IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad

26.11.2018 - (COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)) - ***I

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
Izvjestitelj: Jeroen Lenaers


Postupak : 2018/0064(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0391/2018

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad

(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0131),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članke 46. i 48., članak 53. stavak 1., članak 62. i člana 91. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0118/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje švedskog Parlamenta, podneseno okviru protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojemu se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 20. rujna 2019.,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 9. listopada 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja i mišljenja Odbora za proračune, Odbora za promet i turizam, Odbora za pravna pitanja, Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0391/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Pozivanje 2.a (novo)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

uzimajući u obzir europski stup socijalnih prava,

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  U skladu s člankom 3. UFEU-a Unija radi na visoko konkurentnom socijalnom tržišnom gospodarstvu, s ciljem pune zaposlenosti i društvenog napretka te promiče socijalnu pravdu i zaštitu. Prema članku 9. UFEU-a Unija pri utvrđivanju i provedbi svojih politika i djelovanja uzima u obzir zahtjeve povezane, među ostalim, s promicanjem visoke razine zapošljavanja, jamstvom odgovarajuće socijalne zaštite, borbom protiv društvene isključenosti te promicanjem visoke razine obrazovanja, osposobljavanja i zaštite zdravlja ljudi.

(2)  U skladu s člankom 3. UFEU-a Unija radi na visoko konkurentnom socijalnom tržišnom gospodarstvu, s ciljem pune zaposlenosti i društvenog napretka, promicanju socijalne pravde i zaštite, suzbijanju društvene isključenosti i diskriminacije te promiče socijalnu pravdu i zaštitu, ravnopravnost muškaraca i žena, generacijsku solidarnost i zaštitu prava djeteta, a promiče i gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju i solidarnost među državama članicama. Prema članku 9. UFEU-a Unija pri utvrđivanju i provedbi svojih politika i djelovanja uzima u obzir zahtjeve povezane, među ostalim, s promicanjem visoke razine zapošljavanja, jamstvom odgovarajuće socijalne zaštite, borbom protiv društvene isključenosti te promicanjem visoke razine obrazovanja, osposobljavanja i zaštite zdravlja ljudi.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  U svom tematskom izvješću br. 6/2018 naslovljenom „Slobodno kretanje radnika – temeljna je sloboda zajamčena, ali boljim usmjeravanjem financijskih sredstava EU-a doprinijelo bi se mobilnosti radnika” Europski revizorski sud naveo je preporuke Komisiji za poboljšanje osviještenosti o alatima za pružanje informacija o slobodnom kretanju radnika i izvješćivanju o diskriminaciji te za bolje korištenje dostupnih informacija radi utvrđivanja vidova diskriminacije.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Kao što su naveli u Zajedničkoj izjavi o zakonodavnim prioritetima 2018.–2019., Europski parlament, Vijeće i Komisija obvezali su se jačati socijalnu dimenziju Unije radom na boljoj koordinaciji sustava socijalne sigurnosti36, zaštitom radnika od zdravstvenih rizika na radnome mjestu37, osiguravanjem pravednog postupanja prema svima na tržištu rada Unije s pomoću moderniziranih pravila za upućivanje radnika38 te daljnjim poboljšanjem prekogranične provedbe prava Unije.

(4)  Kao što su naveli u Zajedničkoj izjavi o zakonodavnim prioritetima 2018.–2019., Europski parlament, Vijeće i Komisija obvezali su se jačati socijalnu dimenziju Unije radom na boljoj koordinaciji sustava socijalne sigurnosti36, zaštitom svih radnika od zdravstvenih rizika na radnome mjestu37, osiguravanjem pravednog postupanja prema svima na tržištu rada Unije s pomoću moderniziranih pravila za upućivanje radnika38 te daljnjim poboljšanjem prekogranične provedbe prava Unije.

_________________

_________________

36 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 (COM(2016) 815 final).

36 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 (COM(2016) 815 final).

37 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (COM(2017) 11 final).

37 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (COM(2017) 11 final).

38 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (COM(2016) 128 final).

38 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (COM(2016) 128 final).

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a)  I dalje postoji zabrinutost u pogledu usklađenosti s pravom Unije te njegovom djelotvornom i učinkovitom provedbom, koja može ugroziti povjerenje i pravednost na unutarnjem tržištu. Stoga je ključno poboljšati prekograničnu provedbu prava Unije u području mobilnosti radne snage te suzbiti zloupotrebu kako bi se zaštitila prava mobilnih radnika, kako bi se osiguralo da se poduzeća, osobito mala i srednja poduzeća (MSP-ovi), mogu natjecati pod jednakim uvjetima i kako bi se zadržala potpora građana unutarnjem tržištu i četirima slobodama, a sve kako bi se poduzećima i radnicima koji djeluju u dobroj vjeri omogućilo uživanje u pravima i maksimalno iskorištavanje mogućnosti unutarnjeg tržišta.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Europsko nadzorno tijelo za rad (dalje u tekstu „Nadzorno tijelo”) trebalo bi osnovati kako bi se pridonijelo jačanju pravednosti i povjerenja u jedinstveno tržište. U tu bi svrhu Nadzorno tijelo trebalo podupirati države članice i Komisiju pri poboljšanju pristupa pojedinaca i poslodavaca informacijama o njihovim pravima i obvezama u situacijama prekogranične mobilnosti te pristupa relevantnim uslugama, podupirati usklađenost i suradnju među državama članicama radi djelotvorne primjene prava Unije u tim područjima te posredovati pri pronalaženju rješenja u slučaju prekograničnih sporova ili poremećaja na tržištu rada i olakšavati ga.

(5)  Europsko nadzorno tijelo za rad (dalje u tekstu „Nadzorno tijelo”) trebalo bi osnovati u cilju pružanja dodane vrijednosti na razini Unije kako bi se pridonijelo jačanju pravednosti i povjerenja u jedinstveno tržište. Cilj Nadzornog tijela trebao bi biti jasno definiran sa snažnim naglaskom na ograničen broj zadaća kako bi se raspoloživa sredstva upotrebljavala na što učinkovitiji način u područjima u kojima Nadzorno tijelo može pružiti najveću dodanu vrijednost. U tu bi svrhu Nadzorno tijelo trebalo pomagati državama članicama i Komisiji u pitanjima povezanima s primjenom i provedbom prava Unije u području mobilnosti radne snage u okviru slobode kretanja radnika i slobode pružanja usluga na unutarnjem tržištu, jačanjem pristupa informacijama, podupiranjem usklađenosti i suradnje među državama članicama u dosljednoj, učinkovitoj i djelotvornoj primjeni i provedbi prava Unije u tom području te posredovati i olakšavati pronalaženje rješenja u slučaju sporova između država članica u vezi s tim pravom.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  Poboljšanje pristupa pojedinaca i poslodavaca, osobito MSP-ova, informacijama o njihovim pravima i obvezama u područjima mobilnosti radne snage, slobodnog kretanja usluga i koordinacije sustava socijalne sigurnosti ključno je kako bi se maksimalno iskoristio potencijal unutarnjeg tržišta. Iz razloga povezanih s učinkovitošću i djelotvornošću takvo pružanje pouzdanih, ažuriranih i lako dostupnih informacija ne bi trebalo pripadati područjima za koja je nadležno Nadzorno tijelo, nego bi se ono trebalo osigurati na nacionalnoj ili regionalnoj razini, pri čemu se ujedno mogu uzeti u obzir posebni bilateralni sporazumi među državama članicama, na primjer u području fiskalnog usklađivanja. Komisija bi u tom pogledu trebala istražiti mogućnost uspostavljanja i omogućivanja službi za pomoć ili jedinstvenih kontaktnih točaka za poduzeća i radnike koji se nalaze u prekograničnim situacijama.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Nadzorno tijelo trebalo bi obavljati svoje aktivnosti u područjima prekogranične mobilnosti radne snage i koordinacije sustava socijalne sigurnosti, uključujući slobodno kretanje radnika, upućivanje radnika i izrazito mobilne usluge. Ono bi ujedno trebalo unaprijediti suradnju među državama članicama kad je riječ o suzbijanju neprijavljenog rada. Ako Nadzorno tijelo tijekom obavljanja svojih aktivnosti utvrdi moguće nepravilnosti, uključujući u područjima prava Unije za koja nije nadležno, kao što su kršenja radnih uvjeta, zdravstvenih i sigurnosnih propisa ili zapošljavanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom, trebalo bi ih moći prijaviti Komisiji, nadležnim tijelima Unije i prema potrebi nacionalnim tijelima te surađivati s njima u tim pitanjima.

(6)  Nadzorno tijelo trebalo bi obavljati svoje aktivnosti u područjima mobilnosti radne snage u okviru slobode kretanja radnika i slobode pružanja usluga na unutarnjem tržištu te koordinacije sustava socijalne sigurnosti, uključujući upućivanje radnika, izrazito mobilne usluge te pristup socijalnim pravima i naknadama. Ono bi ujedno trebalo unaprijediti suradnju među državama članicama kad je riječ o suzbijanju neprijavljenog rada te u situacijama kada je pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta u opasnosti zbog, među ostalim, fiktivnih poduzeća, nepoštenih poduzeća ili pojave lažnog samozapošljavanja. Ako Nadzorno tijelo tijekom obavljanja svojih aktivnosti utvrdi moguće nepravilnosti u područjima prava Unije za koja nije nadležno, kao što su kršenja radnih uvjeta, zdravstvenih i sigurnosnih propisa te ozbiljno iskorištavanje radnika, trebalo bi ih moći prijaviti Komisiji, nadležnim tijelima Unije i prema potrebi nacionalnim tijelima te surađivati s njima u tim pitanjima.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  Neprijavljeni rad često ima prekograničnu dimenziju i može imati ozbiljne posljedice za dotične radnike. Neke ranjive skupine, kao što su državljani trećih zemalja, osobito su izložene neprijavljenom radu i povezanom uskraćivanju osnovnih prava radnika. Nadzorno tijelo trebalo bi surađivati s Europskom platformom za jačanje suradnje u rješavanju neprijavljenog rada uspostavljenu Odlukom (EU) 2016/344 Europskog parlamenta i Vijeća i dodatno ojačati suradnju u tom području na razini Unije.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.b)  Nadzorno tijelo bi pri obavljanju svojih zadaća trebalo proaktivno doprinositi nacionalnim naporima i naporima Unije u punoj suradnji s institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i državama članicama te izbjegavati dupliciranje posla, promicati sinergiju i komplementarnost te tako postići koordiniranost i fiskalne uštede.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Nadzorno tijelo trebalo bi pridonijeti olakšavanju slobodnog kretanja radnika koje je uređeno Uredbom (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća39, Direktivom 2014/54/EU Europskog parlamenta i Vijeća40 i Uredbom (EU) 2016/589 Europskog parlamenta i Vijeća41. Ono bi trebalo olakšati upućivanje radnika uređeno Direktivom 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća42 i Direktivom 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća43, uključujući podupiranjem provedbe onih odredaba koje su uvedene u okviru univerzalno primjenjivih kolektivnih ugovora u skladu s praksama država članica. Osim toga, trebalo bi pomoći koordinaciji sustava socijalne sigurnosti koja je uređena Uredbom (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća44, Uredbom (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća45 i Uredbom (EU) 1231/2010 Europskog parlamenta i Vijeća46 te Uredbom Vijeća (EEZ) br. 1408/7147 i Uredbom Vijeća (EEZ) br. 574/7248.

(7)  Nadzorno tijelo trebalo bi doprinijeti olakšavanju primjene i provedbe prava Unije u području mobilnosti radne snage u okviru slobode kretanja radnika i slobode pružanja usluga na unutarnjem tržištu, te podupiranju provedbe onih odredbi koje se provode putem univerzalno primjenjivih kolektivnih ugovora u skladu s praksama država članica. U tu bi svrhu Nadzorno tijelo trebalo osnovati jedinstvenu europsku internetsku stranicu s ciljem pristupa svim europskim i nacionalnim internetskim stranicama uspostavljenima u skladu s Direktivom 2014/67/EU i Direktivom 2014/54/EU. Osim toga, trebalo bi pomoći koordinaciji sustava socijalne sigurnosti koja je uređena Uredbom (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća44, Uredbom (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća45 i Uredbom (EU) 1231/2010 Europskog parlamenta i Vijeća46 te Uredbom Vijeća (EEZ) br. 1408/7147 i Uredbom Vijeća (EEZ) br. 574/7248.

__________________

__________________

39 Uredba (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o slobodi kretanja radnika u Uniji (SL L 141, 27.5.2011., str. 1.).

39 Uredba (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o slobodi kretanja radnika u Uniji (SL L 141, 27.5.2011., str. 1.).

40 Direktiva 2014/54/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o mjerama za lakše ostvarivanje prava zajamčenih radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika (SL L 128, 30.4.2014., str. 8.).

40 Direktiva 2014/54/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o mjerama za lakše ostvarivanje prava zajamčenih radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika (SL L 128, 30.4.2014., str. 8.).

41 Uredba (EU) 2016/589 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2016. o Europskoj mreži službi za zapošljavanje (EURES), pristupu radnika uslugama mobilnosti i daljnjoj integraciji tržišta rada i izmjeni uredaba (EU) br. 492/2011 i (EU) br. 1296/2013 (SL L 107, 22.4.2016., str. 1.).

41 Uredba (EU) 2016/589 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2016. o Europskoj mreži službi za zapošljavanje (EURES), pristupu radnika uslugama mobilnosti i daljnjoj integraciji tržišta rada i izmjeni uredaba (EU) br. 492/2011 i (EU) br. 1296/2013 (SL L 107, 22.4.2016., str. 1.).

42 Direktiva 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (SL L 18, 21.1.1997., str. 1.).

42 Direktiva 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (SL L 18, 21.1.1997., str. 1.).

43 Direktiva 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o provedbi Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga i izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta („Uredba IMI”) (SL L 159, 28.5.2014., str 11.).

43 Direktiva 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o provedbi Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga i izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta („Uredba IMI”) (SL L 159, 28.5.2014., str 11.).

44 Uredba (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (SL L 166, 30.4.2004., str. 1. ispravak SL L 200, 7.6.2004., str. 1.).

44 Uredba (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (SL L 166, 30.4.2004., str. 1. ispravak SL L 200, 7.6.2004., str. 1.).

45 Uredba (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (SL L 284, 30.10.2009., str. 1.).

45 Uredba (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (SL L 284, 30.10.2009., str. 1.).

46 Uredba (EU) br. 1231/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o proširenju primjene Uredbe (EZ) br. 883/2004 i Uredbe (EZ) br. 987/2009 na državljane trećih zemalja koji tim uredbama još nisu obuhvaćeni isključivo na temelju svog državljanstva (SL L 344, 29.12.2010., str. 1.).

46 Uredba (EU) br. 1231/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o proširenju primjene Uredbe (EZ) br. 883/2004 i Uredbe (EZ) br. 987/2009 na državljane trećih zemalja koji tim uredbama još nisu obuhvaćeni isključivo na temelju svog državljanstva (SL L 344, 29.12.2010., str. 1.).

47 Uredba Vijeća (EEZ) br. 1408/71 od 14. lipnja 1971. o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe i njihove obitelji koji se kreću unutar Zajednice (SL L 149, 5.7.1971., str. 2.).

47 Uredba Vijeća (EEZ) br. 1408/71 od 14. lipnja 1971. o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe i njihove obitelji koji se kreću unutar Zajednice (SL L 149, 5.7.1971., str. 2.).

48 Uredba Vijeća (EEZ) br. 574/72 od 21. ožujka 1972. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalnog osiguranja na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice (SL L 74, 27.3.1972., str. 1.).

48 Uredba Vijeća (EEZ) br. 574/72 od 21. ožujka 1972. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalnog osiguranja na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice (SL L 74, 27.3.1972., str. 1.).

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  U određenim slučajevima doneseno je sektorsko zakonodavstvo Unije kako bi se odgovorilo na posebne potrebe u određenom sektoru, primjerice u području međunarodnog prometa. Nadzorno tijelo trebalo bi se baviti i prekograničnim aspektima primjene tog sektorskog zakonodavstva Unije, posebno Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća49, Direktive 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća50, Uredbe (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća51 i Direktive (o izmjeni Direktive 2006/22/EZ – COM(2017) 278)52.

(8)  Kako bi se odgovorilo na posebne potrebe u određenim sektorima, kao što su područje međunarodnog prijevoza, rad agencija za privremeno zapošljavanje, poljoprivreda, građevinarstvo, rad u kućanstvu te hoteli i restorani, Nadzorno tijelo također bi trebalo obavljati zadaće koje se odnose na aspekte mobilnosti radne snage i relevantno zakonodavstvo Unije povezano s određenim sektorom.

__________________

 

49 Uredba (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet i o izmjeni uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 i (EZ) br. 2135/98 te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3820/85 (SL L 102, 11.4.2006., str. 1.).

 

50 Direktiva 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o minimalnim uvjetima za provedbu uredbi Vijeća (EEZ) br. 3820/85 i (EEZ) br. 3821/85 o socijalnom zakonodavstvu koje se odnosi na aktivnosti cestovnog prijevoza i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 88/599/EEZ (SL L 102, 11.4.2006., str. 35.).

 

51 Uredba (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/26/EZ (SL L 300, 14.11.2009., str. 51.).

 

52 COM(2017) 278: Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa.

 

Amandman  13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Pojedinci na koje se odnose aktivnosti Nadzornog tijela trebale bi biti osobe koje podliježu pravu Unije obuhvaćenom područjem primjene ove Uredbe, uključujući radnike, samozaposlene osobe, osobe koje traže posao i osobe koje nisu gospodarski aktivne; to bi se trebalo odnositi na građane Unije i državljane trećih zemalja koji zakonito borave u Uniji, primjerice upućene radnike, nositelje plave karte EU-a, osobe premještene unutar društva ili osobe s dugotrajnim boravištem te članove njihovih obitelji.

(9)  Pojedinci na koje se odnose aktivnosti Nadzornog tijela trebale bi biti osobe koje podliježu pravu Unije obuhvaćenom područjem primjene ove Uredbe, uključujući radnike, poslodavce, samozaposlene osobe i osobe koje traže posao; to bi se trebalo odnositi na građane Unije i državljane trećih zemalja koji zakonito borave u Uniji, primjerice upućene radnike, nositelje plave karte EU-a, osobe premještene unutar društva ili osobe s dugotrajnim boravištem te članove njihovih obitelji, kako je navedeno u relevantnom zakonodavstvu Unije kojim se uređuje njihova mobilnost unutar Unije.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Osnivanjem Nadzornog tijela ne bi trebali nastati nova prava ni obveze za pojedince ili poslodavce, uključujući gospodarske subjekte ili neprofitne organizacije, jer bi se aktivnosti Nadzornog tijela na njih trebale odnositi u mjeri u kojoj se na njih odnosi pravo Unije obuhvaćeno područjem primjene ove Uredbe.

(10)  Osnivanjem Nadzornog tijela ne bi trebali nastati nova prava ni obveze za pojedince ili poslodavce, uključujući gospodarske subjekte ili neprofitne organizacije, jer bi se aktivnosti Nadzornog tijela na njih trebale odnositi u mjeri u kojoj se na njih odnosi pravo Unije obuhvaćeno područjem primjene ove Uredbe. Povećana suradnja u području provedbe ne bi trebala prouzročiti prekomjerno administrativno opterećenje za mobilne radnike ili poslodavce, osobito MSP-ove, ili obeshrabriti mobilnost radne snage.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Kako bi mogli imati koristi od poštenog i djelotvornog unutarnjeg tržišta, Nadzorno tijelo trebalo bi poticati pojedince i poslodavce da budu mobilni ili pružaju usluge i zapošljavaju bilo gdje unutar Unije. To uključuje potporu prekograničnoj mobilnosti pojedinaca olakšavanjem pristupa uslugama povezanima s prekograničnom mobilnošću, kao što je prekogranično traženje odgovarajućega radnog mjesta, pripravništva i naukovanja, te promicanjem programa mobilnosti poput „Tvoj prvi posao preko EURES-a” ili „ErasmusPRO”. Nadzorno tijelo trebalo bi pridonijeti poboljšanju transparentnosti informacija, među ostalim o pravima i obvezama koji proizlaze iz prava Unije, i pristupa pojedinaca i poslodavaca uslugama, u suradnji s drugim službama za informiranje kao što je „Vaša Europa – Savjeti”, te iskorištavanju svih prednosti portala Vaša Europa, koji će biti okosnica budućeg jedinstvenog digitalnog pristupnika, i osiguravanju dosljednosti s njime53.

Briše se.

__________________

 

53 Uredba [Jedinstveni digitalni pristupnik – COM(2017) 256].

 

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Za te bi potrebe Nadzorno tijelo trebalo surađivati s ostalim relevantnim inicijativama i mrežama Unije, posebice Europskom mrežom javnih službi za zapošljavanje54, Europskom poduzetničkom mrežom55, središnjom točkom za granice56 i mrežom SOLVIT57 te relevantnim nacionalnim službama kao što su tijela za promicanje jednakog postupanja i za potporu radnicima Unije i članovima njihovih obitelji koja su imenovale države članice u skladu s Direktivom 2014/54/EU i nacionalnim kontaktnim točkama koje su određene u skladu s Direktivom 2011/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća58 kako bi pružale informacije o zdravstvenoj zaštiti. Nadzorno tijelo trebalo bi istražiti i sinergije s predloženom europskom e-karticom usluga59, osobito s obzirom na slučajeve u kojima se države članice opredijele za podnošenje izjava povezanih s upućenim radnicima putem platforme za e-karticu. Nadzorno tijelo trebalo bi zamijeniti Komisiju u upravljanju Europskim koordinacijskim uredom Europske mreže službi za zapošljavanje (EURES), koji je uspostavljen Uredbom (EU) 2016/589, uključujući pri definiranju potreba korisnika i poslovnih zahtjeva za djelotvornost portala EURES-a i povezanih IT usluga, no bez pružanja IT usluga te upravljanja IT infrastrukturom i njezina razvoja, što će i dalje osiguravati Komisija.

(12)  Za te bi potrebe Nadzorno tijelo trebalo surađivati s ostalim relevantnim inicijativama i mrežama Unije, posebice Europskom mrežom javnih službi za zapošljavanje54, Europskom poduzetničkom mrežom55, središnjom točkom za granice56 i mrežom SOLVIT57 te relevantnim nacionalnim službama kao što su tijela za promicanje jednakog postupanja i za potporu radnicima Unije i članovima njihovih obitelji koja su imenovale države članice u skladu s Direktivom 2014/54/EU i nacionalnim kontaktnim točkama koje su određene u skladu s Direktivom 2011/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća58 kako bi pružale informacije o zdravstvenoj zaštiti.

__________________

__________________

54 Odluka br. 573/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o pojačanoj suradnji između javnih službi za zapošljavanje (JSZ-ova) (SL L 159, 28.5.2014., str. 32.).

54 Odluka br. 573/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o pojačanoj suradnji između javnih službi za zapošljavanje (JSZ-ova) (SL L 159, 28.5.2014., str. 32.).

55 Europska poduzetnička mreža, https://een.ec.europa.eu/

55 Europska poduzetnička mreža, https://een.ec.europa.eu/

56 Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu, Poticanje rasta i kohezije u graničnima regijama EU-a, COM(2017) 534.

56 Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu, Poticanje rasta i kohezije u graničnima regijama EU-a, COM(2017) 534.

57 Preporuka Komisije od 17. rujna 2013. o načelima rada SOLVIT-a (SL L 249, 19.9.2013., str. 10.).

57 Preporuka Komisije od 17. rujna 2013. o načelima rada SOLVIT-a (SL L 249, 19.9.2013., str. 10.).

58 Direktiva 2011/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi (SL L 88, 4.4.2011., str. 45.).

58 Direktiva 2011/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi (SL L 88, 4.4.2011., str. 45.).

59 COM(2016) 824 final i COM(2016) 823 final.

 

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Kako bi se povećali kapaciteti država članica za uklanjanje prekograničnih nepravilnosti povezanih s pravom Unije u područjima za koja je nadležno, Nadzorno tijelo trebalo bi podupirati nacionalna tijela u provođenju usklađenih i zajedničkih inspekcija, među ostalim olakšavanjem provedbe inspekcija u skladu s člankom 10. Direktive 2014/67/EU. One bi se trebale odvijati na zahtjev država članica ili na temelju njihova prihvaćanja prijedloga Nadzornog tijela. Nadzorno tijelo trebalo bi pružati stratešku, logističku i tehničku potporu državama članicama koje sudjeluju u usklađenim ili zajedničkim inspekcijama poštujući u cijelosti zahtjeve o povjerljivosti. Inspekcije bi se trebale provoditi u dogovoru s predmetnim državama članicama i potpuno u skladu s nacionalnim pravnim okvirom država članica, koje bi na temelju ishoda usklađenih i zajedničkih inspekcija trebale poduzeti daljnje mjere u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

(14)  Kako bi se povećali kapaciteti država članica za jamčenje zaštite osobama koje uživaju svoja prava na slobodu kretanja i uklanjanje prekograničnih nepravilnosti povezanih s pravom Unije u područjima za koja je nadležno, Nadzorno tijelo trebalo bi podupirati nadležna nacionalna tijela u provođenju usklađenih i zajedničkih inspekcija, među ostalim olakšavanjem provedbe inspekcija u skladu s člankom 10. Direktive 2014/67/EU. One bi se trebale odvijati na zahtjev država članica ili na temelju njihova prihvaćanja prijedloga Nadzornog tijela. Nadzorno tijelo trebalo bi pružati stratešku, logističku i tehničku potporu državama članicama koje sudjeluju u usklađenim ili zajedničkim inspekcijama poštujući u cijelosti zahtjeve o povjerljivosti. Inspekcije bi se trebale provoditi u dogovoru s predmetnim državama članicama i potpuno u skladu s nacionalnim pravnim okvirom i praksom država članica u kojima se inspekcije provode. Države članice trebale bi poduzeti daljnje mjere na temelju ishoda usklađenih i zajedničkih inspekcija u skladu s nacionalnim pravom i praksom. Države članice trebaju osigurati da se informacije prikupljene tijekom usklađenih ili zajedničkih inspekcija mogu koristiti kao dokaz u pravnim postupcima u predmetnim državama članicama.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14.a)  Usklađene i zajedničke inspekcije ne bi smjele zamijeniti ni ugroziti nacionalne nadležnosti. Nacionalna tijela također bi trebala biti u potpunosti uključena u postupak i imati pune i autonomne ovlasti. Ako su sindikati nadležni za inspekcije na nacionalnoj razini, zajedničke i usklađene inspekcije trebale bi se provoditi samo ako se dotični sindikati s tim slože.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Kako bi se pratili novi trendovi, izazovi i nedostaci u području radne mobilnosti i koordinacije socijalne sigurnosti, Nadzorno tijelo trebalo bi razviti analitičke kapacitete i kapacitete za procjenu rizika. To bi trebalo uključivati provedbu analiza i studija tržišta rada te stručnih revizija. Nadzorno tijelo trebalo bi pratiti moguće neravnoteže u pogledu vještina i prekograničnog protoka radne snage, uključujući njihov mogući utjecaj na teritorijalnu koheziju. Osim toga, Nadzorno tijelo trebalo bi poduprijeti procjenu rizika iz članka 10. Direktive 2014/67/EU. Nadzorno tijelo trebalo bi osigurati sinergije i komplementarnost s drugim agencijama, službama ili mrežama Unije. U tu bi svrhu trebalo, među ostalim, od mreže SOLVIT i sličnih službi tražiti informacije o čestim problemima s kojima se susreću pojedinci i poduzeća kad žele ostvariti svoja prava u područjima za koja je nadležno Nadzorno tijelo. Nadzorno tijelo trebalo bi usto olakšati i pojednostavniti aktivnosti prikupljanja podataka koje su predviđene mjerodavnim zakonodavstvom Unije u područjima za koja je nadležno. Time za države članice ne nastaju nove obveze izvješćivanja.

(15)  Kako bi se pratili novi trendovi, izazovi i nedostaci u području radne mobilnosti i koordinacije socijalne sigurnosti, Nadzorno tijelo trebalo bi u suradnji s državama članicama i socijalnim partnerima razviti analitičke kapacitete i kapacitete za procjenu rizika. To bi trebalo uključivati provedbu analiza i studija tržišta rada te stručnih revizija. Nadzorno tijelo trebalo bi pratiti moguće neravnoteže u pogledu vještina i prekograničnog protoka radne snage, uključujući njihov mogući utjecaj na teritorijalnu koheziju. Osim toga, Nadzorno tijelo trebalo bi poduprijeti procjenu rizika iz članka 10. Direktive 2014/67/EU. Nadzorno tijelo trebalo bi osigurati sinergije i komplementarnost s drugim agencijama, službama ili mrežama Unije. U tu bi svrhu trebalo, među ostalim, od mreže SOLVIT i sličnih službi tražiti informacije o specifičnim sektorskim izazovima i čestim problemima u vezi s mobilnošću radne snage u okviru slobode kretanja radnika i slobode pružanja usluga na unutarnjem tržištu, kao i u vezi s koordinacijom sustava socijalne sigurnosti unutar Unije. Nadzorno tijelo trebalo bi usto olakšati i pojednostavniti aktivnosti prikupljanja podataka koje su predviđene mjerodavnim zakonodavstvom Unije u područjima za koja je nadležno. Time za države članice ne nastaju nove obveze izvješćivanja.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Nadzorno tijelo trebalo bi pokrenuti platformu za rješavanje sporova među državama članicama povezanih s primjenom prava Unije u područjima za koja je nadležno. Njegov bi se rad trebao nadovezati na postojeći dijalog i mehanizme mirenja u području koordinacije socijalne sigurnosti koje države članice60 smatraju vrijednima i čiju je važnost priznao Sud Europske unije61. Države članice trebale bi moći uputiti slučajeve Nadzornom tijelu radi posredovanja u skladu sa standardnim postupcima uspostavljenima za tu svrhu. Nadzorno tijelo trebalo bi rješavati samo sporove među državama članicama, a pojedincima i poslodavcima koji se suočavaju poteškoćama pri ostvarivanju svojih prava proizašlih iz prava Unije trebale bi i dalje na raspolaganju biti nacionalne službe i službe Unije koje su zadužene za rješavanje takvih predmeta, kao što je mreža SOLVIT, kojima bi ih Nadzorno tijelo trebalo uputiti. Mreža SOLVIT također bi trebala moći uputiti na razmatranje Nadzornom tijelu slučajeve u kojima se problem ne može riješiti zbog razlika među nacionalnim upravama.

(17)  Nadzorno tijelo trebalo bi pokrenuti platformu za mirenje među državama članicama u pogledu primjene prava Unije u područjima za koja je nadležno, ne ulazeći u ovlasti Suda Europske unije. Njegov bi se rad trebao nadovezati na postojeći dijalog i mehanizme mirenja u području koordinacije socijalne sigurnosti koje države članice60 smatraju vrijednima i čiju je važnost priznao Sud Europske unije61. Ako se države članice dobrovoljno obvežu na mirenje, Nadzorno tijelo trebalo bi imati ovlast za rješavanje sporova donošenjem odluka. Države članice trebale bi moći uputiti slučajeve Nadzornom tijelu radi mirenja u skladu sa standardnim postupcima uspostavljenima za tu svrhu. Nadzorno tijelo trebalo bi rješavati samo sporove među državama članicama, a pojedincima i poslodavcima koji se suočavaju poteškoćama pri ostvarivanju svojih prava proizašlih iz prava Unije trebale bi i dalje na raspolaganju biti nacionalne službe i službe Unije koje su zadužene za rješavanje takvih predmeta, kao što je mreža SOLVIT, kojima bi ih Nadzorno tijelo trebalo uputiti. Mreža SOLVIT također bi trebala moći uputiti na razmatranje Nadzornom tijelu slučajeve u kojima se problem ne može riješiti zbog razlika među nacionalnim upravama. Nadzorno tijelo također bi trebalo biti moći zatražiti od Komisije pokretanje postupka zbog povrede u slučaju navodne povrede prava Unije.

__________________

__________________

60 Vijeće, djelomičan opći pristup od 26. listopada 2017. o Prijedlogu uredbe o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 13645/1/17.

60 Vijeće, djelomičan opći pristup od 26. listopada 2017. o Prijedlogu uredbe o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 13645/1/17.

61 Predmet C-236/88 EU:C:1990:303, točka 17., predmet C-202/97, EU:C:2000:75, točke 57.-58., predmet C-178/97, EU:C:2000:169, točke 44.-45., predmet C-2/05, EU:C:2006:69, točke 28.-29., predmet C-12/14, EU:C:2016:135, točke 39.-41., predmet C-359/16 EU:C:2018:63, točke 44.-45.

61 Predmet C-236/88 EU:C:1990:303, točka 17., predmet C-202/97, EU:C:2000:75, točke 57.-58., predmet C-178/97, EU:C:2000:169, točke 44.-45., predmet C-2/05, EU:C:2006:69, točke 28.-29., predmet C-12/14, EU:C:2016:135, točke 39.-41., predmet C-359/16 EU:C:2018:63, točke 44.-45.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Da bi olakšalo upravljanje prilagodbama tržišta rada, Nadzorno tijelo trebalo bi olakšati suradnju među relevantnim dionicima kako bi uklonilo poremećaje na tržištu rada koji utječu na više država članica, poput slučajeva restrukturiranja ili velikih projekata koji utječu na zaposlenost u pograničnim regijama.

Briše se.

Amandman  22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Radi djelotvornog funkcioniranja Nadzornog tijela u upravnom bi odboru trebale biti zastupljene države članice i Komisija. Pri sastavljanju upravnog odbora, uključujući izbor njegova predsjednika i zamjenika predsjednika, trebalo bi poštovati načela ravnopravnosti spolova, iskustva i kvalifikacija. Radi djelotvornog i učinkovitog funkcioniranja Nadzornog tijela upravni bi odbor posebice trebao donositi godišnji program rada, izvršavati svoje zadaće povezane s proračunom Nadzornog tijela, donositi financijska pravila koja se primjenjuju na Nadzorno tijelo, imenovati izvršnog direktora te utvrditi postupke za donošenje odluka izvršnog direktora povezanih s operativnim zadaćama Nadzornog tijela. Predstavnici zemalja koje nisu države članice Unije, ali primjenjuju pravila Unije u područjima za koja je nadležno Nadzorno tijelo, mogu sudjelovati na sastancima upravnog odbora kao promatrači.

(21)  Radi djelotvornog funkcioniranja Nadzornog tijela u upravnom bi odboru trebali biti zastupljeni države članice, Komisija, stručnjaci koje imenuje Europski parlament i socijalni partneri na razini Unije. Pri sastavljanju upravnog odbora, uključujući izbor njegova predsjednika i zamjenika predsjednika, trebalo bi poštovati načela iskustva i kvalifikacija, rodne uravnoteženosti i transparentnosti. Radi djelotvornog i učinkovitog funkcioniranja Nadzornog tijela upravni bi odbor posebice trebao donositi godišnji program rada, izvršavati svoje zadaće povezane s proračunom Nadzornog tijela, donositi financijska pravila koja se primjenjuju na Nadzorno tijelo, imenovati izvršnog direktora te utvrditi postupke za donošenje odluka izvršnog direktora povezanih s operativnim zadaćama Nadzornog tijela. Predstavnici zemalja koje nisu države članice Unije, ali primjenjuju pravila Unije u područjima za koja je nadležno Nadzorno tijelo, mogu sudjelovati na sastancima upravnog odbora kao promatrači.

Amandman  23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Nadzorno tijelo trebalo bi se u područjima za koja je nadležno izravno koristiti stručnim znanjem relevantnih dionika u okviru posebne skupine dionika. Članovi bi trebali biti predstavnici socijalnih partnera na razini Unije. Pri obavljanju svojih aktivnosti skupina dionika uzimat će u obzir mišljenja Savjetodavnog odbora za usklađivanje sustava socijalne sigurnosti ustanovljenog Uredbom (EZ) br. 883/2004 i Savjetodavnog odbora za slobodno kretanje radnika ustanovljenog Uredbom (EU) br. 492/2011 te će se služiti njihovim stručnim znanjem.

(23)  Nadzorno tijelo trebalo bi se u područjima za koja je nadležno izravno koristiti stručnim znanjem relevantnih dionika u okviru posebne skupine dionika. Članovi bi trebali biti predstavnici socijalnih partnera na razini Unije, uključujući priznate sektorske socijalne partnere Unije koji predstavljaju sektore koji su posebno obuhvaćeni pitanjima mobilnosti radne snage, posebno one organizacije koje sudjeluju u Odboru stručnjaka za upućene radnike i Europskoj platformi kako bi se poboljšala suradnja u borbi protiv neprijavljenog rada. Socijalni partneri na razini Unije trebali bi u redoviti dijalog uključiti nacionalne organizacije poslodavaca i sindikate u skladu s nacionalnim pravom i praksom. Skupina dionika trebala bi moći unaprijed primiti kratka izvješća i podnositi mišljenja Nadzornom tijelu, na zahtjev ili na vlastitu inicijativu, a potrebno je i redovno savjetovanje s članovima. Pri obavljanju svojih aktivnosti skupina dionika uzimat će u obzir mišljenja Savjetodavnog odbora za usklađivanje sustava socijalne sigurnosti ustanovljenog Uredbom (EZ) br. 883/2004 i Savjetodavnog odbora za slobodno kretanje radnika ustanovljenog Uredbom (EU) br. 492/2011 te će se služiti njihovim stručnim znanjem.

Amandman  24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(27.a)  Odluka o sjedištu Nadzornog tijela trebala bi se donijeti redovnim zakonodavnim postupkom na temelju objektivnih i materijalnih kriterija. Europski parlament trebao bi sustavno i ravnopravno s Komisijom i Vijećem biti uključen u definiranje i ponderiranje takvih kriterija.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Nadzorno tijelo trebalo bi surađivati s ostalim agencijama Unije unutar područja njihovih nadležnosti, osobito s onima u području zapošljavanja i socijalne politike, služeći se njihovim stručnim znanjem i povećavajući sinergije: Europskom zakladom za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound), Europskim centrom za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop), Europskom agencijom za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i Europskom zakladom za osposobljavanje (ETF) te, također, kad je riječ o borbi protiv organiziranog kriminala i trgovanja ljudima, s Agencijom Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i Agencijom Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust).

(30)  Nadzorno tijelo trebalo bi surađivati s ostalim agencijama Unije unutar područja njihovih nadležnosti, osobito s onima u području zapošljavanja i socijalne politike, služeći se njihovim stručnim znanjem i povećavajući sinergije: Europskom zakladom za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound), Europskim centrom za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop), Europskom agencijom za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i Europskom zakladom za osposobljavanje (ETF) te, također, kad je riječ o borbi protiv organiziranog kriminala i trgovanja ljudima, s Agencijom Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i Agencijom Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust). Takvom suradnjom trebali bi se osigurati koordinacija, promicati sinergije i izbjeći udvostručavanje u njihovim aktivnostima.

Amandman  26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Kako bi se pokrenule aktivnosti postojećih tijela u području prekogranične mobilnosti radne snage, Nadzorno tijelo trebalo bi preuzeti izvršavanje zadaća koje obavljaju Tehnički odbor za slobodno kretanje radnika osnovan Uredbom (EU) br. 492/2011, Odbor stručnjaka za upućene radnike osnovan Odlukom Komisije 2009/17/EZ68 i Europska platforma za jačanje suradnje u rješavanju neprijavljenog rada uspostavljena Odlukom (EU) 2016/344 Europskog parlamenta i Vijeća69. Nakon osnutka Nadzornog tijela, ta bi tijela trebala prestati postojati.

(31)  Kako bi se pokrenule aktivnosti postojećih tijela u području mobilnosti radne snage u okviru slobode kretanja radnika i slobode pružanja usluga na unutarnjem tržištu, Nadzorno tijelo trebalo bi preuzeti izvršavanje zadaća koje obavljaju Tehnički odbor za slobodno kretanje radnika osnovan Uredbom (EU) br. 492/2011 i Odbor stručnjaka za upućene radnike osnovan Odlukom Komisije 2009/17/EZ68. Nakon osnutka Nadzornog tijela, ta bi tijela trebala prestati postojati.

__________________

__________________

68 Odluka Komisije 2009/17/EZ od 19. prosinca 2008. o osnivanju Odbora stručnjaka za upućene radnike (SL L 8, 13.1.2009., str. 26.).

68 Odluka Komisije 2009/17/EZ od 19. prosinca 2008. o osnivanju Odbora stručnjaka za upućene radnike (SL L 8, 13.1.2009., str. 26.).

69 Odluka (EU) 2016/344 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o uspostavi Europske platforme za jačanje suradnje u rješavanju neprijavljenog rada (SL L 65, 11.3.2016., str. 12.).

 

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  Nadzorno tijelo trebalo bi dopunjavati aktivnosti Administrativne komisije za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti osnovane Uredbom (EZ) br. 883/2004 (dalje u tekstu „Administrativna komisija”) u mjeri u kojoj izvršava regulatorne zadaće povezane s primjenom uredaba (EZ) br. 883/2004 i (EZ) br. 987/2009. Međutim, Nadzorno tijelo trebalo bi preuzeti operativne zadaće koje se trenutačno obavljaju u okviru Administrativne komisije, kao što su pružanje posredovanja među državama članicama i održavanje foruma za rješavanje financijskih pitanja povezanih s primjenom uredaba (EZ) br. 883/2004 i (EZ) br. 987/2009 kojim se zamjenjuje funkcija Revizijskog odbora osnovanog tim uredbama te foruma za rješavanje pitanja povezanih s elektroničkom razmjenom podataka i IT alatima za olakšavanje primjene tih uredaba kojim se zamjenjuje funkcija Tehničke komisije za obradu podataka osnovane tim uredbama.

Briše se.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Kako bi se uzela u obzir ta nova institucijska struktura, trebalo bi izmijeniti uredbe (EZ) br. 883/2004, (EZ) br. 987/2009, (EU) br. 492/2011 i (EU) 2016/589, a Odluku 2009/17/EZ i Odluku (EU) 2016/344 staviti izvan snage.

(34)  Kako bi se uzela u obzir ta nova institucijska struktura, trebalo bi izmijeniti Uredbu (EU) br. 492/2011 i Odluku (EU) 2016/344, a Odluku 2009/17/EZ staviti izvan snage.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  Poštovanje raznolikosti nacionalnih sustava industrijskih odnosa, kao i autonomija socijalnih partnera, jasno su prepoznati u UFEU-u. Sudjelovanjem u aktivnostima Nadzornog tijela ne dovode se u pitanje nadležnosti, obveze i odgovornosti država članica iz, među ostalim, relevantnih i važećih konvencija Međunarodne organizacije rada, kao što je Konvencija br. 81 o inspekciji rada u industriji i trgovini, ni njihove ovlasti reguliranja ili nadzora nacionalnih industrijskih odnosa ili posredovanja u njima, posebice u pogledu prava na kolektivno pregovaranje i kolektivno djelovanje.

(35)  Poštovanje raznolikosti nacionalnih sustava industrijskih odnosa, kao i autonomija socijalnih partnera, jasno su prepoznati u UFEU-u. Sudjelovanjem u aktivnostima Nadzornog tijela ne dovode se u pitanje nadležnosti, obveze i odgovornosti država članica iz, među ostalim, relevantnih i važećih konvencija Međunarodne organizacije rada, kao što je Konvencija br. 81 o inspekciji rada u industriji i trgovini, ni njihove ovlasti reguliranja ili nadzora nacionalnih industrijskih odnosa ili posredovanja u njima, posebice u pogledu prava na kolektivno pregovaranje i kolektivno djelovanje, kao ni raznolikost nacionalnih inspekcijskih sustava i tijela, posebno u pogledu nadležnosti, obveza i odgovornosti uključenih subjekata.

Amandman  30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36)  S obzirom na to da ciljeve ove Uredbe, naime potporu slobodnom kretanju radnika i usluga te jačanje pravednosti na unutarnjem tržištu, ne mogu dostatno ostvariti države članice neusklađenim djelovanjem, nego se zbog prekogranične prirode tih aktivnosti i potrebe za većom suradnjom među državama članicama oni mogu bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(36)  S obzirom na to da cilj ove Uredbe, naime jačanje pravednosti na unutarnjem tržištu, osobito poboljšanjem primjene i provedbe prava Unije u području mobilnosti radne snage, ne mogu dostatno ostvariti države članice neusklađenim djelovanjem, nego se zbog prekogranične prirode tih aktivnosti i potrebe za većom suradnjom među državama članicama on može bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nadzorno tijelo pomaže državama članicama i Komisiji u pitanjima povezanima s prekograničnom mobilnošću radne snage i koordinacijom sustava socijalne sigurnosti unutar Unije.

2. Nadzorno tijelo pomaže državama članicama i Komisiji u pitanjima povezanima s primjenom i provedbom prava Unije u području mobilnosti radne snage u okviru slobode kretanja radnika i slobode pružanja usluga na unutarnjem tržištu, kao i u vezi s koordinacijom sustava socijalne sigurnosti unutar Unije.

Amandman  32

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Ovom se Uredbom ni na koji način ne utječe na ostvarivanje temeljnih prava priznatih u državama članicama i na razini Unije, uključujući prava koje pokrivaju posebni sustavi industrijskih odnosa u državama članicama, u skladu s nacionalnim pravom i/ili praksama. Njome se ne utječe ni na pravo na pregovaranje, sklapanje i izvršavanje kolektivnih ugovora te na pravo na poduzimanje kolektivnih mjera u skladu s nacionalnim pravom i/ili praksom.

Amandman  33

Prijedlog uredbe

Članak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 2.

Članak 2.

Ciljevi

Ciljevi

Cilj je Nadzornog tijela pridonijeti osiguravanju pravedne mobilnosti radne snage na unutarnjem tržištu. U tu svrhu Nadzorno tijelo:

Cilj je Nadzornog tijela pridonijeti osiguravanju pravedne mobilnosti radne snage u okviru slobode kretanja radnika i slobode pružanja usluga na unutarnjem tržištu, kao i koordinaciji sustava socijalne sigurnosti unutar Unije. U tu svrhu Nadzorno tijelo:

(a)  olakšava pristup pojedinaca i poslodavaca informacijama o njihovim pravima i obvezama te pristup relevantnim uslugama;

(a)  olakšava pristup informacijama o pravima i obvezama u pogledu mobilnosti radne snage te pristup relevantnim uslugama;

b)  podupire suradnju među državama članicama u prekograničnoj provedbi relevantnog prava Unije, uključujući olakšavanje zajedničkih inspekcija;

(b)  olakšava i poboljšava suradnju među državama članicama u dosljednoj, učinkovitoj i djelotvornoj primjeni i provedbi relevantnog prava Unije u situacijama koje uključuje više država članica, među ostalim olakšavanje usklađenih i zajedničkih inspekcija;

(c)  posreduje i olakšava pronalaženje rješenja u slučajevima prekograničnih sporova među nacionalnim tijelima ili poremećaja na tržištu rada.

(c)  posreduje i olakšava pronalaženje rješenja u sporovima između država članica u pogledu pitanja povezanih s mobilnošću radne snage, ako se tako dogovore sve obuhvaćene države članice, uključujući putem postupka mirenja.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 5.

Članak 5.

Zadaće Nadzornog tijela

Zadaće Nadzornog tijela

Da bi ostvarilo svoje ciljeve, Nadzorno tijelo obavlja sljedeće zadaće:

Da bi ostvarilo svoje ciljeve, Nadzorno tijelo obavlja sljedeće zadaće:

(a)  olakšava pristup pojedinaca i poslodavaca informacijama o pravima i obvezama u situacijama s prekograničnom dimenzijom te pristup uslugama povezanima s prekograničnom mobilnošću radne snage, u skladu s člancima 6. i 7.;

(a) olakšava pristup informacijama u skladu s člankom 6.;

(b)  olakšava suradnju i razmjenu informacija među nacionalnim tijelima radi učinkovite provedbe relevantnog prava Unije, u skladu s člankom 8.;

(b)  olakšava suradnju i razmjenu informacija među nacionalnim tijelima i, kada je to primjenjivo, drugim nadležnim tijelima na nacionalnoj razini radi dosljedne, djelotvorne i učinkovite primjene i provedbe relevantnog prava Unije, u skladu s člankom 8.;

(c)  koordinira i podupire usklađene i zajedničke inspekcije, u skladu s člancima 9. i 10.;

(c)  predlaže, koordinira i podupire usklađene i zajedničke inspekcije, u skladu s člancima 9. i 10.;

(d)  provodi analize i procjene rizika o pitanjima povezanima s prekograničnom mobilnošću radne snage, u skladu s člankom 11.;

(d)  pokreće i provodi analize i procjene rizika o pitanjima i preprekama povezanima s mobilnošću radne snage u okviru slobode kretanja radnika i slobode pružanja usluga na unutarnjem tržištu te izdaje mišljenja i preporuke Komisiji o popratnim mjerama i operativnom djelovanju, u skladu s člankom 11.;

(e)  podupire države članice pri izgradnji kapaciteta u pogledu učinkovite provedbe relevantnog prava Unije, u skladu s člankom 12.;

(e)  izdaje smjernice i mišljenja Komisiji o relevantnom pravu Unije te podupire države članice pri izgradnji kapaciteta u pogledu učinkovite primjene i provedbe mjerodavnog prava Unije, u skladu s člankom 12.;

(f)  posreduje u sporovima među tijelima država članica o primjeni relevantnog prava Unije, u skladu s člankom 13.;

(f)  pruža potporu državama članicama i posreduje u sporovima među tijelima država članica u pogledu primjene mjerodavnog prava Unije, ako se tako dogovore sve dotične države članice, uključujući postupkom mirenja u skladu s člankom 13., ne dovodeći u pitanje ovlasti Suda Europske unije.

(g)  olakšava suradnju među relevantnim dionicima u slučaju prekograničnih poremećaja na tržištu rada, u skladu s člankom 14.

 

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 6.

Članak 6.

Informacije o prekograničnoj mobilnosti radne snage

Informacije o mobilnosti radne snage u okviru slobode kretanja radnika i slobode pružanja usluga na unutarnjem tržištu

Nadzorno tijelo poboljšava dostupnost, kvalitetu i pristupačnost informacija namijenjenih pojedincima i poslodavcima kako bi olakšalo mobilnost radne snage diljem Unije, u skladu s Uredbom (EU) 589/2016 o EURES-u i Uredbom [Jedinstveni digitalni pristupnik – COM(2017) 256]. U tu svrhu Nadzorno tijelo:

Nadzorno tijelo poboljšava dostupnost, kvalitetu i pristupačnost informacija namijenjenih pojedincima, poslodavcima i organizacijama socijalnih partner kako bi olakšalo pravednu mobilnost radne snage diljem Unije. U tu svrhu Nadzorno tijelo:

(a)  pruža relevantne informacije o pravima i obvezama pojedinaca u situacijama prekogranične mobilnosti radne snage;

(a)  osigurava jedinstvenu internetsku stranicu na razini Unije na svim službenim jezicima Unije koja djeluje kao jedinstveni portal za pristup svim relevantnim europskim i nacionalnim izvorima informacija i uslugama povezanima s mobilnošću radne snage u okviru slobode kretanja radnika i slobode pružanja usluga na unutarnjem tržištu, uključujući upućivanja na jedinstvene nacionalne internetske stranice uspostavljene u skladu s člankom 5. Direktive 2014/67/EU i člankom 6. Direktive 2014/54/EU, kao i upućivanja na službene internetske stranice na nacionalnoj razini koje pružaju informacije o sustavima socijalne sigurnosti;

(b)  promiče mogućnosti za potporu radnoj mobilnosti pojedinaca, među ostalim s pomoću smjernica o pristupu učenju i jezičnoj izobrazbi;

 

(c)  pruža poslodavcima relevantne informacije o propisima o radu te životnim i radnim uvjetima za radnike u situacijama prekogranične mobilnosti, uključujući upućene radnike;

 

(d)  podupire države članice u ispunjavanju obveza širenja informacija o slobodnom kretanju radnika i pristupa njima kako je utvrđeno u članku 6. Direktive 2014/54/EU i o upućivanju radnika kako je utvrđeno u članku 5. Direktive 2014/67/EU;

(d)  podupire države članice u ispunjavanju obveza širenja informacija o slobodnom kretanju radnika i pristupa njima, posebno kako je utvrđeno u članku 6. Direktive 2014/54/EU, članku 22. Uredbe 2016/589/EU, članku 76. Uredbe 2004/883/EU i članku 5. Direktive 2014/67/EU;

(e)  podupire države članice u unaprjeđivanju točnosti, potpunosti i pristupačnosti relevantnih nacionalnih informacijskih usluga, u skladu s kriterijima kvalitete utvrđenima u Uredbi [Jedinstveni digitalni pristupnik – COM(2017) 256];

(e)  podupire države članice u unaprjeđivanju točnosti, potpunosti i pristupačnosti relevantnih nacionalnih informacijskih usluga i izvora, u skladu s kriterijima kvalitete utvrđenima u Uredbi [Jedinstveni digitalni pristupnik];

(f)  podupire države članice u pojednostavnjivanju pružanja pojedincima i poslodavcima informacija i usluga koje se odnose na prekograničnu mobilnost na dobrovoljnoj osnovi, uz potpuno poštovanje nadležnosti država članica.

(f)  podupire države članice u pojednostavnjivanju pružanja pojedincima i poslodavcima informacija i usluga koje se odnose na prekograničnu mobilnost, uz potpuno poštovanje nadležnosti država članica.

 

(fa)  olakšava suradnju između nadležnih nacionalnih tijela koja su imenovana u skladu s Direktivom 2014/54/EU radi pružanja informacija, smjernica i pomoći pojedincima i poslodavcima u pogledu mobilnosti radne snage na unutarnjem tržištu, i nacionalnih kontaktnih točaka imenovanih u skladu s Direktivom 2011/24/EU radi pružanja informacija o zdravstvenoj zaštiti.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 7.

Briše se.

Pristup uslugama povezanima s prekograničnom mobilnošću radne snage

 

1.  Nadzorno tijelo pruža usluge pojedincima i poslodavcima radi olakšavanja mobilnosti radne snage diljem Unije. U tu svrhu Nadzorno tijelo:

 

(a)  promiče razvoj inicijativa za prekograničnu mobilnost pojedinaca, među ostalim ciljanih programa mobilnosti;

 

(b)  omogućuje pojedincima i poslodavcima prekogranično uspoređivanje odgovarajućih slobodnih radnih mjesta, pripravništava i naukovanja sa životopisima i prijavama, posebice preko EURES-a;

 

(c)  surađuje s drugim inicijativama i mrežama Unije, kao što su Europska mreža javnih službi za zapošljavanje, Europska poduzetnička mreža i središnja točka za granice, osobito kako bi se utvrdile i uklonile prekogranične prepreke mobilnosti radne snage;

 

(d)  olakšava suradnju nadležnih službi na nacionalnoj razini imenovanih u skladu s Direktivom 2014/54/EU radi pružanja informacija, smjernica i pomoći u pogledu prekogranične mobilnosti pojedincima i poslodavcima te nacionalnih kontaktnih točaka određenih u skladu s Direktivom 2011/24/EU radi pružanja informacija o zdravstvenoj zaštiti.

 

2.  Nadzorno tijelo upravlja Europskim koordinacijskim uredom EURES-a i osigurava da on obavlja svoje nadležnosti u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) 2016/589, osim za tehničko funkcioniranje i razvoj portala EURES-a i povezanih IT usluga, kojima i dalje upravlja Komisija. Nadzorno tijelo, u okviru odgovornosti izvršnog direktora kako je utvrđeno u članku 23. stavku 4. točki (k), osigurava potpunu usklađenost te aktivnosti sa zahtjevima primjenjivog zakonodavstva o zaštiti podataka, uključujući zahtjev za imenovanje službenika za zaštitu podataka, u skladu s člankom 37.

 

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nadzorno tijelo olakšava suradnju među državama članicama i podupire njihovo učinkovito ispunjavanje obveza u pogledu suradnje, uključujući razmjenu informacija, kako je utvrđeno u pravu Unije u područjima za koja je nadležno Nadzorno tijelo.

Nadzorno tijelo olakšava i poboljšava suradnju i razmjenu informacija među državama članicama i podupire njihovo učinkovito ispunjavanje obveza u pogledu suradnje, kako je utvrđeno pravom Unije u područjima za koja je nadležno Nadzorno tijelo.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U tu svrhu Nadzorno tijelo na zahtjev nacionalnih tijela i radi brže razmjene među njima posebice:

U tu svrhu Nadzorno tijelo posebice:

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  olakšava daljnje postupanje u pogledu zahtjeva i razmjenu informacija među nacionalnim tijelima pružajući logističku i tehničku potporu, među ostalim uslugama pismenog i usmenog prevođenja, te razmjenom informacija o statusu predmeta;

(b)  olakšava daljnje postupanje u pogledu opravdanih zahtjeva i razmjenu informacija među nacionalnim tijelima pružajući logističku i tehničku potporu, među ostalim uslugama pismenog i usmenog prevođenja, te razmjenom informacija o statusu predmeta ne dovodeći pritom u pitanje tekuće pravne postupke;

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  promiče i razmjenjuje najbolje prakse;

(c)  promiče i razmjenjuje najbolje prakse te doprinosi njihovu širenju među državama članicama;

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  olakšava prekogranične postupke za izvršenje sankcija i novčanih kazni;

(d)  olakšava i podupire prekogranične postupke za izvršenje sankcija i novčanih kazni ako to zahtijeva jedna od predmetnih država članica;

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  izvješćuje Komisiju svaka tri mjeseca o neriješenim zahtjevima među državama članicama te ih prema potrebi upućuje na posredovanje u skladu s člankom 13.

(e)  izvješćuje Komisiju svaka tri mjeseca o neriješenim zahtjevima među državama članicama te ih, ako se s time slože sve predmetne države članice, upućuje na mirenje u skladu s člankom 13.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 2. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  olakšava suradnju između nadležnih službi na nacionalnoj razini, koje su imenovane u skladu s Direktivom 2014/54/EU radi pružanja informacija, smjernica i pomoći pojedincima i poslodavcima u pogledu mobilnosti radne snage na unutarnjem tržištu, i nacionalnih kontaktnih točaka određenih u skladu s Direktivom 2011/24/EU radi pružanja informacija o zdravstvenoj zaštiti.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Na temelju propisno opravdanog zahtjeva nacionalnog tijela, Nadzorno tijelo pruža sve informacije koje su nacionalnom tijelu potrebne kako bi izvršavalo svoje zadaće, u okviru nadležnosti Nadzornog tijela.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nadzorno tijelo podupire rad Administrativne komisije za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti na rješavanju financijskih pitanja povezanih s koordinacijom socijalne sigurnosti, u skladu s člankom 74. Uredbe (EZ) br. 883/2004 i člancima 65., 67. i 69. Uredbe (EZ) br. 987/2009.

2.  Nadzorno tijelo usko surađuje s Administrativnom komisijom za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti, sa Savjetodavnim odborom za slobodno kretanje radnika i s Europskom platformom za jačanje suradnje u rješavanju neprijavljenog rada.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Nadzorno tijelo promiče upotrebu elektroničkih alata i postupaka za razmjenu poruka među nacionalnim tijelima, uključujući Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI) i sustav elektroničke razmjene informacija o socijalnoj sigurnosti (EESSI).

3.  Nadzorno tijelo promiče upotrebu elektroničkih alata i postupaka za razmjenu poruka među nacionalnim tijelima, uključujući Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI) i sustav elektroničke razmjene informacija o socijalnoj sigurnosti (EESSI), u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka).

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Nadzorno tijelo potiče upotrebu inovativnih pristupa djelotvornoj i učinkovitoj prekograničnoj suradnji te razmatra potencijalnu upotrebu mehanizama za elektroničku razmjenu među državama članicama kako bi se olakšalo otkrivanje prijevare i dostavlja Komisiji izvješća radi njihova daljnjeg poboljšanja.

4.  Nadzorno tijelo potiče upotrebu inovativnih pristupa djelotvornoj i učinkovitoj prekograničnoj suradnji, poput Europske platforme za jačanje suradnje u rješavanju neprijavljenog rada, i promiče korištenje i razvoj mehanizama za elektroničku razmjenu i baza podataka među državama članicama kako bi se poboljšao pristup podacima u stvarnom vremenu kao i otkrivanje prijevare te može predložiti moguća poboljšanja u korištenju tih mehanizama i baza podataka. Nadzorno tijelo Komisiji dostavlja izvješća radi njihova daljnjeg poboljšanja.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 9.

Članak 9.

Koordinacija usklađenih i zajedničkih inspekcija

Koordinacija usklađenih i zajedničkih inspekcija

1.  Na zahtjev jedne države članice ili više njih Nadzorno tijelo koordinira usklađene ili zajedničke inspekcije u područjima za koja je nadležno. Zahtjev može predati jedna država članica ili više njih. Nadzorno tijelo ujedno može tijelima predmetnih država članica predložiti da provedu usklađenu ili zajedničku inspekciju.

1.  Na zahtjev jedne države članice ili više njih Nadzorno tijelo koordinira i podupire usklađene ili zajedničke inspekcije u područjima za koja je nadležno i to na temelju dogovora između svih predmetnih država članica i Nadzornog tijela. Nadzorno tijelo ujedno može na vlastitu inicijativu tijelima predmetnih država članica predložiti da provedu usklađenu ili zajedničku inspekciju. Organizacije socijalnih partnera na nacionalnoj razini mogu skrenuti pozornost Nadzornog tijela na pojedine slučajeve.

2.  Ako tijelo države članice odluči da neće sudjelovati u usklađenoj ili zajedničkoj inspekciji iz stavka 1. ili da je neće provesti, pisanim putem unaprijed obavješćuje Nadzorno tijelo o razlozima odluke. U tim slučajevima Nadzorno tijelo obavješćuje ostala nacionalna tijela na koja se to odnosi.

2.  U skladu s načelom lojalne suradnje, države članice, kad se to od njih traži, nastoje postići sporazum o sudjelovanju u usklađenim ili zajedničkim inspekcijama. Ako država članica smatra da postoje valjani razlozi zbog kojih ne može pristati na sudjelovanje, dužna je u roku od mjesec dana od zahtjeva iz stavka 1. Nadzornom tijelu dostaviti razloge za svoju odluku, podnijeti mu sve dodatne informacije o naravi dotičnog problema te predložiti moguće rješenje predmeta koji se razmatra.

 

2.a  U roku od dva mjeseca od primitka informacija navedenih u stavku 2. Nadzorno tijelo predmetnim državama članicama dostavlja obrazloženo mišljenje, u kojem iznosi svoje preporuke u skladu s kojima se predmet koji se razmatra rješava na jedan ili više sljedećih načina:

 

(a)  na temelju informacija iz stavka 2.;

 

(b)  usklađenom ili zajedničkom inspekcijom u drugim državama članicama sudionicama;

 

(c)  u slučaju slaganja svih predmetnih država članica, usklađenom ili zajedničkom inspekcijom.

3.  Za organizaciju usklađene ili zajedničke inspekcije potrebna je prethodna suglasnost svih država članica sudionica koja se daje preko nacionalnih časnika za vezu. U slučaju da jedna država članica ili više njih odbije sudjelovati u usklađenoj ili zajedničkoj inspekciji, ostala nacionalna tijela mogu, prema potrebi, provesti usklađenu ili zajedničku inspekciju samo u država članicama sudionicama. Države članice koje su odbile sudjelovanje u inspekciji čuvaju povjerljivost podataka o predviđenoj inspekciji.

3.  Od države članice koja ne sudjeluje u usklađenoj ili zajedničkoj inspekciji Nadzorno tijelo može zahtijevati da provede svoju vlastitu inspekciju na dobrovoljnoj osnovi, kako bi se otkrile moguće nepravilnosti te da ga, u roku od tri mjeseca od datuma kada joj je poslalo zahtjev, izvijesti o svojim otkrićima.

 

3.a  Države članice i nadzorno tijelo informacije o predviđenim inspekcijama čuvaju povjerljivima u odnosu na treće strane.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Usklađene i zajedničke inspekcije usklađene su s Konvencijom Međunarodne organizacije rada br. 81.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U sporazumu za pokretanje zajedničke inspekcije (dalje u tekstu „sporazum o zajedničkoj inspekciji”) između država članica sudionica i Nadzornog tijela utvrđuju se uvjeti za njezinu provedbu. Sporazum o zajedničkoj inspekciji može obuhvaćati odredbe kojima se nakon dogovora i planiranja zajedničkih inspekcija omogućuje njihova provedba u kratkom roku. Nadzorno tijelo izrađuje predložak sporazuma.

1.  U sporazumu za pokretanje usklađene inspekcije (dalje u tekstu „sporazum o usklađenoj inspekciji”) ili zajedničke inspekcije (dalje u tekstu „sporazum o zajedničkoj inspekciji”) između država članica sudionica i Nadzornog tijela utvrđuju se uvjeti za njezinu provedbu, kao i područje primjene i svrha inspekcije te, po potrebi, dogovori u pogledu sudjelovanja osoblja Nadzornog tijela u inspekciji. Sporazum o usklađenoj ili zajedničkoj inspekciji može obuhvaćati odredbe kojima se nakon dogovora i planiranja usklađenih ili zajedničkih inspekcija omogućuje njihova provedba u kratkom roku. Nadzorno tijelo izrađuje predložak sporazuma u skladu s pravom Unije te nacionalnim zakonodavstvom i praksama.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Usklađene i zajedničke inspekcije te njihovo daljnje praćenje provode se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom predmetnih država članica.

2.  Usklađene i zajedničke inspekcije te njihovo daljnje praćenje provode se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i praksom država članica u kojima se inspekcija provodi.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Službenici iz druge države članice i iz Nadzornog tijela koji sudjeluju u usklađenim ili zajedničkim inspekcijama imaju iste ovlasti kao nacionalni službenici u skladu s nacionalnim zakonodavstvom predmetne države članice.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Nadzorno tijelo pruža državama članicama koje provode usklađene ili zajedničke inspekcije logističku i tehničku potporu koja može obuhvaćati usluge pismenog i usmenog prevođenja.

3. Nadzorno tijelo državama članicama koje provode usklađene ili zajedničke inspekcije pruža stratešku, logističku i tehničku potporu te pravne smjernice, na zahtjev predmetnih država članica, uključujući i usluge pismenog i usmenog prevođenja.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Osoblje Nadzornog tijela može sudjelovati u usklađenoj ili zajedničkoj inspekciji uz prethodnu suglasnost države članice na čijem će državnom području pružati pomoć tijekom inspekcije.

4. Osoblje Nadzornog tijela može biti prisutno u svojstvu promatrača i osiguravati logističku potporu te može sudjelovati u usklađenoj ili zajedničkoj inspekciji uz prethodnu suglasnost države članice na čijem će državnom području pružati pomoć tijekom inspekcije.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Nacionalna tijela koja provode usklađenu ili zajedničku inspekciju izvješćuju Nadzorno tijelo o ishodima u svojim državama članicama i o cjelokupnom operativnom vođenju usklađene ili zajedničke inspekcije.

5.  Nacionalna tijela koja provode usklađenu ili zajedničku inspekciju u roku od šest mjeseci od datuma inspekcije izvješćuju Nadzorno tijelo o ishodima u svojim državama članicama i o cjelokupnom operativnom vođenju usklađene ili zajedničke inspekcije.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Države članice osiguravaju da se informacije prikupljene tijekom usklađenih ili zajedničkih inspekcija mogu koristiti kao dokaz u pravnim postupcima u predmetnim državama članicama.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Informacije o usklađenim i zajedničkim inspekcijama uključuju se u tromjesečna izvješća koja se trebaju dostaviti upravnom odboru. Godišnje izvješće o inspekcijama koje je poduprlo Nadzorno tijelo uključuje se u godišnje izvješće o aktivnostima Nadzornog tijela.

6.  Informacije o usklađenim i zajedničkim inspekcijama koje koordinira Nadzorno tijelo, kao i informacije koje dostavljaju države članice i Nadzorno tijelo, kako je navedeno u članku 9. stavcima 2. i 3., uključuju se u polugodišnja izvješća koja se podnose upravnom odboru i skupini dionika. Godišnje izvješće o inspekcijama koje je poduprlo Nadzorno tijelo uključuje se u godišnje izvješće o aktivnostima Nadzornog tijela. Ako se dokazi dobiveni tijekom zajedničke ili usklađene inspekcije koriste u sudskim postupcima koji rezultiraju izricanjem kaznenopravne ili administrativne sankcije u državi članici, ta država članica o tome obavješćuje Nadzorno tijelo. Nadzorno tijelo uvrštava te informacije u svoje izvješće o aktivnostima.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Ako Nadzorno tijelo tijekom usklađenih ili zajedničkih inspekcija, ili tijekom svojih aktivnosti, utvrdi moguće nepravilnosti u primjeni prava Unije, uključujući u područjima za koja nije nadležno, prema potrebi prijavljuje te moguće nepravilnosti Komisiji i tijelima u predmetnim državama članicama.

7.  Ako Nadzorno tijelo tijekom usklađenih ili zajedničkih inspekcija, ili tijekom svojih aktivnosti, utvrdi moguće nepravilnosti u primjeni prava Unije, prema potrebi ih prijavljuje Komisiji i tijelima u predmetnim državama članicama.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nadzorno tijelo procjenjuje rizike i provodi analize u pogledu prekograničnih protoka radne snage, primjerice neravnoteže tržišta rada, specifičnih sektorskih prijetnji i čestih problema s kojima se susreću pojedinci i poslodavci u vezi s prekograničnom mobilnošću. U tu svrhu Nadzorno tijelo osigurava usklađenost s ostalim agencijama ili službama Unije te se služi njihovim stručnim znanjem, uključujući u područjima predviđanja potreba za vještinama te zdravlja i sigurnosti na radnome mjestu. Na zahtjev Komisije Nadzorno tijelo može provesti usmjerene dubinske analize i studije kako bi istražilo konkretna pitanja povezana s mobilnošću radne snage.

1.  Nadzorno tijelo, u suradnji s državama članicama i organizacijama socijalnih partnera, procjenjuje rizike i provodi analize u pogledu specifičnih sektorskih izazova i čestih problema u vezi s mobilnošću radne snage u okviru slobode kretanja radnika i slobode pružanja usluga na unutarnjem tržištu, kao i u vezi s koordinacijom sustava socijalne sigurnosti unutar Unije, uključujući prenosivost strukovnih mirovina. U tim analizama i procjenama u obzir se uzimaju i učinci i posljedice neravnoteža na tržištu rada. U tu svrhu Nadzorno tijelo služi se i stručnim znanjem drugih agencija ili službi Unije, među ostalim u područjima prijevare, iskorištavanja, diskriminacije, predviđanja potreba za vještinama te zdravlja i sigurnosti na radnome mjestu. Na zahtjev Komisije, država članica, nadležni odbor Europskog parlamenta, ili pak, na vlastitu inicijativu, Nadzorno tijelo, mogu provesti usmjerene dubinske analize i studije kako bi istražili konkretna pitanja povezana s mobilnošću radne snage.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Nadzorno tijelo o svojim nalazima redovito izvješćuje Komisiju i izravno predmetne državne članice te navodi moguće mjere za uklanjanje utvrđenih nedostataka.

3.  Prema potrebi i kako bi se ostvarili ciljevi ove Uredbe, Nadzorno tijelo uvrštava te informacije u svoja godišnja izvješća Komisiji i Europskom parlamentu i o svojim nalazima izravno izvješćuje predmetne države članice u skladu s mjerodavnim pravilima o zaštiti podataka, te navodi moguće mjere za uklanjanje utvrđenih nedostataka.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  izrađuje zajedničke smjernice za države članice, uključujući smjernice za inspekcije u prekograničnim predmetima, te zajedničke definicije i koncepte na temelju relevantnog rada na razini Unije;

(a)  izrađuje zajedničke smjernice za države članice i socijalne partnere, uključujući smjernice za inspekcije u prekograničnim predmetima, te zajedničke definicije i koncepte na temelju relevantnog rada na razini Unije;

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  razvija programe osposobljavanja na razini Unije za inspektorate koji se bave rješavanjem problema kao što su lažno samozapošljavanje i zlouporaba upućivanja;

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  podupire razmjenu dobrih praksi u pogledu koordinacije sustava socijalne sigurnosti i upućivanje osoblja između nacionalnih tijela kako bi se pojednostavnile razmjene iskustava;

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1. – točka eb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(eb)  poboljšava znanje i uzajamno razumijevanje različitih nacionalnih sustava i praksi povezanih sa slobodnim kretanjem osoba u okviru područja primjene ove Uredbe te pristup odgovarajućoj socijalnoj zaštiti i metodama kao i pravnom okviru djelovanja.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 13.

Članak 13.

Posredovanje među državama članicama

Mirenje među državama članicama

1.  U slučaju spora među državama članicama u vezi s primjenom ili tumačenjem prava Unije u područjima obuhvaćenima ovom Uredbom Nadzorno tijelo može imati ulogu posrednika.

1.  U slučaju spora među državama članicama u vezi s primjenom ili tumačenjem prava Unije u područjima obuhvaćenima ovom Uredbom, Nadzorno tijelo može imati ulogu izmiritelja, a da pritom ne zadire u ovlasti Suda Europske unije.

2.  Na zahtjev jedne države članice na koju se odnosi spor ili više njih Nadzorno tijelo pokreće postupak posredovanja pred svojim odborom za posredovanje uspostavljenim u tu svrhu u skladu s člankom 17. stavkom 2. Postupak posredovanja pred odborom za posredovanje Nadzorno tijelo može pokrenuti i na vlastitu inicijativu, među ostalim na temelju upućivanja od mreže SOLVIT, podložno suglasnosti svih država članica na koje se taj spor odnosi.

2.  Na zahtjev jedne ili više država članica na koje se odnosi spor koji se ne može riješiti izravnim kontaktima ili dijalogom između njih, Nadzorno tijelo pokreće postupak mirenja pred svojim odborom za mirenje uspostavljenim u tu svrhu u skladu s člankom 17. stavkom 2., i to na temelju suglasnosti svih država članica sudionica. U slučaju postupka mirenja, države članice aktivno sudjeluju u navedenom postupku i stavljaju na raspolaganje sve relevantne ili zatražene informacije. Države članice obavješćuju stranke koje sudjeluju u postupku mirenja i koje se, na njihov zahtjev, može konzultirati i uključiti.

 

2.a  Postupak mirenja pred odborom za mirenje Nadzorno tijelo može pokrenuti i na vlastitu inicijativu, među ostalim na temelju upućivanja od mreže SOLVIT, podložno suglasnosti svih država članica na koje se taj spor odnosi. Ako predmetna država članica odluči da neće sudjelovati u postupku mirenja, o razlozima za tu odluku obavještava Nadzorno tijelo i druge predmetne države članice.

 

2.b  Nadzorno tijelo na datum pokretanja postupka mirenja iz stavaka 2. i 2.a utvrđuje rok za njegov dovršetak.

3.  Kad države članice predlože predmet Nadzornom tijelu radi posredovanja, osiguravaju da su svi osobni podaci povezani s tim predmetom anonimizirani, a Nadzorno tijelo ni u kojem trenutku postupka posredovanja ne obrađuje osobne podatke pojedinaca na koje se taj predmet odnosi.

3.  Kad države članice predlože predmet Nadzornom tijelu radi mirenja, osiguravaju da su svi osobni podaci povezani s tim predmetom anonimizirani na način da subjekt na koji se odnose podaci nije ili više nije moguće identificirati, a Nadzorno tijelo ni u kojem trenutku postupka mirenja ne obrađuje osobne podatke pojedinaca na koje se taj predmet odnosi.

 

Osobni podaci čuvaju se samo onoliko dugo koliko je to nužno u svrhe radi kojih se obrađuju.

4.  U predmetima za koje se vode sudski postupci na nacionalnoj razini ili razini Unije nije dopušteno posredovanje Nadzornog tijela.

4.  U predmetima za koje se vode sudski postupci ili istrage na nacionalnoj razini ili razini Unije u vezi s predmetnim sporom nije dopušteno mirenje u organizaciji Nadzornog tijela.

 

4.a  Odbor za mirenje nastoji pomiriti stajališta predmetnih država članica i podnosi svoje mišljenje u roku od šest mjeseci od pokretanja postupka mirenja iz stavka 2. ili 2.a.

5.  U roku od tri mjeseca od završetka posredovanja Nadzornog tijela predmetne države članice izvješćuju Nadzorno tijelo o poduzetim daljnjim mjerama ili o razlozima za nepoduzimanje mjera ako ih nisu odlučile poduzeti.

5.  U roku od tri mjeseca nakon što odbor za mirenje podnese svoje mišljenje, predmetne države članice izvješćuju Nadzorno tijelo o poduzetim daljnjim mjerama ili o razlozima za nepoduzimanje mjera ako ih nisu odlučile poduzeti.

6.  Nadzorno tijelo svaka tri mjeseca izvješćuje Komisiju o ishodima predmeta u kojima je posredovalo.

6.  Nadzorno tijelo na polugodišnjoj osnovi izvješćuje Komisiju o ishodima predmeta u kojima je imalo ulogu izmiritelja.

 

6.a  Ovlašću Nadzornog tijela za mirenje ne dovodi se u pitanje ovlast Administrativne komisije na temelju članka 5. stavka 4. i članka 6. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 14.

Briše se.

Suradnja u slučajevima prekograničnih poremećaja na tržištu rada

 

Na zahtjev nacionalnih tijela Nadzorno tijelo može olakšati suradnju među relevantnim dionicima kako bi uklonilo poremećaje na tržištu rada koji utječu na više država članica, poput slučajeva masovnog restrukturiranja ili velikih projekata koji utječu na zaposlenost u pograničnim regijama.

 

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nadzorno tijelo prema potrebi uspostavlja aranžmane za suradnju s ostalim decentraliziranim agencijama Unije.

Nadzorno tijelo prema potrebi uspostavlja aranžmane za suradnju s ostalim decentraliziranim agencijama Unije, poput Cedefopa, Eurofounda, EU-OSHA-e, ETF-a, Europola i Eurojusta radi postizanja koordinacije, promicanja sinergija i izbjegavanja dupliciranja ili sukoba u njihovim aktivnostima.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nadzorno tijelo može osnovati radne skupine ili stručne skupine s predstavnicima država članica i/ili Komisije ili vanjskim stručnjacima koji su prošli postupak odabira radi ispunjavanja svojih posebnih zadaća ili za posebna područja politike, među ostalim odbor za posredovanje, kako bi ispunilo svoje zadaće u skladu s člankom 13. ove Uredbe te posebnu skupinu za rješavanje financijskih pitanja povezanih s primjenom uredaba (EZ) br. 883/2004 i (EZ) br. 987/2009, kako je navedeno u članku 8. stavku 2. ove Uredbe.

2.  Nadzorno tijelo može osnovati radne skupine ili stručne skupine s predstavnicima država članica i/ili Komisije ili vanjskim stručnjacima koji su prošli postupak odabira radi ispunjavanja svojih posebnih zadaća ili za posebna područja politike, među ostalim odbor za mirenje, kako bi ispunilo svoje zadaće u skladu s člankom 13. ove Uredbe. Države članice mogu imenovati svoje predstavnike u svim radnim i stručnim skupinama.

Nadzorno tijelo utvrđuje poslovnik tih radnih i stručnih skupina nakon savjetovanja s Komisijom. U pitanjima povezanima s koordinacijom socijalne sigurnosti savjetuje se i s Administrativnom komisijom za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti.

Nadzorno tijelo utvrđuje poslovnik tih radnih i stručnih skupina nakon savjetovanja s Komisijom.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Načelo jednakosti jedno je od temeljnih načela prava Unije. Njime se zahtijeva da ravnopravnost žena i muškaraca bude osigurana u svim područjima, uključujući zapošljavanje, rad i plaće. Sve strane nastoje postići uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena u upravnom odboru i skupini dionika. Tom cilju teži i upravni odbor u pogledu odabira svojeg predsjednika i zamjenika predsjednika.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Upravni odbor sastoji se od jednog višeg predstavnika svake države članice i dva predstavnika Komisije od kojih svi imaju pravo glasa.

1.  Upravni odbor sastoji se od:

 

(a)  jednog višeg predstavnika svake države članice;

 

(b)  dva predstavnika Komisije;

 

(c)  šest predstavnika socijalnih partnera na razini Unije koji u jednakoj mjeri predstavljaju organizacije poslodavaca i sindikate;

 

(d)  tri neovisna stručnjaka koja imenuje Europski parlament.

 

Svi članovi navedeni u točkama od (a) do (c) imaju pravo glasa.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Članove upravnog odbora koji predstavljaju države članice i njihove zamjenike imenuju njihove države članice uzimajući u obzir njihovo znanje u područjima iz članka 1. stavka 2. te relevantne upravljačke i administrativne vještine i vještine upravljanja proračunom.

3.  Članove upravnog odbora koji predstavljaju države članice i njihove zamjenike imenuju njihove države članice uzimajući u obzir njihovo znanje u područjima iz članka 1. stavka 2. te relevantne upravljačke i administrativne vještine i vještine upravljanja proračunom.

Komisija imenuje članove koji je predstavljaju.

Komisija imenuje članove koji je predstavljaju, socijalni partneri na razini Unije imenuju članove iz stavka 1. točke (c), a nadležni odbor Europskog parlamenta imenuje neovisne stručnjake iz stavka 1. točke (d), nakon što provjere da ne postoji sukob interesa.

Države članice i Komisija nastoje ograničiti mijenjanje svojih predstavnika u upravnom odboru radi osiguranja kontinuiteta njegova rada. Sve strane nastoje postići uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena u upravnom odboru.

Sve strane zastupljene u upravnom odboru nastoje ograničiti mijenjanje svojih predstavnika radi osiguranja kontinuiteta njegova rada. Sve strane nastoje postići uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena u upravnom odboru.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Svi članovi upravnog odbora i njihovi zamjenici pri preuzimanju dužnosti potpisuju pisanu izjavu o interesima, koju ažuriraju svaki put kada dođe do promjene okolnosti u tom pogledu.

 

Članovi upravnog odbora zaduženi su za zaštitu općih interesa Unije i Nadzornog tijela.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Mandat članova i njihovih zamjenika traje četiri godine. Taj se mandat može produljiti.

4.  Mandat članova i njihovih zamjenika traje četiri godine. Taj se mandat može obnoviti.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Kako bi se povećala učinkovitost agencija i sinergija među njima, na sastancima upravnog odbora u svojstvu promatrača imaju pravo sudjelovati po jedan predstavnik agencije Eurofounda, EU-OSHA, Cedefopa i Europske zaklade za osposobljavanje.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 5.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.b  Članovi skupine dionika mogu sudjelovati na svim sastancima upravnog odbora kao promatrači.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  donosi unutarnja pravila za sprječavanje sukoba interesa i upravljanje sukobima interesa u odnosu na svoje članove, članove skupine dionika kao i članove radnih i stručnih skupina Nadzornog tijela uspostavljenih u skladu s člankom 17. stavkom 2. te svake godine na svojoj internetskoj stranici objavljuje izjavu o sukobu interesa članova upravnog odbora;

(f)  donosi unutarnja pravila, koja uključuju i mjere za otkrivanje potencijalnih rizika u ranoj fazi i koja se odnose na sprječavanje sukoba interesa i upravljanje sukobima interesa u odnosu na svoje članove, članove skupine dionika kao i članove radnih i stručnih skupina Nadzornog tijela uspostavljenih u skladu s člankom 17. stavkom 2., kao i na upućene nacionalne stručnjake, te svake godine na svojoj internetskoj stranici objavljuje njihove izjave o sukobu interesa kao i ažurirane verzije tih izjava;

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1. – točka a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(pa)  odgovara na ocjenu izvršnog direktora koja se odnosi na mišljenja i savjete skupine dionika;

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika traje četiri godine. Njihov se mandat može obnoviti jednom. Međutim, ako im članstvo u upravnom odboru prestane u bilo kojem trenutku tijekom njihova mandata, mandat im automatski prestaje na taj datum.

2.  Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika traje dvije godine. Njihov se mandat može obnoviti jednom. Međutim, ako im članstvo u upravnom odboru prestane u bilo kojem trenutku tijekom njihova mandata, mandat im automatski prestaje na taj datum.

Amandman  79

Prijedlog uredbe

Članak 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 23.

Članak 23.

Odgovornosti izvršnog direktora

Odgovornosti izvršnog direktora

1.  Izvršni direktor upravlja Nadzornim tijelom. Izvršni direktor odgovara upravnom odboru.

1.  Izvršni direktor upravlja Nadzornim tijelom i nastoji postići uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena u Nadzornom tijelu. Izvršni direktor odgovara upravnom odboru.

2.  Izvršni direktor na poziv izvješćuje Europski parlament o izvršavanju svojih dužnosti. Vijeće može pozvati izvršnog direktora da ga izvijesti o izvršavanju svojih dužnosti.

2.  Izvršni direktor na poziv izvješćuje Europski parlament o izvršavanju svojih dužnosti. Vijeće može pozvati izvršnog direktora da ga izvijesti o izvršavanju svojih dužnosti.

3.  Izvršni direktor pravni je zastupnik Nadzornog tijela.

3.  Izvršni direktor pravni je zastupnik Nadzornog tijela.

4.  Izvršni direktor odgovoran je za provedbu zadaća dodijeljenih Nadzornom tijelu ovom Uredbom. Izvršni direktor posebno je odgovoran za sljedeće:

4.  Izvršni direktor odgovoran je za provedbu zadaća dodijeljenih Nadzornom tijelu ovom Uredbom. Izvršni direktor posebno je odgovoran za sljedeće:

(a)  svakodnevno upravljanje Nadzornim tijelom;

(a)  svakodnevno upravljanje Nadzornim tijelom;

(b)  provedbu odluka koje donese upravni odbor;

(b)  provedbu odluka koje donese upravni odbor;

(c)  pripremu nacrta jedinstvenog programskog dokumenta i njegovo podnošenje upravnom odboru na odobrenje;

(c)  pripremu nacrta jedinstvenog programskog dokumenta i njegovo podnošenje upravnom odboru na odobrenje;

(d)  provedbu jedinstvenog programskog dokumenta i izvješćivanje upravnog odbora o njegovoj provedbi;

(d)  provedbu jedinstvenog programskog dokumenta i izvješćivanje upravnog odbora o njegovoj provedbi;

(e)  izradu konsolidiranog godišnjeg izvješća o aktivnostima Nadzornog tijela i njegovo dostavljanje upravnom odboru na ocjenu i donošenje;

(e)  izradu konsolidiranog godišnjeg izvješća o aktivnostima Nadzornog tijela i njegovo dostavljanje upravnom odboru na ocjenu i donošenje;

(f)  pripremu plana djelovanja na temelju zaključaka unutarnjih ili vanjskih revizijskih izvješća i evaluacija kao i istraga koje provodi OLAF te za podnošenje izvješća o napretku Komisiji dva puta godišnje i redovito upravnom odboru;

(f)  pripremu plana djelovanja na temelju zaključaka unutarnjih ili vanjskih revizijskih izvješća i evaluacija kao i istraga koje provodi OLAF te za podnošenje izvješća o napretku Komisiji dva puta godišnje i redovito upravnom odboru;

(g)  zaštitu financijskih interesa Unije primjenom preventivnih mjera protiv prijevara, korupcije i drugih nezakonitih aktivnosti djelotvornim provjerama, ne dovodeći u pitanje istražnu nadležnost OLAF-a te, ako su utvrđene nepravilnosti, osiguravanje povrata pogrešno isplaćenih iznosa i prema potrebi nametanje djelotvornih, razmjernih i odvraćajućih administrativnih i novčanih kazni;

(g)  zaštitu financijskih interesa Unije primjenom preventivnih mjera protiv prijevara, korupcije i drugih nezakonitih aktivnosti djelotvornim provjerama, ne dovodeći u pitanje istražnu nadležnost OLAF-a te, ako su utvrđene nepravilnosti, osiguravanje povrata pogrešno isplaćenih iznosa i prema potrebi nametanje djelotvornih, razmjernih i odvraćajućih administrativnih i novčanih kazni;

(h)  izradu strategije Nadzornog tijela za borbu protiv prijevara i njezino podnošenje upravnom odboru na odobrenje;

(h)  izradu strategije Nadzornog tijela za borbu protiv prijevara i njezino podnošenje upravnom odboru na odobrenje;

(i)  pripremu financijskih pravila primjenjivih na Nadležno tijelo i njihovo podnošenje upravnom odboru;

(i)  pripremu nacrta financijskih pravila primjenjivih na Nadzorno tijelo i njihovo podnošenje upravnom odboru;

(j)  izradu nacrta izvješća Nadzornog tijela o procjeni prihoda i rashoda te izvršenje njegova proračuna;

(j)  izradu nacrta izvješća Nadzornog tijela o procjeni prihoda i rashoda te izvršenje njegova proračuna u okviru jedinstvenog programskog dokumenta Nadzornog tijela;

 

(ja)  u skladu s odlukom iz članka 19. stavka 2., donošenje odluka o upravljanju ljudskim resursima;

 

(jb)  donošenje odluka u pogledu unutarnjih struktura Nadzornog tijela, uključujući, prema potrebi, prenošenje funkcija koje se mogu odnositi na svakodnevno upravljanje Nadzornim tijelom i, prema potrebi, njihove izmjene, uzimajući u obzir potrebe povezane s aktivnostima Nadzornog tijela i dobrim proračunskim upravljanjem;

 

(jc)  suradnju s drugim agencijama Unije i sklapanje sporazuma o suradnji s njima;

(k)  provedbu mjera koje utvrdi upravni odbor radi ispunjavanja obveza zaštite podataka na temelju Uredbe (EZ) br. 45/2001.

(k)  provedbu mjera koje utvrdi upravni odbor u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001;

 

(ka)  ocjenu podnesaka skupine dionika i njihovo prosljeđivanje upravnom odboru, posebno navodeći je li to utjecalo na nacrt jedinstvenog programskog dokumenta;

5.  Izvršni direktor odlučuje je li potrebno postaviti jednog člana osoblja ili više njih u jednu državu članicu ili više njih. Prije donošenja odluke o osnivanju lokalnog ureda izvršni direktor mora dobiti suglasnost Komisije, upravnog odbora i predmetne države članice odnosno predmetnih država članica. U toj se odluci utvrđuje opseg aktivnosti koje će obavljati taj lokalni ured tako da se izbjegnu nepotrebni troškovi i udvostručivanje administrativnih zadaća Nadzornog tijela. Mogao bi biti potreban sporazum o sjedištu s predmetnom državom članicom odnosno predmetnim državama članicama.

5.  Izvršni direktor odlučuje je li potrebno postaviti jednog člana osoblja ili više njih u jednu državu članicu ili više njih te je li potrebno osnovati ured za vezu u Bruxellesu radi daljnje suradnje Nadzornog tijela s relevantnim institucijama i tijelima Unije. Prije donošenja odluke o osnivanju lokalnog ureda izvršni direktor mora dobiti suglasnost Komisije, upravnog odbora i predmetne države članice odnosno predmetnih država članica. U toj se odluci utvrđuje opseg aktivnosti koje će obavljati taj lokalni ured tako da se izbjegnu nepotrebni troškovi i udvostručivanje administrativnih zadaća Nadzornog tijela. Mogao bi biti potreban sporazum o sjedištu s predmetnom državom članicom odnosno predmetnim državama članicama.

Amandman  80

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Skupina dionika, konkretno, može Nadzornom tijelu dostavljati mišljenja i savjete o pitanjima povezanima s primjenom i provedbom prava Unije u područjima obuhvaćenima ovom Uredbom.

2.  Skupina dionika prima prethodne informacije i može:

 

(a)  pratiti provedbu strategije i davati preporuke za učinkovitije funkcioniranje Nadzornog tijela;

 

(b)  na zahtjev Nadzornog tijela ili na vlastitu inicijativu, podnositi mišljenja i savjete Nadzornom tijelu u pogledu analiza prekogranične mobilnosti radne snage i procjena rizika, kako je navedeno u članku 11.;

 

(c)  na zahtjev Nadzornog tijela ili na vlastitu inicijativu, dostavljati mišljenja i savjete Nadzornom tijelu o pitanjima povezanima s primjenom i provedbom prava Unije u područjima obuhvaćenima ovom Uredbom;

 

(d)  dati mišljenje o nacrtu konsolidiranoga godišnjeg izvješća o aktivnostima Nadzornog tijela iz članka 19., prije njegova podnošenja;

 

(e)  dati mišljenje o nacrtu jedinstvenog programskog dokumenta Nadzornog tijela iz članka 25. prije nego što ga se podnese Komisiji na mišljenje;

 

(f)  dati savjet u vezi s evaluacijama izvršnog direktora iz članka 32.

Amandman  81

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Skupinom dionika predsjeda izvršni direktor te se ona sastaje najmanje dvaput godišnje na inicijativu izvršnog direktora ili na zahtjev Komisije.

3.  Skupina dionika bira predsjednika među svojim članovima i sastaje se najmanje dvaput godišnje u redovitim razmacima i kada je to potrebno na zahtjev Komisije ili većine svojih članova.

Amandman  82

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Skupina dionika sastoji se od šest predstavnika socijalnih partnera na razini Unije koji u jednakoj mjeri predstavljaju sindikate i organizacije poslodavaca te dva predstavnika Komisije.

4.  Skupina dionika sastoji se od dva predstavnika Komisije i deset predstavnika socijalnih partnera na razini Unije koji u jednakoj mjeri predstavljaju sindikate i organizacije poslodavaca, uključujući priznate sektorske socijalne partnere Unije koji predstavljaju sektore na koje se posebno odnose pitanja mobilnosti radne snage.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6.a  Skupina dionika može na svoje sastanke pozvati stručnjake ili relevantne međunarodne organizacije.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Nadzorno tijelo objavljuje mišljenja i savjete skupine dionika te rezultate njihovih savjetovanja, osim u slučaju potrebe poštovanja zahtjeva povjerljivosti.

7.  Nadzorno tijelo objavljuje mišljenja, savjete i preporuke skupine dionika te rezultate njihovih savjetovanja, osim u slučaju potrebe poštovanja zahtjeva povjerljivosti.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Izvršni direktor svake godine sastavlja jedinstveni programski dokument, koji posebno sadržava višegodišnje i godišnje programiranje, u skladu s Delegiranom Uredbom Komisije (EU) br. 1271/201373 te uzimajući u obzir smjernice Komisije.

1.  Izvršni direktor svake godine sastavlja jedinstveni programski dokument, koji posebno sadržava višegodišnje i godišnje programiranje, u skladu s Delegiranom Uredbom Komisije (EU) br. 1271/201373 te uzimajući u obzir smjernice Komisije, nakon što je dokument podnesen skupini dionika radi davanja mišljenja.

__________________

__________________

73 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 7.12.2013., str. 42.).

73 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 7.12.2013., str. 42.).

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Izvršni direktor svake godine sastavlja privremeni nacrt procjene prihoda i rashoda Nadzornog tijela za sljedeću financijsku godinu, uključujući plan radnih mjesta, te ga šalje upravnom odboru.

1.  Izvršni direktor svake godine sastavlja privremeni nacrt procjene prihoda i rashoda Nadzornog tijela za sljedeću financijsku godinu, uključujući plan radnih mjesta, te ga šalje upravnom odboru. Ako institucije Unije ili njezino zakonodavstvo Nadzornom tijelu dodjeljuju nove zadaće, o tome se vodi računa pri planiranju njegovih resursa i financijskom programiranju.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Privremeni nacrt procjene temelji se na detaljnim ciljevima i očekivanim rezultatima godišnjeg programa rada iz članka 25. stavka 3. te se u njemu uzimaju u obzir financijski resursi potrebni za postizanje tih ciljeva i rezultata, u skladu s načelom izrade proračuna utemeljene na uspješnosti.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija nacrt procjene šalje proračunskom tijelu zajedno s nacrtom općeg proračuna Unije.

4.  Komisija nacrt procjene šalje proračunskom tijelu zajedno s nacrtom općeg proračuna Unije i jasno navodi proračunsku liniju za Nadzorno tijelo. Komisija o nacrtu proračuna obavješćuje i Europski parlament.

Obrazloženje

S obzirom na sve kraće rokove, proceduralni rad drugih institucija poboljšao bi se kad bi se obavijest o nacrtu proračuna poslala u ranijoj fazi.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Načelo dobrog financijskog upravljanja primjenjuje se u svim okolnostima.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Financijska pravila koja se primjenjuju na Nadzorno tijelo donosi upravni odbor nakon savjetovanja s Komisijom. Ona ne smiju odstupati od Delegirane uredbe (EU) 1271/2013, osim ako je to odstupanje izričito potrebno za rad Nadzornog tijela i ako je Komisija prethodno dala svoju suglasnost.

Financijska pravila koja se primjenjuju na Nadzorno tijelo donosi upravni odbor nakon savjetovanja s Komisijom. Ona ne smiju odstupati od Delegirane uredbe (EU) 1271/2013, osim ako je to odstupanje izričito potrebno za rad Nadzornog tijela i ako je Komisija prethodno dala svoju suglasnost. Potrebno je uložiti sve napore da primjena pravila bude razmjerna veličini i proračunu Nadzornog tijela kako se ne bi nametnula prekomjerna opterećenja te kako bi se zadržala dobra praksa.

Amandman  91

Prijedlog uredbe

Članak 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 32.

Članak 32.

Izvršni direktor

Izvršni direktor

1.  Izvršni direktor zapošljava se kao privremeni djelatnik Nadzornog tijela u skladu s člankom 2. točkom (a) Uvjeta zaposlenja ostalih službenika.

1.  Izvršni direktor zapošljava se kao privremeni djelatnik Nadzornog tijela u skladu s člankom 2. točkom (a) Uvjeta zaposlenja ostalih službenika.

2.  Upravni odbor imenuje izvršnog direktora s popisa kandidata koje je predložila Komisija nakon provođenja otvorenog i transparentnog postupka odabira.

2.  Upravni odbor imenuje izvršnog direktora s popisa kandidata koje je predložila Komisija nakon provođenja otvorenog i transparentnog postupka odabira kojim se jamči stroga evaluacija kandidata i visoka razina neovisnosti. Prije imenovanja, odabranog kandidata poziva se da podnese izjavu pred nadležnim odborom Europskog parlamenta i da odgovori na pitanja zastupnika u Parlamentu. Ta razmjena gledišta ne smije prouzročiti nepotrebnu odgodu imenovanja.

3.  Za potrebe sklapanja ugovora s izvršnim direktorom Nadzorno tijelo zastupa predsjednik upravnog odbora.

3.  Za potrebe sklapanja ugovora s izvršnim direktorom Nadzorno tijelo zastupa predsjednik upravnog odbora.

4.  Mandat izvršnog direktora traje pet godina. Prije kraja tog razdoblja Komisija provodi procjenu u kojoj uzima u obzir evaluaciju uspješnosti izvršnog direktora te buduće zadaće i izazove Nadzornog tijela.

4.  Mandat izvršnog direktora traje pet godina. Šest mjeseci prije kraja tog razdoblja Komisija provodi procjenu u kojoj uzima u obzir evaluaciju uspješnosti izvršnog direktora te buduće zadaće i izazove Nadzornog tijela.

5.  Upravni odbor, djelujući na prijedlog Komisije u kojem se uzima u obzir procjena iz stavka 4., može mandat izvršnog direktora produljiti jednom, za najviše pet godina.

5.  Upravni odbor, djelujući na vlastitu inicijativu ili na prijedlog Komisije u kojem se uzima u obzir procjena iz stavka 4., može mandat izvršnog direktora produljiti jednom, za najviše pet godina ili može zatražiti od Komisije da pokrene postupak odabira novog izvršnog direktora.

6.  Izvršni direktor kojemu je produljen mandat ne može na kraju posljednjeg mandata sudjelovati u drugom postupku odabira za isto radno mjesto.

6.  Izvršni direktor kojemu je produljen mandat na kraju ukupnog mandata ne može sudjelovati u drugom postupku odabira za isto radno mjesto.

7.  Izvršni direktor može biti razriješen dužnosti isključivo na temelju odluke upravnog odbora na prijedlog Komisije.

7.  Izvršni direktor može biti razriješen dužnosti isključivo na temelju odluke Upravnog odbora donesene na njegovu vlastitu inicijativu ili na prijedlog Komisije, na temelju obrazložene ocjene njegove uspješnosti kao izvršnog direktora.

8. Upravni odbor donosi odluku o imenovanju, produljenju mandata ili razrješenju dužnosti izvršnog direktora dvotrećinskom većinom glasova članova koji imaju pravo glasa.

8. Upravni odbor donosi odluku o imenovanju, produljenju mandata ili razrješenju dužnosti izvršnog direktora dvotrećinskom većinom glasova članova koji imaju pravo glasa.

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Nacionalni časnici za vezu moraju u skladu sa zakonom svoje države članice biti ovlašteni tražiti informacije od predmetnih tijela.

3.  Nacionalni časnici za vezu moraju u skladu sa zakonom svoje države članice biti ovlašteni tražiti i primati sve važne informacije od predmetnih tijela.

Amandman  93

Prijedlog uredbe

Članak 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 36.

Članak 36.

Jezični režim

Jezični režim

1.  Na Nadzorno tijelo primjenjuju se odredbe utvrđene u Uredbi Vijeća br. 11.

1.  Na Nadzorno tijelo primjenjuju se odredbe utvrđene u Uredbi Vijeća br. 11.

2.  Usluge prevođenja potrebne za rad Nadzornog tijela pruža Prevoditeljski centar za tijela Europske unije.

2.  Usluge prevođenja potrebne za rad Nadzornog tijela pruža Prevoditeljski centar za tijela Europske unije ili, po potrebi, druge prevoditeljske službe.

__________________

__________________

1Uredba br. 1 od 15. travnja 1958. o određivanju jezika koji se koriste u Europskoj ekonomskoj zajednici (SL 17, 6.10.1958., str. 385.).

1Uredba br. 1 od 15. travnja 1958. o određivanju jezika koji se koriste u Europskoj ekonomskoj zajednici (SL 17, 6.10.1958., str. 385.).

Amandman  94

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Najkasnije pet godina nakon datuma iz članka 51. te svakih pet godina nakon toga Komisija ocjenjuje rad Nadzornog tijela s obzirom na njegove ciljeve, mandat i zadaće. Evaluacija je posebno usmjerena na moguću potrebu za izmjenom mandata Nadzornog tijela te na financijske učinke takve izmjene, uključujući daljnjim sinergijama i usklađivanjem s agencijama koje djeluju u području zapošljavanja i socijalne politike.

1.  Najkasnije četiri godine nakon datuma iz članka 51. te svakih pet godina nakon toga Komisija ocjenjuje rad Nadzornog tijela s obzirom na njegove ciljeve, mandat i zadaće. Evaluacija je posebno usmjerena na moguću potrebu za izmjenom mandata Nadzornog tijela te na financijske učinke takve izmjene, uključujući daljnjim sinergijama i usklađivanjem s agencijama koje djeluju u području zapošljavanja i socijalne politike.

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U mjeri u kojoj je to nužno za postizanje ciljeva utvrđenih ovom Uredbom te ne dovodeći u pitanje odgovarajuće nadležnosti država članica i institucija Unije, Nadležno tijelo može surađivati s nacionalnim tijelima trećih zemalja na koje se primjenjuje odgovarajuće pravo Unije o mobilnosti radne snage i koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.

U mjeri u kojoj je to nužno za postizanje ciljeva utvrđenih ovom Uredbom te ne dovodeći u pitanje odgovarajuće nadležnosti država članica i institucija Unije, Nadležno tijelo može surađivati s nacionalnim tijelima trećih zemalja na koje se primjenjuje odgovarajuće pravo Unije o mobilnosti radne snage i koordinaciji sustava socijalne sigurnosti kao i s međunarodnim organizacijama koje djeluju u područjima u kojima je Nadzorno tijelo mjerodavno.

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U tu svrhu Nadzorno tijelo, uz prethodno odobrenje Komisije, može dogovarati radne aranžmane s tijelima trećih zemalja. Tim se aranžmanima ne smiju stvarati pravne obveze za Uniju i njezine države članice.

U tu svrhu Nadzorno tijelo, uz prethodno odobrenje Komisije i upravnog odbora, može dogovarati radne aranžmane s tijelima trećih zemalja. Tim se aranžmanima ne smiju stvarati pravne obveze za Uniju i njezine države članice.

Obrazloženje

Tako važnu odluku koja utječe na cjelokupnu aktivnost Nadzornog tijela ne može donijeti samo Komisija. Odobrenje moraju dati i države članice.

Amandman  97

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Potrebni dogovori o smještaju Nadzornog tijela u državi članici domaćinu, zajedno s posebnim pravilima koja se u državi članici domaćinu primjenjuju na izvršnog direktora, članove upravnog odbora, osoblje Nadzornog tijela i članove njihovih obitelji, utvrđuju se Sporazumom o sjedištu između Nadzornog tijela i države članice u kojoj se sjedište nalazi, koji se sklapa nakon dobivanja odobrenja upravnog odbora i najkasnije u roku od dvije godine od stupanja na snagu ove Uredbe.

1.  Potrebni dogovori o smještaju Nadzornog tijela u državi članici domaćinu, zajedno s posebnim pravilima koja se u državi članici domaćinu primjenjuju na izvršnog direktora, članove upravnog odbora, osoblje Nadzornog tijela i članove njihovih obitelji, utvrđuju se Sporazumom o sjedištu između Nadzornog tijela i države članice u kojoj se sjedište nalazi, koji se treba sklopiti nakon dobivanja odobrenja upravnog odbora i najkasnije u roku od dvije godine od stupanja na snagu ove Uredbe.

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 46.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 47.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

Amandman  100

Prijedlog uredbe

Članak 49.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

Amandman  101

Prijedlog uredbe

Članak 49.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 49.a

 

Izmjene Odluke (EU) 2016/344

 

Odluka (EU) 2016/344 mijenja se kako slijedi:

 

(1)  u članku 2. stavku 1. dodaje se sljedeća točka (ca):

 

„(ca) izvršnog direktora Europskog nadzornog tijela za rad.”;

 

(2)    U članku 8. stavak 1. podstavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

 

„Predsjedništvo priprema i organizira rad Platforme zajedno s Tajništvom, koje djeluje kao tajništvo Platforme, uključujući i Predsjedništvo i radne skupine. Tajništvo organizira Europsko nadzorno tijelo za rad.”;

 

(3)  članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

 

„Članak 9.

 

Suradnja

 

1.  Platforma djelotvorno surađuje s drugim relevantnim stručnim skupinama i odborima na razini Unije čiji je rad povezan s neprijavljenim radom, posebno s Odborom viših inspektora rada, Administrativnom komisijom za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti, Mrežom javnih službi za zapošljavanje, Odborom za zapošljavanje (EMCO), Odborom za socijalnu zaštitu (SPC) i Radnom skupinom za administrativnu suradnju u području izravnog oporezivanja, pazeći pritom da im se aktivnosti ne preklapaju. Platforma, prema potrebi, poziva predstavnike tih skupina i odbora da prisustvuju njezinim sastancima kao promatrači. Radi učinkovitijeg rada i većeg utjecaja mogu se organizirati i zajednički sastanci.

 

2.  Platforma uspostavlja odgovarajuću suradnju s Europskim nadzornim tijelom za rad, Eurofoundom i agencijom EU-OSHA.”.

Amandman  102

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odluka 2009/17/EZ i Odluka (EU) 2016/344 stavljaju se izvan snage.

Odluka 2009/17/EZ stavlja se izvan snage.

Amandman  103

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Upućivanja na Odluku 2009/17/EZ i Odluku (EU) 2016/344 smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.

Upućivanja na Odluku 2009/17/EZ smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.

OBRAZLOŽENJE

Opći je cilj ove Uredbe uspostava Europskog nadzornog tijela za rad kako bi se doprinijelo jačanju pravednosti i povjerenja na jedinstvenom tržištu. Europsko nadzorno tijelo za rad trebalo bi podupirati države članice u jamčenju učinkovite primjene prava Unije u područjima mobilnosti radne snage i koordinacije sustava socijalne sigurnosti. Prijedlog predstavlja sljedeći konkretan korak prema provedbi europskog stupa socijalnih prava.

Izvjestitelj snažno podupire ovu inicijativu. Prema mišljenju europskih građana, slobodan izbor u pogledu života, rada, studiranja i poslovanja bilo gdje u EU-u najdragocjenija su postignuća EU-a. Europa istodobno uvelike cijeni pravednost, socijalnu zaštitu i uključenost. EU stoga mora ostvariti oba cilja i zajamčiti da slobodna mobilnost ujedno znači pravedna mobilnost, da su prava radnika zajamčena i zaštićena u cijelom EU-u, da je spriječeno nepošteno tržišno natjecanje među radnicima i poduzećima te da su suzbijeni socijalna prijevara i zloupotreba slobodnog kretanja.

Kako bi se to postiglo, najprije su potrebna jasna, pravedna i stroga pravila. To je bio osnovni prioritet u prethodnim godinama i mnogo je toga postignuto, osobito u pogledu Direktive o upućivanju radnika, provedbene direktive i platforme za rješavanje neprijavljenog rada. Trenutačno se i dalje radi na važnim prijedlozima o paketu za mobilnost (u području prometa) i koordinaciji sustava socijalne sigurnosti. Potrebna su poboljšana pravila kako bi se zajamčilo pravedno tržište rada. Međutim, pisana pravila nemaju nikakvu vrijednost ako se ne provode u praksi. S obzirom na to da je mobilnost Europljana sve veća te da više od 17 milijuna građana radi ili živi u državi članici koja nije njihova matična država, potrebno je ojačati prekogranični aspekt provedbe.

U svojem govoru o stanju Unije iz 2017. predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker najavio je planove za Europsko nadzorno tijelo za rad radi jamčenja pravedne, jednostavne i djelotvorne provedbe pravila EU-a o mobilnosti radne snage. Izjavio je sljedeće: „Nema smisla da imamo nadzorno tijelo za bankarstvo koje nadzire usklađenost s bankarskim standardima, a da za osiguranje pravednosti na jedinstvenom tržištu nemamo zajedničko nadzorno tijelo za rad.”

Izvjestitelj smatra da postoji potreba za Nadzornim tijelom koje ima pravo djelovanja, koje je jasno usredotočeno na provedbu i koje ima odgovarajuću nadležnost i ovlast za postizanje svojih ciljeva.

Osobito su važna dva pitanja. Prvo, potreba za Nadzornim tijelom s jasno definiranom ulogom i ograničenim brojem zadaća. Ključno je da se dostupna sredstva upotrebljavaju na što učinkovitiji način u područjima u kojima Nadzorno tijelo može pružiti najveću dodanu vrijednost. Ta dodana vrijednost Nadzornog tijela najviše bi se trebala pružati u području provedbe. Izvjestitelj stoga smatra da nije potrebno ni poželjno u područje rada Nadzornog tijela uvrstiti druge zadaće kao što su pružanje informacija ili usluge zapošljavanje. Podrazumijeva se da je poboljšanje pristupa pojedinaca i poslodavaca, osobito MSP-ova, informacijama o njihovim pravima i obvezama u područjima mobilnosti radne snage, slobodnog kretanja usluga i koordinacije sustava socijalne sigurnosti ključno kako bi se maksimalno iskoristio potencijal unutarnjeg tržišta. Međutim, iz razloga povezanih s učinkovitošću i djelotvornošću takvo pružanje pouzdanih, ažuriranih i lako dostupnih informacija ne bi trebalo pripadati područjima za koja je nadležno Nadzorno tijelo, nego bi se ono trebalo osigurati na nacionalnoj ili regionalnoj razini, pri čemu se ujedno mogu potpuno uzeti u obzir posebni bilateralni sporazumi među državama članicama, na primjer u području fiskalnog usklađivanja. Komisija bi u tom pogledu trebala istražiti mogućnost uspostavljanja i omogućivanja službi za pomoć ili jedinstvenih kontaktnih točaka za poduzeća i radnike koji se nalaze u prekograničnim situacijama, dok bi se Nadzorno tijelo trebalo usredotočiti na obavljanje glavnih zadaća: jačanje provedbe prava EU-a i, u tom pogledu, pružanje potpore državama članicama.

Nadalje, Nadzornom tijelu potrebna su sredstva kako bi doista provelo promjene u praksi. Ne bi smjelo postati beskorisno; dobrovoljna priroda sudjelovanja tijela država članica, kako predlaže Komisija, nije dovoljna da bi se to postiglo. Izvjestitelj je ovo izvješće podnio kako bi se uspostavila odgovarajuća ravnoteža između nadležnosti država članica i načela supsidijarnosti, s jedne strane, te želje da se na razini EU-a osnuje agencija s istinskom sposobnošću poboljšanja provedbe pravila u cijelom EU-u, s druge strane. To znači da bi tijela država članica trebala sudjelovati u predloženim usklađenim ili prekograničnim inspekcijama te da bi mogla odbiti sudjelovati samo u iznimnim i opravdanim situacijama.

Europsko nadzorno tijelo za rad trebalo bi predstavljati učinkovit odgovor na zabrinutost u pogledu usklađenosti s pravilima EU-a te njihove djelotvorne i učinkovite provedbe, koja može ugroziti povjerenje i pravednost na unutarnjem tržištu. Stoga je ključno poboljšati prekograničnu provedbu prava Unije u području mobilnosti radne snage te suzbiti zloupotrebu kako bi se zaštitila prava mobilnih radnika, kako bi se osiguralo da se poduzeća, osobito MSP-ovi, mogu natjecati pod jednakim uvjetima i kako bi se zadržala potpora građana unutarnjem tržištu i četirima slobodama, a sve kako bi se poduzećima i radnicima koji djeluju u dobroj vjeri omogućilo uživanje u pravima i maksimalno iskorištavanje mogućnosti unutarnjeg tržišta.

MIŠLJENJE MANJINE

Joëlle Mélin

EUROPSKO NADZORNO TIJELO ZA RAD

Francusko izaslanstvo Kluba zastupnika Europe naroda i slobode nije suglasno s rezultatima rada na ovome predmetu. Njegovo neslaganje temelji se na nekoliko argumenata:

– novim se tekstom nastoji ublažiti nedostatnost ili nesposobnost Komisije, koje je ona sama priznala u svojem obrazloženju, kada je riječ o različitim područjima koja bi trebalo spojiti kako bi se osigurala njihova učinkovitost;

– međutim, centralizacija neuspjelih instrumenata ne jamči da će se ciljevi Nadzornog tijela realizirati uspješnije no što je to bio slučaj dok su ti instrumenti bili neovisni;

– slijedom toga, ovaj tekst brzo će se morati doraditi;

– osim toga, Nadzorno tijelo u svojem predloženom obliku ne raspolaže sredstvima koja su nužna kako bi riješilo probleme s kojima se želi uhvatiti u koštac.

MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNE (21.9.2018)

upućeno Odboru za zapošljavanje i socijalna pitanja

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad
(COM(2018)0131 – C8‑0118/2018 – 2018/0064(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Jens Geier,

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Izvjestitelj pozdravlja prijedlog Komisije da se osnuje Europsko nadzorno tijelo za rad i smatra ga važnim korakom prema ostvarenju stupa socijalnih prava. Izvjestitelj smatra da je prijedlog Komisije dobar početak, no predlaže da se Nadzornom tijelu dodijele veće ovlasti kako bi uspješno provodilo svoju ulogu i kako bi bilo koristan dodatak postojećim strukturama.

Kao jedan od novih prioriteta, Nadzorno tijelo trebalo bi se financirati isključivo iz novih resursa, a ne na štetu postojećih programa. Komisija je predložila da će financirati 70 % proračuna Nadzornog tijela preraspodjelom sredstava iz Programa EU-a za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) u okviru trenutačnog VFO-a. Iako su zadaće Nadzornog tijela zaista slične, prve godine njegova rada bit će posvećene ustroju te organizacije. Ne bi trebalo zadirati u operativne rashode za socijalna pitanja tako da bi financijska sredstva za Nadzorno tijelo trebala potjecati iz novih izvora.

Izvjestitelj smatra da se odluka o sjedištu tog tijela treba donijeti u skladu s preporukama oko kojih su se složile sve institucije Unije, a odnose se na zauzimanje pristupa usmjerenog na učinkovitost i uštedu. Smatra da je za djelovanje u skladu s tim pristupom nužno da institucije Unije utvrde točnu lokaciju te agencije, a ne samo državu članicu u kojoj će se nalaziti.

Izvjestitelj predlaže da se pritom vodi računa o upravljačkoj strukturi postojećih agencija u području zapošljavanja i socijalnih pitanja, odnosno da se zadrži tripartitna struktura upravljanja. Kako bi se osigurala dosljednost i izbjeglo preklapanje zadaća, posebnu pozornost trebalo bi posvetiti područjima mogućih sinergija i preklapanja zadaća između Eurofounda, Cedefopa, ETF-a, EU-OSHA-e i Nadzornog tijela.

Naposljetku, daljnje izmjene usmjerene su na djelovanje u skladu s dugogodišnjim stajalištima Odbora za proračune, kao što su predstavljanje Parlamenta u Upravnom odboru i veća fleksibilnost u pogledu usluga prevođenja.

AMANDMANI

Odbor za proračune poziva Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a)  Agencija bi pri obavljanju svojih zadaća trebala proaktivno doprinositi nacionalnim naporima i naporima Unije u punoj suradnji s institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i državama članicama te izbjegavati dupliciranje posla, promicati sinergiju i komplementarnost te tako postići koordiniranost i fiskalne uštede.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Kako bi se pratili novi trendovi, izazovi i nedostaci u području radne mobilnosti i koordinacije socijalne sigurnosti, Nadzorno tijelo trebalo bi razviti analitičke kapacitete i kapacitete za procjenu rizika. To bi trebalo uključivati provedbu analiza i studija tržišta rada te stručnih revizija. Nadzorno tijelo trebalo bi pratiti moguće neravnoteže u pogledu vještina i prekograničnog protoka radne snage, uključujući njihov mogući utjecaj na teritorijalnu koheziju. Osim toga, Nadzorno tijelo trebalo bi poduprijeti procjenu rizika iz članka 10. Direktive 2014/67/EU. Nadzorno tijelo trebalo bi osigurati sinergije i komplementarnost s drugim agencijama, službama ili mrežama Unije. U tu bi svrhu trebalo, među ostalim, od mreže SOLVIT i sličnih službi tražiti informacije o čestim problemima s kojima se susreću pojedinci i poduzeća kad žele ostvariti svoja prava u područjima za koja je nadležno Nadzorno tijelo. Nadzorno tijelo trebalo bi usto olakšati i pojednostavniti aktivnosti prikupljanja podataka koje su predviđene mjerodavnim zakonodavstvom Unije u područjima za koja je nadležno. Time za države članice ne nastaju nove obveze izvješćivanja.

(15)  Kako bi se pratili novi trendovi, izazovi i nedostaci u području radne mobilnosti i koordinacije socijalne sigurnosti, Nadzorno tijelo trebalo bi razviti analitičke kapacitete i kapacitete za procjenu rizika. To bi trebalo uključivati provedbu analiza i studija tržišta rada te stručnih revizija. Nadzorno tijelo trebalo bi pratiti moguće neravnoteže u pogledu vještina i prekograničnog protoka radne snage, uključujući njihov mogući utjecaj na teritorijalnu koheziju. Osim toga, Nadzorno tijelo trebalo bi poduprijeti procjenu rizika iz članka 10. Direktive 2014/67/EU. Nadzorno tijelo trebalo bi osigurati sinergije i komplementarnost s drugim agencijama, službama ili mrežama Unije. U tu bi svrhu trebalo, među ostalim, uspostaviti usku suradnju s Eurofoundom na analizama tržišta rada te od mreže SOLVIT i sličnih službi tražiti informacije o čestim problemima s kojima se susreću pojedinci i poduzeća kad žele ostvariti svoja prava u područjima za koja je nadležno Nadzorno tijelo. Nadzorno tijelo trebalo bi usto olakšati i pojednostavniti aktivnosti prikupljanja podataka koje su predviđene mjerodavnim zakonodavstvom Unije u područjima za koja je nadležno. Time za države članice ne nastaju nove obveze izvješćivanja.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Kako bi se Nadzornom tijelu zajamčila potpuna autonomija i neovisnost, trebalo bi mu odobriti autonoman proračun kojem bi prihode činila sredstva iz općeg proračuna Unije, dobrovoljni financijski doprinosi država članica i doprinosi trećih zemalja koje sudjeluju u radu Nadzornog tijela. U iznimnim i opravdanim slučajevima Nadzorno tijelo trebalo bi moći primiti sredstva na temelju sporazuma o delegiranju ili ad hoc bespovratna sredstva te naplatiti publikacije i usluge koje pruža.

(24)  Kako bi se Nadzornom tijelu zajamčila potpuna autonomija i neovisnost, trebalo bi mu odobriti autonoman proračun kojem bi prihode činila sredstva iz općeg proračuna Unije, dobrovoljni financijski doprinosi država članica i doprinosi trećih zemalja koje sudjeluju u radu Nadzornog tijela. Proračun Nadzornog tijela trebalo bi donijeti u skladu s načelom izrade proračuna zasnovane na uspješnosti, pri čemu se uzimaju u obzir ciljevi Nadzornog tijela i očekivani rezultati po izvršenju zadaća. U iznimnim i opravdanim slučajevima Nadzorno tijelo trebalo bi moći primiti sredstva na temelju sporazuma o delegiranju ili ad hoc bespovratna sredstva te naplatiti publikacije i usluge koje pruža. Doprinosom iz proračuna Unije ne bi se smjelo naštetiti drugim programima Unije.

Obrazloženje

Budući da će prve godine rada Nadzornog tijela biti posvećene izgradnji, operativna aktivnost postojećih programa kao što je EURES ne bi trebala biti ugrožena.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Država članica domaćin Nadzornog tijela trebala bi osigurati najbolje moguće uvjete za njegovo pravilno funkcioniranje.

(28)  Država članica domaćin Nadzornog tijela trebala bi osigurati najbolje moguće uvjete za njegovo pravilno funkcioniranje. Nadzorno tijelo trebalo bi usko surađivati s drugim institucijama, agencijama i tijelima Unije, posebno s onima koji imaju sjedište u istoj državi članici, kako bi se postigle financijske uštede.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28a)  Kod donošenja odluke o lokaciji sjedišta Nadzornog tijela potrebno je u potpunosti poštovati ovlasti Parlamenta i Vijeća kao zakonodavca Unije te bi se trebalo voditi računa o preporukama međuinstitucijske radne skupine za resurse decentraliziranih agencija. U skladu s nedavnim postupcima za utvrđivanje lokacije agencije Unije, institucije Unije ne bi se trebale dogovoriti samo o državi članici u kojoj će agencija imati svoje sjedište, već i o točnoj lokaciji unutar te države članice.

Obrazloženje

Lo scopo è quello di evitare quanto successo in occasione della nuova ubicazione della sede dell'Agenzia Europea per i Medicinali, dove la procedura di assegnazione prevedeva la decisione mediante sorteggio - tra le offerte in situazione di parità - al termine della terza tornata di voto. In aggiunta, il Parlamento europeo non è stato coinvolto nel processo decisionale, nonostante le sue prerogative di co-legislatore e di primo garante del rispetto del principio democratico nell'Unione. La decisione, infatti, è stata presa a margine del Consiglio "Affari generali" e il Parlamento è stato meramente chiamato a confermarne la scelta mediante la procedura legislativa ordinaria.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Nadzorno tijelo trebalo bi surađivati s ostalim agencijama Unije unutar područja njihovih nadležnosti, osobito s onima u području zapošljavanja i socijalne politike, služeći se njihovim stručnim znanjem i povećavajući sinergije: Europskom zakladom za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound), Europskim centrom za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop), Europskom agencijom za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i Europskom zakladom za osposobljavanje (ETF) te, također, kad je riječ o borbi protiv organiziranog kriminala i trgovanja ljudima, s Agencijom Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i Agencijom Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust).

(30)  Nadzorno tijelo trebalo bi surađivati s ostalim agencijama Unije unutar područja njihovih nadležnosti, osobito s onima u području zapošljavanja i socijalne politike, služeći se njihovim stručnim znanjem, povećavajući sinergije i izbjegavajući udvostručavanja, čime se ostvaruju financijske uštede: Europskom zakladom za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound), Europskim centrom za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop), Europskom agencijom za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i Europskom zakladom za osposobljavanje (ETF) te, također, kad je riječ o borbi protiv organiziranog kriminala i trgovanja ljudima, s Agencijom Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i Agencijom Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust).

Obrazloženje

U skladu sa zajedničkim pristupom, agencije povezane s područjem zapošljavanja i tržišta rada učinkovito iskorištavaju dostupne ograničene resurse tražeći sinergije i izbjegavajući preklapanja u svojim aktivnostima.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  olakšava pristup pojedinaca i poslodavaca informacijama o pravima i obvezama u situacijama s prekograničnom dimenzijom te pristup uslugama povezanima s prekograničnom mobilnošću radne snage, u skladu s člancima 6. i 7.;

(a)  olakšava pristup pojedinaca i socijalnih partnera informacijama o pravima i obvezama u situacijama s prekograničnom dimenzijom te pristup uslugama povezanima s prekograničnom mobilnošću radne snage, u skladu s člancima 6. i 7.;

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka ga (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ga)  promiče suradnju i koordinaciju na razini Unije među državama članicama, institucijama, agencijama i tijelima Unije kako bi se postigle financijske uštede, izbjeglo udvostručenje posla i poticale sinergije i komplementarnost u pogledu njihovih aktivnosti.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka ga (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ga)  prati programe dobrovoljnog povratka država članica u sklopu kojih se pruža potpora pojedincima koji se žele vratiti u zemlje svojega podrijetla nakon sudjelovanja u prekograničnoj mobilnosti radne snage.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pruža relevantne informacije o pravima i obvezama pojedinaca u situacijama prekogranične mobilnosti radne snage;

(a)  pruža relevantne informacije o pravima i obvezama pojedinaca u situacijama prekogranične mobilnosti radne snage, uključujući informacije o njihovim socijalnim pravima kao što su administrativne usluge, usluge zapošljavanja te zdravstvene i stambene usluge;

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  pruža poslodavcima relevantne informacije o propisima o radu te životnim i radnim uvjetima za radnike u situacijama prekogranične mobilnosti, uključujući upućene radnike;

(c)  pruža socijalnim partnerima relevantne informacije o propisima o radu te životnim i radnim uvjetima za radnike u situacijama prekogranične mobilnosti, uključujući upućene radnike;

Obrazloženje

Nadzorno tijelo trebalo bi pružati informacije i poslodavcima i organizacijama zaposlenika.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 2. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  u suradnji s nacionalnim tijelima, podupirati i financirati savjetodavne usluge za zaposlenike koji traže zaposlenje ili su zaposleni izvan zemlje podrijetla.

Obrazloženje

Nadzorno tijelo treba biti ovlašteno ne samo informirati zaposlenike, već ih i savjetovati.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ako ne odgovori na zahtjev u roku koji odredi Nadzorno tijelo, nacionalno tijelo Nadzornom tijelu mora dostaviti razloge zbog kojih to nije učinilo.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Nadzorno tijelo o svojim nalazima redovito izvješćuje Komisiju i izravno predmetne državne članice te navodi moguće mjere za uklanjanje utvrđenih nedostataka.

3.  Nadzorno tijelo o svojim nalazima svakih pola godine izvješćuje Komisiju i izravno predmetne države članice te navodi moguće mjere za uklanjanje utvrđenih nedostataka. Ta izvješća dostupna su javnosti.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nadzorno tijelo prema potrebi uspostavlja aranžmane za suradnju s ostalim decentraliziranim agencijama Unije.

Nadzorno tijelo prema potrebi uspostavlja aranžmane za suradnju s ostalim decentraliziranim agencijama Unije, odnosno s Eurofoundom, Cedefopom, EU-OSHA-om i ETF-om, radi postizanja koordinacije, promicanja sinergija i izbjegavanja dupliciranja u njihovim aktivnostima kako bi se postigla troškovna učinkovitost.

Obrazloženje

U skladu sa zajedničkim pristupom, agencije povezane s područjem zapošljavanja i tržišta rada učinkovito iskorištavaju dostupne ograničene resurse tražeći sinergije i izbjegavajući preklapanja u svojim aktivnostima.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Upravni odbor sastoji se od jednog višeg predstavnika svake države članice i dva predstavnika Komisije od kojih svi imaju pravo glasa.

1.  Upravni odbor sastoji se od jednog višeg predstavnika svake države članice, jednog predstavnika organizacije poslodavaca iz svake države članice, jednog predstavnika organizacije zaposlenika iz svake države članice, dva predstavnika Komisije i jednog člana kojeg imenuje Europski parlament, od kojih svi imaju pravo glasa.

Obrazloženje

Cilj ove izmjene odraziti je upravljačku strukturu postojećih agencija s obzirom na tržište rada i poboljšati demokratski nadzor time što se predviđa da će jednog člana imenovati Europski parlament.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Četiri predstavnika, odnosno po jedan predstavnik Eurofounda, Cedefopa, EU-OSHA-e i ETF-a na sastancima Upravnog odbora mogu sudjelovati kao promatrači.

Obrazloženje

Izmjenom se želi povećati usklađenost između agencija povezanih s područjem zapošljavanja i tržišta rada.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Izvršni direktor svake godine sastavlja jedinstveni programski dokument, koji posebno sadržava višegodišnje i godišnje programiranje, u skladu s Delegiranom Uredbom Komisije (EU) br. 1271/201373 te uzimajući u obzir smjernice Komisije.

1.  Izvršni direktor svake godine sastavlja jedinstveni programski dokument, koji posebno sadržava višegodišnje i godišnje programiranje, u skladu s Delegiranom Uredbom Komisije (EU) br. 1271/201373 te uzimajući u obzir smjernice Komisije, kao i preporuke međuinstitucijske radne skupine za resurse agencija.

__________________

__________________

73Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 7.12.2013., str. 42.).

73 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 7.12.2013., str. 42.).

Obrazloženje

Pri sastavljanju jedinstvenog programskog dokumenta Agencija uredno uzima u obzir preporuke međuinstitucijske radne skupine za agencije.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – podstavak 1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Privremeni nacrt procjene temelji se na detaljnim ciljevima i očekivanim rezultatima godišnjeg programa rada iz članka 25. stavka 3. te se u njemu uzimaju u obzir financijski resursi potrebni za postizanje tih ciljeva i rezultata u skladu s načelom izrade proračuna utemeljene na uspješnosti.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Usluge prevođenja potrebne za rad Nadzornog tijela pruža Prevoditeljski centar za tijela Europske unije.

2.  Usluge prevođenja potrebne za rad Nadzornog tijela pruža Prevoditeljski centar za tijela Europske unije ili drugi pružatelji prevoditeljskih usluga u skladu s pravilima javne nabave i unutar granica utvrđenih relevantnim financijskim pravilima.

Obrazloženje

Predloženom izmjenom želi se omogućiti određena fleksibilnost Agencije u pogledu prevoditeljskih usluga.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Radi lakše borbe protiv prijevara, korupcije i drugih nezakonitih aktivnosti u skladu s Uredbom (EZ) br. 883/2013, u roku od šest mjeseci otkad započne s radom Nadzorno tijelo pristupa Međuinstitucionalnom sporazumu od 25. svibnja 1999. o unutarnjim istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i donosi odgovarajuće odredbe koje se primjenjuju na sve zaposlenike Nadzornog tijela uz upotrebu obrasca iz Priloga tom Sporazumu.

1.  Radi lakše borbe protiv prijevara, korupcije i drugih nezakonitih aktivnosti u skladu s Uredbom (EZ) br. 883/2013, otkad započne s radom Nadzorno tijelo pristupa Međuinstitucionalnom sporazumu od 25. svibnja 1999. o unutarnjim istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i donosi odgovarajuće odredbe koje se primjenjuju na sve zaposlenike Nadzornog tijela uz upotrebu obrasca iz Priloga tom Sporazumu.

Obrazloženje

U ovom je kontekstu prijelazno razdoblje od šest mjeseci nepotrebno.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Kako bi se ostvarile financijske uštede, Nadzorno tijelo usko surađuje s drugim institucijama, agencijama i tijelima Unije, posebno s onima čije je sjedište na istoj lokaciji. 

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Osnivanje Europskog nadzornog tijela za rad

Referentni dokumenti

COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

16.4.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Jens Geier

21.3.2018

Razmatranje u odboru

10.7.2018

 

 

 

Datum usvajanja

25.9.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

5

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Manuel dos Santos, Stanisław Żółtek

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

José Blanco López, Jonathan Bullock, Isabella De Monte, Sofia Ribeiro, Ruža Tomašić

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Ruža Tomašić

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere

S&D

José Blanco López, Isabella De Monte, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

André Elissen, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

PPE

Paul Rübig

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

MIŠLJENJE ODBORA ZA PROMET I TURIZAM (11.10.2018)

upućeno Odboru za zapošljavanje i socijalna pitanja

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad
(COM(2018)0131 – C8‑0118/2018 – 2018/0064(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Karima Delli

AMANDMANI

Odbor za promet i turizam poziva Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Glava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europske nadzorne agencije za rad

(Tekst značajan za EGP i Švicarsku)

(Tekst značajan za EGP i Švicarsku)

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Pozivanje 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 46., članak 48., članak 53. stavak 1., članak 62. i članak 91. stavak 1.,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove članke 46. i 48.,

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  U skladu s člankom 3. UFEU-a Unija radi na visoko konkurentnom socijalnom tržišnom gospodarstvu, s ciljem pune zaposlenosti i društvenog napretka te promiče socijalnu pravdu i zaštitu. Prema članku 9. UFEU-a Unija pri utvrđivanju i provedbi svojih politika i djelovanja uzima u obzir zahtjeve povezane, među ostalim, s promicanjem visoke razine zapošljavanja, jamstvom odgovarajuće socijalne zaštite, borbom protiv društvene isključenosti te promicanjem visoke razine obrazovanja, osposobljavanja i zaštite zdravlja ljudi.

(2)  U skladu s člankom 3. UFEU-a Unija radi na visoko konkurentnom socijalnom tržišnom gospodarstvu, s ciljem pune zaposlenosti i društvenog napretka te promiče socijalnu pravdu i zaštitu. Prema članku 9. UFEU-a Unija pri utvrđivanju i provedbi svojih politika i djelovanja uzima u obzir zahtjeve povezane, među ostalim, s promicanjem visoke razine zapošljavanja, jamstvom odgovarajuće socijalne zaštite, borbom protiv društvene isključenosti te promicanjem visoke razine obrazovanja, osposobljavanja i zaštite zdravlja ljudi. U skladu s člankom 5. UEU-a izvršavanje nadležnosti Unije uređeno je pravilima o supsidijarnosti i proporcionalnosti.

Obrazloženje

Neophodno je pobrinuti se za poštovanje pravila o proporcionalnosti i supsidijarnosti pri definiranju zadaća Europske nadzorne agencije za rad (ELA).

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Europsko nadzorno tijelo za rad (dalje u tekstu Nadzorno tijelo”) trebalo bi osnovati kako bi se pridonijelo jačanju pravednosti i povjerenja u jedinstveno tržište. U tu bi svrhu Nadzorno tijelo trebalo podupirati države članice i Komisiju pri poboljšanju pristupa pojedinaca i poslodavaca informacijama o njihovim pravima i obvezama u situacijama prekogranične mobilnosti te pristupa relevantnim uslugama, podupirati usklađenost i suradnju među državama članicama radi djelotvorne primjene prava Unije u tim područjima te posredovati pri pronalaženju rješenja u slučaju prekograničnih sporova ili poremećaja na tržištu rada i olakšavati ga.

(5)  Europska nadzorna agencija za rad (dalje u tekstu Agencija”) trebala bi se osnovati kako bi se pridonijelo jačanju pravednosti i povjerenja te promicalo slobodno kretanje radnika i usluga u okviru jedinstvenog tržišta, uz poštovanje načela proporcionalnosti i supsidijarnosti. U tu bi svrhu Agencija trebala podupirati države članice i Komisiju pri poboljšanju pristupa radnika i poslodavaca relevantnim i ažuriranim informacijama o njihovim pravima i obvezama u situacijama prekogranične mobilnosti u svim državama članicama putem internetskog portala ELA-e te pristupa relevantnim uslugama, promicati suradnju među državama članicama radi djelotvorne primjene prava Unije u tim područjima te posredovati pri pronalaženju rješenja u slučaju prekograničnih sporova ili poremećaja na tržištu rada i olakšavati ga.

Obrazloženje

Glavna svrha osnivanja Europske agencije za rad trebala bi biti promicanje slobode kretanja radnika na jedinstvenom tržištu. Kako bi se to ostvarilo, nužno je ojačati pristup relevantnim informacijama o prekograničnoj mobilnosti unutar svih država članica EU-a. To bi se moglo postići stvaranjem ažuriranog i pristupačnog internetskog portala ELA-e.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Nadzorno tijelo trebalo bi obavljati svoje aktivnosti u područjima prekogranične mobilnosti radne snage i koordinacije sustava socijalne sigurnosti, uključujući slobodno kretanje radnika, upućivanje radnika i izrazito mobilne usluge. Ono bi ujedno trebalo unaprijediti suradnju među državama članicama kad je riječ o suzbijanju neprijavljenog rada. Ako Nadzorno tijelo tijekom obavljanja svojih aktivnosti utvrdi moguće nepravilnosti, uključujući u područjima prava Unije za koja nije nadležno, kao što su kršenja radnih uvjeta, zdravstvenih i sigurnosnih propisa ili zapošljavanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom, trebalo bi ih moći prijaviti Komisiji, nadležnim tijelima Unije i prema potrebi nacionalnim tijelima te surađivati s njima u tim pitanjima.

(6)  Agencija bi trebala obavljati svoje aktivnosti u područjima prekogranične mobilnosti radne snage i koordinacije sustava socijalne sigurnosti, uključujući slobodno kretanje radnika i usluga. Ona bi ujedno trebalo unaprijediti suradnju među državama članicama kad je riječ o suzbijanju neprijavljenog rada i osnivanja fiktivnih poduzeća u sektoru cestovnog prijevoza, koji su doprinijeli narušavanju tržišnog natjecanja u tom sektoru. Ako Agencija tijekom obavljanja svojih aktivnosti utvrdi moguće nepravilnosti, trebala bi ih moći prijaviti Komisiji i nacionalnim tijelima.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  U određenim slučajevima doneseno je sektorsko zakonodavstvo Unije kako bi se odgovorilo na posebne potrebe u određenom sektoru, primjerice u području međunarodnog prometa. Nadzorno tijelo trebalo bi se baviti i prekograničnim aspektima primjene tog sektorskog zakonodavstva Unije, posebno Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća49, Direktive 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća50, Uredbe (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća51 i Direktive (o izmjeni Direktive 2006/22/EZ – COM(2017) 278)52.

(8)  U određenim slučajevima doneseno je sektorsko zakonodavstvo Unije kako bi se odgovorilo na posebne potrebe u određenom sektoru, primjerice u području međunarodnog prometa. Agencija se uz prethodnu suglasnost predmetne države članice može baviti i prekograničnim aspektima primjene tog sektorskog zakonodavstva Unije, posebno Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća49, Direktive 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća50, Uredbe (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća51 i Direktive (o izmjeni Direktive 2006/22/EZ – COM(2017) 278)52.

_________________

_________________

49Uredba (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet i o izmjeni uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 i (EZ) br. 2135/98 te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3820/85 (SL L 102, 11.4.2006., str. 1.).

49Uredba (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet i o izmjeni uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 i (EZ) br. 2135/98 te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3820/85 (SL L 102, 11.4.2006., str. 1.).

50Direktiva 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o minimalnim uvjetima za provedbu uredbi Vijeća (EEZ) br. 3820/85 i (EEZ) br. 3821/85 o socijalnom zakonodavstvu koje se odnosi na aktivnosti cestovnog prijevoza i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 88/599/EEZ (SL L 102, 11.4.2006., str. 35.).

50Direktiva 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o minimalnim uvjetima za provedbu uredbi Vijeća (EEZ) br. 3820/85 i (EEZ) br. 3821/85 o socijalnom zakonodavstvu koje se odnosi na aktivnosti cestovnog prijevoza i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 88/599/EEZ (SL L 102, 11.4.2006., str. 35.).

51 Uredba (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/26/EZ (SL L 300, 14.11.2009., str. 51.).

51 Uredba (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/26/EZ (SL L 300, 14.11.2009., str. 51.).

52COM(2017) 278 – Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa.

52COM(2017) 278 – Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Pojedinci na koje se odnose aktivnosti Nadzornog tijela trebale bi biti osobe koje podliježu pravu Unije obuhvaćenom područjem primjene ove Uredbe, uključujući radnike, samozaposlene osobe, osobe koje traže posao i osobe koje nisu gospodarski aktivne; to bi se trebalo odnositi na građane Unije i državljane trećih zemalja koji zakonito borave u Uniji, primjerice upućene radnike, nositelje plave karte EU-a, osobe premještene unutar društva ili osobe s dugotrajnim boravištem te članove njihovih obitelji.

(9)  Pojedinci na koje se odnose aktivnosti Agencije trebale bi biti osobe koje podliježu pravu Unije obuhvaćenom područjem primjene ove Uredbe, uključujući radnike, samozaposlene osobe, osobe koje traže posao i osobe koje nisu gospodarski aktivne; to bi se trebalo odnositi na građane Unije i državljane trećih zemalja koji zakonito borave u Uniji, nositelje plave karte EU-a, osobe premještene unutar društva ili osobe s dugotrajnim boravištem te članove njihovih obitelji, kao što je predviđeno relevantnim zakonskim aktima Unije koji uređuju njihovo kretanje unutar Unije.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Kako bi mogli imati koristi od poštenog i djelotvornog unutarnjeg tržišta, Nadzorno tijelo trebalo bi poticati pojedince i poslodavce da budu mobilni ili pružaju usluge i zapošljavaju bilo gdje unutar Unije. To uključuje potporu prekograničnoj mobilnosti pojedinaca olakšavanjem pristupa uslugama povezanima s prekograničnom mobilnošću, kao što je prekogranično traženje odgovarajućega radnog mjesta, pripravništva i naukovanja, te promicanjem programa mobilnosti poput „Tvoj prvi posao preko EURES-a” ili „ErasmusPRO”. Nadzorno tijelo trebalo bi pridonijeti poboljšanju transparentnosti informacija, među ostalim o pravima i obvezama koji proizlaze iz prava Unije, i pristupa pojedinaca i poslodavaca uslugama, u suradnji s drugim službama za informiranje kao što je „Vaša Europa – Savjeti”, te iskorištavanju svih prednosti portala Vaša Europa, koji će biti okosnica budućeg jedinstvenog digitalnog pristupnika, i osiguravanju dosljednosti s njime53.

(11)  Kako bi mogli imati punu korist od poštenog i djelotvornog unutarnjeg tržišta, Agencija bi trebala poticati radnike i poslodavce da budu mobilni ili pružaju usluge i zapošljavaju bilo gdje unutar Unije. To uključuje potporu prekograničnoj mobilnosti pojedinaca stvaranjem pristupačnog internetskog portala s ažuriranim i opsežnim podacima o radnom pravu i radnim uvjetima u svim državama članicama Unije, olakšavanjem pristupa uslugama povezanima s prekograničnom mobilnošću, kao što je prekogranično traženje odgovarajućega radnog mjesta, pripravništva i naukovanja, te promicanjem programa mobilnosti poput „Tvoj prvi posao preko EURES-a” ili „ErasmusPRO”. Agencija bi trebala pridonijeti i poboljšanju transparentnosti informacija, među ostalim o pravima i obvezama koji proizlaze iz prava Unije, i pristupa pojedinaca i poslodavaca uslugama, u suradnji s drugim službama za informiranje kao što je „Vaša Europa – Savjeti”, te iskorištavanju svih prednosti portala Vaša Europa, koji će biti okosnica budućeg jedinstvenog digitalnog pristupnika, i osiguravanju dosljednosti s njime53.

_________________

_________________

53Uredba [Jedinstveni digitalni pristupnik – COM(2017) 256].

53 Uredba [Jedinstveni digitalni pristupnik – COM(2017) 256].

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Za te bi potrebe Nadzorno tijelo trebalo surađivati s ostalim relevantnim inicijativama i mrežama Unije, posebice Europskom mrežom javnih službi za zapošljavanje54, Europskom poduzetničkom mrežom55, središnjom točkom za granice56 i mrežom SOLVIT57 te relevantnim nacionalnim službama kao što su tijela za promicanje jednakog postupanja i za potporu radnicima Unije i članovima njihovih obitelji koja su imenovale države članice u skladu s Direktivom 2014/54/EU i nacionalnim kontaktnim točkama koje su određene u skladu s Direktivom 2011/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća58 kako bi pružale informacije o zdravstvenoj zaštiti. Nadzorno tijelo trebalo bi istražiti i sinergije s predloženom europskom e-karticom usluga59, osobito s obzirom na slučajeve u kojima se države članice opredijele za podnošenje izjava povezanih s upućenim radnicima putem platforme za e-karticu. Nadzorno tijelo trebalo bi zamijeniti Komisiju u upravljanju Europskim koordinacijskim uredom Europske mreže službi za zapošljavanje (EURES), koji je uspostavljen Uredbom (EU) 2016/589, uključujući pri definiranju potreba korisnika i poslovnih zahtjeva za djelotvornost portala EURES-a i povezanih IT usluga, no bez pružanja IT usluga te upravljanja IT infrastrukturom i njezina razvoja, što će i dalje osiguravati Komisija.

(12)  Za te bi potrebe Agencija trebala surađivati s ostalim relevantnim inicijativama i mrežama Unije, posebice Europskom mrežom javnih službi za zapošljavanje54, Europskom poduzetničkom mrežom55, središnjom točkom za granice56 i mrežom SOLVIT57 te relevantnim nacionalnim službama kao što su tijela za promicanje jednakog postupanja i za potporu radnicima Unije i članovima njihovih obitelji koja su imenovale države članice u skladu s Direktivom 2014/54/EU i nacionalnim kontaktnim točkama koje su određene u skladu s Direktivom 2011/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća58 kako bi pružale informacije o zdravstvenoj zaštiti. Agencija bi trebala istražiti i sinergije s predloženom europskom e-karticom usluga59, osobito s obzirom na slučajeve u kojima se države članice opredijele za podnošenje izjava povezanih s upućenim radnicima putem platforme za e-karticu. Agencija bi trebala zamijeniti Komisiju u upravljanju Europskim koordinacijskim uredom Europske mreže službi za zapošljavanje (EURES), koji je uspostavljen Uredbom (EU) 2016/589, uključujući pri definiranju potreba korisnika i poslovnih zahtjeva za djelotvornost portala EURES-a i povezanih IT usluga, no bez pružanja IT usluga te upravljanja IT infrastrukturom i njezina razvoja, što će i dalje osiguravati Komisija.

_________________

_________________

54Odluka br. 573/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o pojačanoj suradnji između javnih službi za zapošljavanje (JSZ-ova) (SL L 159, 28.5.2014., str. 32.).

54 Odluka br. 573/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o pojačanoj suradnji između javnih službi za zapošljavanje (JSZ-ova) (SL L 159, 28.5.2014., str. 32.).

55Europska poduzetnička mreža, https://een.ec.europa.eu/

55 Europska poduzetnička mreža, https://een.ec.europa.eu/

56Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu, Poticanje rasta i kohezije u graničnima regijama EU-a, COM(2017) 534.

56 Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu, Poticanje rasta i kohezije u graničnima regijama EU-a, COM(2017) 534.

57Preporuka Komisije od 17. rujna 2013. o načelima rada SOLVIT-a (SL L 249, 19.9.2013., str. 10.).

57 Preporuka Komisije od 17. rujna 2013. o načelima rada SOLVIT-a (SL L 249, 19.9.2013., str. 10.).

58Direktiva 2011/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi (SL L 88, 4.4.2011., str. 45.).

58 Direktiva 2011/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi (SL L 88, 4.4.2011., str. 45.).

59COM(2016) 824 final i COM(2016) 823 final.

59 COM(2016) 824 final i COM(2016) 823 final.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  U cilju poštene, jednostavne i djelotvorne primjene prava Unije Nadzorno tijelo trebalo bi podupirati suradnju i pravodobnu razmjenu informacija među državama članicama. Nacionalni časnici za vezu koji rade u okviru Nadzornog tijela i ostalo osoblje trebali bi pružati potporu državama članicama u ispunjavanju obveza suradnje, ubrzati razmjene među njima s pomoću postupaka za smanjenje kašnjenja te osigurati povezanost s ostalim nacionalnim uredima za vezu, tijelima i kontaktnim točkama uspostavljenima u skladu s pravom Unije. Nadzorno tijelo trebalo bi poticati upotrebu inovativnih pristupa djelotvornoj i učinkovitoj prekograničnoj suradnji, uključujući alate za elektroničku razmjenu podataka kao što su sustav elektroničke razmjene informacija o socijalnoj sigurnosti (EESSI) i Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI), te bi trebalo pridonijeti daljnjoj digitalizaciji postupaka i unaprjeđenju IT alata koji se upotrebljavaju za razmjenu poruka među nacionalnim tijelima.

(13)  U cilju nediskriminirajuće, proprcionalne, poštene, jednostavne i djelotvorne primjene prava Unije Agencija bi trebala podupirati i unaprjeđivati suradnju i pravodobnu razmjenu informacija među državama članicama. Nacionalni časnici za vezu koji rade u okviru Agencije i ostalo osoblje trebali bi pružati potporu državama članicama u ispunjavanju obveza suradnje, ubrzati razmjene među njima s pomoću postupaka za smanjenje kašnjenja te osigurati povezanost s ostalim nacionalnim uredima za vezu, tijelima i kontaktnim točkama uspostavljenima u skladu s pravom Unije. Agencija bi trebala poticati upotrebu inovativnih pristupa djelotvornoj i učinkovitoj prekograničnoj suradnji, uključujući alate za elektroničku razmjenu podataka kao što su sustav elektroničke razmjene informacija o socijalnoj sigurnosti (EESSI) i Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI), te bi trebala pridonijeti daljnjoj digitalizaciji postupaka i unaprjeđenju IT alata koji se upotrebljavaju za razmjenu poruka među nacionalnim tijelima. Nadalje, Agencija bi trebala poticati uporabu sljedećih sustava za razmjenu informacija u sektoru prometa: (i.) Europskog registra cestovnih prijevoznika (ERRU), uspostavljenog Uredbom (EZ) br. 1071/2009 radi učinkovite i usklađene razmjene informacija sadržanih u nacionalnim registrima prijevoznih poduzeća i (ii.) Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI), uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1024/2012 na temelju kojeg države članice mogu uspostaviti administrativnu suradnju i razmjenjivati podatke i informacije u pogledu podnošenja izjava. Kako bi se osigurala usklađenost s pravom Unije, nacionalni inspektori zaduženi za provjere na cesti trebali bi imati izravan pristup obama sustavima u stvarnom vremenu zahvaljujući elektroničkoj aplikaciji koju će zajednički upotrebljavati sve države članice. Agencija bi trebala promicati tu elektroničku aplikaciju.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Kako bi se povećali kapaciteti država članica za uklanjanje prekograničnih nepravilnosti povezanih s pravom Unije u područjima za koja je nadležno, Nadzorno tijelo trebalo bi podupirati nacionalna tijela u provođenju usklađenih i zajedničkih inspekcija, među ostalim olakšavanjem provedbe inspekcija u skladu s člankom 10. Direktive 2014/67/EU. One bi se trebale odvijati na zahtjev država članica ili na temelju njihova prihvaćanja prijedloga Nadzornog tijela. Nadzorno tijelo trebalo bi pružati stratešku, logističku i tehničku potporu državama članicama koje sudjeluju u usklađenim ili zajedničkim inspekcijama poštujući u cijelosti zahtjeve o povjerljivosti. Inspekcije bi se trebale provoditi u dogovoru s predmetnim državama članicama i potpuno u skladu s nacionalnim pravnim okvirom država članica, koje bi na temelju ishoda usklađenih i zajedničkih inspekcija trebale poduzeti daljnje mjere u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

(14)  Kako bi se povećali kapaciteti država članica za uklanjanje prekograničnih nepravilnosti povezanih s pravom Unije u područjima za koja je nadležno, Agencija bi trebala podupirati nacionalna tijela u provođenju usklađenih i zajedničkih inspekcija i provjera, među ostalim olakšavanjem provedbe provjera i inspekcija u skladu s člankom 10. Direktive 2014/67/EU. One bi se trebale odvijati na zahtjev država članica ili na temelju njihova prihvaćanja prijedloga Agencije i uvijek u dogovoru s predmetnom državom članicom. Agencija bi trebala pružati stratešku, logističku i tehničku potporu državama članicama koje sudjeluju u usklađenim ili zajedničkim inspekcijama poštujući u cijelosti zahtjeve o povjerljivosti. Inspekcije bi se trebale provoditi u dogovoru s predmetnom državom članicom i potpuno u skladu s nacionalnim pravnim okvirom važećim na teritoriju države članice u kojoj se provodi inspekcija, a koja bi na temelju ishoda usklađenih i zajedničkih inspekcija trebala poduzeti daljnje mjere u skladu s tim nacionalnim zakonodavstvom.

Obrazloženje

Važno je naglasiti da se inspekcije mogu provoditi samo u okviru nacionalnog prava važećeg na teritoriju države članice u kojoj se inspekcija provodi.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Kako bi se pratili novi trendovi, izazovi i nedostaci u području radne mobilnosti i koordinacije socijalne sigurnosti, Nadzorno tijelo trebalo bi razviti analitičke kapacitete i kapacitete za procjenu rizika. To bi trebalo uključivati provedbu analiza i studija tržišta rada te stručnih revizija. Nadzorno tijelo trebalo bi pratiti moguće neravnoteže u pogledu vještina i prekograničnog protoka radne snage, uključujući njihov mogući utjecaj na teritorijalnu koheziju. Osim toga, Nadzorno tijelo trebalo bi poduprijeti procjenu rizika iz članka 10. Direktive 2014/67/EU. Nadzorno tijelo trebalo bi osigurati sinergije i komplementarnost s drugim agencijama, službama ili mrežama Unije. U tu bi svrhu trebalo, među ostalim, od mreže SOLVIT i sličnih službi tražiti informacije o čestim problemima s kojima se susreću pojedinci i poduzeća kad žele ostvariti svoja prava u područjima za koja je nadležno Nadzorno tijelo. Nadzorno tijelo trebalo bi usto olakšati i pojednostavniti aktivnosti prikupljanja podataka koje su predviđene mjerodavnim zakonodavstvom Unije u područjima za koja je nadležno. Time za države članice ne nastaju nove obveze izvješćivanja.

(15)  Kako bi se pratili novi trendovi, izazovi i nedostaci u području radne mobilnosti i koordinacije socijalne sigurnosti, Agencija bi u suradnji s državama članicama i socijalnim partnerima trebala razviti analitičke kapacitete i kapacitete za procjenu rizika. To bi trebalo uključivati provedbu analiza i studija tržišta rada te stručnih revizija. Agencija bi trebala pratiti moguće neravnoteže u pogledu vještina i prekograničnog protoka radne snage, uključujući njihov mogući utjecaj na teritorijalnu koheziju. Osim toga, trebala bi poduprijeti procjenu rizika iz članka 10. Direktive 2014/67/EU. Agencija bi trebala osigurati sinergije i komplementarnost s drugim agencijama, službama ili mrežama Unije. U tu bi svrhu trebalo, među ostalim, od mreže SOLVIT i sličnih službi tražiti informacije o čestim problemima s kojima se susreću pojedinci i poduzeća kad žele ostvariti svoja prava u područjima za koja je nadležna Agencija. Agencija bi usto trebala olakšati i pojednostavniti aktivnosti prikupljanja podataka koje su predviđene mjerodavnim zakonodavstvom Unije u područjima za koja je nadležna. Time za države članice ne nastaju nove obveze izvješćivanja.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Kako bi ojačalo kapacitete nacionalnih tijela i poboljšalo dosljednost u primjeni prava Unije u područjima za koja je nadležno, Nadzorno tijelo trebalo bi pružati operativnu pomoć nacionalnim tijelima, među ostalim izradom praktičnih smjernica, uvođenjem programa obuke i uzajamnog učenja, promicanjem projekata uzajamne pomoći, olakšavanjem razmjena osoblja kao što su one iz članka 8. Direktive 2014/67/EU te potporom državama članicama u organizaciji kampanja za informiranje pojedinaca i poslodavaca o njihovim pravima i obvezama. Nadzorno tijela trebalo bi promicati razmjenu, širenje i prihvaćanje dobrih praksi.

(16)  Kako bi ojačalo kapacitete nacionalnih tijela i poboljšalo dosljednost u primjeni i provedbi prava Unije u područjima za koja je nadležno, Agencija bi trebala pružati operativnu i tehničku pomoć nacionalnim tijelima, među ostalim izradom praktičnih smjernica, uvođenjem programa obuke i uzajamnog učenja, promicanjem projekata uzajamne pomoći i redovite stručne revizije, olakšavanjem razmjena osoblja kao što su one iz članka 8. Direktive 2014/67/EU te potporom državama članicama u organizaciji kampanja za informiranje pojedinaca i poslodavaca o njihovim pravima i obvezama. Agencija bi trebala pružati pomoć u usklađenoj provedbi prava Unije i promicati razmjenu, širenje i prihvaćanje dobrih praksi kao i uvođenje i korištenje zajedničkih digitalnih alata.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Nadzorno tijelo trebalo bi pokrenuti platformu za rješavanje sporova među državama članicama povezanih s primjenom prava Unije u područjima za koja je nadležno. Njegov bi se rad trebao nadovezati na postojeći dijalog i mehanizme mirenja u području koordinacije socijalne sigurnosti koje države članice60 smatraju vrijednima i čiju je važnost priznao Sud Europske unije61 . Države članice trebale bi moći uputiti slučajeve Nadzornom tijelu radi posredovanja u skladu sa standardnim postupcima uspostavljenima za tu svrhu. Nadzorno tijelo trebalo bi rješavati samo sporove među državama članicama, a pojedincima i poslodavcima koji se suočavaju poteškoćama pri ostvarivanju svojih prava proizašlih iz prava Unije trebale bi i dalje na raspolaganju biti nacionalne službe i službe Unije koje su zadužene za rješavanje takvih predmeta, kao što je mreža SOLVIT, kojima bi ih Nadzorno tijelo trebalo uputiti. Mreža SOLVIT također bi trebala moći uputiti na razmatranje Nadzornom tijelu slučajeve u kojima se problem ne može riješiti zbog razlika među nacionalnim upravama.

(17)  Pojedincima i poslodavcima koji se suočavaju poteškoćama pri ostvarivanju svojih prava proizašlih iz prava Unije trebale bi i dalje na raspolaganju biti nacionalne službe i službe Unije koje su zadužene za rješavanje takvih predmeta, kao što je mreža SOLVIT, kojima bi ih Agencija trebala uputiti. Mreža SOLVIT također bi trebala moći uputiti na razmatranje Agenciji slučajeve u kojima se problem ne može riješiti zbog razlika među nacionalnim upravama.

_________________

 

60Vijeće, djelomičan opći pristup od 26. listopada 2017. o Prijedlogu uredbe o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 13645/1/17.

 

61Predmet C-236/88 EU:C:1990:303, točka 17., predmet C-202/97, EU:C:2000:75, točke 57.-58., predmet C-178/97, EU:C:2000:169, točke 44.-45., predmet C-2/05, EU:C:2006:69, točke 28.-29., predmet C-12/14, EU:C:2016:135, točke 39.-41., predmet C-359/16 EU:C:2018:63, točke 44.-45.

 

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Da bi olakšalo upravljanje prilagodbama tržišta rada, Nadzorno tijelo trebalo bi olakšati suradnju među relevantnim dionicima kako bi uklonilo poremećaje na tržištu rada koji utječu na više država članica, poput slučajeva restrukturiranja ili velikih projekata koji utječu na zaposlenost u pograničnim regijama.

(18)  Da bi olakšalo upravljanje prilagodbama tržišta rada, Agencija bi trebala olakšati suradnju među dionicima i relevantnim tijelima kako bi uklonilo poremećaje na tržištu rada koji utječu na više država članica, poput slučajeva restrukturiranja ili velikih projekata koji utječu na zaposlenost u pograničnim regijama.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Radi djelotvornog funkcioniranja Nadzornog tijela u upravnom bi odboru trebale biti zastupljene države članice i Komisija. Pri sastavljanju upravnog odbora, uključujući izbor njegova predsjednika i zamjenika predsjednika, trebalo bi poštovati načela ravnopravnosti spolova, iskustva i kvalifikacija. Radi djelotvornog i učinkovitog funkcioniranja Nadzornog tijela upravni bi odbor posebice trebao donositi godišnji program rada, izvršavati svoje zadaće povezane s proračunom Nadzornog tijela, donositi financijska pravila koja se primjenjuju na Nadzorno tijelo, imenovati izvršnog direktora te utvrditi postupke za donošenje odluka izvršnog direktora povezanih s operativnim zadaćama Nadzornog tijela. Predstavnici zemalja koje nisu države članice Unije, ali primjenjuju pravila Unije u područjima za koja je nadležno Nadzorno tijelo, mogu sudjelovati na sastancima upravnog odbora kao promatrači.

(21)  Radi djelotvornog funkcioniranja Agencije u upravnom bi odboru trebale biti zastupljene države članice i Komisija. Pri sastavljanju upravnog odbora, uključujući izbor njegova predsjednika i zamjenika predsjednika, trebalo bi poštovati načela ravnopravnosti spolova, iskustva, kvalifikacija i pravedne geografske zastupljenosti. Radi djelotvornog i učinkovitog funkcioniranja Agencije upravni bi odbor posebice trebao donositi godišnji program rada, izvršavati svoje zadaće povezane s proračunom Agencije, donositi financijska pravila koja se primjenjuju na Agenciju, imenovati izvršnog direktora te utvrditi postupke za donošenje odluka izvršnog direktora povezanih s operativnim zadaćama Agencije. Predstavnici zemalja koje nisu države članice Unije, ali primjenjuju pravila Unije u područjima za koja je nadležna Agencija, mogu sudjelovati na sastancima upravnog odbora kao promatrači.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Kako bi se Nadzornom tijelu zajamčila potpuna autonomija i neovisnost, trebalo bi mu odobriti autonoman proračun kojem bi prihode činila sredstva iz općeg proračuna Unije, dobrovoljni financijski doprinosi država članica i doprinosi trećih zemalja koje sudjeluju u radu Nadzornog tijela. U iznimnim i opravdanim slučajevima Nadzorno tijelo trebalo bi moći primiti sredstva na temelju sporazuma o delegiranju ili ad hoc bespovratna sredstva te naplatiti publikacije i usluge koje pruža.

(24)  Kako bi se Agenciji zajamčila potpuna autonomija i neovisnost, trebao bi joj se odobriti autonoman proračun u kojem bi prihode činila sredstva iz općeg proračuna Unije i dobrovoljni financijski doprinosi država članica koje sudjeluju u radu Agencije. U iznimnim i opravdanim slučajevima Agencija bi trebala moći primiti sredstva na temelju sporazuma o delegiranju ili ad hoc bespovratna sredstva te naplatiti publikacije i određene usluge koje pruža na zahtjev zainteresiranih strana.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(27a)  Sjedište Agencije trebalo bi odrediti uz potpuno poštovanje Zajedničke izjave o decentraliziranim agencijama od 19. srpnja 2012., uključujući kriterije geografske ravnoteže.

Obrazloženje

Važno je obuhvatiti ovu odredbu kako bi se zajamčila pravna jasnoća u vezi s postupkom odabira sjedišta.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  Nadzorno tijelo trebalo bi dopunjavati aktivnosti Administrativne komisije za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti osnovane Uredbom (EZ) br. 883/2004 (dalje u tekstu „Administrativna komisija”) u mjeri u kojoj izvršava regulatorne zadaće povezane s primjenom uredaba (EZ) br. 883/2004 i (EZ) br. 987/2009. Međutim, Nadzorno tijelo trebalo bi preuzeti operativne zadaće koje se trenutačno obavljaju u okviru Administrativne komisije, kao što su pružanje posredovanja među državama članicama i održavanje foruma za rješavanje financijskih pitanja povezanih s primjenom uredaba (EZ) br. 883/2004 i (EZ) br. 987/2009 kojim se zamjenjuje funkcija Revizijskog odbora osnovanog tim uredbama te foruma za rješavanje pitanja povezanih s elektroničkom razmjenom podataka i IT alatima za olakšavanje primjene tih uredaba kojim se zamjenjuje funkcija Tehničke komisije za obradu podataka osnovane tim uredbama.

Briše se.

Obrazloženje

Sva ta tijela bave se pitanjima koja su u nacionalnoj nadležnosti.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(37a)  Parlament bi trebao sustavno i ravnopravno s Komisijom i Vijećem biti uključen u definiranje i ponderiranje kriterija za lokaciju sjedišta Agencije;

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovom Uredbom osniva se Europsko nadzorno tijelo za rad (dalje u tekstu Nadzorno tijelo”).

1.  Ovom Uredbom osniva se Europska agencija za rad (dalje u tekstu Agencija”).

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nadzorno tijelo pomaže državama članicama i Komisiji u pitanjima povezanima s prekograničnom mobilnošću radne snage i koordinacijom sustava socijalne sigurnosti unutar Unije.

2.  Agencija pomaže državama članicama i Komisiji u pitanjima povezanima s djelotvornom provedbom i primjenom prava Unije u području prekogranične mobilnosti radne snage i koordinacijom sustava socijalne sigurnosti unutar Unije.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Cilj je Nadzornog tijela pridonijeti osiguravanju pravedne mobilnosti radne snage na unutarnjem tržištu. U tu svrhu Nadzorno tijelo:

Cilj je Agencije promicati slobodno kretanje radnika i usluga, nadzirati primjenu prava Unije kako bi se zajamčili dostojanstveni uvjeti rada i zaštitila prava radnika te osigurati da se mobilnošću radne snage na unutarnjem tržištu potpuno poštuje relevantno zakonodavstvo Unije. Agencija također mora doprinositi rješavanju složenog problema neprijavljenog rada, uz istodobno poštovanje nacionalnih nadležnosti i postupka. U tu svrhu Agencija:

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  olakšava pristup pojedinaca i poslodavaca informacijama o njihovim pravima i obvezama te pristup relevantnim uslugama;

(a)  pruža relevantne informacije radnicima, poslodavcima i relevantnim tijelima o njihovim pravima i obvezama, radnom pravu i uvjetima rada u svim državama članicama EU na pristupačnom internetskom portalu dostupnom na svim službenim jezicima Unije te da radnicima i poslodavcima pruža relevantne usluge povezane s prekograničnom mobilnošću radne snage, između ostalog, posredstvom socijalnih partnera, uključujući pritom i besplatne savjetodavne usluge;

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  podupire suradnju među državama članicama u prekograničnoj provedbi relevantnog prava Unije, uključujući olakšavanje zajedničkih inspekcija;

(b)  potiče, olakšava i podupire suradnju među državama članicama u prekograničnoj provedbi relevantnog prava Unije, uključujući olakšavanje usklađenih i zajedničkih inspekcija te provjera;

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  posreduje i olakšava pronalaženje rješenja u slučajevima prekograničnih sporova među nacionalnim tijelima ili poremećaja na tržištu rada.

(c)  u dogovoru s predmetnom državom članicom posreduje i olakšava pronalaženje rješenja u slučajevima prekograničnih sporova, problema s prekograničnom provedbom propisa i nedostatka suradnje među nacionalnim tijelima ili poremećaja na tržištu rada.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nadzorno tijelo je tijelo Unije koje ima pravnu osobnost.

1.  Agencija je tijelo Unije koje ima pravnu osobnost.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nadzorno tijelo u svim državama članicama ima najširu pravnu i poslovnu sposobnost koja se nacionalnim pravnim propisima priznaje pravnim osobama. Konkretno, ono može stjecati pokretnine i nekretnine i raspolagati njima te biti stranka u sudskim postupcima.

Briše se.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Poglavlje 2. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zadaće Nadzornog tijela

Zadaće Agencije

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 5. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zadaće Nadzornog tijela

Zadaće Agencije

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  olakšava pristup pojedinaca i poslodavaca informacijama o pravima i obvezama u situacijama s prekograničnom dimenzijom te pristup uslugama povezanima s prekograničnom mobilnošću radne snage, u skladu s člancima 6. i 7.;

(a)  pruža informacije radnicima i poslodavcima o njihovim pravima i obvezama u situacijama s prekograničnom dimenzijom, o radnom pravu i uvjetima rada u svim državama članicama EU na pristupačnom internetskom portalu ELA-e dostupnom na svim službenim jezicima Unije te pruža usluge povezane s prekograničnom mobilnošću radne snage, uključujući savjetodavne usluge za radnike i poslodavce, u skladu s člancima 6. i 7.;

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  sakuplja, obrađuje i objavljuje relevantne statistike o provjerama i inspekcijama koje dostavljaju države članice u skladu s pravom Unije;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  koordinira i podupire usklađene i zajedničke inspekcije, u skladu s člancima 9. i 10.;

(c)  koordinira i podupire usklađene i zajedničke inspekcije i provjere te pomaže u njihovoj provedbi, u skladu s člancima 9. i 10., uz sudjelovanje predmetnih država članica;

Obrazloženje

Inspekcije u prometnom sektoru često se nazivaju provjerama, kao npr. u Direktivi 2006/22/EZ. Stoga je u tekstu potrebno navesti oba pravna izraza.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  posreduje u sporovima među tijelima država članica o primjeni relevantnog prava Unije, u skladu s člankom 13.;

(f)  u dogovoru s predmetnom državom članicom posreduje i olakšava pronalaženje rješenja u sporovima među tijelima država članica o primjeni relevantnog prava Unije;

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

g)  olakšava suradnju među relevantnim dionicima u slučaju prekograničnih poremećaja na tržištu rada, u skladu s člankom 14.

Briše se.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pruža relevantne informacije o pravima i obvezama pojedinaca u situacijama prekogranične mobilnosti radne snage;

(a)  u suradnji s državama članicama pruža relevantne i opsežne informacije te savjetodavne usluge u vezi s pravima i obvezama radnika i poslodavaca u situacijama prekogranične mobilnosti radne snage na pristupačnom internetskom portalu dostupnom na svim službenim jezicima Unije;

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  promiče mogućnosti za potporu radnoj mobilnosti pojedinaca, među ostalim s pomoću smjernica o pristupu učenju i jezičnoj izobrazbi;

(b)  promiče mogućnosti za potporu radnoj mobilnosti pojedinaca, među ostalim, razvojem i osiguravanjem relevantnog osposobljavanja i radionica, uključujući jezičnu izobrazbu;

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  pruža poslodavcima relevantne informacije o propisima o radu te životnim i radnim uvjetima za radnike u situacijama prekogranične mobilnosti, uključujući upućene radnike;

(c)  u suradnji s državama članicama pruža radnicima, poslodavcima, osobama u potrazi za poslom i socijalnim partnerima relevantne informacije o propisima o radu i radnim uvjetima u situacijama prekogranične mobilnosti koje su povezane sa slobodnim kretanjem i upućivanjem radnika kao i relevantne informacije o propisima o radu i uvjetima rada u svim državama članicama. Informacije se pružaju na svim službenim jezicima Unije na ažuriranom i pristupačnom internetskom portalu;

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  uvodi standardizirane obrasce namijenjene državama članicama za prosljeđivanje informacija na internetu i izvan njega.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nadzorno tijelo pruža usluge pojedincima i poslodavcima radi olakšavanja mobilnosti radne snage diljem Unije. U tu svrhu Nadzorno tijelo:

1.  Agencija pruža besplatne usluge pojedincima, poslodavcima i relevantnim tijelima radi olakšavanja mobilnosti radne snage diljem Unije, uključujući savjetodavne usluge i organiziranje osposobljavanja. U tu svrhu Agencija:

Obrazloženje

Europska agencija za rad ne bi trebala samo pružati usluge nego i savjetovati radnike i poslodavce o pitanjima mobilnosti radne snage te nuditi odgovarajuće osposobljavanje.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nadzorno tijelo olakšava suradnju među državama članicama i podupire njihovo učinkovito ispunjavanje obveza u pogledu suradnje, uključujući razmjenu informacija, kako je utvrđeno u pravu Unije u područjima za koja je nadležno Nadzorno tijelo.

Agencija olakšava i unaprjeđuje suradnju među državama članicama i podupire njihovo učinkovito ispunjavanje obveza u pogledu suradnje, uključujući razmjenu informacija, kako je utvrđeno u pravu Unije u područjima za koja je Agencija nadležna.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 2. – točka c.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

c)  promiče i razmjenjuje najbolje prakse;

(c)  promiče i razmjenjuje najbolje prakse između država članica te između postojećih organizacija za suradnju i nadzornih tijela država članica;

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  olakšava prekogranične postupke za izvršenje sankcija i novčanih kazni;

Briše se.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  izvješćuje Komisiju svaka tri mjeseca o neriješenim zahtjevima među državama članicama te ih prema potrebi upućuje na posredovanje u skladu s člankom 13.

Briše se.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Nadzorno tijelo promiče upotrebu elektroničkih alata i postupaka za razmjenu poruka među nacionalnim tijelima, uključujući Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI) i sustav elektroničke razmjene informacija o socijalnoj sigurnosti (EESSI).

3.  Agencija promiče upotrebu elektroničkih alata i postupaka za razmjenu poruka među nacionalnim tijelima, uključujući Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI) i sustav elektroničke razmjene informacija o socijalnoj sigurnosti (EESSI). Kako bi provjerili ispravnost primjene i poštovanje prava Unije, zahvaljujući elektroničkoj aplikaciji koju će dijeliti sve države članice, inspektori nadležni za provjere na cesti imaju pristup i Europskom registru cestovnih prijevoznika (ERRU), sustavu kojim se povezuju nacionalni registri prijevoznih poduzeća i aktivnosti te podacima o izjavi o upućivanju vozača u okviru Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI) u stvarnom vremenu. U tom kontekstu Agencija promiče ovu elektroničku aplikaciju zahvaljujući kojoj će se u stvarnom vremenu moći izravno pristupiti ERRU-u i IMI-ju tijekom provjera na cesti.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Nadzorno tijelo potiče upotrebu inovativnih pristupa djelotvornoj i učinkovitoj prekograničnoj suradnji te razmatra potencijalnu upotrebu mehanizama za elektroničku razmjenu među državama članicama kako bi se olakšalo otkrivanje prijevare i dostavlja Komisiji izvješća radi njihova daljnjeg poboljšanja.

4.  Agencija potiče upotrebu digitalnih alata i inovativnih pristupa djelotvornoj i učinkovitoj prekograničnoj suradnji te ima središnju ulogu u razvijanju mehanizama za elektroničku razmjenu među državama članicama kako bi se olakšalo otkrivanje prijevare, posebice korištenjem elektroničkih aplikacija koje omogućuju pristup ERRU-u, EESSI-ju i IMI-ju u stvarnom vremenu i u okviru kojih nacionalna tijela mogu u stvarnom vremenu pristupiti relevantnim podacima tijekom provjera na cesti. Agencija Komisiji dostavlja izvješća radi njihova daljnjeg poboljšanja.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 9. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Koordinacija usklađenih i zajedničkih inspekcija

Usklađene i zajedničke inspekcije

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Na zahtjev jedne države članice ili više njih Nadzorno tijelo koordinira usklađene ili zajedničke inspekcije u područjima za koja je nadležno. Zahtjev može predati jedna država članica ili više njih. Nadzorno tijelo ujedno može tijelima predmetnih država članica predložiti da provedu usklađenu ili zajedničku inspekciju.

1.  Na zahtjev jedne države članice ili više njih Agencija, u dogovoru s predmetnim državama članicama, koordinira usklađene ili zajedničke inspekcije među državama članicama u područjima za koja je nadležna. Zahtjev može predati jedna država članica ili više njih.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako tijelo države članice odluči da neće sudjelovati u usklađenoj ili zajedničkoj inspekciji iz stavka 1. ili da je neće provesti, pisanim putem unaprijed obavješćuje Nadzorno tijelo o razlozima odluke. U tim slučajevima Nadzorno tijelo obavješćuje ostala nacionalna tijela na koja se to odnosi.

2.  Sudjelovanje nacionalnog tijela države članice u usklađenoj ili zajedničkoj inspekciji dobrovoljno je. Ako tijelo države članice odluči da neće sudjelovati u usklađenoj ili zajedničkoj inspekciji iz stavka 1. ili da je neće provesti, pisanim putem unaprijed obavješćuje Agenciju o razlozima odluke. U tim slučajevima Agencija obavješćuje ostala nacionalna tijela na koja se to odnosi.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U sporazumu za pokretanje zajedničke inspekcije (dalje u tekstu „sporazum o zajedničkoj inspekciji”) između država članica sudionica i Nadzornog tijela utvrđuju se uvjeti za njezinu provedbu. Sporazum o zajedničkoj inspekciji može obuhvaćati odredbe kojima se nakon dogovora i planiranja zajedničkih inspekcija omogućuje njihova provedba u kratkom roku. Nadzorno tijelo izrađuje predložak sporazuma.

1.  U sporazumu za pokretanje usklađene ili zajedničke inspekcije (dalje u tekstu „sporazum o zajedničkoj inspekciji”) između država članica sudionica i Agencije utvrđuju se uvjeti za njezinu provedbu. Sporazum o zajedničkoj inspekciji može obuhvaćati odredbe kojima se nakon dogovora i planiranja zajedničkih inspekcija omogućuje njihova provedba u kratkom roku. Agencija izrađuje predložak sporazuma.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Nadzorno tijelo pruža državama članicama koje provode usklađene ili zajedničke inspekcije logističku i tehničku potporu koja može obuhvaćati usluge pismenog i usmenog prevođenja.

3.  državama članicama koje provode usklađene ili zajedničke inspekcije Agencija pruža logističku i tehničku potporu koja može obuhvaćati usluge pismenog i usmenog prevođenja.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Informacije o usklađenim i zajedničkim inspekcijama uključuju se u tromjesečna izvješća koja se trebaju dostaviti upravnom odboru. Godišnje izvješće o inspekcijama koje je poduprlo Nadzorno tijelo uključuje se u godišnje izvješće o aktivnostima Nadzornog tijela.

6.  Informacije o usklađenim i zajedničkim inspekcijama uključuju se u tromjesečna izvješća koja se trebaju dostaviti upravnom odboru. Ta izvješća se objavljuju i sadržavaju informacije o slučajevima kada tijelo države članice ne sudjeluje u usklađenoj ili zajedničkoj inspekciji iz stavka 1. ili je ne provodi. Godišnje izvješće o inspekcijama koje je poduprla Agencija uključuje se u godišnje izvješće o aktivnostima Agencije.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Ako Nadzorno tijelo tijekom usklađenih ili zajedničkih inspekcija, ili tijekom svojih aktivnosti, utvrdi moguće nepravilnosti u primjeni prava Unije, uključujući u područjima za koja nije nadležno, prema potrebi prijavljuje te moguće nepravilnosti Komisiji i tijelima u predmetnim državama članicama.

7.  Ako Agencija tijekom usklađenih ili zajedničkih inspekcija, ili tijekom svojih aktivnosti, utvrdi moguće nepravilnosti u primjeni prava Unije u područjima za koja je nadležna, prijavljuje te moguće nepravilnosti Komisiji i tijelima u predmetnim državama članicama. Moguće nepravilnosti može prijaviti Komisiji samo uz ocjenu i mišljenje predmetne države članice.

Obrazloženje

Državi članici mora se zajamčiti pravo i mogućnost da iznese svoje mišljenje s obrazloženjem o izvješću o mogućim nepravilnostima, a tek nakon ocjene predmetne države članice izvješće Agencije može se poslati Komisiji.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nadzorno tijelo procjenjuje rizike i provodi analize u pogledu prekograničnih protoka radne snage, primjerice neravnoteže tržišta rada, specifičnih sektorskih prijetnji i čestih problema s kojima se susreću pojedinci i poslodavci u vezi s prekograničnom mobilnošću. U tu svrhu Nadzorno tijelo osigurava usklađenost s ostalim agencijama ili službama Unije te se služi njihovim stručnim znanjem, uključujući u područjima predviđanja potreba za vještinama te zdravlja i sigurnosti na radnome mjestu. Na zahtjev Komisije Nadzorno tijelo može provesti usmjerene dubinske analize i studije kako bi istražilo konkretna pitanja povezana s mobilnošću radne snage.

1.  Agencija, u suradnji s državama članicama i socijalnim partnerima, procjenjuje rizike i provodi analize u pogledu prekograničnih protoka radne snage, primjerice prepreka u mobilnosti radne snage, diskriminirajućih odredbi u nacionalnim pravima i čestih problema s kojima se susreću pojedinci i poslodavci u vezi s prekograničnom mobilnošću. U tu svrhu Agencija koristi sve dostupne statističke podatke, osigurava usklađenost s ostalim agencijama ili službama Unije te se služi njihovim stručnim znanjem, uključujući u područjima predviđanja potreba za vještinama te zdravlja i sigurnosti na radnome mjestu. Na zahtjev Komisije Agencija može provesti usmjerene dubinske analize i studije kako bi istražilo konkretna pitanja povezana s mobilnošću radne snage.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nadzorno tijelo organizira stručne revizije među nacionalnim tijelima i službama kako bi:

2.  Agencija na zahtjev predmetne države članice organizira stručne revizije među nacionalnim tijelima i službama kako bi:

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

c)  poboljšalo poznavanje i međusobno razumijevanje različitih sustava i praksi te procijenilo djelotvornost različitih mjera politike, uključujući mjere sprječavanja i odvraćanja.

(c)  poboljšalo poznavanje i međusobno razumijevanje različitih sustava i praksi, uključujući razmjene o načinima prijenosa pravnih propisa Unije, te procijenilo djelotvornost različitih mjera politike, uključujući mjere sprječavanja i odvraćanja.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Nadzorno tijelo o svojim nalazima redovito izvješćuje Komisiju i izravno predmetne državne članice te navodi moguće mjere za uklanjanje utvrđenih nedostataka.

3.  Agencija o svojim nalazima redovito izvješćuje Komisiju i izravno predmetne državne članice te navodi moguće mjere za uklanjanje utvrđenih nedostataka.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Nadzorno tijelo sabire statističke podatke koje su prikupile i dostavile države članice u područjima prava Unije za koja je ono nadležno. Pritom Nadzorno tijelo nastoji pojednostavniti postojeće aktivnosti prikupljanja podataka u tim područjima. Prema potrebi primjenjuje se članak 16. Nadzorno tijelo povezuje se s Komisijom (Eurostat) i dostavlja rezultate aktivnosti prikupljanja podataka prema potrebi.

4.  Agencija sabire statističke podatke koje su prikupile i dobrovoljno dostavile države članice u područjima prava Unije za koja je ona nadležna. Pritom Agencija nastoji pojednostavniti postojeće aktivnosti prikupljanja podataka u tim područjima. Prema potrebi primjenjuje se članak 16. Agencija se povezuje s Komisijom (Eurostat) i dostavlja rezultate aktivnosti prikupljanja podataka prema potrebi.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  izrađuje zajedničke smjernice za države članice, uključujući smjernice za inspekcije u prekograničnim predmetima, te zajedničke definicije i koncepte na temelju relevantnog rada na razini Unije;

(a)  izrađuje prijedloge neobvezujućih smjernica za države članice, uključujući smjernice za inspekcije u prekograničnim predmetima, te zajedničke definicije i koncepte na temelju relevantnog rada na razini Unije;

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  promiče i podupire uzajamnu pomoć obliku partnerskih ili grupnih aktivnosti te razmjene osoblja i sustave upućivanja zaposlenika među nacionalnim tijelima;

(b)  promiče i podupire uzajamnu pomoć u obliku partnerskih ili grupnih aktivnosti te razmjene osoblja i sustave upućivanja zaposlenika među državama članicama;

Obrazloženje

Treba pojasniti da bi Agencija trebala olakšavati suradnju među državama članicama, ali ne i između nacionalnih tijela unutar jedne države članice, koja pak treba ostati u njihovoj nadležnosti.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  promiče i podržava redovite istorazinske ocjene svih relevantnih nadležnih provedbenih tijela, pri čemu se osigurava odgovarajuća rotacija nadležnih provedbenih tijela koja provode ocjenjivanje i onih koja se ocjenjuju.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

c)  promiče razmjenu i širenje iskustava i dobrih praksi, uključujući primjere suradnje među relevantnim nacionalnim tijelima;

(c)  promiče razmjenu i širenje iskustava i dobrih praksi, uključujući primjere suradnje među relevantnim državama članicama i postojećim organizacijama za suradnju;

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  razvija digitalne alate s ciljem ostvarivanja bliskije suradnje među nacionalnim tijelima.

Obrazloženje

Od Europskog nadzornog tijela za rad očekuje se doprinos u razvoju zajedničkih operativnih digitalnih alata koji su interoperabilni u svrhu suradnje između država članica (vidjeti amandman na uvodnu izjavu 16).

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 13.

Briše se.

Posredovanje među državama članicama

 

1. U slučaju spora među državama članicama u vezi s primjenom ili tumačenjem prava Unije u područjima obuhvaćenima ovom Uredbom Nadzorno tijelo može imati ulogu posrednika.

 

2. Na zahtjev jedne države članice na koju se odnosi spor ili više njih Nadzorno tijelo pokreće postupak posredovanja pred svojim odborom za posredovanje uspostavljenim u tu svrhu u skladu s člankom 17. stavkom 2. Postupak posredovanja pred odborom za posredovanje Nadzorno tijelo može pokrenuti i na vlastitu inicijativu, među ostalim na temelju upućivanja od mreže SOLVIT, podložno suglasnosti svih država članica na koje se taj spor odnosi.

 

3. Kad države članice predlože predmet Nadzornom tijelu radi posredovanja, osiguravaju da su svi osobni podaci povezani s tim predmetom anonimizirani, a Nadzorno tijelo ni u kojem trenutku postupka posredovanja ne obrađuje osobne podatke pojedinaca na koje se taj predmet odnosi.

 

4. U predmetima za koje se vode sudski postupci na nacionalnoj razini ili razini Unije nije dopušteno posredovanje Nadzornog tijela.

 

5. U roku od tri mjeseca od završetka posredovanja Nadzornog tijela predmetne države članice izvješćuju Nadzorno tijelo o poduzetim daljnjim mjerama ili o razlozima za nepoduzimanje mjera ako ih nisu odlučile poduzeti.

 

6. Nadzorno tijelo svaka tri mjeseca izvješćuje Komisiju o ishodima predmeta u kojima je posredovalo.

 

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nadzorno tijelo prema potrebi uspostavlja aranžmane za suradnju s ostalim decentraliziranim agencijama Unije.

Agencija prema potrebi uspostavlja aranžmane za suradnju s ostalim decentraliziranim agencijama Unije.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Poglavlje 3. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ustrojstvo Nadzornog tijela

Ustrojstvo Agencije

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Administrativna i upravna struktura Nadzornog tijela sastoji se od:

1.  Administrativna i upravna struktura Agencije sastoji se od:

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nadzorno tijelo može osnovati radne skupine ili stručne skupine s predstavnicima država članica i/ili Komisije ili vanjskim stručnjacima koji su prošli postupak odabira radi ispunjavanja svojih posebnih zadaća ili za posebna područja politike, među ostalim odbor za posredovanje, kako bi ispunilo svoje zadaće u skladu s člankom 13. ove Uredbe te posebnu skupinu za rješavanje financijskih pitanja povezanih s primjenom uredaba (EZ) br. 883/2004 i (EZ) br. 987/2009, kako je navedeno u članku 8. stavku 2. ove Uredbe.

Agencija može osnovati radne skupine ili stručne skupine s predstavnicima svih država članica koje žele sudjelovati i/ili Komisije ili s vanjskim stručnjacima koji su prošli postupak odabira radi ispunjavanja svojih posebnih zadaća ili za posebna područja politike. Agencija utvrđuje poslovnik tih radnih i stručnih skupina nakon savjetovanja s Komisijom. U pitanjima povezanima s koordinacijom socijalne sigurnosti savjetuje se i s Administrativnom komisijom za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Upravni odbor bira predsjednika i zamjenika predsjednika među svojim članovima s pravom glasa i nastoji postići ravnopravnost spolova. Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju se dvotrećinskom većinom glasova članova upravnog odbora s pravom glasa.

Upravni odbor bira predsjednika i zamjenika predsjednika među svojim članovima s pravom glasa i nastoji postići geografsku i rodnu uravnoteženost. Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju se dvotrećinskom većinom glasova članova upravnog odbora s pravom glasa.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Izvršni direktor odlučuje je li potrebno postaviti jednog člana osoblja ili više njih u jednu državu članicu ili više njih. Prije donošenja odluke o osnivanju lokalnog ureda izvršni direktor mora dobiti suglasnost Komisije, upravnog odbora i predmetne države članice odnosno predmetnih država članica. U toj se odluci utvrđuje opseg aktivnosti koje će obavljati taj lokalni ured tako da se izbjegnu nepotrebni troškovi i udvostručivanje administrativnih zadaća Nadzornog tijela. Mogao bi biti potreban sporazum o sjedištu s predmetnom državom članicom odnosno predmetnim državama članicama.

Briše se.

Obrazloženje

Trenutno se iz teksta ne može jasno iščitati koja je svrha postavljanja i kada bi trebalo postaviti jednog člana osoblja ili više njih u jednu državu članicu ili više njih. Nameću se brojna pitanja: kojim aktivnostima bi se bavilo osoblje u tim državama članicama, bi li bili postavljeni privremeno ili trajno itd. Postoji mogućnost preklapanja s ulogom nacionalnih časnika za vezu.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Skupina dionika sastoji se od šest predstavnika socijalnih partnera na razini Unije koji u jednakoj mjeri predstavljaju sindikate i organizacije poslodavaca te dva predstavnika Komisije.

4.  Skupina dionika sastoji se od šest predstavnika socijalnih partnera na razini Unije koji u jednakoj mjeri predstavljaju sindikate i organizacije poslodavaca te dva predstavnika Komisije. Članovi mogu doći na sastanke skupine dionika u pratnji stručnjaka.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 46.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

Obrazloženje

Izmjene nisu potrebne ni izvedive.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 47.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

Obrazloženje

Izmjene nisu potrebne niti se mogu provesti.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Osnivanje Europskog nadzornog tijela za rad

Referentni dokumenti

COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

16.4.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Michael Detjen

18.6.2018

Razmatranje u odboru

6.9.2018

8.10.2018

 

 

Datum usvajanja

9.10.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

25

17

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jill Evans, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura, Henna Virkkunen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Nicola Danti, Angel Dzhambazki, John Howarth

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

25

+

ALDE

ECR

EFDD

PPE

 

S&D

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Kosma Złotowski

Daniela Aiuto

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

John Howarth, Claudia Țapardel

17

-

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

S&D

 

VERTS/ALE

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Peter van Dalen

Jill Seymour

Georg Mayer

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Nicola Danti, Michael Detjen, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Michael Cramer, Jill Evans, Keith Taylor

2

0

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini,

MIŠLJENJE ODBORA ZA PRAVNA PITANJA (6.11.2018)

upućeno Odboru za zapošljavanje i socijalna pitanja

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad
(COM(2018)0131 – C8‑0118/2018 – 2018/0064(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Angel Dzhambazki

AMANDMANI

Odbor za pravna pitanja poziva Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Glava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad

o osnivanju Europskog tijela za rad i socijalnu sigurnost

(Tekst značajan za EGP i Švicarsku)

(Tekst značajan za EGP i Švicarsku)

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Pozivanje 2.a (novo)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

uzimajući u obzir europski stup socijalnih prava,

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Slobodno kretanje radnika, sloboda poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga temeljna su načela unutarnjeg tržišta u Uniji ugrađena u Ugovor o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

(1)  Zaštita socijalnih i radnih prava, slobodno kretanje radnika, sloboda poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga temeljna su načela unutarnjeg tržišta u Uniji ugrađena u Ugovor o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i Povelju Europske unije o temeljnim pravima.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  U skladu s člankom 3. UFEU-a Unija radi na visoko konkurentnom socijalnom tržišnom gospodarstvu, s ciljem pune zaposlenosti i društvenog napretka te promiče socijalnu pravdu i zaštitu. Prema članku 9. UFEU-a Unija pri utvrđivanju i provedbi svojih politika i djelovanja uzima u obzir zahtjeve povezane, među ostalim, s promicanjem visoke razine zapošljavanja, jamstvom odgovarajuće socijalne zaštite, borbom protiv društvene isključenosti te promicanjem visoke razine obrazovanja, osposobljavanja i zaštite zdravlja ljudi.

(2)  U skladu s člankom 3. UFEU-a Unija radi na visoko konkurentnom socijalnom tržišnom gospodarstvu, s ciljem pune zaposlenosti i društvenog napretka, promicanju socijalne pravde i zaštite, suzbijanju društvene isključenosti i diskriminacije te promiče socijalnu pravdu i zaštitu, ravnopravnost muškaraca i žena, generacijsku solidarnost i zaštitu prava djeteta, a promiče i gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju i solidarnost među državama članicama. Prema članku 9. UFEU-a Unija pri utvrđivanju i provedbi svojih politika i djelovanja uzima u obzir zahtjeve povezane, među ostalim, s promicanjem visoke razine zapošljavanja, jamstvom odgovarajuće socijalne zaštite, borbom protiv društvene isključenosti te promicanjem visoke razine obrazovanja, osposobljavanja i zaštite zdravlja ljudi.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3 a)  U europskom stupu socijalnih prava ističe se da svatko ima pravo na pravovremenu i personaliziranu pomoć za poboljšanje mogućnosti zapošljavanja ili samozapošljavanja. Svi imaju pravo na prijenos socijalne zaštite i prava na osposobljavanje kada mijenjaju radno mjesto. Također se naglašava da mladi imaju pravo na kontinuirano obrazovanje, naukovanje, stažiranje i dobre poslovne ponude. Osim toga, nezaposleni imaju pravo na personaliziranu, neprekidnu i odgovarajuću potporu.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Europsko nadzorno tijelo za rad (dalje u tekstu „Nadzorno tijelo”) trebalo bi osnovati kako bi se pridonijelo jačanju pravednosti i povjerenja u jedinstveno tržište. U tu bi svrhu Nadzorno tijelo trebalo podupirati države članice i Komisiju pri poboljšanju pristupa pojedinaca i poslodavaca informacijama o njihovim pravima i obvezama u situacijama prekogranične mobilnosti te pristupa relevantnim uslugama, podupirati usklađenost i suradnju među državama članicama radi djelotvorne primjene prava Unije u tim područjima te posredovati pri pronalaženju rješenja u slučaju prekograničnih sporova ili poremećaja na tržištu rada i olakšavati ga.

(5)  Međutim, s obzirom na brojne probleme s učinkovitom primjenom propisa Unije o prekograničnoj mobilnosti radne snage i koordinacijom sustava socijalne sigurnosti, kao i na zabrinutost u pogledu poboljšanja suradnje na razini Unije u tim sektorima, Europsko nadzorno tijelo za rad i socijalnu sigurnost (dalje u tekstu „Nadzorno tijelo”) trebalo bi osnovati kako bi se pridonijelo jačanju povjerenja u jedinstveno tržište i poboljšala mobilnost, posebno mobilnost radne snage i prekogranično pružanje usluga. Nadzorno tijelo trebalo bi podupirati države članice i Komisiju pri poboljšanju pristupa pojedinaca i poslodavaca informacijama o njihovim pravima i obvezama u situacijama prekogranične mobilnosti i prekograničnog pružanja usluga te pristupa relevantnim uslugama, podupirati usklađenost i suradnju među državama članicama radi djelotvorne i učinkovite primjene i izvršenja prava Unije u tim područjima, pomagati u rješavanju problema nezaposlenosti te posredovati pri pronalaženju rješenja u slučaju prekograničnih sporova ili poremećaja na tržištu rada i olakšavati ga.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Nadzorno tijelo trebalo bi obavljati svoje aktivnosti u područjima prekogranične mobilnosti radne snage i koordinacije sustava socijalne sigurnosti, uključujući slobodno kretanje radnika, upućivanje radnika i izrazito mobilne usluge. Ono bi ujedno trebalo unaprijediti suradnju među državama članicama kad je riječ o suzbijanju neprijavljenog rada. Ako Nadzorno tijelo tijekom obavljanja svojih aktivnosti utvrdi moguće nepravilnosti, uključujući u područjima prava Unije za koja nije nadležno, kao što su kršenja radnih uvjeta, zdravstvenih i sigurnosnih propisa ili zapošljavanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom, trebalo bi ih moći prijaviti Komisiji, nadležnim tijelima Unije i prema potrebi nacionalnim tijelima te surađivati s njima u tim pitanjima.

(6)  Kako bi se zajamčilo učinkovito funkcioniranje Nadzornog tijela, potrebno je da njegov cilj, zadaće i odgovornosti budu jasno određeni kako bi se osigurala komplementarnost njegovih zadaća sa zadaćama postojećih subjekata. Nadzorno tijelo trebalo bi obavljati svoje aktivnosti u područjima prekogranične mobilnosti radne snage i koordinacije sustava socijalne sigurnosti, uključujući slobodno kretanje radnika, upućivanje radnika i prekogranično pružanje usluga kao što je sektor prometa. Ono bi ujedno trebalo unaprijediti suradnju među državama članicama kad je riječ o suzbijanju neprijavljenog rada. Ako Nadzorno tijelo tijekom obavljanja svojih aktivnosti utvrdi moguće nepravilnosti, uključujući u područjima prava Unije za koja nije nadležno, kao što su kršenja radnih uvjeta, zdravstvenih i sigurnosnih propisa, neprijavljeni rad i ograničavanja prava i naknada ili zapošljavanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom, trebalo bi ih moći brzo prijaviti i bez nepotrebne odgode u tim pitanjima surađivati s Komisijom, nadležnim tijelima Unije i prema potrebi nacionalnim tijelima.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Nadzorno tijelo trebalo bi pridonijeti olakšavanju slobodnog kretanja radnika koje je uređeno Uredbom (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća39, Direktivom 2014/54/EU Europskog parlamenta i Vijeća40 i Uredbom (EU) 2016/589 Europskog parlamenta i Vijeća41. Ono bi trebalo olakšati upućivanje radnika uređeno Direktivom 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća42 i Direktivom 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća43, uključujući podupiranjem provedbe onih odredaba koje su uvedene u okviru univerzalno primjenjivih kolektivnih ugovora u skladu s praksama država članica. Osim toga, trebalo bi pomoći koordinaciji sustava socijalne sigurnosti koja je uređena Uredbom (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća44, Uredbom (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća45 i Uredbom (EU) 1231/2010 Europskog parlamenta i Vijeća46 te Uredbom Vijeća (EEZ) br. 1408/7147 i Uredbom Vijeća (EEZ) br. 574/7248.

(7)  Nadzorno tijelo trebalo bi pridonijeti suzbijanju socijalnog dampinga i olakšavanju slobodnog kretanja radnika koje je uređeno Uredbom (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća39, Direktivom 2014/54/EU Europskog parlamenta i Vijeća40 i Uredbom (EU) 2016/589 Europskog parlamenta i Vijeća41. Ono bi trebalo olakšati upućivanje radnika uređeno Direktivom 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća42 i Direktivom 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća43, uključujući podupiranjem provedbe onih odredaba koje su uvedene u okviru univerzalno primjenjivih kolektivnih ugovora u skladu s praksama država članica. Osim toga, trebalo bi pomoći koordinaciji sustava socijalne sigurnosti koja je uređena Uredbom (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća44, Uredbom (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća45 i Uredbom (EU) 1231/2010 Europskog parlamenta i Vijeća46 te Uredbom Vijeća (EEZ) br. 1408/7147 i Uredbom Vijeća (EEZ) br. 574/7248.

_________________

_________________

39 Uredba (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o slobodi kretanja radnika u Uniji (SL L 141, 27.5.2011., str. 1.).

39 Uredba (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o slobodi kretanja radnika u Uniji (SL L 141, 27.5.2011., str. 1.).

40 Direktiva 2014/54/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o mjerama za lakše ostvarivanje prava zajamčenih radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika (SL L 128, 30.4.2014., str. 8.).

40 Direktiva 2014/54/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o mjerama za lakše ostvarivanje prava zajamčenih radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika (SL L 128, 30.4.2014., str. 8.).

41 Uredba (EU) 2016/589 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2016. o Europskoj mreži službi za zapošljavanje (EURES), pristupu radnika uslugama mobilnosti i daljnjoj integraciji tržišta rada i izmjeni uredaba (EU) br. 492/2011 i (EU) br. 1296/2013 (SL L 107, 22.4.2016., str. 1.).

41 Uredba (EU) 2016/589 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2016. o Europskoj mreži službi za zapošljavanje (EURES), pristupu radnika uslugama mobilnosti i daljnjoj integraciji tržišta rada i izmjeni uredaba (EU) br. 492/2011 i (EU) br. 1296/2013 (SL L 107, 22.4.2016., str. 1.).

42 Direktiva 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (SL L 18, 21.1.1997., str. 1.).

42 Direktiva 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (SL L 18, 21.1.1997., str. 1.).

43 Direktiva 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o provedbi Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga i izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta („Uredba IMI”) (SL L 159, 28.5.2014., str. 11.).

43 Direktiva 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o provedbi Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga i izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta („Uredba IMI”) (SL L 159, 28.5.2014., str. 11.).

44 Uredba (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (SL L 166, 30.4.2004., str. 1. ispravak SL L 200, 7.6.2004., str. 1.).

44 Uredba (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (SL L 166, 30.4.2004., str. 1. ispravak SL L 200, 7.6.2004., str. 1.).

45 Uredba (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (SL L 284, 30.10.2009., str. 1.).

45 Uredba (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (SL L 284, 30.10.2009., str. 1.).

46 Uredba (EU) br. 1231/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o proširenju primjene Uredbe (EZ) br. 883/2004 i Uredbe (EZ) br. 987/2009 na državljane trećih zemalja koji tim uredbama još nisu obuhvaćeni isključivo na temelju svog državljanstva (SL L 344, 29.12.2010., str. 1.).

46 Uredba (EU) br. 1231/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o proširenju primjene Uredbe (EZ) br. 883/2004 i Uredbe (EZ) br. 987/2009 na državljane trećih zemalja koji tim uredbama još nisu obuhvaćeni isključivo na temelju svog državljanstva (SL L 344, 29.12.2010., str. 1.).

47 Uredba Vijeća (EEZ) br. 1408/71 od 14. lipnja 1971. o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe i njihove obitelji koji se kreću unutar Zajednice (SL L 149, 5.7.1971., str. 2.). 2).

47 Uredba Vijeća (EEZ) br. 1408/71 od 14. lipnja 1971. o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe i njihove obitelji koji se kreću unutar Zajednice (SL L 149, 5.7.1971., str. 2.). 2).

48 Uredba Vijeća (EEZ) br. 574/72 od 21. ožujka 1972. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalnog osiguranja na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice (SL L 74, 27.3.1972., str. 1.).

48 Uredba Vijeća (EEZ) br. 574/72 od 21. ožujka 1972. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalnog osiguranja na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice (SL L 74, 27.3.1972., str. 1.).

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a)  Nadzorno tijelo bi u tom smislu osobito trebalo doprinijeti boljoj provedbi i povećanju učinkovitosti zakonodavstva Unije koje se odnosi na prometni sektor. Poduzeća koja posluju u prometnom sektoru trebala bi moći zatražiti i dobiti odgovarajuće informacije o svojim pravima i obvezama. Nadalje, pojačana suradnja među državama članicama u tom području rezultirat će većom pravnom sigurnošću, a tako će se onda i poticati europska mobilnost radne snage.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Osnivanjem Nadzornog tijela ne bi trebali nastati nova prava ni obveze za pojedince ili poslodavce, uključujući gospodarske subjekte ili neprofitne organizacije, jer bi se aktivnosti Nadzornog tijela na njih trebale odnositi u mjeri u kojoj se na njih odnosi pravo Unije obuhvaćeno područjem primjene ove Uredbe.

(10)  Osnivanjem Nadzornog tijela ne bi trebali nastati nova prava ni obveze za pojedince ili poslodavce, posebno mala i srednja poduzeća, uključujući gospodarske subjekte ili neprofitne organizacije, jer bi se aktivnosti Nadzornog tijela na njih trebale odnositi u mjeri u kojoj se na njih odnosi pravo Unije obuhvaćeno područjem primjene ove Uredbe. Međutim, prava radnika trebalo bi znatno poboljšati.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Kako bi mogli imati koristi od poštenog i djelotvornog unutarnjeg tržišta, Nadzorno tijelo trebalo bi poticati pojedince i poslodavce da budu mobilni ili pružaju usluge i zapošljavaju bilo gdje unutar Unije. To uključuje potporu prekograničnoj mobilnosti pojedinaca olakšavanjem pristupa uslugama povezanima s prekograničnom mobilnošću, kao što je prekogranično traženje odgovarajućega radnog mjesta, pripravništva i naukovanja, te promicanjem programa mobilnosti poput „Tvoj prvi posao preko EURES-a” ili „ErasmusPRO”. Nadzorno tijelo trebalo bi pridonijeti poboljšanju transparentnosti informacija, među ostalim o pravima i obvezama koji proizlaze iz prava Unije, i pristupa pojedinaca i poslodavaca uslugama, u suradnji s drugim službama za informiranje kao što je „Vaša Europa – Savjeti”, te iskorištavanju svih prednosti portala Vaša Europa, koji će biti okosnica budućeg jedinstvenog digitalnog pristupnika53, i osiguravanju dosljednosti s njime.

(11)  Kako bi mogli imati koristi od socijalno pravednog i djelotvornog unutarnjeg tržišta, Nadzorno tijelo trebalo bi poticati pojedince i poslodavce da budu mobilni ili pružaju usluge i zapošljavaju bilo gdje unutar Unije, osobito osiguravanjem načina pristupa za osobe s invaliditetom ili posebnim potrebama. To uključuje potporu prekograničnoj mobilnosti pojedinaca olakšavanjem pristupa uslugama povezanima s prekograničnom mobilnošću, kao što je prekogranično traženje odgovarajućega radnog mjesta, pripravništva, stažiranja i naukovanja promicanjem upotrebe okvira Europass te promicanjem programa mobilnosti poput „Tvoj prvi posao preko EURES-a” ili „ErasmusPRO”, ali i olakšavanjem pristupa svim ostalim relevantnim uslugama u državi članici boravka ili privremenog boravka, primjerice zdravstvenoj zaštiti. Nadzorno tijelo trebalo bi pridonijeti poboljšanju transparentnosti informacija, među ostalim o pravima i obvezama koji proizlaze iz prava Unije, i pristupa pojedinaca i poslodavaca uslugama, u suradnji s drugim službama za informiranje kao što je „Vaša Europa – Savjeti”, te iskorištavanju svih prednosti portala Vaša Europa, koji će biti okosnica budućeg jedinstvenog digitalnog pristupnika53, i osiguravanju dosljednosti s njime.

_________________

_________________

53 Uredba [Jedinstveni digitalni pristupnik – COM(2017) 256].

53 Uredba [Jedinstveni digitalni pristupnik – COM(2017) 256].

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Za te bi potrebe Nadzorno tijelo trebalo surađivati s ostalim relevantnim inicijativama i mrežama Unije, posebice Europskom mrežom javnih službi za zapošljavanje54, Europskom poduzetničkom mrežom55, središnjom točkom za granice56 i mrežom SOLVIT57 te relevantnim nacionalnim službama kao što su tijela za promicanje jednakog postupanja i za potporu radnicima Unije i članovima njihovih obitelji koja su imenovale države članice u skladu s Direktivom 2014/54/EU i nacionalnim kontaktnim točkama koje su određene u skladu s Direktivom 2011/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća58 kako bi pružale informacije o zdravstvenoj zaštiti. Nadzorno tijelo trebalo bi istražiti i sinergije s predloženom europskom e-karticom usluga59, osobito s obzirom na slučajeve u kojima se države članice opredijele za podnošenje izjava povezanih s upućenim radnicima putem platforme za e-karticu. Nadzorno tijelo trebalo bi zamijeniti Komisiju u upravljanju Europskim koordinacijskim uredom Europske mreže službi za zapošljavanje (EURES), koji je uspostavljen Uredbom (EU) 2016/589, uključujući pri definiranju potreba korisnika i poslovnih zahtjeva za djelotvornost portala EURES-a i povezanih IT usluga, no bez pružanja IT usluga te upravljanja IT infrastrukturom i njezina razvoja, što će i dalje osiguravati Komisija.

(12)  Za te bi potrebe Nadzorno tijelo trebalo surađivati s ostalim relevantnim inicijativama i mrežama Unije, posebice Europskom mrežom javnih službi za zapošljavanje54, Europskom poduzetničkom mrežom55, središnjom točkom za granice56 i mrežom SOLVIT57 te relevantnim nacionalnim službama kao što su tijela za promicanje jednakog postupanja i za potporu radnicima Unije i članovima njihovih obitelji koja su imenovale države članice u skladu s Direktivom 2014/54/EU i nacionalnim kontaktnim točkama koje su određene u skladu s Direktivom 2011/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća58 kako bi pružale informacije o zdravstvenoj zaštiti.

_________________

_________________

54 Odluka br. 573/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o pojačanoj suradnji između javnih službi za zapošljavanje (JSZ-ova) (SL L 159, 28.5.2014., str. 32.).

54 Odluka br. 573/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o pojačanoj suradnji između javnih službi za zapošljavanje (JSZ-ova) (SL L 159, 28.5.2014., str. 32.).

55 Europska poduzetnička mreža, https://een.ec.europa.eu/

55 Europska poduzetnička mreža, https://een.ec.europa.eu/

56 Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu, Poticanje rasta i kohezije u graničnima regijama EU-a, COM(2017) 534.

56 Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu, Poticanje rasta i kohezije u graničnima regijama EU-a, COM(2017) 534.

57 Preporuka Komisije od 17. rujna 2013. o načelima rada SOLVIT-a (SL L 249, 19.9.2013., str. 10.).

57 Preporuka Komisije od 17. rujna 2013. o načelima rada SOLVIT-a (SL L 249, 19.9.2013., str. 10.).

58 Direktiva 2011/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi (SL L 88, 4.4.2011., str. 45.).

58 Direktiva 2011/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi (SL L 88, 4.4.2011., str. 45.).

59COM(2016) 824 final i COM(2016) 823 final.

 

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  U cilju poštene, jednostavne i djelotvorne primjene prava Unije Nadzorno tijelo trebalo bi podupirati suradnju i pravodobnu razmjenu informacija među državama članicama. Nacionalni časnici za vezu koji rade u okviru Nadzornog tijela i ostalo osoblje trebali bi pružati potporu državama članicama u ispunjavanju obveza suradnje, ubrzati razmjene među njima s pomoću postupaka za smanjenje kašnjenja te osigurati povezanost s ostalim nacionalnim uredima za vezu, tijelima i kontaktnim točkama uspostavljenima u skladu s pravom Unije. Nadzorno tijelo trebalo bi poticati upotrebu inovativnih pristupa djelotvornoj i učinkovitoj prekograničnoj suradnji, uključujući alate za elektroničku razmjenu podataka kao što su sustav elektroničke razmjene informacija o socijalnoj sigurnosti (EESSI) i Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI), te bi trebalo pridonijeti daljnjoj digitalizaciji postupaka i unaprjeđenju IT alata koji se upotrebljavaju za razmjenu poruka među nacionalnim tijelima.

(13)  U cilju pravedne, jednostavne i djelotvorne primjene prava Unije Nadzorno tijelo trebalo bi poboljšati suradnju i pravodobnu razmjenu informacija među državama članicama. Nacionalni časnici za vezu koji rade u okviru Nadzornog tijela i ostalo osoblje trebali bi pružati potporu državama članicama u ispunjavanju obveza suradnje, ubrzati razmjene među njima s pomoću postupaka za smanjenje kašnjenja te osigurati povezanost s ostalim nacionalnim uredima za vezu, tijelima i kontaktnim točkama uspostavljenima u skladu s pravom Unije. Nadzorno tijelo trebalo bi posebno poticati upotrebu inovativnih pristupa djelotvornoj i učinkovitoj prekograničnoj suradnji, uključujući alate za elektroničku razmjenu podataka kao što su sustav elektroničke razmjene informacija o socijalnoj sigurnosti (EESSI) i Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI), te bi trebalo pridonijeti daljnjoj digitalizaciji postupaka i unaprjeđenju IT alata koji se upotrebljavaju za razmjenu poruka među nacionalnim tijelima.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Kako bi se povećali kapaciteti država članica za uklanjanje prekograničnih nepravilnosti povezanih s pravom Unije u područjima za koja je nadležno, Nadzorno tijelo trebalo bi podupirati nacionalna tijela u provođenju usklađenih i zajedničkih inspekcija, među ostalim olakšavanjem provedbe inspekcija u skladu s člankom 10. Direktive 2014/67/EU. One bi se trebale odvijati na zahtjev država članica ili na temelju njihova prihvaćanja prijedloga Nadzornog tijela. Nadzorno tijelo trebalo bi pružati stratešku, logističku i tehničku potporu državama članicama koje sudjeluju u usklađenim ili zajedničkim inspekcijama poštujući u cijelosti zahtjeve o povjerljivosti. Inspekcije bi se trebale provoditi u dogovoru s predmetnim državama članicama i potpuno u skladu s nacionalnim pravnim okvirom država članica, koje bi na temelju ishoda usklađenih i zajedničkih inspekcija trebale poduzeti daljnje mjere u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

(14)  Kako bi se povećali kapaciteti država članica za potporu zaštiti socijalnih i radnih prava osoba koje ostvaruju svoje pravo na slobodu kretanja i za uklanjanje prekograničnih nepravilnosti povezanih s pravom Unije u područjima za koja je nadležno, Nadzorno tijelo trebalo bi podupirati nacionalna tijela i socijalne partnere u provođenju nacionalnih, usklađenih i zajedničkih inspekcija, među ostalim olakšavanjem provedbe inspekcija u skladu s člankom 10. Direktive 2014/67/EU. One bi se trebale odvijati na zahtjev jedne ili više država članica ili na temelju njihova prihvaćanja. Nadzorno tijelo trebalo bi pružati stratešku, logističku i tehničku potporu državama članicama koje sudjeluju u usklađenim ili zajedničkim inspekcijama poštujući u cijelosti zahtjeve o povjerljivosti i zaštiti podataka. Inspekcije se provode u dogovoru s predmetnom državom članicom i potpuno u skladu s nacionalnim pravnim okvirom države članice na čijem se teritoriju provodi inspekcija, a koja bi na temelju ishoda usklađenih i zajedničkih inspekcija trebala poduzeti daljnje mjere u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Kako bi se pratili novi trendovi, izazovi i nedostaci u području radne mobilnosti i koordinacije socijalne sigurnosti, Nadzorno tijelo trebalo bi razviti analitičke kapacitete i kapacitete za procjenu rizika. To bi trebalo uključivati provedbu analiza i studija tržišta rada te stručnih revizija. Nadzorno tijelo trebalo bi pratiti moguće neravnoteže u pogledu vještina i prekograničnog protoka radne snage, uključujući njihov mogući utjecaj na teritorijalnu koheziju. Osim toga, Nadzorno tijelo trebalo bi poduprijeti procjenu rizika iz članka 10. Direktive 2014/67/EU. Nadzorno tijelo trebalo bi osigurati sinergije i komplementarnost s drugim agencijama, službama ili mrežama Unije. U tu bi svrhu trebalo, među ostalim, od mreže SOLVIT i sličnih službi tražiti informacije o čestim problemima s kojima se susreću pojedinci i poduzeća kad žele ostvariti svoja prava u područjima za koja je nadležno Nadzorno tijelo. Nadzorno tijelo trebalo bi usto olakšati i pojednostavniti aktivnosti prikupljanja podataka koje su predviđene mjerodavnim zakonodavstvom Unije u područjima za koja je nadležno. Time za države članice ne nastaju nove obveze izvješćivanja.

(15)  Kako bi se pratili novi trendovi, izazovi i nedostaci te manjkavosti i nedosljednosti u području radne mobilnosti, koordinacije socijalne sigurnosti i s njima povezanim područjima, Nadzorno tijelo trebalo bi razviti analitičke kapacitete i kapacitete za procjenu rizika. To bi trebalo uključivati provedbu analiza i studija tržišta rada te stručnih revizija. Nadzorno tijelo trebalo bi pratiti moguće neravnoteže u pogledu vještina i prekograničnog protoka radne snage, uključujući njihov mogući utjecaj na teritorijalnu koheziju. Osim toga, Nadzorno tijelo trebalo bi poduprijeti procjenu rizika iz članka 10. Direktive 2014/67/EU. Nadzorno tijelo trebalo bi osigurati sinergije i komplementarnost s drugim agencijama, službama ili mrežama Unije. U tu bi svrhu trebalo, među ostalim, od mreže SOLVIT i sličnih službi tražiti informacije o čestim problemima s kojima se susreću pojedinci i poduzeća kad žele ostvariti svoja prava u područjima za koja je nadležno Nadzorno tijelo. Nadzorno tijelo trebalo bi usto olakšati i pojednostavniti aktivnosti prikupljanja podataka koje su predviđene mjerodavnim zakonodavstvom Unije u područjima za koja je nadležno. Time za države članice ne nastaju nove obveze izvješćivanja.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Nadzorno tijelo trebalo bi pokrenuti platformu za rješavanje sporova među državama članicama povezanih s primjenom prava Unije u područjima za koja je nadležno. Njegov bi se rad trebao nadovezati na postojeći dijalog i mehanizme mirenja u području koordinacije socijalne sigurnosti koje države članice smatraju vrijednima60 i čiju je važnost priznao Sud Europske unije61. Države članice trebale bi moći uputiti slučajeve Nadzornom tijelu radi posredovanja u skladu sa standardnim postupcima uspostavljenima za tu svrhu. Nadzorno tijelo trebalo bi rješavati samo sporove među državama članicama, a pojedincima i poslodavcima koji se suočavaju poteškoćama pri ostvarivanju svojih prava proizašlih iz prava Unije trebale bi i dalje na raspolaganju biti nacionalne službe i službe Unije koje su zadužene za rješavanje takvih predmeta, kao što je mreža SOLVIT, kojima bi ih Nadzorno tijelo trebalo uputiti. Mreža SOLVIT također bi trebala moći uputiti na razmatranje Nadzornom tijelu slučajeve u kojima se problem ne može riješiti zbog razlika među nacionalnim upravama.

(17)  Nadzorno tijelo trebalo bi pokrenuti platformu za rješavanje sporova među državama članicama povezanih s primjenom prava Unije u područjima za koja je nadležno. Njegov bi se rad trebao nadovezati na postojeći demokratski dijalog i mehanizme mirenja u području koordinacije socijalne sigurnosti koje države članice smatraju vrijednima60 i čiju je važnost priznao Sud Europske unije61. Države članice trebale bi moći prosljeđivati predmete Nadzornom tijelu radi rješavanja sporova. Nadzorno tijelo trebalo bi rješavati samo sporove među državama članicama, a pojedincima i poslodavcima koji se suočavaju poteškoćama pri ostvarivanju svojih prava proizašlih iz prava Unije trebale bi i dalje na raspolaganju biti nacionalne službe i službe Unije koje su zadužene za rješavanje takvih predmeta, kao što je mreža SOLVIT, kojima bi ih Nadzorno tijelo trebalo uputiti. Mreža SOLVIT također bi trebala moći uputiti na razmatranje Nadzornom tijelu slučajeve u kojima se problem ne može riješiti zbog razlika među nacionalnim upravama.

_________________

_________________

60 Vijeće, djelomičan opći pristup od 26. listopada 2017. o Prijedlogu uredbe o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 13645/1/17.

60 Vijeće, djelomičan opći pristup od 26. listopada 2017. o Prijedlogu uredbe o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 13645/1/17.

61 Predmet C-236/88 EU:C:1990:303, točka 17., predmet C-202/97, EU:C:2000:75, točke 57.-58., predmet C-178/97, EU:C:2000:169, točke 44.-45., predmet C-2/05, EU:C:2006:69, točke 28.-29., predmet C-12/14, EU:C:2016:135, točke 39.-41., predmet C-359/16 EU:C:2018:63, točke 44.-45.

61 Predmet C-236/88 EU:C:1990:303, točka 17., predmet C-202/97, EU:C:2000:75, točke 57.-58., predmet C-178/97, EU:C:2000:169, točke 44.-45., predmet C-2/05, EU:C:2006:69, točke 28.-29., predmet C-12/14, EU:C:2016:135, točke 39.-41., predmet C-359/16 EU:C:2018:63, točke 44.-45.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Da bi olakšalo upravljanje prilagodbama tržišta rada, Nadzorno tijelo trebalo bi olakšati suradnju među relevantnim dionicima kako bi uklonilo poremećaje na tržištu rada koji utječu na više država članica, poput slučajeva restrukturiranja ili velikih projekata koji utječu na zaposlenost u pograničnim regijama.

(18)  Da bi olakšalo upravljanje prilagodbama tržišta rada, Nadzorno tijelo trebalo bi olakšati suradnju među relevantnim dionicima kako bi uklonilo poremećaje na tržištu rada koji utječu na više država članica, poput slučajeva restrukturiranja ili velikih projekata koji utječu na zaposlenost u pograničnim regijama. Tijelo bi također trebalo olakšati tu suradnju kako bi se riješili strukturni problemi u vezi s pristupom radnim mjestima i socijalnim pravima zbog nedosljednosti među nacionalnim sustavima, kao što su razlike u dobi odlaska u mirovinu, pristupu samozaposlenih osoba naknadama ili ocjenjivanju u kojoj je mjeri osoba s invaliditetom sposobna za rad.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Radi djelotvornog funkcioniranja Nadzornog tijela u upravnom bi odboru trebale biti zastupljene države članice i Komisija. Pri sastavljanju upravnog odbora, uključujući izbor njegova predsjednika i zamjenika predsjednika, trebalo bi poštovati načela ravnopravnosti spolova, iskustva i kvalifikacija. Radi djelotvornog i učinkovitog funkcioniranja Nadzornog tijela upravni bi odbor posebice trebao donositi godišnji program rada, izvršavati svoje zadaće povezane s proračunom Nadzornog tijela, donositi financijska pravila koja se primjenjuju na Nadzorno tijelo, imenovati izvršnog direktora te utvrditi postupke za donošenje odluka izvršnog direktora povezanih s operativnim zadaćama Nadzornog tijela. Predstavnici zemalja koje nisu države članice Unije, ali primjenjuju pravila Unije u područjima za koja je nadležno Nadzorno tijelo, mogu sudjelovati na sastancima upravnog odbora kao promatrači.

(21)  Radi djelotvornog funkcioniranja Nadzornog tijela u upravnom bi odboru trebali biti zastupljeni države članice, socijalni partneri, stručnjaci koje imenuje Europski parlament i Komisija. Pri sastavljanju upravnog odbora, uključujući izbor predsjednikâ, trebalo bi poštovati načela ravnopravnosti spolova, iskustva i kvalifikacija. Radi djelotvornog i učinkovitog funkcioniranja Nadzornog tijela upravni bi odbor posebice trebao donositi godišnji program rada, izvršavati svoje zadaće povezane s proračunom Nadzornog tijela, donositi financijska pravila koja se primjenjuju na Nadzorno tijelo, imenovati izvršnog direktora te utvrditi postupke za donošenje odluka izvršnog direktora povezanih s operativnim zadaćama Nadzornog tijela. Predstavnici zemalja koje nisu države članice Unije, ali primjenjuju pravila Unije u područjima za koja je nadležno Nadzorno tijelo, mogu sudjelovati na sastancima upravnog odbora kao promatrači.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Nadzorno tijelo trebalo bi se u područjima za koja je nadležno izravno koristiti stručnim znanjem relevantnih dionika u okviru posebne skupine dionika. Članovi bi trebali biti predstavnici socijalnih partnera na razini Unije. Pri obavljanju svojih aktivnosti skupina dionika uzimat će u obzir mišljenja Savjetodavnog odbora za usklađivanje sustava socijalne sigurnosti ustanovljenog Uredbom (EZ) br. 883/2004 i Savjetodavnog odbora za slobodno kretanje radnika ustanovljenog Uredbom (EU) br. 492/2011 te će se služiti njihovim stručnim znanjem.

(23)  Nadzorno tijelo trebalo bi se u područjima za koja je nadležno izravno koristiti stručnim znanjem relevantnih dionika u okviru posebne skupine dionika. Kao dio transparentnog i redovnog dijaloga s predstavničkim udrugama i civilnim društvom u skladu s člankom 11. stavcima 1. i 2. UEU-a, članovi bi trebali biti predstavnici socijalnih partnera i organizacija civilnog društva na razini Unije i država članica. Pri obavljanju svojih aktivnosti skupina dionika uzimat će u obzir mišljenja Savjetodavnog odbora za usklađivanje sustava socijalne sigurnosti ustanovljenog Uredbom (EZ) br. 883/2004 i Savjetodavnog odbora za slobodno kretanje radnika ustanovljenog Uredbom (EU) br. 492/2011 te će se služiti njihovim stručnim znanjem.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Kako bi se Nadzornom tijelu zajamčila potpuna autonomija i neovisnost, trebalo bi mu odobriti autonoman proračun kojem bi prihode činila sredstva iz općeg proračuna Unije, dobrovoljni financijski doprinosi država članica i doprinosi trećih zemalja koje sudjeluju u radu Nadzornog tijela. U iznimnim i opravdanim slučajevima Nadzorno tijelo trebalo bi moći primiti sredstva na temelju sporazuma o delegiranju ili ad hoc bespovratna sredstva te naplatiti publikacije i usluge koje pruža.

(24)  Kako bi se Nadzornom tijelu zajamčila potpuna autonomija i neovisnost, trebalo bi mu odobriti autonoman proračun kojem bi prihode činila sredstva iz općeg proračuna Unije, dobrovoljni financijski doprinosi država članica i doprinosi trećih zemalja koje sudjeluju u radu Nadzornog tijela. Proračun Nadzornog tijela mora biti usmjeren na rezultate. U iznimnim i opravdanim slučajevima Nadzorno tijelo trebalo bi moći primiti sredstva na temelju sporazuma o delegiranju ili ad hoc bespovratna sredstva te naplatiti publikacije i usluge koje pruža.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Nadzorno tijelo trebalo bi surađivati s ostalim agencijama Unije unutar područja njihovih nadležnosti, osobito s onima u području zapošljavanja i socijalne politike, služeći se njihovim stručnim znanjem i povećavajući sinergije: Europskom zakladom za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound), Europskim centrom za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop), Europskom agencijom za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i Europskom zakladom za osposobljavanje (ETF) te, također, kad je riječ o borbi protiv organiziranog kriminala i trgovanja ljudima, s Agencijom Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i Agencijom Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust).

(30)  Nadzorno tijelo trebalo bi surađivati s ostalim agencijama Unije unutar područja njihovih nadležnosti, osobito s onima u području zapošljavanja i socijalne politike, služeći se njihovim stručnim znanjem i povećavajući sinergije: Europskom zakladom za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound), Europskim centrom za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop), Europskom agencijom za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i Europskom zakladom za osposobljavanje (ETF) te, također, kad je riječ o borbi protiv organiziranog kriminala, korupcije i trgovanja ljudima, s Agencijom Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i Agencijom Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust) te drugim agencijama EU-a koje djeluju u području pravosuđa i unutarnjih poslova kao što su Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA), Europski potporni ured za azil (EASO), Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA), Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA), Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE), Agencija EU-a za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) i koordinator EU-a za suzbijanje trgovanja ljudima. Suradnja ne znači udvostručavanje aktivnosti Nadzornog tijela i drugih agencija Unije.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Kako bi se pokrenule aktivnosti postojećih tijela u području prekogranične mobilnosti radne snage, Nadzorno tijelo trebalo bi preuzeti izvršavanje zadaća koje obavljaju Tehnički odbor za slobodno kretanje radnika osnovan Uredbom (EU) br. 492/2011, Odbor stručnjaka za upućene radnike osnovan Odlukom Komisije 2009/17/EZ68 i Europska platforma za jačanje suradnje u rješavanju neprijavljenog rada uspostavljena Odlukom (EU) 2016/344 Europskog parlamenta i Vijeća69. Nakon osnutka Nadzornog tijela, ta bi tijela trebala prestati postojati.

(31)  Kako bi se pokrenule aktivnosti postojećih tijela u području prekogranične mobilnosti radne snage, Nadzorno tijelo trebalo bi preuzeti izvršavanje zadaća koje obavljaju Tehnički odbor za slobodno kretanje radnika osnovan Uredbom (EU) br. 492/2011, Odbor stručnjaka za upućene radnike osnovan Odlukom Komisije 2009/17/EZ68 i Europska platforma za jačanje suradnje u rješavanju neprijavljenog rada uspostavljena Odlukom (EU) 2016/344 Europskog parlamenta i Vijeća69. Nadzorno tijelo bi nakon osnutka trebalo preuzeti rad tih tijela i spojiti se s njima.

_________________

_________________

68 Odluka Komisije 2009/17/EZ od 19. prosinca 2008. o osnivanju Odbora stručnjaka za upućene radnike (SL L 8, 13.1.2009., str. 26.).

68 Odluka Komisije 2009/17/EZ od 19. prosinca 2008. o osnivanju Odbora stručnjaka za upućene radnike (SL L 8, 13.1.2009., str. 26.).

69 Odluka (EU) 2016/344 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o uspostavi Europske platforme za jačanje suradnje u rješavanju neprijavljenog rada (SL L 65, 11.3.2016., str. 12.).

69 Odluka (EU) 2016/344 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o uspostavi Europske platforme za jačanje suradnje u rješavanju neprijavljenog rada (SL L 65, 11.3.2016., str. 12.).

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  Nadzorno tijelo trebalo bi dopunjavati aktivnosti Administrativne komisije za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti osnovane Uredbom (EZ) br. 883/2004 (dalje u tekstu „Administrativna komisija”) u mjeri u kojoj izvršava regulatorne zadaće povezane s primjenom uredaba (EZ) br. 883/2004 i (EZ) br. 987/2009. Međutim, Nadzorno tijelo trebalo bi preuzeti operativne zadaće koje se trenutačno obavljaju u okviru Administrativne komisije, kao što su pružanje posredovanja među državama članicama i održavanje foruma za rješavanje financijskih pitanja povezanih s primjenom uredaba (EZ) br. 883/2004 i (EZ) br. 987/2009 kojim se zamjenjuje funkcija Revizijskog odbora osnovanog tim uredbama te foruma za rješavanje pitanja povezanih s elektroničkom razmjenom podataka i IT alatima za olakšavanje primjene tih uredaba kojim se zamjenjuje funkcija Tehničke komisije za obradu podataka osnovane tim uredbama.

(32)  Nadzorno tijelo trebalo bi surađivati s Administrativnom komisijom za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti osnovane Uredbom (EZ) br. 883/2004 (dalje u tekstu „Administrativna komisija”) i trebalo bi mu biti dopušteno da sudjeluje na sastancima Administrativne komisije i njezinih odbora.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Kako bi se uzela u obzir ta nova institucijska struktura, trebalo bi izmijeniti uredbe (EZ) br. 883/2004, (EZ) br. 987/2009, (EU) br. 492/2011 i (EU) 2016/589, a Odluku 2009/17/EZ i Odluku (EU) 2016/344 staviti izvan snage.

(34)  Kako bi se uzela u obzir ta nova institucijska struktura, trebalo bi izmijeniti uredbe (EZ) br. 883/2004, (EU) br. 492/2011 i (EU) 2016/589, a Odluku 2009/17/EZ i Odluku (EU) 2016/344 staviti izvan snage.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela priznata posebice Poveljom o temeljnim pravima Europske unije, kako je navedeno u članku 6. Ugovora o Europskoj uniji,

(37)  Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela priznata posebice Poveljom o temeljnim pravima Europske unije, kako je navedeno u članku 6. Ugovora o Europskoj uniji, te se u potpunosti poštuje mjerodavno međunarodno radno i humanitarno pravo. Ona uzima u obzir i europski stup socijalnih prava.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(37 a)  Europski parlament trebao bi sustavno i ravnopravno s Komisijom i Vijećem biti uključen u definiranje i vrednovanje kriterija za lokaciju sjedišta Nadzornog tijela.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 1. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Predmet i područje primjene

Osnivanje i područje djelovanja

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovom Uredbom osniva se Europsko nadzorno tijelo za rad (dalje u tekstu „Nadzorno tijelo”).

1.  Ovom Uredbom osniva se Europsko nadzorno tijelo za rad i socijalnu sigurnost (dalje u tekstu „Nadzorno tijelo”).

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nadzorno tijelo pomaže državama članicama i Komisiji u pitanjima povezanima s prekograničnom mobilnošću radne snage i koordinacijom sustava socijalne sigurnosti unutar Unije.

2.  Nadzorno tijelo doprinosi dosljednoj, učinkovitoj i djelotvornoj primjeni europskog radnog i socijalnog zakonodavstva kao i ravnopravnom pristupu socijalnoj sigurnosti i odgovarajućoj socijalnoj zaštiti za sve osobe koje iskorištavaju svoje pravo na slobodno kretanje. Nadzorno tijelo pomaže državama članicama i Komisiji u pitanjima povezanima s prekograničnom mobilnošću radne snage i koordinacijom sustava socijalne sigurnosti unutar Unije.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 1. stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Nadzorno tijelo olakšava i podržava pojačanu suradnju između država članica, socijalnih partnera, ostalih dionika i Komisije u svim prekograničnim stvarima iz područja radnih i socijalnih pitanja. Sudjelovanjem u aktivnostima Nadzornog tijela ne dovode se u pitanje nadležnosti, obveze i odgovornosti država članica iz, među ostalim, relevantnih i važećih konvencija Međunarodne organizacije rada, kao što je Konvencija br. 81 o inspekciji rada u industriji i trgovini, te to ni na koji način ne utječe na ostvarivanje temeljnih prava priznatih u državama članicama i na razini Unije u vezi s pravom na kolektivno pregovaranje u skladu s nacionalnim pravom i praksom, ni na ovlasti država članica da reguliraju ili nadziru nacionalne odnose poslodavaca i posloprimaca ili posreduju u njima, posebice u pogledu prava na kolektivno pregovaranje i kolektivno djelovanje.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 b.  Ovom se Uredbom ne dovodi u pitanje poštovanje raznolikosti nacionalnih sustava odnosa poslodavaca i posloprimaca, kao ni autonomija socijalnih partnera jasno prepoznatih u UFEU-u. Nadzorno tijelo doprinosi provedbi i unapređenju prava Unije i nacionalnog prava u skladu s Poveljom EU-a o temeljnim pravima i međunarodno važećim radnim standardima na sljedeći način:

 

(a) osiguravanjem slobodnog kretanja osoba, slobode poslovnog nastana i slobode pružanja usluga;

 

(b) osiguravanjem jednakog postupanja prema ljudima i poštenog prekograničnog natjecanja;

 

(c) sprečavanjem, otkrivanjem i kaznenim gonjenjem prekograničnih socijalnih prijevara, protupravnih djela i pogrešaka;

 

(d) sprečavanjem i suzbijanjem neprijavljenog rada, odvraćanjem od njega te promicanjem prijavljivanja neprijavljenog rada, istovremeno osiguravajući poštovanje važećih radničkih prava;

 

(e) potporom prekograničnom kaznenom progonu i izvršavanju kazni i sankcija u radnopravnim i socijalnim pitanjima;

 

(f) olakšavanjem koordinacije sustava socijalnog osiguranja unutar Unije.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 2.

Članak 2.

Ciljevi

Ciljevi

Cilj je Nadzornog tijela pridonijeti osiguravanju pravedne mobilnosti radne snage na unutarnjem tržištu. U tu svrhu Nadzorno tijelo:

Svrha je Nadzornog tijela pridonijeti poticanju neprekarne i socijalno pravedne mobilnosti, posebno mobilnosti radne snage i prekograničnog pružanja usluga na unutarnjem tržištu. U tu svrhu Nadzorno tijelo:

(a)  olakšava pristup pojedinaca i poslodavaca informacijama o njihovim pravima i obvezama te pristup relevantnim uslugama;

(a)  olakšava pristup pojedinaca, poslodavaca i socijalnih partnera informacijama o njihovim pravima i obvezama te pristup relevantnim uslugama;

(b)  podupire suradnju među državama članicama u prekograničnoj provedbi relevantnog prava Unije, uključujući olakšavanje zajedničkih inspekcija;

(b)  potiče, poboljšava i podupire suradnju država članica u njihovim naporima da potaknu bolju suradnju i dosljednu, učinkovitu i stvarnu prekograničnu provedbu relevantnog prava Unije, uključujući davanje tehničke i logističke pomoći i osposobljavanja radi olakšavanja zajedničkih inspekcija;

 

(b a)  nadzire primjenu prava Unije u području mobilnosti radne snage i ispituje povrede tog prava, kao što su razni oblici socijalnih prijevara, kršenja i zlouporabe prava mobilnih radnika na mobilnost, uključujući sezonske, pogranične i upućene radnike, zatim diskriminacija, lažni ugovori o radu i trgovina ljudima radi njihova iskorištavanja kao radne snage;

(c)  posreduje i olakšava pronalaženje rješenja u slučajevima prekograničnih sporova među nacionalnim tijelima ili poremećaja na tržištu rada.

(c)  na zahtjev država članica posreduje među nacionalnim tijelima i pomaže u rješavanju poremećaja na tržištu rada ili problema povezanih s prekograničnom provedbom, ne dovodeći u pitanje raznolikost nacionalnih sustava odnosa ni autonomiju socijalnih partnera te pravo na kolektivno pregovaranje;

 

(ca)  savjetuje Komisiju i države članice o rješavanju problema nezaposlenosti.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nadzorno tijelo je tijelo Unije koje ima pravnu osobnost.

1.  Nadzorno tijelo je decentralizirano tijelo Unije koje ima pravnu osobnost.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  olakšava pristup pojedinaca i poslodavaca informacijama o pravima i obvezama u situacijama s prekograničnom dimenzijom te pristup uslugama povezanima s prekograničnom mobilnošću radne snage, u skladu s člancima 6. i 7.;

(a)  olakšava i poboljšava pristup pojedinaca, poslodavaca i socijalnih partnera informacijama o pravima i obvezama u situacijama s prekograničnom dimenzijom koje se odnose na slobodu kretanja te pristup relevantnim uslugama, uključujući socijalne usluge, osobito zdravstvenu zaštitu i prekograničnu mobilnost radne snage, u skladu s člancima 6. i 7.;

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  olakšava suradnju i razmjenu informacija među nacionalnim tijelima radi učinkovite provedbe relevantnog prava Unije, u skladu s člankom 8.;

(b)  potiče, olakšava i podupire suradnju i razmjenu informacija među nacionalnim tijelima radi učinkovite provedbe relevantnog prava Unije, u skladu s člankom 8., i stvarnog rješavanja nezaposlenosti;

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  koordinira i podupire usklađene i zajedničke inspekcije, u skladu s člancima 9. i 10.;

(c)  predlaže, koordinira i podupire usklađene i zajedničke inspekcije, u skladu s člancima 9. i 10.;

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  provodi analize i procjene rizika o pitanjima povezanima s prekograničnom mobilnošću radne snage, u skladu s člankom 11.;

(d)  inicira analize i provodi procjene rizika u vezi s pitanjima mobilnosti radne snage na unutarnjem tržištu te izdaje mišljenja i preporuke u skladu s člankom 11.;

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  podupire države članice pri izgradnji kapaciteta u pogledu učinkovite provedbe relevantnog prava Unije, u skladu s člankom 12.;

(e)  izdaje smjernice i interpretativna mišljenja o relevantnom pravu Unije te podupire države članice i sve relevantne socijalne partnere i dionike pri izgradnji kapaciteta u pogledu učinkovitog pridržavanja, provedbe i izvršavanja relevantnog prava Unije, u skladu s člankom 12.;

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  posreduje u sporovima među tijelima država članica o primjeni relevantnog prava Unije, u skladu s člankom 13.;

(f)  posreduje u sporovima među tijelima država članica o primjeni relevantnog prava Unije i, ako je potrebno, pomaže u rješavanju sporova donošenjem odluka u skladu s člankom 13.;

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(f a)  posreduje u sporovima među osobama i tijelima država članica o primjeni relevantnog prava Unije, u skladu s člankom 13.a;

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  olakšava suradnju među relevantnim dionicima u slučaju prekograničnih poremećaja na tržištu rada, u skladu s člankom 14.

(g)  olakšava suradnju među relevantnim dionicima u slučaju prekograničnih poremećaja na tržištu rada, u skladu s člankom 14. i olakšava potporu zaposlenicima u prekarnim prekograničnim radnim uvjetima;

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka ga (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(g a)  olakšava suradnju među relevantnim dionicima u slučaju strukturnih problema u vezi s pristupom radnim i socijalnim pravima zbog nedostataka ili nedosljednosti među sustavima država članica, u skladu s člankom 14.a.;

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka gb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(g b)  savjetuje Europski parlament, Vijeće i Komisiju o svakoj inicijativi koju smatra prikladnom za poticanje djelotvorne provedbe prava Unije u vezi s iskorištavanjem prava osoba na slobodno kretanje;

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 6.

Članak 6.

Informacije o prekograničnoj mobilnosti radne snage

Informacije o prekograničnoj mobilnosti radne snage

Nadzorno tijelo poboljšava dostupnost, kvalitetu i pristupačnost informacija namijenjenih pojedincima i poslodavcima kako bi olakšalo mobilnost radne snage diljem Unije, u skladu s Uredbom (EU) 589/2016 o EURES-u i Uredbom [Jedinstveni digitalni pristupnik – COM(2017) 256]. U tu svrhu Nadzorno tijelo:

Nadzorno tijelo poboljšava dostupnost, kvalitetu i pristupačnost informacija namijenjenih pojedincima, poslodavcima i socijalnim partnerima kako bi olakšalo pravednu mobilnost radne snage diljem Unije, u skladu s Uredbom (EU) 589/2016 o EURES-u i Uredbom [Jedinstveni digitalni pristupnik – COM(2017) 256]. U tu svrhu Nadzorno tijelo:

(a)  pruža relevantne informacije o pravima i obvezama pojedinaca u situacijama prekogranične mobilnosti radne snage;

(a)  u suradnji s relevantnim nacionalnim tijelima pruža, posebno poslodavcima i socijalnim partnerima, radnicima i tražiteljima zaposlenja, relevantne informacije o svim pravima i obvezama pojedinaca u situacijama prekogranične mobilnosti, posebno o mobilnosti radne snage i o pravima u vezi sa socijalnom sigurnošću te socijalnom zaštitom i prekograničnim pružanjem usluga;

(b)  promiče mogućnosti za potporu radnoj mobilnosti pojedinaca, među ostalim s pomoću smjernica o pristupu učenju i jezičnoj izobrazbi;

(b)  financira, daje i organizira smjernice, savjetovanja i osposobljavanje, uključujući sektorske tečajeve jezika, za potporu radnoj mobilnosti pojedinaca;

(c)  pruža poslodavcima relevantne informacije o propisima o radu te životnim i radnim uvjetima za radnike u situacijama prekogranične mobilnosti, uključujući upućene radnike;

(c)  u suradnji s relevantnim nacionalnim tijelima pruža poslodavcima i zaposlenicima, socijalnim partnerima i relevantnim dionicima relevantne informacije o propisima o radu i drugim socioekonomskim pokazateljima koji utječu na razinu plaće radnika u situacijama prekogranične mobilnosti, uključujući upućene radnike, na svim službenim jezicima EU-a; stavlja na raspolaganje okvirni kalkulator za usporedbu plaća koji prikazuje razine plaća upućenih radnika u državi članici domaćinu tijekom razdoblja upućivanja;

(d)  podupire države članice u ispunjavanju obveza širenja informacija o slobodnom kretanju radnika i pristupa njima kako je utvrđeno u članku 6. Direktive 2014/54/EU i o upućivanju radnika kako je utvrđeno u članku 5. Direktive 2014/67/EU;

(d)  blisko surađuje s državama članicama i relevantnim nacionalnim tijelima u ispunjavanju obveza širenja informacija o slobodnom kretanju radnika i pristupa njima kako je utvrđeno u članku 6. Direktive 2014/54/EU i o upućivanju radnika kako je utvrđeno u članku 5. Direktive 2014/67/EU; u tu svrhu Nadzorno tijelo uspostavlja jedinstvenu europsku internetsku stranicu po načelu „sve na jednom mjestu” koja sadržava sve relevantne informacije sa svake službene nacionalne internetske stranice iz članka 5. Direktive 2014/67/EU i upravlja tom internetskom stranicom;

(e)  podupire države članice u unaprjeđivanju točnosti, potpunosti i pristupačnosti relevantnih nacionalnih informacijskih usluga, u skladu s kriterijima kvalitete utvrđenima u Uredbi [Jedinstveni digitalni pristupnik – COM(2017) 256];

(e)  podupire države članice u unaprjeđivanju točnosti, potpunosti i pristupačnosti relevantnih nacionalnih informacijskih usluga, u skladu s kriterijima kvalitete utvrđenima u Uredbi [Jedinstveni digitalni pristupnik – COM(2017) 256];

(f)  podupire države članice u pojednostavnjivanju pružanja pojedincima i poslodavcima informacija i usluga koje se odnose na prekograničnu mobilnost na dobrovoljnoj osnovi, uz potpuno poštovanje nadležnosti država članica.

(f)  podupire države članice u pojednostavnjivanju i poboljšanju pružanja pojedincima i poslodavcima informacija i usluga koje se odnose na prekograničnu mobilnost na dobrovoljnoj osnovi, uz potpuno poštovanje nadležnosti država članica i temeljnih prava.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 7. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pristup uslugama povezanima s prekograničnom mobilnošću radne snage

Pristup uslugama povezanima s prekograničnom mobilnošću radne snage i ostalim relevantnim uslugama

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 8.

Članak 8.

Suradnja i razmjena informacija među državama članicama

Suradnja i razmjena informacija među državama članicama

1.  Nadzorno tijelo olakšava suradnju među državama članicama i podupire njihovo učinkovito ispunjavanje obveza u pogledu suradnje, uključujući razmjenu informacija, kako je utvrđeno u pravu Unije u područjima za koja je nadležno Nadzorno tijelo.

1.  Nadzorno tijelo olakšava suradnju među državama članicama, socijalnim partnerima i relevantnim dionicima i pomaže u ispunjavanju obveza, uključujući razmjenu informacija, kako je utvrđeno u pravu Unije u područjima za koja je nadležno Nadzorno tijelo, u skladu s relevantnim zakonodavstvom Unije o zaštiti podataka i temeljnim pravima.

U tu svrhu Nadzorno tijelo na zahtjev nacionalnih tijela i radi brže razmjene među njima posebice:

U tu svrhu Nadzorno tijelo na zahtjev ili na vlastitu inicijativu i u bliskoj suradnji s nacionalnim tijelima i radi brže razmjene među njima posebice:

(a)  podupire nacionalna tijela pri utvrđivanju relevantnih kontaktnih točaka nacionalnih tijela u drugim državama članicama;

(a)  podupire nacionalna tijela pri utvrđivanju relevantnih kontaktnih točaka nacionalnih tijela u drugim državama članicama;

(b)  olakšava daljnje postupanje u pogledu zahtjeva i razmjenu informacija među nacionalnim tijelima pružajući logističku i tehničku potporu, među ostalim uslugama pismenog i usmenog prevođenja, te razmjenom informacija o statusu predmeta;

(b)  olakšava daljnje postupanje u pogledu zahtjeva i razmjenu informacija među nacionalnim tijelima pružajući logističku i tehničku potporu, među ostalim uslugama pismenog i usmenog prevođenja, te formalnom i neformalnom razmjenom informacija o statusu predmeta ovisno o posebnostima pojedinog predmeta;

(c)  promiče i razmjenjuje najbolje prakse;

(c)  promiče i razmjenjuje najbolje prakse uzimajući u obzir posebna prava kolektivnog pregovaranja u državama članicama;

(d)  olakšava prekogranične postupke za izvršenje sankcija i novčanih kazni;

(d)  pomaže da se, na zahtjev dotične države članice, osigura koordinacija prekograničnih postupaka za izvršavanje sankcija i novčanih kazni;

(e)  izvješćuje Komisiju svaka tri mjeseca o neriješenim zahtjevima među državama članicama te ih prema potrebi upućuje na posredovanje u skladu s člankom 13.

(e)  izvješćuje Komisiju, Europski parlament i države članice svaka tri mjeseca o neriješenim zahtjevima među državama članicama te ih prema potrebi upućuje na posredovanje u skladu s člancima 13. i 13.a.

 

1.a  Na zahtjev Nadzornog tijela, nadležna tijela Nadzornom tijelu dostavljaju, u utvrđenom obliku, sve potrebne informacije za provođenje zadaća koje su mu dodijeljene ovom Uredbom, pod uvjetom da imaju zakonit pristup relevantnim informacijama. Informacije moraju biti točne, koherentne i potpune. Nadležno nacionalno tijelo dostavlja te informacije u roku od dva mjeseca, a u hitnim slučajevima u roku od dva radna dana, ne dovodeći u pitanje diskrecijsko pravo država članica koje se bave posebnim slučajevima.

 

1.b  Na temelju odgovarajuće obrazloženog zahtjeva nacionalnog tijela, Nadležno tijelo daje sve potrebne informacije koje su nacionalnim tijelu potrebne da izvršava svoje zadaće, u okviru nadležnosti Nadležnog tijela.

2.  Nadzorno tijelo podupire rad Administrativne komisije za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti na rješavanju financijskih pitanja povezanih s koordinacijom socijalne sigurnosti, u skladu s člankom 74. Uredbe (EZ) br. 883/2004 i člancima 65., 67. i 69. Uredbe (EZ) br. 987/2009.

2.  Nadzorno tijelo podupire rad Administrativne komisije za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti na rješavanju financijskih pitanja povezanih s koordinacijom socijalne sigurnosti, u skladu s člankom 74. Uredbe (EZ) br. 883/2004 i člancima 65., 67. i 69. Uredbe (EZ) br. 987/2009.

3.  Nadzorno tijelo promiče upotrebu elektroničkih alata i postupaka za razmjenu poruka među nacionalnim tijelima, uključujući Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI) i sustav elektroničke razmjene informacija o socijalnoj sigurnosti (EESSI).

3.  Nadzorno tijelo promiče i nadzire odgovarajuću upotrebu elektroničkih alata i postupaka za razmjenu poruka među nacionalnim tijelima, uključujući Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI) i sustav elektroničke razmjene informacija o socijalnoj sigurnosti (EESSI) te pruža tehničku i stručnu pomoć.

4.  Nadzorno tijelo potiče upotrebu inovativnih pristupa djelotvornoj i učinkovitoj prekograničnoj suradnji te razmatra potencijalnu upotrebu mehanizama za elektroničku razmjenu među državama članicama kako bi se olakšalo otkrivanje prijevare i dostavlja Komisiji izvješća radi njihova daljnjeg poboljšanja.

4.  Nadzorno tijelo potiče upotrebu inovativnih pristupa djelotvornoj i učinkovitoj prekograničnoj suradnji te razmatra potencijalnu upotrebu mehanizama za elektroničku razmjenu među državama članicama kako bi se olakšalo otkrivanje prijevare i dostavlja Komisiji i predmetnim državama članicama izvješća radi njihova daljnjeg poboljšanja, a u skladu s relevantnim pravom Unije o zaštiti podataka i temeljnim pravima.

 

4 a.  Nadzorno tijelo vodi popis Unije s poduzećima koja ne ispunjavaju odgovarajuće zakonske uvjete u pogledu osiguranja pravedne i neprekarne mobilnosti radne snage. Taj popis Unije objavljuje se radi osiguravanja što veće transparentnosti. Temelji se na zajedničkim kriterijima i redovito se pregledava. Prvi popis sastavlja se tijekom prvih 12 mjeseci rada Nadzornog tijela. Poduzeća s popisa Unije dobivaju zabranu rada. Zabrane rada s popisa Unije primjenjuju se na državnom području svih država članica. U iznimnim slučajevima države članice mogu poduzeti jednostrane mjere. U hitnim slučajevima, kada su suočene s nepredviđenim sigurnosnim problemom, države članice imaju mogućnost odmah zabraniti rad na svome državnom području. Nadzorno tijelo olakšava suradnju među državama članicama u slučaju prekograničnih poremećaja na tržištu i podupire njihovu borbu protiv socijalnog dampinga.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 8.a

 

Zaštita podataka

 

1.   U skladu s ovom Direktivom, Nadzorno tijelo štiti temeljna prava i slobode fizičkih osoba, a posebno njihova prava na privatnost u vezi s obradom osobnih podataka.

 

2.   Primjena odgovarajućeg zakonodavstva Unije o zaštiti podataka obvezna je za sve aktivnosti koje provodi Nadzorno tijelo.

Obrazloženje

Ovim novim člankom želi se pojasniti da se u svim okolnostima primjenjuju mjere u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka. Nadzorno tijelo bit će zaduženo za rješavanje velikih količina osjetljivih podataka koje utječu na sve države članice pa je od najveće važnosti izričito navesti da je cijelo vrijeme mjerodavno zakonodavstvo o zaštiti podataka.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 9.

Članak 9.

Koordinacija usklađenih i zajedničkih inspekcija

Koordinacija usklađenih i zajedničkih inspekcija

1.  Na zahtjev jedne države članice ili više njih Nadzorno tijelo koordinira usklađene ili zajedničke inspekcije u područjima za koja je nadležno. Zahtjev može predati jedna država članica ili više njih. Nadzorno tijelo ujedno može tijelima predmetnih država članica predložiti da provedu usklađenu ili zajedničku inspekciju.

1.  Na zahtjev jedne države članice ili više njih Nadzorno tijelo radi na zaključivanju sporazuma među njima i koordinira usklađene ili zajedničke inspekcije u područjima za koja je nadležno. Zahtjev može predati jedna država članica ili više njih. Nadzorno tijelo ujedno može tijelima predmetnih država članica predložiti da provedu usklađenu ili zajedničku inspekciju, koja se provodi u koordinaciji s državom članicom.

2.  Ako tijelo države članice odluči da neće sudjelovati u usklađenoj ili zajedničkoj inspekciji iz stavka 1. ili da je neće provesti, pisanim putem unaprijed obavješćuje Nadzorno tijelo o razlozima odluke. U tim slučajevima Nadzorno tijelo obavješćuje ostala nacionalna tijela na koja se to odnosi.

2.  Ako tijelo države članice odluči da neće sudjelovati u usklađenoj ili zajedničkoj inspekciji iz stavka 1. ili da je neće provesti, pisanim putem prije početka planirane inspekcije obavješćuje Nadzorno tijelo o razlozima odluke. U tim slučajevima Nadzorno tijelo obavješćuje ostala nacionalna tijela na koja se to odnosi.

3.  Za organizaciju usklađene ili zajedničke inspekcije potrebna je prethodna suglasnost svih država članica sudionica koja se daje preko nacionalnih časnika za vezu. U slučaju da jedna država članica ili više njih odbije sudjelovati u usklađenoj ili zajedničkoj inspekciji, ostala nacionalna tijela mogu, prema potrebi, provesti usklađenu ili zajedničku inspekciju samo u država članicama sudionicama. Države članice koje su odbile sudjelovanje u inspekciji čuvaju povjerljivost podataka o predviđenoj inspekciji.

3.  Za organizaciju usklađene ili zajedničke inspekcije potrebna je prethodna suglasnost svih država članica sudionica koja se daje preko nacionalnih časnika za vezu. U slučaju da jedna država članica ili više njih odbije sudjelovati u usklađenoj ili zajedničkoj inspekciji, ostala nacionalna tijela mogu, prema potrebi, provesti usklađenu ili zajedničku inspekciju samo u država članicama sudionicama. Države članice koje su odbile sudjelovanje u inspekciji čuvaju povjerljivost podataka o predviđenoj inspekciji.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 10.

Članak 10.

Aranžmani za usklađene i zajedničke inspekcije

Aranžmani za usklađene i zajedničke inspekcije

1.  U sporazumu za pokretanje zajedničke inspekcije (dalje u tekstu „sporazum o zajedničkoj inspekciji”) između država članica sudionica i Nadzornog tijela utvrđuju se uvjeti za njezinu provedbu. Sporazum o zajedničkoj inspekciji može obuhvaćati odredbe kojima se nakon dogovora i planiranja zajedničkih inspekcija omogućuje njihova provedba u kratkom roku. Nadzorno tijelo izrađuje predložak sporazuma.

1.  U sporazumu za pokretanje zajedničke inspekcije (dalje u tekstu „sporazum o zajedničkoj inspekciji”) između država članica sudionica i/ili socijalnih partnera i relevantnih dionika te Nadzornog tijela utvrđuju se uvjeti za njezinu provedbu, posebno opseg inspekcije i mjerodavno pravo. Sporazum o zajedničkoj inspekciji može obuhvaćati odredbe kojima se nakon dogovora i planiranja zajedničkih inspekcija omogućuje njihova provedba u kratkom roku. Nadzorno tijelo sastavlja smjernice za usklađene i zajedničke inspekcije te predložak sporazuma, a nakon savjetovanja sa svim državama članicama.

2.  Usklađene i zajedničke inspekcije te njihovo daljnje praćenje provode se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom predmetnih država članica.

2.  Usklađene i zajedničke inspekcije te njihovo daljnje praćenje provode se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom predmetnih država članica. Nacionalna tijela također su u potpunosti uključena u postupak i imaju pune i autonomne ovlasti. Ako su socijalni partneri nadležni za inspekcije na nacionalnoj razini, zajedničke i usklađene inspekcije trebale bi se provoditi samo ako se dotični socijalni partneri tako dogovore i pod nadzorom predmetne države članice.

3.  Nadzorno tijelo pruža državama članicama koje provode usklađene ili zajedničke inspekcije logističku i tehničku potporu koja može obuhvaćati usluge pismenog i usmenog prevođenja.

3.  Nadzorno tijelo pruža državama članicama i socijalnim partnerima koji provode usklađene ili zajedničke inspekcije logističku i tehničku potporu ako to zatraže predmetne članice, koja može obuhvaćati usluge pismenog i usmenog prevođenja i pravnu pomoć.

4.  Osoblje Nadzornog tijela može sudjelovati u usklađenoj ili zajedničkoj inspekciji uz prethodnu suglasnost države članice na čijem će državnom području pružati pomoć tijekom inspekcije.

4.  Osoblje Nadzornog tijela može prisustvovati usklađenoj ili zajedničkoj inspekciji uz prethodnu suglasnost države članice na čijem će državnom području pružati pomoć tijekom inspekcije.

5.  Nacionalna tijela koja provode usklađenu ili zajedničku inspekciju izvješćuju Nadzorno tijelo o ishodima u svojim državama članicama i o cjelokupnom operativnom vođenju usklađene ili zajedničke inspekcije.

5.  Nacionalna tijela ili socijalni partneri koji provode usklađenu ili zajedničku inspekciju izvješćuju Nadzorno tijelo o ishodima u svojim državama članicama i o cjelokupnom operativnom vođenju usklađene ili zajedničke inspekcije. Nadzorno tijelo sastavlja obrazac za svoja izvješća uzimajući u obzir potrebu izbjegavanja nepotrebnog administrativnog opterećenja. Rezultati zajedničkih inspekcija mogu se koristiti kao dokaz u državi članici s istom pravnom vrijednošću kao i informacije prikupljene na njihovu državnom području.

 

5 a.  Stranke koje su predmet inspekcijskog pregleda nakon inspekcije primaju izvješće i imaju pravo pozivati se na njega i osporiti nalaze u skladu s nacionalnim pravom države članice na čijem je državnom području inspekcija provedena.

6.  Informacije o usklađenim i zajedničkim inspekcijama uključuju se u tromjesečna izvješća koja se trebaju dostaviti upravnom odboru. Godišnje izvješće o inspekcijama koje je poduprlo Nadzorno tijelo uključuje se u godišnje izvješće o aktivnostima Nadzornog tijela.

6.  Informacije o usklađenim i zajedničkim inspekcijama uključuju se u tromjesečna izvješća koja se trebaju dostaviti upravnom odboru i skupini dionika. Godišnje izvješće o inspekcijama koje je poduprlo Nadzorno tijelo uključuje se u godišnje izvješće o aktivnostima Nadzornog tijela. To izvješće sadrži popis slučajeva u kojima su države članice odbile sudjelovati u zajedničkim inspekcijama.

 

6 a.  Zajedničke inspekcije i njihove pravne posljedice, odluke o administrativnim novčanim kaznama i sankcijama te prava i obveze stranaka koje se podvrgavaju inspekciji ne dovode u pitanje pravo primjenjivo na državnom području države članice u kojoj se provodi inspekcija. 

7.  Ako Nadzorno tijelo tijekom usklađenih ili zajedničkih inspekcija, ili tijekom svojih aktivnosti, utvrdi moguće nepravilnosti u primjeni prava Unije, uključujući u područjima za koja nije nadležno, prema potrebi prijavljuje te moguće nepravilnosti Komisiji i tijelima u predmetnim državama članicama.

7.  Ako Nadzorno tijelo tijekom usklađenih ili zajedničkih inspekcija, ili tijekom svojih aktivnosti, utvrdi moguće nepravilnosti u primjeni prava Unije, uključujući u područjima za koja nije nadležno, prema potrebi prijavljuje te moguće nepravilnosti Komisiji i tijelima u predmetnim državama članicama.

 

7 a.  Usklađene i zajedničke mjere i inspekcije mogu također obuhvaćati aktivnosti u okviru suradnje u borbi protiv nepoštenih pružatelja usluga, kako je navedeno u poglavlju VI. Direktive o uslugama 2006/123/EZ.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 11.

Članak 11.

Analize i procjene rizika prekogranične mobilnosti radne snage

Analize i procjene rizika prekogranične mobilnosti radne snage

1.  Nadzorno tijelo procjenjuje rizike i provodi analize u pogledu prekograničnih protoka radne snage, primjerice neravnoteže tržišta rada, specifičnih sektorskih prijetnji i čestih problema s kojima se susreću pojedinci i poslodavci u vezi s prekograničnom mobilnošću. U tu svrhu Nadzorno tijelo osigurava usklađenost s ostalim agencijama ili službama Unije te se služi njihovim stručnim znanjem, uključujući u područjima predviđanja potreba za vještinama te zdravlja i sigurnosti na radnome mjestu. Na zahtjev Komisije Nadzorno tijelo može provesti usmjerene dubinske analize i studije kako bi istražilo konkretna pitanja povezana s mobilnošću radne snage.

1.  Nadzorno tijelo procjenjuje rizike i provodi analize, vodeći računa o regionalnim i nacionalnim specifičnostima, u pogledu prekograničnih protoka radne snage, primjerice neravnoteže tržišta rada, specifičnih sektorskih prijetnji i čestih problema s kojima se susreću pojedinci i poslodavci u vezi s prekograničnom mobilnošću. U tu svrhu Nadzorno tijelo osigurava usklađenost s ostalim agencijama ili službama Unije te se služi njihovim stručnim znanjem, uključujući u područjima predviđanja potreba za vještinama te zdravlja i sigurnosti na radnome mjestu. Na zahtjev Komisije Nadzorno tijelo može provesti usmjerene dubinske analize i studije kako bi istražilo konkretna pitanja povezana s mobilnošću radne snage.

 

1 a  Na zahtjev države članice Nadzorno tijelo može provesti dodatne analize i studije. Taj zahtjev podliježe ocjeni kako bi se izbjeglo udvostručavanje ili ponavljanje. U takvim slučajevima Nadzorno tijelo ocjenjuje valjanost raspoloživih podataka, uspoređuje ih s postojećim podacima i po potrebi ih mijenja u skladu s najnovijim i dostupnim informacijama te ih dopunjuje sa svim dodatnim relevantnim podacima ako je to potrebno radi analize ili studije.

2.  Nadzorno tijelo organizira stručne revizije među nacionalnim tijelima i službama kako bi:

2.  Nadzorno tijelo organizira stručne revizije među nacionalnim tijelima i službama kako bi:

(a)  razmotrilo sva pitanja, poteškoće i konkretne probleme koji mogu proizaći iz provedbe i praktične primjene prava Unije u područjima za koja je nadležno Nadzorno tijelo te iz njegova izvršavanja u praksi;

(a)  razmotrilo sva pitanja, poteškoće i konkretne probleme koji mogu proizaći iz provedbe i praktične primjene prava Unije u područjima za koja je nadležno Nadzorno tijelo te iz njegova izvršavanja u praksi;

(b)  ojačalo dosljednost u pružanju usluga pojedincima i poduzećima;

(b)  ojačalo dosljednost u pružanju usluga pojedincima i poduzećima;

(c)  poboljšalo poznavanje i međusobno razumijevanje različitih sustava i praksi te procijenilo djelotvornost različitih mjera politike, uključujući mjere sprječavanja i odvraćanja.

(c)  poboljšalo poznavanje i međusobno razumijevanje različitih sustava i praksi te procijenilo djelotvornost i metodologiju provedbe različitih mjera politike, uključujući mjere sprječavanja i odvraćanja.

 

(c a)  sastavilo preporuke upućene i Komisiji i državama članicama kako bi se zajamčila djelotvorna provedba prava Unije u odnosu na rad Nadzornog tijela, među ostalim i u odnosu na suzbijanje neprijavljenog rada, osiguravanje poštenih dostojnih radnih uvjeta, borbu protiv izbjegavanja poreza i osiguravanje odgovarajuće socijalne zaštite za sve.

3.  Nadzorno tijelo o svojim nalazima redovito izvješćuje Komisiju i izravno predmetne državne članice te navodi moguće mjere za uklanjanje utvrđenih nedostataka.

3.  Nadzorno tijelo o svojim nalazima kvartalno izvješćuje Komisiju i Europski parlament i izravno predmetne državne članice te navodi prednosti i moguće mjere za uklanjanje utvrđenih nedostataka. Rezultati se objavljuju tijekom godine koja slijedi i uzimaju se u obzir u svim djelovanjima Unije, kad god je to potrebno.

4.  Nadzorno tijelo sabire statističke podatke koje su prikupile i dostavile države članice u područjima prava Unije za koja je ono nadležno. Pritom Nadzorno tijelo nastoji pojednostavniti postojeće aktivnosti prikupljanja podataka u tim područjima. Prema potrebi primjenjuje se članak 16. Nadzorno tijelo povezuje se s Komisijom (Eurostat) i dostavlja rezultate aktivnosti prikupljanja podataka prema potrebi.

4.  Nadzorno tijelo u skladu s relevantnim pravom Unije o zaštiti podataka sabire statističke podatke koje su prikupile i dostavile države članice u područjima prava Unije za koja je ono nadležno. Podaci se navode prema jasnoj strukturi, raščlanjeni po spolu, dobi, razini dohotka, zaposlenju i statusu na tržištu rada, poštujući pritom relevantno zakonodavstvo unije o zaštiti podataka. Pritom Nadzorno tijelo nastoji pojednostavniti postojeće aktivnosti prikupljanja podataka u tim područjima. Prema potrebi primjenjuje se članak 16. Nadzorno tijelo povezuje se s Komisijom (Eurostat) i dostavlja rezultate aktivnosti prikupljanja podataka prema potrebi.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 12.

Članak 12.

Potpora izgradnji kapaciteta

Potpora izgradnji kapaciteta

Nadzorno tijelo podupire države članice pri izgradnji kapaciteta za promicanje dosljedne provedbe prava Unije u svim područjima obuhvaćenima ovom Uredbom. Nadzorno tijelo posebice provodi sljedeće aktivnosti:

Nadzorno tijelo podupire države članice, socijalne partnere i organizacije civilnog društva pri izgradnji kapaciteta za promicanje dosljedne provedbe prava Unije u svim područjima obuhvaćenima ovom Uredbom. Nadzorno tijelo posebice provodi sljedeće aktivnosti:

(a)  izrađuje zajedničke smjernice za države članice, uključujući smjernice za inspekcije u prekograničnim predmetima, te zajedničke definicije i koncepte na temelju relevantnog rada na razini Unije;

(a)  izrađuje smjernice, koje mogu primjenjivati države članice i socijalni partneri, uključujući smjernice za inspekcije u prekograničnim predmetima, te zajedničke definicije i koncepte na temelju relevantnog rada na razini Unije;

(b)  promiče i podupire uzajamnu pomoć obliku partnerskih ili grupnih aktivnosti te razmjene osoblja i sustave upućivanja zaposlenika među nacionalnim tijelima;

(b)  promiče i podupire uzajamnu pomoć obliku partnerskih ili grupnih aktivnosti te razmjene osoblja i sustave upućivanja zaposlenika među nacionalnim tijelima;

(c)  promiče razmjenu i širenje iskustava i dobrih praksi, uključujući primjere suradnje među relevantnim nacionalnim tijelima;

(c)  promiče razmjenu i širenje iskustava i dobrih praksi, uključujući primjere suradnje među relevantnim nacionalnim tijelima, socijalnim partnerima i organizacijama civilnog društva;

(d)  razvija sektorske i međusektorske programe obuke te namjenski materijal za obuku;

(d)  razvija sektorske i međusektorske programe obuke te namjenski materijal za obuku;

(e)  promiče kampanje za podizanje razine osviještenosti, uključujući informativne kampanje za pojedince i poslodavce, osobito mala i srednja poduzeća (MSP-ovi), o njihovim pravima i obvezama te prilikama koje su im dostupne.

(e)  promiče kampanje za podizanje razine osviještenosti, uključujući informativne kampanje za pojedince i poslodavce, osobito mala i srednja poduzeća (MSP-ovi), o njihovim pravima i obvezama te prilikama koje su im dostupne.

 

(e a)  povećava sposobnost tijela za izvršenje za bolje rješavanje prekograničnih aspekata, što podrazumijeva i dostatne ljudske resurse, izobrazbu i financijska sredstva;

 

(e b)  poboljšava znanje i uzajamno razumijevanje različitih nacionalnih sustava i praksi povezanih sa slobodnim kretanjem osoba u okviru područja primjene ove Uredbe te pristup odgovarajućoj socijalnoj zaštiti i metodama i pravnom okviru djelovanja.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 13.

Članak 13.

Posredovanje među državama članicama

Posredovanje među državama članicama

1.  U slučaju spora među državama članicama u vezi s primjenom ili tumačenjem prava Unije u područjima obuhvaćenima ovom Uredbom Nadzorno tijelo može imati ulogu posrednika.

1.  U slučaju spora među državama članicama u vezi s primjenom ili tumačenjem prava Unije u područjima obuhvaćenima ovom Uredbom Nadzorno tijelo može imati ulogu posrednika ne dovodeći u pitanje postupke predviđene odlukom br. A1 od 12. lipnja 2009. o utvrđivanju postupka dijaloga i mirenja u vezi s valjanošću dokumenata, određivanjem mjerodavnog zakonodavstva i davanjima na temelju Uredbe br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća.

2.  Na zahtjev jedne države članice na koju se odnosi spor ili više njih Nadzorno tijelo pokreće postupak posredovanja pred svojim odborom za posredovanje uspostavljenim u tu svrhu u skladu s člankom 17. stavkom 2. Postupak posredovanja pred odborom za posredovanje Nadzorno tijelo može pokrenuti i na vlastitu inicijativu, među ostalim na temelju upućivanja od mreže SOLVIT, podložno suglasnosti svih država članica na koje se taj spor odnosi.

2.  Na zahtjev jedne države članice na koju se odnosi spor ili više njih Nadzorno tijelo pokreće postupak posredovanja pred svojim odborom za posredovanje uspostavljenim u tu svrhu u skladu s člankom 17. stavkom 2. Postupak posredovanja pred odborom za posredovanje Nadzorno tijelo može pokrenuti i na vlastitu inicijativu ako države članice ne uspiju riješiti spor u razumnom roku nakon njegove pojave, uzimajući u obzir prirodu i posebne uvjete svakog slučaja. Dotične države članice aktivno sudjeluju u navedenom postupku i stavljaju na raspolaganje sve relevantne i/ili zatražene informacije.

 

2 a  Države članice obavješćuju zainteresirane osobe, kao što su poslodavci, zaposlenici, samozaposlene osobe, o sporu i o predmetu koji je proslijeđen Nadzornom tijelu. Te se osobe tijekom postupka konzultiraju i uključene su u postupak.

3.  Kad države članice predlože predmet Nadzornom tijelu radi posredovanja, osiguravaju da su svi osobni podaci povezani s tim predmetom anonimizirani, a Nadzorno tijelo ni u kojem trenutku postupka posredovanja ne obrađuje osobne podatke pojedinaca na koje se taj predmet odnosi.

3.  Za potrebe postupka posredovanja predmetne države članice stavljaju na raspolaganje sve zatražene i relevantne informacije. Kad države članice predlože predmet Nadzornom tijelu radi posredovanja, one i sve ostale stranke koje je saslušalo Nadzorno tijelo ili su uključene u predmet osiguravaju da su svi osobni podaci povezani s tim predmetom anonimizirani, u skladu s relevantnim pravom Unije o zaštiti podataka, a Nadzorno tijelo ni u kojem trenutku postupka posredovanja ne obrađuje osobne podatke pojedinaca na koje se taj predmet odnosi.

4.  U predmetima za koje se vode sudski postupci na nacionalnoj razini ili razini Unije nije dopušteno posredovanje Nadzornog tijela.

4.  U predmetima za koje se vode sudski postupci na nacionalnoj razini ili razini Unije nije dopušteno posredovanje Nadzornog tijela.

5.  U roku od tri mjeseca od završetka posredovanja Nadzornog tijela predmetne države članice izvješćuju Nadzorno tijelo o poduzetim daljnjim mjerama ili o razlozima za nepoduzimanje mjera ako ih nisu odlučile poduzeti.

5.  U roku od tri mjeseca od završetka uspješnog posredovanja Nadzornog tijela predmetne države članice izvješćuju Nadzorno tijelo o poduzetim daljnjim mjerama ili o razlozima za nepoduzimanje mjera ako ih nisu odlučile poduzeti.

 

5 a.  U roku od tri mjeseca od odluke Odbora za rješavanje sporova predmetne države članice obavješćuju Nadzorno tijelo o mjerama koje su poduzele kao odgovor na tu odluku ili koje na temelju te odluke nisu poduzele.

6.  Nadzorno tijelo svaka tri mjeseca izvješćuje Komisiju o ishodima predmeta u kojima je posredovalo.

6.  Nadzorno tijelo svaka tri mjeseca izvješćuje Komisiju, Europski parlament i države članice o ishodima predmeta u kojima je posredovalo.

 

6a.  U slučaju da postupak posredovanja nema pozitivan ishod, Nadzorno tijelo upućuje dotične stranke na mjerodavna pravosudna tijela.

 

6b.  U bilo kojoj fazi postupka posredovanja predmetne se države članice mogu dogovoriti da odbor za posredovanje djeluje kao arbitar i da ih njegova odluka obvezuje. Taj se sporazum službeno evidentira i objavljuje.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 14.

Članak 14.

Suradnja u slučajevima prekograničnih poremećaja na tržištu rada

Suradnja u slučajevima prekograničnih poremećaja na tržištu rada

Na zahtjev nacionalnih tijela Nadzorno tijelo može olakšati suradnju među relevantnim dionicima kako bi uklonilo poremećaje na tržištu rada koji utječu na više država članica, poput slučajeva masovnog restrukturiranja ili velikih projekata koji utječu na zaposlenost u pograničnim regijama.

Na zahtjev nacionalnih tijela Nadzorno tijelo olakšava suradnju među relevantnim dionicima kako bi uklonilo poremećaje na tržištu rada koji utječu na više država članica, poput slučajeva masovnog restrukturiranja s prekograničnim posljedicama. Nadzorno tijelo na odgovarajući način uključuje odgovarajuće socijalne partnere ne dovodeći u pitanje njihovu autonomiju.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 14.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 14.a

 

Suradnja u slučaju strukturnih problema prilikom pristupa radnim i socijalnim pravima

 

Nadzorno tijelo olakšava suradnju među relevantnim dionicima kako bi se ponudila rješenja osobama koje se suočavaju s problemima u pristupu radnim i socijalnim pravima u situacijama s prekograničnom dimenzijom, uključujući naknade iz sustava socijalne sigurnosti, a ti problemi proizlaze iz strukturnih razlika među sustavima različitih država članica.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nadzorno tijelo koordinira, razvija i primjenjuje okvire za interoperabilnost kako bi jamčilo razmjenu informacija među državama članicama te s Nadzornim tijelom. Ti okviri za interoperabilnost temelje se na Europskom okviru za interoperabilnosti referentnoj arhitekturi europske interoperabilnosti iz Odluke (EU) 2015/2240 Europskog parlamenta i Vijeća71 te se oslanjaju na njih.

Nadzorno tijelo koordinira, razvija i primjenjuje okvire za interoperabilnost kako bi jamčilo razmjenu informacija među državama članicama te s Nadzornim tijelom. Ti okviri za interoperabilnost temelje se na Europskom okviru za interoperabilnosti referentnoj arhitekturi europske interoperabilnosti iz Odluke (EU) 2015/2240 Europskog parlamenta i Vijeća71 te se oslanjaju na njih. Na zahtjev Nadzornog tijela, nacionalna tijela mu u utvrđenom obliku dostavljaju sve potrebne informacije za provođenje zadaća koje su mu dodijeljene ovom Uredbom, pod uvjetom da imaju zakonit pristup relevantnim informacijama. Informacije moraju biti točne, koherentne, potpune i pravodobne.

_________________

_________________

70 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Europski okvir za interoperabilnost – strategija provedbe – COM(2017) 134 final.

70 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Europski okvir za interoperabilnost – strategija provedbe – COM(2017) 134 final.

71 Odluka (EU) 2015/2240 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o uspostavi programa interoperabilnih rješenja i zajedničkih okvira za europske javne uprave, poduzetnike i građane (program ISA2) kao sredstva modernizacije javnog sektora (SL L 318, 4.12.2015., str. 1.).

71 Odluka (EU) 2015/2240 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o uspostavi programa interoperabilnih rješenja i zajedničkih okvira za europske javne uprave, poduzetnike i građane (program ISA2) kao sredstva modernizacije javnog sektora (SL L 318, 4.12.2015., str. 1.).

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nadzorno tijelo može osnovati radne skupine ili stručne skupine s predstavnicima država članica i/ili Komisije ili vanjskim stručnjacima koji su prošli postupak odabira radi ispunjavanja svojih posebnih zadaća ili za posebna područja politike, među ostalim odbor za posredovanje, kako bi ispunilo svoje zadaće u skladu s člankom 13. ove Uredbe te posebnu skupinu za rješavanje financijskih pitanja povezanih s primjenom uredaba (EZ) br. 883/2004 i (EZ) br. 987/2009, kako je navedeno u članku 8. stavku 2. ove Uredbe.

Nadzorno tijelo može osnovati radne skupine ili stručne skupine s predstavnicima država članica i/ili Komisije, vanjskim stručnjacima ili socijalnim partnerima koji su prošli postupak odabira radi ispunjavanja svojih posebnih zadaća ili za posebna područja politike, među ostalim odbor za posredovanje, kako bi ispunilo svoje zadaće u skladu s člankom 13. ove Uredbe te posebnu skupinu za rješavanje financijskih pitanja povezanih s primjenom uredaba (EZ) br. 883/2004 i (EZ) br. 987/2009, kako je navedeno u članku 8. stavku 2. ove Uredbe.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 17. stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Odbor za rješavanje sporova sastoji se od nacionalnih časnika za vezu iz članka 33., predstavnika Komisije, izvršnog direktora i tri neovisna stručnjaka koje imenuje upravni odbor. U postupcima rješavanja sporova iz članka 13. sudjeluju nacionalni časnici za vezu predmetnih država članica, izvršni direktor, predstavnik Komisije i tri neovisna stručnjaka. Odborom predsjedava izvršni direktor. Odluke se donose dvotrećinskom većinom glasova. Predstavnik Komisije ne glasuje.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 18.

Članak 18.

Sastav upravnog odbora

Sastav upravnog odbora

1.  Upravni odbor sastoji se od jednog višeg predstavnika svake države članice i dva predstavnika Komisije od kojih svi imaju pravo glasa.

1.  Upravni odbor sastoji se od:

 

(a) jednog višeg predstavnika svake države članice,

 

(b) jednog predstavnika Komisije,

 

(c) šest predstavnika socijalnih partnera i

 

(d) troje neovisnih stručnjaka koje imenuje Europski parlament, od kojih svi imaju pravo glasa.

 

Viši predstavnici svake države članice i njihovi zamjenici moraju imati stručne kvalifikacije i u području radnog prava i u području propisa o socijalnoj sigurnosti.

2.  Svaki član upravnog odbora ima zamjenika. Zamjenik predstavlja člana u njegovoj odsutnosti.

2.  Svaki član upravnog odbora ima zamjenika. Zamjenik predstavlja člana u njegovoj odsutnosti. Iako oba predstavnika mogu istodobno koristiti pravo sudjelovanja na sastancima, dopušten je samo jedan glas po državi članici.

3.  Članove upravnog odbora koji predstavljaju države članice i njihove zamjenike imenuju njihove države članice uzimajući u obzir njihovo znanje u područjima iz članka 1. stavka 2. te relevantne upravljačke i administrativne vještine i vještine upravljanja proračunom.

3.  Članove upravnog odbora koji predstavljaju države članice i njihove zamjenike imenuju njihove države članice na temelju postignuća uzimajući u obzir njihovo znanje u područjima iz članka 1. stavka 2., vodeći pritom računa o relevantnom iskustvu i znanjima. Sve strane nastoje postići uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena u upravnom odboru.

 

Socijalni partneri na razini Unije imenuju predstavnike svih socijalnih partnera.

Komisija imenuje članove koji je predstavljaju.

Komisija imenuje članove koji je predstavljaju.

Države članice i Komisija nastoje ograničiti mijenjanje svojih predstavnika u upravnom odboru radi osiguranja kontinuiteta njegova rada. Sve strane nastoje postići uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena u upravnom odboru.

Države članice, socijalni partneri i Komisija nastoje ograničiti mijenjanje svojih predstavnika u upravnom odboru radi osiguranja kontinuiteta njegova rada. Sve strane nastoje postići uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena u upravnom odboru.

4.  Mandat članova i njihovih zamjenika traje četiri godine. Taj se mandat može produljiti.

4.  Mandat članova i njihovih zamjenika traje četiri godine. Članovima se mandat može jednom obnoviti pod uvjetom da ti članovi nisu na istoj funkciji.

5.  Predstavnici trećih zemalja koje primjenjuju pravo Unije u područjima obuhvaćenima ovom Uredbom mogu sudjelovati na sastancima upravnog odbora kao promatrači.

5.  Predstavnici trećih zemalja koje primjenjuju pravo Unije u područjima obuhvaćenima ovom Uredbom mogu sudjelovati na sastancima upravnog odbora kao promatrači uz prethodno jednoglasno odobrenje država članica. Svi članovi i njihovi zamjenici pri preuzimanju dužnosti potpisuju pisanu izjavu o interesima, koju ažuriraju svaki put kada dođe do promjene okolnosti.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  dvotrećinskom većinom glasova članova s pravom glasa donosi godišnji proračun Nadzornog tijela i obavlja ostale zadaće povezane s proračunom Nadzornog tijela u skladu s poglavljem IV.;

(b)  dvotrećinskom većinom glasova članova s pravom glasa donosi godišnji proračun Nadzornog tijela, nakon što je proračun podnesen skupini dionika radi davanja mišljenja, i obavlja ostale zadaće povezane s proračunom Nadzornog tijela u skladu s poglavljem IV.;

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  donosi strategiju borbe protiv prijevara, razmjernu riziku od prijevare, uzimajući u obzir troškove i koristi mjera koje treba provesti;

(e)  donosi strategiju borbe protiv prijevara, razmjernu riziku od prijevare, uzimajući u obzir troškove i koristi mjera koje treba provesti, nakon što je strategija podnesena skupini dionika radi davanja mišljenja;

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  donosi unutarnja pravila za sprječavanje sukoba interesa i upravljanje sukobima interesa u odnosu na svoje članove, članove skupine dionika kao i članove radnih i stručnih skupina Nadzornog tijela uspostavljenih u skladu s člankom 17. stavkom 2. te svake godine na svojoj internetskoj stranici objavljuje izjavu o sukobu interesa članova upravnog odbora;

(f)  donosi unutarnja pravila za sprječavanje sukoba interesa i upravljanje sukobima interesa u odnosu na svoje članove, članove skupine dionika kao i članove radnih i stručnih skupina Nadzornog tijela uspostavljenih u skladu s člankom 17. stavkom 2. i upućene nacionalne stručnjake u skladu s člankom 34. te svake godine na svojoj internetskoj stranici objavljuje izjavu o sukobu interesa članova upravnog odbora;

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1. – točka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(h a)  raspravlja o prijedlozima i preporukama skupine dionika i daje obrazloženi odgovor;

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1. – točka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  donosi poslovnike radnih i stručnih skupina Nadzornog tijela uspostavljenih u skladu s člankom 17. stavkom 2.;

i.  donosi poslovnik radnih i stručnih skupina Nadzornog tijela uspostavljenih u skladu s člankom 17. stavcima 2. i 3. te imenuje tri neovisna stručnjaka u skladu s člankom 17. stavkom 3. i dva zamjenika za svakog stručnjaka na razdoblje od 10 godina;

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 20. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Predsjednik upravnog odbora

Predsjednici upravnog odbora

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Upravni odbor bira predsjednika i zamjenika predsjednika među svojim članovima s pravom glasa i nastoji postići ravnopravnost spolova. Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju se dvotrećinskom većinom glasova članova upravnog odbora s pravom glasa.

Upravni odbor bira predsjednika i zamjenika predsjednika među svojim članovima s pravom glasa i nastoji postići rodna i geografska uravnoteženost. Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju se dvotrećinskom većinom glasova članova upravnog odbora s pravom glasa.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako se u prvom krugu glasanja ne postigne dvotrećinska većina, organizira se drugi krug u kojem se predsjednik i zamjenik predsjednika biraju običnom većinom glasova članova upravnog odbora s pravom glasa.

Ako se u prvom krugu glasanja ne postigne dvotrećinska većina, organizira se drugi krug u kojem se predsjednici biraju običnom većinom glasova članova upravnog odbora s pravom glasa.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zamjenik predsjednika automatski zamjenjuje predsjednika ako je on spriječen izvršavati svoje dužnosti.

Jedan predsjednik automatski zamjenjuje drugog predsjednika ako je on spriječen izvršavati svoje dužnosti.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika traje četiri godine. Njihov se mandat može obnoviti jednom. Međutim, ako im članstvo u upravnom odboru prestane u bilo kojem trenutku tijekom njihova mandata, mandat im automatski prestaje na taj datum.

2.  Mandat predsjednikâ traje četiri godine. Njihov se mandat može obnoviti jednom. Međutim, ako im članstvo u upravnom odboru prestane u bilo kojem trenutku tijekom njihova mandata, mandat im automatski prestaje na taj datum.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Upravni odbor saziva sastanke sa skupinom dionika najmanje jednom godišnje.

4.  Upravni odbor saziva sastanke sa skupinom dionika najmanje dva puta godišnje.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7 a.  Na internetskoj stranici Nadzornog tijela objavljuju se zapisnici sa sastanaka upravnog odbora. Dnevni red sastanaka upravnog odbora unaprijed se dostavlja skupini dionika.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 7.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7b.  Država članica može podnijeti zahtjev za sastanak upravnog odbora u hitnim slučajevima. Taj zahtjev mora biti upotpunjen obrazloženjem.

Obrazloženje

U posebnim bi slučajevima trebala postojati mogućnost pokretanja hitnog postupka.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 23.

Članak 23.

Odgovornosti izvršnog direktora

Odgovornosti izvršnog direktora

1.  Izvršni direktor upravlja Nadzornim tijelom. Izvršni direktor odgovara upravnom odboru.

1.  Izvršni direktor upravlja Nadzornim tijelom. Izvršni direktor odgovara upravnom odboru.

2.  Izvršni direktor izvješćuje Europski parlament o izvršavanju svojih dužnosti kada ga se pozove da to učini. Vijeće može pozvati izvršnog direktora da ga izvijesti o izvršavanju svojih dužnosti.

2.  Izvršni direktor na poziv izvješćuje Europski parlament i Komisiju o izvršavanju svojih dužnosti. Vijeće može pozvati izvršnog direktora da ga izvijesti o izvršavanju svojih dužnosti.

3.  Izvršni direktor pravni je zastupnik Nadzornog tijela.

3.  Izvršni direktor pravni je zastupnik Nadzornog tijela.

4.  Izvršni direktor odgovoran je za provedbu zadaća dodijeljenih Nadzornom tijelu ovom Uredbom. Izvršni direktor posebno je odgovoran za sljedeće:

4.  Izvršni direktor odgovoran je za provedbu zadaća dodijeljenih Nadzornom tijelu ovom Uredbom. Izvršni direktor posebno je odgovoran za sljedeće:

(a)  svakodnevno upravljanje Nadzornim tijelom;

(a)  svakodnevno upravljanje Nadzornim tijelom;

(b)  provedbu odluka koje donese upravni odbor;

(b)  provedbu odluka koje donese upravni odbor;

(c)  pripremu nacrta jedinstvenog programskog dokumenta i njegovo podnošenje upravnom odboru na odobrenje;

(c)  pripremu nacrta jedinstvenog programskog dokumenta i njegovo podnošenje upravnom odboru na odobrenje;

(d)  provedbu jedinstvenog programskog dokumenta i izvješćivanje upravnog odbora o njegovoj provedbi;

(d)  provedbu jedinstvenog programskog dokumenta i izvješćivanje upravnog odbora o njegovoj provedbi;

(e)  izradu konsolidiranog godišnjeg izvješća o aktivnostima Nadzornog tijela i njegovo dostavljanje upravnom odboru na ocjenu i donošenje;

(e)  izradu konsolidiranog godišnjeg izvješća o aktivnostima Nadzornog tijela i njegovo dostavljanje upravnom odboru na ocjenu i donošenje;

(f)  pripremu plana djelovanja na temelju zaključaka unutarnjih ili vanjskih revizijskih izvješća i evaluacija kao i istraga koje provodi OLAF te za podnošenje izvješća o napretku Komisiji dva puta godišnje i redovito upravnom odboru;

(f)  pripremu plana djelovanja na temelju zaključaka unutarnjih ili vanjskih revizijskih izvješća i evaluacija kao i istraga koje provodi OLAF te za podnošenje izvješća o napretku Komisiji i Europskom parlamentu dva puta godišnje, a redovito upravnom odboru;

(g)  zaštitu financijskih interesa Unije primjenom preventivnih mjera protiv prijevara, korupcije i drugih nezakonitih aktivnosti djelotvornim provjerama, ne dovodeći u pitanje istražnu nadležnost OLAF-a te, ako su utvrđene nepravilnosti, osiguravanje povrata pogrešno isplaćenih iznosa i prema potrebi nametanje djelotvornih, razmjernih i odvraćajućih administrativnih i novčanih kazni;

(g)  zaštitu financijskih interesa Unije primjenom preventivnih mjera protiv prijevara, korupcije i drugih nezakonitih aktivnosti djelotvornim provjerama, ne dovodeći u pitanje istražnu nadležnost OLAF-a te, ako su utvrđene nepravilnosti, osiguravanje povrata pogrešno isplaćenih iznosa i prema potrebi nametanje djelotvornih, razmjernih i odvraćajućih administrativnih i novčanih kazni;

(h)  izradu strategije Nadzornog tijela za borbu protiv prijevara i njezino podnošenje upravnom odboru na odobrenje;

(h)  izradu strategije Nadzornog tijela za borbu protiv prijevara i njezino podnošenje upravnom odboru na odobrenje;

(i)  pripremu financijskih pravila primjenjivih na Nadležno tijelo i njihovo podnošenje upravnom odboru;

(i)  pripremu financijskih pravila primjenjivih na Nadležno tijelo i njihovo podnošenje upravnom odboru;

(j)  izradu nacrta izvješća Nadzornog tijela o procjeni prihoda i rashoda te izvršenje njegova proračuna;

(j)  izradu nacrta izvješća Nadzornog tijela o procjeni prihoda i rashoda te izvršenje njegova proračuna;

(k)  provedbu mjera koje utvrdi upravni odbor radi ispunjavanja obveza zaštite podataka na temelju Uredbe (EZ) br. 45/2001.

(k)  provedbu mjera koje utvrdi upravni odbor radi ispunjavanja obveza zaštite podataka na temelju Uredbe (EZ) br. 45/2001.

 

(ka)  predsjedanje postupcima za rješavanje sporova.

5.  Izvršni direktor odlučuje je li potrebno postaviti jednog člana osoblja ili više njih u jednu državu članicu ili više njih. Prije donošenja odluke o osnivanju lokalnog ureda izvršni direktor mora dobiti suglasnost Komisije, upravnog odbora i predmetne države članice odnosno predmetnih država članica. U toj se odluci utvrđuje opseg aktivnosti koje će obavljati taj lokalni ured tako da se izbjegnu nepotrebni troškovi i udvostručivanje administrativnih zadaća Nadzornog tijela. Mogao bi biti potreban sporazum o sjedištu s predmetnom državom članicom odnosno predmetnim državama članicama.

5.  Izvršni direktor odlučuje je li potrebno postaviti jednog člana osoblja ili više njih u jednu državu članicu ili više njih, na određeno ili neodređeno vrijeme. Prije donošenja odluke o osnivanju lokalnog ureda izvršni direktor mora dobiti suglasnost Komisije, upravnog odbora i predmetne države članice odnosno predmetnih država članica. U toj se odluci utvrđuje primarni opseg aktivnosti koje će obavljati taj lokalni ured tako da se izbjegnu nepotrebni troškovi i udvostručivanje administrativnih zadaća Nadzornog tijela. Potreban je sporazum o sjedištu s predmetnom državom članicom odnosno predmetnim državama članicama.

 

5.a  Osoblje koje se privremeno ili trajno nalazi u jednoj ili više država članica na odgovarajući način surađuje s lokalnim tijelima države članice, ali uvijek ostaje pod vodstvom Nadzornog tijela.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 24.

Članak 24.

Osnivanje i sastav skupine dionika

Osnivanje i sastav skupine dionika

1.  Kako bi se olakšalo savjetovanje s relevantnim dionicima te iskoristilo njihovo stručno znanje u područjima obuhvaćenima ovom Uredbom, uz Nadzorno tijelo osniva se skupina dionika sa savjetodavnim funkcijama.

1.  Kako bi se olakšalo savjetovanje s relevantnim dionicima te iskoristilo njihovo stručno znanje u područjima obuhvaćenima ovom Uredbom, uz Nadzorno tijelo osniva se skupina dionika sa savjetodavnim funkcijama.

2.  Skupina dionika, konkretno, može Nadzornom tijelu dostavljati mišljenja i savjete o pitanjima povezanima s primjenom i provedbom prava Unije u područjima obuhvaćenima ovom Uredbom.

2.  Skupina dionika, konkretno, može Nadzornom tijelu dostavljati mišljenja i savjete o pitanjima povezanima s primjenom i provedbom prava Unije u područjima obuhvaćenima ovom Uredbom.

3.  Skupinom dionika predsjeda izvršni direktor te se ona sastaje najmanje dvaput godišnje na inicijativu izvršnog direktora ili na zahtjev Komisije.

3.  Skupinom dionika predsjeda izvršni direktor te se ona sastaje najmanje dvaput godišnje na inicijativu izvršnog direktora ili na zahtjev Komisije, Europskog parlamenta ili, u posebno hitnim slučajevima, na zahtjev države članice ili najmanje 20 % svojih članova.

4.  Skupina dionika sastoji se od šest predstavnika socijalnih partnera na razini Unije koji u jednakoj mjeri predstavljaju sindikate i organizacije poslodavaca te dva predstavnika Komisije.

4.  Skupina dionika sastoji se od osam predstavnika socijalnih partnera na razini Unije koji u jednakoj mjeri predstavljaju sindikate i organizacije poslodavaca te dva predstavnika Komisije i dva predstavnika Europskog parlamenta.

5.  Članove skupine dionika kandidiraju njihove organizacije, a imenuje ih upravni odbor. Upravni odbor, prema istim uvjetima kao i članove, imenuje i zamjenike članova, koji automatski zamjenjuju članove koji su odsutni ili spriječeni. U mjeri u kojoj je to moguće poštuje se odgovarajuća ravnoteža spolova te se osigurava primjerena zastupljenost MSP-ova.

5.  Članove skupine dionika kandidiraju njihove organizacije, a imenuje ih upravni odbor. Upravni odbor, prema istim uvjetima kao i članove, imenuje i zamjenike članova.

6.  Nadzorno tijelo skupini dionika osigurava tajništvo. Skupina dionika donosi svoj poslovnik dvotrećinskom većinom glasova članova s pravom glasa. Poslovnik podliježe odobrenju upravnog odbora.

6.  Nadzorno tijelo skupini dionika osigurava tajništvo. Skupina dionika donosi svoj poslovnik dvotrećinskom većinom glasova članova s pravom glasa. Poslovnik podliježe odobrenju upravnog odbora.

7.  Nadzorno tijelo objavljuje mišljenja i savjete skupine dionika te rezultate njihovih savjetovanja, osim u slučaju potrebe poštovanja zahtjeva povjerljivosti.

7.  Nadzorno tijelo objavljuje mišljenja i savjete skupine dionika te rezultate njihovih savjetovanja, osim u slučaju potrebe poštovanja zahtjeva povjerljivosti.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Izvršni direktor svake godine sastavlja jedinstveni programski dokument, koji posebno sadržava višegodišnje i godišnje programiranje, u skladu s Delegiranom Uredbom Komisije (EU) br. 1271/201373 te uzimajući u obzir smjernice Komisije.

1.  Izvršni direktor svake godine sastavlja jedinstveni programski dokument, koji posebno sadržava višegodišnje i godišnje programiranje, u skladu s Delegiranom Uredbom Komisije (EU) br. 1271/201373 te uzimajući u obzir smjernice Komisije, nakon što je dokument podnesen skupini dionika radi davanja mišljenja.

_________________

_________________

73 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 7.12.2013., str. 42.).

73 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 7.12.2013., str. 42.).

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija nacrt procjene šalje proračunskom tijelu zajedno s nacrtom općeg proračuna Unije.

4.  Komisija nacrt procjene šalje proračunskom tijelu zajedno s nacrtom općeg proračuna Unije i jasno navodi proračunsku liniju za Nadzorno tijelo. Komisija o nacrtu proračuna obavješćuje i Europski parlament.

Obrazloženje

S obzirom na sve kraće rokove, proceduralni rad drugih institucija bi se poboljšao kad bi se obavijest o nacrtu proračuna poslala u ranijoj fazi.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 28. stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Načelo dobrog financijskog upravljanja primjenjuje se u svim okolnostima.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 32.

Članak 32.

Izvršni direktor

Izvršni direktor

1.  Izvršni direktor zapošljava se kao privremeni djelatnik Nadzornog tijela u skladu s člankom 2. točkom (a) Uvjeta zaposlenja ostalih službenika.

1.  Izvršni direktor zapošljava se kao privremeni djelatnik Nadzornog tijela u skladu s člankom 2. točkom (a) Uvjeta zaposlenja ostalih službenika.

2.  Upravni odbor imenuje izvršnog direktora s popisa kandidata koje je predložila Komisija nakon provođenja otvorenog i transparentnog postupka odabira.

2.  Upravni odbor imenuje izvršnog direktora s popisa kandidata koje su predložile Komisija i države članice nakon provođenja otvorenog i transparentnog postupka odabira. Ako postoje dva kandidata s jednakim kvalifikacijama, upravni odbor prednost daje podzastupljenom spolu.

3.  Za potrebe sklapanja ugovora s izvršnim direktorom Nadzorno tijelo zastupa predsjednik upravnog odbora.

3.  Za potrebe sklapanja ugovora s izvršnim direktorom Nadzorno tijelo zastupa predsjednik upravnog odbora.

4.  Mandat izvršnog direktora traje pet godina. Prije kraja tog razdoblja Komisija provodi procjenu u kojoj uzima u obzir evaluaciju uspješnosti izvršnog direktora te buduće zadaće i izazove Nadzornog tijela.

4.  Mandat izvršnog direktora traje četiri godine. Prije kraja tog razdoblja Komisija provodi procjenu u kojoj uzima u obzir evaluaciju uspješnosti izvršnog direktora te buduće zadaće i izazove Nadzornog tijela.

5.  Upravni odbor, djelujući na prijedlog Komisije u kojem se uzima u obzir procjena iz stavka 4., može mandat izvršnog direktora produljiti jednom, za najviše pet godina.

5.  Upravni odbor, djelujući na prijedlog Komisije u kojem se uzima u obzir procjena iz stavka 4., može mandat izvršnog direktora produljiti jednom, za najviše četiri godine.

6.  Izvršni direktor kojemu je produljen mandat ne može na kraju posljednjeg mandata sudjelovati u drugom postupku odabira za isto radno mjesto.

6.  Izvršni direktor kojemu je produljen mandat ne može na kraju posljednjeg mandata sudjelovati u drugom postupku odabira za isto radno mjesto.

7.  Izvršni direktor može biti razriješen dužnosti isključivo na temelju odluke upravnog odbora na prijedlog Komisije.

7.  Izvršni direktor može biti razriješen dužnosti isključivo na temelju odluke upravnog odbora.

8.  Upravni odbor donosi odluku o imenovanju, produljenju mandata ili razrješenju dužnosti izvršnog direktora dvotrećinskom većinom glasova članova koji imaju pravo glasa.

8.  Upravni odbor donosi odluku o imenovanju, produljenju mandata ili razrješenju dužnosti izvršnog direktora dvotrećinskom većinom glasova članova koji imaju pravo glasa.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Na dokumente koje čuva Nadzorno tijelo primjenjuje se Uredba (EZ) br. 1049/2001. Upravni odbor, u roku od šest mjeseci od datuma svojeg prvog sastanka, donosi detaljna pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 1049/2001.

1.  Na dokumente koje čuva Nadzorno tijelo primjenjuje se Uredba (EZ) br. 1049/2001. Upravni odbor, u roku od šest mjeseci od datuma svojeg prvog sastanka, donosi detaljna pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 1049/2001. Na obradu osobnih podataka u Nadzornom tijelu primjenjuje se Uredba (EZ) br. 45/2001.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ne dovodeći u pitanje stavke 1., 2. i 3., sporazumi o suradnji s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama, ugovori, sporazumi o bespovratnim sredstvima i odluke Nadzornog tijela o bespovratnim sredstvima sadržavaju odredbe kojima se Europskom revizorskom sudu i OLAF-u daje izričita ovlast za provođenje tih revizija i istraga u skladu s njihovim odgovarajućim nadležnostima.

4.  Ne dovodeći u pitanje stavke 1., 2. i 3., sporazumi o suradnji s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama, ugovori, sporazumi o bespovratnim sredstvima i odluke Nadzornog tijela o bespovratnim sredstvima sadržavaju odredbe kojima se Uredu europskog javnog tužitelja, Europskom revizorskom sudu i OLAF-u daje izričita ovlast za provođenje tih revizija i istraga u skladu s njihovim odgovarajućim nadležnostima.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Sud Europske unije nadležan je za donošenje presuda na temelju svake arbitražne klauzule sadržane u ugovoru koji je Nadzorno tijelo sklopilo.

2.  Sud Europske unije nadležan je za donošenje presuda na temelju svake arbitražne klauzule sadržane u ugovoru koji je Nadzorno tijelo sklopilo ili za svaku izvanugovornu obvezu koja se ne može drugačije riješiti.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Aktivnosti Nadzornog tijela podliježu istragama Europskog ombudsmana u skladu s člankom 228. UFEU-a.

Aktivnosti Nadzornog tijela i aktivnosti nacionalnih, usklađenih ili zajedničkih inspekcija koje se provode uz sudjelovanje osoblja Nadzornog tijela podliježu istragama Europskog ombudsmana u skladu s člankom 228. UFEU-a.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 42.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 42.a

 

Zaštita zviždača

 

Osobe koje Nadzorno tijelo upoznaju sa slučajevima, uključujući i one o prijevarama u području rada ili socijalne sigurnosti, bilo izravno bilo preko nacionalnih tijela za izvršenje, zaštićene su od bilo kakvog nepovoljnog postupanja svog poslodavca.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U tu svrhu Nadzorno tijelo, uz prethodno odobrenje Komisije, može dogovarati radne aranžmane s tijelima trećih zemalja. Tim se aranžmanima ne smiju stvarati pravne obveze za Uniju i njezine države članice.

U tu svrhu Nadzorno tijelo, uz prethodno odobrenje Komisije i upravnog odbora, može dogovarati radne aranžmane s tijelima trećih zemalja. Tim se aranžmanima ne smiju stvarati pravne obveze za Uniju i njezine države članice.

Obrazloženje

Tako važnu odluku koja utječe na cjelokupnu aktivnost Nadzornog tijela ne može donijeti samo Komisija. Odobrenje moraju dati i države članice.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 1. − točka 1.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 1. – točka na

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(na)  „Europsko nadzorno tijelo za rad” znači tijelo osnovano [Uredbom o osnivanju Nadzornog tijela] iz članka 74.;

(na)  „Europsko nadzorno tijelo za rad i socijalnu sigurnost” znači tijelo osnovano [Uredbom o osnivanju Nadzornog tijela] iz članka 74.;

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 1. − točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  u članku 72. točka (g) zamjenjuje se sljedećim:

Briše se.

utvrđuje čimbenike koje treba uzeti u obzir za sastavljanje izvješća o troškovima koje snose ustanove država članica na temelju ove Uredbe i za donošenje godišnjih financijskih izvještaja među tim ustanovama, koja se temelje na izvješću Europskog nadzornog tijela za rad iz članka 74.”;

 

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 1. − točka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  u članku 72. umeće se sljedeća točka (ga):

 

„(ga) Europskom nadzornom tijelu za rad i socijalno osiguranje daje tehnički doprinos i stručno znanje kada je to potrebno.”

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Osnivanje Europskog nadzornog tijela za rad

Referentni dokumenti

COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

16.4.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Angel Dzhambazki

15.5.2018

Razmatranje u odboru

3.9.2018

 

 

 

Datum usvajanja

22.10.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

15

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Tiemo Wölken

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Olle Ludvigsson

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

15

+

ECR

Angel Dzhambazki

PPE

Geoffroy Didier, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech; Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Olle Ludvigsson, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

MIŠLJENJE ODBORA ZA GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJE POSLOVE (23.10.2018)

upućeno Odboru za zapošljavanje i socijalna pitanja

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad
(COM(2018)0131 – C8‑0118/2018 – 2018/0064(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Emilian Pavel

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Europski parlament u nekoliko je navrata istaknuo potrebu za jačanjem kontrola, administrativne suradnje i koordinacije među državama članicama i unutar njih radi pružanja aktivne potpore ostvarivanju prava na slobodno kretanje i razvoja pomoći i razmjene informacija u kontekstu borbe protiv prijevara povezanih s upućivanjem radnika, uz naglasak na važnost jasnih i transparentnih informacija za pružatelje usluga i sve kategorije radnika, uključujući nositelje plave karte EU-a, osobe premještene unutar društva, osobe s dugotrajnim boravištem i članove njihovih obitelji. Komisija je u tom kontekstu predložila osnivanje Europskog nadzornog tijela za rad („ELA”) u obliku decentralizirane agencije EU-a radi rješavanja izazova povezanih s mobilnošću radne snage u Uniji i jamčenja pravedne, jednostavne i djelotvorne provedbe relevantnih pravila EU-a.

Mobilnost radne snage u EU-u pogoduje pojedincima, socijalnim partnerima, gospodarstvima i društvima u cjelini. Slobodno kretanje radnika i sloboda pružanja usluga unutar Unije ovise o jasnim, pravednim i djelotvorno provedenim pravilima o prekograničnoj mobilnosti radne snage koja uključuje i državljane trećih zemalja.

Međutim, i dalje postoji zabrinutost u pogledu usklađenosti s pravilima EU-a te njihove djelotvorne i učinkovite provedbe, koja može ugroziti povjerenje i pravednost na unutarnjem tržištu. Konkretno je izražena zabrinutost u vezi s mobilnim radnicima koji bi mogli biti izloženi zlostavljanju ili kojima mogu biti oduzeta prava te s poduzećima koja posluju u nesigurnom ili nejasnom poslovnom okruženju i u nejednakim uvjetima. Pružanje visokokvalitetnih i ažuriranih informacija i usluga građanima u pogledu njihovih prava i obveza u situacijama s prekograničnom dimenzijom potrebno je koordinirati na razini Unije kako bi se osigurao dosljedan, jasan i učinkovit pristup. U tom pogledu Europskom nadzornom tijelu za rad bit će povjereno više operativnih zadataka: pružanje relevantnih informacija i usluga pojedincima, socijalnim partnerima i poslodavcima te potpora državama članicama u ostvarivanju suradnje, razmjeni informacija te usklađenim i zajedničkim inspekcijama, što je za izvjestitelja pitanje od posebne važnosti, radi upozoravanja nadležnih tijela u slučaju kršenja temeljnih prava i trgovine ljudima u svrhu izrabljivanja radne snage. Nedvojbeno je da migracije u Uniju, u svim svojim oblicima, utječu na tržišta rada u EU-u.

Izvjestitelj čvrsto podupire prijedlog Komisije o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad.

Predložene izmjene

Budući da bi Nadzorno tijelo trebalo pridonijeti jasnoj, pravednoj i djelotvornoj provedbi pravila Unije o prekograničnoj mobilnosti radne snage i koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, izvjestitelj podržava zaštitu temeljnih prava koja se jamči tim pravilima, primjerice prava na slobodno kretanje osoba i radnika, uključujući nositelje plave karte EU-a, osobe premještene unutar društva ili osobe s dugotrajnim boravištem i članove njihovih obitelji. Izvjestitelj također podržava ostvarivanje prava u različitim zemljama u području poštenih i pravednih uvjeta rada, socijalne sigurnosti i zdravstvene skrbi te nediskriminacije i borbe protiv trgovine ljudima u svrhu izrabljivanja radne snage.

Izvjestitelj kao još jedan važan aspekt ističe problem neprijavljenog rada. U tu svrhu izvjestitelj je predložio amandman radi pružanja jasne vizije načina rješavanja problema neprijavljenog rada koji često ima prekograničnu dimenziju i može imati ozbiljne posljedice za dotične radnike. Neke ranjive skupine, kao što su državljani trećih zemalja, osobito su izložene neprijavljenom radu i povezanom uskraćivanju osnovnih prava radnika. Europsko nadzorno tijelo za rad trebalo bi održavati i dodatno razviti Europsku platformu za jačanje suradnje u rješavanju neprijavljenog rada uspostavljenu Odlukom (EU) 2016/344 i dodatno ojačati suradnju u tom području na razini Unije.

Izvjestitelj je mišljenja da su odredbe o suradnji s drugim europskim agencijama od ključne važnosti. Kad je riječ o borbi protiv organiziranog kriminala, izvjestitelj potiče Europsko nadzorno tijelo za rad da uspostavi djelotvornu suradnju s Agencijom Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i Agencijom Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust). Radi borbe protiv trgovine ljudima, uz poseban naglasak na trgovinu u svrhu izrabljivanja radne snage, Europsko nadzorno tijelo za rad ujedno bi trebalo surađivati s drugim agencijama EU-a koje djeluju u području pravosuđa i unutarnjih poslova, a posebno s Agencijom Europske unije za temeljna prava (FRA) i koordinatorom za suzbijanje trgovanja ljudima.

Kad je riječ o zaštiti osobnih podataka, odredbe Uredbe (EU) br. 679/2016 (Opća uredba o zaštiti podataka) i Uredbe (EZ) br. 45/2001 primjenjuju se na obradu osobnih podataka u okviru ovog prijedloga. Izvjestitelj nastoji zajamčiti da u skladu s tim pravilima sva obrada osobnih podataka bude ograničena na ono što je nužno i razmjerno. Podatke bi trebalo prikupljati u točno utvrđene, izrijekom navedene i zakonite svrhe te ih ne bi trebalo dalje obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama, a izvjestitelj predlaže da se jasno naznači da bi se Nadzorno tijelo i Komisija trebali smatrati zajedničkim voditeljima obrade za potrebe pravila o zaštiti podataka.

Izvjestitelj kao još jedan vrlo važan aspekt ističe borbu protiv prijevara i traži jasna upućivanja na primjenu Uredbe Vijeća o osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) te da se EPPO prema potrebi uključi u istrage u borbi protiv prijevara koje su povezane s radom Europskog nadzornog tijela za rad.

AMANDMANI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Slobodno kretanje radnika, sloboda poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga temeljna su načela unutarnjeg tržišta u Uniji ugrađena u Ugovor o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

(1)  Zaštita socijalnih i radnih prava, slobodno kretanje radnika, sloboda poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga temeljna su načela unutarnjeg tržišta u Uniji ugrađena u Ugovor o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  U skladu s člankom 3. UFEU-a Unija radi na visoko konkurentnom socijalnom tržišnom gospodarstvu, s ciljem pune zaposlenosti i društvenog napretka te promiče socijalnu pravdu i zaštitu. Prema članku 9. UFEU-a Unija pri utvrđivanju i provedbi svojih politika i djelovanja uzima u obzir zahtjeve povezane, među ostalim, s promicanjem visoke razine zapošljavanja, jamstvom odgovarajuće socijalne zaštite, borbom protiv društvene isključenosti te promicanjem visoke razine obrazovanja, osposobljavanja i zaštite zdravlja ljudi.

(2)  U skladu s člankom 3. UFEU-a Unija radi na visoko konkurentnom socijalnom tržišnom gospodarstvu, s ciljem pune zaposlenosti i društvenog napretka, promicanju socijalne pravde i zaštite, suzbijanju društvene isključenosti i diskriminacije te promiče socijalnu pravdu i zaštitu, ravnopravnost muškaraca i žena, generacijsku solidarnost i zaštitu prava djeteta, a promiče i gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju i solidarnost među državama članicama. Prema članku 9. UFEU-a Unija pri utvrđivanju i provedbi svojih politika i djelovanja uzima u obzir zahtjeve povezane, među ostalim, s promicanjem visoke razine zapošljavanja, jamstvom odgovarajuće socijalne zaštite, borbom protiv društvene isključenosti te promicanjem visoke razine obrazovanja, osposobljavanja i zaštite zdravlja ljudi.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  Poveljom Europske unije o temeljnim pravima uređuje se pravo na slobodno kretanje ljudi i radnika u člancima 15. i 45., pravo na nediskriminacija u članku 21., pravo na besplatan pristup službama za posredovanje pri zapošljavanju u članku 29., sloboda poduzetništva u članku 16. te pošteni i pravični radni uvjeti, socijalna sigurnost i zdravstvena zaštita u člancima 31., 34. i 35.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2b)  I dalje postoji zabrinutost zbog ograničenja slobodi kretanja, pristupa zapošljavanju, pristupa socijalnoj sigurnosti te diskriminacije na osnovi državljanstva na unutarnjem tržištu.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2c)  U svom tematskom izvješću br. 6/2018 naslovljenom „Slobodno kretanje radnika – temeljna je sloboda zajamčena, ali boljim usmjeravanjem financijskih sredstava EU-a doprinijelo bi se mobilnosti radnika” Europski revizorski sud naveo je preporuke Komisiji za poboljšanje osviještenosti o alatima za pružanje informacija o slobodnom kretanju radnika i izvješćivanju o diskriminaciji te za bolje korištenje dostupnih informacija radi utvrđivanja vidova diskriminacije.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2d)  Teško iskorištavanje radnika postoji u mnogim sektorima u Unije i pogađa različite skupine prekograničnih radnika, i građane Unije i državljane trećih zemalja. Kao što je Agencija Europske unije za temeljna prava preporučila u svojem izvješću iz 2015. naslovljenom „Ozbiljno iskorištavanje radne snage: radnici koji se sele na području Europske unije ili useljavaju u nju”, te prakse treba rješavati, između ostalog, sveobuhvatnim sustavom ciljanih inspekcija radnih uvjeta.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a)  U europskom stupu socijalnih prava ističe se da svatko ima pravo na pravovremenu i personaliziranu pomoć za poboljšanje mogućnosti zapošljavanja ili samozapošljavanja, prijenos socijalne zaštite i naknadu za osposobljavanje za vrijeme prekvalifikacije, da mladi imaju pravo na kontinuirano obrazovanje, naukovanje, stažiranje ili dobru ponudu za posao i da nezaposleni imaju pravo na prilagođenu, kontinuirani i konzistentnu podršku.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Kao što su naveli u Zajedničkoj izjavi o zakonodavnim prioritetima 2018.–2019., Europski parlament, Vijeće i Komisija obvezali su se jačati socijalnu dimenziju Unije radom na boljoj koordinaciji sustava socijalne sigurnosti36, zaštitom radnika od zdravstvenih rizika na radnome mjestu37, osiguravanjem pravednog postupanja prema svima na tržištu rada Unije s pomoću moderniziranih pravila za upućivanje radnika38 te daljnjim poboljšanjem prekogranične provedbe prava Unije.

(4)  Kao što su naveli u Zajedničkoj izjavi o zakonodavnim prioritetima 2018.–2019., Europski parlament, Vijeće i Komisija obvezali su se jačati socijalnu dimenziju Unije radom na boljoj koordinaciji sustava socijalne sigurnosti36, zaštitom svih radnika od zdravstvenih rizika na radnome mjestu37, osiguravanjem pravednog postupanja prema svima na tržištu rada Unije s pomoću moderniziranih pravila za upućivanje radnika38 te daljnjim poboljšanjem prekogranične provedbe prava Unije.

_________________

_________________

36 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 (COM(2016) 815 final).

36 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 (COM(2016) 815 final).

37 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (COM(2017) 11 final).

37 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (COM(2017) 11 final).

38 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (COM(2016) 128 final).

38 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (COM(2016) 128 final).

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Europsko nadzorno tijelo za rad (dalje u tekstu „Nadzorno tijelo”) trebalo bi osnovati kako bi se pridonijelo jačanju pravednosti i povjerenja u jedinstveno tržište. U tu bi svrhu Nadzorno tijelo trebalo podupirati države članice i Komisiju pri poboljšanju pristupa pojedinaca i poslodavaca informacijama o njihovim pravima i obvezama u situacijama prekogranične mobilnosti te pristupa relevantnim uslugama, podupirati usklađenost i suradnju među državama članicama radi djelotvorne primjene prava Unije u tim područjima te posredovati pri pronalaženju rješenja u slučaju prekograničnih sporova ili poremećaja na tržištu rada i olakšavati ga.

(5)  Europsko nadzorno tijelo za rad (dalje u tekstu „Nadzorno tijelo”) trebalo bi osnovati kako bi se olakšalo prekograničnu mobilnost radne snage, ojačalo socijalnu pravednost i povjerenje u jedinstveno tržište i zajamčilo ravnopravan pristup zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti za mobilne građane te poboljšalo zaštitu radnih prava i pomoglo u rješavanju nezaposlenosti, istodobno poštujući načela proporcionalnosti i supsidijarnosti. U tu bi svrhu Nadzorno tijelo trebalo podupirati države članice i Komisiju pri poboljšanju pristupa pojedinaca i poslodavaca informacijama o njihovim pravima i obvezama u situacijama prekogranične mobilnosti te pristupa relevantnim uslugama, podupirati usklađenost i suradnju među državama članicama radi djelotvorne primjene prava Unije u tim područjima te posredovati pri pronalaženju rješenja u slučaju prekograničnih sporova ili poremećaja na tržištu rada i olakšavati ga.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Nadzorno tijelo trebalo bi obavljati svoje aktivnosti u područjima prekogranične mobilnosti radne snage i koordinacije sustava socijalne sigurnosti, uključujući slobodno kretanje radnika, upućivanje radnika i izrazito mobilne usluge. Ono bi ujedno trebalo unaprijediti suradnju među državama članicama kad je riječ o suzbijanju neprijavljenog rada. Ako Nadzorno tijelo tijekom obavljanja svojih aktivnosti utvrdi moguće nepravilnosti, uključujući u područjima prava Unije za koja nije nadležno, kao što su kršenja radnih uvjeta, zdravstvenih i sigurnosnih propisa ili zapošljavanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom, trebalo bi ih moći prijaviti Komisiji, nadležnim tijelima Unije i prema potrebi nacionalnim tijelima te surađivati s njima u tim pitanjima.

(6)  Nadzorno tijelo trebalo bi obavljati svoje aktivnosti u područjima prekogranične mobilnosti radne snage i koordinacije sustava socijalne sigurnosti, uključujući slobodno kretanje radnika, upućivanje radnika i izrazito mobilne usluge. Ono bi ujedno trebalo unaprijediti suradnju među državama članicama kad je riječ o suzbijanju neprijavljenog rada. Ako Nadzorno tijelo tijekom obavljanja svojih aktivnosti utvrdi moguće nepravilnosti, uključujući u područjima prava Unije za koja nije nadležno, kao što su kršenja radnih uvjeta ili zdravstvenih i sigurnosnih propisa, trebalo bi ih moći prijaviti Komisiji, nadležnim tijelima Unije i prema potrebi nacionalnim tijelima te učinkovito i bez odgode surađivati s njima u tim pitanjima.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a)  Neprijavljeni rad često ima prekograničnu dimenziju i može imati ozbiljne posljedice za dotične radnike. Neke ranjive skupine, kao što su državljani trećih zemalja, osobito su izložene neprijavljenom radu i povezanom uskraćivanju osnovnih prava radnika. Nadzorno tijelo trebalo bi održavati i dodatno razviti Europsku platformu za jačanje suradnje u rješavanju neprijavljenog rada uspostavljenu Odlukom (EU) 2016/344 Europskog parlamenta i Vijeća i dodatno ojačati suradnju u tom području na razini Unije.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Nadzorno tijelo trebalo bi pridonijeti olakšavanju slobodnog kretanja radnika koje je uređeno Uredbom (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća39, Direktivom 2014/54/EU Europskog parlamenta i Vijeća40 i Uredbom (EU) 2016/589 Europskog parlamenta i Vijeća41. Ono bi trebalo olakšati upućivanje radnika uređeno Direktivom 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća42 i Direktivom 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća43, uključujući podupiranjem provedbe onih odredaba koje su uvedene u okviru univerzalno primjenjivih kolektivnih ugovora u skladu s praksama država članica. Osim toga, trebalo bi pomoći koordinaciji sustava socijalne sigurnosti koja je uređena Uredbom (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća44, Uredbom (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća45 i Uredbom (EU) 1231/2010 Europskog parlamenta i Vijeća46 te Uredbom Vijeća (EEZ) br. 1408/7147 i Uredbom Vijeća (EEZ) br. 574/7248.

(7)  Nadzorno tijelo trebalo bi pridonijeti olakšavanju slobodnog kretanja radnika koje je uređeno Uredbom (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća39, Direktivom 2014/54/EU Europskog parlamenta i Vijeća40 i Uredbom (EU) 2016/589 Europskog parlamenta i Vijeća41. Ono bi trebalo olakšati upućivanje radnika uređeno Direktivom 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća42 i Direktivom 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća43, uključujući podupiranjem provedbe onih odredaba koje su uvedene u okviru univerzalno primjenjivih kolektivnih ugovora u skladu s praksama država članica. Osim toga, trebalo bi pomoći učinkovitoj koordinaciji sustava socijalne sigurnosti koja je uređena Uredbom (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća44, Uredbom (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća45 i Uredbom (EU) 1231/2010 Europskog parlamenta i Vijeća46 te Uredbom Vijeća (EEZ) br. 1408/7147 i Uredbom Vijeća (EEZ) br. 574/7248.

_________________

_________________

39 Uredba (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o slobodi kretanja radnika u Uniji (SL L 141, 27.5.2011., str. 1.).

39 Uredba (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o slobodi kretanja radnika u Uniji (SL L 141, 27.5.2011., str. 1.).

40 Direktiva 2014/54/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o mjerama za lakše ostvarivanje prava zajamčenih radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika (SL L 128, 30.4.2014., str. 8.).

40 Direktiva 2014/54/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o mjerama za lakše ostvarivanje prava zajamčenih radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika (SL L 128, 30.4.2014., str. 8.).

41 Uredba (EU) 2016/589 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2016. o Europskoj mreži službi za zapošljavanje (EURES), pristupu radnika uslugama mobilnosti i daljnjoj integraciji tržišta rada i izmjeni uredaba (EU) br. 492/2011 i (EU) br. 1296/2013 (SL L 107, 22.4.2016., str. 1.).

41 Uredba (EU) 2016/589 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2016. o Europskoj mreži službi za zapošljavanje (EURES), pristupu radnika uslugama mobilnosti i daljnjoj integraciji tržišta rada i izmjeni uredaba (EU) br. 492/2011 i (EU) br. 1296/2013 (SL L 107, 22.4.2016., str. 1.).

42 Direktiva 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (SL L 18, 21.1.1997., str. 1.).

42 Direktiva 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (SL L 18, 21.1.1997., str. 1.).

43 Direktiva 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o provedbi Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga i izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta („Uredba IMI”) (SL L 159, 28.5.2014., str. 11.).

43 Direktiva 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o provedbi Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga i izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta („Uredba IMI”) (SL L 159, 28.5.2014., str. 11.).

44 Uredba (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (SL L 166, 30.4.2004., str. 1. ispravak SL L 200, 7.6.2004., str. 1.).

44 Uredba (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (SL L 166, 30.4.2004., str. 1. ispravak SL L 200, 7.6.2004., str. 1.).

45 Uredba (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (SL L 284, 30.10.2009., str. 1.).

45 Uredba (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (SL L 284, 30.10.2009., str. 1.).

46 Uredba (EU) br. 1231/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o proširenju primjene Uredbe (EZ) br. 883/2004 i Uredbe (EZ) br. 987/2009 na državljane trećih zemalja koji tim uredbama još nisu obuhvaćeni isključivo na temelju svog državljanstva (SL L 344, 29.12.2010., str. 1.).

46 Uredba (EU) br. 1231/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o proširenju primjene Uredbe (EZ) br. 883/2004 i Uredbe (EZ) br. 987/2009 na državljane trećih zemalja koji tim uredbama još nisu obuhvaćeni isključivo na temelju svog državljanstva (SL L 344, 29.12.2010., str. 1.).

47 Uredba Vijeća (EEZ) br. 1408/71 od 14. lipnja 1971. o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe i njihove obitelji koji se kreću unutar Zajednice (SL L 149, 5.7.1971., str. 2.). 2).

47 Uredba Vijeća (EEZ) br. 1408/71 od 14. lipnja 1971. o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe i njihove obitelji koji se kreću unutar Zajednice (SL L 149, 5.7.1971., str. 2.). 2).

48 Uredba Vijeća (EEZ) br. 574/72 od 21. ožujka 1972. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalnog osiguranja na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice (SL L 74, 27.3.1972., str. 1.).

48 Uredba Vijeća (EEZ) br. 574/72 od 21. ožujka 1972. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalnog osiguranja na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice (SL L 74, 27.3.1972., str. 1.).

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Pojedinci na koje se odnose aktivnosti Nadzornog tijela trebale bi biti osobe koje podliježu pravu Unije obuhvaćenom područjem primjene ove Uredbe, uključujući radnike, samozaposlene osobe, osobe koje traže posao i osobe koje nisu gospodarski aktivne; to bi se trebalo odnositi na građane Unije i državljane trećih zemalja koji zakonito borave u Uniji, primjerice upućene radnike, nositelje plave karte EU-a, osobe premještene unutar društva ili osobe s dugotrajnim boravištem te članove njihovih obitelji.

(9)  Pojedinci na koje se odnose aktivnosti Nadzornog tijela trebale bi biti i građani Unije i državljani trećih zemalja koji podliježu pravu Unije obuhvaćenom područjem primjene ove Uredbe, uključujući radnike, samozaposlene osobe, osobe koje traže posao i osobe koje nisu gospodarski aktivne u prekograničnim situacijama u Uniji.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9 a)  Za potrebe postupne uspostave područja slobode, sigurnosti i pravde kako je predviđeno u Ugovorima, doneseni su zakonski akti Unije kojima se uređuju uvjeti za ulazak, boravak ili zapošljavanje određenih kategorija državljana trećih zemalja, kao što su nositelji plave karte EU-a u skladu s Direktivom Vijeća 2009/50/EZ1a, osobe premještene unutar društva u skladu s Direktivom 2014/66/EU Europskog parlamenta i Vijeća1b ili osobe s dugotrajnim boravištem u skladu s Direktivom Vijeća 2003/109/EZ1c kao i članova njihovih obitelji, te predviđaju sankcije i mjere za poslodavce državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom u skladu s Direktivom 2009/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1d. U opseg aktivnosti Nadzornog tijela trebalo bi uključiti i prekogranične aspekte primjene takvih zakona.

 

__________________

 

1a Direktiva Vijeća 2009/50/EZ od 25. svibnja 2009. o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja radi visokokvalificiranog zapošljavanja (SL L 155, 18.6.2009., str. 17.).

 

1b Direktiva 2014/66/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u okviru premještaja unutar društva (SL L 157, 27.5.2014., str. 1.).

 

1c Direktiva Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem (SL L 16, 23.1.2004., str. 44.).

 

1d Direktiva 2009/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o minimalnim standardima za sankcije i mjere za poslodavce državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (SL L 168, 30.6.2009., str. 24.).

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Osnivanjem Nadzornog tijela ne bi trebali nastati nova prava ni obveze za pojedince ili poslodavce, uključujući gospodarske subjekte ili neprofitne organizacije, jer bi se aktivnosti Nadzornog tijela na njih trebale odnositi u mjeri u kojoj se na njih odnosi pravo Unije obuhvaćeno područjem primjene ove Uredbe.

(10)  Osnivanjem Nadzornog tijela ne bi trebali nastati nova prava ni obveze za pojedince ili poslodavce, uključujući gospodarske subjekte ili neprofitne organizacije, jer bi se aktivnosti Nadzornog tijela na njih trebale odnositi u mjeri u kojoj se na njih odnosi pravo Unije obuhvaćeno područjem primjene ove Uredbe. Ono bi istodobno trebalo služiti poštovanju i primjeni postojećih prava i obveza u skladu s pravom EU-a i međunarodnim radnim standardima.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  U cilju poštene, jednostavne i djelotvorne primjene prava Unije Nadzorno tijelo trebalo bi podupirati suradnju i pravodobnu razmjenu informacija među državama članicama. Nacionalni časnici za vezu koji rade u okviru Nadzornog tijela i ostalo osoblje trebali bi pružati potporu državama članicama u ispunjavanju obveza suradnje, ubrzati razmjene među njima s pomoću postupaka za smanjenje kašnjenja te osigurati povezanost s ostalim nacionalnim uredima za vezu, tijelima i kontaktnim točkama uspostavljenima u skladu s pravom Unije. Nadzorno tijelo trebalo bi poticati upotrebu inovativnih pristupa djelotvornoj i učinkovitoj prekograničnoj suradnji, uključujući alate za elektroničku razmjenu podataka kao što su sustav elektroničke razmjene informacija o socijalnoj sigurnosti (EESSI) i Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI), te bi trebalo pridonijeti daljnjoj digitalizaciji postupaka i unaprjeđenju IT alata koji se upotrebljavaju za razmjenu poruka među nacionalnim tijelima.

(13)  U cilju poštene, jednostavne i djelotvorne primjene prava Unije Nadzorno tijelo trebalo bi podupirati suradnju i pravodobnu razmjenu informacija među državama članicama. Nacionalni časnici za vezu koji rade u okviru Nadzornog tijela i ostalo osoblje trebali bi pružati potporu državama članicama u ispunjavanju obveza suradnje, ubrzati razmjene među njima s pomoću postupaka za smanjenje kašnjenja te osigurati povezanost s ostalim nacionalnim uredima za vezu, tijelima i kontaktnim točkama uspostavljenima u skladu s pravom Unije. Nadzorno tijelo trebalo bi poticati upotrebu inovativnih pristupa djelotvornoj i učinkovitoj prekograničnoj suradnji, uključujući alate za elektroničku razmjenu podataka kao što su sustav elektroničke razmjene informacija o socijalnoj sigurnosti (EESSI) i Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI), te bi trebalo pridonijeti daljnjoj digitalizaciji postupaka i unaprjeđenju IT alata koji se upotrebljavaju za razmjenu poruka među nacionalnim tijelima. Pri razmjeni podataka, osobito podataka o socijalnoj sigurnosti, trebalo bi uzeti u obzir kiberkriminalitet i sigurnosne aspekte i ta bi razmjena trebala biti strogo uređena.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Kako bi se povećali kapaciteti država članica za uklanjanje prekograničnih nepravilnosti povezanih s pravom Unije u područjima za koja je nadležno, Nadzorno tijelo trebalo bi podupirati nacionalna tijela u provođenju usklađenih i zajedničkih inspekcija, među ostalim olakšavanjem provedbe inspekcija u skladu s člankom 10. Direktive 2014/67/EU. One bi se trebale odvijati na zahtjev država članica ili na temelju njihova prihvaćanja prijedloga Nadzornog tijela. Nadzorno tijelo trebalo bi pružati stratešku, logističku i tehničku potporu državama članicama koje sudjeluju u usklađenim ili zajedničkim inspekcijama poštujući u cijelosti zahtjeve o povjerljivosti. Inspekcije bi se trebale provoditi u dogovoru s predmetnim državama članicama i potpuno u skladu s nacionalnim pravnim okvirom država članica, koje bi na temelju ishoda usklađenih i zajedničkih inspekcija trebale poduzeti daljnje mjere u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

(14)  Kako bi se povećali kapaciteti država članica za uklanjanje prekograničnih radnih nepravilnosti povezanih s pravom Unije u područjima za koja je nadležno, Nadzorno tijelo trebalo bi podupirati nacionalna tijela i socijalne partnere u provođenju usklađenih i zajedničkih inspekcija, među ostalim olakšavanjem provedbe inspekcija u skladu s člankom 10. Direktive 2014/67/EU. One bi se trebale odvijati na zahtjev država članica ili na temelju njihova prihvaćanja prijedloga Nadzornog tijela. Nadzorno tijelo trebalo bi pružati stratešku, logističku i tehničku potporu državama članicama koje sudjeluju u usklađenim ili zajedničkim inspekcijama poštujući u cijelosti zahtjeve o povjerljivosti. Inspekcije bi se trebale provoditi u dogovoru s predmetnim državama članicama i potpuno u skladu s nacionalnim pravnim okvirom država članica, koje bi na temelju ishoda usklađenih i zajedničkih inspekcija trebale poduzeti daljnje mjere u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Kako bi se pratili novi trendovi, izazovi i nedostaci u području radne mobilnosti i koordinacije socijalne sigurnosti, Nadzorno tijelo trebalo bi razviti analitičke kapacitete i kapacitete za procjenu rizika. To bi trebalo uključivati provedbu analiza i studija tržišta rada te stručnih revizija. Nadzorno tijelo trebalo bi pratiti moguće neravnoteže u pogledu vještina i prekograničnog protoka radne snage, uključujući njihov mogući utjecaj na teritorijalnu koheziju. Osim toga, Nadzorno tijelo trebalo bi poduprijeti procjenu rizika iz članka 10. Direktive 2014/67/EU. Nadzorno tijelo trebalo bi osigurati sinergije i komplementarnost s drugim agencijama, službama ili mrežama Unije. U tu bi svrhu trebalo, među ostalim, od mreže SOLVIT i sličnih službi tražiti informacije o čestim problemima s kojima se susreću pojedinci i poduzeća kad žele ostvariti svoja prava u područjima za koja je nadležno Nadzorno tijelo. Nadzorno tijelo trebalo bi usto olakšati i pojednostavniti aktivnosti prikupljanja podataka koje su predviđene mjerodavnim zakonodavstvom Unije u područjima za koja je nadležno. Time za države članice ne nastaju nove obveze izvješćivanja.

(15)  Kako bi se pratili novi trendovi, izazovi i nedostaci u području radne mobilnosti i koordinacije socijalne sigurnosti, Nadzorno tijelo trebalo bi razviti analitičke kapacitete i kapacitete za procjenu rizika. To bi trebalo uključivati provedbu analiza i studija tržišta rada te stručnih revizija. Nadzorno tijelo trebalo bi pratiti moguće neravnoteže u pogledu vještina i prekograničnog protoka radne snage, uključujući njihov mogući utjecaj na teritorijalnu koheziju. Osim toga, Nadzorno tijelo trebalo bi poduprijeti procjenu rizika iz članka 10. Direktive 2014/67/EU. Nadzorno tijelo trebalo bi osigurati sinergije i komplementarnost s drugim agencijama, službama ili mrežama Unije. U tu bi svrhu trebalo, među ostalim, od mreže SOLVIT i sličnih službi tražiti informacije o čestim problemima s kojima se susreću pojedinci i poduzeća kad žele ostvariti svoja prava u područjima za koja je nadležno Nadzorno tijelo. Nadzorno tijelo trebalo bi usto olakšati i pojednostavniti aktivnosti prikupljanja podataka koje su predviđene mjerodavnim zakonodavstvom Unije u područjima za koja je nadležno poštujući pritom propise o zaštiti podataka i vodeći računa o kibersigurnosnim rizicima. Time za države članice ne nastaju nove obveze izvješćivanja.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Nadzorno tijelo trebalo bi pokrenuti platformu za rješavanje sporova među državama članicama povezanih s primjenom prava Unije u područjima za koja je nadležno. Njegov bi se rad trebao nadovezati na postojeći dijalog i mehanizme mirenja u području koordinacije socijalne sigurnosti koje države članice60 smatraju vrijednima i čiju je važnost priznao Sud Europske unije61. Države članice trebale bi moći uputiti slučajeve Nadzornom tijelu radi posredovanja u skladu sa standardnim postupcima uspostavljenima za tu svrhu. Nadzorno tijelo trebalo bi rješavati samo sporove među državama članicama, a pojedincima i poslodavcima koji se suočavaju poteškoćama pri ostvarivanju svojih prava proizašlih iz prava Unije trebale bi i dalje na raspolaganju biti nacionalne službe i službe Unije koje su zadužene za rješavanje takvih predmeta, kao što je mreža SOLVIT, kojima bi ih Nadzorno tijelo trebalo uputiti. Mreža SOLVIT također bi trebala moći uputiti na razmatranje Nadzornom tijelu slučajeve u kojima se problem ne može riješiti zbog razlika među nacionalnim upravama.

(17)  Nadzorno tijelo trebalo bi pokrenuti platformu za rješavanje sporova među državama članicama povezanih s primjenom prava Unije u područjima za koja je nadležno. Njegov bi se rad trebao nadovezati na postojeći demokratski dijalog i mehanizme mirenja u području koordinacije socijalne sigurnosti koje države članice60 smatraju vrijednima i čiju je važnost priznao Sud Europske unije61. Države članice trebale bi moći uputiti slučajeve Nadzornom tijelu radi posredovanja u skladu sa standardnim postupcima uspostavljenima za tu svrhu. Nadzorno tijelo trebalo bi rješavati samo sporove među državama članicama, a pojedincima i poslodavcima koji se suočavaju poteškoćama pri ostvarivanju svojih prava proizašlih iz prava Unije trebale bi i dalje na raspolaganju biti nacionalne službe i službe Unije koje su zadužene za rješavanje takvih predmeta, kao što je mreža SOLVIT, kojima bi ih Nadzorno tijelo trebalo uputiti. Mreža SOLVIT također bi trebala moći uputiti na razmatranje Nadzornom tijelu slučajeve u kojima se problem ne može riješiti zbog razlika među nacionalnim upravama.

_________________

_________________

60 Vijeće, djelomičan opći pristup od 26. listopada 2017. o Prijedlogu uredbe o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 13645/1/17.

60 Vijeće, djelomičan opći pristup od 26. listopada 2017. o Prijedlogu uredbe o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 13645/1/17.

61Predmet C-236/88 EU:C:1990:303, točka 17., predmet C-202/97, EU:C:2000:75, točke 57.-58., predmet C-178/97, EU:C:2000:169, točke 44.-45., predmet C-2/05, EU:C:2006:69, točke 28.-29., predmet C-12/14, EU:C:2016:135, točke 39.-41., predmet C-359/16 EU:C:2018:63, točke 44.-45.

61Predmet C-236/88 EU:C:1990:303, točka 17., predmet C-202/97, EU:C:2000:75, točke 57.-58., predmet C-178/97, EU:C:2000:169, točke 44.-45., predmet C-2/05, EU:C:2006:69, točke 28.-29., predmet C-12/14, EU:C:2016:135, točke 39.-41., predmet C-359/16 EU:C:2018:63, točke 44.-45.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Radi djelotvornog funkcioniranja Nadzornog tijela u upravnom bi odboru trebale biti zastupljene države članice i Komisija. Pri sastavljanju upravnog odbora, uključujući izbor njegova predsjednika i zamjenika predsjednika, trebalo bi poštovati načela ravnopravnosti spolova, iskustva i kvalifikacija. Radi djelotvornog i učinkovitog funkcioniranja Nadzornog tijela upravni bi odbor posebice trebao donositi godišnji program rada, izvršavati svoje zadaće povezane s proračunom Nadzornog tijela, donositi financijska pravila koja se primjenjuju na Nadzorno tijelo, imenovati izvršnog direktora te utvrditi postupke za donošenje odluka izvršnog direktora povezanih s operativnim zadaćama Nadzornog tijela. Predstavnici zemalja koje nisu države članice Unije, ali primjenjuju pravila Unije u područjima za koja je nadležno Nadzorno tijelo, mogu sudjelovati na sastancima upravnog odbora kao promatrači.

(21)  Radi djelotvornog funkcioniranja Nadzornog tijela u upravnom bi odboru trebale biti zastupljene države članice, socijalni partneri, Europski parlament i Komisija. Pri sastavljanju upravnog odbora, uključujući izbor njegova predsjednika i zamjenika predsjednika, trebalo bi poštovati načela ravnopravnosti spolova, iskustva i kvalifikacija. Radi djelotvornog i učinkovitog funkcioniranja Nadzornog tijela upravni bi odbor posebice trebao donositi godišnji program rada, izvršavati svoje zadaće povezane s proračunom Nadzornog tijela, donositi financijska pravila koja se primjenjuju na Nadzorno tijelo, imenovati izvršnog direktora te utvrditi postupke za donošenje odluka izvršnog direktora povezanih s operativnim zadaćama Nadzornog tijela. Predstavnici zemalja koje nisu države članice Unije, ali primjenjuju pravila Unije u područjima za koja je nadležno Nadzorno tijelo i Međunarodna organizacija rada, mogu sudjelovati na sastancima upravnog odbora kao promatrači.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Nadzorno tijelo trebalo bi se u područjima za koja je nadležno izravno koristiti stručnim znanjem relevantnih dionika u okviru posebne skupine dionika. Članovi bi trebali biti predstavnici socijalnih partnera na razini Unije. Pri obavljanju svojih aktivnosti skupina dionika uzimat će u obzir mišljenja Savjetodavnog odbora za usklađivanje sustava socijalne sigurnosti ustanovljenog Uredbom (EZ) br. 883/2004 i Savjetodavnog odbora za slobodno kretanje radnika ustanovljenog Uredbom (EU) br. 492/2011 te će se služiti njihovim stručnim znanjem.

(23)  Nadzorno tijelo trebalo bi se u područjima za koja je nadležno izravno koristiti stručnim znanjem relevantnih dionika u okviru posebne skupine dionika. Članovi bi trebali biti predstavnici socijalnih partnera na razini Unije, Međunarodna organizacija rada i relevantne organizacije civilnog društva. Pri obavljanju svojih aktivnosti skupina dionika uzimat će u obzir mišljenja Savjetodavnog odbora za usklađivanje sustava socijalne sigurnosti ustanovljenog Uredbom (EZ) br. 883/2004 i Savjetodavnog odbora za slobodno kretanje radnika ustanovljenog Uredbom (EU) br. 492/2011 te će se služiti njihovim stručnim znanjem.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Obrada osobnih podataka koja se provodi u kontekstu ove Uredbe trebala bi biti u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća64 ili Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća65, ovisno o tome koja se primjenjuje. To uključuje donošenje odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera kako bi se ispunile obveze na temelju tih uredbi, posebice one koje se odnose na zakonitost obrade, sigurnost aktivnosti obrade te informiranje i prava osoba čiji se podaci obrađuju.

(25)  Svaka obrada osobnih podataka koju Nadzorno tijelo provodi u kontekstu ove Uredbe trebala bi se provoditi u skladu s Uredbom (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća1a. Svaka obrada osobnih podataka koju države članice provode u okviru ove Uredbe, a posebno u kontekstu usklađenih i zajedničkih inspekcija, trebala bi se provoditi u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća1b. U slučajevima kad je obrada osobnih podataka potrebna prije svega radi prevencije, istrage, otkrivanja ili kaznenog progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenopravnih sankcija, posebno u kontekstu usklađenih i zajedničkih inspekcija kojima se otkrivaju nepravilnosti kaznene naravi, kao što su iskorištavanje radnika ili trgovanje ljudima, obrada tih osobnih podataka provodi se u skladu s Direktivom (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća1c. Nadzorno tijelo trebalo bi donijeti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se ispunile obveze na temelju tih uredbi, posebice one koje se odnose na zakonitost obrade, sigurnost aktivnosti obrade te informiranje i prava osoba čiji se podaci obrađuju.

_________________

_________________

 

1a Uredba (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća od ... o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL ... od ...).

 

1b Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

 

1c Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.).

64 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

 

65 Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.) – trenutačno se revidira u okviru COM(2017) 8 final.

 

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Nadzorno tijelo trebalo bi surađivati s ostalim agencijama Unije unutar područja njihovih nadležnosti, osobito s onima u području zapošljavanja i socijalne politike, služeći se njihovim stručnim znanjem i povećavajući sinergije: Europskom zakladom za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound), Europskim centrom za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop), Europskom agencijom za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i Europskom zakladom za osposobljavanje (ETF) te, također, kad je riječ o borbi protiv organiziranog kriminala i trgovanja ljudima, s Agencijom Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i Agencijom Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust).

(30)  Nadzorno tijelo trebalo bi surađivati s ostalim agencijama Unije unutar područja njihovih nadležnosti, osobito s onima u području zapošljavanja i socijalne politike, služeći se njihovim stručnim znanjem i povećavajući sinergije: Europskom zakladom za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound), Europskim centrom za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop), Europskom agencijom za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i Europskom zakladom za osposobljavanje (ETF).

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(30 a)  Agencija bi isto tako trebala uspostaviti učinkovitu suradnju s Agencijom Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i Agencijom Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust) u borbi protiv organiziranog kriminala i, ako je organizirani kriminal povezan s prijevarom koja uključuje proračun Unije, Uredbom europskog javnog tužitelja. Radi borbe protiv trgovine ljudima, uz poseban naglasak na trgovinu u svrhu izrabljivanja radne snage, Nadzorno tijelo ujedno bi trebalo, gdje je to prikladno, surađivati s drugim agencijama Unije koje djeluju u području pravosuđa i unutarnjih poslova (Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA), Europski potporni ured za azil (EASO), Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim IT sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA), Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA), Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE), Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex), Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)) i s koordinatorom EU-a za suzbijanje trgovanja ljudima.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36)  S obzirom na to da ciljeve ove Uredbe, naime potporu slobodnom kretanju radnika i usluga te jačanje pravednosti na unutarnjem tržištu, ne mogu dostatno ostvariti države članice neusklađenim djelovanjem, nego se zbog prekogranične prirode tih aktivnosti i potrebe za većom suradnjom među državama članicama oni mogu bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(36)  S obzirom na to da ciljeve ove Uredbe, naime potporu slobodnom kretanju radnika i usluga te jačanje socijalne pravde na unutarnjem tržištu, ne mogu dostatno ostvariti države članice neusklađenim djelovanjem, nego se zbog prekogranične prirode tih aktivnosti i potrebe za većom suradnjom među državama članicama oni mogu bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela priznata posebice Poveljom o temeljnim pravima Europske unije, kako je navedeno u članku 6. Ugovora o Europskoj uniji,

(37)  Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela priznata posebice Poveljom o temeljnim pravima Europske unije, kako je navedeno u članku 6. Ugovora o Europskoj uniji, Ona uzima u obzir i europski stup socijalnih prava.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  olakšava utvrđivanje prepreka za slobodu kretanja, pristup zapošljavanju i pristup socijalnoj sigurnosti na unutarnjem tržištu;

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  koordinira mjere za poboljšanje slobodnog kretanja, pravednu konkurentnost tržišta radne snage i primjerene radne uvjete te odgovarajuću socijalnu zaštitu svih radnika i članova njihovih obitelji.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  olakšava pristup pojedinaca i poslodavaca informacijama o pravima i obvezama u situacijama s prekograničnom dimenzijom te pristup uslugama povezanima s prekograničnom mobilnošću radne snage, u skladu s člancima 6. i 7.;

(a)  olakšava pristup pojedinaca, socijalnih partnera i poslodavaca informacijama o pravima i obvezama u situacijama s prekograničnom dimenzijom te pristup uslugama povezanima s prekograničnom mobilnošću radne snage, u skladu s člancima 6. i 7.;

Obrazloženje

U članku 5. Direktive 2014/54/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o mjerama za lakše ostvarivanje prava zajamčenih radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika predviđeno je sljedeće: „Države članice promiču dijalog sa socijalnim partnerima i odgovarajućim nevladinim organizacijama koje, u skladu s nacionalnim pravom ili praksom, imaju legitiman interes u doprinosu borbi protiv neopravdanih ograničenja prava na slobodno kretanje i prepreka tom pravu, i diskriminacije na temelju državljanstva, radnika Unije i članova njihovih obitelji s ciljem promicanja načela jednakog postupanja.”. Vidjeti i uvodnu izjavu 23. iste direktive.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  provodi analize i procjene rizika o pitanjima povezanima s prekograničnom mobilnošću radne snage, u skladu s člankom 11.;

(d)  provodi analize i procjene rizika o pitanjima povezanima s prekograničnom mobilnošću radne snage i preprekama slobodnom kretanju radnika i usluga, u skladu s člankom 11.;

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  daje potporu državama članicama u pogledu izgradnje kapaciteta u vezi s ciljanim inspekcijama radi utvrđivanja i sankcioniranja teškog iskorištavanja radnika;

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nadzorno tijelo poboljšava dostupnost, kvalitetu i pristupačnost informacija namijenjenih pojedincima i poslodavcima kako bi olakšalo mobilnost radne snage diljem Unije, u skladu s Uredbom (EU) 589/2016 o EURES-u i Uredbom [Jedinstveni digitalni pristupnik – COM(2017) 256]. U tu svrhu Nadzorno tijelo:

Nadzorno tijelo poboljšava dostupnost, kvalitetu i pristupačnost informacija namijenjenih pojedincima, socijalnim partnerima i poslodavcima kako bi olakšalo mobilnost radne snage diljem Unije, u skladu s Uredbom (EU) 589/2016 o EURES-u i Uredbom [Jedinstveni digitalni pristupnik – COM(2017) 256]. U tu svrhu Nadzorno tijelo:

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  pruža poslodavcima relevantne informacije o propisima o radu te životnim i radnim uvjetima za radnike u situacijama prekogranične mobilnosti, uključujući upućene radnike;

(c)  pruža pojedincima, socijalnim partnerima i poslodavcima relevantne informacije o propisima o radu te životnim i radnim uvjetima za radnike u situacijama prekogranične mobilnosti, uključujući upućene radnike, nositelj plave karte EU-a, osobe premještene unutar društva, osobe s dugotrajnim boravištem i članove obitelji takvih radnika;

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  evidentira žalbe radnika i poslodavaca zbog navoda o kršenju prava na slobodno kretanje radnika, slobode poslovnog nastana i slobode pružanja usluga na unutarnjem tržištu i daje prijedloge nadležnim tijelima država članica i Komisiji za rješavanje tih pitanja;

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  podupire države članice u ispunjavanju obveza širenja informacija o slobodnom kretanju radnika i pristupa njima kako je utvrđeno u članku 6. Direktive 2014/54/EU i o upućivanju radnika kako je utvrđeno u članku 5. Direktive 2014/67/EU;

(d)  podupire države članice u ispunjavanju obveza širenja informacija o slobodnom kretanju radnika i pristupa njima kako je utvrđeno u članku 6. Direktive 2014/54/EU i o upućivanju radnika kako je utvrđeno u članku 5. Direktive 2014/67/EU i relevantnim odredbama zakonodavstva Unije za zakonitu migraciju;

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  podupire države članice u pojednostavnjivanju pružanja pojedincima i poslodavcima informacija i usluga koje se odnose na prekograničnu mobilnost na dobrovoljnoj osnovi, uz potpuno poštovanje nadležnosti država članica.

(f)  podupire države članice u pojednostavnjivanju pružanja pojedincima, socijalnim partnerima i poslodavcima informacija i usluga koje se odnose na prekograničnu mobilnost na dobrovoljnoj osnovi, uz potpuno poštovanje nadležnosti država članica i temeljnih prava.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nadzorno tijelo pruža usluge pojedincima i poslodavcima radi olakšavanja mobilnosti radne snage diljem Unije. U tu svrhu Nadzorno tijelo:

1.  Nadzorno tijelo, ako je to prikladno, pruža usluge radi olakšavanja mobilnosti radne snage diljem Unije, ne udvostručujući pritom već postojeće mehanizme. U tu svrhu Nadzorno tijelo:

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nadzorno tijelo upravlja Europskim koordinacijskim uredom EURES-a i osigurava da on obavlja svoje nadležnosti u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) 2016/589, osim za tehničko funkcioniranje i razvoj portala EURES-a i povezanih IT usluga, kojima i dalje upravlja Komisija. Nadzorno tijelo, u okviru odgovornosti izvršnog direktora kako je utvrđeno u članku 23. stavku 4. točki (k), osigurava potpunu usklađenost te aktivnosti sa zahtjevima primjenjivog zakonodavstva o zaštiti podataka, uključujući zahtjev za imenovanje službenika za zaštitu podataka, u skladu s člankom 37.

2.  Nadzorno tijelo upravlja Europskim koordinacijskim uredom EURES-a i osigurava da on obavlja svoje nadležnosti u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) 2016/589, osim za tehničko funkcioniranje i razvoj portala EURES-a i povezanih IT usluga, kojima i dalje upravlja Komisija. Nadzorno tijelo i Komisija smatraju se zajedničkim voditeljima obrade u skladu s člankom 28. Uredbe (EZ) br. 2018/... Oni osiguravaju potpunu usklađenost te aktivnosti sa zahtjevima primjenjivog zakonodavstva o zaštiti podataka, uključujući zahtjev za imenovanje službenika za zaštitu podataka, u skladu s člankom 37.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nadzorno tijelo olakšava suradnju među državama članicama i podupire njihovo učinkovito ispunjavanje obveza u pogledu suradnje, uključujući razmjenu informacija, kako je utvrđeno u pravu Unije u područjima za koja je nadležno Nadzorno tijelo.

Nadzorno tijelo olakšava suradnju među državama članicama i podupire njihovo učinkovito ispunjavanje obveza u pogledu suradnje, uključujući razmjenu informacija, kako je utvrđeno u pravu Unije u područjima za koja je nadležno Nadzorno tijelo, poštujući pritom u potpunosti zaštitu osobnih podataka i temeljna prava.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nadzorno tijelo podupire rad Administrativne komisije za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti na rješavanju financijskih pitanja povezanih s koordinacijom socijalne sigurnosti, u skladu s člankom 74. Uredbe (EZ) br. 883/2004 i člancima 65., 67. i 69. Uredbe (EZ) br. 987/2009.

2.  Nadzorno tijelo podupire rad Administrativne komisije za učinkovitu koordinaciju sustava socijalne sigurnosti na rješavanju financijskih pitanja povezanih s koordinacijom socijalne sigurnosti, u skladu s člankom 74. Uredbe (EZ) br. 883/2004 i člancima 65., 67. i 69. Uredbe (EZ) br. 987/2009.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Nadzorno tijelo promiče upotrebu elektroničkih alata i postupaka za razmjenu poruka među nacionalnim tijelima, uključujući Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI) i sustav elektroničke razmjene informacija o socijalnoj sigurnosti (EESSI).

3.  Nadzorno tijelo promiče upotrebu elektroničkih alata i postupaka za razmjenu poruka među nacionalnim tijelima, uključujući Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI) i sustav elektroničke razmjene informacija o socijalnoj sigurnosti (EESSI), u skladu s pravom Unije o zaštiti podataka.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Nadzorno tijelo potiče upotrebu inovativnih pristupa djelotvornoj i učinkovitoj prekograničnoj suradnji te razmatra potencijalnu upotrebu mehanizama za elektroničku razmjenu među državama članicama kako bi se olakšalo otkrivanje prijevare i dostavlja Komisiji izvješća radi njihova daljnjeg poboljšanja.

4.  Nadzorno tijelo potiče upotrebu inovativnih pristupa djelotvornoj i učinkovitoj prekograničnoj suradnji te razmatra potencijalnu upotrebu mehanizama za elektroničku razmjenu među državama članicama kako bi se olakšalo otkrivanje prijevare i dostavlja Komisiji izvješća radi njihova daljnjeg poboljšanja u skladu s pravom Unije o zaštiti podataka.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nadzorno tijelo procjenjuje rizike i provodi analize u pogledu prekograničnih protoka radne snage, primjerice neravnoteže tržišta rada, specifičnih sektorskih prijetnji i čestih problema s kojima se susreću pojedinci i poslodavci u vezi s prekograničnom mobilnošću. U tu svrhu Nadzorno tijelo osigurava usklađenost s ostalim agencijama ili službama Unije te se služi njihovim stručnim znanjem, uključujući u područjima predviđanja potreba za vještinama te zdravlja i sigurnosti na radnome mjestu. Na zahtjev Komisije Nadzorno tijelo može provesti usmjerene dubinske analize i studije kako bi istražilo konkretna pitanja povezana s mobilnošću radne snage.

1.  Nadzorno tijelo procjenjuje rizike i provodi analize u pogledu prekograničnih protoka radne snage, primjerice neravnoteže tržišta rada, specifičnih sektorskih razvoja situacije, prepreka slobodnom kretanju radnika i usluga, diskriminacije u pristupu zapošljavanju i drugih čestih problema s kojima se susreću pojedinci i poslodavci u vezi s prekograničnom mobilnošću. Svi podaci obrađeni u svrhu procjene rizika i provođenja analiza u potpunosti se anonimiziraju. U tu svrhu Nadzorno tijelo osigurava usklađenost s ostalim agencijama ili službama Unije te se služi njihovim stručnim znanjem, uključujući u područjima predviđanja potreba za vještinama te zdravlja i sigurnosti na radnome mjestu. Na zahtjev Komisije Nadzorno tijelo može provesti usmjerene dubinske analize i studije kako bi istražilo konkretna pitanja povezana s mobilnošću radne snage.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Kad države članice predlože predmet Nadzornom tijelu radi posredovanja, osiguravaju da su svi osobni podaci povezani s tim predmetom anonimizirani, a Nadzorno tijelo ni u kojem trenutku postupka posredovanja ne obrađuje osobne podatke pojedinaca na koje se taj predmet odnosi.

3.  Kad države članice predlože predmet Nadzornom tijelu radi posredovanja, osiguravaju da su svi osobni podaci povezani s tim predmetom anonimizirani tako da se identitet ispitanika ne može ili više ne može utvrditi. Nadzorno tijelo ni u kojem slučaju u postupku posredovanja ne obrađuje osobne podatke pojedinaca na koje se taj predmet odnosi. Takvi se podaci čuvaju samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se obrađuju.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nadzorno tijelo prema potrebi uspostavlja aranžmane za suradnju s ostalim decentraliziranim agencijama Unije.

Nadzorno tijelo prema potrebi uspostavlja aranžmane za suradnju s ostalim decentraliziranim agencijama Unije, osobito s agencijama uspostavljenim u području zapošljavanja i socijalne politike te s agencijama koje se bave borbom protiv organiziranog kriminala i trgovanjem ljudima te iskorištavanjem radnika;

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nadzorno tijelo koordinira, razvija i primjenjuje okvire za interoperabilnost kako bi jamčilo razmjenu informacija među državama članicama te s Nadzornim tijelom. Ti okviri za interoperabilnost temelje se na Europskom okviru za interoperabilnost70 i referentnoj arhitekturi europske interoperabilnosti iz Odluke (EU) 2015/2240 Europskog parlamenta i Vijeća71 te se oslanjaju na njih.

Nadzorno tijelo koordinira, razvija i primjenjuje okvire za interoperabilnost kako bi jamčilo razmjenu informacija među državama članicama te s Nadzornim tijelom. Ti okviri za interoperabilnost temelje se na Europskom okviru za interoperabilnost70 i referentnoj arhitekturi europske interoperabilnosti iz Odluke (EU) 2015/2240 Europskog parlamenta i Vijeća71 te se oslanjaju na njih. Okvirima se poštuju propisi Unije o zaštiti podataka, posebno načelo ograničavanja svrhe i ograničavanja prava pristupa.

_________________

_________________

70 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Europski okvir za interoperabilnost – strategija provedbe – COM(2017) 134 final.

70 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Europski okvir za interoperabilnost – strategija provedbe – COM(2017) 134 final.

71 Odluka (EU) 2015/2240 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o uspostavi programa interoperabilnih rješenja i zajedničkih okvira za europske javne uprave, poduzetnike i građane (program ISA2) kao sredstva modernizacije javnog sektora (SL L 318, 4.12.2015., str. 1.).

71 Odluka (EU) 2015/2240 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o uspostavi programa interoperabilnih rješenja i zajedničkih okvira za europske javne uprave, poduzetnike i građane (program ISA2) kao sredstva modernizacije javnog sektora (SL L 318, 4.12.2015., str. 1.).

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nadzorno tijelo može osnovati radne skupine ili stručne skupine s predstavnicima država članica i/ili Komisije ili vanjskim stručnjacima koji su prošli postupak odabira radi ispunjavanja svojih posebnih zadaća ili za posebna područja politike, među ostalim odbor za posredovanje, kako bi ispunilo svoje zadaće u skladu s člankom 13. ove Uredbe te posebnu skupinu za rješavanje financijskih pitanja povezanih s primjenom uredaba (EZ) br. 883/2004 i (EZ) br. 987/2009, kako je navedeno u članku 8. stavku 2. ove Uredbe.

Nadzorno tijelo može osnovati radne skupine ili stručne skupine s predstavnicima država članica i/ili Komisije, socijalnim partnerima, relevantnim međunarodnim organizacijama, organizacijama civilnog društva ili vanjskim stručnjacima koji su prošli postupak odabira radi ispunjavanja svojih posebnih zadaća ili za posebna područja politike, među ostalim odbor za posredovanje, kako bi ispunilo svoje zadaće u skladu s člankom 13. ove Uredbe te posebnu skupinu za rješavanje financijskih pitanja povezanih s primjenom uredaba (EZ) br. 883/2004 i (EZ) br. 987/2009, kako je navedeno u članku 8. stavku 2. ove Uredbe.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članove upravnog odbora koji predstavljaju države članice i njihove zamjenike imenuju njihove države članice uzimajući u obzir njihovo znanje u područjima iz članka 1. stavka 2. te relevantne upravljačke i administrativne vještine i vještine upravljanja proračunom.

Članove upravnog odbora koji predstavljaju države članice i njihove zamjenike imenuju njihove države članice na temelju postignuća uzimajući u obzir njihovo znanje u područjima iz članka 1. stavka 2. te relevantno iskustvo, upravljačke i administrativne vještine i vještine upravljanja proračunom.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Predstavnici trećih zemalja koje primjenjuju pravo Unije u područjima obuhvaćenima ovom Uredbom mogu sudjelovati na sastancima upravnog odbora kao promatrači.

5.  Predstavnici trećih zemalja koje primjenjuju pravo Unije u područjima obuhvaćenima ovom Uredbom te predstavnici Međunarodne organizacije rada i Europskog parlamenta mogu sudjelovati na sastancima upravnog odbora kao promatrači.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 4. – točka k

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k)  provedbu mjera koje utvrdi upravni odbor radi ispunjavanja obveza zaštite podataka na temelju Uredbe (EZ) br. 45/2001.

(k)  interna pravila koja utvrdi upravni odbor u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001.

Obrazloženje

Terminologija nove Uredbe o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001, članka 25. stavka 5. i uvodne izjave 18.a.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Skupina dionika sastoji se od šest predstavnika socijalnih partnera na razini Unije koji u jednakoj mjeri predstavljaju sindikate i organizacije poslodavaca te dva predstavnika Komisije.

4.  Skupina dionika sastoji se od osam predstavnika socijalnih partnera na razini Unije koji u jednakoj mjeri predstavljaju sindikate i organizacije poslodavaca, četiri predstavnika relevantnih organizacija civilnog društva, jednog predstavnika Međunarodne organizacije rada te dva predstavnika Komisije.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Na obradu osobnih podataka u Nadzornom tijelu primjenjuje se Uredba (EU) br. 2018/...

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Radi lakše borbe protiv prijevara, korupcije i drugih nezakonitih aktivnosti u skladu s Uredbom (EZ) br. 883/2013, u roku od šest mjeseci otkad započne s radom Nadzorno tijelo pristupa Međuinstitucionalnom sporazumu od 25. svibnja 1999. o unutarnjim istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i donosi odgovarajuće odredbe koje se primjenjuju na sve zaposlenike Nadzornog tijela uz upotrebu obrasca iz Priloga tom Sporazumu.

1.  Radi borbe protiv prijevara, korupcije i drugih nezakonitih aktivnosti , primjenjuju se Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 i Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja. U tu svrhu, u roku od šest mjeseci otkad započne s radom, Nadzorno tijelo pristupa Međuinstitucionalnom sporazumu od 25. svibnja 1999. o unutarnjim istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i donosi odgovarajuće odredbe koje se primjenjuju na sve zaposlenike Nadzornog tijela uz upotrebu obrasca iz Priloga tom Sporazumu.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ne dovodeći u pitanje stavke 1., 2. i 3., sporazumi o suradnji s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama, ugovori, sporazumi o bespovratnim sredstvima i odluke Nadzornog tijela o bespovratnim sredstvima sadržavaju odredbe kojima se Europskom revizorskom sudu i OLAF-u daje izričita ovlast za provođenje tih revizija i istraga u skladu s njihovim odgovarajućim nadležnostima.

4.  Ne dovodeći u pitanje stavke 1., 2. i 3., sporazumi o suradnji s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama, ugovori, sporazumi o bespovratnim sredstvima i odluke Nadzornog tijela o bespovratnim sredstvima sadržavaju odredbe kojima se EPPO-u, Europskom revizorskom sudu i OLAF-u daje izričita ovlast za provođenje tih revizija i istraga u skladu s njihovim odgovarajućim nadležnostima.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U tu svrhu Nadzorno tijelo, uz prethodno odobrenje Komisije, može dogovarati radne aranžmane s tijelima trećih zemalja. Tim se aranžmanima ne smiju stvarati pravne obveze za Uniju i njezine države članice.

U tu svrhu Nadzorno tijelo, uz prethodno odobrenje Komisije, može dogovarati radne aranžmane s tijelima trećih zemalja. Tim se aranžmanima ne smiju stvarati pravne obveze za Uniju i njezine države članice i oni ne smiju uključivati mogućnost razmjene osobnih podataka.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Osnivanje Europskog nadzornog tijela za rad

Referentni dokumenti

COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

16.4.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Emilian Pavel

20.6.2018

Razmatranje u odboru

9.7.2018

30.8.2018

10.10.2018

 

Datum usvajanja

10.10.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

39

7

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Jean Lambert, Innocenzo Leontini, Angelika Mlinar, Barbara Spinelli, Daniele Viotti, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

John Stuart Agnew, Jude Kirton-Darling

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

39

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Innocenzo Leontini, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Jude Kirton-Darling, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Bodil Valero

7

-

ECR

Daniel Dalton, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Kristina Winberg

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Auke Zijlstra

4

0

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson

PPE

Heinz K. Becker, Monika Hohlmeier

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

MIŠLJENJE ODBORA ZA PRAVA ŽENA I JEDNAKOST SPOLOVA (3.10.2018)

upućeno Odboru za zapošljavanje i socijalna pitanja

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad
(COM(2018)0131 – C8‑0118/2018 – 2018/0064(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Jordi Solé

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Europsko nadzorno tijelo za rad (ELA) imat će važnu ulogu u području prekogranične mobilnosti radnika. S obzirom na to da nerazmjerno puno žena, često nedobrovoljno, radi na nesigurnim radnim mjestima, važno je uvesti mjere kojima će se i u tom području osigurati ravnopravnost spolova. 

Ovim mišljenjem želi se u područje nadležnosti ELA-e uvesti rodno osviještena politika. To u prvom redu znači uvođenje rodne perspektive u cikluse provedbe ove političke mjere. Prijedlozi uključuju provođenje procjena učinka s obzirom na spol i uvrštavanje posebnih pokazatelja u godišnje i višegodišnje programe, uključivanje rodne perspektive u proračunsko planiranje, praćenje i izvještavanje, prikupljanje podataka razvrstanih po spolu i koordinaciju s Europskim institutom za ravnopravnost spolova (EIGE).

U drugom redu, mišljenje se usredotočuje na zadaće ELA-e. S obzirom da je jedna od njih olakšati pristup informacijama, ELA treba pružati konkretne informacije o politikama EU-a kojima je cilj poboljšati ravnopravnost spolova u području politika rada, a u okviru zadaće širenja najboljih praksi i utvrđivanja mogućih nedostataka, treba se baviti i analizom u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti, s posebnim poglavljem o rodnoj ravnopravnosti.

Na kraju, važno je da struktura Europskog nadzornog tijela za rad bude rodno uravnotežena, kao i da se zajamči zastupljenost organizacija za prava žena u skupini dionika.

AMANDMANI

Odbor za prava žena i jednakost spolova poziva Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  Nadzorno tijelo trebalo bi obavljati svoje aktivnosti u područjima prekogranične mobilnosti radne snage i koordinacije sustava socijalne sigurnosti, uključujući slobodno kretanje radnika, upućivanje radnika i izrazito mobilne usluge. Ono bi ujedno trebalo unaprijediti suradnju među državama članicama kad je riječ o suzbijanju neprijavljenog rada. Ako Nadzorno tijelo tijekom obavljanja svojih aktivnosti utvrdi moguće nepravilnosti, uključujući u područjima prava Unije za koja nije nadležno, kao što su kršenja radnih uvjeta, zdravstvenih i sigurnosnih propisa ili zapošljavanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom, trebalo bi ih moći prijaviti Komisiji, nadležnim tijelima Unije i prema potrebi nacionalnim tijelima te surađivati s njima u tim pitanjima.

(6)  Nadzorno tijelo trebalo bi obavljati svoje aktivnosti u područjima prekogranične mobilnosti radne snage i koordinacije sustava socijalne sigurnosti, uključujući slobodno kretanje radnika, upućivanje radnika i izrazito mobilne usluge. Ono bi ujedno trebalo unaprijediti suradnju među državama članicama kad je riječ o suzbijanju neprijavljenog i prekarnog rada, te prisilnog rada i eksploatacije, fiktivnih poduzeća, nepoštenih poduzeća, lažnog samozapošljavanja i poduzeća čija je deklarirana djelatnost krinka za trgovinu ljudima i mreže robovskoga rada, čemu su posebno izložene radnice. Ako Nadzorno tijelo tijekom obavljanja svojih aktivnosti utvrdi moguće nepravilnosti, uključujući u područjima prava Unije za koja nije nadležno, kao što su kršenja radnih uvjeta, zdravstvenih i sigurnosnih propisa ili zapošljavanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom, trebalo bi ih moći prijaviti Komisiji, nadležnim tijelima Unije i prema potrebi nacionalnim tijelima te surađivati s njima u tim pitanjima.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Nadzorno tijelo trebalo bi pridonijeti olakšavanju slobodnog kretanja radnika koje je uređeno Uredbom (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća39, Direktivom 2014/54/EU Europskog parlamenta i Vijeća40 i Uredbom (EU) 2016/589 Europskog parlamenta i Vijeća41. Ono bi trebalo olakšati upućivanje radnika uređeno Direktivom 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktivom 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća, uključujući podupiranjem provedbe onih odredaba koje su uvedene u okviru univerzalno primjenjivih kolektivnih ugovora u skladu s praksama država članica. Osim toga, trebalo bi pomoći koordinaciji sustava socijalne sigurnosti koja je uređena Uredbom (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća44, Uredbom (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća45 i Uredbom (EU) 1231/2010 Europskog parlamenta i Vijeća46 te Uredbom Vijeća (EEZ) br. 1408/7147 i Uredbom Vijeća (EEZ) br. 574/7248.

(7)  Nadzorno tijelo trebalo bi pridonijeti olakšavanju slobodnog kretanja radnika koje je uređeno Uredbom (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća39, Direktivom 2014/54/EU Europskog parlamenta i Vijeća40 i Uredbom (EU) 2016/589 Europskog parlamenta i Vijeća41. Ono bi trebalo olakšati upućivanje radnika uređeno Direktivom 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktivom 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća, uključujući podupiranjem provedbe onih odredaba koje su uvedene u okviru univerzalno primjenjivih kolektivnih ugovora u skladu s praksama država članica. Osim toga, trebalo bi pomoći koordinaciji sustava socijalne sigurnosti koja je uređena Uredbom (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća44, Uredbom (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća45 i Uredbom (EU) 1231/2010 Europskog parlamenta i Vijeća46 te Uredbom Vijeća (EEZ) br. 1408/7147 i Uredbom Vijeća (EEZ) br. 574/7248. Nadzorno tijelo trebalo bi pridonijeti i borbi protiv trgovanja ljudima, bilo u svrhu seksualnog iskorištavanja, rada, organa ili kućnog ropstva te zaštititi radnike od prisilnog rada u Europi. Budući da je trgovanje ljudima složen fenomen na transnacionalnoj razini koji se može učinkovito riješiti samo koordiniranjem rada institucija EU-a i država članica kako bi se zločinačke skupine i pojedince spriječilo u traženju najpovoljnijeg sudskog sustava („forum shopping”), uz stavljanje naglaska na otkrivanje i zaštitu potencijalnih i stvarnih žrtava s pomoću integrirane međusektorske perspektive. Nadzorno bi tijelo tako moglo imati važnu ulogu u borbi protiv trgovine ljudima jer će pokretati i/ili olakšavati provjere i prekogranične inspekcije i uključiti rodnu perspektivu u inspekcije rada, ali ne kao zamjenu za nacionalne inspekcije i ostale nacionalne aktivnosti koje se poduzimaju u svrhu provedbe propisa.

_________________

_________________

39 Uredba (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o slobodi kretanja radnika u Uniji (SL L 141, 27.5.2011., str. 1.).

39 Uredba (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o slobodi kretanja radnika u Uniji (SL L 141, 27.5.2011., str. 1.).

40 Direktiva 2014/54/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o mjerama za lakše ostvarivanje prava zajamčenih radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika (SL L 128, 30.4.2014., str. 8.).

40 Direktiva 2014/54/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o mjerama za lakše ostvarivanje prava zajamčenih radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika (SL L 128, 30.4.2014., str. 8.).

41 Uredba (EU) 2016/589 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2016. o Europskoj mreži službi za zapošljavanje (EURES), pristupu radnika uslugama mobilnosti i daljnjoj integraciji tržišta rada i izmjeni uredaba (EU) br. 492/2011 i (EU) br. 1296/2013 (SL L 107, 22.4.2016., str. 1.).

41 Uredba (EU) 2016/589 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2016. o Europskoj mreži službi za zapošljavanje (EURES), pristupu radnika uslugama mobilnosti i daljnjoj integraciji tržišta rada i izmjeni uredaba (EU) br. 492/2011 i (EU) br. 1296/2013 (SL L 107, 22.4.2016., str. 1.).

42Direktiva 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (SL L 18, 21.1.1997., str. 1.).

42Direktiva 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (SL L 18, 21.1.1997., str. 1.).

43Direktiva 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o provedbi Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga i izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta („Uredba IMI”) (SL L 159, 28.5.2014., str. 11.).

43Direktiva 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o provedbi Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga i izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta („Uredba IMI”) (SL L 159, 28.5.2014., str. 11.).

44Uredba (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (SL L 166, 30.4.2004., str. 1., ispravak SL L 200, 7.6.2004., str. 1.).

44Uredba (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (SL L 166, 30.4.2004., str. 1., ispravak SL L 200, 7.6.2004., str. 1.).

45Uredba (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (SL L 284, 30.10.2009., str. 1.).

45Uredba (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (SL L 284, 30.10.2009., str. 1.).

46Uredba (EU) br. 1231/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o proširenju primjene Uredbe (EZ) br. 883/2004 i Uredbe (EZ) br. 987/2009 na državljane trećih zemalja koji tim uredbama još nisu obuhvaćeni isključivo na temelju svog državljanstva (SL L 344, 29.12.2010., str. 1.).

46Uredba (EU) br. 1231/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o proširenju primjene Uredbe (EZ) br. 883/2004 i Uredbe (EZ) br. 987/2009 na državljane trećih zemalja koji tim uredbama još nisu obuhvaćeni isključivo na temelju svog državljanstva (SL L 344, 29.12.2010., str. 1.).

47Uredba Vijeća (EEZ) br. 1408/71 od 14. lipnja 1971. o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe i njihove obitelji koji se kreću unutar Zajednice (SL L 149, 5.7.1971., str. 2.). 2).

47Uredba Vijeća (EEZ) br. 1408/71 od 14. lipnja 1971. o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe i njihove obitelji koji se kreću unutar Zajednice (SL L 149, 5.7.1971., str. 2.). 2).

48Uredba Vijeća (EEZ) br. 574/72 od 21. ožujka 1972. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalnog osiguranja na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice (SL L 74, 27.3.1972., str. 1.).

48Uredba Vijeća (EEZ) br. 574/72 od 21. ožujka 1972. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalnog osiguranja na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice (SL L 74, 27.3.1972., str. 1.).

Obrazloženje

Nadzorno tijelo moglo bi i trebalo pridonijeti borbi protiv trgovanja ljudima. U skladu s člankom 2. Direktive 2011/36/EU trgovanje ljudima definirano je kao vrbovanje, prijevoz, premještanje, skrivanje ili primanje osoba, uključujući razmjenu ili prijenos kontrole nad tim osobama, korištenjem prijetnje, sile ili nekog drugog oblika prisile, otmicom, obmanom, prijevarom, zloporabom ovlasti ili položaja bespomoćnosti, davanjem ili primanjem plaćanja ili koristi da bi se postigla privola osobe koja ima kontrolu nad drugom osobom, a u svrhu izrabljivanja; dok iskorištavanje uključuje najmanje iskorištavanje prostitucije drugih ili druge oblike seksualnog iskorištavanja, prisilni rad ili usluge, uključujući prošenje, ropstvo ili radnje slične ropstvu, služenje ili iskorištavanje kaznenih djela ili odstranjivanje organa. Žrtve trgovanja ljudima obavljaju različite zakonite i nezakonite aktivnosti, uključujući, među ostalim, područja poljoprivrede, prerade hrane, seksualnu industriju, kućanski rad, proizvodnju, pružanje skrbi, čišćenje i druge djelatnosti (posebno uslužne djelatnosti). Većina identificiranih žrtava trgovanja ljudima potječe iz neke od zemalja EU-a. Prema prvom izvješću Komisije o napretku u suzbijanju krijumčarenja ljudima (2016.) dvije od tri registrirane žrtve u EU-u krijumčarene su radi seksualnog iskorištavanja; 21 % za druge vrste prisilnog rada.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Za te bi potrebe Nadzorno tijelo trebalo surađivati s ostalim relevantnim inicijativama i mrežama Unije, posebice Europskom mrežom javnih službi za zapošljavanje54, Europskom poduzetničkom mrežom55, središnjom točkom za granice56 i mrežom SOLVIT57 te relevantnim nacionalnim službama kao što su tijela za promicanje jednakog postupanja i za potporu radnicima Unije i članovima njihovih obitelji koja su imenovale države članice u skladu s Direktivom 2014/54/EU i nacionalnim kontaktnim točkama koje su određene u skladu s Direktivom 2011/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća58 kako bi pružale informacije o zdravstvenoj zaštiti. Nadzorno tijelo trebalo bi istražiti i sinergije s predloženom europskom e-karticom usluga59, osobito s obzirom na slučajeve u kojima se države članice opredijele za podnošenje izjava povezanih s upućenim radnicima putem platforme za e-karticu. Nadzorno tijelo trebalo bi zamijeniti Komisiju u upravljanju Europskim koordinacijskim uredom Europske mreže službi za zapošljavanje (EURES), koji je uspostavljen Uredbom (EU) 2016/589, uključujući pri definiranju potreba korisnika i poslovnih zahtjeva za djelotvornost portala EURES-a i povezanih IT usluga, no bez pružanja IT usluga te upravljanja IT infrastrukturom i njezina razvoja, što će i dalje osiguravati Komisija.

(12)  Za te bi potrebe Nadzorno tijelo trebalo surađivati s ostalim relevantnim inicijativama i mrežama Unije, posebice Europskom mrežom javnih službi za zapošljavanje54, Europskom poduzetničkom mrežom55, Europskom konfederacijom sindikata (ETUC), središnjom točkom za granice56 i mrežom SOLVIT57 te relevantnim nacionalnim službama kao što su tijela za promicanje jednakog postupanja i za potporu radnicima Unije i članovima njihovih obitelji koja su imenovale države članice u skladu s Direktivom 2014/54/EU i nacionalnim kontaktnim točkama koje su određene u skladu s Direktivom 2011/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća58 kako bi pružale informacije o zdravstvenoj zaštiti. Nadzorno tijelo trebalo bi istražiti i sinergije s predloženom europskom e-karticom usluga59, osobito s obzirom na slučajeve u kojima se države članice opredijele za podnošenje izjava povezanih s upućenim radnicima putem platforme za e-karticu. Nadzorno tijelo trebalo bi zamijeniti Komisiju u upravljanju Europskim koordinacijskim uredom Europske mreže službi za zapošljavanje (EURES), koji je uspostavljen Uredbom (EU) 2016/589, uključujući pri definiranju potreba korisnika i poslovnih zahtjeva za djelotvornost portala EURES-a i povezanih IT usluga, no bez pružanja IT usluga te upravljanja IT infrastrukturom i njezina razvoja, što će i dalje osiguravati Komisija.

_________________

_________________

54Odluka br. 573/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o pojačanoj suradnji između javnih službi za zapošljavanje (JSZ-ova) (SL L 159, 28.5.2014., str. 32.).

54Odluka br. 573/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o pojačanoj suradnji između javnih službi za zapošljavanje (JSZ-ova) (SL L 159, 28.5.2014., str. 32.).

55Europska poduzetnička mreža, https://een.ec.europa.eu/

55Europska poduzetnička mreža, https://een.ec.europa.eu/

56Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu, Poticanje rasta i kohezije u graničnima regijama EU-a, COM(2017) 534.

56Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu, Poticanje rasta i kohezije u graničnima regijama EU-a, COM(2017) 534.

57Preporuka Komisije od 17. rujna 2013. o načelima rada SOLVIT-a (SL L 249, 19.9.2013., str. 10.).

57Preporuka Komisije od 17. rujna 2013. o načelima rada SOLVIT-a (SL L 249, 19.9.2013., str. 10.).

58Direktiva 2011/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi (SL L 88, 4.4.2011., str. 45.).

58Direktiva 2011/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi (SL L 88, 4.4.2011., str. 45.).

59COM(2016) 824 final i COM(2016) 823 final.

59COM(2016) 824 final i COM(2016) 823 final.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Kako bi se povećali kapaciteti država članica za uklanjanje prekograničnih nepravilnosti povezanih s pravom Unije u područjima za koja je nadležno, Nadzorno tijelo trebalo bi podupirati nacionalna tijela u provođenju usklađenih i zajedničkih inspekcija, među ostalim olakšavanjem provedbe inspekcija u skladu s člankom 10. Direktive 2014/67/EU. One bi se trebale odvijati na zahtjev država članica ili na temelju njihova prihvaćanja prijedloga Nadzornog tijela. Nadzorno tijelo trebalo bi pružati stratešku, logističku i tehničku potporu državama članicama koje sudjeluju u usklađenim ili zajedničkim inspekcijama poštujući u cijelosti zahtjeve o povjerljivosti. Inspekcije bi se trebale provoditi u dogovoru s predmetnim državama članicama i potpuno u skladu s nacionalnim pravnim okvirom država članica, koje bi na temelju ishoda usklađenih i zajedničkih inspekcija trebale poduzeti daljnje mjere u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

(14)  Kako bi se povećali kapaciteti država članica za uklanjanje prekograničnih nepravilnosti povezanih s pravom Unije u područjima za koja je nadležno, Nadzorno tijelo trebalo bi podupirati nacionalna tijela u provođenju usklađenih i zajedničkih rodno osjetljivih inspekcija, među ostalim olakšavanjem provedbe inspekcija u skladu s člankom 10. Direktive 2014/67/EU. One bi se trebale odvijati na zahtjev država članica ili na temelju njihova prihvaćanja prijedloga Nadzornog tijela. Nadzorno tijelo trebalo bi pružati stratešku, logističku i tehničku potporu državama članicama koje sudjeluju u usklađenim ili zajedničkim inspekcijama poštujući u cijelosti zahtjeve o povjerljivosti. Inspekcije bi se trebale provoditi u dogovoru s predmetnim državama članicama i potpuno u skladu s nacionalnim pravnim okvirom država članica, koje bi na temelju ishoda usklađenih i zajedničkih inspekcija trebale poduzeti daljnje mjere u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Kako bi se pratili novi trendovi, izazovi i nedostaci u području radne mobilnosti i koordinacije socijalne sigurnosti, Nadzorno tijelo trebalo bi razviti analitičke kapacitete i kapacitete za procjenu rizika. To bi trebalo uključivati provedbu analiza i studija tržišta rada te stručnih revizija. Nadzorno tijelo trebalo bi pratiti moguće neravnoteže u pogledu vještina i prekograničnog protoka radne snage, uključujući njihov mogući utjecaj na teritorijalnu koheziju. Osim toga, Nadzorno tijelo trebalo bi poduprijeti procjenu rizika iz članka 10. Direktive 2014/67/EU. Nadzorno tijelo trebalo bi osigurati sinergije i komplementarnost s drugim agencijama, službama ili mrežama Unije. U tu bi svrhu trebalo, među ostalim, od mreže SOLVIT i sličnih službi tražiti informacije o čestim problemima s kojima se susreću pojedinci i poduzeća kad žele ostvariti svoja prava u područjima za koja je nadležno Nadzorno tijelo. Nadzorno tijelo trebalo bi usto olakšati i pojednostavniti aktivnosti prikupljanja podataka koje su predviđene mjerodavnim zakonodavstvom Unije u područjima za koja je nadležno. Time za države članice ne nastaju nove obveze izvješćivanja.

(15)  Kako bi se pratili novi trendovi, izazovi i nedostaci u području radne mobilnosti i koordinacije socijalne sigurnosti, Nadzorno tijelo trebalo bi razviti analitičke kapacitete i kapacitete za procjenu rizika. To bi trebalo uključivati provedbu analiza i studija tržišta rada te stručnih revizija te bi pri tom uvijek trebalo uključivati rodnu perspektivu i korištenje rodnih pokazatelja. Nadzorno tijelo trebalo bi pratiti moguće neravnoteže u pogledu vještina te prekograničnog i rodnog protoka radne snage, uključujući njihov mogući utjecaj na teritorijalnu i socijalnu koheziju. Osim toga, Nadzorno tijelo trebalo bi poduprijeti procjenu rizika iz članka 10. Direktive 2014/67/EU. Nadzorno tijelo trebalo bi osigurati sinergije i komplementarnost s drugim agencijama, službama ili mrežama Unije. U tu bi svrhu trebalo, među ostalim, od mreže SOLVIT i sličnih službi tražiti informacije o čestim problemima s kojima se susreću pojedinci i poduzeća kad žele ostvariti svoja prava u područjima za koja je nadležno Nadzorno tijelo. Nadzorno tijelo trebalo bi usto olakšati i pojednostavniti aktivnosti prikupljanja podataka koje su predviđene mjerodavnim zakonodavstvom Unije u područjima za koja je nadležno. Time za države članice ne nastaju nove obveze izvješćivanja.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Kako bi ojačalo kapacitete nacionalnih tijela i poboljšalo dosljednost u primjeni prava Unije u područjima za koja je nadležno, Nadzorno tijelo trebalo bi pružati operativnu pomoć nacionalnim tijelima, među ostalim izradom praktičnih smjernica, uvođenjem programa obuke i uzajamnog učenja, promicanjem projekata uzajamne pomoći, olakšavanjem razmjena osoblja kao što su one iz članka 8. Direktive 2014/67/EU te potporom državama članicama u organizaciji kampanja za informiranje pojedinaca i poslodavaca o njihovim pravima i obvezama. Nadzorno tijela trebalo bi promicati razmjenu, širenje i prihvaćanje dobrih praksi.

(16)  Kako bi ojačalo kapacitete nacionalnih tijela i poboljšalo dosljednost u primjeni prava Unije u područjima za koja je nadležno, Nadzorno tijelo trebalo bi pružati operativnu pomoć nacionalnim tijelima, među ostalim izradom praktičnih smjernica, uvođenjem programa obuke i uzajamnog učenja, promicanjem projekata uzajamne pomoći, uvođenjem rodnih pitanja u osposobljavanje novih i postojećih inspektora, olakšavanjem razmjena osoblja kao što su one iz članka 8. Direktive 2014/67/EU te potporom državama članicama u organizaciji kampanja za informiranje pojedinaca i poslodavaca o njihovim pravima i obvezama. Nadzorno tijelo trebalo bi promicati razmjenu, širenje i prihvaćanje dobrih praksi.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Nadzorno tijelo trebalo bi surađivati s ostalim agencijama Unije unutar područja njihovih nadležnosti, osobito s onima u području zapošljavanja i socijalne politike, služeći se njihovim stručnim znanjem i povećavajući sinergije: Europskom zakladom za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound), Europskim centrom za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop), Europskom agencijom za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i Europskom zakladom za osposobljavanje (ETF) te, također, kad je riječ o borbi protiv organiziranog kriminala i trgovanja ljudima, s Agencijom Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i Agencijom Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust).

(30)  Nadzorno tijelo trebalo bi surađivati s ostalim agencijama Unije unutar područja njihovih nadležnosti, osobito s onima u području zapošljavanja i socijalne politike, služeći se njihovim stručnim znanjem i povećavajući sinergije: Europskom zakladom za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound), Europskim centrom za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop), Europskom agencijom za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA), Europskom zakladom za osposobljavanje (ETF) i Europskim institutom za ravnopravnost spolova (EIGE) te, također, kad je riječ o borbi protiv organiziranog kriminala i trgovanja ljudima, s Agencijom Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i Agencijom Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust).

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(30a)  Prema definiciji, cilj pravedne mobilnosti uključuje poštovanje rodne ravnopravnosti i uklanjanje nejednakosti između muškaraca i žena u skladu s člankom 157. stavkom 3. UFEU-a, kojim se Uniji omogućuje donošenje zakonodavstva radi osiguravanja jednakih mogućnosti i jednakog postupanja u pogledu zapošljavanja i radnih uvjeta.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(30b)  Iako je rodna ravnopravnost uspostavljeno načelo na razini EU-a u pogledu mobilnosti i prekograničnih radnika, velike razlike i nejednakosti među državama članicama čine radnice iznimno izloženima sve većim razlikama u plaći i mirovini te gubitku prava u slučaju premještanja, upućivanja ili prekograničnog zapošljavanja.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(35 a)  Poštovanje rodne ravnopravnosti i cilj uklanjanja nejednakosti između žena i muškaraca navedeni su u UFEU-u, posebno u članku 157. stavku 3., kojim se Uniji omogućuje da donosi zakonodavne akte kako bi se zajamčila primjena načela jednakih prilika i jednakog postupanja u pitanjima povezanima sa zapošljavanjem i radom, dok se člankom 157. stavkom 4. UFEU-a omogućuje državama članicama da zadrže ili donesu mjere za uvođenje konkretnih prednosti kojima bi se nedovoljno zastupljenom spolu olakšalo bavljenje stručnom djelatnošću ili spriječio odnosno kompenzirao nepovoljan položaj u njihovoj profesionalnoj karijeri.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  olakšava pristup pojedinaca i poslodavaca informacijama o njihovim pravima i obvezama te pristup relevantnim uslugama;

(a)  olakšava pristup pojedinaca i poslodavaca, te tijelima koja ih zastupaju, informacijama o njihovim pravima i obvezama te pristup relevantnim uslugama, uključujući mirovinska prava, rodiljni, očinski i roditeljski dopust te dopust za skrbnike;

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  podupire suradnju među državama članicama u prekograničnoj provedbi relevantnog prava Unije, uključujući olakšavanje zajedničkih inspekcija;

(b)  podupire suradnju među državama članicama u prekograničnoj provedbi relevantnog prava Unije, uključujući olakšavanje zajedničkih rodno osjetljivih inspekcija;

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  olakšava pristup pojedinaca i poslodavaca informacijama o pravima i obvezama u situacijama s prekograničnom dimenzijom te pristup uslugama povezanima s prekograničnom mobilnošću radne snage, u skladu s člancima 6. i 7.;

(a)  olakšava pristup pojedinaca i poslodavaca, kao i tijela koja ih zastupaju, informacijama o pravima, obvezama i naknadama u situacijama s prekograničnom dimenzijom te pristup uslugama povezanima s prekograničnom mobilnošću radne snage, u skladu s člancima 6. i 7.;

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  koordinira i podupire usklađene i zajedničke inspekcije, u skladu s člancima 9. i 10.;

(c)  koordinira i podupire usklađene i zajedničke rodno osjetljive inspekcije, u skladu s člancima 9. i 10.;

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  provodi analize i procjene rizika o pitanjima povezanima s prekograničnom mobilnošću radne snage, u skladu s člankom 11.;

(d)  pokreće analize i provodi procjene rizika, uz maksimalno korištenje rezultata postojećih istraživanja ili traženja novih, te uporabu rodnih pokazatelja ostalih relevantnih agencija EU-a, posebno EIGE-a i Eurofounda o pitanjima povezanima s prekograničnom mobilnošću radne snage, u skladu s člankom 11;

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka ga (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ga)  podržava države članice u borbi protiv trgovanja ljudima u Europi

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pruža relevantne informacije o pravima i obvezama pojedinaca u situacijama prekogranične mobilnosti radne snage;

(a)  pruža relevantne informacije o pravima i obvezama pojedinaca u situacijama prekogranične mobilnosti radne snage, uključujući informacije o pravima na mirovinu i rodiljni, očinski i roditeljski dopust te dopust za skrbnike;

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  promiče mogućnosti za potporu radnoj mobilnosti pojedinaca, među ostalim s pomoću smjernica o pristupu učenju i jezičnoj izobrazbi;

(b)  promiče jednake mogućnosti za potporu radnoj mobilnosti pojedinaca i obitelji, među ostalim s pomoću smjernica o pristupu učenju i jezičnoj izobrazbi;

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nadzorno tijelo pruža usluge pojedincima i poslodavcima radi olakšavanja mobilnosti radne snage diljem Unije. U tu svrhu Nadzorno tijelo:

1.  Nadzorno tijelo pruža usluge pojedincima i poslodavcima, kao i tijelima koja ih zastupaju, radi olakšavanja mobilnosti radne snage diljem Unije uz puno poštovanje prava koja su propisana u ugovorima i Povelji EU-a o temeljnim pravima te kodificirana u Europskom stupu socijalnih prava, radi jamčenja autonomije socijalnih partnera i nacionalnih sustava kolektivnog pregovaranja. U tu svrhu Nadzorno tijelo:

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  promiče razvoj inicijativa za prekograničnu mobilnost pojedinaca, među ostalim ciljanih programa mobilnosti;

(a)  promiče razvoj inicijativa za prekograničnu mobilnost pojedinaca, među ostalim ciljanih programa mobilnosti te rodno osjetljivih pristupa;

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  surađuje s drugim inicijativama i mrežama Unije, kao što su Europska mreža javnih službi za zapošljavanje, Europska poduzetnička mreža i središnja točka za granice, osobito kako bi se utvrdile i uklonile prekogranične prepreke mobilnosti radne snage;

(c)  surađuje s drugim inicijativama i mrežama Unije, kao što su Europska mreža javnih službi za zapošljavanje, Europska poduzetnička mreža, Europska konfederacija sindikata (ETUC) i središnja točka za granice, osobito kako bi se utvrdile i uklonile prekogranične prepreke mobilnosti radne snage;

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nadzorno tijelo upravlja Europskim koordinacijskim uredom EURES-a i osigurava da on obavlja svoje nadležnosti u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) 2016/589, osim za tehničko funkcioniranje i razvoj portala EURES-a i povezanih IT usluga, kojima i dalje upravlja Komisija. Nadzorno tijelo, u okviru odgovornosti izvršnog direktora kako je utvrđeno u članku 23. stavku 4. točki (k), osigurava potpunu usklađenost te aktivnosti sa zahtjevima primjenjivog zakonodavstva o zaštiti podataka, uključujući zahtjev za imenovanje službenika za zaštitu podataka, u skladu s člankom 37.

2.  Nadzorno tijelo upravlja Europskim koordinacijskim uredom EURES-a i osigurava da on obavlja svoje nadležnosti u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) 2016/589, osim za tehničko funkcioniranje i razvoj portala EURES-a i povezanih IT usluga, kojima i dalje upravlja Komisija. Nadzorno tijelo, u okviru odgovornosti izvršnog direktora kako je utvrđeno u članku 23. stavku 4. točki (k),osigurava potpunu usklađenost te aktivnosti sa zahtjevima primjenjivog zakonodavstva o zaštiti i dostupnosti podataka, uključujući zahtjev za imenovanje službenika za zaštitu podataka, u skladu s člankom 37.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 2. – točka c.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  promiče i razmjenjuje najbolje prakse;

(c)  promiče i razmjenjuje najbolje prakse u provedbi prava Unije, uključujući u području ravnoteže između profesionalnog i privatnog života, uklanjanja razlika u plaćama i mirovinama po spolovima te maksimalnog radnog vremena;

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 9. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Koordinacija usklađenih i zajedničkih inspekcija

Koordinacija usklađenih i zajedničkih rodno osjetljivih inspekcija

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Na zahtjev jedne države članice ili više njih Nadzorno tijelo koordinira usklađene ili zajedničke inspekcije u područjima za koja je nadležno. Zahtjev može predati jedna država članica ili više njih. Nadzorno tijelo ujedno može tijelima predmetnih država članica predložiti da provedu usklađenu ili zajedničku inspekciju.

1.  Na zahtjev jedne države članice ili više njih Nadzorno tijelo koordinira usklađene ili zajedničke inspekcije u područjima za koja je nadležno. Zahtjev može predati jedna država članica ili više njih. Nadzorno tijelo ujedno može tijelima predmetnih država članica predložiti da provedu usklađenu ili zajedničku rodno osjetljivu inspekciju, posebno u slučajevima zaprimanja prijava privatnih osoba ili skupina pojedinaca ili tijela koja ih zastupaju o ozbiljnim povredama prava Unije u pogledu prekogranične mobilnosti radnika.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako tijelo države članice odluči da neće sudjelovati u usklađenoj ili zajedničkoj inspekciji iz stavka 1. ili da je neće provesti, pisanim putem unaprijed obavješćuje Nadzorno tijelo o razlozima odluke. U tim slučajevima Nadzorno tijelo obavješćuje ostala nacionalna tijela na koja se to odnosi.

2.  Ako tijelo države članice odluči da neće sudjelovati u usklađenoj ili zajedničkoj rodno osjetljivoj inspekciji iz stavka 1. ili da je neće provesti, pisanim putem unaprijed obavješćuje Nadzorno tijelo o razlozima odluke. U tim slučajevima Nadzorno tijelo obavješćuje ostala nacionalna tijela na koja se to odnosi.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Za organizaciju usklađene ili zajedničke inspekcije potrebna je prethodna suglasnost svih država članica sudionica koja se daje preko nacionalnih časnika za vezu. U slučaju da jedna država članica ili više njih odbije sudjelovati u usklađenoj ili zajedničkoj inspekciji, ostala nacionalna tijela mogu, prema potrebi, provesti usklađenu ili zajedničku inspekciju samo u država članicama sudionicama. Države članice koje su odbile sudjelovanje u inspekciji čuvaju povjerljivost podataka o predviđenoj inspekciji.

3.  Za organizaciju usklađene ili zajedničke rodno osjetljive inspekcije potrebna je prethodna suglasnost svih država članica sudionica koja se daje preko nacionalnih časnika za vezu. U slučaju da jedna država članica ili više njih odbije sudjelovati u usklađenoj ili zajedničkoj inspekciji, ostala nacionalna tijela mogu, prema potrebi, provesti usklađenu ili zajedničku inspekciju samo u državama članicama sudionicama. Države članice koje su odbile sudjelovanje u inspekciji čuvaju povjerljivost podataka o predviđenoj inspekciji.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U sporazumu za pokretanje zajedničke inspekcije (dalje u tekstu „sporazum o zajedničkoj inspekciji”) između država članica sudionica i Nadzornog tijela utvrđuju se uvjeti za njezinu provedbu. Sporazum o zajedničkoj inspekciji može obuhvaćati odredbe kojima se nakon dogovora i planiranja zajedničkih inspekcija omogućuje njihova provedba u kratkom roku. Nadzorno tijelo izrađuje predložak sporazuma.

1.  U sporazumu za pokretanje zajedničke inspekcije, koja mora biti rodno osjetljiva, (dalje u tekstu „sporazum o zajedničkoj inspekciji”) između država članica sudionica i Nadzornog tijela utvrđuju se uvjeti za njezinu provedbu. Sporazum o zajedničkoj inspekciji obuhvaća odredbe kojima se nakon dogovora i planiranja zajedničkih inspekcija omogućuje njihova provedba u kratkom roku. Nadzorno tijelo izrađuje predložak sporazuma.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Nacionalna tijela koja provode usklađenu ili zajedničku inspekciju izvješćuju Nadzorno tijelo o ishodima u svojim državama članicama i o cjelokupnom operativnom vođenju usklađene ili zajedničke inspekcije.

5.  Nacionalna tijela koja provode usklađenu ili zajedničku inspekciju izvješćuju Nadzorno tijelo o ishodima u svojim državama članicama i o cjelokupnom operativnom vođenju usklađene ili zajedničke inspekcije, uključujući podatke iz odgovarajućih inspekcija razvrstane po spolu.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Informacije o usklađenim i zajedničkim inspekcijama uključuju se u tromjesečna izvješća koja se trebaju dostaviti upravnom odboru. Godišnje izvješće o inspekcijama koje je poduprlo Nadzorno tijelo uključuje se u godišnje izvješće o aktivnostima Nadzornog tijela.

6.  Informacije o usklađenim i zajedničkim inspekcijama uključuju se u tromjesečna izvješća koja se trebaju dostaviti upravnom odboru. Godišnje izvješće o inspekcijama koje je poduprlo Nadzorno tijelo, a koje moraju imati rodnu perspektivu, podatke razvrstane po spolu i posebno poglavlje o rodnoj ravnopravnosti, uključuje se u godišnje izvješće o aktivnostima Nadzornog tijela i objavljuje na internetskim stranicama ELA-e.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nadzorno tijelo procjenjuje rizike i provodi analize u pogledu prekograničnih protoka radne snage, primjerice neravnoteže tržišta rada, specifičnih sektorskih prijetnji i čestih problema s kojima se susreću pojedinci i poslodavci u vezi s prekograničnom mobilnošću. U tu svrhu Nadzorno tijelo osigurava usklađenost s ostalim agencijama ili službama Unije te se služi njihovim stručnim znanjem, uključujući u područjima predviđanja potreba za vještinama te zdravlja i sigurnosti na radnome mjestu. Na zahtjev Komisije Nadzorno tijelo može provesti usmjerene dubinske analize i studije kako bi istražilo konkretna pitanja povezana s mobilnošću radne snage.

1.  Nadzorno tijelo procjenjuje rizike i provodi analize, uzimajući pritom u obzir pokazatelje po spolu, prekograničnih protoka radne snage, primjerice neravnoteže tržišta rada, specifičnih sektorskih prijetnji i čestih problema s kojima se susreću pojedinci i poslodavci u vezi s prekograničnom mobilnošću. U tu svrhu Nadzorno tijelo osigurava usklađenost s ostalim agencijama ili službama Unije te se služi njihovim stručnim znanjem, uključujući u područjima predviđanja potreba za vještinama te zdravlja i sigurnosti na radnome mjestu. Na zahtjev Komisije Nadzorno tijelo može provesti usmjerene dubinske analize i studije kako bi istražilo konkretna pitanja povezana s mobilnošću radne snage. Te analize i studije moraju sadržavati rodnu perspektivu i posebna poglavlja o rodnoj ravnopravnosti.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Nadzorno tijelo o svojim nalazima redovito izvješćuje Komisiju i izravno predmetne državne članice te navodi moguće mjere za uklanjanje utvrđenih nedostataka.

3.  Nadzorno tijelo o svojim nalazima redovito podnosi izvješće Komisiji i izravno predmetnim državama članicama te navodi moguće mjere za uklanjanje utvrđenih nedostataka. To izvješće mora sadržavati rodnu perspektivu i posebno poglavlje o rodnoj ravnopravnosti.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Nadzorno tijelo sabire statističke podatke koje su prikupile i dostavile države članice u područjima prava Unije za koja je ono nadležno. Pritom Nadzorno tijelo nastoji pojednostavniti postojeće aktivnosti prikupljanja podataka u tim područjima. Prema potrebi primjenjuje se članak 16. Nadzorno tijelo povezuje se s Komisijom (Eurostat) i dostavlja rezultate aktivnosti prikupljanja podataka prema potrebi.

4.  Nadzorno tijelo sabire statističke podatke razvrstane po spolu koje su prikupile i dostavile države članice u područjima prava Unije za koja je ono nadležno. Pritom Nadzorno tijelo nastoji pojednostavniti postojeće aktivnosti prikupljanja podataka u tim područjima. Prema potrebi primjenjuje se članak 16. Nadzorno tijelo povezuje se s Komisijom (Eurostat) i Europskim institutom za ravnopravnost spolova (EIGE) te dostavlja rezultate aktivnosti prikupljanja podataka prema potrebi.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 11.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 11.a

 

Analiza koordinacije sustava socijalne sigurnosti

 

Nadzorno tijelo procjenjuje rizike i vrši analize prekogranične koordinacije sustava socijalne sigurnosti kako bi se utvrdili mogući nedostaci i područja koja je potrebno poboljšati. Te analize sadrže posebno poglavlje o rodnoj ravnopravnosti.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  promiče razmjenu i širenje iskustava i dobrih praksi, uključujući primjere suradnje među relevantnim nacionalnim tijelima;

(c)  promiče razmjenu i širenje iskustava i dobrih praksi, uključujući primjere suradnje među relevantnim nacionalnim tijelima, uključujući u područjima ravnoteže između poslovnog i privatnog života te nastojanjima da se uklone razlike u plaćama i mirovinama po spolovima;

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Na zahtjev jedne države članice na koju se odnosi spor ili više njih Nadzorno tijelo pokreće postupak posredovanja pred svojim odborom za posredovanje uspostavljenim u tu svrhu u skladu s člankom 17. stavkom 2. Postupak posredovanja pred odborom za posredovanje Nadzorno tijelo može pokrenuti i na vlastitu inicijativu, među ostalim na temelju upućivanja od mreže SOLVIT, podložno suglasnosti svih država članica na koje se taj spor odnosi.

2.  Na zahtjev jedne države članice na koju se odnosi spor ili više njih Nadzorno tijelo pokreće postupak posredovanja pred svojim odborom za posredovanje uspostavljenim u tu svrhu u skladu s člankom 17. stavkom 2. Postupak posredovanja pred odborom za posredovanje Nadzorno tijelo može pokrenuti i na vlastitu inicijativu, među ostalim na temelju upućivanja od mreže SOLVIT, podložno suglasnosti svih država članica na koje se taj spor odnosi. U iznimnim slučajevima, posebno tijekom istraživanja ozbiljnih povreda prava EU-a i međunarodnog prava o borbi protiv trgovanja ljudima, zabrane robovskog rada, porezne i poslovne prijevare (npr. fiktivna poduzeća) ili povrede temeljnih prava koja proizlaze iz ugovora i Povelje o temeljnim pravima, Nadzorno tijelo može početi s posredovanjem i bez konsenzusa između uključenih država članica.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 3. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice i Komisija nastoje ograničiti mijenjanje svojih predstavnika u upravnom odboru radi osiguranja kontinuiteta njegova rada. Sve strane nastoje postići uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena u upravnom odboru.

Države članice i Komisija nastoje ograničiti mijenjanje svojih predstavnika u upravnom odboru radi osiguranja kontinuiteta njegova rada. Sve strane moraju ostvariti uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena u upravnom odboru.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Predstavnik EIGE-a, predstavnik Eurofounda, predstavnik Cedefopa, predstavnik EU-OSHA-e i predstavnik Europske zaklade za osposobljavanje imaju pravo sudjelovati na sastancima upravnog odbora kao promatrači kako bi unaprijedili učinkovitost agencija i sinergije među njima.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Upravni odbor bira predsjednika i zamjenika predsjednika među svojim članovima s pravom glasa i nastoji postići ravnopravnost spolova. Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju se dvotrećinskom većinom glasova članova upravnog odbora s pravom glasa.

Upravni odbor bira predsjednika i zamjenika predsjednika među svojim članovima s pravom glasa, pri čemu moraju osigurati da se prilikom izbora poštuje ravnoteža spolova. Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju se dvotrećinskom većinom glasova članova upravnog odbora s pravom glasa.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 4. – točka ka (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ka)  Uključivanje rodne perspektive u sve relevantne aktivnosti, politike i programe Nadzornog tijela;

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Skupina dionika sastoji se od šest predstavnika socijalnih partnera na razini Unije koji u jednakoj mjeri predstavljaju sindikate i organizacije poslodavaca te dva predstavnika Komisije.

4.  Skupina dionika sastoji se od šest predstavnika socijalnih partnera na razini Unije koji u jednakoj mjeri predstavljaju sindikate i organizacije poslodavaca, jednog predstavnika organizacija žena, jednog predstavnika Platforme za borbu protiv neprijavljenog rada, jednog predstavnika Odbora stručnjaka za upućene radnike te dva predstavnika Komisije.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Članove skupine dionika kandidiraju njihove organizacije, a imenuje ih upravni odbor. Upravni odbor, prema istim uvjetima kao i članove, imenuje i zamjenike članova, koji automatski zamjenjuju članove koji su odsutni ili spriječeni. U mjeri u kojoj je to moguće poštuje se odgovarajuća ravnoteža spolova te se osigurava primjerena zastupljenost MSP-ova.

5.  Članove skupine dionika kandidiraju njihove organizacije, a imenuje ih upravni odbor. Upravni odbor, prema istim uvjetima kao i članove, imenuje i zamjenike članova, koji automatski zamjenjuju članove koji su odsutni ili spriječeni. Osigurava se odgovarajuća ravnoteža spolova, kao i primjerena zastupljenost MSP-ova.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 4. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Strateška izrada programa temelji se i na procjenama učinka s obzirom na spol i na rodnim pokazateljima.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 9.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

9 a.  Proračun se donosi uzimajući u obzir načelo uključivanja rodne perspektive u proračunsko planiranje.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Upravni odbor imenuje izvršnog direktora s popisa kandidata koje je predložila Komisija nakon provođenja otvorenog i transparentnog postupka odabira.

2.  Upravni odbor imenuje izvršnog direktora s popisa kandidata koje je predložila Komisija nakon provođenja otvorenog i transparentnog postupka odabira. Taj popis kandidata mora biti rodno uravnotežen.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U slučaju kada kandidati koji su ušli u uži izbor imaju jednake kompetencije i vještine za ponuđeni položaj, prednost imaju kandidatkinje.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Najkasnije pet godina nakon datuma iz članka 51. te svakih pet godina nakon toga Komisija ocjenjuje rad Nadzornog tijela s obzirom na njegove ciljeve, mandat i zadaće. Evaluacija je posebno usmjerena na moguću potrebu za izmjenom mandata Nadzornog tijela te na financijske učinke takve izmjene, uključujući daljnjim sinergijama i usklađivanjem s agencijama koje djeluju u području zapošljavanja i socijalne politike.

1.  Najkasnije pet godina nakon datuma iz članka 51. te svakih pet godina nakon toga Komisija ocjenjuje rad Nadzornog tijela s obzirom na njegove ciljeve, mandat i zadaće. Evaluacija je posebno usmjerena na moguću potrebu za izmjenom mandata Nadzornog tijela te na financijske učinke takve izmjene, uključujući daljnjim sinergijama i usklađivanjem s agencijama koje djeluju u području zapošljavanja i socijalne politike. Evaluacija uključuje rodnu perspektivu i sadrži poglavlje o rodnoj ravnopravnosti.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Osnivanje Europskog nadzornog tijela za rad

Referentni dokumenti

COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

16.4.2018