fungování trhu práce nebo problémy s přeshraničním prosazováním právních předpisů, aniž by byla dotčena různorodost vnitrostátních systémů pracovních vztahů, nebo samostatnost sociálních partnerů nebo právo na kolektivní vyjednávání;

   

  ca)  poskytuje poradenství Komisi a členským státům při řešení problematiky nezaměstnanosti.

  Pozměňovací návrh    33

  Návrh nařízení

  Čl. 3 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Orgán je subjektem Unie s právní subjektivitou.

  1.  Orgán je decentralizovaným subjektem Unie s právní subjektivitou.

  Pozměňovací návrh    34

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  a)  usnadňuje jednotlivcům a zaměstnavatelům přístup k informacím o jejich právech a povinnostech v přeshraničních situacích, jakož i přístup ke službám v oblasti přeshraniční mobility pracovní síly v souladu s články 6 a 7;

  a)  usnadňuje a zlepšuje jednotlivcům, zaměstnavatelůmsociálním partnerům přístup k informacím o jejich právech a povinnostech v přeshraničních situacích souvisejících s volným pohybem, jakož i přístup k relevantním službám, včetně sociálních služeb, zejména v oblasti zdravotní péče a přeshraniční mobility pracovní síly v souladu s články 6 a 7;

  Pozměňovací návrh    35

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b)  usnadňuje spolupráci a výměnu informací mezi vnitrostátními orgány v zájmu účinného prosazování příslušných právních předpisů Unie v souladu s článkem 8;

  b)  povzbuzuje, usnadňuje a podporuje spolupráci a výměnu informací mezi vnitrostátními orgány v zájmu účinného prosazování příslušných právních předpisů Unie v souladu s článkem 8 a účinného řešení nezaměstnanosti;

  Pozměňovací návrh    36

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  c)  koordinuje a podporuje vzájemně sladěné a společné inspekce v souladu s články 9 a 10;

  c)  navrhuje, koordinuje a podporuje vzájemně sladěné a společné inspekce v souladu s články 9 a 10;

  Pozměňovací návrh    37

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  d)  provádí analýzy a posouzení rizik v souvislosti s přeshraniční mobilitou pracovní síly v souladu s článkem 11;

  d)  dává podněty k analýzámprovádí posouzení rizik v souvislosti s mobilitou pracovní síly na vnitřním trhu a vydává stanoviska a doporučení v souladu s článkem 11;

  Pozměňovací návrh    38

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 1 – písm. e

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  e)  podporuje členské státy při budování kapacit v oblasti účinného prosazování příslušných právních předpisů Unie v souladu s článkem 12;

  e)  vydává pokyny a výkladová stanoviska k příslušným právním předpisům Unie a podporuje členské státy i všechny příslušné sociální partnery a zúčastněné strany při budování kapacit v oblasti účinného dodržování, provádění a prosazování příslušných právních předpisů Unie v souladu s článkem 12;

  Pozměňovací návrh    39

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 1 – písm. f

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  f)  plní úlohu mediátora ve sporech mezi orgány členských států v souvislosti s uplatňováním příslušných právních předpisů Unie v souladu s článkem 13;

  f)  plní úlohu mediátora ve sporech mezi orgány členských států v souvislosti s uplatňováním příslušných právních předpisů Unie a v případě potřeby přispívá svými rozhodnutími k řešení sporů v souladu s článkem 13;

  Pozměňovací návrh    40

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 1 – písm. f a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  fa)  plní úlohu mediátora ve sporech mezi osobami a orgány členských států v souvislosti s uplatňováním příslušných právních předpisů Unie v souladu s článkem 13a;

  Pozměňovací návrh    41

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 1 – písm. g

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  g)  usnadňuje spolupráci mezi příslušnými zúčastněnými subjekty v případě přeshraničního narušení fungování trhu práce v souladu s článkem 14.

  g)  usnadňuje spolupráci mezi příslušnými zúčastněnými subjekty v případě přeshraničního narušení fungování trhu práce v souladu s článkem 14 a usnadňuje podporu zaměstnanců, kteří jsou vystaveni nejistým přeshraničním pracovním podmínkám;

  Pozměňovací návrh    42

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 1 – písm. g a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ga)  usnadňuje spolupráci mezi příslušnými zúčastněnými subjekty v případě strukturálních problémů v přístupu k pracovním a sociálním právům v důsledku rozdílů a nejednotnosti v systémech členských států v souladu s článkem 14a;

  Pozměňovací návrh    43

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 1 – písm. g b (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  gb)  poskytuje Evropskému parlamentu, Radě a Komisi poradenství v otázce každé iniciativy, kterou považuje za vhodnou pro podporu účinného prosazování právních předpisů Unie ve vztahu k osobám vykonávajícím právo na volný pohyb;

  Pozměňovací návrh    44

  Návrh nařízení

  Článek 6

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Článek 6

  Článek 6

  Informace o přeshraniční mobilitě pracovní síly

  Informace o přeshraniční mobilitě pracovní síly

  Orgán zlepší dostupnost, kvalitu a zpřístupnění informací nabízených jednotlivcům a zaměstnavatelům v zájmu usnadnění mobility pracovní síly v celé EU v souladu s nařízením (EU) 2016/589 o Evropské síti služeb zaměstnanosti (EURES) a nařízením [jednotná digitální brána – COM(2017) 256]. Za tímto účelem orgán:

  Orgán zlepší dostupnost, kvalitu a zpřístupnění informací nabízených jednotlivcům, zaměstnavatelůmsociálním partnerům v zájmu usnadnění spravedlivé mobility pracovní síly v celé EU v souladu s nařízením (EU) 2016/589 o Evropské síti služeb zaměstnanosti (EURES) a nařízením [jednotná digitální brána – COM(2017) 256]. Za tímto účelem orgán:

  a)  poskytuje příslušné informace o právech a povinnostech jednotlivců v situacích přeshraniční mobility pracovní síly;

  a)  ve spolupráci s příslušnými vnitrostátními orgány poskytuje zejména zaměstnavatelům a sociálním partnerům, pracovníkům a uchazečům o zaměstnání příslušné informace o právech a povinnostech jednotlivců v situacích přeshraniční mobility, zejména mobility pracovní síly a s ohledem na práva v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany a přeshraničního poskytování služeb;

  b)  podporuje příležitosti k posílení mobility pracovní síly, mimo jiné prostřednictvím pokynů ohledně přístupu k učení a jazykovým školením;

  b)  financuje, poskytuje a organizuje odborné vedení, poradenství a odbornou přípravu, včetně jazykových kurzů zaměřených na jednotlivé odvětví, s cílem podpořit pracovní mobilitu jednotlivců;

  c)  zaměstnavatelům poskytuje příslušné informace o pracovněprávních předpisech a pracovních a životních podmínkách, které se vztahují na pracovníky v situacích přeshraniční mobility pracovní síly, včetně vyslaných pracovníků;

  c)  ve spolupráci s příslušnými vnitrostátními orgány poskytuje zaměstnavatelům, zaměstnancům, sociálním partnerům a příslušným zúčastněným stranám příslušné informace o aktuálních pracovněprávních předpisech a dalších socioekonomických ukazatelích ovlivňujících úroveň mzdy, které se vztahují na pracovníky v situacích přeshraniční mobility pracovní síly, včetně vyslaných pracovníků; ve všech úředních jazycích Unie; poskytuje orientační porovnávací mzdový kalkulátor uvádějící úroveň mzdy vyslaného pracovníka v hostitelském členském státě během vyslání;

  d)  podporuje členské státy v plnění povinností souvisejících s přístupem k informacím a šířením informací v oblasti volného pohybu pracovníků, jak je stanoveno v článku 6 směrnice 2014/54/EU, a v oblasti vysílání pracovníků, jak je stanoveno v článku 5 směrnice 2014/67/EU;

  d)  úzce spolupracuje s členskými státy a příslušnými vnitrostátními orgány s cílem zajistit dodržování povinností souvisejících s přístupem k informacím a šířením informací v oblasti volného pohybu pracovníků, jak je stanoveno v článku 6 směrnice 2014/54/EU, a v oblasti vysílání pracovníků, jak je stanoveno v článku 5 směrnice 2014/67/EU; za tímto účelem orgán zřídí a spravuje jediné celoevropské internetové stránky, které slouží jako jednotné kontaktní místo a obsahují všechny příslušné informace uvedené na jednotlivých vnitrostátních internetových stránkách podle článku 5 směrnice 2014/67/EU;

  e)  podporuje členské státy při zvyšování přesnosti, jakož i zlepšování úplnosti a uživatelské vstřícnosti příslušných vnitrostátních informačních služeb v souladu s kritérii kvality stanovenými v nařízení [jednotná digitální brána – COM(2017) 256];

  e)  podporuje členské státy při zvyšování přesnosti, jakož i zlepšování úplnosti a uživatelské vstřícnosti příslušných vnitrostátních informačních služeb v souladu s kritérii kvality stanovenými v nařízení [jednotná digitální brána – COM(2017) 256];

  f)  podporuje členské státy v tom, aby zefektivňovaly poskytování informací a služeb jednotlivcům a zaměstnavatelům v souvislosti s přeshraniční mobilitou na dobrovolném základě, a to při plném respektování pravomocí členských států.

  f)  podporuje členské státy v tom, aby zefektivňovaly a zlepšovaly poskytování informací a služeb jednotlivcům a zaměstnavatelům v souvislosti s přeshraniční mobilitou na dobrovolném základě, a to při plném respektování pravomocí členských států a základních práv.

  Pozměňovací návrh    45

  Návrh nařízení

  Čl. 7 – název

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Přístup ke službám v oblasti přeshraniční mobility pracovní síly

  Přístup ke službám v oblasti přeshraniční mobility pracovní síly a dalším souvisejícím službám

  Pozměňovací návrh    46

  Návrh nařízení

  Článek 8

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Článek 8

  Článek 8

  Spolupráce a výměna informací mezi členskými státy

  Spolupráce a výměna informací mezi členskými státy

  1.  Orgán usnadňuje spolupráci mezi členskými státy a podporuje je v tom, aby účinně dodržovaly své povinnosti týkající se spolupráce, včetně výměny informací, jak je vymezeno v právních předpisech Unie, v rámci pravomocí orgánu.

  1.  Orgán usnadňuje spolupráci mezi členskými státy, sociálními partnerypříslušnými zúčastněnými stranami a pomáhá zajistit, aby účinně dodržovaly své povinnosti, včetně výměny informací, jak je vymezeno v právních předpisech Unie, v rámci pravomocí orgánu, v souladu s příslušnými právními předpisy Unie v oblasti ochrany údajů a základních práv.

  Za tímto účelem orgán na žádost vnitrostátních orgánů a s cílem urychlit výměny mezi nimi zejména:

  Za tímto účelem orgán na žádost vnitrostátních orgánů nebo z vlastního podnětu a v úzké spolupráci s nimi, jakož i s cílem urychlit výměny mezi nimi zejména:

  a)  podporuje vnitrostátní orgány při identifikaci příslušných kontaktních míst vnitrostátních orgánů v ostatních členských státech;

  a)  podporuje vnitrostátní orgány při identifikaci příslušných kontaktních míst vnitrostátních orgánů v ostatních členských státech;

  b)  usnadňuje opatření, jež následují po předložení žádostí a po výměně informací mezi vnitrostátními orgány, přičemž poskytuje logistickou a technickou podporu, včetně překladatelských a tlumočnických služeb a prostřednictvím výměn týkajících se stavu daných věcí;

  b)  usnadňuje opatření, jež následují po předložení žádostí a po výměně informací mezi vnitrostátními orgány, přičemž poskytuje logistickou a technickou podporu, včetně překladatelských a tlumočnických služeb a prostřednictvím formálních i neformálních výměn týkajících se stavu daných věcí v závislosti na zvláštních okolnostech jednotlivé věci;

  c)  podporuje a sdílí osvědčené postupy;

  c)  podporuje a sdílí osvědčené postupy, přičemž zohledňuje specifická práva na kolektivní vyjednávání platná v členských státech;

  d)  usnadňuje postupy přeshraničního vymáhání sankcí a pokut;

  d)  na žádost dotčeného členského státu pomáhá zajistit, že koordinace postupů přeshraničního vymáhání sankcí a pokut bude efektivně fungovat;

  e)  předkládá Komisi čtvrtletní zprávy o nevyřízených žádostech mezi členskými státy, a je-li to považováno za nezbytné, postupuje je k mediaci v souladu s článkem 13.

  e)  předkládá Komisi, Evropskému parlamentu a členským státům čtvrtletní zprávy o nevyřízených žádostech mezi členskými státy, a je-li to považováno za nezbytné, postupuje je k mediaci v souladu s články 13 a 13a.

   

  1a.  Příslušné orgány poskytnou orgánu pro bankovnictví na jeho žádost veškeré informace, ve stanoveném formátu, které jsou nezbytné pro plnění jeho úkolů, které mu byly svěřeny tímto nařízením, za předpokladu, že mají zákonný přístup k příslušným informacím. Tyto informace musí být přesné, srozumitelné a úplné. Příslušný vnitrostátní orgán poskytne informace do dvou měsíců a v naléhavých případech do dvou pracovních dnů, aniž je dotčeno volné uvážení členských států, pokud jde o řešení zvláštních případů.

   

  1b.  Na základě řádně odůvodněné žádosti vnitrostátního orgánu poskytne orgán v rámci svých pravomocí veškeré informace, které jsou nezbytné k tomu, aby vnitrostátní orgán mohl vykonávat svěřené úkoly.

  2.  Orgán podporuje činnost Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení, pokud jde o zpracovávání finančních záležitostí souvisejících s koordinací sociálního zabezpečení v souladu s článkem 74 nařízení (ES) č. 883/2004 a články 65, 67 a 69 nařízení (ES) č. 987/2009.

  2.  Orgán podporuje činnost Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení, pokud jde o zpracovávání finančních záležitostí souvisejících s koordinací sociálního zabezpečení v souladu s článkem 74 nařízení (ES) č. 883/2004 a články 65, 67 a 69 nařízení (ES) č. 987/2009.

  3.  Orgán podporuje používání elektronických nástrojů a postupů pro výměnu zpráv mezi vnitrostátními orgány, včetně systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) a systému elektronické výměny informací o sociálním zabezpečení (EESSI).

  3.  Orgán podporuje a monitoruje řádné používání elektronických nástrojů a postupů pro výměnu zpráv mezi vnitrostátními orgány, včetně systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) a systému elektronické výměny informací o sociálním zabezpečení (EESSI), a poskytuje technickou pomoc a odborné poznatky.

  4.  Orgán podporuje uplatňování inovativních přístupů k účelné a efektivní přeshraniční spolupráci a zkoumá případné využití mechanismů elektronické výměny mezi členskými státy pro snadnější odhalování podvodů, přičemž předkládá zprávy Komisi v zájmu dalšího rozvoje uvedených mechanismů.

  4.  Orgán podporuje uplatňování inovativních přístupů k účelné a efektivní přeshraniční spolupráci a zkoumá případné využití mechanismů elektronické výměny mezi členskými státy pro snadnější odhalování podvodů, přičemž předkládá zprávy Komisi a dotčeným členským státům v zájmu dalšího rozvoje uvedených mechanismů a v souladu s příslušnými právními předpisy Unie v oblasti ochrany údajů a základních práv.

   

  4a.  Orgán vede unijní seznam podniků, jež nesplňují příslušné zákonné požadavky, pokud jde o zajištění spravedlivé a nejistotou neohrožované mobility pracovní síly. Tento unijní seznam se zveřejní v zájmu zajištění co největší transparentnosti. Bude vycházet ze společných kritérií a bude pravidelně přezkoumáván. První seznam bude vytvořen během prvních 12 měsíců činnosti orgánu. Na podniky uvedené na unijním seznamu se vztahuje zákaz provozování činnosti. Tento zákaz platí na celém území členských států. Ve výjimečných případech mohou členské státy přijmout jednostranná opatření. V naléhavých případech a v případech, kdy nastanou neočekávané bezpečnostní problémy, mají členské státy možnost okamžitě vydat zákaz činnosti platný pro jejich území. Orgán usnadňuje spolupráci mezi členskými státy v případě narušení fungování přeshraničního trhu a podporuje jejich boj proti sociálnímu dumpingu.

  Pozměňovací návrh    47

  Návrh nařízení

  Článek 8 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 8 a

   

  Ochrana údajů

   

  1.   Orgán zajišťuje v souladu s touto směrnicí ochranu základních práv a svobod fyzických osob, zejména jejich soukromí, v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

   

  2.   Uplatňování veškerých příslušných právních předpisů Unie týkajících se ochrany údajů je povinné pro všechny činnosti, které orgán vykonává.“

  Odůvodnění

  Tento nový článek má objasnit, že opatření podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů platí za všech okolností. Úkolem orgánu bude zabývat se velkým množstvím citlivých údajů ovlivňujících všechny členské státy a je nanejvýš důležité, aby bylo jasně uvedeno, že právní předpisy týkající se ochrany údajů platí neustále.

  Pozměňovací návrh    48

  Návrh nařízení

  Článek 9

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Článek 9

  Článek 9

  Koordinace vzájemně sladěných a společných inspekcí

  Koordinace vzájemně sladěných a společných inspekcí

  1.  Na žádost jednoho nebo několika členských států orgán koordinuje vzájemně sladěné nebo společné inspekce v oblastech spadajících do pravomocí orgánu. Žádost může zaslat jeden nebo několik členských států. Provedení vzájemně sladěné nebo společné inspekce může dotčeným orgánům členských států rovněž navrhnout sám orgán.

  1.  Na žádost jednoho nebo několika členských států orgán usiluje o dosažení dohody mezi nimi a koordinuje vzájemně sladěné nebo společné inspekce v oblastech spadajících do pravomocí orgánu. Žádost může zaslat jeden nebo několik členských států. Provedení vzájemně sladěné nebo společné inspekce, jež bude provedena v koordinaci se členským státem, může dotčeným orgánům členských států rovněž navrhnout sám orgán.

  2.  Když se orgán členského státu rozhodne neúčastnit se vzájemně sladěné nebo společné inspekce uvedené v odstavci 1, nebo tuto inspekci neprovést, s dostatečným předstihem písemně informuje orgán o důvodech takového rozhodnutí. V takových případech orgán informuje orgány ostatních dotčených členských států.

  2.  Když se orgán členského státu rozhodne neúčastnit se vzájemně sladěné nebo společné inspekce uvedené v odstavci 1, nebo tuto inspekci neprovést, před zahájením plánované inspekce písemně informuje agenturu o důvodech takového rozhodnutí. V takových případech orgán informuje orgány ostatních dotčených členských států.

  3.  Organizace vzájemně sladěné nebo společné inspekce proběhne na základě předchozí dohody všech zúčastněných členských států prostřednictvím jejich národních styčných úředníků. Odmítne-li jeden nebo více členských států se vzájemně sladěné nebo společné inspekce zúčastnit, mohou orgány ostatních členských států zamýšlenou vzájemně sladěnou nebo společnou inspekci v případě potřeby provést pouze v zúčastněných členských státech. Členské státy, které se rozhodly se inspekce neúčastnit, uchovají informace o zamýšlené inspekci jako důvěrné.

  3.  Organizace vzájemně sladěné nebo společné inspekce proběhne na základě předchozí dohody všech zúčastněných členských států prostřednictvím jejich národních styčných úředníků. Odmítne-li jeden nebo více členských států se vzájemně sladěné nebo společné inspekce zúčastnit, mohou orgány ostatních členských států zamýšlenou vzájemně sladěnou nebo společnou inspekci v případě potřeby provést pouze v zúčastněných členských státech. Členské státy, které se rozhodly se inspekce neúčastnit, uchovají informace o zamýšlené inspekci jako důvěrné.

  Pozměňovací návrh    49

  Návrh nařízení

  Článek 10

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Článek 10

  Článek 10

  Ujednání týkající se vzájemně sladěných a společných inspekcí

  Ujednání týkající se vzájemně sladěných a společných inspekcí

  1.  Dohoda o provedení společné inspekce (dohoda o společné inspekci) mezi zúčastněnými členskými státy a orgánem stanoví podmínky pro provedení takového úkolu. Dohoda o společné inspekci může zahrnovat ustanovení, která umožní, aby společné inspekce poté, co budou dohodnuty a naplánovány, mohly proběhnout v krátkém časovém intervalu. Orgán stanoví vzor smlouvy.

  1.  Dohoda o provedení společné inspekce (dohoda o společné inspekci) mezi zúčastněnými členskými státy a / nebo sociálními partnery a příslušnými zúčastněnými stranami stanoví podmínky pro provedení takového úkolu, zejména rozsah inspekce a platné právní předpisy. Dohoda o společné inspekci může zahrnovat ustanovení, která umožní, aby společné inspekce poté, co budou dohodnuty a naplánovány, mohly proběhnout v krátkém časovém intervalu. Orgán po konzultaci se všemi členskými státy stanoví pokyny pro vzájemně sladěné a společné inspekce a vzor smlouvy.

  2.  Vzájemně sladěné a společné inspekce, jakož i související navazující opatření se provádějí v souladu s vnitrostátními právními předpisy dotčených členských států.

  2.  Vzájemně sladěné a společné inspekce, jakož i související navazující opatření se provádějí v souladu s vnitrostátními právními předpisy dotčených členských států. Vnitrostátní orgány jsou rovněž plně zapojeny do tohoto procesu a mají plnou a nezávislou pravomoc. Pokud jsou na vnitrostátní úrovni inspekcemi pověřeni sami sociální partneři, měly by se vzájemně sladěné a společné inspekce provádět pouze tehdy, pokud s tím dotčení sociální partneři souhlasí, a pod dohledem dotčeného členského státu.

  3.  Orgán poskytuje členským státům, jež vzájemně sladěné nebo společné inspekce provádějí, logistickou a technickou podporu, která může zahrnovat překladatelské a tlumočnické služby.

  3.  Pokud o to dotčené členské státy požádají, agentura poskytuje členským státům a sociálním partnerům, již vzájemně sladěné nebo společné inspekce provádějí, logistickou a technickou podporu, která může zahrnovat překladatelské a tlumočnické služby a právní pomoc.

  4.  Zaměstnanci orgánu se mohou vzájemně sladěné nebo společné inspekce zúčastnit po předchozím souhlasu daného členského státu, na jehož území budou v průběhu inspekce nápomocni.

  4.  Zaměstnanci orgánu mohou být při vzájemně sladěné nebo společné inspekce přítomni po předchozím souhlasu daného členského státu, na jehož území budou v průběhu inspekce nápomocni.

  5.  Vnitrostátní orgány, které vzájemně sladěnou nebo společnou inspekci provádějí, předkládají orgánu zprávu o výsledcích, jichž se dosáhlo v jejich příslušných členských státech, jakož i o celkovém operativním průběhu této vzájemně sladěné nebo společné inspekce.

  5.  Vnitrostátní orgány nebo sociální partneři, kteří vzájemně sladěnou nebo společnou inspekci provádějí, předkládají orgánu zprávu o výsledcích, jichž se dosáhlo v jejich příslušných členských státech, jakož i o celkovém operativním průběhu této vzájemně sladěné nebo společné inspekce. Orgán stanoví vzor těchto zpráv, přičemž zohlední nutnost předejít zbytečné administrativní zátěži. Výsledky společných inspekcí mohou být použity v členském státě jako důkazy se stejnou právní hodnotou jako informace shromážděné na území tohoto státu.

   

  5a.  Subjekty, kterých se inspekce týkala, obdrží zprávu o provedené inspekci a mají právo se na ni odvolávat a napadnout zjištění v souladu s vnitrostátním právem členského státu, na jehož území byla inspekce provedena.

  6.  Informace o vzájemně sladěných a společných inspekcích se zahrnou do čtvrtletních zpráv, jež mají být předkládány správní radě. Roční zpráva o inspekcích podporovaných orgánem se zahrne do jeho roční zprávy o činnosti.

  6.  Informace o vzájemně sladěných a společných inspekcích se zahrnou do čtvrtletních zpráv, jež mají být předkládány správní radě a skupině zúčastněných stran. Roční zpráva o inspekcích podporovaných orgánem se zahrne do jeho roční zprávy o činnosti. Tato zpráva obsahuje seznam případů, kdy členské státy odmítly účast na společné inspekci.

   

  6a.  Společnými inspekcemi a jejich právními důsledky, rozhodnutími o správních pokutách a sankcích ani právy a povinnostmi stran, které jsou předmětem inspekce, není dotčeno právo použitelné na území členského státu, v němž inspekce probíhá. 

  7.  V případě, že se orgán v průběhu vzájemně sladěných nebo společných inspekcí, nebo v průběhu jakékoli ze svých činností dozví o předpokládaných nesrovnalostech v uplatňování práva Unie, včetně případů přesahujících rámec jeho pravomocí, v případě potřeby o těchto předpokládaných nesrovnalostech podá zprávu Komisi a orgánům dotyčného členského státu.

  7.  V případě, že se orgán v průběhu vzájemně sladěných nebo společných inspekcí, nebo v průběhu jakékoli ze svých činností dozví o předpokládaných nesrovnalostech v uplatňování práva Unie, včetně případů přesahujících rámec jeho pravomocí, v případě potřeby o těchto předpokládaných nesrovnalostech podá zprávu Komisi a orgánům dotyčného členského státu.

   

  7a.  Vzájemně sladěná a společná opatření a inspekce rovněž pokrývají činnosti v rámci spolupráce v boji proti podvodným poskytovatelům služeb podle kapitoly VI směrnice 2006/123/ES o službách.

  Pozměňovací návrh    50

  Návrh nařízení

  Článek 11

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Článek 11

  Článek 11

  Analýzy a posouzení rizik v souvislosti s přeshraniční mobilitou pracovní síly

  Analýzy a posouzení rizik v souvislosti s přeshraniční mobilitou pracovní síly

  1.  Orgán posuzuje rizika a provádí analýzy v souvislosti s přeshraničními toky pracovní síly, pokud jde o nerovnováhu na trhu práce, hrozby týkající se konkrétního odvětví a problémy, s nimiž se opakovaně potýkají jednotlivci a zaměstnavatelé v oblasti přeshraniční mobility. Za tímto účelem orgán zajišťuje doplňkovost s ostatními agenturami nebo službami Unie a vychází z jejich odborných znalostí, mimo jiné v oblastech, jako jsou prognózy poptávky po dovednostech a bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Na žádost Komise může orgán provádět cílené hloubkové analýzy a studie za účelem přezkumu specifických otázek mobility pracovní síly.

  1.  Orgán posuzuje rizika a provádí analýzy, přičemž pamatuje na regionální a vnitrostátní specifika, v souvislosti s přeshraničními toky pracovní síly, pokud jde o nerovnováhu na trhu práce, hrozby týkající se konkrétního odvětví a problémy, s nimiž se opakovaně potýkají jednotlivci a zaměstnavatelé v oblasti přeshraniční mobility. Za tímto účelem orgán zajišťuje doplňkovost s ostatními agenturami nebo službami Unie a vychází z jejich odborných znalostí, mimo jiné v oblastech, jako jsou prognózy poptávky po dovednostech a bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Na žádost Komise může orgán provádět cílené hloubkové analýzy a studie za účelem přezkumu specifických otázek mobility pracovní síly.

   

  1a.  Orgán může rovněž provádět dodatečné analýzy a studie na žádost, a to i členského státu. Tato žádost bude předmětem posouzení, aby se zabránilo duplikaci nebo opakování. V těchto případech orgán posoudí platnost dostupných údajů, porovná je se stávajícími údaji a v případně nutnosti je upraví podle nejnovějších a dostupných informací a doplní je o veškeré náležité další údaje, budou-li pro účely analýzy nebo studie vyžadovány.

  2.  V rámci vnitrostátních orgánů a služeb orgán organizuje vzájemná hodnocení s cílem:

  2.  V rámci vnitrostátních orgánů a služeb orgán organizuje vzájemná hodnocení s cílem:

  a)  prozkoumat veškeré otázky, obtíže a specifické problémy, které se mohou objevit při provádění a praktickém uplatňování práva Unie v rámci pravomocí orgánu, jakož i při jeho praktickém prosazování;

  a)  prozkoumat veškeré otázky, obtíže a specifické problémy, které se mohou objevit při provádění a praktickém uplatňování práva Unie v rámci pravomocí orgánu, jakož i při jeho praktickém prosazování;

  b)  posílit soudržnost v poskytování služeb jednotlivcům a podnikům;

  b)  posílit soudržnost v poskytování služeb jednotlivcům a podnikům;

  c)  zlepšit znalosti a vzájemné porozumění různých systémů a postupů a posoudit účinnost různých politických opatření, včetně preventivních a odrazujících opatření.

  c)  zlepšit znalosti a vzájemné porozumění různých systémů a postupů a posoudit účinnost a metodiku provádění různých politických opatření, včetně preventivních a odrazujících opatření.

   

  ca)  formulovat doporučení určená pro Komisi a členské státy s cílem zajistit účinné prosazování práva Unie v souvislosti s činností orgánu, a to i pokud jde o boj proti nehlášené práci, zajištění spravedlivých a důstojných pracovních podmínek, boj proti daňovým únikům a zajištění řádné sociální ochrany pro všechny.

  3.  Orgán podává pravidelné zprávy o svých zjištěních Komisi, jakož i přímo dotčeným členským státům, přičemž nastiňuje možná opatření s cílem odstranit zjištěné nedostatky.

  3.  Orgán podává čtvrtletní zprávy o svých zjištěních Komisi a Evropskému parlamentu, jakož i přímo dotčeným členským státům, přičemž nastiňuje možná opatření s cílem odstranit zjištěné nedostatky a podpořit silné stránky. Výsledky se zveřejní do jednoho roku a případně se zohlední ve všech relevantních činnostech Unie.

  4.  Orgán sbírá statistické údaje shromážděné a poskytnuté členskými státy v oblastech práva Unie, které spadají do pravomocí orgánu. Orgán tím usiluje o zefektivnění stávajících činností souvisejících se sběrem údajů v uvedených oblastech. V příslušných případech se použije článek 16. V případě potřeby orgán naváže kontakt s Komisí (Eurostatem) a sdílí výsledky uvedených činností, jež souvisejí se sběrem údajů.

  4.  Orgán sbírá statistické údaje shromážděné v jasných strukturách, rozčleněné podle pohlaví, věku, úrovně příjmu, zaměstnání a postavení na trhu práce, poskytnuté členskými státy v oblastech práva Unie, které spadají do pravomocí orgánu, a v souladu s příslušnými právními předpisy Unie v oblasti ochrany údajů. Orgán tím usiluje o zefektivnění stávajících činností souvisejících se sběrem údajů v uvedených oblastech. V příslušných případech se použije článek 16. V případě potřeby orgán naváže kontakt s Komisí (Eurostatem) a sdílí výsledky uvedených činností, jež souvisejí se sběrem údajů.

  Pozměňovací návrh    51

  Návrh nařízení

  Článek 12

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Článek 12

  Článek 12

  Podpora budování kapacit

  Podpora budování kapacit

  Orgán napomáhá členským státům při budování kapacit se zaměřením na podporu soudržného prosazování práva Unie ve všech oblastech, na něž se vztahuje toto nařízení. Orgán provádí především tyto činnosti:

  Orgán napomáhá členským státům, sociálním partnerům a organizacím občanské společnosti při budování kapacit se zaměřením na podporu soudržného prosazování práva Unie ve všech oblastech, na něž se vztahuje toto nařízení. Orgán provádí především tyto činnosti:

  a)  pro potřeby členských států vypracovává společné pokyny, včetně pokynů pro inspekce v případech s přeshraničním rozměrem, jakož i sdílené definice a společné koncepty, přičemž vychází z příslušné činnosti na úrovni Unie;

  a)  vypracovává pokyny, které mohou členské státy a sociální partneři používat, včetně pokynů pro inspekce v případech s přeshraničním rozměrem, jakož i sdílené definice a společné koncepty, přičemž vychází z příslušné činnosti na úrovni Unie;

  b)  podporuje a poskytuje vzájemnou pomoc v podobě „peer-to-peer“ nebo skupinových činností, jakož i výměny zaměstnanců a režimy dočasného přidělování pracovníků mezi vnitrostátními orgány;

  b)  podporuje a poskytuje vzájemnou pomoc v podobě „peer-to-peer“ nebo skupinových činností, jakož i výměny zaměstnanců a režimy dočasného přidělování pracovníků mezi vnitrostátními orgány;

  c)  podporuje výměnu a šíření zkušeností a osvědčených postupů, včetně příkladů spolupráce mezi příslušnými vnitrostátními orgány;

  c)  podporuje výměnu a šíření zkušeností a osvědčených postupů, včetně příkladů spolupráce mezi příslušnými vnitrostátními orgány, sociálními partnery a organizacemi občanské společnosti;

  d)  vyvíjí odvětvové a meziodvětvové vzdělávací programy a zvláštní vzdělávací materiály;

  d)  vyvíjí odvětvové a meziodvětvové vzdělávací programy a zvláštní vzdělávací materiály;

  e)  podporuje osvětové kampaně, včetně kampaní, v nichž jednotlivce a zaměstnavatele – zejména malé a střední podniky – informuje o jejich právech, povinnostech a příležitostech, které mají k dispozici.

  e)  podporuje osvětové kampaně, včetně kampaní, v nichž jednotlivce a zaměstnavatele – zejména malé a střední podniky – informuje o jejich právech, povinnostech a příležitostech, které mají k dispozici.

   

  ea)  posiluje schopnost subjektů pro prosazování práva lépe řešit přeshraniční aspekty, včetně dostatečného personálního zajištění, odborné přípravy a finančních zdrojů.

   

  eb)  zlepšuje znalosti a vzájemné pochopení různých vnitrostátních systémů a postupů týkajících se volného pohybu osob v rámci oblasti působnosti tohoto nařízení a přístupu k náležité sociální ochraně a metod a právního rámce pro přijímání opatření;

  Pozměňovací návrh    52

  Návrh nařízení

  Článek 13

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Článek 13

  Článek 13

  Mediace mezi členskými státy

  Mediace mezi členskými státy

  1.  V případě sporů mezi členskými státy, pokud jde o uplatňování nebo výklad práva Unie v oblastech, na které se vztahuje toto nařízení, může orgán plnit úlohu mediátora.

  1.  V případě sporů mezi členskými státy, pokud jde o uplatňování nebo výklad práva Unie v oblastech, na které se vztahuje toto nařízení, může orgán plnit úlohu mediátora, čímž nejsou dotčeny postupy uvedené v rozhodnutí č. A1 ze dne 12. června 2009 o zahájení dialogu a dohodovacího řízení týkajících se platnosti dokumentů, určení použitelných právních předpisů a poskytování dávek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004.

  2.  Na žádost jednoho z členských států dotčených sporem zahájí orgán mediační řízení před mediačním výborem, který byl pro tento účel zřízen v souladu s čl. 17 odst. 2. Mediační řízení před mediačním výborem může orgán zahájit také z vlastního podnětu – a to i na základě postoupení věci sítí SOLVIT –, pokudtím souhlasí všechny členské státy dotčené sporem.

  2.  Na žádost jednoho z členských států dotčených sporem zahájí orgán mediační řízení před mediačním výborem, který byl pro tento účel zřízen v souladu s čl. 17 odst. 2. Mediační řízení před mediačním výborem může orgán zahájit také z vlastního podnětu, pokud členské státy nebyly schopny spor v přiměřené lhůtě po jeho vzniku vyřešit, a topřihlédnutím k povaze a zvláštním požadavkům každého případu. Dotčené členské státy se do uvedeného řízení aktivně zapojí a poskytnou veškeré relevantní a/nebo požadované informace.

   

  2a.  Členské státy informují dotčené osoby, jako jsou zaměstnavatelé, zaměstnanci a samostatně výdělečně činné osoby, o sporu a o případu, který je orgánu předkládán. Jsou rovněž konzultovány a zapojeny v průběhu celého postupu.

  Pozměňovací návrh    53

  Návrh nařízení

  Článek 14

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Článek 14

  Článek 14

  Spolupráce v případě přeshraničního narušení fungování trhu práce

  Spolupráce v případě přeshraničního narušení fungování trhu práce

  Na žádost vnitrostátních orgánů může orgán usnadnit spolupráci mezi příslušnými zúčastněnými stranami s cílem řešit situace, kdy dochází k narušení fungování trhu práce, které se dotýká více než jednoho členského státu; jde mimo jiné o případy rozsáhlé restrukturalizace nebo důležité projekty ovlivňující zaměstnanost v příhraničních regionech.

  Na žádost vnitrostátních orgánů usnadní orgán spolupráci mezi příslušnými zúčastněnými stranami s cílem řešit situace, kdy dochází k narušení fungování trhu práce, které se dotýká více než jednoho členského státu; jde mimo jiné o případy rozsáhlé restrukturalizace s přeshraničními dopady. Orgán odpovídajícím způsobem zapojí příslušné sociální partnery, aniž je dotčena jejich samostatnost.

  Pozměňovací návrh    54

  Návrh nařízení

  Článek 14 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 14a

   

  Spolupráce v případě strukturálních problémů v přístupu k pracovním a sociálním právům

   

  Orgán usnadňuje spolupráci mezi příslušnými zúčastněnými stranami za účelem nalézání řešení pro osoby, které se v důsledku strukturálních rozdílů mezi systémy různých dotčených členských států potýkají s problémy v přístupu k pracovním a sociálním právům v přeshraničních situacích, včetně dávek sociálního zabezpečení.

  Pozměňovací návrh    55

  Návrh nařízení

  Čl. 16 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Orgán koordinuje, vyvíjí a používá rámce interoperability, aby zaručil výměnu informací mezi členskými státy a také s orgánem. Tyto rámce interoperability jsou založeny na Evropském rámci interoperability a Evropské referenční architektuře interoperability70, které jsou zmíněny v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/224071 , a o uvedený rámec a architekturu se opírají.

  Orgán koordinuje, vyvíjí a používá rámce interoperability, aby zaručil výměnu informací mezi členskými státy a také s orgánem. Tyto rámce interoperability jsou založeny na Evropském rámci interoperability a Evropské referenční architektuře interoperability70, které jsou zmíněny v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/224071 , a o uvedený rámec a architekturu se opírají. Vnitrostátní orgány poskytnou orgánu na jeho žádost ve stanoveném formátu veškeré informace nezbytné pro plnění úkolů, které mu byly svěřeny tímto nařízením, za předpokladu, že mají k příslušným informacím zákonný přístup. Tyto informace musí být přesné, ucelené a úplné a musí být poskytnuty včas.

  _________________

  _________________

  70 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a Sociálnímu výboru a Výboru regionů: Evropský rámec interoperability – Strategie provádění – COM(2017) 134 final.

  70 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a Sociálnímu výboru a Výboru regionů: Evropský rámec interoperability – Strategie provádění – COM(2017) 134 final.

  71 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2240 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se zavádí program pro řešení interoperability a společné rámce pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany (program ISA2) jako prostředek modernizace veřejného sektoru (Úř. věst. L 318, 4.12.2015, s. 1).

  71 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2240 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se zavádí program pro řešení interoperability a společné rámce pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany (program ISA2) jako prostředek modernizace veřejného sektoru (Úř. věst. L 318, 4.12.2015, s. 1).

  Pozměňovací návrh    56

  Návrh nařízení

  Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Orgán může pro účely plnění specifických úkolů či pro konkrétní politické oblasti zřídit pracovní skupiny nebo panely odborníků se zástupci členských států a/nebo Komise nebo s externími odborníky v souladu s výběrovými řízeními, včetně mediačního výboru, aby mohl plnit své úkoly v souladu s článkem 13 tohoto nařízení, jakož i zvláštní skupinu pro účely řešení finančních záležitostí spojených s uplatňováním nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009, jak je uvedeno v čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

  Orgán může pro účely plnění specifických úkolů či pro konkrétní politické oblasti zřídit pracovní skupiny nebo panely odborníků se zástupci členských států a/nebo Komise nebo s externími odborníky či sociálními partnery v souladu s výběrovými řízeními, včetně mediačního výboru, aby mohl plnit své úkoly v souladu s článkem 13 tohoto nařízení, jakož i zvláštní skupinu pro účely řešení finančních záležitostí spojených s uplatňováním nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009, jak je uvedeno v čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

  Pozměňovací návrh    57

  Návrh nařízení

  Čl. 17 – odst. 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  2a.  Výbor pro řešení sporů je složen z národních styčných úředníků podle článku 33, zástupce Komise, výkonného ředitele a tří nezávislých odborníků jmenovaných správní radou. Postupu řešení sporů podle článku 13 se účastní národní styční úředníci dotčených členských států, výkonný ředitel, zástupce Komise a tři nezávislí odborníci. Postup řešení sporů řídí výkonný ředitel. Rozhodnutí se přijímají dvoutřetinovou většinou všech odevzdaných hlasů; zástupce Komise nehlasuje.

  Pozměňovací návrh    58

  Návrh nařízení

  Článek 18

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Článek 18

  Článek 18

  Složení správní rady

  Složení správní rady

  1.  Správní rada sestává z jednoho zástupce na vysoké úrovni z každého členského státu a dvou zástupců Komise, přičemž všichni mají hlasovací právo.

  1.  Správní rada sestává z:

   

  a) jednoho zástupce na vysoké úrovni z každého členského státu;

   

  b) jednoho zástupce Komise;

   

  c) šesti zástupců sociálních partnerů a

   

  d) tří nezávislých odborníků jmenovaných Evropským parlamentem, přičemž všichni mají hlasovací právo.

   

  Zástupci na vysoké úrovni z každého členského státu a jejich náhradníci mají odbornou kvalifikaci v oblasti předpisů upravujících jak pracovní právo, tak i sociální zabezpečení.

  2.  Každý člen správní rady má náhradníka. Náhradník zastupuje člena v jeho nepřítomnosti.

  2.  Každý člen správní rady má náhradníka. Náhradník zastupuje člena v jeho nepřítomnosti. Ačkoli oba zástupci mohou vykonávat své právo na účast na zasedáních současně, je povolen pouze jeden hlas na každý členský stát.

  3.  Členové správní rady zastupující své členské státy a jejich náhradníci jsou jmenováni příslušným členským státem na základě svých znalostí v oblastech uvedených v čl. 1 odst. 2, přičemž se přihlédne k jejich relevantním dovednostem v oblasti řízení, správyrozpočtu.

  3.  Členové správní rady zastupující své členské státy a jejich náhradníci jsou jmenováni příslušným členským státem na základě svých znalostí v oblastech uvedených v čl. 1 odst. 2 a na základě zásluh, přičemž se přihlédne k jejich relevantním zkušenostem a dovednostem. Všechny strany usilují o dosažení vyváženého zastoupení žen a mužů ve správní radě.

   

  Sociální partneři na úrovni Unie jmenují všechny zástupce sociálních partnerů.

  Komise jmenuje členy, kteří ji zastupují.

  Komise jmenuje členy, kteří ji zastupují.

  Členské státy a Komise usilují o omezení obměny svých zástupců ve správní radě, aby byla zajištěna kontinuita činnosti správní rady. Všechny strany usilují o dosažení vyváženého zastoupení žen a mužů ve správní radě.

  Členské státy, sociální partneři a Komise usilují o omezení obměny svých zástupců ve správní radě, aby byla zajištěna kontinuita činnosti správní rady. Všechny strany usilují o dosažení vyváženého zastoupení žen a mužů ve správní radě.

  4.  Funkční období členů a jejich náhradníků trvá čtyři roky. Toto funkční období lze prodloužit.

  4.  Funkční období členů a jejich náhradníků trvá čtyři roky. Členové mohou být jmenováni na dvě po sobě jdoucí funkční období za předpokladu, že tito členové nevykonávají stejnou funkci.

  5.  Zástupci třetích zemí, kteří uplatňují právo Unie v oblastech, na které se vztahuje toto nařízení, se mohou účastnit zasedání správní rady jako pozorovatelé.

  5.  Zástupci třetích zemí, kteří uplatňují právo Unie v oblastech, na které se vztahuje toto nařízení, se mohou účastnit zasedání správní rady jako pozorovatelé pod podmínkou předchozího jednomyslného povolení členskými státy. Každý člen a náhradník podepíší při nástupu do funkce písemné prohlášení o zájmech a toto prohlášení aktualizují, jakmile dojde v tomto ohledu ke změně okolností.

  Pozměňovací návrh    59

  Návrh nařízení

  Čl. 19 – odst. 1 – písm. b

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b)  dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů s hlasovacím právem přijímá roční rozpočet orgánu a vykonává další funkce ve vztahu k rozpočtu orgánu podle kapitoly IV;

  b)  dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů s hlasovacím právem přijímá roční rozpočet orgánu poté, co byl rozpočet předložen skupině zúčastněných stran k vyjádření stanoviska, a vykonává další funkce ve vztahu k rozpočtu orgánu podle kapitoly IV;

  Pozměňovací návrh    60

  Návrh nařízení

  Čl. 19 – odst. 1 – písm. e

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  e)  přijímá strategii boje proti podvodům přiměřenou riziku podvodů s ohledem na náklady a přínosy opatření, jež mají být provedena;

  e)  přijímá strategii boje proti podvodům přiměřenou riziku podvodů s ohledem na náklady a přínosy opatření, jež mají být provedena, a to poté, co byla tato strategie předložena skupině zúčastněných stran k vyjádření stanoviska;

  Pozměňovací návrh    61

  Návrh nařízení

  Čl. 19 – odst. 1 – písm. f

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  f)  přijímá pravidla pro předcházení střetům zájmů a řešení těchto střetů u svých členů, jakož i u členů skupiny zúčastněných stran a pracovních skupin a panelů orgánu, které byly zřízeny v souladu s čl. 17 odst. 2, a každoročně zveřejňuje na svých internetových stránkách prohlášení o zájmech členů správní rady;

  f)  přijímá pravidla pro předcházení střetům zájmů a řešení těchto střetů u svých členů, jakož i u členů skupiny zúčastněných stran a pracovních skupin a panelů orgánu, které byly zřízeny v souladu s čl. 17 odst. 2, a u vyslaných národních odborníků v souladu s článkem 34, a každoročně zveřejňuje na svých internetových stránkách prohlášení o zájmech členů správní rady;

  Pozměňovací návrh    62

  Návrh nařízení

  Čl. 19 – odst. 1 – písm. h a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ha)  projednává návrhy a doporučení skupiny zúčastněných stran a poskytuje odůvodněnou odpověď;

  Pozměňovací návrh    63

  Návrh nařízení

  Čl. 19 – odst. 1 – písm. i

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  i)  přijímá jednací řád pracovních skupin a panelů orgánu zřízených v souladu s čl. 17 odst. 2;

  i)  přijímá jednací řád pracovních skupin a panelů orgánu zřízených v souladu s čl. 17 odst. 2 a 3 a jmenuje tři nezávislé odborníky podle čl. 17 odst. 3 a ke každému tomuto odborníkovi dva náhradníky na funkční období 10 let;

  Pozměňovací návrh    64

  Návrh nařízení

  Čl. 20 – název

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Předseda správní rady

  Předsedové správní rady

  Pozměňovací návrh    65

  Návrh nařízení

  Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Správní rada volí z členů s hlasovacím právem předsedu a místopředsedu a usiluje o genderovou vyváženost. Předseda a místopředseda jsou voleni dvoutřetinovou většinou hlasů členů správní rady, kteří mají hlasovací práva.

  Správní rada volí z členů s hlasovacím právem předsedu a místopředsedu a usiluje o genderovou a zeměpisnou vyváženost. Předseda a místopředseda jsou voleni dvoutřetinovou většinou hlasů členů správní rady, kteří mají hlasovací práva.

  Pozměňovací návrh    66

  Návrh nařízení

  Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Pokud není při prvním hlasování dosaženo dvoutřetinové většiny, zorganizuje se druhé hlasování, v němž jsou předseda a místopředseda voleni prostou většinou hlasů členů správní rady, kteří mají hlasovací práva.

  Pokud není při prvním hlasování dosaženo dvoutřetinové většiny, zorganizuje se druhé hlasování, v němž jsou předsedové voleni prostou většinou hlasů členů správní rady, kteří mají hlasovací práva.

  Pozměňovací návrh    67

  Návrh nařízení

  Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Nemůže-li předseda plnit své povinnosti, jeho místo automaticky zaujme místopředseda.

  Nemůže-li jeden předseda plnit své povinnosti, jeho místo automaticky zaujme druhý předseda.

  Pozměňovací návrh    68

  Návrh nařízení

  Čl. 20 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Funkční období předsedy a místopředsedy trvá čtyři roky. Jejich funkční období může být jednou prodlouženo. Pokud však přestanou být kdykoli během svého funkčního období členy správní rady, skončí jejich funkční období automaticky ke stejnému datu.

  2.  Funkční období předsedů trvá čtyři roky. Jejich funkční období může být jednou prodlouženo. Pokud však přestanou být kdykoli během svého funkčního období členy správní rady, skončí jejich funkční období automaticky ke stejnému datu.

  Pozměňovací návrh    69

  Návrh nařízení

  Čl. 21 – odst. 4

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  4.  Správní rada nejméně jednou ročně svolává zasedání se skupinou zúčastněných stran.

  4.  Správní rada nejméně dvakrát ročně svolává zasedání se skupinou zúčastněných stran.

  Pozměňovací návrh    70

  Návrh nařízení

  Čl. 21 – odst. 7 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  7a.  Zápisy ze zasedání správní rady se zveřejňují na internetových stránkách orgánu. Pořad zasedání správní rady se poskytne skupině zúčastněných stran předem.

  Pozměňovací návrh    71

  Návrh nařízení

  Čl. 21 – odst. 7 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  7b.  Členský stát může v naléhavých případech požadovat svolání zasedání správní rady. Tato žádost musí být podložena řádným odůvodněním.

  Odůvodnění

  Ve zvláštních případech by měla existovat možnost zahájení postupu pro naléhavé případy.

  Pozměňovací návrh    72

  Návrh nařízení

  Článek 23

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Článek 23

  Článek 23

  Povinnosti výkonného ředitele

  Povinnosti výkonného ředitele

  1.  Výkonný ředitel řídí orgán. Výkonný ředitel je odpovědný správní radě.

  1.  Výkonný ředitel řídí orgán. Výkonný ředitel je odpovědný správní radě.

  2.  Výkonný ředitel předkládá Evropskému parlamentu na jeho žádost zprávy o plnění svých úkolů. Rada může výkonného ředitele vyzvat, aby o plnění svých povinností předložil zprávu.

  2.  Výkonný ředitel předkládá Evropskému parlamentu a Komisi na jejich žádost zprávy o plnění svých úkolů. Rada může výkonného ředitele vyzvat, aby o plnění svých povinností předložil zprávu.

  3.  Výkonný ředitel je zákonným zástupcem orgánu.

  3.  Výkonný ředitel je zákonným zástupcem orgánu.

  4.  Výkonný ředitel odpovídá za plnění úkolů, které orgánu ukládá toto nařízení. Výkonný ředitel odpovídá zejména za:

  4.  Výkonný ředitel odpovídá za plnění úkolů, které orgánu ukládá toto nařízení. Výkonný ředitel odpovídá zejména za:

  a)  běžný provoz orgánu;

  a)  běžný provoz orgánu;

  b)  provádění rozhodnutí přijatých správní radou;

  b)  provádění rozhodnutí přijatých správní radou;

  c)  přípravu návrhu jednotného programového dokumentu a jeho předkládání správní radě ke schválení;

  c)  přípravu návrhu jednotného programového dokumentu a jeho předkládání správní radě ke schválení;

  d)  provádění jednotného programového dokumentu a předložení zprávy o jeho provádění správní radě;

  d)  provádění jednotného programového dokumentu a předložení zprávy o jeho provádění správní radě;

  e)  přípravu souhrnné výroční zprávy o činnosti orgánu a její předložení správní radě k posouzení a k přijetí;

  e)  přípravu souhrnné výroční zprávy o činnosti orgánu a její předložení správní radě k posouzení a k přijetí;

  f)  vypracování akčního plánu v návaznosti na závěry interních či externích auditních zpráv a hodnocení, jakož i na vyšetřování prováděné úřadem OLAF, a za vypracování zpráv o pokroku, které předkládá dvakrát ročně Komisi a pravidelně správní radě;

  f)  vypracování akčního plánu v návaznosti na závěry interních či externích auditních zpráv a hodnocení, jakož i na vyšetřování prováděné úřadem OLAF, a za vypracování zpráv o pokroku, které předkládá dvakrát ročně Komisi, Evropskému parlamentu a pravidelně správní radě;

  g)  ochranu finančních zájmů Unie uplatňováním preventivních opatření proti podvodům, úplatkářství a jinému protiprávnímu jednání, aniž je dotčena vyšetřovací pravomoc úřadu OLAF, účinnými kontrolami a zpětným získáním nesprávně vyplacených částek, pokud jsou zjištěny nesrovnalosti, a v případě potřeby ukládáním účinných, přiměřených a odrazujících správních sankcí včetně finančních pokut;

  g)  ochranu finančních zájmů Unie uplatňováním preventivních opatření proti podvodům, úplatkářství a jinému protiprávnímu jednání, aniž je dotčena vyšetřovací pravomoc úřadu OLAF, účinnými kontrolami a zpětným získáním nesprávně vyplacených částek, pokud jsou zjištěny nesrovnalosti, a v případě potřeby ukládáním účinných, přiměřených a odrazujících správních sankcí včetně finančních pokut;

  h)  přípravu strategie pro boj proti podvodům pro potřeby orgánu a její předložení správní radě ke schválení;

  h)  přípravu strategie pro boj proti podvodům pro potřeby orgánu a její předložení správní radě ke schválení;

  i)  přípravu finančních pravidel použitelných na orgán a jejich předložení správní radě;

  i)  přípravu finančních pravidel použitelných na orgán a jejich předložení správní radě;

  j)  přípravu návrhu výkazu odhadu příjmů a výdajů orgánu a plnění jeho rozpočtu;

  j)  přípravu návrhu výkazu odhadu příjmů a výdajů orgánu a plnění jeho rozpočtu;

  k)  provádění opatření stanovených správní radou s cílem plnit povinnosti uložené nařízením (ES) č. 45/2001 a týkající se ochrany údajů.

  k)  provádění opatření stanovených správní radou s cílem plnit povinnosti uložené nařízením (ES) č. 45/2001 a týkající se ochrany údajů.

   

  ka)  výkon funkce předsedajícího během postupu řešení sporů.

  5.  Výkonný ředitel rozhoduje o tom, zda je nezbytné vyslat jednoho či více zaměstnanců do jednoho nebo více členských států. Před rozhodnutím o zřízení místní kanceláře výkonný ředitel získá předchozí souhlas Komise, správní rady a příslušného členského státu nebo příslušných členských států. Rozhodnutím se určí rozsah činností, jež mají být v místní kanceláři prováděny, a to způsobem, který zabrání zbytečným nákladům a zdvojování administrativních funkcí orgánu. Může být vyžadováno uzavření dohody o sídle s dotčeným členským státem / dotčenými členskými státy.

  5.  Výkonný ředitel rozhoduje o tom, zda je nezbytné vyslat jednoho či více zaměstnanců do jednoho nebo více členských států, a to buď dočasně, nebo trvale. Před rozhodnutím o zřízení místní kanceláře výkonný ředitel získá předchozí souhlas Komise, správní rady a příslušného členského státu nebo příslušných členských států. Rozhodnutím se určí primární rozsah činností, jež mají být v místní kanceláři prováděny, a to způsobem, který zabrání zbytečným nákladům a zdvojování administrativních funkcí orgánu. Je vyžadováno uzavření dohody o sídle s dotčeným členským státem / dotčenými členskými státy.

   

  5a  Zaměstnanci, kteří jsou dočasně nebo trvale vysláni do jednoho nebo více členských států, spolupracují s místními orgány členských států, nicméně jsou vždy podřízeni orgánu.

  Pozměňovací návrh    73

  Návrh nařízení

  Článek 24

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Článek 24

  Článek 24

  Vytvoření a složení skupiny zúčastněných stran

  Vytvoření a složení skupiny zúčastněných stran

  1.  V zájmu usnadnění konzultací se zúčastněnými stranami, jakož i v zájmu využití jejich odborných znalostí v oblastech, na které se vztahuje toto nařízení, se při orgánu zřizuje skupina zúčastněných stran s poradní funkcí.

  1.  V zájmu usnadnění konzultací se zúčastněnými stranami, jakož i v zájmu využití jejich odborných znalostí v oblastech, na které se vztahuje toto nařízení, se při orgánu zřizuje skupina zúčastněných stran s poradní funkcí.

  2.  Skupina zúčastněných stran může zejména předkládat stanoviska a radit orgánu ohledně otázek týkajících se uplatňování a prosazování práva Unie v oblastech, na které se vztahuje toto nařízení.

  2.  Skupina zúčastněných stran může zejména předkládat stanoviska a radit orgánu ohledně otázek týkajících se uplatňování a prosazování práva Unie v oblastech, na které se vztahuje toto nařízení.

  3.  Skupině zúčastněných stran předsedá výkonný ředitel a svolávána je alespoň dvakrát ročně z podnětu výkonného ředitele nebo na žádost Komise.

  3.  Skupině zúčastněných stran předsedá výkonný ředitel a svolávána je alespoň dvakrát ročně z podnětu výkonného ředitele nebo na žádost Komise, Evropského parlamentu nebo ve zvláště naléhavých případech na žádost členského státu či přinejmenším 20 % svých členů.

  4.  Skupina zúčastněných stran je složena ze šesti zástupců sociálních partnerů na úrovni Unie rovnoměrně zastupujících odbory a organizace zaměstnavatelů a ze dvou zástupců Komise.

  4.  Skupina zúčastněných stran je složena z osmi zástupců sociálních partnerů na úrovni Unie rovnoměrně zastupujících odbory a organizace zaměstnavatelů, dvou zástupců Komise a dvou zástupců Evropského parlamentu.

  5.  Členové skupiny zúčastněných stran jsou nominováni svými příslušnými organizacemi a jmenováni správní radou. Správní rada také jmenuje náhradníky za týchž podmínek jako členy, přičemž náhradníci automaticky zastupují členy, kteří jsou nepřítomni nebo u nichž existuje překážka výkonu funkce. V největší možné míře se dodržuje vhodná genderová vyváženost, jakož i přiměřené zastoupení malých a středních podniků.

  5.  Členové skupiny zúčastněných stran jsou nominováni svými příslušnými organizacemi a jmenováni správní radou. Správní rada také jmenuje náhradníky za týchž podmínek jako členy.

  6.  Sekretariát skupiny zúčastněných stran zajišťuje orgán. Skupina zúčastněných stran přijímá svůj jednací řád dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů s hlasovacím právem. Jednací řád podléhá schválení správní radou.

  6.  Sekretariát skupiny zúčastněných stran zajišťuje orgán. Skupina zúčastněných stran přijímá svůj jednací řád dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů s hlasovacím právem. Jednací řád podléhá schválení správní radou.

  7.  Orgán zveřejní stanoviska a doporučení skupiny zúčastněných stran, jakož i výsledky konzultací s touto skupinou, kromě případů, kdy byly stanoveny požadavky na důvěrnost.

  7.  Orgán zveřejní stanoviska a doporučení skupiny zúčastněných stran, jakož i výsledky konzultací s touto skupinou, kromě případů, kdy byly stanoveny požadavky na důvěrnost.

  Pozměňovací návrh    74

  Návrh nařízení

  Čl. 25 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Každý rok vypracuje výkonný ředitel návrh jednotného programového dokumentu, který obsahuje zejména víceletý a roční program v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/201373, přičemž zohlední pokyny stanovené Komisí.

  1.  Každý rok vypracuje výkonný ředitel návrh jednotného programového dokumentu, který obsahuje zejména víceletý a roční program v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/201373, přičemž zohlední pokyny stanovené Komisí, a to poté, co byl tento dokument předložen skupině zúčastněných stran k vyjádření stanoviska.

  _________________

  _________________

  73 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42).

  73 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42).

  Pozměňovací návrh    75

  Návrh nařízení

  Čl. 26 – odst. 4

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  4.  Komise předá návrh odhadu rozpočtovému orgánu spolu s návrhem souhrnného rozpočtu Unie.

  4.  Komise předá návrh odhadu rozpočtovému orgánu spolu s návrhem souhrnného rozpočtu Unie, přičemž jasně uvede rozpočtovou položku orgánů. Komise o návrhu odhadu uvědomí rovněž Evropský parlament.

  Odůvodnění

  S ohledem na stále přísnější lhůty by se procesní činnost dalších institucí mohla zlepšit, kdyby byly odhady rozpočtu oznamovány v této dřívější fázi.

  Pozměňovací návrh    76

  Návrh nařízení

  Čl. 28 – odst. 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  2a.  Za všech okolností platí zásada řádného finančního řízení.

  Pozměňovací návrh    77

  Návrh nařízení

  Článek 32

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Článek 32

  Článek 32

  Výkonný ředitel

  Výkonný ředitel

  1.  Výkonný ředitel je zaměstnán jako dočasný zaměstnanec orgánu v souladu s čl. 2 písm. a) pracovního řádu ostatních zaměstnanců.

  1.  Výkonný ředitel je zaměstnán jako dočasný zaměstnanec orgánu v souladu s čl. 2 písm. a) pracovního řádu ostatních zaměstnanců.

  2.  Výkonného ředitele jmenuje správní rada ze seznamu kandidátů navržených Komisí na základě otevřeného a transparentního výběrového řízení.

  2.  Výkonného ředitele jmenuje správní rada ze seznamu kandidátů navržených Komisí a členskými státy na základě otevřeného a transparentního výběrového řízení. V případě, že jsou dva kandidáti stejně vhodní, upřednostní správní rada zástupce méně zastoupeného pohlaví.

  3.  Smlouvu s výkonným ředitelem uzavírá jménem orgánu předseda správní rady.

  3.  Smlouvu s výkonným ředitelem uzavírá jménem orgánu předseda správní rady.

  4.  Funkční období výkonného ředitele trvá pět let. Před koncem tohoto období provede Komise posouzení, v němž se zohlední hodnocení výsledků výkonného ředitele a budoucí úkoly a výzvy orgánu.

  4.  Funkční období výkonného ředitele trvá čtyři roky. Před koncem tohoto období provede Komise posouzení, v němž se zohlední hodnocení výsledků výkonného ředitele a budoucí úkoly a výzvy orgánu.

  5.  Správní rada může na návrh Komise, v němž zohlední posouzení uvedené v odstavci 4, funkční období výkonného ředitele jednou prodloužit, a to na dobu nepřesahující pět let.

  5.  Správní rada může na návrh Komise, v němž zohlední posouzení uvedené v odstavci 4, funkční období výkonného ředitele jednou prodloužit, a to na dobu nepřesahující čtyři roky.

  6.  Výkonný ředitel, jehož funkční období bylo prodlouženo, se po skončení celkového funkčního období nesmí zúčastnit dalšího výběrového řízení na tutéž pozici.

  6.  Výkonný ředitel, jehož funkční období bylo prodlouženo, se po skončení celkového funkčního období nesmí zúčastnit dalšího výběrového řízení na tutéž pozici.

  7.  Výkonný ředitel může být odvolán z funkce pouze na základě rozhodnutí správní rady jednající na návrh Komise.

  7.  Výkonný ředitel může být odvolán z funkce pouze na základě rozhodnutí správní rady.

  8.  Správní rada přijímá rozhodnutí o jmenování, prodloužení funkčního období nebo odvolání výkonného ředitele dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů s hlasovacím právem.

  8.  Správní rada přijímá rozhodnutí o jmenování, prodloužení funkčního období nebo odvolání výkonného ředitele dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů s hlasovacím právem.

  Pozměňovací návrh    78

  Návrh nařízení

  Čl. 37 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Na dokumenty v držení orgánu se vztahuje nařízení (ES) č. 1049/2001. Do šesti měsíců ode dne prvního zasedání přijme správní rada podrobná pravidla pro uplatňování nařízení (ES) č. 1049/2001.

  1.  Na dokumenty v držení orgánu se vztahuje nařízení (ES) č. 1049/2001. Do šesti měsíců ode dne prvního zasedání přijme správní rada podrobná pravidla pro uplatňování nařízení (ES) č. 1049/2001. Na zpracování osobních údajů orgánem se vztahuje nařízení (ES) č. 45/2001.

  Pozměňovací návrh    79

  Návrh nařízení

  Čl. 38 – odst. 4

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  4.  Aniž jsou dotčeny odstavce 1, 2 a 3, musí dohody o spolupráci se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi, smlouvy, grantové dohody a rozhodnutí o grantu přijaté orgánem obsahovat ustanovení, která výslovně zmocňují Evropský účetní dvůr a OLAF k provádění takových auditů a vyšetřování v souladu s jejich příslušnými pravomocemi.

  4.  Aniž jsou dotčeny odstavce 1, 2 a 3, musí dohody o spolupráci se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi, smlouvy, grantové dohody a rozhodnutí o grantu přijaté orgánem obsahovat ustanovení, která výslovně zmocňují Úřad evropského veřejného žalobce, Evropský účetní dvůr a OLAF k provádění takových auditů a vyšetřování v souladu s jejich příslušnými pravomocemi.

  Pozměňovací návrh    80

  Návrh nařízení

  Čl. 40 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Soudní dvůr Evropské unie je příslušný rozhodovat na základě jakékoli rozhodčí doložky obsažené ve smlouvě uzavřené orgánem.

  2.  Soudní dvůr Evropské unie je příslušný rozhodovat na základě jakékoli rozhodčí doložky obsažené ve smlouvě uzavřené orgánem nebo o jakémkoli mimosmluvním závazku, který nelze vyřešit jinak.

  Pozměňovací návrh    81

  Návrh nařízení

  Čl. 42 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Činnosti orgánu jsou předmětem šetření, která provádí evropský veřejný ochránce práv podle článku 228 SFEU.

  Činnosti orgánu i činnosti a vnitrostátní, vzájemně sladěné nebo společné inspekce vykonané za účasti zaměstnanců orgánu jsou předmětem šetření, která provádí evropský veřejný ochránce práv podle článku 228 SFEU.

  Pozměňovací návrh    82

  Návrh nařízení

  Článek 42 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 42 a

   

  Ochrana oznamovatelů

   

  Osobám, jež oznámí orgánu přímo nebo prostřednictvím vnitrostátních orgánů pro vymáhání práva případy protiprávního jednání, včetně podvodů v pracovněprávní oblasti či oblasti sociálního zabezpečení, se poskytne ochrana před nepříznivým zacházením ze strany jejich zaměstnavatele.

  Pozměňovací návrh    83

  Návrh nařízení

  Čl. 43 – odst. 1 – pododstavec 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Za tímto účelem může orgán po předchozím schválení Komisí uzavřít pracovní ujednání s orgány třetích zemí. Z uvedených ujednání nevyplývají pro Unii ani její členské státy žádné právní závazky.

  Za tímto účelem může orgán po předchozím schválení Komisí a správní radou uzavřít pracovní ujednání s orgány třetích zemí. Z uvedených ujednání nevyplývají pro Unii ani její členské státy žádné právní závazky.

  Odůvodnění

  Takto významné rozhodnutí, které má dopad na celkovou činnost orgánu, nemůže učinit samotná Komise. Povolení musí udělit i členské státy.

  Pozměňovací návrh    84

  Návrh nařízení

  Čl. 46 – odst. 1 – bod 1

  Nařízení (ES) č. 883/2004

  Čl. 1 – písm. na

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  na)  „Evropským orgánem pro pracovní záležitosti“ rozumí subjekt zřízený [nařízením, kterým se zřizuje orgán] a uvedený v článku 74;;

  na)  „Evropským orgánem pro pracovní záležitosti a sociální zabezpečení“ rozumí subjekt zřízený [nařízením, kterým se zřizuje orgán];

  Pozměňovací návrh    85

  Návrh nařízení

  Čl. 46 – odst. 1 – bod 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (2)  v článku 72 se písmeno g) nahrazuje tímto:

  vypouští se

  „g) stanoví faktory, které mají být brány v úvahu při sestavování účtů týkajících se nákladů, které mají nést instituce členských států podle tohoto nařízení, a schvaluje roční účetní závěrky mezi těmito institucemi na základě zprávy Evropského orgánu pro pracovní záležitosti uvedeného v článku 74.“;

   

  Pozměňovací návrh    86

  Návrh nařízení

  Čl. 46 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (2a)  v článku 72 se vkládá nové písmeno ga), které zní:

   

  „ga) poskytuje Evropskému orgánu pro pracovní záležitosti a sociální zabezpečení v případě potřeby technické vstupní informace a odborné znalosti.“

  POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  Název

  Zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti

  Referenční údaje

  COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

  Příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  EMPL

  16.4.2018

   

   

   

  Výbor, který vypracoval stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  JURI

  16.4.2018

  Zpravodaj(ka)

         Datum jmenování

  Angel Dzhambazki

  15.5.2018

  Projednání ve výboru

  3.9.2018

   

   

   

  Datum přijetí

  22.10.2018

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  15

  3

  0

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Tiemo Wölken

  Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

  Olle Ludvigsson

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  15

  +

  ECR

  Angel Dzhambazki

  PPE

  Geoffroy Didier, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech; Tadeusz Zwiefka

  S&D

  Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Olle Ludvigsson, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

  VERTS/ALE

  Max Andersson, Pascal Durand

  3

  -

  EFDD

  Joëlle Bergeron

  ENF

  Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

  0

  0

   

   

  Význam zkratek:

  +  :  pro

  -  :  proti

  0  :  zdrželi se

  STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (12.10.2018)

  pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

  o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti
  (COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

  Zpravodaj: Emilian Pavel

  STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

  Evropský parlament při několika příležitostech zdůraznil potřebu posílit kontroly, správní spolupráci a koordinaci mezi členskými státy a ze strany členských států s cílem aktivně podporovat uplatňování práv volného pohybu a rozvíjet poskytování pomoci a výměny informací v souvislosti s bojem proti podvodům souvisejícím s vysíláním pracovníků, přičemž podtrhuje význam jasných a transparentních informací pro poskytovatele služeb a všechny kategorie pracovníků, včetně držitelů modré karty EU, osob převedených v rámci společnosti nebo dlouhodobě pobývajících rezidentů a jejich rodinných příslušníků. V této souvislosti navrhla Komise zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti („ELA“) ve formě decentralizované agentury EU, která by řešila problémy spojené s pracovní mobilitou v celé Unii a zajistila, že budou příslušná pravidla EU prosazována spravedlivým, jednoduchým a účinným způsobem.

  Mobilita pracovní síly v EU je přínosem pro jednotlivce, sociální partnery, ekonomiky i společnosti jakožto celek. Volný pohyb pracovníků a volný pohyb služeb v rámci Unie závisí na jasných, spravedlivých a účinně prosazovaných pravidlech pro přeshraniční mobilitu pracovní síly, rovněž pokud jde o státní příslušníky třetích zemí.

  Přetrvávají však obavy ohledně dodržování a účinného a účelného prosazování pravidel EU, což může ohrozit důvěru ve vnitřní trh a jeho spravedlnost. Zejména zazněly obavy v souvislosti s tím, že jsou mobilní pracovníci zranitelní, neboť mohou být zneužíváni nebo jim mohou být upírána jejich práva, jakož i v souvislosti s tím, že podniky působí v nejistém či nejasném podnikatelském prostředí a v nerovných podmínkách. Poskytování vysoce kvalitních a aktuálních informací a služeb veřejnosti o právech a povinnostech v přeshraničních situacích musí být koordinováno na úrovni Unie, aby se zajistil jednotný, jasný a účinný přístup. V tomto ohledu bude Evropskému orgánu pro pracovní záležitosti svěřena řada operativních úkolů, zejména by měl poskytovat příslušné informace a služby jednotlivcům, sociálním partnerům a zaměstnavatelům, jakož i podporovat členské státy při spolupráci, výměně informací, vzájemně sladěných a společných inspekcích – což je pro zpravodaje velmi důležitá záležitost, aby byly příslušné orgány upozorněny v případě porušování základních práv a obchodování s lidmi za účelem vykořisťování práce. Migrace do Unie má nepochybně ve všech svých podobách vliv na trhy práce v EU.

  Zpravodaj rozhodně podporuje návrh Komise na zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti.

  Navrhované změny

  Vzhledem k tomu, že by měl orgán přispívat k jasnému, spravedlivému a účinnému prosazování pravidel Unie v oblasti přeshraniční mobility pracovní síly a koordinace sociálního zabezpečení, zpravodaj podporuje ochranu základních práv, která tato pravidla zajišťují, jako je volný pohyb osob a pracovníků, včetně držitelů modré karty EU, osob převedených v rámci společnosti nebo dlouhodobě pobývajících rezidentů a jejich rodinných příslušníků. Zpravodaj rovněž podporuje výkon práv napříč hranicemi v oblasti slušných a spravedlivých pracovních podmínek, sociálního zabezpečení a zdravotní péče, nediskriminace a boje proti obchodování s lidmi za účelem vykořisťování práce.

  Dalším důležitým aspektem je pro zpravodaje problém nehlášené práce. Za tím účelem navrhl zpravodaj změnu, která by poskytla jasnou představu o tom, jak bojovat proti nehlášené práci, která má často přeshraniční rozměr a může mít pro dotyčné pracovníky závažné důsledky. Některé zranitelné skupiny, například státní příslušníci třetích zemí, jsou obzvláště vystaveni nehlášené práci a s tím spojenému odpírání základních práv pracovníků. Evropský orgán pro pracovní záležitosti by měl zachovat a dále rozvíjet evropskou platformu pro posílení spolupráce při řešení problematiky nehlášené práce, která byla zřízena rozhodnutím (EU) 2016/344, a dále posilovat spolupráci v této oblasti na úrovni Unie.

  Podle názoru zpravodaje jsou rozhodující ustanovení o spolupráci s dalšími evropskými agenturami. Zpravodaj vybízí Evropský orgán pro pracovní záležitosti, aby zavedl účinnou spolupráci s Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a Agenturou Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust), pokud jde o boj proti organizované trestné činnosti. V zájmu boje proti obchodování s lidmi, se zvláštním zaměřením na obchodování s lidmi za účelem vykořisťování práce, by Evropský orgán pro pracovní záležitosti měl rovněž spolupracovat s ostatními agenturami EU působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, zejména s agenturou FRA a koordinátorem pro boj proti obchodování s lidmi.

  Pokud jde o ochranu osobních údajů, na zpracování osobních údajů podle tohoto návrhu se vztahují ustanovení nařízení (EU) č. 679/2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a nařízení (ES) č. 45/2001. Zpravodaj se snaží zajistit, aby v souladu s těmito pravidly bylo jakékoli zpracování osobních údajů omezeno na to, co je nezbytně nutné a přiměřené. Údaje by měly být shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a neměly by být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný. Zpravodaj navrhuje upřesnit, že orgán a Komise by měly být považovány za společné kontrolní orgány pro účely pravidel ochrany údajů.

  Dalším velmi důležitým aspektem je pro zpravodaje boj proti podvodům. Zpravodaj usiluje o jasné odkazy na uplatňování nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) a případně zapojení tohoto úřadu do šetření, pokud jde o boj proti podvodům souvisejícím s činností Evropského orgánu pro pracovní záležitosti.

  POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

  Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

  Pozměňovací návrh    1

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (1)  Volný pohyb pracovníků, svoboda usazování a volný pohyb služeb jsou základní zásady vnitřního trhu Unie, které jsou zakotveny ve Smlouvě o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“).

  (1)  Ochrana sociálních a pracovních práv, volný pohyb pracovníků, svoboda usazování a volný pohyb služeb jsou základní zásady vnitřního trhu Unie, které jsou zakotveny ve Smlouvě o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“).

  Pozměňovací návrh    2

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (2)  Podle článku 3 SEU má Unie usilovat o vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství směřující k plné zaměstnanosti a společenskému pokroku a podporovat sociální spravedlnost a ochranu. V souladu s článkem 9 SFEU má Unie při vymezování a provádění svých politik a činností přihlížet k požadavkům spojeným mimo jiné s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem proti sociálnímu vyloučení a podporou vysoké úrovně všeobecného a odborného vzdělávání a ochrany lidského zdraví.

  (2)  Podle článku 3 SEU má Unie usilovat o vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství směřující k plné zaměstnanosti a společenskému pokroku, prosazovat sociální spravedlnost a ochranu, bojovat proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci a podporovat sociální spravedlnost a ochranu, rovnost mezi ženami a muži, solidaritu mezi generacemi a ochranu práv dítěte, jakož i hospodářskou, sociální a územní soudržnost a solidaritu mezi členskými státy. V souladu s článkem 9 SFEU má Unie při vymezování a provádění svých politik a činností přihlížet k požadavkům spojeným mimo jiné s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem proti sociálnímu vyloučení a podporou vysoké úrovně všeobecného a odborného vzdělávání a ochrany lidského zdraví.

  Pozměňovací návrh    3

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (2a)  Listina základních práv Evropské unie stanovuje právo na volný pohyb osob a pracovníků v článcích 15 a 45, právo na nediskriminaci v článku 21, právo na přístup k bezplatným službám zaměstnanosti v článku 29, svobodu podnikání v článku 16 a právo na slušné a spravedlivé pracovní podmínky, sociální zabezpečení a zdravotní péči v článcích 31, 34 a 35.

  Pozměňovací návrh    4

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 2 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (2b)  přetrvávají obavy ohledně stávajících překážek volného pohybu, přístupu k zaměstnání, přístupu k sociálnímu zabezpečení a diskriminace na základě státní příslušnosti na vnitřním trhu;

  Pozměňovací návrh    5

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 2 c (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (2c)  Evropský účetní dvůr do své zvláštní zprávy č. 6/2018 o volném pohybu pracovníků s názvem „Volný pohyb pracovníků – základní svoboda je sice zajištěna, avšak lepší zaměření prostředků EU by napomohlo mobilitě pracovníků“ zahrnul i doporučení Komisi týkající se zvýšení informovanosti o nástrojích, které poskytují informace o volném pohybu pracovníků a které slouží k oznamování případů diskriminace, jakož i lepšího využívání dostupných informací s cílem určit druhy diskriminace.

  Pozměňovací návrh    6

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 2 d (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (2d)  V mnoha hospodářských odvětvích v Unii dochází k závažnému vykořisťování pracovní síly, které postihuje různé skupiny přeshraničních pracovníků, občany Unie i občany třetích zemí. Podle doporučení Agentury Evropské unie pro základní práva z její zprávy z roku 2015 nazvané „Závažné formy vykořisťování pracovních sil: pracovníci pohybující se uvnitř nebo do Evropské unie“ by se tyto praktiky měly řešit mimo jiné prostřednictvím komplexního systému cílených inspekcí pracovních podmínek.

  Pozměňovací návrh    7

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 3 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (3a)  Evropský pilíř sociálních práv zdůrazňuje, že každý má právo na včasnou a individuálně přizpůsobenou pomoc pro zlepšení vyhlídek na zaměstnání nebo na výkon samostatné výdělečné činnosti, podtrhuje, že každý má právo na převod nároků na sociální ochranu a odbornou přípravu v době přechodu mezi zaměstnáními, poukazuje na to, že mladí lidé mají právo na další vzdělávání, učňovskou přípravu, stáž nebo na nabídku pracovního místa dobré kvality, a zdůrazňuje, že nezaměstnaní mají právo na individualizovanou, trvalou a soustavnou podporu.

  Pozměňovací návrh    8

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 4

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (4)  Jak je uvedeno v jejich společném prohlášení o legislativních prioritách na rok 2018–2019, Evropský parlament, Rada a Komise se zavazují, že přijmou opatření v zájmu posílení sociálního rozměru Unie tak, že budou pracovat na zlepšení koordinace systémů sociálního zabezpečení36 , chránit zaměstnance před zdravotními riziky na pracovišti37 , zajišťovat spravedlivé zacházení se všemi na trhu práce Unie prostřednictvím modernizace pravidel o vysílání pracovníků38 a dále zlepšovat přeshraniční vymáhání práva Unie.

  (4)  Jak je uvedeno v jejich společném prohlášení o legislativních prioritách na rok 2018–2019, Evropský parlament, Rada a Komise se zavazují, že přijmou opatření v zájmu posílení sociálního rozměru Unie tak, že budou pracovat na zlepšení koordinace systémů sociálního zabezpečení36 , chránit všechny zaměstnance před zdravotními riziky na pracovišti37 , zajišťovat spravedlivé zacházení se všemi na trhu práce Unie prostřednictvím modernizace pravidel o vysílání pracovníků38 a dále zlepšovat přeshraniční vymáhání práva Unie.

  _________________

  _________________

  36 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 (COM(2016) 815 final).

  36 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 (COM(2016) 815 final).

  37 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (COM(2017) 11 final).

  37 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (COM(2017) 11 final).

  38 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (COM(2016) 128 final).

  38 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (COM(2016) 128 final).

  Pozměňovací návrh    9

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 5

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (5)  Aby se posílila spravedlnost na jednotném trhu, jakož i důvěra v něj, měl by být zřízen Evropský orgán pro pracovní záležitosti (dále jen „orgán“). Za tímto účelem by měl orgán podporovat členské státy a Komisi v posilování přístupu jednotlivců a zaměstnavatelů k informacím o jejich právech a povinnostech v situacích přeshraniční mobility pracovní síly, jakož i přístupu k souvisejícím službám, dále podporovat soulad se souvisejícími předpisy, jakož i spolupráci mezi členskými státy, aby se tak zajistilo účinné uplatňování práva Unie v těchto oblastech, plnit úlohu mediátora a usnadňovat hledání řešení v případě přeshraničních sporů nebo v případě narušení fungování trhu práce.

  (5)  Aby se usnadnila přeshraniční pracovní mobilita, posílila sociální spravedlnost na jednotném trhu, jakož i důvěra v něj, zajistil rovný přístup k zaměstnání a sociálnímu zabezpečení mobilních občanů, posílila se ochrana pracovních práv a napomohlo se řešení problematiky nezaměstnanosti za současného dodržování zásad proporcionality a subsidiarity, měl by být zřízen Evropský orgán pro pracovní záležitosti (dále jen „orgán“). Za tímto účelem by měl orgán podporovat členské státy a Komisi v posilování přístupu jednotlivců a zaměstnavatelů k informacím o jejich právech a povinnostech v situacích přeshraniční mobility pracovní síly, jakož i přístupu k souvisejícím službám, dále podporovat soulad se souvisejícími předpisy, jakož i spolupráci mezi členskými státy, aby se tak zajistilo účinné uplatňování práva Unie v těchto oblastech, plnit úlohu mediátora a usnadňovat hledání řešení v případě přeshraničních sporů nebo v případě narušení fungování trhu práce.

  Pozměňovací návrh    10

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 6

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (6)  Orgán by měl být činný v oblastech, jako je přeshraniční mobilita pracovní síly a koordinace sociálního zabezpečení, včetně volného pohybu pracovníků, vysílání pracovníků a vysoce mobilních služeb. Rovněž by měl posílit spolupráci mezi členskými státy při řešení problematiky nehlášené práce. Pokud se orgán v průběhu výkonu svých činností dozví o předpokládaných nesrovnalostech, a to i v oblastech práva Unie přesahujících jeho oblast působnosti, jako je porušení pracovních podmínek, pravidel v oblasti zdraví a bezpečnosti nebo zaměstnávání neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, měl by mít možnost o těchto předpokládaných nesrovnalostech v případě potřeby podat zprávu a v uvedených záležitostech spolupracovat s Komisí, příslušnými institucemi Unie a vnitrostátními orgány.

  (6)  Orgán by měl být činný v oblastech, jako je přeshraniční mobilita pracovní síly a koordinace sociálního zabezpečení, včetně volného pohybu pracovníků, vysílání pracovníků a vysoce mobilních služeb. Rovněž by měl posílit spolupráci mezi členskými státy při řešení problematiky nehlášené práce. Pokud se orgán v průběhu výkonu svých činností dozví o předpokládaných nesrovnalostech, a to i v oblastech práva Unie přesahujících jeho oblast působnosti, jako je porušení pracovních podmínek nebo pravidel v oblasti zdraví a bezpečnosti, měl by mít možnost o těchto předpokládaných nesrovnalostech v případě potřeby podat zprávu a v uvedených záležitostech účinně a bezodkladně spolupracovat s Komisí, příslušnými institucemi Unie a vnitrostátními orgány.

  Pozměňovací návrh    11

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 6 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (6a)  Nehlášená práce má často přeshraniční rozměr a může mít pro dotyčné pracovníky závažné důsledky. Některé zranitelné skupiny, například státní příslušníci třetích zemí, jsou obzvláště vystaveni nehlášené práci a s tím spojenému odpírání základních práv pracovníků. Orgán by měl zachovat a dále rozvíjet evropskou platformu pro posílení spolupráce při řešení problematiky nehlášené práce, která byla zřízena rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/344, a dále posilovat spolupráci v této oblasti na úrovni Unie.

  Pozměňovací návrh    12

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 7

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (7)  Orgán by měl přispívat k usnadnění volného pohybu pracovníků upraveného v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/201139 , ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU40 a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/58941 . Měl by usnadnit vysílání pracovníků upravené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES42 a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU43, včetně podpory prosazování těchto ustanovení provedených prostřednictvím všeobecně použitelných kolektivních smluv v souladu s postupy členských států. Orgán by měl přispívat ke koordinaci systémů sociálního zabezpečení upravené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/200444 , v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/200945 , v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/201046, jakož i nařízení Rady (ES) č. 1408/7147 a nařízení Rady (ES) č. 574/7248.

  (7)  Orgán by měl přispívat k usnadnění volného pohybu pracovníků upraveného v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/201139 , ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU40 a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/58941 . Měl by usnadnit vysílání pracovníků upravené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES42 a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU43, včetně podpory prosazování těchto ustanovení provedených prostřednictvím všeobecně použitelných kolektivních smluv v souladu s postupy členských států. Orgán by měl přispívat k efektivní koordinaci systémů sociálního zabezpečení upravené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/200444 , v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/200945 , v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/201046; jakož i nařízení Rady (ES) č. 1408/7147 a nařízení Rady (ES) č. 574/7248.

  _________________

  _________________

  39Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie (Úř. věst. L 141, 27.5.2011, s. 1).

  39Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie (Úř. věst. L 141, 27.5.2011, s. 1).

  40 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem (Úř. věst. L 128, 30.4.2014, s. 8).

  40 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem (Úř. věst. L 128, 30.4.2014, s. 8).

  41 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/589 ze dne 13. dubna 2016 o Evropské síti služeb zaměstnanosti (EURES), přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce a o změně nařízení (EU) č. 492/2011 a (EU) č. 1296/2013 (Úř. věst. L 107, 22.4.2016, s. 1.)

  41 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/589 ze dne 13. dubna 2016 o Evropské síti služeb zaměstnanosti (EURES), přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce a o změně nařízení (EU) č. 492/2011 a (EU) č. 1296/2013 (Úř. věst. L 107, 22.4.2016, s. 1.)

  42 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (Úř. věst. 18, 21.1.1997, s. 1).

  42 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (Úř. věst. 18, 21.1.1997, s. 1).

  43 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“) (Úř. věst. L 159, 28.5. 2014, s. 11).

  43 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“) (Úř. věst. L 159, 28.5. 2014, s. 11).

  44 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1, oprava Úř. věst. L 200, 7.6.2004, s. 1).

  44 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1, oprava Úř. věst. L 200, 7.6.2004, s. 1).

  45 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 284, 30.10.2009, s. 1).

  45 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 284, 30.10.2009, s. 1).

  46 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti (Úř. věst. L 344, 29.12.2010, s. 1).

  46 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti (Úř. věst. L 344, 29.12.2010, s. 1).

  47 Nařízení Rady (ES) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (Úř. věst. L 149, 5.7.1971 s. 2).

  47 Nařízení Rady (ES) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (Úř. věst. L 149, 5.7.1971 s. 2).

  48 Nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (Úř. věst. L 74, 27.3.1972, s. 1).

  48 Nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (Úř. věst. L 74, 27.3.1972, s. 1).

  Pozměňovací návrh    13

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 9

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (9)  Osoby, kterých se týkají činnosti orgánu, by měly být osoby, na něž se vztahuje právo Unie v oblasti působnosti tohoto nařízení, včetně pracovníků, osob samostatně výdělečně činných, žadatelů o práci a osob, které nejsou ekonomicky aktivní; mělo by se to týkat občanů Unie a státních příslušníků třetích zemí, kteří legálně pobývajíUnii, jako jsou vyslaní pracovníci, držitelé modré karty EU, osoby převedené v rámci společnosti nebo dlouhodobě pobývající rezidenti, jakož i jejich rodinní příslušníci.

  (9)  Osoby, kterých se týkají činnosti orgánu, by měly být občané Unie i třetích zemí, na něž se vztahuje právo Unie v oblasti působnosti tohoto nařízení, včetně pracovníků, osob samostatně výdělečně činných, žadatelů o práci a osob, které nejsou ekonomicky aktivní v přeshraniční situaci mobility týkající se Unie.

  Pozměňovací návrh    14

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 9 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (9a)  Pro postupné vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva, jak je stanoveno ve Smlouvách, byly přijaty právní akty Unie, které upravují podmínky pro vstup, pobyt nebo zaměstnání některých kategorií státních příslušníků třetích zemí, jako jsou držitelé modré karty EU podle směrnice Rady 2009/50/ES1a, osoby převedené v rámci společnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/66/EU1b nebo dlouhodobě pobývající rezidenti podle směrnice Rady 2003/109/ES 1c a jejich rodinní příslušníci, a stanoví sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES1d. Přeshraniční aspekty uplatňování těchto právních předpisů by měly být zahrnuty do oblasti působnosti činností orgánu.

   

  __________________

   

  1a Směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci (Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 17);

   

  1b Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/66/EU ze dne 15. května 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti (Úř. věst. L 157, 27.5.2014, s. 1).

   

  1c Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty (Úř. věst. L 16, 23.1.2004, s. 44);

   

  1d Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 168, 30.6.2009, s. 24).

  Pozměňovací návrh    15

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 10

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (10)  Zřízením orgánu by neměla vzniknout nová práva ani povinnosti vztahující se na jednotlivce a zaměstnavatele, včetně hospodářských subjektů nebo neziskových organizací, neboť činnosti orgánu by se na ně měly vztahovat do míry, v níž se na ně vztahuje právo Unie v oblasti působnosti tohoto nařízení.

  (10)  Zřízením orgánu by neměla vzniknout nová práva ani povinnosti vztahující se na jednotlivce a zaměstnavatele, včetně hospodářských subjektů nebo neziskových organizací, neboť činnosti orgánu by se na ně měly vztahovat do míry, v níž se na ně vztahuje právo Unie v oblasti působnosti tohoto nařízení. Současně by měl sloužit k dodržování a uplatňování stávajících práv a povinností v souladu s právními předpisy Unie a mezinárodními pracovními normami.

  Pozměňovací návrh    16

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 13

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (13)  Orgán by měl v zájmu spravedlivého, jednoduchého a účinného uplatňování práva Unie podporovat spolupráci a včasnou výměnu informací mezi členskými státy. Národní styční úředníci pracující v rámci orgánu by společně s dalšími zaměstnanci měli členské státy podporovat v dodržování povinností v oblasti spolupráce, urychlovat vzájemné výměny prostřednictvím postupů zaměřených na omezování prodlení a udržovat kontakty s ostatními národními styčnými úředníky, subjekty a kontaktními místy zřízenými podle právních předpisů Unie. Orgán by měl podporovat uplatňování inovativních přístupů k účelné a efektivní přeshraniční spolupráci, včetně nástrojů elektronické výměny dat, jako je systém elektronické výměny informací o sociálním zabezpečení (EESSI) a systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI), a měl by přispívat k další digitalizaci postupů a zlepšování nástrojů IT používaných pro výměnu zpráv mezi vnitrostátními orgány.

  (13)  Orgán by měl v zájmu spravedlivého, jednoduchého a účinného uplatňování práva Unie podporovat spolupráci a včasnou výměnu informací mezi členskými státy. Národní styční úředníci pracující v rámci orgánu by společně s dalšími zaměstnanci měli členské státy podporovat v dodržování povinností v oblasti spolupráce, urychlovat vzájemné výměny prostřednictvím postupů zaměřených na omezování prodlení a udržovat kontakty s ostatními národními styčnými úředníky, subjekty a kontaktními místy zřízenými podle právních předpisů Unie. Orgán by měl podporovat uplatňování inovativních přístupů k účelné a efektivní přeshraniční spolupráci, včetně nástrojů elektronické výměny dat, jako je systém elektronické výměny informací o sociálním zabezpečení (EESSI) a systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI), a měl by přispívat k další digitalizaci postupů a zlepšování nástrojů IT používaných pro výměnu zpráv mezi vnitrostátními orgány. Výměna údajů, zejména údajů týkajících se sociálního zabezpečení, by měla brát v úvahu hledisko kybernetické kriminality a bezpečnosti a měla by být přísně regulována.

  Pozměňovací návrh    17

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 14

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (14)  Aby se posílila schopnost členských států řešit nesrovnalosti s přeshraničním rozměrem ve vztahu k právu Unie v rámci oblasti působnosti orgánu, měl by orgán podporovat vnitrostátní orgány při provádění vzájemně sladěných a společných inspekcí mimo jiné tak, že usnadní jejich provádění v souladu s článkem 10 směrnice 2014/67/EU. Měly by být provedeny na žádost členských států nebo po dohodě s členskými státy, vznese-li orgán návrh. Orgán by měl členským státům podílejícím se na vzájemně sladěných nebo společných inspekcích poskytovat strategickou, logistickou a technickou podporu, přičemž by měly být zcela dodrženy požadavky na důvěrnost. Inspekce by měly být prováděny po dohodě s dotyčnými členskými státy a měly by probíhat v naprostém souladu s právním rámcem vnitrostátního práva dotyčných členských států, které by měly na základě výsledků vzájemně sladěných a společných inspekcí přijmout navazující opatření v souladu se svým vnitrostátním právem.

  (14)  Aby se posílila schopnost členských států řešit nesrovnalosti v oblasti práce s přeshraničním rozměrem ve vztahu k právu Unie v rámci oblasti působnosti orgánu, měl by orgán podporovat vnitrostátní orgány a sociální partnery při provádění vzájemně sladěných a společných inspekcí mimo jiné tak, že usnadní jejich provádění v souladu s článkem 10 směrnice 2014/67/EU. Měly by být provedeny na žádost členských států nebo po dohodě s členskými státy, vznese-li orgán návrh. Orgán by měl členským státům podílejícím se na vzájemně sladěných nebo společných inspekcích poskytovat strategickou, logistickou a technickou podporu, přičemž by měly být zcela dodrženy požadavky na důvěrnost. Inspekce by měly být prováděny po dohodě s dotyčnými členskými státy a měly by probíhat v naprostém souladu s právním rámcem vnitrostátního práva dotyčných členských států, které by měly na základě výsledků vzájemně sladěných a společných inspekcí přijmout navazující opatření v souladu se svým vnitrostátním právem.

  Pozměňovací návrh    18

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 15

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (15)  Aby bylo možné sledovat vznikající trendy, výzvy nebo mezery v oblastech, jako je mobilita pracovní síly a koordinace sociálního zabezpečení, měl by orgán vyvíjet analytické schopnosti, jakož i schopnosti posuzování rizik. To by mělo zahrnovat provádění analýz a studií v oblasti trhu práce, jakož i vzájemná hodnocení. Orgán by měl monitorovat potenciální nerovnováhy, pokud jde o dovednosti a přeshraniční toky pracovní síly, včetně jejich možného dopadu na územní soudržnost. Orgán by měl také podporovat posuzování rizik uvedené v článku 10 směrnice 2014/67/EU. Orgán by měl zajistit synergie a doplňkovost s dalšími agenturami, službami nebo sítěmi Unie. Mělo by sem patřit také získávání vstupních údajů ze sítě SOLVIT a podobných služeb o opakujících se problémech, s nimiž se potýkají jednotlivci a podniky při výkonu svých práv v oblastech spadajících do oblasti působnosti orgánu. Orgán by měl rovněž usnadnit a zefektivnit činnosti související se sběrem údajů stanovené v příslušném právu Unie v rámci jeho oblasti působnosti. Pro členské státy by to neznamenalo vznik žádných nových oznamovacích povinností.

  (15)  Aby bylo možné sledovat vznikající trendy, výzvy nebo mezery v oblastech, jako je mobilita pracovní síly a koordinace sociálního zabezpečení, měl by orgán vyvíjet analytické schopnosti, jakož i schopnosti posuzování rizik. To by mělo zahrnovat provádění analýz a studií v oblasti trhu práce, jakož i vzájemná hodnocení. Orgán by měl monitorovat potenciální nerovnováhy, pokud jde o dovednosti a přeshraniční toky pracovní síly, včetně jejich možného dopadu na územní soudržnost. Orgán by měl také podporovat posuzování rizik uvedené v článku 10 směrnice 2014/67/EU. Orgán by měl zajistit synergie a doplňkovost s dalšími agenturami, službami nebo sítěmi Unie. Mělo by sem patřit také získávání vstupních údajů ze sítě SOLVIT a podobných služeb o opakujících se problémech, s nimiž se potýkají jednotlivci a podniky při výkonu svých práv v oblastech spadajících do oblasti působnosti orgánu. Orgán by měl rovněž usnadnit a zefektivnit činnosti související se sběrem údajů stanovené v příslušném právu Unie v rámci jeho oblasti působnosti a současně respektovat pravidla ochrany údajů a brát v úvahu rizika v oblasti kybernetické bezpečnosti. Pro členské státy by to neznamenalo vznik žádných nových oznamovacích povinností.

  Pozměňovací návrh    19

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 17

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (17)  Orgán by měl poskytnout platformu pro řešení sporů mezi členskými státy v souvislosti s uplatňováním práva Unie, které spadá pod jeho oblast působnosti. Měl by vycházet z dialogu a dohodovacích mechanismů, které jsou v současné době již zavedeny v oblasti koordinace sociálního zabezpečení, které se podle členských států osvědčily60 a jejichž význam uznává Soudní dvůr61. Členské státy by měly být schopny orgánu postupovat dané věci pro účely mediace v souladu se standardními postupy, které byly pro tento účel zavedeny. Orgán by se měl zabývat pouze řešením sporů mezi členskými státy, zatímco jednotlivci a zaměstnavatelé, kteří se potýkají s obtížemi při uplatňování svých práv v rámci Unie, by měli mít nadále možnost se obrátit na služby poskytované na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie, jež se na řešení takových věcí zaměřují. Jedná se například o síť SOLVIT, které by měl orgán tyto věci postupovat. Síť SOLVIT by měla mít rovněž možnost postoupit orgánu ke zvážení ty věci, u nichž nelze problém vyřešit kvůli rozdílům mezi vnitrostátními správními orgány.

  (17)  Orgán by měl poskytnout platformu pro řešení sporů mezi členskými státy v souvislosti s uplatňováním práva Unie, které spadá pod jeho oblast působnosti. Měl by vycházet z demokratického dialogu a dohodovacích mechanismů, které jsou v současné době již zavedeny v oblasti koordinace sociálního zabezpečení, které se podle členských států60 osvědčily a jejichž význam uznává Soudní dvůr61. Členské státy by měly být schopny orgánu postupovat dané věci pro účely mediace v souladu se standardními postupy, které byly pro tento účel zavedeny. Orgán by se měl zabývat pouze řešením sporů mezi členskými státy, zatímco jednotlivci a zaměstnavatelé, kteří se potýkají s obtížemi při uplatňování svých práv v rámci Unie, by měli mít nadále možnost se obrátit na služby poskytované na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie, jež se na řešení takových věcí zaměřují. Jedná se například o síť SOLVIT, které by měl orgán tyto věci postupovat. Síť SOLVIT by měla mít rovněž možnost postoupit orgánu ke zvážení ty věci, u nichž nelze problém vyřešit kvůli rozdílům mezi vnitrostátními správními orgány.

  _________________

  _________________

  60 Částečný obecný přístup Rady ze dne 26. října 2017 k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 (13645/1/17).

  60Částečný obecný přístup Rady ze dne 26. října 2017 k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 (13645/1/17).

  61 Věc C-236/88 EU:C:1990:303, bod 17; věc C-202/97 EU:C:2000:75, body 57–58; věc C-178/97 EU:C:2000:169, body 44-45; věc C-2/05 EU:C:2006:69, body 28-29; věc C-12/14 EU:C:2016:135, body 39-41; věc C-359/16 EU:C:2018:63, body 44-45;

  61 Věc C-236/88 EU:C:1990:303, bod 17; věc C-202/97 EU:C:2000:75, body 57–58; věc C-178/97 EU:C:2000:169, body 44-45; věc C-2/05 EU:C:2006:69, body 28-29; věc C-12/14 EU:C:2016:135, body 39-41; věc C-359/16 EU:C:2018:63, body 4445.

  Pozměňovací návrh    20

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 21

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (21)  V zájmu zajištění účinného fungování orgánu by ve správní radě měly být zastoupeny členské státy a Komise. Složení správní rady, včetně výběru jejího předsedy a místopředsedy, by mělo respektovat zásady genderové vyváženosti, zkušenosti a kvalifikace. Aby se zajistilo účinné a účelné fungování orgánu, měla by správní rada zejména přijmout roční pracovní program, vykonávat své funkce související s rozpočtem orgánu, přijmout finanční pravidla použitelná na orgán, jmenovat výkonného ředitele a stanovit postupy, jimiž výkonný ředitel přijímá rozhodnutí týkající se provozních úkolů orgánu. Zástupci zemí, které nejsou členskými státy Unie a které uplatňují pravidla Unie v oblasti působnosti orgánu, se mohou účastnit zasedání správní rady jako pozorovatelé.

  (21)  V zájmu zajištění účinného fungování orgánu by ve správní radě měli mít zastoupení členské státy, sociální partneři, Evropský parlament a Komise. Složení správní rady, včetně výběru jejího předsedy a místopředsedy, by mělo respektovat zásady genderové vyváženosti, zkušenosti a kvalifikace. Aby se zajistilo účinné a účelné fungování orgánu, měla by správní rada zejména přijmout roční pracovní program, vykonávat své funkce související s rozpočtem orgánu, přijmout finanční pravidla použitelná na orgán, jmenovat výkonného ředitele a stanovit postupy, jimiž výkonný ředitel přijímá rozhodnutí týkající se provozních úkolů orgánu. Zástupci zemí, které nejsou členskými státy Unie a které uplatňují pravidla Unie v oblasti působnosti orgánu a Mezinárodní organizace práce (MOP), se mohou účastnit zasedání správní rady jako pozorovatelé.

  Pozměňovací návrh    21

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 23

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (23)  Orgán by se měl v oblastech, které spadají do jeho oblasti působnosti, přímo opírat o odborné znalosti příslušných zúčastněných stran prostřednictvím speciální skupiny zúčastněných stran. Členové by měli být zástupci sociálních partnerů na úrovni Unie. Při výkonu svých činností skupina zúčastněných stran náležitě zohlední stanoviska Poradního výboru pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení zřízeného nařízením (ES) č. 883/2004, jakož i Poradního výboru pro volný pohyb pracovníků zřízeného nařízením (EU) č. 492/2011, a bude vycházet z jejich odborných znalostí.

  (23)  Orgán by se měl v oblastech, které spadají do jeho oblasti působnosti, přímo opírat o odborné znalosti příslušných zúčastněných stran prostřednictvím speciální skupiny zúčastněných stran. Členové by měli být zástupci sociálních partnerů, Mezinárodní organizace práce (MOP) a příslušných organizací občanské společnosti na úrovni Unie. Při výkonu svých činností skupina zúčastněných stran náležitě zohlední stanoviska Poradního výboru pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení zřízeného nařízením (ES) č. 883/2004, jakož i Poradního výboru pro volný pohyb pracovníků zřízeného nařízením (EU) č. 492/2011, a bude vycházet z jejich odborných znalostí.

  Pozměňovací návrh    22

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 25

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (25)  Zpracování osobních údajů v kontextu tohoto nařízení by se mělo provádět v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/67964, jakož i s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/200165 podle toho, které ustanovení je použitelné. Tím se myslí rovněž zavedení vhodných technickýchorganizačních opatření k plnění povinností uložených těmito nařízeními, zejména povinností, které se týkají zákonnosti zpracování údajů, bezpečnosti zpracování, poskytování informací a práv subjektů údajů.

  (25)  Jakékoliv zpracování osobních údajů prováděné orgánem v kontextu tohoto nařízení by se mělo provádět v souladu s nařízením (EU) č. 2018/... Evropského parlamentu a Rady 1a. Jakékoliv zpracování osobních údajů prováděné členskými státy v rámci tohoto nařízení, zejména v kontextu vzájemných či společných kontrol, by se mělo provádět v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 1b.případech, kdy je zpracování osobních údajů nezbytné zejména za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, zejména v kontextu vzájemných či společných kontrol odhalujících nesrovnalosti trestněprávního charakteru, jako je vykořisťování pracovní síly nebo obchodování s lidmi, by zpracování těchto osobních údajů mělo probíhat v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/680 1c. Orgán by měl zavést vhodná technickáorganizační opatření k plnění povinností uložených těmito nařízeními, zejména povinností, které se týkají zákonnosti zpracování údajů, bezpečnosti zpracování, poskytování informací a práv subjektů údajů.

  _________________

  _________________

   

  1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 2018/ ze dne 24. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L ... ze dne ...)

   

  1b Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1.

   

  1c Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).

  64 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

   

  65 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1), právě revidováno prostřednictvím COM(2017) 8 final.

   

  Pozměňovací návrh    23

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 30

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (30)  Orgán by měl spolupracovat s dalšími agenturami Unie v rámci jejich příslušných pravomocí, zejména s agenturami působícími v oblastech zaměstnanosti a sociálních věcí, přičemž by měl vycházet z jejich odborných poznatků a maximalizovat synergie: s Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound), Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop), Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a Evropskou nadací odborného vzdělávání (ETF), jakož i – pokud jde o boj proti organizované trestné činnosti včetně obchodování s lidmi – s Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a Agenturou Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust).

  (30)  Orgán by měl spolupracovat s dalšími agenturami Unie v rámci jejich příslušných pravomocí, zejména s agenturami působícími v oblastech zaměstnanosti a sociálních věcí, přičemž by měl vycházet z jejich odborných poznatků a maximalizovat synergie: s Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound), Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop), Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a Evropskou nadací odborného vzdělávání (ETF).

  Pozměňovací návrh    24

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 30 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (30a)  V rámci jejich příslušných pravomocí by měl orgán zavést účinnou spolupráci s Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a Agenturou Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust), pokud jde o boj proti organizované trestné činnosti, a pokud je organizovaná trestná činnost spojena s podvody poškozujícími rozpočet Unie, s Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO). V zájmu boje proti obchodování s lidmi, se zvláštním zaměřením na obchodování s lidmi za účelem vykořisťování práce, by měl orgán rovněž případně spolupracovat s ostatními agenturami EU působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (Agenturou Evropské unie pro základní práva (FRA), Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu (EASO), Evropskou agenturou pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA), Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), Evropským institutem pro rovnost žen a mužů (EIGE), Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex), Agenturou Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)) a s koordinátorem pro boj proti obchodování s lidmi.

  Pozměňovací návrh    25

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 36

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (36)  Jelikož cílů tohoto nařízení, tedy podporovat volný pohyb pracovníků a služeb a přispívat k posilování spravedlnosti na vnitřním trhu, nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni nekoordinovaně jednajících členských států, ale spíše jich z důvodu přeshraničního charakteru těchto činností a potřeby užší spolupráce mezi členskými státy může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je pro dosažení těchto cílů nezbytné.

  (36)  Jelikož cílů tohoto nařízení, tedy podporovat volný pohyb pracovníků a služeb a přispívat k posilování sociální spravedlnosti na vnitřním trhu, nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni nekoordinovaně jednajících členských států, ale spíše jich z důvodu přeshraničního charakteru těchto činností a potřeby užší spolupráce mezi členskými státy může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je pro dosažení těchto cílů nezbytné.

  Pozměňovací návrh    26

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 37

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (37)  Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie, na kterou odkazuje článek 6 Smlouvy o Evropské unii,

  (37)  Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie, na kterou odkazuje článek 6 Smlouvy o Evropské unii. Zohledňuje rovněž evropský pilíř sociálních práv,

  Pozměňovací návrh    27

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. a a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  aa)  usnadňuje odhalování překážek pro volný pohyb, přístup k zaměstnání a přístup k sociálnímu zabezpečení a vnitřnímu trhu;

  Pozměňovací návrh    28

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. c a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ca)  koordinuje opatření k posílení volného pohybu, spravedlivé hospodářské soutěže na pracovním trhu Unie a slušných pracovních podmínek, jakož i odpovídající sociální ochrany pro všechny pracovníky a jejich rodinné příslušníky.

  Pozměňovací návrh    29

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  a)  usnadňuje jednotlivcům a zaměstnavatelům přístup k informacím o jejich právech a povinnostech v přeshraničních situacích, jakož i přístup ke službám v oblasti přeshraniční mobility pracovní síly v souladu s články 6 a 7;

  a)  usnadňuje jednotlivcům, sociálním partnerům a zaměstnavatelům přístup k informacím o jejich právech a povinnostech v přeshraničních situacích, jakož i přístup ke službám v oblasti přeshraniční mobility pracovní síly v souladu s články 6 a 7;

  Odůvodnění

  Článek 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem stanoví: „Členské státy podporují dialog se sociálními partnery a s příslušnými nevládními organizacemi, jež mají v souladu s vnitrostátním právem nebo zvyklostmi oprávněný zájem přispívat za účelem podpory zásady rovného zacházení k boji proti neodůvodněným omezením a překážkám v souvislosti s právem na volný pohyb a k boji proti diskriminaci pracovníků Unie a jejich rodinných příslušníků na základě státní příslušnosti.“ Viz rovněž 23. bod odůvodnění téže směrnice.

  Pozměňovací návrh    30

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  d)  provádí analýzy a posouzení rizik v souvislosti s přeshraniční mobilitou pracovní síly v souladu s článkem 11;

  d)  provádí analýzy a posouzení rizik v souvislosti s přeshraniční mobilitou pracovní síly a překážkami volného pohybu pracovníků a služeb v souladu s článkem 11;

  Pozměňovací návrh    31

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 1 – písm. e a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ea)  poskytuje podporu členským státům při budování kapacit v souvislosti s prováděním cílených kontrol a s cílem určovat a postihovat praktiky spojené se závažným zneužíváním pracovní síly;

  Pozměňovací návrh    32

  Návrh nařízení

  Čl. 6 – odst. 1 – návětí

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Orgán zlepší dostupnost, kvalitu a zpřístupnění informací nabízených jednotlivcům a zaměstnavatelům v zájmu usnadnění mobility pracovní síly v celé EU v souladu s nařízením (EU) 2016/589 o Evropské síti služeb zaměstnanosti (EURES) a nařízením [jednotná digitální brána – COM(2017) 256]. Za tímto účelem orgán:

  Orgán zlepší dostupnost, kvalitu a zpřístupnění informací nabízených jednotlivcům, sociálním partnerům a zaměstnavatelům v zájmu usnadnění mobility pracovní síly v celé EU v souladu s nařízením (EU) 2016/589 o Evropské síti služeb zaměstnanosti (EURES) a nařízením [jednotná digitální brána – COM(2017) 256]. Za tímto účelem orgán:

  Pozměňovací návrh    33

  Návrh nařízení

  Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  c)  zaměstnavatelům poskytuje příslušné informace o pracovněprávních předpisech a pracovních a životních podmínkách, které se vztahují na pracovníky v situacích přeshraniční mobility pracovní síly, včetně vyslaných pracovníků;

  c)  jednotlivcům, sociálním partnerům a zaměstnavatelům poskytuje příslušné informace o pracovněprávních předpisech a pracovních a životních podmínkách, které se vztahují na pracovníky v situacích přeshraniční mobility pracovní síly, včetně vyslaných pracovníků, držitelů modré karty EU, osob převedených v rámci společnosti, dlouhodobě pobývajících rezidentů a jejich rodinných příslušníků;

  Pozměňovací návrh    34

  Návrh nařízení

  Čl. 6 – odst. 1 – písm. c a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ca)  zaznamenává stížnosti pracovníků a zaměstnavatelů týkající se údajných porušení práva na volný pohyb pracovníků, na svobodu usazování a volného pohybu služeb na vnitřním trhu a předkládá návrhy příslušným orgánům členských států a Komisi za účelem řešení těchto záležitostí;

  Pozměňovací návrh    35

  Návrh nařízení

  Čl. 6 – odst. 1 – písm. d

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  d)  podporuje členské státy v plnění povinností souvisejících s přístupem k informacím a šířením informací v oblasti volného pohybu pracovníků, jak je stanoveno v článku 6 směrnice 2014/54/EU, a v oblasti vysílání pracovníků, jak je stanoveno v článku 5 směrnice 2014/67/EU;

  d)  podporuje členské státy v plnění povinností souvisejících s přístupem k informacím a šířením informací v oblasti volného pohybu pracovníků, jak je stanoveno v článku 6 směrnice 2014/54/EU, a v oblasti vysílání pracovníků, jak je stanoveno v článku 5 směrnice 2014/67/EU a v příslušných ustanoveních právních předpisů Unie týkajících se legální migrace;

  Pozměňovací návrh    36

  Návrh nařízení

  Čl. 6 – odst. 1 – písm. f

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  f)  podporuje členské státy v tom, aby zefektivňovaly poskytování informací a služeb jednotlivcům a zaměstnavatelům v souvislosti s přeshraniční mobilitou na dobrovolném základě, a to při plném respektování pravomocí členských států.

  f)  podporuje členské státy v tom, aby zefektivňovaly poskytování informací a služeb jednotlivcům, sociálním partnerům a zaměstnavatelům v souvislosti s přeshraniční mobilitou na dobrovolném základě, a to při plném respektování pravomocí členských států a základních práv.

  Pozměňovací návrh    37

  Návrh nařízení

  Čl. 7 – odst. 1 – návětí

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Orgán poskytuje jednotlivcům a zaměstnavatelům služby v zájmu usnadnění mobility pracovní síly v celé EU. Za tímto účelem orgán:

  1.  Aniž by se zdvojovaly již existující mechanismy, orgán případně poskytuje služby v zájmu usnadnění mobility pracovní síly v celé EU. Za tímto účelem orgán:

  Pozměňovací návrh    38

  Návrh nařízení

  Čl. 7 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Orgán řídí Evropský koordinační úřad portálu EURES a zajišťuje, aby plnil své povinnosti v souladu s článkem 8 nařízení (EU) 2016/589, kromě technického provozu a rozvoje portálu EURES a souvisejících služeb informačních technologií, které bude i nadále řídit Komise. Orgán, za který nese odpovědnost výkonný ředitel, jak je stanoveno v čl. 23 odst. 4 písm. k), zajistí, aby tato činnost byla v plném souladu s požadavky příslušných právních předpisů o ochraně údajů, včetně požadavku jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s článkem 37.

  2.  Orgán řídí Evropský koordinační úřad portálu EURES a zajišťuje, aby plnil své povinnosti v souladu s článkem 8 nařízení (EU) 2016/589, kromě technického provozu a rozvoje portálu EURES a souvisejících služeb informačních technologií, které bude i nadále řídit Komise. Orgán a Komise jsou považovány za společné správce podle článku 28 nařízení (EU) č. 2018/... . Zajistí, aby tato činnost byla v plném souladu s požadavky příslušných právních předpisů o ochraně údajů, včetně požadavku jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s článkem 37.

  Pozměňovací návrh    39

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Orgán usnadňuje spolupráci mezi členskými státy a podporuje je v tom, aby účinně dodržovaly své povinnosti týkající se spolupráce, včetně výměny informací, jak je vymezeno v právních předpisech Unie, v rámci pravomocí orgánu.

  Orgán usnadňuje spolupráci mezi členskými státy a podporuje je v tom, aby účinně dodržovaly své povinnosti týkající se spolupráce, včetně výměny informací, jak je vymezeno v právních předpisech Unie, v rámci pravomocí orgánu a při současném plném respektování ochrany osobních údajů a základních práv.

  Pozměňovací návrh    40

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Orgán podporuje činnost Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení, pokud jde o zpracovávání finančních záležitostí souvisejících s koordinací sociálního zabezpečení v souladu s článkem 74 nařízení (ES) č. 883/2004 a články 65, 67 a 69 nařízení (ES) č. 987/2009.

  2.  Orgán podporuje činnost Správní komise pro efektivní koordinaci systémů sociálního zabezpečení, pokud jde o zpracovávání finančních záležitostí souvisejících s koordinací sociálního zabezpečení v souladu s článkem 74 nařízení (ES) č. 883/2004 a články 65, 67 a 69 nařízení (ES) č. 987/2009.

  Pozměňovací návrh    41

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3.  Orgán podporuje používání elektronických nástrojů a postupů pro výměnu zpráv mezi vnitrostátními orgány, včetně systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) a systému elektronické výměny informací o sociálním zabezpečení (EESSI).

  3.  Orgán podporuje používání elektronických nástrojů a postupů pro výměnu zpráv mezi vnitrostátními orgány, včetně systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) a systému elektronické výměny informací o sociálním zabezpečení (EESSI), v souladu s právními předpisy Unie v oblasti ochrany údajů.

  Pozměňovací návrh    42

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – odst. 4

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  4.  Orgán podporuje uplatňování inovativních přístupů k účelné a efektivní přeshraniční spolupráci a zkoumá případné využití mechanismů elektronické výměny mezi členskými státy pro snadnější odhalování podvodů, přičemž předkládá zprávy Komisi v zájmu dalšího rozvoje uvedených mechanismů.

  4.  Orgán podporuje uplatňování inovativních přístupů k účelné a efektivní přeshraniční spolupráci a zkoumá případné využití mechanismů elektronické výměny mezi členskými státy pro snadnější odhalování podvodů, přičemž předkládá zprávy Komisi v zájmu dalšího rozvoje uvedených mechanismů, a to v souladu s právem Unie v oblasti ochrany údajů.

  Pozměňovací návrh    43

  Návrh nařízení

  Čl. 11 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Orgán posuzuje rizika a provádí analýzy v souvislosti s přeshraničními toky pracovní síly, pokud jde o nerovnováhu na trhu práce, hrozby týkající se konkrétního odvětví a problémy, s nimiž se opakovaně potýkají jednotlivci a zaměstnavatelé v oblasti přeshraniční mobility. Za tímto účelem orgán zajišťuje doplňkovost s ostatními agenturami nebo službami Unie a vychází z jejich odborných znalostí, mimo jiné v oblastech, jako jsou prognózy poptávky po dovednostech a bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Na žádost Komise může orgán provádět cílené hloubkové analýzy a studie za účelem přezkumu specifických otázek mobility pracovní síly.

  1.  Orgán posuzuje rizika a provádí analýzy v souvislosti s přeshraničními toky pracovní síly, pokud jde o nerovnováhu na trhu práce, vývoj týkající se konkrétního odvětví, překážky volného pohybu pracovníkůslužeb, diskriminace v přístupu k zaměstnání a další problémy, s nimiž se opakovaně potýkají jednotlivci a zaměstnavatelé v oblasti přeshraniční mobility. Jakékoliv údaje zpracovávané za účelem posouzení rizik a provádění analýz musí být plně anonymizovány. Za tímto účelem orgán zajišťuje doplňkovost s ostatními agenturami nebo službami Unie a vychází z jejich odborných znalostí, mimo jiné v oblastech, jako jsou prognózy poptávky po dovednostech a bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Na žádost Komise může orgán provádět cílené hloubkové analýzy a studie za účelem přezkumu specifických otázek mobility pracovní síly.

  Pozměňovací návrh    44

  Návrh nařízení

  Čl. 13 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3.  Jakmile je daná věc orgánu předložena k mediaci, členské státy zajistí, aby byly veškeré osobní údaje týkající se uvedené věci anonymizovány, a orgán v žádné fázi mediačního řízení nezpracovává osobní údaje jednotlivců, kteří jsou danou věcí dotčeni.

  3.  Jakmile je daná věc orgánu předložena k mediaci, členské státy zajistí, aby byly veškeré osobní údaje týkající se uvedené věci anonymizovány tak, že subjekt údajů není nebo již přestal být identifikovatelným. Orgán v žádné fázi mediačního řízení, za žádných okolností a ze žádného důvodu nezpracovává osobní údaje jednotlivců, kteří jsou danou věcí dotčeni. Osobní údaje nejsou uchovávány déle, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány.

  Pozměňovací návrh    45

  Návrh nařízení

  Čl. 15 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  V případě potřeby orgán stanoví ujednání o spolupráci s ostatními decentralizovanými agenturami Unie.

  V případě potřeby orgán stanoví ujednání o spolupráci s ostatními decentralizovanými agenturami Unie, zejména s agenturami zřízenými v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky, jakož i s agenturami, které působí v oblasti boje proti organizovanému zločinu, obchodování s lidmi a závažného zneužívání pracovní síly;

  Pozměňovací návrh    46

  Návrh nařízení

  Čl. 16 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Orgán koordinuje, vyvíjí a používá rámce interoperability, aby zaručil výměnu informací mezi členskými státy a také s orgánem. Tyto rámce interoperability jsou založeny na Evropském rámci interoperability70 a Evropské referenční architektuře interoperability, které jsou zmíněny v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/224071, a o uvedený rámec a architekturu se opírají.

  Orgán koordinuje, vyvíjí a používá rámce interoperability, aby zaručil výměnu informací mezi členskými státy a také s orgánem. Tyto rámce interoperability jsou založeny na Evropském rámci interoperability70 a Evropské referenční architektuře interoperability, které jsou zmíněny v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/224071, a o uvedený rámec a architekturu se opírají. Tyto rámce respektují pravidla Unie týkající se ochrany údajů, zejména zásadu omezení účelu a omezení přístupových práv.

  _________________

  _________________

  70 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a Sociálnímu výboru a Výboru regionů: Evropský rámec interoperability – Strategie provádění – COM(2017) 134 final.

  70 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a Sociálnímu výboru a Výboru regionů: Evropský rámec interoperability – Strategie provádění – COM(2017) 134 final.

  71 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2240 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se zavádí program pro řešení interoperability a společné rámce pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany (program ISA2) jako prostředek modernizace veřejného sektoru (Úř. věst. L 318, 4.12.2015, s. 1).

  71 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2240 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se zavádí program pro řešení interoperability a společné rámce pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany (program ISA2) jako prostředek modernizace veřejného sektoru (Úř. věst. L 318, 4.12.2015, s. 1).

  Pozměňovací návrh    47

  Návrh nařízení

  Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Orgán může pro účely plnění specifických úkolů či pro konkrétní politické oblasti zřídit pracovní skupiny nebo panely odborníků se zástupci členských států a/nebo Komise nebo s externími odborníky v souladu s výběrovými řízeními, včetně mediačního výboru, aby mohl plnit své úkoly v souladu s článkem 13 tohoto nařízení, jakož i zvláštní skupinu pro účely řešení finančních záležitostí spojených s uplatňováním nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009, jak je uvedeno v čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

  Orgán může pro účely plnění specifických úkolů či pro konkrétní politické oblasti zřídit pracovní skupiny nebo panely odborníků se zástupci členských států a/nebo Komise, sociálních partnerů, příslušných mezinárodních organizací a organizací občanské společnosti nebo s externími odborníky v souladu s výběrovými řízeními, včetně mediačního výboru, aby mohl plnit své úkoly v souladu s článkem 13 tohoto nařízení, jakož i zvláštní skupinu pro účely řešení finančních záležitostí spojených s uplatňováním nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009, jak je uvedeno v čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

  Pozměňovací návrh    48

  Návrh nařízení

  Čl. 18 – odst. 3 – pododstavec 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Členové správní rady zastupující své členské státy a jejich náhradníci jsou jmenováni příslušným členským státem na základě svých znalostí v oblastech uvedených v čl. 1 odst. 2, přičemž se přihlédne k jejich relevantním dovednostem v oblasti řízení, správy a rozpočtu.

  Členové správní rady zastupující své členské státy a jejich náhradníci jsou jmenováni příslušným členským státem na základě svých znalostí v oblastech uvedených v čl. 1 odst. 2 a na základě zásluh, přičemž se přihlédne k jejich relevantním zkušenostem a dovednostem v oblasti řízení, správy a rozpočtu.

  Pozměňovací návrh    49

  Návrh nařízení

  Čl. 18 – odst. 5

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  5.  Zástupci třetích zemí, kteří uplatňují právo Unie v oblastech, na které se vztahuje toto nařízení, se mohou účastnit zasedání správní rady jako pozorovatelé.

  5.  Zástupci třetích zemí, kteří uplatňují právo Unie v oblastech, na které se vztahuje toto nařízení, jakož i zástupci Mezinárodní organizace práce (MOP) a Evropského parlamentu, se mohou účastnit zasedání správní rady jako pozorovatelé.

  Pozměňovací návrh    50

  Návrh nařízení

  Čl. 23 – odst. 4 – písm. k

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  k)  provádění opatření stanovených správní radou s cílem plnit povinnosti uložené nařízením (ES) č. 45/2001 a týkající se ochrany údajů.

  k)  vnitřní pravidla stanovená správní radou v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.

  Odůvodnění

  Terminologie nového nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001, čl. 25 odst. 5 a bod odůvodnění 18a.

  Pozměňovací návrh    51

  Návrh nařízení

  Čl. 24 – odst. 4

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  4.  Skupina zúčastněných stran je složena ze šesti zástupců sociálních partnerů na úrovni Unie rovnoměrně zastupujících odbory a organizace zaměstnavatelů a ze dvou zástupců Komise.

  4.  Skupina zúčastněných stran je složena z osmi zástupců sociálních partnerů na úrovni Unie rovnoměrně zastupujících odbory a organizace zaměstnavatelů, čtyř zástupců příslušných organizací občanské společnosti, jednoho zástupce MOP a ze dvou zástupců Komise.

  Pozměňovací návrh    52

  Návrh nařízení

  Čl. 37 – odst. 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1a.  Na zpracování osobních údajů orgánem se vztahuje nařízení (EU) č. 2018/... .

  Pozměňovací návrh    53

  Návrh nařízení

  Čl. 38 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Za účelem usnadnění boje proti podvodům, úplatkářství a jinému protiprávnímu jednání v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 přistoupí orgán do šesti měsíců od data svého zprovoznění k interinstitucionální dohodě ze dne 25. května 1999 o vnitřním vyšetřování prováděném úřadem OLAF a přijme vhodné předpisy použitelné na všechny zaměstnance orgánu za použití šablony stanovené v příloze uvedené dohody.

  1.  Za účelem boje proti podvodům, úplatkářství a jinému protiprávnímu jednání se uplatňuje nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízení Rady (EU) 2017/1939, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO). Za tímto účelem přistoupí orgán do šesti měsíců od data svého zprovoznění k interinstitucionální dohodě ze dne 25. května 1999 o vnitřním vyšetřování prováděném úřadem OLAF a přijme vhodné předpisy použitelné na všechny zaměstnance orgánu za použití šablony stanovené v příloze uvedené dohody.

  Pozměňovací návrh    54

  Návrh nařízení

  Čl. 38 – odst. 4

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  4.  Aniž jsou dotčeny odstavce 1, 2 a 3, musí dohody o spolupráci se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi, smlouvy, grantové dohody a rozhodnutí o grantu přijaté orgánem obsahovat ustanovení, která výslovně zmocňují Evropský účetní dvůr a OLAF k provádění takových auditů a vyšetřování v souladu s jejich příslušnými pravomocemi.

  4.  Aniž jsou dotčeny odstavce 1, 2 a 3, musí dohody o spolupráci se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi, smlouvy, grantové dohody a rozhodnutí o grantu přijaté orgánem obsahovat ustanovení, která výslovně zmocňují EPPO, Evropský účetní dvůr a OLAF k provádění takových auditů a vyšetřování v souladu s jejich příslušnými pravomocemi.

  Pozměňovací návrh    55

  Návrh nařízení

  Čl. 43 – odst. 1 – pododstavec 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Za tímto účelem může orgán po předchozím schválení Komisí uzavřít pracovní ujednání s orgány třetích zemí. Z uvedených ujednání nevyplývají pro Unii ani její členské státy žádné právní závazky.

  Za tímto účelem může orgán po předchozím schválení Komisí uzavřít pracovní ujednání s orgány třetích zemí. Z uvedených ujednání nevyplývají pro Unii ani její členské státy žádné právní závazky a tato ujednání nezahrnují možnost výměny osobních údajů.

  POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  Název

  Zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti

  Referenční údaje

  COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

  Příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  EMPL

  16.4.2018

   

   

   

  Výbor, který vypracoval stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  LIBE

  16.4.2018

  Zpravodaj(ka)

         Datum jmenování

  Emilian Pavel

  20.6.2018

  Projednání ve výboru

  30.8.2018

   

   

   

  POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  Název

  Zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti

  Referenční údaje

  COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

  Příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  EMPL

  16.4.2018

   

   

   

  Výbor, který vypracoval stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  LIBE

  16.4.2018

  Zpravodaj(ka)

         Datum jmenování

  Emilian Pavel

  20.6.2018

  Projednání ve výboru

  9.7.2018

  30.8.2018

  10.10.2018

   

  Datum přijetí

  10.10.2018

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  39

  7

  4

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Jean Lambert, Innocenzo Leontini, Angelika Mlinar, Barbara Spinelli, Daniele Viotti, Axel Voss

  Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

  John Stuart Agnew, Jude Kirton-Darling

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  39

  +

  ALDE

  Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

  GUE/NGL

  Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli

  PPE

  Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Innocenzo Leontini, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Jude Kirton-Darling, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer

  VERTS/ALE

  Romeo Franz, Jean Lambert, Bodil Valero

  7

  -

  ECR

  Daniel Dalton, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Kristina Winberg

  EFDD

  John Stuart Agnew

  ENF

  Auke Zijlstra

  4

  0

  EFDD

  Laura Ferrara

  GUE/NGL

  Martina Anderson

  PPE

  Heinz K. Becker, Monika Hohlmeier

  Význam zkratek:

  +  :  pro

  -  :  proti

  0  :  zdrželi se

  STANOVISKO Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (3.10.2018)

  pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

  k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti
  (COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

  Zpravodaj: Jordi Solé

  STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

  Evropský orgán pro pracovní záležitosti bude hrát významnou úlohu v souvislosti s přeshraničním pohybem pracovní síly. Jelikož ženy bývají častěji a mnohdy nedobrovolně zaměstnány za nejistých pracovních podmínek, je důležité zavést opatření k zajištění rovnosti žen a mužů i v této oblasti. 

  Toto stanovisko usiluje o začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do oblasti pravomocí Evropského orgánu pro pracovní záležitosti. Cílem je v prvé řadě začlenit genderové hledisko do provádění politického cyklu. Stanovisko navrhuje provádění posouzení dopadu na rovnost žen a mužů a zahrnutí specifických ukazatelů do ročních a víceletých programů, uplatňování genderového rozpočtování, zohlednění genderového hlediska při monitorování a podávání zpráv, sběr údajů rozčleněných podle pohlaví a koordinace s Evropským institutem pro rovnost žen a mužů (EIGE).

  Zadruhé se stanovisko zaměřuje na úkoly Evropského orgánu pro pracovní záležitosti. Jedním z nich je usnadňovat přístup k informacím, a v této souvislosti by měl orgán poskytovat konkrétní informace o politikách EU zaměřených na zlepšení genderové rovnosti v oblasti pracovní politiky. Pokud jde o úkol usnadňovat sdílení osvědčených postupů a odhalovat případné nedostatky, orgán by měl také vypracovat analýzu v oblasti koordinace sociálního zabezpečení se zvláštní kapitolou věnovanou genderovým otázkám.

  V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že Evropský orgán pro pracovní záležitosti by měl zajistit, aby bylo jeho strukturální složení genderově vyvážené a aby mezi zainteresovanými stranami byly zastoupeny organizace hájící práva žen.

  POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

  Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

  Pozměňovací návrh    1

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 6

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (6)  Orgán by měl být činný v oblastech, jako je přeshraniční mobilita pracovní síly a koordinace sociálního zabezpečení, včetně volného pohybu pracovníků, vysílání pracovníků a vysoce mobilních služeb. Rovněž by měl posílit spolupráci mezi členskými státy při řešení problematiky nehlášené práce. Pokud se orgán v průběhu výkonu svých činností dozví o předpokládaných nesrovnalostech, a to i v oblastech práva Unie přesahujících jeho oblast působnosti, jako je porušení pracovních podmínek, pravidel v oblasti zdraví a bezpečnosti nebo zaměstnávání neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, měl by mít možnost o těchto předpokládaných nesrovnalostech v případě potřeby podat zprávu a v uvedených záležitostech spolupracovat s Komisí, příslušnými institucemi Unie a vnitrostátními orgány.

  (6)  Orgán by měl být činný v oblastech, jako je přeshraniční mobilita pracovní síly a koordinace sociálního zabezpečení, včetně volného pohybu pracovníků, vysílání pracovníků a vysoce mobilních služeb. Rovněž by měl posílit spolupráci mezi členskými státy při řešení problematiky nehlášené práce, nejisté práce, jakož i nucené práce a vykořisťování, společností typu poštovní schránka, podvodných společností, fiktivních samostatně výdělečně činných osob a společností, které kryjí obchodování s lidmi a sítě otrocké práce, jimž jsou zejména vystaveny pracující ženy. Pokud se orgán v průběhu výkonu svých činností dozví o předpokládaných nesrovnalostech, a to i v oblastech práva Unie přesahujících jeho oblast působnosti, jako je porušení pracovních podmínek, pravidel v oblasti zdraví a bezpečnosti nebo zaměstnávání neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, měl by mít možnost o těchto předpokládaných nesrovnalostech v případě potřeby podat zprávu a v uvedených záležitostech spolupracovat s Komisí, příslušnými institucemi Unie a vnitrostátními orgány.

  Pozměňovací návrh    2

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 7

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (7)  Orgán by měl přispívat k usnadnění volného pohybu pracovníků upraveného v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/201139, ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU40 a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/58941. Měl by usnadnit vysílání pracovníků upravené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES42 a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU43, včetně podpory prosazování těchto ustanovení provedených prostřednictvím všeobecně použitelných kolektivních smluv v souladu s postupy členských států. Orgán by měl přispívat ke koordinaci systémů sociálního zabezpečení upravené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/200444, v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/200945, v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/201046, jakož i nařízení Rady (ES) č. 1408/7147 a nařízení Rady (ES) č. 574/7248.

  (7)  Orgán by měl přispívat k usnadnění volného pohybu pracovníků upraveného v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/201139, ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU40 a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/58941. Měl by usnadnit vysílání pracovníků upravené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES42 a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU43, včetně podpory prosazování těchto ustanovení provedených prostřednictvím všeobecně použitelných kolektivních smluv v souladu s postupy členských států. Orgán by měl přispívat ke koordinaci systémů sociálního zabezpečení upravené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/200444, v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/200945, v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/201046, jakož i nařízení Rady (ES) č. 1408/7147 a nařízení Rady (ES) č. 574/7248. Orgán by se měl také podílet na boji pro obchodování s lidmi, ať již k sexuálnímu zneužívání, na práci, k odebrání orgánů nebo k práci v domácnosti a chránit pracovníky před nucenou prací v Evropě. Vzhledem k tomu, že obchodování s lidmi je složitým jevem nadnárodní povahy, proti kterému lze účinně bojovat pouze tehdy, pokud orgány a instituce EU a členské státy budou koordinovat svůj postup s cílem zabránit situaci, kdy si zločinecké skupiny a jednotlivci vybírají místo s výhodnějším soudním řízením (tzv. forum shopping), a pokud se budou zaměřovat zejména na určení a ochranu potenciálních a skutečných obětí z uceleného mezirezortního pohledu. Orgán by proto mohl hrát důležitou úlohu při boji proti obchodování s lidmi tím, že by inicioval a/nebo usnadňoval kontroly a přeshraniční inspekce, a tím, že by dbal na zohledňování hlediska rovnosti žen a mužů při inspekcích práce, aniž by však nahrazoval vnitrostátní inspekce a vnitrostátní činnosti vymáhání práva.

  _________________

  _________________

  39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie (Úř. věst. L 141, 27.5.2011, s. 1).

  39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie (Úř. věst. L 141, 27.5.2011, s. 1).

  40 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem (Úř. věst. L 128, 30.4.2014, s. 8).

  40 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem (Úř. věst. L 128, 30.4.2014, s. 8).

  41 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/589 ze dne 13. dubna 2016 o Evropské síti služeb zaměstnanosti (EURES), přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce a o změně nařízení (EU) č. 492/2011 a (EU) č. 1296/2013 (Úř. věst. L 107, 22.4.2016, s. 1.)

  41 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/589 ze dne 13. dubna 2016 o Evropské síti služeb zaměstnanosti (EURES), přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce a o změně nařízení (EU) č. 492/2011 a (EU) č. 1296/2013 (Úř. věst. L 107, 22.4.2016, s. 1.)

  42 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (Úř. věst. 18, 21.1.1997, s. 1).

  42 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (Úř. věst. 18, 21.1.1997, s. 1).

  43 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“) (Úř. věst. L 159, 28.5. 2014, s. 11).

  43 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“) (Úř. věst. L 159, 28.5. 2014, s. 11).

  44 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1, oprava Úř. věst. L 200, 7.6.2004, s. 1).

  44 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1, oprava Úř. věst. L 200, 7.6.2004, s. 1).

  45 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 284, 30.10.2009, s. 1).

  45 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 284, 30.10.2009, s. 1).

  46 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti (Úř. věst. L 344, 29.12.2010, s. 1).

  46 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti (Úř. věst. L 344, 29.12.2010, s. 1).

  47 Nařízení Rady (ES) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (Úř. věst. L 149, 5.7.1971 s. 2).

  47 Nařízení Rady (ES) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (Úř. věst. L 149, 5.7.1971 s. 2).

  48 Nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (Úř. věst. L 74, 27.3.1972, s. 1).

  48 Nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (Úř. věst. L 74, 27.3.1972, s. 1).

  Odůvodnění

  Orgán by se mohl a měl podílet na boji proti obchodování s lidmi. Obchodování s lidmi je definováno v článku 2 směrnice 2011/36/EU jako najímání, převoz, převod, ukrývání nebo příjem osob, včetně výměny či předání kontroly nad těmito osobami, za použití hrozeb, síly či jiných forem nátlaku, únosu, podvodu, klamu, zneužití moci či zranitelného postavení nebo poskytnutím či obdržením platby či výhod s cílem získat souhlas osoby, jež má kontrolu nad jinou osobou, za účelem vykořisťování; vzhledem k tomu, že vykořisťování zahrnuje přinejmenším využívání jiných osob k prostituci nebo jiné formy sexuálního vykořisťování, nucenou práci nebo služby, včetně žebrání, otroctví či praktiky podobné otroctví, nevolnictví nebo využívání jiných osob k trestné činnosti či odebrání orgánů. Oběti obchodování pak nalézáme v různých legálních i nelegálních činnostech, mj. působí v zemědělství, ve zpracování potravin, v erotickém průmyslu, v oblasti pomoci v domácnosti, ve výrobě, v pečovatelských službách a úklidových službách a v dalších oblastech (zejména v různých druzích služeb). Většina identifikovaných obětí obchodování s lidmi pochází z některé ze zemí EU. Podle „První zprávy Komise o pokroku při boji proti obchodování s lidmi“ (z roku 2016) byly dvě třetiny (67 %) oficiálně identifikovaných obětí v EU předmětem obchodování za účelem sexuálního vykořisťování; 21 % k dalším druhům nucené práce.

  Pozměňovací návrh    3

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 12

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (12)  Za tímto účelem by měl orgán také spolupracovat s dalšími relevantními iniciativami a sítěmi Unie, zejména evropskou sítí veřejných služeb zaměstnanosti (VSZ)54, sítí European Enterprise Network55, kontaktním místem pro hranice56 a systémem SOLVIT57, jakož i s relevantními vnitrostátními útvary, např. subjekty na podporu rovného zacházení a na podporu pracovníků Unie a jejich rodinných příslušníků, které určily členské státy podle směrnice 2014/54/EU, a vnitrostátními kontaktními místy určenými podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU58 s cílem poskytovat informace o zdravotní péči. Orgán by měl také zkoumat synergie s navrhovaným evropským elektronickým průkazem služeb59, zejména s ohledem na ty případy, v nichž se členské státy rozhodnou pro předkládání ohlášení týkajících se vyslaných pracovníků pomocí platformy pro elektronický průkaz. Orgán by měl nahradit Komisi v řízení Evropského koordinačního úřadu Evropské sítě služeb zaměstnanosti („EURES“) zřízeného nařízením (EU) 2016/589, včetně vymezení potřeb uživatele a funkčních požadavků na efektivitu portálu EURES i souvisejících služeb informačních technologií, avšak s výjimkou poskytování informačních technologií, provozu a rozvoje infrastruktury informačních technologií, které budou nadále zajišťovány Komisí.

  (12)  Za tímto účelem by měl orgán také spolupracovat s