MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan työviranomaisen perustamisesta

  26.11.2018 - (COM(2018)0131 – C8–0118/2018 – 2018/0064(COD)) - ***I

  Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
  Esittelijä: Jeroen Lenaers


  Menettely : 2018/0064(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0391/2018
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0391/2018
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan työviranomaisen perustamisesta

  (COM(2018)0131 – C8–0118/2018 – 2018/0064(COD))

  (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0131),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 46 ja 48 artiklan, 53 artiklan 1 kohdan, 62 artiklan ja 91 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0118/2018),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

  –  ottaa huomioon Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

  –  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 20. syyskuuta 2019 antaman lausunnon,

  –  ottaa huomioon alueiden komitean 9. lokakuuta 2018 antaman lausunnon,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

  –  ottaa huomioon työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan, oikeudellisten asioiden valiokunnan, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot (A8–0391/2018),

  1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  Tarkistus  1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 a viite (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  ottaa huomioon Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin,

  Tarkistus    2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2)  Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU-sopimuksen) 3 artiklan mukaisesti unioni pyrkii täystyöllisyyttä ja sosiaalista edistystä tavoittelevaan erittäin kilpailukykyiseen sosiaaliseen markkinatalouteen ja edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja sosiaalista suojelua. SEUT-sopimuksen 9 artiklan mukaisesti unioni ottaa politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon muun muassa korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä korkeatasoisen koulutuksen edistämiseen ja ihmisten terveyden korkeatasoiseen suojeluun liittyvät vaatimukset.

  (2)  Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU-sopimuksen) 3 artiklan mukaisesti unioni pyrkii täystyöllisyyttä ja sosiaalista edistystä tavoittelevaan erittäin kilpailukykyiseen sosiaaliseen markkinatalouteen, torjuu sosiaalista syrjäytymistä ja syrjintää ja edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja sosiaalista suojelua, naisten ja miesten tasa-arvoa, sukupolvien välistä yhteisvastuuta ja lapsen oikeuksien suojelua sekä taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta ja solidaarisuutta jäsenvaltioiden välillä. SEUT-sopimuksen 9 artiklan mukaisesti unioni ottaa politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon muun muassa korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä korkeatasoisen koulutuksen edistämiseen ja ihmisten terveyden korkeatasoiseen suojeluun liittyvät vaatimukset.

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (2 a)  Euroopan tilintarkastustuomioistuin sisällytti työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevaan erityiskertomukseensa nro 6/2018 ”Työntekijöiden vapaa liikkuvuus – perusvapaus on varmistettu, mutta EU varojen parempi kohdentaminen helpottaisi työvoiman liikkuvuutta” suosituksia komissiolle siitä, kuinka voidaan tiedottaa välineistä, joilla annetaan tietoja työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta ja joiden kautta voidaan ilmoittaa syrjinnästä, sekä siitä, kuinka käytettävissä olevia tietoja voidaan hyödyntää paremmin vapaaseen liikkuvuuteen liittyvän syrjinnän eri tyyppien tunnistamiseksi.

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 4 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4)  Kuten EU:n lainsäädäntöprioriteetteja vuosiksi 2018–2019 koskevassa Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisessä julistuksessa todetaan, ne sitoutuvat toteuttamaan toimia unionin sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamiseksi parantamalla sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista36, suojaamalla työntekijöitä työpaikan terveysriskeiltä37, varmistamalla kaikkien tasapuolinen kohtelu unionin työmarkkinoilla nykyaikaistamalla työntekijöiden lähettämistä koskevia sääntöjä38 sekä parantamalla unionin lainsäädännön rajatylittävää täytäntöönpanon valvontaa.

  (4)  Kuten EU:n lainsäädäntöprioriteetteja vuosiksi 2018–2019 koskevassa Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisessä julistuksessa todetaan, ne sitoutuvat toteuttamaan toimia unionin sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamiseksi parantamalla sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista, suojaamalla kaikkia työntekijöitä työpaikan terveysriskeiltä37, varmistamalla kaikkien tasapuolinen kohtelu unionin työmarkkinoilla nykyaikaistamalla työntekijöiden lähettämistä koskevia sääntöjä sekä parantamalla unionin lainsäädännön rajatylittävää täytäntöönpanon valvontaa.

  _________________

  _________________

  36 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta (COM(2016) 815 final).

  36 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta (COM(2016) 815 final).

  37 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta (COM(2017) 11 final).

  37 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta (COM(2017) 11 final).

  38 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY muuttamisesta (COM (2016) 128 final).

  38 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY muuttamisesta (COM (2016) 128 final).

  Tarkistus    5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (4 a)  Unionin lainsäädännön noudattamiseen ja sen tehokkaaseen ja vaikuttavaan täytäntöönpanoon liittyy kuitenkin ongelmia, jotka voivat vaarantaa luottamuksen ja oikeudenmukaisuuden sisämarkkinoilla. Siksi on erittäin tärkeää parantaa unionin lainsäädännön rajatylittävää täytäntöönpanon valvontaa rajatylittävän liikkuvuuden osalta ja puuttua väärinkäytöksiin liikkuvuutta harjoittavien työntekijöiden oikeuksien suojelemiseksi ja sen varmistamiseksi, että etenkin pienet ja keskisuuret yritykset voivat kilpailla tasaveroisin toimintaedellytyksin, sekä kansalaisten kannatuksen säilyttämiseksi sisämarkkinoita ja neljää vapautta kohtaan, jotta vilpittömästi toimivat yritykset ja työntekijät voivat nauttia oikeuksistaan ja hyödyntää täysimääräisesti sisämarkkinoiden mahdollisuuksia.

  Tarkistus    6

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (5)  Jotta voidaan lisätä oikeudenmukaisuutta ja luottamusta sisämarkkinoilla, olisi perustettava Euroopan työviranomainen, jäljempänä ’työviranomainen’. Työviranomaisen olisi tuettava jäsenvaltioita ja komissiota pyrittäessä parantamaan työvoiman rajatylittävään liikkuvuuteen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia koskevien tietojen ja asiaan liittyvien palvelujen saatavuutta yksityishenkilöiden ja työnantajien kannalta, tuettava sääntöjen noudattamista ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä unionin lainsäädännön tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi näillä aloilla sekä soviteltava ja edistettävä ratkaisun löytämistä rajatylittävien riita-asioiden tai työmarkkinahäiriöiden tapauksessa.

  (5)  Jotta voidaan tuottaa lisäarvoa unionin tasolla niin, että lisätään oikeudenmukaisuutta ja luottamusta sisämarkkinoilla, olisi perustettava Euroopan työviranomainen, jäljempänä ’työviranomainen’. Työviranomaisen tavoite olisi määriteltävä selkeästi siten, että keskitytään tiukasti rajattuun määrään tehtäviä niin, että käytettävissä olevia keinoja käytetään mahdollisimman tehokkaasti aloilla, joilla viranomainen voi tuottaa eniten lisäarvoa. Työviranomaisen olisi avustettava jäsenvaltioita ja komissiota asioissa, jotka liittyvät unionin lainsäädännön soveltamiseen ja täytäntöönpanoon työvoiman liikkuvuuden alalla työntekijöiden liikkumisvapauden ja palvelujentarjoamisen vapauden yhteydessä sisämarkkinoilla parantamalla tietojen saatavuutta, tuettava sääntöjen noudattamista ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä unionin lainsäädännön johdonmukaisen, vaikuttavan ja tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi tällä alalla sekä soviteltava ja edistettävä tätä lainsäädäntöä koskevan ratkaisun löytämistä jäsenvaltioiden välillä.

  Tarkistus    7

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (5 a)  Sisämarkkinoiden koko potentiaalin hyödyntämiseksi on erittäin tärkeää parantaa yksityishenkilöiden ja työnantajien, etenkin pk-yritysten, tiedonsaantia työvoiman liikkuvuuteen, palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen ja sosiaaliturvan koordinointiin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Tehokkuuden ja vaikuttavuuden vuoksi luotettavan, ajantasaisen ja helposti saatavilla olevan tiedon tarjoamisen ei pitäisi kuulua työviranomaisen toimivallan piiriin vaan kansalliselle tai alueelliselle tasolle, jolla voidaan ottaa huomioon myös jäsenvaltioiden kahdenväliset erityisjärjestelyt esimerkiksi finanssipolitiikan alalla. Tätä varten komission olisi tutkittava mahdollisuutta perustaa yritysten ja työntekijöiden rajatylittäviä tilanteita varten tukipalveluita tai asiointipisteitä tai edistää sellaisten perustamista.

  Tarkistus    8

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (6)  Työviranomaisen olisi hoidettava tehtäviään työvoiman rajatylittävän liikkuvuuden ja sosiaaliturvan koordinoinnin aloilla, mukaan luettuna työntekijöiden vapaa liikkuvuus, työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon sekä erittäin liikkuvat palvelut. Sen olisi myös vahvistettava jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä pimeän työn torjumisessa. Jos työviranomainen tehtäviään hoitaessaan saa tietoonsa epäiltyjä sääntöjenvastaisuuksia, myös unionin lainsäädännön sellaisilla aloilla, jotka eivät kuulu sen soveltamisalaan, kuten työoloihin, työterveys- ja työturvallisuussääntöihin tai laittomasti maassa oleskelevien kolmannen maan kansalaisten työllistämiseen liittyviä rikkomuksia, sen pitäisi voida raportoida näistä ja tehdä niihin liittyvää yhteistyötä tapauksen mukaan komission, toimivaltaisten unionin elinten ja kansallisten viranomaisten kanssa.

  (6)  Työviranomaisen olisi hoidettava tehtäviään työntekijöiden liikkumisvapauden ja palvelujentarjoamisen vapauden yhteydessä sisämarkkinoilla ja sosiaaliturvan koordinoinnin alalla, mukaan luettuna työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon sekä erittäin liikkuvat palvelut ja sosiaalisten oikeuksien ja sosiaalietuuksien saatavuus. Sen olisi myös vahvistettava jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä pimeän työn torjumisessa ja tilanteissa, joissa sisämarkkinoiden sujuva toiminta on vaarassa esimerkiksi postilaatikkoyhtiöiden, petollisten yhtiöiden tai näennäisen itsenäisen ammatinharjoittamisen takia. Jos työviranomainen tehtäviään hoitaessaan saa tietoonsa epäiltyjä sääntöjenvastaisuuksia unionin lainsäädännön aloilla, kuten työoloihin, työterveys- ja työturvallisuussääntöihin tai vakavaan työvoiman hyväksikäyttöön liittyviä rikkomuksia, sen pitäisi voida raportoida näistä ja tehdä niihin liittyvää yhteistyötä tapauksen mukaan komission, toimivaltaisten unionin elinten ja kansallisten viranomaisten kanssa.

  Tarkistus    9

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (6 a)  Pimeä työ on usein rajatylittävää ja sillä voi olla vakavia vaikutuksia työntekijöihin. Jotkut haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät, kuten kolmansien maiden kansalaiset, ovat erityisen alttiita pimeälle työlle ja siihen liittyvälle työntekijöiden perusoikeuksien epäämiselle. Työviranomaisen olisi tehtävä pimeän työn vastaista yhteistyötä eurooppalaisen foorumin kanssa, joka on perustettu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä (EU) 2016/344, ja vahvistettava unionin tason yhteistyötä tällä alalla.

  Tarkistus    10

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (6 b)  Viranomaisen olisi aktiivisesti edistettävä kansallisia ja unionin toimia ja suoritettava tehtävänsä täydessä yhteistyössä unionin toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen sekä jäsenvaltioiden kanssa, vältettävä päällekkäisyyksiä sekä edistettävä synergiaa ja täydentävyyttä ja siten huolehdittava koordinoidun toiminnan ja säästöjen aikaansaamisesta.

  Tarkistus    11

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 7 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (7)  Työviranomaisen pitäisi helpottaa työntekijöiden vapaata liikkuvuutta, jota säännellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 492/201139, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2014/54/EU40 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/58941. Sen pitäisi helpottaa työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon, jota säännellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 96/71/EY42 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2014/67/EU43, myös siten, että se tukee niiden säännösten täytäntöönpanoa, jotka pannaan täytäntöön yleisesti sovellettavilla työehtosopimuksilla jäsenvaltioiden käytäntöjen mukaisesti. Sen pitäisi myös helpottaa sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista, jota säännellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 883/200444, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 987/200945 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 1231/201046 sekä neuvoston asetuksella (EY) N:o 1408/7147 ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 574/7248.

  (7)  Työviranomaisen pitäisi helpottaa unionin lainsäädännön soveltamista ja täytäntöönpanoa työvoiman liikkuvuuden alalla työntekijöiden liikkumisvapauden ja palvelujentarjoamisen vapauden yhteydessä sisämarkkinoilla ja tukea niiden säännösten täytäntöönpanoa, jotka pannaan täytäntöön yleisesti sovellettavilla työehtosopimuksilla jäsenvaltioiden käytäntöjen mukaisesti. Tätä varten työviranomaisen pitäisi perustaa yhteinen eurooppalainen verkkosivusto, jonka avulla voidaan päästä kaikkiin direktiivin 2014/67/EU ja direktiivin 2014/54/EU mukaisiin unionin ja kansallisiin verkkosivustoihin. Sen pitäisi myös helpottaa sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista, jota säännellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 883/200444, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 987/200945 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 1231/201046; sekä neuvoston asetuksella (EY) N:o 1408/7147 ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 574/7248;

  __________________

  __________________

  39 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 492/2011, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2011, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella (EUVL L 141, 27.5.2011, s. 1).

  39 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 492/2011, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2011, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella (EUVL L 141, 27.5.2011, s. 1).

  40 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/54/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, työntekijöiden vapaan liikkuvuuden puitteissa työntekijöille myönnettyjen oikeuksien käyttämistä helpottavista toimenpiteistä (EUVL L 128, 30.4.2014, s. 8).

  40 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/54/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, työntekijöiden vapaan liikkuvuuden puitteissa työntekijöille myönnettyjen oikeuksien käyttämistä helpottavista toimenpiteistä (EUVL L 128, 30.4.2014, s. 8).

  41 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/589, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2016, työnvälityspalvelujen eurooppalaisesta verkostosta (Eures), liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistämisestä ja asetusten (EU) N:o 492/2011 ja (EU) N:o 1296/2013 muuttamisesta (EUVL L 107, 22.4.2016, s. 1).

  41 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/589, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2016, työnvälityspalvelujen eurooppalaisesta verkostosta (Eures), liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistämisestä ja asetusten (EU) N:o 492/2011 ja (EU) N:o 1296/2013 muuttamisesta (EUVL L 107, 22.4.2016, s. 1).

  42 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1).

  42 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1).

  43 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/67/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta sekä hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-asetus) muuttamisesta (EUVL L 159, 28.5.2014, s. 11).

  43 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/67/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta sekä hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-asetus) muuttamisesta (EUVL L 159, 28.5.2014, s. 11).

  44 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta (EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1; oikaisu EUVL L 200, 7.6.2004, s. 1).

  44 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta (EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1; oikaisu EUVL L 200, 7.6.2004, s. 1).

  45 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) No 987/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä (EUVL L 284, 30.10.2009, s. 1).

  45 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) No 987/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä (EUVL L 284, 30.10.2009, s. 1).

  46 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1231/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 987/2009 ulottamisesta koskemaan niitä kolmansien maiden kansalaisia, joita nämä asetukset eivät yksinomaan heidän kansalaisuutensa vuoksi vielä koske (EUVL L 344, 29.12.2010, s. 1).

  46 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1231/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 987/2009 ulottamisesta koskemaan niitä kolmansien maiden kansalaisia, joita nämä asetukset eivät yksinomaan heidän kansalaisuutensa vuoksi vielä koske (EUVL L 344, 29.12.2010, s. 1).

  47 Neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1971, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä (EYVL L 149, 5.7.1971, s. 2).

  47 Neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1971, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä (EYVL L 149, 5.7.1971, s. 2).

  48 Neuvoston asetus (ETY) N:o 574/72, annettu 21 päivänä maaliskuuta 1972, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä (EYVL L 74, 27.3.1972, s. 1).

  48 Neuvoston asetus (ETY) N:o 574/72, annettu 21 päivänä maaliskuuta 1972, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä (EYVL L 74, 27.3.1972, s. 1).

  Tarkistus    12

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 8 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (8)  Joissakin tapauksissa on annettu alakohtaista unionin lainsäädäntöä, jotta voidaan vastata kyseisen alan tiettyihin tarpeisiin, esimerkiksi kansainvälisen maantieliikenteen alalla. Työviranomaisen olisi käsiteltävä rajatylittäviä näkökohtia myös sovellettaessa tällaista alakohtaista unionin lainsäädäntöä, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 561/200649, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2006/22/EY50, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1071/200951 ja direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta annettua direktiiviä (COM(2017) 278)52.

  (8)  Jotta voidaan vastata tiettyjen alojen tiettyihin tarpeisiin, esimerkiksi kansainvälisen maantieliikenteen alalla, vuokratyön alalla, maatalousalalla, rakennusalalla, kotitöiden alalla sekä hotelli- ja ravintola-alalla, työviranomaisen olisi suoritettava myös työvoiman liikkuvuuteen liittyviä näkökohtia sovellettaessa asiaa koskevaa alakohtaista unionin lainsäädäntöä.

  __________________

   

  49 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 561/2006, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 1).

   

  50 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/22/EY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä ja neuvoston direktiivin 88/599/ETY kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 35).

   

  51 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1071/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY kumoamisesta (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 51).

   

  52 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta valvontavaatimusten osalta ja direktiivejä 96/71/EY ja 2014/67/EU koskevien erityisten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (COM(2017)278).

   

  Tarkistus  13

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 9 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (9)  Työviranomaisen toiminnan piiriin kuuluvien henkilöiden olisi oltava henkilöitä, joihin sovelletaan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa unionin lainsäädäntöä, mukaan luettuna työntekijät, itsenäiset ammatinharjoittajat, työnhakijat ja työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt; tämän pitäisi kattaa sekä unionin kansalaiset että kolmansien maiden kansalaiset, jotka oleskelevat laillisesti unionissa, kuten lähetetyt työntekijät, EU:n sinisen kortin haltijat, yrityksen sisäisesti siirretyt työntekijät ja pitkään EU:ssa oleskelleet henkilöt sekä heidän perheenjäsenensä.

  (9)  Työviranomaisen toiminnan piiriin kuuluvien henkilöiden olisi oltava henkilöitä, joihin sovelletaan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa unionin lainsäädäntöä, mukaan luettuna työntekijät, työnantajat, itsenäiset ammatinharjoittajat ja työnhakijat; tämän pitäisi kattaa sekä unionin kansalaiset että kolmansien maiden kansalaiset, jotka oleskelevat laillisesti unionissa, kuten lähetetyt työntekijät, EU:n sinisen kortin haltijat, yrityksen sisäisesti siirretyt työntekijät ja pitkään EU:ssa oleskelleet henkilöt sekä heidän perheenjäsenensä heidän liikkumistaan unionin alueella koskevan unionin lainsäädännön mukaisesti.

  Tarkistus    14

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 10 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (10)  Työviranomaisen perustamisesta ei pitäisi syntyä uusia oikeuksia tai velvollisuuksia yksityishenkilöille tai työnantajille, mukaan luettuna talouden toimijat tai voittoa tuottamattomat järjestöt, koska niiden olisi kuuluttava työviranomaisen toiminnan piiriin samalla tavalla kuin ne kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan unionin lainsäädännön piiriin.

  (10)  Työviranomaisen perustamisesta ei pitäisi syntyä uusia oikeuksia tai velvollisuuksia yksityishenkilöille tai työnantajille, mukaan luettuna talouden toimijat tai voittoa tuottamattomat järjestöt, koska niiden olisi kuuluttava työviranomaisen toiminnan piiriin samalla tavalla kuin ne kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan unionin lainsäädännön piiriin. Yhteistyön lisääntymisen täytäntöönpanon alalla ei pitäisi aiheuttaa kohtuuttomia hallinnollisia rasitteita liikkuvuutta harjoittaville työntekijöille ja työnantajille, etenkään pk-yrityksille, eikä vaikeuttaa työvoiman liikkuvuutta.

  Tarkistus    15

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (11)  Sen varmistamiseksi, että yksityishenkilöt ja työnantajat voivat hyödyntää oikeudenmukaisia ja tehokkaita sisämarkkinoita, työviranomaisen olisi edistettävä niiden mahdollisuuksia liikkuvuuteen ja mahdollisuuksia tarjota palveluja ja palkata työntekijöitä kaikkialla unionissa. Tähän sisältyy yksityishenkilöiden rajatylittävän liikkuvuuden tukeminen helpottamalla rajatylittävää liikkuvuutta koskevien palvelujen, kuten työ-, harjoittelu- ja oppisopimuspaikkojen rajaylittävien hakupalvelujen, saatavuutta ja edistämällä liikkuvuusjärjestelyitä, kuten ”Eka Eures-työpaikka” ja ”ErasmusPro”. Työviranomaisen olisi myös pyrittävä parantamaan tietojen, mukaan luettuna unionin lainsäädännöstä johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia koskevien tietojen, avoimuutta ja palvelujen saatavuutta yksityishenkilöiden ja työnantajien kannalta yhteistyössä unionin muiden tiedotuspalvelujen, kuten Sinun Eurooppasi -neuvonnan, kanssa ja hyödyntämään täysimääräisesti Sinun Eurooppasi -portaalia ja varmistamaan johdonmukaisuus sen kanssa; portaali muodostaa tulevan yhteisen digitaalisen palveluväylän53 selkärangan.

  Poistetaan.

  __________________

   

  53 Asetus [yhteinen digitaalinen palveluväylä – COM(2017) 256].

   

  Tarkistus    16

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 12 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (12)  Tätä varten työviranomaisen olisi tehtävä yhteistyötä muiden asiaan liittyvien unionin aloitteiden ja verkostojen kanssa, erityisesti Euroopan laajuisen julkisten työvoimapalvelujen verkoston54, Yritys-Eurooppa-verkoston55, raja-alueiden yhteyspisteen56 ja Solvit- verkoston57 kanssa, samoin kuin asiaan liittyvien kansallisen palvelujen kanssa, kuten jäsenvaltioiden direktiivin 2014/54/EU58 nojalla nimeämien yhdenvertaista kohtelua edistävien ja unionin työntekijöitä ja heidän perheenjäsentään tukevien elinten kanssa sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/24/EU nojalla nimettyjen terveydenhuollosta tietoa tarjoavien kansallisten yhteyspisteiden kanssa. Työviranomaisen olisi myös tutkittava mahdollisia synergiaetuja ehdotetun sähköisen eurooppalaisen palvelukortin59 kanssa etenkin sellaisissa tapauksissa, joissa jäsenvaltiot päättävät toimittaa lähetettyjä työntekijöitä koskevat ilmoitukset sähköisen palvelukortin alustan kautta. Työviranomaisen olisi korvattava komissio asetuksen (EU) 2016/589 nojalla perustetun työnvälityspalvelujen eurooppalaisen verkoston, jäljempänä ’Eures-verkoston’, Euroopan koordinointitoimiston hallinnossa, mukaan luettuna Eures-portaalin ja siihen liittyvien tietotekniikkapalvelujen tehokuutta koskevien käyttäjien tarpeiden ja yritysten vaatimusten määrittely; tähän eivät sisälly tietotekniikkahankinnat eikä tietotekniikkainfrastruktuurin toiminta ja kehittäminen, joista komissio vastaa edelleen.

  (12)  Tätä varten työviranomaisen olisi tehtävä yhteistyötä muiden asiaan liittyvien unionin aloitteiden ja verkostojen kanssa, erityisesti Euroopan laajuisen julkisten työvoimapalvelujen verkoston54, Yritys-Eurooppa-verkoston55, raja-alueiden yhteyspisteen56 ja Solvit- verkoston57 kanssa, samoin kuin asiaan liittyvien kansallisen palvelujen kanssa, kuten jäsenvaltioiden direktiivin 2014/54/EU nojalla nimeämien yhdenvertaista kohtelua edistävien ja unionin työntekijöitä ja heidän perheenjäsentään tukevien elinten kanssa sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/24/EU58 nojalla nimettyjen terveydenhuollosta tietoa tarjoavien kansallisten yhteyspisteiden kanssa.

  __________________

  __________________

  54 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 573/2014/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, julkisten työvoimapalvelujen tehostetusta yhteistyöstä (EUVL L 159, 28.5.2014, s. 32).

  54 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 573/2014/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, julkisten työvoimapalvelujen tehostetusta yhteistyöstä (EUVL L 159, 28.5.2014, s. 32).

  55 Yritys-Eurooppa-verkosto; https://een.ec.europa.eu/

  55 Yritys-Eurooppa-verkosto; https://een.ec.europa.eu/

  56 Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille ”Kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-alueilla” (COM(2017) 534).

  56 Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille ”Kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-alueilla” (COM(2017) 534).

  57 Komission suositus 2013/461/EU, annettu 17 päivänä syyskuuta 2013, SOLVIT-ongelmanratkaisuverkkoa koskevista periaatteista (EUVL L 249, 19.9.2013, s. 10).

  57 Komission suositus 2013/461/EU, annettu 17 päivänä syyskuuta 2013, SOLVIT-ongelmanratkaisuverkkoa koskevista periaatteista (EUVL L 249, 19.9.2013, s. 10).

  58 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/24/EU, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011, potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa (EUVL L 88, 4.4.2011, s. 45).

  58 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/24/EU, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011, potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa (EUVL L 88, 4.4.2011, s. 45).

  59 COM(2016)0824 final ja COM(2016)0823 final.

   

  Tarkistus    17

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 14 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (14)  Jotta voidaan kehittää jäsenvaltioiden valmiuksia torjua työviranomaisen soveltamisalaan kuuluvaan unionin lainsäädäntöön liittyviä sääntöjenvastaisuuksia, joilla on rajatylittävä ulottuvuus, työviranomaisen olisi tuettava kansallisia viranomaisia samanaikaisten tai yhteisten tarkastusten suorittamisessa, mukaan luettuna helpottamalla direktiivin 2014/67/EU 10 artiklan mukaisten tarkastusten tekemistä. Tällaiset tarkastukset olisi tehtävä jäsenvaltioiden pyynnöstä tai niiden suostumuksella työviranomaisten ehdotuksesta. Työviranomaisen olisi tarjottava strategista, logistista ja teknistä tukea jäsenvaltioille, jotka osallistuvat samanaikaisiin tai yhteisiin tarkastuksiin, luottamuksellisuutta koskevia vaatimuksia täysin noudattaen. Tarkastukset olisi suoritettava asianomaisten jäsenvaltioiden suostumuksella ja täysin niiden kansallisen lainsäädännön puitteissa, ja jäsenvaltioiden olisi toteutettava seurantatoimia samanaikaisten tai yhteisten tarkastusten tulosten perusteella kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

  (14)  Jotta voidaan kehittää jäsenvaltioiden valmiuksia varmistaa oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen käyttävien henkilöiden suojelu ja torjua työviranomaisen soveltamisalaan kuuluvaan unionin lainsäädäntöön liittyviä sääntöjenvastaisuuksia, joilla on rajatylittävä ulottuvuus, työviranomaisen olisi tuettava toimivaltaisia kansallisia viranomaisia samanaikaisten tai yhteisten tarkastusten suorittamisessa, mukaan luettuna helpottamalla direktiivin 2014/67/EU 10 artiklan mukaisten tarkastusten tekemistä. Tällaiset tarkastukset olisi tehtävä jäsenvaltioiden pyynnöstä tai niiden suostumuksella työviranomaisten ehdotuksesta. Työviranomaisen olisi tarjottava strategista, logistista ja teknistä tukea jäsenvaltioille, jotka osallistuvat samanaikaisiin tai yhteisiin tarkastuksiin, luottamuksellisuutta koskevia vaatimuksia täysin noudattaen. Tarkastukset olisi suoritettava asianomaisten jäsenvaltioiden suostumuksella ja täysin niiden jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön ja käytännön puitteissa, joissa tarkastukset tapahtuvat. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava seurantatoimia samanaikaisten tai yhteisten tarkastusten tulosten perusteella kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että samanaikaisten tai yhteisten tarkastusten aikana kerättyjä tietoja voidaan käyttää todisteena oikeudenkäynnissä kyseisissä jäsenvaltioissa.

  Tarkistus    18

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (14 a)  Samanaikaiset tai yhteiset tarkastukset eivät saisi korvata eivätkä heikentää kansallista toimivaltaa. Kansalliset viranomaiset on otettava täysin mukaan prosessiin, ja niillä on oltava täysi ja itsenäinen toimivalta. Kun työntekijäjärjestöt ovat itse vastuussa tarkastuksista kansallisella tasolla, yhteisiä ja samanaikaisia tarkastuksia voidaan tehdä vain, jos asianomaiset työntekijäjärjestöt suostuvat siihen.

  Tarkistus    19

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 15 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (15)  Jotta voitaisiin seurata syntymässä olevia suuntauksia, haasteita tai aukkoja työvoiman liikkuvuuden ja sosiaaliturvan koordinoinnin alalla, työviranomaisen olisi kehitettävä analyyttisiä ja riskinarviointivalmiuksia. Tähän pitäisi sisältyä työmarkkina-analyysien ja -tutkimusten sekä vertaisarviointien tekeminen. Työviranomaisen olisi seurattava mahdollista epätasapainoa, joka liittyy ammattitaidon ja työvoiman rajatylittävään liikkumiseen, mukaan luettuna mahdollinen vaikutus alueelliseen yhteenkuuluvuuteen. Työviranomaisen olisi myös tuettava direktiivin 2014/67/EU 10 artiklassa tarkoitettua riskinarviointia. Työviranomaisen olisi varmistettava synergiaedut ja täydentävyys muiden unionin virastojen tai palvelujen tai verkostojen kanssa. Tähän liittyen olisi pyydettävä tietoja Solvit-verkostolta ja samanlaisilta palveluilta toistuvista ongelmista, joita yksityishenkilöt ja yritykset kohtaavat käyttäessään oikeuksiaan työviranomaisen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla. Työviranomaisen olisi myös helpotettava ja järkeistettävä tiedonkeruutoimia, joista säädetään sen soveltamisalaan kuuluvassa asiaan liittyvässä unionin lainsäädännössä. Tästä ei aiheudu uusia raportointivelvollisuuksia jäsenvaltioille.

  (15)  Jotta voitaisiin seurata syntymässä olevia suuntauksia, haasteita tai aukkoja työvoiman liikkuvuuden ja sosiaaliturvan koordinoinnin alalla, työviranomaisen olisi kehitettävä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten kanssa analyyttisiä ja riskinarviointivalmiuksia. Tähän pitäisi sisältyä työmarkkina-analyysien ja -tutkimusten sekä vertaisarviointien tekeminen. Työviranomaisen olisi seurattava mahdollista epätasapainoa, joka liittyy ammattitaidon ja työvoiman rajatylittävään liikkumiseen, mukaan luettuna mahdollinen vaikutus alueelliseen yhteenkuuluvuuteen. Työviranomaisen olisi myös tuettava direktiivin 2014/67/EU 10 artiklassa tarkoitettua riskinarviointia. Työviranomaisen olisi varmistettava synergiaedut ja täydentävyys muiden unionin virastojen tai palvelujen tai verkostojen kanssa. Tähän liittyen olisi pyydettävä tietoja Solvit-verkostolta ja samanlaisilta palveluilta alakohtaisista haasteista ja toistuvista ongelmista, jotka koskevat työvoiman liikkuvuutta työntekijöiden liikkumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden yhteydessä sisämarkkinoilla, sekä sosiaaliturvajärjestelmien koordinointia unionissa. Työviranomaisen olisi myös helpotettava ja järkeistettävä tiedonkeruutoimia, joista säädetään sen soveltamisalaan kuuluvassa asiaan liittyvässä unionin lainsäädännössä. Tästä ei aiheudu uusia raportointivelvollisuuksia jäsenvaltioille.

  Tarkistus    20

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 17 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (17)  Työviranomaisen olisi tarjottava foorumi soveltamisalaansa kuuluvaan unionin lainsäädäntöön liittyvien jäsenvaltioiden välisten riita-asioiden ratkaisemista varten. Tämän olisi perustuttava sosiaaliturvan koordinoinnin alalla käytössä oleviin vuoropuhelu- ja sovittelumekanismeihin, joita jäsenvaltiot arvostavat60 ja joiden merkityksen tuomioistuin on todennut61. Jäsenvaltioiden olisi voitava viedä asioita työviranomaisen soviteltavaksi tätä varten käyttöön otettujen vakiomenettelyjen mukaisesti. Työviranomaisen olisi käsiteltävä vain jäsenvaltioiden välisiä riita-asioita, ja yksityishenkilöiden ja työnantajien, joilla on vaikeuksia unionin oikeuksien käyttämisessä, olisi edelleen voitava käyttää tällaisiin tapauksiin erikoistuneita kansallisia ja unionin palveluja, kuten Solvit-verkostoa, jonka käsiteltäväksi työviranomaisen olisi saatettava tällaiset tapaukset. Solvit-verkoston olisi voitava saattaa työviranomaisen käsiteltäväksi tapaukset, joissa ongelmaa ei voida ratkaista kansallisten hallintojen välisten erimielisyyksien vuoksi.

  (17)  Työviranomaisen olisi tarjottava foorumi soveltamisalaansa kuuluvaan unionin lainsäädäntöön liittyvien jäsenvaltioiden välisten riita-asioiden sovittelua varten, rajoittamatta Euroopan unionin tuomioistuimen lainkäyttöä koskevia toimivaltuuksia. Tämän olisi perustuttava sosiaaliturvan koordinoinnin alalla käytössä oleviin vuoropuhelu- ja sovittelumekanismeihin, joita jäsenvaltiot arvostavat60 ja joiden merkityksen tuomioistuin on todennut61. Mikäli jäsenvaltiot sitoutuvat vapaaehtoisesti sovitteluun, työviranomaisella olisi oltava valtuudet sopia riita-asiat tekemällä päätöksiä. Jäsenvaltioiden olisi voitava viedä asioita työviranomaisen soviteltavaksi tätä varten käyttöön otettujen vakiomenettelyjen mukaisesti. Työviranomaisen olisi käsiteltävä vain jäsenvaltioiden välisiä riita-asioita, ja yksityishenkilöiden ja työnantajien, joilla on vaikeuksia unionin oikeuksien käyttämisessä, olisi edelleen voitava käyttää tällaisiin tapauksiin erikoistuneita kansallisia ja unionin palveluja, kuten Solvit-verkostoa, jonka käsiteltäväksi työviranomaisen olisi saatettava tällaiset tapaukset. Solvit-verkoston olisi voitava saattaa työviranomaisen käsiteltäväksi tapaukset, joissa ongelmaa ei voida ratkaista kansallisten hallintojen välisten erimielisyyksien vuoksi. Työviranomaisen olisi myös voitava pyytää komissiota käynnistämään rikkomusmenettely tapauksissa, joissa unionin lainsäädäntöä epäillään rikottavan.

  __________________

  __________________

  60 Neuvoston osittainen yleisnäkemys, 26 päivänä lokakuuta 2017, ehdotuksesta asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta (13645/1/17).

  60 Neuvoston osittainen yleisnäkemys, 26 päivänä lokakuuta 2017, ehdotuksesta asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta (13645/1/17).

  61 Asia C-236/88 EU:C:1990:303, 17 kohta; asia C-202/97 EU:C:2000:75, 57 ja 58 kohta; asia C-178/97 EU:C:2000:169, 44 ja 45 kohta; asia C-2/05 EU:C:2006:69, 28 ja 29 kohta; asia C-12/14 EU:C:2016:135, 39–41 kohta; asia C-359/16 EU:C:2018:63, 44 ja 45 kohta.

  61 Asia C-236/88 EU:C:1990:303, 17 kohta; asia C-202/97 EU:C:2000:75, 57 ja 58 kohta; asia C-178/97 EU:C:2000:169, 44 ja 45 kohta; asia C-2/05 EU:C:2006:69, 28 ja 29 kohta; asia C-12/14 EU:C:2016:135, 39–41 kohta; asia C-359/16 EU:C:2018:63, 44 ja 45 kohta.

  Tarkistus    21

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 18 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (18)  Helpottaakseen työmarkkinasopeutusten hallinnointia työviranomaisen olisi helpotettava asiaankuuluvien sidosryhmien välistä yhteistyötä, jotta voidaan puuttua useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon vaikuttaviin työmarkkinahäiriöihin, kuten yritysten uudelleenjärjestelyihin tai suuriin hankkeisiin, jotka vaikuttavat raja-alueiden työllisyyteen.

  Poistetaan.

  Tarkistus  22

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 21 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (21)  Jäsenvaltioiden ja komission olisi oltava edustettuina hallintoneuvostossa, jotta ne voivat varmistaa työviranomaisen tehokkaan toiminnan. Hallintoneuvoston kokoonpanossa, myös puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnassa, olisi otettava huomioon sukupuolten tasapuolinen edustus, kokemus ja pätevyys. Työviranomaisen tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan takaamiseksi hallintoneuvoston olisi hyväksyttävä vuotuinen työohjelma, suoritettava työviranomaisen talousarvioon liittyvät tehtävänsä, hyväksyttävä työviranomaiseen sovellettavat varainhoitosäännöt, nimitettävä toimitusjohtaja ja vahvistettava menettelyt, joiden mukaisesti toimitusjohtaja tekee työviranomaisen operatiivisia tehtäviä koskevat päätökset. Edustajat unionin jäsenvaltioiden ulkopuolisista maista, jotka soveltavat työviranomaisen soveltamisalaan kuuluvia unionin sääntöjä, voivat osallistua hallintoneuvoston kokouksiin tarkkailijoina.

  (21)  Jäsenvaltioiden, komission, Euroopan parlamentin nimittämien riippumattomien asiantuntijoiden ja unionin tason työmarkkinaosapuolten olisi oltava edustettuina hallintoneuvostossa, jotta ne voivat varmistaa työviranomaisen tehokkaan toiminnan. Hallintoneuvoston kokoonpanossa, myös puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnassa, olisi otettava huomioon kokemus ja pätevyys, sukupuolten tasapuolinen edustus sekä avoimuus. Työviranomaisen tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan takaamiseksi hallintoneuvoston olisi hyväksyttävä vuotuinen työohjelma, suoritettava työviranomaisen talousarvioon liittyvät tehtävänsä, hyväksyttävä työviranomaiseen sovellettavat varainhoitosäännöt, nimitettävä toimitusjohtaja ja vahvistettava menettelyt, joiden mukaisesti toimitusjohtaja tekee työviranomaisen operatiivisia tehtäviä koskevat päätökset. Edustajat unionin jäsenvaltioiden ulkopuolisista maista, jotka soveltavat työviranomaisen soveltamisalaan kuuluvia unionin sääntöjä, voivat osallistua hallintoneuvoston kokouksiin tarkkailijoina.

  Tarkistus  23

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 23 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (23)  Työviranomaisen olisi turvauduttava asiaankuuluvien sidosryhmien asiantuntemukseen sen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla sidosryhmien edustajien ryhmän kautta. Tämän ryhmän jäsenten olisi edustettava unionin tason työmarkkinaosapuolia. Tehtäviään suorittaessaan sidosryhmien edustajien ryhmän olisi otettava asianmukaisesti huomioon asetuksella (EY) N:o 883/2004 perustetun sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän neuvoa-antavan komitean ja asetuksella (EU) N:o 492/2011 perustetun työntekijöiden vapaata liikkuvuutta käsittelevän neuvoa-antavan komitean lausunnot ja hyödynnettävä niiden asiantuntemusta.

  (23)  Työviranomaisen olisi turvauduttava asiaankuuluvien sidosryhmien asiantuntemukseen sen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla sidosryhmien edustajien ryhmän kautta. Tämän ryhmän jäsenten olisi edustettava unionin tason työmarkkinaosapuolia, mukaan lukien tunnustettuja EU:n alakohtaisia työmarkkinaosapuolia, joita työvoiman liikkuvuuteen liittyvät kysymykset erityisesti koskevat, erityisesti organisaatioita, jotka osallistuvat työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon käsittelevän asiantuntijakomitean ja pimeän työn vastaista yhteistyötä edistävän eurooppalaisen foorumin toimintaan. Unionin tason työmarkkinaosapuolten olisi otettava kansalliset työnantajajärjestöt ja ammattiyhdistykset mukaan säännölliseen vuoropuheluun kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti. Sidosryhmien edustajien ryhmän olisi saatava tietoja etukäteen ja sen olisi voitava antaa lausuntojaan työviranomaiselle joko pyynnöstä tai omasta aloitteestaan, ja jäseniä olisi kuultava säännöllisesti. Tehtäviään suorittaessaan sidosryhmien edustajien ryhmän olisi otettava asianmukaisesti huomioon asetuksella (EY) N:o 883/2004 perustetun sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän neuvoa-antavan komitean ja asetuksella (EU) N:o 492/2011 perustetun työntekijöiden vapaata liikkuvuutta käsittelevän neuvoa-antavan komitean lausunnot ja hyödynnettävä niiden asiantuntemusta.

  Tarkistus  24

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 27a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (27 a)  Työviranomaisen sijainnista olisi päätettävä tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen objektiivisten ja ansioihin perustuvien kriteerien perusteella. Euroopan parlamentin olisi oltava järjestelmällisesti osallisena tällaisten kriteerien määrittelyssä ja punnitsemisessa tasapuolisesti komission ja neuvoston rinnalla.

  Tarkistus    25

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 30 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (30)  Työviranomaisen olisi tehtävä yhteistyötä muiden unionin virastojen kanssa, etenkin työllisyys- ja sosiaalipolitiikan alalla perustettujen virastojen kanssa niiden toimivaltuuksien puitteissa ja hyödynnettävä niiden asiantuntemusta ja maksimoitava synergiaedut; nämä virastot ovat Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound), Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop), Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU OSHA) ja Euroopan koulutussäätiö (ETF), sekä järjestäytyneen rikollisuuden ja ihmiskaupan torjumisen alalla Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol) ja Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust).

  (30)  Työviranomaisen olisi tehtävä yhteistyötä muiden unionin virastojen kanssa, etenkin työllisyys- ja sosiaalipolitiikan alalla perustettujen virastojen kanssa niiden toimivaltuuksien puitteissa ja hyödynnettävä niiden asiantuntemusta ja maksimoitava synergiaedut; nämä virastot ovat Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound), Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop), Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU OSHA) ja Euroopan koulutussäätiö (ETF), sekä järjestäytyneen rikollisuuden ja ihmiskaupan torjumisen alalla Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol) ja Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust). Tällaisella yhteistyöllä olisi varmistettava koordinointi, edistettävä synergiaa ja vältettävä niiden toiminnan päällekkäisyydet.

  Tarkistus  26

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 31 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (31)  Tuodakseen työvoiman rajatylittävän liikkuvuuden alalla toimivien virastojen toimintaan operatiivisen ulottuvuuden työviranomaisen olisi otettava hoitaakseen asetuksella (EU) N:o 492/2011 perustetun työntekijöiden vapaata liikkuvuutta käsittelevän teknisen komitean, komission päätöksellä 2009/17/EY68 perustetun työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon käsittelevän asiantuntijakomitean sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä (EU) 2016/34469 perustetun pimeän työn vastaista yhteistyötä edistävän eurooppalaisen foorumin tehtävät. Työviranomaisen perustamisen myötä nämä elimet olisi lakkautettava.

  (31)  Tuodakseen työvoiman liikkuvuuden alalla työntekijöiden liikkumisvapauden ja palvelujentarjoamisen vapauden yhteydessä sisämarkkinoilla toimivien virastojen toimintaan operatiivisen ulottuvuuden työviranomaisen olisi otettava hoitaakseen asetuksella (EU) N:o 492/2011 perustetun työntekijöiden vapaata liikkuvuutta käsittelevän teknisen komitean, komission päätöksellä 2009/17/EY68 perustetun työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon käsittelevän asiantuntijakomitean tehtävät. Työviranomaisen perustamisen myötä nämä elimet olisi lakkautettava.

  __________________

  __________________

  68 Komission päätös 2009/17/EY, tehty 19 päivänä joulukuuta 2008, työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon käsittelevän asiantuntijakomitean perustamisesta (EUVL L 8, 13.1.2009, s. 26).

  68 Komission päätös 2009/17/EY, tehty 19 päivänä joulukuuta 2008, työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon käsittelevän asiantuntijakomitean perustamisesta (EUVL L 8, 13.1.2009, s. 26).

  69 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2016/344, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, pimeän työn vastaista yhteistyötä edistävän eurooppalaisen foorumin perustamisesta (EUVL L 65, 11.3.2016, s. 12).

   

  Tarkistus    27

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 32 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (32)  Työviranomaisen olisi täydennettävä asetuksella (EY) N:o 883/2004 perustetun sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan, jäljempänä ’hallintotoimikunta’, toimintaa siltä osin kuin se hoitaa asetusten (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 soveltamiseen liittyviä sääntelytehtäviä. Työviranomaisen olisi kuitenkin otettava hoitaakseen hallintotoimikunnan tällä hetkellä hoitamat operatiiviset tehtävät siten, että se toimii sovittelijana jäsenvaltioiden välillä, tarjoaa foorumin asetusten (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 soveltamiseen liittyvien rahoitusasioiden käsittelyyn, korvaa asetuksilla perustetun tilintarkastuslautakunnan toiminnan sekä korvaa asetuksilla perustun tietojenkäsittelyn teknisen toimikunnan toiminnan siltä osin kuin on kyse näiden asetusten soveltamista helpottaviin sähköisiin tiedonvaihto- ja tietotekniikkavälineisiin liittyvistä seikoista.

  Poistetaan.

  Tarkistus    28

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 34 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (34)  Tämän uuden institutionaalisen rakenteen huomioon ottamiseksi asetuksia (EY) N:o 883/2004, (EY) N:o 987/2009, (EU) N:o 492/2011 ja (EU) 2016/589 olisi muutettava ja päätökset 2009/17/EY ja (EU) 2016/344 olisi kumottava.

  (34)  Tämän uuden institutionaalisen rakenteen huomioon ottamiseksi asetusta (EU) N:o 492/2011 sekä päätöstä (EU) 2016/344 olisi muutettava ja päätös 2009/17/EY olisi kumottava.

  Tarkistus    29

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 35 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (35)  Kansallisten työmarkkinajärjestelmien monimuotoisuuden ja työmarkkinaosapuolten itsenäisyyden kunnioittaminen tunnustetaan SEUT-sopimuksessa nimenomaisesti. Työviranomaisen tehtävien toteuttamiseen osallistuminen ei vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin ja velvoitteisiin, jotka perustuvat muun muassa asiaankuuluviin ja sovellettaviin Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksiin, kuten ammattientarkastusta teollisuudessa ja kaupassa koskevaan yleissopimukseen nro 81, eikä jäsenvaltioiden toimivaltaan säännellä, sovitella tai seurata kansallisia työmarkkinasuhteita, erityisesti työehtosopimusten neuvotteluoikeuden ja työtaisteluoikeuden käytön osalta.

  (35)  Kansallisten työmarkkinajärjestelmien monimuotoisuuden ja työmarkkinaosapuolten itsenäisyyden kunnioittaminen tunnustetaan SEUT-sopimuksessa nimenomaisesti. Työviranomaisen tehtävien toteuttamiseen osallistuminen ei vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin ja velvoitteisiin, jotka perustuvat muun muassa asiaankuuluviin ja sovellettaviin Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksiin, kuten ammattientarkastusta teollisuudessa ja kaupassa koskevaan yleissopimukseen nro 81, eikä jäsenvaltioiden toimivaltaan säännellä, sovitella tai seurata kansallisia työmarkkinasuhteita, erityisesti työehtosopimusten neuvotteluoikeuden ja työtaisteluoikeuden käytön osalta, eikä kansallisten tarkastusjärjestelmien ja -elinten monimuotoisuuteen etenkään, kun kyse on osallistuvien elinten toimivallasta, velvoitteista ja vastuusta.

  Tarkistus  30

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 36 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (36)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita eli tukea työntekijöiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta ja edistää sisämarkkinoiden oikeudenmukaisuuden vahvistamista toimimalla koordinoimattomalla tavalla, vaan ne voidaan toiminnan rajatylittävän luonteen ja jäsenvaltioiden suuremman yhteistyötarpeen vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

  (36)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta edistää sisämarkkinoiden oikeudenmukaisuuden vahvistamista toimimalla koordinoimattomalla tavalla, vaan ne voidaan toiminnan rajatylittävän luonteen ja jäsenvaltioiden suuremman yhteistyötarpeen vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

  Tarkistus    31

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Työviranomaisen on avustettava jäsenvaltioita ja komissiota asioissa, jotka liittyvät työvoiman rajatylittävään liikkuvuuteen ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamiseen unionissa.

  2. Työviranomaisen on avustettava jäsenvaltioita ja komissiota asioissa, jotka liittyvät unionin lainsäädännön soveltamiseen ja täytäntöönpanoon työvoiman liikkuvuuden alalla työntekijöiden liikkumisvapauden ja palvelujentarjoamisen vapauden yhteydessä sisämarkkinoilla, ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista unionissa koskevan unionin lainsäädännön soveltamiseen.

  Tarkistus  32

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a.  Tämä asetus ei vaikuta millään tavoin jäsenvaltioissa ja unionin tasolla tunnustettujen perusoikeuksien käyttämiseen, mukaan lukien jäsenvaltioiden työmarkkinajärjestelmien piiriin kuuluvat oikeudet, kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti. Se ei vaikuta myöskään oikeuteen neuvotella, tehdä ja panna täytäntöön työehtosopimuksia tai oikeuteen ryhtyä työtaistelutoimiin kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti.

  Tarkistus  33

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  2 artikla

  2 artikla

  Tavoitteet

  Tavoitteet

  Työviranomaisen tavoitteena on edistää oikeudenmukaista työvoiman liikkuvuutta sisämarkkinoilla. Tätä varten työviranomaisen on

  Työviranomaisen tavoitteena on edistää oikeudenmukaista työvoiman liikkuvuutta työntekijöiden liikkumisvapauden ja palvelujentarjoamisen vapauden yhteydessä sisämarkkinoilla sekä sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista unionissa. Tätä varten työviranomaisen on

  a)  helpotettava yksityishenkilöiden ja työnantajien kannalta oikeuksia ja velvollisuuksia koskevien tietojen sekä asiaa koskevien palvelujen saatavuutta;

  a)  helpotettava työntekijöiden liikkuvuuteen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia koskevien tietojen saatavuutta;

  b)  tuettava yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä asiaa koskevan unionin lainsäädännön rajatylittävässä täytäntöönpanossa, myös helpottamalla yhteisiä tarkastuksia;

  b)  helpotettava ja edistettävä yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä asiaa koskevan unionin lainsäädännön johdonmukaisessa, vaikuttavassa ja tehokkaassa soveltamisessa ja täytäntöönpanossa, myös helpottamalla samanaikaisia ja yhteisiä tarkastuksia;

  c)  soviteltava ja helpotettava ratkaisun löytymistä kansallisten viranomaisten välisissä rajaylittävissä riita-asioissa tai työmarkkinahäiriöissä.

  c)  soviteltava ja helpotettava ratkaisun löytymistä jäsenvaltioiden välisissä työvoiman liikkuvuutta koskevissa riita-asioissa, jos kaikki asianomaiset jäsenvaltiot niin sopivat, myös sovittelun avulla;

  Tarkistus    34

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  5 artikla

  5 artikla

  Työviranomaisen tehtävät

  Työviranomaisen tehtävät

  Tavoitteidensa saavuttamiseksi työviranomaisen on hoidettava seuraavat tehtävät:

  Tavoitteidensa saavuttamiseksi työviranomaisen on hoidettava seuraavat tehtävät:

  a)  helpotettava 6 ja 7 artiklan mukaisesti yksityishenkilöiden, työmarkkinaosapuolten ja työnantajien tiedonsaantia rajatylittäviin tilanteisiin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista sekä työvoiman rajatylittävään liikkuvuuteen liittyvien palvelujen saantia;

  a) helpotettava 6 artiklan mukaisesti tiedonsaantia;

  b)  helpotettava 8 artiklan mukaisesti yhteistyötä ja tiedonvaihtoa kansallisten viranomaisten välillä asiaa koskevan unionin lainsäädännön täytäntöönpanon tehostamiseksi;

  b)  helpotettava 8 artiklan mukaisesti yhteistyötä ja tiedonvaihtoa kansallisten viranomaisten ja tarvittaessa muiden kansallisen tason toimivaltaisten elinten välillä asiaa koskevan unionin lainsäädännön johdonmukaisen, vaikuttavan ja tehokkaan soveltamisen ja täytäntöönpanon varmistamiseksi;

  c)  koordinoitava ja tuettava 9 ja 10 artiklan mukaisesti samanaikaisia tai yhteisiä tarkastuksia;

  c)  ehdotettava, koordinoitava ja tuettava 9 ja 10 artiklan mukaisesti samanaikaisia tai yhteisiä tarkastuksia;

  d)  tehtävä 11 artiklan mukaisesti analyysejä ja riskinarviointeja työvoiman rajatylittävään liikkuvuuteen liittyvistä seikoista;

  d)  pantava alulle ja tehtävä 11 artiklan mukaisesti analyysejä ja riskinarviointeja työntekijöiden liikkuvuuteen liittyvistä seikoista ja esteistä työntekijöiden liikkumisvapauden ja palvelujentarjoamisen vapauden yhteydessä sisämarkkinoilla ja laadittava lausuntoja ja suosituksia komissiolle seurantatoimenpiteistä ja operatiivista toimista;

  e)  tuettava 12 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden valmiuksien kehittämistä siltä osin kuin on kyse asiaa koskevan unionin lainsäädännön tehokkaasta täytäntöönpanosta;

  e)  annettava suuntaviivoja ja lausuntoja komissiolle asiaa koskevasta unionin lainsäädännöstä ja tuettava 12 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden valmiuksien kehittämistä siltä osin kuin on kyse asiaa koskevan unionin lainsäädännön tehokkaasta soveltamisesta ja täytäntöönpanosta;

  f)  soviteltava 13 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden viranomaisten välisiä riita-asioita, jotka liittyvät asiaa koskevan unionin lainsäädännön soveltamiseen;

  f)  tuettava jäsenvaltioita ja soviteltava 13 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden viranomaisten välisiä asiaa koskevan unionin lainsäädännön soveltamiseen liittyviä riita-asioita, jos kaikki asianomaiset jäsenvaltiot niin sopivat, myös sovittelun avulla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin tuomioistuimen toimivaltuuksia;

  g)  helpotettava 14 artiklan mukaisesti yhteistyötä asiaan liittyvien sidosryhmien välillä rajatylittävien työmarkkinahäiriöiden tapauksessa.

   

  Tarkistus    35

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  6 artikla

  6 artikla

  Työvoiman rajatylittävää liikkuvuutta koskevat tiedot

  Työvoiman liikkuvuutta koskevat tiedot työntekijöiden liikkumisvapauden ja palvelujentarjoamisen vapauden yhteydessä sisämarkkinoilla

  Työviranomaisen on parannettava yksityishenkilöille ja työnantajille tarjottavien tietojen saatavuutta, laatua ja käytettävyyttä työvoiman liikkuvuuden helpottamiseksi kaikkialla unionissa Eures-verkostoa koskevan asetuksen (EU) 2016/589 ja asetuksen [yhteinen digitaalinen palveluväylä – COM(2017) 256] mukaisesti. Tätä varten työviranomaisen on

  Työviranomaisen on parannettava yksityishenkilöille, työnantajille ja työmarkkinajärjestöille tarjottavien tietojen saatavuutta, laatua ja käytettävyyttä työvoiman liikkuvuuden helpottamiseksi kaikkialla unionissa. Tätä varten työviranomaisen on

  a)  tarjottava työvoiman rajatylittävän liikkuvuuden kannalta asiaankuuluvaa tietoa yksityishenkilöiden oikeuksista ja velvollisuuksista;

  a)  tarjottava yksi ainoa unionin laajuinen verkkosivusto kaikilla unionin virallisilla kielillä, jotta voidaan saavuttaa kaikki työvoiman liikkuvuuden kannalta asiaankuuluvat unionin ja kansalliset tietolähteet ja -palvelut työntekijöiden liikkumisvapauden ja palvelujentarjoamisen vapauden yhteydessä sisämarkkinoilla, mukaan luettuina viittaukset kansallisiin verkkosivustoihin, jotka on perustettu direktiivin 2014/67/EU 5 artiklan ja direktiivin 2014/54/EU 6 artiklan mukaisesti, sekä viittaukset kansallisen tason virallisiin verkkosivustoihin, jotka tarjoavat tietoa sosiaaliturvajärjestelmistä;

  b)  edistettävä mahdollisuuksia työntekijöiden liikkuvuuden tukemiseen, myös antamalla neuvoja yleisistä oppimismahdollisuuksista ja kielten opiskelusta;

   

  c)  annettava työnantajille asiaankuuluvia tietoja työmarkkinasäännöistä ja elin- ja työoloista, jotka koskevat rajatylittävää liikkuvuutta harjoittavia työntekijöitä, mukaan luettuna lähetetyt työntekijät;

   

  d)  tuettava jäsenvaltioita direktiivin 2014/54/EU 6 artiklassa säädettyyn työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen ja direktiivin 2014/67/EU 5 artiklassa säädettyyn työntekijöiden lähettämiseen liittyvien tietojen levittämistä ja saantimahdollisuuksia koskevien velvollisuuksien noudattamisessa;

  d)  tuettava jäsenvaltioita erityisesti direktiivin 2014/54/EU 6 artiklassa säädettyyn työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen ja direktiivin 2014/883/EU 5 artiklassa, asetuksen (EU) 2016/589 22 artiklassa, asetuksen 2004/883/EU 76 artiklassa ja direktiivin 2014/67/EY 5 artiklassa säädettyyn työntekijöiden liikkumisvapauteen liittyvien tietojen levittämistä ja saantimahdollisuuksia koskevien velvollisuuksien noudattamisessa;

  e)  tuettava jäsenvaltioita asiaankuuluvien kansallisten tiedotuspalvelujen tarkkuuden, kattavuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamisessa asetuksessa [yhteinen digitaalinen palveluväylä – COM(2017) 256] säädettyjen laatuvaatimusten mukaisesti;

  e)  tuettava jäsenvaltioita asiaankuuluvien kansallisten tiedotuspalvelujen ja tietolähteiden tarkkuuden, kattavuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamisessa asetuksessa [yhteinen digitaalinen palveluväylä] säädettyjen laatuvaatimusten mukaisesti;

  f)  tuettava jäsenvaltioita yksityishenkilöille ja työnantajille tarjottavien vapaaehtoiseen rajatylittävään liikkuvuuteen liittyvien tietojen ja palvelujen tarjoamisen järkeistämisessä ottaen täysin huomioon jäsenvaltioiden toimivaltuudet.

  f)  tuettava jäsenvaltioita yksityishenkilöille ja työnantajille tarjottavien rajatylittävään liikkuvuuteen liittyvien tietojen ja palvelujen tarjoamisen järkeistämisessä ottaen täysin huomioon jäsenvaltioiden toimivaltuudet.

   

  f a)  helpotettava yhteistyötä seuraavien välillä: toimivaltaiset kansalliset viranomaiset, jotka on nimetty kansallisella tasolla direktiivin 2014/54/EU mukaisesti antamaan työntekijöiden liikkuvuuteen sisämarkkinoilla liittyviä tietoja, neuvoja ja apua yksityishenkilöille ja työnantajille, ja kansalliset yhteyspisteet, jotka on nimetty direktiivin 2011/24/EU mukaisesti antamaan terveydenhuoltoon liittyviä tietoja.

  Tarkistus    36

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  7 artikla

  Poistetaan.

  Työvoiman rajatylittävää liikkuvuutta koskevien palvelujen saanti

   

  1.  Työviranomaisen on tarjottava yksityishenkilöille ja työnantajille palveluja, joilla helpotetaan työvoiman liikkuvuutta unionissa. Tätä varten työviranomaisen on

   

  a)  edistettävä sellaisten aloitteiden kehittämistä, joilla tuetaan yksityishenkilöiden rajatylittävää liikkuvuutta, mukaan luettuna kohdennetut liikkuvuusjärjestelyt;

   

  b)  mahdollistettava yksityishenkilöitä ja työnantajia hyödyttävä avointen työ-, harjoittelu- ja oppisopimuspaikkojen sekä ansioluetteloiden ja hakemusten rajatylittävä yhteensaattaminen, erityisesti Eures-verkoston kautta;

   

  c)  tehtävä yhteistyötä unionin muiden aloitteiden ja verkostojen kanssa, kuten Euroopan laajuisen julkisten työvoimapalvelujen verkoston, Yritys-Eurooppa-verkoston ja raja-alueiden yhteyspisteen kanssa, erityisesti työvoiman rajatylittävää liikkuvuutta estävien tekijöiden yksilöimiseksi ja poistamiseksi;

   

  d)  helpotettava yhteistyötä seuraavien välillä: toimivaltaiset palvelut, jotka on nimetty kansallisella tasolla direktiivin 2014/54/EU mukaisesti antamaan rajaylittävään liikkuvuuteen liittyviä tietoja, neuvoja ja apua yksityishenkilöille ja työnantajille, ja kansalliset yhteyspisteet, jotka on nimetty direktiivin 2011/24/EU mukaisesti antamaan terveydenhuoltoon liittyviä tietoja.

   

  2.  Työviranomaisen on hallinnoitava Eures-verkoston Euroopan koordinointitoimistoa ja varmistettava, että se täyttää velvollisuutensa asetuksen (EU) 2016/589 8 artiklan mukaisesti, lukuun ottamatta Eures-portaalin teknistä toimintaa ja kehittämistä ja siihen liittyviä tietotekniikkapalveluja, joita hallinnoi edelleen komissio. Työviranomaisen toimitusjohtajan velvollisuutena on 23 artiklan 4 kohdan k alakohdassa säädetyn mukaisesti varmistaa, että toiminta on täysin sovellettavan tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaista, mukaan luettuna vaatimus nimittää tietosuojasta vastaava henkilö 37 artiklan mukaisesti.

   

  Tarkistus    37

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Työviranomaisen on helpotettava jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja tuettava niitä yhteistyövelvollisuuksien noudattamisessa, mukaan luettuna tiedonvaihto, sellaisena kuin se on määriteltynä työviranomaisen toimivallan piiriin kuuluvassa unionin lainsäädännössä.

  Työviranomaisen on helpotettava ja edistettävä jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa ja tuettava niitä yhteistyövelvollisuuksien noudattamisessa, sellaisena kuin se on määriteltynä työviranomaisen toimivallan piiriin kuuluvassa unionin lainsäädännössä.

  Tarkistus    38

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  Tätä varten työviranomaisen on kansallisten viranomaisten pyynnöstä ja niiden välisen tiedonvaihdon vauhdittamiseksi

  Tätä varten työviranomaisen on erityisesti

  Tarkistus    39

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  helpotettava kansallisten viranomaisten välisten pyyntöjen ja tiedonvaihdon seurantatoimia tarjoamalla logistista ja teknistä tukea, mukaan luettuna käännös- ja tulkkauspalvelut, ja vaihtamalla tapausten tilannetietoja;

  b)  helpotettava kansallisten viranomaisten välisten perusteltujen pyyntöjen ja tiedonvaihdon seurantatoimia tarjoamalla logistista ja teknistä tukea, mukaan luettuna käännös- ja tulkkauspalvelut, ja vaihtamalla tapausten tilannetietoja sanotun kuitenkaan vaikuttamatta käynnissä oleviin oikeustoimiin;

  Tarkistus    40

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  edistettävä ja jaettava hyviä toimintatapoja;

  c)  edistettävä, jaettava ja osallistuttava hyvien toimintatapojen jakamiseen jäsenvaltioiden välillä;

  Tarkistus    41

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  d)  helpotettava seuraamusten ja sakkojen rajatylittäviä täytäntöönpanomenettelyjä;

  d)  helpotettava ja tuettava seuraamusten ja sakkojen rajatylittäviä täytäntöönpanomenettelyjä, jos yksi kyseisistä jäsenvaltioista sitä pyytää;

  Tarkistus    42

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e)  raportoitava komissiolle neljännesvuosittain jäsenvaltioiden välisistä pyynnöistä, joita ei ole ratkaistu, ja saatettava ne tarpeen mukaan sovitteluun 13 artiklan mukaisesti.

  e)  raportoitava komissiolle neljännesvuosittain jäsenvaltioiden välisistä pyynnöistä, joita ei ole ratkaistu, jos kaikki asianomaiset jäsenvaltiot niin sopivat, ja saatettava ne tarpeen mukaan sovitteluun 13 artiklan mukaisesti;

  Tarkistus    43

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – e a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  e a)  helpotettava yhteistyötä seuraavien välillä: toimivaltaiset palvelut, jotka on nimetty kansallisella tasolla direktiivin 2014/54/EU mukaisesti antamaan työntekijöiden liikkuvuuteen sisämarkkinoilla liittyviä tietoja, neuvoja ja apua yksityishenkilöille ja työnantajille, ja kansalliset yhteyspisteet, jotka on nimetty direktiivin 2011/24/EU mukaisesti antamaan terveydenhuoltoon liittyviä tietoja.

  Tarkistus    44

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a.  Työ- ja sosiaaliturvaviranomaisen on kansallisen viranomaisen asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä toimitettava kaikki tarvittavat tiedot, jotta kansallinen viranomainen voi hoitaa tehtävänsä, työ- ja sosiaaliturvaviranomaisen toimivaltuuksien rajoissa.

  Tarkistus    45

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Työviranomaisen on tuettava sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan työtä käsittelemällä sosiaaliturvan koordinointiin liittyvät rahoitusasiat asetuksen (EY) N:o 883/2004 74 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 987/2009 65, 67 ja 69 artiklan mukaisesti.

  2.  Työviranomaisen on tehtävä tiiviistä yhteistyötä sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan, työntekijöiden vapaan liikkuvuuden neuvoa-antavaan komitean ja pimeän työn vastaista yhteistyötä edistävän eurooppalaisen foorumin kanssa.

  Tarkistus    46

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Työviranomaisen on edistettävä sähköisten välineiden ja menettelyjen käyttöä kansallisten viranomaisten välisessä viestinvaihdossa, mukaan luettuna sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä (IMI) ja sosiaaliturvatietojen sähköinen vaihtojärjestelmä (EESSI).

  3.  Työviranomaisen on edistettävä sähköisten välineiden ja menettelyjen käyttöä kansallisten viranomaisten välisessä viestinvaihdossa, mukaan luettuna sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä (IMI) ja sosiaaliturvatietojen sähköinen vaihtojärjestelmä (EESSI), luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti.

  Tarkistus    47

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Työviranomaisen on kannustettava innovatiivisten lähestymistapojen käyttöä, jotta saataisiin aikaan tehokas ja tuloksellinen rajatylittävä yhteistyö, ja tarkasteltava mahdollisuuksia käyttää sähköisiä vaihtomekanismeja jäsenvaltioiden välillä, jotta helpotettaisiin petosten havaitsemista; se toimittaa komissiolle raportteja näiden kehittämiseksi edelleen.

  4.  Työviranomaisen on kannustettava innovatiivisten lähestymistapojen käyttöä, jotta saataisiin aikaan tehokas ja tuloksellinen rajatylittävä yhteistyö, kuten pimeän työn vastaista yhteistyötä edistävä eurooppalaisen foorumi, ja edistettävä sähköisten vaihtomekanismien ja tietokantojen käyttöä ja kehitystä jäsenvaltioiden välillä, jotta helpotettaisiin reaaliaikaista tiedonsaantia ja petosten havaitsemista, ja se voi ehdottaa mahdollisia parannuksia näiden mekanismien ja tietokantojen käyttöön. Työviranomainen toimittaa komissiolle raportteja näiden kehittämiseksi edelleen.

  Tarkistus    48

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  9 artikla

  9 artikla

  Samanaikaisten tai yhteisten tarkastusten koordinointi

  Samanaikaisten tai yhteisten tarkastusten koordinointi

  1.  Yhden tai useamman jäsenvaltion pyynnöstä työviranomaisen on koordinoitava samanaikaisia tai yhteisiä tarkastuksia työviranomaisen toimivaltaan kuuluvilla aloilla. Pyynnön voi toimittaa yksi tai useampi jäsenvaltio. Työviranomainen voi myös ehdottaa asianomaisten jäsenvaltioiden viranomaisille, että ne suorittavat samanaikaisen tai yhteisen tarkastuksen.

  1.  Yhden tai useamman jäsenvaltion pyynnöstä työviranomaisen on koordinoitava ja tuettava samanaikaisia tai yhteisiä tarkastuksia jäsenvaltioiden välillä työviranomaisen toimivaltaan kuuluvilla aloilla kaikkien jäsenvaltioiden ja työviranomaisen välisen sopimuksen perusteella. Työviranomainen voi myös omasta aloitteestaan ehdottaa asianomaisten jäsenvaltioiden viranomaisille, että ne suorittavat samanaikaisen tai yhteisen tarkastuksen. Kansallisen tason työmarkkinajärjestöt voivat saattaa asioita työviranomaisen tietoon.

  2.  Jos jonkin jäsenvaltion viranomainen päättää olla osallistumatta 1 kohdassa tarkoitettuun samanaikaiseen tai yhteiseen tarkastukseen tai olla suorittamatta tällaista tarkastusta, sen on ilmoitettava työviranomaiselle kirjallisesti päätöksensä syyt asianmukaisesti etukäteen. Tällaisissa tapauksissa työviranomaisen on ilmoitettava asiasta muille asianomaisille kansallisille viranomaisille.

  2.  Vilpittömän yhteistyön periaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden on pyydettäessä pyrittävä pääsemään sopimukseen samanaikaisiin tai yhteisiin tarkastuksiin osallistumisesta. Jos jäsenvaltio katsoo, että on olemassa päteviä syitä olla suostumatta osallistumiseen, sen on kuukauden kuluessa 1 kohdassa tarkoitetusta pyynnöstä ilmoitettava työviranomaiselle syyt päätökseensä, toimitettava työviranomaiselle kyseisen asian luonnetta koskevat lisätiedot ja ehdotettava mahdollista ratkaisua harkittavana olevaan tapaukseen.

   

  2 a.  Kahden kuukauden kuluessa 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen saannista työviranomaisen on toimitettava kyseisille jäsenvaltioille perusteltu lausunto, jossa esitetään sen suositukset käsiteltävänä olevan asian ratkaisemiseksi yhdellä tai useammalla seuraavista tavoista:

   

  a)  2 kohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella;

   

  b)  muissa osallistuvissa jäsenvaltioissa järjestettävien samanaikaisten tai yhteisten tarkastusten avulla;

   

  c)  kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden suostumuksella samanaikaisen tai yhteisen tarkastuksen avulla.

  3.  Samanaikaisen tai yhteisen tarkastuksen järjestäminen edellyttää kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden etukäteen kansallisten yhteyshenkilöidensä kautta antamaa suostumusta. Jos yksi tai useampi jäsenvaltio kieltäytyy osallistumasta samanaikaiseen tai yhteiseen tarkastukseen, muut kansalliset viranomaiset voivat tapauksen mukaan suorittaa suunnitellun samanaikaisen tai yhteisen tarkastuksen vain osallistuvissa jäsenvaltioissa. Niiden jäsenvaltioiden, jotka kieltäytyvät osallistumasta tarkastukseen, on pidettävä suunniteltua tarkastusta koskevat tiedot luottamuksellisina.

  3.  Työviranomainen voi pyytää mitä tahansa jäsenvaltiota, joka ei osallistu samanaikaiseen tai yhteiseen tarkastukseen, suorittamaan vapaaehtoisesti oman tarkastuksena, jotta voidaan havaita mahdolliset sääntöjenvastaisuudet, ja kertomaan havainnoistaan työviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa viranomaisen pyynnöstä.

   

  3 a.  Jäsenvaltioiden ja työviranomaisen on pidettävä suunniteltuja tarkastuksia koskevat tiedot luottamuksellisina suhteessa kolmansiin osapuoliin.

  Tarkistus    49

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – -1 kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  -1.  Samanaikaisten ja yhteisten tarkastusten on oltava ILO:n yleissopimuksen nro 81 mukaisia.

  Tarkistus    50

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Yhteisen tarkastuksen tekemistä koskevassa sopimuksessa, jäljempänä ’yhteistä tarkastusta koskeva sopimus’, joka tehdään osallistuvien jäsenvaltioiden ja työviranomaisen välillä, vahvistetaan tällaisen tarkastuksen tekemistä koskevat ehdot. Yhteistä tarkastusta koskevaan sopimukseen voi sisältyä määräyksiä, joiden perusteella yhteiset tarkastukset – kunhan niistä on sovittu ja ne on suunniteltu – voidaan toteuttaa lyhyellä varoitusajalla. Työviranomaisen on laadittava sopimusmalli.

  1.  Samanaikaisen tarkastuksen, jäljempänä ’samanaikaista tarkastusta koskeva sopimus’, tai yhteisen tarkastuksen, jäljempänä ’yhteistä tarkastusta koskeva sopimus’, tekemistä koskevassa sopimuksessa, joka tehdään osallistuvien jäsenvaltioiden ja työviranomaisen välillä, vahvistetaan tällaisen tarkastuksen tekemistä koskevat ehdot, mukaan luettuina tarkastuksen laajuus ja tarkoitus, ja tarvittaessa työviranomaisen henkilöstön osallistumista koskevat mahdolliset järjestelyt. Samanaikaista tai yhteistä tarkastusta koskevaan sopimukseen voi sisältyä määräyksiä, joiden perusteella samanaikaiset tai yhteiset tarkastukset – kunhan niistä on sovittu ja ne on suunniteltu – voidaan toteuttaa lyhyellä varoitusajalla. Työviranomaisen on laadittava sopimusmalli unionin lainsäädännön sekä kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti.

  Tarkistus    51

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Samanaikaiset tai yhteiset tarkastukset ja niiden seurantatoimet on toteutettava asianomaisten jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

  2.  Samanaikaiset tai yhteiset tarkastukset ja niiden seurantatoimet on toteutettava sen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti, jossa tarkastukset tehdään.

  Tarkistus    52

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a.  Samanaikaisiin tai yhteisiin tarkastuksiin osallistuvilla toisen jäsenvaltion ja työviranomaisen virkamiehillä on oltava samat valtuudet kuin kansallisilla virkamiehillä asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

  Tarkistus    53

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Työviranomaisen on annettava samanaikaisia tai yhteisiä tarkastuksia tekeville jäsenvaltioille logistista ja teknistä tukea, joka voi sisältää käännös- ja tulkkauspalveluita.

  3. Jos asianomaiset jäsenvaltiot sitä pyytävät, työviranomaisen on annettava samanaikaisia tai yhteisiä tarkastuksia tekeville jäsenvaltioille strategista, logistista ja teknistä tukea sekä oikeudellista neuvontaa, joka voi sisältää käännös- ja tulkkauspalveluita.

  Tarkistus    54

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Työviranomaisen henkilöstö voi osallistua samanaikaiseen tai yhteiseen tarkastukseen sen jäsenvaltion etukäteen antamalla suostumuksella, jonka alueella he avustaisivat tarkastuksessa.

  4. Työviranomaisen henkilöstö voi osallistua tarkkailijana ja antaa logistista tukea ja osallistua samanaikaiseen tai yhteiseen tarkastukseen sen jäsenvaltion etukäteen antamalla suostumuksella, jonka alueella he avustaisivat tarkastuksessa.

  Tarkistus    55

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Samanaikaista tai yhteistä tarkastusta tekevien kansallisten viranomaisten on raportoitava työviranomaiselle omassa jäsenvaltiossaan saaduista tuloksista ja samanaikaisen tai yhteisen tarkastuksen yleisestä operationaalisesta sujumisesta.

  5.  Samanaikaista tai yhteistä tarkastusta tekevien kansallisten viranomaisten on raportoitava työviranomaiselle omassa jäsenvaltiossaan saaduista tuloksista ja samanaikaisen tai yhteisen tarkastuksen yleisestä operationaalisesta sujumisesta kuuden kuukauden kuluessa tarkastusajankohdasta.

  Tarkistus    56

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 5 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  5 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että samanaikaisten tai yhteisten tarkastusten aikana kerättyjä tietoja voidaan käyttää todisteena oikeudenkäynnissä kyseisissä jäsenvaltioissa.

  Tarkistus    57

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 6 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  6.  Samanaikaisia tai yhteisiä tarkastuksia koskevat tiedot on sisällytettävä hallintoneuvostolle neljännesvuosittain toimitettaviin kertomuksiin. Työviranomaisen tukemia tarkastuksia käsittelevä vuosikertomus on sisällytettävä työviranomaisen vuotuiseen toimintakertomukseen.

  6.  Samanaikaisia tai yhteisiä tarkastuksia koskevat työviranomaisen koordinoimat tiedot sekä jäsenvaltioiden ja työviranomaisen toimittamat 9 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot on sisällytettävä hallintoneuvostolle ja sidosryhmien edustajien ryhmälle kaksi kertaa vuodessa toimitettaviin kertomuksiin. Työviranomaisen tukemia tarkastuksia käsittelevä vuosikertomus on sisällytettävä työviranomaisen vuotuiseen toimintakertomukseen. Jos yhteisen tai samanaikaisen tarkastuksen aikana saatuja todisteita käytetään oikeudenkäynneissä, jotka johtavat rikosoikeudelliseen tai hallinnolliseen seuraamukseen jäsenvaltiossa, jäsenvaltion on kerrottava tästä työviranomaiselle. Työviranomaisen on sisällytettävä nämä tiedot toimintakertomukseensa.

  Tarkistus    58

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 7 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  7.  Jos työviranomainen samanaikaisen tai yhteisen tarkastuksen aikana tai muun toimintansa aikana saa tietoonsa epäiltyjä sääntöjenvastaisuuksia unionin lainsäädännön soveltamisessa, mukaan luettuna sen toimivallan ulkopuolella oleva lainsäädäntö, sen on ilmoitettava näistä epäillyistä sääntöjenvastaisuuksista komissiolle ja tarpeen mukaan asianomaisen jäsenvaltion viranomaisille.

  7.  Jos työviranomainen samanaikaisen tai yhteisen tarkastuksen aikana tai muun toimintansa aikana saa tietoonsa epäiltyjä sääntöjenvastaisuuksia unionin lainsäädännön soveltamisessa, sen on ilmoitettava näistä komissiolle ja tarpeen mukaan asianomaisen jäsenvaltion viranomaisille.

  Tarkistus    59

  Ehdotus asetukseksi

  11 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Työviranomaisen on arvioitava riskejä ja tehtävä analyysejä, jotka liittyvät rajatylittäviin työvoimavirtoihin, kuten työmarkkinoiden epätasapaino, alakohtaiset uhkat sekä yksityishenkilöiden ja työnantajien kohtaamat toistuvat ongelmat rajatylittävän liikkuvuuden alalla. Tässä tehtävässä työviranomaisen on varmistettava täydentävyys muiden unionin virastojen tai palvelujen kanssa ja hyödynnettävä niiden asiantuntemusta, muun muassa taitotarpeiden ennustamisen ja työterveyden ja -turvallisuuden alalla. Työviranomainen voi komission pyynnöstä tehdä johonkin aiheeseen keskittyviä seikkaperäisiä analyysejä ja tutkimuksia työvoiman liikkuvuuteen liittyvien erityisten ongelmien tutkimiseksi.

  1.  Työviranomaisen on yhteistyössä jäsenvaltioiden ja työmarkkinajärjestöjen kanssa arvioitava riskejä ja tehtävä analyysejä, jotka liittyvät työvoiman liikkuvuutta koskeviin alakohtaisiin haasteisiin ja toistuviin ongelmiin työntekijöiden liikkumisvapauden ja palvelujentarjoamisen vapauden yhteydessä sisämarkkinoilla, sekä sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamiseen unionissa, ammatillisten lisäeläkkeiden siirtäminen mukaan luettuna. Näissä analyyseissä ja arvioinneissa on otettava huomioon myös työmarkkinoiden epätasapainon vaikutukset ja seuraukset. Tässä tehtävässä työviranomaisen on myös hyödynnettävä muiden unionin virastojen tai palvelujen asiantuntemusta, muun muassa petosten, hyväksikäytön, syrjinnän, taitotarpeiden ennustamisen ja työterveyden ja -turvallisuuden alalla. Työviranomainen voi komission, jäsenvaltion, Euroopan parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä tai omasta aloitteestaan tehdä johonkin aiheeseen keskittyviä seikkaperäisiä analyysejä ja tutkimuksia työvoiman liikkuvuuteen liittyvien erityisten ongelmien tutkimiseksi.

  Tarkistus    60

  Ehdotus asetukseksi

  11 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Työviranomaisen on raportoitava havainnoistaan säännöllisesti komissiolle ja suoraan asianomaisille jäsenvaltioille ja esitettävä mahdollisia toimenpiteitä, joilla havaittuihin heikkouksiin voidaan puuttua.

  3.  Tarvittaessa tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi työviranomaisen on sisällytettävä nämä tiedot vuosikertomuksiinsa komissiolle ja Euroopan parlamentille ja raportoitava havainnoistaan suoraan asianomaisille jäsenvaltioille sovellettavien tietosuojasääntöjen mukaisesti ja esitettävä mahdollisia toimenpiteitä, joilla havaittuihin heikkouksiin voidaan puuttua

  Tarkistus    61

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  laadittava yhteiset suuntaviivat jäsenvaltioiden käyttöön, mukaan luettuna ohjeet sellaisia tarkastuksia varten, joilla on rajatylittävä ulottuvuus, sekä yhteiset määritelmät ja käsitteet, jotka pohjautuvat unionin tasolla tehtyyn asiaa koskevaan työhön;

  a)  laadittava yhteiset suuntaviivat jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten käyttöön, mukaan luettuna ohjeet sellaisia tarkastuksia varten, joilla on rajatylittävä ulottuvuus, sekä yhteiset määritelmät ja käsitteet, jotka pohjautuvat unionin tasolla tehtyyn asiaa koskevaan työhön;

  Tarkistus    62

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  a a)  kehitettävä unionin laajuisia koulutusohjelmia tarkastuslaitoksille, jotka käsittelevät haasteita kuten pakkoyrittäjyys ja lähettämisen väärinkäyttö;

  Tarkistus    63

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  e a)  tuettava hyvien toimintatapojen vaihtoa ja väliaikaisia henkilöstösiirtoja kansallisten viranomaisten välillä sosiaaliturvan koordinoinnin alalla kokemustenvaihdon yksinkertaistamiseksi.

  Tarkistus    64

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  e b)  lisättävä tietoa ja parannettava vastavuoroista ymmärrystä erilaisista kansallisista järjestelmistä ja käytännöistä, jotka liittyvät tässä asetuksessa tarkoitettuun henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen ja asianmukaisen sosiaalisen suojelun saatavuuteen sekä toiminnan menetelmiin ja toimintaa koskevaan säädöskehykseen.

  Tarkistus    65

  Ehdotus asetukseksi

  13 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  13 artikla

  13 artikla

  Sovittelu jäsenvaltioiden välillä

  Sovittelu jäsenvaltioiden välillä

  1.  Jos jäsenvaltioiden välillä on riitaa unionin lainsäädännön soveltamisesta tai tulkinnasta tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla, työviranomainen voi toimia sovittelijana.

  1.  Jos jäsenvaltioiden välillä on riitaa unionin lainsäädännön soveltamisesta tai tulkinnasta tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla, työviranomainen voi toimia sovittelijana rajoittamatta unionin tuomioistuimen lainkäyttöä koskevia toimivaltuuksia.

  2.  Jonkin riita-asiassa osapuolena olevan jäsenvaltion pyynnöstä työviranomaisen on käynnistettävä sovittelumenettely sovittelulautakunnassa, joka on perustettu tätä varten 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Työviranomainen voi käynnistää sovittelumenettelyn sovittelulautakunnassa myös omasta aloitteestaan, mukaan luettuna Solvit-verkoston pyynnön perusteella, edellyttäen että kaikki riidan osapuolina olevat jäsenvaltiot suostuvat tähän.

  2.  Yhden tai useamman riita-asiassa, jota ei voida ratkaista suoralla yhteydenpidolla ja vuoropuhelulla osapuolten välillä, osapuolena olevan jäsenvaltion pyynnöstä työviranomaisen on käynnistettävä sovittelumenettely sovittelulautakunnassa, joka on perustettu tätä varten 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden yhteisellä sopimuksella. Jäsenvaltioiden on sovittelumenettelytapauksissa osallistuttava aktiivisesti mainittuun menettelyyn ja annettava käyttöön kaikki asiaankuuluvat tai pyydetyt tiedot. Jäsenvaltiot tiedottavat asioista sovitteluun osallistuville osapuolille ja niitä voidaan pyynnöstä kuulla tai ne voidaan ottaa mukaan menettelyyn.

   

  2 a.  Työviranomainen voi käynnistää sovittelumenettelyn sovittelulautakunnassa myös omasta aloitteestaan, mukaan luettuna Solvit-verkoston pyynnön perusteella, edellyttäen että kaikki riidan osapuolina olevat jäsenvaltiot suostuvat tähän. Jos kyseinen jäsenvaltio päättää olla osallistumatta sovittelumenettelyyn, sen on ilmoitettava työviranomaiselle ja muille asianomaisille jäsenvaltioille päätöksensä syyt.

   

  2 b.  Työviranomaisen on 2 ja 2 a artiklassa tarkoitetun sovittelumenettelyn käynnistämispäivänä vahvistettava sen enimmäiskesto.

  3.  Esittäessään tapausta työviranomaisen soviteltavaksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki tapaukseen liittyvät henkilötiedot anonymisoidaan, eikä työviranomainen saa käsitellä tapaukseen liittyvien yksityishenkilöiden henkilötietoja sovittelumenettelyn missään vaiheessa.

  3.  Esittäessään tapausta työviranomaisen soviteltavaksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki tapaukseen liittyvät henkilötiedot anonymisoidaan siten, että rekisteröityä ei enää voida tunnistaa, eikä työviranomainen saa käsitellä tapaukseen liittyvien yksityishenkilöiden henkilötietoja sovittelumenettelyn missään vaiheessa.

   

  Henkilötietoja saa säilyttää ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen sitä tarkoitusta varten, jota varten niitä käsitellään.

  4.  Tapauksia, joissa on käynnissä kansallisen tai unionin tason tuomioistuinkäsittely, ei voida toimittaa työviranomaisen soviteltaviksi.

  4.  Tapauksia, joissa on käynnissä kyseiseen riita-asiaan liittyvä kansallisen tai unionin tason tuomioistuinkäsittely tai tutkinta, ei voida toimittaa työviranomaisen soviteltaviksi.

   

  4 a.  Sovittelulautakunta pyrkii sovittelemaan kyseisten jäsenvaltioiden näkökannat ja toimittaa lausuntonsa kuuden kuukauden kuluessa 2 ja 2 a artiklassa tarkoitetun sovittelumenettelyn käynnistämisestä.

  5.  Kolmen kuukauden kuluessa työviranomaisen sovittelun päättymisestä asianomaisten jäsenvaltioiden on raportoitava työviranomaiselle toteuttamistaan seurantatoimenpiteistä tai perustelut seurantatoimenpiteiden toteuttamatta jättämiselle.

  5.  Kolmen kuukauden kuluessa sovittelulautakunnan lausunnon jättämisestä asianomaisten jäsenvaltioiden on raportoitava työviranomaiselle toteuttamistaan seurantatoimenpiteistä tai perustelut seurantatoimenpiteiden toteuttamatta jättämiselle.

  6.  Työviranomaisen on raportoitava komissiolle neljännesvuosittain käsittelemiensä sovittelutapausten tuloksista.

  6.  Työviranomaisen on raportoitava komissiolle kaksi kertaa vuodessa käsittelemiensä sovittelutapausten tuloksista.

   

  6 a.  Työviranomaisen sovitteluvaltuudet eivät rajoita hallintotoimikunnan toimivaltaa, joka perustuu sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 5 artiklan 4 kohtaan ja 6 artiklan 3 kohtaan.

  Tarkistus    66

  Ehdotus asetukseksi

  14 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  14 artikla

  Poistetaan.

  Yhteistyö rajatylittävien työmarkkinahäiriöiden tapauksessa

   

  Kansallisten viranomaisten pyynnöstä työviranomainen voi helpottaa asiaankuuluvien sidosryhmien välistä yhteistyötä, jotta voidaan puuttua useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon vaikuttaviin työmarkkinahäiriöihin, kuten laajamittaisiin yritysten uudelleenjärjestelyihin tai suuriin hankkeisiin, jotka vaikuttavat raja-alueiden työllisyyteen.

   

  Tarkistus    67

  Ehdotus asetukseksi

  15 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Työviranomaisen on vahvistettava yhteistyöjärjestelyt muiden unionin erillisvirastojen kanssa tarpeen mukaan.

  Työviranomaisen on tarpeen mukaan vahvistettava yhteistyöjärjestelyt muiden unionin erillisvirastojen kanssa, kuten Cedefopin, Eurofoundin, EU-OSHAn, ETF:n, Europolin ja Eurojustin kanssa, jotta voidaan varmistaa koordinointi, edistää synergioita ja välttää päällekkäisyyksiä tai ristiriitoja niiden toiminnassa.

  Tarkistus    68

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Työviranomainen voi perustaa työryhmiä tai asiantuntijapaneeleja jäsenvaltioiden ja/tai komission edustajien kanssa tai ulkoisten asiantuntijoiden kanssa valintamenettelyn jälkeen erityisten tehtävien hoitamista varten tai tiettyjä toiminta-aloja varten, mukaan luettuna sovittelulautakunta tämän asetuksen 13 artiklan mukaisten tehtävien hoitamista varten ja ryhmä tämän asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen, asetusten (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 soveltamiseen liittyvien rahoitusasioiden käsittelyä varten.

  2.  Työviranomainen voi perustaa työryhmiä tai asiantuntijapaneeleja jäsenvaltioiden ja/tai komission edustajien kanssa tai ulkoisten asiantuntijoiden kanssa valintamenettelyn jälkeen erityisten tehtävien hoitamista varten tai tiettyjä toiminta-aloja varten, mukaan luettuna sovittelulautakunta tämän asetuksen 13 artiklan mukaisten tehtävien hoitamista varten. Jäsenvaltiot voivat nimittää edustajia kaikkiin työryhmiin ja asiantuntijapaneeleihin.

  Työviranomaisen on komissiota kuultuaan vahvistettava tällaisten työryhmien ja paneelien työjärjestykset. Sosiaaliturvan koordinointiin liittyvissä asioissa on kuultava myös sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevää hallintotoimikuntaa.

  Työviranomaisen on komissiota kuultuaan vahvistettava tällaisten työryhmien ja paneelien työjärjestykset.

  Tarkistus    69

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a.  Tasa-arvon periaate on yksi unionin oikeuden perusperiaatteista. Se edellyttää, että naisten ja miesten välinen tasa-arvo on varmistettava kaikilla aloilla, työelämä ja palkkaus mukaan lukien. Kaikkien osapuolten on pyrittävä miesten ja naisten tasapuoliseen edustukseen hallintoneuvostossa ja sidosryhmien edustajien ryhmässä. Myös hallintoneuvoston on pyrittävä tähän tavoitteeseen puheenjohtajansa ja varapuheenjohtajiensa valinnassa.

  Tarkistus    70

  Ehdotus asetukseksi

  18 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Hallintoneuvosto koostuu yhdestä kunkin jäsenvaltion korkean tason edustajasta ja kahdesta komission edustajasta, joilla kaikilla on äänioikeus.

  1.  Hallintoneuvostoon kuuluu

   

  a)  yksi korkean tason edustaja kustakin jäsenvaltiosta;

   

  b)  kaksi komission edustajaa;

   

  c)  kuusi unionin tason työmarkkinaosapuolten edustajaa, jotka edustavat tasapuolisesti työntekijä- ja työnantajajärjestöjä;

   

  d)  kolme Euroopan parlamentin nimittämää riippumatonta asiantuntijaa.

   

  Kaikilla a–c alakohdassa tarkoitetuilla jäsenillä on äänioikeus.

  Tarkistus    71

  Ehdotus asetukseksi

  18 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Jäsenvaltioitaan edustavat hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet nimittää kunkin oma jäsenvaltio heidän 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja aloja koskevan tietämyksensä perusteella ottaen huomioon asianmukaiset johtamis-, hallinto- ja varainhoitotaidot.

  3.  Jäsenvaltioitaan edustavat hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet nimittää kunkin oma jäsenvaltio heidän 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja aloja koskevan tietämyksensä perusteella sekä ottaen huomioon asianmukaiset johtamis-, hallinto- ja varainhoitotaidot.

  Komissio nimittää omat edustajansa.

  Komissio nimittää omat edustajansa, unionin tason työmarkkinaosapuolet nimittävät 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut jäsenet ja Euroopan parlamentin asiasta vastaava valiokunta nimittää 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut riippumattomat asiantuntijat tarkistettuaan, ettei nimityksiin liity eturistiriitoja.

  Hallintoneuvoston toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi jäsenvaltioiden ja komission on pyrittävä rajoittamaan edustajiensa vaihtuvuutta hallintoneuvostossa. Kaikkien osapuolten on pyrittävä naisten ja miesten tasapuoliseen edustukseen hallintoneuvostossa.

  Hallintoneuvoston toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi kaikkien hallintoneuvostossa edustettujen osapuolten on pyrittävä rajoittamaan edustajiensa vaihtuvuutta. Kaikkien osapuolten on pyrittävä naisten ja miesten tasapuoliseen edustukseen hallintoneuvostossa.

  Tarkistus    72

  Ehdotus asetukseksi

  18 artikla – 3 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  3 a.  Hallintoneuvoston kunkin jäsenen ja varajäsenen on allekirjoitettava kirjallinen ilmoitus sidonnaisuuksistaan aloittaessaan tehtävässä ja päivitettävä sitä olosuhteiden muuttuessa.

   

  Hallintoneuvoston jäsenten on varmistettava, että unionin ja viraston yleiset edut otetaan huomioon.

  Tarkistus    73

  Ehdotus asetukseksi

  18 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Jäsenten ja heidän varajäsentensä toimikausi on neljä vuotta. Toimikausi voidaan uusia.

  4.  Jäsenten ja heidän varajäsentensä toimikausi on neljä vuotta. Samat henkilöt voidaan valita tehtäväänsä uudelleen.

  Tarkistus    74

  Ehdotus asetukseksi

  18 artikla – 5 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  5 a.  Yhdellä Eurofoundin edustajalla, yhdellä EU-OSHAn edustajalla, yhdellä Cedefopin edustajalla ja yhdellä Euroopan koulutussäätiön edustajalla on oikeus osallistua tarkkailijana hallintoneuvoston kokouksiin, jotta voidaan parantaa virastojen tehokkuutta ja niiden välistä synergiaa.

  Tarkistus    75

  Ehdotus asetukseksi

  18 artikla – 5 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  5 b.  Sidosryhmien edustajien ryhmän jäsenet voivat osallistua kaikkiin hallintoneuvoston kokouksiin tarkkailijoina.

  Tarkistus    76

  Ehdotus asetukseksi

  19 artikla – 1 kohta – f alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  f)  hyväksyttävä säännöt jäsentensä, sidosryhmien edustajien ryhmän sekä 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti perustettujen työviranomaisen työryhmien ja paneelien jäsenten eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa varten ja julkaistava vuosittain verkkosivustollaan hallintoneuvoston jäsenten sidonnaisuuksia koskeva ilmoitus;

  f)  hyväksyttävä säännöt, mukaan luettuina toimenpiteet mahdollisten riskien havaitsemiseksi varhaisessa vaiheessa, jäsentensä, sidosryhmien edustajien ryhmän sekä 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti perustettujen työviranomaisen työryhmien ja paneelien jäsenten sekä kansallisten asiantuntijoiden eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa varten ja julkaistava vuosittain työviranomaisen verkkosivustolla sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset ja päivitykset;

  Tarkistus    77

  Ehdotus asetukseksi

  19 artikla – 1 kohta – p a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  p a)  vastattava toimitusjohtajan arviointiin sidosryhmien edustajien ryhmän lausunnoista ja neuvoista;

  Tarkistus    78

  Ehdotus asetukseksi

  20 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on neljä vuotta. Toimikausi voidaan uusia kerran. Jos heidän jäsenyytensä hallintoneuvostossa kuitenkin päättyy heidän toimikautensa aikana, myös heidän toimikautensa päättyy tuona päivänä automaattisesti.

  2.  Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi voidaan uusia kerran. Jos heidän jäsenyytensä hallintoneuvostossa kuitenkin päättyy heidän toimikautensa aikana, myös heidän toimikautensa päättyy tuona päivänä automaattisesti.

  Tarkistus  79

  Ehdotus asetukseksi

  23 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  23 artikla

  23 artikla

  Toimitusjohtajan velvollisuudet

  Toimitusjohtajan velvollisuudet

  1.  Toimitusjohtaja vastaa työviranomaisen johtamisesta. Toimitusjohtaja vastaa toiminnastaan hallintoneuvostolle.

  1.  Toimitusjohtaja vastaa työviranomaisen johtamisesta ja pyrkii saavuttamaan sukupuolten edustuksen tasapuolisuuden työviranomaisen henkilöstön keskuudessa. Toimitusjohtaja vastaa toiminnastaan hallintoneuvostolle.

  2.  Toimitusjohtaja raportoi pyydettäessä Euroopan parlamentille tehtäviensä hoitamisesta. Neuvosto voi pyytää toimitusjohtajaa raportoimaan tehtäviensä hoitamisesta.

  2.  Toimitusjohtaja raportoi pyydettäessä Euroopan parlamentille tehtäviensä hoitamisesta. Neuvosto voi pyytää toimitusjohtajaa raportoimaan tehtäviensä hoitamisesta.

  3.  Toimitusjohtaja on työviranomaisen laillinen edustaja.

  3.  Toimitusjohtaja on työviranomaisen laillinen edustaja.

  4.  Toimitusjohtaja vastaa työviranomaiselle tällä asetuksella uskottujen tehtävien täytäntöönpanosta. Toimitusjohtajan vastuulla on erityisesti

  4.  Toimitusjohtaja vastaa työviranomaiselle tällä asetuksella uskottujen tehtävien täytäntöönpanosta. Toimitusjohtajan vastuulla on erityisesti

  a)  työviranomaisen päivittäinen hallinto;

  a)  työviranomaisen päivittäinen hallinto;

  b)  hallintoneuvoston tekemien päätösten täytäntöönpano;

  b)  hallintoneuvoston tekemien päätösten täytäntöönpano;

  c)  yhtenäisen ohjelma-asiakirjan laatiminen ja sen toimittaminen hallintoneuvostolle hyväksyttäväksi;

  c)  yhtenäisen ohjelma-asiakirjan laatiminen ja sen toimittaminen hallintoneuvostolle hyväksyttäväksi;

  d)  yhtenäisen ohjelma-asiakirjan luonnoksen täytäntöönpano ja siitä raportointi hallintoneuvostolle;

  d)  yhtenäisen ohjelma-asiakirjan luonnoksen täytäntöönpano ja siitä raportointi hallintoneuvostolle;

  e)  työviranomaisen toimintaa koskevan vuotuisen konsolidoidun toimintakertomuksen laatiminen ja sen esittäminen hallintoneuvostolle arvioitavaksi ja hyväksyttäväksi;

  e)  työviranomaisen toimintaa koskevan vuotuisen konsolidoidun toimintakertomuksen laatiminen ja sen esittäminen hallintoneuvostolle arvioitavaksi ja hyväksyttäväksi;

  f)  toimintasuunnitelman laatiminen sisäisten tai ulkoisten tarkastusraporttien ja arviointien päätelmien sekä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimusten perusteella ja raportoiminen edistymisestä komissiolle kahdesti vuodessa ja hallintoneuvostolle säännöllisesti;

  f)  toimintasuunnitelman laatiminen sisäisten tai ulkoisten tarkastusraporttien ja arviointien päätelmien sekä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimusten perusteella ja raportoiminen edistymisestä komissiolle kahdesti vuodessa ja hallintoneuvostolle säännöllisesti;

  g)  unionin taloudellisten etujen suojaaminen soveltamalla petoksia, lahjontaa ja muuta laitonta toimintaa ehkäiseviä toimenpiteitä, OLAFin tutkintavaltuuksia kuitenkaan rajoittamatta, toteuttamalla tehokkaita tarkastuksia ja, jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, perimällä takaisin aiheettomasti maksetut määrät ja tarvittaessa määräämällä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia hallinnollisia ja taloudellisia seuraamuksia;

  g)  unionin taloudellisten etujen suojaaminen soveltamalla petoksia, lahjontaa ja muuta laitonta toimintaa ehkäiseviä toimenpiteitä, OLAFin tutkintavaltuuksia kuitenkaan rajoittamatta, toteuttamalla tehokkaita tarkastuksia ja, jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, perimällä takaisin aiheettomasti maksetut määrät ja tarvittaessa määräämällä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia hallinnollisia ja taloudellisia seuraamuksia;

  h)  petostentorjuntastrategian laatiminen työviranomaiselle ja sen esittäminen hallintoneuvostolle hyväksyntää varten;

  h)  petostentorjuntastrategian laatiminen työviranomaiselle ja sen esittäminen hallintoneuvostolle hyväksyntää varten;

  i)  työviranomaiseen sovellettavien varainhoitosääntöjen laatiminen ja niiden esittäminen hallintoneuvostolle;

  i)  työ- ja sosiaaliturvaviranomaiseen sovellettavien varainhoitosääntöjen luonnoksen laatiminen ja sen esittäminen hallintoneuvostolle;

  j)  työviranomaisen tuloja ja menoja koskevan ennakkoarvion luonnoksen laatiminen ja viraston talousarvion toteuttaminen;

  j)  työviranomaisen tuloja ja menoja koskevan ennakkoarvion luonnoksen laatiminen ja viraston talousarvion toteuttaminen osana viraston ohjelma-asiakirjaa;

   

  j a)  edellä 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun päätöksen mukaisesti henkilöstöhallintoa koskevien päätösten tekeminen;

   

  j b)  päätösten tekeminen työviranomaisen sisäisistä rakenteista, mukaan lukien tarvittaessa sijaisjärjestelyt, jotka voivat koskea työviranomaisen päivittäisen toiminnan hallinnointiin liittyviä tehtäviä, ja tarvittaessa niiden muuttamista koskevien päätösten tekeminen ottaen huomioon työviranomaisen toimintatarpeet ja moitteettoman varainhoidon;

   

  j c)  yhteistyö ja yhteistyösopimusten tekeminen muiden unionin virastojen kanssa;

  k)  hallintoneuvoston vahvistamien toimenpiteiden täytäntöönpano, jotta noudatetaan asetuksella (EY) N:o 45/2001 käyttöön otettuja tietosuojavelvoitteita.

  k)  hallintoneuvoston vahvistamien toimenpiteiden täytäntöönpano asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti.

   

  k a)  sidosryhmien edustajien ryhmän ehdotusten arviointi ja arvioinnin toimittaminen hallintoneuvostolle sekä erityisesti sen toteaminen, onko sillä ollut vaikutusta luonnokseen yhtenäiseksi ohjelma-asiakirjaksi.

  5.  Toimitusjohtaja päättää, onko tarpeellista sijoittaa yksi tai useampi toimihenkilö yhteen tai useampaan jäsenvaltioon. Ennen kuin toimitusjohtaja tekee päätöksen paikallistoimiston perustamisesta, hänen on hankittava ennakkosuostumus komissiolta, hallintoneuvostolta ja asianomaiselta jäsenvaltiolta (asianomaisilta jäsenvaltioilta). Päätöksessä on määriteltävä paikallistoimistossa toteutettavien toimien laajuus siten, että vältetään tarpeettomat kustannukset ja työviranomaisen hallinnollisten tehtävien päällekkäisyys. Edellytyksensä saattaa olla asianomaisen jäsenvaltion (asianomaisten jäsenvaltioiden) kanssa tehtävä toimipaikkaa koskeva sopimus.

  5.  Toimitusjohtaja päättää, onko tarpeellista sijoittaa yksi tai useampi toimihenkilö yhteen tai useampaan jäsenvaltioon tai perustaa yhteystoimisto Brysseliin viraston sekä asiaankuuluvien unionin toimielinten ja elinten välisen yhteistyön tehostamiseksi. Ennen kuin toimitusjohtaja tekee päätöksen paikallistoimiston perustamisesta, hänen on hankittava ennakkosuostumus komissiolta, hallintoneuvostolta ja asianomaiselta jäsenvaltiolta (asianomaisilta jäsenvaltioilta). Päätöksessä on määriteltävä paikallistoimistossa toteutettavien toimien laajuus siten, että vältetään tarpeettomat kustannukset ja työviranomaisen hallinnollisten tehtävien päällekkäisyys. Edellytyksensä saattaa olla asianomaisen jäsenvaltion (asianomaisten jäsenvaltioiden) kanssa tehtävä toimipaikkaa koskeva sopimus.

  Tarkistus  80

  Ehdotus asetukseksi

  24 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Sidosryhmien edustajien ryhmä voi erityisesti antaa lausuntoja ja neuvoja työviranomaiselle unionin lainsäädännön soveltamiseen ja täytäntöönpanoon liittyvistä kysymyksistä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuvilla aloilla.

  2.  Sidosryhmien edustajien ryhmän on saatava tietoja etukäteen ja se voi

   

  a)  seurata strategian täytäntöönpanoa ja antaa suosituksia työviranomaisen toiminnan tehostamiseksi;

   

  b)  antaa lausuntoja ja neuvoja työviranomaiselle viranomaisen pyynnöstä tai omasta aloitteestaan 11 artiklassa tarkoitettuihin työvoiman rajatylittävää liikkuvuutta koskeviin analyyseihin ja riskinarviointeihin;

   

  c)  työviranomaisen pyynnöstä tai omasta aloitteestaan antaa lausuntoja ja neuvoja työviranomaiselle unionin lainsäädännön soveltamiseen ja täytäntöönpanoon liittyvistä kysymyksistä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuvilla aloilla;

   

  d)  antaa lausunnon 19 artiklassa tarkoitetusta luonnoksesta työviranomaisen toimintaa koskevaksi konsolidoiduksi vuotuiseksi toimintakertomukseksi ennen sen toimittamista;

   

  e)  antaa lausunnon 25 artiklassa tarkoitetusta työviranomaisen luonnoksesta yhtenäiseksi ohjelma-asiakirjaksi ennen sen toimittamista komissiolle lausuntoa varten;

   

  f)  tulla kuulluksi 32 artiklassa tarkoitetuista toimitusjohtajan arvioinneista;

  Tarkistus  81

  Ehdotus asetukseksi

  24 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Sidosryhmien edustajien ryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja, ja ryhmä kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa toimitusjohtajan aloitteesta tai komission pyynnöstä.

  3.  Sidosryhmien edustajien ryhmä valitsee jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja ryhmä kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa säännöllisin väliajoin ja tarvittaessa komission tai sen jäsenten enemmistön pyynnöstä.

  Tarkistus  82

  Ehdotus asetukseksi

  24 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Sidosryhmien edustajien ryhmä koostuu kuudesta unionin tason työmarkkinaosapuolten edustajasta, jotka edustavat tasapuolisesti työntekijä- ja työnantajajärjestöjä, ja kahdesta komission edustajasta.

  4.  Sidosryhmien edustajien ryhmä koostuu kahdesta komission edustajasta ja kymmenestä unionin tason työmarkkinaosapuolten edustajasta, jotka edustavat tasapuolisesti työntekijä- ja työnantajajärjestöjä, mukaan lukien tunnustettuja unionin alakohtaisia työmarkkinaosapuolia, jotka edustavat aloja, joita työvoiman liikkuvuuteen liittyvät kysymykset erityisesti koskevat.

  Tarkistus    83

  Ehdotus asetukseksi

  24 artikla – 6 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  6 a.  Sidosryhmien edustajien ryhmä voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita tai asiaankuuluvia kansainvälisiä organisaatioita.

  Tarkistus    84

  Ehdotus asetukseksi

  24 artikla – 7 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  7.  Työviranomaisen on julkaistava sidosryhmien edustajien ryhmän lausunnot ja neuvot ja sen kuulemisen tulokset, lukuun ottamatta tapauksia, joihin sovelletaan luottamuksellisuutta koskevia vaatimuksia.

  7.  Työviranomaisen on julkaistava sidosryhmien edustajien ryhmän lausunnot, neuvot ja suositukset ja sen kuulemisen tulokset, lukuun ottamatta tapauksia, joihin sovelletaan luottamuksellisuutta koskevia vaatimuksia.

  Tarkistus    85

  Ehdotus asetukseksi

  25 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Toimitusjohtaja laatii vuosittain luonnoksen yhtenäiseksi ohjelma-asiakirjaksi, joka sisältää vuotuisen ja monivuotisen ohjelman suunnitelmat komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/201373 mukaisesti ja ottaen huomioon komission esittämät ohjeet.

  1.  Toimitusjohtaja laatii vuosittain luonnoksen yhtenäiseksi ohjelma-asiakirjaksi, joka sisältää vuotuisen ja monivuotisen ohjelman suunnitelmat komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/201373 mukaisesti ja ottaen huomioon komission esittämät ohjeet, sen jälkeen kun asiakirja on esitetty sidosryhmien edustajien ryhmälle lausuntoa varten.

  __________________

  __________________

  73 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1271/2013, annettu 30 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42).

  73 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1271/2013, annettu 30 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42).

  Tarkistus    86

  Ehdotus asetukseksi

  26 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Toimitusjohtaja laatii vuosittain työviranomaisen seuraavan varainhoitovuoden tuloja ja menoja koskevan alustavan ennakkoarvion, johon sisältyy henkilöstötaulukko, ja toimittaa sen hallintoneuvostolle.

  1.  Toimitusjohtaja laatii vuosittain työviranomaisen seuraavan varainhoitovuoden tuloja ja menoja koskevan alustavan ennakkoarvion, johon sisältyy henkilöstötaulukko, ja toimittaa sen hallintoneuvostolle. Kun työviranomaiselle annetaan uusia tehtäviä EU:n toimielinten toimesta tai EU:n lainsäädännöllä, se on otettava huomioon resursseja ja rahoitusta koskevassa ohjelmasuunnittelussa.

  Tarkistus    87

  Ehdotus asetukseksi

  26 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Alustavan ennakkoarvion on perustuttava 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun vuotuisen työohjelman yksityiskohtaisiin tavoitteisiin ja odotettuihin tuloksiin, ja siinä on otettava huomioon näiden tavoitteiden ja tulosten saavuttamiseksi tarvittavat taloudelliset resurssit tulosbudjetoinnin periaatteen mukaisesti.

  Tarkistus    88

  Ehdotus asetukseksi

  26 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Komissio toimittaa ennakkoarvion budjettivallan käyttäjälle yhdessä unionin yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen kanssa.

  4.  Komissio toimittaa ennakkoarvion budjettivallan käyttäjälle yhdessä unionin yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen kanssa ja osoittaa selkeästi työ- ja sosiaaliturvaviranomaisia koskevan budjettikohdan. Komissio tiedottaa ennakkoarviosta myös Euroopan parlamentille.

  Perustelu

  Muiden toimielinten menettelyjä kiireellisten aikataulujen keskellä parannettaisiin, jos talousarviosta kerrottaisiin jo tässä aikaisemmassa vaiheessa.

  Tarkistus    89

  Ehdotus asetukseksi

  28 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a.  Kaikissa olosuhteissa on sovellettava moitteettoman varainhoidon periaatetta.

  Tarkistus    90

  Ehdotus asetukseksi

  30 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Hallintoneuvosto hyväksyy työviranomaiseen sovellettavat varainhoitoa koskevat säännöt komissiota kuultuaan. Säännöt voivat poiketa delegoidusta asetuksesta (EU) N:o 1271/2013 ainoastaan, jos työviranomaisen toiminta sitä erityisesti edellyttää ja jos komissio on antanut siihen ennalta suostumuksensa.

  Hallintoneuvosto hyväksyy työviranomaiseen sovellettavat varainhoitoa koskevat säännöt komissiota kuultuaan. Säännöt voivat poiketa delegoidusta asetuksesta (EU) N:o 1271/2013 ainoastaan, jos työviranomaisen toiminta sitä erityisesti edellyttää ja jos komissio on antanut siihen ennalta suostumuksensa. Kaikki mahdollinen olisi tehtävä sääntöjen soveltamiseksi oikeasuhteisesti työviranomaisen kokoon ja talousarvioon nähden, jotta ei aiheuteta kohtuutonta rasitetta mutta säilytetään silti hyvät käytännöt.

  Tarkistus  91

  Ehdotus asetukseksi

  32 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  32 artikla

  32 artikla

  Toimitusjohtaja

  Toimitusjohtaja

  1.  Toimitusjohtaja otetaan palvelukseen työviranomaisen väliaikaisena toimihenkilönä muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan a alakohdan mukaisesti.

  1.  Toimitusjohtaja otetaan palvelukseen työviranomaisen väliaikaisena toimihenkilönä muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan a alakohdan mukaisesti.

  2.  Hallintoneuvosto nimittää toimitusjohtajan ehdokasluettelosta, jonka komissio on laatinut avointa ja läpinäkyvää valintamenettelyä noudattaen.

  2.  Hallintoneuvosto nimittää toimitusjohtajan ehdokasluettelosta, jonka komissio on laatinut noudattaen avointa ja läpinäkyvää valintamenettelyä, jolla varmistetaan ehdokkaiden tinkimätön arviointi ja korkea riippumattomuuden taso. Ennen nimitystään valittu ehdokas kutsutaan antamaan lausuma Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle ja vastaamaan parlamentin jäsenten esittämiin kysymyksiin. Tämä keskustelu ei saa aiheettomasti viivästyttää nimitystä.

  3.  Toimitusjohtajan työsopimusta tehtäessä työviranomaista edustaa hallintoneuvoston puheenjohtaja.

  3.  Toimitusjohtajan työsopimusta tehtäessä työviranomaista edustaa hallintoneuvoston puheenjohtaja.

  4.  Toimitusjohtajan toimikausi on viisi vuotta. Toimikauden päättyessä komissio toteuttaa arvioinnin, jossa otetaan huomioon toimitusjohtajan toiminnan arviointi ja työviranomaisen tulevat tehtävät ja haasteet.

  4.  Toimitusjohtajan toimikausi on viisi vuotta. Viimeistään kuusi kuukautta ennen toimikauden päättymistä komissio toteuttaa arvioinnin, jossa otetaan huomioon toimitusjohtajan toiminnan arviointi ja työviranomaisen tulevat tehtävät ja haasteet.

  5.  Hallintoneuvosto voi komission ehdotuksesta, jossa otetaan huomioon 4 kohdassa tarkoitettu arviointi, jatkaa toimitusjohtajan toimikautta kerran enintään viideksi vuodeksi.

  5.  Hallintoneuvosto voi omasta aloitteestaan tai komission ehdotuksesta, jossa otetaan huomioon 4 kohdassa tarkoitettu arviointi, jatkaa toimitusjohtajan toimikautta kerran enintään viideksi vuodeksi tai pyytää komissiota aloittamaan uuden toimitusjohtajan valintaa koskevan menettelyn.

  6.  Toimitusjohtaja, jonka toimikautta on jatkettu, ei voi enää jatketun toimikautensa lopussa osallistua saman toimen uuteen valintamenettelyyn.

  6.  Toimitusjohtaja, jonka toimikautta on jatkettu, ei voi enää koko toimikautensa lopussa osallistua saman toimen uuteen valintamenettelyyn.

  7.  Toimitusjohtaja voidaan erottaa toimestaan ainoastaan hallintoneuvoston päätöksellä, jonka se tekee komission ehdotuksen perusteella.

  7.  Toimitusjohtaja voidaan erottaa toimestaan ainoastaan hallintoneuvoston päätöksellä, jonka se tekee omasta aloitteestaan tai komission ehdotuksen perusteella hänen toimintaansa toimitusjohtajana koskevan perustellun arvioinnin pohjalta.

  8. Hallintoneuvosto tekee päätökset toimitusjohtajan nimittämisestä, toimikauden jatkamisesta tai erottamisesta äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä.

  8. Hallintoneuvosto tekee päätökset toimitusjohtajan nimittämisestä, toimikauden jatkamisesta tai erottamisesta äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä.

  Tarkistus    92

  Ehdotus asetukseksi

  33 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Kansallisilla yhteyshenkilöillä on omien jäsenvaltioidensa kansallisen lainsäädännön mukaisesti toimivalta pyytää tietoja asianomaisilta viranomaisilta.

  3.  Kansallisilla yhteyshenkilöillä on omien jäsenvaltioidensa kansallisen lainsäädännön mukaisesti toimivalta pyytää ja saada kaikki asiaankuuluvat tiedot asianomaisilta viranomaisilta.

  Tarkistus  93

  Ehdotus asetukseksi

  36 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  36 artikla

  36 artikla

  Kielijärjestelyt

  Kielijärjestelyt

  1.  Työviranomaiseen sovelletaan neuvoston asetuksessa N:o 175 vahvistettuja säännöksiä.

  1.  Työviranomaiseen sovelletaan neuvoston asetuksessa N:o 11 vahvistettuja säännöksiä.

  2.  Työviranomaisen toiminnan edellyttämistä käännöspalveluista huolehtii Euroopan unionin elinten käännöskeskus.

  2.  Työviranomaisen toiminnan edellyttämistä käännöspalveluista huolehtii Euroopan unionin elinten käännöskeskus, tai ne voidaan hankkia perustelluissa tapauksissa muilta käännöspalveluilta.

  __________________

  __________________

  75 Asetus N:o 1, annettu 15 päivänä huhtikuuta 1958, Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä (EYVL 17, 6.10.1958, s. 385).

  75 Asetus N:o 1, annettu 15 päivänä huhtikuuta 1958, Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä (EYVL 17, 6.10.1958, s. 385).

  Tarkistus  94

  Ehdotus asetukseksi

  41 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Komissio tekee viimeistään viiden vuoden kuluttua 51 artiklassa tarkoitetusta päivämäärästä ja sen jälkeen joka viides vuosi arvioinnin työviranomaisen toiminnasta suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon ja tehtäviin. Arvioinnissa on tarkasteltavana erityisesti mahdollista tarvetta muuttaa työviranomaisen toimeksiantoa ja tällaisen muutoksen taloudellisia vaikutuksia, mukaan luettuna saavutettavat synergiaedut ja työviranomaisen toiminnan järkeistäminen työllisyys- ja sosiaalipolitiikan alalla.

  1.  Komissio tekee viimeistään neljän vuoden kuluttua 51 artiklassa tarkoitetusta päivämäärästä ja sen jälkeen joka viides vuosi arvioinnin työviranomaisen toiminnasta suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon ja tehtäviin. Arvioinnissa on tarkasteltavana erityisesti mahdollista tarvetta muuttaa työviranomaisen toimeksiantoa ja tällaisen muutoksen taloudellisia vaikutuksia, mukaan luettuna saavutettavat synergiaedut ja työviranomaisen toiminnan järkeistäminen työllisyys- ja sosiaalipolitiikan alalla.

  Tarkistus    95

  Ehdotus asetukseksi

  43 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Siltä osin kuin on tarpeen tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja rajoittamatta jäsenvaltioiden ja unionin toimielinten toimivaltaa työviranomainen voi tehdä yhteistyötä sellaisten kolmansien maiden kansallisten viranomaisten kanssa, joihin sovelletaan työvoiman liikkuvuutta ja sosiaaliturvan koordinointia koskevaa unionin lainsäädäntöä.

  Siltä osin kuin on tarpeen tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja rajoittamatta jäsenvaltioiden ja unionin toimielinten toimivaltaa työviranomainen voi tehdä yhteistyötä sellaisten kolmansien maiden kansallisten viranomaisten kanssa, joihin sovelletaan työvoiman liikkuvuutta ja sosiaaliturvan koordinointia koskevaa unionin lainsäädäntöä, sekä sellaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa, joiden toimiala kuuluu työviranomaisen toimivallan piiriin.

  Tarkistus    96

  Ehdotus asetukseksi

  43 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Työviranomainen voi tätä varten vahvistaa työjärjestelyt näiden kolmansien maiden viranomaisten kanssa, edellyttäen että komissio antaa tähän ennakkohyväksynnän. Näistä järjestelyistä ei seuraa oikeudellisia velvoitteita unionille ja sen jäsenvaltioille.

  Työviranomainen voi tätä varten vahvistaa työjärjestelyt näiden kolmansien maiden viranomaisten kanssa, edellyttäen että komissio ja hallintoneuvosto antavat tähän ennakkohyväksynnän. Näistä järjestelyistä ei seuraa oikeudellisia velvoitteita unionille ja sen jäsenvaltioille.

  Perustelu

  Tällaista tärkeää päätöstä, joka vaikuttaa työ- ja sosiaaliturvaviranomaisen yleiseen toimintaan, ei voida ratkaista pelkästään komission päätöksellä. Myös jäsenvaltioiden on annettava lupa.

  Tarkistus  97

  Ehdotus asetukseksi

  44 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Vastaanottavan jäsenvaltion työviranomaiselle tarjoamia tiloja koskevat tarvittavat järjestelyt sekä toimitusjohtajaan, hallintoneuvoston jäseniin, työviranomaisen henkilöstöön ja heidän perheenjäseniinsä vastaanottavassa jäsenvaltiossa sovellettavat erityissäännöt vahvistetaan työviranomaisen ja vastaanottavan jäsenvaltion välisessä toimipaikkaa koskevassa sopimuksessa, joka tehdään sen jälkeen kun hallintoneuvosto on sen hyväksynyt ja viimeistään kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

  1.  Vastaanottavan jäsenvaltion työviranomaiselle tarjoamia tiloja koskevat tarvittavat järjestelyt sekä toimitusjohtajaan, hallintoneuvoston jäseniin, työviranomaisen henkilöstöön ja heidän perheenjäseniinsä vastaanottavassa jäsenvaltiossa sovellettavat erityissäännöt vahvistetaan työviranomaisen ja vastaanottavan jäsenvaltion välisessä toimipaikkaa koskevassa sopimuksessa, joka on tehtävä sen jälkeen kun hallintoneuvosto on sen hyväksynyt ja viimeistään kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

  Tarkistus    98

  Ehdotus asetukseksi

  46 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  [...]

  Poistetaan.

  Tarkistus    99

  Ehdotus asetukseksi

  47 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  [...]

  Poistetaan.

  Tarkistus  100

  Ehdotus asetukseksi

  49 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  [...]

  Poistetaan.

  Tarkistus  101

  Ehdotus asetukseksi

  49 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  49 a artikla

   

  Päätökseen (EU) 2016/344 tehdyt muutokset

   

  Muutetaan päätöstä (EU) 2016/344 seuraavasti:

   

  1)  Lisätään 2 artiklan 1 kohtaan c a alakohta seuraavasti:

   

  ”Euroopan työviranomaisen toimitusjohtaja.”

   

  2)  Korvataan 8 artiklan 1 kohdan 3 alakohta seuraavasti:

   

  ”Puheenjohtajisto valmistelee ja järjestää foorumin työskentelyn sihteeristön kanssa, joka toimii foorumin sekä puheenjohtajiston ja työryhmien sihteeristönä. Euroopan työviranomainen järjestää sihteeristön.”

   

  3)  Korvataan 9 artikla seuraavasti:

   

  ”9 artikla

   

  Yhteistyö

   

  1.  Foorumi tekee tehokkaasti yhteistyötä ja välttää päällekkäisyyksiä muiden sellaisten asiaankuuluvien unionin tason asiantuntijaryhmien ja komiteoiden kanssa, joiden työskentely liittyy pimeään työhön, etenkin johtavien työsuojelutarkastajien komitean, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan, julkisten työvoimapalvelujen verkoston, työllisyyskomitean, sosiaalisen suojelun komitean ja hallinnollista yhteistyötä välittömän verotuksen alalla käsittelevän työryhmän kanssa. Foorumi kutsuu tarvittaessa näiden ryhmien edustajat ja komiteat osallistumaan kokouksiinsa tarkkailijoina. Työskentelyn tehokkuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi myös yhteisiä kokouksia voidaan järjestää.

   

  2.  Foorumi tekee asianmukaista yhteistyötä Euroopan työviranomaisen, Eurofoundin ja EU-OSHA:n kanssa.”

  Tarkistus  102

  Ehdotus asetukseksi

  50 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Kumotaan päätös 2009/17/EY ja päätös (EU) 2016/344.

  Kumotaan päätös 2009/17/EY.

  Tarkistus  103

  Ehdotus asetukseksi

  50 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Viittauksia päätökseen 2009/17/EY ja päätökseen (EU) 2016/344 olisi pidettävä viittauksina tähän asetukseen.

  Viittauksia päätökseen 2009/17/EY olisi pidettävä viittauksina tähän asetukseen.

  PERUSTELUT

  Asetuksen yleistavoitteena on perustaa Euroopan työviranomainen, jotta voidaan lisätä oikeudenmukaisuutta ja luottamusta sisämarkkinoilla. Työviranomaisen olisi tuettava jäsenvaltioita unionin lainsäädännön soveltamisessa tehokkaasti työnvoiman liikkuvuuden ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen alalla. Ehdotus on seuraava varsinainen askel Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin tavoitteiden suuntaan.

  Valmistelija tukee voimakkaasti tätä aloitetta. Eurooppalaisten kansalaisten mukaan vapaus asua, työskennellä, opiskella ja harjoittaa liiketoimintaa kaikkialla EU:ssa on EU:n tärkein saavutus. Samaan aikaan eurooppalaiset arvostavat oikeudenmukaisuutta, sosiaalista suojelua ja osallisuutta. Siksi EU:n on edistettävä molempia tavoitteita ja varmistettava, että vapaa liikkuvuus tarkoittaa myös oikeudenmukaista liikkuvuutta, että työntekijöiden oikeudet taataan ja niitä suojellaan kaikkialla EU:ssa, että epäoikeudenmukainen kilpailu työntekijöiden ja yritysten välillä estetään ja että vapaaseen liikkuvuuteen liittyviin sosiaalisiin petoksiin ja väärinkäyttöön puututaan.

  Tämän saavuttamiseksi tarvitaan ensinnäkin selkeät, oikeudenmukaiset ja tiukat säännöt. Tämä on viime vuosina ollut ehdoton painopiste, ja aikaan on saatu paljon etenkin työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin, täytäntöönpanodirektiivin ja pimeän työn vastaisen foorumin osalta. Tällä hetkellä työ on yhä kesken tärkeiden (liikenteen) liikkuvuuspakettia ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevien ehdotusten osalta. Oikeudenmukaisten työmarkkinoiden takaamiseksi tarvitaan parempia sääntöjä. Silti säännöt ovat arvottomampia kuin paperi, jolle ne on painettu, jos niiden täytäntöönpanoa ei valvota kunnolla. Kun eurooppalaiset liikkuvat yhä enemmän ja yli 17 miljoonaa kansalaista työskentelee tai asuu muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jonka kansalaisia he ovat, sääntöjen rajatylittävää toimeenpanoa on vahvistettava.

  Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ilmoitti vuonna 2017 pitämässään unionin tilaa käsitelleessä puheessa aikomuksestaan perustaa Euroopan työviranomainen sen varmistamiseksi, että työvoiman liikkuvuutta koskevat EU-säännöt pannaan täytäntöön oikeudenmukaisella, yksinkertaisella ja tehokkaalla tavalla. Hänen mukaansa ”On mielivaltaista, että meillä on pankkiviranomainen, joka valvoo pankkitoiminnan standardeja, mutta ei yhteistä työviranomaista, joka varmistaisi oikeudenmukaiset käytännöt sisämarkkinoillamme.”

  Valmistelijan mielestä tarvitaan työviranomainen, jolla on operatiivinen tehtävä, joka keskittyy selkeästi täytäntöönpanoon ja jolla on riittävät valtuudet ja toimivalta sille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

  Erityisen tärkeitä ovat seuraavat kaksi näkökohtaa. Tarvitaan ensinnäkin työviranomainen, jolla on selkeästi määritelty rooli ja rajoitettu määrä tehtäviä. On erittäin tärkeää, että käytettävissä olevia välineitä hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti aloilla, joilla työviranomainen voi tuottaa eniten lisäarvoa. Työviranomaisen lisäarvon olisi oltava ennen kaikkea täytäntöönpanossa. Siksi valmistelija epäilee, onko välttämätöntä ja toivottavaa tuoda työviranomaisen toimivallan piiriin muita tehtäviä, kuten tiedottaminen tai työvoimapalvelut. On itsestäänselvyys, että sisämarkkinoiden koko potentiaalin hyödyntämiseksi on erittäin tärkeää parantaa yksityishenkilöiden ja työnantajien, etenkin pk-yritysten, tiedonsaantia työvoiman liikkuvuuteen, palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen ja sosiaaliturvan koordinointiin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Tehokkuuden ja vaikuttavuuden vuoksi luotettavan, ajantasaisen ja helposti saatavilla olevan tiedon tarjoamisen ei kuitenkaan pitäisi kuulua työviranomaisen toimivallan piiriin vaan kansalliselle tai alueelliselle tasolle, jolla voidaan täydellisesti ottaa huomioon myös jäsenvaltioiden kahdenväliset erityisjärjestelyt esimerkiksi finanssipolitiikan alalla. Tätä varten komission olisi tutkittava mahdollisuutta perustaa yritysten ja työntekijöiden rajatylittäviä tilanteita varten tukipalveluita tai asiointipisteitä tai edistää sellaisten perustamista, ja työviranomaisen olisi pitäydyttävä alkuperäisessä tehtävässään, joka on EU-lain täytäntöönpanon vahvistaminen ja jäsenvaltioiden tukeminen siinä.

  Toiseksi, työviranomaisella on oltava keinoja saada aikaan todellisia käytännön muutoksia. Siitä ei saa tulla hampaaton tiikeri – komission ehdotuksen mukainen jäsenvaltioiden viranomaisten vapaaehtoinen osallistuminen ei riitä. Valmistelija on laatinut tämän mietinnön tavoitteenaan löytää riittävä tasapaino yhtäältä jäsenvaltioiden toimivallan ja suhteellisuusperiaatteen, toisaalta sen halun välille, että EU-tasolla toimisi virasto, jolla aidosti olisi valmiudet parantaa sääntöjen täytäntöönpanoa kaikkialla EU:ssa. Tämä tarkoittaa, että jäsenvaltioiden viranomaisten olisi osallistuttava ehdotettuihin samanaikaisiin tai rajatylittäviin tarkastuksiin, ja ne voisivat kieltäytyä osallistumasta niihin ainoastaan poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa.

  Euroopan työviranomaisen olisi vastattava tehokkaasti EU-sääntöjen noudattamiseen ja niiden tehokkaaseen ja vaikuttavaan täytäntöönpanoon liittyviin ongelmiin, jotka voivat vaarantaa luottamuksen ja oikeudenmukaisuuden sisämarkkinoilla. Siksi on erittäin tärkeää parantaa unionin lainsäädännön rajatylittävää täytäntöönpanon valvontaa rajatylittävän liikkuvuuden osalta ja puuttua väärinkäytöksiin liikkuvuutta harjoittavien työntekijöiden oikeuksien suojelemiseksi ja sen varmistamiseksi, että etenkin pk-yritykset voivat kilpailla tasaveroisin toimintaedellytyksin, sekä kansalaisten kannatuksen säilyttämiseksi sisämarkkinoita ja neljää vapautta kohtaan, jotta vilpittömästi toimivat yritykset ja työntekijät voivat nauttia oikeuksistaan ja hyödyntää täysimääräisesti sisämarkkinoiden mahdollisuuksia.

  VÄHEMMISTÖÖN JÄÄNYT MIELIPIDE

  Joëlle Mélin

  EUROOPAN TYÖVIRANOMAINEN

  Kansakuntien ja vapauden Euroopan Ranskan valtuuskunta sanoutuu irti tässä asiassa tehdystä työstä. Se nojautuu tässä yhteydessä useisiin väitteisiin:

  – uuden tekstin tarkoituksena on parantaa komission itse perusteluissaan myöntämää riittämättömyyttä tai kyvyttömyyttä eri aloilla, jotka olisi niiden tehokkuuden vuoksi yhdistettävä

  – näiden puutteellisten välineiden keskittämisellä ei kuitenkaan voitaisi saavuttaa tälle virastolle asetettuja tavoitteita yhtään sen paremmin kuin itsenäisillä välineillä

  – siksi nykyinen teksti on lyhyellä aikavälillä kyseenalaistettava

  – tällaisenaan virastolla ei myöskään ole käytössään keinoja vastata niihin suuriin haasteisiin, jotka sen on tarkoitus ratkaista.

  BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (21.9.2018)

  työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan työviranomaisen perustamisesta
  (COM(2018)0131 – C8‑0118/2018 – 2018/0064(COD))

  Valmistelija: Jens Geier

  LYHYET PERUSTELUT

  Valmistelija suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen Euroopan työviranomaisesta ja pitää sitä tärkeänä vaiheena sosiaalisten oikeuksien pilarin saavuttamisessa. Valmistelija pitää komission ehdotusta hyvänä lähtökohtana mutta esittää, että työviranomaiselle annetaan lisää valtaa, jotta se voi hoitaa tehtäväänsä menestyksekkäästi ja täydentää hyödyllisellä tavalla nykyisiä rakenteita.

  Uutena painopisteenä esitetään, että työviranomaisen toiminta olisi rahoitettava yksinomaan uusilla varoilla eikä nykyisten ohjelmien kustannuksella. Komissio ehdotti, että työviranomaisen talousarviosta 70 prosenttia rahoitetaan kohdentamalla EU:n työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevan ohjelman (EaSI-ohjelma) määrärahoja uudelleen nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen piirissä. Vaikka työviranomaisella on samantapaisia tehtäviä, työviranomaisen ensimmäisinä vuosina keskitytään organisaation kehittämiseen. Tämä ei saisi vaikuttaa haitallisesti sosiaaliasioihin osoitettuihin toimintamenoihin, joten työviranomaisen rahoitusresurssit on katettava uusilla varoilla.

  Toimipaikkaa koskevan päätöksen yhteydessä valmistelija muistuttaa, että kaikki unionin toimielimet ovat hyväksyneet suositukset, joiden mukaan sovelletaan tehokkuuteen suuntautunutta ja kustannuksia säästävää toimintatapaa. Valmistelija pitää siksi tärkeänä, että unionin toimielimet päättävät viraston tarkasta sijainnista eivätkä ainoastaan jäsenvaltiosta.

  Valmistelija esittää nykyisten työllisyys- ja sosiaalialan virastojen hallintorakenteen noudattamista eli kolmikantaisen hallintorakenteen jatkamista. Jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus ja välttää tehtävien päällekkäisyys, olisi kiinnitettävä erityistä huomiota Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound), Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop), Euroopan koulutussäätiön (ETF), Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU OSHA) ja työviranomaisen toiminnan sellaisiin osa-alueisiin, joilla on mahdollista edistää synergiaa, sekä tehtävien mahdolliseen päällekkäisyyteen.

  Lopuksi muiden tarkistusten tavoitteena on jatkaa budjettivaliokunnan pitkäaikaisten kantojen esiintuomista. Näitä ovat muun muassa parlamentin edustus hallintoneuvostossa ja käännöspalvelujen joustavuuden lisääminen.

  TARKISTUKSET

  Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus    1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (6 a)  Viraston olisi aktiivisesti edistettävä kansallisia ja unionin toimia ja suoritettava tehtävänsä täydessä yhteistyössä unionin toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen sekä jäsenvaltioiden kanssa, vältettävä päällekkäisyyksiä sekä edistettävä synergiaa ja täydentävyyttä ja siten huolehdittava koordinoidun toiminnan ja säästöjen aikaansaamisesta.

  Tarkistus    2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 15 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (15)  Jotta voitaisiin seurata syntymässä olevia suuntauksia, haasteita tai aukkoja työvoiman liikkuvuuden ja sosiaaliturvan koordinoinnin alalla, työviranomaisen olisi kehitettävä analyyttisiä ja riskinarviointivalmiuksia. Tähän pitäisi sisältyä työmarkkina-analyysien ja ‑tutkimusten sekä vertaisarviointien tekeminen. Työviranomaisen olisi seurattava mahdollista epätasapainoa, joka liittyy ammattitaidon ja työvoiman rajatylittävään liikkumiseen, mukaan luettuna mahdollinen vaikutus alueelliseen yhteenkuuluvuuteen. Työviranomaisen olisi myös tuettava direktiivin 2014/67/EU 10 artiklassa tarkoitettua riskinarviointia. Työviranomaisen olisi varmistettava synergiaedut ja täydentävyys muiden unionin virastojen tai palvelujen tai verkostojen kanssa. Tähän liittyen olisi pyydettävä tietoja Solvit-verkostolta ja samanlaisilta palveluilta toistuvista ongelmista, joita yksityishenkilöt ja yritykset kohtaavat käyttäessään oikeuksiaan työviranomaisen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla. Työviranomaisen olisi myös helpotettava ja järkeistettävä tiedonkeruutoimia, joista säädetään sen soveltamisalaan kuuluvassa asiaan liittyvässä unionin lainsäädännössä. Tästä ei aiheudu uusia raportointivelvollisuuksia jäsenvaltioille.

  (15)  Jotta voitaisiin seurata syntymässä olevia suuntauksia, haasteita tai aukkoja työvoiman liikkuvuuden ja sosiaaliturvan koordinoinnin alalla, työviranomaisen olisi kehitettävä analyyttisiä ja riskinarviointivalmiuksia. Tähän pitäisi sisältyä työmarkkina-analyysien ja ‑tutkimusten sekä vertaisarviointien tekeminen. Työviranomaisen olisi seurattava mahdollista epätasapainoa, joka liittyy ammattitaidon ja työvoiman rajatylittävään liikkumiseen, mukaan luettuna mahdollinen vaikutus alueelliseen yhteenkuuluvuuteen. Työviranomaisen olisi myös tuettava direktiivin 2014/67/EU 10 artiklassa tarkoitettua riskinarviointia. Työviranomaisen olisi varmistettava synergiaedut ja täydentävyys muiden unionin virastojen tai palvelujen tai verkostojen kanssa. Tähän liittyen olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä Eurofoundin kanssa työmarkkina-analyysien alalla ja pyydettävä tietoja Solvit-verkostolta ja samanlaisilta palveluilta toistuvista ongelmista, joita yksityishenkilöt ja yritykset kohtaavat käyttäessään oikeuksiaan työviranomaisen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla. Työviranomaisen olisi myös helpotettava ja järkeistettävä tiedonkeruutoimia, joista säädetään sen soveltamisalaan kuuluvassa asiaan liittyvässä unionin lainsäädännössä. Tästä ei aiheudu uusia raportointivelvollisuuksia jäsenvaltioille.

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 24 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (24)  Työviranomaisen täydellisen itsemääräämisoikeuden ja riippumattomuuden varmistamiseksi sille olisi annettava oma talousarvio, jonka tulot ovat peräisin unionin yleisestä talousarviosta, jäsenvaltioiden mahdollisista vapaaehtoisista maksuosuuksista ja työviranomaisen työhön osallistuvien kolmansien maiden mahdollisista maksuosuuksista. Poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa työviranomaisen pitäisi pystyä myös vastaanottamaan valtuutussopimuksia tai kertaluonteisia avustuksia ja veloittamaan julkaisuistaan tai tarjoamistaan palveluista.

  (24)  Työviranomaisen täydellisen itsemääräämisoikeuden ja riippumattomuuden varmistamiseksi sille olisi annettava oma talousarvio, jonka tulot ovat peräisin unionin yleisestä talousarviosta, jäsenvaltioiden mahdollisista vapaaehtoisista maksuosuuksista ja työviranomaisen työhön osallistuvien kolmansien maiden mahdollisista maksuosuuksista. Työviranomaisen talousarviota laadittaessa olisi noudatettava tulosbudjetoinnin periaatetta ja otettava huomioon viranomaisen tavoitteet ja sen tehtävistä odotetut tulokset. Poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa työviranomaisen pitäisi pystyä myös vastaanottamaan valtuutussopimuksia tai kertaluonteisia avustuksia ja veloittamaan julkaisuistaan tai tarjoamistaan palveluista. Unionin talousarviosta maksettavan rahoitusosuuden ei pitäisi tapahtua muiden unionin ohjelmien kustannuksella.

  Perustelu

  Työviranomaisen toiminnan ensimmäisinä vuosina keskitytään sen toiminnan kehittämiseen, joten nykyisten ohjelmien, kuten EURESin, toimintaa ei pitäisi vaarantaa.

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 28 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (28)  Työviranomaisen sijaintijäsenvaltion olisi työviranomaisen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi tarjottava parhaat mahdolliset olosuhteet.

  (28)  Työviranomaisen sijaintijäsenvaltion olisi työviranomaisen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi tarjottava parhaat mahdolliset olosuhteet. Työviranomaisen olisi tehtävä säästöjen aikaansaamiseksi tiivistä yhteistyötä muiden unionin toimielinten, virastojen ja elinten kanssa ja erityisesti niiden, joiden kotipaikka on samassa jäsenvaltiossa.

  Tarkistus    5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (28 a)  Kun päätetään työviranomaisen toimipaikan sijainnista, olisi kunnioitettava täysimääräisesti sekä parlamentin että neuvoston oikeuksia unionin lainsäätäjinä ja otettava huomioon hajautettuja erillisvirastoja käsittelevän toimielinten välisen työryhmän suositukset. Hiljattain toteutettujen unionin viraston sijaintia koskevien menettelyjen mukaisesti unionin toimielinten olisi sovittava viraston toimipaikkana toimivan jäsenvaltion lisäksi myös viraston tarkasta sijainnista kyseisessä jäsenvaltiossa.

  Perustelu

  Lo scopo è quello di evitare quanto successo in occasione della nuova ubicazione della sede dell'Agenzia Europea per i Medicinali, dove la procedura di assegnazione prevedeva la decisione mediante sorteggio - tra le offerte in situazione di parità - al termine della terza tornata di voto. In aggiunta, il Parlamento europeo non è stato coinvolto nel processo decisionale, nonostante le sue prerogative di co-legislatore e di primo garante del rispetto del principio democratico nell'Unione. La decisione, infatti, è stata presa a margine del Consiglio "Affari generali" e il Parlamento è stato meramente chiamato a confermarne la scelta mediante la procedura legislativa ordinaria.

  Tarkistus    6

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 30 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (30)  Työviranomaisen olisi tehtävä yhteistyötä muiden unionin virastojen kanssa, etenkin työllisyys- ja sosiaalipolitiikan alalla perustettujen virastojen kanssa niiden toimivaltuuksien puitteissa ja hyödynnettävä niiden asiantuntemusta ja maksimoitava synergiaedut; nämä virastot ovat Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound), Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop), Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU OSHA) ja Euroopan koulutussäätiö (ETF), sekä järjestäytyneen rikollisuuden ja ihmiskaupan torjumisen alalla Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol) ja Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust).

  (30)  Työviranomaisen olisi tehtävä yhteistyötä muiden unionin virastojen kanssa, etenkin työllisyys- ja sosiaalipolitiikan alalla perustettujen virastojen kanssa niiden toimivaltuuksien puitteissa ja hyödynnettävä niiden asiantuntemusta ja maksimoitava synergiaedut sekä vältettävä päällekkäisyys ja saatava siten aikaan taloudellisia säästöjä: nämä virastot ovat Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound), Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop), Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU OSHA) ja Euroopan koulutussäätiö (ETF), sekä järjestäytyneen rikollisuuden ja ihmiskaupan torjumisen alalla Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol) ja Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust).

  Perustelu

  Yhteisen lähestymistavan mukaan työllisyys- ja työmarkkina-aloihin liittyvien virastojen on hyödynnettävä saatavilla olevia rajallisia varoja tehokkaasti lisäämällä synergioita ja välttämällä päällekkäisyyksiä toiminnassaan.

  Tarkistus    7

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  helpotettava 6 ja 7 artiklan mukaisesti yksityishenkilöiden ja työnantajien tiedonsaantia rajatylittäviin tilanteisiin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista sekä työvoiman rajatylittävään liikkuvuuteen liittyvien palvelujen saantia;

  (a)  helpotettava 6 ja 7 artiklan mukaisesti yksityishenkilöiden ja työmarkkinaosapuolten tiedonsaantia rajatylittäviin tilanteisiin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista sekä työvoiman rajatylittävään liikkuvuuteen liittyvien palvelujen saantia;

  Tarkistus    8

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  g a)  edistettävä yhteistyötä ja koordinointia unionin tasolla jäsenvaltioiden, unionin toimielinten, virastojen ja elinten välillä säästöjen aikaansaamiseksi, työskentelyn päällekkäisyyden välttämiseksi sekä synergian ja täydentävyyden edistämiseksi niiden toiminnassa.

  Tarkistus    9

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  g a)  seurattava jäsenvaltioiden vapaaehtoisen paluun ohjelmia, joilla tuetaan henkilöitä, jotka haluavat palata lähtömaihinsa osallistuttuaan rajatylittävään työvoiman liikkuvuuteen.

  Tarkistus    10

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  tarjottava työvoiman rajatylittävän liikkuvuuden kannalta asiaankuuluvaa tietoa yksityishenkilöiden oikeuksista ja velvollisuuksista;

  a)  tarjottava työvoiman rajatylittävän liikkuvuuden kannalta asiaankuuluvaa tietoa yksityishenkilöiden oikeuksista ja velvollisuuksista, myös tietoa näiden sosiaalisista oikeuksista, kuten hallinnollisista sekä työllistymistä, terveydenhuoltoa ja asumista koskevista palveluista;

  Tarkistus    11

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  annettava työnantajille asiaankuuluvia tietoja työmarkkinasäännöistä ja elin- ja työoloista, jotka koskevat rajatylittävää liikkuvuutta harjoittavia työntekijöitä, mukaan luettuna lähetetyt työntekijät;

  c)  annettava työmarkkinaosapuolille asiaankuuluvia tietoja työmarkkinasäännöistä ja elin- ja työoloista, jotka koskevat rajatylittävää liikkuvuutta harjoittavia työntekijöitä, mukaan luettuna lähetetyt työntekijät;

  Perustelu

  Työviranomaisen olisi annettava tietoja sekä työnantaja- että työntekijäjärjestöille.

  Tarkistus    12

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  b a)  tuettava ja rahoitettava yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa sellaisille työntekijöille tarkoitettuja neuvontapalveluja, jotka hakevat tai tekevät töitä kotimaansa ulkopuolella;

  Perustelu

  Työviranomaiselle olisi annettava valta paitsi antaa tietoja työntekijöille myös neuvoa heitä.

  Tarkistus    13

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Kun kansallinen viranomainen ei vastaa pyyntöön työviranomaisen asettamassa määräajassa, sen on ilmoitettava työviranomaiselle syyt siihen.

  Tarkistus    14

  Ehdotus asetukseksi

  11 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Työviranomaisen on raportoitava havainnoistaan säännöllisesti komissiolle ja suoraan asianomaisille jäsenvaltioille ja esitettävä mahdollisia toimenpiteitä, joilla havaittuihin heikkouksiin voidaan puuttua.

  3.  Työviranomaisen on annettava havainnoistaan kahdesti vuodessa raportti komissiolle ja suoraan asianomaisille jäsenvaltioille ja esitettävä mahdollisia toimenpiteitä, joilla havaittuihin heikkouksiin voidaan puuttua. Nämä raportit on asetettava julkisesti saataville.

  Tarkistus    15

  Ehdotus asetukseksi

  15 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Työviranomaisen on vahvistettava yhteistyöjärjestelyt muiden unionin erillisvirastojen kanssa tarpeen mukaan.

  Työviranomaisen on vahvistettava yhteistyöjärjestelyt muiden unionin erillisvirastojen kanssa tarpeen mukaan erityisesti Eurofoundin, Cedefopin, EU-OSHAn ja ETF:n kanssa, jotta voidaan koordinoida niiden toimintaa, edistää niiden toiminnan synergioita ja välttää niiden toiminnan päällekkäisyydet kustannustehokkuuden varmistamiseksi.

  Perustelu

  Yhteisen lähestymistavan mukaan työllisyys- ja työmarkkina-aloihin liittyvien virastojen on hyödynnettävä saatavilla olevia rajallisia varoja tehokkaasti lisäämällä synergioita ja välttämällä päällekkäisyyksiä toiminnassaan.

  Tarkistus    16

  Ehdotus asetukseksi

  18 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Hallintoneuvosto koostuu yhdestä kunkin jäsenvaltion korkean tason edustajasta ja kahdesta komission edustajasta, joilla kaikilla on äänioikeus.

  1.  Hallintoneuvosto koostuu yhdestä kunkin jäsenvaltion korkean tason edustajasta, yhdestä kunkin jäsenvaltion työnantajajärjestön jäsenestä, yhdestä kunkin jäsenvaltion työntekijäjärjestön jäsenestä, kahdesta komission edustajasta ja yhdestä Euroopan parlamentin nimeämästä jäsenestä, joilla kaikilla on äänioikeus.

  Perustelu

  Tarkistuksen tavoitteena on varmistaa, että noudatetaan nykyisten työmarkkinoihin liittyvien virastojen hallintorakennetta ja lisätään demokraattista valvontaa vahvistamalla, että Euroopan parlamentti nimeää yhden jäsenen.

  Tarkistus    17

  Ehdotus asetukseksi

  18 artikla – 5 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  5 a.  Hallintoneuvoston kokouksiin voi osallistua tarkkailijana neljä Eurofoundin, Cedefopin, EU-OSHAn ja ETF:n edustajaa eli yksi edustaja kustakin.

  Perustelu

  Tarkistuksen tavoitteena on lisätä työllisyys- ja työmarkkina-aloihin liittyvien virastojen välistä koordinointia.

  Tarkistus    18

  Ehdotus asetukseksi

  25 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Toimitusjohtaja laatii vuosittain luonnoksen yhtenäiseksi ohjelma-asiakirjaksi, joka sisältää vuotuisen ja monivuotisen ohjelman suunnitelmat komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/201373 mukaisesti ja ottaen huomioon komission esittämät ohjeet.

  1.  Toimitusjohtaja laatii vuosittain luonnoksen yhtenäiseksi ohjelma-asiakirjaksi, joka sisältää vuotuisen ja monivuotisen ohjelman suunnitelmat komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/201373 mukaisesti ja ottaen huomioon komission esittämät ohjeet sekä virastojen resursseja käsittelevän toimielinten välisen työryhmän suositukset.

  __________________

  __________________

  73 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1271/2013, annettu 30 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42).

  73 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1271/2013, annettu 30 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42).

  Perustelu

  Erillisvirastoja käsittelevän toimielinten välisen työryhmän suositukset on otettava asianmukaisesti huomioon työviranomaisen yhtenäisen ohjelma-asiakirjan laatimisen yhteydessä.

  Tarkistus    19

  Ehdotus asetukseksi

  26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Alustavan ennakkoarvion on perustuttava 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun vuotuisen työohjelman yksityiskohtaisiin tavoitteisiin ja odotettuihin tuloksiin, ja siinä on otettava huomioon näiden tavoitteiden ja tulosten saavuttamiseksi tarvittavat taloudelliset resurssit tulosbudjetoinnin periaatteen mukaisesti.

  Tarkistus    20

  Ehdotus asetukseksi

  36 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Työviranomaisen toiminnan edellyttämistä käännöspalveluista huolehtii Euroopan unionin elinten käännöskeskus.

  2.  Euroopan unionin elinten käännöskeskus tai muu käännöspalvelujen tarjoaja huolehtii työviranomaisen toiminnan edellyttämistä käännöspalveluista julkisia hankintoja koskevien sääntöjen mukaisesti ja asiaa koskevien varainhoitosääntöjen rajoissa.

  Perustelu

  Ehdotetulla tarkistuksella pyritään antamaan virastolle jonkin verran joustoa käännöspalveluissa.

  Tarkistus    21

  Ehdotus asetukseksi

  38 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Helpottaakseen asetuksen (EY) N:o 883/2013 mukaisesti petosten, lahjonnan ja muiden laittomien toimien torjuntaa työviranomainen liittyy kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun se aloittaa toimintansa, 25 päivänä toukokuuta 1999 tehtyyn toimielinten väliseen sopimukseen OLAFin sisäisistä tutkimuksista ja vahvistaa mainitun sopimuksen liitteessä olevaa mallia käyttäen asianmukaiset määräykset, joita sovelletaan työviranomaisen kaikkiin työntekijöihin.

  1.  Helpottaakseen asetuksen (EY) N:o 883/2013 mukaisesti petosten, lahjonnan ja muiden laittomien toimien torjuntaa työviranomainen liittyy siitä päivästä lähtien, kun se aloittaa toimintansa, 25 päivänä toukokuuta 1999 tehtyyn toimielinten väliseen sopimukseen OLAFin sisäisistä tutkimuksista ja vahvistaa mainitun sopimuksen liitteessä olevaa mallia käyttäen asianmukaiset määräykset, joita sovelletaan työviranomaisen kaikkiin työntekijöihin.

  Perustelu

  Tässä yhteydessä ei tarvita kuuden kuukauden väliaikaa.

  Tarkistus    22

  Ehdotus asetukseksi

  44 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a.  Säästöjen aikaansaamiseksi pankkiviranomainen tekee tiivistä yhteistyötä muiden unionin toimielinten, virastojen ja elinten kanssa ja erityisesti niiden, joiden kotipaikka on samassa paikassa. 

  ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Euroopan työviranomaisen perustaminen

  Viiteasiakirjat

  COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  EMPL

  16.4.2018

   

   

   

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  BUDG

  16.4.2018

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Jens Geier

  21.3.2018

  Valiokuntakäsittely

  10.7.2018

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  25.9.2018

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  30

  5

  1

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Manuel dos Santos, Stanisław Żółtek

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  José Blanco López, Jonathan Bullock, Isabella De Monte, Sofia Ribeiro, Ruža Tomašić

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  30

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

  ECR

  Zbigniew Kuźmiuk, Ruža Tomašić

  PPE

  Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere

  S&D

  José Blanco López, Isabella De Monte, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

  VERTS/ALE

  Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

  5

  -

  EFDD

  Jonathan Bullock

  ENF

  André Elissen, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

  NI

  Eleftherios Synadinos

  1

  0

  PPE

  Paul Rübig

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO (11.10.2018)

  työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan työviranomaisen perustamisesta
  (COM(2018)0131 – C8‑0118/2018 – 2018/0064(COD))

  Valmistelija: Karima Delli

  TARKISTUKSET

  Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus    1

  Ehdotus asetukseksi

  1 otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan työviranomaisen perustamisesta

  Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan työviraston perustamisesta

  (ETA:n ja Sveitsin kannalta merkityksellinen teksti)

  (ETA:n ja Sveitsin kannalta merkityksellinen teksti)

  Tarkistus    2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 1 viite

  Komission teksti

  Tarkistus

  ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 46 artiklan, 48 artiklan, 53 artiklan 1 kohdan, 62 artiklan sekä 91 artiklan 1 kohdan,

  ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 46 ja 48 artiklan,

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2)  Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU-sopimuksen) 3 artiklan mukaisesti unioni pyrkii täystyöllisyyttä ja sosiaalista edistystä tavoittelevaan erittäin kilpailukykyiseen sosiaaliseen markkinatalouteen ja edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja sosiaalista suojelua. SEUT-sopimuksen 9 artiklan mukaisesti unioni ottaa politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon muun muassa korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä korkeatasoisen koulutuksen edistämiseen ja ihmisten terveyden korkeatasoiseen suojeluun liittyvät vaatimukset.

  (2)  Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU-sopimuksen) 3 artiklan mukaisesti unioni pyrkii täystyöllisyyttä ja sosiaalista edistystä tavoittelevaan erittäin kilpailukykyiseen sosiaaliseen markkinatalouteen ja edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja sosiaalista suojelua. SEUT-sopimuksen 9 artiklan mukaisesti unioni ottaa politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon muun muassa korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä korkeatasoisen koulutuksen edistämiseen ja ihmisten terveyden korkeatasoiseen suojeluun liittyvät vaatimukset. SEU-sopimuksen 5 artiklan mukaisesti unionin toimivallan käytön edellytyksenä on toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden noudattaminen.

  Perustelu

  On olennaisen tärkeää varmistaa, että toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita kunnioitetaan Euroopan työviraston tehtäviä määriteltäessä.

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (5)  Jotta voidaan lisätä oikeudenmukaisuutta ja luottamusta sisämarkkinoilla, olisi perustettava Euroopan työviranomainen, jäljempänä ’työviranomainen’. Työviranomaisen olisi tuettava jäsenvaltioita ja komissiota pyrittäessä parantamaan työvoiman rajatylittävään liikkuvuuteen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia koskevien tietojen ja asiaan liittyvien palvelujen saatavuutta yksityishenkilöiden ja työnantajien kannalta, tuettava sääntöjen noudattamista ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä unionin lainsäädännön tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi näillä aloilla sekä soviteltava ja edistettävä ratkaisun löytämistä rajatylittävien riita-asioiden tai työmarkkinahäiriöiden tapauksessa.

  (5)  Jotta voidaan lisätä oikeudenmukaisuutta ja luottamusta ja edistää työntekijöiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla samalla, kun noudatetaan suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteita, olisi perustettava Euroopan työvirasto, jäljempänä ’työvirasto’. Työviraston olisi tuettava jäsenvaltioita ja komissiota pyrittäessä parantamaan työvoiman rajatylittävään liikkuvuuteen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia koskevien asiaankuuluvien ja ajantasaisten tietojen saatavuutta työntekijöiden ja työnantajien kannalta kaikissa jäsenvaltioissa työviraston verkkoportaalin kautta ja asiaan liittyvien palvelujen saatavuutta , ja edistettävä jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä unionin lainsäädännön tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi näillä aloilla sekä soviteltava ja edistettävä ratkaisun löytämistä rajatylittävien riita-asioiden tai työmarkkinahäiriöiden tapauksessa.

  Perustelu

  Euroopan työviraston perustamisen päätavoitteena olisi oltava työntekijöiden vapaan liikkuvuuden edistäminen sisämarkkinoilla. Tavoitteen saavuttamisen kannalta on olennaista parantaa rajatylittävään liikkuvuuteen liittyvien asiaankuuluvien tietojen saatavuutta kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Tavoite voitaisiin saavuttaa luomalla ajan tasalla oleva työviraston verkkoportaali, joka olisi kaikkien saatavilla.

  Tarkistus    5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (6)  Työviranomaisen olisi hoidettava tehtäviään työvoiman rajatylittävän liikkuvuuden ja sosiaaliturvan koordinoinnin aloilla, mukaan luettuna työntekijöiden vapaa liikkuvuus, työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon sekä erittäin liikkuvat palvelut. Sen olisi myös vahvistettava jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä pimeän työn torjumisessa. Jos työviranomainen tehtäviään hoitaessaan saa tietoonsa epäiltyjä sääntöjenvastaisuuksia, myös unionin lainsäädännön sellaisilla aloilla, jotka eivät kuulu sen soveltamisalaan, kuten työoloihin, työterveys- ja työturvallisuussääntöihin tai laittomasti maassa oleskelevien kolmannen maan kansalaisten työllistämiseen liittyviä rikkomuksia, sen pitäisi voida raportoida näistä ja tehdä niihin liittyvää yhteistyötä tapauksen mukaan komission, toimivaltaisten unionin elinten ja kansallisten viranomaisten kanssa.

  (6)  Työviraston olisi hoidettava tehtäviään työvoiman rajatylittävän liikkuvuuden ja sosiaaliturvan koordinoinnin aloilla, mukaan luettuna työntekijöiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus. Työviraston olisi myös vahvistettava jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä pimeän työn ja postilaatikkoyritysten perustamisen torjumisessa maantieliikenteen alalla, sillä ne ovat vääristäneet alan kilpailukykyä. Jos työvirasto tehtäviään hoitaessaan saa tietoonsa epäiltyjä sääntöjenvastaisuuksia, sen pitäisi voida raportoida näistä komissiolle ja kansallisille viranomaisille.

  Tarkistus    6

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 8 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (8)  Joissakin tapauksissa on annettu alakohtaista unionin lainsäädäntöä, jotta voidaan vastata kyseisen alan tiettyihin tarpeisiin, esimerkiksi kansainvälisen maantieliikenteen alalla. Työviranomaisen olisi käsiteltävä rajatylittäviä näkökohtia myös sovellettaessa tällaista alakohtaista unionin lainsäädäntöä, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 561/200649, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2006/22/EY50, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1071/200951 ja direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta annettua direktiiviä (COM(2017) 278)52.

  (8)  Joissakin tapauksissa on annettu alakohtaista unionin lainsäädäntöä, jotta voidaan vastata kyseisen alan tiettyihin tarpeisiin, esimerkiksi kansainvälisen maantieliikenteen alalla. Työvirasto voi asianomaisen jäsenvaltion etukäteen antamalla suostumuksella käsitellä myös rajatylittäviä näkökohtia sovellettaessa tällaista alakohtaista unionin lainsäädäntöä, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 561/200649, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2006/22/EY50, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1071/200951 ja direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta annettua direktiiviä (COM(2017) 278)52.

  _________________

  _________________

  49 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 561/2006, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 1).

  49 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 561/2006, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 1).

  50 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/22/EY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä ja neuvoston direktiivin 88/599/ETY kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 35).

  50 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/22/EY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä ja neuvoston direktiivin 88/599/ETY kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 35).

  51 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1071/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY kumoamisesta (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 51).

  51 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1071/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY kumoamisesta (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 51).

  52 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta valvontavaatimusten osalta ja direktiivejä 96/71/EY ja 2014/67/EU koskevien erityisten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (COM(2017)278).

  52 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta valvontavaatimusten osalta ja direktiivejä 96/71/EY ja 2014/67/EU koskevien erityisten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (COM(2017)0278).

  Tarkistus    7

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 9 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (9)  Työviranomaisen toiminnan piiriin kuuluvien henkilöiden olisi oltava henkilöitä, joihin sovelletaan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa unionin lainsäädäntöä, mukaan luettuna työntekijät, itsenäiset ammatinharjoittajat, työnhakijat ja työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt; tämän pitäisi kattaa sekä unionin kansalaiset että kolmansien maiden kansalaiset, jotka oleskelevat laillisesti unionissa, kuten lähetetyt työntekijät, EU:n sinisen kortin haltijat, yrityksen sisäisesti siirretyt työntekijät ja pitkään EU:ssa oleskelleet henkilöt sekä heidän perheenjäsenensä.

  (9)  Työviraston toiminnan piiriin kuuluvien henkilöiden olisi oltava henkilöitä, joihin sovelletaan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa unionin lainsäädäntöä, mukaan luettuna työntekijät, itsenäiset ammatinharjoittajat, työnhakijat ja työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt; tämän pitäisi kattaa sekä unionin kansalaiset että kolmansien maiden kansalaiset, jotka oleskelevat laillisesti unionissa, EU:n sinisen kortin haltijat, yrityksen sisäisesti siirretyt työntekijät ja pitkään EU:ssa oleskelleet henkilöt sekä heidän perheenjäsenensä heidän liikkumistaan unionin alueella koskevien unionin säädösten mukaisesti.

  Tarkistus    8

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (11)  Sen varmistamiseksi, että yksityishenkilöt ja työnantajat voivat hyödyntää oikeudenmukaisia ja tehokkaita sisämarkkinoita, työviranomaisen olisi edistettävä niiden mahdollisuuksia liikkuvuuteen ja mahdollisuuksia tarjota palveluja ja palkata työntekijöitä kaikkialla unionissa. Tähän sisältyy yksityishenkilöiden rajatylittävän liikkuvuuden tukeminen helpottamalla rajatylittävää liikkuvuutta koskevien palvelujen, kuten työ-, harjoittelu- ja oppisopimuspaikkojen rajaylittävien hakupalvelujen, saatavuutta ja edistämällä liikkuvuusjärjestelyitä, kuten ”Eka Eures-työpaikka” ja ”ErasmusPro”. Työviranomaisen olisi myös pyrittävä parantamaan tietojen, mukaan luettuna unionin lainsäädännöstä johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia koskevien tietojen, avoimuutta ja palvelujen saatavuutta yksityishenkilöiden ja työnantajien kannalta yhteistyössä unionin muiden tiedotuspalvelujen, kuten Sinun Eurooppasi -neuvonnan, kanssa ja hyödyntämään täysimääräisesti Sinun Eurooppasi -portaalia ja varmistamaan johdonmukaisuus sen kanssa; portaali muodostaa tulevan yhteisen digitaalisen palveluväylän53 selkärangan.

  (11)  Sen varmistamiseksi, että työntekijät ja työnantajat voivat hyödyntää täysimääräisesti tehokkaita sisämarkkinoita, työviraston olisi edistettävä niiden mahdollisuuksia liikkuvuuteen ja mahdollisuuksia tarjota palveluja ja palkata työntekijöitä kaikkialla unionissa. Tähän sisältyy yksityishenkilöiden rajatylittävän liikkuvuuden tukeminen luomalla kaikkien käytettävissä oleva verkkoportaali, joka sisältää ajantasaisia ja kattavia tietoja kaikkien unionin jäsenvaltioiden työlainsäädännöstä ja työoloista, helpottamalla rajatylittävää liikkuvuutta koskevien palvelujen, kuten työ-, harjoittelu- ja oppisopimuspaikkojen rajaylittävien hakupalvelujen, saatavuutta ja edistämällä liikkuvuusjärjestelyitä, kuten ”Eka Eures-työpaikka” ja ”ErasmusPro”. Työviraston olisi myös pyrittävä parantamaan tietojen, mukaan luettuna unionin lainsäädännöstä johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia koskevien tietojen, avoimuutta ja palvelujen saatavuutta yksityishenkilöiden ja työnantajien kannalta yhteistyössä unionin muiden tiedotuspalvelujen, kuten Sinun Eurooppasi -neuvonnan, kanssa ja hyödyntämään täysimääräisesti Sinun Eurooppasi -portaalia ja varmistamaan johdonmukaisuus sen kanssa; portaali muodostaa tulevan yhteisen digitaalisen palveluväylän53 selkärangan.

  _________________

  _________________

  53 Asetus [yhteinen digitaalinen palveluväylä – COM(2017) 256].

  53 Asetus [yhteinen digitaalinen palveluväylä – COM(2017)0256].

  Tarkistus    9

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 12 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (12)  Tätä varten työviranomaisen olisi tehtävä yhteistyötä muiden asiaan liittyvien unionin aloitteiden ja verkostojen kanssa, erityisesti Euroopan laajuisen julkisten työvoimapalvelujen verkoston54, Yritys-Eurooppa-verkoston55, raja-alueiden yhteyspisteen56 ja Solvit- verkoston57 kanssa, samoin kuin asiaan liittyvien kansallisen palvelujen kanssa, kuten jäsenvaltioiden direktiivin 2014/54/EU nojalla nimeämien yhdenvertaista kohtelua edistävien ja unionin työntekijöitä ja heidän perheenjäsentään tukevien elinten kanssa sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/24/EU58nojalla nimettyjen terveydenhuollosta tietoa tarjoavien kansallisten yhteyspisteiden kanssa. Työviranomaisen olisi myös tutkittava mahdollisia synergiaetuja ehdotetun sähköisen eurooppalaisen palvelukortin59 kanssa etenkin sellaisissa tapauksissa, joissa jäsenvaltiot päättävät toimittaa lähetettyjä työntekijöitä koskevat ilmoitukset sähköisen palvelukortin alustan kautta. Työviranomaisen olisi korvattava komissio asetuksen (EU) 2016/589 nojalla perustetun työnvälityspalvelujen eurooppalaisen verkoston, jäljempänä ’Eures-verkoston’, Euroopan koordinointitoimiston hallinnossa, mukaan luettuna Eures-portaalin ja siihen liittyvien tietotekniikkapalvelujen tehokuutta koskevien käyttäjien tarpeiden ja yritysten vaatimusten määrittely; tähän eivät sisälly tietotekniikkahankinnat eikä tietotekniikkainfrastruktuurin toiminta ja kehittäminen, joista komissio vastaa edelleen.

  (12)  Tätä varten työviraston olisi tehtävä yhteistyötä muiden asiaan liittyvien unionin aloitteiden ja verkostojen kanssa, erityisesti Euroopan laajuisen julkisten työvoimapalvelujen verkoston54, Yritys-Eurooppa-verkoston55, raja-alueiden yhteyspisteen56 ja Solvit- verkoston57 kanssa, samoin kuin toimivaltaisten kansallisen palvelujen kanssa, kuten jäsenvaltioiden direktiivin 2014/54/EU nojalla nimeämien yhdenvertaista kohtelua edistävien ja unionin työntekijöitä ja heidän perheenjäsentään tukevien elinten kanssa sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/24/EU58nojalla nimettyjen terveydenhuollosta tietoa tarjoavien kansallisten yhteyspisteiden kanssa. Työviraston olisi myös tutkittava mahdollisia synergiaetuja ehdotetun sähköisen eurooppalaisen palvelukortin59 kanssa etenkin sellaisissa tapauksissa, joissa jäsenvaltiot päättävät toimittaa lähetettyjä työntekijöitä koskevat ilmoitukset sähköisen palvelukortin alustan kautta. Työviraston olisi korvattava komissio asetuksen (EU) 2016/589 nojalla perustetun työnvälityspalvelujen eurooppalaisen verkoston, jäljempänä ’Eures-verkoston’, Euroopan koordinointitoimiston hallinnossa, mukaan luettuna Eures-portaalin ja siihen liittyvien tietotekniikkapalvelujen tehokkuutta koskevien käyttäjien tarpeiden ja yritysten vaatimusten määrittely; tähän eivät sisälly tietotekniikkahankinnat eikä tietotekniikkainfrastruktuurin toiminta ja kehittäminen, joista komissio vastaa edelleen.

  _________________

  _________________

  54 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 573/2014/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, julkisten työvoimapalvelujen tehostetusta yhteistyöstä (EUVL L 159, 28.5.2014, s. 32).

  54 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 573/2014/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, julkisten työvoimapalvelujen tehostetusta yhteistyöstä (EUVL L 159, 28.5.2014, s. 32).

  55 Yritys-Eurooppa-verkosto; https://een.ec.europa.eu/

  55 Yritys-Eurooppa-verkosto; https://een.ec.europa.eu/

  56 Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille ”Kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-alueilla” (COM(2017) 534).

  56 Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille ”Kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-alueilla” (COM(2017)0534).

  57 Komission suositus 2013/461/EU, annettu 17 päivänä syyskuuta 2013, SOLVIT-ongelmanratkaisuverkkoa koskevista periaatteista (EUVL L 249, 19.9.2013, s. 10).

  57 Komission suositus 2013/461/EU, annettu 17 päivänä syyskuuta 2013, SOLVIT-ongelmanratkaisuverkkoa koskevista periaatteista (EUVL L 249, 19.9.2013, s. 10).

  58 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/24/EU, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011, potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa (EUVL L 88, 4.4.2011, s. 45).

  58 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/24/EU, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011, potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa (EUVL L 88, 4.4.2011, s. 45).

  59 COM(2016) 824 final ja COM(2016) 823 final.

  59 COM(2016)0824 ja COM(2016)0823.

  Tarkistus    10

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 13 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (13)  Työviranomaisen olisi tuettava yhteistyötä ja nopeaa tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden välillä, jotta unionin lainsäädännön soveltaminen olisi oikeudenmukaista, yksinkertaista ja tehokasta. Työviranomaisen yhteydessä työskentelevien kansallisten yhteyshenkilöiden olisi yhdessä muun henkilöstön kanssa tuettava jäsenvaltioiden yhteistyövelvollisuuksien noudattamista, vauhditettava niiden välisiä vaihtoja viiveiden vähentämiseen tähtäävillä menettelyillä ja varmistettava yhteydet muihin kansallisiin yhteysvirastoihin ja -elimiin ja yhteyspisteisiin, jotka on perustettu unionin lainsäädännön nojalla. Työviranomaisen olisi kannustettava innovatiivisten lähestymistapojen käyttöä tehokkaan ja tuloksellisen rajatylittävän yhteistyön aikaansaamiseksi, esimerkiksi sähköiset tiedonvaihtovälineet, kuten sosiaaliturvatietojen sähköinen vaihtojärjestelmä (EESSI) ja sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä (IMI), ja edistettävä kansallisen viranomaisten väliseen viestinvaihtoon käytettyjen menettelyjen digitalisoimista ja tietoteknisten välineiden parantamista.

  (13)  Työviraston olisi tuettava ja tehostettava yhteistyötä ja nopeaa tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden välillä, jotta unionin lainsäädännön soveltaminen olisi syrjimätöntä, oikeasuhteista, oikeudenmukaista, yksinkertaista ja tehokasta. Työviraston yhteydessä työskentelevien kansallisten yhteyshenkilöiden olisi yhdessä muun henkilöstön kanssa tuettava jäsenvaltioiden yhteistyövelvollisuuksien noudattamista, vauhditettava niiden välisiä vaihtoja viiveiden vähentämiseen tähtäävillä menettelyillä ja varmistettava yhteydet muihin kansallisiin yhteysvirastoihin ja -elimiin ja yhteyspisteisiin, jotka on perustettu unionin lainsäädännön nojalla. Työviraston olisi kannustettava innovatiivisten lähestymistapojen käyttöä tehokkaan ja tuloksellisen rajatylittävän yhteistyön aikaansaamiseksi, esimerkiksi sähköiset tiedonvaihtovälineet, kuten sosiaaliturvatietojen sähköinen vaihtojärjestelmä (EESSI) ja sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä (IMI), ja edistettävä kansallisen viranomaisten väliseen viestinvaihtoon käytettyjen menettelyjen digitalisoimista ja tietoteknisten välineiden parantamista. Lisäksi työviraston olisi kannustettava seuraavien tiedonvaihtojärjestelmien käyttöä liikenteen alalla: i) asetuksella (EY) N:o 1071/2009 perustettu maantiekuljetusyritysten eurooppalainen rekisteri (ERRU), jotta kansallisiin maantiekuljetusyritysrekistereihin sisältyviä tietoja voitaisiin vaihtaa tehokkaalla ja yhdenmukaisella tavalla; ja ii) asetuksella (EU) N:o 1024/2012 perustettu sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä (IMI), jonka avulla jäsenvaltiot voivat käynnistää hallinnollisen yhteistyön ja vaihtaa tietoja työntekijöiden lähettämisilmoituksista. Unionin lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi tienvarsitarkastuksista vastaavilla kansallisilla tarkastajilla olisi oltava suora ja reaaliaikainen pääsy molempiin järjestelmiin kaikkien jäsenvaltioiden yhteisen sähköisen sovelluksen kautta. Työviraston olisi edistettävä tätä sähköistä sovellusta.

  Tarkistus    11

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 14 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (14)  Jotta voidaan kehittää jäsenvaltioiden valmiuksia torjua työviranomaisen soveltamisalaan kuuluvaan unionin lainsäädäntöön liittyviä sääntöjenvastaisuuksia, joilla on rajatylittävä ulottuvuus, työviranomaisen olisi tuettava kansallisia viranomaisia samanaikaisten tai yhteisten tarkastusten suorittamisessa, mukaan luettuna helpottamalla direktiivin 2014/67/EU 10 artiklan mukaisten tarkastusten tekemistä. Tällaiset tarkastukset olisi tehtävä jäsenvaltioiden pyynnöstä tai niiden suostumuksella työviranomaisten ehdotuksesta. Työviranomaisen olisi tarjottava strategista, logistista ja teknistä tukea jäsenvaltioille, jotka osallistuvat samanaikaisiin tai yhteisiin tarkastuksiin, luottamuksellisuutta koskevia vaatimuksia täysin noudattaen. Tarkastukset olisi suoritettava asianomaisten jäsenvaltioiden suostumuksella ja täysin niiden kansallisen lainsäädännön puitteissa, ja jäsenvaltioiden olisi toteutettava seurantatoimia samanaikaisten tai yhteisten tarkastusten tulosten perusteella kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

  (14)  Jotta voidaan kehittää jäsenvaltioiden valmiuksia torjua työviraston soveltamisalaan kuuluvaan unionin lainsäädäntöön liittyviä sääntöjenvastaisuuksia, joilla on rajatylittävä ulottuvuus, työviraston olisi tuettava kansallisia viranomaisia samanaikaisten tai yhteisten tarkastusten suorittamisessa, mukaan luettuna helpottamalla direktiivin 2014/67/EU 10 artiklan mukaisten tarkastusten tekemistä. Tällaiset tarkastukset olisi tehtävä jäsenvaltioiden pyynnöstä tai niiden suostumuksella työviraston ehdotuksesta ja aina asianomaisen jäsenvaltion suostumuksella. Työviraston olisi tarjottava strategista, logistista ja teknistä tukea jäsenvaltioille, jotka osallistuvat samanaikaisiin tai yhteisiin tarkastuksiin, luottamuksellisuutta koskevia vaatimuksia täysin noudattaen. Tarkastukset olisi suoritettava asianomaisen jäsenvaltion suostumuksella ja täysin sen jäsenvaltion alueella sovellettavan kansallisen lainsäädännön puitteissa, jonka alueella tarkastus suoritetaan, ja jäsenvaltion olisi toteutettava seurantatoimia samanaikaisten tai yhteisten tarkastusten tulosten perusteella kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

  Perustelu

  On tärkeää selventää, että tarkastuksia voidaan suorittaa vain sen jäsenvaltion alueella sovellettavan lainsäädännön puitteissa, jonka alueella tarkastus suoritetaan.

  Tarkistus    12

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 15 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (15)  Jotta voitaisiin seurata syntymässä olevia suuntauksia, haasteita tai aukkoja työvoiman liikkuvuuden ja sosiaaliturvan koordinoinnin alalla, työviranomaisen olisi kehitettävä analyyttisiä ja riskinarviointivalmiuksia. Tähän pitäisi sisältyä työmarkkina-analyysien ja -tutkimusten sekä vertaisarviointien tekeminen. Työviranomaisen olisi seurattava mahdollista epätasapainoa, joka liittyy ammattitaidon ja työvoiman rajatylittävään liikkumiseen, mukaan luettuna mahdollinen vaikutus alueelliseen yhteenkuuluvuuteen. Työviranomaisen olisi myös tuettava direktiivin 2014/67/EU 10 artiklassa tarkoitettua riskinarviointia. Työviranomaisen olisi varmistettava synergiaedut ja täydentävyys muiden unionin virastojen tai palvelujen tai verkostojen kanssa. Tähän liittyen olisi pyydettävä tietoja Solvit-verkostolta ja samanlaisilta palveluilta toistuvista ongelmista, joita yksityishenkilöt ja yritykset kohtaavat käyttäessään oikeuksiaan työviranomaisen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla. Työviranomaisen olisi myös helpotettava ja järkeistettävä tiedonkeruutoimia, joista säädetään sen soveltamisalaan kuuluvassa asiaan liittyvässä unionin lainsäädännössä. Tästä ei aiheudu uusia raportointivelvollisuuksia jäsenvaltioille.

  (15)  Jotta voitaisiin seurata syntymässä olevia suuntauksia, haasteita tai aukkoja työvoiman liikkuvuuden ja sosiaaliturvan koordinoinnin alalla, työviraston olisi kehitettävä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten kanssa analyyttisiä ja riskinarviointivalmiuksia. Tähän pitäisi sisältyä työmarkkina-analyysien ja -tutkimusten sekä vertaisarviointien tekeminen. Työviraston olisi seurattava mahdollista epätasapainoa, joka liittyy ammattitaidon ja työvoiman rajatylittävään liikkumiseen, mukaan luettuna mahdollinen vaikutus alueelliseen yhteenkuuluvuuteen. Työviraston olisi myös tuettava direktiivin 2014/67/EU 10 artiklassa tarkoitettua riskinarviointia. Työviraston olisi varmistettava synergiaedut ja täydentävyys muiden unionin virastojen tai palvelujen tai verkostojen kanssa. Tähän liittyen olisi pyydettävä tietoja Solvit-verkostolta ja samanlaisilta palveluilta toistuvista ongelmista, joita yksityishenkilöt ja yritykset kohtaavat käyttäessään oikeuksiaan työviraston soveltamisalaan kuuluvilla aloilla. Työviraston olisi myös helpotettava ja järkeistettävä tiedonkeruutoimia, joista säädetään sen soveltamisalaan kuuluvassa asiaan liittyvässä unionin lainsäädännössä. Tästä ei aiheudu uusia raportointivelvollisuuksia jäsenvaltioille.

  Tarkistus    13

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 16 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (16)  Voidakseen kehittää kansallisten viranomaisten valmiuksia ja parantaa soveltamisalaansa kuuluvan unionin lainsäädännön soveltamisen johdonmukaisuutta työviranomaisen olisi tarjottava operatiivista tukea kansallisille viranomaisille esimerkiksi laatimalla käytännön ohjeita, perustamalla koulutus- ja vertaisoppimisohjelmia, edistämällä keskinäisen avunannon hankkeita, helpottamalla esimerkiksi direktiivin 2014/67/EU 8 artiklassa tarkoitettuja henkilöstövaihtoja ja tukemalla jäsenvaltioita sellaisten tiedotuskampanjojen järjestämisessä, joilla lisätään yksityishenkilöiden ja työnantajien tietoa heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Työviranomaisen olisi edistettävä hyvien toimintatapojen vaihtoa, levittämistä ja käyttöönottoa.

  (16)  Voidakseen kehittää kansallisten viranomaisten valmiuksia ja parantaa soveltamisalaansa kuuluvan unionin lainsäädännön soveltamisen ja täytäntöönpanon johdonmukaisuutta työviraston olisi tarjottava operatiivista ja teknistä tukea kansallisille viranomaisille esimerkiksi laatimalla käytännön ohjeita, perustamalla koulutus- ja vertaisoppimisohjelmia, edistämällä keskinäisen avunannon hankkeita ja säännöllisiä vertaisarviointeja, helpottamalla esimerkiksi direktiivin 2014/67/EU 8 artiklassa tarkoitettuja henkilöstövaihtoja ja tukemalla jäsenvaltioita sellaisten tiedotuskampanjojen järjestämisessä, joilla lisätään yksityishenkilöiden ja työnantajien tietoa heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Viraston olisi avustettava unionin lainsäädännön yhdenmukaisessa täytäntöönpanossa ja edistettävä hyvien toimintatapojen vaihtoa, levittämistä ja käyttöönottoa sekä yhteisten digitaalisten välineiden käyttöönottoa ja käyttöä.

  Tarkistus    14

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 17 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (17)  Työviranomaisen olisi tarjottava foorumi soveltamisalaansa kuuluvaan unionin lainsäädäntöön liittyvien jäsenvaltioiden välisten riita-asioiden ratkaisemista varten. Tämän olisi perustuttava sosiaaliturvan koordinoinnin alalla käytössä oleviin vuoropuhelu- ja sovittelumekanismeihin, joita jäsenvaltiot arvostavat60 ja joiden merkityksen tuomioistuin on todennut61. Jäsenvaltioiden olisi voitava viedä asioita työviranomaisen soviteltavaksi tätä varten käyttöön otettujen vakiomenettelyjen mukaisesti. Työviranomaisen olisi käsiteltävä vain jäsenvaltioiden välisiä riita-asioita, ja yksityishenkilöiden ja työnantajien, joilla on vaikeuksia unionin oikeuksien käyttämisessä, olisi edelleen voitava käyttää tällaisiin tapauksiin erikoistuneita kansallisia ja unionin palveluja, kuten Solvit-verkostoa, jonka käsiteltäväksi työviranomaisen olisi saatettava tällaiset tapaukset. Solvit-verkoston olisi voitava saattaa työviranomaisen käsiteltäväksi tapaukset, joissa ongelmaa ei voida ratkaista kansallisten hallintojen välisten erimielisyyksien vuoksi.

  (17)  Yksityishenkilöiden ja työnantajien, joilla on vaikeuksia unionin oikeuksien käyttämisessä, olisi edelleen voitava käyttää tällaisiin tapauksiin erikoistuneita kansallisia ja unionin palveluja, kuten Solvit-verkostoa, jonka käsiteltäväksi työviraston olisi saatettava tällaiset tapaukset. Solvit-verkoston olisi voitava saattaa työviraston käsiteltäväksi tapaukset, joissa ongelmaa ei voida ratkaista kansallisten hallintojen välisten erimielisyyksien vuoksi.

  _________________

   

  60 Neuvoston osittainen yleisnäkemys, 26 päivänä lokakuuta 2017, ehdotuksesta asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta (13645/1/17).

   

  61 Asia C-236/88 EU:C:1990:303, 17 kohta; asia C-202/97 EU:C:2000:75, 57 ja 58 kohta; asia C-178/97 EU:C:2000:169, 44 ja 45 kohta; asia C-2/05 EU:C:2006:69, 28 ja 29 kohta; asia C-12/14 EU:C:2016:135, 39–41 kohta; asia C-359/16 EU:C:2018:63, 44 ja 45 kohta.

   

  Tarkistus    15

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 18 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (18)  Helpottaakseen työmarkkinasopeutusten hallinnointia työviranomaisen olisi helpotettava asiaankuuluvien sidosryhmien välistä yhteistyötä, jotta voidaan puuttua useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon vaikuttaviin työmarkkinahäiriöihin, kuten yritysten uudelleenjärjestelyihin tai suuriin hankkeisiin, jotka vaikuttavat raja-alueiden työllisyyteen.

  (18)  Helpottaakseen työmarkkinasopeutusten hallinnointia työviraston olisi helpotettava sidosryhmien ja asiaankuuluvien viranomaisten välistä yhteistyötä, jotta voidaan puuttua useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon vaikuttaviin työmarkkinahäiriöihin, kuten yritysten uudelleenjärjestelyihin tai suuriin hankkeisiin, jotka vaikuttavat raja-alueiden työllisyyteen.

  Tarkistus    16

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 21 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (21)  Jäsenvaltioiden ja komission olisi oltava edustettuina hallintoneuvostossa, jotta ne voivat varmistaa työviranomaisen tehokkaan toiminnan. Hallintoneuvoston kokoonpanossa, myös puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnassa, olisi otettava huomioon sukupuolten tasapuolinen edustus, kokemus ja pätevyys. Työviranomaisen tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan takaamiseksi hallintoneuvoston olisi hyväksyttävä vuotuinen työohjelma, suoritettava työviranomaisen talousarvioon liittyvät tehtävänsä, hyväksyttävä työviranomaiseen sovellettavat varainhoitosäännöt, nimitettävä toimitusjohtaja ja vahvistettava menettelyt, joiden mukaisesti toimitusjohtaja tekee työviranomaisen operatiivisia tehtäviä koskevat päätökset. Edustajat unionin jäsenvaltioiden ulkopuolisista maista, jotka soveltavat työviranomaisen soveltamisalaan kuuluvia unionin sääntöjä, voivat osallistua hallintoneuvoston kokouksiin tarkkailijoina.

  (21)  Jäsenvaltioiden ja komission olisi oltava edustettuina hallintoneuvostossa, jotta ne voivat varmistaa työviraston tehokkaan toiminnan. Hallintoneuvoston kokoonpanossa, myös puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnassa, olisi otettava huomioon sukupuolten tasapuolinen edustus, kokemus, pätevyys ja tasapuolinen maantieteellinen edustus. Työviraston tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan takaamiseksi hallintoneuvoston olisi hyväksyttävä vuotuinen työohjelma, suoritettava työviraston talousarvioon liittyvät tehtävänsä, hyväksyttävä työvirastoon sovellettavat varainhoitosäännöt, nimitettävä toimitusjohtaja ja vahvistettava menettelyt, joiden mukaisesti toimitusjohtaja tekee työviraston operatiivisia tehtäviä koskevat päätökset. Edustajat unionin jäsenvaltioiden ulkopuolisista maista, jotka soveltavat työviraston soveltamisalaan kuuluvia unionin sääntöjä, voivat osallistua hallintoneuvoston kokouksiin tarkkailijoina.

  Tarkistus    17

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 24 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (24)  Työviranomaisen täydellisen itsemääräämisoikeuden ja riippumattomuuden varmistamiseksi sille olisi annettava oma talousarvio, jonka tulot ovat peräisin unionin yleisestä talousarviosta, jäsenvaltioiden mahdollisista vapaaehtoisista maksuosuuksista ja työviranomaisen työhön osallistuvien kolmansien maiden mahdollisista maksuosuuksista. Poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa työviranomaisen pitäisi pystyä myös vastaanottamaan valtuutussopimuksia tai kertaluonteisia avustuksia ja veloittamaan julkaisuistaan tai tarjoamistaan palveluista.

  (24)  Työviraston täydellisen itsemääräämisoikeuden ja riippumattomuuden varmistamiseksi sille olisi annettava oma talousarvio, jonka tulot ovat peräisin unionin yleisestä talousarviosta ja työviraston työhön osallistuvien jäsenvaltioiden mahdollisista vapaaehtoisista maksuosuuksista. Poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa työviraston pitäisi pystyä myös vastaanottamaan valtuutussopimuksia tai kertaluonteisia avustuksia ja veloittamaan julkaisuistaan tai tietyistä asianomaisten osapuolten pyynnöstä tarjoamistaan palveluista.

  Tarkistus    18

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (27 a)  Työviraston toimipaikasta päätettäessä on noudatettava kaikilta osin erillisvirastoista 19 päivänä heinäkuuta 2012 annettua julkilausumaa, ottaen huomioon myös maantieteellistä tasapainoa koskeva kriteeri.

  Perustelu

  On tärkeää sisällyttää kyseinen säännös, jotta toimipaikan valintaa koskeva menettely on oikeudellisesti selkeä.

  Tarkistus    19

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 32 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (32)  Työviranomaisen olisi täydennettävä asetuksella (EY) N:o 883/2004 perustetun sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan, jäljempänä ’hallintotoimikunta’, toimintaa siltä osin kuin se hoitaa asetusten (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 soveltamiseen liittyviä sääntelytehtäviä. Työviranomaisen olisi kuitenkin otettava hoitaakseen hallintotoimikunnan tällä hetkellä hoitamat operatiiviset tehtävät siten, että se toimii sovittelijana jäsenvaltioiden välillä, tarjoaa foorumin asetusten (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 soveltamiseen liittyvien rahoitusasioiden käsittelyyn, korvaa asetuksilla perustetun tilintarkastuslautakunnan toiminnan sekä korvaa asetuksilla perustun tietojenkäsittelyn teknisen toimikunnan toiminnan siltä osin kuin on kyse näiden asetusten soveltamista helpottaviin sähköisiin tiedonvaihto- ja tietotekniikkavälineisiin liittyvistä seikoista.

  Poistetaan.

  Perustelu

  Kaikki nämä elimet liittyvät kansalliseen toimivaltaan kuuluviin kysymyksiin.

  Tarkistus    20

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (37 a)  Parlamentilla olisi oltava mahdollisuus osallistua työviraston toimipaikan valintaan vaikuttavien edellytysten määrittelyyn ja painottamiseen järjestelmällisesti ja tasapuolisesti komission ja neuvoston rinnalla.

  Tarkistus    21

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Tällä asetuksella perustetaan Euroopan työviranomainen, jäljempänä ’työviranomainen’.

  1.  Tällä asetuksella perustetaan Euroopan työvirasto, jäljempänä ’työvirasto’.

  Tarkistus    22

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Työviranomaisen on avustettava jäsenvaltioita ja komissiota asioissa, jotka liittyvät työvoiman rajatylittävään liikkuvuuteen ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamiseen unionissa.

  2.  Työviraston on avustettava jäsenvaltioita ja komissiota asioissa, jotka liittyvät unionin työlainsäädännön tehokkaaseen soveltamiseen ja täytäntöönpanoon työvoiman rajatylittävän liikkuvuuden ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen aloilla unionissa.

  Tarkistus    23

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  Työviranomaisen tavoitteena on edistää oikeudenmukaista työvoiman liikkuvuutta sisämarkkinoilla. Tätä varten työviranomaisen on

  Työviraston tavoitteena on edistää työntekijöiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta, seurata unionin lainsäädännön soveltamista asianmukaisten työolojen varmistamiseksi ja työntekijöiden oikeuksien suojelemiseksi ja varmistaa, että työvoiman liikkuvuus sisämarkkinoilla on täysin asiaa koskevan unionin lainsäädännön mukaista. Sen on myös edistettävä puuttumista pimeää työtä koskevaan monitahoiseen ongelmaan ottaen täysin huomioon kansallinen toimivalta ja kansalliset menettelyt. Tätä varten työviraston on

  Tarkistus    24

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  helpotettava yksityishenkilöiden ja työnantajien kannalta oikeuksia ja velvollisuuksia koskevien tietojen sekä asiaa koskevien palvelujen saatavuutta;

  a)  tarjottava työntekijöille, työnantajille ja asiaankuuluville viranomaisille asiaankuuluvia tietoja niiden oikeuksista ja velvollisuuksista, kaikkien jäsenvaltioiden työlainsäädännöistä ja työoloista kaikkien käytettävissä olevan verkkoportaalin kautta, joka on saatavilla kaikilla unionin virallisilla kielillä, sekä tarjottava työntekijöille ja työnantajille myös työmarkkinaosapuolten kautta rajatylittävään liikkuvuuteen liittyviä asiaa koskevia palveluja, kuten maksuttomia neuvontapalveluja ja ohjausta;

  Tarkistus    25

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  tuettava yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä asiaa koskevan unionin lainsäädännön rajatylittävässä täytäntöönpanossa, myös helpottamalla yhteisiä tarkastuksia;

  b)  edistettävä, helpotettava ja tuettava yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä asiaa koskevan unionin lainsäädännön rajatylittävässä täytäntöönpanossa, myös helpottamalla yhteisiä tarkastuksia;

  Tarkistus    26

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  soviteltava ja helpotettava ratkaisun löytymistä kansallisten viranomaisten välisissä rajaylittävissä riita-asioissa tai työmarkkinahäiriöissä.

  c)  soviteltava ja helpotettava asianomaisen jäsenvaltion suostumuksella ratkaisun löytymistä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välisissä rajaylittävissä riita-asioissa tai rajatylittävää täytäntöönpanoa koskevissa ongelmissa tai niiden välisen yhteistyön puutteissa tai työmarkkinahäiriöissä.

  Tarkistus    27

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Työviranomainen on unionin elin, joka on oikeushenkilö.

  1.  Työvirasto on unionin elin, joka on oikeushenkilö.

  Tarkistus    28

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Työviranomaisella on kussakin jäsenvaltiossa laajin kansallisen lainsäädännön mukainen oikeushenkilöllä oleva oikeuskelpoisuus. Se voi muun muassa hankkia ja luovuttaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä olla asianosaisena oikeudenkäynneissä.

  Poistetaan.

  Tarkistus    29

  Ehdotus asetukseksi

  2 luku – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Työviranomaisen tehtävät

  Työviraston tehtävät

  Tarkistus    30

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Työviranomaisen tehtävät

  Työviraston tehtävät

  Tarkistus    31

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  helpotettava 6 ja 7 artiklan mukaisesti yksityishenkilöiden ja työnantajien tiedonsaantia rajatylittäviin tilanteisiin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista sekä työvoiman rajatylittävään liikkuvuuteen liittyvien palvelujen saantia;

  a)  tarjottava 6 ja 7 artiklan mukaisesti työntekijöille ja työnantajille tietoja niiden oikeuksista ja velvollisuuksista rajatylittävissä tilanteissa ja kaikkien jäsenvaltioiden työlainsäädännöistä ja työoloista kaikkien käytettävissä olevan työviraston verkkoportaalin kautta, joka on saatavilla kaikilla unionin virallisilla kielillä, sekä tarjottava työvoiman rajatylittävään liikkuvuuteen liittyviä palveluja, kuten neuvontapalveluja työntekijöille ja työnantajille;

  Tarkistus    32

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  b a)  kerättävä, käsiteltävä ja julkaistava tarkastuksia koskevia asiaankuuluvia tilastoja, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet asiaa koskevan unionin lainsäädännön mukaisesti;

  Tarkistus    33

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  koordinoitava ja tuettava 9 ja 10 artiklan mukaisesti samanaikaisia tai yhteisiä tarkastuksia;

  c)  koordinoitava, avustettava ja tuettava 9 ja 10 artiklan mukaisesti samanaikaisia tai yhteisiä tarkastuksia yhteistyössä asianomaisen jäsenvaltion kanssa;

  Perustelu

  Liikenteen alalla tehtävistä tarkastuksista käytetään usein englanninkielistä termiä ’checks’. Katso esimerkiksi direktiivi 2006/22/EY. Siksi englanninkielisessä tekstissä olisi mainittava molemmat oikeudelliset termit (’inspections and checks’).

  Tarkistus    34

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta – f alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  f)  soviteltava 13 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden viranomaisten välisiä riita-asioita, jotka liittyvät asiaa koskevan unionin lainsäädännön soveltamiseen;

  f)  soviteltava asianomaisen jäsenvaltion suostumuksella ja helpotettava ratkaisun löytymistä jäsenvaltioiden viranomaisten välisissä riita-asioissa, jotka liittyvät asiaa koskevan unionin lainsäädännön soveltamiseen;

  Tarkistus    35

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta – g alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  g)  helpotettava 14 artiklan mukaisesti yhteistyötä asiaan liittyvien sidosryhmien välillä rajatylittävien työmarkkinahäiriöiden tapauksessa.

  Poistetaan.

  Tarkistus    36

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  tarjottava työvoiman rajatylittävän liikkuvuuden kannalta asiaankuuluvaa tietoa yksityishenkilöiden oikeuksista ja velvollisuuksista;

  a)  tarjottava yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa työvoiman rajatylittävän liikkuvuuden kannalta asiaankuuluvia kattavia tietoja ja neuvontapalveluja työntekijöiden ja työnantajien oikeuksista ja velvollisuuksista kaikkien käytettävissä olevan verkkoportaalin kautta, joka on saatavilla kaikilla unionin virallisilla kielillä;

  Tarkistus    37

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  edistettävä mahdollisuuksia työntekijöiden liikkuvuuden tukemiseen, myös antamalla neuvoja yleisistä oppimismahdollisuuksista ja kielten opiskelusta;

  b)  edistettävä mahdollisuuksia työntekijöiden liikkuvuuden tukemiseen, myös valmistelemalla ja järjestämällä asianmukaista koulutusta ja työpajoja sekä kielten opiskelua;

  Tarkistus    38

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  annettava työnantajille asiaankuuluvia tietoja työmarkkinasäännöistä ja elin- ja työoloista, jotka koskevat rajatylittävää liikkuvuutta harjoittavia työntekijöitä, mukaan luettuna lähetetyt työntekijät;

  c)  annettava yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa työntekijöille, työnantajille, työnhakijoille ja työmarkkinaosapuolille asiaankuuluvia tietoja työmarkkinasäännöistä ja työoloista, jotka koskevat työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen ja työntekijöiden lähettämiseen liittyvää rajatylittävää liikkuvuutta, sekä asiaankuuluvia tietoja kaikkien jäsenvaltioiden työlainsäädännöistä ja työoloista. Tiedot on annettava ajantasaisen ja kaikkien käytettävissä olevan verkkoportaalin kautta, joka on saatavilla kaikilla unionin virallisilla kielillä;

  Tarkistus    39

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  f a)  laadittava jäsenvaltioille vakiolomakkeita tietojen lähettämiseksi online- ja offline-tilassa.

  Tarkistus    40

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Työviranomaisen on tarjottava yksityishenkilöille ja työnantajille palveluja, joilla helpotetaan työvoiman liikkuvuutta unionissa. Tätä varten työviranomaisen on

  1.  Työviraston on tarjottava yksityishenkilöille, työnantajille ja asiaankuuluville viranomaisille maksuttomia palveluja, joilla helpotetaan työvoiman liikkuvuutta unionissa, mukaan lukien neuvontapalvelut ja koulutuksen järjestäminen. Tätä varten työviraston on

  Perustelu

  Euroopan työviraston olisi tarjottava palvelujen tarjoamisen lisäksi työvoiman liikkuvuuteen liittyvää neuvontaa työntekijöille ja työnantajille sekä tarjottava asianmukaista koulutusta.

  Tarkistus    41

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Työviranomaisen on helpotettava jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja tuettava niitä yhteistyövelvollisuuksien noudattamisessa, mukaan luettuna tiedonvaihto, sellaisena kuin se on määriteltynä työviranomaisen toimivallan piiriin kuuluvassa unionin lainsäädännössä.

  Työviraston on helpotettava ja tehostettava jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja tuettava niitä yhteistyövelvollisuuksien noudattamisessa, mukaan luettuna tiedonvaihto, sellaisena kuin se on määriteltynä työviraston toimivallan piiriin kuuluvassa unionin lainsäädännössä.

  Tarkistus    42

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  edistettävä ja jaettava hyviä toimintatapoja;

  c)  edistettävä ja jaettava hyviä toimintatapoja jäsenvaltioiden välillä sekä olemassa olevien yhteistyöjärjestöjen ja jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten välillä;

  Tarkistus    43

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  d)  helpotettava seuraamusten ja sakkojen rajatylittäviä täytäntöönpanomenettelyjä;

  Poistetaan.

  Tarkistus    44

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e)  raportoitava komissiolle neljännesvuosittain jäsenvaltioiden välisistä pyynnöistä, joita ei ole ratkaistu, ja saatettava ne tarpeen mukaan sovitteluun 13 artiklan mukaisesti.

  Poistetaan.

  Tarkistus    45

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Työviranomaisen on edistettävä sähköisten välineiden ja menettelyjen käyttöä kansallisten viranomaisten välisessä viestinvaihdossa, mukaan luettuna sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä (IMI) ja sosiaaliturvatietojen sähköinen vaihtojärjestelmä (EESSI).

  3.  Työviraston on edistettävä sähköisten välineiden ja menettelyjen käyttöä kansallisten viranomaisten välisessä viestinvaihdossa, mukaan luettuna sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä (IMI) ja sosiaaliturvatietojen sähköinen vaihtojärjestelmä (EESSI). Unionin lainsäädännön moitteettoman soveltamisen ja noudattamisen todentamiseksi tienvarsitarkastuksista vastaavilla kansallisilla tarkastajilla on oltava suora ja reaaliaikainen pääsy kaikkien jäsenvaltioiden yhteisen sähköisen sovelluksen kautta sekä ERRU-järjestelmään, jolla liitetään toisiinsa kansalliset kuljetusyritysrekisterit ja toiminnot, että tietoihin, jotka koskevat IMI-järjestelmän kautta tehtäviä kuljettajan lähettämisilmoituksia. Tässä yhteydessä työviraston on edistettävä tätä sähköistä sovellusta, jonka kautta tarkastajilla on tienvarsitarkastusten aikana suora reaaliaikainen pääsy ERRU- ja IMI- järjestelmiin.

  Tarkistus    46

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Työviranomaisen on kannustettava innovatiivisten lähestymistapojen käyttöä, jotta saataisiin aikaan tehokas ja tuloksellinen rajatylittävä yhteistyö, ja tarkasteltava mahdollisuuksia käyttää sähköisiä vaihtomekanismeja jäsenvaltioiden välillä, jotta helpotettaisiin petosten havaitsemista; se toimittaa komissiolle raportteja näiden kehittämiseksi edelleen.

  4.  Työviraston on kannustettava digitaalisten välineiden ja innovatiivisten lähestymistapojen käyttöä, jotta saataisiin aikaan tehokas ja tuloksellinen rajatylittävä yhteistyö, ja niillä olisi oltava keskeinen rooli kehitettäessä sähköisiä vaihtomekanismeja jäsenvaltioiden välillä, jotta helpotettaisiin petosten havaitsemista, erityisesti käyttämällä sähköistä sovellusta, joka tarjoaa tienvarsitarkastusten aikana suoran reaaliaikaisen pääsyn ERRU-, EESSI- ja IMI-järjestelmiin, joiden kautta kansallisilla viranomaisilla on pääsy asiaankuuluviin tietoihin reaaliaikaisesti. Sen on toimitettava komissiolle raportteja näiden kehittämiseksi edelleen.

  Tarkistus    47

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Samanaikaisten tai yhteisten tarkastusten koordinointi

  Samanaikaiset tai yhteiset tarkastukset

  Tarkistus    48

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Yhden tai useamman jäsenvaltion pyynnöstä työviranomaisen on koordinoitava samanaikaisia tai yhteisiä tarkastuksia työviranomaisen toimivaltaan kuuluvilla aloilla. Pyynnön voi toimittaa yksi tai useampi jäsenvaltio. Työviranomainen voi myös ehdottaa asianomaisten jäsenvaltioiden viranomaisille, että ne suorittavat samanaikaisen tai yhteisen tarkastuksen.

  1.  Yhden tai useamman jäsenvaltion pyynnöstä työviraston on asianomaisten jäsenvaltioiden suostumuksella koordinoitava samanaikaisia tai yhteisiä tarkastuksia jäsenvaltioiden välillä työviraston toimivaltaan kuuluvilla aloilla. Pyynnön voi toimittaa yksi tai useampi jäsenvaltio.

  Tarkistus    49

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Jos jonkin jäsenvaltion viranomainen päättää olla osallistumatta 1 kohdassa tarkoitettuun samanaikaiseen tai yhteiseen tarkastukseen tai olla suorittamatta tällaista tarkastusta, sen on ilmoitettava työviranomaiselle kirjallisesti päätöksensä syyt asianmukaisesti etukäteen. Tällaisissa tapauksissa työviranomaisen on ilmoitettava asiasta muille asianomaisille kansallisille viranomaisille.

  2.  Jäsenvaltion kansallisen viranomaisen osallistuminen samanaikaiseen tai yhteiseen tarkastukseen on vapaaehtoista. Jos jonkin jäsenvaltion viranomainen päättää olla osallistumatta 1 kohdassa tarkoitettuun samanaikaiseen tai yhteiseen tarkastukseen tai olla suorittamatta tällaista tarkastusta, sen on ilmoitettava työvirastolle kirjallisesti päätöksensä syyt etukäteen. Tällaisissa tapauksissa työviraston on ilmoitettava asiasta muille asianomaisille kansallisille viranomaisille.

  Tarkistus    50

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Yhteisen tarkastuksen tekemistä koskevassa sopimuksessa, jäljempänä ’yhteistä tarkastusta koskeva sopimus’, joka tehdään osallistuvien jäsenvaltioiden ja työviranomaisen välillä, vahvistetaan tällaisen tarkastuksen tekemistä koskevat ehdot. Yhteistä tarkastusta koskevaan sopimukseen voi sisältyä määräyksiä, joiden perusteella yhteiset tarkastukset – kunhan niistä on sovittu ja ne on suunniteltu – voidaan toteuttaa lyhyellä varoitusajalla. Työviranomaisen on laadittava sopimusmalli.

  1.  Samanaikaisen tai yhteisen tarkastuksen tekemistä koskevassa sopimuksessa, jäljempänä ’yhteistä tarkastusta koskeva sopimus’, joka tehdään osallistuvien jäsenvaltioiden ja työviraston välillä, vahvistetaan tällaisen tarkastuksen tekemistä koskevat ehdot. Yhteistä tarkastusta koskevaan sopimukseen voi sisältyä määräyksiä, joiden perusteella yhteiset tarkastukset – kunhan niistä on sovittu ja ne on suunniteltu – voidaan toteuttaa lyhyellä varoitusajalla. Työviraston on laadittava sopimusmalli.

  Tarkistus    51

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Työviranomaisen on annettava samanaikaisia tai yhteisiä tarkastuksia tekeville jäsenvaltioille logistista ja teknistä tukea, joka voi sisältää käännös- ja tulkkauspalveluita.

  3.  Työviraston on annettava samanaikaisia tai yhteisiä tarkastuksia tekeville jäsenvaltioille logistista ja teknistä tukea, joka voi sisältää käännös- ja tulkkauspalveluita.

  Tarkistus    52

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 6 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  6.  Samanaikaisia tai yhteisiä tarkastuksia koskevat tiedot on sisällytettävä hallintoneuvostolle neljännesvuosittain toimitettaviin kertomuksiin. Työviranomaisen tukemia tarkastuksia käsittelevä vuosikertomus on sisällytettävä työviranomaisen vuotuiseen toimintakertomukseen.

  6.  Samanaikaisia tai yhteisiä tarkastuksia koskevat tiedot on sisällytettävä hallintoneuvostolle neljännesvuosittain toimitettaviin kertomuksiin. Kertomukset on julkistettava, ja niiden on sisällettävä tiedot tapauksista, joissa jonkin jäsenvaltion viranomainen ei osallistu 1 kohdassa tarkoitettuun samanaikaiseen tai yhteiseen tarkastukseen tai ei suorita sellaista. Työviraston tukemia tarkastuksia käsittelevä vuosikertomus on sisällytettävä työviraston vuotuiseen toimintakertomukseen.

  Tarkistus    53

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 7 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  7.  Jos työviranomainen samanaikaisen tai yhteisen tarkastuksen aikana tai muun toimintansa aikana saa tietoonsa epäiltyjä sääntöjenvastaisuuksia unionin lainsäädännön soveltamisessa, mukaan luettuna sen toimivallan ulkopuolella oleva lainsäädäntö, sen on ilmoitettava näistä epäillyistä sääntöjenvastaisuuksista komissiolle ja tarpeen mukaan asianomaisen jäsenvaltion viranomaisille.

  7.  Jos työvirasto samanaikaisen tai yhteisen tarkastuksen aikana tai muun toimintansa aikana saa tietoonsa epäiltyjä sääntöjenvastaisuuksia unionin lainsäädännön soveltamisessa sen toimivaltaan kuuluvalla alalla, sen on ilmoitettava näistä epäillyistä sääntöjenvastaisuuksista komissiolle ja asianomaisen jäsenvaltion viranomaisille. Se voi ilmoittaa epäillyistä sääntöjenvastaisuuksista komissiolle vain, jos se liittää ilmoitukseen asianomaisen jäsenvaltion arvioinnin ja lausunnon.

  Perustelu

  On varmistettava, että jäsenvaltiolla on oikeus ja mahdollisuus antaa lausuntonsa, jossa se antaa selvityksen epäiltyjä sääntöjenvastaisuuksia koskevasta ilmoituksesta, ja työviraston ilmoitus voidaan lähettää komissiolle vasta asianomaisen jäsenvaltion laatiman arvioinnin jälkeen.

  Tarkistus    54

  Ehdotus asetukseksi

  11 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Työviranomaisen on arvioitava riskejä ja tehtävä analyysejä, jotka liittyvät rajatylittäviin työvoimavirtoihin, kuten työmarkkinoiden epätasapaino, alakohtaiset uhkat sekä yksityishenkilöiden ja työnantajien kohtaamat toistuvat ongelmat rajatylittävän liikkuvuuden alalla. Tässä tehtävässä työviranomaisen on varmistettava täydentävyys muiden unionin virastojen tai palvelujen kanssa ja hyödynnettävä niiden asiantuntemusta, muun muassa taitotarpeiden ennustamisen ja työterveyden ja -turvallisuuden alalla. Työviranomainen voi komission pyynnöstä tehdä johonkin aiheeseen keskittyviä seikkaperäisiä analyysejä ja tutkimuksia työvoiman liikkuvuuteen liittyvien erityisten ongelmien tutkimiseksi.

  1.  Työviraston on yhteistyössä jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten kanssa arvioitava riskejä ja tehtävä analyysejä, jotka liittyvät rajatylittäviin työvoimavirtoihin, kuten työntekijöiden liikkuvuuden esteet, kansallisen lainsäädännön syrjivät säännökset sekä yksityishenkilöiden ja työnantajien kohtaamat toistuvat ongelmat rajatylittävän liikkuvuuden alalla. Tässä tehtävässä työviraston on käytettävä kaikkia olemassa olevia tilastotietoja ja varmistettava täydentävyys muiden unionin virastojen tai palvelujen kanssa ja hyödynnettävä niiden asiantuntemusta, muun muassa taitotarpeiden ennustamisen ja työterveyden ja -turvallisuuden alalla. Työvirasto voi komission pyynnöstä tehdä johonkin aiheeseen keskittyviä seikkaperäisiä analyysejä ja tutkimuksia työvoiman liikkuvuuteen liittyvien erityisten ongelmien tutkimiseksi.

  Tarkistus    55

  Ehdotus asetukseksi

  11 artikla – 2 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Työviranomaisen on järjestettävä kansallisten viranomaisten ja palvelujen keskuudessa vertaisarviointeja, jotta voidaan

  2.  Työviraston on asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä järjestettävä kansallisten viranomaisten ja palvelujen keskuudessa vertaisarviointeja, jotta voidaan

  Tarkistus    56

  Ehdotus asetukseksi

  11 artikla – 2 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  lisätä tietoa ja parantaa vastavuoroista ymmärrystä eri järjestelmistä ja käytännöistä sekä arvioida erilaisten poliittisten toimenpiteiden tuloksellisuutta, mukaan luettuna ehkäisy- ja pelotetoimenpiteet.

  c)  lisätä tietoa ja parantaa vastavuoroista ymmärrystä eri järjestelmistä ja käytännöistä, mukaan lukien tietojenvaihto unionin säädösten saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä, sekä arvioida erilaisten poliittisten toimenpiteiden tuloksellisuutta, mukaan luettuna ehkäisy- ja pelotetoimenpiteet.

  Tarkistus    57

  Ehdotus asetukseksi

  11 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Työviranomaisen on raportoitava havainnoistaan säännöllisesti komissiolle ja suoraan asianomaisille jäsenvaltioille ja esitettävä mahdollisia toimenpiteitä, joilla havaittuihin heikkouksiin voidaan puuttua.

  3.  Työviraston on raportoitava havainnoistaan säännöllisesti komissiolle ja suoraan asianomaisille jäsenvaltioille ja esitettävä mahdollisia toimenpiteitä, joilla havaittuihin heikkouksiin voidaan puuttua.

  Tarkistus    58

  Ehdotus asetukseksi

  11 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Työviranomaisen on koottava jäsenvaltioiden keräämiä ja toimittamia tilastotietoja työviranomaisen toimivallan piiriin kuuluvan unionin lainsäädännön aloilla. Tässä tehtävässä työviranomaisen on pyrittävä järkeistämään tämänhetkistä tiedonkeruutoimintaa näillä aloilla. Tapauksen mukaan sovelletaan 16 artiklaa. Työviranomaisen on oltava yhteydessä komissioon (Eurostat) ja jaettava tiedonkeruutoimiensa tulokset tarpeen mukaan.

  4.  Työviraston on koottava jäsenvaltioiden keräämiä ja vapaaehtoisesti toimittamia tilastotietoja työviraston toimivallan piiriin kuuluvan unionin lainsäädännön aloilla. Tässä tehtävässä työviraston on pyrittävä järkeistämään tämänhetkistä tiedonkeruutoimintaa näillä aloilla. Tapauksen mukaan sovelletaan 16 artiklaa. Työviraston on oltava yhteydessä komissioon (Eurostat) ja jaettava tiedonkeruutoimiensa tulokset tarpeen mukaan.

  Tarkistus    59

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  laadittava yhteiset suuntaviivat jäsenvaltioiden käyttöön, mukaan luettuna ohjeet sellaisia tarkastuksia varten, joilla on rajatylittävä ulottuvuus, sekä yhteiset määritelmät ja käsitteet, jotka pohjautuvat unionin tasolla tehtyyn asiaa koskevaan työhön;

  a)  laadittava ehdotuksia ei-sitoviksi suuntaviivoiksi jäsenvaltioiden käyttöön, mukaan luettuna ohjeet sellaisia tarkastuksia varten, joilla on rajatylittävä ulottuvuus, sekä yhteiset määritelmät ja käsitteet, jotka pohjautuvat unionin tasolla tehtyyn asiaa koskevaan työhön;

  Tarkistus    60

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  edistettävä ja tuettava keskinäistä avunantoa, joko vertais- tai ryhmätoiminnan muodossa, sekä henkilöstövaihtoa ja väliaikaisia henkilöstösiirtoja kansallisten viranomaisten välillä;

  b)  edistettävä ja tuettava keskinäistä avunantoa, joko vertais- tai ryhmätoiminnan muodossa, sekä henkilöstövaihtoa ja väliaikaisia henkilöstösiirtoja jäsenvaltioiden välillä;

  Perustelu

  On tehtävä selväksi, että työviraston olisi helpotettava jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä eikä kansallisten viranomaisten välistä yhteistyötä yhden jäsenvaltion sisällä, minkä olisi kuuluttava edelleen jäsenvaltioiden toimivaltaan.

  Tarkistus    61

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  b a)  edistettävä ja tuettava kaikkia asianomaisia toimivaltaisia täytäntöönpanoviranomaisia koskevia säännöllisiä vertaisarviointeja varmistaen sekä tarkastuksia toteuttavien että niiden kohteena olevien toimivaltaisten viranomaisten asianmukaisen kierron;

  Tarkistus    62

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  edistettävä kokemusten ja hyvien toimintatapojen vaihtoa ja levittämistä, mukaan luettuna esimerkit yhteistyöstä kansallisten viranomaisten välillä;

  c)  edistettävä kokemusten ja hyvien toimintatapojen vaihtoa ja levittämistä, mukaan luettuna esimerkit yhteistyöstä jäsenvaltioiden ja olemassa olevien yhteistyöjärjestöjen välillä;

  Tarkistus    63

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  e a)  laadittava yhteisiä digitaalisia välineitä kansallisten viranomaisten välisen yhteistyön lujittamiseksi.

  Perustelu

  Euroopan työviraston odotetaan edistävän jäsenvaltioiden välisen yhteistyön tehostamiseksi sellaisten yhteisten operatiivisten digitaalisten välineiden kehittämistä, jotka ovat yhteentoimivia (ks. johdanto-osan 16 kappaleeseen ehdotettu tarkistus).

  Tarkistus    64

  Ehdotus asetukseksi

  13 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  13 artikla

  Poistetaan.

  Sovittelu jäsenvaltioiden välillä

   

  1. Jos jäsenvaltioiden välillä on riitaa unionin lainsäädännön soveltamisesta tai tulkinnasta tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla, työviranomainen voi toimia sovittelijana.

   

  2. Jonkin riita-asiassa osapuolena olevan jäsenvaltion pyynnöstä työviranomaisen on käynnistettävä sovittelumenettely sovittelulautakunnassa, joka on perustettu tätä varten 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Työviranomainen voi käynnistää sovittelumenettelyn sovittelulautakunnassa myös omasta aloitteestaan, mukaan luettuna Solvit-verkoston pyynnön perusteella, edellyttäen että kaikki riidan osapuolina olevat jäsenvaltiot suostuvat tähän.

   

  3. Esittäessään tapausta työviranomaisen soviteltavaksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki tapaukseen liittyvät henkilötiedot anonymisoidaan, eikä työviranomainen saa käsitellä tapaukseen liittyvien yksityishenkilöiden henkilötietoja sovittelumenettelyn missään vaiheessa.

   

  4. Tapauksia, joissa on käynnissä kansallisen tai unionin tason tuomioistuinkäsittely, ei voida toimittaa työviranomaisen soviteltaviksi.

   

  5. Kolmen kuukauden kuluessa työviranomaisen sovittelun päättymisestä asianomaisten jäsenvaltioiden on raportoitava työviranomaiselle toteuttamistaan seurantatoimenpiteistä tai perustelut seurantatoimenpiteiden toteuttamatta jättämiselle.

   

  6. Työviranomaisen on raportoitava komissiolle neljännesvuosittain käsittelemiensä sovittelutapausten tuloksista.

   

  Tarkistus    65

  Ehdotus asetukseksi

  15 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Työviranomaisen on vahvistettava yhteistyöjärjestelyt muiden unionin erillisvirastojen kanssa tarpeen mukaan.

  Työviraston on vahvistettava yhteistyöjärjestelyt muiden unionin erillisvirastojen kanssa tarpeen mukaan.

  Tarkistus    66

  Ehdotus asetukseksi

  3 luku – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Työviranomaisen organisaatio

  Työviraston organisaatio

  Tarkistus    67

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Työviranomaisen hallinto- ja johtamisrakenteen muodostavat

  1.  Työviraston hallinto- ja johtamisrakenteen muodostavat

  Tarkistus    68

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Työviranomainen voi perustaa työryhmiä tai asiantuntijapaneeleja jäsenvaltioiden ja/tai komission edustajien kanssa tai ulkoisten asiantuntijoiden kanssa valintamenettelyn jälkeen erityisten tehtävien hoitamista varten tai tiettyjä toiminta-aloja varten, mukaan luettuna sovittelulautakunta tämän asetuksen 13 artiklan mukaisten tehtävien hoitamista varten ja ryhmä tämän asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen, asetusten (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 soveltamiseen liittyvien rahoitusasioiden käsittelyä varten.

  Työvirasto voi perustaa työryhmiä tai asiantuntijapaneeleja kaikkien jäsenvaltioiden, jotka haluavat osallistua, ja/tai komission edustajien kanssa tai ulkoisten asiantuntijoiden kanssa valintamenettelyn jälkeen erityisten tehtävien hoitamista varten tai tiettyjä toiminta-aloja varten. Työviraston on komissiota kuultuaan vahvistettava tällaisten työryhmien ja paneelien työjärjestykset. Sosiaaliturvan koordinointiin liittyvissä asioissa on kuultava myös sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevää hallintotoimikuntaa.

  Tarkistus    69

  Ehdotus asetukseksi

  20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Hallintoneuvosto valitsee äänioikeutettujen jäsentensä joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja pyrkii sukupuolten tasapuoliseen edustukseen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan hallintoneuvoston äänioikeutettujen jäsenten kahden kolmasosan enemmistöllä.

  Hallintoneuvosto valitsee äänioikeutettujen jäsentensä joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja pyrkii maantieteelliseen tasapainoon ja sukupuolten tasapuoliseen edustukseen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan hallintoneuvoston äänioikeutettujen jäsenten kahden kolmasosan enemmistöllä.

  Tarkistus    70

  Ehdotus asetukseksi

  23 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Toimitusjohtaja päättää, onko tarpeellista sijoittaa yksi tai useampi toimihenkilö yhteen tai useampaan jäsenvaltioon. Ennen kuin toimitusjohtaja tekee päätöksen paikallistoimiston perustamisesta, hänen on hankittava ennakkosuostumus komissiolta, hallintoneuvostolta ja asianomaiselta jäsenvaltiolta (asianomaisilta jäsenvaltioilta). Päätöksessä on määriteltävä paikallistoimistossa toteutettavien toimien laajuus siten, että vältetään tarpeettomat kustannukset ja työviranomaisen hallinnollisten tehtävien päällekkäisyys. Edellytyksensä saattaa olla asianomaisen jäsenvaltion (asianomaisten jäsenvaltioiden) kanssa tehtävä toimipaikkaa koskeva sopimus.

  Poistetaan.

  Perustelu

  Tekstistä ei voi nyt päätellä, mikä tarkoitus on ja milloin on tarpeellista sijoittaa yksi tai useampi toimihenkilö yhteen tai useampaan jäsenvaltioon. Se herättää monia kysymyksiä: mitä henkilöstö tekisi kyseisessä jäsenvaltiossa ja olisiko tehtävä väliaikainen vai pysyvä jne. Voi myös esiintyä päällekkäisyyksiä kansallisten yhteyshenkilöiden tehtävien kanssa.

  Tarkistus    71

  Ehdotus asetukseksi

  24 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Sidosryhmien edustajien ryhmä koostuu kuudesta unionin tason työmarkkinaosapuolten edustajasta, jotka edustavat tasapuolisesti työntekijä- ja työnantajajärjestöjä, ja kahdesta komission edustajasta.

  4.  Sidosryhmien edustajien ryhmä koostuu kuudesta unionin tason työmarkkinaosapuolten edustajasta, jotka edustavat tasapuolisesti työntekijä- ja työnantajajärjestöjä, ja kahdesta komission edustajasta. Jäsenillä voi olla mukanaan asiantuntijoita sidosryhmien edustajien ryhmän kokouksissa.

  Tarkistus    72

  Ehdotus asetukseksi

  46 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  [...]

  Poistetaan.

  Perustelu

  Muutokset eivät ole tarpeellisia eivätkä mahdollisia.

  Tarkistus    73

  Ehdotus asetukseksi

  47 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  [...]

  Poistetaan.

  Perustelu

  Muutokset eivät ole tarpeellisia eivätkä mahdollisia.

  ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Euroopan työviranomaisen perustaminen

  Viiteasiakirjat

  COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  EMPL

  16.4.2018

   

   

   

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  TRAN

  16.4.2018

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Michael Detjen

  18.6.2018

  Valiokuntakäsittely

  6.9.2018

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  9.10.2018

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  25

  17

  2

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Daniela Aiuto, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Marie-Pierre Vieu, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Țapardel

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Jill Evans, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura, Henna Virkkunen

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Nicola Danti, Angel Dzhambazki, John Howarth

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  25

  +

  ALDE

  ECR

  EFDD

  PPE

   

  S&D

  Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

  Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Kosma Złotowski

  Daniela Aiuto

  Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

  John Howarth, Claudia Țapardel

  17

  -

  ECR

  EFDD

  ENF

  GUE/NGL

  S&D

   

  VERTS/ALE

  Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Peter van Dalen

  Jill Seymour

  Georg Mayer

  Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

  Nicola Danti, Michael Detjen, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

  Michael Cramer, Jill Evans, Keith Taylor

  2

  0

  S&D

  Inés Ayala Sender, Maria Grapini,

  OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (6.11.2018)

  työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan työviranomaisen perustamisesta
  (COM(2018)0131 – C8‑0118/2018 – 2018/0064(COD))

  Valmistelija: Angel Dzhambazki

  TARKISTUKSET

  Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus    1

  Ehdotus asetukseksi

  1 otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Ehdotus

  Ehdotus

  EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

  EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

  Euroopan työviranomaisen perustamisesta

  Euroopan työ- ja sosiaaliturvaviranomaisen perustamisesta

  (ETA:n ja Sveitsin kannalta merkityksellinen teksti)

  (ETA:n ja Sveitsin kannalta merkityksellinen teksti)

  Tarkistus    2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 a viite (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  ottaa huomioon Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin,

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 1 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (1)  Työntekijöiden vapaa liikkuvuus, sijoittautumisen vapaus ja palvelujen tarjoamisen vapaus ovat Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen (SEUT-sopimukseen) kirjattuja unionin sisämarkkinoiden perusperiaatteita.

  (1)  Sosiaalisten oikeuksien ja työoikeuksien suojelu, työntekijöiden vapaa liikkuvuus, sijoittautumisen vapaus ja palvelujen tarjoamisen vapaus ovat Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen (SEUT-sopimukseen) ja Euroopan unionin perusoikeuskirjaan kirjattuja unionin sisämarkkinoiden perusperiaatteita.

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2)  Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU-sopimuksen) 3 artiklan mukaisesti unioni pyrkii täystyöllisyyttä ja sosiaalista edistystä tavoittelevaan erittäin kilpailukykyiseen sosiaaliseen markkinatalouteen ja edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja sosiaalista suojelua. SEUT-sopimuksen 9 artiklan mukaisesti unioni ottaa politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon muun muassa korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä korkeatasoisen koulutuksen edistämiseen ja ihmisten terveyden korkeatasoiseen suojeluun liittyvät vaatimukset.

  (2)  Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU-sopimuksen) 3 artiklan mukaisesti unioni pyrkii täystyöllisyyttä ja sosiaalista edistystä tavoittelevaan erittäin kilpailukykyiseen sosiaaliseen markkinatalouteen, torjuu sosiaalista syrjäytymistä ja syrjintää ja edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja sosiaalista suojelua, naisten ja miesten tasa-arvoa, sukupolvien välistä yhteisvastuuta ja lapsen oikeuksien suojelua sekä taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta ja solidaarisuutta jäsenvaltioiden välillä. SEUT-sopimuksen 9 artiklan mukaisesti unioni ottaa politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon muun muassa korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä korkeatasoisen koulutuksen edistämiseen ja ihmisten terveyden korkeatasoiseen suojeluun liittyvät vaatimukset.

  Tarkistus    5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (3 a)  Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa korostetaan, että jokaisella on oikeus saada oikea-aikaista ja räätälöityä apua omien työllisyysnäkymiensä parantamiseksi ja itsensä työllistämisen helpottamiseksi. Siinä painotetaan, että jokaisella on oikeus siirtää sosiaalista suojelua ja koulutusta koskevat etuudet työelämän muutostilanteissa. Siinä korostetaan, että nuorilla henkilöillä on oikeus täydennyskoulutukseen, oppisopimuskoulutukseen, harjoitteluun tai tasokkaaseen työtarjoukseen ja että työttömillä on oikeus henkilökohtaiseen, jatkuvaan ja johdonmukaiseen tukeen.

  Tarkistus    6

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (5)  Jotta voidaan lisätä oikeudenmukaisuutta ja luottamusta sisämarkkinoilla, olisi perustettava Euroopan työviranomainen, jäljempänä ’työviranomainen’. Työviranomaisen olisi tuettava jäsenvaltioita ja komissiota pyrittäessä parantamaan työvoiman rajatylittävään liikkuvuuteen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia koskevien tietojen ja asiaan liittyvien palvelujen saatavuutta yksityishenkilöiden ja työnantajien kannalta, tuettava sääntöjen noudattamista ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä unionin lainsäädännön tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi näillä aloilla sekä soviteltava ja edistettävä ratkaisun löytämistä rajatylittävien riita-asioiden tai työmarkkinahäiriöiden tapauksessa.

  (5)  Koska unionin lainsäädännön tehokkaaseen täytäntöönpanoon liittyy monia haasteita työvoiman rajatylittävässä liikkuvuudessa ja sosiaaliturvan koordinoinnissa sekä unionin tasoisen yhteistyön parantamista koskevia huolia mainituilla aloilla, olisi perustettava Euroopan työ-ja sosiaaliturvaviranomainen, jäljempänä ’työ-ja sosiaaliturvaviranomainen’, jotta voidaan vahvistaa luottamusta sisämarkkinoihin ja tehostaa liikkuvuutta, varsinkin työvoiman liikkuvuutta, ja rajatylittävää palvelujen tarjoamista. Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen olisi tuettava jäsenvaltioita ja komissiota pyrittäessä parantamaan työvoiman rajatylittävään liikkuvuuteen ja palvelujen rajatylittävään tarjoamiseen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia koskevien tietojen ja asiaan liittyvien palvelujen saatavuutta yksityishenkilöiden ja työnantajien kannalta, tuettava sääntöjen noudattamista ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä unionin lainsäädännön tehokkaan ja vaikuttavan soveltamisen ja täytäntöönpanon varmistamiseksi näillä aloilla, tuettava työttömyyden torjuntaa sekä soviteltava ja edistettävä ratkaisun löytämistä rajatylittävien riita-asioiden tai työmarkkinahäiriöiden tapauksessa.

  Tarkistus    7

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (6)  Työviranomaisen olisi hoidettava tehtäviään työvoiman rajatylittävän liikkuvuuden ja sosiaaliturvan koordinoinnin aloilla, mukaan luettuna työntekijöiden vapaa liikkuvuus, työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon sekä erittäin liikkuvat palvelut. Sen olisi myös vahvistettava jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä pimeän työn torjumisessa. Jos työviranomainen tehtäviään hoitaessaan saa tietoonsa epäiltyjä sääntöjenvastaisuuksia, myös unionin lainsäädännön sellaisilla aloilla, jotka eivät kuulu sen soveltamisalaan, kuten työoloihin, työterveys- ja työturvallisuussääntöihin tai laittomasti maassa oleskelevien kolmannen maan kansalaisten työllistämiseen liittyviä rikkomuksia, sen pitäisi voida raportoida näistä ja tehdä niihin liittyvää yhteistyötä tapauksen mukaan komission, toimivaltaisten unionin elinten ja kansallisten viranomaisten kanssa.

  (6)  Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen toiminnan tehokkuuden varmistamiseksi on välttämätöntä määritellä selkeästi sen tarkoitus, ja tehtäviä ja vastuita on rajoitettava vastaavalla tavalla, jotta varmistetaan, että työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen tehtävät täydentävät jo olemassa olevien elinten tehtäviä. Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen olisi hoidettava tehtäviään työvoiman rajatylittävän liikkuvuuden ja sosiaaliturvan koordinoinnin aloilla, mukaan luettuna työntekijöiden vapaa liikkuvuus, työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon sekä palvelujen rajatylittävä tarjoaminen, kuten kuljetussektorilla. Sen olisi myös vahvistettava jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä pimeän työn torjumisessa. Jos työ-ja sosiaaliturvaviranomainen tehtäviään hoitaessaan saa tietoonsa epäiltyjä sääntöjenvastaisuuksia, myös unionin lainsäädännön sellaisilla aloilla, jotka eivät kuulu sen soveltamisalaan, kuten työoloihin, työterveys- ja työturvallisuussääntöihin, pimeään työhön sekä oikeuksien ja etuuksien rajoittamiseen tai laittomasti maassa oleskelevien kolmannen maan kansalaisten työllistämiseen liittyviä rikkomuksia, sen pitäisi raportoida näistä tehokkaasti ja viipymättä ja tehdä niihin liittyvää yhteistyötä komission, toimivaltaisten unionin elinten ja kansallisten viranomaisten kanssa.

  Tarkistus    8

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 7 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (7)  Työviranomaisen pitäisi helpottaa työntekijöiden vapaata liikkuvuutta, jota säännellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 492/201139, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2014/54/EU40 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/58941. Sen pitäisi helpottaa työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon, jota säännellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 96/71/EY42 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2014/67/EU43, myös siten, että se tukee niiden säännösten täytäntöönpanoa, jotka pannaan täytäntöön yleisesti sovellettavilla työehtosopimuksilla jäsenvaltioiden käytäntöjen mukaisesti. Sen pitäisi myös helpottaa sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista, jota säännellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 883/200444, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 987/200945 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 1231/201046 sekä neuvoston asetuksella (EY) N:o 1408/7147 ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 574/7248.

  (7)  Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen pitäisi torjua sosiaalista polkumyyntiä ja helpottaa työntekijöiden vapaata liikkuvuutta, jota säännellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 492/201139, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2014/54/EU40 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/58941. Sen pitäisi helpottaa työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon, jota säännellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 96/71/EY42 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2014/67/EU43, myös siten, että se tukee niiden säännösten täytäntöönpanoa, jotka pannaan täytäntöön yleisesti sovellettavilla työehtosopimuksilla jäsenvaltioiden käytäntöjen mukaisesti. Sen pitäisi myös helpottaa sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista, jota säännellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 883/200444, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 987/200945 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 1231/201046 sekä neuvoston asetuksella (EY) N:o 1408/7147 ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 574/7248.

  _________________

  _________________

  39 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 492/2011, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2011, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella (EUVL L 141, 27.5.2011, s. 1).

  39 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 492/2011, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2011, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella (EUVL L 141, 27.5.2011, s. 1).

  40 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/54/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, työntekijöiden vapaan liikkuvuuden puitteissa työntekijöille myönnettyjen oikeuksien käyttämistä helpottavista toimenpiteistä (EUVL L 128, 30.4.2014, s. 8).

  40 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/54/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, työntekijöiden vapaan liikkuvuuden puitteissa työntekijöille myönnettyjen oikeuksien käyttämistä helpottavista toimenpiteistä (EUVL L 128, 30.4.2014, s. 8).

  41 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/589, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2016, työnvälityspalvelujen eurooppalaisesta verkostosta (Eures), liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistämisestä ja asetusten (EU) N:o 492/2011 ja (EU) N:o 1296/2013 muuttamisesta (EUVL L 107, 22.4.2016, s. 1).

  41 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/589, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2016, työnvälityspalvelujen eurooppalaisesta verkostosta (Eures), liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistämisestä ja asetusten (EU) N:o 492/2011 ja (EU) N:o 1296/2013 muuttamisesta (EUVL L 107, 22.4.2016, s. 1).

  42 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1).

  42 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1).

  43 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/67/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta sekä hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-asetus) muuttamisesta (EUVL L 159, 28.5.2014, s. 11).

  43 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/67/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta sekä hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-asetus) muuttamisesta (EUVL L 159, 28.5.2014, s. 11).

  44 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta (EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1; oikaisu EUVL L 200, 7.6.2004, s. 1).

  44 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta (EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1; oikaisu EUVL L 200, 7.6.2004, s. 1).

  45 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) No 987/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä (EUVL L 284, 30.10.2009, s. 1).

  45 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) No 987/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä (EUVL L 284, 30.10.2009, s. 1).

  46 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1231/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 987/2009 ulottamisesta koskemaan niitä kolmansien maiden kansalaisia, joita nämä asetukset eivät yksinomaan heidän kansalaisuutensa vuoksi vielä koske (EUVL L 344, 29.12.2010, s. 1).

  46 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1231/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 987/2009 ulottamisesta koskemaan niitä kolmansien maiden kansalaisia, joita nämä asetukset eivät yksinomaan heidän kansalaisuutensa vuoksi vielä koske (EUVL L 344, 29.12.2010, s. 1).

  47 Neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1971, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä (EYVL L 149, 5.7.1971, s. 2).

  47 Neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1971, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä (EYVL L 149, 5.7.1971, s. 2).

  48 Neuvoston asetus (ETY) N:o 574/72, annettu 21 päivänä maaliskuuta 1972, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä (EYVL L 74, 27.3.1972, s. 1).

  48 Neuvoston asetus (ETY) N:o 574/72, annettu 21 päivänä maaliskuuta 1972, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä (EYVL L 74, 27.3.1972, s. 1).

  Tarkistus    9

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (8 a)  Tässä tarkoituksessa työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen olisi panostettava huomattavasti kuljetussektoriin liittyvän unionin lainsäädännön tehokkuuden lisäämiseen ja parempaan täytäntöönpanoon. Kuljetussektorilla toimivien yritysten olisi voitava pyytää ja ottaa vastaan asianmukaista tietoa oikeuksistaan ja velvoitteistaan. Lisäksi vahvempi jäsenvaltioiden välinen yhteistyö tällä alalla johtaa parempaan oikeusvarmuuteen ja edistää sen vuoksi Euroopan työvoiman liikkuvuutta.

  Tarkistus    10

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 10 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (10)  Työviranomaisen perustamisesta ei pitäisi syntyä uusia oikeuksia tai velvollisuuksia yksityishenkilöille tai työnantajille, mukaan luettuna talouden toimijat tai voittoa tuottamattomat järjestöt, koska niiden olisi kuuluttava työviranomaisen toiminnan piiriin samalla tavalla kuin ne kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan unionin lainsäädännön piiriin.

  (10)  Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen perustamisesta ei pitäisi syntyä uusia oikeuksia tai velvollisuuksia yksityishenkilöille tai työnantajille, erityisesti pk-yrityksille, mukaan luettuna talouden toimijat tai voittoa tuottamattomat järjestöt, koska niiden olisi kuuluttava työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen toiminnan piiriin samalla tavalla kuin ne kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan unionin lainsäädännön piiriin. Työntekijöiden oikeuksia olisi kuitenkin parannettava huomattavasti.

  Tarkistus    11

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (11)  Sen varmistamiseksi, että yksityishenkilöt ja työnantajat voivat hyödyntää oikeudenmukaisia ja tehokkaita sisämarkkinoita, työviranomaisen olisi edistettävä niiden mahdollisuuksia liikkuvuuteen ja mahdollisuuksia tarjota palveluja ja palkata työntekijöitä kaikkialla unionissa. Tähän sisältyy yksityishenkilöiden rajatylittävän liikkuvuuden tukeminen helpottamalla rajatylittävää liikkuvuutta koskevien palvelujen, kuten työ-, harjoittelu- ja oppisopimuspaikkojen rajaylittävien hakupalvelujen, saatavuutta ja edistämällä liikkuvuusjärjestelyitä, kuten ”Eka Eures-työpaikka” ja ”ErasmusPro”. Työviranomaisen olisi myös pyrittävä parantamaan tietojen, mukaan luettuna unionin lainsäädännöstä johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia koskevien tietojen, avoimuutta ja palvelujen saatavuutta yksityishenkilöiden ja työnantajien kannalta yhteistyössä unionin muiden tiedotuspalvelujen, kuten Sinun Eurooppasi -neuvonnan, kanssa ja hyödyntämään täysimääräisesti Sinun Eurooppasi -portaalia ja varmistamaan johdonmukaisuus sen kanssa; portaali muodostaa tulevan yhteisen digitaalisen palveluväylän53 selkärangan.

  (11)  Sen varmistamiseksi, että yksityishenkilöt ja työnantajat voivat hyödyntää sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja tehokkaita sisämarkkinoita, työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen olisi edistettävä niiden mahdollisuuksia liikkuvuuteen ja mahdollisuuksia tarjota palveluja ja palkata työntekijöitä kaikkialla unionissa huolehtimalla erityisesti vammaisten henkilöiden tai erityistarpeita omaavien esteettömyydestä. Tähän sisältyy yksityishenkilöiden rajatylittävän liikkuvuuden tukeminen helpottamalla rajatylittävää liikkuvuutta koskevien palvelujen, kuten työ-, harjoittelu- ja oppisopimuspaikkojen rajaylittävien hakupalvelujen, saatavuutta edistämällä Europass-puitteiden käyttöä sekä edistämällä liikkuvuusjärjestelyitä, kuten ”Eka Eures-työpaikka” ja ”ErasmusPro”, sekä kaikkien asiaankuuluvien palvelujen, kuten terveydenhoitopalvelujen, saatavuuden helpottaminen asuin- tai oleskelujäsenvaltioissa. Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen olisi myös pyrittävä parantamaan tietojen, mukaan luettuna unionin lainsäädännöstä johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia koskevien tietojen, avoimuutta ja palvelujen saatavuutta yksityishenkilöiden ja työnantajien kannalta yhteistyössä unionin muiden tiedotuspalvelujen, kuten Sinun Eurooppasi -neuvonnan, kanssa ja hyödyntämään täysimääräisesti Sinun Eurooppasi -portaalia ja varmistamaan johdonmukaisuus sen kanssa; portaali muodostaa tulevan yhteisen digitaalisen palveluväylän53 selkärangan.

  _________________

  _________________

  53 Asetus [yhteinen digitaalinen palveluväylä – COM(2017) 256].

  53 Asetus [yhteinen digitaalinen palveluväylä – COM(2017) 256].

  Tarkistus    12

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 12 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (12)  Tätä varten työviranomaisen olisi tehtävä yhteistyötä muiden asiaan liittyvien unionin aloitteiden ja verkostojen kanssa, erityisesti Euroopan laajuisen julkisten työvoimapalvelujen verkoston54, Yritys-Eurooppa-verkoston55, raja-alueiden yhteyspisteen56 ja Solvit- verkoston57 kanssa, samoin kuin asiaan liittyvien kansallisen palvelujen kanssa, kuten jäsenvaltioiden direktiivin 2014/54/EU58 nojalla nimeämien yhdenvertaista kohtelua edistävien ja unionin työntekijöitä ja heidän perheenjäsentään tukevien elinten kanssa sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/24/EU nojalla nimettyjen terveydenhuollosta tietoa tarjoavien kansallisten yhteyspisteiden kanssa. Työviranomaisen olisi myös tutkittava mahdollisia synergiaetuja ehdotetun sähköisen eurooppalaisen palvelukortin59 kanssa etenkin sellaisissa tapauksissa, joissa jäsenvaltiot päättävät toimittaa lähetettyjä työntekijöitä koskevat ilmoitukset sähköisen palvelukortin alustan kautta. Työviranomaisen olisi korvattava komissio asetuksen (EU) 2016/589 nojalla perustetun työnvälityspalvelujen eurooppalaisen verkoston, jäljempänä ’Eures-verkoston’, Euroopan koordinointitoimiston hallinnossa, mukaan luettuna Eures-portaalin ja siihen liittyvien tietotekniikkapalvelujen tehokuutta koskevien käyttäjien tarpeiden ja yritysten vaatimusten määrittely; tähän eivät sisälly tietotekniikkahankinnat eikä tietotekniikkainfrastruktuurin toiminta ja kehittäminen, joista komissio vastaa edelleen.

  (12)  Tätä varten työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen olisi tehtävä yhteistyötä muiden asiaan liittyvien unionin aloitteiden ja verkostojen kanssa, erityisesti Euroopan laajuisen julkisten työvoimapalvelujen verkoston54, Yritys-Eurooppa-verkoston55, raja-alueiden yhteyspisteen56 ja Solvit- verkoston57 kanssa, samoin kuin asiaan liittyvien kansallisen palvelujen kanssa, kuten jäsenvaltioiden direktiivin 2014/54/EU58 nojalla nimeämien yhdenvertaista kohtelua edistävien ja unionin työntekijöitä ja heidän perheenjäsentään tukevien elinten kanssa sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/24/EU nojalla nimettyjen terveydenhuollosta tietoa tarjoavien kansallisten yhteyspisteiden kanssa.

  _________________

  _________________

  54 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 573/2014/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, julkisten työvoimapalvelujen tehostetusta yhteistyöstä (EUVL L 159, 28.5.2014, s. 32).

  54 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 573/2014/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, julkisten työvoimapalvelujen tehostetusta yhteistyöstä (EUVL L 159, 28.5.2014, s. 32).

  55 Yritys-Eurooppa-verkosto; https://een.ec.europa.eu/

  55 Yritys-Eurooppa-verkosto; https://een.ec.europa.eu/

  56 Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille ”Kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-alueilla” (COM(2017) 534).

  56 Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille ”Kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-alueilla” (COM(2017) 534).

  57 Komission suositus 2013/461/EU, annettu 17 päivänä syyskuuta 2013, SOLVIT-ongelmanratkaisuverkkoa koskevista periaatteista (EUVL L 249, 19.9.2013, s. 10).

  57 Komission suositus 2013/461/EU, annettu 17 päivänä syyskuuta 2013, SOLVIT-ongelmanratkaisuverkkoa koskevista periaatteista (EUVL L 249, 19.9.2013, s. 10).

  58 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/24/EU, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011, potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa (EUVL L 88, 4.4.2011, s. 45).

  58 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/24/EU, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011, potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa (EUVL L 88, 4.4.2011, s. 45).

  59 COM(2016) 824 final ja COM(2016) 823 final.

   

  Tarkistus    13

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 13 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (13)  Työviranomaisen olisi tuettava yhteistyötä ja nopeaa tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden välillä, jotta unionin lainsäädännön soveltaminen olisi oikeudenmukaista, yksinkertaista ja tehokasta. Työviranomaisen yhteydessä työskentelevien kansallisten yhteyshenkilöiden olisi yhdessä muun henkilöstön kanssa tuettava jäsenvaltioiden yhteistyövelvollisuuksien noudattamista, vauhditettava niiden välisiä vaihtoja viiveiden vähentämiseen tähtäävillä menettelyillä ja varmistettava yhteydet muihin kansallisiin yhteysvirastoihin ja -elimiin ja yhteyspisteisiin, jotka on perustettu unionin lainsäädännön nojalla. Työviranomaisen olisi kannustettava innovatiivisten lähestymistapojen käyttöä tehokkaan ja tuloksellisen rajatylittävän yhteistyön aikaansaamiseksi, esimerkiksi sähköiset tiedonvaihtovälineet, kuten sosiaaliturvatietojen sähköinen vaihtojärjestelmä (EESSI) ja sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä (IMI), ja edistettävä kansallisen viranomaisten väliseen viestinvaihtoon käytettyjen menettelyjen digitalisoimista ja tietoteknisten välineiden parantamista.

  (13)  Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen olisi parannettava yhteistyötä ja nopeaa tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden välillä, jotta unionin lainsäädännön soveltaminen olisi oikeudenmukaista, yksinkertaista ja tehokasta. Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen yhteydessä työskentelevien kansallisten yhteyshenkilöiden olisi yhdessä muun henkilöstön kanssa tuettava jäsenvaltioiden yhteistyövelvollisuuksien noudattamista, vauhditettava niiden välisiä vaihtoja viiveiden vähentämiseen tähtäävillä menettelyillä ja varmistettava yhteydet muihin kansallisiin yhteysvirastoihin ja -elimiin ja yhteyspisteisiin, jotka on perustettu unionin lainsäädännön nojalla. Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen olisi kannustettava erityisesti innovatiivisten lähestymistapojen käyttöä tehokkaan ja tuloksellisen rajatylittävän yhteistyön aikaansaamiseksi, esimerkiksi sähköiset tiedonvaihtovälineet, kuten sosiaaliturvatietojen sähköinen vaihtojärjestelmä (EESSI) ja sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä (IMI), ja edistettävä kansallisen viranomaisten väliseen viestinvaihtoon käytettyjen menettelyjen digitalisoimista ja tietoteknisten välineiden parantamista.

  Tarkistus    14

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 14 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (14)  Jotta voidaan kehittää jäsenvaltioiden valmiuksia torjua työviranomaisen soveltamisalaan kuuluvaan unionin lainsäädäntöön liittyviä sääntöjenvastaisuuksia, joilla on rajatylittävä ulottuvuus, työviranomaisen olisi tuettava kansallisia viranomaisia samanaikaisten tai yhteisten tarkastusten suorittamisessa, mukaan luettuna helpottamalla direktiivin 2014/67/EU 10 artiklan mukaisten tarkastusten tekemistä. Tällaiset tarkastukset olisi tehtävä jäsenvaltioiden pyynnöstä tai niiden suostumuksella työviranomaisten ehdotuksesta. Työviranomaisen olisi tarjottava strategista, logistista ja teknistä tukea jäsenvaltioille, jotka osallistuvat samanaikaisiin tai yhteisiin tarkastuksiin, luottamuksellisuutta koskevia vaatimuksia täysin noudattaen. Tarkastukset olisi suoritettava asianomaisten jäsenvaltioiden suostumuksella ja täysin niiden kansallisen lainsäädännön puitteissa, ja jäsenvaltioiden olisi toteutettava seurantatoimia samanaikaisten tai yhteisten tarkastusten tulosten perusteella kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

  (14)  Jotta voidaan kehittää jäsenvaltioiden valmiuksia tukea oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen käyttävien henkilöiden sosiaalisten ja työoikeuksien suojelua ja torjua työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen soveltamisalaan kuuluvaan unionin lainsäädäntöön liittyviä sääntöjenvastaisuuksia, joilla on rajatylittävä ulottuvuus, työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen olisi tuettava kansallisia viranomaisia ja työmarkkinaosapuolia kansallisten, samanaikaisten tai yhteisten tarkastusten suorittamisessa, mukaan luettuna helpottamalla direktiivin 2014/67/EU 10 artiklan mukaisten tarkastusten tekemistä. Tällaiset tarkastukset olisi tehtävä yhden tai useamman jäsenvaltion pyynnöstä ja niiden suostumuksella. Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen olisi tarjottava strategista, logistista ja teknistä tukea jäsenvaltioille, jotka osallistuvat samanaikaisiin tai yhteisiin tarkastuksiin, luottamuksellisuutta ja tietosuojaa koskevia vaatimuksia täysin noudattaen. Tarkastukset on suoritettava asianomaisen jäsenvaltion suostumuksella ja täysin sen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön puitteissa, jonka alueella tarkastus suoritetaan, ja kyseisen jäsenvaltion olisi toteutettava seurantatoimia samanaikaisten tai yhteisten tarkastusten tulosten perusteella kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

  Tarkistus    15

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 15 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (15)  Jotta voitaisiin seurata syntymässä olevia suuntauksia, haasteita tai aukkoja työvoiman liikkuvuuden ja sosiaaliturvan koordinoinnin alalla, työviranomaisen olisi kehitettävä analyyttisiä ja riskinarviointivalmiuksia. Tähän pitäisi sisältyä työmarkkina-analyysien ja -tutkimusten sekä vertaisarviointien tekeminen. Työviranomaisen olisi seurattava mahdollista epätasapainoa, joka liittyy ammattitaidon ja työvoiman rajatylittävään liikkumiseen, mukaan luettuna mahdollinen vaikutus alueelliseen yhteenkuuluvuuteen. Työviranomaisen olisi myös tuettava direktiivin 2014/67/EU 10 artiklassa tarkoitettua riskinarviointia. Työviranomaisen olisi varmistettava synergiaedut ja täydentävyys muiden unionin virastojen tai palvelujen tai verkostojen kanssa. Tähän liittyen olisi pyydettävä tietoja Solvit-verkostolta ja samanlaisilta palveluilta toistuvista ongelmista, joita yksityishenkilöt ja yritykset kohtaavat käyttäessään oikeuksiaan työviranomaisen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla. Työviranomaisen olisi myös helpotettava ja järkeistettävä tiedonkeruutoimia, joista säädetään sen soveltamisalaan kuuluvassa asiaan liittyvässä unionin lainsäädännössä. Tästä ei aiheudu uusia raportointivelvollisuuksia jäsenvaltioille.

  (15)  Jotta voitaisiin seurata syntymässä olevia suuntauksia, haasteita tai aukkoja, puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia työvoiman liikkuvuuden ja sosiaaliturvan koordinoinnin alalla sekä muilla asiaankuuluvilla aloilla, työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen olisi kehitettävä analyyttisiä ja riskinarviointivalmiuksia. Tähän pitäisi sisältyä työmarkkina-analyysien ja -tutkimusten sekä vertaisarviointien tekeminen. Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen olisi seurattava mahdollista epätasapainoa, joka liittyy ammattitaidon ja työvoiman rajatylittävään liikkumiseen, mukaan luettuna mahdollinen vaikutus alueelliseen yhteenkuuluvuuteen. Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen olisi myös tuettava direktiivin 2014/67/EU 10 artiklassa tarkoitettua riskinarviointia. Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen olisi varmistettava synergiaedut ja täydentävyys muiden unionin virastojen tai palvelujen tai verkostojen kanssa. Tähän liittyen olisi pyydettävä tietoja Solvit-verkostolta ja samanlaisilta palveluilta toistuvista ongelmista, joita yksityishenkilöt ja yritykset kohtaavat käyttäessään oikeuksiaan työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla. Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen olisi myös helpotettava ja järkeistettävä tiedonkeruutoimia, joista säädetään sen soveltamisalaan kuuluvassa asiaan liittyvässä unionin lainsäädännössä. Tästä ei aiheudu uusia raportointivelvollisuuksia jäsenvaltioille.

  Tarkistus    16

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 17 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (17)  Työviranomaisen olisi tarjottava foorumi soveltamisalaansa kuuluvaan unionin lainsäädäntöön liittyvien jäsenvaltioiden välisten riita-asioiden ratkaisemista varten. Tämän olisi perustuttava sosiaaliturvan koordinoinnin alalla käytössä oleviin vuoropuhelu- ja sovittelumekanismeihin, joita jäsenvaltiot arvostavat60 ja joiden merkityksen tuomioistuin on todennut61. Jäsenvaltioiden olisi voitava viedä asioita työviranomaisen soviteltavaksi tätä varten käyttöön otettujen vakiomenettelyjen mukaisesti. Työviranomaisen olisi käsiteltävä vain jäsenvaltioiden välisiä riita-asioita, ja yksityishenkilöiden ja työnantajien, joilla on vaikeuksia unionin oikeuksien käyttämisessä, olisi edelleen voitava käyttää tällaisiin tapauksiin erikoistuneita kansallisia ja unionin palveluja, kuten Solvit-verkostoa, jonka käsiteltäväksi työviranomaisen olisi saatettava tällaiset tapaukset. Solvit-verkoston olisi voitava saattaa työviranomaisen käsiteltäväksi tapaukset, joissa ongelmaa ei voida ratkaista kansallisten hallintojen välisten erimielisyyksien vuoksi.

  (17)  Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen olisi tarjottava foorumi soveltamisalaansa kuuluvaan unionin lainsäädäntöön liittyvien jäsenvaltioiden välisten riita-asioiden ratkaisemista varten. Tämän olisi perustuttava sosiaaliturvan koordinoinnin alalla käytössä oleviin demokraattisiin vuoropuhelu- ja sovittelumekanismeihin, joita jäsenvaltiot arvostavat60 ja joiden merkityksen tuomioistuin on todennut61. Jäsenvaltioiden olisi voitava viedä asioita työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen käsittelyyn riitojen ratkaisemiseksi. Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen olisi käsiteltävä vain jäsenvaltioiden välisiä riita-asioita, ja yksityishenkilöiden ja työnantajien, joilla on vaikeuksia unionin oikeuksien käyttämisessä, olisi edelleen voitava käyttää tällaisiin tapauksiin erikoistuneita kansallisia ja unionin palveluja, kuten Solvit-verkostoa, jonka käsiteltäväksi työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen olisi saatettava tällaiset tapaukset. Solvit-verkoston olisi voitava saattaa työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen käsiteltäväksi tapaukset, joissa ongelmaa ei voida ratkaista kansallisten hallintojen välisten erimielisyyksien vuoksi.

   

  _________________

  60 Neuvoston osittainen yleisnäkemys, 26 päivänä lokakuuta 2017, ehdotuksesta asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta (13645/1/17).

  60 Neuvoston osittainen yleisnäkemys, 26 päivänä lokakuuta 2017, ehdotuksesta asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta (13645/1/17).

  61 Asia C-236/88 EU:C:1990:303, 17 kohta; asia C-202/97 EU:C:2000:75, 57 ja 58 kohta; asia C-178/97 EU:C:2000:169, 44 ja 45 kohta; asia C-2/05 EU:C:2006:69, 28 ja 29 kohta; asia C-12/14 EU:C:2016:135, 39–41 kohta; asia C-359/16 EU:C:2018:63, 44 ja 45 kohta.

  61 Asia C-236/88 EU:C:1990:303, 17 kohta; asia C-202/97 EU:C:2000:75, 57 ja 58 kohta; asia C-178/97 EU:C:2000:169, 44 ja 45 kohta; asia C-2/05 EU:C:2006:69, 28 ja 29 kohta; asia C-12/14 EU:C:2016:135, 39–41 kohta; asia C-359/16 EU:C:2018:63, 44 ja 45 kohta.

  Tarkistus    17

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 18 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (18)  Helpottaakseen työmarkkinasopeutusten hallinnointia työviranomaisen olisi helpotettava asiaankuuluvien sidosryhmien välistä yhteistyötä, jotta voidaan puuttua useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon vaikuttaviin työmarkkinahäiriöihin, kuten yritysten uudelleenjärjestelyihin tai suuriin hankkeisiin, jotka vaikuttavat raja-alueiden työllisyyteen.

  (18)  Helpottaakseen työmarkkinasopeutusten hallinnointia työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen olisi helpotettava asiaankuuluvien sidosryhmien välistä yhteistyötä, jotta voidaan puuttua useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon vaikuttaviin työmarkkinahäiriöihin, kuten yritysten uudelleenjärjestelyihin tai suuriin hankkeisiin, jotka vaikuttavat raja-alueiden työllisyyteen. Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen olisi myös helpotettava tällaista yhteistyötä sellaisten työnsaantia ja sosiaalisia oikeuksia koskevien rakenteellisten ongelmien ratkaisemiseksi, jotka johtuvat kansallisten järjestelmien epäyhtenäisyyksistä, kuten eroissa eläkeiässä, itsenäisten ammatinharjoittajien mahdollisuuksissa saada etuuksia tai vammaisen henkilön työkyvyn arvioimisessa.

  Tarkistus    18

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 21 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (21)  Jäsenvaltioiden ja komission olisi oltava edustettuina hallintoneuvostossa, jotta ne voivat varmistaa työviranomaisen tehokkaan toiminnan. Hallintoneuvoston kokoonpanossa, myös puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnassa, olisi otettava huomioon sukupuolten tasapuolinen edustus, kokemus ja pätevyys. Työviranomaisen tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan takaamiseksi hallintoneuvoston olisi hyväksyttävä vuotuinen työohjelma, suoritettava työviranomaisen talousarvioon liittyvät tehtävänsä, hyväksyttävä työviranomaiseen sovellettavat varainhoitosäännöt, nimitettävä toimitusjohtaja ja vahvistettava menettelyt, joiden mukaisesti toimitusjohtaja tekee työviranomaisen operatiivisia tehtäviä koskevat päätökset. Edustajat unionin jäsenvaltioiden ulkopuolisista maista, jotka soveltavat työviranomaisen soveltamisalaan kuuluvia unionin sääntöjä, voivat osallistua hallintoneuvoston kokouksiin tarkkailijoina.

  (21)  Jäsenvaltioiden, työmarkkinaosapuolten, Euroopan parlamentin nimeämien asiantuntijoiden ja komission olisi oltava edustettuina hallintoneuvostossa, jotta ne voivat varmistaa työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen tehokkaan toiminnan. Hallintoneuvoston kokoonpanossa, myös puheenjohtajien valinnassa, olisi otettava huomioon sukupuolten tasapuolinen edustus, kokemus ja pätevyys. Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan takaamiseksi hallintoneuvoston olisi hyväksyttävä vuotuinen työohjelma, suoritettava työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen talousarvioon liittyvät tehtävänsä, hyväksyttävä työ-ja sosiaaliturvaviranomaiseen sovellettavat varainhoitosäännöt, nimitettävä toimitusjohtaja ja vahvistettava menettelyt, joiden mukaisesti toimitusjohtaja tekee työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen operatiivisia tehtäviä koskevat päätökset. Edustajat unionin jäsenvaltioiden ulkopuolisista maista, jotka soveltavat työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen soveltamisalaan kuuluvia unionin sääntöjä, voivat osallistua hallintoneuvoston kokouksiin tarkkailijoina.

  Tarkistus    19

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 23 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (23)  Työviranomaisen olisi turvauduttava asiaankuuluvien sidosryhmien asiantuntemukseen sen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla sidosryhmien edustajien ryhmän kautta. Tämän ryhmän jäsenten olisi edustettava unionin tason työmarkkinaosapuolia. Tehtäviään suorittaessaan sidosryhmien edustajien ryhmän olisi otettava asianmukaisesti huomioon asetuksella (EY) N:o 883/2004 perustetun sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän neuvoa-antavan komitean ja asetuksella (EU) N:o 492/2011 perustetun työntekijöiden vapaata liikkuvuutta käsittelevän neuvoa-antavan komitean lausunnot ja hyödynnettävä niiden asiantuntemusta.

  (23)  Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen olisi turvauduttava asiaankuuluvien sidosryhmien asiantuntemukseen sen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla sidosryhmien edustajien ryhmän kautta. Tämän ryhmän jäsenten olisi edustettava unionin ja jäsenvaltioiden tason työmarkkinaosapuolia ja kansalaisjärjestöjä osana avointa ja säännöllistä vuoropuhelua etujärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa SEUT-sopimuksen 11 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti. Tehtäviään suorittaessaan sidosryhmien edustajien ryhmän olisi otettava asianmukaisesti huomioon asetuksella (EY) N:o 883/2004 perustetun sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän neuvoa-antavan komitean ja asetuksella (EU) N:o 492/2011 perustetun työntekijöiden vapaata liikkuvuutta käsittelevän neuvoa-antavan komitean lausunnot ja hyödynnettävä niiden asiantuntemusta.

  Tarkistus    20

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 24 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (24)  Työviranomaisen täydellisen itsemääräämisoikeuden ja riippumattomuuden varmistamiseksi sille olisi annettava oma talousarvio, jonka tulot ovat peräisin unionin yleisestä talousarviosta, jäsenvaltioiden mahdollisista vapaaehtoisista maksuosuuksista ja työviranomaisen työhön osallistuvien kolmansien maiden mahdollisista maksuosuuksista. Poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa työviranomaisen pitäisi pystyä myös vastaanottamaan valtuutussopimuksia tai kertaluonteisia avustuksia ja veloittamaan julkaisuistaan tai tarjoamistaan palveluista.

  (24)  Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen täydellisen itsemääräämisoikeuden ja riippumattomuuden varmistamiseksi sille olisi annettava oma talousarvio, jonka tulot ovat peräisin unionin yleisestä talousarviosta, jäsenvaltioiden mahdollisista vapaaehtoisista maksuosuuksista ja työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen työhön osallistuvien kolmansien maiden mahdollisista maksuosuuksista. Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen talousarviossa on painotettava tuloksia. Poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen pitäisi pystyä myös vastaanottamaan valtuutussopimuksia tai kertaluonteisia avustuksia ja veloittamaan julkaisuistaan tai tarjoamistaan palveluista.

  Tarkistus    21

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 30 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (30)  Työviranomaisen olisi tehtävä yhteistyötä muiden unionin virastojen kanssa, etenkin työllisyys- ja sosiaalipolitiikan alalla perustettujen virastojen kanssa niiden toimivaltuuksien puitteissa ja hyödynnettävä niiden asiantuntemusta ja maksimoitava synergiaedut; nämä virastot ovat Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound), Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop), Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU OSHA) ja Euroopan koulutussäätiö (ETF), sekä järjestäytyneen rikollisuuden ja ihmiskaupan torjumisen alalla Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol) ja Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust).

  (30)  Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen olisi tehtävä yhteistyötä muiden unionin virastojen kanssa, etenkin työllisyys- ja sosiaalipolitiikan alalla perustettujen virastojen kanssa niiden toimivaltuuksien puitteissa ja hyödynnettävä niiden asiantuntemusta ja maksimoitava synergiaedut; nämä virastot ovat Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound), Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop), Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU OSHA) ja Euroopan koulutussäätiö (ETF), sekä järjestäytyneen rikollisuuden, korruption ja ihmiskaupan torjumisen alalla Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol) ja Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust) sekä muut aktiivisesti oikeus- ja sisäasioiden alalla toimivat EU:n virastot, kuten Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA), Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO), vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA), Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA), Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE), Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL) ja ihmiskaupan torjunnan EU-koordinaattori. Yhteistyö ei edellytä työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen toimien ja muiden unionin virastojen toimintojen päällekkäisyyttä.

  Tarkistus    22

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 31 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (31)  Tuodakseen työvoiman rajatylittävän liikkuvuuden alalla toimivien virastojen toimintaan operatiivisen ulottuvuuden työviranomaisen olisi otettava hoitaakseen asetuksella (EU) N:o 492/2011 perustetun työntekijöiden vapaata liikkuvuutta käsittelevän teknisen komitean, komission päätöksellä 2009/17/EY68 perustetun työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon käsittelevän asiantuntijakomitean sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä (EU) 2016/34469 perustetun pimeän työn vastaista yhteistyötä edistävän eurooppalaisen foorumin tehtävät. Työviranomaisen perustamisen myötä nämä elimet olisi lakkautettava.

  (31)  Tuodakseen työvoiman rajatylittävän liikkuvuuden alalla toimivien virastojen toimintaan operatiivisen ulottuvuuden työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen olisi otettava hoitaakseen asetuksella (EU) N:o 492/2011 perustetun työntekijöiden vapaata liikkuvuutta käsittelevän teknisen komitean, komission päätöksellä 2009/17/EY68 perustetun työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon käsittelevän asiantuntijakomitean sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä (EU) 2016/34469 perustetun pimeän työn vastaista yhteistyötä edistävän eurooppalaisen foorumin tehtävät. Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen perustamisen myötä nämä elimet olisi siirrettävä ja integroitavatyö-ja sosiaaliturvaviranomaiseen.

  _________________

  _________________

  68 Komission päätös 2009/17/EY, tehty 19 päivänä joulukuuta 2008, työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon käsittelevän asiantuntijakomitean perustamisesta (EUVL L 8, 13.1.2009, s. 26).

  68 Komission päätös 2009/17/EY, tehty 19  päivänä joulukuuta 2008, työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon käsittelevän asiantuntijakomitean perustamisesta (EUVL L 8, 13.1.2009, s. 26).

  69 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2016/344, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, pimeän työn vastaista yhteistyötä edistävän eurooppalaisen foorumin perustamisesta (EUVL L 65, 11.3.2016, s. 12).

  69 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2016/344, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, pimeän työn vastaista yhteistyötä edistävän eurooppalaisen foorumin perustamisesta (EUVL L 65, 11.3.2016, s. 12).

  Tarkistus    23

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 32 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (32)  Työviranomaisen olisi täydennettävä asetuksella (EY) N:o 883/2004 perustetun sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan, jäljempänä ’hallintotoimikunta’, toimintaa siltä osin kuin se hoitaa asetusten (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 soveltamiseen liittyviä sääntelytehtäviä. Työviranomaisen olisi kuitenkin otettava hoitaakseen hallintotoimikunnan tällä hetkellä hoitamat operatiiviset tehtävät siten, että se toimii sovittelijana jäsenvaltioiden välillä, tarjoaa foorumin asetusten (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 soveltamiseen liittyvien rahoitusasioiden käsittelyyn, korvaa asetuksilla perustetun tilintarkastuslautakunnan toiminnan sekä korvaa asetuksilla perustun tietojenkäsittelyn teknisen toimikunnan toiminnan siltä osin kuin on kyse näiden asetusten soveltamista helpottaviin sähköisiin tiedonvaihto- ja tietotekniikkavälineisiin liittyvistä seikoista.

  (32)  Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen olisi tehtävä yhteistyötä asetuksella (EY) N:o 883/2004 perustetun sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan, jäljempänä ’hallintotoimikunta’, kanssa, ja sen olisi voitava osallistua hallintotoimikunnan ja sen komiteoiden kokouksiin.

  Tarkistus    24

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 34 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (34)  Tämän uuden institutionaalisen rakenteen huomioon ottamiseksi asetuksia (EY) N:o 883/2004, (EY) N:o 987/2009, (EU) N:o 492/2011 ja (EU) 2016/589 olisi muutettava ja päätökset 2009/17/EY ja (EU) 2016/344 olisi kumottava.

  (34)  Tämän uuden institutionaalisen rakenteen huomioon ottamiseksi asetuksia (EY) N:o 883/2004, (EU) N:o 492/2011 ja (EU) 2016/589 olisi muutettava ja päätökset 2009/17/EY ja (EU) 2016/344 olisi kumottava.

  Tarkistus    25

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 37 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (37)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, sellaisina kuin niihin viitataan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa,

  (37)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, sellaisina kuin niihin viitataan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa, sekä kunnioitetaan täysimääräisesti sovellettavaa kansainvälistä työoikeutta ja ihmisoikeuksia, Siinä otetaan huomioon myös Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari.

  Tarkistus    26

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (37 a)  Parlamentin olisi osallistuttava järjestelmällisesti ja tasapuolisesti komission ja neuvoston kanssa työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen sijaintia koskevien valintakriteerien määrittämiseen ja painottamiseen;

  Tarkistus    27

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Kohde ja soveltamisala

  Perustaminen ja toimiala

  Tarkistus    28

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Tällä asetuksella perustetaan Euroopan työviranomainen, jäljempänä ’työviranomainen’.

  1.  Tällä asetuksella perustetaan Euroopan työ-ja sosiaaliturvaviranomainen, jäljempänä ’työ- ja sosiaaliturvaviranomainen’.

  Tarkistus    29

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Työviranomaisen on avustettava jäsenvaltioita ja komissiota asioissa, jotka liittyvät työvoiman rajatylittävään liikkuvuuteen ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamiseen unionissa.

  2.  Työ- ja sosiaaliturvaviranomaisen on edistettävä osaltaan unionin työ- ja sosiaalilainsäädännön johdonmukaista, tehokasta ja vaikuttavaa soveltamista sekä sosiaaliturvan yhtäläistä saatavuutta ja kaikkien oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen käyttävien henkilöiden asianmukaista sosiaalista suojelua. Työ- ja sosiaaliturvaviranomaisen on avustettava jäsenvaltioita ja komissiota asioissa, jotka liittyvät työvoiman rajatylittävään liikkuvuuteen ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamiseen unionissa.

  Tarkistus    30

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a.  Työ- ja sosiaaliturvaviranomaisen on helpotettava ja tuettava jäsenvaltioiden, työmarkkinaosapuolten, muiden sidosryhmien ja komission vahvistettua yhteistyötä kaikissa työtä ja sosiaalialaa koskevissa kysymyksissä, joilla on rajatylittävä ulottuvuus. Työ- ja sosiaaliturvaviranomaisen tehtävien toteuttamiseen osallistuminen ei vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan ja velvoitteisiin, jotka perustuvat muun muassa asiaankuuluviin ja sovellettaviin Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksiin, kuten ammattientarkastusta teollisuudessa ja kaupassa koskevaan yleissopimukseen nro 81, eikä se vaikuta millään tavoin niiden jäsenvaltioissa ja unionissa tunnustettujen perusoikeuksien käyttämiseen, jotka liittyvät työehtosopimusten neuvotteluoikeuksiin kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti, eikä jäsenvaltioiden toimivaltaan säännellä, sovitella tai seurata kansallisia työmarkkinasuhteita, erityisesti työehtosopimusten neuvotteluoikeuden ja työtaisteluoikeuden käytön osalta.

  Tarkistus    31

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 2 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 b.  Tämä asetus ei rajoita kansallisten työmarkkinajärjestelmien monimuotoisuuden ja työmarkkinaosapuolten itsenäisyyden kunnioittamiseen, joka tunnustetaan SEUT-sopimuksessa nimenomaisesti. Työ- ja sosiaaliturvaviranomainen edistää ja parantaa osaltaan unionin ja kansallisen lainsäädännön täytäntöönpanoa EU:n perusoikeuskirjan ja kansainvälisesti sovellettavien työelämän normien mukaisesti:

   

  a) varmistamalla henkilöiden vapaan liikkuvuuden, sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden;

   

  b) takaamalla henkilöiden yhdenvertaisen kohtelun ja oikeudenmukaisen rajatylittävän kilpailun;

   

  c) ehkäisemällä ja paljastamalla rajatylittäviä sosiaaliturvaan liittyviä petoksia, väärinkäytöksiä ja virheitä ja asettamalla niihin syyllistyneitä syytteeseen;

   

  d) ehkäisemällä ja torjumalla pimeää työtä sekä edistämällä pimeästä työstä ilmoittamista varmistaen samalla sovellettavien työntekijöiden oikeuksien noudattamisen;

   

  e) tukemalla rajatylittäviä syytetoimia sekä sakkojen ja seuraamusten täytäntöönpanoa työ- ja sosiaaliasioissa;

   

  f) helpottamalla sosiaaliturvajärjestelmien koordinointia EU:ssa.

  Tarkistus    32

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  2 artikla

  2 artikla

  Tavoitteet

  Tavoitteet

  Työviranomaisen tavoitteena on edistää oikeudenmukaista työvoiman liikkuvuutta sisämarkkinoilla. Tätä varten työviranomaisen on

  Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen tarkoituksena on edistää muuta kuin epävarmaa ja sosiaalisesti oikeudenmukaista liikkuvuutta, varsinkin työvoiman liikkuvuutta ja palvelujen rajatylittävää tarjoamista sisämarkkinoilla. Tätä varten työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen on

  a)  helpotettava yksityishenkilöiden ja työnantajien kannalta oikeuksia ja velvollisuuksia koskevien tietojen sekä asiaa koskevien palvelujen saatavuutta;

  a)  helpotettava yksityishenkilöiden, työnantajien ja työmarkkinaosapuolten kannalta oikeuksia ja velvollisuuksia koskevien tietojen sekä asiaa koskevien palvelujen saatavuutta;

  b)  tuettava yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä asiaa koskevan unionin lainsäädännön rajatylittävässä täytäntöönpanossa, myös helpottamalla yhteisiä tarkastuksia;

  b)  edistettävä, parannettava ja tuettava jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä niiden sitoumuksissa varmistaa parempi yhteistyö asiaa koskevan unionin lainsäädännön johdonmukaisessa, tehokkaassa ja vaikuttavassa rajatylittävässä täytäntöönpanossa, myös antamalla teknistä ja logistista tukea sekä koulutusta yhdistettyjen yhteisten tarkastusten helpottamiseksi;

   

  b a)  valvottava unionin lainsäädännön soveltamista työvoiman liikkuvuuden alalla sekä tutkittava lainsäädännön rikkomisia, kuten sosiaaliturvaan liittyviä petoksia, liikkuvien työntekijöiden, myös kausityöntekijöiden, rajatyöntekijöiden ja lähetettyjen työntekijöiden työvoiman liikkuvuuteen liittyvien oikeuksien rikkomista ja väärinkäyttöä, syrjintää, vilpillisiä työsopimuksia ja työvoiman hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppaa;

  c)  soviteltava ja helpotettava ratkaisun löytymistä kansallisten viranomaisten välisissä rajaylittävissä riita-asioissa tai työmarkkinahäiriöissä.

  c)  jäsenvaltioiden pyynnöstä toimittava sovittelijana kansallisten viranomaisten välillä ja autettava ratkaisemaan työmarkkinahäiriöitä tai rajatylittäviä ongelmia täytäntöönpanossa, rajoittamatta kansallisten työmarkkinajärjestelmien monimuotoisuutta, työmarkkinaosapuolten riippumattomuutta tai kollektiivista neuvotteluoikeutta;

   

  c a)  neuvottava komissiota ja jäsenvaltioita työttömyyden torjunnassa;

  Tarkistus    33

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Työviranomainen on unionin elin, joka on oikeushenkilö.

  1.  Työ-ja sosiaaliturvaviranomainen on unionin erilliselin, joka on oikeushenkilö.

  Tarkistus    34

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  helpotettava 6 ja 7 artiklan mukaisesti yksityishenkilöiden ja työnantajien tiedonsaantia rajatylittäviin tilanteisiin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista sekä työvoiman rajatylittävään liikkuvuuteen liittyvien palvelujen saantia;

  a)  helpotettava ja parannettava 6 ja 7 artiklan mukaisesti yksityishenkilöiden, työnantajien ja työmarkkinaosapuolten tiedonsaantia vapaata liikkuvuutta koskeviin rajatylittäviin tilanteisiin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista sekä asiaan liittyvien palvelujen saantia, myös sosiaalipalvelujen ja erityisesti terveydenhuoltoon ja työvoiman rajatylittävään liikkuvuuteen liittyvien palvelujen saantia;

  Tarkistus    35

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  helpotettava 8 artiklan mukaisesti yhteistyötä ja tiedonvaihtoa kansallisten viranomaisten välillä asiaa koskevan unionin lainsäädännön täytäntöönpanon tehostamiseksi;

  b)  edistettävä, helpotettava ja tuettava 8 artiklan mukaisesti yhteistyötä ja tiedonvaihtoa kansallisten viranomaisten välillä asiaa koskevan unionin lainsäädännön täytäntöönpanon tehostamiseksi ja työttömyyden torjumiseksi tehokkaasti;

  Tarkistus    36

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  koordinoitava ja tuettava 9 ja 10 artiklan mukaisesti samanaikaisia tai yhteisiä tarkastuksia;

  c)  ehdotettava, koordinoitava ja tuettava 9 ja 10 artiklan mukaisesti samanaikaisia tai yhteisiä tarkastuksia;

  Tarkistus    37

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  d)  tehtävä 11 artiklan mukaisesti analyysejä ja riskinarviointeja työvoiman rajatylittävään liikkuvuuteen liittyvistä seikoista;

  d)  käynnistettävä 11 artiklan mukaisesti analyysejä ja tehtävä riskinarviointeja työvoiman liikkuvuuteen sisämarkkinoilla liittyvistä seikoista ja annettava lausuntoja ja suosituksia;

  Tarkistus    38

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e)  tuettava 12 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden valmiuksien kehittämistä siltä osin kuin on kyse asiaa koskevan unionin lainsäädännön tehokkaasta täytäntöönpanosta;

  e)  annettava suuntaviivoja ja tulkintaa koskevia lausuntoja asiaa koskevasta unionin lainsäädännöstä ja tuettava 12 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden sekä kaikkien asiaankuuluvien työmarkkinaosapuolten ja sidosryhmien valmiuksien kehittämistä siltä osin kuin on kyse asiaa koskevan unionin lainsäädännön tehokkaasta noudattamisesta, täytäntöönpanosta ja valvonnasta;

  Tarkistus    39

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta – f alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  f)  soviteltava 13 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden viranomaisten välisiä riita-asioita, jotka liittyvät asiaa koskevan unionin lainsäädännön soveltamiseen;

  f)  soviteltava 13 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden viranomaisten välisiä riita-asioita, jotka liittyvät asiaa koskevan unionin lainsäädännön soveltamiseen ja osallistuttava tarvittaessa päätöksellä riita-asioiden ratkaisuun;

  Tarkistus    40

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  f a)  soviteltava 13 a artiklan mukaisesti henkilöiden ja jäsenvaltioiden viranomaisten välisiä riita-asioita, jotka liittyvät asiaa koskevan unionin lainsäädännön soveltamiseen;

  Tarkistus    41

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta – g alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  g)  helpotettava 14 artiklan mukaisesti yhteistyötä asiaan liittyvien sidosryhmien välillä rajatylittävien työmarkkinahäiriöiden tapauksessa.

  g)  helpotettava 14 artiklan mukaisesti yhteistyötä asiaan liittyvien sidosryhmien välillä rajatylittävien työmarkkinahäiriöiden tapauksessa ja helpotettava rajatylittävissä epävarmoissa työolosuhteissa olevien työntekijöiden tukemista;

  Tarkistus    42

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  g a)  helpotettava asiaankuuluvien sidosryhmien välistä yhteistyötä sellaisten työnsaantiin ja sosiaalisiin oikeuksiin liittyvien rakenteellisten ongelmien tapauksessa, jotka johtuvat jäsenvaltioiden järjestelmien aukoista tai niiden välisistä ristiriidoista, 14 a artiklan mukaisesti;

  Tarkistus    43

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta – g b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  g b)  neuvottava Euroopan parlamenttia, neuvostoa ja komissiota tarpeellisiksi katsomissaan aloitteissa edistääkseen unionin lainsäädännön tehokasta täytäntöönpanoa ja valvontaa oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen harjoittavien henkilöiden osalta;

  Tarkistus    44

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  6 artikla

  6 artikla

  Työvoiman rajatylittävää liikkuvuutta koskevat tiedot

  Työvoiman rajatylittävää liikkuvuutta koskevat tiedot

  Työviranomaisen on parannettava yksityishenkilöille ja työnantajille tarjottavien tietojen saatavuutta, laatua ja käytettävyyttä työvoiman liikkuvuuden helpottamiseksi kaikkialla unionissa Eures-verkostoa koskevan asetuksen (EU) 2016/589 ja asetuksen [yhteinen digitaalinen palveluväylä – COM(2017) 256] mukaisesti. Tätä varten työviranomaisen on

  Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen on parannettava yksityishenkilöille, työnantajille ja työmarkkinaosapuolille tarjottavien tietojen saatavuutta, laatua ja käytettävyyttä työvoiman oikeudenmukaisen liikkuvuuden helpottamiseksi kaikkialla unionissa Eures-verkostoa koskevan asetuksen (EU) 2016/589 ja asetuksen [yhteinen digitaalinen palveluväylä – COM(2017)0256] mukaisesti. Tätä varten työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen on

  a)  tarjottava työvoiman rajatylittävän liikkuvuuden kannalta asiaankuuluvaa tietoa yksityishenkilöiden oikeuksista ja velvollisuuksista;

  a)  yhteistyössä asiasta vastaavien kansallisten viranomaisten kanssa tarjottava varsinkin työnantajille ja työmarkkinaosapuolille, työntekijöille ja työnhakijoille asiaankuuluvaa tietoa rajatylittävää liikkuvuutta harjoittavien yksityishenkilöiden kaikista oikeuksista ja velvollisuuksista, erityisesti työvoiman liikkuvuudesta, ottaen huomioon myös sosiaaliturvaoikeudet, sosiaalisen suojelun ja palvelujen rajatylittävän tarjoamisen;

  b)  edistettävä mahdollisuuksia työntekijöiden liikkuvuuden tukemiseen, myös antamalla neuvoja yleisistä oppimismahdollisuuksista ja kielten opiskelusta;

  b)  rahoitettava, tarjottava sekä järjestettävä ohjausta, neuvontaa ja koulutusta, mukaan lukien alakohtaisia kielikursseja, työntekijöiden liikkuvuuden tukemiseksi;

  c)  annettava työnantajille asiaankuuluvia tietoja työmarkkinasäännöistä ja elin- ja työoloista, jotka koskevat rajatylittävää liikkuvuutta harjoittavia työntekijöitä, mukaan luettuna lähetetyt työntekijät;

  c)  yhteistyössä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa annettava työnantajille sekä työntekijöille, työmarkkinaosapuolille ja asiaankuuluville sidosryhmille asiaankuuluvia tietoja nykyisistä työmarkkinasäännöistä ja muista palkan määrään vaikuttavista sosioekonomisista tekijöistä, jotka koskevat rajatylittävää liikkuvuutta harjoittavia työntekijöitä, mukaan luettuna lähetetyt työntekijät; kaikilla unionin virallisilla kielillä; tarjottava suuntaa-antava palkanvertailulaskuri, joka näyttää lähetetyn työntekijän palkkatason vastaanottavassa jäsenvaltiossa työkomennusjakson aikana;

  d)  tuettava jäsenvaltioita direktiivin 2014/54/EU 6 artiklassa säädettyyn työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen ja direktiivin 2014/67/EU 5 artiklassa säädettyyn työntekijöiden lähettämiseen liittyvien tietojen levittämistä ja saantimahdollisuuksia koskevien velvollisuuksien noudattamisessa;

  d)  toimittava läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa direktiivin 2014/54/EU 6 artiklassa säädettyyn työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen ja direktiivin 2014/67/EU 5 artiklassa säädettyyn työntekijöiden lähettämiseen liittyvien tietojen levittämistä ja saantimahdollisuuksia koskevien velvollisuuksien noudattamisessa; tätä varten työ- ja sosiaaliturvaviranomaisen on perustettava yhteisen eurooppalaisen verkkosivuston ja hallinnoitava tätä sivustoa, joka toimii keskitettynä yhteyspisteenä ja sisältää kaikki asiaankuuluvat tiedot direktiivin 2014/67/EU 5 artiklassa tarkoitetuilta jokaiselta viralliselta kansalliselta verkkosivustolta;

  e)  tuettava jäsenvaltioita asiaankuuluvien kansallisten tiedotuspalvelujen tarkkuuden, kattavuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamisessa asetuksessa [yhteinen digitaalinen palveluväylä – COM(2017) 256] säädettyjen laatuvaatimusten mukaisesti;

  e)  tuettava jäsenvaltioita asiaankuuluvien kansallisten tiedotuspalvelujen tarkkuuden, kattavuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamisessa asetuksessa [yhteinen digitaalinen palveluväylä – COM(2017)0256] säädettyjen laatuvaatimusten mukaisesti;

  f)  tuettava jäsenvaltioita yksityishenkilöille ja työnantajille tarjottavien vapaaehtoiseen rajatylittävään liikkuvuuteen liittyvien tietojen ja palvelujen tarjoamisen järkeistämisessä ottaen täysin huomioon jäsenvaltioiden toimivaltuudet.

  f)  tuettava jäsenvaltioita yksityishenkilöille ja työnantajille tarjottavien vapaaehtoiseen rajatylittävään liikkuvuuteen liittyvien tietojen ja palvelujen tarjoamisen järkeistämisessä ja parantamisessa ottaen täysin huomioon jäsenvaltioiden toimivaltuudet ja perusoikeudet.

  Tarkistus    45

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Työvoiman rajatylittävää liikkuvuutta koskevien palvelujen saanti

  Työvoiman rajatylittävää liikkuvuutta koskevien palvelujen ja muiden asiaan liittyvien palvelujen saanti

  Tarkistus    46

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  8 artikla

  8 artikla

  Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö ja tiedonvaihto

  Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö ja tiedonvaihto

  1.  Työviranomaisen on helpotettava jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja tuettava niitä yhteistyövelvollisuuksien noudattamisessa, mukaan luettuna tiedonvaihto, sellaisena kuin se on määriteltynä työviranomaisen toimivallan piiriin kuuluvassa unionin lainsäädännössä.

  1.  Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen on helpotettava jäsenvaltioiden, työmarkkinaosapuolten ja asiaankuuluvien sidosryhmien välistä yhteistyötä ja autettava varmistamaan lainsäädännön noudattaminen, mukaan luettuna tiedonvaihto, sellaisena kuin se on määriteltynä työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen toimivallan piiriin kuuluvassa unionin lainsäädännössä, kunnioittaen asiaa koskevaa unionin tietosuojalainsäädäntöä ja perusoikeuksia.

  Tätä varten työviranomaisen on kansallisten viranomaisten pyynnöstä ja niiden välisen tiedonvaihdon vauhdittamiseksi

  Tätä varten työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen on pyynnöstä tai omasta aloitteestaan ja läheisessä yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa niiden välisen tiedonvaihdon vauhdittamiseksi:

  a)  autettava kansallisia viranomaisia yksilöimään asiaankuuluvat kansallisten viranomaisten yhteyspisteet muissa jäsenvaltioissa;

  a)  autettava kansallisia viranomaisia yksilöimään asiaankuuluvat kansallisten viranomaisten yhteyspisteet muissa jäsenvaltioissa;

  b)  helpotettava kansallisten viranomaisten välisten pyyntöjen ja tiedonvaihdon seurantatoimia tarjoamalla logistista ja teknistä tukea, mukaan luettuna käännös- ja tulkkauspalvelut, ja vaihtamalla tapausten tilannetietoja;

  b)  helpotettava kansallisten viranomaisten välisten pyyntöjen ja tiedonvaihdon seurantatoimia tarjoamalla logistista ja teknistä tukea, mukaan luettuna käännös- ja tulkkauspalvelut, ja vaihtamalla tapausten tilannetietoja virallisesti ja epävirallisesti tapauksen erityispiirteistä riippuen;

  c)  edistettävä ja jaettava hyviä toimintatapoja;

  c)  edistettävä ja jaettava hyviä toimintatapoja ottaen huomioon erityiset työehtosopimusten neuvotteluoikeudet jäsenvaltioissa;

  d)  helpotettava seuraamusten ja sakkojen rajatylittäviä täytäntöönpanomenettelyjä;

  d)  autettava asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä varmistamaan, että seuraamusten ja sakkojen rajatylittävien täytäntöönpanomenettelyjen koordinointi on tehokasta;

  e)  raportoitava komissiolle neljännesvuosittain jäsenvaltioiden välisistä pyynnöistä, joita ei ole ratkaistu, ja saatettava ne tarpeen mukaan sovitteluun 13 artiklan mukaisesti.

  e)  raportoitava komissiolle, Euroopan parlamentille ja jäsenvaltioille neljännesvuosittain jäsenvaltioiden välisistä pyynnöistä, joita ei ole ratkaistu, ja saatettava ne tarpeen mukaan sovitteluun 13 ja 13 a artiklan mukaisesti.

   

  1 a  Toimivaltaisten viranomaisten on työ- ja sosiaaliturvaviranomaisen pyynnöstä toimitettava sille määritellyissä muodoissa kaikki tiedot, joita se tarvitsee tässä asetuksessa sille osoitettujen tehtävien hoitamiseen, edellyttäen että niillä on laillinen pääsy asiaankuuluviin tietoihin. Tietojen on oltava täsmällisiä, yhtenäisiä ja täydellisiä. Toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava tiedot kahden kuukauden kuluessa ja kiireellisissä tapauksissa kahden työpäivän sisällä, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta erityistapauksia käsittelevien jäsenvaltioiden harkintavaltaan.

   

  1.b  Työ- ja sosiaaliturvaviranomaisen on kansallisen viranomaisen asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä toimitettava kaikki tarvittavat tiedot, jotta kansallinen viranomainen voi hoitaa tehtävänsä, työ- ja sosiaaliturvaviranomaisen toimivaltuuksien rajoissa.

  2.  Työviranomaisen on tuettava sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan työtä käsittelemällä sosiaaliturvan koordinointiin liittyvät rahoitusasiat asetuksen (EY) N:o 883/2004 74 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 987/2009 65, 67 ja 69 artiklan mukaisesti.

  2.  Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen on tuettava sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan työtä käsittelemällä sosiaaliturvan koordinointiin liittyvät rahoitusasiat asetuksen (EY) N:o 883/2004 74 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 987/2009 65, 67 ja 69 artiklan mukaisesti.

  3.  Työviranomaisen on edistettävä sähköisten välineiden ja menettelyjen käyttöä kansallisten viranomaisten välisessä viestinvaihdossa, mukaan luettuna sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä (IMI) ja sosiaaliturvatietojen sähköinen vaihtojärjestelmä (EESSI).

  3.  Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen on edistettävä ja seurattava sähköisten välineiden ja menettelyjen asianmukaista käyttöä kansallisten viranomaisten välisessä viestinvaihdossa, mukaan luettuna sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä (IMI) ja sosiaaliturvatietojen sähköinen vaihtojärjestelmä (EESSI), ja tarjottava teknistä tukea ja asiantuntemusta.

  4.  Työviranomaisen on kannustettava innovatiivisten lähestymistapojen käyttöä, jotta saataisiin aikaan tehokas ja tuloksellinen rajatylittävä yhteistyö, ja tarkasteltava mahdollisuuksia käyttää sähköisiä vaihtomekanismeja jäsenvaltioiden välillä, jotta helpotettaisiin petosten havaitsemista; se toimittaa komissiolle raportteja näiden kehittämiseksi edelleen.

  4.  Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen on kannustettava innovatiivisten lähestymistapojen käyttöä, jotta saataisiin aikaan tehokas ja tuloksellinen rajatylittävä yhteistyö, ja tarkasteltava mahdollisuuksia käyttää sähköisiä vaihtomekanismeja jäsenvaltioiden välillä, jotta helpotettaisiin petosten havaitsemista; se toimittaa komissiolle ja asianomaisille jäsenvaltioille raportteja näiden kehittämiseksi edelleen ja kunnioittaen asiaa koskevaa unionin tietosuojalainsäädäntöä ja perusoikeuksia.

   

  4 a.  Työ- ja sosiaaliturvaviranomaisen on pidettävä yllä sellaisia yrityksiä koskevaa unionin luetteloa, jotka eivät täytä asianmukaisia oikeudellisia vaatimuksia työvoiman oikeudenmukaisen ja muun kuin epävarman liikkuvuuden varmistamiseksi. Unionin luettelo julkaistaan mahdollisimman suuren avoimuuden varmistamiseksi. Luettelo perustuu yhteisiin kriteereihin, ja sitä päivitetään säännöllisesti. Ensimmäinen luettelo laaditaan työ- ja sosiaaliturvaviranomaisen 12 ensimmäisen toimintakuukauden aikana. Unionin luettelossa olevat yritykset on asetettava toimintakieltoon. Unionin luettelon mukaisia toimintakieltoja sovelletaan jäsenvaltioiden koko alueella. Jäsenvaltiot voivat poikkeustapauksissa toteuttaa yksipuolisia toimia. Hätätilanteessa ja ennakoimattoman turvallisuusongelman kohdatessaan jäsenvaltiot voivat välittömästi määrätä toimintakiellon omalla alueellaan. Työ- ja sosiaaliturvaviranomaisen on edistettävä jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä rajat ylittävissä markkinahäiriöissä ja tuettava niitä sosiaalisen polkumyynnin torjumisessa.

  Tarkistus    47

  Ehdotus asetukseksi

  8 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  8 a artikla

   

  Tietosuoja

   

  1.   Tämän direktiivin mukaisesti työ- ja sosiaaliturvaviranomaisen on henkilötietojen käsittelyssä turvattava yksilöille heidän perusoikeutensa ja -vapautensa ja erityisesti heidän oikeutensa yksityisyyteen.

   

  2.   Kaikkea tietosuojaa koskevan unionin lainsäädännön soveltaminen on pakollista kaikissa työ- ja sosiaaliturvaviranomaisen toteuttamissa toimissa.

  Perustelu

  Tämän uuden artiklan tarkoituksena on selventää, että kaikissa olosuhteissa sovelletaan yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia toimenpiteitä. Työ- ja sosiaaliturvaviranomaisen tehtävänä on käsitellä suuria määriä kaikkia jäsenvaltioita koskevia arkaluonteisia tietoja, ja on erittäin tärkeää tehdä selväksi, että tietosuojalainsäädäntöä sovelletaan aina.

  Tarkistus    48

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  9 artikla

  9 artikla

  Samanaikaisten tai yhteisten tarkastusten koordinointi

  Samanaikaisten tai yhteisten tarkastusten koordinointi

  1.  Yhden tai useamman jäsenvaltion pyynnöstä työviranomaisen on koordinoitava samanaikaisia tai yhteisiä tarkastuksia työviranomaisen toimivaltaan kuuluvilla aloilla. Pyynnön voi toimittaa yksi tai useampi jäsenvaltio. Työviranomainen voi myös ehdottaa asianomaisten jäsenvaltioiden viranomaisille, että ne suorittavat samanaikaisen tai yhteisen tarkastuksen.

  1.  Yhden tai useamman jäsenvaltion pyynnöstä työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen on pyrittävä saamaan aikaan keskinäinen sopimus niiden välillä ja koordinoitava samanaikaisia tai yhteisiä tarkastuksia työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen toimivaltaan kuuluvilla aloilla. Pyynnön voi toimittaa yksi tai useampi jäsenvaltio. Työ-ja sosiaaliturvaviranomainen voi myös ehdottaa asianomaisten jäsenvaltioiden viranomaisille, että ne suorittavat samanaikaisen tai yhteisen tarkastuksen, joka toteutetaan yhteistyössä jäsenvaltion kanssa.

  2.  Jos jonkin jäsenvaltion viranomainen päättää olla osallistumatta 1 kohdassa tarkoitettuun samanaikaiseen tai yhteiseen tarkastukseen tai olla suorittamatta tällaista tarkastusta, sen on ilmoitettava työviranomaiselle kirjallisesti päätöksensä syyt asianmukaisesti etukäteen. Tällaisissa tapauksissa työviranomaisen on ilmoitettava asiasta muille asianomaisille kansallisille viranomaisille.

  2.  Jos jonkin jäsenvaltion viranomainen päättää olla osallistumatta 1 kohdassa tarkoitettuun samanaikaiseen tai yhteiseen tarkastukseen tai olla suorittamatta tällaista tarkastusta, sen on ilmoitettava työ-ja sosiaaliturvaviranomaiselle kirjallisesti päätöksensä syyt ennen suunnitellun tarkastuksen aloittamista. Tällaisissa tapauksissa työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen on ilmoitettava asiasta muille asianomaisille kansallisille viranomaisille.

  3.  Samanaikaisen tai yhteisen tarkastuksen järjestäminen edellyttää kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden etukäteen kansallisten yhteyshenkilöidensä kautta antamaa suostumusta. Jos yksi tai useampi jäsenvaltio kieltäytyy osallistumasta samanaikaiseen tai yhteiseen tarkastukseen, muut kansalliset viranomaiset voivat tapauksen mukaan suorittaa suunnitellun samanaikaisen tai yhteisen tarkastuksen vain osallistuvissa jäsenvaltioissa. Niiden jäsenvaltioiden, jotka kieltäytyvät osallistumasta tarkastukseen, on pidettävä suunniteltua tarkastusta koskevat tiedot luottamuksellisina.

  3.  Samanaikaisen tai yhteisen tarkastuksen järjestäminen edellyttää kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden etukäteen kansallisten yhteyshenkilöidensä kautta antamaa suostumusta. Jos yksi tai useampi jäsenvaltio kieltäytyy osallistumasta samanaikaiseen tai yhteiseen tarkastukseen, muut kansalliset viranomaiset voivat tapauksen mukaan suorittaa suunnitellun samanaikaisen tai yhteisen tarkastuksen vain osallistuvissa jäsenvaltioissa. Niiden jäsenvaltioiden, jotka kieltäytyvät osallistumasta tarkastukseen, on pidettävä suunniteltua tarkastusta koskevat tiedot luottamuksellisina.

  Tarkistus    49

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  10 artikla

  10 artikla

  Samanaikaisia tai yhteisiä tarkastuksia koskevat järjestelyt

  Samanaikaisia tai yhteisiä tarkastuksia koskevat järjestelyt

  1.  Yhteisen tarkastuksen tekemistä koskevassa sopimuksessa, jäljempänä ’yhteistä tarkastusta koskeva sopimus’, joka tehdään osallistuvien jäsenvaltioiden ja työviranomaisen välillä, vahvistetaan tällaisen tarkastuksen tekemistä koskevat ehdot. Yhteistä tarkastusta koskevaan sopimukseen voi sisältyä määräyksiä, joiden perusteella yhteiset tarkastukset – kunhan niistä on sovittu ja ne on suunniteltu – voidaan toteuttaa lyhyellä varoitusajalla. Työviranomaisen on laadittava sopimusmalli.

  1.  Yhteisen tarkastuksen tekemistä koskevassa sopimuksessa, jäljempänä ’yhteistä tarkastusta koskeva sopimus’, joka tehdään osallistuvien jäsenvaltioiden ja/tai työmarkkinaosapuolten sekä asiaankuuluvien sidosryhmien ja työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen välillä, vahvistetaan tällaisen tarkastuksen tekemistä koskevat ehdot, erityisesti tarkastuksen laajuus ja sovellettava lainsäädäntö. Yhteistä tarkastusta koskevaan sopimukseen voi sisältyä määräyksiä, joiden perusteella yhteiset tarkastukset – kunhan niistä on sovittu ja ne on suunniteltu – voidaan toteuttaa lyhyellä varoitusajalla. Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen on kaikkia jäsenvaltioita kuultuaan laadittava samanaikaisia ja yhteisiä tarkastuksia koskevat ohjeet ja sopimusmalli.

  2.  Samanaikaiset tai yhteiset tarkastukset ja niiden seurantatoimet on toteutettava asianomaisten jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

  2.  Samanaikaiset tai yhteiset tarkastukset ja niiden seurantatoimet on toteutettava asianomaisten jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Kansalliset viranomaiset on otettava täysimääräisesti mukaan prosessiin, ja niillä on oltava täysi ja itsenäinen toimivalta. Kun työmarkkinaosapuolet ovat itse vastuussa tarkastuksista kansallisella tasolla, yhteisiä ja samanaikaisia tarkastuksia voidaan tehdä vain, jos asianomaiset työmarkkinaosapuolet suostuvat siihen ja asianomaisen jäsenvaltion valvonnassa.

  3.  Työviranomaisen on annettava samanaikaisia tai yhteisiä tarkastuksia tekeville jäsenvaltioille logistista ja teknistä tukea, joka voi sisältää käännös- ja tulkkauspalveluita.

  3.  Jos asianomaiset jäsenvaltiot sitä pyytävät, työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen on annettava samanaikaisia tai yhteisiä tarkastuksia tekeville jäsenvaltioille ja työmarkkinaosapuolille logistista ja teknistä tukea, joka voi sisältää käännös- ja tulkkauspalveluita sekä oikeudellista apua.

  4.  Työviranomaisen henkilöstö voi osallistua samanaikaiseen tai yhteiseen tarkastukseen sen jäsenvaltion etukäteen antamalla suostumuksella, jonka alueella he avustaisivat tarkastuksessa.

  4.  Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen henkilöstö voi olla läsnä samanaikaisessa tai yhteisessä tarkastuksessa sen jäsenvaltion etukäteen antamalla suostumuksella, jonka alueella he avustaisivat tarkastuksessa.

  5.  Samanaikaista tai yhteistä tarkastusta tekevien kansallisten viranomaisten on raportoitava työviranomaiselle omassa jäsenvaltiossaan saaduista tuloksista ja samanaikaisen tai yhteisen tarkastuksen yleisestä operationaalisesta sujumisesta.

  5.  Samanaikaista tai yhteistä tarkastusta tekevien kansallisten viranomaisten tai työmarkkinaosapuolten on raportoitava työ-ja sosiaaliturvaviranomaiselle omassa jäsenvaltiossaan saaduista tuloksista ja samanaikaisen tai yhteisen tarkastuksen yleisestä operationaalisesta sujumisesta. Työ- ja sosiaaliturvaviranomaisen on laadittava malli niiden raporteille ottaen huomioon tarpeen välttää tarpeetonta hallinnollista rasitusta. Yhteisten tarkastusten tuloksia voidaan käyttää todisteena jäsenvaltiossa, ja niillä on sama oikeudellinen arvo kuin sen omalla alueella kerätyillä tiedoilla.

   

  5 a.  Tarkastuksen kohteena olevien osapuolten on saatava tarkastuksen jälkeen laadittu raportti, ja niillä on oltava oikeus viitata siihen ja haastaa tulokset sen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jonka alueella tarkastus on tehty.

  6.  Samanaikaisia tai yhteisiä tarkastuksia koskevat tiedot on sisällytettävä hallintoneuvostolle neljännesvuosittain toimitettaviin kertomuksiin. Työviranomaisen tukemia tarkastuksia käsittelevä vuosikertomus on sisällytettävä työviranomaisen vuotuiseen toimintakertomukseen.

  6.  Samanaikaisia tai yhteisiä tarkastuksia koskevat tiedot on sisällytettävä hallintoneuvostolle ja sidosryhmien edustajien ryhmälle neljännesvuosittain toimitettaviin kertomuksiin. Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen tukemia tarkastuksia käsittelevä vuosikertomus on sisällytettävä työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen vuotuiseen toimintakertomukseen. Tämän kertomuksen on sisällettävä luettelo tapauksista, joissa jäsenvaltiot ovat kieltäytyneet osallistumasta yhteiseen tarkastukseen.

   

  6 a.  Yhteiset tarkastukset ja niiden oikeudelliset seuraamukset, päätökset hallinnollisista sakoista ja seuraamuksista sekä tarkastuksen kohteena olevien osapuolten oikeudet ja velvollisuudet eivät rajoita sen jäsenvaltion alueella sovellettavan lainsäädännön soveltamista, jossa tarkastus suoritetaan.

  7.  Jos työviranomainen samanaikaisen tai yhteisen tarkastuksen aikana tai muun toimintansa aikana saa tietoonsa epäiltyjä sääntöjenvastaisuuksia unionin lainsäädännön soveltamisessa, mukaan luettuna sen toimivallan ulkopuolella oleva lainsäädäntö, sen on ilmoitettava näistä epäillyistä sääntöjenvastaisuuksista komissiolle ja tarpeen mukaan asianomaisen jäsenvaltion viranomaisille.

  7.  Jos työ-ja sosiaaliturvaviranomainen samanaikaisen tai yhteisen tarkastuksen aikana tai muun toimintansa aikana saa tietoonsa epäiltyjä sääntöjenvastaisuuksia unionin lainsäädännön soveltamisessa, mukaan luettuna sen toimivallan ulkopuolella oleva lainsäädäntö, sen on ilmoitettava näistä epäillyistä sääntöjenvastaisuuksista komissiolle ja tarpeen mukaan asianomaisen jäsenvaltion viranomaisille.

   

  7 a.  Samanaikaiset tai yhteiset toimenpiteet ja tarkastukset voivat kattaa myös vilpillisten palveluntarjoajien torjuntaa koskevan yhteistyön piiriin kuuluvat toimet, jotka mainitaan palveludirektiivin 2006/123/EY VI luvussa.

  Tarkistus    50

  Ehdotus asetukseksi

  11 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  11 artikla

  11 artikla

  Työvoiman rajatylittävää liikkuvuutta koskevat analyysit ja riskinarvioinnit

  Työvoiman rajatylittävää liikkuvuutta koskevat analyysit ja riskinarvioinnit

  1.  Työviranomaisen on arvioitava riskejä ja tehtävä analyysejä, jotka liittyvät rajatylittäviin työvoimavirtoihin, kuten työmarkkinoiden epätasapaino, alakohtaiset uhkat sekä yksityishenkilöiden ja työnantajien kohtaamat toistuvat ongelmat rajatylittävän liikkuvuuden alalla. Tässä tehtävässä työviranomaisen on varmistettava täydentävyys muiden unionin virastojen tai palvelujen kanssa ja hyödynnettävä niiden asiantuntemusta, muun muassa taitotarpeiden ennustamisen ja työterveyden ja -turvallisuuden alalla. Työviranomainen voi komission pyynnöstä tehdä johonkin aiheeseen keskittyviä seikkaperäisiä analyysejä ja tutkimuksia työvoiman liikkuvuuteen liittyvien erityisten ongelmien tutkimiseksi.

  1.  Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen on arvioitava riskejä, pidettävä mielessä alueelliset ja kansalliset erityispiirteet ja tehtävä analyysejä, jotka liittyvät rajatylittäviin työvoimavirtoihin, kuten työmarkkinoiden epätasapaino, alakohtaiset uhkat sekä yksityishenkilöiden ja työnantajien kohtaamat toistuvat ongelmat rajatylittävän liikkuvuuden alalla. Tässä tehtävässä työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen on varmistettava täydentävyys muiden unionin virastojen tai palvelujen kanssa ja hyödynnettävä niiden asiantuntemusta, muun muassa taitotarpeiden ennustamisen ja työterveyden ja -turvallisuuden alalla. Työ-ja sosiaaliturvaviranomainen voi komission pyynnöstä tehdä johonkin aiheeseen keskittyviä seikkaperäisiä analyysejä ja tutkimuksia työvoiman liikkuvuuteen liittyvien erityisten ongelmien tutkimiseksi.

   

  1 a  Työ-ja sosiaaliturvaviranomainen voi myös suorittaa lisäanalyyseja ja -tutkimuksia jäsenvaltion pyynnöstä. Tällainen pyyntö on arvioitava, jotta voidaan välttää päällekkäisyyttä tai toistoa. Tällaisissa tapauksissa työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen on arvioitava käytettävissä olevien tietojen paikkansapitävyys, verrattava sitä olemassa oleviin tietoihin ja tarvittaessa muutettava sitä viimeisimpien ja käytettävissä olevien tietojen perusteella ja liitettävä siihen mahdolliset muut asiaankuuluvat lisätiedot, jos se on tarpeen analyysia tai tutkimusta varten.

  2.  Työviranomaisen on järjestettävä kansallisten viranomaisten ja palvelujen keskuudessa vertaisarviointeja, jotta voidaan

  2.  Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen on järjestettävä kansallisten viranomaisten ja palvelujen keskuudessa vertaisarviointeja, jotta voidaan

  a)  tarkastella sellaisia kysymyksiä, ongelmia ja erityisaiheita, joita saattaa liittyä työviranomaisen toimivallan piiriin kuuluvan unionin lainsäädännön täytäntöönpanoon ja käytännön soveltamiseen sekä täytäntöönpanon valvontaan käytännössä;

  a)  tarkastella sellaisia kysymyksiä, ongelmia ja erityisaiheita, joita saattaa liittyä työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen toimivallan piiriin kuuluvan unionin lainsäädännön täytäntöönpanoon ja käytännön soveltamiseen sekä täytäntöönpanon valvontaan käytännössä;

  b)  parantaa johdonmukaisuutta palvelujen tarjoamisessa yksityishenkilöille ja yrityksille;

  b)  parantaa johdonmukaisuutta palvelujen tarjoamisessa yksityishenkilöille ja yrityksille;

  c)  lisätä tietoa ja parantaa vastavuoroista ymmärrystä eri järjestelmistä ja käytännöistä sekä arvioida erilaisten poliittisten toimenpiteiden tuloksellisuutta, mukaan luettuna ehkäisy- ja pelotetoimenpiteet.

  c)  lisätä tietoa ja parantaa vastavuoroista ymmärrystä eri järjestelmistä ja käytännöistä sekä arvioida erilaisten poliittisten toimenpiteiden tuloksellisuutta ja täytäntöönpanomenetelmiä, mukaan luettuna ehkäisy- ja pelotetoimenpiteet;

   

  c a)  antaa komissiolle ja jäsenvaltioille suosituksia, jotta varmistetaan unionin oikeuden tehokas täytäntöönpano työ- ja sosiaaliturvaviranomaisen työn osalta, mukaan luettuina pimeän työn torjunta, oikeudenmukaisten ja säällisten työolojen varmistaminen, veropetosten torjunta ja asianmukaisen sosiaalisen suojelun varmistaminen kaikille.

  3.  Työviranomaisen on raportoitava havainnoistaan säännöllisesti komissiolle ja suoraan asianomaisille jäsenvaltioille ja esitettävä mahdollisia toimenpiteitä, joilla havaittuihin heikkouksiin voidaan puuttua.

  3.  Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen on raportoitava havainnoistaan neljännesvuosittain komissiolle, Euroopan parlamentille ja suoraan asianomaisille jäsenvaltioille ja esitettävä mahdollisia toimenpiteitä, joilla havaittuihin heikkouksiin ja vahvuuksiin voidaan puuttua. Tulokset on julkaistava vuoden sisällä ja ne on otettava tarpeen mukaan huomioon kaikessa unionin toiminnassa.

  4.  Työviranomaisen on koottava jäsenvaltioiden keräämiä ja toimittamia tilastotietoja työviranomaisen toimivallan piiriin kuuluvan unionin lainsäädännön aloilla. Tässä tehtävässä työviranomaisen on pyrittävä järkeistämään tämänhetkistä tiedonkeruutoimintaa näillä aloilla. Tapauksen mukaan sovelletaan 16 artiklaa. Työviranomaisen on oltava yhteydessä komissioon (Eurostat) ja jaettava tiedonkeruutoimiensa tulokset tarpeen mukaan.

  4.  Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen on koottava jäsenvaltioiden toimittamia tilastotietoja, jotka on koottu selkeisiin taulukoihin, eritelty sukupuolen, iän, tulotason, ammatin ja työmarkkina-aseman mukaan työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen toimivallan piiriin kuuluvan unionin lainsäädännön aloilla ja noudattaen asiaa koskevaa unionin tietosuojalainsäädäntöä. Tässä tehtävässä työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen on pyrittävä järkeistämään tämänhetkistä tiedonkeruutoimintaa näillä aloilla. Tapauksen mukaan sovelletaan 16 artiklaa. Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen on oltava yhteydessä komissioon (Eurostat) ja jaettava tiedonkeruutoimiensa tulokset tarpeen mukaan.

  Tarkistus    51

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  12 artikla

  12 artikla

  Tuki valmiuksien kehittämiselle

  Tuki valmiuksien kehittämiselle

  Työviranomaisen on tuettava jäsenvaltioita kehittämään valmiuksiaan, jotta edistetään unionin lainsäädännön johdonmukaista täytäntöönpanoa kaikilla tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla. Työviranomaisen on toteutettava erityisesti seuraavat toimet:

  Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen on tuettava jäsenvaltioita, työmarkkinaosapuolia ja kansalaisjärjestöjä kehittämään valmiuksiaan, jotta edistetään unionin lainsäädännön johdonmukaista täytäntöönpanoa kaikilla tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla. Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen on toteutettava erityisesti seuraavat toimet:

  a)  laadittava yhteiset suuntaviivat jäsenvaltioiden käyttöön, mukaan luettuna ohjeet sellaisia tarkastuksia varten, joilla on rajatylittävä ulottuvuus, sekä yhteiset määritelmät ja käsitteet, jotka pohjautuvat unionin tasolla tehtyyn asiaa koskevaan työhön;

  a)  laadittava suuntaviivat, joita jäsenvaltiot ja työmarkkinaosapuolet voivat soveltaa, mukaan luettuna ohjeet sellaisia tarkastuksia varten, joilla on rajatylittävä ulottuvuus, sekä yhteiset määritelmät ja käsitteet, jotka pohjautuvat unionin tasolla tehtyyn asiaa koskevaan työhön;

  b)  edistettävä ja tuettava keskinäistä avunantoa, joko vertais- tai ryhmätoiminnan muodossa, sekä henkilöstövaihtoa ja väliaikaisia henkilöstösiirtoja kansallisten viranomaisten välillä;

  b)  edistettävä ja tuettava keskinäistä avunantoa, joko vertais- tai ryhmätoiminnan muodossa, sekä henkilöstövaihtoa ja väliaikaisia henkilöstösiirtoja kansallisten viranomaisten välillä;

  c)  edistettävä kokemusten ja hyvien toimintatapojen vaihtoa ja levittämistä, mukaan luettuna esimerkit yhteistyöstä kansallisten viranomaisten välillä;

  c)  edistettävä kokemusten ja hyvien toimintatapojen vaihtoa ja levittämistä, mukaan luettuna esimerkit yhteistyöstä kansallisten viranomaisten, työmarkkinaosapuolten ja kansalaisjärjestöjen välillä;

  d)  laadittava alakohtaisia ja alojen välisiä koulutusohjelmia ja tähän liittyvää koulutusmateriaalia;

  d)  laadittava alakohtaisia ja alojen välisiä koulutusohjelmia ja tähän liittyvää koulutusmateriaalia;

  e)  edistettävä tiedotuskampanjoja, mukaan luettuna kampanjat, joilla annetaan yksityishenkilöille ja työnantajille, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, jäljempänä ’pk-yritykset’, tietoja niiden oikeuksista ja velvollisuuksista ja niiden käytettävissä olevista mahdollisuuksista.

  e)  edistettävä tiedotuskampanjoja, mukaan luettuna kampanjat, joilla annetaan yksityishenkilöille ja työnantajille, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, jäljempänä ’pk-yritykset’, tietoja niiden oikeuksista ja velvollisuuksista ja niiden käytettävissä olevista mahdollisuuksista;

   

  e a)  parannettava valvontaelinten valmiuksia niin, että ne pystyvät paremmin puuttumaan rajatylittäviin näkökohtiin, mukaan lukien riittävät henkilöstöresurssit ja koulutus sekä taloudelliset voimavarat;

   

  e b)  lisättävä tietoa ja parannettava vastavuoroista ymmärrystä erilaisista kansallisista järjestelmistä ja käytännöistä, jotka liittyvät tässä asetuksessa tarkoitettuun henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen ja asianmukaisen sosiaalisen suojelun saatavuuteen sekä toiminnan menetelmiin ja toimintaa koskevaan säädöskehykseen.

  Tarkistus    52

  Ehdotus asetukseksi

  13 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  13 artikla

  13 artikla

  Sovittelu jäsenvaltioiden välillä

  Sovittelu jäsenvaltioiden välillä

  1.  Jos jäsenvaltioiden välillä on riitaa unionin lainsäädännön soveltamisesta tai tulkinnasta tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla, työviranomainen voi toimia sovittelijana.

  1.  Jos jäsenvaltioiden välillä on riitaa unionin lainsäädännön soveltamisesta tai tulkinnasta tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla, työ-ja sosiaaliturvaviranomainen voi toimia sovittelijana sanotun vaikuttamatta 12 päivänä kesäkuuta 2009 annetussa päätöksessä N:o A1 tarkoitettuihin menettelyihin, joilla perustetaan vuoropuhelu- ja sovittelumenettely, joka koskee asiakirjojen pätevyyttä, sovellettavan lainsäädännön määrittämistä ja etuuksien myöntämistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 883/2004 mukaisesti.

  2.  Jonkin riita-asiassa osapuolena olevan jäsenvaltion pyynnöstä työviranomaisen on käynnistettävä sovittelumenettely sovittelulautakunnassa, joka on perustettu tätä varten 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Työviranomainen voi käynnistää sovittelumenettelyn sovittelulautakunnassa myös omasta aloitteestaan, mukaan luettuna Solvit-verkoston pyynnön perusteella, edellyttäen että kaikki riidan osapuolina olevat jäsenvaltiot suostuvat tähän.

  2.  Jonkin riita-asiassa osapuolena olevan jäsenvaltion pyynnöstä työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen on käynnistettävä sovittelumenettely sovittelulautakunnassa, joka on perustettu tätä varten 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Työ-ja sosiaaliturvaviranomainen voi käynnistää sovittelumenettelyn sovittelulautakunnassa myös omasta aloitteestaan, jos jäsenvaltiot eivät ole kyenneet ratkaisemaan riitaa kohtuullisen ajan kuluessa sen syntymisestä, ottaen huomioon kunkin tapauksen luonteen ja erityisvaatimukset. Asianomaisten jäsenvaltioiden on osallistuttava aktiivisesti mainittuun menettelyyn ja toimitettava kaikki asiaankuuluvat tai pyydetyt tiedot.

   

  2 a  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava asianomaisille henkilöille, kuten työnantajille, työntekijöille, itsenäisille ammatinharjoittajille, riidasta ja asian viemisestä työ- ja sosiaaliturvaviranomaisen käsiteltäväksi. Heitä on myös kuultava, ja heidät on otettava mukaan menettelyn kaikkiin vaiheisiin.

  3.  Esittäessään tapausta työviranomaisen soviteltavaksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki tapaukseen liittyvät henkilötiedot anonymisoidaan, eikä työviranomainen saa käsitellä tapaukseen liittyvien yksityishenkilöiden henkilötietoja sovittelumenettelyn missään vaiheessa.

  3.  Sovittelumenettelyyn osallistuvat jäsenvaltiot toimittavat kaikki pyydetyt ja asiaankuuluvat tiedot. Esittäessään tapausta työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen soviteltavaksi jäsenvaltioiden ja kaikkien muiden osapuolten, jotka ovat työviranomaisen kuultavana tai osallisena asiassa, on varmistettava, että kaikki tapaukseen liittyvät henkilötiedot anonymisoidaan unionin tietosuojalainsäädännön mukaisesti, eikä työ-ja sosiaaliturvaviranomainen saa käsitellä tapaukseen liittyvien yksityishenkilöiden henkilötietoja sovittelumenettelyn missään vaiheessa eikä jälkeenpäin.

  4.  Tapauksia, joissa on käynnissä kansallisen tai unionin tason tuomioistuinkäsittely, ei voida toimittaa työviranomaisen soviteltaviksi.

  4.  Tapauksia, joissa on käynnissä kansallisen tai unionin tason tuomioistuinkäsittely, ei voida toimittaa työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen soviteltaviksi.

  5.  Kolmen kuukauden kuluessa työviranomaisen sovittelun päättymisestä asianomaisten jäsenvaltioiden on raportoitava työviranomaiselle toteuttamistaan seurantatoimenpiteistä tai perustelut seurantatoimenpiteiden toteuttamatta jättämiselle.

  5.  Kolmen kuukauden kuluessa työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen tuloksellisen sovittelun päättymisestä asianomaisten jäsenvaltioiden on raportoitava työ-ja sosiaaliturvaviranomaiselle toteuttamistaan seurantatoimenpiteistä tai perustelut seurantatoimenpiteiden toteuttamatta jättämiselle.

   

  5 a.  Kolmen kuukauden kuluessa riidanratkaisulautakunnan päätöksestä asianomaisten jäsenvaltioiden on raportoitava työ- ja sosiaaliturvaviranomaiselle päätöksen perusteella toteuttamistaan tai toteuttamatta jättämistään toimenpiteistä.

  6.  Työviranomaisen on raportoitava komissiolle neljännesvuosittain käsittelemiensä sovittelutapausten tuloksista.

  6.  Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen on raportoitava komissiolle, Euroopan parlamentille ja jäsenvaltioille neljännesvuosittain käsittelemiensä sovittelutapausten tuloksista.

   

  6 a.  Jos sovittelumenettelyllä ei ole myönteistä tulosta, työ- ja sosiaaliturvaviranomainen siirtää asian asianomaisten oikeusviranomaisten ratkaistavaksi.

   

  6 b.  Sovitteluprosessin missä tahansa vaiheessa asianomaiset jäsenvaltiot voivat sopia keskenään sovittelulautakunnan pyytämisestä sovittelemaan riitaa. Sovittelulautakunnan päätös on sitova. Sopimus on rekisteröitävä virallisesti ja asetettava julkisesti saataville.

  Tarkistus    53

  Ehdotus asetukseksi

  14 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  14 artikla

  14 artikla

  Yhteistyö rajatylittävien työmarkkinahäiriöiden tapauksessa

  Yhteistyö rajatylittävien työmarkkinahäiriöiden tapauksessa

  Kansallisten viranomaisten pyynnöstä työviranomainen voi helpottaa asiaankuuluvien sidosryhmien välistä yhteistyötä, jotta voidaan puuttua useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon vaikuttaviin työmarkkinahäiriöihin, kuten laajamittaisiin yritysten uudelleenjärjestelyihin tai suuriin hankkeisiin, jotka vaikuttavat raja-alueiden työllisyyteen.

  Kansallisten viranomaisten pyynnöstä työ- ja sosiaaliturvaviranomaisen on helpotettava asiaankuuluvien sidosryhmien välistä yhteistyötä, jotta voidaan puuttua useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon vaikuttaviin työmarkkinahäiriöihin, kuten laajamittaisiin yritysten uudelleenjärjestelyihin, joilla on rajatylittäviä vaikutuksia. Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen on osallistettava asianmukaisesti asiaankuuluvat työmarkkinaosapuolet puuttumatta niiden itsemääräämisoikeuteen.

  Tarkistus    54

  Ehdotus asetukseksi

  14 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  14 a artikla

   

  Yhteistyö työelämän ja sosiaalisten oikeuksien saantiin liittyvien rakenteellisten ongelmien tapauksessa

   

  Työ- ja sosiaaliturvaviranomaisen on helpotettava yhteistyötä asiaankuuluvien sidosryhmien välillä, jotta voidaan ratkaista ongelmia, joita ihmisillä on työnsaannissa ja sosiaalisten oikeuksien saannissa rajatylittävissä tilanteissa, sosiaaliturvaetuudet mukaan luettuina, eri jäsenvaltioiden rakenteellisten erojen seurauksena.

  Tarkistus    55

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Työviranomaisen on koordinoitava, kehitettävä ja sovellettava yhteentoimivuusperiaatteita, joilla taataan tiedonvaihto jäsenvaltioiden välillä ja työviranomaisen kanssa. Näiden yhteentoimivuusperiaatteiden perustana ja tukena on oltava eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet70 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä (EU) 2015/224071 tarkoitettu eurooppalainen yhteentoimivuuden viitearkkitehtuuri.

  Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen on koordinoitava, kehitettävä ja sovellettava yhteentoimivuusperiaatteita, joilla taataan tiedonvaihto jäsenvaltioiden välillä ja työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen kanssa. Näiden yhteentoimivuusperiaatteiden perustana ja tukena on oltava eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet70 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä (EU) 2015/224071 tarkoitettu eurooppalainen yhteentoimivuuden viitearkkitehtuuri. Kansallisten viranomaisten on työ- ja sosiaaliturvaviranomaisen pyynnöstä toimitettava sille määritellyissä muodoissa kaikki tiedot, joita se tarvitsee tässä asetuksessa sille osoitettujen tehtävien hoitamiseen, edellyttäen että niillä on laillinen pääsy asiaankuuluviin tietoihin. Tietojen on oltava täsmällisiä, yhtenäisiä, täydellisiä ja oikea-aikaisia.

  _________________

  _________________

  70 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet – täytäntöönpanostrategia” (COM(2017) 134 final).

  70 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet – täytäntöönpanostrategia” (COM(2017) 134 final).

  71 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2015/2240, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia palvelevia yhteentoimivuusratkaisuja sekä yhteisiä toteutuspuitteita koskevasta ohjelmasta (ISA2-ohjelma) julkisen sektorin nykyaikaistamisen välineenä (EUVL L 318, 4.12.2015, s. 1).

  71 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2015/2240, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia palvelevia yhteentoimivuusratkaisuja sekä yhteisiä toteutuspuitteita koskevasta ohjelmasta (ISA2-ohjelma) julkisen sektorin nykyaikaistamisen välineenä (EUVL L 318, 4.12.2015, s. 1).

  Tarkistus    56

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Työviranomainen voi perustaa työryhmiä tai asiantuntijapaneeleja jäsenvaltioiden ja/tai komission edustajien kanssa tai ulkoisten asiantuntijoiden kanssa valintamenettelyn jälkeen erityisten tehtävien hoitamista varten tai tiettyjä toiminta-aloja varten, mukaan luettuna sovittelulautakunta tämän asetuksen 13 artiklan mukaisten tehtävien hoitamista varten ja ryhmä tämän asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen, asetusten (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 soveltamiseen liittyvien rahoitusasioiden käsittelyä varten.

  Työ-ja sosiaaliturvaviranomainen voi perustaa työryhmiä tai asiantuntijapaneeleja jäsenvaltioiden ja/tai komission edustajien kanssa tai ulkoisten asiantuntijoiden tai työmarkkinaosapuolten kanssa valintamenettelyn jälkeen erityisten tehtävien hoitamista varten tai tiettyjä toiminta-aloja varten, mukaan luettuna sovittelulautakunta tämän asetuksen 13 artiklan mukaisten tehtävien hoitamista varten ja ryhmä tämän asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen, asetusten (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 soveltamiseen liittyvien rahoitusasioiden käsittelyä varten.

  Tarkistus    57

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a.  Riidanratkaisulautakunta koostuu 33 artiklan mukaisista kansallisista yhteyshenkilöistä, komission edustajasta, toimitusjohtajasta ja kolmesta hallintoneuvoston nimittämästä riippumattomasta asiantuntijasta. Asianomaisten jäsenvaltioiden kansalliset yhteyshenkilöt, toimitusjohtaja, komission edustaja ja kolme riippumatonta asiantuntijaa osallistuvat 13 artiklassa määriteltyyn riidanratkaisumenettelyyn. Puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. Päätökset tehdään annettujen äänten kahden kolmasosan enemmistöllä; komission edustaja ei äänestä.

  Tarkistus    58

  Ehdotus asetukseksi

  18 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  18 artikla

  18 artikla

  Hallintoneuvoston kokoonpano

  Hallintoneuvoston kokoonpano

  1.  Hallintoneuvosto koostuu yhdestä kunkin jäsenvaltion korkean tason edustajasta ja kahdesta komission edustajasta, joilla kaikilla on äänioikeus.

  1.  Hallintoneuvosto koostuu

   

  a) yhdestä kunkin jäsenvaltion korkean tason edustajasta;

   

  b) yhdestä komission edustajasta;

   

  c) kuudesta työmarkkinaosapuolten edustajasta ja

   

  d) kolmesta Euroopan parlamentin osoittamasta riippumattomasta asiantuntijasta, joilla kaikilla on äänioikeus.

   

  Kullakin jäsenvaltion korkean tason edustajalla ja varajäsenellä on oltava ammatillinen pätevyys työ- ja sosiaaliturvalainsäädännön alalla.

  2.  Jokaisella hallintoneuvoston jäsenellä on varajäsen. Varajäsen edustaa varsinaista jäsentä tämän poissaollessa.

  2.  Jokaisella hallintoneuvoston jäsenellä on varajäsen. Varajäsen edustaa varsinaista jäsentä tämän poissaollessa. Vaikka molemmat edustajat voivat käyttää oikeuttaan osallistua kokouksiin samaan aikaan, vain yksi ääni jäsenvaltiota kohti on sallittu.

  3.  Jäsenvaltioitaan edustavat hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet nimittää kunkin oma jäsenvaltio heidän 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja aloja koskevan tietämyksensä perusteella ottaen huomioon asianmukaiset johtamis-, hallinto- ja varainhoitotaidot.

  3.  Jäsenvaltioitaan edustavat hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet nimittää kunkin oma jäsenvaltio heidän 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja aloja koskevan tietämyksensä ja heidän ansioidensa perusteella ottaen huomioon asianmukaisen kokemuksen sekä asianmukaiset taidot. Kaikkien osapuolten on pyrittävä naisten ja miesten tasapuoliseen edustukseen hallintoneuvostossa.

   

  Unionin tason työmarkkinaosapuolet nimittävät kaikki työmarkkinaosapuolten edustajat.

  Komissio nimittää omat edustajansa.

  Komissio nimittää omat edustajansa.

  Hallintoneuvoston toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi jäsenvaltioiden ja komission on pyrittävä rajoittamaan edustajiensa vaihtuvuutta hallintoneuvostossa. Kaikkien osapuolten on pyrittävä naisten ja miesten tasapuoliseen edustukseen hallintoneuvostossa.

  Hallintoneuvoston toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi jäsenvaltioiden, työmarkkinaosapuolten ja komission on pyrittävä rajoittamaan edustajiensa vaihtuvuutta hallintoneuvostossa. Kaikkien osapuolten on pyrittävä naisten ja miesten tasapuoliseen edustukseen hallintoneuvostossa.

  4.  Jäsenten ja heidän varajäsentensä toimikausi on neljä vuotta. Toimikausi voidaan uusia.

  4.  Jäsenten ja heidän varajäsentensä toimikausi on neljä vuotta. Jäsenille voidaan myöntää kaksi perättäistä toimikautta edellyttäen, että jatkavan jäsenen nimike vaihtuu.

  5.  Edustajat kolmansista maista, jotka soveltavat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa unionin lainsäädäntöä, voivat osallistua hallintoneuvoston kokouksiin tarkkailijoina.

  5.  Edustajat kolmansista maista, jotka soveltavat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa unionin lainsäädäntöä, voivat jäsenvaltioiden yksimielisesti myöntämällä ennakkoluvalla osallistua hallintoneuvoston kokouksiin tarkkailijoina. Kunkin jäsenen ja varajäsenen on allekirjoitettava kirjallinen ilmoitus sidonnaisuuksistaan aloittaessaan tehtävässä ja päivitettävä sitä olosuhteiden muuttuessa.

  Tarkistus    59

  Ehdotus asetukseksi

  19 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  hyväksyttävä äänioikeutettujen jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä työviranomaisen vuotuinen talousarvio ja hoidettava muita tehtäviä, jotka liittyvät viranomaisen talousarvioon IV luvun mukaisesti;

  b)  hyväksyttävä äänioikeutettujen jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen vuotuinen talousarvio, joka on tätä ennen toimitettu sidosryhmien edustajien ryhmälle lausuntoa varten, ja hoidettava muita tehtäviä, jotka liittyvät työ-ja viranomaisen talousarvioon IV luvun mukaisesti;

  Tarkistus    60

  Ehdotus asetukseksi

  19 artikla – 1 kohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e)  hyväksyttävä petostentorjuntastrategia, joka on oikeassa suhteessa petosriskiin nähden, kun otetaan huomioon toteutettavien toimenpiteiden kustannukset ja hyödyt;

  e)  hyväksyttävä petostentorjuntastrategia, joka on tätä ennen toimitettu sidosryhmien edustajien ryhmälle lausuntoa varten ja joka on oikeassa suhteessa petosriskiin nähden, kun otetaan huomioon toteutettavien toimenpiteiden kustannukset ja hyödyt;

  Tarkistus    61

  Ehdotus asetukseksi

  19 artikla – 1 kohta – f alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  f)  hyväksyttävä säännöt jäsentensä, sidosryhmien edustajien ryhmän sekä 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti perustettujen työviranomaisen työryhmien ja paneelien jäsenten eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa varten ja julkaistava vuosittain verkkosivustollaan hallintoneuvoston jäsenten sidonnaisuuksia koskeva ilmoitus;

  f)  hyväksyttävä säännöt jäsentensä, sidosryhmien edustajien ryhmän sekä 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti perustettujen työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen työryhmien ja paneelien jäsenten sekä 34 artiklassa tarkoitettujen kansallisten asiantuntijoiden eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa varten ja julkaistava vuosittain verkkosivustollaan hallintoneuvoston jäsenten sidonnaisuuksia koskeva ilmoitus;

  Tarkistus    62

  Ehdotus asetukseksi

  19 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  h a)  keskusteltava sidosryhmien edustajien ryhmän ehdotuksista ja suosituksista ja annettava perusteltu vastaus;

  Tarkistus    63

  Ehdotus asetukseksi

  19 artikla – 1 kohta – i alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  i)  hyväksyttävä 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti perustettujen työviranomaisen työryhmien ja paneelien työjärjestykset;

  i)  hyväksyttävä 17 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti perustettujentyö-ja sosiaaliturvaviranomaisen työryhmien ja paneelien työjärjestykset sekä nimitettävä 17 artiklan 3 kohdan mukaisesti kolme riippumatonta asiantuntijaa ja kullekin asiantuntijalle kaksi varajäsentä kymmeneksi vuodeksi;

  Tarkistus    64

  Ehdotus asetukseksi

  20 artikla – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Hallintoneuvoston puheenjohtaja

  Hallintoneuvoston puheenjohtajat

  Tarkistus    65

  Ehdotus asetukseksi

  20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Hallintoneuvosto valitsee äänioikeutettujen jäsentensä joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja pyrkii sukupuolten tasapuoliseen edustukseen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan hallintoneuvoston äänioikeutettujen jäsenten kahden kolmasosan enemmistöllä.

  Hallintoneuvosto valitsee äänioikeutettujen jäsentensä joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja pyrkii sukupuolten tasapuoliseen edustukseen ja maantieteelliseen tasapainoon. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan hallintoneuvoston äänioikeutettujen jäsenten kahden kolmasosan enemmistöllä.

  Tarkistus    66

  Ehdotus asetukseksi

  20 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jos ensimmäisessä äänestyksessä ei saavuteta kahden kolmasosan enemmistöä, järjestetään toinen äänestys, jossa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan äänioikeutettujen hallintoneuvoston jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä.

  Jos ensimmäisessä äänestyksessä ei saavuteta kahden kolmasosan enemmistöä, järjestetään toinen äänestys, jossa puheenjohtajat valitaan äänioikeutettujen hallintoneuvoston jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä.

  Tarkistus    67

  Ehdotus asetukseksi

  20 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Varapuheenjohtaja toimii viran puolesta puheenjohtajan sijaisena tämän ollessa estyneenä.

  Yksi puheenjohtaja toimii viran puolesta toisen sijaisena tämän ollessa estyneenä.

  Tarkistus    68

  Ehdotus asetukseksi

  20 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on neljä vuotta. Toimikausi voidaan uusia kerran. Jos heidän jäsenyytensä hallintoneuvostossa kuitenkin päättyy heidän toimikautensa aikana, myös heidän toimikautensa päättyy tuona päivänä automaattisesti.

  2.  Puheenjohtajien toimikausi on neljä vuotta. Toimikausi voidaan uusia kerran. Jos heidän jäsenyytensä hallintoneuvostossa kuitenkin päättyy heidän toimikautensa aikana, myös heidän toimikautensa päättyy tuona päivänä automaattisesti.

  Tarkistus    69

  Ehdotus asetukseksi

  21 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Hallintoneuvosto pitää sidosryhmien edustajien ryhmän kanssa vähintään yhden kokouksen vuodessa.

  4.  Hallintoneuvosto pitää sidosryhmien edustajien ryhmän kanssa vähintään kaksi kokousta vuodessa.

  Tarkistus    70

  Ehdotus asetukseksi

  21 artikla – 7 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  7 a.  Hallintoneuvoston kokouspöytäkirjat on julkaistava työ- ja sosiaaliturvaviranomaisen verkkosivustolla. Hallintoneuvoston kokousten esityslistat on toimitettava sidosryhmien edustajien ryhmälle etukäteen.

  Tarkistus    71

  Ehdotus asetukseksi

  21 artikla – 7 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  7 b.  Jäsenvaltio voi pyytää hallintoneuvoston kokousta kiireellisissä tapauksissa. Pyyntöön on liitettävä asianmukainen perustelu.

  Perustelu

  Tietyissä tapauksissa olisi voitava käynnistää kiireellinen menettely.

  Tarkistus    72

  Ehdotus asetukseksi

  23 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  23 artikla

  23 artikla

  Toimitusjohtajan velvollisuudet

  Toimitusjohtajan velvollisuudet

  1.  Toimitusjohtaja vastaa työviranomaisen johtamisesta. Toimitusjohtaja vastaa toiminnastaan hallintoneuvostolle.

  1.  Toimitusjohtaja vastaa työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen johtamisesta. Toimitusjohtaja vastaa toiminnastaan hallintoneuvostolle.

  2.  Toimitusjohtaja raportoi pyydettäessä Euroopan parlamentille tehtäviensä hoitamisesta. Neuvosto voi pyytää toimitusjohtajaa raportoimaan tehtäviensä hoitamisesta.

  2.  Toimitusjohtaja raportoi pyydettäessä Euroopan parlamentille ja komissiolle tehtäviensä hoitamisesta. Neuvosto voi pyytää toimitusjohtajaa raportoimaan tehtäviensä hoitamisesta.

  3.  Toimitusjohtaja on työviranomaisen laillinen edustaja.

  3.  Toimitusjohtaja on työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen laillinen edustaja.

  4.  Toimitusjohtaja vastaa työviranomaiselle tällä asetuksella uskottujen tehtävien täytäntöönpanosta. Toimitusjohtajan vastuulla on erityisesti

  4.  Toimitusjohtaja vastaa työ-ja sosiaaliturvaviranomaiselle tällä asetuksella uskottujen tehtävien täytäntöönpanosta. Toimitusjohtajan vastuulla on erityisesti

  a)  työviranomaisen päivittäinen hallinto;

  a)  työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen päivittäinen hallinto;

  b)  hallintoneuvoston tekemien päätösten täytäntöönpano;

  b)  hallintoneuvoston tekemien päätösten täytäntöönpano;

  c)  yhtenäisen ohjelma-asiakirjan laatiminen ja sen toimittaminen hallintoneuvostolle hyväksyttäväksi;

  c)  yhtenäisen ohjelma-asiakirjan laatiminen ja sen toimittaminen hallintoneuvostolle hyväksyttäväksi;

  d)  yhtenäisen ohjelma-asiakirjan luonnoksen täytäntöönpano ja siitä raportointi hallintoneuvostolle;

  d)  yhtenäisen ohjelma-asiakirjan luonnoksen täytäntöönpano ja siitä raportointi hallintoneuvostolle;

  e)  työviranomaisen toimintaa koskevan vuotuisen konsolidoidun toimintakertomuksen laatiminen ja sen esittäminen hallintoneuvostolle arvioitavaksi ja hyväksyttäväksi;

  e)  työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen toimintaa koskevan vuotuisen konsolidoidun toimintakertomuksen laatiminen ja sen esittäminen hallintoneuvostolle arvioitavaksi ja hyväksyttäväksi;

  f)  toimintasuunnitelman laatiminen sisäisten tai ulkoisten tarkastusraporttien ja arviointien päätelmien sekä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimusten perusteella ja raportoiminen edistymisestä komissiolle kahdesti vuodessa ja hallintoneuvostolle säännöllisesti;

  f)  toimintasuunnitelman laatiminen sisäisten tai ulkoisten tarkastusraporttien ja arviointien päätelmien sekä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimusten perusteella ja raportoiminen edistymisestä komissiolle ja Euroopan parlamentille kahdesti vuodessa ja hallintoneuvostolle säännöllisesti;

  g)  unionin taloudellisten etujen suojaaminen soveltamalla petoksia, lahjontaa ja muuta laitonta toimintaa ehkäiseviä toimenpiteitä, OLAFin tutkintavaltuuksia kuitenkaan rajoittamatta, toteuttamalla tehokkaita tarkastuksia ja, jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, perimällä takaisin aiheettomasti maksetut määrät ja tarvittaessa määräämällä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia hallinnollisia ja taloudellisia seuraamuksia;

  g)  unionin taloudellisten etujen suojaaminen soveltamalla petoksia, lahjontaa ja muuta laitonta toimintaa ehkäiseviä toimenpiteitä, OLAFin tutkintavaltuuksia kuitenkaan rajoittamatta, toteuttamalla tehokkaita tarkastuksia ja, jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, perimällä takaisin aiheettomasti maksetut määrät ja tarvittaessa määräämällä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia hallinnollisia ja taloudellisia seuraamuksia;

  h)  petostentorjuntastrategian laatiminen työviranomaiselle ja sen esittäminen hallintoneuvostolle hyväksyntää varten;

  h)  petostentorjuntastrategian laatiminen työ-ja sosiaaliturvaviranomaiselle ja sen esittäminen hallintoneuvostolle hyväksyntää varten;

  i)  työviranomaiseen sovellettavien varainhoitosääntöjen laatiminen ja niiden esittäminen hallintoneuvostolle;

  i)  työ-ja sosiaaliturvaviranomaiseen sovellettavien varainhoitosääntöjen laatiminen ja niiden esittäminen hallintoneuvostolle;

  j)  työviranomaisen tuloja ja menoja koskevan ennakkoarvion luonnoksen laatiminen ja viraston talousarvion toteuttaminen;

  j)  työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen tuloja ja menoja koskevan ennakkoarvion luonnoksen laatiminen ja sen talousarvion toteuttaminen;

  k)  hallintoneuvoston vahvistamien toimenpiteiden täytäntöönpano, jotta noudatetaan asetuksella (EY) N:o 45/2001 käyttöön otettuja tietosuojavelvoitteita.

  k)  hallintoneuvoston vahvistamien toimenpiteiden täytäntöönpano, jotta noudatetaan asetuksella (EY) N:o 45/2001 käyttöön otettuja tietosuojavelvoitteita;

   

  k a)  riidanratkaisumenettelyn puheenjohtajana toimiminen.

  5.  Toimitusjohtaja päättää, onko tarpeellista sijoittaa yksi tai useampi toimihenkilö yhteen tai useampaan jäsenvaltioon. Ennen kuin toimitusjohtaja tekee päätöksen paikallistoimiston perustamisesta, hänen on hankittava ennakkosuostumus komissiolta, hallintoneuvostolta ja asianomaiselta jäsenvaltiolta (asianomaisilta jäsenvaltioilta). Päätöksessä on määriteltävä paikallistoimistossa toteutettavien toimien laajuus siten, että vältetään tarpeettomat kustannukset ja työviranomaisen hallinnollisten tehtävien päällekkäisyys. Edellytyksensä saattaa olla asianomaisen jäsenvaltion (asianomaisten jäsenvaltioiden) kanssa tehtävä toimipaikkaa koskeva sopimus.

  5.  Toimitusjohtaja päättää, onko tarpeellista sijoittaa yksi tai useampi toimihenkilö yhteen tai useampaan jäsenvaltioon väliaikaisesti tai pysyvästi. Ennen kuin toimitusjohtaja tekee päätöksen paikallistoimiston perustamisesta, hänen on hankittava ennakkosuostumus komissiolta, hallintoneuvostolta ja asianomaiselta jäsenvaltiolta (asianomaisilta jäsenvaltioilta). Päätöksessä on määriteltävä paikallistoimistossa toteutettavien toimien ensisijainen laajuus siten, että vältetään tarpeettomat kustannukset ja työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen hallinnollisten tehtävien päällekkäisyys. Edellytyksensä on asianomaisen jäsenvaltion (asianomaisten jäsenvaltioiden) kanssa tehtävä toimipaikkaa koskeva sopimus.

   

  5 a.  Henkilöstön, joka työskentelee yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa joko väliaikaisesti tai pysyvästi, on tehtävä yhteistyötä jäsenvaltioiden paikallisten viranomaisten kanssa tässä asiassa, vaikka henkilöstön on kuitenkin aina oltava työ- ja sosiaaliturvaviranomaisen ohjauksen alaisena.

  Tarkistus    73

  Ehdotus asetukseksi

  24 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  24 artikla

  24 artikla

  Sidosryhmien edustajien ryhmän perustaminen ja kokoonpano

  Sidosryhmien edustajien ryhmän perustaminen ja kokoonpano

  1.  Jotta voidaan helpottaa asiaankuuluvien sidosryhmien kuulemista ja hyödyntää niiden asiantuntemusta tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla, työviranomaisen yhteyteen on perustettava sidosryhmien edustajien ryhmä, jolla on neuvoa-antava asema.

  1.  Jotta voidaan helpottaa asiaankuuluvien sidosryhmien kuulemista ja hyödyntää niiden asiantuntemusta tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla, työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen yhteyteen on perustettava sidosryhmien edustajien ryhmä, jolla on neuvoa-antava asema.

  2.  Sidosryhmien edustajien ryhmä voi erityisesti antaa lausuntoja ja neuvoja työviranomaiselle unionin lainsäädännön soveltamiseen ja täytäntöönpanoon liittyvistä kysymyksistä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuvilla aloilla.

  2.  Sidosryhmien edustajien ryhmä voi erityisesti antaa lausuntoja ja neuvoja työ-ja sosiaaliturvaviranomaiselle unionin lainsäädännön soveltamiseen ja täytäntöönpanoon liittyvistä kysymyksistä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuvilla aloilla.

  3.  Sidosryhmien edustajien ryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja, ja ryhmä kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa toimitusjohtajan aloitteesta tai komission pyynnöstä.

  3.  Sidosryhmien edustajien ryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja ja ryhmä kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa toimitusjohtajan aloitteesta tai komission, Euroopan parlamentin tai erityisen kiireellisissä tapauksissa jäsenvaltion taikka vähintään jäsentensä viidesosan pyynnöstä.

  4.  Sidosryhmien edustajien ryhmä koostuu kuudesta unionin tason työmarkkinaosapuolten edustajasta, jotka edustavat tasapuolisesti työntekijä- ja työnantajajärjestöjä, ja kahdesta komission edustajasta.

  4.  Sidosryhmien edustajien ryhmä koostuu kahdeksasta unionin tason työmarkkinaosapuolten edustajasta, jotka edustavat tasapuolisesti työntekijä- ja työnantajajärjestöjä, kahdesta komission edustajasta ja kahdesta Euroopan parlamentin edustajasta.

  5.  Sidosryhmien edustajien ryhmän jäsenten nimeämisestä vastaavat työntekijä- ja työnantajajärjestöt ja jäsenet nimittää hallintoneuvosto. Hallintoneuvosto nimittää myös varajäsenet samoin ehdoin kuin varsinaiset jäsenet, ja varajäsenet korvaavat poissa olevat tai estyneet jäsenet automaattisesti. Mahdollisuuksien mukaan on varmistettava asianmukainen sukupuolten tasapuolinen edustus samoin kuin pk-yritysten riittävä edustus.

  5.  Sidosryhmien edustajien ryhmän jäsenten nimeämisestä vastaavat työntekijä- ja työnantajajärjestöt ja jäsenet nimittää hallintoneuvosto. Hallintoneuvosto nimittää myös varajäsenet samoin ehdoin kuin varsinaiset jäsenet.

  6.  Työviranomainen vastaa sidosryhmien edustajien ryhmän sihteeristön tehtävistä. Sidosryhmien edustajien ryhmä hyväksyy työjärjestyksensä äänioikeutettujen jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä. Hallintoneuvoston on hyväksyttävä työjärjestys.

  6.  Työ-ja sosiaaliturvaviranomainen vastaa sidosryhmien edustajien ryhmän sihteeristön tehtävistä. Sidosryhmien edustajien ryhmä hyväksyy työjärjestyksensä äänioikeutettujen jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä. Hallintoneuvoston on hyväksyttävä työjärjestys.

  7.  Työviranomaisen on julkaistava sidosryhmien edustajien ryhmän lausunnot ja neuvot ja sen kuulemisen tulokset, lukuun ottamatta tapauksia, joihin sovelletaan luottamuksellisuutta koskevia vaatimuksia.

  7.  Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen on julkaistava sidosryhmien edustajien ryhmän lausunnot ja neuvot ja sen kuulemisen tulokset, lukuun ottamatta tapauksia, joihin sovelletaan luottamuksellisuutta koskevia vaatimuksia.

  Tarkistus    74

  Ehdotus asetukseksi

  25 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Toimitusjohtaja laatii vuosittain luonnoksen yhtenäiseksi ohjelma-asiakirjaksi, joka sisältää vuotuisen ja monivuotisen ohjelman suunnitelmat komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/201373 mukaisesti ja ottaen huomioon komission esittämät ohjeet.

  1.  Toimitusjohtaja laatii vuosittain luonnoksen yhtenäiseksi ohjelma-asiakirjaksi, joka sisältää vuotuisen ja monivuotisen ohjelman suunnitelmat komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/201373 mukaisesti ja ottaen huomioon komission esittämät ohjeet, sen jälkeen kun asiakirja on esitetty sidosryhmien edustajien ryhmälle lausuntoa varten.

  _________________

  _________________

  73 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1271/2013, annettu 30 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42).

  73 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1271/2013, annettu 30 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42).

  Tarkistus    75

  Ehdotus asetukseksi

  26 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Komissio toimittaa ennakkoarvion budjettivallan käyttäjälle yhdessä unionin yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen kanssa.

  4.  Komissio toimittaa ennakkoarvion budjettivallan käyttäjälle yhdessä unionin yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen kanssa ja osoittaa selkeästi työ-ja sosiaaliturvaviranomaisia koskevan budjettikohdan. Komissio tiedottaa ennakkoarviosta myös Euroopan parlamentille.

  Perustelu

  Muiden toimielinten menettelyjä kiireellisten aikataulujen keskellä parannettaisiin, jos talousarviosta kerrottaisiin jo tässä aikaisemmassa vaiheessa.

  Tarkistus    76

  Ehdotus asetukseksi

  28 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a.  Kaikissa olosuhteissa on sovellettava moitteettoman varainhoidon periaatetta.

  Tarkistus    77

  Ehdotus asetukseksi

  32 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  32 artikla

  32 artikla

  Toimitusjohtaja

  Toimitusjohtaja

  1.  Toimitusjohtaja otetaan palvelukseen työviranomaisen väliaikaisena toimihenkilönä muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan a alakohdan mukaisesti.

  1.  Toimitusjohtaja otetaan palvelukseen työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen väliaikaisena toimihenkilönä muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan a alakohdan mukaisesti.

  2.  Hallintoneuvosto nimittää toimitusjohtajan ehdokasluettelosta, jonka komissio on laatinut avointa ja läpinäkyvää valintamenettelyä noudattaen.

  2.  Hallintoneuvosto nimittää toimitusjohtajan ehdokasluettelosta, jonka komissio ja jäsenvaltiot ovat laatineet avointa ja läpinäkyvää valintamenettelyä noudattaen. Kun kahdella ehdokkaalla on yhtäläiset ansiot, hallintoneuvosto asettaa etusijalle aliedustetun sukupuolen.

  3.  Toimitusjohtajan työsopimusta tehtäessä työviranomaista edustaa hallintoneuvoston puheenjohtaja.

  3.  Toimitusjohtajan työsopimusta tehtäessä työ-ja sosiaaliturvaviranomaista edustaa hallintoneuvoston puheenjohtaja.

  4.  Toimitusjohtajan toimikausi on viisi vuotta. Toimikauden päättyessä komissio toteuttaa arvioinnin, jossa otetaan huomioon toimitusjohtajan toiminnan arviointi ja työviranomaisen tulevat tehtävät ja haasteet.

  4.  Toimitusjohtajan toimikausi on neljä vuotta. Toimikauden päättyessä komissio toteuttaa arvioinnin, jossa otetaan huomioon toimitusjohtajan toiminnan arviointi ja työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen tulevat tehtävät ja haasteet.

  5.  Hallintoneuvosto voi komission ehdotuksesta, jossa otetaan huomioon 4 kohdassa tarkoitettu arviointi, jatkaa toimitusjohtajan toimikautta kerran enintään viideksi vuodeksi.

  5.  Hallintoneuvosto voi komission ehdotuksesta, jossa otetaan huomioon 4 kohdassa tarkoitettu arviointi, jatkaa toimitusjohtajan toimikautta kerran enintään neljäksi vuodeksi.

  6.  Toimitusjohtaja, jonka toimikautta on jatkettu, ei voi enää jatketun toimikautensa lopussa osallistua saman toimen uuteen valintamenettelyyn.

  6.  Toimitusjohtaja, jonka toimikautta on jatkettu, ei voi enää jatketun toimikautensa lopussa osallistua saman toimen uuteen valintamenettelyyn.

  7.  Toimitusjohtaja voidaan erottaa toimestaan ainoastaan hallintoneuvoston päätöksellä, jonka se tekee komission ehdotuksen perusteella.

  7.  Toimitusjohtaja voidaan erottaa toimestaan ainoastaan hallintoneuvoston päätöksellä.

  8.  Hallintoneuvosto tekee päätökset toimitusjohtajan nimittämisestä, toimikauden jatkamisesta tai erottamisesta äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä.

  8.  Hallintoneuvosto tekee päätökset toimitusjohtajan nimittämisestä, toimikauden jatkamisesta tai erottamisesta äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä.

  Tarkistus    78

  Ehdotus asetukseksi

  37 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Työviranomaisen hallussa oleviin asiakirjoihin sovelletaan asetusta (EY) N:o 1049/2001. Hallintoneuvosto vahvistaa asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt kuuden kuukauden kuluessa ensimmäisestä kokouksestaan.

  1.  Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen hallussa oleviin asiakirjoihin sovelletaan asetusta (EY) N:o 1049/2001. Hallintoneuvosto vahvistaa asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt kuuden kuukauden kuluessa ensimmäisestä kokouksestaan. Työ- ja sosiaaliturvaviranomaisen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan asetusta (EY) N:o 45/2001.

  Tarkistus    79

  Ehdotus asetukseksi

  38 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Työviranomaisen yhteistyösopimuksiin kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa sekä sen muihin sopimuksiin, avustussopimuksiin ja avustuspäätöksiin on sisällytettävä määräyksiä, joissa nimenomaisesti annetaan Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle ja OLAFille valtuudet tehdä tällaisia tarkastuksia ja tutkimuksia toimivaltuuksiensa mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1, 2 ja 3 kohdan soveltamista.

  4.  Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen yhteistyösopimuksiin kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa sekä sen muihin sopimuksiin, avustussopimuksiin ja avustuspäätöksiin on sisällytettävä määräyksiä, joissa nimenomaisesti annetaan EPPOlle, Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle ja OLAFille valtuudet tehdä tällaisia tarkastuksia ja tutkimuksia toimivaltuuksiensa mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1, 2 ja 3 kohdan soveltamista.

  Tarkistus    80

  Ehdotus asetukseksi

  40 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Euroopan unionin tuomioistuimella on toimivalta antaa ratkaisu työviranomaisen tekemässä sopimuksessa mahdollisesti olevan välityslausekkeen nojalla.

  2.  Euroopan unionin tuomioistuimella on toimivalta antaa ratkaisu työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen tekemässä sopimuksessa mahdollisesti olevan välityslausekkeen nojalla tai muussa sopimuksenulkoisessa velvoitteessa, jota ei muulla tavoin voi sopia.

  Tarkistus    81

  Ehdotus asetukseksi

  42 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Euroopan oikeusasiamiehen on valvottava työviranomaisen toimintaa SEUT-sopimuksen 228 artiklan mukaisesti.

  Euroopan oikeusasiamiehen on valvottava työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen toimintaa sekä kansallisia, samanaikaisia tai yhteisiä tarkastuksia ja toimintaa, jota toteutetaan työ- ja sosiaaliturvaviranomaisen henkilöstön kanssa SEUT-sopimuksen 228 artiklan mukaisesti.

  Tarkistus    82

  Ehdotus asetukseksi

  42 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  42 a artikla

   

  Väärinkäytösten paljastajien suojelu

   

  Henkilöitä, jotka ilmoittavat yö- ja sosiaaliturvaviranomaiselle työvoimaan tai sosiaaliturvaan liittyviä petoksia koskevista tapauksista joko suoraan tai kansallisten valvontaviranomaisten kautta, suojellaan kaikenlaiselta työantajan taholta tulevalta epäsuotuisalta kohtelulta.

  Tarkistus    83

  Ehdotus asetukseksi

  43 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Työviranomainen voi tätä varten vahvistaa työjärjestelyt näiden kolmansien maiden viranomaisten kanssa, edellyttäen että komissio antaa tähän ennakkohyväksynnän. Näistä järjestelyistä ei seuraa oikeudellisia velvoitteita unionille ja sen jäsenvaltioille.

  Työ-ja sosiaaliturvaviranomainen voi tätä varten vahvistaa työjärjestelyt näiden kolmansien maiden viranomaisten kanssa, edellyttäen että komissio ja hallintoneuvosto antavat tähän ennakkohyväksynnän. Näistä järjestelyistä ei seuraa oikeudellisia velvoitteita unionille ja sen jäsenvaltioille.

  Perustelu

  Tällaista tärkeää päätöstä, joka työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen yleiseen toimintaan, ei voida ratkaista pelkästään komission päätöksellä. Myös jäsenvaltioiden on annettava lupa.

  Tarkistus    84

  Ehdotus asetukseksi

  46 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Asetus (EY) N:o 883/2004

  1 artikla – n a alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  ”n a)  ’Euroopan työviranomaisella’ [työviranomaisen perustamisesta annetulla asetuksella] perustettua ja 74 artiklassa tarkoitettua elintä;”;

  ”n a)  ’Euroopan työ-ja sosiaaliturvaviranomaisella’ [työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen perustamisesta annetulla asetuksella] perustettua elintä;”

  Tarkistus    85

  Ehdotus asetukseksi

  46 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2)  Korvataan 72 artiklan g alakohta seuraavasti:

  Poistetaan.

  ”g) ”määrittää tiedot, jotka on otettava huomioon laadittaessa tilitystä tämän asetuksen säännösten nojalla jäsenvaltioiden laitoksille aiheutuneista kustannuksista, ja vahvistaa kyseisten laitosten väliset vuotuiset tilitykset 74 artiklassa tarkoitetun Euroopan työviranomaisen kertomuksen perusteella.”;

   

  Tarkistus    86

  Ehdotus asetukseksi

  46 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a)  Lisätään 72 artiklaan g a alakohta seuraavasti:

   

  ”ga) antaa Euroopan työ- ja sosiaaliturvaviranomaiselle tarvittaessa teknistä tukea ja asiantuntemusta.”

  ASIAN KÄSITTELY

  LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Euroopan työviranomaisen perustaminen

  Viiteasiakirjat

  COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  EMPL

  16.4.2018

   

   

   

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  JURI

  16.4.2018

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Angel Dzhambazki

  15.5.2018

  Valiokuntakäsittely

  3.9.2018

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  22.10.2018

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  15

  3

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Tiemo Wölken

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Olle Ludvigsson

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  15

  +

  ECR

  Angel Dzhambazki

  PPE

  Geoffroy Didier, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech; Tadeusz Zwiefka

  S&D

  Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Olle Ludvigsson, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

  VERTS/ALE

  Max Andersson, Pascal Durand

  3

  -

  EFDD

  Joëlle Bergeron

  ENF

  Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

  0

  0

   

   

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjiä

  KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (23.10.2018)

  työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan työviranomaisen perustamisesta
  (COM(2018)0131 – C8‑0118/2018 – 2018/0064(COD))

  Valmistelija: Emilian Pavel

  LYHYET PERUSTELUT

  Euroopan parlamentti on korostanut useaan otteeseen, että jäsenvaltioiden välistä ja niiden harjoittamaa valvontaa, hallinnollista yhteistyötä ja koordinointia on vahvistettava, jotta voidaan tukea aktiivisesti vapaaseen liikkuvuuteen liittyvien oikeuksien käyttöä, ja että on kehitettävä avunantoa ja tiedonvaihtoa työntekijöiden lähettämiseen liittyvien petosten torjunnassa sekä selkeiden ja avointen tietojen antamista palveluntarjoajille ja kaikille työntekijäluokille, mukaan luettuina EU:n sinisen kortin haltijat, yrityksen sisäisesti siirretyt työntekijät ja pitkään EU:ssa oleskelleet henkilöt sekä heidän perheenjäsenensä. Tätä taustaa vasten komissio ehdotti, että perustetaan Euroopan työviranomainen, joka toimisi EU:n erillisvirastona, käsittelisi työvoiman liikkuvuutta koskevia haasteita unionin laajuisesti ja varmistaisi, että asiaankuuluvat EU:n säännöt pannaan täytäntöön oikeudenmukaisella, yksinkertaisella ja tehokkaalla tavalla.

  Työvoiman liikkuvuus EU:ssa hyödyttää yksittäisiä ihmisiä, työmarkkinaosapuolia, taloutta ja yhteiskuntia kokonaisuudessaan. Työntekijöiden vapaa liikkuvuus ja vapaus tarjota palveluja unionissa ovat riippuvaisia selkeistä, oikeudenmukaisista ja tehokkaasti täytäntöönpannuista työvoiman rajatylittävää liikkuvuutta koskevista säännöistä, kolmansien maiden kansalaiset huomioon ottaen.

  EU:n sääntöjen noudattamiseen sekä niiden tehokkaaseen ja vaikuttavaan täytäntöönpanoon liittyy kuitenkin ongelmia, jotka voivat vaarantaa luottamuksen ja oikeudenmukaisuuden sisämarkkinoilla. Esiin tuodut ongelmat liittyvät erityisesti liikkuvuutta harjoittavien työntekijöiden alttiuteen väärinkäytöksille tai heidän oikeuksiensa loukkaamiseen samoin kuin yrityksiin, jotka toimivat epävarmassa tai epäselvässä liiketoimintaympäristössä ja joilla on eriarvoiset toimintaedellytykset. Jotta kansalaisille voidaan tarjota rajatylittäviin tilanteisiin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista korkealaatuista ja päivitettyä tietoa ja palveluita johdonmukaisella, selkeällä ja tehokkaalla tavalla, sitä on koordinoitava unionin tasolla. Näin ollen Euroopan työviranomaiselle annetaan joukko operatiivisia tehtäviä, joihin kuuluu esimerkiksi asiaankuuluvien tietojen ja palvelujen tarjoaminen yksityishenkilöille, työmarkkinaosapuolille ja työnantajille sekä jäsenvaltioiden tukeminen yhteistyössä, tiedonvaihdossa sekä samanaikaisissa tai yhteisissä tarkastuksissa, mikä on valmistelijan mielestä erityisen tärkeää, jotta toimivaltaisia viranomaisia voidaan varoittaa työvoiman hyväksikäyttöön liittyvistä perusoikeuksien rikkomisista ja ihmiskaupasta. Unioniin suuntautuva muuttoliike kaikissa muodoissaan vaikuttaa epäilemättä EU:n työmarkkinoihin.

  Valmistelija tukee vahvasti komission ehdotusta Euroopan työviranomaisen perustamisesta.

  Ehdotetut tarkistukset

  Koska työviranomaisen olisi edistettävä työvoiman rajatylittävään liikkuvuuteen ja sosiaaliturvan koordinointiin liittyvien unionin sääntöjen selvää, oikeudenmukaista ja tehokasta täytäntöönpanoa, valmistelija tukee tällaisilla säännöillä varmistettavaa perusoikeuksien suojelua. Tällaisia oikeuksia ovat henkilöiden ja työntekijöiden vapaa liikkuvuus, mukaan lukien EU:n sinisen kortin haltijat, yrityksen sisäisesti siirretyt työntekijät ja pitkään EU:ssa oleskelleet henkilöt sekä heidän perheenjäsenensä. Valmistelija tukee myös oikeuksien käyttämistä valtioiden rajat ylittävästi oikeudenmukaisten ja kohtuullisten työolojen ja työehtojen, sosiaaliturvan, terveydenhuollon ja syrjintäkiellon alalla sekä työvoiman hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan torjumisessa.

  Toinen valmistelijalle tärkeä asia on pimeän työn ongelma. Valmistelija on ehdottanut tarkistusta, jossa tarjotaan selkeä visio pimeän työn torjumisesta. Pimeä työ on usein rajatylittävää ja sillä voi olla vakavia vaikutuksia työntekijöihin. Jotkut haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät, kuten kolmansien maiden kansalaiset, ovat erityisen alttiita pimeälle työlle ja siihen liittyvälle työntekijöiden perusoikeuksien epäämiselle. Euroopan työviranomaisen olisi ylläpidettävä ja kehitettävä pimeän työn vastaista yhteistyötä edistävää eurooppalaista foorumia, joka on perustettu päätöksellä (EU) 2016/344, ja vahvistettava unionin tason yhteistyötä tällä alalla.

  Valmistelija pitää erittäin tärkeinä säännöksiä, jotka koskevat yhteistyötä muiden EU:n virastojen kanssa. Valmistelija kehottaa Euroopan työviranomaista tekemään tehokasta yhteistyötä Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) ja Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) kanssa järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. Euroopan työviranomaisen olisi tehtävä yhteistyötä muiden oikeus- ja sisäasioiden alalla aktiivisesti toimivien EU:n virastojen kanssa, erityisesti Euroopan unionin perusoikeusviraston ja ihmiskaupan torjunnan koordinaattorin kanssa, jotta voidaan torjua ihmiskauppaa ja keskittyä erityisesti työvoiman hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan torjuntaan.

  Henkilötietojen suojan osalta tämän ehdotuksen mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan asetuksen (EU) N:o 679/ 2016 (yleinen tietosuoja-asetus) ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 säännöksiä. Valmistelija pyrkii varmistamaan, että henkilötietojen käsittely rajoitetaan siihen, mikä on tarpeen ja oikeasuhteista näiden sääntöjen mukaisesti. Tiedot on kerättävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä myöhemmin tämän tarkoituksen kanssa yhteensopimattomalla tavalla. Valmistelija haluaa selventää, että työviranomainen ja komissio olisi katsottava yhteisiksi rekisterinpitäjiksi tietosuojasääntöjä sovellettaessa.

  Valmistelija katsoo, että myös petostentorjunta on erittäin tärkeä kysymys ja haluaa selkeät viittaukset Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisesta annetun neuvoston asetuksen soveltamiseen sekä EPPOn osallistumiseen tarvittaessa petostentorjuntaa koskeviin tutkimuksiin, jotka liittyvät Euroopan työviranomaisen työhön.

  TARKISTUKSET

  Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus    1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 1 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (1)  Työntekijöiden vapaa liikkuvuus, sijoittautumisen vapaus ja palvelujen tarjoamisen vapaus ovat Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen (SEUT-sopimukseen) kirjattuja unionin sisämarkkinoiden perusperiaatteita.

  (1)  Sosiaalisten ja työntekijöiden oikeuksien suojelu, työntekijöiden vapaa liikkuvuus, sijoittautumisen vapaus ja palvelujen tarjoamisen vapaus ovat Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen (SEUT-sopimukseen) kirjattuja unionin sisämarkkinoiden perusperiaatteita.

  Tarkistus    2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2)  Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU-sopimuksen) 3 artiklan mukaisesti unioni pyrkii täystyöllisyyttä ja sosiaalista edistystä tavoittelevaan erittäin kilpailukykyiseen sosiaaliseen markkinatalouteen ja edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja sosiaalista suojelua. SEUT-sopimuksen 9 artiklan mukaisesti unioni ottaa politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon muun muassa korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä korkeatasoisen koulutuksen edistämiseen ja ihmisten terveyden korkeatasoiseen suojeluun liittyvät vaatimukset.

  (2)  Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU-sopimuksen) 3 artiklan mukaisesti unioni pyrkii täystyöllisyyttä ja sosiaalista edistystä tavoittelevaan erittäin kilpailukykyiseen sosiaaliseen markkinatalouteen, torjuu sosiaalista syrjäytymistä ja syrjintää ja edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja sosiaalista suojelua, naisten ja miesten tasa-arvoa, sukupolvien välistä yhteisvastuuta ja lapsen oikeuksien suojelua sekä taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta ja solidaarisuutta jäsenvaltioiden välillä. SEUT-sopimuksen 9 artiklan mukaisesti unioni ottaa politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon muun muassa korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä korkeatasoisen koulutuksen edistämiseen ja ihmisten terveyden korkeatasoiseen suojeluun liittyvät vaatimukset.

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (2 a)  Euroopan unionin perusoikeuskirjan 15 ja 45 artiklassa määrätään henkilöiden ja työntekijöiden oikeudesta vapaaseen liikkuvuuteen, 21 artiklassa oikeudesta syrjimättömyyteen, 29 artiklassa oikeudesta maksuttomiin työnvälityspalveluihin, 16 artiklassa elinkeinovapaudesta ja 31, 34 ja 35 artiklassa oikeudesta oikeudenmukaisisiin ja kohtuullisiin työoloihin ja työehtoihin, sosiaaliturvaan ja terveyden suojeluun.

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (2 b)  Huolenaiheina ovat edelleen nykyiset vapaan liikkuvuuden, työllistymismahdollisuuksien ja sosiaaliturvan saatavuuden esteet sekä kansalaisuuteen perustuva syrjintä sisämarkkinoilla.

  Tarkistus    5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 c kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (2 c)  Euroopan tilintarkastustuomioistuin sisällytti työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevaan erityiskertomukseensa nro 6/2018 ”Työntekijöiden vapaa liikkuvuus – perusvapaus on varmistettu, mutta EU varojen parempi kohdentaminen helpottaisi työvoiman liikkuvuutta” suosituksia komissiolle siitä, kuinka voidaan tiedottaa välineistä, joilla annetaan tietoja työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta ja joiden kautta voidaan ilmoittaa syrjinnästä, sekä siitä, kuinka käytettävissä olevia tietoja voidaan hyödyntää paremmin vapaaseen liikkuvuuteen liittyvän syrjinnän eri tyyppien tunnistamiseksi.

  Tarkistus    6

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 d kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (2 d)  Vakavaa työvoiman hyväksikäyttöä tapahtuu monilla talouden aloilla EU:ssa, ja siitä kärsivät erilaiset rajatyöntekijäryhmät, joihin kuuluu sekä unionin että kolmansien maiden kansalaisia. Euroopan unionin perusoikeusvirasto suosittaa vuoden 2015 selonteossaan ”Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union”, että tällaisiin käytäntöihin olisi puututtava muun muassa työolosuhteita koskevien kohdennettujen tarkastusten kattavan järjestelmän avulla.

  Tarkistus    7

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (3 a)  Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa korostetaan, että jokaisella on oikeus saada oikea-aikaista ja räätälöityä apua omien työllisyysnäkymiensä parantamiseksi ja itsensä työllistämisen helpottamiseksi. Lisäksi siinä korostetaan, että jokaisella on oikeus siirtää sosiaalista suojelua ja koulutusta koskevat etuudet työelämän muutostilanteissa ja että nuorilla on oikeus täydennyskoulutukseen, oppisopimuskoulutukseen, harjoitteluun tai tasokkaaseen työtarjoukseen, ja painotetaan, että työttömillä on oikeus henkilökohtaiseen, jatkuvaan ja johdonmukaiseen tukeen.

  Tarkistus    8

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 4 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4)  Kuten EU:n lainsäädäntöprioriteetteja vuosiksi 2018–2019 koskevassa Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisessä julistuksessa todetaan, ne sitoutuvat toteuttamaan toimia unionin sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamiseksi parantamalla sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista36, suojaamalla työntekijöitä työpaikan terveysriskeiltä37, varmistamalla kaikkien tasapuolinen kohtelu unionin työmarkkinoilla nykyaikaistamalla työntekijöiden lähettämistä koskevia sääntöjä38 sekä parantamalla unionin lainsäädännön rajatylittävää täytäntöönpanon valvontaa.

  (4)  Kuten EU:n lainsäädäntöprioriteetteja vuosiksi 2018–2019 koskevassa Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisessä julistuksessa todetaan, ne sitoutuvat toteuttamaan toimia unionin sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamiseksi parantamalla sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista36, suojaamalla kaikkia työntekijöitä työpaikan terveysriskeiltä37, varmistamalla kaikkien tasapuolinen kohtelu unionin työmarkkinoilla nykyaikaistamalla työntekijöiden lähettämistä koskevia sääntöjä38 sekä parantamalla unionin lainsäädännön rajatylittävää täytäntöönpanon valvontaa.

  _________________

  _________________

  36Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta (COM(2016) 815 final).

  36Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta (COM(2016) 815 final).

  37Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta (COM(2017) 11 final).

  37Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta (COM(2017) 11 final).

  38Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY muuttamisesta (COM (2016) 128 final).

  38Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY muuttamisesta (COM (2016) 128 final).

  Tarkistus    9

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (5)  Jotta voidaan lisätä oikeudenmukaisuutta ja luottamusta sisämarkkinoilla, olisi perustettava Euroopan työviranomainen, jäljempänä ’työviranomainen’. Työviranomaisen olisi tuettava jäsenvaltioita ja komissiota pyrittäessä parantamaan työvoiman rajatylittävään liikkuvuuteen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia koskevien tietojen ja asiaan liittyvien palvelujen saatavuutta yksityishenkilöiden ja työnantajien kannalta, tuettava sääntöjen noudattamista ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä unionin lainsäädännön tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi näillä aloilla sekä soviteltava ja edistettävä ratkaisun löytämistä rajatylittävien riita-asioiden tai työmarkkinahäiriöiden tapauksessa.

  (5)  Jotta voidaan edistää työvoiman rajatylittävää liikkuvuutta, lisätä sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja luottamusta sisämarkkinoilla sekä varmistaa liikkuvien kansalaisten yhtäläiset työllisyysmahdollisuudet ja sosiaaliturvan saatavuus sekä edistää työntekijöiden oikeuksien suojelua ja tukea työttömyyden torjuntaa samalla, kun noudatetaan suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteita, olisi perustettava Euroopan työviranomainen, jäljempänä ’työviranomainen’. Työviranomaisen olisi tuettava jäsenvaltioita ja komissiota pyrittäessä parantamaan työvoiman rajatylittävään liikkuvuuteen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia koskevien tietojen ja asiaan liittyvien palvelujen saatavuutta yksityishenkilöiden ja työnantajien kannalta, tuettava sääntöjen noudattamista ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä unionin lainsäädännön tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi näillä aloilla sekä soviteltava ja edistettävä ratkaisun löytämistä rajatylittävien riita-asioiden tai työmarkkinahäiriöiden tapauksessa.

  Tarkistus    10

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (6)  Työviranomaisen olisi hoidettava tehtäviään työvoiman rajatylittävän liikkuvuuden ja sosiaaliturvan koordinoinnin aloilla, mukaan luettuna työntekijöiden vapaa liikkuvuus, työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon sekä erittäin liikkuvat palvelut. Sen olisi myös vahvistettava jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä pimeän työn torjumisessa. Jos työviranomainen tehtäviään hoitaessaan saa tietoonsa epäiltyjä sääntöjenvastaisuuksia, myös unionin lainsäädännön sellaisilla aloilla, jotka eivät kuulu sen soveltamisalaan, kuten työoloihin, työterveys- ja työturvallisuussääntöihin tai laittomasti maassa oleskelevien kolmannen maan kansalaisten työllistämiseen liittyviä rikkomuksia, sen pitäisi voida raportoida näistä ja tehdä niihin liittyvää yhteistyötä tapauksen mukaan komission, toimivaltaisten unionin elinten ja kansallisten viranomaisten kanssa.

  (6)  Työviranomaisen olisi hoidettava tehtäviään työvoiman rajatylittävän liikkuvuuden ja sosiaaliturvan koordinoinnin aloilla, mukaan luettuna työntekijöiden vapaa liikkuvuus, työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon sekä erittäin liikkuvat palvelut. Sen olisi myös vahvistettava jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä pimeän työn torjumisessa. Jos työviranomainen tehtäviään hoitaessaan saa tietoonsa epäiltyjä sääntöjenvastaisuuksia, myös unionin lainsäädännön sellaisilla aloilla, jotka eivät kuulu sen soveltamisalaan, kuten työoloihin tai työterveys- ja työturvallisuussääntöihin liittyviä rikkomuksia, sen pitäisi voida raportoida näistä ja tehdä viipymättä niihin liittyvää tehokasta yhteistyötä tapauksen mukaan komission, toimivaltaisten unionin elinten ja kansallisten viranomaisten kanssa.

  Tarkistus    11

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (6 a)  Pimeä työ on usein rajatylittävää ja sillä voi olla vakavia vaikutuksia työntekijöihin. Jotkut haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät, kuten kolmansien maiden kansalaiset, ovat erityisen alttiita pimeälle työlle ja siihen liittyvälle työntekijöiden perusoikeuksien epäämiselle. Työviranomaisen olisi ylläpidettävä ja kehitettävä pimeän työn vastaista yhteistyötä edistävää eurooppalaista foorumia, joka on perustettu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä (EU) 2016/344, ja vahvistettava unionin tason yhteistyötä tällä alalla.

  Tarkistus    12

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 7 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (7)  Työviranomaisen pitäisi helpottaa työntekijöiden vapaata liikkuvuutta, jota säännellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 492/201139, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2014/54/EU40 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/58941. Sen pitäisi helpottaa työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon, jota säännellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 96/71/EY42 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2014/67/EU43, myös siten, että se tukee niiden säännösten täytäntöönpanoa, jotka pannaan täytäntöön yleisesti sovellettavilla työehtosopimuksilla jäsenvaltioiden käytäntöjen mukaisesti. Sen pitäisi myös helpottaa sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista, jota säännellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 883/200444, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 987/200945 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 1231/201046 sekä neuvoston asetuksella (EY) N:o 1408/7147 ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 574/72.

  (7)  Työviranomaisen pitäisi helpottaa työntekijöiden vapaata liikkuvuutta, jota säännellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 492/201139, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2014/54/EU40 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/58941. Sen pitäisi helpottaa työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon, jota säännellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 96/71/EY42 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2014/67/EU43, myös siten, että se tukee niiden säännösten täytäntöönpanoa, jotka pannaan täytäntöön yleisesti sovellettavilla työehtosopimuksilla jäsenvaltioiden käytäntöjen mukaisesti. Sen pitäisi myös helpottaa sosiaaliturvajärjestelmien tehokasta yhteensovittamista, jota säännellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 883/200444, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 987/200945 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 1231/201046 sekä neuvoston asetuksella (EY) N:o 1408/7147 ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 574/72.

  _________________

  _________________

  39Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 492/2011, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2011, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella (EUVL L 141, 27.5.2011, s. 1).

  39Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 492/2011, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2011, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella (EUVL L 141, 27.5.2011, s. 1).

  40 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/54/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, työntekijöiden vapaan liikkuvuuden puitteissa työntekijöille myönnettyjen oikeuksien käyttämistä helpottavista toimenpiteistä (EUVL L 128, 30.4.2014, s. 8).

  40 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/54/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, työntekijöiden vapaan liikkuvuuden puitteissa työntekijöille myönnettyjen oikeuksien käyttämistä helpottavista toimenpiteistä (EUVL L 128, 30.4.2014, s. 8).

  41Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/589, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2016, työnvälityspalvelujen eurooppalaisesta verkostosta (Eures), liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistämisestä ja asetusten (EU) N:o 492/2011 ja (EU) N:o 1296/2013 muuttamisesta (EUVL L 107, 22.4.2016, s. 1).

  41Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/589, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2016, työnvälityspalvelujen eurooppalaisesta verkostosta (Eures), liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistämisestä ja asetusten (EU) N:o 492/2011 ja (EU) N:o 1296/2013 muuttamisesta (EUVL L 107, 22.4.2016, s. 1).

  42 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1).

  42 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1).

  43Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/67/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta sekä hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-asetus) muuttamisesta (EUVL L 159, 28.5.2014, s. 11).

  43Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/67/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta sekä hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-asetus) muuttamisesta (EUVL L 159, 28.5.2014, s. 11).

  44Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta (EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1; oikaisu EUVL L 200, 7.6.2004, s. 1).

  44Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta (EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1; oikaisu EUVL L 200, 7.6.2004, s. 1).

  45 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) No 987/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä (EUVL L 284, 30.10.2009, s. 1).

  45 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) No 987/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä (EUVL L 284, 30.10.2009, s. 1).

  46Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1231/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 987/2009 ulottamisesta koskemaan niitä kolmansien maiden kansalaisia, joita nämä asetukset eivät yksinomaan heidän kansalaisuutensa vuoksi vielä koske (EUVL L 344, 29.12.2010, s. 1).

  46Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1231/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 987/2009 ulottamisesta koskemaan niitä kolmansien maiden kansalaisia, joita nämä asetukset eivät yksinomaan heidän kansalaisuutensa vuoksi vielä koske (EUVL L 344, 29.12.2010, s. 1).

  47Neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1971, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä (EYVL L 149, 5.7.1971, s. 2).

  47Neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1971, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä (EYVL L 149, 5.7.1971, s. 2).

  48 Neuvoston asetus (ETY) N:o 574/72, annettu 21 päivänä maaliskuuta 1972, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä (EYVL L 74, 27.3.1972, s. 1).

  48 Neuvoston asetus (ETY) N:o 574/72, annettu 21 päivänä maaliskuuta 1972, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä (EYVL L 74, 27.3.1972, s. 1).

  Tarkistus    13

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 9 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (9)  Työviranomaisen toiminnan piiriin kuuluvien henkilöiden olisi oltava henkilöitä, joihin sovelletaan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa unionin lainsäädäntöä, mukaan luettuna työntekijät, itsenäiset ammatinharjoittajat, työnhakijat ja työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt; tämän pitäisi kattaa sekä unionin kansalaiset että kolmansien maiden kansalaiset, jotka oleskelevat laillisesti unionissa, kuten lähetetyt työntekijät, EU:n sinisen kortin haltijat, yrityksen sisäisesti siirretyt työntekijät ja pitkään EU:ssa oleskelleet henkilöt sekä heidän perheenjäsenensä.

  (9)  Työviranomaisen toiminnan piiriin kuuluvien henkilöiden olisi oltava sekä unionin että kolmansien maiden kansalaisia, joihin sovelletaan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa unionin lainsäädäntöä, mukaan luettuna työntekijät, itsenäiset ammatinharjoittajat, työnhakijat ja työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt unionin rajatylittävää liikkuvuutta koskevissa tilanteissa;

  Tarkistus    14

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (9 a)  Perussopimuksissa säädetyn vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen luomiseksi asteittain on hyväksytty unionin säädöksiä, jotta voidaan säännellä maahantulon, oleskelun ja työllisyyden edellytyksiä kolmansien maiden kansalaisten tiettyjen luokkien osalta, niitä ovat muun muassa neuvoston direktiivissä 2009/50/EY1 a tarkoitetut EU:n sinisen kortin haltijat, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/66/EU1 b tarkoitetut yrityksen sisäisesti siirretyt työntekijät ja neuvoston direktiivissä 2003/109/EC 1 c tarkoitetut pitkään EU:ssa oleskelleet henkilöt sekä heidän perheenjäsenensä, ja jotta voidaan säätää maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia ja toimenpiteitä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/52/EY1 d mukaisesti. Kyseisen lainsäädännön soveltamiseen liittyvät rajatylittävät näkökohdat olisi lisättävä työviranomaisen toimialaan.

   

  __________________

   

  1 a Neuvoston direktiivi 2009/50/EY, annettu 25 päivänä toukokuuta 2009 , kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten (EUVL L 155, 18.6.2009, s. 17).

   

  1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/66/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014 , kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä (EUVL L 157, 27.5.2014, s. 1).

   

  1 c Neuvoston direktiivi 2003/109/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2003, pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta(EUVL L 16, 23.1.2004, s. 44).

   

  1 d Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/52/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009 , maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevista vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 168, 30.6.2009, s. 24).

  Tarkistus    15

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 10 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (10)  Työviranomaisen perustamisesta ei pitäisi syntyä uusia oikeuksia tai velvollisuuksia yksityishenkilöille tai työnantajille, mukaan luettuna talouden toimijat tai voittoa tuottamattomat järjestöt, koska niiden olisi kuuluttava työviranomaisen toiminnan piiriin samalla tavalla kuin ne kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan unionin lainsäädännön piiriin.

  (10)  Työviranomaisen perustamisesta ei pitäisi syntyä uusia oikeuksia tai velvollisuuksia yksityishenkilöille tai työnantajille, mukaan luettuna talouden toimijat tai voittoa tuottamattomat järjestöt, koska niiden olisi kuuluttava työviranomaisen toiminnan piiriin samalla tavalla kuin ne kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan unionin lainsäädännön piiriin. Samanaikaisesti sen olisi edistettävä olemassa olevia oikeuksien ja velvoitteiden noudattamista ja täytäntöönpanoa EU:n lainsäädännön ja kansainvälisten työelämän normien mukaisesti.

  Tarkistus    16

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 13 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (13)  Työviranomaisen olisi tuettava yhteistyötä ja nopeaa tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden välillä, jotta unionin lainsäädännön soveltaminen olisi oikeudenmukaista, yksinkertaista ja tehokasta. Työviranomaisen yhteydessä työskentelevien kansallisten yhteyshenkilöiden olisi yhdessä muun henkilöstön kanssa tuettava jäsenvaltioiden yhteistyövelvollisuuksien noudattamista, vauhditettava niiden välisiä vaihtoja viiveiden vähentämiseen tähtäävillä menettelyillä ja varmistettava yhteydet muihin kansallisiin yhteysvirastoihin ja -elimiin ja yhteyspisteisiin, jotka on perustettu unionin lainsäädännön nojalla. Työviranomaisen olisi kannustettava innovatiivisten lähestymistapojen käyttöä tehokkaan ja tuloksellisen rajatylittävän yhteistyön aikaansaamiseksi, esimerkiksi sähköiset tiedonvaihtovälineet, kuten sosiaaliturvatietojen sähköinen vaihtojärjestelmä (EESSI) ja sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä (IMI), ja edistettävä kansallisen viranomaisten väliseen viestinvaihtoon käytettyjen menettelyjen digitalisoimista ja tietoteknisten välineiden parantamista.

  (13)  Työviranomaisen olisi tuettava yhteistyötä ja nopeaa tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden välillä, jotta unionin lainsäädännön soveltaminen olisi oikeudenmukaista, yksinkertaista ja tehokasta. Työviranomaisen yhteydessä työskentelevien kansallisten yhteyshenkilöiden olisi yhdessä muun henkilöstön kanssa tuettava jäsenvaltioiden yhteistyövelvollisuuksien noudattamista, vauhditettava niiden välisiä vaihtoja viiveiden vähentämiseen tähtäävillä menettelyillä ja varmistettava yhteydet muihin kansallisiin yhteysvirastoihin ja -elimiin ja yhteyspisteisiin, jotka on perustettu unionin lainsäädännön nojalla. Työviranomaisen olisi kannustettava innovatiivisten lähestymistapojen käyttöä tehokkaan ja tuloksellisen rajatylittävän yhteistyön aikaansaamiseksi, esimerkiksi sähköiset tiedonvaihtovälineet, kuten sosiaaliturvatietojen sähköinen vaihtojärjestelmä (EESSI) ja sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä (IMI), ja edistettävä kansallisen viranomaisten väliseen viestinvaihtoon käytettyjen menettelyjen digitalisoimista ja tietoteknisten välineiden parantamista. Tiedonvaihdossa ja erityisesti sosiaaliturvatietojen vaihdossa olisi otettava huomioon kyberrikollisuus- ja turvallisuusnäkökohdat, ja sitä olisi säänneltävä tiukasti.

  Tarkistus    17

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 14 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (14)  Jotta voidaan kehittää jäsenvaltioiden valmiuksia torjua työviranomaisen soveltamisalaan kuuluvaan unionin lainsäädäntöön liittyviä sääntöjenvastaisuuksia, joilla on rajatylittävä ulottuvuus, työviranomaisen olisi tuettava kansallisia viranomaisia samanaikaisten tai yhteisten tarkastusten suorittamisessa, mukaan luettuna helpottamalla direktiivin 2014/67/EU 10 artiklan mukaisten tarkastusten tekemistä. Tällaiset tarkastukset olisi tehtävä jäsenvaltioiden pyynnöstä tai niiden suostumuksella työviranomaisten ehdotuksesta. Työviranomaisen olisi tarjottava strategista, logistista ja teknistä tukea jäsenvaltioille, jotka osallistuvat samanaikaisiin tai yhteisiin tarkastuksiin, luottamuksellisuutta koskevia vaatimuksia täysin noudattaen. Tarkastukset olisi suoritettava asianomaisten jäsenvaltioiden suostumuksella ja täysin niiden kansallisen lainsäädännön puitteissa, ja jäsenvaltioiden olisi toteutettava seurantatoimia samanaikaisten tai yhteisten tarkastusten tulosten perusteella kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

  (14)  Jotta voidaan kehittää jäsenvaltioiden valmiuksia torjua työviranomaisen soveltamisalaan kuuluvaan unionin lainsäädäntöön liittyviä työntekijöitä koskevia sääntöjenvastaisuuksia, joilla on rajatylittävä ulottuvuus, työviranomaisen olisi tuettava kansallisia viranomaisia ja työmarkkinaosapuolia samanaikaisten tai yhteisten tarkastusten suorittamisessa, mukaan luettuna helpottamalla direktiivin 2014/67/EU 10 artiklan mukaisten tarkastusten tekemistä. Tällaiset tarkastukset olisi tehtävä jäsenvaltioiden pyynnöstä tai niiden suostumuksella työviranomaisten ehdotuksesta. Työviranomaisen olisi tarjottava strategista, logistista ja teknistä tukea jäsenvaltioille, jotka osallistuvat samanaikaisiin tai yhteisiin tarkastuksiin, luottamuksellisuutta koskevia vaatimuksia täysin noudattaen. Tarkastukset olisi suoritettava asianomaisten jäsenvaltioiden suostumuksella ja täysin niiden kansallisen lainsäädännön puitteissa, ja jäsenvaltioiden olisi toteutettava seurantatoimia samanaikaisten tai yhteisten tarkastusten tulosten perusteella kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

  Tarkistus    18

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 15 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (15)  Jotta voitaisiin seurata syntymässä olevia suuntauksia, haasteita tai aukkoja työvoiman liikkuvuuden ja sosiaaliturvan koordinoinnin alalla, työviranomaisen olisi kehitettävä analyyttisiä ja riskinarviointivalmiuksia. Tähän pitäisi sisältyä työmarkkina-analyysien ja ‑tutkimusten sekä vertaisarviointien tekeminen. Työviranomaisen olisi seurattava mahdollista epätasapainoa, joka liittyy ammattitaidon ja työvoiman rajatylittävään liikkumiseen, mukaan luettuna mahdollinen vaikutus alueelliseen yhteenkuuluvuuteen. Työviranomaisen olisi myös tuettava direktiivin 2014/67/EU 10 artiklassa tarkoitettua riskinarviointia. Työviranomaisen olisi varmistettava synergiaedut ja täydentävyys muiden unionin virastojen tai palvelujen tai verkostojen kanssa. Tähän liittyen olisi pyydettävä tietoja Solvit-verkostolta ja samanlaisilta palveluilta toistuvista ongelmista, joita yksityishenkilöt ja yritykset kohtaavat käyttäessään oikeuksiaan työviranomaisen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla. Työviranomaisen olisi myös helpotettava ja järkeistettävä tiedonkeruutoimia, joista säädetään sen soveltamisalaan kuuluvassa asiaan liittyvässä unionin lainsäädännössä. Tästä ei aiheudu uusia raportointivelvollisuuksia jäsenvaltioille.

  (15)  Jotta voitaisiin seurata syntymässä olevia suuntauksia, haasteita tai aukkoja työvoiman liikkuvuuden ja sosiaaliturvan koordinoinnin alalla, työviranomaisen olisi kehitettävä analyyttisiä ja riskinarviointivalmiuksia. Tähän pitäisi sisältyä työmarkkina-analyysien ja ‑tutkimusten sekä vertaisarviointien tekeminen. Työviranomaisen olisi seurattava mahdollista epätasapainoa, joka liittyy ammattitaidon ja työvoiman rajatylittävään liikkumiseen, mukaan luettuna mahdollinen vaikutus alueelliseen yhteenkuuluvuuteen. Työviranomaisen olisi myös tuettava direktiivin 2014/67/EU 10 artiklassa tarkoitettua riskinarviointia. Työviranomaisen olisi varmistettava synergiaedut ja täydentävyys muiden unionin virastojen tai palvelujen tai verkostojen kanssa. Tähän liittyen olisi pyydettävä tietoja Solvit-verkostolta ja samanlaisilta palveluilta toistuvista ongelmista, joita yksityishenkilöt ja yritykset kohtaavat käyttäessään oikeuksiaan työviranomaisen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla. Työviranomaisen olisi myös helpotettava ja järkeistettävä tiedonkeruutoimia, joista säädetään sen soveltamisalaan kuuluvassa asiaan liittyvässä unionin lainsäädännössä, sekä noudatettava tietosuojasääntöjä ja otettava huomioon kyberturvallisuusriskit. Tästä ei aiheudu uusia raportointivelvollisuuksia jäsenvaltioille.

  Tarkistus    19

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 17 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (17)  Työviranomaisen olisi tarjottava foorumi soveltamisalaansa kuuluvaan unionin lainsäädäntöön liittyvien jäsenvaltioiden välisten riita-asioiden ratkaisemista varten. Tämän olisi perustuttava sosiaaliturvan koordinoinnin alalla käytössä oleviin vuoropuhelu- ja sovittelumekanismeihin, joita jäsenvaltiot arvostavat60 ja joiden merkityksen tuomioistuin on todennut61. Jäsenvaltioiden olisi voitava viedä asioita työviranomaisen soviteltavaksi tätä varten käyttöön otettujen vakiomenettelyjen mukaisesti. Työviranomaisen olisi käsiteltävä vain jäsenvaltioiden välisiä riita-asioita, ja yksityishenkilöiden ja työnantajien, joilla on vaikeuksia unionin oikeuksien käyttämisessä, olisi edelleen voitava käyttää tällaisiin tapauksiin erikoistuneita kansallisia ja unionin palveluja, kuten Solvit-verkostoa, jonka käsiteltäväksi työviranomaisen olisi saatettava tällaiset tapaukset. Solvit-verkoston olisi voitava saattaa työviranomaisen käsiteltäväksi tapaukset, joissa ongelmaa ei voida ratkaista kansallisten hallintojen välisten erimielisyyksien vuoksi.

  (17)  Työviranomaisen olisi tarjottava foorumi soveltamisalaansa kuuluvaan unionin lainsäädäntöön liittyvien jäsenvaltioiden välisten riita-asioiden ratkaisemista varten. Tämän olisi perustuttava sosiaaliturvan koordinoinnin alalla käytössä oleviin demokraattisiin vuoropuhelu- ja sovittelumekanismeihin, joita jäsenvaltiot arvostavat60 ja joiden merkityksen tuomioistuin on todennut61. Jäsenvaltioiden olisi voitava viedä asioita työviranomaisen soviteltavaksi tätä varten käyttöön otettujen vakiomenettelyjen mukaisesti. Työviranomaisen olisi käsiteltävä vain jäsenvaltioiden välisiä riita-asioita, ja yksityishenkilöiden ja työnantajien, joilla on vaikeuksia unionin oikeuksien käyttämisessä, olisi edelleen voitava käyttää tällaisiin tapauksiin erikoistuneita kansallisia ja unionin palveluja, kuten Solvit-verkostoa, jonka käsiteltäväksi työviranomaisen olisi saatettava tällaiset tapaukset. Solvit-verkoston olisi voitava saattaa työviranomaisen käsiteltäväksi tapaukset, joissa ongelmaa ei voida ratkaista kansallisten hallintojen välisten erimielisyyksien vuoksi.

  _________________

  _________________

  60 Neuvoston osittainen yleisnäkemys, 26 päivänä lokakuuta 2017, ehdotuksesta asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta (13645/1/17).

  60 Neuvoston osittainen yleisnäkemys, 26 päivänä lokakuuta 2017, ehdotuksesta asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta (13645/1/17).

  61 Asia C-236/88 EU:C:1990:303, 17 kohta; asia C-202/97 EU:C:2000:75, 57 ja 58 kohta; asia C-178/97 EU:C:2000:169, 44 ja 45 kohta; asia C-2/05 EU:C:2006:69, 28 ja 29 kohta; asia C-12/14 EU:C:2016:135, 39–41 kohta; asia C-359/16 EU:C:2018:63, 44 ja 45 kohta.

  61Asia C-236/88 EU:C:1990:303, 17 kohta; asia C-202/97 EU:C:2000:75, 57 ja 58 kohta; asia C-178/97 EU:C:2000:169, 44 ja 45 kohta; asia C-2/05 EU:C:2006:69, 28 ja 29 kohta; asia C-12/14 EU:C:2016:135, 39–41 kohta; asia C-359/16 EU:C:2018:63, 44 ja 45 kohta.

  Tarkistus    20

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 21 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (21)  Jäsenvaltioiden ja komission olisi oltava edustettuina hallintoneuvostossa, jotta ne voivat varmistaa työviranomaisen tehokkaan toiminnan. Hallintoneuvoston kokoonpanossa, myös puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnassa, olisi otettava huomioon sukupuolten tasapuolinen edustus, kokemus ja pätevyys. Työviranomaisen tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan takaamiseksi hallintoneuvoston olisi hyväksyttävä vuotuinen työohjelma, suoritettava työviranomaisen talousarvioon liittyvät tehtävänsä, hyväksyttävä työviranomaiseen sovellettavat varainhoitosäännöt, nimitettävä toimitusjohtaja ja vahvistettava menettelyt, joiden mukaisesti toimitusjohtaja tekee työviranomaisen operatiivisia tehtäviä koskevat päätökset. Edustajat unionin jäsenvaltioiden ulkopuolisista maista, jotka soveltavat työviranomaisen soveltamisalaan kuuluvia unionin sääntöjä, voivat osallistua hallintoneuvoston kokouksiin tarkkailijoina.

  (21)  Jäsenvaltioiden, työmarkkinaosapuolten, Euroopan parlamentin ja komission olisi oltava edustettuina hallintoneuvostossa, jotta ne voivat varmistaa työviranomaisen tehokkaan toiminnan. Hallintoneuvoston kokoonpanossa, myös puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnassa, olisi otettava huomioon sukupuolten tasapuolinen edustus, kokemus ja pätevyys. Työviranomaisen tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan takaamiseksi hallintoneuvoston olisi hyväksyttävä vuotuinen työohjelma, suoritettava työviranomaisen talousarvioon liittyvät tehtävänsä, hyväksyttävä työviranomaiseen sovellettavat varainhoitosäännöt, nimitettävä toimitusjohtaja ja vahvistettava menettelyt, joiden mukaisesti toimitusjohtaja tekee työviranomaisen operatiivisia tehtäviä koskevat päätökset. Edustajat unionin jäsenvaltioiden ulkopuolisista maista, jotka soveltavat työviranomaisen soveltamisalaan kuuluvia unionin sääntöjä, ja ILO voivat osallistua hallintoneuvoston kokouksiin tarkkailijoina.

  Tarkistus    21

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 23 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (23)  Työviranomaisen olisi turvauduttava asiaankuuluvien sidosryhmien asiantuntemukseen sen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla sidosryhmien edustajien ryhmän kautta. Tämän ryhmän jäsenten olisi edustettava unionin tason työmarkkinaosapuolia. Tehtäviään suorittaessaan sidosryhmien edustajien ryhmän olisi otettava asianmukaisesti huomioon asetuksella (EY) N:o 883/2004 perustetun sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän neuvoa-antavan komitean ja asetuksella (EU) N:o 492/2011 perustetun työntekijöiden vapaata liikkuvuutta käsittelevän neuvoa-antavan komitean lausunnot ja hyödynnettävä niiden asiantuntemusta.

  (23)  Työviranomaisen olisi turvauduttava asiaankuuluvien sidosryhmien asiantuntemukseen sen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla sidosryhmien edustajien ryhmän kautta. Tämän ryhmän jäsenten olisi edustettava unionin tason työmarkkinaosapuolia, ILO:a ja asiaankuuluvia kansalaisjärjestöjä. Tehtäviään suorittaessaan sidosryhmien edustajien ryhmän olisi otettava asianmukaisesti huomioon asetuksella (EY) N:o 883/2004 perustetun sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän neuvoa-antavan komitean ja asetuksella (EU) N:o 492/2011 perustetun työntekijöiden vapaata liikkuvuutta käsittelevän neuvoa-antavan komitean lausunnot ja hyödynnettävä niiden asiantuntemusta.

  Tarkistus    22

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 25 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (25)  Tähän asetukseen liittyvässä henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava tapauksen mukaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/67964 tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/200165. Tähän kuuluu asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden käyttöönotto, jotta noudatetaan edellä mainituissa asetuksissa vahvistettuja velvollisuuksia, etenkin niitä, jotka liittyvät henkilötietojen käsittelyn laillisuuteen ja turvallisuuteen, tietojen toimittamiseen sekä rekisteröityjen oikeuksiin.

  (25)  Kaikessa tähän asetukseen liittyvässä työviranomaisen suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/...1 a. Tähän asetukseen liittyvässä jäsenvaltioiden suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä, erityisesti samanaikaisten tai yhteisten tarkastusten yhteydessä, olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) No 2016/6791 b. Jos henkilötietojen käsittely on tarpeen lähinnä rikosten ennaltaehkäisemiseksi, tutkimiseksi, havaitsemiseksi tai niistä syytteeseen asettamiseksi tai rangaistusten täytäntöönpanemiseksi erityisesti, kun on kyse samanaikaisista tai yhteisistä tarkastuksista, joissa on paljastunut rikosoikeudellisia sääntöjenvastaisuuksia, kuten työvoiman hyväksikäyttöä tai ihmiskauppaa, olisi tällaisten henkilötietojen käsittelyssä noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä (EU) 2016/6801 c. Työviranomaisen olisi otettava käyttöön asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, jotta noudatetaan edellä mainituissa asetuksissa vahvistettuja velvollisuuksia, etenkin niitä, jotka liittyvät henkilötietojen käsittelyn laillisuuteen ja turvallisuuteen, tietojen toimittamiseen sekä rekisteröityjen oikeuksiin.

  _________________

  _________________

   

  1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/..., annettu 24. lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL …).

   

  1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

   

  1 c Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta(EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

  64 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119 of 4.5.2016, s. 1).

   

  65 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1); parhaillaan tarkistuksen kohteena (COM(2017) 8 final).

   

  Tarkistus    23

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 30 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (30)  Työviranomaisen olisi tehtävä yhteistyötä muiden unionin virastojen kanssa, etenkin työllisyys- ja sosiaalipolitiikan alalla perustettujen virastojen kanssa niiden toimivaltuuksien puitteissa ja hyödynnettävä niiden asiantuntemusta ja maksimoitava synergiaedut; nämä virastot ovat Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound), Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop), Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU OSHA) ja Euroopan koulutussäätiö (ETF), sekä järjestäytyneen rikollisuuden ja ihmiskaupan torjumisen alalla Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol) ja Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust).

  (30)  Työviranomaisen olisi tehtävä yhteistyötä muiden unionin virastojen kanssa, etenkin työllisyys- ja sosiaalipolitiikan alalla perustettujen virastojen kanssa niiden toimivaltuuksien puitteissa ja hyödynnettävä niiden asiantuntemusta ja maksimoitava synergiaedut; nämä virastot ovat Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound), Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop), Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU OSHA) ja Euroopan koulutussäätiö (ETF).

  Tarkistus    24

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (30 a)  Työviranomaisen olisi myös aloitettava tehokas yhteistyö Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) ja Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) kanssa, niiden toimivaltuuksien puitteissa, järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa, kun järjestäytynyt rikollisuus liittyy unionin talousarvioon kohdistettuihin petoksiin, sekä Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) kanssa. Työviranomaisen olisi ihmiskaupan torjumiseksi ja keskittyen erityisesti työvoiman hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan torjuntaan tarvittaessa työskenneltävä aktiivisesti oikeus- ja sisäasioiden alalla yhdessä muiden EU:n virastojen kanssa, niitä ovat muun muassa Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA), Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO), vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA), Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA), Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE), Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex), Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL)) ja EU:n ihmiskaupan torjunnan koordinaattori.

  Tarkistus    25

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 36 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (36)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita eli tukea työntekijöiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta ja edistää sisämarkkinoiden oikeudenmukaisuuden vahvistamista toimimalla koordinoimattomalla tavalla, vaan ne voidaan toiminnan rajatylittävän luonteen ja jäsenvaltioiden suuremman yhteistyötarpeen vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

  (36)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita eli tukea työntekijöiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta ja edistää sisämarkkinoiden sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vahvistamista toimimalla koordinoimattomalla tavalla, vaan ne voidaan toiminnan rajatylittävän luonteen ja jäsenvaltioiden suuremman yhteistyötarpeen vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

  Tarkistus    26

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 37 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (37)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, sellaisina kuin niihin viitataan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa,

  (37)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, sellaisina kuin niihin viitataan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa. Siinä otetaan huomioon myös Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari.

  Tarkistus    27

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  a a)  helpotettava vapaan liikkuvuuden, työllistymismahdollisuuksien ja sosiaaliturvan saatavuuden esteiden havaitsemista sisämarkkinoilla;

  Tarkistus    28

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c a)  koordinoitava toimenpiteitä, joilla edistetään vapaata liikkuvuutta, unionin laajuisia oikeudenmukaisia kilpailukykyisiä työmarkkinoita ja kunnollisia työoloja sekä riittävän sosiaaliturvan tarjoamista kaikille työntekijöille ja heidän perheenjäsenilleen.

  Tarkistus    29

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  helpotettava 6 ja 7 artiklan mukaisesti yksityishenkilöiden ja työnantajien tiedonsaantia rajatylittäviin tilanteisiin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista sekä työvoiman rajatylittävään liikkuvuuteen liittyvien palvelujen saantia;

  a)  helpotettava 6 ja 7 artiklan mukaisesti yksityishenkilöiden, työmarkkinaosapuolten ja työnantajien tiedonsaantia rajatylittäviin tilanteisiin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista sekä työvoiman rajatylittävään liikkuvuuteen liittyvien palvelujen saantia;

  Perustelu

  Article 5 of Directive 2014/54/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on measures facilitating the exercise of rights conferred on workers in the context of freedom of movement for workers, provides that “Member States shall promote dialogue with the social partners and with relevant non-governmental organisations which have, in accordance with national law or practice, a legitimate interest in contributing to the fight against unjustified restrictions and obstacles to the right to free movement, and discrimination on grounds of nationality, of Union workers and members of their family with a view to promoting the principle of equal treatment.”. See also Recital 23 of the same directive.

  Tarkistus    30

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  d)  tehtävä 11 artiklan mukaisesti analyysejä ja riskinarviointeja työvoiman rajatylittävään liikkuvuuteen liittyvistä seikoista;

  d)  tehtävä 11 artiklan mukaisesti analyysejä ja riskinarviointeja työvoiman rajatylittävään liikkuvuuteen liittyvistä seikoista sekä työntekijöiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden esteistä;

  Tarkistus    31

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  e a)  tuettava jäsenvaltioita kohdennettuja tarkastuksia koskevien valmiuksien kehittämisessä, jotta voidaan havaita vakavat työvoiman hyväksikäyttökäytännöt ja määrätä seuraamuksia;

  Tarkistus    32

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  Työviranomaisen on parannettava yksityishenkilöille ja työnantajille tarjottavien tietojen saatavuutta, laatua ja käytettävyyttä työvoiman liikkuvuuden helpottamiseksi kaikkialla unionissa Eures-verkostoa koskevan asetuksen (EU) 2016/589 ja asetuksen [yhteinen digitaalinen palveluväylä – COM(2017) 256] mukaisesti. Tätä varten työviranomaisen on

  Työviranomaisen on parannettava yksityishenkilöille, työmarkkinaosapuolille ja työnantajille tarjottavien tietojen saatavuutta, laatua ja käytettävyyttä työvoiman liikkuvuuden helpottamiseksi kaikkialla unionissa Eures-verkostoa koskevan asetuksen (EU) 2016/589 ja asetuksen [yhteinen digitaalinen palveluväylä – COM(2017) 256] mukaisesti. Tätä varten työviranomaisen on

  Tarkistus    33

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  annettava työnantajille asiaankuuluvia tietoja työmarkkinasäännöistä ja elin- ja työoloista, jotka koskevat rajatylittävää liikkuvuutta harjoittavia työntekijöitä, mukaan luettuna lähetetyt työntekijät;

  c)  annettava yksityishenkilöille, työmarkkinaosapuolille ja työnantajille asiaankuuluvia tietoja työmarkkinasäännöistä ja elin- ja työoloista, jotka koskevat rajatylittävää liikkuvuutta harjoittavia työntekijöitä, mukaan luettuna lähetetyt työntekijät, EU:n sinisen kortin haltijat, yrityksen sisäisesti siirretyt työntekijät ja pitkään EU:ssa oleskelleet henkilöt sekä näiden työntekijöiden perheenjäsenet;

  Tarkistus    34

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c a)  rekisteröitävä työntekijöiden ja työnantajien valitukset, jotka koskevat väitettyjä rikkomuksia, jotka kohdistuvat työntekijöiden oikeuteen vapaaseen liikkuvuuteen, sijoittautumisvapauteen ja palvelujen tarjoamisen vapauteen, ja tehtävä jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle ehdotuksia näiden ongelmien ratkaisemiseksi;

  Tarkistus    35

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  d)  tuettava jäsenvaltioita direktiivin 2014/54/EU 6 artiklassa säädettyyn työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen ja direktiivin 2014/67/EU 5 artiklassa säädettyyn työntekijöiden lähettämiseen liittyvien tietojen levittämistä ja saantimahdollisuuksia koskevien velvollisuuksien noudattamisessa;

  d)  tuettava jäsenvaltioita direktiivin 2014/54/EU 6 artiklassa säädettyyn työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen ja direktiivin 2014/67/EU 5 artiklassa säädettyyn työntekijöiden lähettämiseen sekä laillista maahanmuuttoa koskeviin unionin säännöksiin liittyvien tietojen levittämistä ja saantimahdollisuuksia koskevien velvollisuuksien noudattamisessa;

  Tarkistus    36

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – f alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  f)  tuettava jäsenvaltioita yksityishenkilöille ja työnantajille tarjottavien vapaaehtoiseen rajatylittävään liikkuvuuteen liittyvien tietojen ja palvelujen tarjoamisen järkeistämisessä ottaen täysin huomioon jäsenvaltioiden toimivaltuudet.

  f)  tuettava jäsenvaltioita yksityishenkilöille, työmarkkinaosapuolille ja työnantajille tarjottavien vapaaehtoiseen rajatylittävään liikkuvuuteen liittyvien tietojen ja palvelujen tarjoamisen järkeistämisessä ottaen täysin huomioon jäsenvaltioiden toimivaltuudet ja perusoikeudet.

  Tarkistus    37

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Työviranomaisen on tarjottava yksityishenkilöille ja työnantajille palveluja, joilla helpotetaan työvoiman liikkuvuutta unionissa. Tätä varten työviranomaisen on

  1.  Työviranomaisen on tarvittaessa tarjottava yksityishenkilöille ja työnantajille palveluja, joilla helpotetaan työvoiman liikkuvuutta unionissa, välttäen päällekkäisyyttä nykyisten mekanismien kanssa. Tätä varten työviranomaisen on

  Tarkistus    38

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Työviranomaisen on hallinnoitava Eures-verkoston Euroopan koordinointitoimistoa ja varmistettava, että se täyttää velvollisuutensa asetuksen (EU) 2016/589 8 artiklan mukaisesti, lukuun ottamatta Eures-portaalin teknistä toimintaa ja kehittämistä ja siihen liittyviä tietotekniikkapalveluja, joita hallinnoi edelleen komissio. Työviranomaisen toimitusjohtajan velvollisuutena on 23 artiklan 4 kohdan k alakohdassa säädetyn mukaisesti varmistaa, että toiminta on täysin sovellettavan tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaista, mukaan luettuna vaatimus nimittää tietosuojasta vastaava henkilö 37 artiklan mukaisesti.

  2.  Työviranomaisen on hallinnoitava Eures-verkoston Euroopan koordinointitoimistoa ja varmistettava, että se täyttää velvollisuutensa asetuksen (EU) 2016/589 8 artiklan mukaisesti, lukuun ottamatta Eures-portaalin teknistä toimintaa ja kehittämistä ja siihen liittyviä tietotekniikkapalveluja, joita hallinnoi edelleen komissio. Työviranomainen ja komissio olisi katsottava yhteisiksi rekisterinpitäjiksi asetuksen (EY) N:o 2018/.... 28 artiklan mukaisesti. Niiden on varmistettava, että toiminta on täysin sovellettavan tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaista, mukaan luettuna vaatimus nimittää tietosuojasta vastaava henkilö 37 artiklan mukaisesti.

  Tarkistus    39

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Työviranomaisen on helpotettava jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja tuettava niitä yhteistyövelvollisuuksien noudattamisessa, mukaan luettuna tiedonvaihto, sellaisena kuin se on määriteltynä työviranomaisen toimivallan piiriin kuuluvassa unionin lainsäädännössä.

  Työviranomaisen on helpotettava jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja tuettava niitä yhteistyövelvollisuuksien noudattamisessa, mukaan luettuna tiedonvaihto, sellaisena kuin se on määriteltynä työviranomaisen toimivallan piiriin kuuluvassa unionin lainsäädännössä samalla, kun kunnioitetaan täysimääräisesti henkilötietojen ja perusoikeuksien suojelua.

  Tarkistus    40

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Työviranomaisen on tuettava sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan työtä käsittelemällä sosiaaliturvan koordinointiin liittyvät rahoitusasiat asetuksen (EY) N:o 883/2004 74 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 987/2009 65, 67 ja 69 artiklan mukaisesti.

  2.  Työviranomaisen on tuettava sosiaaliturvajärjestelmien tehokasta yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan työtä käsittelemällä sosiaaliturvan koordinointiin liittyvät rahoitusasiat asetuksen (EY) N:o 883/2004 74 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 987/2009 65, 67 ja 69 artiklan mukaisesti.

  Tarkistus    41

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Työviranomaisen on edistettävä sähköisten välineiden ja menettelyjen käyttöä kansallisten viranomaisten välisessä viestinvaihdossa, mukaan luettuna sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä (IMI) ja sosiaaliturvatietojen sähköinen vaihtojärjestelmä (EESSI).

  3.  Työviranomaisen on edistettävä sähköisten välineiden ja menettelyjen käyttöä kansallisten viranomaisten välisessä viestinvaihdossa, mukaan luettuna sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä (IMI) ja sosiaaliturvatietojen sähköinen vaihtojärjestelmä (EESSI), unionin tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

  Tarkistus    42

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Työviranomaisen on kannustettava innovatiivisten lähestymistapojen käyttöä, jotta saataisiin aikaan tehokas ja tuloksellinen rajatylittävä yhteistyö, ja tarkasteltava mahdollisuuksia käyttää sähköisiä vaihtomekanismeja jäsenvaltioiden välillä, jotta helpotettaisiin petosten havaitsemista; se toimittaa komissiolle raportteja näiden kehittämiseksi edelleen.

  4.  Työviranomaisen on kannustettava innovatiivisten lähestymistapojen käyttöä, jotta saataisiin aikaan tehokas ja tuloksellinen rajatylittävä yhteistyö, ja tarkasteltava mahdollisuuksia käyttää sähköisiä vaihtomekanismeja jäsenvaltioiden välillä, jotta helpotettaisiin petosten havaitsemista; se toimittaa komissiolle raportteja näiden kehittämiseksi edelleen unionin tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

  Tarkistus    43

  Ehdotus asetukseksi

  11 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Työviranomaisen on arvioitava riskejä ja tehtävä analyysejä, jotka liittyvät rajatylittäviin työvoimavirtoihin, kuten työmarkkinoiden epätasapaino, alakohtaiset uhkat sekä yksityishenkilöiden ja työnantajien kohtaamat toistuvat ongelmat rajatylittävän liikkuvuuden alalla. Tässä tehtävässä työviranomaisen on varmistettava täydentävyys muiden unionin virastojen tai palvelujen kanssa ja hyödynnettävä niiden asiantuntemusta, muun muassa taitotarpeiden ennustamisen ja työterveyden ja -turvallisuuden alalla. Työviranomainen voi komission pyynnöstä tehdä johonkin aiheeseen keskittyviä seikkaperäisiä analyysejä ja tutkimuksia työvoiman liikkuvuuteen liittyvien erityisten ongelmien tutkimiseksi.

  1.  Työviranomaisen on arvioitava riskejä ja tehtävä analyysejä, jotka liittyvät rajatylittäviin työvoimavirtoihin, kuten työmarkkinoiden epätasapaino, alakohtainen kehitys, työntekijöiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden esteet, syrjintä työllistymismahdollisuuksissa sekä muut yksityishenkilöiden ja työnantajien kohtaamat toistuvat ongelmat rajatylittävän liikkuvuuden alalla. Kaikki riskien arvioimista ja analyysien tekoa varten käsitellyt tiedot anonymisoidaan täysin. Tässä tehtävässä työviranomaisen on varmistettava täydentävyys muiden unionin virastojen tai palvelujen kanssa ja hyödynnettävä niiden asiantuntemusta, muun muassa taitotarpeiden ennustamisen ja työterveyden ja -turvallisuuden alalla. Työviranomainen voi komission pyynnöstä tehdä johonkin aiheeseen keskittyviä seikkaperäisiä analyysejä ja tutkimuksia työvoiman liikkuvuuteen liittyvien erityisten ongelmien tutkimiseksi.

  Tarkistus    44

  Ehdotus asetukseksi

  13 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Esittäessään tapausta työviranomaisen soviteltavaksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki tapaukseen liittyvät henkilötiedot anonymisoidaan, eikä työviranomainen saa käsitellä tapaukseen liittyvien yksityishenkilöiden henkilötietoja sovittelumenettelyn missään vaiheessa.

  3.  Esittäessään tapausta työviranomaisen soviteltavaksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki tapaukseen liittyvät henkilötiedot anonymisoidaan siten, että rekisteröityä ei enää voida tunnistaa. Työviranomainen ei saa missään olosuhteissa käsitellä tapaukseen liittyvien yksityishenkilöiden henkilötietoja sovittelumenettelyn missään vaiheessa. Henkilötietoja ei saa säilyttää kauemmin kuin on tarpeen sitä tarkoitusta varten, jota varten niitä käsitellään.

  Tarkistus    45

  Ehdotus asetukseksi

  15 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Työviranomaisen on vahvistettava yhteistyöjärjestelyt muiden unionin erillisvirastojen kanssa tarpeen mukaan.

  Työviranomaisen on vahvistettava yhteistyöjärjestelyt muiden unionin erillisvirastojen kanssa tarpeen mukaan erityisesti työllisyyden ja sosiaalipolitiikan alalla toimivien virastojen sekä järjestäytyneen rikollisuuden, ihmiskaupan ja työvoiman vakavan hyväksikäytön torjuntaa käsittelevien virastojen kanssa.

  Tarkistus    46

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Työviranomaisen on koordinoitava, kehitettävä ja sovellettava yhteentoimivuusperiaatteita, joilla taataan tiedonvaihto jäsenvaltioiden välillä ja työviranomaisen kanssa. Näiden yhteentoimivuusperiaatteiden perustana ja tukena on oltava eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet70 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä (EU) 2015/224071 tarkoitettu eurooppalainen yhteentoimivuuden viitearkkitehtuuri.

  Työviranomaisen on koordinoitava, kehitettävä ja sovellettava yhteentoimivuusperiaatteita, joilla taataan tiedonvaihto jäsenvaltioiden välillä ja työviranomaisen kanssa. Näiden yhteentoimivuusperiaatteiden perustana ja tukena on oltava eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet70 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä (EU) 2015/224071 tarkoitettu eurooppalainen yhteentoimivuuden viitearkkitehtuuri. Niissä noudatetaan EU:n tietosuojasääntöjä, erityisesti tarkoituksen rajaamisen periaatetta ja käyttöoikeuksien rajaamista.

  _________________

  _________________

  70Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet – täytäntöönpanostrategia” (COM(2017) 134 final).

  70Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet – täytäntöönpanostrategia” (COM(2017) 134 final).

  71Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2015/2240, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia palvelevia yhteentoimivuusratkaisuja sekä yhteisiä toteutuspuitteita koskevasta ohjelmasta (ISA2-ohjelma) julkisen sektorin nykyaikaistamisen välineenä (EUVL L 318, 4.12.2015, s. 1).

  71Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2015/2240, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia palvelevia yhteentoimivuusratkaisuja sekä yhteisiä toteutuspuitteita koskevasta ohjelmasta (ISA2-ohjelma) julkisen sektorin nykyaikaistamisen välineenä (EUVL L 318, 4.12.2015, s. 1).

  Tarkistus    47

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Työviranomainen voi perustaa työryhmiä tai asiantuntijapaneeleja jäsenvaltioiden ja/tai komission edustajien kanssa tai ulkoisten asiantuntijoiden kanssa valintamenettelyn jälkeen erityisten tehtävien hoitamista varten tai tiettyjä toiminta-aloja varten, mukaan luettuna sovittelulautakunta tämän asetuksen 13 artiklan mukaisten tehtävien hoitamista varten ja ryhmä tämän asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen, asetusten (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 soveltamiseen liittyvien rahoitusasioiden käsittelyä varten.

  Työviranomainen voi perustaa työryhmiä tai asiantuntijapaneeleja jäsenvaltioiden ja/tai komission edustajien, työmarkkinaosapuolten, asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen, kansalaisjärjestöjen tai ulkoisten asiantuntijoiden kanssa valintamenettelyn jälkeen erityisten tehtävien hoitamista varten tai tiettyjä toiminta-aloja varten, mukaan luettuna sovittelulautakunta tämän asetuksen 13 artiklan mukaisten tehtävien hoitamista varten ja ryhmä tämän asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen, asetusten (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 soveltamiseen liittyvien rahoitusasioiden käsittelyä varten.

  Tarkistus    48

  Ehdotus asetukseksi

  18 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jäsenvaltioitaan edustavat hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet nimittää kunkin oma jäsenvaltio heidän 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja aloja koskevan tietämyksensä perusteella ottaen huomioon asianmukaiset johtamis-, hallinto- ja varainhoitotaidot.

  Jäsenvaltioitaan edustavat hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet nimittää kunkin oma jäsenvaltio heidän 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja aloja koskevan tietämyksensä ja ansioidensa perusteella ottaen huomioon asiaankuuluvan kokemuksen sekä asianmukaiset johtamis-, hallinto- ja varainhoitotaidot.

  Tarkistus    49

  Ehdotus asetukseksi

  18 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Edustajat kolmansista maista, jotka soveltavat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa unionin lainsäädäntöä, voivat osallistua hallintoneuvoston kokouksiin tarkkailijoina.

  5.  Edustajat kolmansista maista, jotka soveltavat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa unionin lainsäädäntöä, sekä ILO:n ja Euroopan parlamentin edustajat, voivat osallistua hallintoneuvoston kokouksiin tarkkailijoina.

  Tarkistus    50

  Ehdotus asetukseksi

  23 artikla – 4 kohta – k alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  k)  hallintoneuvoston vahvistamien toimenpiteiden täytäntöönpano, jotta noudatetaan asetuksella (EY) N:o 45/2001 käyttöön otettuja tietosuojavelvoitteita.

  k)  hallintoneuvoston vahvistamat sisäiset säännöt asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti.

  Perustelu

  Yksityishenkilöiden suojelua unionin toimielinten, elinten ja viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaata liikkuvuutta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 kumoamista koskevan uuden asetuksen 25 artiklan 5 kohdan ja johdanto-osan 18 a kappaleen terminologia.

  Tarkistus    51

  Ehdotus asetukseksi

  24 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Sidosryhmien edustajien ryhmä koostuu kuudesta unionin tason työmarkkinaosapuolten edustajasta, jotka edustavat tasapuolisesti työntekijä- ja työnantajajärjestöjä, ja kahdesta komission edustajasta.

  4.  Sidosryhmien edustajien ryhmä koostuu kahdeksasta unionin tason työmarkkinaosapuolten edustajasta, jotka edustavat tasapuolisesti työntekijä- ja työnantajajärjestöjä, neljästä asiaankuuluvien kansalaisjärjestöjen edustajasta, yhdestä ILO:n edustajasta ja kahdesta komission edustajasta.

  Tarkistus    52

  Ehdotus asetukseksi

  37 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a.  Työviranomaisen suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan asetusta (EU) N:o 2018/....

  Tarkistus    53

  Ehdotus asetukseksi

  38 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Helpottaakseen asetuksen (EY) N:o 883/2013 mukaisesti petosten, lahjonnan ja muiden laittomien toimien torjuntaa työviranomainen liittyy kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun se aloittaa toimintansa, 25 päivänä toukokuuta 1999 tehtyyn toimielinten väliseen sopimukseen OLAFin sisäisistä tutkimuksista ja vahvistaa mainitun sopimuksen liitteessä olevaa mallia käyttäen asianmukaiset määräykset, joita sovelletaan työviranomaisen kaikkiin työntekijöihin.

  1.  Petoksen, lahjonnan ja muiden laittomien toimien torjumiseksi sovelletaan asetusta (EU, Euratom) N:o 883/2013 ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1939 tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa. Näin ollen työviranomainen liittyy kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun se aloittaa toimintansa, 25 päivänä toukokuuta 1999 tehtyyn toimielinten väliseen sopimukseen OLAFin sisäisistä tutkimuksista ja vahvistaa mainitun sopimuksen liitteessä olevaa mallia käyttäen asianmukaiset määräykset, joita sovelletaan työviranomaisen kaikkiin työntekijöihin.

  Tarkistus    54

  Ehdotus asetukseksi

  38 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Työviranomaisen yhteistyösopimuksiin kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa sekä sen muihin sopimuksiin, avustussopimuksiin ja avustuspäätöksiin on sisällytettävä määräyksiä, joissa nimenomaisesti annetaan Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle ja OLAFille valtuudet tehdä tällaisia tarkastuksia ja tutkimuksia toimivaltuuksiensa mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1, 2 ja 3 kohdan soveltamista.

  4.  Työviranomaisen yhteistyösopimuksiin kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa sekä sen muihin sopimuksiin, avustussopimuksiin ja avustuspäätöksiin on sisällytettävä määräyksiä, joissa nimenomaisesti annetaan EPPOlle, Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle ja OLAFille valtuudet tehdä tällaisia tarkastuksia ja tutkimuksia toimivaltuuksiensa mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1, 2 ja 3 kohdan soveltamista.

  Tarkistus    55

  Ehdotus asetukseksi

  43 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Työviranomainen voi tätä varten vahvistaa työjärjestelyt näiden kolmansien maiden viranomaisten kanssa, edellyttäen että komissio antaa tähän ennakkohyväksynnän. Näistä järjestelyistä ei seuraa oikeudellisia velvoitteita unionille ja sen jäsenvaltioille.

  Työviranomainen voi tätä varten vahvistaa työjärjestelyt näiden kolmansien maiden viranomaisten kanssa, edellyttäen että komissio antaa tähän ennakkohyväksynnän. Näistä järjestelyistä ei seuraa oikeudellisia velvoitteita unionille ja sen jäsenvaltioille eikä niihin sisälly mahdollisuutta vaihtaa henkilötietoja.

  ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Euroopan työviranomaisen perustaminen

  Viiteasiakirjat

  COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  EMPL

  16.4.2018

   

   

   

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  LIBE

  16.4.2018

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Emilian Pavel

  20.6.2018

  Valiokuntakäsittely

  9.7.2018

  30.8.2018

  10.10.2018

   

  Hyväksytty (pvä)

  10.10.2018

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  39

  7

  4

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Jean Lambert, Innocenzo Leontini, Angelika Mlinar, Barbara Spinelli, Daniele Viotti, Axel Voss

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  John Stuart Agnew, Jude Kirton-Darling

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  39

  +

  ALDE

  Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

  GUE/NGL

  Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli

  PPE

  Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Innocenzo Leontini, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Jude Kirton-Darling, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer

  VERTS/ALE

  Romeo Franz, Jean Lambert, Bodil Valero

  7

  -

  ECR

  Daniel Dalton, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Kristina Winberg

  EFDD

  John Stuart Agnew

  ENF

  Auke Zijlstra

  4

  0

  EFDD

  Laura Ferrara

  GUE/NGL

  Martina Anderson

  PPE

  Heinz K. Becker, Monika Hohlmeier

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  NAISTEN OIKEUKSIEN JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVON VALIOKUNNAN LAUSUNTO (3.10.2018)

  työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan työviranomaisen perustamisesta
  (COM(2018)0131 – C8‑0118/2018 – 2018/0064(COD))

  Valmistelija: Jordi Solé

  LYHYET PERUSTELUT

  Euroopan työviranomaisella on tärkeä rooli rajat ylittävässä työvoiman liikkuvuudessa. Koska naisia on epävarmoissa työsuhteissa suhteettoman paljon ja usein vastoin tahtoaan, on tärkeää ottaa käyttöön toimia sukupuolten tasa-arvon varmistamiseksi myös tällä alalla.

  Tämän lausunnon tarkoituksena on sukupuolinäkökohtien ottaminen huomioon kaikilla työviranomaisen toimivaltaan kuuluvilla aloilla. Sillä pyritään ensinnäkin saattamaan sukupuolinäkökohdat osaksi toimintapoliittisen syklin täytäntöönpanoa. Ehdotuksiin sisältyvät muun muassa sukupuolivaikutusten arvioinnit ja erityisten indikaattoreiden sisällyttäminen vuosittaisiin ja monivuotisiin ohjelmiin, sukupuolitietoinen budjetointi, sukupuoliulottuvuuden sisällyttäminen seurantaan ja raportointiin, sukupuolen mukaan eriteltyjen tietojen keruu ja koordinointi Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) kanssa.

  Toiseksi lausunnossa keskitytään työviranomaisen tehtäviin. Tietojen saatavuuden parantamista koskevan tehtävänsä puitteissa Euroopan työviranomaisen olisi tarjottava täsmällistä tietoa EU:n toiminnasta sukupuolten tasa-arvon parantamiseksi työvoimapolitiikan alalla, ja sen parhaiden käytäntöjen jakamiseen ja mahdollisten puutteiden havaitsemiseen liittyvässä roolissa sen olisi myös analysoitava sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista erityisen sukupuolinäkökohtiin keskittyvän luvun puitteissa.

  Lisäksi on tärkeää, että Euroopan työviranomainen varmistaa, että sen oma rakenne on sukupuolten kannalta tasapainoinen ja että naisten oikeuksia ajavat järjestöt ovat edustettuina sidosryhmien edustajien ryhmässä.

  TARKISTUKSET

  Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus    1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (6)  Työviranomaisen olisi hoidettava tehtäviään työvoiman rajatylittävän liikkuvuuden ja sosiaaliturvan koordinoinnin aloilla, mukaan luettuna työntekijöiden vapaa liikkuvuus, työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon sekä erittäin liikkuvat palvelut. Sen olisi myös vahvistettava jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä pimeän työn torjumisessa. Jos työviranomainen tehtäviään hoitaessaan saa tietoonsa epäiltyjä sääntöjenvastaisuuksia, myös unionin lainsäädännön sellaisilla aloilla, jotka eivät kuulu sen soveltamisalaan, kuten työoloihin, työterveys- ja työturvallisuussääntöihin tai laittomasti maassa oleskelevien kolmannen maan kansalaisten työllistämiseen liittyviä rikkomuksia, sen pitäisi voida raportoida näistä ja tehdä niihin liittyvää yhteistyötä tapauksen mukaan komission, toimivaltaisten unionin elinten ja kansallisten viranomaisten kanssa.

  (6)  Työviranomaisen olisi hoidettava tehtäviään työvoiman rajatylittävän liikkuvuuden ja sosiaaliturvan koordinoinnin aloilla, mukaan luettuna työntekijöiden vapaa liikkuvuus, työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon sekä erittäin liikkuvat palvelut. Sen olisi myös vahvistettava jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä pimeän työn, epävarmojen työsuhteiden, pakkotyön ja hyväksikäytön, postilaatikkoyhtiöiden, vilpillisten yhtiöiden, näennäisen itsenäisen ammatinharjoittamisen sekä sellaisten yhtiöiden torjumisessa, jotka toimivat julkisivuna ihmiskauppa- ja pakkotyöverkostoille, joille erityisesti naispuoliset työntekijät ovat alttiina. Jos työviranomainen tehtäviään hoitaessaan saa tietoonsa epäiltyjä sääntöjenvastaisuuksia, myös unionin lainsäädännön sellaisilla aloilla, jotka eivät kuulu sen soveltamisalaan, kuten työoloihin, työterveys- ja työturvallisuussääntöihin tai laittomasti maassa oleskelevien kolmannen maan kansalaisten työllistämiseen liittyviä rikkomuksia, sen pitäisi voida raportoida näistä ja tehdä niihin liittyvää yhteistyötä tapauksen mukaan komission, toimivaltaisten unionin elinten ja kansallisten viranomaisten kanssa.

  Tarkistus    2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 7 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (7)  Työviranomaisen pitäisi helpottaa työntekijöiden vapaata liikkuvuutta, jota säännellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 492/201139, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2014/54/EU40 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/58941. Sen pitäisi helpottaa työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon, jota säännellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 96/71/EY42 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2014/67/EU43, myös siten, että se tukee niiden säännösten täytäntöönpanoa, jotka pannaan täytäntöön yleisesti sovellettavilla työehtosopimuksilla jäsenvaltioiden käytäntöjen mukaisesti. Sen pitäisi myös helpottaa sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista, jota säännellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 883/200444, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 987/200945 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 1231/201046 sekä neuvoston asetuksella (EY) N:o 1408/7147 ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 574/7248.

  (7)  Työviranomaisen pitäisi helpottaa työntekijöiden vapaata liikkuvuutta, jota säännellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 492/201139, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2014/54/EU40 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/58941. Sen pitäisi helpottaa työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon, jota säännellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 96/71/EY42 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2014/67/EU43, myös siten, että se tukee niiden säännösten täytäntöönpanoa, jotka pannaan täytäntöön yleisesti sovellettavilla työehtosopimuksilla jäsenvaltioiden käytäntöjen mukaisesti. Sen pitäisi myös helpottaa sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista, jota säännellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 883/200444, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 987/200945 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 1231/201046 sekä neuvoston asetuksella (EY) N:o 1408/7147 ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 574/7248. Työviranomaisen olisi myös osallistuttava ihmiskaupan torjuntaan, olipa siinä kyse seksuaalisesta hyväksikäytöstä, työvoimasta, elinkaupasta tai kotiorjuudesta, ja suojeltava työntekijöitä pakkotyöltä Euroopassa. Ihmiskauppa on monimutkainen ja rajat ylittävä ilmiö, jota voidaan torjua tehokkaasti vain, jos EU:n toimielimet ja jäsenvaltiot koordinoivat toimiaan rikollisryhmien ja yksittäisten henkilöiden harjoittaman ns. oikeuspaikkakeinottelun ehkäisemiseksi ja keskittyvät mahdollisten ja todellisten uhrien tunnistamiseen ja suojelemiseen moniperusteista näkökulmaa hyödyntäen. Näin ollen työviranomaisella voisi olla tärkeä tehtävä ihmiskaupan torjumisessa siten, että se käynnistää ja/tai helpottaa varmennuksia ja rajojen yli tapahtuvia tarkastuksia sekä saattaa sukupuolinäkökohdat osaksi työsuojelutarkastuksia, kuitenkin siten, etteivät nämä toimet korvaa kansallisia tarkastuksia ja kansallisia valvontatoimia.

  _________________

  _________________

  39 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 492/2011, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2011, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella (EUVL L 141, 27.5.2011, s. 1).

  39 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 492/2011, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2011, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella (EUVL L 141, 27.5.2011, s. 1).

  40 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/54/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, työntekijöiden vapaan liikkuvuuden puitteissa työntekijöille myönnettyjen oikeuksien käyttämistä helpottavista toimenpiteistä (EUVL L 128, 30.4.2014, s. 8).

  40 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/54/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, työntekijöiden vapaan liikkuvuuden puitteissa työntekijöille myönnettyjen oikeuksien käyttämistä helpottavista toimenpiteistä (EUVL L 128, 30.4.2014, s. 8).

  41 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/589, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2016, työnvälityspalvelujen eurooppalaisesta verkostosta (Eures), liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistämisestä ja asetusten (EU) N:o 492/2011 ja (EU) N:o 1296/2013 muuttamisesta (EUVL L 107, 22.4.2016, s. 1).

  41 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/589, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2016, työnvälityspalvelujen eurooppalaisesta verkostosta (Eures), liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistämisestä ja asetusten (EU) N:o 492/2011 ja (EU) N:o 1296/2013 muuttamisesta (EUVL L 107, 22.4.2016, s. 1).

  42 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1).

  42 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1).

  43 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/67/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta sekä hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-asetus) muuttamisesta (EUVL L 159, 28.5.2014, s. 11).

  43 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/67/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta sekä hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-asetus) muuttamisesta (EUVL L 159, 28.5.2014, s. 11).

  44 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta (EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1; oikaisu EUVL L 200, 7.6.2004, s. 1).

  44 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta (EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1; oikaisu EUVL L 200, 7.6.2004, s. 1).

  45 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 987/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä (EUVL L 284, 30.10.2009, s. 1).

  45 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 987/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä (EUVL L 284, 30.10.2009, s. 1).

  46 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1231/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 987/2009 ulottamisesta koskemaan niitä kolmansien maiden kansalaisia, joita nämä asetukset eivät yksinomaan heidän kansalaisuutensa vuoksi vielä koske (EUVL L 344, 29.12.2010, s. 1).

  41 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1231/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 987/2009 ulottamisesta koskemaan niitä kolmansien maiden kansalaisia, joita nämä asetukset eivät yksinomaan heidän kansalaisuutensa vuoksi vielä koske (EUVL L 344, 29.12.2010, s. 1).

  47 Neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1971, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä (EYVL L 149, 5.7.1971, s. 2).

  47 Neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1971, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä (EYVL L 149, 5.7.1971, s. 2).

  48 Neuvoston asetus (ETY) N:o 574/72, annettu 21 päivänä maaliskuuta 1972, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä (EYVL L 74, 27.3.1972, s. 1).

  48 Neuvoston asetus (ETY) N:o 574/72, annettu 21 päivänä maaliskuuta 1972, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä (EYVL L 74, 27.3.1972, s. 1).

  Perustelu

  The Authority could and should contribute to the fight against human trafficking. According to Article 2 of Directive 2011/36/EU trafficking in human beings is defined as the recruitment, transportation, transfer, harbouring or reception of persons, including the exchange or transfer of control over those persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation; whereas exploitation includes, as a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, including begging, slavery or practices similar to slavery, servitude, or the exploitation of criminal activities, or the removal of organs. Victims of trafficking are found in different legal and illegal activities, among others including , but not limited to, agriculture, food processing, the sex industry, domestic work, manufacturing, care, cleaning, other industries (particularly the service industries). The majority of identified human trafficking victims are from an EU country. According to the "First Commission Report on the progress made in the fight against Trafficking in human beings (2016)" two out of three (67%) registered victims in EU were trafficked for sexual exploitation; 21% for other types of forced labour.

  (Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 12 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (12)  Tätä varten työviranomaisen olisi tehtävä yhteistyötä muiden asiaan liittyvien unionin aloitteiden ja verkostojen kanssa, erityisesti Euroopan laajuisen julkisten työvoimapalvelujen verkoston54, Yritys-Eurooppa-verkoston55, raja-alueiden yhteyspisteen56 ja Solvit- verkoston57 kanssa, samoin kuin asiaan liittyvien kansallisen palvelujen kanssa, kuten jäsenvaltioiden direktiivin 2014/54/EU nojalla nimeämien yhdenvertaista kohtelua edistävien ja unionin työntekijöitä ja heidän perheenjäsentään tukevien elinten kanssa sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/24/EU58 nojalla nimettyjen terveydenhuollosta tietoa tarjoavien kansallisten yhteyspisteiden kanssa. Työviranomaisen olisi myös tutkittava mahdollisia synergiaetuja ehdotetun sähköisen eurooppalaisen palvelukortin59 kanssa etenkin sellaisissa tapauksissa, joissa jäsenvaltiot päättävät toimittaa lähetettyjä työntekijöitä koskevat ilmoitukset sähköisen palvelukortin alustan kautta. Työviranomaisen olisi korvattava komissio asetuksen (EU) 2016/589 nojalla perustetun työnvälityspalvelujen eurooppalaisen verkoston, jäljempänä ’Eures-verkoston’, Euroopan koordinointitoimiston hallinnossa, mukaan luettuna Eures-portaalin ja siihen liittyvien tietotekniikkapalvelujen tehokuutta koskevien käyttäjien tarpeiden ja yritysten vaatimusten määrittely; tähän eivät sisälly tietotekniikkahankinnat eikä tietotekniikkainfrastruktuurin toiminta ja kehittäminen, joista komissio vastaa edelleen.

  (12)  Tätä varten työviranomaisen olisi tehtävä yhteistyötä muiden asiaan liittyvien unionin aloitteiden ja verkostojen kanssa, erityisesti Euroopan laajuisen julkisten työvoimapalvelujen verkoston54, Yritys-Eurooppa-verkoston55, Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), raja-alueiden yhteyspisteen56 ja Solvit- verkoston57 kanssa, samoin kuin asiaan liittyvien kansallisen palvelujen kanssa, kuten jäsenvaltioiden direktiivin 2014/54/EU nojalla nimeämien yhdenvertaista kohtelua edistävien ja unionin työntekijöitä ja heidän perheenjäsentään tukevien elinten kanssa sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/24/EU58 nojalla nimettyjen terveydenhuollosta tietoa tarjoavien kansallisten yhteyspisteiden kanssa. Työviranomaisen olisi myös tutkittava mahdollisia synergiaetuja ehdotetun sähköisen eurooppalaisen palvelukortin59 kanssa etenkin sellaisissa tapauksissa, joissa jäsenvaltiot päättävät toimittaa lähetettyjä työntekijöitä koskevat ilmoitukset sähköisen palvelukortin alustan kautta. Työviranomaisen olisi korvattava komissio asetuksen (EU) 2016/589 nojalla perustetun työnvälityspalvelujen eurooppalaisen verkoston, jäljempänä ’Eures-verkoston’, Euroopan koordinointitoimiston hallinnossa, mukaan luettuna Eures-portaalin ja siihen liittyvien tietotekniikkapalvelujen tehokuutta koskevien käyttäjien tarpeiden ja yritysten vaatimusten määrittely; tähän eivät sisälly tietotekniikkahankinnat eikä tietotekniikkainfrastruktuurin toiminta ja kehittäminen, joista komissio vastaa edelleen.

  _________________

  _________________

  54 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 573/2014/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, julkisten työvoimapalvelujen tehostetusta yhteistyöstä (EUVL L 159, 28.5.2014, s. 32).

  54 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 573/2014/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, julkisten työvoimapalvelujen tehostetusta yhteistyöstä (EUVL L 159, 28.5.2014, s. 32).

  55 Yritys-Eurooppa-verkosto; https://een.ec.europa.eu/

  55 Yritys-Eurooppa-verkosto; https://een.ec.europa.eu/

  56 Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille ”Kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-alueilla” (COM(2017) 534).

  56 Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille ”Kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-alueilla” (COM(2017) 534).

  57 Komission suositus 2013/461/EU, annettu 17 päivänä syyskuuta 2013, SOLVIT-ongelmanratkaisuverkkoa koskevista periaatteista (EUVL L 249, 19.9.2013, s. 10).

  57 Komission suositus 2013/461/EU, annettu 17 päivänä syyskuuta 2013, SOLVIT-ongelmanratkaisuverkkoa koskevista periaatteista (EUVL L 249, 19.9.2013, s. 10).

  58 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/24/EU, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011, potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa (EUVL L 88, 4.4.2011, s. 45).

  58 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/24/EU, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011, potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa (EUVL L 88, 4.4.2011, s. 45).

  59 COM(2016) 824 final ja COM(2016) 823 final.

  59 COM(2016) 824 final ja COM(2016) 823 final.

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 14 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (14)  Jotta voidaan kehittää jäsenvaltioiden valmiuksia torjua työviranomaisen soveltamisalaan kuuluvaan unionin lainsäädäntöön liittyviä sääntöjenvastaisuuksia, joilla on rajatylittävä ulottuvuus, työviranomaisen olisi tuettava kansallisia viranomaisia samanaikaisten tai yhteisten tarkastusten suorittamisessa, mukaan luettuna helpottamalla direktiivin 2014/67/EU 10 artiklan mukaisten tarkastusten tekemistä. Tällaiset tarkastukset olisi tehtävä jäsenvaltioiden pyynnöstä tai niiden suostumuksella työviranomaisten ehdotuksesta. Työviranomaisen olisi tarjottava strategista, logistista ja teknistä tukea jäsenvaltioille, jotka osallistuvat samanaikaisiin tai yhteisiin tarkastuksiin, luottamuksellisuutta koskevia vaatimuksia täysin noudattaen. Tarkastukset olisi suoritettava asianomaisten jäsenvaltioiden suostumuksella ja täysin niiden kansallisen lainsäädännön puitteissa, ja jäsenvaltioiden olisi toteutettava seurantatoimia samanaikaisten tai yhteisten tarkastusten tulosten perusteella kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

  (14)  Jotta voidaan kehittää jäsenvaltioiden valmiuksia torjua työviranomaisen soveltamisalaan kuuluvaan unionin lainsäädäntöön liittyviä sääntöjenvastaisuuksia, joilla on rajatylittävä ulottuvuus, työviranomaisen olisi tuettava kansallisia viranomaisia samanaikaisten tai yhteisten sukupuolinäkökohdat huomioon ottavien tarkastusten suorittamisessa, mukaan luettuna helpottamalla direktiivin 2014/67/EU 10 artiklan mukaisten tarkastusten tekemistä. Tällaiset tarkastukset olisi tehtävä jäsenvaltioiden pyynnöstä tai niiden suostumuksella työviranomaisten ehdotuksesta. Työviranomaisen olisi tarjottava strategista, logistista ja teknistä tukea jäsenvaltioille, jotka osallistuvat samanaikaisiin tai