Procedura : 2018/0064(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0391/2018

Teksty złożone :

A8-0391/2018

Debaty :

PV 16/04/2019 - 6
CRE 16/04/2019 - 6

Głosowanie :

PV 11/12/2018 - 5.3
CRE 11/12/2018 - 5.3
PV 16/04/2019 - 8.22
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0380

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 2165kWORD 349k
26.11.2018
PE 623.718v02-00 A8-0391/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd ds. Pracy

(COM(2018)0131 – C8‑0118/2018 – 2018/0064(COD))

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Sprawozdawca: Jeroen Lenaers

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA MNIEJSZOŚCI
 OPINIA Komisji Budżetowej
 OPINIA Komisji Transportu i Turystyki
 OPINIA Komisji Prawnej
 OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 OPINIA Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd ds. Pracy

(COM(2018)0131 – C8‑0118/2018 – 2018/0064(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0131),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 46 i 48, art. 53 ust. 1, art. 62 i art. 91 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8‑0118/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez parlament Szwecji, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 20 września 2019 r.,

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 9 października 2018 r.,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jak również opinie przedstawione przez Komisję Budżetową, Komisję Transportu i Turystyki, Komisję Prawną, Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia (A8-0391/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Umocowanie 2 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

uwzględniając Europejski filar praw socjalnych,

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Zgodnie z art. 3 TUE Unia działa na rzecz społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności zmierzającej do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego oraz wspiera sprawiedliwość i ochronę socjalną. Zgodnie z art. 9 TFUE przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia bierze pod uwagę wymogi związane m.in. ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wykluczenia społecznego, a także ze wspieraniem wysokiego poziomu kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego.

(2)  Zgodnie z art. 3 TUE Unia działa na rzecz społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności zmierzającej do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego, wspiera sprawiedliwość i ochronę socjalną, zwalcza wykluczenie społeczne i dyskryminację oraz wspiera sprawiedliwość i ochronę socjalną, równość kobiet i mężczyzn, solidarność międzypokoleniową i ochronę praw dziecka, a także spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną oraz solidarność między państwami członkowskimi. Zgodnie z art. 9 TFUE przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia bierze pod uwagę wymogi związane m.in. ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wykluczenia społecznego, a także ze wspieraniem wysokiego poziomu kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  W swoim sprawozdaniu specjalnym nr 6/2018 pt. „Swobodny przepływ pracowników – zapewniono podstawową swobodę, lecz lepsze ukierunkowanie środków UE ułatwiłoby mobilność pracowników” Europejski Trybunał Obrachunkowy zalecił, by Komisja zwiększyła poziom wiedzy obywateli UE na temat narzędzi pozyskiwania informacji o swobodzie przepływu pracowników oraz zgłaszania przypadków dyskryminacji, a także by lepiej wykorzystywała dostępne informacje, tak aby móc wskazać kategorie dyskryminacji.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Jak wskazano we wspólnej deklaracji w sprawie priorytetów ustawodawczych na lata 2018–2019, Parlament Europejski, Rada i Komisja zobowiązały się do podejmowania starań w celu wzmocnienia społecznego wymiaru Unii, poprzez działanie na rzecz poprawy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego36, ochronę pracowników przed zagrożeniami dla zdrowia w miejscu pracy37, zapewnienie sprawiedliwego traktowania wszystkich na unijnym rynku pracy dzięki nowelizacji przepisów dotyczących delegowania pracowników38, a także poprzez dalszą poprawę transgranicznego egzekwowania przepisów prawa Unii.

(4)  Jak wskazano we wspólnej deklaracji w sprawie priorytetów ustawodawczych na lata 2018–2019, Parlament Europejski, Rada i Komisja zobowiązały się do podejmowania starań w celu wzmocnienia społecznego wymiaru Unii, poprzez działanie na rzecz poprawy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego36, ochronę wszystkich pracowników przed zagrożeniami dla zdrowia w miejscu pracy37, zapewnienie sprawiedliwego traktowania wszystkich na unijnym rynku pracy dzięki nowelizacji przepisów dotyczących delegowania pracowników38, a także poprzez dalszą poprawę transgranicznego egzekwowania przepisów prawa Unii.

_________________

_________________

36 Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (COM(2016) 815 final).

36 Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (COM(2016) 815 final).

37 Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (COM(2017) 11 final).

37 Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (COM(2017) 11 final).

38 Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (COM (2016) 128 final).

38 Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (COM (2016) 128 final).

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Nadal budzi niepokój przestrzeganie oraz skuteczne i wydajne egzekwowanie prawa Unii, co zagraża sprawiedliwości na rynku wewnętrznym i zaufaniu do niego. Kluczowe znaczenie ma w związku z tym poprawa transgranicznego egzekwowania prawa Unii w obszarze mobilności pracowników oraz wyeliminowanie nadużyć w celu ochrony praw pracowników mobilnych, zapewnienia, by przedsiębiorstwa, w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), mogły konkurować na równych warunkach oraz utrzymania wsparcia obywateli dla rynku wewnętrznego i czterech wolności, tak aby działające w dobrej wierze przedsiębiorstwa i pracownicy mogli korzystać ze swoich praw i szans na rynku wewnętrznym w jak największym zakresie.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Należy ustanowić Europejski Urząd ds. Pracy („Urząd”), aby pomóc w zwiększeniu sprawiedliwości i zaufania na jednolitym rynku. Na potrzeby realizacji tego celu Urząd powinien wspierać działania państw członkowskich i Komisji na rzecz poprawy dostępu obywateli i pracodawców do informacji o ich prawach i obowiązkach w sytuacjach mobilności transgranicznej pracowników, a także do odpowiednich usług, wspierać przestrzeganie prawa i współpracę między państwami członkowskimi w celu zapewnienia skutecznego stosowania prawa Unii w tych obszarach, jak również podejmować się mediacji i ułatwiać znajdywanie rozwiązań w przypadku transgranicznych sporów lub zakłóceń na rynku pracy.

(5)  Należy ustanowić Europejski Urząd ds. Pracy („Urząd”) w celu zapewnienia wartości dodanej na szczeblu Unii, aby pomóc w zwiększeniu sprawiedliwości i zaufania na jednolitym rynku. Urząd musi posiadać jasno określony cel oraz koncentrować się na ograniczonej liczbie zadań, aby umożliwić jak najbardziej wydajne korzystanie z dostępnych środków w obszarach, w których Urząd może zapewniać największą wartość dodaną. Na potrzeby realizacji tego celu Urząd powinien wspierać działania państw członkowskich i Komisji w odniesieniu do stosowania i egzekwowania prawa Unii w obszarze mobilności pracowników w ramach swobodnego przepływu pracowników i swobody świadczenia usług na rynku wewnętrznym poprzez poprawę dostępu do informacji, wspieranie przestrzegania prawa i współpracy między państwami członkowskimi w spójnym, efektywnym i skutecznym stosowaniu i egzekwowaniu prawa Unii w tej dziedzinie, jak również podejmować się mediacji i ułatwiać znajdywanie rozwiązań w przypadku sporów między państwami członkowskimi w odniesieniu do tego prawa.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Poprawa dostępu obywateli i pracodawców, w szczególności MŚP, do informacji na temat ich praw i obowiązków w obszarze mobilności pracowników, swobodnego przepływu usług i koordynacji zabezpieczenia społecznego ma kluczowe znaczenie dla wykorzystania pełnego potencjału rynku wewnętrznego. Ze względów efektywności i skuteczności przekazywanie wiarygodnych, aktualnych i łatwo dostępnych informacji nie powinno należeć do zakresu obowiązków Urzędu, ale powinno odbywać się na szczeblu krajowym lub regionalnym, na którym mogą być także uwzględnione szczególne umowy dwustronne między państwami członkowskimi, na przykład w obszarze koordynacji budżetowej. W tym celu Komisja powinna zbadać możliwość utworzenia lub ułatwienia funkcjonowania działów pomocy technicznej lub punktów kompleksowej obsługi dla przedsiębiorstw i pracowników w sytuacjach transgranicznych.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Urząd powinien prowadzić działania w obszarach transgranicznej mobilności pracowników i koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych, w tym swobodnego przepływu pracowników, delegowania pracowników i wysoce mobilnych usług. Powinien on również wspierać współpracę państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania pracy nierejestrowanej. Jeśli w trakcie wykonywania powierzonych mu zadań Urząd dowie się o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości, m.in. w dziedzinach regulowanych przez prawo Unii wykraczających poza jego kompetencje, takich jak naruszenie warunków pracy lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy czy też zatrudnienie nielegalnie przebywających na terenie Unii obywateli państw trzecich, powinien móc złożyć odpowiednie doniesienie i współpracować w tych kwestiach z Komisją, właściwymi organami unijnymi oraz – w stosownych przypadkach – krajowymi.

(6)  Urząd powinien prowadzić działania w obszarze mobilności pracowników w ramach swobodnego przepływu pracowników i swobody świadczenia usług na rynku wewnętrznym i koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych, w tym delegowania pracowników i wysoce mobilnych usług oraz dostępu do praw i świadczeń socjalnych. Powinien on również wspierać współpracę państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania pracy nierejestrowanej oraz w sytuacjach, w których prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego jest zagrożone z powodu między innymi firm przykrywek, nieuczciwych przedsiębiorstw lub zjawiska fikcyjnego samozatrudnienia. Jeśli w trakcie wykonywania powierzonych mu zadań Urząd dowie się o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości w dziedzinach regulowanych przez prawo Unii, takich jak naruszenie warunków pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy bądź poważny wyzysk pracowników, powinien móc złożyć odpowiednie doniesienie i współpracować w tych kwestiach z Komisją, właściwymi organami unijnymi oraz – w stosownych przypadkach – krajowymi.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Praca nierejestrowana często ma wymiar transgraniczny i może mieć istotne konsekwencje dla pracowników, których dotyczy. Niektóre grupy szczególnie wrażliwe, takie jak obywatele państw trzecich, są szczególnie narażone na pracę nierejestrowaną i powiązane z tym odmawianie im podstawowych praw pracowniczych. Urząd powinien współpracować z europejską platformą na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie przeciwdziałania pracy nierejestrowanej ustanowioną decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/344 oraz powinien dalej wzmacniać współpracę w tej dziedzinie na szczeblu unijnym.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b)  Urząd powinien aktywnie włączać się w działania krajowe i unijne, a jednocześnie wykonywać swoje zadania w ścisłej współpracy z unijnymi instytucjami, organami i jednostkami organizacyjnymi oraz państwami członkowskimi, unikając przy tym powielania działań, promując synergię oraz komplementarność i tym samym zapewniając koordynację i oszczędności budżetowe.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Urząd powinien przyczyniać się do ułatwiania swobodnego przepływu pracowników podlegającego przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/201139, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/54/UE40 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/58941. Powinien ułatwiać delegowanie pracowników w oparciu o dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 96/71/WE42 oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE43, w tym poprzez wspieranie egzekwowania wymienionych przepisów wdrożonych za pośrednictwem mających powszechne zastosowanie układów zbiorowych zgodnie z praktykami państw członkowskich. Urząd powinien również pomagać w koordynowaniu systemów zabezpieczenia społecznego, którą to dziedzinę reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/200444, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/200945, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/201046, jak również rozporządzenie Rady (WE) nr 1408/7147 i rozporządzenie Rady (WE) nr 574/7248.

(7)  Urząd powinien przyczyniać się do ułatwiania stosowania i egzekwowania prawa Unii w obszarze mobilności pracowników w ramach swobodnego przepływu pracowników i swobody świadczenia usług na rynku wewnętrznym, a także wspierać egzekwowanie wymienionych przepisów wdrożonych za pośrednictwem mających powszechne zastosowanie układów zbiorowych zgodnie z praktykami państw członkowskich. W tym celu Urząd powinien utworzyć jedną europejską stronę internetową umożliwiającą dostęp do wszystkich unijnych i krajowych stron internetowych ustanowionych zgodnie z dyrektywą 2014/67/UE i dyrektywą 2014/54/UE. Urząd powinien również pomagać w koordynowaniu systemów zabezpieczenia społecznego, którą to dziedzinę reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/200444, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/200945, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/201046, jak również rozporządzenie Rady (WE) nr 1408/7147 i rozporządzenie Rady (WE) nr 574/7248.

__________________

__________________

39 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii (Dz.U. L 141 z 27.5.2011, s. 1).

39 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii (Dz.U. L 141 z 27.5.2011, s. 1).

40 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/54/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników (Dz.U. L 128 z 30.4.2014, s. 8).

40 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/54/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników (Dz.U. L 128 z 30.4.2014, s. 8).

41 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/589 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES), dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności i dalszej integracji rynków pracy oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/2013 (Dz.U. L 107 z 22.4.2016, s. 1).

41 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/589 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES), dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności i dalszej integracji rynków pracy oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/2013 (Dz.U. L 107 z 22.4.2016, s. 1).

42 Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. L 18 z 21.1.1997, s. 1).

42 Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. L 18 z 21.1.1997, s. 1).

43 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”) (Dz.U. L 159 z 28.5.2014, s. 11).

43 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”) (Dz.U. L 159 z 28.5.2014, s. 11).

44 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 1, zmienione w Dz.U. L 200 z 7.6.2004, s. 1.).

44 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 1, zmienione w Dz.U. L 200 z 7.6.2004, s. 1.).

45 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. L 284 z 30.10.2009, s. 1).

45 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. L 284 z 30.10.2009, s. 1).

46 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo (Dz.U. L 344 z 29.12.2010, s. 1).

46 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo (Dz.U. L 344 z 29.12.2010, s. 1).

47 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.U. L 149 z 5.7.1971, s. 2).

47 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.U. L 149 z 5.7.1971, s. 2).

48 Rozporządzenie Rady (WE) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.U. L 74 z 27.3.1972, s. 1).

48 Rozporządzenie Rady (WE) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.U. L 74 z 27.3.1972, s. 1).

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  W niektórych przypadkach, aby zareagować na konkretne potrzeby w danym sektorze, np. transportu międzynarodowego, przyjęto unijne przepisy sektorowe. Urząd powinien zatem zajmować się również transgranicznymi aspektami stosowania takich unijnych przepisów sektorowych, a w szczególności przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 561/200649, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/22/WE50, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/200951 i dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE (COM(2017)278)52.

(8)  Aby zareagować na konkretne potrzeby w poszczególnych sektorach, np. transportu międzynarodowego, agencji pracy tymczasowej, rolnictwa, budownictwa, prac domowych, hoteli i restauracji, Urząd powinien również wykonywać zadania związane z aspektami stosowania odpowiedniego unijnego prawa sektorowego odnoszącymi się do mobilności pracowników.

__________________

 

49 Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 1).

 

50 Dyrektywa 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG (Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 35).

 

51 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 51).

 

52 COM(2017)278 – Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającej szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego.

 

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Działania Urzędu powinny obejmować osoby, które podlegają przepisom prawa Unii wchodzącym w zakres niniejszego rozporządzenia, w tym pracowników, osoby samozatrudnione, osoby poszukujące pracy, jak również osoby bierne zawodowo; powinny obejmować zarówno obywateli Unii, jak i obywateli państw trzecich, którzy legalnie przebywają na terenie Unii, takich jak pracownicy delegowani, posiadacze niebieskiej karty UE, pracownicy przenoszeni wewnątrz przedsiębiorstw i rezydenci długoterminowi, jak również członków ich rodzin.

(9)  Działania Urzędu powinny obejmować osoby, które podlegają przepisom prawa Unii wchodzącym w zakres niniejszego rozporządzenia, w tym pracowników, pracodawców, osoby samozatrudnione, osoby poszukujące pracy; powinny obejmować zarówno obywateli Unii, jak i obywateli państw trzecich, którzy legalnie przebywają na terenie Unii takich jak pracownicy delegowani, posiadacze niebieskiej karty UE, pracownicy przenoszeni wewnątrz przedsiębiorstw i rezydenci długoterminowi, jak również członków ich rodzin, jak przewidziano w odpowiednim unijnym prawie regulującym ich mobilność w UE.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Ustanowienie Urzędu nie powinno skutkować stworzeniem nowych praw i obowiązków dla obywateli lub pracodawców, w tym podmiotów gospodarczych lub organizacji nienastawionych na zysk, ponieważ powinni oni zostać objęci działaniami Urzędu w zakresie, w jakim podlegają przepisom prawa Unii wchodzącym w zakres niniejszego rozporządzenia.

(10)  Ustanowienie Urzędu nie powinno skutkować stworzeniem nowych praw i obowiązków dla obywateli lub pracodawców, w tym podmiotów gospodarczych lub organizacji nienastawionych na zysk, ponieważ powinni oni zostać objęci działaniami Urzędu w zakresie, w jakim podlegają przepisom prawa Unii wchodzącym w zakres niniejszego rozporządzenia. Zwiększona współpraca w obszarze egzekwowania nie powinna prowadzić do nadmiernego obciążenia administracyjnego dla pracowników mobilnych lub pracodawców, w szczególności MŚP, lub zniechęcać do mobilności pracowników.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Aby zapewnić, by mogli oni korzystać ze sprawiedliwego i skutecznego rynku wewnętrznego, Urząd powinien wspierać możliwości obywateli i pracodawców i ułatwiać im mobilność lub świadczenie usług i zatrudnianie pracowników w dowolnym miejscu na terytorium Unii. Obejmuje to wspieranie mobilności transgranicznej obywateli poprzez ułatwianie dostępu do transgranicznych usług w zakresie mobilności, takich jak transgraniczne dopasowywanie ofert pracy, staży i przygotowania zawodowego, jak również poprzez wspieranie programów mobilności, takich jak „Twoja pierwsza praca z EURES-em” lub „ErasmusPRO”. Urząd powinien także przyczyniać się do poprawy przejrzystości informacji, w tym na temat praw i obowiązków wynikających z unijnych przepisów, oraz do poprawy dostępu obywateli i pracodawców do usług; cel ten powinna realizować we współpracy z innymi unijnymi służbami informacyjnymi, takimi jak „Twoja Europa – Porady” oraz przy wykorzystaniu w pełni możliwości, jakie oferuje portal „Twoja Europa”, i zapewnieniu spójności z tym portalem, który ma stanowić szkielet przyszłego jednolitego portalu cyfrowego53.

skreśla się

__________________

 

53 Rozporządzenie [w sprawie jednolitego portalu cyfrowego – COM(2017)256].

 

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Na potrzeby osiągnięcia wymienionych celów Urząd powinien współpracować z innymi odpowiednimi unijnymi inicjatywami i sieciami, w szczególności z europejską siecią publicznych służb zatrudnienia54, Europejską Siecią Przedsiębiorczości55, Punktem Koordynacyjnym ds. Transgranicznych56 oraz siecią SOLVIT57, jak również z odpowiednimi służbami krajowymi, takimi jak organy promujące równe traktowanie oraz wspierające pracowników unijnych i członków ich rodzin, wyznaczone przez państwa członkowskie na mocy dyrektywy 2014/54/UE, czy krajowe punkty kontaktowe wyznaczone na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE58 do udzielania informacji na temat opieki zdrowotnej. Urząd powinien również szukać możliwości synergii z proponowaną europejską e-kartą usług59, przede wszystkim w odniesieniu do przypadków, w których państwa członkowskie decydują się zgłaszać delegowanie pracowników za pośrednictwem platformy elektronicznej. Urząd powinien zastąpić Komisję w zarządzaniu Europejskim Urzędem Koordynacji, stanowiącym część europejskiej sieci służb zatrudnienia („EURES”) i utworzonym na mocy rozporządzenia (UE) 2016/589; jego zadania powinny obejmować definiowanie potrzeb użytkowników oraz wymogów biznesowych w celu zapewnienia skuteczności portalu EURES oraz powiązanych usług informatycznych, z wyjątkiem świadczenia usług informatycznych oraz eksploatacji i rozwijania infrastruktury informatycznej, które nadal będzie zapewniać Komisja.

(12)  Na potrzeby osiągnięcia wymienionych celów Urząd powinien współpracować z innymi odpowiednimi unijnymi inicjatywami i sieciami, w szczególności z europejską siecią publicznych służb zatrudnienia54, Europejską Siecią Przedsiębiorczości55, Punktem Koordynacyjnym ds. Transgranicznych56 oraz siecią SOLVIT57, jak również z odpowiednimi służbami krajowymi, takimi jak organy promujące równe traktowanie oraz wspierające pracowników unijnych i członków ich rodzin, wyznaczone przez państwa członkowskie na mocy dyrektywy 2014/54/UE, czy krajowe punkty kontaktowe wyznaczone na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE58 do udzielania informacji na temat opieki zdrowotnej.

__________________

__________________

54 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 573/2014/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wzmocnionej współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia (Dz.U. L 159 z 28.5.2014, s. 32).

54 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 573/2014/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wzmocnionej współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia (Dz.U. L 159 z 28.5.2014, s. 32).

55 Europejska Sieć Przedsiębiorczości, https://een.ec.europa.eu/.

55 Europejska Sieć Przedsiębiorczości, https://een.ec.europa.eu/.

56 Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego „Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE”, COM(2017) 534.

56 Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego „Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE”, COM(2017) 534.

57 Zalecenie Komisji z dnia 17 września 2013 r. w sprawie zasad regulujących SOLVIT (Dz.U. L 249 z 19.9.2011, s. 10).

57 Zalecenie Komisji z dnia 17 września 2013 r. w sprawie zasad regulujących SOLVIT (Dz.U. L 249 z 19.9.2011, s. 10).

58 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 45).

58 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 45).

59 COM(2016) 824 final i COM(2016) 823 final.

 

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Aby zwiększyć zdolności państw członkowskich do zwalczania nadużyć o wymiarze transgranicznym w odniesieniu do unijnych przepisów wchodzących w zakres jego kompetencji, Urząd powinien wspierać organy krajowe w przeprowadzaniu uzgodnionych i wspólnych inspekcji, m.in. poprzez ułatwienie ich realizacji zgodnie z art. 10 dyrektywy 2014/67/UE. Takie inspekcje powinny być przeprowadzane na wniosek państw członkowskich lub za ich zgodą w odpowiedzi na sugestię Urzędu. Urząd powinien zapewniać państwom członkowskim uczestniczącym w takich uzgodnionych i wspólnych inspekcjach wsparcie strategiczne, logistyczne i techniczne, przy pełnym poszanowaniu wymogów dotyczących poufności. Inspekcje należy przeprowadzać w porozumieniu z zainteresowanymi państwami członkowskimi oraz w pełnej zgodności z prawem krajowym zainteresowanych państw, które powinny podjąć działania następcze w odniesieniu do wyników uzgodnionych i wspólnych inspekcji zgodnie z prawem krajowym.

(14)  Aby zwiększyć zdolności państw członkowskich do zapewnienia ochrony osobom korzystającym z prawa do swobodnego przepływu oraz zwalczania nadużyć o wymiarze transgranicznym w odniesieniu do unijnych przepisów wchodzących w zakres jego kompetencji, Urząd powinien wspierać właściwe organy krajowe w przeprowadzaniu uzgodnionych i wspólnych inspekcji, m.in. poprzez ułatwienie ich realizacji zgodnie z art. 10 dyrektywy 2014/67/UE. Takie inspekcje powinny być przeprowadzane na wniosek państw członkowskich lub za ich zgodą w odpowiedzi na sugestię Urzędu. Urząd powinien zapewniać państwom członkowskim uczestniczącym w takich uzgodnionych i wspólnych inspekcjach wsparcie strategiczne, logistyczne i techniczne, przy pełnym poszanowaniu wymogów dotyczących poufności. Inspekcje należy przeprowadzać w porozumieniu z zainteresowanymi państwami członkowskimi oraz w pełnej zgodności z krajowym prawem i praktyką państw członkowskich, w których odbywają się inspekcje. Państwa członkowskie powinny podjąć działania następcze w odniesieniu do wyników uzgodnionych i wspólnych inspekcji zgodnie z krajowym prawem i praktyką. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby informacje zebrane podczas uzgodnionych lub wspólnych inspekcji mogły być wykorzystywane jako dowody w toku postępowań sądowych w zainteresowanych państwach członkowskich.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a)  Uzgodnione i wspólne inspekcje nie powinny zastępować ani naruszać kompetencji krajowych. Ponadto organy krajowe powinny być w pełni zaangażowane w ten proces i dysponować pełnymi i samodzielnymi uprawnieniami. Jeżeli związki zawodowe same są odpowiedzialne za inspekcje na szczeblu krajowym, wspólne i uzgodnione inspekcje powinny być przeprowadzane wyłącznie w przypadku uzyskania zgody zainteresowanych związków zawodowych.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Aby śledzić pojawiające się tendencje, wyzwania lub luki w dziedzinie mobilności pracowników oraz koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych, Urząd powinien wypracować zdolności analityczne oraz w zakresie oceny ryzyka. Powinny one obejmować przeprowadzanie analiz i badań rynku pracy, jak również wzajemnych ocen. Urząd powinien monitorować potencjalne zaburzenia równowagi w zakresie umiejętności i transgranicznego przepływu siły roboczej, w tym ewentualny wpływ takich zaburzeń na spójność terytorialną. Urząd powinien również pomagać w ocenie ryzyka, o której mowa w art. 10 dyrektywy 2014/67/UE. Urząd powinien zapewnić synergię i komplementarność z innymi agencjami unijnymi, służbami lub sieciami. Działania w tym zakresie powinny obejmować konsultacje z SOLVIT-em i podobnymi służbami na temat powtarzających się problemów, z jakimi obywatele i przedsiębiorstwa mają do czynienia, kiedy egzekwują swoje prawa w dziedzinach wchodzących w zakres kompetencji Urzędu. Urząd powinien również ułatwiać i usprawniać działania związane z gromadzeniem danych przewidziane w odpowiednich przepisach prawa Unii wchodzących w zakres jego kompetencji. Nie pociąga to za sobą nowych obowiązków sprawozdawczych państw członkowskich.

(15)  Aby śledzić pojawiające się tendencje, wyzwania lub luki w dziedzinie mobilności pracowników oraz koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych, Urząd powinien wypracować zdolności analityczne oraz w zakresie oceny ryzyka we współpracy z państwami członkowskimi i partnerami społecznymi. Powinny one obejmować przeprowadzanie analiz i badań rynku pracy, jak również wzajemnych ocen. Urząd powinien monitorować potencjalne zaburzenia równowagi w zakresie umiejętności i transgranicznego przepływu siły roboczej, w tym ewentualny wpływ takich zaburzeń na spójność terytorialną. Urząd powinien również pomagać w ocenie ryzyka, o której mowa w art. 10 dyrektywy 2014/67/UE. Urząd powinien zapewnić synergię i komplementarność z innymi agencjami unijnymi, służbami lub sieciami. Działania w tym zakresie powinny obejmować konsultacje z SOLVIT-em i podobnymi służbami na temat wyzwań sektorowych i powtarzających się problemów w obszarze mobilności pracowników w ramach swobodnego przepływu pracowników i swobody świadczenia usług na rynku wewnętrznym, jak również na temat koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii. Urząd powinien również ułatwiać i usprawniać działania związane z gromadzeniem danych przewidziane w odpowiednich przepisach prawa Unii wchodzących w zakres jego kompetencji. Nie pociąga to za sobą nowych obowiązków sprawozdawczych państw członkowskich.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Urząd powinien zapewnić platformę na potrzeby rozstrzygania sporów między państwami członkowskimi w odniesieniu do stosowania przepisów prawa Unii wchodzących w zakres jego kompetencji. Platforma ta powinna opierać się na dialogu i mechanizmach pojednawczych stosowanych w dziedzinie koordynacji zabezpieczenia społecznego, które są wysoko oceniane przez państwa członkowskie60 i których znaczenie potwierdził Trybunał Sprawiedliwości61. Państwa członkowskie powinny być w stanie przekazywać Urzędowi sprawy do mediacji zgodnie ze standardowymi procedurami wprowadzonymi w tym celu. Urząd powinien zajmować się wyłącznie sporami pomiędzy państwami członkowskimi, natomiast obywatele i pracodawcy doświadczający trudności w egzekwowaniu swoich praw wynikających z unijnych przepisów powinni mieć nadal do dyspozycji dedykowane służby, takie jak sieć SOLVIT, do której Urząd powinien przekazywać takie sprawy. Z kolei sieć SOLVIT powinna móc przekazywać Urzędowi do rozpatrzenia te sprawy, których nie można rozwiązać z powodu różnic między administracjami krajowymi.

(17)  Urząd powinien zapewnić platformę na potrzeby postępowania pojednawczego między państwami członkowskimi w odniesieniu do stosowania przepisów prawa Unii wchodzących w zakres jego kompetencji, nie naruszając kompetencji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Platforma ta powinna opierać się na dialogu i mechanizmach pojednawczych stosowanych w dziedzinie koordynacji zabezpieczenia społecznego, które są wysoko oceniane przez państwa członkowskie60 i których znaczenie potwierdził Trybunał Sprawiedliwości61. W przypadku gdy państwo członkowskie dobrowolnie zobowiązuje się do udziału w postępowaniu pojednawczym, Urząd powinien być uprawniony do rozstrzygania sporów poprzez przyjmowanie decyzji. Państwa członkowskie powinny być w stanie przekazywać Urzędowi sprawy do postępowań pojednawczych zgodnie ze standardowymi procedurami wprowadzonymi w tym celu. Urząd powinien zajmować się wyłącznie sporami pomiędzy państwami członkowskimi, natomiast obywatele i pracodawcy doświadczający trudności w egzekwowaniu swoich praw wynikających z unijnych przepisów powinni mieć nadal do dyspozycji dedykowane służby, takie jak sieć SOLVIT, do której Urząd powinien przekazywać takie sprawy. Z kolei sieć SOLVIT powinna móc przekazywać Urzędowi do rozpatrzenia te sprawy, których nie można rozwiązać z powodu różnic między administracjami krajowymi. Ponadto Urząd powinien mieć możliwość zwrócenia się do Komisji o wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w przypadku podejrzenia naruszenia prawa Unii.

__________________

__________________

60 Częściowe podejście ogólne z dnia 26 października 2017 r. dotyczące wniosku w sprawie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 – dokument Rady 13645/1/17.

60 Częściowe podejście ogólne z dnia 26 października 2017 r. dotyczące wniosku w sprawie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 – dokument Rady 13645/1/17.

61 Sprawa C-236/88, EU:C:1990:303, pkt 17; sprawa C-202/97, EU:C:2000:75, pkt 57-58; sprawa C-178/97, EU:C:2000:169, pkt 44-45; sprawa C-2/05, EU:C:2006:69, pkt 28-29; sprawa C-12/14, EU:C:2016:135, pkt 39-41; sprawa C-359/16, EU:C:2018:63, pkt 44-45.

61 Sprawa C-236/88, EU:C:1990:303, pkt 17; sprawa C-202/97, EU:C:2000:75, pkt 57-58; sprawa C-178/97, EU:C:2000:169, pkt 44-45; sprawa C-2/05, EU:C:2006:69, pkt 28-29; sprawa C-12/14, EU:C:2016:135, pkt 39-41; sprawa C-359/16, EU:C:2018:63, pkt 44-45.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Aby ułatwiać zarządzanie dostosowaniami na rynku pracy, Urząd powinien usprawniać współpracę między odpowiednimi zainteresowanymi stronami w zakresie usuwania zakłóceń na rynku pracy występujących w więcej niż jednym państwie członkowskim, takich jak restrukturyzacja czy duże projekty mające wpływ na zatrudnienie w regionach przygranicznych.

skreśla się

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  W celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania Urzędu w jego zarządzie powinny być reprezentowane państwa członkowskie i Komisja. Skład zarządu, w tym wybór jego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, powinien być zgodny z zasadą równowagi płci oraz uwzględniać doświadczenie i kwalifikacje. Aby Urząd mógł skutecznie i efektywnie funkcjonować, jego zarząd powinien w szczególności przyjmować roczny program prac, realizować zadania związane z budżetem Urzędu, przyjmować przepisy finansowe mające zastosowanie do Urzędu, powoływać dyrektora wykonawczego oraz ustanawiać procedury podejmowania przez dyrektora wykonawczego decyzji związanych z zadaniami operacyjnymi Urzędu. Przedstawiciele krajów innych niż państwa członkowskie Unii, stosujących przepisy Unii objęte zakresem kompetencji Urzędu, mogą uczestniczyć w posiedzeniach zarządu jako obserwatorzy.

(21)  W celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania Urzędu w jego zarządzie powinny być reprezentowane państwa członkowskie, Komisja, niezależni eksperci wyznaczeni przez Parlament Europejski i partnerzy społeczni na szczeblu Unii. Skład zarządu, w tym wybór jego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, powinien uwzględniać doświadczenie i kwalifikacje, a także być zgodny z zasadą równowagi płci i przejrzystości. Aby Urząd mógł skutecznie i efektywnie funkcjonować, jego zarząd powinien w szczególności przyjmować roczny program prac, realizować zadania związane z budżetem Urzędu, przyjmować przepisy finansowe mające zastosowanie do Urzędu, powoływać dyrektora wykonawczego oraz ustanawiać procedury podejmowania przez dyrektora wykonawczego decyzji związanych z zadaniami operacyjnymi Urzędu. Przedstawiciele krajów innych niż państwa członkowskie Unii, stosujących przepisy Unii objęte zakresem kompetencji Urzędu, mogą uczestniczyć w posiedzeniach zarządu jako obserwatorzy.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  W dziedzinach wchodzących w zakres jego kompetencji Urząd powinien polegać bezpośrednio na wiedzy specjalistycznej odpowiednich zainteresowanych stron, co ma umożliwić specjalna grupa zainteresowanych stron. Członkowie grupy powinni reprezentować partnerów społecznych na szczeblu Unii. Realizując swoje działania, grupa zainteresowanych stron będzie należycie uwzględniać opinie i korzystać z wiedzy fachowej Komitetu Doradczego ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego ustanowionego na mocy rozporządzenia (WE) nr 883/2004 oraz Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników ustanowionego na mocy rozporządzenia (UE) nr 492/2011.

(23)  W dziedzinach wchodzących w zakres jego kompetencji Urząd powinien polegać bezpośrednio na wiedzy specjalistycznej odpowiednich zainteresowanych stron, co ma umożliwić specjalna grupa zainteresowanych stron. Członkowie grupy powinni reprezentować partnerów społecznych na szczeblu Unii, w tym uznanych sektorowych partnerów społecznych Unii reprezentujących branże, w których kwestie mobilności pracowników są szczególnie istotne, w szczególności organizacji, które uczestniczą w Komitecie Ekspertów ds. Delegowania Pracowników i europejskiej platformie na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie przeciwdziałania pracy nierejestrowanej. Partnerzy społeczni na szczeblu Unii powinni angażować krajowe organizacje pracodawców i związki zawodowe w regularny dialog zgodnie z krajowym prawem i praktyką. Grupa zainteresowanych stron powinna otrzymywać wstępny briefing i mieć możliwość przekazywania Urzędowi swoich opinii, na wniosek lub z własnej inicjatywy, a z jej członkami należy się regularnie konsultować. Realizując swoje działania, grupa zainteresowanych stron będzie należycie uwzględniać opinie i korzystać z wiedzy fachowej Komitetu Doradczego ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego ustanowionego na mocy rozporządzenia (WE) nr 883/2004 oraz Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników ustanowionego na mocy rozporządzenia (UE) nr 492/2011.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(27a)  Decyzja w sprawie lokalizacji siedziby Urzędu powinna być podejmowana w drodze zwykłej procedury ustawodawczej na podstawie obiektywnych i merytorycznych kryteriów. Parlament Europejski powinien być zaangażowany systematycznie oraz na równych warunkach z Komisją i Radą w określanie i ważenie tych kryteriów.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  W ramach kompetencji poszczególnych podmiotów Urząd powinien współpracować z innymi agencjami unijnymi, w szczególności agencjami w dziedzinie zatrudnienia i polityki społecznej, opierając się na ich wiedzy specjalistycznej oraz maksymalizując synergie, a mianowicie: z Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound), Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop), Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) oraz z Europejską Fundacją Kształcenia (ETF), jak również – w zakresie walki z przestępczością zorganizowaną i handlem ludźmi – z Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust).

(30)  W ramach kompetencji poszczególnych podmiotów Urząd powinien współpracować z innymi agencjami unijnymi, w szczególności agencjami w dziedzinie zatrudnienia i polityki społecznej, opierając się na ich wiedzy specjalistycznej oraz maksymalizując synergie, a mianowicie: z Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound), Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop), Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) oraz z Europejską Fundacją Kształcenia (ETF), jak również – w zakresie walki z przestępczością zorganizowaną i handlem ludźmi – z Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust). Współpraca ta powinna zapewnić koordynację, promować synergie i unikać powielania działań.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  Aby nadać wymiar operacyjny działaniom podejmowanym przez istniejące organy zajmujące się kwestiami transgranicznej mobilności pracowników, Urząd powinien przejąć zadania realizowane przez Komitet Techniczny ds. Swobodnego Przepływu Pracowników powołany na mocy rozporządzenia (UE) 492/2011, Komitet Ekspertów ds. Delegowania Pracowników ustanowiony decyzją Komisji 2009/17/WE68 oraz europejską platformę na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie przeciwdziałania pracy nierejestrowanej ustanowioną decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/34469. Wraz z ustanowieniem Urzędu wspomniane organy powinny przestać istnieć.

(31)  Aby nadać wymiar operacyjny działaniom podejmowanym przez istniejące organy zajmujące się kwestią mobilności pracowników w ramach swobodnego przepływu pracowników i swobody świadczenia usług na rynku wewnętrznym, Urząd powinien przejąć zadania realizowane przez Komitet Techniczny ds. Swobodnego Przepływu Pracowników powołany na mocy rozporządzenia (UE) 492/2011 i Komitet Ekspertów ds. Delegowania Pracowników ustanowiony decyzją Komisji 2009/17/WE68. Wraz z ustanowieniem Urzędu wspomniane organy powinny przestać istnieć.

__________________

__________________

68 Decyzja Komisji 2009/17/WE z dnia 19 grudnia 2008 r. ustanawiająca Komitet Ekspertów ds. Delegowania Pracowników (Dz.U. L 8 z 13.1.2009, s. 26).

68 Decyzja Komisji 2009/17/WE z dnia 19 grudnia 2008 r. ustanawiająca Komitet Ekspertów ds. Delegowania Pracowników (Dz.U. L 8 z 13.1.2009, s. 26).

69 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/344 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie utworzenia europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie przeciwdziałania pracy nierejestrowanej (Dz.U. L 65 z 11.3.2016, s. 12).

 

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32)  Działania Urzędu powinny stanowić uzupełnienie działań Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego ustanowionej rozporządzeniem (WE) nr 883/2004 („Komisja Administracyjna”) w zakresie, w jakim wykonuje on zadania regulacyjne związane ze stosowaniem rozporządzenia (WE) nr 883/2004 oraz (WE) nr 987/2009. Urząd powinien jednak przejąć zadania operacyjne wykonywane obecnie w ramach Komisji Administracyjnej, takie jak zapewnianie mediacji pomiędzy państwami członkowskimi oraz zapewnienie forum na potrzeby rozwiązywania kwestii finansowych związanych ze stosowaniem rozporządzeń (WE) nr 883/2004 i (WE) nr 987/2009, przejmując tym samym funkcje Komisji Obrachunkowej ustanowionej tymi rozporządzeniami; powinien również przejąć kwestie związane z elektroniczną wymianą danych i narzędziami informatycznymi w celu ułatwienia stosowania wymienionych rozporządzeń, przejmując tym samym funkcje Komisji Technicznej ds. Przetwarzania Danych ustanowionej tymi rozporządzeniami.

skreśla się

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  Aby ta nowa struktura instytucjonalna znalazła odzwierciedlenie w przepisach, należy zmienić rozporządzenia (WE) nr 883/2004, (WE) nr 987/2009, (UE) nr 492/2011 i (UE) 2016/589 oraz uchylić decyzję 2009/17/WE i decyzję (UE) 2016/344.

(34)  Aby ta nowa struktura instytucjonalna znalazła odzwierciedlenie w przepisach, należy zmienić rozporządzenie (UE) nr 492/2011 i decyzję (UE) 2016/344 oraz uchylić decyzję 2009/17/WE.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35)  TFUE wyraźnie wymaga poszanowania różnorodności krajowych systemów stosunków pracy oraz niezależności partnerów społecznych. Udział w działaniach Urzędu nie narusza kompetencji, zobowiązań i obowiązków państw członkowskich wynikających m.in. z odpowiednich mających zastosowanie konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), takich jak Konwencja nr 81 dotycząca inspekcji pracy w przemyśle i handlu, ani też uprawnień państw członkowskich do regulowania, mediacji lub monitorowania krajowych stosunków pracy, w szczególności w odniesieniu do wykonywania prawa do rokowań zbiorowych oraz podejmowania działań zbiorowych.

(35)  TFUE wyraźnie wymaga poszanowania różnorodności krajowych systemów stosunków pracy oraz niezależności partnerów społecznych. Udział w działaniach Urzędu nie narusza kompetencji, zobowiązań i obowiązków państw członkowskich wynikających m.in. z odpowiednich mających zastosowanie konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), takich jak Konwencja nr 81 dotycząca inspekcji pracy w przemyśle i handlu, ani też uprawnień państw członkowskich do regulowania, mediacji lub monitorowania krajowych stosunków pracy, w szczególności w odniesieniu do wykonywania prawa do rokowań zbiorowych oraz podejmowania działań zbiorowych, a także różnorodności krajowych systemów i organów kontrolnych, zwłaszcza w odniesieniu do kompetencji, zobowiązań i obowiązków zaangażowanych podmiotów.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36)  Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie wspieranie swobodnego przepływu pracowników i usług oraz przyczynianie się do zwiększania sprawiedliwości na rynku wewnętrznym, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie działające w sposób nieskoordynowany, natomiast ze względu na transgraniczny charakter tych działań i potrzebę wzmożonej współpracy między państwami członkowskimi, możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(36)  Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie przyczynianie się do zwiększania sprawiedliwości na rynku wewnętrznym, w szczególności dzięki poprawie stosowania i egzekwowania prawa Unii w dziedzinie mobilności pracowników, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie działające w sposób nieskoordynowany, natomiast ze względu na transgraniczny charakter tych działań i potrzebę wzmożonej współpracy między państwami członkowskimi, możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Urząd zapewnia pomoc państwom członkowskim i Komisji w kwestiach dotyczących transgranicznej mobilności pracowników oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na terenie Unii.

2. Urząd zapewnia pomoc państwom członkowskim i Komisji w kwestiach dotyczących stosowania i egzekwowania prawa Unii w dziedzinie mobilności pracowników w ramach swobodnego przepływu pracowników i swobody świadczenia usług na rynku wewnętrznym, a także koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na terenie Unii.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Niniejsze rozporządzenie nie wpływa w żaden sposób na korzystanie z praw podstawowych uznanych w państwach członkowskich i na szczeblu Unii, w tym z praw objętych szczególnymi systemami stosunków pracy w państwach członkowskich, zgodnie z krajowym ustawodawstwem lub krajową praktyką. Niniejsze rozporządzenie nie narusza również prawa do negocjowania, zawierania i egzekwowania układów zbiorowych ani podejmowania działań zbiorowych zgodnie z krajowym ustawodawstwem lub krajową praktyką.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 2

Artykuł 2

Cele

Cele

Urząd ma przyczyniać się do zapewnienia sprawiedliwej mobilności pracowników na rynku wewnętrznym. W tym celu Urząd:

Urząd ma przyczyniać się do zapewnienia sprawiedliwej mobilności pracowników w ramach swobodnego przepływu pracowników i swobody świadczenia usług na rynku wewnętrznym, jak również do koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii. W tym celu Urząd:

a)  ułatwia obywatelom i pracodawcom uzyskiwanie informacji o ich prawach i obowiązkach oraz dostęp do odpowiednich usług;

a)  ułatwia uzyskiwanie informacji o prawach i obowiązkach w zakresie mobilności pracowników oraz dostęp do odpowiednich usług;

b)  wspiera współpracę między państwami członkowskimi w zakresie transgranicznego egzekwowania odnośnych przepisów prawa Unii, w tym poprzez ułatwianie wspólnych inspekcji;

b)  usprawnia i zacieśnia współpracę między państwami członkowskimi w zakresie spójnego, wydajnego i skutecznego stosowania i egzekwowania odnośnych przepisów prawa Unii w sytuacjach, w których zaangażowane jest więcej niż jedno państwo członkowskie, w tym poprzez ułatwianie uzgodnionych i wspólnych inspekcji;

c)  prowadzi mediacje i pomaga w rozstrzyganiu sporów transgranicznych między organami krajowymi lub łagodzeniu zakłóceń na rynku pracy.

c)  prowadzi mediacje i pomaga w rozstrzyganiu sporów transgranicznych między państwami członkowskimi w odniesieniu do kwestii dotyczących mobilności pracowników, jeżeli zostało to uzgodnione przez wszystkie zainteresowane państwa członkowskie, w tym w drodze postępowania pojednawczego.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 5

Artykuł 5

Zadania Urzędu

Zadania Urzędu

Aby osiągnąć powierzone mu cele, Urząd realizuje następujące zadania:

Aby osiągnąć powierzone mu cele, Urząd realizuje następujące zadania:

a)  ułatwia obywatelom i pracodawcom dostęp do informacji o ich prawach i obowiązkach w sytuacjach mobilności transgranicznej pracowników oraz do odpowiednich usług związanych z transgraniczną mobilnością pracowników, zgodnie z art. 6 i 7;

a) ułatwia dostęp do informacji zgodnie z art. 6;

b)  ułatwia współpracę i wymianę informacji między organami krajowymi w celu skutecznego egzekwowania odpowiednich przepisów prawa Unii, zgodnie z art. 8;

b)  ułatwia współpracę i wymianę informacji między organami krajowymi i, w stosownych przypadkach, innymi właściwymi podmiotami na szczeblu krajowym, w celu spójnego, wydajnego i skutecznego stosowania i egzekwowania odpowiednich przepisów prawa Unii, zgodnie z art. 8;

c)  koordynuje i wspiera uzgodnione i wspólne inspekcje, zgodnie z art. 9 i 10;

c)  sugeruje, koordynuje i wspiera uzgodnione i wspólne inspekcje, zgodnie z art. 9 i 10;

d)  przeprowadza analizy i dokonuje oceny ryzyka z zakresu zagadnień dotyczących transgranicznej mobilności pracowników, zgodnie z art. 11;

d)  inicjuje i przeprowadza analizy i dokonuje oceny ryzyka z zakresu zagadnień i przeszkód dotyczących mobilności pracowników w ramach swobodnego przepływu pracowników i swobody świadczenia usług na rynku wewnętrznym oraz wydaje opinie i zalecenia dla Komisji w sprawie działań następczych i operacyjnych zgodnie z art. 11;

e)  pomaga państwom członkowskim w budowaniu potencjału w zakresie skutecznego egzekwowania odpowiednich przepisów prawa Unii, zgodnie z art. 12;

e)  wydaje wytyczne i opinie dla Komisji w sprawie odpowiednich przepisów prawa Unii oraz pomaga państwom członkowskim w budowaniu potencjału w zakresie skutecznego stosowania i egzekwowania odpowiednich przepisów prawa Unii, zgodnie z art. 12;

f)  prowadzi mediacje w przypadku sporów między organami państw członkowskich dotyczących stosowania odpowiednich przepisów prawa Unii, zgodnie z art. 13;

f)  wspiera państwa członkowskie i prowadzi mediacje w przypadku sporów między organami państw członkowskich dotyczących stosowania odpowiednich przepisów prawa Unii, jeżeli zostało to uzgodnione przez wszystkie zainteresowane państwa członkowskie, w tym w drodze postępowania pojednawczego zgodnie z art. 13, przy czym odbywa się to bez uszczerbku dla właściwości Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

g)  usprawniania współpracę między odpowiednimi zainteresowanymi stronami w przypadku transgranicznych zakłóceń na rynku pracy, zgodnie z art. 14.

 

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 6

Artykuł 6

Informacje dotyczące transgranicznej mobilności pracowników

Informacje dotyczące mobilności pracowników w ramach swobodnego przepływu pracowników i swobody świadczenia usług na rynku wewnętrznym

Urząd poprawia dostępność i jakość informacji oferowanych obywatelom i pracownikom, jak również możliwości uzyskania przez nich takich informacji, w celu usprawnienia mobilności pracowników na terenie Unii, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 589/2016 w sprawie EURES oraz rozporządzeniem [w sprawie jednolitego portalu cyfrowego – COM(2017)256]. W tym celu Urząd:

Urząd poprawia dostępność i jakość informacji oferowanych obywatelom, pracodawcom i organizacjom partnerów społecznych w celu usprawnienia mobilności pracowników na terenie Unii. W tym celu Urząd:

a)  zapewnia odpowiednie informacje o prawach i obowiązkach obywateli w sytuacjach mobilności transgranicznej pracowników;

a)  zapewnia jedną europejską stronę internetową dostępną we wszystkich językach urzędowych Unii, służącą jako jednolity portal zapewniający dostęp do wszystkich istotnych unijnych i krajowych źródeł i portali informacyjnych dotyczących mobilności pracowników w ramach swobodnego przepływu pracowników i swobody świadczenia usług na rynku wewnętrznym, w tym odniesienia do krajowych stron internetowych utworzonych zgodnie z art. 5 dyrektywy 2014/67/UE i art. 6 dyrektywy 2014/54/UE, a także odniesienia do oficjalnych stron internetowych na szczeblu krajowym, zawierających informacje na temat systemów zabezpieczenia społecznego;

b)  promuje możliwości wspierania mobilności pracowników, w tym poprzez doradztwo w zakresie dostępu do uczenia się i szkoleń językowych;

 

c)  zapewnia pracodawcom odpowiednie informacje na temat przepisów prawa pracy, a także warunków życia i pracy mających zastosowanie do pracowników w sytuacjach transgranicznej mobilności, w tym pracowników delegowanych;

 

d)  wspiera państwa członkowskie w wypełnianiu obowiązków w zakresie dostępu do informacji dotyczących swobodnego przepływu pracowników i ich rozpowszechniania, zgodnie z art. 6 dyrektywy 2014/54/UE, oraz informacji dotyczących delegowania pracowników, zgodnie z art. 5 dyrektywy 2014/67/UE;

d)  wspiera państwa członkowskie w wypełnianiu obowiązków w zakresie dostępu do informacji dotyczących swobodnego przepływu pracowników i ich rozpowszechniania, w szczególności zgodnie z art. 6 dyrektywy 2014/54/UE, art. 22 rozporządzenia 2016/589/UE, art. 76 rozporządzenia 2004/883/UE i art. 5 dyrektywy 2014/67/UE;

e)  wspiera starania państw członkowskich na rzecz zwiększenia dokładności, kompletności i przystępności odpowiednich krajowych portali informacyjnych, zgodnie z kryteriami jakości określonymi w rozporządzeniu [w sprawie jednolitego portalu cyfrowego – COM(2017)256];

e)  wspiera starania państw członkowskich na rzecz zwiększenia dokładności, kompletności i przystępności odpowiednich krajowych portali i źródeł informacyjnych, zgodnie z kryteriami jakości określonymi w rozporządzeniu [w sprawie jednolitego portalu cyfrowego];

f)  wspiera państwa członkowskie w usprawnianiu działań informacyjnych oraz świadczenia obywatelom i pracodawcom usług dotyczących mobilności transgranicznej na zasadzie dobrowolności, przy pełnym poszanowaniu kompetencji państw członkowskich.

f)  wspiera państwa członkowskie w usprawnianiu działań informacyjnych oraz świadczenia obywatelom i pracodawcom usług dotyczących mobilności transgranicznej, przy pełnym poszanowaniu kompetencji państw członkowskich;

 

fa)  ułatwia współpracę między właściwymi organami krajowymi wyznaczonymi zgodnie z dyrektywą 2014/54/UE do udzielania obywatelom i przedsiębiorcom informacji, porad i wsparcia w obszarze mobilności pracowników na rynku wewnętrznym, a także krajowymi punktami kontaktowymi wyznaczonymi zgodnie z dyrektywą 2011/24/UE do udzielania informacji na temat opieki zdrowotnej;

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 7

skreśla się

Dostęp do usług transgranicznej mobilności pracowników

 

1.  Urząd świadczy na rzecz obywateli i pracodawców usługi mające ułatwiać mobilność pracowników na terenie całej Unii. W tym celu Urząd:

 

a)  promuje rozwój inicjatyw służących wspieraniu mobilności transgranicznej obywateli, w tym ukierunkowane programy mobilności;

 

b)  umożliwia – na potrzeby obywateli oraz pracodawców –transgraniczne dopasowywanie ofert zatrudnienia, staży i przygotowania zawodowego do życiorysów i podań o pracę, w szczególności za pomocą sieci EURES;

 

c)  współpracuje z innymi unijnymi inicjatywami i sieciami, takimi jak europejska sieć publicznych służb zatrudnienia, Europejska Sieć Przedsiębiorczości oraz Punkt Koordynacyjny ds. Transgranicznych, w szczególności w celu zidentyfikowania i usunięcia przeszkód dla mobilności pracowników;

 

d)  ułatwia współpracę między właściwymi służbami na szczeblu krajowym wyznaczonymi zgodnie z dyrektywą 2014/54/UE do udzielania obywatelom i przedsiębiorcom informacji, porad i wsparcia w zakresie mobilności transgranicznej, a także krajowymi punktami kontaktowymi wyznaczonymi zgodnie z dyrektywą 2011/24/UE do udzielania informacji na temat opieki zdrowotnej.

 

2.  Urząd zarządza Europejskim Urzędem Koordynacji przy sieci EURES i dopilnowuje, by wypełniał on swoje obowiązki zgodnie z art. 8 rozporządzenia (UE) 2016/589, z wyłączeniem kwestii technicznej eksploatacji i rozbudowy portalu EURES i powiązanych usług informatycznych, którymi nadal będzie zarządzać Komisja. Urząd, za którego odpowiedzialność w zakresie określonym art. 23 ust. 4 lit. k) ponosi Dyrektor Wykonawczy, zapewnia, aby wspomniana działalność była w pełni zgodna z wymogami obowiązujących przepisów o ochronie danych, w tym z wymogiem dotyczącym wyznaczenia inspektora ochrony danych, zgodnie z art. 37.

 

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Urząd ułatwia współpracę między państwami członkowskimi i wspiera je w skutecznym wywiązywaniu się z obowiązków w zakresie współpracy, m.in. w zakresie wymiany informacji, określonych w przepisach prawa Unii wchodzących w zakres jego kompetencji.

Urząd ułatwia i zacieśnia współpracę i wymianę informacji między państwami członkowskimi oraz wspiera je w skutecznym wywiązywaniu się z obowiązków w zakresie współpracy określonych w przepisach prawa Unii wchodzących w zakres jego kompetencji.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W tym celu Urząd, na wniosek organów krajowych i w celu przyspieszenia takich wymian między nimi, w szczególności:

W tym celu Urząd w szczególności:

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  ułatwia działania następcze podejmowane w odpowiedzi na nadesłane wnioski i w następstwie wymiany informacji między organami krajowymi, zapewniając wsparcie logistyczne i techniczne, w tym w postaci usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych, oraz za pomocą wymiany wiadomości na temat stanu sprawy;

b)  ułatwia działania następcze podejmowane w odpowiedzi na nadesłane uzasadnione wnioski i w następstwie wymiany informacji między organami krajowymi, zapewniając wsparcie logistyczne i techniczne, w tym w postaci usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych, oraz za pomocą wymiany wiadomości na temat stanu sprawy bez uszczerbku dla toczących się postępowań sądowych;

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  promuje najlepsze praktyki oraz dzieli się nimi;

c)  promuje najlepsze praktyki, dzieli się nimi i przyczynia się do ich rozpowszechniania między państwami członkowskimi;

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  usprawnia transgraniczne procedury egzekwowania kar i grzywien;

d)  usprawnia i wspiera transgraniczne procedury egzekwowania kar i grzywien na wniosek jednego z zainteresowanych państw członkowskich;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  przedstawia Komisji raz na kwartał sprawozdania dotyczące nierozstrzygniętych kwestii między państwami członkowskimi oraz, w razie potrzeby, przekazuje je do mediacji zgodnie z art. 13;

e)  przedstawia Komisji raz na kwartał sprawozdania dotyczące nierozstrzygniętych kwestii między państwami członkowskimi oraz, jeżeli zostało to uzgodnione przez wszystkie zainteresowane państwa członkowskie, przekazuje je do postępowania pojednawczego zgodnie z art. 13;

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  ułatwia współpracę między właściwymi służbami na szczeblu krajowym wyznaczonymi zgodnie z dyrektywą 2014/54/UE do udzielania obywatelom i przedsiębiorcom informacji, porad i wsparcia w obszarze mobilności pracowników na rynku wewnętrznym, a także krajowymi punktami kontaktowymi wyznaczonymi zgodnie z dyrektywą 2011/24/UE do udzielania informacji na temat opieki zdrowotnej.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  W odpowiedzi na należycie uzasadniony wniosek organu krajowego Urząd w zakresie swoich kompetencji przekazuje wszelkie informacje, które są niezbędne organowi krajowemu do wykonywania jego zadań.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Urząd wspiera prace Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w zakresie kwestii finansowych związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, zgodnie z art. 74 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 oraz art. 65, 67 i 69 rozporządzenia (WE) nr 987/2009.

2.  Urząd nawiązuje ścisłą współpracę z Komisją Administracyjną ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, Komitetem Doradczym ds. Swobodnego Przepływu Pracowników oraz europejską platformą na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie przeciwdziałania pracy nierejestrowanej.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Urząd wspiera stosowanie elektronicznych narzędzi i procedur wymiany wiadomości między organami krajowymi, w tym stosowanie systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) oraz systemu elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego (EESSI).

3.  Urząd wspiera stosowanie elektronicznych narzędzi i procedur wymiany wiadomości między organami krajowymi, w tym stosowanie systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) oraz systemu elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego (EESSI), zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Urząd zachęca do stosowania innowacyjnych podejść do skutecznej i efektywnej współpracy transgranicznej oraz bada możliwości korzystania z mechanizmów wymiany elektronicznej między państwami członkowskimi w celu ułatwienia wykrywania nadużyć, składa również sprawozdania Komisji z myślą o dalszym rozwijaniu takich podejść.

4.  Urząd zachęca do stosowania innowacyjnych podejść do skutecznej i efektywnej współpracy transgranicznej, takich jak europejska platforma na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie przeciwdziałania pracy nierejestrowanej, a także wspiera wykorzystanie i rozwój mechanizmów wymiany elektronicznej i elektronicznych baz danych w celu ułatwienia dostępu do danych w czasie rzeczywistym i wykrywania nadużyć, jak również może sugerować ewentualne usprawnienia w korzystaniu z tych mechanizmów i baz danych. Urząd składa sprawozdania Komisji z myślą o dalszym rozwijaniu takich podejść.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 9

Artykuł 9

Koordynacja uzgodnionych i wspólnych inspekcji

Koordynacja uzgodnionych i wspólnych inspekcji

1.  Na wniosek jednego lub kilku państw członkowskich Urząd koordynuje uzgodnione lub wspólne inspekcje w dziedzinach wchodzących w zakres jego kompetencji. Wniosek może złożyć jedno lub kilka państw członkowskich. Urząd może również zasugerować organom zainteresowanych państw członkowskich przeprowadzenie uzgodnionej lub wspólnej inspekcji.

1.  Na wniosek jednego lub większej liczby państw członkowskich Urząd koordynuje i wspiera uzgodnione lub wspólne inspekcje w dziedzinach wchodzących w zakres jego kompetencji w oparciu o porozumienie zawarte przez wszystkie zainteresowane państwa członkowskie i Urząd. Urząd może również z własnej inicjatywy zasugerować organom zainteresowanych państw członkowskich przeprowadzenie uzgodnionej lub wspólnej inspekcji. Organizacje partnerów społecznych na szczeblu krajowym mogą zgłaszać sprawy do rozpatrzenia przez Urząd.

2.  W przypadku gdy organ państwa członkowskiego zdecyduje się nie uczestniczyć w uzgodnionej lub wspólnej inspekcji, o której mowa w ust. 1, lub też nie przeprowadzać takiej inspekcji, informuje Urząd na piśmie o powodach swojej decyzji z odpowiednim wyprzedzeniem. W takich przypadkach Urząd przekazuje informację na ten temat innym zainteresowanym organom krajowym.

2.  Zgodnie z zasadą lojalnej współpracy państwa członkowskie dążą do osiągnięcia porozumienia w celu udziału w uzgodnionych lub wspólnych inspekcjach w przypadku otrzymania wniosku o ich przeprowadzenie. W przypadku gdy państwo członkowskie uzna, że istnieją uzasadnione powody, aby odmówić uczestnictwa, w terminie 1 miesiąca od daty wniosku, o którym mowa w ust. 1, przedstawia Urzędowi uzasadnienie podjętej decyzji, przedkłada Urzędowi wszelkie dodatkowe informacje dotyczące charakteru danej sprawy i sugeruje ewentualny sposób rozstrzygnięcia rozpatrywanej sprawy.

 

2a.  W terminie 2 miesięcy od otrzymania informacji, o których mowa w ust. 2, Urząd przedstawia uzasadnioną opinię zainteresowanym państwom członkowskim, udzielając zaleceń w celu rozstrzygnięcia rozpatrywanej sprawy w jeden lub więcej niż jeden z następujących sposobów:

 

a)  na podstawie informacji, o której mowa w ust. 2;

 

b)  w drodze uzgodnionej lub wspólnej inspekcji w pozostałych uczestniczących państwach członkowskich;

 

c)  w drodze uzgodnionej lub wspólnej inspekcji w przypadku zgody wszystkich zainteresowanych państw członkowskich.

3.  Zorganizowanie uzgodnionej lub wspólnej inspekcji jest uzależnione od uprzedniej zgody wszystkich uczestniczących państw członkowskich wyrażonej za pośrednictwem ich krajowych urzędników łącznikowych. W przypadku gdy jedno lub więcej państw członkowskich odmawia wzięcia udziału w uzgodnionej lub wspólnej inspekcji, inne organy krajowe mogą, w stosownych przypadkach, przeprowadzić planowaną uzgodnioną lub wspólną inspekcję jedynie w uczestniczących państwach członkowskich. Państwa członkowskie, które odmówiły uczestnictwa w inspekcji, zachowują poufność informacji na temat planowanej inspekcji.

3.  Urząd może się zwrócić do dowolnego państwa członkowskiego nieuczestniczącego w uzgodnionej lub wspólnej inspekcji o dobrowolne przeprowadzenie własnej inspekcji w celu wykrycia możliwych nieprawidłowości oraz, w terminie 3 miesięcy od daty wniosku Urzędu, przekazania swoich ustaleń Urzędowi.

 

3a.  Państwa członkowskie i Urząd zachowują poufność informacji na temat planowanej inspekcji względem osób trzecich.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Uzgodnione i wspólne inspekcje są zgodne z Konwencją MOP nr 81.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Umowa o przeprowadzeniu wspólnej inspekcji („umowa w sprawie wspólnej inspekcji”) zawarta między uczestniczącymi państwami członkowskimi i Urzędem określa warunki przeprowadzania takich czynności. Umowa w sprawie wspólnej inspekcji może zawierać postanowienia, które umożliwiają przeprowadzenie wcześniej uzgodnionych i zaplanowanych wspólnych inspekcji z krótkim wyprzedzeniem. Urząd opracowuje wzór takiej umowy.

1.  Umowa o przeprowadzeniu uzgodnionej inspekcji („umowa w sprawie uzgodnionej inspekcji”) lub wspólnej inspekcji („umowa w sprawie wspólnej inspekcji”) zawarta między uczestniczącymi państwami członkowskimi i Urzędem określa warunki przeprowadzania takich czynności, w tym zakres i cel inspekcji oraz, w stosownych przypadkach, wszelkie ustalenia dotyczące udziału personelu Urzędu w inspekcji. Umowa w sprawie uzgodnionej lub wspólnej inspekcji może zawierać postanowienia, które umożliwiają przeprowadzenie wcześniej uzgodnionych i zaplanowanych uzgodnionych lub wspólnych inspekcji z krótkim wyprzedzeniem. Urząd opracowuje wzór takiej umowy zgodnie z prawem Unii oraz krajowym prawem i praktyką.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uzgodnione i wspólne inspekcje oraz działania następcze przeprowadza się zgodnie z prawem krajowym zainteresowanych państw członkowskich.

2.  Uzgodnione i wspólne inspekcje oraz działania następcze przeprowadza się zgodnie z krajowym prawem i praktyką państw członkowskich, w których odbywają się inspekcje.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Urzędnicy z innego państwa członkowskiego oraz z Urzędu uczestniczący w uzgodnionych lub wspólnych inspekcjach posiadają te same uprawnienia co urzędnicy krajowi zgodnie z prawem krajowym zainteresowanego państwa członkowskiego.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Urząd zapewnia państwom członkowskim prowadzącym uzgodnione lub wspólne inspekcje wsparcie logistyczne i techniczne, które może obejmować usługi tłumaczenia pisemnego i ustnego.

3. Na wniosek zainteresowanych państw członkowskich Urząd zapewnia państwom członkowskim prowadzącym uzgodnione lub wspólne inspekcje wsparcie strategiczne, logistyczne i techniczne oraz poradnictwo prawne, w tym usługi tłumaczenia pisemnego i ustnego.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Personel Urzędu może uczestniczyć w uzgodnionej lub wspólnej inspekcji za uprzednią zgodą państwa członkowskiego, na terytorium którego jego członkowie będą udzielali wsparcia na potrzeby inspekcji.

4. Personel Urzędu może być obecny podczas uzgodnionej lub wspólnej inspekcji w charakterze obserwatora i udzielać wsparcia logistycznego za uprzednią zgodą państwa członkowskiego, na terytorium którego jego członkowie będą udzielali wsparcia na potrzeby inspekcji.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Organy krajowe prowadzące uzgodnioną lub wspólną inspekcję składają Urzędowi sprawozdanie dotyczące jej wyników w odnośnych państwach członkowskich oraz ogólnego przebiegu uzgodnionej lub wspólnej inspekcji.

5.  Organy krajowe prowadzące uzgodnioną lub wspólną inspekcję składają Urzędowi sprawozdanie dotyczące jej wyników w odnośnych państwach członkowskich oraz ogólnego przebiegu uzgodnionej lub wspólnej inspekcji w terminie sześciu miesięcy od daty przeprowadzenia inspekcji.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Państwa członkowskie zapewniają, aby informacje zebrane podczas uzgodnionych lub wspólnych inspekcji mogły być wykorzystywane jako dowody w toku postępowań sądowych w zainteresowanych państwach członkowskich.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Informacje na temat uzgodnionych i wspólnych inspekcji zamieszcza się w sprawozdaniach kwartalnych przedkładanych Zarządowi. W rocznym sprawozdaniu z działalności Urzędu uwzględnia się roczne sprawozdanie z inspekcji, w odniesieniu do których Urząd zapewnił wsparcie.

6.  Informacje na temat uzgodnionych i wspólnych inspekcji koordynowanych przez Urząd oraz informacje przedstawiane przez państwa członkowskie i Urząd zgodnie z art. 9 ust. 2 i 3 zamieszcza się w sporządzanych co dwa lata sprawozdaniach przedkładanych Zarządowi i Grupie Zainteresowanych Stron. W rocznym sprawozdaniu z działalności Urzędu uwzględnia się roczne sprawozdanie z inspekcji, w odniesieniu do których Urząd zapewnił wsparcie. Jeżeli dowody uzyskane podczas wspólnej lub uzgodnionej inspekcji są wykorzystywane w postępowaniach sądowych skutkujących nałożeniem sankcji karnej lub administracyjnej w danym państwie członkowskim, przekazuje ono stosowne informacje Urzędowi na ten temat. Urząd włącza takie informacje do swojego sprawozdania z działalności.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Gdy w toku uzgodnionych lub wspólnych inspekcji lub w toku innych prowadzonych czynności Urząd poweźmie wiadomość o podejrzewanych nieprawidłowościach w stosowaniu prawa Unii, w tym wykraczających poza zakres jego kompetencji, zgłasza te podejrzewane nieprawidłowości Komisji i, w stosownych przypadkach, organom zainteresowanego państwa członkowskiego.

7.  Gdy w toku uzgodnionych lub wspólnych inspekcji lub w toku innych prowadzonych czynności Urząd poweźmie wiadomość o podejrzewanych nieprawidłowościach w stosowaniu prawa Unii, zgłasza je Komisji i, w stosownych przypadkach, organom zainteresowanego państwa członkowskiego.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Urząd dokonuje oceny ryzyka i przeprowadza analizy z zakresu zagadnień dotyczących transgranicznych przepływów pracowników, takich jak zakłócenia równowagi na rynku pracy, zagrożenia sektorowe i powtarzające się problemy dotykające pracowników i pracodawców w odniesieniu do mobilności transgranicznej. W tym celu Urząd zapewnia komplementarność z działaniami innych unijnych agencji lub służb, w tym w dziedzinie prognozowania w odniesieniu do umiejętności oraz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, a także korzysta z ich wiedzy eksperckiej. Na wniosek Komisji Urząd może przeprowadzić ukierunkowane pogłębione analizy i badania w celu zbadania konkretnych kwestii związanych z mobilnością pracowników.

1.  Urząd we współpracy z państwami członkowskimi i organizacjami partnerów społecznych dokonuje oceny ryzyka i przeprowadza analizy sektorowych wyzwań i powtarzających się problemów dotyczących mobilności pracowników w ramach swobodnego przepływu pracowników i swobody świadczenia usług na rynku wewnętrznym oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii, w tym możliwości przenoszenia uprawnień emerytalnych. Takie analizy i oceny uwzględniają również wpływ i skutki zakłóceń równowagi na rynku pracy. W tym celu Urząd korzysta także z wiedzy eksperckiej innych unijnych agencji lub służb, w tym w dziedzinie oszustw, wyzysku, dyskryminacji, prognozowania w odniesieniu do umiejętności oraz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Na wniosek Komisji, państwa członkowskiego, właściwej komisji Parlamentu Europejskiego lub z inicjatywy własnej Urząd może przeprowadzić ukierunkowane pogłębione analizy i badania w celu zbadania konkretnych kwestii związanych z mobilnością pracowników.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Urząd regularnie przekazuje swoje ustalenia Komisji oraz bezpośrednio zainteresowanym państwom członkowskim, wskazując ewentualne środki mające na celu eliminację zidentyfikowanych niedociągnięć.

3.  Gdy jest to konieczne do osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia, Urząd uwzględnia te informacje w swoich rocznych sprawozdaniach przedkładanych Komisji i Parlamentowi Europejskiemu oraz przekazuje swoje ustalenia bezpośrednio zainteresowanym państwom członkowskim z poszanowaniem stosownych przepisów w sprawie ochrony danych, wskazując ewentualne środki mające na celu eliminację zidentyfikowanych niedociągnięć.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  opracowanie wspólnych wytycznych dla państw członkowskich, w tym wytycznych dotyczących inspekcji w przypadkach, w których występuje wymiar transgraniczny, a także wspólnych definicji i wspólnych pojęć, w oparciu o odpowiednie działania na szczeblu Unii;

a)  opracowanie wspólnych wytycznych dla państw członkowskich i partnerów społecznych, w tym wytycznych dotyczących inspekcji w przypadkach, w których występuje wymiar transgraniczny, a także wspólnych definicji i wspólnych pojęć, w oparciu o odpowiednie działania na szczeblu Unii;

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  opracowanie ogólnounijnych programów szkoleniowych dla inspektoratów zajmujących się problemami pozorowanego samozatrudnienia i nadużyć w dziedzinie delegowania pracowników;

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  wspieranie wymiany najlepszych praktyk w dziedzinie koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych oraz oddelegowywania personelu między organami krajowymi w celu ułatwienia wymiany doświadczeń;

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – akapit 1 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

eb)  pogłębianie wiedzy i wzajemnego zrozumienia różnych krajowych systemów i praktyk związanych ze swobodnym przepływem osób, w zakresie niniejszego rozporządzenia i w kontekście dostępu do odpowiedniej ochrony socjalnej oraz metod i ram prawnych postępowania.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 13

Artykuł 13

Mediacja między państwami członkowskimi

Postępowanie pojednawcze między państwami członkowskimi

1.  W przypadku sporów między państwami członkowskimi dotyczących stosowania lub interpretacji prawa Unii w obszarach objętych zakresem niniejszego rozporządzenia, Urząd może pełnić rolę mediatora.

1.  W przypadku sporów między państwami członkowskimi dotyczących stosowania lub interpretacji prawa Unii w obszarach objętych zakresem niniejszego rozporządzenia, Urząd może pełnić rolę organu pojednawczego, nie naruszając kompetencji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

2.  Na wniosek jednego z państw członkowskich, których dotyczy spór, Urząd wszczyna postępowanie mediacyjne przed Komisją Pojednawczą utworzoną w tym celu zgodnie z art. 17 ust. 2. Urząd może również wszcząć postępowanie mediacyjne przed Komisją Pojednawczą z własnej inicjatywy, w tym w przypadku przekazania sprawy przez SOLVIT, o ile wszystkie państwa członkowskie, których dotyczy spór, wyraziły na to zgodę.

2.  Na wniosek jednego lub większej liczby państw członkowskich, który dotyczy spór niemożliwy do rozstrzygnięcia w drodze bezpośredniej interakcji i dialogu między tymi państwami, Urząd wszczyna postępowanie pojednawcze przed Komisją Pojednawczą utworzoną w tym celu zgodnie z art. 17 ust. 2 na podstawie porozumienia wszystkich państw członkowskich, których to dotyczy. W przypadku wszczęcia postępowania pojednawczego państwa członkowskie biorą w nim aktywny udział i udostępniają wszelkie istotne lub wymagane informacje. Strony objęte postępowaniem pojednawczym są informowane przez państwa członkowskie i, na swój wniosek, mogą być konsultowane i angażowane w przebieg postępowania.

 

2a.  Urząd może również wszcząć postępowanie pojednawcze przed Komisją Pojednawczą z własnej inicjatywy, w tym w przypadku przekazania sprawy przez SOLVIT, o ile wszystkie państwa członkowskie, których dotyczy spór, wyraziły na to zgodę. W przypadku gdy zainteresowane państwo członkowskie zdecyduje się nie uczestniczyć w postępowaniu pojednawczym, informuje Urząd i pozostałe zainteresowane państwa członkowskie o powodach swojej decyzji.

 

2b.  W dniu wszczęcia postępowania pojednawczego zgodnie z ust. 2 i 2a Urząd wyznacza termin jego zakończenia.

3.  Przekazując sprawę do rozstrzygnięcia przez Urząd w postępowaniu mediacyjnym, państwa członkowskie zapewniają anonimizację wszystkich danych osobowych związanych z daną sprawą; Urząd natomiast nie przetwarza danych osobowych osób, których sprawa dotyczy, na żadnym etapie postępowania mediacyjnego.

3.  Przekazując sprawę do rozstrzygnięcia przez Urząd w postępowaniu pojednawczym, państwa członkowskie zapewniają anonimizację wszystkich danych osobowych związanych z daną sprawą w taki sposób, aby osoby, której dane dotyczą, nie można już było zidentyfikować; Urząd natomiast nie przetwarza danych osobowych osób, których sprawa dotyczy, na żadnym etapie postępowania pojednawczego.

 

Dane osobowe są przechowywane jedynie tak długo, jak jest to niezbędne do celów, w których te dane są przetwarzane.

4.  Mediacja przeprowadzona przez Urząd nie jest dopuszczalna w przypadku gdy w sprawie toczy się postępowanie sądowe na szczeblu krajowym lub unijnym.

4.  Postępowanie pojednawcze przeprowadzone przez Urząd nie jest dopuszczalne w przypadku, gdy w sprawie przedmiotowego sporu toczy się postępowanie sądowe lub dochodzenie na szczeblu krajowym lub unijnym.

 

4a.  Komisja Pojednawcza stara się pogodzić rozbieżne stanowiska zainteresowanych państw członkowskich i przedstawia swoją opinię w terminie sześciu miesięcy od daty wszczęcia postępowania pojednawczego, o którym mowa w ust. 2 lub 2a.

5.  W terminie trzech miesięcy od zakończenia mediacji przez Urząd zainteresowane państwa członkowskie informują go o zastosowanych przez siebie środkach mających na celu przeprowadzenie działań następczych lub o powodach ewentualnego niepodjęcia takich działań.

5.  W terminie trzech miesięcy od przedłożenia opinii Komisji Pojednawczej zainteresowane państwa członkowskie informują Urząd o zastosowanych przez siebie środkach mających na celu przeprowadzenie działań następczych lub o powodach ewentualnego niepodjęcia takich działań.

6.  Urząd przedstawia Komisji kwartalne sprawozdanie dotyczące wyników prowadzonych postępowań mediacyjnych.

6.  Co dwa lata Urząd przedstawia Komisji sprawozdanie dotyczące wyników prowadzonych postępowań pojednawczych.

 

6a.  Kompetencje Urzędu w zakresie przeprowadzania postępowań pojednawczych nie naruszają kompetencji Komisji Administracyjnej na podstawie art. 5 ust. 4 i art. 6 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 14

skreśla się

Współpraca w przypadku transgranicznych zakłóceń na rynku pracy

 

Na wniosek organów krajowych Urząd może ułatwiać współpracę między zainteresowanymi stronami w celu wyeliminowania zakłóceń na rynku pracy, które mają wpływ na więcej niż jedno państwo członkowskie, takich jak przypadki restrukturyzacji na dużą skalę lub duże projekty mające wpływ na zatrudnienie w regionach przygranicznych.

 

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W stosownych przypadkach Urząd zawiera porozumienia o współpracy z innymi zdecentralizowanymi agencjami unijnymi.

W stosownych przypadkach Urząd zawiera porozumienia o współpracy z innymi zdecentralizowanymi agencjami unijnymi, takimi jak Cedefop, Eurofound, EU-OSHA, ETF, Europol i Eurojust, aby zapewnić koordynację, promować synergie i unikać powielania działań lub konfliktów.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Urząd może powoływać grupy robocze lub zespoły ekspertów z udziałem przedstawicieli państw członkowskich lub Komisji, lub ekspertów zewnętrznych wyłonionych w wyniku procedury selekcji, do wykonywania jego szczególnych zadań lub zadań w konkretnych obszarach polityki, w tym Komisję Pojednawczą w celu wypełniania powierzonych mu zadań zgodnie z art. 13 niniejszego rozporządzenia, oraz specjalną grupę na potrzeby zajmowania się kwestiami finansowymi związanymi ze stosowaniem rozporządzeń (WE) nr 883/2004 i (WE) nr 987/2009, o których mowa w art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

2.  Urząd może powoływać grupy robocze lub zespoły ekspertów z udziałem przedstawicieli państw członkowskich lub Komisji, lub ekspertów zewnętrznych wyłonionych w wyniku procedury selekcji, do wykonywania jego szczególnych zadań lub zadań w konkretnych obszarach polityki, w tym Komisję Pojednawczą w celu wypełniania powierzonych mu zadań zgodnie z art. 13 niniejszego rozporządzenia. Państwa członkowskie mogą nominować przedstawicieli do wszystkich grup roboczych i zespołów ekspertów.

Urząd określa regulamin wewnętrzny takich grup roboczych i zespołów po konsultacji z Komisją. Sprawy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wymagają konsultacji z Komisją Administracyjną ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego.

Urząd określa regulamin wewnętrzny takich grup roboczych i zespołów po konsultacji z Komisją.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Zasada równości jest podstawową zasadą prawa Unii. Wymaga ona zapewnienia równości kobiet i mężczyzn we wszystkich obszarach, w tym zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia. Wszystkie strony dążą do osiągnięcia równowagi pod względem liczby mężczyzn i kobiet w składzie Zarządu i Grupy Zainteresowanych Stron. Do osiągnięcia tego celu dąży również Zarząd w odniesieniu do wyznaczenia przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W skład Zarządu wchodzi jeden wyższej rangi przedstawiciel każdego państwa członkowskiego oraz dwóch przedstawicieli Komisji; każdy przedstawiciel posiada prawo głosu.

1.  W skład Zarządu wchodzi:

 

a)  jeden wyższej rangi przedstawiciel każdego państwa członkowskiego;

 

b)  dwóch przedstawicieli Komisji;

 

c)  sześciu przedstawicieli partnerów społecznych na szczeblu Unii, w równym stopniu reprezentujących organizacje pracodawców i związki zawodowe;

 

d)  trzech niezależnych ekspertów wyznaczonych przez Parlament Europejski.

 

Wszyscy członkowie, o których mowa w lit. a)–c), mają prawa głosu.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Członków Zarządu reprezentujących poszczególne państwa członkowskie i ich zastępców mianują odpowiednie państwa członkowskie ze względu na ich wiedzę w obszarach, o których mowa w art. 1 ust. 2, biorąc pod uwagę odpowiednie umiejętności kierownicze, administracyjne i budżetowe.

3.  Członków Zarządu reprezentujących poszczególne państwa członkowskie i ich zastępców mianują odpowiednie państwa członkowskie ze względu na ich wiedzę w obszarach, o których mowa w art. 1 ust. 2, oraz odpowiednie umiejętności kierownicze, administracyjne i budżetowe.

Komisja mianuje członków, którzy mają ją reprezentować.

Komisja mianuje członków, którzy mają ją reprezentować, partnerzy społeczni na szczeblu Unii mianują członków, o których mowa w ust. 1 lit. c), a przedmiotowo właściwa komisja Parlamentu Europejskiego powołuje niezależnych ekspertów, o których mowa w ust. 1 lit. d), po sprawdzeniu, czy nominacje nie powodują konfliktu interesów.

Państwa członkowskie i Komisja dokładają starań, aby ograniczyć rotację swoich przedstawicieli w Zarządzie w celu zapewnienia ciągłości jego prac. Wszystkie strony dążą do osiągnięcia równowagi pod względem liczby mężczyzn i kobiet w składzie Zarządu.

Wszystkie strony reprezentowane w Zarządzie dokładają starań w celu ograniczenia rotacji swych przedstawicieli, aby zapewnić ciągłość prac Zarządu. Wszystkie strony dążą do osiągnięcia równowagi pod względem liczby mężczyzn i kobiet w składzie Zarządu.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  W momencie objęcia stanowiska każdy członek i zastępca członka Zarządu podpisuje pisemną deklarację o braku konfliktu interesów i dokonuje jej aktualizacji w przypadku zmiany okoliczności pod tym względem.

 

Członkowie Zarządu dbają o ochronę interesów ogólnych Unii i Urzędu.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Kadencja członków oraz ich zastępców trwa cztery lata. Kadencję tę można przedłużyć.

4.  Kadencja członków oraz ich zastępców trwa cztery lata. Kadencja ta jest odnawialna.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Przedstawiciel Eurofoundu, przedstawiciel EU-OSHA, przedstawiciel Cedefopu i przedstawiciel Europejskiej Fundacji Kształcenia mają prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu w charakterze obserwatorów w celu zwiększenia skuteczności agencji i synergii między nimi.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5b.  Członkowie Grupy Zainteresowanych Stron mogą brać udział we wszystkich posiedzeniach Zarządu w charakterze obserwatorów.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  przyjmuje przepisy, których celem jest zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, w odniesieniu do swoich członków, a także członków Grupy Zainteresowanych Stron i grup roboczych oraz zespołów Urzędu, ustanowionych zgodnie z art. 17 ust. 2., jak również publikuje corocznie na swojej stronie internetowej deklaracje o braku konfliktu interesów swoich członków;

f)  przyjmuje przepisy, w tym środki na rzecz wykrywania potencjalnych zagrożeń na wczesnym etapie, których celem jest zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, w odniesieniu do swoich członków, a także członków Grupy Zainteresowanych Stron i grup roboczych oraz zespołów Urzędu, ustanowionych zgodnie z art. 17 ust. 2, jak również oddelegowanych ekspertów krajowych, i publikuje corocznie na stronie internetowej Urzędu ich deklaracje o braku konfliktu interesów oraz aktualizacje;

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1 – litera p a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

pa)  udziela odpowiedzi na ocenę Dyrektora Wykonawczego w sprawie opinii i porad Grupy Zainteresowanych Stron;

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Kadencja przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego trwa cztery lata. Może ona zostać jednokrotnie odnowiona. W przypadku jednak gdy w dowolnym momencie swojej kadencji stracą oni status członka Zarządu, kadencja ich kończy się automatycznie w tym samym dniu.

2.  Kadencja przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego trwa dwa lata. Może ona zostać jednokrotnie odnowiona. W przypadku jednak gdy w dowolnym momencie swojej kadencji stracą oni status członka Zarządu, kadencja ich kończy się automatycznie w tym samym dniu.

Poprawka  79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 23

Artykuł 23

Obowiązki Dyrektora Wykonawczego

Obowiązki Dyrektora Wykonawczego

1.  Dyrektor Wykonawczy zarządza Urzędem. Dyrektor Wykonawczy odpowiada przed Zarządem.

1.  Dyrektor Wykonawczy zarządza Urzędem i dąży do osiągnięcia równowagi płci w Urzędzie. Dyrektor Wykonawczy odpowiada przed Zarządem.

2.  Na wezwanie Parlamentu Europejskiego Dyrektor Wykonawczy informuje go o wykonaniu swoich obowiązków. Rada może zwrócić się do Dyrektora Wykonawczego o złożenie sprawozdania z wykonywania swoich obowiązków.

2.  Na wezwanie Parlamentu Europejskiego Dyrektor Wykonawczy informuje go o wykonaniu swoich obowiązków. Rada może zwrócić się do Dyrektora Wykonawczego o złożenie sprawozdania z wykonywania swoich obowiązków.

3.  Dyrektor Wykonawczy jest przedstawicielem prawnym Urzędu.

3.  Dyrektor Wykonawczy jest przedstawicielem prawnym Urzędu.

4.  Dyrektor Wykonawczy odpowiada za wykonywanie zadań powierzonych Urzędowi na mocy niniejszego rozporządzenia. Dyrektor Wykonawczy odpowiada w szczególności za:

4.  Dyrektor Wykonawczy odpowiada za wykonywanie zadań powierzonych Urzędowi na mocy niniejszego rozporządzenia. Dyrektor Wykonawczy odpowiada w szczególności za:

a)  codzienną administrację Urzędu;

a)  codzienną administrację Urzędu;

b)  wdrażanie decyzji przyjętych przez Zarząd;

b)  wdrażanie decyzji przyjętych przez Zarząd;

c)  opracowanie jednolitego dokumentu programowego oraz przedkładanie go Zarządowi do zatwierdzenia;

c)  opracowanie jednolitego dokumentu programowego oraz przedkładanie go Zarządowi do zatwierdzenia;

d)  wdrożenie jednolitego dokumentu programowego i składanie sprawozdań z jego wykonania Zarządowi;

d)  wdrożenie jednolitego dokumentu programowego i składanie sprawozdań z jego wykonania Zarządowi;

e)  przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania rocznego z działalności Urzędu i przedstawienie go Zarządowi do oceny i przyjęcia;

e)  przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania rocznego z działalności Urzędu i przedstawienie go Zarządowi do oceny i przyjęcia;

f)  opracowywanie planu działania w następstwie wniosków z wewnętrznych lub zewnętrznych sprawozdań z kontroli i ocen oraz z dochodzeń przeprowadzanych przez OLAF, a także przedstawianie sprawozdań z postępu prac – dwa razy w roku dla Komisji i regularnie dla Zarządu;

f)  opracowywanie planu działania w następstwie wniosków z wewnętrznych lub zewnętrznych sprawozdań z kontroli i ocen oraz z dochodzeń przeprowadzanych przez OLAF, a także przedstawianie sprawozdań z postępu prac – dwa razy w roku dla Komisji i regularnie dla Zarządu;

g)  ochronę interesów finansowych Unii poprzez stosowanie środków zapobiegających nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkiej innej nielegalnej działalności, z zastrzeżeniem kompetencji OLAF-u w zakresie prowadzenia dochodzeń, poprzez skuteczne kontrole oraz – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – odzyskiwanie nienależycie wydatkowanych kwot, a także w razie potrzeby stosowanie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar administracyjnych, w tym kar pieniężnych;

g)  ochronę interesów finansowych Unii poprzez stosowanie środków zapobiegających nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkiej innej nielegalnej działalności, z zastrzeżeniem kompetencji OLAF-u w zakresie prowadzenia dochodzeń, poprzez skuteczne kontrole oraz – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – odzyskiwanie nienależycie wydatkowanych kwot, a także w razie potrzeby stosowanie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar administracyjnych, w tym kar pieniężnych;

h)  przygotowanie strategii Urzędu w zakresie zwalczania nadużyć finansowych i przedstawienie jej Zarządowi do zatwierdzenia;

h)  przygotowanie strategii Urzędu w zakresie zwalczania nadużyć finansowych i przedstawienie jej Zarządowi do zatwierdzenia;

i)  przygotowanie przepisów finansowych dotyczących Urzędu i przedstawianie ich Zarządowi;

i)  przygotowanie projektów przepisów finansowych dotyczących Urzędu i przedstawianie ich Zarządowi;

j)  przygotowanie projektu preliminarza dochodów i wydatków Urzędu oraz wykonanie jego budżetu;

j)  przygotowanie projektu preliminarza dochodów i wydatków Urzędu oraz wykonanie jego budżetu, jako części jednolitego dokumentu programowego Urzędu;

 

ja)  zgodnie z decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 2, podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi;

 

jb)  podejmowanie decyzji dotyczących wewnętrznej struktury organizacyjnej Urzędu, w tym powierzanie w zastępstwie funkcji, które mogą obejmować bieżące zarządzanie Urzędem, a w razie potrzeby jej zmiany, z uwzględnieniem potrzeb związanych z działalnością Urzędu i należytym zarządzaniem budżetem;

 

jc)  współpracę z innymi agencjami unijnymi i zawieranie z nimi umów o współpracy;

k)  wdrażanie środków ustanowionych przez Zarząd w celu wykonania obowiązków w zakresie ochrony danych nałożonych na mocy rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

k)  wdrażanie środków ustanowionych przez Zarząd zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001;

 

ka)  dokonywanie oceny zgłoszeń Grupy Zainteresowanych Stron i przekazywanie tej oceny Zarządowi, zwłaszcza ze wskazaniem ewentualnego wpływu na projekt jednolitego dokumentu programowego.

5.  Dyrektor Wykonawczy decyduje o tym, czy konieczne jest umieszczenie jednego lub większej liczby pracowników w jednym lub wielu państwach członkowskich. Przed podjęciem decyzji o utworzeniu biura lokalnego Dyrektor Wykonawczy uzyskuje wcześniejszą zgodę Komisji, Zarządu i państwa członkowskiego lub państw członkowskich, którego lub których to dotyczy. W decyzji określa się zakres działań prowadzonych w biurze lokalnym w sposób pozwalający uniknąć niepotrzebnych kosztów i powielania administracyjnych funkcji Urzędu. Może być wymagane zawarcie porozumienia w sprawie siedziby z zainteresowanym państwem członkowskim lub zainteresowanymi państwami członkowskimi.

5.  Dyrektor Wykonawczy decyduje o tym, czy konieczne jest umieszczenie jednego lub większej liczby pracowników w jednym lub wielu państwach członkowskich, jak również o utworzeniu biura łącznikowego w Brukseli w celu pogłębienia współpracy Agencji ze stosownymi instytucjami i organami Unii. Przed podjęciem decyzji o utworzeniu biura lokalnego Dyrektor Wykonawczy uzyskuje wcześniejszą zgodę Komisji, Zarządu i państwa członkowskiego lub państw członkowskich, którego lub których to dotyczy. W decyzji określa się zakres działań prowadzonych w biurze lokalnym w sposób pozwalający uniknąć niepotrzebnych kosztów i powielania administracyjnych funkcji Urzędu. Może być wymagane zawarcie porozumienia w sprawie siedziby z zainteresowanym państwem członkowskim lub zainteresowanymi państwami członkowskimi.

Poprawka  80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Grupa Zainteresowanych Stron może w szczególności przedstawiać Urzędowi opinie i doradzać w kwestiach związanych ze stosowaniem i egzekwowaniem prawa Unii w dziedzinach objętych niniejszym rozporządzeniem.

2.  Grupa Zainteresowanych Stron otrzymuje wstępny briefing i może:

 

a)  monitorować wdrażanie strategii i przedstawiać zalecenia odnośnie do skuteczniejszego działania Urzędu;

 

b)  na wniosek Urzędu lub z inicjatywy własnej przedstawiać Urzędowi opinie i doradzać na potrzeby analiz transgranicznej mobilności pracowników i ocen ryzyka zgodnie z art. 11;

 

c)  na wniosek Urzędu lub z inicjatywy własnej przedstawiać Urzędowi opinie i doradzać w kwestiach związanych ze stosowaniem i egzekwowaniem prawa Unii w dziedzinach objętych niniejszym rozporządzeniem;

 

d)  opiniować projekt skonsolidowanego rocznego sprawozdania z działalności Urzędu, o którym mowa w art. 19, przed jego złożeniem;

 

e)  opiniować projekt jednolitego dokumentu programowego Urzędu, o którym mowa w art. 25, przed przedłożeniem go do zaopiniowania przez Komisję;

 

f)  być konsultowana w sprawie ocen przeprowadzanych przez Dyrektora Wykonawczego, o których mowa w art. 32.

Poprawka  81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Grupie Zainteresowanych Stron przewodniczy Dyrektor Wykonawczy. Grupa spotyka się co najmniej dwa razy do roku z inicjatywy Dyrektora Wykonawczego lub na wniosek Komisji.

3.  Grupa Zainteresowanych Stron wybiera przewodniczącego spośród swoich członków i spotyka się co najmniej dwa razy do roku w regularnych odstępach czasu i w stosownych przypadkach na wniosek Komisji lub większości swoich członków.

Poprawka  82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Grupa Zainteresowanych Stron składa się z sześciu przedstawicieli partnerów społecznych na poziomie Unii, reprezentujących w równym stopniu związki zawodowe i organizacje pracodawców, oraz z dwóch przedstawicieli Komisji.

4.  Grupa Zainteresowanych Stron składa się z dwóch przedstawicieli Komisji i dziesięciu przedstawicieli partnerów społecznych na poziomie Unii, reprezentujących w równym stopniu związki zawodowe i organizacje pracodawców, w tym uznanych sektorowych partnerów społecznych Unii reprezentujących branże, w których kwestie mobilności pracowników są szczególnie istotne.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Grupa Zainteresowanych Stron może zapraszać na swoje posiedzenia ekspertów lub stosowne organizacje międzynarodowe.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Urząd podaje do wiadomości publicznej opinie i porady Grupy Zainteresowanych Stron oraz wyniki prowadzonych konsultacji, z wyjątkiem przypadków, w których wymagane jest zachowanie poufności.

7.  Urząd podaje do wiadomości publicznej opinie, porady i zalecenia Grupy Zainteresowanych Stron oraz wyniki prowadzonych konsultacji, z wyjątkiem przypadków, w których wymagane jest zachowanie poufności.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Każdego roku Dyrektor Wykonawczy sporządza projekt jednolitego dokumentu programowego zawierający w szczególności założenia programowania wieloletniego i rocznego zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1271/201373 i z uwzględnieniem wytycznych określonych przez Komisję.

1.  Każdego roku Dyrektor Wykonawczy sporządza projekt jednolitego dokumentu programowego zawierający w szczególności założenia programowania wieloletniego i rocznego zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1271/ 201373 i z uwzględnieniem wytycznych określonych przez Komisję, po uprzednim przedłożeniu dokumentu do zaopiniowania Grupie Zainteresowanych Stron.

__________________

__________________

73 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012, (Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42).

73 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012, (Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42).

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Co roku Dyrektor Wykonawczy sporządza wstępny projekt preliminarza dochodów i wydatków Urzędu na następny rok budżetowy, w tym plan zatrudnienia, i przesyła go Zarządowi.

1.  Co roku Dyrektor Wykonawczy sporządza wstępny projekt preliminarza dochodów i wydatków Urzędu na następny rok budżetowy, w tym plan zatrudnienia, i przesyła go Zarządowi. Jeżeli Urzędowi powierzane są nowe zadania przez instytucje Unii lub na mocy prawodawstwa Unii, należy to uwzględnić w programowaniu zasobów i w programowaniu finansowym.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Wstępny projekt preliminarza opiera się na szczegółowych celach i oczekiwanych wynikach rocznego programu prac, o którym mowa w art. 25 ust. 3, oraz uwzględnia zasoby finansowe potrzebne do osiągnięcia tych celów i wyników, zgodnie z zasadą budżetowania zadaniowego.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Komisja przesyła projekt preliminarza władzy budżetowej wraz z projektem budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

4.  Komisja przesyła projekt preliminarza władzy budżetowej wraz z projektem budżetu ogólnego Unii Europejskiej, wyraźnie wskazując linię budżetową Urzędu. Komisja przekazuje projekt preliminarza także Parlamentowi Europejskiemu.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę coraz bardziej rygorystyczne terminy, praca innych instytucji zostałaby usprawniona, gdyby projekty preliminarza były przekazywane na wcześniejszym etapie.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Zasada należytego zarządzania finansami ma zastosowanie w każdym przypadku.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przepisy finansowe mające zastosowanie do Urzędu przyjmuje Zarząd po konsultacji z Komisją. Nie odbiegają one od rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1271/2013, chyba że takie odstępstwo jest niezbędne ze względu na szczególne wymogi działalności Urzędu i uzyskano uprzednią zgodę Komisji.

Przepisy finansowe mające zastosowanie do Urzędu przyjmuje Zarząd po konsultacji z Komisją. Nie odbiegają one od rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1271/2013, chyba że takie odstępstwo jest niezbędne ze względu na szczególne wymogi działalności Urzędu i uzyskano uprzednią zgodę Komisji. Należy dołożyć wszelkich starań, aby stosować przepisy w sposób proporcjonalny do wielkości i budżetu Urzędu, tak aby nie nakładać na niego nadmiernych obciążeń, zachowując jednocześnie dobre praktyki.

Poprawka  91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 32

Artykuł 32

Dyrektor Wykonawczy

Dyrektor Wykonawczy

1.  Dyrektor Wykonawczy jest zatrudniony jako pracownik Urzędu zatrudniony na czas określony zgodnie z art. 2 lit. a) warunków zatrudnienia innych pracowników.

1.  Dyrektor Wykonawczy jest zatrudniony jako pracownik Urzędu zatrudniony na czas określony zgodnie z art. 2 lit. a) warunków zatrudnienia innych pracowników.

2.  Zarząd mianuje Dyrektora Wykonawczego z listy kandydatów zaproponowanej przez Komisję na podstawie otwartej i przejrzystej procedury naboru.

2.  Zarząd mianuje Dyrektora Wykonawczego z listy kandydatów zaproponowanej przez Komisję na podstawie otwartej i przejrzystej procedury naboru, która gwarantuje wnikliwą ocenę kandydatów i wysoki poziom niezależności. Przed nominacją wybranego kandydata wzywa się do złożenia oświadczenia przed właściwą komisją Parlamentu Europejskiego i udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez posłów do Parlamentu Europejskiego. Ta wymiana poglądów nie może nadmiernie opóźniać mianowania.

3.  Do celów zawarcia umowy w sprawie objęcia stanowiska Dyrektora Wykonawczego Urząd reprezentuje przewodniczący Zarządu.

3.  Do celów zawarcia umowy w sprawie objęcia stanowiska Dyrektora Wykonawczego Urząd reprezentuje przewodniczący Zarządu.

4.  Kadencja Dyrektora Wykonawczego trwa pięć lat. Przed upływem tego okresu Komisja przeprowadza ocenę, w której uwzględnia się wyniki oceny pracy Dyrektora Wykonawczego oraz przyszłe zadania i wyzwania stojące przed Urzędem.

4.  Kadencja Dyrektora Wykonawczego trwa pięć lat. Na sześć miesięcy przed upływem tego okresu Komisja przeprowadza ocenę, w której uwzględnia się wyniki oceny pracy Dyrektora Wykonawczego oraz przyszłe zadania i wyzwania stojące przed Urzędem.

5.  Zarząd, działając na wniosek Komisji, w którym uwzględniono ocenę wspomnianą w ust. 4, może przedłużyć kadencję Dyrektora Wykonawczego jeden raz, na okres nie dłuższy niż pięć lat.

5.  Zarząd, działając z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji, w którym uwzględniono ocenę wspomnianą w ust. 4, może przedłużyć kadencję Dyrektora Wykonawczego jeden raz, na okres nie dłuższy niż pięć lat, lub wystąpić z wnioskiem do Komisji o wszczęcie procesu rekrutacji nowego Dyrektora Wykonawczego.

6.  Dyrektor Wykonawczy, którego kadencję przedłużono, nie może brać udziału w kolejnym postępowaniu rekrutacyjnym na to samo stanowisko pod koniec całego okresu urzędowania.

6.  Dyrektor Wykonawczy, którego kadencję przedłużono, nie może brać udziału w kolejnym postępowaniu rekrutacyjnym na to samo stanowisko pod koniec całkowitego okresu urzędowania.

7.  Dyrektor Wykonawczy może zostać odwołany ze stanowiska jedynie na mocy decyzji Zarządu działającego na wniosek Komisji.

7.  Dyrektor Wykonawczy może zostać odwołany ze stanowiska jedynie na mocy decyzji Zarządu działającego z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji, na podstawie uzasadnionej oceny wyników jego pracy na stanowisku Dyrektora Wykonawczego.

8. Zarząd podejmuje decyzje w sprawie powołania, przedłużenia kadencji lub odwołania ze stanowiska Dyrektora Wykonawczego większością dwóch trzecich głosów członków z prawem głosu.

8. Zarząd podejmuje decyzje w sprawie powołania, przedłużenia kadencji lub odwołania ze stanowiska Dyrektora Wykonawczego większością dwóch trzecich głosów członków z prawem głosu.

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Krajowym urzędnikom łącznikowym przysługują na mocy prawa danego państwa członkowskiego kompetencje domagania się informacji od właściwych organów.

3.  Krajowym urzędnikom łącznikowym przysługują na mocy prawa danego państwa członkowskiego kompetencje domagania się i otrzymywania wszystkich odpowiednich informacji od właściwych organów.

Poprawka  93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 36

Artykuł 36

System językowy

System językowy

1.  Do Urzędu mają zastosowanie przepisy określone w rozporządzeniu Rady nr 11.

1.  Do Urzędu mają zastosowanie przepisy określone w rozporządzeniu Rady nr 11.

2.  Usługi tłumaczeniowe na potrzeby działalności Urzędu zapewnia Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej.

2.  Usługi tłumaczeniowe na potrzeby działalności Urzędu zapewnia Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej lub w należycie uzasadnionych przypadkach inni dostawcy usług tłumaczeniowych.

__________________

__________________

1 Rozporządzenie nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (Dz.U. 17 z 6.10.1958, s. 385).

1 Rozporządzenie nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (Dz.U. 17 z 6.10.1958, s. 385).

Poprawka  94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie później niż po upływie pięciu lat od daty, o której mowa w art. 51, a następnie co pięć lat Komisja przeprowadza ocenę wyników pracy Urzędu w odniesieniu do jego celów, mandatu i zadań. W ocenie uwzględnia się w szczególności ewentualną potrzebę zmiany mandatu Urzędu oraz skutki finansowe takiej zmiany, w tym w świetle usprawnienia działań i wypracowania synergii z agencjami działającymi w obszarze zatrudnienia i polityki społecznej.

1.  Nie później niż po upływie czterech lat od daty, o której mowa w art. 51, a następnie co pięć lat Komisja przeprowadza ocenę wyników pracy Urzędu w odniesieniu do jego celów, mandatu i zadań. W ocenie uwzględnia się w szczególności ewentualną potrzebę zmiany mandatu Urzędu oraz skutki finansowe takiej zmiany, w tym w świetle usprawnienia działań i wypracowania synergii z agencjami działającymi w obszarze zatrudnienia i polityki społecznej.

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na tyle, na ile jest to niezbędne dla osiągnięcia celów określonych w niniejszym rozporządzeniu, bez uszczerbku dla odpowiednich kompetencji państw członkowskich i instytucji Unii Europejskiej, Urząd może współpracować z krajowymi organami państw trzecich lub organizacjami międzynarodowymi, wobec których stosuje się odpowiednie prawo Unii dotyczące mobilności pracowników i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Na tyle, na ile jest to niezbędne dla osiągnięcia celów określonych w niniejszym rozporządzeniu, bez uszczerbku dla odpowiednich kompetencji państw członkowskich i instytucji Unii Europejskiej, Urząd może współpracować z krajowymi organami państw trzecich, wobec których stosuje się odpowiednie prawo Unii dotyczące mobilności pracowników i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, jak również z organizacjami międzynarodowymi działającymi w obszarach wchodzących w zakres działalności Urzędu.

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W tym celu, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Komisji, Urząd może poczynić ustalenia robocze z organami państw trzecich. Ustalenia te nie mogą powodować powstania zobowiązań prawnych dla Unii ani jej państw członkowskich.

W tym celu, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Komisji oraz Zarządu, Urząd może poczynić ustalenia robocze z organami państw trzecich. Ustalenia te nie mogą powodować powstania zobowiązań prawnych dla Unii ani jej państw członkowskich.

Uzasadnienie

Tak istotna decyzja, mająca wpływ na ogólną działalność Urzędu, nie może być podejmowana jedynie przez Komisję. Zgodę muszą wyrazić także państwa członkowskie.

Poprawka  97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Niezbędne ustalenia dotyczące pomieszczeń, które mają zostać udostępnione Urzędowi w przyjmującym państwie członkowskim, wraz ze szczegółowymi przepisami mającymi zastosowanie w przyjmującym państwie członkowskim do Dyrektora Wykonawczego, członków Zarządu, pracowników Urzędu i członków ich rodzin określa się w umowie w sprawie siedziby między Urzędem a państwem członkowskim, w którym siedziba ta została zlokalizowana, zawartej po uzyskaniu zgody Zarządu i nie później niż dwa lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

1.  Niezbędne ustalenia dotyczące pomieszczeń, które mają zostać udostępnione Urzędowi w przyjmującym państwie członkowskim, wraz ze szczegółowymi przepisami mającymi zastosowanie w przyjmującym państwie członkowskim do Dyrektora Wykonawczego, członków Zarządu, pracowników Urzędu i członków ich rodzin określa się w umowie w sprawie siedziby między Urzędem a państwem członkowskim, w którym siedziba ta została zlokalizowana, która to umowa musi być zawarta po uzyskaniu zgody Zarządu i nie później niż dwa lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[...]

skreśla się

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[...]

skreśla się

Poprawka  100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[...]

skreśla się

Poprawka  101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 49a

 

Zmiany w decyzji (UE) 2016/344

 

W decyzji (UE) 2016/344 wprowadza się następujące zmiany:

 

1)  w art. 2 ust. 1 dodaje się literę ca) w brzmieniu:

 

„ca) Dyrektor Wykonawczy Europejskiego Urzędu ds. Pracy.”;

 

2)  art. 8 ust. 1 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

 

„Prezydium przygotowuje i organizuje pracę platformy wspólnie z sekretariatem, który pełni funkcję sekretariatu platformy, w tym dla jej prezydium i grup roboczych. Obsługę sekretariatu zapewnia Europejski Urząd ds. Pracy.”;

 

3)  art. 9 otrzymuje brzmienie:

 

„Artykuł 9

 

Współpraca

 

1.  Platforma efektywnie współpracuje – unikając dublowania pracy – z innymi odpowiednimi grupami ekspertów i komitetami na szczeblu Unii, których praca ma związek z pracą nierejestrowaną, w szczególności z Komitetem Starszych Inspektorów Pracy, Komisją Administracyjną ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, siecią publicznych służb zatrudnienia, Komitetem ds. Zatrudnienia, Komitetem Ochrony Socjalnej i grupą roboczą ds. współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania bezpośredniego. W stosownych przypadkach platforma zaprasza przedstawicieli tych grup i komitetów do udziału w swoich posiedzeniach w charakterze obserwatorów. Z myślą o efektywniejszej pracy i silniejszym oddziaływaniu mogą być również organizowane wspólne posiedzenia.

 

2.  Platforma nawiązuje odpowiednią współpracę z Europejskim Urzędem ds. Pracy, Eurofoundem i EU-OSHA.”.

Poprawka  102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Uchyla się decyzję 2009/17/WE i decyzję (UE) 2016/344.

Uchyla się decyzję 2009/17/WE.

Poprawka  103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Odesłania do decyzji 2009/17/WE i decyzji (UE) 2016/344 odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.

Odesłania do decyzji 2009/17/WE odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.


UZASADNIENIE

Głównym celem przedmiotowego rozporządzenia jest ustanowienie Europejskiego Urzędu ds. Pracy, aby pomóc w zwiększeniu sprawiedliwości i zaufania na jednolitym rynku. Urząd powinien wspierać państwa członkowskie w zapewnieniu skutecznego stosowania prawa Unii w obszarach mobilności pracowników i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Wniosek stanowi kolejny konkretny krok w kierunku realizacji Europejskiego filaru praw socjalnych.

Sprawozdawca zdecydowanie popiera tę inicjatywę. Według obywateli Unii swoboda osiedlania się, pracy, nauki i działalności gospodarczej w dowolnie wybranym miejscu w Unii jest jednym z najbardziej cenionych osiągnięć UE. Jednocześnie Europejczycy wysoko cenią sprawiedliwość, ochronę socjalną i włączenie społeczne. W związku z tym UE musi osiągnąć obydwa cele oraz zapewnić, by swobodna mobilność oznaczała także sprawiedliwą mobilność, by prawa pracownicze były gwarantowane i chronione w całej UE, by zapobiegać nieuczciwej konkurencji między pracownikami i przedsiębiorstwami oraz by rozwiązać problem oszustw socjalnych i nadużywania swobodnego przepływu.

Aby to osiągnąć, należy najpierw ustanowić jasne, sprawiedliwe i rygorystyczne zasady. Stanowiło to absolutny priorytet w ostatnich latach i osiągnięto wiele w tym obszarze, w szczególności w odniesieniu do dyrektywy o delegowaniu pracowników, dyrektywy o egzekwowaniu i platformy w zakresie przeciwdziałania pracy nierejestrowanej. Obecnie nadal trwają prace nad ważnymi wnioskami dotyczącymi pakietu mobilności (w dziedzinie transportu) oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Aby zapewnić sprawiedliwy rynek pracy, konieczne są usprawnione przepisy. Przepisy nie mają jednak żadnej wartości, jeśli nie są prawidłowo egzekwowane. Jako że Europejczycy stają się coraz bardziej mobilni, na co wskazuje ponad 17 mln obywateli pracujących lub mieszkających w państwie członkowskim innym niż państwo ich obywatelstwa, należy wzmocnić transgraniczny wymiar egzekwowania.

W orędziu o stanie Unii z 2017 r. przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker ogłosił plan dotyczący utworzenia Europejskiego Urzędu ds. Pracy w celu zapewnienia sprawiedliwego, prostego i skutecznego egzekwowania przepisów UE dotyczących mobilności pracowników. Jak stwierdził, „To absurdalne, że istnieje Urząd Nadzoru Bankowego, który pilnuje przestrzegania standardów w bankowości, lecz nie ma wspólnego organu ds. prawa pracy, aby zapewnić sprawiedliwe warunki na jednolitym rynku”.

Zdaniem sprawozdawcy istnieje zapotrzebowanie na Urząd posiadający mandat operacyjny, skupiony na egzekwowaniu oraz dysponujący wystarczającymi kompetencjami i uprawnieniami do osiągnięcia swoich celów.

Podstawowe znaczenie mają dwie kwestie. Po pierwsze, potrzebny jest Urząd o wyraźnie zdefiniowanej roli i ograniczonej liczbie zadań. Kluczowe znaczenie ma jak najbardziej wydajne korzystanie z dostępnych środków w obszarach, w których Urząd może zapewniać największą wartość dodaną. Ta wartość dodana Urzędu powinna koncentrować się głównie w obszarze egzekwowania. W związku z tym sprawozdawca wyraża wątpliwości co do konieczności i celowości włączania innych zadań, takich jak przekazywanie informacji czy usługi w dziedzinie zatrudnienia do zakresu działalności Urzędu. Nie ma wątpliwości, że poprawa dostępu obywateli i pracodawców, w szczególności MŚP, do informacji na temat ich praw i obowiązków w obszarze mobilności pracowników, swobodnego przepływu usług i koordynacji zabezpieczenia społecznego ma kluczowe znaczenie dla wykorzystania pełnego potencjału rynku wewnętrznego. Ze względów efektywności i skuteczności przekazywanie wiarygodnych, aktualnych i łatwo dostępnych informacji nie powinno jednak należeć do zakresu obowiązków Urzędu, ale powinno odbywać się na szczeblu krajowym lub regionalnym, na którym mogą być także w pełni uwzględnione szczególne umowy dwustronne między państwami członkowskimi, na przykład w obszarze koordynacji budżetowej. W tym celu Komisja powinna zbadać możliwość utworzenia działów pomocy technicznej lub punktów kompleksowej obsługi dla przedsiębiorstw i pracowników w sytuacjach transgranicznych lub wspomagania ich funkcjonowania, podczas gdy Urząd powinien realizować swoje główne zadanie: wzmacnianie egzekwowania prawa Unii i wspieranie państw członkowskich w tym zakresie.

Po drugie, Urząd musi posiadać środki, aby zapewnić faktyczną poprawę w praktyce. Nie powinien stać się bezzębnym tygrysem; dobrowolny charakter uczestnictwa organów państw członkowskich – zaproponowany przez Komisję – nie jest wystarczający, aby to osiągnąć. Sprawozdawca przedłożył niniejsze sprawozdanie w celu zapewnienia odpowiedniej równowagi między kompetencjami państw członkowskich i zasadą pomocniczości z jednej strony, a pragnieniem utworzenia agencji na szczeblu UE o prawdziwej zdolności do poprawy egzekwowania przepisów w całej UE z drugiej strony. Oznacza to, że organy państw członkowskich powinny uczestniczyć w proponowanych uzgodnionych lub transgranicznych inspekcjach oraz mogą odmówić uczestnictwa tylko w wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach.

Europejski Urząd ds. Pracy powinien stanowić skuteczną odpowiedź na problemy dotyczące przestrzegania oraz skutecznego i wydajnego egzekwowania przepisów UE, co zagraża sprawiedliwości na rynku wewnętrznym i zaufaniu do niego. Kluczowe znaczenie ma w związku z tym poprawa transgranicznego egzekwowania prawa Unii w obszarze mobilności pracowników i wyeliminowanie nadużyć w celu ochrony praw pracowników mobilnych, zapewnienia, by przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, mogły konkurować na równych warunkach oraz utrzymania wsparcia obywateli dla rynku wewnętrznego i czterech wolności, tak aby działające w dobrej wierze przedsiębiorstwa i pracownicy mogli korzystać ze swoich praw i szans na rynku wewnętrznym w jak największym zakresie.


OPINIA MNIEJSZOŚCI

Joëlle Mélin

EUROPEJSKI URZĄD DS. PRACY

Francuska delegacja krajowa Grupy Europa Narodów i Wolności wyraża brak poparcia dla prac wykonanych w ramach tego projektu. Jako uzasadnienie tego stanowiska przedstawia szereg argumentów:

– zamierzeniem nowego tekstu jest zaradzenie brakom lub niewystarczającym możliwościom w różnych dziedzinach stwierdzonym przez samą Komisję w uzasadnieniu wniosku, które to działanie dla zapewnienia skuteczności należałoby prowadzić w sposób scentralizowany,

– jednakże scentralizowanie wadliwych narzędzi nie doprowadzi do osiągnięcia celów, które wyznaczono Urzędowi, w większym stopniu niż gdyby narzędzia te działały w sposób niezależny,

– ponadto tekst w jego obecnej formie z pewnością zostałby zakwestionowany w krótkim czasie,

– dodatkowo ustanawiany Urząd nie dysponuje środkami pozwalającymi na sprostanie wielkim wyzwaniom, które przed nim stoją.


OPINIA Komisji Budżetowej (21.9.2018)

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd ds. Pracy

(COM(2018)0131 – C8‑0118/2018 – 2018/0064(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jens Geier

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący Europejskiego Urzędu ds. Pracy oraz uważa go za ważny krok w kierunku osiągnięcia filaru praw socjalnych. Podczas gdy wniosek Komisji jest odpowiednim punktem wyjściowym, sprawozdawca proponuje przyznanie Urzędowi szerszego zakresu uprawnień, tak aby umożliwić mu pomyślne odgrywanie swojej roli i pełnienie funkcji użytecznego podmiotu dodatkowego względem istniejących struktur.

Jako nowy priorytet Urząd powinien być finansowany wyłącznie z nowych zasobów, bez szkody dla istniejących programów. Komisja zaproponowała finansowanie 70 % budżetu Urzędu ze środków przesuniętych z programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) w obecnych WRF. Chociaż Urząd faktycznie ma realizować podobne zadania, pierwsze lata jego działalności będą poświęcone na budowanie organizacji. Wydatki operacyjne na sprawy socjalne nie powinny być ograniczane, w związku z czym zasoby finansowe dla Urzędu muszą być finansowane z nowych środków.

W odniesieniu do podejmowania decyzji dotyczącej siedziby Urzędu sprawozdawca powołuje się na zalecenia uzgodnione przez wszystkie instytucje Unii dotyczące stosowania podejścia ukierunkowanego na wydajność i oszczędność kosztów. Uważa on, że w tym celu kluczowe znaczenie ma podjęcie decyzji dotyczącej konkretnej lokalizacji agencji przez instytucje Unii, a nie tylko wyboru państwa członkowskiego.

Sprawozdawca proponuje odzwierciedlenie struktury zarządzania istniejących agencji w obszarze zatrudnienia i spraw socjalnych, tj. zachowanie trójstronnej struktury zarządzania. Aby zapewnić spójność i uniknąć powielania zadań, specjalną uwagę należy zwrócić na obszary potencjalnych synergii oraz pokrywające się zadania Eurofoundu, Cedefopu, ETF, EU-OSHA i Urzędu.

Ponadto celem kolejnych poprawek jest utrzymanie ugruntowanej pozycji Komisji Budżetowej, jak na przykład przedstawicielstwa Parlamentu w Zarządzie, oraz wzmocnionej elastyczności w przypadku usług tłumaczeniowych.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Agencja powinna aktywnie włączać się w działania krajowe i unijne, a jednocześnie wykonywać swoje zadania w ścisłej współpracy z unijnymi instytucjami, organami i jednostkami organizacyjnymi oraz z państwami członkowskimi, unikając przy tym powielania działań, promując synergię oraz komplementarność i tym samym zapewniając koordynację i oszczędności budżetowe.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Aby śledzić pojawiające się tendencje, wyzwania lub luki w dziedzinie mobilności pracowników oraz koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych, Urząd powinien wypracować zdolności analityczne oraz w zakresie oceny ryzyka. Powinny one obejmować przeprowadzanie analiz i badań rynku pracy, jak również wzajemnych ocen. Urząd powinien monitorować potencjalne zaburzenia równowagi w zakresie umiejętności i transgranicznego przepływu siły roboczej, w tym ewentualny wpływ takich zaburzeń na spójność terytorialną. Urząd powinien również pomagać w ocenie ryzyka, o której mowa w art. 10 dyrektywy 2014/67/UE. Urząd powinien zapewnić synergię i komplementarność z innymi agencjami unijnymi, służbami lub sieciami. Działania w tym zakresie powinny obejmować konsultacje z SOLVIT-em i podobnymi służbami na temat powtarzających się problemów, z jakimi obywatele i przedsiębiorstwa mają do czynienia, kiedy egzekwują swoje prawa w dziedzinach wchodzących w zakres kompetencji Urzędu. Urząd powinien również ułatwiać i usprawniać działania związane z gromadzeniem danych przewidziane w odpowiednich przepisach prawa Unii wchodzących w zakres jego kompetencji. Nie pociąga to za sobą nowych obowiązków sprawozdawczych państw członkowskich.

(15)  Aby śledzić pojawiające się tendencje, wyzwania lub luki w dziedzinie mobilności pracowników oraz koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych, Urząd powinien wypracować zdolności analityczne oraz w zakresie oceny ryzyka. Powinny one obejmować przeprowadzanie analiz i badań rynku pracy, jak również wzajemnych ocen. Urząd powinien monitorować potencjalne zaburzenia równowagi w zakresie umiejętności i transgranicznego przepływu siły roboczej, w tym ewentualny wpływ takich zaburzeń na spójność terytorialną. Urząd powinien również pomagać w ocenie ryzyka, o której mowa w art. 10 dyrektywy 2014/67/UE. Urząd powinien zapewnić synergię i komplementarność z innymi agencjami unijnymi, służbami lub sieciami. Działania w tym zakresie powinny obejmować ścisłą współpracę z Eurofoundem w obszarze analiz rynku pracy oraz konsultacje z SOLVIT-em i podobnymi służbami na temat powtarzających się problemów, z jakimi obywatele i przedsiębiorstwa mają do czynienia, kiedy egzekwują swoje prawa w dziedzinach wchodzących w zakres kompetencji Urzędu. Urząd powinien również ułatwiać i usprawniać działania związane z gromadzeniem danych przewidziane w odpowiednich przepisach prawa Unii wchodzących w zakres jego kompetencji. Nie pociąga to za sobą nowych obowiązków sprawozdawczych państw członkowskich.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Aby zagwarantować Urzędowi pełną autonomię i niezależność, należy mu przyznać odrębny budżet, którego dochody pochodziłyby z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, ewentualnych dobrowolnych wkładów finansowych państw członkowskich oraz wkładów państw trzecich uczestniczących w pracach Urzędu. W wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach Urząd powinien być również w stanie zawierać umowy o delegowaniu zadań lub otrzymywać dotacje ad hoc, jak również pobierać opłaty za publikacje i wszelkie świadczone przez siebie usługi.

(24)  Aby zagwarantować Urzędowi pełną autonomię i niezależność, należy mu przyznać odrębny budżet, którego dochody pochodziłyby z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, ewentualnych dobrowolnych wkładów finansowych państw członkowskich oraz wkładów państw trzecich uczestniczących w pracach Urzędu. Budżet Urzędu powinien być przygotowywany zgodnie z zasadą budżetowania zadaniowego, z uwzględnieniem celów Urzędu i oczekiwanych wyników jego zadań. W wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach Urząd powinien być również w stanie zawierać umowy o delegowaniu zadań lub otrzymywać dotacje ad hoc, jak również pobierać opłaty za publikacje i wszelkie świadczone przez siebie usługi. Wkład z budżetu Unii nie powinien skutkować zmniejszeniem środków na inne programy Unii.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że pierwsze lata działalności Urzędu będą poświęcone na budowanie organizacji, nie należy narażać na szwank działalności operacyjnej istniejących programów, takich jak EURES.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Państwo członkowskie, w którym Urząd będzie miał swoją siedzibę, powinno zapewnić mu najlepsze możliwe warunki w celu zagwarantowania właściwego funkcjonowania Urzędu.

(28)  Państwo członkowskie, w którym Urząd będzie miał swoją siedzibę, powinno zapewnić mu najlepsze możliwe warunki w celu zagwarantowania właściwego funkcjonowania Urzędu. W celu uzyskania oszczędności finansowych Urząd powinien ściśle współpracować z innymi unijnymi instytucjami, organami i jednostkami organizacyjnymi, zwłaszcza z tymi, które mają siedzibę w tym samym państwie członkowskim.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(28a)  Podczas podejmowania decyzji dotyczącej lokalizacji siedziby Urzędu należy w pełni przestrzegać prerogatyw Parlamentu i Rady jako prawodawców Unii oraz uwzględnić zalecenia międzyinstytucjonalnej grupy roboczej ds. zasobów agencji zdecentralizowanych. Zgodnie z przyjętymi niedawno procedurami dotyczącymi lokalizacji agencji Unii instytucje Unii powinny uzgodnić nie tylko państwo członkowskie, w którym Urząd ma mieć siedzibę, ale także konkretną lokalizację w tym państwie członkowskim.

Uzasadnienie

Ma to na celu zapobieżenie sytuacji, do jakiej doszło w przypadku siedziby Europejskiej Agencji Leków, kiedy to w momencie remisu między ofertami procedura wyboru przewidywała podjęcie decyzji w drodze losowania spośród tych ofert po trzeciej rundzie głosowania. Poza tym w proces decyzyjny nie zaangażowano Parlamentu Europejskiego mimo jego prerogatyw jako współprawodawcy i najważniejszego gwaranta poszanowania zasad demokracji w Unii. Decyzję podjęto bowiem przy okazji posiedzenia Rady do Spraw Ogólnych, a do Parlamentu zwrócono się jedynie o jej potwierdzenie w ramach zwykłej procedury ustawodawczej.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  W ramach kompetencji poszczególnych podmiotów Urząd powinien współpracować z innymi agencjami unijnymi, w szczególności agencjami w dziedzinie zatrudnienia i polityki społecznej, opierając się na ich wiedzy specjalistycznej oraz maksymalizując synergie, a mianowicie: z Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound), Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop), Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) oraz z Europejską Fundacją Kształcenia (ETF), jak również – w zakresie walki z przestępczością zorganizowaną i handlem ludźmi – z Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust).

(30)  W ramach kompetencji poszczególnych podmiotów Urząd powinien współpracować z innymi agencjami unijnymi, w szczególności agencjami w dziedzinie zatrudnienia i polityki społecznej, opierając się na ich wiedzy specjalistycznej oraz maksymalizując synergie i unikając powielania, a zatem osiągając oszczędności finansowe, a mianowicie: z Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound), Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop), Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) oraz z Europejską Fundacją Kształcenia (ETF), jak również – w zakresie walki z przestępczością zorganizowaną i handlem ludźmi – z Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust).

Uzasadnienie

Zgodnie ze wspólnym podejściem agencje związane z obszarem zatrudnienia i rynku pracy wydajnie wykorzystują ograniczone dostępne zasoby, tworząc synergie i unikając powielania swoich odnośnych działań.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  ułatwia obywatelom i pracodawcom dostęp do informacji o ich prawach i obowiązkach w sytuacjach mobilności transgranicznej pracowników oraz do odpowiednich usług związanych z transgraniczną mobilnością pracowników, zgodnie z art. 6 i 7;

a)  ułatwia obywatelom, pracodawcom i partnerom społecznym dostęp do informacji o ich prawach i obowiązkach w sytuacjach mobilności transgranicznej pracowników oraz do odpowiednich usług związanych z transgraniczną mobilnością pracowników, zgodnie z art. 6 i 7;

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga)  propaguje współpracę i koordynację na szczeblu unijnym pomiędzy państwami członkowskimi, unijnymi instytucjami, organami i jednostkami organizacyjnymi, aby uzyskać oszczędności budżetowe, unikać powielania działań oraz promować synergię i komplementarność ich działań.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga)  monitoruje realizowane przez państwa członkowskie programy dobrowolnych powrotów, wspierające osoby, które chcą wrócić do krajów pochodzenia po zakończeniu transgranicznej mobilności pracowników.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zapewnia odpowiednie informacje o prawach i obowiązkach obywateli w sytuacjach mobilności transgranicznej pracowników;

a)  zapewnia odpowiednie informacje o prawach i obowiązkach obywateli w sytuacjach mobilności transgranicznej pracowników, w tym informacje o ich prawach socjalnych, takich jak dostęp do usług administracyjnych, zdrowotnych i mieszkaniowych oraz usług w zakresie zatrudnienia;

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zapewnia pracodawcom odpowiednie informacje na temat przepisów prawa pracy, a także warunków życia i pracy mających zastosowanie do pracowników w sytuacjach transgranicznej mobilności, w tym pracowników delegowanych;

c)  zapewnia partnerom społecznym odpowiednie informacje na temat przepisów prawa pracy, a także warunków życia i pracy mających zastosowanie do pracowników w sytuacjach transgranicznej mobilności, w tym pracowników delegowanych;

Uzasadnienie

Urząd powinien zapewniać informacje zarówno pracodawcom, jak i organizacjom pracowników.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  we współpracy z organami krajowymi wspiera i finansuje usługi doradcze dla pracowników, którzy poszukują zatrudnienia lub pracują poza swoim krajem pochodzenia;

Uzasadnienie

Urząd musi być upoważniony nie tylko do informowania pracowników, ale także do doradzania im.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W przypadku gdy organ krajowy nie odpowiada na wniosek w terminie określonym przez Urząd, wyjaśnia Urzędowi, dlaczego tego nie uczynił.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Urząd regularnie przekazuje swoje ustalenia Komisji oraz bezpośrednio zainteresowanym państwom członkowskim, wskazując ewentualne środki mające na celu eliminację zidentyfikowanych niedociągnięć.

3.  Co pół roku Urząd przekazuje sprawozdania ze swoich ustaleń Komisji oraz bezpośrednio zainteresowanym państwom członkowskim, wskazując ewentualne środki mające na celu eliminację zidentyfikowanych niedociągnięć. Sprawozdania te są podawane do wiadomości publicznej.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W stosownych przypadkach Urząd zawiera porozumienia o współpracy z innymi zdecentralizowanymi agencjami unijnymi.

W stosownych przypadkach Urząd zawiera porozumienia o współpracy z innymi zdecentralizowanymi agencjami unijnymi, w szczególności z Eurofoundem, Cedefopem, EU-OSHA i ETF, aby zapewnić koordynację, promować synergie i unikać powielania działań z myślą o oszczędności kosztów.

Uzasadnienie

Zgodnie ze wspólnym podejściem agencje związane z obszarem zatrudnienia i rynku pracy wydajnie wykorzystują ograniczone dostępne zasoby, tworząc synergie i unikając powielania swoich odnośnych działań.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W skład Zarządu wchodzi jeden wyższej rangi przedstawiciel każdego państwa członkowskiego oraz dwóch przedstawicieli Komisji; każdy przedstawiciel posiada prawo głosu.

1.  W skład Zarządu wchodzi jeden wyższej rangi przedstawiciel każdego państwa członkowskiego, jeden członek z organizacji pracodawców z każdego państwa członkowskiego, jeden członek z organizacji pracowników z każdego państwa członkowskiego, dwóch przedstawicieli Komisji oraz jeden członek wyznaczany przez Parlament Europejski; każdy przedstawiciel posiada prawo głosu.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest odzwierciedlenie struktury zarządzania istniejących agencji w odniesieniu do rynku pracy oraz wzmocnienie kontroli demokratycznej dzięki wprowadzeniu członka wyznaczanego przez Parlament Europejski.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  W posiedzeniach Zarządu może brać udział w charakterze obserwatorów czterech przedstawicieli, po jednym z Eurofoundu, Cedefopu, EU-OSHA i ETF.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zwiększenie koordynacji między agencjami związanymi z obszarem zatrudnienia i rynku pracy.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Każdego roku Dyrektor Wykonawczy sporządza projekt jednolitego dokumentu programowego zawierający w szczególności założenia programowania wieloletniego i rocznego zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1271/201373 i z uwzględnieniem wytycznych określonych przez Komisję.

1.  Każdego roku Dyrektor Wykonawczy sporządza projekt jednolitego dokumentu programowego zawierający w szczególności założenia programowania wieloletniego i rocznego zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1271/201373 i z uwzględnieniem wytycznych określonych przez Komisję, a także zaleceń międzyinstytucjonalnej grupy roboczej ds. zasobów agencji.

__________________

__________________

73 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012, (Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42).

73 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012, (Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42).

Uzasadnienie

Przy opracowywaniu jednolitego dokumentu programowego Urząd należycie uwzględnia zalecenia międzyinstytucjonalnej grupy roboczej ds. agencji.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Wstępny projekt preliminarza opiera się na szczegółowych celach i oczekiwanych wynikach rocznego programu prac, o którym mowa w art. 25 ust. 3, oraz uwzględnia zasoby finansowe potrzebne do osiągnięcia tych celów i wyników, zgodnie z zasadą budżetowania zadaniowego.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Usługi tłumaczeniowe na potrzeby działalności Urzędu zapewnia Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej.

2.  Usługi tłumaczeniowe na potrzeby działalności Urzędu zapewnia Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej lub inni dostawcy usług tłumaczeniowych zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych i w ramach limitów określonych w stosownych przepisach finansowych.

Uzasadnienie

Proponowana poprawka ma zapewnić agencji pewną elastyczność w kwestii zlecania usług tłumaczeniowych.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Aby ułatwić zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji i wszelkich innych nielegalnych działań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 883/2013, w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym Urząd rozpocznie działalność operacyjną, przystępuje on do porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 25 maja 1999 r. dotyczącego dochodzeń wewnętrznych prowadzonych przez (OLAF) i przyjmuje odpowiednie przepisy obowiązujące wszystkich pracowników Urzędu, wykorzystując szablon zawarty w załączniku do tego porozumienia.

1.  Aby ułatwić zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji i wszelkich innych nielegalnych działań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 883/2013, od dnia, w którym Urząd rozpocznie działalność operacyjną, przystępuje on do porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 25 maja 1999 r. dotyczącego dochodzeń wewnętrznych prowadzonych przez (OLAF) i przyjmuje odpowiednie przepisy obowiązujące wszystkich pracowników Urzędu, wykorzystując szablon zawarty w załączniku do tego porozumienia.

Uzasadnienie

W tym kontekście buforowy okres sześciu miesięcy jest zbędny.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  W celu uzyskania oszczędności finansowych Urząd ściśle współpracuje z innymi unijnymi instytucjami, organami i jednostkami organizacyjnymi, w szczególności tymi, które mają siedzibę w tym samym miejscu.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ustanowienie Europejskiego Urzędu ds. Pracy

Odsyłacze

COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

16.4.2018

Sprawozdawca

Data powołania

Jens Geier

21.3.2018

Rozpatrzenie w komisji

10.7.2018

 

 

 

Data przyjęcia

25.9.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

5

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Manuel dos Santos, Stanisław Żółtek

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

José Blanco López, Jonathan Bullock, Isabella De Monte, Sofia Ribeiro, Ruža Tomašić

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Ruža Tomašić

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere

S&D

José Blanco López, Isabella De Monte, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

André Elissen, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

PPE

Paul Rübig

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Transportu i Turystyki (11.10.2018)

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd ds. Pracy

(COM(2018)0131 – C8‑0118/2018 – 2018/0064(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Karima Delli

POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającego Europejski Urząd ds. Pracy

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającego Europejską Agencję ds. Pracy

(tekst mający znaczenie dla EOG i Szwajcarii)

(tekst mający znaczenie dla EOG i Szwajcarii)

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 46, art. 48, art. 53 ust. 1, art. 62 oraz art. 91 ust. 1,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 46 i 48,

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Zgodnie z art. 3 TUE Unia działa na rzecz społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności zmierzającej do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego oraz wspiera sprawiedliwość i ochronę socjalną. Zgodnie z art. 9 TFUE przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia bierze pod uwagę wymogi związane m.in. ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wykluczenia społecznego, a także ze wspieraniem wysokiego poziomu kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego.

(2)  Zgodnie z art. 3 TUE Unia działa na rzecz społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności zmierzającej do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego oraz wspiera sprawiedliwość i ochronę socjalną. Zgodnie z art. 9 TFUE przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia bierze pod uwagę wymogi związane m.in. ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wykluczenia społecznego, a także ze wspieraniem wysokiego poziomu kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego. Zgodnie z art. 5 TUE wykonywanie kompetencji Unii podlega zasadom pomocniczości i proporcjonalności.

Uzasadnienie

Przy definiowaniu zadań Europejskiej Agencji ds. Pracy kluczowe znaczenie ma zapewnienie przestrzegania zasad proporcjonalności i pomocniczości.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Należy ustanowić Europejski Urząd ds. Pracy (Urząd’), aby pomóc w zwiększeniu sprawiedliwości i zaufania na jednolitym rynku. Na potrzeby realizacji tego celu Urząd powinien wspierać działania państw członkowskich i Komisji na rzecz poprawy dostępu obywateli i pracodawców do informacji o ich prawach i obowiązkach w sytuacjach mobilności transgranicznej pracowników, a także do odpowiednich usług, wspierać przestrzeganie prawa i współpracę między państwami członkowskimi w celu zapewnienia skutecznego stosowania prawa Unii w tych obszarach, jak również podejmować się mediacji i ułatwiać znajdywanie rozwiązań w przypadku transgranicznych sporów lub zakłóceń na rynku pracy.

(5)  Należy ustanowić Europejską Agencję ds. Pracy („Agencję”), aby pomóc w zwiększeniu sprawiedliwości i zaufania oraz promowaniu swobodnego przepływu pracowników i usług na jednolitym rynku, przy jednoczesnym poszanowaniu zasad proporcjonalności i pomocniczości. Na potrzeby realizacji tego celu Agencja powinna wspierać działania państw członkowskich i Komisji na rzecz poprawy dostępu pracowników i pracodawców do istotnych i aktualnych informacji o ich prawach i obowiązkach w sytuacjach mobilności transgranicznej pracowników we wszystkich państwach członkowskich za pośrednictwem portalu internetowego Europejskiej Agencji ds. Pracy, a także do odpowiednich usług, i promować współpracę między państwami członkowskimi w celu zapewnienia skutecznego stosowania prawa Unii w tych obszarach, jak również podejmować się mediacji i ułatwiać znajdywanie rozwiązań w przypadku transgranicznych sporów lub zakłóceń na rynku pracy.

Uzasadnienie

Głównym celem ustanowienia Europejskiej Agencji ds. Pracy powinno być wspieranie swobodnego przepływu pracowników na jednolitym rynku. W tym celu kluczowe znaczenie ma poprawa dostępu do istotnych informacji o mobilności transgranicznej we wszystkich państwach członkowskich. Można to osiągnąć przez stworzenie aktualnego i dostępnego portalu internetowego Europejskiej Agencji ds. Pracy.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Urząd powinien prowadzić działania w obszarach transgranicznej mobilności pracowników i koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych, w tym swobodnego przepływu pracowników, delegowania pracowników i wysoce mobilnych usług. Powinien on również wspierać współpracę państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania pracy nierejestrowanej. Jeśli w trakcie wykonywania powierzonych mu zadań Urząd dowie się o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości, m.in. w dziedzinach regulowanych przez prawo Unii wykraczających poza jego kompetencje, takich jak naruszenie warunków pracy lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy czy też zatrudnienie nielegalnie przebywających na terenie Unii obywateli państw trzecich, powinien móc złożyć odpowiednie doniesienie i współpracować w tych kwestiach z Komisją, właściwymi organami unijnymi oraz – w stosownych przypadkach – krajowymi.

(6)  Agencja powinna prowadzić działania w obszarach transgranicznej mobilności pracowników i koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych, w tym swobodnego przepływu pracowników i usług. Agencja powinna również wspierać współpracę państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania pracy nierejestrowanej i zakładaniu firm przykrywek w sektorze transportu drogowego, które wpłynęły na zakłócenie konkurencyjności w sektorze. Jeśli w trakcie wykonywania powierzonych jej zadań Agencja dowie się o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości, powinna móc złożyć odpowiednie doniesienie do Komisji i organów krajowych.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  W niektórych przypadkach, aby zareagować na konkretne potrzeby w danym sektorze, np. transportu międzynarodowego, przyjęto unijne przepisy sektorowe. Urząd powinien zatem zajmować się również transgranicznymi aspektami stosowania takich unijnych przepisów sektorowych, a w szczególności przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 561/200649, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/22/WE50, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/200951 i dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE (COM(2017)278)52.

(8)  W niektórych przypadkach, aby zareagować na konkretne potrzeby w danym sektorze, np. transportu międzynarodowego, przyjęto unijne przepisy sektorowe. Agencja może zatem, po uzyskaniu wcześniejszej zgody zainteresowanego państwa członkowskiego, zajmować się również transgranicznymi aspektami stosowania takich unijnych przepisów sektorowych, a w szczególności przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 561/200649, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/22/WE50, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/200951 i dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE (COM(2017)278)52.

_________________

_________________

49 Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 1).

49 Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 1).

50 Dyrektywa 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG (Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 35).

50 Dyrektywa 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG (Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 35).

51 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 51).

51 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 51).

52 COM(2017)278 – Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającej szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego.

52 COM(2017)278 – Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającej szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Działania Urzędu powinny obejmować osoby, które podlegają przepisom prawa Unii wchodzącym w zakres niniejszego rozporządzenia, w tym pracowników, osoby samozatrudnione, osoby poszukujące pracy, jak również osoby bierne zawodowo; powinny obejmować zarówno obywateli Unii, jak i obywateli państw trzecich, którzy legalnie przebywają na terenie Unii, takich jak pracownicy delegowani, posiadacze niebieskiej karty UE, pracownicy przenoszeni wewnątrz przedsiębiorstw i rezydenci długoterminowi, jak również członków ich rodzin.

(9)  Działania Agencji powinny obejmować osoby, które podlegają przepisom prawa Unii wchodzącym w zakres niniejszego rozporządzenia, w tym pracowników, osoby samozatrudnione, osoby poszukujące pracy, jak również osoby bierne zawodowo; powinny obejmować zarówno obywateli Unii, jak i obywateli państw trzecich, którzy legalnie przebywają na terenie Unii, posiadaczy niebieskiej karty UE, pracowników przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstw i rezydentów długoterminowych, jak również członków ich rodzin, jak przewidziano w odpowiednich aktach prawnych Unii regulujących ich przemieszczanie się w Unii.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Aby zapewnić, by mogli oni korzystać ze sprawiedliwego i skutecznego rynku wewnętrznego, Urząd powinien wspierać możliwości obywateli i pracodawców i ułatwiać im mobilność lub świadczenie usług i zatrudnianie pracowników w dowolnym miejscu na terytorium Unii. Obejmuje to wspieranie mobilności transgranicznej obywateli poprzez ułatwianie dostępu do transgranicznych usług w zakresie mobilności, takich jak transgraniczne dopasowywanie ofert pracy, staży i przygotowania zawodowego, jak również poprzez wspieranie programów mobilności, takich jak „Twoja pierwsza praca z EURES-em” lub „ErasmusPRO”. Urząd powinien także przyczyniać się do poprawy przejrzystości informacji, w tym na temat praw i obowiązków wynikających z unijnych przepisów, oraz do poprawy dostępu obywateli i pracodawców do usług; cel ten powinna realizować we współpracy z innymi unijnymi służbami informacyjnymi, takimi jak „Twoja Europa – Porady” oraz przy wykorzystaniu w pełni możliwości, jakie oferuje portal „Twoja Europa”, i zapewnieniu spójności z tym portalem, który ma stanowić szkielet przyszłego jednolitego portalu cyfrowego53.

(11)  Aby zapewnić, by mogli oni w pełni korzystać z uczciwego i skutecznego rynku wewnętrznego, Agencja powinna wspierać możliwości pracowników i pracodawców i ułatwiać im mobilność lub świadczenie usług i zatrudnianie pracowników w dowolnym miejscu na terytorium Unii. Obejmuje to wspieranie mobilności transgranicznej obywateli poprzez stworzenie dostępnego portalu internetowego, zawierającego aktualne i wyczerpujące informacje na temat prawa pracy i warunków pracy we wszystkich państwach członkowskich Unii, ułatwianie dostępu do transgranicznych usług w zakresie mobilności, takich jak transgraniczne dopasowywanie ofert pracy, staży i przygotowania zawodowego, jak również poprzez wspieranie programów mobilności, takich jak „Twoja pierwsza praca z EURES-em” lub „ErasmusPRO”. Agencja powinna także przyczyniać się do poprawy przejrzystości informacji, w tym na temat praw i obowiązków wynikających z unijnych przepisów, oraz do poprawy dostępu obywateli i pracodawców do usług; cel ten powinna realizować we współpracy z innymi unijnymi służbami informacyjnymi, takimi jak „Twoja Europa – Porady” oraz przy wykorzystaniu w pełni możliwości, jakie oferuje portal „Twoja Europa”, i zapewnieniu spójności z tym portalem, który ma stanowić szkielet przyszłego jednolitego portalu cyfrowego53.

_________________

_________________

53 Rozporządzenie [w sprawie jednolitego portalu cyfrowego – COM(2017)256].

53 Rozporządzenie [w sprawie jednolitego portalu cyfrowego – COM(2017)256].

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Na potrzeby osiągnięcia wymienionych celów Urząd powinien współpracować z innymi odpowiednimi unijnymi inicjatywami i sieciami, w szczególności z europejską siecią publicznych służb zatrudnienia54, Europejską Siecią Przedsiębiorczości55, Punktem Koordynacyjnym ds. Transgranicznych56 oraz siecią SOLVIT57, jak również z odpowiednimi służbami krajowymi, takimi jak organy promujące równe traktowanie oraz wspierające pracowników unijnych i członków ich rodzin, wyznaczone przez państwa członkowskie na mocy dyrektywy 2014/54/UE, czy krajowe punkty kontaktowe wyznaczone na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE58 do udzielania informacji na temat opieki zdrowotnej. Urząd powinien również szukać możliwości synergii z proponowaną europejską e-kartą usług59, przede wszystkim w odniesieniu do przypadków, w których państwa członkowskie decydują się zgłaszać delegowanie pracowników za pośrednictwem platformy elektronicznej. Urząd powinien zastąpić Komisję w zarządzaniu Europejskim Urzędem Koordynacji, stanowiącym część europejskiej sieci służb zatrudnienia („EURES”) i utworzonym na mocy rozporządzenia (UE) 2016/589; jego zadania powinny obejmować definiowanie potrzeb użytkowników oraz wymogów biznesowych w celu zapewnienia skuteczności portalu EURES oraz powiązanych usług informatycznych, z wyjątkiem świadczenia usług informatycznych oraz eksploatacji i rozwijania infrastruktury informatycznej, które nadal będzie zapewniać Komisja.

(12)  Na potrzeby osiągnięcia wymienionych celów Agencja powinna współpracować z innymi odpowiednimi unijnymi inicjatywami i sieciami, w szczególności z europejską siecią publicznych służb zatrudnienia54, Europejską Siecią Przedsiębiorczości55, Punktem Koordynacyjnym ds. Transgranicznych56 oraz siecią SOLVIT57, jak również z właściwymi służbami krajowymi, takimi jak organy promujące równe traktowanie oraz wspierające pracowników unijnych i członków ich rodzin, wyznaczone przez państwa członkowskie na mocy dyrektywy 2014/54/UE, czy krajowe punkty kontaktowe wyznaczone na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE58 do udzielania informacji na temat opieki zdrowotnej. Agencja powinna również szukać możliwości synergii z proponowaną europejską e-kartą usług59, przede wszystkim w odniesieniu do przypadków, w których państwa członkowskie decydują się zgłaszać delegowanie pracowników za pośrednictwem platformy elektronicznej. Agencja powinna zastąpić Komisję w zarządzaniu Europejskim Urzędem Koordynacji, stanowiącym część europejskiej sieci służb zatrudnienia („EURES”) i utworzonym na mocy rozporządzenia (UE) 2016/589; jej zadania powinny obejmować definiowanie potrzeb użytkowników oraz wymogów biznesowych w celu zapewnienia skuteczności portalu EURES oraz powiązanych usług informatycznych, z wyjątkiem świadczenia usług informatycznych oraz eksploatacji i rozwijania infrastruktury informatycznej, które nadal będzie zapewniać Komisja.

_________________

_________________

54 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 573/2014/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wzmocnionej współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia (Dz.U. L 159 z 28.5.2014, s. 32).

54 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 573/2014/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wzmocnionej współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia (Dz.U. L 159 z 28.5.2014, s. 32).

55 Europejska Sieć Przedsiębiorczości, https://een.ec.europa.eu/.

55 Europejska Sieć Przedsiębiorczości, https://een.ec.europa.eu/.

56 Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego „Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE”, COM(2017) 534.

56 Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego „Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE”, COM(2017) 534.

57 Zalecenie Komisji z dnia 17 września 2013 r. w sprawie zasad regulujących SOLVIT (Dz.U. L 249 z 19.9.2011, s. 10).

57 Zalecenie Komisji z dnia 17 września 2013 r. w sprawie zasad regulujących SOLVIT (Dz.U. L 249 z 19.9.2011, s. 10).

58 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 45).

58 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 45).

59 COM(2016) 824 final i COM(2016) 823 final.

59 COM(2016) 824 final i COM(2016) 823 final.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Aby prawo Unii było stosowane w sposób sprawiedliwy, prosty i skuteczny, Urząd powinien wspierać współpracę oraz terminową wymianę informacji między państwami członkowskimi. Wraz z pozostałym personelem krajowi urzędnicy łącznikowi pracujący w Urzędzie powinni wspierać państwa członkowskie w wywiązywaniu się z obowiązków w zakresie współpracy, przyspieszać wymianę informacji przy pomocy specjalnych procedur ograniczających opóźnienia, jak również zapewniać powiązania z pozostałymi urzędnikami łącznikowymi, organami oraz punktami kontaktowymi powołanymi na podstawie unijnych przepisów. Urząd powinien zachęcać do stosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie skutecznej i efektywnej współpracy transgranicznej, m.in. elektronicznych narzędzi wymiany danych takich jak system elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego (EESSI) oraz system wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI), a także przyczyniać się do dalszej cyfryzacji procedur i poprawy narzędzi informatycznych wykorzystywanych do wymiany wiadomości pomiędzy organami krajowymi.

(13)  Aby prawo Unii było stosowane w sposób niedyskryminujący, proporcjonalny, sprawiedliwy, prosty i skuteczny, Agencja powinna wspierać i usprawniać współpracę oraz terminową wymianę informacji między państwami członkowskimi. Wraz z pozostałym personelem krajowi urzędnicy łącznikowi pracujący w Agencji powinni wspierać państwa członkowskie w wywiązywaniu się z obowiązków w zakresie współpracy, przyspieszać wymianę informacji przy pomocy specjalnych procedur ograniczających opóźnienia, jak również zapewniać powiązania z pozostałymi urzędnikami łącznikowymi, organami oraz punktami kontaktowymi powołanymi na podstawie unijnych przepisów. Agencja powinna zachęcać do stosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie skutecznej i efektywnej współpracy transgranicznej, m.in. elektronicznych narzędzi wymiany danych takich jak system elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego (EESSI) oraz system wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI), a także przyczyniać się do dalszej cyfryzacji procedur i poprawy narzędzi informatycznych wykorzystywanych do wymiany wiadomości pomiędzy organami krajowymi. Ponadto Agencja powinna zachęcać do korzystania z następujących systemów wymiany informacji w sektorze transportu: (i) z systemu europejskich rejestrów przedsiębiorców transportu drogowego (ERRU), ustanowionego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, aby wymieniać informacje zawarte w krajowych rejestrach przedsiębiorców transportu w skuteczny i zharmonizowany sposób, oraz (ii) z systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI), ustanowionego na mocy rozporządzenia (UE) nr 1024/2012, umożliwiającego państwom członkowskim nawiązywanie współpracy administracyjnej oraz wymianę danych i informacji dotyczących zgłoszeń delegowania. Aby zapewnić zgodność z prawem Unii, krajowi inspektorzy odpowiedzialni za kontrole drogowe powinni mieć bezpośredni dostęp w czasie rzeczywistym do obydwu systemów za pośrednictwem wspólnej dla wszystkich państw członkowskich aplikacji elektronicznej. Agencja powinna propagować stosowanie tej aplikacji elektronicznej.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Aby zwiększyć zdolności państw członkowskich do zwalczania nadużyć o wymiarze transgranicznym w odniesieniu do unijnych przepisów wchodzących w zakres jego kompetencji, Urząd powinien wspierać organy krajowe w przeprowadzaniu uzgodnionych i wspólnych inspekcji, m.in. poprzez ułatwienie ich realizacji zgodnie z art. 10 dyrektywy 2014/67/UE. Takie inspekcje powinny być przeprowadzane na wniosek państw członkowskich lub za ich zgodą w odpowiedzi na sugestię Urzędu. Urząd powinien zapewniać państwom członkowskim uczestniczącym w takich uzgodnionych i wspólnych inspekcjach wsparcie strategiczne, logistyczne i techniczne, przy pełnym poszanowaniu wymogów dotyczących poufności. Inspekcje należy przeprowadzać w porozumieniu z zainteresowanymi państwami członkowskimi oraz w pełnej zgodności z prawem krajowym zainteresowanych państw, które powinny podjąć działania następcze w odniesieniu do wyników uzgodnionych i wspólnych inspekcji zgodnie z prawem krajowym.

(14)  Aby zwiększyć zdolności państw członkowskich do zwalczania nadużyć o wymiarze transgranicznym w odniesieniu do unijnych przepisów wchodzących w zakres jego kompetencji, Agencja powinna wspierać organy krajowe w przeprowadzaniu uzgodnionych i wspólnych inspekcji i kontroli, m.in. poprzez ułatwienie ich realizacji zgodnie z art. 10 dyrektywy 2014/67/UE. Takie inspekcje powinny być przeprowadzane na wniosek państw członkowskich lub za ich zgodą w odpowiedzi na sugestię Agencji i zawsze za zgodą zainteresowanego państwa członkowskiego. Agencja powinna zapewniać państwom członkowskim uczestniczącym w takich uzgodnionych i wspólnych inspekcjach wsparcie strategiczne, logistyczne i techniczne, przy pełnym poszanowaniu wymogów dotyczących poufności. Inspekcje należy przeprowadzać w porozumieniu z zainteresowanym państwem członkowskim oraz w pełnej zgodności z prawem krajowym państwa, na którego terytorium inspekcja jest przeprowadzana i które powinno podjąć działania następcze w odniesieniu do wyników uzgodnionych i wspólnych inspekcji zgodnie ze swoim prawem krajowym.

Uzasadnienie

Należy zaznaczyć, że inspekcje mogą być przeprowadzane wyłącznie w ramach prawa krajowego obowiązującego na terytorium państwa członkowskiego, w którym są przeprowadzane.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Aby śledzić pojawiające się tendencje, wyzwania lub luki w dziedzinie mobilności pracowników oraz koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych, Urząd powinien wypracować zdolności analityczne oraz w zakresie oceny ryzyka. Powinny one obejmować przeprowadzanie analiz i badań rynku pracy, jak również wzajemnych ocen. Urząd powinien monitorować potencjalne zaburzenia równowagi w zakresie umiejętności i transgranicznego przepływu siły roboczej, w tym ewentualny wpływ takich zaburzeń na spójność terytorialną. Urząd powinien również pomagać w ocenie ryzyka, o której mowa w art. 10 dyrektywy 2014/67/UE. Urząd powinien zapewnić synergię i komplementarność z innymi agencjami unijnymi, służbami lub sieciami. Działania w tym zakresie powinny obejmować konsultacje z SOLVIT-em i podobnymi służbami na temat powtarzających się problemów, z jakimi obywatele i przedsiębiorstwa mają do czynienia, kiedy egzekwują swoje prawa w dziedzinach wchodzących w zakres kompetencji Urzędu. Urząd powinien również ułatwiać i usprawniać działania związane z gromadzeniem danych przewidziane w odpowiednich przepisach prawa Unii wchodzących w zakres jego kompetencji. Nie pociąga to za sobą nowych obowiązków sprawozdawczych państw członkowskich.

(15)  Aby śledzić pojawiające się tendencje, wyzwania lub luki w dziedzinie mobilności pracowników oraz koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych, Agencja powinna wypracować zdolności analityczne oraz w zakresie oceny ryzyka we współpracy z państwami członkowskimi i partnerami społecznymi. Powinny one obejmować przeprowadzanie analiz i badań rynku pracy, jak również wzajemnych ocen. Agencja powinna monitorować potencjalne zaburzenia równowagi w zakresie umiejętności i transgranicznego przepływu siły roboczej, w tym ewentualny wpływ takich zaburzeń na spójność terytorialną. Agencja powinna również pomagać w ocenie ryzyka, o której mowa w art. 10 dyrektywy 2014/67/UE. Agencja powinna zapewnić synergię i komplementarność z innymi agencjami unijnymi, służbami lub sieciami. Działania w tym zakresie powinny obejmować konsultacje z SOLVIT-em i podobnymi służbami na temat powtarzających się problemów, z jakimi obywatele i przedsiębiorstwa mają do czynienia, kiedy egzekwują swoje prawa w dziedzinach wchodzących w zakres kompetencji Agencji. Agencja powinna również ułatwiać i usprawniać działania związane z gromadzeniem danych przewidziane w odpowiednich przepisach prawa Unii wchodzących w zakres jej kompetencji. Nie pociąga to za sobą nowych obowiązków sprawozdawczych państw członkowskich.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Aby zwiększyć potencjał organów krajowych oraz spójność w stosowaniu przepisów prawa Unii wchodzących w zakres kompetencji Urzędu, powinien on udzielać organom krajowym wsparcia operacyjnego, m.in. poprzez opracowanie praktycznych wytycznych, ustanowienie programów szkoleń i wzajemnego uczenia się, promowanie projektów wzajemnej pomocy, ułatwianie wymian personelu takich jak te, o których mowa w art. 8 dyrektywy 2014/67/UE, jak również poprzez wspieranie kampanii uświadamiających organizowanych przez państwa członkowskie i mających na celu informowanie obywateli i pracodawców o ich prawach i obowiązkach. Urząd powinien promować wymianę, rozpowszechnianie i stosowanie dobrych praktyk.

(16)  Aby zwiększyć potencjał organów krajowych oraz spójność w stosowaniu i egzekwowaniu przepisów prawa Unii wchodzących w zakres kompetencji Agencji, powinna ona udzielać organom krajowym wsparcia operacyjnego i technicznego, m.in. poprzez opracowanie praktycznych wytycznych, stworzenie programów szkoleń i wzajemnego uczenia się, promowanie projektów wzajemnej pomocy i regularnych wzajemnych ocen, ułatwianie wymian personelu takich jak te, o których mowa w art. 8 dyrektywy 2014/67/UE, jak również poprzez wspieranie kampanii uświadamiających organizowanych przez państwa członkowskie i mających na celu informowanie obywateli i pracodawców o ich prawach i obowiązkach. Agencja powinna zapewniać pomoc w zharmonizowanym wdrażaniu prawa Unii oraz propagować wymianę, rozpowszechnianie i stosowanie dobrych praktyk, a także wdrażanie i stosowanie wspólnych narzędzi cyfrowych.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Urząd powinien zapewnić platformę na potrzeby rozstrzygania sporów między państwami członkowskimi w odniesieniu do stosowania przepisów prawa Unii wchodzących w zakres jego kompetencji. Platforma ta powinna opierać się na dialogu i mechanizmach pojednawczych stosowanych w dziedzinie koordynacji zabezpieczenia społecznego, które są wysoko oceniane przez państwa członkowskie60 i których znaczenie potwierdził Trybunał Sprawiedliwości61. Państwa członkowskie powinny być w stanie przekazywać Urzędowi sprawy do mediacji zgodnie ze standardowymi procedurami wprowadzonymi w tym celu. Urząd powinien zajmować się wyłącznie sporami pomiędzy państwami członkowskimi, natomiast obywatele i pracodawcy doświadczający trudności w egzekwowaniu swoich praw wynikających z unijnych przepisów powinni mieć nadal do dyspozycji dedykowane służby, takie jak sieć SOLVIT, do której Urząd powinien przekazywać takie sprawy. Z kolei sieć SOLVIT powinna móc przekazywać Urzędowi do rozpatrzenia te sprawy, których nie można rozwiązać z powodu różnic między administracjami krajowymi.

(17)  Obywatele i pracodawcy doświadczający trudności w egzekwowaniu swoich praw wynikających z unijnych przepisów powinni mieć nadal do dyspozycji dedykowane służby, takie jak sieć SOLVIT, do której Agencja powinna przekazywać takie sprawy. Z kolei sieć SOLVIT powinna móc przekazywać Agencji do rozpatrzenia te sprawy, których nie można rozwiązać z powodu różnic między administracjami krajowymi.

_________________

 

60 Częściowe podejście ogólne z dnia 26 października 2017 r. dotyczące wniosku w sprawie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 – dokument Rady 13645/1/17.

 

61 Sprawa C-236/88, EU:C:1990:303, pkt 17; sprawa C-202/97, EU:C:2000:75, pkt 57-58; sprawa C-178/97, EU:C:2000:169, pkt 44-45; sprawa C-2/05, EU:C:2006:69, pkt 28-29; sprawa C-12/14, EU:C:2016:135, pkt 39-41; sprawa C-359/16, EU:C:2018:63, pkt 44-45.

 

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Aby ułatwiać zarządzanie dostosowaniami na rynku pracy, Urząd powinien usprawniać współpracę między odpowiednimi zainteresowanymi stronami w zakresie usuwania zakłóceń na rynku pracy występujących w więcej niż jednym państwie członkowskim, takich jak restrukturyzacja czy duże projekty mające wpływ na zatrudnienie w regionach przygranicznych.

(18)  Aby ułatwiać zarządzanie dostosowaniami na rynku pracy, Agencja powinna usprawniać współpracę między zainteresowanymi stronami i właściwymi organami w zakresie usuwania zakłóceń na rynku pracy występujących w więcej niż jednym państwie członkowskim, takich jak restrukturyzacja czy duże projekty mające wpływ na zatrudnienie w regionach przygranicznych.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  W celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania Urzędu w jego zarządzie powinny być reprezentowane państwa członkowskie i Komisja. Skład zarządu, w tym wybór jego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, powinien być zgodny z zasadą równowagi płci oraz uwzględniać doświadczenie i kwalifikacje. Aby Urząd mógł skutecznie i efektywnie funkcjonować, jego zarząd powinien w szczególności przyjmować roczny program prac, realizować zadania związane z budżetem Urzędu, przyjmować przepisy finansowe mające zastosowanie do Urzędu, powoływać dyrektora wykonawczego oraz ustanawiać procedury podejmowania przez dyrektora wykonawczego decyzji związanych z zadaniami operacyjnymi Urzędu. Przedstawiciele krajów innych niż państwa członkowskie Unii, stosujących przepisy Unii objęte zakresem kompetencji Urzędu, mogą uczestniczyć w posiedzeniach zarządu jako obserwatorzy.

(21)  W celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania Agencji w jej zarządzie powinny być reprezentowane państwa członkowskie i Komisja. Skład zarządu, w tym wybór jego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, powinien być zgodny z zasadą równowagi płci oraz uwzględniać doświadczenie, kwalifikacje i sprawiedliwą reprezentację geograficzną. Aby Agencja mogła skutecznie i efektywnie funkcjonować, jej zarząd powinien w szczególności przyjmować roczny program prac, realizować zadania związane z budżetem Agencji, przyjmować przepisy finansowe mające zastosowanie do Agencji, powoływać dyrektora wykonawczego oraz ustanawiać procedury podejmowania przez dyrektora wykonawczego decyzji związanych z zadaniami operacyjnymi Agencji. Przedstawiciele krajów innych niż państwa członkowskie Unii, stosujących przepisy Unii objęte zakresem kompetencji Agencji, mogą uczestniczyć w posiedzeniach zarządu jako obserwatorzy.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Aby zagwarantować Urzędowi pełną autonomię i niezależność, należy mu przyznać odrębny budżet, którego dochody pochodziłyby z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, ewentualnych dobrowolnych wkładów finansowych państw członkowskich oraz wkładów państw trzecich uczestniczących w pracach Urzędu. W wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach Urząd powinien być również w stanie zawierać umowy o delegowaniu zadań lub otrzymywać dotacje ad hoc, jak również pobierać opłaty za publikacje i wszelkie świadczone przez siebie usługi.

(24)  Aby zagwarantować Agencji pełną autonomię i niezależność, należy przyznać jej odrębny budżet, którego dochody pochodziłyby z budżetu ogólnego Unii Europejskiej oraz ewentualnych dobrowolnych wkładów finansowych państw członkowskich uczestniczących w pracach Agencji. W wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach Agencja powinna być również w stanie zawierać umowy o delegowaniu zadań lub otrzymywać dotacje ad hoc, jak również pobierać opłaty za publikacje i niektóre świadczone przez siebie usługi na wniosek zainteresowanych stron.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(27a)  Siedziba Agencji powinna zostać wyznaczona z pełnym poszanowaniem wspólnego oświadczenia z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie zdecentralizowanych agencji, w tym kryteriów równowagi geograficznej.

Uzasadnienie

Należy uwzględnić ten przepis w celu zabezpieczenia jasności prawa co do procedury wyboru siedziby Agencji.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32)  Działania Urzędu powinny stanowić uzupełnienie działań Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego ustanowionej rozporządzeniem (WE) nr 883/2004 („Komisja Administracyjna”) w zakresie, w jakim wykonuje on zadania regulacyjne związane ze stosowaniem rozporządzenia (WE) nr 883/2004 oraz (WE) nr 987/2009. Urząd powinien jednak przejąć zadania operacyjne wykonywane obecnie w ramach Komisji Administracyjnej, takie jak zapewnianie mediacji pomiędzy państwami członkowskimi oraz zapewnienie forum na potrzeby rozwiązywania kwestii finansowych związanych ze stosowaniem rozporządzeń (WE) nr 883/2004 i (WE) nr 987/2009, przejmując tym samym funkcje Komisji Obrachunkowej ustanowionej tymi rozporządzeniami; powinien również przejąć kwestie związane z elektroniczną wymianą danych i narzędziami informatycznymi w celu ułatwienia stosowania wymienionych rozporządzeń, przejmując tym samym funkcje Komisji Technicznej ds. Przetwarzania Danych ustanowionej tymi rozporządzeniami.

skreśla się

Uzasadnienie

Wszystkie te organy są powiązane z kwestiami wchodzącymi w zakres kompetencji krajowych.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(37a)  Parlament Europejski powinien być – systematycznie i na równych warunkach z Komisją i Radą – zaangażowany w określanie i ważenie kryteriów lokalizacji Agencji;

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się Europejski Urząd ds. Pracy („Urząd”).

1.  Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się Europejską Agencję ds. Pracy („Agencję”).

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Urząd zapewnia pomoc państwom członkowskim i Komisji w kwestiach dotyczących transgranicznej mobilności pracowników oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na terenie Unii.

2.  Agencja zapewnia pomoc państwom członkowskim i Komisji w kwestiach dotyczących skutecznego stosowania i egzekwowania prawa pracy Unii w transgranicznej mobilności pracowników oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na terenie Unii.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Urząd ma przyczyniać się do zapewnienia sprawiedliwej mobilności pracowników na rynku wewnętrznym. W tym celu Urząd:

Agencja ma przyczyniać się do propagowania swobody przepływu pracowników i usług, do monitorowania stosowania prawa Unii dla zapewnienia godnych warunków pracy i ochrony praw pracowników oraz do zagwarantowania, by mobilność pracowników na rynku wewnętrznym odbywała się z pełnym poszanowaniem odpowiedniego prawodawstwa Unii. Przyczynia się ona również do rozwiązania złożonego problemu pracy nierejestrowanej, przy pełnym poszanowaniu kompetencji i procedur krajowych. W tym celu Agencja:

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  ułatwia obywatelom i pracodawcom uzyskiwanie informacji o ich prawach i obowiązkach oraz dostęp do odpowiednich usług;

a)  zapewnia pracownikom, pracodawcom i właściwym organom istotne informacje o ich prawach i obowiązkach, prawie pracy i warunkach pracy we wszystkich państwach członkowskich za pośrednictwem dostępnego portalu internetowego we wszystkich językach urzędowych UE, a także świadczy pracownikom i pracodawcom, w tym za pośrednictwem partnerów społecznych, odpowiednie usługi związane z transgraniczną mobilnością pracowników, w tym bezpłatne usługi konsultacyjne i doradcze;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wspiera współpracę między państwami członkowskimi w zakresie transgranicznego egzekwowania odnośnych przepisów prawa Unii, w tym poprzez ułatwianie wspólnych inspekcji;

b)  promuje, ułatwia i wspiera współpracę między państwami członkowskimi w zakresie transgranicznego egzekwowania odnośnych przepisów prawa Unii, w tym poprzez ułatwianie uzgodnionych i wspólnych inspekcji i kontroli;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  prowadzi mediacje i pomaga w rozstrzyganiu sporów transgranicznych między organami krajowymi lub łagodzeniu zakłóceń na rynku pracy.

c)  w porozumieniu z zainteresowanym państwem członkowskim prowadzi mediacje i pomaga w rozstrzyganiu sporów transgranicznych, problemów z transgranicznym egzekwowaniem przepisów lub w przypadku braku współpracy między właściwymi organami krajowymi lub w łagodzeniu zakłóceń na rynku pracy.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Urząd jest organem Unii i ma osobowość prawną.

1.  Agencja jest organem Unii i ma osobowość prawną.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W każdym państwie członkowskim Urząd ma najszerszy zakres zdolności prawnej, jaki można nadać osobie prawnej na mocy prawa danego państwa. Urząd może w szczególności nabywać i zbywać majątek ruchomy i nieruchomości oraz być stroną w postępowaniach sądowych.

skreśla się

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział II – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zadania Urzędu

Zadania Agencji

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zadania Urzędu

Zadania Agencji

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  ułatwia obywatelom i pracodawcom dostęp do informacji o ich prawach i obowiązkach w sytuacjach mobilności transgranicznej pracowników oraz do odpowiednich usług związanych z transgraniczną mobilnością pracowników, zgodnie z art. 6 i 7;

a)  zapewnia pracownikom i pracodawcom informacje o ich prawach i obowiązkach w sytuacjach mobilności transgranicznej, prawie pracy i warunkach pracy we wszystkich państwach członkowskich Unii za pośrednictwem dostępnego portalu internetowego Europejskiej Agencji ds. Pracy we wszystkich językach urzędowych Unii oraz świadczy usługi związane z transgraniczną mobilnością pracowników, w tym usługi doradcze na rzecz pracowników i pracodawców, zgodnie z art. 6 i 7;

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  zbiera, przetwarza i publikuje odpowiednie dane statystyczne dotyczące kontroli i inspekcji, przekazywane przez państwa członkowskie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa Unii;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  koordynuje i wspiera uzgodnione i wspólne inspekcje, zgodnie z art. 9 i 10;

c)  koordynuje i wspiera uzgodnione i wspólne inspekcje i kontrole oraz pomaga w ich prowadzeniu, zgodnie z art. 9 i 10, we współpracy z zainteresowanym państwem członkowskim;

Uzasadnienie

Inspekcje w sektorze transportu są często nazywane kontrolami (zob. np. dyrektywa 2006/22/WE). Z tego względu w tekście należy podać obydwa terminy prawne.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  prowadzi mediacje w przypadku sporów między organami państw członkowskich dotyczących stosowania odpowiednich przepisów prawa Unii, zgodnie z art. 13;

f)  w porozumieniu z zainteresowanym państwem członkowskim prowadzi mediacje i ułatwia rozwiązywanie sporów między organami państw członkowskich dotyczących stosowania odpowiednich przepisów prawa Unii;

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  usprawniania współpracę między odpowiednimi zainteresowanymi stronami w przypadku transgranicznych zakłóceń na rynku pracy, zgodnie z art. 14.

skreśla się

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zapewnia odpowiednie informacje o prawach i obowiązkach obywateli w sytuacjach mobilności transgranicznej pracowników;

a)  we współpracy z państwami członkowskimi zapewnia odpowiednie, wyczerpujące informacje i usługi doradcze o prawach i obowiązkach pracowników i pracodawców w sytuacjach mobilności transgranicznej pracowników za pośrednictwem dostępnego portalu internetowego we wszystkich językach urzędowych Unii;

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  promuje możliwości wspierania mobilności pracowników, w tym poprzez doradztwo w zakresie dostępu do uczenia się i szkoleń językowych;

b)  promuje możliwości wspierania mobilności pracowników, w tym poprzez przygotowywanie i zapewnianie odpowiednich szkoleń i warsztatów, w tym szkoleń językowych;

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zapewnia pracodawcom odpowiednie informacje na temat przepisów prawa pracy, a także warunków życia i pracy mających zastosowanie do pracowników w sytuacjach transgranicznej mobilności, w tym pracowników delegowanych;

c)  we współpracy z państwami członkowskimi zapewnia pracownikom, pracodawcom, osobom poszukującym pracy i partnerom społecznym odpowiednie informacje na temat przepisów prawa pracy i warunków pracy mających zastosowanie w sytuacjach transgranicznej mobilności w odniesieniu do swobodnego przepływu pracowników i delegowania pracowników, a także odpowiednie informacje na temat prawa pracy i warunków pracy we wszystkich państwach członkowskich. Informacje przekazywane są we wszystkich językach urzędowych Unii za pośrednictwem aktualnego i dostępnego portalu internetowego;

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  wprowadza znormalizowane formularze dla państw członkowskich umożliwiające przekazywanie informacji w internecie i poza nim.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Urząd świadczy na rzecz obywateli i pracodawców usługi mające ułatwiać mobilność pracowników na terenie całej Unii. W tym celu Urząd:

1.  Agencja świadczy na rzecz obywateli, pracodawców i właściwych organów bezpłatne usługi mające ułatwiać mobilność pracowników na terenie całej Unii, w tym usługi doradcze i organizację szkoleń. W tym celu Agencja:

Uzasadnienie

Europejska Agencja ds. Pracy nie tylko powinna świadczyć usługi, ale również zapewniać pracownikom i pracodawcom doradztwo w zakresie kwestii związanych z mobilnością pracowników i organizować odpowiednie szkolenia.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Urząd ułatwia współpracę między państwami członkowskimi i wspiera je w skutecznym wywiązywaniu się z obowiązków w zakresie współpracy, m.in. w zakresie wymiany informacji, określonych w przepisach prawa Unii wchodzących w zakres jego kompetencji.

Agencja ułatwia i zacieśnia współpracę między państwami członkowskimi i wspiera je w skutecznym wywiązywaniu się z obowiązków w zakresie współpracy, m.in. w zakresie wymiany informacji, określonych w przepisach prawa Unii wchodzących w zakres jej kompetencji.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  promuje najlepsze praktyki oraz dzieli się nimi;

c)  promuje najlepsze praktyki wśród państw członkowskich, istniejących organizacji współpracy i organów kontrolnych państw członkowskich oraz dzieli się nimi;

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  usprawnia transgraniczne procedury egzekwowania kar i grzywien;

skreśla się

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  przedstawia Komisji raz na kwartał sprawozdania dotyczące nierozstrzygniętych kwestii między państwami członkowskimi oraz, w razie potrzeby, przekazuje je do mediacji zgodnie z art. 13;

skreśla się

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Urząd wspiera stosowanie elektronicznych narzędzi i procedur wymiany wiadomości między organami krajowymi, w tym stosowanie systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) oraz systemu elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego (EESSI).

3.  Agencja wspiera stosowanie elektronicznych narzędzi i procedur wymiany wiadomości między organami krajowymi, w tym stosowanie systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) oraz systemu elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego (EESSI). W celu sprawdzenia prawidłowego stosowania i przestrzegania prawa Unii inspektorzy odpowiedzialni za kontrole drogowe mają bezpośredni dostęp w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem wspólnej dla wszystkich państw członkowskich elektronicznej aplikacji, zarówno do systemu łączącego krajowe rejestry przedsiębiorców i operacji transportowych, ERRU, jak i do informacji dotyczących zgłoszeń delegowania kierowców za pośrednictwem systemu IMI. W tym zakresie Agencja promuje stosowanie tej elektronicznej aplikacji, która umożliwi bezpośredni dostęp w czasie rzeczywistym do systemów ERRU i IMI podczas przeprowadzania kontroli drogowych.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Urząd zachęca do stosowania innowacyjnych podejść do skutecznej i efektywnej współpracy transgranicznej oraz bada możliwości korzystania z mechanizmów wymiany elektronicznej między państwami członkowskimi w celu ułatwienia wykrywania nadużyć, składa również sprawozdania Komisji z myślą o dalszym rozwijaniu takich podejść.

4.  Agencja zachęca do stosowania narzędzi cyfrowych i innowacyjnych podejść do skutecznej i efektywnej współpracy transgranicznej oraz odgrywa zasadniczą rolę w rozwijaniu mechanizmów wymiany elektronicznej między państwami członkowskimi w celu ułatwienia wykrywania nadużyć, w szczególności poprzez korzystanie z aplikacji elektronicznej, która zapewnia bezpośredni dostęp w czasie rzeczywistym do systemów ERRU, EESSI i IMI podczas przeprowadzania kontroli drogowych i za pomocą której organy krajowe mogą mieć dostęp do odpowiednich danych w czasie rzeczywistym. Agencja składa sprawozdania Komisji z myślą o dalszym rozwijaniu takich podejść.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Koordynacja uzgodnionych i wspólnych inspekcji

Uzgodnione i wspólne inspekcje

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Na wniosek jednego lub kilku państw członkowskich Urząd koordynuje uzgodnione lub wspólne inspekcje w dziedzinach wchodzących w zakres jego kompetencji. Wniosek może złożyć jedno lub kilka państw członkowskich. Urząd może również zasugerować organom zainteresowanych państw członkowskich przeprowadzenie uzgodnionej lub wspólnej inspekcji.

1.  Na wniosek jednego lub kilku państw członkowskich Agencja – po zawarciu umowy z zainteresowanym państwem członkowskim – koordynuje uzgodnione między państwami członkowskimi lub wspólne inspekcje w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji. Wniosek może złożyć jedno lub kilka państw członkowskich.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku gdy organ państwa członkowskiego zdecyduje się nie uczestniczyć w uzgodnionej lub wspólnej inspekcji, o której mowa w ust. 1, lub też nie przeprowadzać takiej inspekcji, informuje Urząd na piśmie o powodach swojej decyzji z odpowiednim wyprzedzeniem. W takich przypadkach Urząd przekazuje informację na ten temat innym zainteresowanym organom krajowym.

2.  Udział krajowego organu państwa członkowskiego w uzgodnionej lub wspólnej inspekcji ma charakter dobrowolny. Jeżeli organ państwa członkowskiego zdecyduje się nie uczestniczyć w uzgodnionej lub wspólnej inspekcji, o której mowa w ust. 1, lub też nie przeprowadzać takiej inspekcji, informuje Agencję na piśmie o powodach swojej decyzji z wyprzedzeniem. W takich przypadkach Agencja przekazuje informację na ten temat innym zainteresowanym organom krajowym.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Umowa o przeprowadzeniu wspólnej inspekcji („umowa w sprawie wspólnej inspekcji”) zawarta między uczestniczącymi państwami członkowskimi i Urzędem określa warunki przeprowadzania takich czynności. Umowa w sprawie wspólnej inspekcji może zawierać postanowienia, które umożliwiają przeprowadzenie wcześniej uzgodnionych i zaplanowanych wspólnych inspekcji z krótkim wyprzedzeniem. Urząd opracowuje wzór takiej umowy.

1.  Umowa o przeprowadzeniu uzgodnionej lub wspólnej inspekcji („umowa w sprawie wspólnej inspekcji”) zawarta między uczestniczącymi państwami członkowskimi i Agencją określa warunki przeprowadzania takich czynności. Umowa w sprawie wspólnej inspekcji może zawierać postanowienia, które umożliwiają przeprowadzenie wcześniej uzgodnionych i zaplanowanych wspólnych inspekcji z krótkim wyprzedzeniem. Agencja opracowuje wzór takiej umowy.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Urząd zapewnia państwom członkowskim prowadzącym uzgodnione lub wspólne inspekcje wsparcie logistyczne i techniczne, które może obejmować usługi tłumaczenia pisemnego i ustnego.

3.  Agencja zapewnia państwom członkowskim prowadzącym uzgodnione lub wspólne inspekcje wsparcie logistyczne i techniczne, które może obejmować usługi tłumaczenia pisemnego i ustnego.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Informacje na temat uzgodnionych i wspólnych inspekcji zamieszcza się w sprawozdaniach kwartalnych przedkładanych Zarządowi. W rocznym sprawozdaniu z działalności Urzędu uwzględnia się roczne sprawozdanie z inspekcji, w odniesieniu do których Urząd zapewnił wsparcie.

6.  Informacje na temat uzgodnionych i wspólnych inspekcji zamieszcza się w sprawozdaniach kwartalnych przedkładanych Zarządowi. Sprawozdania te są udostępniane publicznie i zawierają informacje na temat przypadków, w których organ państwa członkowskiego nie uczestniczy w uzgodnionej lub wspólnej inspekcji, o której mowa w ust. 1, lub nie przeprowadza jej. W rocznym sprawozdaniu z działalności Agencji uwzględnia się roczne sprawozdanie z inspekcji, w odniesieniu do których Agencja zapewniła wsparcie.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Gdy w toku uzgodnionych lub wspólnych inspekcji lub w toku innych prowadzonych czynności Urząd poweźmie wiadomość o podejrzewanych nieprawidłowościach w stosowaniu prawa Unii, w tym wykraczających poza zakres jego kompetencji, zgłasza te podejrzewane nieprawidłowości Komisji i, w stosownych przypadkach, organom zainteresowanego państwa członkowskiego.

7.  Gdy w toku uzgodnionych lub wspólnych inspekcji lub w toku innych prowadzonych czynności Agencja poweźmie wiadomość o podejrzewanych nieprawidłowościach w stosowaniu prawa Unii, w zakresie jej kompetencji, zgłasza te podejrzewane nieprawidłowości Komisji i organom zainteresowanego państwa członkowskiego. Agencja może zgłosić podejrzewane nieprawidłowości Komisji wyłącznie wraz z oceną i opinią zainteresowanego państwa członkowskiego.

Uzasadnienie

Należy zapewnić państwu członkowskiemu prawo i możliwość wyrażenia opinii w sprawie zgłoszenia podejrzewanych nieprawidłowości wraz z uzasadnieniem; wyłącznie po dokonaniu takiej oceny przez zainteresowane państwo członkowskie zgłoszenie Agencji mogłoby zostać przesłane do Komisji.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Urząd dokonuje oceny ryzyka i przeprowadza analizy z zakresu zagadnień dotyczących transgranicznych przepływów pracowników, takich jak zakłócenia równowagi na rynku pracy, zagrożenia sektorowe i powtarzające się problemy dotykające pracowników i pracodawców w odniesieniu do mobilności transgranicznej. W tym celu Urząd zapewnia komplementarność z działaniami innych unijnych agencji lub służb, w tym w dziedzinie prognozowania w odniesieniu do umiejętności oraz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, a także korzysta z ich wiedzy eksperckiej. Na wniosek Komisji Urząd może przeprowadzić ukierunkowane pogłębione analizy i badania w celu zbadania konkretnych kwestii związanych z mobilnością pracowników.

1.  Agencja – we współpracy z państwami członkowskimi i partnerami społecznymi – dokonuje oceny ryzyka i przeprowadza analizy z zakresu zagadnień dotyczących transgranicznych przepływów pracowników, takich jak przeszkody w mobilności pracowników, dyskryminujące przepisy w prawie krajowym i powtarzające się problemy dotykające pracowników i pracodawców w odniesieniu do mobilności transgranicznej. W tym celu Agencja wykorzystuje wszystkie dostępne dane statystyczne, zapewnia komplementarność z działaniami innych unijnych agencji lub służb, w tym w dziedzinie prognozowania w odniesieniu do umiejętności oraz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, a także korzysta z ich wiedzy eksperckiej. Na wniosek Komisji Agencja może przeprowadzić ukierunkowane pogłębione analizy i badania w celu zbadania konkretnych kwestii związanych z mobilnością pracowników.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Urząd organizuje wzajemne oceny prowadzone wśród krajowych organów i służb w celu:

2.  Na wniosek zainteresowanego państwa członkowskiego Agencja organizuje wzajemne oceny prowadzone wśród krajowych organów i służb w celu:

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  podnoszenia poziomu wiedzy i wzajemnego zrozumienia w zakresie poszczególnych systemów i praktyk, a także dokonania oceny skuteczności różnych środków z zakresu polityki, w tym środków zapobiegawczych i odstraszających.

c)  podnoszenia poziomu wiedzy i wzajemnego zrozumienia w zakresie poszczególnych systemów i praktyk, w tym poprzez wymianę doświadczeń dotyczących transpozycji aktów prawnych Unii, a także dokonania oceny skuteczności różnych środków z zakresu polityki, w tym środków zapobiegawczych i odstraszających.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Urząd regularnie przekazuje swoje ustalenia Komisji oraz bezpośrednio zainteresowanym państwom członkowskim, wskazując ewentualne środki mające na celu eliminację zidentyfikowanych niedociągnięć.

3.  Agencja regularnie przekazuje swoje ustalenia Komisji oraz bezpośrednio zainteresowanym państwom członkowskim, wskazując ewentualne środki mające na celu eliminację zidentyfikowanych niedociągnięć.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Do zadań Urzędu należy gromadzenie danych statystycznych zebranych i dostarczonych przez państwa członkowskie w obszarach prawa Unii, które wchodzą w zakres jego kompetencji. Urząd dąży przez to do usprawnienia bieżących działań w zakresie gromadzenia danych w tych obszarach. W stosownych przypadkach stosuje się art. 16. Urząd jest w stałym kontakcie z Komisją (Eurostatem) i w stosownych przypadkach dzieli się wynikami swojej działalności w zakresie gromadzenia danych.

4.  Do zadań Agencji należy gromadzenie danych statystycznych zebranych i dobrowolnie dostarczonych przez państwa członkowskie w obszarach prawa Unii, które wchodzą w zakres jej kompetencji. Agencja dąży przez to do usprawnienia bieżących działań w zakresie gromadzenia danych w tych obszarach. W stosownych przypadkach stosuje się art. 16. Agencja jest w stałym kontakcie z Komisją (Eurostatem) i w stosownych przypadkach dzieli się wynikami swojej działalności w zakresie gromadzenia danych.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  opracowanie wspólnych wytycznych dla państw członkowskich, w tym wytycznych dotyczących inspekcji w przypadkach, w których występuje wymiar transgraniczny, a także wspólnych definicji i wspólnych pojęć, w oparciu o odpowiednie działania na szczeblu Unii;

a)  opracowanie sugestii dotyczących niewiążących wytycznych dla państw członkowskich, w tym wytycznych dotyczących inspekcji w przypadkach, w których występuje wymiar transgraniczny, a także wspólnych definicji i wspólnych pojęć, w oparciu o odpowiednie działania na szczeblu Unii;

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  promowanie i wspieranie wzajemnej pomocy, w formie działań partnerskich lub grupowych, a także programów delegowania i wymian pracowników między organami krajowymi;

b)  promowanie i wspieranie wzajemnej pomocy, w formie działań partnerskich lub grupowych, a także programów delegowania i wymian pracowników między państwami członkowskimi;

Uzasadnienie

Należy jasno wskazać, że Agencja powinna ułatwiać współpracę między państwami członkowskimi, a nie między krajowymi organami w jednym państwie członkowskim, co powinno pozostać w kompetencji państw członkowskich.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  promowanie i wspieranie regularnych wzajemnych ocen wszystkich odpowiednich właściwych organów egzekwowania prawa, przy zapewnieniu stosownej rotacji zarówno właściwych organów egzekwowania prawa dokonujących oceny, jak i organów egzekwowania prawa poddawanych ocenie.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  promowanie wymiany i rozpowszechniania doświadczeń i przykładów dobrych praktyk, w tym przykładów współpracy między właściwymi organami krajowymi;

c)  promowanie wymiany i rozpowszechniania doświadczeń i przykładów dobrych praktyk, w tym przykładów współpracy między właściwymi państwami członkowskimi i istniejącymi organizacjami współpracy;

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  opracowanie wspólnych narzędzi cyfrowych w celu usprawnienia współpracy między organami krajowymi.

Uzasadnienie

Oczekuje się, że Europejska Agencja ds. Pracy będzie miała swój wkład w opracowanie wspólnych operacyjnych i interoperacyjnych narzędzi cyfrowych, które usprawnią współpracę między państwami członkowskimi (por. proponowana poprawka do motywu 16).

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 13

skreśla się

Mediacja między państwami członkowskimi

 

1. W przypadku sporów między państwami członkowskimi dotyczących stosowania lub interpretacji prawa Unii w obszarach objętych zakresem niniejszego rozporządzenia, Urząd może pełnić rolę mediatora.

 

2. Na wniosek jednego z państw członkowskich, których dotyczy spór, Urząd wszczyna postępowanie mediacyjne przed Komisją Pojednawczą utworzoną w tym celu zgodnie z art. 17 ust. 2. Urząd może również wszcząć postępowanie mediacyjne przed Komisją Pojednawczą z własnej inicjatywy, w tym w przypadku przekazania sprawy przez SOLVIT, o ile wszystkie państwa członkowskie, których dotyczy spór, wyraziły na to zgodę.

 

3. Przekazując sprawę do rozstrzygnięcia przez Urząd w postępowaniu mediacyjnym, państwa członkowskie zapewniają anonimizację wszystkich danych osobowych związanych z daną sprawą; Urząd natomiast nie przetwarza danych osobowych osób, których sprawa dotyczy, na żadnym etapie postępowania mediacyjnego.

 

4. Mediacja przeprowadzona przez Urząd nie jest dopuszczalna w przypadku gdy w sprawie toczy się postępowanie sądowe na szczeblu krajowym lub unijnym.

 

5. W terminie trzech miesięcy od zakończenia mediacji przez Urząd zainteresowane państwa członkowskie informują go o zastosowanych przez siebie środkach mających na celu przeprowadzenie działań następczych lub o powodach ewentualnego niepodjęcia takich działań.

 

6. Urząd przedstawia Komisji kwartalne sprawozdanie dotyczące wyników prowadzonych postępowań mediacyjnych.

 

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W stosownych przypadkach Urząd zawiera porozumienia o współpracy z innymi zdecentralizowanymi agencjami unijnymi.

W stosownych przypadkach Agencja zawiera porozumienia o współpracy z innymi zdecentralizowanymi agencjami unijnymi.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział III – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Struktura organizacyjna Urzędu

Struktura organizacyjna Agencji

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Strukturę administracyjną i kierowniczą Urzędu tworzą:

1.  Strukturę administracyjną i kierowniczą Agencji tworzą:

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Urząd może powoływać grupy robocze lub zespoły ekspertów z udziałem przedstawicieli państw członkowskich lub Komisji, lub ekspertów zewnętrznych wyłonionych w wyniku procedury selekcji, do wykonywania jego szczególnych zadań lub zadań w konkretnych obszarach polityki, w tym Komisję Pojednawczą w celu wypełniania powierzonych mu zadań zgodnie z art. 13 niniejszego rozporządzenia, oraz specjalną grupę na potrzeby zajmowania się kwestiami finansowymi związanymi ze stosowaniem rozporządzeń (WE) nr 883/2004 i (WE) nr 987/2009, o których mowa w art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Agencja może powoływać grupy robocze lub zespoły ekspertów z udziałem przedstawicieli wszystkich państw członkowskich, które wyraziły wolę uczestnictwa, lub Komisji, lub ekspertów zewnętrznych wyłonionych w wyniku procedury selekcji, do wykonywania jej szczególnych zadań lub zadań w konkretnych obszarach polityki. Agencja określa regulamin wewnętrzny takich grup roboczych i zespołów po konsultacji z Komisją. Sprawy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wymagają konsultacji z Komisją Administracyjną ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zarząd wybiera przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego spośród członków z prawem głosu, dążąc do osiągnięcia równowagi płci. Przewodniczący i zastępca przewodniczącego są wybierani większością dwóch trzecich głosów członków Zarządu z prawem głosu.

Zarząd wybiera przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego spośród członków z prawem głosu, dążąc do osiągnięcia równowagi płci i równowagi geograficznej. Przewodniczący i zastępca przewodniczącego są wybierani większością dwóch trzecich głosów członków Zarządu z prawem głosu.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Dyrektor Wykonawczy decyduje o tym, czy konieczne jest umieszczenie jednego lub większej liczby pracowników w jednym lub wielu państwach członkowskich. Przed podjęciem decyzji o utworzeniu biura lokalnego Dyrektor Wykonawczy uzyskuje wcześniejszą zgodę Komisji, Zarządu i państwa członkowskiego lub państw członkowskich, którego lub których to dotyczy. W decyzji określa się zakres działań prowadzonych w biurze lokalnym w sposób pozwalający uniknąć niepotrzebnych kosztów i powielania administracyjnych funkcji Urzędu. Może być wymagane zawarcie porozumienia w sprawie siedziby z zainteresowanym państwem członkowskim lub zainteresowanymi państwami członkowskimi.

skreśla się

Uzasadnienie

Z tekstu jasno nie wynika, jaki jest cel umieszczenia co najmniej jednego pracownika w jednym państwie członkowskim lub w wielu państwach członkowskich i kiedy byłoby to konieczne. Pojawia się wiele pytań: jakie zadania byłyby wykonywane przez pracowników w tych państwach członkowskich, czy miałoby to charakter tymczasowy czy stały itp. Istnieje możliwość powielania zadań z krajowymi urzędnikami łącznikowymi.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Grupa Zainteresowanych Stron składa się z sześciu przedstawicieli partnerów społecznych na poziomie Unii, reprezentujących w równym stopniu związki zawodowe i organizacje pracodawców, oraz z dwóch przedstawicieli Komisji.

4.  Grupa Zainteresowanych Stron składa się z sześciu przedstawicieli partnerów społecznych na poziomie Unii, reprezentujących w równym stopniu związki zawodowe i organizacje pracodawców, oraz z dwóch przedstawicieli Komisji. Na posiedzeniach Grupy Zainteresowanych Stron jej członkom mogą towarzyszyć eksperci.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[...]

skreśla się

Uzasadnienie

Żadne zmiany nie są konieczne ani wykonalne.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[...]

skreśla się

Uzasadnienie

Żadne zmiany nie są konieczne ani wykonalne.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ustanowienie Europejskiego Urzędu ds. Pracy

Odsyłacze

COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

16.4.2018

Sprawozdawca

Data powołania

Michael Detjen

18.6.2018

Rozpatrzenie w komisji

6.9.2018

 

 

 

Data przyjęcia

9.10.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

25

17

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Marie-Pierre Vieu, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Țapardel

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Jill Evans, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura, Henna Virkkunen

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Nicola Danti, Angel Dzhambazki, John Howarth

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

25

+

ALDE

ECR

EFDD

PPE

 

S&D

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Kosma Złotowski

Daniela Aiuto

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

John Howarth, Claudia Țapardel

17

-

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

S&D

 

VERTS/ALE

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Peter van Dalen

Jill Seymour

Georg Mayer

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Nicola Danti, Michael Detjen, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Michael Cramer, Jill Evans, Keith Taylor

2

0

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini,


OPINIA Komisji Prawnej (6.11.2018)

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd ds. Pracy

(COM(2018)0131 – C8‑0118/2018 – 2018/0064(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Angel Dzhambazki

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiające Europejski Urząd ds. Pracy

ustanawiające Europejski Urząd ds. Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

(tekst mający znaczenie dla EOG i Szwajcarii)

(tekst mający znaczenie dla EOG i Szwajcarii)

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Umocowanie 2 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

uwzględniając Europejski filar praw socjalnych,

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Swobodny przepływ pracowników, swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług są podstawowymi zasadami rynku wewnętrznego Unii zapisanymi w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

(1)  Ochrona praw socjalnych i pracowniczych, swobodny przepływ pracowników, swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług są podstawowymi zasadami rynku wewnętrznego Unii zapisanymi w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Zgodnie z art. 3 TUE Unia działa na rzecz społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności zmierzającej do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego oraz wspiera sprawiedliwość i ochronę socjalną. Zgodnie z art. 9 TFUE przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia bierze pod uwagę wymogi związane m.in. ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wykluczenia społecznego, a także ze wspieraniem wysokiego poziomu kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego.

(2)  Zgodnie z art. 3 TUE Unia działa na rzecz społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności zmierzającej do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego, wspiera sprawiedliwość i ochronę socjalną, zwalcza wykluczenie społeczne i dyskryminację oraz wspiera sprawiedliwość i ochronę socjalną, równość kobiet i mężczyzn, solidarność międzypokoleniową i ochronę praw dziecka, a także spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną oraz solidarność między państwami członkowskimi. Zgodnie z art. 9 TFUE przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia bierze pod uwagę wymogi związane m.in. ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wykluczenia społecznego, a także ze wspieraniem wysokiego poziomu kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  W Europejskim filarze praw socjalnych podkreśla się, że każdy ma prawo do terminowej i dostosowanej do jego potrzeb pomocy w poprawie perspektyw zatrudnienia lub samozatrudnienia. Każdy ma prawo do przeniesienia uprawnień do ochrony socjalnej i do szkolenia w trakcie przekwalifikowania zawodowego. Młodzi ludzie mają prawo do dalszego kształcenia, przygotowania zawodowego, stażu lub dobrej oferty zatrudnienia. Osoby bezrobotne mają prawo do stałego i spójnego wsparcia dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Należy ustanowić Europejski Urząd ds. Pracy („Urząd”), aby pomóc w zwiększeniu sprawiedliwości i zaufania na jednolitym rynku. Na potrzeby realizacji tego celu Urząd powinien wspierać działania państw członkowskich i Komisji na rzecz poprawy dostępu obywateli i pracodawców do informacji o ich prawach i obowiązkach w sytuacjach mobilności transgranicznej pracowników, a także do odpowiednich usług, wspierać przestrzeganie prawa i współpracę między państwami członkowskimi w celu zapewnienia skutecznego stosowania prawa Unii w tych obszarach, jak również podejmować się mediacji i ułatwiać znajdywanie rozwiązań w przypadku transgranicznych sporów lub zakłóceń na rynku pracy.

(5)  Jednak biorąc pod uwagę liczne wyzwania związane ze skutecznym stosowaniem przepisów Unii dotyczących transgranicznej mobilności pracowników i koordynacji zabezpieczenia społecznego, w połączeniu z obawami dotyczącymi usprawnienia współpracy w tych sektorach na szczeblu Unii, należy ustanowić Europejski Urząd ds. Pracy i Zabezpieczenia Społecznego („Urząd”), aby pomóc w zwiększeniu zaufania na jednolitym rynku oraz zwiększeniu mobilności, zwłaszcza mobilności pracowników oraz transgranicznego świadczenia usług. Urząd powinien wspierać działania państw członkowskich i Komisji na rzecz poprawy dostępu obywateli i pracodawców do informacji o ich prawach i obowiązkach w sytuacjach mobilności transgranicznej pracowników i transgranicznego świadczenia usług, a także dostępu do odpowiednich usług, wspierać przestrzeganie prawa i współpracę między państwami członkowskimi w celu zapewnienia skutecznego i wydajnego stosowania i egzekwowania prawa Unii w tych obszarach, wspierać walkę z bezrobociem, jak również podejmować się mediacji i ułatwiać znajdywanie rozwiązań w przypadku transgranicznych sporów lub zakłóceń na rynku pracy.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Urząd powinien prowadzić działania w obszarach transgranicznej mobilności pracowników i koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych, w tym swobodnego przepływu pracowników, delegowania pracowników i wysoce mobilnych usług. Powinien on również wspierać współpracę państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania pracy nierejestrowanej. Jeśli w trakcie wykonywania powierzonych mu zadań Urząd dowie się o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości, m.in. w dziedzinach regulowanych przez prawo Unii wykraczających poza jego kompetencje, takich jak naruszenie warunków pracy lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy czy też zatrudnienie nielegalnie przebywających na terenie Unii obywateli państw trzecich, powinien móc złożyć odpowiednie doniesienie i współpracować w tych kwestiach z Komisją, właściwymi organami unijnymi oraz – w stosownych przypadkach – krajowymi.

(6)  W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu należy jasno określić jego cel, zadania i obowiązki, aby zapewnić komplementarność jego zadań z zadaniami innych istniejących podmiotów. Urząd powinien prowadzić działania w obszarach transgranicznej mobilności pracowników i koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych, w tym swobodnego przepływu pracowników, delegowania pracowników i transgranicznego świadczenia usług, na przykład w sektorze transportu. Powinien on również wspierać współpracę państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania pracy nierejestrowanej. Jeśli w trakcie wykonywania powierzonych mu zadań Urząd dowie się o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości, m.in. w dziedzinach regulowanych przez prawo Unii wykraczających poza jego kompetencje, takich jak naruszenie warunków pracy lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, praca nierejestrowana, ograniczenia praw i świadczeń czy też zatrudnienie nielegalnie przebywających na terenie Unii obywateli państw trzecich, powinien skutecznie i bez zbędnej zwłoki złożyć odpowiednie doniesienie i współpracować w tych kwestiach z Komisją, właściwymi organami unijnymi oraz krajowymi.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Urząd powinien przyczyniać się do ułatwiania swobodnego przepływu pracowników podlegającego przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/201139, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/54/UE40 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/58941. Powinien ułatwiać delegowanie pracowników w oparciu o dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 96/71/WE42 oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE43, w tym poprzez wspieranie egzekwowania wymienionych przepisów wdrożonych za pośrednictwem mających powszechne zastosowanie układów zbiorowych zgodnie z praktykami państw członkowskich. Urząd powinien również pomagać w koordynowaniu systemów zabezpieczenia społecznego, którą to dziedzinę reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/200444, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/200945, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/201046, jak również rozporządzenie Rady (WE) nr 1408/7147 i rozporządzenie Rady (WE) nr 574/7248.

(7)  Urząd powinien przyczyniać się do zwalczania dumpingu socjalnego i ułatwiania swobodnego przepływu pracowników podlegającego przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/201139, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/54/UE40 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/58941. Powinien ułatwiać delegowanie pracowników w oparciu o dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 96/71/WE42 oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE43, w tym poprzez wspieranie egzekwowania wymienionych przepisów wdrożonych za pośrednictwem mających powszechne zastosowanie układów zbiorowych zgodnie z praktykami państw członkowskich. Urząd powinien również pomagać w koordynowaniu systemów zabezpieczenia społecznego, którą to dziedzinę reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/200444, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/200945, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/201046, jak również rozporządzenie Rady (WE) nr 1408/7147 i rozporządzenie Rady (WE) nr 574/7248.

_________________

_________________

39 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii (Dz.U. L 141 z 27.5.2011, s. 1).

39 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii (Dz.U. L 141 z 27.5.2011, s. 1).

40 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/54/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników (Dz.U. L 128 z 30.4.2014, s. 8).

40 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/54/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników (Dz.U. L 128 z 30.4.2014, s. 8).

41 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/589 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES), dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności i dalszej integracji rynków pracy oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/2013 (Dz.U. L 107 z 22.4.2016, s. 1).

41 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/589 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES), dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności i dalszej integracji rynków pracy oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/2013 (Dz.U. L 107 z 22.4.2016, s. 1).

42 Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. L 18 z 21.1.1997, s. 1).

42 Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. L 18 z 21.1.1997, s. 1).

43 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”) (Dz.U. L 159 z 28.5.2014, s. 11).

43 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”) (Dz.U. L 159 z 28.5.2014, s. 11).

44 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 1, zmienione w Dz.U. L 200 z 7.6.2004, s. 1.).

44 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 1, zmienione w Dz.U. L 200 z 7.6.2004, s. 1.).

45 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. L 284 z 30.10.2009, s. 1).

45 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. L 284 z 30.10.2009, s. 1).

46 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo (Dz.U. L 344 z 29.12.2010, s. 1).

46 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo (Dz.U. L 344 z 29.12.2010, s. 1).

47 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.U. L 149 z 5.7.1971, s. 2).

47 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.U. L 149 z 5.7.1971, s. 2).

48 Rozporządzenie Rady (WE) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.U. L 74 z 27.3.1972, s. 1).

48 Rozporządzenie Rady (WE) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.U. L 74 z 27.3.1972, s. 1).

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  W związku z tym Urząd powinien w szczególności przyczynić się do poprawy wdrożenia i skuteczności prawodawstwa Unii w sektorze transportu. Przedsiębiorstwa działające w sektorze transportu powinny mieć możliwość występowania o odpowiednie informacje na temat swoich praw i obowiązków oraz otrzymywać je. Ponadto wzmocniona współpraca między państwami członkowskimi w tej dziedzinie doprowadzi do większej pewności prawa i w konsekwencji do promowania europejskiej mobilności pracowników.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Ustanowienie Urzędu nie powinno skutkować stworzeniem nowych praw i obowiązków dla obywateli lub pracodawców, w tym podmiotów gospodarczych lub organizacji nienastawionych na zysk, ponieważ powinni oni zostać objęci działaniami Urzędu w zakresie, w jakim podlegają przepisom prawa Unii wchodzącym w zakres niniejszego rozporządzenia.

(10)  Ustanowienie Urzędu nie powinno skutkować stworzeniem nowych praw i obowiązków dla obywateli lub pracodawców, w szczególności MŚP, w tym podmiotów gospodarczych lub organizacji nienastawionych na zysk, ponieważ powinni oni zostać objęci działaniami Urzędu w zakresie, w jakim podlegają przepisom prawa Unii wchodzącym w zakres niniejszego rozporządzenia. Należy jednak znacznie poprawić prawa pracowników.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Aby zapewnić, by mogli oni korzystać ze sprawiedliwego i skutecznego rynku wewnętrznego, Urząd powinien wspierać możliwości obywateli i pracodawców i ułatwiać im mobilność lub świadczenie usług i zatrudnianie pracowników w dowolnym miejscu na terytorium Unii. Obejmuje to wspieranie mobilności transgranicznej obywateli poprzez ułatwianie dostępu do transgranicznych usług w zakresie mobilności, takich jak transgraniczne dopasowywanie ofert pracy, staży i przygotowania zawodowego, jak również poprzez wspieranie programów mobilności, takich jak „Twoja pierwsza praca z EURES-em” lub „ErasmusPRO”. Urząd powinien także przyczyniać się do poprawy przejrzystości informacji, w tym na temat praw i obowiązków wynikających z unijnych przepisów, oraz do poprawy dostępu obywateli i pracodawców do usług; cel ten powinna realizować we współpracy z innymi unijnymi służbami informacyjnymi, takimi jak „Twoja Europa – Porady” oraz przy wykorzystaniu w pełni możliwości, jakie oferuje portal „Twoja Europa”, i zapewnieniu spójności z tym portalem, który ma stanowić szkielet przyszłego jednolitego portalu cyfrowego53.

(11)  Aby obywatele i pracodawcy mogli korzystać ze sprawiedliwego społecznie i skutecznego rynku wewnętrznego, Urząd powinien wspierać mobilność pracowników i ułatwiać pracodawcom świadczenie usług i zatrudnianie pracowników w dowolnym miejscu na terytorium Unii, zwracając szczególną uwagę na zapewnienie dostępu osobom niepełnosprawnym i osobom o specjalnych potrzebach. Obejmuje to wspieranie mobilności transgranicznej obywateli poprzez ułatwianie dostępu do transgranicznych usług w zakresie mobilności, takich jak transgraniczne dopasowywanie ofert pracy, staży, praktyk i przygotowania zawodowego, poprzez propagowanie korzystania z systemu Europass, jak również poprzez wspieranie programów mobilności, takich jak „Twoja pierwsza praca z EURES-em” lub „ErasmusPRO”, a także ułatwianie dostępu do wszystkich innych odpowiednich usług w państwie członkowskim miejsca zamieszkania lub pobytu, takich jak opieka zdrowotna. Urząd powinien także przyczyniać się do poprawy przejrzystości informacji, w tym na temat praw i obowiązków wynikających z unijnych przepisów, oraz do poprawy dostępu obywateli i pracodawców do usług; cel ten powinna realizować we współpracy z innymi unijnymi służbami informacyjnymi, takimi jak „Twoja Europa – Porady” oraz przy wykorzystaniu w pełni możliwości, jakie oferuje portal „Twoja Europa”, i zapewnieniu spójności z tym portalem, który ma stanowić szkielet przyszłego jednolitego portalu cyfrowego53.

_________________

_________________

53 Rozporządzenie [w sprawie jednolitego portalu cyfrowego – COM(2017)256].

53 Rozporządzenie [w sprawie jednolitego portalu cyfrowego – COM(2017)256].

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Na potrzeby osiągnięcia wymienionych celów Urząd powinien współpracować z innymi odpowiednimi unijnymi inicjatywami i sieciami, w szczególności z europejską siecią publicznych służb zatrudnienia54, Europejską Siecią Przedsiębiorczości55, Punktem Koordynacyjnym ds. Transgranicznych56 oraz siecią SOLVIT57, jak również z odpowiednimi służbami krajowymi, takimi jak organy promujące równe traktowanie oraz wspierające pracowników unijnych i członków ich rodzin, wyznaczone przez państwa członkowskie na mocy dyrektywy 2014/54/UE, czy krajowe punkty kontaktowe wyznaczone na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE58 do udzielania informacji na temat opieki zdrowotnej. Urząd powinien również szukać możliwości synergii z proponowaną europejską e-kartą usług59, przede wszystkim w odniesieniu do przypadków, w których państwa członkowskie decydują się zgłaszać delegowanie pracowników za pośrednictwem platformy elektronicznej. Urząd powinien zastąpić Komisję w zarządzaniu Europejskim Urzędem Koordynacji, stanowiącym część europejskiej sieci służb zatrudnienia („EURES”) i utworzonym na mocy rozporządzenia (UE) 2016/589; jego zadania powinny obejmować definiowanie potrzeb użytkowników oraz wymogów biznesowych w celu zapewnienia skuteczności portalu EURES oraz powiązanych usług informatycznych, z wyjątkiem świadczenia usług informatycznych oraz eksploatacji i rozwijania infrastruktury informatycznej, które nadal będzie zapewniać Komisja.

(12)  Na potrzeby osiągnięcia wymienionych celów Urząd powinien współpracować z innymi odpowiednimi unijnymi inicjatywami i sieciami, w szczególności z europejską siecią publicznych służb zatrudnienia54, Europejską Siecią Przedsiębiorczości55, Punktem Koordynacyjnym ds. Transgranicznych56 oraz siecią SOLVIT57, jak również z odpowiednimi służbami krajowymi, takimi jak organy promujące równe traktowanie oraz wspierające pracowników unijnych i członków ich rodzin, wyznaczone przez państwa członkowskie na mocy dyrektywy 2014/54/UE, czy krajowe punkty kontaktowe wyznaczone na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE58 do udzielania informacji na temat opieki zdrowotnej.

_________________

_________________

54 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 573/2014/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wzmocnionej współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia (Dz.U. L 159 z 28.5.2014, s. 32).

54 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 573/2014/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wzmocnionej współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia (Dz.U. L 159 z 28.5.2014, s. 32).

55 Europejska Sieć Przedsiębiorczości, https://een.ec.europa.eu/.

55 Europejska Sieć Przedsiębiorczości, https://een.ec.europa.eu/.

56 Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego „Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE”, COM(2017) 534.

56 Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego „Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE”, COM(2017) 534.

57 Zalecenie Komisji z dnia 17 września 2013 r. w sprawie zasad regulujących SOLVIT (Dz.U. L 249 z 19.9.2011, s. 10).

57 Zalecenie Komisji z dnia 17 września 2013 r. w sprawie zasad regulujących SOLVIT (Dz.U. L 249 z 19.9.2011, s. 10).

58 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 45).

58 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 45).

59 COM(2016) 824 final i COM(2016) 823 final.

 

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Aby prawo Unii było stosowane w sposób sprawiedliwy, prosty i skuteczny, Urząd powinien wspierać współpracę oraz terminową wymianę informacji między państwami członkowskimi. Wraz z pozostałym personelem krajowi urzędnicy łącznikowi pracujący w Urzędzie powinni wspierać państwa członkowskie w wywiązywaniu się z obowiązków w zakresie współpracy, przyspieszać wymianę informacji przy pomocy specjalnych procedur ograniczających opóźnienia, jak również zapewniać powiązania z pozostałymi urzędnikami łącznikowymi, organami oraz punktami kontaktowymi powołanymi na podstawie unijnych przepisów. Urząd powinien zachęcać do stosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie skutecznej i efektywnej współpracy transgranicznej, m.in. elektronicznych narzędzi wymiany danych takich jak system elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego (EESSI) oraz system wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI), a także przyczyniać się do dalszej cyfryzacji procedur i poprawy narzędzi informatycznych wykorzystywanych do wymiany wiadomości pomiędzy organami krajowymi.

(13)  Aby prawo Unii było stosowane w sposób sprawiedliwy, prosty i skuteczny, Urząd powinien usprawniać współpracę oraz terminową wymianę informacji między państwami członkowskimi. Wraz z pozostałym personelem krajowi urzędnicy łącznikowi pracujący w Urzędzie powinni wspierać państwa członkowskie w wywiązywaniu się z obowiązków w zakresie współpracy, przyspieszać wymianę informacji przy pomocy specjalnych procedur ograniczających opóźnienia, jak również zapewniać powiązania z pozostałymi urzędnikami łącznikowymi, organami oraz punktami kontaktowymi powołanymi na podstawie unijnych przepisów. Urząd powinien zachęcać w szczególności do stosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie skutecznej i efektywnej współpracy transgranicznej, m.in. elektronicznych narzędzi wymiany danych takich jak system elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego (EESSI) oraz system wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI), a także przyczyniać się do dalszej cyfryzacji procedur i poprawy narzędzi informatycznych wykorzystywanych do wymiany wiadomości pomiędzy organami krajowymi.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Aby zwiększyć zdolności państw członkowskich do zwalczania nadużyć o wymiarze transgranicznym w odniesieniu do unijnych przepisów wchodzących w zakres jego kompetencji, Urząd powinien wspierać organy krajowe w przeprowadzaniu uzgodnionych i wspólnych inspekcji, m.in. poprzez ułatwienie ich realizacji zgodnie z art. 10 dyrektywy 2014/67/UE. Takie inspekcje powinny być przeprowadzane na wniosek państw członkowskich lub za ich zgodą w odpowiedzi na sugestię Urzędu. Urząd powinien zapewniać państwom członkowskim uczestniczącym w takich uzgodnionych i wspólnych inspekcjach wsparcie strategiczne, logistyczne i techniczne, przy pełnym poszanowaniu wymogów dotyczących poufności. Inspekcje należy przeprowadzać w porozumieniu z zainteresowanymi państwami członkowskimi oraz w pełnej zgodności z prawem krajowym zainteresowanych państw, które powinny podjąć działania następcze w odniesieniu do wyników uzgodnionych i wspólnych inspekcji zgodnie z prawem krajowym.

(14)  Aby zwiększyć zdolności państw członkowskich do wsparcia ochrony praw socjalnych i pracowniczych osób korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się, jak również zdolności do zwalczania nadużyć o wymiarze transgranicznym w odniesieniu do unijnych przepisów wchodzących w zakres jego kompetencji, Urząd powinien wspierać organy krajowe i partnerów społecznych w przeprowadzaniu krajowych, uzgodnionych i wspólnych inspekcji, m.in. poprzez ułatwienie ich realizacji zgodnie z art. 10 dyrektywy 2014/67/UE. Takie inspekcje powinny być przeprowadzane na wniosek jednego lub większej liczby państw członkowskich oraz za ich zgodą. Urząd powinien zapewniać państwom członkowskim uczestniczącym w takich uzgodnionych i wspólnych inspekcjach wsparcie strategiczne, logistyczne i techniczne, przy pełnym poszanowaniu wymogów dotyczących poufności i ochrony danych. Inspekcje przeprowadza się w porozumieniu z zainteresowanym państwem członkowskim oraz w pełnej zgodności z prawem krajowym państw, na których terytorium odbywa się inspekcja, które powinny podjąć działania następcze w odniesieniu do wyników uzgodnionych i wspólnych inspekcji zgodnie z prawem krajowym tego państwa członkowskiego.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Aby śledzić pojawiające się tendencje, wyzwania lub luki w dziedzinie mobilności pracowników oraz koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych, Urząd powinien wypracować zdolności analityczne oraz w zakresie oceny ryzyka. Powinny one obejmować przeprowadzanie analiz i badań rynku pracy, jak również wzajemnych ocen. Urząd powinien monitorować potencjalne zaburzenia równowagi w zakresie umiejętności i transgranicznego przepływu siły roboczej, w tym ewentualny wpływ takich zaburzeń na spójność terytorialną. Urząd powinien również pomagać w ocenie ryzyka, o której mowa w art. 10 dyrektywy 2014/67/UE. Urząd powinien zapewnić synergię i komplementarność z innymi agencjami unijnymi, służbami lub sieciami. Działania w tym zakresie powinny obejmować konsultacje z SOLVIT-em i podobnymi służbami na temat powtarzających się problemów, z jakimi obywatele i przedsiębiorstwa mają do czynienia, kiedy egzekwują swoje prawa w dziedzinach wchodzących w zakres kompetencji Urzędu. Urząd powinien również ułatwiać i usprawniać działania związane z gromadzeniem danych przewidziane w odpowiednich przepisach prawa Unii wchodzących w zakres jego kompetencji. Nie pociąga to za sobą nowych obowiązków sprawozdawczych państw członkowskich.

(15)  Aby śledzić pojawiające się tendencje, wyzwania lub luki, braki i niespójności w dziedzinie mobilności pracowników oraz koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych, a także w innych powiązanych dziedzinach, Urząd powinien wypracować zdolności analityczne oraz w zakresie oceny ryzyka. Powinny one obejmować przeprowadzanie analiz i badań rynku pracy, jak również wzajemnych ocen. Urząd powinien monitorować potencjalne zaburzenia równowagi w zakresie umiejętności i transgranicznego przepływu siły roboczej, w tym ewentualny wpływ takich zaburzeń na spójność terytorialną. Urząd powinien również pomagać w ocenie ryzyka, o której mowa w art. 10 dyrektywy 2014/67/UE. Urząd powinien zapewnić synergię i komplementarność z innymi agencjami unijnymi, służbami lub sieciami. Działania w tym zakresie powinny obejmować konsultacje z SOLVIT-em i podobnymi służbami na temat powtarzających się problemów, z jakimi obywatele i przedsiębiorstwa mają do czynienia, kiedy egzekwują swoje prawa w dziedzinach wchodzących w zakres kompetencji Urzędu. Urząd powinien również ułatwiać i usprawniać działania związane z gromadzeniem danych przewidziane w odpowiednich przepisach prawa Unii wchodzących w zakres jego kompetencji. Nie pociąga to za sobą nowych obowiązków sprawozdawczych państw członkowskich.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Urząd powinien zapewnić platformę na potrzeby rozstrzygania sporów między państwami członkowskimi w odniesieniu do stosowania przepisów prawa Unii wchodzących w zakres jego kompetencji. Platforma ta powinna opierać się na dialogu i mechanizmach pojednawczych stosowanych w dziedzinie koordynacji zabezpieczenia społecznego, które są wysoko oceniane przez państwa członkowskie60 i których znaczenie potwierdził Trybunał Sprawiedliwości61. Państwa członkowskie powinny być w stanie przekazywać Urzędowi sprawy do mediacji zgodnie ze standardowymi procedurami wprowadzonymi w tym celu. Urząd powinien zajmować się wyłącznie sporami pomiędzy państwami członkowskimi, natomiast obywatele i pracodawcy doświadczający trudności w egzekwowaniu swoich praw wynikających z unijnych przepisów powinni mieć nadal do dyspozycji dedykowane służby, takie jak sieć SOLVIT, do której Urząd powinien przekazywać takie sprawy. Z kolei sieć SOLVIT powinna móc przekazywać Urzędowi do rozpatrzenia te sprawy, których nie można rozwiązać z powodu różnic między administracjami krajowymi.

(17)  Urząd powinien zapewnić platformę na potrzeby rozstrzygania sporów między państwami członkowskimi w odniesieniu do stosowania przepisów prawa Unii wchodzących w zakres jego kompetencji. Platforma ta powinna opierać się na demokratycznym dialogu i mechanizmach pojednawczych stosowanych w dziedzinie koordynacji zabezpieczenia społecznego, które są wysoko oceniane przez państwa członkowskie60 i których znaczenie potwierdził Trybunał Sprawiedliwości61. Państwa członkowskie powinny być w stanie przekazywać Urzędowi sprawy w celu rozstrzygania sporów. Urząd powinien zajmować się wyłącznie sporami pomiędzy państwami członkowskimi, natomiast obywatele i pracodawcy doświadczający trudności w egzekwowaniu swoich praw wynikających z unijnych przepisów powinni mieć nadal do dyspozycji dedykowane służby, takie jak sieć SOLVIT, do której Urząd powinien przekazywać takie sprawy. Z kolei sieć SOLVIT powinna móc przekazywać Urzędowi do rozpatrzenia te sprawy, których nie można rozwiązać z powodu różnic między administracjami krajowymi.

_________________

_________________

60 Częściowe podejście ogólne z dnia 26 października 2017 r. dotyczące wniosku w sprawie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 – dokument Rady 13645/1/17.

60 Częściowe podejście ogólne z dnia 26 października 2017 r. dotyczące wniosku w sprawie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 – dokument Rady 13645/1/17.

61 Sprawa C-236/88, EU:C:1990:303, pkt 17; sprawa C-202/97, EU:C:2000:75, pkt 57-58; sprawa C-178/97, EU:C:2000:169, pkt 44-45; sprawa C-2/05, EU:C:2006:69, pkt 28-29; sprawa C-12/14, EU:C:2016:135, pkt 39-41; sprawa C-359/16, EU:C:2018:63, pkt 44-45.

61 Sprawa C-236/88, EU:C:1990:303, pkt 17; sprawa C-202/97, EU:C:2000:75, pkt 57-58; sprawa C-178/97, EU:C:2000:169, pkt 44-45; sprawa C-2/05, EU:C:2006:69, pkt 28-29; sprawa C-12/14, EU:C:2016:135, pkt 39-41; sprawa C-359/16, EU:C:2018:63, pkt 44-45.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Aby ułatwiać zarządzanie dostosowaniami na rynku pracy, Urząd powinien usprawniać współpracę między odpowiednimi zainteresowanymi stronami w zakresie usuwania zakłóceń na rynku pracy występujących w więcej niż jednym państwie członkowskim, takich jak restrukturyzacja czy duże projekty mające wpływ na zatrudnienie w regionach przygranicznych.

(18)  Aby ułatwiać zarządzanie dostosowaniami na rynku pracy, Urząd powinien usprawniać współpracę między odpowiednimi zainteresowanymi stronami w zakresie usuwania zakłóceń na rynku pracy występujących w więcej niż jednym państwie członkowskim, takich jak restrukturyzacja czy duże projekty mające wpływ na zatrudnienie w regionach przygranicznych. Urząd powinien również ułatwiać taką współpracę w celu rozwiązywania problemów strukturalnych związanych z dostępem do praw pracowniczych i socjalnych w związku z niespójnościami pomiędzy systemami krajowymi, takimi jak różnice w wieku emerytalnym, dostępie do świadczeń dla osób prowadzących działalność na własny rachunek, lub w ocenie, w jakim stopniu osoba z niepełnosprawnością jest zdolna do pracy.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  W celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania Urzędu w jego zarządzie powinny być reprezentowane państwa członkowskie i Komisja. Skład zarządu, w tym wybór jego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, powinien być zgodny z zasadą równowagi płci oraz uwzględniać doświadczenie i kwalifikacje. Aby Urząd mógł skutecznie i efektywnie funkcjonować, jego zarząd powinien w szczególności przyjmować roczny program prac, realizować zadania związane z budżetem Urzędu, przyjmować przepisy finansowe mające zastosowanie do Urzędu, powoływać dyrektora wykonawczego oraz ustanawiać procedury podejmowania przez dyrektora wykonawczego decyzji związanych z zadaniami operacyjnymi Urzędu. Przedstawiciele krajów innych niż państwa członkowskie Unii, stosujących przepisy Unii objęte zakresem kompetencji Urzędu, mogą uczestniczyć w posiedzeniach zarządu jako obserwatorzy.

(21)  W celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania Urzędu w jego zarządzie powinny być reprezentowane państwa członkowskie, partnerzy społeczni, eksperci wyznaczeni przez Parlament Europejski i Komisja. Skład zarządu, w tym wybór jego przewodniczących, powinien być zgodny z zasadą równowagi płci oraz uwzględniać doświadczenie i kwalifikacje. Aby Urząd mógł skutecznie i efektywnie funkcjonować, jego zarząd powinien w szczególności przyjmować roczny program prac, realizować zadania związane z budżetem Urzędu, przyjmować przepisy finansowe mające zastosowanie do Urzędu, powoływać dyrektora wykonawczego oraz ustanawiać procedury podejmowania przez dyrektora wykonawczego decyzji związanych z zadaniami operacyjnymi Urzędu. Przedstawiciele krajów innych niż państwa członkowskie Unii, stosujących przepisy Unii objęte zakresem kompetencji Urzędu, mogą uczestniczyć w posiedzeniach zarządu jako obserwatorzy.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  W dziedzinach wchodzących w zakres jego kompetencji Urząd powinien polegać bezpośrednio na wiedzy specjalistycznej odpowiednich zainteresowanych stron, co ma umożliwić specjalna grupa zainteresowanych stron. Członkowie grupy powinni reprezentować partnerów społecznych na szczeblu Unii. Realizując swoje działania, grupa zainteresowanych stron będzie należycie uwzględniać opinie i korzystać z wiedzy fachowej Komitetu Doradczego ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego ustanowionego na mocy rozporządzenia (WE) nr 883/2004 oraz Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników ustanowionego na mocy rozporządzenia (UE) nr 492/2011.

(23)  W dziedzinach wchodzących w zakres jego kompetencji Urząd powinien polegać bezpośrednio na wiedzy specjalistycznej odpowiednich zainteresowanych stron, co ma umożliwić specjalna grupa zainteresowanych stron. Członkowie grupy powinni reprezentować partnerów społecznych na szczeblu Unii i na szczeblu państw członkowskich oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego w ramach przejrzystego i regularnego dialogu ze stowarzyszeniami przedstawicielskimi i społeczeństwem obywatelskim zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 TFUE. Realizując swoje działania, grupa zainteresowanych stron będzie należycie uwzględniać opinie i korzystać z wiedzy fachowej Komitetu Doradczego ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego ustanowionego na mocy rozporządzenia (WE) nr 883/2004 oraz Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników ustanowionego na mocy rozporządzenia (UE) nr 492/2011.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Aby zagwarantować Urzędowi pełną autonomię i niezależność, należy mu przyznać odrębny budżet, którego dochody pochodziłyby z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, ewentualnych dobrowolnych wkładów finansowych państw członkowskich oraz wkładów państw trzecich uczestniczących w pracach Urzędu. W wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach Urząd powinien być również w stanie zawierać umowy o delegowaniu zadań lub otrzymywać dotacje ad hoc, jak również pobierać opłaty za publikacje i wszelkie świadczone przez siebie usługi.

(24)  Aby zagwarantować Urzędowi pełną autonomię i niezależność, należy mu przyznać odrębny budżet, którego dochody pochodziłyby z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, ewentualnych dobrowolnych wkładów finansowych państw członkowskich oraz wkładów państw trzecich uczestniczących w pracach Urzędu. Budżet Urzędu musi koncentrować się na wynikach. W wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach Urząd powinien być również w stanie zawierać umowy o delegowaniu zadań lub otrzymywać dotacje ad hoc, jak również pobierać opłaty za publikacje i wszelkie świadczone przez siebie usługi.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  W ramach kompetencji poszczególnych podmiotów Urząd powinien współpracować z innymi agencjami unijnymi, w szczególności agencjami w dziedzinie zatrudnienia i polityki społecznej, opierając się na ich wiedzy specjalistycznej oraz maksymalizując synergie, a mianowicie: z Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound), Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop), Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) oraz z Europejską Fundacją Kształcenia (ETF), jak również – w zakresie walki z przestępczością zorganizowaną i handlem ludźmi – z Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust).

(30)  W ramach kompetencji poszczególnych podmiotów Urząd powinien współpracować z innymi agencjami unijnymi, w szczególności agencjami w dziedzinie zatrudnienia i polityki społecznej, opierając się na ich wiedzy specjalistycznej oraz maksymalizując synergie, a mianowicie: z Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound), Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop), Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) oraz z Europejską Fundacją Kształcenia (ETF), jak również – w zakresie walki z przestępczością zorganizowaną, korupcją i handlem ludźmi – z Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust), jak również z innymi agencjami UE działającymi w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, takimi jak Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA), Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO), Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA), Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA), Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE), Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) i koordynator ds. zwalczania handlu ludźmi. Współpraca nie oznacza powielania działań Urzędu ani innych agencji unijnych.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  Aby nadać wymiar operacyjny działaniom podejmowanym przez istniejące organy zajmujące się kwestiami transgranicznej mobilności pracowników, Urząd powinien przejąć zadania realizowane przez Komitet Techniczny ds. Swobodnego Przepływu Pracowników powołany na mocy rozporządzenia (UE) 492/2011, Komitet Ekspertów ds. Delegowania Pracowników ustanowiony decyzją Komisji 2009/17/WE68 oraz europejską platformę na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie przeciwdziałania pracy nierejestrowanej ustanowioną decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/34469. Wraz z ustanowieniem Urzędu wspomniane organy powinny przestać istnieć.

(31)  Aby nadać wymiar operacyjny działaniom podejmowanym przez istniejące organy zajmujące się kwestiami transgranicznej mobilności pracowników, Urząd powinien przejąć zadania realizowane przez Komitet Techniczny ds. Swobodnego Przepływu Pracowników powołany na mocy rozporządzenia (UE) 492/2011, Komitet Ekspertów ds. Delegowania Pracowników ustanowiony decyzją Komisji 2009/17/WE68 oraz europejską platformę na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie przeciwdziałania pracy nierejestrowanej ustanowioną decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/34469. Po ustanowieniu Urząd powinien przejąć wspomniane organy i się z nimi połączyć.

_________________

_________________

68 Decyzja Komisji 2009/17/WE z dnia 19 grudnia 2008 r. ustanawiająca Komitet Ekspertów ds. Delegowania Pracowników (Dz.U. L 8 z 13.1.2009, s. 26).

68 Decyzja Komisji 2009/17/WE z dnia 19 grudnia 2008 r. ustanawiająca Komitet Ekspertów ds. Delegowania Pracowników (Dz.U. L 8 z 13.1.2009, s. 26).

69 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/344 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie utworzenia europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie przeciwdziałania pracy nierejestrowanej (Dz.U. L 65 z 11.3.2016, s. 12).

69 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/344 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie utworzenia europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie przeciwdziałania pracy nierejestrowanej (Dz.U. L 65 z 11.3.2016, s. 12).

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32)  Działania Urzędu powinny stanowić uzupełnienie działań Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego ustanowionej rozporządzeniem (WE) nr 883/2004 („Komisja Administracyjna”) w zakresie, w jakim wykonuje on zadania regulacyjne związane ze stosowaniem rozporządzenia (WE) nr 883/2004 oraz (WE) nr 987/2009. Urząd powinien jednak przejąć zadania operacyjne wykonywane obecnie w ramach Komisji Administracyjnej, takie jak zapewnianie mediacji pomiędzy państwami członkowskimi oraz zapewnienie forum na potrzeby rozwiązywania kwestii finansowych związanych ze stosowaniem rozporządzeń (WE) nr 883/2004 i (WE) nr 987/2009, przejmując tym samym funkcje Komisji Obrachunkowej ustanowionej tymi rozporządzeniami; powinien również przejąć kwestie związane z elektroniczną wymianą danych i narzędziami informatycznymi w celu ułatwienia stosowania wymienionych rozporządzeń, przejmując tym samym funkcje Komisji Technicznej ds. Przetwarzania Danych ustanowionej tymi rozporządzeniami.

(32)  Urząd powinien współpracować z Komisją Administracyjną ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego ustanowioną rozporządzeniem (WE) nr 883/2004 („Komisja Administracyjna”) i może uczestniczyć w posiedzeniach Komisji Administracyjnej oraz jej komitetów.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  Aby ta nowa struktura instytucjonalna znalazła odzwierciedlenie w przepisach, należy zmienić rozporządzenia (WE) nr 883/2004, (WE) nr 987/2009, (UE) nr 492/2011 i (UE) 2016/589 oraz uchylić decyzję 2009/17/WE i decyzję (UE) 2016/344.

(34)  Aby ta nowa struktura instytucjonalna znalazła odzwierciedlenie w przepisach, należy zmienić rozporządzenia (WE) nr 883/2004, (UE) nr 492/2011 i (UE) 2016/589 oraz uchylić decyzję 2009/17/WE i decyzję (UE) 2016/344.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, o której mowa w art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej,

(37)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, o której mowa w art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej, a także jest w pełni zgodne z obowiązującym prawem międzynarodowym dotyczącym praw pracowniczych i praw człowieka. Ponadto uwzględnia ono zasady Europejskiego filaru praw socjalnych,

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(37a)  Parlament Europejski powinien być zaangażowany – systematycznie oraz na równych warunkach z Komisją i Radą – w określanie i ważenie kryteriów lokalizacji Urzędu.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przedmiot i zakres

Ustanowienie Urzędu i zakres jego działalności

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się Europejski Urząd ds. Pracy („Urząd”).

1.  Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się Europejski Urząd ds. Pracy i Zabezpieczenia Społecznego („Urząd”).

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Urząd zapewnia pomoc państwom członkowskim i Komisji w kwestiach dotyczących transgranicznej mobilności pracowników oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na terenie Unii.

2.  Urząd przyczynia się do spójnego, wydajnego i skutecznego stosowania europejskich przepisów prawa pracy i przepisów socjalnych, a także do zapewnienia równego dostępu do zabezpieczenia społecznego i odpowiedniej ochrony socjalnej dla wszystkich osób korzystających z przysługujących im praw do swobodnego przemieszczania się. Urząd zapewnia pomoc państwom członkowskim i Komisji w kwestiach dotyczących transgranicznej mobilności pracowników oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na terenie Unii.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Urząd ułatwia i wspiera zacieśnianie współpracy między państwami członkowskimi, partnerami społecznymi, innymi zainteresowanymi stronami oraz Komisją we wszystkich kwestiach pracowniczych i socjalnych o charakterze transgranicznym. Udział w działaniach Urzędu nie narusza kompetencji, zobowiązań i obowiązków państw członkowskich wynikających m.in. z odpowiednich mających zastosowanie konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), takich jak Konwencja nr 81 dotycząca inspekcji pracy w przemyśle i handlu, nie wpływa na wykonywanie praw podstawowych uznanych w państwach członkowskich i na szczeblu Unii w odniesieniu do prawa do rokowań zbiorowych zgodnie z prawem i praktyką krajową, a także nie narusza uprawnień państw członkowskich do regulowania, mediacji lub monitorowania krajowych stosunków pracy, w szczególności w odniesieniu do wykonywania prawa do rokowań zbiorowych oraz podejmowania działań zbiorowych.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla wyraźnie uznanej w TFUE różnorodności krajowych systemów stosunków pracy oraz niezależności partnerów społecznych. Urząd przyczynia się do egzekwowania i udoskonalania prawa Unii i prawa krajowego zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej oraz z obowiązującymi międzynarodowymi normami pracy przez:

 

a) zapewnianie swobodnego przepływu osób, swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług;

 

b) zapewnianie równego traktowania osób i uczciwej konkurencji transgranicznej;

 

c) zapobieganie, wykrywanie i ściganie transgranicznych oszustw, naruszeń i błędów w kwestiach socjalnych;

 

d) zapobieganie, powstrzymywanie i zwalczanie pracy nierejestrowanej, jak również wspieranie zgłaszania pracy nierejestrowanej przy jednoczesnym zapewnieniu poszanowania mających zastosowanie praw pracowniczych;

 

e) wspieranie transgranicznego ścigania oraz windykowania grzywien i wykonywania kar w kwestiach pracowniczych i socjalnych;

 

f) ułatwianie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na obszarze Unii.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 2

Artykuł 2

Cele

Cele

Urząd ma przyczyniać się do zapewnienia sprawiedliwej mobilności pracowników na rynku wewnętrznym. W tym celu Urząd:

Zadaniem Urzędu jest przyczynianie się do wspierania sprawiedliwej społecznie mobilności związanej ze stabilnym zatrudnieniem, a zwłaszcza mobilności pracowników i transgranicznego świadczenia usług na rynku wewnętrznym. W tym celu Urząd:

a)  ułatwia obywatelom i pracodawcom uzyskiwanie informacji o ich prawach i obowiązkach oraz dostęp do odpowiednich usług;

a)  ułatwia obywatelom, pracodawcom i partnerom społecznym uzyskiwanie informacji o ich prawach i obowiązkach oraz dostęp do odpowiednich usług;

b)  wspiera współpracę między państwami członkowskimi w zakresie transgranicznego egzekwowania odnośnych przepisów prawa Unii, w tym poprzez ułatwianie wspólnych inspekcji;

b)  promuje, usprawnia i wspiera współpracę między państwami członkowskimi w działaniach na rzecz poprawy współpracy oraz spójnego, wydajnego i skutecznego transgranicznego egzekwowania odnośnych przepisów prawa Unii, w tym przez zapewnianie pomocy technicznej i logistycznej oraz szkoleń mających ułatwić wspólne inspekcje;

 

ba)  kontroluje stosowanie prawa Unii w obszarze mobilności pracowników, jak również bada naruszenia tego prawa, takie jak różne formy oszustw socjalnych, naruszeń oraz nadużyć praw w zakresie mobilności przysługujących pracownikom mobilnym, w tym pracownikom sezonowym, przygranicznym i delegowanym, dyskryminacja, nieuczciwe umowy o pracę i handel ludźmi w celu ich wyzysku;

c)  prowadzi mediacje i pomaga w rozstrzyganiu sporów transgranicznych między organami krajowymi lub łagodzeniu zakłóceń na rynku pracy.

c)  na wniosek państw członkowskich prowadzi mediacje między organami krajowymi i pomaga likwidować zakłócenia na rynku pracy i rozwiązywać problemy związane z transgranicznym egzekwowaniem prawa, bez uszczerbku dla różnorodności systemów stosunków krajowych, a także dla autonomii partnerów społecznych i prawa do rokowań zbiorowych;

 

ca)  doradza Komisji i państwom członkowskim w walce z bezrobociem.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Urząd jest organem Unii i ma osobowość prawną.

1.  Urząd jest zdecentralizowanym organem Unii i ma osobowość prawną.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  ułatwia obywatelom i pracodawcom dostęp do informacji o ich prawach i obowiązkach w sytuacjach mobilności transgranicznej pracowników oraz do odpowiednich usług związanych z transgraniczną mobilnością pracowników, zgodnie z art. 6 i 7;

a)  usprawnia i ułatwia obywatelom, pracodawcom i partnerom społecznym dostęp do informacji o ich prawach i obowiązkach w sytuacjach transgranicznych związanych ze swobodnym przepływem oraz do odpowiednich usług, w tym usług społecznych, w szczególności opieki zdrowotnej, oraz usług związanych z transgraniczną mobilnością pracowników, zgodnie z art. 6 i 7;

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  ułatwia współpracę i wymianę informacji między organami krajowymi w celu skutecznego egzekwowania odpowiednich przepisów prawa Unii, zgodnie z art. 8;

b)  propaguje, ułatwia i wspiera współpracę i wymianę informacji między organami krajowymi w celu skutecznego egzekwowania odpowiednich przepisów prawa Unii, zgodnie z art. 8, oraz skutecznego zwalczania bezrobocia;

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  koordynuje i wspiera uzgodnione i wspólne inspekcje, zgodnie z art. 9 i 10;

c)  proponuje, koordynuje i wspiera uzgodnione i wspólne inspekcje, zgodnie z art. 9 i 10;

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  przeprowadza analizy i dokonuje oceny ryzyka z zakresu zagadnień dotyczących transgranicznej mobilności pracowników, zgodnie z art. 11;

d)  inicjuje analizy i przeprowadza oceny ryzyka z zakresu zagadnień dotyczących mobilności pracowników na rynku wewnętrznym oraz wydaje opinie i zalecenia, zgodnie z art. 11;

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  pomaga państwom członkowskim w budowaniu potencjału w zakresie skutecznego egzekwowania odpowiednich przepisów prawa Unii, zgodnie z art. 12;

e)  wydaje wytyczne i opinie wyjaśniające dotyczące odpowiednich przepisów prawa Unii oraz pomaga państwom członkowskim i wszystkim odpowiednim zainteresowanym stronom i partnerom społecznym w budowaniu potencjału w zakresie skutecznego przestrzegania, wdrażania i egzekwowania odpowiednich przepisów prawa Unii, zgodnie z art. 12;

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  prowadzi mediacje w przypadku sporów między organami państw członkowskich dotyczących stosowania odpowiednich przepisów prawa Unii, zgodnie z art. 13;

f)  prowadzi mediacje w przypadku sporów między organami państw członkowskich dotyczących stosowania odpowiednich przepisów prawa Unii i w razie potrzeby pomaga rozstrzygać spory za pomocą decyzji, zgodnie z art. 13;

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  prowadzi mediacje w przypadku sporów między osobami i organami państw członkowskich dotyczących stosowania odpowiednich przepisów prawa Unii, zgodnie z art. 13a;

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  usprawniania współpracę między odpowiednimi zainteresowanymi stronami w przypadku transgranicznych zakłóceń na rynku pracy, zgodnie z art. 14.

g)  usprawnia współpracę między odpowiednimi zainteresowanymi stronami w przypadku transgranicznych zakłóceń na rynku pracy, zgodnie z art. 14, i przyczynia się do wsparcia pracowników, których warunki pracy transgranicznej mają niepewny charakter;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga)  ułatwia współpracę między odpowiednimi zainteresowanymi stronami w przypadku problemów strukturalnych z dostępem do praw pracowniczych i socjalnych z powodu luk lub niespójności występujących w systemach poszczególnych państw członkowskich, zgodnie z art. 14a;

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera g b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

gb)  doradza Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji w kwestii wszelkich inicjatyw, które uznaje za odpowiednie dla celów promowania skutecznego egzekwowania przepisów prawa Unii w odniesieniu do osób korzystających z przysługującego im prawa do swobodnego przepływu;

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 6

Artykuł 6

Informacje dotyczące transgranicznej mobilności pracowników

Informacje dotyczące transgranicznej mobilności pracowników

Urząd poprawia dostępność i jakość informacji oferowanych obywatelom i pracownikom, jak również możliwości uzyskania przez nich takich informacji, w celu usprawnienia mobilności pracowników na terenie Unii, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 589/2016 w sprawie EURES oraz rozporządzeniem [w sprawie jednolitego portalu cyfrowego – COM(2017)256]. W tym celu Urząd:

Urząd poprawia dostępność i jakość informacji oferowanych obywatelom, pracodawcom i partnerom społecznym, jak również możliwości uzyskania przez nich takich informacji, w celu ułatwienia sprawiedliwej mobilności pracowników na terenie Unii, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 589/2016 w sprawie EURES oraz rozporządzeniem [w sprawie jednolitego portalu cyfrowego – COM(2017)256]. W tym celu Urząd:

a)  zapewnia odpowiednie informacje o prawach i obowiązkach obywateli w sytuacjach mobilności transgranicznej pracowników;

a)  we współpracy z właściwymi organami krajowymi zapewnia – w szczególności pracodawcom i partnerom społecznym, pracownikom i osobom poszukującym pracy – odpowiednie informacje o wszystkich prawach i obowiązkach obywateli w sytuacjach mobilności transgranicznej, zwłaszcza mobilności pracowników oraz w odniesieniu do praw w zakresie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej oraz transgranicznego świadczenia usług;

b)  promuje możliwości wspierania mobilności pracowników, w tym poprzez doradztwo w zakresie dostępu do uczenia się i szkoleń językowych;

b)  finansuje, zapewnia i organizuje wytyczne, doradztwo oraz szkolenia, w tym specjalistyczne kursy językowe, w celu wsparcia mobilności pracowników;

c)  zapewnia pracodawcom odpowiednie informacje na temat przepisów prawa pracy, a także warunków życia i pracy mających zastosowanie do pracowników w sytuacjach transgranicznej mobilności, w tym pracowników delegowanych;

c)  we współpracy z właściwymi organami krajowymi zapewnia pracodawcom i pracownikom, partnerom społecznym i odpowiednim zainteresowanym stronom informacje na temat aktualnych przepisów prawa pracy oraz innych wskaźników społeczno-gospodarczych wpływających na wysokość wynagrodzenia, mających zastosowanie do pracowników w sytuacjach transgranicznej mobilności, w tym pracowników delegowanych, we wszystkich językach urzędowych Unii; udostępnia kalkulator do orientacyjnego porównywania wynagrodzeń, który podaje poziom wynagrodzenia pracownika delegowanego w przyjmującym państwie członkowskim w okresie delegowania;

d)  wspiera państwa członkowskie w wypełnianiu obowiązków w zakresie dostępu do informacji dotyczących swobodnego przepływu pracowników i ich rozpowszechniania, zgodnie z art. 6 dyrektywy 2014/54/UE, oraz informacji dotyczących delegowania pracowników, zgodnie z art. 5 dyrektywy 2014/67/UE;

d)  ściśle współpracuje z państwami członkowskimi i właściwymi organami krajowymi w wypełnianiu obowiązków w zakresie dostępu do informacji dotyczących swobodnego przepływu pracowników i ich rozpowszechniania, zgodnie z art. 6 dyrektywy 2014/54/UE, oraz informacji dotyczących delegowania pracowników, zgodnie z art. 5 dyrektywy 2014/67/UE; w tym celu Urząd utworzy jedną europejską stronę internetową, która będzie służyć jako punkt kompleksowej obsługi i będzie zawierać wszystkie istotne informacje z poszczególnych oficjalnych krajowych stron internetowych zgodnie z art. 5 dyrektywy 2014/67/UE, i będzie nią zarządzać;

e)  wspiera starania państw członkowskich na rzecz zwiększenia dokładności, kompletności i przystępności odpowiednich krajowych portali informacyjnych, zgodnie z kryteriami jakości określonymi w rozporządzeniu [w sprawie jednolitego portalu cyfrowego – COM(2017)256];

e)  wspiera starania państw członkowskich na rzecz zwiększenia dokładności, kompletności i przystępności odpowiednich krajowych portali informacyjnych, zgodnie z kryteriami jakości określonymi w rozporządzeniu [w sprawie jednolitego portalu cyfrowego – COM(2017)256];

f)  wspiera państwa członkowskie w usprawnianiu działań informacyjnych oraz świadczenia obywatelom i pracodawcom usług dotyczących mobilności transgranicznej na zasadzie dobrowolności, przy pełnym poszanowaniu kompetencji państw członkowskich.

f)  wspiera państwa członkowskie w usprawnianiu i ulepszaniu działań informacyjnych oraz świadczenia obywatelom i pracodawcom usług dotyczących mobilności transgranicznej na zasadzie dobrowolności, przy pełnym poszanowaniu kompetencji państw członkowskich i praw podstawowych.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dostęp do usług transgranicznej mobilności pracowników

Dostęp do usług transgranicznej mobilności pracowników i innych odpowiednich usług

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 8

Artykuł 8

Współpraca i wymiana informacji między państwami członkowskimi

Współpraca i wymiana informacji między państwami członkowskimi

1.  Urząd ułatwia współpracę między państwami członkowskimi i wspiera je w skutecznym wywiązywaniu się z obowiązków w zakresie współpracy, m.in. w zakresie wymiany informacji, określonych w przepisach prawa Unii wchodzących w zakres jego kompetencji.

1.  Urząd ułatwia współpracę między państwami członkowskimi, partnerami społecznymi i odpowiednimi zainteresowanymi stronami oraz pomaga zapewnić zgodność z przepisami, m.in. w zakresie wymiany informacji, określonymi w prawie Unii i wchodzącymi w zakres jego kompetencji, zgodnie z odpowiednim prawodawstwem Unii w zakresie ochrony danych i praw podstawowych.

W tym celu Urząd, na wniosek organów krajowych i w celu przyspieszenia takich wymian między nimi, w szczególności:

W tym celu Urząd, na wniosek lub z własnej inicjatywy i przy ścisłej współpracy z organami krajowymi, w celu przyspieszenia takich wymian między nimi, w szczególności:

a)  wspiera organy krajowe w identyfikacji odpowiednich punktów kontaktowych organów krajowych w innych państwach członkowskich;

a)  wspiera organy krajowe w identyfikacji odpowiednich punktów kontaktowych organów krajowych w innych państwach członkowskich;

b)  ułatwia działania następcze podejmowane w odpowiedzi na nadesłane wnioski i w następstwie wymiany informacji między organami krajowymi, zapewniając wsparcie logistyczne i techniczne, w tym w postaci usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych, oraz za pomocą wymiany wiadomości na temat stanu sprawy;

b)  ułatwia działania następcze podejmowane w odpowiedzi na nadesłane wnioski i w następstwie wymiany informacji między organami krajowymi, zapewniając wsparcie logistyczne i techniczne, w tym w postaci usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych, oraz za pomocą formalnej i nieformalnej wymiany wiadomości na temat stanu sprawy, w zależności od charakteru danej sprawy;

c)  promuje najlepsze praktyki oraz dzieli się nimi;

c)  promuje najlepsze praktyki oraz dzieli się nimi, z uwzględnieniem szczególnych praw do rokowań zbiorowych w państwach członkowskich;

d)  usprawnia transgraniczne procedury egzekwowania kar i grzywien;

d)  na wniosek zainteresowanego państwa członkowskiego pomaga zapewnić skuteczną koordynację transgranicznych procedur egzekwowania kar i grzywien;

e)  przedstawia Komisji raz na kwartał sprawozdania dotyczące nierozstrzygniętych kwestii między państwami członkowskimi oraz, w razie potrzeby, przekazuje je do mediacji zgodnie z art. 13;

e)  przedstawia Komisji, Parlamentowi Europejskiemu i państwom członkowskim raz na kwartał sprawozdania dotyczące nierozstrzygniętych kwestii między państwami członkowskimi i w razie potrzeby, przekazuje je do mediacji zgodnie z art. 13 i art. 13a.

 

1a.  Na wniosek Urzędu właściwe organy krajowe przekazują Urzędowi, w określonych formatach, wszelkie informacje niezbędne do wykonywania zadań nałożonych na Urząd niniejszym rozporządzeniem, pod warunkiem że mają one na mocy prawa dostęp do tych odpowiednich informacji. Informacje te muszą być dokładne, spójne i kompletne. Właściwy organ krajowy dostarcza te informacje w ciągu dwóch miesięcy, a w pilnych przypadkach w ciągu dwóch dni roboczych, bez uszczerbku dla swobody uznania państw członkowskich, które zajmują się szczególnymi przypadkami.

 

1b.  W odpowiedzi na należycie uzasadniony wniosek organu krajowego Urząd – w zakresie swoich kompetencji – przekazuje wszelkie informacje, które są niezbędne organowi krajowemu do wykonywania jego zadań.

2.  Urząd wspiera prace Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w zakresie kwestii finansowych związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, zgodnie z art. 74 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 oraz art. 65, 67 i 69 rozporządzenia (WE) nr 987/2009.

2.  Urząd wspiera prace Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w zakresie kwestii finansowych związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, zgodnie z art. 74 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 oraz art. 65, 67 i 69 rozporządzenia (WE) nr 987/2009.

3.  Urząd wspiera stosowanie elektronicznych narzędzi i procedur wymiany wiadomości między organami krajowymi, w tym stosowanie systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) oraz systemu elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego (EESSI).

3.  Urząd wspiera i monitoruje należyte stosowanie elektronicznych narzędzi i procedur wymiany wiadomości między organami krajowymi, w tym stosowanie systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) oraz systemu elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego (EESSI), a także zapewnia pomoc techniczną i wiedzę fachową.

4.  Urząd zachęca do stosowania innowacyjnych podejść do skutecznej i efektywnej współpracy transgranicznej oraz bada możliwości korzystania z mechanizmów wymiany elektronicznej między państwami członkowskimi w celu ułatwienia wykrywania nadużyć, składa również sprawozdania Komisji z myślą o dalszym rozwijaniu takich podejść.

4.  Urząd zachęca do stosowania innowacyjnych podejść do skutecznej i efektywnej współpracy transgranicznej oraz bada możliwości korzystania z mechanizmów wymiany elektronicznej między państwami członkowskimi w celu ułatwienia wykrywania nadużyć, składa również sprawozdania Komisji i odpowiednim państwom członkowskim z myślą o dalszym rozwijaniu takich podejść, zgodnie z odpowiednim prawodawstwem Unii w dziedzinie ochrony danych i praw podstawowych.

 

4a.  Urząd prowadzi unijny wykaz przedsiębiorstw, które nie spełniają odpowiednich wymogów prawnych dotyczących zapewnienia sprawiedliwej i niemającej niepewnego charakteru mobilności pracowników. Ten unijny wykaz podaje się do wiadomości publicznej w celu zapewnienia największej przejrzystości. Opiera się on na wspólnych kryteriach i poddawany jest regularnym przeglądom. Pierwszy wykaz zostanie sporządzony w ciągu pierwszych 12 miesięcy działalności Urzędu. Przedsiębiorstwa umieszczone w unijnym wykazie są objęte zakazem prowadzenia działalności. Zakaz prowadzenia działalności na podstawie unijnego wykazu obowiązuje na całym terytorium państw członkowskich. W wyjątkowych przypadkach państwa członkowskie mogą przyjąć środki jednostronne. W sytuacjach nadzwyczajnych oraz wobec nieprzewidzianych problemów dotyczących bezpieczeństwa państwa członkowskie mogą bezzwłocznie zakazać prowadzenia działalności na swoim terytorium. Urząd ułatwia współpracę między państwami członkowskimi w przypadku transgranicznych zakłóceń na rynku i wspiera ich walkę z dumpingiem socjalnym.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 8a

 

Ochrona danych

 

1.   Zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia Urząd chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawo do prywatności w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych.

 

2.   We wszystkich czynnościach wykonywanych przez Urząd obowiązkowe jest stosowanie właściwych przepisów prawa Unii o ochronie danych.

Uzasadnienie

Ten nowy artykuł ma na celu wyjaśnienie, że we wszystkich przypadkach mają zastosowanie środki określone w RODO. Zadaniem Urzędu będzie praca z dużymi zasobami danych wrażliwych dotyczących wszystkich państw członkowskich, w związku z czym niezwykle istotne jest wyraźne doprecyzowanie, że przepisy o ochronie danych będą mieć zastosowanie w każdej sytuacji.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 9

Artykuł 9

Koordynacja uzgodnionych i wspólnych inspekcji

Koordynacja uzgodnionych i wspólnych inspekcji

1.  Na wniosek jednego lub kilku państw członkowskich Urząd koordynuje uzgodnione lub wspólne inspekcje w dziedzinach wchodzących w zakres jego kompetencji. Wniosek może złożyć jedno lub kilka państw członkowskich. Urząd może również zasugerować organom zainteresowanych państw członkowskich przeprowadzenie uzgodnionej lub wspólnej inspekcji.

1.  Na wniosek jednego lub kilku państw członkowskich Urząd działa na rzecz zawarcia między nimi porozumienia oraz koordynuje uzgodnione lub wspólne inspekcje w dziedzinach wchodzących w zakres jego kompetencji. Wniosek może złożyć jedno lub kilka państw członkowskich. Urząd może również zasugerować organom zainteresowanych państw członkowskich przeprowadzenie uzgodnionej lub wspólnej inspekcji, która zostanie przeprowadzona we współpracy z danym państwem członkowskim.

2.  W przypadku gdy organ państwa członkowskiego zdecyduje się nie uczestniczyć w uzgodnionej lub wspólnej inspekcji, o której mowa w ust. 1, lub też nie przeprowadzać takiej inspekcji, informuje Urząd na piśmie o powodach swojej decyzji z odpowiednim wyprzedzeniem. W takich przypadkach Urząd przekazuje informację na ten temat innym zainteresowanym organom krajowym.

2.  W przypadku gdy organ państwa członkowskiego zdecyduje się nie uczestniczyć w uzgodnionej lub wspólnej inspekcji, o której mowa w ust. 1, lub też nie przeprowadzać takiej inspekcji, informuje Urząd na piśmie o powodach swojej decyzji przed rozpoczęciem planowanej inspekcji. W takich przypadkach Urząd przekazuje informację na ten temat innym zainteresowanym organom krajowym.

3.  Zorganizowanie uzgodnionej lub wspólnej inspekcji jest uzależnione od uprzedniej zgody wszystkich uczestniczących państw członkowskich wyrażonej za pośrednictwem ich krajowych urzędników łącznikowych. W przypadku gdy jedno lub więcej państw członkowskich odmawia wzięcia udziału w uzgodnionej lub wspólnej inspekcji, inne organy krajowe mogą, w stosownych przypadkach, przeprowadzić planowaną uzgodnioną lub wspólną inspekcję jedynie w uczestniczących państwach członkowskich. Państwa członkowskie, które odmówiły uczestnictwa w inspekcji, zachowują poufność informacji na temat planowanej inspekcji.

3.  Zorganizowanie uzgodnionej lub wspólnej inspekcji jest uzależnione od uprzedniej zgody wszystkich uczestniczących państw członkowskich wyrażonej za pośrednictwem ich krajowych urzędników łącznikowych. W przypadku gdy jedno lub więcej państw członkowskich odmawia wzięcia udziału w uzgodnionej lub wspólnej inspekcji, inne organy krajowe mogą, w stosownych przypadkach, przeprowadzić planowaną uzgodnioną lub wspólną inspekcję jedynie w uczestniczących państwach członkowskich. Państwa członkowskie, które odmówiły uczestnictwa w inspekcji, zachowują poufność informacji na temat planowanej inspekcji.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 10

Artykuł 10

Ustalenia dotyczące uzgodnionych i wspólnych inspekcji

Ustalenia dotyczące uzgodnionych i wspólnych inspekcji

1.  Umowa o przeprowadzeniu wspólnej inspekcji („umowa w sprawie wspólnej inspekcji”) zawarta między uczestniczącymi państwami członkowskimi i Urzędem określa warunki przeprowadzania takich czynności. Umowa w sprawie wspólnej inspekcji może zawierać postanowienia, które umożliwiają przeprowadzenie wcześniej uzgodnionych i zaplanowanych wspólnych inspekcji z krótkim wyprzedzeniem. Urząd opracowuje wzór takiej umowy.

1.  Umowa o przeprowadzeniu wspólnej inspekcji („umowa w sprawie wspólnej inspekcji”) zawarta między uczestniczącymi państwami członkowskimi lub partnerami społecznymi i odpowiednimi zainteresowanymi stronami oraz Urzędem określa warunki przeprowadzania takich czynności, zwłaszcza zakres inspekcji i prawo właściwe. Umowa w sprawie wspólnej inspekcji może zawierać postanowienia, które umożliwiają przeprowadzenie wcześniej uzgodnionych i zaplanowanych wspólnych inspekcji z krótkim wyprzedzeniem. Urząd opracowuje wytyczne dla uzgodnionych i wspólnych inspekcji oraz wzór umowy po konsultacji ze wszystkimi państwami członkowskimi.

2.  Uzgodnione i wspólne inspekcje oraz działania następcze przeprowadza się zgodnie z prawem krajowym zainteresowanych państw członkowskich.

2.  Uzgodnione i wspólne inspekcje oraz działania następcze przeprowadza się zgodnie z prawem krajowym zainteresowanych państw członkowskich. Ponadto organy krajowe są w pełni zaangażowane w ten proces i dysponują pełnymi i samodzielnymi uprawnieniami. Jeżeli partnerzy społeczni sami są odpowiedzialni za inspekcje na szczeblu krajowym, wspólne i uzgodnione inspekcje powinny być przeprowadzane wyłącznie za zgodą zainteresowanych partnerów społecznych i pod nadzorem danego państwa członkowskiego.

3.  Urząd zapewnia państwom członkowskim prowadzącym uzgodnione lub wspólne inspekcje wsparcie logistyczne i techniczne, które może obejmować usługi tłumaczenia pisemnego i ustnego.

3.  Na wniosek zainteresowanych państw członkowskich Urząd zapewnia państwom członkowskim i partnerom społecznym prowadzącym uzgodnione lub wspólne inspekcje wsparcie logistyczne i techniczne, które może obejmować usługi tłumaczenia pisemnego i ustnego oraz pomoc prawną.

4.  Personel Urzędu może uczestniczyć w uzgodnionej lub wspólnej inspekcji za uprzednią zgodą państwa członkowskiego, na terytorium którego jego członkowie będą udzielali wsparcia na potrzeby inspekcji.

4.  Personel Urzędu może być obecny podczas uzgodnionej lub wspólnej inspekcji za uprzednią zgodą państwa członkowskiego, na terytorium którego jego członkowie będą udzielali wsparcia na potrzeby inspekcji.

5.  Organy krajowe prowadzące uzgodnioną lub wspólną inspekcję składają Urzędowi sprawozdanie dotyczące jej wyników w odnośnych państwach członkowskich oraz ogólnego przebiegu uzgodnionej lub wspólnej inspekcji.

5.  Organy krajowe lub partnerzy społeczni prowadzący uzgodnioną lub wspólną inspekcję składają Urzędowi sprawozdanie dotyczące jej wyników w odnośnych państwach członkowskich oraz ogólnego przebiegu uzgodnionej lub wspólnej inspekcji. Urząd ustanawia wzór sprawozdań z uwzględnieniem konieczności uniknięcia zbędnych obciążeń administracyjnych. Wyniki wspólnych inspekcji mogą być wykorzystane w państwie członkowskim jako dowody mające taką samą wartość prawną jak informacje zebrane na własnym terytorium.

 

5a.  Strony podlegające inspekcji otrzymują sprawozdanie z inspekcji i mają prawo do odniesienia się do jego treści i zakwestionowania ustaleń zgodnie z prawem krajowym państwa członkowskiego, na terytorium którego została przeprowadzona inspekcja.

6.  Informacje na temat uzgodnionych i wspólnych inspekcji zamieszcza się w sprawozdaniach kwartalnych przedkładanych Zarządowi. W rocznym sprawozdaniu z działalności Urzędu uwzględnia się roczne sprawozdanie z inspekcji, w odniesieniu do których Urząd zapewnił wsparcie.

6.  Informacje na temat uzgodnionych i wspólnych inspekcji zamieszcza się w sprawozdaniach kwartalnych przedkładanych Zarządowi i Grupie Zainteresowanych Stron. W rocznym sprawozdaniu z działalności Urzędu uwzględnia się roczne sprawozdanie z inspekcji, w odniesieniu do których Urząd zapewnił wsparcie. Sprawozdanie obejmuje wykaz przypadków, w których państwa członkowskie odmówiły uczestnictwa we wspólnej inspekcji.

 

6a.  Wspólne inspekcje oraz ich skutki prawne, decyzje w sprawie grzywien i sankcji administracyjnych oraz prawa i obowiązki stron podlegających inspekcji nie naruszają prawa mającego zastosowanie na terytorium państwa członkowskiego, w którym przeprowadzana jest inspekcja.

7.  Gdy w toku uzgodnionych lub wspólnych inspekcji lub w toku innych prowadzonych czynności Urząd poweźmie wiadomość o podejrzewanych nieprawidłowościach w stosowaniu prawa Unii, w tym wykraczających poza zakres jego kompetencji, zgłasza te podejrzewane nieprawidłowości Komisji i, w stosownych przypadkach, organom zainteresowanego państwa członkowskiego.

7.  Gdy w toku uzgodnionych lub wspólnych inspekcji lub w toku innych prowadzonych czynności Urząd poweźmie wiadomość o podejrzewanych nieprawidłowościach w stosowaniu prawa Unii, w tym wykraczających poza zakres jego kompetencji, zgłasza te podejrzewane nieprawidłowości Komisji i, w stosownych przypadkach, organom zainteresowanego państwa członkowskiego.

 

7a.  Uzgodnione i wspólne działania i inspekcje obejmują również działalność w ramach współpracy na rzecz zwalczania oszustw ze strony usługodawców, o której mowa w rozdziale VI dyrektywy usługowej 2006/123/WE.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 11

Artykuł 11

Analizy transgranicznej mobilności pracowników i ocena ryzyka

Analizy transgranicznej mobilności pracowników i ocena ryzyka

1.  Urząd dokonuje oceny ryzyka i przeprowadza analizy z zakresu zagadnień dotyczących transgranicznych przepływów pracowników, takich jak zakłócenia równowagi na rynku pracy, zagrożenia sektorowe i powtarzające się problemy dotykające pracowników i pracodawców w odniesieniu do mobilności transgranicznej. W tym celu Urząd zapewnia komplementarność z działaniami innych unijnych agencji lub służb, w tym w dziedzinie prognozowania w odniesieniu do umiejętności oraz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, a także korzysta z ich wiedzy eksperckiej. Na wniosek Komisji Urząd może przeprowadzić ukierunkowane pogłębione analizy i badania w celu zbadania konkretnych kwestii związanych z mobilnością pracowników.

1.  Urząd dokonuje oceny ryzyka i przeprowadza, uwzględniając charakterystykę regionalną i krajową, analizy z zakresu zagadnień dotyczących transgranicznych przepływów pracowników, takich jak zakłócenia równowagi na rynku pracy, zagrożenia sektorowe i powtarzające się problemy dotykające pracowników i pracodawców w odniesieniu do mobilności transgranicznej. W tym celu Urząd zapewnia komplementarność z działaniami innych unijnych agencji lub służb, w tym w dziedzinie prognozowania w odniesieniu do umiejętności oraz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, a także korzysta z ich wiedzy eksperckiej. Na wniosek Komisji Urząd może przeprowadzić ukierunkowane pogłębione analizy i badania w celu zbadania konkretnych kwestii związanych z mobilnością pracowników.

 

1a.  Na wniosek państwa członkowskiego Urząd może przeprowadzić dodatkową analizę i badania. Wniosek ten podlega ocenie w celu uniknięcia powielania lub powtarzania. W takim przypadku Urząd sprawdza wiarygodność dostępnych danych, porównuje je z istniejącymi danymi oraz, w razie konieczności, modyfikuje je zgodnie z najnowszymi i dostępnymi informacjami oraz uzupełnia je o wszelkie odpowiednie dane dodatkowe, jeśli jest to konieczne do celów analizy lub badania.

2.  Urząd organizuje wzajemne oceny prowadzone wśród krajowych organów i służb w celu:

2.  Urząd organizuje wzajemne oceny prowadzone wśród krajowych organów i służb w celu:

a)  analizy wszelkich zagadnień, trudności i kwestii szczegółowych, jakie mogą wystąpić w związku z wdrażaniem i praktycznym stosowaniem prawa Unii wchodzącego w zakres kompetencji Urzędu, a także z egzekwowaniem jego przepisów w praktyce;

a)  analizy wszelkich zagadnień, trudności i kwestii szczegółowych, jakie mogą wystąpić w związku z wdrażaniem i praktycznym stosowaniem prawa Unii wchodzącego w zakres kompetencji Urzędu, a także z egzekwowaniem jego przepisów w praktyce;

b)  zwiększenia spójności świadczenia usług na rzecz obywateli i przedsiębiorstw;

b)  zwiększenia spójności świadczenia usług na rzecz obywateli i przedsiębiorstw;

c)  podnoszenia poziomu wiedzy i wzajemnego zrozumienia w zakresie poszczególnych systemów i praktyk, a także dokonania oceny skuteczności różnych środków z zakresu polityki, w tym środków zapobiegawczych i odstraszających.

c)  podnoszenia poziomu wiedzy i wzajemnego zrozumienia w zakresie poszczególnych systemów i praktyk, a także dokonania oceny skuteczności i metodyki wdrożenia różnych środków z zakresu polityki, w tym środków zapobiegawczych i odstraszających.

 

ca)  określenia zaleceń dla Komisji i państw członkowskich w celu zapewnienia skutecznego egzekwowania prawa Unii w odniesieniu do prac Urzędu, w tym w zakresie zwalczania pracy nierejestrowanej, zapewniania sprawiedliwych i godnych warunków pracy, zwalczania uchylania się od opodatkowania i zapewniania wszystkim należytego zabezpieczenia społecznego.

3.  Urząd regularnie przekazuje swoje ustalenia Komisji oraz bezpośrednio zainteresowanym państwom członkowskim, wskazując ewentualne środki mające na celu eliminację zidentyfikowanych niedociągnięć.

3.  Urząd przekazuje co kwartał swoje ustalenia Komisji i Parlamentowi Europejskiemu oraz bezpośrednio zainteresowanym państwom członkowskim, wskazując silne strony oraz ewentualne środki mające na celu eliminację zidentyfikowanych niedociągnięć. Wyniki publikuje się w terminie jednego roku, a w stosownych przypadkach uwzględnia się je we wszystkich działaniach Unii.

4.  Do zadań Urzędu należy gromadzenie danych statystycznych zebranych i dostarczonych przez państwa członkowskie w obszarach prawa Unii, które wchodzą w zakres jego kompetencji. Urząd dąży przez to do usprawnienia bieżących działań w zakresie gromadzenia danych w tych obszarach. W stosownych przypadkach stosuje się art. 16. Urząd jest w stałym kontakcie z Komisją (Eurostatem) i w stosownych przypadkach dzieli się wynikami swojej działalności w zakresie gromadzenia danych.

4.  Do zadań Urzędu należy gromadzenie danych statystycznych w jasno ustrukturyzowanej formie, zdezagregowanych ze względu na płeć, wiek, poziom dochodów, zawód i status na rynku pracy, dostarczonych przez państwa członkowskie w obszarach prawa Unii, które wchodzą w zakres jego kompetencji, oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami unijnymi w dziedzinie ochrony danych. Urząd dąży przez to do usprawnienia bieżących działań w zakresie gromadzenia danych w tych obszarach. W stosownych przypadkach stosuje się art. 16. Urząd jest w stałym kontakcie z Komisją (Eurostatem) i w stosownych przypadkach dzieli się wynikami swojej działalności w zakresie gromadzenia danych.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 12

Artykuł 12

Wsparcie na rzecz budowania zdolności

Wsparcie na rzecz budowania zdolności

Urząd wspiera państwa członkowskie w budowaniu zdolności, które ma na celu promowanie spójnego stosowania prawa Unii we wszystkich obszarach objętych zakresem niniejszego rozporządzenia. Urząd podejmuje w szczególności następujące działania:

Urząd wspiera państwa członkowskie, partnerów społecznych i organizacje społeczeństwa obywatelskiego w budowaniu zdolności, które ma na celu promowanie spójnego stosowania prawa Unii we wszystkich obszarach objętych zakresem niniejszego rozporządzenia. Urząd podejmuje w szczególności następujące działania:

a)  opracowanie wspólnych wytycznych dla państw członkowskich, w tym wytycznych dotyczących inspekcji w przypadkach, w których występuje wymiar transgraniczny, a także wspólnych definicji i wspólnych pojęć, w oparciu o odpowiednie działania na szczeblu Unii;

a)  opracowanie wytycznych, które mogą być stosowane przez państwa członkowskie i partnerów społecznych, w tym wytycznych dotyczących inspekcji w przypadkach, w których występuje wymiar transgraniczny, a także wspólnych definicji i wspólnych pojęć, w oparciu o odpowiednie działania na szczeblu Unii;

b)  promowanie i wspieranie wzajemnej pomocy, w formie działań partnerskich lub grupowych, a także programów delegowania i wymian pracowników między organami krajowymi;

b)  promowanie i wspieranie wzajemnej pomocy, w formie działań partnerskich lub grupowych, a także programów delegowania i wymian pracowników między organami krajowymi;

c)  promowanie wymiany i rozpowszechniania doświadczeń i przykładów dobrych praktyk, w tym przykładów współpracy między właściwymi organami krajowymi;

c)  promowanie wymiany i rozpowszechniania doświadczeń i przykładów dobrych praktyk, w tym przykładów współpracy między właściwymi organami krajowymi, partnerami społecznymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego;

d)  opracowanie sektorowych i międzysektorowych programów szkoleń i materiałów szkoleniowych;

d)  opracowanie sektorowych i międzysektorowych programów szkoleń i materiałów szkoleniowych;

e)  promowanie kampanii podnoszących świadomość, w tym kampanii informacyjnych skierowanych do obywateli i pracodawców, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”), na temat ich praw i obowiązków oraz dostępnych możliwości;

e)  promowanie kampanii podnoszących świadomość, w tym kampanii informacyjnych skierowanych do obywateli i pracodawców, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”), na temat ich praw i obowiązków oraz dostępnych możliwości;

 

ea)  zwiększanie zdolności organów ścigania do podejmowania skuteczniejszych działań w odniesieniu do aspektów transgranicznych, w tym zapewnianie wystarczających zasobów kadrowych, szkoleń i środków finansowych;

 

eb)  pogłębianie wiedzy i wzajemnego zrozumienia różnych krajowych systemów i praktyk związanych ze swobodnym przepływem osób, w zakresie niniejszego rozporządzenia i w kontekście dostępu do odpowiedniej ochrony socjalnej oraz metod i ram prawnych postępowania;

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 13

Artykuł 13

Mediacja między państwami członkowskimi

Mediacja między państwami członkowskimi

1.  W przypadku sporów między państwami członkowskimi dotyczących stosowania lub interpretacji prawa Unii w obszarach objętych zakresem niniejszego rozporządzenia, Urząd może pełnić rolę mediatora.

1.  W przypadku sporów między państwami członkowskimi dotyczących stosowania lub interpretacji prawa Unii w obszarach objętych zakresem niniejszego rozporządzenia, Urząd może pełnić rolę mediatora, bez uszczerbku dla procedur przewidzianych w decyzji nr A1 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia procedury dialogu i koncyliacji w zakresie ważności dokumentów, określenia ustawodawstwa właściwego oraz udzielania świadczeń na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004.

2.  Na wniosek jednego z państw członkowskich, których dotyczy spór, Urząd wszczyna postępowanie mediacyjne przed Komisją Pojednawczą utworzoną w tym celu zgodnie z art. 17 ust. 2. Urząd może również wszcząć postępowanie mediacyjne przed Komisją Pojednawczą z własnej inicjatywy, w tym w przypadku przekazania sprawy przez SOLVIT, o ile wszystkie państwa członkowskie, których dotyczy spór, wyraziły na to zgodę.

2.  Na wniosek jednego z państw członkowskich, których dotyczy spór, Urząd wszczyna postępowanie mediacyjne przed Komisją Pojednawczą utworzoną w tym celu zgodnie z art. 17 ust. 2. Urząd może również wszcząć postępowanie mediacyjne z własnej inicjatywy przed Radą ds. Mediacji, jeżeli państwa członkowskie nie są w stanie rozstrzygnąć sporu w rozsądnym terminie po jego wystąpieniu, z uwzględnieniem charakteru i szczególnych wymogów każdej sprawy. Państwa członkowskie, których to dotyczy, czynnie uczestniczą we wspomnianym postępowaniu i udostępniają wszelkie istotne lub żądane informacje.

 

2a.  Państwa członkowskie informują zainteresowane osoby, takie jak pracodawców, pracowników czy osoby samozatrudnione, na temat sporu oraz sprawy przedstawionej do rozstrzygnięcia przez Urząd. Osoby te są również konsultowane i uczestniczą w procedurze przez cały czas jej trwania.

3.  Przekazując sprawę do rozstrzygnięcia przez Urząd w postępowaniu mediacyjnym, państwa członkowskie zapewniają anonimizację wszystkich danych osobowych związanych z daną sprawą; Urząd natomiast nie przetwarza danych osobowych osób, których sprawa dotyczy, na żadnym etapie postępowania mediacyjnego.

3.  Do celów postępowania mediacyjnego zainteresowane państwa członkowskie udostępniają wszelkie wymagane i istotne informacje. Przekazując sprawę do rozstrzygnięcia przez Urząd w postępowaniu mediacyjnym, państwa członkowskie i wszystkie inne strony wysłuchane przez Urząd lub zaangażowane w sprawę zapewniają anonimizację wszystkich danych osobowych związanych zdaną sprawą, zgodnie z odpowiednim prawodawstwem Unii w zakresie ochrony danych, a Urząd nie przetwarza danych osobowych osób, których sprawa dotyczy, na żadnym etapie postępowania mediacyjnego ani po jego zakończeniu.

4.  Mediacja przeprowadzona przez Urząd nie jest dopuszczalna w przypadku gdy w sprawie toczy się postępowanie sądowe na szczeblu krajowym lub unijnym.

4.  Mediacja przeprowadzona przez Urząd nie jest dopuszczalna w przypadku gdy w sprawie toczy się postępowanie sądowe na szczeblu krajowym lub unijnym.

5.  W terminie trzech miesięcy od zakończenia mediacji przez Urząd zainteresowane państwa członkowskie informują go o zastosowanych przez siebie środkach mających na celu przeprowadzenie działań następczych lub o powodach ewentualnego niepodjęcia takich działań.

5.  W terminie trzech miesięcy od zakończenia skutecznej mediacji przez Urząd zainteresowane państwa członkowskie informują go o zastosowanych przez siebie środkach mających na celu przeprowadzenie działań następczych lub o powodach ewentualnego niepodjęcia takich działań.

 

5a.  W terminie trzech miesięcy od podjęcia decyzji przez Komisję ds. Rozstrzygania Sporów zainteresowane państwa członkowskie informują Urząd o środkach, które na mocy decyzji zastosowały lub od których zastosowania odstąpiły.

6.  Urząd przedstawia Komisji kwartalne sprawozdanie dotyczące wyników prowadzonych postępowań mediacyjnych.

6.  Urząd przedstawia Komisji, Parlamentowi Europejskiemu i państwom członkowskim kwartalne sprawozdanie dotyczące wyników prowadzonych postępowań mediacyjnych.

 

6a.  W przypadku gdy postępowanie mediacyjne nie zakończy się sukcesem, Urząd odsyła strony do właściwego organu sądowego.

 

6b.  Na każdym etapie procesu mediacji zainteresowane państwa członkowskie mogą uzgodnić między sobą, że Komisja Pojednawcza będzie pełnić rolę arbitra, a jej decyzje będą wiążące. Umowa ta jest formalnie rejestrowana i podawana do wiadomości publicznej.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 14

Artykuł 14

Współpraca w przypadku transgranicznych zakłóceń na rynku pracy

Współpraca w przypadku transgranicznych zakłóceń na rynku pracy

Na wniosek organów krajowych Urząd może ułatwiać współpracę między zainteresowanymi stronami w celu wyeliminowania zakłóceń na rynku pracy, które mają wpływ na więcej niż jedno państwo członkowskie, takich jak przypadki restrukturyzacji na dużą skalę lub duże projekty mające wpływ na zatrudnienie w regionach przygranicznych.

Na wniosek organów krajowych Urząd ułatwia współpracę między zainteresowanymi stronami w celu wyeliminowania zakłóceń na rynku pracy, które mają wpływ na więcej niż jedno państwo członkowskie, takich jak przypadki restrukturyzacji na dużą skalę ze skutkami transgranicznymi. Urząd w sposób adekwatny angażuje odpowiednich partnerów społecznych, nie naruszając ich autonomii.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 14a

 

Współpraca w przypadku problemów strukturalnych w zakresie możliwości korzystania z praw pracowniczych i socjalnych

 

Urząd ułatwia współpracę między stosownymi zainteresowanymi stronami w celu zapewniania rozwiązań osobom doświadczającym problemów w zakresie możliwości korzystania z praw pracowniczych i socjalnych w kontekście transgranicznym, w tym świadczeń w ramach zabezpieczenia społecznego, na skutek różnic strukturalnych w systemach poszczególnych państw członkowskich, których to dotyczy.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Urząd koordynuje, rozwija i stosuje ramy interoperacyjności w celu zapewnienia wymiany informacji między państwami członkowskimi, a także między państwami członkowskimi a Urzędem. Ramy interoperacyjności opierają się na europejskich ramach interoperacyjności70 oraz europejskiej referencyjnej architekturze interoperacyjności, o której mowa w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/224071.

Urząd koordynuje, rozwija i stosuje ramy interoperacyjności w celu zapewnienia wymiany informacji między państwami członkowskimi, a także między państwami członkowskimi a Urzędem. Ramy interoperacyjności opierają się na europejskich ramach interoperacyjności70 oraz europejskiej referencyjnej architekturze interoperacyjności, o której mowa w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/224071. Na wniosek Urzędu organy krajowe przekazują Urzędowi, w określonych formatach, wszelkie informacje niezbędne do wykonywania zadań nałożonych na Urząd na mocy niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że mają one na mocy prawa dostęp do odpowiednich informacji. Informacje te muszą być dokładne, spójne, kompletne i terminowe.

_________________

_________________

70 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejskie ramy interoperacyjności – strategia wdrażania – COM(2017) 134 final.

70 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejskie ramy interoperacyjności – strategia wdrażania – COM(2017) 134 final.

71 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2240 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiająca program na rzecz rozwiązań interoperacyjnych i wspólnych ram dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (program ISA2) jako środek modernizacji sektora publicznego (Dz.U. L 318 z 4.12.2015, s. 1).

71 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2240 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiająca program na rzecz rozwiązań interoperacyjnych i wspólnych ram dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (program ISA2) jako środek modernizacji sektora publicznego (Dz.U. L 318 z 4.12.2015, s. 1).

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Urząd może powoływać grupy robocze lub zespoły ekspertów z udziałem przedstawicieli państw członkowskich lub Komisji, lub ekspertów zewnętrznych wyłonionych w wyniku procedury selekcji, do wykonywania jego szczególnych zadań lub zadań w konkretnych obszarach polityki, w tym Komisję Pojednawczą w celu wypełniania powierzonych mu zadań zgodnie z art. 13 niniejszego rozporządzenia, oraz specjalną grupę na potrzeby zajmowania się kwestiami finansowymi związanymi ze stosowaniem rozporządzeń (WE) nr 883/2004 i (WE) nr 987/2009, o których mowa w art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Urząd może powoływać grupy robocze lub zespoły ekspertów z udziałem przedstawicieli państw członkowskich lub Komisji, lub ekspertów zewnętrznych bądź partnerów społecznych wyłonionych w wyniku procedury selekcji, do wykonywania jego szczególnych zadań lub zadań w konkretnych obszarach polityki, w tym Komisję Pojednawczą w celu wypełniania powierzonych mu zadań zgodnie z art. 13 niniejszego rozporządzenia, oraz specjalną grupę na potrzeby zajmowania się kwestiami finansowymi związanymi ze stosowaniem rozporządzeń (WE) nr 883/2004 i (WE) nr 987/2009, o których mowa w art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Komisja ds. Rozstrzygania Sporów jest złożona z krajowych urzędników łącznikowych w rozumieniu art. 33, przedstawiciela Komisji, Dyrektora Wykonawczego i trzech niezależnych ekspertów nominowanych przez Zarząd. W procedurach rozstrzygania sporów w rozumieniu art. 13 uczestniczą krajowi urzędnicy łącznikowi zainteresowanych państw członkowskich, Dyrektor Wykonawczy, przedstawiciel Komisji i trzej niezależni eksperci. Funkcję przewodniczącego sprawuje Dyrektor Wykonawczy. Decyzje podejmuje się większością dwóch trzecich oddanych głosów; przedstawiciel Komisji nie może głosować.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 18

Artykuł 18

Skład Zarządu

Skład Zarządu

1.  W skład Zarządu wchodzi jeden wyższej rangi przedstawiciel każdego państwa członkowskiego oraz dwóch przedstawicieli Komisji; każdy przedstawiciel posiada prawo głosu.

1.  W skład Zarządu wchodzi:

 

a) jeden wyższej rangi przedstawiciel każdego państwa członkowskiego;

 

b) jeden przedstawiciel Komisji;

 

c) sześciu przedstawicieli partnerów społecznych; oraz

 

d) trzech niezależnych ekspertów wyznaczonych przez Parlament Europejski, przy czym każdy z nich posiada prawo głosu.

 

Wyższej rangi przedstawiciele każdego państwa członkowskiego oraz ich zastępcy muszą posiadać kompetencje zarówno w dziedzinie prawa pracy, jak i uregulowań dotyczących zabezpieczenia społecznego.

2.  Każdy członek Zarządu ma zastępcę. Zastępca reprezentuje członka zarządu pod jego nieobecność.

2.  Każdy członek Zarządu ma zastępcę. Zastępca reprezentuje członka zarządu pod jego nieobecność. Obaj przedstawiciele mogą równocześnie korzystać z prawa do udziału w posiedzeniach, ale każdemu państwu członkowskiemu przysługuje tylko jeden głos.

3.  Członków Zarządu reprezentujących poszczególne państwa członkowskie i ich zastępców mianują odpowiednie państwa członkowskie ze względu na ich wiedzę w obszarach, o których mowa w art. 1 ust. 2, biorąc pod uwagę odpowiednie umiejętności kierownicze, administracyjne i budżetowe.

3.  Członków Zarządu reprezentujących poszczególne państwa członkowskie i ich zastępców mianują odpowiednie państwa członkowskie ze względu na ich wiedzę w obszarach, o których mowa w art. 1 ust. 2, oraz na ich osiągnięcia, a także biorąc pod uwagę odpowiednie doświadczenie i umiejętności. Wszystkie strony dążą do osiągnięcia równowagi pod względem liczby mężczyzn i kobiet w składzie Zarządu.

 

Partnerzy społeczni na poziomie Unii mianują wszystkich przedstawicieli partnerów społecznych.

Komisja mianuje członków, którzy mają ją reprezentować.

Komisja mianuje członków, którzy mają ją reprezentować.

Państwa członkowskie i Komisja dokładają starań, aby ograniczyć rotację swoich przedstawicieli w Zarządzie w celu zapewnienia ciągłości jego prac. Wszystkie strony dążą do osiągnięcia równowagi pod względem liczby mężczyzn i kobiet w składzie Zarządu.

Państwa członkowskie, partnerzy społeczni i Komisja dokładają starań, aby ograniczyć rotację swoich przedstawicieli w Zarządzie w celu zapewnienia ciągłości jego prac. Wszystkie strony dążą do osiągnięcia równowagi pod względem liczby mężczyzn i kobiet w składzie Zarządu.

4.  Kadencja członków oraz ich zastępców trwa cztery lata. Kadencję tę można przedłużyć.

4.  Kadencja członków oraz ich zastępców trwa cztery lata. Dane osoby mogą być członkami przez dwie kolejne kadencje, pod warunkiem że nie pełnią tej samej funkcji.

5.  Przedstawiciele państw trzecich, które stosują prawo Unii w obszarach objętych zakresem niniejszego rozporządzenia, mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu jako obserwatorzy.

5.  Przedstawiciele państw trzecich, które stosują prawo Unii w obszarach objętych zakresem niniejszego rozporządzenia, mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu jako obserwatorzy, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia jednomyślnej zgody przez państwa członkowskie. W momencie objęcia stanowiska każdy członek i zastępca członka podpisują pisemną deklarację o braku konfliktu interesów i dokonują jej aktualizacji w przypadku zmiany okoliczności pod tym względem.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  przyjmuje, większością dwóch trzecich głosów członków uprawnionych do głosowania, roczny budżet Urzędu oraz pełni inne funkcje w odniesieniu do budżetu Urzędu na podstawie rozdziału IV;

b)  przyjmuje, większością dwóch trzecich głosów członków uprawnionych do głosowania, roczny budżet Urzędu po uprzednim przedłożeniu go do zaopiniowania Grupie Zainteresowanych Stron oraz pełni inne funkcje w odniesieniu do budżetu Urzędu na podstawie rozdziału IV;

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  przyjmuje strategię zwalczania nadużyć finansowych, proporcjonalną do ryzyka nadużyć finansowych, uwzględniając koszty i korzyści środków, które mają zostać wdrożone;

e)  przyjmuje strategię zwalczania nadużyć finansowych, proporcjonalną do ryzyka nadużyć finansowych, uwzględniając koszty i korzyści środków, które mają zostać wdrożone, po uprzednim przedłożeniu jej do zaopiniowania Grupie Zainteresowanych Stron;

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  przyjmuje przepisy, których celem jest zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, w odniesieniu do swoich członków, a także członków Grupy Zainteresowanych Stron i grup roboczych oraz zespołów Urzędu, ustanowionych zgodnie z art. 17 ust. 2., jak również publikuje corocznie na swojej stronie internetowej deklaracje o braku konfliktu interesów swoich członków;

f)  przyjmuje przepisy, których celem jest zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, w odniesieniu do swoich członków, a także członków Grupy Zainteresowanych Stron i grup roboczych oraz zespołów Urzędu, ustanowionych zgodnie z art. 17 ust. 2, jak również oddelegowanych ekspertów krajowych zgodnie z art. 34, oraz publikuje corocznie na swojej stronie internetowej deklaracje o braku konfliktu interesów swoich członków;

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha)  omawia wnioski i zalecenia Grupy Zainteresowanych Stron i udziela uzasadnionych odpowiedzi;

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  przyjmuje regulaminy grup roboczych i zespołów Urzędu, ustanowionych zgodnie z art. 17 ust. 2;

i)  przyjmuje regulaminy grup roboczych i zespołów Urzędu, ustanowionych zgodnie z art. 17 ust. 2 i ust. 3, oraz wyznacza na 10 lat trzech niezależnych ekspertów zgodnie z art. 17 ust. 3 oraz po dwóch zastępców członków na jednego eksperta;

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przewodniczący Zarządu

Osoby przewodniczące Zarządowi

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zarząd wybiera przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego spośród członków z prawem głosu, dążąc do osiągnięcia równowagi płci. Przewodniczący i zastępca przewodniczącego są wybierani większością dwóch trzecich głosów członków Zarządu z prawem głosu.

Zarząd wybiera przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego spośród członków z prawem głosu, dążąc do osiągnięcia równowagi płci i równowagi geograficznej. Przewodniczący i zastępca przewodniczącego są wybierani większością dwóch trzecich głosów członków Zarządu z prawem głosu.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy w pierwszym głosowaniu nie zostanie osiągnięta większość dwóch trzecich głosów, organizuje się drugie głosowanie, w którym przewodniczący i zastępca przewodniczącego wybierani są zwykłą większością głosów członków Zarządu z prawem głosu.

W przypadku gdy w pierwszym głosowaniu nie zostanie osiągnięta większość dwóch trzecich głosów, organizuje się drugie głosowanie, w którym przewodniczący wybierani są zwykłą większością głosów członków Zarządu z prawem głosu.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zastępca przewodniczącego zastępuje z urzędu przewodniczącego w przypadku, gdy nie jest on w stanie wykonywać swoich obowiązków.

Jeden zastępca przewodniczącego zastępuje z urzędu innego w przypadku, gdy nie jest on w stanie wykonywać swoich obowiązków.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Kadencja przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego trwa cztery lata. Może ona zostać jednokrotnie odnowiona. W przypadku jednak gdy w dowolnym momencie swojej kadencji stracą oni status członka Zarządu, kadencja ich kończy się automatycznie w tym samym dniu.

2.  Kadencja przewodniczących trwa cztery lata. Może ona zostać jednokrotnie odnowiona. W przypadku jednak gdy w dowolnym momencie swojej kadencji stracą oni status członka Zarządu, kadencja ich kończy się automatycznie w tym samym dniu.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Przynajmniej raz w roku Zarząd zwołuje posiedzenia z udziałem członków Grupy Zainteresowanych Stron.

4.  Przynajmniej dwa razy w roku Zarząd zwołuje posiedzenia z udziałem członków Grupy Zainteresowanych Stron.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a.  Protokoły posiedzeń Zarządu są publikowane na stronie internetowej Urzędu. Porządek posiedzeń Zarządu jest udostępniany Grupie Zainteresowanych Stron z wyprzedzeniem.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7b.  Państwo członkowskie może złożyć wniosek o zwołanie posiedzenia Zarządu w pilnej sprawie. Wniosek ten musi zostać odpowiednio uzasadniony.

Uzasadnienie

W szczególnych wypadkach powinna istnieć możliwość uruchomienia procedury pilnej.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 23

Artykuł 23

Obowiązki Dyrektora Wykonawczego

Obowiązki Dyrektora Wykonawczego

1.  Dyrektor Wykonawczy zarządza Urzędem. Dyrektor Wykonawczy odpowiada przed Zarządem.

1.  Dyrektor Wykonawczy zarządza Urzędem. Dyrektor Wykonawczy odpowiada przed Zarządem.

2.  Na wezwanie Parlamentu Europejskiego Dyrektor Wykonawczy informuje go o wykonaniu swoich obowiązków. Rada może zwrócić się do Dyrektora Wykonawczego o złożenie sprawozdania z wykonywania swoich obowiązków.

2.  Dyrektor Wykonawczy informuje Parlament Europejski i Komisję – na ich wezwanie – o wykonaniu swoich obowiązków. Rada może zwrócić się do Dyrektora Wykonawczego o złożenie sprawozdania z wykonywania swoich obowiązków.

3.  Dyrektor Wykonawczy jest przedstawicielem prawnym Urzędu.

3.  Dyrektor Wykonawczy jest przedstawicielem prawnym Urzędu.

4.  Dyrektor Wykonawczy odpowiada za wykonywanie zadań powierzonych Urzędowi na mocy niniejszego rozporządzenia. Dyrektor Wykonawczy odpowiada w szczególności za:

4.  Dyrektor Wykonawczy odpowiada za wykonywanie zadań powierzonych Urzędowi na mocy niniejszego rozporządzenia. Dyrektor Wykonawczy odpowiada w szczególności za:

a)  codzienną administrację Urzędu;

a)  codzienną administrację Urzędu;

b)  wdrażanie decyzji przyjętych przez Zarząd;

b)  wdrażanie decyzji przyjętych przez Zarząd;

c)  opracowanie jednolitego dokumentu programowego oraz przedkładanie go Zarządowi do zatwierdzenia;

c)  opracowanie jednolitego dokumentu programowego oraz przedkładanie go Zarządowi do zatwierdzenia;

d)  wdrożenie jednolitego dokumentu programowego i składanie sprawozdań z jego wykonania Zarządowi;

d)  wdrożenie jednolitego dokumentu programowego i składanie sprawozdań z jego wykonania Zarządowi;

e)  przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania rocznego z działalności Urzędu i przedstawienie go Zarządowi do oceny i przyjęcia;

e)  przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania rocznego z działalności Urzędu i przedstawienie go Zarządowi do oceny i przyjęcia;

f)  opracowywanie planu działania w następstwie wniosków z wewnętrznych lub zewnętrznych sprawozdań z kontroli i ocen oraz z dochodzeń przeprowadzanych przez OLAF, a także przedstawianie sprawozdań z postępu prac – dwa razy w roku dla Komisji i regularnie dla Zarządu;

f)  opracowywanie planu działania w następstwie wniosków z wewnętrznych lub zewnętrznych sprawozdań z kontroli i ocen oraz z dochodzeń przeprowadzanych przez OLAF, a także przedstawianie sprawozdań z postępu prac – dwa razy w roku dla Komisji i Parlamentu Europejskiego oraz regularnie dla Zarządu;

g)  ochronę interesów finansowych Unii poprzez stosowanie środków zapobiegających nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkiej innej nielegalnej działalności, z zastrzeżeniem kompetencji OLAF-u w zakresie prowadzenia dochodzeń, poprzez skuteczne kontrole oraz – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – odzyskiwanie nienależycie wydatkowanych kwot, a także w razie potrzeby stosowanie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar administracyjnych, w tym kar pieniężnych;

g)  ochronę interesów finansowych Unii poprzez stosowanie środków zapobiegających nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkiej innej nielegalnej działalności, z zastrzeżeniem kompetencji OLAF-u w zakresie prowadzenia dochodzeń, poprzez skuteczne kontrole oraz – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – odzyskiwanie nienależycie wydatkowanych kwot, a także w razie potrzeby stosowanie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar administracyjnych, w tym kar pieniężnych;

h)  przygotowanie strategii Urzędu w zakresie zwalczania nadużyć finansowych i przedstawienie jej Zarządowi do zatwierdzenia;

h)  przygotowanie strategii Urzędu w zakresie zwalczania nadużyć finansowych i przedstawienie jej Zarządowi do zatwierdzenia;

i)  przygotowanie przepisów finansowych dotyczących Urzędu i przedstawianie ich Zarządowi;

i)  przygotowanie przepisów finansowych dotyczących Urzędu i przedstawianie ich Zarządowi;

j)  przygotowanie projektu preliminarza dochodów i wydatków Urzędu oraz wykonanie jego budżetu;

j)  przygotowanie projektu preliminarza dochodów i wydatków Urzędu oraz wykonanie jego budżetu;

k)  wdrażanie środków ustanowionych przez Zarząd w celu wykonania obowiązków w zakresie ochrony danych nałożonych na mocy rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

k)  wdrażanie środków ustanowionych przez Zarząd w celu wykonania obowiązków w zakresie ochrony danych nałożonych na mocy rozporządzenia (WE) nr 45/2001;

 

ka)  sprawowanie funkcji przewodniczącego w procedurach rozstrzygania sporów.

5.  Dyrektor Wykonawczy decyduje o tym, czy konieczne jest umieszczenie jednego lub większej liczby pracowników w jednym lub wielu państwach członkowskich. Przed podjęciem decyzji o utworzeniu biura lokalnego Dyrektor Wykonawczy uzyskuje wcześniejszą zgodę Komisji, Zarządu i państwa członkowskiego lub państw członkowskich, którego lub których to dotyczy. W decyzji określa się zakres działań prowadzonych w biurze lokalnym w sposób pozwalający uniknąć niepotrzebnych kosztów i powielania administracyjnych funkcji Urzędu. Może być wymagane zawarcie porozumienia w sprawie siedziby z zainteresowanym państwem członkowskim lub zainteresowanymi państwami członkowskimi.

5.  Dyrektor Wykonawczy decyduje o tym, czy konieczne jest umieszczenie, tymczasowo bądź na stałe, jednego lub większej liczby pracowników w jednym lub wielu państwach członkowskich. Przed podjęciem decyzji o utworzeniu biura lokalnego Dyrektor Wykonawczy uzyskuje wcześniejszą zgodę Komisji, Zarządu i państwa członkowskiego lub państw członkowskich, którego lub których to dotyczy. W decyzji określa się podstawowy zakres działań prowadzonych w biurze lokalnym w sposób pozwalający uniknąć niepotrzebnych kosztów i powielania administracyjnych funkcji Urzędu. Wymagane jest zawarcie porozumienia w sprawie siedziby z zainteresowanym państwem członkowskim lub zainteresowanymi państwami członkowskimi.

 

5a.  Pracownicy umieszczeni w jednym państwie członkowskim lub w większej ich liczbie, tymczasowo lub na stałe, współpracują z organami lokalnymi poszczególnych państw członkowskich, jednak zawsze podlegają Zarządowi.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 24

Artykuł 24

Utworzenie i skład Grupy Zainteresowanych Stron

Utworzenie i skład Grupy Zainteresowanych Stron

1.  W celu ułatwienia prowadzenia konsultacji z zainteresowanymi stronami oraz skorzystania z ich wiedzy fachowej w dziedzinach objętych niniejszym rozporządzeniem, przy Urzędzie tworzy się Grupę Zainteresowanych Stron pełniącą funkcje doradcze.

1.  W celu ułatwienia prowadzenia konsultacji z zainteresowanymi stronami oraz skorzystania z ich wiedzy fachowej w dziedzinach objętych niniejszym rozporządzeniem, przy Urzędzie tworzy się Grupę Zainteresowanych Stron pełniącą funkcje doradcze.

2.  Grupa Zainteresowanych Stron może w szczególności przedstawiać Urzędowi opinie i doradzać w kwestiach związanych ze stosowaniem i egzekwowaniem prawa Unii w dziedzinach objętych niniejszym rozporządzeniem.

2.  Grupa Zainteresowanych Stron może w szczególności przedstawiać Urzędowi opinie i doradzać w kwestiach związanych ze stosowaniem i egzekwowaniem prawa Unii w dziedzinach objętych niniejszym rozporządzeniem.

3.  Grupie Zainteresowanych Stron przewodniczy Dyrektor Wykonawczy. Grupa spotyka się co najmniej dwa razy do roku z inicjatywy Dyrektora Wykonawczego lub na wniosek Komisji.

3.  Grupie Zainteresowanych Stron przewodniczy Dyrektor Wykonawczy. Grupa spotyka się co najmniej dwa razy do roku z inicjatywy Dyrektora Wykonawczego lub na wniosek Komisji, Parlamentu Europejskiego bądź, w pilnych przypadkach, na wniosek państwa członkowskiego lub przynajmniej 20 % swoich członków.

4.  Grupa Zainteresowanych Stron składa się z sześciu przedstawicieli partnerów społecznych na poziomie Unii, reprezentujących w równym stopniu związki zawodowe i organizacje pracodawców, oraz z dwóch przedstawicieli Komisji.

4.  Grupa Zainteresowanych Stron składa się z ośmiu przedstawicieli partnerów społecznych na poziomie Unii, reprezentujących w równym stopniu związki zawodowe i organizacje pracodawców, dwóch przedstawicieli Komisji i dwóch przedstawicieli Parlamentu Europejskiego.

5.  Członkowie Grupy Zainteresowanych Stron są wyznaczani przez odpowiednie organizacje i mianowani przez Zarząd. Zarząd powołuje również zastępców członków grupy na takich samych zasadach jak jej członków; zastępcy automatycznie przejmują obowiązki nieobecnych bądź niedysponowanych członków. Należy zapewnić w najszerszym możliwym zakresie odpowiednią równowagę płci, a także odpowiednią reprezentację MŚP.

5.  Członkowie Grupy Zainteresowanych Stron są wyznaczani przez odpowiednie organizacje i mianowani przez Zarząd. Zarząd powołuje również zastępców członków grupy na takich samych zasadach jak jej członków.

6.  Urząd zapewnia Grupie Zainteresowanych Stron obsługę sekretariatu. Grupa Zainteresowanych Stron przyjmuje swój regulamin wewnętrzny większością dwóch trzecich głosów swoich członków uprawnionych do głosowania. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

6.  Urząd zapewnia Grupie Zainteresowanych Stron obsługę sekretariatu. Grupa Zainteresowanych Stron przyjmuje swój regulamin wewnętrzny większością dwóch trzecich głosów swoich członków uprawnionych do głosowania. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

7.  Urząd podaje do wiadomości publicznej opinie i porady Grupy Zainteresowanych Stron oraz wyniki prowadzonych konsultacji, z wyjątkiem przypadków, w których wymagane jest zachowanie poufności.

7.  Urząd podaje do wiadomości publicznej opinie i porady Grupy Zainteresowanych Stron oraz wyniki prowadzonych konsultacji, z wyjątkiem przypadków, w których wymagane jest zachowanie poufności.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Każdego roku Dyrektor Wykonawczy sporządza projekt jednolitego dokumentu programowego zawierający w szczególności założenia programowania wieloletniego i rocznego zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1271/201373 i z uwzględnieniem wytycznych określonych przez Komisję.

1.  Każdego roku Dyrektor Wykonawczy sporządza projekt jednolitego dokumentu programowego zawierający w szczególności założenia programowania wieloletniego i rocznego zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1271/ 201373 i z uwzględnieniem wytycznych określonych przez Komisję, po uprzednim przedłożeniu dokumentu do zaopiniowania Grupie Zainteresowanych Stron.

_________________

_________________

73 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012, (Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42).

73 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012, (Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42).

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Komisja przesyła projekt preliminarza władzy budżetowej wraz z projektem budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

4.  Komisja przesyła projekt preliminarza władzy budżetowej wraz z projektem budżetu ogólnego Unii Europejskiej, wyraźnie wskazując linię budżetową Urzędu. Komisja przekazuje projekt preliminarza także Parlamentowi Europejskiemu.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę coraz bardziej rygorystyczne terminy, praca innych instytucji zostałaby usprawniona, gdyby projekty preliminarza były przekazywane na wcześniejszym etapie.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Zasada należytego zarządzania finansami ma zastosowanie w każdym przypadku.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 32

Artykuł 32

Dyrektor Wykonawczy

Dyrektor Wykonawczy

1.  Dyrektor Wykonawczy jest zatrudniony jako pracownik Urzędu zatrudniony na czas określony zgodnie z art. 2 lit. a) warunków zatrudnienia innych pracowników.

1.  Dyrektor Wykonawczy jest zatrudniony jako pracownik Urzędu zatrudniony na czas określony zgodnie z art. 2 lit. a) warunków zatrudnienia innych pracowników.

2.  Zarząd mianuje Dyrektora Wykonawczego z listy kandydatów zaproponowanej przez Komisję na podstawie otwartej i przejrzystej procedury naboru.

2.  Zarząd mianuje dyrektora wykonawczego z listy kandydatów zaproponowanej przez Komisję oraz państwa członkowskie na podstawie otwartej i przejrzystej procedury naboru. W przypadku jednakowej oceny dwóch kandydatów Zarząd przyznaje pierwszeństwo mniej licznie reprezentowanej płci.

3.  Do celów zawarcia umowy w sprawie objęcia stanowiska Dyrektora Wykonawczego Urząd reprezentuje przewodniczący Zarządu.

3.  Do celów zawarcia umowy w sprawie objęcia stanowiska Dyrektora Wykonawczego Urząd reprezentuje przewodniczący Zarządu.

4.  Kadencja Dyrektora Wykonawczego trwa pięć lat. Przed upływem tego okresu Komisja przeprowadza ocenę, w której uwzględnia się wyniki oceny pracy Dyrektora Wykonawczego oraz przyszłe zadania i wyzwania stojące przed Urzędem.

4.  Kadencja dyrektora wykonawczego trwa cztery lata. Przed upływem tego okresu Komisja przeprowadza ocenę, w której uwzględnia się wyniki oceny pracy Dyrektora Wykonawczego oraz przyszłe zadania i wyzwania stojące przed Urzędem.

5.  Zarząd, działając na wniosek Komisji, w którym uwzględniono ocenę wspomnianą w ust. 4, może przedłużyć kadencję Dyrektora Wykonawczego jeden raz, na okres nie dłuższy niż pięć lat.

5.  Zarząd, działając na wniosek Komisji, w którym uwzględniono ocenę wspomnianą w ust. 4, może przedłużyć kadencję Dyrektora Wykonawczego jeden raz, na okres nie dłuższy niż cztery lata.

6.  Dyrektor Wykonawczy, którego kadencję przedłużono, nie może brać udziału w kolejnym postępowaniu rekrutacyjnym na to samo stanowisko pod koniec całego okresu urzędowania.

6.  Dyrektor Wykonawczy, którego kadencję przedłużono, nie może brać udziału w kolejnym postępowaniu rekrutacyjnym na to samo stanowisko pod koniec całego okresu urzędowania.

7.  Dyrektor Wykonawczy może zostać odwołany ze stanowiska jedynie na mocy decyzji Zarządu działającego na wniosek Komisji.

7.  Dyrektor Wykonawczy może zostać odwołany ze stanowiska jedynie na mocy decyzji Zarządu.

8.  Zarząd podejmuje decyzje w sprawie powołania, przedłużenia kadencji lub odwołania ze stanowiska Dyrektora Wykonawczego większością dwóch trzecich głosów członków z prawem głosu.

8.  Zarząd podejmuje decyzje w sprawie powołania, przedłużenia kadencji lub odwołania ze stanowiska Dyrektora Wykonawczego większością dwóch trzecich głosów członków z prawem głosu.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W odniesieniu do dokumentów pozostających w posiadaniu Urzędu stosuje się rozporządzenie (WE) nr 1049/2001. W terminie sześciu miesięcy od daty pierwszego posiedzenia Zarząd przyjmuje szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.

1.  W odniesieniu do dokumentów pozostających w posiadaniu Urzędu stosuje się rozporządzenie (WE) nr 1049/2001. W terminie sześciu miesięcy od daty pierwszego posiedzenia Zarząd przyjmuje szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001. Do przetwarzania danych osobowych przez Urząd stosuje się rozporządzenie (WE) nr 45/2001.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Nie naruszając przepisów ust. 1, 2 i 3, w zawieranych przez Urząd umowach o współpracy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, udzielanych przez niego zamówieniach, zawieranych umowach o udzielenie dotacji i przyjmowanych decyzjach o udzieleniu dotacji zamieszcza się postanowienia wyraźnie upoważniające Trybunał Obrachunkowy i OLAF do prowadzenia takich kontroli i dochodzeń zgodnie z ich odpowiednimi uprawnieniami.

4.  Nie naruszając przepisów ust. 1, 2 i 3, w zawieranych przez Urząd umowach o współpracy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, udzielanych przez niego zamówieniach, zawieranych umowach o udzielenie dotacji i przyjmowanych decyzjach o udzieleniu dotacji zamieszcza się postanowienia wyraźnie upoważniające EPPO, Trybunał Obrachunkowy i OLAF do prowadzenia takich kontroli i dochodzeń zgodnie z ich odpowiednimi uprawnieniami.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do wydawania wyroków na podstawie wszelkich klauzul arbitrażowych zamieszczonych w umowach zawartych przez Urząd.

2.  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do wydawania wyroków na podstawie wszelkich klauzul arbitrażowych zamieszczonych w umowach zawartych przez Urząd oraz w odniesieniu do obowiązków pozaumownych, których nie można rozstrzygnąć w inny sposób.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Działania Urzędu mogą być przedmiotem dochodzeń prowadzonych przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich zgodnie z art. 228 TFUE.

Działania Urzędu, jak również działania bądź krajowe, uzgodnione lub wspólne inspekcje dokonywane z udziałem personelu Urzędu, mogą być przedmiotem dochodzeń prowadzonych przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich zgodnie z art. 228 TFUE.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 42a

 

Ochrona sygnalistów

 

Osoby zgłaszające Urzędowi nieprawidłowości, takie jak oszustwa związane z pracą czy zabezpieczeniem społecznym, bezpośrednio lub przez krajowe organy egzekwowania prawa, są chronione przed wszelkim niekorzystnym traktowaniem przez pracodawcę.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W tym celu, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Komisji, Urząd może poczynić ustalenia robocze z organami państw trzecich. Ustalenia te nie mogą powodować powstania zobowiązań prawnych dla Unii ani jej państw członkowskich.

W tym celu, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Komisji oraz Zarządu, Urząd może poczynić ustalenia robocze z organami państw trzecich. Ustalenia te nie mogą powodować powstania zobowiązań prawnych dla Unii ani jej państw członkowskich.

Uzasadnienie

Tak istotna decyzja, mająca wpływ na ogólną działalność Urzędu, nie może być podejmowana jedynie przez Komisję. Zgodę muszą wyrazić także państwa członkowskie.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – akapit 1 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 1 – litera n a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

na)  »Europejski Urząd ds. Pracy« oznacza organ ustanowiony na mocy [rozporządzenia ustanawiającego Urząd], o którym mowa w art. 74;

na)  »Europejski Urząd ds. Pracy i Zabezpieczenia Społecznego« oznacza organ ustanowiony na mocy [rozporządzenia ustanawiającego Urząd];

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  art. 72 lit. g) otrzymuje brzmienie:

skreśla się

„g) ustalanie czynników, które należy uwzględniać w celu sporządzania rachunków dotyczących kosztów przypadających na instytucje państw członkowskich na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia oraz przyjmowanie dorocznych rozliczeń między tymi instytucjami na podstawie sprawozdania Europejskiego Urzędu ds. Pracy, o którym mowa w art. 74.”;

 

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a)  w art. 72 dodaje się lit. ga) w brzmieniu:

 

„ga) zapewnianie Europejskiemu Urzędowi ds. Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w stosownych przypadkach wsparcia technicznego i wiedzy fachowej.”;

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ustanowienie Europejskiego Urzędu ds. Pracy

Odsyłacze

COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

16.4.2018

Sprawozdawca

Data powołania

Angel Dzhambazki

15.5.2018

Rozpatrzenie w komisji

3.9.2018

 

 

 

Data przyjęcia

22.10.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

15

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Tiemo Wölken

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Olle Ludvigsson

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

15

+

ECR

Angel Dzhambazki

PPE

Geoffroy Didier, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech; Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Olle Ludvigsson, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (23.10.2018)

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd ds. Pracy

(COM(2018)0131 – C8‑0118/2018 – 2018/0064(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Emilian Pavel

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Parlament Europejski niejednokrotnie podkreślał, że państwa członkowskie powinny wzmocnić środki kontroli, współpracować w obszarze administracji i koordynować swoje działania, aby aktywnie wspierać korzystanie z praw do swobodnego przepływu, a także rozwijać wzajemną pomoc i wymianę informacji w kontekście zwalczania nadużyć finansowych związanych z delegowaniem pracowników. Parlament podkreślał również znaczenie jasnych i przejrzystych informacji dla usługodawców i wszystkich kategorii pracowników, w tym posiadaczy niebieskiej karty UE, pracowników przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstw i rezydentów długoterminowych, jak również członków ich rodzin. W tym kontekście Komisja złożyła wniosek o ustanowienie Europejskiego Urzędu ds. Pracy („Urząd”) w formie agencji zdecentralizowanej UE, aby mierzyć się z wyzwaniami związanymi z mobilnością pracowników w Unii oraz zapewnić sprawiedliwe, proste i skuteczne egzekwowanie odpowiednich unijnych przepisów.

Mobilność pracowników w UE przynosi korzyści poszczególnym obywatelom, partnerom społecznym, gospodarce i całym społeczeństwom. Swoboda przepływu pracowników i świadczenia usług na terytorium Unii wymaga jasnych, sprawiedliwych i skutecznie egzekwowanych zasad w zakresie transgranicznej mobilności pracowników, które dotyczą również obywateli państw trzecich.

Utrzymują się jednak problemy w zakresie przestrzegania oraz skutecznego i efektywnego egzekwowania przepisów UE, co zagraża sprawiedliwości na rynku wewnętrznym i zaufaniu do niego. Wyrażano zwłaszcza obawy o to, że pracownicy mobilni są szczególnie narażeni na nadużycia lub niemożność korzystania z przysługujących im praw, a przedsiębiorstwa działają w niepewnych, niejasnych lub niesprawiedliwych warunkach. Zapewnianie obywatelom aktualnych informacji i usług wysokiej jakości na temat ich praw i obowiązków w sytuacjach transgranicznych musi być koordynowane na poziomie Unii w celu zapewnienia spójnego, jasnego i skutecznego podejścia. W związku z tym Urzędowi zostanie powierzony szereg zadań operacyjnych, mianowicie dostarczanie odpowiednich informacji i usług obywatelom, partnerom społecznym i pracodawcom, a także wspieranie państw członkowskich we współpracy, wymianie informacji oraz uzgodnionych i wspólnych inspekcjach (będących kwestią szczególnie istotną dla sprawozdawcy) służących zaalarmowaniu właściwych organów w przypadku naruszenia praw podstawowych i handlu ludźmi w celu wyzysku pracowników. Migracja do UE we wszystkich jej formach niewątpliwie wywiera wpływ na unijne rynki pracy.

Sprawozdawca zdecydowanie popiera wniosek Komisji o ustanowienie Europejskiego Urzędu ds. Pracy.

Proponowane poprawki

Ponieważ Urząd powinien przyczyniać się do jasnego, sprawiedliwego i skutecznego egzekwowania unijnych przepisów dotyczących transgranicznej mobilności pracowników i koordynacji zabezpieczenia społecznego, sprawozdawca popiera ochronę praw podstawowych zagwarantowanych na mocy tych przepisów, takich jak swobodny przepływ osób i pracowników, w tym posiadaczy niebieskiej karty UE, pracowników przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstw i rezydentów długoterminowych, jak również członków ich rodzin. Sprawozdawca popiera także korzystanie z praw w kontekście transgranicznym w zakresie należytych i sprawiedliwych warunków pracy, zabezpieczenia społecznego i opieki zdrowotnej, niedyskryminacji oraz zwalczania handlu ludźmi w celu wyzysku pracowników.

Kolejny istotny dla sprawozdawcy aspekt stanowi praca nierejestrowana. W związku z tym sprawozdawca zaproponował poprawkę zawierającą jasną wizję zwalczania pracy nierejestrowanej, która ma wymiar transgraniczny i może mieć istotne konsekwencje dla pracowników, których dotyczy. Niektóre grupy szczególnie wrażliwe, takie jak obywatele państw trzecich, są szczególnie narażone na pracę nierejestrowaną i powiązane z tym odmawianie im podstawowych praw pracowniczych. Europejski Urząd ds. Pracy powinien utrzymać i rozwijać europejską platformę na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie przeciwdziałania pracy nierejestrowanej ustanowioną decyzją (UE) 2016/344 i dalej wzmacniać współpracę w tej dziedzinie na szczeblu unijnym.

Przepisy dotyczące współpracy z innymi agencjami europejskimi mają zdaniem sprawozdawcy kluczowe znaczenie. Sprawozdawca zachęca Europejski Urząd ds. Pracy, by nawiązał skuteczną współpracę z Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej. Aby przeciwdziałać handlowi ludźmi, ze szczególnym uwzględnieniem handlu ludźmi w celu wyzysku pracowników, Europejski Urząd ds. Pracy powinien też współpracować z innymi agencjami UE aktywnymi w polu wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, a szczególnie Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) i koordynatorem ds. zwalczania handlu ludźmi.

W zakresie ochrony danych osobowych do ich przetwarzania w ramach rozporządzenia, którego dotyczy wniosek, stosuje się przepisy rozporządzenia (UE) nr 679/2016 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz rozporządzenia (WE) nr 45/2001. Sprawozdawca chce zapewnić, by zgodnie z tymi przepisami dane osobowe były przetwarzane tylko w niezbędnym zakresie i w proporcjonalnym stopniu. Dane powinny być gromadzone w konkretnych, wyraźnych i uzasadnionych celach i nie być następnie przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami. Sprawozdawca proponuje, by podkreślić, że Urząd i Komisję uznaje się za współadministratorów dla celów zasad ochrony danych osobowych.

Kolejny bardzo istotny dla sprawozdawcy aspekt stanowi zwalczanie nadużyć finansowych. Sprawozdawcy zależy na jasnych odwołaniach do stosowania rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (EPPO) oraz zaangażowania EPPO, w razie potrzeby, w śledztwa dotyczące zwalczania nadużyć finansowych związanych z zakresem zadań Urzędu.

POPRAWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Swobodny przepływ pracowników, swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług są podstawowymi zasadami rynku wewnętrznego Unii zapisanymi w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

(1)  Ochrona praw socjalnych i pracowniczych, swobodny przepływ pracowników, swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług są podstawowymi zasadami rynku wewnętrznego Unii zapisanymi w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Zgodnie z art. 3 TUE Unia działa na rzecz społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności zmierzającej do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego oraz wspiera sprawiedliwość i ochronę socjalną. Zgodnie z art. 9 TFUE przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia bierze pod uwagę wymogi związane m.in. ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wykluczenia społecznego, a także ze wspieraniem wysokiego poziomu kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego.

(2)  Zgodnie z art. 3 TUE Unia działa na rzecz społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności zmierzającej do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego, zwalcza wykluczenie społeczne i dyskryminację oraz wspiera sprawiedliwość i ochronę socjalną, równość kobiet i mężczyzn, solidarność międzypokoleniową i ochronę praw dziecka, a także spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną oraz solidarność między państwami członkowskimi. Zgodnie z art. 9 TFUE przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia bierze pod uwagę wymogi związane m.in. ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wykluczenia społecznego, a także ze wspieraniem wysokiego poziomu kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Karta praw podstawowych Unii Europejskiej w art. 15 i 45 przewiduje prawo do swobodnego przepływu osób i pracowników, w art. 21 prawo do niedyskryminacji, w art. 29 prawo dostępu do bezpłatnego pośrednictwa pracy, w art. 16 wolność prowadzenia działalności gospodarczej, a w art. 31, 34 i 35 prawo do należytych i sprawiedliwych warunków pracy, zabezpieczenia społecznego i opieki zdrowotnej.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2b)  Nadal istnieją obawy dotyczące istniejących na rynku wewnętrznym przeszkód dla swobodnego przepływu, dostępu do zatrudnienia, dostępu do zabezpieczenia społecznego oraz dyskryminacji ze względu na obywatelstwo.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2c)  W swoim sprawozdaniu specjalnym nr 6/2018 pt. „Swobodny przepływ pracowników – zapewniono podstawową swobodę, lecz lepsze ukierunkowanie środków UE ułatwiłoby mobilność pracowników” Europejski Trybunał Obrachunkowy zalecił, by Komisja zwiększyła poziom wiedzy obywateli UE na temat narzędzi pozyskiwania informacji o swobodzie przepływu pracowników oraz zgłaszania przypadków dyskryminacji, a także by lepiej wykorzystywała dostępne informacje, tak aby móc wskazać kategorie dyskryminacji.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2d)  W wielu sektorach gospodarki Unii występuje poważny wyzysk pracowników, który dotyka różnych grup pracowników transgranicznych, zarówno obywateli Unii, jak i obywateli państw trzecich. Zgodnie z zaleceniami Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej zawartymi w jej sprawozdaniu z 2015 r. pt. „Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union” [Poważny wyzysk pracowników – pracownicy przybywający do UE lub przemieszczający się w jej obrębie] takimi praktykami należy się zająć m.in. przez wprowadzenie kompleksowego systemu celowych inspekcji warunków pracy.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  W Europejskim filarze praw socjalnych podkreśla się, że każdy ma prawo do terminowej i dostosowanej do jego potrzeb pomocy w poprawie perspektyw zatrudnienia lub samozatrudnienia, że każdy ma prawo do przeniesienia uprawnień do ochrony socjalnej i do szkolenia w trakcie przekwalifikowania zawodowego, że młodzi ludzie mają prawo do ustawicznego kształcenia, przygotowania zawodowego, stażu czy dobrych ofert pracy, a osoby bezrobotne mają prawo do ciągłego i konsekwentnego wsparcia dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Jak wskazano we wspólnej deklaracji w sprawie priorytetów ustawodawczych na lata 2018–2019, Parlament Europejski, Rada i Komisja zobowiązały się do podejmowania starań w celu wzmocnienia społecznego wymiaru Unii, poprzez działanie na rzecz poprawy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego36, ochronę pracowników przed zagrożeniami dla zdrowia w miejscu pracy37, zapewnienie sprawiedliwego traktowania wszystkich na unijnym rynku pracy dzięki nowelizacji przepisów dotyczących delegowania pracowników38, a także poprzez dalszą poprawę transgranicznego egzekwowania przepisów prawa Unii.

(4)  Jak wskazano we wspólnej deklaracji w sprawie priorytetów ustawodawczych na lata 2018–2019, Parlament Europejski, Rada i Komisja zobowiązały się do podejmowania starań w celu wzmocnienia społecznego wymiaru Unii, poprzez działanie na rzecz poprawy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego36, ochronę wszystkich pracowników przed zagrożeniami dla zdrowia w miejscu pracy37, zapewnienie sprawiedliwego traktowania wszystkich na unijnym rynku pracy dzięki nowelizacji przepisów dotyczących delegowania pracowników38, a także poprzez dalszą poprawę transgranicznego egzekwowania przepisów prawa Unii.

_________________

_________________

36 Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (COM(2016) 815 final).

36 Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (COM(2016) 815 final).

37 Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (COM(2017) 11 final).

37 Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (COM(2017) 11 final).

38 Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (COM (2016) 128 final).

38 Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (COM (2016) 128 final).

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5