Διαδικασία : 2018/0110(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0394/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0394/2018

Συζήτηση :

PV 30/01/2019 - 24
CRE 30/01/2019 - 24

Ψηφοφορία :

PV 31/01/2019 - 9.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0055

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 826kWORD 104k
26.11.2018
PE 626.994v02-00 A8-0394/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υλοποίηση και τη λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου eu και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 733/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 874/2004 της Επιτροπής

(COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγητής: Fredrick Federley

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Η ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υλοποίηση και τη λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου eu και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 733/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 874/2004 της Επιτροπής

(COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0231),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 172 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0170/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της ...,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0394/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Η ταχεία εξέλιξη της αγοράς των τομέων ανωτάτου επιπέδου .eu και το δυναμικό ψηφιακό τοπίο απαιτούν ένα βιώσιμο και ευέλικτο κανονιστικό περιβάλλον. Σκοπός του τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu είναι, μέσω της χρηστής διαχείρισης, να συμβάλει στην ενίσχυση της ταυτότητας της Ένωσης και στην προώθηση των αξιών της Ένωσης, όπως η πολυγλωσσία, ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας των χρηστών και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και οι επιγραμμικές προτεραιότητες.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Ο τομέας ανωτάτου επιπέδου .eu είναι ο όγδοος μεγαλύτερος κωδικός χώρας παγκοσμίως και είχε πάνω από 3,8 εκατομμύρια καταχωρίσεις το 2017. Ο τομέας ανωτάτου επιπέδου .eu χρησιμοποιείται από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, μεταξύ άλλων για τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες τους·

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Ο τομέας ανωτάτου επιπέδου .eu θα πρέπει να παρέχει σαφώς αναγνωρίσιμη σύνδεση με την Ένωση και την ευρωπαϊκή αγορά. Θα πρέπει να επιτρέπει στις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τα φυσικά πρόσωπα εντός της Ένωσης να καταχωρίζουν όνομα τομέα υπό τον τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu. Οι πολίτες της Ένωσης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης ονόματος τομέα .eu ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους.

(4)  Ο τομέας ανωτάτου επιπέδου .eu, ως συγκεκριμένο όνομα τομέα για την Ένωση, με σαφές και εύκολα αναγνωρίσιμο σήμα, θα πρέπει να παρέχει σαφώς αναγνωρίσιμη σύνδεση με την Ένωση και την ευρωπαϊκή αγορά, και μια ενωσιακή διαδικτυακή ταυτότητα, και έτσι να δημιουργεί μια ισχυρή ταυτότητα για την ψηφιακή ενιαία αγορά, που θα διέπεται από τη νομοθεσία και τα εμπορικά πρότυπα της Ένωσης. Θα πρέπει να επιτρέπει στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που εδρεύουν στην Ένωση ή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και στα φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοικοι κράτους μέλους ή τρίτης χώρας που ανήκει στον ΕΟΧ να καταχωρίζουν όνομα τομέα υπό τον τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu. Οι πολίτες της Ένωσης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου.eu ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους. Η ύπαρξη ενός τέτοιου τομέα αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ευρωπαϊκής ταυτότητας και οι χρήστες φέρουν την ευθύνη για την ορθή χρήση του.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Τα ονόματα τομέα στον τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu θα πρέπει να διατίθενται στα επιλέξιμα μέρη ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

(5)  Τα ονόματα τομέα στον τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu θα πρέπει να διατίθενται σε λογική τιμή στα επιλέξιμα μέρη ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τον δυνητικό ρόλο του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) στην καταχώριση ονομάτων τομέα στον τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu για να προσφέρει στους αιτούντες σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια ή υποδείγματα (ΚΚΣΥ) χορήγηση του τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu που εφαρμόζεται στο εμπορικό τους σήμα ή σχέδιο, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει άλλα μέτρα ή οργανισμούς που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την πρόληψη κερδοσκοπικών και καταχρηστικών καταχωρίσεων («cybersquatting») και να διευκολύνει απλές διοικητικές διαδικασίες, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Η Επιτροπή θα πρέπει, βάσει ανοικτής, διαφανούς και αμερόληπτης διαδικασίας επιλογής, να ορίσει ένα μητρώο για τον τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu. Η Επιτροπή θα πρέπει να συνάψει σύμβαση με το επιλεγμένο μητρώο, που θα πρέπει να περιλαμβάνει τις λεπτομερείς αρχές και διαδικασίες που ισχύουν για το μητρώο όσον αφορά την οργάνωση, τη διοίκηση και τη διαχείριση του τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu. Η σύμβαση θα πρέπει να είναι ορισμένου χρόνου και ανανεώσιμη.

(9)  Η Επιτροπή θα πρέπει, βάσει ανοικτής, διαφανούς και αμερόληπτης διαδικασίας επιλογής, λαμβάνοντας υπόψη την αποδοτικότητα από πλευράς κόστους και τη διοικητική απλούστευση, να ορίσει ένα μητρώο για τον τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu. Προκειμένου να θεσπιστούν τα κριτήρια για τον ορισμό μητρώου και μια ανοικτή, διαφανής και αμερόληπτη διαδικασία επιλογής του εν λόγω μητρώου, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξαγάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να συνάψει σύμβαση με το επιλεγμένο μητρώο, που θα πρέπει να περιλαμβάνει τις λεπτομερείς αρχές και διαδικασίες που ισχύουν για το μητρώο όσον αφορά την οργάνωση, τη διοίκηση και τη διαχείριση του τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu. Η σύμβαση θα πρέπει να είναι ορισμένου χρόνου και ανανεώσιμη.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργεί αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της λειτουργίας του τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu. Στην αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εργασιακές πρακτικές και η συνάφεια των καθηκόντων του ορισθέντος μητρώου.

(22)  Η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργεί αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της λειτουργίας του τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu. Στην αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εργασιακές πρακτικές και η συνάφεια των καθηκόντων του ορισθέντος μητρώου. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης, ανά τριετία, να υποβάλλει έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου.eu.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στη στήριξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, με την οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής διαδικτυακής ταυτότητας και την ενθάρρυνση διαδικτυακών διασυνοριακών δραστηριοτήτων, με την προώθηση της ανταγωνιστικότητας του ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  «μητρώο»: η οντότητα η οποία επιφορτίζεται με την οργάνωση, τη διοίκηση και τη διαχείριση του τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης των σχετικών βάσεων δεδομένων, των σχετικών υπηρεσιών δημόσιας αναζήτησης, της καταχώρισης των ονομάτων τομέα, της λειτουργίας του μητρώου ονομάτων τομέα, της λειτουργίας των εξυπηρετητών του μητρώου ονομάτων τομέα ανωτάτου επιπέδου και της διάδοσης των αρχείων ζώνης του τομέα ανωτάτου επιπέδου·

α)  «μητρώο»: η οντότητα η οποία επιφορτίζεται με την οργάνωση, τη διοίκηση και τη διαχείριση του τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης των σχετικών βάσεων δεδομένων, των σχετικών υπηρεσιών δημόσιας αναζήτησης, της καταχώρισης των ονομάτων τομέα, της λειτουργίας του μητρώου ονομάτων τομέα, της λειτουργίας των εξυπηρετητών του μητρώου ονομάτων τομέα ανωτάτου επιπέδου και της διάδοσης των αρχείων ζώνης του τομέα ανωτάτου επιπέδου, κατά περίπτωση·

Αιτιολόγηση

Οι τομείς ανωτάτου επιπέδου χρησιμοποιούν ενδεχομένως περιορισμούς όσον αφορά τα αρχεία ζώνης του τομέα ανωτάτου επιπέδου ως μέτρο ασφάλειας, και πρέπει να διατηρηθεί αυτή η ευελιξία με τη μη εισαγωγή υποχρέωσης.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  φυσικό πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ένωσης και κατοικεί σε κράτος μέλος· or

ii)  υπήκοος τρίτης χώρας που έχει την κατοικία του σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα που είναι μέλος του ΕΟΧ·

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iii)  επιχείρηση εγκατεστημένη εντός της Ένωσης· ή

iii)  επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα που είναι μέλος του ΕΟΧ·

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iv)  οργανισμό ο οποίος είναι εγκατεστημένος εντός της Ένωσης, με την επιφύλαξη της εφαρμογής του εθνικού δικαίου.

iv)  οργανισμό ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα που είναι μέλος του ΕΟΧ, με την επιφύλαξη της εφαρμογής του εθνικού δικαίου.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το μητρώο δύναται να ανακαλεί όνομα τομέα με δική του πρωτοβουλία και χωρίς να προσφεύγει για την επίλυση της διαφοράς σε οιαδήποτε διαδικασία εξωδικαστικής διευθέτησης διαφορών, για τους παρακάτω λόγους:

3.  Το μητρώο δύναται να ανακαλεί ή να αναστέλλει όνομα τομέα με δική του πρωτοβουλία και χωρίς να προσφεύγει για την επίλυση της διαφοράς σε οιαδήποτε διαδικασία εξωδικαστικής διευθέτησης διαφορών, για τους παρακάτω λόγους:

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – εδάφιο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το όνομα τομέα μπορεί επίσης να ανακληθεί και, κατά περίπτωση, να μεταβιβαστεί μεταγενέστερα σε άλλο μέρος, με την κατάλληλη διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών («ADR») ή δικαστική διαδικασία, όταν το εν λόγω όνομα είναι ταυτόσημο ή παρόμοιο σε βαθμό που προκαλεί σύγχυση με όνομα για το οποίο έχει θεσπιστεί δικαίωμα βάσει της εθνικής ή και της ενωσιακής νομοθεσίας, και όταν το εν λόγω όνομα τομέα:

4.  Το όνομα τομέα μπορεί επίσης να ανακληθεί και, κατά περίπτωση, να μεταβιβαστεί μεταγενέστερα σε άλλο μέρος, με την κατάλληλη διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών («ADR») ή δικαστική διαδικασία, όταν το εν λόγω όνομα είναι ταυτόσημο ή παρόμοιο σε βαθμό που προκαλεί σύγχυση με όνομα για το οποίο έχει θεσπιστεί δικαίωμα βάσει της εθνικής ή και της ενωσιακής νομοθεσίας. Το όνομα τομέα ανακαλείται όταν:

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Μετά από διαβουλεύσεις με την Επιτροπή και την πολυμερή συμβουλευτική ομάδα για τον τομέα .eu σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο γ α, το μητρώο υιοθετεί διαφανείς και προβλέψιμες πολιτικές, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη αναγνώριση ενδεχόμενων των δυνητικών καταχωρίσεων που αναφέρονται στο στοιχείο α) ή β) του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Για τον σκοπό αυτόν, το μητρώο συνεργάζεται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, με φορείς επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών ομάδων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική (CERT).

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Εάν ένα όνομα τομέα κριθεί από δικαστήριο κράτους μέλους δυσφημιστικό, ρατσιστικό ή ότι αντίκειται στη δημόσια τάξη, δεσμεύεται από το μητρώο μόλις κοινοποιηθεί η δικαστική απόφαση και αποσύρεται μόλις κοινοποιηθεί η τελική απόφαση του δικαστηρίου. Το μητρώο αποκλείει από κάθε μελλοντική καταχώριση όσα ονόματα αποτέλεσαν αντικείμενο παρόμοιας δικαστικής απόφασης, για όσο διάστημα η δικαστική απόφαση παραμένει σε ισχύ.

5.  Εάν ένα όνομα τομέα κριθεί από δικαστήριο κράτους μέλους, και σύμφωνα με την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία, δυσφημιστικό, ρατσιστικό ή ότι αντίκειται στη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια, δεσμεύεται από το μητρώο μόλις κοινοποιηθεί η δικαστική απόφαση. Μετά την κοινοποίηση μιας τέτοιας δικαστικής απόφασης, το μητρώο ανακαλεί το όνομα τομέα.

 

Κατά παρέκλιση από την πρώτη παράγραφο, το όνομα τομέα δεν δεσμεύεται από το μητρώο εάν η απόφαση του δικαστηρίου είναι σημαντικό για τον σκοπό εκτελεστικής πράξης ή απόφασης του Συμβουλίου που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού .../... [για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, 2018/0136(COD)]. Το εν λόγω όνομα τομέα αποσύρεται από το μητρώο μόλις κοινοποιηθεί η τελική απόφαση του δικαστηρίου.

 

Το μητρώο αποκλείει από κάθε μελλοντική καταχώριση όσα ονόματα τομέα αποτέλεσαν αντικείμενο παρόμοιας δικαστικής απόφασης, για όσο διάστημα η δικαστική απόφαση παραμένει σε ισχύ.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Τα ονόματα τομέα που καταχωρίζονται στον τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu είναι μεταβιβάσιμα μόνο σε μέρη τα οποία είναι επιλέξιμα για καταχώριση ονομάτων τομέα .eu.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η καταχώριση ονομάτων τομέα πραγματοποιείται σε όλους τους αλφαβητικούς χαρακτήρες των επισήμων γλωσσών της Ένωσης σύμφωνα με τα διαθέσιμα διεθνή πρότυπα, όπως επιτρέπουν τα σχετικά πρωτόκολλα διεθνοποιημένων ονομάτων τομέα (IDN).

1.  Η καταχώριση ονομάτων τομέα πραγματοποιείται σε όλους τους χαρακτήρες των επισήμων γλωσσών της Ένωσης σύμφωνα με τα διαθέσιμα διεθνή πρότυπα, όπως επιτρέπουν τα σχετικά πρωτόκολλα διεθνοποιημένων ονομάτων τομέα (IDN).

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  μπορούν να καταχωριστούν ή να δεσμευτούν από τα κράτη μέλη μόνο υπό τομείς δεύτερου επιπέδου. Τα εν λόγω ονόματα τομέα πρέπει να περιορίζονται σε ευρέως αναγνωρισμένους γεωγραφικούς και/ή γεωπολιτικούς όρους που έχουν επιπτώσεις την πολιτική ή εδαφική οργάνωση των κρατών μελών.

β)  μπορούν να καταχωριστούν ή να δεσμευτούν από τα κράτη μέλη μόνο σε τομείς δεύτερου επιπέδου. Τα εν λόγω ονόματα τομέα περιορίζονται σε ευρέως αναγνωρισμένους γεωγραφικούς και/ή γεωπολιτικούς όρους που έχουν επιπτώσεις την πολιτική ή εδαφική οργάνωση των κρατών μελών.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή καθορίζει τα κριτήρια και τη διαδικασία για τον ορισμό του μητρώου μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2.

1.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 17α για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού καθορίζοντας τα κριτήρια και τη διαδικασία για τον ορισμό του μητρώου, καθώς και τα κριτήρια για τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων υπό συνθήκες άλλες από τις αναφερόμενες στο άρθρο 4, στο οποίο το μητρώο δεσμεύει, αναστέλλει ή ανακαλεί ένα όνομα τομέα, προκειμένου να διασφαλιστούν οι ενωσιακές αξίες, όπως η πολυγλωσσία, ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας των χρηστών και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή συνάπτει σύμβαση με το ορισθέν μητρώο. Η σύμβαση προσδιορίζει του κανόνες, τις πολιτικές και τις διαδικασίες για την παροχή υπηρεσιών από το μητρώο και τους όρους σύμφωνα με τους οποίους η Επιτροπή εποπτεύει την οργάνωση, τη διοίκηση και τη διαχείριση του τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu από το μητρώο. Η σύμβαση έχει περιορισμένη διάρκεια, με δυνατότητα ανανέωσης, και περιλαμβάνει τις αρχές και τις διαδικασίες για τη λειτουργία του τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu που προβλέπονται με βάση το άρθρο 11.

3.  Η Επιτροπή συνάπτει σύμβαση με το ορισθέν μητρώο. Η σύμβαση προσδιορίζει του κανόνες, τις πολιτικές και τις διαδικασίες για την παροχή υπηρεσιών από το μητρώο και τους όρους σύμφωνα με τους οποίους η Επιτροπή εποπτεύει την οργάνωση, τη διοίκηση και τη διαχείριση του τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu από το μητρώο. Η σύμβαση έχει περιορισμένη διάρκεια, με δυνατότητα ανανέωσης, και περιλαμβάνει τις αρχές και τις διαδικασίες για τη λειτουργία του τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu που προβλέπονται με βάση τα άρθρα 10 και 11 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α)  προωθεί τον τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu στην Ένωση και σε τρίτες χώρες, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητά του·

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τηρεί τους κανόνες, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και τη σύμβαση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3·

α)  τηρεί τους κανόνες, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και τη σύμβαση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3, και συγκεκριμένα την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων·

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  οργανώνει, διοικεί και διαχειρίζεται τον τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu προς το γενικό συμφέρον και βάσει των αρχών της ποιότητας, της αποδοτικότητας, της αξιοπιστίας, της διαφάνειας, της προσβασιμότητας και της μη διακριτικής μεταχείρισης και με τη διασφάλιση δίκαιων συνθηκών ανταγωνισμού·

β)  οργανώνει, διοικεί και διαχειρίζεται τον τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu προς το γενικό δημόσιο συμφέρον·

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  σε όλες τις πτυχές της διοίκησης και της διαχείρισης του τομέα ανωτάτου επιπέδου.eu, διασφαλίζει υψηλή ποιότητα, διαφάνεια, προβλεψιμότητα, αξιοπιστία, προσβασιμότητα, αποτελεσματικότητα, μη διακριτική μεταχείριση, δίκαιες συνθήκες ανταγωνισμού και την εφαρμογή μέτρων προστασίας των καταναλωτών για τα ονόματα τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu·

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)  προωθεί τους στόχους της Ένωσης στον τομέα της διακυβέρνησης του διαδικτύου·

θ)  προωθεί τους στόχους της Ένωσης στον τομέα της διακυβέρνησης του διαδικτύου, μεταξύ άλλων, με τη συμμετοχή σε διεθνή φόρουμ·

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ια)  διενεργεί έλεγχο από ανεξάρτητο όργανο, με δικές του δαπάνες και τουλάχιστον ανά δύο έτη με σκοπό την πιστοποίηση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό και αποστέλλει το αποτέλεσμα στην Επιτροπή·

ια)  διενεργεί έλεγχο από ανεξάρτητο όργανο, με δικές του δαπάνες και τουλάχιστον ανά δύο έτη με σκοπό την πιστοποίηση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό και αποστέλλει το αποτέλεσμα στην Επιτροπή·

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της Επιτροπής και του ορισθέντος μητρώου σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 περιλαμβάνει τις αρχές και διαδικασίες λειτουργίας του τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

1.   Η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της Επιτροπής και του ορισθέντος μητρώου σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 περιλαμβάνει τις αρχές και διαδικασίες λειτουργίας του τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  απαιτήσεις και διαδικασίες για αιτήσεις καταχώρισης, πολιτική για την επαλήθευση των στοιχείων των καταχωρούμενων και κερδοσκοπικών καταχωρίσεων ονομάτων τομέα·

β)  απαιτήσεις και διαδικασίες για αιτήσεις καταχώρισης, συστήματα εξακρίβωσης της εκπλήρωσης του κριτηρίου καταχώρισης, συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης της ταυτότητας των καταχωρούμενων, των δεδομένων και κερδοσκοπικών καταχωρίσεων ονομάτων τομέα·

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  στ) μέτρα που έχουν ως στόχο να επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του μητρώου για σκοπούς πρόληψης, εντοπισμού, διερεύνησης και δίωξης εγκλημάτων, όπως προβλέπεται από το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο.

στ)  μέτρα που έχουν ως στόχο να επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του μητρώου για σκοπούς πρόληψης, εντοπισμού, διερεύνησης και δίωξης εγκλημάτων, όπως προβλέπεται από το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο, υπό την προϋπόθεση της εφαρμογής του κατάλληλου συστήματος ελέγχων και εξισορροπήσεων.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.   Ωστόσο, τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο στ), τα οποία προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία, δεν εφαρμόζονται εάν είναι σημαντικά για τον σκοπό της έκδοσης εκτελεστικής πράξης ή απόφασης του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού.../... [για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, 2018/0136(COD)]. Το εν λόγω μέτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με βάση τελική δικαστική απόφαση ή άλλη τελική διοικητική πράξη.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το μητρώο δημιουργεί και διαχειρίζεται βάση δεδομένων WHOIS με σκοπό την παροχή ακριβών και ενημερωμένων στοιχείων καταχώρισης όσον αφορά τα ονόματα τομέα που έχουν καταχωριστεί υπό τον τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu.

1.  Το μητρώο δημιουργεί και διαχειρίζεται με τη δέουσα επιμέλεια βάση δεδομένων WHOIS με σκοπό την παροχή ακριβών και ενημερωμένων στοιχείων καταχώρισης όσον αφορά τα ονόματα τομέα που έχουν καταχωριστεί υπό τον τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η βάση δεδομένων WHOIS περιέχει σχετικές πληροφορίες που δεν είναι υπερβολικές σε συνάρτηση με τον σκοπό της βάσης δεδομένων, σχετικά με τους υπευθύνους που διαχειρίζονται τα ονόματα τομέα υπό τον τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu και τους κατόχους των ονομάτων τομέα. Αν ο κάτοχος ονόματος τομέα είναι φυσικό πρόσωπο, για τη δημόσια διάθεση πληροφοριών απαιτείται η συγκατάθεση του κατόχου ονόματος τομέας κατά την έννοια του κανονισμού 2016/679.

2.  Η βάση δεδομένων WHOIS περιέχει σχετικές πληροφορίες, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που συλλέγονται δεν θα είναι υπερβολικές σε συνάρτηση με τον σκοπό της βάσης δεδομένων, σχετικά με τους υπευθύνους που διαχειρίζονται τα ονόματα τομέα υπό τον τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu και τους κατόχους των ονομάτων τομέα. Αν ο κάτοχος ονόματος τομέα είναι φυσικό πρόσωπο, για τη δημόσια διάθεση πληροφοριών απαιτείται η συγκατάθεση του κατόχου ονόματος τομέας κατά την έννοια του κανονισμού 2016/679.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή μπορεί, κατά περίπτωση, να συμβουλεύεται ενδιαφερόμενα μέρη και να ζητά συμβουλές εμπειρογνωμόνων για τα αποτελέσματα των εποπτικών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο και για τρόπους βελτίωσης της οργάνωσης, της διοίκησης και της διαχείρισης του τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu από το μητρώο.

4.  Η Επιτροπή μπορεί, κατά περίπτωση, να συμβουλεύεται την πολυμερή συμβουλευτική ομάδα για τον τομέα .eu και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και να ζητά συμβουλές εμπειρογνωμόνων για τα αποτελέσματα των εποπτικών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο και για τρόπους βελτίωσης της οργάνωσης, της διοίκησης και της διαχείρισης του τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu από το μητρώο.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Συστήνεται πολυμερές συμβούλιο για τον τομέα .eu που θα παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

1.  Συστήνεται πολυμερής συμβουλευτική ομάδα για τον τομέα .eu που θα παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη κάθε συμβουλή και σύσταση του πολυμερούς συμβουλίου για τον τομέα .eu κατά την εφαρμογή όλων των πτυχών του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το πολυμερές συμβούλιο για τον τομέα .eu αποτελείται από αντιπροσώπους που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, την τεχνολογική κοινότητα, τα κράτη μέλη και τους διεθνείς οργανισμούς, την κοινωνία των πολιτών και τους ακαδημαϊκούς κύκλους και τα μέλη του διορίζονται από την Επιτροπή με βάση ανοικτή και διαφανή διαδικασία.

2.  Η πολυμερής συμβουλευτική ομάδα για τον τομέα .eu αποτελείται από αντιπροσώπους που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, την τεχνολογική κοινότητα, τα κράτη μέλη και τους διεθνείς οργανισμούς, την κοινωνία των πολιτών και τους ακαδημαϊκούς κύκλους και τα μέλη του διορίζονται από την Επιτροπή με βάση ανοικτή και διαφανή διαδικασία, με πλήρη συνεκτίμηση της αρχής της ισότητας των φύλων.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – εδάφιο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το πολυμερές συμβούλιο για τον τομέα .eu έχει τα εξής καθήκοντα:

3.  Η πολυμερής συμβουλευτική ομάδα για τον τομέα .eu έχει τα εξής καθήκοντα:

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  την έκδοση γνωμοδοτήσεων για ζητήματα διαχείρισης, οργάνωσης και διοίκησης του τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu·

β)  την έκδοση γνωμοδοτήσεων για ζητήματα διαχείρισης, οργάνωσης και διοίκησης του τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που αφορούν την κυβερνοασφάλεια και την προστασία των δεδομένων·

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  την παροχή συμβουλών στην Επιτροπή για ζητήματα παρακολούθησης και εποπτείας του μητρώου.

γ)  την παροχή συμβουλών στην Επιτροπή για ζητήματα παρακολούθησης και εποπτείας του μητρώου, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο που αναφέρεται στο στοιχείο ια του άρθρου 10.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  την παροχή συμβουλών στην Επιτροπή σχετικά με βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά πολιτικές και μέτρα που επιτρέπουν στην Επιτροπή τον προσδιορισμό και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τη λήψη κατάλληλων μέτρων, μεταξύ άλλων σχετικά με τη συνεργασία με φορείς επιβολής του νόμου και CERT, κατά της καταχώρισης ονομάτων τομέα από τους κατόχους τους χωρίς αυτοί να έχουν δικαιώματα ή έννομο συμφέρον επί του ονόματος και κατά της χρησιμοποίησης των ονομάτων τομέα με κακή πίστη.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το αργότερο πέντε έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και ανά τρία έτη στη συνέχεια, η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή, την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργία του τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu.

1.  Το αργότερο τρία έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και ανά τρία έτη στη συνέχεια, η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή, την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργία του τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu, ιδίως με βάση τις πληροφορίες που παρέχει το μητρώο σύμφωνα με το στοιχείο ια του άρθρου 10.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Έως την ... [τρία έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή αξιολογεί τον ρόλο του παρόντος κανονισμού στην πρόληψη του cybersquatting και στη διασφάλιση απλών διοικητικών διαδικασιών ιδίως για τις ΜΜΕ. Αξιολογεί επίσης τον δυνητικό ρόλο του EUIPO και άλλων οργανισμών της Ένωσης στην καταχώριση των ονομάτων τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu και, κατά περίπτωση, αναλαμβάνει κατάλληλη δράση, για παράδειγμα προτείνοντας κατάλληλα νομοθετικά μέτρα.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο με τα πορίσματα της αξιολόγησης της παραγράφου 1.

2.  Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο με τα πορίσματα της αξιολόγησης των παραγράφων 1 και 1α, και συνοδεύει την έκθεση αυτή, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, με κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 17α

 

Άσκηση της εξουσιοδότησης

 

1.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 παράγραφος 1 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

 

2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 παράγραφος 1 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

 

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση της εξουσίας που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν.

 

4.   Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

 

5.   Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

6.   Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η νέα πρόταση για τον τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu που δημοσίευσε η Επιτροπή στις 24 Απριλίου 2018 αποσκοπεί στην κατάργηση των υφιστάμενων νομοθετικών πράξεων. Παρόλο που ο τομέας ανωτάτου επιπέδου .eu εξακολουθεί να λειτουργεί σωστά, το νομικό πλαίσιο που τον διέπει πρέπει να προσαρμοστεί σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον και μια αγορά που εξελίσσονται.

Σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, η παρούσα πρωτοβουλία επιδιώκει να διασφαλίσει ότι ένας τομέας ανωτάτου επιπέδου που λειτουργεί αυτή τη στιγμή σχετικά καλά θα συνεχίσει να λειτουργεί καλά και στο μέλλον, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες της Ένωσης θα αποκομίζουν τα οφέλη του στο εγγύς μέλλον.

Ο εισηγητής επικροτεί την πρόταση και συμμερίζεται τον στόχο να διασφαλιστεί το απαιτούμενο βιώσιμο και ευέλικτο κανονιστικό πλαίσιο που θα συμβαδίζει με την ταχεία εξέλιξη της αγοράς των τομέων ανωτάτου επιπέδου και το δυναμικό ψηφιακό τοπίο.

Η ύπαρξη ενός συγκεκριμένου ονόματος τομέα για την ΕΕ είναι εξαιρετικά σημαντική για την ενωσιακή διαδικτυακή ταυτότητα. Ο εισηγητής πιστεύει ότι η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση τα θεσμικά όργανα, οι εταιρείες ή οι πολίτες σε έναν τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu αποτελεί ευκαιρία. Θα μπορούν έτσι να αναγνωρίζονται ως μέρος της ενωσιακής κοινότητας, όπου όλοι συμμερίζονται τους ίδιους κανόνες και τις ίδιες αξίες.

Η πρόταση περιέχει τις γενικές αρχές της καταχώρισης ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu. Περιγράφει τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις γενικές προϋποθέσεις καταχώρισης και ανάκλησης ονομάτων τομέα, τις γλώσσες, το εφαρμοστέο δίκαιο και τη δικαιοδοσία, τις διαδικασίες για τη δέσμευση ονομάτων τομέα από το μητρώο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη και τις διαδικασίες διαπίστευσης των καταχωρητών.

Όσον αφορά το μητρώο, οι διατάξεις καλύπτουν από τον ορισμό του από την Επιτροπή και τα χαρακτηριστικά του έως τις βασικές του υποχρεώσεις. Η πρόταση περιέχει επίσης κατάλογο αρχών και διαδικασιών λειτουργίας του τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη σύμβαση με το μητρώο, περιλαμβανομένων των ακολούθων.

Παρόλο που υποστηρίζει τις γενικές αρχές, ο εισηγητής επιθυμεί να υπογραμμίσει την προώθηση ενωσιακών αξιών όπως η πολυγλωσσία, ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας των χρηστών, η προστασία των καταναλωτών και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ιδιαίτερα όσον αφορά το ζήτημα της προστασίας του κράτους δικαίου, ο εισηγητής προτείνει πρόσθετες διασφαλίσεις.

Επίσης, ο εισηγητής επιθυμεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαθέτει μεγαλύτερο έλεγχο όσον αφορά τη θέσπιση κριτηρίων και τη διαδικασία για τον ορισμό του μητρώου, με τη χρήση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Η ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

Ο κατωτέρω κατάλογος καταρτίζεται σε καθαρά εθελοντική βάση, υπό την αποκλειστική ευθύνη του εισηγητή. Στον εισηγητή κατατέθηκαν κατά την προετοιμασία του σχεδίου έκθεσης μέχρι την έγκρισή του στην επιτροπή απόψεις από τις ακόλουθες οντότητες ή τα ακόλουθα πρόσωπα:

Οντότητα ή/και πρόσωπο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

EURid

EDRI

ΕΚΘΕΣΗ

Business Europe


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Υλοποίηση και λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

25.4.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

28.5.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

28.5.2018

IMCO

28.5.2018

JURI

28.5.2018

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

16.5.2018

IMCO

19.6.2018

JURI

15.5.2018

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Fredrick Federley

30.5.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

24.9.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

53

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zigmantas Balčytis, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Εύα Καϊλή, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Νεοκλής Συλικιώτης, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso, Amjad Bashir, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Davor Škrlec, Pavel Telička

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Flack

Ημερομηνία κατάθεσης

26.11.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

53

+

ALDE

Fredrick Federley, Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, John Flack, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Νεοκλής Συλικιώτης

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda, Davor Škrlec

2

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Christelle Lechevalier

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 7 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου