MIETINTÖ eurooppalaisesta yhteisyrityksestä ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten

26.11.2018 - (2018/2222(INI))

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Esittelijä: Marian‑Jean Marinescu

Menettely : 2018/2222(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0393/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0393/2018
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

eurooppalaisesta yhteisyrityksestä ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten

(2018/2222(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston päätökseksi eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle tehdyn neuvoston päätöksen 2007/198/Euratom muuttamisesta (COM(2018)0445),

–  ottaa huomioon neuvoston päätöksen 2007/198/Euratom eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle[1],

–  ottaa huomioon 13. marraskuuta 2017 annetun Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä yhteisyrityksen vastauksen,

–  ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2017 annetun komission tiedonannon EU:n osuudesta uudistetussa ITER-hankkeessa (COM(2017)0319),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A8-0393/2018),

A.  ottaa huomioon, että fuusioenergialla voisi olla ratkaiseva asema Euroopan ja koko maailman tulevassa energiaympäristössä mahdollisesti ehtymättömänä, turvallisena, ilmastoystävällisenä, ympäristön kannalta vastuullisena ja taloudellisesti kilpailukykyisenä energialähteenä;

B.  ottaa huomioon, että fuusio tarjoaa teollisuudelle jo nyt konkreettisia mahdollisuuksia ja vaikuttaa myönteisesti työllisyyteen, talouskasvuun ja innovointiin niin, että myönteinen vaikutus ulottuu fuusio- ja energia-aloja laajemmalle;

C.  ottaa huomioon, että ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava eurooppalainen yhteisyritys koordinoi tieteellistä ja teknologista tutkimusta ja kehittämistä fuusioalalla;

D.   ottaa huomioon, että EU on alusta alkaen ollut johtavassa asemassa ITER-hankkeessa, jota on kehitetty tiiviissä yhteistyössä EU:n ulkopuolisten ITER-sopimuksen allekirjoittajamaiden (Yhdysvallat, Venäjä, Japani, Kiina, Etelä-Korea ja Intia) kanssa; ottaa huomioon myös, että EU:n osuus, joka on kanavoitu yhteisyrityksen kautta, on 45 prosenttia hankkeen rakentamiskustannuksista;

E.  ottaa huomioon, että komission ehdotuksella neuvoston päätöksen 2007/198/Euratom muuttamisesta pyritään varmistamaan, että rahoitus unionin osuudelle ITER-hankkeessa jatkuu seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen kokonaiskeston ajan, jotta voidaan taata jatkuvuus tälle hankkeelle, jossa etsitään ratkaisevia tieteellisiä läpimurtoja fuusioenergian kehittämiseksi siviilialalla, minkä olisi jossain vaiheessa helpotettava turvallisen, kannattavan ja Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaista energian tuotantoa;

1.  pitää myönteisenä komission ehdotusta neuvoston päätökseksi eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle tehdyn neuvoston päätöksen 2007/198/Euratom muuttamisesta (COM(2018)0445), jolla luodaan perusta yhteisyrityksen toiminnan rahoittamiselle vuosina 2021–2027 Euratomin perustamissopimuksen nojalla;

2.  pitää valitettavana, että neuvosto ei ole kuullut parlamenttia ehdotuksesta, ja pitää myönteisenä komission unionin tilaa 2018 koskevan puheen yhteydessä ilmoittamaa aikomusta tarkastella mahdollisuuksia lisätä määräenemmistöäänestyksiä ja mahdollisesti uudistaa Euratom-sopimusta; odottaa tällaisen uudistuksen johtavan ilman muuta siihen, että Euroopan parlamentille annetaan asiassa lainsäädäntövaltaa;

3.  palauttaa mieliin viivästykset tämän kokeellisen reaktorin rakentamisessa, sillä alun perin ITER-rakennushankkeen piti olla valmis vuonna 2020 mutta vuonna 2016 ITER-organisaation neuvosto hyväksyi uuden aikataulun, jonka mukaan ensimmäisen plasman vaihe saavutetaan joulukuussa 2025, mikä on aikaisin mahdollinen teknisesti toteutettavissa oleva ajankohta ITER-hankkeen rakentamiselle;

4.  korostaa, että Euratomin osuutta yhteisyrityksessä vuosina 2021–2027 ei pitäisi ylittää;

5.  korostaa, että jotta vältetään hankkeen kustannusarvion nostaminen toistuvasti ja viivästykset toiminnan välitavoitteiden määräajoissa sekä varmistetaan mahdollisimman luotettavat aikataulut, ITER-organisaation olisi otettava aikataulua mahdollisesti tarkistaessaan kohtuullisessa määrin huomioon ennakoimattomat tapahtumat; kannattaa tämän vuoksi komission ehdottamia enintään enintään 24 kuukauden liikkumavaraa aikataulussa ja 10–20 prosentin liikkumavaraa talousarviossa;

6.  pitää myönteisenä ITER-organisaation uutta lähestymistapaa riskinhallintaan ja kannustaa ITER-neuvostoa vähentämään edelleen alikomiteoiden määrää, yhtenäistämään niiden toimintaa ja poistamaan päällekkäisyyksiä;

7.  kehottaa neuvostoa hyväksymään komission ehdotuksen ja tekemään siihen seuraavat muutokset:

–  Euratomin osuus yhteisyritykseen ilmoitetaan sekä kiinteinä että käypinä hintoina

–  käytetään selkeyden vuoksi sanaa ”Euratom” sanan ”yhteisö” sijasta kaikkialla tekstissä

–  päätökseen sisällytetään selkeitä säännöksiä yhteisyrityksen hallintoneuvostoa avustavien komiteoiden, erityisesti hallinto- ja johtokomitean, hankintoja ja sopimuksia käsittelevän komitean sekä neuvoa-antavan teknisen paneelin, kokoonpanosta, pysyvästä tai väliaikaisesta asemasta, kokousten lukumäärästä ja niiden jäsenten palkkiojärjestelmästä

–  arvioidaan hallinto- ja johtokomitean ja neuvoa-antavan teknisen paneelin vastuualueita hankesuunnitelmien ja työohjelmien suhteen ja poistetaan päällekkäisyydet

–  otetaan käyttöön ITERin isäntävaltion osuuksia koskevia säännöksiä

–  sisällytetään liitteeseen III (Taloushallintoa koskevat säännöt: yleiset periaatteet) vaatimus vahvistaa yhteisyrityksen taloushallintoa koskevissa säännöissä säännöt ja menettelyt luontoissuoritusten arviointia varten

–  sisällytetään 5 artiklaan ja liitteeseen III säännöksiä, jotka mahdollistavat sen, että yhteisyritystä voidaan rahoittaa rahoitusvälineillä, jotka liittyvät tulevan InvestEU-ohjelman mukaisesti täytäntöönpantuihin sekarahoitusoperaatioihin

–  selkeytetään Yhdistyneen kuningaskunnan asemaa ja sen panosta Euratomin suhteen, erityisesti mitä tulee sen mahdolliseen osallistumiseen ITERiin

–  sisällytetään päätökseen säännöksiä synergiasta ja yhteistyöstä ITERin ja Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelman 2021–2025 välillä

  harkitaan yhteistyötä yksityisen sektorin innovoivien pienten ja keskisuurten toimijoiden kanssa, kuten uusia toimintamalleja ja teknologioita kokeilevien uusyritysten kanssa, tutkimusohjelmassa ja nimettyjen laitosten verkostossa fuusioteknologiaa ja sen tutkimusta koskevan tieteellisen tutkimuksen alalla

–  selkeytetään säännöksiä, jotka koskevat yhteisyrityksen laatimia vuosikertomuksia ja arviointeja,

–  sisällytetään ehdotukseen suositus tutkia ITER-hankkeessa tällä hetkellä käytettävien materiaalien mahdollista jatkokäyttöä;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

  • [1]  EUVL L 90, 30.3.2007, s. 58.

PERUSTELUT

1. Eurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten (”F4E”)

Eurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten (”F4E”) perustettiin 35 vuoden ajanjaksoksi 19. huhtikuuta 2007 alkaen. Se perustettiin Euratomin perustamissopimuksen nojalla Euroopan unionin neuvoston päätöksellä, ja sillä on kolme tavoitetta:

a) vastata Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) osuudesta fuusioenergia-alan kansainvälisessä ITER-organisaatiossa

b) vastata Euratomin osuudesta Japanin kanssa toteutettavissa fuusioenergian nopeaan toteuttamiseen tähtäävissä laajemman lähestymistavan toimissa

c) valmistella ja koordinoida toimintaohjelmaa, jolla valmistellaan koefuusioreaktorin ja muiden asiaan liittyvien laitteistojen, kuten kansainvälisen fuusiomateriaalien säteilytyslaitoksen (International Fusion Materials Irradation Facility, IFMIF), rakentamista.

Yhteisyritys vastaa unionin osuudesta ITER-hankkeeseen, joka on maailman laajin tiedekumppanuus. Sen avulla pyritään osoittamaan, että fuusio on luotettava ja kestävä energialähde. ITER kokoaa yhteen seitsemän osapuolta, jotka edustavat puolta maailman väestöstä – EU:n, Venäjän, Japanin, Kiinan, Intian, Etelä-Korean ja Yhdysvallat.

ITER-sopimuksen mukaisena isäntäosapuolena EU on oikeudellisesti vahvemmin sitoutunut ja on näin ollen ottanut hankkeessa johtoaseman: se haluaa varmistaa rakennustöiden valmistumisen ajoissa ottamalla vastuulleen 45 prosenttia rakennuskustannuksista (muilla ITERin jäsenillä kullakin noin 9 prosentin osuus).

2. Komission ehdotuksen tausta

Tällä ehdotuksella pyritään muuttamaan eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle tehtyä neuvoston päätöstä 2007/198/Euratom, jotta voidaan luoda perusta yhteisyrityksen toiminnan rahoittamiselle vuosina 2021–2027 Euratomin perustamissopimuksen nojalla.

Tämä päätös on seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen kattaman ajanjakson ajan sovellettava perussäädös, ja se toimii vuotuisten rahoituspäätösten perustana. Näillä päätöksillä komissio voi siirtää varat yhteisyritykselle kaudella 2021–2027.

Euratomin ohjeellinen osuus yhteisyritykseen kaudella 2021–2027 ja tähän liittyvät oheismenot samalla ajanjaksolla ovat 6 070 000 000 euroa (käypinä hintoina).

3. Esittelijän kanta

Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen neuvoston päätöksen 2007/198/Euratom muuttamisesta. Tällä ehdotuksella taataan hankkeen jatkuvuus etenkin suhteessa kansainvälisiin kumppaneihin sekä varmistetaan ITER-hankkeen rahoitus seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen kokonaiskeston ajaksi.

Komission ehdotuksen oikeusperustana on Euratomin perustamissopimuksen 47 ja 48 artikla, joten neuvostolla ei ole velvollisuutta kuulla Euroopan parlamenttia. Niinpä Euroopan parlamentti on päättänyt ilmaista kantansa valiokunta-aloitteisen mietinnön avulla.

Esittelijä pyytää neuvostoa hyväksymään komission ehdotuksen ja tekemään siihen joitakin muutoksia. Koska komission ehdotuksen soveltamisala on rajoitettu, esittelijä ehdottaa myös joitakin yleisluonteisia muutoksia, jotka eivät liity pelkästään yhteisyrityksen toiminnan rahoittamiseen seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen aikana.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

21.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

49

11

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Michael Detjen, Bolesław G. Piecha, Bronis Ropė

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

49

+

ALDE

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha, Evžen Tošenovský

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Michael Detjen, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

11

-

EFDD

Jonathan Bullock, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Tilly Metz, Bronis Ropė, Davor Škrlec

3

0

ALDE

Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Carolina Punset

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 8. tammikuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö