SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení a fungovaní názvu domény najvyššej úrovne .eu, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 733/2002 a nariadenie Komisie (ES) č. 874/2004

  26.11.2018 - (COM(2018)0231 – C8‑0170/2018 – 2018/0110(COD)) - ***I

  Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
  Spravodajca: Fredrick Federley


  Postup : 2018/0110(COD)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A8-0394/2018
  Predkladané texty :
  A8-0394/2018
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení a fungovaní názvu domény najvyššej úrovne .eu, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 733/2002 a nariadenie Komisie (ES) č. 874/2004

  (COM(2018)0231 – C8‑0170/2018 – 2018/0110(COD))

  (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018) 0231),

  –  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 172 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0170/2018),

  –  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  –  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2018[1],

  –  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z ...,

  –  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

  –  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0394/2018),

  1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

  2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

  3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

  Pozmeňujúci návrh    1

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 1 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  1 a)  rýchly vývoj trhu domén najvyššej úrovne TLD a dynamického digitálneho prostredia si vyžaduje pružné regulačné prostredie, ktoré obstojí v budúcnosti; Účelom TLD .eu je správnym riadením podporovať hodnoty Únie, ako sú viacjazyčnosť, rešpektovanie súkromia a bezpečnosti používateľov a dodržiavanie ľudských práv, ako aj priority súvisiace s internetom.

  Pozmeňujúci návrh    2

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 2 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  2 a)  TLD .eu je ôsmou najväčšou doménou najvyššej úrovne s kódom krajiny ccTLD na svete s vyše 3,8 milióna registrácií v roku 2017. TLD .eu využívajú všetky inštitúcie, agentúry a orgány Únie, a to aj pre svoje projekty a iniciatívy;

  Pozmeňujúci návrh    3

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (4)  TLD .eu by mala vyjadrovať jasne vymedzenú súvislosť s Úniou a európskym trhom. Mala by umožniť podnikom, organizáciám a fyzickým osobám v Únii zaregistrovať si názov domény v rámci TLD .eu. Občania Únie by mali mať možnosť zaregistrovať si názov domény .eu bez ohľadu na miesto bydliska.

  (4)  TLD .eu ako špecifický názov domény pre Úniu s jasným označením a dobrým odlíšením by mala vyjadrovať jasne vymedzenú súvislosť s Úniou a európskym trhom, ako aj identitu Únie na internete, a zároveň vytvárať silnú identitu pre jednotný digitálny trh, ktorý podlieha právnym predpisom a obchodným normám Únie. Podnikom a organizáciám so sídlom v Únii alebo v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a fyzickým osobám v Únii, ktoré majú bydlisko v členskom štáte alebo v tretej krajine, ktorá je členom EHP, by mala umožniť zaregistrovať si názov domény s koncovkou .eu. Občania Únie by mali mať možnosť zaregistrovať si názov TLD .eu bez ohľadu na miesto bydliska. Existencia domény tohto druhu je významnou súčasťou európskej identity a za jej správne používanie sú zodpovední používatelia.

  Pozmeňujúci návrh    4

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (5)  Názvy domén s koncovkou .eu by sa mali prideľovať oprávneným stranám podľa dostupnosti.

  (5)  Názvy domén s koncovkou .eu by sa mali prideľovať oprávneným stranám podľa dostupnosti za primeranú cenu.

  Pozmeňujúci návrh    5

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 5 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  5 a)  Komisia by mala posúdiť potenciálnu úlohu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo EUIPO pri registrácii názvov domén v TLD.eu tak, aby žiadatelia o ochrannú známku Európskej únie EUTM alebo zapísaný dizajn Spoločenstva RCD TLD .eu získali pre svoje ochranné známky alebo dizajn TLD .eu, ak je k dispozícii. Toto posúdenie by sa malo vzťahovať aj na ďalšie opatrenia alebo agentúry, ktoré by sa mohli zapojiť do prevencie špekulatívnej a škodlivej registrácie (tzv. cybersquattingu) a podporovať jednoduché administratívne postupy, a to najmä pre malé a stredné podniky (MSP).

  Pozmeňujúci návrh    6

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 9

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (9)  Komisia by na základe otvoreného, transparentného a nediskriminačného výberového konania mala určiť register pre TLD .eu. Komisia by mala s vybraným registrom uzavrieť zmluvu s podrobnými zásadami a postupmi registra v súvislosti s organizáciou, správou a riadením TLD .eu. Zmluva by mala byť časovo obmedzená a obnoviteľná.

  (9)  Komisia by na základe otvoreného, transparentného a nediskriminačného výberového konania mala určiť register pre TLD .eu, ktorý bude nákladovo efektívny a jednoducho spravovaný. S cieľom stanoviť kritériá na určenie registra a otvoreného, transparentného a nediskriminačného výberového konania na jeho určenie by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva1a. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a ich odborníci majú stály prístup na stretnutia odborných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.

  Pozmeňujúci návrh    7

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 9 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  9a)  Komisia by mala s vybraným registrom uzavrieť zmluvu s podrobnými zásadami a postupmi registra v súvislosti s organizáciou, správou a riadením TLD .eu. Zmluva by mala byť časovo obmedzená a obnoviteľná.

  Pozmeňujúci návrh    8

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 22

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (22)  Komisia by mala vykonať hodnotenie účinnosti a fungovania TLD .eu. Pri hodnotení by sa mali zohľadniť pracovné postupy určeného registra a relevantnosť jeho úloh.

  (22)  Komisia by mala vykonať hodnotenie účinnosti a fungovania TLD .eu. Pri hodnotení by sa mali zohľadniť pracovné postupy určeného registra a relevantnosť jeho úloh. Komisia by tiež mala každé tri roky predložiť správu o fungovaní názvu TLD .eu.

  Pozmeňujúci návrh    9

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek -1 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  -1.  Vychádzajúc z Európskej identity na internete a s podporou cezhraničných aktivít na internete má toto nariadenie za cieľ podporiť jednotný digitálny trh.

  Pozmeňujúci návrh    10

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  a)  „register“ je subjekt poverený organizáciou, správou a riadením TLD .eu vrátane údržby zodpovedajúcich databáz a pridružených verejných vyhľadávacích služieb, registrácie názvov domén, prevádzky registra názvov domén, prevádzky registra serverov názvov TLD a šírenia zónových súborov TLD;

  a)  „register“ je subjekt poverený organizáciou, správou a riadením TLD .eu pokiaľ možno vrátane údržby zodpovedajúcich databáz a pridružených verejných vyhľadávacích služieb, registrácie názvov domén, prevádzky registra názvov domén, prevádzky registra serverov názvov TLD a šírenia zónových súborov TLD;

  Odôvodnenie

  Obmedzenia šírenia zónových súborov TLD využívajú TLD ako bezpečnostné opatrenie a túto flexibilitu treba zachovať tým, že sa nestane povinným.

  Pozmeňujúci návrh    11

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 1 – bod ii

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  ii)  fyzická osoba, ktorá nie je občanom Únie a ktorá má bydlisko v členskom štáte, alebo alebo

  ii)  občan tretej krajiny, ktorý má bydlisko v členskom štáte alebo v tretej krajine, ktorá je členom EHS;

  Pozmeňujúci návrh    12

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 1 – bod iii

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  iii)  podnik so sídlom v Únii; alebo

  iii)  podnik so sídlom v členskom štáte alebo v tretej krajine, ktorá je členom EHS;

  Pozmeňujúci návrh    13

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 1 – bod iv

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  iv)  organizácia so sídlom v Únii bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie vnútroštátneho práva.

  iv)  organizácia so sídlom v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine, ktorá je členom EHS toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie vnútroštátneho práva.

  Pozmeňujúci návrh    14

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 3 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3.  Register môže zrušiť názov domény z vlastného podnetu a bez predloženia sporu na mimosúdne riešenie sporov z týchto dôvodov:

  3.  Register môže zrušiť alebo pozastaviť názov domény z vlastného podnetu a bez predloženia sporu na mimosúdne riešenie z týchto dôvodov:

  Pozmeňujúci návrh    15

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 4 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  4.  Názov domény sa môže aj zrušiť a v prípade potreby následne previesť na inú stranu, a to na základe príslušného alternatívneho riešenia sporov (ARS) alebo súdneho konania, ak je tento názov totožný s názvom alebo zavádzajúco podobný názvu, ku ktorému existuje právo stanovené vo vnútroštátnom práve alebo v práve Únie, a ak:

  4.  Názov domény sa môže aj zrušiť a v prípade potreby následne previesť na inú stranu, a to na základe príslušného alternatívneho riešenia sporov (ARS) alebo súdneho konania, ak je tento názov totožný s názvom alebo zavádzajúco podobný názvu, ku ktorému existuje právo stanovené vo vnútroštátnom práve alebo v práve Únie. Okrem toho sa názov domény zruší, ak:

  Pozmeňujúci návrh    16

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Po konzultáciách s Komisiou a radou zainteresovaných strán na základe článku 14 ods. 3 písm. ca) prijme register transparentné a predvídateľné politiky s cieľom zabezpečiť včasnú identifikáciu akejkoľvek potenciálnej registrácie uvedenej v písmene a) alebo b) podľa tohto pododseku. Na tento účel register v prípade potreby spolupracuje s orgánmi presadzovania práva vrátane vnútroštátnych tímov odozvy na núdzové počítačové situácie CERT.

  Pozmeňujúci návrh    17

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  5.  Ak súd členského štátu pokladá názov domény za hanlivý, rasistický alebo v rozpore s verejnou morálkou, register takýto názov po oznámení súdneho rozhodnutia zablokuje a po vydaní konečného súdneho rozhodnutia ho zruší. Register zablokuje pre ďalšiu registráciu tie názvy, ktoré boli predmetom takéhoto súdneho príkazu, pokiaľ takéto nariadenie zostáva v platnosti.

  5.  Ak súd členského štátu pokladá názov domény podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva za hanlivý, rasistický alebo v rozpore s verejnou morálkou či verejnou bezpečnosťou, register takýto názov po oznámení rozhodnutia súdu zablokuje. Register po oznámení takéhoto súdneho rozhodnutia názov domény zruší.

   

  Odchylne od prvého odseku nemôže register názov domény zablokovať, ak je súdne rozhodnutie relevantné na účely vykonávacieho aktu alebo rozhodnutia Rady prijatého podľa článku 5 nariadenia.../... [o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch, 2018/0136 (COD)]. Register zruší uvedený názov domény na základe oznámenia konečného súdneho rozhodnutia.

   

  Register zablokuje pre ďalšiu registráciu tie názvy domén, ktoré boli predmetom takéhoto súdneho príkazu, pokiaľ takýto príkaz zostáva v platnosti.

  Pozmeňujúci návrh    18

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 5 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  5 a.  Názvy domén zaregistrovaných pod TLD.eu sú prevoditeľné iba na strany oprávnené na registráciu názvov domén .eu.

  Pozmeňujúci návrh    19

  Návrh nariadenia

  Článok 5 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Na registráciu názvov domén sa používajú všetky abecedné znaky úradných jazykov Únie v súlade s dostupnými medzinárodnými normami, ako to umožňujú príslušné protokoly internacionalizovaných názvov domén IDN.

  1.  Na registráciu názvov domén sa používajú všetky znaky úradných jazykov Únie v súlade s dostupnými medzinárodnými normami, ako to umožňujú príslušné protokoly internacionalizovaných názvov domén IDN.

  Pozmeňujúci návrh    20

  Návrh nariadenia

  Článok 6 – odsek 3 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  b)  ktoré môžu členské štáty registrovať alebo vyhradiť iba v rámci domény druhej úrovne. Tieto názvy domén musia byť obmedzené na všeobecne uznávané geografické a/alebo geopolitické pojmy, ktoré majú vplyv na politickú alebo územnú organizáciu členských štátov.

  b)  ktoré môžu členské štáty registrovať alebo vyhradiť iba v doméne druhej úrovne. Tieto názvy domén sa obmedzia na všeobecne uznávané geografické a/alebo geopolitické pojmy, ktoré majú vplyv na politickú alebo územnú organizáciu členských štátov.

  Pozmeňujúci návrh    21

  Návrh nariadenia

  Článok 8 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Komisia stanoví kritériá a postup na určenie registra prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 17 ods. 2.

  1.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 17a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením kritérií a postupu na určenie registra a kritérií na stanovenie minimálnych požiadaviek na iné okolnosti, než sú uvedené v článku 4, keď má register zablokovať, pozastaviť alebo zrušiť názov domény s cieľom chrániť hodnoty Únie ako mnohojazyčnosť, rešpektovanie súkromia a bezpečnosti používateľov a dodržiavanie ľudských práv.

  Pozmeňujúci návrh    22

  Návrh nariadenia

  Článok 8 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3.  Komisia s určeným registrom uzatvorí zmluvu. V zmluve sa stanovia pravidlá, zásady a postupy poskytovania služieb registra a podmienky, za ktorých Komisia vykonáva dohľad nad organizáciou, správou a riadením TLD .eu zo strany registra. Zmluva je časovo obmedzená a obnoviteľná a obsahuje zásady a postupy fungovania TLD .eu stanovené na základe článku 11.

  3.  Komisia s určeným registrom uzatvorí zmluvu. V zmluve sa stanovia pravidlá, zásady a postupy poskytovania služieb registra a podmienky, za ktorých Komisia vykonáva dohľad nad organizáciou, správou a riadením TLD .eu zo strany registra. Zmluva je časovo obmedzená a obnoviteľná a obsahuje zásady a postupy fungovania TLD .eu stanovené na základe článkov 10 a 11 tohto nariadenia.

  Pozmeňujúci návrh    23

  Návrh nariadenia

  Článok 10 – odsek 1 – písmeno -a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  -a)  propagovať TLD .eu v celej Únii a v tretích krajinách s cieľom zabezpečiť jeho konkurencieschopnosť;

  Pozmeňujúci návrh    24

  Návrh nariadenia

  Článok 10 – odsek 1 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  a)  dodržiavať pravidlá, zásady a postupy stanovené v tomto nariadení a zmluve uvedenej v článku 8 ods. 3;

  a)  dodržiavať pravidlá, zásady a postupy stanovené v tomto nariadení a zmluve uvedenej v článku 8 ods. 3, a najmä právne predpisy Únie o ochrane údajov;

  Pozmeňujúci návrh    25

  Návrh nariadenia

  Článok 10 – odsek 1 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  b)  organizovať, spravovať a riadiť TLD .eu vo všeobecnom záujme a podľa zásad kvality, efektívnosti, spoľahlivosti, transparentnosti, prístupnosti a nediskriminácie a zabezpečením spravodlivých podmienok hospodárskej súťaže;

  b)  organizovať, spravovať a riadiť TLD .eu vo verejnom záujme;

  Pozmeňujúci návrh    26

  Návrh nariadenia

  Článok 10 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ba)  vo všetkých aspektoch správy a riadenia TLD .eu zabezpečovať vysokú kvalitu, transparentnosť, predvídateľnosť, spoľahlivosť, prístupnosť, efektívnosť, nediskriminačné spravodlivé podmienky hospodárskej súťaže a uplatňovanie opatrení na ochranu spotrebiteľa v súvislosti s názvom TLD .eu;

  Pozmeňujúci návrh    27

  Návrh nariadenia

  Článok 10 – odsek 1 – písmeno i

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  i)  podporovať ciele Únie v oblasti správy internetu;

  i)  podporovať ciele Únie v oblasti správy internetu, okrem iného účasťou na medzinárodných fórach;

  Pozmeňujúci návrh    28

  Návrh nariadenia

  Článok 10 – odsek 1 – písmeno k

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  k)  vykonávať audit nezávislým orgánom na vlastné náklady a najmenej každé dva roky s cieľom overiť súlad s terajším nariadením a výsledok zaslať Komisii;

  k)  vykonávať audit nezávislým orgánom na vlastné náklady a najmenej každé dva roky s cieľom overiť súlad s týmto nariadením a výsledok zaslať Komisii;

  Pozmeňujúci návrh    29

  Návrh nariadenia

  Článok 11 – odsek 1 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Zmluva uzavretá medzi Komisiou a určeným registrom v súlade s článkom 8 ods. 3 obsahuje zásady a postupy fungovania TLD .eu v súlade s týmto nariadením vrátane:

  1.   Zmluva uzavretá medzi Komisiou a určeným registrom v súlade s článkom 8 ods. 3 obsahuje zásady a postupy fungovania TLD .eu v súlade s týmto nariadením vrátane:

  Pozmeňujúci návrh    30

  Návrh nariadenia

  Článok 11 – odsek 1 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  b)  požiadaviek a postupov týkajúcich sa žiadostí o registráciu, politiky overovania údajov žiadateľov o registráciu a špekulatívnej registrácie názvov domén;

  b)  požiadaviek a postupov týkajúcich sa žiadostí o registráciu, systémov overovania súladu s kritériami registrácie vrátane overovania identity žiadateľov o registráciu, údajov a špekulatívnej registrácie názvov domén;

  Pozmeňujúci návrh    31

  Návrh nariadenia

  Článok 11 – odsek 1 – písmeno f

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  f)  opatrení zameraných na to, aby príslušné orgány mali prístup k údajom v registri na účely prevencie, detekcie, vyšetrovania a stíhania trestných činov v súlade s právom Únie alebo vnútroštátnym právom;

  f)  opatrení zameraných na to, aby príslušné orgány mali prístup k údajom v registri na účely prevencie, detekcie, vyšetrovania a stíhania trestných činov v súlade s právom Únie alebo vnútroštátnym právom a s príslušnými brzdami a protiváhami;

  Pozmeňujúci návrh    32

  Návrh nariadenia

  Článok 11 – odsek 1 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  1a.   Opatrenia uvedené v odseku 1 písm. f) stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch sa však neuplatňujú, ak sú relevantné na účely vykonávacieho aktu alebo rozhodnutia Rady prijatého podľa článku 5 nariadenia.../... [o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch, 2018/0136 (COD)]. Uvedené opatrenie sa môže použiť na základe konečného súdneho rozhodnutia alebo iného konečného správneho opatrenia.

  Pozmeňujúci návrh    33

  Návrh nariadenia

  Článok 12 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Register musí vytvoriť a spravovať databázové zariadenie WHOIS s cieľom poskytovať presné a aktuálne informácie o registrácii názvov domén v rámci TLD .eu.

  1.  Register musí vytvoriť a s náležitou starostlivosťou spravovať databázové zariadenie WHOIS s cieľom poskytovať presné a aktuálne informácie o registrácii názvov domén v rámci TLD .eu.

  Pozmeňujúci návrh    34

  Návrh nariadenia

  Článok 12 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2.  Databáza WHOIS musí obsahovať príslušné informácie o kontaktných miestach spravujúcich názvy domén v rámci TLD .eu a držiteľoch názvov domén, ktoré nie sú vzhľadom na účel databázy nadbytočné. Ak je držiteľom názvu domény fyzická osoba, informácie, ktoré majú byť verejne sprístupnené, podliehajú súhlasu držiteľa názvu domény v zmysle nariadenia 2016/679.

  2.  Databáza WHOIS obsahuje príslušné informácie v rámci obmedzení v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679. Zhromažďovaná informácie o kontaktných miestach spravujúcich názvy domén v rámci TLD .eu a držiteľoch názvov domén, nesmú byť vzhľadom na účel databázy nadbytočné. Ak je držiteľom názvu domény fyzická osoba, informácie, ktoré majú byť verejne sprístupnené, podliehajú súhlasu držiteľa názvu domény v zmysle nariadenia 2016/679.

  Pozmeňujúci návrh    35

  Návrh nariadenia

  Článok 13 – odsek 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  4.  Komisia môže v prípade potreby viesť konzultácie so zainteresovanými stranami a požiadať o odborné poradenstvo, pokiaľ ide o výsledky činnosti v oblasti dohľadu uvedených v tomto článku a o spôsoby, akými môže register zlepšiť organizáciu, správu a riadenie TLD .eu.

  4.  Komisia môže v prípade potreby viesť konzultácie s členmi poradnej skupiny viacerých zainteresovaných strán pre doménu .eu alebo v prípade potreby s inými zainteresovanými stranami a požiadať o odborné poradenstvo, pokiaľ ide o výsledky činností v oblasti dohľadu uvedených v tomto článku a o spôsoby, akými môže register zlepšiť organizáciu, správu a riadenie TLD .eu.

  Pozmeňujúci návrh    36

  Návrh nariadenia

  Článok 14 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Vytvorí sa rada viacerých zainteresovaných strán pre doménu .eu s cieľom poskytovať Komisii poradenstvo v oblasti vykonávania súčasného nariadenia.

  1.  Vytvorí sa poradná skupina viacerých zainteresovaných strán pre doménu .eu s cieľom poskytovať Komisii poradenstvo v oblasti vykonávania tohto nariadenia. Komisia pri vykonávaní všetkých aspektov tohto nariadenia náležite zohľadní všetky rady a odporúčania, ktoré ustanovila Rada viacerých zainteresovaných strán pre doménu .eu .

  Pozmeňujúci návrh    37

  Návrh nariadenia

  Článok 14 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2.  Rada viacerých zainteresovaných strán pre doménu .eu pozostáva zo zástupcov súkromného sektora, technickej komunity, členských štátov a medzinárodných organizácií, občianskej spoločnosti a akademickej obce a menuje ju Komisia na základe otvoreného a transparentného postupu.

  2.  Poradná skupina viacerých zainteresovaných strán pre doménu .eu pozostáva zo zástupcov súkromného sektora, technickej komunity, členských štátov a medzinárodných organizácií, občianskej spoločnosti a akademickej obce a menuje ju Komisia na základe otvoreného a transparentného postupu s maximálnym zohľadnením zásady rodovej rovnosti.

  Pozmeňujúci návrh    38

  Návrh nariadenia

  Článok 14 – odsek 3 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3.  Rada viacerých zainteresovaných strán pre doménu .eu plní tieto úlohy:

  3.  Poradná skupina viacerých zainteresovaných strán pre doménu .eu plní tieto úlohy:

  Pozmeňujúci návrh    39

  Návrh nariadenia

  Článok 14 – odsek 3 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  b)  vydáva stanoviská k otázkam riadenia, organizácie a správy TLD .eu;

  b)  vydávať stanoviská k otázkam riadenia, organizácie a správy TLD .eu, okrem iného vrátane otázok súvisiacich s kybernetickou bezpečnosťou a ochranou údajov;

  Pozmeňujúci návrh    40

  Návrh nariadenia

  Článok 14 – odsek 3 – písmeno c

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  c)  poskytuje Komisii poradenstvo v otázkach monitorovania a dohľadu nad registrom.

  c)  poskytuje Komisii poradenstvo v otázkach monitorovania a dohľadu nad registrom, najmä v súvislosti s auditom podľa článku 10 písm. k).

  Pozmeňujúci návrh    41

  Návrh nariadenia

  Článok 14 – odsek 3 – písmeno c a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ca)  poskytuje poradenstvo Komisii o najlepších postupoch, pokiaľ ide o politiky a opatrenia, ktoré treba identifikovať, a v prípade potreby podniká kroky proti názvom domén zaregistrovaných ich držiteľmi, ktorí nemajú práva ani oprávnený záujem v súvislosti s názvom, názvami domén používaným v zlej viere vrátane spolupráce s agentúrami na presadzovanie práva a CERT.

  Pozmeňujúci návrh    42

  Návrh nariadenia

  Článok 16 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Komisia posúdi vykonávanie, účinnosť a fungovanie TLD .eu najneskôr do piatich rokov od dátumu uplatňovania tohto nariadenia, a potom každé tri roky.

  1.  Komisia posúdi vykonávanie, účinnosť a fungovanie TLD .eu najneskôr do troch rokov od dátumu uplatňovania tohto nariadenia, a potom každé tri roky, najmä na základe informácií poskytovaných registrom podľa článku 10 písm. k).

  Pozmeňujúci návrh    43

  Návrh nariadenia

  Článok 16 – odsek 1 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  1 a.  Komisia do ... [vložiť dátum tri roky odo dňa začiatku uplatňovania tohto nariadenia], posúdi úlohu tohto nariadenia pri prevencii cybersquattingu a zabezpečovaní jednoduchých administratívnych postupov najmä pre MSP. Posúdi takisto potenciálnu úlohu AUIPO a ďalších agentúr Únie v registrácii názvov TLD .eu a v prípade potreby podnikne príslušné kroky, ako je napríklad návrh vhodných legislatívnych opatrení.

  Pozmeňujúci návrh    44

  Návrh nariadenia

  Článok 16 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2.  Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o zisteniach posúdenia podľa odseku 1.

  2.  Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch hodnotenia podľa odsekov 1 a 1a, ktoré v prípade potreby doplní príslušnými legislatívnymi návrhmi.

  Pozmeňujúci návrh    45

  Návrh nariadenia

  Článok 17 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Článok 17 a

   

  Vykonávanie delegovania právomoci

   

  1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijať delegovaný akt uvedený v článku 8 ods. 1 za podmienok stanovených v tomto článku.

   

  2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracuje správu o delegovaní právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím predmetného päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

   

  3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 8 ods. 1 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom uvedený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

   

  4.   Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s odborníkmi, ktorých určia jednotlivé členské štáty v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016.

   

  5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

   

  6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 8 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevznesú námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informujú Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa uvedená lehota predĺži o dva mesiace.

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  Cieľom nového návrhu o doméne najvyššej úrovne .eu (TLD .eu), ktorý uverejnila Komisia 24. apríla 2018, je zrušenie súčasných právnych predpisov. Hoci TLD .eu aj naďalej riadne funguje, jej právny rámec sa musí prispôsobiť vývoju prostredia a trhu na internete.

  V súlade s cieľmi stratégie digitálneho jednotného trhu sa táto iniciatíva snaží zabezpečiť, aby doména najvyššej úrovne, ktorá funguje pomerne dobre, fungovala rovnako spoľahlivo aj v budúcnosti, s cieľom zaistiť, aby sa výhody, ktoré sú s ňou spojené, mohli v blízkej budúcnosti dostať k čo najväčšiemu počtu občanov Únie.

  Spravodajca víta návrh a súhlasí s cieľom držať krok s rýchlym vývojom trhu s doménami najvyššej úrovne a dynamickým digitálnym prostredím, ktoré si vyžadujú flexibilné regulačné prostredie, ktoré obstojí v budúcnosti.

  Pre online identitu EÚ je veľmi dôležité, aby existoval osobitný názov domény pre EÚ. Spravodajca sa domnieva, že prístup k TLD .eu je príležitosťou pre inštitúcie, podniky aj občanov. Budú sa preto dať ľahko identifikovať ako súčasť spoločenstva EÚ, ktoré má rovnaké pravidlá a hodnoty.

  V návrhu sa stanovujú všeobecné zásady registrácie názvu domény najvyššej úrovne .eu. Uvádzajú sa v ňom kritériá oprávnenosti, všeobecné podmienky registrácie a zrušenia názvov domén, jazyky, rozhodné právo a jurisdikcia, postupy na vyhradenie názvov domén registrom, Komisiou a členskými štátmi a postupy akreditácie registračných miest.

  Register: ustanovenia siahajú od jeho určenia zo strany Komisie a charakteristiky až po jeho hlavné povinnosti. Návrh tiež stanovuje zoznam zásad a postupov fungovania TLD .eu, ktoré majú byť súčasťou zmluvy s registrom.

  Hoci spravodajca podporuje všeobecné zásady, zároveň chce zdôrazniť podporu hodnôt EÚ, ako sú viacjazyčnosť, rešpektovanie súkromia a bezpečnosť používateľov, ochrana spotrebiteľov a ľudské práva. Spravodajca navrhuje dodatočné záruky, najmä čo sa týka otázky ochrany právneho štátu.

  Spravodajca si želá aj lepšiu kontrolu zo strany Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o stanovenie kritérií a postupu na určenia registra prostredníctvom delegovaných aktov.

  PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ SPRAVODAJCOVI POSKYTLI PODNETY

  Tento zoznam bol vypracovaný absolútne dobrovoľne na základe výlučnej zodpovednosti spravodajcu. Spravodajca pri príprave správy až po jej prijatie vo výbore získal podnety od týchto subjektov alebo osôb:

  Subjekt a/alebo osoba

  Európska komisia

  EUrid

  EDRI

  EUIPO

  Business Europe

  POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

  Názov

  Zavádzanie a fungovanie domény najvyššej úrovne .eu

  Referenčné čísla

  COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)

  Dátum predloženia v EP

  25.4.2018

   

   

   

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  ITRE

  28.5.2018

   

   

   

  Výbory požiadané o stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  BUDG

  28.5.2018

  IMCO

  28.5.2018

  JURI

  28.5.2018

   

  Bez predloženia stanoviska

         dátum rozhodnutia

  BUDG

  16.5.2018

  IMCO

  19.6.2018

  JURI

  15.5.2018

   

  Spravodajcovia

         dátum vymenovania

  Fredrick Federley

  30.5.2018

   

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  24.9.2018

   

   

   

  Dátum prijatia

  21.11.2018

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  53

  2

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Zigmantas Balčytis, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Pilar Ayuso, Amjad Bashir, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Davor Škrlec, Pavel Telička

  Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  John Flack

  Dátum predloženia

  26.11.2018

  ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

  53

  +

  ALDE

  Fredrick Federley, Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

  ECR

  Amjad Bashir, Edward Czesak, John Flack, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

  EFDD

  Dario Tamburrano

  GUE/NGL

  Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

  NI

  David Borrelli

  PPE

  Pilar Ayuso, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

  S&D

  Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  VERTS/ALE

  Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda, Davor Škrlec

  2

  -

  EFDD

  Jonathan Bullock

  ENF

  Christelle Lechevalier

  0

  0

   

   

  Vysvetlenie použitých znakov:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  zdržali sa hlasovania

  Posledná úprava: 7. decembra 2018
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia