Postup : 2018/2222(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0393/2018

Předložené texty :

A8-0393/2018

Rozpravy :

PV 14/01/2019 - 19
CRE 14/01/2019 - 19

Hlasování :

PV 15/01/2019 - 8.11

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0011

ZPRÁVA     
PDF 517kWORD 56k
26.11.2018
PE 627.719v02-00 A8-0393/2018

o společném evropském podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy

(2018/2222(INI))

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společném evropském podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy

(2018/2222(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Komisí předložený návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2007/198/Euratom o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku (COM(2018)0445),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/198/Euratom o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku(1),

–  s ohledem na zprávu Evropského účetního dvora ze dne 13. listopadu 2017 o ověření roční účetní závěrky společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí společného podniku,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. června 2017 o příspěvku EU k reformovanému projektu ITER (COM(2017)0319),

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0393/2018),

A.  vzhledem k tomu, že jaderná syntéza by mohla jakožto prakticky nevyčerpatelný, bezpečný, vůči klimatu šetrný, ekologicky zodpovědný a ekonomicky konkurenceschopný zdroj energie hrát v budoucím evropském a globálním energetickém prostředí klíčovou roli;

B.  vzhledem k tomu, že jaderná syntéza již přináší konkrétní příležitosti pro průmysl a má pozitivní vliv na pracovní místa, hospodářský růst a inovace a pozitivní dopad i za hranicemi odvětví jaderné syntézy a energetiky;

C.  vzhledem k tomu, že společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy koordinuje činnosti vědeckého a technologického výzkumu a vývoje v oblasti jaderné syntézy;

D.   vzhledem k tomu, že Evropa hrála od samého počátku vůdčí roli v projektu ITER, který se vyvíjel v úzké spolupráci s neevropskými signatáři dohody o ITER (USA, Ruskem, Čínou, Jižní Koreou a Indií), a že evropský příspěvek poskytovaný prostřednictvím společného podniku představuje 45 % stavebních nákladů projektu;

E.  vzhledem k tomu, že návrh Komise na změnu rozhodnutí Rady 2007/198/Euratom má za cíl zabezpečit financování další evropské účasti v projektu ITER po celou dobu trvání příštího víceletého finančního rámce ve snaze zajistit kontinuitu tohoto projektu, jehož cílem jsou klíčové průlomové vědecké objevy při rozvoji jaderné syntézy pro civilní použití, která by měla v konečném důsledku usnadnit výrobu bezpečné, životaschopné energie, která splňuje cíle Pařížské dohody;

1.  vítá Komisí předložený návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2007/198/Euratom o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku (COM(2018)0445), které bude základem pro financování činností společného podniku v období 2021–2027 podle Smlouvy o Euratomu;

2.  lituje toho, že Rada tento návrh nekonzultovala s Parlamentem a vítá ohlášený záměr Komise „zabývat se možnostmi hlasování posílenou kvalifikovanou většinou a možnou reformou Smlouvy o Euratomu“ ve zprávě o stavu Unie za rok 2018; očekává, že takováto reforma by nutně přinesla Parlamentu pravomoci spolunormotvůrce;

3.  připomíná zpoždění při výstavbě tohoto experimentálního reaktoru, protože podle původního plánu měl být ITER postaven do roku 2020, ale v roce 2016 schválila rada projektu ITER nový časový plán pro vytvoření prvního plazmatu v prosinci 2025, což bylo nejdřívější technicky proveditelné datum dostavby reaktoru ITER;

4.  zdůrazňuje, že příspěvek Euratomu do společného podniku na období 2021–2027 by neměl být překročen;

5.  zdůrazňuje, že aby nemusely být stále znovu a znovu navyšovány předpokládané náklady na projekt, nedocházelo ke zpožděním oproti očekávaným termínům dokončení operativních milníků a byla zajištěna co nejvyšší míra spolehlivosti harmonogramu prací, měla by organizace pro ITER u každého revidovaného harmonogramu zahrnout rozumnou rezervu pro případ nepředvídaného vývoje; je v tomto ohledu pro rezervu až 24 měsíců, pokud jde o harmonogram, a 10–20 %, pokud jde o rozpočet navrhovaný Komisí;

6.  vítá nový přístup k řízení rizik, který zvolila organizace pro ITER, a podněcuje radu projektu ITER k tomu, aby ještě dále snížila počet podvýborů, racionalizovala jejich funkce a odstranila překrývání se činností;

7.  vyzývá Radu, aby návrh Komise schválila a provedla v něm tyto změny:

–  příspěvek Euratomu společnému podniku bude uveden ve stálých i běžných cenách,

–  v zájmu jasnosti se bude v celém textu používat výraz „Euratom“ namísto „Společenství“,

–  návrh bude obsahovat jasná ustanovení týkající se výborů, které pomáhají správní radě společného podniku, konkrétně výboru pro správu a řízení, výboru pro nákupy a technického poradního panelu, pokud jde o jejich složení, stálý nebo dočasný status, počet schůzí a způsob odměňování jejich členů,

–  budou zjištěny a odstraněny překrývající se odpovědnosti výboru pro správu a řízení a technického poradního panelu, pokud jde o projektové plány a pracovní programy,

–  budou vložena ustanovení o příspěvcích hostitelského státu projektu ITER,

–  v příloze III („Finanční nařízení: obecné zásady“) bude obsažen požadavek stanovit ve finančním nařízení společného podniku pravidla a postupy pro oceňování věcných příspěvků,

–  v článku 5 a v příloze III budou obsažena ustanovení umožňující společnému podniku dostávat financování v podobě finančních nástrojů v souvislosti s operacemi kombinování zdrojů prováděných v budoucím programem InvestEU,

–  bude vyjasněna role a příspěvek Spojeného království vzhledem k jeho postavení v rámci Euratomu, zejména s ohledem na jeho potenciální účast v projektu ITER,

–  návrh bude obsahovat ustanovení týkající se synergií a spolupráce mezi projektem ITER a programem Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu na období 2021–2025,

  v rámci výzkumného programu a sítě určených organizací v oblasti vědeckého a technologického výzkumu jaderné syntézy bude zohledněna spolupráce s malými a středně velkými soukromými průlomovými aktéry, jako jsou začínající podniky experimentující s novými přístupy a technologiemi,

–  budou vyjasněna ustanovení o výročních zprávách a posouzeních vypracovávaných společným podnikem,

–  návrh bude obsahovat doporučení ke zkoumání možného dalšího využívání materiálů v současnosti používaných v rámci projektu ITER;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1)

Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 58.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (F4E)

Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (F4E) byl vytvořen na období 35 let počínaje 19. dubnem 2007. Byl zřízen na základě Smlouvy o Euratomu rozhodnutím Rady Evropské unie a má plnit tři cíle:

a) poskytovat Mezinárodní organizaci energie z jaderné syntézy ITER příspěvek Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „Euratom“);

b) poskytovat příspěvek Euratomu na činnosti v rámci širšího přístupu prováděné s Japonskem pro rychlou realizaci využití energie z jaderné syntézy;

c) připravit a koordinovat program činností v souvislosti s přípravou výstavby demonstračního reaktoru pro jadernou syntézu a souvisejících zařízení, včetně mezinárodního zařízení na ozařování materiálů pro jadernou syntézu (IFMIF).

Společný podnik (F4E) je odpovědný za poskytování evropského příspěvku na projekt ITER, největší světové vědecké partnerství, které má za cíl prokázat, že jaderná syntéza je životaschopným a udržitelným zdrojem energie. Projekt ITER sdružuje sedm stran, které představují polovinu světové populace – EU, Rusko, Japonsko, Čínu, Indii, Jižní Koreu a USA.

Jakožto hostitelská strana projektu podle dohody o ITER má Evropa v rámci dohody silnější právní závazek a stojí v čele projektu a podílí se ze 45 % na stavebních nákladech (ostatní členové projektu ITER přispívají každý podílem přibližně 9 %) k zajištění včasného dokončení výstavby.

2. Souvislosti návrhu Komise

Předložený návrh má změnit rozhodnutí Rady 2007/198/Euratom o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku tak, aby byl základem pro financování činností společného podniku v období 2021–2027 podle Smlouvy o Euratomu.

Rozhodnutí představuje základní akt pro období spadající do působnosti příštího víceletého finančního rámce a bude základem pro přijímání každoročních rozhodnutí o financování. Tato rozhodnutí umožní Komisi převod finančních prostředků do podniku F4E v období 2021–2027.

Orientační příspěvek Euratom do společného podniku na období 2021–2027 a na související podpůrné výdaje v témže období je stanoven na 6 070 000 000 EUR (v běžných cenách).

3. Postoj zpravodaje

Zpravodaj vítá Komisí předložený návrh, kterým se mění rozhodnutí Rady 2007/198/Euratom. Tento návrh zajistí kontinuitu tohoto projektu, zejména ve vztahu k mezinárodním partnerům, a zabezpečí financování projektu ITER po celou dobu trvání příštího víceletého finančního rámce.

Jelikož jsou právním základem tohoto návrhu Komise články 47 a 48 Smlouvy o Euratomu, nemá Rada povinnost konzultovat jej s Evropským parlamentem. Proto se Evropský parlament rozhodl vyjádřit svůj postoj formou zprávy z vlastního podnětu.

Zpravodaj vyzývá Radu, aby návrh Komise schválila a provedla v něm několik výše uvedených změn. Vzhledem k omezené působnosti návrhu Komise také zpravodaj navrhuje některé změny obecnějšího rázu, které nesouvisí pouze s financováním činností společného podniku během příštího víceletého finančního rámce.


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

21.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

49

11

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Michael Detjen, Bolesław G. Piecha, Bronis Ropė


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

49

+

ALDE

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha, Evžen Tošenovský

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Michael Detjen, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

11

-

EFDD

Jonathan Bullock, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Tilly Metz, Bronis Ropė, Davor Škrlec

3

0

ALDE

Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Carolina Punset

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 8. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí