Menettely : 2018/0110(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0394/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0394/2018

Keskustelut :

PV 30/01/2019 - 24
CRE 30/01/2019 - 24

Äänestykset :

PV 31/01/2019 - 9.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0055

MIETINTÖ     ***I
PDF 559kWORD 99k
26.11.2018
PE 626.994v02-00 A8-0394/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi .eu-aluetunnuksen toteuttamisesta ja toiminnasta ja asetuksen (EY) N:o 733/2002 ja komission asetuksen (EY) N:o 874/2004 kumoamisesta

(COM(2018)0231 – C8‑0170/2018 – 2018/0110(COD))

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Esittelijä: Fredrick Federley

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ JA HENKILÖISTÄ,JOILTA ESITTELIJÄ ON SAANUT TIETOJA
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi .eu-aluetunnuksen toteuttamisesta ja toiminnasta ja asetuksen (EY) N:o 733/2002 ja komission asetuksen (EY) N:o 874/2004 kumoamisesta

(COM(2018)0231 – C8‑0170/2018 – 2018/0110(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0231),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 172 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0170/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. heinäkuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean ... antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A8-0394/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Aluetunnusten markkinoiden nopea kehitys ja dynaaminen digitaalinen toimintaympäristö edellyttävät joustavaa ja tulevaisuuden tarpeet huomioon ottavaa sääntely-ympäristöä. .eu-aluetunnuksen tarkoituksena on hyvin hallinnoimalla helpottaa edistämään unionin identiteettiä ja unionin arvoja, kuten monikielisyyttä, käyttäjien yksityisyyden ja turvallisuuden sekä ihmisoikeuksien kunnioittamista ja verkkoprioriteetteja.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  .eu-aluetunnus on maailman kahdeksanneksi laajin maantieteellinen aluetunnus, ja sillä oli rekisteröityjä vuonna 2017 yli 3,8 miljoonaa. .eu-aluetunnusta käytetään unionin toimielimissä, virastoissa ja elimissä sekä niiden hankkeissa ja aloitteissa.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  .eu-aluetunnuksen olisi tarjottava selkeästi tunnistettava yhteys unioniin ja Euroopan markkinoihin. Sen ansiosta unionin yritysten, organisaatioiden ja luonnollisten henkilöiden olisi voitava rekisteröidä .eu-aluetunnuksen alainen verkkotunnus. Unionin kansalaisten olisi voitava rekisteröidä .eu-verkkotunnus asuinpaikastaan riippumatta.

(4)  .eu-aluetunnuksen olisi selkeällä ja helposti tunnustettavalla merkinnällä varustettuna unionin verkkotunnuksena tarjottava selkeästi tunnistettava yhteys unioniin ja Euroopan markkinoihin ja unionille verkkoidentiteetti luomalla digitaalisia sisämarkkinoita varten vahvan identiteetin, joka on unionin oikeuden ja kaupan standardien mukainen. Sen ansiosta unioniin tai Euroopan talousalueelle (ETA) sijoittautuneiden yritysten ja organisaatioiden sekä jäsenvaltiossa tai ETAan kuuluvassa kolmannessa maassa asuvien luonnollisten henkilöiden olisi voitava rekisteröidä .eu-aluetunnuksen alainen verkkotunnus. Unionin kansalaisten olisi voitava rekisteröidä .eu-aluetunnus asuinpaikastaan riippumatta. Tällaisen verkkotunnuksen olemassaolo on tärkeä osa eurooppalaista identiteettiä, ja käyttäjät ovat vastuussa se asianmukaisesta käytöstä.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  .eu-aluetunnuksen alaiset verkkotunnukset olisi jaettava vaatimukset täyttäville osapuolille sillä edellytyksellä, että niitä on saatavilla.

(5)  .eu-aluetunnuksen alaiset verkkotunnukset olisi jaettava kohtuuhintaan vaatimukset täyttäville osapuolille sillä edellytyksellä, että niitä on saatavilla.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Komission olisi arvioitava Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) mahdollista roolia verkkotunnusten rekisteröinnissä .eu-aluetunnukseen, jotta Euroopan unionin tavaramerkkien tai rekisteröityjen yhteisömallien hakijoille voitaisiin tarjota .eu-aluetunnukset, joita sovelletaan niiden tavaramerkkeihin tai malleihin edellyttäen, että tunnus on saatavilla. Arviointiin olisi sisällyttävä myös muita toimenpiteitä tai virastoja, joita voitaisiin käyttää keinotteluun ja väärinkäyttöön perustuvien rekisteröintien (ns. verkkotunnuksen valtaus) estämiseen, ja helpotettava yksinkertaisia hallintomenettelyjä erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) osalta.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Komission olisi nimettävä rekisteri .eu-aluetunnusta varten avoimen, läpinäkyvän ja syrjimättömän valintamenettelyn perusteella. Komission olisi tehtävä valitun rekisterin kanssa sopimus, jonka olisi sisällettävä yksityiskohtaiset periaatteet ja menettelyt, joita rekisteriin sovelletaan .eu-aluetunnuksen organisoinnissa, hallinnossa ja hallinnoinnissa. Sopimuksen olisi oltava määräaikainen ja uusittavissa.

(9)  Komission olisi nimettävä rekisteri .eu-aluetunnusta varten avoimen, läpinäkyvän ja syrjimättömän valintamenettelyn perusteella kustannuustehokkuuden ja hallinnollisen yksinkertaisuuden huomioon ottaen. Jotta voidaan vahvistaa rekisterin nimeämisen perusteet ja avoin, läpinäkyvä ja syrjimätön rekisterin valintamenettely, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Komission olisi tehtävä valitun rekisterin kanssa sopimus, jonka olisi sisällettävä yksityiskohtaiset periaatteet ja menettelyt, joita rekisteriin sovelletaan .eu-aluetunnuksen organisoinnissa, hallinnossa ja hallinnoinnissa. Sopimuksen olisi oltava määräaikainen ja uusittavissa.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Komission olisi tehtävä arviointi .eu-aluetunnuksen vaikutuksesta ja toiminnasta. Arvioinnissa olisi otettava huomioon nimetyn rekisterin toimintatavat ja sen tehtävien merkityksellisyys.

(22)  Komission olisi tehtävä arviointi .eu-aluetunnuksen vaikutuksesta ja toiminnasta. Arvioinnissa olisi otettava huomioon nimetyn rekisterin toimintatavat ja sen tehtävien merkityksellisyys. Komission olisi myös esitettävä kolmen vuoden välein kertomus .eu-aluetunnuksen toiminnasta.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Tämän asetuksen tarkoitus on tukea digitaalisia sisämarkkinoita luomalla eurooppalainen verkkoidentiteetti ja kannustamalla rajatylittäviin toimiin edistämällä .eu-aluetunnuksen kilpailukykyä.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ’rekisterillä’ tahoa, jonka tehtäväksi on annettu .eu-aluetunnuksen organisointi, hallinto ja hallinnointi. Tähän kuuluu muun muassa asianomaisten tietokantojen ja niihin liittyvien julkisten hakupalvelujen ylläpito, verkkotunnusten rekisteröinti, verkkotunnusrekisterin toiminta, rekisterin nimipalvelinten toiminta ja aluetunnuksen asetustiedostojen jakelu;

a)  ’rekisterillä’ tahoa, jonka tehtäväksi on annettu .eu-aluetunnuksen organisointi, hallinto ja hallinnointi. Tähän kuuluu muun muassa asianomaisten tietokantojen ja niihin liittyvien julkisten hakupalvelujen ylläpito, verkkotunnusten rekisteröinti, verkkotunnusrekisterin toiminta, rekisterin nimipalvelinten toiminta ja tarvittaessa aluetunnuksen asetustiedostojen jakelu;

Perustelu

Aluetunnustiedostojen levittämisen rajoituksia on käytetty aluetunnuksien turvallisuustoimenpiteenä. Tämä joustavuus on säilytettävä luomatta velvoitteita.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii)  luonnollinen henkilö, joka ei ole unionin kansalainen ja joka asuu jossain jäsenvaltiossa; tai

ii)  kolmannen maan kansalainen, joka asuu jossain jäsenvaltiossa tai ETAan kuuluvassa kolmannessa maassa;

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – iii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iii)  unioniin sijoittautunut yritys; tai

iii)  johonkin jäsenvaltioon tai ETAan kuuluvaan kolmanteen maahan sijoittautunut yritys;

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – iv alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iv)  unioniin sijoittautunut organisaatio, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisen lain soveltamista.

iv)  johonkin jäsenvaltioon tai ETAan kuuluvaan kolmanteen maahan sijoittautunut organisaatio, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisen lain soveltamista.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Rekisteri voi sulkea verkkotunnuksen omasta aloitteestaan ilman, että se alistaa riitaa mihinkään tuomioistuinten ulkopuoliseen riitojenratkaisumenettelyyn, seuraavin perustein:

3.  Rekisteri voi omasta aloitteestaan sulkea verkkotunnuksen väliaikaisesti tai pysyvästi ilman, että se alistaa riitaa mihinkään tuomioistuinten ulkopuoliseen riitojenratkaisumenettelyyn, seuraavin perustein:

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

4.  Verkkotunnus voidaan myös sulkea ja tämän jälkeen tarvittaessa siirtää toiselle osapuolelle asianmukaista vaihtoehtoista riitojenratkaisumenettelyä tai tuomioistuinmenettelyä soveltaen, jos kyseinen verkkotunnus on identtinen tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltainen kuin nimi, johon kohdistuu jokin kansallisessa tai unionin oikeudessa vahvistettu oikeus, ja jos

4.  Verkkotunnus voidaan myös sulkea ja tämän jälkeen tarvittaessa siirtää toiselle osapuolelle asianmukaista vaihtoehtoista riitojenratkaisumenettelyä tai tuomioistuinmenettelyä soveltaen, jos kyseinen verkkotunnus on identtinen tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltainen kuin nimi, johon kohdistuu jokin kansallisessa tai unionin oikeudessa vahvistettu oikeus. Lisäksi verkkotunnus on suljettava, jos se

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Rekisterin on yhdessä komission ja sidosryhmien yhteisen neuvoa-antavan .eu-ryhmän kanssa 14 artiklan 3 kohdan c a alakohdan nojalla omaksuttava läpinäkyvä ja ennakoitavissa oleva toimintalinja, jolla varmistetaan mahdollisten tämän kohdan ensimmäisen alakohdan a tai b alakohdassa tarkoitettujen rekisteröintien oikea-aikainen tunnistaminen. Tätä varten rekisterin on tehtävä tarvittaessa yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa ja kansallisten tietotekniikan kriisiryhmien (CERT-toimijat) kanssa.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos jokin jäsenvaltion tuomioistuin katsoo verkkotunnuksen loukkaavaksi, rasistiseksi tai yleisen järjestyksen vastaiseksi, rekisterin on poistettava se käytöstä saatuaan ilmoituksen tuomioistuimen päätöksestä ja suljettava se saatuaan ilmoituksen lainvoimaisesta tuomioistuimen päätöksestä. Rekisterin on suljettava tulevien rekisteröintien ulkopuolelle sellaiset verkkotunnukset, joista on annettu tällainen tuomioistuimen päätös, niin kauan kuin päätös on lainvoimainen.

5.  Jos jokin jäsenvaltion tuomioistuin katsoo verkkotunnuksen unionin tai kansallisen lainsäädännön nojalla loukkaavaksi, rasistiseksi tai yleisen järjestyksen tai yleisen turvallisuuden vastaiseksi, rekisterin on poistettava se käytöstä saatuaan ilmoituksen tuomioistuimen päätöksestä. Rekisterin on saatuaan ilmoituksen tällaisesta tuomioistuimen päätöksestä suljettava verkkotunnus.

 

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä kohdassa säädetään, rekisteri ei saa poistaa verkkotunnusta, jos tuomioistuimen päätöksellä on merkitystä [unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita, 2018/0136 (COD), annetun] asetuksen N:o .../.... 5 artiklan mukaisesti annetun täytäntöönpanosäädöksen tai neuvoston päätöksen kannalta. Rekisterin on suljettava verkkotunnus saatuaan ilmoituksen lainvoimaisesta tuomioistuimen päätöksestä.

 

Rekisterin on suljettava tulevien rekisteröintien ulkopuolelle sellaiset verkkotunnukset, joista on annettu tällainen tuomioistuimen päätös, niin kauan kuin päätös on lainvoimainen.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  .eu-aluetunnuksen alle rekisteröidyt verkkotunnukset voidaan siirtää ainoastaan osapuolille, jotka ovat oikeutettuja rekisteröimään .eu-aluetunnuksia.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Verkkotunnukset on rekisteröitävä kaikilla unionin virallisten kielten aakkosilla noudattaen saatavilla olevia kansainvälisiä standardeja siten kuin kansainvälistettyjä verkkotunnuksia koskevat asiaankuuluvat IDN-yhteyskäytännöt sallivat.

1.  Verkkotunnukset on rekisteröitävä kaikilla unionin virallisten kielten kirjoitusmerkeillä noudattaen saatavilla olevia kansainvälisiä standardeja siten kuin kansainvälistettyjä verkkotunnuksia koskevat asiaankuuluvat IDN-yhteyskäytännöt sallivat.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  jotka jäsenvaltiot voivat rekisteröidä tai varata ainoastaan ylemmän tason tunnuksen alle. Näiden verkkotunnusten on rajoituttava laajalti tunnustettuihin maantieteellisten ja/tai geopoliittisten käsitteiden nimiin, jotka liittyvät jäsenvaltioiden poliittiseen tai alueelliseen organisaatioon.

b)  jotka jäsenvaltiot voivat rekisteröidä tai varata ainoastaan ylemmän tason tunnuksena. Näiden verkkotunnusten on rajoituttava laajalti tunnustettuihin maantieteellisten ja/tai geopoliittisten käsitteiden nimiin, jotka liittyvät jäsenvaltioiden poliittiseen tai alueelliseen organisaatioon.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio vahvistaa rekisterin nimeämisperusteet ja -menettelyn täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

1.  Komissio antaa tämän asetuksen täydentämiseksi 17a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä vahvistamalla rekisterin nimeämisperusteet ja -menettelyn ja perusteet vähimmäisvaatimusten vahvistamiselle muissa kuin 4 artiklassa tarkoitetuissa tilanteissa, joissa rekisterin on unionin arvojen turvaamiseksi poistettava verkkotunnus käytöstä tai suljettava se väliaikaisesti tai pysyvästi esimerkiksi monikielisyyden, käyttäjien yksityisyyden ja turvallisuuden kunnioittamisen ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen vuoksi.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio tekee sopimuksen nimetyn rekisterin kanssa. Sopimuksessa määritellään säännöt, periaatteet ja menettelyt, joiden mukaisesti rekisteri tarjoaa palveluja, sekä ehdot, joiden mukaisesti komissio valvoo rekisterin harjoittamaa .eu-aluetunnuksen organisointia, hallintoa ja hallinnointia. Sopimuksen on oltava määräaikainen ja uusittavissa ja sen on sisällettävä 11 artiklan mukaisesti vahvistetut .eu-aluetunnuksen toimintaperiaatteet ja -menettelyt.

3.  Komissio tekee sopimuksen nimetyn rekisterin kanssa. Sopimuksessa määritellään säännöt, periaatteet ja menettelyt, joiden mukaisesti rekisteri tarjoaa palveluja, sekä ehdot, joiden mukaisesti komissio valvoo rekisterin harjoittamaa .eu-aluetunnuksen organisointia, hallintoa ja hallinnointia. Sopimuksen on oltava määräaikainen ja uusittavissa ja sen on sisällettävä tämän asetuksen 10 ja11 artiklan mukaisesti vahvistetut .eu-aluetunnuksen toimintaperiaatteet ja -menettelyt.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-a)  edistettävä .eu-aluetunnuksen käyttöä unionissa ja kolmansissa maissa unionin kilpailukyvyn varmistamiseksi;

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  noudatettava tässä asetuksessa säädettyjä ja 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa sopimuksessa määrättyjä sääntöjä, periaatteita ja menettelyjä;

a)  noudatettava tässä asetuksessa säädettyjä ja 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa sopimuksessa määrättyjä sääntöjä, periaatteita ja menettelyjä ja erityisesti unionin tietosuojalainsäädäntöä;

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  organisoitava, hallittava ja hallinnoitava .eu-aluetunnuksen toimintaa yleisen edun mukaisesti sekä laadukkuutta, tehokkuutta, luotettavuutta, avoimuutta, saatavuutta ja syrjimättömyyttä koskevien periaatteiden mukaisesti ja varmistaen tasapuoliset kilpailuedellytykset;

b)  organisoitava, hallittava ja hallinnoitava .eu-aluetunnuksen toimintaa yleisen edun mukaisesti;

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  varmistettava kaikkien .eu-aluetunnusten hallinnon ja hallinnoinnin osa-alueilla laadukkuus, avoimuus, ennakoitavuus, luotettavuus, saatavuus, tehokkuus, syrjimättömyys, tasapuoliset kilpailuedellytykset ja kuluttajansuojatoimien soveltaminen .eu-aluetunnuksen yhteydessä;

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  edistettävä unionin tavoitteita internetin hallinnon alalla;

i)  edistettävä unionin tavoitteita internetin hallinnon alalla ja muun muassa osallistuttava keskusteluun kansainvälisillä foorumeilla;

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

k)  teetettävä riippumattomalla elimellä tarkastus omalla kustannuksellaan ja vähintään kahden vuoden välein sen varmentamiseksi, että rekisteri noudattaa tätä asetusta, ja toimitettava tulokset komissiolle;

k)  teetettävä riippumattomalla elimellä tarkastus omalla kustannuksellaan ja vähintään kahden vuoden välein sen varmentamiseksi, että rekisteri noudattaa tätä asetusta, ja toimitettava tulokset komissiolle;

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Komission ja nimetyn rekisterin välillä 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti tehdyn sopimuksen on sisällettävä .eu-aluetunnuksen tämän asetuksen mukaista toimintaa koskevat periaatteet ja menettelyt, muun muassa seuraavat:

1.   Komission ja nimetyn rekisterin välillä 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti tehdyn sopimuksen on sisällettävä .eu-aluetunnuksen tämän asetuksen mukaista toimintaa koskevat periaatteet ja menettelyt, muun muassa seuraavat:

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  rekisteröintipyyntöjä koskevat vaatimukset ja menettelyt sekä verkkotunnusten rekisteröijien tietojen varmentamista ja verkkotunnuksilla harjoitettavaa keinottelua koskevat periaatteet;

b)  rekisteröintipyyntöjä koskevat vaatimukset ja menettelyt, järjestelmät, joiden avulla varmennetaan, että rekisteröintiperusteet täyttyvät, ja verkkotunnusten rekisteröijien identiteetti, tiedot ja verkkotunnuksilla harjoitettava keinottelu;

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  toimenpiteet, joilla pyritään antamaan toimivaltaisille viranomaisille pääsy rekisterin hallussa oleviin tietoihin rikosten ennalta estämistä, paljastamista, tutkimista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia varten siten kuin unionin tai kansallisessa lainsäädännössä säädetään;

f)  toimenpiteet, joilla pyritään antamaan toimivaltaisille viranomaisille pääsy rekisterin hallussa oleviin tietoihin rikosten ennalta estämistä, paljastamista, tutkimista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia varten siten kuin unionin tai kansallisessa lainsäädännössä säädetään, ja joihin sovelletaan asianmukaista keskinäistä valvontaa;

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.   Edellä 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, joista säädetään kansallisessa lainsäädännössä, ei kuitenkaan saa soveltaa, jos niillä on merkitystä [unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita, 2018/0136 (COD), annetun] asetuksen (EY) N:o... 5 artiklan mukaisesti tehdyn täytäntöönpanosäädöksen tai neuvoston päätöksen kannalta. Tätä toimenpidettä voidaan käyttää lainvoimaisen tuomioistuimen päätöksen tai muun lopullisen hallinnollisen toimen perusteella.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Rekisterin on perustettava WHOIS-tietokanta, jonka tarkoituksena on antaa tarkkoja ja ajantasaisia rekisteröintitietoja .eu-aluetunnuksen alaisista verkkotunnuksista, ja hallinnoitava tätä tietokantaa.

1.  Rekisterin on perustettava WHOIS-tietokanta, jonka tarkoituksena on antaa tarkkoja ja ajantasaisia rekisteröintitietoja .eu-aluetunnuksen alaisista verkkotunnuksista, ja hallinnoitava tätä tietokantaa riittävän tarkasti.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  WHOIS-tietokannan on sisällettävä olennaiset tiedot, jotka eivät ole tietokannan tarkoituksen kannalta liiallisia, .eu-aluetunnuksen alaisia verkkotunnuksia hallinnoivien tahojen yhteyspisteistä ja verkkotunnusten haltijoista. Jos verkkotunnuksen haltija on luonnollinen henkilö, julkistettaviin tietoihin on saatava asetuksessa (EU) 2016/679 tarkoitettu verkkotunnuksen haltijan suostumus.

2.  WHOIS-tietokannan on sisällettävä asiaankuuluvat tiedot asetuksen (EY) N:o 2016/679 mukaisesti. Erityisesti .eu-aluetunnuksen alaisia verkkotunnuksia hallinnoivien tahojen yhteyspisteistä ja verkkotunnusten haltijoista kerätyt tiedot eivät saa olla tietokannan tarkoituksen kannalta liiallisia. Jos verkkotunnuksen haltija on luonnollinen henkilö, julkistettaviin tietoihin on saatava asetuksessa (EU) 2016/679 tarkoitettu verkkotunnuksen haltijan suostumus.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio voi tarvittaessa kuulla sidosryhmiä ja asiantuntijoita tässä artiklassa säädettyjen valvontatoimien tuloksista ja siitä, millä tavoin rekisteri voi parantaa .eu-aluetunnuksen organisointia, hallintoa ja hallinnointia.

4.  Komissio voi tarvittaessa kuulla sidosryhmien yhteistä neuvoa-antavaa .eu-ryhmää ja muita sidosryhmiä ja asiantuntijoita tässä artiklassa säädettyjen valvontatoimien tuloksista ja siitä, millä tavoin rekisteri voi parantaa .eu-aluetunnuksen organisointia, hallintoa ja hallinnointia.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Perustetaan sidosryhmien yhteinen .eu-neuvosto antamaan komissiolle neuvoja tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

1.  Perustetaan sidosryhmien neuvoa-antava .eu-ryhmä antamaan komissiolle neuvoja tämän asetuksen täytäntöönpanosta. Komissio ottaa huomioon mahdolliset neuvot ja suositukset, joita sidosryhmien yhteinen neuvoa-antava .eu-ryhmä antaa tämän asetuksen kaikkien näkökohtien täytäntöönpanoa varten.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Sidosryhmien yhteinen .eu-neuvosto koostuu yksityisen sektorin, tekniikan alan toimijoiden, jäsenvaltioiden, kansainvälisten organisaatioiden, kansalaisyhteiskunnan ja tiedeyhteisön edustajista, jotka komissio nimittää avoimella ja läpinäkyvällä menettelyllä.

2.  sidosryhmien yhteinen neuvoa-antavaa .eu-ryhmä koostuu yksityisen sektorin, tekniikan alan toimijoiden, jäsenvaltioiden, kansainvälisten organisaatioiden, kansalaisyhteiskunnan ja tiedeyhteisön edustajista, jotka komissio nimittää avoimella ja läpinäkyvällä menettelyllä kiinnittämällä erityistä huomiota sukupuolten tasa-arvon periaatteeseen.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Sidosryhmien yhteisellä .eu-neuvostolla on seuraavat tehtävät:

3.  sidosryhmien neuvoa-antavalla .eu-ryhmällä on seuraavat tehtävät:

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  antaa lausuntoja .eu-aluetunnuksen organisointiin, hallintoon ja hallinnointiin liittyvistä asioista;

b)  antaa lausuntoja .eu-aluetunnuksen organisointiin, hallintoon ja hallinnointiin liittyvistä asioista, mukaan lukien kyberturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyvät kysymykset;

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  antaa komissiolle neuvoja rekisterin seurantaan ja valvontaan liittyvissä asioissa.

c)  antaa komissiolle neuvoja rekisterin seurantaan ja valvontaan liittyvissä asioissa erityisesti 10 artiklan k alakohdassa tarkoitetun tarkastuksen osalta.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  antaa komissiolle neuvoja parhaista käytännöistä sellaisten toimintalinjojen ja toimenpiteiden osalta, joiden avulla komissio voi tunnistaa ja tarvittaessa toteuttaa toimia sellaisten verkkotunnusten osalta, jotka niiden haltija on rekisteröinyt ilman tunnusta koskevia oikeuksia tai oikeutettua etua, tai kun verkkotunnuksia on käytetty vilpillisessä mielessä, mukaan lukien lainvalvontaviranomaisten ja CERT-ryhmien välinen yhteistyö.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio arvioi .eu-aluetunnuksen toteutusta, vaikutuksia ja toimintaa viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivästä ja sen jälkeen kolmen vuoden välein.

1.  Komissio arvioi .eu-aluetunnuksen toteutusta, vaikutuksia ja toimintaa viimeistään kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivästä ja sen jälkeen kolmen vuoden välein erityisesti niiden tietojen perusteella, joita rekisteri on toimittanut 10 artiklan k alakohdan nojalla.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Komissio arvioi [lisätään päivämäärä, joka on kolme vuotta tämän asetuksen soveltamispäivästä], miten tällä asetuksella estetään verkkotunnuksen valtaus ja tarjoaa yksinkertaisia hallintomenettelyjä erityisesti pk-yrityksille. Se arvioi myös EUIPO:n ja muiden unionin virastojen mahdollista roolia eu-aluetunnuksen alaisten verkkotunnusten rekisteröinnissä ja tarvittaessa toteuttaa asianmukaisia toimia, kuten ehdottaa asianmukaisia lainsäädäntötoimenpiteitä.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio toimittaa 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin tuloksista kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

2.  Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle 1 ja 1a kohdassa tarkoitetun arvioinnin tuloksista kertomuksen ja liittää siihen tarvittaessa asiaankuuluvat lainsäädäntöehdotukset.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

17 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

17 a artikla

 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

 

1.   Komissiolle siirrettyä 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

 

2.   Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … viiden vuoden ajaksi 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä [tämän asetuksen voimaantulopäivä]. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

 

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

 

4.   Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

 

5.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

6.   Edellä olevan 8 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

Komission 24. huhtikuuta 2018 julkistaman uuden .eu-aluetunnusta koskevan ehdotuksen tarkoitus on kumota olemassa olevaa lainsäädäntöä. Vaikka .eu-aluetunnus toimii edelleen moitteettomasti, on sitä koskevaa oikeudellista kehystä muokattava verkkoympäristön ja verkkomarkkinoiden kehitykseen paremmin sopivaksi.

Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian tavoitteiden mukaisesti tällä aloitteella pyritään varmistamaan, että suhteellisen hyvin toiminut aluetunnus toimii jatkossakin ja mahdollisimman moni unionin kansalainen voi hyötyä sen eduista lähitulevaisuudessa.

Esittelijä pitää ehdotusta tervetulleena ja on yhtä mieltä sen tavoitteesta pysytellä mukana aluetunnusten markkinoiden ja dynaamisen digitaalisen toimintaympäristön nopeassa kehityksessä, joka edellyttää joustavaa ja tulevaisuuden tarpeet huomioon ottavaa sääntely-ympäristöä.

EU:n verkkoidentiteetin kannalta on erittäin tärkeää, että sillä on oma verkkotunnus. Esittelijä katsoo, että .eu-aluetunnuksen saatavuus avaa mahdollisuuksia EU:n toimielimille, yrityksille ja kansalaisille. Sen avulla ne on helppo tunnistaa EU:n yhteisöön kuuluviksi ja sen sääntöjen ja arvojen mukaisiksi toimijoiksi.

Ehdotuksessa esitetään .eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat yleiset periaatteet. Siinä vahvistetaan kelpoisuusvaatimukset, verkkotunnusten rekisteröintiä ja sulkemista koskevat yleiset ehdot, kielet, sovellettava oikeus ja lainkäyttövalta, menettelyt, joita rekisteri, komissio ja jäsenvaltiot soveltavat verkkotunnusten varaamiseen, sekä rekisterinpitäjien akkreditointimenettelyt.

Rekisteri: Rekisteriä koskevat säännökset kattavat rekisterin nimeämisen komission toimesta, rekisterin ominaispiirteet ja sen keskeiset velvollisuudet. Ehdotuksessa luetellaan myös .eu-aluetunnuksen toimintaa koskevat periaatteet ja menettelyt, jotka on sisällytettävä rekisterin kanssa tehtävään sopimukseen.

Esittelijä kannattaa yleisiä periaatteita mutta haluaa korostaa EU:n arvojen, kuten monikielisyyden, käyttäjien yksityisyyden ja turvallisuuden kunnioittamisen, kuluttajansuojan ja ihmisoikeuksien edistämistä. Esittelijä ehdottaa lisätakeita varsinkin oikeusvaltioperiaatteen turvaamiseksi.

Esittelijä toivoo myös Euroopan parlamentille enemmän valtaa vaikuttaa rekisterin nimeämisperusteiden vahvistamiseen ja nimeämismenettelyyn, mikä varmistetaan käyttämällä delegoituja säädöksiä.


LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ JA HENKILÖISTÄ,JOILTA ESITTELIJÄ ON SAANUT TIETOJA

Seuraavan luettelon laatiminen on täysin vapaaehtoista, ja esittelijä on siitä yksin vastuussa. Esittelijä on saanut tietoja seuraavilta yhteisöiltä tai henkilöiltä valmistellessaan mietintöluonnosta ennen sen hyväksymistä valiokunnassa:

Yhteisö ja/tai henkilö

Euroopan komissio

EURid

EDRI

EUIPO

Business Europe


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

.eu-aluetunnuksen toteuttaminen ja toiminta

Viiteasiakirjat

COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

25.4.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

28.5.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

28.5.2018

IMCO

28.5.2018

JURI

28.5.2018

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

16.5.2018

IMCO

19.6.2018

JURI

15.5.2018

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Fredrick Federley

30.5.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

24.9.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

53

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Zigmantas Balčytis, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pilar Ayuso, Amjad Bashir, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Davor Škrlec, Pavel Telička

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

John Flack

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

26.11.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

53

+

ALDE

Fredrick Federley, Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, John Flack, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda, Davor Škrlec

2

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Christelle Lechevalier

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 7. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö