Ziņojums - A8-0394/2018Ziņojums
A8-0394/2018

  ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par .eu augšējā līmeņa domēna nosaukuma plašāku ieviešanu un darbību un ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 733/2002 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 874/2004

  26.11.2018 - (COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)) - ***I

  Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
  Referents: Fredrick Federley


  Procedūra : 2018/0110(COD)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A8-0394/2018
  Iesniegtie teksti :
  A8-0394/2018
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par .eu augšējā līmeņa domēna nosaukuma plašāku ieviešanu un darbību un ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 733/2002 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 874/2004

  (COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))

  (Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0231),

  –  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 172. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0170/2018),

  –  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

  –  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 11. jūlija atzinumu[1],

  –  ņemot vērā Reģionu komitejas ... atzinumu,

  –  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

  –  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A8-0394/2018),

  1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

  2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

  3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

  Grozījums Nr.    1

  Regulas priekšlikums

  1.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (1a)  Tā kā augšējā līmeņa domēnu (TLD) tirgū un dinamiskajā digitālajā vidē notiek straujas pārmaiņas, ir jāizstrādā nākotnes prasībām atbilstoša un elastīga regulatīvā vide. .eu TLD mērķis ir ar labas pārvaldības palīdzību stiprināt Savienības identitāti un sekmēt Savienības vērtības, piemēram, daudzvalodību, lietotāju privātumu un drošību un cilvēktiesību ievērošanu, kā arī tiešsaistes prioritātes.

  Grozījums Nr.    2

  Regulas priekšlikums

  2.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (2a)  .eu TLD ir astotais lielākais valsts koda augšējā līmeņa domēns (ccTLD) pasaulē, kurā 2017. gadā bija reģistrēti vairāk nekā 3,8 miljoni domēnu nosaukumu. .eu TLD izmanto Savienības iestādes, aģentūras un struktūras, tostarp saviem projektiem un iniciatīvām.

  Grozījums Nr.    3

  Regulas priekšlikums

  4. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (4)  .eu TLD būtu jānodrošina skaidra saikne ar Savienību un Eiropas tirgu. Tam būtu jāļauj uzņēmumiem, organizācijām un fiziskām personām Savienībā reģistrēt domēnu nosaukumus .eu TLD. Savienības pilsoņiem būtu jāļauj reģistrēt .eu domēna nosaukumu neatkarīgi no viņu dzīvesvietas.

  (4)  .eu TLD kā īpašam Savienības domēna nosaukumam, kam ir skaidrs un vienkārši atpazīstams apzīmējums, būtu jānodrošina skaidra saikne ar Savienību un Eiropas tirgu un jānodrošina Savienības tiešsaistes identitāte, radot spēcīgu digitālā vienotā tirgus identitāti, kam piemēro Savienības tiesību aktus un tirdzniecības standartus. Tam būtu jāļauj uzņēmumiem un organizācijām, kas reģistrēti Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ), un fiziskām personām, kas ir kādas dalībvalsts vai EEZ esošas trešās valsts rezidenti, reģistrēt domēnu nosaukumus .eu TLD. Savienības pilsoņiem būtu jāļauj reģistrēt .eu TLD domēna nosaukumu neatkarīgi no viņu dzīvesvietas. Šāds domēns ir svarīga Eiropas identitātes daļa, un lietotāji ir atbildīgi par tā pareizu izmantošanu.

  Grozījums Nr.    4

  Regulas priekšlikums

  5. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (5)  Domēnu nosaukumus .eu augšējā līmeņa domēnā tiesīgajām pusēm būtu jāpiešķir atkarībā no pieejamības.

  (5)  Domēnu nosaukumus .eu augšējā līmeņa domēnā tiesīgajām pusēm būtu par saprātīgu cenu jāpiešķir atkarībā no pieejamības.

  Grozījums Nr.    5

  Regulas priekšlikums

  5.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (5a)  Komisijai būtu jāizvērtē Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) potenciālā loma .eu TLD domēna nosaukumu reģistrācijā ar mērķi Eiropas Savienības preču zīmju (EUTM) vai reģistrētu Kopienas dizainparaugu (RCD) pieteikumu iesniedzējiem attiecībā uz to preču zīmēm vai dizainparaugiem piešķirt .eu TLD, ja vien tie ir pieejami. Šajā novērtējumā būtu jāiekļauj arī citi pasākumi vai aģentūras, ko varētu iesaistīt, lai nepieļautu spekulatīvas un ļaunprātīgas reģistrācijas (domēnu sagrābšanu) un sekmētu vienkāršas administratīvās procedūras, jo īpaši attiecībā uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU).

  Grozījums Nr.    6

  Regulas priekšlikums

  9. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (9)  Komisijai, izmantojot atklātu, pārredzamu un nediskriminējošu atlases procedūru, būtu jāizraugās .eu TLD reģistrs. Komisijai būtu jāslēdz līgums ar izraudzīto reģistru, ietverot tajā sīki izstrādātus principus un procedūras, kas reģistram jāievēro saistībā ar .eu TLD organizēšanu, administrēšanu un pārvaldību. Līgumam vajadzētu būt uz noteiktu termiņu un pagarināmam.

  (9)  Komisijai, izmantojot atklātu, pārredzamu un nediskriminējošu atlases procedūru un ņemot vērā izmaksu lietderības un administratīvās vienkāršības principu, būtu jāizraugās .eu TLD reģistrs. Lai paredzētu kritērijus un atklātu, pārredzamu un nediskriminējošu atlases procedūru attiecībā uz šā reģistra izraudzīšanos, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai šādas apspriešanās notiktu saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu1a. Lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

  Grozījums Nr.    7

  Regulas priekšlikums

  9.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (9a)  Komisijai būtu jāslēdz līgums ar izraudzīto reģistru, ietverot tajā sīki izstrādātus principus un procedūras, kas reģistram jāievēro attiecībā uz .eu TLD organizēšanu, administrēšanu un pārvaldību. Līgums būtu jāslēdz uz noteiktu termiņu, un tam vajadzētu būt pagarināmam.

  Grozījums Nr.    8

  Regulas priekšlikums

  22. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (22)  Komisijai būtu jāizvērtē .eu TLD efektivitāte un darbība. Šādā izvērtējumā būtu jāņem vērā izraudzītā reģistra darba prakse un tā uzdevumu atbilstība.

  (22)  Komisijai būtu jāizvērtē .eu TLD efektivitāte un darbība. Šādā izvērtējumā būtu jāņem vērā izraudzītā reģistra darba prakse un tā uzdevumu atbilstība. Turklāt Komisijai ik pēc trim gadiem būtu jāiesniedz ziņojums par.eu TLD nosaukuma darbību.

  Grozījums Nr.    9

  Regulas priekšlikums

  1. pants – -1. punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  -1.  Šīs regulas mērķis ir sekmēt digitālā vienotā tirgus darbību, veidojot tiešsaistes Eiropas identitāti un veicinot pārrobežu darbības tiešsaistē, kā arī sekmējot .eu TLD nosaukuma konkurētspēju.

  Grozījums Nr.    10

  Regulas priekšlikums

  2. pants – 1. daļa – a punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  a)  “reģistrs” ir subjekts, kura uzdevums ir organizēt, administrēt un pārvaldīt .eu TLD, tostarp uzturēt attiecīgās datubāzes un saistītos publisko vaicājumu pakalpojumus, reģistrēt domēnu nosaukumus, nodrošināt domēnu nosaukumu reģistra darbību, darbināt reģistra TLD nosaukumu serverus un izplatīt TLD zonas datnes;

  a)  “reģistrs” ir subjekts, kura uzdevums ir attiecīgā gadījumā organizēt, administrēt un pārvaldīt .eu TLD, tostarp uzturēt attiecīgās datubāzes un saistītos publisko vaicājumu pakalpojumus, reģistrēt domēnu nosaukumus, nodrošināt domēnu nosaukumu reģistra darbību, darbināt reģistra TLD nosaukumu serverus un izplatīt TLD zonas datnes;

  Pamatojums

  Ierobežojumus TLD zonas datņu izplatīšanai TLD izmanto kā drošības pasākumu, un šī elastība ir jāsaglabā, neradot saistības.

  Grozījums Nr.    11

  Regulas priekšlikums

  3. pants – 1. daļa – ii punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  ii)  fiziska persona, kura nav Savienības pilsonis un kura ir kādas dalībvalsts rezidents; vai

  ii)  trešās valsts valstspiederīgais, kas ir kādas dalībvalsts vai EEZ esošas trešās valsts rezidents;

  Grozījums Nr.    12

  Regulas priekšlikums

  3. pants – 1. daļa – iii punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  iii)  Savienībā uzņēmējdarbību veicošs uzņēmums; vai

  iii)  kādā dalībvalstī vai EEZ esošā trešā valstī reģistrēts uzņēmums;

  Grozījums Nr.    13

  Regulas priekšlikums

  3. pants – 1. daļa – iv punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  iv)  Savienībā dibināta organizācija, neskarot valsts tiesību aktu piemērošanu.

  iv)  kādā dalībvalstī vai EEZ esošā trešā valstī reģistrēta organizācija, neskarot valsts tiesību aktu piemērošanu.

  Grozījums Nr.    14

  Regulas priekšlikums

  4. pants – 3. punkts – ievaddaļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3.  Reģistrs drīkst pēc savas iniciatīvas atsaukt domēna nosaukumu, neiesniedzot attiecīgo strīdu izskatīšanai kādā ārpustiesas strīdu izšķiršanas iestādē, ja:

  3.  Reģistrs drīkst pēc savas iniciatīvas atsaukt domēna nosaukumu vai apturēt tā izmantošanu, neiesniedzot attiecīgo strīdu izskatīšanai kādā ārpustiesas strīdu izšķiršanas iestādē, ja:

  Grozījums Nr.    15

  Regulas priekšlikums

  4. pants – 4. punkts – ievaddaļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4.  Domēna nosaukumu drīkst arī atsaukt un, ja nepieciešams, nodot citai pusei, pamatojoties uz strīdu alternatīvu izšķiršanu (ADR) pienācīgā kārtā vai tiesas procedūru, ja nosaukums ir identisks vai maldinoši līdzīgs nosaukumam, attiecībā uz kuru tiesības ir noteiktas ar valsts vai Savienības tiesību aktu un ja:

  4.  Domēna nosaukumu drīkst arī atsaukt un, ja nepieciešams, nodot citai pusei, pamatojoties uz strīdu alternatīvu izšķiršanu (ADR) pienācīgā kārtā vai tiesas procedūru, ja nosaukums ir identisks vai maldinoši līdzīgs nosaukumam, attiecībā uz kuru tiesības ir noteiktas ar valsts vai Savienības tiesību aktiem. Domēna nosaukumu atsauc, ja:

  Grozījums Nr.    16

  Regulas priekšlikums

  4. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  Reģistrs, apspriežoties ar Komisiju un .eu daudzpersonu padomdevēju grupu saskaņā ar 14. panta 3. punkta ca) apakšpunktu, pieņem pārredzamu un paredzamu politiku, lai savlaicīgi identificētu tās iespējamās reģistrācijas, kas minētas šā punkta pirmās daļas a) vai b) apakšpunktā. Šajā nolūkā reģistrs vajadzības gadījumā sadarbojas ar tiesībaizsardzības iestādēm un valstu datorapdraudējumu reaģēšanas vienībām.

  Grozījums Nr.    17

  Regulas priekšlikums

  4. pants – 5. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  5.  Ja kādas dalībvalsts tiesa uzskata domēna nosaukumu par aizskarošu, rasistisku vai tādu, kas ir pretrunā ar sabiedrisko kārtību, reģistrs, saņemot informāciju par šādu tiesas lēmumu, attiecīgo domēna nosaukumu bloķē un, saņemot paziņojumu par tiesas galīgo lēmumu, domēna nosaukumu atsauc. Reģistrs bloķē turpmākai reģistrācijai tos nosaukumus, uz ko attiecas šāds tiesas nolēmums, tik ilgi, kamēr šāds nolēmums ir spēkā.

  5.  Ja kādas dalībvalsts tiesa uzskata, ka saskaņā ar Savienības vai attiecīgās valsts tiesībām domēna nosaukums ir aizskarošs, rasistisks vai tāds, kas ir pretrunā ar sabiedrisko kārtību vai sabiedrisko drošību, reģistrs, saņemot informāciju par šādu tiesas lēmumu, attiecīgo domēna nosaukumu bloķē. Pēc šāda tiesas lēmuma paziņošanas reģistrs atsauc attiecīgo domēna nosaukumu.

   

  Atkāpjoties no šā punkta pirmās daļas, reģistrs tomēr nebloķē domēna nosaukumu, ja uz konkrēto tiesas lēmumu attiecas īstenošanas tiesību akts vai Padomes lēmums, kas pieņemts saskaņā ar 5. pantu Regulā .../... [par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs, 2018/0136(COD)]. Saņemot paziņojumu par tiesas galīgo lēmumu, reģistrs domēna nosaukumu atsauc.

   

  Reģistrs bloķē turpmākai reģistrācijai tos domēna nosaukumus, uz kuriem attiecas šāds tiesas lēmums, tik ilgi, kamēr šāds lēmums ir spēkā.

  Grozījums Nr.    18

  Regulas priekšlikums

  4. pants – 5.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  5.a  .eu TLD reģistrētie domēna nosaukumi ir nododami tikai tādām personām, kam ir tiesības reģistrēt .eu TLD nosaukumu.

  Grozījums Nr.    19

  Regulas priekšlikums

  5. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Domēnu nosaukumus reģistrē ar visiem Savienības oficiālo valodu alfabēta burtiem saskaņā ar starptautiskajiem standartiem, kā to atļauj attiecīgie internacionalizēto domēnu nosaukumu (IDN) protokoli.

  1.  Domēnu nosaukumus reģistrē ar visiem Savienības oficiālo valodu burtiem saskaņā ar starptautiskajiem standartiem, kā to atļauj attiecīgie internacionalizēto domēnu nosaukumu (IDN) protokoli.

  Grozījums Nr.    20

  Regulas priekšlikums

  6. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  b)  dalībvalstis drīkst reģistrēt vai rezervēt tikai otrā līmeņa domēnā. Šādiem domēnu nosaukumiem ir jābūt tikai plaši atpazīstamiem ģeogrāfiskiem un/vai ģeopolitiskiem jēdzieniem, kas ietekmē dalībvalstu politisko vai teritoriālo organizāciju.

  b)  dalībvalstis drīkst reģistrēt vai rezervēt tikai otrā līmeņa domēnā. Šādi domēnu nosaukumi ir tikai plaši atpazīstamiem ģeogrāfiskiem un/vai ģeopolitiskiem jēdzieniem, kas ietekmē dalībvalstu politisko vai teritoriālo organizāciju.

  Grozījums Nr.    21

  Regulas priekšlikums

  8. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, nosaka kritērijus un procedūru, kā izraudzīties reģistru. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 17panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

  1.  Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 17.a pantu, lai papildinātu šo regulu, nosakot kritērijus un procedūru, kuriem atbilstīgi izraugās reģistru, kā arī kritērijus, ar ko paredz prasību minimumu citiem apstākļiem, kuri nav minēti 4pantā un kuros reģistram domēna nosaukums ir jābloķē, jāaptur vai jāatsauc tādu Savienības vērtību aizsardzības nolūkā kā daudzvalodība, lietotāju privātums un drošība un cilvēktiesību ievērošana.

  Grozījums Nr.    22

  Regulas priekšlikums

  8. pants – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3.  Komisija slēdz līgumu ar izraudzīto reģistru. Līgumā nosaka noteikumus, politiku un procedūras reģistra pakalpojumu sniegšanai un nosacījumus, saskaņā ar kuriem Komisija uzrauga to, kā reģistrs organizē, administrē un pārvalda .eu TLD. Līgumu slēdz uz noteiktu termiņu, tas ir pagarināms un tajā ir ietverti .eu TLD darbības principi un procedūras, kas noteikti, pamatojoties uz 11. pantu.

  3.  Komisija slēdz līgumu ar izraudzīto reģistru. Līgumā nosaka noteikumus, politiku un procedūras reģistra pakalpojumu sniegšanai un nosacījumus, saskaņā ar kuriem Komisija uzrauga to, kā reģistrs organizē, administrē un pārvalda .eu TLD. Līgumu slēdz uz noteiktu termiņu, tas ir pagarināms un tajā ir ietverti .eu TLD darbības principi un procedūras, kas noteikti, pamatojoties uz šīs regulas 10. un 11. pantu.

  Grozījums Nr.    23

  Regulas priekšlikums

  10. pants – 1. daļa – -a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  -a)  popularizē .eu TLD visā Savienībā un trešās valstīs, lai nodrošinātu tā konkurētspēju;

  Grozījums Nr.    24

  Regulas priekšlikums

  10. pants – 1. daļa – a punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  a)  ievēro noteikumus, politiku un procedūras, kas noteiktas šajā regulā un 8. panta 3. punktā minētajā līgumā;

  a)  ievēro noteikumus, politiku un procedūras, kas noteiktas šajā regulā un 8. panta 3. punktā minētajā līgumā, un jo īpaši Savienības datu aizsardzības tiesību aktos;

  Grozījums Nr.    25

  Regulas priekšlikums

  10. pants – 1. daļa – b punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  b)  organizē, administrē un pārvalda .eu TDL vispārības interesēs un pamatojoties uz kvalitātes, efektivitātes, uzticamības, pārredzamības, pieejamības un nediskriminācijas principiem un nodrošinot godīgas konkurences apstākļus;

  b)  organizē, administrē un pārvalda .eu TLD vispārējās sabiedrības interesēs;

  Grozījums Nr.    26

  Regulas priekšlikums

  10. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  ba)  visos .eu TLD administrēšanas un pārvaldības aspektos nodrošina augstu kvalitāti, pārredzamību, paredzamību, uzticamību, pieejamību, efektivitāti, nediskriminēšanu, godīgus konkurences apstākļus un patērētāju aizsardzības pasākumu piemērošanu .eu TLD nosaukumam;

  Grozījums Nr.    27

  Regulas priekšlikums

  10. pants – 1. daļa – i punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  i)  veicina Savienības mērķus interneta pārvaldības jomā;

  i)  veicina Savienības mērķus interneta pārvaldības jomā, cita starpā līdzdarbojoties starptautiskos forumos;

  Grozījums Nr.    28

  Regulas priekšlikums

  10. pants – 1. daļa – k punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  k)  vismaz reizi divos gados par saviem līdzekļiem ļauj sevi revidēt neatkarīgai struktūrai, lai pārliecinātos par atbilstību šai regulai, un nosūta rezultātus Komisijai;

  (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

  Grozījums Nr.    29

  Regulas priekšlikums

  11. pants – 1. daļa – ievaddaļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Līgumā, kas starp Komisiju un izraudzīto reģistru noslēgts atbilstoši 8. panta 3. punktam, saskaņā ar šo regulu ir ietverti .eu TLD darbības principi un procedūras, tostarp:

  1.   Līgumā, kas starp Komisiju un izraudzīto reģistru noslēgts atbilstoši 8. panta 3. punktam, saskaņā ar šo regulu ir ietverti .eu TLD darbības principi un procedūras, tostarp:

  Grozījums Nr.    30

  Regulas priekšlikums

  11. pants – 1. daļa – b punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  b)  prasības un procedūras attiecībā uz reģistrācijas pieprasījumiem, reģistrētāju datu verifikācijas un domēnu nosaukumu spekulatīvas reģistrēšanas politika;

  b)  prasības un procedūras attiecībā uz reģistrācijas pieprasījumiem, reģistrācijas kritēriju izpildes verifikācijas sistēmas, kas ietver reģistrētāju identitātes, datu un domēnu nosaukumu spekulatīvas reģistrēšanas verifikāciju;

  Grozījums Nr.    31

  Regulas priekšlikums

  11. pants – 1. daļa – f punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  f)  pasākumi, kuru mērķis ir kompetentajām iestādēm nodrošināt piekļuvi reģistra datiem, ko tās var izmantot, lai nepieļautu, atklātu un izmeklētu noziegumus un veiktu kriminālvajāšanu, kā paredzēts Savienības vai valstu tiesību aktos;

  f)  pasākumi, kuru mērķis ir kompetentajām iestādēm nodrošināt piekļuvi reģistra datiem, ko tās var izmantot, lai nepieļautu, atklātu un izmeklētu noziegumus un veiktu kriminālvajāšanu, kā paredzēts Savienības vai valstu tiesību aktos un atbilstīgi attiecīgiem līdzsvara un kontroles pasākumiem;

  Grozījums Nr.    32

  Regulas priekšlikums

  11. pants – 1.a daļa (jauna)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  1.a   Tomēr pasākumus, kas minēti 1. punkta f) apakšpunktā un paredzēti valstu tiesību aktos, nepiemēro, ja uz tiem attiecas īstenošanas tiesību akts vai Padomes lēmums, kas pieņemts saskaņā ar 5. pantu Regulā .../... [par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs, 2018/0136(COD)]. Šādus pasākumus var izmantot, pamatojoties uz tiesas galīgo lēmumu vai citu galīgu administratīvo darbību.

  Grozījums Nr.    33

  Regulas priekšlikums

  12. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Reģistrs izveido un pārvalda WHOIS datubāzi nolūkā sniegt precīzu un atjauninātu informāciju par domēnu nosaukumiem .eu TLD.

  1.  Reģistrs izveido un ar pienācīgu rūpību pārvalda WHOIS datubāzi nolūkā sniegt precīzu un atjauninātu informāciju par domēnu nosaukumiem .eu TLD.

  Grozījums Nr.    34

  Regulas priekšlikums

  12. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  WHOIS datubāze satur attiecīgu informāciju, kas nav pārlieku apjomīga, salīdzinot ar nolūku, par kontaktpunktiem, kas administrē domēnu nosaukumus .eu TLD, un domēnu nosaukumu turētājiem. Ja domēna nosaukuma turētājs ir fiziska persona, informācija, kas jādara publiski pieejama, ir atkarīga no domēna nosaukuma turētāja piekrišanas Regulas 2016/679 izpratnē.

  2.  WHOIS datubāze satur attiecīgu informāciju saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679. Apkopotā informācija nav pārlieku apjomīga, salīdzinot ar nolūku, par kontaktpunktiem, kas administrē domēnu nosaukumus .eu TLD, un domēnu nosaukumu turētājiem. Ja domēna nosaukuma turētājs ir fiziska persona, informācija, kas jādara publiski pieejama, ir atkarīga no domēna nosaukuma turētāja piekrišanas Regulas 2016/679 izpratnē.

  Grozījums Nr.    35

  Regulas priekšlikums

  13. pants – 4. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4.  Komisija pēc vajadzības drīkst apspriesties ar ieinteresētajām personām un lūgt ekspertu padomu par šajā pantā paredzēto uzraudzības darbību rezultātiem un par veidiem, kā reģistram uzlabot .eu TLD organizēšanu, administrēšanu un pārvaldību.

  4.  Komisija pēc vajadzības drīkst apspriesties ar .eu daudzpersonu padomdevējas grupas locekļiem un citām ieinteresētajām personām un lūgt ekspertu padomu par šajā pantā paredzēto uzraudzības darbību rezultātiem un par veidiem, kā reģistram uzlabot .eu TLD organizēšanu, administrēšanu un pārvaldību.

  Grozījums Nr.    36

  Regulas priekšlikums

  14. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  .eu Daudzpusējo ieinteresēto personu padomi izveido, lai tā konsultētu Komisiju par šīs regulas īstenošanu.

  1.  .eu daudzpersonu padomdevēju grupu izveido, lai tā konsultētu Komisiju par šīs regulas īstenošanu. Komisija visu šīs regulas aspektu īstenošanā pienācīgi ņem vērā .eu daudzpersonu padomdevējas grupas padomus un ieteikumus.

  Grozījums Nr.    37

  Regulas priekšlikums

  14. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  .eu Daudzpusējo ieinteresēto personu padomi veido privātā sektora, tehnisko speciālistu, dalībvalstu un starptautisku organizāciju, pilsoniskās sabiedrības un akadēmisko aprindu pārstāvji, kurus Komisija iecēlusi atklātā un pārredzamā procedūrā.

  2.  .eu daudzpersonu padomdevēju grupu veido privātā sektora, tehnisko speciālistu, dalībvalstu un starptautisku organizāciju, pilsoniskās sabiedrības un akadēmisko aprindu pārstāvji, kurus Komisija iecēlusi atklātā un pārredzamā procedūrā, jo īpaši ņemot vērā dzimumu līdztiesības principu.

  Grozījums Nr.    38

  Regulas priekšlikums

  14. pants – 3. punkts – ievaddaļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3.  .eu Daudzpusējai ieinteresēto personu padomei ir šādi uzdevumi:

  3.  .eu daudzpersonu padomdevējai grupai ir šādi uzdevumi:

  Grozījums Nr.    39

  Regulas priekšlikums

  14. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  b)  sniegt atzinumus par .eu TLD pārvaldības, organizēšanas un administrēšanas jautājumiem;

  b)  sniegt atzinumus par .eu TLD pārvaldības, organizēšanas un administrēšanas jautājumiem, tostarp par jautājumiem, kas saistīti ar kiberdrošību un datu aizsardzību;

  Grozījums Nr.    40

  Regulas priekšlikums

  14. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  c)  sniegt padomus Komisijai par reģistra uzraudzības un pārraudzības jautājumiem.

  c)  sniegt padomus Komisijai par reģistra uzraudzības un pārraudzības jautājumiem, jo īpaši saskaņā ar 10. panta k) punktā minēto revīziju.

  Grozījums Nr.    41

  Regulas priekšlikums

  14. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  ca)  konsultēt Komisiju par paraugpraksi attiecībā uz politiku un pasākumiem, ar kuru palīdzību Komisija var identificēt domēnu nosaukumus, ko to turētājs reģistrējis bez tiesībām vai likumīgām interesēm attiecībā uz nosaukumu, un domēnu nosaukumus, ko izmanto negodprātīgi, un vajadzības gadījumā veikt pasākumus pret tiem, tostarp konsultēt par sadarbību ar tiesībaizsardzības iestādēm un datorapdraudējumu reaģēšanas vienībām.

  Grozījums Nr.    42

  Regulas priekšlikums

  16. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Ne vēlāk kā piecus gadus pēc šīs regulas piemērošanas dienas un pēc tam ik pēc trim gadiem Komisija novērtē .eu TLD plašāko ieviešanu, efektivitāti un darbību.

  1.  Ne vēlāk kā trīs gadus pēc šīs regulas piemērošanas dienas un pēc tam ik pēc trim gadiem Komisija novērtē .eu TLD plašāko ieviešanu, efektivitāti un darbību, jo īpaši ņemot vērā informāciju, ko reģistrs sniedzis saskaņā ar 10. panta k) punktu.

  Grozījums Nr.    43

  Regulas priekšlikums

  16. pants – 1.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  1.a  Komisija ne vēlāk kā ... [lūgums ievietot datumu — trīs gadi pēc šīs regulas piemērošanas dienas] novērtē šīs regulas lomu domēnu sagrābšanas novēršanā un vienkāršu administratīvu procedūru izveidē, jo īpaši attiecībā uz MVU. Tā arī novērtē EUIPO un citu Savienības aģentūru iespējamo lomu .eu TLD domēna nosaukumu reģistrēšanā un attiecīgā gadījumā veic atbilstošus pasākumus, piemēram, ierosinot attiecīgus tiesību aktus.

  Grozījums Nr.    44

  Regulas priekšlikums

  16. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par pirmajā punktā minētā novērtējuma konstatējumiem.

  2.  Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par 1. un 1.a punktā minētā novērtējuma konstatējumiem un tam vajadzības gadījumā pievieno atbilstošus tiesību aktu priekšlikumus.

  Grozījums Nr.    45

  Regulas priekšlikums

  17.a pants (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  17.a pants

   

  Deleģēšanas īstenošana

   

  1.   Pilnvaras pieņemt 8. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

   

  2.   Pilnvaras pieņemt 8. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

   

  3.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 8. panta 1. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

   

  4.   Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

   

  5.   Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

   

  6.   Saskaņā ar 8. panta 1. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

  • [1]  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

  PASKAIDROJUMS

  Komisijas priekšlikumā par.eu augšējā līmeņa domēnu (.eu TLD), kas publicēts 2018. gada 24. aprīlī, ir paredzēta spēkā esošo tiesību aktu atcelšana. Lai gan .eu TLD turpina darboties pareizi, to reglamentējošais tiesiskais regulējums ir jāpielāgo mainīgajai tiešsaistes videi un tirgum.

  Saskaņā ar digitālā vienotā tirgus stratēģijas mērķiem šīs iniciatīvas nolūks ir nodrošināt, lai TLD, kas līdz šim ir darbojies relatīvi labi, tā darbotos arī turpmāk un lai ar to saistītās priekšrocības tuvākajā nākotnē varētu baudīt iespējami vairāk Savienības pilsoņu.

  Referents atzinīgi vērtē priekšlikumu un atbalsta mērķi neatpalikt no straujās TLD tirgus attīstības un norisēm dinamiskajā digitālajā nozarē, kuru dēļ vajadzīga uz nākotni vērsta un elastīga normatīvā vide.

  Īpašs ES domēna nosaukums ir ļoti svarīgs ES tiešsaistes identitātei. Referents uzskata, ka piekļuve .eu TLD ir laba iespēja iestādēm, uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Tie būs viegli identificējami kā daļa no ES kopienas, kurai ir vienots noteikumu un vērtību kopums.

  Priekšlikumā ir izklāstīti .eu augšējā līmeņa domēna nosaukuma reģistrācijas vispārīgie principi. Tajā ir izklāstīti atbilstības kritēriji, domēnu nosaukumu reģistrācijas un atsaukšanas vispārīgie nosacījumi, valodas, piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija, reģistra, Komisijas un dalībvalstu procedūras domēna nosaukumu rezervācijai un reģistratoru akreditācijas procedūras.

  Reģistru reglamentējošie noteikumi attiecas uz reģistra izraudzīšanos, ko veic Komisija, reģistra iezīmēm un tā galvenajiem pienākumiem. Priekšlikumā ir noteikti arī .eu TLD darbības principi un procedūras, kas jāiekļauj līgumā ar reģistru, tostarp turpmāk minētie.

  Atbalstot vispārējos principus, referents vēlas uzsvērt, ka ir jāveicina tādas ES vērtības kā daudzvalodība, lietotāju privātums un drošība, patērētāju aizsardzība un cilvēktiesības. Jo īpaši jautājumā par tiesiskuma nodrošināšanu referents ierosina papildu aizsardzības pasākumus.

  Turklāt referents vēlas paredzēt labāku Eiropas Parlamenta kontroli pār reģistra izraudzīšanās kritēriju un procedūras izveidi, izmantojot deleģētos aktus.

  PIELIKUMS. TO STRUKTŪRU VAI PERSONU SARAKSTS, NO KURĀM REFERENTS IR SAŅĒMIS INFORMĀCIJU

  Šo sarakstu sagatavo pilnīgi brīvprātīgi, un par to ir atbildīgs vienīgi referents. Referents, gatavojot ziņojumu, līdz tā pieņemšanai komitejā ir saņēmis informāciju no šādām struktūrām vai personām:

  Struktūra un/vai persona

  1. Eiropas Komisija

  2. EUrid

  3. EDRI

  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

  Virsraksts

  .eu augšējā līmeņa domēna nosaukuma ieviešana un darbība

  Atsauces

  COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)

  Datums, kad to iesniedza EP

  25.4.2018

   

   

   

  Atbildīgā komiteja

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  ITRE

  28.5.2018

   

   

   

  Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  BUDG

  28.5.2018

  IMCO

  28.5.2018

  JURI

  28.5.2018

   

  Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

         Lēmuma datums

  BUDG

  16.5.2018

  IMCO

  19.6.2018

  JURI

  15.5.2018

   

  Referenti

         Iecelšanas datums

  Fredrick Federley

  30.5.2018

   

   

   

  Izskatīšana komitejā

  24.9.2018

   

   

   

  Pieņemšanas datums

  21.11.2018

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  53

  2

  0

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Zigmantas Balčytis, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Pilar Ayuso, Amjad Bashir, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Davor Škrlec, Pavel Telička

  Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

  John Flack

  Iesniegšanas datums

  26.11.2018

  ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

  53

  +

  ALDE

  Fredrick Federley, Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

  ECR

  Amjad Bashir, Edward Czesak, John Flack, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

  EFDD

  Dario Tamburrano

  GUE/NGL

  Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

  NI

  David Borrelli

  PPE

  Pilar Ayuso, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

  S&D

  Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  VERTS/ALE

  Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda, Davor Škrlec

  2

  -

  EFDD

  Jonathan Bullock

  ENF

  Christelle Lechevalier

  0

  0

   

   

  Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

  +  :  par

  -  :  pret

  0  :  atturas

  Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 7. decembris
  Juridisks paziņojums - Privātuma politika