BETÆNKNING om det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling

26.11.2018 - (2018/2222(INI))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Ordfører: Marian-Jean Marinescu

Procedure : 2018/2222(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0393/2018
Indgivne tekster :
A8-0393/2018
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling

(2018/2222(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2007/198/Euratom om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om tilståelse af fordele til det (COM(2018)0445),

–  der henviser til Rådets beslutning 2007/198/Euratom om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om tilståelse af fordele til det[1],

–  der henviser til Revisionsrettens beretning af 13. november 2017 om årsregnskabet for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2016, med fællesforetagendets svar,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. juni 2017 om EU's bidrag til en reform af ITER-projektet (COM(2017)0319),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0393/2018),

A.  der henviser til, at fusion kan spille en central rolle i det fremtidige europæiske og globale energilandskab som en potentielt uudtømmelig, sikker, klimavenlig, miljømæssigt ansvarlig og økonomisk konkurrencedygtig energikilde;

B.  der henviser til, at fusion allerede giver industrien konkrete muligheder, har en positiv indvirkning på beskæftigelsen, den økonomiske vækst og innovationen og har positive virkninger, som rækker ud over områderne fusion og energi;

C.  der henviser til, at det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling samordner de videnskabelige og teknologiske forsknings- og udviklingsaktiviteter på fusionsområdet;

D.   der henviser til, at Europa fra begyndelsen spillede en førende rolle i ITER-projektet, som blev udviklet i tæt samarbejde med de ikke-europæiske underskrivere af ITER-aftalen (USA, Rusland, Japan, Kina, Sydkorea og Indien), og der henviser til, at det europæiske bidrag, der blev kanaliseret via fællesforetagendet, udgør 45 % af projektets opførelsesomkostninger;

E.  der henviser til, at Kommissionens forslag om ændring af Rådets beslutning 2007/198/Euratom har til formål at sikre finansiering af den fortsatte europæiske deltagelse i ITER-projektet i hele den periode, som den næste flerårige finansielle ramme dækker, med henblik på at sikre kontinuitet i projektet, der tager sigte på at opnå centrale videnskabelige gennembrud inden for fusionsudvikling til civil brug, hvilket i sidste ende bør fremme produktionen af sikker og bæredygtig energi, der opfylder målene i Parisaftalen;

1.  glæder sig over Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2007/198/Euratom om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om tilståelse af fordele til det (COM(2018)0445), som vil danne grundlag for finansieringen af aktiviteterne i forbindelse med fællesforetagendet for perioden 2021-2027 i henhold til Euratomtraktaten;

2.  beklager, at Rådet ikke har hørt Parlamentet om forslaget, og glæder sig over Kommissionens hensigt, som den erklærede som en del af Unionens tilstand 2018, om at overveje "muligheder for en forbedret beslutningstagning med kvalificeret flertal og en eventuel reform af Euratom-traktaten"; forventer, at en sådan reform nødvendigvis vil føre til, at Parlamentet får beføjelser som medlovgiver;

3.  minder om forsinkelsen i opførelsen af denne forsøgsreaktor, fordi det oprindeligt var planen, at ITER skulle opføres i 2020, men at ITER-Rådet i 2016 godkendte en ny tidsplan for at nå til første plasma i december 2025, som er det tidligste teknisk mulige tidspunkt for opførelsen af ITER;

4.  understreger, at Euratoms bidrag til fællesforetagendet for perioden 2021-2027 ikke bør overskrides;

5.  understreger, at ITER-organisationen for at undgå flere på hinanden følgende opjusteringer af projektets forventede omkostninger, for at undgå forsinkelser i de forventede datoer for operationelle milepæle og for at sikre den højest mulige grad af tidsplanens pålidelighed bør medtage en rimelig reserve til uforudsete udgifter i alle reviderede tidsplaner; støtter i denne henseende Kommissionens forslag om en reserve til uforudsete udgifter på op til 24 måneder med hensyn til tidsplanen og på 10-20 % med hensyn til budgettet;

6.  glæder sig over ITER-organisationens nye tilgang til risikostyring og tilskynder ITER-Rådet til yderligere at mindske antallet af underudvalg, strømline deres funktioner og fjerne overlapninger;

7.  opfordrer Rådet til at godkende Kommissionens forslag og samtidig indføre følgende ændringer:

–  angive Euratoms bidrag til fællesforetagendet i både faste og løbende priser

–  anvende – af hensyn til klarheden – ordet "Euratom" i stedet for "Fællesskabet" i hele teksten

–  medtage klare bestemmelser om de udvalg, der bistår fællesforetagendets bestyrelse, navnlig administrations- og ledelsesudvalget, indkøbs- og kontraktudvalget og det tekniske rådgivende panel for så vidt angår deres sammensætning, permanente eller midlertidige status, antal af møder og metoden til fastsættelse af vederlag til medlemmerne

–  vurdere og fjerne overlappende ansvarsområder mellem administrations- og ledelsesudvalget og det tekniske rådgivende panel for så vidt angår projektplaner og arbejdsprogrammer

–  indføre bestemmelser om bidrag fra ITER-værtsstaten

–  medtage i bilag III ("Finansforordningen: Generelle principper") et krav om, at der i fællesforetagendets finansforordning fastsættes regler og procedurer for evaluering af bidrag i form af naturalier

–  medtage bestemmelser i artikel 5 og bilag III, som gør det muligt for fællesforetagendet at modtage finansiering i form af finansielle instrumenter i forbindelse med blandingsoperationer, der gennemføres i overensstemmelse med det fremtidige InvestEU-program

–  klarlægge Det Forenede Kongeriges rolle og bidrag i lyset af dets Euratomstatus, navnlig for så vidt angår eventuel deltagelse i ITER

–  medtage bestemmelser om synergier og samarbejde mellem ITER og Euratoms forsknings- og uddannelsesprogram for perioden 2021-2025

  overveje samarbejde med små og mellemstore private disruptive aktører som f.eks. nystartede virksomheder, der eksperimenterer med nye fremgangsmåder og teknologier, i forskningsprogrammet og i det netværk af organisationer, som er udpeget inden for videnskabelig og teknologisk fusionsforskning

–  præcisere bestemmelserne vedrørende de årlige rapporter og vurderinger, som fællesforetagendet udarbejder

–  i forslaget medtage en henstilling om at undersøge, hvordan de materialer, der i øjeblikket anvendes i ITER-projektet, eventuelt kan videreanvendes;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

  • [1]  EUT L 90 af 30.3.2007, s. 58.

BEGRUNDELSE

1. Det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy)

Det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy) er blevet oprettet for en 35-årig periode, der blev indledt den 19. april 2007. Det blev oprettet i henhold til Euratom-traktaten ved en afgørelse truffet af Rådet for Den Europæiske Union med henblik på at nå tre mål:

a) at levere Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratoms) bidrag til Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER

b) at levere Euratoms bidrag til aktiviteterne under "den bredere strategi", der udføres i samarbejde med Japan med henblik på hurtig realisering af fusionsenergi

c) at forberede og koordinere et program til forberedelse af opførelsen af en demonstrationsreaktor for fusionsenergi og dertil knyttede anlæg, herunder det internationale fusionsmaterialebestrålingsanlæg (IFMIF).

Fællesforetagendet (Fusion for Energy) er ansvarligt for Europas bidrag til ITER, verdens største videnskabelige partnerskab, der har til formål at påvise, at fusion er en holdbar og bæredygtig energikilde. ITER er et samarbejde mellem syv parter, der tilsammen repræsenterer halvdelen af verdens befolkning: EU, Rusland, Japan, Kina, Indien, Sydkorea og USA.

Som vært for projektet i henhold til ITER-aftalen har Europa en stærkere retlig forpligtelse og har indtaget en ledende rolle i projektet med en andel på 45 % af opførelsesomkostningerne (de andre ITER-medlemmers andel er på ca. 9 % hver) for at sikre en rettidig færdiggørelse af anlægget.

2. Baggrund for Kommissionens forslag

Det nuværende forslag har til formål at ændre Rådets beslutning (2007/198/Euratom) om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om tilståelse af fordele til det med henblik på at danne grundlag for finansieringen af aktiviteterne i forbindelse med fællesforetagendet for perioden 2021-2027 i henhold til Euratomtraktaten.

Denne beslutning udgør basisretsakten for den periode, som dækkes af den næste flerårige finansielle ramme, og den vil være grundlaget for vedtagelsen af de årlige finansieringsafgørelser. Disse afgørelser vil gøre det muligt for Kommissionen at overføre midler til Fusion for Energy i løbet af perioden 2021-2027.

Det vejledende bidrag fra Euratom til fællesforetagendet for perioden 2021-2027 og de dermed forbundne støtteudgifter for samme periode er fastsat til 6 070 000 000 EUR (i løbende priser).

3. Ordførerens holdning

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag om ændring af Rådets beslutning 2007/198/Euratom. Forslaget vil sikre kontinuitet i projektet, navnlig over for de internationale partnere, og sikre ITER-finansieringen for hele løbetiden af den næste flerårige finansielle ramme.

Da retsgrundlaget for Kommissionens forslag er Euratom-traktatens artikel 47 og 48, er Rådet ikke forpligtet til at høre Europa-Parlamentet. Europa-Parlamentet har derfor besluttet at tilkendegive sin holdning ved hjælp af en initiativbetænkning.

Ordføreren opfordrer Rådet til at godkende Kommissionens forslag og samtidig indføre en række ændringer. I betragtning af at anvendelsesområdet for Kommissionens forslag er begrænset, foreslår ordføreren desuden visse ændringer af mere generel karakter, som ikke blot er knyttet til finansieringen af fællesforetagendets aktiviteter i løbet af den næste flerårige finansielle ramme.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

21.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

49

11

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Michael Detjen, Bolesław G. Piecha, Bronis Ropė

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

49

+

ALDE

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha, Evžen Tošenovský

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Michael Detjen, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

11

-

EFDD

Jonathan Bullock, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Tilly Metz, Bronis Ropė, Davor Škrlec

3

0

ALDE

Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Carolina Punset

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 8. januar 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik