Procedure : 2018/0064(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0391/2018

Indgivne tekster :

A8-0391/2018

Forhandlinger :

PV 16/04/2019 - 6
CRE 16/04/2019 - 6

Afstemninger :

PV 11/12/2018 - 5.3
CRE 11/12/2018 - 5.3
PV 16/04/2019 - 8.22
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0380

BETÆNKNING     ***I
PDF 1711kWORD 315k
26.11.2018
PE 623.718v02-00 A8-0391/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed

(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Ordfører: Jeroen Lenaers

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 MINDRETALSUDTALELSE
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget
 UDTALELSE fra Retsudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed

(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0131),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 46 og 48, artikel 53, stk. 1, artikel 62 og artikel 91, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0118/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af den svenske Riksdag, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 20. september 2019 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af 9. oktober 2018 fra Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkningen fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelserne fra Budgetudvalget, Transport- og Turismeudvalget, Retsudvalget, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0391/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Henvisning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

under henvisning til den europæiske søjle for sociale rettigheder,

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  I henhold til artikel 3 i TEU skal Unionen arbejde for en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt, og fremme social retfærdighed og beskyttelse. Ifølge artikel 9 i TEUF skal Unionen ved fastlæggelsen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter tage hensyn til de krav, der er knyttet til fremme af et højt beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse, bekæmpelse af social udstødelse samt et højt niveau for uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse af menneskers sundhed.

(2)  I henhold til artikel 3 i TEU skal Unionen arbejde for en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt for at fremme social retfærdighed og beskyttelse, bekæmpe social udstødelse og forskelsbehandling og fremme social retfærdighed og beskyttelse, ligestilling mellem mænd og kvinder, solidaritet mellem generationerne og beskyttelse af barnets rettigheder samt fremme økonomisk, social og territorial samhørighed og solidaritet mellem medlemsstaterne. Ifølge artikel 9 i TEUF skal Unionen ved fastlæggelsen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter tage hensyn til de krav, der er knyttet til fremme af et højt beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse, bekæmpelse af social udstødelse samt et højt niveau for uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse af menneskers sundhed.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Den Europæiske Revisionsrets særberetning om arbejdskraftens frie bevægelighed med titlen "Arbejdskraftens frie bevægelighed – den grundlæggende frihed er sikret, men en bedre målretning af EU-midlerne ville støtte arbejdskraftens mobilitet" indeholdt anbefalinger til Kommissionen om at øge bevidstheden om værktøjerne vedrørende formidling af oplysninger om arbejdstageres frie bevægelighed og om indberetning af forskelsbehandling samt at gøre bedre brug af tilgængelige oplysninger med henblik på at identificere forskellige typer forskelsbehandling.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen er som beskrevet i deres fælles erklæring om lovgivningsmæssige prioriteter for 2018-2019 fast besluttet på at træffe foranstaltninger for at styrke den sociale dimension af Unionen ved at arbejde på at forbedre koordineringen af de sociale sikringsordninger36, ved at beskytte arbejdstagerne mod sundhedsrisici på arbejdspladsen37, ved at sikre en retfærdig behandling af alle i EU's arbejdsmarked gennem en modernisering af reglerne om udstationering af arbejdstagere38 og ved yderligere at forbedre håndhævelse af EU-lovgivningen på tværs af grænserne.

(4)  Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen er som beskrevet i deres fælles erklæring om lovgivningsmæssige prioriteter for 2018-2019 fast besluttet på at træffe foranstaltninger for at styrke den sociale dimension af Unionen ved at arbejde på at forbedre koordineringen af de sociale sikringsordninger36, ved at beskytte alle arbejdstagere mod sundhedsrisici på arbejdspladsen37, ved at sikre en retfærdig behandling af alle i EU's arbejdsmarked gennem en modernisering af reglerne om udstationering af arbejdstagere38 og ved yderligere at forbedre håndhævelse af EU-lovgivningen på tværs af grænserne.

_________________

_________________

36 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 (COM(2016) 815 final).

36 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 (COM(2016) 815 final).

37 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener (COM(2017) 11 final).

37 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener (COM(2017) 11 final).

38 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (COM(2016) 128 final).

38 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (COM(2016) 128 final).

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  Der er stadig betænkeligheder med hensyn til overholdelse og virkningsfuld og effektiv håndhævelse af EU-lovgivningen, hvilket risikerer at skade tilliden til og retfærdigheden på det indre marked. Det er derfor afgørende at forbedre håndhævelsen af EU-lovgivningen på tværs af grænserne på området for arbejdskraftmobilitet og håndtere misbrug med henblik på at beskytte mobile arbejdstageres rettigheder for at sikre, at virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder (SMV'er), kan konkurrere på lige vilkår, og for at opretholde borgernes støtte til det indre marked og de fire frihedsrettigheder, således at virksomheder og arbejdstagere i god tro kan nyde godt af deres rettigheder og i videst muligt omfang udnytte det indre markeds muligheder.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Der bør oprettes en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed ("myndigheden"), der skal bidrage til at styrke retfærdigheden i og tilliden til det indre marked. Med henblik herpå bør myndigheden støtte medlemsstaternes og Kommissionens bestræbelser for at fremme enkeltpersoners og arbejdsgiveres adgang til oplysninger om deres rettigheder og pligter samt til relevante tjenester i forbindelse med arbejdskraftmobilitettværs af grænserne, støtte overholdelse af reglerne og samarbejde mellem medlemsstaterne for at sikre effektiv anvendelse af EU-lovgivningen på disse områder og mægle og lette en løsning i tilfælde af tvister på tværs af grænserne eller forstyrrelser på arbejdsmarkedet.

(5)  Der bør oprettes en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed ("myndigheden"), der skal bidrage til at skabe merværdi på EU-plan for at styrke retfærdigheden i og tilliden til det indre marked. Myndighedens mål bør defineres klart med stærk fokus på et begrænset antal opgaver, således at de midler, der er til rådighed, anvendes så effektivt som muligt på områder, hvor myndigheden kan skabe den største merværdi. Med henblik herpå bør myndigheden bistå medlemsstaterne og Kommissionen i spørgsmål i forbindelse med anvendelse og håndhævelse af EU-lovgivningen på området for arbejdskraftmobilitet inden for rammerne af arbejdskraftens frie bevægelighed og den frie udveksling af tjenesteydelserdet indre marked ved at fremme adgangen til oplysninger, støtte overholdelse af reglerne og samarbejde mellem medlemsstaterne med henblik på en konsekvent og effektiv anvendelse og håndhævelse af EU-lovgivningen på dette område og mægle og lette en løsning i tilfælde af tvister mellem medlemsstater om denne lovgivning.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  For at udnytte det indre markeds potentiale fuldt ud er det afgørende at forbedre adgangen til information for enkeltpersoner og arbejdsgivere, navnlig SMV'er, om deres rettigheder og pligter inden for arbejdskraftmobilitet, fri bevægelighed for tjenesteydelser og koordinering af de sociale sikringsordninger. Af hensyn til virkning og effektivitet bør formidling af sådanne pålidelige, aktuelle og let tilgængelige informationer ikke være omfattet af myndighedens beføjelser, men snarere ligge på nationalt eller regionalt plan, hvor der også kan tages hensyn til særlige bilaterale ordninger mellem medlemsstater, f.eks. inden for skattemæssig koordination. Til dette formål bør Kommissionen undersøge muligheden for at oprette eller fremme helpdeske eller kvikskranker for virksomheder og arbejdstagere i grænseoverskridende situationer.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Myndigheden bør gennemføre sine aktiviteter inden for arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne og koordinering af de sociale sikringsordninger, herunder arbejdskraftens frie bevægelighed, udstationering af arbejdstagere og meget mobile tjenester. Den bør også styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne om imødegåelse af sort arbejde. I tilfælde, hvor myndigheden i forbindelse med sine aktiviteter fatter mistanke om uregelmæssigheder, herunder på områder af EU-lovgivningen, der ikke er omfattet af dens beføjelser, såsom overtrædelser af arbejds-, sundheds- og sikkerhedsregler eller beskæftigelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, bør den være i stand til at indberette dem og samarbejde om disse spørgsmål med Kommissionen, kompetente EU-organer og nationale myndigheder, hvor det er relevant.

(6)  Myndigheden bør gennemføre sine aktiviteter på området for arbejdskraftmobilitet inden for rammerne af arbejdskraftens frie bevægelighed og den frie udveksling af tjenesteydelser på det indre marked og koordinering af de sociale sikringsordninger, herunder udstationering af arbejdstagere og meget mobile tjenester samt adgang til sociale rettigheder og fordele. Den bør også styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne om imødegåelse af sort arbejde og i situationer, hvor det indre markeds funktion er i fare på grund af bl.a. skuffeselskaber, falske virksomheder eller fænomenet proformaselvstændig beskæftigelse. I tilfælde, hvor myndigheden i forbindelse med sine aktiviteter fatter mistanke om uregelmæssigheder, herunder på områder af EU-lovgivningen, der ikke er omfattet af dens beføjelser, såsom overtrædelser af arbejds-, sundheds- og sikkerhedsregler samt grov udnyttelse af arbejdskraft, bør den være i stand til at indberette dem og samarbejde om disse spørgsmål med Kommissionen, kompetente EU-organer og nationale myndigheder, hvor det er relevant.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Sort arbejde har ofte en grænseoverskridende dimension og kan have alvorlige konsekvenser for de berørte arbejdstagere. Nogle sårbare grupper, f.eks. tredjelandsstatsborgere, er særligt udsatte for sort arbejde og den tilsidesættelse af grundlæggende arbejdstagerrettigheder, der er forbundet hermed. Myndigheden bør samarbejde med den europæiske platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med imødegåelse af sort arbejde, som blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2016/344, og bør yderligere styrke EU-samarbejdet på dette område.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6b)  Myndigheden bør proaktivt bidrage til medlemsstaternes og Unionens indsats og udføre sine opgaver i fuldt samarbejde med EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer og medlemsstaterne for at undgå dobbeltarbejde, fremme synergi og komplementaritet og dermed opnå koordinering og finanspolitiske besparelser.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Myndigheden bør bidrage til at lette arbejdskraftens frie bevægelighed, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 492/201139, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/54/EU40 og Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) 2016/58941. Den bør lette udstationering af arbejdstagere, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF42 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/67/EU43, herunder ved at støtte håndhævelsen af disse bestemmelser, som gennemføres ved hjælp af kollektive overenskomster, der finder generel anvendelse i overensstemmelse med praksis i medlemsstaterne. Den bør også bidrage til koordinering af de sociale sikringsordninger, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/200444, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/200945 og Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) nr. 1231/201046 samt af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/7147 og Rådets forordning (EØF) nr. 574/7248.

(7)  Myndigheden bør bidrage til at lette anvendelsen og håndhævelsen af EU-lovgivningen på området for arbejdskraftmobilitet inden for rammerne af arbejdskraftens frie bevægelighed og den frie udveksling af tjenesteydelser på det indre marked og til at støtte håndhævelsen af disse bestemmelser, som gennemføres ved hjælp af kollektive overenskomster, der finder generel anvendelse i overensstemmelse med praksis i medlemsstaterne. Med henblik herpå bør myndigheden oprette et fælles europæisk websted med det formål at få adgang til alle Unionens og nationale websteder, der er oprettet i overensstemmelse med direktiv 2014/67/EU og direktiv 2014/54/EU. Den bør også bidrage til koordinering af de sociale sikringsordninger, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/200444, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/200945 og Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) nr. 1231/201046 samt af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/7147 og Rådets forordning (EØF) nr. 574/7248.

__________________

__________________

39 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 492/2011 af 5. april 2011 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Unionen (EUT L 141 af 27.5.2011, s 1).

39 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 492/2011 af 5. april 2011 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Unionen (EUT L 141 af 27.5.2011, s 1).

40 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/54/EU af 16. april 2014 om foranstaltninger til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed (EUT L 128 af 30.4.2014, s. 8).

40 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/54/EU af 16. april 2014 om foranstaltninger til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed (EUT L 128 af 30.4.2014, s. 8).

41 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/589 af 13. april 2016 om et europæisk arbejdsformidlingsnet (Eures), arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget integrering af arbejdsmarkederne og om ændring af forordning (EU) nr. 492/2011 og (EU) nr. 1296/2013 (EUT L 107 af 22.4.2016, s. 1).

41 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/589 af 13. april 2016 om et europæisk arbejdsformidlingsnet (Eures), arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget integrering af arbejdsmarkederne og om ændring af forordning (EU) nr. 492/2011 og (EU) nr. 1296/2013 (EUT L 107 af 22.4.2016, s. 1).

42 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1).

42 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1).

43 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/67/EU af 15. maj 2014 om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked ("IMI-forordningen") (EUT L 159 af 28.5.2014, s. 11).

43 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/67/EU af 15. maj 2014 om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked ("IMI-forordningen") (EUT L 159 af 28.5.2014, s. 11).

44 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT L 166 af 30. april 2004, s. 1, berigtiget i EUT L 200 af 7.6.2004).

44 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT L 166 af 30. april 2004, s. 1, berigtiget i EUT L 200 af 7.6.2004).

45 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT L 284 af 30.10.2009, s. 1).

45 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT L 284 af 30.10.2009, s. 1).

46 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1231/2010 af 24. november 2010 om udvidelse af forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009 til at omfatte tredjelandsstatsborgere, der ikke allerede er omfattet af disse forordninger udelukkende på grund af deres nationalitet (EUT L 344 af 29.12.2010, s. 1).

46 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1231/2010 af 24. november 2010 om udvidelse af forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009 til at omfatte tredjelandsstatsborgere, der ikke allerede er omfattet af disse forordninger udelukkende på grund af deres nationalitet (EUT L 344 af 29.12.2010, s. 1).

47 Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2).

47 Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2).

48 Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, som flytter inden for Fællesskabet (EFT L 74 af 27.3.1972, s. 1).

48 Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, som flytter inden for Fællesskabet (EFT L 74 af 27.3.1972, s. 1).

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  I visse tilfælde er der vedtaget sektorspecifik EU-lovgivning for at imødekomme specifikke behov i denne sektor, f.eks. inden for international transport. Myndigheden bør også behandle grænseoverskridende aspekter af anvendelsen af sådan sektorspecifik EU-lovgivning, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/200649, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF50, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/200951 og direktiv (om ændring af direktiv 2006/22/EF — COM(2017) 278 final)52.

(8)  For at imødekomme specifikke behov i bestemte sektorer, f.eks. inden for international transport, i vikarbureauer, landbruget, byggebranchen, arbejde i hjemmet og hotel- og restaurationsbranchen, bør myndigheden også udføre opgaver vedrørende de aspekter af anvendelsen af den relevante sektorspecifikke EU-lovgivning, der omhandler arbejdskraftmobilitet.

__________________

 

49 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 (EUT L 102 af 11.4.2006, s. 1).

 

50 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF af 15. marts 2006 om minimumsbetingelser for gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 med hensyn til sociale bestemmelser inden for vejtransportvirksomhed og om ophævelse af Rådets direktiv 88/599/EØF (EUT L 102 af 11.4.2006, s. 35).

 

51 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet og om ophævelse af Rådets direktiv 96/26/EF (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 51).

 

52 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/22/EF for så vidt angår håndhævelseskravene og om fastsættelse af særlige regler med hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere i vejtransportsektoren (COM(2017) 278 final).

 

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  De enkeltpersoner, der er omfattet af myndighedens aktiviteter, bør være personer, som er underlagt EU-lovgivningen inden for denne forordnings anvendelsesområde, herunder arbejdstagere, selvstændige, jobsøgende og ikke-erhvervsaktive personer; dette bør omfatte både EU-borgere og tredjelandsstatsborgere, der har lovligt ophold i Unionen, såsom udstationerede arbejdstagere, indehavere af det blå EU-kort, virksomhedsinternt udstationerede eller fastboende udlændinge samt deres familiemedlemmer.

(9)  De enkeltpersoner, der er omfattet af myndighedens aktiviteter, bør være personer, som er underlagt EU-lovgivningen inden for denne forordnings anvendelsesområde, herunder arbejdstagere, arbejdsgivere, selvstændige, jobsøgende og ikke-erhvervsaktive personer; dette bør omfatte både EU-borgere og tredjelandsstatsborgere, der har lovligt ophold i Unionen, såsom udstationerede arbejdstagere, indehavere af det blå EU-kort, virksomhedsinternt udstationerede eller fastboende udlændinge samt deres familiemedlemmer i henhold til den relevante EU-lovgivning, der regulerer deres bevægelser inden for EU.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Oprettelsen af myndigheden bør ikke skabe nye rettigheder og pligter for enkeltpersoner eller arbejdsgivere, herunder økonomiske aktører eller nonprofitorganisationer, da myndighedens aktiviteter bør omfatte dem, for så vidt som de er omfattet af EU-lovgivningen inden for denne forordnings anvendelsesområde.

(10)  Oprettelsen af myndigheden bør ikke skabe nye rettigheder og pligter for enkeltpersoner eller arbejdsgivere, herunder økonomiske aktører eller nonprofitorganisationer, da myndighedens aktiviteter bør omfatte dem, for så vidt som de er omfattet af EU-lovgivningen inden for denne forordnings anvendelsesområde. Det øgede samarbejde om håndhævelse bør ikke pålægge mobile arbejdstagere eller arbejdsgivere, navnlig SMV'er, uforholdsmæssige administrative byrder eller fjerne incitamenter til arbejdskraftmobilitet.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Myndigheden bør for at sikre, at enkeltpersoner og arbejdsgivere kan nyde godt af et retfærdigt og effektivt indre marked, fremme deres muligheder for at være mobile eller yde tjenester og foretage ansættelser overalt i Unionen. Dette omfatter støtte til enkeltpersoners mobilitet på tværs af grænserne ved at lette adgangen til mobilitetstjenester på tværs af grænserne som f.eks. matchning af job, praktikophold og lærepladser og ved at fremme mobilitetsordninger som "Dit første Euresjob" eller "ErasmusPro". Myndigheden bør også bidrage til at forbedre gennemsigtigheden af oplysninger, herunder om, hvilke rettigheder og pligter der hidrører fra EU-lovgivningen, og adgangen til tjenester til enkeltpersoner og arbejdsgivere i samarbejde med andre EU-oplysningstjenester som Dit Europa — Råd & Vink, og til at udnytte og sikre overensstemmelse med Dit Europa-portalen, der kommer til at udgøre rygraden i den fremtidige fælles digitale portal53.

udgår

__________________

 

53 Forordning [fælles digital portal — (COM(2017) 256 final].

 

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Med henblik herpå bør myndigheden samarbejde med andre relevante EU-initiativer og -netværk, navnlig det europæiske netværk af offentlige arbejdsformidlinger (PES)54, Enterprise Europe-netværket55, grænsekontaktpunktet56 og SOLVIT57 samt med relevante nationale tjenester såsom de organer til fremme af ligebehandling og til støtte for EU-arbejdstagere og deres familiemedlemmer, som medlemsstaterne har udpeget i henhold til direktiv 2014/54/EU, og de nationale kontaktpunkter, der er udpeget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/24/EU58 med henblik på at formidle oplysninger om sundhedsydelser. Myndigheden bør også undersøge synergier med det foreslåede europæiske e-tjenesteydelseskort59, navnlig med hensyn til de tilfælde, hvor medlemsstaterne vælger indgivelse af erklæringer vedrørende udstationerede arbejdstagere gennem e-kortplatformen. Myndigheden bør afløse Kommissionen i forvaltningen af Det Europæiske Arbejdsformidlingsnets ("Euresnettet") Europæiske Koordineringsbureau, der er oprettet i henhold til forordning (EU) 2016/589, inklusive definitionen af brugernes behov og forretningsmæssige krav til effektiviteten af Euresportalen og tilhørende IT-tjenester, men eksklusive tilvejebringelse af IT og drift og udvikling af IT-infrastrukturen, som fortsat varetages af Kommissionen.

(12)  Med henblik herpå bør myndigheden samarbejde med andre relevante EU-initiativer og -netværk, navnlig det europæiske netværk af offentlige arbejdsformidlinger (PES)54, Enterprise Europe-netværket55, grænsekontaktpunktet56 og SOLVIT57 samt med relevante nationale tjenester såsom de organer til fremme af ligebehandling og til støtte for EU-arbejdstagere og deres familiemedlemmer, som medlemsstaterne har udpeget i henhold til direktiv 2014/54/EU, og de nationale kontaktpunkter, der er udpeget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/24/EU58 med henblik på at formidle oplysninger om sundhedsydelser.

__________________

__________________

54 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 573/2014/EU af 15. maj 2014 om øget samarbejde mellem offentlige arbejdsformidlinger (EUT L 159 af 28.5.2014, s. 32).

54 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 573/2014/EU af 15. maj 2014 om øget samarbejde mellem offentlige arbejdsformidlinger (EUT L 159 af 28.5.2014, s. 32).

55 Enterprise Europe-netværket, https://een.ec.europa.eu/.

55 Enterprise Europe-netværket, https://een.ec.europa.eu/.

56 Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet — Fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseregioner (COM(2017) 534 final).

56 Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet — Fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseregioner (COM(2017) 534 final).

57 Kommissionens henstilling af 17. september 2013 om principperne for SOLVIT (EUT L 249 af 19.9.2013, s. 10).

57 Kommissionens henstilling af 17. september 2013 om principperne for SOLVIT (EUT L 249 af 19.9.2013, s. 10).

58 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/24/EU af 9. marts 2011 om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser (EUT L 88 af 4.4.2011, s. 45).

58 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/24/EU af 9. marts 2011 om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser (EUT L 88 af 4.4.2011, s. 45).

59 COM(2016) 824 final og COM(2016) 823 final.

 

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Myndigheden bør for at øge medlemsstaternes kapacitet til at bekæmpe uregelmæssigheder på tværs af grænserne i forbindelse med EU-lovgivning, der er omfattet af dens beføjelser, bistå de nationale myndigheder med at gennemføre samordnede og fælles inspektioner, herunder ved at lette gennemførelsen af inspektioner i henhold til artikel 10 i direktiv 2014/67/EU. Disse bør finde sted efter anmodning fra medlemsstaterne eller efter deres tilslutning til myndighedens forslag. Myndigheden bør yde strategisk, logistisk og teknisk bistand til medlemsstater, der deltager i samordnede eller fælles inspektioner, under fuld overholdelse af fortrolighedskravene. Inspektioner bør foretages efter aftale med de berørte medlemsstater og finde sted inden for de retlige rammer af den nationale lovgivning i de berørte medlemsstater, som bør følge op på resultaterne af de samordnede og fælles inspektioner i henhold til national lovgivning.

(14)  Myndigheden bør for at øge medlemsstaternes kapacitet til at sikre beskyttelse af personer, der udøver deres ret til fri bevægelighed, og til at bekæmpe uregelmæssigheder på tværs af grænserne i forbindelse med EU-lovgivning, der er omfattet af dens beføjelser, bistå de kompetente nationale myndigheder med at gennemføre samordnede og fælles inspektioner, herunder ved at lette gennemførelsen af inspektioner i henhold til artikel 10 i direktiv 2014/67/EU. Disse bør finde sted efter anmodning fra medlemsstaterne eller efter deres tilslutning til myndighedens forslag. Myndigheden bør yde strategisk, logistisk og teknisk bistand til medlemsstater, der deltager i samordnede eller fælles inspektioner, under fuld overholdelse af fortrolighedskravene. Inspektioner bør foretages efter aftale med de berørte medlemsstater og finde sted inden for de retlige rammer af den nationale lovgivning og praksis i de medlemsstater, hvor inspektionerne finder sted. Medlemsstaterne bør følge op på resultaterne af de samordnede og fælles inspektioner i henhold til national lovgivning og praksis. Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, der indsamles ved samordnede eller fælles inspektioner, kan anvendes som bevis under retssager i de berørte medlemsstater.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a)  Samordnede eller fælles inspektioner bør ikke erstatte eller underminere nationale kompetencer. Nationale myndigheder bør også inddrages fuldt ud i processen og have fuld og uafhængig myndighed. Hvis fagforeninger selv har ansvaret for inspektioner på nationalt plan, bør fælles og samordnede inspektioner kun finde sted, hvis de berørte fagforeninger er enige deri.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Myndigheden bør for at kortlægge nye tendenser, udfordringer eller smuthuller inden for arbejdskraftmobilitet og koordinering af de sociale sikringsordninger udvikle en analyse- og risikovurderingskapacitet. Dette bør indebære, at der udføres arbejdsmarkedsanalyser og -undersøgelser samt peer reviews. Myndigheden bør overvåge potentielle ubalancer med hensyn til færdigheder og arbejdskraftstrømme på tværs af grænserne, herunder deres mulige indvirkning på den territoriale samhørighed. Myndigheden bør også støtte den risikovurdering, der er omhandlet i artikel 10 i direktiv 2014/67/EU. Myndigheden bør sikre synergi og komplementaritet med andre EU-agenturer eller -tjenester eller -net. Dette bør omfatte indhentning af bidrag fra SOLVIT og lignende tjenester vedrørende tilbagevendende problemer, som enkeltpersoner og virksomheder støder på i udøvelsen af deres rettighederde områder, der falder ind under myndighedens beføjelser. Myndigheden bør også lette og strømline dataindsamlingsaktiviteter i henhold til relevant EU-lovgivning inden for sit ansvarsområde. Dette medfører ikke indførelse af nye rapporteringsforpligtelser for medlemsstaterne.

(15)  Myndigheden bør for at kortlægge nye tendenser, udfordringer eller smuthuller inden for arbejdskraftmobilitet og koordinering af de sociale sikringsordninger i samarbejde med medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter udvikle en analyse- og risikovurderingskapacitet. Dette bør indebære, at der udføres arbejdsmarkedsanalyser og -undersøgelser samt peer reviews. Myndigheden bør overvåge potentielle ubalancer med hensyn til færdigheder og arbejdskraftstrømme på tværs af grænserne, herunder deres mulige indvirkning på den territoriale samhørighed. Myndigheden bør også støtte den risikovurdering, der er omhandlet i artikel 10 i direktiv 2014/67/EU. Myndigheden bør sikre synergi og komplementaritet med andre EU-agenturer eller -tjenester eller -net. Dette bør omfatte indhentning af bidrag fra SOLVIT og lignende tjenester vedrørende sektorspecifikke udfordringer og tilbagevendende problemer med hensyn til arbejdskraftsmobilitet inden for rammerne af arbejdskraftens frie bevægelighed og den frie udveksling af tjenesteydelserdet indre marked samt koordinering af de sociale sikringsordninger i Unionen. Myndigheden bør også lette og strømline dataindsamlingsaktiviteter i henhold til relevant EU-lovgivning inden for sit ansvarsområde. Dette medfører ikke indførelse af nye rapporteringsforpligtelser for medlemsstaterne.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Myndigheden bør udgøre en platform for bilæggelse af tvister medlemsstaterne imellem i forbindelse med anvendelsen af den EU-lovgivning, som falder inden for dens ansvarområde. Den bør bygge på den dialog og de forligsprocedurer, der på nuværende tidspunkt er på plads på området for koordinering af de sociale sikringsordninger, som er værdsat af medlemsstaterne60, og hvis betydning er anerkendt af Domstolen61. Medlemsstaterne bør være i stand til at henvise sager til myndigheden til mægling i henhold til standardprocedurer, der iværksættes med henblik herpå. Myndigheden bør kun behandle tvister mellem medlemsstaterne, hvorimod enkeltpersoner og arbejdsgivere, som står over for vanskeligheder med hensyn til at udøve deres EU-rettigheder, fortsat bør råde over de nationale tjenester og EU-tjenester, der er beregnet til at håndtere disse sager som f.eks. SOLVIT-nettet, som myndigheden bør henvise sådanne sager til. SOLVIT-nettet bør også kunne henvise til myndigheden i tilfælde, hvor problemet ikke kan løses på grund af forskelligheder nationale myndigheder imellem.

(17)  Myndigheden bør udgøre en platform for forlig mellem medlemsstaterne i forbindelse med anvendelsen af den EU-lovgivning, som falder inden for dens ansvarsområde, uden at det berører Den Europæiske Unions Domstols beføjelser. Den bør bygge på den dialog og de forligsprocedurer, der på nuværende tidspunkt er på plads på området for koordinering af de sociale sikringsordninger, som er værdsat af medlemsstaterne60, og hvis betydning er anerkendt af Domstolen61. Når medlemsstaterne frivilligt indvilger i forlig, bør myndigheden have beføjelse til at bilægge tvister ved at vedtage bindende afgørelser. Medlemsstaterne bør være i stand til at henvise sager til myndigheden til forlig i henhold til standardprocedurer, der iværksættes med henblik herpå. Myndigheden bør kun behandle tvister mellem medlemsstaterne, hvorimod enkeltpersoner og arbejdsgivere, som står over for vanskeligheder med hensyn til at udøve deres EU-rettigheder, fortsat bør råde over de nationale tjenester og EU-tjenester, der er beregnet til at håndtere disse sager som f.eks. SOLVIT-nettet, som myndigheden bør henvise sådanne sager til. SOLVIT-nettet bør også kunne henvise til myndigheden i tilfælde, hvor problemet ikke kan løses på grund af forskelligheder nationale myndigheder imellem. Myndigheden bør også kunne anmode Kommissionen om at indlede et traktatbrudssøgsmål i tilfælde af en mistanke om overtrædelse af EU-lovgivningen.

__________________

__________________

60 Rådets delvise generelle indstilling af 26. oktober 2017 om forslag til forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 13645/1/17.

60 Rådets delvise generelle indstilling af 26. oktober 2017 om forslag til forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 13645/1/17.

61 Sag C-236/88, EU:C:1990:303, præmis 17; sag C-202/97, EU:C:2000:75, præmis 57-58; sag C-178/97, EU:C:2000:169, præmis 44-45; sag C-2/05, EU:C:2006:69, præmis 28-29; sag C-12/14, EU:C:2016:135, præmis 39-41; sag C-359/16, EU:C:2018:63, præmis 44-45.

61 Sag C-236/88, EU:C:1990:303, præmis 17; sag C-202/97, EU:C:2000:75, præmis 57-58; sag C-178/97, EU:C:2000:169, præmis 44-45; sag C-2/05, EU:C:2006:69, præmis 28-29; sag C-12/14, EU:C:2016:135, præmis 39-41; sag C-359/16, EU:C:2018:63, præmis 44-45.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Myndigheden bør for at lette forvaltningen af arbejdsmarkedsjusteringer fremme samarbejdet mellem de relevante interesserede parter for at imødegå forstyrrelser på arbejdsmarkedet, der påvirker mere end en medlemsstat, som f.eks. tilfælde af omstrukturering eller store projekter, som påvirker beskæftigelsen i grænseregioner.

udgår

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Medlemsstaterne og Kommissionen bør være repræsenteret i en bestyrelse for at sikre, at myndigheden fungerer effektivt. Sammensætningen af bestyrelsen, herunder valget af formand og næstformand, bør overholde principperne om kønsbalance, erfaring og kvalifikationer. Bestyrelsen bør for at sikre, at myndigheden er effektiv og velfungerende, navnlig vedtage det årlige arbejdsprogram, varetage sine opgaver i forbindelse med myndighedens budget, vedtage de finansielle regler, som finder anvendelse på myndigheden, udpege en administrerende direktør og fastlægge procedurer for den administrerende direktørs beslutningstagning vedrørende myndighedens operationelle opgaver. Repræsentanter fra andre lande end EU-medlemsstater, som anvender EU-lovgivningen inden for myndighedens ansvarsområde, kan deltage i bestyrelsens møder som observatører.

(21)  Medlemsstaterne, Kommissionen, de uafhængige eksperter, der er udpeget af Europa-Parlamentet, og arbejdsmarkedets parter på EU-plan bør være repræsenteret i en bestyrelse for at sikre, at myndigheden fungerer effektivt. Sammensætningen af bestyrelsen, herunder valget af formand og næstformand, bør overholde principperne om erfaring og kvalifikationer samt kønsbalance og gennemsigtighed Bestyrelsen bør for at sikre, at myndigheden er effektiv og velfungerende, navnlig vedtage det årlige arbejdsprogram, varetage sine opgaver i forbindelse med myndighedens budget, vedtage de finansielle regler, som finder anvendelse på myndigheden, udpege en administrerende direktør og fastlægge procedurer for den administrerende direktørs beslutningstagning vedrørende myndighedens operationelle opgaver. Repræsentanter fra andre lande end EU-medlemsstater, som anvender EU-lovgivningen inden for myndighedens ansvarsområde, kan deltage i bestyrelsens møder som observatører.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Myndigheden bør basere sig direkte på relevante interesserede parters ekspertise på de områder, der falder ind under dens ansvarsområde, gennem en særlig gruppe af interesserede parter. Medlemmerne bør være repræsentanter for arbejdsmarkedets parter på EU-plan. Gruppen af interesserede parter tager i udførelsen af sit hverv behørigt hensyn til udtalelser fra og trækker på ekspertviden fra Det Rådgivende Udvalg for Koordinering af Sociale Sikringsordninger, der er nedsat ved forordning (EF) nr. 883/2004, og det rådgivende udvalg for arbejdskraftens frie bevægelighed, der er nedsat i henhold til forordning (EU) nr. 492/2011.

(23)  Myndigheden bør basere sig direkte på relevante interesserede parters ekspertise på de områder, der falder ind under dens ansvarsområde, gennem en særlig gruppe af interesserede parter. Medlemmerne bør være repræsentanter for arbejdsmarkedets parter på EU-plan, herunder anerkendte sektorspecifikke arbejdsmarkedsparter på EU-plan, der er særlig berørt af problemer med arbejdskraftens mobilitet, navnlig de organisationer, der deltager i ekspertudvalget for udstationering af arbejdstagere og den europæiske platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med imødegåelse af sort arbejde. Arbejdsmarkedets parter på EU-plan bør inddrage nationale arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger i en regelmæssig dialog i overensstemmelse med national lovgivning og praksis. Gruppen af interesserede parter bør modtage forudgående briefing og kunne sende deres udtalelser til myndigheden, efter anmodning eller på eget initiativ, og medlemmerne bør jævnligt høres. Gruppen af interesserede parter tager i udførelsen af sit hverv behørigt hensyn til udtalelser fra og trækker på ekspertviden fra Det Rådgivende Udvalg for Koordinering af Sociale Sikringsordninger, der er nedsat ved forordning (EF) nr. 883/2004, og det rådgivende udvalg for arbejdskraftens frie bevægelighed, der er nedsat i henhold til forordning (EU) nr. 492/2011.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Betragtning 27a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(27a)  Myndighedens hjemsted bør besluttes efter den almindelige lovgivningsprocedure på grundlag af objektive og materielle kriterier. Europa-Parlamentet bør systematisk og på lige fod med Kommissionen og Rådet involveres i at fastlægge og vægte disse kriterier.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  Myndigheden bør samarbejde med andre EU-agenturer inden for rammerne af deres respektive beføjelser, navnlig agenturer, der er etableret på området for beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik, bygge på deres ekspertise og maksimere synergieffekten: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound), Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop), Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) samt Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust), for så vidt angår bekæmpelse af organiseret kriminalitet og menneskehandel.

(30)  Myndigheden bør samarbejde med andre EU-agenturer inden for rammerne af deres respektive beføjelser, navnlig agenturer, der er etableret på området for beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik, bygge på deres ekspertise og maksimere synergieffekten: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound), Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop), Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) samt Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust), for så vidt angår bekæmpelse af organiseret kriminalitet og menneskehandel. Dette samarbejde bør sikre koordinering, fremme synergi og undgå dobbeltarbejde.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  Myndigheden bør for at tilføje en operationel dimension til eksisterende organers aktiviteter inden for arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne overtage de opgaver, som udføres af det faglige udvalg vedrørende arbejdskraftens frie bevægelighed, der er nedsat i henhold til forordning (EU) nr. 492/2011, det ekspertudvalg for udstationering af arbejdstagere, der er nedsat ved Kommissionens afgørelse 2009/17/EF68, og den europæiske platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med imødegåelse af sort arbejde, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2016/34469. Med oprettelsen af myndigheden bør disse organer ophøre med at eksistere.

(31)  Myndigheden bør for at tilføje en operationel dimension til eksisterende organers aktiviteter på området for arbejdskraftmobilitet inden for rammerne af arbejdskraftens frie bevægelighed og den frie udveksling af tjenesteydelser på det indre marked overtage de opgaver, som udføres af det faglige udvalg vedrørende arbejdskraftens frie bevægelighed, der er nedsat i henhold til forordning (EU) nr. 492/2011, og det ekspertudvalg for udstationering af arbejdstagere, der er nedsat ved Kommissionens afgørelse 2009/17/EF68. Med oprettelsen af myndigheden bør disse organer ophøre med at eksistere.

__________________

__________________

68 Kommissionens afgørelse 2009/17/EF af 19. december 2008 om nedsættelse af et ekspertudvalg for udstationering af arbejdstagere (EUT L 8 af 13.1.2009, s. 26).

68 Kommissionens afgørelse 2009/17/EF af 19. december 2008 om nedsættelse af et ekspertudvalg for udstationering af arbejdstagere (EUT L 8 af 13.1.2009, s. 26).

69 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2016/344 af 9. marts 2016 om en europæisk platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med imødegåelse af sort arbejde (EUT L 65 af 11.3.2016, s. 12).

 

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  Myndigheden bør supplere aktiviteterne i Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger ("den administrative kommission"), der er nedsat ved forordning (EF) nr. 883/2004, for så vidt som den udfører reguleringsopgaver i forbindelse med anvendelsen af forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009. Myndigheden bør imidlertid overtage operationelle opgaver, der i øjeblikket udføres inden for rammerne af den administrative kommission, som f.eks. at tilbyde mægling mellem medlemsstaterne, at sikre et forum til håndtering af finansielle spørgsmål i forbindelse med anvendelsen af forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009, herunder overtage det revisionsudvalgs funktion, som nedsættes ved disse forordninger, samt spørgsmål vedrørende elektronisk dataudveksling og IT-værktøjer til at lette anvendelsen af disse forordninger, herunder overtage Det Tekniske Udvalg for Databehandlings funktion, som nedsættes ved disse forordninger.

udgår

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  For at afspejle denne nye institutionelle struktur bør forordning (EF) nr. 883/2004, (EF) nr. 987/2009, (EU) nr. 492/2011 og (EU) 2016/589 ændres, og afgørelse 2009/17/EF og afgørelse (EU) 2016/344 bør ophæves.

(34)  For at afspejle denne nye institutionelle struktur bør forordning (EF) nr. 492/2011 og afgørelse (EU) 2016/344 ændres, og afgørelse 2009/17/EF bør ophæves.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  Hensynet til de forskelligartede arbejdsmarkedsordninger på nationalt plan og arbejdsmarkedets parters selvstændighed er udtrykkeligt anerkendt i TEUF. Deltagelse i myndighedens aktiviteter berører ikke medlemsstaternes beføjelser, forpligtelser og ansvar i medfør af bl.a. relevante og gældende konventioner fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) som f.eks. konvention nr. 81 om arbejdstilsyn inden for industri og handel og medlemsstaternes beføjelser til at regulere, mægle eller overvåge arbejdsmarkedsrelationerne på nationalt plan, navnlig om udøvelse af retten til kollektive forhandlinger og til at tage kollektive skridt.

(35)  Hensynet til de forskelligartede arbejdsmarkedsordninger på nationalt plan og arbejdsmarkedets parters selvstændighed er udtrykkeligt anerkendt i TEUF. Deltagelse i myndighedens aktiviteter berører ikke medlemsstaternes beføjelser, forpligtelser og ansvar i medfør af bl.a. relevante og gældende konventioner fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) som f.eks. konvention nr. 81 om arbejdstilsyn inden for industri og handel og medlemsstaternes beføjelser til at regulere, mægle eller overvåge arbejdsmarkedsrelationerne på nationalt plan, navnlig om udøvelse af retten til kollektive forhandlinger og til at tage kollektive skridt, og forskellene mellem de nationale inspektionssystemer og -organer, navnlig med respekt for de involverede enheders beføjelser, forpligtelser og ansvar.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36)  Målene for denne forordning om at støtte den frie bevægelighed for arbejdstagere og tjenesteydelser og bidrage til at styrke retfærdigheden i det indre marked kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne uden koordinering og kan derfor på grund af disse aktiviteters grænseoverskridende karakter og behovet for øget samarbejde medlemsstaterne imellem bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for nå disse mål.

(36)  Målet for denne forordning om at bidrage til at styrke retfærdigheden i det indre marked, navnlig ved at forbedre håndhævelsen af EU-lovgivningen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne uden koordinering og kan derfor på grund af disse aktiviteters grænseoverskridende karakter og behovet for øget samarbejde medlemsstaterne imellem bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for nå dette mål.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Myndigheden bistår medlemsstaterne og Kommissionen i spørgsmål vedrørende arbejdskraftmobilitettværs af grænserne og koordinering af de sociale sikringsordninger i EU.

2. Myndigheden bistår medlemsstaterne og Kommissionen i spørgsmål vedrørende anvendelse og håndhævelse af EU-lovgivningenområdet for arbejdskraftmobilitet inden for rammerne af arbejdskraftens frie bevægelighed og den frie udveksling af tjenesteydelser på det indre marked samt koordinering af de sociale sikringsordninger i EU.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Denne forordning påvirker ikke på nogen måde udøvelsen af de grundlæggende rettigheder, der er anerkendt i medlemsstaterne og på EU-plan, herunder de rettigheder, der er omfattet af de særlige arbejdsmarkedssystemer i medlemsstaterne i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis. Den påvirker heller ikke retten til at forhandle, indgå og håndhæve kollektive overenskomster eller retten til at tage kollektive skridt i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 2

Artikel 2

Mål

Mål

Myndighedens mål er at bidrage til at sikre retfærdig arbejdskraftmobilitet i det indre marked. Myndigheden pålægges med henblik herpå:

Myndighedens mål er at bidrage til at sikre retfærdig arbejdskraftmobilitet inden for rammerne af arbejdskraftens frie bevægelighed og den frie udveksling af tjenesteydelser på det indre marked samt koordinering af de sociale sikringsordninger i Unionen. Myndigheden pålægges med henblik herpå:

a)  at lette adgangen for enkeltpersoner og arbejdsgivere til oplysninger om deres rettigheder og pligter samt til relevante tjenester

a)  at lette adgangen til oplysninger om rettigheder og pligter med hensyn til arbejdskraftmobilitet og til relevante tjenester

b)  at fremme samarbejdet medlemsstaterne imellem om håndhævelse på tværs af grænserne af relevant EU-lovgivning, herunder fælles inspektioner

b)  at fremme og forbedre samarbejdet medlemsstaterne imellem om en konsekvent og effektiv anvendelse og håndhævelse af relevant EU-lovgivning i situationer, der involverer mere end en medlemsstat, herunder fremme af samordnede og fælles inspektioner

c)  at mægle og bidrage til at finde en løsning i tilfælde af grænseoverskridende tvister mellem nationale myndigheder eller forstyrrelser på arbejdsmarkedet.

c)  at mægle og bidrage til at finde en løsning i tilfælde af tvister mellem medlemsstaterne om spørgsmål vedrørende arbejdskraftmobilitet, hvis alle berørte medlemsstater enes herom, herunder gennem forlig.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 5

Artikel 5

Myndighedens opgaver

Myndighedens opgaver

Myndigheden varetager med henblik på at nå sine mål følgende opgaver:

Myndigheden varetager med henblik på at nå sine mål følgende opgaver:

a)  at lette adgang til oplysninger for enkeltpersoner og arbejdsgivere om rettigheder og pligter i grænseoverskridende situationer samt adgang til arbejdskraftmobilitetstjenester på tværs af grænserne, jf. artikel 6 og 7

a) at lette adgangen til oplysninger i overensstemmelse med artikel 6

b)  at lette samarbejde og udveksling af oplysninger nationale myndigheder imellem med henblik på en effektiv håndhævelse af relevant EU-lovgivning, jf. artikel 8

b)  at lette samarbejde og udveksling af oplysninger nationale myndigheder imellem og, hvor det er relevant, andre kompetente enheder på nationalt plan med henblik på en konsekvent og effektiv anvendelse og håndhævelse af relevant EU-lovgivning, jf. artikel 8

c)  at koordinere og yde bistand i forbindelse med samordnede og fælles inspektioner, jf. artikel 9 og 10 d)

c)  at foreslå, koordinere og yde bistand i forbindelse med samordnede og fælles inspektioner, jf. artikel 9 og 10

d)  at foretage analyser og risikovurderinger af spørgsmål vedrørende arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne, jf. artikel 11

d)  at iværksætte og foretage analyser og risikovurderinger af spørgsmål og hindringer vedrørende arbejdskraftmobilitet inden for rammerne af arbejdskraftens frie bevægelighed og den frie udveksling af tjenesteydelser på det indre marked og afgive udtalelser og henstillinger til Kommissionen om opfølgende og operationelle foranstaltninger, jf. artikel 11

e)  at bistå medlemsstaterne med kapacitetsopbygning, for så vidt angår effektiv håndhævelse af relevant EU-lovgivning, jf. artikel 12

e)  at udstede retningslinjer og udtalelser til Kommissionen om relevant EU-lovgivning og bistå medlemsstaterne med kapacitetsopbygning, for så vidt angår effektiv anvendelse og håndhævelse af relevant EU-lovgivning, jf. artikel 12

f)  at mægle i tvister mellem medlemsstaternes myndigheder om anvendelsen af relevant EU-lovgivning, jf. artikel 13

f)  at bistå medlemsstaterne og mægle i tvister mellem medlemsstaternes myndigheder om anvendelsen af relevant EU-lovgivning, hvis alle berørte medlemsstater enes herom, herunder gennem forlig, jf. artikel 13, uden at det berører Den Europæiske Unions Domstols beføjelser.

g)  at lette samarbejdet mellem relevante interesserede parter i tilfælde af forstyrrelser på arbejdsmarkedet på tværs af grænserne, jf. artikel 14.

 

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 6

Artikel 6

Oplysninger om arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne

Oplysninger om arbejdskraftsmobilitet inden for rammerne af arbejdskraftens frie bevægelighed og den frie udveksling af tjenesteydelser på det indre marked

Myndigheden forbedrer tilgængeligheden og kvaliteten af og adgangen til de oplysninger, der tilbydes enkeltpersoner og arbejdsgivere, for at lette arbejdskraftmobiliteten i hele Unionen, i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/589 om Eures og forordning [fælles digital portal — COM(2017) 256 final]. Myndigheden pålægges med henblik herpå:

Myndigheden forbedrer tilgængeligheden og kvaliteten af og adgangen til de oplysninger, der tilbydes enkeltpersoner, arbejdsgivere og arbejdsmarkedsparter, for at lette retfærdig arbejdskraftmobilitet i hele Unionen. Myndigheden pålægges med henblik herpå:

a)  at give relevante oplysninger om enkeltpersoners rettigheder og pligter i forbindelse med arbejdskraftmobilitettværs af grænserne

a)  at oprette et EU-dækkende websted på alle officielle EU-sprog, der fungerer som en fælles portal med det formål at få adgang til alle relevante informationskilder og -tjenester på EU-plan og nationalt plan om arbejdskraftmobilitet inden for rammerne af arbejdskraftens frie bevægelighed og den frie udveksling af tjenesteydelser på det indre marked, herunder referencer til de enkelte nationale websteder, der er oprettet i henhold til artikel 5 i direktiv 2014/67/EU og artikel 6 i direktiv 2014/54/EU, samt henvisninger til officielle webstedernationalt plan, som indeholder oplysninger om sociale sikringsordninger

b)  at øge mulighederne for at fremme enkeltpersoners arbejdskraftmobilitet, herunder gennem vejledning i adgang til læring og sprogundervisning

 

c)  at give relevante oplysninger til arbejdsgiverne om arbejdsretlige regler og leve- og arbejdsvilkår for arbejdstagere i forbindelse med arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne, herunder udstationerede arbejdstagere,

 

d)  at bistå medlemsstaterne med at opfylde forpligtelserne vedrørende adgang til og formidling af oplysninger om arbejdskraftens frie bevægelighed, jf. artikel 6 i direktiv 2014/54/EU, og om udstationering af arbejdstagere, jf. artikel 5 i direktiv 2014/67/EU

d)  at bistå medlemsstaterne med at opfylde forpligtelserne vedrørende adgang til og formidling af oplysninger om arbejdskraftens frie bevægelighed, navnlig i henhold til artikel 6 i direktiv 2014/54/EU, artikel 22 i forordning 2016/589/EU, artikel 76 i forordning 2004/883/EU og artikel 5 i direktiv 2014/67/EF

e)  at bistå medlemsstaterne med at forbedre nøjagtigheden, fuldstændigheden og brugervenligheden af relevante nationale oplysningstjenester i overensstemmelse med de kvalitetskriterier, der er fastlagt i forordning [fælles digital portal COM(2017) 256 final]

e)  at bistå medlemsstaterne med at forbedre nøjagtigheden, fuldstændigheden og brugervenligheden af relevante nationale oplysningstjenester og -kilder i overensstemmelse med de kvalitetskriterier, der er fastlagt i forordning [fælles digital portal COM(2017) 256 final]

f)  at bistå medlemsstaterne med at strømline formidlingen af oplysninger og tjenester til enkeltpersoner og arbejdsgivere om mobilitet på tværs af grænserne på frivillig basis, samtidig med at medlemsstaternes beføjelser respekteres fuldt ud.

f)  at bistå medlemsstaterne med at strømline formidlingen af oplysninger og tjenester til enkeltpersoner og arbejdsgivere om mobilitet på tværs af grænserne, samtidig med at medlemsstaternes beføjelser respekteres fuldt ud

 

fa)  at lette samarbejdet mellem de kompetente nationale myndigheder, der er udpeget i henhold til direktiv 2014/54/EU til at give enkeltpersoner og arbejdsgivere oplysninger, vejledning og bistand på området for arbejdskraftmobilitet i det indre marked, og de nationale kontaktpunkter, der er udpeget i henhold til direktiv 2011/24/EU til at give oplysninger om sundhedsydelser.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 7

udgår

Adgang til arbejdskraftmobilitetstjenester på tværs af grænserne

 

1.  Myndigheden står til rådighed for enkeltpersoner og arbejdsgivere for at lette arbejdskraftmobiliteten i hele EU. Myndigheden pålægges med henblik herpå:

 

a)  at fremme initiativer, der støtter enkeltpersoners mobilitet på tværs af grænserne, herunder målrettede mobilitetsordninger,

 

b)  at muliggøre matchning af job, praktikophold og lærepladser med CV'er og ansøgninger på tværs af grænserne til gavn for enkeltpersoner og arbejdsgivere, navnlig via Eures

 

c)  at indgå i samarbejde med andre EU-initiativer og -netværk som f.eks. det europæiske netværk af offentlige arbejdsformidlinger, Enterprise Europe-netværket og grænsekontaktpunktet, navnlig for at identificere og overvinde hindringer for arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne

 

d)  at lette samarbejdet mellem kompetente tjenester på nationalt plan, der er udpeget i henhold til direktiv 2014/54/EU til at give enkeltpersoner og arbejdsgivere oplysninger, vejledning og bistand om mobilitet på tværs af grænserne, og de nationale kontaktpunkter, der er udpeget i henhold til direktiv 2011/24/EU til at give oplysninger om sundhedsydelser.

 

2.  Myndigheden leder Eures-nettets Europæiske Koordineringsbureau og sikrer, at det opfylder sine forpligtelser i overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EU) 2016/589, undtagen for så vidt angår den tekniske drift og udvikling af Euresportalen og tilhørende IT-tjenester, som fortsat forvaltes af Kommissionen. Myndigheden sikrer under den administrerende direktørs ansvar som fastsat i artikel 23, stk. 4, litra k), at denne aktivitet fuldt ud er i overensstemmelse med kravene i den gældende databeskyttelseslovgivning, herunder kravet om at udpege en databeskyttelsesansvarlig i overensstemmelse med artikel 37.

 

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Myndigheden letter samarbejdet medlemsstaterne imellem og bidrager til deres faktiske overholdelse af samarbejdsforpligtelserne, herunder vedrørende udveksling af oplysninger, som fastsat i EU-lovgivningen inden for rammerne af myndighedens beføjelser.

Myndigheden letter og styrker samarbejdet og udveksler oplysningerne medlemsstaterne imellem og bidrager til deres faktiske overholdelse af samarbejdsforpligtelserne, herunder vedrørende udveksling af oplysninger, som fastsat i EU-lovgivningen inden for rammerne af myndighedens beføjelser.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik herpå pålægges myndigheden efter anmodning fra de nationale myndigheder og for at fremskynde udvekslingen dem imellem navnlig:

Myndigheden pålægges med henblik herpå, navnlig:

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at lette opfølgningen på henvendelser fra og udvekslingen af oplysninger mellem de nationale myndigheder ved at yde logistisk og teknisk bistand, herunder oversættelse og tolkning, og gennem udveksling om status i sager

b)  at lette opfølgningen på begrundede henvendelser fra og udvekslingen af oplysninger mellem de nationale myndigheder ved at yde logistisk og teknisk bistand, herunder oversættelse og tolkning, og gennem udveksling om status i sager, med forbehold af igangværende retssager

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  at fremme og dele bedste praksis

c)  at fremme, dele og medvirke til bedste praksis medlemsstaterne imellem

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  at lette håndhævelsesprocedurerne på tværs af grænserne for sanktioner og bøder

d)  at lette og støtte håndhævelsesprocedurerne på tværs af grænserne for sanktioner og bøder, hvis de berørte medlemsstater anmoder derom

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  at rapportere til Kommissionen på kvartalsbasis om uafklarede henvendelser medlemsstaterne imellem og, hvis det anses for nødvendigt, henvise disse til mægling i overensstemmelse med artikel 13.

e)  at rapportere til Kommissionen på kvartalsbasis om uafklarede henvendelser medlemsstaterne imellem og, hvis det vedtages af alle de berørte medlemsstater, henvise disse til mægling i overensstemmelse med artikel 13

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  at lette samarbejdet mellem kompetente tjenester på nationalt plan, der er udpeget i henhold til direktiv 2014/54/EU til at give enkeltpersoner og arbejdsgivere oplysninger, vejledning og bistand om arbejdskraftmobilitet i det indre marked, og de nationale kontaktpunkter, der er udpeget i henhold til direktiv 2011/24/EU til at give oplysninger om sundhedsydelser.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  På behørigt begrundet anmodning fra en national myndighed skal myndigheden fremlægge alle de oplysninger, der er nødvendige for, at den nationale myndighed kan udføre sine opgaver inden for rammerne af myndighedens kompetencer.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Myndigheden bistår Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger i arbejdet med at håndtere finansielle spørgsmål vedrørende koordinering af de sociale sikringsordninger i overensstemmelse med artikel 74 i forordning (EF) nr. 883/2004 og artikel 65, 67 og 69 i forordning (EF) nr. 987/2009.

2.  Myndigheden etablerer et tæt samarbejde med Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger med Det Rådgivende Udvalg for Arbejdskraftens Frie Bevægelighed og med den europæiske platform for forbedring af samarbejdet om bekæmpelse af sort arbejde.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Myndigheden fremmer anvendelsen af elektroniske værktøjer til og procedurer for udveksling af meddelelser de nationale myndigheder imellem, herunder informationssystemet for det indre marked (IMI) og systemet til elektronisk udveksling af oplysninger vedrørende socialsikring (EESSI-systemet).

3.  Myndigheden fremmer anvendelsen af elektroniske værktøjer til og procedurer for udveksling af meddelelser de nationale myndigheder imellem, herunder informationssystemet for det indre marked (IMI) og systemet til elektronisk udveksling af oplysninger vedrørende socialsikring (EESSI-systemet), i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (generel forordning om databeskyttelse).

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Myndigheden fremmer brugen af innovative tilgange til et effektivt og velfungerende samarbejde på tværs af grænserne, undersøger den potentielle anvendelse af elektroniske udvekslingsmekanismer medlemsstaterne imellem for at gøre det lettere at afsløre svig og forelægger Kommissionen rapporter med henblik på videreudvikling heraf.

4.  Myndigheden fremmer brugen af innovative tilgange til et effektivt og velfungerende samarbejde på tværs af grænserne, såsom den europæiske platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med bekæmpelse af sort arbejde, og fremme af anvendelsen og udviklingen af elektroniske udvekslingsmekanismer og databaser medlemsstaterne imellem for at lette adgangen til data i realtid og afsløre svig og kan foreslå mulige forbedringer af anvendelsen af disse mekanismer og databaser. Myndigheden forelægger Kommissionen rapporter med henblik på videreudvikling heraf.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 9

Artikel 9

Koordinering af samordnede og fælles inspektioner

Koordinering af samordnede og fælles inspektioner

1.  Efter anmodning fra en eller flere medlemsstater koordinerer myndigheden samordnede eller fælles inspektioner på de områder, der er omfattet af myndighedens beføjelser. Anmodningen kan komme fra en eller flere medlemsstater. Myndigheden kan også foreslå myndighederne i de berørte medlemsstater at foretage en samordnet eller fælles inspektion.

1.  Efter anmodning fra en eller flere medlemsstater koordinerer og støtter myndigheden samordnede eller fælles inspektioner på de områder, der er omfattet af myndighedens beføjelser, baseret på en aftale mellem alle de berørte medlemsstater og myndigheden. Myndigheden kan også på dens eget initiativ foreslå myndighederne i de berørte medlemsstater at foretage en samordnet eller fælles inspektion. Arbejdsmarkedsorganisationer på nationalt plan kan indbringe sager for myndigheden.

2.  Hvis en medlemsstats myndighed beslutter ikke at deltage i eller foretage den samordnede eller fælles inspektion, der er omhandlet i stk. 1, skal den i god tid skriftligt underrette myndigheden om grundene til sin beslutning. I sådanne tilfælde skal myndigheden underrette de øvrige berørte nationale myndigheder.

2.  I overensstemmelse med princippet om loyalt samarbejde tilstræber medlemsstaterne efter anmodning at nå til enighed om at deltage i samordnede eller fælles inspektioner. Hvis en medlemsstat finder, at der er gyldige grunde til ikke at acceptere at deltage, skal den senest én måned efter den i stk. 1 omhandlede anmodning give myndigheden en begrundelse for sin afgørelse, fremsende yderligere oplysninger om det pågældende spørgsmål til myndigheden og foreslå en eventuel løsning af den pågældende sag.

 

2a.  Senest to måneder efter modtagelsen af de i stk. 2 omhandlede oplysninger forelægger autoriteten de berørte medlemsstater en begrundet udtalelse, hvori den fremsætter sine henstillinger med henblik på at løse den pågældende sag på en eller flere af følgende måder:

 

a)  på baggrund af den information, der er omhandlet i stk. 2

 

b)  gennem en samordnet eller fælles inspektion i de andre deltagende medlemsstater

 

c)  hvis alle de berørte medlemsstater er enige herom gennem en samordnet eller fælles inspektion.

3.  Tilrettelæggelsen af en samordnet eller fælles inspektion forhåndsgodkendes af alle deltagende medlemsstater via deres nationale forbindelsesofficerer. I tilfælde af at én eller flere medlemsstater nægter at deltage i den samordnede eller fælles inspektion, kan de øvrige nationale myndigheder i givet fald begrænse sig til kun at foretage den planlagte samordnede eller fælles inspektion i de deltagende medlemsstater. De medlemsstater, der afslår at deltage i inspektionen, skal behandle oplysninger om den planlagte inspektion fortroligt.

3.  Myndigheden kan anmode en medlemsstat, der ikke deltager i en samordnet eller fælles inspektion, om frivilligt at foretage inspektion med henblik på at opdage eventuelle uregelmæssigheder og senest tre måneder efter datoen for myndighedens anmodning at aflægge rapport til autoriteten.

 

3a.  Medlemsstaterne og autoriteten opbevarer oplysninger om påtænkte inspektioner, som er fortrolige med hensyn til tredjeparter.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  Samordnede eller fælles inspektioner skal være i overensstemmelse med ILO's konvention nr. 81.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En aftale om indførelse af en fælles inspektion ("aftalen om den fælles inspektion") for de deltagende medlemsstater og myndigheden skal fastsætte betingelserne for at iværksætte en sådan foranstaltning. Aftalen om den fælles inspektion kan indeholde bestemmelser, der gør det muligt at foretage fælles inspektioner med kort varsel, når de er vedtaget og planlagt. Myndigheden udarbejder en standardaftale.

1.  En aftale om oprettelse af en samordnet inspektion ("den samordnede inspektionsaftale") eller en fælles inspektion ("den fælles inspektionsaftale") mellem de deltagende medlemsstater og myndigheden fastsættes de vilkår og betingelser, der skal gælde for gennemførelsen af en sådan øvelse, herunder inspektionens omfang og formål og i givet fald eventuelle ordninger for myndighedens personales deltagelse i inspektionen. Aftalen om den samordnede eller fælles inspektion kan indeholde bestemmelser, der gør det muligt at foretage samordnede eller fælles inspektioner med kort varsel, når de er vedtaget og planlagt. Myndigheden udarbejder en modelaftale i overensstemmelse med EU-retten samt national lovgivning og praksis.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Samordnede og fælles inspektioner og opfølgning heraf foretages i overensstemmelse med den nationale lovgivning i den berørte medlemsstat.

2.  Samordnede og fælles inspektioner og opfølgning heraf foretages i overensstemmelse med den nationale lovgivning og praksis i den medlemsstat, hvor inspektionen finder sted.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Embedsmænd fra en anden medlemsstat og fra myndigheden, der deltager i samordnede eller fælles inspektioner, skal have samme beføjelser som nationale embedsmænd i overensstemmelse med den nationale lovgivning i den berørte medlemsstat.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Myndigheden yder logistisk og teknisk bistand, som kan omfatte oversættelse og tolkning, til de medlemsstater, der foretager samordnede eller fælles inspektioner.

3. Myndigheden yder strategisk, logistisk og teknisk støtte og juridisk vejledning, hvis de berørte medlemsstater anmoder herom, herunder oversættelse og tolkning, til medlemsstater, der udfører samordnede eller fælles inspektioner.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Myndighedens personale kan deltage i en samordnet eller fælles inspektion efter forudgående aftale med den medlemsstat, på hvis territorium det yder sin bistand til inspektionen.

4. Myndighedens personale kan deltage som observatør og yde logistisk støtte og kan deltage i en samordnet eller fælles inspektion med forudgående samtykke fra den medlemsstat, på hvis territorium det yder sin bistand til inspektionen.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  De nationale myndigheder, der foretager en samordnet eller fælles inspektion, aflægger rapport til myndigheden om resultaterne i deres respektive medlemsstater og om den samlede operationelle afvikling af den samordnede eller fælles inspektion.

5.  De nationale myndigheder, der foretager en samordnet eller fælles inspektion, aflægger rapport til myndigheden om resultaterne i deres respektive medlemsstater og om den samlede operationelle afvikling af den samordnede eller fælles inspektion, inden for seks måneder af datoen for inspektionen.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a  Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, der indsamles ved samordnede eller fælles inspektioner, kan anvendes som bevis under retssager i de berørte medlemsstater.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Oplysningerne om samordnede og fælles inspektioner medtages i de kvartalsvise rapporter, som skal forelægges bestyrelsen. En årlig rapport om de inspektioner, som myndigheden yder bistand til, medtages i myndighedens årsberetning.

6.  Oplysninger om samordnede og fælles inspektioner, som koordineres af myndigheden, samt oplysninger fra medlemsstaterne og myndigheden, jf. artikel 9, stk. 2 og 3, indgår i halvårlige rapporter, der forelægges bestyrelsen og interessentgruppen. En årlig rapport om de inspektioner, som myndigheden yder bistand til, medtages i myndighedens årsberetning. Hvis de beviser, der indhentes ved en fælles eller samordnet inspektion, anvendes i retssager, der medfører pålæggelse af en strafferetlig eller administrativ sanktion i en medlemsstat, underretter den pågældende medlemsstat myndigheden herom. Myndigheden skal medtage denne information i sine aktivitetsrapporter.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Hvis myndigheden i forbindelse med samordnede eller fælles inspektioner eller i forbindelse med sine øvrige aktiviteter fatter mistanke om uregelmæssigheder i anvendelsen af EU-lovgivningen, også på områder, der ikke er omfattet af dens beføjelser, skal den indberette disse formodede uregelmæssigheder til Kommissionen og myndighederne i den berørte medlemsstat, hvis det er relevant.

7.  Hvis myndigheden i forbindelse med samordnede eller fælles inspektioner eller i forbindelse med sine øvrige aktiviteter fatter mistanke om uregelmæssigheder i anvendelsen af EU-lovgivningen, skal den indberette disse til Kommissionen og myndighederne i den berørte medlemsstat, hvis det er relevant.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Myndigheden vurderer risici og foretager analyser vedrørende arbejdskraftstrømme på tværs af grænserne som f.eks. ubalancer på arbejdsmarkedet, sektorspecifikke trusler og tilbagevendende problemer for enkeltpersoner og arbejdsgivere i forbindelse med mobilitet på tværs af grænserne. Med henblik herpå sikrer myndigheden komplementaritet med og trækker på ekspertviden fra andre EU-agenturer eller -tjenester, herunder inden for færdighedsprognoser og sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Efter anmodning fra Kommissionen kan myndigheden foretage målrettede, tilbundsgående analyser og undersøgelser for at efterforske arbejdskraftmobilitetspecifikke spørgsmål.

1.  Myndigheden vurderer i samarbejde med medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter risici og foretager analyser af sektorspecifikke udfordringer og tilbagevendende problemer i forbindelse med arbejdskraftens mobilitet inden for rammerne af arbejdskraftens frie bevægelighed og den frie udveksling af tjenesteydelser på det indre marked samt vedrørende koordineringen af de sociale sikringsordninger i Unionen, herunder retten til at overføre arbejdsmarkedspensioner. Sådanne analyser og vurderinger skal også tage højde for indvirkningen fra og konsekvenserne af ubalancer på arbejdsmarkedet. Med henblik herpå trækker myndigheden også på ekspertviden fra andre EU-agenturer eller -tjenester, herunder inden for områderne svig, udnyttelse, forskelsbehandling, færdighedsprognoser og sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Efter anmodning fra Kommissionen, en medlemsstat, Europa-Parlamentets ansvarlige udvalg eller på eget initiativ kan myndigheden gennemføre målrettede dybdegående analyser og undersøgelser for at undersøge specifikke spørgsmål vedrørende arbejdskraftmobilitet.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Myndigheden indberetter regelmæssigt sine resultater til Kommissionen samt direkte til de berørte medlemsstater og skitserer mulige foranstaltninger til at afhjælpe de konstaterede svagheder.

3.  Hvis det er nødvendigt for at nå målene i denne forordning, medtager myndigheden disse oplysninger i sine årsrapporter til Kommissionen og Europa-Parlamentet og indberetter sine resultater direkte til de berørte medlemsstater i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesregler, hvori der redegøres for mulige foranstaltninger til afhjælpning af konstaterede svagheder.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at opstille fælles retningslinjer til brug for medlemsstaterne, herunder retningslinjer for inspektioner i sager med en grænseoverskridende dimension, samt fælles definitioner og begreber, der bygger på relevant arbejde på EU-plan

a)  at opstille fælles retningslinjer til brug for medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter, herunder retningslinjer for inspektioner i sager med en grænseoverskridende dimension, samt fælles definitioner og begreber, der bygger på relevant arbejde på EU-plan

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  at udvikle uddannelsesprogrammer for hele EU til inspektorater, der håndterer udfordringer såsom proformaselvstændighed og udstationeringsmisbrug

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  på området for koordinering af de sociale sikringsordninger at understøtte udvekslingen af bedste praksis samt udstationeringen af personale mellem nationale myndigheder med henblik på at lette erfaringsudvekslingen.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

eb)  at øge kendskabet til og den gensidige forståelse for forskellige nationale systemer og praksisser inden for fri bevægelighed for personer og inden for denne forordnings anvendelsesområde og adgang til den fornødne sociale sikring samt metoderne og lovgivningsrammen for arbejde

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 13

Artikel 13

Mægling mellem medlemsstaterne

Mægling mellem medlemsstaterne

1.  I tilfælde af tvister medlemsstaterne imellem vedrørende anvendelsen eller fortolkningen af EU-lovgivningen på områder, der er omfattet af denne forordning, kan myndigheden indtage en mæglerrolle.

1.  I tilfælde af tvister medlemsstaterne imellem vedrørende anvendelsen eller fortolkningen af EU-lovgivningen på områder, der er omfattet af denne forordning, kan myndigheden indtage en mæglerrolle, uden at det berører EU-Domstolens judicielle kompetencer.

2.  Efter anmodning fra en af de medlemsstater, der er berørt af en tvist, indleder myndigheden en mæglingsprocedure ved sit mæglingsudvalg, der nedsættes til dette formål i henhold til artikel 17, stk. 2. Myndigheden kan også indlede en mæglingsprocedure på eget initiativ ved mæglingsudvalget, herunder på grundlag af en anmodning fra SOLVIT, efter aftale med alle de medlemsstater, der er berørt af den pågældende tvist.

2.  Efter anmodningen fra en eller flere medlemsstater, der er berørt af en tvist, som ikke kan løses med direkte kontakter og dialoger mellem dem, lancerer myndigheden en mæglingsprocedure ved sit mæglingsudvalg, der nedsættes til dette formål i henhold til artikel 17, stk. 2, baseret på en aftale mellem alle involverede medlemsstater. I tilfælde af en forligsprocedure deltager medlemsstaterne aktivt i den nævnte procedure og gør alle oplysninger, der er relevante, eller som der er anmodet om, tilgængelige. De berørte parter holdes underrettet af medlemsstaterne og kan efter anmodning konsulteres og inddrages.

 

2a.  Myndigheden kan også indlede en mæglingsprocedure på eget initiativ ved mæglingsudvalget, herunder på grundlag af en anmodning fra SOLVIT, efter aftale med alle de medlemsstater, der er berørt af den pågældende tvist. Hvis en berørt medlemsstat beslutter ikke at deltage i mæglingsproceduren underretter den myndigheden om grundene til sin beslutning.

 

2b.  Myndigheden fastsætter på datoen for iværksættelsen af forligsproceduren, jf. stk. 2 og 2a, en frist for dens gennemførelse.

3.  Ved forelæggelse af en sag til mægling hos myndigheden sørger medlemsstaterne for, at alle personoplysninger i forbindelse med denne sag er anonymiserede, og myndigheden må ikke behandle personoplysninger om enkeltpersoner, der er berørt af sagen, på noget tidspunkt i løbet af mæglingsproceduren.

3.  Ved forelæggelse af en sag til mægling hos myndigheden sørger medlemsstaterne for, at alle personoplysninger i forbindelse med denne sag er anonymiserede på en sådan måde, at den registrerede ikke længere kan identificeres, og myndigheden må ikke behandle personoplysninger om enkeltpersoner, der er berørt af sagen, på noget tidspunkt i løbet af mæglingsproceduren.

 

Personoplysninger opbevares kun så længe, de er nødvendige til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles.

4.  Sager, hvor der er verserende retssager på nationalt plan eller EU-plan, antages ikke til mægling hos myndigheden.

4.  Sager, hvor der i forbindelse med en tvist er verserende retssager eller efterforskning på nationalt plan eller EU-plan, antages ikke til mægling hos myndigheden.

 

4a.  Mæglingsudvalget skal bestræbe sig på at forlige synspunkterne i de berørte medlemsstater og afgive sin udtalelse inden for seks måneder efter iværksættelsen af forligsproceduren, jf. stk. 2 eller 2a.

5.  Senest tre måneder efter afslutning af mægling foretaget af myndigheden aflægger de berørte medlemsstater rapport til myndigheden om, hvilke foranstaltninger de har truffet for at følge op på den, eller hvorfor de ikke har truffet foranstaltninger, hvis de ikke har fulgt op på den.

5.  Senest tre måneder efter mæglingsudvalgets fremsendelse af udtalelsen aflægger de berørte medlemsstater rapport til myndigheden om, hvilke foranstaltninger de har truffet for at følge op på den, eller hvorfor de ikke har truffet foranstaltninger, hvis de ikke har fulgt op på den.

6.  Myndigheden aflægger rapport til Kommissionen på kvartalsbasis om resultaterne af de mæglingssager, den påtager sig.

6.  Myndigheden aflægger rapport til Kommissionen hvert halve år om resultaterne af de mæglingssager, den påtager sig.

 

6a.  Myndighedens mæglingskompetence berører ikke den administrative kommissions kompetence i medfør af artikel 5, stk. 4, og artikel 6, stk. 3, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 1september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 14

udgår

Samarbejde i tilfælde af forstyrrelser på arbejdsmarkedet på tværs af grænserne

 

Efter anmodning fra de nationale myndigheder kan myndigheden lette samarbejdet mellem de relevante interesserede parter for at imødegå forstyrrelser på arbejdsmarkedet, der påvirker mere end en medlemsstat, som f.eks. omfattende omstrukturering eller store projekter, som påvirker beskæftigelsen i grænseregioner.

 

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Myndigheden indgår samarbejdsaftaler med andre decentraliserede EU-agenturer, hvis det er relevant.

Myndigheden etablerer, hvor det er relevant, samarbejdsordninger med andre decentraliserede EU-agenturer, såsom Cedefop, Eurofound, EU-OSHA, ETF, Europol og Eurojust for at sikre koordinering, fremme synergier og undgå overlapning eller konflikter i deres aktiviteter.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Myndigheden kan nedsætte arbejdsgrupper eller ekspertpaneler med deltagelse af repræsentanter fra medlemsstaterne og/eller fra Kommissionen eller af eksterne eksperter efter udvælgelsesprocedurer med henblik på udførelsen af sine specifikke opgaver eller på specifikke politiske områder, herunder et mæglingsudvalg, for at kunne udføre sine opgaver i henhold til artikel 13 i nærværende forordning og en særlig gruppe med henblik på at håndtere finansielle spørgsmål i forbindelse med anvendelsen af forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009, jf. artikel 8, stk. 2, i nærværende forordning.

2.  Myndigheden kan nedsætte arbejdsgrupper eller ekspertpaneler med deltagelse af repræsentanter fra medlemsstaterne og/eller fra Kommissionen eller af eksterne eksperter efter udvælgelsesprocedurer med henblik på udførelsen af sine specifikke opgaver eller på specifikke politiske områder, herunder et mæglingsudvalg, for at kunne udføre sine opgaver i henhold til artikel 13 i nærværende forordning. Alle medlemsstaterne kan udpege repræsentanter til alle arbejdsgrupper og ekspertpaneler.

Forretningsordenen for sådanne arbejdsgrupper og paneler fastsættes af myndigheden efter høring af Kommissionen. I spørgsmål vedrørende koordinering af de sociale sikringsordninger høres også Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger.

Forretningsordenen for sådanne arbejdsgrupper og paneler fastsættes af myndigheden efter høring af Kommissionen.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Ligestillingsprincippet er et grundlæggende princip i Unionens lovgivning. Det kræver, at kvinder og mænd stilles lige på alle områder, herunder i forbindelse med beskæftigelse, arbejde og løn. Alle parter tilstræber at opnå en ligelig repræsentation af mænd og kvinder i bestyrelsen og en gruppe af interesserede parter. Dette mål bør også forfølges af bestyrelsen for så vidt angår dens formand og næstformænd.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Bestyrelsen består af en højtstående repræsentant for hver medlemsstat og to repræsentanter for Kommissionen, der alle har stemmeret.

1.  Bestyrelsen består af:

 

a)  en højtstående repræsentant fra hver medlemsstat

 

b)  to repræsentanter for Kommissionen

 

c)  seks repræsentanter for arbejdsmarkedets parter på EU-plan, som i lige omfang repræsenterer fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer

 

d)  tre uafhængige eksperter, som er udnævnt af Europa-Parlamentet.

 

Alle medlemmer, der er omhandlet i litra a)- c), har stemmeret.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer deres medlemsstater, og deres suppleanter udpeges af deres respektive medlemsstater på baggrund af deres viden på de områder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, under hensyntagen til relevante ledelsesmæssige, forvaltningsmæssige og budgetmæssige færdigheder.

3.  Bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer deres medlemsstater, og deres suppleanter udpeges af deres respektive medlemsstater på baggrund af deres viden på de områder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, samt relevante ledelsesmæssige, forvaltningsmæssige og budgetmæssige færdigheder.

Kommissionen udpeger selv de medlemmer, der repræsenterer den.

Kommissionen udnævner de medlemmer, der skal repræsentere den, arbejdsmarkedets parter på EU-plan udpeger de medlemmer, der er omhandlet i stk. 1, litra c), og Europa-Parlamentets ansvarlige udvalg udpeger de uafhængige eksperter, der er omhandlet i stk. 1, litra d), efter at have kontrolleret, at der ikke er nogen interessekonflikt.

Medlemsstaterne og Kommissionen bestræber sig på at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter i bestyrelsen med henblik på at sikre kontinuiteten i bestyrelsens arbejde. Alle parter tilstræber at opnå en ligelig repræsentation af mænd og kvinder i bestyrelsen.

Alle parter, der er repræsenteret i bestyrelsen, bestræber sig på at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter med henblik på at sikre kontinuiteten i bestyrelsens arbejde. Alle parter tilstræber at opnå en ligelig repræsentation af mænd og kvinder i bestyrelsen.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Hvert medlem og hver suppleant for bestyrelsesmedlemmerne underskriver en skriftlig interesseerklæring ved tiltrædelsen og opdaterer denne, når der sker en ændring i omstændighederne i denne henseende.

 

Bestyrelsesmedlemmerne sørger for at opretholde Unionens og myndighedens almene interesser.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemmer og deres suppleanter udpeges for fire år. Denne periode kan forlænges.

4.  Medlemmer og deres suppleanter udpeges for fire år. Denne periode kan fornys.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  En repræsentant for Eurofound, en repræsentant for EU-OSHA, en repræsentant for Cedefop og en repræsentant for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut har ret til at deltage som observatører i bestyrelsens møder med henblik på at forbedre effektiviteten af agenturerne og synergierne mellem dem.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b.  Medlemmer af gruppen af interesserede parter kan deltage som observatører i alle bestyrelsens møder.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  vedtage regler for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter blandt sine egne medlemmer samt blandt medlemmerne af gruppen af interesserede parter og myndighedens arbejdsgrupper og paneler, der er nedsat i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, og årligt på sit websted offentliggøre bestyrelsesmedlemmernes interesseerklæring

f)  vedtage regler, herunder foranstaltninger til tidlig registrering af potentielle risici, for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter blandt sine egne medlemmer, blandt medlemmerne af gruppen af interesserede parter og myndighedens arbejdsgrupper og paneler, der er nedsat i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, samt udstationerede nationale eksperter og årligt på myndighedens websted offentliggøre deres interesseerklæringer og opdateringer af disse

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 – litra p a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

pa)  reagere på den administrerende direktørs vurderinger af udtalelserne og rådgivningen fra gruppen af interesserede parter

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Formandens og næstformandens mandat er på fire år. Mandatperioden kan fornyes én gang. Hvis en formand eller næstformand ophører med at være medlem af bestyrelsen under sin mandatperiode, ophører mandatperioden dog automatisk samtidig.

2.  Formandens og næstformændenes mandat er på to år. Mandatperioden kan fornyes én gang. Hvis en formand eller næstformand ophører med at være medlem af bestyrelsen under sin mandatperiode, ophører mandatperioden dog automatisk samtidig.

Ændringsforslag  79

Forslag til forordning

Artikel 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 23

Artikel 23

Den administrerende direktørs ansvarsområder

Den administrerende direktørs ansvarsområder

1.  Den administrerende direktør forestår ledelsen af myndigheden. Den administrerende direktør står til ansvar over for bestyrelsen.

1.  Den administrerende direktør forestår ledelsen af myndigheden og skal bestræbe sig på at sikre kønsfordeling i myndigheden. Den administrerende direktør står til ansvar over for bestyrelsen.

2.  Den administrerende direktør aflægger rapport til Europa-Parlamentet om udførelsen af sit hverv, når denne anmodes herom. Rådet kan anmode den administrerende direktør om at aflægge rapport om udførelsen af dennes hverv.

2.  Den administrerende direktør aflægger rapport til Europa-Parlamentet om udførelsen af sit hverv, når denne anmodes herom. Rådet kan anmode den administrerende direktør om at aflægge rapport om udførelsen af dennes hverv.

3.  Den administrerende direktør er myndighedens retlige repræsentant.

3.  Den administrerende direktør er myndighedens retlige repræsentant.

4.  Den administrerende direktør er ansvarlig for udførelsen af de opgaver, der pålægges myndigheden ved denne forordning. Den administrerende direktør er navnlig ansvarlig for:

4.  Den administrerende direktør er ansvarlig for udførelsen af de opgaver, der pålægges myndigheden ved denne forordning. Den administrerende direktør er navnlig ansvarlig for:

a)  den daglige ledelse af myndigheden

a)  den daglige ledelse af myndigheden

b)  at gennemføre bestyrelsens afgørelser

b)  at gennemføre bestyrelsens afgørelser

c)  at udarbejde et udkast til det samlede programmeringsdokument og forelægge dette for bestyrelsen til godkendelse

c)  at udarbejde et udkast til det samlede programmeringsdokument og forelægge dette for bestyrelsen til godkendelse

d)  at gennemføre det samlede programmeringsdokument og aflægge rapport til bestyrelsen om dets gennemførelse

d)  at gennemføre det samlede programmeringsdokument og aflægge rapport til bestyrelsen om dets gennemførelse

e)  at udarbejde den konsoliderede årlige aktivitetsrapport om myndighedens aktiviteter og forelægge denne for bestyrelsen til vurdering og godkendelse

e)  at udarbejde den konsoliderede årlige aktivitetsrapport om myndighedens aktiviteter og forelægge denne for bestyrelsen til vurdering og godkendelse

f)  at udarbejde en handlingsplan som opfølgning på konklusioner i interne eller eksterne revisionsrapporter og evalueringer samt undersøgelser foretaget af OLAF og aflægge en statusrapport to gange om året til Kommissionen og regelmæssigt til bestyrelsen

f)  at udarbejde en handlingsplan som opfølgning på konklusioner i interne eller eksterne revisionsrapporter og evalueringer samt undersøgelser foretaget af OLAF og aflægge en statusrapport to gange om året til Kommissionen og regelmæssigt til bestyrelsen

g)  at beskytte Unionens finansielle interesser ved anvendelse af foranstaltninger til forebyggelse af svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter og gennem effektiv kontrol, der dog ikke må gribe ind i OLAF's undersøgelsesbeføjelser, og, hvis der konstateres uregelmæssigheder, gennem inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb og efter omstændighederne ved pålæggelse af administrative og finansielle sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til uregelmæssigheden og har afskrækkende virkning

g)  at beskytte Unionens finansielle interesser ved anvendelse af foranstaltninger til forebyggelse af svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter og gennem effektiv kontrol, der dog ikke må gribe ind i OLAF's undersøgelsesbeføjelser, og, hvis der konstateres uregelmæssigheder, gennem inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb og efter omstændighederne ved pålæggelse af administrative og finansielle sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til uregelmæssigheden og har afskrækkende virkning

h)  at udarbejde myndighedens strategi for bekæmpelse af svig og forelægge denne for bestyrelsen til godkendelse

h)  at udarbejde myndighedens strategi for bekæmpelse af svig og forelægge denne for bestyrelsen til godkendelse

i)  at udarbejde de finansielle bestemmelser for myndigheden og forelægge disse for bestyrelsen

i)  at udarbejde udkastet til de finansielle bestemmelser for myndigheden og forelægge disse for bestyrelsen

j)  at udarbejde myndighedens udkast til et overslag over indtægter og udgifter og gennemføre dens budget

j)  at udarbejde myndighedens udkast til et overslag over indtægter og udgifter og gennemføre dens budget som en del af agenturets samlede programmeringsdokument

 

ja)  at træffe beslutninger med hensyn til forvaltning af de menneskelige ressourcer i overensstemmelse med den afgørelse, der er omhandlet i artikel 19, stk. 2

 

jb)  at træffe beslutninger vedrørende myndighedens interne strukturer, herunder om nødvendigt stedfortrædende funktioner, der kan dække myndighedens daglige ledelse og om nødvendigt ændringer heraf, idet der tages hensyn til behovene i forbindelse med myndighedens aktiviteter og forsvarlig budgetmæssig forvaltning.

 

jc)  at samarbejde med andre EU-agenturer og indgåelse af samarbejdsaftaler med disse

k)  at gennemføre de foranstaltninger, der træffes af bestyrelsen for at opfylde de forpligtelser vedrørende databeskyttelse, som blev indført ved forordning (EF) nr. 45/2001.

k)  at gennemføre de foranstaltninger, der træffes af bestyrelsen i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001.

 

ka)  at vurdere indberetningerne fra gruppen af interesserede parter og forelægge bestyrelsen denne vurdering, idet det navnlig anføres, om dette har påvirket udkastet til det samlede programmeringsdokument.

5.  Den administrerende direktør afgør, om det er nødvendigt at placere en eller flere ansatte i en eller flere medlemsstater. Inden den administrerende direktør beslutter at oprette et lokalt kontor, indhenter han forudgående samtykke fra Kommissionen, bestyrelsen og den eller de berørte medlemsstater. Beslutningen fastsætter omfanget af de aktiviteter, der skal udføres af det lokale kontor, således at unødige omkostninger og overlapning af myndighedens administrative funktioner undgås. En hjemstedsaftale med den eller de berørte medlemsstater kan være påkrævet.

5.  Den administrerende direktør afgør, om det er nødvendigt at placere en eller flere ansatte i en eller flere medlemsstater og oprette et forbindelseskontor i Bruxelles for at fremme agenturets samarbejde med de relevante EU-institutioner og -organer. Inden den administrerende direktør beslutter at oprette et lokalt kontor, indhenter han forudgående samtykke fra Kommissionen, bestyrelsen og den eller de berørte medlemsstater. Beslutningen fastsætter omfanget af de aktiviteter, der skal udføres af det lokale kontor, således at unødige omkostninger og overlapning af myndighedens administrative funktioner undgås. En hjemstedsaftale med den eller de berørte medlemsstater kan være påkrævet.

Ændringsforslag  80

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Gruppen af interesserede parter kan navnlig afgive udtalelser og yde rådgivning til myndigheden om spørgsmål vedrørende anvendelsen og håndhævelsen af EU-lovgivningen på de områder, der er omfattet af denne forordning.

2.  Gruppen af interesserede parter modtager forudgående briefing og kan

 

a)  føre tilsyn med gennemførelsen af strategien samt fremsætte anbefalinger til, hvordan myndigheden kan fungere mere effektivt

 

b)  efter anmodning fra myndigheden eller på eget initiativ afgive udtalelser og yde rådgivning til myndigheden om de grænseoverskridende arbejdsmarkedsanalyser og risikovurderinger, jf. artikel 11

 

c)  efter anmodning fra myndigheden eller på eget initiativ afgive udtalelser og yde rådgivning til myndigheden om spørgsmål vedrørende anvendelsen og håndhævelsen af EU-lovgivningen på de områder, der er omfattet af denne forordning.

 

d)  afgive udtalelse om udkastet til den konsoliderede årsberetning om myndighedens virksomhed, jf. artikel 19, inden forelæggelsen heraf

 

e)  afgive en udtalelse om myndighedens enhedsprogrammeringsdokument, der er omhandlet i artikel 25, før det indgives til Kommissionen med henblik på en udtalelse

 

f)  blive hørt angående valueringer af den administrerende direktør som omhandlet i artikel 32

Ændringsforslag  81

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Gruppen af interesserede parter har den administrerende direktør som formand og mødes mindst to gange om året på den administrerende direktørs initiativ eller efter anmodning fra Kommissionen.

3.  Gruppen af interesserede parter vælger en formand blandt sine medlemmer og mødes mindst to gange om året med regelmæssige mellemrum og om nødvendigt efter anmodning fra Kommissionen eller et flertal af dens medlemmer.

Ændringsforslag  82

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Gruppen af interesserede parter består af seks repræsentanter for arbejdsmarkedets parter på EU-plan, som i lige omfang repræsenterer fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer, og to repræsentanter for Kommissionen.

4.  Gruppen af interesserede parter består af to repræsentanter fra Kommissionen og ti repræsentanter for arbejdsmarkedets parter på EU-plan, som i lige omfang repræsenterer fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer, herunder anerkendte fagforeninger i EU fra forskellige sektorer, der er særlig berørt af problemer med arbejdskraftens mobilitet.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Gruppen af interesserede parter kan invitere eksperter eller relevante internationale organisationer til sine møder.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Myndigheden offentliggør udtalelser og rådgivning fra gruppen af interesserede parter og resultaterne af dens høringer, undtagen i tilfælde af krav om fortrolighed.

7.  Myndigheden offentliggør udtalelser, rådgivning og anbefalinger fra gruppen af interesserede parter og resultaterne af dens høringer, undtagen i tilfælde af krav om fortrolighed.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvert år skal den administrerende direktør udarbejde et udkast til et samlet programmeringsdokument, der navnlig indeholder den flerårige og årlige programmering i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/201373, under hensyntagen til Kommissionens retningslinjer.

1.  Hvert år skal den administrerende direktør udarbejde et udkast til et samlet programmeringsdokument, der navnlig indeholder den flerårige og årlige programmering i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/201373, under hensyntagen til Kommissionens retningslinjer, efter at dette forinden har været fremlagt for gruppen med henblik på en udtalelse.

__________________

__________________

73 Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42).

73Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42).

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvert år udarbejder den administrerende direktør et foreløbigt udkast til overslag over myndighedens indtægter og udgifter for det følgende regnskabsår, herunder stillingsfortegnelsen, og sender det til bestyrelsen.

1.  Hvert år udarbejder den administrerende direktør et foreløbigt udkast til overslag over myndighedens indtægter og udgifter for det følgende regnskabsår, herunder stillingsfortegnelsen, og sender det til bestyrelsen. Når myndigheden tillægges nye opgaver af Unionens institutioner eller i henhold til Unionens lovgivning, tages der hensyn til dette i ressourceprogrammeringen og den finansielle programmering.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Det foreløbige udkast til overslag skal være baseret på de mål og de forventede resultater, der er fastlagt i det årlige arbejdsprogram, jf. artikel 25, stk. 3, og skal tage hensyn til de finansielle ressourcer, der er nødvendige for at nå disse mål og forventede resultater, i overensstemmelse med princippet om resultatorienteret budgetlægning.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen sender udkastet til overslag til budgetmyndigheden sammen med forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget.

4.  Kommissionen sender udkastet til overslag til budgetmyndigheden sammen med forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget, med tydelig angivelse af myndighedens budgetpost. Kommissionen underretter endvidere Europa-Parlamentet om udkastet til overslag.

Begrundelse

Med stadig mere stringente tidslinjer ville det forbedre andre institutioners proceduremæssige arbejde, hvis budgetoverslag blev fremsendt på et tidligere tidspunkt.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning finder anvendelse under alle omstændigheder.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De finansielle bestemmelser for myndigheden vedtages af bestyrelsen efter høring af Kommissionen. De må ikke afvige fra delegeret forordning (EU) nr. 1271/2013, medmindre dette er strengt nødvendigt for myndighedens drift, og Kommissionen på forhånd har givet sit samtykke.

De finansielle bestemmelser for myndigheden vedtages af bestyrelsen efter høring af Kommissionen. De må ikke afvige fra delegeret forordning (EU) nr. 1271/2013, medmindre dette er strengt nødvendigt for myndighedens drift, og Kommissionen på forhånd har givet sit samtykke. Der gøres alt for, at anvendelsen af bestemmelserne står i forhold til myndighedens størrelse og budget for ikke at pålægge uforholdsmæssigt store byrder, samtidig med at man bibeholder god praksis.

Ændringsforslag  91

Forslag til forordning

Artikel 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 32

Artikel 32

Den administrerende direktør

Den administrerende direktør

1.  Den administrerende direktør ansættes i en stilling som midlertidigt ansat ved myndigheden i henhold til artikel 2, litra a), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

1.  Den administrerende direktør ansættes i en stilling som midlertidigt ansat ved myndigheden i henhold til artikel 2, litra a), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

2.  Bestyrelsen udpeger den administrerende direktør på grundlag af en liste over kandidater, som Kommissionen foreslår, efter gennemførelsen af en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure.

2.  Bestyrelsen udpeger den administrerende direktør på grundlag af en liste over kandidater, som Kommissionen foreslår, efter gennemførelsen af en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure, der sikrer en nøje evaluering af kandidaterne og et højt niveau af uafhængighed. Den valgte kandidat opfordres inden sin udnævnelse til at afgive en redegørelse over for Europa-Parlamentets korresponderende udvalg og besvare spørgsmål fra Parlamentets medlemmer. Denne drøftelse må ikke forsinke udnævnelsen unødigt.

 

3.  Ved indgåelsen af kontrakten med den administrerende direktør repræsenteres myndigheden af formanden for bestyrelsen.

3.  Ved indgåelsen af kontrakten med den administrerende direktør repræsenteres myndigheden af formanden for bestyrelsen.

4.  Den administrerende direktør udpeges for fem år. Ved udgangen af denne periode foretager Kommissionen en vurdering, i hvilken der indgår en evaluering af den administrerende direktørs arbejde og myndighedens fremtidige opgaver og udfordringer.

4.  Den administrerende direktør udpeges for fem år. Seks måneder før udgangen af denne periode foretager Kommissionen en vurdering, i hvilken der indgår en evaluering af den administrerende direktørs arbejde og myndighedens fremtidige opgaver og udfordringer.

5.  Bestyrelsen kan forlænge den administrerende direktørs ansættelsesperiode én gang efter forslag fra Kommissionen, der tager udgangspunkt i den i stk. 4 omhandlede evaluering, dog højst for en periode på fem år.

5.  Bestyrelsen kan forlænge den administrerende direktørs ansættelsesperiode én gang på eget initiativ eller efter forslag fra Kommissionen, der tager udgangspunkt i den i stk. 4 omhandlede vurdering, dog højst for en periode på fem år, eller anmode Kommissionen om at indlede processen med at udvælge en ny administrerende direktør.

6.  En administrerende direktør, hvis ansættelsesperiode er blevet forlænget, kan ikke deltage i endnu en udvælgelsesprocedure til samme stilling ved udløbet af den samlede periode.

6.  En administrerende direktør, hvis mandatperiode er blevet forlænget, kan ikke deltage i endnu en udvælgelsesprocedure til samme stilling ved udløbet af den samlede periode.

7.  Den administrerende direktør kan kun afskediges ved en afgørelse truffet af bestyrelsen efter forslag fra Kommissionen.

7.  Den administrerende direktør kan kun afskediges ved en afgørelse truffet af bestyrelsen på eget initiativ eller efter forslag fra Kommissionen på grundlag af en begrundet vurdering af hans eller hendes varetagelse af hvervet som administrerende direktør.

8. Afgørelser om udpegelse af den administrerende direktør, forlængelse af dennes ansættelsesperiode og afskedigelse træffes af bestyrelsen med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.

8. Afgørelser om udpegelse af den administrerende direktør, forlængelse af dennes ansættelsesperiode og afskedigelse træffes af bestyrelsen med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Nationale forbindelsesofficerer har beføjelse i henhold til deres medlemsstaters nationale lovgivning til at anmode om oplysninger fra de berørte myndigheder.

3.  Nationale forbindelsesofficerer har beføjelse i henhold til deres medlemsstaters nationale lovgivning til at anmode om og modtage alle relevante oplysninger fra de berørte myndigheder.

Ændringsforslag  93

Forslag til forordning

Artikel 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 36

Artikel 36

Sprogordning

Sprogordning

1.  Bestemmelserne i Rådets forordning nr. 11 finder anvendelse på myndigheden.

1.  Bestemmelserne i Rådets forordning nr. 11 finder anvendelse på myndigheden.

2.  De oversættelsesopgaver, der er påkrævet i forbindelse med myndighedens virksomhed, udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer.

2.  De oversættelsesopgaver, der er påkrævet i forbindelse med myndighedens virksomhed, udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer eller i begrundede tilfælde af andre oversættelsestjenester.

__________________

__________________

1 Forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det europæiske økonomiske Fællesskab på det sproglige område (EFT 17 af 6.10.1958, s. 385).

1Forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det europæiske økonomiske Fællesskab på det sproglige område (EFT 17 af 6.10.1958, s. 385).

Ændringsforslag  94

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest fem år efter den dato, der er omhandlet i artikel 51, og hvert femte år herefter evaluerer Kommissionen myndighedens resultater i forhold til dens mål, mandat og opgaver. Evalueringen skal navnlig omfatte det mulige behov for at ændre myndighedens mandat — og de finansielle virkninger af en sådan ændring — herunder ved hjælp af yderligere synergier og strømlining med agenturer, der er aktive på området for beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik.

1.  Senest fire år efter den dato, der er omhandlet i artikel 51, og hvert femte år herefter evaluerer Kommissionen myndighedens resultater i forhold til dens mål, mandat og opgaver. Evalueringen skal navnlig omfatte det mulige behov for at ændre myndighedens mandat - og de finansielle virkninger af en sådan ændring - herunder ved hjælp af yderligere synergier og strømlining med agenturer, der er aktive på området for beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik.

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I det omfang det er nødvendigt for at nå de i denne forordning fastsatte mål, og uden at det berører medlemsstaternes og EU-institutionernes respektive beføjelser, kan myndigheden samarbejde med de nationale myndigheder i tredjelande, som den relevante EU-lovgivning om arbejdskraftmobilitet og koordinering af de sociale sikringsordninger finder anvendelse på.

I det omfang det er nødvendigt for at nå de i denne forordning fastsatte mål, og uden at det berører medlemsstaternes og EU-institutionernes respektive beføjelser, kan myndigheden samarbejde med de nationale myndigheder i tredjelande, som den relevante EU-lovgivning om arbejdskraftmobilitet og koordinering af de sociale sikringsordninger finder anvendelse på, samt med internationale organisationer, der arbejder på områder, som falder ind under myndighedens ansvarsområde.

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I det øjemed kan myndigheden, forudsat at Kommissionens giver sin forhåndsgodkendelse, etablere samarbejdsordninger med myndigheder i tredjelande. Disse ordninger må ikke skabe retlige forpligtelser for Unionen og dens medlemsstater.

I det øjemed kan myndigheden, forudsat at Kommissionen og bestyrelsen giver deres forhåndsgodkendelse, etablere samarbejdsordninger med myndigheder i tredjelande. Disse ordninger må ikke skabe retlige forpligtelser for Unionen og dens medlemsstater.

Begrundelse

En så vigtig beslutning, der har indvirkning på myndighedens samlede aktiviteter, skal ikke kunne træffes af Kommissionen alene. Medlemsstaterne skal også give deres godkendelse.

Ændringsforslag  97

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De nødvendige bestemmelser vedrørende de lokaler, der skal stilles til rådighed for myndigheden i værtsmedlemsstaten, samt de særlige regler, der skal finde anvendelse på den administrerende direktør, bestyrelsesmedlemmerne, myndighedens personale og deres familiemedlemmer i værtsmedlemsstaten, skal fastsættes i en hjemstedsaftale mellem myndigheden og den medlemsstat, hvor hovedsædet er beliggende; aftalen skal indgås med bestyrelsens godkendelse senest to år efter denne forordnings ikrafttrædelse.

1.  De nødvendige bestemmelser vedrørende de lokaler, der skal stilles til rådighed for myndigheden i værtsmedlemsstaten, samt de særlige regler, der skal finde anvendelse på den administrerende direktør, bestyrelsesmedlemmerne, myndighedens personale og deres familiemedlemmer i værtsmedlemsstaten, skal fastsættes i en hjemstedsaftale mellem myndigheden og den medlemsstat, hvor hovedsædet er beliggende; aftalen skal indgås med bestyrelsens godkendelse senest to år efter denne forordnings ikrafttrædelse.

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 46

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

[...]

udgår

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 47

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

[...]

udgår

Ændringsforslag  100

Forslag til forordning

Artikel 49

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

[...]

udgår

Ændringsforslag  101

Forslag til forordning

Artikel 49 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 49 a

 

Ændringer af afgørelse (EU) 2016/344

 

I afgørelse (EU) 2016/344 foretages følgende ændringer:

 

1)  i artikel 2, stk. 1, indsættes følgende litra ca):

 

"ca) den administrerende direktør for Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed."

 

2)  Artikel 8, stk. 1, afsnit 3, affattes således:

 

"Bestyrelsen forbereder og tilrettelægger platformens arbejde i samarbejde med et sekretariat, som fungerer som sekretariat for platformen, herunder bestyrelse og arbejdsgrupper. Sekretariatet stilles til rådighed af Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed."

 

3)  Artikel 9 affattes således:

 

"Artikel 9

 

Samarbejde

 

1.  Platformen samarbejder effektivt og undgår overlapninger med andre relevante ekspertgrupper og udvalg på EU-plan, hvis arbejde er knyttet til sort arbejde, og indbyder dem i passende omfang som observatører, navnlig Udvalget af Arbejdstilsynschefer, Ekspertudvalget for Udstationering af Arbejdstagere, Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger, Netværket af Offentlige Arbejdsformidlinger, Beskæftigelsesudvalget (EMCO), Udvalget for Social Beskyttelse (SPC) og Arbejdsgruppen for Administrativt Samarbejde på området Direkte Beskatning Platformen indbyder repræsentanter for disse grupper og udvalg til at deltage i sine møder som observatører, hvis det er hensigtsmæssigt. Der kan med henblik på at opnå større effektivitet i arbejdet og øget gennemslagskraft arrangeres fælles møder.

 

2.  Platformen etablerer et passende samarbejde med Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed, Eurofound og EU-OSHA.".

Ændringsforslag  102

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Afgørelse 2009/17/EF og afgørelse (EU) 2016/344 ophæves.

Afgørelse 2009/17/EF ophæves.

Ændringsforslag  103

Forslag til forordning

Artikel 50 b – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Henvisninger til afgørelse 2009/17/EF og afgørelse (EU) 2016/344 gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Henvisninger til afgørelse 2009/17/EF gælder som henvisninger til nærværende forordning.

BEGRUNDELSE

Det overordnede mål med denne forordning er at etablere en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed, som skal bidrage til at styrke retfærdigheden i og tilliden til det indre marked. Myndigheden skal støtte medlemsstaterne i at sikre effektiv anvendelse af EU-lovgivningen vedrørende arbejdskraftmobilitet og koordinering af de sociale sikringsordninger. Forslaget kommer som et næste konkret skridt mod videreudvikling af den europæiske søjle for sociale rettigheder.

Ordføreren støtter stærkt dette initiativ. Ifølge de europæiske borgere er friheden til at bo, arbejde, studere og gøre forretninger overalt i EU et af EU's mest værdsatte resultater. Samtidig sætter europæerne stor pris på retfærdighed, social beskyttelse og inklusion. EU skal derfor levere på begge disse mål og sikre, at fri bevægelighed også er ensbetydende med fair mobilitet, at arbejdstagerrettighederne er garanteret og beskyttet i hele EU, at unfair konkurrence mellem arbejdstagere og virksomheder forhindres, og at socialt misbrug og misbrug af den frie bevægelighed imødegås.

For at opnå dette har vi først og fremmest brug for klare, retfærdige og strenge regler. Dette har været en absolut prioritet i de seneste år, og meget er blevet opnået, navnlig med hensyn til direktivet om udstationering af arbejdstagere, håndhævelsesdirektivet og platformen til imødegåelse af sort arbejde. I øjeblikket arbejdes der stadig på vigtige forslag om (transport)mobilitetspakken og samordning af de sociale sikringsordninger. Det er nødvendigt med forbedrede regler for at sikre et retfærdigt arbejdsmarked. Regler er imidlertid ikke det papir værd, de er trykt på, hvis ikke de håndhæves ordentligt. I takt med europæernes øgede mobilitet, hvor over 17 mio. borgere arbejder eller bor i en anden medlemsstat end den, hvor de er statsborgere, er det nødvendigt at styrke den grænseoverskridende dimension af håndhævelsen.

I sin tale om Unionens tilstand 2017 meddelte kommissionsformand Jean-Claude Juncker sine planer om at oprette en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed for at sikre, at EU's regler om arbejdskraftmobilitet håndhæves på en retfærdig, enkel og effektiv måde. Som han formulerede det, er det "absurd at have en bankmyndighed, som opretholder standarderne for bankvæsenet, men ikke en fælles arbejdsmarkedsmyndighed, som sikrer retfærdighed på vores indre marked".

Efter ordførerens opfattelse er der behov for en myndighed, som har et operationelt mandat, et klart fokus på håndhævelse og tilstrækkelige kompetencer og beføjelser til at opnå disse mål.

Der er især to aspekter, som er vigtige. For det første er det nødvendigt med en myndighed, der har en klart defineret rolle og et begrænset antal opgaver. Det er afgørende, at de midler, der er til rådighed, anvendes så effektivt som muligt på de områder, hvor myndigheden kan tilføre den største merværdi. Denne merværdi for myndigheden ligger primært på håndhævelsesområdet. Ordføreren er derfor i tvivl om, hvorvidt det er nødvendigt og hensigtsmæssigt at lægge andre opgaver såsom formidling af informationer eller arbejdsformidling ind under myndighedens område. Det siger sig selv, at det for at udnytte det indre markeds potentiale fuldt ud er afgørende at forbedre adgangen til information for enkeltpersoner og arbejdsgivere, navnlig SMV'er, om deres rettigheder og forpligtelser inden for arbejdskraftmobilitet, fri bevægelighed for tjenesteydelser og koordinering af de sociale sikringsordninger. Af hensyn til virkning og effektivitet bør formidling af sådanne pålidelige, aktuelle og let tilgængelige informationer ikke være omfattet af myndighedens beføjelser, men snarere ligge på nationalt eller regionalt niveau, hvor der også kan tages hensyn til særlige bilaterale ordninger mellem medlemsstater, f.eks. inden for skattemæssig koordinering. Til dette formål bør Kommissionen undersøge muligheden for at oprette eller fremme helpdesks eller one-stop-shops for virksomheder og arbejdstagere i grænseoverskridende situationer, mens myndigheden bør holde sig til sin hovedopgave, som er at styrke håndhævelsen af EU-lovgivningen og støtte medlemsstaterne i disse bestræbelser.

For det andet skal myndigheden have midlerne til virkelig at gøre en forskel i praksis. Den må ikke blive en tandløs tiger. Den frivillige deltagelse af medlemsstaternes myndigheder, som foreslås af Kommissionen, er ikke nok til at opnå dette. Ordføreren har fremlagt denne rapport med det formål at finde den rette balance mellem på den ene side medlemsstaternes kompetencer og nærhedsprincippet og på den anden side ønsket om et agentur på EU-plan med reel kapacitet til at forbedre håndhævelsen af regler i hele EU. Det betyder, at medlemsstaternes myndigheder bør deltage i foreslåede samordnede eller grænseoverskridende inspektioner og kun kan afslå at deltage i ekstraordinære og behørigt begrundede situationer.

Den europæiske arbejdsmarkedsmyndighed bør være et effektivt svar på betænkelighederne med hensyn til overholdelse og virkningsfuld og effektiv håndhævelse af EU-reglerne, som risikerer at skade tilliden til og retfærdigheden i det indre marked. Det er derfor afgørende at forbedre håndhævelsen på tværs af grænserne af EU-lovgivningen inden for arbejdskraftmobilitet og at håndtere misbrug med henblik på at beskytte mobile arbejdstageres rettigheder for at sikre, at virksomheder, navnlig SMV'er, kan konkurrere på lige vilkår, og for at opretholde borgernes støtte til det indre marked og de fire frihedsrettigheder, således at virksomheder i god tro og arbejdstagere kan nyde godt af deres rettigheder og gøre brug af det indre markeds muligheder i fuldt omfang.


MINDRETALSUDTALELSE

Joëlle Mélin

EN EUROPÆISK ARBEJDSMARKEDSMYNDIGHED

Den franske delegation fra Gruppen Et Nationernes og Frihedens Europa tager afstand fra det arbejdet med denne sag. Den støtter sig på en række argumenter:

Formålet med denne nye tekst er at kompensere for Kommissionens utilstrækkelighed eller manglende evne, som Kommissionen selv erkender i begrundelserne, inden for forskellige områder, der burde samles under ét for at gøre dem effektive.

Men samlingen af mislykkede værktøjer kan ikke opnå de mål, som dette agentur har sat sig for, bedre end da de var særskilte.

Den nuværende tekst kan derfor kun drages i tvivl på kort sigt.

Dertil kommer, at agenturet, sådan som det er oprettes, ikke råder over de midler, der er nødvendige for at håndtere de store udfordringer, det foregiver at løse.


UDTALELSE fra Budgetudvalget (21.9.2018)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed

(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

Ordfører for udtalelse: Jens Geier

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed og mener, at det er et vigtigt skridt i retning af at gennemføre søjlen for sociale rettigheder. Kommissionens forslag er et godt udgangspunkt, men ordføreren foreslår at tildele myndigheden flere beføjelser for at kunne gennemføre sin rolle og være et nyttigt supplement til de eksisterende strukturer.

Som en ny prioritet bør myndigheden finansieres udelukkende med nye midler og ikke på bekostning af eksisterende programmer. Kommissionen foreslog at finansiere 70 % af myndighedens budget gennem omfordelinger fra EU-programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI) under den nuværende FFR. Myndigheden har faktisk tilsvarende opgaver, men dens første år vil fokusere på opbygning af organisationen. Operationelle udgifter til sociale anliggender bør ikke hindres, og finansielle ressourcer til myndigheden skal derfor finansieres med nye midler.

Når der skal træffes afgørelse om hjemsted, henviser ordføreren til de henstillinger, der er vedtaget af alle EU-institutioner, om at anvende en mere effektiv og omkostningsbesparende metode. Han mener, at det for at gøre dette er vigtigt, at Unionens institutioner træffer afgørelse om agenturets specifikke placering, og ikke blot medlemsstaten.

Ordføreren foreslår at afspejle forvaltningsstrukturen for de eksisterende agenturer inden for beskæftigelse og sociale anliggender, dvs. fortsætte den tredelte forvaltningsstruktur. For at sikre sammenhæng og undgå overlapning af opgaver bør der lægges særlig vægt på områder med potentielle synergier og overlappende opgaver mellem Eurofound, Cedefop, ETF, EU-OSHA og myndigheden.

Endelig har yderligere ændringsforslag til formål at videreføre mangeårige standpunkter i Budgetudvalget såsom Parlamentets repræsentation i bestyrelsen og øget fleksibilitet for så vidt angår oversættelsestjenester.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Agenturet bør proaktivt bidrage til medlemsstaternes og Unionens indsats og udføre sine opgaver i fuldt samarbejde med EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer og medlemsstaterne og herved undgå dobbeltarbejde, fremme synergi og komplementaritet og dermed opnå koordinering og finanspolitiske besparelser.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Myndigheden bør for at kortlægge nye tendenser, udfordringer eller smuthuller inden for arbejdskraftmobilitet og koordinering af de sociale sikringsordninger udvikle en analyse- og risikovurderingskapacitet. Dette bør indebære, at der udføres arbejdsmarkedsanalyser og -undersøgelser samt peer reviews. Myndigheden bør overvåge potentielle ubalancer med hensyn til færdigheder og arbejdskraftstrømme på tværs af grænserne, herunder deres mulige indvirkning på den territoriale samhørighed. Myndigheden bør også støtte den risikovurdering, der er omhandlet i artikel 10 i direktiv 2014/67/EU. Myndigheden bør sikre synergi og komplementaritet med andre EU-agenturer eller -tjenester eller -net. Dette bør omfatte indhentning af bidrag fra SOLVIT og lignende tjenester vedrørende tilbagevendende problemer, som enkeltpersoner og virksomheder støder på i udøvelsen af deres rettigheder på de områder, der falder ind under myndighedens beføjelser. Myndigheden bør også lette og strømline dataindsamlingsaktiviteter i henhold til relevant EU-lovgivning inden for sit ansvarsområde. Dette medfører ikke indførelse af nye rapporteringsforpligtelser for medlemsstaterne.

(15)  Myndigheden bør for at kortlægge nye tendenser, udfordringer eller smuthuller inden for arbejdskraftmobilitet og koordinering af de sociale sikringsordninger udvikle en analyse- og risikovurderingskapacitet. Dette bør indebære, at der udføres arbejdsmarkedsanalyser og -undersøgelser samt peer reviews. Myndigheden bør overvåge potentielle ubalancer med hensyn til færdigheder og arbejdskraftstrømme på tværs af grænserne, herunder deres mulige indvirkning på den territoriale samhørighed. Myndigheden bør også støtte den risikovurdering, der er omhandlet i artikel 10 i direktiv 2014/67/EU. Myndigheden bør sikre synergi og komplementaritet med andre EU-agenturer eller -tjenester eller -net. Dette bør omfatte tæt samarbejde med Eurofound om arbejdsmarkedsanalyser og indhentning af bidrag fra SOLVIT og lignende tjenester vedrørende tilbagevendende problemer, som enkeltpersoner og virksomheder støder på i udøvelsen af deres rettigheder på de områder, der falder ind under myndighedens beføjelser. Myndigheden bør også lette og strømline dataindsamlingsaktiviteter i henhold til relevant EU-lovgivning inden for sit ansvarsområde. Dette medfører ikke indførelse af nye rapporteringsforpligtelser for medlemsstaterne.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  For at sikre myndigheden fuld selvstændighed og uafhængighed bør den råde over et selvstændigt budget, hvor indtægterne kommer fra Unionens almindelige budget, eventuelle frivillige finansielle bidrag fra medlemsstaterne og eventuelle bidrag fra tredjelande, der deltager i myndighedens arbejde. I ekstraordinære og behørigt begrundede tilfælde bør den også kunne opnå finansiering i form af delegationsaftaler eller ad hoc-tilskud og opkræve betaling for publikationer og tjenester, der leveres af myndigheden.

(24)  For at sikre myndigheden fuld selvstændighed og uafhængighed bør den råde over et selvstændigt budget, hvor indtægterne kommer fra Unionens almindelige budget, eventuelle frivillige finansielle bidrag fra medlemsstaterne og eventuelle bidrag fra tredjelande, der deltager i myndighedens arbejde. Myndighedens budget bør udarbejdes i overensstemmelse med princippet om resultatbaseret budgetlægning og under hensyntagen til myndighedens mål og de forventede resultater af dens opgaver. I ekstraordinære og behørigt begrundede tilfælde bør den også kunne opnå finansiering i form af delegationsaftaler eller ad hoc-tilskud og opkræve betaling for publikationer og tjenester, der leveres af myndigheden. Bidraget fra Unionens budget bør ikke være til skade for andre EU-programmer.

Begrundelse

I betragtning af at de første år af myndighedens drift vil fokusere på opbygningen, bør den operationelle aktivitet for eksisterende programmer som EURES ikke bringes i fare.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Myndighedens værtsmedlemsstat bør sikre de bedst mulige vilkår for, at myndigheden kan fungere korrekt.

(28)  Myndighedens værtsmedlemsstat bør sikre de bedst mulige vilkår for, at myndigheden kan fungere korrekt. Myndigheden arbejder tæt sammen med andre EU-institutioner, -agenturer og -organer, navnlig dem, der har deres hjemsted i samme medlemsstat, for at opnå økonomiske besparelser.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28a)  Når der træffes beslutning om fastlæggelse af myndighedens hjemsted, bør både Parlamentets og Rådets beføjelser som EU-lovgiver respekteres fuldt ud og henstillingerne fra den interinstitutionelle arbejdsgruppe om decentraliserede agenturers ressourcer tages i betragtning. I overensstemmelse med de seneste procedurer for placering af et EU-agentur bør EU-institutionerne ikke blot blive enige om, i hvilken medlemsstat agenturet skal have sit hjemsted, men også om den specifikke placering inden for denne medlemsstat.

Begrundelse

Lo scopo è quello di evitare quanto successo in occasione della nuova ubicazione della sede dell'Agenzia Europea per i Medicinali, dove la procedura di assegnazione prevedeva la decisione mediante sorteggio - tra le offerte in situazione di parità - al termine della terza tornata di voto. In aggiunta, il Parlamento europeo non è stato coinvolto nel processo decisionale, nonostante le sue prerogative di co-legislatore e di primo garante del rispetto del principio democratico nell'Unione. La decisione, infatti, è stata presa a margine del Consiglio "Affari generali" e il Parlamento è stato meramente chiamato a confermarne la scelta mediante la procedura legislativa ordinaria.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  Myndigheden bør samarbejde med andre EU-agenturer inden for rammerne af deres respektive beføjelser, navnlig agenturer, der er etableret på området for beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik, bygge på deres ekspertise og maksimere synergieffekten: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound), Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop), Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) samt Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust), for så vidt angår bekæmpelse af organiseret kriminalitet og menneskehandel.

(30)  Myndigheden bør samarbejde med andre EU-agenturer inden for rammerne af deres respektive beføjelser, navnlig agenturer, der er etableret på området for beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik, bygge på deres ekspertise og maksimere synergieffekten samt undgå overlapninger og dermed opnå økonomiske besparelser: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound), Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop), Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) samt Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust), for så vidt angår bekæmpelse af organiseret kriminalitet og menneskehandel.

Begrundelse

I overensstemmelse med den fælles tilgang skal agenturer inden for beskæftigelse og arbejdsmarkedet gøre effektiv brug af de begrænsede tilgængelige ressourcer ved at skabe synergier og undgå overlapninger inden for deres respektive aktiviteter.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at lette adgang til oplysninger for enkeltpersoner og arbejdsgivere om rettigheder og pligter i grænseoverskridende situationer samt adgang til arbejdskraftmobilitetstjenester på tværs af grænserne, jf. artikel 6 og 7

a)  at lette adgang til oplysninger for enkeltpersoner og arbejdsmarkedsparter om rettigheder og pligter i grænseoverskridende situationer samt adgang til arbejdskraftmobilitetstjenester på tværs af grænserne, jf. artikel 6 og 7

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ga)  fremme samarbejde og koordinering på EU-plan mellem medlemsstaterne, Unionens institutioner, agenturer og organer for at opnå finanspolitiske besparelser, undgå dobbeltarbejde og fremme synergi og komplementaritet med hensyn til deres aktiviteter.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ga)  overvåge medlemsstaternes programmer for frivillig tilbagevenden, som støtter personer, der ønsker at vende tilbage til deres oprindelsesland efter at have været involveret i arbejdskraftens mobilitet på tværs af grænserne.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at give relevante oplysninger om enkeltpersoners rettigheder og pligter i forbindelse med arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne

a)  at give relevante oplysninger om enkeltpersoners rettigheder og pligter i forbindelse med arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne, herunder oplysninger om deres sociale rettigheder såsom tjenesteydelser for administration, beskæftigelse, sundhed og bolig;

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  at give relevante oplysninger til arbejdsgiverne om arbejdsretlige regler og leve- og arbejdsvilkår for arbejdstagere i forbindelse med arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne, herunder udstationerede arbejdstagere,

c)  at give relevante oplysninger til arbejdsmarkedets parter om arbejdsretlige regler og leve- og arbejdsvilkår for arbejdstagere i forbindelse med arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne, herunder udstationerede arbejdstagere,

Begrundelse

Myndigheden bør give oplysninger til både arbejdsgivernes og arbejdstagernes organisationer.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  i samarbejde med de nationale myndigheder støtte og finansiere rådgivningstjenester for arbejdstagere, der søger beskæftigelse i eller uden for deres hjemland.

Begrundelse

Myndigheden skal have beføjelse til ikke blot at informere, men også rådgive arbejdstagere.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Hvis en national myndighed ikke reagerer på en anmodning inden for den frist, der er fastsat af myndigheden, skal den give myndigheden begrundelse herfor.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Myndigheden indberetter regelmæssigt sine resultater til Kommissionen samt direkte til de berørte medlemsstater og skitserer mulige foranstaltninger til at afhjælpe de konstaterede svagheder.

3.  Myndigheden indberetter sine halvårlige resultater til Kommissionen samt direkte til de berørte medlemsstater og skitserer mulige foranstaltninger til at afhjælpe de konstaterede svagheder. Disse indberetninger gøres offentligt tilgængelige.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Myndigheden indgår samarbejdsaftaler med andre decentraliserede EU-agenturer, hvis det er relevant.

Myndigheden indgår samarbejdsaftaler med andre decentraliserede EU-agenturer, hvis det er relevant, navnlig med Eurofound, Cedefop, EU-OSHA og ETF, med henblik på at opnå koordinering, fremme synergier og undgå overlapninger i deres aktiviteter for at sikre omkostningseffektivitet.

Begrundelse

I overensstemmelse med den fælles tilgang skal agenturer inden for beskæftigelse og arbejdsmarkedet gøre effektiv brug af de begrænsede tilgængelige ressourcer ved at skabe synergier og undgå overlapninger inden for deres respektive aktiviteter.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Bestyrelsen består af en højtstående repræsentant for hver medlemsstat og to repræsentanter for Kommissionen, der alle har stemmeret.

1.  Bestyrelsen består af en højtstående repræsentant for hver medlemsstat, et medlem fra hver medlemsstats arbejdsgiverorganisationer, et medlem fra hver medlemsstats arbejdstagerorganisationer, to repræsentanter for Kommissionen og et medlem udpeget af Europa-Parlamentet, der alle har stemmeret.

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at afspejle forvaltningsstrukturen i de eksisterende agenturer med relation til arbejdsmarkedet og øge den demokratiske kontrol ved at stille et medlem til rådighed, som er udpeget af Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Fire repræsentanter, nemlig én fra hver af Eurofound, Cedefop, EU-OSHA og ETF, kan deltage i bestyrelsens møder som observatører.

Begrundelse

Ændringsforslaget sigter mod at øge koordinering mellem agenturerne inden for beskæftigelse og arbejdsmarked.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvert år skal den administrerende direktør udarbejde et udkast til et samlet programmeringsdokument, der navnlig indeholder den flerårige og årlige programmering i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/201373, under hensyntagen til Kommissionens retningslinjer.

1.  Hvert år skal den administrerende direktør udarbejde et udkast til et samlet programmeringsdokument, der navnlig indeholder den flerårige og årlige programmering i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/201373, under hensyntagen til Kommissionens retningslinjer samt henstillingerne fra den interinstitutionelle arbejdsgruppe om decentrale agenturers ressourcer.

__________________

__________________

73 Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42).

73 Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42).

Begrundelse

Agenturet skal tage behørigt hensyn til henstillingerne fra den interinstitutionelle arbejdsgruppe om agenturer, når det godkender sit samlede programmeringsdokument.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Foreløbige udkast til overslag skal være baseret på de mål og de forventede resultater, der er fastlagt i det årlige arbejdsprogram, jf. artikel 25, stk. 3, og skal tage hensyn til de finansielle ressourcer, der er nødvendige for at nå disse mål og forventede resultater, i overensstemmelse med princippet om resultatorienteret budgetlægning.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De oversættelsesopgaver, der er påkrævet i forbindelse med myndighedens virksomhed, udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer.

2.  De oversættelsesopgaver, der er påkrævet i forbindelse med myndighedens virksomhed, udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer eller af andre oversættelsestjenesteydere i henhold til udbudsbestemmelserne og inden for de grænser, der er fastsat i de relevante finansielle regler.

Begrundelse

Den foreslåede ændring har til formål at give agenturet en vis fleksibilitet med hensyn til oversættelsestjenester.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  For at lette bekæmpelsen af svig, korruption og andre retsstridige handlinger i henhold til forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 tiltræder myndigheden senest seks måneder efter den dato, hvor den bliver operationel, den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), og vedtager de nødvendige bestemmelser, som skal finde anvendelse på myndighedens medarbejdere, ved anvendelse af den model, der findes i bilaget til nævnte aftale.

1.  For at lette bekæmpelsen af svig, korruption og andre retsstridige handlinger i henhold til forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 tiltræder myndigheden efter den dato, hvor den bliver operationel, den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), og vedtager de nødvendige bestemmelser, som skal finde anvendelse på myndighedens medarbejdere, ved anvendelse af den model, der findes i bilaget til nævnte aftale.

Begrundelse

Perioden på seks måneder er ikke nødvendig i denne forbindelse.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  For at opnå finansielle besparelser arbejder myndigheden tæt sammen med andre EU-institutioner, -agenturer og -organer, navnlig dem, der har deres hjemsted samme sted. 

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed

Referencer

COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

16.4.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Jens Geier

21.3.2018

Behandling i udvalg

10.7.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

25.9.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

5

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Manuel dos Santos, Stanisław Żółtek

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

José Blanco López, Jonathan Bullock, Isabella De Monte, Sofia Ribeiro, Ruža Tomašić

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Ruža Tomašić

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere

S&D

José Blanco López, Isabella De Monte, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

André Elissen, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

PPE

Paul Rübig

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget (11.10.2018)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed

(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

Ordfører for udtalelse: Karima Delli

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Titel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et europæisk arbejdsmarkedsagentur

(Tekst af relevans for EØS og for Schweiz)

(Tekst af relevans for EØS og for Schweiz)

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Henvisning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 46, artikel 48, artikel 53, stk. 1, artikel 62 og artikel 91, stk. 1,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 46 og artikel 48,

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  I henhold til artikel 3 i TEU skal Unionen arbejde for en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt, og fremme social retfærdighed og beskyttelse. Ifølge artikel 9 i TEUF skal Unionen ved fastlæggelsen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter tage hensyn til de krav, der er knyttet til fremme af et højt beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse, bekæmpelse af social udstødelse samt et højt niveau for uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse af menneskers sundhed.

(2)  I henhold til artikel 3 i TEU skal Unionen arbejde for en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt, og fremme social retfærdighed og beskyttelse. Ifølge artikel 9 i TEUF skal Unionen ved fastlæggelsen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter tage hensyn til de krav, der er knyttet til fremme af et højt beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse, bekæmpelse af social udstødelse samt et højt niveau for uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse af menneskers sundhed. I henhold til artikel 5 i TEU er udøvelsen af Unionens beføjelser underlagt nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet.

Begrundelse

Det er af afgørende vigtighed at sikre, at proportionalitetsprincippet og nærhedsprincippet overholdes, når det europæiske arbejdsmarkedsagenturs opgaver defineres.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Der bør oprettes en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed ("myndigheden"), der skal bidrage til at styrke retfærdigheden i og tilliden til det indre marked. Med henblik herpå bør myndigheden støtte medlemsstaternes og Kommissionens bestræbelser for at fremme enkeltpersoners og arbejdsgiveres adgang til oplysninger om deres rettigheder og pligter samt til relevante tjenester i forbindelse med arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne, støtte overholdelse af reglerne og samarbejde mellem medlemsstaterne for at sikre effektiv anvendelse af EU-lovgivningen på disse områder og mægle og lette en løsning i tilfælde af tvister på tværs af grænserne eller forstyrrelser på arbejdsmarkedet.

(5)  Der bør oprettes et europæisk arbejdsmarkedsagentur ("agenturet"), der skal bidrage til at styrke retfærdighed og tillid og fremme den frie bevægelighed for arbejdstagere og tjenesteydelser på det indre marked under overholdelse af proportionalitets- og nærhedsprincippet. Med henblik herpå bør agenturet støtte medlemsstaternes og Kommissionens bestræbelser for at fremme arbejdstageres og arbejdsgiveres adgang til relevante og ajourførte oplysninger om deres rettigheder og pligter samt til relevante tjenester i forbindelse med arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne i alle medlemsstater via en webportal for agenturet, fremme samarbejde mellem medlemsstaterne for at sikre effektiv anvendelse af EU-lovgivningen på disse områder og mægle og lette en løsning i tilfælde af tvister på tværs af grænserne eller forstyrrelser på arbejdsmarkedet.

Begrundelse

Hovedformålet med oprettelsen af det europæiske arbejdsmarkedsagentur bør være at fremme arbejdstagernes frie bevægelighed på det indre marked. For at opnå dette er det afgørende at styrke adgangen til relevante oplysninger om mobilitet på tværs af grænserne i alle EU's medlemsstater. Dette kunne opnås ved at oprette en ajourført og tilgængelig webportal for agenturet.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Myndigheden bør gennemføre sine aktiviteter inden for arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne og koordinering af de sociale sikringsordninger, herunder arbejdskraftens frie bevægelighed, udstationering af arbejdstagere og meget mobile tjenester. Den bør også styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne om imødegåelse af sort arbejde. I tilfælde, hvor myndigheden i forbindelse med sine aktiviteter fatter mistanke om uregelmæssigheder, herunder på områder af EU-lovgivningen, der ikke er omfattet af dens beføjelser, såsom overtrædelser af arbejds-, sundheds- og sikkerhedsregler eller beskæftigelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, bør den være i stand til at indberette dem og samarbejde om disse spørgsmål med Kommissionen, kompetente EU-organer og nationale myndigheder, hvor det er relevant.

(6)  Agenturet bør gennemføre sine aktiviteter inden for arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne og koordinering af de sociale sikringsordninger, herunder arbejdskraftens og tjenesters frie bevægelighed. Agenturet bør også styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne om imødegåelse af sort arbejde samt bekæmpelse af etableringen af skuffeselskaber i vejtransportsektoren, der har bidraget til at skævvride konkurrencen i sektoren. I tilfælde, hvor agenturet i forbindelse med sine aktiviteter fatter mistanke om uregelmæssigheder, bør det være i stand til at indberette dem til Kommissionen og til nationale myndigheder.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  I visse tilfælde er der vedtaget sektorspecifik EU-lovgivning for at imødekomme specifikke behov i denne sektor, f.eks. inden for international transport. Myndigheden bør også behandle grænseoverskridende aspekter af anvendelsen af sådan sektorspecifik EU-lovgivning, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/200649, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF50, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/200951 og direktiv (om ændring af direktiv 2006/22/EF — COM(2017) 278 final)52.

(8)  I visse tilfælde er der vedtaget sektorspecifik EU-lovgivning for at imødekomme specifikke behov i denne sektor, f.eks. inden for international transport. Agenturet kan også, med den pågældende medlemsstats forudgående samtykke, behandle grænseoverskridende aspekter af anvendelsen af sådan sektorspecifik EU-lovgivning, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/200649, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF50, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/200951 og direktiv (om ændring af direktiv 2006/22/EF — COM(2017)0278)52.

_________________

_________________

49Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 (EUT L 102 af 11.4.2006, s. 1).

49Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 (EUT L 102 af 11.4.2006, s. 1).

50Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF af 15. marts 2006 om minimumsbetingelser for gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 med hensyn til sociale bestemmelser inden for vejtransportvirksomhed og om ophævelse af Rådets direktiv 88/599/EØF (EUT L 102 af 11.4.2006, s. 35).

50Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF af 15. marts 2006 om minimumsbetingelser for gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 med hensyn til sociale bestemmelser inden for vejtransportvirksomhed og om ophævelse af Rådets direktiv 88/599/EØF (EUT L 102 af 11.4.2006, s. 35).

 

51Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet og om ophævelse af Rådets direktiv 96/26/EF (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 51).

51Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet og om ophævelse af Rådets direktiv 96/26/EF (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 51).

52Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/22/EF for så vidt angår håndhævelseskravene og om fastsættelse af særlige regler med hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere i vejtransportsektoren (COM(2017) 278 final).

52Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/22/EF for så vidt angår håndhævelseskravene og om fastsættelse af særlige regler med hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere i vejtransportsektoren (COM(2017)0278).

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  De enkeltpersoner, der er omfattet af myndighedens aktiviteter, bør være personer, som er underlagt EU-lovgivningen inden for denne forordnings anvendelsesområde, herunder arbejdstagere, selvstændige, jobsøgende og ikke-erhvervsaktive personer; dette bør omfatte både EU-borgere og tredjelandsstatsborgere, der har lovligt ophold i Unionen, såsom udstationerede arbejdstagere, indehavere af det blå EU-kort, virksomhedsinternt udstationerede eller fastboende udlændinge samt deres familiemedlemmer.

(9)  De enkeltpersoner, der er omfattet af agenturets aktiviteter, bør være personer, som er underlagt EU-lovgivningen inden for denne forordnings anvendelsesområde, herunder arbejdstagere, selvstændige, jobsøgende og ikke-erhvervsaktive personer; dette bør omfatte både EU-borgere og tredjelandsstatsborgere, der har lovligt ophold i Unionen, indehavere af det blå EU-kort, virksomhedsinternt udstationerede eller fastboende udlændinge samt deres familiemedlemmer i henhold til relevante EU-retsakter, der regulerer deres bevægelser inden for Unionen.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Myndigheden bør for at sikre, at enkeltpersoner og arbejdsgivere kan nyde godt af et retfærdigt og effektivt indre marked, fremme deres muligheder for at være mobile eller yde tjenester og foretage ansættelser overalt i Unionen. Dette omfatter støtte til enkeltpersoners mobilitet på tværs af grænserne ved at lette adgangen til mobilitetstjenester på tværs af grænserne som f.eks. matchning af job, praktikophold og lærepladser og ved at fremme mobilitetsordninger som "Dit første Euresjob" eller "ErasmusPro". Myndigheden bør også bidrage til at forbedre gennemsigtigheden af oplysninger, herunder om, hvilke rettigheder og pligter der hidrører fra EU-lovgivningen, og adgangen til tjenester til enkeltpersoner og arbejdsgivere i samarbejde med andre EU-oplysningstjenester som Dit Europa — Råd & Vink, og til at udnytte og sikre overensstemmelse med Dit Europa-portalen, der kommer til at udgøre rygraden i den fremtidige fælles digitale portal53.

(11)  Agenturet bør for at sikre, at arbejdstagere og arbejdsgivere fuldt ud kan nyde godt af et retfærdigt og effektivt indre marked, fremme deres muligheder for at være mobile eller yde tjenester og foretage ansættelser overalt i Unionen. Dette omfatter støtte til enkeltpersoners mobilitet på tværs af grænserne ved at oprette en tilgængelig webportal, der indeholder ajourførte og udførlige data om arbejdsretten og arbejdsvilkårene i alle Unionens medlemsstater, og lette adgangen til mobilitetstjenester på tværs af grænserne som f.eks. matchning af job, praktikophold og lærepladser og ved at fremme mobilitetsordninger som "Dit første Euresjob" eller "ErasmusPro". Agenturet bør også bidrage til at forbedre gennemsigtigheden af oplysninger, herunder om, hvilke rettigheder og pligter der hidrører fra EU-lovgivningen, og adgangen til tjenester til enkeltpersoner og arbejdsgivere i samarbejde med andre EU-oplysningstjenester som Dit Europa — Råd & Vink, og til at udnytte og sikre overensstemmelse med Dit Europa-portalen, der kommer til at udgøre rygraden i den fremtidige fælles digitale portal53.

_________________

_________________

53Forordning [fælles digital portal — (COM(2017) 256 final].

53Forordning [fælles digital portal — (COM(2017)0256].

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Med henblik herpå bør myndigheden samarbejde med andre relevante EU-initiativer og -netværk, navnlig det europæiske netværk af offentlige arbejdsformidlinger (PES)54, Enterprise Europe-netværket55, grænsekontaktpunktet56 og SOLVIT57 samt med relevante nationale tjenester såsom de organer til fremme af ligebehandling og til støtte for EU-arbejdstagere og deres familiemedlemmer, som medlemsstaterne har udpeget i henhold til direktiv 2014/54/EU, og de nationale kontaktpunkter, der er udpeget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/24/EU58 med henblik på at formidle oplysninger om sundhedsydelser. Myndigheden bør også undersøge synergier med det foreslåede europæiske e-tjenesteydelseskort59, navnlig med hensyn til de tilfælde, hvor medlemsstaterne vælger indgivelse af erklæringer vedrørende udstationerede arbejdstagere gennem e-kortplatformen. Myndigheden bør afløse Kommissionen i forvaltningen af Det Europæiske Arbejdsformidlingsnets ("Euresnettet") Europæiske Koordineringsbureau, der er oprettet i henhold til forordning (EU) 2016/589, inklusive definitionen af brugernes behov og forretningsmæssige krav til effektiviteten af Euresportalen og tilhørende IT-tjenester, men eksklusive tilvejebringelse af IT og drift og udvikling af IT-infrastrukturen, som fortsat varetages af Kommissionen.

(12)  Med henblik herpå bør agenturet samarbejde med andre relevante EU-initiativer og -netværk, navnlig det europæiske netværk af offentlige arbejdsformidlinger (PES)54, Enterprise Europe-netværket55, grænsekontaktpunktet56 og SOLVIT57 samt med kompetente nationale tjenester såsom de organer til fremme af ligebehandling og til støtte for EU-arbejdstagere og deres familiemedlemmer, som medlemsstaterne har udpeget i henhold til direktiv 2014/54/EU, og de nationale kontaktpunkter, der er udpeget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/24/EU58 med henblik på at formidle oplysninger om sundhedsydelser. Agenturet bør også undersøge synergier med det foreslåede europæiske e-tjenesteydelseskort, navnlig med hensyn til de tilfælde, hvor medlemsstaterne vælger indgivelse af erklæringer vedrørende udstationerede arbejdstagere gennem e-kortplatformen. Agenturet bør afløse Kommissionen i forvaltningen af Det Europæiske Arbejdsformidlingsnets ("Euresnettet") Europæiske Koordineringsbureau, der er oprettet i henhold til forordning (EU) 2016/589, inklusive definitionen af brugernes behov og forretningsmæssige krav til effektiviteten af Euresportalen og tilhørende IT-tjenester, men eksklusive tilvejebringelse af IT og drift og udvikling af IT-infrastrukturen, som fortsat varetages af Kommissionen.

_________________

_________________

54Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 573/2014/EU af 15. maj 2014 om øget samarbejde mellem offentlige arbejdsformidlinger (EUT L 159 af 28.5.2014, s. 32).

54Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 573/2014/EU af 15. maj 2014 om øget samarbejde mellem offentlige arbejdsformidlinger (EUT L 159 af 28.5.2014, s. 32).

55Enterprise Europe-netværket, https://een.ec.europa.eu/

55Enterprise Europe-netværket, https://een.ec.europa.eu/

56Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet — Fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseregioner (COM(2017) 534 final).

56Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet — Fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseregioner (COM(2017)0534).

57Kommissionens henstilling af 17. september 2013 om principperne for SOLVIT (EUT L 249 af 19.9.2013, s. 10).

57Kommissionens henstilling af 17. september 2013 om principperne for SOLVIT (EUT L 249 af 19.9.2013, s. 10).

58Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/24/EU af 9. marts 2011 om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser (EUT L 88 af 4.4.2011, s. 45).

58Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/24/EU af 9. marts 2011 om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser (EUT L 88 af 4.4.2011, s. 45).

59COM(2016) 824 final og COM(2016) 823 final.

59COM(2016)0824 og COM(2016)0823.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Med henblik på en retfærdig, enkel og effektiv anvendelse af EU-lovgivningen bør myndigheden støtte samarbejde og rettidig udveksling af oplysninger medlemsstaterne imellem. Sammen med andet personale bør nationale forbindelsesofficerer, der arbejder i myndigheden, støtte medlemsstaternes overholdelse af samarbejdsforpligtelserne, fremskynde udvekslingen mellem dem ved hjælp af procedurer til at nedbringe forsinkelser og sikre forbindelser med andre nationale forbindelseskontorer, organer og kontaktpunkter, der er oprettet i henhold til EU-lovgivningen. Myndigheden bør tilskynde til brug af innovative tilgange til effektivt og velfungerende samarbejde på tværs af grænserne, herunder elektroniske dataudvekslingsværktøjer som systemet til elektronisk udveksling af oplysninger vedrørende socialsikring (EESSI-systemet) og informationssystemet for det indre marked (IMI-systemet) og bør bidrage til at fremme digitaliseringsprocedurer og forbedre de IT-værktøjer, der anvendes til udveksling af meddelelser de nationale myndigheder imellem.

(13)  Med henblik på en ikkediskriminerende, forholdsmæssig, retfærdig, enkel og effektiv anvendelse af EU-lovgivningen bør agenturet støtte og forbedre samarbejde og rettidig udveksling af oplysninger medlemsstaterne imellem. Sammen med andet personale bør nationale forbindelsesofficerer, der arbejder i agenturet, støtte medlemsstaternes overholdelse af samarbejdsforpligtelserne, fremskynde udvekslingen mellem dem ved hjælp af procedurer til at nedbringe forsinkelser og sikre forbindelser med andre nationale forbindelseskontorer, organer og kontaktpunkter, der er oprettet i henhold til EU-lovgivningen. Agenturet bør tilskynde til brug af innovative tilgange til effektivt og velfungerende samarbejde på tværs af grænserne, herunder elektroniske dataudvekslingsværktøjer som systemet til elektronisk udveksling af oplysninger vedrørende socialsikring (EESSI-systemet) og informationssystemet for det indre marked (IMI-systemet) og bør bidrage til at fremme digitaliseringsprocedurer og forbedre de IT-værktøjer, der anvendes til udveksling af meddelelser de nationale myndigheder imellem. Agenturet bør desuden tilskynde til, at følgende systemer til udveksling af oplysninger anvendes i transportsektoren: (i) det europæiske register over vejtransportvirksomheder (ERRU), der er oprettet ved forordning (EF) nr. 1071/2009, med henblik på at udveksle oplysninger fra nationale registre over transportvirksomheder på en effektiv og harmoniseret måde; og (ii) informationssystemet for det indre marked (IMI), der er oprettet ved forordning (EU) nr. 1024/2012, som giver medlemsstaterne mulighed for at etablere et administrativt samarbejde og udveksle data og oplysninger med hensyn til udstationeringserklæringer. For at sikre, at EU-lovgivningen overholdes, bør de nationale inspektører, der er ansvarlige for vejkontrol, have direkte realtidsadgang til begge systemer via en elektronisk applikation, som er fælles for alle medlemsstater. Agenturet bør fremme denne elektroniske applikation.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Myndigheden bør for at øge medlemsstaternes kapacitet til at bekæmpe uregelmæssigheder på tværs af grænserne i forbindelse med EU-lovgivning, der er omfattet af dens beføjelser, bistå de nationale myndigheder med at gennemføre samordnede og fælles inspektioner, herunder ved at lette gennemførelsen af inspektioner i henhold til artikel 10 i direktiv 2014/67/EU. Disse bør finde sted efter anmodning fra medlemsstaterne eller efter deres tilslutning til myndighedens forslag. Myndigheden bør yde strategisk, logistisk og teknisk bistand til medlemsstater, der deltager i samordnede eller fælles inspektioner, under fuld overholdelse af fortrolighedskravene. Inspektioner bør foretages efter aftale med de berørte medlemsstater og finde sted inden for de retlige rammer af den nationale lovgivning i de berørte medlemsstater, som bør følge op på resultaterne af de samordnede og fælles inspektioner i henhold til national lovgivning.

(14)  Agenturet bør for at øge medlemsstaternes kapacitet til at bekæmpe uregelmæssigheder på tværs af grænserne i forbindelse med EU-lovgivning, der er omfattet af dens beføjelser, bistå de nationale myndigheder med at gennemføre samordnede og fælles inspektioner og kontroller, herunder ved at lette gennemførelsen af kontroller og inspektioner i henhold til artikel 10 i direktiv 2014/67/EU. Disse bør finde sted efter anmodning fra medlemsstaterne eller efter deres tilslutning til agenturets forslag og altid efter aftale med den berørte medlemsstat. Agenturet bør yde strategisk, logistisk og teknisk bistand til medlemsstater, der deltager i samordnede eller fælles inspektioner, under fuld overholdelse af fortrolighedskravene. Inspektioner bør foretages efter aftale med den berørte medlemsstat og finde sted inden for de retlige rammer af den nationale lovgivning, der er gældende i den medlemsstat, hvor inspektionen foretages, som bør følge op på resultaterne af de samordnede og fælles inspektioner i henhold til denne nationale lovgivning.

Begrundelse

Det er vigtigt at præcisere, at inspektioner kun må finde sted inden for rammerne af den nationale lovgivning, der er gældende i den medlemsstat, hvor inspektionen foretages.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Myndigheden bør for at kortlægge nye tendenser, udfordringer eller smuthuller inden for arbejdskraftmobilitet og koordinering af de sociale sikringsordninger udvikle en analyse- og risikovurderingskapacitet. Dette bør indebære, at der udføres arbejdsmarkedsanalyser og -undersøgelser samt peer reviews. Myndigheden bør overvåge potentielle ubalancer med hensyn til færdigheder og arbejdskraftstrømme på tværs af grænserne, herunder deres mulige indvirkning på den territoriale samhørighed. Myndigheden bør også støtte den risikovurdering, der er omhandlet i artikel 10 i direktiv 2014/67/EU. Myndigheden bør sikre synergi og komplementaritet med andre EU-agenturer eller -tjenester eller -net. Dette bør omfatte indhentning af bidrag fra SOLVIT og lignende tjenester vedrørende tilbagevendende problemer, som enkeltpersoner og virksomheder støder på i udøvelsen af deres rettigheder på de områder, der falder ind under myndighedens beføjelser. Myndigheden bør også lette og strømline dataindsamlingsaktiviteter i henhold til relevant EU-lovgivning inden for sit ansvarsområde. Dette medfører ikke indførelse af nye rapporteringsforpligtelser for medlemsstaterne.

(15)  I samarbejde med medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter bør agenturet for at kortlægge nye tendenser, udfordringer eller smuthuller inden for arbejdskraftmobilitet og koordinering af de sociale sikringsordninger udvikle en analyse- og risikovurderingskapacitet. Dette bør indebære, at der udføres arbejdsmarkedsanalyser og -undersøgelser samt peer reviews. Agenturet bør overvåge potentielle ubalancer med hensyn til færdigheder og arbejdskraftstrømme på tværs af grænserne, herunder deres mulige indvirkning på den territoriale samhørighed. Agenturet bør også støtte den risikovurdering, der er omhandlet i artikel 10 i direktiv 2014/67/EU. Agenturet bør sikre synergi og komplementaritet med andre EU-agenturer eller -tjenester eller -net. Dette bør omfatte indhentning af bidrag fra SOLVIT og lignende tjenester vedrørende tilbagevendende problemer, som enkeltpersoner og virksomheder støder på i udøvelsen af deres rettigheder på de områder, der falder ind under agenturets beføjelser. Agenturet bør også lette og strømline dataindsamlingsaktiviteter i henhold til relevant EU-lovgivning inden for sit ansvarsområde. Dette medfører ikke indførelse af nye rapporteringsforpligtelser for medlemsstaterne.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Myndigheden bør for at øge de nationale myndigheders kapacitet og sikre bedre konsekvens i anvendelsen af EU-lovgivningen inden for sit ansvarsområde yde operativ bistand til nationale myndigheder, bl.a. ved at udarbejde praktiske retningslinjer, indføre uddannelses- og peerlæringsprogrammer, fremme gensidige bistandsprojekter, lette udveksling af personale som omhandlet i artikel 8 i direktiv 2014/67/EU og bistå medlemsstaterne med at tilrettelægge oplysningskampagner for at oplyse enkeltpersoner og arbejdsgivere om deres rettigheder og pligter. Myndigheden bør fremme udveksling, formidling og udbredelse af god praksis.

(16)  Agenturet bør for at øge de nationale myndigheders kapacitet og sikre bedre konsekvens i anvendelsen og håndhævelsen af EU-lovgivningen inden for sit ansvarsområde yde operativ og teknisk bistand til nationale myndigheder, bl.a. ved at udarbejde praktiske retningslinjer, indføre uddannelses- og peerlæringsprogrammer, fremme gensidige bistandsprojekter og regelmæssige peer reviews, lette udveksling af personale som omhandlet i artikel 8 i direktiv 2014/67/EU og bistå medlemsstaterne med at tilrettelægge oplysningskampagner for at oplyse enkeltpersoner og arbejdsgivere om deres rettigheder og pligter. Agenturet bør yde bistand for at sikre en harmoniseret gennemførelse af EU-retten og fremme udveksling, formidling og udbredelse af god praksis samt indførelse og anvendelse af fælles digitale værktøjer.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Myndigheden bør udgøre en platform for bilæggelse af tvister medlemsstaterne imellem i forbindelse med anvendelsen af den EU-lovgivning, som falder inden for dens ansvarsområde. Den bør bygge på den dialog og de forligsprocedurer, der på nuværende tidspunkt er på plads på området for koordinering af de sociale sikringsordninger, som er værdsat af medlemsstaterne60, og hvis betydning er anerkendt af Domstolen61. Medlemsstaterne bør være i stand til at henvise sager til myndigheden til mægling i henhold til standardprocedurer, der iværksættes med henblik herpå. Myndigheden bør kun behandle tvister mellem medlemsstaterne, hvorimod enkeltpersoner og arbejdsgivere, som står over for vanskeligheder med hensyn til at udøve deres EU-rettigheder, fortsat bør råde over de nationale tjenester og EU-tjenester, der er beregnet til at håndtere disse sager som f.eks. SOLVIT-nettet, som myndigheden bør henvise sådanne sager til. SOLVIT-nettet bør også kunne henvise til myndigheden i tilfælde, hvor problemet ikke kan løses på grund af forskelligheder nationale myndigheder imellem.

(17)  Enkeltpersoner og arbejdsgivere, som står over for vanskeligheder med hensyn til at udøve deres EU-rettigheder, bør fortsat råde over de nationale tjenester og EU-tjenester, der er beregnet til at håndtere disse sager som f.eks. SOLVIT-nettet, som agenturet bør henvise sådanne sager til. SOLVIT-nettet bør også kunne henvise til agenturet i tilfælde, hvor problemet ikke kan løses på grund af forskelligheder nationale myndigheder imellem.

_________________

 

60Rådets delvise generelle indstilling af 26. oktober 2017 om forslag til forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 13645/1/17.

 

61Sag C-236/88, EU:C:1990:303, præmis 17; sag C-202/97, EU:C:2000:75, præmis 57-58; sag C-178/97, EU:C:2000:169, præmis 44-45; sag C-2/05, EU:C:2006:69, præmis 28-29; sag C-12/14, EU:C:2016:135, præmis 39-41; sag C-359/16, EU:C:2018:63, præmis 44-45;

 

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Myndigheden bør for at lette forvaltningen af arbejdsmarkedsjusteringer fremme samarbejdet mellem de relevante interesserede parter for at imødegå forstyrrelser på arbejdsmarkedet, der påvirker mere end en medlemsstat, som f.eks. tilfælde af omstrukturering eller store projekter, som påvirker beskæftigelsen i grænseregioner.

(18)  Agenturet bør for at lette forvaltningen af arbejdsmarkedsjusteringer fremme samarbejdet mellem de interesserede parter og de relevante myndigheder for at imødegå forstyrrelser på arbejdsmarkedet, der påvirker mere end en medlemsstat, som f.eks. tilfælde af omstrukturering eller store projekter, som påvirker beskæftigelsen i grænseregioner.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Medlemsstaterne og Kommissionen bør være repræsenteret i en bestyrelse for at sikre, at myndigheden fungerer effektivt. Sammensætningen af bestyrelsen, herunder valget af formand og næstformand, bør overholde principperne om kønsbalance, erfaring og kvalifikationer. Bestyrelsen bør for at sikre, at myndigheden er effektiv og velfungerende, navnlig vedtage det årlige arbejdsprogram, varetage sine opgaver i forbindelse med myndighedens budget, vedtage de finansielle regler, som finder anvendelse på myndigheden, udpege en administrerende direktør og fastlægge procedurer for den administrerende direktørs beslutningstagning vedrørende myndighedens operationelle opgaver. Repræsentanter fra andre lande end EU-medlemsstater, som anvender EU-lovgivningen inden for myndighedens ansvarsområde, kan deltage i bestyrelsens møder som observatører.

(21)  Medlemsstaterne og Kommissionen bør være repræsenteret i en bestyrelse for at sikre, at agenturet fungerer effektivt. Sammensætningen af bestyrelsen, herunder valget af formand og næstformand, bør overholde principperne om kønsbalance, erfaring, kvalifikationer og ligelig geografisk fordeling. Bestyrelsen bør for at sikre, at agenturet er effektiv og velfungerende, navnlig vedtage det årlige arbejdsprogram, varetage sine opgaver i forbindelse med agenturets budget, vedtage de finansielle regler, som finder anvendelse på agenturet, udpege en administrerende direktør og fastlægge procedurer for den administrerende direktørs beslutningstagning vedrørende agenturets operationelle opgaver. Repræsentanter fra andre lande end EU-medlemsstater, som anvender EU-lovgivningen inden for agenturets ansvarsområde, kan deltage i bestyrelsens møder som observatører.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  For at sikre myndigheden fuld selvstændighed og uafhængighed bør den råde over et selvstændigt budget, hvor indtægterne kommer fra Unionens almindelige budget, eventuelle frivillige finansielle bidrag fra medlemsstaterne og eventuelle bidrag fra tredjelande, der deltager i myndighedens arbejde. I ekstraordinære og behørigt begrundede tilfælde bør den også kunne opnå finansiering i form af delegationsaftaler eller ad hoc-tilskud og opkræve betaling for publikationer og tjenester, der leveres af myndigheden.

(24)  For at sikre agenturet fuld selvstændighed og uafhængighed bør den råde over et selvstændigt budget, hvor indtægterne kommer fra Unionens almindelige budget, eventuelle frivillige finansielle bidrag fra medlemsstaterne, der deltager i agenturets arbejde. I ekstraordinære og behørigt begrundede tilfælde bør den også kunne opnå finansiering i form af delegationsaftaler eller ad hoc-tilskud og opkræve betaling for publikationer og visse tjenester, der leveres af agenturet på interesserede parters anmodning.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(27a)  Agenturets hjemsted bør fastsættes med fuld respekt for den fælles erklæring af 19. juli 2012 om decentrale organer, herunder kriterierne for geografisk balance.

Begrundelse

Det er vigtigt at medtage denne bestemmelse for at sikre juridisk klarhed med hensyn til proceduren for valg af hjemsted.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  Myndigheden bør supplere aktiviteterne i Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger ("den administrative kommission"), der er nedsat ved forordning (EF) nr. 883/2004, for så vidt som den udfører reguleringsopgaver i forbindelse med anvendelsen af forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009. Myndigheden bør imidlertid overtage operationelle opgaver, der i øjeblikket udføres inden for rammerne af den administrative kommission, som f.eks. at tilbyde mægling mellem medlemsstaterne, at sikre et forum til håndtering af finansielle spørgsmål i forbindelse med anvendelsen af forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009, herunder overtage det revisionsudvalgs funktion, som nedsættes ved disse forordninger, samt spørgsmål vedrørende elektronisk dataudveksling og IT-værktøjer til at lette anvendelsen af disse forordninger, herunder overtage Det Tekniske Udvalg for Databehandlings funktion, som nedsættes ved disse forordninger.

udgår

Begrundelse

Alle disse organer behandler spørgsmål, som henhører under national kompetence.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 37 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(37a)  Parlamentet bør systematisk og på lige fod med Kommissionen og Rådet involveres i at fastlægge og vægte kriterierne for agenturets placering.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ved denne forordning oprettes Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed ("myndigheden").

1.  Ved denne forordning oprettes Det Europæiske Arbejdsmarkedsagentur ("agenturet").

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Myndigheden bistår medlemsstaterne og Kommissionen i spørgsmål vedrørende arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne og koordinering af de sociale sikringsordninger i EU.

2.  Agenturet bistår medlemsstaterne og Kommissionen i spørgsmål vedrørende en effektiv gennemførelse og håndhævelse af Unionens arbejdsmarkedslovgivning i forbindelse med arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne og koordineringen af de sociale sikringsordninger i EU.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Myndighedens mål er at bidrage til at sikre retfærdig arbejdskraftmobilitet i det indre marked. Med henblik herpå pålægges myndigheden:

Agenturets mål er at fremme fri bevægelighed for arbejdstagere og tjenesteydelser, kontrollere anvendelsen af EU-retten for at sikre ordentlige arbejdsforhold og beskytte arbejdstagernes rettigheder samt at sikre, at arbejdskraftmobilitet i det indre marked er i fuld overensstemmelse med relevant EU-lovgivning. Det bidrager desuden til at imødegå det komplekse problem med sort arbejde, under fuld hensyntagen til nationale beføjelser og procedurer. Med henblik herpå pålægges agenturet:

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at lette adgangen for enkeltpersoner og arbejdsgivere til oplysninger om deres rettigheder og pligter samt til relevante tjenester

a)  at tilvejebringe relevante oplysninger til arbejdstagere, arbejdsgivere og relevante myndigheder om deres rettigheder og pligter, arbejdsret og arbejdsvilkår i alle medlemsstater ved hjælp af en tilgængelig webportal, der findes på alle Unionens officielle sprog, samt at sørge for relevante tjenester relateret til arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne, herunder gratis rådgivningstjenester til arbejdstagere og arbejdsgivere, blandt andet gennem arbejdsmarkedets parter

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at fremme samarbejdet medlemsstaterne imellem om håndhævelse på tværs af grænserne af relevant EU-lovgivning, herunder fælles inspektioner

b)  at fremme, lette og støtte samarbejdet medlemsstaterne imellem om håndhævelse på tværs af grænserne af relevant EU-lovgivning, herunder at lette samordnede og fælles inspektioner og kontroller

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  at mægle og bidrage til at finde en løsning i tilfælde af grænseoverskridende tvister mellem nationale myndigheder eller forstyrrelser på arbejdsmarkedet.

c)  efter aftale med den berørte medlemsstat at mægle og bidrage til at finde en løsning i tilfælde af grænseoverskridende tvister, grænseoverskridende håndhævelsesproblemer og manglende samarbejde mellem nationale kompetente myndigheder eller forstyrrelser på arbejdsmarkedet.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Myndigheden er et EU-organ med status som juridisk person.

1.  Agenturet er et EU-organ med status som juridisk person.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Myndigheden har i hver enkelt af medlemsstaterne den mest vidtgående rets- og handleevne, som de pågældende medlemsstaters lovgivning tillægger juridiske personer. Den kan i særdeleshed erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre og optræde som part i retssager.

udgår

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Kapitel 2 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Myndighedens opgaver

Agenturets opgaver

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Myndighedens opgaver

Agenturets opgaver

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at lette adgang til oplysninger for enkeltpersoner og arbejdsgivere om rettigheder og pligter i grænseoverskridende situationer samt adgang til arbejdskraftmobilitetstjenester på tværs af grænserne, jf. artikel 6 og 7

a)  at give oplysninger til arbejdstagere og arbejdsgivere om deres rettigheder og pligter i grænseoverskridende situationer, om arbejdsret og arbejdsvilkår i alle Unionens medlemsstater ved hjælp af en tilgængelig webportal for agenturet, som findes på alle Unionens officielle sprog, samt at sørge for arbejdskraftmobilitetstjenester på tværs af grænserne, herunder rådgivningstjenester til arbejdstagere og arbejdsgivere, jf. artikel 6 og 7

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  at indsamle, behandle og offentliggøre relevante statistikker om kontroller og inspektioner som indberettet af medlemsstaterne i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  at koordinere og yde bistand i forbindelse med samordnede og fælles inspektioner, jf. artikel 9 og 10 d)

c)  at koordinere, bistå og støtte i forbindelse med samordnede og fælles inspektioner og kontroller, jf. artikel 9 og 10, i samarbejde med de pågældende medlemsstater

Begrundelse

Inspektioner i transportsektoren kaldes ofte kontroller, jf. f.eks. direktiv 2006/22/EF. Derfor bør begge juridiske begreber anføres i teksten.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  at mægle i tvister mellem medlemsstaternes myndigheder om anvendelsen af relevant EU-lovgivning, jf. artikel 13

f)  efter aftale med den berørte medlemsstat at mægle og bidrage til at finde en løsning i tvister mellem medlemsstaternes myndigheder om anvendelsen af relevant EU-lovgivning

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  at lette samarbejdet mellem relevante interesserede parter i tilfælde af forstyrrelser på arbejdsmarkedet på tværs af grænserne, jf. artikel 14.

udgår

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at give relevante oplysninger om enkeltpersoners rettigheder og pligter i forbindelse med arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne

a)  i samarbejde med medlemsstaten at tilvejebringe relevante udførlige oplysninger og rådgivningstjenester om arbejdstageres og arbejdsgiveres rettigheder og pligter i forbindelse med arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne ved hjælp af en tilgængelig webportal, der findes på alle officielle EU-sprog

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at øge mulighederne for at fremme enkeltpersoners arbejdskraftmobilitet, herunder gennem vejledning i adgang til læring og sprogundervisning

b)  at øge mulighederne for at fremme enkeltpersoners arbejdskraftmobilitet, herunder ved at udvikle og afholde relevante kurser og workshopper, der omfatter sprogundervisning

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  at give relevante oplysninger til arbejdsgiverne om arbejdsretlige regler og leve- og arbejdsvilkår for arbejdstagere i forbindelse med arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne, herunder udstationerede arbejdstagere,

c)  i samarbejde med medlemsstaterne at give arbejdstagere, arbejdsgivere, jobsøgende og arbejdsmarkedets parter relevante oplysninger om arbejdsretlige regler og arbejdsvilkår i forbindelse med arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed og udstationering af arbejdstagere samt relevante oplysninger om arbejdsmarkedslovgivning og arbejdsvilkår i alle medlemsstater. Oplysningerne skal tilvejebringes på alle Unionens officielle sprog via en ajourført og tilgængelig webportal

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  indføre standardformater for, hvordan medlemsstaterne kan indsende online- og offline-oplysninger

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Myndigheden står til rådighed for enkeltpersoner og arbejdsgivere for at lette arbejdskraftmobiliteten i hele EU. Myndigheden pålægges med henblik herpå:

1.  Agenturet står gratis til rådighed for enkeltpersoner, arbejdsgivere og relevante myndigheder for at lette arbejdskraftmobiliteten i hele Unionen, herunder ved at yde rådgivning og tilrettelægge undervisning. Agenturet pålægges med henblik herpå:

Begrundelse

Det europæiske arbejdsmarkedsagentur bør ikke kun yde tjenester, men også rådgive arbejdstagere og arbejdsgivere om spørgsmål vedrørende arbejdsmobilitet og tilbyde relevant uddannelse.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Myndigheden letter samarbejdet medlemsstaterne imellem og bidrager til deres faktiske overholdelse af samarbejdsforpligtelserne, herunder vedrørende udveksling af oplysninger, som fastsat i EU-lovgivningen inden for rammerne af myndighedens beføjelser.

Agenturet letter og styrker samarbejdet medlemsstaterne imellem og bidrager til deres faktiske overholdelse af samarbejdsforpligtelserne, herunder vedrørende udveksling af oplysninger, som fastsat i EU-lovgivningen inden for rammerne af agenturets beføjelser.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  at fremme og dele bedste praksis

c)  at fremme og dele bedste praksis mellem medlemsstaterne og mellem eksisterende samarbejdsorganisationer og kontrolmyndigheder i medlemsstaterne

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  at lette håndhævelsesprocedurerne på tværs af grænserne for sanktioner og bøder

udgår

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  at rapportere til Kommissionen på kvartalsbasis om uafklarede henvendelser medlemsstaterne imellem og, hvis det anses for nødvendigt, henvise disse til mægling i overensstemmelse med artikel 13.

udgår

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Myndigheden fremmer anvendelsen af elektroniske værktøjer til og procedurer for udveksling af meddelelser de nationale myndigheder imellem, herunder informationssystemet for det indre marked (IMI) og systemet til elektronisk udveksling af oplysninger vedrørende socialsikring (EESSI-systemet).

3.  Agenturet fremmer anvendelsen af elektroniske værktøjer til og procedurer for udveksling af meddelelser de nationale myndigheder imellem, herunder informationssystemet for det indre marked (IMI) og systemet til elektronisk udveksling af oplysninger vedrørende socialsikring (EESSI-systemet). Med henblik på at kontrollere, at EU-lovgivningen anvendes og overholdes korrekt, har inspektører med ansvar for vejkontroller direkte realtidsadgang via en elektronisk applikation, som er fælles for alle medlemsstater, til både systemet, der sammenkobler de nationale registre over vejtransportvirksomheder og -aktiviteter, ERRU, og til oplysninger om førerens udstationeringserklæring gennem IMI. I den forbindelse fremmer agenturet denne elektroniske applikation, som giver direkte realtidsadgang til ERRU og IMI ved vejkontroller.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Myndigheden fremmer brugen af innovative tilgange til et effektivt og velfungerende samarbejde på tværs af grænserne, undersøger den potentielle anvendelse af elektroniske udvekslingsmekanismer medlemsstaterne imellem for at gøre det lettere at afsløre svig og forelægger Kommissionen rapporter med henblik på videreudvikling heraf.

4.  Agenturet fremmer brugen af digitale værktøjer og innovative tilgange til et effektivt og velfungerende samarbejde på tværs af grænserne og spiller en central rolle i udviklingen af elektroniske udvekslingsmekanismer medlemsstaterne imellem for at gøre det lettere at afsløre svig, navnlig ved at anvende en elektronisk applikation, som giver direkte realtidsadgang til ERRU, EESSI og IMI i forbindelse med vejkontroller, og gennem hvilken de nationale myndigheder kan få adgang til relevante oplysninger i realtid. Det forelægger Kommissionen rapporter med henblik på videreudvikling heraf.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Koordinering af samordnede og fælles inspektioner

Samordnede og fælles inspektioner

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Efter anmodning fra en eller flere medlemsstater koordinerer myndigheden samordnede eller fælles inspektioner på de områder, der er omfattet af myndighedens beføjelser. Anmodningen kan komme fra en eller flere medlemsstater. Myndigheden kan også foreslå myndighederne i de berørte medlemsstater at foretage en samordnet eller fælles inspektion.

1.  Efter anmodning fra en eller flere medlemsstater koordinerer agenturet efter aftale med de berørte medlemsstater samordnede eller fælles inspektioner mellem medlemsstater på de områder, der er omfattet af agenturets beføjelser. Anmodningen kan komme fra en eller flere medlemsstater.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis en medlemsstats myndighed beslutter ikke at deltage i eller foretage den samordnede eller fælles inspektion, der er omhandlet i stk. 1, skal den i god tid skriftligt underrette myndigheden om grundene til sin beslutning. I sådanne tilfælde skal myndigheden underrette de øvrige berørte nationale myndigheder.

2.  En medlemsstats nationale myndigheds deltagelse i den samordnede eller fælles inspektion er frivillig. Hvis en medlemsstats myndighed beslutter ikke at deltage i eller foretage den samordnede eller fælles inspektion, der er omhandlet i stk. 1, skal den på forhånd skriftligt underrette agenturet om grundene til sin beslutning. I sådanne tilfælde skal agenturet underrette de øvrige berørte nationale myndigheder.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En aftale om indførelse af en fælles inspektion ("aftalen om den fælles inspektion") for de deltagende medlemsstater og myndigheden skal fastsætte betingelserne for at iværksætte en sådan foranstaltning. Aftalen om den fælles inspektion kan indeholde bestemmelser, der gør det muligt at foretage fælles inspektioner med kort varsel, når de er vedtaget og planlagt. Myndigheden udarbejder en standardaftale.

1.  En aftale om indførelse af en samordnet eller fælles inspektion ("aftalen om den fælles inspektion") mellem de deltagende medlemsstater og agenturet skal fastsætte betingelserne for at iværksætte en sådan foranstaltning. Aftalen om den fælles inspektion kan indeholde bestemmelser, der gør det muligt at foretage fælles inspektioner med kort varsel, når de er vedtaget og planlagt. Agenturet udarbejder en standardaftale.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Myndigheden yder logistisk og teknisk bistand, som kan omfatte oversættelse og tolkning, til de medlemsstater, der foretager samordnede eller fælles inspektioner.

3.  Agenturet yder logistisk og teknisk bistand, som kan omfatte oversættelse og tolkning, til de medlemsstater, der foretager samordnede eller fælles inspektioner.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Oplysningerne om samordnede og fælles inspektioner medtages i de kvartalsvise rapporter, som skal forelægges bestyrelsen. En årlig rapport om de inspektioner, som myndigheden yder bistand til, medtages i myndighedens årsberetning.

6.  Oplysningerne om samordnede og fælles inspektioner medtages i de kvartalsvise rapporter, som skal forelægges bestyrelsen. Disse rapporter skal offentliggøres og skal indeholde oplysninger om de tilfælde, hvor en medlemsstats myndighed ikke deltager i eller foretager den samordnede eller fælles inspektion som omhandlet i stk. 1. En årlig rapport om de inspektioner, som agenturet yder bistand til, medtages i agenturets årsberetning.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Hvis myndigheden i forbindelse med samordnede eller fælles inspektioner eller i forbindelse med sine øvrige aktiviteter fatter mistanke om uregelmæssigheder i anvendelsen af EU-lovgivningen, også på områder, der ikke er omfattet af dens beføjelser, skal den indberette disse formodede uregelmæssigheder til Kommissionen og myndighederne i den berørte medlemsstat, hvis det er relevant.

7.  Hvis agenturet i forbindelse med samordnede eller fælles inspektioner eller i forbindelse med sine øvrige aktiviteter fatter mistanke om uregelmæssigheder i anvendelsen af EU-lovgivningen, på områder, der er omfattet af dens beføjelser, skal det indberette disse formodede uregelmæssigheder til Kommissionen og myndighederne i den berørte medlemsstat. Det kan kun indberette mistanke om uregelmæssigheder til Kommissionen, hvis en sådan indberetning ledsages af den berørte medlemsstats vurdering og udtalelse.

Begrundelse

Det skal sikres, at medlemsstaten har ret til og mulighed for at afgive sin udtalelse med forklaring om indberetningen af formodede uregelmæssigheder, og kun efter denne vurdering fra den berørte medlemsstat kan agenturets indberetning sendes til Kommissionen.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Myndigheden vurderer risici og foretager analyser vedrørende arbejdskraftstrømme på tværs af grænserne som f.eks. ubalancer på arbejdsmarkedet, sektorspecifikke trusler og tilbagevendende problemer for enkeltpersoner og arbejdsgivere i forbindelse med mobilitet på tværs af grænserne. Med henblik herpå sikrer myndigheden komplementaritet med og trækker på ekspertviden fra andre EU-agenturer eller -tjenester, herunder inden for færdighedsprognoser og sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Efter anmodning fra Kommissionen kan myndigheden foretage målrettede, tilbundsgående analyser og undersøgelser for at efterforske arbejdskraftmobilitetspecifikke spørgsmål.

1.  Agenturet skal i samarbejde med medlemsstater og arbejdsmarkedets parter vurdere risici og foretage analyser vedrørende arbejdskraftstrømme på tværs af grænserne som f.eks. hindringer for arbejdskraftens mobilitet, diskriminerende bestemmelser i national lovgivning og tilbagevendende problemer for enkeltpersoner og arbejdsgivere i forbindelse med mobilitet på tværs af grænserne. Med henblik herpå anvender agenturet alle tilgængelige statistiske data og sikrer komplementaritet med og trækker på ekspertviden fra andre EU-agenturer eller -tjenester, herunder inden for færdighedsprognoser og sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Efter anmodning fra Kommissionen kan agenturet foretage målrettede, tilbundsgående analyser og undersøgelser for at efterforske arbejdskraftmobilitetspecifikke spørgsmål.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Myndigheden pålægges at tilrettelægge peer reviews af nationale myndigheder og tjenester med henblik på at:

2.  Efter anmodning fra den berørte medlemsstat tilrettelægger agenturet peer reviews af nationale myndigheder og tjenester med henblik på at:

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  at øge kendskabet til forskellige systemer og praksisser og den gensidige forståelse dem imellem samt at vurdere effektiviteten af forskellige politikforanstaltninger, herunder forebyggelse og afskrækkelse.

c)  at øge kendskabet til forskellige systemer og praksisser, herunder drøftelser om gennemførelsesforanstaltninger for EU-retsakter, og den gensidige forståelse dem imellem samt at vurdere effektiviteten af forskellige politikforanstaltninger, herunder forebyggelse og afskrækkelse.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Myndigheden indberetter regelmæssigt sine resultater til Kommissionen samt direkte til de berørte medlemsstater og skitserer mulige foranstaltninger til at afhjælpe de konstaterede svagheder.

3.  Agenturet indberetter regelmæssigt sine resultater til Kommissionen samt direkte til de berørte medlemsstater og skitserer mulige foranstaltninger til at afhjælpe de konstaterede svagheder.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Myndigheden indsamler statistiske data, som er udarbejdet og tilvejebragt af medlemsstaterne, på områder af EU-lovgivningen, der falder inden for rammerne af myndighedens beføjelser. I denne forbindelse skal myndigheden bestræbe sig på at strømline nuværende dataindsamling på disse områder. Hvis det er relevant, finder artikel 16 anvendelse. Myndigheden samarbejder med Kommissionen (Eurostat) og deler resultaterne af sin dataindsamling, hvis det er relevant.

4.  Agenturet indsamler statistiske data, som er udarbejdet og tilvejebragt af medlemsstaterne på frivillig basis, på områder af EU-lovgivningen, der falder inden for rammerne af agenturets beføjelser. I denne forbindelse skal agenturet bestræbe sig på at strømline nuværende dataindsamling på disse områder. Hvis det er relevant, finder artikel 16 anvendelse. Agenturet samarbejder med Kommissionen (Eurostat) og deler resultaterne af sin dataindsamling, hvis det er relevant.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at opstille fælles retningslinjer til brug for medlemsstaterne, herunder retningslinjer for inspektioner i sager med en grænseoverskridende dimension, samt fælles definitioner og begreber, der bygger på relevant arbejde på EU-plan

a)  at opstille forslag til ikkebindende retningslinjer til brug for medlemsstaterne, herunder retningslinjer for inspektioner i sager med en grænseoverskridende dimension, samt fælles definitioner og begreber, der bygger på relevant arbejde på EU-plan

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at fremme og støtte gensidig bistand enten i form af peer-to-peer- eller gruppeaktiviteter samt udveksling af personale og udstationeringsordninger nationale myndigheder imellem

b)  at fremme og støtte gensidig bistand enten i form af peer-to-peer- eller gruppeaktiviteter samt udveksling af personale og udstationeringsordninger medlemsstaterne imellem

Begrundelse

Det præciseres, at agenturet bør lette samarbejdet mellem medlemsstaterne, ikke mellem en given medlemsstats egne nationale myndigheder, da dette fortsat bør henhøre under medlemsstaternes kompetencer.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  at fremme og støtte regelmæssige peer reviews af alle relevante kompetente retshåndhævende myndigheder, idet der sikres en passende rotation mellem såvel de kompetente retshåndhævende myndigheder, der foretager evalueringen, som dem, der evalueres.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  at fremme udveksling og formidling af erfaringer og god praksis, bl.a. eksempler på samarbejde mellem de relevante nationale myndigheder

c)  at fremme udveksling og formidling af erfaringer og god praksis, bl.a. eksempler på samarbejde mellem de relevante medlemsstater og eksisterende samarbejdsorganisationer

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  at udvikle fælles digitale værktøjer for at styrke samarbejdet mellem nationale myndigheder.

Begrundelse

Den europæiske arbejdsmarkedsmyndighed forventes at bidrage til udviklingen af operationelle, interoperable, fælles digitale værktøjer, der gavner samarbejde og deling af god praksis mellem medlemsstaterne (jf. ændringsforslaget til betragtning 16).

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 13

udgår

Mægling mellem medlemsstaterne

 

1. I tilfælde af tvister medlemsstaterne imellem vedrørende anvendelsen eller fortolkningen af EU-lovgivningen på områder, der er omfattet af denne forordning, kan myndigheden indtage en mæglerrolle.

 

2. Efter anmodning fra en af de medlemsstater, der er berørt af en tvist, indleder myndigheden en mæglingsprocedure ved sit mæglingsudvalg, der nedsættes til dette formål i henhold til artikel 17, stk. 2. Myndigheden kan også indlede en mæglingsprocedure på eget initiativ ved mæglingsudvalget, herunder på grundlag af en anmodning fra SOLVIT, efter aftale med alle de medlemsstater, der er berørt af den pågældende tvist.

 

3. Ved forelæggelse af en sag til mægling hos myndigheden sørger medlemsstaterne for, at alle personoplysninger i forbindelse med denne sag er anonymiserede, og myndigheden må ikke behandle personoplysninger om enkeltpersoner, der er berørt af sagen, på noget tidspunkt i løbet af mæglingsproceduren.

 

4. Sager, hvor der er verserende retssager på nationalt plan eller EU-plan, antages ikke til mægling hos myndigheden.

 

5. Senest tre måneder efter afslutning af mægling foretaget af myndigheden aflægger de berørte medlemsstater rapport til myndigheden om, hvilke foranstaltninger de har truffet for at følge op på den, eller hvorfor de ikke har truffet foranstaltninger, hvis de ikke har fulgt op på den.

 

6. Myndigheden aflægger rapport til Kommissionen på kvartalsbasis om resultaterne af de mæglingssager, den påtager sig.

 

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Myndigheden indgår samarbejdsaftaler med andre decentraliserede EU-agenturer, hvis det er relevant.

Agenturet indgår samarbejdsaftaler med andre decentraliserede EU-agenturer, hvis det er relevant.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Kapitel 3 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Myndighedens organisation

Agenturets organisation

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Myndighedens forvaltnings- og ledelsesstruktur består af:

1.  Agenturets forvaltnings- og ledelsesstruktur består af:

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Myndigheden kan nedsætte arbejdsgrupper eller ekspertpaneler med deltagelse af repræsentanter fra medlemsstaterne og/eller fra Kommissionen eller af eksterne eksperter efter udvælgelsesprocedurer med henblik på udførelsen af sine specifikke opgaver eller på specifikke politiske områder, herunder et mæglingsudvalg, for at kunne udføre sine opgaver i henhold til artikel 13 i nærværende forordning og en særlig gruppe med henblik på at håndtere finansielle spørgsmål i forbindelse med anvendelsen af forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009, jf. artikel 8, stk. 2, i nærværende forordning.

Agenturet kan nedsætte arbejdsgrupper eller ekspertpaneler med deltagelse af repræsentanter fra alle de medlemsstater, som ønsker at deltage, og/eller fra Kommissionen eller af eksterne eksperter efter udvælgelsesprocedurer med henblik på udførelsen af sine specifikke opgaver eller på specifikke politiske områder. Forretningsordenen for sådanne arbejdsgrupper og paneler fastsættes af agenturet efter høring af Kommissionen. I spørgsmål vedrørende koordinering af de sociale sikringsordninger høres også Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bestyrelsen vælger blandt sine stemmeberettigede medlemmer en formand og en næstformand og tilstræber at opnå en ligelig kønsfordeling. Formanden og næstformanden vælges med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vælger blandt sine stemmeberettigede medlemmer en formand og en næstformand og tilstræber at opnå en ligelig geografisk fordeling og kønsfordeling. Formanden og næstformanden vælges med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Den administrerende direktør afgør, om det er nødvendigt at placere en eller flere ansatte i en eller flere medlemsstater. Inden den administrerende direktør beslutter at oprette et lokalt kontor, indhenter han forudgående samtykke fra Kommissionen, bestyrelsen og den eller de berørte medlemsstater. Beslutningen fastsætter omfanget af de aktiviteter, der skal udføres af det lokale kontor, således at unødige omkostninger og overlapning af myndighedens administrative funktioner undgås. En hjemstedsaftale med den eller de berørte medlemsstater kan være påkrævet.

udgår

Begrundelse

Det fremgår i dag ikke klart af teksten, hvad formålet er, og hvornår det vil være nødvendigt at placere en eller flere ansatte i en eller flere medlemsstater. Der er mange uafklarede spørgsmål: Hvilke aktiviteter vil blive udført af ansatte i de pågældende medlemsstater? Er der tale om midlertidigt ansatte eller permanente job osv. Der er en risiko for overlapning med de nationale forbindelsesofficerers rolle.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Gruppen af interesserede parter består af seks repræsentanter for arbejdsmarkedets parter på EU-plan, som i lige omfang repræsenterer fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer, og to repræsentanter for Kommissionen.

4.  Gruppen af interesserede parter består af seks repræsentanter for arbejdsmarkedets parter på EU-plan, som i lige omfang repræsenterer fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer, og to repræsentanter for Kommissionen. Medlemmerne kan lade sig ledsage af sagkyndige til møderne i interessentgruppen.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 46

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

[...]

udgår

Begrundelse

Ingen nødvendige eller mulige ændringer.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 47

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

[...]

udgår

Begrundelse

Ingen nødvendige eller mulige ændringer.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed

Referencer

COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

16.4.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Michael Detjen

18.6.2018

Behandling i udvalg

6.9.2018

8.10.2018

 

 

Dato for vedtagelse

9.10.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

17

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Kosma Złotowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jill Evans, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura, Henna Virkkunen

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Nicola Danti, Angel Dzhambazki, John Howarth

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVAG

25

+

ALDE

ECR

EFDD

PPE

 

S&D

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Kosma Złotowski

Daniela Aiuto

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

John Howarth, Claudia Țapardel

17

-

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

S&D

 

VERTS/ALE

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Peter van Dalen

Jill Seymour

Georg Mayer

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Nicola Danti, Michael Detjen, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Michael Cramer, Jill Evans, Keith Taylor

2

0

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini,


UDTALELSE fra Retsudvalget (6.11.2018)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed

(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

Ordfører for udtalelse: Angel Dzhambazki

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Overskrift 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed

om en europæisk arbejdsmarkeds- og socialsikringsmyndighed

(Tekst af relevans for EØS og for Schweiz)

(Tekst af relevans for EØS og for Schweiz)

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Henvisning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

under henvisning til den europæiske søjle for sociale rettigheder,

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Den frie bevægelighed for arbejdstagere, etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser er grundlæggende principper for Unionens indre marked, som er knæsat i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

(1)  Beskyttelsen af sociale og arbejdsmarkedsmæssige rettigheder, den frie bevægelighed for arbejdstagere, etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser er grundlæggende principper for Unionens indre marked, som er knæsat i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  I henhold til artikel 3 i TEU skal Unionen arbejde for en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt, og fremme social retfærdighed og beskyttelse. Ifølge artikel 9 i TEUF skal Unionen ved fastlæggelsen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter tage hensyn til de krav, der er knyttet til fremme af et højt beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse, bekæmpelse af social udstødelse samt et højt niveau for uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse af menneskers sundhed.

(2)  I henhold til artikel 3 i TEU skal Unionen arbejde for en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt for at fremme social retfærdighed og beskyttelse, bekæmpe social udstødelse og forskelsbehandling og fremme social retfærdighed og beskyttelse, ligestilling mellem mænd og kvinder, solidaritet mellem generationerne og beskyttelse af barnets rettigheder samt fremme økonomisk, social og territorial samhørighed og solidaritet mellem medlemsstaterne. Ifølge artikel 9 i TEUF skal Unionen ved fastlæggelsen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter tage hensyn til de krav, der er knyttet til fremme af et højt beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse, bekæmpelse af social udstødelse samt et højt niveau for uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse af menneskers sundhed.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3 a)  Den europæiske søjle for sociale rettigheder fremhæver, at alle har ret til rettidig og skræddersyet bistand til at forbedre udsigterne til beskæftigelse eller selvstændig beskæftigelse. Understreger, at alle har ret til at overføre rettigheder til social beskyttelse og uddannelse, når der skiftes erhverv. Understreger, at unge har ret til videreuddannelse, lærlingeuddannelse, praktikophold eller et seriøst jobtilbud. Arbejdsløse har ret til personlig, kontinuerlig og sammenhængende støtte.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Der bør oprettes en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed ("myndigheden"), der skal bidrage til at styrke retfærdigheden i og tilliden til det indre marked. Med henblik herpå bør myndigheden støtte medlemsstaternes og Kommissionens bestræbelser for at fremme enkeltpersoners og arbejdsgiveres adgang til oplysninger om deres rettigheder og pligter samt til relevante tjenester i forbindelse med arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne, støtte overholdelse af reglerne og samarbejde mellem medlemsstaterne for at sikre effektiv anvendelse af EU-lovgivningen på disse områder og mægle og lette en løsning i tilfælde af tvister på tværs af grænserne eller forstyrrelser på arbejdsmarkedet.

(5)  I betragtning af de mange udfordringer for en effektiv anvendelse af EU-reglerne om arbejdskraftens mobilitet på tværs af grænserne og koordinering af social sikring, ledsaget af bekymringer med hensyn til at forbedre samarbejdet på EU-plan i disse sektorer, bør der imidlertid oprettes en europæisk arbejdsmarkeds- og social sikringsmyndighed ("myndigheden"), der skal bidrage til at styrke retfærdigheden i og tilliden til det indre marked og styrke mobiliteten, navnlig arbejdskraftens mobilitet og levering af tjenesteydelser på tværs af grænserne. Myndigheden bør støtte medlemsstaternes og Kommissionens bestræbelser for at fremme enkeltpersoners og arbejdsgiveres adgang til oplysninger om deres rettigheder og pligter samt til relevante tjenester i forbindelse med arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne samt udbydelse af tjenester på tværs af grænserne, støtte overholdelse af reglerne og samarbejde mellem medlemsstaterne for at sikre effektiv anvendelse og håndhævelse af EU-lovgivningen på disse områder, bistå med at håndtere arbejdsløshed og mægle og lette en løsning i tilfælde af tvister på tværs af grænserne eller forstyrrelser på arbejdsmarkedet.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Myndigheden bør gennemføre sine aktiviteter inden for arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne og koordinering af de sociale sikringsordninger, herunder arbejdskraftens frie bevægelighed, udstationering af arbejdstagere og meget mobile tjenester. Den bør også styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne om imødegåelse af sort arbejde. I tilfælde, hvor myndigheden i forbindelse med sine aktiviteter fatter mistanke om uregelmæssigheder, herunder på områder af EU-lovgivningen, der ikke er omfattet af dens beføjelser, såsom overtrædelser af arbejds-, sundheds- og sikkerhedsregler eller beskæftigelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, bør den være i stand til at indberette dem og samarbejde om disse spørgsmål med Kommissionen, kompetente EU-organer og nationale myndigheder, hvor det er relevant.

(6)  For at sikre, at myndigheden fungerer effektivt, er det nødvendigt, at dens formål samt dens opgaver og ansvarsområder er klart definerede for at undgå, at dens opgaver overlapper med eksisterende instansers opgaver. Myndigheden bør gennemføre sine aktiviteter inden for arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne og koordinering af de sociale sikringsordninger, herunder arbejdskraftens frie bevægelighed, udstationering af arbejdstagere og levering af tjenesteydelser på tværs af grænserne, såsom transportsektoren. Den bør også styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne om imødegåelse af sort arbejde. I tilfælde, hvor myndigheden i forbindelse med sine aktiviteter fatter mistanke om uregelmæssigheder, herunder på områder af EU-lovgivningen, der ikke er omfattet af dens beføjelser, såsom overtrædelser af arbejds-, sundheds- og sikkerhedsregler, sort arbejde og begrænsninger på rettigheder og ydelser eller beskæftigelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, bør den være i stand til at indberette dem på effektiv vis og uden unødvendig forsinkelse og samarbejde om disse spørgsmål med Kommissionen, kompetente EU-organer og nationale myndigheder, hvor det er relevant.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Myndigheden bør bidrage til at lette arbejdskraftens frie bevægelighed, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 492/201139, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/54/EU40 og Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) 2016/58941. Den bør lette udstationering af arbejdstagere, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF42 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/67/EU43, herunder ved at støtte håndhævelsen af disse bestemmelser, som gennemføres ved hjælp af kollektive overenskomster, der finder generel anvendelse i overensstemmelse med praksis i medlemsstaterne. Den bør også bidrage til koordinering af de sociale sikringsordninger, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/200444, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/200945 og Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) nr. 1231/201046 samt af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 og Rådets forordning (EØF) nr. 574/7248.

(7)  Myndigheden bør bidrage til at bekæmpe social dumping og fremme arbejdskraftens frie bevægelighed, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 492/2011, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/54/EU og Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) 2016/589. Den bør lette udstationering af arbejdstagere, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF42 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/67/EU43, herunder ved at støtte håndhævelsen af disse bestemmelser, som gennemføres ved hjælp af kollektive overenskomster, der finder generel anvendelse i overensstemmelse med praksis i medlemsstaterne. Den bør også bidrage til koordinering af de sociale sikringsordninger, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/200444, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/200945 og Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) nr. 1231/201046 samt af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/7147 og Rådets forordning (EØF) nr. 574/7248.

_________________

_________________

39 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 492/2011 af 5. april 2011 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Unionen (EUT L 141 af 27.5.2011, s 1).

39Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 492/2011 af 5. april 2011 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Unionen (EUT L 141 af 27.5.2011, s 1).

40 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/54/EU af 16. april 2014 om foranstaltninger til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed (EUT L 128 af 30.4.2014, s. 8).

40Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/54/EU af 16. april 2014 om foranstaltninger til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed (EUT L 128 af 30.4.2014, s. 8).

41 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/589 af 13. april 2016 om et europæisk arbejdsformidlingsnet (Eures), arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget integrering af arbejdsmarkederne og om ændring af forordning (EU) nr. 492/2011 og (EU) nr. 1296/2013 (EUT L 107 af 22.4.2016, s. 1).

41Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/589 af 13. april 2016 om et europæisk arbejdsformidlingsnet (Eures), arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget integrering af arbejdsmarkederne og om ændring af forordning (EU) nr. 492/2011 og (EU) nr. 1296/2013 (EUT L 107 af 22.4.2016, s. 1).

42 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1).

42Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1).

43 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/67/EU af 15. maj 2014 om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked ("IMI-forordningen") (EUT L 159 af 28.5.2014, s. 11).

43Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/67/EU af 15. maj 2014 om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked ("IMI-forordningen") (EUT L 159 af 28.5.2014, s. 11).

44 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT L 166 af 30. april 2004, s. 1, berigtiget i EUT L 200 af 7.6.2004).

44Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT L 166 af 30. april 2004, s. 1, berigtiget i EUT L 200 af 7.6.2004).

45 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT L 284 af 30.10.2009, s. 1).

45Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT L 284 af 30.10.2009, s. 1).

46 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1231/2010 af 24. november 2010 om udvidelse af forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009 til at omfatte tredjelandsstatsborgere, der ikke allerede er omfattet af disse forordninger udelukkende på grund af deres nationalitet (EUT L 344 af 29.12.2010, s. 1).

46Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1231/2010 af 24. november 2010 om udvidelse af forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009 til at omfatte tredjelandsstatsborgere, der ikke allerede er omfattet af disse forordninger udelukkende på grund af deres nationalitet (EUT L 344 af 29.12.2010, s. 1).

47 Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2).

47 Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2).

48 Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, som flytter inden for Fællesskabet (EFT L 74 af 27.3.1972, s. 1).

48Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, som flytter inden for Fællesskabet (EFT L 74 af 27.3.1972, s. 1).

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8 a)  Myndigheden bør i den henseende navnlig bidrage til, at EU-lovgivningen for transportsektoren gennemføres bedre og mere effektivt. Virksomheder, der opererer inden for transportsektoren, bør kunne anmode om og modtage relevante oplysninger om deres rettigheder og pligter. Derudover vil et styrket samarbejde mellem medlemsstaterne inden for dette område resultere i større retssikkerhed og dermed fremme arbejdstagernes mobilitet i Europa.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Oprettelsen af myndigheden bør ikke skabe nye rettigheder og pligter for enkeltpersoner eller arbejdsgivere, herunder økonomiske aktører eller nonprofitorganisationer, da myndighedens aktiviteter bør omfatte dem, for så vidt som de er omfattet af EU-lovgivningen inden for denne forordnings anvendelsesområde.

(10)  Oprettelsen af myndigheden bør ikke skabe nye rettigheder og pligter for enkeltpersoner eller arbejdsgivere, især ikke for SMV'er, herunder økonomiske aktører eller nonprofitorganisationer, da myndighedens aktiviteter bør omfatte dem, for så vidt som de er omfattet af EU-lovgivningen inden for denne forordnings anvendelsesområde. Arbejdstagerrettighederne bør dog forbedres betydeligt.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Myndigheden bør for at sikre, at enkeltpersoner og arbejdsgivere kan nyde godt af et retfærdigt og effektivt indre marked, fremme deres muligheder for at være mobile eller yde tjenester og foretage ansættelser overalt i Unionen. Dette omfatter støtte til enkeltpersoners mobilitet på tværs af grænserne ved at lette adgangen til mobilitetstjenester på tværs af grænserne som f.eks. matchning af job, praktikophold og lærepladser og ved at fremme mobilitetsordninger som "Dit første Euresjob" eller "ErasmusPro". Myndigheden bør også bidrage til at forbedre gennemsigtigheden af oplysninger, herunder om, hvilke rettigheder og pligter der hidrører fra EU-lovgivningen, og adgangen til tjenester til enkeltpersoner og arbejdsgivere i samarbejde med andre EU-oplysningstjenester som Dit Europa — Råd & Vink, og til at udnytte og sikre overensstemmelse med Dit Europa-portalen, der kommer til at udgøre rygraden i den fremtidige fælles digitale portal53.

(11)  Myndigheden bør for at sikre, at enkeltpersoner og arbejdsgivere kan nyde godt af et socialt retfærdigt og effektivt indre marked, fremme deres muligheder for at være mobile eller yde tjenester og foretage ansættelser overalt i Unionen, navnlig ved at sikre måder til at give adgang for personer med handicap eller særlige behov. Dette omfatter støtte til enkeltpersoners mobilitet på tværs af grænserne ved at lette adgangen til mobilitetstjenester på tværs af grænserne som f.eks. matchning af job, praktikophold og lærepladser og ved at fremme brugen af Europass-netværket samt ved at fremme mobilitetsordninger som "Dit første Euresjob" eller "ErasmusPro" samt lettelse af adgang til alle øvrige relevante tjenester i bopælsmedlemsstaten såsom sundhedspleje. Myndigheden bør også bidrage til at forbedre gennemsigtigheden af oplysninger, herunder om, hvilke rettigheder og pligter der hidrører fra EU-lovgivningen, og adgangen til tjenester til enkeltpersoner og arbejdsgivere i samarbejde med andre EU-oplysningstjenester som Dit Europa - Råd & Vink, og til at udnytte og sikre overensstemmelse med Dit Europa-portalen, der kommer til at udgøre rygraden i den fremtidige fælles digitale portal53.

_________________

_________________

53 Forordning [fælles digital portal — (COM(2017) 256 final].

53 Forordning [fælles digital portal — (COM(2017) 256 final].

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Med henblik herpå bør myndigheden samarbejde med andre relevante EU-initiativer og -netværk, navnlig det europæiske netværk af offentlige arbejdsformidlinger (PES)54, Enterprise Europe-netværket55, grænsekontaktpunktet og SOLVIT57 samt med relevante nationale tjenester såsom de organer til fremme af ligebehandling og til støtte for EU-arbejdstagere og deres familiemedlemmer, som medlemsstaterne har udpeget i henhold til direktiv 2014/54/EU, og de nationale kontaktpunkter, der er udpeget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/24/EU58 med henblik på at formidle oplysninger om sundhedsydelser. Myndigheden bør også undersøge synergier med det foreslåede europæiske e-tjenesteydelseskort59, navnlig med hensyn til de tilfælde, hvor medlemsstaterne vælger indgivelse af erklæringer vedrørende udstationerede arbejdstagere gennem e-kortplatformen. Myndigheden bør afløse Kommissionen i forvaltningen af Det Europæiske Arbejdsformidlingsnets ("Euresnettet") Europæiske Koordineringsbureau, der er oprettet i henhold til forordning (EU) 2016/589, inklusive definitionen af brugernes behov og forretningsmæssige krav til effektiviteten af Euresportalen og tilhørende IT-tjenester, men eksklusive tilvejebringelse af IT og drift og udvikling af IT-infrastrukturen, som fortsat varetages af Kommissionen.

(12)  Med henblik herpå bør myndigheden samarbejde med andre relevante EU-initiativer og -netværk, navnlig det europæiske netværk af offentlige arbejdsformidlinger (PES)54, Enterprise Europe-netværket55, grænsekontaktpunktet56 og SOLVIT57 samt med relevante nationale tjenester såsom de organer til fremme af ligebehandling og til støtte for EU-arbejdstagere og deres familiemedlemmer, som medlemsstaterne har udpeget i henhold til direktiv 2014/54/EU, og de nationale kontaktpunkter, der er udpeget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/24/EU58 med henblik på at formidle oplysninger om sundhedsydelser.

_________________

_________________

54 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 573/2014/EU af 15. maj 2014 om øget samarbejde mellem offentlige arbejdsformidlinger (EUT L 159 af 28.5.2014, s. 32).

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 573/2014/EU af 15. maj 2014 om øget samarbejde mellem offentlige arbejdsformidlinger (EUT L 159 af 28.5.2014, s. 32).

55 European Enterprise Network, https://een.ec.europa.eu/

55 European Enterprise Network, https://een.ec.europa.eu/

56 Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet - Fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseregioner (COM(2017) 534 final).

56 Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet - Fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseregioner (COM(2017) 534 final).

57 Kommissionens henstilling af 17. september 2013 om principperne for SOLVIT (EUT L 249 af 19.9.2013, s. 10).

57 Kommissionens henstilling af 17. september 2013 om principperne for SOLVIT (EUT L 249 af 19.9.2013, s. 10).

58 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/24/EU af 9. marts 2011 om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser (EUT L 88 af 4.4.2011, s. 45).

58 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/24/EU af 9. marts 2011 om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser (EUT L 88 af 4.4.2011, s. 45).

59 COM(2016) 824 final og COM(2016) 823 final.

 

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Med henblik på en retfærdig, enkel og effektiv anvendelse af EU-lovgivningen bør myndigheden støtte samarbejde og rettidig udveksling af oplysninger medlemsstaterne imellem. Sammen med andet personale bør nationale forbindelsesofficerer, der arbejder i myndigheden, støtte medlemsstaternes overholdelse af samarbejdsforpligtelserne, fremskynde udvekslingen mellem dem ved hjælp af procedurer til at nedbringe forsinkelser og sikre forbindelser med andre nationale forbindelseskontorer, organer og kontaktpunkter, der er oprettet i henhold til EU-lovgivningen. Myndigheden bør tilskynde til brug af innovative tilgange til effektivt og vellfungerende samarbejde på tværs af grænserne, herunder elektroniske dataudvekslingsværktøjer som systemet til elektronisk udveksling af oplysninger vedrørende socialsikring (EESSI-systemet) og informationssystemet for det indre marked (IMI-systemet) og bør bidrage til at fremme digitaliseringsprocedurer og forbedre de IT-værktøjer, der anvendes til udveksling af meddelelser de nationale myndigheder imellem.

(13)  Med henblik på en rimelig, enkel og effektiv anvendelse af EU-lovgivningen bør myndigheden forbedre samarbejde og rettidig udveksling af oplysninger medlemsstaterne imellem. Sammen med andet personale bør nationale forbindelsesofficerer, der arbejder i myndigheden, støtte medlemsstaternes overholdelse af samarbejdsforpligtelserne, fremskynde udvekslingen mellem dem ved hjælp af procedurer til at nedbringe forsinkelser og sikre forbindelser med andre nationale forbindelseskontorer, organer og kontaktpunkter, der er oprettet i henhold til EU-lovgivningen. Myndigheden bør navnlig tilskynde til brug af innovative tilgange til effektivt og velfungerende samarbejde på tværs af grænserne, herunder elektroniske dataudvekslingsværktøjer som systemet til elektronisk udveksling af oplysninger vedrørende socialsikring (EESSI-systemet) og informationssystemet for det indre marked (IMI-systemet) og bør bidrage til at fremme digitaliseringsprocedurer og forbedre de IT-værktøjer, der anvendes til udveksling af meddelelser de nationale myndigheder imellem.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Myndigheden bør for at øge medlemsstaternes kapacitet til at bekæmpe uregelmæssigheder på tværs af grænserne i forbindelse med EU-lovgivning, der er omfattet af dens beføjelser, bistå de nationale myndigheder med at gennemføre samordnede og fælles inspektioner, herunder ved at lette gennemførelsen af inspektioner i henhold til artikel 10 i direktiv 2014/67/EU. Disse bør finde sted efter anmodning fra medlemsstaterne eller efter deres tilslutning til myndighedens forslag. Myndigheden bør yde strategisk, logistisk og teknisk bistand til medlemsstater, der deltager i samordnede eller fælles inspektioner, under fuld overholdelse af fortrolighedskravene. Inspektioner bør foretages efter aftale med de berørte medlemsstater og finde sted inden for de retlige rammer af den nationale lovgivning i de berørte medlemsstater, som bør følge op på resultaterne af de samordnede og fælles inspektioner i henhold til national lovgivning.

(14)  Myndigheden bør støtte medlemsstaternes kapacitet til at sikre beskyttelse af de sociale og beskæftigelsesmæssige rettigheder hos mennesker, der udøve deres ret til fri bevægelighed, og for at bekæmpe uregelmæssigheder på tværs af grænserne i forbindelse med EU-lovgivning, der er omfattet af dens beføjelser, bistå de nationale myndigheder og arbejdsmarkedets parter med at gennemføre nationale samordnede og fælles inspektioner, herunder ved at lette gennemførelsen af inspektioner i henhold til artikel 10 i direktiv 2014/67/EU. Disse bør finde sted efter anmodning fra en eller flere medlemsstater og efter deres tilslutning. Myndigheden bør yde strategisk, logistisk og teknisk bistand til medlemsstater, der deltager i samordnede eller fælles inspektioner, under fuld overholdelse af kravene om fortrolighed og databeskyttelse. Inspektioner foretages efter aftale med den berørte medlemsstat og finde sted inden for de retlige rammer af den nationale lovgivning i de medlemsstater hvis område inspektionen udføres på, som bør følge op på resultaterne af de samordnede og fælles inspektioner i henhold til den pågældende medlemsstats nationale lovgivning.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Myndigheden bør for at kortlægge nye tendenser, udfordringer eller smuthuller inden for arbejdskraftmobilitet og koordinering af de sociale sikringsordninger udvikle en analyse- og risikovurderingskapacitet. Dette bør indebære, at der udføres arbejdsmarkedsanalyser og -undersøgelser samt peer reviews. Myndigheden bør overvåge potentielle ubalancer med hensyn til færdigheder og arbejdskraftstrømme på tværs af grænserne, herunder deres mulige indvirkning på den territoriale samhørighed. Myndigheden bør også støtte den risikovurdering, der er omhandlet i artikel 10 i direktiv 2014/67/EU. Myndigheden bør sikre synergi og komplementaritet med andre EU-agenturer eller -tjenester eller -net. Dette bør omfatte indhentning af bidrag fra SOLVIT og lignende tjenester vedrørende tilbagevendende problemer, som enkeltpersoner og virksomheder støder på i udøvelsen af deres rettigheder på de områder, der falder ind under myndighedens beføjelser. Myndigheden bør også lette og strømline dataindsamlingsaktiviteter i henhold til relevant EU-lovgivning inden for sit ansvarsområde. Dette medfører ikke indførelse af nye rapporteringsforpligtelser for medlemsstaterne.

(15)  Myndigheden bør for at kortlægge nye tendenser, udfordringer eller smuthuller, huller og uoverensstemmelser inden for arbejdskraftmobilitet og koordinering af de sociale sikringsordninger såvel som andre beslægtede områder udvikle en analyse- og risikovurderingskapacitet. Dette bør indebære, at der udføres arbejdsmarkedsanalyser og -undersøgelser samt peer reviews. Myndigheden bør overvåge potentielle ubalancer med hensyn til færdigheder og arbejdskraftstrømme på tværs af grænserne, herunder deres mulige indvirkning på den territoriale samhørighed. Myndigheden bør også støtte den risikovurdering, der er omhandlet i artikel 10 i direktiv 2014/67/EU. Myndigheden bør sikre synergi og komplementaritet med andre EU-agenturer eller -tjenester eller -net. Dette bør omfatte indhentning af bidrag fra SOLVIT og lignende tjenester vedrørende tilbagevendende problemer, som enkeltpersoner og virksomheder støder på i udøvelsen af deres rettigheder på de områder, der falder ind under myndighedens beføjelser. Myndigheden bør også lette og strømline dataindsamlingsaktiviteter i henhold til relevant EU-lovgivning inden for sit ansvarsområde. Dette medfører ikke indførelse af nye rapporteringsforpligtelser for medlemsstaterne.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Myndigheden bør udgøre en platform for bilæggelse af tvister medlemsstaterne imellem i forbindelse med anvendelsen af den EU-lovgivning, som falder inden for dens ansvarområde. Den bør bygge på den dialog og de forligsprocedurer, der på nuværende tidspunkt er på plads på området for koordinering af de sociale sikringsordninger, som er værdsat af medlemsstaterne60, og hvis betydning er anerkendt af Domstolen61. Medlemsstaterne bør være i stand til at henvise sager til myndigheden til mægling i henhold til standardprocedurer, der iværksættes med henblik herpå. Myndigheden bør kun behandle tvister mellem medlemsstaterne, hvorimod enkeltpersoner og arbejdsgivere, som står over for vanskeligheder med hensyn til at udøve deres EU-rettigheder, fortsat bør råde over de nationale tjenester og EU-tjenester, der er beregnet til at håndtere disse sager som f.eks. SOLVIT-nettet, som myndigheden bør henvise sådanne sager til. SOLVIT-nettet bør også kunne henvise til myndigheden i tilfælde, hvor problemet ikke kan løses på grund af forskelligheder nationale myndigheder imellem.

(17)  Myndigheden bør udgøre en platform for bilæggelse af tvister medlemsstaterne imellem i forbindelse med anvendelsen af den EU-lovgivning, som falder inden for dens ansvarsområde. Den bør bygge på demokratisk dialog og de forligsprocedurer, der på nuværende tidspunkt er på plads på området for koordinering af de sociale sikringsordninger, som er værdsat af medlemsstaterne60, og hvis betydning er anerkendt af Domstolen61. Medlemsstaterne bør være i stand til at henvise sager til myndigheden med henblik på afgørelse af tvister. Myndigheden bør kun behandle tvister mellem medlemsstaterne, hvorimod enkeltpersoner og arbejdsgivere, som står over for vanskeligheder med hensyn til at udøve deres EU-rettigheder, fortsat bør råde over de nationale tjenester og EU-tjenester, der er beregnet til at håndtere disse sager som f.eks. SOLVIT-nettet, som myndigheden bør henvise sådanne sager til. SOLVIT-nettet bør også kunne henvise til myndigheden i tilfælde, hvor problemet ikke kan løses på grund af forskelligheder nationale myndigheder imellem.

_________________

_________________

60 Rådets delvise generelle indstilling af 26. oktober 2017 om forslag til forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 13645/1/17.

60Rådets delvise generelle indstilling af 26. oktober 2017 om forslag til forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 13645/1/17.

61 Sag C-236/88, EU:C:1990:303, præmis 17; sag C-202/97, EU:C:2000:75, præmis 57-58; sag C-178/97, EU:C:2000:169, præmis 44-45; sag C-2/05, EU:C:2006:69, præmis 28-29; sag C-12/14, EU:C:2016:135, præmis 39-41; sag C-359/16, EU:C:2018:63, præmis 44-45;

61 sag C-236/88, EU:C:1990:303, præmis 17; sag C-202/97, EU:C:2000:75, præmis 57-58; sag C-178/97, EU:C:2000:169, præmis 44-45; sag C-2/05, EU:C:2006:69, præmis 28-29; sag C-12/14, EU:C:2016:135, præmis 39-41; sag C-359/16, EU:C:2018:63, præmis 44-45.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Myndigheden bør for at lette forvaltningen af arbejdsmarkedsjusteringer fremme samarbejdet mellem de relevante interesserede parter for at imødegå forstyrrelser på arbejdsmarkedet, der påvirker mere end en medlemsstat, som f.eks. tilfælde af omstrukturering eller store projekter, som påvirker beskæftigelsen i grænseregioner.

(18)  Myndigheden bør for at lette forvaltningen af arbejdsmarkedsjusteringer fremme samarbejdet mellem de relevante interesserede parter for at imødegå forstyrrelser på arbejdsmarkedet, der påvirker mere end en medlemsstat, som f.eks. tilfælde af omstrukturering eller store projekter, som påvirker beskæftigelsen i grænseregioner. Myndigheden bør også lette et sådant samarbejde for at løse strukturelle problemer i forbindelse med adgangen til arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder som følge af inkonsistens mellem national ordninger, f.eks. forskelle i pensionsalder, adgang til fordele for selvstændige erhvervsdrivende eller vurdering af, i hvilken grad en person med handicap er egnet til arbejde.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Medlemsstaterne og Kommissionen bør være repræsenteret i en bestyrelse for at sikre, at myndigheden fungerer effektivt. Sammensætningen af bestyrelsen, herunder valget af formand og næstformand, bør overholde principperne om kønsbalance, erfaring og kvalifikationer. Bestyrelsen bør for at sikre, at myndigheden er effektiv og velfungerende, navnlig vedtage det årlige arbejdsprogram, varetage sine opgaver i forbindelse med myndighedens budget, vedtage de finansielle regler, som finder anvendelse på myndigheden, udpege en administrerende direktør og fastlægge procedurer for den administrerende direktørs beslutningstagning vedrørende myndighedens operationelle opgaver. Repræsentanter fra andre lande end EU-medlemsstater, som anvender EU-lovgivningen inden for myndighedens ansvarsområde, kan deltage i bestyrelsens møder som observatører.

(21)  Medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter, eksperterne, der er udpeget af Europa-Parlamentet, og Kommissionen bør være repræsenteret i en bestyrelse for at sikre, at myndigheden fungerer effektivt. Sammensætningen af bestyrelsen, herunder valget til formandsposterne, bør overholde principperne om kønsbalance, erfaring og kvalifikationer. Bestyrelsen bør for at sikre, at myndigheden er effektiv og velfungerende, navnlig vedtage det årlige arbejdsprogram, varetage sine opgaver i forbindelse med myndighedens budget, vedtage de finansielle regler, som finder anvendelse på myndigheden, udpege en administrerende direktør og fastlægge procedurer for den administrerende direktørs beslutningstagning vedrørende myndighedens operationelle opgaver. Repræsentanter fra andre lande end EU-medlemsstater, som anvender EU-lovgivningen inden for myndighedens ansvarsområde, kan deltage i bestyrelsens møder som observatører.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Myndigheden bør basere sig direkte på relevante interesserede parters ekspertise på de områder, der falder ind under dens ansvarsområde, gennem en særlig gruppe af interesserede parter. Medlemmerne bør være repræsentanter for arbejdsmarkedets parter på EU-plan. Gruppen af interesserede parter tager i udførelsen af sit hverv behørigt hensyn til udtalelser fra og trækker på ekspertviden fra Det Rådgivende Udvalg for Koordinering af Sociale Sikringsordninger, der er nedsat ved forordning (EF) nr. 883/2004, og det rådgivende udvalg for arbejdskraftens frie bevægelighed, der er nedsat i henhold til forordning (EU) nr. 492/2011.

(23)  Myndigheden bør basere sig direkte på relevante interesserede parters ekspertise på de områder, der falder ind under dens ansvarsområde, gennem en særlig gruppe af interesserede parter. Medlemmerne bør være repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og civilsamfundsorganisationer på EU-plan og medlemsstatsplan som del af den gennemsigtige og regelmæssige dialog med repræsentative sammenslutninger og civilsamfundet i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1 og 2, i TEUF. Gruppen af interesserede parter tager i udførelsen af sit hverv behørigt hensyn til udtalelser fra og trækker på ekspertviden fra Det Rådgivende Udvalg for Koordinering af Sociale Sikringsordninger, der er nedsat ved forordning (EF) nr. 883/2004, og det rådgivende udvalg for arbejdskraftens frie bevægelighed, der er nedsat i henhold til forordning (EU) nr. 492/2011.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  For at sikre myndigheden fuld selvstændighed og uafhængighed bør den råde over et selvstændigt budget, hvor indtægterne kommer fra Unionens almindelige budget, eventuelle frivillige finansielle bidrag fra medlemsstaterne og eventuelle bidrag fra tredjelande, der deltager i myndighedens arbejde. I ekstraordinære og behørigt begrundede tilfælde bør den også kunne opnå finansiering i form af delegationsaftaler eller ad hoc-tilskud og opkræve betaling for publikationer og tjenester, der leveres af myndigheden.

(24)  For at sikre myndigheden fuld selvstændighed og uafhængighed bør den råde over et selvstændigt budget, hvor indtægterne kommer fra Unionens almindelige budget, eventuelle frivillige finansielle bidrag fra medlemsstaterne og eventuelle bidrag fra tredjelande, der deltager i myndighedens arbejde. Myndighedens budget skal være fokuseret på resultater. I ekstraordinære og behørigt begrundede tilfælde bør den også kunne opnå finansiering i form af delegationsaftaler eller ad hoc-tilskud og opkræve betaling for publikationer og tjenester, der leveres af myndigheden.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  Myndigheden bør samarbejde med andre EU-agenturer inden for rammerne af deres respektive beføjelser, navnlig agenturer, der er etableret på området for beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik, bygge på deres ekspertise og maksimere synergieffekten: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound), Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop), Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) samt Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust), for så vidt angår bekæmpelse af organiseret kriminalitet og menneskehandel.

(30)  Myndigheden bør samarbejde med andre EU-agenturer inden for rammerne af deres respektive beføjelser, navnlig agenturer, der er etableret på området for beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik, bygge på deres ekspertise og maksimere synergieffekten: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound), Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop), Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) samt Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) samt med de øvrige EU-agenturer, der beskæftiger sig med retlige og indre anliggender, såsom Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA), Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO), Det Europæiske Agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed (eu-LISA), Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN), Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Kønnene (EIGE), EU's agentur for retshåndhævelse (CEPOL)) og EU's koordinator for bekæmpelse af menneskehandel, for så vidt angår bekæmpelse af organiseret kriminalitet, korruption og menneskehandel. Samarbejde betyder ikke overlapning af myndighedens aktiviteter med andre EU-agenturers aktiviteter.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  Myndigheden bør for at tilføje en operationel dimension til eksisterende organers aktiviteter inden for arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne overtage de opgaver, som udføres af det faglige udvalg vedrørende arbejdskraftens frie bevægelighed, der er nedsat i henhold til forordning (EU) nr. 492/2011, det ekspertudvalg for udstationering af arbejdstagere, der er nedsat ved Kommissionens afgørelse 2009/17/EF68, og den europæiske platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med imødegåelse af sort arbejde, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2016/34469. Med oprettelsen af myndigheden bør disse organer ophøre med at eksistere.

(31)  Myndigheden bør for at tilføje en operationel dimension til eksisterende organers aktiviteter inden for arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne overtage de opgaver, som udføres af det faglige udvalg vedrørende arbejdskraftens frie bevægelighed, der er nedsat i henhold til forordning (EU) nr. 492/2011, det ekspertudvalg for udstationering af arbejdstagere, der er nedsat ved Kommissionens afgørelse 2009/17/EF, og den europæiske platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med imødegåelse af sort arbejde, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2016/344. Med oprettelsen af myndigheden bør disse organer overtages af og fusioneres med den.

_________________

_________________

68 Kommissionens afgørelse 2009/17/EF af 19. december 2008 om nedsættelse af et ekspertudvalg for udstationering af arbejdstagere (EUT L 8 af 13.1.2009, s. 26).

68Kommissionens afgørelse 2009/17/EF af 19. december 2008 om nedsættelse af et ekspertudvalg for udstationering af arbejdstagere (EUT L 8 af 13.1.2009, s. 26).

69 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2016/344 af 9. marts 2016 om en europæisk platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med imødegåelse af sort arbejde (EUT L 65 af 11.3.2016, s. 12).

69Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2016/344 af 9. marts 2016 om en europæisk platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med imødegåelse af sort arbejde (EUT L 65 af 11.3.2016, s. 12).

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  Myndigheden bør supplere aktiviteterne i Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger ("den administrative kommission"), der er nedsat ved forordning (EF) nr. 883/2004, for så vidt som den udfører reguleringsopgaver i forbindelse med anvendelsen af forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009. Myndigheden bør imidlertid overtage operationelle opgaver, der i øjeblikket udføres inden for rammerne af den administrative kommission, som f.eks. at tilbyde mægling mellem medlemsstaterne, at sikre et forum til håndtering af finansielle spørgsmål i forbindelse med anvendelsen af forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009, herunder overtage det revisionsudvalgs funktion, som nedsættes ved disse forordninger, samt spørgsmål vedrørende elektronisk dataudveksling og IT-værktøjer til at lette anvendelsen af disse forordninger, herunder overtage Det Tekniske Udvalg for Databehandlings funktion, som nedsættes ved disse forordninger.

(32)  Myndigheden bør samarbejde med Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger ("den administrative kommission"), der er nedsat ved forordning (EF) nr. 883/2004 og kunne deltage i Den Administrative Kommissions og dens udvalgsmøder.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  For at afspejle denne nye institutionelle struktur bør forordning (EF) nr. 883/2004, (EF) nr. 987/2009, (EU) nr. 492/2011 ændres, og afgørelse 2009/17/EF og afgørelse (EU) 2016/344 bør ophæves.

(34)  For at afspejle denne nye institutionelle struktur bør forordning (EF) nr. 883/2004, (EU) nr. 492/2011 og (EU) 2016/589 ændres, og afgørelse 2009/17/EF og afgørelse (EU) 2016/344 bør ophæves.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37)  Nærværende forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, som navnlig anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som omhandlet i artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union —

(37)  Nærværende forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, som navnlig anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som omhandlet i artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union samt i fuld respekt for gældende international lovgivning om arbejdstager- og menneskerettigheder. Den tager også hensyn til den europæiske søjle for sociale rettigheder

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 37 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(37 a)  Europa-Parlamentet bør være systematisk og på lige fod med Kommissionen og Rådet, der er involveret i definitionen og vægtningen af kriterierne for myndighedens placering.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 1 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Genstand og anvendelsesområde

Oprettelse og indsatsområde

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ved denne forordning oprettes Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed ("myndigheden").

1.  Ved denne forordning oprettes Den Europæiske Arbejdsmarkeds- og socialsikringsmyndighed ("myndigheden").

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Myndigheden bistår medlemsstaterne og Kommissionen i spørgsmål vedrørende arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne og koordinering af de sociale sikringsordninger i EU.

2.  Myndigheden bidrager til en sammenhængende, effektiv og reel anvendelse af europæisk arbejdsmarkeds- og sociallovgivning samt lige adgang til socialsikring og tilstrækkelig social beskyttelse for alle personer, der benytter deres ret til fri bevægelighed. Myndigheden bistår medlemsstaterne og Kommissionen i spørgsmål vedrørende arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne og koordinering af de sociale sikringsordninger i EU.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2 a.  Tilsynsmyndigheden letter og støtter et styrket samarbejde mellem medlemsstaterne, arbejdsmarkedsparter, andre interesserede parter og Kommissionen i alle arbejdsmæssige og sociale spørgsmål, der går på tværs af grænserne. Deltagelse i myndighedens aktiviteter berører ikke medlemsstaternes beføjelser, forpligtelser og ansvar i medfør af bl.a. relevante og gældende konventioner fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) som f.eks. konvention nr. 81 om arbejdstilsyn inden for industri og handel, og berører på ingen måde udøvelsen af grundlæggende rettigheder som anerkendt i medlemsstaterne og på EU-plan vedrørende kollektive forhandlingsrettigheder i overensstemmelse med national lovgivning og praksis eller medlemsstaternes beføjelser til at regulere, mægle eller overvåge nationale arbejdsmarkedsrelationer, navnlig vedrørende udøvelsen af retten til kollektive forhandlinger og retten til kollektive skridt.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2 b.  Denne forordning berører ikke forskellene i de nationale arbejdsmarkedsrelaterede systemer og arbejdsmarkedets parters autonomi, der udtrykkeligt anerkendes i TEUF. Myndigheden bidrager til håndhævelse og forbedring af EU-lovgivningen og national lovgivning i overensstemmelse med EU's charter om grundlæggende rettigheder og internationalt gældende arbejdsnormer ved:

 

a) at sikre fri bevægelighed for personer, etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser

 

b) sikre lige behandling af mennesker og fair konkurrence på tværs af grænserne

 

c) forebyggelse, opdagelse og retsforfølgning af grænseoverskridende socialt bedrageri, forsømmelighed og fejl

 

d) forebyggelse, afværgelse og bekæmpelse af sort arbejde samt fremme af erklæringen om sort arbejde, samtidig med at respekten for gældende arbejdstagerrettigheder sikres

 

e) støtte grænseoverskridende retsforfølgning og fuldbyrdelse af bøder og sanktioner i arbejdsmæssige og sociale forhold

 

f) at lette koordineringen af de sociale sikringsordninger i Unionen.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 2

Artikel 2

Mål

Mål

Myndighedens mål er at bidrage til at sikre retfærdig arbejdskraftmobilitet i det indre marked. Med henblik herpå pålægges myndigheden:

Formålet med myndigheden er at bidrage til at fremme ikke-usikker og socialt retfærdig mobilitet, navnlig arbejdskraftmobilitet og grænseoverskridende levering af tjenesteydelser i det indre marked. Med henblik herpå pålægges myndigheden:

a)  at lette adgangen for enkeltpersoner og arbejdsgivere til oplysninger om deres rettigheder og pligter samt til relevante tjenester

a)  at lette adgangen for enkeltpersoner, arbejdsgivere og arbejdsmarkedets parter til oplysninger om deres rettigheder og pligter samt til relevante tjenester

b)  at fremme samarbejdet medlemsstaterne imellem om håndhævelse på tværs af grænserne af relevant EU-lovgivning, herunder fælles inspektioner

b)  At fremme, forbedre og støtte og fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne i deres bestræbelser på at skabe bedre samarbejde og den sammenhængende og effektive håndhævelse på tværs af grænserne af relevant EU-lovgivning, herunder ydelse af teknisk og logistisk bistand og uddannelse med det sigte at lette fælles inspektioner

 

b a)  at overvåge gennemførelsen af EU-lovgivningen om arbejdskraftmobilitet samt undersøge overtrædelser af denne lov, såsom forskellige former for social bedrageri, krænkelser og misbrug af mobile arbejdstageres rettigheder til arbejdsmæssig mobilitet, herunder sæsonarbejdere, grænsegængere og udstationerede arbejdstagere, forskelsbehandling, svigagtige arbejdskontrakter og menneskehandel med henblik på udnyttelse af arbejdskraften

c)  at mægle og bidrage til at finde en løsning i tilfælde af grænseoverskridende tvister mellem nationale myndigheder eller forstyrrelser på arbejdsmarkedet.

c)  at mægle mellem de nationale myndigheder efter anmodning fra medlemsstaterne og hjælpe med at løse problemer med forstyrrelser på arbejdsmarkedet eller grænseoverskridende håndhævelsesproblemer, uden at det berører mangfoldigheden af de nationale relationer eller arbejdsmarkedets parters autonomi og retten til kollektive forhandlinger

 

ca)  at rådgive Kommissionen og medlemsstaterne om håndtering af arbejdsløshed

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Myndigheden er et EU-organ med status som juridisk person.

1.  Myndigheden er et decentraliseret EU-organ med status som juridisk person.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at lette adgang til oplysninger for enkeltpersoner og arbejdsgivere om rettigheder og pligter i grænseoverskridende situationer samt adgang til arbejdskraftmobilitetstjenester på tværs af grænserne, jf. artikel 6 og 7

a)  at lette og forbedre adgang til oplysninger for enkeltpersoner, arbejdsgivere og arbejdsmarkedets partnere om rettigheder og pligter i grænseoverskridende situationer i forbindelse med fri bevægelighed samt adgang til relevante tjenester, herunder sociale tjenester, navnlig sundhedspleje og arbejdskraftmobilitetstjenester på tværs af grænserne, jf. artikel 6 og 7

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at lette samarbejde og udveksling af oplysninger nationale myndigheder imellem med henblik på en effektiv håndhævelse af relevant EU-lovgivning, jf. artikel 8

b)  At opmuntre, lette og styrke samarbejde og udveksling af oplysninger nationale myndigheder imellem med henblik på en effektiv håndhævelse af relevant EU-lovgivning, jf. artikel 8, og effektiv håndtering af arbejdsløshed

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  at koordinere og yde bistand i forbindelse med samordnede og fælles inspektioner, jf. artikel 9 og 10 d)

c)  at foreslå, koordinere og yde bistand i forbindelse med samordnede og fælles inspektioner, jf. artikel 9 og 10

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  at foretage analyser og risikovurderinger af spørgsmål vedrørende arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne, jf. artikel 11

d)  at iværksætte analyser og foretage risikovurderinger af spørgsmål vedrørende arbejdskraftmobilitet i det indre marked og afgive udtalelser og fremsætte anbefalinger, jf. artikel 11

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  at bistå medlemsstaterne med kapacitetsopbygning, for så vidt angår effektiv håndhævelse af relevant EU-lovgivning, jf. artikel 12

e)  at udstede retningslinjer og fortolkende udtalelser om relevant EU-lovgivning og bistå medlemsstaterne og alle relevante arbejdsmarkedets partnere og interessenter med kapacitetsopbygning, for så vidt angår effektiv efterlevelse, gennemførelse og håndhævelse af relevant EU-lovgivning, jf. artikel 12

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  at mægle i tvister mellem medlemsstaternes myndigheder om anvendelsen af relevant EU-lovgivning, jf. artikel 13

f)  at mægle i tvister mellem medlemsstaternes myndigheder om anvendelsen af relevant EU-lovgivning og, om nødvendigt, bistå med at mægle i tvister ved hjælp af beslutninger, jf. artikel 13

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

f a)  at mægle i tvister mellem personer og medlemsstaternes myndigheder om anvendelsen af relevant EU-lovgivning, jf. artikel 13a

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  at lette samarbejdet mellem relevante interesserede parter i tilfælde af forstyrrelser på arbejdsmarkedet på tværs af grænserne, jf. artikel 14.

g)  at lette samarbejdet mellem relevante interesserede parter i tilfælde af forstyrrelser på arbejdsmarkedet på tværs af grænserne, jf. artikel 14, og lette støtten til arbejdstagere i usikre arbejdsforhold på tværs af grænserne.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

g a)  at lette samarbejdet mellem relevante interesserede parter i tilfælde af strukturelle problemer i forbindelse med adgangen til arbejdsmæssige og sociale rettigheder på grund af huller eller uoverensstemmelser mellem medlemsstaternes systemer, jf. artikel 14a.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

g b)  at rådgive Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om alle initiativer, som den anser for hensigtsmæssigt at fremme med henblik på en effektiv håndhævelse af EU-lovgivningen over for personer, der udøver deres ret til fri bevægelighed.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 6

Artikel 6

Oplysninger om arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne

Oplysninger om arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne

Myndigheden forbedrer tilgængeligheden og kvaliteten af og adgangen til de oplysninger, der tilbydes enkeltpersoner og arbejdsgivere, for at lette arbejdskraftmobiliteten i hele Unionen, i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/589 om Eures og forordning [fælles digital portal — COM(2017) 256 final]. Myndigheden pålægges med henblik herpå:

Myndigheden forbedrer tilgængeligheden og kvaliteten af og adgangen til de oplysninger, der tilbydes enkeltpersoner, arbejdsgivere og arbejdsmarkedets parter, for at lette retfærdig arbejdskraftmobilitet i hele Unionen, i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/589 om Eures og forordning [fælles digital portal - COM(2017) 256 final]. Myndigheden pålægges med henblik herpå:

a)  at give relevante oplysninger om enkeltpersoners rettigheder og pligter i forbindelse med arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne

a)  at give navnlig arbejdsgivere og arbejdsmarkedets parter, arbejdstagere og jobsøgende relevante oplysninger i samarbejde med de relevante nationale myndigheder om alle enkeltpersoners rettigheder og forpligtelser i forbindelse med grænseoverskridende mobilitet, navnlig arbejdskraftmobilitet og med hensyn til rettigheder til social sikring og social beskyttelse og grænseoverskridende levering af tjenesteydelser

b)  at øge mulighederne for at fremme enkeltpersoners arbejdskraftmobilitet, herunder gennem vejledning i adgang til læring og sprogundervisning

b)  at finansiere, tilvejebringe og tilrettelægge vejledning, rådgivning og uddannelse, herunder fagspecifikke sprogkurser, for at støtte enkeltpersoners arbejdskraftmobilitet

c)  at give relevante oplysninger til arbejdsgiverne om arbejdsretlige regler og leve- og arbejdsvilkår for arbejdstagere i forbindelse med arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne, herunder udstationerede arbejdstagere,

c)  i samarbejde med de relevante nationale myndigheder at give relevante oplysninger til arbejdsgiverne og arbejdstagerne, arbejdsmarkedsparter og de relevante interessenter om de gældende arbejdsretlige regler og andre socioøkonomiske indikatorer, der påvirker lønniveauet for arbejdstagere i forbindelse med arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne, herunder udstationerede arbejdstagere, give en vejledende beregningsmekanisme for lønsammenligning, der viser lønniveauet for den udstationerede arbejdstager i værtsmedlemsstaten i løbet af udstationeringsperioden, på alle EU's officielle sprog

d)  at bistå medlemsstaterne med at opfylde forpligtelserne vedrørende adgang til og formidling af oplysninger om arbejdskraftens frie bevægelighed, jf. artikel 6 i direktiv 2014/54/EU, og om udstationering af arbejdstagere, jf. artikel 5 i direktiv 2014/67/EU

d)  at samarbejde tæt med medlemsstaterne og relevante nationale myndigheder for at sikre overensstemmelse med forpligtelserne vedrørende adgang til og formidling af oplysninger om arbejdskraftens frie bevægelighed, jf. artikel 6 i direktiv 2014/54/EU, og om udstationering af arbejdstagere, jf. artikel 5 i direktiv 2014/67/EU med henblik herpå opretter og administrerer myndigheden et fælles europæisk websted, der fungerer som en one-stop-shop, og indeholder alle relevante oplysninger fra hvert af de officielle nationale websteder omhandlet i artikel 5 i direktiv 2014/67/EU

e)  at bistå medlemsstaterne med at forbedre nøjagtigheden, fuldstændigheden og brugervenligheden af relevante nationale oplysningstjenester i overensstemmelse med de kvalitetskriterier, der er fastlagt i forordning [fælles digital portal — COM(2017) 256 final]

e)  at bistå medlemsstaterne med at forbedre nøjagtigheden, fuldstændigheden og brugervenligheden af relevante nationale oplysningstjenester i overensstemmelse med de kvalitetskriterier, der er fastlagt i forordning [fælles digital portal — COM(2017) 256 final]

f)  at bistå medlemsstaterne med at strømline formidlingen af oplysninger og tjenester til enkeltpersoner og arbejdsgivere om mobilitet på tværs af grænserne på frivillig basis, samtidig med at medlemsstaternes beføjelser respekteres fuldt ud.

f)  at bistå medlemsstaterne med at strømline og forbedre formidlingen af oplysninger og tjenester til enkeltpersoner og arbejdsgivere om mobilitet på tværs af grænserne på frivillig basis, samtidig med at medlemsstaternes beføjelser og grundlæggende rettigheder respekteres fuldt ud.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Adgang til arbejdskraftmobilitetstjenester på tværs af grænserne

Adgang til arbejdskraftmobilitetstjenester og andre relevante tjenester på tværs af grænserne

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 8

Artikel 8

Samarbejde og udveksling af oplysninger medlemsstaterne imellem

Samarbejde og udveksling af oplysninger medlemsstaterne imellem

1.  Myndigheden letter samarbejdet medlemsstaterne imellem og bidrager til deres faktiske overholdelse af samarbejdsforpligtelserne, herunder vedrørende udveksling af oplysninger, som fastsat i EU-lovgivningen inden for rammerne af myndighedens beføjelser.

1.  Myndigheden letter samarbejdet medlemsstaterne, arbejdsmarkedsparter og relevante interessenter imellem og bidrager til at sikre overholdelse, herunder vedrørende udveksling af oplysninger, som fastsat i EU-lovgivningen inden for rammerne af myndighedens beføjelser, i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning om beskyttelsen af personoplysninger og de grundlæggende rettigheder.

Med henblik herpå pålægges myndigheden efter anmodning fra de nationale myndigheder og for at fremskynde udvekslingen dem imellem navnlig:

Med henblik herpå pålægges myndigheden efter anmodning fra og på eget initiativ og i tæt samarbejde med de nationale myndigheder og for at fremskynde udvekslingen dem imellem navnlig:

a)  at bistå de nationale myndigheder med at identificere nationale myndigheders relevante kontaktpunkter i andre medlemsstater

a)  at bistå de nationale myndigheder med at identificere nationale myndigheders relevante kontaktpunkter i andre medlemsstater

b)  at lette opfølgningen på henvendelser fra og udvekslingen af oplysninger mellem de nationale myndigheder ved at yde logistisk og teknisk bistand, herunder oversættelse og tolkning, og gennem udveksling om status i sager

b)  at lette opfølgningen på henvendelser fra og udvekslingen af oplysninger mellem de nationale myndigheder ved at yde logistisk og teknisk bistand, herunder oversættelse og tolkning, og gennem formel og uformel udveksling om status i sager, alt afhængig af den enkelte sags særlige karakter

c)  at fremme og dele bedste praksis

c)  at fremme og dele bedste praksis under hensyntagen til retten til kollektive overenskomster i medlemsstaterne

d)  at lette håndhævelsesprocedurerne på tværs af grænserne for sanktioner og bøder

d)  at hjælpe til på anmodning af den pågældende medlemsstat at sikre, at samordningen af grænseoverskridende håndhævelsesprocedurer med bøder og bøder virker effektivt

e)  at rapportere til Kommissionen på kvartalsbasis om uafklarede henvendelser medlemsstaterne imellem og, hvis det anses for nødvendigt, henvise disse til mægling i overensstemmelse med artikel 13.

e)  at rapportere til Kommissionen, Europa-Parlamentet og medlemsstaterne på kvartalsbasis om uafklarede henvendelser medlemsstaterne imellem og, hvis det anses for nødvendigt, henvise disse til mægling i overensstemmelse med artikel 13 og artikel 13a.

 

1 a  Efter anmodning fra myndigheden giver de kompetente nationale myndigheder i nærmere angivne formater myndigheden alle de oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af de opgaver, der er overdraget den ved denne forordning, under forudsætning af at de har lovlig adgang til de relevante oplysninger. Oplysningerne skal være nøjagtige, sammenhængende og fuldstændige. den kompetente nationale myndighed skal give oplysningerne inden for to måneder og i hastetilfælde to arbejdsdage, uden at dette berører medlemsstaternes skøn, når de håndterer særlige tilfælde.

 

1.b  På behørigt begrundet anmodning fra en national myndighed skal myndigheden fremlægge alle de oplysninger, der er nødvendige for, at den nationale myndighed kan udføre sine opgaver inden for rammerne af myndighedens kompetencer.

2.  Myndigheden bistår Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger i arbejdet med at håndtere finansielle spørgsmål vedrørende koordinering af de sociale sikringsordninger i overensstemmelse med artikel 74 i forordning (EF) nr. 883/2004 og artikel 65, 67 og 69 i forordning (EF) nr. 987/2009.

2.  Myndigheden bistår Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger i arbejdet med at håndtere finansielle spørgsmål vedrørende koordinering af de sociale sikringsordninger i overensstemmelse med artikel 74 i forordning (EF) nr. 883/2004 og artikel 65, 67 og 69 i forordning (EF) nr. 987/2009.

3.  Myndigheden fremmer anvendelsen af elektroniske værktøjer til og procedurer for udveksling af meddelelser de nationale myndigheder imellem, herunder informationssystemet for det indre marked (IMI) og systemet til elektronisk udveksling af oplysninger vedrørende socialsikring (EESSI-systemet).

3.  Myndigheden fremmer og overvåger den ordentlige anvendelse af elektroniske værktøjer til og procedurer for udveksling af meddelelser de nationale myndigheder imellem, herunder informationssystemet for det indre marked (IMI) og systemet til elektronisk udveksling af oplysninger vedrørende socialsikring (EESSI-systemet) og leverer teknisk assistance og ekspertise.

4.  Myndigheden fremmer brugen af innovative tilgange til et effektivt og velfungerende samarbejde på tværs af grænserne, undersøger den potentielle anvendelse af elektroniske udvekslingsmekanismer medlemsstaterne imellem for at gøre det lettere at afsløre svig og forelægger Kommissionen rapporter med henblik på videreudvikling heraf.

4.  Myndigheden fremmer brugen af innovative tilgange til et effektivt og velfungerende samarbejde på tværs af grænserne, undersøger den potentielle anvendelse af elektroniske udvekslingsmekanismer medlemsstaterne imellem for at gøre det lettere at afsløre svig og forelægger Kommissionen og de berørte medlemsstater rapporter med henblik på videreudvikling heraf og i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning om databeskyttelse og grundlæggende rettigheder.

 

4 a.  Myndigheden vedligeholder en EU-liste over virksomheder, der ikke opfylder de relevante retlige krav med hensyn til sikring af retfærdig og stabil arbejdskraftmobilitet. Denne EU-liste offentliggøres for at sikre størst mulig gennemsigtighed. Den baseres på fælles kriterier og revideres regelmæssigt. Den første liste udarbejdes inden for de første 12 måneder af myndighedens drift. Virksomheder på EU-listen er underlagt et driftsforbud. De aktivitetsforbud, der står på EU-listen, gælder overalt på medlemsstaternes område. I undtagelsestilfælde kan medlemsstaterne træffe ensidige foranstaltninger. I en nødsituation, og når de står over for et uforudset sikkerhedsproblem, har medlemsstaterne mulighed for straks at udstede et driftsforbud for deres eget område. Myndigheden letter samarbejdet medlemsstaterne imellem i tilfælde af markedsforstyrrelser på tværs af grænserne og støtter deres kamp mod social dumping.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 8a

 

Databeskyttelse

 

1.   Myndigheden drager i overensstemmelse med dette direktiv omsorg for beskyttelsen af fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, især retten til privatlivets fred, i forbindelse med behandling af personoplysninger.

 

2.   Alle relevante dele af EU-retten om databeskyttelse finder obligatorisk anvendelse på alle aktiviteter udført af myndigheden.

Begrundelse

Denne nye artikel har til hensigt at tydeliggøre, at databeskyttelsesforordningens foranstaltninger finder anvendelse. Myndigheden vil blive pålagt at behandle store mængder følsomme data, der berører alle medlemsstaterne, og det er af største betydning, at det gøres helt tydeligt, at databeskyttelsesreglerne til enhver tid er gældende.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 9

Artikel 9

Koordinering af samordnede og fælles inspektioner

Koordinering af samordnede og fælles inspektioner

1.  Efter anmodning fra en eller flere medlemsstater koordinerer myndigheden samordnede eller fælles inspektioner på de områder, der er omfattet af myndighedens beføjelser. Anmodningen kan komme fra en eller flere medlemsstater. Myndigheden kan også foreslå myndighederne i de berørte medlemsstater at foretage en samordnet eller fælles inspektion.

1.  Efter anmodning fra en eller flere medlemsstater arbejder myndigheden mod at indgå en aftale mellem demog koordinerer samordnede eller fælles inspektioner på de områder, der er omfattet af myndighedens beføjelser. Anmodningen kan komme fra en eller flere medlemsstater. Myndigheden kan også foreslå myndighederne i de berørte medlemsstater at foretage en samordnet eller fælles inspektion, der vil blive udført i samarbejde med medlemsstaten.

2.  Hvis en medlemsstats myndighed beslutter ikke at deltage i eller foretage den samordnede eller fælles inspektion, der er omhandlet i stk. 1, skal den i god tid skriftligt underrette myndigheden om grundene til sin beslutning. I sådanne tilfælde skal myndigheden underrette de øvrige berørte nationale myndigheder.

2.  Hvis en medlemsstats myndighed beslutter ikke at deltage i eller foretage den samordnede eller fælles inspektion, der er omhandlet i stk. 1, skal den underrette agenturet om grundene til sin beslutning forud for den planlagte inspektion. I sådanne tilfælde skal myndigheden underrette de øvrige berørte nationale myndigheder.

3.  Tilrettelæggelsen af en samordnet eller fælles inspektion forhåndsgodkendes af alle deltagende medlemsstater via deres nationale forbindelsesofficerer. I tilfælde af at én eller flere medlemsstater nægter at deltage i den samordnede eller fælles inspektion, kan de øvrige nationale myndigheder i givet fald begrænse sig til kun at foretage den planlagte samordnede eller fælles inspektion i de deltagende medlemsstater. De medlemsstater, der afslår at deltage i inspektionen, skal behandle oplysninger om den planlagte inspektion fortroligt.

3.  Tilrettelæggelsen af en samordnet eller fælles inspektion forhåndsgodkendes af alle deltagende medlemsstater via deres nationale forbindelsesofficerer. I tilfælde af at én eller flere medlemsstater nægter at deltage i den samordnede eller fælles inspektion, kan de øvrige nationale myndigheder i givet fald begrænse sig til kun at foretage den planlagte samordnede eller fælles inspektion i de deltagende medlemsstater. De medlemsstater, der afslår at deltage i inspektionen, skal behandle oplysninger om den planlagte inspektion fortroligt.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 10

Artikel 10

Samordnede og fælles inspektioner

Samordnede og fælles inspektioner

1.  En aftale om indførelse af en fælles inspektion ("aftalen om den fælles inspektion") for de deltagende medlemsstater og myndigheden skal fastsætte betingelserne for at iværksætte en sådan foranstaltning. Aftalen om den fælles inspektion kan indeholde bestemmelser, der gør det muligt at foretage fælles inspektioner med kort varsel, når de er vedtaget og planlagt. Myndigheden udarbejder en standardaftale.

1.  En aftale om indførelse af en fælles inspektion ("aftalen om den fælles inspektion") for de deltagende medlemsstater og/eller arbejdsmarkedsparter og de relevante interessenter og myndigheden skal fastsætte betingelserne for at iværksætte en sådan foranstaltning, navnlig omfanget af inspektionen og gældende lovgivning for den. Aftalen om den fælles inspektion kan indeholde bestemmelser, der gør det muligt at foretage fælles inspektioner med kort varsel, når de er vedtaget og planlagt. Myndigheden udarbejder retningslinjer for samordnede og fælles inspektioner og en modelaftale efter høring af alle medlemsstaterne.

2.  Samordnede og fælles inspektioner og opfølgning heraf foretages i overensstemmelse med den nationale lovgivning i den berørte medlemsstat.

2.  Samordnede og fælles inspektioner og opfølgning heraf foretages i overensstemmelse med den nationale lovgivning i den berørte medlemsstat. De nationale myndigheder skal også inddrages fuldt i processen og have fuld og autonom myndighed. Hvis arbejdsmarkedets parter selv er ansvarlige for inspektioner på nationalt plan, bør fælles og samordnede inspektioner kun finde sted, hvis de berørte arbejdsmarkedsparter samtykker, og under den berørte medlemsstats overvågning.

3.  Myndigheden yder logistisk og teknisk bistand, som kan omfatte oversættelse og tolkning, til de medlemsstater, der foretager samordnede eller fælles inspektioner.

3.  Hvis de berørte medlemsstater anmoder herom, yder agenturet logistisk og teknisk bistand, som kan omfatte oversættelse og tolkning samt juridisk bistand, til de medlemsstater og arbejdsmarkedsparter, der foretager samordnede eller fælles inspektioner.

4.  Myndighedens personale kan deltage i en samordnet eller fælles inspektion efter forudgående aftale med den medlemsstat, på hvis territorium det yder sin bistand til inspektionen.

4.  Myndighedens personale kan deltage i en samordnet eller fælles inspektion efter forudgående aftale med den medlemsstat, på hvis territorium det yder sin bistand til inspektionen. (Vedrører ikke den danske udgave.)

5.  De nationale myndigheder, der foretager en samordnet eller fælles inspektion, aflægger rapport til myndigheden om resultaterne i deres respektive medlemsstater og om den samlede operationelle afvikling af den samordnede eller fælles inspektion.

5.  De nationale myndigheder eller arbejdsmarkedsparter, der foretager en samordnet eller fælles inspektion, aflægger rapport til myndigheden om resultaterne i deres respektive medlemsstater og om den samlede operationelle afvikling af den samordnede eller fælles inspektion. Myndigheden udarbejder en skabelon for sine rapporter under hensyntagen til behovet for at undgå unødvendige administrative byrder. Resultaterne af de fælles inspektioner kan benyttes som bevis i medlemsstaten med samme juridiske værdi som information, der er indsamlet på medlemsstatens eget område.

 

5 a.  Parter, der er underlagt inspektionen, modtager rapporten efter inspektionen og har ret til at henvise til den og anfægte resultaterne i overensstemmelse med den nationale lovgivning i den medlemsstat, på hvis område inspektionen er blevet udført.

6.  Oplysningerne om samordnede og fælles inspektioner medtages i de kvartalsvise rapporter, som skal forelægges bestyrelsen. En årlig rapport om de inspektioner, som myndigheden yder bistand til, medtages i myndighedens årsberetning.

6.  Oplysningerne om samordnede og fælles inspektioner medtages i de kvartalsvise rapporter, som skal forelægges bestyrelsen og gruppen af interesserede parter. En årlig rapport om de inspektioner, som myndigheden yder bistand til, medtages i myndighedens årsberetning. Denne rapport skal medtages på en liste over sager, hvor medlemsstater har nægtet at deltage i en fælles inspektion.

 

6 a.  Fælles inspektioner samt deres retlige konsekvenser, afgørelser om administrative bøder og strafgebyrer samt rettigheder og forpligtelser for parter, der er underlagt inspektionen, må ikke tilsidesætte gældende lov på området i den medlemsstat, hvor inspektionen finder sted. 

7.  Hvis myndigheden i forbindelse med samordnede eller fælles inspektioner eller i forbindelse med sine øvrige aktiviteter fatter mistanke om uregelmæssigheder i anvendelsen af EU-lovgivningen, også på områder, der ikke er omfattet af dens beføjelser, skal den indberette disse formodede uregelmæssigheder til Kommissionen og myndighederne i den berørte medlemsstat, hvis det er relevant.

7.  Hvis myndigheden i forbindelse med samordnede eller fælles inspektioner eller i forbindelse med sine øvrige aktiviteter fatter mistanke om uregelmæssigheder i anvendelsen af EU-lovgivningen, også på områder, der ikke er omfattet af dens beføjelser, skal den indberette disse formodede uregelmæssigheder til Kommissionen og myndighederne i den berørte medlemsstat, hvis det er relevant.

 

7 a.  Samordnede og fælles aktioner og inspektioner dækker også aktiviteter inden for rammerne af samarbejdet om bekæmpelse af svigagtige tjenesteydere jf. kapitel VI i servicedirektiv 2006/123/EF.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 11

Artikel 11

Analyser og risikovurdering af arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne

Analyser og risikovurdering af arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne

1.  Myndigheden vurderer risici og foretager analyser vedrørende arbejdskraftstrømme på tværs af grænserne som f.eks. ubalancer på arbejdsmarkedet, sektorspecifikke trusler og tilbagevendende problemer for enkeltpersoner og arbejdsgivere i forbindelse med mobilitet på tværs af grænserne. Med henblik herpå sikrer myndigheden komplementaritet med og trækker på ekspertviden fra andre EU-agenturer eller -tjenester, herunder inden for færdighedsprognoser og sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Efter anmodning fra Kommissionen kan myndigheden foretage målrettede, tilbundsgående analyser og undersøgelser for at efterforske arbejdskraftmobilitetspecifikke spørgsmål.

1.  Myndigheden vurderer risici og foretager analyser under hensyntagen til regionale og nationale særegenskaber vedrørende arbejdskraftstrømme på tværs af grænserne som f.eks. ubalancer på arbejdsmarkedet, sektorspecifikke trusler og tilbagevendende problemer for enkeltpersoner og arbejdsgivere i forbindelse med mobilitet på tværs af grænserne. Med henblik herpå sikrer myndigheden komplementaritet med og trækker på ekspertviden fra andre EU-agenturer eller -tjenester, herunder inden for færdighedsprognoser og sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Efter anmodning fra Kommissionen kan myndigheden foretage målrettede, tilbundsgående analyser og undersøgelser for at efterforske arbejdskraftmobilitetspecifikke spørgsmål.

 

1 a  Myndigheden kan også udføre yderligere analyse og studier på medlemsstatens anmodning. En sådan anmodning underkastes vurdering med henblik på at undgå dobbeltarbejde eller repetition. Myndigheden vurderer i disse tilfælde gyldigheden af de foreliggende data, sammenligner med eksisterende data og modificerer om nødvendigt i overensstemmelse med de nyeste og foreliggende oplysninger og supplerer dem med relevante yderligere data, hvis det er påkrævet af hensyn til analyse eller undersøgelse.

2.  Myndigheden pålægges at tilrettelægge peer reviews af nationale myndigheder og tjenester med henblik på at:

2.  Myndigheden pålægges at tilrettelægge peer reviews af nationale myndigheder og tjenester med henblik på at:

a)  at undersøge alle spørgsmål, vanskeligheder og særlige emner vedrørende gennemførelsen og den praktiske anvendelse af EU-lovgivningen inden for rammerne af myndighedens beføjelser samt dens håndhævelse i praksis

a)  at undersøge alle spørgsmål, vanskeligheder og særlige emner vedrørende gennemførelsen og den praktiske anvendelse af EU-lovgivningen inden for rammerne af myndighedens beføjelser samt dens håndhævelse i praksis

b)  at styrke sammenhængen i formidlingen af tjenester til enkeltpersoner og virksomheder

b)  at styrke sammenhængen i formidlingen af tjenester til enkeltpersoner og virksomheder

c)  at øge kendskabet til forskellige systemer og praksisser og den gensidige forståelse dem imellem samt at vurdere effektiviteten af forskellige politikforanstaltninger, herunder forebyggelse og afskrækkelse.

c)  at øge kendskabet til forskellige systemer og praksisser og den gensidige forståelse dem imellem samt at vurdere effektiviteten af og implementeringsmetodologien for forskellige politikforanstaltninger, herunder forebyggelse og afskrækkelse.

 

c a)  formulere anbefalinger rettet mod både Kommissionen og medlemsstaterne for at sikre effektiv håndhævelse af EU-lovgivningen i forbindelse med myndighedens arbejde, inklusive i forbindelse med bekæmpelse af sort arbejde, sikring af rimelige og anstændige arbejdsvilkår, bekæmpelse af skatteunddragelse og sikring af passende social beskyttelse for alle.

3.  Myndigheden indberetter regelmæssigt sine resultater til Kommissionen samt direkte til de berørte medlemsstater og skitserer mulige foranstaltninger til at afhjælpe de konstaterede svagheder.

3.  Myndigheden indberetter hvert kvartal sine resultater til Kommissionen, Europa-Parlamentet samt direkte til de berørte medlemsstater og skitserer mulige foranstaltninger til at afhjælpe de konstaterede svagheder og styrker. Resultaterne skal offentliggøres senest et år efter og tages i betragtning i forbindelse med alle EU-tiltag, hvor det er relevant.

4.  Myndigheden indsamler statistiske data, som er udarbejdet og tilvejebragt af medlemsstaterne, på områder af EU-lovgivningen, der falder inden for rammerne af myndighedens beføjelser. I denne forbindelse skal myndigheden bestræbe sig på at strømline nuværende dataindsamling på disse områder. Hvis det er relevant, finder artikel 16 anvendelse. Myndigheden samarbejder med Kommissionen (Eurostat) og deler resultaterne af sin dataindsamling, hvis det er relevant.

4.  Myndigheden indsamler statistiske data, opdelt i tydelige strukturer efter køn, alder, indkomst, erhverv og arbejdsmarkedsstatus, som er udarbejdet og tilvejebragt af medlemsstaterne, på områder af EU-lovgivningen, der falder inden for rammerne af myndighedens beføjelser og i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning om databeskyttelse. I denne forbindelse skal myndigheden bestræbe sig på at strømline nuværende dataindsamling på disse områder. Hvis det er relevant, finder artikel 16 anvendelse. Myndigheden samarbejder med Kommissionen (Eurostat) og deler resultaterne af sin dataindsamling, hvis det er relevant.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 12

Artikel 12

Bistand til kapacitetsopbygning

Bistand til kapacitetsopbygning

Myndigheden bistår medlemsstaterne med kapacitetsopbygning med henblik på at fremme en konsekvent håndhævelse af EU-lovgivningen på alle de områder, der er omfattet af denne forordning. Det påhviler navnlig myndigheden at iværksætte følgende aktiviteter:

Myndigheden bistår medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundsorganisationer med kapacitetsopbygning med henblik på at fremme en konsekvent håndhævelse af EU-lovgivningen på alle de områder, der er omfattet af denne forordning. Det påhviler navnlig myndigheden at iværksætte følgende aktiviteter:

a)  at opstille fælles retningslinjer til brug for medlemsstaterne, herunder retningslinjer for inspektioner i sager med en grænseoverskridende dimension, samt fælles definitioner og begreber, der bygger på relevant arbejde på EU-plan

a)  at opstille retningslinjer, der kan anvendes af medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter, herunder retningslinjer for inspektioner i sager med en grænseoverskridende dimension, samt fælles definitioner og begreber, der bygger på relevant arbejde på EU-plan

b)  at fremme og støtte gensidig bistand enten i form af peer-to-peer- eller gruppeaktiviteter samt udveksling af personale og udstationeringsordninger nationale myndigheder imellem

b)  at fremme og støtte gensidig bistand enten i form af peer-to-peer- eller gruppeaktiviteter samt udveksling af personale og udstationeringsordninger nationale myndigheder imellem

c)  at fremme udveksling og formidling af erfaringer og god praksis, bl.a. eksempler på samarbejde mellem de relevante nationale myndigheder

c)  at fremme udveksling og formidling af erfaringer og god praksis, bl.a. eksempler på samarbejde mellem de relevante nationale myndigheder, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundsorganisationer

d)  at udvikle sektor- og tværsektorspecifikke uddannelsesprogrammer og målrettet undervisningsmateriale

d)  at udvikle sektor- og tværsektorspecifikke uddannelsesprogrammer og målrettet undervisningsmateriale

e)  at fremme oplysningskampagner, herunder kampagner med henblik på at oplyse enkeltpersoner og arbejdsgivere, navnlig små og mellemstore virksomheder ("SMV'er"), om deres rettigheder og pligter og de muligheder, de har

e)  at fremme oplysningskampagner, herunder kampagner med henblik på at oplyse enkeltpersoner og arbejdsgivere, navnlig små og mellemstore virksomheder ("SMV'er"), om deres rettigheder og pligter og de muligheder, de har

 

e a)  at styrke håndhævelsesmyndighedernes kapacitet for bedre at kunne håndtere grænseoverskridende aspekter, herunder tilstrækkelige personaleressourcer, uddannelse og finansielle midler

 

e b)  at øge kendskabet til og den gensidige forståelse for forskellige nationale systemer og praksisser inden for fri bevægelighed for personer og inden for denne forordnings anvendelsesområde og adgang til den fornødne sociale sikring samt metoderne og lovgivningsrammen for arbejde

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 13

Artikel 13

Mægling mellem medlemsstaterne

Mægling mellem medlemsstaterne

1.  I tilfælde af tvister medlemsstaterne imellem vedrørende anvendelsen eller fortolkningen af EU-lovgivningen på områder, der er omfattet af denne forordning, kan myndigheden indtage en mæglerrolle.

1.  I tilfælde af tvister medlemsstaterne imellem vedrørende anvendelsen eller fortolkningen af EU-lovgivningen på områder, der er omfattet af denne forordning, kan myndigheden indtage en mæglerrolle, uden at det berører de procedurer, der fastsættes i beslutning nr. A1 af 12. juni 2009 vedrørende etableringen af en dialog og forligsprocedure vedrørende dokumenters gyldighed, fastlæggelsen af gældende lovgivning og udbetalingen af ydelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004.

2.  Efter anmodning fra en af de medlemsstater, der er berørt af en tvist, indleder myndigheden en mæglingsprocedure ved sit mæglingsudvalg, der nedsættes til dette formål i henhold til artikel 17, stk. 2. Myndigheden kan også indlede en mæglingsprocedure på eget initiativ ved mæglingsudvalget, herunder på grundlag af en anmodning fra SOLVIT, efter aftale med alle de medlemsstater, der er berørt af den pågældende tvist.

2.  Efter anmodning fra en af de medlemsstater, der er berørt af en tvist, indleder myndigheden en mæglingsprocedure ved sit mæglingsudvalg, der nedsættes til dette formål i henhold til artikel 17, stk. 2. Myndigheden kan også indlede en mæglingsprocedure på eget initiativ over for mæglingsinstansen, hvis medlemsstaterne ikke har været i stand til at bilægge tvisten inden for en rimelig frist efter dens opståen under hensyntagen til den enkelte sags karakter og særlige behov. De berørte medlemsstater tager aktiv del i den førnævnte procedure og stiller alle relevante og/eller anmodede oplysninger til rådighed.

 

2 a  Medlemsstaterne underretter straks de berørte personer, såsom arbejdsgivere, arbejdstagere og selvstændige, om tvisten og om den sag, der bringes for myndigheden. De skal også høres og inddrages i proceduren.

3.  Ved forelæggelse af en sag til mægling hos myndigheden sørger medlemsstaterne for, at alle personoplysninger i forbindelse med denne sag er anonymiserede, og myndigheden må ikke behandle personoplysninger om enkeltpersoner, der er berørt af sagen, på noget tidspunkt i løbet af mæglingsproceduren.

3.  Med henblik på mæglingsproceduren skal den berørte medlemsstat stille alle efterspurgte og relevante oplysninger til rådighed. Ved forelæggelse af en sag til mægling hos myndigheden sørger medlemsstaterne og alle andre parter, der høres af myndigheden, eller som er involveret i sagen, for, at alle personoplysninger i forbindelse med denne sag er anonymiserede i overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning om databeskyttelse, og myndigheden må ikke behandle personoplysninger om enkeltpersoner, der er berørt af sagen, på noget tidspunkt i løbet af mæglingsproceduren eller bagefter.

4.  Sager, hvor der er verserende retssager på nationalt plan eller EU-plan, antages ikke til mægling hos myndigheden.

4.  Sager, hvor der er verserende retssager på nationalt plan eller EU-plan, antages ikke til mægling hos myndigheden.

5.  Senest tre måneder efter afslutning af mægling foretaget af myndigheden aflægger de berørte medlemsstater rapport til myndigheden om, hvilke foranstaltninger de har truffet for at følge op på den, eller hvorfor de ikke har truffet foranstaltninger, hvis de ikke har fulgt op på den.

5.  Senest tre måneder efter vellykket afslutning af mægling foretaget af myndigheden aflægger de berørte medlemsstater rapport til myndigheden om, hvilke foranstaltninger de har truffet for at følge op på den, eller hvorfor de ikke har truffet foranstaltninger, hvis de ikke har fulgt op på den.

 

5 a.  Senest tre måneder efter en afgørelse fra tvistbilæggelsesudvalget aflægger de berørte medlemsstater rapport til myndigheden om, hvilke skridt de har taget eller undladt at tage på grundlag af afgørelsen.

6.  Myndigheden aflægger rapport til Kommissionen på kvartalsbasis om resultaterne af de mæglingssager, den påtager sig.

6.  Myndigheden aflægger rapport til Kommissionen, Europa-Parlamentet og medlemsstaterne på kvartalsbasis om resultaterne af de mæglingssager, den påtager sig.

 

6a.  Hvis en mæglingsprocedure ikke fører til et positivt resultat, henviser myndigheden parterne til den relevante retslige myndighed.

 

6b.  De berørte medlemsstater kan på ethvert stadium under hele mæglingsprocessen aftale med hinanden, at mæglingsinstansen fungerer som voldgiftsmand og er bundet af sin afgørelse. Aftalen registreres og offentliggøres formelt.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 14

Artikel 14

Samarbejde i tilfælde af forstyrrelser på arbejdsmarkedet på tværs af grænserne

Samarbejde i tilfælde af forstyrrelser på arbejdsmarkedet på tværs af grænserne

Efter anmodning fra de nationale myndigheder kan myndigheden lette samarbejdet mellem de relevante interesserede parter for at imødegå forstyrrelser på arbejdsmarkedet, der påvirker mere end en medlemsstat, som f.eks. omfattende omstrukturering eller store projekter, som påvirker beskæftigelsen i grænseregioner.

Efter anmodning fra de nationale myndigheder letter myndigheden samarbejdet mellem de relevante interesserede parter for at imødegå forstyrrelser på arbejdsmarkedet, der påvirker mere end en medlemsstat, som f.eks. omfattende omstrukturering med grænseoverskridende virkninger. Myndigheden inddrager de respektive arbejdsmarkedsparter i behørig grad, uden at dette berører deres uafhængighed.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 14a

 

Samarbejde i tilfælde af strukturelle problemer med adgang til rettigheder på det arbejdsmæssige og sociale område

 

Myndigheden letter samarbejdet mellem relevante interesserede parter for at frembringe løsninger for personer, som oplever problemer med at få adgang til rettigheder på det arbejdsmæssige og sociale område, herunder sociale sikringsydelser, i grænseoverskridende situationer som følge af strukturelle forskelle mellem systemerne i de forskellige berørte medlemsstater.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Myndigheden koordinerer, udvikler og gennemfører interoperabilitetsrammer for at sikre udveksling af oplysninger medlemsstaterne imellem og også med myndigheden. Disse interoperabilitetsrammer baseres på og understøttes af den europæiske interoperabilitetsramme70 og af den europæiske interoperabilitetsreferencearkitektur, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/224071.

Myndigheden koordinerer, udvikler og gennemfører interoperabilitetsrammer for at sikre udveksling af oplysninger medlemsstaterne imellem og også med myndigheden. Disse interoperabilitetsrammer baseres på og understøttes af den europæiske interoperabilitetsramme70 og af den europæiske interoperabilitetsreferencearkitektur, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/224071. Efter anmodning fra myndigheden giver de nationale myndigheder i nærmere angivne formater myndigheden alle de oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af de opgaver, der er overdraget den ved denne forordning, under forudsætning af at de har lovlig adgang til de relevante oplysninger. Oplysningerne skal være præcise, sammenhængende, fuldstændige og rettidige.

_________________

_________________

70 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Den europæiske interoperabilitetsramme — strategi for gennemførelse (COM(2017) 134 final).

70Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Den europæiske interoperabilitetsramme — strategi for gennemførelse (COM(2017) 134 final).

71 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/2240 af 25. november 2015 om indførelse af et program om interoperabilitetsløsninger og fælles rammer for europæiske offentlige forvaltninger, virksomheder og borgere (ISA2-programmet) som et middel til at modernisere den offentlige sektor (EUT L 318 af 4.12.2015, s. 1).

71 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/2240 af 25. november 2015 om indførelse af et program om interoperabilitetsløsninger og fælles rammer for europæiske offentlige forvaltninger, virksomheder og borgere (ISA2-programmet) som et middel til at modernisere den offentlige sektor (EUT L 318 af 4.12.2015, s. 1).

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Myndigheden kan nedsætte arbejdsgrupper eller ekspertpaneler med deltagelse af repræsentanter fra medlemsstaterne og/eller fra Kommissionen eller af eksterne eksperter efter udvælgelsesprocedurer med henblik på udførelsen af sine specifikke opgaver eller på specifikke politiske områder, herunder et mæglingsudvalg, for at kunne udføre sine opgaver i henhold til artikel 13 i nærværende forordning og en særlig gruppe med henblik på at håndtere finansielle spørgsmål i forbindelse med anvendelsen af forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009, jf. artikel 8, stk. 2, i nærværende forordning.

Myndigheden kan nedsætte arbejdsgrupper eller ekspertpaneler med deltagelse af repræsentanter fra medlemsstaterne og/eller fra Kommissionen eller af eksterne eksperter eller arbejdsmarkedets parter efter udvælgelsesprocedurer med henblik på udførelsen af sine specifikke opgaver eller på specifikke politiske områder, herunder et mæglingsudvalg, for at kunne udføre sine opgaver i henhold til artikel 13 i nærværende forordning og en særlig gruppe med henblik på at håndtere finansielle spørgsmål i forbindelse med anvendelsen af forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009, jf. artikel 8, stk. 2, i nærværende forordning.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2 a.  Tvistbilæggelsesudvalget består af de nationale forbindelsesofficerer i henhold til artikel 33, en repræsentant for Kommissionen, den administrerende direktør og tre uafhængige eksperter, der er udpeget af bestyrelsen. Ved tvistbilæggelsesprocedurer i henhold til artikel 13 deltager de nationale forbindelsesofficerer fra de berørte medlemsstater, den administrerende direktør, repræsentanten for Kommissionen og de tre uafhængige eksperter. Den administrerende direktør forestår ledelsen. Afgørelser træffes med et flertal på to tredjedele af de afgivne stemmer, hvor Kommissionens repræsentant ikke er stemmeberettiget.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 18

Artikel 18:

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsens sammensætning

1.  Bestyrelsen består af en højtstående repræsentant for hver medlemsstat og to repræsentanter for Kommissionen, der alle har stemmeret.

1.  Bestyrelsen består af

 

a) en højtstående repræsentant fra hver medlemsstat,

 

b) en repræsentant for Kommissionen

 

c) seks repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og

 

d) tre uafhængige eksperter, som er udnævnt af Europa-Parlamentet, der alle har stemmeret.

 

De højtstående repræsentanter fra medlemsstaterne og deres suppleanter skal kunne fremvise faglige kompetencer med hensyn til både arbejdsret og bestemmelserne om social sikring.

2.  Hvert medlem af bestyrelsen har en suppleant. Suppleanten er medlemmets stedfortræder i dettes fravær.

2.  Hvert medlem af bestyrelsen har en suppleant. Suppleanten er medlemmets stedfortræder i dettes fravær. Begge repræsentanter kan udøve retten til at deltage i møder samtidigt, men hver medlemsstat har kun én stemme.

3.  Bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer deres medlemsstater, og deres suppleanter udpeges af deres respektive medlemsstater på baggrund af deres viden på de områder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, under hensyntagen til relevante ledelsesmæssige, forvaltningsmæssige og budgetmæssige færdigheder.

3.  Bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer deres medlemsstater, og deres suppleanter udpeges af deres respektive medlemsstater på baggrund af deres viden på de områder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, og på grundlag af deres kvalifikationer, under hensyntagen til relevant erfaring og færdigheder. Alle parter tilstræber at opnå en ligelig repræsentation af mænd og kvinder i bestyrelsen.

 

Arbejdsmarkedets parter på EU-plan udpeger alle arbejdsmarkedets parters repræsentanter.

Kommissionen udpeger selv de medlemmer, der repræsenterer den.

Kommissionen udpeger selv de medlemmer, der repræsenterer den.

Medlemsstaterne og Kommissionen bestræber sig på at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter i bestyrelsen med henblik på at sikre kontinuiteten i bestyrelsens arbejde. Alle parter tilstræber at opnå en ligelig repræsentation af mænd og kvinder i bestyrelsen.

Medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter og Kommissionen bestræber sig på at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter i bestyrelsen med henblik på at sikre kontinuiteten i bestyrelsens arbejde. Alle parter tilstræber at opnå en ligelig repræsentation af mænd og kvinder i bestyrelsen.

4.  Medlemmer og deres suppleanter udpeges for fire år. Denne periode kan forlænges.

4.  Medlemmer og deres suppleanter udpeges for fire år. Medlemmerne kan sidde i to perioder, under forudsætning af at sådanne medlemmer ikke varetager samme funktion.

5.  Repræsentanter fra tredjelande, som anvender EU-lovgivningen på de områder, der er omfattet af denne forordning, kan deltage i bestyrelsens møder som observatører.

5.  Repræsentanter fra tredjelande, som anvender EU-lovgivningen på de områder, der er omfattet af denne forordning, kan deltage i bestyrelsens møder som observatører, dog underlagt forudgående enstemmig tilladelse fra medlemsstaterne. Hvert medlem og hver suppleant underskriver en skriftlig interesseerklæring ved tiltrædelsen og opdaterer denne, når der sker en ændring i omstændighederne i denne henseende.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede medlemmer vedtage myndighedens årsbudget og varetage andre funktioner i relation til myndighedens budget i henhold til kapitel IV

b)  med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede medlemmer vedtage myndighedens årsbudget, efter at gruppen af interessenter forinden har fået dette forelagt med henblik på en udtalelse, og varetage andre funktioner i relation til myndighedens budget i henhold til kapitel IV

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  vedtage en strategi til bekæmpelse af svig, som står i et rimeligt forhold til risikoen for svig, under hensyntagen til en cost-benefit-analyse af de foranstaltninger, der skal gennemføres

e)  vedtage en strategi til bekæmpelse af svig, som står i et rimeligt forhold til risikoen for svig, under hensyntagen til en cost-benefit-analyse af de foranstaltninger, der skal gennemføres, efter at gruppen af interessenter forinden har fået denne forelagt med henblik på en udtalelse

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  vedtage regler for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter blandt sine egne medlemmer samt blandt medlemmerne af gruppen af interesserede parter og myndighedens arbejdsgrupper og paneler, der er nedsat i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, og årligt på sit websted offentliggøre bestyrelsesmedlemmernes interesseerklæring

f)  vedtage regler for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter blandt sine egne medlemmer samt blandt medlemmerne af gruppen af interesserede parter og myndighedens arbejdsgrupper og paneler, der er nedsat i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, og udstationerede nationale eksperter i overensstemmelse med artikel 34 og årligt på sit websted offentliggøre bestyrelsesmedlemmernes interesseerklæring

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

h a)  drøfte forslag og anbefalinger fra gruppen af interesserede parter og fremsætte et begrundet svar

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  vedtage forretningsordenen for myndighedens arbejdsgrupper og paneler, der er nedsat i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2

i)  vedtage forretningsordenen for myndighedens arbejdsgrupper og paneler, der er nedsat i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2 og 3, og udpege tre uafhængige eksperter i overensstemmelse med artikel 17, stk. 3, og to suppleanter for hver ekspert for 10 år

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 20 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bestyrelsens formand

Bestyrelsens formænd

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bestyrelsen vælger blandt sine stemmeberettigede medlemmer en formand og en næstformand og tilstræber at opnå en ligelig kønsfordeling. Formanden og næstformanden vælges med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vælger blandt sine stemmeberettigede medlemmer en formand og en næstformand og tilstræber at opnå en ligelig kønsfordeling og geografisk ligevægt. Formanden og næstformanden vælges med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I tilfælde af at der ved en første afstemning ikke opnås et flertal på to tredjedele, arrangeres der en ny afstemning, hvor formanden og næstformanden vælges med simpelt flertal blandt de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.

I tilfælde af at der ved en første afstemning ikke opnås et flertal på to tredjedele, arrangeres der en ny afstemning, hvor formændene vælges med simpelt flertal blandt de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Næstformanden afløser automatisk formanden, når denne er forhindret i at udføre sit hverv.

Den ene formand afløser automatisk den anden, når denne er forhindret i at udføre sit hverv.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Formandens og næstformandens mandat er på fire år. Mandatperioden kan fornyes én gang. Hvis en formand eller næstformand ophører med at være medlem af bestyrelsen under sin mandatperiode, ophører mandatperioden dog automatisk samtidig.

2.  Formændenes mandat er på fire år. Mandatperioden kan fornyes én gang. Hvis en formand eller næstformand ophører med at være medlem af bestyrelsen under sin mandatperiode, ophører mandatperioden dog automatisk samtidig.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Bestyrelsen indkalder til møde med gruppen af interesserede parter mindst en gang om året.

4.  Bestyrelsen indkalder til møde med gruppen af interesserede parter mindst to gange om året.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7 a.  Referaterne fra bestyrelsesmøderne offentliggøres på myndighedens websted. Dagsordenen for bestyrelsens møder fremsendes på forhånd til gruppen af interesserede parter.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 7 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7b.  En medlemsstat kan i tilfælde af hastesager anmode om, at bestyrelsen træder sammen. Anmodningen skal ledsages af en begrundelse herfor.

Begrundelse

Der bør være mulighed for at iværksætte en hasteprocedure i særlige tilfælde.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 23

Artikel 23

Den administrerende direktørs ansvarsområder

Den administrerende direktørs ansvarsområder

1.  Den administrerende direktør forestår ledelsen af myndigheden. Den administrerende direktør står til ansvar over for bestyrelsen.

1.  Den administrerende direktør forestår ledelsen af myndigheden. Den administrerende direktør står til ansvar over for bestyrelsen.

2.  Den administrerende direktør aflægger rapport til Europa-Parlamentet om udførelsen af sit hverv, når denne anmodes herom. Rådet kan anmode den administrerende direktør om at aflægge rapport om udførelsen af dennes hverv.

2.  Den administrerende direktør aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Kommissionen om udførelsen af sit hverv, når denne anmodes herom. Rådet kan anmode den administrerende direktør om at aflægge rapport om udførelsen af dennes hverv.

3.  Den administrerende direktør er myndighedens retlige repræsentant.

3.  Den administrerende direktør er myndighedens retlige repræsentant.

4.  Den administrerende direktør er ansvarlig for udførelsen af de opgaver, der pålægges myndigheden ved denne forordning. Den administrerende direktør er navnlig ansvarlig for:

4.  Den administrerende direktør er ansvarlig for udførelsen af de opgaver, der pålægges myndigheden ved denne forordning. Den administrerende direktør er navnlig ansvarlig for:

a)  den daglige ledelse af myndigheden

a)  den daglige ledelse af myndigheden

b)  at gennemføre bestyrelsens afgørelser

b)  at gennemføre bestyrelsens afgørelser

c)  at udarbejde et udkast til det samlede programmeringsdokument og forelægge dette for bestyrelsen til godkendelse

c)  at udarbejde et udkast til det samlede programmeringsdokument og forelægge dette for bestyrelsen til godkendelse

d)  at gennemføre det samlede programmeringsdokument og aflægge rapport til bestyrelsen om dets gennemførelse

d)  at gennemføre det samlede programmeringsdokument og aflægge rapport til bestyrelsen om dets gennemførelse

e)  at udarbejde den konsoliderede årlige aktivitetsrapport om myndighedens aktiviteter og forelægge denne for bestyrelsen til vurdering og godkendelse

e)  at udarbejde den konsoliderede årlige aktivitetsrapport om myndighedens aktiviteter og forelægge denne for bestyrelsen til vurdering og godkendelse

f)  at udarbejde en handlingsplan som opfølgning på konklusioner i interne eller eksterne revisionsrapporter og evalueringer samt undersøgelser foretaget af OLAF og aflægge en statusrapport to gange om året til Kommissionen og regelmæssigt til bestyrelsen

f)  at udarbejde en handlingsplan som opfølgning på konklusioner i interne eller eksterne revisionsrapporter og evalueringer samt undersøgelser foretaget af OLAF og aflægge en statusrapport to gange om året til Kommissionen, Europa-Parlamentet og regelmæssigt til bestyrelsen

g)  at beskytte Unionens finansielle interesser ved anvendelse af foranstaltninger til forebyggelse af svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter og gennem effektiv kontrol, der dog ikke må gribe ind i OLAF's undersøgelsesbeføjelser, og, hvis der konstateres uregelmæssigheder, gennem inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb og efter omstændighederne ved pålæggelse af administrative og finansielle sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til uregelmæssigheden og har afskrækkende virkning

g)  at beskytte Unionens finansielle interesser ved anvendelse af foranstaltninger til forebyggelse af svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter og gennem effektiv kontrol, der dog ikke må gribe ind i OLAF's undersøgelsesbeføjelser, og, hvis der konstateres uregelmæssigheder, gennem inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb og efter omstændighederne ved pålæggelse af administrative og finansielle sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til uregelmæssigheden og har afskrækkende virkning

h)  at udarbejde myndighedens strategi for bekæmpelse af svig og forelægge denne for bestyrelsen til godkendelse

h)  at udarbejde myndighedens strategi for bekæmpelse af svig og forelægge denne for bestyrelsen til godkendelse

i)  at udarbejde de finansielle bestemmelser for myndigheden og forelægge disse for bestyrelsen

i)  at udarbejde de finansielle bestemmelser for myndigheden og forelægge disse for bestyrelsen

j)  at udarbejde myndighedens udkast til et overslag over indtægter og udgifter og gennemføre dens budget

j)  at udarbejde myndighedens udkast til et overslag over indtægter og udgifter og gennemføre dens budget

k)  at gennemføre de foranstaltninger, der træffes af bestyrelsen for at opfylde de forpligtelser vedrørende databeskyttelse, som blev indført ved forordning (EF) nr. 45/2001.

k)  at gennemføre de foranstaltninger, der træffes af bestyrelsen for at opfylde de forpligtelser vedrørende databeskyttelse, som blev indført ved forordning (EF) nr. 45/2001

 

ka)  forestå ledelsen i forbindelse med bilæggelse af tvister.

5.  Den administrerende direktør afgør, om det er nødvendigt at placere en eller flere ansatte i en eller flere medlemsstater. Inden den administrerende direktør beslutter at oprette et lokalt kontor, indhenter han forudgående samtykke fra Kommissionen, bestyrelsen og den eller de berørte medlemsstater. Beslutningen fastsætter omfanget af de aktiviteter, der skal udføres af det lokale kontor, således at unødige omkostninger og overlapning af myndighedens administrative funktioner undgås. En hjemstedsaftale med den eller de berørte medlemsstater kan være påkrævet.

5.  Den administrerende direktør afgør, om det er nødvendigt at placere en eller flere ansatte i en eller flere medlemsstater, hvad enten midlertidigt eller permanent. Inden den administrerende direktør beslutter at oprette et lokalt kontor, indhenter vedkommende forudgående samtykke fra Kommissionen, bestyrelsen og den eller de berørte medlemsstater. Beslutningen fastsætter det primære omfang af de aktiviteter, der skal udføres af det lokale kontor, således at unødige omkostninger og overlapning af myndighedens administrative funktioner undgås. En hjemstedsaftale med den eller de berørte medlemsstater er påkrævet.

 

5a Det personale, der befinder sig i en eller flere medlemsstater, skal, enten midlertidigt eller permanent, samarbejde med de lokale myndigheder i medlemsstaterne, dog altid under ledelse af myndigheden.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 24

Artikel 24

Nedsættelse og sammensætning af gruppen af interesserede parter

Nedsættelse og sammensætning af gruppen af interesserede parter

1.  Der nedsættes en gruppe af interesserede parter med rådgivende funktioner i tilknytning til myndigheden for at lette høring med relevante interesserede parter og for at kunne trække på deres ekspertise på de områder, der er omfattet af denne forordning.

1.  Der nedsættes en gruppe af interesserede parter med rådgivende funktioner i tilknytning til myndigheden for at lette høring med relevante interesserede parter og for at kunne trække på deres ekspertise på de områder, der er omfattet af denne forordning.

2.  Gruppen af interesserede parter kan bl.a. afgive udtalelser og yde rådgivning til myndigheden om spørgsmål vedrørende anvendelsen og håndhævelsen af EU-lovgivningen på de områder, der er omfattet af denne forordning.

2.  Gruppen af interesserede parter kan bl.a. afgive udtalelser og yde rådgivning til myndigheden om spørgsmål vedrørende anvendelsen og håndhævelsen af EU-lovgivningen på de områder, der er omfattet af denne forordning.

3.  Gruppen af interesserede parter har den administrerende direktør som formand og mødes mindst to gange om året på den administrerende direktørs initiativ eller efter anmodning fra Kommissionen.

3.  Gruppen af interesserede parter har den administrerende direktør som formand og mødes mindst to gange om året på den administrerende direktørs initiativ eller efter anmodning fra Kommissionen, Europa-Parlamentet eller i særlige presserende tilfælde efter anmodning fra en medlemsstat eller mindst 20% af medlemsstatens medlemmer.

4.  Gruppen af interesserede parter består af seks repræsentanter for arbejdsmarkedets parter på EU-plan, som i lige omfang repræsenterer fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer, og to repræsentanter for Kommissionen.

4.  Gruppen af interesserede parter består af otte repræsentanter for arbejdsmarkedets parter på EU-plan, som i lige omfang repræsenterer fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer, to repræsentanter for Kommissionen og to repræsentanter for Europa-Parlamentet.

5.  Medlemmerne af gruppen af interesserede parter indstilles af deres respektive organisationer og udpeges af bestyrelsen. Bestyrelsen udpeger også suppleanter på samme vilkår som medlemmer, som automatisk afløser medlemmer, der er fraværende eller forhindret i at møde. I det omfang, det er muligt, sikres en passende kønsbalance samt relevant repræsentation af SMV'er.

5.  Medlemmerne af gruppen af interesserede parter indstilles af deres respektive organisationer og udpeges af bestyrelsen. Bestyrelsen udpeger også suppleanter på samme vilkår som medlemmer.

6.  Myndigheden varetager sekretariatsopgaverne for gruppen af interesserede parter. Gruppen af interesserede parter vedtager selv sin forretningsorden med et flertal på to tredjedele af sine stemmeberettigede medlemmer. Forretningsordenen godkendes af bestyrelsen.

6.  Myndigheden varetager sekretariatsopgaverne for gruppen af interesserede parter. Gruppen af interesserede parter vedtager selv sin forretningsorden med et flertal på to tredjedele af sine stemmeberettigede medlemmer. Forretningsordenen godkendes af bestyrelsen.

7.  Myndigheden offentliggør udtalelser og rådgivning fra gruppen af interesserede parter og resultaterne af dens høringer, undtagen i tilfælde af krav om fortrolighed.

7.  Myndigheden offentliggør udtalelser og rådgivning fra gruppen af interesserede parter og resultaterne af dens høringer, undtagen i tilfælde af krav om fortrolighed.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvert år skal den administrerende direktør udarbejde et udkast til et samlet programmeringsdokument, der navnlig indeholder den flerårige og årlige programmering i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/201373, under hensyntagen til Kommissionens retningslinjer.

1.  Hvert år skal den administrerende direktør udarbejde et udkast til et samlet programmeringsdokument, der navnlig indeholder den flerårige og årlige programmering i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/201373, under hensyntagen til Kommissionens retningslinjer, efter at dokumentet forinden har været fremlagt for gruppen med henblik på en udtalelse.

_________________

_________________

73 Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42).

73Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42).

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen sender udkastet til overslag til budgetmyndigheden sammen med forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget.

4.  Kommissionen sender udkastet til overslag til budgetmyndigheden sammen med forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget, med tydelig angivelse af myndighedens budgetpost. Kommissionen underretter endvidere Europa-Parlamentet om udkastet til overslag.

Begrundelse

Med stadig mere stringente tidslinjer ville det forbedre andre institutioners proceduremæssige arbejde, hvis budgetoverslag blev fremsendt på et tidligere tidspunkt.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning finder anvendelse under alle omstændigheder.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 32

Artikel 32

Den administrerende direktør

Den administrerende direktør

1.  Den administrerende direktør ansættes i en stilling som midlertidigt ansat ved myndigheden i henhold til artikel 2, litra a), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

1.  Den administrerende direktør ansættes i en stilling som midlertidigt ansat ved myndigheden i henhold til artikel 2, litra a), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

2.  Bestyrelsen udpeger den administrerende direktør på grundlag af en liste over kandidater, som Kommissionen foreslår, efter gennemførelsen af en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure.

2.  Bestyrelsen udpeger den administrerende direktør på grundlag af en liste over kandidater, som Kommissionen og medlemsstaterne foreslår, efter gennemførelsen af en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure. Hvis to kandidater er lige kvalificerede, giver bestyrelsen fortrinsstilling til det underrepræsenterede køn.

3.  Ved indgåelsen af kontrakten med den administrerende direktør repræsenteres myndigheden af formanden for bestyrelsen.

3.  Ved indgåelsen af kontrakten med den administrerende direktør repræsenteres myndigheden af formanden for bestyrelsen.

4.  Den administrerende direktør udpeges for fem år. Ved udgangen af denne periode foretager Kommissionen en vurdering, i hvilken der indgår en evaluering af den administrerende direktørs arbejde og myndighedens fremtidige opgaver og udfordringer.

4.  Den administrerende direktør udpeges for fire år. Ved udgangen af denne periode foretager Kommissionen en vurdering, i hvilken der indgår en evaluering af den administrerende direktørs arbejde og myndighedens fremtidige opgaver og udfordringer.

5.  Bestyrelsen kan forlænge den administrerende direktørs ansættelsesperiode én gang efter forslag fra Kommissionen, der tager udgangspunkt i den i stk. 4 omhandlede evaluering, dog højst for en periode på fem år.

5.  Bestyrelsen kan forlænge den administrerende direktørs ansættelsesperiode én gang efter forslag fra Kommissionen, der tager udgangspunkt i den i stk. 4 omhandlede evaluering, dog højst for en periode på fire år.

6.  En administrerende direktør, hvis ansættelsesperiode er blevet forlænget, kan ikke deltage i endnu en udvælgelsesprocedure til samme stilling ved udløbet af den samlede periode.

6.  En administrerende direktør, hvis ansættelsesperiode er blevet forlænget, kan ikke deltage i endnu en udvælgelsesprocedure til samme stilling ved udløbet af den samlede periode.

7.  Den administrerende direktør kan kun afskediges ved en afgørelse truffet af bestyrelsen efter forslag fra Kommissionen.

7.  Den administrerende direktør kan kun afskediges i henhold til en afgørelse truffet af bestyrelsen.

8.  Afgørelser om udpegelse af den administrerende direktør, forlængelse af dennes ansættelsesperiode og afskedigelse træffes af bestyrelsen med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.

8.  Afgørelser om udpegelse af den administrerende direktør, forlængelse af dennes ansættelsesperiode og afskedigelse træffes af bestyrelsen med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Forordning (EF) nr. 1049/2001 finder anvendelse på dokumenter, der er i myndighedens besiddelse. Bestyrelsen vedtager senest seks måneder efter sit første møde de nærmere regler for anvendelse af forordning (EF) nr. 1049/2001.

1.  Forordning (EF) nr. 1049/2001 finder anvendelse på dokumenter, der er i myndighedens besiddelse. Bestyrelsen vedtager senest seks måneder efter sit første møde de nærmere regler for anvendelse af forordning (EF) nr. 1049/2001. Forordning (EF) nr. 45/2001 finder anvendelse på myndighedens behandling af personoplysninger.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Myndighedens samarbejdsaftaler med tredjelande og med internationale organisationer, kontrakter, aftaler om tilskud og afgørelser om ydelse af tilskud skal indeholde bestemmelser, som udtrykkeligt giver Revisionsretten og OLAF beføjelse til at gennemføre sådanne revisioner og undersøgelser i overensstemmelse med deres respektive beføjelser, jf. dog stk. 1, 2 og 3.

4.  Myndighedens samarbejdsaftaler med tredjelande og med internationale organisationer, kontrakter, aftaler om tilskud og afgørelser om ydelse af tilskud skal indeholde bestemmelser, som udtrykkeligt giver EPPO, Revisionsretten og OLAF beføjelse til at gennemføre sådanne revisioner og undersøgelser i overensstemmelse med deres respektive beføjelser, jf. dog stk. 1, 2 og 3.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den Europæiske Unions Domstol har kompetence til at træffe afgørelse i henhold til en voldgiftsbestemmelse i en kontrakt, som myndigheden har indgået.

2.  Den Europæiske Unions Domstol har kompetence til at træffe afgørelse i henhold til en voldgiftsbestemmelse i en kontrakt, som myndigheden har indgået, eller om enhver ikke-kontraktuel forpligtelse, der ikke skal løses på anden vis.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Myndighedens virke er underlagt Den Europæiske Ombudsmands undersøgelser i overensstemmelse med artikel 228 i TEUF.

Myndighedens virke samt aktiviteter, nationale, samordnede eller fælles inspektioner udført med inddragelse af myndighedens personale er underlagt Den Europæiske Ombudsmands undersøgelser i overensstemmelse med artikel 228 i TEUF.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 42 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 42 a

 

Beskyttelse af whistleblowere

 

Personer, der gør myndigheden opmærksom på tilfælde af f.eks. sort arbejde eller socialt bedrageri, enten direkte eller via nationale håndhævelsesmyndigheder, skal beskyttes mod enhver form for ugunstig behandling fra arbejdsgiverens side.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I det øjemed kan myndigheden, forudsat at Kommissionens giver sin forhåndsgodkendelse, etablere samarbejdsordninger med myndigheder i tredjelande. Disse ordninger må ikke skabe retlige forpligtelser for Unionen og dens medlemsstater.

I det øjemed kan myndigheden, forudsat at Kommissionen og bestyrelsen giver deres forhåndsgodkendelse, etablere samarbejdsordninger med myndigheder i tredjelande. Disse ordninger må ikke skabe retlige forpligtelser for Unionen og dens medlemsstater.

Begrundelse

En så vigtig beslutning, der har indvirkning på myndighedens samlede aktiviteter, skal ikke kunne træffes af Kommissionen alene. Medlemsstaterne skal også give deres godkendelse.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 1 – litra na

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

na)  "Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed": det organ, der er oprettet ved [forordning om oprettelse af myndigheden], og som er omhandlet i artikel 74"

na)  "Den Europæiske Arbejdsmarkeds- socialsikringsmyndighed": det organ, der er oprettet ved [forordning om oprettelse af myndigheden]

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  Artikel 72, litra g), affattes således:

udgår

"g) fastlægge de nødvendige elementer, der skal tages i betragtning ved opstillingen af regnskaberne over de udgifter, der i henhold til denne forordning skal afholdes af medlemsstaternes institutioner, og vedtagelsen af den årlige regnskabsopgørelse mellem nævnte institutioner på grundlag af en rapport fra den i artikel 74 omhandlede Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed."

 

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a)  Nedenstående litra ga) indsættes i artikel 72:

 

"ga) bidrage med teknisk bistand og ekspertise til den europæiske arbejdsmarkeds- og socialsikringsmyndighed, når det er relevant."

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed

Referencer

COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

16.4.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Angel Dzhambazki

15.5.2018

Behandling i udvalg

3.9.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

22.10.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Tiemo Wölken

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Olle Ludvigsson

RESULTAT AF AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

15

+

ECR

Angel Dzhambazki

PPE

Geoffroy Didier, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech; Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Olle Ludvigsson, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (23.10.2018)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed

(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

Ordfører for udtalelse: Emilian Pavel

KORT BEGRUNDELSE

Europa-Parlamentet har ved flere lejligheder understreget behovet for både at styrke kontrol, administrativt samarbejde og koordination mellem medlemsstaterne for aktivt at styrke udøvelsen af retten til fri bevægelighed og for at udvikle udveksling af bistand og oplysninger som led i bekæmpelsen af svig i forbindelse med udstationering af arbejdstagere og samtidig fremhævet betydningen af klare og gennemsigtige oplysninger til tjenesteudbydere og alle kategorier af arbejdstagere, herunder indehavere af det blå EU-kort, virksomhedsinternt udstationerede eller fastboende udlændinge samt deres familiemedlemmer. I denne forbindelse har Kommissionen foreslået, at der oprettes en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed ("ELA") i form af et decentraliseret EU-agentur, som skal tage sig af udfordringerne i forbindelse med arbejdskraftmobilitet i EU og sikre, at de relevante EU-regler håndhæves på en retfærdig, enkel og effektiv måde.

Arbejdskraftmobilitet i EU gavner enkeltpersoner, økonomier og samfund som helhed. Fri bevægelighed for arbejdstagere og fri udveksling af tjenesteydelser i Unionen afhænger af klare, retfærdige og effektivt håndhævede regler om arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne, også med tredjelandsstatsborgere.

Der er imidlertid stadig betænkeligheder med hensyn til overholdelse og virkningsfuld og effektiv håndhævelse af EU-reglerne, hvilket risikerer at skade tilliden til og retfærdigheden i det indre marked. Betænkelighederne er navnlig kommet til udtryk i forbindelse med mobile arbejdstagere, som er sårbare over for misbrug, eller hvis rettigheder tilsidesættes, samt virksomheder, der opererer i et usikkert eller uklart erhvervsklima og på ulige konkurrencevilkår. Formidling af ajourførte oplysninger og tjenester af høj kvalitet til borgerne om deres rettigheder og pligter i forbindelse med aktiviteter på tværs af grænserne bør koordineres på EU-plan for at sikre en sammenhængende, klar og effektiv tilgang. I denne henseende vil ELA blive pålagt en række operationelle opgaver, nemlig at formidle relevante oplysninger og tjenester til enkeltpersoner, arbejdsmarkedets parter og arbejdsgivere samt at støtte medlemsstaternes samarbejde og udveksling af informationer, samordnede og fælles inspektioner - et emne, som ligger ordføreren særligt på sinde - og at alarmere de kompetente myndigheder i tilfælde af overtrædelse af de grundlæggende rettigheder og menneskehandel med henblik på arbejdsmæssig udnyttelse. Der er ingen tvivl om, at migration til EU, i alle dens former, påvirker EU's arbejdsmarkeder.

Ordføreren støtter stærkt Kommissionens forslag om oprettelse af ELA.

Foreslåede ændringer

Eftersom myndigheden bør bidrage til en klar, retfærdig og effektiv håndhævelse af EU-reglerne om arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne og koordinering af de sociale sikringsordninger, støtter ordføreren beskyttelsen og virkeliggørelsen af de grundlæggende rettigheder, der er omfattet af disse regler, såsom fri bevægelighed for personer og arbejdstagere, herunder indehavere af det blå EU-kort, virksomhedsinternt udstationerede eller fastboende udlændinge samt deres familiemedlemmer. Ordføreren støtter også udøvelsen af rettigheder på tværs af grænserne på området for retfærdige og rimelige arbejdsforhold, social sikring og sundhedsbeskyttelse, ikke-forskelsbehandling og bekæmpelse af menneskehandel med henblik på arbejdsmæssig udnyttelse.

Et andet aspekt, som ordføreren finder vigtigt, er problemet med sort arbejde. Til dette formål har ordføreren foreslået en ændring for at skabe en klar vision af, hvordan sort arbejde kan bekæmpes, idet det ofte har en grænseoverskridende dimension og kan have alvorlige følger for de berørte arbejdstagere. Nogle sårbare grupper, f.eks. tredjelandsstatsborgere, er særligt udsatte for sort arbejde og den tilsidesættelse af grundlæggende arbejdstagerrettigheder, der er knyttet til det. ELA bør opretholde og videreudvikle den europæiske platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med imødegåelse af sort arbejde, som blev oprettet ved afgørelse (EU) 2016/344, og yderligere styrke EU-samarbejdet på dette område.

Efter ordførerens opfattelse er bestemmelserne om samarbejde med andre europæiske agenturer afgørende. Ordføreren opfordrer ELA til at etablere et effektivt samarbejde med Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) for så vidt angår bekæmpelse af organiseret kriminalitet. Med henblik på at bekæmpe menneskehandel – med særligt fokus på menneskehandel med henblik på arbejdsmæssig udnyttelse – bør ELA også samarbejde med de øvrige EU-agenturer inden for retlige og indre anliggender, navnlig FRA (Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder) og koordinatoren for bekæmpelse af menneskehandel.

For så vidt angår beskyttelse af personoplysninger finder bestemmelserne i forordning (EU) 2016/679 (generel forordning om databeskyttelse) og forordning (EF) nr. 45/2001 anvendelse på behandling af personoplysninger i henhold til dette forslag. Ordføreren ønsker at sikre, at enhver behandling af personoplysninger i overensstemmelse med disse bestemmelser skal begrænses til, hvad der er nødvendigt og forholdsmæssigt. Oplysninger bør indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål, og senere behandling heraf må ikke være uforenelig med disse formål, og ordføreren foreslår, at det præciseres, at myndigheden og Kommissionen bør anses for fælles kontrolmyndigheder for så vidt angår databeskyttelsesreglerne.

Et andet meget vigtigt aspekt for ordføreren er bekæmpelse af svig, og ordføreren ønsker klare henvisninger til anvendelse af Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") og inddragelsen af EPPO, hvor det er relevant, i efterforskninger vedrørende bekæmpelse af svig i forbindelse med ELA's arbejde.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Den frie bevægelighed for arbejdstagere, etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser er grundlæggende principper for Unionens indre marked, som er knæsat i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

(1)  Beskyttelse af sociale og arbejdsmæssige rettigheder, den frie bevægelighed for arbejdstagere, etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser er grundlæggende principper for Unionens indre marked, som er knæsat i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  I henhold til artikel 3 i TEU skal Unionen arbejde for en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt, og fremme social retfærdighed og beskyttelse. Ifølge artikel 9 i TEUF skal Unionen ved fastlæggelsen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter tage hensyn til de krav, der er knyttet til fremme af et højt beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse, bekæmpelse af social udstødelse samt et højt niveau for uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse af menneskers sundhed.

(2)  I henhold til artikel 3 i TEU skal Unionen arbejde for en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt, fremme social retfærdighed og beskyttelse, bekæmpe social udstødelse og forskelsbehandling og fremme social retfærdighed og beskyttelse, ligestilling mellem mænd og kvinder, solidaritet mellem generationerne og beskyttelse af barnets rettigheder samt fremme økonomisk, social og territorial samhørighed og solidaritet mellem medlemsstaterne. Ifølge artikel 9 i TEUF skal Unionen ved fastlæggelsen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter tage hensyn til de krav, der er knyttet til fremme af et højt beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse, bekæmpelse af social udstødelse samt et højt niveau for uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse af menneskers sundhed.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder fastsætter retten til fri bevægelighed for personer og arbejdstagere i artikel 15 og 45, retten til ikke-forskelsbehandling i artikel 21, retten til arbejdsformidling i artikel 29, friheden til at oprette og drive egen virksomhed i artikel 16 og retfærdige og rimelige arbejdsforhold, social sikring og sundhedsbeskyttelse i artikel 31, 34 og 35.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2b)  Der hersker fortsat bekymring over eksisterende hindringer for den frie bevægelighed, adgangen til beskæftigelse, adgangen til social sikring og forskelsbehandling på grundlag af nationalitet på det indre marked.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 2 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2c)  Den Europæiske Revisionsrets særberetning om arbejdskraftens frie bevægelighed med titlen "Arbejdskraftens frie bevægelighed - den grundlæggende frihed er sikret, men en bedre målretning af EU-midlerne ville støtte arbejdskraftens mobilitet" indeholdt anbefalinger til Kommissionen om at øge bevidstheden om værktøjerne vedrørende formidling afoplysninger om arbejdstageres frie bevægelighed og om indberetning af forskelsbehandling samt at gøre bedre brug af tilgængelige oplysninger for at identificere de forskellige former med henblik på at identificere typer af forskelsbehandling.

 

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 2 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2d)  Grov udnyttelse af arbejdskraft finder sted i mange økonomiske sektorer i EU og påvirker forskellige grupper af grænsearbejdere, både EU-borgere og tredjelandsstatsborgere. Som den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder anbefaler i sin rapport med titlen "Grov udnyttelse af arbejdskraft: arbejdstagere, der migrerer inden for eller til Den Europæiske Union" fra 2015 bør en sådan praksis tages op til behandling, bl.a. gennem et omfattendesystem med kontroller af arbejdsforholdene.

 

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  Den europæiske søjle for sociale rettigheder understreger, at alle har ret til rettidig og skræddersyet bistand til at forbedre udsigterne til beskæftigelse eller selvstændig virksomhed, understreger, at alle har ret til at overføre social beskyttelse og ret til uddannelse ved erhvervsskift, understreger, at har ret til videreuddannelse, en læreplads, et praktikophold eller et seriøst jobtilbud, og understreger, at arbejdsløse har ret til personlig, vedvarende og konsekvent støtte.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen er som beskrevet i deres fælles erklæring om lovgivningsmæssige prioriteter for 2018-2019 fast besluttet på at træffe foranstaltninger for at styrke den sociale dimension af Unionen ved at arbejde på at forbedre koordineringen af de sociale sikringsordninger36, ved at beskytte arbejdstagerne mod sundhedsrisici på arbejdspladsen37, ved at sikre en retfærdig behandling af alle i EU's arbejdsmarked gennem en modernisering af reglerne om udstationering af arbejdstagere38 og ved yderligere at forbedre håndhævelse af EU-lovgivningen på tværs af grænserne.

(4)  Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen er som beskrevet i deres fælles erklæring om lovgivningsmæssige prioriteter for 2018-2019 fast besluttet på at træffe foranstaltninger for at styrke den sociale dimension af Unionen ved at arbejde på at forbedre koordineringen af de sociale sikringsordninger36, ved at beskytte alle arbejdstagere mod sundhedsrisici på arbejdspladsen37, ved at sikre en retfærdig behandling af alle i EU's arbejdsmarked gennem en modernisering af reglerne om udstationering af arbejdstagere38 og ved yderligere at forbedre håndhævelse af EU-lovgivningen på tværs af grænserne.

_________________

_________________

36 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 (COM(2016) 815 final).

36 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 (COM(2016) 815 final).

37 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener (COM(2017) 11 final).

37 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener (COM(2017) 11 final).

38 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (COM(2016) 128 final).

38 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (COM(2016) 128 final).

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Der bør oprettes en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed ("myndigheden"), der skal bidrage til at styrke retfærdigheden i og tilliden til det indre marked. Med henblik herpå bør myndigheden støtte medlemsstaternes og Kommissionens bestræbelser for at fremme enkeltpersoners og arbejdsgiveres adgang til oplysninger om deres rettigheder og pligter samt til relevante tjenester i forbindelse med arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne, støtte overholdelse af reglerne og samarbejde mellem medlemsstaterne for at sikre effektiv anvendelse af EU-lovgivningen på disse områder og mægle og lette en løsning i tilfælde af tvister på tværs af grænserne eller forstyrrelser på arbejdsmarkedet.

(5)  Der bør oprettes en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed ("myndigheden"), der skal bidrage til at fremme arbejdskraftens mobilitet på tværs af grænserne, styrke retfærdigheden i og tilliden til det indre marked og sikre lige adgang til beskæftigelse og social sikring for mobile borgere, samtidig forbedre beskyttelsen af arbejdstagerrettigheder og hjælpe med at bekæmpe arbejdsløshed under overholdelse af proportionalitets- og nærhedsprincippet. Med henblik herpå bør myndigheden støtte medlemsstaternes og Kommissionens bestræbelser for at fremme enkeltpersoners og arbejdsgiveres adgang til oplysninger om deres rettigheder og pligter samt til relevante tjenester i forbindelse med arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne, støtte overholdelse af reglerne og samarbejde mellem medlemsstaterne for at sikre effektiv anvendelse af EU-lovgivningen på disse områder og mægle og lette en løsning i tilfælde af tvister på tværs af grænserne eller forstyrrelser på arbejdsmarkedet.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Myndigheden bør gennemføre sine aktiviteter inden for arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne og koordinering af de sociale sikringsordninger, herunder arbejdskraftens frie bevægelighed, udstationering af arbejdstagere og meget mobile tjenester. Den bør også styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne om imødegåelse af sort arbejde. I tilfælde, hvor myndigheden i forbindelse med sine aktiviteter fatter mistanke om uregelmæssigheder, herunder på områder af EU-lovgivningen, der ikke er omfattet af dens beføjelser, såsom overtrædelser af arbejds-, sundheds- og sikkerhedsregler eller beskæftigelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, bør den være i stand til at indberette dem og samarbejde om disse spørgsmål med Kommissionen, kompetente EU-organer og nationale myndigheder, hvor det er relevant.

(6)  Myndigheden bør gennemføre sine aktiviteter inden for arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne og koordinering af de sociale sikringsordninger, herunder arbejdskraftens frie bevægelighed, udstationering af arbejdstagere og meget mobile tjenester. Den bør også styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne om imødegåelse af sort arbejde. I tilfælde, hvor myndigheden i forbindelse med sine aktiviteter fatter mistanke om uregelmæssigheder, herunder på områder af EU-lovgivningen, der ikke er omfattet af dens beføjelser, såsom overtrædelser af arbejds- eller sundheds- og sikkerhedsregler, bør den være i stand til at indberette dem og samarbejde effektivt og uden ophold om disse spørgsmål med Kommissionen, kompetente EU-organer og nationale myndigheder, hvor det er relevant.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Sort arbejde har ofte en grænseoverskridende dimension og kan have alvorlige implikationer for de berørte arbejdstagere. Nogle sårbare grupper, f.eks. tredjelandsstatsborgere, er særligt udsatte for sort arbejde og den tilsidesættelse af grundlæggende arbejdstagerrettigheder, der er knyttet til det. Myndigheden bør opretholde og videreudvikle den europæiske platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med imødegåelse af sort arbejde, som blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2016/344, og bør yderligere styrke EU-samarbejdet på dette område.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Myndigheden bør bidrage til at lette arbejdskraftens frie bevægelighed, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 492/201139, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/54/EU40 og Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) 2016/58941. Den bør lette udstationering af arbejdstagere, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/67/EU43, herunder ved at støtte håndhævelsen af disse bestemmelser, som gennemføres ved hjælp af kollektive overenskomster, der finder generel anvendelse i overensstemmelse med praksis i medlemsstaterne. Den bør også bidrage til koordinering af de sociale sikringsordninger, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/200444, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/200945 og Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) nr. 1231/201046 samt af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/7147 og Rådets forordning (EØF) nr. 574/7248.

(7)  Myndigheden bør bidrage til at lette arbejdskraftens frie bevægelighed, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 492/201139, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/54/EU40 og Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) 2016/58941. Den bør lette udstationering af arbejdstagere, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF42 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/67/EU43, herunder ved at støtte håndhævelsen af disse bestemmelser, som gennemføres ved hjælp af kollektive overenskomster, der finder generel anvendelse i overensstemmelse med praksis i medlemsstaterne. Den bør også bidrage til effektiv koordinering af de sociale sikringsordninger, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/200444, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/200945 og Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) nr. 1231/201046 samt af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/7147 og Rådets forordning (EØF) nr. 574/7248.

_________________

_________________

39 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 492/2011 af 5. april 2011 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Unionen (EUT L 141 af 27.5.2011, s 1).

39 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 492/2011 af 5. april 2011 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Unionen (EUT L 141 af 27.5.2011, s 1).

40 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/54/EU af 16. april 2014 om foranstaltninger til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed (EUT L 128 af 30.4.2014, s. 8).

40 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/54/EU af 16. april 2014 om foranstaltninger til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed (EUT L 128 af 30.4.2014, s. 8).

41 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/589 af 13. april 2016 om et europæisk arbejdsformidlingsnet (Eures), arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget integrering af arbejdsmarkederne og om ændring af forordning (EU) nr. 492/2011 og (EU) nr. 1296/2013 (EUT L 107 af 22.4.2016, s. 1).

41 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/589 af 13. april 2016 om et europæisk arbejdsformidlingsnet (Eures), arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget integrering af arbejdsmarkederne og om ændring af forordning (EU) nr. 492/2011 og (EU) nr. 1296/2013 (EUT L 107 af 22.4.2016, s. 1).

42 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1).

42 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1).

43 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/67/EU af 15. maj 2014 om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked ("IMI-forordningen") (EUT L 159 af 28.5.2014, s. 11).

43 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/67/EU af 15. maj 2014 om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked ("IMI-forordningen") (EUT L 159 af 28.5.2014, s. 11).

44 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT L 166 af 30. april 2004, s. 1, berigtiget i EUT L 200 af 7.6.2004).

44 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT L 166 af 30. april 2004, s. 1, berigtiget i EUT L 200 af 7.6.2004).

45 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT L 284 af 30.10.2009, s. 1).

45 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT L 284 af 30.10.2009, s. 1).

46 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1231/2010 af 24. november 2010 om udvidelse af forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009 til at omfatte tredjelandsstatsborgere, der ikke allerede er omfattet af disse forordninger udelukkende på grund af deres nationalitet (EUT L 344 af 29.12.2010, s. 1).

46 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1231/2010 af 24. november 2010 om udvidelse af forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009 til at omfatte tredjelandsstatsborgere, der ikke allerede er omfattet af disse forordninger udelukkende på grund af deres nationalitet (EUT L 344 af 29.12.2010, s. 1).

47 Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2).

47 Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2). 2).

48 Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, som flytter inden for Fællesskabet (EFT L 74 af 27.3.1972, s. 1).

48 Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, som flytter inden for Fællesskabet (EFT L 74 af 27.3.1972, s. 1).

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  De enkeltpersoner, der er omfattet af myndighedens aktiviteter, bør være personer, som er underlagt EU-lovgivningen inden for denne forordnings anvendelsesområde, herunder arbejdstagere, selvstændige, jobsøgende og ikke-erhvervsaktive personer; dette bør omfatte både EU-borgere og tredjelandsstatsborgere, der har lovligt ophold i Unionen, såsom udstationerede arbejdstagere, indehavere af det blå EU-kort, virksomhedsinternt udstationerede eller fastboende udlændinge samt deres familiemedlemmer.

(9)  De enkeltpersoner, der er omfattet af myndighedens aktiviteter, bør være både EU-borgere og tredjelandsstatsborgere, som er underlagt EU-lovgivningen inden for denne forordnings anvendelsesområde, herunder arbejdstagere, selvstændige, jobsøgende og ikke-erhvervsaktive personer i forbindelse med mobilitet på tværs af Unionens grænser;

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9 a)  Med henblik på gradvist at indføre et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed som fastsat i traktaterne er der vedtaget EU-retsakter til at regulere indrejse-, opholds- og ansættelsesbetingelser for visse kategorier af tredjelandsstatsborgere, herunder indehavere af det blå EU-kort, jf. Rådets direktiv 2009/50/EC1a, virksomhedsinternt udstationerede, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/66/EU1b eller fastboende udlændinge, jf. Rådets direktiv 2003/109/EF1c samt deres familiemedlemmer, og om sanktioner og foranstaltninger mod arbejdsgivere, der beskæftiger tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/52/EF1d. De grænseoverskridende aspekter af anvendelsen af denne lovgivning bør være omfattet af myndighedens beføjelser.

 

__________________

 

1a Rådets direktiv 2009/50/EF af 25. maj 2009 om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse (EUT L 155 af 18.6.2009, s. 17).

 

1b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/66/EU af 15. maj 2014 om indrejse- og opholdsbetingelser for virksomhedsinternt udstationerede tredjelandsstatsborgere (EUT L 157 af 27.5.2014, s. 1).

 

1c Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding (EUT L 16 af 23.1.2004, s. 44).

 

1d Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/52/EF af 18. juni 2009 om minimumsstandarder for sanktioner og foranstaltninger over for arbejdsgivere, der beskæftiger tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 168 af 30.6.2009, s. 24).

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Oprettelsen af myndigheden bør ikke skabe nye rettigheder og pligter for enkeltpersoner eller arbejdsgivere, herunder økonomiske aktører eller nonprofitorganisationer, da myndighedens aktiviteter bør omfatte dem, for så vidt som de er omfattet af EU-lovgivningen inden for denne forordnings anvendelsesområde.

(10)  Oprettelsen af myndigheden bør ikke skabe nye rettigheder og pligter for enkeltpersoner eller arbejdsgivere, herunder økonomiske aktører eller nonprofitorganisationer, da myndighedens aktiviteter bør omfatte dem, for så vidt som de er omfattet af EU-lovgivningen inden for denne forordnings anvendelsesområde. Samtidig bør det tjene til at overholde og gennemføre eksisterende rettigheder og pligter i overensstemmelse med EU-retten og internationale arbejdsstandarder.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Med henblik på en retfærdig, enkel og effektiv anvendelse af EU-lovgivningen bør myndigheden støtte samarbejde og rettidig udveksling af oplysninger medlemsstaterne imellem. Sammen med andet personale bør nationale forbindelsesofficerer, der arbejder i myndigheden, støtte medlemsstaternes overholdelse af samarbejdsforpligtelserne, fremskynde udvekslingen mellem dem ved hjælp af procedurer til at nedbringe forsinkelser og sikre forbindelser med andre nationale forbindelseskontorer, organer og kontaktpunkter, der er oprettet i henhold til EU-lovgivningen. Myndigheden bør tilskynde til brug af innovative tilgange til effektivt og vellfungerende samarbejde på tværs af grænserne, herunder elektroniske dataudvekslingsværktøjer som systemet til elektronisk udveksling af oplysninger vedrørende socialsikring (EESSI-systemet) og informationssystemet for det indre marked (IMI-systemet) og bør bidrage til at fremme digitaliseringsprocedurer og forbedre de IT-værktøjer, der anvendes til udveksling af meddelelser de nationale myndigheder imellem.

(13)  Med henblik på en retfærdig, enkel og effektiv anvendelse af EU-lovgivningen bør myndigheden støtte samarbejde og rettidig udveksling af oplysninger medlemsstaterne imellem. Sammen med andet personale bør nationale forbindelsesofficerer, der arbejder i myndigheden, støtte medlemsstaternes overholdelse af samarbejdsforpligtelserne, fremskynde udvekslingen mellem dem ved hjælp af procedurer til at nedbringe forsinkelser og sikre forbindelser med andre nationale forbindelseskontorer, organer og kontaktpunkter, der er oprettet i henhold til EU-lovgivningen. Myndigheden bør tilskynde til brug af innovative tilgange til effektivt og vellfungerende samarbejde på tværs af grænserne, herunder elektroniske dataudvekslingsværktøjer som systemet til elektronisk udveksling af oplysninger vedrørende socialsikring (EESSI-systemet) og informationssystemet for det indre marked (IMI-systemet) og bør bidrage til at fremme digitaliseringsprocedurer og forbedre de IT-værktøjer, der anvendes til udveksling af meddelelser de nationale myndigheder imellem. Udveksling af oplysninger, navnlig af socialsikringsoplysninger, bør tage højde for cyberkriminalitet og sikkerhedsaspekter og bør underlægges strenge bestemmelser.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Myndigheden bør for at øge medlemsstaternes kapacitet til at bekæmpe uregelmæssigheder på tværs af grænserne i forbindelse med EU-lovgivning, der er omfattet af dens beføjelser, bistå de nationale myndigheder med at gennemføre samordnede og fælles inspektioner, herunder ved at lette gennemførelsen af inspektioner i henhold til artikel 10 i direktiv 2014/67/EU. Disse bør finde sted efter anmodning fra medlemsstaterne eller efter deres tilslutning til myndighedens forslag. Myndigheden bør yde strategisk, logistisk og teknisk bistand til medlemsstater, der deltager i samordnede eller fælles inspektioner, under fuld overholdelse af fortrolighedskravene. Inspektioner bør foretages efter aftale med de berørte medlemsstater og finde sted inden for de retlige rammer af den nationale lovgivning i de berørte medlemsstater, som bør følge op på resultaterne af de samordnede og fælles inspektioner i henhold til national lovgivning.

(14)  Myndigheden bør for at øge medlemsstaternes kapacitet til at bekæmpe uregelmæssigheder på tværs af grænserne i forbindelse med EU-lovgivning, der er omfattet af dens beføjelser, bistå de nationale myndigheder og arbejdsmarkedsparter med at gennemføre samordnede og fælles inspektioner, herunder ved at lette gennemførelsen af inspektioner i henhold til artikel 10 i direktiv 2014/67/EU. Disse bør finde sted efter anmodning fra medlemsstaterne eller efter deres tilslutning til myndighedens forslag. Myndigheden bør yde strategisk, logistisk og teknisk bistand til medlemsstater, der deltager i samordnede eller fælles inspektioner, under fuld overholdelse af fortrolighedskravene. Inspektioner bør foretages efter aftale med de berørte medlemsstater og finde sted inden for de retlige rammer af den nationale lovgivning i de berørte medlemsstater, som bør følge op på resultaterne af de samordnede og fælles inspektioner i henhold til national lovgivning.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Myndigheden bør for at kortlægge nye tendenser, udfordringer eller smuthuller inden for arbejdskraftmobilitet og koordinering af de sociale sikringsordninger udvikle en analyse- og risikovurderingskapacitet. Dette bør indebære, at der udføres arbejdsmarkedsanalyser og -undersøgelser samt peer reviews. Myndigheden bør overvåge potentielle ubalancer med hensyn til færdigheder og arbejdskraftstrømme på tværs af grænserne, herunder deres mulige indvirkning på den territoriale samhørighed. Myndigheden bør også støtte den risikovurdering, der er omhandlet i artikel 10 i direktiv 2014/67/EU. Myndigheden bør sikre synergi og komplementaritet med andre EU-agenturer eller -tjenester eller -net. Dette bør omfatte indhentning af bidrag fra SOLVIT og lignende tjenester vedrørende tilbagevendende problemer, som enkeltpersoner og virksomheder støder på i udøvelsen af deres rettigheder på de områder, der falder ind under myndighedens beføjelser. Myndigheden bør også lette og strømline dataindsamlingsaktiviteter i henhold til relevant EU-lovgivning inden for sit ansvarsområde. Dette medfører ikke indførelse af nye rapporteringsforpligtelser for medlemsstaterne.

(15)  Myndigheden bør for at kortlægge nye tendenser, udfordringer eller smuthuller inden for arbejdskraftmobilitet og koordinering af de sociale sikringsordninger udvikle en analyse- og risikovurderingskapacitet. Dette bør indebære, at der udføres arbejdsmarkedsanalyser og -undersøgelser samt peer reviews. Myndigheden bør overvåge potentielle ubalancer med hensyn til færdigheder og arbejdskraftstrømme på tværs af grænserne, herunder deres mulige indvirkning på den territoriale samhørighed. Myndigheden bør også støtte den risikovurdering, der er omhandlet i artikel 10 i direktiv 2014/67/EU. Myndigheden bør sikre synergi og komplementaritet med andre EU-agenturer eller -tjenester eller -net. Dette bør omfatte indhentning af bidrag fra SOLVIT og lignende tjenester vedrørende tilbagevendende problemer, som enkeltpersoner og virksomheder støder på i udøvelsen af deres rettigheder på de områder, der falder ind under myndighedens beføjelser. Myndigheden bør også lette og strømline dataindsamlingsaktiviteter i henhold til relevant EU-lovgivning inden for sit ansvarsområde under overholdelse af databeskyttelsesreglerne og under hensyntagen til cybersikkerhedsrisici. Dette medfører ikke indførelse af nye rapporteringsforpligtelser for medlemsstaterne.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Myndigheden bør udgøre en platform for bilæggelse af tvister medlemsstaterne imellem i forbindelse med anvendelsen af den EU-lovgivning, som falder inden for dens ansvarområde. Den bør bygge på den dialog og de forligsprocedurer, der på nuværende tidspunkt er på plads på området for koordinering af de sociale sikringsordninger, som er værdsat af medlemsstaterne60, og hvis betydning er anerkendt af Domstolen61. Medlemsstaterne bør være i stand til at henvise sager til myndigheden til mægling i henhold til standardprocedurer, der iværksættes med henblik herpå. Myndigheden bør kun behandle tvister mellem medlemsstaterne, hvorimod enkeltpersoner og arbejdsgivere, som står over for vanskeligheder med hensyn til at udøve deres EU-rettigheder, fortsat bør råde over de nationale tjenester og EU-tjenester, der er beregnet til at håndtere disse sager som f.eks. SOLVIT-nettet, som myndigheden bør henvise sådanne sager til. SOLVIT-nettet bør også kunne henvise til myndigheden i tilfælde, hvor problemet ikke kan løses på grund af forskelligheder nationale myndigheder imellem.

(17)  Myndigheden bør udgøre en platform for bilæggelse af tvister medlemsstaterne imellem i forbindelse med anvendelsen af den EU-lovgivning, som falder inden for dens ansvarområde. Den bør bygge på den demokratiske dialog og de forligsprocedurer, der på nuværende tidspunkt er på plads på området for koordinering af de sociale sikringsordninger, som er værdsat af medlemsstaterne60, og hvis betydning er anerkendt af Domstolen61. Medlemsstaterne bør være i stand til at henvise sager til myndigheden til mægling i henhold til standardprocedurer, der iværksættes med henblik herpå. Myndigheden bør kun behandle tvister mellem medlemsstaterne, hvorimod enkeltpersoner og arbejdsgivere, som står over for vanskeligheder med hensyn til at udøve deres EU-rettigheder, fortsat bør råde over de nationale tjenester og EU-tjenester, der er beregnet til at håndtere disse sager som f.eks. SOLVIT-nettet, som myndigheden bør henvise sådanne sager til. SOLVIT-nettet bør også kunne henvise til myndigheden i tilfælde, hvor problemet ikke kan løses på grund af forskelligheder nationale myndigheder imellem.

_________________

_________________

60 Rådets delvise generelle indstilling af 26. oktober 2017 om forslag til forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 13645/1/17.

60 Rådets delvise generelle indstilling af 26. oktober 2017 om forslag til forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 13645/1/17.

61 Sag C-236/88, EU:C:1990:303, præmis 17; sag C-202/97, EU:C:2000:75, præmis 57-58; sag C-178/97, EU:C:2000:169, præmis 44-45; sag C-2/05, EU:C:2006:69, præmis 28-29; sag C-12/14, EU:C:2016:135, præmis 39-41; sag C-359/16, EU:C:2018:63, præmis 44-45;

61 Sag C-236/88, EU:C:1990:303, præmis 17; sag C-202/97, EU:C:2000:75, præmis 57-58; sag C-178/97, EU:C:2000:169, præmis 44-45; sag C-2/05, EU:C:2006:69, præmis 28-29; sag C-12/14, EU:C:2016:135, præmis 39-41; sag C-359/16, EU:C:2018:63, præmis 44-45.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Medlemsstaterne og Kommissionen bør være repræsenteret i en bestyrelse for at sikre, at myndigheden fungerer effektivt. Sammensætningen af bestyrelsen, herunder valget af formand og næstformand, bør overholde principperne om kønsbalance, erfaring og kvalifikationer. Bestyrelsen bør for at sikre, at myndigheden er effektiv og velfungerende, navnlig vedtage det årlige arbejdsprogram, varetage sine opgaver i forbindelse med myndighedens budget, vedtage de finansielle regler, som finder anvendelse på myndigheden, udpege en administrerende direktør og fastlægge procedurer for den administrerende direktørs beslutningstagning vedrørende myndighedens operationelle opgaver. Repræsentanter fra andre lande end EU-medlemsstater, som anvender EU-lovgivningen inden for myndighedens ansvarsområde, kan deltage i bestyrelsens møder som observatører.

(21)  Medlemsstaterne, arbejdsmarkedsparter, Europa-Parlamentet og Kommissionen bør være repræsenteret i en bestyrelse for at sikre, at myndigheden fungerer effektivt. Sammensætningen af bestyrelsen, herunder valget af formand og næstformand, bør overholde principperne om kønsbalance, erfaring og kvalifikationer. Bestyrelsen bør for at sikre, at myndigheden er effektiv og velfungerende, navnlig vedtage det årlige arbejdsprogram, varetage sine opgaver i forbindelse med myndighedens budget, vedtage de finansielle regler, som finder anvendelse på myndigheden, udpege en administrerende direktør og fastlægge procedurer for den administrerende direktørs beslutningstagning vedrørende myndighedens operationelle opgaver. Repræsentanter fra andre lande end EU-medlemsstater, som anvender EU-lovgivningen inden for myndighedens og ILO's ansvarsområde, kan deltage i bestyrelsens møder som observatører.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Myndigheden bør basere sig direkte på relevante interesserede parters ekspertise på de områder, der falder ind under dens ansvarsområde, gennem en særlig gruppe af interesserede parter. Medlemmerne bør være repræsentanter for arbejdsmarkedets parter på EU-plan. Gruppen af interesserede parter tager i udførelsen af sit hverv behørigt hensyn til udtalelser fra og trækker på ekspertviden fra Det Rådgivende Udvalg for Koordinering af Sociale Sikringsordninger, der er nedsat ved forordning (EF) nr. 883/2004, og det rådgivende udvalg for arbejdskraftens frie bevægelighed, der er nedsat i henhold til forordning (EU) nr. 492/2011.

(23)  Myndigheden bør basere sig direkte på relevante interesserede parters ekspertise på de områder, der falder ind under dens ansvarsområde, gennem en særlig gruppe af interesserede parter. Medlemmerne bør være repræsentanter for arbejdsmarkedets parter på EU-plan, ILO og relevante civilsamfundsorganisationer. Gruppen af interesserede parter tager i udførelsen af sit hverv behørigt hensyn til udtalelser fra og trækker på ekspertviden fra Det Rådgivende Udvalg for Koordinering af Sociale Sikringsordninger, der er nedsat ved forordning (EF) nr. 883/2004, og det rådgivende udvalg for arbejdskraftens frie bevægelighed, der er nedsat i henhold til forordning (EU) nr. 492/2011.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Behandling af personoplysninger inden for rammerne af denne forordning bør ske i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67964 eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/200165, alt efter hvad der er relevant. Dette omfatter indførelse af de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at opfylde de forpligtelser, der følger af disse forordninger, navnlig forpligtelserne vedrørende lovlig behandling af oplysninger, behandlingssikkerheden, oplysningspligten og de registreredes rettigheder.

(25)  Enhver behandling af personoplysninger, der foretages af myndigheden inden for rammerne af denne forordning, bør ske i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/,,,1a. Enhver behandling af personoplysninger, der foretages af medlemsstater inden for rammerne af denne forordning, navnlig i forbindelse med samordnede eller fælles inspektioner, bør ske i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/6791b. I tilfælde, hvor behandlingen af personoplysninger er nødvendig, først og fremmest med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge straffelovsovertrædelser eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner, navnlig i forbindelse med samordnede eller fælles inspektioner, der afdækker uregelmæssigheder af strafferetlig art som udnyttelse af arbejdskraft eller menneskehandel, skal behandlingen af sådanne personoplysninger ske i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/6801c. Myndigheden bør indføre de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at opfylde de forpligtelser, der følger af disse forordninger, navnlig forpligtelserne vedrørende lovlig behandling af oplysninger, behandlingssikkerheden, oplysningspligten og de registreredes rettigheder.

_________________

_________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EFT L ... af ...).

 

1b Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

 

1c Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).

64 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

 

65 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

 

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  Myndigheden bør samarbejde med andre EU-agenturer inden for rammerne af deres respektive beføjelser, navnlig agenturer, der er etableret på området for beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik, bygge på deres ekspertise og maksimere synergieffekten: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound), Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop), Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) samt Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust), for så vidt angår bekæmpelse af organiseret kriminalitet og menneskehandel.

(30)  Myndigheden bør samarbejde med andre EU-agenturer inden for rammerne af deres respektive beføjelser, navnlig agenturer, der er etableret på området for beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik, bygge på deres ekspertise og maksimere synergieffekten: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound), Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop), Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF).

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(30 a)  Myndigheden bør også etablere et effektivt samarbejde med Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust), inden for rammerne af deres respektive beføjelser, om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og, for så vidt som den organiserede kriminalitet er forbundet med svig mod EU-budgettet, Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO). Med henblik på at bekæmpe menneskehandel, med særligt fokus på menneskehandel med henblik på arbejdsmæssig udnyttelse, bør myndigheden også, hvor det er hensigtsmæssigt, samarbejde med de øvrige EU-agenturer inden for retlige og indre anliggender (som f.eks. Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA), Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO), Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA), Det Europæiske Overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug (EMCDDA), Ligestillingsinstituttet (EIGE), Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex), Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (CEPOL)) og EU-koordinatoren for bekæmpelse af menneskehandel.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36)  Målene for denne forordning om at støtte den frie bevægelighed for arbejdstagere og tjenesteydelser og bidrage til at styrke retfærdigheden i det indre marked kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne uden koordinering og kan derfor på grund af disse aktiviteters grænseoverskridende karakter og behovet for øget samarbejde medlemsstaterne imellem bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union.. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for nå disse mål.

(36)  Målene for denne forordning om at støtte den frie bevægelighed for arbejdstagere og tjenesteydelser og bidrage til at styrke den sociale retfærdighed i det indre marked kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne uden koordinering og kan derfor på grund af disse aktiviteters grænseoverskridende karakter og behovet for øget samarbejde medlemsstaterne imellem bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for nå disse mål.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37)  Nærværende forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, som navnlig anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som omhandlet i artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union —

(37)  Nærværende forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, som navnlig anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som omhandlet i artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union — Den tager også hensyn til den europæiske søjle for sociale rettigheder

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  at lette identifikationen af hindringer for den frie bevægelighed samt adgangen til beskæftigelse og social sikring på det indre marked

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  at koordinere foranstaltninger til forbedring af den frie bevægelighed, et EU-dækkende retfærdigt arbejdsmarked og anstændige arbejdsvilkår samt passende social beskyttelse for alle arbejdstagere og deres familiemedlemmer.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at lette adgang til oplysninger for enkeltpersoner og arbejdsgivere om rettigheder og pligter i grænseoverskridende situationer samt adgang til arbejdskraftmobilitetstjenester på tværs af grænserne, jf. artikel 6 og 7

a)  at lette adgang til oplysninger for enkeltpersoner, arbejdsmarkedets parter og arbejdsgivere om rettigheder og pligter i grænseoverskridende situationer samt adgang til arbejdskraftmobilitetstjenester på tværs af grænserne, jf. artikel 6 og 7

Begrundelse

Artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/54/EU af 16. april 2014 om foranstaltninger til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed fastsætter, at "Medlemsstaterne fremmer en dialog med arbejdsmarkedets parter og med relevante ikkestatslige organisationer, som i overensstemmelse med national ret eller praksis har en legitim interesse i at bidrage til bekæmpelsen af uberettigede begrænsninger i og hindringer for retten til fri bevægelighed og forskelsbehandling på grundlag af nationalitet for EU-arbejdstagere og deres familiemedlemmer med henblik på at fremme princippet om ligebehandling". Se også betragtning 23 til samme direktiv.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  at foretage analyser og risikovurderinger af spørgsmål vedrørende arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne, jf. artikel 11

d)  at foretage analyser og risikovurderinger af spørgsmål vedrørende arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne og hindringer for den frie bevægelighed for arbejdstagere og tjenesteydelser, jf. artikel 11

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  at tilvejebringe kapacitetsopbygning til medlemsstaterne for så vidt angår målrettede inspektioner, med henblik på at identificere og sanktionere alvorlige former for udnyttelse af arbejdskraft

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Myndigheden forbedrer tilgængeligheden og kvaliteten af og adgangen til de oplysninger, der tilbydes enkeltpersoner og arbejdsgivere, for at lette arbejdskraftmobiliteten i hele Unionen, i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/589 om Eures og forordning [fælles digital portal — COM(2017) 256 final]. Myndigheden pålægges med henblik herpå:

Myndigheden forbedrer tilgængeligheden og kvaliteten af og adgangen til de oplysninger, der tilbydes enkeltpersoner, arbejdsmarkedets parter og arbejdsgivere, for at lette arbejdskraftmobiliteten i hele Unionen, i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/589 om Eures