Menetlus : 2018/0110(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0394/2018

Esitatud tekstid :

A8-0394/2018

Arutelud :

PV 30/01/2019 - 24
CRE 30/01/2019 - 24

Hääletused :

PV 31/01/2019 - 9.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0055

RAPORT     ***I
PDF 633kWORD 95k
26.11.2018
PE 626.994v02-00 A8-0394/2018

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb tippdomeeninime .eu rakendamist ja toimimist ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 733/2002 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 874/2004

(COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Raportöör: Fredrick Federley

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 LISA: LOETELU ÜKSUSTEST VÕI ISIKUTEST,KES ANDSID RAPORTÖÖRILE TEAVET
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb tippdomeeninime .eu rakendamist ja toimimist ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 733/2002 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 874/2004

(COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0231),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 172, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0170/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. juuli 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee … arvamust,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A8-0394/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Tippdomeenituru kiire areng ja dünaamiline digimaastik nõuavad tulevikukindlat ja paindlikku regulatiivset keskkonda. Tippdomeeni .eu eesmärk on aidata edendada hea haldamise kaudu liidu identiteeti ja väärtusi, nagu mitmekeelsus, kasutajate eraelu puutumatuse austamine ja turvalisus, inimõiguste austamine ja veebiprioriteedid.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Tippdomeen .eu on kasutussageduselt maailmas kaheksandal kohal olev geograafiline tippdomeen, millel oli 2017. aastal rohkem kui 3,8 miljonit registreeringut. Tippdomeeni .eu kasutavad kõik liidu institutsioonid, ametid ja asutused, muu hulgas projektide ja algatuste jaoks.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Tippdomeen .eu peaks looma selgelt tuvastatava seoses liidu ja Euroopa turuga. See peaks võimaldama liidus asuvatel ettevõtjatel, organisatsioonidel ja füüsilistel isikutel registreerida domeeninime tippdomeeni .eu all. Liidu kodanikel tuleks lubada registreerida .eu domeeninimi sõltumata nende elukohast.

(4)  Tippdomeen .eu kui liidu konkreetne domeeninimi peaks selge ja hästi äratuntava märgise all looma selgelt tuvastatava seose liidu ja Euroopa turuga ning liidu veebiidentiteedi, luues tugeva identiteedi digitaalse ühtse turu jaoks, kus järgitakse liidu õigust ja kauplemisnorme. See peaks võimaldama liidus või Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) asutatud ettevõtjatel ja organisatsioonidel ning liikmesriigis või EMPsse kuuluvas kolmandas riigis elavatel füüsilistel isikutel registreerida domeeninime tippdomeeni .eu all. Liidu kodanikel tuleks lubada registreerida tippdomeeni .eu domeeninimi sõltumata nende elukohast. Sellise domeeni olemasolu on oluline osa Euroopa identiteedist ja kasutajad vastutavad selle nõuetekohase kasutamise eest.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Tippdomeeni .eu domeeninimesid tuleks eraldada nõuetele vastavatele isikutele sõltuvalt domeeninime kättesaadavusest.

(5)  Tippdomeeni .eu domeeninimesid tuleks eraldada nõuetele vastavatele isikutele mõistliku hinna eest sõltuvalt domeeninime kättesaadavusest.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Komisjon peaks hindama Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) võimalikku rolli domeeninimede registreerimisel, et anda Euroopa Liidu kaubamärgi või registreeritud ühenduse disainilahenduste taotlejatele nende kaubamärkide või disaini suhtes kohaldatavad tippdomeenid vastavalt olemasolule. Hinnang peaks hõlmama ka muid meetmeid või asutusi, mis võiksid aidata ära hoida spekulatiivset ja kuritarvituslikku registreerimist (nn domeenikrabamine) ning hõlbustada lihtsaid haldustoiminguid, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) jaoks.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Komisjon peaks nimetama tippdomeeni .eu registri avatud, läbipaistva ja mittediskrimineeriva valikumenetluse abil. Komisjon peaks valitud registriga sõlmima lepingu, milles tuleks sätestada põhimõtted ja menetlused, mida registri suhtes tippdomeeni .eu korraldamisel, haldamisel ja juhtimisel kohaldatakse. Leping peaks olema tähtajaline ja uuendatav.

(9)  Komisjon peaks nimetama tippdomeeni .eu registri avatud, läbipaistva ja mittediskrimineeriva valikumenetluse abil, võttes arvesse kulutõhusust ja halduslikku lihtsust. Registri nimetamise kriteeriumide ning nimetamise jaoks avatud, läbipaistva ja mittediskrimineeriva valikumenetluse kehtestamiseks tuleks komisjonile delegeerida õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et need konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a)  Komisjon peaks valitud registriga sõlmima lepingu, milles tuleks sätestada üksikasjalikud põhimõtted ja menetlused, mida registri suhtes tippdomeeni .eu korraldamisel, haldamisel ja juhtimisel kohaldatakse. Leping peaks olema tähtajaline ja uuendatav.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  Komisjon peaks viima läbi tippdomeeni .eu mõjususe ja toimimise hindamise. Hindamisel tuleks pidada silmas nimetatud registri töövõtteid ning ülesannete asjakohasust.

(22)  Komisjon peaks viima läbi tippdomeeni .eu mõjususe ja toimimise hindamise. Hindamisel tuleks pidada silmas nimetatud registri töövõtteid ning ülesannete asjakohasust. Samuti peaks komisjon iga kolme aasta järel esitama aruande tippdomeeni.eu nime toimimise kohta.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1.  Käesoleva määruse eesmärk on toetada digitaalset ühtset turgu, arendades Euroopa veebiidentiteeti ja stimuleerides piiriülest tegevust internetis ning edendades domeeninime .eu konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  „register“ – üksus, mille ülesanne on tippdomeeni .eu korraldamine, haldamine ja juhtimine, sealhulgas asjaomaste andmebaaside ja seonduvate avalike päringuteenuste pidamine, domeeninimede registreerimine, domeeninimede registri pidamine, tippdomeeni nimeserverite töö tagamine ning tippdomeeni tsoonifailide levitamine;

(a)  „register“ – üksus, mille ülesanne on tippdomeeni .eu korraldamine, haldamine ja juhtimine, sealhulgas asjaomaste andmebaaside ja seonduvate avalike päringuteenuste pidamine, domeeninimede registreerimine, domeeninimede registri pidamine, tippdomeeni nimeserverite töö tagamine ning tippdomeeni tsoonifailide levitamine, kui see on asjakohane;

Selgitus

Tippdomeenid on turvameetmena kasutanud tippdomeeni tsoonifailide levitamise piiranguid ning see paindlikkus tuleb säilitada, hoidudes kohustuse loomisest.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt ii

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(ii)  füüsiline isik, kes ei ole liidu kodanik ja kes elab liikmesriigis, või

(ii)  kolmanda riigi kodanik, kes elab liikmesriigis või EMPsse kuuluvas kolmandas riigis;

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt iii

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(iii)  liidus asutatud ettevõtja või

(iii)  ettevõtja, kes on asutatud liikmesriigis või EMPsse kuuluvas kolmandas riigis;

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt iv

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(iv)  liidus asutatud organisatsioon, ilma et see piiraks siseriiklike õigusaktide kohaldamist.

(iv)  organisatsioon, mis on asutatud liidus või EMPsse kuuluvas kolmandas riigis, ilma et see piiraks siseriiklike õigusaktide kohaldamist.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Register võib tühistada domeeninime omal algatusel ja esitamata vaidlusküsimust vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks järgmistel põhjustel:

3.  Register võib tühistada või peatada domeeninime omal algatusel ja esitamata vaidlusküsimust vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks järgmistel põhjustel:

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Asjakohase vaidluste kohtuvälise lahendamise või õigusliku menetluse raames võidakse domeeninimi ka tühistada ja anda vajaduse korral üle muule isikule, kui see nimi on identne või segadusseajavalt sarnane nimega, millel on siseriikliku või ühenduse õigusega antud õigused, ja kui:

4.  Asjakohase vaidluste kohtuvälise lahendamise või õigusliku menetluse raames võidakse domeeninimi ka tühistada ja anda vajaduse korral üle muule isikule, kui see nimi on identne või segadusseajavalt sarnane nimega, millel on siseriikliku või ühenduse õigusega antud õigused. Domeeninimi tühistatakse, kui:

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Register võtab pärast artikli 14 lõike 3 punkti c a kohast konsulteerimist komisjoni ja domeeninime .eu mitut sidusrühma hõlmava nõuanderühmaga vastu läbipaistva ja prognoositava poliitika, et tagada käesoleva lõike esimese lõigu punktides a ja b osutatud võimaliku registreerimise õigeaegne kindlakstegemine. Selleks teeb register vajaduse korral koostööd õiguskaitseasutustega ja infoturbeintsidentidega tegelevate riiklike rühmadega.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Kui liikmesriigi kohus peab domeeninime laimavaks, rassistlikuks või avaliku korra vastaseks, blokeerib register selle kohtuotsuse teatavakstegemisel ning tühistab lõpliku kohtuotsuse teatavakstegemisel. Register välistab sellise kohtuotsuse objektiks olevate nimede edaspidise registreerimise kuni kohtuotsuse kehtivusaja lõpuni.

5.  Kui liikmesriigi kohus peab ning kui liidu või riigisisese õiguse kohaselt peetakse domeeninime laimavaks, rassistlikuks või avaliku korra või turvalisuse vastaseks, blokeerib register selle kohtuotsuse teatavakstegemisel. Register tühistab domeeninime pärast kohtuotsuse teatavaks tegemist.

 

Erandina esimesest lõigust ei blokeeri register domeeninime, kui kohtuotsus on asjakohane määruse.../... [liidu eelarve kaitsmise kohta, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises, 2018/0136 (COD)] artikli 5 kohaselt vastu võetud rakendusakti või nõukogu otsuse eesmärgil. Register tühistab sellise domeeninime lõpliku kohtuotsuse teatavakstegemisel.

 

Register välistab sellise kohtuotsuse objektiks olevate domeeninimede edaspidise registreerimise kuni kohtuotsuse kehtivusaja lõpuni.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Tippdomeeni .eu all registreeritud domeeninimed on üleantavad ainult isikutele, kellel on õigus .eu domeeninimesid registreerida.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Domeeninimed moodustatakse liidu ametlike keelte tähestike märkidest kooskõlas olemasolevate rahvusvaheliste standarditega, kui asjaomased rahvusvaheliste domeeninimede protokollid seda võimaldavad.

1.  Domeeninimed moodustatakse liidu ametlike keelte märkidest kooskõlas olemasolevate rahvusvaheliste standarditega, kui asjaomased rahvusvaheliste domeeninimede protokollid seda võimaldavad.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  liikmesriigid võivad registreerida või reserveerida üksnes teise taseme domeeni all. Need domeeninimed peavad piirduma üldtuntud geograafiliste ja/või geopoliitiliste terminitega, mis mõjutavad liikmesriikide poliitilist või territoriaalset korraldust.

(b)  liikmesriigid võivad registreerida või reserveerida üksnes teise taseme domeenis. Need domeeninimed piirduvad üldtuntud geograafiliste ja/või geopoliitiliste terminitega, mis mõjutavad liikmesriikide poliitilist või territoriaalset korraldust.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon kehtestab registri nimetamise kriteeriumid ja menetluse rakendusaktidega. Need rakendusaktid võetakse vastu vastavalt artikli 17 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele.

1.  Komisjon võtab käesoleva määruse täiendamiseks artikli 17 a kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada registri nimetamise kriteeriumid ja menetlus ning kriteeriumid, millega kehtestatakse miinimumnõuded muudeks kui artiklis 4 osutatud asjaoludeks, mille korral register peab domeeninime blokeerima, peatama või tühistama, et kaitsta selliseid liidu väärtusi nagu mitmekeelsus, kasutajate eraelu puutumatuse ja turvalisuse austamine ja inimõiguste austamine.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjon sõlmib nimetatud registriga lepingu. Lepingus täpsustatakse normid, tegevuspõhimõtted ja menetluskord, mille alusel register teenuseid osutab, ning tingimused, mille kohaselt komisjon kontrollib tippdomeeni. eu korraldamist, haldamist ja juhtimist registri poolt. Leping on tähtajaline ja pikendatav ning sisaldab tippdomeeni .eu toimimise põhimõtteid ja menetlusi, mis on ette nähtud artiklis 11.

3.  Komisjon sõlmib nimetatud registriga lepingu. Lepingus täpsustatakse normid, tegevuspõhimõtted ja menetluskord, mille alusel register teenuseid osutab, ning tingimused, mille kohaselt komisjon kontrollib tippdomeeni. eu korraldamist, haldamist ja juhtimist registri poolt. Leping on tähtajaline ja pikendatav ning sisaldab tippdomeeni .eu toimimise põhimõtteid ja menetlusi, mis on ette nähtud käesoleva määruse artiklites 10 ja 11.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõik 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-a)  edendada tippdomeeni .eu liidus ja kolmandates riikides, et tagada selle konkurentsivõime;

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  järgida käesolevas määruses sätestatud norme, tegevuspõhimõtteid ja menetluskorda ning artikli 8 lõikes 3 osutatud lepingut;

(a)  järgida käesolevas määruses sätestatud norme, tegevuspõhimõtteid ja menetluskorda ning artikli 8 lõikes 3 osutatud lepingut ning eelkõige andmekaitset käsitlevaid liidu õigusakte;

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  korraldada, hallata ja juhtida tippdomeeni. eu üldistes huvides, pidades silmas kvaliteedi, tõhususe, usaldusväärsuse, juurdepääsetavuse ja mittediskrimineerimise põhimõtteid ning tagades ausad konkurentsitingimused;

(b)  korraldada, hallata ja juhtida tippdomeeni .eu avalikkuse üldistes huvides;

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  tagada kõigis tippdomeeni .eu haldamise ja juhtimise aspektides tippdomeeninime .eu kvaliteet, läbipaistvus, prognoositavus, usaldusväärsus, juurdepääsetavus, tõhusus, mittediskrimineerimine, ausa konkurentsi tingimused ja tarbijakaitsemeetmete kohaldamine;

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõik 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(i)  edendada liidu eesmärke interneti haldamise valdkonnas;

(i)  edendada liidu eesmärke interneti haldamise valdkonnas, kaasa arvatud rahvusvahelistel foorumitel osalemisega;

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõik 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(k)  lasta end vähemalt kord kahe aasta jooksul omal kulul sõltumatul asutusel auditeerida, et saada kinnitust, et register vastab käesoleva määruse nõuetele, ja saata tulemus komisjonile;

(k)  lasta end vähemalt kord kahe aasta jooksul omal kulul sõltumatul asutusel auditeerida, et saada kinnitust, et register vastab selle määruse nõuetele, ja saata tulemus komisjonile;

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjoni ja nimetatud registri vahel vastavalt artikli 8 lõikele 3 sõlmitud leping sisaldab tippdomeeni .eu käesoleva määruse kohase toimimise põhimõtteid ja menetlusi, sealhulgas:

1.   Komisjoni ja nimetatud registri vahel vastavalt artikli 8 lõikele 3 sõlmitud leping sisaldab tippdomeeni .eu käesoleva määruse kohase toimimise põhimõtteid ja menetlusi, sealhulgas:

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  registreerimistaotluste suhtes esitatavad nõuded ja kohaldatavad menetlused, registreerijate andmete kontrolli ja domeeninimede spekulatiivse registreerimise suhtes kohaldatav poliitika;

(b)  registreerimistaotluste suhtes esitatavad nõuded ja kohaldatavad menetlused, süsteemid, mis tõendavad, et registreerimiskriteeriumid on täidetud, sh registreerijate identiteedi, andmete ja domeeninimede spekulatiivse registreerimise suhtes kohaldatav kontroll;

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  meetmed, mis võimaldavad pädevatele ametiasutustele juurdepääsu registris säilitatavatele andmetele, et tõkestada, avastada ja uurida kuritegusid ning esitada nende toimepanijaile süüdistusi, nagu on ette nähtud liidu või siseriikliku õigusega;

(f)  meetmed, mis võimaldavad pädevatele ametiasutustele juurdepääsu registris säilitatavatele andmetele, et tõkestada, avastada ja uurida kuritegusid ning esitada nende toimepanijaile süüdistusi, nagu on ette nähtud liidu või siseriikliku õigusega ning asjakohase kontrolli- ja tasakaalustussüsteemiga;

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.   Lõike 1 punktis f osutatud meetmeid, mis on ette nähtud riigisisese õigusega, ei kohaldata siiski juhul, kui need on olulised rakendusakti või määruse.../... [liidu eelarve kaitsmise kohta, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises 2018/0136 (COD)] artikli 5 alusel vastu võetud nõukogu otsuse eesmärgil. Sellist meedet võib kasutada lõpliku kohtuotsuse või muu lõpliku haldusmeetme põhjal.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Register loob WHOIS-andmebaasi ja haldab seda, et anda täpset ja ajakohast teavet tippdomeeni .eu alla kuuluvate domeeninimede registreerimise kohta.

1.  Register loob WHOIS-andmebaasi ja haldab seda nõuetekohaselt, et anda täpset ja ajakohast teavet tippdomeeni .eu alla kuuluvate domeeninimede registreerimise kohta.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  WHOIS-andmebaas sisaldab asjakohast ja vastavalt andmebaasi otstarbele piiratud teavet tippdomeeni .eu domeeninimesid haldavate kontaktpunktide ja domeeninimede valdajate kohta. Kui domeeninime valdaja on füüsiline isik, tuleb teabe üldkasutatavaks tegemiseks saada domeeninime valdaja nõusolek määruse 2016/679 tähenduses.

2.  WHOIS-andmebaas sisaldab vastavalt määrusele (EL) 2016/679 asjakohast teavet. Eelkõige ei tohi tippdomeeni .eu domeeninimesid haldavate kontaktpunktide ja domeeninimede valdajate kohta kogutud teave olla andmebaasi otstarvet arvestades ülemäärane. Kui domeeninime valdaja on füüsiline isik, tuleb teabe üldkasutatavaks tegemiseks saada domeeninime valdaja nõusolek määruse 2016/679 tähenduses.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui see on asjakohane, võib komisjon konsulteerida sidusrühmadega ja küsida nõu ekspertidelt käesolevas artiklis sätestatud järelevalvemeetmete tulemuste ning selle kohta, kuidas täiustada tippdomeeni .eu korraldust, haldamist ja juhtimist registri poolt.

4.  Kui see on asjakohane, võib komisjon konsulteerida .eu mitut sidusrühma hõlmava nõuanderühma liikmetega või muude sidusrühmadega ja küsida nõu ekspertidelt käesolevas artiklis sätestatud järelevalvemeetmete tulemuste ning selle kohta, kuidas täiustada tippdomeeni .eu korraldust, haldamist ja juhtimist registri poolt.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  .eu mitut sidusrühma hõlmav nõukogu moodustatakse komisjoni nõustamiseks käesoleva määruse rakendamise teemal.

1.  .eu mitut sidusrühma hõlmav nõuanderühm moodustatakse komisjoni nõustamiseks käesoleva määruse rakendamise teemal. Komisjon võtab käesoleva määruse kõigi aspektide rakendamisel nõuetekohaselt arvesse nõuandeid ja soovitusi, mida .eu mitut sidusrühma hõlmav nõuanderühm annab.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  .eu mitut sidusrühma hõlmav nõukogu moodustatakse erasektori, tehnilise kogukonna, liikmesriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide, kodanikuühiskonna ja akadeemiliste ringkondade esindajatest ning komisjon nimetab selle avatud ja läbipaistva menetluse alusel.

2.  .eu mitut sidusrühma hõlmav nõuanderühm moodustatakse erasektori, tehnilise kogukonna, liikmesriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide, kodanikuühiskonna ja akadeemiliste ringkondade esindajatest ning komisjon nimetab selle avatud ja läbipaistva menetluse alusel, võttes võimalikult palju arvesse soolise võrdõiguslikkuse põhimõtet.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  .eu mitut sidusrühma hõlmava nõukogu ülesanded on järgmised:

3.  .eu mitut sidusrühma hõlmava nõuanderühma ülesanded on järgmised:

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  arvamuste avaldamine tippdomeeni .eu korralduse, haldamise ja juhtimise kohta;

(b)  arvamuste avaldamine tippdomeeni .eu korralduse, haldamise ja juhtimise, sealhulgas küberturvalisuse ja andmekaitsega seotud küsimuste kohta;

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  komisjoni nõustamine registri seire ja kontrolli rakendamise teemal.

(c)  komisjoni nõustamine registri seire ja kontrolli rakendamise teemal, eelkõige seoses artikli 10 punktis k osutatud auditiga.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a)  komisjoni nõustamine parimate tavade küsimuses seoses poliitika ja meetmetega, mis võimaldavad komisjonil teha kindlaks domeeninimed, mille valdaja on registreerinud ilma, et ta omaks nime suhtes õigusi või õigustatud huvi, ja pahauskselt kasutatavad domeeninimed ning vajaduse korral võtta nende suhtes vajalikke meetmeid, sealhulgas koostöös õiguskaitseasutuste ja CERTidega.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Hiljemalt viis aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva ning seejärel iga kolme aasta järel hindab komisjon tippdomeeni .eu rakendamist, mõjusust ja toimimist.

1.  Hiljemalt kolm aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva ning seejärel iga kolme aasta järel hindab komisjon tippdomeeni .eu rakendamist, mõjusust ja toimimist, tuginedes eelkõige teabele, mille register esitab vastavalt artikli 10 punktile k.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Komisjon hindab ... [palun sisestada kuupäev, mis saabub kolm aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva] käesoleva määruse rolli domeenikrabamise vältimisel ja lihtsate haldusmenetluste tagamisel, eelkõige VKEde puhul. Samuti hindab ta EUIPO ja muude liidu asutuste võimalikku rolli tippdomeeni .eu nimede registreerimisel ning võtab vajaduse korral vajalikke meetmeid, näiteks pakkudes välja sobivaid seadusandlikke meetmeid.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande lõikes 1 osutatud hindamise tulemuste kohta.

2.  Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule lõigetes 1 ja 1 a osutatud hindamise tulemuste kohta aruande ja lisab vajaduse korral asjakohased seadusandlikud ettepanekud.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 17 a

 

Delegeeritud volituste rakendamine

 

1.   Artikli 8 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

 

2.   Artikli 8 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva määruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab volituste delegeerimise kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

 

3.   Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 8 lõikes 1 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

4.   Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

 

5.   Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

6.   Artikli 8 lõike 1 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

(1)

Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


SELETUSKIRI

Komisjoni 24. aprillil 2018. aastal avaldatud uue tippdomeeni .eu käsitleva ettepaneku eesmärk on kehtivate õigusaktide kehtetuks tunnistamine. Kuigi tippdomeen.eu toimib jätkuvalt nõuetekohaselt, tuleb seda reguleerivat õigusraamistikku kohandada areneva internetikeskkonna ja turuga.

Kooskõlas digitaalse ühtse turu strateegia eesmärkidega on käesoleva algatuse eesmärk tagada, et seni suhteliselt hästi toiminud tippdomeen teeks seda ka tulevikus, tagamaks, et sellega seotud eelised jõuaksid lähitulevikus võimalikult paljude liidu kodanikeni.

Raportöör peab ettepanekut tervitatavaks ja pooldab selle eesmärki pidada sammu tippdomeenituru kiire arengu ja dünaamilise digimaastikuga, mis nõuavad tulevikukindlat ja paindlikku regulatiivset keskkonda.

Spetsiifilise ELi domeeninime olemasolu on väga oluline ELi internetiidentiteedi jaoks. Raportöör näeb selles võimalust, et institutsioonid, ettevõtjad ja kodanikud saaksid kasutada tippdomeeni .eu. Nii on nad kergesti äratuntavad kui osa ELi kogukonnast, kellel on ühised reeglid ja väärtused.

Ettepanekus sätestatakse tippdomeeninime .eu registreerimise üldpõhimõtted. Selles nimetatakse nõuetele vastavuse kriteeriumid, domeeninimede registreerimise ja tühistamise üldised tingimused, keeled, kohaldatav õigus ja kohtualluvus, registri, komisjoni ja liikmesriikide menetlused domeeninimede reserveerimiseks ning registripidajate akrediteerimise menetlused.

Registri puhul hõlmavad sätted nimetamist komisjoni poolt, registri tunnuseid ja peamisi kohustusi. Ettepankus sätestatakse ka tippdomeeni .eu toimimise põhimõtted ja menetlused, mis tuleb kaasata registriga sõlmitavasse lepingusse ning mis hõlmavad järgmist.

Raportöör toetab üldpõhimõtteid, kuid soovib rõhutada liidu väärtuste, nagu mitmekeelsuse, kasutajate eraelu puutumatuse austamise ja turvalisuse, tarbijakaitse ning inimõiguste edendamist. Eriti õigusriigi põhimõtte kaitsmise küsimuses soovitab raportöör täiendavaid kaitsemeetmeid.

Samuti soovib raportöör, et Euroopa Parlamendil oleks parem kontroll registri nimetamise kriteeriumide ja menetluse kehtestamise üle delegeeritud õigusaktide kasutamise abil.


LISA: LOETELU ÜKSUSTEST VÕI ISIKUTEST,KES ANDSID RAPORTÖÖRILE TEAVET

Loetelu koostamine on vabatahtlik ning selle eest vastutab ainuisikuliselt raportöör. Raportöör on saanud raporti koostamisel kuni selle vastuvõtmiseni komisjonis teavet järgmistelt üksustelt või isikutelt:

Üksus ja/või isik

Euroopa Komisjon

EURid

EDRI

EUIPO

Business Europe


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Tippdomeeninime .eu kasutuselevõtt ja toimimine

Viited

COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)

EP-le esitamise kuupäev

25.4.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

28.5.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

28.5.2018

IMCO

28.5.2018

JURI

28.5.2018

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

BUDG

16.5.2018

IMCO

19.6.2018

JURI

15.5.2018

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Fredrick Federley

30.5.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

24.9.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.11.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

53

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Zigmantas Balčytis, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Pilar Ayuso, Amjad Bashir, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Davor Škrlec, Pavel Telička

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

John Flack

Esitamise kuupäev

26.11.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

53

+

ALDE

Fredrick Federley, Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, John Flack, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda, Davor Škrlec

2

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Christelle Lechevalier

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 10. detsember 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika