Procedura : 2018/0110(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0394/2018

Teksty złożone :

A8-0394/2018

Debaty :

PV 30/01/2019 - 24
CRE 30/01/2019 - 24

Głosowanie :

PV 31/01/2019 - 9.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0055

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 818kWORD 101k
26.11.2018
PE 626.994v02-00 A8-0394/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrażania i funkcjonowania domeny najwyższego poziomu .eu oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 733/2002 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004

(COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawca: Fredrick Federley

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCA OTRZYMAŁ INFORMACJE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrażania i funkcjonowania domeny najwyższego poziomu .eu oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 733/2002 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004

(COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0231),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 172 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0170/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 11 lipca 2018 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z ... r.,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A8-0394/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Szybka ewolucja rynku domen najwyższego poziomu (TLD) i dynamiczny rozwój otoczenia cyfrowego wymaga wytrzymującego próbę czasu i elastycznego otoczenia regulacyjnego. Celem TLD .eu jest – dzięki dobremu zarządzaniu – wspieranie rozwoju tożsamości Unii i promowanie wartości Unii, takich jak wielojęzyczność, poszanowanie prywatności i bezpieczeństwa użytkowników oraz poszanowanie praw człowieka, a także priorytetów Unii w internecie.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  TLD .eu to ósma co do wielkości krajowa Domena Najwyższego Poziomu (ccTLD) na świecie – w 2017 r. zarejestrowano w niej ponad 3,8 mln nazw domen. TLD .eu jest wykorzystywana przez instytucje, agencje i organy Unii, w tym na potrzeby ich projektów i inicjatyw.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  TLD .eu powinna wprowadzać jasno określone powiązanie z Unią i rynkiem europejskim. Powinna umożliwiać przedsiębiorstwom, organizacjom i osobom fizycznym na obszarze Unii rejestrację nazwy domeny w ramach domeny najwyższego poziomu .eu. Należy zezwolić obywatelom Unii na rejestrację nazwy domeny w ramach TLD .eu, niezależnie od ich miejsca zamieszkania.

(4)  TLD .eu, jako nazwa własna domeny opatrzona jasnym i łatwo rozpoznawalnym oznaczeniem, powinna wprowadzać jasno określone powiązanie z Unią, rynkiem europejskim i unijną tożsamością cyfrową, tworząc silną rozpoznawalność jednolitego rynku cyfrowego, zgodnie z prawem i normami handlowymi Unii. Powinna umożliwiać przedsiębiorstwom i organizacjom z siedzibą w Unii lub w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i osobom fizycznym zamieszkałym w państwach członkowskich lub w państwach trzecich będących członkami EOG, rejestrację nazwy domeny w ramach domeny najwyższego poziomu .eu. Należy zezwolić obywatelom Unii na rejestrację nazwy domeny w ramach TLD .eu, niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Istnienie domeny o takich właściwościach jest ważnym elementem tożsamości europejskiej i pociąga za sobą odpowiedzialność wszystkich użytkowników za jej właściwe używanie.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Nazwy domen w ramach TLD .eu powinny być przyznawane kwalifikującym się stronom w miarę dostępności.

(5)  Nazwy domen w ramach TLD .eu powinny być przyznawane kwalifikującym się stronom po przystępnej cenie w miarę dostępności.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Komisja powinna ocenić potencjalną rolę Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w rejestracji nazw domen w TLD .eu w celu zapewnienia podmiotom zgłaszającym znaki towarowe Unii Europejskiej lub zarejestrowane wzory wspólnotowe przydziału TLD .eu odpowiedniej dla ich znaków towarowych lub wzorów, w miarę dostępności. Ocena ta powinna również obejmować inne środki lub agencje, które mogłyby zapobiegać rejestracji o charakterze spekulacyjnym i stanowiącej nadużycie (tzw. cybersquatting czyli piractwo domenowe) oraz zapewniać proste procedury administracyjne, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Komisja powinna, na podstawie otwartej, przejrzystej i niedyskryminacyjnej procedury wyboru, wyznaczyć Rejestr dla TLD .eu. Komisja powinna zawrzeć z wybranym Rejestrem umowę, obejmującą szczegółowe zasady i procedury mające zastosowanie wobec Rejestru w zakresie organizacji, administrowania i zarządzania TLD .eu. Umowa powinna być zawierana na czas określony z możliwością przedłużenia okresu obowiązywania.

(9)  Komisja powinna, na podstawie otwartej, przejrzystej i niedyskryminacyjnej procedury wyboru, uwzględniającej oszczędność kosztową i prostotę administracyjną, wyznaczyć Rejestr dla TLD .eu. Komisji należy przekazać uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu ustalenia kryteriów wyznaczenia Rejestru oraz ustanowienia otwartej, jawnej i niedyskryminującej procedury wyboru prowadzącej do jego wyznaczenia. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa1a. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszystkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  Komisja powinna zawrzeć z wybranym Rejestrem umowę obejmującą szczegółowe zasady i procedury mające zastosowanie do Rejestru w zakresie organizacji, administrowania i zarządzania TLD .eu. Umowa powinna być zawierana na czas określony z możliwością przedłużenia.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Komisja powinna przeprowadzić ocenę skuteczności i funkcjonowania TLD .eu. Ocena ta powinna dotyczyć metod pracy wyznaczonego Rejestru i istotności jego zadań.

(22)  Komisja powinna przeprowadzić ocenę skuteczności i funkcjonowania TLD .eu. Ocena ta powinna dotyczyć metod pracy wyznaczonego Rejestru i istotności jego zadań. Komisja powinna również co trzy lata przedstawiać sprawozdanie na temat funkcjonowania nazwy TLD .eu.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Celem niniejszego rozporządzenia jest wspieranie jednolitego rynku cyfrowego dzięki budowaniu tożsamości europejskiej w internecie i promowaniu prowadzenia transgranicznej działalności online. Służy temu wspieranie konkurencyjności nazwy TLD .eu.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  „Rejestr” oznacza podmiot, któremu powierzono organizację, administrowanie i zarządzanie TLD .eu, w tym utrzymywanie właściwych baz danych i związanych z nimi usług kwerendy publicznej, rejestrację nazw domen, obsługę rejestru nazw domen, obsługę rejestru serwerów nazw TLD oraz upowszechnianie plików strefowych TLD;

a)  „Rejestr” oznacza podmiot, któremu powierzono organizację, administrowanie i zarządzanie TLD .eu, w tym utrzymywanie właściwych baz danych i związanych z nimi usług kwerendy publicznej, rejestrację nazw domen, obsługę rejestru nazw domen, obsługę rejestru serwerów nazw TLD oraz upowszechnianie plików strefowych TLD, o ile jest to zasadne;

Uzasadnienie

Ograniczenia dotyczące upowszechniania plików strefowych TLD były wykorzystywane przez domeny najwyższego poziomu jako środek bezpieczeństwa i należy zachować tę elastyczność, nie nakładając obowiązku.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  osoba fizyczna, która nie jest obywatelem Unii, zamieszkała w państwie członkowskim; lub

(ii)  obywatel państwa trzeciego, który zamieszkuje w państwie członkowskim lub w państwie trzecim należącym do EOG;

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii)  przedsiębiorstwo mające siedzibę w Unii; lub

(iii)  przedsiębiorstwo mające siedzibę w państwie członkowskim lub w państwie trzecim należącym do EOG;

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iv)  organizacja mająca siedzibę w Unii bez uszczerbku dla stosowania prawa krajowego.

(iv)  organizacja mająca siedzibę w państwie członkowskim lub w państwie trzecim należącym do EOG bez uszczerbku dla stosowania prawa krajowego.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Rejestr może wycofać nazwę domeny z własnej inicjatywy oraz bez kierowania sporu na pozasądową drogę rozwiązywania konfliktów z następujących przyczyn:

3.  Rejestr może wycofać lub zawiesić nazwę domeny z własnej inicjatywy oraz bez kierowania sporu na pozasądową drogę rozwiązywania konfliktów z następujących przyczyn:

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Nazwa domeny może również zostać wycofana, a w razie potrzeby następnie przekazana innemu podmiotowi, pod warunkiem właściwego alternatywnego rozwiązania sporu („ADR”) lub rozstrzygnięcia postępowania sądowego, w przypadku gdy nazwa ta jest identyczna lub łudząco podobna do nazwy, do której na mocy przepisów krajowych lub unijnych prawo zostało ustanowione, oraz w przypadku gdy:

4.  Nazwa domeny może również zostać wycofana, a w razie potrzeby następnie przekazana innemu podmiotowi, pod warunkiem właściwego alternatywnego rozwiązania sporu („ADR”) lub rozstrzygnięcia postępowania sądowego, w przypadku gdy nazwa ta jest identyczna lub łudząco podobna do nazwy, do której na mocy przepisów krajowych lub unijnych prawo zostało ustanowione. Nazwę domeny wycofuje się w przypadku gdy:

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Rejestr, w porozumieniu z Komisją i Grupą Doradczą Zainteresowanych Stron ds. domeny .eu, zgodnie z art. 14 ust. 3 lit. ca), przyjmuje przejrzystą i przewidywalną politykę w celu zapewnienia terminowej identyfikacji rejestracji, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a) lub b) niniejszego ustępu. W tym celu Rejestr, w miarę potrzeby, współpracuje z organami ścigania i z krajowymi zespołami reagowania na incydenty komputerowe (CERT).

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  W przypadku gdy sąd państwa członkowskiego uzna nazwę domeny za obelżywą, rasistowską lub sprzeczną z zasadami porządku publicznego, po ogłoszeniu orzeczenia sądu Rejestr taką nazwę blokuje, a po ogłoszeniu orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie – wycofuje. Rejestr blokuje takie przyszłe rejestracje takich nazw przez okres obowiązywania orzeczenia sądu.

5.  W przypadku gdy sąd państwa członkowskiego na mocy prawa Unii lub prawa krajowego uzna nazwę domeny za obelżywą, rasistowską lub sprzeczną z zasadami porządku publicznego lub za zagrażającą bezpieczeństwu publicznemu, po ogłoszeniu orzeczenia sądu Rejestr taką nazwę blokuje. Rejestr, po ogłoszeniu takiego orzeczenia sądu, wycofuje nazwę domeny.

 

Na zasadzie odstępstwa od ustępu pierwszego Rejestr nie może zablokować nazwy domeny, jeżeli orzeczenie sądu jest istotne do celów aktu wykonawczego lub decyzji Rady przyjętych na podstawie art. 5 rozporządzenia .../... [w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich, 2018/0136(COD)]. Z chwilą ogłoszenia orzeczenia sądu kończącego postępowanie w sprawie Rejestr wycofuje nazwę domeny.

 

Rejestr blokuje przyszłe rejestracje takich nazw domen przez okres obowiązywania orzeczenia sądu.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Nazwy domen zarejestrowane w TLD .eu mogą być przenoszone wyłącznie na strony uprawnione do rejestracji nazw TLD .eu.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Rejestracji nazw domen dokonuje się we wszystkich znakach alfabetów języków urzędowych Unii zgodnie z dostępnymi standardami międzynarodowymi i stosownie do możliwości obsługi przez odpowiednie protokoły umiędzynarodowionych nazw domen (IDN).

1.  Rejestracji nazw domen dokonuje się we wszystkich znakach języków urzędowych Unii zgodnie z dostępnymi standardami międzynarodowymi i stosownie do możliwości obsługi przez odpowiednie protokoły umiędzynarodowionych nazw domen (IDN).

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  mogą zostać zarejestrowane lub zarezerwowane przez państwa członkowskie wyłącznie w domenie drugiego poziomu. Te nazwy domen muszą być ograniczone do powszechnie uznanych terminów geograficznych lub geopolitycznych, które mają wpływ na organizację polityczną lub terytorialną państw członkowskich.

b)  mogą zostać zarejestrowane lub zarezerwowane przez państwa członkowskie wyłącznie w domenie drugiego poziomu. Te nazwy domen ograniczone do powszechnie uznanych terminów geograficznych lub geopolitycznych, które mają wpływ na organizację polityczną lub terytorialną państw członkowskich.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja ustanawia kryteriaprocedurę wyznaczania Rejestru w drodze aktów wykonawczych. Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 17 ust. 2.

1.  Komisja przyjmuje na podstawie art. 17a akty delegowane uzupełniające niniejsze rozporządzenie przez ustanowienie kryteriówprocedury wyznaczania Rejestru oraz kryteriów określających minimalne wymogi w innych okolicznościach niż te, o których mowa w art. 4, kiedy Rejestr blokuje, zawiesza lub wycofuje nazwę domeny, aby chronić wartości Unii. Do wartości tych należą wielojęzyczność, poszanowanie prywatności i bezpieczeństwa użytkowników i poszanowanie praw człowieka.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja zawiera umowę z wyznaczonym Rejestrem. Umowa określa zasady, czynności i procedury związane ze świadczeniem usług przez Rejestr oraz warunki, na jakich Komisja nadzoruje organizację TLD .eu oraz administrowanie i zarządzanie nią przez Rejestr. Umowa jest ograniczona w czasie i odnawialna oraz obejmuje zasady i procedury dotyczące funkcjonowania TLD .eu określone na podstawie art. 11.

3.  Komisja zawiera umowę z wyznaczonym Rejestrem. Umowa określa zasady, czynności i procedury związane ze świadczeniem usług przez Rejestr oraz warunki, na jakich Komisja nadzoruje organizację TLD .eu oraz administrowanie i zarządzanie nią przez Rejestr. Umowa jest ograniczona w czasie i odnawialna oraz obejmuje zasady i procedury dotyczące funkcjonowania TLD .eu określone na podstawie art. 10 i 11 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – akapit 1 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a)  promuje TLD .eu w Unii i w państwach trzecich, aby zapewnić jej konkurencyjność;

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  przestrzega przepisów, czynności i procedur ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu oraz umowy, o której mowa w art.8 ust. 3;

a)  przestrzega przepisów, czynności i procedur ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu oraz umowy, o której mowa w art. 8 ust. 3, w szczególności przepisów unijnych dotyczących ochrony danych;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  organizuje TLD .eu, administruje i zarządza nią w interesie ogólnym i zgodnie z zasadami jakości, skuteczności, wiarygodności, przejrzystości, dostępności i niedyskryminacji oraz z zapewnieniem sprawiedliwych warunków konkurencji;

b)  organizuje TLD .eu, administruje i zarządza nią w ogólnym interesie publicznym;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  we wszystkich aspektach administrowania TLD .eu i zarządzania nią zapewnia wysoką jakość, przejrzystość, przewidywalność, niezawodność, dostępność, skuteczność, brak dyskryminacji i uczciwe warunki konkurencji oraz stosowanie środków ochrony konsumentów dla nazwy TLD .eu;

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – akapit 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  propaguje cele Unii w dziedzinie zarządzania internetem;

(i)  propaguje cele Unii w dziedzinie zarządzania internetem, między innymi uczestnicząc w forach międzynarodowych;

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – akapit 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k)  przeprowadza na własny koszt i przynajmniej raz na dwa lata audyt wykonywany przez niezależny organ w celu poświadczenia zgodności z niniejszym rozporządzeniem i przesyła jego wyniki Komisji;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Umowa, zawarta między Komisją a wyznaczonym Rejestrem zgodnie z art. 8 ust. 3, zawiera zasady i procedury dotyczące funkcjonowania TLD .eu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, w tym:

1.   Umowa, zawarta między Komisją a wyznaczonym Rejestrem zgodnie z art. 8 ust. 3, zawiera zasady i procedury dotyczące funkcjonowania TLD .eu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, w tym:

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wymogi i procedury dotyczące wniosków o rejestrację, politykę w zakresie weryfikacji danych podmiotów wnioskujących o rejestrację oraz spekulacyjnej rejestracji nazw domen;

b)  wymogi i procedury dotyczące wniosków o rejestrację, systemy weryfikacji, że spełniono kryterium rejestracji, w tym weryfikacji tożsamości podmiotów wnioskujących o rejestrację, danych oraz spekulacyjnej rejestracji nazw domen;

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  środki mające na celu zapewnienie właściwym organom dostępu do danych w Rejestrze do celów zapobiegania przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń i ścigania sprawców, jak określono w przepisach prawa unijnego i krajowego;

f)  środki mające na celu zapewnienie właściwym organom dostępu do danych w Rejestrze do celów zapobiegania przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń i ścigania sprawców, jak określono w przepisach prawa unijnego i krajowego z zachowaniem odpowiednich mechanizmów kontroli i równowagi;

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.   Środków, o których mowa w ust. 1 lit. f), przewidzianych w prawie krajowym, nie stosuje się jednak, jeżeli są one istotne do celów aktu wykonawczego lub decyzji Rady przyjętych zgodnie z art. 5 rozporządzenia .../... [w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich, 2018/0136(COD)]. Środek ten może być stosowany na podstawie orzeczenia sądu kończącego postępowanie w sprawie lub innej ostatecznej decyzji administracyjnej.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Rejestr tworzy bazę danych WHOIS i zarządza nią do celów dostarczania dokładnych i aktualnych informacji dotyczących rejestracji nazw domen w TLD .eu.

1.  Rejestr tworzy bazę danych WHOIS i zarządza nią z zachowaniem należytej staranności do celów dostarczania dokładnych i aktualnych informacji dotyczących rejestracji nazw domen w TLD .eu.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Baza danych WHOIS zawiera istotne informacje, które nie są nadmierne w stosunku do celu bazy danych, na temat punktów kontaktowych zarządzających nazwami domen w TLD .eu oraz posiadaczy nazw domen. Jeżeli posiadaczem nazwy domeny jest osoba fizyczna, udostępnienie informacji do wiadomości publicznej uwarunkowane jest jednoznaczną zgodą posiadacza nazwy domeny w rozumieniu rozporządzenia 2016/679.

2.  Baza danych WHOIS zawiera istotne informacje zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679. W szczególności gromadzone informacje nie są nadmierne w stosunku do celu bazy danych, na temat punktów kontaktowych zarządzających nazwami domen w TLD .eu oraz posiadaczy nazw domen. Jeżeli posiadaczem nazwy domeny jest osoba fizyczna, udostępnienie informacji do wiadomości publicznej uwarunkowane jest jednoznaczną zgodą posiadacza nazwy domeny w rozumieniu rozporządzenia 2016/679.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Komisja może, w stosownych przypadkach, przeprowadzić konsultacje z zainteresowanymi stronami i zasięgnąć porady ekspertów w sprawie wyników działań nadzorczych określonych w niniejszym artykule oraz w sprawie sposobów poprawy organizacji TLD .eu, jej administrowania i zarządzania nią przez Rejestr.

4.  Komisja może, w stosownych przypadkach, przeprowadzić konsultacje z Grupą Doradczą Zainteresowanych Stron ds. domeny .eu lub z innymi zainteresowanymi stronami i zasięgnąć porady ekspertów w sprawie wyników działań nadzorczych określonych w niniejszym artykule oraz w sprawie sposobów poprawy organizacji TLD .eu, jej administrowania i zarządzania nią przez Rejestr.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja powołuje Radę Zainteresowanych Stron ds. domeny .eu, która doradza Komisji w kwestiach wykonania niniejszego rozporządzenia.

1.  Komisja powołuje Grupę Doradczą Zainteresowanych Stron ds. domeny .eu, która doradza Komisji w kwestiach wykonania niniejszego rozporządzenia. Przy wprowadzaniu w życie wszystkich aspektów niniejszego rozporządzenia Komisja należycie uwzględnia wszystkie porady i zalecenia przedstawione przez Grupę Doradczą Zainteresowanych Stron ds. domeny .eu.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Rada Zainteresowanych Stron ds. domeny .eu składa się z przedstawicieli sektora prywatnego, środowiska technicznego, państw członkowskich i organizacji międzynarodowych, społeczeństwa obywatelskiego i środowisk akademickich, powoływanych przez Komisję w oparciu o otwartą i przejrzystą procedurę.

2.  Grupa Doradcza Zainteresowanych Stron ds. domeny .eu składa się z przedstawicieli sektora prywatnego, środowiska technicznego, państw członkowskich i z organizacji międzynarodowych, społeczeństwa obywatelskiego i środowisk akademickich, powoływanych przez Komisję w oparciu o otwartą i przejrzystą procedurę, z uwzględnieniem w jak największej mierze zasady równości płci.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Rada Zainteresowanych Stron ds. domeny .eu wykonuje następujące zadania:

3.  Grupa Doradcza Zainteresowanych Stron ds. domeny .eu wykonuje następujące zadania:

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wydaje opinie w sprawach dotyczących zarządzania TLD .eu, jej organizacji i administrowania nią;

b)  wydaje opinie w sprawach dotyczących zarządzania TLD .eu, jej organizacji i administrowania nią, w tym kwestii związanych z cyberbezpieczeństwem i ochroną danych;

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  doradza Komisji w sprawach dotyczących monitorowania i nadzoru nad Rejestrem.

c)  doradza Komisji w sprawach dotyczących monitorowania i nadzoru nad Rejestrem, w szczególności w kwestii audytu, o którym mowa w art. 10 lit. k).

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  doradza Komisji na temat najlepszych praktyk w odniesieniu do polityk i środków umożliwiających Komisji identyfikację i, w razie potrzeby, podejmowanie odpowiednich działań przeciwko rejestracji nazw domen przez posiadacza bez uprawnień lub uzasadnionego interesu do nazwy, użytkowaniu nazw domen w złej wierze, oraz doradza jej w kwestii podjęcia współpracy z organami ścigania i zespołami CERT.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie później niż po pięciu latach od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, a następnie co trzy lata, Komisja ocenia wdrożenie, skuteczność oraz funkcjonowanie TLD .eu.

1.  Nie później niż po trzech latach od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, a następnie co trzy lata, Komisja ocenia wdrożenie, skuteczność oraz funkcjonowanie TLD .eu w oparciu w szczególności o informacje uzyskane z Rejestru zgodnie z art. 10 lit. k).

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Do ... [wstawić datę trzy lata po dacie rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia] r. Komisja ocenia wpływ niniejszego rozporządzenia na zapobieganie piractwu domenowemu i udostępnianie prostych procedur administracyjnych, zwłaszcza MŚP. Komisja ocenia również potencjalną rolę EUIPO i innych agencji Unii w rejestracji nazw TLD .eu oraz, w stosownych przypadkach, podejmuje odpowiednie działania, takie jak zaproponowanie odpowiednich środków ustawodawczych.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wyników oceny, o której mowa w ust. 1.

2.  Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wyników oceny, o której mowa w ust. 1 i 1a, a w stosownych przypadkach dołącza do niego odpowiednie wnioski ustawodawcze.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 17 a

 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

 

1.   Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 8 ust. 1, podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

 

2.   Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 8 ust. 1, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia … [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem pięcioletniego okresu. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

 

3.   Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 8 ust. 1, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

 

4.   Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.

 

5.   Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

6.   Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 8 ust. 1 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

(1)

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym


UZASADNIENIE

Nowy wniosek dotyczący domeny najwyższego poziomu .eu (TLD .eu), opublikowany przez Komisję 24 kwietnia 2018 r., ma na celu uchylenie obowiązujących przepisów. Mimo że TLD .eu funkcjonuje prawidłowo, regulacyjne ramy prawne należy dostosować do zmieniającego się otoczenia i rynku cyfrowego.

Inicjatywa ta, zgodna z celami strategii jednolitego rynku cyfrowego, ma na celu zagwarantowanie, że TLD, która dotychczas funkcjonowała stosunkowo dobrze, będzie także funkcjonować w przyszłości, dzięki czemu płynącymi z niej korzyściami będzie się mogła cieszyć w najbliższej przyszłości jak największa liczba obywateli Unii.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek i zgadza się z założeniem, że należy dotrzymywać kroku szybkiej ewolucji rynku TLD i dynamicznemu rozwojowi otoczenia cyfrowego, które wymaga wytrzymującego próbę czasu i elastycznego otoczenia regulacyjnego.

Istnienie konkretnej nazwy domeny dla UE jest bardzo ważne z punktu widzenia tożsamości cyfrowej UE. Sprawozdawca uważa, że jest to szansa dla instytucji, przedsiębiorstw i obywateli, aby uzyskać dostęp do TLD .eu. Będą wtedy łatwo rozpoznawalni jako część wspólnoty UE wyznającej te same zasady i wartości.

We wniosku ustanowiono ogólne zasady rejestracji nazwy Domeny Najwyższego Poziomu .eu. Przedstawiono w nim kryteria kwalifikowalności, ogólne warunki rejestracji i wycofywania nazw domen, języki, prawo właściwe i jurysdykcję, procedury rezerwacji nazw domen przez Rejestr, Komisję i państwa członkowskie oraz procedury akredytacji rejestratorów.

Rejestr: przepisy obejmują wyznaczenie Rejestru przez Komisję, jego cechy oraz kluczowe obowiązki. We wniosku określono również wykaz zasad i procedur dotyczących funkcjonowania TLD .eu, które należy zawrzeć w umowie z Rejestrem.

Choć sprawozdawca popiera ogólne zasady, to pragnie zwrócić większą uwagę na promowanie wartości UE, takich jak wielojęzyczność, poszanowanie prywatności i bezpieczeństwa użytkowników, ochrona konsumentów i prawa człowieka. Sprawozdawca sugeruje dodatkowe zabezpieczenia, w szczególności w kwestii ochrony praworządności.

Sprawozdawca chce również, aby Parlament Europejski uzyskał większą kontrolę nad ustalaniem kryteriów i procedurą wyznaczania Rejestru, dzięki zastosowaniu aktów delegowanych.


ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCA OTRZYMAŁ INFORMACJE

Poniższy wykaz opracowano na zasadzie zupełnej dobrowolności, na wyłączną odpowiedzialność sprawozdawcy. Przy sporządzaniu projektu sprawozdania sprawozdawca otrzymał informacje od następujących podmiotów lub osób:

Podmiot lub osoba

Komisja Europejska

EUrid

EDRI

EUIPO

Business Europe


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wdrożenie i funkcjonowanie nazwy domeny najwyższego poziomu „.eu”

Odsyłacze

COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)

Data przedstawienia w PE

25.4.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

28.5.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

28.5.2018

IMCO

28.5.2018

JURI

28.5.2018

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

BUDG

16.5.2018

IMCO

19.6.2018

JURI

15.5.2018

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Fredrick Federley

30.5.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

24.9.2018

 

 

 

Data przyjęcia

21.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

53

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Zigmantas Balčytis, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Pilar Ayuso, Amjad Bashir, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Davor Škrlec, Pavel Telička

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

John Flack

Data złożenia

26.11.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

53

+

ALDE

Fredrick Federley, Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, John Flack, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda, Davor Škrlec

2

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Christelle Lechevalier

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności