Pranešimas - A8-0393/2018Pranešimas
A8-0393/2018

PRANEŠIMAS Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė

26.11.2018 - (2018/2222(INI))

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu

Procedūra : 2018/2222(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0393/2018
Pateikti tekstai :
A8-0393/2018
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė

(2018/2222(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/198/Euratomas, įsteigiantis Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę ir suteikiantis jai lengvatas (COM(2018)0445),

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimą 2007/198/Euratomas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/198/Euratomas, įsteigiantis Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę ir suteikiantis jai lengvatas[1],

–  atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 13 d. Audito Rūmų pranešimą dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2016 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų, su bendrosios įmonės atsakymu,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 14 d. Komisijos komunikatą dėl ES indėlio į reformuotą ITER projektą (COM(2017)0319),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A8-0393/2018),

A.  kadangi tikėtina, jog branduolių sintezė ateityje galėtų atlikti pagrindinį vaidmenį Europos ir pasaulio energetikoje kaip potencialiai neišsenkantis, saugus, klimatui palankus, aplinkai nekenksmingas ir ekonomiškai konkurencingas energijos šaltinis;

B.  kadangi branduolių sintezė jau duoda konkrečių galimybių pramonei ir daro teigiamą poveikį darbo vietų kūrimui, ekonomikos augimui ir inovacijoms, taip pat daro teigiamą poveikį ir ne branduolių sintezės bei energetikos sritims,

C.  kadangi Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė koordinuoja mokslinius ir technologinius tyrimus ir plėtros veiklą branduolių sintezės srityje;

D.   kadangi Europa nuo pat pradžios atliko vadovaujamą vaidmenį ITER projekte, parengtame glaudžiai bendradarbiaujant su ITER susitarimą pasirašiusiomis ne Europos šalimis (JAV, Rusija, Japonija, Kinija, Pietų Korėja ir Indija), ir kadangi Europos įnašas, paskirstytas per bendrąją įmonę, sudaro 45 proc. projekto statybos išlaidų;

E.  kadangi Komisijos pasiūlymu iš dalies pakeisti Tarybos sprendimą 2007/198/Euratomas siekiama užtikrinti finansavimą tolesniam Europos dalyvavimui ITER projekte visu kitos daugiametės finansinės programos laikotarpiu, kad būtų užtikrintas projekto tęstinumas, kuriuo siekiama esminio mokslinio proveržio plėtojant branduolių sintezę civilinėms reikmėms, nes tai galiausiai sudarytų galimybę gaminti saugią ir patikimą energiją, kad būtų galima pasiekti Paryžiaus susitarime nustatytus tikslus;

1.  palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/198/Euratomas, įsteigiantis Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę ir suteikiantis jai lengvatas (COM(2018)0445), kuriuo bus grindžiamas bendrosios įmonės veiklos finansavimas pagal Euratomo sutartį 2021–2027 m. laikotarpiu;

2.  apgailestauja, kad Taryba dėl to pasiūlymo nesikonsultavo su Europos Parlamentu, ir palankiai vertina pranešime dėl Sąjungos padėties 2018 m. Komisijos pareikštą ketinimą „apsvarstyti galimybes plačiau taikyti kvalifikuotos balsų daugumos sistemą ir keisti Euratomo sutartį“; tikisi, kad tokia reforma neišvengiamai užtikrintų Parlamento bendrus teisėkūros įgaliojimus;

3.  primena, kad vėluojama pastatyti eksperimentinį reaktorių: iš pradžių buvo numatyta ITER pastatyti iki 2020 m., bet 2016 m. ITER taryba patvirtino naują tvarkaraštį, pagal kurį pirmosios plazmos etapą numatyta pasiekti iki 2025 m. gruodžio mėn., o tai yra artimiausia data, iki kurios techniškai įmanoma pastatyti ITER;

4.  pabrėžia, kad Euratomo įnašas bendrajai įmonei 2021–2027 m. laikotarpiu neturėtų būti viršijamas;

5.  pabrėžia, jog siekiant išvengti prašymų vėliau nuolat didinti numatytas projekto išlaidas, kad nebūtų vėluojama pasiekti numatytus tarpinius rezultatus ir kad būtų užtikrintas kiek įmanoma tikslesnis tvarkaraščio laikymasis, ITER organizacija į kiekvieną pakoreguotą tvarkaraštį turėtų įtraukti atsargumo priemones; šiuo atžvilgiu remia tai, kad numatyta 24 mėnesių laikotarpio ir 10–20 proc. Komisijos pasiūlyto biudžeto išteklių atsarga;

6.  palankiai vertina naują su rizikos valdymu susijusią ITER organizacijos metodiką ir ragina ITER tarybą dar labiau sumažinti pakomitečių skaičių, supaprastinti jų funkcijas ir pašalinti dubliavimąsi;

7.  ragina Tarybą patvirtinti Komisijos pasiūlymą ir patvirtinti tokius pakeitimus:

–  nurodyti Euratomo įnašą bendrajai įmonei tiek palyginamosiomis, tiek galiojančiomis kainomis,

–  siekiant aiškumo, vietoje žodžio „Bendrija“ visame tekste vartoti žodį „Euratomas“,

–  įtraukti aiškias nuostatas dėl komitetų, padedančių bendrosios įmonės valdybai, visų pirma Administravimo ir valdymo komiteto, Viešųjų pirkimų ir sutarčių komiteto bei Techninės patariamosios grupės dėl jų sudėties, kai tai susiję su jų sudėtimi, nuolatiniu ar laikinu statusu, susitikimų skaičiumi ir jų narių atlyginimo būdais,

–  įvertinti, kuriose srityse dubliuojasi Administravimo ir valdymo komiteto bei Techninės patariamosios grupės atsakomybė projektų planų ir darbo programų rengimo klausimais ir tą dubliavimąsi panaikinti,

–  nustatyti nuostatas dėl priimančiosios šalies ITER įnašų,

–  įtraukti į III priedą („Finansinis reglamentas. Bendrieji principai“) reikalavimą bendrosios įmonės finansiniame reglamente nustatyti nepiniginių įnašų vertinimo taisykles ir procedūras,

–  į 5 straipsnį ir III priedą įtraukti nuostatas, kuriomis remiantis bendrajai įmonei finansavimas gali būti teikiamas Programoje „InvestEU“ nustatytomis finansinėmis priemonėmis, naudojant derinimo operacijas;

–  patikslinti Jungtinės Karalystės vaidmenį ir įnašą į Euratomą, atsižvelgiant į jos kaip Euratomo dalyvės statusą, ypač atsižvelgiant į galimą dalyvavimą ITER;

–  įtraukti nuostatas dėl ITER ir Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo programos sąveikos ir bendradarbiavimo 2021–2025 m. laikotarpiu,

  vykdant mokslinių tyrimų veiklos programą, taip pat mokslinių ir technologinių branduolių sintezės tyrimų srityje paskirtų organizacijų tinkle reikėtų apsvarstyti bendradarbiavimą su mažais ir vidutiniais privačiaisiais subjektais, pavyzdžiui, startuoliais, išbandančiais naujus radikalius būdus ir technologijas;

–  patikslinti nuostatas, susijusias su bendrosios įmonės parengtomis metinėmis ataskaitomis ir vertinimais;

–  į pasiūlymą įtraukti rekomendaciją išnagrinėti galimybes, kaip būtų galima toliau naudoti šiuo metu turimą ITER projekto medžiagą;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

  • [1]  OL L 90, 2007 3 30, p. 58.

AIŠKINAMOJI DALIS

1. Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (F4E)

Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (F4E) buvo įsteigta 35 metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo 2007 m. balandžio 19 d. Ji buvo įsteigta Europos Sąjungos Tarybos sprendimu pagal Euratomo sutartį, siekiant trijų tikslų:

a) teikti Europos atominės energijos bendrijos (Euratomas) įnašą Tarptautinei ITER branduolių sintezės energijos organizacijai;

b) teikti Euratomo įnašą į platesnio požiūrio veiklos su Japonija vykdymą, siekiant greitai vystyti branduolių sintezės energetiką;

c) parengti ir koordinuoti veiklos programą, skirtą pasirengti demonstracinio branduolių sintezės reaktoriaus ir susijusių įrenginių, įskaitant tarptautinį sintezės medžiagų apšvitinimo įrenginį (IFMIF), statybai.

Bendroji įmonė (F4E) yra atsakinga už Europos indėlį į ITER – didžiausią pasaulyje mokslinę partnerystę, kuria siekiama parodyti, kad branduolių sintezė yra perspektyvus ir tvarus energijos šaltinis. ITER partnerystėje dalyvauja septynios šalys, kurios atstovauja pusei pasaulio gyventojų – ES, Rusija, Japonija, Kinija, Indija, Pietų Korėja ir Jungtinės Amerikos Valstijos.

Kaip projekto priimančioji šalis pagal ITER susitarimą, Europa yra labiau teisiškai įpareigota, todėl ji ėmėsi vadovauti šiam projektui ir dengia 45 proc. statybų sąnaudų (kitos ITER narės skiria po maždaug 9 proc.), kad užtikrintų statybų užbaigimą laiku.

2. Komisijos pasiūlymo kontekstas

Dabartiniu pasiūlymu iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2007/198/Euratomas, įsteigiantis Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę ir suteikiantis jai lengvatas, siekiant nustatyti šios bendrosios įmonės veiklos finansavimo pagal Euratomo sutartį pagrindą 2021–2027 m. laikotarpiu.

Šis sprendimas bus pagrindinis teisės aktas kitos daugiametės finansinės programos laikotarpiu ir juo remsis Komisija priimdama metinius finansavimo sprendimus. Šie sprendimai sudarys galimybę Komisijai pervesti lėšas įmonei F4F 2021–2027 m. laikotarpiu.

Orientacinis Euratomo įnašas bendrajai įmonei 2021-2027 m. laikotarpiu ir su tuo susijusios to paties laikotarpio rėmimo išlaidos yra 6 070 000 000 EUR (dabartinėmis kainomis).

3. Pranešėjo pozicija

Pranešėjas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2007/198/Euratomas. Pasiūlymu bus užtikrintas projekto tęstinumas, visų pirma tarptautinių partnerių atžvilgiu, ir bus užtikrintas ITER finansavimas visu kitos daugiametės finansinės programos laikotarpiu.

Kadangi teisinis Komisijos pasiūlymo pagrindas yra Euratomo sutarties 47 ir 48 straipsniai, Taryba neprivalo konsultuotis su Europos Parlamentu. Todėl Europos Parlamentas savo iniciatyva teikiamu pranešimu nusprendė pareikšti savo poziciją.

Pranešėjas ragina Tarybą patvirtinti Komisijos pasiūlymą ir padaryti keletą pakeitimų. Atsižvelgiant į ribotą Komisijos pasiūlymo taikymo sritį, pranešėjas taip pat siūlo kai kuriuos bendresnio pobūdžio pakeitimus, kurie nėra tik susiję su bendrosios įmonės veiklos finansavimu kitos daugiametės finansinės programos laikotarpiu.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

21.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

49

11

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Michael Detjen, Bolesław G. Piecha, Bronis Ropė

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

49

+

ALDE

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha, Evžen Tošenovský

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Michael Detjen, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

11

-

EFDD

Jonathan Bullock, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Tilly Metz, Bronis Ropė, Davor Škrlec

3

0

ALDE

Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Carolina Punset

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. sausio 8 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika