Процедура : 2018/0154(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0395/2018

Внесени текстове :

A8-0395/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.1

Приети текстове :

P8_TA(2019)0359

ДОКЛАД     ***I
PDF 1071kWORD 141k
26.11.2018
PE 627.746v02-00 A8-0395/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила

(COM(2018)0307 – C8‑0182/2018 – 2018/0154(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Сесилия Викстрьом

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила

(COM(2018)0307 – C8‑0182/2018 – 2018/0154(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0307),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0182/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и позицията под формата на изменения на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0395/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  В отговор на нови потребности в Съюза за статистика за убежището и управляваната миграция и като се има предвид, че характеристиките на миграцията се променят бързо, съществува необходимост от рамка, която да позволява бърз отговор на променящите се потребности по отношение на статистиката за убежището и управляваната миграция.

(2)  В отговор на нови потребности в Съюза за статистика за миграцията и международната закрила и като се има предвид, че характеристиките на миграционните движения се променят бързо, съществува необходимост от рамка, която да позволява бърз отговор на променящите се потребности по отношение на статистиката за миграцията и международната закрила.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Поради постоянно променящото се и разнообразно естество на настоящите миграционни потоци са необходими всеобхватни, съпоставими и разбити по полов признак статистически данни относно мигрантското население, за да се добие представа за действителното положение, да се идентифицират уязвимостите и неравенствата и да се предоставят на лицата, определящи политиката, надеждни данни и информация за разработване на бъдещи публични политики.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  За да се подкрепи Съюзът да отговори по ефективен начин на породените от миграцията предизвикателства, е необходимо да бъдат осигурени данни с по-голяма от годишна честота относно убежището и управляваната миграция.

(3)  За да се подкрепи Съюзът да отговори по ефективен начин на породените от миграцията предизвикателства и да разработи политики, които да отчитат равенството между половете и се основават на правата на човека, е необходимо да бъдат осигурени данни с по-голяма от годишна честота относно убежището и управляваната миграция.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Статистиката за убежището и управляваната миграция има основно значение за изучаването, определянето и оценката на широк спектър от политики, особено по отношение на отговорите, свързани с пристигането на лица, търсещи закрила в Европа.

(4)  Статистиката за убежището и управляваната миграция има основно значение за изучаването, определянето и оценката на широк спектър от политики, особено по отношение на отговорите, свързани с пристигането на лица, търсещи закрила в Европа, с цел да се постигнат най-добрите решения.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  Статистиката за миграцията и международната закрила има основно значение, за да се получи цялостна представа за миграционните движения в рамките на Съюза и да се даде възможност държавите членки да прилагат правилно законодателството на Съюза, като зачитат основните права, предвидени в Хартата на основните права на Европейския съюз и Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б)  Преследването на лица на основание пол представлява основание за търсене и получаване на международна закрила. Статистическите органи на национално равнище и на равнището на Съюза следва да събират статистически данни относно молбите за международна закрила на основание пол, в това число основано на пола насилие.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  За да бъдат постигнати целите на Регламент (ЕО) № 862/2007, следва да бъдат разпределени достатъчно финансови ресурси за събирането, анализа и разпространението на висококачествени национални статистически данни и на статистически данни на Съюза относно миграцията и международната закрила, по-специално чрез действия за подкрепа в това отношение в съответствие с Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета1a.

 

______________

 

1a  Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за изменение на Решение 2008/381/ЕО на Съвета и отмяна на решения № 573/2007/ЕО и № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Решение 2007/435/ЕО на Съвета (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 168).

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  С настоящия регламент се гарантира правото на зачитане на личния и семейния живот и на защита на личните данни, както е посочено в членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

(10)  С настоящия регламент се гарантира правото на зачитане на личния и семейния живот, на защита на личните данни и на недискриминация и равенство между половете, както е посочено в членове 7, 8, 21 и 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета1a.

 

______________

 

1a  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  Събирането на групирани по полов признак данни следва да даде възможност да се идентифицират и анализират специфичните уязвимости и качества на жените и мъжете, като се разкриват пропуските и неравенствата. Отчитащите равенството между половете данни относно миграцията имат потенциала да насърчават по-голямо равенство и да предложат възможности на групите в неравностойно положение. Статистическите данни за миграцията следва също така да отчитат променливи като полова идентичност и сексуална ориентация, за да се събират данни относно преживяванията на лицата от групата на ЛГБТКИ+ и неравенствата, на които те са обект, в процесите на миграция и търсене на убежище.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  С цел да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на определянето на разбивки. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета25.

(11)  За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на определяне на правилата за подходящите формати за предаване на данните; Тези правомощия следва да се упражняват съгласно Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета25.

__________________

__________________

25 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

25 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  С цел да се адаптира Регламент (ЕО) № 862/2007 към технологичните и икономическите промени, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменението на Регламент (ЕО) № 862/2007 за актуализиране на някои определения и допълване с цел определяне на групите от данни и допълнителните разбивки и за установяване на правила относно точността и стандартите за качество. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

 

________________

 

OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б)  Ефективният мониторинг на прилагането на Регламент (ЕО) № 862/2007 изисква той да се подлага на оценка на редовни интервали. Комисията следва да направи щателна оценка на статистическите данни, събрани в съответствие с Регламент (ЕО) № 862/2007, както и на тяхното качество и своевременно предоставяне за целите на представянето на доклади пред Европейския парламент и Съвета. Следва да се провеждат тесни консултации с всички действащи лица, участващи в събирането на данни в областта на убежището, в това число агенции на ООН и други съответни международни и неправителствени организации.

Обосновка

Съгласно член 12 на всеки три години Европейската комисия докладва на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на регламента. Докладите следва да се основават на щателна оценка на прилагането и на консултации с ключови действащи лица, участващи в събирането и анализа на данни в областта на миграцията и международната закрила.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 1 – параграф 1 – буква в

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1)  в член 1 буква в) се заменя със следния текст:

в)  административните и съдебните процедури и производства в държавите-членки, свързани с имиграцията, издаването на разрешения за пребиваване, гражданство, убежище и други форми на международна закрила, както и предотвратяване на нелегалната имиграция.

в)  административните и съдебните процедури и производства в държавите-членки, свързани с имиграцията, издаването на разрешения за пребиваване, гражданство, убежище и други форми на международна закрила, незаконното влизане и престой, както и връщанията.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32013L0033)

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 а (нова) – буква а (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 2 – параграф 1 – буква й

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1a)  Член 2 се изменя, както следва:

 

a)  в параграф 1 буква й) се заменя със следния текст:

й) „искане за международна закрила“ означава искане за международна закрила по смисъла на определението в член 2, буква ж) от Директива 2004/83/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. относно минималните стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети страни или лицата без гражданство като бежанци или като лица, които по други причини се нуждаят от международна закрила, както и относно съдържанието на предоставената закрила2;

й) „молба за международна закрила“ означава молба за международна закрила съгласно определението в член 2, буква з) от Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета2;

_______________

_______________

2  ОВ L 304, 30.9.2004 г., стр. 12.

2  Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила (ОВL 337, 20.12.2011 г., стр. 9 – 26).“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=BG)

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 а (нова) – буква б (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 2 – параграф 1 – буква к

 

Текст в сила

Изменение

 

б)  в параграф 1 буква к) се заменя със следния текст:

к) „статут на бежанец“ означава статут на бежанец съгласно определението в член 2, буква г) от Директива 2004/83/ЕО;

к) „статут на бежанец“ означава статут на бежанец съгласно определението в член 2, буква д)от Директива 2011/95/ЕС;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=BG)

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 а (нова) – буква в (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 2 – параграф 1 – буква л

 

Текст в сила

Изменение

 

в)  в параграф 1 буква л) се заменя със следния текст:

л) „статут, предоставен по силата на субсидиарна закрила“ означава статута, предоставен по силата на субсидиарна закрила по смисъла на определението в член 2, буква е) от Директива 2004/83/ЕО;

л) „статут, предоставен по силата на субсидиарна закрила“ означава статута, предоставен по силата на субсидиарна закрила по смисъла на определението в член 2, буква ж)от Директива 2011/95/ЕС;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=BG)

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 а (нова) – буква г (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 2 – параграф 1 – буква м

 

Текст в сила

Изменение

 

г)  в параграф 1 буква м) се заменя със следния текст:

м) „членове на семейството“ означава членове на семейството съгласно определението в член 2, буква и) от Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държава-членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета страна3;

„м) „членове на семейството“ означава членове на семейството съгласно определението в член 2, буква ж) от Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета3;

_______________

_______________

3  OВ L 50, 25.2.2003 г., стр. 1.

3  Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 31).“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=BG)

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 а (нова) – буква д (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 2 – параграф 1 – буква о

 

Текст в сила

Изменение

 

г)  в параграф 1 буква о) се заменя със следния текст:

о) „непридружено малолетно или непълнолетно лице“ означава непридружено малолетно или непълнолетно лице, ненавършило пълнолетие по смисъла на определението в член 2, буква и) от Директива 2004/83/ЕО;

о) „непридружено малолетно или непълнолетно лице“ означава непълнолетно лице по смисъла на член 2, буква л) от Директива 2011/95/ЕС;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=BG)

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 а (нова) – буква е (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 2 – параграф 1 – буква п

 

Текст в сила

Изменение

 

е)  в параграф 1 буква п) се заменя със следния текст:

п) „външни граници“ означава външни граници съгласно определението в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници)5;

„п) „външни граници“ означава външни граници съгласно определението в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета5;

________________

________________

5  OВ L 105, 13.4.2006 г., стр. 1.

5  Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ L 77, 23.3.2016 г., стр. 1).“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=BG)

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 а (нова) – буква ж (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 2 – параграф 1 – буква р

 

Текст в сила

Изменение

 

ж)  в параграф 1 буква р) се заменя със следния текст:

р) „граждани на трети страни, на които е отказан достъп“ означава граждани на трети страни, на които е отказан достъп на външна граница, тъй като не изпълняват всички условия за достъп, предвидени в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 562/2006, и не спадат към категориите лица, посочени в член 5, параграф 4 от посочения регламент;

„р) „граждани на трети страни, на които е отказан достъп“ означава граждани на трети страни, на които е отказан достъп на външна граница, тъй като не изпълняват всички условия за достъп, предвидени в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2016/399, и не спадат към категориите лица, посочени в член 5, параграф 2 от посочения регламент;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=BG)

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 а (нова) – буква з (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 2 – параграф 1 – буква т а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

з)  в параграф 1 се добавя следната буква:

 

„та) „извеждане“ означава извеждане съгласно определението в член 3, параграф 5 от Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета*;

 

________________

 

*  Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 98).“

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 а (нова) – буква и (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 2 – параграф 1 – буква т б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

и)  в параграф 1 се добавя следната буква:

 

„тб) „доброволно напускане“ означава доброволно напускане съгласно определението в член 3, параграф 8 от Директива 2008/115/ЕО;“

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 а (нова) – буква й (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 2 – параграф 1 – буква т в (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

й)  в параграф 1 се добавя следната буква:

 

„тв) „подпомогнато доброволното връщане“ означава доброволно връщане съгласно определението в член 3, параграф 8 от Директива 2008/115/ЕО, подпомогнато с логистична, финансова или друга материална помощ.“

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 а (нова) – буква к (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 2 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

к)  Параграф 3 се заличава.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=BG)

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 б (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 3

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1б)  Член 3 се заменя със следното:

Член 3

„Член 3

Статистика за международната миграция, обичайно пребиваващото население и придобиването на гражданство

Статистика за международната миграция, обичайно пребиваващото население и придобиването на гражданство

1.  Държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) статистически данни относно броя на:

1.  Държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) статистически данни относно броя на:

a)  имигрантите, влезли на територията на държавата членка, разбити по следните показатели:

a)  имигрантите, влезли на територията на държавата членка, разбити по следните показатели:

i)  групи според гражданството по възраст и пол;

i)  групи според гражданството по възраст и социален пол;

ii)  групи по държавата по рождение на лицата - според възраст и пол;

ii)  групи според държавата по рождение на лицата – по възраст и социален пол;

iii)  групи по държавата на предишно обичайно местопребиваване - според възраст и пол;

iii)  групи според държавата на предишно обичайно местопребиваване – по възраст и социален пол;

б)  емигрантите, напускащи територията на държавата членка, разделени по следните показатели:

б)  емигрантите, напускащи територията на държавата членка, разделени по следните показатели:

i)  групи по гражданство;

i)  групи по гражданство;

ii)  възраст;

ii)  възраст;

iii)  пол;

iii)  социален пол;

iv)  по групи по държавите по следващо обичайно местопребиваване;

iv)  по групи по държавите по следващо обичайно местопребиваване;

в)  лицата, които обичайно пребивават в държавата членка в края на референтния период, разделени по следните показатели:

в)  лицата, които обичайно пребивават в държавата членка в края на референтния период, разделени по следните показатели:

i)  групи според гражданството по възраст и пол;

i)  групи според гражданството по възраст и социален пол;

ii)  групи по държавата по рождение на лицата - според възраст и пол;

ii)  групи според държавата по рождение на лицата – по възраст и социален пол;

г)  лицата, които обичайно пребивават на територията на държавата-членка и са придобили гражданство на държавата-членка през базисната година, и са имали преди това гражданство в друга държава членка или в трета страна, или са били без гражданство, разделени по групи според възраст и пол, както и по предишното гражданство на съответните лица, като се посочва обстоятелството, че лицата преди това са били без гражданство.

г)  лицата, които обичайно пребивават на територията на държавата-членка и са придобили гражданство на държавата-членка през базисната година, и са имали преди това гражданство в друга държава членка или в трета страна, или са били без гражданство, разделени по групи според възраст и социален пол, както и по предишното гражданство на съответните лица, като се посочва обстоятелството, че лицата преди това са били без гражданство.

 

га)  лицата, които обичайно пребивават на територията на държавата членка и са придобили разрешение за дългосрочно пребиваване през референтната година, разделени по групи според възраст и социален пол.

2.  Статистическите данни, посочени в параграф 1, се отнасят до референтни периоди от една календарна година и се предоставят на Комисията (Евростат) до дванадесет месеца след края на базисната година. Първата базисна година е 2008-а.

2.  Статистическите данни, посочени в параграф 1, се отнасят до референтни периоди от една календарна година и се предоставят на Комисията (Евростат) до дванадесет месеца след края на базисната година. Първата референтна година е 2020 г.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1538559664710&uri=CELEX:32007R0862)

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква -а (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 4 – параграф 1 – буква в

 

Текст в сила

Изменение

 

-a)  в параграф 1 буква в) се заменя със следното:

в)  молбите за международна закрила, които са оттеглени през референтния период.

в)   молбите за международна закрила, които са оттеглени през референтния период, групирани по вид на оттеглянето;“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=BG)

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 4 – параграф 1 – буква г a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  лицата, които са подали молба за международна закрила или са включени в такава молба като член на семейството и чиито молби са обработени по ускорената процедура, посочена в член 31, параграф 8 от Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета*;

 

__________________

 

*  Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 60).

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 4 – параграф 1 – буква г б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гб)  лицата, които са подали молба за международна закрила или са включени в такава молба като член на семейството и чиито молби са обработени съгласно процедурите на границата, посочена в член 43 от Директива 2013/32/ЕС, през референтния период;

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 4 – параграф 1 – буква г в (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гв)  лицата, които са подали молба за международна закрила или са включени в такава молба като член на семейството през референтния период и които са освободени от ускорената процедура или процедурата на границата в съответствие с член 24, параграф 3 и член 25, параграф 6 от Директива 2013/32/ЕС;

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 4 – параграф 1 – буква г г (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гг)  лица, които са подали молба за международна закрила, без да са били регистрирани в Евродак, както е посочено в член 14 от Регламент (ЕС) № 603/2003 на Европейския парламент и на Съвета*;

 

__________________

 

* Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 1).

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 4 – параграф 1 – буква г д (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гд)  лицата, които са подали молба за международна закрила или са включени в такава молба като член на семейството през референтния период и които могат да представят писмени доказателства, подпомагащи установяването на тяхната самоличност;

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 4 – параграф 1 – буква г е (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ге)  лицата, които са подали последваща молба за международна закрила, посочена в член 40 от Директива 2013/32/EС или са включени в такава молба като член на семейството през референтния период;

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 4 – параграф 1 – буква г ж (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гж)  лицата, които са подали молба за международна закрила или са включени в такава молба като член на семейството през референтния период и които са били задържани в съответствие с Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета* в края на референтния период, групирани по месеците, през които тези лица са били задържани, и основанията за задържането;

 

____________________

 

* Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 96).

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 4 – параграф 1 – буква г з (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гз)  лицата, които са подали молба за международна закрила или са включени в такава молба като член на семейството и са адресати на административно или съдебно решение или акт, постановяващ задържането им в съответствие с Директива 2013/33/ЕС, през референтния период;

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 4 – параграф 1 – буква г и (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ги)  лицата, които са подали молба за международна закрила или са включени в такава молба като член на семейството и са адресати на административно или съдебно решение или акт, постановяващ алтернатива на задържането в съответствие с Директива 2013/33/ЕС през референтния период, групирани по вид алтернатива, както следва:

 

i) явяване;

 

ii) внасяне на парична гаранция;

 

iii) задължение за оставане на точно определено място;

 

iv) друг вид алтернатива на задържането;

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 4 – параграф 1 – буква г й (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гй)  лицата, които са подали молба за международна закрила или са включени в такава молба като член на семейството през референтния период и които са адресати на административно или съдебно решение или акт, постановяващ алтернатива на задържането в съответствие с Директива 2013/33/ЕС в края на референтния период, групирани по месеца на постановяване на административното или съдебното решение или акт срещу тях и допълнително групирани по вида алтернатива, както следва:

 

i) явяване;

 

ii) внасяне на парична гаранция;

 

iii) задължение за оставане на точно определено място;

 

iv) друг вид алтернатива на задържането;

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 4 – параграф 1 – буква г к (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гк)  лицата, които са подали молба за международна закрила и които са били подложени на оценка за определяне на възрастта през референтния период;

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 4 – параграф 1 – буква г л (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гл)  решения относно оценките за определяне на възрастта на кандидатите, групирани, както следва:

 

i) оценки, с които се заключава, че кандидатът е ненавършило пълнолетие лице;

 

ii) оценки, с които се заключава, че кандидатът е пълнолетно лице;

 

iii) оценки, които не позволяват да се направи заключение, или преустановени оценки;

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 4 – параграф 1 – буква г м (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гм)  лицата, които са подали молба за международна закрила или са включени в такава молба като член на семейството и за които е установено, че се нуждаят от специални процедурни гаранции в съответствие с член 24 от Директива 2013/32/ЕС, или като кандидати със специални потребности за приемане по смисъла на член 2, буква к) от Директива 2013/33/ЕС през референтния период;

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 4 – параграф 1 – буква г н (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гн)  лицата, които са подали молба за международна закрила или са включени в такава молба като член на семейството и които са се възползвали от безплатна правна помощ съгласно член 20 от Директива 2013/32/ЕС през референтния период, групирани по процедури на първа и втора инстанция;

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 4 – параграф 1 – буква г о (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

го)  лицата, които са подали молба за международна закрила или са включени в такава молба като член на семейството и които са се възползвали от материални условия на приемане, осигуряващи подходящ стандарт на живот за кандидатите, в съответствие с член 17 от Директива 2013/33/ЕС в края на референтния период;

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 4 – параграф 1 – буква г п (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гп)  лицата, които са подали молба за международна закрила като непридружени малолетни и непълнолетни лица и на които през референтния период е определен представител в съответствие с член 25 от Директива 2013/32/ЕС;

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 4 – параграф 1 – буква г р (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гр)  лицата, които са подали молба за международна закрила и са били признати за непридружени малолетни и непълнолетни лица и на които през референтния период е бил предоставен достъп до образователната система в съответствие с член 14 от Директива 2013 /33/ЕС;

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 4 – параграф 1 – буква г с (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гс)  лицата, които са подали молба за международна закрила и са били признати за непридружени малолетни и непълнолетни лица и които през референтния период са били настанени в съответствие с член 31, параграф 3 от Директива 2011/95/ЕС, групирани по основания за настаняване;

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 4 – параграф 1 – буква г т (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гт)  среден брой непридружени малолетни и непълнолетни лица, определени за даден настойник, през референтния период;

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 4 – параграф 1 – последна алинея

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Статистическите данни се разпределят по възраст и пол и по гражданство на съответните лица, както и по непридружени малолетни или непълнолетни лица. Те се отнасят до референтни периоди от един календарен месец и се предоставят на Комисията (Евростат) до два месеца след края на референтния месец. Първият референтен месец е януари 2020 г.

Тези статистически данни се групират по възраст и социален пол и по гражданство на съответните лица, както и по непридружени малолетни или непълнолетни лица. Те се отнасят до референтни периоди от един календарен месец и се предоставят на Комисията (Евростат) до два месеца след края на референтния месец. Първият референтен месец е януари 2020 г.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б а (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 4 – параграф 2 – буква а

 

Текст в сила

Изменение

 

ба)  в параграф 2 буква а) се заменя със следното:

a) лицата, обхванати от първоинстанционни решения за отхвърляне на молби за международна закрила, като например решения за обявяване на молби за недопустими или неоснователни и преимуществено взети решения и бързи процедури, постановени от административни или съдебни органи през референтния период;

а) лицата, обхванати от първоинстанционни решения за отхвърляне на молби за международна закрила, постановени от административни или съдебни органи през референтния период, групирани, както следва:

 

i) решения за обявяване на молби за недопустими, допълнително групирани по основание за недопустимост;

 

ii) решения за отхвърляне на молби като неоснователни;

 

iii) решения за отхвърляне на молби като явно неоснователни в рамките на редовната процедура, допълнително групирани по основание за отхвърляне;

 

iv) решения за отхвърляне на молби като явно неоснователни по ускорената процедура, допълнително групирани по основание за ускоряване и основание за отхвърляне;

 

v) решения за отхвърляне на молби на основание, че кандидатът може да ползва закрила в своята държава на произход съгласно член 8 от Директива 2011/95/ЕС; “

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=BG)

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б б (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 4 – параграф 2 – буква б

 

Текст в сила

Изменение

 

бб)  в параграф 2 буква б) се заменя със следното:

б) лицата, обхванати от първоинстанционни решения за предоставяне или отнемане на статут на бежанец, взети от административни или съдебни органи през референтния период;

б) лицата, обхванати от първоинстанционни решения, взети от административни или съдебни органи през референтния период, за предоставяне, отнемане, прекратяване или отказ за подновяване на статут на бежанец въз основа на прекратяване, изключване или други основания; решенията, взети въз основа на прекратяване или изключване, се разпределят допълнително по конкретната основа, на която се основава прекратяването или изключването; “

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=BG)

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б в (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 4 – параграф 2 – буква в

 

Текст в сила

Изменение

 

бв)  в параграф 2 буква в) се заменя със следното:

в) лицата, обхванати от първоинстанционни решения за предоставяне или отнемане на статут, предоставен по силата на субсидиарна закрила, взети от административни или съдебни органи през референтния период;

„в) лицата, обхванати от първоинстанционни решения, взети от административни или съдебни органи през референтния период, за предоставяне, отнемане, прекратяване или отказ за подновяване на статут на субсидиарна закрила въз основа на прекратяване, изключване или други основания; решенията, взети въз основа на прекратяване или изключване, се групират допълнително по конкретната основа, на която се основава прекратяването или изключването; “

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=BG)

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б г (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 4 – параграф 2 – буква д а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бг)  в параграф 2 се добавя следната буква:

 

„да)  лицата, обхванати от първоинстанционни решения, с които се ограничава или отнема възможността за ползване на материалните условия на приемане и които са приети от административен или съдебен орган през референтния период, групирани по вид решение, по продължителност на ограничаването или отнемането и по основание.“

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква в

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 4 – параграф 2 – последна алинея

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Статистическите данни се разпределят по възраст и пол и по гражданство на съответните лица, както и по непридружени малолетни или непълнолетни лица. Те се отнасят до референтни периоди от три календарни месеца и се предоставят на Комисията (Евростат) до два месеца след края на референтния период. Първият референтен период е от януари до март 2020 г.

Статистическите данни се групират по възраст и социален пол и по гражданство на съответните лица, както и по непридружени малолетни или непълнолетни лица. Те се отнасят до референтни периоди от три календарни месеца и се предоставят на Комисията (Евростат) до два месеца след края на референтния период. Първият референтен период е от януари до март 2020 г.

 

Тези статистически данни се групират допълнително по решения, приети след индивидуално интервю, и решения, приети без индивидуално интервю. Статистическите данни относно решенията, приети след индивидуално интервю, се групират по индивидуални интервюта, в които кандидатът е получил услугите на преводач, и индивидуални интервюта, в които кандидатът не е получил услугите на преводач.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква г а (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 4 – параграф 3 – буква б

 

Текст в сила

Изменение

 

га)  в параграф 3 буква б) се заменя със следното:

б) лицата, обхванати от окончателни решения за отхвърляне на молби за международна закрила, като например решения за обявяване на молби за недопустими или неоснователни и решения взети по приоритетни и бързи процедури, постановени от административни или съдебни органи при обжалване или преразглеждане през референтния период;

„б) лицата, обхванати от окончателни решения за отхвърляне на молби за международна закрила, постановени от административни или съдебни органи при обжалване или преразглеждане през референтния период, групирани, както следва:

 

i) решения за обявяване на молби за недопустими, допълнително групирани по основание за недопустимост;

 

ii) решения за отхвърляне на молби като неоснователни;

 

iii) решения за отхвърляне на молби като явно неоснователни в рамките на редовната процедура, допълнително групирани по основание за отхвърляне;

 

iv) решения за отхвърляне на молби като явно неоснователни по ускорената процедура, допълнително групирани по основание за ускоряване и основание за отхвърляне;

 

v) решения за отхвърляне на молби на основание, че кандидатът може да ползва закрила в своята държава на произход съгласно член 8 от Директива 2011/95/ЕС; “

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=BG)

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква г б (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 4 – параграф 3 – буква в

 

Текст в сила

Изменение

 

гб)  в параграф 3 буква в) се заменя със следното:

в) лицата, обхванати от окончателни решения за предоставяне или отнемане на статут на бежанец, взети от административни или съдебни органи след обжалване или преразглеждане през референтния период;

в) лицата, обхванати от окончателни решения, взети от административни или съдебни органи през референтния период, за предоставяне, отнемане, прекратяване или отказ за подновяване на статут на бежанец въз основа на прекратяване, изключване или други основания; решенията, взети въз основа на прекратяване или изключване, се групират допълнително по конкретното основание за прекратяването или изключването; “

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=BG)

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква г в (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 4 – параграф 3 – буква г

 

Текст в сила

Изменение

 

гв)  в параграф 3 буква г) се заменя със следното:

г) лицата, обхванати от окончателни решения за предоставяне или отнемане на статут, предоставен по силата на субсидиарна закрила, взети от административни или съдебни органи след обжалване или преразглеждане през референтния период;

г) лицата, обхванати от окончателни решения, взети от административни или съдебни органи през референтния период, за предоставяне, отнемане, прекратяване или отказ за подновяване на статут на бежанец въз основа на прекратяване, изключване или други основания; решенията, взети въз основа на прекратяване или изключване, се групират допълнително по конкретното основание за прекратяването или изключването; “

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=BG)

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква г г (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 4 – параграф 3 – буква ж a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гг)  в параграф 3 се добавя следната буква:

 

„жа)  лицата, обхванати от окончателни решения, с които се ограничава или отнема възможността за ползване на материалните условия на приемане и които са приети от административен или съдебен орган през референтния период, групирани по вид решение, по продължителност на ограничаването или отнемането и по основание.“

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква д

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 4 – параграф 3 – последна алинея

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Статистическите данни по букви б) ж) се разпределят по възраст и пол и по гражданство на съответните лица, както и по непридружени малолетни или непълнолетни лица. Статистическите данни по буква ж) освен това се разпределят по държава на пребиваване и по вид на решението по молба за убежище. Данните се отнасят до референтни периоди от една календарна година и се предоставят на Комисията (Евростат) до три месеца след края на референтната година. Първата референтна година е 2020 г.

Статистическите данни по букви б) ж) се разпределят по възраст и социален пол и по гражданство на съответните лица, както и по непридружени малолетни или непълнолетни лица. Статистическите данни по буква ж) освен това се разпределят по държава на пребиваване и по вид на решението по молба за убежище. Данните се отнасят до референтни периоди от една календарна година и се предоставят на Комисията (Евростат) до три месеца след края на референтната година. Първата референтна година е 2020 г.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква д a (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 4 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  Вмъква се следният параграф:

 

„3a.   Държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) статистически данни за продължителността на разглеждане на жалбите в календарни дни от момента на подаване на жалбата до момента, в който се приема първоинстанционното решение по жалбата.“

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква д

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 4 – параграф 4 – последна алинея

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Данните се отнасят до референтни периоди от една календарна година и се предоставят на Комисията (Евростат) до три месеца след края на референтната година. Първата референтна година е 2020 г.

Тези статистически данни се групират по възраст и социален пол и по гражданство на съответните лица, както и по непридружени малолетни или непълнолетни лица. Данните се отнасят до референтни периоди от един календарен месец и се предоставят на Комисията (Евростат) до три месеца след края на референтната година. Първият референтен период е януари 2020 г.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква з а (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 4 – параграф 4а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

за)  Добавя се следният параграф:

 

„4a.   Статистическите данни, посочени в параграфи 1 – 4, се групират по месеци на подаване на молбата.“

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 а (нова) – буква а (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 5 – заглавие

 

Текст в сила

Изменение

 

(Не се отнася до българския текст.)  

 

  

Статистика относно предотвратяването на незаконното влизане и пребиваване

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=BG)

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 а (нова) – буква б (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 5 – параграф 1 – буква а

 

Текст в сила

Изменение

 

б)  В параграф 1 буква а) се заменя със следното:

a)  гражданите на трети държави, на които е отказан достъп на територията на държава-членка на външната граница;

a)  гражданите на трети държави, на които е отказан достъп на територията на държава-членка на външната граница, групирани по възраст, социален пол и гражданство;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=BG)

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 а (нова) – буква в (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 5 – параграф 1 – буква б

 

Текст в сила

Изменение

 

(Не се отнася до българския текст.)  

б)  гражданите на трети страни, незаконно пребиваващи на територията на държава-членка съгласно националното право в областта на имиграцията.

  

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=BG)

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 а (нова) – буква г (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 5 – параграф 1 – алинея 3

 

Текст в сила

Изменение

 

б)   В параграф 1 третата алинея се заменя със следното:

Статистическите данни, посочени в буква б), се разпределят по възраст, пол и гражданство на съответните лица.

Статистическите данни, посочени в буква б), се групират по възраст, социален пол и гражданство на съответните лица, основания за тяхното задържане и място на задържане.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=BG)

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 6 – параграф 1 – буква -а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-a)  броя молби за издаване на разрешения за пребиваване за първи път, подадени от граждани на трети държави, групирани по гражданство, по основания за искането на разрешението, по възраст и по социален пол;

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 6 – параграф 1 – буква -а а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-aа)  броя на отхвърлените молби за разрешения за пребиваване за първи път, подадени от граждани на трети държави, групирани по гражданство, по основания за искането на разрешението, по възраст и по социален пол;

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 6 – параграф 1 – буква -а б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-аб)  броя отхвърлени молби за разрешение за пребиваване, с което се променя имиграционният статут или основанието за престой, през референтния период, групирани по гражданство, по основания за отказ на разрешението, по възраст и по социален пол;

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 6 – параграф 1 – буква а – подточка i

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  разрешения, издадени през референтния период, през който на лицето е издадено за първи път разрешение за пребиваване, разпределени по гражданство, основание за издаване на разрешението, срок на валидност на разрешението, възраст и пол;

i)  разрешения, издадени през референтния период, през който на лицето е издадено за първи път разрешение за пребиваване, групирани по гражданство, по основание за издаване на разрешението, по срок на валидност на разрешението, по възраст и по социален пол;

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 6 – параграф 1 – буква а – подточка ii

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  разрешения, издадени през референтния период, и предоставени на лице по повод промяната на положението му на имигрант или основанието за престоя, разпределени по гражданство, основание за издаване на разрешението, срок на валидност на разрешението, възраст и пол;

ii)  разрешения, издадени през референтния период, и предоставени на лице по повод промяната на положението му на имигрант или основанието за престоя, групирани по гражданство, по основание за издаване на разрешението, по срок на валидност на разрешението, по възраст и по социален пол;

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 6 – параграф 1 – буква а – подточка iii

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii)  валидни разрешения в края на референтния период (брой на издадените разрешения, които не са отнети и не са изтекли), разпределени по гражданство, основание за издаване на разрешението, срок на валидност на разрешението, възраст и пол;

iii)  валидни разрешения в края на референтния период (брой на издадените разрешения, които не са отнети и не са изтекли), групирани по гражданство, по основание за издаване на разрешението, по срок на валидност на разрешението, по възраст и по социален пол;

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 6 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  брой на дългосрочно пребиваващите в края на референтния период, разпределени по гражданство, вид на статута на дългосрочно пребиваващ, възраст и пол.“.

б)  брой на дългосрочно пребиваващите в края на референтния период, групирани по гражданство, по вид на статута на дългосрочно пребиваващ, по възраст и по социален пол.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 6 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

За статистическите данни по букви -а), -аа) и a) разрешителни, издадени по семейни причини, се групират допълнително по основания и по статут на спонсора на гражданина на трета страна.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква -а (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 7 – параграф 1 – буква а

 

Текст в сила

Изменение

 

-a)  В параграф 1 буква а) се заменя със следното:

a) броя на гражданите на трети страни, които са незаконно пребиваващи на територията на държава-членка и са адресати на административно или съдебно решение или акт, в който се заявява или декларира, че пребиваването им е незаконно и с който се възлага задължение за напускане на територията на държавата-членка, разпределени по гражданство на съответните лица;

„а) броя на граждани на трети страни, които са в незаконно положение на територията на държава-членка и са адресати на административно или съдебно решение или акт, в който се заявява или декларира, че пребиваването им е незаконно и с който се възлага задължение за напускане на територията на държавата-членка, групирани по гражданство на съответните лица и по основанията за решението;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=BG)

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква -а а (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 7 – параграф 1 – буква a а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-aа)  В параграф 1 се вмъква следното:

 

„aa)  броя на гражданите на трети държави, посочени в буква а) от настоящия член, за които е постановено административно или съдебно решение или акт за забрана за влизане, както е посочено в член 11 от Директива 2008/115/ЕО, в края на референтния период, групирани по гражданство на съответните лица;

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква -а б (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 7 – параграф 1 – буква а б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-аб)  в параграф 1 се вмъква следната буква:

 

„аб)  броя на гражданите на трети държави, за които е постановено административно или съдебно решение или акт за задържането им в съответствие с Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета* през референтния период;“

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква -а в (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 7 – параграф 1 – буква а в (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-ав)  в параграф 1 се вмъква следната буква:

 

„ав)  броя на гражданите на трети държави, за които е постановено административно или съдебно решение или акт за задържането им в съответствие с Директива 2008/115/ЕО в края на референтния период, групирани по месец на задържането на тези граждани на трети държави;“

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква -а г (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 7 – параграф 1 – буква а г (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-аг)  в параграф 1 се вмъква следната буква:

 

„аг)  броя на гражданите на трети държави, за които е постановено административно или съдебно решение или акт за разпореждане на алтернатива на задържането в съответствие с Директива 2008/115/ЕО през референтния период, групирани по вид алтернатива, както следва:

 

i) явяване;

 

ii) внасяне на парична гаранция;

 

iii) задължение за оставане на точно определено място;

 

iv) друг вид алтернатива на задържането;“

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква -а д (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 7 – параграф 1 – буква а д (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-ад)  в параграф 1 се вмъква следната буква:

 

„ад)  броя на гражданите на трети държави, за които е постановено административно или съдебно решение или акт за разпореждане на алтернатива на задържането в съответствие с Директива 2008/115/ЕО в края на референтния период, групирани по месеца на постановяване на административното или съдебното решение или акт срещу тези лица и допълнително групирани по вида алтернатива, както следва:

 

i) явяване;

 

ii) внасяне на парична гаранция;

 

iii) задължение за оставане на точно определено място;

 

iv) друг вид алтернатива на задържането;“

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква -а е (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 7 – параграф 1 – буква a е (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-ае)  в параграф 1 се вмъква следната буква:

 

„ае)  броя на гражданите на трети държави, за които е било постановено административно решение за отлагане на извеждането съгласно член 9 от Директива 2008/115/ЕО през референтния период, групирани по основание за отлагане и по гражданство на съответните лица;“

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква -а ж (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 7 – параграф 1 – буква a ж (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-аж)  В параграф 1 след буква а) се вмъква буква аж):

 

„аж)  броя на гражданите на трети държави, за които е постановено административно или съдебно решение или акт за задържането им и които са обжалвали по съдебен ред, както е посочено в член 15, параграф 2 от Директива № 2008/115/ЕО, през референтния период;“

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 7 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  броя на граждани на трети държави, които в действителност са напуснали територията на държавата членка вследствие на административно или съдебно решение или акт, както е посочено в буква а), разпределени по гражданство на върнатите лица, по вид на връщането и получената помощ и по държава по местоназначение.

б)  броя на граждани на трети държави, които в действителност са напуснали територията на държавата членка вследствие на административно или съдебно решение или акт, както е посочено в буква а), групирани по гражданство на върнатите лица, по вид на връщането и получената помощ и по държава по местоназначение и допълнително групирани по връщания в държавата на произход на гражданина на трета държава;

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а а (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 7 – параграф 1 – буква б а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aа)  В параграф 1 се добавя следната буква:

 

„ба)  броя на граждани на трети държави, които са напуснали територията на държавата членка вследствие на административно или съдебно решение или акт, групирани по вида на решението или акта, както следва:

 

i)  в съответствие с официално споразумение на Съюза за обратно приемане;

 

ii)  в съответствие с неофициално споразумение на Съюза за обратно приемане;

 

iii)  в съответствие с национално споразумение за обратно приемане;

 

Тези статистическите данни се групират допълнително по държави по местоназначение и по гражданство на съответните лица.“

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 7 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Статистическите данни, посочени в параграф 1, се отнасят до референтни периоди от три календарни месеца и се предоставят на Комисията (Евростат) до два месеца след края на референтния период. Първият референтен период е от януари до март 2020 г.

2.  Статистическите данни, посочени в параграф 1, се групират по възраст и социален пол на съответното лице, както и по непридружени малолетни или непълнолетни лица. Те се отнасят до референтни периоди от един календарен месец и се предоставят на Комисията (Евростат) до две седмици след края на референтния период. Първият референтен период е януари 2020 г.

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 9 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

(4a)  В член 9 параграф 2 се заменя със следното:

2.  Държавите-членки докладват на Комисията (Евростат) за използваните източници на данни, основанията за избор на тези източници и отражението на избраните източници върху качеството на статистиката, както и за използваните методи на оценяване, и информират Комисията (Евростат) за извършените промени.

2.  Държавите-членки докладват на Комисията (Евростат) за използваните източници на данни, основанията за избор на тези източници и отражението на избраните източници върху качеството на статистиката, механизмите, прилагани за гарантиране на защитата на личните данни, както и за използваните методи на оценяване и информират Комисията (Евростат) за извършените промени.

 

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=BG)

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 б (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 9 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б)  Вмъква се следният член:

 

„Член 9а

 

Делегирани актове

 

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а за изменение на определенията, посочени в член 2, параграф 1.

 

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а за изменение на настоящия регламент чрез:

 

a) определяне на категориите въз основа на групите по държави по рождение, групите по държави на предишно и следващо място на обичайно пребиваване и групите по гражданство, както е предвидено в член 3, параграф 1;

 

б) определяне на категориите въз основа на основанията за издаване на разрешителните за пребиваване, предвидени в член 6, параграф 1, буква а);

 

в) определяне на допълнителните разбивки;

 

г) определяне на правилата за точност и стандартите за качество.“

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 10 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение с цел определяне на разбивки в съответствие с членове 4, 5, 6 и 7, както и за установяване на правилата за подходящите формати за предаване на данните, както е предвидено в член 9.

Комисията приема актове за изпълнение за установяване на правилата за подходящите формати за предаване на данните, както е предвидено в член 9. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 10 – параграф 2 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  В параграф 2 буква г) се заличава.

б)  Параграф 2 се заличава.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=BG)

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 a (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 10 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Вмъква се следният член:

 

„Член 10а

 

Упражняване на делегирането

 

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

 

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 9а, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от ... [дата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение].

 

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 9а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Прекратяването поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4. Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

 

5. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

 

6. Делегиран акт, приет съгласно член 9а, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 б (нова) – буква а (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 11 – заглавие

 

Текст в сила

Изменение

 

(5б)  Член 11 се изменя, както следва:

 

a)  Заглавието се заменя със следното:

Комитет

„Процедура на комитет“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=BG)

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 б (нова) – буква б (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 11 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

б)  параграф 1 се заменя със следното:

1.  При приемането на мерките по прилагане Комисията се подпомага от Статистическия програмен комитет, създаден съгласно Решение 89/382/EИО, Евратом.

1.  Комисията се подпомага от Комитета на Европейската статистическа система, създаден с Регламент (ЕО) № 223/2009. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=BG)

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 б (нова) – буква в (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 11 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

в)  параграф 2 се заменя със следното:

2.  Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/EО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

2.  Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 10 от Регламент (ЕС) № 182/2011, като се вземат предвид разпоредбите на член 11 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/EО, се определя на три месеца.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=BG)

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 б – буква г (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 11 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

г)  параграф 3 се заличава.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=BG)

2.10.2018

ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯ

на комисията по правата на жените и равенството между половете

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила

(COM(2018)0307 – C8‑0182/2018 – 2018/0154(COD))

За комисията по правата на жените и равенството между половете: Ангелика Млинар (докладчик)

ИЗМЕНЕНИЕ

Комисията по правата на жените и равенството между половете представя на водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Поради постоянно променящия се и разнообразен характер на настоящите миграционни потоци са необходими всеобхватни и сравними статистически данни, разбити по полов признак, за мигрантското население, за да се разбере действителността, да се установят уязвимите места и неравенствата и да се предоставят на създателите на политики надеждни данни и информация за определянето на бъдещите публични политики.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  За да се подкрепи Съюзът да отговори по ефективен начин на породените от миграцията предизвикателства, е необходимо да бъдат осигурени данни с по-голяма от годишна честота относно убежището и управляваната миграция.

(3)  За да се подкрепи Съюзът да отговори по ефективен начин на породените от миграцията предизвикателства и да разработи съобразени с равенството между половете и основани на правата на човека политики, е необходимо да бъдат осигурени данни с по-голяма от годишна честота относно убежището и управляваната миграция.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Статистиката за убежището и управляваната миграция има основно значение за изучаването, определянето и оценката на широк спектър от политики, особено по отношение на отговорите, свързани с пристигането на лица, търсещи закрила в Европа.

(4)  Статистиката за убежището и управляваната миграция има основно значение за изучаването, определянето и оценката на широк спектър от политики, особено по отношение на отговорите, свързани с пристигането на лица, търсещи закрила в Европа, и за да се признаят специфичните потребности и услуги, които конкретни групи или хора биха могли да имат, особено тези, които са обект на множество форми на дискриминация и които могат да бъдат по-уязвими по време на процеса на миграция и на предоставяне на убежище, например жени, бременни жени, деца, непридружени непълнолетни, възрастни хора, лица с увреждания, LGTBI +, жертви на основано на пола насилие, наред с други.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  Преследването на лице въз основа на пола представлява основание за търсене и получаване на международна закрила. Националните и европейските статистически органи събират статистически данни относно молбите за международна закрила въз основа на пола, включително основаното на пола насилие.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  С цел да се гарантира качеството, и по-специално съпоставимостта на предоставените от държавите членки данни, както и изготвяне на надеждни обобщени данни на равнището на Съюза, използваните данни следва да се основават на едни и същи понятия и да се отнасят за едни и същи референтни дати или периоди.

(5)  С цел да се гарантира качеството, и по-специално съпоставимостта на предоставените от държавите членки данни, както и изготвяне на надеждни обобщени данни на равнището на Съюза, използваните данни следва да се основават на едни и същи понятия и да се отнасят за едни и същи референтни дати или периоди. Тези данни следва да бъдат разбити по пол и възраст и да включват информация за редовните и нередовни потоци, трафика на хора, потребностите на бежанците, мигрантите и приемните общности и други въпроси. 1a

 

_________________

 

1a http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  С настоящия регламент се гарантира правото на зачитане на личния и семейния живот и на защита на личните данни, както е посочено в членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

(10)  С настоящия регламент се гарантира правото на зачитане на личния и семейния живот и на защита на личните данни, недискриминацията и равенството между половете, както е посочено в членове 7, 8, 21 и 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10а)  Събирането на данни, разбити по пол, дава възможност за установяване и анализ на конкретни слаби места и възможности на жените и мъжете, което разкрива пропуски и неравенства. Съобразените с равенството между половете данни относно миграцията могат да насърчат по-голямо равенство и да предложат възможности за групите в неравностойно положение. Статистическите данни за миграцията следва също така да отчитат променливи, като полова идентичност и сексуална ориентация, за да се събират данни за опита и неравнопоставеността при процесите на миграция и убежище на ЛГБТКИ+ лицата.

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 3 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1)  В член 3 параграф 1 се заменя със следното:

1. Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) статистически данни относно броя на:

1. Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) статистически данни относно броя на:

a) имигрантите, влезли на територията на държавата членка, разбити по следните показатели:

a) имигрантите, влезли на територията на държавата членка, разбити по следните показатели:

i) групи според гражданството — по възраст и пол;

i) i) групи според гражданството — по възраст и социален пол;

ii) групи според държавата по рождение на лицата — по възраст и пол;

ii) групи според държавата по рождение на лицата — по възраст и социален пол;

iii) групи според държавата на предишно обичайно местопребиваване — по възраст и пол;

iii) групи според държавата на предишно обичайно местопребиваване — по възраст и социален пол;

б) емигрантите, напускащи територията на държавата-членка, разделени по следните показатели:

б) емигрантите, напускащи територията на държавата членка, разделени по следните показатели:

i) по групи по гражданство;

i) по групи по гражданство;

ii) възраст;

ii) възраст;

iii) пол;

iii) социален пол;

iv) по групи по държавите по следващо обичайно местопребиваване;

iv) по групи по държавите по следващо обичайно местопребиваване;

в) лицата, които обичайно пребивават в държавата членка в края на референтния период, разделени по следните показатели:

в) лицата, които обичайно пребивават в държавата членка в края на референтния период, разделени по следните показатели:

i) групи според гражданството — по възраст и пол;

i) групи според гражданството — по възраст и социален пол;

ii) групи според държавата по рождение на лицата — по възраст и пол;

ii) групи според държавата по рождение на лицата — по възраст и социален пол;

г) лицата, които обичайно пребивават на територията на държавата членка и са придобили гражданство на държавата членка през базисната година, и са имали преди това гражданство в друга държава-членка или в трета страна, или са били без гражданство, разделени по групи според възраст и пол, както и по предишното гражданство на съответните лица, като се посочва обстоятелството, че лицата преди това са били без гражданство.

г) лицата, които обичайно пребивават на територията на държавата членка и са придобили гражданство на държавата членка през базисната година, и са имали преди това гражданство в друга държава членка или в трета страна, или са били без гражданство, разделени по групи според възраст и социален пол, както и по предишното гражданство на съответните лица, като се посочва обстоятелството, че лицата преди това са били без гражданство.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=BG)

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 4 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Статистическите данни се разпределят по възраст и пол и по гражданство на съответните лица, както и по непридружени малолетни или непълнолетни лица. Те се отнасят до референтни периоди от един календарен месец и се предоставят на Комисията (Евростат) до два месеца след края на референтния месец. Първият референтен месец е януари 2020 г.

Статистическите данни се разпределят по възраст и социален пол и по гражданство на съответните лица, както и по непридружени малолетни или непълнолетни лица. Те се отнасят до референтни периоди от един календарен месец и се предоставят на Комисията (Евростат) до два месеца след края на референтния месец. Първият референтен месец е януари 2020 г.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б а (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 4 – параграф 2 – букви д а и д б (нови)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)   В параграф 2 се добавят следните букви да) и дб):

 

„да) лицата, обхванати от първоинстанционни решения за отхвърляне на молби за събиране на семейството с лице, на което е предоставена международна закрила;

 

дб) лица, обхванати от първоинстанционни решения за одобрение на събиране на семейството с лице, на което е предоставена международна закрила.“

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква в

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 4 – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Статистическите данни се разпределят по възраст и пол и по гражданство на съответните лица, както и по непридружени малолетни или непълнолетни лица. Те се отнасят до референтни периоди от три календарни месеца и се предоставят на Комисията (Евростат) до два месеца след края на референтния период. Първият референтен период е от януари до март 2020 г.

Статистическите данни се разпределят по възраст и социален пол и по гражданство на съответните лица, както и по непридружени малолетни или непълнолетни лица. Те се отнасят до референтни периоди от три календарни месеца и се предоставят на Комисията (Евростат) до два месеца след края на референтния период. Първият референтен период е от януари до март 2020 г.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква д

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 4 – параграф 3 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Статистическите данни по букви б) — ж) се разпределят по възраст и пол и по гражданство на съответните лица, както и по непридружени малолетни или непълнолетни лица. Статистическите данни по буква ж) освен това се разпределят по държава на пребиваване и по вид на решението по молба за убежище. Данните се отнасят до референтни периоди от една календарна година и се предоставят на Комисията (Евростат) до три месеца след края на референтната година. Първата референтна година е 2020 г.“.

„Статистическите данни по букви б) — ж) се разпределят по възраст и социален пол и по гражданство на съответните лица, както и по непридружени малолетни или непълнолетни лица. Статистическите данни по буква ж) освен това се разпределят по държава на пребиваване и по вид на решението по молба за убежище. Данните се отнасят до референтни периоди от една календарна година и се предоставят на Комисията (Евростат) до три месеца след края на референтната година. Първата референтна година е 2020 г.“.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 5 – параграф 1 – алинея 3

 

Текст в сила

Изменение

 

(1a)  В член 5 параграф 1, алинея 3 се заменя със следното:

Статистическите данни, посочени в буква б), се разпределят по възраст, пол и гражданство на съответните лица.

Статистическите данни, посочени в буква б), се разпределят по възраст, социален пол и гражданство на съответните лица.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=BG)

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 6 – параграф 1 – буква а – подточка i

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  разрешения, издадени през референтния период, през който на лицето е издадено за първи път разрешение за пребиваване, разпределени по гражданство, основание за издаване на разрешението, срок на валидност на разрешението, възраст и пол;

i)  разрешения, издадени през референтния период, през който на лицето е издадено за първи път разрешение за пребиваване, разпределени по гражданство, основание за издаване на разрешението, срок на валидност на разрешението, възраст и социален пол;

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 6 – параграф 1 – буква а – подточка ii

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  разрешения, издадени през референтния период, и предоставени на лице по повод промяната на положението му на имигрант или основанието за престоя, разпределени по гражданство, основание за издаване на разрешението, срок на валидност на разрешението, възраст и пол;

ii)  разрешения, издадени през референтния период, и предоставени на лице по повод промяната на положението му на имигрант или основанието за престоя, разпределени по гражданство, основание за издаване на разрешението, срок на валидност на разрешението, възраст и социален пол;

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 6 – параграф 1 – буква а – подточка iii

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii)  валидни разрешения в края на референтния период (брой на издадените разрешения, които не са отнети и не са изтекли), разпределени по гражданство, основание за издаване на разрешението, срок на валидност на разрешението, възраст и пол;

iii)  валидни разрешения в края на референтния период (брой на издадените разрешения, които не са отнети и не са изтекли), разпределени по гражданство, основание за издаване на разрешението, срок на валидност на разрешението, възраст и социален пол;

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 6 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  брой на дългосрочно пребиваващите в края на референтния период, разпределени по гражданство, вид на статута на дългосрочно пребиваващ, възраст и пол.“.

б)  брой на дългосрочно пребиваващите в края на референтния период, разпределени по гражданство, вид на статута на дългосрочно пребиваващ, възраст и социален пол.“.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 7 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Статистическите данни, посочени в параграф 1, се отнасят до референтни периоди от три календарни месеца и се предоставят на Комисията (Евростат) до два месеца след края на референтния период. Първият референтен период е от януари до март 2020 г.“.

2.  Статистическите данни, посочени в параграф 1, се разбиват по възраст и социален пол на съответното лице, както и по непридружени малолетни или непълнолетни лица. Те се отнасят до референтни периоди от три календарни месеца и се предоставят на Комисията (Евростат) до два месеца след края на референтния период. Първият референтен период е от януари до март 2020 г.“.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)

Регламент (ЕО) № 862/2007

Член 9 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  В член 9,параграф 1 се вмъква нова алинея, както следва:

 

Като общ принцип за защита на човешките права на мигрантите и на лицата, търсещи убежище, следва да се зачита тяхното право на неприкосновеност на личния живот и на защита на личните данни и да се събират данни с тяхно съгласие и доброволно участие*

 

_________________

 

*Принципи и насоки, подкрепени от практически насоки, относно защитата на човешките права на мигрантите в уязвимо положение при големи и/или смесени движения.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Статистика на Общността за миграцията и международната закрила

Позовавания

COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)

Дата на представяне на ЕП

16.5.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

31.5.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

31.5.2018

DEVE

31.5.2018

EMPL

31.5.2018

FEMM

31.5.2018

Недадени становища

       Дата на решението

AFET

20.6.2018

DEVE

11.7.2018

EMPL

31.5.2018

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Cecilia Wikström

11.6.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

10.7.2018

27.9.2018

20.11.2018

 

Дата на приемане

20.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josep-Maria Terricabras, Geoffrey Van Orden

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Rupert Matthews, Demetris Papadakis

Дата на внасяне

26.11.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

36

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Ana Gomes, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Demetris Papadakis, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

4

-

ECR

Daniel Dalton, Rupert Matthews, Geoffrey Van Orden

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 10 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност