Postupak : 2018/0110(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0394/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0394/2018

Rasprave :

PV 30/01/2019 - 24
CRE 30/01/2019 - 24

Glasovanja :

PV 31/01/2019 - 9.10
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0055

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 726kWORD 88k
26.11.2018
PE 626.994v02-00 A8-0394/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju i funkcioniranju vršne domene .eu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 733/2002 i Uredbe Komisije (EZ) br. 874/2004

(COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

Izvjestitelj: Fredrick Federley

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBAOD KOJIH JE IZVJESTITELJ PRIMIO INFORMACIJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju i funkcioniranju vršne domene .eu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 733/2002 i Uredbe Komisije (EZ) br. 874/2004

(COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0231),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 172. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0170/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 11. srpnja 2018.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Obora regija od ...,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (A8-0394/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  Brz razvoj tržišta vršnih domena i dinamično digitalno okruženje zahtijevaju fleksibilno regulatorno okruženje prilagođeno budućim promjenama. Svrha vršne domene .eu jest dobrim upravljanjem doprinijeti jačanju identiteta Unije i promicanju vrijednosti Unije, kao što su višejezičnost, poštovanje privatnosti i sigurnosti korisnika te poštovanje ljudskih prava, kao i internetskih prioriteta.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  Vršna domena .eu osma je po veličini oznaka za vršnu domenu neke zemlje za koju je 2017. zabilježeno više od 3,8 milijuna registracija. Vršnu domenu .eu koriste institucije, agencije i tijela Unije, među ostalim i za projekte i inicijative.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Njome bi se trebala omogućiti jasno prepoznatljiva veza s Unijom i europskim tržištem. Poduzećima, organizacijama i fizičkim osobama u Uniji trebala bi omogućiti registraciju određenog naziv domene pod vršnom domenom .eu. Građanima Unije trebalo bi omogućiti registraciju naziva domene .eu neovisno o njihovu mjestu boravišta.

(4)  Njome bi se, kao specifičnim nazivom domene za Uniju uz jasnu i lako prepoznatljivu oznaku, trebala omogućiti jasno prepoznatljiva veza s Unijom, europskim tržištem i europskim internetskim identitetom, stvoriti čvrst identitet za jedinstveno digitalno tržište, podložno pravu Unije i standardima trgovanja. Ona bi poduzećima i organizacijama s poslovnim nastanom u Uniji ili u Europskom gospodarskom prostoru kao i fizičkim osobama s boravištem u nekoj u država članica Unije ili u trećoj zemlji članici Europskog gospodarskog prostora trebala omogućiti registraciju određenog naziv domene pod vršnom domenom .eu. Građanima Unije trebalo bi omogućiti registraciju naziva vršne domene .eu neovisno o njihovu mjestu boravišta. Postojanje takve domene važan je element europskog identiteta, a za njezino ispravno korištenje odgovorni su korisnici.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Nazivi domena u okviru vršne domene .eu trebali bi se, ovisno o raspoloživosti, dodjeljivati strankama koje ispunjavaju uvjete.

(5)  Nazivi domena u okviru vršne domene .eu trebali bi se, ovisno o raspoloživosti, dodjeljivati strankama koje ispunjavaju uvjete po razumnoj cijeni.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  Komisija bi trebala procijeniti potencijalnu ulogu Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) u registraciji naziva domena pod vršnom domenom .eu kako bi se podnositeljima zahtjeva za žigove Europske unije (EUTM) ili registrirane dizajne Zajednice (RCD) osigurala dodjela vršne domene .eu koja se primjenjuje na njihove žigove ili dizajn, ovisno o raspoloživosti. Ta bi procjena trebala uključivati i druge mjere ili agencije koje bi mogle biti uključene u sprečavanje špekulativnih i protupravnih registracija (tzv. cybersquatting) i olakšati jednostavne administrativne postupke, posebno za mala i srednja poduzeća (MSP).

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Komisija bi registar za vršnu domenu .eu trebala odrediti na temelju otvorenog, transparentnog i nediskriminirajućeg postupka odabira. Komisija bi s odabranim registrom trebala sklopiti ugovor, koji bi trebao uključivati detaljna načela i postupke koji se primjenjuju na registar u pogledu organizacije i vođenja vršne domene .eu i upravljanja njome. Ugovor bi trebao biti vremenski ograničen i obnovljiv.

(9)  Komisija bi registar za vršnu domenu .eu trebala odrediti na temelju otvorenog, transparentnog i nediskriminirajućeg postupka odabira uzimajući u obzir isplativost i administrativno pojednostavljivanje. Kako bi se utvrdili kriteriji za određivanje registra i otvoren, transparentan i nediskriminirajući postupak odabira za to određivanje, na Komisiju treba prenijeti ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.1a Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.a)  Komisija bi s odabranim registrom trebala sklopiti ugovor, koji bi trebao uključivati detaljna načela i postupke koji se primjenjuju na registar u pogledu organizacije i vođenja vršne domene .eu i upravljanja njome. Ugovor bi trebao biti vremenski ograničen i obnovljiv.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Komisija bi trebala provesti ocjenjivanje učinkovitost i funkcioniranja vršne domene .eu. Pri ocjenjivanju trebalo bi uzeti u obzir način rada određenog registra i relevantnost njegovih zadaća.

(22)  Komisija bi trebala provesti ocjenjivanje učinkovitost i funkcioniranja vršne domene .eu. Pri ocjenjivanju trebalo bi uzeti u obzir način rada određenog registra i relevantnost njegovih zadaća. Komisija bi također svake tri godine trebala predstaviti izvješće o funkcioniranju naziva vršne domene .eu.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Cilj ove Uredbe jest poduprijeti jedinstveno digitalno tržište izgradnjom europskog identiteta na internetu i poticanjem prekograničnih internetskih aktivnosti promicanjem konkurentnosti naziva vršne domene .eu.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  „registar” znači pravna osoba kojoj je povjerena organizacija, vođenje i upravljanje vršnom domenom .eu, uključujući održavanje odgovarajućih baza podataka i s time povezane usluge za rješavanje upita javnosti, registraciju naziva domena, djelovanje registra naziva domena, djelovanje registra poslužitelja vršnih domena i distribuciju datoteka iz zone vršne domene;

(a)  „registar” znači pravna osoba kojoj je povjerena organizacija, vođenje i upravljanje vršnom domenom .eu, uključujući održavanje odgovarajućih baza podataka i s time povezane usluge za rješavanje upita javnosti, registraciju naziva domena, djelovanje registra naziva domena, djelovanje registra poslužitelja vršnih domena i distribuciju datoteka iz zone vršne domene, kada je to prikladno;

Obrazloženje

Vršne domene koriste ograničenja u pogledu distribucije datoteka iz zone vršne domene kao sigurnosnu mjeru te tu fleksibilnost treba zadržati time da se ne uvodi obveza.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.  fizičke osobe koje nisu građani Unije, a rezident su jedne od država članica ili

ii.  državljanin treće zemlje s boravištem u jednoj od država članica ili u trećoj zemlji koja je članica Europskog gospodarskog prostora;

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka iii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iii.  poduzeće s poslovnim nastanom u Uniji ili

iii.  poduzeće s poslovnim nastanom u jednoj od država članica ili u trećoj zemlji koja je članica Europskog gospodarskog prostora;

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka iv.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iv.  organizacija s poslovnim nastanom u Uniji ne dovodeći u pitanje primjenu nacionalnog prava.

iv.  organizacija s poslovnim nastanom u jednoj od država članica ili u trećoj zemlji koja je članica Europskog gospodarskog prostora ne dovodeći u pitanje primjenu nacionalnog prava.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Registar može opozvati naziv domene na vlastitu inicijativu i bez prosljeđivanja spora na izvansudsko rješavanje sporova ako:

3.  Registar može opozvati ili suspendirati naziv domene na vlastitu inicijativu i bez prosljeđivanja spora na izvansudsko rješavanje sporova ako:

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Naziv domene može se opozvati, i prema potrebi naknadno prenijeti na drugu stranku, na temelju odgovarajućeg alternativnog rješavanja sporova („ARS”) ili sudskog postupka, ako je taj naziv identičan ili zbunjujuće sličan nazivu na koje postoji pravo na temelju nacionalnog prava ili prava Unije i:

4.  Naziv domene može se opozvati, i prema potrebi naknadno prenijeti na drugu stranku, na temelju odgovarajućeg alternativnog rješavanja sporova („ARS”) ili sudskog postupka, ako je taj naziv identičan ili zbunjujuće sličan nazivu na koje postoji pravo na temelju nacionalnog prava ili prava Unije. Naziv domene opoziva se kada:

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Nakon savjetovanja s Komisijom i višedioničkim savjetodavnom skupinom u skladu s člankom 14. stavkom 3. točkom (c a), registar donosi transparentne i predvidljive politike u cilju osiguranja pravovremenog utvrđivanja potencijalnih registracija iz točke (a) ili (b) prvog podstavka ovog stavka. U tu svrhu, kada je to potrebno, registar surađuje s tijelima kaznenog progona i nacionalnim timovima za hitne računalne intervencije.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako sud države članice smatra da je naziv domene klevetnički, rasistički ili u suprotnosti s javnom politikom, registar ga nakon obavijesti o sudskoj odluci blokira, a nakon obavijesti o pravomoćnoj sudskoj odluci opoziva. Registar onemogućava buduće registriranje onih naziva koji su bili predmet takvog sudskog naloga sve dok je predmetni nalog na snazi.

5.  Ako sud države članice, a u skladu s pravom Unije ili nacionalnim pravom, smatra da je naziv domene klevetnički, rasistički ili u suprotnosti s javnom politikom ili javnom sigurnošću, registar ga nakon obavijesti o sudskoj odluci blokira. Nakon obavijesti o takvoj odluci suda, registar opoziva naziv domene.

 

Odstupajući od prvog stavka, registar ne blokira naziv domene ako je odluka suda relevantna za potrebu određenog provedbenog akta ili odluke Vijeća donesene u skladu s člankom 5. Uredbe .../... [o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama, 2018/0136 (COD)]. Registar opoziva taj naiv domene nakon obavijesti o konačnoj sudskoj odluci.

 

Registar onemogućava buduće registriranje onih naziva domena koji su bili predmet takvog sudskog naloga sve dok je predmetni nalog na snazi.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Nazivi domena registrirani pod vršnom domenom .eu smiju se prenijeti samo strankama koje imaju pravo na registraciju naziva vršne domene .eu.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Registracija naziva domena provodi se upotrebom svih abecednih znakova službenih jezika Unije u skladu s dostupnim međunarodnim standardima, kako je dopušteno relevantnim protokolima za internacionalizirane nazive domena (IDN-ovi).

1.  Registracija naziva domena provodi se upotrebom svih znakova službenih jezika Unije u skladu s dostupnim međunarodnim standardima, kako je dopušteno relevantnim protokolima za internacionalizirane nazive domena (IDN-ovi).

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  koje države članice mogu registrirati ili rezervirati pod domenom sekundarne razine. Ti nazivi domena moraju biti ograničeni na općepriznate zemljopisne i/ili geopolitičke pojmove koji utječu na političku ili teritorijalnu organizaciju te države članice.

(b)  koje države članice mogu registrirati ili rezervirati na domeni sekundarne razine. Ti nazivi domena ograničeni su na općepriznate zemljopisne i/ili geopolitičke pojmove koji utječu na političku ili teritorijalnu organizaciju te države članice.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija kriterije i postupak određivanja registra utvrđuje provedbenim aktima. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 17. stavka 2.

1.  Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 17.a kojima se dopunjuje ova Uredba utvrđivanjem kriterija i postupka određivanja registra te kriterija za uspostavu minimalnih zahtjeva za druge okolnosti osim onih navedenih u članku 4. kada registar blokira, suspendira ili opozove naziv domene radi očuvanja vrijednosti Unije, poput primjerice višejezičnosti, poštovanja privatnosti i sigurnosti korisnika i poštovanja ljudskih prava.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija sklapa ugovor s određenim registrom. U ugovoru se utvrđuju pravila, politike i postupci za usluge koje pruža registar te uvjeti pod kojima Komisija nadzire kako registar organizira, vodi i upravlja vršnom domenom .eu. Ugovor je vremenski ograničen i obnovljiv te obuhvaća načela i postupke povezane s funkcioniranjem vršne domene .eu utvrđene na temelju članka 11.

3.  Komisija sklapa ugovor s određenim registrom. U ugovoru se utvrđuju pravila, politike i postupci za usluge koje pruža registar te uvjeti pod kojima Komisija nadzire kako registar organizira, vodi i upravlja vršnom domenom .eu. Ugovor je vremenski ograničen i obnovljiv te obuhvaća načela i postupke povezane s funkcioniranjem vršne domene .eu utvrđene na temelju članaka 10 i 11. ove Uredbe.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  promiče vršnu domenu .eu u cijeloj Uniji i u trećim zemljama kako bi se osigurala njezina konkurentnost;

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  poštuje pravila, politike i postupke koji su predviđeni ovom Uredbom te ugovore iz članka 8. stavka 3.;

(a)  poštuje pravila, politike i postupke koji su predviđeni ovom Uredbom te ugovore iz članka 8. stavka 3., a osobito zakonodavstvo Unije u području zaštite podataka;

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  organizira, vodi i upravlja vršnom domenom .eu u općem interesu i na temelju načela kvalitete, učinkovitosti, pouzdanosti, transparentnosti, pristupačnosti i nediskriminacije te osiguravanjem pravednih uvjeta tržišnog natjecanja;

(b)  organizira, vodi i upravlja vršnom domenom .eu u interesu šire javnosti;

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  u svim aspektima administriranja i upravljanja vršnom domenom .eu osigurava visoku kvalitetu, transparentnost, predvidljivost, pouzdanost, dostupnost, učinkovitost, nediskriminaciju, poštene uvjete tržišnog natjecanja i primjenu mjera zaštite potrošača za naziv vršne domene .eu;

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  promiče ciljeve Unije u području upravljanja internetom;

i.  promiče ciljeve Unije u području upravljanja internetom, između ostalog sudjelovanjem u međunarodnim forumima;

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka k

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k)  barem svake dvije godine o vlastitom trošku naručuje reviziju koju provodi neovisno tijelo kako bi potvrdilo njegovu usklađenost s ovom Uredbom i rezultate šalje Komisiji;

(k)  barem svake dvije godine o vlastitom trošku naručuje reviziju koju provodi neovisno tijelo kako bi potvrdilo njegovu usklađenost s Uredbom i rezultate šalje Komisiji;

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ugovor sklopljen između Komisije i određenog registra u skladu s člankom 8. stavkom 3. sadržava načela i postupke koji se odnose na funkcioniranje vršne domene .eu, usklađene s ovom Uredbom, uključujući sljedeće:

1.   Ugovor sklopljen između Komisije i određenog registra u skladu s člankom 8. stavkom 3. sadržava načela i postupke koji se odnose na funkcioniranje vršne domene .eu, usklađene s ovom Uredbom, uključujući sljedeće:

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  zahtjeve i postupke koji se odnose na zahtjeve za registraciju, politiku provjere podataka podnositelja zahtjeva za registraciju i sumnjive registracije naziva domena;

(b)  zahtjeve i postupke koji se odnose na zahtjeve za registraciju, sustave kojima se provjerava jesu li ispunjeni kriterij za registraciju, uključujući provjeru identiteta podnositelja zahtjeva za registraciju, podataka i sumnjive registracije naziva domena;

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  mjere kojima se nadležnim tijelima omogućuje pristup podacima u registru za potrebe sprečavanja, otkrivanja, istraživanja i progona počinitelja kriminaliteta, u skladu sa zakonodavstvom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom;

(f)  mjere kojima se nadležnim tijelima omogućuje pristup podacima u registru za potrebe sprečavanja, otkrivanja, istraživanja i progona počinitelja kriminaliteta, u skladu sa zakonodavstvom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom podložno odgovarajućim provjerama;

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a   Međutim, mjere iz točke (f) stavka 1., predviđene nacionalnim pravom, ne primjenjuju se ako su relevantne za potrebe određenog provedbenog akta ili odluke Vijeća donesene u skladu s člankom 5. Uredbe .../... [o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama, 2018/0136 (COD)]. Ta se mjera može koristiti na temelju pravomoćne sudske odluke ili drugih konačnih upravnih mjera.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Registar uspostavlja bazu podataka WHOIS i upravlja njome u svrhu pružanja točnih i ažuriranih informacija o registraciji naziva domene pod vršnom domenom .eu.

1.  Registar uspostavlja bazu podataka WHOIS i upravlja njome uz postupanje s dužnom pažnjom u svrhu pružanja točnih i ažuriranih informacija o registraciji naziva domene pod vršnom domenom .eu.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Baza podataka WHOIS sadržava relevantne podatke, čiji opseg ne nadilazi svrhu baze podataka, o kontaktnim točkama putem kojih se upravlja nazivima domena pod vršnom domenom .eu i o nositeljima naziva domene. Ako je nositelj naziva domene fizička osoba, za podatke koji se objavljuju potrebno je pribaviti suglasnost nositelja naziva domene u skladu s Uredbom 2016/679.

2.  Baza podataka WHOIS sadržava relevantne podatke, u skladu s Uredbom (EU) 2016/679. Konkretno, opseg prikupljenih podataka ne nadilazi svrhu baze podataka o kontaktnim točkama putem kojih se upravlja nazivima domena pod vršnom domenom .eu i o nositeljima naziva domene. Ako je nositelj naziva domene fizička osoba, za podatke koji se objavljuju potrebno je pribaviti suglasnost nositelja naziva domene u skladu s Uredbom 2016/679.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija se prema potrebi može savjetovati s dionicima i zatražiti stručni savjet o rezultatima nadzornih aktivnosti iz ovog članka te o načinima na koje bi registar mogao poboljšati organizaciju i vođenje vršne domene .eu te upravljanje njome.

4.  Komisija se prema potrebi može savjetovati s višedioničkom savjetodavnom skupinom za vršnu domenu .eu ili s drugim dionicima i zatražiti stručni savjet o rezultatima nadzornih aktivnosti iz ovog članka te o načinima na koje bi registar mogao poboljšati organizaciju i vođenje vršne domene .eu te upravljanje njome.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Višedioničko vijeće za vršnu domenu .eu osniva se kako bi savjetovalo Komisiju o provedbi ove Uredbe.

1.  Višedionička savjetodavna skupina za vršnu domenu .eu osniva se kako bi savjetovala Komisiju o provedbi ove Uredbe. Komisija prilikom provedbe svih aspekata ove Uredbe uzima u obzir savjete i preporuke višedioničke savjetodavne skupine za vršnu domenu .eu.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Višedioničko vijeće za vršnu domenu .eu sastoji se od predstavnika privatnog sektora, tehničke zajednice, država članica i međunarodnih organizacija, civilnog društva i akademske zajednice, a imenuje ga Komisija na temelju otvorenog i transparentnog postupka.

2.  Višedionička savjetodavna skupina za vršnu domenu .eu sastoji se od predstavnika privatnog sektora, tehničke zajednice, država članica, međunarodnih organizacija, civilnog društva i akademske zajednice, a imenuje ju Komisija na temelju otvorenog i transparentnog postupka vodeći računa o načelu rodne ravnopravnosti.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Višedioničko vijeće za vršnu domenu .eu ima sljedeće zadaće:

3.  Višedionička savjetodavna skupina za vršnu domenu .eu ima sljedeće zadaće:

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  izdaje mišljenja o pitanjima koja se odnose na upravljanje vršnom domenom .eu, njezinu organizaciju, vođenje i upravljanje;

(b)  izdaje mišljenja o pitanjima koja se odnose na upravljanje vršnom domenom .eu, uključujući pitanja povezana s kibersigurnosti i zaštitom podataka;

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  savjetuje Komisiju o pitanjima praćenja i nadzora Registra.

(c)  savjetuje Komisiju o pitanjima praćenja i nadzora Registra, osobito u pogledu revizije iz članka 10. točke (k).

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  savjetuje Komisiju o najboljim praksama u pogledu politika i mjera koje pomažu Komisiji da utvrdi te, kada je to potrebno, poduzme odgovarajuće mjere protiv naziva domena koje njihov nositelj registrira bez prava ili legitimnog interesa za taj naziv, korištenja naziva domena u lošoj vjeri, uključujući suradnju s tijelima za kazneni progon i timovima za hitne računalne intervencije.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija ocjenjuje provedbu, učinkovitost i funkcioniranje vršne domene .eu najkasnije pet godina nakon datuma primjene ove Uredbe i svake tri godine nakon toga.

1.  Komisija ocjenjuje provedbu, učinkovitost i funkcioniranje vršne domene .eu najkasnije tri godine nakon datuma primjene ove Uredbe i svake tri godine nakon toga, ponajprije na temelju informacija koje registar dostavi u skladu s člankom 10. točkom (k).

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Komisija do... [unijeti datum: tri godine nakon početka primjene ove Uredbe] ocjenjuje ulogu ove Uredbe u sprečavanju tzv. cybersquattinga i uvođenju jednostavnih administrativnih postupaka, posebno za mala i srednja poduzeća. U izvješću se ocjenjuje i moguća uloga EUIPO-a i drugih agencija Unije u registraciji naziva vršne domene .eu i, prema potrebi, poduzimaju odgovarajuće mjere kao što je predlaganje odgovarajućih zakonodavnih mjera.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija o rezultatima ocjene iz stavka 1. podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću.

2.  Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o rezultatima ocjene iz stavka 1. i 1.a i prema potrebi prilaže tom izvješću odgovarajuće zakonodavne prijedloge.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 17.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 17.a

 

Izvršavanje delegiranja ovlasti

 

1.   Ovlast za donošenje delegiranog akta iz članka 8. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

 

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8 stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

 

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 8. stavka 1. Odlukom o opozivu prestaje vrijediti delegiranje ovlasti navedeno u toj odluci. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

4.   Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

 

5.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

 

6.   Delegirani akt donesen na temelju članka 8. stavka 1. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

(1)

Još nije objavljeno u Službenom listu.


OBRAZLOŽENJE

Novim prijedlogom o vršnoj domeni .eu koji je Komisija objavila 24. travnja 2018. želi se staviti izvan snage postojeće zakonodavstvo. Iako vršna domena .eu dobro funkcionira, pravni okvir kojim se ona uređuje treba se prilagoditi internetskom okruženju i tržištu koji se stalno razvijaju.

U skladu s ciljevima strategije jedinstvenog digitalnog tržišta ovom se inicijativom želi osigurati da vršna domena koja je dosad relativno dobro funkcionirala i dalje tako funkcionira kako bi prednosti koje ona pruža koristile što većem broju građana Unije u bliskoj budućnosti.

Izvjestitelj pozdravlja prijedlog i pridružuje se cilju praćenja brzog razvoja tržišta vršnih domena i dinamičnog digitalnog okruženja koji zahtijevaju fleksibilno regulatorno okruženje prilagođeno budućim promjenama.

Za identitet EU-a na internetu veoma je važno postojanje specifičnog naziva domene za EU. Izvjestitelj smatra da je to prilika za institucije, poduzeća i građane da dobiju mogućnost pristupa vršnoj domeni .eu. Oni će se stoga lako identificirati kao dio zajednice EU-a koja ima isti niz pravila i vrijednosti.

Prijedlogom su utvrđena opća načela registracije naziva vršne domene .eu i navedeni kriteriji prihvatljivosti, opći uvjeti registracije i opoziva naziva domena, jezici, mjerodavno pravo i nadležnost, postupci za rezervaciju naziva domena koju mogu zatražiti registar, Komisija i države članice te postupci za ovlašćivanje registrara.

Registar: Odredbe o registru obuhvaćaju odredbe od njegova određivanja za koje je zadužena Komisija i obilježja do onih o njegovim ključnim obvezama. U prijedlogu je utvrđen i popis načela i postupaka za funkcioniranje vršne domene .eu koje treba uvrstiti u ugovor koji će se sklopiti s registrom, uključujući sljedeće.

Izvjestitelj podupire opća načela, ali istodobno želi staviti naglasak i na promicanje vrijednosti Unije kao što su višejezičnost, poštovanje privatnosti i sigurnosti korisnika, zaštita potrošača i ljudskih prava. Izvjestitelj predlaže dodatne zaštitne mjere, osobito kad je riječ o očuvanju vladavine prava.

Izvjestitelj također želi i bolju kontrolu od strane Europskog parlamenta u pogledu utvrđivanja kriterija i postupka za određivanje registra s pomoću delegiranih akata.


PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBAOD KOJIH JE IZVJESTITELJ PRIMIO INFORMACIJE

Sljedeći popis sastavljen je na potpuno dobrovoljnoj osnovi i pod isključivom odgovornošću izvjestitelja. Izvjestitelj je tijekom pripreme izvješća, prije njegova usvajanja u odboru, primio informacije od sljedećih subjekata ili osoba:

Subjekt i/ili osoba

Europska komisija

EURid

EDRI

EUIPO

organizacija Business Europe


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Uvođenje i funkcioniranje vršne .eu domene

Referentni dokumenti

COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)

Datum podnošenja EP-u

25.4.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

28.5.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

28.5.2018

IMCO

28.5.2018

JURI

28.5.2018

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

BUDG

16.5.2018

IMCO

19.6.2018

JURI

15.5.2018

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Fredrick Federley

30.5.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

24.9.2018

 

 

 

Datum usvajanja

21.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

53

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Zigmantas Balčytis, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Pilar Ayuso, Amjad Bashir, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Davor Škrlec, Pavel Telička

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

John Flack

Datum podnošenja

26.11.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

53

+

ALDE

Fredrick Federley, Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, John Flack, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda, Davor Škrlec

2

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Christelle Lechevalier

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 10. prosinca 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti