Procedūra : 2018/0110(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0394/2018

Pateikti tekstai :

A8-0394/2018

Debatai :

PV 30/01/2019 - 24
CRE 30/01/2019 - 24

Balsavimas :

PV 31/01/2019 - 9.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0055

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 798kWORD 89k
26.11.2018
PE 626.994v02-00 A8-0394/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl veiklos, susijusios su aukščiausio lygio domeno vardu „.eu“, įgyvendinimo ir šio domeno veikimo, kuriuo panaikinami Reglamentas (EB) Nr. 733/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 874/2004

(COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėjas: Fredrick Federley

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. PRANEŠĖJUI INFORMACIJĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ AR ASMENŲ SĄRAŠAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl veiklos, susijusios su aukščiausio lygio domeno vardu „.eu“, įgyvendinimo ir šio domeno veikimo, kuriuo panaikinami Reglamentas (EB) Nr. 733/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 874/2004

(COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0231),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 172 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0170/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į ... Regionų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A8-0394/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  dėl sparčiai besivystančios aukščiausio lygio domenų (ALD) rinkos ir dinamiškos skaitmeninės aplinkos reikia perspektyvios ir lanksčios reguliavimo aplinkos. Aukščiausio lygio domenu „.eu“, užtikrinant gerą valdymą, siekiama padėti įtvirtinti Sąjungos tapatybę ir skatinti Sąjungos vertybes, kaip antai, daugiakalbystė, vartotojų privatumo ir saugumo užtikrinimas ir pagarba žmogaus teisėms, taip pat internetinius prioritetus;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  ALD„.eu“ yra aštuntas pagal dydį šalies kodu žymimas aukščiausio lygio domenas pasaulyje ir 2017 m. atlikta daugiau kaip 3,8 mln. šio domeno vardų registracijų. ALD „.eu“ naudojasi visos Sąjungos institucijos, agentūros ir įstaigos, jos jį taip pat naudoja savo projektams ir iniciatyvoms;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  turėtų būti užtikrinta aiški ALD „.eu“ sąsaja su Sąjunga ir Europos rinka. Turėtų būti sudarytos sąlygos Sąjungoje esančioms įmonėms, organizacijoms ir fiziniams asmenims užregistruoti domeno vardą ALD „.eu“. Sąjungos piliečiams turėtų būti leidžiama registruoti „.eu“ domeno vardą, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos;

(4)  turėtų būti užtikrinta aiški ALD „.eu“, kaip Sąjungai skirto konkretaus domeno vardo, turinčio aiškų ir lengvai atpažįstamą žymenį, sąsaja su Sąjunga ir Europos rinka ir juo pasinaudojant turėtų būti įtvirtinama Sąjungos tapatybė internete sukuriant tvirtą bendrosios skaitmeninės rinkos tapatybę, laikantis Sąjungos teisės ir prekybos standartų. Turėtų būti sudarytos sąlygos Sąjungoje ar Europos ekonominėje erdvėje (EEE) įsisteigusioms įmonėms ir organizacijoms ir valstybėse narėse arba trečiosiose valstybėse, EEE narėse, gyvenantiems fiziniams asmenims užregistruoti domeno vardą ALD „.eu“. Sąjungos piliečiams turėtų būti leidžiama registruoti ALD „.eu“ domeno vardą, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Tokio domeno egzistavimas yra svarbi europinės tapatybės dalis ir naudotojai yra atsakingi už tinkamą jo naudojimą;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  laisvi domenų vardai ALD „.eu“ turėtų būti skiriami tinkamumo kriterijus atitinkančioms šalims;

(5)  laisvi domenų vardai ALD „.eu“ turėtų būti skiriami tinkamumo kriterijus atitinkančioms šalims už priimtiną kainą;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  Komisija turėtų įvertinti, kokį vaidmenį galėtų atlikti Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) registruojant aukščiausio lygio domeno (ALD) vardus ir siekiant asmenims, pateikusiems paraišką dėl Europos Sąjungos prekių ženklų ir (arba) registruoto Bendrijos dizaino, suteikti ALD „.eu“, taikytiną jų prekių ženklams arba dizainui, su sąlyga, kad atitinkamas vardas yra laisvas. Tas vertinimas taip pat turėtų apimti kitas priemones ar agentūras, kurios taip pat galėtų padėti užkirsti kelią registracijai spekuliavimo ir piktnaudžiavimo tikslais (domeno vardo užgrobimas) ir palengvinti paprastas administracines procedūras, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ);

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  Komisija turėtų, taikydama atvirą, skaidrią ir nediskriminacinę atrankos procedūrą, paskirti ALD „.eu“ registrą. Komisija turėtų su atrinktu registru sudaryti sutartį, kurioje turėtų būti išdėstyti išsamūs registrui taikomi su ALD .eu“ susijusios organizavimo, administravimo ir valdymo veiklos principai ir procedūros. Sutartis turėtų būti terminuota ir turėtų būti galima ją pratęsti;

(9)  Komisija turėtų, taikydama atvirą, skaidrią ir nediskriminacinę atrankos procedūrą ir atsižvelgdama į išlaidų efektyvumo ir administravimo paprastumo aspektus, paskirti ALD „.eu“ registrą. Siekiant nustatyti registro paskyrimo kriterijus ir tam paskyrimui taikomą atvirą, skaidrią ir nediskriminacinę atrankos procedūrą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais1a. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  Komisija turėtų su atrinktu registru sudaryti sutartį, kurioje turėtų būti išdėstyti išsamūs registrui taikomi su ALD „.eu“ susijusios organizavimo, administravimo ir valdymo veiklos principai ir procedūros. Sutartis turėtų būti terminuota ir ją turėtų būti galima pratęsti;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  Komisija turėtų atlikti ALD „.eu“ veiksmingumo ir veikimo vertinimą. Jį atliekant turėtų būti atsižvelgiama į paskirto registro veiklos metodus ir jo užduočių aktualumą;

(22)  Komisija turėtų atlikti ALD „.eu“ veiksmingumo ir veikimo vertinimą. Jį atliekant turėtų būti atsižvelgiama į paskirto registro veiklos metodus ir jo užduočių aktualumą. Be to, kas trejus metus Komisija turėtų pateikti ALD „.eu“ veikimo ataskaitą.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Šio reglamento tikslas – remti bendrąją skaitmeninę rinką kuriant europinę tapatybę internete, skatinant tarpvalstybinę internetinę veiklą ir skatinant ALD vardo „.eu“ konkurencingumą.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  registras – subjektas, kuriam pavesta vykdyti su ALD „.eu“ susijusią organizavimo, administravimo ir valdymo veiklą, be kita ko, tvarkyti atitinkamas duomenų bazes ir teikti susijusias viešųjų užklausų paslaugas, registruoti domenų vardus, administruoti domenų vardų registrą, administruoti registro ALD vardų serverius ir platinti ALD zonų rinkmenas;

a)  registras – subjektas, kuriam pavesta vykdyti su ALD „.eu“ susijusią organizavimo, administravimo ir valdymo veiklą, be kita ko, tvarkyti atitinkamas duomenų bazes ir teikti susijusias viešųjų užklausų paslaugas, registruoti domenų vardus, administruoti domenų vardų registrą, administruoti registro ALD vardų serverius ir platinti ALD zonų rinkmenas, jei tinkama;

Pagrindimas

ALD zonų rinkmenų platinimo apribojimai yra ALD naudojami kaip saugumo priemonė ir šis lankstumas turi būti išlaikytas nesukuriant prievolės.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  fizinis asmuo, kuris nėra Sąjungos pilietis, bet yra kurios nors valstybės narės rezidentas;

ii)  trečiosios valstybės pilietis, kuris yra kurios nors valstybės narės arba EEE priklausančios trečiosios valstybės rezidentas;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii)  Sąjungoje įsisteigusi įmonė;

iii)  valstybėje narėje arba EEE priklausančioje trečiojoje valstybėje įsisteigusi įmonė;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos iv punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iv)  Sąjungoje įsisteigusi organizacija, nedarant poveikio taikomai nacionalinei teisei.

iv)  valstybėje narėje arba EEE priklausančioje trečiojoje valstybėje, nedarant poveikio taikomai nacionalinei teisei.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Registras turi teisę panaikinti domeno vardą savo iniciatyva, neteikdamas nagrinėti ginčo neteisminio konfliktų sprendimo tvarka, jei:

3.  Registras turi teisę panaikinti domeno vardą arba sustabdyti jo naudojimą savo iniciatyva, neteikdamas nagrinėti ginčo neteisminio konfliktų sprendimo tvarka, jei:

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Domeno vardas tinkama alternatyvaus ginčų sprendimo arba teismine tvarka taip pat gali būti panaikintas ir tada prireikus perduotas kitai šaliai tais atvejais, kai tas vardas yra toks pat kaip vardas, į kurį yra nustatyta teisė pagal nacionalinę arba Sąjungos teisę, arba yra į jį klaidinamai panašus ir kai:

4.  Domeno vardas tinkama alternatyvaus ginčų sprendimo arba teismine tvarka taip pat gali būti panaikintas ir tada prireikus perduotas kitai šaliai tais atvejais, kai tas vardas yra toks pat kaip vardas, į kurį yra nustatyta teisė pagal nacionalinę arba Sąjungos teisę, arba yra į jį klaidinamai panašus. Domeno vardas panaikinamas, kai:

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Registras po konsultacijų su Komisija ir „.eu“ įvairių suinteresuotųjų šalių taryba pagal 14 straipsnio 3 dalies ca punktą patvirtina skaidrias ir nuspėjamas politikos priemones, kad būtų galima laiku nustatyti visus galimus šios dalies a arba b punkte minimus registracijos atvejus. Šiuo tikslu registras, jei reikia, bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis ir nacionalinėmis reagavimo į kompiuterių saugumo incidentus tarnybomis.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jei, valstybės narės teismo nuomone, domeno vardas yra įžeidžiantis, rasistinis ar pažeidžiantis viešąją tvarką, registras, gavęs pranešimą apie teismo sprendimą, tokį vardą blokuoja, o gavęs galutinį teismo sprendimą, tą vardą panaikina. Vėliau registras neleidžia registruoti vardų, dėl kurių buvo priimti tokie teismo sprendimai, tiek laiko, kiek galioja atitinkami sprendimai.

5.  Jei, valstybės narės teismo nuomone ir remiantis Sąjungos arba nacionaline teise, domeno vardas yra įžeidžiantis, rasistinis, pažeidžiantis viešąją tvarką ar trikdantis visuomenės saugumą, registras, gavęs pranešimą apie teismo sprendimą, tokį vardą blokuoja. Registras, gavęs pranešimą apie tokį teismo sprendimą, tą vardą panaikina.

 

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, registras domeno vardo neblokuoja, jeigu teismo sprendimas yra susijęs su įgyvendinimo aktu arba Tarybos sprendimu, priimtu pagal Reglamento .../... [dėl Sąjungos biudžeto apsaugos esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų, 2018/0136 (COD)] 5 straipsnį. Registras, gavęs galutinį teismo sprendimą, tokio domeno vardą panaikina.

 

Vėliau registras neleidžia registruoti domenų vardų, dėl kurių buvo priimti tokie teismo sprendimai, tiek laiko, kiek galioja atitinkami sprendimai.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  ALD „.eu“ užregistruotus domenų vardus galima perduoti tik tiems subjektams, kurie yra tinkami registruoti „.eu“ domenų vardus.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Domenų vardai, laikantis esamų tarptautinių standartų, registruojami bet kuriais raidiniais oficialiųjų Sąjungos kalbų ženklais pagal atitinkamų internacionalizuotųjų domenų vardų (IDV) protokolų teikiamas galimybes.

1.  Domenų vardai, laikantis esamų tarptautinių standartų, registruojami bet kuriais oficialiųjų Sąjungos kalbų ženklais pagal atitinkamų internacionalizuotųjų domenų vardų (IDV) protokolų teikiamas galimybes.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  gali būti registruojami arba rezervuojami valstybių narių tik antrojo lygio domene. Šie domenų vardai turėtų apimti tik plačiai pripažintas geografines ir (arba) geopolitines sąvokas, turinčias įtakos valstybių narių politinei ar teritorinei struktūrai.

b)  gali būti registruojami arba rezervuojami valstybių narių tik antrojo lygio domene. Šie domenų vardai apima tik plačiai pripažintas geografines ir (arba) geopolitines sąvokas, turinčias įtakos valstybių narių politinei ar teritorinei struktūrai.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija nustato registro paskyrimo kriterijus ir procedūrą įgyvendinimo aktuose. Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 17 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

1.  Komisija pagal 17a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas, siekdama nustatyti registro paskyrimo kriterijus ir procedūrą ir kriterijus, kuriais remiantis apibrėžimi minimalūs reikalavimai, taikytini kitomis nei 4 straipsnyje nurodytos aplinkybės, kai registras, siekdamas apsaugoti Sąjungos vertybes, kaip antai, daugiakalbystė, vartotojų privatumo ir saugumo užtikrinimas ir pagarba žmogaus teisėms, blokuoja domeno pavadinimą, sustabdo jo naudojimą ar jį panaikina.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija sudaro sutartį su paskirtu registru. Sutartyje nurodomos registro paslaugų teikimo taisyklės, politika ir procedūros, taip pat sąlygos, kurių laikydamasi Komisija prižiūri registro vykdomą su ALD „.eu“ susijusią organizavimo, administravimo ir valdymo veiklą. Sutartis yra terminuota, ją galima pratęsti ir joje išdėstomi remiantis 11 straipsniu nustatyti ALD „.eu“ veikimo principai ir procedūros.

3.  Komisija sudaro sutartį su paskirtu registru. Sutartyje nurodomos registro paslaugų teikimo taisyklės, politika ir procedūros, taip pat sąlygos, kurių laikydamasi Komisija prižiūri registro vykdomą su ALD „.eu“ susijusią organizavimo, administravimo ir valdymo veiklą. Sutartis yra terminuota, ją galima pratęsti ir joje išdėstomi remiantis šiuo reglamento 10 ir 11 straipsniais nustatyti ALD „.eu“ veikimo principai ir procedūros.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 pastraipos -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a)  skatina ALD „.eu“ patrauklumą Sąjungoje ir pasaulyje, kad būtų užtikrintas jo konkurencingumas;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  laikosi šiame reglamente ir 8 straipsnio 3 dalyje nurodytoje sutartyje nustatytų taisyklių, politikos ir procedūrų;

a)  laikosi šiame reglamente ir 8 straipsnio 3 dalyje nurodytoje sutartyje nustatytų taisyklių, politikos ir procedūrų, visų pirma, Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktų;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  vykdo su ALD „.eu“ susijusią organizavimo, administravimo ir valdymo veiklą vadovaudamasis bendruoju interesu ir kokybės, efektyvumo, patikimumo, skaidrumo, prieinamumo ir nediskriminavimo principais ir užtikrindamas sąžiningos konkurencijos sąlygas;

b)  vykdo su ALD „.eu“ susijusią organizavimo, administravimo ir valdymo veiklą vadovaudamasis bendru viešuoju interesu;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  vykdydamas su ALD „.eu“ susijusią organizavimo, administravimo ir valdymo veiklą visuomet užtikrina aukštą kokybę, skaidrumą, nuspėjamumą, patikimumą, prieinamumą, veiksmingumą, nediskriminavimą ir sąžiningos konkurencijos sąlygas, taip pat vartotojų apsaugos priemonių taikymą su ALD „.eu“ domeno pavadinimu susijusiais atvejais;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  propaguoja Sąjungos tikslus interneto valdymo srityje;

i)  propaguoja Sąjungos tikslus interneto valdymo srityje ir šiuo tikslu, be kita ko, dalyvauja tarptautiniuose forumuose;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 pastraipos k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k)  savo sąskaita užtikrina, kad bent kas dvejus metus nepriklausoma įstaiga atliktų jo auditą, kurio tikslas – patvirtinti atitiktį šiam reglamentui, ir pateikia audito rezultatus Komisijai;

k)  savo sąskaita užtikrina, kad bent kas dvejus metus nepriklausoma įstaiga atliktų jo auditą, kurio tikslas – patvirtinti atitiktį šiam reglamentui, ir pateikia audito rezultatus Komisijai;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal 8 straipsnio 3 dalį Komisijos ir paskirto registro sudarytoje sutartyje, laikantis šio reglamento, išdėstomi ALD „.eu“ veikimo principai ir procedūros, be kita ko:

1.   Pagal 8 straipsnio 3 dalį Komisijos ir paskirto registro sudarytoje sutartyje, laikantis šio reglamento, išdėstomi ALD „.eu“ veikimo principai ir procedūros, be kita ko:

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  registracijos prašymų teikimo reikalavimai ir procedūros, registruotojų duomenų tikrinimo politika ir su domenų vardų registravimu spekuliavimo tikslais susijusi politika;

b)  registracijos prašymų teikimo reikalavimai ir procedūros, sistemos, kuriomis remiantis tikrinama, ar įvykdyti registracijos kriterijai, taip pat tikrinama registruotojų tapatybė, duomenys ir tai, ar domenų vardai neregistruojami spekuliavimo tikslais;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  priemonės, kurių tikslas – suteikti kompetentingoms institucijoms prieigą prie registre saugomų duomenų nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais, kaip numatyta Sąjungos ar nacionalinėje teisėje;

f)  priemonės, kurių tikslas – suteikti kompetentingoms institucijoms prieigą prie registre saugomų duomenų nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais, kaip numatyta Sąjungos ar nacionalinėje teisėje, taikant tinkamą stabdžių ir atsvarų sistemą;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.   Visgi 1 dalies f punkte nurodytos priemonės, numatytos pagal nacionalinę teisę, netaikomos, jeigu jos yra susijusios su įgyvendinimo aktu arba Tarybos sprendimu, priimtu pagal Reglamento .../... [dėl Sąjungos biudžeto apsaugos esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų, 2018/0136 (COD)] 5 straipsnį. Tokia priemonė gali būti naudojama remiantis galutiniu teismo sprendimu arba kitu galutiniu administraciniu aktu.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Registras sudaro ir tvarko duomenų bazę WHOIS, kurios tikslas – teikti tikslią naujausią domenų vardų registravimo ALD „.eu“ informaciją.

1.  Registras deramai stropiai sudaro ir tvarko duomenų bazę WHOIS, kurios tikslas – teikti tikslią naujausią domenų vardų registravimo ALD „.eu“ informaciją.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Duomenų bazėje WHOIS saugoma aktuali ir, atsižvelgiant į šios duomenų bazės paskirtį, ne pernelyg išsami informacija apie kontaktinius asmenis, administruojančius ALD „.eu“ užregistruotus domenų vardus, ir apie domenų vardų savininkus. Jei domeno vardo savininkas yra fizinis asmuo, prieš viešai skelbiant informaciją būtina gauti Reglamente 2016/679 apibrėžtą domeno vardo savininko sutikimą.

2.  Duomenų bazėje WHOIS saugoma aktuali informacija, remiantis Reglamentu (ES) Nr. 2016/679. Visų pirma, atsižvelgiant į šios duomenų bazės paskirtį, surinkta informacija apie kontaktinius asmenis, administruojančius ALD „.eu“ užregistruotus domenų vardus ir apie domenų vardų savininkus neturi būti pernelyg išsami. Jei domeno vardo savininkas yra fizinis asmuo, prieš viešai skelbiant informaciją būtina gauti Reglamente 2016/679 apibrėžtą domeno vardo savininko sutikimą.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Prireikus Komisija gali konsultuotis su suinteresuotosiomis šalimis ir ekspertais dėl šiame straipsnyje numatytos priežiūros veiklos rezultatų ir dėl būdų, kaip gerinti su ALD „.eu“ susijusią organizavimo, administravimo ir valdymo veiklą.

4.  Prireikus Komisija gali konsultuotis su „.eu“ įvairių suinteresuotųjų šalių patariamosios grupe ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis ir ekspertais dėl šiame straipsnyje numatytos priežiūros veiklos rezultatų ir dėl būdų, kaip gerinti su ALD „.eu“ susijusią organizavimo, administravimo ir valdymo veiklą.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Įsteigiama „.eu“ įvairių suinteresuotųjų šalių taryba, kurios tikslas – teikti Komisijai patarimus dėl šio reglamento įgyvendinimo.

1.  Įsteigiama „.eu“ įvairių suinteresuotųjų šalių patariamoji grupė, kurios tikslas – teikti Komisijai patarimus dėl šio reglamento įgyvendinimo. Komisija įgyvendindama šį reglamentą visais aspektais deramai atsižvelgia į visus „.eu“ įvairių suinteresuotųjų šalių patariamosios grupės pateiktus patarimus ir rekomendacijas.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  „.eu“ įvairių suinteresuotųjų šalių tarybą sudaro privačiojo sektoriaus, technikų bendruomenės, valstybių narių ir tarptautinių organizacijų, pilietinės visuomenės ir akademinės bendruomenės atstovai, kuriuos, laikydamasi atviros ir skaidrios procedūros, skiria Komisija.

2.  „.eu“ įvairių suinteresuotųjų šalių patariamąją grupę sudaro privačiojo sektoriaus, technikų bendruomenės, valstybių narių ir tarptautinių organizacijų, pilietinės visuomenės ir akademinės bendruomenės atstovai, kuriuos, laikydamasi atviros ir skaidrios procedūros ir, visų pirma, paisydama lyčių lygybės principo, skiria Komisija.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  „.eu“ įvairių suinteresuotųjų šalių tarybos užduotys yra:

3.  „.eu“ įvairių suinteresuotųjų šalių patariamosios grupės užduotys yra:

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  teikti nuomones su ALD „.eu“ susijusios organizavimo, administravimo ir valdymo veiklos klausimais;

b)  teikti nuomones su ALD „.eu“ susijusios organizavimo, administravimo ir valdymo veiklos klausimais, įskaitant klausimus, susijusius su kibernetiniu saugumu ir duomenų apsauga;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  teikti Komisijai patarimus registro stebėjimo ir priežiūros klausimais.

c)  teikti Komisijai patarimus registro stebėjimo ir priežiūros klausimais ir visų pirma klausimais, susijusiais su 10 straipsnio k punkte nurodytu auditu.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  patarti Komisijai dėl geriausios praktikos, susijusios su politika ir priemonėmis, kuriomis naudodamasi Komisija galėtų nustatyti ir, jei būtina, be kita ko, bendradarbiaudama su teisėsaugos institucijomis ir nacionalinėmis reagavimo į kompiuterių saugumo incidentus tarnybomis, imtis veiksmų atvejais, kai domenų vardo turėtojas jį užregistravo neturėdamas į jį teisių ar teisėtų su juo susijusių interesų ir kai domenų vardai naudojami nesąžiningai.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija ne vėliau kaip per penkerius metus nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos, o vėliau – kas trejus metus vertina su ALD „.eu“ susijusios veiklos įgyvendinimą ir šio domeno veiksmingumą bei veikimą.

1.  Komisija ne vėliau kaip per penkerius metus nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos, o vėliau – kas trejus metus vertina su ALD „.eu“ susijusios veiklos įgyvendinimą ir šio domeno veiksmingumą bei veikimą, visų pirma, remdamasi registro pagal 10 straipsnio k punktą pateikta informacija.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Komisija ne vėliau kaip ... [treji metai nuo šio reglamento taikymo pradžios datos] įvertina šio reglamento vaidmenį užkertant kelią domeno vardo užgrobimo atvejams ir užtikrinant paprastas administracines procedūras, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ). Ji taip pat įvertinama galimą EUIPO ir kitų Sąjungos agentūrų vaidmenį registruojant ALD „.eu“ vardus ir, jei reikia, imamasi atitinkamų veiksmų, pavyzdžiui, pasiūlo atitinkamas teisėkūros priemones.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 1 dalyje nurodyto vertinimo išvadų ataskaitą.

2.  Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 1 ir 1a dalyse nurodyto vertinimo išvadų ataskaitą ir prireikus prie jos prideda atitinkamus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

17a straipsnis

 

Įgaliojimų delegavimas

 

1.   8 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2.   8 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami laikotarpiui nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo data]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

 

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 8 straipsnio 1 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

4.   Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

 

5.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

6.   Pagal 8 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

Naujuoju pasiūlymu dėl aukščiausio lygio domeno „.eu“ (ALD „.eu“), kurį Komisija paskelbė 2018 m. balandžio 24 d., siekiama panaikinti galiojančius teisės aktus. Nors ALD „.eu“ ir toliau veikia tinkamai, jį reglamentuojanti teisės aktų sistema turi būti pritaikyta prie besikeičiančios interneto aplinkos ir rinkos.

Laikantis bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos tikslų, šia iniciatyva siekiama užtikrinti, kad ALD, kuris veikia pakankamai gerai, gerai veiktų ir ateityje, siekiant užtikrinti, kad artimiausioje ateityje su juo susijusią naudą galėtų gauti kuo daugiau Sąjungos piliečių.

Pranešėjas palankiai vertina pasiūlymą ir pritaria tikslui neatsilikti nuo sparčios ALD rinkos raidos ir dinamiškos skaitmeninės aplinkos, o tam reikia perspektyvios ir lanksčios reglamentavimo aplinkos.

Tai, kad esama atskiro ES domeno vardo, yra labai svarbu ES internetinei tapatybei. Pranešėjas mano, kad galimybė institucijoms, bendrovėms ar piliečiams naudotis domenu „.eu“ jiems suteikia daug naudos. Todėl jie bus lengvai atpažįstami kaip ES bendruomenės dalis ir kad jie laikosi vienodų taisyklių ir vertybių.

Šiame pasiūlyme nustatomi bendrieji aukščiausio lygio domeno vardo „.eu“ registravimo principai. Jame nurodomi tinkamumo kriterijai, bendrosios domenų vardų registravimo ir panaikinimo sąlygos, kalbos, taikytina teisė ir jurisdikcija, registro, Komisijos ir valstybių narių reikmėms vykdomo domenų vardų rezervavimo procedūros ir registratorių akreditavimo procedūros.

Registro klausimu jame pateikiamos nuostatos dėl tvarkos, pagal kurią Komisija paskiria registrą, dėl registro ypatybių ir dėl pagrindinių jo pareigų. Šiame pasiūlyme taip pat išvardijami ALD „.eu“ veikimo principai ir procedūros, kurie turi būti išdėstomi sutartyje su registru, įskaitant toliau nurodytas nuostatas.

Nors pranešėjas ir pritaria bendriesiems principams, jis nori pabrėžti, kad turi būti propaguojamos ES vertybės, kaip antai daugiakalbystė, vartotojų privatumo ir saugumo užtikrinimas, vartotojų apsauga ir žmogaus teisės. Pranešėjas siūlo priimti papildomas apsaugos priemones, visų pirma susijusias su teisinės valstybės apsauga.

Taip pat pranešėjas norėtų, kad, naudojant deleguotuosius aktus, Europos Parlamentas galėtų geriau kontroliuoti tai, kaip nustatomi registro paskyrimo kriterijai ir tvarka.


PRIEDAS. PRANEŠĖJUI INFORMACIJĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ AR ASMENŲ SĄRAŠAS

Šį sąrašą pranešėjas rengia savo noru ir tik savo atsakomybe. Pranešėjas, rengdamas šį pranešimą, gavo informacijos iš šių subjektų ar asmenų prieš jį priimant komitete:

Subjektas ir (arba) asmuo

Europos Komisija

EUrid

EDRI

EUIPO

Business Europe


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Aukščiausio lygio domeno vardo „.eu“, įgyvendinimas ir šio domeno veikimas

Nuorodos

COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

25.4.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

28.5.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

28.5.2018

IMCO

28.5.2018

JURI

28.5.2018

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

16.5.2018

IMCO

19.6.2018

JURI

15.5.2018

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Fredrick Federley

30.5.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

24.9.2018

 

 

 

Priėmimo data

21.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

53

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Zigmantas Balčytis, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pilar Ayuso, Amjad Bashir, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Davor Škrlec, Pavel Telička

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

John Flack

Pateikimo data

26.11.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

53

+

ALDE

Fredrick Federley, Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, John Flack, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda, Davor Škrlec

2

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Christelle Lechevalier

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika