Izvješće - A8-0393/2018Izvješće
A8-0393/2018

IZVJEŠĆE o Europskom zajedničkom poduzeću za ITER i razvoj energije fuzije

26.11.2018 - (2018/2222(INI))

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
Izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu

Postupak : 2018/2222(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0393/2018
Podneseni tekstovi :
A8-0393/2018
Doneseni tekstovi :

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Europskom zajedničkom poduzeću za ITER i razvoj energije fuzije

(2018/2222(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Komisijin Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Odluke 2007/198/Euratom o osnivanju Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije i davanju povlastica tom poduzeću (COM(2018)0445),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2007/198/Euratom o osnivanju Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije i davanju povlastica tom poduzeću[1],

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda od 13. studenog 2017. o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2016. s odgovorom Zajedničkog poduzeća,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 14. lipnja 2017. naslovljenu „Doprinos EU-a reformiranom projektu ITER” (COM(2017)0319),

–  uzimajući u obzir članak 52. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (A8-0393/2018),

A.  budući da da bi fuzija mogla imati ključnu ulogu u budućem europskom i globalnom energetskom okruženju kao potencijalno neiscrpan, siguran, klimatski neškodljiv, okolišno odgovoran i gospodarski konkurentan izvor energije;

B.  budući da fuzija već stvara konkretne prilike za industriju i pozitivno utječe na radna mjesta, gospodarski rast i inovacije te se taj pozitivan učinak prelijeva i izvan područja fuzije i energije;

C.  budući da Europsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije koordinira znanstvene i tehnološke istraživačke i razvojne aktivnosti u području fuzije;

D.   budući da je Europa od samog početka imala vodeću ulogu u projektu ITER, koji je razvijen u bliskoj suradnji s neeuropskim potpisnicama Sporazuma o ITER-u (SAD, Rusija, Japan, Kina, Južna Koreja i Indija), te budući da europski doprinos, koji se usmjerava kroz Zajedničko poduzeće, predstavlja 45 % troškova izgradnje projekta,

E.  budući da se Prijedlogom Komisije o izmjeni Odluke Vijeća 2007/198/Euratom nastoji osigurati financiranje daljnjeg europskog sudjelovanja u projektu ITER tijekom cijelog sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira kako bi se zajamčio kontinuitet projekta čiji je cilj doći do ključnih znanstvenih otkrića u razvoju fuzije za civilnu uporabu, a krajnja svrha omogućiti proizvodnju sigurne, održive energije koja je usklađena s ciljevima Pariškog sporazuma;

1.  pozdravlja Komisijin Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Odluke 2007/198/Euratom o osnivanju Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije i davanju povlastica tom poduzeću (COM(2018)0445), kojim će se osigurati osnova za financiranje aktivnosti Zajedničkog poduzeća za razdoblje od 2021. do 2027. na temelju Ugovora o Euratomu;

2.  izražava žaljenje zbog toga što se Vijeće nije savjetovalo s Parlamentom o tom prijedlogu i pozdravlja namjeru Komisije izraženu u pismu namjere o stanju Unije 2018. da se razmotre „mogućnosti da se poboljša sustav glasovanja kvalificiranom većinom i izmijeni Ugovor o Euratomu”; očekuje da bi takva reforma nužno implicirala suzakonodavne ovlasti Parlamenta;

3.  podsjeća da izgradnja eksperimentalnog reaktora kasni, s obzirom na to da je prvobitno bilo planirano da se ITER izgradi do 2020. godine, ali je 2016. godine Vijeće ITER-a odobrilo novi raspored za ostvarivanje prve plazme u prosincu 2025., što je najraniji tehnički izvediv rok za izgradnju ITER-a;

4.  ističe da ne bi trebalo prekoračiti iznos doprinosa Euratoma Zajedničkom poduzeću za razdoblje 2021. – 2027.;

5.  ističe da bi, kako bi se izbjegla uzastopna povećanja gornjih granica predviđenih troškova projekta te kašnjenja u pogledu predviđenih rokova za ostvarivane ključnih operativnih faza, kao i kako bi se osigurao što veći stupanj pouzdanosti rasporeda, Organizacija za ITER trebala uključiti objektivne odredbe za nepredviđene situacije u svim revidiranim rasporedima; u tom smislu podupire odredbe za nepredviđene situacije koje je predložila Komisija o odstupanju od najviše 24 mjeseca od vremenskog rasporeda i 10 – 20 % od proračuna;

6.  pozdravlja novi pristup upravljanju rizicima Organizacije za ITER i potiče Vijeće ITER-a da dodatno smanji broj pododbora, optimizira njihove funkcije i ukine preklapanja njihovih aktivnosti;

7.  poziva Vijeće da odobri prijedlog Komisije uz uvođenje sljedećih izmjena:

–  navođenje doprinosa Euratoma zajedničkom poduzeću u stalnim i u tekućim cijenama,

–  radi jasnoće, korištenje riječi „Euratom” umjesto „Zajednica” u cijelom tekstu,

–  uključivanje jasnih odredbi o odborima koji pomažu Upravnom odboru zajedničkog poduzeća, posebno Odboru za administraciju i upravljanje, Odboru za nabavu i ugovore te Skupini za tehničko savjetovanje, u vezi s njihovim sastavom, trajnim ili privremenim statusom, brojem sastanaka i naknadama za rad njihovih članova,

–  analiziranje i uklanjanje preklapanja nadležnosti Odbora za administraciju i upravljanje i Skupine za tehničko savjetovanje u vezi s projektnim planovima i programima rada,

–  uvođenje odredbi o doprinosima države domaćina ITER-a,

–  uvođenje zahtjeva u Prilog III. („Financijska uredba: opća načela”) da se u Financijskoj uredbi Zajedničkog poduzeća utvrde pravila i postupci za evaluaciju doprinosa u naravi,

–  uključivanje odredbi u članak 5. i Prilog III. kojima će se Zajedničkom poduzeću omogućiti da prima financiranje u obliku financijskih instrumenata povezanih s operacijama mješovitog financiranja koje se provode u skladu s budućim programom InvestEU,

–  objašnjenje uloge i doprinosa Ujedinjene Kraljevine s obzirom na njezin status u Euratomu, posebno s obzirom na potencijalno sudjelovanje u ITER-u,

–  uvođenje odredbi o sinergijama i suradnji između programa ITER i Programa Euratoma za istraživanje i osposobljavanje za razdoblje 2021. – 2025.,

  razmatranje suradnje s malim i srednjim privatnim subjektima u području disruptivnih tehnologija, primjerice s novoosnovanim poduzećima koja eksperimentiraju s novim pristupima i tehnologijama, u sklopu istraživačkog programa i mreže organizacija u području znanstvenih i tehnoloških istraživanja povezanih s fuzijom,

–  pojašnjenje odredbi o godišnjim izvješćima i ocjenama koje sastavlja Zajedničko poduzeće,

–  uključivanje preporuke za istraživanje daljnje moguće uporabe materijala koji se trenutačno upotrebljavaju u projektu ITER u tekst prijedloga.

8.  nalaže svojem predsjedniku da ovu rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

  • [1]  SL L 90, 30.3.2007., str. 58.

OBRAZLOŽENJE

1. Europsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije („F4E”)

Europsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (F4E) osnovano je na razdoblje od 35 godina počevši od 19. travnja 2007. Osnovano je na temelju Ugovora o Euratomu odlukom Vijeća Europske unije kako bi se ispunila tri cilja:

(a) pružanje doprinosa Europske zajednice za atomsku energiju (Euratom) Međunarodnoj organizaciji za energiju fuzije (ITER),

(b) pružanje doprinosa Euratoma aktivnostima šireg pristupa s Japanom radi brze realizacije energije fuzije,

(c) provođenje i koordinacija programa aktivnosti u pripremi za izgradnju pokusnog fuzijskog reaktora i povezanih postrojenja, uključujući i Međunarodno postrojenje za fuzijsko ozračivanja materijala (IFMIF).

Zajedničko poduzeće (F4E) odgovorno je za pružanje doprinosa Europe ITER-u, najvećem svjetskom znanstvenom partnerstvu čiji je cilj pokazati da je fuzija održiv izvor energije. ITER okuplja sedam stranaka koje predstavljaju polovinu svjetskog stanovništva – EU, Rusiju, Japan, Kinu, Indiju, Južnu Koreju i Sjedinjene Američke Države.

Kao stranku koja je prema Sporazumu o ITER-u domaćin projekta, Europu on snažnije pravno obvezuje te je ona preuzela vodeću ulogu u projektu – snosi 45 % troškova gradnje (pojedinačni udjeli drugih stranaka ITER-a su oko 9 %) – kako bi se osigurao pravovremeni dovršetak gradnje.

2. Kontekst prijedloga Komisije

Aktualnim se prijedlogom želi izmijeniti Odluka Vijeća 2007/198/Euratom o osnivanju Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije i davanju povlastica tom poduzeću kako bi se osigurala osnova za financiranje djelatnosti zajedničkog poduzeća za razdoblje od 2021. do 2027. na temelju Ugovora o Euratomu.

Ta će Odluka biti temeljni akt za razdoblje obuhvaćeno sljedećim višegodišnjim financijskim okvirom i osnova za donošenje godišnjih odluka o financiranju. Tim će se odlukama Komisiji omogućiti da prenosi sredstva Fuziji za energiju tijekom razdoblja 2021.–2027.

Indikativni doprinos Euratoma zajedničkom poduzeću za razdoblje 2021. – 2027. i povezani prateći rashodi za isto razdoblje iznose 6 070 000 000 EUR (u tekućim vrijednostima).

3. Stajalište izvjestitelja

Izvjestitelj pozdravlja prijedlog Komisije o izmjeni Odluke Vijeća 2007/198/Euratom. Prijedlogom će se osigurati nastavak projekta, posebno kada je riječ o međunarodnim partnerima, te će se osigurati sredstva za ITER tijekom cijelog trajanja sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira.

Budući da su pravna osnova prijedloga Komisije članci 47. i 48. Ugovora o Euratomu, Vijeće nije obvezno savjetovati se s Europskim parlamentom. Europski parlament stoga je odlučio izraziti svoje stajalište preko izvješća o vlastitoj inicijativi.

Izvjestitelj poziva Vijeće da odobri prijedlog Komisije uz uvođenje određenih izmjena. S obzirom na ograničeno područje primjene prijedloga Komisije, izvjestitelj predlaže i neke izmjene općenitije prirode koje nisu povezane samo s financiranjem aktivnosti Zajedničkog poduzeća tijekom sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira.

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

21.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

49

11

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Michael Detjen, Bolesław G. Piecha, Bronis Ropė

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

49

+

ALDE

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha, Evžen Tošenovský

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Michael Detjen, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

11

-

EFDD

Jonathan Bullock, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Tilly Metz, Bronis Ropė, Davor Škrlec

3

0

ALDE

Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Carolina Punset

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 8. siječnja 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti