Ziņojums - A8-0393/2018Ziņojums
A8-0393/2018

ZIŅOJUMS par Eiropas Kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām

26.11.2018 - (2018/2222(INI))

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Referents: Marian-Jean Marinescu

Procedūra : 2018/2222(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0393/2018
Iesniegtie teksti :
A8-0393/2018
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām

(2018/2222(INI))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomes Lēmumam, ar kuru groza Lēmumu 2007/198/Euratom, ar ko izveido Eiropas Kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām un piešķir tam priekšrocības (COM(2018)0445),

–  ņemot vērā Padomes Lēmumu 2007/198/Euratom, ar ko izveido Eiropas Kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām un piešķir tam priekšrocības[1],

–  ņemot vērā Eiropas Revīzijas palātas 2017. gada 13. novembra ziņojumu par Eiropas Kopuzņēmuma ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām 2016. finanšu gada pārskatiem ar Kopuzņēmuma atbildi,

–  ņemot vērā Komisijas 2017. gada 14. jūnija paziņojumu par ES ieguldījumu reformētajā ITER projektā (COM(2017)0319),

–  ņemot vērā Reglamenta 52. pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A8-0393/2018),

A.  tā kā nākotnē kodolsintēzei Eiropas un globālajā enerģētikas kartē varētu būt liela nozīme kā potenciāli neizsmeļamam, drošam, klimatam draudzīgam, vidiski atbildīgam un ekonomiski konkurētspējīgam enerģijas avotam;

B.  tā kā kodolsintēze jau tagad sniedz konkrētas iespējas nozarei un labvēlīgi ietekmē darbvietu radīšanu, ekonomikas izaugsmi un inovāciju, un tās labvēlīgā ietekme pārsniedz kodolsintēzes un enerģētikas jomu;

C.  tā kā Eiropas Kopuzņēmums ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām koordinē zinātniskos un tehnoloģiskos pētījumus un izstrādes darbības kodolsintēzes jomā;

D.   tā kā Eiropai no pašā sākuma bijusi vadošā loma ITER projektā, ko izstrādā ciešā sadarbībā ar ITER nolīguma ārpuseiropas parakstītājpusēm (ASV, Krievija, Japāna, Ķīna, Dienvidkoreja un Indija), un tā kā Eiropas ieguldījums, ko sniedz ar Kopuzņēmuma starpniecību, ir 45 % no projekta būvniecības izmaksām;

E.  tā kā Komisijas priekšlikuma grozīt Padomes lēmumu 2007/198/Euratom mērķis ir nodrošināt finansējumu turpmākai Eiropas dalībai ITER projektā uz visu nākamās daudzgadu finanšu shēmas laiku, lai garantētu projekta nepārtrauktību, kura uzdevums ir panākt būtisku zinātnes izrāvienu civila izmantojuma kodolsintēzes izstrādē, kam galu galā būtu jāsekmē drošas, noturīgas enerģijas ražošana, kas atbilst Parīzes nolīguma mērķiem,

1.  atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu 2007/198/Euratom, ar ko izveido Eiropas Kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām un piešķir tam priekšrocības (COM(2018)0445), jo ar šo priekšlikumu tiks radīts pamats Kopuzņēmuma darbību finansēšanai laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam saskaņā ar Euratom līgumu;

2.  pauž nožēlu, ka Padome nav apspriedusies ar Parlamentu, un atzinīgi vērtē Komisijas publikācijā “Stāvoklis Savienībā 2018. gadā” pausto nodomu apsvērt risinājumus “attiecībā uz uzlabotu kvalificēta vairākuma balsošanu un iespējamu Euratom līguma reformu”; sagaida, ka šādas reformas rezultātā Parlamentam tiks piešķirtas līdztiesīga likumdevēja pilnvaras;

3.  atgādina, ka šī eksperimentālā reaktora būvniecība ir novilcināta, jo sākotnēji bija plānots, ka ITER jāuzbūvē līdz 2020. gadam, taču 2016. gadā ITER padome apstiprināja jaunu grafiku, saskaņā ar kuru posms “Pirmā plazma” ir jāpabeidz 2025. gada decembrī, kas ir agrākais termiņš, kādā tehniski iespējams uzbūvēt ITER;

4.  uzsver, ka Euratom ieguldījumu Kopuzņēmumā laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam nedrīkst pārsniegt;

5.  uzsver — lai nepieļautu, ka katrā nākamajā pārskatīšanā projekta izmaksas tiek paaugstinātas, lai novērstu paredzēto operatīvo termiņu nokavējumus un nodrošinātu, ka noteiktais darbu grafiks ir maksimāli uzticams, ITER organizācijai ikvienā pārskatītajā grafikā būtu jāparedz saprātīgas rezerves neparedzētiem gadījumiem; šajā ziņā atbalsta Komisijas ierosinātos noteikumus par rezervēm neparedzētiem gadījumiem, proti, attiecībā uz darbu grafiku papildus paredzēt laikposmu līdz pat 24 mēnešiem un attiecībā uz budžetu — 10–20 % līdzekļu;

6.  atzinīgi vērtē ITER organizācijas ieviesto jauno riska pārvaldības pieeju un mudina ITER padomi vēl vairāk samazināt apakškomiteju skaitu, saskaņot to funkcijas un nepieļaut pienākumu pārklāšanos;

7.  aicina Padomi apstiprināt Komisijas priekšlikumu, iekļaujot šādas izmaiņas:

–  norādīt Euratom ieguldījumu Kopuzņēmumā gan salīdzināmās, gan pašreizējās cenās,

–  skaidrības labad visā tekstā vārda “Kopiena” vietā lietot “Euratom”,

–  iekļaut skaidrus noteikumus par komiteju, kuras palīdz Kopuzņēmuma valdei, sastāvu, pastāvīgo vai pagaidu statusu, sanāksmju skaitu un locekļu atalgošanas metodi, jo īpaši attiecībā uz Administratīvo un vadības komiteju, Iepirkumu un līgumu komiteju un Tehnisko padomdevēju grupu,

–  novērtēt un nepieļaut Administratīvās un vadības komitejas un Tehniskās padomdevējas grupas pienākumu pārklāšanos attiecībā uz projekta plāniem un darba programmām,

–  ieviest noteikumus par ITER uzņēmējvalsts ieguldījumiem,

–  iekļaut III pielikumā (“Finanšu regulējums: vispārējie principi”) prasību Kopuzņēmuma finanšu regulējumā paredzēt noteikumus un procedūras ieguldījumu natūrā novērtēšanai,

–  iekļaut 5. pantā un III pielikumā noteikumus, ar ko Kopuzņēmumam atļauj saņemt finansējumu tādu finanšu instrumentu veidā, kas saistīti ar apvienošanas darbībām, kuras īsteno saskaņā ar turpmāko programmu InvestEU;

–  precizēt Apvienotās Karalistes kā Euratom locekles lomu un ieguldījumu, jo īpaši saistībā ar potenciālo dalību ITER projektā;

–  iekļaut noteikumus par sinerģiju un sadarbību starp ITER un Euratom Pētniecības un apmācības programmu laikposmam no 2021. līdz 2025. gadam,

  apsvērt sadarbību ar novatoriskiem maziem un vidējiem privātā sektora rīcībspēkiem, tādiem kā jaunuzņēmumi, kuri eksperimentē ar jaunām pieejām un tehnoloģijām un kurus varētu iesaistīt pētniecības programmā un organizāciju tīklā, kas paredzēts zinātniskiem un tehnoloģiskiem kodolsintēzes pētījumiem;

–  precizēt noteikumus par Kopuzņēmuma sagatavotajiem gada ziņojumiem un novērtējumiem;

–  iekļaut priekšlikumā ieteikumu izpētīt, kādas vēl ir iespējas izmantot materiālus, ko pašlaik izmanto ITER projektā;

8.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

  • [1]  OV L 90, 30.03.2007., 58. lpp.

PASKAIDROJUMS

1. Eiropas Kopuzņēmums ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstībai (F4E)

Eiropas Kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstībai (F4E) izveidoja 2007. gada 19. aprīlī uz 35 gadiem. To atbilstīgi Euratom līgumam izveidoja ar Eiropas Savienības Padomes lēmumu, lai sasniegtu šādus trīs mērķus:

a) nodrošināt Eiropas Atomenerģijas kopienas (“Euratom”) ieguldījumu ITER Starptautiskajā kodolsintēzes enerģētikas organizācijā;

b) nodrošināt Euratom ieguldījumu plašākas pieejas darbībās, ko veic kopīgi ar Japānu, enerģijas drīzākai ieguvei kodolsintēzes rezultātā;

c) sagatavot un koordinēt darbību programmu, lai sagatavotos demonstrējumu kodolsintēzes reaktoru un saistītu objektu, tostarp Starptautiskās kodolsintēzes materiālu apstarošanas iekārtas (IFMIF), celtniecībai.

Kopuzņēmums (F4E) atbild par Eiropas ieguldījuma nodrošināšanu ITER, pasaulē lielākajai zinātniskajai partnerībai, kuras mērķis ir uzskatāmi parādīt, ka kodolsintēze ir dzīvotspējīgs un ilgtspējīgs enerģijas avots. ITER ietvaros sadarbojas septiņas līgumslēdzējas, kas pārstāv pusi no pasaules iedzīvotājiem — ES, Krievija, Japāna, Ķīna, Indija, Dienvidkoreja un ASV.

Saskaņā ar ITER nolīgumu Eiropai kā uzņemošajai pusei ir lielākas juridiskās saistības, un tā ir uzņēmusies šā projekta vadību, sedzot 45 % no būvniecības izmaksām (pārējās ITER dalībvalstis katra sedz aptuveni 9 % no izmaksām), lai nodrošinātu būvniecības savlaicīgu pabeigšanu.

2. Komisijas priekšlikuma konteksts

Ar pašreizējo priekšlikumu cenšas grozīt Padomes lēmumu 2007/198/Euratom, ar ko izveido Eiropas Kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām un piešķir tam priekšrocības, un šā priekšlikuma mērķis ir radīt pamatu minētā Kopuzņēmuma darbību finansēšanai laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam saskaņā ar Euratom līgumu.

Šis lēmums būs pamatakts laikposmā, ko aptver nākamā daudzgadu finanšu shēma, un būs pamats ikgadējo finansēšanas lēmumu pieņemšanai. Šie lēmumi ļaus Komisijai pārskaitīt līdzekļus kopuzņēmumam F4E laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam.

Indikatīvais Euratom ieguldījums Kopuzņēmumā laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam un saistītie atbalsta izdevumi šim pašam laikposmam ir EUR 6 070 000 000 (pašreizējās cenās).

3. Referenta nostāja

Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, ar kuru groza Padomes Lēmumu 2007/198/Euratom. Priekšlikums nodrošinās projekta nepārtrauktību, jo īpaši vis-à-vis starptautiskajiem partneriem, un sniegs ITER finansējumu visā nākamās daudzgadu finanšu shēmas laikā.

Tā kā Komisijas priekšlikuma juridiskais pamats ir Euratom līguma 47. un 48. pants, Padomei nav jāapspriežas ar Eiropas Parlamentu. Tāpēc Eiropas Parlaments ir nolēmis savu nostāju paust patstāvīgajā ziņojumā.

Referents aicina Padomi apstiprināt Komisijas priekšlikumu, attiecīgi iekļaujot vairākas izmaiņas. Ņemot vērā Komisijas priekšlikuma ierobežoto darbības jomu, referents ierosina arī atsevišķas vispārējāka rakstura izmaiņas, kas saistītas ar citiem aspektiem, nevis tikai ar Kopuzņēmuma darbību finansēšanu nākamās daudzgadu finanšu shēmas laikā.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

21.11.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

49

11

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Michael Detjen, Bolesław G. Piecha, Bronis Ropė

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

49

+

ALDE

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha, Evžen Tošenovský

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Michael Detjen, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

11

-

EFDD

Jonathan Bullock, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Tilly Metz, Bronis Ropė, Davor Škrlec

3

0

ALDE

Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Carolina Punset

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 3. janvāris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika