RAPORT ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte kohta

  26.11.2018 - (2018/2222(INI))

  Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  Raportöör: Marian-Jean Marinescu

  Menetlus : 2018/2222(INI)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A8-0393/2018
  Esitatud tekstid :
  A8-0393/2018
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

  ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte kohta

  (2018/2222(INI))

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2007/198/Euratom, millega luuakse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte ning antakse sellele eelised (COM(2018)0445),

  –  võttes arvesse nõukogu otsust 2007/198/Euratom, millega luuakse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte ning antakse sellele eelised[1],

  –  võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja 13. novembri 2017. aasta aruannet ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega,

  –  võttes arvesse komisjoni 14. juuni 2017. aasta teatist „ELi panus uuendatud ITERi projekti“ (COM(2017)0319),

  –  võttes arvesse kodukorra artiklit 52,

  –  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A8-0393/2018),

  A.  arvestades, et kuna tuumasüntees on potentsiaalselt ammendamatu, turvaline, kliimasõbralik, keskkonnahoidlik ja majanduslikult konkurentsivõimeline energiaallikas, võiks see tulevikus olla Euroopa ja üleilmsel energiamaastikul väga tähtis;

  B.  arvestades, et tuumasüntees pakub juba praegu tööstusele konkreetseid võimalusi, soodustab töökohtade loomist, majanduskasvu ja innovatsiooni ning avaldab positiivset mõju ka muudele valdkondadele peale tuumasünteesi ja energeetika;

  C.  arvestades, et ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte koordineerib tuumasünteesivaldkonnas tehtavat teaduslikku ja tehnoloogilist uurimis- ja arendustegevust;

  D.  arvestades, et Euroopal on algusest peale olnud juhtroll ITERi projektis, mida on arendatud tihedas koostöös Euroopa Liidu väliste ITERi lepinguosalistega (USA, Venemaa, Jaapan, Hiina, Lõuna-Korea ja India), ning et Euroopa panus, mis on antud ühisettevõtte kaudu, moodustab 45 % projekti ehituskuludest;

  E.  arvestades, et komisjoni ettepanek muuta nõukogu otsust 2007/198/Euratom on tehtud eesmärgiga tagada rahastus Euroopa jätkuvaks osalemiseks ITERi projektis kogu järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kestel, selleks et jätkuks projekt, millega tahetakse jõuda teadusliku läbimurdeni tuumasünteesi arendamisel tsiviilkasutuseks, mis peaks lõppkokkuvõttes soodustama ohutu, kestliku ja Pariisi kokkuleppe eesmärkidele vastava energia tootmist;

  1.  kiidab heaks komisjoni ettepaneku võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2007/198/Euratom, millega luuakse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte ning antakse sellele eelised (COM(2018)0445), et luua alus kõnealuse ühisettevõtte tegevuse rahastamiseks ajavahemikul 2021–2027 Euratomi asutamislepingu alusel;

  2.  väljendab kahetsust, et nõukogu ei konsulteerinud nimetatud ettepaneku küsimuses Euroopa Parlamendiga, ja väljendab heameelt selle üle, et liidu 2018. aasta olukorra kohta peetud kõnes anti teada komisjoni kavatsusest uurida, kuidas saaks kvalifitseeritud häälteenamust nõudvat hääletust parandada ja Euratomi asutamislepingut reformida; eeldab, et selle reformiga antakse Euroopa Parlamendile tingimata kaasseadusandja volitused;

  3.  tuletab meelde, et katsetermotuumareaktori ehitus viibib, sest esialgu oli ette nähtud ITER valmis ehitada 2020. aastaks, kuid 2016. aastal võttis ITERi nõukogu vastu uue ajakava, mille kohaselt tuleb esimene plasma toota 2025. aasta detsembris, mis on ITERi ehitamiseks tehniliselt varaseim võimalik aeg;

  4.  rõhutab, et Euratomi poolt 2021.–2027. aastal ühisettevõttele tehtavat makset ei tohiks ületada;

  5.  rõhutab, et vältimaks olukorda, kus projekti eeldatavaid kulusid järjest suurendatakse ja käitamise vahe-etapid venivad plaanitust pikemaks, ning et ajakava oleks võimalikult realistlik, peaks ITERi organisatsioon ajakava läbivaatamisel alati kavandama sellesse mõistliku suurusega puhvri; toetab seepärast Euroopa Komisjoni ettepanekut näha projektile ette ajaline puhver 24 kuud ning rahaline puhver 10-20 % eelarvest;

  6.  väljendab heameelt ITERi organisatsiooni uue riskijuhtimise käsitluse üle ja õhutab ITERi nõukogu veelgi vähendama allkomisjonide arvu, optimeerima nende ülesandeid ning vältima tegevuste kattumist;

  7.  palub nõukogul kiita komisjoni ettepanek heaks järgmiste muudatustega:

  –  näidata ära Euratomi panus ühisettevõttesse nii püsiv- kui ka jooksevhindades;

  –  kasutada selguse huvides tekstis läbivalt „ühenduse“ asemel sõna „Euratom“;

  –  lisada selged sätted ühisettevõtte juhatust abistavate komiteede, eelkõige haldus- ja juhtkomitee, hangete ja lepingute komitee ning tehnilise nõuandekomitee koosseisu, alalisuse või ajutisuse, koosolekute arvu ja nende liikmete tasustamise viisi kohta;

  –  hinnata haldus- ja juhtkomitee ning tehnilise nõuandekomitee kattuvaid vastutusalasid projektikavade ja tööprogrammide osas ning need kõrvaldada;

  –  lisada sätted ITERi asukohariigi panuste kohta;

  –  lisada III lisasse („Finantseeskirjad: üldpõhimõtted“) nõue kehtestada ühisettevõtte finantseeskirjades mitterahalise panuse hindamise eeskirjad ja menetlused;

  –  lisada artiklisse 5 ja III lisasse sätted, mille kohaselt on ühisettevõtet võimalik rahastada tulevase programmi InvestEU põhjal sooritatud segarahastamistoimingutega seotud rahastamisvahenditest;

  –  selgitada, milline on Ühendkuningriigi roll ja osamakse seoses tema staatusega Euratomis ja eelkõige tema võimaliku osalemisega ITERis;

  –  lisada sätted ITERi ning Euratomi teadus- ja koolitusprogrammi (2021–2025) sünergia ja koostöö kohta;

    uurida võimalust teha uurimisprogrammis ning tuumasünteesi alaste teadus- ja tehnoloogiauuringute valdkonnas määratud organisatsioonide võrgustikus koostööd väikeste ja keskmise suurusega eraettevõtjatega, kes tegelevad murranguliste tehnoloogiatega, nt uusi meetodeid ja tehnoloogiaid katsetavate idufirmadega;

  –  selgitada sätteid, mis puudutavad ühisettevõtte koostatud aastaaruandeid ja hindamisi;

  –  lisada ettepanekusse soovitus uurida, kuidas saaks ITERi projektis kasutatavaid materjale veel rakendada;

  8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

  • [1]  ELT L 90, 30.3.2007, lk 58.

  SELETUSKIRI

  1. ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (F4E)

  ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (F4E) loodi 35 aastaks ja tema alguskuupäev on 19. aprill 2007. Ettevõte loodi Euroopa Liidu Nõukogu otsusega Euratomi asutamislepingu alusel, et saavutada kolm eesmärki:

  a) anda Euroopa Aatomienergiaühenduse (Euratomi) panus ITERi Rahvusvahelisse Termotuumaenergeetika Organisatsiooni;

  b) anda Euratomi panus koos Jaapaniga läbiviidavatesse laiema lähenemisviisi meetmetesse tuumasünteesienergia kiireks kasutuselevõtuks;

  c) valmistada ette ja koordineerida tegevusprogrammi tuumasünteesi näidisreaktori ja sellega seotud rajatiste, sealhulgas rahvusvahelise tuumasünteesimaterjalide kiiritusrajatise (IFMIF) ehituse ettevalmistamiseks.

  Ühisettevõte (F4E) vastutab Euroopa panuse andmise eest ITERisse, maailma suurimasse teaduslikku partnerlusse, mille eesmärk on näidata, et tuumasüntees on elujõuline ja jätkusuutlik energiaallikas. ITER ühendab seitset osalejat, kes esindavad poolt maailma elanikkonnast: need on EL, Venemaa, Jaapan, Hiina, India, Lõuna-Korea ja Ameerika Ühendriigid.

  Euroopal, kes on ITERi lepingu kohaselt projekti võõrustav lepinguosaline, on teistest ulatuslikum juriidiline kohustus, ta on võtnud selles projektis juhtrolli ja kannab 45 % ehituskuludest (iga ülejäänud ITERi liige katab neist umbes 9 %), et tagada ehitustööde õigeaegne lõpuleviimine.

  2. Komisjoni ettepaneku kontekst

  Praeguse ettepaneku eesmärk on muuta nõukogu otsust 2007/198/Euratom, millega luuakse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte ning antakse sellele eelised, et sätestada alus kõnealuse ühisettevõtte tegevuse rahastamiseks ajavahemikul 2021–2027 Euratomi asutamislepingu alusel.

  Otsus kujutab endast põhiõigusakti järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga hõlmatavaks ajavahemikuks ja see on igal aastal vastu võetavate rahastamisotsuste aluseks. Nende otsustega võimaldatakse komisjonil ajavahemikul 2021–2027 üle kanda rahalisi vahendeid ühisettevõttele F4E.

  Euratomi ligikaudseks osaluseks ühisettevõtte kulude rahastamises ajavahemikul 2021–2027 ja ühisettevõtte tegevuse toetamisega seotud kulude rahastamises samal perioodil kehtestatakse 6 070 000 000 eurot (jooksevhindades).

  3. Raportööri seisukoht

  Raportöör kiidab heaks komisjoni ettepaneku, millega muudetakse nõukogu otsust 2007/198/Euratom. Ettepanek tagab projekti järjepidevuse, eriti seoses rahvusvaheliste partneritega, ja ITERi rahastamise kogu järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kestel.

  Kuna komisjoni ettepaneku õigusliku aluse moodustavad Euratomi asutamislepingu artiklid 47 ja 48, ei ole nõukogul kohustust Euroopa Parlamendiga konsulteerida. Seetõttu on Euroopa Parlament otsustanud oma seisukohta väljendada algatusraporti abil.

  Raportöör palub nõukogul komisjoni ettepaneku heaks kiita, kuid teha selles mitmed muudatused. Komisjoni ettepaneku piiratud kohaldamisala tõttu teeb raportöör ühtlasi ettepaneku mõningateks üldisemateks muudatusteks, mis ei ole seotud üksnes ühisettevõtte tegevuse rahastamisega järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kestel.

  TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

  Vastuvõtmise kuupäev

  21.11.2018

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  49

  11

  3

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

  Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

  Michael Detjen, Bolesław G. Piecha, Bronis Ropė

  NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

  49

  +

  ALDE

  Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

  ECR

  Amjad Bashir, Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha, Evžen Tošenovský

  ENF

  Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

  GUE/NGL

  Jaromír Kohlíček

  PPE

  Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

  S&D

  Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Michael Detjen, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  11

  EFDD

  Jonathan Bullock, Dario Tamburrano

  GUE/NGL

  Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

  NI

  David Borrelli

  VERTS/ALE

  Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Tilly Metz, Bronis Ropė, Davor Škrlec

  3

  0

  ALDE

  Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Carolina Punset

  Kasutatud tähised:

  +  :  poolt

  –  :  vastu

  0  :  erapooletu

  Viimane päevakajastamine: 8. jaanuar 2019
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika