Postup : 2018/0064(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0391/2018

Predkladané texty :

A8-0391/2018

Rozpravy :

PV 16/04/2019 - 6
CRE 16/04/2019 - 6

Hlasovanie :

PV 11/12/2018 - 5.3
CRE 11/12/2018 - 5.3
PV 16/04/2019 - 8.22
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0380

SPRÁVA     ***I
PDF 2094kWORD 2972k
26.11.2018
PE 623.718v02-00 A8-0391/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce

(COM(2018)0131 – C8‑0118/2018 – 2018/0064(COD))

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Spravodajca: Jeroen Lenaers

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 MENŠINOVÉ STANOVISKO
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch
 STANOVISKO Výboru pre právne veci
 STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce

(COM(2018)0131 – C8‑0118/2018 – 2018/0064(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0131),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 46 a 48, článok 53 ods. 1, článok 62 a článok 91 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0118/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality švédskym Parlamentom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 20. septembra 2019,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 9. októbra 2018,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre právne veci, Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0391/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Citácia 2 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

– so zreteľom na Európsky pilier sociálnych práv,

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Podľa článku 3 ZEÚ sa Únia usiluje o sociálne trhové hospodárstvo s vysokou konkurencieschopnosťou zamerané na dosiahnutie plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku, a zároveň podporuje sociálnu spravodlivosť a ochranu. V súlade s článkom 9 ZFEÚ má Únia pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností prihliadať na požiadavky spojené okrem iného s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, so zárukou primeranej sociálnej ochrany, s bojom proti sociálnemu vylúčeniu a podporou vysokej úrovne vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany ľudského zdravia.

(2)  Podľa článku 3 ZEÚ sa Únia usiluje o sociálne trhové hospodárstvo s vysokou konkurencieschopnosťou zamerané na dosiahnutie plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku, podporuje sociálnu spravodlivosť a ochranu, bojuje proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii a zároveň podporuje sociálnu spravodlivosť a ochranu, rovnosť medzi ženami a mužmi, solidaritu medzi generáciami a ochranu práv dieťaťa, pričom takisto podporuje hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a solidaritu medzi členskými štátmi. V súlade s článkom 9 ZFEÚ má Únia pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností prihliadať na požiadavky spojené okrem iného s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, so zárukou primeranej sociálnej ochrany, s bojom proti sociálnemu vylúčeniu a podporou vysokej úrovne vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany ľudského zdravia.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Európsky dvor audítorov vo svojej osobitnej správe č. 6/2018 o voľnom pohybe pracovníkov s názvom „Voľný pohyb pracovníkov – základná sloboda zabezpečená, ale mobilite pracovníkov by pomohlo lepšie zameranie finančných prostriedkov EÚ“ uviedol odporúčania pre Komisiu na zlepšenie informovanosti o nástrojoch týkajúcich sa poskytovania informácií o slobode pohybu pracovníkov a nahlasovaní diskriminácie, ako aj na zlepšenie využívania dostupných informácií s cieľom identifikovať druhy diskriminácie;

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Ako sa uvádza v ich spoločnom vyhlásení o legislatívnych prioritách na roky 2018 – 2019, Európsky parlament, Rada a Komisia sú odhodlaní prijať kroky na posilnenie sociálneho rozmeru Únie, a to zlepšovaním koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia36, ochranou pracovníkov pred zdravotnými rizikami na pracovisku37, zaisťovaním spravodlivého zaobchádzania so všetkými účastníkmi pracovného trhu Únie vďaka modernizovaným pravidlám o vysielaní pracovníkov38 a ďalším zlepšovaním cezhraničného presadzovania práva Únie.

(4)  Ako sa uvádza v ich spoločnom vyhlásení o legislatívnych prioritách na roky 2018 – 2019, Európsky parlament, Rada a Komisia sú odhodlaní prijať kroky na posilnenie sociálneho rozmeru Únie, a to zlepšovaním koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia36, ochranou všetkých pracovníkov pred zdravotnými rizikami na pracovisku37, zaisťovaním spravodlivého zaobchádzania so všetkými účastníkmi pracovného trhu Únie vďaka modernizovaným pravidlám o vysielaní pracovníkov38 a ďalším zlepšovaním cezhraničného presadzovania práva Únie.

_________________

_________________

36 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 [COM(2016) 815 final].

36 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 [COM(2016) 815 final].

37 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci [COM(2017) 11 final].

37 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci [COM(2017) 11 final].

38 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb [COM(2016) 128 final].

38 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb [COM(2016) 128 final].

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Pretrvávajú obavy týkajúce sa dodržiavania a účinného a efektívneho presadzovania práva Únie, ktoré môžu ohroziť dôveru a spravodlivosť na vnútornom trhu. Je preto nevyhnutné zlepšiť cezhraničné presadzovanie práva Únie v oblasti mobility pracovníkov a bojovať proti zneužívaniu s cieľom chrániť práva mobilných pracovníkov, zabezpečiť, aby spoločnosti, najmä malé a stredné podniky (MSP), mohli súťažiť za rovnakých podmienok, a zachovať podporu občanov týkajúcu sa vnútorného trhu a štyroch slobôd, aby tak spoločnosti a pracovníci konajúci v dobrej viere mohli požívať svoje práva a naplno využívať príležitosti, ktoré vnútorný trh ponúka.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Mal by sa zriadiť Európsky orgán práce (ďalej len „orgán“), ktorý pomôže posilniť spravodlivosť a dôveru vo vnútorný trh. Na tento účel by mal orgán podporovať členské štáty a Komisiu pri zlepšovaní prístupu jednotlivcov a zamestnávateľov k informáciám o ich právach a povinnostiach v kontexte cezhraničnej mobility pracovníkov, ako aj prístupu k relevantným službám, mal by podporovať dodržiavanie pravidiel a spoluprácu medzi členskými štátmi s cieľom zabezpečiť účinné uplatňovanie práva Únie v týchto oblastiach, a zároveň by mal plniť mediačnú funkciu a pomáhať pri hľadaní riešení cezhraničných sporov alebo narušení trhu práce.

(5)  Mal by sa zriadiť Európsky orgán práce (ďalej len „orgán“) s cieľom poskytnúť na úrovni Únie pridanú hodnotu v snahe pomôcť posilniť spravodlivosť a dôveru vo vnútorný trh. Cieľ orgánu by mal byť jasne vymedzený so silným dôrazom na obmedzený počet úloh, aby sa dostupné prostriedky využívali čo najefektívnejšie v tých oblastiach, v ktorých môže orgán poskytnúť najväčšiu pridanú hodnotu. Na tento účel by mal orgán pomáhať členským štátom Komisii v záležitostiach týkajúcich sa uplatňovania a presadzovania práva Únie v oblasti mobility pracovníkov v rámci slobody pohybu pracovníkov a slobody poskytovať služby na vnútornom trhu, a to zlepšovaním prístupu k informáciám, podpory dodržiavania pravidiel a spolupráce medzi členskými štátmi s cieľom zabezpečiť jednotné, efektívne a účinné uplatňovanie a presadzovanie práva Únie v tejto oblasti, a zároveň by mal plniť mediačnú funkciu a pomáhať pri hľadaní riešení sporov medzi členskými štátmi v súvislosti s týmto právnym predpisom.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Zlepšenie prístupu jednotlivcov a zamestnávateľov, najmä MSP, k informáciám o ich právach a povinnostiach v oblasti mobility pracovníkov, voľného pohybu služieb a koordinácie sociálneho zabezpečenia je zásadné pre plné využitie potenciálu vnútorného trhu. Z dôvodov efektívnosti a účinnosti by takéto poskytovanie spoľahlivých, aktuálnych a ľahko prístupných informácií nemalo patriť do rozsahu pôsobnosti tohto orgánu, ale skôr by sa malo zabezpečovať na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni, kde možno vziať do úvahy aj osobitné bilaterálne dohody medzi členskými štátmi, napríklad v oblasti fiškálnej koordinácie. Komisia by preto mala preskúmať možnosť vytvorenia alebo uľahčenia vzniku asistenčných pracovísk alebo jednotných kontaktných miest pre spoločnosti a pracovníkov v cezhraničných situáciách.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Orgán by mal pôsobiť v oblastiach cezhraničnej mobility pracovníkov a koordinácie sociálneho zabezpečenia vrátane voľného pohybu pracovníkov, vysielania pracovníkov a vysoko mobilného poskytovania služieb. Zároveň by mal posilňovať spoluprácu členských štátov pri riešení problému nedeklarovanej práce. Ak orgán pri výkone svojich činností nadobudne podozrenie z nezrovnalostí (a to aj v oblastiach práva Únie nad rámec jeho pôsobnosti), ako napríklad nedodržiavanie pracovných podmienok, pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nemajú oprávnenie zdržiavať sa na danom území, mal by mať možnosť nahlásiť tieto podozrenia a podľa potreby v týchto veciach spolupracovať s Komisiou, zodpovednými subjektmi Únie a vnútroštátnymi orgánmi.

(6)  Orgán by mal pôsobiť v oblasti mobility pracovníkov v rámci slobody pohybu pracovníkov a slobody poskytovať služby na vnútornom trhu a v oblasti koordinácie sociálneho zabezpečenia vrátane vysielania pracovníkov a vysoko mobilného poskytovania služieb a prístupu k sociálnym právam a dávkam. Zároveň by mal posilňovať spoluprácu členských štátov pri riešení problému nedeklarovanej práce a v situáciách, keď je ohrozené riadne fungovanie vnútorného trhu, okrem iného kvôli schránkovým spoločnostiam, podvodným spoločnostiam alebo javu nepravej samostatnej zárobkovej činnosti. Ak orgán pri výkone svojich činností nadobudne podozrenie z nezrovnalostí v oblastiach práva Únie, ako napríklad nedodržiavanie pracovných podmienok, pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo závažné pracovné vykorisťovanie, mal by mať možnosť nahlásiť tieto podozrenia a podľa potreby v týchto veciach spolupracovať s Komisiou, zodpovednými subjektmi Únie a vnútroštátnymi orgánmi.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Nedeklarovaná práca má často cezhraničný rozmer a môže mať pre dotknutých pracovníkov vážne dôsledky. Niektoré zraniteľné skupiny, ako napríklad štátni príslušníci tretích krajín, sú zvlášť vystavené nedeklarovanej práci a upieraniu základných práv pracovníkov, ktoré s ňou súvisí. Orgán by mal spolupracovať s európskou platformou na posilnenie spolupráce pri riešení problému nedeklarovanej práce, ako sa stanovuje v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/344, a mal by ďalej posilňovať spoluprácu v tejto oblasti na úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6b)  Orgán by mal aktívne prispievať k úsiliu jednotlivých štátov a Únie a zároveň si plniť svoje úlohy v plnej spolupráci s inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a s členskými štátmi a vyhýbať sa duplicite práce, podporovať synergiu a komplementárnosť a dosahovať tak koordináciu a fiškálne úspory.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Orgán by mal prispievať k uľahčovaniu voľného pohybu pracovníkov, ktorý upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/201139, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/54/EÚ40 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/58941. Mal by uľahčovať vysielanie pracovníkov, ktoré upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES42 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ43, a to aj podporou presadzovania ustanovení, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom všeobecne uplatniteľných kolektívnych zmlúv v súlade s postupmi členských štátov. Zároveň by mal podporovať koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia, ktoré upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/200444, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/200945, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1231/201046, ako aj nariadenie Rady (ES) č. 1408/7147 a nariadenie Rady (ES) č. 574/7248.

(7)  Orgán by mal prispievať k uľahčovaniu uplatňovania a presadzovania práva Únie v oblasti mobility pracovníkov v rámci slobody pohybu pracovníkov a slobody poskytovať služby na vnútornom trhu a k podpore presadzovania ustanovení, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom všeobecne uplatniteľných kolektívnych zmlúv v súlade s postupmi členských štátov. Na tento účel by mal orgán zriadiť jednotné európske webové sídlo, ktoré by zabezpečovalo prístup na všetky webové sídla Únie a jednotlivých členských štátov zriadené v súlade so smernicou 2014/67/EÚ a smernicou 2014/54/EÚ. Zároveň by mal podporovať koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia, ktoré upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/200439, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/200940, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1231/201041, ako aj nariadenie Rady (ES) č. 1408/7142 a nariadenie Rady (ES) č. 574/7243.

__________________

__________________

39 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 141, 27.5.2011, s. 1).

39 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1, korigendum Ú. v. EÚ L 200, 7.6.2004, s. 1).

40 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/54/EÚ zo 16. apríla 2014 o opatreniach na uľahčenie výkonu práv udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov (Ú. v. EÚ L 128, 30.4.2014, s. 8).

40 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, (Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2009, s. 1).

41 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 589/2016 z 13. apríla 2016 o Európskej sieti služieb zamestnanosti (EURES), prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a o ďalšej integrácii trhov práce a o zmene nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) č. 1296/2013 (Ú. v. EÚ L 107, 22.4.2016, s. 1).

41 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1231/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa rozširuje nariadenie (ES) č. 883/2004 a nariadenie (ES) č. 987/2009 na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa tieto nariadenia doteraz nevzťahovali výhradne z dôvodu ich štátnej príslušnosti (Ú. v. EÚ L 344, 29.12.2010, s. 1).

42 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1).

42 Nariadenie Rady (ES) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 149, 5.7.1971, s. 2).

43 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 11).

43 Nariadenie Rady (ES) č. 574/72 z 21. marca 1972, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 74, 27.3.1972, s. 1).

44 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1, korigendum Ú. v. EÚ L 200, 7.6.2004, s. 1).

 

45 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, (Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2009, s. 1).

 

46 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1231/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa rozširuje nariadenie (ES) č. 883/2004 a nariadenie (ES) č. 987/2009 na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa tieto nariadenia doteraz nevzťahovali výhradne z dôvodu ich štátnej príslušnosti (Ú. v. EÚ L 344, 29.12.2010, s. 1).

 

47 Nariadenie Rady (ES) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 149, 5.7.1971, s. 2).

 

48 Nariadenie Rady (ES) č. 574/72 z 21. marca 1972, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 74, 27.3.1972, s. 1).

 

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  V určitých prípadoch boli prijaté odvetvové právne predpisy Únie s cieľom reagovať na osobitné potreby daných odvetví – ide napríklad o oblasť medzinárodnej dopravy. Orgán by sa mal zároveň venovať cezhraničným aspektom uplatňovania takýchto odvetvových právnych predpisov Únie, najmä nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/200649, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES50, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/200951 a smernice [ktorou sa mení smernica 2006/22/ES – COM(2017) 278]52.

(8)  S cieľom reagovať na osobitné potreby konkrétnych odvetví, napríklad v oblasti medzinárodnej dopravy, dočasnej agentúrnej práce, poľnohospodárstva, stavebníctva, domácej práce a hotelov a reštaurácií, by orgán zároveň mal vykonávať úlohy súvisiace s aspektmi mobility pracovníkov týkajúcimi sa uplatňovania príslušných odvetvových právnych predpisov Únie.

__________________

 

49 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1).

 

50 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a o zrušení smernice Rady 88/599/EHS (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 35).

 

51 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 51).

 

52 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy [COM(2017) 278].

 

Pozmeňujúci návrh  13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Činnosti orgánu by mali byť zamerané na osoby, ktoré podliehajú právu Únie v rozsahu tohto nariadenia, vrátane pracovníkov, samostatne zárobkovo činných osôb, uchádzačov o prácu a ekonomicky neaktívnych osôb; mali by sem patriť občania Únie aj štátni príslušníci tretích krajín s oprávneným pobytom v Únii, ako sú vyslaní pracovníci, držitelia modrej karty EÚ, zamestnanci presunutí v rámci podniku alebo osoby s dlhodobým pobytom, ako aj ich rodinní príslušníci.

(9)  Činnosti orgánu by mali byť zamerané na osoby, ktoré podliehajú právu Únie v rozsahu tohto nariadenia, vrátane pracovníkov, zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činných osôb, uchádzačov o prácu a ekonomicky neaktívnych osôb; mali by sem patriť občania Únie aj štátni príslušníci tretích krajín s oprávneným pobytom v Únii, ako sú vyslaní pracovníci, držitelia modrej karty EÚ, zamestnanci presunutí v rámci podniku alebo osoby s dlhodobým pobytom, ako aj ich rodinní príslušníci, ako sa stanovuje v príslušných právnych predpisoch Únie, ktorými sa upravuje ich mobilita v rámci Únie.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Zo zriadenia orgánu by nemali vyplývať žiadne nové práva ani povinnosti pre jednotlivcov ani zamestnávateľov vrátane hospodárskych subjektov alebo neziskových organizácií, keďže činnosti orgánu by ich mali pokrývať do miery, v akej sú pokryté právnymi predpismi Únie v rozsahu tohto nariadenia.

(10)  Zo zriadenia orgánu by nemali vyplývať žiadne nové práva ani povinnosti pre jednotlivcov ani zamestnávateľov vrátane hospodárskych subjektov alebo neziskových organizácií, keďže činnosti orgánu by ich mali pokrývať do miery, v akej sú pokryté právnymi predpismi Únie v rozsahu tohto nariadenia. Intenzívnejšia spolupráca v oblasti presadzovania by nemala spôsobovať nadmernú administratívnu záťaž pre mobilných pracovníkov alebo zamestnávateľov, najmä MSP, ani odrádzať od mobility pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  S cieľom zaistiť prínosy spravodlivého a účinného vnútorného trhu by mal orgán podporovať mobilitu jednotlivcov a zamestnávateľov alebo ich príležitosti na poskytovanie služieb a nábor pracovníkov kdekoľvek v Únii. Patrí sem aj podpora cezhraničnej mobility jednotlivcov uľahčovaním prístupu k službám cezhraničnej mobility, ako je cezhraničné obsadzovanie voľných pracovných, stážových a učňovských miest, ale aj podporou programov mobility ako „Tvoje prvé pracovné miesto EURES“ či „ErasmusPRO“. Orgán by mal zároveň prispievať k zvyšovaniu transparentnosti informácií vrátane tých o právach a povinnostiach vyplývajúcich z legislatívy Únie, ako aj prístupu jednotlivcov a zamestnávateľov k službám, a to v spolupráci s ostatnými informačnými službami Únie ako služba „Vaša Európa – Poradenstvo“, pričom by mal v plnej miere využívať portál Vaša Európa, ktorý bude základom budúcej jednotnej digitálnej brány53, a zaistiť konzistentnosť s ním.

vypúšťa sa

__________________

 

53 Nariadenie [o jednotnej digitálnej bráne – COM(2017) 256].

 

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Na tieto účely by mal orgán spolupracovať s ostatnými relevantnými iniciatívami a sieťami Únie, najmä s európskou sieťou verejných služieb zamestnanosti (VSZ)54, so sieťou na podporu podnikania European Enterprise Network55, s pohraničným kontaktným miestom56 a so sieťou SOLVIT57, ako aj s relevantnými vnútroštátnymi subjektmi, medzi ktoré patria subjekty na podporu rovnakého zaobchádzania a podporu pracovníkov Únie a ich rodinných príslušníkov, ktoré členské štáty určili v zmysle smernice 2014/54/EÚ, ako aj národné kontaktné miesta určené podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ58 na poskytovanie informácií o zdravotnej starostlivosti. Orgán by mal zároveň skúmať možné synergie s navrhovaným európskym elektronickým preukazom služieb59, najmä v prípadoch, keď sa členské štáty rozhodnú pre predkladanie vyhlásení o vysielaných pracovníkoch na príslušnej platforme. Orgán by mal Komisiu nahradiť vo funkcii riadenia európskeho úradu pre koordináciu Európskej siete služieb zamestnanosti (EURES) zriadeného podľa nariadenia (EÚ) 2016/589, a to aj z hľadiska vymedzenia používateľských potrieb a prevádzkových požiadaviek na efektívnosť portálu EURES a súvisiacich IT služieb, no vynímajúc poskytovanie IT a prevádzku a vývoj IT infraštruktúry, čo zostáva v kompetencii Komisie.

(12)  Na tieto účely by mal orgán spolupracovať s ostatnými relevantnými iniciatívami a sieťami Únie, najmä s európskou sieťou verejných služieb zamestnanosti (VSZ)54, so sieťou na podporu podnikania European Enterprise Network55, s pohraničným kontaktným miestom56 a so sieťou SOLVIT57, ako aj s relevantnými vnútroštátnymi subjektmi, medzi ktoré patria subjekty na podporu rovnakého zaobchádzania a podporu pracovníkov Únie a ich rodinných príslušníkov, ktoré členské štáty určili v zmysle smernice 2014/54/EÚ, ako aj národné kontaktné miesta určené podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ58 na poskytovanie informácií o zdravotnej starostlivosti.

__________________

__________________

54 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2014/EÚ z 15. mája 2014 o posilnenej spolupráci medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ) (Ú. v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 32).

54 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2014/EÚ z 15. mája 2014 o posilnenej spolupráci medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ) (Ú. v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 32).

55 European Enterprise Network, https://een.ec.europa.eu/.

55 European Enterprise Network, https://een.ec.europa.eu/.

56 Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu – Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ [COM(2017) 534].

56 Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu – Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ [COM(2017) 534].

57 Odporúčanie Komisie zo 17. septembra 2013 o zásadách, ktorými sa riadi sieť SOLVIT (Ú. v. EÚ L 249, 19.9.2011, s. 10).

57 Odporúčanie Komisie zo 17. septembra 2013 o zásadách, ktorými sa riadi sieť SOLVIT (Ú. v. EÚ L 249, 19.9.2011, s. 10).

58 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 45).

58 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 45).

59 COM(2016) 824 final a COM(2016) 823 final.

 

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Na posilnenie schopnosti členských štátov riešiť nezrovnalosti cezhraničného charakteru súvisiace s právom Únie v jeho pôsobnosti by mal orgán podporovať vnútroštátne orgány pri výkone zosúladených a spoločných inšpekcií, a to aj podporou vykonávania inšpekcií v súlade s článkom 10 smernice 2014/67/EÚ. Tieto inšpekcie by sa mali vykonávať na žiadosť členských štátov alebo na návrh orgánu, ktorý členské štáty odsúhlasia. Orgán by mal zabezpečovať strategickú, logistickú a technickú podporu členským štátom zapojeným do zosúladených alebo spoločných inšpekcií, a pritom plne dodržať na dôvernosť informácií. Inšpekcie by sa mali vykonávať na základe dohody s dotknutými členskými štátmi a mali by sa v plnej miere riadiť rámcom vnútroštátneho práva dotknutých členských štátov, ktoré by mali na základe výsledkov zosúladených a spoločných inšpekcií prijať príslušné opatrenia podľa vnútroštátneho práva.

(14)  Na posilnenie schopnosti členských štátov zabezpečiť ochranu ľudí, ktorí si uplatňujú svoje práva spojené s voľným pohybom, a riešiť nezrovnalosti cezhraničného charakteru súvisiace s právom Únie v jeho pôsobnosti by mal orgán podporovať príslušné vnútroštátne orgány pri výkone zosúladených a spoločných inšpekcií, a to aj podporou vykonávania inšpekcií v súlade s článkom 10 smernice 2014/67/EÚ. Tieto inšpekcie by sa mali vykonávať na žiadosť členských štátov alebo na návrh orgánu, ktorý členské štáty odsúhlasia. Orgán by mal zabezpečovať strategickú, logistickú a technickú podporu členským štátom zapojeným do zosúladených alebo spoločných inšpekcií, a pritom plne dodržať na dôvernosť informácií. Inšpekcie by sa mali vykonávať na základe dohody s dotknutými členskými štátmi a mali by sa v plnej miere riadiť rámcom vnútroštátneho práva a praxe členských štátov, v ktorých sa konajú inšpekcie. Členské štáty by mali na základe výsledkov zosúladených a spoločných inšpekcií prijať príslušné opatrenia podľa vnútroštátneho práva a praxe. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa informácie zhromaždené počas zosúladených alebo spoločných inšpekcií mohli použiť ako dôkazy v súdnych konaniach v dotknutých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a)  Zosúladené a spoločné inšpekcie by nemali nahrádzať ani podkopávať vnútroštátne právomoci. Vnútroštátne orgány by takisto mali byť plne zapojené do procesu a mali by mať plnú a autonómnu právomoc. Ak sú inšpekciami na vnútroštátnej úrovni poverené samotné odborové organizácie, spoločné a zosúladené inšpekcie by sa mali uskutočňovať len vtedy, ak s tým dotknuté odborové organizácie súhlasia.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  S cieľom monitorovať nové trendy, výzvy či medzery v predpisoch v oblastiach mobility pracovníkov a koordinácie sociálneho zabezpečenia by mal orgán rozvíjať kapacity na analýzu a posudzovanie rizika. To by malo zahŕňať prípravu analýz a štúdií trhu práce, ako aj partnerské hodnotenie. Orgán by mal monitorovať potenciálne nerovnováhy z hľadiska zručností a cezhraničných tokov pracovníkov vrátane ich prípadného dosahu na územnú súdržnosť. Okrem toho by orgán mal podporovať posudzovanie rizika uvedené v článku 10 smernice 2014/67/EÚ. Orgán by mal zaistiť synergie a dopĺňanie činností s ostatnými agentúrami, útvarmi či sieťami Únie. V rámci toho by mal sieť SOLVIT a podobné útvary žiadať o vstupy k opakujúcim sa problémom, s ktorými sa jednotlivci i zamestnávatelia stretávajú pri výkone svojich práv v oblastiach, ktoré spadajú do pôsobnosti orgánu. Orgán by mal zároveň uľahčovať a zefektívňovať zber údajov v zmysle relevantnej legislatívy Únie v rozsahu jeho pôsobnosti. To však nezahŕňa žiadne nové oznamovacie povinnosti pre členské štáty.

(15)  S cieľom monitorovať nové trendy, výzvy či medzery v predpisoch v oblastiach mobility pracovníkov a koordinácie sociálneho zabezpečenia by mal orgán v spolupráci s členskými štátmi a sociálnymi partnermi rozvíjať kapacity na analýzu a posudzovanie rizika. To by malo zahŕňať prípravu analýz a štúdií trhu práce, ako aj partnerské hodnotenie. Orgán by mal monitorovať potenciálne nerovnováhy z hľadiska zručností a cezhraničných tokov pracovníkov vrátane ich prípadného dosahu na územnú súdržnosť. Okrem toho by orgán mal podporovať posudzovanie rizika uvedené v článku 10 smernice 2014/67/EÚ. Orgán by mal zabezpečiť synergie a dopĺňanie činností s ostatnými agentúrami, útvarmi či sieťami Únie. V rámci toho by mal sieť SOLVIT a podobné útvary žiadať o vstupy k výzvam špecifickým pre jednotlivé odvetvia a opakujúcim sa problémom týkajúcim sa mobility pracovníkov v rámci slobody pohybu pracovníkov a slobody poskytovať služby na vnútornom trhu, ako aj koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v rámci Únie. Orgán by mal zároveň uľahčovať a zefektívňovať zber údajov v zmysle relevantnej legislatívy Únie v rozsahu jeho pôsobnosti. To však nezahŕňa žiadne nové oznamovacie povinnosti pre členské štáty.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Orgán by mal zabezpečiť platformu na riešenie sporov medzi členskými štátmi v otázkach uplatňovania právnych predpisov Únie spadajúcich do rozsahu jeho pôsobnosti. Mal by nadviazať na diskusné a zmierovacie mechanizmy, ktoré sú už v oblasti koordinácie sociálneho zabezpečenia zavedené, ktoré si členské štáty cenia60 a ktorých význam uznáva aj Súdny dvor61. Členské štáty by mali mať možnosť postúpiť prípady orgánu na mediáciu v súlade s bežnými postupmi zavedenými na tento účel. Orgán by mal riešiť iba spory medzi členskými štátmi, zatiaľ čo jednotlivci a zamestnávatelia, ktorí majú problémy s vykonávaním svojich práv vyplývajúcich z predpisov Únie, by mali mať naďalej možnosť obrátiť sa na príslušné útvary členských štátov a Únie určené na riešenie takýchto prípadov, ako je sieť SOLVIT, ktorej by mal orgán tieto prípady postupovať. Sieť SOLVIT by zároveň mala mať možnosť postúpiť orgánu na posúdenie prípady, keď problém nemožno vyriešiť vzhľadom na rozpory medzi štátnymi správami.

(17)  Orgán by mal zabezpečiť platformu na zmierovanie medzi členskými štátmi v otázkach uplatňovania právnych predpisov Únie spadajúcich do rozsahu jeho pôsobnosti, bez toho, aby tým boli dotknuté právomoci Súdneho dvora Európskej únie. Mal by nadviazať na diskusné a zmierovacie mechanizmy, ktoré sú už v oblasti koordinácie sociálneho zabezpečenia zavedené, ktoré si členské štáty cenia60 a ktorých význam uznáva aj Súdny dvor61. Ak sa členské štáty dobrovoľne zaviažu k zmiereniu, orgán by mal mať právomoc urovnávať spory prijímaním rozhodnutí. Členské štáty by mali mať možnosť postúpiť prípady orgánu na zmierenie v súlade s bežnými postupmi zavedenými na tento účel. Orgán by mal riešiť iba spory medzi členskými štátmi, zatiaľ čo jednotlivci a zamestnávatelia, ktorí majú problémy s vykonávaním svojich práv vyplývajúcich z predpisov Únie, by mali mať naďalej možnosť obrátiť sa na príslušné útvary členských štátov a Únie určené na riešenie takýchto prípadov, ako je sieť SOLVIT, ktorej by mal orgán tieto prípady postupovať. Sieť SOLVIT by zároveň mala mať možnosť postúpiť orgánu na posúdenie prípady, keď problém nemožno vyriešiť vzhľadom na rozpory medzi štátnymi správami. Orgán by takisto mal mať možnosť požiadať Komisiu, aby začala konanie o nesplnení povinnosti v prípade podozrenia z porušenia práva Únie.

__________________

__________________

60 Rada, čiastočné všeobecné smerovanie z 26. októbra 2017 k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 (13645/1/17).

60 Rada, čiastočné všeobecné smerovanie z 26. októbra 2017 k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 (13645/1/17).

61 Vec C-236/88 EU:C:1990:303, bod 17; vec C-202/97 EU:C:2000:75, body 57 – 58; vec C-178/97 EU:C:2000:169, body 44 – 45; vec C-2/05 EU:C:2006:69, body 28 – 29; vec C-12/14 EU:C:2016:135, body 39 – 41; vec C-359/16 EU:C:2018:63, body 44 – 45.

61 Vec C-236/88 EU:C:1990:303, bod 17; vec C-202/97 EU:C:2000:75, body 57 – 58; vec C-178/97 EU:C:2000:169, body 44 – 45; vec C-2/05 EU:C:2006:69, body 28 – 29; vec C-12/14 EU:C:2016:135, body 39 – 41; vec C-359/16 EU:C:2018:63, body 44 – 45.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  S cieľom uľahčiť riadenie zmien na trhu práce by mal orgán podporovať spoluprácu relevantných zainteresovaných strán pri riešení narušení trhu práce, ktoré zasahujú viac než jeden členský štát, ako sú prípady reštrukturalizácie alebo veľké projekty s vplyvom na zamestnanosť v pohraničných regiónoch.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh  22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  V záujme efektívneho fungovania orgánu by členské štáty a Komisia mali mať zastúpenie v riadiacej rade. Zloženie riadiacej rady vrátane voľby jej predsedu a podpredsedu by malo odrážať zásady rodovej rovnováhy, skúsenosti a kvalifikáciu. V záujme efektívneho a účinného fungovania orgánu by práve riadiaca rada mala prijímať ročný pracovný program, vykonávať svoje funkcie súvisiace s rozpočtom orgánu, prijímať finančné pravidlá orgánu, menovať výkonného riaditeľa a stanovovať postupy rozhodovania výkonného riaditeľa vo vzťahu k operačným úlohám orgánu. Zástupcovia krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Únie a uplatňujú pravidlá Únie v rozsahu pôsobnosti orgánu, sa na zasadnutiach riadiacej rady môžu zúčastňovať ako pozorovatelia.

(21)  V záujme efektívneho fungovania orgánu by členské štáty, Komisia, nezávislí experti vymenovaní Európskym parlamentom a sociálni partneri na úrovni Únie mali mať zastúpenie v riadiacej rade. Zloženie riadiacej rady vrátane voľby jej predsedu a podpredsedu by malo odrážať zásady skúsenosti a kvalifikácie, rodovej rovnováhy, ako aj transparentnosti. V záujme efektívneho a účinného fungovania orgánu by práve riadiaca rada mala prijímať ročný pracovný program, vykonávať svoje funkcie súvisiace s rozpočtom orgánu, prijímať finančné pravidlá orgánu, menovať výkonného riaditeľa a stanovovať postupy rozhodovania výkonného riaditeľa vo vzťahu k operačným úlohám orgánu. Zástupcovia krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Únie a uplatňujú pravidlá Únie v rozsahu pôsobnosti orgánu, sa na zasadnutiach riadiacej rady môžu zúčastňovať ako pozorovatelia.

Pozmeňujúci návrh  23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Orgán by mal priamo využívať odborné poznatky relevantných zainteresovaných strán z oblastí v jeho pôsobnosti, ktoré prinesie osobitná skupina zainteresovaných strán. Jej členmi by mali byť zástupcovia sociálnych partnerov na úrovni Únie. Skupina zainteresovaných strán pri svojej činnosti náležite zohľadní stanoviská a nadviaže na odborné poznatky Poradného výboru pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia zriadeného nariadením (ES) č. 883/2004, ako aj Poradného výboru pre voľný pohyb pracovníkov zriadeného nariadením (EÚ) č. 492/2011.

(23)  Orgán by mal priamo využívať odborné poznatky relevantných zainteresovaných strán z oblastí v jeho pôsobnosti, ktoré prinesie osobitná skupina zainteresovaných strán. Jej členmi by mali byť zástupcovia sociálnych partnerov na úrovni Únie vrátane uznávaných odvetvových sociálnych partnerov na úrovni Únie zastupujúcich odvetvia, ktorých sa otázky mobility pracovníkov osobitne týkajú, najmä tých organizácií, ktoré sú súčasťou Výboru odborníkov pre vysielanie pracovníkov a európskej platformy na posilnenie spolupráce v boji proti nedeklarovanej práci. Sociálni partneri na úrovni Únie by mali zapojiť vnútroštátne zamestnávateľské a odborové organizácie do pravidelného dialógu v súlade s vnútroštátnym právom a praxou. Skupina zainteresovaných strán by mala byť na požiadanie alebo z vlastnej iniciatívy predbežne informovaná a mala by mať možnosť predložiť orgánu svoje stanoviská, pričom s členmi by sa mali viesť pravidelné konzultácie. Skupina zainteresovaných strán pri svojej činnosti náležite zohľadní stanoviská a nadviaže na odborné poznatky Poradného výboru pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia zriadeného nariadením (ES) č. 883/2004, ako aj Poradného výboru pre voľný pohyb pracovníkov zriadeného nariadením (EÚ) č. 492/2011.

Pozmeňujúci návrh  24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(27a)  O sídle orgánu by sa malo rozhodnúť v rámci riadneho legislatívneho postupu na základe objektívnych a vecných kritérií. Európsky parlament by mal byť systematicky a za rovnakých podmienok ako Komisia a Rada zapájaný do vymedzovania a váženia týchto kritérií.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  V rámci svojich príslušných právomocí by mal orgán spolupracovať s ostatnými agentúrami Únie – najmä s tými, ktoré pôsobia v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky, mal by nadviazať na ich odborné poznatky a maximalizovať synergie: s Európskou nadáciou pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound), Európskym strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop), Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie (ETF), a – v otázkach boja proti organizovanej trestnej činnosti a obchodovaniu s ľuďmi – s Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a Agentúrou Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust).

(30)  V rámci svojich príslušných právomocí by mal orgán spolupracovať s ostatnými agentúrami Únie – najmä s tými, ktoré pôsobia v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky, mal by nadviazať na ich odborné poznatky a maximalizovať synergie: s Európskou nadáciou pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound), Európskym strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop), Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie (ETF), a – v otázkach boja proti organizovanej trestnej činnosti a obchodovaniu s ľuďmi – s Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a Agentúrou Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust). Takáto spolupráca by mala zabezpečiť koordináciu, podporovať synergie a zabraňovať duplicite v rámci ich činností.

Pozmeňujúci návrh  26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  V záujme operačného rozmeru činností existujúcich orgánov v oblastiach cezhraničnej mobility pracovníkov by mal orgán prevziať výkon úloh, ktoré vykonáva Technický výbor pre voľný pohyb pracovníkov zriadený nariadením (EÚ) č. 492/2011, Výbor odborníkov pre vysielanie pracovníkov zriadený rozhodnutím Komisie 2009/17/ES68 a Európska platforma na posilnenie spolupráce pri riešení problému nedeklarovanej práce zriadená rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/34469. Súbežne so zriadením orgánu by tieto subjekty mali zaniknúť.

(31)  V záujme operačného rozmeru činností existujúcich orgánov v oblasti mobility pracovníkov v rámci slobody pohybu pracovníkov a slobody poskytovať služby na vnútornom trhu by mal orgán prevziať výkon úloh, ktoré vykonáva Technický výbor pre voľný pohyb pracovníkov zriadený nariadením (EÚ) č. 492/2011 a Výbor odborníkov pre vysielanie pracovníkov zriadený rozhodnutím Komisie 2009/17/ES68. Súbežne so zriadením orgánu by tieto subjekty mali zaniknúť.

__________________

__________________

68 Rozhodnutie Komisie 2009/17/ES z 19. decembra 2008, ktorým sa zriaďuje Výbor odborníkov pre vysielanie pracovníkov (Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2009, s. 26).

68 Rozhodnutie Komisie 2009/17/ES z 19. decembra 2008, ktorým sa zriaďuje Výbor odborníkov pre vysielanie pracovníkov (Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2009, s. 26).

69 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/344 z 9. marca 2016 o zriadení európskej platformy na posilnenie spolupráce pri riešení problému nedeklarovanej práce (Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2016, s. 12).

 

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Orgán by mal dopĺňať činnosti Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia zriadenej nariadením (ES) č. 883/2004 (ďalej len „správna komisia“), pokiaľ ide o výkon regulačných úloh spojených s uplatňovaním nariadení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009. Orgán by však mal prevziať operačné úlohy, ktoré v súčasnosti vykonáva správna komisia, ako je zabezpečovanie mediácie medzi členskými štátmi, poskytovanie fóra na riešenie finančných záležitostí spojených s uplatňovaním nariadení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009, nahradenie funkcie rady audítorov zriadenej danými nariadeniami, ako aj otázky súvisiace s elektronickou výmenou údajov a IT nástrojmi na uľahčenie uplatňovania daných nariadení a nahradenie funkcie Technickej komisie pre spracovanie údajov zriadenej danými nariadeniami.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Aby sa tieto skutočnosti zohľadnili v novom inštitucionálnom usporiadaní, nariadenia (ES) č. 883/2004, (ES) č. 987/2009, (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) 2016/589 by sa mali zmeniť a rozhodnutie 2009/17/ES a rozhodnutie (EÚ) 2016/344 by sa mali zrušiť.

(34)  Aby sa tieto skutočnosti zohľadnili v novom inštitucionálnom usporiadaní, nariadenie (EÚ) č. 492/2011 a rozhodnutie (EÚ) 2016/344 by sa mali zmeniť a rozhodnutie 2009/17/ES by sa malo zrušiť.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  V ZFEÚ sa výslovne uvádza rešpektovanie rozmanitosti vnútroštátnych systémov pracovnoprávnych vzťahov a uznáva nezávislosť sociálnych partnerov. Účasťou na činnostiach orgánu nie sú dotknuté právomoci, povinnosti ani zodpovednosti členských štátov vyplývajúce okrem iného z relevantných a platných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce (MOP), ako napríklad dohovor č. 81 o inšpekcii práce v priemysle a obchode, ani právomoc členských štátov vykonávať na vnútroštátnej úrovni reguláciu, mediáciu a monitorovanie pracovnoprávnych vzťahov, najmä z hľadiska výkonu práva na kolektívne vyjednávanie a uskutočňovanie kolektívnych akcií.

(35)  V ZFEÚ sa výslovne uvádza rešpektovanie rozmanitosti vnútroštátnych systémov pracovnoprávnych vzťahov a uznáva nezávislosť sociálnych partnerov. Účasťou na činnostiach orgánu nie sú dotknuté právomoci, povinnosti ani zodpovednosti členských štátov vyplývajúce okrem iného z relevantných a platných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce (MOP), ako napríklad dohovor č. 81 o inšpekcii práce v priemysle a obchode, právomoc členských štátov vykonávať na vnútroštátnej úrovni reguláciu, mediáciu a monitorovanie pracovnoprávnych vzťahov, najmä z hľadiska výkonu práva na kolektívne vyjednávanie a uskutočňovanie kolektívnych akcií, ani rozmanitosť vnútroštátnych inšpekčných systémov a orgánov, najmä s ohľadom na právomoci, povinnosti a zodpovednosť zainteresovaných subjektov.

Pozmeňujúci návrh  30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  Keďže cieľ tohto nariadenia – podporovať voľný pohyb pracovníkov a služieb a prispievať k posilňovaniu spravodlivosti na vnútornom trhu – nemožno uspokojivo dosiahnuť nekoordinovanými krokmi na úrovni členských štátov, ale pre cezhraničnú povahu týchto činností a potrebu posilnenej spolupráce medzi členskými štátmi ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(36)  Keďže cieľ tohto nariadenia –prispievať k posilňovaniu spravodlivosti na vnútornom trhu, a to najmä zlepšovaním uplatňovania a presadzovania práva Únie v oblasti mobility pracovníkov, – nemožno uspokojivo dosiahnuť nekoordinovanými krokmi na úrovni členských štátov, ale pre cezhraničnú povahu týchto činností a potrebu posilnenej spolupráce medzi členskými štátmi ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Orgán pomáha členským štátom a Komisii v otázkach cezhraničnej mobility pracovníkov a koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v rámci Únie.

2.  Orgán pomáha členským štátom a Komisii v otázkach uplatňovania a presadzovania práva Únie v oblasti mobility pracovníkov v rámci slobody pohybu pracovníkov a slobody poskytovať služby na vnútornom trhu, ako aj koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v rámci Únie.

Pozmeňujúci návrh  32

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Toto nariadenie nijako neovplyvňuje výkon základných práv, ako sa uznáva v členských štátoch a na úrovni Únie, vrátane práv, na ktoré sa vzťahujú osobitné systémy priemyselných vzťahov v členských štátoch, v súlade s vnútroštátnym právom a/alebo praxou. Rovnako nemá vplyv ani na právo rokovať, uzatvárať a presadzovať kolektívne zmluvy alebo prijímať kolektívne akcie v súlade s vnútroštátnym právom a/alebo praxou.

Pozmeňujúci návrh  33

Návrh nariadenia

Článok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 2

Článok 2

Ciele

Ciele

Cieľom orgánu je prispievať k zaisteniu spravodlivej mobility pracovníkov na vnútornom trhu. Na tento účel orgán:

Cieľom orgánu je prispievať k zabezpečeniu spravodlivej mobility pracovníkov v rámci slobody pohybu pracovníkov a slobody poskytovať služby na vnútornom trhu, ako aj koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v rámci Únie. Na tento účel orgán:

a)  uľahčuje jednotlivcom a zamestnávateľom prístup k informáciám o ich právach a povinnostiach, ako aj k relevantným službám;

a)  uľahčuje prístup k informáciám o právach a povinnostiach týkajúcich sa mobility pracovníkov, ako aj k relevantným službám;

b)  podporuje spoluprácu členských štátov pri cezhraničnom presadzovaní príslušných právnych predpisov Únie vrátane podpory spoločných inšpekcií;

b)  uľahčuje a zintenzívňuje spoluprácu členských štátov pri jednotnom, efektívnom a účinnom uplatňovaní a presadzovaní príslušných právnych predpisov Únie v situáciách zahŕňajúcich viac ako jeden členský štát vrátane podpory zosúladených a spoločných inšpekcií;

c)  vykonáva mediáciu a pomáha pri hľadaní riešení cezhraničných sporov medzi vnútroštátnymi orgánmi alebo narušení trhu práce.

c)  vykonáva mediáciu a pomáha pri hľadaní riešení sporov medzi členskými štátmi týkajúcich sa otázok mobility pracovníkov, ak sa na tom dohodnú všetky členské štáty, a to aj prostredníctvom zmierenia.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 5

Článok 5

Úlohy orgánu

Úlohy orgánu

Na dosiahnutie svojich cieľov orgán plní tieto úlohy:

Na dosiahnutie svojich cieľov orgán plní tieto úlohy:

a)  uľahčuje jednotlivcom a zamestnávateľom prístup k informáciám o právach a povinnostiach v cezhraničnom kontexte, ako aj prístup k službám cezhraničnej mobility pracovníkov v súlade s článkami 6 a 7;

a)  uľahčuje prístup k informáciám v súlade s článkom 6;

b)  uľahčuje spoluprácu a výmenu informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi v záujme účinného presadzovania príslušných právnych predpisov Únie v súlade s článkom 8;

b)  uľahčuje spoluprácu a výmenu informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi a v prípade potreby inými príslušnými subjektmi na vnútroštátnej úrovni v záujme jednotného, efektívneho a účinného uplatňovania a presadzovania príslušných právnych predpisov Únie v súlade s článkom 8;

c)  koordinuje a podporuje zosúladené a spoločné inšpekcie v súlade s článkami 9 a 10;

c)  navrhuje, koordinuje a podporuje zosúladené a spoločné inšpekcie v súlade s článkami 9 a 10;

d)  vykonáva analýzy a posudzovanie rizika v otázkach cezhraničnej mobility pracovníkov v súlade s článkom 11;

d)  iniciuje a vykonáva analýzy a posudzovanie rizika v otázkach a prekážkach týkajúcich sa mobility pracovníkov v rámci slobody pohybu pracovníkov a slobody poskytovať služby na vnútornom trhu a vydáva stanoviská a odporúčania pre Komisiu o následných opatreniach a operatívnych akciách v súlade s článkom 11;

e)  podporuje členské štáty budovaním kapacít na účinné presadzovanie príslušných právnych predpisov Únie v súlade s článkom 12;

e)  vydáva usmernenia a stanoviská pre Komisiu o príslušných právnych predpisoch Únie a podporuje členské štáty budovaním kapacít na účinné vykonávanie a presadzovanie príslušných právnych predpisov Únie v súlade s článkom 12;

f)  vykonáva mediáciu pri sporoch medzi orgánmi členských štátov týkajúcich sa uplatňovania príslušných právnych predpisov Únie v súlade s článkom 13;

f)  podporuje členské štáty a vykonáva mediáciu pri sporoch medzi orgánmi členských štátov týkajúcich sa uplatňovania príslušných právnych predpisov Únie, ak sa na tom dohodnú všetky dotknuté členské štáty, a to aj prostredníctvom zmierenia v súlade s článkom 13, bez toho, aby tým boli dotknuté právomoci Súdneho dvora Európskej únie.

g)  podporuje spoluprácu relevantných zainteresovaných strán pri cezhraničných narušeniach pracovného trhu v súlade s článkom 14.

 

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 6

Článok 6

Informácie o cezhraničnej mobilite pracovníkov

Informácie o mobilite pracovníkov v rámci slobody pohybu pracovníkov a slobody poskytovať služby na vnútornom trhu

Orgán zlepšuje dostupnosť, kvalitu a prístupnosť informácií ponúkaných jednotlivcom a zamestnávateľom s cieľom uľahčiť mobilitu pracovníkov v rámci Únie v súlade s nariadením (EÚ) 589/2016 o sieti EURES a nariadením [o jednotnej digitálnej bráne – COM(2017) 256]. Na tento účel orgán:

Orgán zlepšuje dostupnosť, kvalitu a prístupnosť informácií ponúkaných jednotlivcom, zamestnávateľom a organizáciám sociálnych partnerov s cieľom uľahčiť mobilitu pracovníkov v rámci Únie. Na tento účel orgán:

a)  poskytuje relevantné informácie o právach a povinnostiach jednotlivcov v kontexte cezhraničnej mobility pracovníkov;

a)  poskytuje jednotné webové sídlo pre celú Úniu vo všetkých úradných jazykoch Únie, ktoré slúži ako jednotný portál na účely prístupu ku všetkým relevantným informačným zdrojom a službám Únie a jednotlivých členských štátov mobilite pracovníkov v rámci slobody pohybu pracovníkov a slobody poskytovať služby na vnútornom trhu vrátane odkazov na jednotné vnútroštátne webové sídla zriadené v súlade s článkom 5 smernice 2014/67/EÚ a článkom 6 smernice 2014/54/EÚ, ako aj odkazov na oficiálne webové sídla na vnútroštátnej úrovni, ktoré poskytujú informácie o systémoch sociálneho zabezpečenia;

b)  napomáha príležitosti na podporu pracovnej mobility jednotlivcov vrátane usmernení o prístupe k vzdelávaniu a výučbe jazykov;

 

c)  poskytuje zamestnávateľom relevantné informácie o pracovných predpisoch, ako aj o životných a pracovných podmienkach, ktoré sa vzťahujú na pracovníkov v kontexte cezhraničnej pracovnej mobility – vrátane vyslaných pracovníkov;

 

d)  podporuje členské štáty pri plnení povinnosti šíriť a sprístupňovať informácie o voľnom pohybe pracovníkov v zmysle článku 6 smernice 2014/54/EÚ, ako aj o vysielaní pracovníkov v zmysle článku 5 smernice 2014/67/EÚ;

d)  podporuje členské štáty pri plnení povinnosti šíriť a sprístupňovať informácie o voľnom pohybe pracovníkov, najmä v zmysle článku 6 smernice 2014/54/EÚ, článku 22 nariadenia 2016/589/EÚ, článku 76 nariadenia 2004/883/EÚ, ako aj v zmysle článku 5 smernice 2014/67/EÚ;

e)  podporuje členské štáty pri zvyšovaní presnosti, úplnosti a ľahkej použiteľnosti príslušných vnútroštátnych informačných služieb v súlade s kritériami kvality stanovenými v nariadení [o jednotnej digitálnej bráne – COM(2017) 256];

e)  podporuje členské štáty pri zvyšovaní presnosti, úplnosti a ľahkej použiteľnosti príslušných vnútroštátnych informačných služieb a zdrojov v súlade s kritériami kvality stanovenými v nariadení [o jednotnej digitálnej bráne – COM(2017) 256];

f)  podporuje členské štáty pri zefektívňovaní poskytovania informácií a služieb o cezhraničnej mobilite na dobrovoľnej báze jednotlivcom a zamestnávateľom, pričom v plnej miere rešpektuje právomoci členských štátov.

f)  podporuje členské štáty pri zefektívňovaní poskytovania informácií a služieb o cezhraničnej mobilite jednotlivcom a zamestnávateľom, pričom v plnej miere rešpektuje právomoci členských štátov;

 

fa)  uľahčuje spoluprácu medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi určenými v súlade so smernicou 2014/54/EÚ na poskytovanie informácií, usmernení a pomoci jednotlivcom a zamestnávateľom v oblasti mobility pracovníkov v rámci vnútorného trhu a národnými kontaktnými miestami určenými v súlade so smernicou 2011/24/EÚ s cieľom poskytovať informácie o zdravotnej starostlivosti.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 7

vypúšťa sa

Prístup k službám cezhraničnej mobility pracovníkov

 

1.  Orgán poskytuje jednotlivcom a zamestnávateľom služby na uľahčenie cezhraničnej mobility pracovníkov v rámci Únie. Na tento účel orgán:

 

a)  podporuje rozvoj iniciatív, ktoré pomáhajú cezhraničnej mobilite jednotlivcov, vrátane cielených programov mobility;

 

b)  podporuje cezhraničné obsadzovanie voľných pracovných, stážových a učňovských miest poskytovaním životopisov a prihlášok v prospech jednotlivcov i zamestnávateľov, najmä na sieti EURES;

 

c)  spolupracuje s ostatnými iniciatívami a sieťami Únie, ako je Európska sieť verejných služieb zamestnanosti, sieť na podporu podnikania European Enterprise Network a pohraničné kontaktné miesto, najmä s cieľom identifikovať a odstraňovať cezhraničné prekážky mobility pracovníkov;

 

d)  uľahčuje spoluprácu príslušných vnútroštátnych subjektov určených v súlade so smernicou 2014/54/EÚ pri poskytovaní informácií, usmernení a pomoci pre jednotlivcov i zamestnávateľov v otázkach cezhraničnej mobility, ako aj spoluprácu národných kontaktných miest určených v súlade so smernicou 2011/24/EÚ pri poskytovaní informácií o zdravotnej starostlivosti.

 

2.  Orgán riadi činnosti európskeho úradu pre koordináciu siete EURES a zabezpečuje, aby si plnil povinnosti v súlade s článkom 8 nariadenia (EÚ) 2016/589 s výnimkou technickej prevádzky a vývoja portálu EURES a súvisiacich IT služieb, ktoré bude naďalej spravovať Komisia. Orgán v zodpovednosti výkonného riaditeľa podľa článku 23 ods. 4 písm. k) zabezpečuje, aby táto činnosť bola plne v súlade s požiadavkami platnej legislatívy o ochrane údajov vrátane požiadavky menovať úradníka pre ochranu údajov v súlade s článkom 37.

 

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Orgán uľahčuje spoluprácu členských štátov a podporuje ich pri účinnom plnení povinností v oblasti spolupráce vrátane výmeny informácií, ako sú vymedzené v právnych predpisoch Únie v rozsahu pôsobnosti orgánu.

Orgán uľahčuje a zlepšuje spoluprácu členských štátov a výmenu informácií medzi nimi a podporuje ich pri účinnom plnení povinností v oblasti spolupráce, ako sú vymedzené v právnych predpisoch Únie v rozsahu pôsobnosti orgánu.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na tento účel orgán na požiadanie vnútroštátnych orgánov a v záujme urýchlenia ich vzájomnej výmeny informácií najmä:

Na tento účel orgán najmä:

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  uľahčuje reakcie na žiadosti a výmenu informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi poskytovaním logistickej a technickej podpory vrátane prekladových a tlmočníckych služieb, ako aj výmenou informácií o stave jednotlivých vecí;

b)  uľahčuje reakcie na odôvodnené žiadosti a výmenu informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi poskytovaním logistickej a technickej podpory vrátane prekladových a tlmočníckych služieb, ako aj výmenou informácií o stave jednotlivých vecí, bez toho, aby tým boli dotknuté prebiehajúce súdne konania;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  propaguje a šíri osvedčené postupy;

c)  propaguje a šíri najlepšie postupy a prispieva k ich šíreniu medzi členskými štátmi;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  uľahčuje postupy cezhraničného vymáhania sankcií a pokút;

d)  uľahčuje a podporuje postupy cezhraničného vymáhania sankcií a pokút, ak o to požiada jeden z dotknutých členských štátov;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  štvrťročne informuje Komisiu o nedoriešených žiadostiach medzi členskými štátmi, a ak sa to považuje za potrebné, postupuje ich na mediáciu v súlade s článkom 13.

e)  štvrťročne informuje Komisiu o nedoriešených žiadostiach medzi členskými štátmi a, ak sa na tom dohodnú všetky dotknuté členské štáty, postupuje ich na zmierenie v súlade s článkom 13.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  uľahčuje spoluprácu medzi príslušnými službami na vnútroštátnej úrovni určenými v súlade so smernicou 2014/54/EÚ na poskytovanie informácií, usmernení a pomoci jednotlivcom a zamestnávateľom v oblasti mobility pracovníkov v rámci vnútorného trhu a národnými kontaktnými miestami určenými v súlade so smernicou 2011/24/EÚ s cieľom poskytovať informácie o zdravotnej starostlivosti.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Na základe riadne odôvodnenej žiadosti vnútroštátneho orgánu poskytne orgán v rámci svojich právomocí všetky informácie, ktoré sú potrebné na to, aby si vnútroštátny orgán mohol plniť svoje úlohy.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Orgán podporuje prácu Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia pri spravovaní finančných záležitostí spojených s koordináciou sociálneho zabezpečenia v súlade s článkom 74 nariadenia (ES) č. 883/2004 a článkami 65, 67 a 69 nariadenia (ES) č. 987/2009.

2.  Orgán nadviaže úzku spoluprácu so Správnou komisiou pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia, Poradným výborom pre slobodu pohybu pracovníkov a európskou platformou na posilnenie spolupráce pri riešení problému nedeklarovanej práce.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Orgán podporuje využívanie elektronických nástrojov a postupov na výmenu správ medzi vnútroštátnymi orgánmi vrátane informačného systému o vnútornom trhu (IMI) a systému elektronickej výmeny informácií o sociálnom zabezpečení (EESSI).

3.  Orgán podporuje využívanie elektronických nástrojov a postupov na výmenu správ medzi vnútroštátnymi orgánmi vrátane informačného systému o vnútornom trhu (IMI) a systému elektronickej výmeny informácií o sociálnom zabezpečení (EESSI) v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Orgán podporuje využívanie inovačných prístupov k efektívnej a účinnej cezhraničnej spolupráci a skúma potenciál využitia mechanizmov elektronickej výmeny informácií medzi členskými štátmi na uľahčenie odhaľovania podvodov, pričom Komisii podáva správy na účely ich ďalšieho rozvoja.

4.  Orgán podporuje využívanie inovačných prístupov k efektívnej a účinnej cezhraničnej spolupráci, ako je napríklad európska platforma na boj proti nedeklarovanej práci,podporuje využívanie a rozvoj mechanizmov a databáz elektronickej výmeny informácií medzi členskými štátmi na uľahčenie prístupu k údajom v reálnom čase a odhaľovania podvodov, pričom môže navrhnúť prípadné vylepšenia týkajúce sa používania týchto mechanizmov a databáz. Orgán podáva Komisii správy na účely ich ďalšieho rozvoja.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 9

Článok 9

Koordinácia zosúladených a spoločných inšpekcií

Koordinácia zosúladených a spoločných inšpekcií

1.  Na žiadosť jedného alebo viacerých členských štátov orgán koordinuje zosúladené alebo spoločné inšpekcie v oblastiach, ktoré spadajú do rozsahu jeho pôsobnosti. Tieto žiadosti môže predložiť jeden alebo viacero členských štátov. Orgán môže zároveň dotknutým vnútroštátnym orgánom členských štátov navrhnúť, aby vykonali zosúladenú alebo spoločnú inšpekciu.

1.  Na žiadosť jedného alebo viacerých členských štátov orgán koordinuje a podporuje zosúladené alebo spoločné inšpekcie v oblastiach, ktoré spadajú do rozsahu jeho pôsobnosti, a to na základe dohody medzi všetkými dotknutými členskými štátmi a orgánom. Orgán môže zároveň z vlastnej iniciatívy dotknutým vnútroštátnym orgánom členských štátov navrhnúť, aby vykonali zosúladenú alebo spoločnú inšpekciu. Organizácie sociálnych partnerov na vnútroštátnej úrovni môžu orgán upozorňovať na príslušné prípady.

2.  Ak sa vnútroštátny orgán niektorého členského štátu rozhodne nezúčastniť na zosúladenej alebo spoločnej inšpekcii podľa odseku 1 alebo ju nevykonať, v riadnom predstihu písomne informuje orgán o dôvodoch svojho rozhodnutia. V takých prípadoch o tom orgán informuje ostatné dotknuté vnútroštátne orgány.

2.  V súlade so zásadou lojálnej spolupráce sa členské štáty na požiadanie zamerajú na dosiahnutie dohody o účasti na zosúladených alebo spoločných inšpekciách. Ak sa členský štát domnieva, že existujú opodstatnené dôvody na nesúhlas s účasťou, do jedného mesiaca od podania žiadosti podľa odseku 1 informuje orgán o dôvodoch svojho rozhodnutia, predloží orgánu všetky dodatočné informácie týkajúce sa povahy predmetnej záležitosti a navrhne prípadné riešenie daného prípadu.

 

2a.  Do dvoch mesiacov od prijatia informácií uvedených v odseku 2 orgán predloží dotknutým členským štátom odôvodnené stanovisko, v ktorom uvedie svoje odporúčania na vyriešenie daného prípadu jedným alebo viacerými z týchto spôsobov:

 

a)  na základe informácií uvedených v odseku 2;

 

b)  prostredníctvom zosúladenej alebo spoločnej inšpekcie v ostatných zúčastnených členských štátoch;

 

c)  prostredníctvom zosúladenej alebo spoločnej inšpekcie, ak s tým všetky dotknuté členské štáty súhlasia.

3.  Na organizácii zosúladenej alebo spoločnej inšpekcie sa všetky zúčastnené členské štáty musia vopred dohodnúť prostredníctvom svojich národných styčných úradníkov. Ak sa na zosúladenej alebo spoločnej inšpekcii odmietne zúčastniť jeden alebo viacero členských štátov, ostatné vnútroštátne orgány môžu podľa okolností vykonať zamýšľanú zosúladenú alebo spoločnú inšpekciu iba v zúčastnených členských štátoch. Členské štáty, ktoré odmietli účasť na inšpekcii, zachovajú informácie o zamýšľanej inšpekcii v dôvernosti.

3.  Orgán môže požiadať ktorýkoľvek členský štát, ktorý sa nezúčastňuje na zosúladenej alebo spoločnej inšpekcii, aby dobrovoľne vykonal svoju vlastnú inšpekciu s cieľom zistiť prípadné nezrovnalosti a v lehote troch mesiacov od dátumu žiadosti orgánu oznámiť orgánu svoje zistenia.

 

3a.  Členské štáty a orgán uchovávajú informácie o plánovaných inšpekciách v tajnosti pred tretími stranami.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Zosúladené a spoločné inšpekcie sú v súlade s dohovorom MOP č. 81.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V dohode o organizácii spoločnej inšpekcie (ďalej len „dohoda o spoločnej inšpekcii“) medzi zúčastnenými členskými štátmi a orgánom sa stanovia podmienky výkonu takejto činnosti. Dohoda o spoločnej inšpekcii môže zahŕňať ustanovenia umožňujúce pohotový výkon spoločných inšpekcií (po ich odsúhlasení a naplánovaní). Vzor dohody stanoví orgán.

1.  V dohode o organizácii zosúladenej inšpekcie (ďalej len „dohoda o zosúladenej inšpekcii“) alebo v dohode o organizácii spoločnej inšpekcie (ďalej len „dohoda o spoločnej inšpekcii“) medzi zúčastnenými členskými štátmi a orgánom sa stanovia podmienky výkonu takejto činnosti vrátane rozsahu a účelu inšpekcie a prípadne aj akýchkoľvek opatrení týkajúcich sa účasti zamestnancov orgánu na inšpekcii. Dohoda o zosúladenej alebo o spoločnej inšpekcii môže zahŕňať ustanovenia umožňujúce pohotový výkon spoločných inšpekcií (po ich odsúhlasení a naplánovaní). Vzor dohody stanoví orgán v súlade s právom Únie, ako aj s vnútroštátnym právom a praxou.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Zosúladené a spoločné inšpekcie, ako aj následné kroky sa vykonajú v súlade s vnútroštátnym právom dotknutých členských štátov.

2.  Zosúladené a spoločné inšpekcie, ako aj následné kroky sa vykonajú v súlade s vnútroštátnym právom a praxou členských štátov, v ktorých sa konajú inšpekcie.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Úradníci z iného členského štátu a z orgánu, ktorí sa zúčastňujú zosúladených alebo spoločných inšpekcií, majú rovnaké právomoci ako vnútroštátni úradníci v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi dotknutého členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Orgán zabezpečuje pre členské štáty, ktoré zosúladené alebo spoločné inšpekcie vykonávajú, logistickú a technickú podporu, ktorá môže zahŕňať prekladateľské a tlmočnícke služby.

3.  Orgán zabezpečuje pre členské štáty, ktoré zosúladené alebo spoločné inšpekcie vykonávajú, strategickú, logistickú a technickú podporu a právne usmernenie, ak o to dotknutý členský štát požiada, ktoré môžu zahŕňať prekladateľské a tlmočnícke služby.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Zamestnanci orgánu sa môžu na zosúladených alebo spoločných inšpekciách zúčastniť po predchádzajúcom súhlase členského štátu, na území ktorého budú pri inšpekcii pomáhať.

4.  Zamestnanci orgánu sa môžu zúčastňovať ako pozorovatelia a poskytovať logistickú podporu a môžu sa zúčastňovať na zosúladených alebo spoločných inšpekciách po predchádzajúcom súhlase členského štátu, na území ktorého budú pri inšpekcii pomáhať.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Vnútroštátne orgány vykonávajúce zosúladenú alebo spoločnú inšpekciu následne informujú orgán o jej výsledkoch v príslušných členských štátoch, ako aj o celkovom operačnom priebehu zosúladenej alebo spoločnej inšpekcie.

5.  Vnútroštátne orgány vykonávajúce zosúladenú alebo spoločnú inšpekciu následne informujú orgán o jej výsledkoch v príslušných členských štátoch, ako aj o celkovom operačnom priebehu zosúladenej alebo spoločnej inšpekcie, a to do šiestich mesiacov od dátumu inšpekcie.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a  Členské štáty zabezpečia, aby sa informácie zhromaždené počas zosúladených alebo spoločných inšpekcií mohli použiť ako dôkazy v súdnych konaniach v dotknutých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Informácie o zosúladených a spoločných inšpekciách sa zahrnú do štvrťročných správ, ktoré sa predkladajú riadiacej rade. Vo výročnej správe o činnosti orgánu sa každý rok uvedie správa o inšpekciách, ktoré orgán podporil.

6.  Informácie o zosúladených a spoločných inšpekciách, ktoré koordinuje orgán, ako aj informácie poskytnuté členskými štátmi a orgánom, ako sa uvádza v článku 9 ods. 2 a 3, sa zahrnú do polročných správ, ktoré sa predkladajú riadiacej rade a skupine zainteresovaných strán. Vo výročnej správe o činnosti orgánu sa každý rok uvedie správa o inšpekciách, ktoré orgán podporil. Ak sa dôkazy získané počas spoločnej alebo zosúladenej inšpekcie použijú v súdnom konaní, ktorého výsledkom je uloženie trestnej alebo správnej sankcie v členskom štáte, tento členský štát o tom orgán informuje. Orgán zahrnie tieto informácie do svojej správy o činnosti.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Ak orgán počas zosúladených alebo spoločných inšpekcií alebo akejkoľvek jeho inej činnosti nadobudne podozrenie z nezrovnalosti v uplatňovaní práva Únie, a to aj v oblastiach mimo rozsahu jeho pôsobnosti, nahlási toto podozrenie z nezrovnalosti Komisii a podľa potreby orgánom dotknutého členského štátu.

7.  Ak orgán počas zosúladených alebo spoločných inšpekcií alebo akejkoľvek jeho inej činnosti nadobudne podozrenie z nezrovnalosti v uplatňovaní práva Únie, nahlási ho Komisii a podľa potreby orgánom dotknutého členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Orgán posudzuje riziká a vykonáva analýzy v spojení s cezhraničnými tokmi pracovnej sily, ako sú nerovnováhy na pracovnom trhu, hrozby špecifické pre jednotlivé odvetvia a problémy, s ktorými sa jednotlivci a zamestnávatelia opakovane stretávajú v oblasti cezhraničnej mobility. Na tento účel orgán zaistí komplementárnosť a nadviaže na odborné poznatky ostatných agentúr alebo útvarov Únie vrátane tých, ktoré pôsobia v oblasti prognostiky potrieb zručností a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Na žiadosť Komisie môže orgán vykonávať cielené hĺbkové analýzy a štúdie konkrétnych problémov v oblasti mobility pracovníkov.

1.  Orgán v spolupráci s členskými štátmi a organizáciami sociálnych partnerov posudzuje riziká a vykonáva analýzy v spojení s výzvami špecifickými pre jednotlivé odvetvia a opakujúcimi sa problémami týkajúcimi sa mobility pracovníkov v rámci slobody pohybu pracovníkov a slobody poskytovať služby na vnútornom trhu, ako aj koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v rámci Únie vrátane prenosnosti dôchodkového poistenia zamestnancov. Takéto analýzy a posúdenia zohľadnia aj vplyvy a dôsledky nerovnováhy na trhu práce. Na tento účel orgán nadviaže aj na odborné poznatky ostatných agentúr alebo útvarov Únie vrátane tých, ktoré pôsobia v oblasti podvodov, vykorisťovania, diskriminácie, prognostiky potrieb zručností a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Na žiadosť Komisie, členského štátu, gestorského výboru Európskeho parlamentu alebo z vlastnej iniciatívy môže orgán vykonávať cielené hĺbkové analýzy a štúdie konkrétnych problémov v oblasti mobility pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Orgán o svojich zisteniach pravidelne informuje Komisiu a priamo aj dotknuté členské štáty, pričom uvedie možné opatrenia na riešenie zistených nedostatkov.

3.  Ak je to potrebné na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia, orgán zahrnie tieto informácie do svojich výročných správ pre Komisiu a Európsky parlament a o svojich zisteniach informuje priamo dotknuté členské štáty v súlade s platnými pravidlami ochrany údajov, pričom uvedie možné opatrenia na riešenie zistených nedostatkov.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  pripravuje spoločné usmernenia pre členské štáty vrátane usmernení k inšpekciám v prípadoch s cezhraničným rozmerom, ako aj spoločné vymedzenie pojmov a jednotné koncepcie, pričom nadväzuje na relevantnú činnosť na úrovni Únie;

a)  pripravuje spoločné usmernenia pre členské štáty a sociálnych partnerov vrátane usmernení k inšpekciám v prípadoch s cezhraničným rozmerom, ako aj spoločné vymedzenie pojmov a jednotné koncepcie, pričom nadväzuje na relevantnú činnosť na úrovni Únie;

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  vypracúva programy odbornej prípravy v rámci celej Únie pre inšpektoráty, ktoré sa zaoberajú výzvami, ako je nepravá samostatná zárobková činnosť a zneužívanie vysielania;

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  podporuje výmenu osvedčených postupov v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia a vysielania pracovníkov medzi vnútroštátnymi orgánmi s cieľom zjednodušiť výmenu skúseností;

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

eb)  zlepšuje poznatky a vzájomné pochopenie rôznych vnútroštátnych systémov a postupov týkajúcich sa voľného pohybu osôb v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia a prístup k primeranej sociálnej ochrane a spôsobom a právnemu akčnému rámcu.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 13

Článok 13

Mediácia medzi členskými štátmi

Zmierenie medzi členskými štátmi

1.  V prípade sporov medzi členskými štátmi týkajúcich sa uplatňovania či výkladu práva Únie v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, môže orgán plniť mediačnú funkciu.

1.  V prípade sporov medzi členskými štátmi týkajúcich sa uplatňovania či výkladu práva Únie v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, môže orgán plniť zmierovaciu funkciu, bez toho, aby tým boli dotknuté právomoci Súdneho dvora Európskej únie.

2.  Na žiadosť niektorého z členských štátov, ktorých sa spor týka, orgán začne mediačné konanie pred svojou mediačnou radou, ktorá sa na tento účel zriadi v súlade s článkom 17 ods. 2. Orgán môže mediačné konanie pred mediačnou radou začať aj z vlastnej iniciatívy, a to aj na základe postúpenia prípadu od siete SOLVIT, pričom predpokladom je súhlas všetkých členských štátov, ktorých sa daný spor týka.

2.  Na žiadosť jedného alebo viacerých členských štátov, ktorých sa týka spor, ktorý nemožno vyriešiť priamym kontaktom ani dialógom medzi nimi, orgán začne zmierovací postup pred svojou zmierovacou radou, ktorá sa na tento účel zriadi v súlade s článkom 17 ods. 2, a to na základe dohody všetkých zúčastnených členských štátov. V prípade zmierovacieho postupu sa členské štáty aktívne podieľajú na uvedenom postupe a sprístupnia všetky relevantné alebo vyžiadané informácie. Strany, ktorých sa zmierovací postup týka, budú členskými štátmi priebežne informované a na ich žiadosť môžu poskytovať konzultácie alebo sa zapojiť.

 

2a.  Orgán môže začať zmierovací postup aj z vlastnej iniciatívy pred zmierovacou radou, a to aj na základe predloženia podnetu zo strany siete SOLVIT, pokiaľ s tým súhlasia všetky členské štáty, ktorých sa tento spor týka. Ak sa dotknutý členský štát rozhodne nezúčastniť sa na zmierovacom postupe, informuje orgán a ostatné dotknuté členské štáty o dôvodoch svojho rozhodnutia.

 

2b.  Orgán v deň začatia zmierovacieho postupu uvedeného v odsekoch 2 a 2a stanoví lehotu na jeho dokončenie.

3.  Pri predkladaní prípadu orgánu na mediáciu členské štáty zabezpečia anonymizáciu všetkých osobných údajov spojených s daným prípadom, pričom orgán nesmie v žiadnej fáze mediačného konania spracovať osobné údaje jednotlivcov, ktorých sa prípad týka.

3.  Pri predkladaní prípadu orgánu na zmierenie členské štáty zabezpečia anonymizáciu všetkých osobných údajov spojených s daným prípadom takým spôsobom, aby dotknutá osoba nebola alebo už nebola identifikovateľná, pričom orgán nesmie v žiadnej fáze zmierovacieho postupu spracovať osobné údaje jednotlivcov, ktorých sa prípad týka.

 

Osobné údaje sa uchovávajú len tak dlho, ako sú potrebné na účely, na ktoré sa spracúvajú.

4.  Na mediačné konanie orgánu nie sú prípustné prípady, ktoré sú predmetom prebiehajúceho súdneho konania na vnútroštátnej alebo únijnej úrovni.

4.  Na zmierovací postup orgánu nie sú prípustné prípady, ktoré sú predmetom prebiehajúceho súdneho konania alebo vyšetrovania na vnútroštátnej alebo únijnej úrovni a ktoré sa týkajú predmetného sporu.

 

4a.  Zmierovacia rada sa usiluje zosúladiť stanoviská dotknutých členských štátov a predloží svoje stanovisko do šiestich mesiacov od začatia zmierovacieho postupu uvedeného v odseku 2 alebo 2a.

5.  Dotknuté členské štáty do troch mesiacov odo dňa, keď orgán uzavrie mediáciu, informujú orgán o opatreniach, ktoré v nadväznosti na ňu prijali, alebo o dôvodoch, ak neprijali žiadne nadväzujúce opatrenia.

5.  Dotknuté členské štáty do troch mesiacov od predloženia stanoviska zmierovacou radou informujú orgán o opatreniach, ktoré v nadväznosti na ňu prijali, alebo o dôvodoch, ak neprijali žiadne nadväzujúce opatrenia.

6.  Orgán štvrťročne informuje Komisiu o výsledkoch svojich mediačných konaní.

6.  Orgán raz za pol roka informuje Komisiu o výsledkoch svojich zmierovacích postupov.

 

6a.  Zmierovacou právomocou orgánu nie je dotknutá právomoc správnej komisie na základe článku 5 ods. 4 a článku 6 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 14

vypúšťa sa

Spolupráca v prípade cezhraničných narušení trhu práce

 

Na žiadosť vnútroštátnych orgánov môže orgán podporiť spoluprácu relevantných zainteresovaných strán pri riešení narušení trhu práce, ktoré zasahujú viac než jeden členský štát, ako sú prípady rozsiahlej reštrukturalizácie alebo veľké projekty s vplyvom na zamestnanosť v pohraničných regiónoch.

 

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Orgán podľa vhodnosti nadväzuje mechanizmy spolupráce s ostatnými decentralizovanými agentúrami Únie.

Orgán podľa vhodnosti nadväzuje mechanizmy spolupráce s ostatnými decentralizovanými agentúrami Únie, ako sú Cedefop, Eurofound, EU-OSHA, ETF, Europol a Eurojust, s cieľom zabezpečiť koordináciu, podporiť synergie a zabrániť duplicite alebo konfliktom v ich činnostiach.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Orgán môže zriaďovať pracovné skupiny alebo expertné panely s účasťou zástupcov z členských štátov a/alebo Komisie alebo externých expertov vybraných na základe výberových konaní, zamerané na plnenie konkrétnych úloh alebo prácu v konkrétnych politických oblastiach, a to vrátane mediačnej rady v záujme plnenia jeho úloh v súlade s článkom 13 tohto nariadenia alebo osobitnej skupiny zaoberajúcej sa riešením finančných otázok súvisiacich s uplatňovaním nariadení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009, ako sa uvádza v článku 8 ods. 2 tohto nariadenia.

2.  Orgán môže zriaďovať pracovné skupiny alebo expertné panely s účasťou zástupcov z členských štátov a/alebo Komisie alebo externých expertov vybraných na základe výberových konaní, zamerané na plnenie konkrétnych úloh alebo prácu v konkrétnych politických oblastiach, a to vrátane zmierovacej rady v záujme plnenia jeho úloh v súlade s článkom 13 tohto nariadenia. Členské štáty môžu nominovať zástupcov do všetkých pracovných skupín a expertných panelov.

Orgán po konzultácii s Komisiou stanoví rokovací poriadok takýchto pracovných skupín a panelov. V otázkach koordinácie sociálneho zabezpečenia sa uskutoční aj konzultácia so Správnou komisiou pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia.

Orgán po konzultácii s Komisiou stanoví rokovací poriadok takýchto pracovných skupín a panelov.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Zásada rovnosti je základnou zásadou práva Únie. Vyžaduje si, aby sa zabezpečila rovnosť medzi ženami a mužmi vo všetkých oblastiach vrátane zamestnania, práce a odmeňovania. Všetky strany sa zameriavajú na dosiahnutie vyváženého zastúpenia mužov a žien v riadiacej rade a skupine zainteresovaných strán. Tento cieľ bude riadiaca rada sledovať, aj pokiaľ ide o jej predsedu a podpredsedu.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Riadiaca rada pozostáva z jedného vysokopostaveného zástupcu za každý členský štát a dvoch zástupcov Komisie, pričom všetci majú hlasovacie právo.

1.  Riadiaca rada pozostáva z:

 

a)  jedného vysokopostaveného zástupcu za každý členský štát;

 

b)  dvoch zástupcov Komisie;

 

c)  šiestich zástupcov sociálnych partnerov na úrovni Únie, ktorí rovnako zastupujú zamestnávateľské a odborové organizácie;

 

d)  troch nezávislých expertov vymenovaných Európskym parlamentom.

 

Všetci členovia uvedení v písmenách a) až c) majú hlasovacie právo.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členov riadiacej rady zastupujúcich predmetné členské štáty a ich náhradníkov vymenúvajú príslušné členské štáty na základe ich znalostí v oblastiach uvedených v článku 1 ods. 2 a s prihliadnutím na relevantné riadiace, administratívne a rozpočtové zručnosti.

3.  Členov riadiacej rady zastupujúcich predmetné členské štáty a ich náhradníkov vymenúvajú príslušné členské štáty na základe ich znalostí v oblastiach uvedených v článku 1 ods. 2, ako aj ich relevantných riadiacich, administratívnych a rozpočtových zručností.

Komisia menuje členov, ktorí ju majú zastupovať.

Komisia menuje členov, ktorí majú zastupovať ju, sociálni partneri na úrovni Únie menujú členov uvedených v odseku 1 písm. c) a gestorský výbor Európskeho parlamentu menuje nezávislých expertov uvedených v odseku 1 písm. d) po overení, že tu neexistuje žiadny konflikt záujmov.

Členské štáty a Komisia sa usilujú obmedziť fluktuáciu svojich zástupcov v riadiacej rade s cieľom zabezpečiť kontinuitu jej činnosti. Všetky strany sa musia usilovať o dosiahnutie vyváženého zastúpenia mužov a žien v riadiacej rade.

Všetky strany zastúpené v riadiacej rade sa usilujú obmedziť fluktuáciu svojich zástupcov s cieľom zabezpečiť kontinuitu jej činnosti. Všetky strany sa musia usilovať o dosiahnutie vyváženého zastúpenia mužov a žien v riadiacej rade.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Každý člen a náhradník riadiacej rady podpíše pri nástupe do funkcie písomné vyhlásenie o záujmoch a v prípade zmeny súvisiacich okolností ho aktualizuje.

 

Členovia riadiacej rady zabezpečia, aby sa dodržiavali všeobecné záujmy Únie a orgánu.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Funkčné obdobie členov a ich náhradníkov je štyri roky. Toto obdobie možno predĺžiť.

4.  Funkčné obdobie členov a ich náhradníkov je štyri roky. Toto obdobie možno obnoviť.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Zástupca nadácie Eurofound, zástupca agentúry EU-OSHA, zástupca strediska Cedefop a zástupca Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach riadiacej rady ako pozorovatelia s cieľom zvýšiť efektívnosť agentúr a ich vzájomné synergie.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 5 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5b.  Členovia skupiny zainteresovaných strán sa môžu zúčastňovať všetkých zasadnutí riadiacej rady ako pozorovatelia.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  prijíma pravidlá predchádzania a riadenia konfliktu záujmov svojich členov, ako aj členov skupiny zainteresovaných strán a pracovných skupín a panelov orgánu zriadených v súlade s článkom 17 ods. 2, pričom každoročne na svojej webovej stránke uverejňuje vyhlásenie o záujmoch členov riadiacej rady;

f)  prijíma pravidlá (vrátane opatrení na odhaľovanie potenciálnych rizík v ranom štádiu) predchádzania a riadenia konfliktu záujmov svojich členov, ako aj členov skupiny zainteresovaných strán a pracovných skupín a panelov orgánu zriadených v súlade s článkom 17 ods. 2, ako aj vyslaných národných expertov, pričom každoročne na webovom sídle orgánu uverejňuje ich vyhlásenia o záujmoch a aktualizácie;

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 – písmeno p a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

pa)  reaguje na posúdenie, ktoré uskutočnil výkonný riaditeľ v súvislosti so stanoviskami a odporúčaniami skupiny zainteresovaných strán;

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je štyri roky. Ich funkčné obdobie možno jedenkrát obnoviť. Ak sa však ich členstvo v riadiacej rade kedykoľvek počas ich funkčného obdobia skončí, ich funkčné obdobie sa automaticky končí k rovnakému dátumu.

2.  Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je dva roky. Ich funkčné obdobie možno jedenkrát obnoviť. Ak sa však ich členstvo v riadiacej rade kedykoľvek počas ich funkčného obdobia skončí, ich funkčné obdobie sa automaticky končí k rovnakému dátumu.

Pozmeňujúci návrh  79

Návrh nariadenia

Článok 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 23

Článok 23

Zodpovednosti výkonného riaditeľa

Zodpovednosti výkonného riaditeľa

1.  Úloha výkonného riaditeľa spočíva v riadení orgánu. Výkonný riaditeľ sa zodpovedá riadiacej rade.

1.  Úloha výkonného riaditeľa spočíva v riadení orgánu a v snahe dosiahnuť rodovú rovnováhu v rámci orgánu. Výkonný riaditeľ sa zodpovedá riadiacej rade.

2.  Na požiadanie Európskeho parlamentu mu výkonný riaditeľ podáva správy o výkone svojich povinností. O predloženie správy o plnení povinností môže výkonného riaditeľa požiadať aj Rada.

2.  Na požiadanie Európskeho parlamentu mu výkonný riaditeľ podáva správy o výkone svojich povinností. O predloženie správy o plnení povinností môže výkonného riaditeľa požiadať aj Rada.

3.  Výkonný riaditeľ je právnym zástupcom orgánu.

3.  Výkonný riaditeľ je právnym zástupcom orgánu.

4.  Výkonný riaditeľ zodpovedá za plnenie úloh, ktoré sú zverené orgánu na základe tohto nariadenia. Výkonný riaditeľ je zodpovedný predovšetkým za:

4.  Výkonný riaditeľ zodpovedá za plnenie úloh, ktoré sú zverené orgánu na základe tohto nariadenia. Výkonný riaditeľ je zodpovedný predovšetkým za:

a)  každodenné riadenie orgánu;

a)  každodenné riadenie orgánu;

b)  vykonávanie rozhodnutí prijatých riadiacou radou;

b)  vykonávanie rozhodnutí prijatých riadiacou radou;

c)  prípravu návrhu jednotného programového dokumentu a jeho predloženie riadiacej rade na schválenie;

c)  prípravu návrhu jednotného programového dokumentu a jeho predloženie riadiacej rade na schválenie;

d)  vykonávanie jednotného programového dokumentu a podávanie správ riadiacej rade o jeho vykonávaní;

d)  vykonávanie jednotného programového dokumentu a podávanie správ riadiacej rade o jeho vykonávaní;

e)  prípravu konsolidovanej výročnej správy o činnostiach orgánu a jej predloženie riadiacej rade na posúdenie a prijatie;

e)  prípravu konsolidovanej výročnej správy o činnostiach orgánu a jej predloženie riadiacej rade na posúdenie a prijatie;

f)  prípravu akčného plánu nadväzujúceho na závery správ o vnútornom alebo vonkajšom audite a hodnotení, ako aj vyšetrovaní úradu OLAF, a predkladanie správ o pokroku Komisii dvakrát do roka a pravidelných správ riadiacej rade;

f)  prípravu akčného plánu nadväzujúceho na závery správ o vnútornom alebo vonkajšom audite a hodnotení, ako aj vyšetrovaní úradu OLAF, a predkladanie správ o pokroku Komisii dvakrát do roka a pravidelných správ riadiacej rade;

g)  ochranu finančných záujmov Únie uplatňovaním preventívnych opatrení proti podvodom, korupcii a akejkoľvek inej nezákonnej činnosti, bez toho, aby boli dotknuté vyšetrovacie právomoci úradu OLAF, a to pomocou účinných kontrol a v prípade zistenia nezrovnalostí vymáhaním nenáležite vyplatených súm a prípadne uplatňovaním účinných, primeraných a odrádzajúcich správnych, ako aj finančných sankcií;

g)  ochranu finančných záujmov Únie uplatňovaním preventívnych opatrení proti podvodom, korupcii a akejkoľvek inej nezákonnej činnosti, bez toho, aby boli dotknuté vyšetrovacie právomoci úradu OLAF, a to pomocou účinných kontrol a v prípade zistenia nezrovnalostí vymáhaním nenáležite vyplatených súm a prípadne uplatňovaním účinných, primeraných a odrádzajúcich správnych, ako aj finančných sankcií;

h)  vypracovanie stratégie orgánu na boj proti podvodom a jej predloženie riadiacej rade na schválenie;

h)  vypracovanie stratégie orgánu na boj proti podvodom a jej predloženie riadiacej rade na schválenie;

i)  prípravu finančných pravidiel orgánu a ich predloženie riadiacej rade;

i)  prípravu návrhu finančných pravidiel orgánu a ich predloženie riadiacej rade;

j)  prípravu návrhu výkazu odhadov príjmov a výdavkov orgánu a plnenie rozpočtu;

j)  prípravu návrhu výkazu odhadov príjmov a výdavkov orgánu a plnenie rozpočtu v rámci jednotného programového dokumentu orgánu;

 

ja)  prijímanie rozhodnutí týkajúcich sa riadenia ľudských zdrojov v súlade s rozhodnutím uvedeným v článku 19 ods. 2;

 

jb)  prijímanie rozhodnutí o vnútorných štruktúrach orgánu vrátane prípadných zastupujúcich funkcií, ktoré môžu pokrývať každodenné riadenie orgánu a v prípade potreby aj ich zmenu, pričom sa zohľadnia potreby týkajúce sa činností orgánu a správne rozpočtové riadenie;

 

jc)  spoluprácu s inými agentúrami Únie a uzatváranie dohôd o spolupráci s týmito agentúrami;

k)  vykonávacie opatrenia, ktoré prijala riadiaca rada na dosiahnutie súladu s povinnosťami v oblasti ochrany údajov uloženými nariadením (ES) č. 45/2001.

k)  vykonávacie opatrenia, ktoré prijala riadiaca rada na dosiahnutie v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001;

 

ka)  posúdenie podaní zo strany skupiny zainteresovaných strán a predloženie tohto posúdenia riadiacej rade, v ktorom sa uvádza najmä to, či malo vplyv na návrh jednotného programového dokumentu.

5.  Výkonný riaditeľ rozhodne o potrebe umiestniť jedného alebo viacerých zamestnancov do jedného alebo viacerých členských štátov. Pred rozhodnutím o zriadení miestnej kancelárie výkonný riaditeľ získa súhlas Komisie, riadiacej rady a dotknutého členského štátu (štátov). V danom rozhodnutí sa vymedzí rozsah činností, ktoré sa majú v miestnej kancelárii vykonávať, a to tak, aby sa zabránilo vzniku zbytočných nákladov a duplicite administratívnych funkcií orgánu. Možno bude s predmetným členským štátom (štátmi) potrebné uzavrieť dohodu o sídle.

5.  Výkonný riaditeľ rozhodne o potrebe umiestniť jedného alebo viacerých zamestnancov do jedného alebo viacerých členských štátov, ako aj zriadiť styčný úrad v Bruseli s cieľom zintenzívniť spoluprácu orgánu s príslušnými inštitúciami a orgánmi Únie. Pred rozhodnutím o zriadení miestnej kancelárie výkonný riaditeľ získa súhlas Komisie, riadiacej rady a dotknutého členského štátu (štátov). V danom rozhodnutí sa vymedzí rozsah činností, ktoré sa majú v miestnej kancelárii vykonávať, a to tak, aby sa zabránilo vzniku zbytočných nákladov a duplicite administratívnych funkcií orgánu. Možno bude s predmetným členským štátom (štátmi) potrebné uzavrieť dohodu o sídle.

Pozmeňujúci návrh  80

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Skupina zainteresovaných strán môže orgánu predkladať najmä stanoviská a odporúčania v otázkach súvisiacich s uplatňovaním a presadzovaním právnych predpisov Únie v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

2.  Skupina zainteresovaných strán je predbežne informovaná a môže:

 

a)  monitorovať vykonávanie stratégie a vydávať odporúčania pre účinnejšie fungovanie orgánu;

 

b)  na žiadosť orgánu alebo z vlastnej iniciatívy predkladať orgánu stanoviská a odporúčania na účely analýz cezhraničnej mobility pracovníkov a posúdení rizík, ako sa uvádza v článku 11;

 

c)  na žiadosť orgánu alebo z vlastnej iniciatívy predkladať orgánu stanoviská a odporúčania v otázkach súvisiacich s uplatňovaním a presadzovaním právnych predpisov Únie v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie;

 

d)  poskytnúť stanovisko k návrhu konsolidovanej výročnej správy o činnosti týkajúcej sa činností orgánu, ako sa uvádza v článku 19, pred jeho predložením;

 

e)  poskytnúť stanovisko k návrhu jednotného programového dokumentu orgánu, ako sa uvádza v článku 25, predtým, ako sa predloží na posúdenie Komisii;

 

f)  poskytovať konzultácie, pokiaľ ide o posúdenia výkonného riaditeľa, ako sa uvádza v článku 32.

Pozmeňujúci návrh  81

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Skupina zainteresovaných strán sa stretáva najmenej dvakrát ročne na podnet výkonného riaditeľa alebo na žiadosť Komisie a predsedá jej výkonný riaditeľ.

3.  Skupina zainteresovaných strán si spomedzi svojich členov zvolí predsedu a stretáva sa najmenej dvakrát ročne v pravidelných intervaloch a v prípade potreby na žiadosť Komisie alebo väčšiny jej členov.

Pozmeňujúci návrh  82

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Skupina zainteresovaných strán sa skladá zo šiestich zástupcov sociálnych partnerov na úrovni Únie (rovnocenne zastupujúcich odborové a zamestnávateľské organizácie) a z dvoch zástupcov Komisie.

4.  Skupina zainteresovaných strán sa skladá z dvoch zástupcov Komisie a desiatich zástupcov sociálnych partnerov na úrovni Únie (rovnocenne zastupujúcich odborové a zamestnávateľské organizácie) vrátane uznávaných odvetvových sociálnych partnerov na úrovni Únie zastupujúcich odvetvia, ktorých sa otázky mobility pracovníkov osobitne týkajú.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Skupina zainteresovaných strán môže na svoje zasadnutia pozvať expertov alebo príslušné medzinárodné organizácie.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Orgán uverejňuje stanoviská a odporúčania skupiny zainteresovaných strán a výsledky jej konzultácií, pokiaľ nie sú dôverné.

7.  Orgán uverejňuje stanoviská, rady a odporúčania skupiny zainteresovaných strán a výsledky jej konzultácií, pokiaľ nie sú dôverné.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Výkonný riaditeľ každý rok vypracuje návrh jednotného programového dokumentu obsahujúceho najmä viacročné a ročné plánovanie v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) č. 1271/201373, pričom zohľadní usmernenia stanovené Komisiou.

1.  Výkonný riaditeľ každý rok vypracuje návrh jednotného programového dokumentu obsahujúceho najmä viacročné a ročné plánovanie v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) č. 1271/201373, pričom zohľadní usmernenia stanovené Komisiou, po predložení dokumentu skupine zainteresovaných strán, ktorá má k nemu vydať stanovisko.

__________________

__________________

73 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 328 7.12.2013, s. 42).

73 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 328 7.12.2013, s. 42).

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Výkonný riaditeľ každý rok vypracúva predbežný návrh odhadu príjmov a výdavkov orgánu na nasledujúci rozpočtový rok vrátane plánu pracovných miest a zasiela ho riadiacej rade.

1.  Výkonný riaditeľ každý rok vypracúva predbežný návrh odhadu príjmov a výdavkov orgánu na nasledujúci rozpočtový rok vrátane plánu pracovných miest a zasiela ho riadiacej rade. Ak sa orgán poverí novými úlohami zo strany inštitúcií Únie alebo na základe právnych predpisov Únie, zohľadní sa to pri plánovaní zdrojov a finančných prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Predbežný návrh odhadu vychádza z podrobných cieľov a očakávaných výsledkov ročného pracovného programu uvedeného v článku 25 ods. 3 a zohľadňuje finančné zdroje potrebné na dosiahnutie týchto cieľov a výsledkov v súlade so zásadou rozpočtového prístupu založeného na výkonnosti.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia zasiela návrh odhadu rozpočtovému orgánu spolu s návrhom všeobecného rozpočtu Únie.

4.  Komisia zasiela návrh odhadu rozpočtovému orgánu spolu s návrhom všeobecného rozpočtu Únie, v ktorom jasne uvedie rozpočtový riadok orgánu. Komisia informuje o tomto návrhu odhadu aj Európsky parlament.

Odôvodnenie

Vzhľadom na čoraz prísnejšie harmonogramy by sa procesná práca iných inštitúcií zlepšila, keby sa rozpočtové odhady oznamovali už v tejto skoršej fáze.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Zásada riadneho finančného hospodárenia sa uplatňuje za každých okolností.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Finančné pravidlá uplatniteľné na orgán prijíma riadiaca rada po porade s Komisiou. Nesmú sa odchyľovať od delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1271/2013, s výnimkou prípadov, keď je takáto odchýlka osobitne potrebná na prevádzku orgánu a Komisia ju vopred odsúhlasila.

Finančné pravidlá uplatniteľné na orgán prijíma riadiaca rada po porade s Komisiou. Nesmú sa odchyľovať od delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1271/2013, s výnimkou prípadov, keď je takáto odchýlka osobitne potrebná na prevádzku orgánu a Komisia ju vopred odsúhlasila. Urobí sa všetko pre to, aby uplatňovanie pravidiel zodpovedalo veľkosti a rozpočtu orgánu, v snahe zamedziť nadmernej záťaži, ale zároveň zachovávať dobrú prax.

Pozmeňujúci návrh  91

Návrh nariadenia

Článok 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 32

Článok 32

Výkonný riaditeľ

Výkonný riaditeľ

1.  Výkonný riaditeľ je zamestnaný ako dočasný zamestnanec orgánu v súlade s článkom 2 písm. a) podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov.

1.  Výkonný riaditeľ je zamestnaný ako dočasný zamestnanec orgánu v súlade s článkom 2 písm. a) podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov.

2.  Riadiaca rada vymenúva výkonného riaditeľa zo zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou na základe otvoreného a transparentného výberového konania.

2.  Riadiaca rada vymenúva výkonného riaditeľa zo zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou na základe otvoreného a transparentného výberového konania, ktoré zaručuje prísne posúdenie kandidátov a vysoký stupeň nezávislosti. Pred vymenovaním bude vybraný kandidát vyzvaný, aby vystúpil pred gestorským výborom Európskeho parlamentu a odpovedal na otázky poslancov. Táto výmena názorov nesmie neprimerane oddialiť vymenovanie.

3.  Na účely uzatvorenia zmluvy s výkonným riaditeľom zastupuje orgán predseda riadiacej rady.

3.  Na účely uzatvorenia zmluvy s výkonným riaditeľom zastupuje orgán predseda riadiacej rady.

4.  Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je päť rokov. Na konci tohto obdobia Komisia vykoná posúdenie, v ktorom zohľadní hodnotenie výsledkov činnosti výkonného riaditeľa a budúce úlohy a výzvy orgánu.

4.  Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je päť rokov. Do šiestich mesiacov pred koncom tohto obdobia Komisia vykoná posúdenie, v ktorom zohľadní hodnotenie výsledkov činnosti výkonného riaditeľa a budúce úlohy a výzvy orgánu.

5.  Riadiaca rada konajúca na návrh Komisie, v ktorom sa zohľadňuje posúdenie uvedené v odseku 4, môže predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa jedenkrát, a to najviac o päť rokov.

5.  Riadiaca rada konajúca z vlastnej iniciatívy alebo na návrh Komisie, v ktorom sa zohľadňuje posúdenie uvedené v odseku 4, môže predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa jedenkrát, a to najviac o päť rokov, alebo môže požiadať Komisiu o začatie procesu výberu nového výkonného riaditeľa.

6.  Výkonný riaditeľ, ktorého funkčné obdobie bolo predĺžené, sa na konci daného kumulatívneho obdobia nesmie zúčastniť na ďalšom výberovom konaní na to isté miesto.

6.  Výkonný riaditeľ, ktorého funkčné obdobie bolo predĺžené, sa na konci daného celkového obdobia nesmie zúčastniť na ďalšom výberovom konaní na to isté miesto.

7.  Výkonný riaditeľ môže byť odvolaný z funkcie len na základe rozhodnutia riadiacej rady konajúcej na návrh Komisie.

7.  Výkonný riaditeľ môže byť odvolaný z funkcie len na základe rozhodnutia riadiacej rady konajúcej z vlastnej iniciatívy alebo na návrh Komisie, a to základe odôvodneného posúdenia jeho výkonnosti ako výkonného riaditeľa.

8. Riadiaca rada prijíma rozhodnutia o vymenovaní výkonného riaditeľa, predĺžení jeho funkčného obdobia alebo jeho odvolaní z funkcie na základe dvojtretinovej väčšiny hlasov členov s hlasovacím právom.

8. Riadiaca rada prijíma rozhodnutia o vymenovaní výkonného riaditeľa, predĺžení jeho funkčného obdobia alebo jeho odvolaní z funkcie na základe dvojtretinovej väčšiny hlasov členov s hlasovacím právom.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Národní styční úradníci musia mať v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov svojho členského štátu právomoc požadovať od predmetných orgánov príslušné informácie.

3.  Národní styční úradníci musia mať v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov svojho členského štátu právomoc požadovať a prijímať od predmetných orgánov všetky príslušné informácie.

Pozmeňujúci návrh  93

Návrh nariadenia

Článok 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 36

Článok 36

Jazykový režim

Jazykový režim

1.  Na orgán sa vzťahujú ustanovenia nariadenia Rady č. 175.

1.  Na orgán sa vzťahujú ustanovenia nariadenia Rady č. 175.

Prekladateľské služby potrebné pre fungovanie orgánu poskytuje Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie.

Prekladateľské služby potrebné pre fungovanie orgánu poskytuje Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie alebo, ak je to náležite odôvodnené, iné prekladateľské služby.

__________________

__________________

1 Nariadenie č. 1 z 15. apríla 1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve (Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385).

1 Nariadenie č. 1 z 15. apríla 1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve (Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385).

Pozmeňujúci návrh  94

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Najneskôr päť rokov po dátume uvedenom v článku 51 a potom každých päť rokov Komisia zhodnotí výsledky činnosti orgánu, pokiaľ ide o jeho ciele, mandát a úlohy. Hodnotenie sa týka najmä prípadnej potreby zmeniť mandát orgánu a finančných vplyvov takejto zmeny, a to aj pomocou ďalšej súčinnosti a zosúladenia postupov s agentúrami pôsobiacimi v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky.

1.  Najneskôr štyri roky po dátume uvedenom v článku 51 a potom každých päť rokov Komisia zhodnotí výsledky činnosti orgánu, pokiaľ ide o jeho ciele, mandát a úlohy. Hodnotenie sa týka najmä prípadnej potreby zmeniť mandát orgánu a finančných vplyvov takejto zmeny, a to aj pomocou ďalšej súčinnosti a zosúladenia postupov s agentúrami pôsobiacimi v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V rozsahu potrebnom na dosiahnutie cieľov stanovených v tomto nariadení a bez toho, aby boli dotknuté príslušné právomoci členských štátov a inštitúcií Únie, môže orgán spolupracovať s vnútroštátnymi orgánmi tretích krajín, v ktorých sa uplatňujú príslušné právne predpisy Únie v oblasti mobility pracovnej sily a koordinácie sociálneho zabezpečenia.

V rozsahu potrebnom na dosiahnutie cieľov stanovených v tomto nariadení a bez toho, aby boli dotknuté príslušné právomoci členských štátov a inštitúcií Únie, môže orgán spolupracovať s vnútroštátnymi orgánmi tretích krajín, v ktorých sa uplatňujú príslušné právne predpisy Únie v oblasti mobility pracovnej sily a koordinácie sociálneho zabezpečenia, ako aj s medzinárodnými organizáciami, ktoré pracujú v oblastiach, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti orgánu.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na tento účel môže orgán s výhradou predchádzajúceho schválenia Komisiou uzatvárať s orgánmi tretích krajín dojednania o pracovných podmienkach. Uvedenými dojednaniami nevznikajú Únii ani jej členským štátom žiadne právne záväzky.

Na tento účel môže orgán s výhradou predchádzajúceho schválenia Komisiou a riadiacou radou uzatvárať s orgánmi tretích krajín dojednania o pracovných podmienkach. Uvedenými dojednaniami nevznikajú Únii ani jej členským štátom žiadne právne záväzky.

Odôvodnenie

O takom dôležitom rozhodnutí, ktoré má vplyv na celkovú činnosť orgánu, nemôže rozhodovať len Komisia. Povolenie musia udeliť aj členské štáty.

Pozmeňujúci návrh  97

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Potrebné dojednania týkajúce sa priestorov, ktoré sa majú zabezpečiť na účely sídla orgánu v hostiteľskom členskom štáte, ako aj osobitné predpisy, ktoré sa v danom hostiteľskom členskom štáte vzťahujú sa na výkonného riaditeľa, členov riadiacej rady, zamestnancov orgánu a ich rodinných príslušníkov, sa uvedú v dohode o sídle medzi orgánom a členským štátom, v ktorom sa sídlo orgánu nachádza, pričom sa táto dohoda uzavrie po získaní súhlasu riadiacej rady, najneskôr však do dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 46

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[...]

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 47

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[...]

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh  100

Návrh nariadenia

Článok 49

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[...]

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh  101

Návrh nariadenia

Článok 49 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 49a

 

Zmeny rozhodnutia (EÚ) 2016/344

 

Rozhodnutie (EÚ) 2016/344 sa mení takto:

 

1.  v článku 2 ods. 1 sa dopĺňa toto písmeno ca):

 

„ca)  výkonný riaditeľ Európskeho orgánu práce.“;

 

2.  v článku 8 ods. 1 sa pododsek 3 nahrádza takto:

 

Predsedníctvo pripravuje a organizuje prácu platformy spolu so sekretariátom, ktorý funguje ako sekretariát platformy vrátane predsedníctva a pracovných skupín. Sekretariát zabezpečuje Európsky organ práce.“;

 

3.  Článok 9 sa nahrádza takto:

 

„Článok 9

 

Spolupráca

 

1.  Platforma účinne spolupracuje a zamedzuje duplicite práce s ostatnými príslušnými expertnými skupinami a výbormi na úrovni Únie, ktorých činnosť súvisí s nedeklarovanou prácou, najmä s Výborom vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce, so Správnou komisiou pre koordináciu sociálneho zabezpečenia, so sieťou verejných služieb zamestnanosti, s Výborom pre zamestnanosť (EMCO), Výborom pre sociálnu ochranu (SPC) a s pracovnou skupinou pre administratívnu spoluprácu v oblasti priamych daní. V prípade potreby platforma pozýva zástupcov uvedených skupín a výborov na svoje zasadnutia ako pozorovateľov. V záujme efektívnejšej práce a posilnenia vplyvu sa môžu organizovať spoločné zasadnutia.

 

2.  Platforma nadviaže vhodnú spoluprácu s Európskym orgánom práce, nadáciou Eurofound a agentúrou EU-OSHA“.

Pozmeňujúci návrh  102

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Rozhodnutie 2009/17/ES a rozhodnutie (EÚ) 2016/344 sa zrušujú.

Rozhodnutie 2009/17/ES sa zrušuje.

Pozmeňujúci návrh  103

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Odkazy na rozhodnutie 2009/17/ES a rozhodnutie (EÚ) 2016/344 sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Odkazy na rozhodnutie 2009/17/ES sa považujú za odkazy na toto nariadenie.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všeobecným cieľom tohto nariadenia je zriadiť Európsky orgán práce, ktorý by pomohol posilniť spravodlivosť a dôveru v jednotný trh. Orgán by mal podporovať členské štáty pri zabezpečovaní účinného uplatňovania právnych predpisov Únie v oblasti pracovnej mobility a koordinácie sociálneho zabezpečenia. Návrh je ďalším konkrétnym krokom k splneniu Európskeho piliera sociálnych práv.

Spravodajca dôrazne podporuje túto iniciatívu. Podľa európskych občanov je sloboda žiť, pracovať, študovať a podnikať kdekoľvek v EÚ najdôležitejším úspechom EÚ. Európania zároveň veľmi oceňujú spravodlivosť, sociálnu ochranu a začlenenie. Preto musí EÚ splniť obidva ciele a zabezpečiť, aby slobodná mobilita znamenala aj spravodlivú mobilitu, aby sa zaručili a chránili práva pracovníkov v celej EÚ, aby sa zabránilo nespravodlivej hospodárskej súťaži medzi pracovníkmi a spoločnosťami a aby sa riešili otázky sociálnych podvodov a zneužívania slobody pohybu.

Aby sme to dosiahli, potrebujeme najprv jasné, spravodlivé a prísne pravidlá. V posledných rokoch to je najvyššou prioritou a veľa sa dosiahlo, najmä pokiaľ ide o smernicu o vysielaní pracovníkov, smernicu o presadzovaní a platformu na boj proti nedeklarovanej práci. V súčasnosti stále prebieha práca na dôležitých návrhoch týkajúcich sa balíka (dopravy a) mobility a koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia. Na zabezpečenie spravodlivého trhu práce sú potrebné lepšie pravidlá. Pravidlá ale nemajú hodnotu papiera, na ktorom sú vytlačené, ak sa riadne nepresadzujú. Keďže Európania sa stávajú čoraz mobilnejšími, pričom viac ako 17 miliónov občanov pracuje alebo žije v inom členskom štáte než v ich domovskom, je potrebné posilniť cezhraničný rozmer presadzovania.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker oznámil vo svojej správe o stave Únie v roku 2017 svoje plány na vytvorenie Európskeho orgánu práce, ktorý by zabezpečil presadzovanie pravidiel EÚ v oblasti pracovnej mobility spravodlivým, jednoduchým a účinným spôsobom. Podľa jeho slov: „Je absurdné mať Orgán pre bankovníctvo, ktorý dozerá na uplatňovanie noriem v oblasti bankovníctva, ale nemať žiadny spoločný orgán práce na zabezpečenie spravodlivosti na našom jednotnom trhu.“

Podľa názoru spravodajcu je potrebný orgán, ktorý má operačný mandát, jasné zameranie na presadzovanie a dostatočné právomoci na dosiahnutie svojich cieľov.

Veľký význam majú dve špecifické otázky. Po prvé potreba orgánu s jasne vymedzenou úlohou a obmedzeným počtom úloh. Je veľmi dôležité, aby sa dostupné prostriedky využívali čo najefektívnejšie v oblastiach, v ktorých orgán môže poskytnúť najväčšiu pridanú hodnotu. Táto pridaná hodnota orgánu by mala byť väčšinou v oblasti presadzovania práva. Z tohto dôvodu má spravodajca pochybnosti o potrebe a vhodnosti zaradenia iných úloh, ako sú poskytovanie informácií alebo služby zamestnanosti, do rozsahu pôsobnosti orgánu. Je samozrejmé, že zlepšenie prístupu jednotlivcov a zamestnávateľov, najmä malých a stredných podnikov, k informáciám o ich právach a povinnostiach v oblasti pracovnej mobility, o voľnom pohybe služieb a koordinácii sociálneho zabezpečenia je rozhodujúce pre využitie plného potenciálu vnútorného trhu. Z dôvodov efektívnosti a účinnosti by však takéto poskytovanie spoľahlivých, aktuálnych a ľahko dostupných informácií nemalo patriť do rozsahu pôsobnosti orgánu, ale skôr na vnútroštátnu alebo regionálnu úroveň, kde by sa mohli zohľadniť aj osobitné dvojstranné dohody medzi členskými štátmi, napríklad v oblasti daňovej koordinácie. Na tento účel by Komisia mala preskúmať možnosť vytvorenia alebo uľahčenia vzniku asistenčných pracovísk alebo kontaktných miest pre spoločnosti a pracovníkov v cezhraničných situáciách, zatiaľ čo orgán by mal dodržiavať svoju hlavnú úlohu: posilnenie presadzovania právnych predpisov EÚ a podporu členských štátov na tento účel.

Po druhé musí orgán mať prostriedky na to, aby v praxi skutočne priniesol zmeny. Nemal by sa stať bezzubým tigrom; dobrovoľná účasť orgánov členských štátov – ako to navrhuje Komisia – na dosiahnutie tohto cieľa nestačí. Spravodajca predložil túto správu s cieľom nájsť primeranú rovnováhu medzi právomocami členských štátov a zásadou subsidiarity na jednej strane a snahou o vytvorenie agentúry na úrovni EÚ so skutočnou schopnosťou zlepšiť presadzovanie pravidiel na celom území EÚ na strane druhej. Znamená to, že orgány členských štátov by sa mali zúčastňovať na navrhovaných zosúladených alebo cezhraničných inšpekciách a môžu sa odmietnuť zúčastniť len vo výnimočných a riadne odôvodnených situáciách.

Európsky orgán práce by mal byť účinnou odpoveďou na obavy súvisiace s dodržiavaním a účinným a efektívnym presadzovaním pravidiel EÚ, čo ohrozuje dôveru a spravodlivosť na vnútornom trhu. Preto je nevyhnutné zlepšiť cezhraničné presadzovanie právnych predpisov Únie v oblasti pracovnej mobility a bojovať proti zneužívaniu s cieľom chrániť práva mobilných pracovníkov, zabezpečiť, aby spoločnosti, najmä malé a stredné podniky (MSP), mohli súťažiť za rovnakých podmienok, a udržať podporu občanov pre vnútorný trh a štyri slobody, aby poctivé spoločnosti a pracovníci mohli využívať svoje práva a možnosti vnútorného trhu v plnom rozsahu.


MENŠINOVÉ STANOVISKO

Joëlle Mélin

EURÓPSKY ORGÁN PRÁCE

Francúzska delegácia Skupiny Európa národov a slobody sa odkláňa od práce, ktorá bola vykonaná v súvislosti s týmto spisom. V tejto súvislosti sa opiera o niekoľko argumentov:

– toto nové znenie má zmierniť nedostatočnosť alebo neschopnosť, ktoré priznala aj samotná Komisia vo svojom odôvodnení, a to v rôznych oblastiach, ktoré by sa v záujme zefektívnenia mali zoskupiť;

– centralizáciou chybných nástrojov však pri dosahovaní cieľov, ktoré si tento orgán stanovil, nemožno dosiahnuť viac, než sa dosiahlo, keď boli nezávislé;

– je preto možné, že súčasný text by mohol byť napadnutý už v blízkej budúcnosti;

– navyše orgán v takej podobe, v akej je vytvorený, nemá prostriedky na riešenie veľkých výziev, ktoré by mal vyriešiť.


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (21.9.2018)

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce

(COM(2018)0131 – C8‑0118/2018 – 2018/0064(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jens Geier,

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca víta návrh Komisie týkajúci sa Európskeho orgánu práce a považuje ho za dôležitý krok pri dosahovaní piliera sociálnych práv. Kým návrh Komisie je dobrým štartovacím bodom, spravodajca navrhuje vybaviť orgán väčšími právomocami s cieľom úspešne vykonávať jeho úlohu a byť užitočným doplnkom existujúcich štruktúr.

V rámci novej priority by mal byť orgán financovaný výlučne z nových zdrojov, a nie na úkor súčasných programov. Komisia navrhla financovať 70 % rozpočtu orgánu presunom z programu EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) v rámci súčasného VFR. Zatiaľ čo orgán má podobné úlohy, prvé roky jeho činnosti budú venované budovaniu organizácie. Nemalo by sa zabraňovať operačným výdavkom na sociálne záležitosti a v dôsledku toho je potrebné zabezpečiť finančné zdroje pre orgán prostredníctvom nových finančných prostriedkov.

Pri rozhodovaní o sídle spravodajca odkazuje na odporúčania schválené všetkými inštitúciami Únie uplatniť prístup orientovaný na efektivitu a úsporu nákladov. Je presvedčený, že v záujme toho je nevyhnutné, aby inštitúcie Únie, a nielen členský štát, rozhodli o konkrétnom umiestnení agentúry.

Spravodajca navrhuje odzrkadliť štruktúru riadenia existujúcich agentúr v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí, t. j. pokračovať v tripartitnej štruktúre riadenia. S cieľom zabezpečiť súlad a vyhnúť sa prekrývaniu úloh by sa mala venovať osobitná pozornosť oblastiam možných synergií a prekrývajúcich sa úloh medzi nadáciami Eurofound, ETF, strediskom Cedefop, agentúrou EU-OSHA a orgánom.

Napokon je cieľom ďalších pozmeňujúcich návrhov pokračovať v dlhodobých pozíciách Výboru pre rozpočet, ako je zastúpenie Parlamentu v riadiacej rade a posilnenie pružnosti, pokiaľ ide o prekladateľské služby.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a)  Agentúra by mala pri plnení svojich úloh v plnej spolupráci s inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a členskými štátmi proaktívne prispievať k úsiliu členských štátov a Únie, pričom by sa mala vyhýbať akejkoľvek duplicite činností a mala by podporovať synergiu a komplementárnosť, a tým dosiahnuť koordináciu a úsporu finančných prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

15)  S cieľom monitorovať nové trendy, výzvy či medzery v predpisoch v oblastiach mobility pracovníkov a koordinácie sociálneho zabezpečenia by mal orgán rozvíjať kapacity na analýzu a posudzovanie rizika. To by malo zahŕňať prípravu analýz a štúdií trhu práce, ako aj partnerské hodnotenie. Orgán by mal monitorovať potenciálne nerovnováhy z hľadiska zručností a cezhraničných tokov pracovníkov vrátane ich prípadného dosahu na územnú súdržnosť. Okrem toho by orgán mal podporovať posudzovanie rizika uvedené v článku 10 smernice 2014/67/EÚ. Orgán by mal zaistiť synergie a dopĺňanie činností s ostatnými agentúrami, útvarmi či sieťami Únie. V rámci toho by mal sieť SOLVIT a podobné útvary žiadať o vstupy k opakujúcim sa problémom, s ktorými sa jednotlivci i zamestnávatelia stretávajú pri výkone svojich práv v oblastiach, ktoré spadajú do pôsobnosti orgánu. Orgán by mal zároveň uľahčovať a zefektívňovať zber údajov v zmysle relevantnej legislatívy Únie v rozsahu jeho pôsobnosti. To však nezahŕňa žiadne nové oznamovacie povinnosti pre členské štáty.

15)  S cieľom monitorovať nové trendy, výzvy či medzery v predpisoch v oblastiach mobility pracovníkov a koordinácie sociálneho zabezpečenia by mal orgán rozvíjať kapacity na analýzu a posudzovanie rizika. To by malo zahŕňať prípravu analýz a štúdií trhu práce, ako aj partnerské hodnotenie. Orgán by mal monitorovať potenciálne nerovnováhy z hľadiska zručností a cezhraničných tokov pracovníkov vrátane ich prípadného dosahu na územnú súdržnosť. Okrem toho by orgán mal podporovať posudzovanie rizika uvedené v článku 10 smernice 2014/67/EÚ. Orgán by mal zaistiť synergie a dopĺňanie činností s ostatnými agentúrami, útvarmi či sieťami Únie. V rámci toho by mal úzko spolupracovať s Eurofoundom v oblasti analýz trhu práce a žiadať sieť SOLVIT a podobné útvary o vstupy k opakujúcim sa problémom, s ktorými sa jednotlivci i zamestnávatelia stretávajú pri výkone svojich práv v oblastiach, ktoré spadajú do pôsobnosti orgánu. Orgán by mal zároveň uľahčovať a zefektívňovať zber údajov v zmysle relevantnej legislatívy Únie v rozsahu jeho pôsobnosti. To však nezahŕňa žiadne nové oznamovacie povinnosti pre členské štáty.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

24)  Na zaistenie úplnej samostatnosti a nezávislosti by mal orgán disponovať nezávislým rozpočtom, ktorého príjmy pochádzajú zo všeobecného rozpočtu Únie a z dobrovoľných príspevkov členských štátov, ako aj prípadných príspevkov tretích krajín zúčastnených na práci orgánu. Vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch by mal orgán zároveň mať možnosť prijímať príspevky na základe dohôd o delegovaní alebo ad hoc granty, ako aj spoplatňovať publikácie a akékoľvek služby, ktoré poskytuje.

24)  Na zaistenie úplnej samostatnosti a nezávislosti by mal orgán disponovať nezávislým rozpočtom, ktorého príjmy pochádzajú zo všeobecného rozpočtu Únie a z dobrovoľných príspevkov členských štátov, ako aj prípadných príspevkov tretích krajín zúčastnených na práci orgánu. Rozpočet orgánu by mal byť vypracovaný v súlade so zásadou tvorby rozpočtu na základe výkonov, pričom by sa mali brať do úvahy ciele orgánu a očakávané výsledky plnenia jeho úloh. Vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch by mal orgán zároveň mať možnosť prijímať príspevky na základe dohôd o delegovaní alebo ad hoc granty, ako aj spoplatňovať publikácie a akékoľvek služby, ktoré poskytuje. Príspevok z rozpočtu Únie by nemal byť na úkor iných programov Únie.

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že prvé roky prevádzky orgánu budú venované budovaniu, nemala by sa ohrozovať operačná činnosť existujúcich programov, ako je EURES.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

28)  Hostiteľský členský štát orgánu by mal zabezpečiť čo najlepšie podmienky na zaistenie jeho riadneho fungovania.

28)  Hostiteľský členský štát orgánu by mal zabezpečiť čo najlepšie podmienky na zaistenie jeho riadneho fungovania. Orgán by mal úzko spolupracovať s inými inštitúciami, agentúrami a orgánmi Únie, najmä s tými, ktoré majú sídlo v tom istom členskom štáte, s cieľom dosiahnuť finančné úspory.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

28a)  Pri rozhodovaní o umiestnení sídla orgánu by sa mali v plnej miere rešpektovať právomoci tak Parlamentu, ako aj Rady, ako zákonodarcov Únie, a zohľadniť odporúčania medziinštitucionálnej pracovnej skupiny pre zdroje decentralizovaných agentúr. V súlade s najnovšími postupmi pre umiestnenie agentúry Únie by inštitúcie Únie mali nielen súhlasiť s členským štátom, v ktorom má mať agentúra sídlo, ale aj s konkrétnym sídlom v rámci toho členského štátu.

Odôvodnenie

Lo scopo è quello di evitare quanto successo in occasione della nuova ubicazione della sede dell'Agenzia Europea per i Medicinali, dove la procedura di assegnazione prevedeva la decisione mediante sorteggio - tra le offerte in situazione di parità - al termine della terza tornata di voto. In aggiunta, il Parlamento europeo non è stato coinvolto nel processo decisionale, nonostante le sue prerogative di co-legislatore e di primo garante del rispetto del principio democratico nell'Unione. La decisione, infatti, è stata presa a margine del Consiglio "Affari generali" e il Parlamento è stato meramente chiamato a confermarne la scelta mediante la procedura legislativa ordinaria.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

30)  V rámci svojich príslušných právomocí by mal orgán spolupracovať s ostatnými agentúrami Únie – najmä s tými, ktoré pôsobia v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky, mal by nadviazať na ich odborné poznatky a maximalizovať synergie: s Európskou nadáciou pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound), Európskym strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop), Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie (ETF), a – v otázkach boja proti organizovanej trestnej činnosti a obchodovaniu s ľuďmi – s Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a Agentúrou Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust).

30)  V rámci svojich príslušných právomocí by mal orgán spolupracovať s ostatnými agentúrami Únie – najmä s tými, ktoré pôsobia v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky, mal by nadviazať na ich odborné poznatky a maximalizovať synergie a zabraňovať zdvojeniu, a tým dosahovať finančné úspory: s Európskou nadáciou pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound), Európskym strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop), Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie (ETF), a – v otázkach boja proti organizovanej trestnej činnosti a obchodovaniu s ľuďmi – s Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a Agentúrou Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust).

Odôvodnenie

Agentúry v oblasti zamestnanosti a trhu práce musia v súlade so spoločným prístupom efektívne využívať obmedzené dostupné zdroje hľadaním synergií a zabránením prekrývaniu v rámci svojich príslušných činností.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  uľahčuje jednotlivcom a zamestnávateľom prístup k informáciám o právach a povinnostiach v cezhraničnom kontexte, ako aj prístup k službám cezhraničnej mobility pracovníkov v súlade s článkami 6 a 7;

a)  uľahčuje jednotlivcom a sociálnym partnerom prístup k informáciám o právach a povinnostiach v cezhraničnom kontexte, ako aj prístup k službám cezhraničnej mobility pracovníkov v súlade s článkami 6 a 7;

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ga)  podporuje spoluprácu a koordináciu na úrovni Únie medzi členskými štátmi, inštitúciami, agentúrami a orgánmi Únie s cieľom dosiahnuť rozpočtové úspory, vyhnúť sa duplicite činností a podporovať synergiu a komplementárnosť ich činností.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ga)  monitoruje programy dobrovoľných návratov členských štátov, ktoré podporujú jednotlivcov, ktorí sa chcú vrátiť do svojich krajín pôvodu po tom, čo pracovali v rámci cezhraničnej pracovnej mobility.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  poskytuje relevantné informácie o právach a povinnostiach jednotlivcov v kontexte cezhraničnej mobility pracovníkov;

a)  poskytuje relevantné informácie o právach a povinnostiach jednotlivcov v kontexte cezhraničnej mobility pracovníkov vrátane informácií o ich sociálnych právach, ako sú administratívne, zamestnanecké, zdravotnícke a ubytovacie služby;

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  poskytuje zamestnávateľom relevantné informácie o pracovných predpisoch, ako aj o životných a pracovných podmienkach, ktoré sa vzťahujú na pracovníkov v kontexte cezhraničnej pracovnej mobility – vrátane vyslaných pracovníkov;

c)  poskytuje sociálnym partnerom relevantné informácie o pracovných predpisoch, ako aj o životných a pracovných podmienkach, ktoré sa vzťahujú na pracovníkov v kontexte cezhraničnej pracovnej mobility – vrátane vyslaných pracovníkov;

Odôvodnenie

Orgán by mal poskytovať informácie zamestnávateľom aj organizáciám zamestnancov.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi podporuje a financuje poradenské služby pre zamestnancov, ktorí hľadajú zamestnanie alebo ktorí sú zamestnaní mimo svojej krajiny pôvodu;

Odôvodnenie

Orgán musí mať právomoc nielen informovať zamestnancov, ale aj poskytovať im poradenstvo.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ak vnútroštátny orgán neodpovie na žiadosť v rámci lehoty stanovenej orgánom, poskytne orgánu vysvetlenie.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Orgán o svojich zisteniach pravidelne informuje Komisiu a priamo aj dotknuté členské štáty, pričom uvedie možné opatrenia na riešenie zistených nedostatkov.

3.  Orgán vydáva polročné správy o svojich zisteniach pre Komisiu a priamo aj dotknuté členské štáty, pričom uvedie možné opatrenia na riešenie zistených nedostatkov. Tieto správy sa sprístupnia verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Orgán podľa vhodnosti nadväzuje mechanizmy spolupráce s ostatnými decentralizovanými agentúrami Únie.

Orgán podľa vhodnosti nadväzuje mechanizmy spolupráce s ostatnými decentralizovanými agentúrami Únie, najmä s nadáciami Eurofound, ETF, strediskom Cedefop a agentúrou EU-OSHA, s cieľom dosiahnuť koordináciu, podporovať synergie a zabrániť zdvojeniu ich činností v záujme nákladovej efektívnosti.

Odôvodnenie

Agentúry v oblasti zamestnanosti a trhu práce musia v súlade so spoločným prístupom efektívne využívať obmedzené dostupné zdroje hľadaním synergií a zabránením prekrývaniu v rámci svojich príslušných činností.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Riadiaca rada pozostáva z jedného vysokopostaveného zástupcu za každý členský štát a dvoch zástupcov Komisie, pričom všetci majú hlasovacie právo.

1.  Riadiaca rada pozostáva z jedného vysokopostaveného zástupcu za každý členský štát, jedného člena za organizácie zamestnávateľov každého členského štátu, jedného člena za organizácie zamestnancov každého členského štátu, dvoch zástupcov Komisie a jedného člena menovaného Európskym parlamentom, pričom všetci majú hlasovacie právo.

Odôvodnenie

Cieľom pozmeňujúceho návrhu je odzrkadliť štruktúru riadenia existujúcich agentúr v súvislosti s trhom práce a posilniť demokratickú kontrolu stanovením člena, ktorého vymenuje Európsky parlament.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Na zasadnutiach riadiacej rady sa môžu ako pozorovatelia zúčastňovať štyria zástupcovia za Eurofound, Cedefop, EU-OSHA a ETF, po jednom zástupcovi každý.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zvýšenie koordinácie medzi agentúrami súvisiacimi s oblasťou zamestnania a trhu práce.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Výkonný riaditeľ každý rok vypracuje návrh jednotného programového dokumentu obsahujúceho najmä viacročné a ročné plánovanie v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) č. 1271/2013, pričom zohľadní usmernenia stanovené Komisiou.

1.  Výkonný riaditeľ každý rok vypracuje návrh jednotného programového dokumentu obsahujúceho najmä viacročné a ročné plánovanie v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) č. 1271/201373, pričom zohľadní usmernenia stanovené Komisiou, ako aj odporúčania medziinštitucionálnej pracovnej skupiny pre zdroje agentúr.

__________________

__________________

73 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42).

73 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42).

Odôvodnenie

Agentúra by pri vypracúvaní svojho jednotného programového dokumentu mala riadne zohľadniť odporúčania medziinštitucionálnej pracovnej skupiny pre agentúry.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Predbežný návrh odhadu vychádza z podrobných cieľov a očakávaných výsledkov ročného pracovného programu uvedeného v článku 25 ods. 3 a zohľadňuje finančné zdroje potrebné na dosiahnutie týchto cieľov a výsledkov v súlade so zásadou rozpočtovania založeného na plnení.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Prekladateľské služby potrebné pre fungovanie orgánu poskytuje Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie.

2.  Prekladateľské služby potrebné na fungovanie orgánu pre cenné papiere a trhy poskytuje Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie alebo iní poskytovatelia prekladateľských služieb v súlade s pravidlami verejného obstarávania a v medziach stanovených príslušnými rozpočtovými pravidlami.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je poskytnúť agentúre určitú pružnosť, pokiaľ ide o prekladateľské služby.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V záujme uľahčenia boja proti podvodom, korupcii a inému protiprávnemu konaniu podľa nariadenia (ES) č. 883/2013 orgán do šiestich mesiacov odo dňa, keď začne fungovať, pristúpi k medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), a prijme náležité ustanovenia uplatniteľné na všetkých zamestnancov orgánu, a to s použitím vzoru uvedeného v prílohe k uvedenej dohode.

1.  V záujme uľahčenia boja proti podvodom, korupcii a inému protiprávnemu konaniu podľa nariadenia (ES) č. 883/2013 orgán odo dňa, keď začne fungovať, pristúpi k medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), a prijme náležité ustanovenia uplatniteľné na všetkých zamestnancov orgánu, a to s použitím vzoru uvedeného v prílohe k uvedenej dohode.

Odôvodnenie

V tomto kontexte nie je potrebná šesťmesačná rezervná lehota.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  S cieľom dosiahnuť finančné úspory orgán úzko spolupracuje s inými inštitúciami, agentúrami a orgánmi Únie, najmä s tými, ktoré majú sídlo na tom istom mieste. 

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Zriadenie Európskeho orgánu práce

Referenčné čísla

COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

16.4.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Jens Geier

21.3.2018

Prerokovanie vo výbore

10.7.2018

 

 

 

Dátum prijatia

25.9.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

5

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Manuel dos Santos, Stanisław Żółtek

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

José Blanco López, Jonathan Bullock, Isabella De Monte, Sofia Ribeiro, Ruža Tomašić

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Ruža Tomašić

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere

S&D

José Blanco López, Isabella De Monte, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

André Elissen, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

PPE

Paul Rübig

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch (11.10.2018)

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce

(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Karima Delli

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Názov 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra práce

(Text s významom pre EHP a pre Švajčiarsko)

(Text s významom pre EHP a pre Švajčiarsko)

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Citácia 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 46, článok 48, článok 53 ods. 1, článok 62 a článok 91 ods. 1,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 46 a 48,

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Podľa článku 3 ZEÚ sa Únia usiluje o sociálne trhové hospodárstvo s vysokou konkurencieschopnosťou zamerané na dosiahnutie plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku, a zároveň podporuje sociálnu spravodlivosť a ochranu. V súlade s článkom 9 ZFEÚ má Únia pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností prihliadať na požiadavky spojené okrem iného s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, so zárukou primeranej sociálnej ochrany, s bojom proti sociálnemu vylúčeniu a podporou vysokej úrovne vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany ľudského zdravia.

(2)  Podľa článku 3 ZEÚ sa Únia usiluje o sociálne trhové hospodárstvo s vysokou konkurencieschopnosťou zamerané na dosiahnutie plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku, a zároveň podporuje sociálnu spravodlivosť a ochranu. V súlade s článkom 9 ZFEÚ má Únia pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností prihliadať na požiadavky spojené okrem iného s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, so zárukou primeranej sociálnej ochrany, s bojom proti sociálnemu vylúčeniu a podporou vysokej úrovne vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany ľudského zdravia. Podľa článku 5 ZEÚ podlieha vykonávania právomocí Únie pravidlám subsidiarity a proporcionality.

Odôvodnenie

Je dôležité zaručiť, aby sa dodržiavali pravidlá proporcionality a subsidiarity pri definovaní úloh EAP.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Mal by sa zriadiť Európsky orgán práce (ďalej len „orgán“), ktorý pomôže posilniť spravodlivosť a dôveru vo vnútorný trh. Na tento účel by mal orgán podporovať členské štáty a Komisiu pri zlepšovaní prístupu jednotlivcov a zamestnávateľov k informáciám o ich právach a povinnostiach v kontexte cezhraničnej mobility pracovníkov, ako aj prístupu k relevantným službám, mal by podporovať dodržiavanie pravidiel a spoluprácu medzi členskými štátmi s cieľom zabezpečiť účinné uplatňovanie práva Únie v týchto oblastiach, a zároveň by mal plniť mediačnú funkciu a pomáhať pri hľadaní riešení cezhraničných sporov alebo narušení trhu práce.

(5)  Mala by sa zriadiť Európska agentúra práce (ďalej len „agentúra“) ktorá pomôže posilniť spravodlivosť a dôveru a podporí voľný pohyb pracovníkov a služieb na vnútornom trhu, pri súčasnom dodržiavaní zásad proporcionality a subsidiarity. Na tento účel by mala agentúra podporovať členské štáty a Komisiu pri zlepšovaní prístupu pracovníkov a zamestnávateľov k podstatným a aktuálnym informáciám o ich právach a povinnostiach v kontexte cezhraničnej mobility pracovníkov a cezhraničného poskytovania služieb vo všetkých členských štátov prostredníctvom webového portálu EAP, ako aj prístupu k relevantným službám, a podporovať dodržiavanie pravidiel a spoluprácu medzi členskými štátmi s cieľom zabezpečiť účinné uplatňovanie práva Únie v týchto oblastiach, a zároveň by mal plniť mediačnú funkciu a pomáhať pri hľadaní riešení cezhraničných sporov alebo narušení trhu práce.

Odôvodnenie

Hlavným cieľom zriadenia Európskej agentúry práce by mala byť podpora slobody pohybu pracovníkov v rámci jednotného trhu. V záujme dosiahnutia tohto cieľa je potrebné posilniť prístup k relevantným informáciám o cezhraničnej mobilite vo všetkých členských štátoch EÚ. To by sa dalo dosiahnuť vytvorením aktuálneho a dostupného webového portálu EAP.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Orgán by mal pôsobiť v oblastiach cezhraničnej mobility pracovníkov a koordinácie sociálneho zabezpečenia vrátane voľného pohybu pracovníkov, vysielania pracovníkov a vysoko mobilného poskytovania služieb. Zároveň by mal posilňovať spoluprácu členských štátov pri riešení problému nedeklarovanej práce. Ak orgán pri výkone svojich činností nadobudne podozrenie z nezrovnalostí (a to aj v oblastiach práva Únie nad rámec jeho pôsobnosti), ako napríklad nedodržiavanie pracovných podmienok, pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nemajú oprávnenie zdržiavať sa na danom území, mal by mať možnosť nahlásiť tieto podozrenia a podľa potreby v týchto veciach spolupracovať s Komisiou, zodpovednými subjektmi Únie a vnútroštátnymi orgánmi.

(6)  Agentúra by mala pôsobiť v oblastiach cezhraničnej mobility pracovníkov a koordinácie sociálneho zabezpečenia vrátane voľného pohybu pracovníkov a služieb. Agentúra by tiež mala posilňovať spoluprácu členských štátov pri riešení problému nedeklarovanej práce a v boji proti zakladaniu schránkových spoločností v odvetví cestnej dopravy, ktoré prispelo k narušeniu konkurencieschopnosti tohto odvetvia. Ak agentúra pri výkone svojich činností nadobudne podozrenie z nezrovnalostí, mala by mať možnosť nahlásiť ich Komisii a vnútroštátnym orgánom.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  V určitých prípadoch boli prijaté odvetvové právne predpisy Únie s cieľom reagovať na osobitné potreby daných odvetví – ide napríklad o oblasť medzinárodnej dopravy. Orgán by sa mal zároveň venovať cezhraničným aspektom uplatňovania takýchto odvetvových právnych predpisov Únie, najmä nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/200649, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES50, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/200951 a smernice [ktorou sa mení smernica 2006/22/ES – COM(2017) 278]52.

(8)  V určitých prípadoch boli prijaté odvetvové právne predpisy Únie s cieľom reagovať na osobitné potreby daných odvetví – ide napríklad o oblasť medzinárodnej dopravy. Agentúra sa môže tiež s predchádzajúcim súhlasom dotknutého členského štátu venovať cezhraničným aspektom uplatňovania takýchto odvetvových právnych predpisov Únie, najmä nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/200649, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES50, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/200951 a smernice [ktorou sa mení smernica 2006/22/ES – COM(2017) 278]52.

_________________

_________________

49 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1).

49 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1).

50 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a o zrušení smernice Rady 88/599/EHS (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 35).

50 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a o zrušení smernice Rady 88/599/EHS (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 35).

51 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 51).

51 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 51).

52 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy [COM(2017) 278].

52 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy [COM(2017) 278].

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Činnosti orgánu by mali byť zamerané na osoby, ktoré podliehajú právu Únie v rozsahu tohto nariadenia, vrátane pracovníkov, samostatne zárobkovo činných osôb, uchádzačov o prácu a ekonomicky neaktívnych osôb; mali by sem patriť občania Únie aj štátni príslušníci tretích krajín s oprávneným pobytom v Únii, ako sú vyslaní pracovníci, držitelia modrej karty EÚ, zamestnanci presunutí v rámci podniku alebo osoby s dlhodobým pobytom, ako aj ich rodinní príslušníci.

(9)  Činnosti agentúry by mali byť zamerané na osoby, ktoré podliehajú právu Únie v rozsahu tohto nariadenia, vrátane pracovníkov, samostatne zárobkovo činných osôb, uchádzačov o prácu a ekonomicky neaktívnych osôb; mali by sem patriť občania Únie aj štátni príslušníci tretích krajín s oprávneným pobytom v Únii, držitelia modrej karty EÚ, zamestnanci presunutí v rámci podniku alebo osoby s dlhodobým pobytom, ako aj ich rodinní príslušníci, ako je uvedené v príslušných právnych aktoch Únie upravujúcich ich pohyb v rámci Únie.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  S cieľom zaistiť prínosy spravodlivého a účinného vnútorného trhu by mal orgán podporovať mobilitu jednotlivcov a zamestnávateľov alebo ich príležitosti na poskytovanie služieb a nábor pracovníkov kdekoľvek v Únii. Patrí sem aj podpora cezhraničnej mobility jednotlivcov uľahčovaním prístupu k službám cezhraničnej mobility, ako je cezhraničné obsadzovanie voľných pracovných, stážových a učňovských miest, ale aj podporou programov mobility ako „Tvoje prvé pracovné miesto EURES“ či „ErasmusPRO“. Orgán by mal zároveň prispievať k zvyšovaniu transparentnosti informácií vrátane tých o právach a povinnostiach vyplývajúcich z legislatívy Únie, ako aj prístupu jednotlivcov a zamestnávateľov k službám, a to v spolupráci s ostatnými informačnými službami Únie ako služba „Vaša Európa - Poradenstvo“, pričom by mal v plnej miere využívať portál Vaša Európa, ktorý bude základom budúcej jednotnej digitálnej brány53, a zaistiť konzistentnosť s ním.

(11)  S cieľom zaistiť plné prínosy účinného vnútorného trhu by mala agentúra podporovať mobilitu pracovníkov a zamestnávateľov alebo ich príležitosti na poskytovanie služieb a nábor pracovníkov kdekoľvek v Únii. Patrí sem aj podpora cezhraničnej mobility jednotlivcov vytvorením prístupného webového portálu obsahujúceho aktuálne a úplné údaje o pracovnoprávnych predpisoch a pracovných podmienkach vo všetkých členských štátoch Únie, uľahčovaním prístupu k službám cezhraničnej mobility, ako je cezhraničné obsadzovanie voľných pracovných, stážových a učňovských miest, ale aj podporou programov mobility ako „Tvoje prvé pracovné miesto EURES“ či „ErasmusPRO“. Agentúra by mala zároveň prispievať k zvyšovaniu transparentnosti informácií vrátane tých o právach a povinnostiach vyplývajúcich z legislatívy Únie, ako aj prístupu jednotlivcov a zamestnávateľov k službám, a to v spolupráci s ostatnými informačnými službami Únie ako služba „Vaša Európa - Poradenstvo“, pričom by mal v plnej miere využívať portál Vaša Európa, ktorý bude základom budúcej jednotnej digitálnej brány53, a zaistiť konzistentnosť s ním.

_________________

_________________

53 Nariadenie [o jednotnej digitálnej bráne – COM(2017) 256].

53 Nariadenie [o jednotnej digitálnej bráne – COM(2017) 256].

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Na tieto účely by mal orgán spolupracovať s ostatnými relevantnými iniciatívami a sieťami Únie, najmä s európskou sieťou verejných služieb zamestnanosti (VSZ)54, so sieťou na podporu podnikania European Enterprise Network55, s pohraničným kontaktným miestom56 a so sieťou SOLVIT57, ako aj s relevantnými vnútroštátnymi subjektmi, medzi ktoré patria subjekty na podporu rovnakého zaobchádzania a podporu pracovníkov Únie a ich rodinných príslušníkov, ktoré členské štáty určili v zmysle smernice 2014/54/EÚ, ako aj národné kontaktné miesta určené podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ58 na poskytovanie informácií o zdravotnej starostlivosti. Orgán by mal zároveň skúmať možné synergie s navrhovaným európskym elektronickým preukazom služieb59 , najmä v prípadoch, keď sa členské štáty rozhodnú pre predkladanie vyhlásení o vysielaných pracovníkoch na príslušnej platforme. Orgán by mal Komisiu nahradiť vo funkcii riadenia európskeho úradu pre koordináciu Európskej siete služieb zamestnanosti (EURES) zriadeného podľa nariadenia (EÚ) 2016/589, a to aj z hľadiska vymedzenia používateľských potrieb a prevádzkových požiadaviek na efektívnosť portálu EURES a súvisiacich IT služieb, no vynímajúc poskytovanie IT a prevádzku a vývoj IT infraštruktúry, čo zostáva v kompetencii Komisie.

(12)  Na tieto účely by mala agentúra spolupracovať s ostatnými relevantnými iniciatívami a sieťami Únie, najmä s európskou sieťou verejných služieb zamestnanosti (VSZ)54, so sieťou na podporu podnikania European Enterprise Network55, s pohraničným kontaktným miestom56 a so sieťou SOLVIT57, ako aj s príslušnými vnútroštátnymi subjektmi, medzi ktoré patria subjekty na podporu rovnakého zaobchádzania a podporu pracovníkov Únie a ich rodinných príslušníkov, ktoré členské štáty určili v zmysle smernice 2014/54/EÚ, ako aj národné kontaktné miesta určené podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ58 na poskytovanie informácií o zdravotnej starostlivosti. Agentúra by mala zároveň skúmať možné synergie s navrhovaným európskym elektronickým preukazom služieb59, najmä v prípadoch, keď sa členské štáty rozhodnú pre predkladanie vyhlásení o vysielaných pracovníkoch na príslušnej platforme. Agentúra by mala Komisiu nahradiť vo funkcii riadenia európskeho úradu pre koordináciu Európskej siete služieb zamestnanosti (EURES) zriadeného podľa nariadenia (EÚ) 2016/589, a to aj z hľadiska vymedzenia používateľských potrieb a prevádzkových požiadaviek na efektívnosť portálu EURES a súvisiacich IT služieb, no vynímajúc poskytovanie IT a prevádzku a vývoj IT infraštruktúry, čo zostáva v kompetencii Komisie.

_________________

_________________

54 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2014/EÚ z 15. mája 2014 o posilnenej spolupráci medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ) (Ú. v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 32).

54 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2014/EÚ z 15. mája 2014 o posilnenej spolupráci medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ) (Ú. v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 32).

55 European Enterprise Network, https://een.ec.europa.eu/.

55 European Enterprise Network, https://een.ec.europa.eu/.

56 Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu - Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ [COM(2017) 534].

56 Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu - Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ [COM(2017) 534].

57 Odporúčanie Komisie zo 17. septembra 2013 o zásadách, ktorými sa riadi sieť SOLVIT (Ú. v. EÚ L 249, 19.9.2011, s. 10).

57 Odporúčanie Komisie zo 17. septembra 2013 o zásadách, ktorými sa riadi sieť SOLVIT (Ú. v. EÚ L 249, 19.9.2011, s. 10).

58 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 45).

58 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 45).

59 COM(2016) 824 a COM(2016) 823 final.

59 COM(2016) 824 a COM(2016) 823 final.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  V záujme spravodlivého, jednoduchého a účinného uplatňovania práva Únie by mal orgán podporovať spoluprácu a včasnú výmenu informácií medzi členskými štátmi. Spolu s ostatným personálom by mali národní styční úradníci v spolupráci s orgánom podporovať členské štáty v dodržiavaní požiadaviek na spoluprácu, urýchľovať výmenu informácií medzi nimi postupmi určenými na skracovanie omeškaní a zabezpečovať styky s ďalšími vnútroštátnymi styčnými bodmi, orgánmi a kontaktnými miestami zriadenými podľa práva Únie. Orgán by mal podporovať využívanie inovačných prístupov k účinnej a efektívnej cezhraničnej spolupráci vrátane elektronických nástrojov na výmenu údajov, ako je systém elektronickej výmeny informácií o sociálnom zabezpečení (EESSI) a informačný systém o vnútornom trhu (IMI), a mal by prispievať k ďalšej digitalizácii postupov a zdokonaľovaniu IT nástrojov používaných na výmenu správ medzi vnútroštátnymi orgánmi.

(13)  V záujme nediskriminačného, primeraného, spravodlivého, jednoduchého a účinného uplatňovania práva Únie by mala agentúra podporovať a zlepšovať spoluprácu a včasnú výmenu informácií medzi členskými štátmi. Spolu s ostatným personálom by mali národní styční úradníci v spolupráci s agentúrou podporovať členské štáty v dodržiavaní požiadaviek na spoluprácu, urýchľovať výmenu informácií medzi nimi postupmi určenými na skracovanie omeškaní a zabezpečovať styky s ďalšími vnútroštátnymi styčnými bodmi, orgánmi a kontaktnými miestami zriadenými podľa práva Únie. Agentúra by mala podporovať využívanie inovačných prístupov k účinnej a efektívnej cezhraničnej spolupráci vrátane elektronických nástrojov na výmenu údajov, ako je systém elektronickej výmeny informácií o sociálnom zabezpečení (EESSI) a informačný systém o vnútornom trhu (IMI), a mal by prispievať k ďalšej digitalizácii postupov a zdokonaľovaniu IT nástrojov používaných na výmenu správ medzi vnútroštátnymi orgánmi. Okrem toho by mala agentúra podporovať používanie týchto systémov na výmenu informácií: i) Európsky register podnikov cestnej dopravy (ďalej len „ERRU“) zriadený podľa nariadenia (ES) č. 1071/2009 na účely účinnej a harmonizovanej výmeny informácií vo vnútroštátnych registroch dopravných podnikov; a ii) informačný systém o vnútornom trhu (ďalej len „IMI“) zriadený v nariadení (EÚ) č. 1024/2012, ktorý umožňuje členským štátom nadviazať administratívnu spoluprácu a vymieňať si údaje a informácie o vyhláseniach o vysielaní pracovníkov. S cieľom zabezpečiť súlad s právom Únie by mali mať vnútroštátni inšpektori zodpovední za cestné kontroly priamy prístup k obom systémom prostredníctvom elektronickej aplikácie spoločnej pre všetky členské štáty. Agentúra by mala túto elektronickú aplikáciu podporovať.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Na posilnenie schopnosti členských štátov riešiť nezrovnalosti cezhraničného charakteru súvisiace s právom Únie v jeho pôsobnosti by mal orgán podporovať vnútroštátne orgány pri výkone zosúladených a spoločných inšpekcií, a to aj podporou vykonávania inšpekcií v súlade s článkom 10 smernice 2014/67/EÚ. Tieto inšpekcie by sa mali vykonávať na žiadosť členských štátov alebo na návrh orgánu, ktorý členské štáty odsúhlasia. Orgán by mal zabezpečovať strategickú, logistickú a technickú podporu členským štátom zapojeným do zosúladených alebo spoločných inšpekcií, a pritom plne dodržať na dôvernosť informácií. Inšpekcie by sa mali vykonávať na základe dohody s dotknutými členskými štátmi a mali by sa v plnej miere riadiť rámcom vnútroštátneho práva dotknutých členských štátov, ktoré by mali na základe výsledkov zosúladených a spoločných inšpekcií prijať príslušné opatrenia podľa vnútroštátneho práva.

(14)  Na posilnenie schopnosti členských štátov riešiť nezrovnalosti cezhraničného charakteru súvisiace s právom Únie v jej pôsobnosti by mala agentúra podporovať vnútroštátne orgány pri výkone zosúladených a spoločných inšpekcií a kontrol, a to aj podporou vykonávania kontrol a inšpekcií v súlade s článkom 10 smernice 2014/67/EÚ. Tieto by sa mali vykonávať na žiadosť členských štátov alebo na návrh agentúry, ktorý členské štáty odsúhlasia, a vždy po súhlase dotknutých členských štátov. Agentúra by mala zabezpečovať strategickú, logistickú a technickú podporu členským štátom zapojeným do zosúladených alebo spoločných inšpekcií, a pritom plne dodržať na dôvernosť informácií. Inšpekcie by sa mali vykonávať na základe dohody s dotknutým členským štátom a mali by sa v plnej miere riadiť rámcom vnútroštátneho práva členského štátu, na ktorého území sa inšpekcia vykonáva, ktoré by mali na základe výsledkov zosúladených a spoločných inšpekcií prijať príslušné opatrenia podľa tohto vnútroštátneho práva.

Odôvodnenie

Je dôležité špecifikovať, že inšpekcie sa môžu vykonávať iba v rámci vnútroštátnych právnych predpisov platných na území členského štátu, v ktorom sa vykonávajú.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  S cieľom monitorovať nové trendy, výzvy či medzery v predpisoch v oblastiach mobility pracovníkov a koordinácie sociálneho zabezpečenia by mal orgán rozvíjať kapacity na analýzu a posudzovanie rizika. To by malo zahŕňať prípravu analýz a štúdií trhu práce, ako aj partnerské hodnotenie. Orgán by mal monitorovať potenciálne nerovnováhy z hľadiska zručností a cezhraničných tokov pracovníkov vrátane ich prípadného dosahu na územnú súdržnosť. Okrem toho by orgán mal podporovať posudzovanie rizika uvedené v článku 10 smernice 2014/67/EÚ. Orgán by mal zaistiť synergie a dopĺňanie činností s ostatnými agentúrami, útvarmi či sieťami Únie. V rámci toho by mal sieť SOLVIT a podobné útvary žiadať o vstupy k opakujúcim sa problémom, s ktorými sa jednotlivci i zamestnávatelia stretávajú pri výkone svojich práv v oblastiach, ktoré spadajú do pôsobnosti orgánu. Orgán by mal zároveň uľahčovať a zefektívňovať zber údajov v zmysle relevantnej legislatívy Únie v rozsahu jeho pôsobnosti. To však nezahŕňa žiadne nové oznamovacie povinnosti pre členské štáty.

(15)  S cieľom monitorovať nové trendy, výzvy či medzery v predpisoch v oblastiach mobility pracovníkov a koordinácie sociálneho zabezpečenia by mala agentúra v spolupráci s členskými štátmi a sociálnymi partnermi rozvíjať kapacity na analýzu a posudzovanie rizika. To by malo zahŕňať prípravu analýz a štúdií trhu práce, ako aj partnerské hodnotenie. Agentúra by mala monitorovať potenciálne nerovnováhy z hľadiska zručností a cezhraničných tokov pracovníkov vrátane ich prípadného dosahu na územnú súdržnosť. Okrem toho by agentúra mala tiež podporovať posudzovanie rizika uvedené v článku 10 smernice 2014/67/EÚ. Agentúra by mala zaistiť synergie a dopĺňanie činností s ostatnými agentúrami, útvarmi či sieťami Únie. V rámci toho by mala sieť SOLVIT a podobné útvary žiadať o vstupy k opakujúcim sa problémom, s ktorými sa jednotlivci i zamestnávatelia stretávajú pri výkone svojich práv v oblastiach, ktoré spadajú do pôsobnosti agentúry. Agentúra by mala zároveň uľahčovať a zefektívňovať zber údajov v zmysle relevantnej legislatívy Únie v rozsahu jej pôsobnosti. To však nezahŕňa žiadne nové oznamovacie povinnosti pre členské štáty.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  V záujme posilnenia kapacít vnútroštátnych orgánov a zvýšenia konzistentnosti uplatňovania práva Únie v rozsahu jeho pôsobnosti by mal orgán poskytovať vnútroštátnym orgánom operačnú pomoc vrátane prípravy praktických usmernení, tvorby programov odbornej prípravy a partnerského učenia, podpory projektov vzájomnej pomoci, uľahčovania výmen medzi úradníkmi, ako sa spomína napríklad v článku 8 smernice 2014/67/EÚ, a podpory členských štátov pri organizácii kampaní na zvýšenie informovanosti jednotlivcov i zamestnávateľov o ich právach a povinnostiach. Orgán by mal podporovať výmenu, šírenie a využívanie osvedčených postupov.

(16)  V záujme posilnenia kapacít vnútroštátnych orgánov a zvýšenia konzistentnosti uplatňovania a presadzovania práva Únie v rozsahu jej pôsobnosti by mala agentúra poskytovať vnútroštátnym orgánom operačnú a technickú pomoc vrátane prípravy praktických usmernení, tvorby programov odbornej prípravy a partnerského učenia, podpory projektov vzájomnej pomoci a pravidelných partnerských preskúmaní, uľahčovania výmen medzi úradníkmi, ako sa spomína napríklad v článku 8 smernice 2014/67/EÚ, a podpory členských štátov pri organizácii kampaní na zvýšenie informovanosti jednotlivcov i zamestnávateľov o ich právach a povinnostiach. Agentúra by mala poskytovať pomoc pri harmonizovanom vykonávaní práva Únie a podporovať výmenu, šírenie a využívanie osvedčených postupov, ako aj zavádzanie a používanie spoločných digitálnych nástrojov .

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Orgán by mal zabezpečiť platformu na riešenie sporov medzi členskými štátmi v otázkach uplatňovania právnych predpisov Únie spadajúcich do rozsahu jeho pôsobnosti. Mal by nadviazať na diskusné a zmierovacie mechanizmy, ktoré sú už v oblasti koordinácie sociálneho zabezpečenia zavedené, ktoré si členské štáty60 cenia a ktorých význam uznáva aj Súdny dvor61. Členské štáty by mali mať možnosť postúpiť prípady orgánu na mediáciu v súlade s bežnými postupmi zavedenými na tento účel. Orgán by mal riešiť iba spory medzi členskými štátmi, zatiaľ čo jednotlivci a zamestnávatelia, ktorí majú problémy s vykonávaním svojich práv vyplývajúcich z predpisov Únie, by mali mať naďalej možnosť obrátiť sa na príslušné útvary členských štátov a Únie určené na riešenie takýchto prípadov, ako je sieť SOLVIT, ktorej by mal orgán tieto prípady postupovať. Sieť SOLVIT by zároveň mala mať možnosť postúpiť orgánu na posúdenie prípady, keď problém nemožno vyriešiť vzhľadom na rozpory medzi štátnymi správami.

(17)  Jednotlivci a zamestnávatelia, ktorí majú problémy s vykonávaním svojich práv vyplývajúcich z predpisov Únie, by mali mať naďalej možnosť obrátiť sa na príslušné útvary členských štátov a Únie určené na riešenie takýchto prípadov, ako je sieť SOLVIT, ktorej by mala agentúra tieto prípady postupovať. Sieť SOLVIT by zároveň mala mať možnosť postúpiť agentúre na posúdenie prípady, keď problém nemožno vyriešiť vzhľadom na rozpory medzi štátnymi správami.

_________________

 

60 Rada, čiastočné všeobecné smerovanie z 26. októbra 2017 k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 (13645/1/17).

 

61 Vec C-236/88 EU:C:1990:303, bod 17; vec C-202/97 EU:C:2000:75, body 57 – 58; vec C-178/97 EU:C:2000:169, body 44 – 45; vec C-2/05 EU:C:2006:69, body 28 – 29; vec C-12/14 EU:C:2016:135, body 39 – 41; vec C-359/16 EU:C:2018:63, body 44 – 45.

 

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  S cieľom uľahčiť riadenie zmien na trhu práce by mal orgán podporovať spoluprácu relevantných zainteresovaných strán pri riešení narušení trhu práce, ktoré zasahujú viac než jeden členský štát, ako sú prípady reštrukturalizácie alebo veľké projekty s vplyvom na zamestnanosť v pohraničných regiónoch.

(18)  S cieľom uľahčiť riadenie zmien na trhu práce by mala agentúra podporovať spoluprácu zainteresovaných strán a relevantných orgánov pri riešení narušení trhu práce, ktoré zasahujú viac než jeden členský štát, ako sú prípady reštrukturalizácie alebo veľké projekty s vplyvom na zamestnanosť v pohraničných regiónoch.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  V záujme efektívneho fungovania orgánu by členské štáty a Komisia mali mať zastúpenie v riadiacej rade. Zloženie riadiacej rady vrátane voľby jej predsedu a podpredsedu by malo odrážať zásady rodovej rovnováhy, skúsenosti a kvalifikáciu. V záujme efektívneho a účinného fungovania orgánu by práve riadiaca rada mala prijímať ročný pracovný program, vykonávať svoje funkcie súvisiace s rozpočtom orgánu, prijímať finančné pravidlá orgánu, menovať výkonného riaditeľa a stanovovať postupy rozhodovania výkonného riaditeľa vo vzťahu k operačným úlohám orgánu. Zástupcovia krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Únie a uplatňujú pravidlá Únie v rozsahu pôsobnosti orgánu, sa na zasadnutiach riadiacej rady môžu zúčastňovať ako pozorovatelia.

(21)  V záujme efektívneho fungovania agentúry by členské štáty a Komisia mali mať zastúpenie v riadiacej rade. Zloženie riadiacej rady vrátane voľby jej predsedu a podpredsedu by malo odrážať zásady rodovej rovnováhy, skúsenosti kvalifikáciu a vyvážené geografické zastúpenie. V záujme efektívneho a účinného fungovania agentúry by práve riadiaca rada mala prijímať ročný pracovný program, vykonávať svoje funkcie súvisiace s rozpočtom agentúry, prijímať finančné pravidlá orgánu, menovať výkonného riaditeľa a stanovovať postupy rozhodovania výkonného riaditeľa vo vzťahu k operačným úlohám agentúry. Zástupcovia krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Únie a uplatňujú pravidlá Únie v rozsahu pôsobnosti agentúry, sa na zasadnutiach riadiacej rady môžu zúčastňovať ako pozorovatelia.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Na zaistenie úplnej samostatnosti a nezávislosti by mal orgán disponovať nezávislým rozpočtom, ktorého príjmy pochádzajú zo všeobecného rozpočtu Únie a z dobrovoľných príspevkov členských štátov, ako aj prípadných príspevkov tretích krajín zúčastnených na práci orgánu. Vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch by mal orgán zároveň mať možnosť prijímať príspevky na základe dohôd o delegovaní alebo ad hoc granty, ako aj spoplatňovať publikácie a akékoľvek služby, ktoré poskytuje.

(24)  Na zaistenie úplnej samostatnosti a nezávislosti by mala agentúra disponovať nezávislým rozpočtom, ktorého príjmy pochádzajú zo všeobecného rozpočtu Únie a z dobrovoľných príspevkov členských štátov zúčastnených na práci agentúry. Vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch by mala agentúra zároveň mať možnosť prijímať príspevky na základe dohôd o delegovaní alebo ad hoc granty, ako aj spoplatňovať publikácie a určité služby, ktoré agentúra poskytuje na žiadosť zainteresovaných strán.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

27a)  Sídlo agentúry by sa malo určiť v plnom súlade so spoločným vyhlásením z 19. júla 2012 o decentralizovaných agentúrach vrátane kritérií geografickej rovnováhy.

Odôvodnenie

Je dôležité zahrnúť toto ustanovenie s cieľom zabezpečiť právnu zrozumiteľnosť postupu výberu sídla.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Orgán by mal dopĺňať činnosti Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia zriadenej nariadením (ES) č. 883/2004 (ďalej len „správna komisia“), pokiaľ ide o výkon regulačných úloh spojených s uplatňovaním nariadení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009. Orgán by však mal prevziať operačné úlohy, ktoré v súčasnosti vykonáva správna komisia, ako je zabezpečovanie mediácie medzi členskými štátmi, poskytovanie fóra na riešenie finančných záležitostí spojených s uplatňovaním nariadení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009, nahradenie funkcie rady audítorov zriadenej danými nariadeniami, ako aj otázky súvisiace s elektronickou výmenou údajov a IT nástrojmi na uľahčenie uplatňovania daných nariadení a nahradenie funkcie Technickej komisie pre spracovanie údajov zriadenej danými nariadeniami.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Všetky tieto orgány súvisia so záležitosťami, ktoré sú v kompetencii členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(37a)  Parlament by mal byť systematicky a za rovnakých podmienok ako Komisia a Rada zapojený do definovania a posudzovania kritérií pre umiestnenie  agentúry;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Týmto nariadením sa zriaďuje Európsky orgán práce (ďalej len „orgán“).

1.  Týmto nariadením sa zriaďuje Európska agentúra práce (ďalej len „agentúra“).

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Orgán pomáha členským štátom a Komisii v otázkach cezhraničnej mobility pracovníkov a koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v rámci Únie.

2.  Agentúra pomáha členským štátom a Komisii v otázkach súvisiacich s účinným uplatňovaním a presadzovaním pracovného práva Únie v oblasti cezhraničnej mobility pracovníkov a koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v rámci Únie.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Cieľom orgánu je prispievať k zaisteniu spravodlivej mobility pracovníkov na vnútornom trhu. Na tento účel orgán:

Cieľom agentúry je podporovať slobodu pohybu pracovníkov a služieb, monitorovať uplatňovanie práva Únie s cieľom zabezpečiť dôstojné pracovné podmienky, chrániť práva pracovníkov a zabezpečiť, aby mobilita pracovnej sily na vnútornom trhu plne rešpektovala príslušné právne predpisy Únie. Prispieva tiež k riešeniu zložitého problému nedeklarovanej práce, pričom v plnej miere rešpektuje vnútroštátne právomoci a postupy. Na tento účel agentúra:

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  uľahčuje jednotlivcom a zamestnávateľom prístup k informáciám o ich právach a povinnostiach, ako aj k relevantným službám;

a)  poskytuje relevantné informácie pracovníkom, zamestnávateľom a príslušným orgánom o ich právach a povinnostiach, pracovnoprávnych predpisoch a pracovných podmienkach vo všetkých členských štátoch prostredníctvom prístupného webového portálu dostupného vo všetkých úradných jazykoch Únie, ako aj poskytuje pracovníkom a zamestnávateľom, a to aj prostredníctvom sociálnych partnerov, príslušné služby súvisiace s cezhraničnou mobilitou pracovnej sily vrátane bezplatných poradenských služieb a poradenstva;

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podporuje spoluprácu členských štátov pri cezhraničnom presadzovaní príslušných právnych predpisov Únie vrátane podpory spoločných inšpekcií;

b)  podnecuje, uľahčuje a podporuje spoluprácu členských štátov pri cezhraničnom presadzovaní príslušných právnych predpisov Únie vrátane podpory zosúladených a spoločných inšpekcií a kontrol;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  vykonáva mediáciu a pomáha pri hľadaní riešení cezhraničných sporov medzi vnútroštátnymi orgánmi alebo narušení trhu práce.

c)  po dohode s dotknutým členským štátom vykonáva mediáciu a pomáha pri hľadaní riešení cezhraničných sporov, problémov cezhraničného presadzovania alebo nedostatočnej spolupráce medzi vnútroštátnymi príslušnými orgánmi alebo narušení trhu práce.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Orgán je orgánom Únie s právnou subjektivitou.

1.  Agentúra je orgánom Únie s právnou subjektivitou.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Vo všetkých členských štátoch má orgán najširšiu právnu spôsobilosť priznávanú právnickým osobám podľa ich právnych predpisov. Môže najmä nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok a nakladať s ním, ako aj byť účastníkom súdnych konaní.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Kapitola 2 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Úlohy orgánu

Úlohy agentúry

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 5 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Úlohy orgánu

Úlohy agentúry

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  uľahčuje jednotlivcom a zamestnávateľom prístup k informáciám o právach a povinnostiach v cezhraničnom kontexte, ako aj prístup k službám cezhraničnej mobility pracovníkov v súlade s článkami 6 a 7;

a)  poskytuje pracovníkom a zamestnávateľom informácie o ich právach a povinnostiach v cezhraničných situáciách, o pracovnoprávnych predpisoch a podmienkach vo všetkých členských štátoch Únie prostredníctvom prístupného webového portálu EAP vo všetkých úradných jazykoch Únie, ako aj poskytuje cezhraničné služby pracovnej mobility vrátane poradenských služieb pre pracovníkov a zamestnávateľov v súlade s článkami 6 a 7;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  zhromažďuje, spracúva a uverejňuje príslušné štatistiky o kontrolách a inšpekciách, ktoré členské štáty zasielajú v súlade s príslušným právom Únie;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  koordinuje a podporuje zosúladené a spoločné inšpekcie v súlade s článkami 9 a 10;

c)  koordinuje a podporuje zosúladené a spoločné inšpekcie a kontroly a asistuje im v súlade s článkami 9 a 10 a v spolupráci s dotknutými členskými štátmi;

Odôvodnenie

Inšpekcie v odvetví dopravy sa často nazývajú kontroly, pozri napríklad smernicu 2006/22/ES. Preto by sa v texte mali uviesť oba právne pojmy.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  vykonáva mediáciu pri sporoch medzi orgánmi členských štátov týkajúcich sa uplatňovania príslušných právnych predpisov Únie v súlade s článkom 13;

f)  po dohode s dotknutým členským štátom vykonáva mediáciu a uľahčuje riešenie pri sporoch medzi orgánmi členských štátov týkajúcich sa uplatňovania príslušných právnych predpisov Únie v súlade s článkom 13,

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  podporuje spoluprácu relevantných zainteresovaných strán pri cezhraničných narušeniach pracovného trhu v súlade s článkom 14.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  poskytuje relevantné informácie o právach a povinnostiach jednotlivcov v kontexte cezhraničnej mobility pracovníkov;

a)  v spolupráci s členskými štátmi poskytuje relevantné, podrobné informácie a poradenské služby o právach a povinnostiach pracovníkov a zamestnávateľov v kontexte cezhraničnej mobility pracovníkov prostredníctvom prístupného webového portálu dostupného vo všetkých úradných jazykoch Únie;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  napomáha príležitosti na podporu pracovnej mobility jednotlivcov vrátane usmernení o prístupe k vzdelávaniu a výučbe jazykov;

b)  napomáha príležitosti na podporu pracovnej mobility jednotlivcov vrátane prípravy a poskytovania relevantných školení a workshopov vrátane výučby jazykov;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  poskytuje zamestnávateľom relevantné informácie o pracovných predpisoch, ako aj o životných a pracovných podmienkach, ktoré sa vzťahujú na pracovníkov v kontexte cezhraničnej pracovnej mobility – vrátane vyslaných pracovníkov;

c)  v spolupráci s členskými štátmi poskytuje pracovníkom, zamestnávateľom, uchádzačom o zamestnanie a sociálnym partnerom relevantné informácie o pracovných predpisoch, ako aj o životných a pracovných podmienkach, ktoré sa vzťahujú na pracovníkov v kontexte cezhraničnej pracovnej mobility, a o vysielaní pracovníkov, ako aj relevantné informácie o pracovnoprávnych predpisoch a pracovných podmienkach vo všetkých členských štátoch. Informácie sa poskytujú vo všetkých úradných jazykoch Únie prostredníctvom aktualizovaného a prístupného webového portálu;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  zavádza štandardizované formuláre pre členské štáty na prenos online a offline informácií.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Orgán poskytuje jednotlivcom a zamestnávateľom služby na uľahčenie cezhraničnej mobility pracovníkov v rámci Únie. Na tento účel orgán:

1.  Agentúra bezplatne poskytuje jednotlivcom, zamestnávateľom a príslušným orgánom služby na uľahčenie cezhraničnej mobility pracovníkov v rámci Únie vrátane poradenských služieb a organizácie školení. Na tento účel agentúra:

Odôvodnenie

Európska agentúra práce by mala poskytovať nielen služby, ale aj poradenstvo pracovníkom a zamestnávateľom o otázkach mobility pracovnej sily a príslušné školenia.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Orgán uľahčuje spoluprácu členských štátov a podporuje ich pri účinnom plnení povinností v oblasti spolupráce vrátane výmeny informácií, ako sú vymedzené v právnych predpisoch Únie v rozsahu pôsobnosti orgánu.

Agentúra uľahčuje a zlepšuje spoluprácu členských štátov a podporuje ich pri účinnom plnení povinností v oblasti spolupráce vrátane výmeny informácií, ako sú vymedzené v právnych predpisoch Únie v rozsahu pôsobnosti agentúry.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  propaguje a šíri osvedčené postupy;

c)  propaguje a šíri osvedčené postupy medzi členskými štátmi a medzi existujúcimi organizáciami pre spoluprácu a orgánmi dohľadu členských štátov;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  uľahčuje postupy cezhraničného vymáhania sankcií a pokút;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  štvrťročne informuje Komisiu o nedoriešených žiadostiach medzi členskými štátmi, a ak sa to považuje za potrebné, postupuje ich na mediáciu v súlade s článkom 13;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Orgán podporuje využívanie elektronických nástrojov a postupov na výmenu správ medzi vnútroštátnymi orgánmi vrátane informačného systému o vnútornom trhu (IMI) a systému elektronickej výmeny informácií o sociálnom zabezpečení (EESSI).

3.  Agentúra podporuje využívanie elektronických nástrojov a postupov na výmenu správ medzi vnútroštátnymi orgánmi vrátane informačného systému o vnútornom trhu (IMI) a systému elektronickej výmeny informácií o sociálnom zabezpečení (EESSI). S cieľom overiť správne uplatňovanie a dodržiavanie práva Únie majú inšpektori zodpovední za cestné kontroly priamy prístup v reálnom čase prostredníctvom elektronickej aplikácie spoločnej pre všetky členské štáty k systému prepájajúcemu vnútroštátne registre dopravných podnikov a činností, ERRU, a k informáciám o vyhlásení o vyslaní vodiča prostredníctvom systému IMI. V tejto súvislosti agentúra podporuje túto elektronickú aplikáciu, ktorá poskytne priamy prístup v reálnom čase k ERRU a IMI pri cestných kontrolách.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Orgán podporuje využívanie inovačných prístupov k efektívnej a účinnej cezhraničnej spolupráci a skúma potenciál využitia mechanizmov elektronickej výmeny informácií medzi členskými štátmi na uľahčenie odhaľovania podvodov, pričom Komisii podáva správy na účely ich ďalšieho rozvoja.

4.  Agentúra podporuje využívanie digitálnych nástrojov a inovačných prístupov k efektívnej a účinnej cezhraničnej spolupráci a zohráva ústrednú úlohu pri vytváraní mechanizmov elektronickej výmeny medzi členskými štátmi na uľahčenie odhaľovania podvodov, najmä prostredníctvom používania elektronickej aplikácie, ktorá poskytuje priamy prístup v reálnom čase k ERRU, EESSI a IMI pri cestných kontrolách, prostredníctvom ktorých môžu vnútroštátne orgány získať prístup k príslušným údajom v reálnom čase. Komisii podáva správy na účely ich ďalšieho rozvoja.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 9 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Koordinácia zosúladených a spoločných inšpekcií

Zosúladené a spoločné inšpekcie

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na žiadosť jedného alebo viacerých členských štátov orgán koordinuje zosúladené alebo spoločné inšpekcie v oblastiach, ktoré spadajú do rozsahu jeho pôsobnosti. Tieto žiadosti môže predložiť jeden alebo viacero členských štátov. Orgán môže zároveň dotknutým vnútroštátnym orgánom členských štátov navrhnúť, aby vykonali zosúladenú alebo spoločnú inšpekciu.

1.  Na žiadosť jedného alebo viacerých členských štátov agentúra po dohode s dotknutými členskými štátmi koordinuje zosúladené alebo spoločné inšpekcie medzi členskými štátmi v oblastiach, ktoré spadajú do rozsahu jej pôsobnosti. Tieto žiadosti môže predložiť jeden alebo viacero členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak sa vnútroštátny orgán niektorého členského štátu rozhodne nezúčastniť na zosúladenej alebo spoločnej inšpekcii podľa odseku 1 alebo ju nevykonať, v riadnom predstihu písomne informuje orgán o dôvodoch svojho rozhodnutia. V takých prípadoch o tom orgán informuje ostatné dotknuté vnútroštátne orgány.

2.  Účasť vnútroštátneho orgánu členského štátu na zosúladenej alebo spoločnej inšpekcii je dobrovoľná. Ak sa vnútroštátny orgán niektorého členského štátu rozhodne nezúčastniť na zosúladenej alebo spoločnej inšpekcii podľa odseku 1 alebo ju nevykonať, v predstihu písomne informuje agentúru o dôvodoch svojho rozhodnutia. V takých prípadoch o tom agentúra informuje ostatné dotknuté vnútroštátne orgány.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V dohode o organizácii spoločnej inšpekcie (ďalej len „dohoda o spoločnej inšpekcii“) medzi zúčastnenými členskými štátmi a orgánom sa stanovia podmienky výkonu takejto činnosti. Dohoda o spoločnej inšpekcii môže zahŕňať ustanovenia umožňujúce pohotový výkon spoločných inšpekcií (po ich odsúhlasení a naplánovaní). Vzor dohody stanoví orgán.

1.  V dohode o organizácii zosúladenej alebo spoločnej inšpekcie (ďalej len „dohoda o spoločnej inšpekcii“) medzi zúčastnenými členskými štátmi a agentúrou sa stanovia podmienky výkonu takejto činnosti. Dohoda o spoločnej inšpekcii môže zahŕňať ustanovenia umožňujúce pohotový výkon spoločných inšpekcií (po ich odsúhlasení a naplánovaní). Vzor dohody stanoví agentúra.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Orgán zabezpečuje pre členské štáty, ktoré zosúladené alebo spoločné inšpekcie vykonávajú, logistickú a technickú podporu, ktorá môže zahŕňať prekladateľské a tlmočnícke služby.

3.  Agentúra zabezpečuje pre členské štáty, ktoré zosúladené alebo spoločné inšpekcie vykonávajú, logistickú a technickú podporu, ktorá môže zahŕňať prekladateľské a tlmočnícke služby.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Informácie o zosúladených a spoločných inšpekciách sa zahrnú do štvrťročných správ, ktoré sa predkladajú riadiacej rade. Vo výročnej správe o činnosti orgánu sa každý rok uvedie správa o inšpekciách, ktoré orgán podporil.

6.  Informácie o zosúladených a spoločných inšpekciách sa zahrnú do štvrťročných správ, ktoré sa predkladajú riadiacej rade. Tieto správy sa zverejnia a obsahujú informácie o prípadoch, v ktorých sa orgán členského štátu nezúčastňuje na zosúladenej alebo spoločnej inšpekcii uvedenej v odseku 1. Vo výročnej správe o činnosti agentúry sa každý rok uvedie správa o inšpekciách, ktoré agentúra podporovala.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Ak orgán počas zosúladených alebo spoločných inšpekcií alebo akejkoľvek jeho inej činnosti nadobudne podozrenie z nezrovnalosti v uplatňovaní práva Únie, a to aj v oblastiach mimo rozsahu jeho pôsobnosti, nahlási toto podozrenie z nezrovnalosti Komisii a podľa potreby orgánom dotknutého členského štátu.

7.  Ak agentúra počas zosúladených alebo spoločných inšpekcií alebo akejkoľvek inej činnosti nadobudne podozrenie z nezrovnalosti v uplatňovaní práva Únie, a to v oblastiach rozsahu jej pôsobnosti, nahlási toto podozrenie z nezrovnalosti Komisii a podľa potreby orgánom dotknutého členského štátu. Podozrenie z nezrovnalostí môže nahlásiť Komisii iba s posúdením a stanoviskom, ktoré poskytol dotknutý členský štát.

Odôvodnenie

Musí zabezpečiť, aby mal členský štát právo a možnosť poskytnúť svoje stanovisko s vysvetlením o správe o podozrivých nezrovnalostiach, a až po tomto posúdení dotknutým členským štátom by správa agentúry mohla byť zaslaná Komisii.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Orgán posudzuje riziká a vykonáva analýzy v spojení s cezhraničnými tokmi pracovnej sily, ako sú nerovnováhy na pracovnom trhu, hrozby špecifické pre jednotlivé odvetvia a problémy, s ktorými sa jednotlivci a zamestnávatelia opakovane stretávajú v oblasti cezhraničnej mobility. Na tento účel orgán zaistí komplementárnosť a nadviaže na odborné poznatky ostatných agentúr alebo útvarov Únie vrátane tých, ktoré pôsobia v oblasti prognostiky potrieb zručností a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Na žiadosť Komisie môže orgán vykonávať cielené hĺbkové analýzy a štúdie konkrétnych problémov v oblasti mobility pracovníkov.

1.  Agentúra v spolupráci s členskými štátmi a sociálnymi partnermi posudzuje riziká a vykonáva analýzy v spojení s cezhraničnými tokmi pracovnej sily, ako sú prekážky brániace mobilite pracovníkov, diskriminačné ustanovenia vo vnútroštátnych právnych predpisoch a problémy, s ktorými sa jednotlivci a zamestnávatelia opakovane stretávajú v oblasti cezhraničnej mobility. Na tento účel agentúra použije všetky dostupné štatistické údaje, zaistí komplementárnosť a nadviaže na odborné poznatky ostatných agentúr alebo útvarov Únie vrátane tých, ktoré pôsobia v oblasti prognostiky potrieb zručností a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Na žiadosť Komisie môže agentúra vykonávať cielené hĺbkové analýzy a štúdie konkrétnych problémov v oblasti mobility pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Orgán usporadúva partnerské hodnotenia medzi vnútroštátnymi orgánmi a subjektmi s cieľom:

2.  Agentúra na žiadosť dotknutého členského štátu usporadúva partnerské hodnotenia medzi vnútroštátnymi orgánmi a subjektmi s cieľom:

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  prehĺbiť vedomosti a vzájomné chápanie jednotlivých systémov a postupov, ako aj vyhodnotiť účinnosť jednotlivých politických opatrení vrátane prevencie a odrádzania.

c)  prehĺbiť vedomosti a vzájomné chápanie jednotlivých systémov a postupov vrátane výmen o tom, ako transponovať právne akty Únie, ako aj vyhodnotiť účinnosť jednotlivých politických opatrení vrátane prevencie a odrádzania.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Orgán o svojich zisteniach pravidelne informuje Komisiu a priamo aj dotknuté členské štáty, pričom uvedie možné opatrenia na riešenie zistených nedostatkov.

3.  Agentúra o svojich zisteniach pravidelne informuje Komisiu a priamo aj dotknuté členské štáty, pričom uvedie možné opatrenia na riešenie zistených nedostatkov.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Orgán zhromažďuje štatistické údaje, ktoré zostavujú a poskytujú členské štáty, v oblastiach práva Únie v rozsahu jeho kompetencií. Orgán sa pritom usiluje zefektívniť aktuálne činnosti zberu údajov v uvedených oblastiach. Podľa potreby sa uplatní článok 16. Orgán pri tom spolupracuje s Komisiou (Eurostatom) a ak je to vhodné, podelí sa o výsledky svojich činností zberu údajov.

4.  Agentúra zhromažďuje štatistické údaje, ktoré zostavujú a dobrovoľne poskytujú členské štáty, v oblastiach práva Únie v rozsahu jej kompetencií. Agentúra sa pritom usiluje zefektívniť aktuálne činnosti zberu údajov v uvedených oblastiach. Podľa potreby sa uplatní článok 16. Agentúra pri tom spolupracuje s Komisiou (Eurostatom) a ak je to vhodné, podelí sa o výsledky svojich činností zberu údajov.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  pripravuje spoločné usmernenia pre členské štáty vrátane usmernení k inšpekciám v prípadoch s cezhraničným rozmerom, ako aj spoločné vymedzenie pojmov a jednotné koncepcie, pričom nadväzuje na relevantnú činnosť na úrovni Únie;

a)  pripravuje návrhy nezáväzných usmernení pre členské štáty vrátane usmernení k inšpekciám v prípadoch s cezhraničným rozmerom, ako aj spoločné vymedzenie pojmov a jednotné koncepcie, pričom nadväzuje na relevantnú činnosť na úrovni Únie;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  presadzuje a podporuje vzájomnú pomoc, či už v podobe partnerských alebo skupinových činností, alebo v podobe výmeny medzi úradníkmi a schém vysielania pracovníkov medzi jednotlivými vnútroštátnymi orgánmi;

b)  presadzuje a podporuje vzájomnú pomoc, či už v podobe partnerských alebo skupinových činností, alebo v podobe výmeny medzi úradníkmi a schém vysielania pracovníkov medzi jednotlivými členskými štátmi;

Odôvodnenie

Malo by sa ujasniť, že agentúra by mala zjednodušiť spoluprácu medzi členskými štátmi a nie medzi vnútroštátnymi orgánmi v rámci jedného členského štátu, ktorá by mala zostať v kompetencii členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  presadzuje a podporuje pravidelné partnerské preskúmania všetkých príslušných orgánov presadzovania práva a zabezpečuje primeranú rotáciu hodnotiacich aj hodnotených príslušných orgánov presadzovania práva.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  podporuje výmenu a šírenie skúseností a osvedčených postupov vrátane príkladov spolupráce medzi relevantnými vnútroštátnymi orgánmi;

c)  podporuje výmenu a šírenie skúseností a osvedčených postupov vrátane príkladov spolupráce medzi relevantnými členskými štátmi;

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  vypracuje spoločné digitálne nástroje na posilnenie spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi.

Odôvodnenie

Očakáva sa, že Európsky orgán práce prispeje k rozvoju interoperabilných spoločných operačných digitálnych nástrojov, ktorých cieľom je podpora spolupráce medzi členskými štátmi (pozri PN k odôvodneniu 16).

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 13

vypúšťa sa

Mediácia medzi členskými štátmi

 

1. V prípade sporov medzi členskými štátmi týkajúcich sa uplatňovania či výkladu práva Únie v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, môže orgán plniť mediačnú funkciu.

 

2. Na žiadosť niektorého z členských štátov, ktorých sa spor týka, orgán začne mediačné konanie pred svojou mediačnou radou, ktorá sa na tento účel zriadi v súlade s článkom 17 ods. 2. Orgán môže mediačné konanie pred mediačnou radou začať aj z vlastnej iniciatívy, a to aj na základe postúpenia prípadu od siete SOLVIT, pričom predpokladom je súhlas všetkých členských štátov, ktorých sa daný spor týka.

 

3. Pri predkladaní prípadu orgánu na mediáciu členské štáty zabezpečia anonymizáciu všetkých osobných údajov spojených s daným prípadom, pričom orgán nesmie v žiadnej fáze mediačného konania spracovať osobné údaje jednotlivcov, ktorých sa prípad týka.

 

4. Na mediačné konanie orgánu nie sú prípustné prípady, ktoré sú predmetom prebiehajúceho súdneho konania na vnútroštátnej alebo únijnej úrovni.

 

5. Dotknuté členské štáty do troch mesiacov odo dňa, keď orgán uzavrie mediáciu, informujú orgán o opatreniach, ktoré v nadväznosti na ňu prijali, alebo o dôvodoch, ak neprijali žiadne nadväzujúce opatrenia.

 

6. Orgán štvrťročne informuje Komisiu o výsledkoch svojich mediačných konaní.

 

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Orgán podľa vhodnosti nadväzuje mechanizmy spolupráce s ostatnými decentralizovanými agentúrami Únie.

Agentúra podľa vhodnosti nadväzuje mechanizmy spolupráce s ostatnými decentralizovanými agentúrami Únie.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Kapitola 3 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Organizácia orgánu

Organizácia agentúry

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Administratívnu a riadiacu štruktúru orgánu tvorí:

1.  Administratívnu a riadiacu štruktúru agentúry tvorí:

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Orgán môže zriaďovať pracovné skupiny alebo expertné panely s účasťou zástupcov členských štátov a/alebo Komisie alebo externých expertov vybraných na základe výberových konaní, zamerané na plnenie konkrétnych úloh alebo prácu v konkrétnych politických oblastiach, a to vrátane mediačnej rady v záujme plnenia jeho úloh v súlade s článkom 13 tohto nariadenia alebo osobitnej skupiny zaoberajúcej sa riešením finančných otázok súvisiacich s uplatňovaním nariadení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009, ako sa uvádza v článku 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Agentúra môže zriaďovať pracovné skupiny alebo expertné panely s účasťou zástupcov zo všetkých členských štátov, ktorí sa chcú zúčastniť, a/alebo Komisie alebo externých expertov vybraných na základe výberových konaní, zamerané na plnenie konkrétnych úloh alebo prácu v konkrétnych politických oblastiach. Agentúra po konzultácii s Komisiou stanoví rokovací poriadok takýchto pracovných skupín a panelov. V otázkach koordinácie sociálneho zabezpečenia sa uskutoční aj konzultácia so Správnou komisiou pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Riadiaca rada si volí predsedu a podpredsedu spomedzi svojich členov s hlasovacím právom a snaží sa dosiahnuť vyvážené zastúpenie žien a mužov. Predseda a podpredseda sú volení dvojtretinovou väčšinou hlasov členov riadiacej rady s hlasovacím právom.

Riadiaca rada si volí predsedu a podpredsedu spomedzi svojich členov s hlasovacím právom a snaží sa dosiahnuť zemepisnú rovnováhu a vyvážené zastúpenie žien a mužov. Predseda a podpredseda sú volení dvojtretinovou väčšinou hlasov členov riadiacej rady s hlasovacím právom.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Výkonný riaditeľ rozhodne o potrebe umiestniť jedného alebo viacerých zamestnancov do jedného alebo viacerých členských štátov. Pred rozhodnutím o zriadení miestnej kancelárie výkonný riaditeľ získa súhlas Komisie, riadiacej rady a dotknutého členského štátu (štátov). V danom rozhodnutí sa vymedzí rozsah činností, ktoré sa majú v miestnej kancelárii vykonávať, a to tak, aby sa zabránilo vzniku zbytočných nákladov a duplicite administratívnych funkcií orgánu. Možno bude s predmetným členským štátom (štátmi) potrebné uzavrieť dohodu o sídle.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Z textu v súčasnosti nie je jasné, aký je účel a kedy bude potrebné umiestniť jedného alebo viacerých zamestnancov do jedného alebo viacerých členských štátov. Existuje mnoho otázok: aké činnosti by zamestnanci vykonávali v daných členských štátoch, či by boli dočasné alebo trvalé atď. Existuje možnosť duplicity s úlohou národných styčných úradníkov.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Skupina zainteresovaných strán sa skladá zo šiestich zástupcov sociálnych partnerov na úrovni Únie (rovnocenne zastupujúcich odborové a zamestnávateľské organizácie) a z dvoch zástupcov Komisie.

4.  Skupina zainteresovaných strán sa skladá zo šiestich zástupcov sociálnych partnerov na úrovni Únie (rovnocenne zastupujúcich odborové a zamestnávateľské organizácie) a z dvoch zástupcov Komisie. Členov môžu na zasadnutia skupiny zainteresovaných strán sprevádzať odborníci.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 46

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[...]

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nie sú potrebné a uskutočniteľné žiadne pozmeňujúce návrhy.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 47

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[...]

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nie sú potrebné a uskutočniteľné žiadne pozmeňujúce návrhy.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Zriadenie Európskeho orgánu práce

Referenčné čísla

COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

16.4.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Michael Detjen

18.6.2018

Prerokovanie vo výbore

6.9.2018

8.10.2018

 

 

Dátum prijatia

9.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

17

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Kosma Złotowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jill Evans, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura, Henna Virkkunen

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Nicola Danti, Angel Dzhambazki, John Howarth

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

25

+

ALDE

ECR

EFDD

PPE

 

S&D

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Kosma Złotowski

Daniela Aiuto

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

John Howarth, Claudia Țapardel

17

-

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

S&D

 

VERTS/ALE

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Peter van Dalen

Jill Seymour

Georg Mayer

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Nicola Danti, Michael Detjen, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Michael Cramer, Jill Evans, Keith Taylor

2

0

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini,


STANOVISKO Výboru pre právne veci (6.11.2018)

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce

(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Angel Dzhambazki

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Hlava 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh

Návrh

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce

ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce a sociálneho zabezpečenia

(Text s významom pre EHP a pre Švajčiarsko)

(Text s významom pre EHP a pre Švajčiarsko)

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Citácia 2 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

so zreteľom na Európsky pilier sociálnych práv,

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Voľný pohyb pracovníkov, sloboda usadiť sa a sloboda poskytovať služby sú základnými zásadami vnútorného trhu Únie, ktoré sú zakotvené v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

(1)  Ochrana sociálnych a pracovných práv, voľný pohyb pracovníkov, sloboda usadiť sa a sloboda poskytovať služby sú základnými zásadami vnútorného trhu Únie, ktoré sú zakotvené v Zmluve o fungované Európskej únie (ZFEÚ) a v Charte základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Podľa článku 3 ZEÚ sa Únia usiluje o sociálne trhové hospodárstvo s vysokou konkurencieschopnosťou zamerané na dosiahnutie plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku, a zároveň podporuje sociálnu spravodlivosť a ochranu. V súlade s článkom 9 ZFEÚ má Únia pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností prihliadať na požiadavky spojené okrem iného s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, so zárukou primeranej sociálnej ochrany, s bojom proti sociálnemu vylúčeniu a podporou vysokej úrovne vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany ľudského zdravia.

(2)  Podľa článku 3 ZEÚ sa Únia usiluje o sociálne trhové hospodárstvo s vysokou konkurencieschopnosťou zamerané na dosiahnutie plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku, podporuje sociálnu spravodlivosť a ochranu, bojuje proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii a zároveň podporuje sociálnu spravodlivosť a ochranu, rovnosť medzi ženami a mužmi, solidaritu medzi generáciami a ochranu práv dieťaťa, ako aj hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a solidaritu medzi členskými štátmi. V súlade s článkom 9 ZFEÚ má Únia pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností prihliadať na požiadavky spojené okrem iného s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, so zárukou primeranej sociálnej ochrany, s bojom proti sociálnemu vylúčeniu a podporou vysokej úrovne vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany ľudského zdravia.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Európsky pilier sociálnych práv vyzdvihuje skutočnosť, že každý má právo na včasnú a cielenú pomoc na zlepšenie vyhliadok zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti. Zdôrazňuje, že každý má právo preniesť si nárok na sociálnu ochranu a odbornú prípravu počas zmeny pracovného miesta. Podčiarkuje, že mladí ľudia majú právo na ďalšie vzdelávanie, učňovskú prípravu, stáž alebo ponuku kvalitného pracovného miesta. Zdôrazňuje tiež, že nezamestnaní majú právo na personalizovanú, trvalú a dôslednú podporu.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Mal by sa zriadiť Európsky orgán práce (ďalej len „orgán“), ktorý pomôže posilniť spravodlivosť a dôveru vo vnútorný trh. Na tento účel by mal orgán podporovať členské štáty a Komisiu pri zlepšovaní prístupu jednotlivcov a zamestnávateľov k informáciám o ich právach a povinnostiach v kontexte cezhraničnej mobility pracovníkov, ako aj prístupu k relevantným službám, mal by podporovať dodržiavanie pravidiel a spoluprácu medzi členskými štátmi s cieľom zabezpečiť účinné uplatňovanie práva Únie v týchto oblastiach, a zároveň by mal plniť mediačnú funkciu a pomáhať pri hľadaní riešení cezhraničných sporov alebo narušení trhu práce.

(5)  So zreteľom na mnohé výzvy týkajúce sa účinného uplatňovania pravidiel Únie v súvislosti s cezhraničnou mobilitou pracovnej sily a koordináciou sociálneho zabezpečenia, ako aj na obavy týkajúce sa zlepšenia spolupráce na úrovni Únie v týchto odvetviach by sa mal zriadiť Európsky orgán práce a sociálneho zabezpečenia (ďalej len „orgán“), ktorý pomôže posilniť dôveru vo vnútorný trh a podporí mobilitu, najmä mobilitu pracovníkov a cezhraničné poskytovanie služieb. Orgán by mal podporovať členské štáty a Komisiu pri zlepšovaní prístupu jednotlivcov a zamestnávateľov k informáciám o ich právach a povinnostiach v kontexte cezhraničnej mobility pracovníkov a cezhraničného poskytovania služieb, ako aj prístupu k relevantným službám, mal by podporovať dodržiavanie pravidiel a spoluprácu medzi členskými štátmi s cieľom zabezpečiť účinné a efektívne uplatňovanie a presadzovanie práva Únie v týchto oblastiach, a zároveň by mal pomáhať riešiť nezamestnanosť a plniť mediačnú funkciu a pomáhať pri hľadaní riešení cezhraničných sporov alebo narušení trhu práce.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Orgán by mal pôsobiť v oblastiach cezhraničnej mobility pracovníkov a koordinácie sociálneho zabezpečenia vrátane voľného pohybu pracovníkov, vysielania pracovníkov a vysoko mobilného poskytovania služieb. Zároveň by mal posilňovať spoluprácu členských štátov pri riešení problému nedeklarovanej práce. Ak orgán pri výkone svojich činností nadobudne podozrenie z nezrovnalostí (a to aj v oblastiach práva Únie nad rámec jeho pôsobnosti), ako napríklad nedodržiavanie pracovných podmienok, pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nemajú oprávnenie zdržiavať sa na danom území, mal by mať možnosť nahlásiť tieto podozrenia a podľa potreby v týchto veciach spolupracovať s Komisiou, zodpovednými subjektmi Únie a vnútroštátnymi orgánmi.

(6)  V záujme zabezpečenia účinného fungovania orgánu, je treba jasne vymedziť jeho cieľ spolu s jeho úlohami a povinnosťami, aby sa zabezpečila komplementárnosť jeho úloh s úlohami existujúcich subjektov. Orgán by mal pôsobiť v oblastiach cezhraničnej mobility pracovníkov a koordinácie sociálneho zabezpečenia vrátane voľného pohybu pracovníkov, vysielania pracovníkov a cezhraničného poskytovania služieb, ako je sektor dopravy. Zároveň by mal posilňovať spoluprácu členských štátov pri riešení problému nedeklarovanej práce. Ak orgán pri výkone svojich činností nadobudne podozrenie z nezrovnalostí (a to aj v oblastiach práva Únie nad rámec jeho pôsobnosti), ako napríklad nedodržiavanie pracovných podmienok, pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nedeklarovaná práca a obmedzovanie práv a dávok alebo zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nemajú oprávnenie zdržiavať sa na danom území, mal by nahlásiť tieto podozrenia účinne a bezodkladne a v týchto veciach spolupracovať s Komisiou, zodpovednými subjektmi Únie a vnútroštátnymi orgánmi.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Orgán by mal prispievať k uľahčovaniu voľného pohybu pracovníkov, ktorý upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/201139, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/54/EÚ40 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/58941. Mal by uľahčovať vysielanie pracovníkov, ktoré upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES42 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ43, a to aj podporou presadzovania ustanovení, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom všeobecne uplatniteľných kolektívnych zmlúv v súlade s postupmi členských štátov. Zároveň by mal podporovať koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia, ktoré upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/200444, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/200945, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1231/201046; ako aj nariadenie Rady (ES) č. 1408/7147 a nariadenie Rady (ES) č. 574/7248.

(7)  Orgán by mal prispievať k boju proti sociálnemu dumpingu a uľahčovaniu voľného pohybu pracovníkov, ktorý upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/201139, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/54/EÚ40 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/58941. Mal by uľahčovať vysielanie pracovníkov, ktoré upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES42 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ43, a to aj podporou presadzovania ustanovení, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom všeobecne uplatniteľných kolektívnych zmlúv v súlade s postupmi členských štátov. Zároveň by mal podporovať koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia, ktoré upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/200444, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/200945, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1231/201046; ako aj nariadenie Rady (ES) č. 1408/7147 a nariadenie Rady (ES) č. 574/7248.

_________________

_________________

39 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 141, 27.5.2011, s. 1).

39 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 141, 27.5.2011, s. 1).

40 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/54/EÚ zo 16. apríla 2014 o opatreniach na uľahčenie výkonu práv udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov (Ú. v. EÚ L 128, 30.4.2014, s. 8).

40 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/54/EÚ zo 16. apríla 2014 o opatreniach na uľahčenie výkonu práv udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov (Ú. v. EÚ L 128, 30.4.2014, s. 8).

41 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 589/2016 z 13. apríla 2016 o Európskej sieti služieb zamestnanosti (EURES), prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a o ďalšej integrácii trhov práce a o zmene nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) č. 1296/2013 (Ú. v. EÚ L 107, 22.4.2016, s. 1).

41 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 589/2016 z 13. apríla 2016 o Európskej sieti služieb zamestnanosti (EURES), prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a o ďalšej integrácii trhov práce a o zmene nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) č. 1296/2013 (Ú. v. EÚ L 107, 22.4.2016, s. 1).

42 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1).

42 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1).

43 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 11).

43 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 11).

44 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1, korigendum Ú. v. EÚ L 200, 7.6.2004, s. 1).

44 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1, korigendum Ú. v. EÚ L 200, 7.6.2004, s. 1).

45 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, (Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2009, s. 1).

45 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, (Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2009, s. 1).

46 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1231/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa rozširuje nariadenie (ES) č. 883/2004 a nariadenie (ES) č. 987/2009 na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa tieto nariadenia doteraz nevzťahovali výhradne z dôvodu ich štátnej príslušnosti (Ú. v. EÚ L 344, 29.12.2010, s. 1).

46 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1231/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa rozširuje nariadenie (ES) č. 883/2004 a nariadenie (ES) č. 987/2009 na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa tieto nariadenia doteraz nevzťahovali výhradne z dôvodu ich štátnej príslušnosti (Ú. v. EÚ L 344, 29.12.2010, s. 1).

47 Nariadenie Rady (ES) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 149, 5.7.1971, s. 2). 2).

47 Nariadenie Rady (ES) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 149, 5.7.1971, s. 2). 2).

48 Nariadenie Rady (ES) č. 574/72 z 21. marca 1972, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 74, 27.3.1972, s. 1).

48 Nariadenie Rady (ES) č. 574/72 z 21. marca 1972, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 74, 27.3.1972, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  V tejto súvislosti by mal orgán významne prispieť k lepšiemu vykonávaniu a vyššej účinnosti právnych predpisov Únie týkajúcich sa odvetvia dopravy. Spoločnosti pôsobiace v odvetví dopravy by mali byť schopné požadovať a prijímať príslušné informácie o svojich právach a povinnostiach. Okrem toho bude posilnená spolupráca medzi členskými štátmi v tejto oblasti viesť k vyššej právnej istote a následne k podpore európskej pracovnej mobility.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Zo zriadenia orgánu by nemali vyplývať žiadne nové práva ani povinnosti pre jednotlivcov ani zamestnávateľov vrátane hospodárskych subjektov alebo neziskových organizácií, keďže činnosti orgánu by ich mali pokrývať do miery, v akej sú pokryté právnymi predpismi Únie v rozsahu tohto nariadenia.

(10)  Zo zriadenia orgánu by nemali vyplývať žiadne nové práva ani povinnosti pre jednotlivcov ani zamestnávateľov, najmä MSP, vrátane hospodárskych subjektov alebo neziskových organizácií, keďže činnosti orgánu by ich mali pokrývať do miery, v akej sú pokryté právnymi predpismi Únie v rozsahu tohto nariadenia. Práva pracovníkov by sa však mali výrazne zlepšiť.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  S cieľom zaistiť prínosy spravodlivého a účinného vnútorného trhu by mal orgán podporovať mobilitu jednotlivcov a zamestnávateľov alebo ich príležitosti na poskytovanie služieb a nábor pracovníkov kdekoľvek v Únii. Patrí sem aj podpora cezhraničnej mobility jednotlivcov uľahčovaním prístupu k službám cezhraničnej mobility, ako je cezhraničné obsadzovanie voľných pracovných, stážových a učňovských miest, ale aj podporou programov mobility ako „Tvoje prvé pracovné miesto EURES“ či „ErasmusPRO“. Orgán by mal zároveň prispievať k zvyšovaniu transparentnosti informácií vrátane tých o právach a povinnostiach vyplývajúcich z legislatívy Únie, ako aj prístupu jednotlivcov a zamestnávateľov k službám, a to v spolupráci s ostatnými informačnými službami Únie ako služba „Vaša Európa - Poradenstvo“, pričom by mal v plnej miere využívať portál Vaša Európa, ktorý bude základom budúcej jednotnej digitálnej brány, a zaistiť konzistentnosť s ním53.

(11)  S cieľom zaistiť prínosy sociálne spravodlivého a účinného vnútorného trhu by mal orgán podporovať mobilitu jednotlivcov a zamestnávateľov alebo ich príležitosti na poskytovanie služieb a nábor pracovníkov kdekoľvek v Únii, najmä zabezpečením spôsobov prístupu pre ľudí so zdravotným postihnutím alebo s osobitnými potrebami. Patrí sem aj podpora cezhraničnej mobility jednotlivcov uľahčovaním prístupu k službám cezhraničnej mobility, ako je cezhraničné obsadzovanie voľných pracovných miest, stáží, praktickej a učňovskej prípravy, podporou využívania rámca Europass a tiež podporou programov mobility ako „Tvoje prvé pracovné miesto EURES“ či „ErasmusPRO“, ako aj uľahčovaním prístupu k všetkým ostatným príslušným službám v členskom štáte bydliska alebo pobytu, napríklad k zdravotnej starostlivosti. Orgán by mal zároveň prispievať k zvyšovaniu transparentnosti informácií vrátane tých o právach a povinnostiach vyplývajúcich z legislatívy Únie, ako aj prístupu jednotlivcov a zamestnávateľov k službám, a to v spolupráci s ostatnými informačnými službami Únie ako služba „Vaša Európa - Poradenstvo“, pričom by mal v plnej miere využívať portál Vaša Európa, ktorý bude základom budúcej jednotnej digitálnej brány, a zaistiť konzistentnosť s ním53.

_________________

_________________

53 Nariadenie [o jednotnej digitálnej bráne – COM(2017) 256].

53 Nariadenie [o jednotnej digitálnej bráne – COM(2017) 256].

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Na tieto účely by mal orgán spolupracovať s ostatnými relevantnými iniciatívami a sieťami Únie, najmä s európskou sieťou verejných služieb zamestnanosti (VSZ)54, so sieťou na podporu podnikania European Enterprise Network55, s pohraničným kontaktným miestom56 a so sieťou SOLVIT57, ako aj s relevantnými vnútroštátnymi subjektmi, medzi ktoré patria subjekty na podporu rovnakého zaobchádzania a podporu pracovníkov Únie a ich rodinných príslušníkov, ktoré členské štáty určili v zmysle smernice 2014/54/EÚ, ako aj národné kontaktné miesta určené podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ58 na poskytovanie informácií o zdravotnej starostlivosti. Orgán by mal zároveň skúmať možné synergie s navrhovaným európskym elektronickým preukazom služieb59, najmä v prípadoch, keď sa členské štáty rozhodnú pre predkladanie vyhlásení o vysielaných pracovníkoch na príslušnej platforme. Orgán by mal Komisiu nahradiť vo funkcii riadenia európskeho úradu pre koordináciu Európskej siete služieb zamestnanosti (EURES) zriadeného podľa nariadenia (EÚ) 2016/589, a to aj z hľadiska vymedzenia používateľských potrieb a prevádzkových požiadaviek na efektívnosť portálu EURES a súvisiacich IT služieb, no vynímajúc poskytovanie IT a prevádzku a vývoj IT infraštruktúry, čo zostáva v kompetencii Komisie.

(12)  Na tieto účely by mal orgán spolupracovať s ostatnými relevantnými iniciatívami a sieťami Únie, najmä s európskou sieťou verejných služieb zamestnanosti (VSZ)54, so sieťou na podporu podnikania European Enterprise Network55, s pohraničným kontaktným miestom56 a so sieťou SOLVIT57, ako aj s relevantnými vnútroštátnymi subjektmi, medzi ktoré patria subjekty na podporu rovnakého zaobchádzania a podporu pracovníkov Únie a ich rodinných príslušníkov, ktoré členské štáty určili v zmysle smernice 2014/54/EÚ, ako aj národné kontaktné miesta určené podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ58 na poskytovanie informácií o zdravotnej starostlivosti.

_________________

_________________

54 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2014/EÚ z 15. mája 2014 o posilnenej spolupráci medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ) (Ú. v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 32).

54 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2014/EÚ z 15. mája 2014 o posilnenej spolupráci medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ) (Ú. v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 32).

55 European Enterprise Network, https://een.ec.europa.eu/.

55 European Enterprise Network, https://een.ec.europa.eu/.

56 Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu - Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ [COM(2017) 534].

56 Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu - Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ [COM(2017) 534].

57 Odporúčanie Komisie zo 17. septembra 2013 o zásadách, ktorými sa riadi sieť SOLVIT (Ú. v. EÚ L 249, 19.9.2011, s. 10).

57 Odporúčanie Komisie zo 17. septembra 2013 o zásadách, ktorými sa riadi sieť SOLVIT (Ú. v. EÚ L 249, 19.9.2011, s. 10).

58 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 45).

58 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 45).

59 COM(2016) 824 a COM(2016) 823 final.

 

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  V záujme spravodlivého, jednoduchého a účinného uplatňovania práva Únie by mal orgán podporovať spoluprácu a včasnú výmenu informácií medzi členskými štátmi. Spolu s ostatným personálom by mali národní styční úradníci v spolupráci s orgánom podporovať členské štáty v dodržiavaní požiadaviek na spoluprácu, urýchľovať výmenu informácií medzi nimi postupmi určenými na skracovanie omeškaní a zabezpečovať styky s ďalšími vnútroštátnymi styčnými bodmi, orgánmi a kontaktnými miestami zriadenými podľa práva Únie. Orgán by mal podporovať využívanie inovačných prístupov k účinnej a efektívnej cezhraničnej spolupráci vrátane elektronických nástrojov na výmenu údajov, ako je systém elektronickej výmeny informácií o sociálnom zabezpečení (EESSI) a informačný systém o vnútornom trhu (IMI), a mal by prispievať k ďalšej digitalizácii postupov a zdokonaľovaniu IT nástrojov používaných na výmenu správ medzi vnútroštátnymi orgánmi.

(13)  V záujme spravodlivého, jednoduchého a účinného uplatňovania práva Únie by mal orgán zlepšiť spoluprácu a včasnú výmenu informácií medzi členskými štátmi. Spolu s ostatným personálom by mali národní styční úradníci v spolupráci s orgánom podporovať členské štáty v dodržiavaní požiadaviek na spoluprácu, urýchľovať výmenu informácií medzi nimi postupmi určenými na skracovanie omeškaní a zabezpečovať styky s ďalšími vnútroštátnymi styčnými bodmi, orgánmi a kontaktnými miestami zriadenými podľa práva Únie. Orgán by mal podporovať najmä využívanie inovačných prístupov k účinnej a efektívnej cezhraničnej spolupráci vrátane elektronických nástrojov na výmenu údajov, ako je systém elektronickej výmeny informácií o sociálnom zabezpečení (EESSI) a informačný systém o vnútornom trhu (IMI), a mal by prispievať k ďalšej digitalizácii postupov a zdokonaľovaniu IT nástrojov používaných na výmenu správ medzi vnútroštátnymi orgánmi.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Na posilnenie schopnosti členských štátov riešiť nezrovnalosti cezhraničného charakteru súvisiace s právom Únie v jeho pôsobnosti by mal orgán podporovať vnútroštátne orgány pri výkone zosúladených a spoločných inšpekcií, a to aj podporou vykonávania inšpekcií v súlade s článkom 10 smernice 2014/67/EÚ. Tieto inšpekcie by sa mali vykonávať na žiadosť členských štátov alebo na návrh orgánu, ktorý členské štáty odsúhlasia. Orgán by mal zabezpečovať strategickú, logistickú a technickú podporu členským štátom zapojeným do zosúladených alebo spoločných inšpekcií, a pritom plne dodržať na dôvernosť informácií. Inšpekcie by sa mali vykonávať na základe dohody s dotknutými členskými štátmi a mali by sa v plnej miere riadiť rámcom vnútroštátneho práva dotknutých členských štátov, ktoré by mali na základe výsledkov zosúladených a spoločných inšpekcií prijať príslušné opatrenia podľa vnútroštátneho práva.

(14)  Na posilnenie schopnosti členských štátov podporiť ochranu sociálnych a zamestnaneckých práv osôb uplatňujúcich svoje práve na voľný pobyt a riešiť nezrovnalosti cezhraničného charakteru súvisiace s právom Únie v jeho pôsobnosti by mal orgán podporovať vnútroštátne orgány a sociálnych partnerov pri výkone vnútroštátnych, zosúladených a spoločných inšpekcií, a to aj podporou vykonávania inšpekcií v súlade s článkom 10 smernice 2014/67/EÚ. Tieto inšpekcie by sa mali vykonávať na žiadosť jedného alebo viacerých členských štátov a na základe ich súhlasu. Orgán by mal zabezpečovať strategickú, logistickú a technickú podporu členským štátom zapojeným do zosúladených alebo spoločných inšpekcií, a pritom plne dodržať dôvernosť informácií a ochranu údajov. Inšpekcie sa musia vykonávať na základe dohody s dotknutým členským štátom a mali by sa v plnej miere riadiť rámcom vnútroštátneho práva členských štátov, na ktorých území sa inšpekcia vykonáva, ktoré by mali na základe výsledkov zosúladených a spoločných inšpekcií prijať príslušné opatrenia podľa vnútroštátneho práva tohto členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  S cieľom monitorovať nové trendy, výzvy či medzery v predpisoch v oblastiach mobility pracovníkov a koordinácie sociálneho zabezpečenia by mal orgán rozvíjať kapacity na analýzu a posudzovanie rizika. To by malo zahŕňať prípravu analýz a štúdií trhu práce, ako aj partnerské hodnotenie. Orgán by mal monitorovať potenciálne nerovnováhy z hľadiska zručností a cezhraničných tokov pracovníkov vrátane ich prípadného dosahu na územnú súdržnosť. Okrem toho by orgán mal podporovať posudzovanie rizika uvedené v článku 10 smernice 2014/67/EÚ. Orgán by mal zaistiť synergie a dopĺňanie činností s ostatnými agentúrami, útvarmi či sieťami Únie. V rámci toho by mal sieť SOLVIT a podobné útvary žiadať o vstupy k opakujúcim sa problémom, s ktorými sa jednotlivci i zamestnávatelia stretávajú pri výkone svojich práv v oblastiach, ktoré spadajú do pôsobnosti orgánu. Orgán by mal zároveň uľahčovať a zefektívňovať zber údajov v zmysle relevantnej legislatívy Únie v rozsahu jeho pôsobnosti. To však nezahŕňa žiadne nové oznamovacie povinnosti pre členské štáty.

(15)  S cieľom monitorovať nové trendy, výzvy či medzery v predpisoch, nedostatky a nesúlad v oblastiach mobility pracovníkov a koordinácie sociálneho zabezpečenia, ako aj v iných relevantných oblastiach, by mal orgán rozvíjať kapacity na analýzu a posudzovanie rizika. To by malo zahŕňať prípravu analýz a štúdií trhu práce, ako aj partnerské hodnotenie. Orgán by mal monitorovať potenciálne nerovnováhy z hľadiska zručností a cezhraničných tokov pracovníkov vrátane ich prípadného dosahu na územnú súdržnosť. Okrem toho by orgán mal podporovať posudzovanie rizika uvedené v článku 10 smernice 2014/67/EÚ. Orgán by mal zaistiť synergie a dopĺňanie činností s ostatnými agentúrami, útvarmi či sieťami Únie. V rámci toho by mal sieť SOLVIT a podobné útvary žiadať o vstupy k opakujúcim sa problémom, s ktorými sa jednotlivci i zamestnávatelia stretávajú pri výkone svojich práv v oblastiach, ktoré spadajú do pôsobnosti orgánu. Orgán by mal zároveň uľahčovať a zefektívňovať zber údajov v zmysle relevantnej legislatívy Únie v rozsahu jeho pôsobnosti. To však nezahŕňa žiadne nové oznamovacie povinnosti pre členské štáty.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Orgán by mal zabezpečiť platformu na riešenie sporov medzi členskými štátmi v otázkach uplatňovania právnych predpisov Únie spadajúcich do rozsahu jeho pôsobnosti. Mal by nadviazať na diskusné a zmierovacie mechanizmy, ktoré sú už v oblasti koordinácie sociálneho zabezpečenia zavedené, ktoré si členské štáty cenia60 a ktorých význam uznáva aj Súdny dvor61. Členské štáty by mali mať možnosť postúpiť prípady orgánu na mediáciu v súlade s bežnými postupmi zavedenými na tento účel. Orgán by mal riešiť iba spory medzi členskými štátmi, zatiaľ čo jednotlivci a zamestnávatelia, ktorí majú problémy s vykonávaním svojich práv vyplývajúcich z predpisov Únie, by mali mať naďalej možnosť obrátiť sa na príslušné útvary členských štátov a Únie určené na riešenie takýchto prípadov, ako je sieť SOLVIT, ktorej by mal orgán tieto prípady postupovať. Sieť SOLVIT by zároveň mala mať možnosť postúpiť orgánu na posúdenie prípady, keď problém nemožno vyriešiť vzhľadom na rozpory medzi štátnymi správami.

(17)  Orgán by mal zabezpečiť platformu na riešenie sporov medzi členskými štátmi v otázkach uplatňovania právnych predpisov Únie spadajúcich do rozsahu jeho pôsobnosti. Mal by nadviazať na demokratické diskusné a zmierovacie mechanizmy, ktoré sú už v oblasti koordinácie sociálneho zabezpečenia zavedené, ktoré si členské štáty cenia60 a ktorých význam uznáva aj Súdny dvor61. Členské štáty by mali mať možnosť postúpiť prípady orgánu na urovnanie sporov. Orgán by mal riešiť iba spory medzi členskými štátmi, zatiaľ čo jednotlivci a zamestnávatelia, ktorí majú problémy s vykonávaním svojich práv vyplývajúcich z predpisov Únie, by mali mať naďalej možnosť obrátiť sa na príslušné útvary členských štátov a Únie určené na riešenie takýchto prípadov, ako je sieť SOLVIT, ktorej by mal orgán tieto prípady postupovať. Sieť SOLVIT by zároveň mala mať možnosť postúpiť orgánu na posúdenie prípady, keď problém nemožno vyriešiť vzhľadom na rozpory medzi štátnymi správami.

_________________

_________________

60 Rada, čiastočné všeobecné smerovanie z 26. októbra 2017 k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 (13645/1/17).

60 Rada, čiastočné všeobecné smerovanie z 26. októbra 2017 k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 (13645/1/17).

61 Vec C-236/88 EU:C:1990:303, bod 17; vec C-202/97 EU:C:2000:75, body 57 – 58; vec C-178/97 EU:C:2000:169, body 44 – 45; vec C-2/05 EU:C:2006:69, body 28 – 29; vec C-12/14 EU:C:2016:135, body 39 – 41; vec C-359/16 EU:C:2018:63, body 44 – 45.

61 Vec C-236/88 EU:C:1990:303, bod 17; vec C-202/97 EU:C:2000:75, body 57 – 58; vec C-178/97 EU:C:2000:169, body 44 – 45; vec C-2/05 EU:C:2006:69, body 28 – 29; vec C-12/14 EU:C:2016:135, body 39 – 41; vec C-359/16 EU:C:2018:63, body 44 – 45.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  S cieľom uľahčiť riadenie zmien na trhu práce by mal orgán podporovať spoluprácu relevantných zainteresovaných strán pri riešení narušení trhu práce, ktoré zasahujú viac než jeden členský štát, ako sú prípady reštrukturalizácie alebo veľké projekty s vplyvom na zamestnanosť v pohraničných regiónoch.

(18)  S cieľom uľahčiť riadenie zmien na trhu práce by mal orgán podporovať spoluprácu relevantných zainteresovaných strán pri riešení narušení trhu práce, ktoré zasahujú viac než jeden členský štát, ako sú prípady reštrukturalizácie alebo veľké projekty s vplyvom na zamestnanosť v pohraničných regiónoch. Orgán by mal takúto spoluprácu uľahčiť s cieľom riešiť štrukturálne problémy, pokiaľ ide o prístup k pracovným a sociálnym právam v dôsledku nezrovnalostí medzi vnútroštátnymi systémami, ako sú rozdiely v dôchodkovom veku, prístupe k dávkam pre samostatne zárobkovo činné osoby alebo pri posudzovaní, do akej miery je osoba so zdravotným postihnutím schopná pracovať.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  V záujme efektívneho fungovania orgánu by členské štáty a Komisia mali mať zastúpenie v riadiacej rade. Zloženie riadiacej rady vrátane voľby jej predsedu a podpredsedu by malo odrážať zásady rodovej rovnováhy, skúsenosti a kvalifikáciu. V záujme efektívneho a účinného fungovania orgánu by práve riadiaca rada mala prijímať ročný pracovný program, vykonávať svoje funkcie súvisiace s rozpočtom orgánu, prijímať finančné pravidlá orgánu, menovať výkonného riaditeľa a stanovovať postupy rozhodovania výkonného riaditeľa vo vzťahu k operačným úlohám orgánu. Zástupcovia krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Únie a uplatňujú pravidlá Únie v rozsahu pôsobnosti orgánu, sa na zasadnutiach riadiacej rady môžu zúčastňovať ako pozorovatelia.

(21)  V záujme efektívneho fungovania orgánu by členské štáty, sociálni partneri, experti nominovaní Európskym parlamentom a Komisia mali mať zastúpenie v riadiacej rade. Zloženie riadiacej rady vrátane voľby jej predsedov by malo odrážať zásady rodovej rovnováhy, skúsenosti a kvalifikáciu. V záujme efektívneho a účinného fungovania orgánu by práve riadiaca rada mala prijímať ročný pracovný program, vykonávať svoje funkcie súvisiace s rozpočtom orgánu, prijímať finančné pravidlá orgánu, menovať výkonného riaditeľa a stanovovať postupy rozhodovania výkonného riaditeľa vo vzťahu k operačným úlohám orgánu. Zástupcovia krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Únie a uplatňujú pravidlá Únie v rozsahu pôsobnosti orgánu, sa na zasadnutiach riadiacej rady môžu zúčastňovať ako pozorovatelia.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Orgán by mal priamo využívať odborné poznatky relevantných zainteresovaných strán z oblastí v jeho pôsobnosti, ktoré prinesie osobitná skupina zainteresovaných strán. Jej členmi by mali byť zástupcovia sociálnych partnerov na úrovni Únie. Skupina zainteresovaných strán pri svojej činnosti náležite zohľadní stanoviská a nadviaže na odborné poznatky Poradného výboru pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia zriadeného nariadením (ES) č. 883/2004, ako aj Poradného výboru pre voľný pohyb pracovníkov zriadeného nariadením (EÚ) č. 492/2011.

(23)  Orgán by mal priamo využívať odborné poznatky relevantných zainteresovaných strán z oblastí v jeho pôsobnosti, ktoré prinesie osobitná skupina zainteresovaných strán. Jej členmi by mali byť zástupcovia sociálnych partnerov na úrovni Únie a na úrovni členských štátov a organizácie občianskej spoločnosti ako súčasť transparentného a pravidelného dialógu so zastupujúcimi združeniami a občianskou spoločnosťou v súlade s článkom 11 ods. 1 a ods. 2 ZEÚ. Skupina zainteresovaných strán pri svojej činnosti náležite zohľadní stanoviská a nadviaže na odborné poznatky Poradného výboru pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia zriadeného nariadením (ES) č. 883/2004, ako aj Poradného výboru pre voľný pohyb pracovníkov zriadeného nariadením (EÚ) č. 492/2011.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Na zaistenie úplnej samostatnosti a nezávislosti by mal orgán disponovať nezávislým rozpočtom, ktorého príjmy pochádzajú zo všeobecného rozpočtu Únie a z dobrovoľných príspevkov členských štátov, ako aj prípadných príspevkov tretích krajín zúčastnených na práci orgánu. Vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch by mal orgán zároveň mať možnosť prijímať príspevky na základe dohôd o delegovaní alebo ad hoc granty, ako aj spoplatňovať publikácie a akékoľvek služby, ktoré poskytuje.

(24)  Na zaistenie úplnej samostatnosti a nezávislosti by mal orgán disponovať nezávislým rozpočtom, ktorého príjmy pochádzajú zo všeobecného rozpočtu Únie a z dobrovoľných príspevkov členských štátov, ako aj prípadných príspevkov tretích krajín zúčastnených na práci orgánu. Rozpočet orgánu musí byť zameraný na výsledky. Vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch by mal orgán zároveň mať možnosť prijímať príspevky na základe dohôd o delegovaní alebo ad hoc granty, ako aj spoplatňovať publikácie a akékoľvek služby, ktoré poskytuje.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  V rámci svojich príslušných právomocí by mal orgán spolupracovať s ostatnými agentúrami Únie – najmä s tými, ktoré pôsobia v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky, mal by nadviazať na ich odborné poznatky a maximalizovať synergie: s Európskou nadáciou pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound), Európskym strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop), Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie (ETF), a – v otázkach boja proti organizovanej trestnej činnosti a obchodovaniu s ľuďmi – s Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a Agentúrou Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust).

(30)  V rámci svojich príslušných právomocí by mal orgán spolupracovať s ostatnými agentúrami Únie – najmä s tými, ktoré pôsobia v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky, mal by nadviazať na ich odborné poznatky a maximalizovať synergie: s Európskou nadáciou pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound), Európskym strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop), Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie (ETF), a – v otázkach boja proti organizovanej trestnej činnosti, korupcii a obchodovaniu s ľuďmi – s Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a Agentúrou Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust), ako aj s ďalšími agentúrami EÚ, ktoré pôsobia v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí, ako sú Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA), Európsky podporný úrad pre azyl (EASO), Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA), Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA), Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE), Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) a koordinátor EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Spolupráca neznamená duplicita činností orgánu a činností iných agentúr Únie.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  V záujme operačného rozmeru činností existujúcich orgánov v oblastiach cezhraničnej mobility pracovníkov by mal orgán prevziať výkon úloh, ktoré vykonáva Technický výbor pre voľný pohyb pracovníkov zriadený nariadením (EÚ) č. 492/2011, Výbor odborníkov pre vysielanie pracovníkov zriadený rozhodnutím Komisie 2009/17/ES68 a Európska platforma na posilnenie spolupráce pri riešení problému nedeklarovanej práce zriadená rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/34469. Súbežne so zriadením orgánu by tieto subjekty mali zaniknúť.

(31)  V záujme operačného rozmeru činností existujúcich orgánov v oblastiach cezhraničnej mobility pracovníkov by mal orgán prevziať výkon úloh, ktoré vykonáva Technický výbor pre voľný pohyb pracovníkov zriadený nariadením (EÚ) č. 492/2011, Výbor odborníkov pre vysielanie pracovníkov zriadený rozhodnutím Komisie 2009/17/ES68 a Európska platforma na posilnenie spolupráce pri riešení problému nedeklarovanej práce zriadená rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/34469. Súbežne so zriadením orgánu by tieto subjekty mali byť týmto orgánom prevzaté a s ním zlúčené.

_________________

_________________

68 Rozhodnutie Komisie 2009/17/ES z 19. decembra 2008, ktorým sa zriaďuje Výbor odborníkov pre vysielanie pracovníkov (Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2009, s. 26).

68 Rozhodnutie Komisie 2009/17/ES z 19. decembra 2008, ktorým sa zriaďuje Výbor odborníkov pre vysielanie pracovníkov (Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2009, s. 26).

69 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/344 z 9. marca 2016 o zriadení európskej platformy na posilnenie spolupráce pri riešení problému nedeklarovanej práce (Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2016, s. 12).

69 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/344 z 9. marca 2016 o zriadení európskej platformy na posilnenie spolupráce pri riešení problému nedeklarovanej práce (Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2016, s. 12).

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Orgán by mal dopĺňať činnosti Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia zriadenej nariadením (ES) č. 883/2004 (ďalej len „správna komisia“), pokiaľ ide o výkon regulačných úloh spojených s uplatňovaním nariadení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009. Orgán by však mal prevziať operačné úlohy, ktoré v súčasnosti vykonáva správna komisia, ako je zabezpečovanie mediácie medzi členskými štátmi, poskytovanie fóra na riešenie finančných záležitostí spojených s uplatňovaním nariadení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009, nahradenie funkcie rady audítorov zriadenej danými nariadeniami, ako aj otázky súvisiace s elektronickou výmenou údajov a IT nástrojmi na uľahčenie uplatňovania daných nariadení a nahradenie funkcie Technickej komisie pre spracovanie údajov zriadenej danými nariadeniami.

(32)  Orgán by mal spolupracovať so Správnou komisiou pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia zriadenou nariadením (ES) č. 883/2004 (ďalej len „správna komisia“) a mal by mať možnosť zúčastňovať sa schôdzí správnej komisie a jej výborov.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Aby sa tieto skutočnosti zohľadnili v novom inštitucionálnom usporiadaní, nariadenia (ES) č. 883/2004, (ES) č. 987/2009, (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) 2016/589 by sa mali zmeniť a rozhodnutie 2009/17/ES a rozhodnutie (EÚ) 2016/344 by sa mali zrušiť.

(34)  Aby sa tieto skutočnosti zohľadnili v novom inštitucionálnom usporiadaní, nariadenia (ES) č. 883/2004, (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) 2016/589 by sa mali zmeniť a rozhodnutie 2009/17/ES a rozhodnutie (EÚ) 2016/344 by sa mali zrušiť.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  V tomto nariadení sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie, ako sa uvádza v článku 6 Zmluvy o Európskej únii,

(37)  V tomto nariadení sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie, ako sa uvádza v článku 6 Zmluvy o Európskej únii, a plnohodnotne sa rešpektuje uplatniteľné medzinárodné pracovné právo a medzinárodné právo v oblasti ľudských práv. Zohľadňuje sa v ňom aj Európsky pilier sociálnych práv,

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(37 a)  Parlament by mal byť systematicky a za rovnakých podmienok ako Komisia a Rada zapojený do definovania a posudzovania kritérií pre umiestnenie orgánu;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 1 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Zriadenie a rozsah pôsobnosti

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Týmto nariadením sa zriaďuje Európsky orgán práce (ďalej len „orgán“).

1.  Týmto nariadením sa zriaďuje Európsky orgán práce a sociálneho zabezpečenia (ďalej len „orgán“).

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Orgán pomáha členským štátom a Komisii v otázkach cezhraničnej mobility pracovníkov a koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v rámci Únie.

2.  Orgán prispieva k jednotnému, efektívnemu a účinnému uplatňovaniu európskych právnych predpisov v pracovnej a sociálnej oblasti, ako aj k rovnosti prístupu k sociálnemu zabezpečeniu a primeranej sociálnej ochrane pre všetky osoby, ktoré využívajú svoje práva v oblasti slobody pohybu. Orgán pomáha členským štátom a Komisii v otázkach cezhraničnej mobility pracovníkov a koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v rámci Únie.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Orgán uľahčuje a podporuje posilnenú spoluprácu medzi členskými štátmi, sociálnymi partnermi, inými zainteresovanými stranami a Komisiou vo všetkých pracovných a sociálnych záležitostiach s cezhraničným rozmerom. Účasťou na činnostiach orgánu nie sú dotknuté právomoci, povinnosti ani zodpovednosti členských štátov vyplývajúce okrem iného z relevantných a platných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce (MOP), ako je napríklad dohovor č. 81 o inšpekcii práce v priemysle a obchode, a žiadnym spôsobom nemá vplyv na uplatňovanie základných práv tak, ako sú uznané v členských štátoch a na úrovni Únie, pokiaľ ide o práva na kolektívne vyjednávanie v súlade s vnútroštátnym právom a praxou, ani na právomoci členských štátov vykonávať reguláciu, mediáciu alebo monitorovanie vnútroštátnych pracovnoprávnych vzťahov, či na uplatňovanie práva na kolektívne vyjednávanie a uskutočňovanie kolektívnych akcií.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Týmto nariadením nie je dotknutá, v ZFEÚ výslovne uznaná, rozmanitosť vnútroštátnych systémov pracovnoprávnych vzťahov a autonómnosť sociálnych partnerov. Orgán prispieva k presadzovaniu a zlepšovaniu práva Únie a vnútroštátneho práva v súlade s Chartou základných práv EÚ a medzinárodne uplatniteľnými pracovnoprávnymi normami tým, že:

 

a) zaisťuje voľný pohyb ľudí, slobodu usadzovania a slobodu poskytovania služieb;

 

b) zaisťuje rovnaké zaobchádzanie s rôznymi ľuďmi a spravodlivú cezhraničnú hospodársku súťaž;

 

c) predchádza, odhaľuje a stíha cezhraničné sociálne podvody, nekalosti a omyly;

 

d) predchádza nedeklarovanej práci, odrádza od nej a bojuje proti nej, ako aj presadzuje oznamovanie nedeklarovanej práce, a to pri súčasnom zaistení rešpektovania príslušných práv pracovníkov;

 

e) podporuje cezhraničné stíhanie a vymáhanie pokút a sankcií v pracovnoprávnych a sociálnych záležitostiach;

 

f) uľahčuje koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia v rámci Únie.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 2

Článok 2

Ciele

Ciele

Cieľom orgánu je prispievať k zaisteniu spravodlivej mobility pracovníkov na vnútornom trhu. Na tento účel orgán:

Účelom agentúry je prispievať k podpore stabilnej a sociálne spravodlivej mobility, a to najmä mobility pracovníkov a cezhraničného poskytovania služieb na vnútornom trhu. Na tento účel orgán:

a)  uľahčuje jednotlivcom a zamestnávateľom prístup k informáciám o ich právach a povinnostiach, ako aj k relevantným službám;

a)  uľahčuje jednotlivcom, zamestnávateľom a sociálnym partnerom prístup k informáciám o ich právach a povinnostiach, ako aj k relevantným službám;

b)  podporuje spoluprácu členských štátov pri cezhraničnom presadzovaní príslušných právnych predpisov Únie vrátane podpory spoločných inšpekcií;

b)  rozvíja, zlepšuje a podporuje spoluprácu členských štátov v ich úsilí podnecovať k lepšej spolupráci a pri trvalom, účinnom a efektívnom cezhraničnom presadzovaní príslušných právnych predpisov Únie vrátane poskytovania technickej, logistickej pomoci a odbornej prípravy zameranej na uľahčenie spoločných inšpekcií;

 

ba)  dohliada nad uplatňovaním práva Únie v oblasti mobility pracovníkov a preveruje porušenia tohto práva, akými sú rôzne formy sociálnych podvodov, prípady porušenia a zneužitia práv mobilných pracovníkov, vrátane sezónnych, pohraničných a vyslaných pracovníkov, v oblasti mobility pracovníkov, prípady diskriminácie, podvodných pracovných zmlúv a obchodovania s ľuďmi;

c)  vykonáva mediáciu a pomáha pri hľadaní riešení cezhraničných sporov medzi vnútroštátnymi orgánmi alebo narušení trhu práce.

c)  na žiadosť členských štátov vykonáva mediáciu medzi vnútroštátnymi orgánmi a pomáha riešiť narušenia trhu práce, alebo problémy s cezhraničným presadzovaním práva bez toho, aby tým bola dotknutá rôznorodosť vnútroštátnych systémov vzťahov, ako aj autonómnosť sociálnych partnerov a právo na kolektívne vyjednávanie;

 

ca)  radí Komisii a členským štátom v otázkach riešenia nezamestnanosti;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Orgán je orgánom Únie s právnou subjektivitou.

1.  Orgán je decentralizovaným orgánom Únie s právnou subjektivitou.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  uľahčuje jednotlivcom a zamestnávateľom prístup k informáciám o právach a povinnostiach v cezhraničnom kontexte, ako aj prístup k službám cezhraničnej mobility pracovníkov v súlade s článkami 6 a 7;

a)  uľahčuje a zlepšuje jednotlivcom, zamestnávateľom a sociálnym partnerom prístup k informáciám o právach a povinnostiach v cezhraničnom kontexte súvisiacom s voľným pohybom, ako aj prístup k relevantným službám vrátane sociálnych služieb, najmä služieb v oblasti zdravotnej starostlivosti a službám cezhraničnej mobility pracovníkov v súlade s článkami 6 a 7;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  uľahčuje spoluprácu a výmenu informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi v záujme účinného presadzovania príslušných právnych predpisov Únie v súlade s článkom 8;

b)  podnecuje, uľahčuje a podporuje spoluprácu a výmenu informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi v záujme účinného presadzovania príslušných právnych predpisov Únie v súlade s článkom 8 a účinné riešenie nezamestnanosti;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  koordinuje a podporuje zosúladené a spoločné inšpekcie v súlade s článkami 9 a 10;

c)  navrhuje, koordinuje a podporuje zosúladené a spoločné inšpekcie v súlade s článkami 9 a 10;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  vykonáva analýzy a posudzovanie rizika v otázkach cezhraničnej mobility pracovníkov v súlade s článkom 11;

d)  iniciuje analýzy a vykonáva posudzovanie rizika v otázkach súvisiacich s mobilitou pracovníkov v rámci vnútorného trhu a vydáva stanoviská a odporúčania, v súlade s článkom 11

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  podporuje členské štáty budovaním kapacít na účinné presadzovanie príslušných právnych predpisov Únie v súlade s článkom 12;

e)  vydáva usmernenia a výkladové stanoviská k príslušným právnym predpisom Únie a podporuje členské štáty a všetkých relevantných sociálnych partnerov a zainteresované strany budovaním kapacít na účinné dodržiavanie, vykonávanie a presadzovanie príslušných právnych predpisov Únie v súlade s článkom 12;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  vykonáva mediáciu pri sporoch medzi orgánmi členských štátov týkajúcich sa uplatňovania príslušných právnych predpisov Únie v súlade s článkom 13;

f)  vykonáva mediáciu pri sporoch medzi orgánmi členských štátov týkajúcich sa uplatňovania príslušných právnych predpisov Únie a v prípade potreby pomáha urovnávať spory prostredníctvom rozhodnutí v súlade s článkom 13;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  vykonáva mediáciu pri sporoch medzi osobami a orgánmi členských štátov týkajúcich sa uplatňovania príslušných právnych predpisov Únie v súlade s článkom 13a;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  podporuje spoluprácu relevantných zainteresovaných strán pri cezhraničných narušeniach pracovného trhu v súlade s článkom 14.

g)  uľahčuje spoluprácu relevantných zainteresovaných strán pri cezhraničných narušeniach pracovného trhu v súlade s článkom 14 a podporu zamestnancov v neistých cezhraničných pracovných podmienkach.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ga)  uľahčuje spoluprácu medzi relevantnými zainteresovanými stranami v prípade štrukturálnych problémov v oblasti prístupu k pracovným a sociálnym právam spôsobených medzerami alebo nezrovnalosťami v systémoch členských štátov v súlade s článkom 14a;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno g b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

gb)  poskytuje Európskemu parlamentu, Rade a Komisii poradenstvo v súvislosti s akoukoľvek iniciatívou, ktorú považuje za vhodnú na podporu účinného presadzovania práva Únie v súvislosti s ľuďmi, ktorí vykonávajú svoje právo na slobodu pohybu;

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 6

Článok 6

Informácie o cezhraničnej mobilite pracovníkov

Informácie o cezhraničnej mobilite pracovníkov

Orgán zlepšuje dostupnosť, kvalitu a prístupnosť informácií ponúkaných jednotlivcom a zamestnávateľom s cieľom uľahčiť mobilitu pracovníkov v rámci Únie v súlade s nariadením (EÚ) 589/2016 o sieti EURES a nariadením [o jednotnej digitálnej bráne – COM(2017) 256]. Na tento účel orgán:

Orgán zlepšuje dostupnosť, kvalitu a prístupnosť informácií ponúkaných jednotlivcom, zamestnávateľom a sociálnym partnerom s cieľom uľahčiť spravodlivú mobilitu pracovníkov v rámci Únie v súlade s nariadením (EÚ) 589/2016 o sieti EURES a nariadením [o jednotnej digitálnej bráne – COM(2017) 256]. Na tento účel orgán:

a)  poskytuje relevantné informácie o právach a povinnostiach jednotlivcov v kontexte cezhraničnej mobility pracovníkov;

a)  V spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi poskytuje najmä zamestnávateľom a sociálnym partnerom, pracovníkom a uchádzačom o zamestnanie relevantné informácie o všetkých právach a povinnostiach jednotlivcov v kontexte cezhraničnej mobility, a to najmä mobility pracovníkov, a pokiaľ ide o práva v oblasti sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany a cezhraničného poskytovania služieb;

b)  napomáha príležitosti na podporu pracovnej mobility jednotlivcov vrátane usmernení o prístupe k vzdelávaniu a výučbe jazykov;

b)  financuje, poskytuje a organizuje usmerňovanie, poradenstvo a odbornú prípravu vrátane jazykových kurzov zameraných na jednotlivé sektory na podporu pracovnej mobility jednotlivcov;

c)  poskytuje zamestnávateľom relevantné informácie o pracovných predpisoch, ako aj o životných a pracovných podmienkach, ktoré sa vzťahujú na pracovníkov v kontexte cezhraničnej pracovnej mobility vrátane vyslaných pracovníkov;

c)  v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi poskytuje zamestnávateľom a zamestnancom, sociálnym partnerom a príslušným zainteresovaným stranám relevantné informácie o aktuálnych pracovných predpisoch a iných sociálno-ekonomických ukazovateľoch odmeňovania, ktoré sa vzťahujú na pracovníkov v kontexte cezhraničnej pracovnej mobility vrátane vyslaných pracovníkov; vo všetkých úradných jazykoch Únie; poskytne kalkulačku na orientačné porovnanie miezd s uvedením mzdových úrovní vyslaného pracovníka v hostiteľskom členskom štáte počas obdobia vyslania;

d)  podporuje členské štáty pri plnení povinnosti šíriť a sprístupňovať informácie o voľnom pohybe pracovníkov v zmysle článku 6 smernice 2014/54/EÚ, ako aj o vysielaní pracovníkov v zmysle článku 5 smernice 2014/67/EÚ;

d)  úzko spolupracuje s členskými štátmi a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na zabezpečení plnenia povinnosti šíriť a sprístupňovať informácie o voľnom pohybe pracovníkov v zmysle článku 6 smernice 2014/54/EÚ, ako aj o vysielaní pracovníkov v zmysle článku 5 smernice 2014/67/EÚ; na tento účel orgán vytvorí a bude spravovať jedno európske webové sídlo, ktoré bude slúžiť ako jednotné kontaktné miesto obsahujúce všetky relevantné informácie z jednotlivých oficiálnych vnútroštátnych webových sídiel uvedených v článku 5 smernice 2014/67/EÚ;

e)  podporuje členské štáty pri zvyšovaní presnosti, úplnosti a ľahkej použiteľnosti príslušných vnútroštátnych informačných služieb v súlade s kritériami kvality stanovenými v nariadení [o jednotnej digitálnej bráne – COM(2017) 256];

e)  podporuje členské štáty pri zvyšovaní presnosti, úplnosti a ľahkej použiteľnosti príslušných vnútroštátnych informačných služieb v súlade s kritériami kvality stanovenými v nariadení [o jednotnej digitálnej bráne – COM(2017) 256];

f)  podporuje členské štáty pri zefektívňovaní poskytovania informácií a služieb o cezhraničnej mobilite na dobrovoľnej báze jednotlivcom a zamestnávateľom, pričom v plnej miere rešpektuje právomoci členských štátov.

f)  podporuje členské štáty pri zefektívňovaní a zlepšovaní poskytovania informácií a služieb o cezhraničnej mobilite na dobrovoľnej báze jednotlivcom a zamestnávateľom, pričom v plnej miere rešpektuje právomoci členských štátov a základné práva.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 7 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prístup k službám cezhraničnej mobility pracovníkov

Prístup k službám cezhraničnej mobility pracovníkov a iným relevantným službám

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 8

Článok 8

Spolupráca a výmena informácií medzi členskými štátmi

Spolupráca a výmena informácií medzi členskými štátmi

1.  Orgán uľahčuje spoluprácu členských štátov a podporuje ich pri účinnom plnení povinností v oblasti spolupráce vrátane výmeny informácií, ako sú vymedzené v právnych predpisoch Únie v rozsahu pôsobnosti orgánu.

1.  Orgán uľahčuje spoluprácu členských štátov, sociálnych partnerov a príslušných zainteresovaných strán a pomáha zabezpečiť plnenie povinností vrátane výmeny informácií, ako sú vymedzené v právnych predpisoch Únie v rozsahu pôsobnosti orgánu v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie v oblasti ochrany údajov a základných práv.

Na tento účel orgán na požiadanie vnútroštátnych orgánov a v záujme urýchlenia ich vzájomnej výmeny informácií najmä:

Na tento účel orgán na požiadanie alebo z vlastnej iniciatívy, v úzkej spolupráci s nimi a v záujme urýchlenia ich vzájomnej výmeny informácií najmä:

a)  podporuje vnútroštátne orgány pri identifikácii príslušných kontaktných miest vnútroštátnych orgánov v iných členských štátoch;

a)  podporuje vnútroštátne orgány pri identifikácii príslušných kontaktných miest vnútroštátnych orgánov v iných členských štátoch;

b)  uľahčuje reakcie na žiadosti a výmenu informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi poskytovaním logistickej a technickej podpory vrátane prekladových a tlmočníckych služieb, ako aj výmenou informácií o stave jednotlivých vecí;

b)  uľahčuje reakcie na žiadosti a výmenu informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi poskytovaním logistickej a technickej podpory vrátane prekladových a tlmočníckych služieb, ako aj formálnou a neformálnou výmenou informácií o stave jednotlivých vecí v závislosti od špecifických okolností jednotlivých prípadov;

c)  propaguje a šíri osvedčené postupy;

c)  propaguje a šíri osvedčené postupy, pričom zohľadňuje osobitné práva na kolektívne vyjednávanie v členských štátoch ;

d)  uľahčuje postupy cezhraničného vymáhania sankcií a pokút;

d)  pomáha zabezpečiť na žiadosť dotknutého členského štátu, aby koordinácia cezhraničného vymáhania sankcií a pokút fungovala efektívne;

e)  štvrťročne informuje Komisiu o nedoriešených žiadostiach medzi členskými štátmi, a ak sa to považuje za potrebné, postupuje ich na mediáciu v súlade s článkom 13.

e)  štvrťročne informuje Komisiu, Európsky parlament a členské štáty o nedoriešených žiadostiach medzi členskými štátmi, a ak sa to považuje za potrebné, postupuje ich na mediáciu v súlade s článkom 13 a článkom 13a.

 

1a.  Príslušné vnútroštátne orgány poskytnú orgánu na jeho žiadosť všetky potrebné informácie v stanovených formátoch s cieľom plniť úlohy, ktoré mu boli zverené týmto nariadením, za predpokladu, že majú zákonný prístup k príslušným informáciám. Informácie musia byť presné, ucelené a úplné. Príslušný vnútroštátny orgán poskytne informácie v lehote dvoch mesiacov a v naliehavých prípadoch v lehote dvoch pracovných dní bez toho, aby tým bola dotknutá diskrečná právomoc členských štátov pri riešení osobitných prípadov.

 

1b.  Na základe riadne odôvodnenej žiadosti vnútroštátneho orgánu poskytne orgán všetky informácie, ktoré sú potrebné na to, aby vnútroštátny orgán mohol plniť svoje úlohy, a to v rámci právomocí orgánu.

2.  Orgán podporuje prácu Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia pri spravovaní finančných záležitostí spojených s koordináciou sociálneho zabezpečenia v súlade s článkom 74 nariadenia (ES) č. 883/2004 a článkami 65, 67 a 69 nariadenia (ES) č. 987/2009.

2.  Orgán podporuje prácu Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia pri spravovaní finančných záležitostí spojených s koordináciou sociálneho zabezpečenia v súlade s článkom 74 nariadenia (ES) č. 883/2004 a článkami 65, 67 a 69 nariadenia (ES) č. 987/2009.

3.  Orgán podporuje využívanie elektronických nástrojov a postupov na výmenu správ medzi vnútroštátnymi orgánmi vrátane informačného systému o vnútornom trhu (IMI) a systému elektronickej výmeny informácií o sociálnom zabezpečení (EESSI).

3.  Orgán podporuje a monitoruje využívanie náležitých elektronických nástrojov a postupov na výmenu správ medzi vnútroštátnymi orgánmi vrátane informačného systému o vnútornom trhu (IMI) a systému elektronickej výmeny informácií o sociálnom zabezpečení (EESSI) a poskytuje technickú pomoc a odborné znalosti.

4.  Orgán podporuje využívanie inovačných prístupov k efektívnej a účinnej cezhraničnej spolupráci a skúma potenciál využitia mechanizmov elektronickej výmeny informácií medzi členskými štátmi na uľahčenie odhaľovania podvodov, pričom Komisii podáva správy na účely ich ďalšieho rozvoja.

4.  Orgán podporuje využívanie inovačných prístupov k efektívnej a účinnej cezhraničnej spolupráci a skúma potenciál využitia mechanizmov elektronickej výmeny informácií medzi členskými štátmi na uľahčenie odhaľovania podvodov, pričom Komisii a príslušným členským štátom podáva správy na účely ich ďalšieho rozvoja, a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie v oblasti ochrany údajov a základných práv.

 

4a.  Orgán vedie zoznam podnikov EÚ, ktoré nespĺňajú príslušné právne požiadavky v oblasti zaisťovania spravodlivej a stabilnej mobility pracovníkov. Zoznam podnikov sa zverejňuje, aby sa zaistila čo najväčšia transparentnosť. Zoznam je založený na spoločných kritériách a pravidelne sa reviduje. Prvý zoznam sa vytvorí počas prvých 12 mesiacov činnosti orgánu. Podniky uvedené na zozname podliehajú zákazu vykonávania činnosti. Tento zákaz vykonávania činnosti vyplývajúci zo zoznamu Únie sa uplatňujú na celom území členských štátov. Vo výnimočných prípadoch môžu členské štáty prijať jednostranné opatrenia. V prípade núdzovej situácie alebo v prípade, že čelia nepredvídanému bezpečnostnému problému, majú členské štáty možnosť okamžite vydať zákaz činnosti na ich vlastnom území. Orgán uľahčuje spoluprácu členských štátov v prípade cezhraničných narušení trhu a podporuje ich boj proti sociálnemu dumpingu.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 8a

 

Ochrana údajov

 

1.   V súlade s touto smernicou orgán chráni základné práva a slobody fyzických osôb, a najmä ich právo na súkromie v súvislosti so spracovávaním osobných údajov.

 

2.   Uplatňovanie všetkých príslušných právnych predpisov Únie o ochrane údajov je povinné pre všetky činnosti vykonávané orgánom.

Odôvodnenie

Cieľom tohto nového článku je objasniť, že opatrenia podľa GDPR sa budú uplatňovať za každých okolností. Úlohou orgánu bude zaoberať sa veľkým množstvom citlivých údajov, ktoré sa dotýkajú všetkých členských štátov, a je mimoriadne dôležité, aby sa jasne stanovilo, že právne predpisy o ochrane údajov sa uplatňujú vždy.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 9

Článok 9

Koordinácia zosúladených a spoločných inšpekcií

Koordinácia zosúladených a spoločných inšpekcií

1.  Na žiadosť jedného alebo viacerých členských štátov orgán koordinuje zosúladené alebo spoločné inšpekcie v oblastiach, ktoré spadajú do rozsahu jeho pôsobnosti. Tieto žiadosti môže predložiť jeden alebo viacero členských štátov. Orgán môže zároveň dotknutým vnútroštátnym orgánom členských štátov navrhnúť, aby vykonali zosúladenú alebo spoločnú inšpekciu.

1.  Na žiadosť jedného alebo viacerých členských štátov orgán pracuje na uzatvorení dohôd medzi nimi a koordinuje zosúladené alebo spoločné inšpekcie v oblastiach, ktoré spadajú do rozsahu jeho pôsobnosti. Tieto žiadosti môže predložiť jeden alebo viacero členských štátov. Orgán môže zároveň dotknutým vnútroštátnym orgánom členských štátov navrhnúť, aby vykonali zosúladenú alebo spoločnú inšpekciu, ktorá sa vykoná koordinovane s členským štátom.

2.  Ak sa vnútroštátny orgán niektorého členského štátu rozhodne nezúčastniť na zosúladenej alebo spoločnej inšpekcii podľa odseku 1 alebo ju nevykonať, v riadnom predstihu písomne informuje orgán o dôvodoch svojho rozhodnutia. V takých prípadoch o tom orgán informuje ostatné dotknuté vnútroštátne orgány.

2.  Ak sa vnútroštátny orgán niektorého členského štátu rozhodne nezúčastniť na zosúladenej alebo spoločnej inšpekcii podľa odseku 1 alebo ju nevykonať, pred začiatkom plánovanej inšpekcie písomne informuje orgán o dôvodoch svojho rozhodnutia. V takých prípadoch o tom orgán informuje ostatné dotknuté vnútroštátne orgány.

3.  Na organizácii zosúladenej alebo spoločnej inšpekcie sa všetky zúčastnené členské štáty musia vopred dohodnúť prostredníctvom svojich národných styčných úradníkov. Ak sa na zosúladenej alebo spoločnej inšpekcii odmietne zúčastniť jeden alebo viacero členských štátov, ostatné vnútroštátne orgány môžu podľa okolností vykonať zamýšľanú zosúladenú alebo spoločnú inšpekciu iba v zúčastnených členských štátoch. Členské štáty, ktoré odmietli účasť na inšpekcii, zachovajú informácie o zamýšľanej inšpekcii v dôvernosti.

3.  Na organizácii zosúladenej alebo spoločnej inšpekcie sa všetky zúčastnené členské štáty musia vopred dohodnúť prostredníctvom svojich národných styčných úradníkov. Ak sa na zosúladenej alebo spoločnej inšpekcii odmietne zúčastniť jeden alebo viacero členských štátov, ostatné vnútroštátne orgány môžu podľa okolností vykonať zamýšľanú zosúladenú alebo spoločnú inšpekciu iba v zúčastnených členských štátoch. Členské štáty, ktoré odmietli účasť na inšpekcii, zachovajú informácie o zamýšľanej inšpekcii v dôvernosti.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 10

Článok 10

Pravidlá zosúladených a spoločných inšpekcií

Pravidlá zosúladených a spoločných inšpekcií

1.  V dohode o organizácii spoločnej inšpekcie (ďalej len „dohoda o spoločnej inšpekcii“) medzi zúčastnenými členskými štátmi a orgánom sa stanovia podmienky výkonu takejto činnosti. Dohoda o spoločnej inšpekcii môže zahŕňať ustanovenia umožňujúce pohotový výkon spoločných inšpekcií (po ich odsúhlasení a naplánovaní). Vzor dohody stanoví orgán.

1.  V dohode o organizácii spoločnej inšpekcie (ďalej len „dohoda o spoločnej inšpekcii“) medzi zúčastnenými členskými štátmi, a/alebo sociálnymi partnermi a príslušnými zainteresovanými stranami a orgánom sa stanovia podmienky výkonu takejto činnosti, najmä rozsah inšpekcie a uplatniteľného práva. Dohoda o spoločnej inšpekcii môže zahŕňať ustanovenia umožňujúce pohotový výkon spoločných inšpekcií (po ich odsúhlasení a naplánovaní). Usmernenia pre zosúladené a spoločné inšpekcie a vzor dohody stanoví orgán po konzultácii so všetkými členskými štátmi.

2.  Zosúladené a spoločné inšpekcie, ako aj následné kroky sa vykonajú v súlade s vnútroštátnym právom dotknutých členských štátov.

2.  Zosúladené a spoločné inšpekcie, ako aj následné kroky sa vykonajú v súlade s vnútroštátnym právom dotknutých členských štátov. Vnútroštátne orgány sa takisto plne zapájajú do procesu a majú plnú a autonómnu právomoc. Ak sú sociálni partneri poverení inšpekciami na vnútroštátnej úrovni, spoločné a zosúladené inšpekcie by sa mali uskutočniť iba v prípade, že s tým dotknutí sociálni partneri súhlasia, a to pod dohľadom dotknutého členského štátu.

3.  Orgán zabezpečuje pre členské štáty, ktoré zosúladené alebo spoločné inšpekcie vykonávajú, logistickú a technickú podporu, ktorá môže zahŕňať prekladateľské a tlmočnícke služby.

3.  Ak o to dotknuté členské štáty požiadajú, orgán zabezpečuje pre členské štáty a sociálnych partnerov, ktorí zosúladené alebo spoločné inšpekcie vykonávajú, logistickú a technickú podporu, ktorá môže zahŕňať prekladateľské a tlmočnícke služby, ako aj právnu pomoc.

4.  Zamestnanci orgánu sa môžu na zosúladených alebo spoločných inšpekciách zúčastniť po predchádzajúcom súhlase členského štátu, na území ktorého budú pri inšpekcii pomáhať.

4.  Zamestnanci orgánu môžu byť počas zosúladenej alebo spoločnej inšpekcie prítomní po predchádzajúcom súhlase členského štátu, na území ktorého budú pri inšpekcii pomáhať.

5.  Vnútroštátne orgány vykonávajúce zosúladenú alebo spoločnú inšpekciu následne informujú orgán o jej výsledkoch v príslušných členských štátoch, ako aj o celkovom operačnom priebehu zosúladenej alebo spoločnej inšpekcie.

5.  Vnútroštátne orgány alebo sociálni partneri vykonávajúci zosúladenú alebo spoločnú inšpekciu následne informujú orgán o jej výsledkoch v príslušných členských štátoch, ako aj o celkovom operačnom priebehu zosúladenej alebo spoločnej inšpekcie. Orgán vytvorí pre tieto správy vzor, pričom zohľadní potrebu zabrániť zbytočnej administratívnej záťaži. Výsledky spoločných inšpekcií môžu byť v členskom štáte použité ako dôkaz s rovnakou právnou hodnotou informácií získaných na vlastnom území.

 

5a.  Strany, ktoré sú predmetom inšpekcie, dostanú po inšpekcii správu a majú právo odvolať sa voči nej a napadnúť zistenia v súlade s vnútroštátnym právom členského štátu, na ktorého území bola inšpekcia vykonaná.

6.  Informácie o zosúladených a spoločných inšpekciách sa zahrnú do štvrťročných správ, ktoré sa predkladajú riadiacej rade. Vo výročnej správe o činnosti orgánu sa každý rok uvedie správa o inšpekciách, ktoré orgán podporil.

6.  Informácie o zosúladených a spoločných inšpekciách sa zahrnú do štvrťročných správ, ktoré sa predkladajú riadiacej rade a skupine zainteresovaných strán. Vo výročnej správe o činnosti orgánu sa každý rok uvedie správa o inšpekciách, ktoré orgán podporil. Táto správa obsahuje zoznam prípadov, v ktorých sa členské štáty odmietli zúčastniť na spoločnej inšpekcii.

 

6a.  Na spoločné inšpekcie, ako aj ich právne dôsledky, rozhodnutia o správnych pokutách a sankciách, ako aj práva a povinnosti strán, ktoré sú predmetom inšpekcie, sa nevzťahujú právne predpisy uplatniteľné na území členského štátu, v ktorom inšpekcia prebieha. 

7.  Ak orgán počas zosúladených alebo spoločných inšpekcií alebo akejkoľvek jeho inej činnosti nadobudne podozrenie z nezrovnalosti v uplatňovaní práva Únie, a to aj v oblastiach mimo rozsahu jeho pôsobnosti, nahlási toto podozrenie z nezrovnalosti Komisii a podľa potreby orgánom dotknutého členského štátu.

7.  Ak orgán počas zosúladených alebo spoločných inšpekcií alebo akejkoľvek jeho inej činnosti nadobudne podozrenie z nezrovnalosti v uplatňovaní práva Únie, a to aj v oblastiach mimo rozsahu jeho pôsobnosti, nahlási toto podozrenie z nezrovnalosti Komisii a podľa potreby orgánom dotknutého členského štátu.

 

7a.  Zosúladené a spoločné činnosti a inšpekcie sa môžu vzťahovať aj na činnosti v rámci spolupráce v boji proti poskytovateľom podvodných služieb, ako sa uvádza v kapitole VI smernice o službách 2006/123/ES.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 11

Článok 11

Analýzy a posudzovanie rizika v oblasti cezhraničnej mobility pracovníkov

Analýzy a posudzovanie rizika v oblasti cezhraničnej mobility pracovníkov

1.  Orgán posudzuje riziká a vykonáva analýzy v spojení s cezhraničnými tokmi pracovnej sily, ako sú nerovnováhy na pracovnom trhu, hrozby špecifické pre jednotlivé odvetvia a problémy, s ktorými sa jednotlivci a zamestnávatelia opakovane stretávajú v oblasti cezhraničnej mobility. Na tento účel orgán zaistí komplementárnosť a nadviaže na odborné poznatky ostatných agentúr alebo útvarov Únie vrátane tých, ktoré pôsobia v oblasti prognostiky potrieb zručností a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Na žiadosť Komisie môže orgán vykonávať cielené hĺbkové analýzy a štúdie konkrétnych problémov v oblasti mobility pracovníkov.

1.  Orgán posudzuje riziká a vykonáva analýzy s prihliadnutím na regionálne a národné špecifiká a v spojení s cezhraničnými tokmi pracovnej sily, ako sú nerovnováhy na pracovnom trhu, hrozby špecifické pre jednotlivé odvetvia a problémy, s ktorými sa jednotlivci a zamestnávatelia opakovane stretávajú v oblasti cezhraničnej mobility. Na tento účel orgán zaistí komplementárnosť a nadviaže na odborné poznatky ostatných agentúr alebo útvarov Únie vrátane tých, ktoré pôsobia v oblasti prognostiky potrieb zručností a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Na žiadosť Komisie môže orgán vykonávať cielené hĺbkové analýzy a štúdie konkrétnych problémov v oblasti mobility pracovníkov.

 

1a.  Na žiadosť členského štátu môže orgán tiež vykonať dodatočnú analýzu a štúdie. Takáto žiadosť podlieha posúdeniu, aby sa predišlo duplicite alebo opakovaniu. V takýchto prípadoch orgán posúdi platnosť dostupných údajov, porovná ich s existujúcimi údajmi a v prípade potreby ich upraví podľa najnovších a dostupných informácií a doplní ich o všetky príslušné dodatočné údaje, ak sa to vyžaduje na účely analýzy alebo štúdie.

2.  Orgán usporadúva partnerské hodnotenia medzi vnútroštátnymi orgánmi a subjektmi s cieľom:

2.  Orgán usporadúva partnerské hodnotenia medzi vnútroštátnymi orgánmi a subjektmi s cieľom:

a)  preskúmať prípadné otázky, ťažkosti a osobitné problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri vykonávaní a praktickom uplatňovaní práva Únie v rozsahu pôsobnosti orgánu;

a)  preskúmať prípadné otázky, ťažkosti a osobitné problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri vykonávaní a praktickom uplatňovaní práva Únie v rozsahu pôsobnosti orgánu;

b)  posilniť konzistentnosť poskytovania služieb jednotlivcom a podnikom;

b)  posilniť konzistentnosť poskytovania služieb jednotlivcom a podnikom;

c)  prehĺbiť vedomosti a vzájomné chápanie jednotlivých systémov a postupov, ako aj vyhodnotiť účinnosť jednotlivých politických opatrení vrátane prevencie a odrádzania.

c)  prehĺbiť vedomosti a vzájomné chápanie jednotlivých systémov a postupov, ako aj vyhodnotiť účinnosť a metodiku vykonávania jednotlivých politických opatrení vrátane prevencie a odrádzania.

 

ca)  sformulovať odporúčania adresované Komisii a členským štátom na zabezpečenie účinného presadzovania právnych predpisov Únie v súvislosti s prácou orgánu, ako aj pokiaľ ide o boj proti nedeklarovanej práci, zabezpečenie spravodlivých pracovných podmienok, boj proti daňovým únikom a zabezpečenie riadnej sociálnej ochrany pre všetkých.

3.  Orgán o svojich zisteniach pravidelne informuje Komisiu a priamo aj dotknuté členské štáty, pričom uvedie možné opatrenia na riešenie zistených nedostatkov.

3.  Orgán o svojich zisteniach štvrťročne informuje Komisiu, Európsky parlament a priamo aj dotknuté členské štáty, pričom uvedie možné opatrenia na riešenie zistených nedostatkov, ako aj silné stránky. Výsledky sa zverejnia do jedného roka a zohľadnia vo všetkých činnostiach Únie v relevantných prípadoch.

4.  Orgán zhromažďuje štatistické údaje, ktoré zostavujú a poskytujú členské štáty, v oblastiach práva Únie v rozsahu jeho kompetencií. Orgán sa pritom usiluje zefektívniť aktuálne činnosti zberu údajov v uvedených oblastiach. Podľa potreby sa uplatní článok 16. Orgán pri tom spolupracuje s Komisiou (Eurostatom) a ak je to vhodné, podelí sa o výsledky svojich činností zberu údajov.

4.  Orgán zhromažďuje štatistické údaje v prehľadnej štruktúrovanej podobe, rozdelené podľa pohlavia, veku, výšky príjmu, povolania a postavenia na trhu práce, ktoré zostavujú a poskytujú členské štáty, v oblastiach práva Únie v rozsahu jeho kompetencií a v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie v oblasti ochrany údajov. Orgán sa pritom usiluje zefektívniť aktuálne činnosti zberu údajov v uvedených oblastiach. Podľa potreby sa uplatní článok 16. Orgán pri tom spolupracuje s Komisiou (Eurostatom) a ak je to vhodné, podelí sa o výsledky svojich činností zberu údajov.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 12

Článok 12

Podpora budovania kapacít

Podpora budovania kapacít

Orgán podporuje členské štáty budovaním kapacít v záujme jednotného presadzovania práva Únie vo všetkých oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Orgán vykonáva najmä tieto činnosti:

Orgán podporuje členské štáty, sociálnych partnerov a organizácie občianskej spoločnosti budovaním kapacít v záujme jednotného presadzovania práva Únie vo všetkých oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Orgán vykonáva najmä tieto činnosti:

a)  pripravuje spoločné usmernenia pre členské štáty vrátane usmernení k inšpekciám v prípadoch s cezhraničným rozmerom, ako aj spoločné vymedzenie pojmov a jednotné koncepcie, pričom nadväzuje na relevantnú činnosť na úrovni Únie;

a)  pripravuje usmernenia, ktoré môžu uplatniť členské štáty a sociálni partneri, vrátane usmernení k inšpekciám v prípadoch s cezhraničným rozmerom, ako aj spoločné vymedzenie pojmov a jednotné koncepcie, pričom nadväzuje na relevantnú činnosť na úrovni Únie;

b)  presadzuje a podporuje vzájomnú pomoc, či už v podobe partnerských alebo skupinových činností, alebo v podobe výmeny medzi úradníkmi a schém vysielania pracovníkov medzi jednotlivými vnútroštátnymi orgánmi;

b)  presadzuje a podporuje vzájomnú pomoc, či už v podobe partnerských alebo skupinových činností, alebo v podobe výmeny medzi úradníkmi a schém vysielania pracovníkov medzi jednotlivými vnútroštátnymi orgánmi;

c)  podporuje výmenu a šírenie skúseností a osvedčených postupov vrátane príkladov spolupráce medzi relevantnými vnútroštátnymi orgánmi;

c)  podporuje výmenu a šírenie skúseností a osvedčených postupov vrátane príkladov spolupráce medzi relevantnými vnútroštátnymi orgánmi, sociálnymi partnermi a organizáciami občianskej spoločnosti;

d)  pripravuje odvetvové aj medziodvetvové programy odbornej prípravy a osobitné školiace materiály;

d)  pripravuje odvetvové aj medziodvetvové programy odbornej prípravy a osobitné školiace materiály;

e)  podporuje informačné kampane vrátane kampaní na informovanie jednotlivcov a zamestnávateľov, najmä malých a stredných podnikov (MSP) o ich právach, povinnostiach a príležitostiach, ktoré majú k dispozícii.

e)  podporuje informačné kampane vrátane kampaní na informovanie jednotlivcov a zamestnávateľov, najmä malých a stredných podnikov (MSP) o ich právach, povinnostiach a príležitostiach, ktoré majú k dispozícii.

 

ea)  zvyšuje kapacitu orgánov presadzovania práva s cieľom lepšie riešiť cezhraničné aspekty vrátane dostatočných ľudských zdrojov, odbornej prípravy a finančných zdrojov.

 

eb)  zlepšuje poznatky a vzájomné chápanie rôznych vnútroštátnych systémov a postupov súvisiacich s voľným pohybom osôb v rámci tohto nariadenia a prístupu k primeranej sociálnej ochrane, metód a právneho rámca činnosti;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 13

Článok 13

Mediácia medzi členskými štátmi

Mediácia medzi členskými štátmi

1.  V prípade sporov medzi členskými štátmi týkajúcich sa uplatňovania či výkladu práva Únie v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, môže orgán plniť mediačnú funkciu.

1.  V prípade sporov medzi členskými štátmi týkajúcich sa uplatňovania či výkladu práva Únie v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, môže orgán plniť mediačnú funkciu bez toho, aby tým boli dotknuté postupy predpokladané v rozhodnutí č. A1 z 12. júna 2009 o zavedení dialógu a zmierovacieho postupu týkajúceho sa platnosti dokumentov, určenia uplatniteľných právnych predpisov a poskytovania dávok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004.

2.  Na žiadosť niektorého z členských štátov, ktorých sa spor týka, orgán začne mediačné konanie pred svojou mediačnou radou, ktorá sa na tento účel zriadi v súlade s článkom 17 ods. 2. Orgán môže mediačné konanie pred mediačnou radou začať aj z vlastnej iniciatívy, a to aj na základe postúpenia prípadu od siete SOLVIT, pričom predpokladom je súhlas všetkých členských štátov, ktorých sa daný spor týka.

2.  Na žiadosť niektorého z členských štátov, ktorých sa spor týka, orgán začne mediačné konanie pred svojou mediačnou radou, ktorá sa na tento účel zriadi v súlade s článkom 17 ods. 2. Orgán môže mediačné konanie pred mediačnou radou začať aj z vlastnej iniciatívy, ak členské štáty neboli schopné vyriešiť spor v primeranej lehote od jeho vzniku, pričom zohľadní povahu a osobitné požiadavky každého prípadu. Dotknuté členské štáty sa aktívne zúčastňujú na uvedenom konaní a sprístupnia všetky relevantné a/alebo požadované informácie.

 

2a.  Členské štáty informujú dotknuté osoby, ako sú zamestnávatelia, zamestnanci a samostatne zárobkovo činné osoby, o spore a o prípade predloženom orgánu. Počas celého konania sa zúčastňujú konzultácií a zapájajú do procesu.

3.  Pri predkladaní prípadu orgánu na mediáciu členské štáty zabezpečia anonymizáciu všetkých osobných údajov spojených s daným prípadom, pričom orgán nesmie v žiadnej fáze mediačného konania spracovať osobné údaje jednotlivcov, ktorých sa prípad týka.

3.  Na účely mediačného konania dotknuté členské štáty sprístupnia všetky požadované a relevantné informácie. Pri predkladaní prípadu orgánu na mediáciu členské štáty a všetky ostatné strany vypočuté orgánom alebo zapojené do prípadu zabezpečia anonymizáciu všetkých osobných údajov spojených s daným prípadom v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie v oblasti ochrany údajov, pričom orgán nesmie v žiadnej fáze mediačného konania a ani po jeho skončení spracovať osobné údaje jednotlivcov, ktorých sa prípad týka.

4.  Na mediačné konanie orgánu nie sú prípustné prípady, ktoré sú predmetom prebiehajúceho súdneho konania na vnútroštátnej alebo únijnej úrovni.

4.  Na mediačné konanie orgánu nie sú prípustné prípady, ktoré sú predmetom prebiehajúceho súdneho konania na vnútroštátnej alebo únijnej úrovni.

5.  Dotknuté členské štáty do troch mesiacov odo dňa, keď orgán uzavrie mediáciu, informujú orgán o opatreniach, ktoré v nadväznosti na ňu prijali, alebo o dôvodoch, ak neprijali žiadne nadväzujúce opatrenia.

5.  Dotknuté členské štáty do troch mesiacov odo dňa, keď orgán úspešne uzavrie mediáciu, informujú orgán o opatreniach, ktoré v nadväznosti na ňu prijali, alebo o dôvodoch, ak neprijali žiadne nadväzujúce opatrenia.

 

5a.  Do troch mesiacov od rozhodnutia rady pre urovnávanie sporov dotknuté členské štáty oznámia orgánu opatrenia, ktoré prijali v nadväznosti na rozhodnutie alebo ktoré neprijali na základe rozhodnutia.

6.  Orgán štvrťročne informuje Komisiu o výsledkoch svojich mediačných konaní.

6.  Orgán štvrťročne informuje Komisiu, Európsky parlament a členské štáty o výsledkoch svojich mediačných konaní.

 

6a.  Ak mediačné konanie nemá pozitívny výsledok, orgán odkáže dotknuté strany na príslušné súdne orgány.

 

6b.  V ktorejkoľvek fáze mediačného konania sa dotknuté členské štáty môžu vzájomne dohodnúť na tom, že mediačná rada bude pôsobiť ako rozhodca, ktorej rozhodnutím budú viazané. Táto dohoda sa formálne zaregistruje a zverejní.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 14:

Článok 14:

Spolupráca v prípade cezhraničných narušení trhu práce

Spolupráca v prípade cezhraničných narušení trhu práce

Na žiadosť vnútroštátnych orgánov môže orgán podporiť spoluprácu relevantných zainteresovaných strán pri riešení narušení trhu práce, ktoré zasahujú viac než jeden členský štát, ako sú prípady rozsiahlej reštrukturalizácie alebo veľké projekty s vplyvom na zamestnanosť v pohraničných regiónoch.

Na žiadosť vnútroštátnych orgánov orgán podporí spoluprácu relevantných zainteresovaných strán pri riešení narušení trhu práce, ktoré zasahujú viac než jeden členský štát, ako sú prípady rozsiahlej reštrukturalizácie s cezhraničnými dôsledkami. Orgán primerane zapája príslušných sociálnych partnerov bez toho, aby tým bola dotknutá ich autonómnosť.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 14 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 14a

 

Spolupráca v prípade štrukturálnych problémov v prístupe k pracovným a sociálnym právam

 

Orgán uľahčí spoluprácu medzi príslušnými zainteresovanými stranami s cieľom poskytnúť riešenia pre ľudí, ktorí majú problémy s prístupom k pracovným a sociálnym právam v cezhraničných situáciách vrátane dávok sociálneho zabezpečenia v dôsledku štrukturálnych rozdielov medzi systémami rôznych dotknutých členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Orgán koordinuje, vyvíja a uplatňuje rámce interoperability na zaistenie výmeny informácií medzi členskými štátmi a výmeny informácií s orgánom. Tieto rámce interoperability musia vychádzať z európskeho rámca interoperability70 a z Európskej referenčnej architektúry interoperability uvedenej v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/224071 a musia v nich mať oporu.

Orgán koordinuje, vyvíja a uplatňuje rámce interoperability na zaistenie výmeny informácií medzi členskými štátmi a výmeny informácií s orgánom. Tieto rámce interoperability musia vychádzať z európskeho rámca interoperability70 a z Európskej referenčnej architektúry interoperability uvedenej v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/224071 a musia v nich mať oporu. Vnútroštátne orgány poskytnú orgánu na jeho žiadosť všetky potrebné informácie v stanovených formátoch s cieľom plniť úlohy, ktoré mu boli zverené týmto nariadením, za predpokladu, že majú zákonný prístup k príslušným informáciám. Informácie musia byť presné, ucelené, úplné a aktuálne.

_________________

_________________

70 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Európsky rámec interoperability – stratégia vykonávania [COM(2017) 134 final].

70 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Európsky rámec interoperability – stratégia vykonávania [COM(2017) 134 final].

71 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2240 z 25. novembra 2015, ktorým sa zriaďuje program pre riešenia interoperability a spoločné rámce pre verejnú správu, podniky a občanov v Európe (program ISA2) ako prostriedok modernizácie verejného sektora (Ú. v. EÚ L 318, 4.12.2015, s.1).

71 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2240 z 25. novembra 2015, ktorým sa zriaďuje program pre riešenia interoperability a spoločné rámce pre verejnú správu, podniky a občanov v Európe (program ISA2) ako prostriedok modernizácie verejného sektora (Ú. v. EÚ L 318, 4.12.2015, s.1).

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Orgán môže zriaďovať pracovné skupiny alebo expertné panely s účasťou zástupcov z členských štátov a/alebo Komisie alebo externých expertov vybraných na základe výberových konaní, zamerané na plnenie konkrétnych úloh alebo prácu v konkrétnych politických oblastiach, a to vrátane mediačnej rady v záujme plnenia jeho úloh v súlade s článkom 13 tohto nariadenia alebo osobitnej skupiny zaoberajúcej sa riešením finančných otázok súvisiacich s uplatňovaním nariadení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009, ako sa uvádza v článku 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Orgán môže zriaďovať pracovné skupiny alebo expertné panely s účasťou zástupcov z členských štátov a/alebo Komisie alebo externých expertov či sociálnych partnerov vybraných na základe výberových konaní, zamerané na plnenie konkrétnych úloh alebo prácu v konkrétnych politických oblastiach, a to vrátane mediačnej rady v záujme plnenia jeho úloh v súlade s článkom 13 tohto nariadenia alebo osobitnej skupiny zaoberajúcej sa riešením finančných otázok súvisiacich s uplatňovaním nariadení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009, ako sa uvádza v článku 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Rada pre urovnávanie sporov je zložená z národných styčných úradníkov uvedených v článku 33, zástupcu Komisie, výkonného riaditeľa a troch nezávislých expertov, ktorých vymenuje riadiaca rada. V prípade postupov urovnávania sporov podľa článku 13 sa zúčastnia národní styční úradníci dotknutých členských štátov, výkonný riaditeľ, zástupca Komisie a traja nezávislí experti. Výkonný riaditeľ vystupuje ako predseda. Rozhodnutia sa prijímajú dvojtretinovou väčšinou hlasov; zástupca Komisie nehlasuje.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 18

Článok 18

Zloženie riadiacej rady

Zloženie riadiacej rady

1.  Riadiaca rada pozostáva z jedného vysokopostaveného zástupcu za každý členský štát a dvoch zástupcov Komisie, pričom všetci majú hlasovacie právo.

1.  Riadiaca rada pozostáva z

 

a) jedného vysokopostaveného zástupcu za každý členský štát,

 

b) jedného zástupcu Komisie,

 

c) šiestich zástupcov sociálnych partnerov a

 

d) troch nezávislých expertov vymenovaných Európskym parlamentom, pričom všetci majú hlasovacie právo.

 

Vysokopostavení zástupcovia za každý členský štát a ich náhradníci preukážu odbornú spôsobilosť v oblasti pracovného práva, ako aj predpisov o sociálnom zabezpečení.

2.  Každý člen riadiacej rady musí mať náhradníka. Náhradník zastupuje člena v čase jeho neprítomnosti.

2.  Každý člen riadiacej rady musí mať náhradníka. Náhradník zastupuje člena v čase jeho neprítomnosti. Hoci obaja zástupcovia môžu uplatňovať svoje právo zúčastňovať sa na zasadnutiach súčasne, povolený je len jeden hlas za každý členský štát.

3.  Členov riadiacej rady zastupujúcich predmetné členské štáty a ich náhradníkov vymenúvajú príslušné členské štáty na základe ich znalostí v oblastiach uvedených v článku 1 ods. 2 a s prihliadnutím na relevantné riadiace, administratívne a rozpočtové zručnosti.

3.  Členov riadiacej rady zastupujúcich predmetné členské štáty a ich náhradníkov vymenúvajú príslušné členské štáty na základe ich znalostí v oblastiach uvedených v článku 1 ods. 2 a na základe zásluh s prihliadnutím na relevantnú prax a zručnosti. Všetky strany sa musia usilovať o dosiahnutie vyváženého zastúpenia mužov a žien v riadiacej rade.

 

Sociálni partneri na úrovni Únie vymenujú všetkých zástupcov sociálnych partnerov.

Komisia menuje členov, ktorí ju majú zastupovať.

Komisia menuje členov, ktorí ju majú zastupovať.

Členské štáty a Komisia sa usilujú obmedziť fluktuáciu svojich zástupcov v riadiacej rade s cieľom zabezpečiť kontinuitu jej činnosti. Všetky strany sa musia usilovať o dosiahnutie vyváženého zastúpenia mužov a žien v riadiacej rade.

Členské štáty, sociálni partneri a Komisia sa usilujú obmedziť fluktuáciu svojich zástupcov v riadiacej rade s cieľom zabezpečiť kontinuitu jej činnosti. Všetky strany sa musia usilovať o dosiahnutie vyváženého zastúpenia mužov a žien v riadiacej rade.

4.  Funkčné obdobie členov a ich náhradníkov je štyri roky. Toto obdobie možno predĺžiť.

4.  Funkčné obdobie členov a ich náhradníkov je štyri roky. Členovia môžu byť menovaní na dve za sebou nasledujúce funkčné obdobia, ak neboli menovaní do rovnakej funkcie.

5.  Zástupcovia tretích krajín, ktoré uplatňujú právne predpisy Únie v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa na zasadnutiach riadiacej rady môžu zúčastňovať ako pozorovatelia.

5.  Zástupcovia tretích krajín, ktoré uplatňujú právne predpisy Únie v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa na zasadnutiach riadiacej rady môžu zúčastňovať ako pozorovatelia pod podmienkou predchádzajúceho jednomyseľného schválenia členskými štátmi. Každý člen a náhradný člen podpisujú pri nástupe do funkcie písomné vyhlásenie o záujmoch a v prípade zmeny okolností ho aktualizujú.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  dvojtretinovou väčšinou hlasov členov s hlasovacím právom prijíma ročný rozpočet orgánu a plní ďalšie funkcie v súvislosti s rozpočtom orgánu podľa kapitoly IV;

b)  dvojtretinovou väčšinou hlasov členov s hlasovacím právom prijíma ročný rozpočet orgánu po predložení rozpočtu skupine zainteresovaných strán na vyjadrenie stanoviska a plní ďalšie funkcie v súvislosti s rozpočtom orgánu podľa kapitoly IV;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  prijíma stratégiu boja proti podvodom, ktorá je primeraná riziku podvodov, pričom zohľadňuje náklady a prínosy opatrení, ktoré sa majú vykonať;

e)  prijíma stratégiu boja proti podvodom, ktorá je primeraná riziku podvodov, pričom zohľadňuje náklady a prínosy opatrení, ktoré sa majú vykonať po predložení stratégie skupine zainteresovaných strán na vyjadrenie stanoviska;

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  prijíma pravidlá predchádzania a riadenia konfliktu záujmov svojich členov, ako aj členov skupiny zainteresovaných strán a pracovných skupín a panelov orgánu zriadených v súlade s článkom 17 ods. 2, pričom každoročne na svojej webovej stránke uverejňuje vyhlásenie o záujmoch členov riadiacej rady;

f)  prijíma pravidlá predchádzania a riadenia konfliktu záujmov svojich členov, ako aj členov skupiny zainteresovaných strán a pracovných skupín a panelov orgánu zriadených v súlade s článkom 17 ods. 2, ako aj vyslaných národných expertov v súlade s článkom 34, pričom každoročne na svojej webovej stránke uverejňuje vyhlásenie o záujmoch členov riadiacej rady;

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ha)  diskutuje o návrhoch a odporúčaniach skupiny zainteresovaných strán a poskytuje odôvodnené odpovede;

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  prijíma rokovací poriadok pracovných skupín a panelov orgánu zriadených v súlade s článkom 17 ods. 2;

i)  prijíma rokovací poriadok pracovných skupín a panelov orgánu zriadených v súlade s článkom 17 ods. 2 a ods. 3 a vymenúva troch nezávislých expertov podľa článku 17 ods. 3 a dvoch náhradníkov pre každého experta na obdobie 10 rokov;

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 20 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Predseda riadiacej rady

Predsedovia riadiacej rady

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Riadiaca rada si volí predsedu a podpredsedu spomedzi svojich členov s hlasovacím právom a snaží sa dosiahnuť vyvážené zastúpenie žien a mužov. Predseda a podpredseda sú volení dvojtretinovou väčšinou hlasov členov riadiacej rady s hlasovacím právom.

Riadiaca rada si volí predsedu a podpredsedu spomedzi svojich členov s hlasovacím právom a snaží sa dosiahnuť vyvážené zastúpenie žien a mužov, ako aj vyvážené geografické zastúpenie. Predseda a podpredseda sú volení dvojtretinovou väčšinou hlasov členov riadiacej rady s hlasovacím právom.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade, že sa v prvom hlasovaní nepodarí dosiahnuť zvolenie dvojtretinovou väčšinou, usporiada sa druhé hlasovanie, v ktorom sú predseda a podpredseda volení jednoduchou väčšinou hlasov členov riadiacej rady s hlasovacím právom.

V prípade, že sa v prvom hlasovaní nepodarí dosiahnuť zvolenie dvojtretinovou väčšinou, usporiada sa druhé hlasovanie, v ktorom sú predsedovia volení jednoduchou väčšinou hlasov členov riadiacej rady s hlasovacím právom.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak si predseda nemôže plniť svoje úlohy, automaticky ho nahrádza podpredseda.

Ak si jeden predseda nemôže plniť svoje úlohy, automaticky ho nahrádza druhý.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je štyri roky. Ich funkčné obdobie možno jedenkrát obnoviť. Ak sa však ich členstvo v riadiacej rade kedykoľvek počas ich funkčného obdobia skončí, ich funkčné obdobie sa automaticky končí k rovnakému dátumu.

2.  Funkčné obdobie predsedov je štyri roky. Ich funkčné obdobie možno jedenkrát obnoviť. Ak sa však ich členstvo v riadiacej rade kedykoľvek počas ich funkčného obdobia skončí, ich funkčné obdobie sa automaticky končí k rovnakému dátumu.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Aspoň raz ročne riadiaca rada zvoláva zasadnutia so skupinou zainteresovaných strán.

4.  Aspoň dvakrát ročne riadiaca rada zvoláva zasadnutia so skupinou zainteresovaných strán.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  Zápisnica zo zasadnutí riadiacej rady sa uverejní na webovej stránke orgánu. Program zasadnutí riadiacej rady sa skupine zainteresovaných strán poskytne vopred.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 7 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7b.  Členský štát môže v naliehavých prípadoch požiadať o zasadnutie riadiacej rady. K tejto žiadosti sa priloží riadne odôvodnené vyhlásenie.

Odôvodnenie

V osobitných prípadoch by mala existovať možnosť začať postup pre naliehavé prípady.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 23

Článok 23

Zodpovednosti výkonného riaditeľa

Zodpovednosti výkonného riaditeľa

1.  Úloha výkonného riaditeľa spočíva v riadení orgánu. Výkonný riaditeľ sa zodpovedá riadiacej rade.

1.  Úloha výkonného riaditeľa spočíva v riadení orgánu. Výkonný riaditeľ sa zodpovedá riadiacej rade.

2.  Výkonný riaditeľ podáva na vyzvanie Európskemu parlamentu správu o plnení svojich povinností. Rada môže vyzvať výkonného riaditeľa, aby podal správu o plnení svojich povinností.

2.  Výkonný riaditeľ podáva na vyzvanie Európskemu parlamentu a Komisii správu o plnení svojich povinností. Rada môže vyzvať výkonného riaditeľa, aby podal správu o plnení svojich povinností.

3.  Výkonný riaditeľ je právnym zástupcom orgánu.

3.  Výkonný riaditeľ je právnym zástupcom orgánu.

4.  Výkonný riaditeľ zodpovedá za plnenie úloh, ktoré sú zverené orgánu na základe tohto nariadenia. Výkonný riaditeľ je zodpovedný predovšetkým za:

4.  Výkonný riaditeľ zodpovedá za plnenie úloh, ktoré sú zverené orgánu na základe tohto nariadenia. Výkonný riaditeľ je zodpovedný predovšetkým za:

a)  každodenné riadenie orgánu;

a)  každodenné riadenie orgánu;

b)  vykonávanie rozhodnutí prijatých riadiacou radou;

b)  vykonávanie rozhodnutí prijatých riadiacou radou;

c)  prípravu návrhu jednotného programového dokumentu a jeho predloženie riadiacej rade na schválenie;

c)  prípravu návrhu jednotného programového dokumentu a jeho predloženie riadiacej rade na schválenie;

d)  vykonávanie jednotného programového dokumentu a podávanie správ riadiacej rade o jeho vykonávaní;

d)  vykonávanie jednotného programového dokumentu a podávanie správ riadiacej rade o jeho vykonávaní;

e)  prípravu konsolidovanej výročnej správy o činnostiach orgánu a jej predloženie riadiacej rade na posúdenie a prijatie;

e)  prípravu konsolidovanej výročnej správy o činnostiach orgánu a jej predloženie riadiacej rade na posúdenie a prijatie;

f)  prípravu akčného plánu nadväzujúceho na závery správ o vnútornom alebo vonkajšom audite a hodnotení, ako aj vyšetrovaní úradu OLAF, a predkladanie správ o pokroku Komisii dvakrát do roka a pravidelných správ riadiacej rade;

f)  prípravu akčného plánu nadväzujúceho na závery správ o vnútornom alebo vonkajšom audite a hodnotení, ako aj vyšetrovaní úradu OLAF, a predkladanie správ o pokroku Komisii a Európskemu parlamentu dvakrát do roka a pravidelných správ riadiacej rade;

g)  ochranu finančných záujmov Únie uplatňovaním preventívnych opatrení proti podvodom, korupcii a akejkoľvek inej nezákonnej činnosti, bez toho, aby boli dotknuté vyšetrovacie právomoci úradu OLAF, a to pomocou účinných kontrol a v prípade zistenia nezrovnalostí vymáhaním nenáležite vyplatených súm a prípadne uplatňovaním účinných, primeraných a odrádzajúcich správnych, ako aj finančných sankcií;

g)  ochranu finančných záujmov Únie uplatňovaním preventívnych opatrení proti podvodom, korupcii a akejkoľvek inej nezákonnej činnosti, bez toho, aby boli dotknuté vyšetrovacie právomoci úradu OLAF, a to pomocou účinných kontrol a v prípade zistenia nezrovnalostí vymáhaním nenáležite vyplatených súm a prípadne uplatňovaním účinných, primeraných a odrádzajúcich správnych, ako aj finančných sankcií;

h)  vypracovanie stratégie orgánu na boj proti podvodom a jej predloženie riadiacej rade na schválenie;

h)  vypracovanie stratégie orgánu na boj proti podvodom a jej predloženie riadiacej rade na schválenie;

i)  prípravu finančných pravidiel orgánu a ich predloženie riadiacej rade;

i)  prípravu finančných pravidiel orgánu a ich predloženie riadiacej rade;

j)  prípravu návrhu výkazu odhadov príjmov a výdavkov orgánu a plnenie rozpočtu;

j)  prípravu návrhu výkazu odhadov príjmov a výdavkov orgánu a plnenie rozpočtu;

k)  vykonávacie opatrenia, ktoré prijala riadiaca rada na dosiahnutie súladu s povinnosťami v oblasti ochrany údajov uloženými nariadením (ES) č. 45/2001.

k)  vykonávacie opatrenia, ktoré prijala riadiaca rada na dosiahnutie súladu s povinnosťami v oblasti ochrany údajov uloženými nariadením (ES) č. 45/2001;

 

ka)  predsedanie konaniu o urovnaní sporov.

5.  Výkonný riaditeľ rozhodne o potrebe umiestniť jedného alebo viacerých zamestnancov do jedného alebo viacerých členských štátov. Pred rozhodnutím o zriadení miestnej kancelárie výkonný riaditeľ získa súhlas Komisie, riadiacej rady a dotknutého členského štátu (štátov). V danom rozhodnutí sa vymedzí rozsah činností, ktoré sa majú v miestnej kancelárii vykonávať, a to tak, aby sa zabránilo vzniku zbytočných nákladov a duplicite administratívnych funkcií orgánu. Možno bude s predmetným členským štátom (štátmi) potrebné uzavrieť dohodu o sídle.

5.  Výkonný riaditeľ rozhodne o potrebe dočasne alebo trvalo umiestniť jedného alebo viacerých zamestnancov do jedného alebo viacerých členských štátov. Pred rozhodnutím o zriadení miestnej kancelárie výkonný riaditeľ získa súhlas Komisie, riadiacej rady a dotknutého členského štátu (štátov). V danom rozhodnutí sa vymedzí základný rozsah činností, ktoré sa majú v miestnej kancelárii vykonávať, a to tak, aby sa zabránilo vzniku zbytočných nákladov a duplicite administratívnych funkcií orgánu. S predmetným členským štátom (štátmi) je potrebné uzavrieť dohodu o sídle.

 

5a.  Zamestnanci dočasne alebo trvalo pracujúci v jednom alebo vo viacerých členských štátoch náležite spolupracujú s miestnymi orgánmi členských štátov, ale vždy budú pod vedením orgánu.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 24

Článok 24

Vytvorenie a zloženie skupiny zainteresovaných strán

Vytvorenie a zloženie skupiny zainteresovaných strán

1.  Na uľahčenie konzultácie s príslušnými zainteresovanými stranami a v záujme využívania ich odborných poznatkov v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa pri orgáne zriadi skupina zainteresovaných strán, ktorá bude plniť poradné funkcie.

1.  Na uľahčenie konzultácie s príslušnými zainteresovanými stranami a v záujme využívania ich odborných poznatkov v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa pri orgáne zriadi skupina zainteresovaných strán, ktorá bude plniť poradné funkcie.

2.  Skupina zainteresovaných strán môže orgánu predkladať najmä stanoviská a odporúčania v otázkach súvisiacich s uplatňovaním a presadzovaním právnych predpisov Únie v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

2.  Skupina zainteresovaných strán môže orgánu predkladať najmä stanoviská a odporúčania v otázkach súvisiacich s uplatňovaním a presadzovaním právnych predpisov Únie v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

3.  Skupina zainteresovaných strán sa stretáva najmenej dvakrát ročne na podnet výkonného riaditeľa alebo na žiadosť Komisie a predsedá jej výkonný riaditeľ.

3.  Skupina zainteresovaných strán sa stretáva najmenej dvakrát ročne na podnet výkonného riaditeľa alebo na žiadosť Komisie, Európskeho parlamentu alebo v osobitných naliehavých prípadoch na žiadosť členského štátu alebo aspoň 20 % jej členov a predsedá jej výkonný riaditeľ.

4.  Skupina zainteresovaných strán sa skladá zo šiestich zástupcov sociálnych partnerov na úrovni Únie (rovnocenne zastupujúcich odborové a zamestnávateľské organizácie) a z dvoch zástupcov Komisie.

4.  Skupina zainteresovaných strán sa skladá z ôsmich zástupcov sociálnych partnerov na úrovni Únie (rovnocenne zastupujúcich odborové a zamestnávateľské organizácie), z dvoch zástupcov Komisie a z dvoch zástupcov Európskeho parlamentu.

5.  Členov skupiny zainteresovaných strán nominujú ich príslušné organizácie a vymenúva ich riadiaca rada. Riadiaca rada vymenúva aj náhradníkov (a to podľa rovnakých podmienok, aké sa vzťahujú na členov), ktorí automaticky nahrádzajú členov v prípade ich neprítomnosti alebo indisponovanosti. Je potrebné v maximálnej možnej miere prihliadať na náležitú rodovú rovnováhu, ako aj na primerané zastúpenie MSP.

5.  Členov skupiny zainteresovaných strán nominujú ich príslušné organizácie a vymenúva ich riadiaca rada. Riadiaca rada vymenúva aj náhradníkov (a to podľa rovnakých podmienok, aké sa vzťahujú na členov).

6.  Orgán poskytuje skupine zainteresovaných strán služby sekretariátu. Skupina zainteresovaných strán prijíma svoj rokovací poriadok dvojtretinovou väčšinou hlasov členov s hlasovacím právom. Tento rokovací poriadok podlieha schváleniu riadiacou radou.

6.  Orgán poskytuje skupine zainteresovaných strán služby sekretariátu. Skupina zainteresovaných strán prijíma svoj rokovací poriadok dvojtretinovou väčšinou hlasov členov s hlasovacím právom. Tento rokovací poriadok podlieha schváleniu riadiacou radou.

7.  Orgán uverejňuje stanoviská a odporúčania skupiny zainteresovaných strán a výsledky jej konzultácií, pokiaľ nie sú dôverné.

7.  Orgán uverejňuje stanoviská a odporúčania skupiny zainteresovaných strán a výsledky jej konzultácií, pokiaľ nie sú dôverné.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Výkonný riaditeľ každý rok vypracuje návrh jednotného programového dokumentu obsahujúceho najmä viacročné a ročné plánovanie v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) č. 1271/201373, pričom zohľadní usmernenia stanovené Komisiou.

1.  Výkonný riaditeľ každý rok vypracuje návrh jednotného programového dokumentu obsahujúceho najmä viacročné a ročné plánovanie v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) č. 1271/201373, pričom zohľadní usmernenia stanovené Komisiou po predložení dokumentu skupine zainteresovaných strán na účely jej stanoviska.

_________________

_________________

73 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42).

73 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42).

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia zasiela návrh odhadu rozpočtovému orgánu spolu s návrhom všeobecného rozpočtu Únie.

4.  Komisia zasiela návrh odhadu rozpočtovému orgánu spolu s návrhom všeobecného rozpočtu Únie, pričom jasne uvedie rozpočtový riadok orgánu. Komisia tiež informuje Európsky parlament o návrhu odhadu.

Odôvodnenie

Keďže harmonogramy sú čoraz prísnejšie, procesná práca iných inštitúcií by sa zlepšila, ak by sa rozpočtové odhady oznámili v tejto skoršej fáze.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Zásada riadneho finančného hospodárenia sa uplatňuje za každých okolností.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 32

Článok 32

Výkonný riaditeľ

Výkonný riaditeľ

1.  Výkonný riaditeľ je zamestnaný ako dočasný zamestnanec orgánu v súlade s článkom 2 písm. a) podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov.

1.  Výkonný riaditeľ je zamestnaný ako dočasný zamestnanec orgánu v súlade s článkom 2 písm. a) podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov.

2.  Riadiaca rada vymenúva výkonného riaditeľa zo zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou na základe otvoreného a transparentného výberového konania.

2.  Riadiaca rada vymenúva výkonného riaditeľa zo zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou a členskými štátmi na základe otvoreného a transparentného výberového konania. Ak majú dvaja kandidáti rovnaké predpoklady, riadiaca rada uprednostní kandidáta menej zastúpeného pohlavia.

3.  Na účely uzatvorenia zmluvy s výkonným riaditeľom zastupuje orgán predseda riadiacej rady.

3.  Na účely uzatvorenia zmluvy s výkonným riaditeľom zastupuje orgán predseda riadiacej rady.

4.  Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je päť rokov. Na konci tohto obdobia Komisia vykoná posúdenie, v ktorom zohľadní hodnotenie výsledkov činnosti výkonného riaditeľa a budúce úlohy a výzvy orgánu.

4.  Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je štyri roky. Na konci tohto obdobia Komisia vykoná posúdenie, v ktorom zohľadní hodnotenie výsledkov činnosti výkonného riaditeľa a budúce úlohy a výzvy orgánu.

5.  Riadiaca rada konajúca na návrh Komisie, v ktorom sa zohľadňuje posúdenie uvedené v odseku 4, môže predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa jedenkrát, a to najviac o päť rokov.

5.  Riadiaca rada konajúca na návrh Komisie, v ktorom sa zohľadňuje posúdenie uvedené v odseku 4, môže predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa jedenkrát, a to najviac o štyri roky.

6.  Výkonný riaditeľ, ktorého funkčné obdobie bolo predĺžené, sa na konci daného kumulatívneho obdobia nesmie zúčastniť na ďalšom výberovom konaní na to isté miesto.

6.  Výkonný riaditeľ, ktorého funkčné obdobie bolo predĺžené, sa na konci daného kumulatívneho obdobia nesmie zúčastniť na ďalšom výberovom konaní na to isté miesto.

7.  Výkonný riaditeľ môže byť odvolaný z funkcie len na základe rozhodnutia riadiacej rady konajúcej na návrh Komisie.

7.  Výkonný riaditeľ môže byť odvolaný z funkcie len na základe rozhodnutia riadiacej rady.

8.  Riadiaca rada prijíma rozhodnutia o vymenovaní výkonného riaditeľa, predĺžení jeho funkčného obdobia alebo jeho odvolaní z funkcie na základe dvojtretinovej väčšiny hlasov členov s hlasovacím právom.

8.  Riadiaca rada prijíma rozhodnutia o vymenovaní výkonného riaditeľa, predĺžení jeho funkčného obdobia alebo jeho odvolaní z funkcie na základe dvojtretinovej väčšiny hlasov členov s hlasovacím právom.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na dokumenty v držbe orgánu sa uplatňuje nariadenie (ES) č. 1049/2001. Riadiaca rada do šiestich mesiacov odo dňa svojho prvého zasadnutia prijme podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1049/2001.

1.  Na dokumenty v držbe orgánu sa uplatňuje nariadenie (ES) č. 1049/2001. Riadiaca rada do šiestich mesiacov odo dňa svojho prvého zasadnutia prijme podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1049/2001. Na spracúvanie osobných údajov orgánom sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 45/2001.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1, 2 a 3, musia dohody o spolupráci s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, zmluvy, dohody o grante a rozhodnutia o grante vydané orgánom obsahovať ustanovenia, ktoré výslovne oprávňujú Európsky dvor audítorov a OLAF, aby vykonávali takéto audity a vyšetrovania, a to podľa ich príslušných právomocí.

4.  Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1, 2 a 3, musia dohody o spolupráci s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, zmluvy, dohody o grante a rozhodnutia o grante vydané orgánom obsahovať ustanovenia, ktoré výslovne oprávňujú Európsku prokuratúru, Európsky dvor audítorov a OLAF, aby vykonávali takéto audity a vyšetrovania, a to podľa ich príslušných právomocí.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Súdny dvor Európskej únie má právomoc rozhodovať podľa akejkoľvek rozhodcovskej doložky obsiahnutej v zmluve uzatvorenej orgánom.

2.  Súdny dvor Európskej únie má právomoc rozhodovať podľa akejkoľvek rozhodcovskej doložky obsiahnutej v zmluve uzatvorenej orgánom alebo rozhodovať v akejkoľvek mimozmluvnej záležitosti, ktorá sa nedá vyriešiť inak.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Činnosti orgánu podliehajú vyšetrovaniam európskeho ombudsmana v súlade s článkom 228 ZFEÚ.

Činnosti orgánu, ako aj činnosti, zosúladené alebo spoločné inšpekcie na vnútroštátnej úrovni vykonávané za účasti zamestnancov orgánu, podliehajú vyšetrovaniam európskeho ombudsmana v súlade s článkom 228 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 42 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 42a

 

Ochrana oznamovateľov

 

Osoby, ktoré upozorňujú orgán na určité prípady vrátane prípadov týkajúcich sa podvodov v oblasti práce alebo sociálneho zabezpečenia, a to buď priamo alebo prostredníctvom vnútroštátnych orgánov presadzovania práva, musia byť chránené voči akémukoľvek nepriaznivému zaobchádzaniu zo strany zamestnávateľa.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na tento účel môže orgán s výhradou predchádzajúceho schválenia Komisiou uzatvárať s orgánmi tretích krajín dojednania o pracovných podmienkach. Uvedenými dojednaniami nevznikajú Únii ani jej členským štátom žiadne právne záväzky.

Na tento účel môže orgán s výhradou predchádzajúceho schválenia Komisiou a riadiacou radou uzatvárať s orgánmi tretích krajín dojednania o pracovných podmienkach. Uvedenými dojednaniami nevznikajú Únii ani jej členským štátom žiadne právne záväzky.

Odôvodnenie

Takéto dôležité rozhodnutie, ktoré má vplyv na celkovú činnosť orgánu, nemôže prijať len Komisia. Schváliť ho musia aj členské štáty.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 883/2004

Článok 1 – písmeno na

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

na)  „Európsky orgán práce“ je orgán zriadený [nariadením, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce] a uvedený v článku 74;

na)  „Európsky orgán práce a sociálneho zabezpečenia“ je orgán zriadený [nariadením, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce];

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  V článku 72 sa písmeno g) nahrádza takto:

vypúšťa sa

„g) určuje faktory, ktoré treba vziať do úvahy pri zriaďovaní účtov súvisiacich s nákladmi znášanými inštitúciami členských štátov podľa tohto nariadenia, a schvaľuje ročné účtovné závierky medzi uvedenými inštitúciami na základe správy Európskeho orgánu práce uvedeného v článku 74.“;

 

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  V článku 72 sa dopĺňa toto písmeno ga):

 

„ga) v prípade potreby poskytuje Európskemu orgánu práce a sociálneho zabezpečenia technické informácie a odborné poznatky.“

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Zriadenie Európskeho orgánu práce

Referenčné čísla

COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

16.4.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Angel Dzhambazki

15.5.2018

Prerokovanie vo výbore

3.9.2018

 

 

 

Dátum prijatia

22.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Tiemo Wölken

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Olle Ludvigsson

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENVO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

15

+

ECR

Angel Dzhambazki

PPE

Geoffroy Didier, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech; Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Olle Ludvigsson, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (12.10.2018)

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce

(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Emilian Pavel

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európsky parlament pri niekoľkých príležitostiach zdôraznil, že je potrebné posilniť kontroly, administratívnu spoluprácu a koordináciu medzi členskými štátmi a v rámci nich s cieľom aktívne podporiť výkon práva na voľný pohyb a rozvinúť pomoc a výmenu informácií v kontexte boja proti podvodom, ktorý súvisí s vysielaním pracovníkov, pričom zdôraznil význam jasných a transparentných informácií pre poskytovateľov služieb a všetky kategórie pracovníkov vrátane držiteľov modrej karty EÚ, zamestnancov presunutých v rámci podniku alebo osôb s dlhodobým pobytom a ich rodinných príslušníkov. Komisia v tejto súvislosti navrhla vytvorenie „Európskeho orgánu práce“ v podobe decentralizovanej agentúry EÚ na riešenie výziev spojených s mobilitou pracovnej sily v rámci Únie a zabezpečenie toho, aby sa príslušné predpisy EÚ posilnili spravodlivým, jednoduchým a účinným spôsobom.

Mobilita pracovnej sily v EÚ je prínosom pre jednotlivcov, sociálnych partnerov, hospodárstva i spoločnosti ako celok. Voľný pohyb pracovníkov a sloboda poskytovať služby v rámci Únie závisia od jasných, spravodlivých a účinne presadzovaných pravidiel cezhraničnej mobility pracovnej sily, rovnako pokiaľ ide o príslušníkov tretích krajín.

Pretrvávajú však obavy o súlad s efektívnym a účinným presadzovaním pravidiel EÚ, čo môže ohroziť dôveru vo vnútorný trh a jeho spravodlivosť. Zazneli predovšetkým obavy, že mobilní pracovníci môžu byť vystavení zneužívaniu alebo im môžu byť odopierané práva, ale aj že podniky musia pôsobiť v neistom či nejasnom podnikateľskom prostredí a nemajú rovnaké podmienky. Poskytovanie kvalitných a aktuálnych informácií a služieb verejnosti, ktoré sa týkajú jej práv a povinností v cezhraničnom kontexte, treba koordinovať na úrovni Únie, aby sa zaistil jednotný, jasný a efektívny prístup. V tejto súvislosti bude Európskemu orgánu práce zverených mnoho operačných úloh, konkrétne poskytovanie príslušných informácií a služieb jednotlivcom, sociálnym partnerom a zamestnávateľom, ako aj podpora členských štátov, pokiaľ ide o spoluprácu, výmenu informácií, jednotné a spoločné kontroly, čo je otázka, ktorá má pre spravodajcu mimoriadny význam, upozornenie príslušných orgánov v prípade porušenia základných práv a obchodovania s ľuďmi na účely pracovného vykorisťovania. Migrácia do Únie vo všetkých jej podobách má nepochybne vplyv na trhy práce v EÚ.

Spravodajca dôrazne podporuje návrh Komisie týkajúci sa vytvorenia Európskeho orgánu práce.

Navrhované zmeny

Keďže orgán by mal prispieť k jasnému, spravodlivému a účinnému presadzovaniu predpisov Únie o cezhraničnej mobilite pracovnej sily a ku koordinácii sociálneho zabezpečenia, spravodajca podporuje ochranu základných práv, ktorú takéto predpisy zabezpečujú, ako je napríklad voľný pohyb osôb a pracovníkov vrátane držiteľov modrej karty EÚ, zamestnancov presunutých v rámci podniku a osôb s dlhodobým pobytom a ich rodinných príslušníkov. Zároveň podporuje cezhraničné uplatňovanie práv v oblasti spravodlivých a primeraných pracovných podmienok, sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti, nediskrimináciu a boj proti obchodovaniu s ľuďmi na účely pracovného vykorisťovania.

Ďalším dôležitým aspektom pre spravodajcu je problém nedeklarovanej práce. Na tento účel spravodajca navrhol zmenu s cieľom poskytnúť jasnú predstavu o riešení problému nedeklarovanej práce, ktorý má často cezhraničný rozmer a môže mať vážne dôsledky pre dotknutých pracovníkov. Niektoré zraniteľné skupiny, ako sú štátni príslušníci tretích krajín, sú obzvlášť vystavené nedeklarovanej práci a s tým spojenému odopieraniu základných práv pracovníkov. Európsky orgán práce by mal udržiavať a ďalej rozvíjať európsku platformu na posilnenie spolupráce pri riešení problému nedeklarovanej práce vytvorenú na základe rozhodnutia (EÚ) 2016/344 a ďalej posilňovať spoluprácu na úrovni Únie v tejto oblasti.

Podľa názoru spravodajcu majú ustanovenia týkajúce sa spolupráce s ďalšími európskymi agentúrami zásadný význam. Spravodajca nabáda Európsky orgán práce na vytvorenie účinnej spolupráce s Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a Agentúrou Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust), pokiaľ ide o boj proti organizovanej trestnej činnosti. V záujme boja proti obchodovaniu s ľuďmi, s osobitným zreteľom na obchodovanie na účely pracovného vykorisťovania, by mal Európsky orgán práce spolupracovať aj s ďalšími agentúrami EÚ, ktoré pôsobia v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí, najmä s agentúrou FRA a koordinátorom pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi.

Pokiaľ ide o ochranu osobných údajov, na spracúvanie osobných údajov podľa tohto návrhu sa vzťahujú ustanovenia nariadenia (EÚ) 679/2016 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a nariadenia (ES) č. 45/2001. Spravodajca sa usiluje zabezpečiť, aby sa v súlade s týmito pravidlami každé spracovanie osobných údajov obmedzilo na nevyhnutný a primeraný rozsah. Údaje by sa mali zhromažďovať na konkrétne, explicitné a zákonné účely a nemali by sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je v súlade s týmito účelmi, a spravodajca navrhuje objasniť, že orgán a Komisia by sa mali považovať za spoločných prevádzkovateľov na účely predpisov o ochrane údajov.

Ďalším dôležitým aspektom pre spravodajcu je boj proti podvodom a spravodajca usiluje o jasné odkazy na uplatňovanie nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry (EPPO) a o prípadnom zapojení Európskej prokuratúry do vyšetrovaní, ktoré sa týkajú boja proti podvodom v súvislosti s prácou Európskeho orgánu práce.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Voľný pohyb pracovníkov, sloboda usadiť sa a sloboda poskytovať služby sú základnými zásadami vnútorného trhu Únie, ktoré sú zakotvené v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

(1)  Ochrana sociálnych a pracovných práv, voľný pohyb pracovníkov, sloboda usadiť sa a sloboda poskytovať služby sú základnými zásadami vnútorného trhu Únie, ktoré sú zakotvené v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Podľa článku 3 ZEÚ sa Únia usiluje o sociálne trhové hospodárstvo s vysokou konkurencieschopnosťou zamerané na dosiahnutie plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku, a zároveň podporuje sociálnu spravodlivosť a ochranu. V súlade s článkom 9 ZFEÚ má Únia pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností prihliadať na požiadavky spojené okrem iného s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, so zárukou primeranej sociálnej ochrany, s bojom proti sociálnemu vylúčeniu a podporou vysokej úrovne vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany ľudského zdravia.

(2)  Podľa článku 3 ZEÚ sa Únia usiluje o sociálne trhové hospodárstvo s vysokou konkurencieschopnosťou zamerané na dosiahnutie plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku, podporuje sociálnu spravodlivosť a ochranu, bojuje proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii a podporuje sociálnu spravodlivosť a ochranu, rovnosť medzi ženami a mužmi, solidaritu medzi generáciami a ochranu práv dieťaťa, ako aj hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a solidaritu medzi členskými štátmi. V súlade s článkom 9 ZFEÚ má Únia pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností prihliadať na požiadavky spojené okrem iného s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, so zárukou primeranej sociálnej ochrany, s bojom proti sociálnemu vylúčeniu a podporou vysokej úrovne vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany ľudského zdravia.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  V Charte základných práv Európskej únie sa stanovuje právo na voľný pohyb osôb a pracovníkov v článkoch 15 a 45, právo na nediskriminácia v článku 21, právo na prístup k bezplatným službám zamestnanosti v článku 29, sloboda podnikania v článku 16 a právo na spravodlivé a primerané pracovné podmienky, sociálne zabezpečenie a zdravotnú starostlivosť v článkoch 31, 34 a 35.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2b)  Pretrvávajú obavy v súvislosti s existujúcimi prekážkami slobody pohybu, prístupu k zamestnaniu, prístupu k sociálnemu zabezpečeniu a v súvislosti s diskrimináciou na vnútornom trhu z dôvodu štátnej príslušnosti;

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2c)  Európsky dvor audítorov do svojej osobitnej správy č. 6/2018 o voľnom pohybe pracovníkov s názvom „Voľný pohyb pracovníkov – základná sloboda zabezpečená, ale mobilite pracovníkov by pomohlo lepšie zameranie finančných prostriedkov EÚ“ zahrnul odporúčania Komisii na zlepšenie informovanosti o nástrojoch týkajúcich sa poskytovania informácií o slobode pohybu pracovníkov a oznamovania prípadov diskriminácie, ako aj na lepšie využívanie dostupných informácií s cieľom určiť typy diskriminácie.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2d)  V mnohých hospodárskych odvetviach v Únii dochádza k závažnému pracovnému vykorisťovaniu, ktoré má vplyv na rôzne skupiny cezhraničných pracovníkov, a to občanov Únie, ako aj štátnych príslušníkov tretích krajín. Ako odporučila Agentúra Európskej únie pre základné práva vo svojej správe s názvom „Závažné pracovné vykorisťovanie: pracovníci pohybujúci sa v rámci EÚ alebo sťahujúci sa do EÚ“ z roku 2015, takéto praktiky by sa mali riešiť okrem iného prostredníctvom komplexného systému cielených inšpekcií pracovných podmienok;

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Európsky pilier sociálnych práv zdôrazňuje, že každý má právo na včasnú a cielenú pomoc na zlepšenie vyhliadok zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti, zdôrazňuje, že každý má právo preniesť si nárok na sociálnu ochranu a odbornú prípravu počas zmeny pracovného miesta, podčiarkuje, že mladí ľudia majú právo na ďalšie vzdelávanie, učňovskú prípravu, stáž alebo ponuku kvalitného pracovného miesta, a zdôrazňuje, že nezamestnaní majú právo na personalizovanú, trvalú a dôslednú podporu.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Ako sa uvádza v ich spoločnom vyhlásení o legislatívnych prioritách na roky 2018 – 2019, Európsky parlament, Rada a Komisia sú odhodlaní prijať kroky na posilnenie sociálneho rozmeru Únie, a to zlepšovaním koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia36, ochranou pracovníkov pred zdravotnými rizikami na pracovisku37, zaisťovaním spravodlivého zaobchádzania so všetkými účastníkmi pracovného trhu Únie vďaka modernizovaným pravidlám o vysielaní pracovníkov38 a ďalším zlepšovaním cezhraničného presadzovania práva Únie.

(4)  Ako sa uvádza v ich spoločnom vyhlásení o legislatívnych prioritách na roky 2018 – 2019, Európsky parlament, Rada a Komisia sú odhodlaní prijať kroky na posilnenie sociálneho rozmeru Únie, a to zlepšovaním koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia36, ochranou všetkých pracovníkov pred zdravotnými rizikami na pracovisku37, zaisťovaním spravodlivého zaobchádzania so všetkými účastníkmi pracovného trhu Únie vďaka modernizovaným pravidlám o vysielaní pracovníkov38 a ďalším zlepšovaním cezhraničného presadzovania práva Únie.

_________________

_________________

36 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 [COM(2016) 815 final].

36 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 [COM(2016) 815 final].

37 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci [COM(2017) 11 final].

37 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci [COM(2017) 11 final].

38 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb [COM(2016) 128 final].

38 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb [COM(2016) 128 final].

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Mal by sa zriadiť Európsky orgán práce (ďalej len „orgán“), ktorý pomôže posilniť spravodlivosť a dôveru vo vnútorný trh. Na tento účel by mal orgán podporovať členské štáty a Komisiu pri zlepšovaní prístupu jednotlivcov a zamestnávateľov k informáciám o ich právach a povinnostiach v kontexte cezhraničnej mobility pracovníkov, ako aj prístupu k relevantným službám, mal by podporovať dodržiavanie pravidiel a spoluprácu medzi členskými štátmi s cieľom zabezpečiť účinné uplatňovanie práva Únie v týchto oblastiach, a zároveň by mal plniť mediačnú funkciu a pomáhať pri hľadaní riešení cezhraničných sporov alebo narušení trhu práce.

(5)  Mal by sa zriadiť Európsky orgán práce (ďalej len „orgán“), ktorý pomôže uľahčiť cezhraničnú pracovnú mobilitu, posilniť sociálnu spravodlivosť a dôveru vo vnútorný trh a zabezpečiť rovnaký prístup k zamestnaniu a sociálnemu zabezpečeniu pre migrujúcich občanov, ako aj s cieľom zlepšiť ochranu pracovných práv a pomáhať pri riešení nezamestnanosti, a to pri súčasnom dodržiavaní zásad proporcionality a subsidiarity. Na tento účel by mal orgán podporovať členské štáty a Komisiu pri zlepšovaní prístupu jednotlivcov a zamestnávateľov k informáciám o ich právach a povinnostiach v kontexte cezhraničnej mobility pracovníkov, ako aj prístupu k relevantným službám, mal by podporovať dodržiavanie pravidiel a spoluprácu medzi členskými štátmi s cieľom zabezpečiť účinné uplatňovanie práva Únie v týchto oblastiach, a zároveň by mal plniť mediačnú funkciu a pomáhať pri hľadaní riešení cezhraničných sporov alebo narušení trhu práce.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Orgán by mal pôsobiť v oblastiach cezhraničnej mobility pracovníkov a koordinácie sociálneho zabezpečenia vrátane voľného pohybu pracovníkov, vysielania pracovníkov a vysoko mobilného poskytovania služieb. Zároveň by mal posilňovať spoluprácu členských štátov pri riešení problému nedeklarovanej práce. Ak orgán pri výkone svojich činností nadobudne podozrenie z nezrovnalostí (a to aj v oblastiach práva Únie nad rámec jeho pôsobnosti), ako napríklad nedodržiavanie pracovných podmienok, pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nemajú oprávnenie zdržiavať sa na danom území, mal by mať možnosť nahlásiť tieto podozrenia a podľa potreby v týchto veciach spolupracovať s Komisiou, zodpovednými subjektmi Únie a vnútroštátnymi orgánmi.

(6)  Orgán by mal pôsobiť v oblastiach cezhraničnej mobility pracovníkov a koordinácie sociálneho zabezpečenia vrátane voľného pohybu pracovníkov, vysielania pracovníkov a vysoko mobilného poskytovania služieb. Zároveň by mal posilňovať spoluprácu členských štátov pri riešení problému nedeklarovanej práce. Ak orgán pri výkone svojich činností nadobudne podozrenie z nezrovnalostí (a to aj v oblastiach práva Únie nad rámec jeho pôsobnosti), ako napríklad nedodržiavanie pracovných podmienok, pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, mal by mať možnosť nahlásiť tieto podozrenia a podľa potreby v týchto veciach efektívne a bezodkladne spolupracovať s Komisiou, zodpovednými subjektmi Únie a vnútroštátnymi orgánmi.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Nedeklarovaná práca má často cezhraničný rozmer a môže mať vážne dôsledky pre dotknutých pracovníkov. Niektoré zraniteľné skupiny, ako sú štátni príslušníci tretích krajín, sú obzvlášť vystavené nedeklarovanej práci a s tým spojenému odopieraniu základných práv pracovníkov. Orgán by mal zachovať a ďalej rozvíjať európsku platformu na posilnenie spolupráce pri riešení problému nedeklarovanej práce, ktorá bola vytvorená rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/344 a ďalej posilňovať spoluprácu na úrovni Únie v tejto oblasti.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Orgán by mal prispievať k uľahčovaniu voľného pohybu pracovníkov, ktorý upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/201139, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/54/EÚ40 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/58941. Mal by uľahčovať vysielanie pracovníkov, ktoré upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES42 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ43, a to aj podporou presadzovania ustanovení, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom všeobecne uplatniteľných kolektívnych zmlúv v súlade s postupmi členských štátov. Zároveň by mal podporovať koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia, ktoré upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/200444, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/200945, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1231/201046, ako aj nariadenie Rady (ES) č. 1408/7147 a nariadenie Rady (ES) č. 574/7248.

(7)  Orgán by mal prispievať k uľahčovaniu voľného pohybu pracovníkov, ktorý upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/201139, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/54/EÚ40 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/58941. Mal by uľahčovať vysielanie pracovníkov, ktoré upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES42 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ43, a to aj podporou presadzovania ustanovení, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom všeobecne uplatniteľných kolektívnych zmlúv v súlade s postupmi členských štátov. Zároveň by mal podporovať efektívnu koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia, ktoré upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/200444, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/200945, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1231/201046, ako aj nariadenie Rady (ES) č. 1408/7147 a nariadenie Rady (ES) č. 574/7248.

_________________

_________________

39 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 141, 27.5.2011, s. 1).

39 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 141, 27.5.2011, s. 1).

40 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/54/EÚ zo 16. apríla 2014 o opatreniach na uľahčenie výkonu práv udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov (Ú. v. EÚ L 128, 30.4.2014, s. 8).

40 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/54/EÚ zo 16. apríla 2014 o opatreniach na uľahčenie výkonu práv udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov (Ú. v. EÚ L 128, 30.4.2014, s. 8).

41 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 589/2016 z 13. apríla 2016 o Európskej sieti služieb zamestnanosti (EURES), prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a o ďalšej integrácii trhov práce a o zmene nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) č. 1296/2013 (Ú. v. EÚ L 107, 22.4.2016, s. 1).

41 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 589/2016 z 13. apríla 2016 o Európskej sieti služieb zamestnanosti (EURES), prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a o ďalšej integrácii trhov práce a o zmene nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) č. 1296/2013 (Ú. v. EÚ L 107, 22.4.2016, s. 1).

42 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1).

42 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1).

43 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 11).

43 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 11).

44 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1, korigendum Ú. v. EÚ L 200, 7.6.2004, s. 1).

44 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1, korigendum Ú. v. EÚ L 200, 7.6.2004, s. 1).

45 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, (Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2009, s. 1).

45 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, (Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2009, s. 1).

46 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1231/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa rozširuje nariadenie (ES) č. 883/2004 a nariadenie (ES) č. 987/2009 na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa tieto nariadenia doteraz nevzťahovali výhradne z dôvodu ich štátnej príslušnosti (Ú. v. EÚ L 344, 29.12.2010, s. 1).

46 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1231/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa rozširuje nariadenie (ES) č. 883/2004 a nariadenie (ES) č. 987/2009 na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa tieto nariadenia doteraz nevzťahovali výhradne z dôvodu ich štátnej príslušnosti (Ú. v. EÚ L 344, 29.12.2010, s. 1).

47 Nariadenie Rady (ES) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 149, 5.7.1971, s. 2).

47 Nariadenie Rady (ES) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 149, 5.7.1971, s. 2).

48 Nariadenie Rady (ES) č. 574/72 z 21. marca 1972, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 74, 27.3.1972, s. 1).

48 Nariadenie Rady (ES) č. 574/72 z 21. marca 1972, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 74, 27.3.1972, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Činnosti orgánu by mali byť zamerané na osoby, ktoré podliehajú právu Únie v rozsahu tohto nariadenia, vrátane pracovníkov, samostatne zárobkovo činných osôb, uchádzačov o prácu a ekonomicky neaktívnych osôb; mali by sem patriť občania Únie aj štátni príslušníci tretích krajín s oprávneným pobytom v Únii, ako sú vyslaní pracovníci, držitelia modrej karty EÚ, zamestnanci presunutí v rámci podniku alebo osoby s dlhodobým pobytom, ako aj ich rodinní príslušníci.

(9)  Činnosti orgánu by mali byť zamerané na občanov Únie, ako aj štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí podliehajú právu Únie v rozsahu tohto nariadenia, vrátane pracovníkov, samostatne zárobkovo činných osôb, uchádzačov o prácu a ekonomicky neaktívnych osôb v situáciách cezhraničnej mobility v rámci Únie;

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Pre postupné vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ako sa stanovuje v zmluvách, boli prijaté právne akty Únie s cieľom regulovať podmienky vstupu, pobytu alebo zamestnávania niektorých kategórií štátnych príslušníkov tretích krajín, ako sú držitelia modrej karty EÚ podľa smernice Rady 2009/50/ES1a, zamestnanci presunutí v rámci podniku podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/66/EÚ1b alebo osoby s dlhodobým pobytom podľa smernice Rady 2003/109/ES1c, ako aj pre ich rodinných príslušníkov, a stanoviť sankcie a opatrenia proti zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov, podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES1d. Cezhraničné aspekty uplatňovania takýchto právnych predpisov by mali byť zahrnuté do rozsahu činností orgánu.

 

__________________

 

1a Smernica Rady 2009/50/ES z 25. mája 2009 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania (Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 17).

 

1b Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/66/EÚ z 15. mája 2014 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci vnútropodnikového presunu (Ú. v. EÚ L 157, 27.5.2014, s. 1).

 

1c Smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom (Ú. v. EÚ L 16, 23.1.2004, s. 44).

 

1d Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2009, s. 24).

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Zo zriadenia orgánu by nemali vyplývať žiadne nové práva ani povinnosti pre jednotlivcov ani zamestnávateľov vrátane hospodárskych subjektov alebo neziskových organizácií, keďže činnosti orgánu by ich mali pokrývať do miery, v akej sú pokryté právnymi predpismi Únie v rozsahu tohto nariadenia.

(10)  Zo zriadenia orgánu by nemali vyplývať žiadne nové práva ani povinnosti pre jednotlivcov ani zamestnávateľov vrátane hospodárskych subjektov alebo neziskových organizácií, keďže činnosti orgánu by ich mali pokrývať do miery, v akej sú pokryté právom Únie v rozsahu tohto nariadenia. Zároveň by mal slúžiť na dodržiavanie a uplatňovanie existujúcich práv a povinností v súlade s právom Únie a s medzinárodnými pracovnými normami.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  V záujme spravodlivého, jednoduchého a účinného uplatňovania práva Únie by mal orgán podporovať spoluprácu a včasnú výmenu informácií medzi členskými štátmi. Spolu s ostatným personálom by mali národní styční úradníci v spolupráci s orgánom podporovať členské štáty v dodržiavaní požiadaviek na spoluprácu, urýchľovať výmenu informácií medzi nimi postupmi určenými na skracovanie omeškaní a zabezpečovať styky s ďalšími vnútroštátnymi styčnými bodmi, orgánmi a kontaktnými miestami zriadenými podľa práva Únie. Orgán by mal podporovať využívanie inovačných prístupov k účinnej a efektívnej cezhraničnej spolupráci vrátane elektronických nástrojov na výmenu údajov, ako je systém elektronickej výmeny informácií o sociálnom zabezpečení (EESSI) a informačný systém o vnútornom trhu (IMI), a mal by prispievať k ďalšej digitalizácii postupov a zdokonaľovaniu IT nástrojov používaných na výmenu správ medzi vnútroštátnymi orgánmi.

(13)  V záujme spravodlivého, jednoduchého a účinného uplatňovania práva Únie by mal orgán podporovať spoluprácu a včasnú výmenu informácií medzi členskými štátmi. Spolu s ostatným personálom by mali národní styční úradníci v spolupráci s orgánom podporovať členské štáty v dodržiavaní požiadaviek na spoluprácu, urýchľovať výmenu informácií medzi nimi postupmi určenými na skracovanie omeškaní a zabezpečovať styky s ďalšími vnútroštátnymi styčnými bodmi, orgánmi a kontaktnými miestami zriadenými podľa práva Únie. Orgán by mal podporovať využívanie inovačných prístupov k účinnej a efektívnej cezhraničnej spolupráci vrátane elektronických nástrojov na výmenu údajov, ako je systém elektronickej výmeny informácií o sociálnom zabezpečení (EESSI) a informačný systém o vnútornom trhu (IMI), a mal by prispievať k ďalšej digitalizácii postupov a zdokonaľovaniu IT nástrojov používaných na výmenu správ medzi vnútroštátnymi orgánmi. Výmena údajov, najmä údajov týkajúcich sa sociálneho zabezpečenia, by mala zohľadňovať aspekty kybernetickej kriminality a bezpečnosti a mala by byť prísne regulovaná.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Na posilnenie schopnosti členských štátov riešiť nezrovnalosti cezhraničného charakteru súvisiace s právom Únie v jeho pôsobnosti by mal orgán podporovať vnútroštátne orgány pri výkone zosúladených a spoločných inšpekcií, a to aj podporou vykonávania inšpekcií v súlade s článkom 10 smernice 2014/67/EÚ. Tieto inšpekcie by sa mali vykonávať na žiadosť členských štátov alebo na návrh orgánu, ktorý členské štáty odsúhlasia. Orgán by mal zabezpečovať strategickú, logistickú a technickú podporu členským štátom zapojeným do zosúladených alebo spoločných inšpekcií, a pritom plne dodržať na dôvernosť informácií. Inšpekcie by sa mali vykonávať na základe dohody s dotknutými členskými štátmi a mali by sa v plnej miere riadiť rámcom vnútroštátneho práva dotknutých členských štátov, ktoré by mali na základe výsledkov zosúladených a spoločných inšpekcií prijať príslušné opatrenia podľa vnútroštátneho práva.

(14)  Na posilnenie schopnosti členských štátov riešiť nezrovnalosti cezhraničného charakteru v oblasti práce súvisiace s právom Únie v jeho pôsobnosti by mal orgán podporovať vnútroštátne orgány a sociálnych partnerov pri výkone zosúladených a spoločných inšpekcií, a to aj podporou vykonávania inšpekcií v súlade s článkom 10 smernice 2014/67/EÚ. Tieto inšpekcie by sa mali vykonávať na žiadosť členských štátov alebo na návrh orgánu, ktorý členské štáty odsúhlasia. Orgán by mal zabezpečovať strategickú, logistickú a technickú podporu členským štátom zapojeným do zosúladených alebo spoločných inšpekcií, a pritom plne dodržať na dôvernosť informácií. Inšpekcie by sa mali vykonávať na základe dohody s dotknutými členskými štátmi a mali by sa v plnej miere riadiť rámcom vnútroštátneho práva dotknutých členských štátov, ktoré by mali na základe výsledkov zosúladených a spoločných inšpekcií prijať príslušné opatrenia podľa vnútroštátneho práva.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  S cieľom monitorovať nové trendy, výzvy či medzery v predpisoch v oblastiach mobility pracovníkov a koordinácie sociálneho zabezpečenia by mal orgán rozvíjať kapacity na analýzu a posudzovanie rizika. To by malo zahŕňať prípravu analýz a štúdií trhu práce, ako aj partnerské hodnotenie. Orgán by mal monitorovať potenciálne nerovnováhy z hľadiska zručností a cezhraničných tokov pracovníkov vrátane ich prípadného dosahu na územnú súdržnosť. Okrem toho by orgán mal podporovať posudzovanie rizika uvedené v článku 10 smernice 2014/67/EÚ. Orgán by mal zaistiť synergie a dopĺňanie činností s ostatnými agentúrami, útvarmi či sieťami Únie. V rámci toho by mal sieť SOLVIT a podobné útvary žiadať o vstupy k opakujúcim sa problémom, s ktorými sa jednotlivci i zamestnávatelia stretávajú pri výkone svojich práv v oblastiach, ktoré spadajú do pôsobnosti orgánu. Orgán by mal zároveň uľahčovať a zefektívňovať zber údajov v zmysle relevantnej legislatívy Únie v rozsahu jeho pôsobnosti. To však nezahŕňa žiadne nové oznamovacie povinnosti pre členské štáty.

(15)  S cieľom monitorovať nové trendy, výzvy či medzery v predpisoch v oblastiach mobility pracovníkov a koordinácie sociálneho zabezpečenia by mal orgán rozvíjať kapacity na analýzu a posudzovanie rizika. To by malo zahŕňať prípravu analýz a štúdií trhu práce, ako aj partnerské hodnotenie. Orgán by mal monitorovať potenciálne nerovnováhy z hľadiska zručností a cezhraničných tokov pracovníkov vrátane ich prípadného dosahu na územnú súdržnosť. Okrem toho by orgán mal podporovať posudzovanie rizika uvedené v článku 10 smernice 2014/67/EÚ. Orgán by mal zaistiť synergie a dopĺňanie činností s ostatnými agentúrami, útvarmi či sieťami Únie. V rámci toho by mal sieť SOLVIT a podobné útvary žiadať o vstupy k opakujúcim sa problémom, s ktorými sa jednotlivci i zamestnávatelia stretávajú pri výkone svojich práv v oblastiach, ktoré spadajú do pôsobnosti orgánu. Orgán by mal zároveň uľahčovať a zefektívňovať zber údajov v zmysle relevantnej legislatívy Únie v rozsahu jeho pôsobnosti a súčasne rešpektovať predpisy o ochrane údajov a brať do úvahy riziká súvisiace s kybernetickou bezpečnosťou. To však nezahŕňa žiadne nové oznamovacie povinnosti pre členské štáty.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Orgán by mal zabezpečiť platformu na riešenie sporov medzi členskými štátmi v otázkach uplatňovania právnych predpisov Únie spadajúcich do rozsahu jeho pôsobnosti. Mal by nadviazať na diskusné a zmierovacie mechanizmy, ktoré sú už v oblasti koordinácie sociálneho zabezpečenia zavedené, ktoré si členské štáty60 cenia a ktorých význam uznáva aj Súdny dvor61. Členské štáty by mali mať možnosť postúpiť prípady orgánu na mediáciu v súlade s bežnými postupmi zavedenými na tento účel. Orgán by mal riešiť iba spory medzi členskými štátmi, zatiaľ čo jednotlivci a zamestnávatelia, ktorí majú problémy s vykonávaním svojich práv vyplývajúcich z predpisov Únie, by mali mať naďalej možnosť obrátiť sa na príslušné útvary členských štátov a Únie určené na riešenie takýchto prípadov, ako je sieť SOLVIT, ktorej by mal orgán tieto prípady postupovať. Sieť SOLVIT by zároveň mala mať možnosť postúpiť orgánu na posúdenie prípady, keď problém nemožno vyriešiť vzhľadom na rozpory medzi štátnymi správami.

(17)  Orgán by mal zabezpečiť platformu na riešenie sporov medzi členskými štátmi v otázkach uplatňovania právnych predpisov Únie spadajúcich do rozsahu jeho pôsobnosti. Mal by nadviazať na demokratické diskusné a zmierovacie mechanizmy, ktoré sú už v oblasti koordinácie sociálneho zabezpečenia zavedené, ktoré si členské štáty60 cenia a ktorých význam uznáva aj Súdny dvor61. Členské štáty by mali mať možnosť postúpiť prípady orgánu na mediáciu v súlade s bežnými postupmi zavedenými na tento účel. Orgán by mal riešiť iba spory medzi členskými štátmi, zatiaľ čo jednotlivci a zamestnávatelia, ktorí majú problémy s vykonávaním svojich práv vyplývajúcich z predpisov Únie, by mali mať naďalej možnosť obrátiť sa na príslušné útvary členských štátov a Únie určené na riešenie takýchto prípadov, ako je sieť SOLVIT, ktorej by mal orgán tieto prípady postupovať. Sieť SOLVIT by zároveň mala mať možnosť postúpiť orgánu na posúdenie prípady, keď problém nemožno vyriešiť vzhľadom na rozpory medzi štátnymi správami.

_________________

_________________

60 Rada, čiastočné všeobecné smerovanie z 26. októbra 2017 k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 (13645/1/17).

60 Rada, čiastočné všeobecné smerovanie z 26. októbra 2017 k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 (13645/1/17).

61 Vec C-236/88 EU:C:1990:303, bod 17; vec C-202/97 EU:C:2000:75, body 57 – 58; vec C-178/97 EU:C:2000:169, body 44 – 45; vec C-2/05 EU:C:2006:69, body 28 – 29; vec C-12/14 EU:C:2016:135, body 39 – 41; vec C-359/16 EU:C:2018:63, body 44 – 45.

61 Vec C-236/88 EU:C:1990:303, bod 17; vec C-202/97 EU:C:2000:75, body 57 – 58; vec C-178/97 EU:C:2000:169, body 44 – 45; vec C-2/05 EU:C:2006:69, body 28 – 29; vec C-12/14 EU:C:2016:135, body 39 – 41; vec C-359/16 EU:C:2018:63, body 44 – 45.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  V záujme efektívneho fungovania orgánu by členské štáty a Komisia mali mať zastúpenie v riadiacej rade. Zloženie riadiacej rady vrátane voľby jej predsedu a podpredsedu by malo odrážať zásady rodovej rovnováhy, skúsenosti a kvalifikáciu. V záujme efektívneho a účinného fungovania orgánu by práve riadiaca rada mala prijímať ročný pracovný program, vykonávať svoje funkcie súvisiace s rozpočtom orgánu, prijímať finančné pravidlá orgánu, menovať výkonného riaditeľa a stanovovať postupy rozhodovania výkonného riaditeľa vo vzťahu k operačným úlohám orgánu. Zástupcovia krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Únie a uplatňujú pravidlá Únie v rozsahu pôsobnosti orgánu, sa na zasadnutiach riadiacej rady môžu zúčastňovať ako pozorovatelia.

(21)  V záujme efektívneho fungovania orgánu by členské štáty, sociálni partneri, Európsky parlament a Komisia mali mať zastúpenie v riadiacej rade. Zloženie riadiacej rady vrátane voľby jej predsedu a podpredsedu by malo odrážať zásady rodovej rovnováhy, skúsenosti a kvalifikáciu. V záujme efektívneho a účinného fungovania orgánu by práve riadiaca rada mala prijímať ročný pracovný program, vykonávať svoje funkcie súvisiace s rozpočtom orgánu, prijímať finančné pravidlá orgánu, menovať výkonného riaditeľa a stanovovať postupy rozhodovania výkonného riaditeľa vo vzťahu k operačným úlohám orgánu. Zástupcovia krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Únie a uplatňujú pravidlá Únie v rozsahu pôsobnosti orgánu a MOP, sa na zasadnutiach riadiacej rady môžu zúčastňovať ako pozorovatelia.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Orgán by mal priamo využívať odborné poznatky relevantných zainteresovaných strán z oblastí v jeho pôsobnosti, ktoré prinesie osobitná skupina zainteresovaných strán. Jej členmi by mali byť zástupcovia sociálnych partnerov na úrovni Únie. Skupina zainteresovaných strán pri svojej činnosti náležite zohľadní stanoviská a nadviaže na odborné poznatky Poradného výboru pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia zriadeného nariadením (ES) č. 883/2004, ako aj Poradného výboru pre voľný pohyb pracovníkov zriadeného nariadením (EÚ) č. 492/2011.

(23)  Orgán by mal priamo využívať odborné poznatky relevantných zainteresovaných strán z oblastí v jeho pôsobnosti, ktoré prinesie osobitná skupina zainteresovaných strán. Jej členmi by mali byť zástupcovia sociálnych partnerov na úrovni Únie, MOP a relevantných organizácií občianskej spoločnosti. Skupina zainteresovaných strán pri svojej činnosti náležite zohľadní stanoviská a nadviaže na odborné poznatky Poradného výboru pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia zriadeného nariadením (ES) č. 883/2004, ako aj Poradného výboru pre voľný pohyb pracovníkov zriadeného nariadením (EÚ) č. 492/2011.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Osobné údaje by sa mali v rámci tohto nariadenia spracúvať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67964, resp. podľa okolností v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/200165. Zahŕňa to zavedenie primeraných technických a organizačných opatrení na splnenie povinností stanovených uvedenými nariadeniami – najmä tých, ktoré sa týkajú zákonnosti spracovania, jeho zabezpečenia, poskytovania informácií a práv dotknutých osôb.

(25)  Akékoľvek spracovávanie osobných údajov vykonávané orgánom v rámci tohto nariadenia by sa malo vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/...1a. Akékoľvek spracovávanie osobných údajov vykonávané členskými štátmi v rámci tohto nariadenia, najmä v kontexte zosúladenej alebo spoločnej inšpekcie, by sa malo vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6791b. V prípadoch, keď je spracovávanie osobných údajov potrebné najmä na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií, najmä v súvislosti so zosúladenými alebo spoločnými inšpekciami na odhaľovanie nezrovnalostí trestnoprávnej povahy, ako je pracovné vykorisťovanie alebo obchodovanie s ľuďmi, spracovávanie takýchto osobných údajov by sa malo vykonávať v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady () 2016/6801c. Orgán by mal zaviesť primerané technické a organizačné opatrenia na splnenie povinností stanovených uvedenými nariadeniami – najmä tých, ktoré sa týkajú zákonnosti spracovania, jeho zabezpečenia, poskytovania informácií a práv dotknutých osôb.

_________________

_________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 2018/... z 24. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L ...).

 

1b Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

1c Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

64 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

65 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1), v súčasnosti sa preskúmava v rám