Förfarande : 2018/0064(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0391/2018

Ingivna texter :

A8-0391/2018

Debatter :

PV 16/04/2019 - 6
CRE 16/04/2019 - 6

Omröstningar :

PV 11/12/2018 - 5.3
CRE 11/12/2018 - 5.3
PV 16/04/2019 - 8.22
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0380

BETÄNKANDE     ***I
PDF 1790kWORD 224k
26.11.2018
PE 623.718v01-00 A8-0391/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten

(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Föredragande: Jeroen Lenaers

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 RESERVATION
 YTTRANDE från budgetutskottet
 YTTRANDE från utskottet för transport och turism
 YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor
 YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten

(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0131),

–  med beaktande av artikel 294.2 och artiklarna 46, 48, 53.1, 62 och 91.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8–0118/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrande från Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 20 september 2018,

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 9 oktober 2018,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och yttrandena från budgetutskottet, utskottet för transport och turism, utskottet för rättsliga frågor, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8–0391/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Beaktandeled 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  med beaktande av den europeiska pelaren för sociala rättigheter,

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Enligt artikel 3 i EU-fördraget ska unionen verka för en mycket konkurrenskraftig social marknadsekonomi som siktar på full sysselsättning och sociala framsteg och främjar social rättvisa och socialt skydd. Enligt artikel 9 i EUF-fördraget ska unionen vid fastställandet och genomförandet av sin politik och verksamhet bl.a. beakta de krav som är förknippade med främjandet av hög sysselsättning, garantier för ett fullgott socialt skydd, kampen mot social utestängning samt en hög utbildningsnivå och en hög hälsoskyddsnivå för människor.

(2)  Enligt artikel 3 i EU-fördraget ska unionen verka för en mycket konkurrenskraftig social marknadsekonomi som siktar på full sysselsättning och sociala framsteg, främja social rättvisa och socialt skydd, bekämpa social utestängning och diskriminering, främja social rättvisa och socialt skydd, jämställdhet mellan kvinnor och män, solidaritet mellan generationerna och skydd av barnets rättigheter samt främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning och solidaritet mellan medlemsstaterna. Enligt artikel 9 i EUF-fördraget ska unionen vid fastställandet och genomförandet av sin politik och verksamhet bl.a. beakta de krav som är förknippade med främjandet av hög sysselsättning, garantier för ett fullgott socialt skydd, kampen mot social utestängning samt en hög utbildningsnivå och en hög hälsoskyddsnivå för människor.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  I sin särskilda rapport nr 6/2018 ”Fri rörlighet för arbetstagare – den grundläggande friheten är garanterad, men bättre riktat EU-stöd skulle främja rörligheten”, lade revisionsrätten fram rekommendationer till kommissionen för att öka medvetenheten om verktygen för information om fri rörlighet för arbetstagare och anmälan av diskriminering och för att bättre utnyttja tillgänglig information i syfte att identifiera olika typer av diskriminering.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Som nämns i den gemensamma förklaringen om lagstiftningsprioriteringar för 2018–2019 åtar sig parlamentet, rådet och kommissionen att vidta åtgärder för att stärka unionens sociala dimension, genom att förbättra samordningen av de sociala trygghetssystemen36, genom att skydda arbetstagare från hälsorisker på arbetsplatsen37, genom att säkerställa en rättvis behandling för alla på unionens arbetsmarknad i form av moderniserade regler om utstationering av arbetstagare38 samt genom att förbättra den gränsöverskridande efterlevnaden av EU:s lagstiftning.

(4)  Som nämns i den gemensamma förklaringen om lagstiftningsprioriteringar för 2018–2019 åtar sig parlamentet, rådet och kommissionen att vidta åtgärder för att stärka unionens sociala dimension, genom att förbättra samordningen av de sociala trygghetssystemen36, genom att skydda alla arbetstagare från hälsorisker på arbetsplatsen37, genom att säkerställa en rättvis behandling för alla på unionens arbetsmarknad i form av moderniserade regler om utstationering av arbetstagare38 samt genom att förbättra den gränsöverskridande efterlevnaden av EU:s lagstiftning.

_________________

_________________

36 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 (COM (2016) 815 final).

36 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 (COM (2016) 815 final).

37 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (COM(2017) 11 final).

37 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (COM(2017) 11 final).

38 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (COM(2016) 128 final).

38 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (COM(2016) 128 final).

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Det finns fortfarande frågetecken kring efterlevnaden, och en ändamålsenlig och effektiv efterlevnadskontroll, av unionslagstiftningen, vilket riskerar att skada förtroendet för och rättvisan på den inre marknaden. Det är därför mycket viktigt att förbättra den gränsöverskridande kontrollen av hur unionslagstiftningen om arbetskraftens rörlighet efterlevs och motverka missbruk för att skydda rättigheterna för rörliga arbetstagare, säkerställa att företag, i synnerhet små och medelstora företag, kan konkurrera på lika villkor, samt bibehålla medborgarnas stöd för den inre marknaden och de fyra friheterna, så att seriösa företag och arbetstagare kan åtnjuta sina rättigheter och till fullo utnyttja de möjligheter som den inre marknaden ger.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Europeiska arbetsmyndigheten (nedan kallad myndigheten) bör inrättas för att bidra till att stärka rättvisan på och förtroendet för den inre marknaden. I detta syfte bör myndigheten hjälpa medlemsstaterna och kommissionen att stärka tillgången till information för enskilda och arbetsgivare om rättigheter och skyldigheter i situationer som rör arbetstagarnas rörlighet över gränserna samt tillgång till relevanta tjänster, stödja efterlevnad och samarbete mellan medlemsstaterna för att garantera en effektiv tillämpning av unionslagstiftningen på dessa områden samt medla och underlätta lösningar vid gränsöverskridande tvister eller störningar på arbetsmarknaden.

(5)  Europeiska arbetsmyndigheten (nedan kallad myndigheten) bör inrättas för att ge mervärde på unionsnivå och därigenom bidra till att stärka rättvisan på och förtroendet för den inre marknaden. Myndighetens mål bör vara tydligt fastställt med starkt fokus på ett begränsat antal uppgifter, så att de tillgängliga medlen används så effektivt som möjligt på områden där myndigheten kan ge störst mervärde. I detta syfte bör myndigheten bistå medlemsstaterna och kommissionen i frågor om tillämpningen och efterlevnaden av unionslagstiftningen om arbetskraftens rörlighet inom ramen för arbetstagares fria rörlighet och friheten att tillhandahålla tjänster på den inre marknaden, genom att stärka tillgången till information, stödja efterlevnad och samarbete mellan medlemsstaterna med avseende på en konsekvent, effektiv och ändamålsenlig tillämpning och efterlevnad av unionslagstiftningen på detta område samt medla och underlätta lösningar vid tvister mellan medlemsstater avseende denna lagstiftning.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Att förbättra enskildas och arbetsgivares, särskilt små och medelstora företags, tillgång till information om vilka rättigheter och skyldigheter de har i fråga om arbetskraftens rörlighet, fri rörlighet för tjänster och samordning av de sociala trygghetssystemen är avgörande för att utnyttja den inre marknadens fulla potential. För bästa effektivitet och verkan bör sådant tillhandahållande av tillförlitlig, aktuell och lättillgänglig information inte falla under myndighetens behörighetsområden, utan snarare skötas nationellt eller regionalt, där även särskilda bilaterala överenskommelser mellan medlemsstater, till exempel i fråga om finanspolitisk samordning, kan komma i fråga. Kommissionen bör därför undersöka möjligheten att inrätta eller underlätta hjälpcentraler eller gemensamma kontaktpunkter för företag och arbetstagare i gränsöverskridande situationer.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Myndigheten bör bedriva sin verksamhet på områdena arbetstagarnas rörlighet över gränserna och samordning av de sociala trygghetssystemen, inbegripet fri rörlighet för arbetstagare, utstationering av arbetstagare och utpräglat mobila tjänster. Den bör också stärka medlemsstaternas samarbete mot odeklarerat arbete. När myndigheten under sin verksamhet får kännedom om misstänkta oriktigheter, även på unionsrättsliga områden som ligger utanför dess uppdrag, såsom kränkningar av arbetsvillkor, hälso- och säkerhetsbestämmelser eller anställning av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt, bör den kunna rapportera dem och samarbeta i dessa frågor med kommissionen, behöriga unionsorgan och nationella myndigheter beroende på vad som är tillämpligt.

(6)  Myndigheten bör bedriva sin verksamhet på det område som handlar om arbetskraftens rörlighet inom ramen för arbetstagares fria rörlighet och friheten att tillhandahålla tjänster på den inre marknaden och samordning av de sociala trygghetssystemen, inbegripet utstationering av arbetstagare och utpräglat mobila tjänster och tillgång till sociala rättigheter och förmåner. Den bör också stärka medlemsstaternas samarbete mot odeklarerat arbete och i situationer där den inre marknadens funktion är hotad på grund av bland annat brevlådeföretag, bedrägliga företag eller företeelsen med falskt egenföretagande. När myndigheten under sin verksamhet får kännedom om misstänkta oriktigheter på unionsrättsliga områden, såsom kränkningar av arbetsvillkor, hälso- och säkerhetsbestämmelser eller allvarlig arbetskraftsexploatering, bör den kunna rapportera dem och samarbeta i dessa frågor med kommissionen, behöriga unionsorgan och nationella myndigheter om så är lämpligt.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Odeklarerat arbete har ofta en gränsöverskridande dimension och kan få allvarliga konsekvenser för de berörda arbetstagarna. Vissa utsatta grupper, exempelvis tredjelandsmedborgare, är särskilt utsatta för odeklarerat arbete och det därtill kopplade berövandet av grundläggande arbetstagarrättigheter. Myndigheten bör samarbeta med det europeiska forumet för att förbättra samarbetet när det gäller att bekämpa odeklarerat arbete, inrättat genom Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2016/344, och bör ytterligare stärka unionssamarbetet på detta område.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b)  Myndigheten bör proaktivt bidra till nationella insatser och unionsinsatser när den utför sina uppgifter i fullt samarbete med unionens institutioner, organ och byråer samt medlemsstater, undvika dubbelarbete, främja synergieffekter och komplementaritet och därigenom uppnå samordning och budgetbesparingar.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Myndigheten bör bidra till att underlätta den fria rörligheten för arbetstagare enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/201139, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/54/EU40 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/58941. Den bör också underlätta utstationering av arbetstagare enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG42 och Europaparlamentets och rådet direktiv 2014/67/EU43, bland annat genom att stödja efterlevnaden av dessa bestämmelser i de fall de genomförts genom allmänt tillämpliga kollektivavtal i överensstämmelse med medlemsstaternas praxis. Den bör även bidra till samordningen av de sociala trygghetssystemen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/200444, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/200945, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1231/201046, rådets förordning (EG) nr 1408/7147 och rådets förordning (EG) nr 574/7248.

(7)  Myndigheten bör bidra till att underlätta tillämpningen och efterlevnaden av unionslagstiftningen om arbetskraftens rörlighet inom ramen för arbetstagarnas fria rörlighet och friheten att tillhandahålla tjänster på den inre marknaden och stödja efterlevnaden av dessa bestämmelser i de fall de genomförts genom allmänt tillämpliga kollektivavtal i överensstämmelse med medlemsstaternas praxis. Därför bör myndigheten inrätta en gemensam europeisk webbplats för tillgång till alla unionswebbplatser och nationella webbplatser som inrättats i enlighet med direktiven 2014/67/EU och 2014/54/EU. Den bör även bidra till samordningen av de sociala trygghetssystemen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/200444, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/200945, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1231/201046, rådets förordning (EG) nr 1408/7147 och rådets förordning (EG) nr 574/7248.

__________________

__________________

39 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen (EUT L 141, 27.5.2011, s. 1).

39 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen (EUT L 141, 27.5.2011, s. 1).

40 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/54/EU av den 16 april 2014 om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare (EUT L 128, 30.4.2014, s. 8).

40 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/54/EU av den 16 april 2014 om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare (EUT L 128, 30.4.2014, s. 8).

41 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/589 av den 13 april 2016 om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar (Eures), om arbetstagares tillgång till rörlighetstjänster och om ytterligare integration av arbetsmarknaderna samt om ändring av förordningarna (EU) nr 492/2011 och (EU) nr 1296/2013 (EUT L 107, 22.4.2016, s. 1).

41 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/589 av den 13 april 2016 om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar (Eures), om arbetstagares tillgång till rörlighetstjänster och om ytterligare integration av arbetsmarknaderna samt om ändring av förordningarna (EU) nr 492/2011 och (EU) nr 1296/2013 (EUT L 107, 22.4.2016, s. 1).

42 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (EGT L 18, 21.1.1997, s. 1).

42 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (EGT L 18, 21.1.1997, s. 1).

43 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen) (EUT L 159, 28.5.2014, s.11).

43 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen) (EUT L 159, 28.5.2014, s.11).

44 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 166, 30.4.2004, s. 1, rättad i EUT L 200, 7.6.2004, s. 1).

44 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 166, 30.4.2004, s. 1, rättad i EUT L 200, 7.6.2004, s. 1).

45 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 284, 30.10.2009, s. 1).

45 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 284, 30.10.2009, s. 1).

46 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1231/2010 av den 24 november 2010 om utvidgning av förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 till att gälla de tredjelandsmedborgare som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa förordningar (EUT L 344, 29.12.2010, s. 1).

46 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1231/2010 av den 24 november 2010 om utvidgning av förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 till att gälla de tredjelandsmedborgare som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa förordningar (EUT L 344, 29.12.2010, s. 1).

47 Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (EGT L 149, 5.7.1971, s. 2).

47 Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (EGT L 149, 5.7.1971, s. 2).

48 Rådets förordning (EEG) nr 574/72 av den 21 mars 1972 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (EGT L 74, 27.3.1972, s. 1).

48 Rådets förordning (EEG) nr 574/72 av den 21 mars 1972 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (EGT L 74, 27.3.1972, s. 1).

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  I vissa fall har sektorsspecifik unionslagstiftning antagits för att tillgodose specifika behov inom en viss sektor, såsom internationella transporter. Myndigheten bör också behandla gränsöverskridande aspekter av tillämpningen av sådan sektorsspecifik unionslagstiftning, i synnerhet Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/200649, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG50, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/200951 samt Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/22/EG (COM(2017) 278)52.

(8)  För att tillgodose specifika behov inom vissa sektorer, såsom internationella transporter, personaluthyrning, jordbruk, byggarbete, hushållsarbete samt hotell- och restaurangarbete, bör myndigheten också utföra uppgifter avseende de aspekter av tillämpningen av den relevanta sektorsspecifika unionslagstiftningen som handlar om arbetskraftens rörlighet.

__________________

 

49 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 (EUT L 102, 11.4.2006, s. 1).

 

50 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG av den 15 mars 2006 om minimivillkor för genomförande av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet samt om upphävande av rådets direktiv 88/599/EEG (EUT L 102, 11.4.2006, s. 35).

 

51 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG (EUT L 300, 14.11.2009, s. 51).

 

52 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn (COM(2017) 278).

 

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  De personer som omfattas av myndighetens verksamhet bör vara personer som omfattas av unionsrätten inom denna förordnings tillämpningsområde, däribland arbetstagare, egenföretagare, arbetssökande och personer som inte förvärvsarbetar, vilket bör omfatta både unionsmedborgare och tredjelandsmedborgare som lagligen är bosatta i unionen, såsom utstationerade arbetstagare, innehavare av EU-blåkort, personer som förflyttas inom företag och långvarigt bosatta, samt deras familjemedlemmar.

(9)  De personer som omfattas av myndighetens verksamhet bör vara personer som omfattas av unionsrätten inom denna förordnings tillämpningsområde, däribland arbetstagare, arbetsgivare, egenföretagare, arbetssökande och personer som inte förvärvsarbetar; detta bör omfatta både unionsmedborgare och tredjelandsmedborgare som lagligen är bosatta i unionen, såsom utstationerade arbetstagare, innehavare av EU-blåkort, personer som förflyttas inom företag och långvarigt bosatta, samt deras familjemedlemmar, i enlighet med tillämplig unionslagstiftning som reglerar deras rörlighet inom unionen.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Inrättandet av myndigheten bör inte medföra nya rättigheter eller skyldigheter för enskilda eller arbetsgivare, inbegripet näringsidkare och icke-vinstdrivande organisationen, eftersom myndighetens verksamhet bör omfatta dem i den mån de omfattas av den unionslagstiftning som ingår i den här förordningens tillämpningsområde.

(10)  Inrättandet av myndigheten bör inte medföra nya rättigheter eller skyldigheter för enskilda eller arbetsgivare, inbegripet näringsidkare och icke-vinstdrivande organisationen, eftersom myndighetens verksamhet bör omfatta dem i den mån de omfattas av den unionslagstiftning som ingår i den här förordningens tillämpningsområde. Förstärkt samarbete i fråga om regelefterlevnad bör inte lägga en orimlig administrativ börda på rörliga arbetstagare eller arbetsgivare, särskilt små och medelstora företag, eller avskräcka från rörlighet bland arbetstagare.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  För att säkerställa att de kan dra fördel av en rättvis och effektiv inre marknad bör myndigheten främja möjligheter för enskilda och arbetsgivare att vara rörliga, tillhandahålla tjänster och rekrytera var som helst i unionen. Detta inbegriper stöd till enskildas rörlighet över gränserna genom underlättande av tillgång till gränsöverskridande rörlighetstjänster, såsom gränsöverskridande jobbmatchning, praktikant- och lärlingsutbildningar och främjande av rörlighetsprojekt som ”Ditt första Eures-jobb” eller ”Erasmus Pro”. Myndigheten bör också bidra till tydligare information, bland annat om rättigheter och skyldigheter enligt unionslagstiftningen, och enskildas och arbetsgivares tillgång till tjänster, i samarbete med andra av unionens informationstjänster, såsom Ditt Europa – Rådgivning, och i fullständig samverkan och samordning med portalen Ditt Europa, som kommer att utgöra ryggraden i den nya gemensamma digitala ingången53.

utgår

__________________

 

53 Förordning [gemensam digital ingång COM(2017) 256].

 

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Myndigheten bör därför samarbeta med andra relevanta unionsinitiativ och unionsnätverk, särskilt Europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar54, Enterprise Europe-nätverket55, kontaktpunkterna för gränser56 och Solvit57, samt med berörda nationella tjänster, t.ex. de organ som medlemsstaterna utsett enligt direktiv 2011/24/EU58 för att främja likabehandling och stödja EU-arbetstagare och deras familjemedlemmar eller de nationella kontaktpunkterna enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU som ger information om hälso- och sjukvård. Myndigheten bör också utforska samverkansfördelar med det föreslagna europeiska e-kortet för tjänster59, särskilt i sådana fall där medlemsstaterna väljer alternativet att deklarationer om utstationerade arbetstagare lämnas in via e-kortsplattformen. Myndigheten bör ersätta kommissionen i fråga om förvaltning av den europeiska samordningsbyrån för det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (Eures) i enlighet med förordning (EU) 2016/589, inbegripet definition av användarbehov och verksamhetskrav för Euresportalens och relaterade it-tjänsters effektivitet, men inte tillhandahållande av it eller drift och utveckling av it-infrastrukturen, vilket kommissionen kommer att sköta även i fortsättningen.

(12)  Myndigheten bör därför samarbeta med andra relevanta unionsinitiativ och unionsnätverk, särskilt Europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar54, Enterprise Europe-nätverket55, kontaktpunkterna för gränser56 och Solvit57, samt med berörda nationella tjänster, t.ex. de organ som medlemsstaterna utsett enligt direktiv 2011/24/EU58 för att främja likabehandling och stödja EU-arbetstagare och deras familjemedlemmar eller de nationella kontaktpunkterna enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU som ger information om hälso- och sjukvård.

__________________

__________________

54 Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2014/EU av den 15 maj 2014 om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna (EUT L 159, 28.5.2014, s. 32).

54 Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2014/EU av den 15 maj 2014 om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna (EUT L 159, 28.5.2014, s. 32).

55 European Enterprise Network, https://een.ec.europa.eu/

55 European Enterprise Network, https://een.ec.europa.eu/

56 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet, Främja tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsregioner, COM(2017) 534.

56 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet, Främja tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsregioner, COM(2017) 534.

57 Kommissionens rekommendation av den 17 september 2013 om principerna för Solvit (EUT L 249, 19.9.2011, s. 10).

57 Kommissionens rekommendation av den 17 september 2013 om principerna för Solvit (EUT L 249, 19.9.2011, s. 10).

58 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (EUT L 88, 4.4.2011, s. 45).

58 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (EUT L 88, 4.4.2011, s. 45).

59 COM(2016) 824 final och COM(2016) 823 final.

 

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  För att öka medlemsstaternas förmåga att vidta åtgärder mot oriktigheter med ett gränsöverskridande inslag vad gäller den unionslagstiftning som myndighetens verksamhet avser, bör den stödja de nationella myndigheterna vid samordnade och gemensamma inspektioner, även genom att underlätta inspektioner enligt artikel 10 i direktiv 2014/67/EU. Dessa bör äga rum på begäran av medlemsstaterna eller efter att de samtyckt till myndighetens förslag. Myndigheten bör tillhandahålla strategiskt, logistiskt och tekniskt stöd till de medlemsstater som deltar i samordnade eller gemensamma inspektioner, under fullständigt hänsynstagande till sekretesskrav. Inspektioner bör genomföras med de berörda medlemsstaternas samtycke och äga rum i fullständig överensstämmelse med den berörda medlemsstatens nationella rättsliga ram, och denna medlemsstat bör följa upp de samordnade och gemensamma inspektionernas resultat enligt nationell rätt.

(14)  För att öka medlemsstaternas förmåga att säkerställa skyddet av personer som utövar sin rätt till fri rörlighet och vidta åtgärder mot oriktigheter med ett gränsöverskridande inslag vad gäller den unionslagstiftning som myndighetens verksamhet avser, bör den stödja de behöriga nationella myndigheterna vid samordnade och gemensamma inspektioner, även genom att underlätta inspektioner enligt artikel 10 i direktiv 2014/67/EU. Dessa bör äga rum på begäran av medlemsstaterna eller efter att de samtyckt till myndighetens förslag. Myndigheten bör tillhandahålla strategiskt, logistiskt och tekniskt stöd till de medlemsstater som deltar i samordnade eller gemensamma inspektioner, under fullständigt hänsynstagande till sekretesskrav. Inspektioner bör genomföras med de berörda medlemsstaternas samtycke och äga rum i fullständig överensstämmelse med den nationella rättsliga ramen och med praxis i de medlemsstater där inspektionerna äger rum. Medlemsstaterna bör följa upp de samordnade och gemensamma inspektionernas resultat enligt nationell rätt och praxis. Medlemsstaterna bör se till att den information som samlats in under samordnade eller gemensamma inspektioner kan användas som bevisning i rättsliga förfaranden i de berörda medlemsstaterna.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a)  Samordnade och gemensamma inspektioner bör inte ersätta eller urholka nationella befogenheter. De nationella myndigheterna bör också vara fullt delaktiga i processen och ha fullständig och oberoende behörighet. Om fackliga organisationer själva ansvarar för inspektioner på nationell nivå bör gemensamma och samordnade inspektioner endast genomföras om de fackliga organisationerna samtycker till det.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  För att bevaka framväxande tendenser, utmaningar och kryphål på områdena arbetstagarnas rörlighet och samordning av de sociala trygghetssystemen bör myndigheten utveckla en kapacitet för analyser och riskbedömningar. Detta bör omfatta analyser och studier av arbetsmarknaden liksom ömsesidiga granskningar. Myndigheten bör övervaka möjliga obalanser i fråga om kompetens och gränsöverskridande flöden av arbetskraft, inbegripet den eventuella inverkan på territoriell sammanhållning. Myndigheten bör även stödja sådana riskbedömningar som avses i artikel 10 i direktiv 2014/67/EU. Myndigheten bör säkerställa synergieffekter och komplementaritet med andra av unionens organ, tjänster och nätverk. Detta bör omfatta inhämtande av synpunkter från Solvit och liknande tjänster om problem som ofta återkommer för enskilda och företag som utövar sina rättigheter på de områden som myndighetens behörighet omfattar. Myndigheten bör också förenkla och rationalisera insamling av uppgifter enligt relevanta unionsrättsakter inom dess behörighetsområde. Detta omfattar inte införandet av nya rapporteringskrav för medlemsstaterna.

(15)  För att bevaka framväxande tendenser, utmaningar och kryphål på områdena arbetstagarnas rörlighet och samordning av de sociala trygghetssystemen bör myndigheten, i samarbete med medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter, utveckla en kapacitet för analyser och riskbedömningar. Detta bör omfatta analyser och studier av arbetsmarknaden liksom ömsesidiga granskningar. Myndigheten bör övervaka möjliga obalanser i fråga om kompetens och gränsöverskridande flöden av arbetskraft, inbegripet den eventuella inverkan på territoriell sammanhållning. Myndigheten bör även stödja sådana riskbedömningar som avses i artikel 10 i direktiv 2014/67/EU. Myndigheten bör säkerställa synergieffekter och komplementaritet med andra av unionens organ, tjänster och nätverk. Detta bör omfatta inhämtande av synpunkter från Solvit och liknande tjänster om sektorsspecifika utmaningar och ofta återkommande problem avseende arbetskraftens rörlighet inom ramen för arbetstagarnas fria rörlighet och friheten att tillhandahålla tjänster på den inre marknaden och avseende samordningen av de sociala trygghetssystemen i unionen. Myndigheten bör också förenkla och rationalisera insamling av uppgifter enligt relevanta unionsrättsakter inom dess behörighetsområde. Detta omfattar inte införandet av nya rapporteringskrav för medlemsstaterna.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Myndigheten bör tillhandahålla en plattform för lösning av tvister mellan medlemsstaterna vad gäller tillämpning av den unionslagstiftning som omfattas av dess behörighet. Den bör bygga vidare på de mekanismer för dialog och förlikning som för närvarande tillämpas inom samordning av de sociala trygghetssystemen, vilkas värde erkänns av medlemsstaterna60 och domstolen61. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att hänvisa ärenden till myndigheten för medling enligt ett särskilt standardförfarande. Myndigheten bör endast handlägga tvister mellan medlemsstaterna, medan enskilda och arbetsgivare som ställs inför svårigheter att utöva sina unionsrättsliga rättigheter även fortsättningsvis bör ha tillgång till de nationella tjänster och unionstjänster som inrättats för sådana ändamål, såsom Solvitnätverket till vilket myndigheten bör hänvisa sådana ärenden. Solvitnätverket bör också kunna hänvisa ärenden till myndigheten för handläggning om problemet inte kan lösas på grund av meningsskiljaktigheter mellan de nationella förvaltningarna.

(17)  Myndigheten bör tillhandahålla en plattform för förlikning mellan medlemsstaterna vad gäller tillämpning av den unionslagstiftning som omfattas av dess behörighet, dock utan att inkräkta på befogenheterna för Europeiska unionens domstol. Den bör bygga vidare på de mekanismer för dialog och förlikning som för närvarande tillämpas inom samordning av de sociala trygghetssystemen, vilkas värde erkänns av medlemsstaterna60 och domstolen61. När medlemsstaterna frivilligt går med på förlikning bör myndigheten ha befogenhet att lösa tvister genom att anta beslut. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att hänvisa ärenden till myndigheten för förlikning enligt ett särskilt standardförfarande. Myndigheten bör endast handlägga tvister mellan medlemsstaterna, medan enskilda och arbetsgivare som ställs inför svårigheter att utöva sina unionsrättsliga rättigheter även fortsättningsvis bör ha tillgång till de nationella tjänster och unionstjänster som inrättats för sådana ändamål, såsom Solvitnätverket till vilket myndigheten bör hänvisa sådana ärenden. Solvitnätverket bör också kunna hänvisa ärenden till myndigheten för handläggning om problemet inte kan lösas på grund av meningsskiljaktigheter mellan de nationella förvaltningarna. Myndigheten bör även kunna begära att kommissionen ska inleda överträdelseförfaranden vid en misstänkt överträdelse av unionslagstiftningen.

__________________

__________________

60 Rådet, partiell allmän riktlinje av den 26 oktober 2017 beträffande förslaget till förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004, 13645/1/17.

60 Rådet, partiell allmän riktlinje av den 26 oktober 2017 beträffande förslaget till förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004, 13645/1/17.

61 Mål C-236/88 EU:C:1990:303, punkt 17; mål C-202/97 EU:C:2000:75, punkterna 57-58; mål C-178/97 EU:C:2000:169, punkterna 44–45; mål C-2/05 EU:C:2006:69, punkterna 28-29; mål C-12/14 EU:C:2016:135, punkterna 39-41; mål C-359/16 EU:C:2018:63, punkterna 44–45.

61 Mål C-236/88 EU:C:1990:303, punkt 17; mål C-202/97 EU:C:2000:75, punkterna 57-58; mål C-178/97 EU:C:2000:169, punkterna 44–45; mål C-2/05 EU:C:2006:69, punkterna 28-29; mål C-12/14 EU:C:2016:135, punkterna 39-41; mål C-359/16 EU:C:2018:63, punkterna 44–45.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  För att underlätta hanteringen av justeringar på arbetsmarknaden bör myndigheten underlätta samarbete mellan relevanta aktörer, så att arbetsmarknadsstörningar som påverkar fler än en medlemsstat kan åtgärdas, exempelvis vid omstruktureringar eller större projekt som påverkar sysselsättningen i gränsregioner.

utgår

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  Inom ramen för respektive behörighetsområden bör myndigheten samarbeta med unionens övriga organ, särskilt med sådana som inrättats inom området sysselsättning och socialpolitik, så att den bygger vidare på deras sakkunskap och maximerar synergieffekterna: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound), Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop), Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) samt, när det gäller kampen mot organiserad brottslighet och människohandel, med Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust).

(30)  Inom ramen för respektive behörighetsområden bör myndigheten samarbeta med unionens övriga organ, särskilt med sådana som inrättats inom området sysselsättning och socialpolitik, så att den bygger vidare på deras sakkunskap och maximerar synergieffekterna: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound), Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop), Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) samt, när det gäller kampen mot organiserad brottslighet och människohandel, med Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust). Detta samarbete bör säkerställa samordning, främja synergieffekter och undvika dubbelarbete i deras verksamhet.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  För att stärka det operativa inslaget i verksamheten vid befintliga organ på området för arbetstagarnas rörlighet över gränserna bör myndigheten ta över de uppgifter som utförs av tekniska kommittén för arbetskraftens fria rörlighet, inrättad genom förordning (EU) nr 492/2011, expertkommittén för utstationering av arbetstagare, inrättad genom kommissionens beslut 2009/17/EG68 samt det europeiska forumet för att förbättra samarbetet när det gäller att bekämpa odeklarerat arbete, inrättat genom Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2016/34469. I och med att myndigheten inrättas bör dessa organ upphöra.

(31)  För att stärka det operativa inslaget i verksamheten vid befintliga organ på området för arbetskraftens rörlighet inom ramen för arbetstagarnas fria rörlighet och friheten att tillhandahålla tjänster på den inre marknaden, bör myndigheten ta över de uppgifter som utförs av tekniska kommittén för arbetskraftens fria rörlighet, inrättad genom förordning (EU) nr 492/2011 och expertkommittén för utstationering av arbetstagare, inrättad genom kommissionens beslut 2009/17/EG68. I och med att myndigheten inrättas bör dessa organ upphöra.

__________________

__________________

68 Kommissionens beslut 2009/17/EG av den 19 december 2008 om inrättande av expertkommittén för utstationering av arbetstagare (EUT L 8, 13.1.2009, s. 26).

68 Kommissionens beslut 2009/17/EG av den 19 december 2008 om inrättande av expertkommittén för utstationering av arbetstagare (EUT L 8, 13.1.2009, s. 26).

69 Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2016/344 av den 9 mars 2016 om inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att bekämpa odeklarerat arbete, (EUT L 65, 11.3.2016, s. 12).

 

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  Myndigheten bör komplettera verksamheten vid administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen, inrättad genom förordning (EG) nr 883/2004 (nedan kallad administrativa kommissionen), i den mån den fullgör regleringsuppgifter som rör tillämpningen av förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009. Myndigheten bör emellertid ta över de operativa uppgifter som för närvarande utförs inom ramen för administrativa kommissionen, såsom medling mellan medlemsstaterna, tillhandahållande av ett forum för handläggning av ekonomiska frågor som rör tillämpningen av förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009, och dessutom ta över uppgifterna för den revisionskommitté som inrättats genom de förordningarna, sköta frågor som rör elektroniskt datautbyte och it-verktyg för underlättande av de förordningarnas tillämpning och ersätta tekniska kommissionen för informationsbehandling som inrättats genom de förordningarna.

utgår

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  För att återspegla denna nya institutionella struktur bör förordningarna (EG) nr 883/2004, (EG) nr 987/2009, (EU) nr 492/2011 och (EU) 2016/589 ändras, och beslut 2009/17/EG och beslut (EU) 2016/344 bör upphöra att gälla.

(34)  För att återspegla denna nya institutionella struktur bör förordning (EU) nr 492/2011 och beslut (EU) 2016/344 ändras, och beslut 2009/17/EG bör upphöra att gälla.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  I EUF-fördraget sägs uttryckligen att skillnaderna mellan de nationella systemen i fråga om arbetsmarknadsparternas roll och deras självständighet ska respekteras. Deltagandet i myndighetens verksamhet påverkar inte medlemsstaternas befogenheter, skyldigheter och ansvar enligt bland annat Internationella arbetsorganisationens (ILO) relevanta och tillämpliga konventioner, såsom konvention nr 81 om yrkesinspektion, och medlemsstaternas befogenheter att reglera, medla i eller övervaka relationerna mellan arbetsmarknadens parter på nationell nivå, särskilt när det gäller utövandet av rätten att förhandla om kollektivavtal och vidta stridsåtgärder.

(35)  I EUF-fördraget sägs uttryckligen att skillnaderna mellan de nationella systemen i fråga om arbetsmarknadsparternas roll och deras självständighet ska respekteras. Deltagandet i myndighetens verksamhet påverkar inte medlemsstaternas befogenheter, skyldigheter och ansvar enligt bland annat Internationella arbetsorganisationens (ILO) relevanta och tillämpliga konventioner, såsom konvention nr 81 om yrkesinspektion, medlemsstaternas befogenheter att reglera, medla i eller övervaka relationerna mellan arbetsmarknadens parter på nationell nivå, särskilt när det gäller utövandet av rätten att förhandla om kollektivavtal och vidta stridsåtgärder, och inte heller mångfalden av nationella inspektionssystem och organ, särskilt när det gäller de berörda enheternas befogenheter, skyldigheter och ansvar.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  Eftersom målen för denna förordning, att stödja den fria rörligheten för arbetstagare och tjänster och bidra till ökad rättvisa på den inre marknaden, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan samordning utan snarare, på grund av den gränsöverskridande karaktären av dessa verksamheter och behovet av ökat samarbete mellan medlemsstaterna, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(36)  Eftersom målet för denna förordning, att bidra till ökad rättvisa på den inre marknaden, i synnerhet genom att förbättra tillämpningen och efterlevnaden av unionslagstiftningen på området för arbetskraftens rörlighet, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan samordning utan snarare, på grund av den gränsöverskridande karaktären av dessa verksamheter och behovet av ökat samarbete mellan medlemsstaterna, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Myndigheten ska bistå medlemsstaterna och kommissionen när det gäller arbetstagarnas rörlighet över gränserna och samordning av de sociala trygghetssystemen inom unionen.

2.  Myndigheten ska bistå medlemsstaterna och kommissionen när det gäller tillämpningen och efterlevnaden av unionslagstiftningen om arbetskraftens rörlighet inom ramen för arbetstagarnas fria rörlighet och friheten att tillhandahålla tjänster på den inre marknaden, samt när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen inom unionen.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Denna förordning ska inte på något sätt påverka utövandet av de grundläggande rättigheter som erkänns i medlemsstaterna och på unionsnivå, inklusive de rättigheter som omfattas av specifika arbetsmarknadsmodeller i medlemsstaterna, i enlighet med nationell lagstiftning och/eller praxis. Den påverkar inte heller rätten att förhandla om, ingå och tillämpa kollektivavtal eller att vidta kollektiva åtgärder i enlighet med nationell lagstiftning och/eller praxis.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 2

Artikel 2

Mål

Mål

Myndighetens mål ska vara att bidra till att säkerställa rättvis rörlighet för arbetstagarna på den inre marknaden. Myndigheten ska i detta syfte

Myndighetens mål ska vara att bidra till att säkerställa rättvis rörlighet för arbetskraften inom ramen för arbetstagarnas fria rörlighet och friheten att tillhandahålla tjänster på den inre marknaden, samt till samordningen av de sociala trygghetssystemen i unionen. Myndigheten ska i detta syfte

(a)  underlätta för enskilda och arbetsgivare att få tillgång till information om sina rättigheter och skyldigheter samt till relevanta tjänster,

(a)  underlätta tillgången till information om rättigheter och skyldigheter rörande arbetskraftens rörlighet samt till relevanta tjänster,

(b)  stödja samarbetet mellan medlemsstaterna när det gäller att säkerställa efterlevnaden av relevant unionslagstiftning i gränsöverskridande situationer, bland annat genom att underlätta gemensamma inspektioner,

(b)  underlätta och stärka samarbetet mellan medlemsstaterna när det gäller den konsekventa, effektiva och faktiska tillämpningen och efterlevnaden av relevant unionslagstiftning i situationer då fler än en medlemsstat är inblandade, bland annat genom att underlätta samordnade och gemensamma inspektioner,

(c)  medla och underlätta lösningar vid gränsöverskridande tvister mellan de nationella myndigheterna eller vid störningar på arbetsmarknaden.

(c)  medla och underlätta lösningar vid tvister mellan medlemsstaterna om frågor som rör arbetskraftens rörlighet, om de berörda medlemsstaterna har kommit överens om detta, bland annat genom medling.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 5

Artikel 5

Myndighetens uppgifter

Myndighetens uppgifter

För att uppnå sina mål ska myndigheten utföra följande uppgifter:

För att uppnå sina mål ska myndigheten utföra följande uppgifter:

(a)  Underlätta för enskilda och arbetsgivare att få tillgång till information om rättigheter och skyldigheter i gränsöverskridande situationer samt tillgång till tjänster som avser arbetstagarnas rörlighet över gränserna i enlighet med artiklarna 6 och 7.

(a)  Underlätta tillgången till information i enlighet med artikel 6.

(b)  Underlätta samarbetet och utbytet av information mellan de nationella myndigheterna i syfte att säkerställa den faktiska efterlevnaden av relevant unionslagstiftning i enlighet med artikel 8.

(b)  Underlätta samarbetet och utbytet av information mellan de nationella myndigheterna och, där så är tillämpligt, andra behöriga enheter på nationell nivå, i syfte att säkerställa den konsekventa, effektiva och faktiska tillämpningen och efterlevnaden av relevant unionslagstiftning i enlighet med artikel 8.

(c)  Samordna och stödja samordnade och gemensamma inspektioner i enlighet med artiklarna 9 och 10.

(c)  Föreslå, samordna och stödja samordnade och gemensamma inspektioner i enlighet med artiklarna 9 och 10.

(d)  Utföra analyser och riskbedömningar när det gäller arbetstagarnas rörlighet över gränserna i enlighet med artikel 11.

(d)  Initiera och utföra analyser och riskbedömningar när det gäller frågor om och hinder för arbetskraftens rörlighet inom ramen för arbetstagarnas fria rörlighet och friheten att tillhandahålla tjänster på den inre marknaden, och utfärda yttranden och rekommendationer till kommissionen om uppföljningsåtgärder och operativa åtgärder i enlighet med artikel 11.

(e)  Stödja medlemsstaternas kapacitetsuppbyggnad när det gäller att säkerställa den faktiska efterlevnaden av relevant unionslagstiftning i enlighet med artikel 12.

(e)  Utfärda riktlinjer för och yttranden över relevant unionslagstiftning till kommissionen och stödja medlemsstaternas kapacitetsuppbyggnad när det gäller att säkerställa den faktiska tillämpningen och efterlevnaden av relevant unionslagstiftning i enlighet med artikel 12.

(f)  Medla i de tvister mellan medlemsstaternas myndigheter som rör tillämpningen av relevant unionslagstiftning i enlighet med artikel 13.

(f)  Stödja medlemsstaterna och medla i de tvister mellan medlemsstaternas myndigheter som rör tillämpningen av relevant unionslagstiftning, om alla berörda medlemsstater har kommit överens om detta, däribland genom medling, i enlighet med artikel 13, utan att det påverkar Europeiska unionens domstols domstolsbehörigheter.

(g)  Underlätta samarbetet mellan berörda parter vid gränsöverskridande störningar på arbetsmarknaden i enlighet med artikel 14.

 

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 6

Artikel 6

Information om arbetskraftens rörlighet över gränserna

Information om arbetskraftens rörlighet inom ramen för arbetstagarnas fria rörlighet och friheten att tillhandahålla tjänster på den inre marknaden

Myndigheten ska förbättra tillgängligheten, kvaliteten och tillgången när det gäller informationen till enskilda och arbetsgivare för att underlätta arbetstagarnas rörlighet i unionen, i enlighet med förordning (EU) nr 589/2016 om Eures och förordningen om en gemensam digital ingång (COM(2017) 256). Myndigheten ska i detta syfte

Myndigheten ska förbättra tillgängligheten, kvaliteten och tillgången när det gäller informationen till enskilda, arbetsgivare och arbetsmarknadens parter för att underlätta arbetstagarnas rättvisa rörlighet i unionen. Myndigheten ska i detta syfte

(a)  tillhandahålla relevant information om rättigheter och skyldigheter för enskilda arbetstagare i gränsöverskridande situationer,

(a)  tillhandahålla en enda unionsomfattande webbplats på alla officiella språk i unionen som fungerar som en gemensam portal för att få tillgång till alla relevanta unionella och nationella informationskällor och informationstjänster om arbetskraftens rörlighet inom ramen för arbetstagarnas fria rörlighet och friheten att tillhandahålla tjänster på den inre marknaden, inbegripet hänvisningar till de enskilda nationella webbplatser som upprättats i enlighet med artikel 5 i direktiv 2014/67/EU och artikel 6 i direktiv 2014/54/EU, samt hänvisningar till officiella webbplatser på nationell nivå som tillhandahåller information om de sociala trygghetssystemen,

(b)  främja möjligheter som stöder enskilda arbetstagares rörlighet, bland annat genom vägledning när det gäller tillgång till utbildning och språkutbildning,

 

(c)  lämna relevant information till arbetsgivare om arbetsrättsliga regler samt om levnads- och arbetsvillkoren för arbetstagare i gränsöverskridande situationer, inbegripet för utstationerade arbetstagare,

 

(d)  stödja medlemsstaterna så att de fullgör de skyldigheter när det gäller spridning av och tillgång till information om fri rörlighet för arbetstagare som fastställs i artikel 6 i direktiv 2014/54/EU och om utstationering av arbetstagare som fastställs i artikel 5 i direktiv 2014/67/EU,

(d)  stödja medlemsstaterna så att de fullgör de skyldigheter när det gäller spridning av och tillgång till information om fri rörlighet för arbetstagare, särskilt dem som fastställs i artikel 6 i direktiv 2014/54/EU, artikel 22 i förordning 2016/589/EU, artikel 76 i förordning 2004/883/EU och i artikel 5 i direktiv 2014/67/EU,

(e)  stödja medlemsstaterna när det gäller att förbättra korrektheten, fullständigheten och användarvänligheten för relevanta nationella informationstjänster, i enlighet med de kvalitetskriterier som fastställs i förordningen om en gemensam digital ingång (COM(2017) 256),

(e)  stödja medlemsstaterna när det gäller att förbättra korrektheten, fullständigheten och användarvänligheten för relevanta nationella informationstjänster och informationskällor, i enlighet med de kvalitetskriterier som fastställs i förordningen om en gemensam digital ingång,

(f)  stödja medlemsstaternas effektivisering av tillhandahållandet av information och tjänster till enskilda och arbetsgivare avseende gränsöverskridande rörlighet på frivillig basis, samtidigt som medlemsstaternas befogenheter respekteras fullt ut.

(f)  stödja medlemsstaternas effektivisering av tillhandahållandet av information och tjänster till enskilda och arbetsgivare avseende gränsöverskridande rörlighet samtidigt som medlemsstaternas befogenheter respekteras fullt ut,

 

(fa)  underlätta samarbetet mellan de behöriga myndigheter på nationell nivå som utsetts i enlighet med direktiv 2014/54/EU att tillhandahålla information, vägledning och stöd till enskilda och arbetsgivare på området gränsöverskridande rörlighet för arbetstagare på den inre marknaden, och de nationella kontaktpunkter som utsetts i enlighet med direktiv 2011/24/EU att tillhandahålla information om hälso- och sjukvård.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 7

utgår

Tillgång till tjänster som avser arbetstagarnas rörlighet över gränserna

 

1.  Myndigheten ska tillhandahålla tjänster till enskilda och arbetsgivare för att underlätta arbetstagarnas rörlighet inom unionen. Myndigheten ska i detta syfte

 

(a)  främja utvecklingen av initiativ som stöder gränsöverskridande rörlighet för enskilda, inbegripet riktade program för rörlighet,

 

(b)  göra det möjligt att över gränserna matcha, särskilt via Eures, lediga jobb, praktikplatser och lärlingsplatser med meritförteckningar och ansökningar, till nytta för enskilda och arbetsgivare,

 

(c)  samarbeta med andra initiativ och nätverk på unionsnivå, t.ex. Europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar, European Enterprise Network och kontaktpunkten för gränserna, särskilt för att kartlägga och undanröja de gränsöverskridande hindren för arbetstagarnas rörlighet,

 

(d)  underlätta samarbetet mellan de behöriga myndigheter på nationell nivå som utsetts i enlighet med direktiv 2014/54/EU att tillhandahålla information, vägledning och stöd till enskilda och arbetsgivare när det gäller gränsöverskridande rörlighet, och de nationella kontaktpunkter som utsetts i enlighet med direktiv 2011/24/EU att tillhandahålla information om hälso- och sjukvård.

 

2.  Myndigheten ska förvalta Eures europeiska samordningsbyrå och säkerställa att den fullgör sina åtaganden i enlighet med artikel 8 i förordning (EU) 2016/589, med undantag för teknisk drift och utveckling av Euresportalen och relaterade it-tjänster, som även fortsättningsvis ska förvaltas av kommissionen. Myndigheten ska, under den verkställande direktörens ansvar, i enlighet med artikel 23.4 k, säkerställa att denna verksamhet till fullo uppfyller kraven i tillämplig uppgiftsskyddslagstiftning, inbegripet kravet att utse ett uppgiftsskyddsombud i enlighet med artikel 37.

 

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Myndigheten ska underlätta samarbete mellan medlemsstaterna och stödja deras faktiska fullgörande av samarbetsskyldigheterna, inbegripet informationsutbyte, såsom fastställs i unionslagstiftningen inom tillämpningsområdet för myndighetens behörighet.

Myndigheten ska underlätta och stärka samarbete och informationsutbyte mellan medlemsstaterna och stödja deras faktiska fullgörande av samarbetsskyldigheterna, såsom fastställs i unionslagstiftningen inom tillämpningsområdet för myndighetens behörighet.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I detta syfte och för att påskynda informationsutbytet mellan de nationella myndigheterna ska myndigheten på begäran av dem, särskilt

I detta syfte ska myndigheten särskilt

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  underlätta uppföljningen av begäranden och informationsutbyte mellan de nationella myndigheterna genom att tillhandahålla logistiskt och tekniskt stöd, inbegripet översättnings- och tolkningstjänster, och genom att utbyta information om statusen för olika ärenden,

(b)  underlätta uppföljningen av motiverade begäranden och informationsutbyte mellan de nationella myndigheterna genom att tillhandahålla logistiskt och tekniskt stöd, inbegripet översättnings- och tolkningstjänster, och genom att utbyta information om statusen för olika ärenden, utan att det påverkar pågående rättsliga förfaranden,

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  främja och utbyta bästa praxis,

(c)  främja, utbyta och bidra till spridning av bästa praxis mellan medlemsstaterna,

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  underlätta gränsöverskridande verkställighetsförfaranden när det gäller straffavgifter och böter,

(d)  underlätta och stödja gränsöverskridande verkställighetsförfaranden när det gäller straffavgifter och böter, om det begärs av en av de berörda medlemsstaterna,

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  rapportera till kommissionen varje kvartal om olösta begäranden mellan medlemsstaterna och, om det anses nödvändigt, hänvisa till medling i enlighet med artikel 13.

(e)  rapportera till kommissionen varje kvartal om olösta begäranden mellan medlemsstaterna och, om alla berörda medlemsstater har kommit överens om detta, hänvisa till förlikning i enlighet med artikel 13.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  underlätta samarbetet mellan de behöriga myndigheter på nationell nivå som utsetts i enlighet med direktiv 2014/54/EU att tillhandahålla information, vägledning och stöd till enskilda och arbetsgivare på området för arbetskraftens rörlighet på den inre marknaden, och de nationella kontaktpunkter som utsetts i enlighet med direktiv 2011/24/EU att tillhandahålla information om hälso- och sjukvård.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  På vederbörligen motiverad begäran från en nationell myndighet ska myndigheten inom ramen för sin behörighet tillhandahålla alla uppgifter som krävs för att den nationella myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Myndigheten ska stödja arbetet i administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen genom handläggning av ekonomiska frågor som avser samordning av de sociala trygghetssystemen i enlighet med artikel 74 i förordning (EG) nr 883/2004 och artiklarna 65, 67 och 69 i förordning (EG) nr 987/2009.

2.  Myndigheten ska upprätta nära samarbeten med administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen, med rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetstagare och med det europeiska forumet för att förbättra samarbetet när det gäller att bekämpa odeklarerat arbete.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Myndigheten ska främja användningen av elektroniska verktyg och förfaranden för utbyte av meddelanden mellan de nationella myndigheterna, inbegripet informationssystemet för den inre marknaden (IMI) och systemet för elektroniskt utbyte av socialförsäkringsuppgifter (EESSI).

3.  Myndigheten ska främja användningen av elektroniska verktyg och förfaranden för utbyte av meddelanden mellan de nationella myndigheterna, inbegripet informationssystemet för den inre marknaden (IMI) och systemet för elektroniskt utbyte av socialförsäkringsuppgifter (EESSI), i enlighet med förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (den allmänna dataskyddsförordningen).

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Myndigheten ska främja användningen av innovativa metoder för effektivt och ändamålsenligt gränsöverskridande samarbete och undersöka om det är möjligt att använda system för elektroniskt utbyte mellan medlemsstaterna för att göra det lättare att upptäcka bedrägerier samt lämna rapporter till kommissionen så att de kan utvecklas ytterligare.

4.  Myndigheten ska främja användningen av innovativa metoder för effektivt och ändamålsenligt gränsöverskridande samarbete, såsom det europeiska forumet för att förbättra samarbetet när det gäller att bekämpa odeklarerat arbete, och främja användning och utveckling av system för elektroniskt utbyte och databaser mellan medlemsstaterna för att göra det lättare att få tillgång till uppgifter i realtid och upptäcka bedrägerier, samtidigt som den får föreslå möjliga förbättringar av användningen av dessa system och databaser. Myndigheten ska lämna rapporter till kommissionen så att de kan utvecklas ytterligare.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 9

Artikel 9

Samordning av samordnade och gemensamma inspektioner

Samordning av samordnade och gemensamma inspektioner

1.  På begäran av en eller flera medlemsstater ska myndigheten samordna samordnade eller gemensamma inspektioner på de områden som omfattas av myndighetens behörighet. Begäran får lämnas in av en eller flera medlemsstater. Myndigheten får också föreslå för myndigheterna i de berörda medlemsstaterna att de ska genomföra en samordnad eller gemensam inspektion.

1.  På begäran av en eller flera medlemsstater ska myndigheten samordna och stödja samordnade eller gemensamma inspektioner på de områden som omfattas av myndighetens behörighet, på grundval av en överenskommelse mellan alla berörda medlemsstater och myndigheten. Myndigheten får också, på eget initiativ, föreslå för myndigheterna i de berörda medlemsstaterna att de ska genomföra en samordnad eller gemensam inspektion. Arbetsmarknadens parter på nationell nivå kan anmäla ärenden till myndigheten.

2.  Om en myndighet i en medlemsstat beslutar att inte delta i eller genomföra en samordnad eller gemensam inspektion som avses i punkt 1, ska den i god tid i förväg informera myndigheten skriftligen om skälen till sitt beslut. I sådana fall ska myndigheten informera övriga berörda nationella myndigheter.

2.  Enligt principen om lojalt samarbete ska medlemsstaterna på begäran sträva efter att nå en överenskommelse om att delta i samordnade eller gemensamma inspektioner. Om en medlemsstat anser att det finns giltiga skäl för att inte samtycka till att delta ska den inom 1 månad efter att den begäran som avses i punkt 1 mottagits informera myndigheten om skälen till sitt beslut, lämna ytterligare information om den aktuella frågans art till myndigheten och föreslå en eventuell lösning av det aktuella ärendet.

 

2a.  Inom 2 månader efter mottagandet av den information som avses i punkt 2 ska myndigheten lämna ett motiverat yttrande till de berörda medlemsstaterna med en redogörelse för sina rekommendationer för hur en lösning av det aktuella ärendet ska kunna uppnås på ett eller flera av följande sätt:

 

(a)  På grundval av den information som avses i punkt 2.

 

(b)  Genom en samordnad eller gemensam inspektion i de övriga deltagande medlemsstaterna.

 

(c)  Genom en samordnad eller gemensam inspektion, om alla berörda medlemsstater är överens.

3.  Innan en samordnad eller gemensamma inspektion anordnas ska detta först godkännas av alla deltagande medlemsstater via deras nationella kontaktpersoner. Om en eller flera medlemsstater vägrar att delta i den samordnade eller gemensamma inspektionen får övriga nationella myndigheter, i förekommande fall, endast genomföra den planerade samordnade eller gemensamma inspektionen i de deltagande medlemsstaterna. De medlemsstater som har avstått från att delta i inspektionen ska hålla informationen om den planerade inspektionen konfidentiell.

3.  Myndigheten får begära att en medlemsstat som inte deltar i en samordnad eller gemensam inspektion frivilligt genomför en egen inspektion för att upptäcka eventuella oegentligheter och, inom 3 månader från dagen för myndighetens begäran, rapportera sina resultat till myndigheten.

 

3a.  Medlemsstaterna och myndigheten ska behandla uppgifter om planerade inspektioner konfidentiellt med avseende på tredje part.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Samordnade och gemensamma inspektioner ska vara förenliga med ILO:s konvention nr 81.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Ett avtal om inrättande av en gemensam inspektion (nedan kallat inspektionsavtalet) mellan de deltagande medlemsstaterna och myndigheten ska fastställa villkoren för att utföra en sådan inspektion. Inspektionsavtalet får innehålla bestämmelser som gör det möjligt att med kort varsel utföra gemensamma inspektioner som det har beslutats om och som har planerats. Myndigheten ska upprätta en avtalsmall.

1.  Ett avtal om inrättande av en samordnad inspektion (nedan kallat avtalet om samordnad inspektion) eller en gemensam inspektion (nedan kallat avtalet om gemensam inspektion) mellan de deltagande medlemsstaterna och myndigheten ska fastställa villkoren för att utföra en sådan inspektion, såsom inspektionens omfattning och syfte samt, där så är relevant, arrangemang för deltagande av myndighetens personal i inspektionen. Avtalet om samordnad eller gemensam inspektion får innehålla bestämmelser som gör det möjligt att med kort varsel utföra samordnade eller gemensamma inspektioner som det har beslutats om och som har planerats. Myndigheten ska upprätta en avtalsmall i enlighet med unionsrätten samt nationell lagstiftning och praxis.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Samordnade och gemensamma inspektioner och uppföljning av dem ska utföras i enlighet med den nationella lagstiftningen i de berörda medlemsstaterna.

2.  Samordnade och gemensamma inspektioner och uppföljning av dem ska utföras i enlighet med nationell lagstiftning och praxis i de medlemsstater där inspektionerna utförs.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Tjänstemän från en annan medlemsstat och från myndigheten som deltar i samordnade eller gemensamma inspektioner ska ha samma befogenheter som nationella tjänstemän i enlighet med nationell lagstiftning i den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Myndigheten ska tillhandahålla logistiskt och tekniskt stöd, vilket får inbegripa översättnings- och tolkningstjänster, till de medlemsstater som utför samordnade eller gemensamma inspektioner.

3. Myndigheten ska tillhandahålla strategiskt, logistiskt och tekniskt stöd samt juridisk vägledning, om den berörda medlemsstaten begär det, vilket får inbegripa översättnings- och tolkningstjänster, till de medlemsstater som utför samordnade eller gemensamma inspektioner.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Myndighetens personal får delta i en samordnad eller gemensam inspektion, om detta på förhand godkänts av den medlemsstat på vars territorium de kommer att biträda inspektionen.

4.  Myndighetens personal får närvara som observatörer och tillhandahålla logistiskt stöd, och får delta i en samordnad eller gemensam inspektion, om detta på förhand godkänts av den medlemsstat på vars territorium de kommer att biträda inspektionen.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  De nationella myndigheter som utför en samordnad eller gemensam inspektion ska rapportera till myndigheten om resultaten i sina respektive medlemsstater och om hela det operativa genomförandet av den gemensamma inspektionen.

5.  De nationella myndigheter som utför en samordnad eller gemensam inspektion ska rapportera till myndigheten om resultaten i sina respektive medlemsstater och om hela det operativa genomförandet av den samordnade eller gemensamma inspektionen senast sex månader efter det datum då inspektionen genomfördes.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Medlemsstaterna ska se till att den information som samlats in under samordnade eller gemensamma inspektioner kan användas som bevisning i rättsliga förfaranden i de berörda medlemsstaterna.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Information om samordnade och gemensamma inspektioner ska ingå i kvartalsrapporterna som ska lämnas till styrelsen. En årlig rapport om de inspektioner som myndigheten stöder ska ingå i myndighetens årliga verksamhetsrapport.

6.  Information om samordnade och gemensamma inspektioner som samordnas av myndigheten, samt information som medlemsstaterna och myndigheten tillhandahåller i enlighet med artikel 9.2 och 9.3 ska ingå i halvårsrapporterna som ska lämnas till styrelsen och till intressentgruppen. En årlig rapport om de inspektioner som myndigheten stöder ska ingå i myndighetens årliga verksamhetsrapport. Om den bevisning som erhållits i samband med en gemensam eller samordnad inspektion används i ett rättsligt förfarande som leder till att en straffrättslig eller administrativ påföljd utdöms i en medlemsstat, ska den medlemsstaten underrätta myndigheten. Myndigheten ska infoga denna information i sin verksamhetsrapport.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Om myndigheten under samordnade eller gemensamma inspektioner, eller under någon del av dess verksamhet, får kännedom om misstänkta oriktigheter när det gäller tillämpningen av unionslagstiftningen, inbegripet om det går utöver dess behörighet, ska den rapportera om dessa misstänkta oriktigheter till kommissionen och, i förekommande fall, myndigheterna i den berörda medlemsstaten.

7.  Om myndigheten under samordnade eller gemensamma inspektioner, eller under någon del av dess verksamhet, får kännedom om misstänkta oriktigheter när det gäller tillämpningen av unionslagstiftningen ska den rapportera om dessa till kommissionen och, i förekommande fall, myndigheterna i den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Myndigheten ska bedöma risker och analysera gränsöverskridande arbetskraftsflöden, t.ex. obalans på arbetsmarknaden, branschspecifika hot och återkommande problem som enskilda och arbetsgivare stöter när det gäller gränsöverskridande rörlighet. I detta syfte ska myndigheten säkerställa komplementaritet med, och stödja sig på sakkunskap från, unionens övriga organ eller tjänster, bland annat när det gäller kompetensprognoser samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. På begäran av kommissionen får myndigheten utföra riktade djupanalyser och studier för att undersöka specifika frågor som gäller arbetstagarnas rörlighet.

1.  Myndigheten ska, i samarbete med medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter, bedöma risker och analysera branschspecifika utmaningar och återkommande problem avseende arbetskraftens rörlighet inom ramen för arbetstagarnas fria rörlighet och friheten att tillhandahålla tjänster den inre marknaden samt när det gäller samordningen av de sociala trygghetssystemen i unionen, däribland överförbarhet för tjänstepensioner. Sådana analyser och bedömningar ska också ta hänsyn till påverkan och följder av obalanser på arbetsmarknaden. I detta syfte ska myndigheten även stödja sig på sakkunskap från unionens övriga organ eller tjänster, bland annat när det gäller områden som bedrägeri, utnyttjande, diskriminering, kompetensprognoser samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Myndigheten får, på begäran av kommissionen, en medlemsstat, det behöriga utskottet på Europaparlamentet eller på eget initiativ, utföra riktade djupanalyser och studier för att undersöka specifika frågor som gäller arbetstagarnas rörlighet.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Myndigheten ska regelbundet rapportera sina slutsatser till kommissionen samt direkt till de berörda medlemsstaterna och föreslå möjliga åtgärder för att avhjälpa konstaterade brister.

3.  Om det är nödvändigt för att uppnå målen i denna förordning ska myndigheten infoga denna information i sina årsrapporter till kommissionen och Europaparlamentet och rapportera sina slutsatser direkt till de berörda medlemsstaterna i enlighet med tillämpliga regler för uppgiftsskydd, och föreslå möjliga åtgärder för att avhjälpa konstaterade brister.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 12 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Utarbeta gemensamma riktlinjer som medlemsstaterna ska använda, bland annat vägledning för inspektioner i ärenden med en gränsöverskridande dimension, samt gemensamma definitioner och begrepp, som bygger på relevant arbete på unionsnivå.

(a)  Utarbeta gemensamma riktlinjer som medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter ska använda, bland annat vägledning för inspektioner i ärenden med en gränsöverskridande dimension, samt gemensamma definitioner och begrepp, som bygger på relevant arbete på unionsnivå.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 12 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Utarbeta EU-omfattande utbildningsprogram för inspekterande myndigheter som hanterar utmaningar såsom falskt egenföretagande och missbruk av utstationering.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 12 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Stödja utbyte av god praxis när det gäller samordningen av de sociala trygghetssystemen samt utbyte av personal mellan nationella myndigheter för att underlätta erfarenhetsutbytet.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 12 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(eb)  Förbättra kunskapen om och den ömsesidiga förståelsen för de olika nationella systemen och metoderna för att säkerställa fri rörlighet för personer inom tillämpningsområdet för denna förordning, och tillgång till fullgott socialt skydd samt metoderna och den rättsliga ramen för åtgärder.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 13

Artikel 13

Medling mellan medlemsstaterna

Förlikning mellan medlemsstaterna

1.  Vid tvister mellan medlemsstaterna om tillämpningen eller tolkningen av unionslagstiftningen inom de områden som omfattas av denna förordning, får myndigheten ha en medlarroll.

1.  Vid tvister mellan medlemsstaterna om tillämpningen eller tolkningen av unionslagstiftningen inom de områden som omfattas av denna förordning, får myndigheten ha en förlikningsroll, utan att det påverkar Europeiska unionens domstols befogenheter.

2.  Myndigheten ska på begäran av en av de medlemsstater som berörs av en tvist inleda ett medlingsförfarande inför sin medlingsnämnd som upprättats för detta ändamål i enlighet med artikel 17.2. Myndigheten får också inleda ett medlingsförfarande på eget initiativ inför medlingsnämnden, inbegripet på grundval av ett ärende som hänskjuts från Solvit, förutsatt att alla medlemsstater som berörs av tvisten är överens om detta.

2.   begäran av en eller flera medlemsstater som berörs av en tvist som inte kan lösas genom direkta kontakter och dialog dem emellan ska myndigheten inleda ett förlikningsförfarande inför sin förlikningsnämnd som upprättats för detta ändamål i enlighet med artikel 17.2 och som grundas på en överenskommelse mellan alla inblandade medlemsstater. Vid ett förlikningsförfarande ska medlemsstaterna aktivt delta i förfarandet och tillhandahålla all information som är relevant eller som begärts. De parter som berörs av förlikningen ska hållas underrättade av medlemsstaterna och kan på begäran konsulteras och involveras.

 

2a.  Myndigheten får också inleda ett förlikningsförfarande på eget initiativ inför förlikningsnämnden, inbegripet på grundval av ett ärende som hänskjuts från Solvit, förutsatt att alla medlemsstater som berörs av tvisten är överens om detta. Om en berörd medlemsstat beslutar att inte delta i förlikningsförfarandet ska den informera myndigheten och de andra berörda medlemsstaterna om skälen till beslutet.

 

2b.  Den dag då det förlikningsförfarande som avses i punkt 2 och 2a inleds ska myndigheten fastställa en tidsfrist för slutförandet.

3.  När myndigheten lägger fram ett medlingsärende, ska medlemsstaterna säkerställa att alla personuppgifter som rör det ärendet är anonymiserade, och myndigheten får inte vid någon tidpunkt under medlingsförfarandet behandla personuppgifter om enskilda som berörs av ärendet.

3.  När myndigheten lägger fram ett förlikningsärende, ska medlemsstaterna säkerställa att alla personuppgifter som rör det ärendet är anonymiserade på ett sådant sätt att den registrerade inte eller inte längre är identifierbar, och myndigheten får inte vid någon tidpunkt under förlikningsförfarandet behandla personuppgifter om enskilda som berörs av ärendet.

 

Personuppgifter ska endast förvaras så länge det behövs för de ändamål för vilka de behandlas.

4.  Ärenden som är under behandling i domstol på nationell nivå eller unionsnivå ska inte komma ifråga för myndighetens medling.

4.  Ärenden som är under behandling i domstol eller föremål för pågående utredningar på nationell nivå eller unionsnivå som har med den berörda tvisten att göra ska inte komma ifråga för myndighetens förlikning.

 

4a.  Förlikningsnämnden ska försöka jämka samman de berörda medlemsstaternas ståndpunkter och lämna sitt yttrande inom sex månader efter att det förlikningsförfarande som avses i punkt 2 eller 2a inletts.

5.  Inom tre månader från det att myndigheten avslutat medlingen ska de berörda medlemsstaterna rapportera till myndigheten om de åtgärder som de har vidtagit för att följa upp den eller om skälen till att de inte vidtagit några åtgärder om den inte följts upp.

5.  Inom tre månader från det att förlikningsnämnden lämnat sitt yttrande ska de berörda medlemsstaterna rapportera till myndigheten om de åtgärder som de har vidtagit för att följa upp den eller om skälen till att de inte vidtagit några åtgärder om den inte följts upp.

6.  Myndigheten ska rapportera till kommissionen varje kvartal om resultaten av de medlingsärenden som den handlägger.

6.  Myndigheten ska rapportera till kommissionen varje halvår om resultaten av de förlikningsärenden som den handlägger.

 

6a.  Myndighetens behörighet att förlika ska inte påverka den administrativa kommissionens behörighet i enlighet med artiklarna 5.4 och 6.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 14

utgår

Samarbete vid gränsöverskridande störningar på arbetsmarknaden

 

På begäran av de nationella myndigheterna får myndigheten underlätta samarbetet mellan berörda parter för att åtgärda störningar på arbetsmarknaden som berör mer än en medlemsstat, såsom storskaliga omstruktureringar eller stora projekt som påverkar sysselsättningen i gränsområdena.

 

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Myndigheten ska, där så är lämpligt, etablera samarbete med andra decentraliserade unionsorgan.

Myndigheten ska, där så är lämpligt, etablera samarbete med andra decentraliserade unionsorgan, till exempel Cedefop, Eurofound, EU-Osha, ETF, Europol och Eurojust, i syfte att säkerställa samordning, främja synergieffekter och undvika överlappningar och motstridigheter med deras verksamheter.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Myndigheten får inrätta arbetsgrupper eller expertpaneler med företrädare för medlemsstaterna och/eller kommissionen, eller med externa experter efter urvalsförfaranden, för att fullgöra särskilda uppgifter eller för särskilda politikområden, inbegripet en medlingsnämnd för att fullgöra sina uppgifter i enlighet med artikel 13 i den här förordningen, och en särskild grupp för att handlägga ekonomiska frågor som rör tillämpningen av förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009, såsom avses i artikel 8.2 i den här förordningen.

2.  Myndigheten får inrätta arbetsgrupper eller expertpaneler med företrädare för medlemsstaterna och/eller kommissionen, eller med externa experter efter urvalsförfaranden, för att fullgöra särskilda uppgifter eller för särskilda politikområden, inbegripet en förlikningsnämnd för att fullgöra sina uppgifter i enlighet med artikel 13 i den här förordningen. Medlemsstaterna kan nominera företrädare till alla arbetsgrupper och expertpaneler.

Arbetsordningen för sådana arbetsgrupper och paneler ska fastställas av myndigheten efter samråd med kommissionen. I ärenden som avser samordningen av de sociala trygghetssystemen ska även administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen rådfrågas.

Arbetsordningen för sådana arbetsgrupper och paneler ska fastställas av myndigheten efter samråd med kommissionen.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Jämställdhetsprincipen är en av unionsrättens grundläggande principer. Den kräver att jämställdhet ska säkerställas på alla områden, inbegripet anställning, arbete och lön. Alla parter ska sträva efter att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen och intressentgruppen. Detta mål ska också eftersträvas av styrelsen när det gäller dess ordförande och vice ordförande.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Styrelsen ska bestå av en erfaren företrädare för varje medlemsstat och två företrädare för kommissionen, vilka alla ska ha rösträtt.

1.  Styrelsen ska bestå av

 

(a)  en erfaren företrädare för varje medlemsstat,

 

(b)  två företrädare för kommissionen,

 

(c)  sex företrädare för arbetsmarknadens parter på unionsnivå som företräder både arbetsgivarorganisationer och fackföreningar, och

 

(d)  tre oberoende experter som utses av Europaparlamentet.

 

Alla ledamöter som avses i led a–c ska ha rösträtt.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De styrelseledamöter som företräder sina medlemsstater och deras suppleanter ska utses av sina respektive medlemsstater mot bakgrund av deras kunskaper inom de områden som avses i artikel 1.2, med hänsyn till relevanta färdigheter när det gäller ledarskap, administration och budget.

3.  De styrelseledamöter som företräder sina medlemsstater och deras suppleanter ska utses av sina respektive medlemsstater mot bakgrund av deras kunskaper inom de områden som avses i artikel 1.2 samt relevanta färdigheter när det gäller ledarskap, administration och budget.

Kommissionen ska utse de ledamöter som ska företräda den.

Kommissionen ska utse de ledamöter som ska företräda den, arbetsmarknadens parter på unionsnivå ska utse de ledamöter som avses i punkt 1 c, och Europaparlamentets ansvariga utskott ska utse de oberoende experter som avses i punkt 1 d efter att ha kontrollerat att det inte föreligger någon intressekonflikt.

Medlemsstaterna och kommissionen ska bemöda sig om att begränsa omsättningen av sina företrädare i styrelsen för att säkerställa kontinuitet i styrelsens arbete. Alla parter ska sträva efter att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

Alla parter som är företrädda i styrelsen ska bemöda sig om att begränsa omsättningen av sina företrädare för att säkerställa kontinuitet i styrelsens arbete. Alla parter ska sträva efter att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Varje ledamot och varje suppleant i styrelsen ska underteckna en skriftlig intresseförklaring vid sitt ämbetstillträde och uppdatera den när det sker en förändring i detta avseende.

 

Styrelseledamöterna ska säkerställa att unionens och myndighetens allmänna intressen tillvaratas.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Ledamöternas och suppleanternas mandatperiod ska vara fyra år. Denna period får förlängas.

4.  Ledamöternas och suppleanternas mandatperiod ska vara fyra år. Denna period får förnyas.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  En företrädare för Eurofound, en företrädare för EU-Osha, en företrädare för Cedefop och en företrädare för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen ska ha rätt att delta i styrelsens sammanträden som observatörer för att göra organen mer effektiva och öka synergierna dem emellan.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5b.  Intressentgruppens ledamöter får delta i alla styrelsens sammanträden som observatörer.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Anta regler för att förebygga och hantera intressekonflikter bland styrelseledamöterna samt ledamöterna i intressentgruppen och de arbetsgrupper och paneler inom myndigheten som har inrättats i enlighet med artikel 17.2, och på sin webbplats varje år offentliggöra intresseförklaringarna från styrelseledamöterna.

(f)  Anta regler, inbegripet åtgärder för att upptäcka eventuella risker på ett tidigt stadium, för att förebygga och hantera intressekonflikter bland styrelseledamöterna, ledamöterna i intressentgruppen och de arbetsgrupper och paneler inom myndigheten som har inrättats i enlighet med artikel 17.2 samt bland utstationerade nationella experter, och på myndighetens webbplats varje år offentliggöra deras intresseförklaringar och uppdateringar.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1 – led pa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(pa)  Agera utifrån den verkställande direktörens bedömning av intressentgruppens yttranden och råd.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Ordförandens och vice ordförandens mandatperiod ska vara fyra år. Deras mandatperiod får förnyas en gång. Om deras uppdrag som styrelseledamot emellertid upphör någon gång under deras mandatperiod, upphör deras mandatperiod automatiskt vid denna tidpunkt.

2.  Ordförandens och vice ordförandens mandatperiod ska vara två år. Deras mandatperiod får förnyas en gång. Om deras uppdrag som styrelseledamot emellertid upphör någon gång under deras mandatperiod, upphör deras mandatperiod automatiskt vid denna tidpunkt.

Ändringsförslag  79

Förslag till förordning

Artikel 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 23

Artikel 23

Den verkställande direktörens ansvarsområden

Den verkställande direktörens ansvarsområden

1.  Den verkställande direktören ska leda myndigheten. Den verkställande direktören ska vara ansvarig inför styrelsen.

1.  Den verkställande direktören ska leda myndigheten och sträva efter att uppnå en jämn könsfördelning inom myndigheten. Den verkställande direktören ska vara ansvarig inför styrelsen.

2.  Den verkställande direktören ska på begäran rapportera till Europaparlamentet om resultatet av sitt arbete. Rådet får uppmana den verkställande direktören att rapportera om resultatet av sitt arbete.

2.  Den verkställande direktören ska på begäran rapportera till Europaparlamentet om resultatet av sitt arbete. Rådet får uppmana den verkställande direktören att rapportera om resultatet av sitt arbete.

3.  Den verkställande direktören ska vara myndighetens rättsliga företrädare.

3.  Den verkställande direktören ska vara myndighetens rättsliga företrädare.

4.  Den verkställande direktören ska ansvara för genomförandet av de uppgifter som myndigheten tilldelas genom denna förordning. Den verkställande direktören ska i synnerhet vara ansvarig för följande:

4.  Den verkställande direktören ska ansvara för genomförandet av de uppgifter som myndigheten tilldelas genom denna förordning. Den verkställande direktören ska i synnerhet vara ansvarig för följande:

(a)  Myndighetens dagliga förvaltning.

(a)  Myndighetens dagliga förvaltning.

(b)  Genomföra de beslut som styrelsen antar.

(b)  Genomföra de beslut som styrelsen antar.

(c)  Utarbeta utkastet till det samlade programdokumentet och lämna det till styrelsen för godkännande.

(c)  Utarbeta utkastet till det samlade programdokumentet och lämna det till styrelsen för godkännande.

(d)  Genomföra det samlade programdokumentet och rapportera till styrelsen om dess genomförande.

(d)  Genomföra det samlade programdokumentet och rapportera till styrelsen om dess genomförande.

(e)  Utarbeta den konsoliderade årliga rapporten om myndighetens verksamhet och lägga fram den för styrelsen för bedömning och antagande.

(e)  Utarbeta den konsoliderade årliga rapporten om myndighetens verksamhet och lägga fram den för styrelsen för bedömning och antagande.

(f)  Utarbeta en åtgärdsplan på grundval av slutsatserna från interna eller externa revisionsrapporter och utvärderingar, liksom utredningar utförda av Olaf samt överlämna en lägesrapport till kommissionen två gånger om året och regelbundet till styrelsen.

(f)  Utarbeta en åtgärdsplan på grundval av slutsatserna från interna eller externa revisionsrapporter och utvärderingar, liksom utredningar utförda av Olaf samt överlämna en lägesrapport till kommissionen två gånger om året och regelbundet till styrelsen.

(g)  Skydda unionens finansiella intressen genom förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet, utan att det påverkar Olafs behörighet att göra utredningar, genom effektiva kontroller, och, om oriktigheter upptäcks, genom återkrav av felaktigt utbetalda belopp, och, där så är lämpligt, genom effektiva, proportionella och avskräckande administrativa och ekonomiska sanktioner.

(g)  Skydda unionens finansiella intressen genom förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet, utan att det påverkar Olafs behörighet att göra utredningar, genom effektiva kontroller, och, om oriktigheter upptäcks, genom återkrav av felaktigt utbetalda belopp, och, där så är lämpligt, genom effektiva, proportionella och avskräckande administrativa och ekonomiska sanktioner.

(h)  Utarbeta en strategi för bedrägeribekämpning för myndigheten och lägga fram den för styrelsen för godkännande.

(h)  Utarbeta en strategi för bedrägeribekämpning för myndigheten och lägga fram den för styrelsen för godkännande.

(i)  Utarbeta de finansiella regler som är tillämpliga för myndigheten och lägga fram dem för styrelsen.

(i)  Utarbeta preliminära finansiella regler som är tillämpliga för myndigheten och lägga fram dem för styrelsen.

(j)  Upprätta myndighetens preliminära beräkning av inkomster och utgifter och genomföra dess budget.

(j)  Upprätta myndighetens preliminära beräkning av inkomster och utgifter och genomföra dess budget som en del av organets samlade programplaneringsdokument.

 

(ja)  Fatta beslut om personalförvaltningen i enlighet med det beslut som avses i artikel 19.2.

 

(jb)  Fatta beslut om myndighetens interna strukturer, och vid behov även agera ställföreträdare och utföra uppgifter som kan omfatta den dagliga förvaltningen av myndigheten, och vid behov om ändringar av dessa, med beaktande av myndighetens verksamhetsbehov och en sund budgetförvaltning.

 

(jc)  Samarbeta med andra unionsorgan och ingå samarbetsavtal med dem.

(k)  Genomföra de åtgärder som fastställts av styrelsen för att fullgöra de skyldigheter avseende uppgiftsskydd som infördes genom förordning (EG) nr 45/2001.

(k)  Genomföra de åtgärder som fastställts av styrelsen i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001.

 

(ka)  Bedöma intressentgruppens inlagor och översända bedömningen till styrelsen och i synnerhet ange om detta har påverkat utkastet till samlat programplaneringsdokument.

5.  Den verkställande direktören ska besluta om det är nödvändigt att placera en eller flera anställda i en eller flera medlemsstater. Innan den verkställande direktören beslutar att inrätta ett lokalt kontor ska denne inhämta förhandsgodkännande från kommissionen, styrelsen och den eller de medlemsstater som berörs. I beslutet ska man ange omfattningen av den verksamhet som ska bedrivas vid det lokala kontoret på ett sätt som undviker onödiga kostnader och överlappning av myndighetens administrativa uppgifter. Det kan krävas en överenskommelse om säte med den eller de berörda medlemsstaterna.

5.  Den verkställande direktören ska besluta om det är nödvändigt att placera en eller flera anställda i en eller flera medlemsstater samt upprätta ett sambandskontor i Bryssel för att främja organets samarbete med relevanta unionsinstitutioner och -organ. Innan den verkställande direktören beslutar att inrätta ett lokalt kontor ska denne inhämta förhandsgodkännande från kommissionen, styrelsen och den eller de medlemsstater som berörs. I beslutet ska man ange omfattningen av den verksamhet som ska bedrivas vid det lokala kontoret på ett sätt som undviker onödiga kostnader och överlappning av myndighetens administrativa uppgifter. Det kan krävas en överenskommelse om säte med den eller de berörda medlemsstaterna.

Ändringsförslag  80

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Intressentgruppen får särskilt lämna yttranden och ge råd till myndigheten i frågor som rör tillämpningen och efterlevnaden av unionslagstiftningen på de områden som omfattas av denna förordning.

2.  Intressentgruppen ska ta emot förhandsinformation och får

 

(a)  övervaka strategins genomförande och utfärda rekommendationer för att myndigheten ska fungera på ett effektivare sätt,

 

(b)  på begäran av myndigheten eller på eget initiativ lämna yttranden och ge råd till myndigheten om analyser och riskbedömning av arbetstagarnas rörlighet över gränserna som avses i artikel 11,

 

(c)  på begäran av myndigheten eller på eget initiativ lämna yttranden och ge råd till myndigheten i frågor som rör tillämpningen och efterlevnaden av unionslagstiftningen på de områden som omfattas av denna förordning,

 

(d)  avge ett yttrande om utkastet till den konsoliderade årliga verksamhetsrapporten om myndighetens verksamhet som avses i artikel 19,

 

(e)  avge ett yttrande om myndighetens utkast till det samlade programplaneringsdokumentet som avses i artikel 25 innan det överlämnas till kommissionen för yttrande, och

 

(f)  rådfrågas om den bedömning av verkställande direktörens arbetsinsats som avses i artikel 32.

Ändringsförslag  81

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den verkställande direktören ska vara ordförande i intressentgruppen, som ska sammanträda minst två gånger om året på initiativ av den verkställande direktören eller på begäran av kommissionen.

3.  Intressentgruppen ska välja en ordförande bland sina medlemmar och sammanträda regelbundet minst två gånger om året och vid behov på begäran av kommissionen eller en majoritet av ledamöterna.

Ändringsförslag  82

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Intressentgruppen ska bestå av dels sex företrädare för arbetsmarknadens parter på unionsnivå som företräder både fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer, dels två företrädare för kommissionen.

4.  Intressentgruppen ska bestå av dels två företrädare för kommissionen, dels tio företrädare för arbetsmarknadens parter på unionsnivå som företräder både fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer, däribland erkända europeiska arbetsmarknadsparter på sektorsnivå som företräder sektorer som särskilt påverkas av frågor om arbetstagarnas rörlighet.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Intressentgruppen får bjuda in experter eller relevanta internationella organisationer till sina sammanträden.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Myndigheten ska offentliggöra intressentgruppens yttranden och råd samt resultaten av dess samråd, utom i sekretessbelagda ärenden.

7.  Myndigheten ska offentliggöra intressentgruppens yttranden, råd och rekommendationer samt resultaten av dess samråd, utom i sekretessbelagda ärenden.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje år ska den verkställande direktören utarbeta ett utkast till samlat programplaneringsdokument som innehåller en flerårig och årlig programplanering i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/201373 och som tar hänsyn till de riktlinjer som kommissionen fastställt.

1.  Varje år ska den verkställande direktören utarbeta ett utkast till samlat programplaneringsdokument som innehåller en flerårig och årlig programplanering i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/201373 och som tar hänsyn till de riktlinjer som kommissionen fastställt, efter att dokumentet dessförinnan har lagts fram för intressentgruppen för yttrande.

__________________

__________________

73 Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 328, 7.12.2013, s. 42).

73 Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 328, 7.12.2013, s. 42).

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den verkställande direktören ska varje år utarbeta ett preliminärt utkast till beräkning av myndighetens inkomster och utgifter för påföljande räkenskapsår, inbegripet tjänsteförteckningen, och översända det till styrelsen.

1.  Den verkställande direktören ska varje år utarbeta ett preliminärt utkast till beräkning av myndighetens inkomster och utgifter för påföljande räkenskapsår, inbegripet tjänsteförteckningen, och översända det till styrelsen. Om myndigheten tilldelas nya uppgifter av unionsinstitutionerna eller genom unionslagstiftning ska detta beaktas i resurs- och budgetplaneringen.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Det preliminära utkastet till beräkning ska baseras på de detaljerade målen och de förväntade resultaten i det årliga arbetsprogram som avses i artikel 25.3 och ska beakta de finansiella resurser som behövs för att uppnå dessa mål och resultat, i enlighet med principen om resultatbaserad budgetering.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska vidarebefordra utkastet till beräkning till budgetmyndigheten, tillsammans med förslaget till unionens allmänna budget.

4.  Kommissionen ska vidarebefordra utkastet till beräkning till budgetmyndigheten, tillsammans med förslaget till unionens allmänna budget, med klart angivande av vilken budgetpost som hänför sig till myndigheten. Kommissionen ska också underrätta Europaparlamentet om utkastet till beräkning.

Motivering

I och med att tidsgränserna blir allt snävare skulle andra institutioner bättre kunna sköta sitt arbete med förfarandena om budgetberäkningarna översändes redan i detta tidigare skede.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Principen om sund ekonomisk förvaltning ska gälla under alla omständigheter.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Styrelsen ska anta myndighetens budgetregler efter samråd med kommissionen. De får inte avvika från delegerad förordning (EU) nr 1271/2013, såvida detta inte särskilt krävs för myndighetens verksamhet och kommissionen har gett sitt samtycke till detta i förväg.

Styrelsen ska anta myndighetens budgetregler efter samråd med kommissionen. De får inte avvika från delegerad förordning (EU) nr 1271/2013, såvida detta inte särskilt krävs för myndighetens verksamhet och kommissionen har gett sitt samtycke till detta i förväg. Man ska så vitt det går se till att tillämpningen av bestämmelserna står i proportion till myndighetens storlek och budget så att man undviker alltför stora bördor, samtidigt som man bibehåller god praxis.

Ändringsförslag  91

Förslag till förordning

Artikel 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 32

Artikel 32

Verkställande direktör

Verkställande direktör

1.  Den verkställande direktören ska anställas som tillfälligt anställd vid myndigheten enligt artikel 2 a i anställningsvillkoren för övriga anställda.

1.  Den verkställande direktören ska anställas som tillfälligt anställd vid myndigheten enligt artikel 2 a i anställningsvillkoren för övriga anställda.

2.  Styrelsen ska utnämna den verkställande direktören utgående från en förteckning över kandidater som föreslagits av kommissionen efter ett öppet och transparent urvalsförfarande.

2.  Styrelsen ska utnämna den verkställande direktören utgående från en förteckning över kandidater som föreslagits av kommissionen efter ett öppet och transparent urvalsförfarande som garanterar en grundlig bedömning av kandidaterna och en hög nivå av oberoende. Den utvalda kandidaten ska uppmanas att göra ett uttalande inför Europaparlamentets ansvariga utskott och besvara frågor från parlamentets ledamöter innan han eller hon utses. Denna diskussion får inte i onödan fördröja utnämningen.

3.  I det avtal som sluts med den verkställande direktören ska myndigheten företrädas av styrelsens ordförande.

3.  I det avtal som sluts med den verkställande direktören ska myndigheten företrädas av styrelsens ordförande.

4.  Den verkställande direktörens mandatperiod ska vara fem år. Vid periodens utgång ska kommissionen göra en utvärdering där hänsyn tas till en bedömning av den verkställande direktörens arbetsinsats och myndighetens framtida uppgifter och utmaningar.

4.  Den verkställande direktörens mandatperiod ska vara fem år. Senast sex månader före periodens utgång ska kommissionen göra en utvärdering där hänsyn tas till en bedömning av den verkställande direktörens arbetsinsats och myndighetens framtida uppgifter och utmaningar.

5.  Styrelsen får på förslag av kommissionen, med beaktande av den utvärderingsrapport som avses i punkt 4, förlänga den verkställande direktörens mandatperiod en gång med högst fem år.

5.  Styrelsen får eget initiativ eller på förslag av kommissionen, med beaktande av den utvärderingsrapport som avses i punkt 4, förlänga den verkställande direktörens mandatperiod en gång med högst fem år eller begära att kommissionen inleder förfarandet att välja en ny verkställande direktör.

6.  En verkställande direktör vars mandatperiod har förlängts får inte delta i ett annat urvalsförfarande för samma befattning vid slutet av den sammantagna mandatperioden.

6.  En verkställande direktör vars mandatperiod har förlängts får inte delta i ett annat urvalsförfarande för samma befattning vid slutet av den sammantagna mandatperioden.

7.  Den verkställande direktören kan avsättas från sin post endast efter styrelsebeslut på förslag av kommissionen.

7.  Den verkställande direktören kan avsättas från sin post endast efter styrelsebeslut på eget initiativ eller på förslag av kommissionen, på grundval av en motiverad bedömning av hans eller hennes prestationer som verkställande direktör.

8. Styrelsen ska fatta beslut om att utse, förlänga mandatperioden för eller avsätta den verkställande direktören med två tredjedelars majoritet av de röstberättigade ledamöterna.

8. Styrelsen ska fatta beslut om att utse, förlänga mandatperioden för eller avsätta den verkställande direktören med två tredjedelars majoritet av de röstberättigade ledamöterna.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De nationella kontaktpersonerna ska enligt medlemsstaternas nationella lagstiftning ha rätt att begära information från de berörda myndigheterna.

3.  De nationella kontaktpersonerna ska enligt medlemsstaternas nationella lagstiftning ha rätt att begära och motta all relevant information från de berörda myndigheterna.

Ändringsförslag  93

Förslag till förordning

Artikel 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 36

Artikel 36

Språkordning

Språkordning

1.  Bestämmelserna i rådets förordning nr 175 ska tillämpas på myndigheten.

1.  Bestämmelserna i rådets förordning nr 175 ska tillämpas på myndigheten.

2.  De översättningstjänster som krävs för myndighetens verksamhet ska utföras av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ.

2.  De översättningstjänster som krävs för myndighetens verksamhet ska utföras av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ eller, i berättigade fall, av andra översättningstjänster.

__________________

__________________

75 Förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen (EGT 17, 6.10.1958, s. 385).

75 Förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen (EGT 17, 6.10.1958, s. 385).

Ändringsförslag  94

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast fem år efter den dag som avses i artikel 51, och därefter vart femte år, ska kommissionen bedöma myndighetens resultat i förhållande till dess mål, uppdrag och uppgifter. Vid utvärderingen ska man framför allt granska om det finns något behov av att ändra myndighetens uppdrag och de ekonomiska följderna av en sådan ändring, bland annat genom ytterligare rationalisering och samverkan med organ som är verksamma inom området sysselsättning och socialpolitik.

1.  Senast fyra år efter den dag som avses i artikel 51, och därefter vart femte år, ska kommissionen bedöma myndighetens resultat i förhållande till dess mål, uppdrag och uppgifter. Vid utvärderingen ska man framför allt granska om det finns något behov av att ändra myndighetens uppdrag och de ekonomiska följderna av en sådan ändring, bland annat genom ytterligare rationalisering och samverkan med organ som är verksamma inom området sysselsättning och socialpolitik.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I den mån det är nödvändigt för att uppnå de mål som fastställs i denna förordning och utan att det påverkar de respektive behörighetsområdena för medlemsstaterna och unionens institutioner, får myndigheten samarbeta med nationella myndigheter i tredjeländer där den aktuella unionslagstiftningen om arbetstagarnas rörlighet och samordning av de sociala trygghetssystemen är tillämplig.

I den mån det är nödvändigt för att uppnå de mål som fastställs i denna förordning och utan att det påverkar de respektive behörighetsområdena för medlemsstaterna och unionens institutioner, får myndigheten samarbeta med nationella myndigheter i tredjeländer där den aktuella unionslagstiftningen om arbetstagarnas rörlighet och samordning av de sociala trygghetssystemen är tillämplig samt med internationella organisationer som arbetar med områden som faller inom myndighetens behörighetsområde.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För detta ändamål får myndigheten, efter förhandsgodkännande från kommissionen, upprätta samarbetsavtal med myndigheter i tredjeländer. Dessa avtal får inte medföra några juridiska förpliktelser för unionen och dess medlemsstater.

För detta ändamål får myndigheten, efter förhandsgodkännande från kommissionen och styrelsen, upprätta samarbetsavtal med myndigheter i tredjeländer. Dessa avtal får inte medföra några juridiska förpliktelser för unionen och dess medlemsstater.

Motivering

Så pass viktiga beslut som påverkar hela myndighetens verksamhet får inte fattas endast av kommissionen. Medlemsstaterna måste också godkänna dem.

Ändringsförslag  97

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De nödvändiga bestämmelserna om de lokaler som ska tillhandahållas för myndigheten i värdmedlemsstaten och de särskilda regler i värdmedlemsstaten som ska tillämpas på den verkställande direktören, styrelseledamöterna, myndighetens personal och deras familjemedlemmar, ska fastställas i ett avtal om säte mellan myndigheten och den medlemsstat där den har sitt säte, som ingås efter att ha godkänts av styrelsen och senast två år efter ikraftträdandet av denna förordning.

1.  De nödvändiga bestämmelserna om de lokaler som ska tillhandahållas för myndigheten i värdmedlemsstaten och de särskilda regler i värdmedlemsstaten som ska tillämpas på den verkställande direktören, styrelseledamöterna, myndighetens personal och deras familjemedlemmar, ska fastställas i ett avtal om säte mellan myndigheten och den medlemsstat där den har sitt säte, som ska ingås efter att ha godkänts av styrelsen och senast två år efter ikraftträdandet av denna förordning.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 46

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 47

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

Ändringsförslag  100

Förslag till förordning

Artikel 49

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

Ändringsförslag  101

Förslag till förordning

Artikel 49a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 49a

 

Ändringar av beslut (EU) 2016/344

 

Beslut (EU) 2016/344 ska ändras på följande sätt:

 

(1)  I artikel 2.1 ska följande led läggas till som led ca:

 

”ca)  Europeiska arbetsmyndighetens verkställande direktör.”

 

(2)  I artikel 8.1, ska stycke 3 ersättas med följande:

 

”Styrelsen ska förbereda och organisera forumets arbete tillsammans med ett sekretariat som ska fungera som sekretariat åt forumet, inbegripet dess styrelse och arbetsgrupper. Sekretariatet ska tillhandahållas av Europeiska arbetsmyndigheten.”

 

(3)  Artikel 9 ska ersättas med följande:

 

”Artikel 9

 

Samarbete

 

1.  Forumet ska samarbeta på ett ändamålsenligt sätt och undvika dubbelarbete i förhållande till andra relevanta expertgrupper och kommittéer på unionsnivå vilkas arbete har anknytning till odeklarerat arbete, särskilt yrkesinspektörskommittén, administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen, nätverket för offentliga arbetsförmedlingar, sysselsättningskommittén, kommittén för socialt skydd och arbetsgruppen för administrativt samarbete i fråga om direkt beskattning. Forumet ska när så är lämpligt bjuda in företrädarna för dessa grupper och kommittéer att delta som observatörer vid sina möten. För ett effektivare arbete och bättre resultat får även gemensamma möten anordnas.

 

2.  Forumet ska inrätta ett lämpligt samarbete med Europeiska arbetsmyndigheten, Eurofound och EU-Osha.”

Ändringsförslag  102

Förslag till förordning

Artikel 50 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Beslut 2009/17/EG och beslut (EU) 2016/344 ska upphöra att gälla.

Beslut 2009/17/EU ska upphöra att gälla.

Ändringsförslag  103

Förslag till förordning

Artikel 50 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Hänvisningar till beslut 2009/17/EG och beslut (EU) 2016/344 ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Hänvisningar till beslut 2009/17/EG ska anses som hänvisningar till den här förordningen.


MOTIVERING

Det allmänna syftet med denna förordning är att inrätta en europeisk arbetsmyndighet för att bidra till att stärka rättvisan på och förtroendet för den inre marknaden. Myndigheten bör stödja medlemsstaterna när det gäller att säkerställa en effektiv tillämpning av unionsrätten på områdena för arbetstagarnas rörlighet och samordning av de sociala trygghetssystemen. Förslaget är nästa konkreta steg på vägen mot att genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Föredraganden uttrycker sitt starka stöd för detta initiativ. Enligt EU-medborgarna är friheten att bo, arbeta, studera och göra affärer var som helst i EU den mest omhuldade av EU:s bedrifter. Samtidigt sätter européerna högt värde på rättvisa, socialt skydd och social delaktighet. Därför måste EU förverkliga båda målen och säkerställa att fri rörlighet också innebär rättvis rörlighet, att arbetstagarnas rättigheter garanteras och skyddas i hela EU, att illojal konkurrens mellan arbetstagare och företag hindras och att sociala bedrägerier och missbruk av rätten till fri rörlighet hanteras.

För att uppnå detta måste vi först ha tydliga, rättvisa och strikta regler. Detta har varit högsta prioritet under de senaste åren och mycket har uppnåtts, särskilt när det gäller direktivet om utstationering av arbetstagare, genomförandedirektivet och plattformen mot odeklarerat arbete. För närvarande pågår fortfarande arbetet med viktiga förslag om (transport)rörlighetspaketet och samordning av de sociala trygghetssystemen. Det behövs förbättrade regler för att säkerställa en rättvis arbetsmarknad. Men reglerna är inte värda papperet de är tryckta på om de inte efterlevs ordentligt. Eftersom EU-medborgarna blir allt rörligare, och över 17 miljoner medborgare arbetar eller bor i en annan medlemsstat än den där de är medborgare, behöver den gränsöverskridande dimensionen av efterlevnaden stärkas.

Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker tillkännagav i sitt tal om tillståndet i unionen 2017 sina planer på att inrätta en europeisk arbetsmyndighet för att säkerställa att EU:s regler om arbetstagarnas rörlighet tillämpas på ett rättvist, enkelt och effektivt sätt. Han sa att det är ”orimligt att ha en bankmyndighet för att genomdriva krav på bankerna, men ingen gemensam arbetsmyndighet för att se till att vår inre marknad är rättvis”.

Föredraganden anser att det behövs en myndighet med ett operativt mandat, ett tydligt fokus på efterlevnad och tillräcklig kompetens och befogenhet att uppnå sina mål.

Två specifika frågor är av avgörande betydelse. För det första behövs en myndighet med en klart definierad roll och ett begränsat antal uppgifter. Det är mycket viktigt att tillgängliga medel används så effektivt som möjligt på områden där myndigheten kan ge störst mervärde. Detta mervärde bör främst alstras på området efterlevnad. Därför ställer sig föredraganden tveksam till om det är nödvändigt eller ens önskvärt att andra uppgifter, såsom informationskampanjer eller arbetsförmedling, faller under myndighetens behörighetsområden. Det är självklart att en förbättring av enskildas och arbetsgivares, särskilt små och medelstora företags, tillgång till information om sina rättigheter och skyldigheter när det gäller arbetstagarnas rörlighet, fri rörlighet för tjänster och samordningen av de sociala trygghetssystemen är avgörande för att utnyttja den inre marknadens fulla potential. Men för bästa effektivitet och verkan bör sådant tillhandahållande av tillförlitlig, aktuell och lättillgänglig information inte falla under myndighetens behörighetsområden, utan snarare vara en nationell eller regional angelägenhet, där också särskilda bilaterala överenskommelser mellan medlemsstaterna, till exempel i fråga om finanspolitisk samordning, kan beaktas. Kommissionen bör därför undersöka möjligheten att inrätta eller bereda vägen för hjälpcentraler eller enda kontaktpunkter för företag och arbetstagare i gränsöverskridande situationer, medan myndigheten ägnar sig åt sin huvuduppgift: att stärka efterlevnaden av EU:s lagstiftning och stödja medlemsstaterna i detta syfte.

För det andra måste myndigheten ha möjlighet att göra verklig skillnad i praktiken. Den får inte bli en tandlös tiger: den frivillighet som ska vara ledstjärnan för de nationella myndigheternas deltagande – såsom kommissionen föreslagit – är inte tillräcklig för att uppnå detta. Föredraganden har lagt fram detta betänkande i syfte att, å ena sidan, hitta rätt balans mellan medlemsstaternas befogenheter och subsidiaritetsprincipen, och, å andra sidan, försöka få till stånd ett organ på EU-nivå med verklig förmåga att förbättra efterlevnaden av reglerna i hela EU. Detta innebär att medlemsstaternas myndigheter bör delta i de samordnade eller gränsöverskridande inspektioner som föreslagits och endast kunna neka till att delta i exceptionella och vederbörligen motiverade fall.

Europeiska arbetsmyndigheten bör utgöra ett effektivt svar på farhågorna kring tillämpningen av EU-reglerna och en effektiv och ändamålsenlig kontroll av efterlevnaden av dem, något som riskerar att skada förtroendet för och rättvisan på den inre marknaden. Det är därför mycket viktigt att förbättra den gränsöverskridande efterlevnaden av unionslagstiftningen på området för arbetstagarnas rörlighet och motverka missbruk i syfte att skydda rättigheterna för mobila arbetstagare, att säkerställa att företag, i synnerhet små och medelstora företag, kan konkurrera på lika villkor samt bibehålla medborgarnas stöd för den inre marknaden och de fyra friheterna, så att seriösa företag och arbetstagare kan åtnjuta sina rättigheter och utnyttja de möjligheter som den inre marknaden ger till fullo.


RESERVATION

Joëlle Mélin

EUROPEISKA ARBETSMYNDIGHETEN

Den franska delegationen i gruppen Nationernas och friheternas Europa tar avstånd från det arbete som lagts ned på detta betänkande av flera skäl:

–  Avsikten med denna nya text är att komma till rätta med olika verktyg som kommissionen själv erkänner som otillräckliga och odugliga i sin motivering, genom att sammanföra dem i syfte att de ska bli mer effektiva.

–  Men bristfälliga verktyg kommer inte att hjälpa organet att uppnå sina uppsatta mål, oavsett om de är centraliserade eller fristående.

–  Denna text skulle alltså ofrånkomligen och inom kort visa sig förfelad.

–  Organet skulle i sin föreslagna form inte heller ha de resurser som krävs för att hantera de stora utmaningar som det påstår sig åtgärda.


YTTRANDE från budgetutskottet (21.9.2018)

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av europeiska arbetsmyndigheten

(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

Föredragande av yttrande: Jens Geier,

KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag om en europeisk arbetsmyndighet och anser att det är ett viktigt steg för att uppnå den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Kommissionens förslag är en bra utgångspunkt, men föredraganden föreslår ändå att ge myndigheten större befogenheter för att framgångsrikt kunna utföra sitt uppdrag och bli ett värdefullt komplement till befintliga strukturer.

En ny prioritering bör vara att myndigheten uteslutande finansieras med nya medel och inte på bekostnad av befintliga program. Kommissionen har föreslagit att 70 % av budgeten för myndigheten ska finansieras genom omfördelningar från EU:s program för sysselsättning och social innovation (EaSI) inom ramen för den nuvarande fleråriga budgetramen. Även om myndigheten har liknande arbetsuppgifter kommer myndighetens första verksamhetsår att ägnas åt att bygga upp organisationen. Operativa socialpolitiska utgifter får inte begränsas och de finansiella resurserna för myndigheten måste således finansieras med nya pengar.

När beslut ska fattas om myndighetens säte hänvisar föredraganden till de rekommendationer som godkänts av alla unionsinstitutioner om att tillämpa ett effektivitetsorienterat och kostnadsbesparande tillvägagångssätt. Han anser därför att det är viktigt att unionens institutioner beslutar om en specifik plats för myndigheten, och inte bara utser en medlemsstat.

Föredraganden föreslår att styrningsstrukturen baseras på den som råder i befintliga organ på området sysselsättning och sociala frågor, dvs. att trepartsstyrningen fortsätter. För att säkerställa enhetlighet och undvika överlappning av uppgifter bör särskild vikt läggas vid potentiella synergieffekter och överlappande uppgifter mellan Eurofound, Cedefop, ETF, EU-Osha och myndigheten.

Övriga ändringar syftar slutligen till att upprätthålla budgetutskottets långvariga positioner, såsom parlamentets representation i styrelsen och ökad flexibilitet när det gäller översättningstjänster.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Byrån bör proaktivt bidra till nationella insatser och unionsinsatser när den utför sina uppgifter i fullt samarbete med unionens institutioner, organ och byråer samt medlemsstater, undvika dubbelarbete och främja synergieffekter och komplementaritet och därigenom uppnå samordning och budgetbesparingar.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  För att bevaka framväxande tendenser, utmaningar och kryphål på områdena arbetstagarnas rörlighet och samordning av de sociala trygghetssystemen bör myndigheten utveckla en kapacitet för analyser och riskbedömningar. Detta bör omfatta analyser och studier av arbetsmarknaden liksom ömsesidiga granskningar. Myndigheten bör övervaka möjliga obalanser i fråga om kompetens och gränsöverskridande flöden av arbetskraft, inbegripet den eventuella inverkan på territoriell sammanhållning. Myndigheten bör även stödja sådana riskbedömningar som avses i artikel 10 i direktiv 2014/67/EU. Myndigheten bör säkerställa synergieffekter och komplementaritet med andra av unionens organ, tjänster och nätverk. Detta bör omfatta inhämtande av synpunkter från Solvit och liknande tjänster om problem som ofta återkommer för enskilda och företag som utövar sina rättigheter på de områden som myndighetens behörighet omfattar. Myndigheten bör också förenkla och rationalisera insamling av uppgifter enligt relevanta unionsrättsakter inom dess behörighetsområde. Detta omfattar inte införandet av nya rapporteringskrav för medlemsstaterna.

(15)  För att bevaka framväxande tendenser, utmaningar och kryphål på områdena arbetstagarnas rörlighet och samordning av de sociala trygghetssystemen bör myndigheten utveckla en kapacitet för analyser och riskbedömningar. Detta bör omfatta analyser och studier av arbetsmarknaden liksom ömsesidiga granskningar. Myndigheten bör övervaka möjliga obalanser i fråga om kompetens och gränsöverskridande flöden av arbetskraft, inbegripet den eventuella inverkan på territoriell sammanhållning. Myndigheten bör även stödja sådana riskbedömningar som avses i artikel 10 i direktiv 2014/67/EU. Myndigheten bör säkerställa synergieffekter och komplementaritet med andra av unionens organ, tjänster och nätverk. Detta bör omfatta nära samarbete med Eurofound om analyser av arbetsmarknaden och inhämtande av synpunkter från Solvit och liknande tjänster om problem som ofta återkommer för enskilda och företag som utövar sina rättigheter på de områden som myndighetens behörighet omfattar. Myndigheten bör också förenkla och rationalisera insamling av uppgifter enligt relevanta unionsrättsakter inom dess behörighetsområde. Detta omfattar inte införandet av nya rapporteringskrav för medlemsstaterna.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  För att garantera myndighetens fullständiga oberoende och självständighet bör den ha en egen budget, med inkomster som kommer från unionens allmänna budget, eventuella frivilliga ekonomiska bidrag från medlemsstaterna och eventuella bidrag från tredjeländer som deltar i myndighetens arbete. I exceptionella och vederbörligen motiverade fall bör den även kunna få delegeringsavtal eller särskilda bidrag, och ta ut avgifter för publikationer och tjänster som den tillhandahåller.

(24)  För att garantera myndighetens fullständiga oberoende och självständighet bör den ha en egen budget, med inkomster som kommer från unionens allmänna budget, eventuella frivilliga ekonomiska bidrag från medlemsstaterna och eventuella bidrag från tredjeländer som deltar i myndighetens arbete. Myndighetens budget bör utarbetas i enlighet med principen om resultatbaserad budgetering, med beaktande av myndighetens mål och de förväntade resultaten för dess uppgifter. I exceptionella och vederbörligen motiverade fall bör den även kunna få delegeringsavtal eller särskilda bidrag, och ta ut avgifter för publikationer och tjänster som den tillhandahåller. Bidraget från unionens budget bör inte vara till förfång för andra unionsprogram.

Motivering

Eftersom de första åren av myndighetens verksamhet kommer att ägnas åt att bygga upp organisationen bör den operativa verksamheten i befintliga program, såsom Eures, inte äventyras.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Myndighetens värdmedlemsstat bör tillhandahålla bästa möjliga villkor för att säkerställa myndighetens väl fungerande verksamhet.

(28)  Myndighetens värdmedlemsstat bör tillhandahålla bästa möjliga villkor för att säkerställa myndighetens väl fungerande verksamhet. Myndigheten bör ha ett nära samarbete med unionens andra institutioner, byråer och organ, särskilt sådana som har sitt säte i samma medlemsstat, för att uppnå ekonomiska besparingar.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28a)  Vid fastställande av säte för myndigheten bör både parlamentets och rådets befogenheter som unionslagstiftare respekteras till fullo och rekommendationerna från den interinstitutionella arbetsgruppen om de decentraliserade byråernas resurser beaktas. I linje med förfaranden på senare tid när det gäller sätet för ett unionsorgan bör unionens institutioner inte bara enas om den medlemsstat där organet ska ha sitt säte, utan även om den specifika platsen i denna medlemsstat.

Motivering

Lo scopo è quello di evitare quanto successo in occasione della nuova ubicazione della sede dell'Agenzia Europea per i Medicinali, dove la procedura di assegnazione prevedeva la decisione mediante sorteggio - tra le offerte in situazione di parità - al termine della terza tornata di voto. In aggiunta, il Parlamento europeo non è stato coinvolto nel processo decisionale, nonostante le sue prerogative di co-legislatore e di primo garante del rispetto del principio democratico nell'Unione. La decisione, infatti, è stata presa a margine del Consiglio "Affari generali" e il Parlamento è stato meramente chiamato a confermarne la scelta mediante la procedura legislativa ordinaria.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  Inom ramen för respektive behörighetsområden bör myndigheten samarbeta med unionens övriga organ, särskilt med sådana som inrättats inom området sysselsättning och socialpolitik, så att den bygger vidare på deras sakkunskap och maximerar synergieffekterna: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound), Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop), Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) samt, när det gäller kampen mot organiserad brottslighet och människohandel, med Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust).

(30)  Inom ramen för respektive behörighetsområden bör myndigheten samarbeta med unionens övriga organ, särskilt med sådana som inrättats inom området sysselsättning och socialpolitik, så att den bygger vidare på deras sakkunskap, maximerar synergieffekterna och undviker dubbelarbete och därigenom uppnår ekonomiska besparingar: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound), Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop), Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) samt, när det gäller kampen mot organiserad brottslighet och människohandel, med Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust).

Motivering

I linje med den gemensamma ansatsen ska byråerna på området sysselsättning och arbetsmarknad effektivt utnyttja de begränsade resurser som finns genom att eftersträva synergier och undvika överlappningar i sina verksamheter.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Underlätta för enskilda och arbetsgivare att få tillgång till information om rättigheter och skyldigheter i gränsöverskridande situationer samt tillgång till tjänster som avser arbetstagarnas rörlighet över gränserna i enlighet med artiklarna 6 och 7.

a)  Underlätta för enskilda och arbetsmarknadens parter att få tillgång till information om rättigheter och skyldigheter i gränsöverskridande situationer samt tillgång till tjänster som avser arbetstagarnas rörlighet över gränserna i enlighet med artiklarna 6 och 7.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 5 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ga)  Främja samarbete och samordning på unionsnivå mellan medlemsstater, unionens institutioner, byråer och organ i syfte att uppnå budgetbesparingar, undvika dubbelarbete och främja synergieffekter och komplementaritet i fråga om deras verksamhet.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 5 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ga)  Övervaka medlemsstaternas program för frivilligt återvändande som hjälper enskilda som vill återvända till sina ursprungsländer efter att ha deltagit i gränsöverskridande rörlighet i arbetslivet.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 6 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  tillhandahålla relevant information om rättigheter och skyldigheter för enskilda arbetstagare i gränsöverskridande situationer,

a)  tillhandahålla relevant information om rättigheter och skyldigheter för enskilda arbetstagare i gränsöverskridande situationer, bland annat information om deras sociala rättigheter såsom administrativa tjänster, arbetsförmedling, hälso- och sjukvård och bostadstjänster,

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 6 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  lämna relevant information till arbetsgivare om arbetsrättsliga regler samt om levnads- och arbetsvillkoren för arbetstagare i gränsöverskridande situationer, inbegripet för utstationerade arbetstagare,

c)  lämna relevant information till arbetsmarknadens parter om arbetsrättsliga regler samt om levnads- och arbetsvillkoren för arbetstagare i gränsöverskridande situationer, inbegripet för utstationerade arbetstagare,

Motivering

Myndigheten bör lämna informationen till både arbetsgivare och arbetstagarorganisationer.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  stödja och finansiera rådgivningstjänster, i samarbete med de nationella myndigheterna, för arbetstagare som söker eller har arbete utanför sitt ursprungsland,

Motivering

Myndigheten måste ges befogenhet att inte bara informera, utan också ge råd till arbetstagarna.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om en nationell myndighet inte svarar på en begäran inom den tidsfrist som fastställts av myndigheten, ska den lämna en motivering till myndigheten till varför det inte har gjort det.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Myndigheten ska regelbundet rapportera sina slutsatser till kommissionen samt direkt till de berörda medlemsstaterna och föreslå möjliga åtgärder för att avhjälpa konstaterade brister.

3.  Myndigheten ska offentliggöra halvårsrapporter om sina slutsatser till kommissionen samt direkt till de berörda medlemsstaterna och föreslå möjliga åtgärder för att avhjälpa konstaterade brister. Dessa rapporter ska göras tillgängliga för allmänheten.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Myndigheten ska, där så är lämpligt, etablera samarbete med andra decentraliserade unionsorgan.

Myndigheten ska, där så är lämpligt och för att uppnå kostnadseffektivitet, etablera samarbete med andra decentraliserade unionsorgan, särskilt Eurofound, Cedefop, EU-Osha och ETF, i syfte att uppnå samordning, främja synergieffekter och undvika överlappningar i deras verksamhet.

Motivering

I linje med den gemensamma ansatsen ska byråerna på området sysselsättning och arbetsmarknad effektivt utnyttja de begränsade resurser som finns genom att eftersträva synergier och undvika överlappningar i sina verksamheter.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Styrelsen ska bestå av en erfaren företrädare för varje medlemsstat och två företrädare för kommissionen, vilka alla ska ha rösträtt.

1.  Styrelsen ska bestå av en erfaren företrädare för varje medlemsstat, en ledamot från varje medlemsstats arbetsgivarorganisationer, en ledamot från varje medlemsstats arbetstagarorganisationer, två företrädare för kommissionen och en ledamot som utses av Europaparlamentet, vilka alla ska ha rösträtt.

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att avspegla styrningsstrukturen för befintliga myndigheter på arbetsmarknadsområdet och öka den demokratiska kontrollen genom att föreskriva en ledamot utsedd av Europaparlamentet.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Fyra företrädare, nämligen en från var och en av Eurofound, Cedefop, EU-Osha och ETF, får delta i styrelsens möten som observatörer.

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att öka samordningen mellan byråer med anknytning till områdena sysselsättning och arbetsmarknaden.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje år ska den verkställande direktören utarbeta ett utkast till samlat programplaneringsdokument som innehåller en flerårig och årlig programplanering i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/201373 och som tar hänsyn till de riktlinjer som kommissionen fastställt.

1.  Varje år ska den verkställande direktören utarbeta ett utkast till samlat programplaneringsdokument som innehåller en flerårig och årlig programplanering i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/201373 och som tar hänsyn till de riktlinjer som kommissionen fastställt samt till rekommendationerna från den interinstitutionella arbetsgruppen om byråernas resurser.

__________________

__________________

73 Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 328, 7.12.2013, s. 42).

73 Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 328, 7.12.2013, s. 42).

Motivering

Rekommendationerna från den interinstitutionella arbetsgruppen om byråer ska vederbörligen beaktas av myndigheten när den utformar sitt samlade programplaneringsdokument.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Utkastet till preliminär beräkning ska baseras på de detaljerade målen och de förväntade resultaten enligt det årliga arbetsprogram som avses i artikel 25.3 och ska beakta de finansiella resurser som behövs för att uppnå dessa mål och resultat, i enlighet med principen om resultatbaserad budgetering.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De översättningstjänster som krävs för myndighetens verksamhet ska utföras av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ.

2.  De översättningstjänster som krävs för myndighetens verksamhet ska utföras av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ eller andra översättningsleverantörer i enlighet med upphandlingsreglerna och inom de gränser som fastställs genom relevanta finansiella bestämmelser.

Motivering

Syftet med den föreslagna ändringen är att ge byrån en viss flexibilitet när det gäller översättningstjänster.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För att underlätta bekämpning av bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet i enlighet med förordning (EG) nr 883/2013 ska myndigheten inom sex månader från den dag då den inleder sin verksamhet ansluta sig till det interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999 om interna utredningar som utförs av Olaf och anta lämpliga bestämmelser som ska gälla myndighetens samtliga anställda med hjälp av den mall som finns i bilagan till avtalet.

1.  För att underlätta bekämpning av bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet i enlighet med förordning (EG) nr 883/2013 ska myndigheten från den dag då den inleder sin verksamhet ansluta sig till det interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999 om interna utredningar som utförs av Olaf och anta lämpliga bestämmelser som ska gälla myndighetens samtliga anställda med hjälp av den mall som finns i bilagan till avtalet.

Motivering

I detta sammanhang behövs ingen buffertperiod på sex månader.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  För att uppnå finansiella besparingar bör myndigheten ha ett nära samarbete med unionens andra institutioner, byråer och organ, särskilt sådana som har sitt säte på samma plats. 

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Inrättande av en europeisk arbetsmyndighet

Referensnummer

COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

16.4.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Jens Geier

21.3.2018

Behandling i utskott

10.7.2018

 

 

 

Antagande

25.9.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

5

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Manuel dos Santos, Stanisław Żółtek

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

José Blanco López, Jonathan Bullock, Isabella De Monte, Sofia Ribeiro, Ruža Tomašić

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Ruža Tomašić

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere

S&D

José Blanco López, Isabella De Monte, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

André Elissen, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

PPE

Paul Rübig

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för transport och turism (11.10.2018)

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten

(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

Föredragande av yttrande: Karima Delli

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av Europeiska arbetsbyrån

(Text av betydelse för EES och Schweiz)

(Text av betydelse för EES och Schweiz)

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Beaktandeled 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 46, 48, 53.1, 62 och 91.1,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 46 och 48,

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Enligt artikel 3 i EU-fördraget ska unionen verka för en mycket konkurrenskraftig social marknadsekonomi som siktar på full sysselsättning och sociala framsteg och främjar social rättvisa och socialt skydd. Enligt artikel 9 i EUF-fördraget ska unionen vid fastställandet och genomförandet av sin politik och verksamhet bl.a. beakta de krav som är förknippade med främjandet av hög sysselsättning, garantier för ett fullgott socialt skydd, kampen mot social utestängning samt en hög utbildningsnivå och en hög hälsoskyddsnivå för människor.

(2)  Enligt artikel 3 i EU-fördraget ska unionen verka för en mycket konkurrenskraftig social marknadsekonomi som siktar på full sysselsättning och sociala framsteg och främjar social rättvisa och socialt skydd. Enligt artikel 9 i EUF-fördraget ska unionen vid fastställandet och genomförandet av sin politik och verksamhet bl.a. beakta de krav som är förknippade med främjandet av hög sysselsättning, garantier för ett fullgott socialt skydd, kampen mot social utestängning samt en hög utbildningsnivå och en hög hälsoskyddsnivå för människor. Enligt artikel 5 i EU-fördraget ska unionens befogenheter styras av principerna om subsidiaritet och proportionalitet.

Motivering

Bestämmelserna om proportionalitet och subsidiaritet måste respekteras vid fastställandet av byråns uppgifter.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Europeiska arbetsmyndigheten (nedan kallad myndigheten) bör inrättas för att bidra till att stärka rättvisan och förtroendet för den inre marknaden. I detta syfte bör myndigheten hjälpa medlemsstaterna och kommissionen att stärka tillgången till information för enskilda och arbetsgivare om rättigheter och skyldigheter i situationer som rör arbetstagarnas rörlighet över gränserna samt tillgång till relevanta tjänster, stödja efterlevnad och samarbete mellan medlemsstaterna för att garantera en effektiv tillämpning av unionslagstiftningen på dessa områden samt medla och underlätta lösningar vid gränsöverskridande tvister eller störningar på arbetsmarknaden.

(5)  Europeiska arbetsbyrån (nedan kallad byrån) bör inrättas för att bidra till att stärka rättvisan och förtroendet samt främja fri rörlighet för arbetstagare och tjänster på den inre marknaden, med respekt för proportionalitets- och subsidiaritetsprinciperna. I detta syfte bör byrån hjälpa medlemsstaterna och kommissionen att stärka tillgången till relevant och uppdaterad information för arbetstagare och arbetsgivare om rättigheter och skyldigheter i situationer som rör arbetstagarnas rörlighet över gränserna i alla medlemsstater genom en webbportal som förvaltas av byrån, samt tillgång till relevanta tjänster, främja samarbete mellan medlemsstaterna för att garantera en effektiv tillämpning av unionslagstiftningen på dessa områden samt medla och underlätta lösningar vid gränsöverskridande tvister eller störningar på arbetsmarknaden.

Motivering

Huvudsyftet med inrättandet av Europeiska arbetsbyrån bör vara att främja fri rörlighet för arbetstagare på den inre marknaden. För att uppnå detta måste man förbättra tillgången till relevant information om rörlighet över gränserna i EU:s alla medlemsstater. Detta kan uppnås genom att man upprättar en lättillgänglig och aktuell webbportal som förvaltas av byrån.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Myndigheten bör bedriva sin verksamhet på områdena arbetstagarnas rörlighet över gränserna och samordning av de sociala trygghetssystemen, inbegripet fri rörlighet för arbetstagare, utstationering av arbetstagare och utpräglat mobila tjänster. Den bör också stärka medlemsstaternas samarbete mot odeklarerat arbete. När myndigheten under sin verksamhet får kännedom om misstänkta oriktigheter, även på unionsrättsliga områden som ligger utanför dess uppdrag, såsom kränkningar av arbetsvillkor, hälso- och säkerhetsbestämmelser eller anställning av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt, bör den kunna rapportera dem och samarbeta i dessa frågor med kommissionen, behöriga unionsorgan och nationella myndigheter beroende på vad som är tillämpligt.

(6)  Byrån bör bedriva sin verksamhet på områdena arbetstagarnas rörlighet över gränserna och samordning av de sociala trygghetssystemen, inbegripet fri rörlighet för arbetstagare och tjänster. Den bör också stärka medlemsstaternas samarbete mot odeklarerat arbete och etablering av brevlådeföretag inom vägtransportsektorn, vilket har bidragit till en snedvridning av konkurrensen inom sektorn. När byrån under sin verksamhet får kännedom om misstänkta oriktigheter bör den kunna rapportera dem till kommissionen och nationella myndigheter.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  I vissa fall har sektorsspecifik unionslagstiftning antagits för att tillgodose specifika behov inom en viss sektor, såsom internationella transporter. Myndigheten bör också behandla gränsöverskridande aspekter av tillämpningen av sådan sektorsspecifik unionslagstiftning, i synnerhet Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/200649, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG50, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/200951 samt Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/22/EG (COM(2017) 278)52.

(8)  I vissa fall har sektorsspecifik unionslagstiftning antagits för att tillgodose specifika behov inom en viss sektor, såsom internationella transporter. Byrån får också, med den berörda medlemsstatens förhandsgodkännande, behandla gränsöverskridande aspekter av tillämpningen av sådan sektorsspecifik unionslagstiftning, i synnerhet Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/200649, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG50, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/200951 samt Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/22/EG (COM(2017)0278)52.

_________________

_________________

49 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 (EUT L 102, 11.4.2006, s. 1).

49 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 (EUT L 102, 11.4.2006, s. 1).

50 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG av den 15 mars 2006 om minimivillkor för genomförande av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet samt om upphävande av rådets direktiv 88/599/EEG (EUT L 102, 11.4.2006, s. 35).

50 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG av den 15 mars 2006 om minimivillkor för genomförande av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet samt om upphävande av rådets direktiv 88/599/EEG (EUT L 102, 11.4.2006, s. 35).

51 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG (EUT L 300, 14.11.2009, s. 51).

51 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG (EUT L 300, 14.11.2009, s. 51).

52 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn (COM(2017) 278).

52 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn (COM(2017) 278).

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  De personer som omfattas av myndighetens verksamhet bör vara personer som omfattas av unionsrätten inom denna förordnings tillämpningsområde, däribland arbetstagare, egenföretagare, arbetssökande och personer som inte förvärvsarbetar, vilket bör omfatta både unionsmedborgare och tredjelandsmedborgare som lagligen är bosatta i unionen, såsom utstationerade arbetstagare, innehavare av EU-blåkort, personer som förflyttas inom företag och långvarigt bosatta, samt deras familjemedlemmar.

(9)  De personer som omfattas av byråns verksamhet bör vara personer som omfattas av unionsrätten inom denna förordnings tillämpningsområde, däribland arbetstagare, egenföretagare, arbetssökande och personer som inte förvärvsarbetar, vilket bör omfatta både unionsmedborgare och tredjelandsmedborgare som lagligen är bosatta i unionen, innehavare av EU-blåkort, personer som förflyttas inom företag och långvarigt bosatta, samt deras familjemedlemmar enligt de relevanta unionsrättsakter som reglerar deras rörlighet inom unionen.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  För att säkerställa att de kan dra fördel av en rättvis och effektiv inre marknad bör myndigheten främja möjligheter för enskilda och arbetsgivare att vara rörliga, tillhandahålla tjänster och rekrytera var som helst i unionen. Detta inbegriper stöd till enskildas rörlighet över gränserna genom underlättande av tillgång till gränsöverskridande rörlighetstjänster, såsom gränsöverskridande jobbmatchning, praktikant- och lärlingsutbildningar och främjande av rörlighetsprojekt som ”Ditt första Eures-jobb” eller ”Erasmus Pro”. Myndigheten bör också bidra till tydligare information, bland annat om rättigheter och skyldigheter enligt unionslagstiftningen, och enskildas och arbetsgivares tillgång till tjänster, i samarbete med andra av unionens informationstjänster, såsom Ditt Europa – Rådgivning, och i fullständig samverkan och samordning med portalen Ditt Europa, som kommer att utgöra ryggraden i den nya gemensamma digitala ingången53.

(11)  För att säkerställa att de kan dra full fördel av en rättvis och effektiv inre marknad bör byrån främja möjligheter för arbetstagare och arbetsgivare att vara rörliga, tillhandahålla tjänster och rekrytera var som helst i unionen. Detta inbegriper stöd till enskildas rörlighet över gränserna genom upprättande av en lättillgänglig webbportal som innehåller aktuella och omfattande uppgifter om arbetsrätten och arbetsförhållandena i alla unionens medlemsstater, underlättande av tillgång till gränsöverskridande rörlighetstjänster, såsom gränsöverskridande jobbmatchning, praktikant- och lärlingsutbildningar och främjande av rörlighetsprojekt som ”Ditt första Eures-jobb” eller ”Erasmus Pro”. Byrån bör också bidra till tydligare information, bland annat om rättigheter och skyldigheter enligt unionslagstiftningen, och enskildas och arbetsgivares tillgång till tjänster, i samarbete med andra av unionens informationstjänster, såsom Ditt Europa – Rådgivning, och i fullständig samverkan och samordning med portalen Ditt Europa, som kommer att utgöra ryggraden i den nya gemensamma digitala ingången53.

_________________

_________________

53 Förordning [gemensam digital ingång COM(2017) 256].

53 Förordning [gemensam digital ingång COM(2017) 256].

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Myndigheten bör därför samarbeta med andra relevanta unionsinitiativ och unionsnätverk, särskilt Europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar54, Enterprise Europe-nätverket55, kontaktpunkterna för gränser56 och Solvit57, samt med berörda nationella tjänster, t.ex. de organ som medlemsstaterna utsett enligt direktiv 2011/24/EU för att främja likabehandling och stödja EU-arbetstagare och deras familjemedlemmar eller de nationella kontaktpunkterna enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU58 som ger information om hälso- och sjukvård. Myndigheten bör också utforska samverkansfördelar med det föreslagna europeiska e-kortet för tjänster59, särskilt i sådana fall där medlemsstaterna väljer alternativet att deklarationer om utstationerade arbetstagare lämnas in via e-kortsplattformen. Myndigheten bör ersätta kommissionen i fråga om förvaltning av den europeiska samordningsbyrån för det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (Eures) i enlighet med förordning (EU) 2016/589, inbegripet definition av användarbehov och verksamhetskrav för Euresportalens och relaterade it-tjänsters effektivitet, men inte tillhandahållande av it eller drift och utveckling av it-infrastrukturen, vilket kommissionen kommer att sköta även i fortsättningen.

(12)  Byrån bör därför samarbeta med andra relevanta unionsinitiativ och unionsnätverk, särskilt Europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar54, Enterprise Europe-nätverket55, kontaktpunkterna för gränser56 och Solvit57, samt med berörda nationella tjänster, t.ex. de organ som medlemsstaterna utsett enligt direktiv 2011/24/EU för att främja likabehandling och stödja EU-arbetstagare och deras familjemedlemmar eller de nationella kontaktpunkterna enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU58 som ger information om hälso- och sjukvård. Byrån bör också utforska samverkansfördelar med det föreslagna europeiska e-kortet för tjänster, särskilt i sådana fall där medlemsstaterna väljer alternativet att deklarationer om utstationerade arbetstagare lämnas in via e-kortsplattformen. Byrån bör ersätta kommissionen i fråga om förvaltning av den europeiska samordningsbyrån för det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (Eures) i enlighet med förordning (EU) 2016/589, inbegripet definition av användarbehov och verksamhetskrav för Euresportalens och relaterade it-tjänsters effektivitet, men inte tillhandahållande av it eller drift och utveckling av it-infrastrukturen, vilket kommissionen kommer att sköta även i fortsättningen.

_________________

_________________

54 Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2014/EU av den 15 maj 2014 om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna (EUT L 159, 28.5.2014, s. 32).

54 Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2014/EU av den 15 maj 2014 om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna (EUT L 159, 28.5.2014, s. 32).

55 European Enterprise Network, https://een.ec.europa.eu/

55 European Enterprise Network, https://een.ec.europa.eu/

56 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet, Främja tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsregioner, COM(2017) 534.

56 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet, Främja tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsregioner, COM(2017) 534.

57 Kommissionens rekommendation av den 17 september 2013 om principerna för Solvit (EUT L 249, 19.9.2011, s. 10).

57 Kommissionens rekommendation av den 17 september 2013 om principerna för Solvit (EUT L 249, 19.9.2011, s. 10).

58 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (EUT L 88, 4.4.2011, s. 45).

58 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (EUT L 88, 4.4.2011, s. 45).

59 COM(2016) 824 final och COM(2016) 823 final.

59 COM(2016) 824 final och COM(2016) 823 final.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  För att understödja en rättvis, enkel och verkningsfull tillämpning av unionsrätten bör myndigheten stödja samarbete och utbyte av aktuell information mellan medlemsstaterna. Tillsammans med annan personal bör de nationella kontaktpersoner som arbetar vid myndigheten understödja medlemsstaternas efterlevnad av sina samarbetsskyldigheter, påskynda kontakterna mellan dem genom rutiner utformade för att minska tidsutdräkten samt upprätta kontakter med andra nationella förbindelseorgan och kontaktpunkter enligt unionsrätten. Myndigheten bör uppmuntra användning av innovativa metoder för ändamålsenligt och resurseffektivt gränsöverskridande samarbete, inbegripet datakommunikationsverktyg som systemet för elektroniskt utbyte av socialförsäkringsuppgifter (EESSI) och informationssystemet för den inre marknaden (IMI), och bör bidra till ytterligare digitalisering och förbättrade it--verktyg för utbyte av meddelanden mellan de nationella myndigheterna.

(13)  För att understödja en icke-diskriminerande, proportionerlig, rättvis, enkel och verkningsfull tillämpning av unionsrätten bör byrån stödja och stärka samarbete och utbyte av aktuell information mellan medlemsstaterna. Tillsammans med annan personal bör de nationella kontaktpersoner som arbetar vid byrån understödja medlemsstaternas efterlevnad av sina samarbetsskyldigheter, påskynda kontakterna mellan dem genom rutiner utformade för att minska tidsutdräkten samt upprätta kontakter med andra nationella förbindelseorgan och kontaktpunkter enligt unionsrätten. Byrån bör uppmuntra användning av innovativa metoder för ändamålsenligt och resurseffektivt gränsöverskridande samarbete, inbegripet datakommunikationsverktyg som systemet för elektroniskt utbyte av socialförsäkringsuppgifter (EESSI) och informationssystemet för den inre marknaden (IMI), och bör bidra till ytterligare digitalisering och förbättrade it-verktyg för utbyte av meddelanden mellan de nationella myndigheterna. Byrån bör dessutom främja användningen av följande system för utbyte av information i transportsektorn: i) Det europeiska registret över vägtransportföretag, som inrättats enligt förordning (EG) nr 1071/2009, för att på ett effektivt och harmoniserat sätt utbyta information i nationella register över transportföretag. ii) Informationssystemet för den inre marknaden (IMI), som inrättats enligt förordning (EU) nr 1024/2012, genom vilket medlemsstaterna kan upprätta ett administrativt samarbete och utbyta uppgifter och information om utstationeringsdeklarationer. För att säkerställa överensstämmelse med unionsrätten bör nationella inspektörer med ansvar för vägkontroller ha direkt tillgång i realtid till båda systemen via en elektronisk applikation som är gemensam för alla medlemsstater. Byrån bör uppmuntra till användning av denna elektroniska applikation.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  För att öka medlemsstaternas förmåga att vidta åtgärder mot oriktigheter med ett gränsöverskridande inslag vad gäller den unionslagstiftning som myndighetens verksamhet avser, bör den stödja de nationella myndigheterna vid samordnade och gemensamma inspektioner, även genom att underlätta inspektioner enligt artikel 10 i direktiv 2014/67/EU. Dessa bör äga rum på begäran av medlemsstaterna eller efter att de samtyckt till myndighetens förslag. Myndigheten bör tillhandahålla strategiskt, logistiskt och tekniskt stöd till de medlemsstater som deltar i samordnade eller gemensamma inspektioner, under fullständigt hänsynstagande till sekretesskrav. Inspektioner bör genomföras med de berörda medlemsstaternas samtycke och äga rum i fullständig överensstämmelse med den berörda medlemsstatens nationella rättsliga ram, och denna medlemsstat bör följa upp de samordnade och gemensamma inspektionernas resultat enligt nationell rätt.

(14)  För att öka medlemsstaternas förmåga att vidta åtgärder mot oriktigheter med ett gränsöverskridande inslag vad gäller den unionslagstiftning som byråns verksamhet avser, bör den stödja de nationella myndigheterna vid samordnade och gemensamma inspektioner och kontroller, även genom att underlätta kontroller och inspektioner enligt artikel 10 i direktiv 2014/67/EU. Dessa bör äga rum på begäran av medlemsstaterna eller efter att de samtyckt till byråns förslag och alltid med den berörda medlemsstatens samtycke. Byrån bör tillhandahålla strategiskt, logistiskt och tekniskt stöd till de medlemsstater som deltar i samordnade eller gemensamma inspektioner, under fullständigt hänsynstagande till sekretesskrav. Inspektioner bör genomföras med den berörda medlemsstatens samtycke och äga rum i fullständig överensstämmelse med den nationella rättsliga ram som är tillämplig på den berörda medlemsstatens territorium där inspektionen genomförs, och denna medlemsstat bör följa upp de samordnade och gemensamma inspektionernas resultat enligt denna nationella rätt.

Motivering

Det är viktigt att specificera att inspektionerna får göras endast inom den nationella rättsliga ram som är tillämplig på det medlemsstatsterritorium där inspektionerna genomförs.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  För att bevaka framväxande tendenser, utmaningar och kryphål på områdena arbetstagarnas rörlighet och samordning av de sociala trygghetssystemen bör myndigheten utveckla en kapacitet för analyser och riskbedömningar. Detta bör omfatta analyser och studier av arbetsmarknaden liksom ömsesidiga granskningar. Myndigheten bör övervaka möjliga obalanser i fråga om kompetens och gränsöverskridande flöden av arbetskraft, inbegripet den eventuella inverkan på territoriell sammanhållning. Myndigheten bör även stödja sådana riskbedömningar som avses i artikel 10 i direktiv 2014/67/EU. Myndigheten bör säkerställa synergieffekter och komplementaritet med andra av unionens organ, tjänster och nätverk. Detta bör omfatta inhämtande av synpunkter från Solvit och liknande tjänster om problem som ofta återkommer för enskilda och företag som utövar sina rättigheter på de områden som myndighetens behörighet omfattar. Myndigheten bör också förenkla och rationalisera insamling av uppgifter enligt relevanta unionsrättsakter inom dess behörighetsområde. Detta omfattar inte införandet av nya rapporteringskrav för medlemsstaterna.

(15)  För att bevaka framväxande tendenser, utmaningar och kryphål på områdena arbetstagarnas rörlighet och samordning av de sociala trygghetssystemen bör byrån, i samarbete med medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter, utveckla en kapacitet för analyser och riskbedömningar. Detta bör omfatta analyser och studier av arbetsmarknaden liksom ömsesidiga granskningar. Byrån bör övervaka möjliga obalanser i fråga om kompetens och gränsöverskridande flöden av arbetskraft, inbegripet den eventuella inverkan på territoriell sammanhållning. Byrån bör även stödja sådana riskbedömningar som avses i artikel 10 i direktiv 2014/67/EU. Byrån bör säkerställa synergieffekter och komplementaritet med andra av unionens organ, tjänster och nätverk. Detta bör omfatta inhämtande av synpunkter från Solvit och liknande tjänster om problem som ofta återkommer för enskilda och företag som utövar sina rättigheter på de områden som byråns behörighet omfattar. Byrån bör också förenkla och rationalisera insamling av uppgifter enligt relevanta unionsrättsakter inom dess behörighetsområde. Detta omfattar inte införandet av nya rapporteringskrav för medlemsstaterna.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  För att stärka de nationella myndigheternas kapacitet och förbättra enhetligheten i tillämpningen av den unionslagstiftning för vilken myndigheten är behörig, bör den tillhandahålla operativt stöd till de nationella myndigheterna, t.ex. genom att ta fram praktiska riktlinjer, kurser och program för ömsesidigt lärande, främja projekt för ömsesidigt stöd, underlätta personalutbyten såsom sådant som avses i artikel 8 i direktiv 2014/67/EU samt bistå medlemsstaterna när de organiserar upplysningskampanjer riktade till enskilda och arbetsgivare om rättigheter och skyldigheter. Myndigheten bör främja utbyte, spridning och användning av god praxis.

(16)  För att stärka de nationella myndigheternas kapacitet och förbättra enhetligheten i tillämpningen och efterlevnaden av den unionslagstiftning för vilken byrån är behörig, bör den tillhandahålla operativt och tekniskt stöd till de nationella myndigheterna, t.ex. genom att ta fram praktiska riktlinjer, kurser och program för ömsesidigt lärande och regelbundna inbördes utvärderingar, främja projekt för ömsesidigt stöd, underlätta personalutbyten såsom sådant som avses i artikel 8 i direktiv 2014/67/EU samt bistå medlemsstaterna när de organiserar upplysningskampanjer riktade till enskilda och arbetsgivare om rättigheter och skyldigheter. Byrån bör ge stöd för ett harmoniserat genomförande av unionsrätten och främja utbyte, spridning och användning av god praxis samt införa och använda gemensamma digitala verktyg.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Myndigheten bör tillhandahålla en plattform för lösning av tvister mellan medlemsstaterna vad gäller tillämpning av den unionslagstiftning som omfattas av dess behörighet. Den bör bygga vidare på de mekanismer för dialog och förlikning som för närvarande tillämpas inom samordning av de sociala trygghetssystemen, vilkas värde erkänns av medlemsstaterna60 och domstolen61. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att hänvisa ärenden till myndigheten för medling enligt ett särskilt standardförfarande. Myndigheten bör endast handlägga tvister mellan medlemsstaterna, medan enskilda och arbetsgivare som ställs inför svårigheter att utöva sina unionsrättsliga rättigheter även fortsättningsvis bör ha tillgång till de nationella tjänster och unionstjänster som inrättats för sådana ändamål, såsom Solvitnätverket till vilket myndigheten bör hänvisa sådana ärenden. Solvitnätverket bör också kunna hänvisa ärenden till myndigheten för handläggning om problemet inte kan lösas på grund av meningsskiljaktigheter mellan de nationella förvaltningarna.

(17)  Enskilda och arbetsgivare som ställs inför svårigheter att utöva sina unionsrättsliga rättigheter bör även fortsättningsvis ha tillgång till de nationella tjänster och unionstjänster som inrättats för sådana ändamål, såsom Solvitnätverket till vilket byrån bör hänvisa sådana ärenden. Solvitnätverket bör också kunna hänvisa ärenden till byrån för handläggning om problemet inte kan lösas på grund av meningsskiljaktigheter mellan de nationella förvaltningarna.

_________________

 

60 Rådet, partiell allmän riktlinje av den 26 oktober 2017 beträffande förslaget till förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004, 13645/1/17.

 

61 Mål C-236/88 EU:C:1990:303, punkt 17; mål C-202/97 EU:C:2000:75, punkterna 57-58; mål C-178/97 EU:C:2000:169, punkterna 44–45; mål C-2/05 EU:C:2006:69, punkterna 28-29; mål C-12/14 EU:C:2016:135, punkterna 39-41; mål C-359/16 EU:C:2018:63, punkterna 44–45.

 

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  För att underlätta hanteringen av justeringar på arbetsmarknaden bör myndigheten underlätta samarbete mellan relevanta aktörer, så att arbetsmarknadsstörningar som påverkar fler än en medlemsstat kan åtgärdas, exempelvis vid omstruktureringar eller större projekt som påverkar sysselsättningen i gränsregioner.

(18)  För att underlätta hanteringen av justeringar på arbetsmarknaden bör byrån underlätta samarbete mellan relevanta aktörer och behöriga myndigheter, så att arbetsmarknadsstörningar som påverkar fler än en medlemsstat kan åtgärdas, exempelvis vid omstruktureringar eller större projekt som påverkar sysselsättningen i gränsregioner.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  För att myndigheten ska fungera effektivt bör medlemsstaterna och kommissionen vara företrädda i myndighetens styrelse. Styrelsens sammansättning, inbegripet val av ordförande och vice ordförande, bör följa principerna om jämn könsfördelning, erfarenhet och förtjänst. För att myndigheten ska fungera ändamålsenligt och resurseffektivt bör styrelsen bland annat anta ett årligt arbetsprogram, utföra sina arbetsuppgifter beträffande myndighetens budget, anta de budgetregler som ska gälla för myndigheten, utse en verkställande direktör och fastställa förfarandena för den verkställande direktörens beslut om myndighetens operativa uppgifter. Företrädare från andra länder än unionens medlemsstater som tillämpar unionens regler inom myndighetens behörighetsområde bör få delta i styrelsens sammanträden som observatörer.

(21)  För att byrån ska fungera effektivt bör medlemsstaterna och kommissionen vara företrädda i byråns styrelse. Styrelsens sammansättning, inbegripet val av ordförande och vice ordförande, bör följa principerna om jämn könsfördelning, erfarenhet, förtjänst och geografisk representation. För att byrån ska fungera ändamålsenligt och resurseffektivt bör styrelsen bland annat anta ett årligt arbetsprogram, utföra sina arbetsuppgifter beträffande byråns budget, anta de budgetregler som ska gälla för byrån, utse en verkställande direktör och fastställa förfarandena för den verkställande direktörens beslut om byråns operativa uppgifter. Företrädare från andra länder än unionens medlemsstater som tillämpar unionens regler inom byråns behörighetsområde bör få delta i styrelsens sammanträden som observatörer.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  För att garantera myndighetens fullständiga oberoende och självständighet bör den ha en egen budget, med inkomster som kommer från unionens allmänna budget, eventuella frivilliga ekonomiska bidrag från medlemsstaterna och eventuella bidrag från tredjeländer som deltar i myndighetens arbete. I exceptionella och vederbörligen motiverade fall bör den även kunna få delegeringsavtal eller särskilda bidrag, och ta ut avgifter för publikationer och tjänster som den tillhandahåller.

(24)  För att garantera byråns fullständiga oberoende och självständighet bör den ha en egen budget, med inkomster som kommer från unionens allmänna budget och eventuella frivilliga ekonomiska bidrag från medlemsstater som deltar i byråns arbete. I exceptionella och vederbörligen motiverade fall bör den även kunna få delegeringsavtal eller särskilda bidrag, och ta ut avgifter för publikationer och vissa tjänster som den tillhandahåller på begäran av berörda parter.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(27a)  Byråns säte bör fastställas med full respekt för det gemensamma uttalandet av den 19 juli 2012 om decentraliserade organ, inklusive kriterierna för geografisk balans.

Motivering

Denna bestämmelse behövs för att ge klarhet angående rättsläget i fråga om förfarandet för val av säte.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  Myndigheten bör komplettera verksamheten vid administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen, inrättad genom förordning (EG) nr 883/2004 (nedan kallad administrativa kommissionen), i den mån den fullgör regleringsuppgifter som rör tillämpningen av förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009. Myndigheten bör emellertid ta över de operativa uppgifter som för närvarande utförs inom ramen för administrativa kommissionen, såsom medling mellan medlemsstaterna, tillhandahållande av ett forum för handläggning av ekonomiska frågor som rör tillämpningen av förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009, och dessutom ta över uppgifterna för den revisionskommitté som inrättats genom de förordningarna, sköta frågor som rör elektroniskt datautbyte och it-verktyg för underlättande av de förordningarnas tillämpning och ersätta tekniska kommissionen för informationsbehandling som inrättats genom de förordningarna.

utgår

Motivering

Alla dessa organ hör samman med frågor som faller inom den nationella behörigheten.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(37a)  Parlamentet bör systematiskt och på samma villkor som kommissionen och rådet medverka i fastställandet och viktningen av kriterierna för byråns lokalisering.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Genom denna förordning inrättas Europeiska arbetsmyndigheten (nedan kallad myndigheten).

1.  Genom denna förordning inrättas Europeiska arbetsbyrån (nedan kallad byrån).

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Myndigheten ska bistå medlemsstaterna och kommissionen när det gäller arbetstagarnas rörlighet över gränserna och samordning av de sociala trygghetssystemen inom unionen.

2.  Byrån ska bistå medlemsstaterna och kommissionen när det gäller effektiv tillämpning och efterlevnad av unionens arbetsrätt i fråga om arbetstagarnas rörlighet över gränserna och samordning av de sociala trygghetssystemen inom unionen.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Myndighetens mål ska vara att bidra till att säkerställa rättvis rörlighet för arbetstagarna på den inre marknaden. Myndigheten ska i detta syfte

Byråns mål ska vara att främja rörligheten för arbetstagare och tjänster, att kontrollera hur unionsrätten tillämpas för att säkerställa anständiga arbetsvillkor och skydda arbetstagarnas rättigheter och säkerställa att rörligheten för arbetstagarna på den inre marknaden till fullo respekterar relevant unionslagstiftning. Den ska också bidra till att ta itu med det komplicerade problemet med odeklarerat arbete, samtidigt som den till fullo respekterar nationella befogenheter och förfaranden. Byrån ska i detta syfte

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  underlätta för enskilda och arbetsgivare att få tillgång till information om sina rättigheter och skyldigheter samt till relevanta tjänster,

a)  tillhandahålla arbetstagare, arbetsgivare och behöriga myndigheter relevant information om deras rättigheter och skyldigheter, om arbetsrätten och arbetsförhållanden i alla medlemsstater via en lättillgänglig webbplats på alla officiella EU-språk, samt tillhandahålla arbetstagare och arbetsgivare, bland annat via arbetsmarknadens parter, relevanta tjänster avseende arbetstagarnas rörlighet över gränserna, inklusive rådgivningstjänster utan kostnad,

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  stödja samarbetet mellan medlemsstaterna när det gäller att säkerställa efterlevnaden av relevant unionslagstiftning i gränsöverskridande situationer, bland annat genom att underlätta gemensamma inspektioner,

b)  uppmuntra, underlätta och stödja samarbetet mellan medlemsstaterna när det gäller att säkerställa efterlevnaden av relevant unionslagstiftning i gränsöverskridande situationer, bland annat genom att underlätta samordnade och gemensamma inspektioner och kontroller,

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  medla och underlätta lösningar vid gränsöverskridande tvister mellan de nationella myndigheterna eller vid störningar på arbetsmarknaden.

c)  med den berörda medlemsstatens samtycke medla och underlätta lösningar vid gränsöverskridande tvister, problem i samband med gränsöverskridande kontroll av efterlevnaden eller vid brist på samarbete mellan de behöriga nationella myndigheterna eller vid störningar på arbetsmarknaden.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Myndigheten ska vara ett unionsorgan med ställning som juridisk person.

1.  Byrån ska vara ett unionsorgan med ställning som juridisk person.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Myndigheten ska i varje medlemsstat ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt nationell lagstiftning. Den får särskilt förvärva och avyttra lös och fast egendom samt föra talan inför domstol och andra myndigheter.

utgår

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Kapitel 2 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Myndighetens uppgifter

Byråns uppgifter

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Myndighetens uppgifter

Byråns uppgifter

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 5 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Underlätta för enskilda och arbetsgivare att få tillgång till information om rättigheter och skyldigheter i gränsöverskridande situationer samt tillgång till tjänster som avser arbetstagarnas rörlighet över gränserna i enlighet med artiklarna 6 och 7.

a)  Tillhandahålla arbetstagare och arbetsgivare information om deras rättigheter och skyldigheter i gränsöverskridande situationer, om arbetsrätten och arbetsförhållanden i alla unionens medlemsstater via en lättillgänglig webbplats som förvaltas av byrån och som finns på alla officiella unionsspråk, samt tillhandahålla tjänster som avser arbetstagarnas rörlighet över gränserna, inklusive rådgivningstjänster till arbetstagare och arbetsgivare, i enlighet med artiklarna 6 och 7.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 5 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  Samla in, bearbeta och offentliggöra relevant statistik över kontroller och inspektioner, som medlemsstaterna har överfört in i enlighet med relevant unionslagstiftning.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 5 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Samordna och stödja samordnade och gemensamma inspektioner i enlighet med artiklarna 9 och 10.

c)  Samordna, bistå och stödja samordnade och gemensamma inspektioner och kontroller i enlighet med artiklarna 9 och 10, i samarbete med de berörda medlemsstaterna.

Motivering

Inspektioner i transportsektorn kallas ofta kontroller, se t.ex. direktiv 2006/22/EG. Därför bör båda rättsliga termer nämnas i texten.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 5 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  Medla i de tvister mellan medlemsstaternas myndigheter som rör tillämpningen av relevant unionslagstiftning i enlighet med artikel 13.

f)  Med den berörda medlemsstatens samtycke medla och underlätta lösningar i de tvister mellan medlemsstaternas myndigheter och mellan enskilda och medlemsstaters myndigheter som rör tillämpningen av relevant unionslagstiftning.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 5 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g)  Underlätta samarbetet mellan berörda parter vid gränsöverskridande störningar på arbetsmarknaden i enlighet med artikel 14.

utgår

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 6 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  tillhandahålla relevant information om rättigheter och skyldigheter för enskilda arbetstagare i gränsöverskridande situationer,

a)  i samarbete med medlemsstaterna tillhandahålla relevant och omfattande information och rådgivningstjänster om arbetstagares och arbetsgivares rättigheter och skyldigheter i gränsöverskridande situationer via en lättillgänglig webbplats som finns på alla officiella unionsspråk,

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 6 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  främja möjligheter som stöder enskilda arbetstagares rörlighet, bland annat genom vägledning när det gäller tillgång till utbildning och språkutbildning,

b)  främja möjligheter som stöder enskilda arbetstagares rörlighet, bland annat genom att utarbeta och tillhandahålla relevanta utbildningar och workshoppar, däribland språkutbildning,

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 6 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  lämna relevant information till arbetsgivare om arbetsrättsliga regler samt om levnads- och arbetsvillkoren för arbetstagare i gränsöverskridande situationer, inbegripet för utstationerade arbetstagare,

c)  i samarbete med medlemsstaterna tillhandahålla arbetstagare, arbetsgivare, arbetssökande och arbetsmarknadens parter relevant information om arbetsrättsliga regler samt om arbetsvillkoren för arbetstagare i gränsöverskridande situationer i samband med fri rörlighet för arbetstagare och utstationering av arbetstagare, samt relevant information om arbetsrätt och arbetsvillkor i alla medlemsstater. Informationen ska tillhandahållas på alla officiella unionsspråk via en aktuell och lättillgänglig webbplats,

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 6 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fa)  utarbeta enhetliga standardformulär åt medlemsstaterna för information både på och utanför nätet.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Myndigheten ska tillhandahålla tjänster till enskilda och arbetsgivare för att underlätta arbetstagarnas rörlighet inom unionen. Myndigheten ska i detta syfte

1.  Byrån ska tillhandahålla enskilda, arbetsgivare och behöriga myndigheter kostnadsfria tjänster, däribland rådgivningstjänster och utbildningar, för att underlätta arbetstagarnas rörlighet inom unionen. Byrån ska i detta syfte

Motivering

Europeiska arbetsbyrån bör inte enbart tillhandahålla tjänster utan även erbjuda arbetstagare och arbetsgivare rådgivning i frågor som rör arbetstagares rörlighet och tillhandahålla relevanta utbildningar.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Myndigheten ska underlätta samarbete mellan medlemsstaterna och stödja deras faktiska fullgörande av samarbetsskyldigheterna, inbegripet informationsutbyte, såsom fastställs i unionslagstiftningen inom tillämpningsområdet för myndighetens behörighet.

Byrån ska underlätta och stärka samarbete mellan medlemsstaterna och stödja deras faktiska fullgörande av samarbetsskyldigheterna, inbegripet informationsutbyte, såsom fastställs i unionslagstiftningen inom tillämpningsområdet för byråns behörighet.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  främja och utbyta bästa praxis,

c)  främja och utbyta bästa praxis mellan medlemsstaterna och mellan befintliga samarbetsorganisationer och medlemsstaternas tillsynsmyndigheter,

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2 – led

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  underlätta gränsöverskridande verkställighetsförfaranden när det gäller straffavgifter och böter,

utgår

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 –stycke 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  rapportera till kommissionen varje kvartal om olösta begäranden mellan medlemsstaterna och, om det anses nödvändigt, hänvisa till medling i enlighet med artikel 13.

utgår

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Myndigheten ska främja användningen av elektroniska verktyg och förfaranden för utbyte av meddelanden mellan de nationella myndigheterna, inbegripet informationssystemet för den inre marknaden (IMI) och systemet för elektroniskt utbyte av socialförsäkringsuppgifter (EESSI).

3.  Byrån ska främja användningen av elektroniska verktyg och förfaranden för utbyte av meddelanden mellan de nationella myndigheterna, inbegripet informationssystemet för den inre marknaden (IMI) och systemet för elektroniskt utbyte av socialförsäkringsuppgifter (EESSI). I syfte att kontrollera att unionslagstiftningen tillämpas och efterlevs på ett korrekt sätt ska de inspektörer som ansvarar för kontroller på vägarna ha tillgång direkt och i realtid, genom en elektronisk applikation som är gemensam för alla medlemsstater, såväl till systemet för sammankoppling av nationella register över transportföretag och transportverksamhet som till information om förarens utstationeringsdeklaration genom IMI. Byrån ska främja denna elektroniska applikation, som kommer att ge tillgång direkt och i realtid till det europeiska registret över vägtransportföretag och IMI vid vägkontroller.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Myndigheten ska främja användningen av innovativa metoder för effektivt och ändamålsenligt gränsöverskridande samarbete och undersöka om det är möjligt att använda system för elektroniskt utbyte mellan medlemsstaterna för att göra det lättare att upptäcka bedrägerier samt lämna rapporter till kommissionen så att de kan utvecklas ytterligare.

4.  Byrån ska främja användningen av digitala verktyg och innovativa metoder för effektivt och ändamålsenligt gränsöverskridande samarbete och inta en central roll i utvecklingen av system för elektroniskt utbyte mellan medlemsstaterna för att göra det lättare att upptäcka bedrägerier, särskilt genom användningen av en elektronisk applikation som ska ge tillgång direkt och i realtid till det europeiska registret över vägtransportföretag, EESSI och IMI vid vägkontroller, så att de nationella myndigheterna kan ta del av relevanta uppgifter i realtid. Den ska lämna rapporter till kommissionen så att systemen kan utvecklas ytterligare.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Samordning av samordnade och gemensamma inspektioner

Samordnade och gemensamma inspektioner

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  På begäran av en eller flera medlemsstater ska myndigheten samordna samordnade eller gemensamma inspektioner på de områden som omfattas av myndighetens behörighet. Begäran får lämnas in av en eller flera medlemsstater. Myndigheten får också föreslå för myndigheterna i de berörda medlemsstaterna att de ska genomföra en samordnad eller gemensam inspektion.

1.  På begäran av en eller flera medlemsstater ska byrån, om de berörda medlemsstaterna samtycker, samordna samordnade eller gemensamma inspektioner mellan medlemsstaterna på de områden som omfattas av byråns behörighet. Begäran får lämnas in av en eller flera medlemsstater.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om en myndighet i en medlemsstat beslutar att inte delta i eller genomföra en samordnad eller gemensam inspektion som avses i punkt 1, ska den i god tid i förväg informera myndigheten skriftligen om skälen till sitt beslut. I sådana fall ska myndigheten informera övriga berörda nationella myndigheter.

2.  Det är frivilligt för den nationella myndigheten i medlemsstaten att delta i en samordnad eller gemensam inspektion. Om en myndighet i en medlemsstat beslutar att inte delta i eller genomföra en samordnad eller gemensam inspektion som avses i punkt 1, ska den i förväg informera byrån skriftligen om skälen till sitt beslut. I sådana fall ska byrån informera övriga berörda nationella myndigheter.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Ett avtal om inrättande av en gemensam inspektion (nedan kallat inspektionsavtalet) mellan de deltagande medlemsstaterna och myndigheten ska fastställa villkoren för att utföra en sådan inspektion. Inspektionsavtalet får innehålla bestämmelser som gör det möjligt att med kort varsel utföra gemensamma inspektioner som det har beslutats om och som har planerats. Myndigheten ska upprätta en avtalsmall.

1.  Ett avtal om inrättande av en samordnad eller gemensam inspektion (nedan kallat inspektionsavtalet) mellan de deltagande medlemsstaterna och byrån ska fastställa villkoren för att utföra en sådan inspektion. Inspektionsavtalet får innehålla bestämmelser som gör det möjligt att med kort varsel utföra gemensamma inspektioner som det har beslutats om och som har planerats. Byrån ska upprätta en avtalsmall.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Myndigheten ska tillhandahålla logistiskt och tekniskt stöd, vilket får inbegripa översättnings- och tolkningstjänster, till de medlemsstater som utför samordnade eller gemensamma inspektioner.

3.  Byrån ska tillhandahålla logistiskt och tekniskt stöd, vilket får inbegripa översättnings- och tolkningstjänster, till de medlemsstater som utför samordnade eller gemensamma inspektioner.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Information om samordnade och gemensamma inspektioner ska ingå i kvartalsrapporterna som ska lämnas till styrelsen. En årlig rapport om de inspektioner som myndigheten stöder ska ingå i myndighetens årliga verksamhetsrapport.

6.  Information om samordnade och gemensamma inspektioner ska ingå i kvartalsrapporterna som ska lämnas till styrelsen. Dessa rapporter ska offentliggöras och innehålla uppgifter om de fall där myndigheten i en medlemsstat inte deltar i eller genomför den samordnade eller gemensamma inspektion som avses i punkt 1. En årlig rapport om de inspektioner som byrån stöder ska ingå i byråns årliga verksamhetsrapport.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Om myndigheten under samordnade eller gemensamma inspektioner, eller under någon del av dess verksamhet, får kännedom om misstänkta oriktigheter när det gäller tillämpningen av unionslagstiftningen, inbegripet om det går utöver dess behörighet, ska den rapportera om dessa misstänkta oriktigheter till kommissionen och, i förekommande fall, myndigheterna i den berörda medlemsstaten.

7.  Om byrån under samordnade eller gemensamma inspektioner, eller under någon del av dess verksamhet, får kännedom om misstänkta oriktigheter när det gäller tillämpningen av unionslagstiftningen, inom ramen för dess behörighet, ska den rapportera om dessa misstänkta oriktigheter till kommissionen och myndigheterna i den berörda medlemsstaten. Den kan rapportera misstänkta oriktigheter till kommissionen endast tillsammans med den berörda medlemsstatens bedömning och yttrande.

Motivering

Det måste säkerställas att medlemsstaterna har rätt och möjlighet att lämna ett yttrande med förklaringar avseende rapporten om misstänkta oriktigheter. Endast efter denna bedömning av den berörda medlemsstaten kan byråns rapport skickas till kommissionen.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Myndigheten ska bedöma risker och analysera gränsöverskridande arbetskraftsflöden, t.ex. obalans på arbetsmarknaden, branschspecifika hot och återkommande problem som enskilda och arbetsgivare stöter på när det gäller gränsöverskridande rörlighet. I detta syfte ska myndigheten säkerställa komplementaritet med, och stödja sig på sakkunskap från, unionens övriga organ eller tjänster, bland annat när det gäller kompetensprognoser samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. På begäran av kommissionen får myndigheten utföra riktade djupanalyser och studier för att undersöka specifika frågor som gäller arbetstagarnas rörlighet.

1.  Byrån ska, i samarbete med medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter, bedöma risker och analysera gränsöverskridande arbetskraftsflöden, t.ex. hinder för arbetstagares rörlighet, diskriminerande bestämmelser i den nationella lagstiftningen och återkommande problem som enskilda och arbetsgivare stöter på när det gäller gränsöverskridande rörlighet. I detta syfte ska byrån använda alla tillgängliga statistiska uppgifter, säkerställa komplementaritet med, och stödja sig på sakkunskap från, unionens övriga organ eller tjänster, bland annat när det gäller kompetensprognoser samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. På begäran av kommissionen får byrån utföra riktade djupanalyser och studier för att undersöka specifika frågor som gäller arbetstagarnas rörlighet.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Myndigheten ska ordna ömsesidiga granskningar mellan nationella myndigheter och organ i syfte att

2.  Byrån ska på begäran av den berörda medlemsstaten ordna ömsesidiga granskningar mellan nationella myndigheter och organ i syfte att

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  förbättra kunskaperna om och den ömsesidiga förståelsen av olika system och rutiner samt bedöma hur effektiva olika politiska åtgärder är, bland annat förebyggande och avskräckande åtgärder.

c)  förbättra kunskaperna om och den ömsesidiga förståelsen av olika system och rutiner, däribland utbyten om hur unionens bestämmelser ska införlivas, samt bedöma hur effektiva olika politiska åtgärder är, bland annat förebyggande och avskräckande åtgärder.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Myndigheten ska regelbundet rapportera sina slutsatser till kommissionen samt direkt till de berörda medlemsstaterna och föreslå möjliga åtgärder för att avhjälpa konstaterade brister.

3.  Byrån ska regelbundet rapportera sina slutsatser till kommissionen samt direkt till de berörda medlemsstaterna och föreslå möjliga åtgärder för att avhjälpa konstaterade brister.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Myndigheten ska samla in statistiska uppgifter som sammanställs och tillhandahålls av medlemsstaterna inom de områden av unionslagstiftningen som omfattas av myndighetens behörighet. Myndigheten ska därigenom eftersträva att effektivisera nuvarande uppgiftsinsamling på dessa områden. I förekommande fall ska artikel 16 tillämpas. Myndigheten ska samarbeta med kommissionen (Eurostat) och, där så är lämpligt, dela med sig av resultaten av sin uppgiftsinsamling.

4.  Byrån ska samla in statistiska uppgifter som sammanställs och frivilligt tillhandahålls av medlemsstaterna inom de områden av unionslagstiftningen som omfattas av byråns behörighet. Byrån ska därigenom eftersträva att effektivisera nuvarande uppgiftsinsamling på dessa områden. I förekommande fall ska artikel 16 tillämpas. Byrån ska samarbeta med kommissionen (Eurostat) och, där så är lämpligt, dela med sig av resultaten av sin uppgiftsinsamling.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 12 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Utarbeta gemensamma riktlinjer som medlemsstaterna ska använda, bland annat vägledning för inspektioner i ärenden med en gränsöverskridande dimension, samt gemensamma definitioner och begrepp, som bygger på relevant arbete på unionsnivå.

a)  Utarbeta förslag på icke-bindande riktlinjer som medlemsstaterna ska använda, bland annat vägledning för inspektioner i ärenden med en gränsöverskridande dimension, samt gemensamma definitioner och begrepp, som bygger på relevant arbete på unionsnivå.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 12 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Främja och stödja ömsesidigt bistånd, antingen i form av ömsesidiga insatser eller gruppinsatser samt system för personalutbyten och utstationering mellan de nationella myndigheterna.

b)  Främja och stödja ömsesidigt bistånd, antingen i form av ömsesidiga insatser eller gruppinsatser samt system för personalutbyten och utstationering mellan medlemsstaterna.

Motivering

Det bör tydliggöras att byrån bör underlätta samarbete mellan medlemsstaterna, inte mellan nationella myndigheter i en medlemsstat, vilket även i fortsättningen bör omfattas av medlemsstaternas behörighet.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 12 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  Främja och stödja regelbundna inbördes utvärderingar av alla berörda behöriga tillsynsmyndigheter, vilket säkerställer lämplig rotation mellan såväl de granskande och de granskade behöriga tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 12 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Främja utbyte och spridning av erfarenheter och god praxis, inbegripet exempel på samarbete mellan berörda nationella myndigheter.

c)  Främja utbyte och spridning av erfarenheter och god praxis, inbegripet exempel på samarbete mellan berörda medlemsstater och befintliga samarbetsorganisationer.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 12 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea)  Utveckla gemensamma digitala verktyg för att stärka samarbetet mellan nationella myndigheter.

Motivering

Europeiska arbetsbyrån förväntas bidra till att utveckla gemensamma, operativa och interoperabla digitala verktyg som gynnar samarbete mellan medlemsstaterna (se ändringsförslaget till skäl 16).

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 13

utgår

Medling mellan medlemsstaterna

 

1.  Vid tvister mellan medlemsstaterna om tillämpningen eller tolkningen av unionslagstiftningen inom de områden som omfattas av denna förordning, får myndigheten ha en medlarroll.

 

2.  Myndigheten ska på begäran av en av de medlemsstater som berörs av en tvist inleda ett medlingsförfarande inför sin medlingsnämnd som upprättats för detta ändamål i enlighet med artikel 17.2. Myndigheten får också inleda ett medlingsförfarande på eget initiativ inför medlingsnämnden, inbegripet på grundval av ett ärende som hänskjuts från Solvit, förutsatt att alla medlemsstater som berörs av tvisten är överens om detta.

 

3.  När myndigheten lägger fram ett medlingsärende, ska medlemsstaterna säkerställa att alla personuppgifter som rör det ärendet är anonymiserade, och myndigheten får inte vid någon tidpunkt under medlingsförfarandet behandla personuppgifter om enskilda som berörs av ärendet.

 

4.  Ärenden som är under behandling i domstol på nationell nivå eller unionsnivå ska inte komma ifråga för myndighetens medling.

 

5.  Inom tre månader från det att myndigheten avslutat medlingen ska de berörda medlemsstaterna rapportera till myndigheten om de åtgärder som de har vidtagit för att följa upp den eller om skälen till att de inte vidtagit några åtgärder om den inte följts upp.

 

6.  Myndigheten ska rapportera till kommissionen varje kvartal om resultaten av de medlingsärenden som den handlägger.

 

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Myndigheten ska, där så är lämpligt, etablera samarbete med andra decentraliserade unionsorgan.

Byrån ska, där så är lämpligt, etablera samarbete med andra decentraliserade unionsorgan.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Kapitel 3 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Myndighetens organisation

Byråns organisation

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Myndighetens förvaltnings- och ledningsstruktur ska bestå av följande:

1.  Byråns förvaltnings- och ledningsstruktur ska bestå av följande:

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Myndigheten får inrätta arbetsgrupper eller expertpaneler med företrädare för medlemsstaterna och/eller kommissionen, eller med externa experter efter urvalsförfaranden, för att fullgöra särskilda uppgifter eller för särskilda politikområden, inbegripet en medlingsnämnd för att fullgöra sina uppgifter i enlighet med artikel 13 i den här förordningen, och en särskild grupp för att handlägga ekonomiska frågor som rör tillämpningen av förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009, såsom avses i artikel 8.2 i den här förordningen.

Byrån får inrätta arbetsgrupper eller expertpaneler med företrädare för alla medlemsstater som önskar delta och/eller kommissionen, eller med externa experter efter urvalsförfaranden, för att fullgöra särskilda uppgifter eller för särskilda politikområden. Arbetsordningen för sådana arbetsgrupper och paneler ska fastställas av byrån efter samråd med kommissionen. I ärenden som avser samordningen av de sociala trygghetssystemen ska även administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen rådfrågas.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Styrelsen ska välja en ordförande och en vice ordförande bland sina röstberättigade ledamöter och ska eftersträva en jämn könsfördelning. Ordföranden och vice ordföranden ska väljas med två tredjedelars majoritet av de röstberättigade ledamöterna i styrelsen.

Styrelsen ska välja en ordförande och en vice ordförande bland sina röstberättigade ledamöter och ska eftersträva geografisk jämvikt och en jämn könsfördelning. Ordföranden och vice ordföranden ska väljas med två tredjedelars majoritet av de röstberättigade ledamöterna i styrelsen.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Den verkställande direktören ska besluta om det är nödvändigt att placera en eller flera anställda i en eller flera medlemsstater. Innan den verkställande direktören beslutar att inrätta ett lokalt kontor ska denne inhämta förhandsgodkännande från kommissionen, styrelsen och den eller de medlemsstater som berörs. I beslutet ska man ange omfattningen av den verksamhet som ska bedrivas vid det lokala kontoret på ett sätt som undviker onödiga kostnader och överlappning av myndighetens administrativa uppgifter. Det kan krävas en överenskommelse om säte med den eller de berörda medlemsstaterna.

utgår

Motivering

I texten framgår i nuläget inte vad syftet är och när det skulle vara nödvändigt att placera en eller flera anställda i en eller flera medlemsstater. Frågorna är många: vilken verksamhet de anställda skulle bedriva i medlemsstaten, om det skulle vara tillfälligt eller permanent osv. Eventuellt överlappar detta med de nationella kontaktpersonernas roll.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Intressentgruppen ska bestå av dels sex företrädare för arbetsmarknadens parter på unionsnivå som företräder både fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer, dels två företrädare för kommissionen.

4.  Intressentgruppen ska bestå av dels sex företrädare för arbetsmarknadens parter på unionsnivå som företräder både fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer, dels två företrädare för kommissionen. Medlemmarna får biträdas av experter vid intressentgruppens möten.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 46

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

Motivering

Inga ändringsförslag är nödvändiga och genomförbara.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 47

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

Motivering

Inga ändringsförslag är nödvändiga och genomförbara.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten

Referensnummer

COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

16.4.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Michael Detjen

18.6.2018

Behandling i utskott

6.9.2018

 

 

 

Antagande

9.10.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

25

17

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Marie-Pierre Vieu, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Țapardel

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jill Evans, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura, Henna Virkkunen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Nicola Danti, Angel Dzhambazki, John Howarth

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

25

+

ALDE

ECR

EFDD

PPE

 

S&D

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Kosma Złotowski

Daniela Aiuto

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

John Howarth, Claudia Țapardel

17

-

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

S&D

 

VERTS/ALE

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Peter van Dalen

Jill Seymour

Georg Mayer

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Nicola Danti, Michael Detjen, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Michael Cramer, Jill Evans, Keith Taylor

2

0

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini,


YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor (6.11.2018)

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten

(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

Föredragande av yttrande: Angel Dzhambazki

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten

om inrättande av Europeiska myndigheten för arbete och social trygghet

(Text av betydelse för EES och Schweiz)

(Text av betydelse för EES och Schweiz)

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Beaktandeled 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

med beaktande av den europeiska pelaren för sociala rättigheter,

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Fri rörlighet för arbetstagare, etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster hör i enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) till de grundläggande principerna för den inre marknaden i unionen.

(1)  Skyddet av sociala rättigheter och arbetstagares rättigheter, fri rörlighet för arbetstagare, etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster hör i enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna till de grundläggande principerna för den inre marknaden i unionen.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Enligt artikel 3 i EU-fördraget ska unionen verka för en mycket konkurrenskraftig social marknadsekonomi som siktar på full sysselsättning och sociala framsteg och främjar social rättvisa och socialt skydd. Enligt artikel 9 i EUF-fördraget ska unionen vid fastställandet och genomförandet av sin politik och verksamhet bl.a. beakta de krav som är förknippade med främjandet av hög sysselsättning, garantier för ett fullgott socialt skydd, kampen mot social utestängning samt en hög utbildningsnivå och en hög hälsoskyddsnivå för människor.

(2)  Enligt artikel 3 i EU-fördraget ska unionen verka för en mycket konkurrenskraftig social marknadsekonomi som siktar på full sysselsättning och sociala framsteg, främja social rättvisa och socialt skydd, bekämpa social utestängning och diskriminering och främjar social rättvisa och socialt skydd, jämställdhet mellan kvinnor och män, solidaritet mellan generationerna och skydd av barnets rättigheter, samt främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning och solidaritet mellan medlemsstaterna. Enligt artikel 9 i EUF-fördraget ska unionen vid fastställandet och genomförandet av sin politik och verksamhet bl.a. beakta de krav som är förknippade med främjandet av hög sysselsättning, garantier för ett fullgott socialt skydd, kampen mot social utestängning samt en hög utbildningsnivå och en hög hälsoskyddsnivå för människor.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Den europeiska pelaren för sociala rättigheter lyfter fram att alla har rätt till snabb och skräddarsydd hjälp för att förbättra utsikterna att anställas eller starta eget företag. Var och en har rätt att överföra intjänade socialförsäkrings- eller utbildningsrättigheter vid övergången mellan olika anställningar. Ungdomar har rätt till vidareutbildning, praktikant- och lärlingsplatser eller ett anställningserbjudande av god kvalitet. Arbetslösa personer har rätt till individanpassat, kontinuerligt och konsekvent stöd.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Europeiska arbetsmyndigheten (nedan kallad myndigheten) bör inrättas för att bidra till att stärka rättvisan på och förtroendet för den inre marknaden. I detta syfte bör myndigheten hjälpa medlemsstaterna och kommissionen att stärka tillgången till information för enskilda och arbetsgivare om rättigheter och skyldigheter i situationer som rör arbetstagarnas rörlighet över gränserna samt tillgång till relevanta tjänster, stödja efterlevnad och samarbete mellan medlemsstaterna för att garantera en effektiv tillämpning av unionslagstiftningen på dessa områden samt medla och underlätta lösningar vid gränsöverskridande tvister eller störningar på arbetsmarknaden.

(5)  Med tanke på de många utmaningarna för en effektiv tillämpning av unionens bestämmelser om arbetstagares rörlighet över gränserna och samordningen av de sociala trygghetssystemen och problemen med att förbättra samarbetet på EU-nivå inom dessa områden bör emellertid Europeiska myndigheten för arbete och social trygghet (nedan kallad myndigheten) inrättas för att stärka förtroendet för den inre marknaden, samt för att förbättra rörligheten, i synnerhet arbetskraftens rörlighet och tillhandahållandet av tjänster över gränserna . I detta syfte bör byrån hjälpa medlemsstaterna och kommissionen att stärka tillgången till information för enskilda och arbetsgivare om rättigheter och skyldigheter i situationer som rör arbetstagarnas rörlighet över gränserna och tillhandahållandet av tjänster över gränserna samt tillgång till relevanta tjänster, stödja efterlevnad och samarbete mellan medlemsstaterna för att garantera en effektiv och ändamålsenlig tillämpning och verkställighet av unionslagstiftningen på dessa områden, bidra till åtgärder mot arbetslösheten, samt medla och underlätta lösningar vid gränsöverskridande tvister eller störningar på arbetsmarknaden.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Myndigheten bör bedriva sin verksamhet på områdena arbetstagarnas rörlighet över gränserna och samordning av de sociala trygghetssystemen, inbegripet fri rörlighet för arbetstagare, utstationering av arbetstagare och utpräglat mobila tjänster. Den bör också stärka medlemsstaternas samarbete mot odeklarerat arbete. När myndigheten under sin verksamhet får kännedom om misstänkta oriktigheter, även på unionsrättsliga områden som ligger utanför dess uppdrag, såsom kränkningar av arbetsvillkor, hälso- och säkerhetsbestämmelser eller anställning av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt, bör den kunna rapportera dem och samarbeta i dessa frågor med kommissionen, behöriga unionsorgan och nationella myndigheter beroende på vad som är tillämpligt.

(6)  För att säkerställa att myndigheten fungerar effektivt måste dess syfte liksom dess uppgifter och ansvarsområden definieras klart och tydligt, så att det säkerställs att myndighetens uppgifter och befintliga organs uppgifter kompletterar varandra. Myndigheten bör bedriva sin verksamhet på områdena arbetstagarnas rörlighet över gränserna och samordning av de sociala trygghetssystemen, inbegripet fri rörlighet för arbetstagare, utstationering av arbetstagare och tillhandahållandet av tjänster över gränserna, såsom inom transportsektorn. Den bör också stärka medlemsstaternas samarbete mot odeklarerat arbete. När myndigheten under sin verksamhet får kännedom om misstänkta oriktigheter, även på unionsrättsliga områden som ligger utanför dess uppdrag, såsom kränkningar av arbetsvillkor, hälso- och säkerhetsbestämmelser, odeklarerat arbete och inskränkningar av rättigheter och förmåner eller anställning av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt, bör den rapportera dem på ett effektivt sätt och utan onödigt dröjsmål och samarbeta i dessa frågor med kommissionen, behöriga unionsorgan och nationella myndigheter.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Myndigheten bör bidra till att underlätta den fria rörligheten för arbetstagare enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/201139, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/54/EU40 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/58941. Den bör också underlätta utstationering av arbetstagare enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG42 och Europaparlamentets och rådet direktiv 2014/67/EU43, bland annat genom att stödja efterlevnaden av dessa bestämmelser i de fall de genomförts genom allmänt tillämpliga kollektivavtal i överensstämmelse med medlemsstaternas praxis. Den bör även bidra till samordningen av de sociala trygghetssystemen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/200444, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/200945, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1231/201046, rådets förordning (EG) nr 1408/7147 och rådets förordning (EG) nr 574/7248.

(7)  Myndigheten bör bidra till att motverka social dumpning och underlätta den fria rörligheten för arbetstagare enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/201139, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/54/EU40 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/58941. Den bör också underlätta utstationering av arbetstagare enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG42 och Europaparlamentets och rådet direktiv 2014/67/EU43, bland annat genom att stödja efterlevnaden av dessa bestämmelser i de fall de genomförts genom allmänt tillämpliga kollektivavtal i överensstämmelse med medlemsstaternas praxis. Den bör även bidra till samordningen av de sociala trygghetssystemen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/200444, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/200945, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1231/201046, rådets förordning (EG) nr 1408/7147 och rådets förordning (EG) nr 574/7248.

_________________

_________________

39 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen (EUT L 141, 27.5.2011, s. 1).

39 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen (EUT L 141, 27.5.2011, s. 1).

40 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/54/EU av den 16 april 2014 om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare (EUT L 128, 30.4.2014, s. 8).

40 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/54/EU av den 16 april 2014 om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare (EUT L 128, 30.4.2014, s. 8).

41 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/589 av den 13 april 2016 om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar (Eures), om arbetstagares tillgång till rörlighetstjänster och om ytterligare integration av arbetsmarknaderna samt om ändring av förordningarna (EU) nr 492/2011 och (EU) nr 1296/2013 (EUT L 107, 22.4.2016, s. 1).

41 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/589 av den 13 april 2016 om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar (Eures), om arbetstagares tillgång till rörlighetstjänster och om ytterligare integration av arbetsmarknaderna samt om ändring av förordningarna (EU) nr 492/2011 och (EU) nr 1296/2013 (EUT L 107, 22.4.2016, s. 1).

42 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (EGT L 18, 21.1.1997, s. 1).

42 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (EGT L 18, 21.1.1997, s. 1).

43 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen) (EUT L 159, 28.5.2014, s.11).

43 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen) (EUT L 159, 28.5.2014, s.11).

44 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 166, 30.4.2004, s. 1, rättad i EUT L 200, 7.6.2004, s. 1).

44 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 166, 30.4.2004, s. 1, rättad i EUT L 200, 7.6.2004, s. 1).

45 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 284, 30.10.2009, s. 1).

45 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 284, 30.10.2009, s. 1).

46 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1231/2010 av den 24 november 2010 om utvidgning av förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 till att gälla de tredjelandsmedborgare som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa förordningar (EUT L 344, 29.12.2010, s. 1).

46 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1231/2010 av den 24 november 2010 om utvidgning av förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 till att gälla de tredjelandsmedborgare som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa förordningar (EUT L 344, 29.12.2010, s. 1).

47 Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (EGT L 149, 5.7.1971, s. 2).

47 Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (EGT L 149, 5.7.1971, s. 2).

48 Rådets förordning (EEG) nr 574/72 av den 21 mars 1972 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (EGT L 74, 27.3.1972, s. 1).

48 Rådets förordning (EEG) nr 574/72 av den 21 mars 1972 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (EGT L 74, 27.3.1972, s. 1).

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Härvidlag bör myndigheten särskilt bidra till att få unionlagstiftningen om transportsektorn att genomföras bättre och göra den effektivare. Företag inom transportsektorn bör kunna begära och få lämplig information om sina rättigheter och skyldigheter. Dessutom kommer ett förstärkt samarbete mellan medlemsstaterna på detta område att leda till större rättslig säkerhet och därmed främja den europeiska arbetskraftens rörlighet.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Inrättandet av myndigheten bör inte medföra nya rättigheter eller skyldigheter för enskilda eller arbetsgivare, inbegripet näringsidkare och icke-vinstdrivande organisationen, eftersom myndighetens verksamhet bör omfatta dem i den mån de omfattas av den unionslagstiftning som ingår i den här förordningens tillämpningsområde.

(10)  Inrättandet av myndigheten bör inte medföra nya rättigheter eller skyldigheter för enskilda eller arbetsgivare, särskilt små och medelstora företag, inbegripet näringsidkare och icke-vinstdrivande organisationer, eftersom myndighetens verksamhet bör omfatta dem i den mån de omfattas av den unionslagstiftning som ingår i den här förordningens tillämpningsområde. Arbetstagarnas rättigheter bör dock förbättras avsevärt.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  För att säkerställa att de kan dra fördel av en rättvis och effektiv inre marknad bör myndigheten främja möjligheter för enskilda och arbetsgivare att vara rörliga, tillhandahålla tjänster och rekrytera var som helst i unionen. Detta inbegriper stöd till enskildas rörlighet över gränserna genom underlättande av tillgång till gränsöverskridande rörlighetstjänster, såsom gränsöverskridande jobbmatchning, praktikant- och lärlingsutbildningar och främjande av rörlighetsprojekt som ”Ditt första Eures-jobb” eller ”Erasmus Pro”. Myndigheten bör också bidra till tydligare information, bland annat om rättigheter och skyldigheter enligt unionslagstiftningen, och enskildas och arbetsgivares tillgång till tjänster, i samarbete med andra av unionens informationstjänster, såsom Ditt Europa – Rådgivning, och i fullständig samverkan och samordning med portalen Ditt Europa, som kommer att utgöra ryggraden i den nya gemensamma digitala ingången53.

(11)  För att säkerställa att de kan dra fördel av en socialt rättvis och effektiv inre marknad bör myndigheten främja möjligheter för enskilda och arbetsgivare att vara rörliga, tillhandahålla tjänster och rekrytera var som helst i unionen, särskilt genom att på olika sätt säkerställa tillträdet för personer med funktionsnedsättning eller särskilda behov. Detta inbegriper stöd till enskildas rörlighet över gränserna genom underlättande av tillgång till gränsöverskridande rörlighetstjänster, såsom gränsöverskridande jobbmatchning, praktikant- och lärlingsutbildningar samt genom insatser för att den ram som Europass erbjuder kommer till användning och främjande av rörlighetsprojekt som ”Ditt första Eures-jobb” eller ”Erasmus Pro”, såväl som underlättande av tillgång till alla andra relevanta tjänster i bosättnings- eller vistelsemedlemsstaten, såsom hälso- och sjukvård. Myndigheten bör också bidra till tydligare information, bland annat om rättigheter och skyldigheter enligt unionslagstiftningen, och enskildas och arbetsgivares tillgång till tjänster, i samarbete med andra av unionens informationstjänster, såsom Ditt Europa – Rådgivning, och i fullständig samverkan och samordning med portalen Ditt Europa, som kommer att utgöra ryggraden i den nya gemensamma digitala ingången53.

_________________

_________________

53 Förordning [gemensam digital ingång COM(2017) 256].

53 Förordning [gemensam digital ingång COM(2017) 256].

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Myndigheten bör därför samarbeta med andra relevanta unionsinitiativ och unionsnätverk, särskilt Europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar54, Enterprise Europe-nätverket55, kontaktpunkterna för gränser56 och Solvit57, samt med berörda nationella tjänster, t.ex. de organ som medlemsstaterna utsett enligt direktiv 2011/24/EU58 för att främja likabehandling och stödja EU-arbetstagare och deras familjemedlemmar eller de nationella kontaktpunkterna enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU som ger information om hälso- och sjukvård. Myndigheten bör också utforska samverkansfördelar med det föreslagna europeiska e-kortet för tjänster59, särskilt i sådana fall där medlemsstaterna väljer alternativet att deklarationer om utstationerade arbetstagare lämnas in via e-kortsplattformen. Myndigheten bör ersätta kommissionen i fråga om förvaltning av den europeiska samordningsbyrån för det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (Eures) i enlighet med förordning (EU) 2016/589, inbegripet definition av användarbehov och verksamhetskrav för Euresportalens och relaterade it-tjänsters effektivitet, men inte tillhandahållande av it eller drift och utveckling av it-infrastrukturen, vilket kommissionen kommer att sköta även i fortsättningen.

(12)  Myndigheten bör därför samarbeta med andra relevanta unionsinitiativ och unionsnätverk, särskilt Europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar54, Enterprise Europe-nätverket55, kontaktpunkterna för gränser56 och Solvit57, samt med berörda nationella tjänster, t.ex. de organ som medlemsstaterna utsett enligt direktiv 2011/24/EU58 för att främja likabehandling och stödja EU-arbetstagare och deras familjemedlemmar eller de nationella kontaktpunkterna enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU som ger information om hälso- och sjukvård.

_________________

_________________

54 Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2014/EU av den 15 maj 2014 om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna (EUT L 159, 28.5.2014, s. 32).

54 Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2014/EU av den 15 maj 2014 om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna (EUT L 159, 28.5.2014, s. 32).

55 European Enterprise Network, https://een.ec.europa.eu/

55 European Enterprise Network, https://een.ec.europa.eu/

56 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet, Främja tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsregioner, COM(2017) 534.

56 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet, Främja tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsregioner, COM(2017) 534.

57 Kommissionens rekommendation av den 17 september 2013 om principerna för Solvit (EUT L 249, 19.9.2011, s. 10).

57 Kommissionens rekommendation av den 17 september 2013 om principerna för Solvit (EUT L 249, 19.9.2011, s. 10).

58 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (EUT L 88, 4.4.2011, s. 45).

58 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (EUT L 88, 4.4.2011, s. 45).

59 COM(2016) 824 final och COM(2016) 823 final.

 

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  För att understödja en rättvis, enkel och verkningsfull tillämpning av unionsrätten bör myndigheten stödja samarbete och utbyte av aktuell information mellan medlemsstaterna. Tillsammans med annan personal bör de nationella kontaktpersoner som arbetar vid myndigheten understödja medlemsstaternas efterlevnad av sina samarbetsskyldigheter, påskynda kontakterna mellan dem genom rutiner utformade för att minska tidsutdräkten samt upprätta kontakter med andra nationella förbindelseorgan och kontaktpunkter enligt unionsrätten. Myndigheten bör uppmuntra användning av innovativa metoder för ändamålsenligt och resurseffektivt gränsöverskridande samarbete, inbegripet datakommunikationsverktyg som systemet för elektroniskt utbyte av socialförsäkringsuppgifter (EESSI) och informationssystemet för den inre marknaden (IMI), och bör bidra till ytterligare digitalisering och förbättrade it-verktyg för utbyte av meddelanden mellan de nationella myndigheterna.

(13)  För att understödja en korrekt, enkel och verkningsfull tillämpning av unionsrätten bör myndigheten förbättra samarbetet och utbytet av aktuell information mellan medlemsstaterna. Tillsammans med annan personal bör de nationella kontaktpersoner som arbetar vid myndigheten understödja medlemsstaternas efterlevnad av sina samarbetsskyldigheter, påskynda kontakterna mellan dem genom rutiner utformade för att minska tidsutdräkten samt upprätta kontakter med andra nationella förbindelseorgan och kontaktpunkter enligt unionsrätten. Myndigheten bör framför allt uppmuntra användning av innovativa metoder för ändamålsenligt och resurseffektivt gränsöverskridande samarbete, inbegripet datakommunikationsverktyg som systemet för elektroniskt utbyte av socialförsäkringsuppgifter (EESSI) och informationssystemet för den inre marknaden (IMI), och bör bidra till ytterligare digitalisering och förbättrade it-verktyg för utbyte av meddelanden mellan de nationella myndigheterna.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  För att öka medlemsstaternas förmåga att vidta åtgärder mot oriktigheter med ett gränsöverskridande inslag vad gäller den unionslagstiftning som myndighetens verksamhet avser, bör den stödja de nationella myndigheterna vid samordnade och gemensamma inspektioner, även genom att underlätta inspektioner enligt artikel 10 i direktiv 2014/67/EU. Dessa bör äga rum på begäran av medlemsstaterna eller efter att de samtyckt till myndighetens förslag. Myndigheten bör tillhandahålla strategiskt, logistiskt och tekniskt stöd till de medlemsstater som deltar i samordnade eller gemensamma inspektioner, under fullständigt hänsynstagande till sekretesskrav. Inspektioner bör genomföras med de berörda medlemsstaternas samtycke och äga rum i fullständig överensstämmelse med den berörda medlemsstatens nationella rättsliga ram, och denna medlemsstat bör följa upp de samordnade och gemensamma inspektionernas resultat enligt nationell rätt.

(14)  För att öka medlemsstaternas förmåga att stödja skyddet av de sociala rättigheterna och arbetstagarnas rättigheter för personer som utövar sin rätt till fri rörlighet och för att vidta åtgärder mot oriktigheter med ett gränsöverskridande inslag vad gäller den unionslagstiftning som myndighetens verksamhet avser, bör den stödja de nationella myndigheterna och arbetsmarknadens parter vid nationella, samordnade och gemensamma inspektioner, även genom att underlätta inspektioner enligt artikel 10 i direktiv 2014/67/EU. Dessa bör äga rum på begäran av en eller flera medlemsstater och efter att de samtyckt till detta. Myndigheten bör tillhandahålla strategiskt, logistiskt och tekniskt stöd till de medlemsstater som deltar i samordnade eller gemensamma inspektioner, under fullständigt hänsynstagande till sekretesskrav och krav på uppgiftsskydd. Inspektioner måste genomföras med den berörda medlemsstatens samtycke och äga rum i fullständig överensstämmelse med de medlemsstaters nationella rättsliga ram på vilkas territorium inspektionen utförs, och denna medlemsstat bör följa upp de samordnade och gemensamma inspektionernas resultat enligt den medlemsstatens nationella rätt.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  För att bevaka framväxande tendenser, utmaningar och kryphål på områdena arbetstagarnas rörlighet och samordning av de sociala trygghetssystemen bör myndigheten utveckla en kapacitet för analyser och riskbedömningar. Detta bör omfatta analyser och studier av arbetsmarknaden liksom ömsesidiga granskningar. Myndigheten bör övervaka möjliga obalanser i fråga om kompetens och gränsöverskridande flöden av arbetskraft, inbegripet den eventuella inverkan på territoriell sammanhållning. Myndigheten bör även stödja sådana riskbedömningar som avses i artikel 10 i direktiv 2014/67/EU. Myndigheten bör säkerställa synergieffekter och komplementaritet med andra av unionens organ, tjänster och nätverk. Detta bör omfatta inhämtande av synpunkter från Solvit och liknande tjänster om problem som ofta återkommer för enskilda och företag som utövar sina rättigheter på de områden som myndighetens behörighet omfattar. Myndigheten bör också förenkla och rationalisera insamling av uppgifter enligt relevanta unionsrättsakter inom dess behörighetsområde. Detta omfattar inte införandet av nya rapporteringskrav för medlemsstaterna.

(15)  För att bevaka framväxande tendenser, utmaningar och kryphål, brister eller diskrepanser på områdena arbetstagarnas rörlighet och samordning av de sociala trygghetssystemen samt andra närliggande områden bör myndigheten utveckla en kapacitet för analyser och riskbedömningar. Detta bör omfatta analyser och studier av arbetsmarknaden liksom ömsesidiga granskningar. Myndigheten bör övervaka möjliga obalanser i fråga om kompetens och gränsöverskridande flöden av arbetskraft, inbegripet den eventuella inverkan på territoriell sammanhållning. Myndigheten bör även stödja sådana riskbedömningar som avses i artikel 10 i direktiv 2014/67/EU. Myndigheten bör säkerställa synergieffekter och komplementaritet med andra av unionens organ, tjänster och nätverk. Detta bör omfatta inhämtande av synpunkter från Solvit och liknande tjänster om problem som ofta återkommer för enskilda och företag som utövar sina rättigheter på de områden som myndighetens behörighet omfattar. Myndigheten bör också förenkla och rationalisera insamling av uppgifter enligt relevanta unionsrättsakter inom dess behörighetsområde. Detta omfattar inte införandet av nya rapporteringskrav för medlemsstaterna.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Myndigheten bör tillhandahålla en plattform för lösning av tvister mellan medlemsstaterna vad gäller tillämpning av den unionslagstiftning som omfattas av dess behörighet. Den bör bygga vidare på de mekanismer för dialog och förlikning som för närvarande tillämpas inom samordning av de sociala trygghetssystemen, vilkas värde erkänns av medlemsstaterna60 och domstolen61. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att hänvisa ärenden till myndigheten för medling enligt ett särskilt standardförfarande. Myndigheten bör endast handlägga tvister mellan medlemsstaterna, medan enskilda och arbetsgivare som ställs inför svårigheter att utöva sina unionsrättsliga rättigheter även fortsättningsvis bör ha tillgång till de nationella tjänster och unionstjänster som inrättats för sådana ändamål, såsom Solvitnätverket till vilket myndigheten bör hänvisa sådana ärenden. Solvitnätverket bör också kunna hänvisa ärenden till myndigheten för handläggning om problemet inte kan lösas på grund av meningsskiljaktigheter mellan de nationella förvaltningarna.

(17)  Myndigheten bör tillhandahålla en plattform för lösning av tvister mellan medlemsstaterna vad gäller tillämpning av den unionslagstiftning som omfattas av dess behörighet. Den bör bygga vidare på de mekanismer för demokratisk dialog och förlikning som för närvarande tillämpas inom samordning av de sociala trygghetssystemen, vilkas värde erkänns av medlemsstaterna60 och domstolen61. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att hänvisa ärenden till myndigheten för tvistlösning. Myndigheten bör endast handlägga tvister mellan medlemsstaterna, medan enskilda och arbetsgivare som ställs inför svårigheter att utöva sina unionsrättsliga rättigheter även fortsättningsvis bör ha tillgång till de nationella tjänster och unionstjänster som inrättats för sådana ändamål, såsom Solvitnätverket till vilket myndigheten bör hänvisa sådana ärenden. Solvitnätverket bör också kunna hänvisa ärenden till myndigheten för handläggning om problemet inte kan lösas på grund av meningsskiljaktigheter mellan de nationella förvaltningarna.

_________________

_________________

60 Rådet, partiell allmän riktlinje av den 26 oktober 2017 beträffande förslaget till förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004, 13645/1/17.

60 Rådet, partiell allmän riktlinje av den 26 oktober 2017 beträffande förslaget till förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004, 13645/1/17.

61 Mål C-236/88 EU:C:1990:303, punkt 17; mål C-202/97 EU:C:2000:75, punkterna 57-58; mål C-178/97 EU:C:2000:169, punkterna 44–45; mål C-2/05 EU:C:2006:69, punkterna 28-29; mål C-12/14 EU:C:2016:135, punkterna 39-41; mål C-359/16 EU:C:2018:63, punkterna 44–45.

61 Mål C-236/88 EU:C:1990:303, punkt 17; mål C-202/97 EU:C:2000:75, punkterna 57-58; mål C-178/97 EU:C:2000:169, punkterna 44–45; mål C-2/05 EU:C:2006:69, punkterna 28-29; mål C-12/14 EU:C:2016:135, punkterna 39-41; mål C-359/16 EU:C:2018:63, punkterna 44–45.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  För att underlätta hanteringen av justeringar på arbetsmarknaden bör myndigheten underlätta samarbete mellan relevanta aktörer, så att arbetsmarknadsstörningar som påverkar fler än en medlemsstat kan åtgärdas, exempelvis vid omstruktureringar eller större projekt som påverkar sysselsättningen i gränsregioner.

(18)  För att underlätta hanteringen av justeringar på arbetsmarknaden bör myndigheten underlätta samarbete mellan relevanta aktörer, så att arbetsmarknadsstörningar som påverkar fler än en medlemsstat kan åtgärdas, exempelvis vid omstruktureringar eller större projekt som påverkar sysselsättningen i gränsregioner. Myndigheten bör också främja detta samarbete för att åtgärda strukturella problem med tillgången till sociala rättigheter och arbetstagares rättigheter på grund av diskrepanser mellan de nationella systemen, såsom skillnader i pensionsålder, egenföretagares förmånsberättigande eller när det gäller att bedöma i vilken utsträckning en person med funktionsnedsättning kan arbeta.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  För att myndigheten ska fungera effektivt bör medlemsstaterna och kommissionen vara företrädda i myndighetens styrelse. Styrelsens sammansättning, inbegripet val av ordförande och vice ordförande, bör följa principerna om jämn könsfördelning, erfarenhet och förtjänst. För att myndigheten ska fungera ändamålsenligt och resurseffektivt bör styrelsen bland annat anta ett årligt arbetsprogram, utföra sina arbetsuppgifter beträffande myndighetens budget, anta de budgetregler som ska gälla för myndigheten, utse en verkställande direktör och fastställa förfarandena för den verkställande direktörens beslut om myndighetens operativa uppgifter. Företrädare från andra länder än unionens medlemsstater som tillämpar unionens regler inom myndighetens behörighetsområde bör få delta i styrelsens sammanträden som observatörer.

(21)  För att myndigheten ska fungera effektivt bör medlemsstaterna, arbetsmarknadens parter, experter utsedda av Europaparlamentet samt kommissionen vara företrädda i myndighetens styrelse. Styrelsens sammansättning, inbegripet val av ordförande, bör följa principerna om jämn könsfördelning, erfarenhet och förtjänst. För att myndigheten ska fungera ändamålsenligt och resurseffektivt bör styrelsen bland annat anta ett årligt arbetsprogram, utföra sina arbetsuppgifter beträffande myndighetens budget, anta de budgetregler som ska gälla för myndigheten, utse en verkställande direktör och fastställa förfarandena för den verkställande direktörens beslut om myndighetens operativa uppgifter. Företrädare från andra länder än unionens medlemsstater som tillämpar unionens regler inom myndighetens behörighetsområde bör få delta i styrelsens sammanträden som observatörer.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Myndigheten bör direkt anlita de berörda parternas sakkunskap på dess olika behörighetsområden genom en särskild intressentgrupp. Ledamöterna bör vara företrädare för arbetsmarknadens parter på unionsnivå. Vid fullgörandet av sina uppgifter bör intressentgruppen ta vederbörlig hänsyn till yttranden från och dra nytta av sakkunskapen hos den rådgivande kommitté för samordning av de sociala trygghetssystemen som inrättats genom förordning (EG) nr 883/2004 och den rådgivande kommitté för fri rörlighet för arbetstagare som inrättats i enlighet med förordning (EU) nr 492/2011.

(23)  Myndigheten bör direkt anlita de berörda parternas sakkunskap på dess olika behörighetsområden genom en särskild intressentgrupp. Ledamöterna bör vara företrädare för arbetsmarknadens parter på unionsnivå och på medlemsstatsnivå och för det civila samhällets organisationer som ett led i en öppen och regelbunden dialog med representativa sammanslutningar och det civila samhället i enlighet med artikel 11.1 och 11.2 i EU-fördraget. Vid fullgörandet av sina uppgifter bör intressentgruppen ta vederbörlig hänsyn till yttranden från och dra nytta av sakkunskapen hos den rådgivande kommitté för samordning av de sociala trygghetssystemen som inrättats genom förordning (EG) nr 883/2004 och den rådgivande kommitté för fri rörlighet för arbetstagare som inrättats i enlighet med förordning (EU) nr 492/2011.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  För att garantera myndighetens fullständiga oberoende och självständighet bör den ha en egen budget, med inkomster som kommer från unionens allmänna budget, eventuella frivilliga ekonomiska bidrag från medlemsstaterna och eventuella bidrag från tredjeländer som deltar i myndighetens arbete. I exceptionella och vederbörligen motiverade fall bör den även kunna få delegeringsavtal eller särskilda bidrag, och ta ut avgifter för publikationer och tjänster som den tillhandahåller.

(24)  För att garantera myndighetens fullständiga oberoende och självständighet bör den ha en egen budget, med inkomster som kommer från unionens allmänna budget, eventuella frivilliga ekonomiska bidrag från medlemsstaterna och eventuella bidrag från tredjeländer som deltar i myndighetens arbete. Myndighetens budget måste vara resultatinriktad. I exceptionella och vederbörligen motiverade fall bör den även kunna få delegeringsavtal eller särskilda bidrag, och ta ut avgifter för publikationer och tjänster som den tillhandahåller.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  Inom ramen för respektive behörighetsområden bör myndigheten samarbeta med unionens övriga organ, särskilt med sådana som inrättats inom området sysselsättning och socialpolitik, så att den bygger vidare på deras sakkunskap och maximerar synergieffekterna: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound), Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop), Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) samt, när det gäller kampen mot organiserad brottslighet och människohandel, med Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust).

(30)  Inom ramen för respektive behörighetsområden bör myndigheten samarbeta med unionens övriga organ, särskilt med sådana som inrättats inom området sysselsättning och socialpolitik, så att den bygger vidare på deras sakkunskap och maximerar synergieffekterna: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound), Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop), Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) samt, när det gäller kampen mot organiserad brottslighet, korruption och människohandel, med Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust), samt med andra EU-byråer med verksamhet inom området rättsliga och inrikes frågor, däribland Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA), Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo), Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA), Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN), Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE), Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)) och EU-samordnaren för kampen mot människohandel. Samarbetet får inte leda till överlappning mellan myndighetens och övriga EU-organs verksamhet.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  För att stärka det operativa inslaget i verksamheten vid befintliga organ på området för arbetstagarnas rörlighet över gränserna bör myndigheten ta över de uppgifter som utförs av tekniska kommittén för arbetskraftens fria rörlighet, inrättad genom förordning (EU) nr 492/2011, expertkommittén för utstationering av arbetstagare, inrättad genom kommissionens beslut 2009/17/EG68 samt det europeiska forumet för att förbättra samarbetet när det gäller att bekämpa odeklarerat arbete, inrättat genom Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2016/34469. I och med att myndigheten inrättas bör dessa organ upphöra.

(31)  För att stärka det operativa inslaget i verksamheten vid befintliga organ på området för arbetstagarnas rörlighet över gränserna bör myndigheten ta över de uppgifter som utförs av tekniska kommittén för arbetskraftens fria rörlighet, inrättad genom förordning (EU) nr 492/2011, expertkommittén för utstationering av arbetstagare, inrättad genom kommissionens beslut 2009/17/EG68 samt det europeiska forumet för att förbättra samarbetet när det gäller att bekämpa odeklarerat arbete, inrättat genom Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2016/34469. I och med att myndigheten inrättas bör dessa organ tas över av och slås samman med myndigheten.

_________________

_________________

68 Kommissionens beslut 2009/17/EG av den 19 december 2008 om inrättande av expertkommittén för utstationering av arbetstagare (EUT L 8, 13.1.2009, s. 26).

68 Kommissionens beslut 2009/17/EG av den 19 december 2008 om inrättande av expertkommittén för utstationering av arbetstagare (EUT L 8, 13.1.2009, s. 26).

69 Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2016/344 av den 9 mars 2016 om inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att bekämpa odeklarerat arbete, (EUT L 65, 11.3.2016, s. 12).

69 Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2016/344 av den 9 mars 2016 om inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att bekämpa odeklarerat arbete, (EUT L 65, 11.3.2016, s. 12).

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  Myndigheten bör komplettera verksamheten vid administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen, inrättad genom förordning (EG) nr 883/2004 (nedan kallad administrativa kommissionen), i den mån den fullgör regleringsuppgifter som rör tillämpningen av förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009. Myndigheten bör emellertid ta över de operativa uppgifter som för närvarande utförs inom ramen för administrativa kommissionen, såsom medling mellan medlemsstaterna, tillhandahållande av ett forum för handläggning av ekonomiska frågor som rör tillämpningen av förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009, och dessutom ta över uppgifterna för den revisionskommitté som inrättats genom de förordningarna, sköta frågor som rör elektroniskt datautbyte och it-verktyg för underlättande av de förordningarnas tillämpning och ersätta tekniska kommissionen för informationsbehandling som inrättats genom de förordningarna.

(32)  Myndigheten bör samarbeta med administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen, inrättad genom förordning (EG) nr 883/2004 (nedan kallad administrativa kommissionen) och få delta i de sammanträden som hålls av administrativa kommissionen och dess utskott.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  För att återspegla denna nya institutionella struktur bör förordningarna (EG) nr 883/2004, (EG) nr 987/2009, (EU) nr 492/2011 och (EU) 2016/589 ändras, och beslut 2009/17/EG och beslut (EU) 2016/344 bör upphöra att gälla.

(34)  För att återspegla denna nya institutionella struktur bör förordningarna (EG) nr 883/2004, (EU) nr 492/2011 och (EU) 2016/589 ändras, och beslut 2009/17/EG och beslut (EU) 2016/344 bör upphöra att gälla.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheterna och följer de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, som det hänvisas till i artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen.

(37)  Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheterna och följer de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, som det hänvisas till i artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen, varvid gällande internationell rätt om sysselsättning och mänskliga rättigheter till fullo efterlevs. Den tar också hänsyn till den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(37a)  Parlamentet bör systematiskt och på lika villkor som kommissionen och rådet medverka vid fastställandet och viktningen av kriterierna för byråns lokalisering.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 1 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Syfte och tillämpningsområde

Inrättande och verksamhetsområde

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Genom denna förordning inrättas Europeiska arbetsmyndigheten (nedan kallad myndigheten).

1.  Genom denna förordning inrättas Europeiska myndigheten för arbete och social trygghet (nedan kallad myndigheten).

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Myndigheten ska bistå medlemsstaterna och kommissionen när det gäller arbetstagarnas rörlighet över gränserna och samordning av de sociala trygghetssystemen inom unionen.

2.  Myndigheten ska bidra till en konsekvent, effektiv och ändamålsenlig tillämpning av EU:s arbets- och sociallagstiftning samt lika tillgång till social trygghet och fullgott socialt skydd för alla personer som utnyttjar sin rätt till fri rörlighet. Myndigheten ska bistå medlemsstaterna och kommissionen när det gäller arbetstagarnas rörlighet över gränserna och samordning av de sociala trygghetssystemen inom unionen.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Myndigheten ska underlätta och stödja ett fördjupat samarbete mellan medlemsstaterna, arbetsmarknadens parter, andra berörda parter och kommissionen i alla arbetsrättsliga och sociala frågor med en gränsöverskridande dimension. Deltagandet i myndighetens verksamhet påverkar inte medlemsstaternas befogenheter, skyldigheter och ansvar enligt bland annat Internationella arbetsorganisationens (ILO) relevanta och tillämpliga konventioner, såsom konvention nr 81 om yrkesinspektion, och ska på inget sätt påverka vare sig utövandet av de grundläggande rättigheterna enligt vad som erkänts på medlemsstatsnivå och unionsnivå i fråga om rätten förhandla om kollektivavtal i enlighet med nationell lag och praxis, och inte heller medlemsstaternas befogenheter att reglera, medla i eller övervaka relationerna mellan arbetsmarknadens parter på nationell nivå, särskilt när det gäller utövandet av rätten att förhandla om kollektivavtal och vidta stridsåtgärder.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Denna förordning påverkar inte skillnaderna mellan de nationella systemen i fråga om arbetsmarknadsparternas roll och deras självständighet, som uttryckligen erkänns i EUF-fördraget. Myndigheten ska bidra till verkställigheten och förbättringen av unionsrätten och nationell lagstiftning i linje med EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna och internationellt tillämpliga arbetsrättsliga normer genom att

 

a)  säkerställa fri rörlighet för personer, etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster,

 

b)  säkerställa likabehandling av personer och sund konkurrens över gränserna,

 

c)  förebygga, upptäcka och lagföra sociala bedrägerier, oegentligheter och fel över gränserna,

 

d)  förebygga, förhindra och bekämpa odeklarerat arbete samt verka för att odeklarerat arbete deklareras och säkerställa att gällande arbetstagarrättigheter respekteras,

 

e)  stödja lagföring och utdömande av böter och påföljder över gränserna i arbetsrättsliga och sociala ärenden,

 

f)  underlätta samordningen av sociala trygghetssystem inom unionen.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 2

Artikel 2

Mål

Mål

Myndighetens mål ska vara att bidra till att säkerställa rättvis rörlighet för arbetstagarna på den inre marknaden. Myndigheten ska i detta syfte

Myndighetens mål ska vara att bidra till att främja en icke-prekär och socialt rättvis rörlighet, framför allt rörlighet för arbetstagarna och tillhandahållande av tjänster över gränserna på den inre marknaden. Myndigheten ska i detta syfte

a)  underlätta för enskilda och arbetsgivare att få tillgång till information om sina rättigheter och skyldigheter samt till relevanta tjänster,

a)  underlätta för enskilda, arbetsgivare och arbetsmarknadens parter att få tillgång till information om sina rättigheter och skyldigheter samt till relevanta tjänster,

b)  stödja samarbetet mellan medlemsstaterna när det gäller att säkerställa efterlevnaden av relevant unionslagstiftning i gränsöverskridande situationer, bland annat genom att underlätta gemensamma inspektioner,

b)  främja, förbättra och stödja samarbetet mellan medlemsstaterna när de strävar efter att inspirera till bättre samarbete och konsekvent, effektiv och ändamålsenlig efterlevnad av relevant unionslagstiftning i gränsöverskridande situationer, bland annat genom att ge tekniskt och logistiskt stöd, och yrkesutbildning avsedd att underlätta gemensamma inspektioner,

 

ba)  övervaka tillämpningen av unionsrätten på området för arbetstagares rörlighet och undersöka överträdelser av denna lagstiftning, t.ex. olika former av sociala bedrägerier, överträdelser och missbruk av arbetstagares rätt till rörlighet för mobila arbetstagare, inbegripet säsongsarbetare, gränsarbetare och utstationerade arbetstagare, diskriminering, bedrägliga anställningsavtal och människohandel för exploatering av arbetskraft,

c)  medla och underlätta lösningar vid gränsöverskridande tvister mellan de nationella myndigheterna eller vid störningar på arbetsmarknaden.

c)  på begäran av medlemsstaterna medla mellan de nationella myndigheterna och bidra till att avhjälpa störningar på arbetsmarknaden, eller gränsöverskridande problem med efterlevnaden, utan att detta påverkar vare sig skillnaderna mellan de nationella systemen för förhållandet mellan arbetsmarknadens parter eller arbetsmarknadens parters självständighet eller rätten att förhandla om kollektivavtal,

 

ca)  ge kommissionen och medlemsstaterna råd om hur de ska hantera arbetslöshet.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Myndigheten ska vara ett unionsorgan med ställning som juridisk person.

1.  Myndigheten ska vara ett decentraliserat unionsorgan med ställning som juridisk person.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 5 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Underlätta för enskilda och arbetsgivare att få tillgång till information om rättigheter och skyldigheter i gränsöverskridande situationer samt tillgång till tjänster som avser arbetstagarnas rörlighet över gränserna i enlighet med artiklarna 6 och 7.

a)  Underlätta och förbättra möjligheten för enskilda, arbetsgivare och arbetsmarknadens parter att få tillgång till information om rättigheter och skyldigheter i gränsöverskridande situationer i samband med fri rörlighet samt tillgång till relevanta tjänster, inbegripet sociala tjänster, särskilt hälso- sjukvård och tjänster som avser arbetstagarnas rörlighet över gränserna i enlighet med artiklarna 6 och 7.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 5 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Underlätta samarbetet och utbytet av information mellan de nationella myndigheterna i syfte att säkerställa den faktiska efterlevnaden av relevant unionslagstiftning i enlighet med artikel 8.

b)  Uppmuntra, underlätta och stödja samarbetet och utbytet av information mellan de nationella myndigheterna i syfte att säkerställa dels den faktiska efterlevnaden av relevant unionslagstiftning i enlighet med artikel 8, dels effektiva åtgärder mot arbetslösheten.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 5 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Samordna och stödja samordnade och gemensamma inspektioner i enlighet med artiklarna 9 och 10.

c)  Föreslå, samordna och stödja samordnade och gemensamma inspektioner i enlighet med artiklarna 9 och 10.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 5 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  Utföra analyser och riskbedömningar när det gäller arbetstagarnas rörlighet över gränserna i enlighet med artikel 11.

d)  Ta initiativ till analyser och utföra riskbedömningar med anknytning till arbetstagarnas rörlighet på den inre marknaden och avge yttranden och rekommendationer i enlighet med artikel 11.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 5 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  Stödja medlemsstaternas kapacitetsuppbyggnad när det gäller att säkerställa den faktiska efterlevnaden av relevant unionslagstiftning i enlighet med artikel 12.

e)  Utfärda riktlinjer och tolkningsuttalanden om relevant unionslagstiftning och stödja medlemsstaternas kapacitetsuppbyggnad när det gäller att säkerställa att relevant unionslagstiftning faktiskt följs, genomförs och efterlevs, i enlighet med artikel 12.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 5 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  Medla i de tvister mellan medlemsstaternas myndigheter som rör tillämpningen av relevant unionslagstiftning i enlighet med artikel 13.

f)  Medla i de tvister mellan medlemsstaternas myndigheter som rör tillämpningen av relevant unionslagstiftning i enlighet med artikel 13 och vid behov fatta beslut som bidrag till lösning av tvister.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 5 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fa)  Medla i de tvister mellan enskilda personer och medlemsstaternas myndigheter som rör tillämpningen av relevant unionslagstiftning i enlighet med artikel 13a.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 5 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g)  Underlätta samarbetet mellan berörda parter vid gränsöverskridande störningar på arbetsmarknaden i enlighet med artikel 14.

g)  Underlätta samarbetet mellan berörda parter vid gränsöverskridande störningar på arbetsmarknaden och underlätta stödet till arbetstagare i gränsöverskridande situationer präglade av osäkra arbetsvillkor.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 5 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ga)  Underlätta samarbetet mellan berörda parter i händelse av strukturella problem med tillgången till arbetstagares rättigheter och sociala rättigheter på grund av brister eller inkonsekvenser mellan medlemsstaternas system, i enlighet med artikel 14a.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 5 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

gb)  Ge råd till Europaparlamentet, rådet och kommissionen om initiativ som den anser vara lämpliga för att uppmuntra till faktisk efterlevnad av unionslagstiftningen när det gäller personer som utnyttjar sin rätt till fri rörlighet.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 6

Artikel 6

Information om arbetskraftens rörlighet över gränserna

Information om arbetskraftens rörlighet över gränserna

Myndigheten ska förbättra tillgängligheten, kvaliteten och tillgången när det gäller informationen till enskilda och arbetsgivare för att underlätta arbetstagarnas rörlighet i unionen, i enlighet med förordning (EU) nr 589/2016 om Eures och förordningen om en gemensam digital ingång (COM(2017) 256). Myndigheten ska i detta syfte

Myndigheten ska förbättra tillgängligheten, kvaliteten och tillgången när det gäller informationen till enskilda, arbetsgivare och arbetsmarknadens parter för att underlätta arbetstagarnas rättvisa rörlighet i unionen, i enlighet med förordning (EU) nr 589/2016 om Eures och förordningen om en gemensam digital ingång (COM(2017) 256). Myndigheten ska i detta syfte

a)  tillhandahålla relevant information om rättigheter och skyldigheter för enskilda arbetstagare i gränsöverskridande situationer,

a)  i samarbete med de relevanta nationella myndigheterna tillhandahålla framför allt arbetsgivare och arbetsmarknadens parter, arbetstagare och arbetssökande relevant information om alla rättigheter och skyldigheter för enskilda personer i situationer av gränsöverskridande rörlighet, framför allt arbetstagares rörlighet, samt om rättigheter till social trygghet och socialt skydd och tillhandahållande av tjänster över gränser,

b)  främja möjligheter som stöder enskilda arbetstagares rörlighet, bland annat genom vägledning när det gäller tillgång till utbildning och språkutbildning,

b)  finansiera, tillhandahålla och organisera vägledning och rådgivning och utbildning, bland annat i form av sektorsspecifika språkkurser som stöder enskilda arbetstagares rörlighet,

c)  lämna relevant information till arbetsgivare om arbetsrättsliga regler samt om levnads- och arbetsvillkoren för arbetstagare i gränsöverskridande situationer, inbegripet för utstationerade arbetstagare,

c)  i samarbete med de relevanta nationella myndigheterna lämna relevant information till arbetsgivare, arbetstagare, arbetsmarknadens parter och relevanta berörda parter om aktuella arbetsrättsliga regler samt om andra socioekonomiska indikatorer som påverkar lönerna för arbetstagare i gränsöverskridande situationer, inbegripet för utstationerade arbetstagare på EU:s samtliga officiella språk, varvid det ska tillhandahållas en vägledande kalkylator för lönejämförelser, som anger den utstationerade arbetstagarens lönenivå i värdmedlemsstaten under utstationeringsperioden,

d)  stödja medlemsstaterna att de fullgör de skyldigheter när det gäller spridning av och tillgång till information om fri rörlighet för arbetstagare som fastställs i artikel 6 i direktiv 2014/54/EU och om utstationering av arbetstagare som fastställs i artikel 5 i direktiv 2014/67/EU,

d)  nära samarbeta med medlemsstaterna och de behöriga nationella myndigheterna för att säkerställa att de fullgör de skyldigheter när det gäller spridning av och tillgång till information om fri rörlighet för arbetstagare som fastställs i artikel 6 i direktiv 2014/54/EU och om utstationering av arbetstagare som fastställs i artikel 5 i direktiv 2014/67/EU, genom att inrätta och förvalta en gemensam europeisk webbplats som fungerar som central kontaktpunkt och innehåller all relevant information från var och en av de officiella nationella webbplatserna som avses i artikel 5 i direktiv 2014/67/EU,

e)  stödja medlemsstaterna när det gäller att förbättra korrektheten, fullständigheten och användarvänligheten för relevanta nationella informationstjänster, i enlighet med de kvalitetskriterier som fastställs i förordningen om en gemensam digital ingång (COM(2017) 256),

e)  stödja medlemsstaterna när det gäller att förbättra korrektheten, fullständigheten och användarvänligheten för relevanta nationella informationstjänster, i enlighet med de kvalitetskriterier som fastställs i förordningen om en gemensam digital ingång (COM(2017) 256),

f)  stödja medlemsstaternas effektivisering av tillhandahållandet av information och tjänster till enskilda och arbetsgivare avseende gränsöverskridande rörlighet på frivillig basis, samtidigt som medlemsstaternas befogenheter respekteras fullt ut.

f)  stödja medlemsstaternas arbete med att effektivisera och förbättra tillhandahållandet av information och tjänster till enskilda och arbetsgivare avseende gränsöverskridande rörlighet på frivillig basis, samtidigt som medlemsstaternas befogenheter och de grundläggande rättigheterna ska respekteras fullt ut.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 7 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tillgång till tjänster som avser arbetstagarnas rörlighet över gränserna

Tillgång till tjänster som avser arbetstagarnas rörlighet över gränserna och andra relevanta tjänster

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 8

Artikel 8

Samarbete och utbyte av information mellan medlemsstaterna

Samarbete och utbyte av information mellan medlemsstaterna

1.  Myndigheten ska underlätta samarbete mellan medlemsstaterna och stödja deras faktiska fullgörande av samarbetsskyldigheterna, inbegripet informationsutbyte, såsom fastställs i unionslagstiftningen inom tillämpningsområdet för myndighetens behörighet.

1.  Myndigheten ska underlätta samarbete mellan medlemsstaterna, arbetsmarknadens parter och relevanta berörda parter och bidra till att säkerställa efterlevnaden, inbegripet av bestämmelserna om informationsutbyte, såsom fastställs i unionslagstiftningen inom tillämpningsområdet för myndighetens behörighet, och i enlighet med relevant unionslagstiftning om skyddet av personuppgifter och grundläggande rättigheter.

I detta syfte och för att påskynda informationsutbytet mellan de nationella myndigheterna ska myndigheten på begäran av dem, särskilt

I detta syfte och för att påskynda informationsutbytet mellan de nationella myndigheterna ska myndigheten på begäran eller på eget initiativ och i nära samarbete med dessa myndigheter, särskilt

a)  stödja de nationella myndigheterna när det gäller att fastställa vilka de berörda kontaktpunkterna är för de nationella myndigheterna i andra medlemsstater,

a)  stödja de nationella myndigheterna när det gäller att fastställa vilka de berörda kontaktpunkterna är för de nationella myndigheterna i andra medlemsstater,

b)  underlätta uppföljningen av begäranden och informationsutbyte mellan de nationella myndigheterna genom att tillhandahålla logistiskt och tekniskt stöd, inbegripet översättnings- och tolkningstjänster, och genom att utbyta information om statusen för olika ärenden,

b)  underlätta uppföljningen av begäranden och informationsutbyte mellan de nationella myndigheterna genom att tillhandahålla logistiskt och tekniskt stöd, inbegripet översättnings- och tolkningstjänster, och genom att formellt och informellt, beroende på de enskilda ärendenas särdrag, utbyta information om statusen för olika ärenden,

c)  främja och utbyta bästa praxis,

c)  främja och utbyta bästa praxis, med hänsyn tagen till de specifika kollektivförhandlingsrättigheterna i medlemsstaterna,

d)  underlätta gränsöverskridande verkställighetsförfaranden när det gäller straffavgifter och böter,

d)  på begäran av de berörda medlemsstaterna bidra till att säkerställa att samordningen av gränsöverskridande verkställighetsförfaranden när det gäller straffavgifter och böter fungerar effektivt,

e)  rapportera till kommissionen varje kvartal om olösta begäranden mellan medlemsstaterna och, om det anses nödvändigt, hänvisa till medling i enlighet med artikel 13.

e)  rapportera till kommissionen, Europaparlamentet och medlemsstaterna varje kvartal om begäranden som inte kunnat behandlas mellan medlemsstaterna och, om det anses nödvändigt, hänvisa till medling i enlighet med artiklarna 13 och 13a.

 

1a.  På begäran av myndigheten ska de behöriga nationella myndigheterna lämna alla nödvändiga uppgifter i angivna format så att den kan utföra de verksamhetsuppgifter som den tilldelas genom denna förordning, under förutsättning att dessa myndigheter har laglig tillgång till de relevanta uppgifterna. Uppgifterna ska vara exakta, sammanhängande och fullständiga. Den behöriga nationella myndigheten ska lämna uppgifterna inom två månader och, i brådskande fall, inom två arbetsdagar, utan att det påverkar medlemsstaternas utrymme för egen bedömning vid handläggningen av särskilda fall.

 

1b.  På vederbörligen motiverad begäran från en nationell myndighet ska myndigheten inom ramen för sin behörighet lämna alla uppgifter som krävs för att den nationella myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter.

2.  Myndigheten ska stödja arbetet i administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen genom handläggning av ekonomiska frågor som avser samordning av de sociala trygghetssystemen i enlighet med artikel 74 i förordning (EG) nr 883/2004 och artiklarna 65, 67 och 69 i förordning (EG) nr 987/2009.

2.  Myndigheten ska stödja arbetet i administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen genom handläggning av ekonomiska frågor som avser samordning av de sociala trygghetssystemen i enlighet med artikel 74 i förordning (EG) nr 883/2004 och artiklarna 65, 67 och 69 i förordning (EG) nr 987/2009.

3.  Myndigheten ska främja användningen av elektroniska verktyg och förfaranden för utbyte av meddelanden mellan de nationella myndigheterna, inbegripet informationssystemet för den inre marknaden (IMI) och systemet för elektroniskt utbyte av socialförsäkringsuppgifter (EESSI).

3.  Myndigheten ska främja och övervaka att elektroniska verktyg och förfaranden används korrekt för utbyte av meddelanden mellan de nationella myndigheterna, inbegripet informationssystemet för den inre marknaden (IMI) och systemet för elektroniskt utbyte av socialförsäkringsuppgifter (EESSI), och gå till handa med tekniskt bistånd och sakkunskap.

4.  Myndigheten ska främja användningen av innovativa metoder för effektivt och ändamålsenligt gränsöverskridande samarbete och undersöka om det är möjligt att använda system för elektroniskt utbyte mellan medlemsstaterna för att göra det lättare att upptäcka bedrägerier samt lämna rapporter till kommissionen så att de kan utvecklas ytterligare.

4.  Myndigheten ska främja användningen av innovativa metoder för effektivt och ändamålsenligt gränsöverskridande samarbete och undersöka om det är möjligt att använda system för elektroniskt utbyte mellan medlemsstaterna för att göra det lättare att upptäcka bedrägerier samt lämna rapporter till kommissionen och de ifrågavarande medlemsstaterna så att de kan utvecklas ytterligare och i enlighet med unionens lagstiftning om dataskydd och grundläggande rättigheter.

 

4a.  Myndigheten ska föra en unionsförteckning över företag som inte uppfyller de relevanta lagkraven när det gäller att säkerställa rättvis och icke-prekär rörlighet för arbetstagare. Unionsförteckningen ska offentliggöras för att säkerställa största möjliga öppenhet. Den ska grundas på gemensamma kriterier och ses över regelbundet. Den första förteckningen ska upprättas inom de första tolv månader då myndigheten bedrivit verksamhet. Företag som är uppförda på unionsförteckningen ska beläggas med näringsförbud. Näringsförbuden på unionsförteckningen ska gälla på alla medlemsstaters territorier. I undantagsfall får medlemsstaterna vidta ensidiga åtgärder. I ett nödläge, eller om en medlemsstat ställs inför ett oförutsett säkerhetsproblem, ska medlemsstaterna ha möjlighet att omedelbart utfärda ett näringsförbud för sitt eget territorium. Myndigheten ska underlätta samarbetet mellan medlemsstaterna vid gränsöverskridande störningar på marknaden och stödja deras kamp mot social dumpning.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 8a

 

Dataskydd

 

1.  Myndigheten ska i enlighet med detta direktiv skydda fysiska personers grundläggande fri- och rättigheter, särskilt rätten till privatliv, i samband med behandling av personuppgifter.

 

2.  All relevant unionslagstiftning om dataskydd ska obligatoriskt gälla för all verksamhet som utövas av myndigheten.

Motivering

Avsikten med den här nya artikeln är att klarlägga att åtgärderna enligt den allmänna dataskyddsförordningen under alla omständigheter ska gälla. Myndigheten kommer att få i uppgift att hantera stora mängder känsliga uppgifter som påverkar alla medlemsstater, och det är av yttersta vikt med ett uttryckligt klargörande av att lagstiftningen om dataskydd genomgående ska gälla.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 9

Artikel 9

Samordning av samordnade och gemensamma inspektioner

Samordning av samordnade och gemensamma inspektioner

1.  På begäran av en eller flera medlemsstater ska myndigheten samordna samordnade eller gemensamma inspektioner på de områden som omfattas av myndighetens behörighet. Begäran får lämnas in av en eller flera medlemsstater. Myndigheten får också föreslå för myndigheterna i de berörda medlemsstaterna att de ska genomföra en samordnad eller gemensam inspektion.

1.  På begäran av en eller flera medlemsstater ska myndigheten arbeta för att det ingås en överenskommelse mellan dessa och samordna samordnade eller gemensamma inspektioner på de områden som omfattas av myndighetens behörighet. Begäran får lämnas in av en eller flera medlemsstater. Myndigheten får också föreslå för myndigheterna i de berörda medlemsstaterna att de ska genomföra en samordnad eller gemensam inspektion, varvid genomförandet ska samordnas av medlemsstaten.

2.  Om en myndighet i en medlemsstat beslutar att inte delta i eller genomföra en samordnad eller gemensam inspektion som avses i punkt 1, ska den i god tid i förväg informera myndigheten skriftligen om skälen till sitt beslut. I sådana fall ska myndigheten informera övriga berörda nationella myndigheter.

2.  Om en myndighet i en medlemsstat beslutar att inte delta i eller genomföra en samordnad eller gemensam inspektion som avses i punkt 1, ska den innan den planerade inspektionen inleds informera byrån skriftligen om skälen till sitt beslut. I sådana fall ska myndigheten informera övriga berörda nationella myndigheter.

3.  Innan en samordnad eller gemensamma inspektion anordnas ska detta först godkännas av alla deltagande medlemsstater via deras nationella kontaktpersoner. Om en eller flera medlemsstater vägrar att delta i den samordnade eller gemensamma inspektionen får övriga nationella myndigheter, i förekommande fall, endast genomföra den planerade samordnade eller gemensamma inspektionen i de deltagande medlemsstaterna. De medlemsstater som har avstått från att delta i inspektionen ska hålla informationen om den planerade inspektionen konfidentiell.

3.  Innan en samordnad eller gemensamma inspektion anordnas ska detta först godkännas av alla deltagande medlemsstater via deras nationella kontaktpersoner. Om en eller flera medlemsstater vägrar att delta i den samordnade eller gemensamma inspektionen får övriga nationella myndigheter, i förekommande fall, endast genomföra den planerade samordnade eller gemensamma inspektionen i de deltagande medlemsstaterna. De medlemsstater som har avstått från att delta i inspektionen ska hålla informationen om den planerade inspektionen konfidentiell.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 10

Artikel 10

Överenskommelser om samordnade och gemensamma inspektioner

Överenskommelser om samordnade och gemensamma inspektioner

1.  Ett avtal om inrättande av en gemensam inspektion (nedan kallat inspektionsavtalet) mellan de deltagande medlemsstaterna och myndigheten ska fastställa villkoren för att utföra en sådan inspektion. Inspektionsavtalet får innehålla bestämmelser som gör det möjligt att med kort varsel utföra gemensamma inspektioner som det har beslutats om och som har planerats. Myndigheten ska upprätta en avtalsmall.

1.  Ett avtal om inrättande av en gemensam inspektion (nedan kallat inspektionsavtalet) mellan de deltagande medlemsstaterna och/eller arbetsmarknadens parter och relevanta berörda parter och myndigheten ska fastställa villkoren för att utföra en sådan inspektion, i synnerhet inspektionens syfte och tillämplig lagstiftning. Inspektionsavtalet får innehålla bestämmelser som gör det möjligt att med kort varsel utföra gemensamma inspektioner som det har beslutats om och som har planerats. Myndigheten ska utarbeta riktlinjer för samordnade och gemensamma inspektioner och upprätta en avtalsmall, efter samråd med alla medlemsstater.

2.  Samordnade och gemensamma inspektioner och uppföljning av dem ska utföras i enlighet med den nationella lagstiftningen i de berörda medlemsstaterna.

2.  Samordnade och gemensamma inspektioner och uppföljning av dem ska utföras i enlighet med den nationella lagstiftningen i de berörda medlemsstaterna. De nationella myndigheterna ska också fullständigt medverka vid processen och ha fullständig och oberoende behörighet. Om arbetsmarknadens parter själva ansvarar för inspektioner på nationell nivå bör gemensamma och samordnade inspektioner genomföras endast om arbetsmarknadens berörda parter samtycker till det, samt under den berörda medlemsstatens överinseende.

3.  Myndigheten ska tillhandahålla logistiskt och tekniskt stöd, vilket får inbegripa översättnings- och tolkningstjänster, till de medlemsstater som utför samordnade eller gemensamma inspektioner.

3.  Myndigheten ska tillhandahålla logistiskt och tekniskt stöd om de berörda medlemsstaterna begär det, vilket får inbegripa översättnings- och tolkningstjänster och rättsligt bistånd, till de medlemsstater och arbetsmarknadsparter som utför samordnade eller gemensamma inspektioner.

4.  Myndighetens personal får delta i en samordnad eller gemensam inspektion, om detta på förhand godkänts av den medlemsstat på vars territorium de kommer att biträda inspektionen.

4.  Myndighetens personal får närvara vid en samordnad eller gemensam inspektion, om detta på förhand godkänts av den medlemsstat på vars territorium de kommer att ge sitt bistånd till inspektionen.

5.  De nationella myndigheter som utför en samordnad eller gemensam inspektion ska rapportera till myndigheten om resultaten i sina respektive medlemsstater och om hela det operativa genomförandet av den gemensamma inspektionen.

5.  De nationella myndigheter eller arbetsmarknadsparter som utför en samordnad eller gemensam inspektion ska rapportera till myndigheten om resultaten i sina respektive medlemsstater och om hela det operativa genomförandet av den gemensamma inspektionen. Myndigheten ska upprätta en mall för deras rapporter, eftersom en onödig administrativ börda bör undvikas. Resultaten av gemensamma inspektioner kan användas som bevis i medlemsstaten med samma rättsliga värde som dokument som samlas in på det egna territoriet.

 

5a.  De parter som är föremål för inspektionen ska få rapporten efter inspektionen och ska ha rätt att hänvisa till den och ifrågasätta resultaten i enlighet med nationell lagstiftning i den medlemsstat på vars territorium inspektionen har utförts.

6.  Information om samordnade och gemensamma inspektioner ska ingå i kvartalsrapporterna som ska lämnas till styrelsen. En årlig rapport om de inspektioner som myndigheten stöder ska ingå i myndighetens årliga verksamhetsrapport.

6.  Information om samordnade och gemensamma inspektioner ska ingå i kvartalsrapporterna som ska lämnas till styrelsen och till intressentgruppen. En årlig rapport om de inspektioner som myndigheten stöder ska ingå i myndighetens årliga verksamhetsrapport. Den här rapporten ska inbegripa en förteckning över fall där medlemsstater har vägrat att delta i en gemensam inspektion.

 

6a.  Gemensamma inspektioner samt deras rättsliga följder, beslut om administrativa böter och straffavgifter samt rättigheter och skyldigheter för parterna som är föremål för inspektionen ska genomföras utan hinder av tillämplig lagstiftning på den medlemsstats territorium där inspektionen utförs. 

7.  Om myndigheten under samordnade eller gemensamma inspektioner, eller under någon del av dess verksamhet, får kännedom om misstänkta oriktigheter när det gäller tillämpningen av unionslagstiftningen, inbegripet om det går utöver dess behörighet, ska den rapportera om dessa misstänkta oriktigheter till kommissionen och, i förekommande fall, myndigheterna i den berörda medlemsstaten.

7.  Om myndigheten under samordnade eller gemensamma inspektioner, eller under någon del av dess verksamhet, får kännedom om misstänkta oriktigheter när det gäller tillämpningen av unionslagstiftningen, inbegripet om det går utöver dess behörighet, ska den rapportera om dessa misstänkta oriktigheter till kommissionen och, i förekommande fall, myndigheterna i den berörda medlemsstaten.

 

7a.  Samordnade och gemensamma åtgärder och inspektioner kan också omfatta verksamheterna inom ramen för samarbetet i kampen mot bedrägliga tjänsteleverantörer i enlighet med kapitel VI i tjänstedirektivet 2006/123/EG.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 11

Artikel 11

Analyser och riskbedömning av arbetstagarnas rörlighet över gränserna

Analyser och riskbedömning av arbetstagarnas rörlighet över gränserna

1.  Myndigheten ska bedöma risker och analysera gränsöverskridande arbetskraftsflöden, t.ex. obalans på arbetsmarknaden, branschspecifika hot och återkommande problem som enskilda och arbetsgivare stöter på när det gäller gränsöverskridande rörlighet. I detta syfte ska myndigheten säkerställa komplementaritet med, och stödja sig på sakkunskap från, unionens övriga organ eller tjänster, bland annat när det gäller kompetensprognoser samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. På begäran av kommissionen får myndigheten utföra riktade djupanalyser och studier för att undersöka specifika frågor som gäller arbetstagarnas rörlighet.

1.  Myndigheten ska, med beaktande av regionala och nationella särdrag, bedöma risker och analysera gränsöverskridande arbetskraftsflöden, t.ex. obalans på arbetsmarknaden, branschspecifika hot och återkommande problem som enskilda och arbetsgivare stöter på när det gäller gränsöverskridande rörlighet. I detta syfte ska myndigheten säkerställa komplementaritet med, och stödja sig på sakkunskap från, unionens övriga organ eller tjänster, bland annat när det gäller kompetensprognoser samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. På begäran av kommissionen får myndigheten utföra riktade djupanalyser och studier för att undersöka specifika frågor som gäller arbetstagarnas rörlighet.

 

1a.  På begäran av en medlemsstat får myndigheten också göra kompletterande analyser och studier. En sådan begäran ska göras till föremål för prövning, för att dubbleringar eller upprepningar ska undvikas. I sådana fall ska myndigheten bedöma giltigheten i de uppgifter som finns att tillgå, jämföra dem med befintliga uppgifter och vid behov ändra dem i enlighet med den senaste information som finns att tillgå samt komplettera dem med eventuella relevanta kompletterande uppgifter, om ändamålet med analysen eller studien påkallar detta.

2.  Myndigheten ska ordna ömsesidiga granskningar mellan nationella myndigheter och organ i syfte att

2.  Myndigheten ska ordna ömsesidiga granskningar mellan nationella myndigheter och organ i syfte att

a)  utreda frågor, problem och särskilda ärenden som kan bli aktuella när det gäller genomförandet och den praktiska tillämpningen av unionslagstiftningen inom ramen för myndighetens behörighet samt den praktiska efterlevnaden av unionslagstiftningen,

a)  utreda frågor, problem och särskilda ärenden som kan bli aktuella när det gäller genomförandet och den praktiska tillämpningen av unionslagstiftningen inom ramen för myndighetens behörighet samt den praktiska efterlevnaden av unionslagstiftningen,

b)  göra tillhandahållandet av tjänster till enskilda och företag mer enhetligt,

b)  göra tillhandahållandet av tjänster till enskilda och företag mer enhetligt,

c)  förbättra kunskaperna om och den ömsesidiga förståelsen av olika system och rutiner samt bedöma hur effektiva olika politiska åtgärder är, bland annat förebyggande och avskräckande åtgärder.

c)  förbättra kunskaperna om och den ömsesidiga förståelsen av olika system och rutiner samt bedöma hur effektiva olika politiska åtgärder är samt vilka metoder som används för genomförandet av dem, bland annat förebyggande och avskräckande åtgärder.

 

ca)  lämna rekommendationer till både kommissionen och medlemsstaterna för att säkerställa effektiv verkställighet av unionslagstiftningen avseende myndighetens arbete, inbegripet avseende bekämpning av odeklarerat arbete, säkerställande av rättvisa och anständiga arbetsvillkor, bekämpning av skatteundandragande och säkerställande av fullgott socialt skydd för alla.

3.  Myndigheten ska regelbundet rapportera sina slutsatser till kommissionen samt direkt till de berörda medlemsstaterna och föreslå möjliga åtgärder för att avhjälpa konstaterade brister.

3.  Myndigheten ska en gång i kvartalet rapportera sina slutsatser till kommissionen och Europaparlamentet samt direkt till de berörda medlemsstaterna och föreslå möjliga åtgärder för att avhjälpa konstaterade brister och ta till vara starka sidor. Resultaten ska offentliggöras inom förloppet av ett år och beaktas i unionens alla åtgärder, när detta är påkallat.

4.  Myndigheten ska samla in statistiska uppgifter som sammanställs och tillhandahålls av medlemsstaterna inom de områden av unionslagstiftningen som omfattas av myndighetens behörighet. Myndigheten ska därigenom eftersträva att effektivisera nuvarande uppgiftsinsamling på dessa områden. I förekommande fall ska artikel 16 tillämpas. Myndigheten ska samarbeta med kommissionen (Eurostat) och, där så är lämpligt, dela med sig av resultaten av sin uppgiftsinsamling.

4.  Myndigheten ska samla in statistiska uppgifter som sammanställs i tydliga upplägg och är uppdelade per kön, ålder, inkomstnivå, sysselsättning och arbetsmarknadsstatus, och tillhandahålls av medlemsstaterna inom de områden av unionslagstiftningen som omfattas av myndighetens behörighet, varvid unionens relevanta lagstiftning om dataskydd ska följas. Myndigheten ska därigenom eftersträva att effektivisera nuvarande uppgiftsinsamling på dessa områden. I förekommande fall ska artikel 16 tillämpas. Myndigheten ska samarbeta med kommissionen (Eurostat) och, där så är lämpligt, dela med sig av resultaten av sin uppgiftsinsamling.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 12

Artikel 12

Stöd till kapacitetsuppbyggnad.

Stöd till kapacitetsuppbyggnad.

Myndigheten ska stödja medlemsstaternas kapacitetsuppbyggnad i syfte att främja en enhetlig efterlevnad av unionslagstiftningen på alla områden som omfattas av denna förordning. Myndigheten ska särskilt vidta följande åtgärder:

Myndigheten ska stödja medlemsstaternas, arbetsmarknadens parters och det civila samhällets organisationers kapacitetsuppbyggnad i syfte att främja en enhetlig efterlevnad av unionslagstiftningen på alla områden som omfattas av denna förordning. Myndigheten ska särskilt vidta följande åtgärder:

a)  Utarbeta gemensamma riktlinjer som medlemsstaterna ska använda, bland annat vägledning för inspektioner i ärenden med en gränsöverskridande dimension, samt gemensamma definitioner och begrepp, som bygger på relevant arbete på unionsnivå.

a)  Utarbeta riktlinjer som medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter kan tillämpa, bland annat vägledning för inspektioner i ärenden med en gränsöverskridande dimension, samt gemensamma definitioner och begrepp, som bygger på relevant arbete på unionsnivå.

b)  Främja och stödja ömsesidigt bistånd, antingen i form av ömsesidiga insatser eller gruppinsatser samt system för personalutbyten och utstationering mellan de nationella myndigheterna.

b)  Främja och stödja ömsesidigt bistånd, antingen i form av ömsesidiga insatser eller gruppinsatser samt system för personalutbyten och utstationering mellan de nationella myndigheterna.

c)  Främja utbyte och spridning av erfarenheter och god praxis, inbegripet exempel på samarbete mellan berörda nationella myndigheter.

c)  Främja utbyte och spridning av erfarenheter och god praxis, inbegripet exempel på samarbete mellan berörda nationella myndigheter, arbetsmarknadens parter och det civila samhällets organisationer.

d)  Utveckla branschspecifika och branschövergripande utbildningsprogram och särskilt utbildningsmaterial.

d)  Utveckla branschspecifika och branschövergripande utbildningsprogram och särskilt utbildningsmaterial.

e)  Främja upplysningskampanjer, bland annat kampanjer för att informera enskilda och arbetsgivare, särskilt små och medelstora företag, om deras rättigheter och skyldigheter och vilka möjligheter de har.

e)  Främja upplysningskampanjer, bland annat kampanjer för att informera enskilda och arbetsgivare, särskilt små och medelstora företag, om deras rättigheter och skyldigheter och vilka möjligheter de har.

 

ea)  Utöka tillsynsmyndigheternas kapacitet att bättre hantera gränsöverskridande aspekter, inbegripet tillräckliga personalresurser, utbildning och finansiella medel.

 

eb)  Förbättra kunskapen om och den ömsesidiga förståelsen för de olika nationella systemen och metoderna för att säkerställa fri rörlighet för personer inom tillämpningsområdet för denna förordning, och tillgång till fullgott socialt skydd samt metoderna och den rättsliga ramen för åtgärder.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 13

Artikel 13

Medling mellan medlemsstaterna

Medling mellan medlemsstaterna

1.  Vid tvister mellan medlemsstaterna om tillämpningen eller tolkningen av unionslagstiftningen inom de områden som omfattas av denna förordning, får myndigheten ha en medlarroll.

1.  Vid tvister mellan medlemsstaterna om tillämpningen eller tolkningen av unionslagstiftningen inom de områden som omfattas av denna förordning, får myndigheten ha en medlarroll, utan att det påverkar förfarandena i enlighet med beslut nr A1 av den 12 juni 2009 om inrättande av ett samråds- och förlikningsförfarande när det gäller handlingars giltighet, fastställande av tillämplig lagstiftning och utgivande av förmåner enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004.

2.  Myndigheten ska på begäran av en av de medlemsstater som berörs av en tvist inleda ett medlingsförfarande inför sin medlingsnämnd som upprättats för detta ändamål i enlighet med artikel 17.2. Myndigheten får också inleda ett medlingsförfarande på eget initiativ inför medlingsnämnden, inbegripet på grundval av ett ärende som hänskjuts från Solvit, förutsatt att alla medlemsstater som berörs av tvisten är överens om detta.

2.  Myndigheten ska på begäran av en av de medlemsstater som berörs av en tvist inleda ett medlingsförfarande inför sin medlingsnämnd som upprättats för detta ändamål i enlighet med artikel 17.2. Myndigheten får också inleda ett medlingsförfarande på eget initiativ inför medlingsnämnden, om medlemsstaterna inte kunnat lösa en tvist inom rimlig tid efter att den uppstått, varvid varje ärendes särskilda karaktär och krav ska beaktas. De berörda medlemsstaterna ska aktivt delta i det angivna förfarandet och göra alla relevanta och/eller begärda uppgifter tillgängliga.

 

2a.  Medlemsstaterna ska informera de berörda personerna, såsom arbetsgivare, arbetstagare och egenföretagare, om tvisten och om att fallet kommer att hänskjutas till myndigheten. Samråd ska också hållas med dem och de ska få medverka under hela förfarandets gång.

3.  När myndigheten lägger fram ett medlingsärende, ska medlemsstaterna säkerställa att alla personuppgifter som rör det ärendet är anonymiserade, och myndigheten får inte vid någon tidpunkt under medlingsförfarandet behandla personuppgifter om enskilda som berörs av ärendet.

3.  Under medlingsförfarandet ska de berörda medlemsstaterna tillhandahålla all begärd information som är relevant för ärendet. När myndigheten lägger fram ett medlingsärende, ska medlemsstaterna och alla andra parter som hörs av myndigheten eller är involverade i ärendet säkerställa att alla personuppgifter som rör det ärendet är anonymiserade, i enlighet med unionens relevanta dataskyddslagstiftning, och myndigheten får inte vid någon tidpunkt under medlingsförfarandet eller efter detta behandla personuppgifter om enskilda som berörs av ärendet.

4.  Ärenden som är under behandling i domstol på nationell nivå eller unionsnivå ska inte komma ifråga för myndighetens medling.

4.  Ärenden som är under behandling i domstol på nationell nivå eller unionsnivå ska inte komma ifråga för myndighetens medling.

5.  Inom tre månader från det att myndigheten avslutat medlingen ska de berörda medlemsstaterna rapportera till myndigheten om de åtgärder som de har vidtagit för att följa upp den eller om skälen till att de inte vidtagit några åtgärder om den inte följts upp.

5.  Inom tre månader från det att myndigheten med framgång avslutat medlingen ska de berörda medlemsstaterna rapportera till myndigheten om de åtgärder som de har vidtagit för att följa upp den eller om skälen till att de inte vidtagit några åtgärder om den inte följts upp.

 

5a.  Inom tre månader efter ett beslut i tvistlösningsnämnden ska de berörda medlemsstaterna informera myndigheten om vilka åtgärder de vidtagit på grund av beslutet eller vilka åtgärder de på grund av beslutet avstått från.

6.  Myndigheten ska rapportera till kommissionen varje kvartal om resultaten av de medlingsärenden som den handlägger.

6.  Myndigheten ska rapportera till kommissionen, Europaparlamentet och medlemsstaterna varje kvartal om resultaten av de medlingsärenden som den handlägger.

 

6a.  Om ett medlingsförfarande inte skulle ge något positivt resultat ska myndigheten hänvisa de berörda parterna till de relevanta rättsliga myndigheterna.

 

6b.  Under hela medlingsförfarandet får de berörda medlemsstaterna när som helst komma överens sinsemellan om att låta medlingsnämnden fungera som medlare och låta dess beslut bli bindande för dem. Denna överenskommelse ska formellt registreras och offentliggöras.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 14

Artikel 14

Samarbete vid gränsöverskridande störningar på arbetsmarknaden

Samarbete vid gränsöverskridande störningar på arbetsmarknaden

På begäran av de nationella myndigheterna får myndigheten underlätta samarbetet mellan berörda parter för att åtgärda störningar på arbetsmarknaden som berör mer än en medlemsstat, såsom storskaliga omstruktureringar eller stora projekt som påverkar sysselsättningen i gränsområdena.

På begäran av de nationella myndigheterna ska myndigheten underlätta samarbetet mellan berörda parter för att åtgärda störningar på arbetsmarknaden som berör mer än en medlemsstat, såsom storskaliga omstruktureringar med gränsöverskridande konsekvenser. Myndigheten ska låta arbetsmarknadens respektive parter medverka i lämplig utsträckning och får inte inkräkta på deras självständighet.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 14a

 

Samarbete vid strukturella problem med tillgången till arbetstagares rättigheter och sociala rättigheter

 

Myndigheten ska underlätta samarbete mellan de berörda parterna i syfte att tillhandahålla lösningar för människor som har problem med att få tillgång till arbetstagares rättigheter och sociala rättigheter i gränsöverskridande situationer, inbegripet socialförsäkringsförmåner, till följd av strukturella skillnader mellan systemen i olika berörda medlemsstater.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Myndigheten ska samordna, utveckla och tillämpa interoperabilitetsramar för att garantera informationsutbyte mellan medlemsstaterna och också med myndigheten. Dessa interoperabilitetsramar ska grundas på och stödjas av den europeiska interoperabilitetsramen70 och den europeiska interoperabilitetsarkitektur som avses i Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/224071.

Myndigheten ska samordna, utveckla och tillämpa interoperabilitetsramar för att garantera informationsutbyte mellan medlemsstaterna och också med myndigheten. Dessa interoperabilitetsramar ska grundas på och stödjas av den europeiska interoperabilitetsramen70 och den europeiska interoperabilitetsarkitektur som avses i Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/224071. På myndighetens begäran ska de nationella myndigheterna lämna alla nödvändiga uppgifter i angivna format så att myndigheten kan utföra de verksamhetsuppgifter som den tilldelas genom denna förordning, under förutsättning att de nationella myndigheterna har laglig tillgång till de relevanta uppgifterna. Uppgifterna ska vara korrekta, sammanhängande, fullständiga och lämnas i tid.

_________________

_________________

70 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Europeiska interoperabilitetsramen – genomförandestrategi, COM(2017) 134 final.

70 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Europeiska interoperabilitetsramen – genomförandestrategi, COM(2017) 134 final.

71 Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/2240 av den 25 november 2015 om inrättandet av ett program för lösningar för interoperabilitet och gemensamma ramar för europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare (ISA2-programmet) för modernisering av den offentliga sektorn (EUT L 318, 4.12.2015, s. 1).

71 Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/2240 av den 25 november 2015 om inrättandet av ett program för lösningar för interoperabilitet och gemensamma ramar för europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare (ISA2-programmet) för modernisering av den offentliga sektorn (EUT L 318, 4.12.2015, s. 1).

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Myndigheten får inrätta arbetsgrupper eller expertpaneler med företrädare för medlemsstaterna och/eller kommissionen, eller med externa experter efter urvalsförfaranden, för att fullgöra särskilda uppgifter eller för särskilda politikområden, inbegripet en medlingsnämnd för att fullgöra sina uppgifter i enlighet med artikel 13 i den här förordningen, och en särskild grupp för att handlägga ekonomiska frågor som rör tillämpningen av förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009, såsom avses i artikel 8.2 i den här förordningen.

Myndigheten får inrätta arbetsgrupper eller expertpaneler med företrädare för medlemsstaterna och/eller kommissionen, eller med externa experter eller med arbetsmarknadens parter efter urvalsförfaranden, för att fullgöra särskilda uppgifter eller för särskilda politikområden, inbegripet en medlingsnämnd för att fullgöra sina uppgifter i enlighet med artikel 13 i den här förordningen, och en särskild grupp för att handlägga ekonomiska frågor som rör tillämpningen av förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009, såsom avses i artikel 8.2 i den här förordningen.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Tvistlösningsnämnden ska bestå av de nationella kontaktpersonerna i enlighet med artikel 33, en företrädare för kommissionen, den verkställande direktören och tre oberoende experter som utses av styrelsen. I tvistlösningsförfaranden i enlighet med artikel 13 ska de nationella kontaktpersonerna från de berörda medlemsstaterna, den verkställande direktören, kommissionens företrädare och de tre oberoende experterna delta. Den verkställande direktören ska vara ordförande. Beslut ska fattas med två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna, varvid kommissionens företrädare inte är röstberättigad.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 18

Artikel 18

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning

1.  Styrelsen ska bestå av en erfaren företrädare för varje medlemsstat och två företrädare för kommissionen, vilka alla ska ha rösträtt.

1.  Styrelsen ska bestå av

 

a)  en erfaren företrädare för varje medlemsstat,

 

b)  en företrädare för kommissionen,

 

c)  sex företrädare för arbetsmarknadens parter, och

 

d)  tre oberoende experter utsedda av Europaparlamentet, vilka alla ska ha rösträtt.

 

De erfarna företrädarna för varje medlemsstat och deras suppleanter ska uppvisa yrkeskompetens inom både arbetsrätt och socialförsäkringsbestämmelser.

2.  Varje styrelseledamot ska ha en suppleant. Suppleanten ska företräda ledamoten i dennes frånvaro.

2.  Varje styrelseledamot ska ha en suppleant. Suppleanten ska företräda ledamoten i dennes frånvaro. Bägge företrädarna får samtidigt närvara vid mötena, men endast en röst per medlemsstat är tillåten.

3.  De styrelseledamöter som företräder sina medlemsstater och deras suppleanter ska utses av sina respektive medlemsstater mot bakgrund av deras kunskaper inom de områden som avses i artikel 1.2, med hänsyn till relevanta färdigheter när det gäller ledarskap, administration och budget.

3.  De styrelseledamöter som företräder sina medlemsstater och deras suppleanter ska utses av sina respektive medlemsstater mot bakgrund av deras kunskaper inom de områden som avses i artikel 1.2 samt på grundval av sina meriter och med hänsyn till relevanta erfarenheter och färdigheter. Alla parter ska sträva efter att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

 

Arbetsmarknadens parter på unionsnivå ska utse alla företrädare för arbetsmarknadens parter.

Kommissionen ska utse de ledamöter som ska företräda den.

Kommissionen ska utse de ledamöter som ska företräda den.

Medlemsstaterna och kommissionen ska bemöda sig om att begränsa omsättningen av sina företrädare i styrelsen för att säkerställa kontinuitet i styrelsens arbete. Alla parter ska sträva efter att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

Medlemsstaterna, arbetsmarknadens parter och kommissionen ska bemöda sig om att begränsa omsättningen av sina företrädare i styrelsen för att säkerställa kontinuitet i styrelsens arbete. Alla parter ska sträva efter att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

4.  Ledamöternas och suppleanternas mandatperiod ska vara fyra år. Denna period får förlängas.

4.  Ledamöternas och suppleanternas mandatperiod ska vara fyra år. Ledamöter får inneha två på varandra följande mandatperioder, förutsatt att de inte utnämnts till samma post.

5.  Företrädare från tredjeländer, som tillämpar unionslagstiftningen inom de områden som omfattas av denna förordning, får delta i styrelsens sammanträden som observatörer.

5.  Företrädare från tredjeländer, som tillämpar unionslagstiftningen inom de områden som omfattas av denna förordning, får, efter enhälligt förhandsgodkännande från medlemsstaterna, delta i styrelsens sammanträden som observatörer. Varje ledamot och varje suppleant ska underteckna en skriftlig intresseförklaring vid sitt ämbetstillträde och ska uppdatera den när det sker en förändring i detta avseende.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Anta myndighetens årsbudget med två tredjedelars majoritet av de röstberättigade styrelseledamöterna och fullgöra andra uppgifter avseende myndighetens budget i enlighet med kapitel IV.

b)  Anta myndighetens årsbudget med två tredjedelars majoritet av de röstberättigade styrelseledamöterna efter att budgeten dessförinnan har lagts fram för intressentgruppen för yttrande och fullgöra andra uppgifter avseende myndighetens budget i enlighet med kapitel IV.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  Anta en strategi för bedrägeribekämpning, som står i proportion till risken för bedrägerier, och därvid ta hänsyn till kostnaderna och fördelarna med de åtgärder som ska genomföras.

e)  Anta en strategi för bedrägeribekämpning, som står i proportion till risken för bedrägerier, och därvid ta hänsyn till kostnaderna och fördelarna med de åtgärder som ska genomföras, efter att strategin dessförinnan har lagts fram för intressentgruppen för yttrande.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  Anta regler för att förebygga och hantera intressekonflikter bland styrelseledamöterna samt ledamöterna i intressentgruppen och de arbetsgrupper och paneler inom myndigheten som har inrättats i enlighet med artikel 17.2, och på sin webbplats varje år offentliggöra intresseförklaringarna från styrelseledamöterna.

f)  Anta regler för att förebygga och hantera intressekonflikter bland styrelseledamöterna samt ledamöterna i intressentgruppen och de arbetsgrupper och paneler inom myndigheten som har inrättats i enlighet med artikel 17.2, samt utstationerade nationella experter i enlighet med artikel 34, och på sin webbplats varje år offentliggöra intresseförklaringarna från styrelseledamöterna.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ha)  Diskutera intressentgruppens förslag och rekommendationer och tillhandahålla ett motiverat svar.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  Anta arbetsordningarna för de arbetsgrupper och paneler inom myndigheten som inrättats i enlighet med artikel 17.2.

i)  Anta arbetsordningarna för de arbetsgrupper och paneler inom myndigheten som inrättats i enlighet med artikel 17.2 och 17.3 och utse tre oberoende experter i enlighet med artikel 17.3 samt två ersättare per expert på tio år.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 20 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Styrelsens ordförande

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Styrelsen ska välja en ordförande och en vice ordförande bland sina röstberättigade ledamöter och ska eftersträva en jämn könsfördelning. Ordföranden och vice ordföranden ska väljas med två tredjedelars majoritet av de röstberättigade ledamöterna i styrelsen.

Styrelsen ska välja en ordförande och en vice ordförande bland sina röstberättigade ledamöter och ska eftersträva en jämn könsfördelning och geografisk balans. Ordföranden och vice ordföranden ska väljas med två tredjedelars majoritet av de röstberättigade ledamöterna i styrelsen.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om två tredjedelars majoritet inte uppnås i en första omröstning ska en andra omröstning anordnas där ordföranden och vice ordföranden ska väljas med enkel majoritet av de röstberättigade ledamöterna i styrelsen.

Om två tredjedelars majoritet inte uppnås i en första omröstning ska en andra omröstning anordnas där ordförandena ska väljas med enkel majoritet av de röstberättigade ledamöterna i styrelsen.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vice ordföranden ska automatiskt ersätta ordföranden om denne har förhinder.

Den ena ordföranden ska automatiskt ersätta den andra om denne har förhinder.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Ordförandens och vice ordförandens mandatperiod ska vara fyra år. Deras mandatperiod får förnyas en gång. Om deras uppdrag som styrelseledamot emellertid upphör någon gång under deras mandatperiod, upphör deras mandatperiod automatiskt vid denna tidpunkt.

2.  Ordförandenas mandatperiod ska vara fyra år. Deras mandatperiod får förnyas en gång. Om deras uppdrag som styrelseledamot emellertid upphör någon gång under deras mandatperiod, upphör deras mandatperiod automatiskt vid denna tidpunkt.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Styrelsen ska sammankalla till möten med intressentgruppen minst en gång om året.

4.  Styrelsen ska sammankalla till möten med intressentgruppen minst två gånger om året.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  Styrelsens sammanträdesprotokoll ska offentliggöras på myndighetens webbplats. Föredragningslistan för styrelsens sammanträden ska tillhandahållas intressentgruppen i förväg.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 7b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7b.  En medlemsstat får i trängande fall begära att styrelsen ska sammanträda. Denna begäran ska åtföljas av en väl underbyggd motivering.

Motivering

Det bör finnas ett skyndsamt förfarande som kan tas i bruk i särskilda situationer.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 23

Artikel 23

Den verkställande direktörens ansvarsområden

Den verkställande direktörens ansvarsområden

1.  Den verkställande direktören ska leda myndigheten. Den verkställande direktören ska vara ansvarig inför styrelsen.

1.  Den verkställande direktören ska leda myndigheten. Den verkställande direktören ska vara ansvarig inför styrelsen.

2.  Den verkställande direktören ska på begäran rapportera till Europaparlamentet om resultatet av sitt arbete. Rådet får uppmana den verkställande direktören att rapportera om resultatet av sitt arbete.

2.  Den verkställande direktören ska på begäran rapportera till Europaparlamentet och till kommissionen om resultatet av sitt arbete. Rådet får uppmana den verkställande direktören att rapportera om resultatet av sitt arbete.

3.  Den verkställande direktören ska vara myndighetens rättsliga företrädare.

3.  Den verkställande direktören ska vara myndighetens rättsliga företrädare.

4.  Den verkställande direktören ska ansvara för genomförandet av de uppgifter som myndigheten tilldelas genom denna förordning. Den verkställande direktören ska i synnerhet vara ansvarig för följande:

4.  Den verkställande direktören ska ansvara för genomförandet av de uppgifter som myndigheten tilldelas genom denna förordning. Den verkställande direktören ska i synnerhet vara ansvarig för följande:

a)  Myndighetens dagliga förvaltning.

a)  Myndighetens dagliga förvaltning.

b)  Genomföra de beslut som styrelsen antar.

b)  Genomföra de beslut som styrelsen antar.

c)  Utarbeta utkastet till det samlade programdokumentet och lämna det till styrelsen för godkännande.

c)  Utarbeta utkastet till det samlade programdokumentet och lämna det till styrelsen för godkännande.

d)  Genomföra det samlade programdokumentet och rapportera till styrelsen om dess genomförande.

d)  Genomföra det samlade programdokumentet och rapportera till styrelsen om dess genomförande.

e)  Utarbeta den konsoliderade årliga rapporten om myndighetens verksamhet och lägga fram den för styrelsen för bedömning och antagande.

e)  Utarbeta den konsoliderade årliga rapporten om myndighetens verksamhet och lägga fram den för styrelsen för bedömning och antagande.

f)  Utarbeta en åtgärdsplan på grundval av slutsatserna från interna eller externa revisionsrapporter och utvärderingar, liksom utredningar utförda av Olaf samt överlämna en lägesrapport till kommissionen två gånger om året och regelbundet till styrelsen.

f)  Utarbeta en åtgärdsplan på grundval av slutsatserna från interna eller externa revisionsrapporter och utvärderingar, liksom utredningar utförda av Olaf samt överlämna en lägesrapport till kommissionen och Europaparlamentet två gånger om året och regelbundet till styrelsen.

g)  Skydda unionens finansiella intressen genom förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet, utan att det påverkar Olafs behörighet att göra utredningar, genom effektiva kontroller, och, om oriktigheter upptäcks, genom återkrav av felaktigt utbetalda belopp, och, där så är lämpligt, genom effektiva, proportionella och avskräckande administrativa och ekonomiska sanktioner.

g)  Skydda unionens finansiella intressen genom förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet, utan att det påverkar Olafs behörighet att göra utredningar, genom effektiva kontroller, och, om oriktigheter upptäcks, genom återkrav av felaktigt utbetalda belopp, och, där så är lämpligt, genom effektiva, proportionella och avskräckande administrativa och ekonomiska sanktioner.

h)  Utarbeta en strategi för bedrägeribekämpning för myndigheten och lägga fram den för styrelsen för godkännande.

h)  Utarbeta en strategi för bedrägeribekämpning för myndigheten och lägga fram den för styrelsen för godkännande.

i)  Utarbeta de finansiella regler som är tillämpliga för myndigheten och lägga fram dem för styrelsen.

i)  Utarbeta de finansiella regler som är tillämpliga för myndigheten och lägga fram dem för styrelsen.

j)  Upprätta myndighetens preliminära beräkning av inkomster och utgifter och genomföra dess budget.

j)  Upprätta myndighetens preliminära beräkning av inkomster och utgifter och genomföra dess budget.

k)  Genomföra de åtgärder som fastställts av styrelsen för att fullgöra de skyldigheter avseende uppgiftsskydd som infördes genom förordning (EG) nr 45/2001.

k)  Genomföra de åtgärder som fastställts av styrelsen för att fullgöra de skyldigheter avseende uppgiftsskydd som infördes genom förordning (EG) nr 45/2001.

 

ka)  Vara ordförande i tvistlösningsförfaranden.

5.  Den verkställande direktören ska besluta om det är nödvändigt att placera en eller flera anställda i en eller flera medlemsstater. Innan den verkställande direktören beslutar att inrätta ett lokalt kontor ska denne inhämta förhandsgodkännande från kommissionen, styrelsen och den eller de medlemsstater som berörs. I beslutet ska man ange omfattningen av den verksamhet som ska bedrivas vid det lokala kontoret på ett sätt som undviker onödiga kostnader och överlappning av myndighetens administrativa uppgifter. Det kan krävas en överenskommelse om säte med den eller de berörda medlemsstaterna.

5.  Den verkställande direktören ska besluta om det är nödvändigt att placera en eller flera anställda i en eller flera medlemsstater, antingen tillfälligtvis eller varaktigt. Innan den verkställande direktören beslutar att inrätta ett lokalt kontor ska denne inhämta förhandsgodkännande från kommissionen, styrelsen och den eller de medlemsstater som berörs. I beslutet ska man ange den primära omfattningen av den verksamhet som ska bedrivas vid det lokala kontoret på ett sätt som undviker onödiga kostnader och överlappning av myndighetens administrativa uppgifter. Det ska krävas en överenskommelse om säte med den eller de berörda medlemsstaterna.

 

5a.  Anställda som utplacerats i en eller flera medlemsstater, antingen tillfälligtvis eller varaktigt, ska samarbeta med medlemsstaternas lokala myndigheter efter situationens krav, men ska dock genomgående stå under myndighetens ledning.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 24

Artikel 24

Intressentgruppens inrättande och sammansättning

Intressentgruppens inrättande och sammansättning

1.  För att underlätta samråd med berörda parter och dra nytta av deras sakkunskap inom de områden som omfattas av denna förordning, ska en intressentgrupp som har en rådgivande funktion och som är knuten till myndigheten inrättas.

1.  För att underlätta samråd med berörda parter och dra nytta av deras sakkunskap inom de områden som omfattas av denna förordning, ska en intressentgrupp som har en rådgivande funktion och som är knuten till myndigheten inrättas.

2.  Intressentgruppen får särskilt lämna yttranden och ge råd till myndigheten i frågor som rör tillämpningen och efterlevnaden av unionslagstiftningen på de områden som omfattas av denna förordning.

2.  Intressentgruppen får särskilt lämna yttranden och ge råd till myndigheten i frågor som rör tillämpningen och efterlevnaden av unionslagstiftningen på de områden som omfattas av denna förordning.

3.  Den verkställande direktören ska vara ordförande i intressentgruppen, som ska sammanträda minst två gånger om året på initiativ av den verkställande direktören eller på begäran av kommissionen.

3.  Den verkställande direktören ska vara ordförande i intressentgruppen, som ska sammanträda minst två gånger om året på initiativ av den verkställande direktören, på begäran av kommissionen, Europaparlamentet, eller, i särskilt trängande fall, på begäran av en medlemsstat eller minst 20 % av sina medlemmar.

4.  Intressentgruppen ska bestå av dels sex företrädare för arbetsmarknadens parter på unionsnivå som företräder både fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer, dels två företrädare för kommissionen.

4.  Intressentgruppen ska bestå av åtta företrädare för arbetsmarknadens parter på unionsnivå som lika företräder fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer, två företrädare för kommissionen och två företrädare för Europaparlamentet.

5.  Intressentgruppens ledamöter ska utnämnas av sina respektive organisationer och utses av styrelsen. Styrelsen ska också utse suppleanter på samma villkor som ledamöterna, och suppleanterna ska automatiskt ersätta ledamöter som är frånvarande eller har förhinder. I möjligaste mån ska en jämn könsfördelning respekteras samt en lämplig representation av små och medelstora företag.

5.  Intressentgruppens ledamöter ska utnämnas av sina respektive organisationer och utses av styrelsen. Styrelsen ska också utse suppleanter på samma villkor som ledamöterna.

6.  Myndigheten ska tillhandahålla sekretariatet för intressentgruppen. Intressentgruppen ska själv anta sin arbetsordning med två tredjedelars majoritet av sina röstberättigade ledamöter. Arbetsordningen ska godkännas av styrelsen.

6.  Myndigheten ska tillhandahålla sekretariatet för intressentgruppen. Intressentgruppen ska själv anta sin arbetsordning med två tredjedelars majoritet av sina röstberättigade ledamöter. Arbetsordningen ska godkännas av styrelsen.

7.  Myndigheten ska offentliggöra intressentgruppens yttranden och råd samt resultaten av dess samråd, utom i sekretessbelagda ärenden.

7.  Myndigheten ska offentliggöra intressentgruppens yttranden och råd samt resultaten av dess samråd, utom i sekretessbelagda ärenden.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje år ska den verkställande direktören utarbeta ett utkast till samlat programplaneringsdokument som innehåller en flerårig och årlig programplanering i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/201373 och som tar hänsyn till de riktlinjer som kommissionen fastställt.

1.  Varje år ska den verkställande direktören utarbeta ett utkast till samlat programplaneringsdokument som innehåller en flerårig och årlig programplanering i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/201373 och som tar hänsyn till de riktlinjer som kommissionen fastställt, efter att dokumentet dessförinnan har lagts fram för intressentgruppen för yttrande.

_________________

_________________

73 Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 328, 7.12.2013, s. 42).

73 Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 328, 7.12.2013, s. 42).

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska vidarebefordra utkastet till beräkning till budgetmyndigheten, tillsammans med förslaget till unionens allmänna budget.

4.  Kommissionen ska vidarebefordra utkastet till beräkning till budgetmyndigheten, tillsammans med förslaget till unionens allmänna budget, med klart angivande av vilken budgetpost som hänför sig till myndigheten. Kommissionen ska också underrätta Europaparlamentet om utkastet till beräkning,

Motivering

I och med att tidsgränserna blir allt snävare skulle andra institutioner bättre kunna sköta sitt arbete med förfarandena om budgetberäkningarna översändes redan i detta tidigare skede.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Principen om sund ekonomisk förvaltning ska gälla under alla omständigheter.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 32

Artikel 32

Verkställande direktör

Verkställande direktör

1.  Den verkställande direktören ska anställas som tillfälligt anställd vid myndigheten enligt artikel 2 a i anställningsvillkoren för övriga anställda.

1.  Den verkställande direktören ska anställas som tillfälligt anställd vid myndigheten enligt artikel 2 a i anställningsvillkoren för övriga anställda.

2.  Styrelsen ska utnämna den verkställande direktören utgående från en förteckning över kandidater som föreslagits av kommissionen efter ett öppet och transparent urvalsförfarande.

2.  Styrelsen ska utnämna den verkställande direktören utgående från en förteckning över kandidater som föreslagits av kommissionen och medlemsstaterna efter ett öppet och transparent urvalsförfarande. När det finns två kandidater som är lika meriterade ska styrelsen ge företräde för det underrepresenterade könet.

3.  I det avtal som sluts med den verkställande direktören ska myndigheten företrädas av styrelsens ordförande.

3.  I det avtal som sluts med den verkställande direktören ska myndigheten företrädas av styrelsens ordförande.

4.  Den verkställande direktörens mandatperiod ska vara fem år. Vid periodens utgång ska kommissionen göra en utvärdering där hänsyn tas till en bedömning av den verkställande direktörens arbetsinsats och myndighetens framtida uppgifter och utmaningar.

4.  Den verkställande direktörens mandatperiod ska vara fyra år. Vid periodens utgång ska kommissionen göra en utvärdering där hänsyn tas till en bedömning av den verkställande direktörens arbetsinsats och myndighetens framtida uppgifter och utmaningar.

5.  Styrelsen får på förslag av kommissionen, med beaktande av den utvärderingsrapport som avses i punkt 4, förlänga den verkställande direktörens mandatperiod en gång med högst fem år.

5.  Styrelsen får på förslag av kommissionen, med beaktande av den utvärderingsrapport som avses i punkt 4, förlänga den verkställande direktörens mandatperiod en gång med högst fyra år.

6.  En verkställande direktör vars mandatperiod har förlängts får inte delta i ett annat urvalsförfarande för samma befattning vid slutet av den sammantagna mandatperioden.

6.  En verkställande direktör vars mandatperiod har förlängts får inte delta i ett annat urvalsförfarande för samma befattning vid slutet av den sammantagna mandatperioden.

7.  Den verkställande direktören kan avsättas från sin post endast efter styrelsebeslut på förslag av kommissionen.

7.  Den verkställande direktören kan avsättas från sin post endast efter styrelsebeslut.

8.  Styrelsen ska fatta beslut om att utse, förlänga mandatperioden för eller avsätta den verkställande direktören med två tredjedelars majoritet av de röstberättigade ledamöterna.

8.  Styrelsen ska fatta beslut om att utse, förlänga mandatperioden för eller avsätta den verkställande direktören med två tredjedelars majoritet av de röstberättigade ledamöterna.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Förordning (EG) nr 1049/2001 ska tillämpas på handlingar som finns hos myndigheten. Inom sex månader efter sitt första möte ska styrelsen anta tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1049/2001.

1.  Förordning (EG) nr 1049/2001 ska tillämpas på handlingar som finns hos myndigheten. Inom sex månader efter sitt första möte ska styrelsen anta tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1049/2001. Förordning (EG) nr 45/2001 ska tillämpas på myndighetens behandling av personuppgifter.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1, 2 och 3 ska befogenheten att utföra revision och utredningar uttryckligen tillerkännas revisionsrätten och Olaf enligt deras respektive befogenheter i samarbetsavtal med tredjeland eller internationella organisationer, kontrakt, bidragsavtal och bidragsbeslut som ingås av myndigheten.

4.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1, 2 och 3 ska befogenheten att utföra revision och utredningar uttryckligen tillerkännas Europeiska åklagarmyndigheten, revisionsrätten och Olaf enligt deras respektive befogenheter i samarbetsavtal med tredjeland eller internationella organisationer, kontrakt, bidragsavtal och bidragsbeslut som ingås av myndigheten.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Europeiska unionens domstol ska vara behörig att träffa avgöranden enligt eventuella skiljedomsklausuler i ett avtal som myndigheten ingått.

2.  Europeiska unionens domstol ska vara behörig att träffa avgöranden enligt eventuella skiljedomsklausuler i ett avtal som myndigheten ingått, liksom också i frågor som inte gäller avtalsförhållanden, om inte lösning på annat sätt kan uppnås.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Myndighetens verksamhet ska vara föremål för Europeiska ombudsmannens undersökningar i enlighet med artikel 228 i EUF-fördraget.

Myndighetens verksamhet samt den verksamhet och de nationella, samordnade eller gemensamma inspektioner som utförs under medverkan av myndighetens personal ska vara föremål för Europeiska ombudsmannens undersökningar i enlighet med artikel 228 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 42a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 42a

 

Skydd av visselblåsare

 

Personer som uppmärksammar myndigheten på fall som bland annat rör arbets- eller socialförsäkringsbedrägerier, antingen direkt eller via nationella tillsynsmyndigheter, ska skyddas mot all ogynnsam behandling från sina arbetsgivares sida.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För detta ändamål får myndigheten, efter förhandsgodkännande från kommissionen, upprätta samarbetsavtal med myndigheter i tredjeländer. Dessa avtal får inte medföra några juridiska förpliktelser för unionen och dess medlemsstater.

För detta ändamål får myndigheten, efter förhandsgodkännande från kommissionen och styrelsen, upprätta samarbetsavtal med myndigheter i tredjeländer. Dessa avtal får inte medföra några juridiska förpliktelser för unionen och dess medlemsstater.

Motivering

Så pass viktiga beslut som påverkar hela myndighetens verksamhet får inte fattas endast av kommissionen. Medlemsstaterna måste också ge sitt godkännande till dem.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 46 – led 1

Förordning (EG) nr 883/2004

Artikel 1 – led na

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”na)  Europeiska arbetsmyndigheten: det organ som inrättats genom [förordning om inrättande av myndigheten] och som avses i artikel 74”.

”na)  Europeiska myndigheten för arbete och social trygghet: det organ som inrättats genom [förordning om inrättande av myndigheten]”.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 46 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  I artikel 72 ska led g ersättas med följande:

utgår

”g) fastställa vilka faktorer som måste beaktas vid upprättandet av räkenskaperna för de kostnader som åligger medlemsstaternas institutioner enligt denna förordning och upprätta årsräkenskaper mellan dessa institutioner på grundval av en rapport från Europeiska arbetsmyndigheten som avses i artikel 74.”

 

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 46 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  I artikel 72 ska följande led införas som led ga:

 

”ga) tillhandahålla tekniska synpunkter och teknisk sakkunskap till Europeiska myndigheten för arbete och social trygghet där det är relevant.”.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten

Referensnummer

COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

16.4.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Angel Dzhambazki

15.5.2018

Behandling i utskott

3.9.2018

 

 

 

Antagande

22.10.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Tiemo Wölken

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Olle Ludvigsson

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

15

+

ECR

Angel Dzhambazki

PPE

Geoffroy Didier, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech; Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Olle Ludvigsson, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (23.10.2018)

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten

(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

Föredragande av yttrande: Emilian Pavel

KORTFATTAD MOTIVERING

Europaparlamentet har vid flera tillfällen betonat att man behöver både öka medlemsstaternas kontroller, administrativa samarbete och samordning för att aktivt stödja utövandet av rätten till fri rörlighet, och utveckla bistånds- och informationsutbytet för att bekämpa bedrägerier i samband med utstationeringen av arbetstagare. Samtidigt har det understrukits att det är viktigt att informationen är tydlig och transparent för tjänsteleverantörer och alla kategorier av arbetstagare, däribland innehavare av EU-blåkort, personer som är föremål för företagsintern förflyttning och varaktigt bosatta, samt deras familjemedlemmar. I detta sammanhang föreslog kommissionen att en ”europeisk arbetsmyndighet” skulle inrättas i form av ett decentraliserat EU-organ för att ta itu med utmaningarna som arbetstagarnas rörlighet inom unionen medför, och för att säkerställa att relevanta EU-regler tillämpas på ett rättvist, enkelt och effektivt sätt.

Arbetstagarnas rörlighet inom EU är till nytta för enskilda, arbetsmarknadens parter, ekonomin och samhället som helhet. Den fria rörligheten för arbetstagare och friheten att tillhandahålla tjänster inom unionen förutsätter att det finns tydliga och rättvisa regler som tillämpas på ett effektivt sätt när det gäller arbetstagarnas rörlighet över gränserna, även för tredjelandsmedborgare.

Det kvarstår dock frågor kring tillämpningen av EU-reglerna och en effektiv och ändamålsenlig kontroll av efterlevnaden av dem, något som riskerar att skada förtroendet för och rättvisan på den inre marknaden. Farhågor har särskilt framförts när det gäller migrerande arbetstagare som blir utnyttjade eller som förvägras sina rättigheter och företag som är verksamma i ett osäkert eller oklart företagsklimat med orättvisa konkurrensvillkor. Tillhandahållandet av aktuell information och tjänster av hög kvalitet till allmänheten i fråga om rättigheter och skyldigheter i gränsöverskridande situationer behöver samordnas på EU-nivå för att en enhetlig, tydlig och effektiv strategi ska kunna säkerställas. I detta hänseende kommer Europeiska arbetsmyndigheten att anförtros ett antal operativa uppgifter, nämligen att tillhandahålla relevant information och relevanta tjänster till enskilda, arbetsmarknadens parter och arbetsgivare, och att stödja medlemsstaterna i deras samarbete, informationsutbyte, samordnade och gemensamma inspektioner – en fråga som föredraganden anser särskilt viktig – för att uppmärksamma behöriga myndigheter på fall av kränkningar av de grundläggande rättigheterna och människohandel för arbetskraftsexploatering. Alla former av migration till unionen påverkar ofrånkomligen EU:s arbetsmarknader.

Föredraganden stöder helhjärtat kommissionens förslag om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten.

Ändringsförslag

Eftersom myndigheten bör bidra till en tydlig, rättvis och effektiv efterlevnad av unionens bestämmelser om arbetstagarnas rörlighet över gränserna och samordning av de sociala trygghetssystemen, stöder föredraganden skyddet av de grundläggande rättigheter som fastställs i dessa bestämmelser, till exempel fri rörlighet för personer och arbetstagare, däribland innehavare av EU-blåkort, personer som är föremål för företagsintern förflyttning och varaktigt bosatta, samt deras familjemedlemmar. Föredraganden stöder också det gränsöverskridande utövandet av rättigheter i fråga om rättvisa och goda arbetsförhållanden, social trygghet och hälso- och sjukvård, icke-diskriminering och bekämpning av människohandel för arbetskraftsexploatering.

En annan viktig fråga för föredraganden är problemet med odeklarerat arbete. Därför har föredraganden lagt fram ett ändringsförslag för att tydligt visa hur man kan ta itu med odeklarerat arbete, som ofta är av gränsöverskridande karaktär och kan få allvarliga konsekvenser för de berörda arbetstagarna. Vissa utsatta grupper, exempelvis tredjelandsmedborgare, berörs särskilt av odeklarerat arbete och det förnekande av grundläggande arbetstagarrättigheter som hör samman med det. Europeiska arbetsmyndigheten bör upprätthålla och vidareutveckla det europeiska forumet för att förbättra samarbetet när det gäller att bekämpa odeklarerat arbete, inrättat genom beslut (EU) 2016/344, och ytterligare stärka samarbetet inom unionen på detta område.

Enligt föredraganden är bestämmelserna om samarbete med andra europeiska byråer av avgörande betydelse. Föredraganden uppmuntrar arbetsmyndigheten att upprätta ett effektivt samarbete med Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) vad gäller kampen mot organiserad brottslighet. För att bekämpa människohandel, i synnerhet för arbetskraftsexploatering, bör arbetsmyndigheten även samarbeta med andra EU-byråer med verksamhet inom området rättsliga och inrikes frågor, särskilt Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) och samordnaren för kampen mot människohandel.

När det gäller skydd av personuppgifter gäller förordning (EU) 2016/679 (den allmänna dataskyddsförordningen) och förordning (EG) nr 45/2001 för behandling av personuppgifter enligt detta förslag. Föredraganden försöker se till att all behandling av personuppgifter, i enlighet med dessa bestämmelser, ska vara begränsad till vad som är nödvändigt och proportionerligt. Uppgifterna bör samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och får inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Föredraganden föreslår att det ska klargöras att myndigheten och kommissionen bör ses som gemensamt personuppgiftsansvariga i enlighet med dataskyddsreglerna.

Föredraganden ser bedrägeribekämpning som en annan mycket viktig fråga och efterlyser tydliga hänvisningar till tillämpningen av rådets förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten, och till åklagarmyndighetens deltagande i utredningar om bedrägeribekämpning med kopplingar till arbetsmyndighetens arbete, när så är lämpligt.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Fri rörlighet för arbetstagare, etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster hör i enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) till de grundläggande principerna för den inre marknaden i unionen.

(1)  Skydd av sociala rättigheter och arbetstagarrättigheter, fri rörlighet för arbetstagare, etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster hör i enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) till de grundläggande principerna för den inre marknaden i unionen.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Enligt artikel 3 i EU-fördraget ska unionen verka för en mycket konkurrenskraftig social marknadsekonomi som siktar på full sysselsättning och sociala framsteg och främjar social rättvisa och socialt skydd. Enligt artikel 9 i EUF-fördraget ska unionen vid fastställandet och genomförandet av sin politik och verksamhet bl.a. beakta de krav som är förknippade med främjandet av hög sysselsättning, garantier för ett fullgott socialt skydd, kampen mot social utestängning samt en hög utbildningsnivå och en hög hälsoskyddsnivå för människor.

(2)  Enligt artikel 3 i EU-fördraget ska unionen verka för en mycket konkurrenskraftig social marknadsekonomi som siktar på full sysselsättning och sociala framsteg, främja social rättvisa och socialt skydd, bekämpa social utestängning och diskriminering och främja social rättvisa och socialt skydd, jämställdhet mellan kvinnor och män, solidaritet mellan generationerna och skydd av barnets rättigheter, samt främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning och solidaritet mellan medlemsstaterna. Enligt artikel 9 i EUF-fördraget ska unionen vid fastställandet och genomförandet av sin politik och verksamhet bl.a. beakta de krav som är förknippade med främjandet av hög sysselsättning, garantier för ett fullgott socialt skydd, kampen mot social utestängning samt en hög utbildningsnivå och en hög hälsoskyddsnivå för människor.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  I Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna föreskrivs rätten till fri rörlighet för personer och arbetstagare i artiklarna 15 och 45, rätten till icke-diskriminering i artikel 21, rätten till tillgång till kostnadsfri arbetsförmedling i artikel 29, näringsfriheten i artikel 16 och rätten till rättvisa arbetsförhållanden, social trygghet och hälsoskydd i artiklarna 31, 34 och 35.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b)  Farhågor kvarstår när det gäller befintliga hinder för den fria rörligheten, tillgången till sysselsättning, tillgången till social trygghet, och diskrimineringen på grundval av nationalitet på den inre marknaden.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 2c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2c)  I sin särskilda rapport nr 6/2018 ”Fri rörlighet för arbetstagare – den grundläggande friheten är garanterad, men bättre riktat EU-stöd skulle främja rörligheten”, lade revisionsrätten fram rekommendationer till kommissionen för att öka medvetenheten om verktygen som hör samman med tillhandahållandet av information om den fria rörligheten för arbetstagare och anmälandet av diskriminering samt för att på ett bättre sätt utnyttja tillgänglig information för att identifiera olika typer av diskriminering.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 2d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2d)  Allvarlig arbetskraftsexploatering förekommer i många ekonomiska sektorer inom unionen och påverkar olika grupper av gränsarbetare, både unionsmedborgare och tredjelandsmedborgare. Som Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter rekommenderade i sin rapport ”Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union”, från 2015, bör sådana metoder åtgärdas bland annat genom ett övergripande system med riktade inspektioner av arbetsvillkor.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Den europeiska pelaren för sociala rättigheter lyfter fram att var och en har rätt att få individanpassat stöd i rätt tid för att förbättra sina utsikter till anställning eller egenföretagande, och framhåller att var och en har rätt att överföra intjänade socialförsäkrings- eller utbildningsrättigheter vid övergången mellan olika anställningar. I pelaren betonas också att unga människor har rätt till fortbildning, lärlingstid, praktik eller ett bra arbetserbjudande samt att arbetslösa har rätt till individanpassat, kontinuerligt och aktivt stöd.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Som nämns i den gemensamma förklaringen om lagstiftningsprioriteringar för 2018–2019 åtar sig parlamentet, rådet och kommissionen att vidta åtgärder för att stärka unionens sociala dimension, genom att förbättra samordningen av de sociala trygghetssystemen36, genom att skydda arbetstagare från hälsorisker på arbetsplatsen37, genom att säkerställa en rättvis behandling för alla på unionens arbetsmarknad i form av moderniserade regler om utstationering av arbetstagare38 samt genom att förbättra den gränsöverskridande efterlevnaden av EU:s lagstiftning.

(4)  Som nämns i den gemensamma förklaringen om lagstiftningsprioriteringar för 2018–2019 åtar sig parlamentet, rådet och kommissionen att vidta åtgärder för att stärka unionens sociala dimension, genom att förbättra samordningen av de sociala trygghetssystemen36, genom att skydda alla arbetstagare från hälsorisker på arbetsplatsen37, genom att säkerställa en rättvis behandling för alla på unionens arbetsmarknad i form av moderniserade regler om utstationering av arbetstagare38 samt genom att förbättra den gränsöverskridande efterlevnaden av EU:s lagstiftning.

_________________

_________________

36 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 (COM (2016) 815 final).

36 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 (COM (2016) 815 final).

37 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (COM(2017) 11 final).

37 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (COM(2017) 11 final).

38 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (COM(2016) 128 final).

38 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (COM(2016) 128 final).

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Europeiska arbetsmyndigheten (nedan kallad myndigheten) bör inrättas för att bidra till att stärka rättvisan på och förtroendet för den inre marknaden. I detta syfte bör myndigheten hjälpa medlemsstaterna och kommissionen att stärka tillgången till information för enskilda och arbetsgivare om rättigheter och skyldigheter i situationer som rör arbetstagarnas rörlighet över gränserna samt tillgång till relevanta tjänster, stödja efterlevnad och samarbete mellan medlemsstaterna för att garantera en effektiv tillämpning av unionslagstiftningen på dessa områden samt medla och underlätta lösningar vid gränsöverskridande tvister eller störningar på arbetsmarknaden.

(5)  Europeiska arbetsmyndigheten (nedan kallad myndigheten) bör inrättas för att bidra till att underlätta arbetstagarnas rörlighet över gränserna, stärka den sociala rättvisan på och förtroendet för den inre marknaden och säkerställa lika tillgång till sysselsättning och social trygghet för rörliga medborgare samt förbättra skyddet av arbetstagarnas rättigheter och bistå vid hanteringen av arbetslöshet, med respekt för proportionalitets- och subsidiaritetsprinciperna. I detta syfte bör myndigheten hjälpa medlemsstaterna och kommissionen att stärka tillgången till information för enskilda och arbetsgivare om rättigheter och skyldigheter i situationer som rör arbetstagarnas rörlighet över gränserna samt tillgång till relevanta tjänster, stödja efterlevnad och samarbete mellan medlemsstaterna för att garantera en effektiv tillämpning av unionslagstiftningen på dessa områden samt medla och underlätta lösningar vid gränsöverskridande tvister eller störningar på arbetsmarknaden.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Myndigheten bör bedriva sin verksamhet på områdena arbetstagarnas rörlighet över gränserna och samordning av de sociala trygghetssystemen, inbegripet fri rörlighet för arbetstagare, utstationering av arbetstagare och utpräglat mobila tjänster. Den bör också stärka medlemsstaternas samarbete mot odeklarerat arbete. När myndigheten under sin verksamhet får kännedom om misstänkta oriktigheter, även på unionsrättsliga områden som ligger utanför dess uppdrag, såsom kränkningar av arbetsvillkor, hälso- och säkerhetsbestämmelser eller anställning av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt, bör den kunna rapportera dem och samarbeta i dessa frågor med kommissionen, behöriga unionsorgan och nationella myndigheter beroende på vad som är tillämpligt.

(6)  Myndigheten bör bedriva sin verksamhet på områdena arbetstagarnas rörlighet över gränserna och samordning av de sociala trygghetssystemen, inbegripet fri rörlighet för arbetstagare, utstationering av arbetstagare och utpräglat mobila tjänster. Den bör också stärka medlemsstaternas samarbete mot odeklarerat arbete. När myndigheten under sin verksamhet får kännedom om misstänkta oriktigheter, även på unionsrättsliga områden som ligger utanför dess uppdrag, såsom kränkningar av arbetsvillkor eller hälso- och säkerhetsbestämmelser, bör den kunna rapportera dem och samarbeta effektivt och utan dröjsmål i dessa frågor med kommissionen, behöriga unionsorgan och nationella myndigheter beroende på vad som är tillämpligt.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Odeklarerat arbete är ofta av gränsöverskridande karaktär och kan få allvarliga konsekvenser för de berörda arbetstagarna. Vissa utsatta grupper, exempelvis tredjelandsmedborgare, berörs särskilt av odeklarerat arbete och det förnekande av grundläggande arbetstagarrättigheter som hör samman med det. Myndigheten bör upprätthålla och vidareutveckla det europeiska forumet för att förbättra samarbetet när det gäller att bekämpa odeklarerat arbete, inrättat genom Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2016/344, och bör stärka samarbetet inom unionen på området ytterligare.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Myndigheten bör bidra till att underlätta den fria rörligheten för arbetstagare enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/201139, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/54/EU40 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/58941. Den bör också underlätta utstationering av arbetstagare enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG42 och Europaparlamentets och rådet direktiv 2014/67/EU43, bland annat genom att stödja efterlevnaden av dessa bestämmelser i de fall de genomförts genom allmänt tillämpliga kollektivavtal i överensstämmelse med medlemsstaternas praxis. Den bör även bidra till samordningen av de sociala trygghetssystemen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/200444, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/200945, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1231/201046, rådets förordning (EG) nr 1408/7147 och rådets förordning (EG) nr 574/7248.

(7)  Myndigheten bör bidra till att underlätta den fria rörligheten för arbetstagare enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/201139, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/54/EU40 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/58941. Den bör också underlätta utstationering av arbetstagare enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG42 och Europaparlamentets och rådet direktiv 2014/67/EU43, bland annat genom att stödja efterlevnaden av dessa bestämmelser i de fall de genomförts genom allmänt tillämpliga kollektivavtal i överensstämmelse med medlemsstaternas praxis. Den bör även bidra till en effektiv samordning av de sociala trygghetssystemen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/200444, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/200945, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1231/201046, rådets förordning (EG) nr 1408/7147 och rådets förordning (EG) nr 574/7248.

_________________

_________________

39 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen (EUT L 141, 27.5.2011, s. 1).

39 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen (EUT L 141, 27.5.2011, s. 1).

40 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/54/EU av den 16 april 2014 om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare (EUT L 128, 30.4.2014, s. 8).

40 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/54/EU av den 16 april 2014 om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare (EUT L 128, 30.4.2014, s. 8).

41 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/589 av den 13 april 2016 om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar (Eures), om arbetstagares tillgång till rörlighetstjänster och om ytterligare integration av arbetsmarknaderna samt om ändring av förordningarna (EU) nr 492/2011 och (EU) nr 1296/2013 (EUT L 107, 22.4.2016, s. 1).

41 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/589 av den 13 april 2016 om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar (Eures), om arbetstagares tillgång till rörlighetstjänster och om ytterligare integration av arbetsmarknaderna samt om ändring av förordningarna (EU) nr 492/2011 och (EU) nr 1296/2013 (EUT L 107, 22.4.2016, s. 1).

42 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (EGT L 18, 21.1.1997, s. 1).

42 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (EGT L 18, 21.1.1997, s. 1).

43 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen) (EUT L 159, 28.5.2014, s.11).

43 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen) (EUT L 159, 28.5.2014, s.11).

44 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 166, 30.4.2004, s. 1, rättad i EUT L 200, 7.6.2004, s. 1).

44 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 166, 30.4.2004, s. 1, rättad i EUT L 200, 7.6.2004, s. 1).

45 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 284, 30.10.2009, s. 1).

45 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 284, 30.10.2009, s. 1).

46 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1231/2010 av den 24 november 2010 om utvidgning av förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 till att gälla de tredjelandsmedborgare som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa förordningar (EUT L 344, 29.12.2010, s. 1).

46 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1231/2010 av den 24 november 2010 om utvidgning av förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 till att gälla de tredjelandsmedborgare som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa förordningar (EUT L 344, 29.12.2010, s. 1).

47 Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (EGT L 149, 5.7.1971, s. 2).

47 Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (EGT L 149, 5.7.1971, s. 2).

48 Rådets förordning (EEG) nr 574/72 av den 21 mars 1972 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (EGT L 74, 27.3.1972, s. 1).

48 Rådets förordning (EEG) nr 574/72 av den 21 mars 1972 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (EGT L 74, 27.3.1972, s. 1).

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  De personer som omfattas av myndighetens verksamhet bör vara personer som omfattas av unionsrätten inom denna förordnings tillämpningsområde, däribland arbetstagare, egenföretagare, arbetssökande och personer som inte förvärvsarbetar, vilket bör omfatta både unionsmedborgare och tredjelandsmedborgare som lagligen är bosatta i unionen, såsom utstationerade arbetstagare, innehavare av EU-blåkort, personer som förflyttas inom företag och långvarigt bosatta, samt deras familjemedlemmar.

(9)  De personer som omfattas av myndighetens verksamhet bör vara både unionsmedborgare och tredjelandsmedborgare som omfattas av unionsrätten inom denna förordnings tillämpningsområde, däribland arbetstagare, egenföretagare, arbetssökande och icke-förvärvsarbetande personer som påverkas av gränsöverskridande rörlighet inom unionen.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  I syfte att gradvis upprätta det område med frihet, säkerhet och rättvisa som anges i fördragen har unionsrättsakter antagits för att reglera villkoren för inresa, vistelse och anställning för vissa kategorier av tredjelandsmedborgare, såsom innehavare av EU-blåkort enligt rådets direktiv 2009/50/EG1a, personer som är föremål för företagsintern förflyttning enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/66/EU1b och varaktigt bosatta enligt rådets direktiv 2003/109/EG1c, samt deras familjemedlemmar, och för att fastställa sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare till tredjelandsmedborgare som vistas olagligt enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG1d. De gränsöverskridande aspekterna av tillämpningen av en sådan lagstiftning bör omfattas av myndighetens verksamhet.

 

_________________

 

1a Rådets direktiv 2009/50/EG av den 25 maj 2009 om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning (EUT L 155, 18.6.2009, s. 17).

 

1b Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/66/EU av den 15 maj 2014 om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal (EUT L 157, 27.5.2014, s. 1).

 

1c Rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (EUT L 16, 23.1.2004, s. 44).

 

1d Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt (EUT L 168, 30.6.2009, s. 24).

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Inrättandet av myndigheten bör inte medföra nya rättigheter eller skyldigheter för enskilda eller arbetsgivare, inbegripet näringsidkare och icke-vinstdrivande organisationen, eftersom myndighetens verksamhet bör omfatta dem i den mån de omfattas av den unionslagstiftning som ingår i den här förordningens tillämpningsområde.

(10)  Inrättandet av myndigheten bör inte medföra nya rättigheter eller skyldigheter för enskilda eller arbetsgivare, inbegripet näringsidkare och icke-vinstdrivande organisationer, eftersom myndighetens verksamhet bör omfatta dem i den mån de omfattas av den unionslagstiftning som ingår i den här förordningens tillämpningsområde. Samtidigt bör myndigheten respektera och genomföra befintliga rättigheter och skyldigheter i linje med unionslagstiftningen och internationella arbetsnormer.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  För att understödja en rättvis, enkel och verkningsfull tillämpning av unionsrätten bör myndigheten stödja samarbete och utbyte av aktuell information mellan medlemsstaterna. Tillsammans med annan personal bör de nationella kontaktpersoner som arbetar vid myndigheten understödja medlemsstaternas efterlevnad av sina samarbetsskyldigheter, påskynda kontakterna mellan dem genom rutiner utformade för att minska tidsutdräkten samt upprätta kontakter med andra nationella förbindelseorgan och kontaktpunkter enligt unionsrätten. Myndigheten bör uppmuntra användning av innovativa metoder för ändamålsenligt och resurseffektivt gränsöverskridande samarbete, inbegripet datakommunikationsverktyg som systemet för elektroniskt utbyte av socialförsäkringsuppgifter (EESSI) och informationssystemet för den inre marknaden (IMI), och bör bidra till ytterligare digitalisering och förbättrade it-verktyg för utbyte av meddelanden mellan de nationella myndigheterna.

(13)  För att understödja en rättvis, enkel och verkningsfull tillämpning av unionsrätten bör myndigheten stödja samarbete och utbyte av aktuell information mellan medlemsstaterna. Tillsammans med annan personal bör de nationella kontaktpersoner som arbetar vid myndigheten understödja medlemsstaternas efterlevnad av sina samarbetsskyldigheter, påskynda kontakterna mellan dem genom rutiner utformade för att minska tidsutdräkten samt upprätta kontakter med andra nationella förbindelseorgan och kontaktpunkter enligt unionsrätten. Myndigheten bör uppmuntra användning av innovativa metoder för ändamålsenligt och resurseffektivt gränsöverskridande samarbete, inbegripet datakommunikationsverktyg som systemet för elektroniskt utbyte av socialförsäkringsuppgifter (EESSI) och informationssystemet för den inre marknaden (IMI), och bör bidra till ytterligare digitalisering och förbättrade it-verktyg för utbyte av meddelanden mellan de nationella myndigheterna. Utbyten av uppgifter, i synnerhet socialförsäkringsuppgifter, bör ta hänsyn till aspekter som rör it-brottslighet och säkerhet, och bör vara strikt reglerade.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  För att öka medlemsstaternas förmåga att vidta åtgärder mot oriktigheter med ett gränsöverskridande inslag vad gäller den unionslagstiftning som myndighetens verksamhet avser, bör den stödja de nationella myndigheterna vid samordnade och gemensamma inspektioner, även genom att underlätta inspektioner enligt artikel 10 i direktiv 2014/67/EU. Dessa bör äga rum på begäran av medlemsstaterna eller efter att de samtyckt till myndighetens förslag. Myndigheten bör tillhandahålla strategiskt, logistiskt och tekniskt stöd till de medlemsstater som deltar i samordnade eller gemensamma inspektioner, under fullständigt hänsynstagande till sekretesskrav. Inspektioner bör genomföras med de berörda medlemsstaternas samtycke och äga rum i fullständig överensstämmelse med den berörda medlemsstatens nationella rättsliga ram, och denna medlemsstat bör följa upp de samordnade och gemensamma inspektionernas resultat enligt nationell rätt.

(14)  För att öka medlemsstaternas förmåga att vidta åtgärder mot arbetsrättsliga oriktigheter med ett gränsöverskridande inslag vad gäller den unionslagstiftning som myndighetens verksamhet avser, bör den stödja de nationella myndigheterna och arbetsmarknadens parter vid samordnade och gemensamma inspektioner, även genom att underlätta inspektioner enligt artikel 10 i direktiv 2014/67/EU. Dessa bör äga rum på begäran av medlemsstaterna eller efter att de samtyckt till myndighetens förslag. Myndigheten bör tillhandahålla strategiskt, logistiskt och tekniskt stöd till de medlemsstater som deltar i samordnade eller gemensamma inspektioner, under fullständigt hänsynstagande till sekretesskrav. Inspektioner bör genomföras med de berörda medlemsstaternas samtycke och äga rum i fullständig överensstämmelse med den berörda medlemsstatens nationella rättsliga ram, och denna medlemsstat bör följa upp de samordnade och gemensamma inspektionernas resultat enligt nationell rätt.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  För att bevaka framväxande tendenser, utmaningar och kryphål på områdena arbetstagarnas rörlighet och samordning av de sociala trygghetssystemen bör myndigheten utveckla en kapacitet för analyser och riskbedömningar. Detta bör omfatta analyser och studier av arbetsmarknaden liksom ömsesidiga granskningar. Myndigheten bör övervaka möjliga obalanser i fråga om kompetens och gränsöverskridande flöden av arbetskraft, inbegripet den eventuella inverkan på territoriell sammanhållning. Myndigheten bör även stödja sådana riskbedömningar som avses i artikel 10 i direktiv 2014/67/EU. Myndigheten bör säkerställa synergieffekter och komplementaritet med andra av unionens organ, tjänster och nätverk. Detta bör omfatta inhämtande av synpunkter från Solvit och liknande tjänster om problem som ofta återkommer för enskilda och företag som utövar sina rättigheter på de områden som myndighetens behörighet omfattar. Myndigheten bör också förenkla och rationalisera insamling av uppgifter enligt relevanta unionsrättsakter inom dess behörighetsområde. Detta omfattar inte införandet av nya rapporteringskrav för medlemsstaterna.

(15)  För att bevaka framväxande tendenser, utmaningar och kryphål på områdena arbetstagarnas rörlighet och samordning av de sociala trygghetssystemen bör myndigheten utveckla en kapacitet för analyser och riskbedömningar. Detta bör omfatta analyser och studier av arbetsmarknaden liksom ömsesidiga granskningar. Myndigheten bör övervaka möjliga obalanser i fråga om kompetens och gränsöverskridande flöden av arbetskraft, inbegripet den eventuella inverkan på territoriell sammanhållning. Myndigheten bör även stödja sådana riskbedömningar som avses i artikel 10 i direktiv 2014/67/EU. Myndigheten bör säkerställa synergieffekter och komplementaritet med andra av unionens organ, tjänster och nätverk. Detta bör omfatta inhämtande av synpunkter från Solvit och liknande tjänster om problem som ofta återkommer för enskilda och företag som utövar sina rättigheter på de områden som myndighetens behörighet omfattar. Myndigheten bör också förenkla och rationalisera insamling av uppgifter enligt relevanta unionsrättsakter inom dess behörighetsområde, samtidigt som dataskyddsreglerna respekteras och hänsyn tas till it-säkerhetsrisker. Detta omfattar inte införandet av nya rapporteringskrav för medlemsstaterna.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Myndigheten bör tillhandahålla en plattform för lösning av tvister mellan medlemsstaterna vad gäller tillämpning av den unionslagstiftning som omfattas av dess behörighet. Den bör bygga vidare på de mekanismer för dialog och förlikning som för närvarande tillämpas inom samordning av de sociala trygghetssystemen, vilkas värde erkänns av medlemsstaterna60 och domstolen61. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att hänvisa ären