VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing en werking van de .eu-topniveaudomeinnaam en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 733/2002 en Verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie

  26.11.2018 - (COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)) - ***I

  Commissie industrie, onderzoek en energie
  Rapporteur: Fredrick Federley


  Procedure : 2018/0110(COD)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  A8-0394/2018
  Ingediende teksten :
  A8-0394/2018
  Aangenomen teksten :

  ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

  over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing en werking van de .eu-topniveaudomeinnaam en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 733/2002 en Verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie

  (COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))

  (Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

  Het Europees Parlement,

  –  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0231),

  –  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 172 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0170/2018),

  –  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

  –  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 11 juli 2018[1],

  –  gezien het advies van het Comité van de Regio's van ...,

  –  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

  –  gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A8-0394/2018),

  1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

  2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

  3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

  Amendement    1

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 1 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  1 bis)  De snelle ontwikkeling van de markt voor topniveaudomeinen (TLD's) en het dynamische digitale landschap vereisen een toekomstbestendige en flexibele regelgevingsomgeving. Doel van de .eu‑TLD is, via goed bestuur, de identiteit van de Unie te versterken en de waarden van de Unie te bevorderen, zoals meertaligheid, eerbiediging van de privésfeer en de veiligheid van de gebruikers en eerbiediging van mensenrechten, alsmede online-prioriteiten.

  Amendement    2

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 2 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  2 bis)  Het .eu‑TLD is het op acht na grootste country code Top Level Domain (ccTLD) ter wereld met meer dan 3,8 miljoen registraties in 2017. Het .eu‑TLD wordt gebruikt door alle instellingen, agentschappen en organen van de Unie, en tevens voor hun projecten en initiatieven.

  Amendement    3

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 4

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (4)  Het .eu-TLD moet een duidelijk verband leggen met de Unie en de Europese markt. Het moet bedrijven, organisaties en natuurlijke personen binnen de Unie de mogelijkheid bieden een domeinnaam in het .eu-TLD te registreren. Burgers van de Unie moeten de mogelijkheid hebben om een .eu-domeinnaam te registreren, ongeacht hun verblijfplaats.

  (4)  Het .eu‑TLD moet, als een specifieke domeinnaam voor de Unie met een duidelijk en gemakkelijk herkenbaar label, een duidelijk verband leggen met de Unie, de Europese markt, en een online-identiteit van de Unie waardoor een sterke identiteit wordt gecreëerd voor de digitale interne markt, in overeenstemming met de wetgeving en handelsnormen van de Unie. Het moet bedrijven en organisaties die binnen de Unie of de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd, en natuurlijke personen die verblijven in een lidstaat of in een derde land dat lid is van de EER de mogelijkheid bieden een domeinnaam in het .eu-TLD te registreren. Burgers van de Unie moeten de mogelijkheid hebben om een .eu-TLD-naam te registreren, ongeacht hun verblijfplaats. Het bestaan van een dergelijk domein is een belangrijk onderdeel van de Europese identiteit en gebruikers zijn verantwoordelijk voor een correct gebruik ervan.

  Amendement    4

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 5

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (5)  Domeinnamen in het .eu-TLD moeten, onder voorbehoud van beschikbaarheid, worden toegewezen aan de in aanmerking komende partijen.

  (5)  Domeinnamen in het .eu-TLD moeten, onder voorbehoud van beschikbaarheid, tegen een redelijk tarief worden toegewezen aan de in aanmerking komende partijen.

  Amendement    5

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 5 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  5 bis)  De Commissie moet beoordelen welke rol het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) kan spelen bij de registratie van domeinnamen in het .eu‑TLD om ervoor te zorgen dat aanvragers van Uniemerken (EUTM) of geregistreerde gemeenschapsmodellen (RCD) de .eu‑TLD's toegewezen krijgen die van toepassing zijn op hun handelsmerken of ontwerpen, naar gelang de beschikbaarheid ervan. Bij die beoordeling moet er ook gekeken worden naar andere maatregelen of agentschappen die zouden kunnen worden ingeschakeld om speculatieve en nepregistraties ('cybersquatting') te voorkomen en om de administratieve procedures te vereenvoudigen, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's).

  Amendement    6

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 9

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (9)  De Commissie moet op basis van een open, transparante en niet-discriminerende selectieprocedure een register voor het .eu-TLD aanwijzen. De Commissie moet met het geselecteerde register een overeenkomst sluiten waarin de gedetailleerde beginselen en procedures zijn opgenomen die van toepassing zijn op het register voor wat de organisatie, het bestuur en het beheer van het .eu-TLD betreft. De overeenkomst moet een beperkte looptijd krijgen die kan worden verlengd.

  (9)  De Commissie moet op basis van een open, transparante en niet-discriminerende selectieprocedure, rekening houdend met kosten-efficiëntie en administratieve eenvoud, een register voor het .eu-TLD aanwijzen. Om de criteria voor de aanwijzing van een register en een open, transparante en niet-discriminerende selectieprocedure voor die aanwijzing vast te stellen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven1a. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen, ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

  Amendement    7

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 9 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  9 bis)  De Commissie moet met het geselecteerde register een overeenkomst sluiten waarin de gedetailleerde beginselen en procedures zijn opgenomen die van toepassing zijn op het register voor wat de organisatie, het bestuur en het beheer van het .eu-TLD betreft. De overeenkomst moet een vaste looptijd krijgen die kan worden verlengd.

  Amendement    8

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 22

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (22)  De Commissie moet de doelmatigheid en de werking van het .eu-TLD evalueren. Deze evaluatie moet betrekking hebben op de werkmethoden en de relevantie van de taken van het aangewezen register.

  (22)  De Commissie moet de doelmatigheid en de werking van het .eu-TLD evalueren. Deze evaluatie moet betrekking hebben op de werkmethoden en de relevantie van de taken van het aangewezen register. De Commissie moet tevens, om de drie jaar, een verslag uitbrengen over de werking van de .eu-TLD-naam.

  Amendement    9

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 1 – lid -1 (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  -1.  Deze verordening beoogt de digitale interne markt te steunen door een Europese online-identiteit te creëren en grensoverschrijdende activiteiten aan te moedigen, door het concurrentievermogen van de .eu‑TLD-naam te bevorderen.

  Amendement    10

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 2 – lid 1 – letter a

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  a)  "register": de instantie die wordt belast met de organisatie, het bestuur en het beheer van het .eu-TLD, met inbegrip van het onderhoud van de daarmee verbonden databanken en de bijbehorende openbare raadplegingsdiensten, de registratie van domeinnamen, de exploitatie van het register van domeinnamen, de exploitatie van de TLD-naamservers van het register en de verspreiding van de TLD-zonebestanden;

  a)  "register": de instantie die wordt belast met de organisatie, het bestuur en het beheer van het .eu-TLD, met inbegrip van het onderhoud van de daarmee verbonden databanken en de bijbehorende openbare raadplegingsdiensten, de registratie van domeinnamen, de exploitatie van het register van domeinnamen, de exploitatie van de TLD-naamservers van het register en, indien aangewezen, de verspreiding van de TLD-zonebestanden;

  Motivering

  TLD's hebben beperkingen op de verspreiding van de TLD-zonebestanden als veiligheidsmaatregel gebruikt. Deze flexibiliteit moet worden behouden door geen verplichting in te voeren.

  Amendement    11

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 3 – alinea 1 – punt ii

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  ii)  een natuurlijke persoon die geen burger van de Unie is en die in een lidstaat woont; or

  ii)  een burger van een derde land die in een lidstaat woont of in een derde land dat lid is van de EER;

  Amendement    12

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 3 – alinea 1 – punt iii

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  iii)  een onderneming die in de Unie is gevestigd; or

  iii)  een onderneming die in een derde land of in een derde land dat lid is van de EER is gevestigd;

  Amendement    13

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 3– alinea 1 – punt iv

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  iv)  een organisatie die in de Unie is gevestigd, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de nationale wetgeving.

  iv)  een organisatie die in een lidstaat of in een derde land van de EER is gevestigd, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de nationale wetgeving.

  Amendement    14

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 4 – lid 3 – inleidende formule

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  3.  Het register kan een domeinnaam uit eigen beweging, zonder het geschil aan een buitengerechtelijke beslechting van geschillen voor te leggen, op de volgende gronden intrekken:

  3.  Het register kan een domeinnaam uit eigen beweging, zonder het geschil aan een buitengerechtelijke beslechting van geschillen voor te leggen, op de volgende gronden intrekken of opschorten:

  Amendement    15

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 4 – lid 4 – inleidende formule

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  4.  Een domeinnaam kan eveneens worden ingetrokken, en indien nodig vervolgens worden overgedragen op een andere partij, op grond van een passende procedure voor alternatieve geschillenbeslechting of een passende gerechtelijke procedure, wanneer die naam identiek is aan of een verwarrende gelijkenis vertoont met een naam waarvoor in de nationale of Uniewetgeving een recht is vastgelegd, en indien de domeinnaam:

  4.  Een domeinnaam kan eveneens worden ingetrokken, en indien nodig vervolgens worden overgedragen op een andere partij, op grond van een passende procedure voor alternatieve geschillenbeslechting of een passende gerechtelijke procedure, wanneer die naam identiek is aan of een verwarrende gelijkenis vertoont met een naam waarvoor in de nationale of Uniewetgeving een recht is vastgelegd. Voorts wordt een domeinnaam ingetrokken indien:

  Amendement    16

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 4 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  Het register stelt na overleg met de Commissie en de eu.Multistakeholder-adviesgroep overeenkomstig artikel 14, lid 3, punt c bis, transparant en voorspelbaar beleid vast, zodat tijdige tracering van registraties als bedoeld onder a) of b) van de eerste alinea van dit lid wordt gewaarborgd. Indien noodzakelijk werkt het register daartoe samen met wetshandhavingsinstanties, waaronder nationale computercrisisteams (CERT's).

  Amendement    17

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 4 – lid 5

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  5.  Wanneer een domeinnaam door een rechterlijke instantie van een lidstaat als lasterlijk, racistisch of strijdig met de openbare orde wordt beschouwd, wordt deze na kennisgeving van een beslissing van een rechterlijke instantie door het register geblokkeerd en na kennisgeving van een definitieve beslissing van een rechterlijke instantie ingetrokken. Het register blokkeert de registratie van namen waarvoor een dergelijke beslissing is uitgesproken zolang deze beslissing geldt.

  5.  Wanneer een domeinnaam door een rechterlijke instantie van een lidstaat, en volgens Unie- of nationale wetgeving, als lasterlijk, racistisch of strijdig met de openbare orde of de openbare veiligheid wordt beschouwd, wordt deze na kennisgeving van een beslissing van een rechterlijke instantie door het register geblokkeerd. Het register trekt, na kennisgeving van een dergelijke beslissing van een rechterlijke instantie, de domeinnaam in.

   

  In afwijking van lid 1, zal de domeinnaam echter niet door het register worden geblokkeerd als de beslissing van de rechterlijke instantie relevant is voor een uitvoeringshandeling of een besluit van de Raad overeenkomstig artikel 5 van de verordening .../... [inzake de bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten, 2018/0136(COD)]. Die domeinnaam wordt na kennisgeving van een definitieve beslissing van een rechterlijke instantie door het register ingetrokken.

   

  Het register blokkeert de registratie van domeinnamen waarvoor een dergelijke beslissing is uitgesproken zolang deze beslissing geldt.

  Amendement    18

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 4 – lid 5 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  5 bis.  Domeinnamen die geregistreerd zijn onder het .eu‑TLD zijn alleen overdraagbaar aan partijen die in aanmerking komen voor registratie van .eu‑TLD-namen.

  Amendement    19

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 5 – lid 1

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  1.  Domeinnamen wordt geregistreerd in alle alfabetische tekens van de officiële talen van de Unie, overeenkomstig de beschikbare internationale normen, zoals toegestaan door de toepasselijke protocollen voor geïnternationaliseerde domeinnamen (IDN's).

  1.  Domeinnamen wordt geregistreerd in alle tekens van de officiële talen van de Unie, overeenkomstig de beschikbare internationale normen, zoals toegestaan door de toepasselijke protocollen voor geïnternationaliseerde domeinnamen (IDN's).

  Amendement    20

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 6 – lid 3 – letter b

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  b)  alleen door de lidstaten mogen worden geregistreerd onder een domein op het tweede niveau. Deze lijst van domeinnamen moet zich beperken tot algemeen erkende geografische en/of geopolitieke termen die een invloed hebben op de politieke of territoriale organisatie van de lidstaten.

  b)  alleen door de lidstaten mogen worden geregistreerd in een domein op het tweede niveau. Deze lijst van domeinnamen moet zich beperken tot algemeen erkende geografische en/of geopolitieke termen die een invloed hebben op de politieke of territoriale organisatie van de lidstaten.

  Amendement    21

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 8 – lid 1

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  1.  De Commissie stelt met uitvoeringshandelingen de criteria en de procedure voor de aanwijzing van het register vast. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 17, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

  1.  De Commissie stelt overeenkomstig artikel 17 bis gedelegeerde handelingen vast om deze verordening aan te vullen door de criteria en de procedure voor de aanwijzing van het register vast te stellen, alsmede de criteria om de minimumvereisten te bepalen voor de andere omstandigheden dan die bedoeld worden in artikel 4, wanneer het register een domeinnaam moet blokkeren, opschorten of intrekken om de Uniewaarden veilig te stellen, zoals meertaligheid, eerbiediging van de privésfeer en de veiligheid van de gebruikers en eerbiediging van de mensenrechten.

  Amendement    22

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 8 – lid 3

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  3.  De Commissie sluit een overeenkomst met het aangewezen register. Hierin worden de regels, het beleid en de procedures voor de dienstverlening van het register, alsook de voorwaarden op basis waarvan de Commissie toezicht houdt op de organisatie, het bestuur en het beheer van het .eu-TLD door het register gespecificeerd. De overeenkomst heeft een beperkt looptijd, is hernieuwbaar en bevat de beginselen en procedures betreffende de werking van het .eu-TLD die zijn vastgesteld op basis van artikel 11.

  3.  De Commissie sluit een overeenkomst met het aangewezen register. Hierin worden de regels, het beleid en de procedures voor de dienstverlening van het register, alsook de voorwaarden op basis waarvan de Commissie toezicht houdt op de organisatie, het bestuur en het beheer van het .eu-TLD door het register gespecificeerd. De overeenkomst heeft een beperkt looptijd, is hernieuwbaar en bevat de beginselen en procedures betreffende de werking van het .eu-TLD die zijn vastgesteld op basis van de artikelen 10 en 11 van deze verordening.

  Amendement    23

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 10 – alinea 1 – letter -a (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  -a)  promoot het .eu‑TLD in de gehele Unie en in derde landen en zorgt ervoor dat het concurrerend is;

  Amendement    24

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 10 – alinea 1 – letter a

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  a)  houdt zich aan de regels, het beleid en de procedures die in deze verordening zijn vastgelegd, alsmede aan de in artikel 8, lid 3, bedoelde overeenkomst;

  a)  houdt zich aan de regels, het beleid en de procedures die in deze verordening zijn vastgelegd, alsmede aan de in artikel 8, lid 3, bedoelde overeenkomst, en met name aan de Uniewetgeving inzake gegevensbescherming;

  Amendement    25

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 10 – alinea 1 – letter b

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  b)  organiseert, bestuurt en beheert het .eu-TLD in het algemeen belang, op basis van de beginselen kwaliteit, efficiëntie, betrouwbaarheid, transparantie, toegankelijkheid en non-discriminatie, en door eerlijke concurrentievoorwaarden te waarborgen;

  b)  organiseert, bestuurt en beheert het .eu-TLD in het algemeen publiek belang;

  Amendement    26

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 10 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  b bis)  garandeert bij alle aspecten van het bestuur en beheer van het .eu‑TLD hoge kwaliteit, transparantie, voorspelbaarheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid, efficiëntie, niet-discriminatie, eerlijke concurrentievoorwaarden en zorgt er voor dat er maatregelen worden getroffen om de consument te beschermen bij een .eu‑TLD-naam;

  Amendement    27

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 10 – alinea 1 – letter i

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  i)  bevordert de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie op het gebied van internetgovernance;

  i)  bevordert de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie op het gebied van internetgovernance o.a. door deel te nemen aan internationale fora;

  Amendement    28

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 10 – alinea 1 – letter k

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  k)  laat op eigen kosten en ten minste om de twee jaar een controle uitvoeren door een onafhankelijk orgaan om te certificeren dat aan deze verordening is voldaan, en zendt het resultaat toe aan de Commissie;

  k)  laat op eigen kosten en ten minste om de twee jaar een controle uitvoeren door een onafhankelijk orgaan om te certificeren dat aan deze verordening is voldaan, en zendt het resultaat toe aan de Commissie;

  Amendement    29

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 11 – alinea 1 – inleidende formule

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  De overeenkomstig artikel 8, lid 3, tussen de Commissie en het aangewezen register afgesloten overeenkomst bevat, overeenkomstig deze verordening, de beginselen en procedures betreffende de werking van het .eu-TLD, waaronder:

  1.   De overeenkomstig artikel 8, lid 3, tussen de Commissie en het aangewezen register afgesloten overeenkomst bevat, overeenkomstig deze verordening, de beginselen en procedures betreffende de werking van het .eu-TLD, waaronder:

  Amendement    30

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 11 – alinea 1 – letter b

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  b)  voorschriften en procedures inzake registratieverzoeken, beleid inzake verificatie van de gegevens van registreerders en speculatieve registratie van domeinnamen;

  b)  voorschriften en procedures inzake registratieverzoeken, systemen om te verifiëren of aan het criterium voor registratie is voldaan, inclusief verificatie van de identiteit van registreerders, gegevens en speculatieve registratie van domeinnamen;

  Amendement    31

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 11 – alinea 1 – letter f

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  f)  maatregelen de bevoegde autoriteiten toegang kunnen krijgen tot de gegevens van het register met het oog op preventie, opsporing, onderzoek en vervolging van misdaden, overeenkomstig het Unierecht of het nationale recht;

  f)  beleid op grond waarvan de bevoegde autoriteiten toegang kunnen krijgen tot de gegevens van het register met het oog op preventie, opsporing, onderzoek en vervolging van misdaden, overeenkomstig het Unierecht of het nationale recht en dat op passende wijze getoetst wordt;

  Amendement    32

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 11 – alinea 1 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  1 bis.   Het in lid 1, onder f), bedoelde beleid, dat bij nationale wetgeving wordt vastgelegd, wordt echter niet toegepast als het relevant is voor een uitvoeringshandeling of een besluit van de Raad overeenkomstig artikel 5 van de verordening .../... [inzake de bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten, 2018/0136(COD)]. Dat beleid mag gebruikt worden op basis van een definitieve beslissing van een rechterlijke instantie of een andere definitieve administratieve maatregel.

  Amendement    33

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 12 – lid 1

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  1.  Het register zet een WHOIS-databankfaciliteit op en beheert deze, met als doel accurate en actuele informatie over de registratie van domeinnamen onder het .eu-TLD te verstrekken.

  1.  Het register zet een WHOIS-databankfaciliteit op en beheert deze zorgvuldig, met als doel accurate en actuele informatie over de registratie van domeinnamen onder het .eu-TLD te verstrekken.

  Amendement    34

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 12 – lid 2

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  2.  De WHOIS-databank bevat relevante informatie, die niet bovenmatig is in verhouding tot het doel van de databank, over de contactpunten die de domeinnamen onder het .eu-TLD beheren en over de houders van de domeinnamen. Indien de houder van de domeinnaam een natuurlijk persoon is, is de in Verordening (EU) 2016/679 bedoelde toestemming van de houder van de domeinnaam nodig voor de informatie die publiek beschikbaar moet worden gemaakt.

  2.  De WHOIS-databank bevat relevante informatie, overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679. De vergaarde informatie mag met name niet bovenmatig zijn in verhouding tot het doel van de databank, en betreft de contactpunten die de domeinnamen onder het .eu-TLD beheren en de houders van de domeinnamen. Indien de houder van de domeinnaam een natuurlijk persoon is, is de in Verordening (EU) 2016/679 bedoelde toestemming van de houder van de domeinnaam nodig voor de informatie die publiek beschikbaar moet worden gemaakt.

  Amendement    35

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 13 – lid 4

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  4.  De Commissie kan in voorkomend geval belanghebbenden raadplegen en advies van deskundigen inwinnen over de resultaten van de in dit artikel bedoelde toezichthoudende activiteiten, alsook over mogelijkheden om de organisatie, het bestuur en het beheer van het .eu-TLD door het register te verbeteren.

  4.  De Commissie kan in voorkomend geval de .eu-Multistakeholder-adviesgroep raadplegen en andere belanghebbenden, en advies van deskundigen inwinnen over de resultaten van de in dit artikel bedoelde toezichthoudende activiteiten, alsook over mogelijkheden om de organisatie, het bestuur en het beheer van het .eu-TLD door het register te verbeteren.

  Amendement    36

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 14 – lid 1

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  1.  Een .eu-Multistakeholderraad wordt opgericht om de Commissie te adviseren over de uitvoering van deze verordening.

  1.  Een .eu-Multistakeholder-adviesgroep wordt opgericht om de Commissie te adviseren over de uitvoering van deze verordening. De Commissie houdt bij de tenuitvoerlegging van alle aspecten van deze verordening zorgvuldig rekening met de adviezen en aanbevelingen van de .eu-Multistakeholder-adviesgroep.

  Amendement    37

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 14 – lid 2

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  2.  De .eu-Multistakeholderraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de privésector, de technische gemeenschap, de lidstaten en internationale organisaties, het maatschappelijk middenveld en de academische wereld en wordt door de Commissie benoemd op basis van een open en transparante procedure.

  2.  De .eu-Multistakeholder-adviesgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de privésector, de technische gemeenschap, de lidstaten en uit internationale organisaties, het maatschappelijk middenveld en de academische wereld en wordt door de Commissie benoemd op basis van een open en transparante procedure, naar behoren rekening houdend met het beginsel van gendergelijkheid.

  Amendement    38

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 14 – lid 3 – inleidende formule

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  3.  De .eu-Multistakeholderraad heeft de volgende taken:

  3.  De .eu-Multistakeholder-adviesgroep heeft de volgende taken:

  Amendement    39

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 14 – lid 3 – letter b

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  b)  adviezen opstellen over kwesties met betrekking tot het beheer, organisatie en het bestuur van het .eu-TLD;

  b)  adviezen opstellen over kwesties met betrekking tot het beheer, de organisatie en het bestuur van het .eu-TLD, inclusief kwesties met betrekking tot cyberveiligheid en gegevensbescherming;

  Amendement    40

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 14 – lid 3 – letter c

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  c)  de Commissie adviseren over kwesties met betrekking tot de monitoring van en het toezicht op het register.

  c)  de Commissie adviseren over kwesties met betrekking tot de monitoring van en het toezicht op het register, in het bijzonder met betrekking tot de in artikel 10, onder k), bedoelde controle.

  Amendement    41

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 14 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  c bis)  de Commissie adviseren over optimale praktijken met betrekking tot beleid en maatregelen die de Commissie in staat stellen domeinnamen op te sporen die door de houder zijn geregistreerd zonder dat hij rechten op of legitieme belangen bij de naam heeft, en van domeinnamen die te kwader trouw worden gebruikt, en, indien noodzakelijk, het nemen van passende maatregelen hiertegen, met inbegrip van samenwerking met wetshandhavingsinstanties en CERT's.

  Amendement    42

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 16 – lid 1

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  1.  Uiterlijk vijf jaar na de datum van toepassing van deze verordening en vervolgens om de drie jaar, beoordeelt de Commissie de implementatie, doelmatigheid en werking van het .eu-TLD.

  1.  Uiterlijk drie jaar na de datum van toepassing van deze verordening en vervolgens om de drie jaar, beoordeelt de Commissie de implementatie, doelmatigheid en werking van het .eu‑TLD, waarbij zij zich met name baseert op de door het register overeenkomstig artikel 10, onder k), verstrekte informatie.

  Amendement    43

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 16 – lid 1 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  1 bis.  De Commissie beoordeelt uiterlijk ... [drie jaar na inwerkingtreding van deze verordening] de rol van deze verordening bij de voorkoming van 'cybersquatting' en bij de vereenvoudiging van de administratieve procedures, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's). Zij beoordeelt tevens welke rol het EUIPO en andere Unie-agentschappen kunnen spelen bij de registratie van .eu‑TLD-namen en onderneemt, indien nodig, de nodige actie, zoals passende wetgevingsvoorstellen doen.

  Amendement    44

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 16 – lid 2

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  2.  De Commissie dient bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in met de bevindingen van de in lid 1 bedoelde beoordeling.

  2.  De Commissie brengt verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad over de resultaten van de in lid 1 en lid 1 bis bedoelde evaluatie, en laat dit verslag indien nodig vergezeld gaan van passende wetgevingsvoorstellen.

  Amendement    45

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 17 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  Artikel 17 bis

   

  Uitoefening van de delegatie

   

  1.   De bevoegdheid om een gedelegeerde handeling vast te stellen, als bedoeld in artikel 8, lid 1, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

   

  2.   De in artikel 8, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van … [de datum van inwerkingtreding van de verordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden vóór het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

   

  3.   Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 8, lid 1, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

   

  4.   Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven.

   

  5.   Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

   

  6.   Een overeenkomstig artikel 8, lid 1, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben meegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

  • [1]  Nog niet in het Publicatieblad verschenen.

  TOELICHTING

  Het nieuwe voorstel betreffende de .eu-topniveaudomeinnaam (het .eu-TLD) dat op 24 april 2018 door de Commissie is gepubliceerd is gericht op intrekking van de bestaande wetgeving. Hoewel het .eu-TLD naar behoren blijft functioneren, moet het wettelijk kader worden aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen van de online-omgeving en de markt.

  In overeenstemming met de doelstellingen van de strategie voor een digitale interne markt beoogt het onderhavige initiatief dat een TLD dat relatief goed heeft gefunctioneerd dit in de toekomst zal blijven doen, zodat zoveel mogelijk Unieburgers in de nabije toekomst zullen kunnen profiteren van de voordelen die eraan verbonden zijn.

  De rapporteur is verheugd over het voorstel en onderschrijft de doelstelling dat het wettelijk kader moet worden aangepast aan de snelle ontwikkeling van de TLD-markt en het dynamische digitale landschap, die een toekomstbestendige en flexibele regelgevingsomgeving vereisen.

  Het bestaan van een specifieke domeinnaam voor de EU is zeer belangrijk voor de online-identiteit van de EU. De rapporteur is van mening dat het een gunstige gelegenheid is voor instellingen, bedrijven of burgers om toegang te kunnen hebben tot een .eu-TLD. Zij zullen daardoor gemakkelijk kunnen worden geïdentificeerd als onderdeel van de EU-gemeenschap die zelfde normen en waarden deelt.

  Het voorstel bevat de algemene beginselen voor de registratie van een .eu‑topniveaudomeinnaam. Het beschrijft de ontvankelijkheidscriteria, de algemene voorwaarden voor registratie en intrekking van domeinnamen, de talen, het toepasselijke recht en de rechterlijke bevoegdheid, de procedures voor de reservering van domeinnamen door het register, de Commissie en de lidstaten, en de procedures voor de accreditering van registrators.

  Register: De bepalingen hebben betrekking tot de aanwijzing door de Commissie, de eigenschappen, alsook de belangrijkste verplichtingen van het register. Het hoofdstuk bevat ook een overzicht van de beginselen en procedures betreffende de werking van het .eu‑TLD die moeten worden opgenomen in de overeenkomst met het register.

  Hoewel hij de algemene beginselen onderschrijft, wil de rapporteur de bevordering van EU‑waarden zoals meertaligheid, eerbiediging van de privacy en veiligheid van gebruikers, consumentenbescherming en mensenrechten, benadrukken. Met name ten aanzien van het waarborgen van de rechtsstaat stelt de rapporteur aanvullende waarborgen voor.

  De rapporteur wil ook dat het Europees Parlement een betere controle uitoefent op de vaststelling van de criteria en de procedure voor de aanwijzing van het register door gebruik te maken van gedelegeerde handelingen.

  BIJLAGE: LIJST VAN ENTITEITEN WAARVAN OF PERSONEN VAN WIE DE RAPPORTEUR INFORMATIE HEEFT ONTVANGEN

  De volgende lijst wordt op zuiver vrijwillige basis opgesteld onder de exclusieve bevoegdheid van de rapporteur. De rapporteur heeft bij de opstelling van het verslag tot het moment van goedkeuring in de commissie informatie ontvangen van de volgende entiteiten of personen:

  Entiteit en/of persoon

  European Commission

  EUrid

  EDRI

  EUIPO

  Business Europe

  PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

  Titel

  Toepassing en werking van de .eu-topniveaudomeinnaam

  Document- en procedurenummers

  COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)

  Datum indiening bij EP

  25.4.2018

   

   

   

  Bevoegde commissie

         Datum bekendmaking

  ITRE

  28.5.2018

   

   

   

  Adviserende commissies

         Datum bekendmaking

  BUDG

  28.5.2018

  IMCO

  28.5.2018

  JURI

  28.5.2018

   

  Geen advies

         Datum besluit

  BUDG

  16.5.2018

  IMCO

  19.6.2018

  JURI

  15.5.2018

   

  Rapporteurs

         Datum benoeming

  Fredrick Federley

  30.5.2018

   

   

   

  Behandeling in de commissie

  24.9.2018

   

   

   

  Datum goedkeuring

  21.11.2018

   

   

   

  Uitslag eindstemming

  +:

  –:

  0:

  53

  2

  0

  Bij de eindstemming aanwezige leden

  Zigmantas Balčytis, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

  Pilar Ayuso, Amjad Bashir, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Davor Škrlec, Pavel Telička

  Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

  John Flack

  Datum indiening

  26.11.2018

  HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

  53

  +

  ALDE

  Fredrick Federley, Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

  ECR

  Amjad Bashir, Edward Czesak, John Flack, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

  EFDD

  Dario Tamburrano

  GUE/NGL

  Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

  NI

  David Borrelli

  PPE

  Pilar Ayuso, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

  S&D

  Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  Verts/ALE

  Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda, Davor Škrlec

  2

  -

  EFDD

  Jonathan Bullock

  ENF

  Christelle Lechevalier

  0

  0

   

   

  Verklaring van de gebruikte tekens:

  +  :  voor

  -  :  tegen

  0  :  onthouding

  Laatst bijgewerkt op: 10 december 2018
  Juridische mededeling - Privacybeleid