Procedūra : 2018/0064(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0391/2018

Pateikti tekstai :

A8-0391/2018

Debatai :

PV 16/04/2019 - 6
CRE 16/04/2019 - 6

Balsavimas :

PV 11/12/2018 - 5.3
CRE 11/12/2018 - 5.3
PV 16/04/2019 - 8.22
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0380

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 2041kWORD 314k
26.11.2018
PE 623.718v02-00 A8-0391/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos darbo institucija

(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Pranešėjas: Jeroen Lenaers

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZULIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 MAŽUMOS NUOMONĖ
 Biudžeto komiteto NUOMONĖ
 Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ
 Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ
 Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ
 Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZULIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos darbo institucija

(COM(2018) 0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018) 0131),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 46 ir 48 straipsnius, 53 straipsnio 1 dalį, 62 straipsnį ir 91 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0118/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Švedijos parlamento pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. rugsėjo 20 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 9 d. Regionų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto, Transporto ir turizmo komiteto, Teisės reikalų komiteto, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto bei Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A8-0391/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

atsižvelgdamas į Europos socialinių teisių ramstį,

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  pagal ES sutarties 3 straipsnį Sąjunga turi kurti itin konkurencingą socialinės rinkos ekonomiką, kuria siekiama visiško užimtumo ir socialinės pažangos, ir skatinti socialinį teisingumą ir apsaugą. Pagal SESV 9 straipsnį Sąjunga, nustatydama ir įgyvendindama savo politiką ir veiklą, turi atsižvelgti į reikalavimus, susijusius, inter alia, su didelio užimtumo skatinimu, tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su socialine atskirtimi, taip pat su aukšto lygio švietimo, mokymo ir žmogaus sveikatos apsaugos propagavimu;

(2)  pagal ES sutarties 3 straipsnį Sąjunga turi kurti itin konkurencingą socialinės rinkos ekonomiką, kuria siekiama visiško užimtumo ir socialinės pažangos, kovoti su socialine atskirtimi ir diskriminacija ir skatinti socialinį teisingumą ir apsaugą, moterų ir vyrų lygybę, kartų solidarumą ir vaiko teisių apsaugą, taip pat skatinti valstybių narių ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą ir solidarumą. Pagal SESV 9 straipsnį Sąjunga, nustatydama ir įgyvendindama savo politiką ir veiklą, turi atsižvelgti į reikalavimus, susijusius, inter alia, su didelio užimtumo skatinimu, tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su socialine atskirtimi, taip pat su aukšto lygio švietimo, mokymo ir žmogaus sveikatos apsaugos propagavimu;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  į savo specialiąją ataskaitą Nr. 6/2018 dėl darbuotojų laisvo judėjimo „Laisvas darbuotojų judėjimas – užtikrinta pagrindinė laisvė, bet tikslingesnis ES lėšų naudojimas padidintų darbuotojų judumą“ Europos Audito Rūmai įtraukė rekomendacijas Komisijai padidinti informuotumą apie priemones, susijusias su informacijos apie darbuotojų judėjimo laisvę teikimu ir pranešimu apie diskriminavimo atvejus, ir geriau išnaudoti turimą informaciją nustatant diskriminavimo pobūdį;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  kaip nustatyta Bendroje deklaracijoje dėl 2018–2019 m. teisėkūros prioritetų, Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija yra įsipareigoję imtis veiksmų, kuriais būtų stiprinamas Sąjungos socialinis aspektas, tobulinant socialinės apsaugos sistemų koordinavimą36, apsaugant darbuotojus nuo rizikos sveikatai darbo vietoje37, užtikrinant sąžiningas sąlygas visiems Sąjungos darbo rinkų dalyviams taikant modernizuotas darbuotojų komandiravimo taisykles38 ir užtikrinant dar geresnį tarpvalstybinį Sąjungos teisės vykdymą;

(4)  kaip nustatyta Bendroje deklaracijoje dėl 2018–2019 m. teisėkūros prioritetų, Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija yra įsipareigoję imtis veiksmų, kuriais būtų stiprinamas Sąjungos socialinis aspektas, tobulinant socialinės apsaugos sistemų koordinavimą36, apsaugant visus darbuotojus nuo rizikos sveikatai darbo vietoje37, užtikrinant sąžiningas sąlygas visiems Sąjungos darbo rinkų dalyviams taikant modernizuotas darbuotojų komandiravimo taisykles38 ir užtikrinant dar geresnį tarpvalstybinį Sąjungos teisės vykdymą;

_________________

_________________

36 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką, pasiūlymas, COM(2016) 815 final.

36 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką, pasiūlymas, COM(2016) 815 final.

37 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe, pasiūlymas, COM(2017) 11 final.

37 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe, pasiūlymas, COM(2017) 11 final.

38 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje, pasiūlymas, COM(2016) 128 final.

38 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje, pasiūlymas, COM(2016) 128 final.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  tebelieka susirūpinimą keliančių klausimų, susijusių su Sąjungos taisyklių laikymusi ir rezultatyviu bei veiksmingu jų vykdymo užtikrinimu, o tai gali kelti pavojų pasitikėjimui vidaus rinka ir sąžiningumui joje. Todėl labai svarbu gerinti tarpvalstybinį Sąjungos teisės vykdymo užtikrinimą darbo jėgos judumo srityje ir spręsti piktnaudžiavimo problemą, siekiant ginti mobiliųjų darbuotojų teises, užtikrinti, kad įmonės, ypač mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), galėtų konkuruoti vienodomis sąlygomis, o piliečiai toliau palaikytų vidaus rinką ir keturias laisves, kad geros valios įmonės ir darbuotojai galėtų kuo geriau pasinaudoti savo teisėmis ir vidaus rinkos galimybėmis;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  turėtų būti įsteigta Europos darbo institucija (toliau – Institucija), kuri padėtų didinti teisingumą ir pasitikėjimą bendrojoje rinkoje. Šiuo tikslu Institucija turėtų padėti valstybėms narėms ir Komisijai didinti fizinių asmenų ir darbdavių prieigą prie informacijos apie jų teises ir pareigas tarpvalstybinio darbo jėgos judumo atveju ir galimybes naudotis atitinkamomis paslaugomis, remti taisyklių laikymąsi ir valstybių narių bendradarbiavimą, kad būtų užtikrintas veiksmingas šių sričių Sąjungos teisės taikymas, taip pat tarpininkauti ir padėti rasti sprendimus tarpvalstybinių ginčų ar tarpvalstybinio darbo rinkų sutrikimo atveju;

(5)  turėtų būti įsteigta Europos darbo institucija (toliau – Institucija), kuri teiktų pridėtinę vertę Sąjungos lygmeniu ir taip padėtų didinti teisingumą ir pasitikėjimą bendrojoje rinkoje. Institucijos tikslas turėtų būti aiškiai apibrėžtas, daugiausia dėmesio skiriant nedideliam skaičiui užduočių, kad turimos priemonės būtų kuo veiksmingiau naudojamos tose srityse, kuriose Institucija gali suteikti didžiausią pridėtinę vertę. Šiuo tikslu Institucija, didindama prieigą prie informacijos, turėtų padėti valstybėms narėms ir Komisijai klausimais, susijusiais su Sąjungos teisės darbo jėgos judumo laisvo darbuotojų judėjimo ir laisvės teikti paslaugas vidaus rinkoje sąlygomis srityje taikymu ir vykdymo užtikrinimu, remti taisyklių laikymąsi ir valstybių narių bendradarbiavimą, kad būtų užtikrintas nuoseklus, rezultatyvus ir veiksmingas šios srities Sąjungos teisės taikymas ir vykdymo užtikrinimas, taip pat tarpininkauti ir padėti rasti sprendimus valstybių narių ginčų dėl šios teisės atveju;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  siekiant pasinaudoti visomis vidaus rinkos galimybėmis, labai svarbu pagerinti fizinių asmenų ir darbdavių, ypač MVĮ, prieigą prie informacijos apie jų teises ir pareigas darbo jėgos judumo, laisvo paslaugų judėjimo ir socialinės apsaugos koordinavimo srityse. Siekiant užtikrinti rezultatyvumą ir veiksmingumą, tokios patikimos, naujausios ir lengvai prieinamos informacijos teikimas neturėtų būti Institucijos kompetencija, ji veikiau turėtų būti teikiama nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu, kuriuo taip pat būtų galima apsvarstyti galimybę sudaryti konkrečius dvišalius valstybių narių susitarimus, pvz., fiskalinio koordinavimo srityje. Šiuo tikslu Komisija turėtų išnagrinėti galimybę sukurti tarpvalstybinę veiklą vykdančioms įmonėms ir darbuotojams skirtas pagalbos tarnybas ar vieno langelio principu veikiančius centrus;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  Institucija turėtų vykdyti veiklą tarpvalstybinio darbo jėgos judumo ir socialinės apsaugos koordinavimo srityse, įskaitant laisvą darbuotojų judėjimą, darbuotojų komandiravimą ir itin judžių darbuotojų paslaugas. Ji taip pat turėtų stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą kovojant su nedeklaruojamu darbu. Tais atvejais, kai Institucija, vykdydama savo veiklą, gauna informacijos apie įtariamus pažeidimus, įskaitant tose Sąjungos teisės srityse, kurios nepriklauso jos kompetencijai, pavyzdžiui, darbo sąlygų, sveikatos ir saugos taisyklių pažeidimus, arba apie neteisėtai šalyje esančių trečiųjų šalių piliečių įdarbinimą, ji turėtų apie juos pranešti ir prireikus bendradarbiauti su Komisija, kompetentingomis Sąjungos įstaigomis ir nacionalinėmis institucijomis;

(6)  Institucija turėtų vykdyti veiklą tarpvalstybinio darbo jėgos judumo laisvo darbuotojų judėjimo ir laisvės teikti paslaugas vidaus rinkoje sąlygomis ir socialinės apsaugos koordinavimo srityse, įskaitant laisvą darbuotojų judėjimą, darbuotojų komandiravimą ir itin judžių darbuotojų paslaugas bei galimybes naudotis socialinėmis teisėmis ir socialinėmis išmokomis. Ji taip pat turėtų stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą kovojant su nedeklaruojamu darbu ir tokiais atvejais, kai tinkamam vidaus rinkos veikimui kyla rizika dėl, be kita ko, priedangos įmonių, nesąžiningų įmonių arba fiktyvaus savarankiško darbo reiškinio. Tais atvejais, kai Institucija, vykdydama savo veiklą, gauna informacijos apie įtariamus Sąjungos teisės sričių pažeidimus, pavyzdžiui, darbo sąlygų, sveikatos ir saugos taisyklių pažeidimus, didelį išnaudojimą darbe, ji turėtų apie juos pranešti ir prireikus bendradarbiauti su Komisija, kompetentingomis Sąjungos įstaigomis ir nacionalinėmis institucijomis;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  nedeklaruojamas darbas dažnai turi tarpvalstybinių aspektų ir gali turėti sunkių padarinių atitinkamiems darbuotojams. Kai kurios pažeidžiamos grupės, pvz., trečiųjų šalių piliečiai, nuo nedeklaruojamo darbo gali itin nukentėti ir atitinkamai negauti galimybių pasinaudoti pagrindinėmis darbuotojų teisėmis. Institucija turėtų bendradarbiauti su Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu (ES) 2016/344 sukurta Europos platforma, skirta bendradarbiavimui sprendžiant nedeklaruojamo darbo problemą gerinti, ir turėtų toliau stiprinti Sąjungos lygmens bendradarbiavimą šioje srityje;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6b)  vykdydama savo užduotis ir visapusiškai bendradarbiaudama su Sąjungos institucijomis, įstaigomis, tarnybomis ir agentūromis bei valstybėmis narėmis Institucija turėtų aktyviai prisidėti prie nacionalinių ir Sąjungos pastangų, tačiau turėtų vengti veiklos dubliavimo, skatinti sinergiją ir papildomumą ir tokiu būdu užtikrinti koordinavimą ir taupyti biudžeto lėšas;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  Institucija turėtų prisidėti prie laisvo darbuotojų judėjimo, reglamentuojamo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 492/201139, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/54/ES40 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/58941, skatinimo. Taip pat ji turėtų sudaryti palankesnes sąlygas darbuotojų komandiravimui, kuris yra reglamentuojamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB42 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/67/ES43, be kita ko, remdama tų nuostatų vykdymą įgyvendinant visuotinai taikytinas kolektyvines sutartis, atsižvelgiant į valstybių narių praktiką. Ji taip pat turėtų padėti koordinuoti socialinės apsaugos sistemas, reglamentuojamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 883/200444, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 987/200945, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1231/201046; taip pat Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1408/7147 ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 574/7248;

(7)  Institucija turėtų prisidėti prie darbo jėgos judumo esant laisvam darbuotojų judėjimui ir laisvei teikti paslaugas vidaus rinkoje srities Sąjungos teisės taikymo ir jos vykdymo užtikrinimo ir tų nuostatų vykdymo įgyvendinant visuotinai taikytinas kolektyvines sutartis, atsižvelgiant į valstybių narių praktiką, rėmimo. Šiuo tikslu Institucija turėtų sukurti bendrą Europos interneto svetainę, kad būtų galima prieiti prie visų Sąjungos ir nacionalinių interneto svetainių, sukurtų laikantis Direktyvos 2014/67/ES ir Direktyvos 2014/54/ES. Ji taip pat turėtų padėti koordinuoti socialinės apsaugos sistemas, reglamentuojamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 883/200444, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 987/200945, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1231/201046; taip pat Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1408/7147 ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 574/7248;

__________________

__________________

39 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 492/2011 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Sąjungoje (OL L 141, 2011 5 27, p. 1).

39 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 492/2011 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Sąjungoje (OL L 141, 2011 5 27, p. 1).

40 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/54/ES dėl priemonių, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis (OL L 128, 2014 4 30, p. 8).

40 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/54/ES dėl priemonių, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis (OL L 128, 2014 4 30, p. 8).

41 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/589 dėl Europos užimtumo tarnybų tinklo (EURES) darbuotojų galimybių naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnės darbo rinkų integracijos ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 492/2011 ir (ES) Nr. 1296/2013 (OL L 107, 2016 4 22, p. 1).

41 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/589 dėl Europos užimtumo tarnybų tinklo (EURES) darbuotojų galimybių naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnės darbo rinkų integracijos ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 492/2011 ir (ES) Nr. 1296/2013 (OL L 107, 2016 4 22, p. 1).

42 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (OL L 18, 1997 1 21, p. 1).

42 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (OL L 18, 1997 1 21, p. 1).

43 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo ir kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI reglamentas) (OL L 159, 2014 5 28, p. 11).

43 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo ir kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI reglamentas) (OL L 159, 2014 5 28, p. 11).

44 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL L 166, 2004 4 30, p. 1, klaidų ištaisymas OL L 200, 2004 6 7, p. 1).

44 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL L 166, 2004 4 30, p. 1, klaidų ištaisymas OL L 200, 2004 6 7, p. 1).

45 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (OL L 284, 2009 10 30, p. 1).

45 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (OL L 284, 2009 10 30, p. 1).

46 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1231/2010, kuriuo išplečiamas Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 taikymas trečiųjų šalių piliečiams, kuriems tie reglamentai dar netaikomi tik dėl jų pilietybės (OL L 344, 2010 12 29, p. 1).

46 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1231/2010, kuriuo išplečiamas Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 taikymas trečiųjų šalių piliečiams, kuriems tie reglamentai dar netaikomi tik dėl jų pilietybės (OL L 344, 2010 12 29, p. 1).

47 1971 m. birželio 14 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (OL L 149, 1971 7 5, p. 2).

47 1971 m. birželio 14 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (OL L 149, 1971 7 5, p. 2).

48 1972 m. kovo 21 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 574/72 nustatantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką (OL L 74, 1972 3 27, p. 1).

48 1972 m. kovo 21 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 574/72 nustatantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką (OL L 74, 1972 3 27, p. 1).

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  tam tikrais atvejais, siekiant patenkinti konkretaus sektoriaus poreikius, buvo priimta to sektoriaus, pavyzdžiui, tarptautinio transporto, Sąjungos teisė. Institucija taip pat turėtų nagrinėti tokių konkretaus sektoriaus Sąjungos teisės, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/200649, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB50, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/200951 ir Direktyvos, kuria keičiama direktyva 2006/22/EB (COM(2017) 278)52, taikymo tarpvalstybinius aspektus;

(8)  siekiant patenkinti tam tikrų sektorių, pavyzdžiui, tarptautinio transporto, darbo per laikinojo įdarbinimo įmonę, žemės ūkio, statybų, darbo namų ūkyje ir viešbučių bei restoranų sektorių, poreikius, Institucija taip pat turėtų atlikti užduotis, susijusias su atitinkamo konkretaus sektoriaus Sąjungos teisės taikymo, atsižvelgiant į darbo jėgos judumą, aspektais;

__________________

 

49 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (OL L 102, 2006 4 11, p. 1).

 

50 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/22/EB dėl būtiniausių sąlygų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 dėl su kelių transporto veikla susijusių socialinių teisės aktų įgyvendinti ir panaikinanti Direktyvą 88/599/EEB (OL L 102, 2006 4 11, p. 35).

 

51 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009, nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL L 300, 2009 11 14, p. 51).

 

52 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės, pasiūlymas (COM(2017) 278).

 

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  asmenys, patenkantys į Institucijos veiklos aprėptį, turėtų būti asmenys, kuriems taikoma Sąjungos teisė, patenkanti į šio reglamento taikymo sritį, įskaitant darbuotojus, savarankiškai dirbančius asmenis, darbo ieškančius asmenis ir ekonomiškai neaktyvius asmenis; tai taip pat turėtų būti tiek Sąjungos, tiek trečiųjų šalių piliečiai, teisėtai gyvenantys Sąjungoje, pavyzdžiui komandiruoti darbuotojai, ES mėlynosios kortelės turėtojai, bendrovės viduje perkeliami asmenys ir ilgalaikiai gyventojai bei jų šeimos nariai;

(9)  asmenys, patenkantys į Institucijos veiklos aprėptį, turėtų būti asmenys, kuriems taikoma Sąjungos teisė, patenkanti į šio reglamento taikymo sritį, įskaitant darbuotojus, darbdavius, savarankiškai dirbančius asmenis, darbo ieškančius asmenis; tai taip pat turėtų būti tiek Sąjungos, tiek trečiųjų šalių piliečiai, teisėtai gyvenantys Sąjungoje, pavyzdžiui komandiruoti darbuotojai, ES mėlynosios kortelės turėtojai, bendrovės viduje perkeliami asmenys ir ilgalaikiai gyventojai bei jų šeimos nariai, kaip numatyta atitinkamoje Sąjungos teisėje, kuria reglamentuojamas jų judumas Sąjungoje;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  Institucijos įsteigimu neturėtų būti sukurta naujų teisių ar pareigų fiziniams asmenims ar darbdaviams, įskaitant ekonominės veiklos vykdytojus ir ne pelno organizacijas, nes Institucijos veikla jiems turėtų būti taikoma tiek, kiek jiems taikoma Sąjungos teisė, patenkanti į šio reglamento taikymo sritį;

(10)  Institucijos įsteigimu neturėtų būti sukurta naujų teisių ar pareigų fiziniams asmenims ar darbdaviams, įskaitant ekonominės veiklos vykdytojus ir ne pelno organizacijas, nes Institucijos veikla jiems turėtų būti taikoma tiek, kiek jiems taikoma Sąjungos teisė, patenkanti į šio reglamento taikymo sritį. Aktyvesnis bendradarbiavimas vykdymo užtikrinimo srityje neturėtų sudaryti pernelyg didelės administracinės naštos mobiliesiems darbuotojams arba darbdaviams, ypač MVĮ, arba atbaidyti nuo darbo jėgos judumo;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  kad sąžininga ir veiksminga vidaus rinka teiktų naudos, Institucija turėtų remti fizinių asmenų ir darbdavių judumo galimybes ir galimybes teikti paslaugas ar samdyti bet kurioje Sąjungos šalyje. Tai, be kita ko, apima tarpvalstybinio asmenų judumo skatinimą, palengvinant naudojimąsi tarpvalstybinio judumo paslaugomis, pavyzdžiui, darbo, stažuotės ar pameistrystės vietų paklausos ir pasiūlos tarpvalstybinės atitikties nustatymo paslauga, ar remiant tokias judumo iniciatyvas kaip „Tavo pirmasis EURES darbas“ ar „ErasmusPro“. Institucija taip pat turėtų prisidėti prie informacijos, įskaitant informaciją apie Sąjungos teise suteiktas teises ir pareigas, skaidrumo didinimo ir galimybių fiziniams asmenims ir darbdaviams gauti paslaugas gerinimo, bendradarbiaujant su kitomis Sąjungos informacijos tarnybomis, pavyzdžiui, „Jūsų Europos patarėju“, ir visapusiškai išnaudojant portalą „Jūsų Europa“, kuris taps būsimų bendrųjų skaitmeninių53 vartų pagrindu, ir užtikrinant jame teikiamos informacijos nuoseklumą;

Išbraukta.

__________________

 

53 Reglamentas [dėl bendrųjų skaitmeninių vartų – COM(2017) 256].

 

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  šiais tikslais Institucija turėtų bendradarbiauti su kitų susijusių Sąjungos iniciatyvų vykdytojais ir tinklais, visų pirma su Europos valstybinių užimtumo tarnybų tinklu (VUT tinklu)54, Europos įmonių tinklu55, „Border Focal Point“56 ir SOLVIT57, taip pat su atitinkamomis nacionalinėmis tarnybomis (pavyzdžiui, įstaigomis, atsakingomis už lygių galimybių skatinimą ir už Sąjungos darbuotojų ir jų šeimos narių rėmimą), kurias valstybės narės paskyrė įgyvendindamos Direktyvą 2014/54/ES, ir su nacionaliniais kontaktiniais centrais, paskirtais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/24/ES58, kurių uždavinys – teikti su sveikatos priežiūra susijusią informaciją. Institucija taip pat turėtų išnagrinėti galimas sąsajas su Europos paslaugų e. kortele59, visų pirma tiems atvejams, kai valstybės narės nusprendžia pranešti apie komandiruotus darbuotojus nusprendžia pranešti per e. kortelės platformą. Institucija turėtų perimti iš Komisijos Europos užimtumo tarnybų tinklo (EURES) Europos koordinavimo centro, įsteigto Reglamentu (ES) 2016/589, valdymą, be kita ko, nustatyti naudotojų poreikius ir komercinius reikalavimus, susijusius su EURES portalo veiksmingumu ir atitinkamomis IT paslaugomis, tačiau ji neperims IT paslaugų teikimo, IT infrastruktūros veikimo ir plėtotės, kuriais ir toliau rūpinsis Komisija;

(12)  šiais tikslais Institucija turėtų bendradarbiauti su kitų susijusių Sąjungos iniciatyvų vykdytojais ir tinklais, visų pirma su Europos valstybinių užimtumo tarnybų tinklu (VUT tinklu)54, Europos įmonių tinklu55, „Border Focal Point“56 ir SOLVIT57, taip pat su atitinkamomis nacionalinėmis tarnybomis (pavyzdžiui, įstaigomis, atsakingomis už lygių galimybių skatinimą ir už Sąjungos darbuotojų ir jų šeimos narių rėmimą), kurias valstybės narės paskyrė įgyvendindamos Direktyvą 2014/54/ES, ir su nacionaliniais kontaktiniais centrais, paskirtais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/24/ES58, kurių uždavinys – teikti su sveikatos priežiūra susijusią informaciją;

__________________

__________________

54 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 573/2014/ES dėl valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimo (OL L 159, 2014 5 28, p. 32).

54 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 573/2014/ES dėl valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimo (OL L 159, 2014 5 28, p. 32).

55 Europos įmonių tinklas, https://een.ec.europa.eu/.

55 Europos įmonių tinklas, https://een.ec.europa.eu/.

56 Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui „Ekonomikos augimo ir sanglaudos skatinimas ES pasienio regionuose“, COM(2017) 534.

56 Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui „Ekonomikos augimo ir sanglaudos skatinimas ES pasienio regionuose“, COM(2017) 534.

57 2013 m. rugsėjo 17 d. Komisijos rekomendacija dėl SOLVIT principų (OL L 249, 2011 9 19, p. 10).

57 2013 m. rugsėjo 17 d. Komisijos rekomendacija dėl SOLVIT principų (OL L 249, 2011 9 19, p. 10).

58 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas (OL L 88, 2011 4 4, p. 45).

58 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas (OL L 88, 2011 4 4, p. 45).

59 COM(2016) 824 final ir COM(2016) 823 final.

 

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  siekdama padidinti valstybių narių pajėgumus šalinti tarpvalstybinius pažeidimus, susijusius su savo veiklos srities Sąjungos teise, Institucija turėtų remti nacionalines institucijas, atliekančias suderintus ir bendrus patikrinimus, be kita ko, palengvindama patikrinimų įgyvendinimą pagal Direktyvos 2014/67/ES 10 straipsnį. Patikrinimai turėtų būti vykdomi valstybės narės prašymu arba Institucijai pasiūlius ir valstybei narei sutikus. Institucija turėtų teikti strateginę, logistinę ir techninę pagalbą valstybėms narėms, dalyvaujančioms suderintuose ar bendruose patikrinimuose, visapusiškai laikantis konfidencialumo reikalavimų. Patikrinimai turėtų būti vykdomi gavus atitinkamos valstybės narės sutikimą ir visapusiškai laikantis jos nacionalinės teisės sistemos, o suderintų ir bendrų patikrinimų rezultatai turi būti vertinami pagal nacionalinę teisę;

(14)  siekdama padidinti valstybių narių pajėgumus, užtikrinti žmonių, kurie naudojasi laisvo judėjimo teise, apsaugą ir šalinti tarpvalstybinius pažeidimus, susijusius su savo veiklos srities Sąjungos teise, Institucija turėtų remti kompetentingas nacionalines institucijas ir socialinius partnerius, atliekančius suderintus ir bendrus patikrinimus, be kita ko, palengvindama patikrinimų įgyvendinimą pagal Direktyvos 2014/67/ES 10 straipsnį. Patikrinimai turėtų būti vykdomi valstybės narės prašymu arba Institucijai pasiūlius ir valstybei narei sutikus. Institucija turėtų teikti strateginę, logistinę ir techninę pagalbą valstybėms narėms, dalyvaujančioms suderintuose ar bendruose patikrinimuose, visapusiškai laikantis konfidencialumo reikalavimų. Patikrinimai turėtų būti vykdomi gavus atitinkamos valstybės narės sutikimą ir visapusiškai laikantis valstybės narės, kurioje atliekami patikrinimai, nacionalinės teisės sistemos ir praktikos. Valstybės narės turėtų vertinti suderintų ir bendrų patikrinimų rezultatus pagal nacionalinę teisę ir praktiką. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad per suderintus ar bendrus patikrinimus surinkta informacija galėtų būti naudojama kaip įrodymas atitinkamų valstybių narių teismo procesuose;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a)  suderinti ar bendri patikrinimai neturėtų pakeisti nacionalinės kompetencijos jai pakenkti. Nacionalinės institucijos taip pat turėtų visapusiškai įtrauktos į procesą ir turėti visus ir savarankiškus įgaliojimus. Jeigu profesinės sąjungos pačios atsako už patikrinimus nacionaliniu lygmeniu, bendri ir suderinti patikrinimai turėtų būti atliekami tik sutikus atitinkamoms profesinėms sąjungoms.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  kad galėtų nustatyti naujas darbo jėgos judumo ir socialinės apsaugos koordinavimo tendencijas, problemas ar spragas, Institucija turėtų įgyti analitinių ir rizikos vertinimo pajėgumų. Be kita ko, ji turėtų gebėti atlikti darbo rinkos analizes ir tyrimus bei tarpusavio vertinimą. Institucija turėtų stebėti potencialų įgūdžių ir tarpvalstybinio darbo jėgos judėjimo disbalansą ir galimą poveikį teritorinei sanglaudai. Institucija taip pat turėtų prisidėti prie rizikos vertinimo, kaip nurodyta Direktyvos 2014/67/ES 10 straipsnyje. Institucija turėtų užtikrinti sinergiją ir veiklos papildomumą su kitomis Sąjungos agentūromis, tarnybomis ar tinklais. Tai, be kita ko, reiškia, kad jie turėtų siekti gauti SOLVIT ir panašių tarnybų duomenis apie pasikartojančias problemas, kurias patiria žmonės ir įmonės, naudodamiesi savo teisėmis Institucijos veiklos srityje. Institucija taip pat turėtų supaprastinti ir racionalizuoti duomenų rinkimo veiklą, vykdomą pagal atitinkamą jos veiklos srities Sąjungos teisę; Jokių naujų ataskaitų teikimo prievolių valstybėms narėms dėl to nebus nustatyta;

(15)  kad galėtų nustatyti naujas darbo jėgos judumo ir socialinės apsaugos koordinavimo tendencijas, problemas ar spragas, Institucija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir socialiniais partneriais, turėtų įgyti analitinių ir rizikos vertinimo pajėgumų. Be kita ko, ji turėtų gebėti atlikti darbo rinkos analizes ir tyrimus bei tarpusavio vertinimą. Institucija turėtų stebėti potencialų įgūdžių ir tarpvalstybinio darbo jėgos judėjimo disbalansą ir galimą poveikį teritorinei sanglaudai. Institucija taip pat turėtų prisidėti prie rizikos vertinimo, kaip nurodyta Direktyvos 2014/67/ES 10 straipsnyje. Institucija turėtų užtikrinti sinergiją ir veiklos papildomumą su kitomis Sąjungos agentūromis, tarnybomis ar tinklais. Tai, be kita ko, reiškia, kad jie turėtų siekti gauti SOLVIT ir panašių tarnybų duomenis apie konkretiems sektoriams kylančius uždavinius ir pasikartojančias problemas, susijusius su darbo jėgos judumu laisvo darbuotojų judėjimo ir laisvės teikti paslaugas vidaus rinkoje sąlygomis, taip pat su socialinės apsaugos sistemų koordinavimu Sąjungoje. Institucija taip pat turėtų supaprastinti ir racionalizuoti duomenų rinkimo veiklą, vykdomą pagal atitinkamą jos veiklos srities Sąjungos teisę; Jokių naujų ataskaitų teikimo prievolių valstybėms narėms dėl to nebus nustatyta;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  Institucija turėtų suteikti valstybių narių ginčų, susijusių su jos veiklos srities Sąjungos teisės taikymu, sprendimo platformą. Ginčų sprendimas turėtų būti grindžiamas dialogu ir taikinimo mechanizmais, jau veikiančiais socialinės apsaugos koordinavimo srityje, kuriuos palankiai vertina pačios valstybės narės60 ir kurių svarbą yra pripažinęs Teisingumo Teismas61. Valstybėms narėms turėtų būti suteikta teisė kreiptis į Instituciją ir prašyti jos tarpininkauti laikantis specialiai šiam tikslui parengtų standartinių procedūrų. Institucija turėtų spręsti tik valstybių narių ginčus, o fiziniai asmenys ir darbdaviai, patiriantys problemų, susijusių su Sąjungos teisėmis, turėtų ir toliau kreiptis į nacionalines ir Sąjungos tarnybas, atsakančias už tokių problemų sprendimą, pavyzdžiui, tinklą SOLVIT, kuriam Institucija ir turėtų perduoti tokius klausimus. Tinklui SOLVIT taip pat turėtų būti suteikta galimybė kreiptis į Instituciją, kad ši apsvarstytų probleminius atvejus, kurių negalima išspręsti dėl nacionalinių administracijų skirtumų;

(17)  Institucija turėtų suteikti valstybių narių taikinimo, susijusio su jos veiklos srities Sąjungos teisės taikymu, platformą, nepažeisdama Europos Sąjungos Teisingumo Teismo įgaliojimų. Ginčų sprendimas turėtų būti grindžiamas dialogu ir taikinimo mechanizmais, jau veikiančiais socialinės apsaugos koordinavimo srityje, kuriuos palankiai vertina pačios valstybės narės60 ir kurių svarbą yra pripažinęs Teisingumo Teismas61. Jei valstybė narė savanoriškai įsipareigoja taikyti taikinimo procedūrą, Institucija turėtų turėti įgaliojimus spręsti ginčus priimant sprendimus. Valstybėms narėms turėtų būti suteikta teisė kreiptis į Instituciją ir prašyti jos taikinimo laikantis specialiai šiam tikslui parengtų standartinių procedūrų. Institucija turėtų spręsti tik valstybių narių ginčus, o fiziniai asmenys ir darbdaviai, patiriantys problemų, susijusių su Sąjungos teisėmis, turėtų ir toliau kreiptis į nacionalines ir Sąjungos tarnybas, atsakančias už tokių problemų sprendimą, pavyzdžiui, tinklą SOLVIT, kuriam Institucija ir turėtų perduoti tokius klausimus. Tinklui SOLVIT taip pat turėtų būti suteikta galimybė kreiptis į Instituciją, kad ši apsvarstytų probleminius atvejus, kurių negalima išspręsti dėl nacionalinių administracijų skirtumų. Be to, tais atvejais, kai įtariama, kad buvo pažeista Sąjungos teisė, Institucija turėtų galėti prašyti Komisijos pradėti pažeidimų nagrinėjimo procedūras;

__________________

__________________

60 2017 m. spalio 26 d. dalinis bendras Tarybos požiūris į siūlomą reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką, 13645/1/17.

60 2017 m. spalio 26 d. dalinis bendras Tarybos požiūris į siūlomą reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką, 13645/1/17.

61 Sprendimas C-236/88 EU:C:1990:303, 17 punktas; Sprendimas C-202/97 EU:C:2000:75, 57–58 punktai; Sprendimas C-178/97 EU:C:2000:169, 44–45 punktai; Sprendimas C-2/05 EU:C:2006:69, 28–29 punktai; Sprendimas C-12/14 EU:C:2016:135, 39–41 punktai; Sprendimas C-359/16 EU:C:2018:63, 44–45 punktai.

61 Sprendimas C-236/88 EU:C:1990:303, 17 punktas; Sprendimas C-202/97 EU:C:2000:75, 57–58 punktai; Sprendimas C-178/97 EU:C:2000:169, 44–45 punktai; Sprendimas C-2/05 EU:C:2006:69, 28–29 punktai; Sprendimas C-12/14 EU:C:2016:135, 39–41 punktai; Sprendimas C-359/16 EU:C:2018:63, 44–45 punktai.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  Institucija, siekdama palengvinti darbo rinkų korekcijos valdymą, turėtų sudaryti palankesnes suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimo sąlygas, kad būtų šalinami darbo rinkų sutrikimai, darantys poveikį daugiau nei vienai valstybei narei, tokie kaip restruktūrizavimas ar dideli projektai, darantys poveikį užimtumui pasienio regionuose;

Išbraukta.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  siekiant užtikrinti veiksmingą Institucijos veikimą, valdyboje turėtų būti atstovaujama valstybėms narėms irKomisijai. Nustatant valdybos sudėtį, įskaitant pirmininko ir pirmininko pavaduotojo rinkimą, turi būti paisoma lyčių pusiausvyros, patirties ir kvalifikacijos principų. Siekiant rezultatyvaus ir veiksmingo Institucijos veikimo, valdyba turėtų priimti metinę darbo programą, vykdyti funkcijas, susijusias su Institucijos biudžetu, priimti Institucijai taikytinas finansines taisykles, paskirti vykdomąjį direktorių ir nustatyti procedūras, kurių vykdomasis direktorius turėtų laikytis priimdamas sprendimus, susijusius su operatyviniais Institucijos uždaviniais. Šalių, kurios nėra Sąjungos valstybės narės, tačiau taiko Sąjungos taisykles Institucijos veiklos srityje, atstovai valdybos posėdžiuose gali dalyvauti stebėtojų teisėmis;

(21)  siekiant užtikrinti veiksmingą Institucijos veikimą, valdyboje turėtų būti atstovaujama valstybėms narėms, Komisijai, Europos Parlamento paskirtiems ekspertams ir Sąjungos lygmens socialiniams partneriams. Nustatant valdybos sudėtį, įskaitant pirmininko ir pirmininko pavaduotojo rinkimą, turi būti paisoma patirties ir kvalifikacijos, lyčių pusiausvyros ir skaidrumo principų. Siekiant rezultatyvaus ir veiksmingo Institucijos veikimo, valdyba turėtų priimti metinę darbo programą, vykdyti funkcijas, susijusias su Institucijos biudžetu, priimti Institucijai taikytinas finansines taisykles, paskirti vykdomąjį direktorių ir nustatyti procedūras, kurių vykdomasis direktorius turėtų laikytis priimdamas sprendimus, susijusius su operatyviniais Institucijos uždaviniais. Šalių, kurios nėra Sąjungos valstybės narės, tačiau taiko Sąjungos taisykles Institucijos veiklos srityje, atstovai valdybos posėdžiuose gali dalyvauti stebėtojų teisėmis;

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  Institucija turėtų per specialią suinteresuotųjų subjektų grupę tiesiogiai naudotis atitinkamų savo veiklos srities suinteresuotųjų subjektų ekspertinėmis žiniomis. Tų grupių nariai turėtų būti Sąjungos lygmens socialinių partnerių atstovai. Vykdydama savo veiklą, Suinteresuotųjų subjektų grupė tinkamai atsižvelgs į Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo patariamojo komiteto, įsteigto Reglamentu (EB) Nr. 883/2004, ir Laisvo darbuotojų judėjimo patariamojo komiteto, įsteigto Reglamentu (ES) Nr. 492/2011, nuomonę ir naudosis jų ekspertinėmis žiniomis;

(23)  Institucija turėtų per specialią suinteresuotųjų subjektų grupę tiesiogiai naudotis atitinkamų savo veiklos srities suinteresuotųjų subjektų ekspertinėmis žiniomis. Tų grupių nariai turėtų būti Sąjungos lygmens socialinių partnerių atstovai, įskaitant pripažintus Sąjungos sektorių socialinius partnerius, atstovaujančius sektoriams, kuriems darbo jėgos judumo klausimai yra ypač opūs, visų pirma toms organizacijoms, kurios dalyvauja Darbuotojų komandiravimo ekspertų komiteto ir Europos platformos, skirtos bendradarbiavimui sprendžiant nedeklaruojamo darbo problemą gerinti, veikloje. Sąjungos lygmens socialiniai partneriai turėtų įtraukti nacionalines darbdavių organizacijas ir profesines organizacijas į standartinį dialogą pagal nacionalinę teisę ir praktiką. Suinteresuotųjų subjektų grupei iš pradžių turėtų būti surengtas informacinis susirinkimas ir, gavusi prašymą arba savo iniciatyva, ji turėtų galėti pateikti savo nuomones Institucijai, o su jos nariais turėtų būti reguliariai konsultuojamasi. Vykdydama savo veiklą, Suinteresuotųjų subjektų grupė tinkamai atsižvelgs į Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo patariamojo komiteto, įsteigto Reglamentu (EB) Nr. 883/2004, ir Laisvo darbuotojų judėjimo patariamojo komiteto, įsteigto Reglamentu (ES) Nr. 492/2011, nuomonę ir naudosis jų ekspertinėmis žiniomis;

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

27a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(27a)  Dėl Institucijos būstinės vietos turėtų būti sprendžiama pagal įprastą teisėkūros procedūrą remiantis objektyviais ir esminiais kriterijais. Europos Parlamentas turėtų sistemingai ir vienodomis sąlygomis su Komisija ir Taryba dalyvauti nustatant Agentūros būstinės vietos pasirinkimo kriterijus ir jų lyginamąjį svorį;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  neperžengiant atitinkamos kompetencijos ribų, Institucija turėtų bendradarbiauti su kitomis Sąjungos agentūromis, visų pirma su užimtumo ir socialinės politikos sričių agentūromis – Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu („Eurofound“), Europos profesinio mokymo plėtros centru („Cedefop“), Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) ir Europos mokymo fondu (ETF), o kovos su organizuotu nusikalstamumu ir prekyba žmonėmis srityje – su Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolu) ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustu), ir naudotis jų ekspertinėmis žiniomis bei maksimaliai padidinti sinergiją.

(30)  neperžengiant atitinkamos kompetencijos ribų, Institucija turėtų bendradarbiauti su kitomis Sąjungos agentūromis, visų pirma su užimtumo ir socialinės politikos sričių agentūromis – Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu („Eurofound“), Europos profesinio mokymo plėtros centru („Cedefop“), Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) ir Europos mokymo fondu (ETF), o kovos su organizuotu nusikalstamumu ir prekyba žmonėmis srityje – su Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolu) ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustu), ir naudotis jų ekspertinėmis žiniomis bei maksimaliai padidinti sinergiją. Vykdant tokį bendradarbiavimą turėtų būti užtikrintas koordinavimas, skatinama sinergija ir išvengta jų veiklos dubliavimo;

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  siekdama tarpvalstybinio darbo jėgos judumo srityje veikiančių dabartinių įstaigų veiklą papildyti operatyvine veikla, Institucija turėtų perimti Techninio laisvo darbuotojų judėjimo komiteto, įsteigto Reglamentu (ES) Nr. 492/2011, Darbuotojų komandiravimo ekspertų komiteto, įsteigto Komisijos sprendimu 2009/17/EB68 ir Europos platformos, skirtos bendradarbiavimui sprendžiant nedeklaruojamo darbo problemą gerinti, sukurtos Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu (ES) 2016/34469, uždavinius. Įsteigus Instituciją, šios įstaigos turėtų nustoti veikusios;

(31)  siekdama dabartinių įstaigų, veikiančių darbo jėgos judumo laisvo darbuotojų judėjimo ir laisvės teikti paslaugas vidaus rinkoje sąlygomis srityje, veiklą papildyti operatyvine veikla, Institucija turėtų perimti Techninio laisvo darbuotojų judėjimo komiteto, įsteigto Reglamentu (ES) Nr. 492/2011, ir Darbuotojų komandiravimo ekspertų komiteto, įsteigto Komisijos sprendimu 2009/17/EB68, uždavinius. Įsteigus Instituciją, šios įstaigos turėtų nustoti veikusios;

__________________

__________________

68 2008 m. gruodžio 19 d. Komisijos sprendimas 2009/17/EB, kuriuo įsteigiamas darbuotojų komandiravimo ekspertų komitetas (OL L 8, 2009 1 13, p. 26).

68 2008 m. gruodžio 19 d. Komisijos sprendimas 2009/17/EB, kuriuo įsteigiamas darbuotojų komandiravimo ekspertų komitetas (OL L 8, 2009 1 13, p. 26).

69 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2016/344 dėl Europos platformos, skirtos bendradarbiavimui sprendžiant nedeklaruojamo darbo problemą gerinti, sukūrimo (OL L 65, 2016 3 11, p. 12).

 

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  Institucija turėtų papildyti veiklą, kurią vykdo Socialinių apsaugos sistemų koordinavimo administracinė komisija, įsteigta Reglamentu (EB) Nr. 883/2004 (toliau – Administracinė komisija), įgyvendindama reglamentavimo uždavinius, susijusius su Reglamentų (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009 taikymu. Tačiau Institucija turėtų perimti operatyvinius uždavinius, šiuo metu vykdomus Administracinės komisijos, pavyzdžiui, tarpininkauti valstybėms narėms, suburti forumą, skirtą spręsti finansinius klausimus, susijusius su Reglamentų (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009 taikymu, ir perimti tais reglamentais įsteigtos Audito valdybos funkcijas bei klausimus, susijusius su elektroninių duomenų mainais ir IT priemonėmis, kad būtų lengviau taikyti tuos reglamentus, perimant tais reglamentais įsteigtos Techninės duomenų tvarkymo komisijos funkcijas;

Išbraukta.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  kad būtų atsižvelgta į šią naują institucinę sąrangą, reglamentai (EB) Nr. 883/2004, (EB) Nr. 987/2009, (ES) Nr. 492/2011 ir (ES) 2016/589 turėtų būti pakeisti, o Sprendimas 2009/17/EB ir Sprendimas (ES) 2016/344 panaikinti;

(34)  kad būtų atsižvelgta į šią naują institucinę sąrangą, Reglamentas (ES) Nr. 492/2011 ir Sprendimas(ES) 2016/344 turėtų būti iš dalies pakeisti, o Sprendimas 2009/17/EB – panaikintas;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  SESV aiškiai pripažįstama nacionalinių darbo santykių sistemų įvairovė ir socialinių partnerių nepriklausomumas. Dalyvavimas Institucijos veikloje nedaro poveikio nei valstybių narių kompetencijai, įsipareigojimams ir atsakomybei pagal, inter alia, atitinkamas ir taikytinas Tarptautinės darbo organizacijos (toliau – TDO) konvencijas, kaip antai Konvenciją Nr. 81 dėl darbo inspekcijos pramonėje ir prekyboje, nei valstybių narių įgaliojimams reglamentuoti nacionalinius darbo santykius, tarpininkauti sprendžiant šios srities klausimus ir vykdyti stebėseną, visų pirma kiek tai susiję su kolektyvinių derybų teise ir teise imtis kolektyvinių veiksmų;

(35)  SESV aiškiai pripažįstama nacionalinių darbo santykių sistemų įvairovė ir socialinių partnerių nepriklausomumas. Dalyvavimas Institucijos veikloje nedaro poveikio nei valstybių narių kompetencijai, įsipareigojimams ir atsakomybei pagal, inter alia, atitinkamas ir taikytinas Tarptautinės darbo organizacijos (toliau – TDO) konvencijas, kaip antai Konvenciją Nr. 81 dėl darbo inspekcijos pramonėje ir prekyboje, nei valstybių narių įgaliojimams reglamentuoti nacionalinius darbo santykius, tarpininkauti sprendžiant šios srities klausimus ir vykdyti stebėseną, visų pirma kiek tai susiję su kolektyvinių derybų teise ir teise imtis kolektyvinių veiksmų, nei nacionalinių inspektavimo sistemų ir įstaigų įvairovei, visų pirma kiek tai susiję su dalyvaujančių subjektų kompetencija, įsipareigojimais ir atsakomybe;

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36)  šio reglamento tikslų remti laisvą darbuotojų ir paslaugų judėjimą ir prisidėti prie didesnio teisingumo vidaus rinkoje valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl tarpvalstybinio šios veiklos pobūdžio ir dėl aktyvesnio valstybių narių bendradarbiavimo reikmės tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(36)  kadangi šio reglamento tikslo prisidėti prie didesnio teisingumo vidaus rinkoje, visų pirma gerinant Sąjungos teisės darbo jėgos judumo srityje taikymą ir vykdymo užtikrinimą, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl tarpvalstybinio šios veiklos pobūdžio ir dėl aktyvesnio valstybių narių bendradarbiavimo reikmės to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Institucija padeda valstybėms narėms ir Komisijai tvarkyti su tarpvalstybiniu darbo jėgos judumu ir socialinės apsaugos sistemų koordinavimu Sąjungoje susijusius reikalus.

2. Institucija padeda valstybėms narėms ir Komisijai tvarkyti reikalus, susijusius su Sąjungos teisės darbo jėgos judumo laisvo darbuotojų judėjimo ir laisvės teikti paslaugas vidaus rinkoje sąlygomis srityje taikymu ir vykdymo užtikrinimu ir socialinės apsaugos sistemų koordinavimu Sąjungoje.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Šiuo reglamentu nedaroma poveikio naudojimuisi valstybių narių ir Sąjungos lygmeniu pripažintomis pagrindinėmis teisėmis, įskaitant konkrečiose valstybių narių darbo santykių sistemose numatytas teises, laikantis nacionalinės teisės ir (arba) praktikos. Ja taip pat nedaromas poveikis teisei derėtis dėl kolektyvinių susitarimų, juos sudaryti ir užtikrinti jų vykdymą ar imtis kolektyvinių veiksmų pagal nacionalinę teisę ir (arba) praktiką.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2 straipsnis

2 straipsnis

Tikslai

Tikslai

Institucijos tikslas – padėti užtikrinti sąžiningą darbo jėgos judumą vidaus rinkoje. Šiuo tikslu Institucija:

Institucijos tikslas – padėti užtikrinti sąžiningą darbo jėgos judumą laisvo darbuotojų judėjimo ir laisvės teikti paslaugas vidaus rinkoje sąlygomis ir padėti koordinuoti socialinės apsaugos sistemas Sąjungoje. Šiuo tikslu Institucija:

a)  padeda fiziniams asmenims ir darbdaviams gauti informaciją apie teises ir pareigas bei gauti atitinkamas paslaugas;

a)  padeda gauti informaciją apie teises ir pareigas, susijusias su darbo jėgos judumu, ir gauti atitinkamas paslaugas;

b)  remia valstybių narių bendradarbiavimą atitinkamos Sąjungos teisės tarpvalstybinio įgyvendinimo srityje, be kita ko, sudaro palankesnes sąlygas bendriems patikrinimams;

b)  lengvina ir plėtoja valstybių narių bendradarbiavimą nuoseklaus, rezultatyvaus ir veiksmingo Sąjungos teisės taikymo ir vykdymo užtikrinimo srityje, kai tai apima daugiau kaip vieną valstybę narę, be kita ko, sudaro palankesnes sąlygas suderintiems ir bendriems patikrinimams;

c)  tarpininkauja ir padeda rasti sprendimą kilus tarpvalstybiniam nacionalinių institucijų ginčui ar tarpvalstybinio darbo rinkų sutrikimo atveju.

c)  tarpininkauja ir padeda rasti sprendimą kilus valstybių narių ginčui darbo jėgos judumo klausimais, jeigu taip sutarė visos atitinkamos valstybės narės, be kita ko, taikydama taikinimo procedūrą.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5 straipsnis

5 straipsnis

Institucijos uždaviniai

Institucijos uždaviniai

Siekdama tikslų Institucija atlieka tokius uždavinius:

Siekdama tikslų Institucija atlieka tokius uždavinius:

a)  padeda fiziniams asmenims ir darbdaviams gauti informaciją apie teises ir pareigas tarpvalstybinės veiklos atveju bei gauti tarpvalstybinio darbo jėgos judumo paslaugas, remiantis 6 ir 7 straipsniais;

a) padeda gauti informaciją remiantis 6 straipsniu;

b)  padeda nacionalinėms institucijoms bendradarbiauti ir dalytis informacija siekiant veiksmingai vykdyti atitinkamą Sąjungos teisę, remiantis 8 straipsniu;

b)  padeda nacionalinėms institucijoms ir, kai taikoma, kitiems nacionalinio lygmens kompetentingiems subjektams, bendradarbiauti ir dalytis informacija siekiant nuosekliai, rezultatyviai ir veiksmingai taikyti ir vykdyti atitinkamą Sąjungos teisę, remiantis 8 straipsniu;

c)  koordinuoja ir remia suderintus ir bendrus patikrinimus, remiantis 9 ir 10 straipsniais;

c)  siūlo atlikti, koordinuoja ir remia suderintus ir bendrus patikrinimus, remiantis 9 ir 10 straipsniais;

d)  atlieka tarpvalstybinio darbo jėgos judumo analizę ir rizikos vertinimą, remiantis 11 straipsniu;

d)  inicijuoja ir atlieka problemų ir kliūčių, susijusių su darbo jėgos judumu laisvo darbuotojų judėjimo ir laisvės teikti paslaugas sąlygomis, analizę ir rizikos vertinimą, ir teikia nuomones ir rekomendacijas Komisijai dėl tolesnių priemonių ir operatyvinių veiksmų, remiantis 11 straipsniu;

e)  padeda valstybėms narėms didinti pajėgumus veiksmingai vykdyti atitinkamą Sąjungos teisę, remiantis 12 straipsniu;

e)  teikia Komisijai gaires ir nuomones dėl atitinkamos Sąjungos teisės ir padeda valstybėms narėms didinti pajėgumus siekiant veiksmingai taikyti ir vykdyti atitinkamą Sąjungos teisę, remiantis 12 straipsniu;

f)  tarpininkauja valstybių narių institucijų ginčuose dėl atitinkamos Sąjungos teisės taikymo, remiantis 13 straipsniu;

f)  padeda valstybėms narėms ir tarpininkauja valstybių narių institucijų ginčuose dėl atitinkamos Sąjungos teisės taikymo, jei taip sutarė visos atitinkamos valstybės narės, be kita ko, taikydama taikinimo procedūra pagal 13 straipsnį, nedarydama poveikio Europos Sąjungos Teisingumo Teismo įgaliojimams;

g)  padeda suinteresuotiesiems subjektams bendradarbiauti tarpvalstybinio darbo rinkų sutrikimo atveju, remiantis 14 straipsniu.

 

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6 straipsnis

6 straipsnis

Informacija apie tarpvalstybinį darbo jėgos judumą

Informacija apie darbo jėgos judumą laisvo darbuotojų judėjimo ir laisvės teikti paslaugas vidaus rinkoje sąlygomis

Institucija didina fiziniams asmenims ir darbdaviams teikiamos informacijos pasiūlą, kokybę ir prieinamumą, kad būtų paskatintas darbo jėgos judumas visoje Sąjungoje, vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/589 dėl EURES ir Reglamentu [dėl bendrųjų skaitmeninių vartų – COM(2017) 256]. Šiuo tikslu Institucija:

Institucija didina fiziniams asmenims, darbdaviams ir socialinių partnerių organizacijoms teikiamos informacijos pasiūlą, kokybę ir prieinamumą, kad būtų paskatintas darbo jėgos judumas visoje Sąjungoje. Šiuo tikslu Institucija:

a)  teikia atitinkamą informaciją apie fizinių asmenų teises ir pareigas tarpvalstybinio judumo darbo tikslais atveju;

a)  pasirūpina bendra Sąjungos masto interneto svetaine visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis, kuri veikia kaip bendras portalas, skirtas prieiti prie visų atitinkamų Sąjungos ir nacionalinių informacijos šaltinių ir paslaugų, susijusių su darbo jėgos judumu laisvo darbuotojų judėjimo ir laisvės teikti paslaugas vidaus rinkoje sąlygomis, įskaitant nuorodas į bendras nacionalines interneto svetaines, sukurtas pagal Direktyvos 2014/67/ES 5 straipsnį ir Direktyvos 2014/57/ES 6 straipsnį, taip pat nuorodas į oficialias nacionalinio lygmens interneto svetaines, kuriose teikiama informacija apie socialinės apsaugos sistemas;

b)  skatina galimybes remti fizinių asmenų judumą darbo tikslais, be kita ko, teikia informaciją apie mokymosi, įskaitant kalbos, galimybes;

 

c)  teikia atitinkamą informaciją darbdaviams apie darbo srities taisykles ir gyvenimo bei darbo sąlygas, taikytinas tarpvalstybiniu mastu judiems darbuotojams, įskaitant komandiruotus darbuotojus;

 

d)  padeda valstybėms narėms vykdyti įsipareigojimus teikti ir sudaryti galimybes gauti informaciją apie laisvą darbuotojų judėjimą, kaip nustatyta Direktyvos 2014/54/ES 6 straipsnyje, ir apie komandiruotus darbuotojus, kaip nustatyta Direktyvos 2014/67/ES 5 straipsnyje;

d)  padeda valstybėms narėms vykdyti įsipareigojimus teikti ir sudaryti galimybes gauti informaciją apie laisvą darbuotojų judėjimą, ypač kaip nustatyta Direktyvos 2014/54/ES 6 straipsnyje, Reglamento 2016/589/ES 22 straipsnyje, Reglamento (EB) Nr. 883/2004 76 straipsnyje ir Direktyvos 2014/67/ES 5 straipsnyje;

e)  padeda valstybėms narėms gerinti atitinkamų nacionalinių informavimo paslaugų tikslumą, išsamumą ir naudojimo patogumą, laikantis kokybės kriterijų, nustatytų Reglamente [dėl bendrųjų skaitmeninių vartų – COM(2017) 256];

e)  padeda valstybėms narėms gerinti atitinkamų nacionalinių informavimo paslaugų ir informacijos šaltinių tikslumą, išsamumą ir naudojimo patogumą, laikantis kokybės kriterijų, nustatytų Reglamente [dėl bendrųjų skaitmeninių vartų];

f)  padeda valstybėms narėms racionalizuoti informacijos ir paslaugų, susijusių su savanorišku tarpvalstybiniu judumu, teikimą fiziniams asmenims ir darbdaviams, visapusiškai atsižvelgdama į valstybių narių kompetenciją.

f)  padeda valstybėms narėms racionalizuoti informacijos ir paslaugų, susijusių su tarpvalstybiniu judumu, teikimą fiziniams asmenims ir darbdaviams, visapusiškai atsižvelgdama į valstybių narių kompetenciją.

 

fa)  padeda bendradarbiauti kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, paskirtoms pagal Direktyvą 2014/54/ES, kad jos galėtų fiziniams asmenims ir darbdaviams teikti su darbo jėgos judumu vidaus rinkoje susijusią informaciją, gaires ir pagalbą, ir nacionaliniams kontaktiniams centrams, paskirtiems pagal Direktyvą 2011/24/ES, kad jie galėtų teikti informaciją apie sveikatos priežiūrą;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7 straipsnis

Išbraukta.

Galimybė gauti tarpvalstybinio darbo jėgos judumo paslaugas

 

1.  Institucija fiziniams asmenims ir darbdaviams teikia paslaugas, palengvinančias darbo jėgos judumą Sąjungoje. Šiuo tikslu Institucija:

 

a)  skatina iniciatyvų, kuriomis remiamas tarpvalstybinis fizinių asmenų judumas, įskaitant tikslines judumo programas, plėtotę;

 

b)  užtikrina galimybes gauti darbo, stažuotės ar pameistrystės vietų pasiūlos ir darbo ieškančių asmenų CV ir paraiškų tarpvalstybinės atitikties nustatymą, visų pirma per EURES;

 

c)  bendradarbiauja su kitų Sąjungos iniciatyvų vykdytojais ir tinklais, tokiais kaip Europos valstybinių užimtumo tarnybų tinklas, Europos įmonių tinklas ir „Border Focal Point“, visų pirma siekdama nustatyti ir pašalinti tarpvalstybinio darbo jėgos judumo kliūtis;

 

d)  padeda bendradarbiauti kompetentingoms nacionalinio lygmens tarnyboms, paskirtoms pagal Direktyvą 2014/54/ES, kad jos galėtų fiziniams asmenims ir darbdaviams teikti su tarpvalstybiniu judumu susijusią informaciją, gaires ir pagalbą, ir nacionaliniams kontaktiniams centrams, paskirtiems pagal Direktyvą 2011/24/ES, kad jie galėtų teikti informaciją apie sveikatos priežiūrą.

 

2.  Institucija valdo EURES Europos koordinavimo centrą ir užtikrina, kad jis vykdytų savo pareigas pagal Reglamento (ES) 2016/589 8 straipsnį, išskyrus techninių operacijų ir EURES portalo plėtotės bei susijusių IT paslaugų veiklos valdymą, kurį ir toliau vykdys Komisija. Institucija, vykdomajam direktoriui prisiimant atsakomybę, kaip nustatyta 23 straipsnio 4 dalies k punkte, užtikrina, kad ši veikla visiškai atitiktų taikytinų duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, įskaitant 37 straipsnyje nustatytą reikalavimą paskirti duomenų apsaugos pareigūną.

 

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Institucija padeda valstybėms narėms bendradarbiauti ir remia veiksmingą bendradarbiavimo prievolės laikymąsi, įskaitant informacijos mainų srityje, kaip nustatyta Sąjungos teisėje, priklausančioje Institucijos kompetencijos sričiai.

Institucija sudaro palankias sąlygas valstybių narių bendradarbiavimui ir informacijos mainams ir juos plėtoja, taip pat remia veiksmingą bendradarbiavimo prievolės laikymąsi, kaip nustatyta Sąjungos teisėje, priklausančioje Institucijos kompetencijos sričiai.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo tikslu Institucija, nacionalinei institucijai paprašius ir siekdama paspartinti tarpusavio mainus, visų pirma:

Šiuo tikslu Institucija visų pirma:

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  palengvina tolesnę veiklą, susijusią su nacionalinių institucijų prašymais ir informacijos mainais, teikdama logistinę ir techninę pagalbą, įskaitant vertimo raštu ir žodžiu paslaugas, ir dalydamasi informacija apie bylos statusą;

b)  palengvina tolesnę veiklą, susijusią su pagrįstais nacionalinių institucijų prašymais ir informacijos mainais, teikdama logistinę ir techninę pagalbą, įskaitant vertimo raštu ir žodžiu paslaugas, ir dalydamasi informacija apie bylos statusą, nedarydama poveikio vykstantiems teismo procesams;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  viešina gerąją patirtį ir ja dalijasi;

c)  viešina gerąją patirtį, ja dalijasi ir padeda skleisti tarp valstybių narių;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  padeda įgyvendinti tarpvalstybines vykdymo užtikrinimo (sankcijų ir baudų) procedūras;

d)  padeda įgyvendinti ir remia tarpvalstybines vykdymo užtikrinimo (sankcijų ir baudų) procedūras, jei to paprašo viena iš susijusių valstybių narių;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies antros pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  kas ketvirtį praneša Komisijai apie neišspręstus valstybių narių klausimus ir prireikus pasiūlo taikyti tarpininkavimo procedūrą pagal 13 straipsnį.

e)  kas ketvirtį praneša Komisijai apie neišspręstus valstybių narių klausimus ir, jei taip sutarė visos atitinkamos valstybės narės, pasiūlo taikyti taikinimo procedūrą pagal 13 straipsnį.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies antros pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  padeda bendradarbiauti kompetentingoms nacionalinio lygmens tarnyboms, paskirtoms pagal Direktyvą 2014/54/ES, kad jos galėtų fiziniams asmenims ir darbdaviams teikti su darbo jėgos judumu vidaus rinkoje susijusią informaciją, gaires ir pagalbą, ir nacionaliniams kontaktiniams centrams, paskirtiems pagal Direktyvą 2011/24/ES, kad jie galėtų teikti informaciją apie sveikatos priežiūrą;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Nacionalinės institucijos tinkamai pagrįstu prašymu Institucija suteikia visą informaciją, kuri būtina, kad nacionalinė institucija galėtų vykdyti savo užduotis, priklausančias Institucijos kompetencijai.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

8 b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Institucija prisideda prie Socialinių apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos darbo, spręsdama finansinius klausimus, susijusius su socialinės apsaugos koordinavimu, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 74 straipsniu ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 65, 67 ir 69 straipsniais.

2.  Institucija užmezga tvirtą bendradarbiavimą su Socialinių apsaugos sistemų koordinavimo administracine komisija, su Laisvo darbuotojų judėjimo patariamuoju komitetu ir su Europos platforma, skirta bendradarbiavimui sprendžiant nedeklaruojamo darbo problemą gerinti.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

8 b straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Institucija skatina naudojimąsi elektroninėmis priemonėmis ir procedūromis, skirtomis nacionalinių institucijų informacijos mainams, įskaitant Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI) ir Elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų (EESSI) sistemą.

3.  Institucija skatina naudojimąsi elektroninėmis priemonėmis ir procedūromis, skirtomis nacionalinių institucijų informacijos mainams, įskaitant Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI) ir Elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų (EESSI) sistemą, laikydamasi Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento).

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

8 b straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Institucija skatina vadovautis novatorišku požiūriu į rezultatyvų ir veiksmingą tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir ieško valstybių narių elektroninių mainų mechanizmų panaudojimo galimybių, siekiant lengviau nustatyti sukčiavimo atvejus, teikdama Komisijai ataskaitas apie galimą tų mechanizmų tobulinimą.

4.  Institucija skatina vadovautis novatorišku požiūriu į rezultatyvų ir veiksmingą tarpvalstybinį bendradarbiavimą, pvz., naudotis Europos platforma, skirta bendradarbiavimui sprendžiant nedeklaruojamo darbo problemą gerinti, ir skatina naudoti ir kurti valstybių narių elektroninių mainų mechanizmus ir duomenų bazes, siekiant lengviau prieiti prie duomenų tikruoju laiku ir nustatyti sukčiavimo atvejus; ji taip pat gali siūlyti galimus šių mechanizmų ir duomenų bazių patobulinimus. Institucija teikia Komisijai ataskaitas apie galimą tų mechanizmų tobulinimą.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9 straipsnis

9 straipsnis

Suderintų ir bendrų patikrinimų koordinavimas

Suderintų ir bendrų patikrinimų koordinavimas

1.  Vienai ar kelioms valstybėms narėms paprašius, Institucija koordinuoja suderintus ar bendrus patikrinimus Institucijos kompetencijos srityse. Prašymą gali pateikti viena ar kelios valstybės narės. Institucija taip pat gali pasiūlyti atitinkamų valstybių narių institucijoms atlikti suderintą ar bendrą patikrinimą.

1.  Vienai ar daugiau valstybių narių paprašius, Institucija koordinuoja ir padeda atlikti suderintus ar bendrus patikrinimus Institucijos kompetencijos srityse, remdamasi visų atitinkamų valstybių narių ir Institucijos susitarimu. Institucija taip pat gali savo iniciatyva pasiūlyti atitinkamų valstybių narių institucijoms atlikti suderintą ar bendrą patikrinimą. Nacionalinio lygmens socialinių partnerių organizacijos gali pranešti Institucijai apie atitinkamus atvejus.

2.  Jeigu valstybės narės institucija nusprendžia nedalyvauti ar neatlikti suderinto ar bendro patikrinimo, nurodyto 1 dalyje, ji tinkamai iš anksto raštu praneša Institucijai apie tokio sprendimo priežastis. Tokiais atvejais Institucija informuoja kitas susijusias nacionalines institucijas.

2.  Pagal lojalaus bendradarbiavimo principą valstybės narės, kai prašoma, siekia susitarti dėl dalyvavimo suderintuose ar bendruose patikrinimuose. Jeigu valstybė narė mano, kad esama pagrįstų priežasčių nesutikti dalyvauti, ji per vieną mėnesį nuo 1 dalyje nurodyto prašymo gavimo dienos pateikia Institucijai savo sprendimo priežastis, visą papildomą informaciją apie nagrinėjamo klausimo pobūdį ir pasiūlo galimą nagrinėjamo atvejo sprendimą.

 

2a.  Institucija per du mėnesius nuo 2 dalyje nurodytos informacijos gavimo dienos pateikia atitinkamoms valstybėms narėms pagrįstą nuomonę, kurioje išdėstomos jos rekomendacijos, kaip išspręsti atvejį vienu ar keliais iš šių būdų:

 

a)  remiantis 2 dalyje nurodyta informacija;

 

b)  atliekant suderintą ar bendrą patikrinimą kitose dalyvaujančiose valstybėse narėse;

 

c)  kai sutinka visos atitinkamos valstybės narės, atliekant suderintą ar bendrą patikrinimą.

3.  Suderintų ar bendrų patikrinimų organizavimas pradedamas tik gavus išankstinį visų dalyvaujančių valstybių narių sutikimą per nacionalinių ryšių palaikymo pareigūnus. Jeigu viena ar daugiau valstybių narių atsisako dalyvauti suderintame ar bendrame patikrinime, kitos nacionalinės institucijos gali, jei tinkama, numatytą suderintą ar bendrą patikrinimą atlikti tik dalyvaujančiose valstybėse narėse. Valstybės narės, atsisakiusios dalyvauti patikrinime, informaciją apie planuojamą patikrinimą laiko konfidencialia.

3.  Institucija gali prašyti suderintame ar bendrame patikrinime nedalyvaujančių valstybių narių savanoriškai atlikti savo patikrinimą siekiant nustatyti galimus pažeidimus ir per 3 mėnesius nuo Institucijos prašymo pateikimo dienos pranešti nustatytus faktus Institucijai.

 

3a.  Valstybės narės ir Institucija informaciją apie planuojamą patikrinimą laiko konfidencialia trečiųjų šalių atžvilgiu.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Suderinti ir bendri patikrinimai atitinka TDO konvenciją Nr. 81.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Dalyvaujančių valstybių narių ir Institucijos susitarime dėl bendro patikrinimo (toliau – Bendro patikrinimo susitarimas) nustatomos tokios veiklos vykdymo sąlygos. Į bendro patikrinimo susitarimą gali būti įtraukta nuostatų, kuriomis nustatoma, kad bendri patikrinimai, dėl jų susitarus ir juos suplanavus, pradedami ilgai nedelsiant. Institucija parengia tokio susitarimo šabloną.

1.  Dalyvaujančių valstybių narių ir Institucijos susitarime dėl suderinto patikrinimo (toliau – Suderinto patikrinimo susitarimas) arba dėl bendro patikrinimo (toliau – Bendro patikrinimo susitarimas) nustatomos tokios veiklos vykdymo nuostatos ir sąlygos, įskaitant patikrinimo aprėptį ir tikslą ir, atitinkamais atvejais, Institucijos darbuotojų dalyvavimo patikrinime tvarką. Į Suderinto ar Bendro patikrinimo susitarimą gali būti įtraukta nuostatų, kuriomis nustatoma, kad suderinti ar bendri patikrinimai, dėl jų susitarus ir juos suplanavus, pradedami ilgai nedelsiant. Laikydamasi Sąjungos teisės ir nacionalinės teisės bei praktikos, Institucija parengia tokio susitarimo šabloną.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Suderinti ir bendri patikrinimai ir tolesnė su jais susijusi veikla vykdomi laikantis atitinkamų valstybių narių nacionalinės teisės.

2.  Suderinti ir bendri patikrinimai ir tolesnė su jais susijusi veikla vykdomi laikantis valstybių narių, kuriose atliekami patikrinimai, nacionalinės teisės ir praktikos.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Suderintuose ar bendruose patikrinimuose dalyvaujantys kitos valstybės narės ir Institucijos pareigūnai turi tokius pat įgaliojimus kaip nacionaliniai pareigūnai pagal atitinkamos valstybės narės nacionalinės teisės aktus.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Institucija valstybėms narėms, vykdančioms suderintus ar bendrus patikrinimus, teikia logistinę ir techninę pagalbą, kuri gali apimti vertimo raštu ir žodžiu paslaugas.

3. Institucija valstybėms narėms, vykdančioms suderintus ar bendrus patikrinimus, teikia strateginę, logistinę ir techninę pagalbą ir teisines konsultacijas, kurios gali apimti vertimo raštu ir žodžiu paslaugas, jeigu atitinkamos valstybės narės to prašo.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Institucijos darbuotojai gali dalyvauti suderintuose ar bendruose patikrinimuose, jei buvo gautas išankstinis valstybės narės, kurios teritorijoje jie teiktų savo pagalbą, sutikimas.

4. Institucijos darbuotojai gali dalyvauti kaip stebėtojai ir teikti logistinę pagalbą, ir gali dalyvauti suderintuose ar bendruose patikrinimuose, jei buvo gautas išankstinis valstybės narės, kurios teritorijoje jie teiktų savo pagalbą, sutikimas.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Nacionalinės institucijos, atliekančios suderintus ar bendrus patikrinimus, praneša Institucijai apie jų rezultatus savo valstybėje narėje ir apie tokio patikrinimo vykdymą apskritai.

5.  Nacionalinės institucijos, atliekančios suderintus ar bendrus patikrinimus, per šešis mėnesius nuo patikrinimo dienos praneša Institucijai apie jų rezultatus savo valstybėje narėje ir apie tokio patikrinimo vykdymą apskritai.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a  Valstybės narės užtikrina, kad per suderintus ar bendrus patikrinimus surinkta informacija galėtų būti naudojama kaip įrodymas atitinkamų valstybių narių teismo procesuose;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Informacija apie suderintus ir bendrus patikrinimus įtraukiama į valdybai kas ketvirtį teikiamas ataskaitas. Metinė ataskaita apie Institucijos remtus patikrinimus įtraukiama į Institucijos metinės veiklos ataskaitą.

6.  Informacija apie Agentūros koordinuojamus suderintus ir bendrus patikrinimus ir valstybių narių ir Institucijos kaip nurodyta 9 straipsnio 2 ir 3 dalyse teikiama informacija įtraukiama į valdybai ir suinteresuotųjų subjektų grupei du kartus per metus teikiamas ataskaitas. Metinė ataskaita apie Institucijos remtus patikrinimus įtraukiama į Institucijos metinės veiklos ataskaitą. Jeigu atliekant bendrą ar suderintą patikrinimą gauti įrodymai naudojami teismo procesuose, kurie baigiasi baudžiamosios ar administracinės sankcijos skyrimu valstybėje narėje, ta valstybė narė apie tai praneša Institucijai. Institucija įtraukia tą informaciją į savo veiklos ataskaitą.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Tais atvejais, kai Institucija, vykdydama suderintus ar bendrus patikrinimus arba bet kokią kitą savo veiklą, gauna informacijos apie įtariamus Sąjungos teisės pažeidimus, įskaitant tose srityse, kurios nepriklauso jos kompetencijai, ji praneša apie juos Komisijai ir prireikus atitinkamos valstybės narės nacionalinėms institucijoms.

7.  Tais atvejais, kai Institucija, vykdydama suderintus ar bendrus patikrinimus arba bet kokią kitą savo veiklą, gauna informacijos apie įtariamus Sąjungos teisės pažeidimus, ji praneša apie juos Komisijai ir prireikus atitinkamos valstybės narės nacionalinėms institucijoms.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Institucija vertina tarpvalstybinių darbo jėgos srautų, pavyzdžiui, darbo rinkos disbalanso, su konkrečiu sektoriumi susijusių grėsmių ir pasikartojančių problemų, kurias dėl tarpvalstybinio judumo patiria fiziniai asmenys ir darbdaviai, riziką ir atlieka jų analizę. Šiuo tikslu Institucija užtikrina veiklos papildomumą su kitomis Sąjungos agentūromis ar tarnybomis, veikiančiomis, be kita ko, tokiose srityse kaip įgūdžių poreikių prognozavimas, sveikata ir sauga darbe, ir naudojasi jų ekspertinėmis žiniomis. Komisijai paprašius Institucija gali atlikti išsamias tikslines analizes ir tyrimus, skirtus konkretiems darbo jėgos judumo klausimams nagrinėti.

1.  Institucija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir socialinių partnerių organizacijomis, vertina su konkrečiu sektoriumi susijusių uždavinių ir pasikartojančių problemų, susijusių su darbo jėgos judumu laisvo darbuotojų judėjimo ir laisvės teikti paslaugas vidaus rinkoje sąlygomis, taip pat su socialinės apsaugos sistemų koordinavimu Sąjungoje, įskaitant profesinių pensijų perkeliamumą, riziką ir atlieka jų analizę. Tokiose analizėse ir vertinimuose taip pat atsižvelgiama į darbo rinkos disbalanso poveikį ir padarinius. Šiuo tikslu Institucija naudojasi kitų Sąjungos agentūrų ar tarnybų, veikiančių, be kita ko, tokiose srityse kaip sukčiavimas, išnaudojimas, diskriminacija, įgūdžių poreikių prognozavimas, sveikata ir sauga darbe, ekspertinėmis žiniomis. Komisijai, valstybei narei, atsakingam Europos Parlamento komitetui paprašius arba savo iniciatyva Institucija gali atlikti išsamias tikslines analizes ir tyrimus, skirtus konkretiems darbo jėgos judumo klausimams nagrinėti.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Institucija reguliariai teikia Komisijai ir susijusioms valstybėms narėms vertinimo rezultatus ir nurodo, kokiomis priemonėmis būtų galima šalinti nustatytus trūkumus.

3.  Jeigu tai būtina reglamento tikslams pasiekti, Institucija įtraukia šią informaciją į savo metines ataskaitas Komisijai ir Europos Parlamentui ir, laikydamasi taikytinų duomenų apsaugos taisyklių, teikia susijusioms valstybėms narėms vertinimo rezultatus bei nurodo, kokiomis priemonėmis būtų galima šalinti nustatytus trūkumus.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  rengia bendras valstybėms narėms skirtas gaires, įskaitant tarpvalstybinių patikrinimų gaires, taip pat bendras apibrėžtis ir sąvokas, remdamasi atitinkamu Sąjungos lygmens darbu;

a)  rengia bendras valstybėms narėms ir socialiniams partneriams skirtas gaires, įskaitant tarpvalstybinių patikrinimų gaires, taip pat bendras apibrėžtis ir sąvokas, remdamasi atitinkamu Sąjungos lygmens darbu;

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  rengia inspekcijoms skirtas ES masto mokymo programas, pagal kurias nagrinėjamos tokios problemos kaip fiktyvus savarankiškas darbas ir piktnaudžiavimas darbuotojų komandiravimu;

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  remia su socialinės apsaugos sistemų koordinavimu susijusios nacionalinių institucijų gerosios patirties mainus ir nacionalinių institucijų darbuotojų delegavimą siekiant supaprastinti keitimąsi patirtimi;

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

eb)  gerina žinias ir abipusį supratimą apie įvairias nacionalines sistemas ir su laisvu asmenų judėjimu susijusią praktiką, patenkančią į šio reglamento taikymo sritį, taip pat apie galimybes pasinaudoti tinkama socialine apsauga ir šios srities veiksmų metodus ir juos reglamentuojančius teisės aktus;

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13 straipsnis

13 straipsnis

Tarpininkavimas valstybėms narėms

Valstybių narių taikinimas

1.  Tarp valstybių narių kilus ginčui dėl Sąjungos teisės šio reglamento taikymo srityje taikymo ar aiškinimo, Institucija gali atlikti tarpininkės vaidmenį.

1.  Tarp valstybių narių kilus ginčui dėl Sąjungos teisės šio reglamento taikymo srityje taikymo ar aiškinimo, Institucija gali atlikti taikintojos vaidmenį nepažeisdama Europos Sąjungos Teisingumo Teismo įgaliojimų.

2.  Vienai su ginču susijusių valstybių narių paprašius, Institucija pradeda tarpininkavimo procedūrą savo Tarpininkavimo komisijoje, šiuo tikslu įsteigtoje pagal 17 straipsnio 2 dalį. Institucija taip pat gali pradėti tarpininkavimo procedūrą Tarpininkavimo komisijoje savo iniciatyva, be kita ko, gavusi informacijos iš SOLVIT, jei visos su ginču susijusios valstybės narės sutinka.

2.  Vienai ar daugiau valstybių narių, susijusių su ginču, kurio negalima išspręsti palaikant tiesioginius jų ryšius ir dialogą, paprašius, Institucija pradeda taikinimo procedūrą savo Taikinimo komisijoje, šiuo tikslu įsteigtoje pagal 17 straipsnio 2 dalį, remdamasi visų susijusių valstybių narių sutikimu. Taikinimo procedūros atveju valstybės narės aktyviai dalyvauja minėtoje procedūroje ir suteikia visą atitinkamą informaciją arba informaciją, kurios buvo paprašyta. Valstybės narės turi informuoti šalis, kurioms taikoma taikinimo procedūra, ir, gali su jomis konsultuotis ir įtraukti jas į procedūrą, jei šios to paprašo.

 

2a.  Institucija taip pat gali pradėti taikinimo procedūrą Taikinimo komisijoje savo iniciatyva, be kita ko, gavusi informacijos iš SOLVIT, jei visos su ginču susijusios valstybės narės sutinka. Jeigu atitinkama valstybė narė nusprendžia nedalyvauti taikinimo procedūroje, ji praneša Institucijai ir kitoms atitinkamoms valstybėms narėms apie savo sprendimo priežastis.

 

2b.  Tą dieną, kai pradedama taikinimo procedūra, kaip nurodyta 2 ir 2a dalyse, Institucija nustato jos užbaigimo terminą.

3.  Kreipdamosi į Instituciją dėl tarpininkavimo, valstybės narės užtikrina, kad visi su byla susiję asmens duomenys yra nuasmeninti ir Institucija netvarko su byla susijusių asmenų asmens duomenų jokiu tarpininkavimo procedūros etapu.

3.  Kreipdamosi į Instituciją dėl taikinimo, valstybės narės užtikrina, kad visi su byla susiję asmens duomenys yra nuasmeninti taip, kad duomenų subjekto tapatybės nebeįmanoma nustatyti, ir Institucija netvarko su byla susijusių asmenų asmens duomenų jokiu taikinimo procedūros etapu.

 

Asmens duomenys saugomi ne ilgiau negu būtina tais tikslais, kuriais jie tvarkomi.

4.  Bylos, kurios nagrinėjamos nacionalinio ar Sąjungos lygmens teisme, Institucijos tarpininkavimo procedūrai neperduodamos.

4.  Bylos, kurių dalykas yra atitinkami ginčai ir kurios nagrinėjamos nacionalinio ar Sąjungos lygmens teisme ar tuo lygmeniu tiriamos, Institucijos taikinimo procedūrai neperduodamos.

 

4a.  Taikinimo komisija siekia suderinti atitinkamų valstybių narių nuomones ir pateikia savo nuomonę per šešis mėnesius nuo taikinimo procedūros pradžios, kaip nurodyta 2 ar 2a dalyje.

5.  Per tris mėnesius nuo Institucijos tarpininkavimo procedūros pabaigos susijusios valstybės narės Institucijai pateikia ataskaitą apie priemones, kurių imtasi kaip tolesnių veiksmų, arba apie priežastis, dėl kurių tolesnių veiksmų nebuvo imtasi.

5.  Per tris mėnesius nuo Taikinimo komisijos nuomonės pateikimo dienos susijusios valstybės narės Institucijai pateikia ataskaitą apie priemones, kurių imtasi kaip tolesnių veiksmų, arba apie priežastis, dėl kurių tolesnių veiksmų nebuvo imtasi.

6.  Institucija kas ketvirtį praneša Komisijai apie jos vykdomo tarpininkavimo procedūrų rezultatus.

6.  Institucija du kartus per metus praneša Komisijai apie jos vykdomo taikinimo procedūrų rezultatus.

 

6a.  Institucijos taikinimo kompetencija nedaro poveikio Administracinės komisijos kompetencijai, kuri apibrėžta 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 987/2009, nustatančio Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką, 5 straipsnio 4 dalyje ir 6 straipsnio 3 dalyje.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

14 straipsnis

Išbraukta.

Bendradarbiavimas tarpvalstybinio darbo rinkų sutrikimo atveju

 

Nacionalinėms institucijoms paprašius, Institucija gali sudaryti palankesnes suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimo sąlygas, kad būtų šalinami darbo rinkų sutrikimai, darantys poveikį daugiau nei vienai valstybei narei, tokie kaip didelio masto restruktūrizavimas ar didelės apimties projektai, darantys poveikį užimtumui pasienio regionuose.

 

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Institucija prireikus nustato bendradarbiavimo su kitomis decentralizuotomis Sąjungos agentūromis tvarką.

Institucija prireikus nustato bendradarbiavimo su kitomis decentralizuotomis Sąjungos agentūromis, tokiomis kaip „Cedefop“, „Eurofound“, EU-OSHA, ETF, Europolas ir Eurojustas, tvarką, kad užtikrintų koordinavimą, skatintų sąveiką ir išvengtų veiklos dubliavimo ar konfliktų joms vykdant veiklą.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Institucija gali suburti darbo ar ekspertų grupes, kurioms priklausytų valstybių narių ir (arba) Komisijos atstovai arba išorės ekspertai, atrinkti surengus atrankos procedūras, kurie vykdytų specifines užduotis arba spręstų specifinės politikos srities klausimus, be kita ko, sudaryti Tarpininkavimo komisiją, kad ji galėtų vykdyti savo uždavinius, kaip nustatyta šio reglamento 13 straipsnyje, ir specialią grupę finansiniams klausimams, susijusiems su Reglamentų (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009 taikymu, spręsti, kaip nustatyta šio reglamento 8 straipsnio 2 dalyje.

2.  Institucija gali suburti darbo ar ekspertų grupes, kurioms priklausytų valstybių narių ir (arba) Komisijos atstovai arba išorės ekspertai, atrinkti surengus atrankos procedūras, kurie vykdytų specifines užduotis arba spręstų specifinės politikos srities klausimus, be kita ko, sudaryti Taikinimo komisiją, kad ji galėtų vykdyti savo uždavinius, kaip nustatyta šio reglamento 13 straipsnyje. Valstybės narės gali skirti atstovus į visas darbo ir ekspertų grupes.

Tokių darbo ir ekspertų grupių darbo tvarkos taisykles nustato Institucija, pasikonsultavusi su Komisija. Jei sprendžiami su socialinės apsaugos koordinavimu susiję klausimai, konsultuojamasi ir su Socialinių apsaugos sistemų koordinavimo administracine komisija.

Tokių darbo ir ekspertų grupių darbo tvarkos taisykles nustato Institucija, pasikonsultavusi su Komisija.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Lygybės principas yra vienas iš pagrindinių Sąjungos teisės principų. Pagal šį principą moterų ir vyrų lygybė turi būti užtikrinta visose srityse, įskaitant įdarbinimą, darbą ir atlyginimą. Visos šalys siekia, kad valdyboje ir suinteresuotųjų subjektų grupėje būtų proporcingas vyrų ir moterų skaičius. Valdyba šio tikslo siekia ir savo pirmininko bei pirmininko pavaduotojo atžvilgiu.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valdybą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės aukšto rango atstovą ir du Komisijos atstovai; visi jie turi balso teisę.

1.  Valdybą sudaro:

 

a)  po vieną kiekvienos valstybės narės aukšto rango atstovą;

 

b)  du Komisijos atstovai;

 

c)  šeši Sąjungos lygmens socialinių partnerių atstovai, vienodai atstovaujantys darbdavių organizacijoms ir profesinėms sąjungoms;

 

d)  trys nepriklausomi Europos Parlamento paskirti ekspertai.

 

Visi a–c punktuose nurodyti nariai turi balso teisę.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valdybos narius, atstovaujančius valstybei narei, ir pakaitinius narius skiria atitinkamos valstybės narės, atsižvelgdamos į jų žinias 1 straipsnio 2 dalyje nurodytose srityse ir į jų vadovavimo, administracinius ir biudžeto valdymo įgūdžius.

3.  Valdybos narius, atstovaujančius valstybei narei, ir pakaitinius narius skiria atitinkamos valstybės narės, atsižvelgdamos į jų žinias 1 straipsnio 2 dalyje nurodytose srityse ir į jų vadovavimo, administracinius ir biudžeto valdymo įgūdžius.

Komisijai atstovausiančius narius skiria Komisija.

Komisija skiria jai atstovausiančius narius, Sąjungos lygmens socialiniai partneriai skiria 1 dalies c punkte nurodytus narius, o atsakingas Europos Parlamento komitetas skiria 1 dalies d punkte nurodytus nepriklausomus ekspertus, patikrinęs, ar nėra interesų konflikto.

Siekdamos užtikrinti valdybos darbo tęstinumą, valstybės narės ir Komisija stengiasi riboti savo atstovų kaitą. Visos šalys siekia, kad valdyboje būtų tinkama vyrų ir moterų pusiausvyra.

Siekdamos užtikrinti valdybos darbo tęstinumą, visos joje atstovaujamos šalys stengiasi riboti savo atstovų kaitą. Visos šalys siekia, kad valdyboje būtų proporcingas vyrų ir moterų skaičius.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Pradėdami eiti pareigas kiekvienas valdybos narys ir pakaitinis narys pasirašo rašytinę interesų deklaraciją ir ją atnaujina, kai pasikeičia su ja susijusios aplinkybės.

 

Valdybos nariai užtikrina, kad būtų ginami bendrieji Sąjungos ir Institucijos interesai.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Narių ir pakaitinių narių kadencija – ketveri metai. Ši kadencija gali būti pratęsta.

4.  Narių ir pakaitinių narių kadencija – ketveri metai. Jie gali būti paskirti dar vienai tokiai kadencijai.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  „Eurofound“ atstovas, EU-OSHA atstovas, „Cedefop“ atstovas ir Europos mokymo fondo atstovas turi teisę dalyvauti valdybos posėdžiuose stebėtojų teisėmis, siekiant užtikrinti didesnį agentūrų veiksmingumą ir geresnę jų sąveiką.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b.  Suinteresuotųjų subjektų grupės nariai gali dalyvauti visuose valdybos posėdžiuose kaip stebėtojai.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  priima savo narių (įskaitant Institucijos suinteresuotųjų subjektų grupės darbo ir ekspertų grupių, įsteigtų pagal 17 straipsnio 2 dalį, narius) interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles ir kasmet savo interneto svetainėje skelbia valdybos narių interesų deklaracijas;

f)  priima savo narių (įskaitant Institucijos suinteresuotųjų subjektų grupės darbo ir ekspertų grupių, įsteigtų pagal 17 straipsnio 2 dalį, narius, taip pat deleguotuosius nacionalinius ekspertus) interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles, įskaitant priemones, kuriomis nustatoma galima rizika ankstyvuoju etapu, ir kasmet Institucijos interneto svetainėje skelbia interesų deklaracijas ir atnaujintus duomenis;

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalies p a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

pa)  reaguoja į vykdomojo direktoriaus atliktą suinteresuotųjų subjektų grupės nuomonių ir patarimų vertinimą;

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas skiriami ketverių metų kadencijai. Jų kadencija gali būti pratęsta vieną kartą. Tačiau jei bet kuriuo kadencijos metu jie netenka valdybos nario statuso, tą pačią dieną automatiškai baigiasi ir jų kadencija.

2.  Pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas skiriami dvejų metų kadencijai. Jų kadencija gali būti pratęsta vieną kartą. Tačiau jei bet kuriuo kadencijos metu jie netenka valdybos nario statuso, tą pačią dieną automatiškai baigiasi ir jų kadencija.

Pakeitimas  79

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

23 straipsnis

23 straipsnis

Vykdomojo direktoriaus pareigos

Vykdomojo direktoriaus pareigos

1.  Vykdomasis direktorius vadovauja Institucijai. Vykdomasis direktorius yra atskaitingas valdybai.

1.  Vykdomasis direktorius vadovauja Institucijai ir siekia užtikrinti lyčių pusiausvyrą Institucijoje. Vykdomasis direktorius yra atskaitingas valdybai.

2.  Gavęs prašymą, vykdomasis direktorius Europos Parlamentui pateikia savo pareigų vykdymo ataskaitą. Taryba gali paprašyti vykdomojo direktoriaus pateikti savo pareigų vykdymo ataskaitą.

2.  Gavęs prašymą, vykdomasis direktorius Europos Parlamentui pateikia savo pareigų vykdymo ataskaitą. Taryba gali paprašyti vykdomojo direktoriaus pateikti savo pareigų vykdymo ataskaitą.

3.  Vykdomasis direktorius yra Institucijos teisinis atstovas.

3.  Vykdomasis direktorius yra Institucijos teisinis atstovas.

4.  Vykdomasis direktorius atsako už Institucijai šiuo reglamentu nustatytų uždavinių įgyvendinimą. Vykdomasis direktorius visų pirma atsako už:

4.  Vykdomasis direktorius atsako už Institucijai šiuo reglamentu nustatytų uždavinių įgyvendinimą. Vykdomasis direktorius visų pirma atsako už:

a)  kasdienį Institucijos administravimą;

a)  kasdienį Institucijos administravimą;

b)  Valdybos priimtų sprendimų įgyvendinimą;

b)  Valdybos priimtų sprendimų įgyvendinimą;

c)  bendrojo programavimo dokumento projekto rengimą ir jo pateikimą valdybai tvirtinti;

c)  bendrojo programavimo dokumento projekto rengimą ir jo pateikimą valdybai tvirtinti;

d)  bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimą ir atsiskaitymą už jo įgyvendinimą valdybai;

d)  bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimą ir atsiskaitymą už jo įgyvendinimą valdybai;

e)  konsoliduotosios metinės Institucijos veiklos ataskaitos rengimą ir jos pateikimą valdybai įvertinti ir tvirtinti;

e)  konsoliduotosios metinės Institucijos veiklos ataskaitos rengimą ir jos pateikimą valdybai įvertinti ir tvirtinti;

f)  tolesnių veiksmų plano rengimą atsižvelgiant į vidaus arba išorės audito ataskaitų bei vertinimų išvadas ir OLAF tyrimus, taip pat pažangos ataskaitų teikimą Komisijai du kartus per metus ir reguliarų pažangos ataskaitų teikimą valdybai;

f)  tolesnių veiksmų plano rengimą atsižvelgiant į vidaus arba išorės audito ataskaitų bei vertinimų išvadas ir OLAF tyrimus, taip pat pažangos ataskaitų teikimą Komisijai du kartus per metus ir reguliarų pažangos ataskaitų teikimą valdybai;

g)  Sąjungos finansinių interesų apsaugą taikant prevencines kovos su sukčiavimu, korupcija ir bet kokia kita neteisėta veikla priemones, nedarant poveikio OLAF kompetencijai tyrimų srityje, atliekant veiksmingus patikrinimus ir, jeigu nustatoma pažeidimų, susigrąžinant netinkamai išmokėtas lėšas ir prireikus taikant veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas administracines nuobaudas, įskaitant finansines nuobaudas;

g)  Sąjungos finansinių interesų apsaugą taikant prevencines kovos su sukčiavimu, korupcija ir bet kokia kita neteisėta veikla priemones, nedarant poveikio OLAF kompetencijai tyrimų srityje, atliekant veiksmingus patikrinimus ir, jeigu nustatoma pažeidimų, susigrąžinant netinkamai išmokėtas lėšas ir prireikus taikant veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas administracines nuobaudas, įskaitant finansines nuobaudas;

h)  Institucijos kovos su sukčiavimu strategijos rengimą ir pateikimą valdybai tvirtinti;

h)  Institucijos kovos su sukčiavimu strategijos rengimą ir pateikimą valdybai tvirtinti;

i)  Institucijai taikytinų finansinių taisyklių rengimą ir pateikimą valdybai;

i)  Institucijai taikytinų finansinių taisyklių projekto rengimą ir pateikimą valdybai;

j)  Institucijos įplaukų ir išlaidų sąmatos projekto rengimą ir biudžeto įgyvendinimą;

j)  Institucijos įplaukų ir išlaidų sąmatos projekto rengimą ir biudžeto įgyvendinimą kaip Agentūros bendrojo programavimo dokumento dalį;

 

ja)  sprendimų dėl žmogiškųjų išteklių valdymo priėmimą, remiantis 19 straipsnio 2 dalyje nurodytu sprendimu;

 

jb)  sprendimų dėl Institucijos vidaus struktūrų priėmimą, įskaitant, kai reikia, funkcijų, kurios gali apimti kasdienį Institucijos administravimą, patikėjimą pavaduotojui, ir prireikus sprendimų keitimą, atsižvelgiant į Institucijos poreikius, susijusius su veikla ir patikimu biudžeto valdymu;

 

jc)  bendradarbiavimą su kitomis Sąjungos agentūromis ir bendradarbiavimo susitarimų su jomis sudarymą;

k)  valdybos nustatytų priemonių, kuriomis užtikrinama, kad būtų laikomasi Reglamentu (EB) Nr. 45/2001 nustatytų duomenų apsaugos prievolių, įgyvendinimą.

k)  valdybos nustatytų priemonių įgyvendinimą pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001.

 

ka)  suinteresuotųjų subjektų grupės pateiktų pastabų vertinimą ir šio vertinimo pateikimą valdybai, ypač nurodymą, ar tai turėjo įtakos bendrojo programavimo dokumento projektui;

5.  Vykdomasis direktorius sprendžia, ar būtina, kad vienoje arba daugiau valstybių narių dirbtų vienas arba daugiau Institucijos darbuotojų. Prieš nuspręsdamas įsteigti vietos skyrių vykdomasis direktorius gauna išankstinį Komisijos, valdybos ir susijusios (-ių) valstybės (-ių) narės (-ių) pritarimą. Veiklos, kurią vykdys vietos skyrius, sritis sprendime nustatoma taip, kad būtų išvengta nebūtinų išlaidų ir Institucijos administracinių funkcijų dubliavimo. Gali prireikti su susijusia (-iomis) valstybe (-ėmis) nare (-ėmis) sudaryti susitarimą dėl būstinės.

5.  Vykdomasis direktorius sprendžia, ar būtina, kad vienoje arba daugiau valstybių narių dirbtų vienas arba daugiau Institucijos darbuotojų, taip pat ar būtina Briuselyje įsteigti ryšių palaikymo tarnybą, kad Agentūra toliau bendradarbiautų su atitinkamomis Sąjungos institucijomis ir įstaigomis. Prieš nuspręsdamas įsteigti vietos skyrių vykdomasis direktorius gauna išankstinį Komisijos, valdybos ir susijusios (-ių) valstybės (-ių) narės (-ių) pritarimą. Veiklos, kurią vykdys vietos skyrius, sritis sprendime nustatoma taip, kad būtų išvengta nebūtinų išlaidų ir Institucijos administracinių funkcijų dubliavimo. Gali prireikti su susijusia (-iomis) valstybe (-ėmis) nare (-ėmis) sudaryti susitarimą dėl būstinės.

Pakeitimas  80

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Suinteresuotųjų subjektų grupė Institucijai teikia nuomones ir patarimus dėl Sąjungos teisės šio reglamento taikymo srityje taikymo ar vykdymo užtikrinimo.

2.  Suinteresuotųjų subjektų grupei iš pradžių surengiamas informacinis susirinkimas ir ji gali:

 

a)  stebėti strategijos įgyvendinimą ir teikti rekomendacijas dėl veiksmingesnio Institucijos veikimo;

 

b)  Institucijos prašymu ar savo iniciatyva teikti Institucijai nuomones ir patarimus dėl tarpvalstybinio darbo jėgos judumo analizių ir rizikos vertinimų, kaip nurodyta 11 straipsnyje;

 

c)  Institucijos prašymu ar savo iniciatyva teikti nuomones ir patarimus dėl Sąjungos teisės šio reglamento taikymo srityje taikymo ar vykdymo užtikrinimo;

 

d)  teikti nuomonę dėl konsoliduotosios metinės Institucijos veiklos ataskaitos, kaip nurodyta 19 straipsnyje, prieš ją pateikiant;

 

e)  teikti nuomonę dėl Institucijos bendrojo programavimo dokumento projekto, nurodyto 25 straipsnyje, prieš pateikiant jį Komisijos nuomonei gauti;

 

f)  su ja gali būti konsultuojamasi dėl vykdomojo direktoriaus vertinimų, kaip nurodyta 32 straipsnyje.

Pakeitimas  81

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Suinteresuotųjų subjektų grupei pirmininkauja vykdomasis direktorius ir ji posėdžiauja bent du kartus per metus vykdomojo direktoriaus iniciatyva ar Komisijai paprašius.

3.  Suinteresuotųjų subjektų grupė renka pirmininką iš savo narių ir reguliariai posėdžiauja bent du kartus per metus ir tada, kai prireikia, Komisijai arba daugumai jos narių paprašius.

Pakeitimas  82

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Suinteresuotųjų subjektų grupę sudaro šeši Sąjungos lygmens socialinių partnerių atstovai, vienodai atstovaujantys profesinėms sąjungoms ir darbdavių organizacijoms, ir du Komisijos atstovai.

4.  Suinteresuotųjų subjektų grupę sudaro du Komisijos atstovai ir dešimt Sąjungos lygmens socialinių partnerių atstovų, vienodai atstovaujančių profesinėms sąjungoms ir darbdavių organizacijoms, įskaitant pripažintus Sąjungos sektorių socialinius partnerius, atstovaujančius sektoriams, kuriems darbo jėgos judumo klausimai yra ypač opūs.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Suinteresuotųjų subjektų grupė gali kviesti į savo posėdžius ekspertus ar atitinkamas tarptautines organizacijas.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Institucija viešai skelbia Suinteresuotųjų subjektų grupės nuomones ir patarimus bei konsultacijų su ja rezultatus, išskyrus atvejus, kai taikomi konfidencialumo reikalavimai.

7.  Institucija viešai skelbia Suinteresuotųjų subjektų grupės nuomones, patarimus ir rekomendacijas bei konsultacijų su ja rezultatus, išskyrus atvejus, kai taikomi konfidencialumo reikalavimai.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekvienais metais vykdomasis direktorius rengia bendrojo programavimo dokumento projektą, kuriame išdėstomas daugiametis ir metinis programavimas, kaip nustatyta Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 1271/201373 ir atsižvelgiant į Komisijos nustatytas gaires.

1.  Kiekvienais metais vykdomasis direktorius rengia bendrojo programavimo dokumento projektą, kuriame išdėstomas daugiametis ir metinis programavimas, kaip nustatyta Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 1271/201373 ir atsižvelgiant į Komisijos nustatytas gaires; prieš tai jis pateikiamas suinteresuotųjų subjektų grupei, kad ji išsakytų savo nuomonę.

__________________

__________________

73 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje (OL L 328, 2013 12 7, p. 42).

73 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje (OL L 328, 2013 12 7, p. 42).

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekvienais metais vykdomasis direktorius parengia kitų finansinių metų preliminarų Institucijos įplaukų ir išlaidų sąmatos projektą, į kurį įtraukia etatų planą, ir perduoda jį valdybai.

1.  Kiekvienais metais vykdomasis direktorius parengia kitų finansinių metų preliminarų Institucijos įplaukų ir išlaidų sąmatos projektą, į kurį įtraukia etatų planą, ir perduoda jį valdybai. Jeigu Institucijai naujos užduotys pavedamos Sąjungos institucijų ar pagal Sąjungos teisės aktus, vykdant išteklių ir finansinį programavimą į tai atsižvelgiama.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Preliminarus sąmatos projektas grindžiamas išsamiais tikslais ir numatomais rezultatais, nurodytais 25 straipsnio 3 dalyje minėtoje metinėje darbo programoje, ir jame atsižvelgiama į finansinius išteklius, būtinus minėtiems tikslams ir rezultatams pasiekti, laikantis rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo principo.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija šią sąmatą kartu su Sąjungos bendrojo biudžeto projektu perduoda biudžeto valdymo institucijai.

4.  Komisija šią sąmatą kartu su Sąjungos bendrojo biudžeto projektu perduoda biudžeto valdymo institucijai, aiškiai nurodydama Institucijai skirtą biudžeto eilutę. Komisija apie sąmatos projektą taip pat informuoja Europos Parlamentą.

Pagrindimas

Kadangi terminai vis griežtėja, kitų institucijų procedūrinis darbas pagerėtų, jei biudžeto sąmata joms būtų pateikiama šiuo ankstesniu etapu.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Visomis aplinkybėmis taikomas patikimo finansų valdymo principas.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasikonsultavusi su Komisija, valdyba priima Institucijai taikomas finansines taisykles. Jos negali nukrypti nuo Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013, išskyrus atvejus, kai taip nukrypti aiškiai reikia dėl Institucijos veiklos ir yra gautas išankstinis Komisijos sutikimas.

Pasikonsultavusi su Komisija, valdyba priima Institucijai taikomas finansines taisykles. Jos negali nukrypti nuo Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013, išskyrus atvejus, kai taip nukrypti aiškiai reikia dėl Institucijos veiklos ir yra gautas išankstinis Komisijos sutikimas. Turi būti dedamos visos pastangos siekiant, kad taisyklių taikymas būtų proporcingas Institucijos dydžiui ir biudžetui ir kad dėl to nebūtų užkraunama pernelyg didelė našta, ir kartu būtų toliau patikimai vykdoma veikla.

Pakeitimas  91

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

32 straipsnis

32 straipsnis

Vykdomasis direktorius

Vykdomasis direktorius

1.  Vykdomasis direktorius pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio a punktą įdarbinamas kaip Institucijos laikinasis darbuotojas.

1.  Vykdomasis direktorius pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio a punktą įdarbinamas kaip Institucijos laikinasis darbuotojas.

2.  Valdyba skiria vykdomąjį direktorių iš Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašo po atviros ir skaidrios atrankos procedūros.

2.  Valdyba skiria vykdomąjį direktorių iš Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašo po atviros ir skaidrios atrankos procedūros, kuria užtikrinamas griežtas kandidatų vertinimas ir aukštas nepriklausomumo lygis. Atrinktas kandidatas prieš paskyrimą kviečiamas padaryti pareiškimą Europos Parlamento atsakingame komitete ir atsakyti į Parlamento narių klausimus. Dėl šio keitimosi nuomonėmis negali nepagrįstai užtrukti paskyrimo procesas.

3.  Sudarant sutartį su vykdomuoju direktoriumi Institucijai atstovauja valdybos pirmininkas.

3.  Sudarant sutartį su vykdomuoju direktoriumi Institucijai atstovauja valdybos pirmininkas.

4.  Vykdomasis direktorius skiriamas penkerių metų kadencijai. Iki to laikotarpio pabaigos Komisija atlieka vertinimą, kuriame atsižvelgiama į vykdomojo direktoriaus veiklos rezultatų įvertinimą ir į būsimus Institucijos uždavinius ir iššūkius.

4.  Vykdomasis direktorius skiriamas penkerių metų kadencijai. Likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams iki to laikotarpio pabaigos Komisija atlieka vertinimą, kuriame atsižvelgiama į vykdomojo direktoriaus veiklos rezultatų įvertinimą ir į būsimus Institucijos uždavinius ir iššūkius.

5.  Remdamasi Komisijos pasiūlymu, kuriame atsižvelgiama į 4 dalyje nurodytą vertinimą, valdyba gali vykdomojo direktoriaus kadenciją pratęsti vieną kartą ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

5.  Savo iniciatyva arba remdamasi Komisijos pasiūlymu, kuriame atsižvelgiama į 4 dalyje nurodytą vertinimą, valdyba gali vykdomojo direktoriaus kadenciją pratęsti vieną kartą ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui arba prašyti Komisijos pradėti naujo vykdomojo direktoriaus atrankos procedūrą.

6.  Vykdomasis direktorius, kurio kadencija buvo pratęsta, pasibaigus kumuliaciniam laikotarpiui negali dalyvauti kitoje atrankos į tas pačias pareigas procedūroje.

6.  Vykdomasis direktorius, kurio kadencija buvo pratęsta, pasibaigus visam laikotarpiui negali dalyvauti kitoje atrankos į tas pačias pareigas procedūroje.

7.  Vykdomasis direktorius gali būti atleistas iš pareigų tik valdybos sprendimu, priimtu remiantis Komisijos pasiūlymu.

7.  Vykdomasis direktorius gali būti atleistas iš pareigų tik valdybos sprendimu, priimtu savo iniciatyva arba remiantis Komisijos pasiūlymu ir pagrįstu jo, kaip vykdomojo direktoriaus, veiklos rezultatų vertinimu.

8. Sprendimus dėl vykdomojo direktoriaus skyrimo, jo kadencijos pratęsimo arba atleidimo iš pareigų valdyba priima dviejų trečdalių balso teisę turinčių narių balsų dauguma.

8. Sprendimus dėl vykdomojo direktoriaus skyrimo, jo kadencijos pratęsimo arba atleidimo iš pareigų valdyba priima dviejų trečdalių balso teisę turinčių narių balsų dauguma.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nacionaliniai ryšių palaikymo pareigūnai pagal savo valstybės narės teisę gali prašyti atitinkamų institucijų pateikti informaciją.

3.  Nacionaliniai ryšių palaikymo pareigūnai pagal savo valstybės narės teisę gali prašyti atitinkamų institucijų pateikti visą susijusią informaciją ir ją gauti.

Pakeitimas  93

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

36 straipsnis

36 straipsnis

Kalbų vartojimas

Kalbų vartojimas

1.  Institucijai taikomos Tarybos reglamento Nr. 11 nuostatos.

1.  Institucijai taikomos Tarybos reglamento Nr. 11 nuostatos.

2.  Institucijos veiklai reikalingas vertimo paslaugas teikia Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras.

2.  Institucijos veiklai reikalingas vertimo paslaugas teikia Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras arba, jei tinkamai pagrįsta, kitos vertimo paslaugų tarnybos.

__________________

__________________

1 1958 m. balandžio 15 d. Reglamentas Nr. 1, nustatantis kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje (OL 17, 1958 10 6, p. 385).

1 1958 m. balandžio 15 d. Reglamentas Nr. 1, nustatantis kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje (OL 17, 1958 10 6, p. 385).

Pakeitimas  94

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ne vėliau kaip per penkerius metus nuo datos, nurodytos 51 straipsnyje, o vėliau kas penkerius metus Komisija vertina Institucijos veiklos, susijusios su jos tikslais, įgaliojimais ir uždaviniais, rezultatus. Visų pirma įvertinamas galimas poreikis keisti Institucijos įgaliojimus ir tokio pakeitimo finansinis poveikis, be kita ko, toliau didinant sinergiją ir derinant veiklą su agentūrų, veikiančių užimtumo ir socialinės politikos srityse, veikla.

1.  Ne vėliau kaip per ketverius metus nuo datos, nurodytos 51 straipsnyje, o vėliau kas penkerius metus Komisija vertina Institucijos veiklos, susijusios su jos tikslais, įgaliojimais ir uždaviniais, rezultatus. Visų pirma įvertinamas galimas poreikis keisti Institucijos įgaliojimus ir tokio pakeitimo finansinis poveikis, be kita ko, toliau didinant sinergiją ir derinant veiklą su agentūrų, veikiančių užimtumo ir socialinės politikos srityse, veikla.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tiek, kiek būtina šiame reglamente išdėstytiems tikslams pasiekti, ir nepažeisdama valstybių narių ir Sąjungos institucijų kompetencijos, Institucija gali bendradarbiauti su trečiųjų šalių, kurioms taikoma atitinkama Sąjungos darbo jėgos judumo ir socialinės apsaugos koordinavimo teisė, nacionalinėmis institucijomis.

Tiek, kiek būtina šiame reglamente išdėstytiems tikslams pasiekti, ir nepažeisdama valstybių narių ir Sąjungos institucijų kompetencijos, Institucija gali bendradarbiauti su trečiųjų šalių, kurioms taikoma atitinkama Sąjungos darbo jėgos judumo ir socialinės apsaugos koordinavimo teisė, nacionalinėmis institucijomis, taip pat su tarptautinėmis organizacijomis, dirbančiomis Institucijos kompetencijai priklausančiose srityse.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Todėl Institucija gali, gavusi išankstinį Komisijos patvirtinimą, sudaryti darbinius susitarimus su trečiųjų šalių institucijomis. Tais susitarimais nesukuriama teisinių įpareigojimų Sąjungai ir jos valstybėms narėms.

Todėl Institucija gali, gavusi išankstinį Komisijos ir valdybos patvirtinimą, sudaryti darbinius susitarimus su trečiųjų šalių institucijomis. Tais susitarimais nesukuriama teisinių įpareigojimų Sąjungai ir jos valstybėms narėms.

Pagrindimas

Tokio svarbaus sprendimo, darančio poveikį visai Institucijos veiklai, negali priimti tik Komisija. Valstybės narės taip pat turi duoti leidimą.

Pakeitimas  97

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Institucijos ir valstybės narės, kurioje bus būstinė, susitarime dėl Institucijos būstinės, sudarytame valdybai davus sutikimą ir ne vėliau kaip per dvejus metus po šio reglamento įsigaliojimo, pateikiamos būtinos nuostatos dėl Institucijos įkūrimo priimančiojoje valstybėje narėje, taip pat specialiosios taisyklės, priimančiojoje valstybėje narėje taikytinos vykdomajam direktoriui, valdybos nariams, Institucijos darbuotojams ir jų šeimos nariams.

1.  Institucijos ir valstybės narės, kurioje bus būstinė, susitarime dėl Institucijos būstinės, kuris turi būti sudaromas valdybai davus sutikimą ir ne vėliau kaip per dvejus metus po šio reglamento įsigaliojimo, pateikiamos būtinos nuostatos dėl Institucijos įkūrimo priimančiojoje valstybėje narėje, taip pat specialiosios taisyklės, priimančiojoje valstybėje narėje taikytinos vykdomajam direktoriui, valdybos nariams, Institucijos darbuotojams ir jų šeimos nariams.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[...]

Išbraukta.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[...]

Išbraukta.

Pakeitimas  100

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[...]

Išbraukta.

Pakeitimas  101

Pasiūlymas dėl reglamento

49 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

49a straipsnis

 

Sprendimo (ES) 2016/344 pakeitimai

 

Sprendimas (ES) 2016/344 iš dalies keičiamas taip:

 

1)  2 straipsnio 1 dalis papildoma ca punktu:

 

„ca) Europos darbo institucijos vykdomasis direktorius.“;

 

2)  8 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

 

„Biuras rengia ir organizuoja platformos darbą kartu su sekretoriatu, kuris veikia kaip platformos, įskaitant biurą ir darbo grupes, sekretoriatas. Sekretoriato paslaugas teikia Europos darbo institucija.“;

 

3)  9 straipsnis pakeičiamas taip:

 

„9 straipsnis

 

Bendradarbiavimas

 

1.  Platforma veiksmingai bendradarbiauja su kitomis atitinkamomis Sąjungos lygmens ekspertų grupėmis ir komitetais, kurių darbas susijęs su nedeklaruojamu darbu, visų pirma Vyresniųjų darbo inspektorių komitetu, Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracine komisija, valstybinių užimtumo tarnybų tinklu, Užimtumo komitetu, Socialinės apsaugos komitetu ir Administracinio bendradarbiavimo tiesioginio apmokestinimo srityje darbo grupe, ir vengia dubliuoti jų darbą. Atitinkamais atvejais platforma kviečia tų grupių ir komitetų atstovus dalyvauti jos posėdžiuose stebėtojo teisėmis. Siekiant veiksmingiau organizuoti darbą ir didinti poveikį taip pat gali būti rengiami bendri posėdžiai.

 

2.  Platforma užmezga atitinkamą bendradarbiavimą su Europos darbo institucija, „Eurofound“ ir EU-OSHA.“

Pakeitimas  102

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sprendimas 2009/17/EB ir Sprendimas (ES) 2016/344 panaikinami.

Sprendimas 2009/17/EB panaikinamas.

Pakeitimas  103

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nuorodos į Sprendimą 2009/17/EB ir Sprendimą (ES) 2016/344 laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

Nuorodos į Sprendimą 2009/17/EB laikomos nuorodomis į šį reglamentą.


AIŠKINAMOJI DALIS

Pagrindinis šio reglamento tikslas yra įsteigti Europos darbo instituciją, kuri padėtų didinti teisingumą ir pasitikėjimą bendrojoje rinkoje. Institucija turėtų padėti valstybėms narėms užtikrinti, kad būtų veiksmingai taikomos Sąjungos teisės nuostatos darbo jėgos judumo ir socialinės apsaugos koordinavimo srityse. Pasiūlymas yra dar vienas konkretus žingsnis siekiant toliau įgyvendinti Europos socialinių teisių ramstį.

Pranešėjas labai pritaria šiai iniciatyvai. Anot ES piliečių, laisvė gyventi, dirbti, mokytis ir turėti verslą bet kurioje ES valstybėje yra labiausiai branginamas ES pasiekimas. Be to, europiečiai labai vertina teisingumą, socialinę apsaugą ir įtrauktį. Todėl ES turi įgyvendinti abu tikslus ir užtikrinti, kad laisvas judumas taip pat būtų sąžiningas judumas, visoje ES būtų užtikrinamos ir ginamos darbuotojų teisės, būtų užkirstas kelias nesąžiningai darbuotojų ir įmonių konkurencijai ir išspręsta socialinio sukčiavimo ir piktnaudžiavimo galimybe laisvai judėti problema.

Kad tai pasiektume, pirmiausia mums reikia aiškių, sąžiningų ir griežtų taisyklių. Pastaraisiais metais tam teikta absoliuti pirmenybė ir buvo daug pasiekta šioje srityje, visų pirma kalbant apie Darbuotojų komandiravimo direktyvą, Teisėsaugos direktyvą ir platformą nedeklaruojamo darbo problemai spręsti. Šiuo metu vis dar rengiami svarbūs pasiūlymai dėl (transporto) judumo dokumentų rinkinio ir socialinės apsaugos sistemų koordinavimo. Siekiant užtikrinti sąžiningą darbo rinką, būtina tobulinti taisykles. Tačiau neverta švaistyti popieriaus spausdinant taisykles, jei nebus tinkamai užtikrinama, kad jų būtų laikomasi. Europiečiai darosi vis judesni – daugiau kaip 17 mln. piliečių dirba arba gyvena kitoje valstybėje narėje, todėl reikia stiprinti tarpvalstybinį vykdymo užtikrinimo aspektą.

Komisijos pirmininkas J.-C. Juncker 2017 m. pranešime apie Sąjungos padėtį paskelbė, kad ketinama įsteigti Europos darbo instituciją, siekiant užtikrinti, kad su darbo jėgos judumu susijusios ES taisyklės būtų taikomos sąžiningai, paprastai ir veiksmingai. Jo žodžiais tariant, „absurdiška, kad turime bankininkystės instituciją, skirtą kontroliuoti, kad būtų laikomasi bankininkystės standartų, bet neturime bendros darbo institucijos teisingumui bendrojoje rinkoje užtikrinti“.

Pranešėjo nuomone, reikalinga tokia Institucija, kuri turėtų įgaliojimus veikti, kurios pagrindinis dėmesys būtų skiriamas vykdymo užtikrinimui ir kuri turėtų pakankamai kompetencijų bei galios, kad pasiektų savo tikslus.

Ypač svarbūs du konkretūs klausimai. Pirma, reikia aiškiai apibrėžti Institucijos vaidmenį ir skirti jai ribotą kiekį užduočių. Labai svarbu, kad turimos priemonės būtų naudojamos kuo veiksmingiau tose srityse, kuriose Institucija gali sukurti didžiausią pridėtinę vertę. Ši Institucijos pridėtinė vertė daugiausia turėtų būti kuriama vykdymo užtikrinimo srityje. Todėl pranešėjas abejoja, ar į Institucijos kompetencijos sritį reikia ir verta įtraukti kitas užduotis, pavyzdžiui, informacijos teikimo arba užimtumo tarnybų užduotis. Savaime suprantama, kad siekiant pasinaudoti visomis vidaus rinkos galimybėmis, labai svarbu padėti fiziniams asmenims ir darbdaviams, ypač MVĮ, gauti informaciją apie teises ir pareigas įvairiose darbo jėgos judumo, laisvo paslaugų judėjimo ir socialinės apsaugos koordinavimo srityse. Tačiau, siekiant užtikrinti efektyvumą ir veiksmingumą, tokios patikimos, naujausios ir lengvai prieinamos informacijos teikimas neturėtų būti Institucijos kompetencija, ji veikiau turėtų būti teikiama nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu, kuriuo taip pat būtų galima visapusiškai apsvarstyti galimybę sudaryti konkrečius dvišalius valstybių narių susitarimus, pvz., fiskalinio koordinavimo srityje. Šiuo tikslu Komisija turėtų išnagrinėti galimybę sukurti tarpvalstybinę veiklą vykdančioms įmonėms ir darbuotojams skirtas pagalbos tarnybas ar vieno langelio principu veikiančius centrus, o Institucija turėtų toliau vykdyti savo pagrindinę užduotį: gerinti ES teisės vykdymo užtikrinimą ir šiuo tikslu remti valstybes nares.

Antra, Institucijai reikalingos priemonės, kad ji iš tikrųjų galėtų praktiškai įgyvendinti pokyčius. Ji neturėtų būti bejėgė. Tam pasiekti nepakanka, kad valstybių narių institucijos dalyvautų savanoriškai, kaip siūlo Komisija. Pranešėjas pateikė šį pranešimą siekdamas rasti tinkamą pusiausvyrą tarp, viena vertus, valstybių narių kompetencijos ir subsidiarumo principo ir, antra vertus, siekio įsteigti ES lygmens agentūrą, kuri iš tikrųjų sugebėtų užtikrinti, kad visoje ES būtų geriau įgyvendinamos taisyklės. Tai reiškia, kad valstybių narių institucijos turėtų dalyvauti siūlomuose suderintuose ar tarpvalstybiniuose patikrinimuose ir gali atsisakyti dalyvauti tik išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais.

Europos darbo institucija turėtų veiksmingai šalinti su ES taisyklių laikymusi ir efektyviu bei veiksmingu jų vykdymo užtikrinimu susijusius sunkumus, kurie kelia pavojų pasitikėjimui vidaus rinka ir sąžiningumui joje. Todėl labai svarbu geriau užtikrinti tarpvalstybinį Sąjungos teisės vykdymo užtikrinimą darbo jėgos judumo srityje ir spręsti piktnaudžiavimo problemą, siekiant ginti mobiliųjų darbuotojų teises, užtikrinti, kad įmonės, ypač MVĮ, galėtų konkuruoti vienodomis sąlygomis, o piliečiai toliau palaikytų vidaus rinką ir keturias laisves, kad geros valios įmonės ir darbuotojai galėtų kuo geriau pasinaudoti savo teisėmis ir vidaus rinkos galimybėmis.


MAŽUMOS NUOMONĖ

EUROPOS DARBO INSTITUCIJA

Prancūzijos delegacija Tautų ir laisvės Europos frakcijoje nepritaria šiuo klausimu atliktam darbui. Tuo tikslu ji remiasi keliais argumentais:

– šiuo nauju tekstu siekiama kompensuoti įvairiose srityse pasireiškiantį nepakankamumą ar nepajėgumą, kurį pati Komisija pripažįsta aiškinamajame memorandume; šių sričių priemones reikėtų sugrupuoti iš naujo, kad jos duotų geresnių rezultatų.

– vis dėlto centralizavus nesėkmingas priemones Institucijos užsibrėžtų tikslų nebus pasiekta geriau nei tuo atveju, kai jos buvo nepriklausomos;

– dėl to greitai pasirodys, kad dabartinis tekstas netinkamas;

– be to, siūlomos formos Institucija neturėtų išteklių, kad galėtų išspręsti didelius uždavinius, kuriuos, kaip teigiama, ji spręsianti.


Biudžeto komiteto NUOMONĖ  (21.9.2018)

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos darbo institucija

(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

Nuomonės referentas: Jens Geier

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl Europos darbo institucijos ir mano, kad jis yra svarbus žingsnis siekiant įtvirtinti socialinių teisių ramstį. Nors Komisijos pasiūlymas yra geras pagrindas, nuomonės referentas siūlo Institucijai suteikti daugiau galių, kad ji galėtų sėkmingai atlikti savo vaidmenį ir naudingai papildytų esamas struktūras.

Kaip naujas prioritetas, Institucija turėtų būti finansuojama tik iš naujų išteklių, o ne esamų programų sąskaita. Komisija pasiūlė iš ES užimtumo ir socialinių inovacijų programos (EaSI) perskirstymų pagal dabartinę DFP finansuoti 70 proc. Institucijos biudžeto. Nors Institucija iš tiesų vykdo panašias užduotis, pirmaisiais jos veiklos metais bus siekiama kurti organizacinę struktūrą. Veiklos išlaidos socialiniams reikalams neturėtų būti trikdomos, todėl šiai institucijai skirti finansiniai ištekliai turi būti finansuojami iš naujų lėšų.

Nuomonės referentas, priimdamas sprendimą dėl būstinės, remiasi rekomendacijomis, kurioms pritarė visos Sąjungos institucijos, siekdamos taikyti veiksmingumo ir sąnaudų taupymo metodą. Jo nuomone, labai svarbu, kad Sąjungos institucijos priimtų sprendimą dėl konkrečios šios institucijos vietos, o ne vien tik dėl valstybės narės.

Nuomonės referentas siūlo atkartoti esamų užimtumo ir socialinių reikalų srities agentūrų valdymo struktūrą, t. y. toliau taikyti trišalę valdymo struktūrą. Siekiant užtikrinti nuoseklumą ir išvengti užduočių sutapimo, ypatingą dėmesį reikėtų skirti Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (Eurofound), Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop), Europos mokymo fondo (ETF), Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) ir Institucijos galimoms sąveikoms ir užduočių sutapimo klausimams.

Pagaliau toliau pateikiamais pakeitimais siekiama išlaikyti ilgalaikes Biudžeto komiteto pozicijas, kaip antai atstovavimas Parlamentui valdyboje ir didesnis lankstumas vertimo raštu paslaugų atveju.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  vykdydama savo užduotis ir visapusiškai bendradarbiaudama su Sąjungos institucijomis, įstaigomis, tarnybomis ir agentūromis bei valstybėmis narėmis Institucija turėtų aktyviai prisidėti prie nacionalinių ir Sąjungos veiksmų, tačiau turėtų vengti veiklos dubliavimo, skatinti sinergiją ir papildomumą ir tokiu būdu užtikrinti koordinavimą ir taupyti biudžeto lėšas;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  kad galėtų nustatyti naujas darbo jėgos judumo ir socialinės apsaugos koordinavimo tendencijas, problemas ar spragas, Institucija turėtų įgyti analitinių ir rizikos vertinimo pajėgumų. Be kita ko, ji turėtų gebėti atlikti darbo rinkos analizes ir tyrimus bei tarpusavio vertinimą. Institucija turėtų stebėti potencialų įgūdžių ir tarpvalstybinio darbo jėgos judėjimo disbalansą ir galimą poveikį teritorinei sanglaudai. Institucija taip pat turėtų prisidėti prie rizikos vertinimo, kaip nurodyta Direktyvos 2014/67/ES 10 straipsnyje. Institucija turėtų užtikrinti sinergiją ir veiklos papildomumą su kitomis Sąjungos agentūromis, tarnybomis ar tinklais. Tai, be kita ko, reiškia, kad jie turėtų siekti gauti SOLVIT ir panašių tarnybų duomenis apie pasikartojančias problemas, kurias patiria žmonės ir įmonės, naudodamiesi savo teisėmis Institucijos veiklos srityje. Institucija taip pat turėtų supaprastinti ir racionalizuoti duomenų rinkimo veiklą, vykdomą pagal atitinkamą jos veiklos srities Sąjungos teisę; Jokių naujų ataskaitų teikimo prievolių valstybėms narėms dėl to nebus nustatyta;

(15)  kad galėtų nustatyti naujas darbo jėgos judumo ir socialinės apsaugos koordinavimo tendencijas, problemas ar spragas, Institucija turėtų įgyti analitinių ir rizikos vertinimo pajėgumų. Be kita ko, ji turėtų gebėti atlikti darbo rinkos analizes ir tyrimus bei tarpusavio vertinimą. Institucija turėtų stebėti potencialų įgūdžių ir tarpvalstybinio darbo jėgos judėjimo disbalansą ir galimą poveikį teritorinei sanglaudai. Institucija taip pat turėtų prisidėti prie rizikos vertinimo, kaip nurodyta Direktyvos 2014/67/ES 10 straipsnyje. Institucija turėtų užtikrinti sinergiją ir veiklos papildomumą su kitomis Sąjungos agentūromis, tarnybomis ar tinklais. Tai, be kita ko, reiškia, kad ji turėtų glaudžiai bendradarbiauti su Eurofound darbo rinkos analizės srityje ir siekti gauti SOLVIT ir panašių tarnybų duomenis apie pasikartojančias problemas, kurias patiria žmonės ir įmonės, naudodamiesi savo teisėmis Institucijos veiklos srityje. Institucija taip pat turėtų supaprastinti ir racionalizuoti duomenų rinkimo veiklą, vykdomą pagal atitinkamą jos veiklos srities Sąjungos teisę. Jokių naujų ataskaitų teikimo prievolių valstybėms narėms dėl to nebus nustatyta;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  siekiant užtikrinti visišką Institucijos savarankiškumą ir nepriklausomumą, jai turėtų būti skiriamas nepriklausomas biudžetas, daugiausia finansuojamas įplaukomis iš Sąjungos bendrojo biudžeto, savanoriškais finansiniais valstybių narių įnašais ir trečiųjų šalių, dalyvaujančių Institucijos veikloje, įnašais. Išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais jai taip pat turėtų būti suteikta galimybė sudaryti įgaliojimo susitarimus ar gauti ad hoc dotacijas ir imti mokestį už leidinius ar bet kokias kitas Institucijos paslaugas.

(24)  siekiant užtikrinti visišką Institucijos savarankiškumą ir nepriklausomumą, jai turėtų būti skiriamas nepriklausomas biudžetas, daugiausia finansuojamas įplaukomis iš Sąjungos bendrojo biudžeto, savanoriškais finansiniais valstybių narių įnašais ir trečiųjų šalių, dalyvaujančių Institucijos veikloje, įnašais. Institucijos biudžetas turėtų būti parengtas taikant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo principą, atsižvelgiant į Institucijos tikslus ir tikėtinus jos veiklos rezultatus. Išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais jai taip pat turėtų būti suteikta galimybė sudaryti įgaliojimo susitarimus ar gauti ad hoc dotacijas ir imti mokestį už leidinius ar bet kokias kitas Institucijos paslaugas. Įnašas iš Sąjungos biudžeto neturėtų daryti žalos kitoms Sąjungos programoms;

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad pirmieji Institucijos veiklos metai bus skirti jos kūrimui, esamų programų, kaip antai EURES, veiklai neturėtų kilti pavojus.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  Valstybė narė, kurioje bus Institucijos būstinė, turėtų sudaryti kuo palankesnes sąlygas, kad būtų užtikrintas tinkamas Institucijos veikimas;

(28)  valstybė narė, kurioje bus Institucijos būstinė, turėtų sudaryti kuo palankesnes sąlygas, kad būtų užtikrintas tinkamas Institucijos veikimas. Siekdama sutaupyti lėšų, Institucija turėtų glaudžiai bendradarbiauti su kitomis Sąjungos institucijomis, agentūromis ir įstaigomis, ypač su tomis, kurių buveinė yra toje pačioje valstybėje narėje;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(28a)  priimant sprendimą dėl Institucijos būstinės vietos reikėtų visapusiškai paisyti Parlamento ir Tarybos, kaip Sąjungos teisės aktų leidėjo, prerogatyvų ir atsižvelgti į Tarpinstitucinės darbo grupės rekomendacijas dėl decentralizuotų agentūrų išteklių. Atsižvelgiant į naujausias procedūras dėl Sąjungos agentūros vietos, Sąjungos institucijos turėtų ne tik susitarti dėl valstybės narės, kurioje bus atitinkamos agentūros būstinė, bet ir dėl konkrečios vietos toje valstybėje narėje.

Pagrindimas

Lo scopo è quello di evitare quanto successo in occasione della nuova ubicazione della sede dell'Agenzia Europea per i Medicinali, dove la procedura di assegnazione prevedeva la decisione mediante sorteggio - tra le offerte in situazione di parità - al termine della terza tornata di voto. In aggiunta, il Parlamento europeo non è stato coinvolto nel processo decisionale, nonostante le sue prerogative di co-legislatore e di primo garante del rispetto del principio democratico nell'Unione. La decisione, infatti, è stata presa a margine del Consiglio "Affari generali" e il Parlamento è stato meramente chiamato a confermarne la scelta mediante la procedura legislativa ordinaria.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  neperžengiant atitinkamos kompetencijos ribų, Institucija turėtų bendradarbiauti su kitomis Sąjungos agentūromis, visų pirma su užimtumo ir socialinės politikos sričių agentūromis  Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu (Eurofound), Europos profesinio mokymo plėtros centru (Cedefop), Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) ir Europos mokymo fondu (ETF), o kovos su organizuotu nusikalstamumu ir prekyba žmonėmis srityje – su Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolu) ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustu).

(30)  neperžengiant atitinkamos kompetencijos ribų, Institucija turėtų bendradarbiauti su kitomis Sąjungos agentūromis, visų pirma su užimtumo ir socialinės politikos sričių agentūromis, ir naudotis jų ekspertinėmis žiniomis bei maksimaliai padidinti sinergiją išvengiant užduočių sutapimo ir taip sutaupant lėšų. Taigi ji turėtų bendradarbiauti su šiomis agentūromis: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu (Eurofound), Europos profesinio mokymo plėtros centru (Cedefop), Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) ir Europos mokymo fondu (ETF), o kovos su organizuotu nusikalstamumu ir prekyba žmonėmis srityje – su Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolu) ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustu).

Pagrindimas

Laikydamosi bendro požiūrio, agentūros, susijusios su užimtumo ir darbo rinkos sritimi, turėtų veiksmingai naudoti turimus ribotus išteklius, ieškodamos sinergijos ir vengdamos jų atitinkamos veiklos sutapimo.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  padeda fiziniams asmenims ir darbdaviams gauti informaciją apie teises ir pareigas tarpvalstybinės veiklos atveju bei gauti tarpvalstybinio darbo jėgos judumo paslaugas, remiantis 6 ir 7 straipsniais;

a)  padeda fiziniams asmenims ir socialiniams partneriams gauti informaciją apie teises ir pareigas tarpvalstybinės veiklos atveju bei gauti tarpvalstybinio darbo jėgos judumo paslaugas, remdamasi 6 ir 7 straipsniais;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga)  skatina valstybes nares, Sąjungos institucijas, agentūras ir įstaigas bendradarbiauti ir koordinuoti veiksmus Sąjungos lygmeniu, kad būtų sutaupyta biudžeto lėšų, išvengta darbo dubliavimo ir skatinama sinergija bei papildomumas joms vykdant savo veiklą;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga)  vykdo valstybių narių savanoriško grįžimo programų, pagal kurias remiami asmenys, norintys grįžti į savo kilmės šalį po to, kai dalyvavo tarpvalstybinio judumo darbo tikslais programose, stebėseną.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  teikia atitinkamą informaciją apie fizinių asmenų teises ir pareigas tarpvalstybinio judumo darbo tikslais atveju;

a)  teikia atitinkamą informaciją apie fizinių asmenų teises ir pareigas tarpvalstybinio judumo darbo tikslais atveju, įskaitant informaciją apie jų socialines teises, kaip antai administracines, užimtumo teises ir teises gauti sveikatos priežiūros ir aprūpinimo būstu paslaugas;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  teikia atitinkamą informaciją darbdaviams apie darbo srities taisykles ir gyvenimo bei darbo sąlygas, taikytinas tarpvalstybiniu mastu judiems darbuotojams, įskaitant komandiruotus darbuotojus;

c)  teikia atitinkamą informaciją socialiniams partneriams apie darbo srities taisykles ir gyvenimo bei darbo sąlygas, taikytinas tarpvalstybiniu mastu judiems darbuotojams, įskaitant komandiruotus darbuotojus;

Pagrindimas

Institucija turėtų teikti informaciją ir darbdaviams, ir darbuotojų organizacijoms.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  bendradarbiaudama su nacionalinėmis valdžios institucijomis remia ir finansuoja konsultavimo paslaugas darbuotojams, kurie ieško darbo arba kurie dirba ne savo kilmės šalyje.

Pagrindimas

Institucija turi būti įgaliota ne tik informuoti darbuotojus, bet ir jiems patarti.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kai nacionalinė valdžios institucija neatsako į prašymą per Institucijos nustatytą terminą, ji Institucijai nurodo priežastis, kodėl to nepadarė.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Institucija reguliariai teikia Komisijai ir susijusioms valstybėms narėms vertinimo rezultatus ir nurodo, kokiomis priemonėmis būtų galima šalinti nustatytus trūkumus.

3.  Institucija kas pusmetį teikia Komisijai ir susijusioms valstybėms narėms vertinimo rezultatų ataskaitas ir nurodo, kokiomis priemonėmis būtų galima šalinti nustatytus trūkumus. Šios ataskaitos skelbiamos viešai.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Institucija prireikus nustato bendradarbiavimo su kitomis decentralizuotomis Sąjungos agentūromis tvarką.

Institucija, prireikus, nustato bendradarbiavimo su kitomis decentralizuotomis Sąjungos agentūromis, visų pirma Eurofound, Cedefop, EU-OSHA ir ETF, tvarką, kad užtikrintų koordinavimą, skatintų sąveiką ir išvengtų veiklos dubliavimo, kad būtų užtikrintas išlaidų efektyvumas.

Pagrindimas

Laikydamosi bendro požiūrio, agentūros, susijusios su užimtumo ir darbo rinkos sritimi, turėtų veiksmingai naudoti turimus ribotus išteklius, ieškodamos sinergijos ir vengdamos jų atitinkamos veiklos sutapimo.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valdybą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės aukšto rango atstovą ir du Komisijos atstovai; visi jie turi balso teisę.

1.  Valdybą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės aukšto rango atstovą, po vieną narį iš kiekvienos valstybės narės darbdavių organizacijų, po vieną narį iš kiekvienos valstybės narės darbuotojų organizacijų, du Komisijos atstovai ir vienas Europos Parlamento paskirtas narys – visi jie turi balso teisę.

Pagrindimas

Pakeitimo tikslas – atspindėti veikiančių agentūrų valdymo struktūrą, palyginti su darbo rinka, ir sustiprinti demokratinę priežiūrą numatant Europos Parlamento paskirtą narį.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Keturi atstovai, t. y. po vieną iš Eurofound, Cedefop, EU-OSHA ir ETF, gali dalyvauti valdybos posėdžiuose stebėtojų teisėmis.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama labiau koordinuoti veiklą, susijusią su užimtumo sritimi ir darbo rinka.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekvienais metais vykdomasis direktorius rengia bendrojo programavimo dokumento projektą, kuriame išdėstomas daugiametis ir metinis programavimas, kaip nustatyta Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 1271/201373 ir atsižvelgiant į Komisijos nustatytas gaires.

1.  Kiekvienais metais vykdomasis direktorius rengia bendrojo programavimo dokumento projektą, kuriame išdėstomas daugiametis ir metinis programavimas, kaip nustatyta Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 1271/201373 ir atsižvelgiant į Komisijos nustatytas gaires, taip pat į Tarpinstitucinės darbo grupės agentūrų išteklių klausimais rekomendacijas.

__________________

__________________

73 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje (OL L 328, 2013 12 7, p. 42).

73 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje (OL L 328, 2013 12 7, p. 42).

Pagrindimas

Rengdama savo bendrąjį programavimo dokumentą, Institucija tinkamai atsižvelgia į Tarpinstitucinės darbo grupės agentūrų išteklių klausimais rekomendacijas.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Preliminarus sąmatos projektas grindžiamas išsamiais tikslais ir tikėtinais rezultatais, nurodytais 25 straipsnio 3 dalyje minėtoje metinėje darbo programoje, ir jame atsižvelgiama į finansinius išteklius, būtinus minėtiems tikslams ir rezultatams pasiekti, laikantis rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo principo.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Institucijos veiklai reikalingas vertimo paslaugas teikia Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras.

2.  Institucijos veiklai reikalingas vertimo raštu paslaugas teikia Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras arba kiti vertimo raštu paslaugų teikėjai pagal viešųjų pirkimų taisykles ir atsižvelgiant į atitinkamose finansinėse taisyklėse numatytus apribojimus.

Pagrindimas

Siūlomu pakeitimu siekiama suteikti Institucijai tam tikrą lankstumą vertimo raštu paslaugų klausimu.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Siekiant sudaryti palankias sąlygas kovoti su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla pagal Reglamentą (EB) Nr. 883/2013, Institucija per šešis mėnesius nuo savo veiklos pradžios prisijungia prie 1999 m. gegužės 25 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl OLAF atliekamų vidaus tyrimų ir, naudodama to susitarimo priede pateiktą šabloną, priima atitinkamas visiems jos darbuotojams taikomas nuostatas.

1.  Siekiant sudaryti palankias sąlygas kovoti su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla pagal Reglamentą (EB) Nr. 883/2013, Institucija nuo savo veiklos pradžios prisijungia prie 1999 m. gegužės 25 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl OLAF atliekamų vidaus tyrimų ir, naudodama to susitarimo priede pateiktą šabloną, priima atitinkamas visiems jos darbuotojams taikomas nuostatas.

Pagrindimas

Šiomis aplinkybėmis nereikalingas šešių mėnesių trukmės apsauginis laikotarpis.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Siekdama sutaupyti lėšų, Institucija glaudžiai bendradarbiauja su kitomis Sąjungos institucijomis, agentūromis ir įstaigomis, ypač su tomis, kurių buveinė yra toje pačioje vietovėje. 

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos darbo institucijos įsteigimas

Nuorodos

COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

Atsakingi komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

16.4.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Jens Geier

21.3.2018

Svarstymas komitete

10.7.2018

 

 

 

Priėmimo data

25.9.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

5

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Manuel dos Santos, Stanisław Żółtek

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

José Blanco López, Jonathan Bullock, Isabella De Monte, Sofia Ribeiro, Ruža Tomašić

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Ruža Tomašić

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere

S&D

José Blanco López, Isabella De Monte, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

André Elissen, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

PPE

Paul Rübig

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ  (11.10.2018)

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos darbo institucija

(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

Nuomonės referentė: Karima Delli

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

PasiūlymasEUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

 

kuriuo įsteigiama Europos darbo institucija

PasiūlymasEUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

 

kuriuo įsteigiama Europos darbo agentūra

(tekstas svarbus EEE ir Šveicarijai)

(tekstas svarbus EEE ir Šveicarijai)

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 46 straipsnį, 48 straipsnį, 53 straipsnio 1 dalį, 62 straipsnį ir 91 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 46 ir 48 straipsnius,

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  pagal ES sutarties 3 straipsnį Sąjunga turi kurti itin konkurencingą socialinės rinkos ekonomiką, kuria siekiama visiško užimtumo ir socialinės pažangos, ir skatinti socialinį teisingumą ir apsaugą. Pagal SESV 9 straipsnį Sąjunga, nustatydama ir įgyvendindama savo politiką ir veiklą, turi atsižvelgti į reikalavimus, susijusius, inter alia, su didelio užimtumo skatinimu, tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su socialine atskirtimi, taip pat su aukšto lygio švietimo, mokymo ir žmogaus sveikatos apsaugos propagavimu;

(2)  pagal ES sutarties 3 straipsnį Sąjunga turi kurti itin konkurencingą socialinės rinkos ekonomiką, kuria siekiama visiško užimtumo ir socialinės pažangos, ir skatinti socialinį teisingumą ir apsaugą. Pagal SESV 9 straipsnį Sąjunga, nustatydama ir įgyvendindama savo politiką ir veiklą, turi atsižvelgti į reikalavimus, susijusius, inter alia, su didelio užimtumo skatinimu, tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su socialine atskirtimi, taip pat su aukšto lygio švietimo, mokymo ir žmogaus sveikatos apsaugos propagavimu. Pagal ES sutarties 5 straipsnį naudojimuisi Sąjungos įgaliojimais taikomi subsidiarumo ir proporcingumo principai;

Pagrindimas

Labai svarbu užtikrinti, kad nustatant EDI užduotis būtų laikomasi proporcingumo ir subsidiarumo principų.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  turėtų būti įsteigta Europos darbo institucija (toliau Institucija), kuri padėtų didinti teisingumą ir pasitikėjimą bendrojoje rinkoje. Šiuo tikslu Institucija turėtų padėti valstybėms narėms ir Komisijai didinti fizinių asmenų ir darbdavių prieigą prie informacijos apie jų teises ir pareigas tarpvalstybinio darbo jėgos judumo atveju ir galimybes naudotis atitinkamomis paslaugomis, remti taisyklių laikymąsi ir valstybių narių bendradarbiavimą, kad būtų užtikrintas veiksmingas šių sričių Sąjungos teisės taikymas, taip pat tarpininkauti ir padėti rasti sprendimus tarpvalstybinių ginčų ar tarpvalstybinio darbo rinkų sutrikimo atveju;

(5)  turėtų būti įsteigta Europos darbo agentūra (toliau Agentūra), kuri padėtų didinti teisingumą ir pasitikėjimą ir skatinti laisvą darbuotojų ir paslaugų judėjimą bendrojoje rinkoje sykiu laikantis proporcingumo ir subsidiarumo principų. Šiuo tikslu Agentūra turėtų padėti valstybėms narėms ir Komisijai visose valstybėse narėse, pasitelkiant EDA svetainę, didinti darbuotojų ir darbdavių prieigą prie atitinkamos naujos informacijos apie jų teises ir pareigas tarpvalstybinio darbo jėgos judumo atveju ir galimybes naudotis atitinkamomis paslaugomis ir skatinti valstybių narių bendradarbiavimą, kad būtų užtikrintas veiksmingas šių sričių Sąjungos teisės taikymas, taip pat tarpininkauti ir padėti rasti sprendimus tarpvalstybinių ginčų ar tarpvalstybinio darbo rinkų sutrikimo atveju;

Pagrindimas

Pagrindinis Europos darbo agentūros įsteigimo tikslas turėtų būti laisvo darbuotojų judėjimo bendrojoje rinkoje skatinimas. Kad šis tikslas būtų pasiektas, visose ES valstybėse narėse būtina didinti atitinkamos informacijos apie tarpvalstybinį judumą prieinamumą. Tai galima būtų pasiekti sukuriant nuolat atnaujinamą ir prieinamą EDA svetainę.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  Institucija turėtų vykdyti veiklą tarpvalstybinio darbo jėgos judumo ir socialinės apsaugos koordinavimo srityse, įskaitant laisvą darbuotojų judėjimą, darbuotojų komandiravimą ir itin judžių darbuotojų paslaugas. Ji taip pat turėtų stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą kovojant su nedeklaruojamu darbu. Tais atvejais, kai Institucija, vykdydama savo veiklą, gauna informacijos apie įtariamus pažeidimus, įskaitant tose Sąjungos teisės srityse, kurios nepriklauso jos kompetencijai, pavyzdžiui, darbo sąlygų, sveikatos ir saugos taisyklių pažeidimus, arba apie neteisėtai šalyje esančių trečiųjų šalių piliečių įdarbinimą, ji turėtų apie juos pranešti ir prireikus bendradarbiauti su Komisija, kompetentingomis Sąjungos įstaigomis ir nacionalinėmis institucijomis;

(6)  Agentūra turėtų vykdyti veiklą tarpvalstybinio darbo jėgos judumo ir socialinės apsaugos koordinavimo srityse, įskaitant laisvą darbuotojų ir paslaugų judėjimą. Agentūra taip pat turėtų stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą kovojant su nedeklaruojamu darbu ir priedangos įmonių steigimu kelių transporto sektoriuje, nes tai prisidėjo prie konkurencijos iškreipimo sektoriuje. Tais atvejais, kai Agentūra, vykdydama savo veiklą, gauna informacijos apie įtariamus pažeidimus, ji turėtų apie juos pranešti Komisijai, kompetentingoms Sąjungos įstaigoms ir nacionalinėms institucijoms;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  tam tikrais atvejais, siekiant patenkinti konkretaus sektoriaus poreikius, buvo priimta to sektoriaus, pavyzdžiui, tarptautinio transporto, Sąjungos teisė. Institucija taip pat turėtų nagrinėti tokių konkretaus sektoriaus Sąjungos teisės, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/200649 , Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB50 , Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/200951 ir Direktyvos, kuria keičiama direktyva 2006/22/EB (COM(2017) 278)52 , taikymo tarpvalstybinius aspektus;

(8)  tam tikrais atvejais, siekiant patenkinti konkretaus sektoriaus poreikius, buvo priimta to sektoriaus, pavyzdžiui, tarptautinio transporto, Sąjungos teisė. Agentūra, iš anksto gavusi atitinkamos valstybės narės sutikimą, taip pat gali nagrinėti tokių konkretaus sektoriaus Sąjungos teisės, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/200649 , Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB50 , Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/200951 ir Direktyvos, kuria keičiama direktyva 2006/22/EB (COM(2017)278)52 , taikymo tarpvalstybinius aspektus;

_________________

_________________

49 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (OL L 102, 2006 4 11, p. 1).

49 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (OL L 102, 2006 4 11, p. 1).

50 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/22/EB dėl būtiniausių sąlygų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 dėl su kelių transporto veikla susijusių socialinių teisės aktų įgyvendinti ir panaikinanti Direktyvą 88/599/EEB (OL L 102, 2006 4 11, p. 35).

50 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/22/EB dėl būtiniausių sąlygų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 dėl su kelių transporto veikla susijusių socialinių teisės aktų įgyvendinti ir panaikinanti Direktyvą 88/599/EEB (OL L 102, 2006 4 11, p. 35).

51 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009, nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL L 300, 2009 11 14, p. 51).

51 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009, nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL L 300, 2009 11 14, p. 51).

52 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės, pasiūlymas (COM(2017) 278).

52 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės, pasiūlymas (COM(2017) 278).

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  asmenys, patenkantys į Institucijos veiklos aprėptį, turėtų būti asmenys, kuriems taikoma Sąjungos teisė, patenkanti į šio reglamento taikymo sritį, įskaitant darbuotojus, savarankiškai dirbančius asmenis, darbo ieškančius asmenis ir ekonomiškai neaktyvius asmenis; tai taip pat turėtų būti tiek Sąjungos, tiek trečiųjų šalių piliečiai, teisėtai gyvenantys Sąjungoje, pavyzdžiui komandiruoti darbuotojai, ES mėlynosios kortelės turėtojai, bendrovės viduje perkeliami asmenys ir ilgalaikiai gyventojai bei jų šeimos nariai;

(9)  asmenys, patenkantys į Agentūros veiklos aprėptį, turėtų būti asmenys, kuriems taikoma Sąjungos teisė, patenkanti į šio reglamento taikymo sritį, įskaitant darbuotojus, savarankiškai dirbančius asmenis, darbo ieškančius asmenis ir ekonomiškai neaktyvius asmenis; tai taip pat turėtų būti tiek Sąjungos, tiek trečiųjų šalių piliečiai, teisėtai gyvenantys Sąjungoje, ES mėlynosios kortelės turėtojai, bendrovės viduje perkeliami asmenys ir ilgalaikiai gyventojai bei jų šeimos nariai, kaip numatyta atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose, kuriais reglamentuojamas jų judėjimas Sąjungoje;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  kad sąžininga ir veiksminga vidaus rinka teiktų naudos, Institucija turėtų remti fizinių asmenų ir darbdavių judumo galimybes ir galimybes teikti paslaugas ar samdyti bet kurioje Sąjungos šalyje. Tai, be kita ko, apima tarpvalstybinio asmenų judumo skatinimą, palengvinant naudojimąsi tarpvalstybinio judumo paslaugomis, pavyzdžiui, darbo, stažuotės ar pameistrystės vietų paklausos ir pasiūlos tarpvalstybinės atitikties nustatymo paslauga, ar remiant tokias judumo iniciatyvas kaip „Tavo pirmasis EURES darbas“ ar „ErasmusPro“. Institucija taip pat turėtų prisidėti prie informacijos, įskaitant informaciją apie Sąjungos teise suteiktas teises ir pareigas, skaidrumo didinimo ir galimybių fiziniams asmenims ir darbdaviams gauti paslaugas gerinimo, bendradarbiaujant su kitomis Sąjungos informacijos tarnybomis, pavyzdžiui, „Jūsų Europos patarėju“, ir visapusiškai išnaudojant portalą „Jūsų Europa“, kuris taps būsimų bendrųjų skaitmeninių vartų53 pagrindu, ir užtikrinant jame teikiamos informacijos nuoseklumą;

(11)  kad sąžininga ir veiksminga vidaus rinka teiktų visapusiškos naudos, Agentūra turėtų remti darbuotojų ir darbdavių judumo galimybes ir galimybes teikti paslaugas ar samdyti bet kurioje Sąjungos šalyje. Tai, be kita ko, apima tarpvalstybinio asmenų judumo skatinimą, sukuriant prieinamą svetainę, kurioje būtų skelbiami nauji išsamūs duomenys, susiję su darbo teise ir darbo sąlygomis visose Sąjungos valstybėse narėse, palengvinant naudojimąsi tarpvalstybinio judumo paslaugomis, pavyzdžiui, darbo, stažuotės ar pameistrystės vietų paklausos ir pasiūlos tarpvalstybinės atitikties nustatymo paslauga, ar remiant tokias judumo iniciatyvas kaip „Tavo pirmasis EURES darbas“ ar „ErasmusPro“. Agentūra taip pat turėtų prisidėti prie informacijos, įskaitant informaciją apie Sąjungos teise suteiktas teises ir pareigas, skaidrumo didinimo ir galimybių fiziniams asmenims ir darbdaviams gauti paslaugas gerinimo, bendradarbiaujant su kitomis Sąjungos informacijos tarnybomis, pavyzdžiui, „Jūsų Europos patarėju“, ir visapusiškai išnaudojant portalą „Jūsų Europa“, kuris taps būsimų bendrųjų skaitmeninių vartų53 pagrindu, ir užtikrinant jame teikiamos informacijos nuoseklumą;

_________________

_________________

53 Reglamentas [dėl bendrųjų skaitmeninių vartų – COM(2017) 256].

53 Reglamentas [dėl bendrųjų skaitmeninių vartų – COM(2017) 256].

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  šiais tikslais Institucija turėtų bendradarbiauti su kitų susijusių Sąjungos iniciatyvų vykdytojais ir tinklais, visų pirma su Europos valstybinių užimtumo tarnybų tinklu (VUT tinklu)54 , Europos įmonių tinklu55, „Border Focal Point“56 ir SOLVIT57 , taip pat su atitinkamomis nacionalinėmis tarnybomis (pavyzdžiui, įstaigomis, atsakingomis už lygių galimybių skatinimą ir už Sąjungos darbuotojų ir jų šeimos narių rėmimą), kurias valstybės narės paskyrė įgyvendindamos Direktyvą 2014/54/ES, ir su nacionaliniais kontaktiniais centrais, paskirtais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/24/ES58 , kurių uždavinys – teikti su sveikatos priežiūra susijusią informaciją. Institucija taip pat turėtų išnagrinėti galimas sąsajas su Europos paslaugų e. kortele59 , visų pirma tiems atvejams, kai valstybės narės nusprendžia pranešti apie komandiruotus darbuotojus nusprendžia pranešti per e. kortelės platformą. Institucija turėtų perimti iš Komisijos Europos užimtumo tarnybų tinklo (EURES) Europos koordinavimo centro, įsteigto Reglamentu (ES) 2016/589, valdymą, be kita ko, nustatyti naudotojų poreikius ir komercinius reikalavimus, susijusius su EURES portalo veiksmingumu ir atitinkamomis IT paslaugomis, tačiau ji neperims IT paslaugų teikimo, IT infrastruktūros veikimo ir plėtotės, kuriais ir toliau rūpinsis Komisija;

(12)  šiais tikslais Agentūra turėtų bendradarbiauti su kitų susijusių Sąjungos iniciatyvų vykdytojais ir tinklais, visų pirma su Europos valstybinių užimtumo tarnybų tinklu (VUT tinklu)54 , Europos įmonių tinklu55 , „Border Focal Point“56 ir SOLVIT57 , taip pat su kompetentingomis nacionalinėmis tarnybomis (pavyzdžiui, įstaigomis, atsakingomis už lygių galimybių skatinimą ir už Sąjungos darbuotojų ir jų šeimos narių rėmimą), kurias valstybės narės paskyrė įgyvendindamos Direktyvą 2014/54/ES, ir su nacionaliniais kontaktiniais centrais, paskirtais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/24/ES58 , kurių uždavinys – teikti su sveikatos priežiūra susijusią informaciją. Agentūra taip pat turėtų išnagrinėti galimas sąsajas su Europos paslaugų e. kortele59, visų pirma tiems atvejams, kai valstybės narės nusprendžia pranešti apie komandiruotus darbuotojus nusprendžia pranešti per e. kortelės platformą. Agentūra turėtų perimti iš Komisijos Europos užimtumo tarnybų tinklo (EURES) Europos koordinavimo centro, įsteigto Reglamentu (ES) 2016/589, valdymą, be kita ko, nustatyti naudotojų poreikius ir komercinius reikalavimus, susijusius su EURES portalo veiksmingumu ir atitinkamomis IT paslaugomis, tačiau ji neperims IT paslaugų teikimo, IT infrastruktūros veikimo ir plėtotės, kuriais ir toliau rūpinsis Komisija;

_________________

_________________

54 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 573/2014/ES dėl valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimo (OL L 159, 2014 5 28, p. 32).

54 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 573/2014/ES dėl valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimo (OL L 159, 2014 5 28, p. 32).

55 Europos įmonių tinklas, https://een.ec.europa.eu/.

55 Europos įmonių tinklas, https://een.ec.europa.eu/.

56 Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui „Ekonomikos augimo ir sanglaudos skatinimas ES pasienio regionuose“, COM(2017) 534.

56 Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui „Ekonomikos augimo ir sanglaudos skatinimas ES pasienio regionuose“, COM(2017) 534.

57 2013 m. rugsėjo 17 d. Komisijos rekomendacija dėl SOLVIT principų (OL L 249, 2011 9 19, p. 10).

57 2013 m. rugsėjo 17 d. Komisijos rekomendacija dėl SOLVIT principų (OL L 249, 2011 9 19, p. 10).

58 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas (OL L 88, 2011 4 4, p. 45).

58 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas (OL L 88, 2011 4 4, p. 45).

59 COM(2016) 824 final ir COM(2016) 823 final.

59 COM(2016) 824 final ir COM(2016) 823 final.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  siekiant tinkamai, nesudėtingai ir veiksmingai taikyti Sąjungos teisę, Institucija turėtų remti valstybių narių bendradarbiavimą ir laiku vykdomus informacijos mainus. Drauge su kitais Institucijos darbuotojais nacionalinių ryšių palaikymo pareigūnai turėtų padėti valstybėms narėms užtikrinti, kad būtų laikomasi bendradarbiavimo prievolės, paspartinti tarpusavio mainus taikant procedūras, kuriomis siekiama sumažinti vėlavimą, ir užmegzti ryšius su kitais nacionaliniais ryšių biurais, įstaigomis ir kontaktiniais centrais, įsteigtais pagal Sąjungos teisę. Institucija turėtų skatinti taikyti novatoriškus rezultatyvaus ir rezultatyvaus bei veiksmingo tarpvalstybinio bendradarbiavimo metodus, įskaitant tokias elektroninių duomenų mainų priemones kaip Elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų (EESSI) sistema ir Vidaus rinkos informacinė sistema (IMI), ir prisidėti prie tolesnio procedūrų skaitmeninimo bei gerinti IT priemones, naudojamas nacionalinių institucijų informacijos mainams;

(13)  siekiant nediskriminuojant, proporcingai, tinkamai, nesudėtingai ir veiksmingai taikyti Sąjungos teisę, Agentūra turėtų remti ir gerinti valstybių narių bendradarbiavimą ir laiku vykdomus informacijos mainus. Drauge su kitais Agentūros darbuotojais nacionalinių ryšių palaikymo pareigūnai turėtų padėti valstybėms narėms užtikrinti, kad būtų laikomasi bendradarbiavimo prievolės, paspartinti tarpusavio mainus taikant procedūras, kuriomis siekiama sumažinti vėlavimą, ir užmegzti ryšius su kitais nacionaliniais ryšių biurais, įstaigomis ir kontaktiniais centrais, įsteigtais pagal Sąjungos teisę. Agentūra turėtų skatinti taikyti novatoriškus rezultatyvaus ir rezultatyvaus bei veiksmingo tarpvalstybinio bendradarbiavimo metodus, įskaitant tokias elektroninių duomenų mainų priemones kaip Elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų (EESSI) sistema ir Vidaus rinkos informacinė sistema (IMI), ir prisidėti prie tolesnio procedūrų skaitmeninimo bei gerinti IT priemones, naudojamas nacionalinių institucijų informacijos mainams. Be to, Agentūra turėtų skatinti transporto sektoriuje naudoti šias informacijos mainų sistemas: i) Europos kelių transporto įmonių registrą (ERRU), įsteigtą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1071/2009, siekiant veiksmingai ir suderintai keistis nacionaliniuose transporto įmonių registruose esančia informacija, ir ii) Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI), įsteigtą pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2012. Naudodamosi šia sistema, valstybės narės gali vykdyti administracinį bendradarbiavimą ir keistis duomenimis ir informacija, susijusiais su komandiravimo deklaracijomis. Siekiant užtikrinti Sąjungos teisės laikymąsi, už patikrinimus kelyje atsakingi nacionaliniai inspektoriai turėtų turėti tiesioginę tikralaikę prieigą prie abiejų sistemų per visoms valstybėms narėms bendrą elektroninę taikomąją programą. Agentūra turėtų skatinti naudoti šią elektroninę taikomąją programą.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  siekdama padidinti valstybių narių pajėgumus šalinti tarpvalstybinius pažeidimus, susijusius su savo veiklos srities Sąjungos teise, Institucija turėtų remti nacionalines institucijas, atliekančias suderintus ir bendrus patikrinimus, be kita ko, palengvindama patikrinimų įgyvendinimą pagal Direktyvos 2014/67/ES 10 straipsnį. Patikrinimai turėtų būti vykdomi valstybės narės prašymu arba Institucijai pasiūlius ir valstybei narei sutikus. Institucija turėtų teikti strateginę, logistinę ir techninę pagalbą valstybėms narėms, dalyvaujančioms suderintuose ar bendruose patikrinimuose, visapusiškai laikantis konfidencialumo reikalavimų. Patikrinimai turėtų būti vykdomi gavus atitinkamos valstybės narės sutikimą ir visapusiškai laikantis jos nacionalinės teisės sistemos, o suderintų ir bendrų patikrinimų rezultatai turi būti vertinami pagal nacionalinę teisę;

(14)  siekdama padidinti valstybių narių pajėgumus šalinti tarpvalstybinius pažeidimus, susijusius su savo veiklos srities Sąjungos teise, Agentūra turėtų remti nacionalines institucijas, atliekančias suderintus ir bendrus patikrinimus ir kontrolę, be kita ko, palengvindama kontrolės priemonių ir patikrinimų įgyvendinimą pagal Direktyvos 2014/67/ES 10 straipsnį. Patikrinimai turėtų būti vykdomi valstybės narės prašymu arba Agentūrai pasiūlius ir visada tik sutikus atitinkamai valstybei narei. Agentūra turėtų teikti strateginę, logistinę ir techninę pagalbą valstybėms narėms, dalyvaujančioms suderintuose ar bendruose patikrinimuose, visapusiškai laikantis konfidencialumo reikalavimų. Patikrinimai turėtų būti vykdomi gavus atitinkamos valstybės narės sutikimą ir visapusiškai laikantis valstybės narės, kurioje patikrinimas atliekamas, teritorijoje taikomos nacionalinės teisės sistemos, o suderintų ir bendrų patikrinimų rezultatai turi būti vertinami pagal šią nacionalinę teisę;

Pagrindimas

Svarbu nurodyti, kad patikrinimai gali būti atliekami tik laikantis nacionalinės teisės sistemos, taikomos valstybės narės, kurioje patikrinimas atliekamas, teritorijoje.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  kad galėtų nustatyti naujas darbo jėgos judumo ir socialinės apsaugos koordinavimo tendencijas, problemas ar spragas, Institucija turėtų įgyti analitinių ir rizikos vertinimo pajėgumų. Be kita ko, ji turėtų gebėti atlikti darbo rinkos analizes ir tyrimus bei tarpusavio vertinimą. Institucija turėtų stebėti potencialų įgūdžių ir tarpvalstybinio darbo jėgos judėjimo disbalansą ir galimą poveikį teritorinei sanglaudai. Institucija taip pat turėtų prisidėti prie rizikos vertinimo, kaip nurodyta Direktyvos 2014/67/ES 10 straipsnyje. Institucija turėtų užtikrinti sinergiją ir veiklos papildomumą su kitomis Sąjungos agentūromis, tarnybomis ar tinklais. Tai, be kita ko, reiškia, kad jie turėtų siekti gauti SOLVIT ir panašių tarnybų duomenis apie pasikartojančias problemas, kurias patiria žmonės ir įmonės, naudodamiesi savo teisėmis Institucijos veiklos srityje. Institucija taip pat turėtų supaprastinti ir racionalizuoti duomenų rinkimo veiklą, vykdomą pagal atitinkamą jos veiklos srities Sąjungos teisę; Jokių naujų ataskaitų teikimo prievolių valstybėms narėms dėl to nebus nustatyta;

(15)  kad galėtų nustatyti naujas darbo jėgos judumo ir socialinės apsaugos koordinavimo tendencijas, problemas ar spragas, Agentūra, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir socialiniais partneriais, turėtų įgyti analitinių ir rizikos vertinimo pajėgumų. Be kita ko, ji turėtų gebėti atlikti darbo rinkos analizes ir tyrimus bei tarpusavio vertinimą. Agentūra turėtų stebėti potencialų įgūdžių ir tarpvalstybinio darbo jėgos judėjimo disbalansą ir galimą poveikį teritorinei sanglaudai. Agentūra taip pat turėtų prisidėti prie rizikos vertinimo, kaip nurodyta Direktyvos 2014/67/ES 10 straipsnyje. Agentūra turėtų užtikrinti sinergiją ir veiklos papildomumą su kitomis Sąjungos agentūromis, tarnybomis ar tinklais. Tai, be kita ko, reiškia, kad jie turėtų siekti gauti SOLVIT ir panašių tarnybų duomenis apie pasikartojančias problemas, kurias patiria žmonės ir įmonės, naudodamiesi savo teisėmis Agentūros veiklos srityje. Agentūra taip pat turėtų supaprastinti ir racionalizuoti duomenų rinkimo veiklą, vykdomą pagal atitinkamą jos veiklos srities Sąjungos teisę; Jokių naujų ataskaitų teikimo prievolių valstybėms narėms dėl to nebus nustatyta;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  kad padidintų nacionalinių institucijų pajėgumus ir savo veiklos srities Sąjungos teisės taikymo nuoseklumą, Institucija turėtų teikti joms operatyvinę pagalbą, be kita ko, rengti praktines gaires, sukurti mokymo ir tarpusavio mokymosi programas, remti savitarpio pagalbos projektus, skatinti darbuotojų mainus, kaip numatyta Direktyvos 2014/67/ES 8 straipsnyje, ir padėti valstybėms narėms organizuoti informuotumo didinimo kampanijas, kuriose fiziniai asmenys ir darbdaviai būtų informuojami apie teises ir pareigas. Institucija turėtų skatinti gerosios patirties mainus, skaidą ir įgyvendinimą;

(16)  kad padidintų nacionalinių institucijų pajėgumus ir savo veiklos srities Sąjungos teisės taikymo ir vykdymo užtikrinimo nuoseklumą, Agentūra turėtų teikti joms operatyvinę ir techninę pagalbą, be kita ko, rengti praktines gaires, sukurti mokymo ir tarpusavio mokymosi programas, remti savitarpio pagalbos projektus ir reguliariai atliekamus tarpusavio vertinimus, skatinti darbuotojų mainus, kaip numatyta Direktyvos 2014/67/ES 8 straipsnyje, ir padėti valstybėms narėms organizuoti informuotumo didinimo kampanijas, kuriose fiziniai asmenys ir darbdaviai būtų informuojami apie teises ir pareigas. Agentūra turėtų padėti suderintai įgyvendinti Sąjungos teisę ir skatinti gerosios patirties mainus, skaidą ir įgyvendinimą, taip pat bendrų skaitmeninių priemonių diegimą ir naudojimą.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  Institucija turėtų suteikti valstybių narių ginčų, susijusių su jos veiklos srities Sąjungos teisės taikymu, sprendimo platformą. Ginčų sprendimas turėtų būti grindžiamas dialogu ir taikinimo mechanizmais, jau veikiančiais socialinės apsaugos koordinavimo srityje, kuriuos palankiai vertina pačios valstybės narės60 ir kurių svarbą yra pripažinęs Teisingumo Teismas61 . Valstybėms narėms turėtų būti suteikta teisė kreiptis į Instituciją ir prašyti jos tarpininkauti laikantis specialiai šiam tikslui parengtų standartinių procedūrų. Institucija turėtų spręsti tik valstybių narių ginčus, o fiziniai asmenys ir darbdaviai, patiriantys problemų, susijusių su Sąjungos teisėmis, turėtų ir toliau kreiptis į nacionalines ir Sąjungos tarnybas, atsakančias už tokių problemų sprendimą, pavyzdžiui, tinklą SOLVIT, kuriam Institucija ir turėtų perduoti tokius klausimus. Tinklui SOLVIT taip pat turėtų būti suteikta galimybė kreiptis į Instituciją, kad ši apsvarstytų probleminius atvejus, kurių negalima išspręsti dėl nacionalinių administracijų skirtumų;

(17)  fiziniai asmenys ir darbdaviai, patiriantys problemų, susijusių su Sąjungos teisėmis, turėtų ir toliau kreiptis į nacionalines ir Sąjungos tarnybas, atsakančias už tokių problemų sprendimą, pavyzdžiui, tinklą SOLVIT, kuriam Agentūra ir turėtų perduoti tokius klausimus. Tinklui SOLVIT taip pat turėtų būti suteikta galimybė kreiptis į Agentūrą, kad ši apsvarstytų probleminius atvejus, kurių negalima išspręsti dėl nacionalinių administracijų skirtumų;

_________________

 

60 2017 m. spalio 26 d. dalinis bendras Tarybos požiūris į siūlomą reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką, 13645/1/17.

 

61 Sprendimas C-236/88 EU:C:1990:303, 17 punktas; Sprendimas C-202/97 EU:C:2000:75, 57–58 punktai; Sprendimas C-178/97 EU:C:2000:169, 44-45 punktai; Sprendimas C-2/05 EU:C:2006:69, 28-29 punktai; Sprendimas C-12/14 EU:C:2016:135, 39-41 punktai; Sprendimas C-359/16 EU:C:2018:63, 44–45 punktai.

 

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  Institucija, siekdama palengvinti darbo rinkų korekcijos valdymą, turėtų sudaryti palankesnes suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimo sąlygas, kad būtų šalinami darbo rinkų sutrikimai, darantys poveikį daugiau nei vienai valstybei narei, tokie kaip restruktūrizavimas ar dideli projektai, darantys poveikį užimtumui pasienio regionuose;

(18)  Agentūra, siekdama palengvinti darbo rinkų korekcijos valdymą, turėtų sudaryti palankesnes suinteresuotųjų subjektų ir atitinkamų institucijų bendradarbiavimo sąlygas, kad būtų šalinami darbo rinkų sutrikimai, darantys poveikį daugiau nei vienai valstybei narei, tokie kaip restruktūrizavimas ar dideli projektai, darantys poveikį užimtumui pasienio regionuose.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  siekiant užtikrinti veiksmingą Institucijos veikimą, valdyboje turėtų būti atstovaujama valstybėms narėms ir Komisijai. Nustatant valdybos sudėtį, įskaitant pirmininko ir pirmininko pavaduotojo rinkimą, turi būti paisoma lyčių pusiausvyros, patirties ir kvalifikacijos principų. Siekiant rezultatyvaus ir veiksmingo Institucijos veikimo, valdyba turėtų priimti metinę darbo programą, vykdyti funkcijas, susijusias su Institucijos biudžetu, priimti Institucijai taikytinas finansines taisykles, paskirti vykdomąjį direktorių ir nustatyti procedūras, kurių vykdomasis direktorius turėtų laikytis priimdamas sprendimus, susijusius su operatyviniais Institucijos uždaviniais. Šalių, kurios nėra Sąjungos valstybės narės, tačiau taiko Sąjungos taisykles Institucijos veiklos srityje, atstovai valdybos posėdžiuose gali dalyvauti stebėtojų teisėmis;

(21)  siekiant užtikrinti veiksmingą Agentūros veikimą, valdyboje turėtų būti atstovaujama valstybėms narėms ir Komisijai. Nustatant valdybos sudėtį, įskaitant pirmininko ir pirmininko pavaduotojo rinkimą, turi būti paisoma lyčių pusiausvyros, patirties, kvalifikacijos ir teisingo geografinio atstovavimo principų. Siekiant rezultatyvaus ir veiksmingo Agentūros veikimo, valdyba turėtų priimti metinę darbo programą, vykdyti funkcijas, susijusias su Agentūros biudžetu, priimti Agentūrai taikytinas finansines taisykles, paskirti vykdomąjį direktorių ir nustatyti procedūras, kurių vykdomasis direktorius turėtų laikytis priimdamas sprendimus, susijusius su operatyviniais Agentūros uždaviniais. Šalių, kurios nėra Sąjungos valstybės narės, tačiau taiko Sąjungos taisykles Agentūros veiklos srityje, atstovai valdybos posėdžiuose gali dalyvauti stebėtojų teisėmis;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  siekiant užtikrinti visišką Institucijos savarankiškumą ir nepriklausomumą, jai turėtų būti skiriamas nepriklausomas biudžetas, daugiausia finansuojamas įplaukomis iš Sąjungos bendrojo biudžeto, savanoriškais finansiniais valstybių narių įnašais ir trečiųjų šalių, dalyvaujančių Institucijos veikloje, įnašais. Išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais jai taip pat turėtų būti suteikta galimybė sudaryti įgaliojimo susitarimus ar gauti ad hoc dotacijas ir imti mokestį už leidinius ar bet kokias kitas Institucijos paslaugas;

(24)  siekiant užtikrinti visišką Agentūros savarankiškumą ir nepriklausomumą, jai turėtų būti skiriamas nepriklausomas biudžetas, daugiausia finansuojamas įplaukomis iš Sąjungos bendrojo biudžeto ir savanoriškais finansiniais valstybių narių, dalyvaujančių Agentūros veikloje, įnašais. Išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais jai taip pat turėtų būti suteikta galimybė sudaryti įgaliojimo susitarimus ar gauti ad hoc dotacijas ir imti mokestį už leidinius ir tam tikras Agentūros paslaugas, teikiamas suinteresuotųjų šalių prašymu;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(27a)  sprendimas dėl Agentūros būstinės priimamas visapusiškai laikantis 2012 m. liepos 19 d. bendro pareiškimo dėl decentralizuotų agentūrų, įskaitant geografinės pusiausvyros kriterijus;

Pagrindimas

Šią nuostatą svarbu įtraukti, siekiant užtikrinti būstinės vietos pasirinkimo procedūros teisinį aiškumą.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  Institucija turėtų papildyti veiklą, kurią vykdo Socialinių apsaugos sistemų koordinavimo administracinė komisija, įsteigta Reglamentu (EB) Nr. 883/2004 (toliau – Administracinė komisija), įgyvendindama reglamentavimo uždavinius, susijusius su Reglamentų (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009 taikymu. Tačiau Institucija turėtų perimti operatyvinius uždavinius, šiuo metu vykdomus Administracinės komisijos, pavyzdžiui, tarpininkauti valstybėms narėms, suburti forumą, skirtą spręsti finansinius klausimus, susijusius su Reglamentų (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009 taikymu, ir perimti tais reglamentais įsteigtos Audito valdybos funkcijas bei klausimus, susijusius su elektroninių duomenų mainais ir IT priemonėmis, kad būtų lengviau taikyti tuos reglamentus, perimant tais reglamentais įsteigtos Techninės duomenų tvarkymo komisijos funkcijas;

Išbraukta.

Pagrindimas

Visų šių įstaigų veikla yra susijusi su klausimais, įeinančiais į nacionalinės kompetencijos sritį.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(37a)  Parlamentas turėtų sistemingai ir vienodomis sąlygomis su Komisija ir Taryba dalyvauti nustatant Agentūros būstinės vietos pasirinkimo kriterijus ir jų lyginamąjį svorį;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šiuo reglamentu įsteigiama Europos darbo institucija (toliau Institucija).

1.  Šiuo reglamentu įsteigiama Europos darbo agentūra (toliau Agentūra).

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Institucija padeda valstybėms narėms ir Komisijai tvarkyti su tarpvalstybiniu darbo jėgos judumu ir socialinės apsaugos sistemų koordinavimu Sąjungoje susijusius reikalus.

2.  Agentūra padeda valstybėms narėms ir Komisijai tvarkyti reikalus, susijusius su veiksmingu Sąjungos darbo teisės taikymu ir vykdymo užtikrinimu tarpvalstybinio darbo jėgos judumo ir socialinės apsaugos sistemų koordinavimo Sąjungoje srityse.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Institucijos tikslas padėti užtikrinti sąžiningą darbo jėgos judumą vidaus rinkoje. Šiuo tikslu Institucija:

Agentūros tikslas skatinti laisvą darbuotojų ir paslaugų judėjimą, stebėti Sąjungos teisės taikymą siekiant užtikrinti deramas darbo sąlygas ir apsaugoti darbuotojų teises bei užtikrinti, kad darbo jėgos judumas vidaus rinkoje visapusiškai atitiktų atitinkamus Sąjungos teisės aktus. Ji taip pat padeda spręsti sudėtingą nedeklaruojamo darbo problemą, visapusiškai paisydama nacionalinės kompetencijos ir procedūrų. Šiuo tikslu Agentūra:

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  padeda fiziniams asmenims ir darbdaviams gauti informaciją apie teises ir pareigas bei gauti atitinkamas paslaugas;

a)  per prieinamą svetainę, kurioje informacija pateikiama visomis Sąjungos oficialiomis kalbomis, teikia darbuotojams, darbdaviams ir atitinkamoms institucijoms svarbią informaciją apie teises ir pareigas, darbo įstatymus ir darbo sąlygas visose valstybėse narėse, taip pat teikia darbuotojams ir darbdaviams atitinkamas paslaugas, susijusias su tarpvalstybiniu darbo jėgos judumu, įskaitant nemokamas konsultavimo paslaugas, be kita ko, pasitelkdamos socialinius partnerius;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  remia valstybių narių bendradarbiavimą atitinkamos Sąjungos teisės tarpvalstybinio įgyvendinimo srityje, be kita ko, sudaro palankesnes sąlygas bendriems patikrinimams;

b)  skatina, lengvina ir remia valstybių narių bendradarbiavimą atitinkamos Sąjungos teisės tarpvalstybinio įgyvendinimo srityje, be kita ko, sudaro palankesnes sąlygas bendriems patikrinimams ir kontrolei;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  tarpininkauja ir padeda rasti sprendimą kilus tarpvalstybiniam nacionalinių institucijų ginčui ar tarpvalstybinio darbo rinkų sutrikimo atveju.

c)  gavusi atitinkamos valstybės narės sutikimą tarpininkauja ir padeda rasti sprendimą kilus tarpvalstybiniam kompetentingų nacionalinių institucijų ginčui, tarpvalstybinėms vykdymo užtikrinimo problemoms arba nepakankamo bendradarbiavimo ar tarpvalstybinio darbo rinkų sutrikimo atveju.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Institucija yra Sąjungos įstaiga, turinti juridinio asmens statusą.

1.  Agentūra yra Sąjungos įstaiga, turinti juridinio asmens statusą.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Visose valstybėse narėse Institucija naudojasi plačiausiu teisnumu, pagal jų įstatymus suteikiamu juridiniams asmenims. Visų pirma ji gali įsigyti kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, juo disponuoti ir būti šalimi teismo procese.

Išbraukta.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

2 skyriaus antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Institucijos uždaviniai

Agentūros uždaviniai

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Institucijos uždaviniai

Agentūros uždaviniai

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  padeda fiziniams asmenims ir darbdaviams gauti informaciją apie teises ir pareigas tarpvalstybinės veiklos atveju bei gauti tarpvalstybinio darbo jėgos judumo paslaugas, remiantis 6 ir 7 straipsniais;

a)  teikia darbuotojams ir darbdaviams informaciją apie teises ir pareigas tarpvalstybinės veiklos atveju, apie darbo įstatymus ir sąlygas visose Sąjungos valstybėse narėse per prieinamą EDA svetainę, kurioje informacija pateikiama visomis oficialiomis Sąjungos kalbomis, taip pat teikia tarpvalstybinio darbo jėgos judumo paslaugas, įskaitant darbuotojų ir darbdavių konsultavimo paslaugas, remiantis 6 ir 7 straipsniais;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  renka, tvarko ir skelbia atitinkamus statistinius duomenis apie kontrolę ir patikrinimus, kuriuos valstybės narės perduoda pagal atitinkamą Sąjungos teisę;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  koordinuoja ir remia suderintus ir bendrus patikrinimus, remiantis 9 ir 10 straipsniais;

c)  bendradarbiaudama su atitinkamomis valstybėmis narėmis koordinuoja, padeda atlikti ir remia suderintus ir bendrus patikrinimus ir kontrolę, remiantis 9 ir 10 straipsniais;

Pagrindimas

Anglų kalba žodis „patikrinimas“ transporto sektoriuje dažnai yra ne tik „inspection“, bet ir „check“, žr., pvz., Direktyvą 2006/22/EB. Todėl tekste turėtų būti paminėti abu teisiniai terminai.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  tarpininkauja valstybių narių institucijų ginčuose dėl atitinkamos Sąjungos teisės taikymo, remiantis 13 straipsniu;

f)  gavusi atitinkamos valstybės narės sutikimą tarpininkauja ir padeda rasti sprendimą valstybių narių institucijų ginčuose dėl atitinkamos Sąjungos teisės taikymo;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  padeda suinteresuotiesiems subjektams bendradarbiauti tarpvalstybinio darbo rinkų sutrikimo atveju, remiantis 14 straipsniu.

Išbraukta.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  teikia atitinkamą informaciją apie fizinių asmenų teises ir pareigas tarpvalstybinio judumo darbo tikslais atveju;

a)  bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis teikia atitinkamą išsamią informaciją ir konsultavimo paslaugas, susijusias su darbuotojų ir darbdavių teisėmis ir pareigomis tarpvalstybinio judumo darbo tikslais atveju, per prieinamą svetainę, kurioje informacija pateikiama visomis oficialiomis Sąjungos kalbomis;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  skatina galimybes remti fizinių asmenų judumą darbo tikslais, be kita ko, teikia informaciją apie mokymosi, įskaitant kalbos, galimybes;

b)  skatina galimybes remti fizinių asmenų judumą darbo tikslais, be kita ko, rengdama ir organizuodama atitinkamus mokymus ir praktinius seminarus, įskaitant kalbos mokymą, darbuotojams ir darbdaviams;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  teikia atitinkamą informaciją darbdaviams apie darbo srities taisykles ir gyvenimo bei darbo sąlygas, taikytinas tarpvalstybiniu mastu judiems darbuotojams, įskaitant komandiruotus darbuotojus;

c)  bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, darbuotojams, darbdaviams, darbo ieškantiems asmenims ir socialiniams partneriams teikia atitinkamą informaciją apie tarpvalstybinio darbo jėgos judumo atvejais taikytinas darbo srities taisykles ir darbo sąlygas, susijusias su laisvu darbuotojų judėjimu ir darbuotojų komandiravimu, taip pat atitinkamą informaciją apie darbo įstatymus ir darbo sąlygas visose valstybėse narėse. Informacija teikiama visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis per atnaujinamą ir prieinamą EDA svetainę;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  nustato valstybėms narėms skirtas standartizuotas elektroninės ir neelektroninės informacijos perdavimo formas;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Institucija fiziniams asmenims ir darbdaviams teikia paslaugas, palengvinančias darbo jėgos judumą Sąjungoje. Šiuo tikslu Institucija:

1.  Agentūra fiziniams asmenims, darbdaviams ir atitinkamoms valdžios institucijoms teikia nemokamas paslaugas, palengvinančias darbo jėgos judumą Sąjungoje, įskaitant konsultavimo paslaugas ir mokymų rengimą. Šiuo tikslu Agentūra:

Pagrindimas

Europos darbo agentūra turėtų ne tik teikti paslaugas, bet ir konsultuoti darbuotojus ir darbdavius darbo jėgos judumo klausimais ir teikti atitinkamą mokymą.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Institucija padeda valstybėms narėms bendradarbiauti ir remia veiksmingą bendradarbiavimo prievolės laikymąsi, įskaitant informacijos mainų srityje, kaip nustatyta Sąjungos teisėje, priklausančioje Institucijos kompetencijos sričiai.

Agentūra padeda valstybėms narėms bendradarbiauti, stiprina jų bendradarbiavimą ir remia veiksmingą bendradarbiavimo prievolės laikymąsi, įskaitant informacijos mainų srityje, kaip nustatyta Sąjungos teisėje, priklausančioje Agentūros kompetencijos sričiai.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  viešina gerąją patirtį ir ja dalijasi;

c)  viešina gerąją patirtį ir ja dalijasi su valstybėmis narėmis ir esamomis bendradarbiavimo organizacijomis bei valstybių narių priežiūros institucijomis;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  padeda įgyvendinti tarpvalstybines vykdymo užtikrinimo (sankcijų ir baudų) procedūras;

Išbraukta.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  kas ketvirtį praneša Komisijai apie neišspręstus valstybių narių klausimus ir prireikus pasiūlo taikyti tarpininkavimo procedūrą pagal 13 straipsnį.

Išbraukta.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Institucija skatina naudojimąsi elektroninėmis priemonėmis ir procedūromis, skirtomis nacionalinių institucijų informacijos mainams, įskaitant Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI) ir Elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų (EESSI) sistemą.

3.  Agentūra skatina naudojimąsi elektroninėmis priemonėmis ir procedūromis, skirtomis nacionalinių institucijų informacijos mainams, įskaitant Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI) ir Elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų (EESSI) sistemą. Siekiant patikrinti, ar Sąjungos teisė tinkamai taikoma ir ar jos laikomasi, už patikrinimus keliuose atsakingi inspektoriai gali tiesiogiai ir tikruoju laiku, pasitelkdami visoms valstybėms narėms bendrą elektroninę taikomąją programą, naudotis tiek tarpusavyje sujungtų nacionalinių transporto įmonių ir veiklos registrų sistema (ERRU), tiek gauti informaciją apie vairuotojo komandiravimo deklaraciją per IMI. Šiuo atžvilgiu Agentūra skatina naudoti šią elektroninę taikomąją programą, kuri suteiks tiesioginę tikralaikę prieigą prie ERRU ir IMI vykdant patikrinimus keliuose.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Institucija skatina vadovautis novatorišku požiūriu į rezultatyvų ir veiksmingą tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir ieško valstybių narių elektroninių mainų mechanizmų panaudojimo galimybių, siekiant lengviau nustatyti sukčiavimo atvejus, teikdama Komisijai ataskaitas apie galimą tų mechanizmų tobulinimą.

4.  Agentūra skatina naudoti skaitmenines priemones ir vadovautis novatorišku požiūriu į rezultatyvų ir veiksmingą tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir atlieka pagrindinį vaidmenį kuriant valstybių narių elektroninių mainų mechanizmus, siekiant lengviau nustatyti sukčiavimo atvejus, visų pirma naudojant elektroninę taikomąją programą, kuri suteikia tiesioginę tikralaikę prieigą prie ERRU, EESSI ir IMI vykdant patikrinimus keliuose ir per kurią nacionalinės valdžios institucijos gali prieiti prie atitinkamų duomenų tikruoju laiku. Ji Komisijai teikia ataskaitas apie galimą tų mechanizmų tobulinimą.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Suderintų ir bendrų patikrinimų koordinavimas

Suderinti ir bendri patikrinimai

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Vienai ar kelioms valstybėms narėms paprašius, Institucija koordinuoja suderintus ar bendrus patikrinimus Institucijos kompetencijos srityse. Prašymą gali pateikti viena ar kelios valstybės narės. Institucija taip pat gali pasiūlyti atitinkamų valstybių narių institucijoms atlikti suderintą ar bendrą patikrinimą.

1.  Vienai ar kelioms valstybėms narėms paprašius, Agentūra, gavusi atitinkamų valstybių narių sutikimą, koordinuoja suderintus ar bendrus valstybių narių patikrinimus Agentūros kompetencijos srityse. Prašymą gali pateikti viena ar kelios valstybės narės.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu valstybės narės institucija nusprendžia nedalyvauti ar neatlikti suderinto ar bendro patikrinimo, nurodyto 1 dalyje, ji tinkamai iš anksto raštu praneša Institucijai apie tokio sprendimo priežastis. Tokiais atvejais Institucija informuoja kitas susijusias nacionalines institucijas.

2.  Valstybės narės nacionalinės institucijos dalyvavimas suderintame ar bendrame patikrinime yra savanoriškas. Jeigu valstybės narės institucija nusprendžia nedalyvauti ar neatlikti suderinto ar bendro patikrinimo, nurodyto 1 dalyje, ji iš anksto raštu praneša Agentūrai apie tokio sprendimo priežastis. Tokiais atvejais Agentūra informuoja kitas susijusias nacionalines institucijas.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Dalyvaujančių valstybių narių ir Institucijos susitarime dėl bendro patikrinimo (toliau – Bendro patikrinimo susitarimas) nustatomos tokios veiklos vykdymo sąlygos. Į bendro patikrinimo susitarimą gali būti įtraukta nuostatų, kuriomis nustatoma, kad bendri patikrinimai, dėl jų susitarus ir juos suplanavus, pradedami ilgai nedelsiant. Institucija parengia tokio susitarimo šabloną.

1.  Dalyvaujančių valstybių narių ir Agentūros susitarime dėl suderinto ar bendro patikrinimo (toliau – Bendro patikrinimo susitarimas) nustatomos tokios veiklos vykdymo sąlygos. Į bendro patikrinimo susitarimą gali būti įtraukta nuostatų, kuriomis nustatoma, kad bendri patikrinimai, dėl jų susitarus ir juos suplanavus, pradedami ilgai nedelsiant. Agentūra parengia tokio susitarimo šabloną.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Institucija valstybėms narėms, vykdančioms suderintus ar bendrus patikrinimus, teikia logistinę ir techninę pagalbą, kuri gali apimti vertimo raštu ir žodžiu paslaugas.

3.  Agentūra valstybėms narėms, vykdančioms suderintus ar bendrus patikrinimus, teikia logistinę ir techninę pagalbą, kuri gali apimti vertimo raštu ir žodžiu paslaugas.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Informacija apie suderintus ir bendrus patikrinimus įtraukiama į valdybai kas ketvirtį teikiamas ataskaitas. Metinė ataskaita apie Institucijos remtus patikrinimus įtraukiama į Institucijos metinės veiklos ataskaitą.

6.  Informacija apie suderintus ir bendrus patikrinimus įtraukiama į valdybai kas ketvirtį teikiamas ataskaitas. Šios ataskaitos skelbiamos viešai ir jose pateikiama informacija apie tuos atvejus, kai valstybės narės institucija nedalyvauja arba neatlieka suderinto ar bendro patikrinimo, nurodyto 1 dalyje. Metinė ataskaita apie Agentūros remtus patikrinimus įtraukiama į Agentūros metinės veiklos ataskaitą.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Tais atvejais, kai Institucija, vykdydama suderintus ar bendrus patikrinimus arba bet kokią kitą savo veiklą, gauna informacijos apie įtariamus Sąjungos teisės pažeidimus, įskaitant tose srityse, kurios nepriklauso jos kompetencijai, ji praneša apie juos Komisijai ir prireikus atitinkamos valstybės narės nacionalinėms institucijoms.

7.  Tais atvejais, kai Agentūra, vykdydama suderintus ar bendrus patikrinimus arba bet kokią kitą savo veiklą, gauna informacijos apie įtariamus Sąjungos teisės pažeidimus jos kompetencijai priklausančiose srityse, ji praneša apie juos Komisijai ir atitinkamos valstybės narės nacionalinėms institucijoms. Ji gali pranešti apie įtariamus pažeidimus Komisijai tik tuo atveju, jei kartu pateikia atitinkamos valstybės narės vertinimą ir nuomonę.

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad valstybė narė turėtų teisę ir galimybę pateikti savo nuomonę ir paaiškinimą dėl pranešimo apie įtariamus pažeidimus, ir tik po atitinkamos valstybės narės vertinimo Agentūros pranešimas gali būti siunčiamas Komisijai.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Institucija vertina tarpvalstybinių darbo jėgos srautų, pavyzdžiui, darbo rinkos disbalanso, su konkrečiu sektoriumi susijusių grėsmių ir pasikartojančių problemų, kurias dėl tarpvalstybinio judumo patiria fiziniai asmenys ir darbdaviai, riziką ir atlieka jų analizę. Šiuo tikslu Institucija užtikrina veiklos papildomumą su kitomis Sąjungos agentūromis ar tarnybomis, veikiančiomis, be kita ko, tokiose srityse kaip įgūdžių poreikių prognozavimas, sveikata ir sauga darbe, ir naudojasi jų ekspertinėmis žiniomis. Komisijai paprašius Institucija gali atlikti išsamias tikslines analizes ir tyrimus, skirtus konkretiems darbo jėgos judumo klausimams nagrinėti.

1.  Agentūra, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir socialiniais partneriais, vertina tarpvalstybinių darbo jėgos srautų, pavyzdžiui, darbuotojų judumo kliūčių, nacionalinių įstatymų diskriminacinių nuostatų ir pasikartojančių problemų, kurias dėl tarpvalstybinio judumo patiria fiziniai asmenys ir darbdaviai, riziką ir atlieka jų analizę. Šiuo tikslu Agentūra naudojasi visais turimais statistiniais duomenimis, užtikrina veiklos papildomumą su kitomis Sąjungos agentūromis ar tarnybomis, veikiančiomis, be kita ko, tokiose srityse kaip įgūdžių poreikių prognozavimas, sveikata ir sauga darbe, ir naudojasi jų ekspertinėmis žiniomis. Komisijai paprašius Agentūra gali atlikti išsamias tikslines analizes ir tyrimus, skirtus konkretiems darbo jėgos judumo klausimams nagrinėti.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Institucija rengia nacionalinių institucijų ir tarnybų tarpusavio vertinimą siekdama:

2.  Atitinkamai valstybei narei paprašius, Agentūra rengia nacionalinių institucijų ir tarnybų tarpusavio vertinimą siekdama:

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  gerinti žinias apie skirtingas sistemas ir praktiką, taip pat tarpusavio supratimą ir įvertinti skirtingų politinių priemonių, įskaitant prevencijos ir atgrasymo priemones, veiksmingumą.

c)  gerinti žinias apie skirtingas sistemas ir praktiką, įskaitant keitimąsi informacija apie Sąjungos teisės aktų perkėlimą į nacionalinę teisę, taip pat tarpusavio supratimą ir įvertinti skirtingų politinių priemonių, įskaitant prevencijos ir atgrasymo priemones, veiksmingumą.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Institucija reguliariai teikia Komisijai ir susijusioms valstybėms narėms vertinimo rezultatus ir nurodo, kokiomis priemonėmis būtų galima šalinti nustatytus trūkumus.

3.  Agentūra reguliariai teikia Komisijai ir susijusioms valstybėms narėms vertinimo rezultatus ir nurodo, kokiomis priemonėmis būtų galima šalinti nustatytus trūkumus.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Institucija kaupia valstybių narių parengtus ir pateiktus statistinius duomenis tose Sąjungos teisės srityse, kurios priklauso Institucijos kompetencijos sričiai. Taip Institucija siekia racionalizuoti dabartinę šių sričių duomenų rinkimo veiklą. Prireikus taikomas 16 straipsnis. Institucija palaiko ryšius su Komisija (Eurostatu) ir prireikus dalijasi duomenų rinkimo veiklos rezultatais.

4.  Agentūra kaupia valstybių narių parengtus ir pateiktus statistinius duomenis tose Sąjungos teisės srityse, kurios priklauso Agentūros kompetencijos sričiai. Taip Agentūra siekia racionalizuoti dabartinę šių sričių duomenų rinkimo veiklą. Prireikus taikomas 16 straipsnis. Agentūra palaiko ryšius su Komisija (Eurostatu) ir prireikus dalijasi duomenų rinkimo veiklos rezultatais.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  rengia bendras valstybėms narėms skirtas gaires, įskaitant tarpvalstybinių patikrinimų gaires, taip pat bendras apibrėžtis ir sąvokas, remdamasi atitinkamu Sąjungos lygmens darbu;

a)  rengia valstybėms narėms skirtų neprivalomų gairių pasiūlymus, įskaitant tarpvalstybinių patikrinimų gaires, taip pat bendras apibrėžtis ir sąvokas, remdamasi atitinkamu Sąjungos lygmens darbu;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  skatina ir remia savitarpio pagalbą, organizuojant tarpusavio ar grupinę veiklą, taip pat nacionalinių institucijų darbuotojų mainų ir delegavimo programas;

b)  skatina ir remia savitarpio pagalbą, organizuojant tarpusavio ar grupinę veiklą, taip pat valstybių narių darbuotojų mainų ir delegavimo programas;

Pagrindimas

Reikėtų patikslinti, kad Agentūra turėtų supaprastinti valstybių narių, o ne tos pačios valstybės narės nacionalinių institucijų bendradarbiavimą, kuris ir toliau turėtų priklausyti valstybių narių kompetencijai.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  skatina ir remia visų atitinkamų kompetentingų vykdymo užtikrinimo institucijų reguliarius tarpusavio vertinimus, užtikrindama tinkamą tiek vertinančių, tiek vertinamų kompetentingų vykdymo užtikrinimo institucijų rotaciją.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  propaguoja gerosios patirties ir praktikos, įskaitant atitinkamų nacionalinių institucijų bendradarbiavimo pavyzdžius, mainus ir sklaidą;

c)  propaguoja gerosios patirties ir praktikos, įskaitant atitinkamų valstybių narių ir esamų bendradarbiavimo organizacijų bendradarbiavimo pavyzdžius, mainus ir sklaidą;

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  kuria bendras skaitmenines nacionalinių institucijų bendradarbiavimo stiprinimo priemones;

Pagrindimas

Iš Europos darbo institucijos tikimasi, kad ji padės kurti sąveikias bendras skaitmenines veiklos priemones valstybių narių bendradarbiavimui užtikrinti (žr. siūlomą 16 konstatuojamosios dalies pakeitimą).

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13 straipsnis

Išbraukta.

Tarpininkavimas valstybėms narėms

 

1. Tarp valstybių narių kilus ginčui dėl Sąjungos teisės šio reglamento taikymo srityje taikymo ar aiškinimo, Institucija gali atlikti tarpininkės vaidmenį.

 

2. Vienai iš su ginču susijusių valstybių narių paprašius, Institucija pradeda tarpininkavimo procedūrą savo Tarpininkavimo komisijoje, šiuo tikslu įsteigtoje pagal 17 straipsnio 2 dalį. Institucija taip pat gali pradėti tarpininkavimo procedūrą Tarpininkavimo komisijoje savo iniciatyva, be kita ko, gavusi informacijos iš SOLVIT, jei visos su ginču susijusios valstybės narės sutinka.

 

3. Kreipdamosi į Instituciją dėl tarpininkavimo, valstybės narės užtikrina, kad visi su byla susiję asmens duomenys yra nuasmeninti ir Institucija netvarko su byla susijusių asmenų asmens duomenų jokiu tarpininkavimo procedūros etapu.

 

4. Bylos, kurios nagrinėjamos nacionalinio ar Sąjungos lygmens teisme, Institucijos tarpininkavimo procedūrai neperduodamos.

 

5. Per tris mėnesius nuo Institucijos tarpininkavimo procedūros pabaigos susijusios valstybės narės Institucijai pateikia ataskaitą apie priemones, kurių imtasi kaip tolesnių veiksmų, arba apie priežastis, dėl kurių tolesnių veiksmų nebuvo imtasi.

 

6. Institucija kas ketvirtį praneša Komisijai apie jos vykdomo tarpininkavimo procedūrų rezultatus.

 

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Institucija prireikus nustato bendradarbiavimo su kitomis decentralizuotomis Sąjungos agentūromis tvarką.

Agentūra prireikus nustato bendradarbiavimo su kitomis decentralizuotomis Sąjungos agentūromis tvarką.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

3 skyriaus antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Institucijos organizavimas

Agentūros organizavimas

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Institucijos administracinę ir valdymo struktūrą sudaro:

1.  Agentūros administracinę ir valdymo struktūrą sudaro:

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Institucija gali suburti darbo ar ekspertų grupes, kurioms priklausytų valstybių narių ir (arba) Komisijos atstovai arba išorės ekspertai, atrinkti surengus atrankos procedūras, kurie vykdytų specifines užduotis arba spręstų specifinės politikos srities klausimus, be kita ko, sudaryti Tarpininkavimo komisiją, kad ji galėtų vykdyti savo uždavinius, kaip nustatyta šio reglamento 13 straipsnyje, ir specialią grupę finansiniams klausimams, susijusiems su Reglamentų (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009 taikymu, spręsti, kaip nustatyta šio reglamento 8 straipsnio 2 dalyje.

Agentūra gali suburti darbo ar ekspertų grupes, kurioms priklausytų visų dalyvauti pageidaujančių valstybių narių ir (arba) Komisijos atstovai arba išorės ekspertai, atrinkti surengus atrankos procedūras, kurie vykdytų specifines užduotis arba spręstų specifinės politikos srities klausimus. Tokių darbo ir ekspertų grupių darbo tvarkos taisykles nustato Agentūra, pasikonsultavusi su Komisija. Jei sprendžiami su socialinės apsaugos koordinavimu susiję klausimai, konsultuojamasi ir su Socialinių apsaugos sistemų koordinavimo administracine komisija.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valdyba iš savo balso teisę turinčių narių renka pirmininką ir jo pavaduotoją ir siekia lyčių pusiausvyros. Pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas renkami dviejų trečdalių balso teisę turinčių valdybos narių balsų dauguma.

Valdyba iš savo balso teisę turinčių narių renka pirmininką ir jo pavaduotoją ir siekia geografinės ir lyčių pusiausvyros. Pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas renkami dviejų trečdalių balso teisę turinčių valdybos narių balsų dauguma.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Vykdomasis direktorius sprendžia, ar būtina, kad vienoje arba daugiau valstybių narių dirbtų vienas arba daugiau Institucijos darbuotojų. Prieš nuspręsdamas įsteigti vietos skyrių vykdomasis direktorius gauna išankstinį Komisijos, valdybos ir susijusios (-ių) valstybės (-ių) narės (-ių) pritarimą. Veiklos, kurią vykdys vietos skyrius, sritis sprendime nustatoma taip, kad būtų išvengta nebūtinų išlaidų ir Institucijos administracinių funkcijų dubliavimo. Gali prireikti su susijusia (-iomis) valstybe (-ėmis) nare (-ėmis) sudaryti susitarimą dėl būstinės.

Išbraukta.

Pagrindimas

Dabartiniame tekste neaišku, koks yra tikslas ir kada būtina, kad vienoje arba daugiau valstybių narių dirbtų vienas arba daugiau Institucijos darbuotojų. Kyla daug klausimų: kokią veiklą darbuotojai vykdytų tose valstybėse narėse, ar tai būtų laikinas, ar nuolatinis darbas, ir pan. Galimas nacionalinių ryšių palaikymo pareigūnų funkcijų dubliavimas.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Suinteresuotųjų subjektų grupę sudaro šeši Sąjungos lygmens socialinių partnerių atstovai, vienodai atstovaujantys profesinėms sąjungoms ir darbdavių organizacijoms, ir du Komisijos atstovai.

4.  Suinteresuotųjų subjektų grupę sudaro šeši Sąjungos lygmens socialinių partnerių atstovai, vienodai atstovaujantys profesinėms sąjungoms ir darbdavių organizacijoms, ir du Komisijos atstovai. Suinteresuotųjų subjektų grupės posėdžiuose nariai gali dalyvauti kartu su ekspertais.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[...]

Išbraukta.

Pagrindimas

Jokių pakeitimų nereikia, be to, jie neįgyvendinami.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[...]

Išbraukta.

Pagrindimas

Jokių pakeitimų nereikia, be to, jie neįgyvendinami.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos darbo institucijos įsteigimas

Nuorodos

COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

16.4.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Michael Detjen

18.6.2018

Svarstymas komitete

6.9.2018

8.10.2018

 

 

Priėmimo data

9.10.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

25

17

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Kosma Złotowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jill Evans, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura, Henna Virkkunen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Nicola Danti, Angel Dzhambazki, John Howarth

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

25

+

ALDE

ECR

EFDD

PPE

 

S&D

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Kosma Złotowski

Daniela Aiuto

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

John Howarth, Claudia Țapardel

17

-

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

S&D

 

VERTS/ALE

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Peter van Dalen

Jill Seymour

Georg Mayer

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Nicola Danti, Michael Detjen, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Michael Cramer, Jill Evans, Keith Taylor

2

0

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini,


Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ  (6.11.2018)

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos darbo institucija

(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

Nuomonės referentas: Angel Dzhambazki

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo įsteigiama Europos darbo institucija

kuriuo įsteigiama Europos darbo ir socialinės apsaugos institucija

(tekstas svarbus EEE ir Šveicarijai)

(tekstas svarbus EEE ir Šveicarijai)

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

atsižvelgdamas į Europos socialinių teisių ramstį,

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  laisvas darbuotojų judėjimas, įsisteigimo laisvė ir laisvė teikti paslaugas yra esminiai Sąjungos vidaus rinkos principai, įtvirtinti Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV);

(1)  socialinių ir darbo teisių apsauga, laisvas darbuotojų judėjimas, įsisteigimo laisvė ir laisvė teikti paslaugas yra esminiai Sąjungos vidaus rinkos principai, įtvirtinti Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  pagal ES sutarties 3 straipsnį Sąjunga turi kurti itin konkurencingą socialinės rinkos ekonomiką, kuria siekiama visiško užimtumo ir socialinės pažangos, ir skatinti socialinį teisingumą ir apsaugą. Pagal SESV 9 straipsnį Sąjunga, nustatydama ir įgyvendindama savo politiką ir veiklą, turi atsižvelgti į reikalavimus, susijusius, inter alia, su didelio užimtumo skatinimu, tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su socialine atskirtimi, taip pat su aukšto lygio švietimo, mokymo ir žmogaus sveikatos apsaugos propagavimu;

(2)  pagal ES sutarties 3 straipsnį Sąjunga turi kurti itin konkurencingą socialinės rinkos ekonomiką, kuria siekiama visiško užimtumo ir socialinės pažangos, kovoti su socialine atskirtimi ir diskriminacija, skatinti socialinį teisingumą ir socialinę apsaugą, moterų ir vyrų lygybę, kartų solidarumą ir vaiko teisių apsaugą, taip pat skatinti valstybių narių ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą ir solidarumą. Pagal SESV 9 straipsnį Sąjunga, nustatydama ir įgyvendindama savo politiką ir veiklą, turi atsižvelgti į reikalavimus, susijusius, inter alia, su didelio užimtumo skatinimu, tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su socialine atskirtimi, taip pat su aukšto lygio švietimo, mokymo ir žmogaus sveikatos apsaugos propagavimu;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  Europos socialinių teisių ramsčiu pabrėžiama, kad kiekvienas asmuo turi teisę laiku gauti jo poreikius atitinkančią pagalbą, kuria siekiama pagerinti jo perspektyvas įsidarbinti arba savarankiškai dirbti. Pabrėžia, kad kiekvienas, keisdamas profesinę veiklą, turi teisę perkelti savo socialinės apsaugos ir mokymų teises. Pabrėžia, kad jaunimas turi teisę gauti tolesnio mokymosi, pameistrystės, mokomosios praktikos arba kokybišką darbo pasiūlymą. Pabrėžia, kad bedarbiai turi teisę gauti individualiai pritaikytą, tęstinę ir nuoseklią paramą;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  turėtų būti įsteigta Europos darbo institucija (toliau – Institucija), kuri padėtų didinti teisingumą ir pasitikėjimą bendrojoje rinkoje. Šiuo tikslu Institucija turėtų padėti valstybėms narėms ir Komisijai didinti fizinių asmenų ir darbdavių prieigą prie informacijos apie jų teises ir pareigas tarpvalstybinio darbo jėgos judumo atveju ir galimybes naudotis atitinkamomis paslaugomis, remti taisyklių laikymąsi ir valstybių narių bendradarbiavimą, kad būtų užtikrintas veiksmingas šių sričių Sąjungos teisės taikymas, taip pat tarpininkauti ir padėti rasti sprendimus tarpvalstybinių ginčų ar tarpvalstybinio darbo rinkų sutrikimo atveju;

(5)  tačiau atsižvelgiant į tai, kad siekiant veiksmingai taikyti Sąjungos taisykles tarpvalstybinio darbo jėgos judumo ir socialinės apsaugos koordinavimo srityse susiduriama su daugeliu iššūkių, ir į tai, kad reikia padidinti tų sektorių bendradarbiavimą Sąjungos lygmeniu, turėtų būti įsteigta Europos darbo ir socialinės apsaugos institucija (toliau – Institucija), kuri padėtų didinti pasitikėjimą bendrąja rinka ir skatinti judumą, visų pirma darbo jėgos judumą ir tarpvalstybinį paslaugų teikimą. Institucija turėtų padėti valstybėms narėms ir Komisijai didinti fizinių asmenų ir darbdavių prieigą prie informacijos apie jų teises ir pareigas tarpvalstybinio darbo jėgos judumo ir tarpvalstybinio paslaugų teikimo atvejais ir galimybes naudotis atitinkamomis paslaugomis, remti taisyklių laikymąsi ir valstybių narių bendradarbiavimą, kad būtų užtikrintas veiksmingas ir efektyvus šių sričių Sąjungos teisės taikymas ir vykdymo užtikrinimas, padėti sprendžiant nedarbo problemą, taip pat tarpininkauti ir padėti rasti sprendimus tarpvalstybinių ginčų ar tarpvalstybinio darbo rinkų sutrikimo atveju;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  Institucija turėtų vykdyti veiklą tarpvalstybinio darbo jėgos judumo ir socialinės apsaugos koordinavimo srityse, įskaitant laisvą darbuotojų judėjimą, darbuotojų komandiravimą ir itin judžių darbuotojų paslaugas. Ji taip pat turėtų stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą kovojant su nedeklaruojamu darbu. Tais atvejais, kai Institucija, vykdydama savo veiklą, gauna informacijos apie įtariamus pažeidimus, įskaitant tose Sąjungos teisės srityse, kurios nepriklauso jos kompetencijai, pavyzdžiui, darbo sąlygų, sveikatos ir saugos taisyklių pažeidimus, arba apie neteisėtai šalyje esančių trečiųjų šalių piliečių įdarbinimą, ji turėtų apie juos pranešti ir prireikus bendradarbiauti su Komisija, kompetentingomis Sąjungos įstaigomis ir nacionalinėmis institucijomis;

(6)  kad būtų galima užtikrinti veiksmingą Institucijos funkcionavimą, būtina aiškiai apibrėžti jos tikslą, užduotis ir atsakomybę, kad būtų užtikrinamas papildomumas su jau veikiančių įstaigų užduotimis. Institucija turėtų vykdyti veiklą tarpvalstybinio darbo jėgos judumo ir socialinės apsaugos koordinavimo srityse, įskaitant laisvą darbuotojų judėjimą, darbuotojų komandiravimą ir tarpvalstybinį paslaugų teikimą, pvz., transporto sektoriuje. Ji taip pat turėtų stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą kovojant su nedeklaruojamu darbu. Tais atvejais, kai Institucija, vykdydama savo veiklą, gauna informacijos apie įtariamus pažeidimus, įskaitant pažeidimus tose Sąjungos teisės srityse, kurios nepriklauso jos kompetencijai, pavyzdžiui, darbo sąlygų, sveikatos ir saugos taisyklių pažeidimus, nedeklaruojamą darbą ir ribojamas teises bei išmokas, arba apie neteisėtai šalyje esančių trečiųjų šalių piliečių įdarbinimą, ji, nepagrįstai nedelsdama, turėtų operatyviai apie juos pranešti ir bendradarbiauti su Komisija, kompetentingomis Sąjungos įstaigomis ir nacionalinėmis institucijomis;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  Institucija turėtų prisidėti prie laisvo darbuotojų judėjimo, reglamentuojamo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 492/201139, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/54/ES40 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/58941, skatinimo. Taip pat ji turėtų sudaryti palankesnes sąlygas darbuotojų komandiravimui, kuris yra reglamentuojamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB42 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/67/ES43, be kita ko, remdama tų nuostatų vykdymą įgyvendinant visuotinai taikytinas kolektyvines sutartis, atsižvelgiant į valstybių narių praktiką. Ji taip pat turėtų padėti koordinuoti socialinės apsaugos sistemas, reglamentuojamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 883/200444, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 987/200945, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1231/201046; taip pat Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1408/7147 ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 574/7248;

(7)  Institucija turėtų prisidėti prie kovos su socialiniu dempingu ir padėti skatinti laisvą darbuotojų judėjimą, reglamentuojamą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 492/201139, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/54/ES40 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/58941. Taip pat ji turėtų sudaryti palankesnes sąlygas darbuotojų komandiravimui, kuris yra reglamentuojamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB42 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/67/ES43, be kita ko, remdama tų nuostatų vykdymą įgyvendinant visuotinai taikytinas kolektyvines sutartis, atsižvelgiant į valstybių narių praktiką. Ji taip pat turėtų padėti koordinuoti socialinės apsaugos sistemas, reglamentuojamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 883/200444, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 987/200945, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1231/201046; taip pat Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1408/7147 ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 574/7248;

_________________

_________________

39 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 492/2011 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Sąjungoje (OL L 141, 2011 5 27, p. 1).

39 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 492/2011 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Sąjungoje (OL L 141, 2011 5 27, p. 1).

40 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/54/ES dėl priemonių, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis (OL L 128, 2014 4 30, p. 8).

40 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/54/ES dėl priemonių, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis (OL L 128, 2014 4 30, p. 8).

41 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/589 dėl Europos užimtumo tarnybų tinklo (EURES) darbuotojų galimybių naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnės darbo rinkų integracijos ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 492/2011 ir (ES) Nr. 1296/2013 (OL L 107, 2016 4 22, p. 1).

41 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/589 dėl Europos užimtumo tarnybų tinklo (EURES) darbuotojų galimybių naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnės darbo rinkų integracijos ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 492/2011 ir (ES) Nr. 1296/2013 (OL L 107, 2016 4 22, p. 1).

42 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (OL L 18, 1997 1 21, p. 1).

42 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (OL L 18, 1997 1 21, p. 1).

43 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo ir kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI reglamentas) (OL L 159, 2014 5 28, p. 11).

43 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo ir kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI reglamentas) (OL L 159, 2014 5 28, p. 11).

44 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL L 166, 2004 4 30, p. 1, klaidų ištaisymas OL L 200, 2004 6 7, p. 1).

44 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL L 166, 2004 4 30, p. 1, klaidų ištaisymas OL L 200, 2004 6 7, p. 1).

45 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (OL L 284, 2009 10 30, p. 1).

45 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (OL L 284, 2009 10 30, p. 1).

46 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1231/2010, kuriuo išplečiamas Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 taikymas trečiųjų šalių piliečiams, kuriems tie reglamentai dar netaikomi tik dėl jų pilietybės (OL L 344, 2010 12 29, p. 1).

46 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1231/2010, kuriuo išplečiamas Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 taikymas trečiųjų šalių piliečiams, kuriems tie reglamentai dar netaikomi tik dėl jų pilietybės (OL L 344, 2010 12 29, p. 1).

47 1971 m. birželio 14 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (OL L 149, 1971 7 5, p. 2).

47 1971 m. birželio 14 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (OL L 149, 1971 7 5, p. 2).

48 1972 m. kovo 21 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 574/72 nustatantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką (OL L 74, 1972 3 27, p. 1).

48 1972 m. kovo 21 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 574/72 nustatantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką (OL L 74, 1972 3 27, p. 1).

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  šiomis aplinkybėmis Institucija turėtų visų pirma prisidėti prie geresnio Sąjungos teisės aktų, susijusių su transporto sektoriumi, įgyvendinimo ir didesnio jų veiksmingumo. Transporto sektoriuje veikiančios įmonės turėtų turėti galimybę prašyti pateikti ir gauti tinkamą informaciją apie savo teises ir pareigas. Be to, glaudesnis valstybių narių bendradarbiavimas šioje srityje užtikrins didesnį teisinį tikrumą ir atitinkamai skatins Europos darbo jėgos judumą;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  Institucijos įsteigimu neturėtų būti sukurta naujų teisių ar pareigų fiziniams asmenims ar darbdaviams, įskaitant ekonominės veiklos vykdytojus ir ne pelno organizacijas, nes Institucijos veikla jiems turėtų būti taikoma tiek, kiek jiems taikoma Sąjungos teisė, patenkanti į šio reglamento taikymo sritį;

(10)  Institucijos įsteigimu neturėtų būti sukurta naujų teisių ar pareigų fiziniams asmenims ar darbdaviams, visų pirma MVĮ, įskaitant ekonominės veiklos vykdytojus ir ne pelno organizacijas, nes Institucijos veikla jiems turėtų būti taikoma tiek, kiek jiems taikoma Sąjungos teisė, patenkanti į šio reglamento taikymo sritį. Tačiau darbuotojų teisės turėtų būti pastebimai pagerintos;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  kad sąžininga ir veiksminga vidaus rinka teiktų naudos, Institucija turėtų remti fizinių asmenų ir darbdavių judumo galimybes ir galimybes teikti paslaugas ar samdyti bet kurioje Sąjungos šalyje. Tai, be kita ko, apima tarpvalstybinio asmenų judumo skatinimą, palengvinant naudojimąsi tarpvalstybinio judumo paslaugomis, pavyzdžiui, darbo, stažuotės ar pameistrystės vietų paklausos ir pasiūlos tarpvalstybinės atitikties nustatymo paslauga, ar remiant tokias judumo iniciatyvas kaip „Tavo pirmasis EURES darbas“ ar „ErasmusPro“. Institucija taip pat turėtų prisidėti prie informacijos, įskaitant informaciją apie Sąjungos teise suteiktas teises ir pareigas, skaidrumo didinimo ir galimybių fiziniams asmenims ir darbdaviams gauti paslaugas gerinimo, bendradarbiaujant su kitomis Sąjungos informacijos tarnybomis, pavyzdžiui, „Jūsų Europos patarėju“, ir visapusiškai išnaudojant portalą „Jūsų Europa“, kuris taps būsimų bendrųjų skaitmeninių vartų53 pagrindu, ir užtikrinant jame teikiamos informacijos nuoseklumą;

(11)  kad socialiniu požiūriu teisinga ir veiksminga vidaus rinka teiktų naudos, Institucija turėtų remti fizinių asmenų ir darbdavių judumo galimybes ir galimybes teikti paslaugas ar samdyti bet kurioje Sąjungos šalyje, visų pirma užtikrinant prieinamumo būdus neįgaliesiems ir specialių poreikių turintiems asmenims. Tai, be kita ko, apima tarpvalstybinio asmenų judumo skatinimą, palengvinant naudojimąsi tarpvalstybinio judumo paslaugomis, pavyzdžiui, darbo, stažuotės, mokomosios praktikos ar pameistrystės vietų paklausos ir pasiūlos tarpvalstybinės atitikties nustatymo paslauga, skatinant naudotis „Europass“ sistema ir taip pat remiant tokias judumo iniciatyvas kaip „Tavo pirmasis EURES darbas“ arba „ErasmusPro“, taip pat palengvinant galimybes gauti visas kitas susijusias paslaugas valstybėse narėse, kuriose gyvenama nuolat arba laikinai, pvz., sveikatos priežiūros paslaugas. Institucija taip pat turėtų prisidėti prie informacijos, įskaitant informaciją apie Sąjungos teise suteiktas teises ir pareigas, skaidrumo didinimo ir galimybių fiziniams asmenims ir darbdaviams gauti paslaugas gerinimo, bendradarbiaujant su kitomis Sąjungos informacijos tarnybomis, pavyzdžiui, „Jūsų Europos patarėju“, ir visapusiškai išnaudojant portalą „Jūsų Europa“, kuris taps būsimų bendrųjų skaitmeninių vartų53 pagrindu, ir užtikrinant jame teikiamos informacijos nuoseklumą;

_________________

_________________

53 Reglamentas [dėl bendrųjų skaitmeninių vartų – COM(2017) 256].

53 Reglamentas [dėl bendrųjų skaitmeninių vartų – COM(2017) 256].

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  šiais tikslais Institucija turėtų bendradarbiauti su kitų susijusių Sąjungos iniciatyvų vykdytojais ir tinklais, visų pirma su Europos valstybinių užimtumo tarnybų tinklu (VUT tinklu)54, Europos įmonių tinklu55, „Border Focal Point“56 ir SOLVIT57, taip pat su atitinkamomis nacionalinėmis tarnybomis (pavyzdžiui, įstaigomis, atsakingomis už lygių galimybių skatinimą ir už Sąjungos darbuotojų ir jų šeimos narių rėmimą), kurias valstybės narės paskyrė įgyvendindamos Direktyvą 2014/54/ES, ir su nacionaliniais kontaktiniais centrais, paskirtais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/24/ES58, kurių uždavinys – teikti su sveikatos priežiūra susijusią informaciją. Institucija taip pat turėtų išnagrinėti galimas sąsajas su Europos paslaugų e. kortele59, visų pirma tiems atvejams, kai valstybės narės nusprendžia pranešti apie komandiruotus darbuotojus nusprendžia pranešti per e. kortelės platformą. Institucija turėtų perimti iš Komisijos Europos užimtumo tarnybų tinklo (EURES) Europos koordinavimo centro, įsteigto Reglamentu (ES) 2016/589, valdymą, be kita ko, nustatyti naudotojų poreikius ir komercinius reikalavimus, susijusius su EURES portalo veiksmingumu ir atitinkamomis IT paslaugomis, tačiau ji neperims IT paslaugų teikimo, IT infrastruktūros veikimo ir plėtotės, kuriais ir toliau rūpinsis Komisija;

(12)  šiais tikslais Institucija turėtų bendradarbiauti su kitų susijusių Sąjungos iniciatyvų vykdytojais ir tinklais, visų pirma su Europos valstybinių užimtumo tarnybų tinklu (VUT tinklu)54, Europos įmonių tinklu55, „Border Focal Point“56 ir SOLVIT57, taip pat su atitinkamomis nacionalinėmis tarnybomis (pavyzdžiui, įstaigomis, atsakingomis už lygių galimybių skatinimą ir už Sąjungos darbuotojų ir jų šeimos narių rėmimą), kurias valstybės narės paskyrė įgyvendindamos Direktyvą 2014/54/ES, ir su nacionaliniais kontaktiniais centrais, paskirtais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/24/ES58, kurių uždavinys – teikti su sveikatos priežiūra susijusią informaciją;

_________________

_________________

54 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 573/2014/ES dėl valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimo (OL L 159, 2014 5 28, p. 32).

54 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 573/2014/ES dėl valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimo (OL L 159, 2014 5 28, p. 32).

55 Europos įmonių tinklas, https://een.ec.europa.eu/.

55 Europos įmonių tinklas, https://een.ec.europa.eu/.

56 Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui „Ekonomikos augimo ir sanglaudos skatinimas ES pasienio regionuose“, COM(2017) 534.

56 Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui „Ekonomikos augimo ir sanglaudos skatinimas ES pasienio regionuose“, COM(2017) 534.

57 2013 m. rugsėjo 17 d. Komisijos rekomendacija dėl SOLVIT principų (OL L 249, 2011 9 19, p. 10).

57 2013 m. rugsėjo 17 d. Komisijos rekomendacija dėl SOLVIT principų (OL L 249, 2011 9 19, p. 10).

58 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas (OL L 88, 2011 4 4, p. 45).

58 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas (OL L 88, 2011 4 4, p. 45).

59 COM(2016) 824 final ir COM(2016) 823 final.

 

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  siekiant tinkamai, nesudėtingai ir veiksmingai taikyti Sąjungos teisę, Institucija turėtų remti valstybių narių bendradarbiavimą ir laiku vykdomus informacijos mainus. Drauge su kitais Institucijos darbuotojais nacionalinių ryšių palaikymo pareigūnai turėtų padėti valstybėms narėms užtikrinti, kad būtų laikomasi bendradarbiavimo prievolės, paspartinti tarpusavio mainus taikant procedūras, kuriomis siekiama sumažinti vėlavimą, ir užmegzti ryšius su kitais nacionaliniais ryšių biurais, įstaigomis ir kontaktiniais centrais, įsteigtais pagal Sąjungos teisę. Institucija turėtų skatinti taikyti novatoriškus rezultatyvaus ir rezultatyvaus bei veiksmingo tarpvalstybinio bendradarbiavimo metodus, įskaitant tokias elektroninių duomenų mainų priemones kaip Elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų (EESSI) sistema ir Vidaus rinkos informacinė sistema (IMI), ir prisidėti prie tolesnio procedūrų skaitmeninimo bei gerinti IT priemones, naudojamas nacionalinių institucijų informacijos mainams;

(13)  siekiant teisingai, nesudėtingai ir veiksmingai taikyti Sąjungos teisę, Institucija turėtų tobulinti valstybių narių bendradarbiavimą ir laiku vykdomus informacijos mainus. Drauge su kitais Institucijos darbuotojais nacionalinių ryšių palaikymo pareigūnai turėtų padėti valstybėms narėms užtikrinti, kad būtų laikomasi bendradarbiavimo prievolės, paspartinti tarpusavio mainus taikant procedūras, kuriomis siekiama sumažinti vėlavimą, ir užmegzti ryšius su kitais nacionaliniais ryšių biurais, įstaigomis ir kontaktiniais centrais, įsteigtais pagal Sąjungos teisę. Institucija turėtų ypač skatinti taikyti novatoriškus rezultatyvaus ir rezultatyvaus bei veiksmingo tarpvalstybinio bendradarbiavimo metodus, įskaitant tokias elektroninių duomenų mainų priemones kaip Elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų (EESSI) sistema ir Vidaus rinkos informacinė sistema (IMI), ir prisidėti prie tolesnio procedūrų skaitmeninimo bei gerinti IT priemones, naudojamas nacionalinių institucijų informacijos mainams;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  siekdama padidinti valstybių narių pajėgumus šalinti tarpvalstybinius pažeidimus, susijusius su savo veiklos srities Sąjungos teise, Institucija turėtų remti nacionalines institucijas, atliekančias suderintus ir bendrus patikrinimus, be kita ko, palengvindama patikrinimų įgyvendinimą pagal Direktyvos 2014/67/ES 10 straipsnį. Patikrinimai turėtų būti vykdomi valstybės narės prašymu arba Institucijai pasiūlius ir valstybei narei sutikus. Institucija turėtų teikti strateginę, logistinę ir techninę pagalbą valstybėms narėms, dalyvaujančioms suderintuose ar bendruose patikrinimuose, visapusiškai laikantis konfidencialumo reikalavimų. Patikrinimai turėtų būti vykdomi gavus atitinkamos valstybės narės sutikimą ir visapusiškai laikantis jos nacionalinės teisės sistemos, o suderintų ir bendrų patikrinimų rezultatai turi būti vertinami pagal nacionalinę teisę;

(14)  siekdama padidinti valstybių narių pajėgumus stiprinti asmenų, kurie naudojasi laisvo judėjimo teise, socialinių ir užimtumo teisių apsaugą ir šalinti tarpvalstybinius pažeidimus, susijusius su savo veiklos srities Sąjungos teise, Institucija turėtų remti nacionalines institucijas ir socialinius partnerius, atliekančius nacionalinius, suderintus ir bendrus patikrinimus, be kita ko, palengvindama patikrinimų įgyvendinimą pagal Direktyvos 2014/67/ES 10 straipsnį. Patikrinimai turėtų būti vykdomi vienos (arba daugiau kaip vienos) valstybės narės prašymu ir joms sutikus. Institucija turėtų teikti strateginę, logistinę ir techninę pagalbą valstybėms narėms, dalyvaujančioms suderintuose ar bendruose patikrinimuose, visapusiškai laikantis konfidencialumo ir duomenų apsaugos reikalavimų. Patikrinimai turi būti vykdomi gavus atitinkamos valstybės narės sutikimą ir visapusiškai laikantis valstybių narių, kurių teritorijoje vykdomas patikrinimas, nacionalinės teisės sistemos, o suderintų ir bendrų patikrinimų rezultatai turi būti vertinami pagal tos valstybės narės nacionalinę teisę;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  kad galėtų nustatyti naujas darbo jėgos judumo ir socialinės apsaugos koordinavimo tendencijas, problemas ar spragas, Institucija turėtų įgyti analitinių ir rizikos vertinimo pajėgumų. Be kita ko, ji turėtų gebėti atlikti darbo rinkos analizes ir tyrimus bei tarpusavio vertinimą. Institucija turėtų stebėti potencialų įgūdžių ir tarpvalstybinio darbo jėgos judėjimo disbalansą ir galimą poveikį teritorinei sanglaudai. Institucija taip pat turėtų prisidėti prie rizikos vertinimo, kaip nurodyta Direktyvos 2014/67/ES 10 straipsnyje. Institucija turėtų užtikrinti sinergiją ir veiklos papildomumą su kitomis Sąjungos agentūromis, tarnybomis ar tinklais. Tai, be kita ko, reiškia, kad jie turėtų siekti gauti SOLVIT ir panašių tarnybų duomenis apie pasikartojančias problemas, kurias patiria žmonės ir įmonės, naudodamiesi savo teisėmis Institucijos veiklos srityje. Institucija taip pat turėtų supaprastinti ir racionalizuoti duomenų rinkimo veiklą, vykdomą pagal atitinkamą jos veiklos srities Sąjungos teisę; Jokių naujų ataskaitų teikimo prievolių valstybėms narėms dėl to nebus nustatyta;

(15)  kad galėtų nustatyti naujas darbo jėgos judumo ir socialinės apsaugos koordinavimo bei kitų susijusių sričių tendencijas, problemas ar spragas, trūkumus ir nenuoseklumus, Institucija turėtų įgyti analitinių ir rizikos vertinimo pajėgumų. Be kita ko, ji turėtų gebėti atlikti darbo rinkos analizes ir tyrimus bei tarpusavio vertinimą. Institucija turėtų stebėti potencialų įgūdžių ir tarpvalstybinio darbo jėgos judėjimo disbalansą ir galimą poveikį teritorinei sanglaudai. Institucija taip pat turėtų prisidėti prie rizikos vertinimo, kaip nurodyta Direktyvos 2014/67/ES 10 straipsnyje. Institucija turėtų užtikrinti sinergiją ir veiklos papildomumą su kitomis Sąjungos agentūromis, tarnybomis ar tinklais. Tai, be kita ko, reiškia, kad jie turėtų siekti gauti SOLVIT ir panašių tarnybų duomenis apie pasikartojančias problemas, kurias patiria žmonės ir įmonės, naudodamiesi savo teisėmis Institucijos veiklos srityje. Institucija taip pat turėtų supaprastinti ir racionalizuoti duomenų rinkimo veiklą, vykdomą pagal atitinkamą jos veiklos srities Sąjungos teisę; Jokių naujų ataskaitų teikimo prievolių valstybėms narėms dėl to nebus nustatyta;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  Institucija turėtų suteikti valstybių narių ginčų, susijusių su jos veiklos srities Sąjungos teisės taikymu, sprendimo platformą. Ginčų sprendimas turėtų būti grindžiamas dialogu ir taikinimo mechanizmais, jau veikiančiais socialinės apsaugos koordinavimo srityje, kuriuos palankiai vertina pačios valstybės narės60 ir kurių svarbą yra pripažinęs Teisingumo Teismas61. Valstybėms narėms turėtų būti suteikta teisė kreiptis į Instituciją ir prašyti jos tarpininkauti laikantis specialiai šiam tikslui parengtų standartinių procedūrų. Institucija turėtų spręsti tik valstybių narių ginčus, o fiziniai asmenys ir darbdaviai, patiriantys problemų, susijusių su Sąjungos teisėmis, turėtų ir toliau kreiptis į nacionalines ir Sąjungos tarnybas, atsakančias už tokių problemų sprendimą, pavyzdžiui, tinklą SOLVIT, kuriam Institucija ir turėtų perduoti tokius klausimus. Tinklui SOLVIT taip pat turėtų būti suteikta galimybė kreiptis į Instituciją, kad ši apsvarstytų probleminius atvejus, kurių negalima išspręsti dėl nacionalinių administracijų skirtumų;

(17)  Institucija turėtų suteikti valstybių narių ginčų, susijusių su jos veiklos srities Sąjungos teisės taikymu, sprendimo platformą. Ginčų sprendimas turėtų būti grindžiamas demokratiniu dialogu ir taikinimo mechanizmais, jau veikiančiais socialinės apsaugos koordinavimo srityje, kuriuos palankiai vertina pačios valstybės narės60 ir kurių svarbą yra pripažinęs Teisingumo Teismas61. Valstybėms narėms turėtų būti suteikta teisė kreiptis į Instituciją ir prašyti jos išspręsti ginčus. Institucija turėtų spręsti tik valstybių narių ginčus, o fiziniai asmenys ir darbdaviai, patiriantys problemų, susijusių su Sąjungos teisėmis, turėtų ir toliau kreiptis į nacionalines ir Sąjungos tarnybas, atsakančias už tokių problemų sprendimą, pavyzdžiui, tinklą SOLVIT, kuriam Institucija ir turėtų perduoti tokius klausimus. Tinklui SOLVIT taip pat turėtų būti suteikta galimybė kreiptis į Instituciją, kad ši apsvarstytų probleminius atvejus, kurių negalima išspręsti dėl nacionalinių administracijų skirtumų;

_________________

_________________

60 2017 m. spalio 26 d. dalinis bendras Tarybos požiūris į siūlomą reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką, 13645/1/17.

60 2017 m. spalio 26 d. dalinis bendras Tarybos požiūris į siūlomą reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką, 13645/1/17.

61 Sprendimas C-236/88 EU:C:1990:303, 17 punktas; Sprendimas C-202/97 EU:C:2000:75, 57–58 punktai; Sprendimas C-178/97 EU:C:2000:169, 44–45 punktai; Sprendimas C-2/05 EU:C:2006:69, 28–29 punktai; Sprendimas C-12/14 EU:C:2016:135, 39–41 punktai; Sprendimas C-359/16 EU:C:2018:63, 44–45 punktai.

61 Sprendimas C-236/88 EU:C:1990:303, 17 punktas; Sprendimas C-202/97 EU:C:2000:75, 57–58 punktai; Sprendimas C-178/97 EU:C:2000:169, 44–45 punktai; Sprendimas C-2/05 EU:C:2006:69, 28–29 punktai; Sprendimas C-12/14 EU:C:2016:135, 39–41 punktai; Sprendimas C-359/16 EU:C:2018:63, 44–45 punktai.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  Institucija, siekdama palengvinti darbo rinkų korekcijos valdymą, turėtų sudaryti palankesnes suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimo sąlygas, kad būtų šalinami darbo rinkų sutrikimai, darantys poveikį daugiau nei vienai valstybei narei, tokie kaip restruktūrizavimas ar dideli projektai, darantys poveikį užimtumui pasienio regionuose;

(18)  Institucija, siekdama palengvinti darbo rinkų korekcijos valdymą, turėtų sudaryti palankesnes suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimo sąlygas, kad būtų šalinami darbo rinkų sutrikimai, darantys poveikį daugiau nei vienai valstybei narei, tokie kaip restruktūrizavimas ar dideli projektai, darantys poveikį užimtumui pasienio regionuose. Taip pat Institucija turėtų palengvinti tokį bendradarbiavimą, kad būtų sprendžiamos struktūrinės su nacionalinių sistemų skirtumais, pvz., skirtingu pensiniu amžiumi, savarankiškai dirbančių asmenų teisėmis į išmokas arba neįgalaus asmens darbingumo lygio nustatymu, susijusios problemos, kylančios norint pasinaudoti darbo ir socialinėmis teisėmis;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  siekiant užtikrinti veiksmingą Institucijos veikimą, valdyboje turėtų būti atstovaujama valstybėms narėms ir Komisijai. Nustatant valdybos sudėtį, įskaitant pirmininko ir pirmininko pavaduotojo rinkimą, turi būti paisoma lyčių pusiausvyros, patirties ir kvalifikacijos principų. Siekiant rezultatyvaus ir veiksmingo Institucijos veikimo, valdyba turėtų priimti metinę darbo programą, vykdyti funkcijas, susijusias su Institucijos biudžetu, priimti Institucijai taikytinas finansines taisykles, paskirti vykdomąjį direktorių ir nustatyti procedūras, kurių vykdomasis direktorius turėtų laikytis priimdamas sprendimus, susijusius su operatyviniais Institucijos uždaviniais. Šalių, kurios nėra Sąjungos valstybės narės, tačiau taiko Sąjungos taisykles Institucijos veiklos srityje, atstovai valdybos posėdžiuose gali dalyvauti stebėtojų teisėmis;

(21)  siekiant užtikrinti veiksmingą Institucijos veikimą, valdyboje turėtų būti atstovaujama valstybėms narėms, socialiniams partneriams, Europos Parlamento paskirtiems ekspertams ir Komisijai. Nustatant valdybos sudėtį, įskaitant pirmininkų rinkimą, turi būti paisoma lyčių pusiausvyros, patirties ir kvalifikacijos principų. Siekiant rezultatyvaus ir veiksmingo Institucijos veikimo, valdyba turėtų priimti metinę darbo programą, vykdyti funkcijas, susijusias su Institucijos biudžetu, priimti Institucijai taikytinas finansines taisykles, paskirti vykdomąjį direktorių ir nustatyti procedūras, kurių vykdomasis direktorius turėtų laikytis priimdamas sprendimus, susijusius su operatyviniais Institucijos uždaviniais. Šalių, kurios nėra Sąjungos valstybės narės, tačiau taiko Sąjungos taisykles Institucijos veiklos srityje, atstovai valdybos posėdžiuose gali dalyvauti stebėtojų teisėmis;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  Institucija turėtų per specialią suinteresuotųjų subjektų grupę tiesiogiai naudotis atitinkamų savo veiklos srities suinteresuotųjų subjektų ekspertinėmis žiniomis. Tų grupių nariai turėtų būti Sąjungos lygmens socialinių partnerių atstovai. Vykdydama savo veiklą, Suinteresuotųjų subjektų grupė tinkamai atsižvelgs į Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo patariamojo komiteto, įsteigto Reglamentu (EB) Nr. 883/2004, ir Laisvo darbuotojų judėjimo patariamojo komiteto, įsteigto Reglamentu (ES) Nr. 492/2011, nuomonę ir naudosis jų ekspertinėmis žiniomis;

(23)  Institucija turėtų per specialią suinteresuotųjų subjektų grupę tiesiogiai naudotis atitinkamų savo veiklos srities suinteresuotųjų subjektų ekspertinėmis žiniomis. Tų grupių nariai turėtų būti Sąjungos lygmens ir valstybių narių lygmens socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės organizacijų atstovai, kad būtų vykdomas skaidrus ir nuolatinis dialogas su atstovų asociacijomis ir pilietine visuomene pagal ES sutarties 11 straipsnio 1 ir 2 dalis. Vykdydama savo veiklą, Suinteresuotųjų subjektų grupė tinkamai atsižvelgs į Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo patariamojo komiteto, įsteigto Reglamentu (EB) Nr. 883/2004, ir Laisvo darbuotojų judėjimo patariamojo komiteto, įsteigto Reglamentu (ES) Nr. 492/2011, nuomonę ir naudosis jų ekspertinėmis žiniomis;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  siekiant užtikrinti visišką Institucijos savarankiškumą ir nepriklausomumą, jai turėtų būti skiriamas nepriklausomas biudžetas, daugiausia finansuojamas įplaukomis iš Sąjungos bendrojo biudžeto, savanoriškais finansiniais valstybių narių įnašais ir trečiųjų šalių, dalyvaujančių Institucijos veikloje, įnašais. Išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais jai taip pat turėtų būti suteikta galimybė sudaryti įgaliojimo susitarimus ar gauti ad hoc dotacijas ir imti mokestį už leidinius ar bet kokias kitas Institucijos paslaugas;

(24)  siekiant užtikrinti visišką Institucijos savarankiškumą ir nepriklausomumą, jai turėtų būti skiriamas nepriklausomas biudžetas, daugiausia finansuojamas įplaukomis iš Sąjungos bendrojo biudžeto, savanoriškais finansiniais valstybių narių įnašais ir trečiųjų šalių, dalyvaujančių Institucijos veikloje, įnašais. Institucijos biudžetas turi būti orientuotas į rezultatus. Išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais jai taip pat turėtų būti suteikta galimybė sudaryti įgaliojimo susitarimus ar gauti ad hoc dotacijas ir imti mokestį už leidinius ar bet kokias kitas Institucijos paslaugas;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  neperžengiant atitinkamos kompetencijos ribų, Institucija turėtų bendradarbiauti su kitomis Sąjungos agentūromis, visų pirma su užimtumo ir socialinės politikos sričių agentūromis – Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu („Eurofound“), Europos profesinio mokymo plėtros centru („Cedefop“), Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) ir Europos mokymo fondu (ETF), o kovos su organizuotu nusikalstamumu ir prekyba žmonėmis srityje – su Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolu) ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustu), ir naudotis jų ekspertinėmis žiniomis bei maksimaliai padidinti sinergiją;

(30)  neperžengiant atitinkamos kompetencijos ribų, Institucija turėtų bendradarbiauti su kitomis Sąjungos agentūromis, visų pirma su užimtumo ir socialinės politikos sričių agentūromis – Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu („Eurofound“), Europos profesinio mokymo plėtros centru („Cedefop“), Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) ir Europos mokymo fondu (ETF), o kovos su organizuotu nusikalstamumu, korupcija ir prekyba žmonėmis srityje – su Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolu) ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustu), taip pat su kitomis teisingumo ir vidaus reikalų srityje veikiančiomis ES agentūromis, tokiomis kaip Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA), Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO), Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“), Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC), Europos lyčių lygybės institutas (EIGE), Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) ir ES kovos su prekyba žmonėmis koordinatorius, ir naudotis jų ekspertinėmis žiniomis bei maksimaliai padidinti sinergiją. Bendradarbiavimas nereiškia, kad turi būti dubliuojama Institucijos ir kitų Sąjungos agentūrų veikla;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  siekdama tarpvalstybinio darbo jėgos judumo srityje veikiančių dabartinių įstaigų veiklą papildyti operatyvine veikla, Institucija turėtų perimti Techninio laisvo darbuotojų judėjimo komiteto, įsteigto Reglamentu (ES) Nr. 492/2011, Darbuotojų komandiravimo ekspertų komiteto, įsteigto Komisijos sprendimu 2009/17/EB68 ir Europos platformos, skirtos bendradarbiavimui sprendžiant nedeklaruojamo darbo problemą gerinti, sukurtos Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu (ES) 2016/34469, uždavinius. Įsteigus Instituciją, šios įstaigos turėtų nustoti veikusios;

(31)  siekdama tarpvalstybinio darbo jėgos judumo srityje veikiančių dabartinių įstaigų veiklą papildyti operatyvine veikla, Institucija turėtų perimti Techninio laisvo darbuotojų judėjimo komiteto, įsteigto Reglamentu (ES) Nr. 492/2011, Darbuotojų komandiravimo ekspertų komiteto, įsteigto Komisijos sprendimu 2009/17/EB68 ir Europos platformos, skirtos bendradarbiavimui sprendžiant nedeklaruojamo darbo problemą gerinti, sukurtos Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu (ES) 2016/34469, uždavinius. Įsteigus Instituciją, ji turėtų perimti šių įstaigų veiklą ir būti su jomis sujungta;

_________________

_________________

68 2008 m. gruodžio 19 d. Komisijos sprendimas 2009/17/EB, kuriuo įsteigiamas darbuotojų komandiravimo ekspertų komitetas (OL L 8, 2009 1 13, p. 26).

68 2008 m. gruodžio 19 d. Komisijos sprendimas 2009/17/EB, kuriuo įsteigiamas darbuotojų komandiravimo ekspertų komitetas (OL L 8, 2009 1 13, p. 26).

69 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2016/344 dėl Europos platformos, skirtos bendradarbiavimui sprendžiant nedeklaruojamo darbo problemą gerinti, sukūrimo (OL L 65, 2016 3 11, p. 12).

69 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2016/344 dėl Europos platformos, skirtos bendradarbiavimui sprendžiant nedeklaruojamo darbo problemą gerinti, sukūrimo (OL L 65, 2016 3 11, p. 12).

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  Institucija turėtų papildyti veiklą, kurią vykdo Socialinių apsaugos sistemų koordinavimo administracinė komisija, įsteigta Reglamentu (EB) Nr. 883/2004 (toliau – Administracinė komisija), įgyvendindama reglamentavimo uždavinius, susijusius su Reglamentų (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009 taikymu. Tačiau Institucija turėtų perimti operatyvinius uždavinius, šiuo metu vykdomus Administracinės komisijos, pavyzdžiui, tarpininkauti valstybėms narėms, suburti forumą, skirtą spręsti finansinius klausimus, susijusius su Reglamentų (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009 taikymu, ir perimti tais reglamentais įsteigtos Audito valdybos funkcijas bei klausimus, susijusius su elektroninių duomenų mainais ir IT priemonėmis, kad būtų lengviau taikyti tuos reglamentus, perimant tais reglamentais įsteigtos Techninės duomenų tvarkymo komisijos funkcijas;

(32)  Institucija turėtų bendradarbiauti su Socialinių apsaugos sistemų koordinavimo administracine komisija, įsteigta Reglamentu (EB) Nr. 883/2004 (toliau – Administracinė komisija), ir jai turėtų būti suteikta teisė dalyvauti šios Administracinės komisijos ir jos komitetų posėdžiuose;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  kad būtų atsižvelgta į šią naują institucinę sąrangą, reglamentai (EB) Nr. 883/2004, (EB) Nr. 987/2009, (ES) Nr. 492/2011 ir (ES) 2016/589 turėtų būti pakeisti, o Sprendimas 2009/17/EB ir Sprendimas (ES) 2016/344 – panaikinti;

(34)  kad būtų atsižvelgta į šią naują institucinę sąrangą, reglamentai (EB) Nr. 883/2004, (ES) Nr. 492/2011 ir (ES) 2016/589 turėtų būti pakeisti, o Sprendimas 2009/17/EB ir Sprendimas (ES) 2016/344 – panaikinti;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  šiuo reglamentu laikomasi pagrindinių teisių ir principų, pripažintų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, kaip nurodyta Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje,

(37)  šiuo reglamentu laikomasi pagrindinių teisių ir principų, pripažintų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, kaip nurodyta Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje, taip pat visapusiškai laikomasi taikytinos tarptautinės darbo ir žmogaus teisių teisės. Juo taip pat atsižvelgiama į Europos socialinių teisių ramstį;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(37a)  Parlamentas turėtų būti sistemingai ir lygiomis teisėmis su Komisija ir Taryba įtrauktas nustatant šios Institucijos būstinės vietos kriterijus ir jų lyginamąjį svorį;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Dalykas ir taikymo sritis

Įsteigimas ir veiksmų sritis

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šiuo reglamentu įsteigiama Europos darbo institucija (toliau – Institucija).

1.  Šiuo reglamentu įsteigiama Europos darbo ir socialinės apsaugos institucija (toliau – Institucija).

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Institucija padeda valstybėms narėms ir Komisijai tvarkyti su tarpvalstybiniu darbo jėgos judumu ir socialinės apsaugos sistemų koordinavimu Sąjungoje susijusius reikalus.

2.  Institucija prisideda užtikrinant nuoseklų, veiksmingą ir rezultatyvų Europos darbo ir socialinių teisės aktų taikymą ir vienodas visų laisvo judėjimo teisėmis besinaudojančių asmenų teises į socialinį draudimą ir tinkamą socialinę apsaugą. Institucija padeda valstybėms narėms ir Komisijai tvarkyti su tarpvalstybiniu darbo jėgos judumu ir socialinės apsaugos sistemų koordinavimu Sąjungoje susijusius reikalus.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Institucija palengvina ir remia sustiprintą valstybių narių, socialinių partnerių, kitų suinteresuotųjų subjektų ir Komisijos bendradarbiavimą sprendžiant visus tarpvalstybinius darbo ir socialinius klausimus. Dalyvavimas Institucijos veikloje nedaro poveikio nei valstybių narių kompetencijai, įsipareigojimams ir atsakomybei pagal, be kita ko, atitinkamas ir taikytinas Tarptautinės darbo organizacijos (toliau – TDO) konvencijas, kaip antai Konvenciją Nr. 81 dėl darbo inspekcijos pramonėje ir prekyboje, ir jokiu būdu nedaro poveikio naudojimuisi valstybių narių ir Sąjungos lygmeniu pripažintomis pagrindinėmis teisėmis, susijusiomis su kolektyvinių derybų teisėmis pagal nacionalinę teisę ir praktiką, nei valstybių narių įgaliojimams reglamentuoti nacionalinius darbo santykius, tarpininkauti sprendžiant šios srities klausimus ir vykdyti stebėseną, visų pirma kiek tai susiję su naudojimusi kolektyvinių derybų teise ir teise imtis kolektyvinių veiksmų.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Šis reglamentas nedaro poveikio SESV aiškiai pripažįstamai nacionalinių darbo santykių sistemų įvairovei ir socialinių partnerių nepriklausomumui. Institucija padeda užtikrinti Sąjungos ir nacionalinės teisės aktų vykdymą ir juos tobulinti laikantis ES pagrindinių teisių chartijos ir tarptautiniu mastu taikytinų darbo standartų,

 

a) užtikrindama laisvą asmenų judėjimą, įsisteigimo laisvę ir laisvę teikti paslaugas;

 

b) užtikrindama vienodą požiūrį į žmones ir sąžiningą tarpvalstybinę konkurenciją;

 

c) vykdydama tarpvalstybinio socialinio sukčiavimo, pažeidimų ir klaidų prevencijos, tokių atvejų nustatymo ir baudžiamojo persekiojimo dėl jų veiklą;

 

d) vykdydama nedeklaruojamo darbo prevencijos, atgrasymo nuo jo ir kovos su juo veiklą ir skatindama nedeklaruojamo darbo deklaravimą, kartu užtikrinant, kad būtų gerbiamos taikytinos darbuotojų teisės;

 

e) remdama tarpvalstybinį baudžiamąjį persekiojimą ir baudų bei sankcijų taikymą darbo ir socialinėse bylose;

 

f) palengvindama Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimą.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2 straipsnis

2 straipsnis

Tikslai

Tikslai

Institucijos tikslas – padėti užtikrinti sąžiningą darbo jėgos judumą vidaus rinkoje. Šiuo tikslu Institucija:

Institucijos tikslas – padėti skatinti socialiniu požiūriu sąžiningą judumą su tinkamomis garantijomis, visų pirma darbo jėgos judumą ir tarpvalstybinį paslaugų teikimą vidaus rinkoje. Šiuo tikslu Institucija:

a)  padeda fiziniams asmenims ir darbdaviams gauti informaciją apie teises ir pareigas bei gauti atitinkamas paslaugas;

a)  padeda fiziniams asmenims, darbdaviams ir socialiniams partneriams gauti informaciją apie teises ir pareigas bei gauti atitinkamas paslaugas;

b)  remia valstybių narių bendradarbiavimą atitinkamos Sąjungos teisės tarpvalstybinio įgyvendinimo srityje, be kita ko, sudaro palankesnes sąlygas bendriems patikrinimams;

b)  skatina, tobulina ir remia valstybių narių bendradarbiavimą joms dedant pastangas siekiant plėtoti geresnį bendradarbiavimą ir užtikrinant nuoseklų, veiksmingą ir rezultatyvų atitinkamos Sąjungos teisės taikymą tarpvalstybiniu mastu, be kita ko, teikia techninę ir logistinę pagalbą ir rengia mokymus siekiant sudaryti palankesnes sąlygas bendriems patikrinimams;

 

ba)  prižiūri, kaip taikoma Sąjungos teisė darbo jėgos judumo srityje, ir nagrinėja tokius šios teisės pažeidimus, kaip įvairių formų socialinis sukčiavimas, judžių darbuotojų, įskaitant sezoninius, pasienio ir komandiruotuosius darbuotojus, judumo teisių pažeidimai, diskriminavimas, fiktyvios darbo sutartys ir prekyba žmonėmis išnaudojimo darbe tikslais;

c)  tarpininkauja ir padeda rasti sprendimą kilus tarpvalstybiniam nacionalinių institucijų ginčui ar tarpvalstybinio darbo rinkų sutrikimo atveju.

c)  valstybėms narėms paprašius tarpininkauja kilus nacionalinių institucijų ginčams ir padeda rasti sprendimą darbo rinkų sutrikimo atveju arba sprendžiant tarpvalstybines vykdymo užtikrinimo problemas, nedarydama poveikio nacionalinių darbo santykių sistemų įvairovei ir socialinių partnerių nepriklausomumui bei kolektyvinių derybų teisei;

 

ca)  konsultuoja Komisiją ir valstybes nares sprendžiant nedarbo problemą;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Institucija yra Sąjungos įstaiga, turinti juridinio asmens statusą.

1.  Institucija yra decentralizuota Sąjungos įstaiga, turinti juridinio asmens statusą.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  padeda fiziniams asmenims ir darbdaviams gauti informaciją apie teises ir pareigas tarpvalstybinės veiklos atveju bei gauti tarpvalstybinio darbo jėgos judumo paslaugas, remiantis 6 ir 7 straipsniais;

a)  padeda ir sudaro geresnes sąlygas fiziniams asmenims, darbdaviams ir socialiniams partneriams gauti informaciją apie teises ir pareigas su laisvu judėjimu susijusiu tarpvalstybinės veiklos atveju ir gauti atitinkamas paslaugas, įskaitant socialines paslaugas, visų pirma sveikatos priežiūros ir tarpvalstybinio darbo jėgos judumo paslaugas, remdamasi 6 ir 7 straipsniais;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  padeda nacionalinėms institucijoms bendradarbiauti ir dalytis informacija siekiant veiksmingai vykdyti atitinkamą Sąjungos teisę, remiantis 8 straipsniu;

b)  skatina, sudaro sąlygas ir remia nacionalinių institucijų bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija siekiant veiksmingai vykdyti atitinkamą Sąjungos teisę, remiantis 8 straipsniu, ir veiksmingai spręsti nedarbo problemą;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  koordinuoja ir remia suderintus ir bendrus patikrinimus, remiantis 9 ir 10 straipsniais;

c)  siūlo, koordinuoja ir remia suderintus ir bendrus patikrinimus, remdamasi 9 ir 10 straipsniais;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  atlieka tarpvalstybinio darbo jėgos judumo analizę ir rizikos vertinimą, remiantis 11 straipsniu;

d)  inicijuoja analizę ir atlieka rizikos vertinimą dėl klausimų, susijusių su darbo jėgos judumu vidaus rinkoje, ir teikia nuomones ir rekomendacijas, remdamasi 11 straipsniu;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  padeda valstybėms narėms didinti pajėgumus veiksmingai vykdyti atitinkamą Sąjungos teisę, remiantis 12 straipsniu;

e)  teikia gaires ir aiškinamąsias nuomones dėl atitinkamos Sąjungos teisės ir padeda valstybėms narėms ir visiems atitinkamiems socialiniams partneriams ir suinteresuotiesiems subjektams didinti pajėgumus siekiant veiksmingai laikytis atitinkamos Sąjungos teisės, ją taikyti ir užtikrinti jos vykdymą, remiantis 12 straipsniu;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  tarpininkauja valstybių narių institucijų ginčuose dėl atitinkamos Sąjungos teisės taikymo, remiantis 13 straipsniu;

f)  tarpininkauja valstybių narių institucijų ginčuose dėl atitinkamos Sąjungos teisės taikymo ir prireikus padeda išspręsti ginčą priimdama sprendimą, remdamasi 13 straipsniu;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  tarpininkauja asmenų ir valstybių narių institucijų ginčuose dėl atitinkamos Sąjungos teisės taikymo, remdamasi 13a straipsniu;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  padeda suinteresuotiesiems subjektams bendradarbiauti tarpvalstybinio darbo rinkų sutrikimo atveju, remiantis 14 straipsniu.

g)  padeda suinteresuotiesiems subjektams bendradarbiauti tarpvalstybinio darbo rinkų sutrikimo atveju, remdamasi 14 straipsniu, ir sudaro palankias sąlygas teikti paramą darbuotojams, kuriems taikomos tarpvalstybinės mažų garantijų darbo sąlygos.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga)  sudaro atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams sąlygas bendradarbiauti su galimybe naudotis darbo ir socialinėmis teisėmis susijusių struktūrinių problemų atveju, esant valstybių narių sistemų skirtumų ir neatitikimų, pagal 14a straipsnį;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipos g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

gb)  pataria Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai dėl bet kokios iniciatyvos, kurią laiko tinkama skatinant veiksmingą su žmonių naudojimusi savo teise į laisvą judėjimą susijusios Sąjungos teisės vykdymą;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6 straipsnis

6 straipsnis

Informacija apie tarpvalstybinį darbo jėgos judumą

Informacija apie tarpvalstybinį darbo jėgos judumą

Institucija didina fiziniams asmenims ir darbdaviams teikiamos informacijos pasiūlą, kokybę ir prieinamumą, kad būtų paskatintas darbo jėgos judumas visoje Sąjungoje, vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/589 dėl EURES ir Reglamentu [dėl bendrųjų skaitmeninių vartų – COM(2017) 256]. Šiuo tikslu Institucija:

Institucija didina fiziniams asmenims, darbdaviams ir socialiniams partneriams teikiamos informacijos pasiūlą, kokybę ir prieinamumą, kad būtų paskatintas sąžiningas darbo jėgos judumas visoje Sąjungoje, vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/589 dėl EURES ir Reglamentu [dėl bendrųjų skaitmeninių vartų – COM(2017) 256]. Tuo tikslu Institucija:

a)  teikia atitinkamą informaciją apie fizinių asmenų teises ir pareigas tarpvalstybinio judumo darbo tikslais atveju;

a)  bendradarbiaudama su atitinkamomis nacionalinėmis valdžios institucijomis teikia visų pirma darbdaviams ir socialiniams partneriams, darbuotojams ir darbo ieškantiems asmenims svarbią informaciją apie visas fizinių asmenų teises ir pareigas tarpvalstybinio judumo, visų pirma darbo tikslais, atveju, taip pat informaciją apie teises į socialinį draudimą ir socialinę apsaugą bei apie tarpvalstybinį paslaugų teikimą;

b)  skatina galimybes remti fizinių asmenų judumą darbo tikslais, be kita ko, teikia informaciją apie mokymosi, įskaitant kalbos, galimybes;

b)  finansuoja, teikia ir rengia gaires, konsultacijas ir mokymus, be kita ko, konkretiems sektoriams skirtus kalbų kursus, kuriais skatinamas asmenų judumas darbo tikslais;

c)  teikia atitinkamą informaciją darbdaviams apie darbo srities taisykles ir gyvenimo bei darbo sąlygas, taikytinas tarpvalstybiniu mastu judiems darbuotojams, įskaitant komandiruotus darbuotojus;

c)  bendradarbiaudama su susijusiomis nacionalinėmis institucijomis teikia informaciją darbdaviams ir darbuotojams, socialiniams partneriams ir atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams apie galiojančias darbo srities taisykles ir kitus darbo užmokesčiui reikšmės turinčius socialinius bei ekonominius rodiklius, taikytinus tarpvalstybiniu mastu judiems darbuotojams, įskaitant komandiruotus darbuotojus; visomis oficialiomis Sąjungos kalbomis; taip pat paskelbia orientacinę darbo užmokesčio palyginimo skaičiuoklę, kurioje nurodyti komandiruoto darbuotojo darbo užmokesčio lygiai priimančiojoje valstybėje narėje komandiravimo laikotarpiu;

d)  padeda valstybėms narėms vykdyti įsipareigojimus teikti ir sudaryti galimybes gauti informaciją apie laisvą darbuotojų judėjimą, kaip nustatyta Direktyvos 2014/54/ES 6 straipsnyje, ir apie komandiruotus darbuotojus, kaip nustatyta Direktyvos 2014/67/ES 5 straipsnyje;

d)  glaudžiai bendradarbiauja su valstybėmis narėmis ir susijusiomis nacionalinėmis institucijomis siekdama užtikrinti atitiktį įsipareigojimams teikti ir sudaryti galimybes gauti informaciją apie laisvą darbuotojų judėjimą, kaip nustatyta Direktyvos 2014/54/ES 6 straipsnyje, ir apie komandiruotus darbuotojus, kaip nustatyta Direktyvos 2014/67/ES 5 straipsnyje; šiuo tikslu Agentūra sukuria ir administruoja vieno langelio principu grindžiamą bendrą Europos interneto svetainę, kurioje pateikiama visa susijusi informacija, surinkta iš oficialių nacionalinių svetainių, kaip nurodyta Direktyvos 2014/67/ES 5 straipsnyje;

e)  padeda valstybėms narėms gerinti atitinkamų nacionalinių informavimo paslaugų tikslumą, išsamumą ir naudojimo patogumą, laikantis kokybės kriterijų, nustatytų Reglamente [dėl bendrųjų skaitmeninių vartų – COM(2017) 256];

e)  padeda valstybėms narėms gerinti atitinkamų nacionalinių informavimo paslaugų tikslumą, išsamumą ir naudojimo patogumą, laikantis kokybės kriterijų, nustatytų Reglamente [dėl bendrųjų skaitmeninių vartų – COM(2017) 256];

f)  padeda valstybėms narėms racionalizuoti informacijos ir paslaugų, susijusių su savanorišku tarpvalstybiniu judumu, teikimą fiziniams asmenims ir darbdaviams, visapusiškai atsižvelgdama į valstybių narių kompetenciją.

f)  padeda valstybėms narėms racionalizuoti ir tobulinti informacijos ir paslaugų, susijusių su savanorišku tarpvalstybiniu judumu, teikimą fiziniams asmenims ir darbdaviams, visapusiškai atsižvelgdama į valstybių narių kompetenciją ir pagrindines teises.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Galimybė gauti tarpvalstybinio darbo jėgos judumo paslaugas

Galimybė gauti tarpvalstybinio darbo jėgos judumo ir kitas atitinkamas paslaugas

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8 straipsnis

8 straipsnis

Valstybių narių bendradarbiavimas ir informacijos mainai

Valstybių narių bendradarbiavimas ir informacijos mainai

1.  Institucija padeda valstybėms narėms bendradarbiauti ir remia veiksmingą bendradarbiavimo prievolės laikymąsi, įskaitant informacijos mainų srityje, kaip nustatyta Sąjungos teisėje, priklausančioje Institucijos kompetencijos sričiai.

1.  Institucija padeda valstybėms narėms, socialiniams partneriams ir atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams bendradarbiauti ir padeda užtikrinti prievolės laikymąsi, įskaitant informacijos mainų srityje, kaip nustatyta Sąjungos teisėje, priklausančioje Institucijos kompetencijos sričiai, vadovaujantis atitinkamais Sąjungos teisės aktais dėl duomenų apsaugos ir pagrindinių teisių.

Šiuo tikslu Institucija, nacionalinei institucijai paprašius ir siekdama paspartinti tarpusavio mainus, visų pirma:

Šiuo tikslu Institucija, gavusi prašymą arba savo iniciatyva ir glaudžiai bendradarbiaudama su nacionalinėmis institucijomis, siekdama paspartinti tarpusavio mainus, visų pirma:

a)  padeda nacionalinėms institucijoms nustatyti atitinkamus kitų valstybių narių nacionalinių institucijų kontaktinius centrus;

a)  padeda nacionalinėms institucijoms nustatyti atitinkamus kitų valstybių narių nacionalinių institucijų kontaktinius centrus;

b)  palengvina tolesnę veiklą, susijusią su nacionalinių institucijų prašymais ir informacijos mainais, teikdama logistinę ir techninę pagalbą, įskaitant vertimo raštu ir žodžiu paslaugas, ir dalydamasi informacija apie bylos statusą;

b)  palengvina tolesnę veiklą, susijusią su nacionalinių institucijų prašymais ir informacijos mainais, teikdama logistinę ir techninę pagalbą, įskaitant vertimo raštu ir žodžiu paslaugas, ir oficialiai bei neoficialiai dalydamasi informacija apie bylos statusą, atsižvelgiant į konkrečios bylos specifiką;

c)  viešina gerąją patirtį ir ja dalijasi;

c)  viešina gerąją patirtį ir ja dalijasi, atsižvelgdama į konkrečias kolektyvinių derybų teises valstybėse narėse;

d)  padeda įgyvendinti tarpvalstybines vykdymo užtikrinimo (sankcijų ir baudų) procedūras;

d)  atitinkamai valstybei narei paprašius, padeda užtikrinti, kad tarpvalstybinių vykdymo užtikrinimo (sankcijų ir baudų) procedūrų koordinavimas vyktų efektyviai;

e)  kas ketvirtį praneša Komisijai apie neišspręstus valstybių narių klausimus ir prireikus pasiūlo taikyti tarpininkavimo procedūrą pagal 13 straipsnį.

e)  kas ketvirtį praneša Komisijai, Europos Parlamentui ir valstybėms narėms apie neišspręstus valstybių narių klausimus ir prireikus pasiūlo taikyti tarpininkavimo procedūrą pagal 13 straipsnį ir 13a straipsnį.

 

1a.  Institucijos prašymu kompetentingos nacionalinės institucijos nurodytais formatais pateikia Institucijai visą informaciją, būtiną jai pagal šį reglamentą pavestoms užduotims vykdyti, jeigu jos turi teisėtą prieigą prie atitinkamos informacijos. Informacija yra tiksli, nuosekli ir išsami. Kompetentinga nacionalinė institucija informaciją pateikia per du mėnesius, o skubiais atvejais – per dvi darbo dienas, nepažeidžiant valstybių narių teisės veikti savo nuožiūra ypatingais atvejais.

 

1b.  Gavusi deramai pagrįstą nacionalinės institucijos prašymą Institucija suteikia visą reikiamą informaciją, kad nacionalinė institucija galėtų vykdyti savo užduotis, atsižvelgdama į Institucijos kompetencijas.

2.  Institucija prisideda prie Socialinių apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos darbo, spręsdama finansinius klausimus, susijusius su socialinės apsaugos koordinavimu, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 74 straipsniu ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 65, 67 ir 69 straipsniais.

2.  Institucija prisideda prie Socialinių apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos darbo, spręsdama finansinius klausimus, susijusius su socialinės apsaugos koordinavimu, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 74 straipsniu ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 65, 67 ir 69 straipsniais.

3.  Institucija skatina naudojimąsi elektroninėmis priemonėmis ir procedūromis, skirtomis nacionalinių institucijų informacijos mainams, įskaitant Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI) ir Elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų (EESSI) sistemą.

3.  Institucija skatina ir stebi tinkamą naudojimąsi elektroninėmis priemonėmis ir procedūromis, skirtomis nacionalinių institucijų informacijos mainams, įskaitant Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI) ir Elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų (EESSI) sistemą, ir teikia techninę pagalbą bei ekspertines žinias.

4.  Institucija skatina vadovautis novatorišku požiūriu į rezultatyvų ir veiksmingą tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir ieško valstybių narių elektroninių mainų mechanizmų panaudojimo galimybių, siekiant lengviau nustatyti sukčiavimo atvejus, teikdama Komisijai ataskaitas apie galimą tų mechanizmų tobulinimą.

4.  Institucija skatina vadovautis novatorišku požiūriu į rezultatyvų ir veiksmingą tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir ieško valstybių narių elektroninių mainų mechanizmų panaudojimo galimybių, siekiant lengviau nustatyti sukčiavimo atvejus, teikdama Komisijai ir atitinkamoms valstybėms narėms ataskaitas apie galimą tų mechanizmų tobulinimą ir vadovaudamasi atitinkamais Sąjungos teisės aktais dėl duomenų apsaugos ir pagrindinių teisių.

 

4a.  Institucija tvarko Sąjungos sąrašą, į kurį įtraukiamos įmonės, nesilaikančios atitinkamų teisinių reikalavimų, susijusių su sąžiningo ir saugaus darbo jėgos judumo užtikrinimu. Šis Sąjungos sąrašas skelbiamas viešai, siekiant užtikrinti kuo didesnį skaidrumą. Jis grindžiamas bendrais kriterijais ir nuolat peržiūrimas. Pirmasis sąrašas parengiamas per pirmuosius 12 Institucijos veiklos mėnesių. Sąjungos sąraše esančioms įmonėms taikomas draudimas vykdyti veiklą. Sąjungos sąraše nurodyti veiklos draudimai taikomi visoje valstybių narių teritorijoje. Išimtiniais atvejais valstybėms narėms leidžiama imtis vienašalių priemonių. Neatidėliotinais atvejais ir iškilus nenumatytai saugumo problemai valstybės narės turi galimybę nedelsdamos uždrausti vykdyti veiklą savo teritorijoje. Institucija padeda valstybėms narėms bendradarbiauti tarpvalstybinio rinkų sutrikimo atveju ir remia jų kovą su socialiniu dempingu.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8 a straipsnis

 

Duomenų apsauga

 

1.   Pagal šią direktyvą Institucija saugo fizinių asmenų pagrindines teises ir laisves, o ypač jų teisę į privatumą tvarkant asmens duomenis.

 

2.   Vykdydama visą veiklą Institucija privalo taikyti visus susijusius Sąjungos teisės aktus dėl duomenų apsaugos.

Pagrindimas

Šiuo nauju straipsniu siekiama išaiškinti, kad visomis aplinkybėmis turi būti taikomos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytos priemonės. Institucijai bus patikėta užduotis tvarkyti didelį kiekį opių duomenų, darančių poveikį visoms valstybėms narėms, ir itin svarbu, jog būtų aiškiai apibrėžta, kad visais atvejais taikomi duomenų apsaugos teisės aktai.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9 straipsnis

9 straipsnis

Suderintų ir bendrų patikrinimų koordinavimas

Suderintų ir bendrų patikrinimų koordinavimas

1.  Vienai ar kelioms valstybėms narėms paprašius, Institucija koordinuoja suderintus ar bendrus patikrinimus Institucijos kompetencijos srityse. Prašymą gali pateikti viena ar kelios valstybės narės. Institucija taip pat gali pasiūlyti atitinkamų valstybių narių institucijoms atlikti suderintą ar bendrą patikrinimą.

1.  Vienai ar kelioms valstybėms narėms paprašius, Institucija bendradarbiauja siekdama sudaryti su jomis susitarimą ir koordinuoja suderintus ar bendrus patikrinimus Institucijos kompetencijos srityse. Prašymą gali pateikti viena ar kelios valstybės narės. Institucija taip pat gali pasiūlyti atitinkamų valstybių narių institucijoms atlikti suderintą ar bendrą patikrinimą, kuris bus atliktas derinant veiksmus su valstybe nare.

2.  Jeigu valstybės narės institucija nusprendžia nedalyvauti ar neatlikti suderinto ar bendro patikrinimo, nurodyto 1 dalyje, ji tinkamai iš anksto raštu praneša Institucijai apie tokio sprendimo priežastis. Tokiais atvejais Institucija informuoja kitas susijusias nacionalines institucijas.

2.  Jeigu valstybės narės institucija nusprendžia nedalyvauti 1 dalyje nurodytame suderintame arba bendrame patikrinime arba jo neatlikti, ji raštu praneša Institucijai apie tokio sprendimo priežastis prieš prasidedant numatytam patikrinimui. Tokiais atvejais Institucija informuoja kitas susijusias nacionalines institucijas.

3.  Suderintų ar bendrų patikrinimų organizavimas pradedamas tik gavus išankstinį visų dalyvaujančių valstybių narių sutikimą per nacionalinių ryšių palaikymo pareigūnus. Jeigu viena ar daugiau valstybių narių atsisako dalyvauti suderintame ar bendrame patikrinime, kitos nacionalinės institucijos gali, jei tinkama, numatytą suderintą ar bendrą patikrinimą atlikti tik dalyvaujančiose valstybėse narėse. Valstybės narės, atsisakiusios dalyvauti patikrinime, informaciją apie planuojamą patikrinimą laiko konfidencialia.

3.  Suderintų ar bendrų patikrinimų organizavimas pradedamas tik gavus išankstinį visų dalyvaujančių valstybių narių sutikimą per nacionalinių ryšių palaikymo pareigūnus. Jeigu viena ar daugiau valstybių narių atsisako dalyvauti suderintame ar bendrame patikrinime, kitos nacionalinės institucijos gali, jei tinkama, numatytą suderintą ar bendrą patikrinimą atlikti tik dalyvaujančiose valstybėse narėse. Valstybės narės, atsisakiusios dalyvauti patikrinime, informaciją apie planuojamą patikrinimą laiko konfidencialia.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10 straipsnis

10 straipsnis

Suderintų ir bendrų patikrinimų tvarka

Suderintų ir bendrų patikrinimų tvarka

1.  Dalyvaujančių valstybių narių ir Institucijos susitarime dėl bendro patikrinimo (toliau – Bendro patikrinimo susitarimas) nustatomos tokios veiklos vykdymo sąlygos. Į bendro patikrinimo susitarimą gali būti įtraukta nuostatų, kuriomis nustatoma, kad bendri patikrinimai, dėl jų susitarus ir juos suplanavus, pradedami ilgai nedelsiant. Institucija parengia tokio susitarimo šabloną.

1.  Dalyvaujančių valstybių narių ir (arba) socialinių partnerių ir atitinkamų suinteresuotųjų subjektų bei Institucijos susitarime dėl bendro patikrinimo (toliau – Bendro patikrinimo susitarimas) nustatomos tokios veiklos vykdymo sąlygos, visų pirma patikrinimo taikymo apimtis ir taikytina teisė. Į bendro patikrinimo susitarimą gali būti įtraukta nuostatų, kuriomis nustatoma, kad bendri patikrinimai, dėl jų susitarus ir juos suplanavus, pradedami ilgai nedelsiant. Institucija, pasikonsultavusi su visomis valstybėmis narėmis, parengia suderintų ir bendrų patikrinimų gaires ir tokio susitarimo šabloną.

2.  Suderinti ir bendri patikrinimai ir tolesnė su jais susijusi veikla vykdomi laikantis atitinkamų valstybių narių nacionalinės teisės.

2.  Suderinti ir bendri patikrinimai ir tolesnė su jais susijusi veikla vykdomi laikantis atitinkamų valstybių narių nacionalinės teisės. Nacionalinės institucijos taip pat visapusiškai įtraukiamos į procesą ir turi visiškus ir savarankiškus įgaliojimus. Jeigu socialiniai partneriai patys atsako už patikrinimus nacionaliniu lygmeniu, bendri ir suderinti patikrinimai turėtų būti atliekami tik atitinkamiems socialiniams partneriams susitarus ir atitinkamai valstybei narei prižiūrint.

3.  Institucija valstybėms narėms, vykdančioms suderintus ar bendrus patikrinimus, teikia logistinę ir techninę pagalbą, kuri gali apimti vertimo raštu ir žodžiu paslaugas.

3.  Institucija valstybėms narėms ir socialiniams partneriams, vykdantiems suderintus ar bendrus patikrinimus, atitinkamoms valstybėms narėms paprašius, teikia logistinę ir techninę pagalbą, kuri gali apimti vertimo raštu ir žodžiu paslaugas ir teisinę pagalbą.

4.  Institucijos darbuotojai gali dalyvauti suderintuose ar bendruose patikrinimuose, jei buvo gautas išankstinis valstybės narės, kurios teritorijoje jie teiktų savo pagalbą, sutikimas.

4.  Institucijos darbuotojai gali dalyvauti suderintuose ar bendruose patikrinimuose, jei buvo gautas išankstinis valstybės narės, kurios teritorijoje jie teiktų savo pagalbą, sutikimas.

5.  Nacionalinės institucijos, atliekančios suderintus ar bendrus patikrinimus, praneša Institucijai apie jų rezultatus savo valstybėje narėje ir apie tokio patikrinimo vykdymą apskritai.

5.  Nacionalinės institucijos arba socialiniai partneriai, atliekantys suderintus ar bendrus patikrinimus, praneša Institucijai apie jų rezultatus savo valstybėje narėje ir apie tokio patikrinimo vykdymą apskritai. Institucija parengia ataskaitų šabloną, atsižvelgdama į būtinybę išvengti nereikalingos administracinės naštos. Bendrų patikrinimų rezultatai gali būti panaudoti kaip įrodymai valstybėje narėje naudojant tos pačios teisinės galios informaciją, surinktą jos pačios teritorijoje.

 

5a.  Šalys, kuriose atliekamas patikrinimas, gauna atlikto patikrinimo ataskaitą ir turi teisę ginčyti jos rezultatus laikydamosi valstybės narės, kurioje buvo atliktas patikrinimas, nacionalinės teisės aktų.

6.  Informacija apie suderintus ir bendrus patikrinimus įtraukiama į valdybai kas ketvirtį teikiamas ataskaitas. Metinė ataskaita apie Institucijos remtus patikrinimus įtraukiama į Institucijos metinės veiklos ataskaitą.

6.  Informacija apie suderintus ir bendrus patikrinimus įtraukiama į valdybai ir suinteresuotųjų subjektų grupei kas ketvirtį teikiamas ataskaitas. Metinė ataskaita apie Institucijos remtus patikrinimus įtraukiama į Institucijos metinės veiklos ataskaitą. Šioje ataskaitoje pateikiamas atvejų, kuriais valstybės narės atsisakė dalyvauti bendrame patikrinime, sąrašas.

 

6a.  Bendri patikrinimai, taip pat jų teisinės pasekmės, sprendimai dėl administracinių nuobaudų ir baudų, kaip ir šalių, kuriose atliekamas patikrinimas, teisės ir įsipareigojimai nepažeidžia tos valstybės narės, kurioje vyksta patikrinimas, teritorijoje taikomų teisės aktų. 

7.  Tais atvejais, kai Institucija, vykdydama suderintus ar bendrus patikrinimus arba bet kokią kitą savo veiklą, gauna informacijos apie įtariamus Sąjungos teisės pažeidimus, įskaitant tose srityse, kurios nepriklauso jos kompetencijai, ji praneša apie juos Komisijai ir prireikus atitinkamos valstybės narės nacionalinėms institucijoms.

7.  Tais atvejais, kai Institucija, vykdydama suderintus ar bendrus patikrinimus arba bet kokią kitą savo veiklą, gauna informacijos apie įtariamus Sąjungos teisės pažeidimus, įskaitant tose srityse, kurios nepriklauso jos kompetencijai, ji praneša apie juos Komisijai ir prireikus atitinkamos valstybės narės nacionalinėms institucijoms.

 

7a.  Suderinti ir bendri veiksmai ir patikrinimai taip pat gali apimti bendradarbiavimo kovojant su nesąžiningais paslaugų teikėjais veiklą, kaip nurodyta Paslaugų direktyvos 2006/123/EB VI skyriuje.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11 straipsnis

11 straipsnis

Tarpvalstybinio darbo jėgos judumo analizė ir rizikos vertinimas

Tarpvalstybinio darbo jėgos judumo analizė ir rizikos vertinimas

1.  Institucija vertina tarpvalstybinių darbo jėgos srautų, pavyzdžiui, darbo rinkos disbalanso, su konkrečiu sektoriumi susijusių grėsmių ir pasikartojančių problemų, kurias dėl tarpvalstybinio judumo patiria fiziniai asmenys ir darbdaviai, riziką ir atlieka jų analizę. Šiuo tikslu Institucija užtikrina veiklos papildomumą su kitomis Sąjungos agentūromis ar tarnybomis, veikiančiomis, be kita ko, tokiose srityse kaip įgūdžių poreikių prognozavimas, sveikata ir sauga darbe, ir naudojasi jų ekspertinėmis žiniomis. Komisijai paprašius Institucija gali atlikti išsamias tikslines analizes ir tyrimus, skirtus konkretiems darbo jėgos judumo klausimams nagrinėti.

1.  Institucija, atsižvelgdama į regionines ir nacionalines ypatybes, vertina tarpvalstybinių darbo jėgos srautų, pavyzdžiui, darbo rinkos disbalanso, su konkrečiu sektoriumi susijusių grėsmių ir pasikartojančių problemų, kurias dėl tarpvalstybinio judumo patiria fiziniai asmenys ir darbdaviai, riziką ir atlieka jų analizę. Šiuo tikslu Institucija užtikrina veiklos papildomumą su kitomis Sąjungos agentūromis ar tarnybomis, veikiančiomis, be kita ko, tokiose srityse kaip įgūdžių poreikių prognozavimas, sveikata ir sauga darbe, ir naudojasi jų ekspertinėmis žiniomis. Komisijai paprašius Institucija gali atlikti išsamias tikslines analizes ir tyrimus, skirtus konkretiems darbo jėgos judumo klausimams nagrinėti.

 

1a.  Valstybės narės prašymu Institucija gali atlikti papildomą analizę ir tyrimus. Siekiant išvengti dubliavimo arba kartojimo, tokiam prašymui turi būti taikomas vertinimas. Tokiais atvejais Institucija vertina prieinamų duomenų pagrįstumą, palygina juos su turimais duomenimis ir prireikus juos koreguoja pagal naujausią prieinamą informaciją, taip pat juos papildo svarbiais papildomais duomenimis, jei šito reikia analizės arba tyrimo tikslais.

2.  Institucija rengia nacionalinių institucijų ir tarnybų tarpusavio vertinimą siekdama:

2.  Institucija rengia nacionalinių institucijų ir tarnybų tarpusavio vertinimą siekdama:

a)  išnagrinėti klausimus, sunkumus ir konkrečias problemas, kurių gali atsirasti įgyvendinant ir praktiškai taikant Sąjungos teisę Institucijos kompetencijos srityje, ir užtikrinant praktinį jos vykdymą;

a)  išnagrinėti klausimus, sunkumus ir konkrečias problemas, kurių gali atsirasti įgyvendinant ir praktiškai taikant Sąjungos teisę Institucijos kompetencijos srityje, ir užtikrinant praktinį jos vykdymą;

b)  didinti fiziniams asmenims ir verslui teikiamų paslaugų nuoseklumą;

b)  didinti fiziniams asmenims ir verslui teikiamų paslaugų nuoseklumą;

c)  gerinti žinias apie skirtingas sistemas ir praktiką, taip pat tarpusavio supratimą ir įvertinti skirtingų politinių priemonių, įskaitant prevencijos ir atgrasymo priemones, veiksmingumą.

c)  gerinti žinias apie skirtingas sistemas ir praktiką, taip pat tarpusavio supratimą ir įvertinti skirtingų politinių priemonių, įskaitant prevencijos ir atgrasymo priemones, veiksmingumą ir įgyvendinimo metodiką;

 

ca)  parengti Komisijai ir valstybėms narėms skirtas rekomendacijas siekiant užtikrinti, kad būtų veiksmingai įgyvendinami Sąjungos teisės aktai dėl Institucijos darbo, įskaitant susijusius su kova su nedeklaruojamu darbu, teisingų ir deramų darbo sąlygų užtikrinimu, kova su mokesčių vengimu ir tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu visiems asmenims.

3.  Institucija reguliariai teikia Komisijai ir susijusioms valstybėms narėms vertinimo rezultatus ir nurodo, kokiomis priemonėmis būtų galima šalinti nustatytus trūkumus.

3.  Institucija kas ketvirtį teikia Komisijai, Europos Parlamentui ir susijusioms valstybėms narėms vertinimo rezultatus ir nurodo, kokiomis priemonėmis būtų galima šalinti nustatytus trūkumus ir išnaudoti stipriąsias puses. Rezultatai paskelbiami per ateinančius metus ir, kai tinkama, į juos atsižvelgiama visuose Sąjungos veiksmuose.

4.  Institucija kaupia valstybių narių parengtus ir pateiktus statistinius duomenis tose Sąjungos teisės srityse, kurios priklauso Institucijos kompetencijos sričiai. Taip Institucija siekia racionalizuoti dabartinę šių sričių duomenų rinkimo veiklą. Prireikus taikomas 16 straipsnis. Institucija palaiko ryšius su Komisija (Eurostatu) ir prireikus dalijasi duomenų rinkimo veiklos rezultatais.

4.  Institucija kaupia valstybių narių parengtus ir pateiktus aiškios struktūros, suskirstytus pagal lytį, amžių, pajamų lygį, profesiją ir statusą darbo rinkoje statistinius duomenis tose Sąjungos teisės srityse, kurios priklauso Institucijos kompetencijos sričiai, laikantis atitinkamų Sąjungos teisės aktų dėl duomenų apsaugos. Taip Institucija siekia racionalizuoti dabartinę šių sričių duomenų rinkimo veiklą. Prireikus taikomas 16 straipsnis. Institucija palaiko ryšius su Komisija (Eurostatu) ir prireikus dalijasi duomenų rinkimo veiklos rezultatais.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12 straipsnis

12 straipsnis

Pajėgumų didinimo rėmimas

Pajėgumų didinimo rėmimas

Institucija padeda valstybėms narėms didinti pajėgumus, taip siekiant skatinti nuoseklų Sąjungos teisės taikymą visose šio reglamento taikymo srityse. Institucija visų pirma vykdo tokią veiklą:

Institucija padeda valstybėms narėms, socialiniams partneriams ir pilietinės visuomenės organizacijoms didinti pajėgumus, taip siekdama skatinti nuoseklų Sąjungos teisės taikymą visose šio reglamento taikymo srityse. Institucija visų pirma vykdo tokią veiklą:

a)  rengia bendras valstybėms narėms skirtas gaires, įskaitant tarpvalstybinių patikrinimų gaires, taip pat bendras apibrėžtis ir sąvokas, remdamasi atitinkamu Sąjungos lygmens darbu;

a)  rengia gaires, kurias gali taikyti valstybės narės ir socialiniai partneriai, įskaitant tarpvalstybinių patikrinimų gaires, taip pat bendras apibrėžtis ir sąvokas, remdamasi atitinkamu Sąjungos lygmens darbu;

b)  skatina ir remia savitarpio pagalbą, organizuojant tarpusavio ar grupinę veiklą, taip pat nacionalinių institucijų darbuotojų mainų ir delegavimo programas;

b)  skatina ir remia savitarpio pagalbą, organizuojant tarpusavio ar grupinę veiklą, taip pat nacionalinių institucijų darbuotojų mainų ir delegavimo programas;

c)  propaguoja gerosios patirties ir praktikos, įskaitant atitinkamų nacionalinių institucijų bendradarbiavimo pavyzdžius, mainus ir sklaidą;

c)  propaguoja gerosios patirties ir praktikos, įskaitant atitinkamų nacionalinių institucijų, socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės organizacijų bendradarbiavimo pavyzdžius, mainus ir sklaidą;

d)  rengia sektorines ir tarpsektorines mokymo programas ir specialią mokymo medžiagą;

d)  rengia sektorines ir tarpsektorines mokymo programas ir specialią mokymo medžiagą;

e)  remia informuotumo didinimo kampanijas, įskaitant fizinių asmenų ir darbdavių, visų pirma mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ), informavimo apie jų teises, pareigas ir galimybes kampanijas.

e)  remia informuotumo didinimo kampanijas, įskaitant fizinių asmenų ir darbdavių, visų pirma mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ), informavimo apie jų teises, pareigas ir galimybes kampanijas.

 

ea)  didina vykdymo užtikrinimo įstaigų pajėgumus, kad jos galėtų geriau atsižvelgti į tarpvalstybinius aspektus, pvz., pakankamų personalo išteklių, mokymo ir finansinių išteklių aspektus;

 

eb)  gerina žinias ir skirtingų nacionalinių sistemų ir praktikos sričių tarpusavio supratimą laisvo asmenų judėjimo pagal šį reglamentą ir galimybių naudotis tinkama socialine apsauga bei veiklos metodais ir teisine sistema srityje;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13 straipsnis

13 straipsnis

Tarpininkavimas valstybėms narėms

Tarpininkavimas valstybėms narėms

1.  Tarp valstybių narių kilus ginčui dėl Sąjungos teisės šio reglamento taikymo srityje taikymo ar aiškinimo, Institucija gali atlikti tarpininkės vaidmenį.

1.  Tarp valstybių narių kilus ginčui dėl Sąjungos teisės šio reglamento taikymo srityje taikymo ar aiškinimo Institucija gali atlikti tarpininkės vaidmenį, nepažeisdama procedūrų, kurios nustatytos 2009 m. birželio 12 d. sprendimu Nr. A1 dėl dialogo ir taikinimo procedūros, susijusios su dokumentų galiojimu, taikytinų teisės aktų nustatymu ir išmokų skyrimu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 883/2004, nustatymo.

2.  Vienai iš su ginču susijusių valstybių narių paprašius, Institucija pradeda tarpininkavimo procedūrą savo Tarpininkavimo komisijoje, šiuo tikslu įsteigtoje pagal 17 straipsnio 2 dalį. Institucija taip pat gali pradėti tarpininkavimo procedūrą Tarpininkavimo komisijoje savo iniciatyva, be kita ko, gavusi informacijos iš SOLVIT, jei visos su ginču susijusios valstybės narės sutinka.

2.  Vienai iš su ginču susijusių valstybių narių paprašius, Institucija pradeda tarpininkavimo procedūrą savo Tarpininkavimo komisijoje, šiuo tikslu įsteigtoje pagal 17 straipsnio 2 dalį. Institucija taip pat gali pradėti tarpininkavimo procedūrą Tarpininkavimo komisijoje savo iniciatyva, jei valstybės narės nesugeba išspręsti ginčo per pagrįstą laikotarpį nuo jo pradžios, atsižvelgdama į kiekvienos bylos pobūdį ir konkrečius reikalavimus. Susijusios valstybės narės aktyviai dalyvauja minėtoje procedūroje ir pateikia visą susijusią ir (arba) prašomą informaciją.

 

2a  Valstybės narės informuoja atitinkamus asmenis, pavyzdžiui, darbdavius, darbuotojus, savarankiškai dirbančius asmenis, apie ginčą ir apie bylą, kuri pateikta Institucijai. Su jais taip pat konsultuojamasi ir jie įtraukiami per visą procedūrą.

3.  Kreipdamosi į Instituciją dėl tarpininkavimo, valstybės narės užtikrina, kad visi su byla susiję asmens duomenys yra nuasmeninti ir Institucija netvarko su byla susijusių asmenų asmens duomenų jokiu tarpininkavimo procedūros etapu.

3.  Tarpininkavimo procedūros tikslais susijusios valstybės narės leidžia susipažinti su visa prašoma ir susijusia informacija. Kreipdamosi į Instituciją dėl tarpininkavimo, valstybės narės ir visos kitos šalys, kurias Institucija išklauso arba kurios yra susijusios su byla, užtikrina, kad visi su byla susiję asmens duomenys būtų nuasmeninti, vadovaujantis atitinkamais Sąjungos teisės aktais dėl duomenų apsaugos, ir Institucija netvarkytų su byla susijusių asmenų asmens duomenų jokiu tarpininkavimo procedūros etapu ar vėliau.

4.  Bylos, kurios nagrinėjamos nacionalinio ar Sąjungos lygmens teisme, Institucijos tarpininkavimo procedūrai neperduodamos.

4.  Bylos, kurios nagrinėjamos nacionalinio ar Sąjungos lygmens teisme, Institucijos tarpininkavimo procedūrai neperduodamos.

5.  Per tris mėnesius nuo Institucijos tarpininkavimo procedūros pabaigos susijusios valstybės narės Institucijai pateikia ataskaitą apie priemones, kurių imtasi kaip tolesnių veiksmų, arba apie priežastis, dėl kurių tolesnių veiksmų nebuvo imtasi.

5.  Per tris mėnesius nuo sėkmingos Institucijos tarpininkavimo procedūros pabaigos susijusios valstybės narės Institucijai pateikia priemonių, kurių imtasi kaip tolesnių veiksmų, arba priežasčių, dėl kurių tolesnių veiksmų nebuvo imtasi, ataskaitą.

 

5a.  Per tris mėnesius nuo Ginčų sprendimo komisijos sprendimo priėmimo susijusios valstybės narės Institucijai praneša apie priemones, kurių jos ėmėsi arba nesiėmė vykdydamos sprendimą.

6.  Institucija kas ketvirtį praneša Komisijai apie jos vykdomo tarpininkavimo procedūrų rezultatus.

6.  Institucija kas ketvirtį praneša Komisijai, Europos Parlamentui ir valstybėms narėms apie jos vykdomo tarpininkavimo procedūrų rezultatus.

 

6a.  Jeigu tarpininkavimo procedūra nepasiekiama teigiamo rezultato, Institucija nukreipia atitinkamas šalis į atitinkamas teismines institucijas.

 

6b.  Bet kuriuo tarpininkavimo proceso etapu susijusios valstybės narės gali tarpusavyje susitarti, kad Tarpininkavimo komisija veiktų kaip arbitras ir kad jos sprendimas būtų joms privalomas. Šis susitarimas oficialiai registruojamas ir skelbiamas viešai.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

14 straipsnis

14 straipsnis

Bendradarbiavimas tarpvalstybinio darbo rinkų sutrikimo atveju

Bendradarbiavimas tarpvalstybinio darbo rinkų sutrikimo atveju

Nacionalinėms institucijoms paprašius, Institucija gali sudaryti palankesnes suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimo sąlygas, kad būtų šalinami darbo rinkų sutrikimai, darantys poveikį daugiau nei vienai valstybei narei, tokie kaip didelio masto restruktūrizavimas ar didelės apimties projektai, darantys poveikį užimtumui pasienio regionuose.

Nacionalinėms institucijoms paprašius, Institucija sudaro palankesnes suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimo sąlygas, kad būtų šalinami darbo rinkų sutrikimai, darantys poveikį daugiau nei vienai valstybei narei, tokie kaip didelio masto restruktūrizavimas, turintis tarpvalstybinio poveikio. Institucija tinkamai įtraukia atitinkamus socialinius partnerius, nedarant poveikio jų savarankiškumui.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

14 a straipsnis

 

Bendradarbiavimas sprendžiant struktūrines problemas, susijusias su galimybe naudotis darbo ir socialinėmis teisėmis

 

Institucija supaprastina susijusių suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą, kad pateiktų sprendimus asmenims, kurie patiria sunkumų norėdami naudotis darbo ir socialinėmis teisėmis, įskaitant socialinio draudimo išmokas, tarpvalstybinėse situacijose dėl skirtingų susijusių valstybių narių sistemų struktūrinių skirtumų.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Institucija koordinuoja, plėtoja ir taiko sąveikumo sistemas, kad užtikrintų informacijos mainus tarp valstybių narių ir su pačia Institucija. Tos sąveikumo sistemos grindžiamos ir remiamos Europos sąveikumo sistema70 ir Europos bazine sąveikumo architektūra, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos sprendime (ES) 2015/224071.

Institucija koordinuoja, plėtoja ir taiko sąveikumo sistemas, kad užtikrintų informacijos mainus tarp valstybių narių ir su pačia Institucija. Tos sąveikumo sistemos grindžiamos ir remiamos Europos sąveikumo sistema70 ir Europos bazine sąveikumo architektūra, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos sprendime (ES) 2015/224071. Institucijos prašymu nacionalinės institucijos nurodytais formatais pateikia Institucijai visą informaciją, būtiną jai pagal šį reglamentą pavestoms užduotims vykdyti, jeigu jos turi teisėtą prieigą prie atitinkamos informacijos. Informacija turi būti tiksli, nuosekli, išsami ir pateikta laiku.

_________________

_________________

70 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos sąveikumo sistema. Įgyvendinimo strategija“, COM(2017) 134 final.

70 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos sąveikumo sistema. Įgyvendinimo strategija“, COM(2017) 134 final.

71 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2015/2240, kuriuo nustatoma Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikumo sprendimų ir bendrų struktūrų programa (programa ISA2), kaip viešojo sektoriaus modernizavimo priemonė (OL L 318, 2015 12 4, p. 1).

71 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2015/2240, kuriuo nustatoma Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikumo sprendimų ir bendrų struktūrų programa (programa ISA2), kaip viešojo sektoriaus modernizavimo priemonė (OL L 318, 2015 12 4, p. 1).

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Institucija gali suburti darbo ar ekspertų grupes, kurioms priklausytų valstybių narių ir (arba) Komisijos atstovai arba išorės ekspertai, atrinkti surengus atrankos procedūras, kurie vykdytų specifines užduotis arba spręstų specifinės politikos srities klausimus, be kita ko, sudaryti Tarpininkavimo komisiją, kad ji galėtų vykdyti savo uždavinius, kaip nustatyta šio reglamento 13 straipsnyje, ir specialią grupę finansiniams klausimams, susijusiems su Reglamentų (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009 taikymu, spręsti, kaip nustatyta šio reglamento 8 straipsnio 2 dalyje.

Institucija gali suburti darbo ar ekspertų grupes, kurioms priklausytų valstybių narių ir (arba) Komisijos atstovai arba išorės ekspertai arba socialiniai partneriai, atrinkti surengus atrankos procedūras, kurie vykdytų specifines užduotis arba spręstų specifinės politikos srities klausimus, be kita ko, sudaryti Tarpininkavimo komisiją, kad ji galėtų vykdyti savo uždavinius, kaip nustatyta šio reglamento 13 straipsnyje, ir specialią grupę finansiniams klausimams, susijusiems su Reglamentų (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009 taikymu, spręsti, kaip nustatyta šio reglamento 8 straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Ginčų sprendimo komisiją sudaro nacionaliniai ryšių palaikymo pareigūnai pagal 33 straipsnį, Komisijos atstovas, vykdomasis direktorius ir trys nepriklausomi valdybos skiriami ekspertai. Ginčų sprendimo procedūrose pagal 13 straipsnį dalyvauja atitinkamų valstybių narių nacionaliniai ryšių palaikymo pareigūnai, vykdomasis direktorius, Komisijos atstovas ir trys nepriklausomi ekspertai. Pirmininkauja vykdomasis direktorius. Sprendimai priimami dviejų trečdalių balsų dauguma. Komisijos atstovas nebalsuoja.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

18 straipsnis

18 straipsnis

Valdybos sudėtis

Valdybos sudėtis

1.  Valdybą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės aukšto rango atstovą ir du Komisijos atstovai; visi jie turi balso teisę.

1.  Valdybą sudaro:

 

a) po vieną kiekvienos valstybės narės aukšto rango atstovą,

 

b) vienas Komisijos atstovas,

 

c) šeši socialinių partnerių atstovai ir

 

d) trys nepriklausomi Europos Parlamento paskirti ekspertai; visi jie turi balso teisę.

 

Kiekvienos valstybės narės aukšto rango atstovai ir jų pakaitiniai nariai nurodo savo profesinę kompetenciją darbo teisės ir socialinės apsaugos reguliavimo srityse.

2.  Kiekvienas valdybos narys turi pakaitinį narį. Tikrajam nariui nedalyvaujant, jam atstovauja pakaitinis narys.

2.  Kiekvienas valdybos narys turi pakaitinį narį. Tikrajam nariui nedalyvaujant, jam atstovauja pakaitinis narys. Nors abu atstovai gali vienu metu naudotis savo teise dalyvauti posėdžiuose, balsuojant leidžiamas tik vienas balsas vienai valstybei narei.

3.  Valdybos narius, atstovaujančius valstybei narei, ir pakaitinius narius skiria atitinkamos valstybės narės, atsižvelgdamos į jų žinias 1 straipsnio 2 dalyje nurodytose srityse ir į jų vadovavimo, administracinius ir biudžeto valdymo įgūdžius.

3.  Valdybos narius, atstovaujančius valstybei narei, ir pakaitinius narius skiria atitinkamos valstybės narės, atsižvelgdamos į jų žinias 1 straipsnio 2 dalyje nurodytose srityse ir remdamosi nuopelnais, taip pat atsižvelgdamos į jų patirtį ir įgūdžius. Visos šalys siekia, kad valdyboje būtų tinkama vyrų ir moterų pusiausvyra.

 

Sąjungos lygmens socialiniai partneriai skiria visus socialinių partnerių atstovus.

Komisijai atstovausiančius narius skiria Komisija.

Komisijai atstovausiančius narius skiria Komisija.

Siekdamos užtikrinti valdybos darbo tęstinumą, valstybės narės ir Komisija stengiasi riboti savo atstovų kaitą. Visos šalys siekia, kad valdyboje būtų tinkama vyrų ir moterų pusiausvyra.

Siekdami užtikrinti valdybos darbo tęstinumą, valstybės narės, socialiniai partneriai ir Komisija stengiasi riboti savo atstovų kaitą. Visos šalys siekia, kad valdyboje būtų tinkama vyrų ir moterų pusiausvyra.

4.  Narių ir pakaitinių narių kadencija – ketveri metai. Ši kadencija gali būti pratęsta.

4.  Narių ir pakaitinių narių kadencija – ketveri metai. Nariai gali būti skiriami dviem kadencijoms iš eilės, jei tie nariai nėra skiriami į tas pačias pareigas.

5.  Trečiųjų šalių, kurios taiko Sąjungos teisę šio reglamento taikymo srityse, atstovai valdybos posėdžiuose gali dalyvauti stebėtojų teisėmis.

5.  Trečiųjų šalių, kurios taiko Sąjungos teisę šio reglamento taikymo srityse, atstovai valdybos posėdžiuose gali dalyvauti stebėtojų teisėmis, jeigu valstybės narės vienbalsiai ir iš anksto suteikia tam leidimą. Pradėdami eiti pareigas kiekvienas narys ir pakaitinis narys pasirašo rašytinę interesų deklaraciją ir ją atnaujina, kai pasikeičia su ja susijusios aplinkybės.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  dviejų trečdalių balso teisę turinčių narių balsų dauguma patvirtina Institucijos metinį biudžetą ir vykdo kitas su Institucijos biudžetu susijusias funkcijas pagal IV skyrių;

b)  dviejų trečdalių balso teisę turinčių narių balsų dauguma patvirtina Institucijos metinį biudžetą po to, kai jis buvo pateiktas suinteresuotųjų subjektų grupei, kad ji išsakytų savo pastabas, ir vykdo kitas su Institucijos biudžetu susijusias funkcijas pagal IV skyrių;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  atsižvelgdama į įgyvendintinų priemonių sąnaudų ir naudos santykį, patvirtina sukčiavimo rizikai proporcingą kovos su sukčiavimu strategiją;

e)  atsižvelgdama į įgyvendintinų priemonių sąnaudų ir naudos santykį, patvirtina sukčiavimo rizikai proporcingą kovos su sukčiavimu strategiją po to, kai ji buvo pateikta suinteresuotųjų subjektų grupei, kad ji išsakytų savo pastabas;

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  priima savo narių (įskaitant Institucijos suinteresuotųjų subjektų grupės darbo ir ekspertų grupių, įsteigtų pagal 17 straipsnio 2 dalį, narius) interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles ir kasmet savo interneto svetainėje skelbia valdybos narių interesų deklaracijas;

f)  priima savo narių (įskaitant Institucijos suinteresuotųjų subjektų grupės darbo ir ekspertų grupių, įsteigtų pagal 17 straipsnio 2 dalį, narius, taip pat pagal 34 straipsnį komandiruotus nacionalinius ekspertus) interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles ir kasmet savo interneto svetainėje skelbia valdybos narių interesų deklaracijas;

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha)  aptaria suinteresuotųjų subjektų grupių pateiktus pasiūlymus ir rekomendacijas ir pateikia pagrįstą atsakymą;

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  priima Institucijos darbo ir ekspertų grupių, įsteigtų pagal 17 straipsnio 2 dalį, darbo tvarkos taisykles;

i)  priima Institucijos darbo ir ekspertų grupių, įsteigtų pagal 17 straipsnio 2 ir 3 dalis, darbo tvarkos taisykles ir paskiria tris nepriklausomus ekspertus pagal 17 straipsnio 3 dalį ir kiekvienam ekspertui po du pakaitinius narius 10 metų laikotarpiui;

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valdybos pirmininkas

Valdybos pirmininkai

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valdyba iš savo balso teisę turinčių narių renka pirmininką ir jo pavaduotoją ir siekia lyčių pusiausvyros. Pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas renkami dviejų trečdalių balso teisę turinčių valdybos narių balsų dauguma.

Valdyba iš savo balso teisę turinčių narių renka pirmininką ir jo pavaduotoją ir siekia lyčių ir geografinės pusiausvyros. Pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas renkami dviejų trečdalių balso teisę turinčių valdybos narių balsų dauguma.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu pirmuoju balsavimu nepasiekiama dviejų trečdalių dauguma, rengiamas antrasis balsavimas, kuriame pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas renkami paprasta balso teisę turinčių valdybos narių balsų dauguma.

Jeigu pirmuoju balsavimu nepasiekiama dviejų trečdalių dauguma, rengiamas antrasis balsavimas, kuriame pirmininkai renkami paprasta balso teisę turinčių valdybos narių balsų dauguma.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei pirmininkas negali eiti savo pareigų, jį automatiškai pakeičia pirmininko pavaduotojas.

Jei vienas pirmininkas negali eiti savo pareigų, jį automatiškai pakeičia kitas pirmininkas.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas skiriami ketverių metų kadencijai. Jų kadencija gali būti pratęsta vieną kartą. Tačiau jei bet kuriuo kadencijos metu jie netenka valdybos nario statuso, tą pačią dieną automatiškai baigiasi ir jų kadencija.

2.  Pirmininkai skiriami ketverių metų kadencijai. Jų kadencija gali būti pratęsta vieną kartą. Tačiau jei bet kuriuo kadencijos metu jie netenka valdybos nario statuso, tą pačią dieną automatiškai baigiasi ir jų kadencija.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valdyba bent kartą per metus rengia posėdžius su Suinteresuotųjų subjektų grupe.

4.  Valdyba bent du kartus per metus rengia posėdžius su Suinteresuotųjų subjektų grupe.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a.  Valdybos posėdžių protokolai skelbiami Institucijos interneto svetainėje. Valdybos posėdžių darbotvarkė suinteresuotųjų subjektų grupei pateikiama iš anksto.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 7 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7b.  Skubiais atvejais valstybės narės gali prašyti surengti valdybos posėdį. Prie tokio prašymo pridedamas gerai argumentuotas pagrindimas.

Pagrindimas

Konkrečiais atvejais turi būti galimybė taikyti skubos tvarkos procedūrą.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

23 straipsnis

23 straipsnis

Vykdomojo direktoriaus pareigos

Vykdomojo direktoriaus pareigos

1.  Vykdomasis direktorius vadovauja Institucijai. Vykdomasis direktorius yra atskaitingas valdybai.

1.  Vykdomasis direktorius vadovauja Institucijai. Vykdomasis direktorius yra atskaitingas valdybai.

2.  Gavęs prašymą, vykdomasis direktorius Europos Parlamentui pateikia savo pareigų vykdymo ataskaitą. Taryba gali paprašyti vykdomojo direktoriaus pateikti savo pareigų vykdymo ataskaitą.

2.  Gavęs prašymą, vykdomasis direktorius Europos Parlamentui ir Komisijai pateikia savo pareigų vykdymo ataskaitą. Taryba gali paprašyti vykdomojo direktoriaus pateikti savo pareigų vykdymo ataskaitą.

3.  Vykdomasis direktorius yra Institucijos teisinis atstovas.

3.  Vykdomasis direktorius yra Institucijos teisinis atstovas.

4.  Vykdomasis direktorius atsako už Institucijai šiuo reglamentu nustatytų uždavinių įgyvendinimą. Vykdomasis direktorius visų pirma atsako už:

4.  Vykdomasis direktorius atsako už Institucijai šiuo reglamentu nustatytų uždavinių įgyvendinimą. Vykdomasis direktorius visų pirma atsako už:

a)  kasdienį Institucijos administravimą;

a)  kasdienį Institucijos administravimą;

b)  Valdybos priimtų sprendimų įgyvendinimą;

b)  Valdybos priimtų sprendimų įgyvendinimą;

c)  bendrojo programavimo dokumento projekto rengimą ir jo pateikimą valdybai tvirtinti;

c)  bendrojo programavimo dokumento projekto rengimą ir jo pateikimą valdybai tvirtinti;

d)  bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimą ir atsiskaitymą už jo įgyvendinimą valdybai;

d)  bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimą ir atsiskaitymą už jo įgyvendinimą valdybai;

e)  konsoliduotosios metinės Institucijos veiklos ataskaitos rengimą ir jos pateikimą valdybai įvertinti ir tvirtinti;

e)  konsoliduotosios metinės Institucijos veiklos ataskaitos rengimą ir jos pateikimą valdybai įvertinti ir tvirtinti;

f)  tolesnių veiksmų plano rengimą atsižvelgiant į vidaus arba išorės audito ataskaitų bei vertinimų išvadas ir OLAF tyrimus, taip pat pažangos ataskaitų teikimą Komisijai du kartus per metus ir reguliarų pažangos ataskaitų teikimą valdybai;

f)  tolesnių veiksmų plano rengimą atsižvelgiant į vidaus arba išorės audito ataskaitų bei vertinimų išvadas ir OLAF tyrimus, taip pat pažangos ataskaitų teikimą Komisijai ir Europos Parlamentui du kartus per metus ir reguliarų pažangos ataskaitų teikimą valdybai;

g)  Sąjungos finansinių interesų apsaugą taikant prevencines kovos su sukčiavimu, korupcija ir bet kokia kita neteisėta veikla priemones, nedarant poveikio OLAF kompetencijai tyrimų srityje, atliekant veiksmingus patikrinimus ir, jeigu nustatoma pažeidimų, susigrąžinant netinkamai išmokėtas lėšas ir prireikus taikant veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas administracines nuobaudas, įskaitant finansines nuobaudas;

g)  Sąjungos finansinių interesų apsaugą taikant prevencines kovos su sukčiavimu, korupcija ir bet kokia kita neteisėta veikla priemones, nedarant poveikio OLAF kompetencijai tyrimų srityje, atliekant veiksmingus patikrinimus ir, jeigu nustatoma pažeidimų, susigrąžinant netinkamai išmokėtas lėšas ir prireikus taikant veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas administracines nuobaudas, įskaitant finansines nuobaudas;

h)  Institucijos kovos su sukčiavimu strategijos rengimą ir pateikimą valdybai tvirtinti;

h)  Institucijos kovos su sukčiavimu strategijos rengimą ir pateikimą valdybai tvirtinti;

i)  Institucijai taikytinų finansinių taisyklių rengimą ir pateikimą valdybai;

i)  Institucijai taikytinų finansinių taisyklių rengimą ir pateikimą valdybai;

j)  Institucijos įplaukų ir išlaidų sąmatos projekto rengimą ir biudžeto įgyvendinimą;

j)  Institucijos įplaukų ir išlaidų sąmatos projekto rengimą ir biudžeto įgyvendinimą;

k)  valdybos nustatytų priemonių, kuriomis užtikrinama, kad būtų laikomasi Reglamentu (EB) Nr. 45/2001 nustatytų duomenų apsaugos prievolių, įgyvendinimą.

k)  valdybos nustatytų priemonių, kuriomis užtikrinama, kad būtų laikomasi Reglamentu (EB) Nr. 45/2001 nustatytų duomenų apsaugos prievolių, įgyvendinimą;

 

ka)  vadovavimą ginčų sprendimo procedūroms.

5.  Vykdomasis direktorius sprendžia, ar būtina, kad vienoje arba daugiau valstybių narių dirbtų vienas arba daugiau Institucijos darbuotojų. Prieš nuspręsdamas įsteigti vietos skyrių vykdomasis direktorius gauna išankstinį Komisijos, valdybos ir susijusios (-ių) valstybės (-ių) narės (-ių) pritarimą. Veiklos, kurią vykdys vietos skyrius, sritis sprendime nustatoma taip, kad būtų išvengta nebūtinų išlaidų ir Institucijos administracinių funkcijų dubliavimo. Gali prireikti su susijusia (-iomis) valstybe (-ėmis) nare (-ėmis) sudaryti susitarimą dėl būstinės.

5.  Vykdomasis direktorius sprendžia, ar būtina, kad vienoje arba daugiau valstybių narių laikinai ar nuolat dirbtų vienas arba daugiau Institucijos darbuotojų. Prieš nuspręsdamas įsteigti vietos skyrių vykdomasis direktorius gauna išankstinį Komisijos, valdybos ir susijusios (-ių) valstybės (-ių) narės (-ių) pritarimą. Veiklos, kurią vykdys vietos skyrius, pagrindinė sritis sprendime nustatoma taip, kad būtų išvengta nebūtinų išlaidų ir Institucijos administracinių funkcijų dubliavimo. Turi būti reikalaujama su susijusia (-iomis) valstybe (-ėmis) nare (-ėmis) sudaryti susitarimą dėl būstinės.

 

5a.  Vienoje arba daugiau valstybių narių laikinai arba nuolat dirbantis vienas ar daugiau Institucijos darbuotojų atitinkamai bendradarbiauja su valstybių narių vietos institucijomis, tačiau personalui visą laiką vadovauja Institucija.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

24 straipsnis

24 straipsnis

Suinteresuotųjų subjektų grupės sukūrimas ir sudėtis

Suinteresuotųjų subjektų grupės sukūrimas ir sudėtis

1.  Siekiant palengvinti konsultacijas su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais ir pasinaudoti ekspertinėmis jų žiniomis tose srityse, kurioms taikomas šis reglamentas, prie Institucijos įsteigiama patariamoji suinteresuotųjų subjektų grupė.

1.  Siekiant palengvinti konsultacijas su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais ir pasinaudoti ekspertinėmis jų žiniomis tose srityse, kurioms taikomas šis reglamentas, prie Institucijos įsteigiama patariamoji suinteresuotųjų subjektų grupė.

2.  Suinteresuotųjų subjektų grupė Institucijai teikia nuomones ir patarimus dėl Sąjungos teisės šio reglamento taikymo srityje taikymo ar vykdymo užtikrinimo.

2.  Suinteresuotųjų subjektų grupė Institucijai teikia nuomones ir patarimus dėl Sąjungos teisės šio reglamento taikymo srityje taikymo ar vykdymo užtikrinimo.

3.  Suinteresuotųjų subjektų grupei pirmininkauja vykdomasis direktorius ir ji posėdžiauja bent du kartus per metus vykdomojo direktoriaus iniciatyva ar Komisijai paprašius.

3.  Suinteresuotųjų subjektų grupei pirmininkauja vykdomasis direktorius ir ji posėdžiauja bent du kartus per metus vykdomojo direktoriaus iniciatyva ar Komisijai, Europos Parlamentui paprašius arba, ypatingos skubos atvejais, valstybei narei ar bent 20 proc. jos narių paprašius.

4.  Suinteresuotųjų subjektų grupę sudaro šeši Sąjungos lygmens socialinių partnerių atstovai, vienodai atstovaujantys profesinėms sąjungoms ir darbdavių organizacijoms, ir du Komisijos atstovai.

4.  Suinteresuotųjų subjektų grupę sudaro aštuoni Sąjungos lygmens socialinių partnerių atstovai, vienodai atstovaujantys profesinėms sąjungoms ir darbdavių organizacijoms, du Komisijos atstovai ir du Europos Parlamento atstovai.

5.  Suinteresuotųjų subjektų grupės narius siūlo atitinkamos jų organizacijos ir skiria valdyba. Valdyba, laikydamasi tų pačių sąlygų, kokios taikomos skiriant narius, taip pat skiria pakaitinius narius, kurie automatiškai pakeičia nedalyvaujančius arba savo pareigų negalinčius eiti narius. Kiek įmanoma, laikomasi lyčių pusiausvyros ir siekiama adekvataus atstovavimo MVĮ.

5.  Suinteresuotųjų subjektų grupės narius siūlo atitinkamos jų organizacijos ir skiria valdyba. Valdyba, laikydamasi tų pačių sąlygų, kokios taikomos skiriant narius, taip pat skiria pakaitinius narius.

6.  Institucija teikia Suinteresuotųjų subjektų grupei sekretoriato paslaugas. Suinteresuotųjų subjektų grupė dviejų trečdalių balso teisę turinčių narių balsų dauguma priima savo darbo tvarkos taisykles. Darbo tvarkos taisykles tvirtina valdyba.

6.  Institucija teikia Suinteresuotųjų subjektų grupei sekretoriato paslaugas. Suinteresuotųjų subjektų grupė dviejų trečdalių balso teisę turinčių narių balsų dauguma priima savo darbo tvarkos taisykles. Darbo tvarkos taisykles tvirtina valdyba.

7.  Institucija viešai skelbia Suinteresuotųjų subjektų grupės nuomones ir patarimus bei konsultacijų su ja rezultatus, išskyrus atvejus, kai taikomi konfidencialumo reikalavimai.

7.  Institucija viešai skelbia Suinteresuotųjų subjektų grupės nuomones ir patarimus bei konsultacijų su ja rezultatus, išskyrus atvejus, kai taikomi konfidencialumo reikalavimai.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekvienais metais vykdomasis direktorius rengia bendrojo programavimo dokumento projektą, kuriame išdėstomas daugiametis ir metinis programavimas, kaip nustatyta Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 1271/201373 ir atsižvelgiant į Komisijos nustatytas gaires.

1.  Kiekvienais metais vykdomasis direktorius rengia bendrojo programavimo dokumento projektą, kuriame išdėstomas daugiametis ir metinis programavimas, kaip nustatyta Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 1271/201373 ir atsižvelgiant į Komisijos nustatytas gaires; prieš tai jis pateikiamas suinteresuotųjų subjektų grupei, kad ji išsakytų savo pastabas.

_________________

_________________

73 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje (OL L 328, 2013 12 7, p. 42).

73 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje (OL L 328, 2013 12 7, p. 42).

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija šią sąmatą kartu su Sąjungos bendrojo biudžeto projektu perduoda biudžeto valdymo institucijai.

4.  Komisija šią sąmatą kartu su Sąjungos bendrojo biudžeto projektu perduoda biudžeto valdymo institucijai, aiškiai nurodydama Institucijai skirtą biudžeto eilutę. Komisija taip pat apie sąmatos projektą informuoja Europos Parlamentą.

Pagrindimas

Kadangi terminai vis griežtėja, kitų institucijų procedūrinis darbas pagerėtų, jei biudžeto sąmata joms būtų pateikiama šiuo ankstesniu etapu.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Visomis aplinkybėmis taikomas patikimo finansų valdymo principas.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

32 straipsnis

32 straipsnis

Vykdomasis direktorius

Vykdomasis direktorius

1.  Vykdomasis direktorius pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio a punktą įdarbinamas kaip Institucijos laikinasis darbuotojas.

1.  Vykdomasis direktorius pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio a punktą įdarbinamas kaip Institucijos laikinasis darbuotojas.

2.  Valdyba skiria vykdomąjį direktorių iš Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašo po atviros ir skaidrios atrankos procedūros.

2.  Valdyba skiria vykdomąjį direktorių iš Komisijos ir valstybių narių pasiūlytų kandidatų sąrašo po atviros ir skaidrios atrankos procedūros. Jei yra du lygiaverčiai kandidatai, valdyba teikia pirmenybę nepakankamai atstovaujamos lyties atstovui (-ei).

3.  Sudarant sutartį su vykdomuoju direktoriumi Institucijai atstovauja valdybos pirmininkas.

3.  Sudarant sutartį su vykdomuoju direktoriumi Institucijai atstovauja valdybos pirmininkas.

4.  Vykdomasis direktorius skiriamas penkerių metų kadencijai. Iki to laikotarpio pabaigos Komisija atlieka vertinimą, kuriame atsižvelgiama į vykdomojo direktoriaus veiklos rezultatų įvertinimą ir į būsimus Institucijos uždavinius ir iššūkius.

4.  Vykdomasis direktorius skiriamas ketverių metų kadencijai. Iki to laikotarpio pabaigos Komisija atlieka vertinimą, kuriame atsižvelgiama į vykdomojo direktoriaus veiklos rezultatų įvertinimą ir į būsimus Institucijos uždavinius ir iššūkius.

5.  Remdamasi Komisijos pasiūlymu, kuriame atsižvelgiama į 4 dalyje nurodytą vertinimą, valdyba gali vykdomojo direktoriaus kadenciją pratęsti vieną kartą ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

5.  Remdamasi Komisijos pasiūlymu, kuriame atsižvelgiama į 4 dalyje nurodytą vertinimą, valdyba gali vykdomojo direktoriaus kadenciją pratęsti vieną kartą ne ilgesniam kaip ketverių metų laikotarpiui.

6.  Vykdomasis direktorius, kurio kadencija buvo pratęsta, pasibaigus kumuliaciniam laikotarpiui negali dalyvauti kitoje atrankos į tas pačias pareigas procedūroje.

6.  Vykdomasis direktorius, kurio kadencija buvo pratęsta, pasibaigus kumuliaciniam laikotarpiui negali dalyvauti kitoje atrankos į tas pačias pareigas procedūroje.

7.  Vykdomasis direktorius gali būti atleistas iš pareigų tik valdybos sprendimu, priimtu remiantis Komisijos pasiūlymu.

7.  Vykdomasis direktorius gali būti atleistas iš pareigų tik valdybos sprendimu.

8.  Sprendimus dėl vykdomojo direktoriaus skyrimo, jo kadencijos pratęsimo arba atleidimo iš pareigų valdyba priima dviejų trečdalių balso teisę turinčių narių balsų dauguma.

8.  Sprendimus dėl vykdomojo direktoriaus skyrimo, jo kadencijos pratęsimo arba atleidimo iš pareigų valdyba priima dviejų trečdalių balso teisę turinčių narių balsų dauguma.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Institucijos saugomiems dokumentams taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001. Valdyba per šešis mėnesius nuo pirmo posėdžio dienos priima išsamias Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 taikymo taisykles.

1.  Institucijos saugomiems dokumentams taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001. Valdyba per šešis mėnesius nuo pirmo posėdžio dienos priima išsamias Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 taikymo taisykles. Institucija asmens duomenis tvarko pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Nedarant poveikio 1, 2 ir 3 dalims, į Institucijos bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis susitarimus, sutartis, susitarimus dėl dotacijos ir sprendimus dėl dotacijos skyrimo įtraukiamos nuostatos, kuriomis Europos Audito Rūmai ir Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) aiškiai įgaliojami atlikti tokį auditą ir tyrimus pagal savo kompetenciją.

4.  Nedarant poveikio 1, 2 ir 3dalims, į Institucijos bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis susitarimus, sutartis, susitarimus dėl dotacijos ir sprendimus dėl dotacijos skyrimo įtraukiamos nuostatos, kuriomis Europos prokuratūra, Europos Audito Rūmai ir Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) aiškiai įgaliojami atlikti tokį auditą ir tyrimus pagal savo kompetenciją.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turi jurisdikciją priimti sprendimus pagal bet kurią Institucijos sudarytos sutarties nuostatą dėl arbitražo.

2.  Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turi jurisdikciją priimti sprendimus pagal bet kurią Institucijos sudarytos sutarties nuostatą dėl arbitražo arba dėl bet kurios nesutartinės prievolės, kurios negalima išspręsti kitais būdais.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Institucijos veiklą pagal SESV 228 straipsnį tiria Europos ombudsmenas.

Institucijos veiklą, taip pat dalyvaujant Institucijos darbuotojams atliekamą veiklą, nacionalinius, suderintus ar bendrus patikrinimus pagal SESV 228 straipsnį tiria Europos ombudsmenas.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

42 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

42 a straipsnis

 

Informatorių apsauga

 

Asmenys, tiesiogiai arba per nacionalines vykdymo užtikrinimo institucijas pranešantys Institucijai apie atvejus, įskaitant sukčiavimą darbo ir socialinės apsaugos srityje, apsaugomi nuo bet kokio netinkamo jų darbdavių elgesio su jais.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Todėl Institucija gali, gavusi išankstinį Komisijos patvirtinimą, sudaryti darbinius susitarimus su trečiųjų šalių institucijomis. Tais susitarimais nesukuriama teisinių įpareigojimų Sąjungai ir jos valstybėms narėms.

Todėl Institucija gali, gavusi išankstinį Komisijos ir valdybos patvirtinimą, sudaryti darbinius susitarimus su trečiųjų šalių institucijomis. Tais susitarimais nesukuriama teisinių įpareigojimų Sąjungai ir jos valstybėms narėms.

Pagrindimas

Tokio svarbaus sprendimo, darančio poveikį visai Institucijos veiklai, negali priimti tik Komisija. Valstybės narės taip pat turi duoti leidimą.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

1 straipsnio na punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

na)  Europos darbo institucija – įstaiga, įsteigta Reglamentu [Institucijos steigimo reglamentas] ir nurodyta 74 straipsnyje;“;

na)  Europos darbo ir socialinės apsaugos institucija – įstaiga, įsteigta Reglamentu [Institucijos steigimo reglamentas];

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  72 straipsnio g punktas pakeičiamas taip:

Išbraukta.

„g) nustato veiksnius, į kuriuos reikėtų atsižvelgti sudarant išlaidų, kurias patirs valstybių narių institucijos pagal šio reglamento nuostatas, ataskaitas ir suderina metines ataskaitas tarp minėtų įstaigų, remiantis 74 straipsnyje nurodytos Europos darbo institucijos ataskaita.“;

 

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a)  72 straipsnyje įterpiamas ga punktas:

 

„ga) prireikus Europos darbo ir socialinės apsaugos institucijai teikia technines ir ekspertines žinias.“

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos darbo institucijos įsteigimas

Nuorodos

COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

16.4.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Angel Dzhambazki

15.5.2018

Svarstymas komitete

3.9.2018

 

 

 

Priėmimo data

22.10.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Tiemo Wölken

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Olle Ludvigsson

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

15

+

ECR

Angel Dzhambazki

PPE

Geoffroy Didier, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech; Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Olle Ludvigsson, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ  (23.10.2018)

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos darbo institucija

(COM(2018) 0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

Nuomonės referentas: Emilian Pavel

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Parlamentas ne kartą yra pabrėžęs, kad reikia stiprinti valstybių narių vykdomą ir jų tarpusavio kontrolę, administracinį bendradarbiavimą ir koordinavimą siekiant aktyviai padėti naudotis laisvo judėjimo teise ir išplėtoti pagalbą ir keitimąsi informacija kovojant su sukčiavimu darbuotojų komandiravimo srityje, kartu pabrėžiant, kokia svarbi aiški ir skaidri informacija paslaugų teikėjams ir visų kategorijų darbuotojams, įskaitant ES mėlynosios kortelės turėtojus, bendrovės viduje perkeliamus asmenis arba ilgalaikius gyventojus ir jų šeimų narius. Šiomis aplinkybėmis Komisija pasiūlė sukurti Europos darbo instituciją (toliau – Institucija) – decentralizuotą ES agentūrą, kuri spręstų su darbo jėgos judumu Sąjungoje susijusias problemas ir užtikrintų, kad atitinkamos ES taisyklės būtų vykdomos sąžiningai, paprastai ir veiksmingai.

Darbo jėgos judumas ES duoda naudos tiek pavieniams asmenims ir socialiniams partneriams, tiek ekonomikai ir visuomenei apskritai. Laisvas darbuotojų judėjimas ir laisvė teikti paslaugas Sąjungoje priklauso nuo aiškių, sąžiningų ir veiksmingai taikomų taisyklių, kuriomis reglamentuojamas ir tarpvalstybinis trečiųjų šalių piliečių darbo jėgos judumas.

Vis dėlto tebelieka neišspręstų uždavinių, susijusių su ES taisyklių laikymusi ir rezultatyviu bei veiksmingu jų taikymu, o tai gali kelti pavojų pasitikėjimui vidaus rinka ir sąžiningumui joje. Visų pirma tai pasakytina apie judžius darbuotojus, kuriais lengviau piktnaudžiauti ir neįgyvendinti jų teisių, ir apie įmones, veikiančias neapibrėžtomis, neaiškiomis ir nevienodomis sąlygomis. Kokybiškos ir naujos informacijos visuomenei apie teises ir pareigas tarpvalstybinės veiklos atveju ir atitinkamų paslaugų teikimas turi būti koordinuojamas Sąjungos lygmeniu, kad būtų užtikrintas nuoseklumas, aiškumas ir veiksmingumas. Tuo klausimu Institucijai bus patikėti tam tikri operatyviniai uždaviniai, visų pirma teikti fiziniams asmenims, socialiniams partneriams ir darbdaviams reikalingą informaciją ir paslaugas, remti valstybių narių bendradarbiavimą, informacijos mainus, suderintus ir bendrus patikrinimus (šis klausimas nuomonės referentui yra itin svarbus), taip pat įspėti kompetentingas institucijas apie pagrindinių teisių pažeidimo ir prekybos žmonėmis siekiant juos išnaudoti darbe atvejus. Neabejotinai visų formų migracija į Sąjungą turi poveikį ES darbo rinkoms.

Nuomonės referentas tvirtai remia Komisijos pasiūlymą, kuriuo įsteigiama Institucija.

Siūlomi pakeitimai

Kadangi Institucija turėtų prisidėti prie aiškaus, sąžiningo ir veiksmingo Sąjungos taisyklių, kuriomis reglamentuojamas tarpvalstybinis darbo jėgos judumas ir socialinės apsaugos koordinavimas, taikymo, nuomonės referentas remia tokiomis taisyklėmis užtikrinamą pagrindinių teisių, pvz., pavienių asmenų ir darbuotojų, įskaitant ES mėlynosios kortelės turėtojus, bendrovės viduje perkeliamus asmenis arba ilgalaikius gyventojus ir jų šeimų narius, laisvo judėjimo teisių apsaugą. Nuomonės referentas taip pat remia tarpvalstybinį teisių užtikrinimą tokiose srityse kaip tinkamos ir teisingos darbo sąlygos, socialinė apsauga ir sveikatos priežiūra, nediskriminavimas ir kova su prekyba žmonėmis siekiant juos išnaudoti darbe.

Kitas svarbus nuomonės referento darbo aspektas yra nedeklaruojamo darbo problema. Tuo tikslu nuomonės referentas pasiūlė pakeitimą, kuriuo pateikia aiškią viziją, kaip kovoti su nedeklaruojamu darbu, kuris dažnai turi tarpvalstybinių aspektų ir gali turėti sunkių padarinių atitinkamiems darbuotojams. Kai kurios pažeidžiamos grupės, pvz., trečiųjų šalių piliečiai, nuo nedeklaruojamo darbo gali itin nukentėti ir atitinkamai negauti galimybių pasinaudoti pagrindinėmis darbuotojų teisėmis. Institucija turėtų išlaikyti ir toliau plėtoti Sprendimu (ES) 2016/344 sukurtą Europos platformą, skirtą bendradarbiavimui sprendžiant nedeklaruojamo darbo problemą gerinti, ir toliau stiprinti Sąjungos lygmens bendradarbiavimą šioje srityje.

Nuomonės referento nuomone, itin svarbios nuostatos dėl bendradarbiavimo su kitomis Europos agentūromis. Nuomonės referentas ragina Instituciją išplėtoti veiksmingą bendradarbiavimą kovos su organizuotu nusikalstamumu srityje su Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolu) ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustu). Siekdama kovoti su prekyba žmonėmis ir ypatingą dėmesį skirdama kovai su prekyba žmonėmis siekiant juos išnaudoti darbe, Institucija taip pat turėtų bendradarbiauti su kitomis ES agentūromis, dirbančiomis teisingumo ir vidaus reikalų srityje, ypač su Pagrindinių teisių agentūra (FRA) ir Kovos su prekyba žmonėmis koordinatoriumi.

Kalbant apie asmens duomenų apsaugą, pagal šį pasiūlymą tvarkomiems asmens duomenims taikomos Reglamento (ES) Nr. 679/2016 (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) ir Reglamento (EB) Nr. 45/2001 nuostatos. Nuomonės referentas siekia užtikrinti, kad, laikantis šių taisyklių, asmens duomenys būtų tvarkomi tik tiek, kiek būtina ir proporcinga. Duomenys turėtų būti renkami nurodytais konkrečiais ir teisėtais tikslais ir neturėtų būti toliau tvarkomi su šiais tikslais nesuderinamu būdu. Nuomonės referentas siūlo aiškiai nustatyti, kad Institucija ir Komisija duomenų apsaugos taisyklių tikslais turėtų būti laikomos bendrais duomenų valdytojais.

Dar vienas nuomonės referentui labai svarbus aspektas yra kova su sukčiavimu – nuomonės referentas siekia įtraukti aiškias nuorodas į Tarybos reglamento dėl Europos prokuratūros įsteigimo taikymą ir į Europos prokuratūros dalyvavimą, kai taikytina, tiriant su Institucijos darbu susijusius sukčiavimo atvejus.

PAKEITIMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  laisvas darbuotojų judėjimas, įsisteigimo laisvė ir laisvė teikti paslaugas yra esminiai Sąjungos vidaus rinkos principai, įtvirtinti Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV);

(1)  socialinių ir darbo teisių apsauga, laisvas darbuotojų judėjimas, įsisteigimo laisvė ir laisvė teikti paslaugas yra esminiai Sąjungos vidaus rinkos principai, įtvirtinti Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV);

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  pagal ES sutarties 3 straipsnį Sąjunga turi kurti itin konkurencingą socialinės rinkos ekonomiką, kuria siekiama visiško užimtumo ir socialinės pažangos, ir skatinti socialinį teisingumą ir apsaugą. Pagal SESV 9 straipsnį Sąjunga, nustatydama ir įgyvendindama savo politiką ir veiklą, turi atsižvelgti į reikalavimus, susijusius, inter alia, su didelio užimtumo skatinimu, tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su socialine atskirtimi, taip pat su aukšto lygio švietimo, mokymo ir žmogaus sveikatos apsaugos propagavimu;

(2)  pagal ES sutarties 3 straipsnį Sąjunga turi kurti itin konkurencingą socialinės rinkos ekonomiką, kuria siekiama visiško užimtumo ir socialinės pažangos, kovoti su socialine atskirtimi ir diskriminacija, skatinti socialinį teisingumą ir socialinę apsaugą, moterų ir vyrų lygybę, kartų solidarumą ir vaiko teisių apsaugą, taip pat skatinti valstybių narių ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą ir solidarumą. Pagal SESV 9 straipsnį Sąjunga, nustatydama ir įgyvendindama savo politiką ir veiklą, turi atsižvelgti į reikalavimus, susijusius, inter alia, su didelio užimtumo skatinimu, tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su socialine atskirtimi, taip pat su aukšto lygio švietimo, mokymo ir žmogaus sveikatos apsaugos propagavimu;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtinta teisė į laisvą asmenų ir darbuotojų judėjimą (15 ir 45 straipsniai), teisė į nediskriminavimą (21 straipsni), teisė naudotis įdarbinimo tarnybų paslaugomis (29 straipsnis), laisvė užsiimti verslu (16 straipsnis) ir teisė į tinkamas ir teisingas darbo sąlygas, socialinę apsaugą ir sveikatos apsaugą (31, 34 ir 35 straipsniai);

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2b)  vis dar kelia susirūpinimą esamos kliūtys laisvam judėjimui, galimybei įsidarbinti ir galimybei naudotis socialine apsauga ir diskriminavimas dėl pilietybės vidaus rinkoje;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

2 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2c)  į savo specialiąją ataskaitą Nr. 6/2018 dėl darbuotojų laisvo judėjimo „Laisvas darbuotojų judėjimas – užtikrinta pagrindinė laisvė, bet tikslingesnis ES lėšų naudojimas padidintų darbuotojų judumą“ Europos Audito Rūmai įtraukė rekomendacijas Komisijai padidinti informuotumą apie priemones, susijusias su informacijos apie darbuotojų judėjimo laisvę teikimu ir pranešimu apie diskriminavimo atvejus, ir geriau išnaudoti turimą informaciją nustatant diskriminavimo pobūdį;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

2 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2d)  didelio išnaudojimo darbe atvejų pasitaiko visuose ES ekonomikos sektoriuose ir jį patiria įvairios tarpvalstybinių darbuotojų, tiek ES piliečių, tiek trečiųjų šalių piliečių, grupės. Kaip savo 2015 m. ataskaitoje „Didelis išnaudojimas darbe: darbuotojai, kurie persikelia iš vienos ES valstybės narės į kitą arba atvyksta į Europos Sąjungą“ rekomenduoja Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra, su tokia praktika turėtų būti kovojama, be kita ko, taikant visapusišką tikslinių darbo sąlygų patikrinimų sistemą;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  Europos socialinių teisių ramsčiu pabrėžiama, kad kiekvienas asmuo turi teisę laiku gauti jo poreikius atitinkančią pagalbą, kuria siekiama pagerinti jo perspektyvas įsidarbinti arba savarankiškai dirbti, kad kiekvienas asmuo, keisdamas profesinę veiklą, turi teisę į savo socialinės apsaugos ir mokymo teisių perkėlimą, kad jaunimas turi teisę gauti tolesnio mokymosi, pameistrystės, mokomosios praktikos arba tinkamo lygio darbo pasiūlymą ir kad bedarbiai turi teisę gauti individualiai pritaikytą, tęstinę ir nuoseklią paramą;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  kaip nustatyta Bendroje deklaracijoje dėl 2018–2019 m. teisėkūros prioritetų, Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija yra įsipareigoję imtis veiksmų, kuriais būtų stiprinamas Sąjungos socialinis aspektas, tobulinant socialinės apsaugos sistemų koordinavimą36, apsaugant darbuotojus nuo rizikos sveikatai darbo vietoje37, užtikrinant sąžiningas sąlygas visiems Sąjungos darbo rinkų dalyviams taikant modernizuotas darbuotojų komandiravimo taisykles38 ir užtikrinant dar geresnį tarpvalstybinį Sąjungos teisės vykdymą;

(4)  kaip nustatyta Bendroje deklaracijoje dėl 2018–2019 m. teisėkūros prioritetų, Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija yra įsipareigoję imtis veiksmų, kuriais būtų stiprinamas Sąjungos socialinis aspektas, tobulinant socialinės apsaugos sistemų koordinavimą36, apsaugant visus darbuotojus nuo rizikos sveikatai darbo vietoje37, užtikrinant sąžiningas sąlygas visiems Sąjungos darbo rinkų dalyviams taikant modernizuotas darbuotojų komandiravimo taisykles38 ir užtikrinant dar geresnį tarpvalstybinį Sąjungos teisės vykdymą;

_________________

_________________

36 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką, pasiūlymas, COM(2016) 815 final.

36 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką, pasiūlymas, COM(2016) 815 final.

37 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe, pasiūlymas, COM(2017) 11 final.

37 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe, pasiūlymas, COM(2017) 11 final.

38 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje, pasiūlymas, COM(2016) 128 final.

38 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje, pasiūlymas, COM(2016) 128 final.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  turėtų būti įsteigta Europos darbo institucija (toliau – Institucija), kuri padėtų didinti teisingumą ir pasitikėjimą bendrojoje rinkoje. Šiuo tikslu Institucija turėtų padėti valstybėms narėms ir Komisijai didinti fizinių asmenų ir darbdavių prieigą prie informacijos apie jų teises ir pareigas tarpvalstybinio darbo jėgos judumo atveju ir galimybes naudotis atitinkamomis paslaugomis, remti taisyklių laikymąsi ir valstybių narių bendradarbiavimą, kad būtų užtikrintas veiksmingas šių sričių Sąjungos teisės taikymas, taip pat tarpininkauti ir padėti rasti sprendimus tarpvalstybinių ginčų ar tarpvalstybinio darbo rinkų sutrikimo atveju;

(5)  turėtų būti įsteigta Europos darbo institucija (toliau – Institucija), kuri padėtų sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybiniam darbo jėgos judumui, didinti socialinį teisingumą ir pasitikėjimą bendrojoje rinkoje ir užtikrinti judiems piliečiams vienodas galimybes įsidarbinti ir naudotis socialine apsauga, taip pat stiprinti darbo teisių apsaugą ir prisidėti mažinant nedarbą, sykiu laikantis proporcingumo ir subsidiarumo principų. Šiuo tikslu Institucija turėtų padėti valstybėms narėms ir Komisijai didinti fizinių asmenų ir darbdavių prieigą prie informacijos apie jų teises ir pareigas tarpvalstybinio darbo jėgos judumo atveju ir galimybes naudotis atitinkamomis paslaugomis, remti taisyklių laikymąsi ir valstybių narių bendradarbiavimą, kad būtų užtikrintas veiksmingas šių sričių Sąjungos teisės taikymas, taip pat tarpininkauti ir padėti rasti sprendimus tarpvalstybinių ginčų ar tarpvalstybinio darbo rinkų sutrikimo atveju;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  Institucija turėtų vykdyti veiklą tarpvalstybinio darbo jėgos judumo ir socialinės apsaugos koordinavimo srityse, įskaitant laisvą darbuotojų judėjimą, darbuotojų komandiravimą ir itin judžių darbuotojų paslaugas. Ji taip pat turėtų stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą kovojant su nedeklaruojamu darbu. Tais atvejais, kai Institucija, vykdydama savo veiklą, gauna informacijos apie įtariamus pažeidimus, įskaitant tose Sąjungos teisės srityse, kurios nepriklauso jos kompetencijai, pavyzdžiui, darbo sąlygų, sveikatos ir saugos taisyklių pažeidimus, arba apie neteisėtai šalyje esančių trečiųjų šalių piliečių įdarbinimą, ji turėtų apie juos pranešti ir prireikus bendradarbiauti su Komisija, kompetentingomis Sąjungos įstaigomis ir nacionalinėmis institucijomis;

(6)  Institucija turėtų vykdyti veiklą tarpvalstybinio darbo jėgos judumo ir socialinės apsaugos koordinavimo srityse, įskaitant laisvą darbuotojų judėjimą, darbuotojų komandiravimą ir itin judžių darbuotojų paslaugas. Ji taip pat turėtų stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą kovojant su nedeklaruojamu darbu. Tais atvejais, kai Institucija, vykdydama savo veiklą, gauna informacijos apie įtariamus pažeidimus, įskaitant tose Sąjungos teisės srityse, kurios nepriklauso jos kompetencijai, pavyzdžiui, darbo sąlygų, sveikatos ir saugos taisyklių pažeidimus, ji turėtų apie juos pranešti ir prireikus veiksmingai ir nedelsdama bendradarbiauti su Komisija, kompetentingomis Sąjungos įstaigomis ir nacionalinėmis institucijomis;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  nedeklaruojamas darbas dažnai turi tarpvalstybinių aspektų ir gali turėti sunkių padarinių atitinkamiems darbuotojams. Kai kurios pažeidžiamos grupės, pvz., trečiųjų šalių piliečiai, nuo nedeklaruojamo darbo gali itin nukentėti ir atitinkamai negauti galimybių pasinaudoti pagrindinėmis darbuotojų teisėmis. Institucija turėtų išlaikyti ir toliau plėtoti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu (ES) 2016/344 sukurtą Europos platformą, skirtą bendradarbiavimui sprendžiant nedeklaruojamo darbo problemą gerinti, ir turėtų toliau stiprinti Sąjungos lygmens bendradarbiavimą šioje srityje;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  Institucija turėtų prisidėti prie laisvo darbuotojų judėjimo, reglamentuojamo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 492/201139, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/54/ES40 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/58941, skatinimo. Taip pat ji turėtų sudaryti palankesnes sąlygas darbuotojų komandiravimui, kuris yra reglamentuojamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB42 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/67/ES43, be kita ko, remdama tų nuostatų vykdymą įgyvendinant visuotinai taikytinas kolektyvines sutartis, atsižvelgiant į valstybių narių praktiką. Ji taip pat turėtų padėti koordinuoti socialinės apsaugos sistemas, reglamentuojamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 883/200444, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 987/200945, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1231/201046; taip pat Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1408/7147 ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 574/7248;

(7)  Institucija turėtų prisidėti prie laisvo darbuotojų judėjimo, reglamentuojamo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 492/201139, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/54/ES40 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/58941, skatinimo. Taip pat ji turėtų sudaryti palankesnes sąlygas darbuotojų komandiravimui, kuris yra reglamentuojamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB42 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/67/ES43, be kita ko, remdama tų nuostatų vykdymą įgyvendinant visuotinai taikytinas kolektyvines sutartis, atsižvelgiant į valstybių narių praktiką. Ji taip pat turėtų padėti veiksmingai koordinuoti socialinės apsaugos sistemas, reglamentuojamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 883/200444, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 987/200945, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1231/201046; taip pat Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1408/7147 ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 574/7248;

_________________

_________________

39 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 492/2011 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Sąjungoje (OL L 141, 2011 5 27, p. 1).

39 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 492/2011 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Sąjungoje (OL L 141, 2011 5 27, p. 1).

40 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/54/ES dėl priemonių, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis (OL L 128, 2014 4 30, p. 8).

40 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/54/ES dėl priemonių, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis (OL L 128, 2014 4 30, p. 8).

41 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/589 dėl Europos užimtumo tarnybų tinklo (EURES) darbuotojų galimybių naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnės darbo rinkų integracijos ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 492/2011 ir (ES) Nr. 1296/2013 (OL L 107, 2016 4 22, p. 1).

41 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/589 dėl Europos užimtumo tarnybų tinklo (EURES) darbuotojų galimybių naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnės darbo rinkų integracijos ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 492/2011 ir (ES) Nr. 1296/2013 (OL L 107, 2016 4 22, p. 1).

42 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (OL L 18, 1997 1 21, p. 1).

42 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (OL L 18, 1997 1 21, p. 1).

43 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo ir kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI reglamentas) (OL L 159, 2014 5 28, p. 11).

43 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo ir kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI reglamentas) (OL L 159, 2014 5 28, p. 11).

44 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL L 166, 2004 4 30, p. 1, klaidų ištaisymas OL L 200, 2004 6 7, p. 1).

44 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL L 166, 2004 4 30, p. 1, klaidų ištaisymas OL L 200, 2004 6 7, p. 1).

45 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (OL L 284, 2009 10 30, p. 1).

45 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (OL L 284, 2009 10 30, p. 1).

46 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1231/2010, kuriuo išplečiamas Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 taikymas trečiųjų šalių piliečiams, kuriems tie reglamentai dar netaikomi tik dėl jų pilietybės (OL L 344, 2010 12 29, p. 1).

46 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1231/2010, kuriuo išplečiamas Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 taikymas trečiųjų šalių piliečiams, kuriems tie reglamentai dar netaikomi tik dėl jų pilietybės (OL L 344, 2010 12 29, p. 1).

47 1971 m. birželio 14 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (OL L 149, 1971 7 5, p. 2).

47 1971 m. birželio 14 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (OL L 149, 1971 7 5, p. 2).

48 1972 m. kovo 21 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 574/72 nustatantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką (OL L 74, 1972 3 27, p. 1).

48 1972 m. kovo 21 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 574/72 nustatantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką (OL L 74, 1972 3 27, p. 1).

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  asmenys, patenkantys į Institucijos veiklos aprėptį, turėtų būti asmenys, kuriems taikoma Sąjungos teisė, patenkanti į šio reglamento taikymo sritį, įskaitant darbuotojus, savarankiškai dirbančius asmenis, darbo ieškančius asmenis ir ekonomiškai neaktyvius asmenis; tai taip pat turėtų būti tiek Sąjungos, tiek trečiųjų šalių piliečiai, teisėtai gyvenantys Sąjungoje, pavyzdžiui komandiruoti darbuotojai, ES mėlynosios kortelės turėtojai, bendrovės viduje perkeliami asmenys ir ilgalaikiai gyventojai bei jų šeimos nariai;

(9)  asmenys, patenkantys į Institucijos veiklos aprėptį, turėtų būti Sąjungos piliečiai ir trečiųjų šalių piliečiai, kuriems taikoma Sąjungos teisė, patenkanti į šio reglamento taikymo sritį, įskaitant darbuotojus, savarankiškai dirbančius asmenis, darbo ieškančius asmenis ir ekonomiškai neaktyvius asmenis Sąjungos tarpvalstybiniais atvejais;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  siekiant laipsniškai sukurti Sutartyse numatytą laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, priimti Sąjungos teisės aktai, kuriais reglamentuojamos tam tikrų kategorijų trečiųjų šalių piliečių, pvz., ES mėlynosios kortelės turėtojų pagal Tarybos direktyvą 2009/50/EB1a, bendrovės viduje perkeliamų asmenų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/66/ES1b ar ilgalaikių gyventojų pagal Tarybos direktyvą 2003/109/EB1c ir jų šeimų narių, atvykimo, gyvenimo šalyje ar įdarbinimo sąlygos, ir numatytos sankcijos ir priemonės, taikomos neteisėtai šalyje esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/52/EB1d. Tokių teisės aktų taikymo tarpvalstybiniai aspektai turėtų būti įtraukti į Institucijos veiklos sritis;

 

__________________

 

1a 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos direktyva 2009/50/EB dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą (OL L 155, 2009 6 18, p. 17).

 

1b 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/66/ES dėl bendrovės viduje perkeliamų trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų (OL L 157, 2014 5 27, p. 1).

 

1c 2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyva 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso (OL L 16, 2004 1 23, p. 44).

 

1d 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/52/EB, kuria numatomi sankcijų ir priemonių nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams būtiniausi standartai (OL L 168, 2009 6 30, p. 24).

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  Institucijos įsteigimu neturėtų būti sukurta naujų teisių ar pareigų fiziniams asmenims ar darbdaviams, įskaitant ekonominės veiklos vykdytojus ir ne pelno organizacijas, nes Institucijos veikla jiems turėtų būti taikoma tiek, kiek jiems taikoma Sąjungos teisė, patenkanti į šio reglamento taikymo sritį.

(10)  Institucijos įsteigimu neturėtų būti sukurta naujų teisių ar pareigų fiziniams asmenims ar darbdaviams, įskaitant ekonominės veiklos vykdytojus ir ne pelno organizacijas, nes Institucijos veikla jiems turėtų būti taikoma tiek, kiek jiems taikoma Sąjungos teisė, patenkanti į šio reglamento taikymo sritį. Tačiau ji turėtų padėti užtikrinti esamų teisių ir pareigų laikymąsi ir įgyvendinimą laikantis Sąjungos teisės ir tarptautinių darbo standartų;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  siekiant tinkamai, nesudėtingai ir veiksmingai taikyti Sąjungos teisę, Institucija turėtų remti valstybių narių bendradarbiavimą ir laiku vykdomus informacijos mainus. Drauge su kitais Institucijos darbuotojais nacionalinių ryšių palaikymo pareigūnai turėtų padėti valstybėms narėms užtikrinti, kad būtų laikomasi bendradarbiavimo prievolės, paspartinti tarpusavio mainus taikant procedūras, kuriomis siekiama sumažinti vėlavimą, ir užmegzti ryšius su kitais nacionaliniais ryšių biurais, įstaigomis ir kontaktiniais centrais, įsteigtais pagal Sąjungos teisę. Institucija turėtų skatinti taikyti novatoriškus rezultatyvaus ir rezultatyvaus bei veiksmingo tarpvalstybinio bendradarbiavimo metodus, įskaitant tokias elektroninių duomenų mainų priemones kaip Elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų (EESSI) sistema ir Vidaus rinkos informacinė sistema (IMI), ir prisidėti prie tolesnio procedūrų skaitmeninimo bei gerinti IT priemones, naudojamas nacionalinių institucijų informacijos mainams.

(13)  siekiant tinkamai, nesudėtingai ir veiksmingai taikyti Sąjungos teisę, Institucija turėtų remti valstybių narių bendradarbiavimą ir laiku vykdomus informacijos mainus. Drauge su kitais Institucijos darbuotojais nacionalinių ryšių palaikymo pareigūnai turėtų padėti valstybėms narėms užtikrinti, kad būtų laikomasi bendradarbiavimo prievolės, paspartinti tarpusavio mainus taikant procedūras, kuriomis siekiama sumažinti vėlavimą, ir užmegzti ryšius su kitais nacionaliniais ryšių biurais, įstaigomis ir kontaktiniais centrais, įsteigtais pagal Sąjungos teisę. Institucija turėtų skatinti taikyti novatoriškus rezultatyvaus ir rezultatyvaus bei veiksmingo tarpvalstybinio bendradarbiavimo metodus, įskaitant tokias elektroninių duomenų mainų priemones kaip Elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų (EESSI) sistema ir Vidaus rinkos informacinė sistema (IMI), ir prisidėti prie tolesnio procedūrų skaitmeninimo bei gerinti IT priemones, naudojamas nacionalinių institucijų informacijos mainams. Keičiantis duomenimis, visų pirma socialinės apsaugos duomenimis, reikėtų atsižvelgti į kibernetinio nusikalstamumo ir saugumo aspektus, ir keitimasis duomenimis turėtų būti griežtai reglamentuojamas;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  siekdama padidinti valstybių narių pajėgumus šalinti tarpvalstybinius pažeidimus, susijusius su savo veiklos srities Sąjungos teise, Institucija turėtų remti nacionalines institucijas, atliekančias suderintus ir bendrus patikrinimus, be kita ko, palengvindama patikrinimų įgyvendinimą pagal Direktyvos 2014/67/ES 10 straipsnį. Patikrinimai turėtų būti vykdomi valstybės narės prašymu arba Institucijai pasiūlius ir valstybei narei sutikus. Institucija turėtų teikti strateginę, logistinę ir techninę pagalbą valstybėms narėms, dalyvaujančioms suderintuose ar bendruose patikrinimuose, visapusiškai laikantis konfidencialumo reikalavimų. Patikrinimai turėtų būti vykdomi gavus atitinkamos valstybės narės sutikimą ir visapusiškai laikantis jos nacionalinės teisės sistemos, o suderintų ir bendrų patikrinimų rezultatai turi būti vertinami pagal nacionalinę teisę;

(14)  siekdama padidinti valstybių narių pajėgumus šalinti tarpvalstybinius pažeidimus darbo srityje, susijusius su savo veiklos srities Sąjungos teise, Institucija turėtų remti nacionalines institucijas ir socialinius partnerius, atliekančius suderintus ir bendrus patikrinimus, be kita ko, palengvindama patikrinimų įgyvendinimą pagal Direktyvos 2014/67/ES 10 straipsnį. Patikrinimai turėtų būti vykdomi valstybės narės prašymu arba Institucijai pasiūlius ir valstybei narei sutikus. Institucija turėtų teikti strateginę, logistinę ir techninę pagalbą valstybėms narėms, dalyvaujančioms suderintuose ar bendruose patikrinimuose, visapusiškai laikantis konfidencialumo reikalavimų. Patikrinimai turėtų būti vykdomi gavus atitinkamos valstybės narės sutikimą ir visapusiškai laikantis jos nacionalinės teisės sistemos, o suderintų ir bendrų patikrinimų rezultatai turi būti vertinami pagal nacionalinę teisę;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  kad galėtų nustatyti naujas darbo jėgos judumo ir socialinės apsaugos koordinavimo tendencijas, problemas ar spragas, Institucija turėtų įgyti analitinių ir rizikos vertinimo pajėgumų. Be kita ko, ji turėtų gebėti atlikti darbo rinkos analizes ir tyrimus bei tarpusavio vertinimą. Institucija turėtų stebėti potencialų įgūdžių ir tarpvalstybinio darbo jėgos judėjimo disbalansą ir galimą poveikį teritorinei sanglaudai. Institucija taip pat turėtų prisidėti prie rizikos vertinimo, kaip nurodyta Direktyvos 2014/67/ES 10 straipsnyje. Institucija turėtų užtikrinti sinergiją ir veiklos papildomumą su kitomis Sąjungos agentūromis, tarnybomis ar tinklais. Tai, be kita ko, reiškia, kad jie turėtų siekti gauti SOLVIT ir panašių tarnybų duomenis apie pasikartojančias problemas, kurias patiria žmonės ir įmonės, naudodamiesi savo teisėmis Institucijos veiklos srityje. Institucija taip pat turėtų supaprastinti ir racionalizuoti duomenų rinkimo veiklą, vykdomą pagal atitinkamą jos veiklos srities Sąjungos teisę; Jokių naujų ataskaitų teikimo prievolių valstybėms narėms dėl to nebus nustatyta;

(15)  kad galėtų nustatyti naujas darbo jėgos judumo ir socialinės apsaugos koordinavimo tendencijas, problemas ar spragas, Institucija turėtų įgyti analitinių ir rizikos vertinimo pajėgumų. Be kita ko, ji turėtų gebėti atlikti darbo rinkos analizes ir tyrimus bei tarpusavio vertinimą. Institucija turėtų stebėti potencialų įgūdžių ir tarpvalstybinio darbo jėgos judėjimo disbalansą ir galimą poveikį teritorinei sanglaudai. Institucija taip pat turėtų prisidėti prie rizikos vertinimo, kaip nurodyta Direktyvos 2014/67/ES 10 straipsnyje. Institucija turėtų užtikrinti sinergiją ir veiklos papildomumą su kitomis Sąjungos agentūromis, tarnybomis ar tinklais. Tai, be kita ko, reiškia, kad jie turėtų siekti gauti SOLVIT ir panašių tarnybų duomenis apie pasikartojančias problemas, kurias patiria žmonės ir įmonės, naudodamiesi savo teisėmis Institucijos veiklos srityje. Institucija taip pat turėtų supaprastinti ir racionalizuoti duomenų rinkimo veiklą, vykdomą pagal atitinkamą jos veiklos srities Sąjungos teisę, laikantis duomenų apsaugos taisyklių ir atsižvelgiant į kibernetinio saugumo riziką. Jokių naujų ataskaitų teikimo prievolių valstybėms narėms dėl to nebus nustatyta;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  Institucija turėtų suteikti valstybių narių ginčų, susijusių su jos veiklos srities Sąjungos teisės taikymu, sprendimo platformą. Ginčų sprendimas turėtų būti grindžiamas dialogu ir taikinimo mechanizmais, jau veikiančiais socialinės apsaugos koordinavimo srityje, kuriuos palankiai vertina pačios valstybės narės60 ir kurių svarbą yra pripažinęs Teisingumo Teismas61. Valstybėms narėms turėtų būti suteikta teisė kreiptis į Instituciją ir prašyti jos tarpininkauti laikantis specialiai šiam tikslui parengtų standartinių procedūrų. Institucija turėtų spręsti tik valstybių narių ginčus, o fiziniai asmenys ir darbdaviai, patiriantys problemų, susijusių su Sąjungos teisėmis, turėtų ir toliau kreiptis į nacionalines ir Sąjungos tarnybas, atsakančias už tokių problemų sprendimą, pavyzdžiui, tinklą SOLVIT, kuriam Institucija ir turėtų perduoti tokius klausimus. Tinklui SOLVIT taip pat turėtų būti suteikta galimybė kreiptis į Instituciją, kad ši apsvarstytų probleminius atvejus, kurių negalima išspręsti dėl nacionalinių administracijų skirtumų;

(17)  Institucija turėtų suteikti valstybių narių ginčų, susijusių su jos veiklos srities Sąjungos teisės taikymu, sprendimo platformą. Ginčų sprendimas turėtų būti grindžiamas demokratiniu dialogu ir taikinimo mechanizmais, jau veikiančiais socialinės apsaugos koordinavimo srityje, kuriuos palankiai vertina pačios valstybės60 narės ir kurių svarbą yra pripažinęs Teisingumo Teismas61. Valstybėms narėms turėtų būti suteikta teisė kreiptis į Instituciją ir prašyti jos tarpininkauti laikantis specialiai šiam tikslui parengtų standartinių procedūrų. Institucija turėtų spręsti tik valstybių narių ginčus, o fiziniai asmenys ir darbdaviai, patiriantys problemų, susijusių su Sąjungos teisėmis, turėtų ir toliau kreiptis į nacionalines ir Sąjungos tarnybas, atsakančias už tokių problemų sprendimą, pavyzdžiui, tinklą SOLVIT, kuriam Institucija ir turėtų perduoti tokius klausimus. Tinklui SOLVIT taip pat turėtų būti suteikta galimybė kreiptis į Instituciją, kad ši apsvarstytų probleminius atvejus, kurių negalima išspręsti dėl nacionalinių administracijų skirtumų;

_________________

_________________

60 2017 m. spalio 26 d. dalinis bendras Tarybos požiūris į siūlomą reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką, 13645/1/17.

60 2017 m. spalio 26 d. dalinis bendras Tarybos požiūris į siūlomą reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką, 13645/1/17.

61 Sprendimas C-236/88 EU:C:1990:303, 17 punktas; Sprendimas C-202/97 EU:C:2000:75, 57–58 punktai; Sprendimas C-178/97 EU:C:2000:169, 44–45 punktai; Sprendimas C-2/05 EU:C:2006:69, 28–29 punktai; Sprendimas C-12/14 EU:C:2016:135, 39–41 punktai; Sprendimas C-359/16 EU:C:2018:63, 44–45 punktai.

61 Sprendimas C-236/88 EU:C:1990:303, 17 punktas; Sprendimas C-202/97 EU:C:2000:75, 57–58 punktai; Sprendimas C-178/97 EU:C:2000:169, 44–45 punktai; Sprendimas C-2/05 EU:C:2006:69, 28–29 punktai; Sprendimas C-12/14 EU:C:2016:135, 39–41 punktai; Sprendimas C-359/16 EU:C:2018:63, 44–45 punktai.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  siekiant užtikrinti veiksmingą Institucijos veikimą, valdyboje turėtų būti atstovaujama valstybėms narėms ir Komisijai. Nustatant valdybos sudėtį, įskaitant pirmininko ir pirmininko pavaduotojo rinkimą, turi būti paisoma lyčių pusiausvyros, patirties ir kvalifikacijos principų. Siekiant rezultatyvaus ir veiksmingo Institucijos veikimo, valdyba turėtų priimti metinę darbo programą, vykdyti funkcijas, susijusias su Institucijos biudžetu, priimti Institucijai taikytinas finansines taisykles, paskirti vykdomąjį direktorių ir nustatyti procedūras, kurių vykdomasis direktorius turėtų laikytis priimdamas sprendimus, susijusius su operatyviniais Institucijos uždaviniais. Šalių, kurios nėra Sąjungos valstybės narės, tačiau taiko Sąjungos taisykles Institucijos veiklos srityje, atstovai valdybos posėdžiuose gali dalyvauti stebėtojų teisėmis;

(21)  siekiant užtikrinti veiksmingą Institucijos veikimą, valdyboje turėtų būti atstovaujama valstybėms narėms, socialiniams partneriams, Europos Parlamentui ir Komisijai. Nustatant valdybos sudėtį, įskaitant pirmininko ir pirmininko pavaduotojo rinkimą, turi būti paisoma lyčių pusiausvyros, patirties ir kvalifikacijos principų. Siekiant rezultatyvaus ir veiksmingo Institucijos veikimo, valdyba turėtų priimti metinę darbo programą, vykdyti funkcijas, susijusias su Institucijos biudžetu, priimti Institucijai taikytinas finansines taisykles, paskirti vykdomąjį direktorių ir nustatyti procedūras, kurių vykdomasis direktorius turėtų laikytis priimdamas sprendimus, susijusius su operatyviniais Institucijos uždaviniais. Šalių, kurios nėra Sąjungos valstybės narės, tačiau taiko Sąjungos taisykles Institucijos ir TDO veiklos srityje, atstovai valdybos posėdžiuose gali dalyvauti stebėtojų teisėmis;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  Institucija turėtų per specialią suinteresuotųjų subjektų grupę tiesiogiai naudotis atitinkamų savo veiklos srities suinteresuotųjų subjektų ekspertinėmis žiniomis. Tų grupių nariai turėtų būti Sąjungos lygmens socialinių partnerių atstovai. Vykdydama savo veiklą, Suinteresuotųjų subjektų grupė tinkamai atsižvelgs į Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo patariamojo komiteto, įsteigto Reglamentu (EB) Nr. 883/2004, ir Laisvo darbuotojų judėjimo patariamojo komiteto, įsteigto Reglamentu (ES) Nr. 492/2011, nuomonę ir naudosis jų ekspertinėmis žiniomis;

(23)  Institucija turėtų per specialią suinteresuotųjų subjektų grupę tiesiogiai naudotis atitinkamų savo veiklos srities suinteresuotųjų subjektų ekspertinėmis žiniomis. Tų grupių nariai turėtų būti Sąjungos lygmens socialinių partnerių, TDO ir atitinkamų pilietinės visuomenės organizacijų atstovai. Vykdydama savo veiklą, Suinteresuotųjų subjektų grupė tinkamai atsižvelgs į Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo patariamojo komiteto, įsteigto Reglamentu (EB) Nr. 883/2004, ir Laisvo darbuotojų judėjimo patariamojo komiteto, įsteigto Reglamentu (ES) Nr. 492/2011, nuomonę ir naudosis jų ekspertinėmis žiniomis;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  taikant šį reglamentą asmens duomenys turėtų būti tvarkomi vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/67964 arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/200165, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų taikomas. Tai, be kita ko, reiškia, kad reikia nustatyti atitinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų įvykdytos šiais reglamentais nustatytos prievolės, visų pirma susijusios su duomenų tvarkymo teisėtumu, duomenų tvarkymo veiklos saugumu, informacijos teikimu ir duomenų subjektų teisėmis;

(25)  bet koks Institucijos vykdomas asmens duomenų tvarkymas pagal šį reglamentą turėtų atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/...1a. bet koks valstybių narių vykdomas asmens duomenų tvarkymas pagal šį reglamentą, visų pirma atliekant suderintus arba bendrus patikrinimus, turėtų atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2016/6791b. Tais atvejais, kai tvarkyti asmens duomenis būtina visų pirma nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais, ypač vykdant suderintus arba bendrus patikrinimus, atskleidžiančius nusikalstamo pobūdžio pažeidimus, tokius kaip išnaudojimas darbe arba prekyba žmonėmis, tokie asmens duomenys turėtų būti tvarkomi vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/6801c. Institucija turėtų nustatyti atitinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų įvykdytos šiais reglamentais nustatytos prievolės, visų pirma susijusios su duomenų tvarkymo teisėtumu, duomenų tvarkymo veiklos saugumu, informacijos teikimu ir duomenų subjektų teisėmis;

_________________

_________________

 

1a Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 2018/... dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L ..., ...).

 

1b 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

 

1c 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuria panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

64 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

 

65 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1), šiuo metu peržiūrimas dokumentu COM(2017) 8 final.

 

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  neperžengiant atitinkamos kompetencijos ribų, Institucija turėtų bendradarbiauti su kitomis Sąjungos agentūromis, visų pirma su užimtumo ir socialinės politikos sričių agentūromis – Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu („Eurofound“), Europos profesinio mokymo plėtros centru („Cedefop“), Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) ir Europos mokymo fondu (ETF), o kovos su organizuotu nusikalstamumu ir prekyba žmonėmis srityje – su Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolu) ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustu), ir naudotis jų ekspertinėmis žiniomis bei maksimaliai padidinti sinergiją;

(30)  neperžengiant atitinkamos kompetencijos ribų, Institucija turėtų bendradarbiauti su kitomis Sąjungos agentūromis, visų pirma su užimtumo ir socialinės politikos sričių agentūromis – Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu („Eurofound“), Europos profesinio mokymo plėtros centru („Cedefop“), Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) ir Europos mokymo fondu (ETF), ir naudotis jų ekspertinėmis žiniomis bei maksimaliai padidinti sinergiją.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(30a)  neperžengiant atitinkamos kompetencijos ribų, Institucija turėtų užmegzti veiksmingą bendradarbiavimą su Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolu) ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustu) kovojant su organizuotu nusikalstamumu, o, kai organizuotas nusikalstamumas yra susijęs su Sąjungos biudžetui kenkiančiu sukčiavimu, – su Europos prokuratūra. Siekdama kovoti su prekyba žmonėmis ir ypatingą dėmesį skirdama kovai su prekyba žmonėmis siekiant juos išnaudoti darbe, Institucija taip pat turėtų prireikus bendradarbiauti su kitomis ES agentūromis, dirbančiomis teisingumo ir vidaus reikalų srityje (pvz., Pagrindinių teisių agentūra (FRA), Europos prieglobsčio paramos biuru (EASO), Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“), Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centru (ENNSC), Europos lyčių lygybės institutu (EIGE), Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX), Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) ir ES kovos su prekyba žmonėmis koordinatoriumi;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36)  šio reglamento tikslų remti laisvą darbuotojų ir paslaugų judėjimą ir prisidėti prie didesnio teisingumo vidaus rinkoje valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl tarpvalstybinio šios veiklos pobūdžio ir dėl aktyvesnio valstybių narių bendradarbiavimo reikmės tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(36)  šio reglamento tikslų remti laisvą darbuotojų ir paslaugų judėjimą ir prisidėti prie didesnio socialinio teisingumo vidaus rinkoje valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl tarpvalstybinio šios veiklos pobūdžio ir dėl aktyvesnio valstybių narių bendradarbiavimo reikmės tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  šiuo reglamentu laikomasi pagrindinių teisių ir principų, pripažintų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, kaip nurodyta Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje,

(37)  šiuo reglamentu laikomasi pagrindinių teisių ir principų, pripažintų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, kaip nurodyta Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje. Juo taip pat atsižvelgiama į Europos socialinių teisių ramstį;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  padeda nustatyti kliūtis judėjimo laisvei, galimybei įsi