Procedure : 2018/0110(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0394/2018

Indgivne tekster :

A8-0394/2018

Forhandlinger :

PV 30/01/2019 - 24
CRE 30/01/2019 - 24

Afstemninger :

PV 31/01/2019 - 9.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0055

BETÆNKNING     ***I
PDF 565kWORD 89k
26.11.2018
PE 626.994v02-00 A8-0394/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om implementering af topdomænenavnet .eu og dets funktion og om ophævelse af forordning (EF) nr. 733/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004

(COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Fredrick Federley

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER,SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om implementering af topdomænenavnet .eu og dets funktion og om ophævelse af forordning (EF) nr. 733/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004

(COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0231),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 172 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0170/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 11. juli 2018(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af ... fra Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0394/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Den hurtige udvikling af markedet for topdomæner og det dynamiske digitale landskab kræver fremtidssikrede og fleksible reguleringsrammer. Formålet med topdomænet .eu er gennem god forvaltning at bidrage til at styrke Unionens identitet og fremme EU-værdier såsom flersprogethed, respekt for brugernes privatliv og sikkerhed og respekt for menneskerettighederne samt prioriteter på internettet.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Topdomænet .eu er det ottendestørste landekodetopdomæne og havde over 3,8 mio. registreringer i 2017. Topdomænet .eu anvendes af Unionens institutioner, agenturer og organer, også til projekter og initiativer.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Topdomænet .eu bør skabe en tydeligt identificerbar forbindelse til Unionen og det europæiske marked. Det skal give virksomheder, organisationer og fysiske personer i Unionen mulighed for at registrere et domænenavn under topdomænet .eu. EU-borgere bør have mulighed for at registrere et .eu-domænenavn, uanset hvor de har bopæl.

(4)  Topdomænet .eu bør som et specifikt domænenavn for Unionen, som er klart og letgenkendeligt, skabe en tydeligt identificerbar forbindelse til Unionen og det europæiske marked og en EU-onlineidentitet, således at der skabes en stærk identitet for det digitale indre marked, som er underlagt Unionens lovgivning og handelsstandarder. Det skal give virksomheder og organisationer, som er etableret i Unionen eller i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), og fysiske personer, som har bopæl i en medlemsstat eller et tredjeland, som er medlem af EØS, mulighed for at registrere et domænenavn under topdomænet .eu. EU-borgere bør have mulighed for at registrere et .eu-topdomænenavn, uanset hvor de har bopæl. Eksistensen af et sådant domæne er en vigtig del af den europæiske identitet, og brugerne er ansvarlige for at bruge det korrekt.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Domænenavne under topdomænet .eu bør tildeles berettigede parter, hvis de er tilgængelige.

(5)  Domænenavne under topdomænet .eu bør tildeles berettigede parter til en rimelig pris, hvis de er tilgængelige.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Kommissionen bør vurdere Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsrets (EUIPO) potentielle rolle i registreringen af domænenavne inden for topdomænet.eu med henblik på at tildele ansøgere om EU-varemærker (EUTM) eller registrerede EF-design de .eu.topdomæner, der finder anvendelse på deres varemærker eller design, hvis de er til rådighed. Denne vurdering bør også omfatte andre foranstaltninger eller agenturer, der kunne være involveret i forebyggelse af spekulation i og misbrug af registreringer ("cybersquatting"), og fremme enkle administrative procedurer, navnlig for små og mellemstore virksomheder (SMV'er).

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Kommissionen bør på grundlag af en åben, gennemsigtig og ikkediskriminerende udvælgelsesprocedure udpege en topdomæneadministrator for topdomænet .eu. Kommissionen bør indgå en aftale med den udvalgte topdomæneadministrator, som indeholder detaljerede principper og procedurer for topdomæneadministratorens organisation, administration og forvaltning af topdomænet .eu. Kontrakten bør være tidsbegrænset, men bør kunne forlænges.

(9)  Kommissionen bør på grundlag af en åben, gennemsigtig og ikkediskriminerende udvælgelsesprocedure og under hensyntagen til omkostningseffektivitet og administrativ forenkling udpege en topdomæneadministrator for topdomænet .eu. Med henblik på at fastlægge kriterierne for udpegelsen af en topdomæneadministrator og en åben, gennemsigtig og ikkediskriminerende udvælgelsesprocedure for denne udpegelse bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning1a. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Kommissionen bør indgå en kontrakt med den udvalgte topdomæneadministrator, som bør indeholde detaljerede principper og procedurer, der gælder for topdomæneadministratorens organisation, administration og forvaltning af topdomænet .eu. Kontrakten bør være tidsbegrænset og bør kunne forlænges.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Kommissionen bør gennemføre en evaluering af topdomænet .eus effektivitet og funktion. Evalueringen bør tage stilling til den udpegede topdomæneadministrators arbejdsmetoder og relevansen af dennes opgaver.

(22)  Kommissionen bør gennemføre en evaluering af topdomænet .eus effektivitet og funktion. Evalueringen bør tage stilling til den udpegede topdomæneadministrators arbejdsmetoder og relevansen af dennes opgaver. Kommissionen bør også hvert tredje år forelægge en rapport om, hvordan topdomænenavnet .eu fungerer.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  Denne forordning har til formål at støtte det digitale indre marked ved at opbygge en europæisk identitet på internettet og tilskynde til onlineaktiviteter på tværs af grænserne ved at fremme .eu-topdomænenavnets konkurrenceevne.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  "topdomæneadministrator": den enhed, der har fået overdraget ansvaret for at organisere, administrere og forvalte topdomænet .eu, herunder vedligeholde de tilhørende databaser og de dertil knyttede offentlige søgetjenester, registrere domænenavne, administrere topdomæneregistret over domænenavne, dets navneservere og formidle topdomænezonefiler

a)  "topdomæneadministrator": den enhed, der har fået overdraget ansvaret for at organisere, administrere og forvalte topdomænet .eu, herunder vedligeholde de tilhørende databaser og de dertil knyttede offentlige søgetjenester, registrere domænenavne, administrere registret over domænenavne, administrere topdomænets navneservere og formidle topdomænezonefiler, hvor det er relevant

Begrundelse

Topdomænerne har indført begrænsninger på formidlingen af topdomænezonefiler som en sikkerhedsforanstaltning, og denne fleksibilitet skal bevares ved, at der ikke indføres en forpligtelse.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 3 – afsnit 1 – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  en fysisk person, som ikke er unionsborger, men som har bopæl i en medlemsstat

ii)  en tredjelandsstatsborger, som har bopæl i en medlemsstat eller i et tredjeland, som er medlem af EØS;

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 3 – afsnit 1 – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii)  en virksomhed, der er etableret i EU, eller

iii)  en virksomhed, der er etableret i en medlemsstat eller i et tredjeland, som er medlem af EØS;

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 3 – afsnit 1 – nr. iv

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iv)  en organisation hjemmehørende i Unionen, dog med forbehold af national ret.

iv)  en organisation hjemmehørende i en medlemsstat eller i et tredjeland, som er medlem af EØS, dog med forbehold af national ret.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Topdomæneadministratoren kan tilbagekalde et domænenavn på eget initiativ uden at forelægge tvisten til udenretslig tvistbilæggelse af følgende grunde:

3.  Topdomæneadministratoren kan tilbagekalde eller suspendere et domænenavn på eget initiativ uden at forelægge tvisten til udenretslig tvistbilæggelse af følgende grunde:

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Et domænenavn kan også tilbagekaldes, og om nødvendigt efterfølgende overføres til en anden part efter en passende alternativ tvistbilæggelsesprocedure eller en retslig procedure, hvis det pågældende navn er identisk med eller til forveksling ligner et navn, hvortil der er indrømmet en rettighed i national ret eller i EU-retten, og domænenavnet:

4.  Et domænenavn kan også tilbagekaldes, og om nødvendigt efterfølgende overføres til en anden part efter en passende alternativ tvistbilæggelsesprocedure eller en retslig procedure, hvis det pågældende navn er identisk med eller til forveksling ligner et navn, hvortil der er indrømmet en rettighed i national ret eller i EU-retten. Et domænenavn tilbagekaldes, når det:

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Topdomæneadministratoren vedtager i samråd med Kommissionen og Den Rådgivende Multiinteressentgruppe for .eu, jf. artikel 14, stk. 3, litra ca), gennemsigtige og forudsigelige politikker med henblik på at sikre en rettidig identifikation af eventuelle registreringer som omhandlet i litra a) eller b) i første afsnit i dette stykke. Med dette for øje samarbejder topdomæneadministratoren om nødvendigt med retshåndhævende myndigheder og nationale IT-beredskabsenheder (CERT'er).

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Et domænenavn, som af en ret i en medlemsstat er fundet injurierende, racistisk eller i strid med grundlæggende retsregler, spærres af topdomæneadministratoren, når denne får meddelelse om en retsafgørelse, og tilbagekaldes, når denne får meddelelse om en endelig retsafgørelse. Topdomæneadministratoren spærrer for fremtidig registrering af navne, som er genstand for en sådan retsafgørelse, så længe afgørelsen er gyldig.

5.  Et domænenavn, som af en ret i en medlemsstat og i henhold til EU-retten eller national ret er fundet injurierende, racistisk eller i strid med grundlæggende retsregler eller offentlig sikkerhed, spærres af topdomæneadministratoren, når denne får meddelelse om en retsafgørelse. Topdomæneadministratoren tilbagekalder domænenavnet, når denne får meddelelse om en sådan retsafgørelse.

 

Uanset stk. 1 spærrer topdomæneadministratoren ikke domænenavnet, hvis rettens afgørelse er relevant for en gennemførelsesretsakt eller en rådsafgørelse, der er vedtaget i henhold til artikel 5 i forordning.../... [om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet 2018/0136 (COD)]. Dette domænenavn tilbagekaldes af topdomæneadministratoren efter meddelelse af en endelig retsafgørelse.

 

Topdomæneadministratoren spærrer for fremtidig registrering af domænenavne, som er genstand for en sådan retsafgørelse, så længe afgørelsen er gyldig.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Domænenavne, der registreres under topdomænet .eu, kan kun overdrages til en anden, hvis denne er berettiget til registrering af .eu-topdomænenavne.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Registreringen af domænenavne foretages med alle de tegn, der findes i de officielle EU-sprogs alfabeter, i overensstemmelse med de tilgængelige internationale standarder og de relevante internationaliserede domænenavneprotokoller (IDN'er).

1.  Registreringen af domænenavne foretages med alle de tegn, der findes i de officielle EU-sprog, i overensstemmelse med de tilgængelige internationale standarder og de relevante internationaliserede domænenavneprotokoller (IDN'er).

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  kun må registreres eller reserveres af medlemsstaten under et andenordensdomæne. Disse domænenavne begrænses til almindeligt anerkendte geografiske og/eller geopolitiske termer, som påvirker medlemsstaternes politiske eller regionale opbygning.

b)  kun må registreres eller reserveres af medlemsstaten et andenordensdomæne. Disse domænenavne begrænses til almindeligt anerkendte geografiske og/eller geopolitiske termer, som påvirker medlemsstaternes politiske eller regionale opbygning.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen fastsætter kriterierne og proceduren for udpegelse af topdomæneadministratoren ved gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 17, stk. 2.

1.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 17a med henblik på at supplere denne forordning ved fastlæggelse af kriterierne og proceduren for udpegelse af topdomæneadministratoren og kriterier for fastsættelse af mindstekrav for så vidt angår andre omstændigheder end dem, der er omhandlet i artikel 4, i henhold til hvilke topdomæneadministratoren skal spærre, suspendere eller tilbagekalde et domænenavn for at værne om EU-værdier såsom flersprogethed, respekt for brugernes privatliv og sikkerhed og respekt for menneskerettighederne.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen indgår en aftale med den udpegede topdomæneadministrator. I aftalen fastsættes regler, generelle retningslinjer og procedurer for topdomæneadministratorens levering af tjenester og de nærmere bestemmelser for Kommissionens tilsyn med topdomæneadministratorens organisation, administration og forvaltning af topdomænet .eu. Aftalen er tidsbegrænset og kan fornyes, og den indeholder principperne og procedurerne for topdomænet .eus funktion, som er fastsat på grundlag af artikel 11.

3.  Kommissionen indgår en aftale med den udpegede topdomæneadministrator. I aftalen fastsættes regler, generelle retningslinjer og procedurer for topdomæneadministratorens levering af tjenester og de nærmere bestemmelser for Kommissionens tilsyn med topdomæneadministratorens organisation, administration og forvaltning af topdomænet .eu. Aftalen er tidsbegrænset og kan fornyes, og den indeholder principperne og procedurerne for topdomænet .eus funktion, som er fastsat på grundlag af artikel 10 og 11 i denne forordning.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a)  fremme .eu-topdomænet i hele EU og i tredjelande for at sikre dets konkurrenceevne;

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  følge de bestemmelser, generelle retningslinjer og procedurer, der fastsættes i denne forordning, samt den i artikel 8, stk. 3, omhandlede aftale.

a)  følge de bestemmelser, generelle retningslinjer og procedurer, der fastsættes i denne forordning, den i artikel 8, stk. 3, omhandlede aftale og navnlig i EU's databeskyttelseslovgivning.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  organisere, administrere og forvalte topdomænet.eu i offentlighedens interesse og ud fra principper om kvalitet, effektivitet, pålidelighed, gennemsigtighed, tilgængelighed og ikkediskrimination og ved at sikre lige konkurrencevilkår

b)  organisere, administrere og forvalte topdomænet .eu i almen offentlig interesse;

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  i alle aspekter af administrationen og forvaltningen af .eu-topdomænet sikre høj kvalitet, gennemsigtighed, forudsigelighed, pålidelighed, tilgængelighed, effektivitet, ikke-diskrimination, fair konkurrencevilkår og anvendelse af forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger for et .eu-topdomænenavn

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  fremme Unionens mål inden for internetforvaltning

i)  fremme Unionens mål inden for internetforvaltning blandt andet ved deltagelse i internationale fora;

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k)  få foretaget en audit af et uafhængigt organ for egen regning og mindst hvert andet år med henblik på at dokumentere overholdelse af den gældende lovgivning, og sende resultatet af den til Kommissionen

k)  få foretaget en audit af et uafhængigt organ for egen regning og mindst hvert andet år med henblik på at dokumentere overholdelse af denne lovgivning, og sende resultatet af den til Kommissionen

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den aftale, der er indgået mellem Kommissionen og den udpegede topdomæneadministrator i henhold til artikel 8, stk. 3, indeholder principperne og procedurerne for topdomænet .eus funktion i overensstemmelse med nærværende forordning, herunder bl.a.:

1.   Den aftale, der er indgået mellem Kommissionen og den udpegede topdomæneadministrator i henhold til artikel 8, stk. 3, indeholder principperne og procedurerne for topdomænet .eus funktion i overensstemmelse med nærværende forordning, herunder bl.a.:

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  betingelser og procedurer for registreringsanmodninger, retningslinjer for kontrol af domæneindehaveres oplysninger og spekulativ registrering af domænenavne

b)  betingelser og procedurer for registreringsanmodninger, systemer for kontrol af, at kriterierne for registrering er opfyldt, herunder kontrol af domæneindehaveres identitet, oplysninger og spekulativ registrering af domænenavne

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  foranstaltninger, som har til formål at give de kompetente myndigheder adgang til oplysninger hos topdomæneadministratoren med henblik på forebyggelse, afsløring, efterforskning og retsforfølgelse af kriminelle handlinger i henhold til EU-retten og national ret

f)  foranstaltninger, som har til formål at give de kompetente myndigheder adgang til oplysninger hos topdomæneadministratoren med henblik på forebyggelse, afsløring, efterforskning og retsforfølgelse af kriminelle handlinger i henhold til EU-retten og national ret under anvendelse af hensigtsmæssige kontrolforanstaltninger;

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.   De i stk. 1, litra f), omhandlede foranstaltninger, der er fastsat i national ret, anvendes dog ikke, hvis de er relevante for gennemførelsen af en gennemførelsesretsakt eller en rådsafgørelse, der er vedtaget i henhold til artikel 5 i forordning.../... [om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet 2018/0136 (COD)]. Denne foranstaltning kan anvendes på grundlag af en endelig retsafgørelse eller en anden endelig administrativ foranstaltning.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Topdomæneradministratoren opretter og forvalter en WHOIS-database med henblik på at levere nøjagtige og ajourførte oplysninger om registreringer af domænenavne under topdomænet .eu.

1.  Topdomæneradministratoren opretter og forvalter med behørig omhu en WHOIS-database med henblik på at levere nøjagtige og ajourførte oplysninger om registreringer af domænenavne under topdomænet .eu.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  WHOIS-databasen skal indeholde relevante oplysninger, som har et rimeligt omfang i forhold til databasens formål, om de kontaktpunkter, der administrerer domænenavnene under topdomænet .eu, og om indehaverne af domænenavne. Hvis indehaveren af et domænenavn er en fysisk person, skal denne give sit samtykke, for at oplysningerne kan stilles til rådighed for offentligheden, jf. forordning 2016/679.

2.  WHOIS-databasen skal indeholde relevante oplysninger i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679. Navnlig må de oplysninger, der indsamles, ikke være af overdrevet omfang i forhold til databasens formål, om de kontaktpunkter, der administrerer domænenavnene under topdomænet .eu, og om indehaverne af domænenavne. Hvis indehaveren af et domænenavn er en fysisk person, skal denne give sit samtykke, for at oplysningerne kan stilles til rådighed for offentligheden, jf. forordning 2016/679.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen kan om nødvendigt høre interessenter og søge ekspertrådgivning i forbindelse med resultaterne af tilsynsaktiviteterne i denne artikel og om metoder til at forbedre topdomæneadministratorens organisation, administration og forvaltning af topdomænet .eu.

4.  Kommissionen kan om nødvendigt høre Den Rådgivende Multiinteressentgruppe for .eu og andre interessenter og søge ekspertrådgivning i forbindelse med resultaterne af tilsynsaktiviteterne i denne artikel og om metoder til at forbedre topdomæneadministratorens organisation, administration og forvaltning af topdomænet .eu.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Der oprettes et råd for .eu-interessenter, som skal rådgive Kommissionen om gennemførelsen af nærværende forordning.

1.  Der oprettes en rådgivende multiinteressentgruppe for .eu, som skal rådgive Kommissionen om gennemførelsen af denne forordning. Kommissionen tager hensyn til råd og henstillinger fra Den Rådgivende Multiinteressentgruppe for .eu ved gennemførelsen af alle aspekter af denne forordning.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Rådet for .eu-interessenter består af repræsentanter fra den private sektor, tekniske kredse, medlemsstaterne og internationale organisationer, civilsamfundet og den akademiske verden, og det udpeges af Kommissionen på grundlag af en åben og gennemsigtig procedure.

2.  Den Rådgivende Multiinteressentgruppe for .eu består af repræsentanter fra den private sektor, tekniske kredse, medlemsstaterne og fra internationale organisationer, civilsamfundet og den akademiske verden, og den udpeges af Kommissionen på grundlag af en åben og gennemsigtig procedureunder størst muligt hensyntagen til princippet om ligestilling mellem kønnene.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Rådet for .eu-interessenter har følgende opgaver:

3.  Den Rådgivende Multiinteressentgruppe for .eu har følgende opgaver:

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at afgive udtalelser om forvaltning, organisation og administration af topdomænet .eu

b)  at afgive udtalelser om forvaltning, organisation og administration af topdomænet .eu, herunder spørgsmål vedrørende cybersikkerhed og databeskyttelse;

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  at rådgive Kommissionen om overvågning af og tilsyn med topdomæneadministratoren.

c)  at rådgive Kommissionen om overvågning af og tilsyn med topdomæneadministratoren, navnlig med hensyn til den audit, der er omhandlet i artikel 10, litra k).

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  at rådgive Kommissionen om bedste praksis for så vidt angår politikker og foranstaltninger, der gør det muligt for Kommissionen at identificere og om nødvendigt træffe passende foranstaltninger over for domænenavne, der er registreret af indehaveren, uden at denne har rettigheder til eller en legitim interesse i navnet, domænenavne der anvendes i ond tro, herunder om samarbejde med retshåndhævende myndigheder og CERT'er.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest fem år efter datoen for denne forordnings anvendelse og senest hvert tredje år herefter, vurderer Kommissionen .eu-topdomænets implementering, effektivitet og funktion.

1.  Senest tre år efter datoen for denne forordnings anvendelse og senest hvert tredje år herefter, vurderer Kommissionen .eu-topdomænets implementering, effektivitet og funktion på grundlag af de oplysninger, topdomæneadministratoren har forelagt i henhold til artikel 10, litra k).

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Senest den … [indsæt dato tre år efter datoen for anvendelsen af denne forordning] vurderer Kommissionen denne forordnings rolle med hensyn til at forhindre cybersquatting og fastlægge enkle administrative procedurer, navnlig for SMV'er. Den skal også vurdere EUIPO's og andre EU-agenturers potentielle rolle i forbindelse med registrering af .eu-topdomænenavne og, hvis det er relevant, træffe passende foranstaltninger såsom at foreslå passende lovgivningsmæssige foranstaltninger.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport med resultaterne af vurderingen i stk. 1.

2.  Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport med resultaterne af vurderingen i stk. 1 og 1a om nødvendigt ledsaget af passende forslag til lovgivning.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 17a

 

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1.   Beføjelsen til at vedtage en delegeret retsakt, jf. artikel 8, stk. 1, tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, stk. 1, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den … [datoen for denne forordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

 

3.   Delegationen af beføjelser i artikel 8, stk. 1, kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

 

5.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

6.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 8, stk. 1, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BEGRUNDELSE

Det nye forslag om topdomænenavnet .eu, som blev offentliggjort af Kommissionen den 24. april 2018 sigter mod at ophæve den eksisterende lovgivning. Selv om topdomænenavnet .eu fortsat fungerer godt, er det nødvendigt at tilpasse de retlige rammer, der regulerer det, til et onlinemiljø og -marked, som er under stadig udvikling.

I overensstemmelse med målene i strategien for det digitale indre marked har dette initiativ til formål at sikre, at et topdomæne, der har fungeret relativt godt, fortsætter med at gøre det i fremtiden, således at det sikres, at de fordele, der er forbundet med det, kan komme flest mulige EU-borgere til gavn i den nærmeste fremtid.

Ordføreren glæder sig over forslaget og deler målet om at holde trit med den hastige udvikling af markedet for topdomæner og det dynamiske digitale landskab, som kræver fremtidssikrede og fleksible reguleringsrammer.

Det er meget vigtigt for EU's onlineidentitet, at der findes et specifikt domænenavn for EU. Ordføreren mener, at det er en gunstig mulighed for institutioner, virksomheder og borgere at kunne få adgang til topdomænenavnet .eu. De vil således let kunne identificeres som en del af EU's fællesskab, som deler samme regelsæt og værdier.

Forslaget fastsætter de overordnede principper for registrering af et .eu-topdomænenavn. Det skitserer betingelserne for registreringsberettigelse, de almindelige betingelser for registrering og tilbagekaldelse af domænenavne, sprog, lovvalg og værneting, procedurerne for reservering af domænenavne for topdomæneadministratoren, Kommissionen og medlemsstaterne samt procedurerne for akkreditering af registratoren.

Topdomæneadministratoren: Disse bestemmelser omfatter alt fra Kommissionens udpegelse af topdomæneadministratoren og dennes karakteristika til dennes vigtigste forpligtelser. I forslaget fastsættes der desuden en liste over principper og procedurer for .eu-topdomænets funktion, som skal indgå i kontrakten med topdomæneadministratoren, herunder nedenstående.

Ordføreren ønsker, samtidig med at han de støtter de generelle principper, at tydeliggøre fremme af EU's værdier, som f.eks. flersprogethed, respekt for brugernes privatliv og sikkerhed, forbrugerbeskyttelse og menneskerettigheder. Navnlig med hensyn til at værne om retsstatsprincippet foreslår ordføreren yderligere beskyttelsesforanstaltninger.

Ordføreren ønsker også, at Europa-Parlamentet får bedre kontrol med fastlæggelsen af kriterierne og proceduren for udpegelse af topdomæneadministratoren ved hjælp af delegerede retsakter.


BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER,SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA

Følgende liste er udarbejdet på helt frivillig basis og udelukkende på ordførerens ansvar. Ordføreren har modtaget input fra følgende enheder eller personer under udarbejdelsen af udkastet til betænkning:

Enhed og/eller person

Europa-Kommissionen

EUrid

EDRI

EUIPO

Business Europe


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Implementering af topdomænenavnet .eu og dets funktion

Referencer

COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)

Dato for høring af EP

25.4.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

28.5.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

28.5.2018

IMCO

28.5.2018

JURI

28.5.2018

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

16.5.2018

IMCO

19.6.2018

JURI

15.5.2018

 

Ordførere

       Dato for valg

Fredrick Federley

30.5.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

24.9.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

21.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

53

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Zigmantas Balčytis, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pilar Ayuso, Amjad Bashir, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Davor Škrlec, Pavel Telička

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

John Flack

Dato for indgivelse

26.11.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

53

+

ALDE

Fredrick Federley, Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, John Flack, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda, Davor Škrlec

2

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Christelle Lechevalier

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 10. december 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik