Eljárás : 2018/0110(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0394/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0394/2018

Viták :

PV 30/01/2019 - 24
CRE 30/01/2019 - 24

Szavazatok :

PV 31/01/2019 - 9.10
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0055

JELENTÉS     ***I
PDF 738kWORD 89k
26.11.2018
PE 626.994v02-00 A8-0394/2018

a .eu felső szintű domain bevezetéséről és működéséről, valamint a 733/2002/EK rendelet és a 874/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Fredrick Federley

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK VAGY SZEMÉLYEK JEGYZÉKE,AKIKTŐL AZ ELŐADÓ HOZZÁJÁRULÁSOKAT KAPOTT
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a .eu felső szintű domain bevezetéséről és működéséről, valamint a 733/2002/EK rendelet és a 874/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0231),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 172. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0170/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. július 11-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága …-i véleményére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A8-0394/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1 a)  A felső szintű domainek (TLD-k) gyors fejlődése és a dinamikus digitális környezet időtálló és rugalmas szabályozási keretet igényel. A TLD célja hozzájárulni – jó irányítás révén – az uniós identitás erősítéséhez és az uniós értékek – így a soknyelvűség, a felhasználók magánéletének védelme, a biztonság, az emberi jogok tiszteletben tartása – mint online prioritások népszerűsítéséhez.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2 a)  A .eu TLD a világon a nyolcadik legnagyobb országkód szerinti TLD, amelyre 2017-ben több mint 3,8 millió bejegyzés történt. A .eu TLD-t valamennyi uniós intézmény, ügynökség és szerv használja, projektjeik és kezdeményezéseik számára is.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A .eu TLD-nek azonnal felismerhető kapcsolatot kell képeznie az Unióval és az európai piaccal. Lehetővé kell tennie az Unión belüli vállalkozások, szervezetek és természetes személyek számára, hogy a .eu TLD alatt domainneveket regisztráljanak. Az uniós polgárok számára lehetővé kell tenni, hogy – lakóhelyüktől függetlenül – bárhol regisztrálhassanak .eu domainnevet.

(4)  A .eu TLD-nek mint egyértelmű és könnyen felismerhető jelzésként megjelenő egyedi uniós domainnévnek egyértelműen azonosíthatóan kapcsolódnia kell az Unióhoz és az európai piachoz, valamint az Unió online identitásához, erős identitástartalmat teremtve az egységes digitális piac számára, amely az uniós jognak és a kereskedelmi normáknak kell hogy megfeleljen. Lehetővé kell tennie az Unión belül vagy az Európai Gazdasági Térségben (EGT) székhellyel rendelkező vállalkozások és szervezetek, illetve egy tagállamban vagy egy EGT-tag harmadik országban lakóhellyel rendelkező természetes személyek számára, hogy a .eu TLD alatt domainneveket regisztráljanak. Az uniós polgárok számára lehetővé kell tenni, hogy – lakóhelyüktől függetlenül – bárhol regisztrálhassanak .eu TLD domainnevet. Egy ilyen domain megléte az európai identitás fontos része, és felhasználói felelősek megfelelő használatáért.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A .eu TLD-n belüli domainneveket a rendelkezésre állás függvényében kell kiosztani a jogosultaknak.

(5)  A .eu TLD-n belüli domainneveket a rendelkezésre állás függvényében és észszerű díj ellenében kell kiosztani a jogosultaknak.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5 a)  A Bizottságnak értékelnie kell, hogy az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) esetlegesen milyen szerepet játszhat a .eu TLD domainnevek bejegyzésében annak érdekében, hogy az európai uniós védjegyek vagy a lajstromozott közösségi formatervezési minták kérelmezői számára a rendelkezésre állás függvényében kiosszák a vonatkozó védjegyekhez vagy formatervezési mintákhoz kapcsolódó .eu TLD neveket. Az értékelésnek ki kell terjednie más olyan intézkedésekre vagy ügynökségekre is, amelyek bevonhatók a spekulatív és visszaélést megvalósító bejegyzések („domainnév-kalózkodás”) megelőzésébe, valamint elő kell segíteni – különösen a kis- és középvállaltok (kkv-k) számára – az egyszerű adminisztratív eljárásokat.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A Bizottságnak nyílt, átlátható és megkülönböztetéstől mentes kiválasztási eljárás során ki kell jelölnie a .eu TLD nyilvántartóját. A Bizottságnak a kiválasztott nyilvántartóval szerződést kell kötnie, amelynek tartalmaznia kell a nyilvántartóra a .eu TLD szervezése, kezelése és igazgatása kapcsán vonatkozó részletes elveket és eljárásokat. A szerződésnek határozott időre kell szólnia és megújíthatónak kell lennie.

(9)  A Bizottságnak nyílt, átlátható és megkülönböztetéstől mentes kiválasztási eljárás során ki kell jelölnie – szem előtt tartva a költséghatékonyságot és az adminisztráció egyszerűségét – a .eu TLD nyilvántartóját. A nyilvántartó kijelölésére vonatkozó kritériumok megállapítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a nyilvántartó kijelölésére, valamint a nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes kiválasztási eljárásra vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban rögzített elveknek megfelelően kerüljön sor. Különösen a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és e szakértők rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  A Bizottságnak a kiválasztott nyilvántartóval szerződést kell kötnie, amelynek tartalmaznia kell a nyilvántartóra a .eu TLD szervezésére, kezelésére és igazgatására vonatkozó részletes elveket és eljárásokat. A szerződésnek határozott időre kell szólnia és megújíthatónak kell lennie.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  A Bizottságnak értékelést kell készítenie a .eu TLD eredményességéről és működéséről. Az értékelés során figyelembe kell venni, hogy a kijelölt nyilvántartó milyen munkamódszereket használ, és feladatai relevánsak-e.

(22)  A Bizottságnak értékelést kell készítenie a .eu TLD eredményességéről és működéséről. Az értékelés során figyelembe kell venni, hogy a kijelölt nyilvántartó milyen munkamódszereket használ, és feladatai relevánsak-e. A Bizottságnak ezenkívül háromévente jelentést kell benyújtania a .eu TLD domainnév működéséről.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1.  E rendelet célja a digitális egységes piac támogatása, online európai identitás kiépítése és a határokon átnyúló online tevékenységek ösztönzése a .eu TLD név versenyképességének előmozdítása révén.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  „nyilvántartó”: olyan szervezet, amelynek feladata a .eu TLD szervezése, kezelése és igazgatása, beleértve a megfelelő adatbázisok és az azokkal összefüggő, nyilvános lekérdezési szolgáltatások fenntartását, a domainnevek bejegyzését, a domainnevek nyilvántartásának üzemeltetését, a nyilvántartás TLD névszervereinek üzemeltetését és a TLD zónafájlok terjesztését;

a)  „nyilvántartó”: olyan szervezet, amelynek feladata a .eu TLD szervezése, kezelése és igazgatása, beleértve a megfelelő adatbázisok az azokkal összefüggő, nyilvános lekérdezési szolgáltatások fenntartását, a domainnevek bejegyzését, a domainnevek nyilvántartásának üzemeltetését, a nyilvántartás TLD névszervereinek üzemeltetését és adott esetben a TLD zónafájlok terjesztését;

Indokolás

A TLD zónafájlok terjesztése tekintetében biztonsági intézkedésként korlátozások vannak érvényben, és ezt a rugalmasságot meg kell őrizni azzal, hogy nem írunk elő kötelezettséget.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  olyan természetes személyek, akik nem uniós polgárok, de a tagállamok valamelyikében lakóhellyel rendelkeznek; vagy

ii.  harmadik országok olyan állampolgárai, akik a tagállamok valamelyikében vagy EGT-tag harmadik országban lakóhellyel rendelkeznek;

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii.  az Unióban letelepedett vállalkozások; vagy

iii.  a tagállamok valamelyikében vagy EGT-tag harmadik országban letelepedett vállalkozások;

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iv.  az Unióban székhellyel rendelkező szervezetek, az alkalmazandó nemzeti jog sérelme nélkül.

iv.  a tagállamok valamelyikében vagy EGT-tag harmadik országban székhellyel rendelkező szervezetek, az alkalmazandó nemzeti jog sérelme nélkül.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A nyilvántartó saját kezdeményezésére és az ügy peren kívüli vitarendezési eljárásra bocsátása nélkül a következő indokok alapján vonhat vissza domainnevet:

(3)  A nyilvántartó saját kezdeményezésére és az ügy peren kívüli vitarendezési eljárásra bocsátása nélkül a következő indokok alapján vonhat vissza, illetve függeszthet fel domainnevet:

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A domainneveket abban az esetben is vissza lehet vonni, és azt követően szükség esetén, valamint megfelelő alternatív vitarendezési vagy bírósági eljárás mellett egy másik félre átruházni, ha az adott név azonos vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amelyre valamely nemzeti jog vagy az uniós jog alapján keletkezett jog vonatkozik, és ha:

(4)  A domainneveket abban az esetben is vissza lehet vonni, és azt követően szükség esetén, valamint megfelelő alternatív vitarendezési vagy bírósági eljárás mellett egy másik félre átruházni, ha az adott név azonos vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amelyre valamely nemzeti jog vagy az uniós jog alapján keletkezett jog vonatkozik. Ezenkívül a domainneveket vissza kell vonni akkor, ha:

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A nyilvántartó a Bizottsággal és a 14. cikk (3) bekezdése ca) pontjának megfelelően a többszereplős tanáccsal konzultálva átlátható és kiszámítható eljárásokat fogad el e bekezdés első albekezdésének a) és b) pontjában említett potenciális bejegyzések kellő időben történő felismerésének biztosítása érdekében. A nyilvántartó ennek érdekében szükség esetén együttműködik a bűnüldöző hatóságokkal, például a hálózatbiztonsági vészhelyzeteket elhárító nemzeti csoportokkal.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Ha valamely tagállami bíróság megállapítja, hogy egy domainnév rágalmazó, rasszista vagy a közrendbe ütközik, azt a nyilvántartó a bírósági határozatról történt értesítését követően zárolja, a jogerős bírósági határozatról történt értesítését követően pedig visszavonja. A nyilvántartó a bírósági végzés hatálya alá tartozó neveket mindaddig zárolja a jövőbeli nyilvántartásba vételtől, amíg az ilyen végzés érvényben marad.

(5)  Ha valamely tagállami bíróság uniós vagy nemzeti jogszabályok alapján megállapítja, hogy egy domainnév rágalmazó, rasszista vagy a közrenddel vagy a közbiztonsággal ellentétes, azt a nyilvántartó a bírósági határozatról történt értesítését követően zárolja. A nyilvántartó az ilyen értelmű bírósági határozatról történt értesítést követően visszavonja a domainnevet.

 

A domainnevet azonban a nyilvántartó az első bekezdéstől eltérően nem zárolhatja, ha a határozat végrehajtási jogi aktus vagy [a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről szóló .../... 2018/0136 [(COD)] rendelet 5. cikkével összhangban elfogadott tanácsi határozat hatálya alá tartozik. A domainnevet a nyilvántartó a jogerős bírósági határozatról szóló értesítést követően visszavonja.

 

A nyilvántartó a bírósági végzés hatálya alá tartozó domainneveket mindaddig zárolja a jövőbeli nyilvántartásba vételtől, amíg az ilyen végzés érvényben marad.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5 a)  A .eu TLD-n bejegyzett domainnevet kizárólag a .eu domainnevek bejegyeztetésére jogosult félre lehet átruházni.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A domainnevek bejegyzése az Unió bármely hivatalos nyelvének ábécéiben szereplő karakterekkel történhet, a vonatkozó nemzetközi szabványoknak megfelelően, a nemzetköziesített domainnevek vonatkozó protokolljai által megengedett módon.

(1)  A domainnevek bejegyzése az Unió bármely hivatalos nyelvének ábécéiben szereplő karakterekkel történhet, a vonatkozó nemzetközi szabványoknak megfelelően, a nemzetköziesített domainnevek (IDN) vonatkozó protokolljai által megengedett módon.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a tagállamok csak második szintű domain alatt jegyezhetik be vagy tarthatják fenn. Ezeket a domainneveket olyan széles körben ismert földrajzi és/vagy geopolitikai kifejezésekre kell korlátozni, amelyek befolyásolják a tagállamok politikai vagy területi felépítését.

b)  a tagállamok csak második szintű domainen jegyezhetik be vagy tarthatják fenn. Ezeket a domainneveket olyan széles körben ismert földrajzi és/vagy geopolitikai kifejezésekre kell korlátozni, amelyek befolyásolják a tagállamok politikai vagy területi felépítését.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján megállapítja a nyilvántartó kijelölésére vonatkozó kritériumokat és eljárást. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 17. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(1)  A Bizottság a 17 cikk a) pontja alapján felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el e rendelet kiegészítése céljából a nyilvántartó kijelölésére vonatkozó kritériumok és eljárás megállapítására, valamint a 4. cikkben említettektől eltérő feltételekre vonatkozó minimumkövetelményeket megállapító kritériumok tekintetében, amennyiben a nyilvántartó az uniós értékek – például a soknyelvűség, a felhasználók magánéletének vagy biztonságának és az emberi jogok – védelme érdekében zárolja, felfüggeszti vagy visszavonja a domainnevet.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság szerződést köt a kijelölt nyilvántartóval. A szerződés meghatározza a nyilvántartó által nyújtott szolgáltatások szabályait, szabályzatait és eljárásait, valamint azokat a feltételeket, amelyek alapján a Bizottság felügyeli a .eu TLD nyilvántartó általi megszervezését, kezelését és igazgatását. A szerződésnek határozott időre kell szólnia, megújíthatónak kell lennie, és magában kell foglalnia a .eu TLD működésére vonatkozó, a 11. cikk alapján megállapított elveket és eljárásokat.

(3)  A Bizottság szerződést köt a kijelölt nyilvántartóval. A szerződés meghatározza a nyilvántartó által nyújtott szolgáltatások szabályait, szabályzatait és eljárásait, valamint azokat a feltételeket, amelyek alapján a Bizottság felügyeli a .eu TLD nyilvántartó általi megszervezését, kezelését és igazgatását. A szerződésnek határozott időre kell szólnia, megújíthatónak kell lennie, és magában kell foglalnia a .eu TLD működésére vonatkozó, e rendelet 10. és 11. cikke alapján megállapított elveket és eljárásokat.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-a)  a .eu TLD vonzerejének növelése az Unióban és harmadik országokban, versenyképességének biztosítása érdekében;

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  betartani az e rendeletben és a 8. cikk (3) bekezdésében említett szerződésben meghatározott szabályokat, szabályzatokat és eljárásokat;

a)  betartani az e rendeletben és a 8. cikk (3) bekezdésében említett szerződésben meghatározott szabályokat, szabályzatokat és eljárásokat, és különösen a vonatkozó uniós adatvédelmi jogszabályokat;

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a köz érdekében, valamint a minőség, a hatékonyság, a megbízhatóság, az átláthatóság, a hozzáférhetőség és a megkülönböztetésmentesség elve alapján, és tisztességes versenyfeltételek biztosítása mellett szervezni, igazgatni és kezelni a .eu TLD-t;

b)  a köz általános érdekében szervezni, igazgatni és kezelni a .eu TLD-t;

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a magas szintű minőség, az átláthatóság, a tervezhetőség, a megbízhatóság, a hozzáférhetőség, a hatékonyság és a megkülönböztetésmentesség elve alapján, valamint tisztességes versenyfeltételek biztosítása mellett szervezni, igazgatni és kezelni a .eu TLD-t, tisztességes fogyasztóvédelmi intézkedések alkalmazásával kísérve;

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  az internetirányítás területén az Unió célkitűzéseit előmozdítani;

i.  az internetirányítás területén az Unió célkitűzéseit előmozdítani, például nemzetközi fórumokon való részvétellel;

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k)  az e rendeletnek való megfelelés igazolása érdekében független szervvel saját költségén legalább kétévente ellenőrzést végeztetni, és az eredményt a Bizottságnak megküldeni;

k)  az e rendeletnek való megfelelés igazolása érdekében független szervvel saját költségén legalább kétévente ellenőrzést végeztetni, és az eredményt a Bizottságnak megküldeni;

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság és a 8. cikk (3) bekezdésével összhangban kijelölt nyilvántartó közötti szerződés tartalmazza a .eu TLD működésére vonatkozó elveket és eljárásokat e rendeletnek megfelelően, beleértve a következőket:

(1)   A Bizottság és a 8. cikk (3) bekezdésével összhangban kijelölt nyilvántartó közötti szerződés tartalmazza a .eu TLD működésére vonatkozó elveket és eljárásokat e rendeletnek megfelelően, beleértve a következőket:

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a bejegyzési kérelmekre vonatkozó követelmények és eljárások, a regisztrálók adatainak ellenőrzésére és a domainnevek spekulatív bejegyzésére vonatkozó politika;

b)  a bejegyzési kérelmekre vonatkozó követelmények és eljárások, a bejegyzési kritériumoknak való megfelelőség ellenőrzésére vonatkozó rendszerek, beleértve a regisztrálók személyazonosságának igazolását, az adatok ellenőrzését és a domainnevek spekulatív bejegyzését;

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  olyan intézkedések, amelyek lehetővé teszik az illetékes hatóságok számára, hogy – amint arról az uniós jog rendelkezik – bűncselekmények megelőzése, felderítése, kinyomozása és a vádeljárás lefolytatása érdekében hozzáférjenek a nyilvántartónál tárolt adatokhoz;

f)  olyan eljárások, amelyek lehetővé teszik az illetékes hatóságok számára, hogy – amint arról az uniós jog rendelkezik és a megfelelő fékek és ellensúlyok megléte mellett – bűncselekmények megelőzése, felderítése, kinyomozása és a vádeljárás lefolytatása érdekében hozzáférjenek a nyilvántartónál tárolt adatokhoz;

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.   Azonban az (1) bekezdés f) pontjában említett nemzeti jogszabályi intézkedések nem alkalmazhatók, amennyiben végrehajtási jogi aktus vagy [a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről szóló .../... 2018/0136 [(COD)] rendelet 5. cikkével összhangban elfogadott tanácsi határozat hatálya alá tartoznak. Ilyen intézkedés jogerős bírósági határozat vagy más végleges közigazgatási fellépés alapján alkalmazható.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A nyilvántartó WHOIS adatbázist hoz létre és kezel annak érdekében, hogy pontos és naprakész regisztrációs információkat szolgáltasson a .eu TLD-n bejegyzett domainnevekről.

(1)  A nyilvántartó WHOIS adatbázist hoz létre és kezel kellő gondossággal annak érdekében, hogy pontos és naprakész regisztrációs információkat szolgáltasson a .eu TLD-n bejegyzett domainnevekről.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A WHOIS adatbázisnak az adatbázis céljához képest nem túlzott mértékű releváns információkat kell tartalmaznia a domainneveket a .eu TLD alatt kezelő kapcsolattartó pontok és a domainnevek birtokosai vonatkozásában. Amennyiben a domainnév jogosultja természetes személy, a nyilvánosan hozzáférhetővé teendő információkat a domain név birtokosának a 2016/679/EU rendelet értelmében vett egyértelmű hozzájárulása alapján kell megadni.

(2)  A WHOIS adatbázisnak az (EU) 2016/679 rendeletnek megfelelő releváns információkat kell tartalmaznia. Az összegyűjtött információk különösen nem lehetnek az adatbázis céljához képest túlzott mértékűek a domainneveket a .eu TLD alatt kezelő kapcsolattartó pontok és a domainnevek birtokosai vonatkozásában. Amennyiben a domainnév jogosultja természetes személy, a nyilvánosan hozzáférhetővé teendő információkat a domain név birtokosának a 2016/679/EU rendelet értelmében vett egyértelmű hozzájárulása alapján kell megadni.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság adott esetben konzultálhat az érdekelt felekkel, és szakértői tanácsot kérhet az e cikkben foglalt felügyeleti tevékenységek eredményeivel, valamint a .eu TLD szervezésének, igazgatásának és irányításának a nyilvántartó általi javításával kapcsolatban.

(4)  A Bizottság adott esetben konzultálhat a .eu-val foglalkozó többszereplős tanácsadó csoporttal és szükség esetén az egyéb érdekelt felekkel, és szakértői tanácsot kérhet az e cikkben foglalt felügyeleti tevékenységek eredményeivel, valamint a .eu TLD szervezésének, igazgatásának és irányításának a nyilvántartó általi javításával kapcsolatban.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A .eu-val foglalkozó többszereplős tanács kerül felállításra, amelynek feladata, hogy e rendelet végrehajtásával kapcsolatban tanáccsal lássa el a Bizottságot.

(1)  A .eu-val foglalkozó többszereplős tanácsadó csoport kerül felállításra, amelynek feladata, hogy e rendelet végrehajtásával kapcsolatban tanáccsal lássa el a Bizottságot. A Bizottság kellően figyelembe veszi a .eu-val foglalkozó többszereplős tanácsadó csoport által a rendelet bármely vonatkozásának végrehajtása tekintetében nyújtott tanácsokat és ajánlásokat.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A .eu-val foglalkozó többszereplős tanács a magánszektort, a műszaki közösséget, a tagállamokat és nemzetközi szervezeteket, a civil társadalmat és a tudományos köröket képviselő, a Bizottság által nyílt és átlátható eljárás alapján kinevezett tagokból áll.

(2)  A .eu-val foglalkozó többszereplős tanácsadó csoport a magánszektort, a műszaki közösséget, a tagállamokat és nemzetközi szervezeteket, a civil társadalmat és a tudományos köröket képviselő, a Bizottság által nyílt és átlátható eljárás alapján kinevezett tagokból áll, a legnagyobb figyelemmel a nemek közötti egyenlőség elvére.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A .eu-val foglalkozó többszereplős tanács a következő feladatokat látja el:

(3)  A .eu-val foglalkozó többszereplős tanácsadó csoport a következő feladatokat látja el:

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a .eu TLD kezelésével, szervezésével és igazgatásával kapcsolatos kérdésekben véleményeket ad ki;

b)  a .eu TLD kezelésével, szervezésével és igazgatásával kapcsolatos kérdésekben véleményeket ad ki, beleértve a kiberbiztonsággal és az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseket;

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  tanácsot ad a Bizottságnak a nyilvántartó ellenőrzésével és felügyeletével kapcsolatban.

c)  tanácsot ad a Bizottságnak a nyilvántartó ellenőrzésével és felügyeletével kapcsolatban, különös tekintettel a 10. cikk k) pontjában említett átvilágításra.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  tanácsot ad a Bizottságnak az olyan eljárásokkal és intézkedésekkel kapcsolatos bevált gyakorlatokról, melyek célja egyrészt az, hogy azonosítsák a birtokosa által anélkül bejegyzett domainneveket, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne, valamint azonosítsák a rosszhiszemű domainnév-felhasználást, továbbá ezekben az esetekben fellépjenek, ideértve a bűnüldöző hatóságokkal és a hálózatbiztonsági vészhelyzeteket elhárító csoportokkal való együttműködést is.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  E rendelet alkalmazásának időpontját követően legkésőbb öt évvel és azt követően háromévente a Bizottság értékeli a .eu TLD bevezetését, eredményességét és működését.

(1)  E rendelet alkalmazásának időpontját követően legkésőbb három évvel és azt követően háromévente a Bizottság értékeli a .eu TLD bevezetését, eredményességét és működését, elsősorban a nyilvántartó által a 10. cikk k) pontjában előírtaknak megfelelően rendelkezésre bocsátott információk alapján.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1 a)  A Bizottság: [Kiadóhivatal: kérjük, illessze be a dátumot: 3 évvel a rendelet hatálybalépését követően]-ig a Bizottság értékeli e rendelet szerepét a domainnév-kalózkodás megelőzése és az egyszerű adminisztratív eljárások – különösen kis- és középvállalkozások számára történő – biztosítása tekintetében. Ezenkívül értékelnie kell az EUIPO és más uniós ügynökségek esetleges szerepét a .eu TLD nevek bejegyzésében, és adott esetben megfelelő intézkedést kell hoznia például megfelelő jogalkotási intézkedésre irányuló javaslat benyújtásával.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az (1) bekezdésben említett értékelés megállapításairól.

(2)  A Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a (1) bekezdésben és az (1) bekezdés a) pontjában említett értékelés megállapításairól és szükség esetén megfelelő jogalkotási javaslatokat csatol a jelentéshez.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

17a. cikk

 

A felhatalmazás gyakorlása

 

(1)   A 8. cikk (1) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

 

(2)   A Bizottságnak a 8. cikk (1) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól ...-tól kezdődő hatállyal. [e rendelet hatálybalépésének dátuma]. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

(3)   Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 8. cikk (1) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

(4)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

 

(5)   A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(6)   A 8. cikk (1) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


INDOKOLÁS

A Bizottság által 2018. április 24-én közzétett, a .eu felső szintű domainre (a .eu TLD) vonatkozó új javaslat célja a meglévő jogszabályok hatályon kívül helyezése. Bár a .eu TLD továbbra is megfelelően működik, az irányelvet szabályozó jogi keretet hozzá kell igazítani az online környezethez és a piachoz.

A digitális egységes piaci stratégia célkitűzéseivel összhangban e kezdeményezés célja annak biztosítása, hogy az eddig viszonylag jól működő TLD továbbra is jól működjön, hogy a hozzá kapcsolódó előnyök a közeljövőben a lehető legtöbb uniós polgár számára elérhetőek legyen.

Az előadó üdvözli a javaslatot, és támogatja annak célját, vagyis hogy lépést tudjunk tartani a TLD-piac és a dinamikus digitális környezet gyors fejlődésével, amihez időtálló és rugalmas szabályozási környezetre van szükség.

Az EU online identitása szempontjából nagyon fontos, hogy legyen egy külön uniós domainnév. Az előadó úgy véli, hogy ez lehetőséget biztosít intézmények, vállalatok vagy polgárok számára, hogy hozzáférhessenek a .eu TLD-hez. Ezáltal könnyen azonosítani lehet azokat, akik az uniós közösség részeként azonos szabályokat követnek és azonos értékekkel rendelkeznek.

A javaslat a .eu felső szintű domainnevek bejegyzésének általános alapelveit határozza meg. Felvázolja a jogosultsági kritériumokat, a domainnevek bejegyzésének és visszavonásának általános feltételeit, a nyelveket, az alkalmazandó jogot és a joghatóságot, a domainneveknek a nyilvántartó, a Bizottság és a tagállamok általi fenntartására vonatkozó eljárásokat, valamint a regisztrátorok akkreditációs eljárásait.

Nyilvántartó: a rendelkezések a Bizottság általi kijelöléstől és jellemzőitől a kulcsfontosságú kötelezettségekig terjednek. A javaslat továbbá meghatározza a .eu TLD működésére vonatkozó elvek és eljárások azon listáját, amelyet a nyilvántartóval kötött, a nyilvántartó működésének szakpolitikai kereteit rögzítő szerződésbe bele kell foglalni, így többek között az alábbiakat.

Az általános elvek támogatása mellett az előadó hangsúlyozni kívánja az uniós értékek, például a többnyelvűség, a felhasználók magánéletének és biztonságának tiszteletben tartása, a fogyasztóvédelem és az emberi jogok előmozdítását. Az előadó további biztosítékokat javasol különösen a jogállamiság védelmének kérdésére vonatkozóan.

Az előadó emellett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén meg kívánja erősíteni az Európai Parlament ellenőrzését a nyilvántartó kijelölési feltételeit és a kijelölési eljárást érintően.


MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK VAGY SZEMÉLYEK JEGYZÉKE,AKIKTŐL AZ ELŐADÓ HOZZÁJÁRULÁSOKAT KAPOTT

A következő felsorolás tisztán önkéntes alapon, az előadó kizárólagos felelősségi körében készült. Az előadó a következő szervezetekről vagy személyektől kapott hozzászólást a jelentéstervezet elkészítése során annak bizottsági ülésen történő elfogadásáig:

Szervezet és/vagy személy

Európai Bizottság

EURid

EDRI

EUIPO

Business Europe


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A .eu felső szintű internetes domainnév bevezetése és működése

Hivatkozások

COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

25.4.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

28.5.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

28.5.2018

IMCO

28.5.2018

JURI

28.5.2018

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

16.5.2018

IMCO

19.6.2018

JURI

15.5.2018

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Fredrick Federley

30.5.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

24.9.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

21.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

53

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Zigmantas Balčytis, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Pilar Ayuso, Amjad Bashir, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Davor Škrlec, Pavel Telička

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

John Flack

Benyújtás dátuma

26.11.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

53

+

ALDE

Fredrick Federley, Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, John Flack, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda, Davor Škrlec

2

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Christelle Lechevalier

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2018. december 7.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat