ДОКЛАД относно Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия

26.11.2018 - (2018/2222(INI))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Докладчик: Мариан‑Жан Маринеску

Процедура : 2018/2222(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0393/2018
Внесени текстове :
A8-0393/2018
Гласувания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия

(2018/2222(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията за решение на Съвета за изменение на Решение 2007/198/Евратом за създаване на Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия и за предоставяне на предимства на същото (COM(2018)0445),

–  като взе предвид Решение на Съвета 2007/198/Евратом за създаване на Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия и за предоставяне на предимства на същото[1],

–  като взе предвид доклада на Европейската сметна палата от 13 ноември 2017 г. относно годишните отчети на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Съвместното предприятие,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 юни 2017 г., озаглавено „Принос на ЕС за преразгледан проект за международен експериментален термоядрен реактор (ITER)“ (COM(2017)0319),

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0393/2018),

А.  като има предвид, че термоядреният синтез би могъл да играе ключова роля в бъдещата европейска и световна енергетика като потенциално неизчерпаем, безопасен, благоприятен за климата, безвреден за околната среда и икономически конкурентен източник на енергия;

Б.  като има предвид, че термоядреният синтез вече предоставя конкретни възможности за промишлеността и има положителен ефект върху работните места, икономическия растеж и иновациите, с положително въздействие, което надхвърля областта на термоядрения синтез и енергетиката;

В.  като има предвид, че Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия координира дейностите по научни и технологични изследвания и развитие в областта на термоядрения синтез;

Г.  като има предвид, че от самото начало Европа има водеща роля в проекта „ITER“, разработван в тясно сътрудничество с неевропейските държави, подписали Споразумението „ITER“ (САЩ, Русия, Япония, Китай, Южна Корея и Индия), и като има предвид, че европейското участие, предоставяно чрез Съвместното предприятие, представлява 45% от разходите за изграждане по проекта;

Д.  като има предвид, че предложението на Комисията за изменение на Решение № 2007/198/Евратом на Съвета има за цел да осигури финансиране за продължаване на европейското участие в проекта „ITER“ за целия период на следващата многогодишна финансова рамка, за да се гарантира непрекъснатост на проекта, насочен към ключови научни открития в областта на развитието на термоядрения синтез за граждански цели, което в крайна сметка следва да улесни производството на безопасна, икономически жизнеспособна енергия, което отговаря на целите на Парижкото споразумение;

1.  приветства предложението на Комисията за решение на Съвета за изменение на Решение № 2007/198/Евратом за създаване на Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия и за предоставяне на предимства на същото (COM(2018)0445), което ще осигури основата за финансиране на дейностите на Съвместното предприятие за периода 2021 – 2027 г. съгласно Договора за Евратом;

2.  изразява съжаление, че Съветът не се е консултирал с Парламента относно предложението, и приветства изразеното от Комисията намерение, в речта за състоянието на Съюза през 2018 г., да разгледа „възможности за по-често гласуване с квалифицирано мнозинство и за евентуална реформа на Договора за Евратом“; очаква, че подобна реформа непременно ще доведе до правомощия на съзаконодател за Парламента;

3.  припомня за закъснението при изграждането на експерименталния реактор: първоначално беше запланувано ITER да бъде изграден до 2020 г., но през 2016 г. Съветът на „ITER“ одобри нов график, според който етапът „Първа плазма“ трябва да бъде достигнат през декември 2025 г., най-ранната възможна дата за изграждането на ITER;

4.  подчертава факта, че участието на Евратом в Съвместното предприятие за периода 2021 – 2027 г. не следва да се превишава;

5.  подчертава, че за да се избегнат последващи преразглеждания в посока завишаване на прогнозните разходи на проекта, да се избегне закъснение по отношение на очакваните дати за оперативните цели и да се осигури възможно най-голяма надеждност на графика, организацията „ITER“ следва да включи разумни разпоредби за непредвидени обстоятелства във всеки преразгледан график; подкрепя в това отношение предложените от Европейската комисия разпоредби за непредвидени обстоятелства в рамките на 24 месеца по отношение на графика и 10 – 20% по отношение на бюджета;

6.  приветства новия подход към управлението на риска, предприет от организацията „ITER“, и насърчава Съвета на „ITER“ да продължи да намалява броя на подкомитетите си, да рационализира функциите им и да премахне препокриванията;

7.  призовава Съвета да одобри предложението на Комисията, като същевременно въведе следните изменения:

–  посочване на участието на Евратом в Съвместното предприятие по постоянни и по текущи цени,

–  използване за повече яснота на думата „Евратом“ вместо „Общност“ в целия текст,

–  включване на ясни разпоредби относно комитетите, подпомагащи Управителния съвет на Съвместното предприятие, и по-специално относно Комитета по въпросите на администрирането и управлението, Комитета по обществените поръчки и договорите и Консултативния технически комитет, по отношение на техния състав, постоянен или временен статус, брой на заседанията и метод на възнаграждение на техните членове,

–  извършване на оценка и премахване на припокриващите се отговорности на Комитета по въпросите на администрирането и управлението и Консултативния технически комитет по отношение на плановете за проекти и работните програми,

–  въвеждане на разпоредби относно участието на държавата, която е домакин на ITER,

–  включване в приложение III („Финансов регламент: Общи принципи“) на изискване да се въведат във Финансовия регламент на Съвместното предприятие правила и процедури за оценка на вноските в натура,

–  включване в член 5 и приложение III на разпоредби, които да позволят на Съвместното предприятие да получава финансиране под формата на финансови инструменти във връзка с операциите за смесено финансиране, изпълнявани в съответствие с бъдещата програма InvestEU,

–  изясняване на ролята и участието на Обединеното кралство с оглед на неговия статут в Евратом, и по-специално по отношение на потенциалното му участие в ITER,

–  включване на разпоредби относно полезните взаимодействия и сътрудничеството между ITER и програмата на Евратом за научни изследвания и обучение за периода 2021 – 2025 г.,

  разглеждане на възможността за сътрудничество с малки и средни частни участници, създаващи революционни продукти, като например стартиращи предприятия, които експериментират с нови подходи и технологии, в рамките на програмата за научни изследвания и мрежата от определените организации в областта на научните и технологичните изследвания върху термоядрения синтез;

–  изясняване на разпоредбите относно годишните доклади и оценките, изготвяни от Съвместното предприятие;

–  включване в предложението на препоръка за проучване на възможното по-нататъшно използване на материалите, използвани понастоящем в проекта „ITER“;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

  • [1]  OВ L 90, 30.3.2007 г., стp. 58.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергетика (F4E)

Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия („F4E“) беше създадено за период от 35 години, считано от 19 април 2007 г. То беше създадено по силата на Договора за Евратом с решение на Съвета на Европейския съюз, за да се постигнат три цели:

а) предоставяне на участието на Европейската общност за атомна енергия („Евратом“) в Международната организация по термоядрена енергия „ITER“;

б) предоставяне на участието на Евратом в дейностите в рамките на широкообхватния подход с Япония за бързата реализация на термоядрената енергия;

в) подготовка и координация на програмата от дейности по подготвяне на изграждането на демонстрационен термоядрен реактор и свързани с него съоръжения, включително Международното съоръжение за облъчване на материали за термоядрен синтез (IFMIF).

Съвместното предприятие (F4E) отговаря за предоставянето на участието на Европа за „ITER“ – най-голямото научно партньорство в света, което има за цел да докаже, че термоядреният синтез е жизнеспособен и устойчив източник на енергия. ITER включва седем страни, представляващи половината от световното население – ЕС, Русия, Япония, Китай, Индия, Южна Корея и САЩ.

В качеството си на страна домакин по проекта в съответствие със Споразумението за „ITER“ Европа има по-силен правен ангажимент и е поела водещата роля по този проект с 45% дял от разходите за изграждане (дeлът на всеки от останалите членове в ITER е приблизително 9%), за да се гарантира своевременното завършване на изграждането.

2. Контекст на предложението на Комисията

Настоящото предложение на Комисията има за цел да се измени Решение № 2007/198/Евратом на Съвета за създаване на Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия и за предоставяне на предимства на същото, за да се осигури основата за финансиране на дейностите на Съвместното предприятие за периода 2021 – 2027 г. съгласно Договора за Евратом.

Решението ще представлява основният акт за периода, обхванат от следващата многогодишна финансова рамка, и ще служи като основание за приемането на годишните решения за финансиране. Тези решения ще позволят на Комисията през периода 2021 – 2027 г. да прехвърля средства към F4E.

Индикативното участие на Евратом в Съвместното предприятие за периода 2021 – 2027 г. и свързаните с това разходи за същия период се определят на 6 070 000 000 EUR (по текущи стойности).

3. Позицията на докладчика

Докладчикът приветства предложението на Комисията за изменение на Решение № 2007/198/Евратом на Съвета. Предложението ще осигури непрекъснатост на проекта, по-специално по отношение на международните партньори, и ще гарантира финансирането на ITER за целия период на следващата многогодишна финансова рамка.

Тъй като правното основание на предложението на Комисията са членове 47 и 48 от Договора за Евратом, Съветът няма задължение да се консултира с Европейския парламент. Поради това Европейският парламент реши да изрази позицията си чрез доклад по собствена инициатива.

Докладчикът призовава Съвета да одобри предложението на Комисията, като същевременно въведе редица изменения. Като се има предвид ограниченият обхват на предложението на Комисията, докладчикът предлага също някои изменения от по-общ характер, които не са свързани единствено с финансирането на дейностите на Съвместното предприятие по време на следващата многогодишна финансова рамка.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

21.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

49

11

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Michael Detjen, Bolesław G. Piecha, Bronis Ropė

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

49

+

ALDE

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha, Evžen Tošenovský

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Michael Detjen, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

11

-

EFDD

Jonathan Bullock, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Tilly Metz, Bronis Ropė, Davor Škrlec

3

0

ALDE

Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Carolina Punset

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 7 януари 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност