ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τη θέσπιση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας

26.11.2018 - (COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)) - ***I

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Jeroen Lenaers


Διαδικασία : 2018/0064(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0391/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0391/2018
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τη θέσπιση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας

(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0131),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 46 και 48, το άρθρο 53 παράγραφος 1, το άρθρο 62 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0118/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 9ης Οκτωβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0391/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων,

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΣΕΕ, η Ένωση πρέπει να αναπτύξει μια άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και να προάγει την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία. Σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ η Ένωση, κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται, μεταξύ άλλων, με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση επαρκούς κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και την προαγωγή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

(2)  Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΣΕΕ, η Ένωση πρέπει να αναπτύξει μια άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, να προάγει την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, να καταπολεμήσει τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις, και να προάγει την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, την αλληλεγγύη μεταξύ γενεών και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς επίσης και να προάγει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, και την αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών. Σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ η Ένωση, κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται, μεταξύ άλλων, με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση επαρκούς κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και την προαγωγή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Στην ειδική έκθεσή του αριθ. 6/2018 για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων με τίτλο «Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων: κατοχυρώνεται ως θεμελιώδης ελευθερία, αλλά η κινητικότητα των εργαζομένων μπορεί να ωφεληθεί από μια καλύτερη στόχευση των πόρων της ΕΕ», το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο συμπεριέλαβε συστάσεις προς την Επιτροπή για τη βελτίωση της ενημέρωσης σχετικά με τα εργαλεία που αφορούν την παροχή πληροφόρησης για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και την καταγγελία των διακρίσεων, καθώς και για την καλύτερη χρήση των διαθέσιμων πληροφοριών, ώστε να προσδιορίζονται τα είδη των διακρίσεων.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Όπως περιγράφεται στην κοινή δήλωση σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες για την περίοδο 2018-2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν δεσμευτεί να αναλάβουν δράση για την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Ένωσης, καταβάλλοντας προσπάθειες για τη βελτίωση του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης36, μέσω της προστασίας των εργαζομένων από κινδύνους για την υγεία στον χώρο εργασίας37, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση για όλους στην αγορά εργασίας της Ένωσης μέσω του εκσυγχρονισμού των κανόνων για την απόσπαση των εργαζομένων38, και με την περαιτέρω βελτίωση της διασυνοριακής επιβολής του δικαίου της Ένωσης.

(4)  Όπως περιγράφεται στην κοινή δήλωση σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες για την περίοδο 2018-2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν δεσμευτεί να αναλάβουν δράση για την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Ένωσης, καταβάλλοντας προσπάθειες για τη βελτίωση του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης36, μέσω της προστασίας όλων των εργαζομένων από κινδύνους για την υγεία στον χώρο εργασίας37, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση για όλους στην αγορά εργασίας της Ένωσης μέσω του εκσυγχρονισμού των κανόνων για την απόσπαση των εργαζομένων38, και με την περαιτέρω βελτίωση της διασυνοριακής επιβολής του δικαίου της Ένωσης.

_________________

_________________

36 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 (COM (2016) 815 final).

36 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 (COM (2016) 815 final).

37 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία (COM(2017) 11 final).

37 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία (COM(2017) 11 final).

38 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (COM (2016) 128 final).

38 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (COM (2016) 128 final).

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Εξακολουθούν να υπάρχουν επιφυλάξεις όσον αφορά την τήρηση και την αποτελεσματική και αποδοτική επιβολή του δικαίου της ΕΕ, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η εμπιστοσύνη και η δικαιοσύνη στην εσωτερική αγορά. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να βελτιωθεί η διασυνοριακή επιβολή του ενωσιακού δικαίου στον τομέα της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού καθώς και να αντιμετωπιστούν οι καταχρηστικές πρακτικές προκειμένου να προστατεύονται τα δικαιώματα των μετακινούμενων εργαζομένων, να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις, ιδίως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), έχουν τη δυνατότητα να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις και να διατηρηθεί η υποστήριξη των πολιτών προς την εσωτερική αγορά και τις τέσσερις ελευθερίες, ώστε οι νομοταγείς επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι να μπορούν να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους και να αξιοποιούν στο έπακρο τις ευκαιρίες της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Θα πρέπει να ιδρυθεί Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (η «Αρχή») με σκοπό την ενίσχυση της δικαιοσύνης και της εμπιστοσύνης στην ενιαία αγορά. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή θα πρέπει να στηρίζει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή ώστε να ενισχύσουν την πρόσβαση των ιδιωτών και των εργοδοτών στην πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο καταστάσεων διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, καθώς και την πρόσβαση σε σχετικές υπηρεσίες, την υποστήριξη της συμμόρφωσης και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης σε αυτούς τους τομείς, και να μεσολαβεί και να διευκολύνει την επίλυση των διασυνοριακών διαφορών ή των διαταραχών στην αγορά εργασίας.

(5)  Θα πρέπει να ιδρυθεί Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (η «Αρχή») με σκοπό να προσδώσει προστιθέμενη αξία σε επίπεδο Ένωσης για την ενίσχυση της δικαιοσύνης και της εμπιστοσύνης στην ενιαία αγορά. Ο στόχος της Αρχής θα πρέπει να οριστεί με σαφήνεια, με ιδιαίτερη έμφαση σε περιορισμένο αριθμό καθηκόντων, ώστε τα διαθέσιμα μέσα να χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά σε τομείς στους οποίους η Αρχή μπορεί να προσφέρει τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή θα πρέπει να επικουρεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή σε θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή και την επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά, με την ενίσχυση της πρόσβασης στην πληροφόρηση, την υποστήριξη της συμμόρφωσης και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών κατά τη συνεπή, αποδοτική και αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή του δικαίου της Ένωσης στον εν λόγω τομέα, και να μεσολαβεί και να διευκολύνει την επίλυση διαφορών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τη νομοθεσία αυτή.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Η βελτίωση της πρόσβασης των ιδιωτών και των εργοδοτών, και ιδίως των ΜΜΕ, σε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στους τομείς της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, είναι μείζονος σημασίας προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της εσωτερικής αγοράς. Για λόγους αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, η εν λόγω παροχή αξιόπιστων, επικαιροποιημένων και εύκολα προσβάσιμων πληροφοριών δεν θα πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας της Αρχής, αλλά αντιθέτως να πραγματοποιείται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, όπου μπορούν να λαμβάνονται υπόψη και ειδικές διμερείς συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών, για παράδειγμα στον τομέα του συντονισμού της φορολογικής πολιτικής. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας ή προώθησης γραφείων υποστήριξης ή υπηρεσιών μίας στάσης για επιχειρήσεις και εργαζομένους σε διασυνοριακές συνθήκες.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Η Αρχή θα πρέπει να ασκεί τις δραστηριότητές της στους τομείς της διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, της απόσπασης εργαζομένων και των υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό κινητικότητας. Θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η Αρχή, κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της, ενημερώνεται σχετικά με εικαζόμενες παρατυπίες, μεταξύ άλλων σε τομείς του δικαίου της Ένωσης πέραν του πεδίου των αρμοδιοτήτων της, όπως παραβιάσεις των όρων εργασίας και των κανόνων υγείας και ασφάλειας, ή απασχόληση παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, θα πρέπει να είναι σε θέση να τις αναφέρει και να συνεργάζεται για τα θέματα αυτά με την Επιτροπή, αρμόδια όργανα της Ένωσης και τις εθνικές αρχές, όταν κρίνεται απαραίτητο.

(6)  Η Αρχή πρέπει να ασκεί τις δραστηριότητές της στον τομέα της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και στον τομέα του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της απόσπασης εργαζομένων και των υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό κινητικότητας και της πρόσβασης σε κοινωνικά δικαιώματα και παροχές. Θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και σε περιπτώσεις στις οποίες απειλείται η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, λόγω ύπαρξης, μεταξύ άλλων, εικονικών εταιρειών, καταδολιευτικών εταιρειών ή του φαινομένου της ψευδούς αυτοαπασχόλησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η Αρχή, κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της, ενημερώνεται σχετικά με εικαζόμενες παρατυπίες, μεταξύ άλλων σε τομείς του δικαίου της Ένωσης πέραν του πεδίου των αρμοδιοτήτων της, όπως παραβιάσεις των όρων εργασίας, των κανόνων υγείας και ασφάλειας και σοβαρές μορφές εκμετάλλευσης των εργαζομένων, θα πρέπει να είναι σε θέση να τις αναφέρει και να συνεργάζεται για τα θέματα αυτά με την Επιτροπή, αρμόδια όργανα της Ένωσης και τις εθνικές αρχές, όταν κρίνεται απαραίτητο.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Η αδήλωτη εργασία συχνά έχει διασυνοριακή διάσταση και μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις για τους θιγόμενους εργαζομένους. Ορισμένες ευάλωτες ομάδες, όπως οι υπήκοοι τρίτων χωρών, πλήττονται ιδιαίτερα από την αδήλωτη εργασία και τη συνακόλουθη άρνηση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων. Η Αρχή θα πρέπει να συνεργαστεί την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας, η οποία δημιουργήθηκε με την απόφαση (ΕΕ) 2016/344 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και θα πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω τη συνεργασία σε ενωσιακό επίπεδο στον τομέα αυτό.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6β)  Η Αρχή θα πρέπει να συμβάλλει προδραστικά στις εθνικές και στις ενωσιακές προσπάθειες και, παράλληλα, να εκτελεί τα καθήκοντά της σε στενή συνεργασία με τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και με τα κράτη μέλη, να αποφεύγει την αλληλεπικάλυψη των εργασιών, να προωθεί τη συνέργεια και τη συμπληρωματικότητα και, ως εκ τούτου, να επιτυγχάνει συντονισμό και εξοικονόμηση δημοσιονομικών πόρων.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Η Αρχή θα πρέπει να συμβάλλει στη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, η οποία διέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39, την οδηγία 2014/54/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου40 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/589 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου41. Θα πρέπει να διευκολύνει την απόσπαση εργαζομένων, η οποία διέπεται από την οδηγία 96/71/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου42 και την οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, την εκτέλεση των εν λόγω διατάξεων με συλλογικές συμβάσεις καθολικής εφαρμογής σύμφωνα με τις πρακτικές των κρατών μελών. Η Αρχή θα πρέπει, επίσης, να συμβάλλει στον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, που διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου44, τον κανονισμό (ΕΚ) 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου45 και τον κανονισμό (ΕΕ) 1231/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου46, καθώς και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου47 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου48.

(7)  Η Αρχή πρέπει να συμβάλλει στη διευκόλυνση της εφαρμογής και της επιβολής του δικαίου της Ένωσης στον τομέα της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά, και να υποστηρίζει την εκτέλεση των εν λόγω διατάξεων με συλλογικές συμβάσεις καθολικής εφαρμογής σύμφωνα με τις πρακτικές των κρατών μελών. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή θα πρέπει να δημιουργήσει έναν ενιαίο ευρωπαϊκό δικτυακό τόπο για την πρόσβαση σε όλους τους δικτυακούς τόπους της Ένωσης και των κρατών μελών που έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με την οδηγία 2014/67/ΕΕ και την οδηγία 2014/54/ΕΕ. Η Αρχή θα πρέπει, επίσης, να συμβάλλει στον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, που διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου44, τον κανονισμό (ΕΚ) 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου45 και τον κανονισμό (ΕΕ) 1231/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου46, καθώς και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου47 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου48.

__________________

__________________

39 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης (ΕΕ L 141 της 27.5.2011, σ. 1).

 

40 Οδηγία 2014/54/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων (ΕΕ L 128 της 30.4.2014, σ. 8).

 

41 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/589 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Απριλίου 2016, για το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης (EURES), την πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες κινητικότητας και την περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 492/2011 και (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 (ΕΕ L 107 της 22.4.2016, σ. 1).

 

42 Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1).

 

43 Οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 11).

 

44 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (ΕΕ L 166 της 30.4.2004, σ. 1, διορθωτικό ΕΕ L 200 της 7.6.2004, σ. 1).

44 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (ΕΕ L 166 της 30.4.2004, σ. 1, διορθωτικό ΕΕ L 200 της 7.6.2004, σ. 1).

45 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (ΕΕ L 284 της 30.10.2009, σ. 1).

45 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (ΕΕ L 284 της 30.10.2009, σ. 1).

46 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1231/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για την επέκταση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν διέπονται ήδη από τους κανονισμούς αυτούς μόνον λόγω της ιθαγένειάς τους (ΕΕ L 344 της 29.12.2010, σ. 1).

46 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1231/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για την επέκταση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν διέπονται ήδη από τους κανονισμούς αυτούς μόνον λόγω της ιθαγένειάς τους (ΕΕ L 344 της 29.12.2010, σ. 1).

47 Κανονισμός (ΕOΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971, περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 149 της 5.7.1971, σ. 2).

47 Κανονισμός (ΕOΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971, περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 149 της 5.7.1971, σ. 2).

48 Κανονισμός (ΕOΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου, της 21ης Μαρτίου 1972, περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 74 της 27.3.1972, σ. 1).

48 Κανονισμός (ΕOΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου, της 21ης Μαρτίου 1972, περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 74 της 27.3.1972, σ. 1).

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Σε ορισμένες περιπτώσεις, η τομεακή ενωσιακή νομοθεσία έχει θεσπιστεί με σκοπό να ανταποκρίνεται σε ειδικές ανάγκες στον εν λόγω τομέα, όπως ο τομέας των διεθνών μεταφορών. Η Αρχή θα πρέπει επίσης να ασχοληθεί με τις διασυνοριακές πτυχές της εφαρμογής του σχετικού τομεακού ενωσιακού δικαίου, ιδίως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου49, της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου50, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου51 και της οδηγίας [τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ – COM(2017)278]52.

(8)  Με σκοπό να ανταποκρίνεται σε ειδικές ανάγκες σε συγκεκριμένους τομείς, όπως ο τομέας των διεθνών μεταφορών, οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, η γεωργία, οι κατασκευές, η οικιακή εργασία και τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια, η Αρχή θα πρέπει επίσης να ασκεί καθήκοντα που αφορούν τις συναφείς με την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού πτυχές της εφαρμογής του σχετικού τομεακού ενωσιακού δικαίου.

__________________

 

49 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 1).

 

50 Οδηγία 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 35).

 

51 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 51).

 

52 COM(2017)278 – Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής και τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών.

 

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Οι ιδιώτες που καλύπτονται από τις δραστηριότητες της Αρχής θα πρέπει να είναι άτομα που υπόκεινται στη νομοθεσία της Ένωσης η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των μη μισθωτών, των ατόμων που αναζητούν εργασία και των ατόμων που δεν έχουν οικονομική δραστηριότητα· θα πρέπει να καλύπτει τόσο τους πολίτες της Ένωσης όσο και υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ένωση, όπως οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι, οι κάτοχοι μπλε κάρτας της ΕΕ, οι ενδοεπιχειρησιακά μετατιθέμενοι ή επί μακρόν διαμένοντες, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους.

(9)  Οι ιδιώτες που καλύπτονται από τις δραστηριότητες της Αρχής θα πρέπει να είναι άτομα που υπόκεινται στη νομοθεσία της Ένωσης η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των εργοδοτών, των μη μισθωτών, των ατόμων που αναζητούν εργασία και των ατόμων που δεν έχουν οικονομική δραστηριότητα· θα πρέπει να καλύπτει τόσο τους πολίτες της Ένωσης όσο και υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ένωση, όπως οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι, οι κάτοχοι μπλε κάρτας της ΕΕ, οι ενδοεπιχειρησιακά μετατιθέμενοι ή επί μακρόν διαμένοντες, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους όπως προβλέπεται από τις σχετικές νομοθετικές πράξεις της ΕΕ που ρυθμίζουν την κυκλοφορία τους εντός της Ένωσης.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Η ίδρυση της Αρχής δεν θα πρέπει να δημιουργεί νέα δικαιώματα και νέες υποχρεώσεις για τους ιδιώτες και τους εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων και των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, καθώς οι δραστηριότητες της Αρχής θα πρέπει να τους καλύπτουν στον βαθμό στον οποίο διέπονται από το ενωσιακό δίκαιο στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(10)  Η ίδρυση της Αρχής δεν θα πρέπει να δημιουργεί νέα δικαιώματα και νέες υποχρεώσεις για τους ιδιώτες και τους εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων και των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, καθώς οι δραστηριότητες της Αρχής θα πρέπει να τους καλύπτουν στον βαθμό στον οποίο διέπονται από το ενωσιακό δίκαιο στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της επιβολής δεν θα πρέπει να συνεπάγεται υπέρμετρη διοικητική επιβάρυνση για τους μετακινούμενους εργαζομένους ή τους εργοδότες, και ιδίως τις ΜΜΕ, ή να αποθαρρύνει την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Για να διασφαλίζεται η δυνατότητα των ιδιωτών και των εργοδοτών να επωφελούνται από μια δίκαιη και αποτελεσματική εσωτερική αγορά, η Αρχή θα πρέπει να προωθεί τις ευκαιρίες που τους παρέχονται για μετακίνηση, παροχή υπηρεσιών ή πρόσληψη εργαζομένων οπουδήποτε εντός της Ένωσης. Αυτό περιλαμβάνει την υποστήριξη της διασυνοριακής κινητικότητας των ιδιωτών με τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε διασυνοριακές υπηρεσίες κινητικότητας, όπως η διασυνοριακή αντιστοίχιση των ατόμων με τις θέσεις εργασίας, πρακτικής άσκησης και μαθητείας και με την προώθηση προγραμμάτων κινητικότητας όπως το πρόγραμμα «Η πρώτη σου θέση εργασίας μέσω του EURES» και το «ErasmusPRO». Η Αρχή θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στη βελτίωση της διαφάνειας της πληροφόρησης, μεταξύ άλλων σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο, και της πρόσβασης των ιδιωτών και των εργοδοτών σε υπηρεσίες, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες πληροφόρησης της Ένωσης, όπως η υπηρεσία «Η Ευρώπη σου – Συμβουλές», καθώς και στην αξιοποίηση και τη διασφάλιση της συνεκτικότητας με την πύλη «Η Ευρώπη σου», η οποία θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της μελλοντικής ενιαίας ψηφιακής πύλης53.

διαγράφεται

 

 

53 Κανονισμός [ενιαία ψηφιακή πύλη – COM(2017)256]

 

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Για τους σκοπούς αυτούς, η Αρχή θα πρέπει να συνεργάζεται με άλλες σχετικές πρωτοβουλίες και άλλα σχετικά δίκτυα της Ένωσης, ειδικότερα το ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ)54, το ευρωπαϊκό δίκτυο επιχειρήσεων55, το σημείο επαφής για τα σύνορα56 και το SOLVIT57, καθώς και με σχετικές εθνικές υπηρεσίες, όπως οι οργανισμοί για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης και για την υποστήριξη των εργαζομένων της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους, οι οποίοι έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη βάσει της οδηγίας 2014/54/ΕΕ, και τα εθνικά σημεία επαφής που έχουν οριστεί βάσει της οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου58 για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η Αρχή θα πρέπει επίσης να διερευνήσει τις συνέργειες με την προτεινόμενη ευρωπαϊκή ηλεκτρονική κάρτα υπηρεσιών, κυρίως σε σχέση με περιπτώσεις στις οποίες τα κράτη μέλη επιλέγουν την υποβολή δηλώσεων σχετικά με τους αποσπασμένους εργαζομένους μέσω της πλατφόρμας της ηλεκτρονικής κάρτας. Η Αρχή θα πρέπει να αντικαταστήσει την Επιτροπή στη διαχείριση του ευρωπαϊκού γραφείου συντονισμού στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου υπηρεσιών απασχόλησης («EURES»), το οποίο συγκροτήθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/589, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού των αναγκών των χρηστών και των επιχειρησιακών απαιτήσεων για την αποτελεσματικότητα της διαδικτυακής πύλης EURES και των συναφών υπηρεσιών ΤΠ, με εξαίρεση την παροχή υπηρεσιών ΤΠ και τη λειτουργία και ανάπτυξη της υποδομής ΤΠ, δραστηριότητες που θα εξακολουθήσει να εκτελεί η Επιτροπή.

(12)  Για τους σκοπούς αυτούς, η Αρχή θα πρέπει να συνεργάζεται με άλλες σχετικές πρωτοβουλίες και άλλα σχετικά δίκτυα της Ένωσης, ειδικότερα το ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ)54, το ευρωπαϊκό δίκτυο επιχειρήσεων55, το σημείο επαφής για τα σύνορα56 και το SOLVIT57, καθώς και με σχετικές εθνικές υπηρεσίες, όπως οι οργανισμοί για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης και για την υποστήριξη των εργαζομένων της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους, οι οποίοι έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη βάσει της οδηγίας 2014/54/ΕΕ, και τα εθνικά σημεία επαφής που έχουν οριστεί βάσει της οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου58 για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

__________________

__________________

54 Απόφαση 573/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) (ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 32).

54 Απόφαση 573/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) (ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 32).

55 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων https://een.ec.europa.eu/

55 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων https://een.ec.europa.eu/

56 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ» COM(2017) 534.

56 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ» COM(2017) 534.

57 Σύσταση της Επιτροπής, της 17ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις αρχές που διέπουν το SOLVIT (ΕΕ L 249 της 19.9.2013, σ. 10).

57 Σύσταση της Επιτροπής, της 17ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις αρχές που διέπουν το SOLVIT (ΕΕ L 249 της 19.9.2013, σ. 10).

58 Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (EE L 88 της 4.4.2011, σ. 45).

58 Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (EE L 88 της 4.4.2011, σ. 45).

59 COM(2016) 824 final και COM(2016) 823 final.

 

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Για να ενισχύσει την ικανότητα των κρατών μελών να αντιμετωπίζουν τυχόν παρατυπίες με διασυνοριακή διάσταση σε σχέση με το ενωσιακό δίκαιο στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της, η Αρχή θα πρέπει να στηρίζει τις εθνικές αρχές στη διενέργεια συνδυασμένων και κοινών επιθεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της εφαρμογής των επιθεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ. Οι επιθεωρήσεις αυτές θα πρέπει να διενεργούνται κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών ή κατόπιν της συμφωνίας τους με πρόταση της Αρχής. Η Αρχή θα πρέπει να παρέχει στρατηγική, υλικοτεχνική και τεχνική υποστήριξη στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στις συνδυασμένες ή κοινές επιθεωρήσεις με πλήρη σεβασμό των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας. Οι επιθεωρήσεις θα πρέπει να διενεργούνται σε συμφωνία με τα οικεία κράτη μέλη και η εκτέλεσή τους θα πρέπει να διέπεται απόλυτα από το νομικό πλαίσιο που ορίζει η εθνική νομοθεσία των εν λόγω κρατών μελών, τα οποία θα πρέπει να δίνουν συνέχεια στα πορίσματα των συνδυασμένων και κοινών επιθεωρήσεων σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο.

(14)  Για να ενισχύσει την ικανότητα των κρατών μελών να εξασφαλίζουν την προστασία των προσώπων που ασκούν τα δικαιώματά τους σε ελεύθερη κυκλοφορία και να αντιμετωπίζουν τυχόν παρατυπίες με διασυνοριακή διάσταση σε σχέση με το ενωσιακό δίκαιο στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της, η Αρχή θα πρέπει να στηρίζει τις αρμόδιες εθνικές αρχές στη διενέργεια συνδυασμένων και κοινών επιθεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της εφαρμογής των επιθεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ. Οι επιθεωρήσεις αυτές θα πρέπει να διενεργούνται κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών ή κατόπιν της συμφωνίας τους με πρόταση της Αρχής. Η Αρχή θα πρέπει να παρέχει στρατηγική, υλικοτεχνική και τεχνική υποστήριξη στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στις συνδυασμένες ή κοινές επιθεωρήσεις με πλήρη σεβασμό των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας. Οι επιθεωρήσεις θα πρέπει να διενεργούνται σε συμφωνία με τα οικεία κράτη μέλη και η εκτέλεσή τους θα πρέπει να διέπεται απόλυτα από το νομικό πλαίσιο που ορίζει η εθνική νομοθεσία και πρακτική των κρατών μελών στα οποία διεξάγονται οι επιθεωρήσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίνουν συνέχεια στα πορίσματα των συνδυασμένων και κοινών επιθεωρήσεων σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο και την εθνική τους πρακτική. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά τις συντονισμένες ή κοινές επιθεωρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία σε νομικές διαδικασίες στα οικεία κράτη μέλη.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α)  Οι συνδυασμένες και οι κοινές επιθεωρήσεις δεν θα πρέπει αντικαθιστούν ούτε να υπονομεύουν εθνικές αρμοδιότητες. Οι εθνικές αρχές θα πρέπει επίσης να συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία και να έχουν πλήρη και αυτόνομη εξουσία. Όταν οι ίδιες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι υπεύθυνες για επιθεωρήσεις σε εθνικό επίπεδο, οι συνδυασμένες και κοινές επιθεωρήσεις θα πρέπει να διεξάγονται μόνον εφόσον συμφωνούν σε αυτό οι ενδιαφερόμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Για να παρακολουθεί τις νεοεμφανιζόμενες τάσεις και προκλήσεις ή τα κενά στους τομείς της κινητικότητας των εργαζομένων και του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης, η Αρχή θα πρέπει να αναπτύξει αναλυτική ικανότητα και ικανότητα εκτίμησης κινδύνου. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη διεξαγωγή αναλύσεων και μελετών σχετικά με την αγορά εργασίας καθώς και αξιολογήσεις από ομοτίμους. Η Αρχή θα πρέπει να παρακολουθεί τις πιθανές ανισορροπίες όσον αφορά τις δεξιότητες και τις διασυνοριακές ροές εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένου του πιθανού αντίκτυπού τους στην εδαφική συνοχή. Η Αρχή θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει την εκτίμηση επικινδυνότητας που αναφέρεται στο άρθρο 10 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ Η Αρχή θα πρέπει να εξασφαλίζει συνέργειες και συμπληρωματικότητα με άλλους οργανισμούς ή υπηρεσίες ή δίκτυα της Ένωσης. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την άντληση πληροφοριών από το SOLVIT και παρεμφερείς υπηρεσίες σχετικά με επαναλαμβανόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους σε τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων β Αρχής. Η Αρχή θα πρέπει επίσης να διευκολύνει και να εξορθολογίζει τις δραστηριότητες συλλογής δεδομένων που προβλέπονται από τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία που εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της. Αυτό δεν συνεπάγεται τη θέσπιση νέων υποχρεώσεων αναφοράς για τα κράτη μέλη.

(15)  Για να παρακολουθεί τις νεοεμφανιζόμενες τάσεις και προκλήσεις ή τα κενά στους τομείς της κινητικότητας των εργαζομένων και του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης, η Αρχή θα πρέπει να αναπτύξει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους, αναλυτική ικανότητα και ικανότητα εκτίμησης κινδύνου. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη διεξαγωγή αναλύσεων και μελετών σχετικά με την αγορά εργασίας καθώς και αξιολογήσεις από ομοτίμους. Η Αρχή θα πρέπει να παρακολουθεί τις πιθανές ανισορροπίες όσον αφορά τις δεξιότητες και τις διασυνοριακές ροές εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένου του πιθανού αντίκτυπού τους στην εδαφική συνοχή. Η Αρχή θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει την εκτίμηση επικινδυνότητας που αναφέρεται στο άρθρο 10 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ Η Αρχή θα πρέπει να εξασφαλίζει συνέργειες και συμπληρωματικότητα με άλλους οργανισμούς ή υπηρεσίες ή δίκτυα της Ένωσης. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την άντληση πληροφοριών από το SOLVIT και παρεμφερείς υπηρεσίες σχετικά με τομεακές προκλήσεις και επαναλαμβανόμενα προβλήματα που αφορούν την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά, καθώς και σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης εντός της Ένωσης. Η Αρχή θα πρέπει επίσης να διευκολύνει και να εξορθολογίζει τις δραστηριότητες συλλογής δεδομένων που προβλέπονται από τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία που εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της. Αυτό δεν συνεπάγεται τη θέσπιση νέων υποχρεώσεων αναφοράς για τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Η Αρχή θα πρέπει να παρέχει μια πλατφόρμα για την επίλυση των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της. Θα πρέπει να βασίζεται σε μηχανισμούς διαλόγου και συνδιαλλαγής που εφαρμόζονται σήμερα στον τομέα του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίοι χαίρουν της εκτίμησης των κρατών μελών60 και των οποίων η σπουδαιότητα έχει αναγνωριστεί από τη νομολογία του Δικαστηρίου61. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να παραπέμπουν υποθέσεις στην Αρχή προς διαμεσολάβηση σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί για το σκοπό αυτό. Η Αρχή θα πρέπει να ασχολείται μόνο με διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, ενώ οι ιδιώτες και οι εργοδότες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην άσκηση των ενωσιακών δικαιωμάτων τους θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα να προσφεύγουν στις εθνικές και ενωσιακές υπηρεσίες που προορίζονται για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων, όπως το δίκτυο SOLVIT στο οποίο η Αρχή θα πρέπει να παραπέμπει τέτοιου είδους υποθέσεις. Το δίκτυο SOLVIT θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να παραπέμπει στην Αρχή προς εξέταση περιπτώσεις στις οποίες το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί λόγω διαφορών μεταξύ των εθνικών διοικήσεων.

(17)  Η Αρχή θα πρέπει να παρέχει μια πλατφόρμα για συνδιαλλαγή μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της και με την επιφύλαξη των δικαιοδοτικών αρμοδιοτήτων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να βασίζεται σε μηχανισμούς διαλόγου και συνδιαλλαγής που εφαρμόζονται σήμερα στον τομέα του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίοι χαίρουν της εκτίμησης των κρατών μελών60 και των οποίων η σπουδαιότητα έχει αναγνωριστεί από τη νομολογία του Δικαστηρίου61. Όταν τα κράτη μέλη δεσμεύονται εθελοντικά να συμμετάσχουν σε συνδιαλλαγή, η Αρχή θα πρέπει να έχει αρμοδιότητα να επιλύει διαφορές εκδίδοντας σχετικές αποφάσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να παραπέμπουν υποθέσεις στην Αρχή προς συνδιαλλαγή σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί για το σκοπό αυτό. Η Αρχή θα πρέπει να ασχολείται μόνο με διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, ενώ οι ιδιώτες και οι εργοδότες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην άσκηση των ενωσιακών δικαιωμάτων τους θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα να προσφεύγουν στις εθνικές και ενωσιακές υπηρεσίες που προορίζονται για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων, όπως το δίκτυο SOLVIT στο οποίο η Αρχή θα πρέπει να παραπέμπει τέτοιου είδους υποθέσεις. Το δίκτυο SOLVIT θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να παραπέμπει στην Αρχή προς εξέταση περιπτώσεις στις οποίες το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί λόγω διαφορών μεταξύ των εθνικών διοικήσεων. Η Αρχή θα πρέπει επίσης να μπορεί να ζητεί από την Επιτροπή να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει σε περίπτωση εικαζόμενης παραβίασης του δικαίου της ΕΕ.

__________________

__________________

60 Μερική γενική προσέγγιση του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2017, όσον αφορά την πρόταση κανονισμού σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, 13645/1/17.

60 Μερική γενική προσέγγιση του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2017, όσον αφορά την πρόταση κανονισμού σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, 13645/1/17.

61 Υπόθεση C-236/88 ΕΕ:C:1990:303, σκέψη 17· Υπόθεση C-202/97 ΕΕ:C:2000:75, σκέψεις 57-58· Υπόθεση C-178/97 ΕΕ:C:2000:169, σκέψεις 44-45· Υπόθεση C-2/05 ΕΕ:C:2006:69, σκέψεις 28-29· Υπόθεση C-12/14 ΕΕ:C:2016:135, σκέψεις 39-41· Υπόθεση C-359/16 ΕΕ:C:2018:63, σκέψεις 44-45.

61 Υπόθεση C-236/88 ΕΕ:C:1990:303, σκέψη 17· Υπόθεση C-202/97 ΕΕ:C:2000:75, σκέψεις 57-58· Υπόθεση C-178/97 ΕΕ:C:2000:169, σκέψεις 44-45· Υπόθεση C-2/05 ΕΕ:C:2006:69, σκέψεις 28-29· Υπόθεση C-12/14 ΕΕ:C:2016:135, σκέψεις 39-41· Υπόθεση C-359/16 ΕΕ:C:2018:63, σκέψεις 44-45.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Για να διευκολύνεται η διαχείριση των προσαρμογών της αγοράς εργασίας, η Αρχή θα πρέπει να προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων ώστε να αντιμετωπίζονται οι διαταράξεις της αγοράς εργασίας που επηρεάζουν περισσότερα του ενός κράτη μέλη, όπως περιπτώσεις αναδιάρθρωσης ή μεγάλα έργα που έχουν αντίκτυπο στην απασχόληση στις παραμεθόριες περιοχές.

διαγράφεται

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία της Αρχής. Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής του προέδρου και του αναπληρωτή προέδρου, θα πρέπει να συνάδει με τις αρχές της ισόρροπης συμμετοχής των φύλων, την πείρα και τα προσόντα. Για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της Αρχής, το διοικητικό συμβούλιο, ειδικότερα, θα πρέπει να εγκρίνει ένα ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, να εκτελεί τα καθήκοντά του σε σχέση με τον προϋπολογισμό της Αρχής, να εγκρίνει τους δημοσιονομικούς κανόνες στους οποίους υπόκειται η Αρχή, να διορίζει έναν εκτελεστικό διευθυντή και να θεσπίζει διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα επιχειρησιακά καθήκοντά του εκτελεστικού διευθυντή. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές εκπρόσωποι χωρών εκτός των κρατών μελών της Ένωσης, οι οποίες εφαρμόζουν τους ενωσιακούς κανόνες που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της Αρχής.

(21)  Τα κράτη μέλη, η Επιτροπή, οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες που διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι κοινωνικοί εταίροι σε ενωσιακό επίπεδο θα πρέπει να εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία της Αρχής. Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής του προέδρου και του αναπληρωτή προέδρου, θα πρέπει να συνάδει με τις αρχές της πείρας και των προσόντων της ισόρροπης συμμετοχής των φύλων και της διαφάνειας. Για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της Αρχής, το διοικητικό συμβούλιο, ειδικότερα, θα πρέπει να εγκρίνει ένα ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, να εκτελεί τα καθήκοντά του σε σχέση με τον προϋπολογισμό της Αρχής, να εγκρίνει τους δημοσιονομικούς κανόνες στους οποίους υπόκειται η Αρχή, να διορίζει έναν εκτελεστικό διευθυντή και να θεσπίζει διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα επιχειρησιακά καθήκοντά του εκτελεστικού διευθυντή. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές εκπρόσωποι χωρών εκτός των κρατών μελών της Ένωσης, οι οποίες εφαρμόζουν τους ενωσιακούς κανόνες που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της Αρχής.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Η Αρχή θα πρέπει επίσης να βασίζεται άμεσα στην εμπειρογνωσία των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών στους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της με τη βοήθεια ειδικής ομάδας ενδιαφερομένων. Τα μέλη θα πρέπει να είναι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων σε ενωσιακό επίπεδο. Η ομάδα ενδιαφερομένων, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις γνώμες και την εμπειρογνωσία της συμβουλευτικής επιτροπής για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που συγκροτήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004, καθώς και της συμβουλευτικής επιτροπής για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων που συγκροτήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2011.

(23)  Η Αρχή θα πρέπει επίσης να βασίζεται άμεσα στην εμπειρογνωσία των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών στους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της με τη βοήθεια ειδικής ομάδας ενδιαφερομένων. Τα μέλη θα πρέπει να είναι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων σε ενωσιακό επίπεδο, όπως, μεταξύ άλλων, αναγνωρισμένοι τομεακοί κοινωνικοί εταίροι στην Ένωση που εκπροσωπούν τομείς που συναρτώνται ιδιαιτέρως με ζητήματα κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, και ιδίως εκείνων των οργανώσεων που συμμετέχουν στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την απόσπαση εργαζομένων και στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας. Οι κοινωνικοί εταίροι σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη συμμετοχή των εθνικών οργανώσεων εργοδοτών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων στο πλαίσιο τακτικού διαλόγου σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική. Τα μέλη της ομάδας ενδιαφερομένων θα πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων και να μπορούν να υποβάλλουν τις απόψεις τους στην Αρχή, κατόπιν αιτήσεως ή με δική τους πρωτοβουλία, ενώ θα πρέπει να ζητείται τακτικά η γνώμη τους. Η ομάδα ενδιαφερομένων, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις γνώμες και την εμπειρογνωσία της συμβουλευτικής επιτροπής για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που συγκροτήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004, καθώς και της συμβουλευτικής επιτροπής για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων που συγκροτήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2011.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(27α)  Η απόφαση για την έδρα της Αρχής θα πρέπει να λαμβάνεται με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία βάσει αντικειμενικών και ουσιαστικών κριτηρίων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να μετέχει συστηματικά και επί ίσοις όροις με την Επιτροπή και το Συμβούλιο στον καθορισμό και στη στάθμιση των εν λόγω κριτηρίων.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Η Αρχή θα πρέπει να συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς της Ένωσης, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, ειδικότερα με αυτούς που έχουν συγκροτηθεί στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής, αξιοποιώντας την εμπειρογνωσία και μεγιστοποιώντας τις συνέργειες: το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound), το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτισης (ΕΙΚ), καθώς επίσης, σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και την εμπορίας ανθρώπων, με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust).

(30)  Η Αρχή θα πρέπει να συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς της Ένωσης, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, ειδικότερα με αυτούς που έχουν συγκροτηθεί στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής, αξιοποιώντας την εμπειρογνωσία και μεγιστοποιώντας τις συνέργειες: το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound), το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτισης (ΕΙΚ), καθώς επίσης, σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και την εμπορίας ανθρώπων, με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust). Με τη συνεργασία αυτή θα πρέπει να διασφαλίζεται ο συντονισμός, η προώθηση των συνεργειών και η αποφυγή διπλής εργασίας στο πλαίσιο της άσκησης των δραστηριοτήτων τους.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Για να δοθεί λειτουργική διάσταση στις δραστηριότητες των υφιστάμενων φορέων στους τομείς της διασυνοριακής κινητικότητας των εργατικού δυναμικού, η Αρχή θα πρέπει να αναλάβει την εκτέλεση των καθηκόντων που ασκούνται από την τεχνική επιτροπή για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων που έχει συσταθεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011, την επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την απόσπαση εργαζομένων που συγκροτήθηκε με την απόφαση 2009/17/ΕΚ της Επιτροπής68 και την ευρωπαϊκή πλατφόρμα με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας προς την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, πλατφόρμα που συστάθηκε με την απόφαση (ΕΕ) 2016/344 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου69. Με τη σύσταση της Αρχής οι εν λόγω φορείς θα πρέπει να παύσουν να υφίστανται.

(31)  Για να δοθεί λειτουργική διάσταση στις δραστηριότητες των υφιστάμενων φορέων στον τομέα της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά, η Αρχή θα πρέπει να αναλάβει την εκτέλεση των καθηκόντων που ασκούνται από την τεχνική επιτροπή για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων που έχει συσταθεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011 και την επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την απόσπαση εργαζομένων που συγκροτήθηκε με την απόφαση 2009/17/ΕΚ της Επιτροπής68. Με τη σύσταση της Αρχής οι εν λόγω φορείς θα πρέπει να παύσουν να υφίστανται.

__________________

__________________

68 Απόφαση 2009/17/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με την ίδρυση επιτροπής εμπειρογνωμόνων για την απόσπαση εργαζομένων (ΕΕ L 8 της 13.1.2009, σ. 26).

68 Απόφαση 2009/17/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με την ίδρυση επιτροπής εμπειρογνωμόνων για την απόσπαση εργαζομένων (ΕΕ L 8 της 13.1.2009, σ. 26).

69 Απόφαση (ΕΕ) 2016/344 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί δημιουργίας ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας προς την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας (ΕΕ L 65 της 11.3.2016, σ. 12).

 

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Η Αρχή θα πρέπει να συμπληρώνει τις δραστηριότητες της διοικητικής επιτροπής για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που συγκροτήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 («η διοικητική επιτροπή») στον βαθμό που ασκεί κανονιστικά καθήκοντα σε σχέση με την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009. Ωστόσο, η Αρχή θα πρέπει να αναλάβει επιχειρησιακά καθήκοντα που επί του παρόντος εκτελούνται στο πλαίσιο της διοικητικής επιτροπής, όπως η διαμεσολάβηση μεταξύ των κρατών μελών και η εξασφάλιση ενός φόρουμ το οποίο θα ασχολείται με χρηματοοικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 883/2001 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009, υποκαθιστώντας την επιτροπή λογαριασμών που έχει συγκροτηθεί με τους παραπάνω κανονισμούς, καθώς και με θέματα που αφορούν την ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων και τα εργαλεία ΤΠ, ώστε να διευκολύνει την εφαρμογή των παραπάνω κανονισμών, υποκαθιστώντας την τεχνική επιτροπή για την επεξεργασία δεδομένων που έχει συγκροτηθεί με τους εν λόγω κανονισμούς.

διαγράφεται

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Για να αντικατοπτρίζεται η νέα αυτή θεσμική δομή, οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 883/2004, (ΕΚ) αριθ. 987/2009, (ΕΕ) αριθ. 492/2011 θα πρέπει να τροποποιηθούν, ενώ η απόφαση 2009/17/ΕΚ και η απόφαση (ΕΕ) 2016/589 θα πρέπει να καταργηθούν.

(34)  Για να αντικατοπτρίζεται η νέα αυτή θεσμική δομή, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 492/2011 και η απόφαση (ΕΕ) 2016/344 θα πρέπει να τροποποιηθούν και η απόφαση (ΕΕ) 2009/17/ΕΚ θα πρέπει να καταργηθεί.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  Η ΣΛΕΕ αναγνωρίζει ρητώς τον σεβασμό της ποικιλομορφίας των εθνικών συστημάτων που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις και την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων. Η συμμετοχή στις δραστηριότητες της Αρχής δεν θίγει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των κρατών μελών στο πλαίσιο, μεταξύ άλλων, συναφών και εφαρμοστέων συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), όπως η σύμβαση αριθ. 81 σχετικά με την επιθεώρηση εργασίας στη βιομηχανία και το εμπόριο, ούτε τις εξουσίες των κρατών μελών όσον αφορά τη ρύθμιση, τη διαμεσολάβηση ή την παρακολούθηση στον τομέα των εθνικών εργασιακών σχέσεων, ιδίως την άσκηση του δικαιώματος συλλογικών διαπραγματεύσεων και ανάληψης συλλογικής δράσης.

(35)  Η ΣΛΕΕ αναγνωρίζει ρητώς τον σεβασμό της ποικιλομορφίας των εθνικών συστημάτων που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις και την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων. Η συμμετοχή στις δραστηριότητες της Αρχής δεν θίγει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των κρατών μελών στο πλαίσιο, μεταξύ άλλων, συναφών και εφαρμοστέων συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), όπως η σύμβαση αριθ. 81 σχετικά με την επιθεώρηση εργασίας στη βιομηχανία και το εμπόριο, ούτε τις εξουσίες των κρατών μελών όσον αφορά τη ρύθμιση, τη διαμεσολάβηση ή την παρακολούθηση στον τομέα των εθνικών εργασιακών σχέσεων, ιδίως την άσκηση του δικαιώματος συλλογικών διαπραγματεύσεων και ανάληψης συλλογικής δράσης, ούτε την ποικιλομορφία των εθνικών συστημάτων και φορέων επιθεώρησης, ιδίως όσον αφορά τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των σχετικών οντοτήτων.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού για την υποστήριξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και των υπηρεσιών και για τη συμβολή στην ενίσχυση της δικαιοσύνης στην εσωτερική αγορά δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη εάν ενεργούν κατά μη συντονισμένο τρόπο, αλλά μπορούν, λόγω της διασυνοριακής φύσης των δραστηριοτήτων αυτών και της ανάγκης για αυξημένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(36)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού να συμβάλλει στην ενίσχυση της δικαιοσύνης στην εσωτερική αγορά, ιδίως με την αποτελεσματικότερη εφαρμογή και επιβολή του ενωσιακού δικαίου στον τομέα της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη εάν ενεργούν κατά μη συντονισμένο τρόπο, αλλά μπορεί, λόγω της διασυνοριακής φύσης των δραστηριοτήτων αυτών και της ανάγκης για αυξημένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Αρχή επικουρεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή σε θέματα που αφορούν τη διασυνοριακή κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στην Ένωση.

2. Η Αρχή επικουρεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή και επιβολή του ενωσιακού δικαίου στον τομέα της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά, και τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στην Ένωση.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει με κανένα τρόπο την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στα κράτη μέλη και σε επίπεδο Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που καλύπτονται από τα ειδικά συστήματα εργασιακών σχέσεων στα κράτη μέλη, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή/και την εθνική πρακτική. Δεν θίγει επίσης το δικαίωμα διαπραγμάτευσης, σύναψης και εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων ή το δικαίωμα ανάληψης συλλογικής δράσης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή/και την εθνική πρακτική.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Στόχοι

Στόχοι

Στόχος της Αρχής είναι να συμβάλλει στην εξασφάλιση δίκαιης κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στην εσωτερική αγορά. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή:

Στόχος της Αρχής είναι να συμβάλει στην εξασφάλιση δίκαιης κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά, καθώς και στον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης εντός της Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή:

α)  διευκολύνει την πρόσβαση των ιδιωτών και των εργοδοτών σε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους καθώς και στις σχετικές υπηρεσίες·

α)  διευκολύνει την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αφορούν την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού καθώς και στις σχετικές υπηρεσίες·

β)  υποστηρίζει την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των αρχών για τη διασυνοριακή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ, μεταξύ άλλων, με τη διευκόλυνση της διενέργειας κοινών επιθεωρήσεων·

β)  βελτιώνει και ενισχύει την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για τη συνεκτική, αποδοτική και αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ σε καταστάσεις που αφορούν περισσότερα του ενός κράτη μέλη, μεταξύ άλλων, με τη διευκόλυνση της διενέργειας συνδυασμένων και κοινών επιθεωρήσεων·

γ)  λειτουργεί ως διαμεσολαβητής και διευκολύνει την εξεύρεση λύσης σε περιπτώσεις διασυνοριακών διαφορών μεταξύ εθνικών αρχών ή διαταραχών της αγοράς εργασίας.

γ)  λειτουργεί ως διαμεσολαβητής και διευκολύνει την εξεύρεση λύσης σε περιπτώσεις διαφορών μεταξύ κρατών μελών σχετικά με θέματα κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, εφόσον αυτό συμφωνηθεί από όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων μέσω συνδιαλλαγής.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Καθήκοντα της Αρχής

Καθήκοντα της Αρχής

Για την επίτευξη των στόχων της, η Αρχή εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

Για την επίτευξη των στόχων της, η Αρχή εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)  διευκόλυνση της πρόσβασης των ιδιωτών και των εργοδοτών σε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε διασυνοριακές περιπτώσεις καθώς και της πρόσβασης σε υπηρεσίες διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7·

α) διευκόλυνση της πρόσβασης σε πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο

β)  διευκόλυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών με στόχο την αποτελεσματική επιβολή της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 8·

β)  διευκόλυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών και, κατά περίπτωση, των άλλων αρμοδίων φορέων σε εθνικό επίπεδο, με στόχο τη συνεκτική, αποδοτική και αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 8·

γ)  συντονισμό και στήριξη της διενέργειας συνδυασμένων και κοινών επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10·

γ)  πρόταση, συντονισμό και στήριξη της διενέργειας συνδυασμένων και κοινών επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10·

δ)  διενέργεια αναλύσεων και εκτιμήσεων κινδύνου σχετικά με ζητήματα της διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με το άρθρο 11·

δ)  ανάληψη πρωτοβουλίας και διενέργεια αναλύσεων και αξιολογήσεων κινδύνου σχετικά με ζητήματα και εμπόδια που αφορούν την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά, και έκδοση γνωμοδοτήσεων και συστάσεων προς την Επιτροπή σχετικά με περαιτέρω μέτρα στήριξης και επιχειρησιακές δράσεις σύμφωνα με το άρθρο 11·

ε)  υποστήριξη των κρατών μελών με τη δημιουργία υποδομής ικανοτήτων σε σχέση με την αποτελεσματική επιβολή της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 12·

ε)  έκδοση κατευθυντήριων γραμμών και γνωμοδοτήσεων προς την Επιτροπή για τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία και υποστήριξη των κρατών μελών με τη δημιουργία υποδομής ικανοτήτων σε σχέση με την αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 12·

στ)  διαμεσολάβηση σε διαφορές μεταξύ των αρχών των κρατών μελών για την εφαρμογή της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 13·

στ)  στήριξη των κρατών μελών και διαμεσολάβηση σε διαφορές μεταξύ των αρχών των κρατών μελών για την εφαρμογή της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, εφόσον συμφωνηθεί από όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων μέσω συνδιαλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 13, με την επιφύλαξη των δικαιοδοτικών αρμοδιοτήτων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ζ)  διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών σε περίπτωση διασυνοριακών διαταράξεων της αγοράς εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 14.

 

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Πληροφορίες σχετικά με τη διασυνοριακή κινητικότητα του εργατικού δυναμικού

Ενημέρωση για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά

Η Αρχή βελτιώνει η διαθεσιμότητα, την ποιότητα και τη δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες που παρέχονται στους ιδιώτες και στους εργοδότες με στόχο τη διευκόλυνση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού σε ολόκληρη την Ένωση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 589/2016 για το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης (EURES) και τον κανονισμό [Ενιαία ψηφιακή πύλη — COM(2017)256]. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή:

Η Αρχή βελτιώνει η διαθεσιμότητα, την ποιότητα και τη δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες που παρέχονται στους ιδιώτες, στους εργοδότες και στις οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων με στόχο τη διευκόλυνση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού σε ολόκληρη την Ένωση, Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή:

α)  παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ιδιωτών σε περιπτώσεις διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού·

α)  παρέχει ενιαίο δικτυακό τόπο σε επίπεδο Ένωσης σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, ο οποίος λειτουργεί ως ενιαία πύλη με σκοπό την πρόσβαση σε όλες τις σχετικές ενωσιακές και εθνικές πηγές πληροφοριών και υπηρεσίες για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά, συμπεριλαμβανομένων των παραπομπών στους ενιαίους εθνικούς ιστοτόπους που έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ και το άρθρο 6 της οδηγίας 2014/54/ΕΕ, καθώς και των παραπομπών σε επίσημους δικτυακούς τόπους σε εθνικό επίπεδο, οι οποίοι παρέχουν πληροφορίες για τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης·

β)  προωθεί τις ευκαιρίες για υποστήριξη της εργασιακής κινητικότητας των ιδιωτών μέσω, μεταξύ άλλων, καθοδήγησης σχετικά με την πρόσβαση στη μάθηση και τη γλωσσική κατάρτιση·

 

γ)  παρέχει πληροφορίες στους εργοδότες σχετικά με τους εργασιακούς κανόνες καθώς και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας που εφαρμόζονται στους εργαζομένους σε περιπτώσεις διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων των αποσπασμένων εργαζομένων·

 

δ)  υποστηρίζει τα κράτη μέλη στην προσπάθειά τους να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις σχετικά με τη διάδοση και την πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων όπως ορίζονται στο άρθρο 6 της οδηγίας 2014/54/ΕΕ και την απόσπαση των εργαζομένων όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ·

δ)  υποστηρίζει τα κράτη μέλη στην προσπάθειά τους να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις σχετικά με τη διάδοση και την πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων ειδικότερα όπως ορίζονται στο άρθρο 6 της οδηγίας 2014/54/ΕΕ, στο άρθρο 22 του κανονισμού 2016/589/ΕΕ, στο άρθρο 76 του κανονισμού 2004/883/ΕΕ και στο άρθρο 5 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ·

ε)  υποστηρίζει τα κράτη μέλη στη βελτίωση της ακρίβειας, της πληρότητας και της φιλικότητας προς τον χρήστη ορισμένων σχετικών εθνικών υπηρεσιών πληροφόρησης, σύμφωνα με τα κριτήρια ποιότητας που καθορίζονται στον κανονισμό [ενιαία ψηφιακή πύλη — COM(2017)256]

ε)  υποστηρίζει τα κράτη μέλη στη βελτίωση της ακρίβειας, της πληρότητας και της φιλικότητας προς τον χρήστη ορισμένων σχετικών εθνικών υπηρεσιών και πηγών πληροφόρησης, σύμφωνα με τα κριτήρια ποιότητας που καθορίζονται στον κανονισμό [ενιαία ψηφιακή πύλη]·

στ)  υποστηρίζει τα κράτη μέλη στον εξορθολογισμό σε εθελούσια βάση της παροχής πληροφοριών και υπηρεσιών στους ιδιώτες και τους εργοδότες όσον αφορά τη διασυνοριακή κινητικότητα, με πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών.

στ)  υποστηρίζει τα κράτη μέλη στον εξορθολογισμό της παροχής πληροφοριών και υπηρεσιών στους ιδιώτες και τους εργοδότες όσον αφορά τη διασυνοριακή κινητικότητα, με πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών.

 

στ α)  διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων εθνικών υπηρεσιών που έχουν οριστεί σύμφωνα με την οδηγία 2014/54/ΕΕ για την παροχή πληροφοριών, καθοδήγησης και υποστήριξης σε ιδιώτες και εργοδότες στον τομέα της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού εντός της εσωτερικής αγοράς και των εθνικών σημείων επαφής που έχουν οριστεί σύμφωνα με την οδηγία 2011/24/ΕΕ για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 7

διαγράφεται

Πρόσβαση σε υπηρεσίες διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

 

1.  Η Αρχή παρέχει υπηρεσίες στους ιδιώτες και τους εργοδότες για να διευκολυνθεί η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού σε ολόκληρη την Ένωση. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή:

 

α)  προωθεί την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που υποστηρίζουν τη διασυνοριακή κινητικότητα των ιδιωτών, όπως, μεταξύ άλλων, στοχευμένα προγράμματα κινητικότητας·

 

β)  καθιστά δυνατή τη διασυνοριακή αντιστοίχιση των θέσεων εργασίας, πρακτικής άσκησης και μαθητείας με τα βιογραφικά σημειώματα και αιτήσεις προς όφελος των ιδιωτών και των εργοδοτών, κυρίως μέσω του EURES·

 

γ)  συνεργάζεται με άλλες ενωσιακές πρωτοβουλίες και δίκτυα, όπως το ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, το ευρωπαϊκό δίκτυο επιχειρήσεων και το σημείο επαφής για τα σύνορα, ιδιαίτερα με σκοπό να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει τα διασυνοριακά εμπόδια για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού·

 

δ)  διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο που έχουν οριστεί σύμφωνα με την οδηγία 2011/24/ΕΕ για την παροχή πληροφοριών, καθοδήγησης και υποστήριξης σε ιδιώτες και εργοδότες σχετικά με τη διασυνοριακή κινητικότητα και των εθνικών σημείων επαφής που έχουν οριστεί σύμφωνα με την οδηγία 2011/24/ΕΕ για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη.

 

2.  Η Αρχή διαχειρίζεται το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού του EURES και διασφαλίζει ότι αυτό εκπληρώνει τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/589, με εξαίρεση την τεχνική λειτουργία και την ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης EURES και των συναφών υπηρεσιών ΤΠ, τις οποίες θα εξακολουθήσει να διαχειρίζεται η Επιτροπή. Η Αρχή, υπό την ευθύνη του εκτελεστικού διευθυντή, όπως ορίζεται στο άρθρο 23 παράγραφος 4 στοιχείο ια), διασφαλίζει ότι η εν λόγω δραστηριότητα συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης διορισμού υπευθύνου προστασίας δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 37.

 

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Αρχή διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ κρατών και υποστηρίζει την ουσιαστική συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών, όπως ορίζεται στο ενωσιακό δίκαιο εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων της.

Η Αρχή διευκολύνει και ενισχύει τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών και υποστηρίζει την ουσιαστική συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις συνεργασίας, όπως ορίζεται στο ενωσιακό δίκαιο εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων της.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή επιταχύνει, κατόπιν αιτήματος των εθνικών αρχών, τις μεταξύ τους ανταλλαγές, και ειδικότερα,

Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή, ειδικότερα:

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  διευκολύνει τη συνέχεια που δίνεται στα αιτήματα και τις ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ εθνικών αρχών με την παροχή υλικοτεχνικής και τεχνικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της μετάφρασης και διερμηνείας, και μέσω ανταλλαγών σχετικά με την πορεία των υποθέσεων·

β)  διευκολύνει τη συνέχεια που δίνεται στα αιτιολογημένα αιτήματα και τις ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ εθνικών αρχών με την παροχή υλικοτεχνικής και τεχνικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της μετάφρασης και διερμηνείας, και μέσω ανταλλαγών σχετικά με την πορεία των υποθέσεων, με την επιφύλαξη εκκρεμουσών νομικών διαδικασιών·

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  προάγει και διαδίδει τις βέλτιστες πρακτικές·

γ)  προάγει, διαδίδει τις βέλτιστες πρακτικές και συμβάλει στην ανταλλαγή τους μεταξύ των κρατών μελών·

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  διευκολύνει τις διασυνοριακές διαδικασίες επιβολής κυρώσεων και χρηματικών ποινών·

δ)  διευκολύνει και υποστηρίζει τις διασυνοριακές διαδικασίες επιβολής κυρώσεων και χρηματικών ποινών, εάν ζητηθεί από κάποιο από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη·

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή σε τριμηνιαία βάση σχετικά με τα εκκρεμή αιτήματα μεταξύ κρατών μελών και τα παραπέμπει, αν κριθεί αναγκαίο, σε διαμεσολάβηση σύμφωνα με το άρθρο 13.

ε)  υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή σε τριμηνιαία βάση σχετικά με τα εκκρεμή αιτήματα μεταξύ κρατών μελών και τα παραπέμπει, αν συμφωνηθεί από όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, σε συνδιαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 13.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο που έχουν οριστεί σύμφωνα με την οδηγία 2014/54/ΕΕ για την παροχή πληροφοριών, καθοδήγησης και υποστήριξης σε ιδιώτες και εργοδότες στον τομέα της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού εντός της εσωτερικής αγοράς και των εθνικών σημείων επαφής που έχουν οριστεί σύμφωνα με την οδηγία 2011/24/ΕΕ για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη·

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1a.  Κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος εθνικής αρχής, η Αρχή παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι απαραίτητες ώστε η εθνική αρχή να μπορέσει να εκτελέσει τα καθήκοντά της, εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων της Αρχής.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Αρχή επικουρεί τις εργασίες της διοικητικής επιτροπής για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών θεμάτων που σχετίζονται με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με το άρθρο 74 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και τα άρθρα 65, 67 και 69 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009.

2.  Η Αρχή καθιερώνει στενή συνεργασία με τη διοικητική επιτροπή για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, με τη συμβουλευτική επιτροπή για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την ενίσχυση της συνεργασίας στην αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Αρχή προάγει τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων και διαδικασιών για την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των εθνικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI) και του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI).

3.  Η Αρχή προάγει τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων και διαδικασιών για την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των εθνικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI) και του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων).

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Αρχή ενθαρρύνει τη χρήση καινοτόμων προσεγγίσεων για την αποτελεσματική και αποδοτική διασυνοριακή συνεργασία και εξετάζει τη δυνατότητα χρήσης μηχανισμών ηλεκτρονικής ανταλλαγής μεταξύ των κρατών μελών για να διευκολύνεται η ανίχνευση της απάτης, υποβάλλοντας εκθέσεις με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

4.  Η Αρχή ενθαρρύνει τη χρήση καινοτόμων προσεγγίσεων για την αποτελεσματική και αποδοτική διασυνοριακή συνεργασία όπως η ευρωπαϊκή πλατφόρμα με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας προς αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και προωθεί τη χρήση και ανάπτυξη μηχανισμών ηλεκτρονικής ανταλλαγής και βάσεων δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών για να διευκολύνεται η πρόσβαση σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και η ανίχνευση της απάτης, δύναται δε να προτείνει ενδεχόμενες βελτιώσεις όσον αφορά τη χρήση των εν λόγω μηχανισμών και βάσεων δεδομένων. Η Αρχή υποβάλλει εκθέσεις στην Επιτροπή με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 9

Άρθρο 9

Συντονισμός των συνδυασμένων και κοινών επιθεωρήσεων

Συντονισμός των συνδυασμένων και κοινών επιθεωρήσεων

1.  Κατόπιν αιτήματος ενός ή περισσότερων κρατών μελών, η Αρχή συντονίζει τις συνδυασμένες ή κοινές επιθεωρήσεις σε τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Αρχής. Το αίτημα μπορεί να υποβάλλεται από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Η Αρχή μπορεί επίσης να προτείνει στις αρχές των ενδιαφερομένων κρατών μελών να εκτελέσουν μια εναρμονισμένη ή κοινή επιθεώρηση.

1.  Κατόπιν αιτήματος ενός ή περισσότερων κρατών μελών, η Αρχή συντονίζει και υποστηρίζει τις συνδυασμένες ή κοινές επιθεωρήσεις μεταξύ των κρατών μελών σε τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Αρχής με βάση συμφωνία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μελών και της Αρχής. Η Αρχή μπορεί επίσης, με δική της πρωτοβουλία, να προτείνει στις αρχές των ενδιαφερομένων κρατών μελών να εκτελέσουν μια εναρμονισμένη ή κοινή επιθεώρηση. Οι οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων σε εθνικό επίπεδο μπορούν να θέσουν σχετικές υποθέσεις υπόψη της Αρχής.

2.  Στην περίπτωση που η αρχή κράτους μέλους αποφασίσει να μην συμμετάσχει ή να μην διενεργήσει τη συνδυασμένη ή κοινή επιθεώρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ενημερώνει εγγράφως και εγκαίρως την Αρχή σχετικά με τους λόγους της απόφασής της. Στις περιπτώσεις αυτές, η Αρχή ενημερώνει τις άλλες εθνικές αρχές που αφορά η απόφαση.

2.  Σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, τα κράτη μέλη, όταν τους ζητείται, επιδιώκουν την επίτευξη συμφωνίας για συμμετοχή σε συνδυασμένες ή κοινές επιθεωρήσεις. Όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για τη μη αποδοχή της συμμετοχής του, οφείλει, εντός ενός μηνός από την υποβολή του αιτήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1, να υποβάλει στην Αρχή τους λόγους της απόφασής του και τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη φύση του επίμαχου ζητήματος και να προτείνει πιθανή διευθέτηση της υπό εξέταση υπόθεσης.

 

2α.  Εντός 2 μηνών από την παραλαβή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η Αρχή υποβάλλει αιτιολογημένη γνώμη στα οικεία κράτη μέλη, εκθέτοντας τις συστάσεις της για τη διευθέτηση της υπό εξέταση υπόθεσης με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:

 

α)  βάσει των πληροφοριών της παραγράφου 2·

 

β)  μέσω συνδυασμένης ή από κοινού επιθεώρησης στα άλλα συμμετέχοντα κράτη μέλη·

 

γ)  μέσω συνδυασμένης ή από κοινού επιθεώρησης, σε περίπτωση που όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη συμφωνούν·

3.  Η οργάνωση μιας συνδυασμένης ή κοινής επιθεώρησης υπόκειται στην εκ των προτέρων συμφωνία όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών μέσω των εθνικών υπαλλήλων-συνδέσμων. Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα κράτη μέλη αρνηθούν να συμμετάσχουν σε συνδυασμένες ή κοινές επιθεωρήσεις, οι άλλες εθνικές αρχές δύνανται, αν ενδείκνυται, να διενεργήσουν την προβλεπόμενη συνδυασμένη ή κοινή επιθεώρηση μόνο στα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην επιθεώρηση πρέπει να τηρούν εμπιστευτικές τις πληροφορίες σχετικά με την προβλεπόμενη επιθεώρηση.

3.  Η Αρχή μπορεί να ζητήσει από κάθε κράτος μέλος που δεν συμμετέχει σε συνδυασμένη ή κοινή επιθεώρηση να διενεργήσει δική της επιθεώρηση σε εθελοντική βάση, με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών παρατυπιών και, εντός 3 μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος της Αρχής, να υποβάλει έκθεση με τα πορίσματά της στην Αρχή.

 

3a.  Τα κράτη μέλη και η Αρχή τηρούν έναντι τρίτων απόρρητες τις πληροφορίες σχετικά με τις προβλεπόμενες επιθεωρήσεις.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Οι συνδυασμένες και κοινές επιθεωρήσεις είναι σύμφωνες με τη σύμβαση αριθ. 81 της ΔΟΕ.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι όροι διενέργειας των επιθεωρήσεων αυτών καθορίζονται στη συμφωνία για τη διενέργεια κοινής επιθεώρησης («συμφωνία κοινής επιθεώρησης») που συνάπτεται μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών και της Αρχής. Η συμφωνία κοινής επιθεώρησης μπορεί να περιλαμβάνει διατάξεις που να επιτρέπουν να διενεργούνται κοινές επιθεωρήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα από την έγκριση και τον προγραμματισμό τους. Η Αρχή καταρτίζει υπόδειγμα συμφωνίας.

1.  Οι όροι διενέργειας των επιθεωρήσεων αυτών, συμπεριλαμβανομένου του πεδίου εφαρμογής και του σκοπού της επιθεώρησης και, ενδεχομένως, των ρυθμίσεων σχετικά με τη συμμετοχή του προσωπικού της Αρχής στην επιθεώρηση, καθορίζονται στη συμφωνία για τη διενέργεια συνδυασμένης επιθεώρησης («συμφωνία συνδυασμένης επιθεώρησης») ή κοινής επιθεώρησης («συμφωνία κοινής επιθεώρησης») που συνάπτεται μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών και της Αρχής. Η συμφωνία συνδυασμένης ή κοινής επιθεώρησης μπορεί να περιλαμβάνει διατάξεις που να επιτρέπουν να διενεργούνται συνδυασμένες ή κοινές επιθεωρήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα από την έγκριση και τον προγραμματισμό τους. Η Αρχή καταρτίζει υπόδειγμα συμφωνίας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, καθώς και την εθνική νομοθεσία και πρακτική.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι συνδυασμένες και κοινές επιθεωρήσεις καθώς και η παρακολούθησή τους διενεργούνται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του οικείου κράτους.

2.  Οι συνδυασμένες και κοινές επιθεωρήσεις καθώς και η παρακολούθησή τους διενεργούνται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και την πρακτική του κράτους μέλους στο οποίο διεξάγεται η επιθεώρηση.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Οι υπάλληλοι από άλλα κράτη μέλη και από την Αρχή, που συμμετέχουν σε συνδυασμένες ή κοινές επιθεωρήσεις, έχουν τις ίδιες εξουσίες με τους εθνικούς υπαλλήλους σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Αρχή παρέχει υλικοτεχνική και τεχνική υποστήριξη, που μπορεί να περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας, στα κράτη μέλη που πραγματοποιούν συνδυασμένες και κοινές επιθεωρήσεις.

3. Η Αρχή παρέχει, εφόσον της ζητηθεί από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, στρατηγική, υλικοτεχνική και τεχνική υποστήριξη, καθώς και νομικές συμβουλές, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας, στα κράτη μέλη που πραγματοποιούν συνδυασμένες και κοινές επιθεωρήσεις.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το προσωπικό της Αρχής μπορεί να συμμετέχει σε συνδυασμένη ή κοινή επιθεώρηση με την εκ των προτέρων συμφωνία του κράτους μέλους στην επικράτεια του οποίου θα παρέχουν την αρωγή για την επιθεώρηση.

4. Το προσωπικό της Αρχής μπορεί να παρίσταται ως παρατηρητές και να παρέχει υλικοτεχνική υποστήριξη, δύναται δε να συμμετέχει σε συνδυασμένη ή κοινή επιθεώρηση με την εκ των προτέρων συμφωνία του κράτους μέλους στην επικράτεια του οποίου θα παρέχουν την αρωγή για την επιθεώρηση.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 β – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι εθνικές αρχές που διενεργούν συνδυασμένες ή κοινές επιθεωρήσεις υποβάλλουν έκθεση στην Αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα στα κράτη μέλη τους, καθώς και σχετικά με τη συνολική επιχειρησιακή διεξαγωγή της συνδυασμένης ή κοινής επιθεώρησης.

5.  Οι εθνικές αρχές που διενεργούν συνδυασμένες ή κοινές επιθεωρήσεις υποβάλλουν έκθεση στην Αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα στα κράτη μέλη τους, καθώς και σχετικά με τη συνολική επιχειρησιακή διεξαγωγή της συνδυασμένης ή κοινής επιθεώρησης εντός έξι μηνών από την ημερομηνία επιθεώρησης.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5a.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη διάρκεια συνδυασμένων ή κοινών επιθεωρήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία σε δικαστικές διαδικασίες στα οικεία κράτη μέλη.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Οι πληροφορίες σχετικά με συνδυασμένες και κοινές επιθεωρήσεις περιλαμβάνονται στις τριμηνιαίες εκθέσεις που υποβάλλονται στο διοικητικό συμβούλιο. Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για τις επιθεωρήσεις που υποστηρίζονται από την Αρχή περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Αρχής.

6.  Οι πληροφορίες σχετικά με συνδυασμένες και κοινές επιθεωρήσεις που συντονίζονται από την Αρχή, καθώς και οι πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη και την Αρχή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 3, περιλαμβάνονται στις εξαμηνιαίες εκθέσεις που υποβάλλονται στο διοικητικό συμβούλιο και στην ομάδα ενδιαφερομένων. Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για τις επιθεωρήσεις που υποστηρίζονται από την Αρχή περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Αρχής. Εάν τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια κοινής ή συνδυασμένης επιθεώρησης χρησιμοποιούνται σε δικαστικές διαδικασίες που οδηγούν στην επιβολή ποινικής ή διοικητικής κύρωσης σε ένα κράτος μέλος, το εν λόγω κράτος μέλος ενημερώνει την Αρχή. Η Αρχή ενσωματώνει τις εν λόγω πληροφορίες στην έκθεση δραστηριοτήτων της.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Στην περίπτωση που η Αρχή, κατά τη διενέργεια συνδυασμένων ή κοινών επιθεωρήσεων, ή κατά την εκτέλεση κάποιας από τις δραστηριότητές της, αντιληφθεί εικαζόμενες παρατυπίες κατά την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, μεταξύ άλλων, και πέρα του πεδίου των αρμοδιοτήτων της, αναφέρει τις εν λόγω εικαζόμενες παρατυπίες στην Επιτροπή και τις αρχές του οικείου κράτους μέλους, όπου ενδείκνυται.

7.  Στην περίπτωση που η Αρχή, κατά τη διενέργεια συνδυασμένων ή κοινών επιθεωρήσεων, ή κατά την εκτέλεση κάποιας από τις δραστηριότητές της, αντιληφθεί εικαζόμενες παρατυπίες κατά την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, τις αναφέρει στην Επιτροπή και τις αρχές του οικείου κράτους μέλους, όπου ενδείκνυται.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Αρχή εκτιμά τους κινδύνους και διενεργεί αναλύσεις σχετικά με τις διασυνοριακές ροές εργατικού δυναμικού, όπως ανισορροπίες της αγοράς εργασίας, απειλές και επαναλαμβανόμενα προβλήματα σε συγκεκριμένους τομείς που αντιμετωπίζουν οι ιδιώτες και οι εργοδότες σε σχέση με τη διασυνοριακή κινητικότητα. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή συμπληρώνει και αξιοποιεί την εμπειρογνωσία άλλων οργανισμών και υπηρεσιών της Ένωσης, μεταξύ άλλων και στους τομείς της πρόβλεψης δεξιοτήτων και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, η Αρχή μπορεί να διεξάγει εστιασμένες εις βάθος αναλύσεις και μελέτες για συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού.

1.  Η Αρχή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τις οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων, εκτιμά τους κινδύνους και διενεργεί αναλύσεις σχετικά με προκλήσεις και επαναλαμβανόμενα προβλήματα σε συγκεκριμένους τομείς που αφορούν την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά, καθώς και όσον αφορά τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης εντός της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας μεταφοράς των επαγγελματικών συντάξεων. Αυτές οι αναλύσεις και εκτιμήσεις λαμβάνουν επίσης υπόψη τις επιπτώσεις και τις συνέπειες των ανισορροπιών στην αγορά εργασίας. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή αξιοποιεί και την εμπειρογνωσία άλλων οργανισμών και υπηρεσιών της Ένωσης, μεταξύ άλλων και στους τομείς της απάτης, της εκμετάλλευσης, της διακριτικής μεταχείρισης, της πρόβλεψης δεξιοτήτων και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, ενός κράτους μέλους, της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή με δική της πρωτοβουλία, η Αρχή μπορεί να διεξάγει εστιασμένες εις βάθος αναλύσεις και μελέτες για συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Αρχή υποβάλλει τακτικά τα πορίσματά της στην Επιτροπή, αλλά και απευθείας στα οικεία κράτη μέλη, περιγράφοντας τα πιθανά μέτρα για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που εντοπίζονται.

3.  Εφόσον απαιτείται για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού, η Αρχή συμπεριλαμβάνει τις πληροφορίες αυτές στις ετήσιες εκθέσεις της προς την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υποβάλλει τα πορίσματά της απευθείας στα οικεία κράτη μέλη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες περί προστασίας των δεδομένων, περιγράφοντας τα πιθανά μέτρα για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που εντοπίζονται.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  αναπτύσσει κοινές κατευθυντήριες γραμμές προς χρήση από τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών για τις επιθεωρήσεις σε υποθέσεις με διασυνοριακή διάσταση, καθώς και κοινούς ορισμούς και κοινές έννοιες, βασιζόμενη στις σχετικές εργασίες σε ενωσιακό επίπεδο·

α)  αναπτύσσει κοινές κατευθυντήριες γραμμές προς χρήση από τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών για τις επιθεωρήσεις σε υποθέσεις με διασυνοριακή διάσταση, καθώς και κοινούς ορισμούς και κοινές έννοιες, βασιζόμενη στις σχετικές εργασίες σε ενωσιακό επίπεδο·

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  αναπτύσσει πανευρωπαϊκά προγράμματα κατάρτισης για επιθεωρήσεις εργασίας που αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως η ψευδοαυτοαπασχόληση και οι καταχρήσεις της απόσπασης εργαζομένων·

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  υποστηρίζει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και την απόσπαση προσωπικού μεταξύ των εθνικών αρχών με στόχο τη διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών·

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε β)  βελτιώνει τη γνώση και την αμοιβαία κατανόηση των διαφορετικών εθνικών συστημάτων και πρακτικών που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, και την πρόσβαση σε κατάλληλη κοινωνική προστασία και τις μεθόδους και το νομικό πλαίσιο δράσης·

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 13

Άρθρο 13

Διαμεσολάβηση μεταξύ των κρατών μελών

Συνδιαλλαγή μεταξύ κρατών μελών

1.  Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου στους τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, η Αρχή μπορεί να ασκεί ρόλο διαμεσολαβητή.

1.  Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου στους τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, η Αρχή μπορεί να ασκεί συμβιβαστικό ρόλο, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Κατόπιν αιτήματος ενός από τα κράτη μέλη τα οποία αφορά η διαφορά, η Αρχή κινεί διαδικασία διαμεσολάβησης ενώπιον της επιτροπής διαμεσολάβησης που συγκροτείται για τον σκοπό σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2. Η Αρχή μπορεί επίσης να κινήσει διαδικασία διαμεσολάβησης με δική της πρωτοβουλία ενώπιον της επιτροπής διαμεσολάβησης βάσει παραπομπής από το SOLVIT, εφόσον συναινούν όλα τα κράτη μέλη τα οποία αφορά η διαφορά.

2.  Κατόπιν αιτήματος ενός ή περισσότερων κρατών μελών τα οποία αφορά διαφορά η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί με άμεσες επαφές και διάλογο μεταξύ τους, η Αρχή κινεί διαδικασία συμβιβασμού ενώπιον της επιτροπής συνδιαλλαγής που συγκροτείται για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2, με βάση συμφωνία όλων των εμπλεκόμενων κρατών μελών. Σε περίπτωση διαδικασίας συμβιβασμού, τα κράτη μέλη συμμετέχουν ενεργά στην προαναφερθείσα διαδικασία και καθιστούν διαθέσιμες όλες τις σχετικές πληροφορίες ή πληροφορίες που έχουν ζητηθεί. Τα μέρη τα οποία αφορά ο συμβιβασμός τηρούνται ενήμερα από τα κράτη μέλη και μπορεί, κατόπιν αιτήσεώς τους, να ζητηθεί η γνώμη τους και να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

 

2α.  Η Αρχή μπορεί επίσης να κινήσει διαδικασία συμβιβασμού με δική της πρωτοβουλία ενώπιον της επιτροπής συνδιαλλαγής βάσει παραπομπής από το SOLVIT, εφόσον συναινούν όλα τα κράτη μέλη τα οποία αφορά η διαφορά. Στην περίπτωση που το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος αποφασίσει να μην συμμετέχει στη διαδικασία συνδιαλλαγής, ενημερώνει εγγράφως την Αρχή σχετικά με τους λόγους της απόφασής του.

 

2β.  Η Αρχή, κατά την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας συνδιαλλαγής που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 2α, ορίζει προθεσμία για την ολοκλήρωσή της.

3.  Κατά την υποβολή μιας υπόθεσης προς διαμεσολάβηση από την Αρχή, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την εν λόγω υπόθεση είναι ανωνυμοποιημένα και ότι η Αρχή ουδέποτε επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ιδιωτών τους οποίους αφορά η υπόθεση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης.

3.  Κατά την υποβολή μιας υπόθεσης προς συνδιαλλαγή από την Αρχή, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την εν λόγω υπόθεση είναι ανωνυμοποιημένα και ότι η Αρχή ουδέποτε επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ιδιωτών τους οποίους αφορά η υπόθεση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συνδιαλλαγής.

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία.

4.  Οι υποθέσεις στις οποίες υπάρχουν εν εξελίξει δικαστικές διαδικασίες σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο δεν γίνονται δεκτές για διαμεσολάβηση από την Αρχή.

4.  Οι υποθέσεις στις οποίες υπάρχουν εν εξελίξει δικαστικές διαδικασίες ή έρευνες σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο σχετικά με τη συγκεκριμένη διαφορά δεν γίνονται δεκτές για συνδιαλλαγή από την Αρχή.

 

4α.  Η επιτροπή συνδιαλλαγής προσπαθεί να συμβιβάσει τις απόψεις των ενδιαφερόμενων κρατών μελών και υποβάλλει τη γνώμη της εντός έξι μηνών από την έναρξη της διαδικασίας συνδιαλλαγής, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 ή 2α.

5.  Εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση της διαμεσολάβησης από την Αρχή, τα οικεία κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Αρχή σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν για να δώσει συνέχεια σε διαμεσολάβηση ή τους λόγους για τη μη ανάληψη δράσης σε περίπτωση που δεν έδωσαν συνέχεια.

5.  Εντός τριών μηνών από την υποβολή της γνώμης της επιτροπής συνδιαλλαγής, τα οικεία κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Αρχή σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν για να δώσει συνέχεια σε διαμεσολάβηση ή τους λόγους για τη μη ανάληψη δράσης σε περίπτωση που δεν έδωσαν συνέχεια.

6.  Η Αρχή υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή σε τριμηνιαία βάση σχετικά με τα αποτελέσματα των υποθέσεων διαμεσολάβησης που διαχειρίζεται.

6.  Η Αρχή υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή σε εξαμηνιαία βάση σχετικά με τα αποτελέσματα των υποθέσεων συνδιαλλαγής που διαχειρίζεται.

 

6α.  Η αρμοδιότητα της Αρχής για την επίτευξη συνδιαλλαγής δεν θίγει την αρμοδιότητα της διοικητικής επιτροπής βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 4 και του άρθρου 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 ο οποίος καθορίζει τη διαδικασία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 14

διαγράφεται

Συνεργασία σε περίπτωση διαταράξεων της διασυνοριακής αγοράς εργασίας

 

Κατόπιν απαίτησης των εθνικών αρχών, η Αρχή μπορεί να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων ώστε να αντιμετωπίζονται τυχόν διαταράξεις της αγοράς εργασίας που επηρεάζουν περισσότερα του ενός κράτη μέλη, όπως οι περιπτώσεις αναδιάρθρωσης μεγάλης κλίμακας ή μεγάλα έργα που έχουν αντίκτυπο στην απασχόληση στις παραμεθόριες περιοχές.

 

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Αρχή προβαίνει σε ρυθμίσεις συνεργασίας με άλλους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ένωσης, όπου ενδείκνυται.

Η Αρχή, όπου ενδείκνυται, προβαίνει σε ρυθμίσεις συνεργασίας με άλλους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ένωσης, όπως το Cedefop, το Eurofound, ο EU-OSHA, το ETF, η Europol και η Eurojust, με στόχο την επίτευξη συντονισμού, την προώθηση συνεργειών και την αποφυγή επικαλύψεων ή συγκρούσεων στις δραστηριότητές τους.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Αρχή δύναται να συγκροτεί ομάδες εργασίας ή ομάδες εμπειρογνωμόνων απαρτιζόμενες από εκπροσώπους των κρατών μελών και/ή της Επιτροπής ή από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ύστερα από διαδικασία επιλογής, για την εκπλήρωση των συγκεκριμένων καθηκόντων της ή για συγκεκριμένους τομείς πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της επιτροπής διαμεσολάβησης για την εκτέλεση των καθηκόντων που υπέχει βάσει του άρθρου 13 του παρόντος κανονισμού, καθώς και ειδική ομάδα για τον σκοπό της διεκπεραίωσης των χρηματοοικονομικών θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

2.  Η Αρχή δύναται να συγκροτεί ομάδες εργασίας ή ομάδες εμπειρογνωμόνων απαρτιζόμενες από εκπροσώπους των κρατών μελών και/ή της Επιτροπής ή από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ύστερα από διαδικασία επιλογής, για την εκπλήρωση των συγκεκριμένων καθηκόντων της ή για συγκεκριμένους τομείς πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της επιτροπής συνδιαλλαγής για την εκτέλεση των καθηκόντων που υπέχει βάσει του άρθρου 13 του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη μπορούν να διορίζουν εκπροσώπους σε όλες τις ομάδες εργασίας και τις ομάδες εμπειρογνωμόνων.

Ο εσωτερικός κανονισμός των εν λόγω ομάδων εργασίας και ομάδων εμπειρογνωμόνων καθορίζεται από την Αρχή κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή. Για θέματα που σχετίζονται με τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης ζητείται επίσης η γνώμη της διοικητικής επιτροπής για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Ο εσωτερικός κανονισμός των εν λόγω ομάδων εργασίας και ομάδων εμπειρογνωμόνων καθορίζεται από την Αρχή κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η αρχή της ισότητας συνιστά θεμελιώδη αρχή του δικαίου της Ένωσης. Η ισότητα γυναικών και ανδρών πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων στην απασχόληση, την εργασία και τις αποδοχές. Όλα τα μέρη επιδιώκουν μια ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο και στην ομάδα ενδιαφερομένων. Τον εν λόγω στόχο επιδιώκει και το διοικητικό συμβούλιο όσον αφορά τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή πρόεδρό του.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από έναν ανώτερο εκπρόσωπο κάθε κράτους μέλους και δύο εκπροσώπους της Επιτροπής, όλοι από τους οποίους έχουν δικαίωμα ψήφου.

1.  Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από:

 

α)  έναν ανώτερο εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος·

 

β)  δύο εκπροσώπους της Επιτροπής·

 

γ)  έξι εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων σε ενωσιακό επίπεδο, οι οποίοι εκπροσωπούν ισότιμα τα συνδικάτα και τις οργανώσεις εργοδοτών·

 

δ)  τρεις ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 

Όλα τα μέλη που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως γ) έχουν δικαίωμα ψήφου.

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου που εκπροσωπούν τα κράτη μέλη διορίζονται από τα αντίστοιχα κράτη μέλη με κριτήριο τις γνώσεις τους στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, ενώ λαμβάνονται επίσης υπόψη οι σχετικές τους δεξιότητες στους τομείς της διαχείρισης, της διοίκησης και του προϋπολογισμού.

3.  Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου που εκπροσωπούν τα κράτη μέλη διορίζονται από τα αντίστοιχα κράτη μέλη με κριτήριο τις γνώσεις τους στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, καθώς και τις σχετικές τους δεξιότητες στους τομείς της διαχείρισης, της διοίκησης και του προϋπολογισμού.

Η Επιτροπή διορίζει τα μέλη που την εκπροσωπούν.

Η Επιτροπή διορίζει τα μέλη που την εκπροσωπούν, οι κοινωνικοί εταίροι σε επίπεδο Ένωσης διορίζουν τα μέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) και η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διορίζει τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ), αφού επαληθευτεί ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προσπαθούν να περιορίζουν την εναλλαγή των εκπροσώπων τους στο διοικητικό συμβούλιο, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια του έργου του διοικητικού συμβουλίου. Όλα τα μέρη επιδιώκουν την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο.

Όλα τα μέρη που εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο προσπαθούν να περιορίζουν την εναλλαγή των εκπροσώπων τους, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια του έργου του διοικητικού συμβουλίου. Όλα τα μέρη επιδιώκουν την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο.

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3a.  Κάθε μέλος και κάθε αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου υπογράφει κατά την ανάληψη των καθηκόντων του γραπτή δήλωση συμφερόντων και την ενημερώνει όποτε υπάρξει οποιαδήποτε σχετική αλλαγή.

 

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μεριμνούν για την υπεράσπιση των γενικών συμφερόντων της Ένωσης και της Αρχής.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η θητεία των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τετραετής. Η θητεία αυτή είναι ανανεώσιμη.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Ένας εκπρόσωπος του Eurofound, ένας εκπρόσωπος του EU-OSHA, ένας εκπρόσωπος του Cedefop και ένας εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των οργανισμών και οι μεταξύ τους συνέργειες.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5β.  Τα μέλη της ομάδας ενδιαφερομένων μπορούν να παρευρίσκονται σε όλες τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου ως παρατηρητές.

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  εγκρίνει κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων στις οποίες εμπλέκονται τα μέλη του, καθώς και τα μέλη της ομάδας ενδιαφερομένων και των ομάδων εργασίας και των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Αρχής που συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2, και δημοσιεύει ετησίως στον δικτυακό του τόπο τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου·

στ)  εγκρίνει κανόνες, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τον εντοπισμό δυνητικών κινδύνων σε αρχικό στάδιο, για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων στις οποίες εμπλέκονται τα μέλη του, καθώς και τα μέλη της ομάδας ενδιαφερομένων και των ομάδων εργασίας και των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Αρχής που συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2, καθώς και για τους αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες, και δημοσιεύει ετησίως στον δικτυακό τόπο της Αρχής τις δηλώσεις συμφερόντων τους, καθώς και τις σχετικές επικαιροποιήσεις·

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιστ α)  απαντά στην αξιολόγηση εκ μέρους του εκτελεστικού διευθυντή των γνωμών και των συμβουλών της ομάδας ενδιαφερομένων·

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η διάρκεια της θητείας του προέδρου και του αναπληρωτή προέδρου είναι τετραετής. Η θητεία τους μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Ωστόσο, σε περίπτωση που απολέσουν την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου σε οποιαδήποτε στιγμή της θητείας τους, η θητεία τους λήγει την ίδια ημερομηνία αυτομάτως.

2.  Η διάρκεια της θητείας του προέδρου και των αναπληρωτών προέδρων είναι διετής. Η θητεία τους μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Ωστόσο, σε περίπτωση που απολέσουν την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου σε οποιαδήποτε στιγμή της θητείας τους, η θητεία τους λήγει την ίδια ημερομηνία αυτομάτως.

Τροπολογία  79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 23

Άρθρο 23

Αρμοδιότητες του εκτελεστικού διευθυντή

Αρμοδιότητες του εκτελεστικού διευθυντή

1.  Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι αρμόδιος για τη διαχείριση της Αρχής. Ο εκτελεστικός διευθυντής λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο.

1.  Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι αρμόδιος για τη διαχείριση της Αρχής και επιδιώκει την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των φύλων εντός της Αρχής. Ο εκτελεστικός διευθυντής λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο.

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του κατόπιν σχετικού αιτήματος. Το Συμβούλιο μπορεί να καλέσει τον εκτελεστικό διευθυντή να υποβάλει έκθεση σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του.

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του κατόπιν σχετικού αιτήματος. Το Συμβούλιο μπορεί να καλέσει τον εκτελεστικό διευθυντή να υποβάλει έκθεση σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του.

3.  Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της Αρχής.

3.  Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της Αρχής.

4.  Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στην Αρχή με τον παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, ο εκτελεστικός διευθυντής είναι αρμόδιος για τα ακόλουθα:

4.  Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στην Αρχή με τον παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, ο εκτελεστικός διευθυντής είναι αρμόδιος για τα ακόλουθα:

α)  την τρέχουσα διοίκηση της Αρχής·

α)  την τρέχουσα διοίκηση της Αρχής·

β)  την εκτέλεση των αποφάσεων που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο·

β)  την εκτέλεση των αποφάσεων που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο·

γ)  την εκπόνηση του σχεδίου ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού και την υποβολή του στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση·

γ)  την εκπόνηση του σχεδίου ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού και την υποβολή του στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση·

δ)  την εφαρμογή του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού και την υποβολή σχετικής έκθεσης στο διοικητικό συμβούλιο·

δ)  την εφαρμογή του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού και την υποβολή σχετικής έκθεσης στο διοικητικό συμβούλιο·

ε)  την κατάρτιση της ενοποιημένης ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της Αρχής και την υποβολή της στο διοικητικό συμβούλιο προς αξιολόγηση και έγκριση·

ε)  την κατάρτιση της ενοποιημένης ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της Αρχής και την υποβολή της στο διοικητικό συμβούλιο προς αξιολόγηση και έγκριση·

στ)  την κατάρτιση σχεδίου δράσης με βάση τα πορίσματα εσωτερικών ή εξωτερικών εκθέσεων ελέγχου και αξιολογήσεων, καθώς και ερευνών της OLAF και την υποβολή έκθεσης προόδου δύο φορές ετησίως στην Επιτροπή και ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο διοικητικό συμβούλιο·

στ)  την κατάρτιση σχεδίου δράσης με βάση τα πορίσματα εσωτερικών ή εξωτερικών εκθέσεων ελέγχου και αξιολογήσεων, καθώς και ερευνών της OLAF και την υποβολή έκθεσης προόδου δύο φορές ετησίως στην Επιτροπή και ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο διοικητικό συμβούλιο·

ζ)  την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, με την επιφύλαξη της ερευνητικής αρμοδιότητας της OLAF, με αποτελεσματικούς ελέγχους και, σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες, με την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και, όπου κρίνεται αναγκαίο, την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών διοικητικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών ποινών·

ζ)  την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, με την επιφύλαξη της ερευνητικής αρμοδιότητας της OLAF, με αποτελεσματικούς ελέγχους και, σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες, με την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και, όπου κρίνεται αναγκαίο, την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών διοικητικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών ποινών·

η)  τη χάραξη στρατηγικής της Αρχής, για την καταπολέμηση της απάτης, και την υποβολή της στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση·

η)  τη χάραξη στρατηγικής της Αρχής, για την καταπολέμηση της απάτης, και την υποβολή της στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση·

θ)  την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών κανόνων που εφαρμόζονται στην Αρχή και την υποβολή τους στο διοικητικό συμβούλιο·

θ)  την κατάρτιση του σχεδίου των χρηματοοικονομικών κανόνων που εφαρμόζονται στην Αρχή και την υποβολή τους στο διοικητικό συμβούλιο·

ι)  την κατάρτιση του σχεδίου κατάστασης των προβλεπόμενων εσόδων και εξόδων της Αρχής και την εκτέλεση του προϋπολογισμού της·

ι)  την κατάρτιση του σχεδίου κατάστασης των προβλεπόμενων εσόδων και εξόδων της Αρχής και την εκτέλεση του προϋπολογισμού της στο πλαίσιο του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού του Οργανισμού·

 

ι α)  τη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με την απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2·

 

ι β)  τη λήψη αποφάσεων για τις εσωτερικές δομές της Αρχής και, όπου απαιτείται, την ανάθεση καθηκόντων που δύνανται να καλύπτουν τη διαχείριση της Αρχής σε καθημερινή βάση, την τροποποίησή τους λαμβανομένων υπόψη των αναγκών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αρχής και τη χρηστή διαχείριση του προϋπολογισμού·

 

ι γ)  τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς της Ένωσης και τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με αυτούς·

ια)  την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επιβάλλει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

ια)  την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

 

ια α)  την αξιολόγηση των παρατηρήσεων της ομάδας ενδιαφερομένων και την υποβολή της αξιολόγησης αυτής στο διοικητικό συμβούλιο δηλώνοντας, ειδικότερα, αν αυτή επηρέασε το σχέδιο του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού·

5.  Ο εκτελεστικός διευθυντής αποφασίζει κατά πόσον απαιτείται η τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων υπαλλήλων σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Προτού λάβει απόφαση για ίδρυση τοπικού γραφείου, ο εκτελεστικός διευθυντής λαμβάνει εκ των προτέρων τη συγκατάθεση της Επιτροπής, του διοικητικού συμβουλίου και του οικείου κράτους μέλους ή κρατών μελών. Στην απόφαση διευκρινίζεται το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων που πρόκειται να αναλάβει το τοπικό γραφείο, ώστε να αποφεύγεται το αδικαιολόγητο κόστος και η επικάλυψη διοικητικών καθηκόντων της Αρχής. Μπορεί να απαιτείται συμφωνία περί της έδρας με το οικείο κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη μέλη.

5.  Ο εκτελεστικός διευθυντής αποφασίζει κατά πόσον απαιτείται η τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων υπαλλήλων σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, καθώς και η σύσταση γραφείου συνδέσμου στις Βρυξέλλες για την προαγωγή της συνεργασίας της Αρχής με τους αντίστοιχους οργανισμούς και όργανα της Ένωσης. Προτού λάβει απόφαση για ίδρυση τοπικού γραφείου, ο εκτελεστικός διευθυντής λαμβάνει εκ των προτέρων τη συγκατάθεση της Επιτροπής, του διοικητικού συμβουλίου και του οικείου κράτους μέλους ή κρατών μελών. Στην απόφαση διευκρινίζεται το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων που πρόκειται να αναλάβει το τοπικό γραφείο, ώστε να αποφεύγεται το αδικαιολόγητο κόστος και η επικάλυψη διοικητικών καθηκόντων της Αρχής. Μπορεί να απαιτείται συμφωνία περί της έδρας με το οικείο κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη μέλη.

Τροπολογία  80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ειδικότερα, η ομάδα ενδιαφερομένων μπορεί να υποβάλλει γνώμες και συμβουλές στην Αρχή για θέματα σχετικά με την εφαρμογή και την επιβολή του ενωσιακού δικαίου στους τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

2.  Η ομάδα ενδιαφερομένων λαμβάνει προκαταρκτική ενημέρωση και μπορεί:

 

α)  να παρακολουθεί την εφαρμογή της στρατηγικής και να διατυπώνει συστάσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Αρχής·

 

β)  κατόπιν αιτήματος της Αρχής ή με δική της πρωτοβουλία, να υποβάλλει στην Αρχή γνώμες και συμβουλές για τις αναλύσεις διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και τις εκτιμήσεις κινδύνου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11·

 

γ)  κατόπιν αιτήματος της Αρχής ή με δική της πρωτοβουλία, να υποβάλλει γνώμες και συμβουλές στην Αρχή για θέματα σχετικά με την εφαρμογή και την επιβολή του ενωσιακού δικαίου στους τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό·

 

δ)  να γνωμοδοτεί σχετικά με το σχέδιο της ενοποιημένης ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της Αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 19 πριν από την υποβολή του·

 

ε)  να γνωμοδοτεί σχετικά με το σχέδιο ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού της Αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 25, πριν από την υποβολή του στην Επιτροπή·

 

στ)  να ζητείται η γνώμη της σχετικά με τις αξιολογήσεις του εκτελεστικού διευθυντή, σύμφωνα με το άρθρο 32.

Τροπολογία  81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η ομάδα ενδιαφερομένων, της οποίας πρόεδρος είναι ο εκτελεστικός διευθυντής, συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές ετησίως με πρωτοβουλία του εκτελεστικού διευθυντή ή κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής.

3.  Η ομάδα ενδιαφερομένων εκλέγει έναν πρόεδρο από τα μέλη της και συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές ετησίως σε τακτικά διαστήματα και, εφόσον απαιτείται, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή της πλειοψηφίας των μελών της.

Τροπολογία  82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η ομάδα ενδιαφερομένων απαρτίζεται από έξι εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων σε ενωσιακό επίπεδο, οι οποίοι εκπροσωπούν ισότιμα τα συνδικάτα και τις οργανώσεις εργοδοτών, καθώς και από δύο εκπροσώπους της Επιτροπής.

4.  Η ομάδα ενδιαφερομένων απαρτίζεται από δύο εκπροσώπους της Επιτροπής και δέκα εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων σε ενωσιακό επίπεδο, οι οποίοι εκπροσωπούν ισότιμα τα συνδικάτα και τις οργανώσεις εργοδοτών, συμπεριλαμβανομένων των αναγνωρισμένων τομεακών κοινωνικών εταίρων της Ένωσης από διαφορετικούς τομείς που ασχολούνται ιδιαίτερα με θέματα κινητικότητας των εργαζομένων.

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Η ομάδα ενδιαφερομένων μπορεί να προσκαλεί εμπειρογνώμονες ή κατάλληλους διεθνείς οργανισμούς στις συνεδριάσεις της.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Η Αρχή δημοσιοποιεί τις γνώμες και τις συμβουλές της ομάδας ενδιαφερομένων και τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεών της, εκτός εάν επιβάλλεται απαίτηση εμπιστευτικότητας.

7.  Η Αρχή δημοσιοποιεί τις γνώμες, τις συμβουλές και τις συστάσεις της ομάδας ενδιαφερομένων και τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεών της, εκτός εάν επιβάλλεται απαίτηση εμπιστευτικότητας.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε έτος, ο εκτελεστικός διευθυντής συντάσσει σχέδιο ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού, το οποίο περιλαμβάνει ιδίως τον πολυετή και τον ετήσιο προγραμματισμό, σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής73 και λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής.

1.  Κάθε έτος, ο εκτελεστικός διευθυντής συντάσσει σχέδιο ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού, το οποίο περιλαμβάνει ιδίως τον πολυετή και τον ετήσιο προγραμματισμό, σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής73 και λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, αφού το έγγραφο αυτό έχει προηγουμένως υποβληθεί στην ομάδα ενδιαφερόμενων για γνωμοδότηση.

__________________

__________________

73 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42).

73 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42).

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε έτος, ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει προσωρινό σχέδιο προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών της Αρχής για το επόμενο οικονομικό έτος, το οποίο περιλαμβάνει και τον πίνακα προσωπικού, και το διαβιβάζει στο διοικητικό συμβούλιο.

1.  Κάθε έτος, ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει προσωρινό σχέδιο προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών της Αρχής για το επόμενο οικονομικό έτος, το οποίο περιλαμβάνει και τον πίνακα προσωπικού, και το διαβιβάζει στο διοικητικό συμβούλιο. Σε περίπτωση ανάθεσης νέων καθηκόντων στην Αρχή από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης ή δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας, αυτό λαμβάνεται υπόψη κατά τον προγραμματισμό των πόρων και τον δημοσιονομικό προγραμματισμό.

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το προσωρινό σχέδιο προβλέψεων βασίζεται στους λεπτομερείς στόχους και στα αναμενόμενα αποτελέσματα του ετησίου προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3 και λαμβάνει υπόψη τους χρηματοδοτικούς πόρους που απαιτούνται για την επίτευξη των εν λόγω στόχων και αποτελεσμάτων, σύμφωνα με την αρχή της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή διαβιβάζει το σχέδιο προβλέψεων στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μαζί με το σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης.

4.  Η Επιτροπή διαβιβάζει το σχέδιο προβλέψεων στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μαζί με το σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης, αναφέροντας σαφώς τη γραμμή προϋπολογισμού που αφορά την Αρχή. Η Επιτροπή ενημερώνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το σχέδιο προβλέψεων.

Αιτιολόγηση

Με όλο και πιο αυστηρές προθεσμίες, το διαδικαστικό έργο των άλλων θεσμικών οργάνων θα βελτιωνόταν εάν οι δημοσιονομικές προβλέψεις κοινοποιούνταν στο πρώιμο αυτό στάδιο.

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης ισχύει σε κάθε περίπτωση.

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι δημοσιονομικοί κανόνες που ισχύουν για την Αρχή θεσπίζονται από το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή. Οι εν λόγω κανόνες δεν αποκλίνουν από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 παρά μόνον αν το απαιτούν ειδικές ανάγκες λειτουργίας της Αρχής και με προηγούμενη συμφωνία της Επιτροπής.

Οι δημοσιονομικοί κανόνες που ισχύουν για την Αρχή θεσπίζονται από το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή. Οι εν λόγω κανόνες δεν αποκλίνουν από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 παρά μόνον αν το απαιτούν ειδικές ανάγκες λειτουργίας της Αρχής και με προηγούμενη συμφωνία της Επιτροπής. Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε η εφαρμογή των κανόνων να τελεί σε αναλογία προς το μέγεθος και τον προϋπολογισμό της Αρχής προκειμένου να μην επιβάλλονται σε αυτήν υπερβολικές επιβαρύνσεις, ταυτόχρονα δε να τηρείται μια ορθή πρακτική.

Τροπολογία  91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 32

Άρθρο 32

Εκτελεστικός διευθυντής

Εκτελεστικός διευθυντής

1.  Ο εκτελεστικός διευθυντής προσλαμβάνεται ως έκτακτος υπάλληλος της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο α) του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό.

1.  Ο εκτελεστικός διευθυντής προσλαμβάνεται ως έκτακτος υπάλληλος της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο α) του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό.

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, από κατάλογο υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή, με ανοιχτή και διαφανή διαδικασία επιλογής.

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, από κατάλογο υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή, με ανοιχτή και διαφανή διαδικασία επιλογής με την οποία εξασφαλίζεται η αυστηρή αξιολόγηση των υποψηφίων καθώς και υψηλό επίπεδο ανεξαρτησίας. Πριν από τον διορισμό του, ο επιλεγείς υποψήφιος καλείται να προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις βουλευτών του Κοινοβουλίου. Η εν λόγω ανταλλαγή απόψεων δεν θα πρέπει να καθυστερεί αδικαιολόγητα τον διορισμό.

3.  Για τη σύναψη της σύμβασης με τον εκτελεστικό διευθυντή, η Αρχή εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

3.  Για τη σύναψη της σύμβασης με τον εκτελεστικό διευθυντή, η Αρχή εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

4.  Η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή είναι πενταετής. Πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου, η Επιτροπή διεξάγει αξιολόγηση στην οποία λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση της επίδοσης του εκτελεστικού διευθυντή και τα μελλοντικά καθήκοντα και προκλήσεις για την Αρχή.

4.  Η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή είναι πενταετής. Έξι μήνες πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου, η Επιτροπή διεξάγει αξιολόγηση στην οποία λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση της επίδοσης του εκτελεστικού διευθυντή και τα μελλοντικά καθήκοντα και προκλήσεις για την Αρχή.

5.  Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, με βάση πρόταση της Επιτροπής στην οποία λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 4, να παρατείνει άπαξ τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή, για διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία.

5.  Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, αποφασίζοντας με δική του πρωτοβουλία ή με βάση πρόταση της Επιτροπής στην οποία λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 4, να παρατείνει άπαξ τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή, για διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, ή να ζητήσει από την Επιτροπή να κινήσει τη διαδικασία επιλογής νέου εκτελεστικού διευθυντή.

6.  Εκτελεστικός διευθυντής του οποίου η θητεία έχει ανανεωθεί δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής για την ίδια θέση, στο τέλος της συνολικής περιόδου.

6.  Εκτελεστικός διευθυντής του οποίου η θητεία έχει ανανεωθεί δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής για την ίδια θέση, στο τέλος της συνολικής περιόδου.

7.  Ο εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μόνο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής.

7.  Ο εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μόνο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που αποφασίζει με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν πρότασης της Επιτροπής με βάση αιτιολογημένη αξιολόγηση των επιδόσεών του ως εκτελεστικού διευθυντή.

8. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό, την παράταση της θητείας ή την παύση του εκτελεστικού διευθυντή λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του με δικαίωμα ψήφου.

8. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό, την παράταση της θητείας ή την παύση του εκτελεστικού διευθυντή λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του με δικαίωμα ψήφου.

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι εθνικοί υπάλληλοι-σύνδεσμοι έχουν αρμοδιότητα βάσει του εθνικού δικαίου των κρατών μελών τους να ζητούν πληροφορίες από τις οικείες αρχές.

3.  Οι εθνικοί υπάλληλοι-σύνδεσμοι έχουν αρμοδιότητα βάσει του εθνικού δικαίου των κρατών μελών τους να ζητούν και να λαμβάνουν όλες τις σχετικές πληροφορίες από τις οικείες αρχές.

Τροπολογία  93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 36

Άρθρο 36

Γλωσσικό καθεστώς

Γλωσσικό καθεστώς

1.  Η Αρχή υπόκειται στις διατάξεις του κανονισμού αριθ. 1 του Συμβουλίου1.

1.  Η Αρχή υπόκειται στις διατάξεις του κανονισμού αριθ. 1 του Συμβουλίου1.

2.  Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία της Αρχής παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία της Αρχής παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, όταν αυτό δικαιολογείται δεόντως, από άλλες μεταφραστικές υπηρεσίες.

__________________

__________________

1 Κανονισμός αριθ. 1, της 15ης Απριλίου 1958, περί του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΕ 17 της 6.10.1958, σ. 385).

1 Κανονισμός αριθ. 1, της 15ης Απριλίου 1958, περί του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΕ 17 της 6.10.1958, σ. 385).

Τροπολογία  94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το αργότερο πέντε έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 51 και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή αξιολογεί την επίδοση της αρχής σε σχέση με τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά της. Η αξιολόγηση εξετάζει, ιδίως, τη δυνατότητα για ενδεχόμενη τροποποίηση της εντολής της Αρχής, και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης, όπως επίσης τη δυνατότητα περαιτέρω συνεργειών και βελτιώσεων με οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής.

1.  Το αργότερο τέσσερα έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 51 και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή αξιολογεί την επίδοση της αρχής σε σχέση με τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά της. Η αξιολόγηση εξετάζει, ιδίως, τη δυνατότητα για ενδεχόμενη τροποποίηση της εντολής της Αρχής, και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης, όπως επίσης τη δυνατότητα περαιτέρω συνεργειών και βελτιώσεων με οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής.

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και με την επιφύλαξη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, η Αρχή μπορεί να συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές τρίτων χωρών στις οποίες έχει εφαρμογή η οικεία ενωσιακή νομοθεσία για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και με την επιφύλαξη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, η Αρχή μπορεί να συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές τρίτων χωρών στις οποίες έχει εφαρμογή η οικεία ενωσιακή νομοθεσία για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης καθώς και με τους διεθνείς οργανισμούς που αναπτύσσουν δραστηριότητα σε τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της Αρχής.

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή μπορεί, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Επιτροπής, να θεσπίζει ρυθμίσεις εργασίας με τις αρχές τρίτων χωρών. Οι ρυθμίσεις αυτές δεν δημιουργούν έννομες υποχρεώσεις για την Ένωση και τα κράτη μέλη της.

Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή μπορεί, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Επιτροπής και του διοικητικού συμβουλίου, να θεσπίζει ρυθμίσεις εργασίας με τις αρχές τρίτων χωρών. Οι ρυθμίσεις αυτές δεν δημιουργούν έννομες υποχρεώσεις για την Ένωση και τα κράτη μέλη της.

Αιτιολόγηση

Μια τόσο σημαντική απόφαση που επηρεάζει τη συνολική δραστηριότητα της Αρχής δεν μπορεί να λαμβάνεται αποκλειστικά από την Επιτροπή. Πρέπει και τα κράτη μέλη να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους.

Τροπολογία  97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι απαραίτητες ρυθμίσεις για τις εγκαταστάσεις στις οποίες θα φιλοξενηθεί η Αρχή στο κράτος μέλος υποδοχής, παράλληλα με τους ειδικούς κανόνες που θα εφαρμόζονται στο κράτος μέλος υποδοχής για τον εκτελεστικό διευθυντή, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το προσωπικό της Αρχής και τα μέλη των οικογενειών τους, ορίζονται σε συμφωνία για την έδρα της Αρχής η οποία συνάπτεται μεταξύ της Αρχής και του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η έδρα, μόλις ληφθεί η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

1.  Οι απαραίτητες ρυθμίσεις για τις εγκαταστάσεις στις οποίες θα φιλοξενηθεί η Αρχή στο κράτος μέλος υποδοχής, παράλληλα με τους ειδικούς κανόνες που θα εφαρμόζονται στο κράτος μέλος υποδοχής για τον εκτελεστικό διευθυντή, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το προσωπικό της Αρχής και τα μέλη των οικογενειών τους, ορίζονται σε συμφωνία για την έδρα της Αρχής η οποία θα συναφθεί μεταξύ της Αρχής και του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η έδρα, μόλις ληφθεί η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[...]

διαγράφεται

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[...]

διαγράφεται

Τροπολογία  100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[...]

διαγράφεται

Τροπολογία  101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 49α

 

Τροποποιήσεις της απόφασης (ΕΕ) 2016/344

 

Η απόφαση (ΕΕ) 2016/344 τροποποιείται ως εξής:

 

(1)  στο άρθρο 2 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο γ α):

 

«γ α)  ο εκτελεστικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας.»·

 

(2)  στο άρθρο 8 παράγραφος 1, το εδάφιο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«Το προεδρείο προετοιμάζει και οργανώνει τις εργασίες της πλατφόρμας σε συνεργασία με μία γραμματεία η οποία εκτελεί χρέη γραμματείας της πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων και του προεδρείου και των ομάδων εργασίας. Την γραμματεία παρέχει η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας.»·

 

(3)  το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«Άρθρο 9

 

Συνεργασία

 

1.  Η πλατφόρμα συνεργάζεται αποτελεσματικά και αποφεύγει επικάλυψη εργασιών με άλλες αρμόδιες ομάδες εμπειρογνωμόνων και επιτροπές σε επίπεδο Ένωσης, οι εργασίες των οποίων αφορούν την αδήλωτη εργασία, ιδίως με την επιτροπή ανώτερων επιθεωρητών εργασίας, τη διοικητική επιτροπή για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, το δίκτυο των δημόσιων οργανισμών απασχόλησης, την επιτροπή απασχόλησης, την επιτροπή κοινωνικής προστασίας και την ομάδα εργασίας για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της άμεσης φορολογίας. Η πλατφόρμα προσκαλεί τους αντιπροσώπους των εν λόγω ομάδων και επιτροπών να παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις της ως παρατηρητές, όπου αυτό απαιτείται. Χάριν μιας αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης συνεργασίας μπορούν επίσης να οργανώνονται κοινές συνεδριάσεις.

 

2.  Η πλατφόρμα καθιερώνει κατάλληλη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, το Eurofound και τον EU-OSHA.».

Τροπολογία  102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η απόφαση 2009/17/EΚ και η απόφαση (EΕ) 2016/344 καταργούνται.

Η απόφαση 2009/17/ΕΚ καταργείται.

Τροπολογία  103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι παραπομπές στην απόφαση 2009/17/EΚ και στην απόφαση (EΕ) 2016/344 νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Οι παραπομπές στην απόφαση 2009/17/EΚ νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τον κανονισμό αυτό ιδρύεται Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (η «Αρχή») με σκοπό την ενίσχυση της δικαιοσύνης και της εμπιστοσύνης στην ενιαία αγορά. Η Αρχή θα πρέπει να υποστηρίζει τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης στους τομείς της κινητικότητας των εργαζομένων καθώς και του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Η πρόταση αποτελεί ένα νέο συγκεκριμένο μέτρο για την περαιτέρω υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Ο εισηγητής υποστηρίζει ένθερμα την πρωτοβουλία αυτή. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δικαίωμα των πολιτών να ζουν, να εργάζονται, να σπουδάζουν και να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα οπουδήποτε στην ΕΕ συνιστά το σημαντικότερη επίτευγμα της ΕΕ. Παράλληλα, οι ευρωπαίοι πολίτες αποδίδουν μεγάλη αξία στη της δικαιοσύνη, την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη. Ως εκ τούτου, η ΕΕ πρέπει να συμβάλει στην υλοποίηση και των δύο αυτών στόχων και να διασφαλίσει ότι ελεύθερη κινητικότητα σημαίνει, επίσης, δίκαιη κινητικότητα, κατοχύρωση και προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε όλη την ΕΕ, αποτροπή του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων και καταπολέμηση της κοινωνικής απάτης και της καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, απαιτούνται κατ’ αρχάς σαφείς, δίκαιοι και αυστηροί κανόνες. Αυτό έχει αποτελέσει απόλυτη προτεραιότητα κατά τα τελευταία έτη και έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος, ιδίως σε ό, τι αφορά την οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων, την οδηγία επιβολής και την πλατφόρμα για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Προς το παρόν, συνεχίζονται οι εργασίες που αφορούν σημαντικές προτάσεις σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα (μεταφορές) και το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Απαιτούνται επίσης βελτιωμένοι κανόνες που να εξασφαλίζουν μια δίκαιη αγορά εργασίας. Ωστόσο, οι κανόνες στερούνται παντελώς σημασίας εάν δεν εφαρμόζονται σωστά. Δεδομένου ότι οι ευρωπαίοι καθίστανται όλο και πιο κινητικοί με αποτέλεσμα περισσότεροι από 17 εκατομμύρια πολίτες να εργάζονται ή να κατοικούν σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο του οποίου είναι υπήκοοι, πρέπει να ενισχυθεί η διασυνοριακή διάσταση της εφαρμογής των κανόνων.

Στο πλαίσιο αυτό, στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2017, ο Πρόεδρος Jean-Claude Juncker πρότεινε τη σύσταση «Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας» προκειμένου να διασφαλίζεται με δίκαιο, απλό και αποτελεσματικό τρόπο η εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων σχετικά με την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του « Είναι παράδοξο να υφίσταται μια Τραπεζική Αρχή για να ελέγχει την τήρηση των τραπεζικών προτύπων, αλλά να μην υπάρχει κοινή Αρχή Εργασίας που θα μεριμνά για την επικράτηση δικαιοσύνης στην ενιαία εσωτερική μας αγορά».

Κατά την άποψη του εισηγητή, πρέπει να συσταθεί μια Αρχή με επιχειρησιακή εντολή, σαφή εστίαση στην εφαρμογή της νομοθεσίας καθώς και με επαρκείς ικανότητες και αρμοδιότητες για να επιτύχει τους στόχους της.

Δύο συγκεκριμένα ζητήματα είναι μείζονος σημασίας. Πρώτον, η ύπαρξη μιας Αρχής με σαφώς καθορισμένο ρόλο και περιορισμένο αριθμό καθηκόντων. Είναι σημαντικό τα διαθέσιμα μέσα να χρησιμοποιούνται με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο σε τομείς στους οποίους η Αρχή μπορεί να προσφέρει τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, ιδίως στον τομέα της διασυνοριακής εφαρμογής. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής διατηρεί αμφιβολίες σχετικά με την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα της ανάθεσης στην Αρχή και άλλων καθηκόντων, όπως παροχή πληροφοριών ή υπηρεσίες απασχόλησης. Είναι αυτονόητο ότι η βελτίωση της πρόσβασης των μεμονωμένων ατόμων και των εργοδοτών , ιδίως των ΜΜΕ, σε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στον τομέα της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης έχει καθοριστική σημασία προκειμένου να αξιοποιηθεί στο έπακρο το δυναμικό της εσωτερικής αγοράς. Για λόγους αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, εντούτοις, η εν λόγω παροχή αξιόπιστων, επικαιροποιημένων και εύκολα προσβάσιμων πληροφοριών δεν θα πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Αρχής, αλλά αντιθέτως να διενεργείται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, όπου επίσης μπορούν να ληφθούν πλήρως υπόψη ειδικές διμερείς συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών, όπως για παράδειγμα στον τομέα του συντονισμού της φορολογικής πολιτικής. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει τη δυνατότητα δημιουργίας ή προώθησης γραφείων υποστήριξης ή υπηρεσιών μίας στάσης για επιχειρήσεις και εργαζομένους σε διασυνοριακές καταστάσεις, ενώ η Αρχή πρέπει να είναι προσηλωμένη στα κύρια καθήκοντά της που συνίστανται στη βελτίωσης της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ και στην υποστήριξη των κρατών μελών για τον σκοπό αυτό.

Δεύτερον, η Αρχή πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για να είναι αποτελεσματική και να μην αποτελεί άνευρο οργανισμό· ο εθελοντικός χαρακτήρας της συμμετοχής των αρχών των κρατών μελών, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, δεν αρκεί για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ο εισηγητής έχει υποβάλει την έκθεση αυτή με σκοπό να επιτευχθεί κατάλληλη εξισορρόπηση μεταξύ των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και της αρχής της επικουρικότητας, αφενός, και της βούλησης για τη σύσταση ενός οργανισμού σε επίπεδο ΕΕ με πραγματική ικανότητα να βελτιώσει την εφαρμογή των κανόνων σε ολόκληρη την ΕΕ, αφετέρου. Αυτό συνεπάγεται ότι οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να συμμετέχουν σε προτεινόμενες συνδυασμένες ή διασυνοριακές επιθεωρήσεις, και ότι θα μπορούν να αρνηθούν να συμμετάσχουν μόνο σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας πρέπει να αποτελέσει πειστική απάντηση στις επιφυλάξεις όσον αφορά τη συμμόρφωση και την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ, οι οποίες ενδέχεται να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη και τη δικαιοσύνη στην εσωτερική αγορά. Είναι συνεπώς μείζονος σημασίας να βελτιωθεί η διασυνοριακή επιβολή της νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού καθώς και να αντιμετωπιστούν οι καταχρηστικές πρακτικές, προκειμένου να προστατευτούν τα δικαιώματα των μετακινούμενων εργαζομένων, να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις, ιδίως οι ΜΜΕ, μπορούν να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις και να συνεχιστεί η στήριξη των πολιτών προς την εσωτερική αγορά και τις τέσσερις ελευθερίες, ώστε οι νομοταγείς επιχειρήσεις και εργαζόμενοι να μπορούν να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους και να αξιοποιούν στο έπακρο τις ευκαιρίες της που προσφέρει η εσωτερική αγορά.

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Joëlle Mélin

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η γαλλική αντιπροσωπεία στην Ομάδα «Η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας» διαχωρίζει τη θέση της όσον αφορά τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της έκθεσης αυτής για μια σειρά λόγων:

- Σκοπός του νέου αυτού κειμένου είναι να αντισταθμίσει την ανεπάρκεια ή την αδυναμία σε ορισμένους τομείς, τους οποίους η Επιτροπή επισημαίνει στην αιτιολογική της έκθεση, συνδυάζοντάς τους πιο αποτελεσματικά.

- Ωστόσο, με τη συνένωση ανεπαρκών μέσων δεν μπορεί να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει η Αρχή καλύτερα από ό,τι εάν τα μέσα αυτά εφαρμόζονταν μεμονωμένα.

- Ως εκ τούτου, το σημερινό κείμενο μπορεί σύντομα να τεθεί εν αμφιβόλω.

- Επιπλέον, η Αρχή, στην προτεινόμενη μορφή της δεν διαθέτει τους πόρους για να ανταποκριθεί στις μείζονες προκλήσεις που επιχειρεί να αντιμετωπίσει.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (21.9.2018)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας
(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jens Geier

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο εισηγητής επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας και τη θεωρεί σημαντικό βήμα προς την επίτευξη του πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Παρόλο που η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί καλή αφετηρία, ο εισηγητής προτείνει να δοθούν στην Αρχή περισσότερες εξουσίες, ούτως ώστε να εκπληρώνει επιτυχώς τον ρόλο της και να είναι χρήσιμη η συμβολή της στις υφιστάμενες δομές.

Ως νέα προτεραιότητα, η Αρχή θα πρέπει να χρηματοδοτείται αποκλειστικά από νέους πόρους, και όχι εις βάρος υφιστάμενων προγραμμάτων. Η Επιτροπή πρότεινε να χρηματοδοτείται το 70% του προϋπολογισμού της Αρχής μέσω ανακατανομών από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ. Παρόλο που η Αρχή έχει όντως παρόμοια καθήκοντα, τα πρώτα έτη της Αρχής θα είναι αφιερωμένα στην οικοδόμηση του οργανισμού. Οι επιχειρησιακές δαπάνες για κοινωνικές υποθέσεις δεν θα πρέπει να παρεμποδίζονται και, ως εκ τούτου, οι δημοσιονομικοί πόροι για την Αρχή θα πρέπει να χρηματοδοτούνται με νέα κονδύλια.

Όσον αφορά την επιλογή της έδρας, ο εισηγητής κάνει λόγο για τις συστάσεις που συμφωνήθηκαν μεταξύ όλων των ενωσιακών θεσμικών οργάνων για την εφαρμογή μιας προσέγγισης εξοικονόμησης κόστους που να είναι προσανατολισμένη στην αποδοτικότητα. Πιστεύει ότι, για να επιτευχθεί αυτό, είναι ζωτικής σημασίας να αποφασίσουν τα ενωσιακά θεσμικά όργανα τη συγκεκριμένη τοποθεσία του οργανισμού, και όχι απλά το κράτος μέλος.

Ο εισηγητής προτείνει να αντικατοπτρίζεται η δομή διακυβέρνησης των υφιστάμενων οργανισμών που συνδέονται με τον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων, ήτοι να συνεχιστεί η τριμερής δομή διακυβέρνησης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή και να αποφευχθεί η επικάλυψη καθηκόντων, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε τομείς δυνητικών συνεργειών και επικάλυψης καθηκόντων μεταξύ των Eurofound, Cedefop, ΕΙΚ, EU-OSHA και της Αρχής.

Τέλος, περαιτέρω τροπολογίες αποσκοπούν να δώσουν συνέχεια σε πάγιες θέσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, όπως η εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο διοικητικό συμβούλιο και η ενισχυμένη ευελιξία όσον αφορά τις μεταφραστικές υπηρεσίες.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να συμβάλλει προδραστικά στις εθνικές και στις ενωσιακές προσπάθειες και, παράλληλα, να εκτελεί τα καθήκοντά του σε στενή συνεργασία με τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και με τα κράτη μέλη, να αποφεύγει την αλληλεπικάλυψη των εργασιών, να προωθεί τη συνέργεια και τη συμπληρωματικότητα και, ως εκ τούτου, να επιτυγχάνει συντονισμό και εξοικονόμηση δημοσιονομικών πόρων.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Για να παρακολουθεί τις νεοεμφανιζόμενες τάσεις και προκλήσεις ή τα κενά στους τομείς της κινητικότητας των εργαζομένων και του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης, η Αρχή θα πρέπει να αναπτύξει αναλυτική ικανότητα και ικανότητα εκτίμησης κινδύνου. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη διεξαγωγή αναλύσεων και μελετών σχετικά με την αγορά εργασίας καθώς και αξιολογήσεις από ομοτίμους. Η Αρχή θα πρέπει να παρακολουθεί τις πιθανές ανισορροπίες όσον αφορά τις δεξιότητες και τις διασυνοριακές ροές εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένου του πιθανού αντίκτυπού τους στην εδαφική συνοχή. Η Αρχή θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει την εκτίμηση επικινδυνότητας που αναφέρεται στο άρθρο 10 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ Η Αρχή θα πρέπει να εξασφαλίζει συνέργειες και συμπληρωματικότητα με άλλους οργανισμούς ή υπηρεσίες ή δίκτυα της Ένωσης. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την άντληση πληροφοριών από το SOLVIT και παρεμφερείς υπηρεσίες σχετικά με επαναλαμβανόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους σε τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της Αρχής. Η Αρχή θα πρέπει επίσης να διευκολύνει και να εξορθολογίζει τις δραστηριότητες συλλογής δεδομένων που προβλέπονται από τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία που εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της. Αυτό δεν συνεπάγεται τη θέσπιση νέων υποχρεώσεων αναφοράς για τα κράτη μέλη.

(15)  Για να παρακολουθεί τις νεοεμφανιζόμενες τάσεις και προκλήσεις ή τα κενά στους τομείς της κινητικότητας των εργαζομένων και του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης, η Αρχή θα πρέπει να αναπτύξει αναλυτική ικανότητα και ικανότητα εκτίμησης κινδύνου. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη διεξαγωγή αναλύσεων και μελετών σχετικά με την αγορά εργασίας καθώς και αξιολογήσεις από ομοτίμους. Η Αρχή θα πρέπει να παρακολουθεί τις πιθανές ανισορροπίες όσον αφορά τις δεξιότητες και τις διασυνοριακές ροές εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένου του πιθανού αντίκτυπού τους στην εδαφική συνοχή. Η Αρχή θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει την εκτίμηση επικινδυνότητας που αναφέρεται στο άρθρο 10 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ Η Αρχή θα πρέπει να εξασφαλίζει συνέργειες και συμπληρωματικότητα με άλλους οργανισμούς ή υπηρεσίες ή δίκτυα της Ένωσης. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη στενή συνεργασία με το Eurofound όσον αφορά τη διενέργεια αναλύσεων της αγοράς εργασίας και την άντληση πληροφοριών από το SOLVIT και παρεμφερείς υπηρεσίες σχετικά με επαναλαμβανόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους σε τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της Αρχής. Η Αρχή θα πρέπει επίσης να διευκολύνει και να εξορθολογίζει τις δραστηριότητες συλλογής δεδομένων που προβλέπονται από τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία που εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της. Αυτό δεν συνεπάγεται τη θέσπιση νέων υποχρεώσεων αναφοράς για τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Για να εξασφαλιστεί η πλήρης αυτονομία και ανεξαρτησία της Αρχής, θα πρέπει να τεθεί στη διάθεσή της αυτόνομος προϋπολογισμός, με έσοδα προερχόμενα από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, τυχόν προαιρετικές χρηματοοικονομικές εισφορές των κρατών μελών και οποιαδήποτε εισφορά από τρίτες χώρες που συμμετέχουν στις εργασίες της Αρχής. Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει επιχορηγήσεις βάσει συμφωνιών ανάθεσης ή ad hoc επιχορηγήσεις και να επιβάλλει χρεώσεις για δημοσιεύσεις και τυχόν υπηρεσίες που παρέχονται από την Αρχή.

(24)  Για να εξασφαλιστεί η πλήρης αυτονομία και ανεξαρτησία της Αρχής, θα πρέπει να τεθεί στη διάθεσή της αυτόνομος προϋπολογισμός, με έσοδα προερχόμενα από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, τυχόν προαιρετικές χρηματοοικονομικές εισφορές των κρατών μελών και οποιαδήποτε εισφορά από τρίτες χώρες που συμμετέχουν στις εργασίες της Αρχής. Ο προϋπολογισμός της Αρχής θα πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με την αρχή της βάσει επιδόσεων κατάρτισης του προϋπολογισμού και με συνεκτίμηση των στόχων της Αρχής και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων των εργασιών της. Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει επιχορηγήσεις βάσει συμφωνιών ανάθεσης ή ad hoc επιχορηγήσεις και να επιβάλλει χρεώσεις για δημοσιεύσεις και τυχόν υπηρεσίες που παρέχονται από την Αρχή. Η συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της Ένωσης δεν πραγματοποιείται εις βάρος άλλων ενωσιακών προγραμμάτων.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τα πρώτα έτη της λειτουργίας της Αρχής θα είναι αφιερωμένα στην οικοδόμηση, δεν θα πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο η επιχειρησιακή δραστηριότητα υφιστάμενων προγραμμάτων, όπως το EURES.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Το κράτος μέλος υποδοχής της Αρχής θα πρέπει να παρέχει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της Αρχής.

(28)  Το κράτος μέλος υποδοχής της Αρχής θα πρέπει να παρέχει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της Αρχής. Η Αρχή θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τα άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, ιδίως εάν έχουν την έδρα τους στο ίδιο κράτος μέλος, ούτως ώστε να επιτευχθεί εξοικονόμηση πόρων.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(28α)  Για την επιλογή της τοποθεσίας της έδρας της Αρχής, θα πρέπει να ληφθούν πλήρως υπόψη τα προνόμια του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ως νομοθετικών οργάνων της Ένωσης και οι συστάσεις της διοργανικής ομάδας εργασίας για τους πόρους των αποκεντρωμένων οργανισμών. Σύμφωνα με πρόσφατες διαδικασίες όσον αφορά τον ορισμό του τόπου εγκατάστασης ενός ενωσιακού οργανισμού, τα ενωσιακά θεσμικά όργανα θα πρέπει να συμφωνούν όχι μόνο σχετικά με το κράτος μέλος όπου θα έχει την έδρα του ο οργανισμός, αλλά και σχετικά με τη συγκεκριμένη τοποθεσία εντός του εν λόγω κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Lo scopo è quello di evitare quanto successo in occasione della nuova ubicazione della sede dell'Agenzia Europea per i Medicinali, dove la procedura di assegnazione prevedeva la decisione mediante sorteggio - tra le offerte in situazione di parità - al termine della terza tornata di voto. In aggiunta, il Parlamento europeo non è stato coinvolto nel processo decisionale, nonostante le sue prerogative di co-legislatore e di primo garante del rispetto del principio democratico nell'Unione. La decisione, infatti, è stata presa a margine del Consiglio "Affari generali" e il Parlamento è stato meramente chiamato a confermarne la scelta mediante la procedura legislativa ordinaria.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Η Αρχή θα πρέπει να συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς της Ένωσης, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, ειδικότερα με αυτούς που έχουν συγκροτηθεί στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής, αξιοποιώντας την εμπειρογνωσία και μεγιστοποιώντας τις συνέργειες: το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound), το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτισης (ΕΙΚ), καθώς επίσης, σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και την εμπορίας ανθρώπων, με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust).

(30)  Η Αρχή θα πρέπει να συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς της Ένωσης, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, ειδικότερα με αυτούς που έχουν συγκροτηθεί στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής, αξιοποιώντας την εμπειρογνωσία και μεγιστοποιώντας τις συνέργειες, αλλά και αποφεύγοντας επικαλύψεις και επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο εξοικονόμηση πόρων: το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound), το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτισης (ΕΙΚ), καθώς επίσης, σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και την εμπορίας ανθρώπων, με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust).

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την κοινή προσέγγιση, οι οργανισμοί που συνδέονται με τον τομέα της απασχόλησης και της αγοράς εργασίας αξιοποιούν με αποδοτικό τρόπο τους περιορισμένους διαθέσιμους πόρους, με την αναζήτηση συνεργειών και την αποφυγή επικαλύψεων στις αντίστοιχες δραστηριότητές τους.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  διευκόλυνση της πρόσβασης των ιδιωτών και των εργοδοτών σε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε διασυνοριακές περιπτώσεις καθώς και της πρόσβασης σε υπηρεσίες διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7·

α)  διευκόλυνση της πρόσβασης των ιδιωτών και των κοινωνικών εταίρων σε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε διασυνοριακές περιπτώσεις καθώς και της πρόσβασης σε υπηρεσίες διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7·

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζ α)  προώθηση της συνεργασίας και του συντονισμού σε ενωσιακό επίπεδο ανάμεσα στα κράτη μέλη, στα θεσμικά και λοιπά όργανα και στους οργανισμούς της Ένωσης, με σκοπό την επίτευξη εξοικονόμησης δημοσιονομικών πόρων, την αποφυγή επικαλύψεων των εργασιών και την προώθηση της συνέργειας και της συμπληρωματικότητας όσον αφορά τις δραστηριότητές τους.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζ α)  παρακολούθηση των προγραμμάτων οικειοθελούς επιστροφής των κρατών μελών, τα οποία στηρίζουν τα άτομα που επιθυμούν να επιστρέψουν στην χώρα καταγωγής τους, σε περιπτώσεις διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ιδιωτών σε περιπτώσεις διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού·

α)  παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ιδιωτών σε περιπτώσεις διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, μεταξύ άλλων και πληροφορίες σχετικά με τα κοινωνικά τους δικαιώματα, όπως διοικητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες απασχόλησης, υγείας και στέγασης·

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  παρέχει πληροφορίες στους εργοδότες σχετικά με τους εργασιακούς κανόνες καθώς και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας που εφαρμόζονται στους εργαζομένους σε περιπτώσεις διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων των αποσπασμένων εργαζομένων·

γ)  παρέχει πληροφορίες στους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με τους εργασιακούς κανόνες καθώς και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας που εφαρμόζονται στους εργαζομένους σε περιπτώσεις διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων των αποσπασμένων εργαζομένων·

Αιτιολόγηση

Η Αρχή θα πρέπει να παρέχει τις πληροφορίες τόσο σε οργανώσεις εργοδοτών όσο και σε οργανώσεις εργαζομένων.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές, στηρίζει και χρηματοδοτεί συμβουλευτικές υπηρεσίες για εργαζομένους που αναζητούν εργασία ή απασχολούνται εκτός της χώρας καταγωγής τους·

Αιτιολόγηση

Η Αρχή πρέπει να έχει την εξουσία όχι μόνο να ενημερώνει, αλλά και να συμβουλεύει τους εργαζομένους.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Σε περίπτωση που μια εθνική αρχή δεν απαντήσει σε αίτηση εντός της προθεσμίας που ορίζει η Αρχή, κοινοποιεί στην Αρχή τους σχετικούς λόγους.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Αρχή υποβάλλει τακτικά τα πορίσματά της στην Επιτροπή, αλλά και απευθείας στα οικεία κράτη μέλη, περιγράφοντας τα πιθανά μέτρα για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που εντοπίζονται.

3.  Η Αρχή εκπονεί εξαμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τα πορίσματά της στην Επιτροπή, αλλά και απευθείας στα οικεία κράτη μέλη, περιγράφοντας τα πιθανά μέτρα για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που εντοπίζονται. Οι εκθέσεις αυτές δημοσιοποιούνται.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Αρχή προβαίνει σε ρυθμίσεις συνεργασίας με άλλους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ένωσης, όπου ενδείκνυται.

Η Αρχή προβαίνει σε ρυθμίσεις συνεργασίας με άλλους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ένωσης, όπου ενδείκνυται, και συγκεκριμένα με το Eurofound, το Cedefop, τον EU-OSHA και το ΕΙΚ, με στόχο την επίτευξη συντονισμού, την προώθηση συνεργειών και την αποφυγή επικαλύψεων στις δραστηριότητές τους, για λόγους οικονομικής αποδοτικότητας.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την κοινή προσέγγιση, οι οργανισμοί που συνδέονται με τον τομέα της απασχόλησης και της αγοράς εργασίας αξιοποιούν με αποδοτικό τρόπο τους περιορισμένους διαθέσιμους πόρους, με την αναζήτηση συνεργειών και την αποφυγή επικαλύψεων στις αντίστοιχες δραστηριότητές τους.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από έναν ανώτερο εκπρόσωπο κάθε κράτους μέλους και δύο εκπροσώπους της Επιτροπής, όλοι από τους οποίους έχουν δικαίωμα ψήφου.

1.  Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από έναν ανώτερο εκπρόσωπο κάθε κράτους μέλους, ένα μέλος από τις οργανώσεις εργοδοτών κάθε κράτους μέλους, ένα μέλος από τις οργανώσεις εργαζομένων κάθε κράτους μέλους, δύο εκπροσώπους της Επιτροπής και ένα μέλος που ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όλοι από τους οποίους έχουν δικαίωμα ψήφου.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει ως στόχο να αντικατοπτρίσει τη δομή διακυβέρνησης των υφιστάμενων οργανισμών που συνδέονται με την αγορά εργασίας και να ενισχύσει τον δημοκρατικό έλεγχο, προβλέποντας τον ορισμό ενός μέλους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Τέσσερις εκπρόσωποι, ήτοι ένας από κάθε οργανισμό (Eurofound, Cedefop, EU-OSHA και ΕΙΚ), δύνανται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου ως παρατηρητές.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην αύξηση του συντονισμού μεταξύ των οργανισμών που συνδέονται με τον τομέα της απασχόλησης και της αγοράς εργασίας.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε έτος, ο εκτελεστικός διευθυντής συντάσσει σχέδιο ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού, το οποίο περιλαμβάνει ιδίως τον πολυετή και τον ετήσιο προγραμματισμό, σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής73 και λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής.

1.  Κάθε έτος, ο εκτελεστικός διευθυντής συντάσσει σχέδιο ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού, το οποίο περιλαμβάνει ιδίως τον πολυετή και τον ετήσιο προγραμματισμό, σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/201373 της Επιτροπής και λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, καθώς και τις συστάσεις της διοργανικής ομάδας εργασίας για τους πόρους των οργανισμών.

__________________

__________________

73 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42).

73 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42).

Αιτιολόγηση

Η Αρχή θα λαμβάνει δεόντως υπόψη τις συστάσεις της διοργανικής ομάδας εργασίας για τους οργανισμούς κατά την κατάρτιση του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού της.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το προσωρινό σχέδιο προβλέψεων βασίζεται στους λεπτομερείς στόχους και στα αναμενόμενα αποτελέσματα του ετησίου προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3 και λαμβάνει υπόψη τους χρηματοδοτικούς πόρους που απαιτούνται για την επίτευξη των εν λόγω στόχων και αποτελεσμάτων, σύμφωνα με την αρχή της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία της Αρχής παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία της Αρχής παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλους παρόχους μεταφραστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τους κανόνες σύναψης συμβάσεων και εντός των ορίων που θέτουν οι συναφείς δημοσιονομικοί κανόνες.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της προτεινόμενης τροπολογίας είναι να παρασχεθεί στον Οργανισμό ένας βαθμός ευελιξίας όσον αφορά τις μεταφραστικές υπηρεσίες.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για τη διευκόλυνση της καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνομων πράξεων δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2013, η Αρχή, σε διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία άρχισε να λειτουργεί, προσχωρεί στη διοργανική συμφωνία της 25ης Μαΐου 1999 σχετικά με τις εσωτερικές έρευνες που πραγματοποιούνται από την OLAF και θεσπίζει τις ενδεδειγμένες διατάξεις που εφαρμόζονται σε όλους τους υπαλλήλους της Αρχής, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της εν λόγω συμφωνίας.

1.  Για τη διευκόλυνση της καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνομων πράξεων δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2013, η Αρχή από την ημερομηνία κατά την οποία άρχισε να λειτουργεί, προσχωρεί στη διοργανική συμφωνία της 25ης Μαΐου 1999 σχετικά με τις εσωτερικές έρευνες που πραγματοποιούνται από την OLAF και θεσπίζει τις ενδεδειγμένες διατάξεις που εφαρμόζονται σε όλους τους υπαλλήλους της Αρχής, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της εν λόγω συμφωνίας.

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι αναγκαία η εξάμηνη περίοδος χάριτος

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Προκειμένου να επιτευχθεί εξοικονόμηση πόρων, η Αρχή συνεργάζεται στενά με τα άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, και ιδίως με εκείνα που έχουν την έδρα τους στον ίδιο τόπο. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

16.4.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Jens Geier

21.3.2018

Εξέταση στην επιτροπή

10.7.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

25.9.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

5

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Λευτέρης Χριστοφόρου, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Ελευθέριος Συναδινός, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Manuel dos Santos, Stanisław Żółtek

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Blanco López, Jonathan Bullock, Isabella De Monte, Sofia Ribeiro, Ruža Tomašić

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Ruža Tomašić

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere

S&D

José Blanco López, Isabella De Monte, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

André Elissen, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

PPE

Paul Rübig

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (11.10.2018)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας
(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Karima Delli

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Tίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εργασίας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ και την Ελβετία)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ και την Ελβετία)

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 46, το άρθρο 48, το άρθρο 53 παράγραφος, το άρθρο 62, το άρθρο 91 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 46 και 48,

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΣΕΕ, η Ένωση πρέπει να αναπτύξει μια άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και να προάγει την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία. Σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ η Ένωση, κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται, μεταξύ άλλων, με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση επαρκούς κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και την προαγωγή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

(2)  Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΣΕΕ, η Ένωση πρέπει να αναπτύξει μια άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και να προάγει την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία. Σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ η Ένωση, κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται, μεταξύ άλλων, με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση επαρκούς κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και την προαγωγή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας. Σύμφωνα με το άρθρο 5 ΣΕΕ, η «άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης διέπεται από τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας».

Αιτιολόγηση

Έχει μείζονα σημασία η διασφάλιση της τήρησης των αρχών της αναλογικότητας και της επικουρικότητας κατά τον καθορισμό των καθηκόντων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εργασίας.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Θα πρέπει να ιδρυθεί Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (η «Αρχή») με σκοπό την ενίσχυση της δικαιοσύνης και της εμπιστοσύνης στην ενιαία αγορά. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή θα πρέπει να στηρίζει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή ώστε να ενισχύσουν την πρόσβαση των ιδιωτών και των εργοδοτών στην πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο καταστάσεων διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, καθώς και την πρόσβαση σε σχετικές υπηρεσίες, την υποστήριξη της συμμόρφωσης και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης σε αυτούς τους τομείς, και να μεσολαβεί και να διευκολύνει την επίλυση των διασυνοριακών διαφορών ή των διαταραχών στην αγορά εργασίας.

(5)  Θα πρέπει να ιδρυθεί Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εργασίας (ο «Οργανισμός») με σκοπό την ενίσχυση της δικαιοσύνης και της εμπιστοσύνης στην ενιαία αγορά, καθώς και την τόνωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και των υπηρεσιών εντός της ενιαίας αγοράς, με σεβασμό στις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας. Για τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός θα πρέπει να στηρίζει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή ώστε να ενισχύσουν την πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοδοτών στην ουσιαστική και επίκαιρη πληροφόρηση, μέσω ιστοπύλης του Οργανισμού, σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο καταστάσεων διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού σε κάθε κράτος μέλος, καθώς και την πρόσβαση σε σχετικές υπηρεσίες, και να προαγάγουν τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης σε αυτούς τους τομείς, και να μεσολαβεί και να διευκολύνει την επίλυση των διασυνοριακών διαφορών ή των διαταραχών στην αγορά εργασίας.

Αιτιολόγηση

Κύριος σκοπός της ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εργασίας είναι η τόνωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων εντός της ενιαίας αγοράς. Για την επιτυχία του εγχειρήματος είναι απαραίτητη η ενίσχυση της πρόσβασης σε ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με τη διασυνοριακή κινητικότητα εντός εκάστου κράτους μέλους της ΕΕ, πράγμα που θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη σύσταση μιας προσβάσιμης ιστοπύλης του Οργανισμού με επίκαιρο περιεχόμενο.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Η Αρχή θα πρέπει να ασκεί τις δραστηριότητές της στους τομείς της διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, της απόσπασης εργαζομένων και των υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό κινητικότητας. Θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η Αρχή, κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της, ενημερώνεται σχετικά με εικαζόμενες παρατυπίες, μεταξύ άλλων σε τομείς του δικαίου της Ένωσης πέραν του πεδίου των αρμοδιοτήτων της, όπως παραβιάσεις των όρων εργασίας και των κανόνων υγείας και ασφάλειας, ή απασχόληση παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, θα πρέπει να είναι σε θέση να τις αναφέρει και να συνεργάζεται για τα θέματα αυτά με την Επιτροπή, αρμόδια όργανα της Ένωσης και τις εθνικές αρχές, όταν κρίνεται απαραίτητο.

(6)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να ασκεί τις δραστηριότητές του στους τομείς της διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και των υπηρεσιών. Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και την καταπολέμηση της ίδρυσης εικονικών επιχειρήσεων στον τομέα των οδικών μεταφορών, οι οποίες έχουν συμβάλει στη στρέβλωση του ανταγωνισμού του τομέα. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Οργανισμός, κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του, ενημερώνεται σχετικά με εικαζόμενες παρατυπίες, θα πρέπει να είναι σε θέση να τις αναφέρει στην Επιτροπή και τις εθνικές αρχές.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Σε ορισμένες περιπτώσεις, η τομεακή ενωσιακή νομοθεσία έχει θεσπιστεί με σκοπό να ανταποκρίνεται σε ειδικές ανάγκες στον εν λόγω τομέα, όπως ο τομέας των διεθνών μεταφορών. Η Αρχή θα πρέπει επίσης να ασχοληθεί με τις διασυνοριακές πτυχές της εφαρμογής του σχετικού τομεακού ενωσιακού δικαίου, ιδίως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου49, της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου50, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου51 και της οδηγίας [τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ COM(2017)278]52.

(8)  Σε ορισμένες περιπτώσεις, η τομεακή ενωσιακή νομοθεσία έχει θεσπιστεί με σκοπό να ανταποκρίνεται σε ειδικές ανάγκες στον εν λόγω τομέα, όπως ο τομέας των διεθνών μεταφορών. Αφού προηγουμένως συναινέσει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, ο Οργανισμός δύναται επίσης να ασχοληθεί με τις διασυνοριακές πτυχές της εφαρμογής του σχετικού τομεακού ενωσιακού δικαίου, ιδίως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου49, της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου50, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου51 και της οδηγίας (τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ COM(2017)278)52.

_________________

_________________

49 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 1).

49 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 1).

50 Οδηγία 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 35).

50 Οδηγία 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 35).

51 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 51).

51 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 51).

52 COM(2017)278 – Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής και τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών.

52 COM(2017)278 – Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής και τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Οι ιδιώτες που καλύπτονται από τις δραστηριότητες της Αρχής θα πρέπει να είναι άτομα που υπόκεινται στη νομοθεσία της Ένωσης η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των μη μισθωτών, των ατόμων που αναζητούν εργασία και των ατόμων που δεν έχουν οικονομική δραστηριότητα· θα πρέπει να καλύπτει τόσο τους πολίτες της Ένωσης όσο και υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ένωση, όπως οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι, οι κάτοχοι μπλε κάρτας της ΕΕ, οι ενδοεπιχειρησιακά μετατιθέμενοι ή επί μακρόν διαμένοντες, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους.

(9)  Οι ιδιώτες που καλύπτονται από τις δραστηριότητες του Οργανισμού θα πρέπει να είναι άτομα που υπόκεινται στη νομοθεσία της Ένωσης η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των μη μισθωτών, των ατόμων που αναζητούν εργασία και των ατόμων που δεν έχουν οικονομική δραστηριότητα· θα πρέπει να καλύπτει τόσο τους πολίτες της Ένωσης όσο και υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ένωση, οι κάτοχοι μπλε κάρτας της ΕΕ, οι ενδοεπιχειρησιακά μετατιθέμενοι ή επί μακρόν διαμένοντες, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους όπως προβλέπεται από τις σχετικές νομικές πράξεις της Ένωσης που ρυθμίζουν την κυκλοφορία τους εντός της Ένωσης.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Για να διασφαλίζεται η δυνατότητα των ιδιωτών και των εργοδοτών να επωφελούνται από μια δίκαιη και αποτελεσματική εσωτερική αγορά, η Αρχή θα πρέπει να προωθεί τις ευκαιρίες που τους παρέχονται για μετακίνηση, παροχή υπηρεσιών ή πρόσληψη εργαζομένων οπουδήποτε εντός της Ένωσης. Αυτό περιλαμβάνει την υποστήριξη της διασυνοριακής κινητικότητας των ιδιωτών με τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε διασυνοριακές υπηρεσίες κινητικότητας, όπως η διασυνοριακή αντιστοίχιση των ατόμων με τις θέσεις εργασίας, πρακτικής άσκησης και μαθητείας και με την προώθηση προγραμμάτων κινητικότητας όπως το πρόγραμμα «Η πρώτη σου θέση εργασίας μέσω του EURES» και το «ErasmusPRO». Η Αρχή θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στη βελτίωση της διαφάνειας της πληροφόρησης, μεταξύ άλλων σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο, και της πρόσβασης των ιδιωτών και των εργοδοτών σε υπηρεσίες, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες πληροφόρησης της Ένωσης, όπως η υπηρεσία «Η Ευρώπη σου — Συμβουλές», καθώς και στην αξιοποίηση και τη διασφάλιση της συνεκτικότητας με την πύλη «Η Ευρώπη σου», η οποία θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της μελλοντικής ενιαίας ψηφιακής πύλης53.

(11)  Για να διασφαλίζεται η δυνατότητα των εργαζομένων και των εργοδοτών να επωφελούνται πλήρως από δίκαιη και αποτελεσματική εσωτερική αγορά, ο Οργανισμός θα πρέπει να προωθεί τις ευκαιρίες που τους παρέχονται για μετακίνηση, παροχή υπηρεσιών ή πρόσληψη εργαζομένων οπουδήποτε εντός της Ένωσης. Αυτό περιλαμβάνει την υποστήριξη της διασυνοριακής κινητικότητας των προσώπων με τη σύσταση προσβάσιμης ιστοπύλης που θα περιέχει επίκαιρα και πλήρη δεδομένα σχετικά με το εργατικό δίκαιο και τους όρους εργασίας σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης και με τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε διασυνοριακές υπηρεσίες κινητικότητας, όπως η διασυνοριακή αντιστοίχιση των ατόμων με τις θέσεις εργασίας, πρακτικής άσκησης και μαθητείας και με την προώθηση προγραμμάτων κινητικότητας όπως το πρόγραμμα «Η πρώτη σου θέση εργασίας μέσω του EURES» και το «ErasmusPRO». Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στη βελτίωση της διαφάνειας της πληροφόρησης, μεταξύ άλλων σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο, και της πρόσβασης των ιδιωτών και των εργοδοτών σε υπηρεσίες, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες πληροφόρησης της Ένωσης, όπως η υπηρεσία «Η Ευρώπη σου — Συμβουλές», καθώς και στην αξιοποίηση και τη διασφάλιση της συνεκτικότητας με την πύλη «Η Ευρώπη σου», η οποία θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της μελλοντικής ενιαίας ψηφιακής πύλης53.

_________________

_________________

53 Κανονισμός [ενιαία ψηφιακή πύλη — COM(2017)256]

53 Κανονισμός [ενιαία ψηφιακή πύλη — COM(2017)256]

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Για τους σκοπούς αυτούς, η Αρχή θα πρέπει να συνεργάζεται με άλλες σχετικές πρωτοβουλίες και άλλα σχετικά δίκτυα της Ένωσης, ειδικότερα το ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ)54, το ευρωπαϊκό δίκτυο επιχειρήσεων55, το σημείο επαφής για τα σύνορα56 και το SOLVIT57, καθώς και με σχετικές εθνικές υπηρεσίες, όπως οι οργανισμοί για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης και για την υποστήριξη των εργαζομένων της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους, οι οποίοι έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη βάσει της οδηγίας 2014/54/ΕΕ, και τα εθνικά σημεία επαφής που έχουν οριστεί βάσει της οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου58 για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η Αρχή θα πρέπει επίσης να διερευνήσει τις συνέργειες με την προτεινόμενη ευρωπαϊκή ηλεκτρονική κάρτα υπηρεσιών59, κυρίως σε σχέση με περιπτώσεις στις οποίες τα κράτη μέλη επιλέγουν την υποβολή δηλώσεων σχετικά με τους αποσπασμένους εργαζομένους μέσω της πλατφόρμας της ηλεκτρονικής κάρτας. Η Αρχή θα πρέπει να αντικαταστήσει την Επιτροπή στη διαχείριση του ευρωπαϊκού γραφείου συντονισμού στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου υπηρεσιών απασχόλησης («EURES»), το οποίο συγκροτήθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/589, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού των αναγκών των χρηστών και των επιχειρησιακών απαιτήσεων για την αποτελεσματικότητα της διαδικτυακής πύλης EURES και των συναφών υπηρεσιών ΤΠ, με εξαίρεση την παροχή υπηρεσιών ΤΠ και τη λειτουργία και ανάπτυξη της υποδομής ΤΠ, δραστηριότητες που θα εξακολουθήσει να εκτελεί η Επιτροπή.

(12)  Για τους σκοπούς αυτούς, ο Οργανισμός θα πρέπει να συνεργάζεται με άλλες σχετικές πρωτοβουλίες και άλλα σχετικά δίκτυα της Ένωσης, ειδικότερα το ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ)54, το ευρωπαϊκό δίκτυο επιχειρήσεων55, το σημείο επαφής για τα σύνορα56 και το SOLVIT57, καθώς και με αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες, όπως οι οργανισμοί για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης και για την υποστήριξη των εργαζομένων της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους, οι οποίοι έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη βάσει της οδηγίας 2014/54/ΕΕ, και τα εθνικά σημεία επαφής που έχουν οριστεί βάσει της οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου58 για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να διερευνήσει τις συνέργειες με την προτεινόμενη ευρωπαϊκή ηλεκτρονική κάρτα υπηρεσιών59, κυρίως σε σχέση με περιπτώσεις στις οποίες τα κράτη μέλη επιλέγουν την υποβολή δηλώσεων σχετικά με τους αποσπασμένους εργαζομένους μέσω της πλατφόρμας της ηλεκτρονικής κάρτας. Ο Οργανισμός θα πρέπει να αντικαταστήσει την Επιτροπή στη διαχείριση του ευρωπαϊκού γραφείου συντονισμού στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου υπηρεσιών απασχόλησης («EURES»), το οποίο συγκροτήθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/589, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού των αναγκών των χρηστών και των επιχειρησιακών απαιτήσεων για την αποτελεσματικότητα της διαδικτυακής πύλης EURES και των συναφών υπηρεσιών ΤΠ, με εξαίρεση την παροχή υπηρεσιών ΤΠ και τη λειτουργία και ανάπτυξη της υποδομής ΤΠ, δραστηριότητες που θα εξακολουθήσει να εκτελεί η Επιτροπή.

_________________

_________________

54 Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) (ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 32).

54 Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) (ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 32).

55 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων https://een.ec.europa.eu/

55 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων https://een.ec.europa.eu/

56 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ, COM(2017) 534.

56 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ, COM(2017) 534.

57 Σύσταση της Επιτροπής, της 17ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις αρχές που διέπουν το SOLVIT (ΕΕ L 249 της 19.9.2013, σ. 10).

57 Σύσταση της Επιτροπής, της 17ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις αρχές που διέπουν το SOLVIT (ΕΕ L 249 της 19.9.2013, σ. 10).

58 Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (EE L 88 της 4.4.2011, σ. 45).

58 Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (EE L 88 της 4.4.2011, σ. 45).

59 COM(2016) 824 final και COM(2016) 823 final.

59 COM(2016) 824 final και COM(2016) 823 final.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Με γνώμονα τη δίκαιη, απλή και αποτελεσματική εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, η Αρχή θα πρέπει να υποστηρίζει τη συνεργασία και την έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Μαζί με το λοιπό προσωπικό, οι εθνικοί υπάλληλοι-σύνδεσμοι οι οποίοι εργάζονται στο πλαίσιο της Αρχής θα πρέπει να υποστηρίζουν τη συμμόρφωση των κρατών μελών με τις υποχρεώσεις συνεργασίας, να επιταχύνουν τις μεταξύ τους ανταλλαγές μέσω των διαδικασιών που αποβλέπουν στη μείωση των καθυστερήσεων, και να παρέχουν διασύνδεση με άλλα εθνικά γραφεία-συνδέσμους, οργανισμούς και σημεία επαφής που έχουν συσταθεί βάσει του ενωσιακού δικαίου. Η Αρχή θα πρέπει να ενθαρρύνει τη χρήση καινοτόμων προσεγγίσεων για την αποτελεσματική και αποδοτική διασυνοριακή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων όπως το σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI) και το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI), και να συμβάλλει στην περαιτέρω ψηφιοποίηση των διαδικασιών και στη βελτίωση των εργαλείων για την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των εθνικών αρχών.

(13)  Με γνώμονα την αμερόληπτη, αναλογική, δίκαιη, απλή και αποτελεσματική εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου που δεν εισάγει διακρίσεις, ο Οργανισμός θα πρέπει να υποστηρίζει και να βελτιώνει τη συνεργασία και την έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Μαζί με το λοιπό προσωπικό, οι εθνικοί υπάλληλοι-σύνδεσμοι οι οποίοι εργάζονται στο πλαίσιο του Οργανισμού θα πρέπει να υποστηρίζουν τη συμμόρφωση των κρατών μελών με τις υποχρεώσεις συνεργασίας, να επιταχύνουν τις μεταξύ τους ανταλλαγές μέσω των διαδικασιών που αποβλέπουν στη μείωση των καθυστερήσεων, και να παρέχουν διασύνδεση με άλλα εθνικά γραφεία-συνδέσμους, οργανισμούς και σημεία επαφής που έχουν συσταθεί βάσει του ενωσιακού δικαίου. Ο Οργανισμός θα πρέπει να ενθαρρύνει τη χρήση καινοτόμων προσεγγίσεων για την αποτελεσματική και αποδοτική διασυνοριακή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων όπως το σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI) και το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI), και να συμβάλλει στην περαιτέρω ψηφιοποίηση των διαδικασιών και στη βελτίωση των εργαλείων για την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των εθνικών αρχών. Επιπλέον, ο Οργανισμός θα πρέπει να ενθαρρύνει τη χρήση των ακόλουθων συστημάτων για την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα μεταφορών: (i) το Ευρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (ERRU), που ιδρύθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών που περιέχονται στα εθνικά μητρώα των επιχειρήσεων μεταφορών με αποτελεσματικό και εναρμονισμένο τρόπο· και (ii) το Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (ΙΜΙ) που ιδρύθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 1024/2012 και μέσω του οποίου τα κράτη μέλη επιτυγχάνουν διοικητική συνεργασία και ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τις δηλώσεις απόσπασης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με το δίκαιο της Ένωσης, οι εθνικοί επιθεωρητές που είναι αρμόδιοι για τους οδικούς ελέγχους θα πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο και στα δύο συστήματα, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής κοινής για όλα τα κράτη μέλη. Ο Οργανισμός θα πρέπει να προωθήσει την εν λόγω ηλεκτρονική εφαρμογή.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Για να ενισχύσει την ικανότητα των κρατών μελών να αντιμετωπίζουν τυχόν παρατυπίες με διασυνοριακή διάσταση σε σχέση με το ενωσιακό δίκαιο στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της, η Αρχή θα πρέπει να στηρίζει τις εθνικές αρχές στη διενέργεια συνδυασμένων και κοινών επιθεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της εφαρμογής των επιθεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ. Οι επιθεωρήσεις αυτές θα πρέπει να διενεργούνται κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών ή κατόπιν της συμφωνίας τους με πρόταση της Αρχής. Η Αρχή θα πρέπει να παρέχει στρατηγική, υλικοτεχνική και τεχνική υποστήριξη στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στις συνδυασμένες ή κοινές επιθεωρήσεις με πλήρη σεβασμό των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας. Οι επιθεωρήσεις θα πρέπει να διενεργούνται σε συμφωνία με τα οικεία κράτη μέλη και η εκτέλεσή τους θα πρέπει να διέπεται απόλυτα από το νομικό πλαίσιο που ορίζει η εθνική νομοθεσία των εν λόγω κρατών μελών, τα οποία θα πρέπει να δίνουν συνέχεια στα πορίσματα των συνδυασμένων και κοινών επιθεωρήσεων σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο.

(14)  Για να ενισχύσει την ικανότητα των κρατών μελών να αντιμετωπίζουν τυχόν παρατυπίες με διασυνοριακή διάσταση σε σχέση με το ενωσιακό δίκαιο στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της, ο Οργανισμός θα πρέπει να στηρίζει τις εθνικές αρχές στη διενέργεια συνδυασμένων και κοινών επιθεωρήσεων και ελέγχων, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της εφαρμογής των ελέγχων και των επιθεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ. Οι επιθεωρήσεις αυτές θα πρέπει να διενεργούνται κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών ή κατόπιν της συμφωνίας τους με πρόταση του Οργανισμού και πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Ο Οργανισμός θα πρέπει να παρέχει στρατηγική, υλικοτεχνική και τεχνική υποστήριξη στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στις συνδυασμένες ή κοινές επιθεωρήσεις με πλήρη σεβασμό των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας. Οι επιθεωρήσεις θα πρέπει να διενεργούνται σε συμφωνία με το οικείο κράτος μέλος και η εκτέλεσή τους θα πρέπει να διέπεται απόλυτα από το νομικό πλαίσιο που ορίζει η εθνική νομοθεσία όπως ισχύει στην επικράτεια του κράτους μέλους στο οποίο διενεργείται η εκάστοτε επιθεώρηση και το οποίο θα πρέπει να δίνει συνέχεια στα πορίσματα των συνδυασμένων και κοινών επιθεωρήσεων σύμφωνα με το εν λόγω εθνικό δίκαιο.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι οι επιθεωρήσεις επιτρέπονται μόνο στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου που ισχύει στην επικράτεια του κράτους μέλους όπου διενεργούνται οι επιθεωρήσεις.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Για να παρακολουθεί τις νεοεμφανιζόμενες τάσεις και προκλήσεις ή τα κενά στους τομείς της κινητικότητας των εργαζομένων και του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης, η Αρχή θα πρέπει να αναπτύξει αναλυτική ικανότητα και ικανότητα εκτίμησης κινδύνου. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη διεξαγωγή αναλύσεων και μελετών σχετικά με την αγορά εργασίας καθώς και αξιολογήσεις από ομοτίμους. Η Αρχή θα πρέπει να παρακολουθεί τις πιθανές ανισορροπίες όσον αφορά τις δεξιότητες και τις διασυνοριακές ροές εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένου του πιθανού αντίκτυπού τους στην εδαφική συνοχή. Η Αρχή θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει την εκτίμηση επικινδυνότητας που αναφέρεται στο άρθρο 10 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ Η Αρχή θα πρέπει να εξασφαλίζει συνέργειες και συμπληρωματικότητα με άλλους οργανισμούς ή υπηρεσίες ή δίκτυα της Ένωσης. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την άντληση πληροφοριών από το SOLVIT και παρεμφερείς υπηρεσίες σχετικά με επαναλαμβανόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους σε τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της Αρχής. Η Αρχή θα πρέπει επίσης να διευκολύνει και να εξορθολογίζει τις δραστηριότητες συλλογής δεδομένων που προβλέπονται από τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία που εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της. Αυτό δεν συνεπάγεται τη θέσπιση νέων υποχρεώσεων αναφοράς για τα κράτη μέλη.

(15)  Για να παρακολουθεί τις νεοεμφανιζόμενες τάσεις και προκλήσεις ή τα κενά στους τομείς της κινητικότητας των εργαζομένων και του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης, ο Οργανισμός θα πρέπει να αναπτύξει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους, αναλυτική ικανότητα και ικανότητα εκτίμησης κινδύνου. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη διεξαγωγή αναλύσεων και μελετών σχετικά με την αγορά εργασίας καθώς και αξιολογήσεις από ομοτίμους. Ο Οργανισμός θα πρέπει να παρακολουθεί τις πιθανές ανισορροπίες όσον αφορά τις δεξιότητες και τις διασυνοριακές ροές εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένου του πιθανού αντίκτυπού τους στην εδαφική συνοχή. Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει την εκτίμηση επικινδυνότητας που αναφέρεται στο άρθρο 10 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ Ο Οργανισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει συνέργειες και συμπληρωματικότητα με άλλους οργανισμούς ή υπηρεσίες ή δίκτυα της Ένωσης. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την άντληση πληροφοριών από το SOLVIT και παρεμφερείς υπηρεσίες σχετικά με επαναλαμβανόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους σε τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού. Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να διευκολύνει και να εξορθολογίζει τις δραστηριότητες συλλογής δεδομένων που προβλέπονται από τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία που εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της. Αυτό δεν συνεπάγεται τη θέσπιση νέων υποχρεώσεων αναφοράς για τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Για την ενίσχυση της ικανότητας των εθνικών αρχών και τη βελτίωση της συνέπειας κατά την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της, η Αρχή θα πρέπει να παρέχει επιχειρησιακή βοήθεια στις εθνικές αρχές, μεταξύ άλλων, με την εκπόνηση πρακτικών κατευθυντήριων γραμμών, την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης και μάθησης από ομοτίμους, την προώθηση σχεδίων αμοιβαίας βοήθειας, τη διευκόλυνση των ανταλλαγών προσωπικού όπως αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 8 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ και την υποστήριξη των κρατών μελών στη διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης για την ενημέρωση των ιδιωτών και των εργοδοτών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Η Αρχή θα πρέπει να προάγει την ανταλλαγή, τη διάδοση και την αξιοποίηση καλών πρακτικών.

(16)  Για την ενίσχυση της ικανότητας των εθνικών αρχών και τη βελτίωση της συνέπειας κατά την εφαρμογή και επιβολή του ενωσιακού δικαίου στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της, ο Οργανισμός θα πρέπει να παρέχει επιχειρησιακή και τεχνική βοήθεια στις εθνικές αρχές, μεταξύ άλλων, με την εκπόνηση πρακτικών κατευθυντήριων γραμμών, την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης και μάθησης από ομοτίμους, την προώθηση σχεδίων αμοιβαίας βοήθειας και τακτικών αξιολογήσεων από ομοτίμους, τη διευκόλυνση των ανταλλαγών προσωπικού όπως αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 8 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ και την υποστήριξη των κρατών μελών στη διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης για την ενημέρωση των ιδιωτών και των εργοδοτών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Ο Οργανισμός θα πρέπει να παρέχει συνδρομή για την εναρμονισμένη εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης και να προάγει την ανταλλαγή, τη διάδοση και την αξιοποίηση καλών πρακτικών, καθώς και την ανάπτυξη και χρήση κοινών ψηφιακών εργαλείων.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Η Αρχή θα πρέπει να παρέχει μια πλατφόρμα για την επίλυση των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της. Θα πρέπει να βασίζεται σε μηχανισμούς διαλόγου και συνδιαλλαγής που εφαρμόζονται σήμερα στον τομέα του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίοι χαίρουν της εκτίμησης των κρατών μελών60 και των οποίων η σπουδαιότητα έχει αναγνωριστεί από τη νομολογία του Δικαστηρίου61 . Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να παραπέμπουν υποθέσεις στην Αρχή προς διαμεσολάβηση σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί για το σκοπό αυτό. Η Αρχή θα πρέπει να ασχολείται μόνο με διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, ενώ οι ιδιώτες και οι εργοδότες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην άσκηση των ενωσιακών δικαιωμάτων τους θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα να προσφεύγουν στις εθνικές και ενωσιακές υπηρεσίες που προορίζονται για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων, όπως το δίκτυο SOLVIT στο οποίο η Αρχή θα πρέπει να παραπέμπει τέτοιου είδους υποθέσεις. Το δίκτυο SOLVIT θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να παραπέμπει στην Αρχή προς εξέταση περιπτώσεις στις οποίες το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί λόγω διαφορών μεταξύ των εθνικών διοικήσεων.

(17)  Οι ιδιώτες και οι εργοδότες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην άσκηση των ενωσιακών δικαιωμάτων τους θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα να προσφεύγουν στις εθνικές και ενωσιακές υπηρεσίες που προορίζονται για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων, όπως το δίκτυο SOLVIT στο οποίο ο Οργανισμός θα πρέπει να παραπέμπει τέτοιου είδους υποθέσεις. Το δίκτυο SOLVIT θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να παραπέμπει στον Οργανισμό προς εξέταση περιπτώσεις στις οποίες το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί λόγω διαφορών μεταξύ των εθνικών διοικήσεων.

_________________

 

60 Μερική γενική προσέγγιση του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2017, όσον αφορά την πρόταση κανονισμού σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, 13645/1/17.

 

61 Υπόθεση C-236/88 ΕΕ:C:1990:303, σκέψη 17· Υπόθεση C-202/97 ΕΕ:C:2000:75, σκέψεις 57-58· Υπόθεση C-178/97 ΕΕ:C:2000:169, σκέψεις 44-45· Υπόθεση C-2/05 ΕΕ:C:2006:69, σκέψεις 28-29· Υπόθεση C-12/14 ΕΕ:C:2016:135, σκέψεις 39-41· Υπόθεση C-359/16 ΕΕ:C:2018:63, σκέψεις 44-45.

 

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Για να διευκολύνεται η διαχείριση των προσαρμογών της αγοράς εργασίας, η Αρχή θα πρέπει να προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων ώστε να αντιμετωπίζονται οι διαταράξεις της αγοράς εργασίας που επηρεάζουν περισσότερα του ενός κράτη μέλη, όπως περιπτώσεις αναδιάρθρωσης ή μεγάλα έργα που έχουν αντίκτυπο στην απασχόληση στις παραμεθόριες περιοχές.

(18)  Για να διευκολύνεται η διαχείριση των προσαρμογών της αγοράς εργασίας, ο Οργανισμός θα πρέπει να προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων και των αρμόδιων αρχών ώστε να αντιμετωπίζονται οι διαταράξεις της αγοράς εργασίας που επηρεάζουν περισσότερα του ενός κράτη μέλη, όπως περιπτώσεις αναδιάρθρωσης ή μεγάλα έργα που έχουν αντίκτυπο στην απασχόληση στις παραμεθόριες περιοχές.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία της Αρχής. Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής του προέδρου και του αναπληρωτή προέδρου, θα πρέπει να συνάδει με τις αρχές της ισόρροπης συμμετοχής των φύλων, την πείρα και τα προσόντα. Για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της Αρχής, το διοικητικό συμβούλιο, ειδικότερα, θα πρέπει να εγκρίνει ένα ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, να εκτελεί τα καθήκοντά του σε σχέση με τον προϋπολογισμό της Αρχής, να εγκρίνει τους δημοσιονομικούς κανόνες στους οποίους υπόκειται η Αρχή, να διορίζει έναν εκτελεστικό διευθυντή και να θεσπίζει διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα επιχειρησιακά καθήκοντά του εκτελεστικού διευθυντή. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές εκπρόσωποι χωρών εκτός των κρατών μελών της Ένωσης, οι οποίες εφαρμόζουν τους ενωσιακούς κανόνες που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της Αρχής.

(21)  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία του Οργανισμού. Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής του προέδρου και του αναπληρωτή προέδρου, θα πρέπει να συνάδει με τις αρχές της ισόρροπης συμμετοχής των φύλων, την πείρα, τα προσόντα και τη γεωγραφική αντιπροσωπευτικότητα. Για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του Οργανισμού, το διοικητικό συμβούλιο, ειδικότερα, θα πρέπει να εγκρίνει ένα ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, να εκτελεί τα καθήκοντά του σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Οργανισμού, να εγκρίνει τους δημοσιονομικούς κανόνες στους οποίους υπόκειται ο Οργανισμός, να διορίζει έναν εκτελεστικό διευθυντή και να θεσπίζει διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα επιχειρησιακά καθήκοντά του εκτελεστικού διευθυντή. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές εκπρόσωποι χωρών εκτός των κρατών μελών της Ένωσης, οι οποίες εφαρμόζουν τους ενωσιακούς κανόνες που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Για να εξασφαλιστεί η πλήρης αυτονομία και ανεξαρτησία της Αρχής, θα πρέπει να τεθεί στη διάθεσή της αυτόνομος προϋπολογισμός, με έσοδα προερχόμενα από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, τυχόν προαιρετικές χρηματοοικονομικές εισφορές των κρατών μελών και οποιαδήποτε εισφορά από τρίτες χώρες που συμμετέχουν στις εργασίες της Αρχής. Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει επιχορηγήσεις βάσει συμφωνιών ανάθεσης ή ad hoc επιχορηγήσεις και να επιβάλλει χρεώσεις για δημοσιεύσεις και τυχόν υπηρεσίες που παρέχονται από την Αρχή.

(24)  Για να εξασφαλιστεί η πλήρης αυτονομία και ανεξαρτησία του Οργανισμού, θα πρέπει να τεθεί στη διάθεσή της αυτόνομος προϋπολογισμός, με έσοδα προερχόμενα από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και τυχόν προαιρετικές χρηματοοικονομικές εισφορές των κρατών μελών. Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει επιχορηγήσεις βάσει συμφωνιών ανάθεσης ή ad hoc επιχορηγήσεις και να επιβάλλει χρεώσεις για δημοσιεύσεις και για ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται από τον Οργανισμό κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου μέρους.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(27 α)  Η έδρα της Αρχής θα πρέπει να καθοριστεί με πλήρη σεβασμό της Κοινής Δήλωσης, της 19ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων γεωγραφικής ισορροπίας.

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να συμπεριληφθεί αυτή η διάταξη για να διασφαλιστεί νομική σαφήνεια κατά τη διαδικασία επιλογής της έδρας.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Η Αρχή θα πρέπει να συμπληρώνει τις δραστηριότητες της διοικητικής επιτροπής για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που συγκροτήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 («η διοικητική επιτροπή») στον βαθμό που ασκεί κανονιστικά καθήκοντα σε σχέση με την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009. Ωστόσο, η Αρχή θα πρέπει να αναλάβει επιχειρησιακά καθήκοντα που επί του παρόντος εκτελούνται στο πλαίσιο της διοικητικής επιτροπής, όπως η διαμεσολάβηση μεταξύ των κρατών μελών και η εξασφάλιση ενός φόρουμ το οποίο θα ασχολείται με χρηματοοικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 883/2001 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009, υποκαθιστώντας την επιτροπή λογαριασμών που έχει συγκροτηθεί με τους παραπάνω κανονισμούς, καθώς και με θέματα που αφορούν την ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων και τα εργαλεία ΤΠ, ώστε να διευκολύνει την εφαρμογή των παραπάνω κανονισμών, υποκαθιστώντας την τεχνική επιτροπή για την επεξεργασία δεδομένων που έχει συγκροτηθεί με τους εν λόγω κανονισμούς.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Όλοι αυτοί οι φορείς σχετίζονται με ζητήματα που εμπίπτουν στην εθνική αρμοδιότητα.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(37α)  Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να μετέχει συστηματικά και επί ίσοις όροις με την Επιτροπή και το Συμβούλιο στον ορισμό και την ιεράρχηση των κριτηρίων για την έδρα του Οργανισμού.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο κανονισμός θεσπίζει την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (η «Αρχή»).

1.  Ο κανονισμός θεσπίζει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εργασίας (ο «Οργανισμός»).

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Αρχή επικουρεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή σε θέματα που αφορούν τη διασυνοριακή κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στην Ένωση.

2.  Ο Οργανισμός επικουρεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή σε θέματα που αφορούν την αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή του ενωσιακού εργατικού δικαίου στον τομέα της διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στην Ένωση.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στόχος της Αρχής είναι να συμβάλλει στην εξασφάλιση δίκαιης κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στην εσωτερική αγορά. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή:

Στόχος του Οργανισμού είναι να προάγει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και των υπηρεσιών, να παρακολουθεί την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για να κατοχυρώνονται αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και να διασφαλίζει ότι η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στην εσωτερική αγορά τηρεί πλήρως τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία. Συμβάλλει επίσης στην αντιμετώπιση του σύνθετου προβλήματος της αδήλωτης εργασίας, με πλήρη σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων και τήρηση των εθνικών διαδικασιών. Για τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός:

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  διευκολύνει την πρόσβαση των ιδιωτών και των εργοδοτών σε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους καθώς και στις σχετικές υπηρεσίες·

α)  παρέχει πληροφόρηση στους εργαζομένους, στους εργοδότες και στις αρμόδιες αρχές σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, το εργατικό δίκαιο και τις συνθήκες εργασίας σε όλα τα κράτη μέλη μέσω προσβάσιμης ιστοπύλης που προσφέρεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, αλλά και παρέχει στους εργαζομένους και στους εργοδότες, μεταξύ άλλων μέσω κοινωνικών εταίρων, υπηρεσίες που αφορούν τη διασυνοριακή κινητικότητα, μεταξύ των οποίων δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες προς εργαζομένους και εργοδότες·

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  υποστηρίζει την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των αρχών για τη διασυνοριακή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ, μεταξύ άλλων, με τη διευκόλυνση της διενέργειας κοινών επιθεωρήσεων·

β)  ενθαρρύνει, διευκολύνει και υποστηρίζει την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των αρχών για τη διασυνοριακή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ, μεταξύ άλλων, με τη διευκόλυνση της διενέργειας συντονισμένων και κοινών επιθεωρήσεων και ελέγχων·

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  λειτουργεί ως διαμεσολαβητής και διευκολύνει την εξεύρεση λύσης σε περιπτώσεις διασυνοριακών διαφορών μεταξύ εθνικών αρχών ή διαταραχών της αγοράς εργασίας.

γ)  κατόπιν συμφωνίας με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, λειτουργεί ως διαμεσολαβητής και διευκολύνει την εξεύρεση λύσης σε περιπτώσεις διασυνοριακών διαφορών, προβλημάτων διασυνοριακής επιβολής ή έλλειψης συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών ή διαταραχών της αγοράς εργασίας.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Αρχή αποτελεί οργανισμό της Ένωσης με νομική προσωπικότητα.

1.  Ο Οργανισμός αποτελεί φορέα της Ένωσης με νομική προσωπικότητα.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Σε κάθε κράτος μέλος, η Αρχή διαθέτει την ευρύτερη δυνατή νομική ικανότητα που παρέχεται στα νομικά πρόσωπα βάσει του δικαίου τους. Δύναται ιδίως να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου.

διαγράφεται

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Kεφάλαιο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Καθήκοντα της Αρχής

Καθήκοντα του Οργανισμού

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Καθήκοντα της Αρχής

Καθήκοντα του Οργανισμού

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  διευκόλυνση της πρόσβασης των ιδιωτών και των εργοδοτών σε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε διασυνοριακές περιπτώσεις καθώς και της πρόσβασης σε υπηρεσίες διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7·

α)  πληροφόρηση στους εργαζομένους και στους εργοδότες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε διασυνοριακές περιπτώσεις, σχετικά με την εργατική νομοθεσία και τους όρους που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος της Ένωσης, μέσω προσβάσιμης ιστοπύλης του Οργανισμού προσφερόμενης σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, αλλά και παροχή υπηρεσιών διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, μεταξύ των οποίων δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες προς εργαζομένους και εργοδότες, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7·

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  συλλέγει, επεξεργάζεται και δημοσιεύει σχετικά στατιστικά στοιχεία για τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις, όπως διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης·

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  συντονισμό και στήριξη της διενέργειας συνδυασμένων και κοινών επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10·

γ)  συντονισμό, επικούρηση και στήριξη της διενέργειας συνδυασμένων και κοινών επιθεωρήσεων και ελέγχων, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη·

Αιτιολόγηση

Οι επιθεωρήσεις στον τομέα των μεταφορών συχνά αποκαλούνται έλεγχοι, βλέπε για παράδειγμα την οδηγία 2006/22/ΕΚ. Ως εκ τούτου, στο κείμενο πρέπει να αναφέρονται και οι δύο νομικοί όροι.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  διαμεσολάβηση σε διαφορές μεταξύ των αρχών των κρατών μελών για την εφαρμογή της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 13·

στ)  κατόπιν συμφωνίας με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, διαμεσολάβηση και διευκόλυνση στην εξεύρεση λύσης σε διαφορές μεταξύ των αρχών των κρατών μελών για την εφαρμογή της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας,

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών σε περίπτωση διασυνοριακών διαταράξεων της αγοράς εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 14.

διαγράφεται

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ιδιωτών σε περιπτώσεις διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού·

α)  σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών σε περιπτώσεις διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού μέσω προσβάσιμης ιστοπύλης προσφερόμενης σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης·

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  προωθεί τις ευκαιρίες για υποστήριξη της εργασιακής κινητικότητας των ιδιωτών μέσω, μεταξύ άλλων, καθοδήγησης σχετικά με την πρόσβαση στη μάθηση και τη γλωσσική κατάρτιση·

β)  προωθεί τις ευκαιρίες για υποστήριξη της εργασιακής κινητικότητας των ιδιωτών μέσω, μεταξύ άλλων, ανάπτυξης και προσφοράς σχετικών κύκλων κατάρτισης και σεμιναρίων, συμπεριλαμβανομένης της γλωσσικής κατάρτισης·

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  παρέχει πληροφορίες στους εργοδότες σχετικά με τους εργασιακούς κανόνες καθώς και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας που εφαρμόζονται στους εργαζομένους σε περιπτώσεις διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων των αποσπασμένων εργαζομένων·

γ)  σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, δίνει στους εργαζομένους, στους εργοδότες, στα άτομα που αναζητούν εργασία και στους κοινωνικούς εταίρους πληροφορίες σχετικά με τους εργασιακούς κανόνες καθώς και τις συνθήκες εργασίας που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού κατά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και την απόσπαση των εργαζομένων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την εργατική νομοθεσία και τις συνθήκες εργασίας σε όλα τα κράτη μέλη. οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης μέσω επικαιροποιημένης και προσβάσιμης ιστοπύλης του Οργανισμού·

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  αναπτύσσει ενιαία τυποποιημένα έντυπα για τα κράτη μέλη για τη διαβίβαση πληροφοριών εντός και εκτός διαδικτύου.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Αρχή παρέχει υπηρεσίες στους ιδιώτες και τους εργοδότες για να διευκολυνθεί η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού σε ολόκληρη την Ένωση. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή:

1.  Ο Οργανισμός παρέχει δωρεάν υπηρεσίες –μεταξύ των οποίων η παροχή συμβουλών και η διοργάνωση κύκλων κατάρτισης– στους ιδιώτες, στους εργοδότες και στις αρμόδιες αρχές για να διευκολυνθεί η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού σε ολόκληρη την Ένωση. Για τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός:

Αιτιολόγηση

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εργασίας δεν αναμένεται μόνο να παρέχει υπηρεσίες αλλά και συμβουλές στους εργαζομένους και τους εργοδότες πάνω σε θέματα κινητικότητας, ενώ αναμένεται επίσης να διοργανώνει τους σχετικούς κύκλους κατάρτισης.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Αρχή διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ κρατών και υποστηρίζει την ουσιαστική συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών, όπως ορίζεται στο ενωσιακό δίκαιο εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων της.

Ο Οργανισμός διευκολύνει και ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ κρατών και υποστηρίζει την ουσιαστική συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών, όπως ορίζεται στο ενωσιακό δίκαιο εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων του.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  προάγει και διαδίδει τις βέλτιστες πρακτικές·

γ)  προάγει και διαδίδει τις βέλτιστες πρακτικές ανάμεσα στα κράτη μέλη και ανάμεσα στους υφιστάμενους οργανισμούς συνεργασίας και τις εποπτικές αρχές των κρατών μελών·

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  διευκολύνει τις διασυνοριακές διαδικασίες επιβολής κυρώσεων και χρηματικών ποινών·

διαγράφεται

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή σε τριμηνιαία βάση σχετικά με τα εκκρεμή αιτήματα μεταξύ κρατών μελών και τα παραπέμπει, αν κριθεί αναγκαίο, σε διαμεσολάβηση σύμφωνα με το άρθρο 13.

διαγράφεται

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Αρχή προάγει τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων και διαδικασιών για την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των εθνικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI) και του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI).

3.  Ο Οργανισμός προάγει τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων και διαδικασιών για την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των εθνικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI) και του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI). Οι ελεγκτές που διενεργούν καθ’ οδόν ελέγχους, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής κοινής για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, έχουν ευθεία πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο αφενός στο ERRU, που επιτρέπει τη διασύνδεση των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων επιχειρήσεων μεταφορών και δραστηριοτήτων, αφετέρου σε πληροφορίες σχετικά με τη δήλωση απόσπασης οδηγού μέσα από το ΙΜΙ, για να μπορούν να επαληθεύουν την ορθή εφαρμογή και συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία. Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός προωθεί την εν λόγω ηλεκτρονική εφαρμογή που θα παρέχει άμεση πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στα συστήματα ERRU και IMI κατά τη διάρκεια των καθ’ οδόν ελέγχων.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Αρχή ενθαρρύνει τη χρήση καινοτόμων προσεγγίσεων για την αποτελεσματική και αποδοτική διασυνοριακή συνεργασία και εξετάζει τη δυνατότητα χρήσης μηχανισμών ηλεκτρονικής ανταλλαγής μεταξύ των κρατών μελών για να διευκολύνεται η ανίχνευση της απάτης, υποβάλλοντας εκθέσεις με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

4.  Ο Οργανισμός ενθαρρύνει τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και καινοτόμων προσεγγίσεων για την αποτελεσματική και αποδοτική διασυνοριακή συνεργασία και παίζει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη μηχανισμών ηλεκτρονικής ανταλλαγής μεταξύ των κρατών μελών για να διευκολύνεται η ανίχνευση της απάτης, ιδίως με τη χρήση ηλεκτρονικής εφαρμογής που παρέχει άμεση πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στα συστήματα ERRU, EESSI και IMI κατά τους καθ’ οδόν ελέγχους μέσω των οποίων οι εθνικές αρχές μπορούν να έχουν πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Υποβάλλει εκθέσεις στην Επιτροπή με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Συντονισμός των συνδυασμένων και κοινών επιθεωρήσεων

Συνδυασμένες και κοινές επιθεωρήσεις

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κατόπιν αιτήματος ενός ή περισσότερων κρατών μελών, η Αρχή συντονίζει τις συνδυασμένες ή κοινές επιθεωρήσεις σε τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Αρχής. Το αίτημα μπορεί να υποβάλλεται από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Η Αρχή μπορεί επίσης να προτείνει στις αρχές των ενδιαφερομένων κρατών μελών να εκτελέσουν μια εναρμονισμένη ή κοινή επιθεώρηση.

1.  Κατόπιν αιτήματος ενός ή περισσότερων κρατών μελών, ο Οργανισμός συντονίζει, με τη σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερομένων κρατών μελών, τις συνδυασμένες ή κοινές επιθεωρήσεις μεταξύ των κρατών μελών σε τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Οργανισμού. Το αίτημα μπορεί να υποβάλλεται από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στην περίπτωση που η αρχή κράτους μέλους αποφασίσει να μην συμμετάσχει ή να μην διενεργήσει τη συνδυασμένη ή κοινή επιθεώρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ενημερώνει εγγράφως και εγκαίρως την Αρχή σχετικά με τους λόγους της απόφασής της. Στις περιπτώσεις αυτές, η Αρχή ενημερώνει τις άλλες εθνικές αρχές που αφορά η απόφαση.

2.  Η συμμετοχή της εθνικής αρχής του εκάστοτε κράτους μέλους στην συνδυασμένη ή κοινή επιθεώρηση είναι προαιρετική. Εάν η αρχή κράτους μέλους αποφασίσει να μην συμμετάσχει ή να μην διενεργήσει τη συνδυασμένη ή κοινή επιθεώρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ενημερώνει εγγράφως τον Οργανισμό σχετικά με τους λόγους της απόφασής της. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Οργανισμός ενημερώνει τις άλλες εθνικές αρχές που αφορά η απόφαση.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι όροι διενέργειας των επιθεωρήσεων αυτών καθορίζονται στη συμφωνία για τη διενέργεια κοινής επιθεώρησης («συμφωνία κοινής επιθεώρησης») που συνάπτεται μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών και της Αρχής. Η συμφωνία κοινής επιθεώρησης μπορεί να περιλαμβάνει διατάξεις που να επιτρέπουν να διενεργούνται κοινές επιθεωρήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα από την έγκριση και τον προγραμματισμό τους. Η Αρχή καταρτίζει υπόδειγμα συμφωνίας.

1.  Οι όροι διενέργειας των επιθεωρήσεων αυτών καθορίζονται στη συμφωνία για τη διενέργεια συντονισμένης ή κοινής επιθεώρησης («συμφωνία κοινής επιθεώρησης») που συνάπτεται μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών και του Οργανισμού. Η συμφωνία κοινής επιθεώρησης μπορεί να περιλαμβάνει διατάξεις που να επιτρέπουν να διενεργούνται κοινές επιθεωρήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα από την έγκριση και τον προγραμματισμό τους. Ο Οργανισμός καταρτίζει υπόδειγμα συμφωνίας.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Αρχή παρέχει υλικοτεχνική και τεχνική υποστήριξη, που μπορεί να περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας, στα κράτη μέλη που πραγματοποιούν συνδυασμένες και κοινές επιθεωρήσεις.

3.  Ο Οργανισμός παρέχει υλικοτεχνική και τεχνική υποστήριξη, που μπορεί να περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας, στα κράτη μέλη που πραγματοποιούν συνδυασμένες και κοινές επιθεωρήσεις.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Οι πληροφορίες σχετικά με συνδυασμένες και κοινές επιθεωρήσεις περιλαμβάνονται στις τριμηνιαίες εκθέσεις που υποβάλλονται στο διοικητικό συμβούλιο. Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για τις επιθεωρήσεις που υποστηρίζονται από την Αρχή περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Αρχής.

6.  Οι πληροφορίες σχετικά με συνδυασμένες και κοινές επιθεωρήσεις περιλαμβάνονται στις τριμηνιαίες εκθέσεις που υποβάλλονται στο διοικητικό συμβούλιο. Οι εν λόγω εκθέσεις δημοσιοποιούνται και περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις περιπτώσεις στις οποίες η αρχή κράτους μέλους δεν συμμετέχει ή δεν διενεργεί τη συνδυασμένη ή κοινή επιθεώρηση σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για τις επιθεωρήσεις που υποστηρίζονται από τον Οργανισμό περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Οργανισμού.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Στην περίπτωση που η Αρχή, κατά τη διενέργεια συνδυασμένων ή κοινών επιθεωρήσεων, ή κατά την εκτέλεση κάποιας από τις δραστηριότητές της, αντιληφθεί εικαζόμενες παρατυπίες κατά την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, μεταξύ άλλων, και πέρα του πεδίου των αρμοδιοτήτων της, αναφέρει τις εν λόγω εικαζόμενες παρατυπίες στην Επιτροπή και τις αρχές του οικείου κράτους μέλους, όπου ενδείκνυται.

7.  Στην περίπτωση που ο Οργανισμός, κατά τη διενέργεια συνδυασμένων ή κοινών επιθεωρήσεων, ή κατά την εκτέλεση κάποιας από τις δραστηριότητές του, αντιληφθεί εικαζόμενες παρατυπίες κατά την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων του, αναφέρει τις εν λόγω εικαζόμενες παρατυπίες στην Επιτροπή και τις αρχές του οικείου κράτους μέλους. Μπορεί να αναφέρει εικαζόμενες παρατυπίες στην Επιτροπή μόνο έπειτα από αξιολόγηση και γνωμοδότηση του ενδιαφερομένου κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το κράτος μέλος έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να διατυπώσει αιτιολογημένη γνώμη για την έκθεση που αφορά εικαζόμενες παρατυπίες, και μόνο μετά από αυτήν την αξιολόγηση εκ μέρους του οικείου κράτους μέλους θα μπορεί η έκθεση του Οργανισμού να διαβιβασθεί στην Επιτροπή.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Αρχή εκτιμά τους κινδύνους και διενεργεί αναλύσεις σχετικά με τις διασυνοριακές ροές εργατικού δυναμικού, όπως ανισορροπίες της αγοράς εργασίας, απειλές και επαναλαμβανόμενα προβλήματα σε συγκεκριμένους τομείς που αντιμετωπίζουν οι ιδιώτες και οι εργοδότες σε σχέση με τη διασυνοριακή κινητικότητα. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή συμπληρώνει και αξιοποιεί την εμπειρογνωσία άλλων οργανισμών και υπηρεσιών της Ένωσης, μεταξύ άλλων και στους τομείς της πρόβλεψης δεξιοτήτων και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, η Αρχή μπορεί να διεξάγει εστιασμένες εις βάθος αναλύσεις και μελέτες για συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού.

1.  Ο Οργανισμός σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους εκτιμά τους κινδύνους και διενεργεί αναλύσεις σχετικά με τις διασυνοριακές ροές εργατικού δυναμικού, όπως σχετικά με εμπόδια στην κινητικότητα των εργαζομένων, μεροληπτικές διατάξεις στις εθνικές νομοθεσίες και ανισορροπίες της αγοράς εργασίας, απειλές και επαναλαμβανόμενα προβλήματα σε συγκεκριμένους τομείς που αντιμετωπίζουν οι ιδιώτες και οι εργοδότες σε σχέση με τη διασυνοριακή κινητικότητα. Για τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, συμπληρώνει και αξιοποιεί την εμπειρογνωσία άλλων οργανισμών και υπηρεσιών της Ένωσης, μεταξύ άλλων και στους τομείς της πρόβλεψης δεξιοτήτων και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, ο Οργανισμός μπορεί να διεξάγει εστιασμένες εις βάθος αναλύσεις και μελέτες για συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Αρχή διοργανώνει αξιολογήσεις από ομοτίμους μεταξύ εθνικών αρχών και υπηρεσιών με σκοπό:

2.  Κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, ο Οργανισμός διοργανώνει αξιολογήσεις από ομοτίμους μεταξύ εθνικών αρχών και υπηρεσιών με σκοπό:

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  να βελτιώσει τις γνώσεις και την αμοιβαία κατανόηση των διαφορετικών συστημάτων και πρακτικών, καθώς και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των διαφόρων μέτρων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων πρόληψης και αποτροπής.

γ)  να βελτιώσει τις γνώσεις και την αμοιβαία κατανόηση των διαφορετικών συστημάτων και πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών όσον αφορά τις λεπτομέρειες μεταφοράς των ενωσιακών νομικών πράξεων, καθώς και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των διαφόρων μέτρων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων πρόληψης και αποτροπής.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Αρχή υποβάλλει τακτικά τα πορίσματά της στην Επιτροπή, αλλά και απευθείας στα οικεία κράτη μέλη, περιγράφοντας τα πιθανά μέτρα για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που εντοπίζονται.

3.  Ο Οργανισμός υποβάλλει τακτικά τα πορίσματά του στην Επιτροπή, αλλά και απευθείας στα οικεία κράτη μέλη, περιγράφοντας τα πιθανά μέτρα για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που εντοπίζονται.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Αρχή συλλέγει στατιστικά δεδομένα που συγκεντρώνονται και παρέχονται από τα κράτη μέλη στους τομείς του ενωσιακού δικαίου που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της Αρχής. Κατά τη συλλογή των εν λόγω δεδομένων, η Αρχή προσπαθεί να συμβάλλει στον εξορθολογισμό των υφιστάμενων δραστηριοτήτων συλλογής δεδομένων στους τομείς αυτούς. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, εφαρμόζεται το άρθρο 16. Η Αρχή βρίσκεται σε στενή επαφή με την Επιτροπή (Eurostat) και της κοινοποιεί, εφόσον ενδείκνυται, τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων συλλογής δεδομένων που εκτελεί.

4.  Ο Οργανισμός συλλέγει στατιστικά δεδομένα που συγκεντρώνονται και παρέχονται εθελοντικά από τα κράτη μέλη στους τομείς του ενωσιακού δικαίου που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού. Κατά τη συλλογή των εν λόγω δεδομένων, ο Οργανισμός προσπαθεί να συμβάλλει στον εξορθολογισμό των υφιστάμενων δραστηριοτήτων συλλογής δεδομένων στους τομείς αυτούς. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, εφαρμόζεται το άρθρο 16. Ο Οργανισμός βρίσκεται σε στενή επαφή με την Επιτροπή (Eurostat) και της κοινοποιεί, εφόσον ενδείκνυται, τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων συλλογής δεδομένων που εκτελεί.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  αναπτύσσει κοινές κατευθυντήριες γραμμές προς χρήση από τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών για τις επιθεωρήσεις σε υποθέσεις με διασυνοριακή διάσταση, καθώς και κοινούς ορισμούς και κοινές έννοιες, βασιζόμενη στις σχετικές εργασίες σε ενωσιακό επίπεδο·

α)  αναπτύσσει προτάσεις μη δεσμευτικών κατευθυντήριων γραμμών προς χρήση από τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών για τις επιθεωρήσεις σε υποθέσεις με διασυνοριακή διάσταση, καθώς και κοινούς ορισμούς και κοινές έννοιες, βασιζόμενη στις σχετικές εργασίες σε ενωσιακό επίπεδο·

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  προάγει και υποστηρίζει την αμοιβαία συνδρομή με τη μορφή δραστηριοτήτων μεταξύ ομοτίμων ή ομαδικών δραστηριοτήτων, καθώς και ανταλλαγές προσωπικού και προγράμματα αποσπάσεων μεταξύ των εθνικών αρχών·

β)  προάγει και υποστηρίζει την αμοιβαία συνδρομή με τη μορφή δραστηριοτήτων μεταξύ ομοτίμων ή ομαδικών δραστηριοτήτων, καθώς και ανταλλαγές προσωπικού και προγράμματα αποσπάσεων μεταξύ των κρατών μελών·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασαφηνιστεί ότι ο Οργανισμός καλείται να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και όχι μεταξύ των εθνικών αρχών εντός ενός κράτους μέλους, κάτι που θα πρέπει να παραμείνει αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  προωθούν και στηρίζουν την τακτική διεξαγωγή αξιολογήσεων από ομοτίμους για όλες τις σχετικές αρμόδιες αρχές επιβολής της νομοθεσίας, διασφαλίζοντας την ενδεδειγμένη εναλλαγή τόσο των αρμοδίων αρχών επιβολής της νομοθεσίας που τελούν την αξιολόγηση όσο και εκείνων που αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  προωθεί την ανταλλαγή και τη διάδοσης εμπειριών και ορθών πρακτικών, όπως παραδείγματα συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών·

γ)  προωθεί την ανταλλαγή και τη διάδοση εμπειριών και ορθών πρακτικών, όπως παραδείγματα συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών και των υφιστάμενων οργανισμών συνεργασίας·

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  να αναπτύξει κοινά ψηφιακά εργαλεία για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών.

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας αναμένεται να συμβάλλει στην ανάπτυξη κοινών διαλειτουργικών επιχειρησιακών ψηφιακών εργαλείων προς όφελος της συνεργασίας των κρατών μελών (βλέπε τροπολογία που προτείνεται στην αιτιολογική σκέψη 16).

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 13

διαγράφεται

Διαμεσολάβηση μεταξύ των κρατών μελών

 

1. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου στους τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, η Αρχή μπορεί να ασκεί ρόλο διαμεσολαβητή.

 

2. Κατόπιν αιτήματος ενός από τα κράτη μέλη τα οποία αφορά η διαφορά, η Αρχή κινεί διαδικασία διαμεσολάβησης ενώπιον της επιτροπής διαμεσολάβησης που συγκροτείται για τον σκοπό σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2. Η Αρχή μπορεί επίσης να κινήσει διαδικασία διαμεσολάβησης με δική της πρωτοβουλία ενώπιον της επιτροπής διαμεσολάβησης βάσει παραπομπής από το SOLVIT, εφόσον συναινούν όλα τα κράτη μέλη τα οποία αφορά η διαφορά.

 

3. Κατά την υποβολή μιας υπόθεσης προς διαμεσολάβηση από την Αρχή, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την εν λόγω υπόθεση είναι ανωνυμοποιημένα και ότι η Αρχή ουδέποτε επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ιδιωτών τους οποίους αφορά η υπόθεση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης.

 

4. Οι υποθέσεις στις οποίες υπάρχουν εν εξελίξει δικαστικές διαδικασίες σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο δεν γίνονται δεκτές για διαμεσολάβηση από την Αρχή.

 

5. Εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση της διαμεσολάβησης από την Αρχή, τα οικεία κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Αρχή σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν για να δώσει συνέχεια σε διαμεσολάβηση ή τους λόγους για τη μη ανάληψη δράσης σε περίπτωση που δεν έδωσαν συνέχεια.

 

6. Η Αρχή υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή σε τριμηνιαία βάση σχετικά με τα αποτελέσματα των υποθέσεων διαμεσολάβησης που διαχειρίζεται.

 

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Αρχή προβαίνει σε ρυθμίσεις συνεργασίας με άλλους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ένωσης, όπου ενδείκνυται.

Ο Οργανισμός προβαίνει σε ρυθμίσεις συνεργασίας με άλλους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ένωσης, όπου ενδείκνυται.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Kεφάλαιο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οργάνωση της Αρχής

Οργάνωση του Οργανισμού

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η διοικητική και διαχειριστική δομή της Αρχής αποτελείται από:

1.  Η διοικητική και διαχειριστική δομή του Οργανισμού αποτελείται από:

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Αρχή δύναται να συγκροτεί ομάδες εργασίας ή ομάδες εμπειρογνωμόνων απαρτιζόμενες από εκπροσώπους των κρατών μελών και/ή της Επιτροπής ή από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ύστερα από διαδικασία επιλογής, για την εκπλήρωση των συγκεκριμένων καθηκόντων της ή για συγκεκριμένους τομείς πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της επιτροπής διαμεσολάβησης για την εκτέλεση των καθηκόντων που υπέχει βάσει του άρθρου 13 του παρόντος κανονισμού, καθώς και ειδική ομάδα για τον σκοπό της διεκπεραίωσης των χρηματοοικονομικών θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Ο Οργανισμός δύναται να συγκροτεί ομάδες εργασίας ή ομάδες εμπειρογνωμόνων απαρτιζόμενες από εκπροσώπους όλων των κρατών μελών που θέλουν να συμμετάσχουν και/ή της Επιτροπής ή από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ύστερα από διαδικασία επιλογής, για την εκπλήρωση των συγκεκριμένων καθηκόντων του ή για συγκεκριμένους τομείς πολιτικής. Ο εσωτερικός κανονισμός των εν λόγω ομάδων εργασίας και ομάδων εμπειρογνωμόνων καθορίζεται από τον Οργανισμό κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή. Για θέματα που σχετίζονται με τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης ζητείται επίσης η γνώμη της διοικητικής επιτροπής για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει πρόεδρο και αναπληρωτή πρόεδρο μεταξύ των μελών με δικαίωμα ψήφου και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων. Ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής πρόεδρος εκλέγονται με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του διοικητικού συμβουλίου που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου.

Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει πρόεδρο και αναπληρωτή πρόεδρο μεταξύ των μελών με δικαίωμα ψήφου και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και την ισόρροπη γεωγραφική κατανομή. Ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής πρόεδρος εκλέγονται με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του διοικητικού συμβουλίου που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Ο εκτελεστικός διευθυντής αποφασίζει κατά πόσον απαιτείται η τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων υπαλλήλων σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Προτού λάβει απόφαση για ίδρυση τοπικού γραφείου, ο εκτελεστικός διευθυντής λαμβάνει εκ των προτέρων τη συγκατάθεση της Επιτροπής, του διοικητικού συμβουλίου και του οικείου κράτους μέλους ή κρατών μελών. Στην απόφαση διευκρινίζεται το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων που πρόκειται να αναλάβει το τοπικό γραφείο, ώστε να αποφεύγεται το αδικαιολόγητο κόστος και η επικάλυψη διοικητικών καθηκόντων της Αρχής. Μπορεί να απαιτείται συμφωνία περί της έδρας με το οικείο κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη μέλη.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος το κείμενο δεν καθιστά σαφές ποιος είναι ο σκοπός και σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται η τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων υπαλλήλων σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Τίθενται πολλά ερωτήματα: ποιες δραστηριότητες θα αναλάμβαναν οι υπάλληλοι σε αυτά τα κράτη μέλη, αν αυτό θα ήταν προσωρινό ή μόνιμο κ.λπ. Υπάρχουν πιθανότητες επικάλυψης με τον ρόλο των εθνικών υπαλλήλων-συνδέσμων.

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η ομάδα ενδιαφερομένων απαρτίζεται από έξι εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων σε ενωσιακό επίπεδο, οι οποίοι εκπροσωπούν ισότιμα τα συνδικάτα και τις οργανώσεις εργοδοτών, καθώς και από δύο εκπροσώπους της Επιτροπής.

4.  Η ομάδα ενδιαφερομένων απαρτίζεται από έξι εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων σε ενωσιακό επίπεδο, οι οποίοι εκπροσωπούν ισότιμα τα συνδικάτα και τις οργανώσεις εργοδοτών, καθώς και από δύο εκπροσώπους της Επιτροπής. Στις συναντήσεις της ομάδας ενδιαφερομένων, τα μέλη επιτρέπεται να συνοδεύονται από εμπειρογνώμονες.

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[...]

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει ανάγκη ούτε σκοπιμότητα τροπολογιών.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[...]

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει ανάγκη ούτε σκοπιμότητα τροπολογιών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

16.4.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Michael Detjen

18.6.2018

Εξέταση στην επιτροπή

6.9.2018

8.10.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

9.10.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

17

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Kosma Złotowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jill Evans, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura, Henna Virkkunen

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nicola Danti, Angel Dzhambazki, John Howarth

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

25

+

ALDE

ECR

EFDD

PPE

 

S&D

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Kosma Złotowski

Daniela Aiuto

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

John Howarth, Claudia Țapardel

17

-

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

S&D

 

VERTS/ALE

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Peter van Dalen

Jill Seymour

Georg Mayer

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Nicola Danti, Michael Detjen, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Michael Cramer, Jill Evans, Keith Taylor

2

0

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini,

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (6.11.2018)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας
(COM(2018)0131 – C8‑0118/2018 – 2018/0064(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Angel Dzhambazki

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας

για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ και την Ελβετία)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ και την Ελβετία)

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων,

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, η ελευθερία εγκατάστασης και η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών συνιστούν θεμελιώδεις αρχές της εσωτερικής αγοράς της Ένωσης και κατοχυρώνονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

(1)  Η προστασία των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων, η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, η ελευθερία εγκατάστασης και η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών συνιστούν θεμελιώδεις αρχές της εσωτερικής αγοράς της Ένωσης και κατοχυρώνονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΣΕΕ, η Ένωση πρέπει να αναπτύξει μια άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και να προάγει την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία. Σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ η Ένωση, κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται, μεταξύ άλλων, με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση επαρκούς κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και την προαγωγή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

(2)  Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΣΕΕ, η Ένωση πρέπει να αναπτύξει μια άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, να προάγει την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, να καταπολεμήσει τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις, και να προάγει την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, την αλληλεγγύη μεταξύ γενεών και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς επίσης και να προάγει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, και την αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών. Σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ η Ένωση, κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται, μεταξύ άλλων, με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση επαρκούς κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και την προαγωγή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων τονίζει ότι ο καθένας έχει δικαίωμα σε έγκαιρη και ειδικά προσαρμοσμένη συνδρομή για τη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης. Τονίζει ότι κάθε άνθρωπος δικαιούται να μεταφέρει τα δικαιώματά του σε θέματα κοινωνικής προστασίας και κατάρτισης, σε περίπτωση επαγγελματικής μετάβασης. Υπογραμμίζει ότι οι νέοι έχουν δικαίωμα σε συνεχή εκπαίδευση, μαθητεία, πρακτική άσκηση ή καλής ποιότητας προσφορά εργασίας. Υπογραμμίζει ότι οι άνεργοι έχουν δικαίωμα σε εξατομικευμένη, συνεχή και σταθερή υποστήριξη.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Θα πρέπει να ιδρυθεί Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (η «Αρχή») με σκοπό την ενίσχυση της δικαιοσύνης και της εμπιστοσύνης στην ενιαία αγορά. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή θα πρέπει να στηρίζει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή ώστε να ενισχύσουν την πρόσβαση των ιδιωτών και των εργοδοτών στην πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο καταστάσεων διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, καθώς και την πρόσβαση σε σχετικές υπηρεσίες, την υποστήριξη της συμμόρφωσης και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης σε αυτούς τους τομείς, και να μεσολαβεί και να διευκολύνει την επίλυση των διασυνοριακών διαφορών ή των διαταραχών στην αγορά εργασίας.

(5)  Λαμβάνοντας υπόψη ωστόσο, ότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις όσον αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης για τη διασυνοριακή κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης, μαζί με ανησυχίες ως προς τη βελτίωση της συνεργασίας σε επίπεδο Ένωσης στους προαναφερθέντες τομείς, θα πρέπει να ιδρυθεί μια Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (η «Αρχή») με σκοπό την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ενιαία αγορά και την ενίσχυση της κινητικότητας, και ειδικότερα της εργασιακής κινητικότητας και της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών.. Για τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός θα πρέπει να στηρίζει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή ώστε να ενισχύσουν την πρόσβαση των ιδιωτών και των εργοδοτών στην πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο καταστάσεων διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, καθώς και την πρόσβαση σε σχετικές υπηρεσίες, την υποστήριξη της συμμόρφωσης και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή και επιβολή του δικαίου της Ένωσης σε αυτούς τους τομείς, να βοηθά στην αντιμετώπιση της ανεργίας και να μεσολαβεί και να διευκολύνει την επίλυση των διασυνοριακών διαφορών ή των διαταραχών στην αγορά εργασίας.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Η Αρχή θα πρέπει να ασκεί τις δραστηριότητές της στους τομείς της διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, της απόσπασης εργαζομένων και των υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό κινητικότητας. Θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η Αρχή, κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της, ενημερώνεται σχετικά με εικαζόμενες παρατυπίες, μεταξύ άλλων σε τομείς του δικαίου της Ένωσης πέραν του πεδίου των αρμοδιοτήτων της, όπως παραβιάσεις των όρων εργασίας και των κανόνων υγείας και ασφάλειας, ή απασχόληση παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, θα πρέπει να είναι σε θέση να τις αναφέρει και να συνεργάζεται για τα θέματα αυτά με την Επιτροπή, αρμόδια όργανα της Ένωσης και τις εθνικές αρχές, όταν κρίνεται απαραίτητο.

(6)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία της Αρχής, πρέπει ο στόχος της, μαζί με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές της, να οριστούν με σαφήνεια, ώστε να εξασφαλιστεί συμπληρωματικότητα ανάμεσα στα δικά της καθήκοντα και σε εκείνα των υφιστάμενων φορέων. Η Αρχή θα πρέπει να ασκεί τις δραστηριότητές της στους τομείς της διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, της απόσπασης εργαζομένων και της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, όπως π.χ. στον τομέα των μεταφορών. Θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η Αρχή, κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της, ενημερώνεται σχετικά με εικαζόμενες παρατυπίες, μεταξύ άλλων σε τομείς του δικαίου της Ένωσης πέραν του πεδίου των αρμοδιοτήτων της, όπως παραβιάσεις των όρων εργασίας και των κανόνων υγείας και ασφάλειας, της αδήλωτης εργασίας και των περιορισμών σε δικαιώματα και παροχές, ή απασχόληση παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, θα πρέπει να τις αναφέρει με τρόπο αποτελεσματικό και χωρίς περιττές καθυστερήσεις και να συνεργάζεται για τα θέματα αυτά με την Επιτροπή, αρμόδια όργανα της Ένωσης και τις εθνικές αρχές.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Η Αρχή θα πρέπει να συμβάλλει στη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, η οποία διέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39, την οδηγία 2014/54/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου40 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/589 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου41. Θα πρέπει να διευκολύνει την απόσπαση εργαζομένων, η οποία διέπεται από την οδηγία 96/71/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου42 και την οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, την εκτέλεση των εν λόγω διατάξεων με συλλογικές συμβάσεις καθολικής εφαρμογής σύμφωνα με τις πρακτικές των κρατών μελών. Η Αρχή θα πρέπει, επίσης, να συμβάλλει στον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, που διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου44, τον κανονισμό (ΕΚ) 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου45 και τον κανονισμό (ΕΕ) 1231/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου46, καθώς και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου47 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου48.

(7)  Η Αρχή θα πρέπει να συμβάλλει στην καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ και στη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, η οποία διέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39, την οδηγία 2014/54/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου40 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/589 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου41. Θα πρέπει να διευκολύνει την απόσπαση εργαζομένων, η οποία διέπεται από την οδηγία 96/71/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου42 και την οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, την εκτέλεση των εν λόγω διατάξεων με συλλογικές συμβάσεις καθολικής εφαρμογής σύμφωνα με τις πρακτικές των κρατών μελών. Η Αρχή θα πρέπει, επίσης, να συμβάλλει στον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, που διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου44, τον κανονισμό (ΕΚ) 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου45 και τον κανονισμό (ΕΕ) 1231/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου46, καθώς και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου47 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου48.

_________________

_________________

39 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης (ΕΕ L 141 της 27.5.2011, σ. 1).

39 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης (ΕΕ L 141 της 27.5.2011, σ. 1).

40 Οδηγία 2014/54/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων (ΕΕ L 128 της 30.4.2014, σ. 8).

40 Οδηγία 2014/54/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων (ΕΕ L 128 της 30.4.2014, σ. 8).

41 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/589 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Απριλίου 2016, για το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης (EURES), την πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες κινητικότητας και την περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 492/2011 και (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 (ΕΕ L 107 της 22.4.2016, σ. 1).

41 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/589 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Απριλίου 2016, για το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης (EURES), την πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες κινητικότητας και την περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 492/2011 και (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 (ΕΕ L 107 της 22.4.2016, σ. 1).

42 Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1).

42 Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1).

43 Οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 11).

43 Οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 11).

44 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (ΕΕ L 166 της 30.4.2004, σ. 1, διορθωτικό ΕΕ L 200 της 7.6.2004, σ. 1).

44 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (ΕΕ L 166 της 30.4.2004, σ. 1, διορθωτικό ΕΕ L 200 της 7.6.2004, σ. 1).

45 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (ΕΕ L 284 της 30.10.2009, σ. 1).

45 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (ΕΕ L 284 της 30.10.2009, σ. 1).

46 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1231/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για την επέκταση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν διέπονται ήδη από τους κανονισμούς αυτούς μόνον λόγω της ιθαγένειάς τους (ΕΕ L 344 της 29.12.2010, σ. 1).

46 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1231/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για την επέκταση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν διέπονται ήδη από τους κανονισμούς αυτούς μόνον λόγω της ιθαγένειάς τους (ΕΕ L 344 της 29.12.2010, σ. 1).

47 Κανονισμός (ΕOΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971, περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 149 της 5.7.1971, σ. 2). 2).

47 Κανονισμός (ΕOΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971, περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 149 της 5.7.1971, σ. 2). 2).

48 Κανονισμός (ΕOΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου, της 21ης Μαρτίου 1972, περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 74 της 27.3.1972, σ. 1).

48 Κανονισμός (ΕOΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου, της 21ης Μαρτίου 1972, περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 74 της 27.3.1972, σ. 1).

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Προς τον σκοπό αυτό, η Αρχή θα πρέπει να συμβάλλει κυρίως στην καλύτερη εφαρμογή και την αυξημένη αποτελεσματικότητα της ενωσιακής νομοθεσίας που αφορά τον τομέα των μεταφορών. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητούν και να λαμβάνουν κατάλληλες πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Επίσης, η ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα θα επιφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και, συνεπώς, θα προωθήσει την κινητικότητα του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Η ίδρυση της Αρχής δεν θα πρέπει να δημιουργεί νέα δικαιώματα και νέες υποχρεώσεις για τους ιδιώτες και τους εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων και των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, καθώς οι δραστηριότητες της Αρχής θα πρέπει να τους καλύπτουν στον βαθμό στον οποίο διέπονται από το ενωσιακό δίκαιο στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(10)  Η ίδρυση της Αρχής δεν θα πρέπει να δημιουργεί νέα δικαιώματα και νέες υποχρεώσεις για τους ιδιώτες και τους εργοδότες, κυρίως για τις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων και των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, καθώς οι δραστηριότητες της Αρχής θα πρέπει να τους καλύπτουν στον βαθμό στον οποίο διέπονται από το ενωσιακό δίκαιο στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, θα πρέπει να βελτιωθούν σημαντικά τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Για να διασφαλίζεται η δυνατότητα των ιδιωτών και των εργοδοτών να επωφελούνται από μια δίκαιη και αποτελεσματική εσωτερική αγορά, η Αρχή θα πρέπει να προωθεί τις ευκαιρίες που τους παρέχονται για μετακίνηση, παροχή υπηρεσιών ή πρόσληψη εργαζομένων οπουδήποτε εντός της Ένωσης. Αυτό περιλαμβάνει την υποστήριξη της διασυνοριακής κινητικότητας των ιδιωτών με τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε διασυνοριακές υπηρεσίες κινητικότητας, όπως η διασυνοριακή αντιστοίχιση των ατόμων με τις θέσεις εργασίας, πρακτικής άσκησης και μαθητείας και με την προώθηση προγραμμάτων κινητικότητας όπως το πρόγραμμα «Η πρώτη σου θέση εργασίας μέσω του EURES» και το «ErasmusPRO». Η Αρχή θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στη βελτίωση της διαφάνειας της πληροφόρησης, μεταξύ άλλων σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο, και της πρόσβασης των ιδιωτών και των εργοδοτών σε υπηρεσίες, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες πληροφόρησης της Ένωσης, όπως η υπηρεσία «Η Ευρώπη σου — Συμβουλές», καθώς και στην αξιοποίηση και τη διασφάλιση της συνεκτικότητας με την πύλη «Η Ευρώπη σου», η οποία θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της μελλοντικής ενιαίας ψηφιακής πύλης53.

(11)  Για να διασφαλίζεται η δυνατότητα των ιδιωτών και των εργοδοτών να επωφελούνται από μια κοινωνικά δίκαιη και αποτελεσματική εσωτερική αγορά, η Αρχή θα πρέπει να προωθεί τις ευκαιρίες που τους παρέχονται για μετακίνηση, παροχή υπηρεσιών ή πρόσληψη εργαζομένων οπουδήποτε εντός της Ένωσης, ιδίως διασφαλίζοντας τρόπους πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρίες ή ειδικές ανάγκες. Αυτό περιλαμβάνει την υποστήριξη της διασυνοριακής κινητικότητας των ιδιωτών με τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε διασυνοριακές υπηρεσίες κινητικότητας, όπως η διασυνοριακή αντιστοίχιση των ατόμων με τις θέσεις εργασίας, πρακτικής άσκησης, ειδικότητας και μαθητείας, με την προώθηση της χρήσης του πλαισίου Europass και επίσης με την προώθηση προγραμμάτων κινητικότητας όπως το πρόγραμμα «Η πρώτη σου θέση εργασίας μέσω του EURES» και το «ErasmusPRO», καθώς και με τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε όλες τις άλλες σχετικές υπηρεσίες στο κράτος μέλος κατοικίας ή διαμονής, π.χ. στην υγειονομική περίθαλψη. Η Αρχή θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στη βελτίωση της διαφάνειας της πληροφόρησης, μεταξύ άλλων σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο, και της πρόσβασης των ιδιωτών και των εργοδοτών σε υπηρεσίες, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες πληροφόρησης της Ένωσης, όπως η υπηρεσία «Η Ευρώπη σου — Συμβουλές», καθώς και στην αξιοποίηση και τη διασφάλιση της συνεκτικότητας με την πύλη «Η Ευρώπη σου», η οποία θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της μελλοντικής ενιαίας ψηφιακής πύλης53.

_________________

_________________

53 Κανονισμός [ενιαία ψηφιακή πύλη — COM(2017)256]

53 Κανονισμός [ενιαία ψηφιακή πύλη — COM(2017)256]

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Για τους σκοπούς αυτούς, η Αρχή θα πρέπει να συνεργάζεται με άλλες σχετικές πρωτοβουλίες και άλλα σχετικά δίκτυα της Ένωσης, ειδικότερα το ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ)54, το ευρωπαϊκό δίκτυο επιχειρήσεων55, το σημείο επαφής για τα σύνορα56 και το SOLVIT57, καθώς και με σχετικές εθνικές υπηρεσίες, όπως οι οργανισμοί για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης και για την υποστήριξη των εργαζομένων της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους, οι οποίοι έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη βάσει της οδηγίας 2014/54/ΕΕ, και τα εθνικά σημεία επαφής που έχουν οριστεί βάσει της οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου58 για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η Αρχή θα πρέπει επίσης να διερευνήσει τις συνέργειες με την προτεινόμενη ευρωπαϊκή ηλεκτρονική κάρτα υπηρεσιών59, κυρίως σε σχέση με περιπτώσεις στις οποίες τα κράτη μέλη επιλέγουν την υποβολή δηλώσεων σχετικά με τους αποσπασμένους εργαζομένους μέσω της πλατφόρμας της ηλεκτρονικής κάρτας. Η Αρχή θα πρέπει να αντικαταστήσει την Επιτροπή στη διαχείριση του ευρωπαϊκού γραφείου συντονισμού στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου υπηρεσιών απασχόλησης («EURES»), το οποίο συγκροτήθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/589, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού των αναγκών των χρηστών και των επιχειρησιακών απαιτήσεων για την αποτελεσματικότητα της διαδικτυακής πύλης EURES και των συναφών υπηρεσιών ΤΠ, με εξαίρεση την παροχή υπηρεσιών ΤΠ και τη λειτουργία και ανάπτυξη της υποδομής ΤΠ, δραστηριότητες που θα εξακολουθήσει να εκτελεί η Επιτροπή.

(12)  Για τους σκοπούς αυτούς, η Αρχή θα πρέπει να συνεργάζεται με άλλες σχετικές πρωτοβουλίες και άλλα σχετικά δίκτυα της Ένωσης, ειδικότερα το ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ)54, το ευρωπαϊκό δίκτυο επιχειρήσεων55, το σημείο επαφής για τα σύνορα56 και το SOLVIT57, καθώς και με σχετικές εθνικές υπηρεσίες, όπως οι οργανισμοί για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης και για την υποστήριξη των εργαζομένων της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους, οι οποίοι έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη βάσει της οδηγίας 2014/54/ΕΕ, και τα εθνικά σημεία επαφής που έχουν οριστεί βάσει της οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου58 για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

_________________

_________________

54 Απόφαση 573/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) (ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 32).

54 Απόφαση 573/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) (ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 32).

55 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεωνhttps://een.ec.europa.eu/

55 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεωνhttps://een.ec.europa.eu/

56 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ» COM(2017) 534.

56 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ» COM(2017) 534.

57 Σύσταση της Επιτροπής, της 17ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις αρχές που διέπουν το SOLVIT (ΕΕ L 249 της 19.9.2013, σ. 10).

57 Σύσταση της Επιτροπής, της 17ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις αρχές που διέπουν το SOLVIT (ΕΕ L 249 της 19.9.2013, σ. 10).

58 Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (EE L 88 της 4.4.2011, σ. 45).

58 Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (EE L 88 της 4.4.2011, σ. 45).

59 COM(2016) 824 final και COM(2016) 823 final.

 

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Με γνώμονα τη δίκαιη, απλή και αποτελεσματική εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, η Αρχή θα πρέπει να υποστηρίζει τη συνεργασία και την έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Μαζί με το λοιπό προσωπικό, οι εθνικοί υπάλληλοι-σύνδεσμοι οι οποίοι εργάζονται στο πλαίσιο της Αρχής θα πρέπει να υποστηρίζουν τη συμμόρφωση των κρατών μελών με τις υποχρεώσεις συνεργασίας, να επιταχύνουν τις μεταξύ τους ανταλλαγές μέσω των διαδικασιών που αποβλέπουν στη μείωση των καθυστερήσεων, και να παρέχουν διασύνδεση με άλλα εθνικά γραφεία-συνδέσμους, οργανισμούς και σημεία επαφής που έχουν συσταθεί βάσει του ενωσιακού δικαίου. Η Αρχή θα πρέπει να ενθαρρύνει τη χρήση καινοτόμων προσεγγίσεων για την αποτελεσματική και αποδοτική διασυνοριακή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων όπως το σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI) και το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI), και να συμβάλλει στην περαιτέρω ψηφιοποίηση των διαδικασιών και στη βελτίωση των εργαλείων για την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των εθνικών αρχών.

(13)  Με γνώμονα τη δίκαιη, απλή και αποτελεσματική εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, η Αρχή θα πρέπει να βελτιώσει τη συνεργασία και την έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Μαζί με το λοιπό προσωπικό, οι εθνικοί υπάλληλοι-σύνδεσμοι οι οποίοι εργάζονται στο πλαίσιο της Αρχής θα πρέπει να υποστηρίζουν τη συμμόρφωση των κρατών μελών με τις υποχρεώσεις συνεργασίας, να επιταχύνουν τις μεταξύ τους ανταλλαγές μέσω των διαδικασιών που αποβλέπουν στη μείωση των καθυστερήσεων, και να παρέχουν διασύνδεση με άλλα εθνικά γραφεία-συνδέσμους, οργανισμούς και σημεία επαφής που έχουν συσταθεί βάσει του ενωσιακού δικαίου. Η Αρχή θα πρέπει να ενθαρρύνει ιδιαίτερα τη χρήση καινοτόμων προσεγγίσεων για την αποτελεσματική και αποδοτική διασυνοριακή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων όπως το σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI) και το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI), και να συμβάλλει στην περαιτέρω ψηφιοποίηση των διαδικασιών και στη βελτίωση των εργαλείων για την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των εθνικών αρχών.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Για να ενισχύσει την ικανότητα των κρατών μελών να αντιμετωπίζουν τυχόν παρατυπίες με διασυνοριακή διάσταση σε σχέση με το ενωσιακό δίκαιο στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της, η Αρχή θα πρέπει να στηρίζει τις εθνικές αρχές στη διενέργεια συνδυασμένων και κοινών επιθεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της εφαρμογής των επιθεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ. Οι επιθεωρήσεις αυτές θα πρέπει να διενεργούνται κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών ή κατόπιν της συμφωνίας τους με πρόταση της Αρχής. Η Αρχή θα πρέπει να παρέχει στρατηγική, υλικοτεχνική και τεχνική υποστήριξη στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στις συνδυασμένες ή κοινές επιθεωρήσεις με πλήρη σεβασμό των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας. Οι επιθεωρήσεις θα πρέπει να διενεργούνται σε συμφωνία με τα οικεία κράτη μέλη και η εκτέλεσή τους θα πρέπει να διέπεται απόλυτα από το νομικό πλαίσιο που ορίζει η εθνική νομοθεσία των εν λόγω κρατών μελών, τα οποία θα πρέπει να δίνουν συνέχεια στα πορίσματα των συνδυασμένων και κοινών επιθεωρήσεων σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο.

(14)  Για να ενισχύσει την ικανότητα των κρατών μελών να εξασφαλίζουν την προστασία των κοινωνικών και απασχολησιακών δικαιωμάτων των προσώπων που ασκούν τα δικαιώματά τους για ελεύθερη κυκλοφορία και να αντιμετωπίζουν τυχόν παρατυπίες με διασυνοριακή διάσταση σε σχέση με το ενωσιακό δίκαιο στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της, η Αρχή θα πρέπει να στηρίζει τις εθνικές αρχές και τους κοινωνικούς εταίρους στη διενέργεια εθνικών, συνδυασμένων και κοινών επιθεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της εφαρμογής των επιθεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ. Οι επιθεωρήσεις αυτές θα πρέπει να διενεργούνται κατόπιν αιτήματος ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών και κατόπιν συμφωνίας τους. Η Αρχή θα πρέπει να παρέχει στρατηγική, υλικοτεχνική και τεχνική υποστήριξη στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στις συνδυασμένες ή κοινές επιθεωρήσεις με πλήρη σεβασμό των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας και προστασίας των δεδομένων. Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται σε συμφωνία με το οικείο κράτος μέλος και η εκτέλεσή τους διέπεται απόλυτα από το νομικό πλαίσιο που ορίζει η εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους στην επικράτεια του οποίου διενεργείται η επιθεώρηση, το οποίο θα πρέπει να δίνει συνέχεια στα πορίσματα των συνδυασμένων και κοινών επιθεωρήσεων σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Για να παρακολουθεί τις νεοεμφανιζόμενες τάσεις και προκλήσεις ή τα κενά στους τομείς της κινητικότητας των εργαζομένων και του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης, η Αρχή θα πρέπει να αναπτύξει αναλυτική ικανότητα και ικανότητα εκτίμησης κινδύνου. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη διεξαγωγή αναλύσεων και μελετών σχετικά με την αγορά εργασίας καθώς και αξιολογήσεις από ομοτίμους. Η Αρχή θα πρέπει να παρακολουθεί τις πιθανές ανισορροπίες όσον αφορά τις δεξιότητες και τις διασυνοριακές ροές εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένου του πιθανού αντίκτυπού τους στην εδαφική συνοχή. Η Αρχή θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει την εκτίμηση επικινδυνότητας που αναφέρεται στο άρθρο 10 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ Η Αρχή θα πρέπει να εξασφαλίζει συνέργειες και συμπληρωματικότητα με άλλους οργανισμούς ή υπηρεσίες ή δίκτυα της Ένωσης. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την άντληση πληροφοριών από το SOLVIT και παρεμφερείς υπηρεσίες σχετικά με επαναλαμβανόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους σε τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της Αρχής. Η Αρχή θα πρέπει επίσης να διευκολύνει και να εξορθολογίζει τις δραστηριότητες συλλογής δεδομένων που προβλέπονται από τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία που εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της. Αυτό δεν συνεπάγεται τη θέσπιση νέων υποχρεώσεων αναφοράς για τα κράτη μέλη.

(15)  Για να παρακολουθεί τις νεοεμφανιζόμενες τάσεις και προκλήσεις ή τα κενά, τα χάσματα και τις ασυνέπειες στους τομείς της κινητικότητας των εργαζομένων και του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και σε άλλους συναφείς τομείς, η Αρχή θα πρέπει να αναπτύξει αναλυτική ικανότητα και ικανότητα εκτίμησης κινδύνου. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη διεξαγωγή αναλύσεων και μελετών σχετικά με την αγορά εργασίας καθώς και αξιολογήσεις από ομοτίμους. Η Αρχή θα πρέπει να παρακολουθεί τις πιθανές ανισορροπίες όσον αφορά τις δεξιότητες και τις διασυνοριακές ροές εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένου του πιθανού αντίκτυπού τους στην εδαφική συνοχή. Η Αρχή θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει την εκτίμηση επικινδυνότητας που αναφέρεται στο άρθρο 10 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ Η Αρχή θα πρέπει να εξασφαλίζει συνέργειες και συμπληρωματικότητα με άλλους οργανισμούς ή υπηρεσίες ή δίκτυα της Ένωσης. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την άντληση πληροφοριών από το SOLVIT και παρεμφερείς υπηρεσίες σχετικά με επαναλαμβανόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους σε τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της Αρχής. Η Αρχή θα πρέπει επίσης να διευκολύνει και να εξορθολογίζει τις δραστηριότητες συλλογής δεδομένων που προβλέπονται από τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία που εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της. Αυτό δεν συνεπάγεται τη θέσπιση νέων υποχρεώσεων αναφοράς για τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Η Αρχή θα πρέπει να παρέχει μια πλατφόρμα για την επίλυση των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της. Θα πρέπει να βασίζεται σε μηχανισμούς διαλόγου και συνδιαλλαγής που εφαρμόζονται σήμερα στον τομέα του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίοι χαίρουν της εκτίμησης των κρατών μελών60 και των οποίων η σπουδαιότητα έχει αναγνωριστεί από τη νομολογία του Δικαστηρίου61. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να παραπέμπουν υποθέσεις στην Αρχή προς διαμεσολάβηση σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί για το σκοπό αυτό. Η Αρχή θα πρέπει να ασχολείται μόνο με διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, ενώ οι ιδιώτες και οι εργοδότες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην άσκηση των ενωσιακών δικαιωμάτων τους θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα να προσφεύγουν στις εθνικές και ενωσιακές υπηρεσίες που προορίζονται για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων, όπως το δίκτυο SOLVIT στο οποίο η Αρχή θα πρέπει να παραπέμπει τέτοιου είδους υποθέσεις. Το δίκτυο SOLVIT θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να παραπέμπει στην Αρχή προς εξέταση περιπτώσεις στις οποίες το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί λόγω διαφορών μεταξύ των εθνικών διοικήσεων.

(17)  Η Αρχή θα πρέπει να παρέχει μια πλατφόρμα για την επίλυση των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της. Θα πρέπει να βασίζεται σε μηχανισμούς δημοκρατικού διαλόγου και συνδιαλλαγής που εφαρμόζονται σήμερα στον τομέα του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίοι χαίρουν της εκτίμησης των κρατών μελών60 και των οποίων η σπουδαιότητα έχει αναγνωριστεί από τη νομολογία του Δικαστηρίου61. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να παραπέμπουν υποθέσεις στην Αρχή προς επίλυση των διαφορών. Η Αρχή θα πρέπει να ασχολείται μόνο με διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, ενώ οι ιδιώτες και οι εργοδότες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην άσκηση των ενωσιακών δικαιωμάτων τους θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα να προσφεύγουν στις εθνικές και ενωσιακές υπηρεσίες που προορίζονται για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων, όπως το δίκτυο SOLVIT στο οποίο η Αρχή θα πρέπει να παραπέμπει τέτοιου είδους υποθέσεις. Το δίκτυο SOLVIT θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να παραπέμπει στην Αρχή προς εξέταση περιπτώσεις στις οποίες το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί λόγω διαφορών μεταξύ των εθνικών διοικήσεων.

_________________

_________________

60 Μερική γενική προσέγγιση του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2017, όσον αφορά την πρόταση κανονισμού σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, 13645/1/17.

60 Μερική γενική προσέγγιση του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2017, όσον αφορά την πρόταση κανονισμού σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, 13645/1/17.

61 Υπόθεση C-236/88 ΕΕ:C:1990:303, σκέψη 17· Υπόθεση C-202/97 ΕΕ:C:2000:75, σκέψεις 57-58· Υπόθεση C-178/97 ΕΕ:C:2000:169, σκέψεις 44-45· Υπόθεση C-2/05 ΕΕ:C:2006:69, σκέψεις 28-29· Υπόθεση C-12/14 ΕΕ:C:2016:135, σκέψεις 39-41· Υπόθεση C-359/16 ΕΕ:C:2018:63, σκέψεις 44-45.

61 Υπόθεση C-236/88 ΕΕ:C:1990:303, σκέψη 17· Υπόθεση C-202/97 ΕΕ:C:2000:75, σκέψεις 57-58· Υπόθεση C-178/97 ΕΕ:C:2000:169, σκέψεις 44-45· Υπόθεση C-2/05 ΕΕ:C:2006:69, σκέψεις 28-29· Υπόθεση C-12/14 ΕΕ:C:2016:135, σκέψεις 39-41· Υπόθεση C-359/16 ΕΕ:C:2018:63, σκέψεις 44-45.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Για να διευκολύνεται η διαχείριση των προσαρμογών της αγοράς εργασίας, η Αρχή θα πρέπει να προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων ώστε να αντιμετωπίζονται οι διαταράξεις της αγοράς εργασίας που επηρεάζουν περισσότερα του ενός κράτη μέλη, όπως περιπτώσεις αναδιάρθρωσης ή μεγάλα έργα που έχουν αντίκτυπο στην απασχόληση στις παραμεθόριες περιοχές.

(18)  Για να διευκολύνεται η διαχείριση των προσαρμογών της αγοράς εργασίας, η Αρχή θα πρέπει να προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων ώστε να αντιμετωπίζονται οι διαταράξεις της αγοράς εργασίας που επηρεάζουν περισσότερα του ενός κράτη μέλη, όπως περιπτώσεις αναδιάρθρωσης ή μεγάλα έργα που έχουν αντίκτυπο στην απασχόληση στις παραμεθόριες περιοχές. Η Αρχή θα πρέπει επίσης να διευκολύνει μια τέτοια συνεργασία για την αντιμετώπιση διαρθρωτικών προβλημάτων στην πρόσβαση στα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα λόγω ασυμφωνιών μεταξύ εθνικών συστημάτων, όπως για διαφορές στην ηλικία συνταξιοδότησης, πρόσβαση σε παροχές για αυτοαπασχολούμενους ή εκτίμηση του βαθμού στον οποίο η αναπηρία επιτρέπει την εργασία.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία της Αρχής. Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής του προέδρου και του αναπληρωτή προέδρου, θα πρέπει να συνάδει με τις αρχές της ισόρροπης συμμετοχής των φύλων, την πείρα και τα προσόντα. Για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της Αρχής, το διοικητικό συμβούλιο, ειδικότερα, θα πρέπει να εγκρίνει ένα ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, να εκτελεί τα καθήκοντά του σε σχέση με τον προϋπολογισμό της Αρχής, να εγκρίνει τους δημοσιονομικούς κανόνες στους οποίους υπόκειται η Αρχή, να διορίζει έναν εκτελεστικό διευθυντή και να θεσπίζει διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα επιχειρησιακά καθήκοντά του εκτελεστικού διευθυντή. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές εκπρόσωποι χωρών εκτός των κρατών μελών της Ένωσης, οι οποίες εφαρμόζουν τους ενωσιακούς κανόνες που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της Αρχής.

(21)  Τα κράτη μέλη, οι κοινωνικοί εταίροι, οι εμπειρογνώμονες που διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και η Επιτροπή θα πρέπει να εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία της Αρχής. Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής των προέδρων του, θα πρέπει να συνάδει με τις αρχές της ισόρροπης συμμετοχής των φύλων, την πείρα και τα προσόντα. Για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της Αρχής, το διοικητικό συμβούλιο, ειδικότερα, θα πρέπει να εγκρίνει ένα ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, να εκτελεί τα καθήκοντά του σε σχέση με τον προϋπολογισμό της Αρχής, να εγκρίνει τους δημοσιονομικούς κανόνες στους οποίους υπόκειται η Αρχή, να διορίζει έναν εκτελεστικό διευθυντή και να θεσπίζει διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα επιχειρησιακά καθήκοντά του εκτελεστικού διευθυντή. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές εκπρόσωποι χωρών εκτός των κρατών μελών της Ένωσης, οι οποίες εφαρμόζουν τους ενωσιακούς κανόνες που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της Αρχής.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Η Αρχή θα πρέπει επίσης να βασίζεται άμεσα στην εμπειρογνωσία των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών στους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της με τη βοήθεια ειδικής ομάδας ενδιαφερομένων. Τα μέλη θα πρέπει να είναι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων σε ενωσιακό επίπεδο. Η ομάδα ενδιαφερομένων, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις γνώμες και την εμπειρογνωσία της συμβουλευτικής επιτροπής για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που συγκροτήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004, καθώς και της συμβουλευτικής επιτροπής για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων που συγκροτήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2011.

(23)  Η Αρχή θα πρέπει επίσης να βασίζεται άμεσα στην εμπειρογνωσία των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών στους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της με τη βοήθεια ειδικής ομάδας ενδιαφερομένων. Τα μέλη θα πρέπει να είναι σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο του διαφανούς και τακτικού διαλόγου με τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις και την κοινωνία των πολιτών σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2 ΣΕΕ. Η ομάδα ενδιαφερομένων, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις γνώμες και την εμπειρογνωσία της συμβουλευτικής επιτροπής για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που συγκροτήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004, καθώς και της συμβουλευτικής επιτροπής για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων που συγκροτήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2011.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Για να εξασφαλιστεί η πλήρης αυτονομία και ανεξαρτησία της Αρχής, θα πρέπει να τεθεί στη διάθεσή της αυτόνομος προϋπολογισμός, με έσοδα προερχόμενα από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, τυχόν προαιρετικές χρηματοοικονομικές εισφορές των κρατών μελών και οποιαδήποτε εισφορά από τρίτες χώρες που συμμετέχουν στις εργασίες της Αρχής. Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει επιχορηγήσεις βάσει συμφωνιών ανάθεσης ή ad hoc επιχορηγήσεις και να επιβάλλει χρεώσεις για δημοσιεύσεις και τυχόν υπηρεσίες που παρέχονται από την Αρχή.

(24)  Για να εξασφαλιστεί η πλήρης αυτονομία και ανεξαρτησία της Αρχής, θα πρέπει να τεθεί στη διάθεσή της αυτόνομος προϋπολογισμός, με έσοδα προερχόμενα από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, τυχόν προαιρετικές χρηματοοικονομικές εισφορές των κρατών μελών και οποιαδήποτε εισφορά από τρίτες χώρες που συμμετέχουν στις εργασίες της Αρχής. Ο προϋπολογισμός της Ένωσης πρέπει να εστιάζεται στα αποτελέσματα. Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει επιχορηγήσεις βάσει συμφωνιών ανάθεσης ή ad hoc επιχορηγήσεις και να επιβάλλει χρεώσεις για δημοσιεύσεις και τυχόν υπηρεσίες που παρέχονται από την Αρχή.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Η Αρχή θα πρέπει να συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς της Ένωσης, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, ειδικότερα με αυτούς που έχουν συγκροτηθεί στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής, αξιοποιώντας την εμπειρογνωσία και μεγιστοποιώντας τις συνέργειες: το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound), το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτισης (ΕΙΚ), καθώς επίσης, σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και την εμπορίας ανθρώπων, με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust).

(30)  Η Αρχή θα πρέπει να συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς της Ένωσης, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, ειδικότερα με αυτούς που έχουν συγκροτηθεί στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής, αξιοποιώντας την εμπειρογνωσία και μεγιστοποιώντας τις συνέργειες: το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound), το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτισης (ΕΙΚ), καθώς επίσης, σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και της εμπορίας ανθρώπων, με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust), καθώς και με τους άλλους οργανισμούς της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, όπως ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA), το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), ο Οργανισμός της ΕΕ για την Κατάρτιση στον τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) και ο συντονιστής δράσης της ΕΕ κατά της εμπορίας ανθρώπων. Η συνεργασία δεν συνεπάγεται επικάλυψη δραστηριοτήτων μεταξύ της Αρχής και των άλλων οργανισμών της Ένωσης.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Για να δοθεί λειτουργική διάσταση στις δραστηριότητες των υφιστάμενων φορέων στους τομείς της διασυνοριακής κινητικότητας των εργατικού δυναμικού, η Αρχή θα πρέπει να αναλάβει την εκτέλεση των καθηκόντων που ασκούνται από την τεχνική επιτροπή για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων που έχει συσταθεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011, την επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την απόσπαση εργαζομένων που συγκροτήθηκε με την απόφαση 2009/17/ΕΚ της Επιτροπής68 και την ευρωπαϊκή πλατφόρμα με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας προς την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, πλατφόρμα που συστάθηκε με την απόφαση (ΕΕ) 2016/344 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου69. Με τη σύσταση της Αρχής οι εν λόγω φορείς θα πρέπει να παύσουν να υφίστανται.

(31)  Για να δοθεί λειτουργική διάσταση στις δραστηριότητες των υφιστάμενων φορέων στους τομείς της διασυνοριακής κινητικότητας των εργατικού δυναμικού, η Αρχή θα πρέπει να αναλάβει την εκτέλεση των καθηκόντων που ασκούνται από την τεχνική επιτροπή για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων που έχει συσταθεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011, την επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την απόσπαση εργαζομένων που συγκροτήθηκε με την απόφαση 2009/17/ΕΚ της Επιτροπής68 και την ευρωπαϊκή πλατφόρμα με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας προς την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, πλατφόρμα που συστάθηκε με την απόφαση (ΕΕ) 2016/344 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου69. Με τη σύσταση της Αρχής οι εν λόγω φορείς θα πρέπει να υπαχθούν στον έλεγχό της και να συγχωνευθούν με αυτήν.

_________________

_________________

68 Απόφαση 2009/17/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με την ίδρυση επιτροπής εμπειρογνωμόνων για την απόσπαση εργαζομένων (ΕΕ L 8 της 13.1.2009, σ. 26).

68 Απόφαση 2009/17/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με την ίδρυση επιτροπής εμπειρογνωμόνων για την απόσπαση εργαζομένων (ΕΕ L 8 της 13.1.2009, σ. 26).

69 Απόφαση (ΕΕ) 2016/344 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί δημιουργίας ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας προς την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας (ΕΕ L 65 της 11.3.2016, σ. 12).

69 Απόφαση (ΕΕ) 2016/344 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί δημιουργίας ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας προς την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας (ΕΕ L 65 της 11.3.2016, σ. 12).

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Η Αρχή θα πρέπει να συμπληρώνει τις δραστηριότητες της διοικητικής επιτροπής για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που συγκροτήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 («η διοικητική επιτροπή») στον βαθμό που ασκεί κανονιστικά καθήκοντα σε σχέση με την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009. Ωστόσο, η Αρχή θα πρέπει να αναλάβει επιχειρησιακά καθήκοντα που επί του παρόντος εκτελούνται στο πλαίσιο της διοικητικής επιτροπής, όπως η διαμεσολάβηση μεταξύ των κρατών μελών και η εξασφάλιση ενός φόρουμ το οποίο θα ασχολείται με χρηματοοικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 883/2001 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009, υποκαθιστώντας την επιτροπή λογαριασμών που έχει συγκροτηθεί με τους παραπάνω κανονισμούς, καθώς και με θέματα που αφορούν την ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων και τα εργαλεία ΤΠ, ώστε να διευκολύνει την εφαρμογή των παραπάνω κανονισμών, υποκαθιστώντας την τεχνική επιτροπή για την επεξεργασία δεδομένων που έχει συγκροτηθεί με τους εν λόγω κανονισμούς.

(32)  Η Αρχή θα πρέπει να συνεργάζεται με τη διοικητική επιτροπή συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που συγκροτήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 («η διοικητική επιτροπή») και να έχει την άδεια να παρίσταται στις συνεδριάσεις της διοικητικής επιτροπής και των επιτροπών της.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Για να αντικατοπτρίζεται η νέα αυτή θεσμική δομή, οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 883/2004, (ΕΚ) αριθ. 987/2009, (ΕΕ) αριθ. 492/2011 θα πρέπει να τροποποιηθούν, ενώ η απόφαση 2009/17/ΕΚ και η απόφαση (ΕΕ) 2016/589 θα πρέπει να καταργηθούν. (CHECK!!!)

(34)  Για να αντικατοπτρίζεται η νέα αυτή θεσμική δομή, οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 883/2004, (ΕΕ) αριθ. 492/2011 και (ΕΕ) 2016/589 θα πρέπει να τροποποιηθούν, ενώ η απόφαση 2009/17/ΕΚ και η απόφαση (ΕΕ) 2016/589 θα πρέπει να καταργηθούν.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

(37)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και με πλήρη σεβασμό του εφαρμοστέου διεθνούς εργατικού δικαίου και του εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Επίσης λαμβάνει υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων,

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(37a)  Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να μετέχει συστηματικά και επί ίσοις όροις, μαζί με την Επιτροπή και το Συμβούλιο, στον ορισμό και την στάθμιση των κριτηρίων για την έδρα της Αρχής·

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Συγκρότηση και πεδίο δράσης

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο κανονισμός θεσπίζει την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (η «Αρχή»).

1.  Ο κανονισμός θεσπίζει την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (η «Αρχή»).

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Αρχή επικουρεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή σε θέματα που αφορούν τη διασυνοριακή κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στην Ένωση.

2.  Η Αρχή συμβάλλει στη συνεπή, αποδοτική και αποτελεσματική εφαρμογή της ευρωπαϊκής εργατικής και κοινωνικής νομοθεσίας, καθώς και στην ίση πρόσβαση σε κοινωνική ασφάλιση και κατάλληλη κοινωνική προστασία για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες που ασκούν το δικαίωμά τους της ελεύθερης κυκλοφορίας. Η Αρχή επικουρεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή σε θέματα που αφορούν τη διασυνοριακή κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στην Ένωση.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η Αρχή διευκολύνει και στηρίζει την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, των κοινωνικών εταίρων, άλλων ενδιαφερόμενων μερών και της Επιτροπής σε όλα τα εργασιακά και κοινωνικά θέματα με διασυνοριακή διάσταση. Η συμμετοχή στις δραστηριότητες της Αρχής δεν θίγει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των κρατών μελών στο πλαίσιο, μεταξύ άλλων, συναφών και εφαρμοστέων συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), όπως η σύμβαση αριθ. 81 σχετικά με την επιθεώρηση εργασίας στη βιομηχανία και το εμπόριο, και δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως αυτά αναγνωρίζονται στα κράτη μέλη και σε επίπεδο Ένωσης σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα συλλογικών διαπραγματεύσεων σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και πρακτική, ούτε τις εξουσίες των κρατών μελών όσον αφορά τη ρύθμιση, τη διαμεσολάβηση ή την παρακολούθηση στον τομέα των εθνικών εργασιακών σχέσεων, ιδίως την άσκηση του δικαιώματος συλλογικών διαπραγματεύσεων και ανάληψης συλλογικής δράσης.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τον σεβασμό της ποικιλομορφίας των εθνικών συστημάτων που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις και την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων, όπως αναγνωρίζονται ρητώς από τη ΣΛΕΕ. Η Αρχή συμβάλλει στην επιβολή και τη βελτίωση του ενωσιακού και εθνικού δικαίου σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και τα εργασιακά πρότυπα που ισχύουν διεθνώς:

 

α) διασφαλίζοντας την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, την ελευθερία εγκατάστασης και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών·

 

β) διασφαλίζοντας την ίση μεταχείριση των ατόμων και τον θεμιτό διασυνοριακό ανταγωνισμό·

 

γ) μεριμνώντας για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη δίωξη της κοινωνικής απάτης, των αξιόποινων πράξεων και των σφαλμάτων με διασυνοριακή διάσταση·

 

δ) μεριμνώντας για την πρόληψη, την αποτροπή και την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, καθώς και για την ενθάρρυνση της δήλωσης της αδήλωτης εργασίας, διασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασμό των εφαρμοστέων δικαιωμάτων των εργαζομένων·

 

ε) στηρίζοντας τη διασυνοριακή δίωξη και την επιβολή προστίμων και κυρώσεων σε εργασιακά και κοινωνικά θέματα·

 

στ) διευκολύνοντας τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης εντός της Ένωσης.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Στόχοι

Στόχοι

Στόχος της Αρχής είναι να συμβάλλει στην εξασφάλιση δίκαιης κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στην εσωτερική αγορά. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή:

Σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλλει στην προαγωγή μιας μη επισφαλούς και κοινωνικά δίκαιης κινητικότητας, ιδίως της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή:

α)  διευκολύνει την πρόσβαση των ιδιωτών και των εργοδοτών σε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους καθώς και στις σχετικές υπηρεσίες·

α)  διευκολύνει την πρόσβαση των ιδιωτών, των εργοδοτών και των κοινωνικών εταίρων σε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους καθώς και στις σχετικές υπηρεσίες·

β)  υποστηρίζει την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των αρχών για τη διασυνοριακή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ, μεταξύ άλλων, με τη διευκόλυνση της διενέργειας κοινών επιθεωρήσεων·

β)  προάγει, βελτιώνει και υποστηρίζει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να προωθήσουν μια καλύτερη συνεργασία και συνεπή, αποτελεσματική και αποδοτική διασυνοριακή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ, μεταξύ άλλων, με την παροχή τεχνικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης και κατάρτισης για τη διευκόλυνση των κοινών επιθεωρήσεων·

 

β α)  επιβλέπει την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και εξετάζει τυχόν παραβιάσεις αυτής της νομοθεσίας, όπως είναι για παράδειγμα διάφορες μορφές κοινωνικής απάτης, παραβιάσεις και κατάχρηση δικαιωμάτων κινητικότητας μετακινούμενων εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των εποχιακών, μεθοριακών και αποσπασμένων εργαζομένων, εφαρμογή διακρίσεων, δόλιες συμβάσεις εργασίας και εμπορία ανθρώπων για εργασιακή εκμετάλλευση·

γ)  λειτουργεί ως διαμεσολαβητής και διευκολύνει την εξεύρεση λύσης σε περιπτώσεις διασυνοριακών διαφορών μεταξύ εθνικών αρχών ή διαταραχών της αγοράς εργασίας.

γ)  κατόπιν απαίτησης των εθνικών αρχών, λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ εθνικών αρχών και βοηθά στην επίλυση διαταραχών της αγοράς εργασίας ή προβλημάτων διασυνοριακής επιβολής, με την επιφύλαξη της πολυμορφίας των εθνικών συστημάτων εργασιακών σχέσεων και της αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων και του δικαιώματος σε συλλογικές διαπραγματεύσεις·

 

γ α)  συμβουλεύει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της ανεργίας·

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Αρχή αποτελεί οργανισμό της Ένωσης με νομική προσωπικότητα.

1.  Η Αρχή αποτελεί αποκεντρωμένο οργανισμό της Ένωσης με νομική προσωπικότητα.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  διευκόλυνση της πρόσβασης των ιδιωτών και των εργοδοτών σε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε διασυνοριακές περιπτώσεις καθώς και της πρόσβασης σε υπηρεσίες διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7·

α)  διευκόλυνση και βελτίωση της πρόσβασης των ιδιωτών, των εργοδοτών και των κοινωνικών εταίρων σε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε διασυνοριακές περιπτώσεις που σχετίζονται με την ελεύθερη κυκλοφορία, καθώς και της πρόσβασης σε σχετικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών υπηρεσιών, και ιδίως της υγειονομικής περίθαλψης, και σε υπηρεσίες διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7·

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  διευκόλυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών με στόχο την αποτελεσματική επιβολή της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 8·

β)  ενθάρρυνση, διευκόλυνση και στήριξη της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών με στόχο την αποτελεσματική επιβολή της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 8 και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας·

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  συντονισμό και στήριξη της διενέργειας συνδυασμένων και κοινών επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10·

γ)  πρόταση, συντονισμό και στήριξη της διενέργειας συνδυασμένων και κοινών επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10·

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  διενέργεια αναλύσεων και εκτιμήσεων κινδύνου σχετικά με ζητήματα της διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με το άρθρο 11·

δ)  δρομολόγηση αναλύσεων και διενέργεια εκτιμήσεων κινδύνου σχετικά με ζητήματα που αφορούν την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού εντός της εσωτερικής αγοράς και έκδοση γνωμοδοτήσεων και συστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 11

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  υποστήριξη των κρατών μελών με τη δημιουργία υποδομής ικανοτήτων σε σχέση με την αποτελεσματική επιβολή της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 12·

ε)  έκδοση κατευθυντήριων γραμμών και ερμηνευτικών γνωμοδοτήσεων για τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία και υποστήριξη των κρατών μελών και όλων των σχετικών κοινωνικών εταίρων και ενδιαφερομένων φορέων με τη δημιουργία υποδομής ικανοτήτων σε σχέση με την αποτελεσματική συμμόρφωση, εφαρμογή και επιβολή της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 12·

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  διαμεσολάβηση σε διαφορές μεταξύ των αρχών των κρατών μελών για την εφαρμογή της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 13·

στ)  διαμεσολάβηση σε διαφορές μεταξύ των αρχών των κρατών μελών για την εφαρμογή της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας και, εάν είναι αναγκαίο, συμβολή στην επίλυση των διαφορών λαμβάνοντας σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 13·

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  διαμεσολάβηση σε διαφορές μεταξύ προσώπων και αρχών των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 13α·

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών σε περίπτωση διασυνοριακών διαταράξεων της αγοράς εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 14.

ζ)  διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών σε περίπτωση διασυνοριακών διαταράξεων της αγοράς εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 14 και διευκόλυνση της υποστήριξης όσων εργάζονται υπό επισφαλείς συνθήκες διασυνοριακής εργασίας·

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζ α)  διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων σε περίπτωση διαρθρωτικών προβλημάτων όσον αφορά την πρόσβαση στην εργασία και στα κοινωνικά δικαιώματα λόγω κενών ή ασυνεπειών μεταξύ των συστημάτων των κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 14α·

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζ β)  παροχή συμβουλών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή σχετικά με οποιαδήποτε πρωτοβουλία θεωρεί κατάλληλη για την ενθάρρυνση της αποτελεσματικής επιβολής της ενωσιακής νομοθεσίας σε σχέση με πρόσωπα που ασκούν το δικαίωμά τους ελεύθερης κυκλοφορίας·

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Πληροφορίες σχετικά με τη διασυνοριακή κινητικότητα του εργατικού δυναμικού

Πληροφορίες σχετικά με τη διασυνοριακή κινητικότητα του εργατικού δυναμικού

Η Αρχή βελτιώνει η διαθεσιμότητα, την ποιότητα και τη δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες που παρέχονται στους ιδιώτες και στους εργοδότες με στόχο τη διευκόλυνση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού σε ολόκληρη την Ένωση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 589/2016 για το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης (EURES) και τον κανονισμό [Ενιαία ψηφιακή πύλη — COM(2017)256]. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή:

Η Αρχή βελτιώνει η διαθεσιμότητα, την ποιότητα και τη δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες που παρέχονται στους ιδιώτες, στους εργοδότες και στους κοινωνικούς εταίρους με στόχο τη διευκόλυνση της θεμιτής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού σε ολόκληρη την Ένωση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 589/2016 για το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης (EURES) και τον κανονισμό [Ενιαία ψηφιακή πύλη — COM(2017)256]. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή:

α)  παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ιδιωτών σε περιπτώσεις διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού·

α)  σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές παρέχει ειδικότερα στους εργοδότες και τους κοινωνικούς εταίρους, στους εργαζόμενους και στους αναζητούντες εργασία πληροφορίες σχετικά με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ατόμων σε περιπτώσεις διασυνοριακής κινητικότητας, ειδικά κινητικότητας εργατικού δυναμικού και σχετικά με δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας και διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών·

β)  προωθεί τις ευκαιρίες για υποστήριξη της εργασιακής κινητικότητας των ιδιωτών μέσω, μεταξύ άλλων, καθοδήγησης σχετικά με την πρόσβαση στη μάθηση και τη γλωσσική κατάρτιση·

β)  χρηματοδοτεί, παρέχει και οργανώνει καθοδήγηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες και κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων ανά τομέα γλωσσικών μαθημάτων, για υποστήριξη της εργασιακής κινητικότητας των ατόμων·

γ)  παρέχει πληροφορίες στους εργοδότες σχετικά με τους εργασιακούς κανόνες καθώς και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας που εφαρμόζονται στους εργαζομένους σε περιπτώσεις διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων των αποσπασμένων εργαζομένων·

γ)  σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές παρέχει πληροφορίες στους εργοδότες και στους υπαλλήλους, κοινωνικούς εταίρους και σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τους υφιστάμενους εργασιακούς κανόνες και άλλους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες που επηρεάζουν το επίπεδο των μισθών, που εφαρμόζονται στους εργαζομένους σε περιπτώσεις διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων των αποσπασμένων εργαζομένων· σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης· παρέχει σύστημα υπολογισμού ενδεικτικής σύγκρισης μισθών, που παρουσιάζει τα επίπεδα μισθών του αποσπασμένου εργαζομένου στο κράτος μέλος υποδοχής κατά τη διάρκεια της απόσπασης·

δ)  υποστηρίζει τα κράτη μέλη στην προσπάθειά τους να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις σχετικά με τη διάδοση και την πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων όπως ορίζονται στο άρθρο 6 της οδηγίας 2014/54/ΕΕ και την απόσπαση των εργαζομένων όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ·

δ)  συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες εθνικές αρχές στην προσπάθειά τους να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις σχετικά με τη διάδοση και την πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων όπως ορίζονται στο άρθρο 6 της οδηγίας 2014/54/ΕΕ και την απόσπαση των εργαζομένων όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ· για τον σκοπό αυτό, η Αρχή δημιουργεί και διαχειρίζεται έναν ενιαίο ευρωπαϊκό ιστότοπο, ο οποίος λειτουργεί ως κέντρo ενιαίας εξυπηρέτησης και περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες από κάθε επίσημο εθνικό ιστότοπο που προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ·

ε)  υποστηρίζει τα κράτη μέλη στη βελτίωση της ακρίβειας, της πληρότητας και της φιλικότητας προς τον χρήστη ορισμένων σχετικών εθνικών υπηρεσιών πληροφόρησης, σύμφωνα με τα κριτήρια ποιότητας που καθορίζονται στον κανονισμό [ενιαία ψηφιακή πύλη — COM(2017)256]·

ε)  υποστηρίζει τα κράτη μέλη στη βελτίωση της ακρίβειας, της πληρότητας και της φιλικότητας προς τον χρήστη ορισμένων σχετικών εθνικών υπηρεσιών πληροφόρησης, σύμφωνα με τα κριτήρια ποιότητας που καθορίζονται στον κανονισμό [ενιαία ψηφιακή πύλη — COM(2017)256]·

στ)  υποστηρίζει τα κράτη μέλη στον εξορθολογισμό σε εθελούσια βάση της παροχής πληροφοριών και υπηρεσιών στους ιδιώτες και τους εργοδότες όσον αφορά τη διασυνοριακή κινητικότητα, με πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών.

στ)  υποστηρίζει τα κράτη μέλη στον εξορθολογισμό και τη βελτίωση σε εθελούσια βάση της παροχής πληροφοριών και υπηρεσιών στους ιδιώτες και τους εργοδότες όσον αφορά τη διασυνοριακή κινητικότητα, με πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόσβαση σε υπηρεσίες διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

Πρόσβαση σε υπηρεσίες διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και άλλες σχετικές υπηρεσίες

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών

Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών

1.  Η Αρχή διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ κρατών και υποστηρίζει την ουσιαστική συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών, όπως ορίζεται στο ενωσιακό δίκαιο εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων της.

1.  Η Αρχή διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, κοινωνικών εταίρων και σχετικών ενδιαφερομένων και βοηθά για την συμμόρφωση, συμπεριλαμβανομένου και σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, όπως ορίζεται στο ενωσιακό δίκαιο εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων της Αρχής, σε συμφωνία με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή επιταχύνει, κατόπιν αιτήματος των εθνικών αρχών, τις μεταξύ τους ανταλλαγές, και ειδικότερα,

Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή, κατόπιν αιτήματος ή με δική της πρωτοβουλία και σε στενή συνεργασία με τις εθνικές αρχές, και με σκοπό να επιταχύνει τις μεταξύ τους ανταλλαγές, ενεργεί ειδικότερα ως εξής:

α)  υποστηρίζει τις εθνικές αρχές για τον εντοπισμό των σχετικών σημείων επαφής των εθνικών αρχών στα άλλα κράτη μέλη·

α)  υποστηρίζει τις εθνικές αρχές για τον εντοπισμό των σχετικών σημείων επαφής των εθνικών αρχών στα άλλα κράτη μέλη·

β)  διευκολύνει τη συνέχεια που δίνεται στα αιτήματα και τις ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ εθνικών αρχών με την παροχή υλικοτεχνικής και τεχνικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της μετάφρασης και διερμηνείας, και μέσω ανταλλαγών σχετικά με την πορεία των υποθέσεων·

β)  διευκολύνει τη συνέχεια που δίνεται στα αιτήματα και τις ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ εθνικών αρχών με την παροχή υλικοτεχνικής και τεχνικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της μετάφρασης και διερμηνείας, και μέσω επίσημων και ανεπίσημων ανταλλαγών σχετικά με την πορεία των υποθέσεων ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης·

γ)  προάγει και διαδίδει τις βέλτιστες πρακτικές·

γ)  προάγει και διαδίδει τις βέλτιστες πρακτικές, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά δικαιώματα συλλογικής διαπραγμάτευσης στα κράτη μέλη·

δ)  διευκολύνει τις διασυνοριακές διαδικασίες επιβολής κυρώσεων και χρηματικών ποινών·

δ)  βοηθά, όποτε το ζητήσει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία του συντονισμού στις διασυνοριακές διαδικασίες επιβολής κυρώσεων και χρηματικών ποινών·

ε)  υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή σε τριμηνιαία βάση σχετικά με τα εκκρεμή αιτήματα μεταξύ κρατών μελών και τα παραπέμπει, αν κριθεί αναγκαίο, σε διαμεσολάβηση σύμφωνα με το άρθρο 13.

ε)  υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα κράτη μέλη σε τριμηνιαία βάση σχετικά με τα εκκρεμή αιτήματα μεταξύ κρατών μελών και τα παραπέμπει, αν κριθεί αναγκαίο, σε διαμεσολάβηση σύμφωνα με το άρθρο 13 και το άρθρο 13α.

 

1α.  Μετά από αίτημα της Αρχής, οι αρμόδιες εθνικές αρχές της παρέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες με ειδικώς προσδιορισμένους μορφοτύπους για να εκπληρώσει τα καθήκοντα που της ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω αρχές διαθέτουν νόμιμη πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι ακριβείς, συνεκτικές και πλήρεις, η αρμόδια εθνική αρχή παρέχει τις πληροφορίες εντός δύο μηνών και σε επείγουσες περιπτώσεις εντός δύο εργάσιμων ημερών, με την επιφύλαξη της διακριτικής ευχέρειας των κρατών μελών όταν ασχολούνται με ειδικές περιπτώσεις.

 

1β.  Κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος εκ μέρους εθνικής αρχής, η Αρχή παρέχει κάθε πληροφορία που είναι αναγκαία για να μπορέσει η εθνική αρχή να εκτελέσει τα καθήκοντά της, εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων της Αρχής.

2.  Η Αρχή επικουρεί τις εργασίες της διοικητικής επιτροπής για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών θεμάτων που σχετίζονται με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με το άρθρο 74 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και τα άρθρα 65, 67 και 69 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009.

2.  Η Αρχή επικουρεί τις εργασίες της διοικητικής επιτροπής για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών θεμάτων που σχετίζονται με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με το άρθρο 74 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και τα άρθρα 65, 67 και 69 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009.

3.  Η Αρχή προάγει τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων και διαδικασιών για την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των εθνικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI) και του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI).

3.  Η Αρχή προάγει και παρακολουθεί τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων και διαδικασιών για την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των εθνικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI) και του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI) και παρέχει τεχνική βοήθεια και εμπειρογνωσία.

4.  Η Αρχή ενθαρρύνει τη χρήση καινοτόμων προσεγγίσεων για την αποτελεσματική και αποδοτική διασυνοριακή συνεργασία και εξετάζει τη δυνατότητα χρήσης μηχανισμών ηλεκτρονικής ανταλλαγής μεταξύ των κρατών μελών για να διευκολύνεται η ανίχνευση της απάτης, υποβάλλοντας εκθέσεις με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

4.  Η Αρχή ενθαρρύνει τη χρήση καινοτόμων προσεγγίσεων για την αποτελεσματική και αποδοτική διασυνοριακή συνεργασία και εξετάζει τη δυνατότητα χρήσης μηχανισμών ηλεκτρονικής ανταλλαγής μεταξύ των κρατών μελών για να διευκολύνεται η ανίχνευση της απάτης, υποβάλλοντας στην Επιτροπή και στα συγκεκριμένα κράτη μέλη εκθέσεις με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξή τους, σύμφωνα με την σχετική ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

 

4α.  Η Αρχή τηρεί έναν ενωσιακό κατάλογο με τις επιχειρήσεις που δεν πληρούν τις σχετικές νομικές απαιτήσεις περί δίκαιης και μη επισφαλούς κινητικότητας του εργατικού δυναμικού. Αυτός ο ενωσιακός κατάλογος δημοσιοποιείται ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή διαφάνεια. Βασίζεται σε κοινά κριτήρια και αναθεωρείται τακτικά. Ο πρώτος κατάλογος καταρτίζεται εντός των πρώτων 12 μηνών λειτουργίας της Αρχής. Οι επιχειρήσεις που καταχωρούνται στον ενωσιακό κατάλογο υπόκεινται σε απαγόρεσυη λειτουργίας. Οι απαγορεύσεις λειτουργίας που επιβάλλονται με τον ενωσιακό κατάλογο ισχύουν στο σύνολο της επικράτειας των κρατών μελών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν μονομερή μέτρα. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και όταν προκύψει απρόβλεπτο πρόβλημα που άπτεται της ασφάλειας, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν αμέσως απαγόρευση λειτουργίας για την δική τους επικράτεια. Η Αρχή οφείλει να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε περιπτώσεις διασυνοριακών διαταραχών της αγοράς και να τα στηρίζει στον αγώνα τους κατά του κοινωνικού ντάμπινγκ.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 8α

 

Προστασία δεδομένων

 

1.   Η Αρχή εξασφαλίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, την προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων, και ιδίως το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής, έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

2.   Η εφαρμογή του συνόλου της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων είναι υποχρεωτική για όλες τις δραστηριότητες που εκτελεί η Αρχή.

Αιτιολόγηση

Αυτό το νέο άρθρο επιδιώκει να διευκρινίσει ότι ανεξάρτητα από τις περιστάσεις τα μέτρα που προβλέπει ο κανονισμός GDPR έχουν ισχύ. Η Αρχή θα είναι επιφορτισμένη με την εξέταση μεγάλων όγκων ευαίσθητων δεδομένων που επηρεάζουν όλα τα κράτη μέλη και έχει ύψιστη σημασία να καταστεί ρητά σαφές ότι η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων ισχύει πάντοτε.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 9

Άρθρο 9

Συντονισμός των συνδυασμένων και κοινών επιθεωρήσεων

Συντονισμός των συνδυασμένων και κοινών επιθεωρήσεων

1.  Κατόπιν αιτήματος ενός ή περισσότερων κρατών μελών, η Αρχή συντονίζει τις συνδυασμένες ή κοινές επιθεωρήσεις σε τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Αρχής. Το αίτημα μπορεί να υποβάλλεται από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Η Αρχή μπορεί επίσης να προτείνει στις αρχές των ενδιαφερομένων κρατών μελών να εκτελέσουν μια εναρμονισμένη ή κοινή επιθεώρηση.

1.  Κατόπιν αιτήματος ενός ή περισσότερων κρατών μελών, η Αρχή εργάζεται με σκοπό τη σύναψη μιας συμφωνίας μεταξύ τους και συντονίζει τις συνδυασμένες ή κοινές επιθεωρήσεις σε τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της. Το αίτημα μπορεί να υποβάλλεται από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Η Αρχή μπορεί επίσης να προτείνει στις αρχές των ενδιαφερομένων κρατών μελών να εκτελέσουν μια εναρμονισμένη ή κοινή επιθεώρηση, διενεργούμενη σε συντονισμό με το κράτος μέλος.

2.  Στην περίπτωση που η αρχή κράτους μέλους αποφασίσει να μην συμμετάσχει ή να μην διενεργήσει τη συνδυασμένη ή κοινή επιθεώρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ενημερώνει εγγράφως και εγκαίρως την Αρχή σχετικά με τους λόγους της απόφασής της. Στις περιπτώσεις αυτές, η Αρχή ενημερώνει τις άλλες εθνικές αρχές που αφορά η απόφαση.

2.  Στην περίπτωση που η αρχή κράτους μέλους αποφασίσει να μην συμμετάσχει ή να μην διενεργήσει τη συνδυασμένη ή κοινή επιθεώρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ενημερώνει εγγράφως την Αρχή σχετικά με τους λόγους της απόφασής της πριν από την έναρξη της προγραμματισμένης επιθεώρησης. Στις περιπτώσεις αυτές, η Αρχή ενημερώνει τις άλλες εθνικές αρχές που αφορά η απόφαση.

3.  Η οργάνωση μιας συνδυασμένης ή κοινής επιθεώρησης υπόκειται στην εκ των προτέρων συμφωνία όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών μέσω των εθνικών υπαλλήλων-συνδέσμων. Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα κράτη μέλη αρνηθούν να συμμετάσχουν σε συνδυασμένες ή κοινές επιθεωρήσεις, οι άλλες εθνικές αρχές δύνανται, αν ενδείκνυται, να διενεργήσουν την προβλεπόμενη συνδυασμένη ή κοινή επιθεώρηση μόνο στα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην επιθεώρηση πρέπει να τηρούν εμπιστευτικές τις πληροφορίες σχετικά με την προβλεπόμενη επιθεώρηση.

3.  Η οργάνωση μιας συνδυασμένης ή κοινής επιθεώρησης υπόκειται στην εκ των προτέρων συμφωνία όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών μέσω των εθνικών υπαλλήλων-συνδέσμων. Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα κράτη μέλη αρνηθούν να συμμετάσχουν σε συνδυασμένες ή κοινές επιθεωρήσεις, οι άλλες εθνικές αρχές δύνανται, αν ενδείκνυται, να διενεργήσουν την προβλεπόμενη συνδυασμένη ή κοινή επιθεώρηση μόνο στα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην επιθεώρηση πρέπει να τηρούν εμπιστευτικές τις πληροφορίες σχετικά με την προβλεπόμενη επιθεώρηση.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 10

Άρθρο 10

Ρυθμίσεις που διέπουν τις συνδυασμένες και κοινές επιθεωρήσεις

Ρυθμίσεις που διέπουν τις συνδυασμένες και κοινές επιθεωρήσεις

1.  Οι όροι διενέργειας των επιθεωρήσεων αυτών καθορίζονται στη συμφωνία για τη διενέργεια κοινής επιθεώρησης («συμφωνία κοινής επιθεώρησης») που συνάπτεται μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών και της Αρχής. Η συμφωνία κοινής επιθεώρησης μπορεί να περιλαμβάνει διατάξεις που να επιτρέπουν να διενεργούνται κοινές επιθεωρήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα από την έγκριση και τον προγραμματισμό τους. Η Αρχή καταρτίζει υπόδειγμα συμφωνίας.

1.  Οι όροι διενέργειας των επιθεωρήσεων αυτών, ιδίως δε το πεδίο εφαρμογής της επιθεώρησης και το εφαρμοστέο δίκαιο, καθορίζονται στη συμφωνία για τη διενέργεια κοινής επιθεώρησης («συμφωνία κοινής επιθεώρησης») που συνάπτεται μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών, και/ή των κοινωνικών εταίρων και των σχετικών ενδιαφερομένων και της Αρχής. Η συμφωνία κοινής επιθεώρησης μπορεί να περιλαμβάνει διατάξεις που να επιτρέπουν να διενεργούνται κοινές επιθεωρήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα από την έγκριση και τον προγραμματισμό τους. Η Αρχή, μετά από διαβούλευση με όλα τα κράτη μέλη, καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές για συνδυασμένες και κοινές επιθεωρήσεις και ένα υπόδειγμα συμφωνίας.

2.  Οι συνδυασμένες και κοινές επιθεωρήσεις καθώς και η παρακολούθησή τους διενεργούνται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του οικείου κράτους.

2.  Οι συνδυασμένες και κοινές επιθεωρήσεις καθώς και η παρακολούθησή τους διενεργούνται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του οικείου κράτους. Οι εθνικές αρχές συμμετέχουν επίσης πλήρως στη διαδικασία και έχουν πλήρη και αυτόνομη εξουσία. Όταν οι κοινωνικοί εταίροι είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για επιθεωρήσεις σε εθνικό επίπεδο, οι συνδυασμένες και κοινές επιθεωρήσεις θα πρέπει να διεξάγονται μόνον εφόσον συμφωνούν σε αυτό οι ενδιαφερόμενοι κοινωνικοί εταίροι και υπό την εποπτεία του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

3.  Η Αρχή παρέχει υλικοτεχνική και τεχνική υποστήριξη, που μπορεί να περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας, στα κράτη μέλη που πραγματοποιούν συνδυασμένες και κοινές επιθεωρήσεις.

3.  Η Αρχή παρέχει, εφόσον της ζητηθεί από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, υλικοτεχνική και τεχνική υποστήριξη, που μπορεί να περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας και νομική υποστήριξη, στα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους που πραγματοποιούν συνδυασμένες και κοινές επιθεωρήσεις.

4.  Το προσωπικό της Αρχής μπορεί να συμμετέχει σε συνδυασμένη ή κοινή επιθεώρηση με την εκ των προτέρων συμφωνία του κράτους μέλους στην επικράτεια του οποίου θα παρέχουν την αρωγή για την επιθεώρηση,

4.  Το προσωπικό της Αρχής μπορεί να παρίσταται σε συνδυασμένη ή κοινή επιθεώρηση με την εκ των προτέρων συμφωνία του κράτους μέλους στην επικράτεια του οποίου θα παρέχουν την αρωγή για την επιθεώρηση.

5.  Οι εθνικές αρχές που διενεργούν συνδυασμένες ή κοινές επιθεωρήσεις υποβάλλουν έκθεση στην Αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα στα κράτη μέλη τους, καθώς και σχετικά με τη συνολική επιχειρησιακή διεξαγωγή της συνδυασμένης ή κοινής επιθεώρησης.

5.  Οι εθνικές αρχές ή οι κοινωνικοί εταίροι που διενεργούν συνδυασμένες ή κοινές επιθεωρήσεις υποβάλλουν έκθεση στην Αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα στα κράτη μέλη τους, καθώς και σχετικά με τη συνολική επιχειρησιακή διεξαγωγή της συνδυασμένης ή κοινής επιθεώρησης. Η Αρχή θεσπίζει ένα πρότυπο για τις εκθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αποφυγής περιττού διοικητικού φόρτου. Τα αποτελέσματα των κοινών επιθεωρήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο κράτος μέλος ως στοιχεία με το ίδιο νομικό κύρος με τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν στην επικράτειά του.

 

5α.  Τα μέρη που υπόκεινται στην επιθεώρηση λαμβάνουν την έκθεση επιθεώρησης και έχουν δικαίωμα να αναφερθούν σε αυτήν και να αμφισβητήσουν ευρήματα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους, στην επικράτεια του οποίου διενεργήθηκε η επιθεώρηση.

6.  Οι πληροφορίες σχετικά με συνδυασμένες και κοινές επιθεωρήσεις περιλαμβάνονται στις τριμηνιαίες εκθέσεις που υποβάλλονται στο διοικητικό συμβούλιο. Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για τις επιθεωρήσεις που υποστηρίζονται από την Αρχή περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Αρχής.

6.  Οι πληροφορίες σχετικά με συνδυασμένες και κοινές επιθεωρήσεις περιλαμβάνονται στις τριμηνιαίες εκθέσεις που υποβάλλονται στο διοικητικό συμβούλιο και στην ομάδα ενδιαφερομένων. Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για τις επιθεωρήσεις που υποστηρίζονται από την Αρχή περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Αρχής. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει κατάλογο περιπτώσεων στις οποίες κράτη μέλη αρνήθηκαν να συμμετάσχουν σε κοινή επιθεώρηση.

 

6α.  Οι κοινές επιθεωρήσεις, καθώς και οι νομικές τους συνέπειες, οι αποφάσεις για διοικητικά πρόστιμα και ποινές, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών που υποβάλλονται σε επιθεώρηση υπόκεινται χωρίς επιφύλαξη στο εφαρμοστέο δίκαιο της επικράτειας του κράτους μέλους όπου διεξάγεται η επιθεώρηση. 

7.  Στην περίπτωση που η Αρχή, κατά τη διενέργεια συνδυασμένων ή κοινών επιθεωρήσεων, ή κατά την εκτέλεση κάποιας από τις δραστηριότητές της, αντιληφθεί εικαζόμενες παρατυπίες κατά την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, μεταξύ άλλων, και πέρα του πεδίου των αρμοδιοτήτων της, αναφέρει τις εν λόγω εικαζόμενες παρατυπίες στην Επιτροπή και τις αρχές του οικείου κράτους μέλους, όπου ενδείκνυται.

7.  Στην περίπτωση που η Αρχή, κατά τη διενέργεια συνδυασμένων ή κοινών επιθεωρήσεων, ή κατά την εκτέλεση κάποιας από τις δραστηριότητές της, αντιληφθεί εικαζόμενες παρατυπίες κατά την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, μεταξύ άλλων, και πέρα του πεδίου των αρμοδιοτήτων της, αναφέρει τις εν λόγω εικαζόμενες παρατυπίες στην Επιτροπή και τις αρχές του οικείου κράτους μέλους, όπου ενδείκνυται.

 

7α.  Οι συνδυασμένες και κοινές δράσεις και επιθεωρήσεις καλύπτουν επίσης δραστηριότητες στο πλαίσιο της συνεργασίας κατά των δολίων παρόχων υπηρεσιών, κατά τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο VI της οδηγίας 2006/123/ΕΚ για τις υπηρεσίες.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 11

Άρθρο 11

Αναλύσεις και εκτίμηση κινδύνου της διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

Αναλύσεις και εκτίμηση κινδύνου της διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

1.  Η Αρχή εκτιμά τους κινδύνους και διενεργεί αναλύσεις σχετικά με τις διασυνοριακές ροές εργατικού δυναμικού, όπως ανισορροπίες της αγοράς εργασίας, απειλές και επαναλαμβανόμενα προβλήματα σε συγκεκριμένους τομείς που αντιμετωπίζουν οι ιδιώτες και οι εργοδότες σε σχέση με τη διασυνοριακή κινητικότητα. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή συμπληρώνει και αξιοποιεί την εμπειρογνωσία άλλων οργανισμών και υπηρεσιών της Ένωσης, μεταξύ άλλων και στους τομείς της πρόβλεψης δεξιοτήτων και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, η Αρχή μπορεί να διεξάγει εστιασμένες εις βάθος αναλύσεις και μελέτες για συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού.

1.  Η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές και εθνικές ιδιαιτερότητες, εκτιμά τους κινδύνους και διενεργεί αναλύσεις σχετικά με τις διασυνοριακές ροές εργατικού δυναμικού, όπως ανισορροπίες της αγοράς εργασίας, απειλές και επαναλαμβανόμενα προβλήματα σε συγκεκριμένους τομείς που αντιμετωπίζουν οι ιδιώτες και οι εργοδότες σε σχέση με τη διασυνοριακή κινητικότητα. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή συμπληρώνει και αξιοποιεί την εμπειρογνωσία άλλων οργανισμών και υπηρεσιών της Ένωσης, μεταξύ άλλων και στους τομείς της πρόβλεψης δεξιοτήτων και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, η Αρχή μπορεί να διεξάγει εστιασμένες εις βάθος αναλύσεις και μελέτες για συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού.

 

1α.  Μετά από αίτημα κράτους μέλους, η Αρχή μπορεί να διενεργήσει πρόσθετη ανάλυση και μελέτες. Το αίτημα αξιολογείται, ώστε να αποφεύγονται επικαλύψεις ή επαναλήψεις. Στις περιπτώσεις αυτές, η Αρχή αξιολογεί την εγκυρότητα των διαθέσιμων δεδομένων, τα συγκρίνει με τα υπάρχοντα δεδομένα και εάν είναι αναγκαίο τα τροποποιεί σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες και διαθέσιμες πληροφορίες και τα συμπληρώνει με οποιαδήποτε πρόσθετα συναφή δεδομένα, εάν αυτό χρειάζεται για τους σκοπούς της ανάλυσης ή της μελέτης.

2.  Η Αρχή διοργανώνει αξιολογήσεις από ομοτίμους μεταξύ εθνικών αρχών και υπηρεσιών με σκοπό:

2.  Η Αρχή διοργανώνει αξιολογήσεις από ομοτίμους μεταξύ εθνικών αρχών και υπηρεσιών με σκοπό:

α)  να εξετάσει ζητήματα, δυσκολίες και συγκεκριμένα προβλήματα που ενδεχομένως προκύπτουν όσον αφορά την υλοποίηση και την ουσιαστική εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων της Αρχής, καθώς και την έμπρακτη επιβολή του·

α)  να εξετάσει ζητήματα, δυσκολίες και συγκεκριμένα προβλήματα που ενδεχομένως προκύπτουν όσον αφορά την υλοποίηση και την ουσιαστική εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων της Αρχής, καθώς και την έμπρακτη επιβολή του·

β)  να ενισχύσει τη συνέπεια της παροχής υπηρεσιών στους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις·

β)  να ενισχύσει τη συνέπεια της παροχής υπηρεσιών στους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις·

γ)  να βελτιώσει τις γνώσεις και την αμοιβαία κατανόηση των διαφορετικών συστημάτων και πρακτικών, καθώς και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των διαφόρων μέτρων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων πρόληψης και αποτροπής.

γ)  να βελτιώσει τις γνώσεις και την αμοιβαία κατανόηση των διαφορετικών συστημάτων και πρακτικών, καθώς και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα και τη μεθοδολογία υλοποίησης των διαφόρων μέτρων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων πρόληψης και αποτροπής.

 

γ α)  να διατυπώσει συστάσεις προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για να διασφαλίσει την αποτελεσματική επιβολή του δικαίου της Ένωσης όσον αφορά το έργο της Αρχής, και σχετικά με την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, την εξασφάλιση δίκαιων, αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την εξασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας για όλους.

3.  Η Αρχή υποβάλλει τακτικά τα πορίσματά της στην Επιτροπή, αλλά και απευθείας στα οικεία κράτη μέλη, περιγράφοντας τα πιθανά μέτρα για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που εντοπίζονται.

3.  Η Αρχή υποβάλλει σε τριμηνιαία βάση τα πορίσματά της στην Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και απευθείας στα οικεία κράτη μέλη, περιγράφοντας τα πιθανά μέτρα για την αντιμετώπιση των αδυναμιών και των δυνατών σημείων που εντοπίζονται. Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται εντός του έτους που ακολουθεί και λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις δράσεις της Ένωσης, εφόσον κριθεί σκόπιμο.

4.  Η Αρχή συλλέγει στατιστικά δεδομένα που συγκεντρώνονται και παρέχονται από τα κράτη μέλη στους τομείς του ενωσιακού δικαίου που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της Αρχής. Κατά τη συλλογή των εν λόγω δεδομένων, η Αρχή προσπαθεί να συμβάλλει στον εξορθολογισμό των υφιστάμενων δραστηριοτήτων συλλογής δεδομένων στους τομείς αυτούς. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, εφαρμόζεται το άρθρο 16. Η Αρχή βρίσκεται σε στενή επαφή με την Επιτροπή (Eurostat) και της κοινοποιεί, εφόσον ενδείκνυται, τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων συλλογής δεδομένων που εκτελεί.

4.  Η Αρχή συλλέγει στατιστικά δεδομένα, που συγκεντρώνονται σε σαφείς δομές, αναλύονται ανά φύλο, ηλικία, επίπεδο εισοδήματος, απασχόληση και εργασιακό καθεστώς, και παρέχονται από τα κράτη μέλη στους τομείς του ενωσιακού δικαίου που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της Αρχής και σε συμμόρφωση με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων. Κατά τη συλλογή των εν λόγω δεδομένων, η Αρχή προσπαθεί να συμβάλλει στον εξορθολογισμό των υφιστάμενων δραστηριοτήτων συλλογής δεδομένων στους τομείς αυτούς. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, εφαρμόζεται το άρθρο 16. Η Αρχή βρίσκεται σε στενή επαφή με την Επιτροπή (Eurostat) και της κοινοποιεί, εφόσον ενδείκνυται, τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων συλλογής δεδομένων που εκτελεί.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 12

Άρθρο 12

Υποστήριξη της δημιουργίας υποδομής ικανοτήτων

Υποστήριξη της δημιουργίας υποδομής ικανοτήτων

Η Αρχή στηρίζει τα κράτη μέλη με την δημιουργία υποδομής ικανοτήτων με στόχο την προώθηση της συνεπούς επιβολής του ενωσιακού δικαίου σε όλους τους τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Η Αρχή εκτελεί, ιδίως, τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Η Αρχή στηρίζει τα κράτη μέλη, τους κοινωνικούς εταίρους και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με τη δημιουργία υποδομής ικανοτήτων με στόχο την προώθηση της συνεπούς επιβολής του ενωσιακού δικαίου σε όλους τους τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Η Αρχή εκτελεί, ιδίως, τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α)  αναπτύσσει κοινές κατευθυντήριες γραμμές προς χρήση από τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών για τις επιθεωρήσεις σε υποθέσεις με διασυνοριακή διάσταση, καθώς και κοινούς ορισμούς και κοινές έννοιες, βασιζόμενη στις σχετικές εργασίες σε ενωσιακό επίπεδο·

α)  αναπτύσσει κατευθυντήριες γραμμές που μπορούν να εφαρμοστούν από τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών για τις επιθεωρήσεις σε υποθέσεις με διασυνοριακή διάσταση, καθώς και κοινούς ορισμούς και κοινές έννοιες, βασιζόμενη στις σχετικές εργασίες σε ενωσιακό επίπεδο·

β)  προάγει και υποστηρίζει την αμοιβαία συνδρομή με τη μορφή δραστηριοτήτων μεταξύ ομοτίμων ή ομαδικών δραστηριοτήτων, καθώς και ανταλλαγές προσωπικού και προγράμματα αποσπάσεων μεταξύ των εθνικών αρχών·

β)  προάγει και υποστηρίζει την αμοιβαία συνδρομή με τη μορφή δραστηριοτήτων μεταξύ ομοτίμων ή ομαδικών δραστηριοτήτων, καθώς και ανταλλαγές προσωπικού και προγράμματα αποσπάσεων μεταξύ των εθνικών αρχών·

γ)  προωθεί την ανταλλαγή και τη διάδοσης εμπειριών και ορθών πρακτικών, όπως παραδείγματα συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών·

γ)  προωθεί την ανταλλαγή και τη διάδοση εμπειριών και ορθών πρακτικών, όπως παραδείγματα συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών, των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

δ)  αναπτύσσει τομεακά και διατομεακά προγράμματα κατάρτισης και ειδικό υλικό κατάρτισης·

δ)  αναπτύσσει τομεακά και διατομεακά προγράμματα κατάρτισης και ειδικό υλικό κατάρτισης·

ε)  προωθεί εκστρατείες ευαισθητοποίησης, όπως, μεταξύ άλλων, εκστρατείες για την ενημέρωση των ιδιωτών και των εργοδοτών, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ»), σχετικά με τα δικαιώματά και τις υποχρεώσεις τους αλλά και τις ευκαιρίες που τους παρέχονται.

ε)  προωθεί εκστρατείες ευαισθητοποίησης, όπως, μεταξύ άλλων, εκστρατείες για την ενημέρωση των ιδιωτών και των εργοδοτών, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ»), σχετικά με τα δικαιώματά και τις υποχρεώσεις τους αλλά και τις ευκαιρίες που τους παρέχονται.

 

ε α)  ενισχύει την ικανότητα των φορέων επιβολής του νόμου για την καλύτερη αντιμετώπιση των διασυνοριακών πτυχών μέσω, μεταξύ άλλων, επαρκών ανθρώπινων πόρων, κατάρτισης και οικονομικών πόρων.

 

ε β)  βελτιώνει τη γνώση και την αμοιβαία κατανόηση των διαφορετικών εθνικών συστημάτων και πρακτικών που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, και την πρόσβαση σε κατάλληλη κοινωνική προστασία, και των μεθόδων και του νομικού πλαισίου δράσης·

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 13

Άρθρο 13

Διαμεσολάβηση μεταξύ των κρατών μελών

Διαμεσολάβηση μεταξύ των κρατών μελών

1.  Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου στους τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, η Αρχή μπορεί να ασκεί ρόλο διαμεσολαβητή.

1.  Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου στους τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, η Αρχή μπορεί να ασκεί ρόλο διαμεσολαβητή, με την επιφύλαξη των διαδικασιών που προβλέπονται στην απόφαση αριθ. A1 της 12ης Ιουνίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση μιας διαδικασίας διαλόγου και συνδιαλλαγής όσον αφορά την εγκυρότητα εγγράφων, τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου και τη χορήγηση παροχών βάσει του κανονισμού αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

2.  Κατόπιν αιτήματος ενός από τα κράτη μέλη τα οποία αφορά η διαφορά, η Αρχή κινεί διαδικασία διαμεσολάβησης ενώπιον της επιτροπής διαμεσολάβησης που συγκροτείται για τον σκοπό σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2. Η Αρχή μπορεί επίσης να κινήσει διαδικασία διαμεσολάβησης με δική της πρωτοβουλία ενώπιον της επιτροπής διαμεσολάβησης βάσει παραπομπής από το SOLVIT, εφόσον συναινούν όλα τα κράτη μέλη τα οποία αφορά η διαφορά.

2.  Κατόπιν αιτήματος ενός από τα κράτη μέλη τα οποία αφορά η διαφορά, η Αρχή κινεί διαδικασία διαμεσολάβησης ενώπιον της επιτροπής διαμεσολάβησης που συγκροτείται για τον σκοπό σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2. Η Αρχή μπορεί επίσης να κινήσει διαδικασία διαμεσολάβησης με δική της πρωτοβουλία ενώπιον της επιτροπής διαμεσολάβησης εάν τα κράτη μέλη δεν ήταν σε θέση να επιλύσουν τη διαφορά εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την εμφάνισή της, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τις ειδικές απαιτήσεις κάθε περίπτωσης. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη συμμετέχουν ενεργά στην προαναφερθείσα διαδικασία και παρέχουν κάθε σχετική ή/και απαιτηθείσα πληροφορία.

 

2α.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, όπως εργοδότες, υπαλλήλους, αυτοαπασχολούμενους, για τη διαφορά και για την υπόθεση που έχει υποβληθεί στην Αρχή. Καλούνται επίσης να γνωμοδοτήσουν και να συμμετάσχουν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

3.  Κατά την υποβολή μιας υπόθεσης προς διαμεσολάβηση από την Αρχή, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την εν λόγω υπόθεση είναι ανωνυμοποιημένα και ότι η Αρχή ουδέποτε επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ιδιωτών τους οποίους αφορά η υπόθεση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης.

3.  Κατά τη διαδικασία διαμεσολάβησης, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη παρέχουν όλες τις σχετικές και απαιτηθείσες πληροφορίες. Κατά την υποβολή μιας υπόθεσης προς διαμεσολάβηση από την Αρχή, τα κράτη μέλη και όλα τα άλλα μέρη που έχει ακούσει η Αρχή ή που εμπλέκονται στην υπόθεση εξασφαλίζουν ότι όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την εν λόγω υπόθεση είναι ανωνυμοποιημένα, σε συμφωνία με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων, και ότι η Αρχή ουδέποτε επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ιδιωτών τους οποίους αφορά η υπόθεση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης ή μετά.

4.  Οι υποθέσεις στις οποίες υπάρχουν εν εξελίξει δικαστικές διαδικασίες σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο δεν γίνονται δεκτές για διαμεσολάβηση από την Αρχή.

4.  Οι υποθέσεις στις οποίες υπάρχουν εν εξελίξει δικαστικές διαδικασίες σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο δεν γίνονται δεκτές για διαμεσολάβηση από την Αρχή.

5.  Εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση της διαμεσολάβησης από την Αρχή, τα οικεία κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Αρχή σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν για να δώσει συνέχεια σε διαμεσολάβηση ή τους λόγους για τη μη ανάληψη δράσης σε περίπτωση που δεν έδωσαν συνέχεια.

5.  Εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση της επιτυχούς διαμεσολάβησης από την Αρχή, τα οικεία κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Αρχή σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν για να δώσει συνέχεια σε διαμεσολάβηση ή τους λόγους για τη μη ανάληψη δράσης σε περίπτωση που δεν έδωσαν συνέχεια.

 

5a.  Εντός τριών μηνών από την απόφαση του οργάνου επίλυσης διαφορών, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Αρχή τα μέτρα που έλαβαν σε απάντηση στην απόφαση ή τα μέτρα που απέφυγαν να λάβουν εξαιτίας της απόφασης.

6.  Η Αρχή υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή σε τριμηνιαία βάση σχετικά με τα αποτελέσματα των υποθέσεων διαμεσολάβησης που διαχειρίζεται.

6.  Η Αρχή υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα κράτη μέλη σε τριμηνιαία βάση σχετικά με τα αποτελέσματα των υποθέσεων διαμεσολάβησης που διαχειρίζεται.

 

6a.  Εάν μια διαδικασία διαμεσολάβησης δεν έχει θετικό αποτέλεσμα, η Αρχή παραπέμπει τα ενδιαφερόμενα μέρη στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

 

6β.  Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας διαμεσολάβησης, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους να ζητήσουν από την επιτροπή διαμεσολάβησης να ενεργήσει ως διαιτητής και αυτά να δεσμευτούν από την απόφασή της. Η συμφωνία αυτή καταχωρίζεται επισήμως και δημοσιοποιείται.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 14

Άρθρο 14

Συνεργασία σε περίπτωση διαταράξεων της διασυνοριακής αγοράς εργασίας

Συνεργασία σε περίπτωση διαταράξεων της διασυνοριακής αγοράς εργασίας

Κατόπιν απαίτησης των εθνικών αρχών, η Αρχή μπορεί να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων ώστε να αντιμετωπίζονται τυχόν διαταράξεις της αγοράς εργασίας που επηρεάζουν περισσότερα του ενός κράτη μέλη, όπως οι περιπτώσεις αναδιάρθρωσης μεγάλης κλίμακας ή μεγάλα έργα που έχουν αντίκτυπο στην απασχόληση στις παραμεθόριες περιοχές.

Κατόπιν απαίτησης των εθνικών αρχών, η Αρχή διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων ώστε να αντιμετωπίζονται τυχόν διαταράξεις της αγοράς εργασίας που επηρεάζουν περισσότερα του ενός κράτη μέλη, όπως οι περιπτώσεις αναδιάρθρωσης μεγάλης κλίμακας με διασυνοριακές επιπτώσεις. Η Αρχή μεριμνά για την κατάλληλη συμμετοχή των αντίστοιχων κοινωνικών εταίρων, με την επιφύλαξη της αυτονομίας τους.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 14α

 

Συνεργασία σε περίπτωση διαρθρωτικών προβλημάτων αναφορικά με την πρόσβαση στην εργασία και τα κοινωνικά δικαιώματα

 

Η Αρχή διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων προκειμένου να παρασχεθούν λύσεις στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα ως προς την πρόσβαση στην εργασία και τα κοινωνικά δικαιώματα σε διασυνοριακές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των παροχών κοινωνικής ασφάλισης, λόγω διαρθρωτικών διαφορών μεταξύ των συστημάτων των διαφόρων εμπλεκόμενων κρατών μελών.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Αρχή συντονίζει, αναπτύσσει και εφαρμόζει πλαίσια διαλειτουργικότητας για να εξασφαλιστεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών αλλά και με την Αρχή. Τα πλαίσια διαλειτουργικότητας βασίζονται και υποστηρίζονται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας70 και από την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική αναφοράς για τη διαλειτουργικότητα που αναφέρονται στην απόφαση (ΕΕ) 2015/2240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου71.

Η Αρχή συντονίζει, αναπτύσσει και εφαρμόζει πλαίσια διαλειτουργικότητας για να εξασφαλιστεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών αλλά και με την Αρχή. Τα πλαίσια διαλειτουργικότητας βασίζονται και υποστηρίζονται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας70 και από την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική αναφοράς για τη διαλειτουργικότητα που αναφέρονται στην απόφαση (ΕΕ) 2015/2240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου71. Μετά από αίτημα της Αρχής, οι εθνικές αρχές της παρέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σε ειδικώς προσδιορισμένο μορφότυπο για να εκπληρώσει τα καθήκοντα που της ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω αρχές διαθέτουν νόμιμη πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες είναι ακριβείς, συνεκτικές, πλήρεις και επίκαιρες.

_________________

_________________

70 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας — Στρατηγική εφαρμογής — COM(2017) 134 final.

70 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας — Στρατηγική εφαρμογής — COM(2017) 134 final.

71 Απόφαση (ΕΕ) 2015/2240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με λύσεις και κοινά πλαίσια διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (πρόγραμμα ISA2) ως μέσο εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 318 της 4.12.2015, σ. 1).

71 Απόφαση (ΕΕ) 2015/2240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με λύσεις και κοινά πλαίσια διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (πρόγραμμα ISA2) ως μέσο εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 318 της 4.12.2015, σ. 1).

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Αρχή δύναται να συγκροτεί ομάδες εργασίας ή ομάδες εμπειρογνωμόνων απαρτιζόμενες από εκπροσώπους των κρατών μελών και/ή της Επιτροπής ή από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ύστερα από διαδικασία επιλογής, για την εκπλήρωση των συγκεκριμένων καθηκόντων της ή για συγκεκριμένους τομείς πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της επιτροπής διαμεσολάβησης για την εκτέλεση των καθηκόντων που υπέχει βάσει του άρθρου 13 του παρόντος κανονισμού, καθώς και ειδική ομάδα για τον σκοπό της διεκπεραίωσης των χρηματοοικονομικών θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Η Αρχή δύναται να συγκροτεί ομάδες εργασίας ή ομάδες εμπειρογνωμόνων απαρτιζόμενες από εκπροσώπους των κρατών μελών και/ή της Επιτροπής ή από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ή από κοινωνικούς εταίρους ύστερα από διαδικασία επιλογής, για την εκπλήρωση των συγκεκριμένων καθηκόντων της ή για συγκεκριμένους τομείς πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της επιτροπής διαμεσολάβησης για την εκτέλεση των καθηκόντων που υπέχει βάσει του άρθρου 13 του παρόντος κανονισμού, καθώς και ειδική ομάδα για τον σκοπό της διεκπεραίωσης των χρηματοοικονομικών θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η επιτροπή επίλυσης διαφορών αποτελείται από τους εθνικούς υπαλλήλους-συνδέσμους που προβλέπει το άρθρο 33, έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής, τον εκτελεστικό διευθυντή και τρεις ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο. Στις διαδικασίες επίλυσης διαφορών βάσει του άρθρου 13, συμμετέχουν οι εθνικοί υπάλληλοι-σύνδεσμοι των ενδιαφερομένων κρατών μελών, ο εκτελεστικός διευθυντής, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής και οι τρεις ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες. Προεδρεύει ο εκτελεστικός διευθυντής. Οι αποφάσεις εγκρίνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψηφισάντων· ο εκπρόσωπος της Επιτροπής δεν έχει δικαίωμα ψήφου.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 18

Άρθρο 18

Σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου

Σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου

1.  Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από έναν ανώτερο εκπρόσωπο κάθε κράτους μέλους και δύο εκπροσώπους της Επιτροπής, όλοι από τους οποίους έχουν δικαίωμα ψήφου.

1.  Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από:

 

α) έναν ανώτερο εκπρόσωπο κάθε κράτους μέλους,

 

β) έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής,

 

γ) έξι εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, και

 

δ) τρεις ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και που όλοι έχουν δικαίωμα ψήφου.

 

Οι ανώτεροι εκπρόσωποι κάθε κράτους μέλους και οι αναπληρωτές τους διαθέτουν επαγγελματικές γνώσεις όσον αφορά τόσο το εργατικό δίκαιο όσο και τους κανονισμούς της κοινωνικής ασφάλισης.

2.  Για όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου προβλέπονται αναπληρωματικά μέλη. Τα αναπληρωματικά μέλη εκπροσωπούν τα τακτικά μέλη κατά την απουσία τους.

2.  Για όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου προβλέπονται αναπληρωματικά μέλη. Τα αναπληρωματικά μέλη εκπροσωπούν τα τακτικά μέλη κατά την απουσία τους. Αν και οι δυο εκπρόσωποι μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα ταυτόχρονης παρουσίας τους σε συνεδριάσεις, μόνο μία ψήφος ανά κράτος μέλος επιτρέπεται.

3.  Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου που εκπροσωπούν τα κράτη μέλη διορίζονται από τα αντίστοιχα κράτη μέλη με κριτήριο τις γνώσεις τους στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, ενώ λαμβάνονται επίσης υπόψη οι σχετικές τους δεξιότητες στους τομείς της διαχείρισης, της διοίκησης και του προϋπολογισμού.

3.  Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου που εκπροσωπούν τα κράτη μέλη διορίζονται από τα αντίστοιχα κράτη μέλη με κριτήριο τις γνώσεις τους στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 και με βάση την ικανότητα, ενώ λαμβάνονται επίσης υπόψη οι σχετικές τους εμπειρίες και δεξιότητες. Όλα τα μέρη επιδιώκουν την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο.

 

Κοινωνικοί εταίροι σε επίπεδο Ένωσης διορίζουν όλους τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων.

Η Επιτροπή διορίζει τα μέλη που την εκπροσωπούν.

Η Επιτροπή διορίζει τα μέλη που την εκπροσωπούν.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προσπαθούν να περιορίζουν την εναλλαγή των εκπροσώπων τους στο διοικητικό συμβούλιο, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια του έργου του διοικητικού συμβουλίου. Όλα τα μέρη επιδιώκουν την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο.

Τα κράτη μέλη, οι κοινωνικοί εταίροι και η Επιτροπή προσπαθούν να περιορίζουν την εναλλαγή των εκπροσώπων τους στο διοικητικό συμβούλιο, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια του έργου του διοικητικού συμβουλίου. Όλα τα μέρη επιδιώκουν την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο.

4.  Η θητεία των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τετραετής. Η θητεία αυτή είναι ανανεώσιμη.

4.  Η θητεία των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τετραετής. Μπορεί να επιτραπεί στα μέλη να αναλάβουν θητεία για δύο συνεχόμενες περιόδους, εφόσον δεν αναλάβουν την ίδια θέση.

5.  Εκπρόσωποι τρίτων χωρών, οι οποίες εφαρμόζουν το ενωσιακό δίκαιο σε τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου ως παρατηρητές.

5.  Εκπρόσωποι τρίτων χωρών, οι οποίες εφαρμόζουν το ενωσιακό δίκαιο σε τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου ως παρατηρητές, με την προϋπόθεση της προηγούμενης ομόφωνης συγκατάθεσης των κρατών μελών. Κάθε μέλος και κάθε αναπληρωματικό μέλος υπογράφει γραπτή δήλωση συμφερόντων κατά την ανάληψη των καθηκόντων του και την ενημερώνει όποτε υπάρξει οποιαδήποτε σχετική αλλαγή.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  εγκρίνει, με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου, τον ετήσιο προϋπολογισμό της Αρχής και ασκεί άλλα καθήκοντα σε σχέση με τον προϋπολογισμό της Αρχής, σύμφωνα με το κεφάλαιο IV·

β)  εγκρίνει, με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου, τον ετήσιο προϋπολογισμό της Αρχής, ο οποίος πρέπει προηγουμένως να έχει υποβληθεί στην ομάδα των ενδιαφερομένων για γνώμη, και ασκεί άλλα καθήκοντα σε σχέση με τον προϋπολογισμό της Αρχής, σύμφωνα με το κεφάλαιο IV·

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  χαράσσει στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και τα οφέλη των μέτρων που πρέπει να εφαρμόζονται·

ε)  χαράσσει στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και τα οφέλη των μέτρων που πρέπει να εφαρμόζονται, αφού αυτή προηγουμένως υποβληθεί στην ομάδα των ενδιαφερομένων για γνώμη·

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  εγκρίνει κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων στις οποίες εμπλέκονται τα μέλη του, καθώς και τα μέλη της ομάδας ενδιαφερομένων και των ομάδων εργασίας και των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Αρχής που συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2, και δημοσιεύει ετησίως στον δικτυακό του τόπο τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου·

στ)  εγκρίνει κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων στις οποίες εμπλέκονται τα μέλη του, καθώς και τα μέλη της ομάδας ενδιαφερομένων και των ομάδων εργασίας και των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Αρχής που συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2, καθώς και για τους αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες σύμφωνα με το άρθρο 34, και δημοσιεύει ετησίως στον δικτυακό του τόπο τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου·

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

η α)  συζητά προτάσεις και συστάσεις της ομάδας ενδιαφερομένων και διατυπώνει αιτιολογημένη απάντηση·

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)  εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό των ομάδων εργασίας και των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Αρχής που συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2·

θ)  εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό των ομάδων εργασίας και των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Αρχής που συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 και παράγραφος 3 και διορίζει τρεις ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 και δύο συμπληρωματικά μέλη ανά εμπειρογνώμονα για 10 έτη·

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου