Процедура : 2018/0110(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0394/2018

Внесени текстове :

A8-0394/2018

Разисквания :

PV 30/01/2019 - 24
CRE 30/01/2019 - 24

Гласувания :

PV 31/01/2019 - 9.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0055

ДОКЛАД     ***I
PDF 833kWORD 103k
26.11.2018
PE 626.994v02-00 A8-0394/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно реализацията и функционирането на домейна от първо ниво .eu и за отмяна на Регламент (ЕО) № 733/2002 и Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията

(COM(2018)0231 – C8‑0170/2018 – 2018/0110(COD))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Фредрик Федерлей

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА ОБРАЗУВАНИЯТА ИЛИ ЛИЦАТА, ПРЕДОСТАВИЛИ ИНФОРМАЦИЯ НА ДОКЛАДЧИКА
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно реализацията и функционирането на домейна от първо ниво .eu и за отмяна на Регламент (ЕО) № 733/2002 и Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията

(COM(2018)0231 – C8‑0170/2018 – 2018/0110(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0231),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 172 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8‑0170/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2018 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от ...,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0394/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Бързото развитие на пазара на домейни от първо ниво и на динамичния цифров пейзаж изисква съобразена с бъдещето и гъвкава регулаторна среда. Целта на домейна от първо ниво.eu е чрез добро управление да допринесе за укрепването на идентичността на Съюза и за популяризиране на неговите ценности, например многоезичието, зачитането на неприкосновеността на личния живот и сигурността на потребителите и зачитането на правата на човека, както и на онлайн приоритетите.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Домейнът от първо ниво .eu е осмият по големина домейн от първо ниво с код на държава с над 3,8 милиона регистрации през 2017 г. Домейнът от първо ниво .eu се използва от институциите, агенциите и органите на Съюза, включително за проекти и инициативи.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Домейнът от първо ниво .eu следва да осигури ясно видима връзка със Съюза и европейския пазар. Той следва да дава възможност на предприятия, организации и физически лица в Съюза да регистрират име на домейн в домейн от първо ниво .eu. Гражданите на Съюза следва да могат да регистрират име на домейн .eu, независимо от мястото им на постоянно пребиваване.

(4)  Домейнът от първо ниво .eu – специфично име на домейн за Съюза с ясен и лесно разпознаваем белег – следва да осигури ясно видима връзка със Съюза, европейския пазар и европейската идентичност онлайн, като създава силна идентичност за цифровия единен пазар при условията на законодателството на Съюза и стандартите за търговия. Той следва да дава възможност на предприятия и организации, установени на територията на Съюза или в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП), както и на физически лица, които постоянно пребивават в държава членка или в трета държава от ЕИП, да регистрират име на домейн в домейн от първо ниво .eu. Гражданите на Съюза следва да могат да регистрират име на домейн от първо ниво .eu, независимо от мястото им на постоянно пребиваване. Съществуването на такъв домейн е важна част от европейската идентичност и потребителите са отговорни за правилното му използване.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Имената на домейни в домейна от първо ниво .eu следва да се предоставят на допустими кандидати според наличността си.

(5)  Имената на домейни в домейна от първо ниво .eu следва да се предоставят на разумни цени на кандидати според наличността си.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Комисията следва да направи оценка на потенциалната роля на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) при регистрацията на имена на домейни в домейна от първо ниво.eu, за да предостави на кандидатите за марки на Европейския съюз или регистрирани промишлени дизайни на Общността разпределяне на домейна от първо ниво .eu, приложим за техните търговски марки или дизайн и в зависимост от наличността. Тази оценка следва да включва и други мерки или агенции, които биха могли да участват в предотвратяването на спекулативни и незаконни регистрации („кибернастаняване“) и да улесняват прости административни процедури, по-специално за малките и средните предприятия (МСП).

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  На основата на открита, прозрачна и недискриминационна процедура за избор Комисията следва да определи регистър за домейна от първо ниво .eu. Комисията следва да сключи договор с избрания регистър, който следва да съдържа подробните принципи и процедури, отнасящи се до регистъра във връзка с организацията, администрирането и управлението на домейна от първо ниво .eu. Договорът следва да бъде с ограничен срок и да подлежи на подновяване.

(9)  На основата на открита, прозрачна и недискриминационна процедура за избор и като взема предвид ефективността на разходите и административната простота, Комисията следва да определи регистър за домейна от първо ниво .eu. За целите на създаването на критерии за определянето на регистър и на откритата, прозрачна и недискриминационна процедура за избор на това определяне, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  Комисията следва да сключи договор с избрания регистър, който следва да съдържа подробните принципи и процедури, приложими за регистъра във връзка с организацията, администрирането и управлението на домейна от първо ниво .eu. Договорът следва да бъде с фиксирана продължителност и да подлежи на подновяване.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Комисията следва да извърши оценка на ефективността и функционирането на домейна от първо ниво .eu. При оценката следва да се имат предвид работните практики на определения регистър и значимостта на задачите му.

(22)  Комисията следва да извърши оценка на ефективността и функционирането на домейна от първо ниво .eu. При оценката следва да се имат предвид работните практики на определения регистър и значимостта на задачите му. Комисията следва също така на всеки три години да представя доклад за функционирането на името на домейна от първо ниво .eu.

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 1 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  Настоящият регламент има за цел да подкрепя цифровия единен пазар, като изгражда европейска идентичност онлайн и стимулира трансграничните дейности онлайн чрез насърчаване на конкурентоспособността на името на домейна от първо ниво .eu.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  „регистър“ означава образувание, на което е възложено организирането, администрирането и управлението на домейна от първо ниво .eu, включително поддържането на съответните бази данни и свързаните с тях обществени услуги за търсене, регистрация на имената на домейните, функционирането на регистъра за имена на домейни, функционирането на сървърите на имената на регистъра на домейна от първо ниво и разпространението на зоновите файлове на домейна от първо ниво;

a)  „регистър“ означава образувание, на което е възложено организирането, администрирането и управлението на домейна от първо ниво .eu, включително поддържането на съответните бази данни и свързаните с тях обществени услуги за търсене, регистрация на имената на домейните, функционирането на регистъра за имена на домейни, функционирането на сървърите на имената на регистъра на домейна от първо ниво и разпространението на зоновите файлове на домейна от първо ниво, когато е целесъобразно;

Обосновка

Ограниченията върху разпространението на зонови файлове на домейна от първо ниво са били използвани от домейните от първо ниво като мярка за сигурност, и тази гъвкавост трябва да бъде запазена, без да се създава задължение.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  всяко физическо лице, което не е гражданин на Съюза, но пребивава постоянно на територията на държава членка; или

ii)  гражданин на трета държава, който пребивава постоянно в държава членка или в трета държава, която е членка на ЕИП;

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – подточка iii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii)  предприятие, установено на територията на Съюза; или

iii)  предприятие, установено на територията на държава членка или на трета държава, която е членка на ЕИП;

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – подточка iv

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iv)  организация, установена на територията на Съюза, без да се засяга прилагането на националното законодателство.

iv)  организация, установена на територията на държава членка или на трета държава, която е членка на ЕИП, без да се засяга прилагането на националното законодателство.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Регистърът може да отнеме име на домейн по своя собствена инициатива и без да преминава през процедура за извънсъдебно решаване на спорове, със следните мотиви:

3.  Регистърът може да отнеме или да спре използването на име на домейн по своя собствена инициатива и без да преминава през процедура за извънсъдебно решаване на спорове, със следните мотиви:

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Чрез подходяща процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове или съдебно производство, дадено име на домейн може да бъде отнето, или при необходимост прехвърлено на друга страна, когато то е идентично или объркващо сходно с име, по отношение на което е установено право от националното или европейското законодателство, и което:

4.  Чрез подходяща процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове или съдебно производство, дадено име на домейн може да бъде отнето, или при необходимост прехвърлено на друга страна, когато то е идентично или объркващо сходно с име, по отношение на което е установено право от националното или европейското законодателство. Името на домейн се отнема, когато:

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

След консултации с Комисията и с многостранната консултативна група за домейна .eu съгласно член 14, параграф 3, буква ва) регистърът приема прозрачни и предвидими политики, за да гарантира своевременно идентифициране на всички регистрации, посочени в буква а) или буква б) от първа алинея на настоящия параграф. За тази цел, когато е необходимо, регистърът си сътрудничи с правоприлагащите органи и националните екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERT).

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Когато име на домейн се разглежда от съда на държава членка като дискредитиращо, расистко или противоречащо на обществения ред, то трябва да бъде блокирано от регистъра от момента, в който последният е уведомен за решението на съда, и да бъде отнето след съобщаването на окончателното решение на съда. Регистърът блокира срещу бъдещо регистриране имената, които са били предмет на такова съдебно решение дотогава, докато това решение е валидно.

5.  Когато име на домейн се разглежда от съда на държава членка и съгласно законодателството на Съюза или националното законодателство като дискредитиращо, расистко или противоречащо на обществения ред или обществената сигурност, то трябва да бъде блокирано от регистъра от момента, в който последният е уведомен за решението на съда. След уведомяване за такова съдебно решение регистърът отнема името на домейна.

 

Чрез дерогация от параграф 1 името на домейна не се блокира от регистъра, ако решението на съда е от значение за целите на акт за изпълнение или решение на Съвета, прието съгласно член 5 от Регламент.../... [относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки, 2018/0136 (COD)]. Това име на домейн се отнема от регистъра след съобщаването на окончателното решение на съда.

 

Регистърът блокира срещу бъдещо регистриране имената на домейни, които са били предмет на такова съдебно решение дотогава, докато това решение е валидно.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Имената на домейни, регистрирани в рамките на домейна от първо ниво .eu, могат да бъдат прехвърляни само на страни, които имат право да регистрират имена на домейна от първо ниво .eu.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Регистрацията на имена на домейни се извършва с всички букви от азбуките на официалните езици на Съюза съгласно наличните международни стандарти, както се допуска от съответните протоколи за интернационализирани имена на домейни (IDN).

1.  Регистрацията на имена на домейни се извършва с всички знаци на официалните езици на Съюза съгласно наличните международни стандарти, както се допуска от съответните протоколи за интернационализирани имена на домейни (IDN).

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  могат да бъдат регистрирани или запазени от държавите членки само в домейн от второ ниво. Тези имена на домейни трябва да бъдат ограничени до общоизвестни географски и/или геополитически термини, които засягат политическата или териториалната организация на държавата членка.

б)  могат да бъдат регистрирани или запазени от държавите членки само на равнище домейн от второ ниво. Тези имена на домейни се ограничават до общоизвестни географски и/или геополитически термини, които засягат политическата или териториалната организация на държавата членка.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията установява критериите и процедурата за определянето на регистъра посредством актове за изпълнение. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 17, параграф 2.

1.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 17а за допълнение на настоящия регламент чрез установяване на критериите и процедурата за определянето на регистъра, и на критерии за установяване на минимални изисквания за обстоятелства, различни от посочените в член 4, при които регистърът блокира, спира използването или отнема име на домейн, за да се защитят ценностите на Съюза като многоезичието, зачитането на неприкосновеността на личния живот и сигурността на потребителите и зачитането на правата на човека.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията сключва договор с определения регистър. В договора се определят правилата, политиките и процедурите за предоставянето на услуги от регистъра, както и условията, при които Комисията осъществява надзор върху организацията, администрирането и ръководенето на домейна от първо ниво .eu от регистъра. Договорът е с ограничен срок, подлежи на подновяване и включва принципите и процедурите за функционирането на домейна от първо ниво .eu, определени въз основа на член 11.

3.  Комисията сключва договор с определения регистър. В договора се определят правилата, политиките и процедурите за предоставянето на услуги от регистъра, както и условията, при които Комисията осъществява надзор върху организацията, администрирането и ръководенето на домейна от първо ниво .eu от регистъра. Договорът е с ограничен срок, подлежи на подновяване и включва принципите и процедурите за функционирането на домейна от първо ниво .eu, определени въз основа на член 10 и член 11 от настоящия регламент.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-a)  насърчава домейна от първо ниво .eu в целия Съюз и в трети държави, за да се гарантира неговата конкурентоспособност;

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  спазва разпоредбите, политиката и процедурите, установени в настоящия регламент и договора, посочен в член 8, параграф 3;

a)  спазва разпоредбите, политиката и процедурите, установени в настоящия регламент и договора, посочен в член 8, параграф 3, по-специално законодателството на Съюза относно защитата на данните;

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  организира, администрира и ръководи домейна от първо ниво .eu в общ интерес и на основата на принципите за качество, ефективност, надеждност, прозрачност, достъпност и недискриминация, като гарантира лоялна конкуренция;

б)  организира, администрира и ръководи домейна от първо ниво .eu в общ обществен интерес;

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  във всички аспекти на администрирането и ръководенето на домейна от първо ниво.eu се гарантира високо качество, прозрачност, предвидимост, надеждност, достъпност, ефикасност, недискриминация, справедливи условия на конкуренция и прилагане на мерки за защита на потребителите за името на домейн от първо ниво .eu;

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и)  популяризира целите на Съюза в областта на управлението на интернет;

и)  популяризира целите на Съюза в областта на управлението на интернет, наред с другото, като участва в международни форуми;

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к)  разпорежда извършването на одит от независим орган за своя сметка най-малко веднъж на две години, за да удостовери съответствието си с настоящия регламент, и изпраща резултатите на Комисията;

к)  разпорежда извършването на одит от независим орган за своя сметка най-малко веднъж на две години, за да удостовери съответствието си с този регламент, и изпраща резултатите на Комисията;

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Договорът, сключен между Комисията и определения регистър съгласно член 8, параграф 3, съдържа принципите и процедурите относно функционирането на домейна от първо ниво .eu съгласно настоящия регламент, включително следното:

1.   Договорът, сключен между Комисията и определения регистър съгласно член 8, параграф 3, съдържа принципите и процедурите относно функционирането на домейна от първо ниво .eu съгласно настоящия регламент, включително следното:

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  изисквания и процедури за заявките за регистрация, политика за проверка на данните на регистрантите и за спекулативно регистриране на имена на домейни;

б)  изисквания и процедури за заявките за регистрация, системи за проверяване дали са изпълнени критериите за регистрация, включително проверка на идентичността на регистрантите, на данните и за спекулативно регистриране на имена на домейни;

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  мерки, насочени към предоставянето на достъп на властите до данните в регистъра за целите на превенция, установяване, разследване и преследване на престъпления, както е предвидено в националното право и правото на Съюза;

е)  мерки, насочени към предоставянето на достъп на властите до данните в регистъра за целите на превенция, установяване, разследване и преследване на престъпления, както е предвидено в националното право и правото на Съюза, и при спазване на принципите на взаимозависимост и взаимоограничаване;

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.   Въпреки това, мерките, посочени в параграф 1, буква е) и предвидени от националното законодателство, не се прилагат, ако са от значение за целите на акт за изпълнение или решение на Съвета, прието съгласно член 5 от Регламент.../... [относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки, 2018/0136 (COD)]. Тази мярка може да се използва въз основа на окончателно съдебно решение или друго окончателно административно действие.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Регистърът създава и управлява базата данни WHOIS за целите на предоставянето на точна и актуална информация за регистрацията на имената на домейни в домейна от първо ниво .eu.

1.  Регистърът създава и управлява с дължима грижа базата данни WHOIS за целите на предоставянето на точна и актуална информация за регистрацията на имената на домейни в домейна от първо ниво .eu.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Базата данни WHOIS съдържа съществена и ненадхвърляща необходимото за нейните цели информация за звената за контакт, администриращи имената на домейни в домейн от първо ниво .eu, и за притежателите на тези имена. Когато притежателят на име на домейн е физическо лице, информацията, която се публикува, е предмет на съгласие от притежателя на името на домейна по смисъла на Регламент 2016/679.

2.  Базата данни WHOIS съдържа съществена информация в съответствие с Регламент (ЕО) № 2016/679. По-специално, събраната информация не надхвърля необходимото за нейните цели информация за звената за контакт, администриращи имената на домейни в домейн от първо ниво .eu, и за притежателите на тези имена. Когато притежателят на име на домейн е физическо лице, информацията, която се публикува, е предмет на съгласие от притежателя на името на домейна по смисъла на Регламент 2016/679.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  По целесъобразност Комисията може да се консултира със заинтересованите страни и да потърси експертни становища за резултата от надзорните си дейности, предвидени в настоящия член, както и за начини за подобряване на организацията, администрирането и управлението на домейна от първо ниво .eu. от страна на регистъра.

4.  По целесъобразност Комисията може да се консултира с многостранната консултативна група за домейна .eu и с други заинтересовани страни и да потърси експертни становища за резултата от надзорните си дейности, предвидени в настоящия член, както и за начини за подобряване на организацията, администрирането и управлението на домейна от първо ниво .eu. от страна на регистъра.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Създава се многостранен съвет за домейна .eu, който ще консултира Комисията относно прилагането на настоящия регламент.

1.  Създава се многостранна консултативна група за домейна .eu, която консултира Комисията относно прилагането на този регламент. При прилагането на всички аспекти на настоящия регламент Комисията взема предвид съветите и препоръките, предоставени от многостранната консултативна група за домейна .eu.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Многостранният съвет за домейна .eu се състои от представители на частния сектор, техническата общност, държавите членки и международните организации, гражданското общество и академичните среди и се назначава от Комисията въз основа на открита и прозрачна процедура.

2.  Многостранната консултативна група за домейна .eu се състои от представители на частния сектор, техническата общност, държавите членки и международните организации, гражданското общество и академичните среди и се назначава от Комисията въз основа на открита и прозрачна процедура, като се взема предвид в максимална степен принципът на равенство между половете.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Многостранният съвет за домейна .eu има следните задачи:

3.  Многостранната консултативна група за домейна .eu има следните задачи:

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да изготвя становища по въпроси на управлението, организацията и управлението на домейна от първо ниво .eu,

б)  да изготвя становища по въпроси на управлението, организацията и управлението на домейна от първо ниво .eu, включително въпроси, свързани с киберсигурността и защитата на данните;

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  да консултира Комисията по въпроси на контрола и надзора на регистъра.

в)  да консултира Комисията по въпроси на контрола и надзора на регистъра, по-специално с оглед на одита, посочен в член 10, буква к).

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  да консултира Комисията относно най-добрите практики по отношение на политиките и мерките, които позволяват на Комисията да идентифицира и при необходимост да предприеме подходящи действия срещу имена на домейни, регистрирани от техните притежатели без права или законен интерес по отношение на името, или срещу имена на домейни, които се използват недобросъвестно, включително в сътрудничество с правоприлагащите агенции и CERT.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Не по-късно от пет години след датата на прилагане на настоящия регламент и на всеки три години след това Комисията оценява реализацията, ефективността и функционирането на домейна от първо ниво .eu.

1.  Не по-късно от три години след датата на прилагане на настоящия регламент и на всеки три години след това Комисията оценява реализацията, ефективността и функционирането на домейна от първо ниво .eu, по-специално въз основа на информацията, представена от регистъра съгласно член 10, буква к).

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Не по-късно от ... [моля, въведете дата, която е три години след датата на прилагане на настоящия регламент] Комисията оценява значението на настоящия регламент за предотвратяването на кибернастаняването и за предоставянето на прости административни процедури, по-специално за МСП. Тя също така оценява потенциалната роля на EUIPO и други агенции на Съюза при регистрирането на имената на домейна от първо ниво .eu и, ако е целесъобразно, предприема подходящи действия, например предлага подходящи законодателни мерки.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад с констатациите от оценката, посочена в параграф 1.

2.  Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад с констатациите от оценката, посочена в параграф1 и 1а, и ако е необходимо, придружава този доклад с подходящи законодателни предложения.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 17 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 17а

 

Упражняване на делегирането

 

1.   Правомощието да приема делегиран акт, посочено в член 8, параграф 1, се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

 

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, параграф 1, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

 

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 8, параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

 

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

 

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 8, параграф 1, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Новото предложение относно домейна от първо ниво .eu, публикувано от Комисията на 24 април 2018 г., има за цел отмяната на действащото законодателство. Въпреки че домейнът от първо ниво .eu продължава да работи добре, правната рамка, която го урежда, трябва да бъде адаптирана към развиващата се онлайн среда и пазар.

В съответствие с целите на стратегията за цифровия единен пазар настоящата инициатива се стреми да гарантира, че домейнът от първо ниво, който е работил сравнително добре, ще продължи да го прави и в бъдеще, за да се гарантира, че ползите, свързани с него, могат да достигнат до възможно най-голям брой граждани на Съюза в близко бъдеще.

Докладчикът приветства предложението и споделя целта да не се изостава от бързото развитие на пазара на домейни от първо ниво, както и от динамичната цифрова среда, която изисква съобразена с бъдещето и гъвкава регулаторна среда.

Наличието на специфично име на домейн за ЕС е много важно за онлайн идентичността на ЕС. Докладчикът счита, че за институциите, предприятията или гражданите е добра възможност да имат достъп до домейна от първо ниво .eu. По този начин те ще бъдат лесно идентифицирани като част от общността на ЕС, която споделя един и същ набор от правила и ценности.

Предложението определя основните принципи за регистрацията на име на домейн в рамките на домейна от първо ниво .eu. То очертава критериите за допустимост, общите условия за регистрация и отнемане на имена на домейни, езиците, приложимото право и юрисдикция, процедурите за запазване на имена на домейни от страна на регистъра, Комисията и държавите членки, както и процедурите за акредитация на регистратор.

Регистър: обхватът на разпоредбите започва с определянето му от Комисията и характеристиките му и достига до посочването на неговите основни задължения. Предложението също така съдържа набор от принципи и процедури за функционирането на домейна от първо ниво .eu, които трябва да се включат в договора с регистъра, включително следното.

Като подкрепя общите принципи, докладчикът желае да подчертае популяризирането на ценностите на ЕС, като например многоезичието, зачитането на неприкосновеността на личния живот на ползвателите и тяхната сигурност, защитата на потребителите и правата на човека. Докладчикът предлага допълнителни предпазни мерки по-специално във връзка с гарантирането на принципите на правовата държава.

Освен това докладчикът желае да има по-добър контрол от страна на Европейския парламент относно установяването на критериите и процедурата за определяне на регистъра чрез използване на делегирани актове.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА ОБРАЗУВАНИЯТА ИЛИ ЛИЦАТА, ПРЕДОСТАВИЛИ ИНФОРМАЦИЯ НА ДОКЛАДЧИКА

Следният списък е изготвен на доброволни начала в рамките на изключителната отговорност на докладчика. В хода на изготвянето на доклада преди приемането му в комисия следните образувания или лица са предоставили информация на докладчика:

Образувание и/или лице

European Commission

EUrid

EDRI

EUIPO

Business Europe


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Реализация и функциониране на домейна от първо ниво .eu и за отмяна на Регламент (ЕО) № 733/2002 и Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията

Позовавания

COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)

Дата на представяне на ЕП

25.4.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

28.5.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

28.5.2018

IMCO

28.5.2018

JURI

28.5.2018

 

Недадени становища

       Дата на решението

BUDG

16.5.2018

IMCO

19.6.2018

JURI

15.5.2018

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Fredrick Federley

30.5.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

24.9.2018

 

 

 

Дата на приемане

21.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

53

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Zigmantas Balčytis, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pilar Ayuso, Amjad Bashir, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Davor Škrlec, Pavel Telička

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

John Flack

Дата на внасяне

26.11.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

53

+

ALDE

Fredrick Federley, Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, John Flack, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda, Davor Škrlec

2

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Christelle Lechevalier

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 6 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност