Postup : 2018/0154(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0395/2018

Předložené texty :

A8-0395/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/04/2019 - 8.1

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0359

ZPRÁVA     ***I
PDF 982kWORD 140k
26.11.2018
PE 627.746v02-00 A8-0395/2018

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany

(COM(2018) 0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Cecilia Wikström

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany

(COM(2018) 0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0307),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 338 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0182/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a na stanovisko v podobě pozměňovacích návrhů Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0395/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Vzhledem k novým potřebám Unie v oblasti statistik o azylucíleném přistěhovalectví a vzhledem k tomu, že charakteristiky migrace se rychle mění, je třeba stanovit rámec, který umožní rychle reagovat na měnící se potřeby v oblasti statistik o azylucíleném přistěhovalectví.

(2)  Vzhledem k novým potřebám Unie v oblasti statistik o migracimezinárodní ochraně a vzhledem k tomu, že migrační pohyby se rychle mění, je třeba stanovit rámec, který umožní rychle reagovat na měnící se potřeby v oblasti migracemezinárodní ochrany.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  S ohledem na měnící se a různorodou povahu současných migračních toků jsou pro porozumění reálné situaci, zajištění citlivých míst a nerovností a pro to, aby měli tvůrci politik k dispozici spolehlivé údaje a informace pro vytváření budoucích veřejných politik, zapotřebí souhrnné a srovnatelné statistické údaje o populaci migrantů, a to v členění podle genderu.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Aby měla Unie dostatečné podklady pro účinnou reakci na výzvy, které migrace přináší, je třeba zvýšit četnost sběru dat o azylu a cíleném přistěhovalectví z jednoho roku na kratší časové úseky.

(3)  Aby měla Unie dostatečné podklady pro účinnou reakci na výzvy, které migrace přináší, a na vytváření politik zohledňujících gender založených na lidských právech, je třeba zvýšit četnost sběru dat o azylu a cíleném přistěhovalectví z jednoho roku na kratší časové úseky.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Statistiky o azylu a cíleném přistěhovalectví jsou zásadní pro studium, definici a hodnocení širokého spektra politik, obzvlášť pokud jde o reakce na příchod osob hledajících v Evropě ochranu.

(4)  Statistiky o azylu a cíleném přistěhovalectví jsou zásadní pro studium, definici a hodnocení širokého spektra politik, obzvlášť pokud jde o reakce na příchod osob hledajících v Evropě ochranu, s cílem nalézt co nejlepší řešení.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Statistiky o migraci a mezinárodní ochraně jsou nezbytné pro přehled o migračních pohybech v rámci Unie a pro řádné uplatňování právních předpisů Unie ze strany členských států, pokud jde o základní práva uvedená v Listině základních práv Evropské unie a v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b)  Pronásledování na základě genderu je důvodem pro usilování o mezinárodní ochranu a pro to, aby byla tato ochrana poskytnuta. Vnitrostátní a unijní statistické orgány by měly shromažďovat genderové statistiky o žádostech o mezinárodní ochranu, včetně žádostí z důvodu genderově podmíněného násilí.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 862/2007 by měly být vyčleněny dostatečné finanční zdroje na sběr, analýzu a šíření kvalitních vnitrostátních a unijních statistik o migraci a mezinárodní ochraně, zejména podporou opatření v tomto směru v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/20141a.

 

______________

 

1a  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond, mění rozhodnutí Rady 2008/381/ES a zrušují rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutí Rady 2007/435/ES (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 168).

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Toto nařízení zaručuje právo na respektování soukromého a rodinného života a právo na ochranu osobních údajů podle článků 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie.

(10)  Toto nařízení zaručuje právo na respektování soukromého a rodinného života, na ochranu osobních údajů, nediskriminaci a genderovou rovnost podle článků 7, 8, 2123 Listiny základních práv Evropské unie a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6791a.

 

______________

 

1a  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Shromažďování genderově rozčleněných údajů by mělo umožňovat identifikaci a analýzu specifických zranitelných míst a schopností žen a mužů a odhalí slabá místa a nerovnosti. Genderově rozčleněné údaje o migraci umožní podpořit větší rovnost a poskytnou příslušné možnosti znevýhodněným skupinám. Statistiky o migraci by při shromažďování údajů o zkušenostech osob LGBTQI+ v procesu migrace a azylu měly rovněž zohledňovat takové proměnné, jako je genderová identita a sexuální orientace.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o specifikaci členění. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011(25).

(11)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o stanovení pravidel pro vhodné formáty předávání údajů. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011.

__________________

__________________

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Aby bylo nařízení (ES) č. 862/2007 přizpůsobeno technologickému a hospodářskému vývoji, je třeba na Komisi přenést pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změnu nařízení (ES) č. 862/2007 s cílem aktualizovat určité definice a o doplnění nařízení s cílem určit seskupování údajů a možnosti dalšího členění a stanovit pravidla pro normy přesnosti a kvality. Je obzvláště důležité, aby Komise vedla v rámci přípravné činnosti odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů1a. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

 

________________

 

1a OJ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11b)  Účinné sledování uplatňování nařízení (ES) č. 862/2007 vyžaduje, aby bylo v pravidelných lhůtách hodnoceno. Komise by měla důkladně posoudit statistiky sestavené podle nařízení (ES) č. 862/2007, jejich kvalitu a včasné poskytování pro účely předkládání zpráv Evropskému parlamentu a Radě. Měly by být konzultovány všechny zúčastněné strany, které se zabývají shromažďováním údajů o azylu, včetně agentur Organizace spojených národů a dalších příslušných mezinárodních a nevládních organizací.

Odůvodnění

Evropská komise podává Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování nařízení každé tři roky podle článku 12. Zprávy by měly vycházet z důkladného posouzení provádění a konzultací klíčových subjektů zapojených do shromažďování a analýzy údajů v oblasti migrace a mezinárodní ochrany.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 1 – odst. 1 – písm. c

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-1)  V článku 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:

c)  správních a soudních řízeních a procesech v členských státech týkajících se přistěhovalectví, udělování povolení k pobytu, státního občanství, azylu a jiných forem mezinárodní ochrany a prevence nezákonného přistěhovalectví.

„c)  správních a soudních řízeních a procesech v členských státech týkajících se přistěhovalectví, udělování povolení k pobytu, státního občanství, azylu a jiných forem mezinárodní ochrany, nedovoleného vstupupobytu a navracení.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32013L0033

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a – písm. a (nové)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 2 – odst. 1 – písm. j

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-1a)  Článek 2 se mění takto:

 

a)  v odstavci 1 se písmeno j) nahrazuje tímto:

j)„žádostí o mezinárodní ochranu“ žádost o mezinárodní ochranu podle definice uvedené v čl. 2 písm. g) směrnice Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany (2);

„j) „žádostí o mezinárodní ochranu“ žádost o mezinárodní ochranu ve smyslu čl. 2 písm. h) směrnice Evropského parlamentuRady 2011/95/EU2;

_______________

_______________

2  OJ L 304, 30.9.2004, s. 12.

2  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany (Úř. věst. L 337, 20.12.2011, s. 9).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=cs

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a – písm. b (nové)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 2 – odst. 1 – písm. k

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

b)  v odstavci 1 se písmeno k) nahrazuje tímto:

k) „postavením uprchlíka“ postavení uprchlíka podle definice uvedené v čl. 2 písm. d) směrnice 2004/83/ES;

„k) „postavením uprchlíka“ postavení uprchlíka podle definice uvedené v čl. 2 písm. e) směrnice 2011/95/EU;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=cs

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a – písm. c (nové)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 2 – odst. 1 – písm. l

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

c)  v odstavci 1 se písmeno l) nahrazuje tímto:

l)„statusem podpůrné ochrany“ status podpůrné ochrany podle definice uvedené v čl. 2 písm. f) směrnice 2004/83/ES;

„l) „statusem podpůrné ochrany“ status podpůrné ochrany podle definice uvedené v čl. 2 písm. g) směrnice 2011/95/EU;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=cs

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a – písm. d (nové)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 2 – odst. 1 – písm. m

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

d)  v odstavci 1 se písmeno m) nahrazuje tímto:

m)„rodinnými příslušníky“ rodinní příslušníci podle definice uvedené v čl. 2 písm. i) nařízení Rady (ES) č. 343/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států (3);

„m) „rodinnými příslušníky“ rodinní příslušníci podle definice uvedené v čl. 2 písm. g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/20133;

_______________

_______________

3  OJ L 50, 25.2.2003, s. 1.

3  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 31).“

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=cs

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a – písm. e (nové)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 2 – odst. 1 – písm. o

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

d)  v odstavci 1 se písmeno o) nahrazuje tímto:

o)„nezletilou osobou bez doprovodu“ nezletilá osoba bez doprovodu podle definice uvedené v čl. 2 písm. i) směrnice 2004/83/ES;

„o) „nezletilou osobou bez doprovodu“ nezletilá osoba bez doprovodu podle definice uvedené v čl. 2 písm. l) směrnice 2011/95/EU;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=cs

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a – písm. f (nové)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 2 – odst. 1 – písm. p

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

f)  v odstavci 1 se písmeno p) nahrazuje tímto:

p) „vnějšími hranicemi“ vnější hranice podle definice uvedené v čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (12);

„p) „vnějšími hranicemi“ vnější hranice podle definice uvedené v čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/3995;

________________

________________

5  OJ L 105, 13.4.2006, s. 1.

5  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. L 77, 23.3.2016, s. 1).“

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=cs

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a – písm. g (nové)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 2 – odst. 1 – písm. q

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

g)  v odstavci 1 se písmeno q) nahrazuje tímto:

q)„státními příslušníky třetích zemí, kterým byl odmítnut vstup do země“ příslušníci třetích zemí, kterým byl odmítnut vstup do země na vnějších hranicích, protože nesplňují všechny podmínky vstupu stanovené v čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 562/2006 a nepatří do kategorií osob uvedených v čl. 5 odst. 4 uvedeného nařízení;

„q) „státními příslušníky třetích zemí, kterým byl odmítnut vstup do země“ příslušníci třetích zemí, kterým byl odmítnut vstup do země na vnějších hranicích, protože nesplňují všechny podmínky vstupu stanovené v čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) 2016/399 a nepatří do kategorií osob uvedených v čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a – písm. h (nové)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 2 – odst. 1 – písm. s a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

h)  v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

 

„sa) „vyhoštěním“ se rozumí vyhoštění ve smyslu čl. 3 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES*;

 

________________

 

*  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 98).“

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a – písm. i (nové)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 2 – odst. 1 – písm. s b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

i)  v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

 

„sb) „dobrovolným opuštěním území“ dobrovolné opuštění území ve smyslu čl. 3 odst. 8 směrnice 2008/115/ES;“

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a – písm. j (nové)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 2 – odst. 1 – písm. s c (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

j)  v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

 

„sc) „asistovaným dobrovolným opuštěním území“ dobrovolné opuštění území ve smyslu čl. 3 odst. 8 směrnice 2008/115/ES s logistickou, finanční nebo jinou hmotnou pomocí.“

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a – písm. k (nové)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 2 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

k)  Odstavec 3 se zrušuje.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 b (nový)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Článek 3

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-1b)  Článek 3 se nahrazuje tímto:

Článek 3

„Článek 3

Statistiky o mezinárodní migraci, obyvatelstvu s místem obvyklého pobytu na území členských států a nabývání státního občanství

Statistiky o mezinárodní migraci, obyvatelstvu s místem obvyklého pobytu na území členských států a nabývání státního občanství

1.  Členské státy předkládají Komisi (Eurostatu) statistiky o počtech:

1.  Členské státy předkládají Komisi (Eurostatu) statistiky o počtech:

a)  přistěhovalců, kteří se stěhují na území členského státu, a to v tomto členění:

a)  přistěhovalců, kteří se stěhují na území členského státu, a to v tomto členění:

i)  podle státního občanství a dále podle věku a pohlaví,

i)  podle státního občanství a dále podle věku a genderu,

ii)  podle země narození a dále podle věku a pohlaví;

ii)  podle země narození a dále podle věku a genderu;

iii)  podle země předchozího místa obvyklého pobytu a dále podle věku a pohlaví;

iii)  podle země předchozího místa obvyklého pobytu a dále podle věku a genderu;

b)  vystěhovalců, kteří se stěhují z území členského státu, a to v tomto členění:

b)  vystěhovalců, kteří se stěhují z území členského státu, a to v tomto členění:

i)  podle státního občanství,

i)  podle státního občanství,

ii)  podle věku;

ii)  podle věku;

iii)  podle pohlaví

iii)  podle genderu;

iv)  podle země příštího místa obvyklého pobytu;

iv)  podle země příštího místa obvyklého pobytu;

c)  osob, které mají na konci referenčního období místo obvyklého pobytu v členském státě, a to v tomto členění:

c)  osob, které mají na konci referenčního období místo obvyklého pobytu v členském státě, a to v tomto členění:

i)  podle státního občanství a dále podle věku a pohlaví,

i)  podle státního občanství a dále podle věku a genderu,

ii)  podle země narození a dále podle věku a pohlaví;

ii)  podle země narození a dále podle věku a genderu;

d)  osob, které mají své místo obvyklého pobytu na území členského státu a v období referenčního roku získaly státní občanství tohoto členského státu a které měly dříve státní občanství jiného členského státu nebo třetí země nebo byly dříve bez státní příslušnosti, a to v členění podle věku a pohlaví a podle dřívějšího státního občanství dotčených osob a podle toho, zda osoby byly dříve bez státní příslušnosti.

d)  osob, které mají své místo obvyklého pobytu na území členského státu a v období referenčního roku získaly státní občanství tohoto členského státu a které měly dříve státní občanství jiného členského státu nebo třetí země nebo byly dříve bez státní příslušnosti, a to v členění podle věku a genderu a podle dřívějšího státního občanství dotčených osob a podle toho, zda osoby byly dříve bez státní příslušnosti.

 

da)  osob, které mají obvyklé bydliště na území členského státu a které získaly během referenčního roku povolení k dlouhodobému pobytu, a to v členění podle věku a genderu.

2.  Statistiky uvedené v odstavci 1 se vztahují k referenčnímu období jednoho kalendářního roku a musí být předloženy Komisi (Eurostatu) do dvanácti měsíců od konce referenčního roku. Prvním referenčním rokem je rok 2008.

2.  Statistiky uvedené v odstavci 1 se vztahují k referenčnímu období jednoho kalendářního roku a musí být předloženy Komisi (Eurostatu) do dvanácti měsíců od konce referenčního roku. Prvním referenčním rokem je rok 2020.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32007R0862

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. -a (nové)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-a)  v odstavci 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:

c)  žádostí o mezinárodní ochranu vzatých zpět v průběhu referenčního období.

„c)   žádostí o mezinárodní ochranu vzatých zpět v průběhu referenčního období členěných podle typu vzetí zpět;“

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=cs

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 4 – odst. 1 – písm. d a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  osob, které podaly žádost o mezinárodní ochranu nebo které byly do takové žádosti zahrnuty jako rodinní příslušníci a jejichž žádosti byly zpracovány ve zrychleném řízení podle čl. 31 odst. 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU*;

 

__________________

 

*  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 60).

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 4 – odst. 1 – písm. d b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

db)  osob, které v průběhu referenčního období podaly žádost o mezinárodní ochranu nebo které byly do takové žádosti zahrnuty jako rodinní příslušníci a jejichž žádosti byly zpracovány v řízení na hranicích podle článku 43 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU;

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 4 – odst. 1 – písm. d c (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dc)  osob, které v průběhu referenčního období podaly žádost o mezinárodní ochranu nebo které byly do takové žádosti zahrnuty jako rodinní příslušníci a které jsou vyloučeny ze zrychleného řízení nebo z řízení na hranicích podle čl. 24 odst. 3 a čl. 25 odst. 6 směrnice 2013/32/EU;

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 4 – odst. 1 – písm. d d (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dd)  osob, které podaly žádost o mezinárodní ochranu, aniž by byly registrovány v systému Eurodac podle článku 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2003*;

 

__________________

 

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013 ze dne 26. června 2013 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, a pro podávání žádostí orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) č. 1077/2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 1).

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 4 – odst. 1 – písm. d e (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

de)  osob, které v průběhu referenčního období podaly žádost o mezinárodní ochranu nebo byly do takové žádosti zahrnuty jako rodinní příslušníci a které jsou schopny předložit písemné doklady, jež mohou pomoci zjistit jejich totožnost;

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 4 – odst. 1 – písm. d f (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

df)  osob, které v průběhu referenčního období podaly další žádost o mezinárodní ochranu podle článku 40 směrnice 2013/32/EU nebo byly do takové žádosti zahrnuty jako rodinní příslušníci;

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 4 – odst. 1 – písm. d g (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dg)  osob, které v průběhu referenčního období podaly žádost o mezinárodní ochranu nebo které byly do takové žádosti zahrnuty jako rodinní příslušníci a které byly na konci referenčního období zajištěny v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU*, a to v členění podle měsíce, v němž byly tyto osoby zajištěny, a podle důvodu jejich zajištění;

 

____________________

 

* Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 96).

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 4 – odst. 1 – písm. d h (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dh)  osob, které v průběhu referenčního období podaly žádost o mezinárodní ochranu nebo které byly do takové žádosti zahrnuty jako rodinní příslušníci a na něž se vztahovalo správní nebo soudní rozhodnutí nebo akt stanovující jejich zadržení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU;

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 4 – odst. 1 – písm. d i (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

di)  osob, které v průběhu referenčního období podaly žádost o mezinárodní ochranu nebo které byly do takové žádosti zahrnuty jako rodinní příslušníci a na něž se vztahovalo správní nebo soudní rozhodnutí nebo akt stanovující alternativní opatření k jejich zajištění podle směrnice 2013/33/EU, rozčleněných podle druhu alternativního opatření takto:

 

i) ohlašování,

 

ii) složení finanční záruky,

 

iii) povinnost zdržovat se na určeném místě,

 

iv) jiná alternativa k zajištění;

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 4 – odst. 1 – písm. d j (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dj)  osob, které během referenčního období podaly žádost o mezinárodní ochranu nebo které byly do takové žádosti zahrnuty jako rodinní příslušníci a na něž se na konci referenčního období vztahovalo správní nebo soudní rozhodnutí nebo akt stanovující alternativní opatření k jejich zajištění podle směrnice 2013/33/EU, rozčleněných podle měsíce, kdy bylo vydáno správní nebo soudní rozhodnutí nebo akt vztahující se na tyto osoby, a dále podle druhu alternativního opatření takto:

 

i) ohlašování,

 

ii) složení finanční záruky,

 

iii) povinnost zdržovat se na určeném místě,

 

iv) jiná alternativa k zajištění;

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 4 – odst. 1 – písm. d k (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dk)  osob, které v průběhu referenčního období podaly žádost o mezinárodní ochranu a u nichž bylo provedeno posuzování věku;

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 4 – odst. 1 – písm. d l (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dl)  rozhodnutí o provedení posouzení věku žadatele členěných takto:

 

i) závěrem posouzení je, že žadatel je nezletilou osobou;

 

ii) závěrem posouzení je, že žadatel je dospělou osobou;

 

iii) neprůkazná nebo neprovedená posouzení;

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 4 – odst. 1 – písm. d m (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dm)  osob, které během referenčního období podaly žádost o mezinárodní ochranu nebo které byly do takové žádosti zahrnuty jako rodinní příslušníci a jež byly určeny za osoby, které potřebují zvláštní procesní záruky podle článku 24 směrnice 2013/32/EU, nebo žadatele se zvláštními potřebami přijetí ve smyslu čl. 2 písm. k) směrnice 2013/33/EU;

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 4 – odst. 1 – písm. d n (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dn)  osob, které během referenčního období podaly žádost o mezinárodní ochranu nebo které byly do takové žádosti zahrnuty jako rodinní příslušníci a jež využívaly bezplatné právní pomoci podle článku 20 směrnice 2013/32/EU, v členění podle řízení v první a druhé instanci;

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 4 – odst. 1 – písm. d o (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

do)  osob, které podaly žádost o mezinárodní ochranu nebo které byly do takové žádosti zahrnuty jako rodinní příslušníci a jež na konci referenčního období splňovaly materiální podmínky přijetí umožňující odpovídající životní úroveň žadatelů podle článku 17 směrnice 2013/33/EU;

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 4 – odst. 1 – písm. d p (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dp)  osob, které podaly žádost o mezinárodní ochranu jako nezletilé osoby bez doprovodu a kterým byl během referenčního období přidělen zástupce v souladu s článkem 25 směrnice 2013/32/EU;

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 4 – odst. 1 – písm. d q (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dq)  osob, které v průběhu referenčního období podaly žádost o mezinárodní ochranu, byly uznány jako nezletilé osoby bez doprovodu a získaly přístup do vzdělávacího systému podle článku 14 směrnice 2013/33/EU;

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 4 – odst. 1 – písm. d r (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dr)  osob, které v průběhu referenčního období podaly žádost o mezinárodní ochranu, byly jako nezletilé osoby bez doprovodu umístěny podle čl. 31 odst. 3 směrnice 2011/95/EU, a to v členění podle důvodu umístění;

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 4 – odst. 1 – písm. d s (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ds)  průměrném počtu nezletilých osob bez doprovodu připadajících na jednoho zástupce během referenčního období;

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 4 – odst. 1 – poslední pododstavec

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tyto statistiky jsou členěny podle věku a pohlaví, podle státního občanství dotčených osob a podle toho, zda jde o nezletilé osoby bez doprovodu. Vztahují se k referenčnímu období jednoho kalendářního měsíce a musí být předloženy Komisi (Eurostatu) do dvou měsíců od konce referenčního měsíce. Prvním referenčním měsícem je leden 2020.

Tyto statistiky jsou členěny podle věku a genderu a podle státního občanství dotčených osob a podle nezletilých osob bez doprovodu. Vztahují se k referenčnímu období jednoho kalendářního měsíce a musí být předloženy Komisi (Eurostatu) do dvou měsíců od konce referenčního měsíce. Prvním referenčním měsícem je leden 2020.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ba)  V odstavci 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

a) osob, na něž se vztahují prvoinstanční rozhodnutí o zamítnutí žádosti o mezinárodní ochranu, jako např. rozhodnutí, podle nichž jsou žádosti nepřípustné nebo nedůvodné, a rozhodnutí v rámci přednostního nebo zrychleného řízení, která učinily správní nebo soudní orgány v průběhu referenčního období;

„a) osob, na něž se vztahují prvoinstanční rozhodnutí o zamítnutí žádosti o mezinárodní ochranu, která učinily správní nebo soudní orgány v průběhu referenčního období, v následujícím členění:

 

i) rozhodnutí, podle nichž jsou žádosti nepřípustné, dále členěná podle důvodu nepřípustnosti;

 

ii) rozhodnutí o zamítnutí žádosti jako nedůvodné;

 

iii) rozhodnutí o zamítnutí žádosti jako zjevně nedůvodné v řádném řízení, dále členěná podle důvodu zamítnutí;

 

iv) rozhodnutí o zamítnutí žádosti jako zjevně nedůvodné ve zrychleném řízení, dále členěná podle důvodu zrychlení a důvodu zamítnutí;

 

v) rozhodnutí o zamítnutí žádosti z důvodu, že žadatel má přístup k ochraně v rámci své země původu podle článku 8 směrnice 2011/95/EU; „

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=cs

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b b (nové)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 4 – odst. 2 – písm. b

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

bb)  v odstavci 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:

b) osob, na něž se vztahují prvoinstanční rozhodnutí o přiznání či odejmutí postavení uprchlíka, která učinily správní nebo soudní orgány v průběhu referenčního období;

„b) osob, na něž se vztahují prvoinstanční rozhodnutí, která učinily správní nebo soudní orgány v průběhu referenčního období a jimiž se přiznává, ruší, ukončuje nebo zamítá obnovení postavení uprchlíka z důvodu zániku tohoto postavení, vyloučení či z jiného důvodu; rozhodnutí o zániku či vyloučení jsou dále členěna podle konkrétního důvodu zániku či vyloučení; „

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=cs

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b c (nové)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 4 – odst. 2 – písm. c

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

bc)  V odstavci 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

c) osob, na něž se vztahují prvoinstanční rozhodnutí o přiznání či odejmutí statusu podpůrné ochrany, která učinily správní nebo soudní orgány v průběhu referenčního období;

„c) osob, na něž se vztahují prvoinstanční rozhodnutí, která učinily správní nebo soudní orgány v průběhu referenčního období a jimiž se přiznává, ruší, ukončuje nebo zamítá obnovení statusu podpůrné ochrany z důvodu zániku tohoto statusu, vyloučení či z jiného důvodu; rozhodnutí o zániku či vyloučení jsou dále členěna podle konkrétního důvodu zániku či vyloučení; „

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=cs

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b d (nové)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 4 – odst. 2 – písm. e a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bd)  v odstavci 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:

 

„ea)  osob, na něž se vztahují prvoinstanční rozhodnutí o omezení či odnětí materiálních podmínek pro přijetí, která učinily správní nebo soudní orgány v průběhu referenčního období, a to v členění podle druhu rozhodnutí, doby trvání omezení či odnětí a důvodu tohoto omezení či odnětí.“

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. c

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 4 – odst. 2 – poslední pododstavec

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tyto statistiky jsou členěny podle věku a pohlaví, podle státního občanství dotčených osob a podle toho, zda jde o nezletilé osoby bez doprovodu. Vztahují se k referenčnímu období tří kalendářních měsíců a musí být předloženy Komisi (Eurostatu) do dvou měsíců od konce referenčního období. Prvním referenčním obdobím je období od ledna do března 2020.

Tyto statistiky jsou členěny podle věku a genderu a podle státního občanství dotčených osob a podle nezletilých osob bez doprovodu. Vztahují se k referenčnímu období tří kalendářních měsíců a musí být předloženy Komisi (Eurostatu) do dvou měsíců od konce referenčního období. Prvním referenčním obdobím je období od ledna do března 2020.

 

Tyto statistiky budou dále rozčleněny na základě rozhodnutí přijatých po osobním pohovoru a rozhodnutí přijatých bez osobního pohovoru. Statistika rozhodnutí přijatých po osobním pohovoru je dále členěna podle osobních pohovorů, kde žadatel obdržel služby tlumočníka, a osobní pohovory, kde žadatel neobdržel služby tlumočníka.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. d a (nové)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 4 – odst. 3 – písm. b

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

da)  v odstavci 3 se písmeno b) nahrazuje tímto:

b) osob, na něž se vztahují konečná rozhodnutí o zamítnutí žádosti o mezinárodní ochranu, jako např. rozhodnutí, podle nichž jsou žádosti nepřípustné nebo nedůvodné, a rozhodnutí přijatá v rámci přednostního nebo zrychleného řízení, která učinily správní nebo soudní orgány v odvolacím nebo přezkumném řízení v průběhu referenčního období;

„b) osob, na něž se vztahují konečná rozhodnutí o zamítnutí žádosti o mezinárodní ochranu, která učinily správní nebo soudní orgány v odvolacím nebo přezkumném řízení v průběhu referenčního období, v členění podle:

 

i) rozhodnutí, podle nichž jsou žádosti nepřípustné, dále členěná podle důvodu nepřípustnosti;

 

ii) rozhodnutí o zamítnutí žádosti jako nedůvodné;

 

iii) rozhodnutí o zamítnutí žádosti jako zjevně nedůvodné v řádném řízení, dále členěná podle důvodu zamítnutí;

 

iv) rozhodnutí o zamítnutí žádosti jako zjevně nedůvodné ve zrychleném řízení, dále členěná podle důvodu zrychlení a důvodu zamítnutí;

 

v) rozhodnutí o zamítnutí žádosti z důvodu, že žadatel má přístup k ochraně v rámci své země původu podle článku 8 směrnice 2011/95/EU; „

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=cs

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. d b (nové)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 4 – odst. 3 – písm. c

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

db)  v odstavci 3 se písmeno c) nahrazuje tímto:

c) osob, na něž se vztahují konečná rozhodnutí o přiznání nebo odejmutí postavení uprchlíka učiněná správními nebo soudními orgány v odvolacím nebo přezkumném řízení v průběhu referenčního období;

„c) osob, na něž se vztahují konečná rozhodnutí, která učinily správní nebo soudní orgány v průběhu referenčního období a jimiž se přiznává, ruší, ukončuje nebo zamítá obnovení postavení uprchlíka z důvodu zániku tohoto postavení, vyloučení či z jiného důvodu; rozhodnutí o zániku či vyloučení jsou dále členěna podle konkrétního důvodu zániku či vyloučení; „

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=cs

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. d c (nové)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 4 – odst. 3 – písm. d

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

dc)  V odstavci 3 se písmeno d) nahrazuje tímto:

d) osob, na něž se vztahují konečná rozhodnutí o přiznání nebo odejmutí statusu podpůrné ochrany učiněná správními nebo soudními orgány v odvolacím nebo přezkumném řízení v průběhu referenčního období;

„d) osob, na něž se vztahují konečná rozhodnutí, která učinily správní nebo soudní orgány v průběhu referenčního období a jimiž se přiznává, ruší, ukončuje nebo zamítá obnovení statusu podpůrné ochrany z důvodu zániku tohoto statusu, vyloučení či z jiného důvodu; rozhodnutí o zániku či vyloučení jsou dále členěna podle konkrétního důvodu zániku či vyloučení; „

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=cs

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. d d (nové)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 4 – odst. 3 – písm. g a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dd)  v odstavci 3 se doplňuje nové písmeno, které zní:

 

„ga)  osob, na něž se vztahují konečná rozhodnutí o omezení či odnětí materiálních podmínek pro přijetí, která učinily správní nebo soudní orgány v průběhu referenčního období, a to v členění podle druhu rozhodnutí, doby trvání omezení či odnětí a důvodu tohoto omezení či odnětí.“

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. e

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 4 – odst. 3 – poslední pododstavec

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Statistiky uvedené v písmenech b), c), d), e), f) a g) jsou členěny podle věku a pohlaví a podle státního občanství dotčených osob a podle nezletilých osob bez doprovodu. Statistiky uvedené v písmenu g) jsou dále členěny podle země bydliště a podle druhu rozhodnutí o azylu. Vztahují se k referenčnímu období jednoho kalendářního roku a musí být předloženy Komisi (Eurostatu) do tří měsíců od konce referenčního roku. Prvním referenčním rokem je rok 2020.

Statistiky uvedené v písmenech b), c), d), e), f) a g) jsou členěny podle věku a genderu a podle státního občanství dotčených osob a podle nezletilých osob bez doprovodu. Statistiky uvedené v písmenu g) jsou dále členěny podle země bydliště a podle druhu rozhodnutí o azylu. Vztahují se k referenčnímu období jednoho kalendářního roku a musí být předloženy Komisi (Eurostatu) do tří měsíců od konce referenčního roku. Prvním referenčním rokem je rok 2020.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. e a (nové)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  vkládá se nový odstavec, který zní:

 

„3a.   Členské státy poskytnou Komisi (Eurostatu) statistiky o délce odvolání, v kalendářních dnech, ode dne podání odvolání až do doby, kdy je o odvolání rozhodnuto v prvním stupni.“

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. e

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 4 – odst. 4 – poslední pododstavec

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tyto statistiky se vztahují k referenčnímu období jednoho kalendářního roku a musí být předloženy Komisi (Eurostatu) do tří měsíců od konce referenčního roku. Prvním referenčním rokem je rok 2020.

Tyto statistiky jsou členěny podle věku a genderu a podle státního občanství dotčených osob a podle nezletilých osob bez doprovodu. Tyto statistiky se vztahují k referenčnímu období jednoho kalendářního měsíce a musí být předloženy Komisi (Eurostatu) do tří měsíců od konce referenčního roku. Prvním referenčním obdobím je leden 2020.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. h a (nové)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 4 – odst. 4 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ha)  doplňuje se nový odstavec, který zní:

 

„4a.   Statistické údaje uvedené v odstavcích 1 až 4 jsou členěny podle měsíce podání žádosti.“

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a – písm. a (nové)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 5 – název

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(Netýká se českého znění.)  

 

  

Statistiky o prevenci nedovoleného vstupu a pobytu

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=cs

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a – písm. b (nové)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a 

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

b)  v odstavci 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

a)  státních příslušníků třetích zemí, kterým byl odmítnut vstup na území členského státu na vnějších hranicích;

„a)  státních příslušníků třetích zemí, kterým byl odmítnut vstup na území členského státu na vnějších hranicích, v členění podle věku, genderu a státní příslušnosti;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=cs

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a – písm. c (nové)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(Netýká se českého znění.)  

b)  státních příslušníků třetích zemí, u kterých bylo zjištěno, že nedovoleně pobývají na území členského státu podle vnitrostátního práva týkajícího se přistěhovalectví.

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=cs

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a – písm. d (nové)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 3

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

b)   V odstavci 1 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

Statistiky uvedené v písm. b) jsou členěny podle věku a pohlaví a podle státního občanství dotčených osob.

„Statistiky uvedené v písmenu b) jsou členěny podle věku a pohlaví, státního občanství dotčených osob, důvodů jejich zadržení a místa zadržení.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=cs

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 6 – odst. 1 – písm. -a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a)  počtu žádostí o první povolení k pobytu podaných státními příslušníky třetích zemí v členění podle státního občanství, důvodu žádosti o povolení a podle věku a genderu;

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 6 – odst. 1 – písm. -a a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-aa)  počtu zamítnutých žádostí o první povolení k pobytu podaných státními příslušníky třetích zemí v členění podle státního občanství, důvodu podání žádosti o povolení a podle věku a genderu.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 6 – odst. 1 – písm. -a b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-ab)  počtu žádostí o povolení k pobytu, který mění přistěhovalecký status nebo důvod pro pobyt, který byl během referenčního období zamítnut, a to v členění podle státního občanství, důvodu zamítnutí povolení, věku a genderu;

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a – písm. i

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  povolení vydaná v průběhu referenčního období, kterými se osobám uděluje první povolení k pobytu v členění podle státního občanství, důvodu vydání povolení, délky platnosti povolení, věku a pohlaví;

i)  povolení vydaná v průběhu referenčního období, kterými se osobám uděluje první povolení k pobytu v členění podle státního občanství, důvodu vydání povolení, délky platnosti povolení, věku a genderu;

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a – písm. ii

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  povolení vydaná v průběhu referenčního období a udělená při příležitosti změny přistěhovaleckého statusu osoby nebo důvodu pobytu v členění podle státního občanství, důvodu vydání povolení, délky platnosti povolení, věku a pohlaví;

ii)  povolení vydaná v průběhu referenčního období a udělená při příležitosti změny přistěhovaleckého statusu osoby nebo důvodu pobytu v členění podle státního občanství, důvodu vydání povolení, délky platnosti povolení, věku a genderu;

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a – písm. iii

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii)  platná povolení na konci referenčního období (počet vydaných povolení, která nebyla zrušena a jejichž platnost nevypršela) v členění podle státního občanství, důvodu vydání povolení, délky platnosti povolení, věku a pohlaví;

iii)  platná povolení na konci referenčního období (počet vydaných povolení, která nebyla zrušena a jejichž platnost nevypršela) v členění podle státního občanství, důvodu vydání povolení, délky platnosti povolení, věku a genderu;

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  počtu dlouhodobě pobývajících rezidentů na konci referenčního období v členění podle státního občanství, druhu právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta, věku a pohlaví.

b)  počtu dlouhodobě pobývajících rezidentů na konci referenčního období v členění podle státního občanství, druhu právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta, věku a genderu.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pro účely shromažďování statistických údajů podle písmene –a), –aa) a a) musí být povolení vydaná z rodinných důvodů dále členěna podle důvodu a postavení podporované osoby státního příslušníka třetí země.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. -a (nové)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-a)  v odstavci 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

a) počtu státních příslušníků třetích zemí, o nichž se zjistí, že nedovoleně pobývají na území členského státu, a na něž se vztahuje správní nebo soudní rozhodnutí nebo akt, v němž se stanovuje nebo prohlašuje, že jejich pobyt je nedovolený, a který jim ukládá povinnost opustit území členského státu, a to v členění podle státního občanství dotyčných osob;

„a) počtu státních příslušníků třetích zemí, o nichž se zjistí, že nedovoleně pobývají na území členského státu, a na něž se vztahuje správní nebo soudní rozhodnutí nebo akt, v němž se stanovuje nebo prohlašuje, že jejich pobyt je nedovolený, a který jim ukládá povinnost opustit území členského státu, a to v členění podle státního občanství dotyčných osob a důvodů pro vydání příslušného rozhodnutí;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. -a a (nové)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-aa)  v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

 

„aa)  počtu státních příslušníků třetích zemí podle písmene a) tohoto odstavce, na něž se na konci referenčního období vztahovalo správní nebo soudní rozhodnutí nebo akt stanovující zákaz vstupu podle článku 11 směrnice 2008/115/ES, v členění podle státní příslušnosti dotčených osob;“

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. -a b (nové)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-ab)  v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

 

„ab)  počtu státních příslušníků třetích zemí, na něž se v průběhu referenčního období vztahovalo správní nebo soudní rozhodnutí nebo akt stanovující jejich zadržení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES*;

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. -a c (nové)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a c (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-ac)  v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

 

„ac)  počtu státních příslušníků třetích zemí, na něž se na konci referenčního období vztahovalo správní nebo soudní rozhodnutí nebo akt stanovující jejich zadržení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES, v členění podle měsíce, v němž byli tito státní příslušníci třetích zemí zadrženi;“

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. -a d (nové)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a d (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-ad)  v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

 

„-ad)  počtu státních příslušníků třetích zemí, na něž se v průběhu referenčního období vztahovalo správní nebo soudní rozhodnutí nebo akt stanovující alternativní opatření k jejich zajištění podle směrnice 2008/115/ES, a to v členění podle druhu alternativního opatření takto:

 

i) ohlašování,

 

ii) složení finanční záruky,

 

iii) povinnost zdržovat se na určeném místě,

 

iv) jiná alternativa k zajištění;“

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. -a e (nové)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a e (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-ae)  v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

 

„(ae)  počtu státních příslušníků třetích zemí, na něž se na konci referenčního období vztahovalo správní nebo soudní rozhodnutí nebo akt stanovující alternativní opatření k jejich zajištění podle směrnice 2008/115/ES, a to v členění podle měsíce, v němž bylo toto správní nebo soudní rozhodnutí nebo akt vztahující se na tyto osoby vydán, a dále podle druhu alternativního opatření takto:

 

i) ohlašování,

 

ii) složení finanční záruky,

 

iii) povinnost zdržovat se na určeném místě,

 

iv) jiná alternativa k zajištění;“

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. -a f (nové)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a f (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-af)  v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

 

„af)  osob, které jsou státními příslušníky třetí země, jimž byl v průběhu referenčního období přiznán odklad vyhoštění podle článku 9 směrnice 2008/115/EU, a to v členění podle důvodu odkladu a státní příslušnosti dotčených osob;“

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. -a g (nové)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a g (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-ag)  v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

 

„ag)  počtu státních příslušníků třetích zemí, na něž se v průběhu referenčního období vztahovalo správní nebo soudní rozhodnutí nebo akt stanovující jejich zadržení a v jejichž věci byl zahájen soudní přezkum podle čl. 15 odst. 2 směrnice 2008/115/ES;“

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  počtu státních příslušníků třetích zemí, kteří skutečně opustili území členského státu na základě správního nebo soudního rozhodnutí nebo aktu uvedeného v písmenu a), a to v členění podle státního občanství vrácených osob, druhu navrácení a poskytnuté pomoci a podle cílové země.

b)  počtu státních příslušníků třetích zemí, kteří skutečně opustili území členského státu na základě správního nebo soudního rozhodnutí nebo aktu uvedeného v písmenu a), a to v členění podle státního občanství vrácených osob, druhu navrácení a poskytnuté pomoci a podle cílové země dále rozčleněné podle navrácení do země původu státního příslušníka třetí země;

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a a (nové)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

 

„ba)  počtu státních příslušníků třetích zemí, kteří opustili území členského státu na základě správního nebo soudního rozhodnutí nebo aktu, a to v členění podle druhu rozhodnutí nebo aktu takto:

 

i)  v souladu s formální dohodou Unie o zpětném přebírání osob,

 

ii)  v souladu s neformálním ujednáním Unie o zpětném přebírání osob,

 

iii)  v souladu s vnitrostátní dohodou o zpětném přebírání osob.

 

Tyto statistiky jsou dále členěny podle cílové země a státní příslušnosti dotčené osoby.“

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 7 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Statistiky uvedené v odstavci 1 se vztahují k referenčnímu období tří kalendářních měsíců a musí být předloženy Komisi (Eurostatu) do dvou měsíců od konce referenčního období. Prvním referenčním obdobím je období od ledna do března 2020.

2.  Statistiky uvedené v odstavci 1 jsou rozčleněny podle věku a genderu příslušných osob a podle toho, zda jde o nezletilé osoby bez doprovodu. Vztahují se k referenčnímu období jednoho kalendářního měsíce a musí být předloženy Komisi (Eurostatu) do dvou týdnů od konce referenčního období. Prvním referenčním obdobím je leden 2020.

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 9 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(4a)  v článku 9 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2.  Členské státy informují Komisi (Eurostat) o zdrojích údajů, důvodech pro výběr těchto zdrojů a vlivech zvolených zdrojů údajů na kvalitu statistiky a dále o použitých metodách odhadů a průběžně informují Komisi (Eurostat) o změnách těchto okolností.

„2.  Členské státy informují Komisi (Eurostat) o zdrojích údajů, důvodech pro výběr těchto zdrojů a vlivech zvolených zdrojů údajů na kvalitu statistiky, mechanismech zavedených pro zajištění respektování osobních údajů a dále o použitých metodách odhadů a průběžně informují Komisi (Eurostat) o změnách těchto okolností.

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=cs

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 b (nový)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Článek 9 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b)  vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 9a

 

Akty v přenesené pravomoci

 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, kterými se mění definice uvedené v čl. 2 odst. 1.

 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, kterými se mění toto nařízení, pokud jde o:

 

a) definice kategorií země původu, země předchozího a příštího místa obvyklého pobytu a státního občanství stanovených v čl. 3 odst. 1,

 

b) definice kategorií důvodů pro vydání povolení k pobytu, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 1 písm. a),

 

c) definice dalšího členění,

 

d) stanovení pravidel týkajících se norem přesnosti a kvality.“

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 10 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí akty za účelem specifikace členění v souladu s články 4, 5, 6 a 7 a stanovení pravidel vhodných formátů pro předávání údajů, jak stanoví článek 9.

Komise přijímá prováděcí akty, kterými stanoví pravidla vhodných formátů pro předávání údajů, jak stanoví článek 9. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 2.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 10 – odst. 2 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  V odstavci 2 se zrušuje písmeno d).

b)  Odstavec 2 se zrušuje.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=cs

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Článek 10 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 10a

 

Výkon přenesené pravomoci

 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je Komisi svěřena za podmínek stanovených v tomto článku.

 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 9a je svěřena Komisi na dobu neurčitou od ... [data vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost].

 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 9 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

 

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise zároveň neprodleně oznámí Evropskému parlamentu a Radě.

 

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 9a vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 b – písm. a (nové)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 11 – název

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

5b)  článek 11 se mění takto:

 

a)  nadpis se nahrazuje tímto:

Výbor

„Postup projednávání ve výboru“

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=cs

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 b – písm. b (nové)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 11 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

b)  Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

1.  Komisi je při přijímání prováděcích opatření nápomocen Výbor pro statistické programy zřízený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom.

„1.  Komisi je nápomocen Výbor pro evropský statistický systém zřízený nařízením (ES) č. 223/2009. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.“

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=cs

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 b – písm. c (nové)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 11 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

c)  odstavec 2 se nahrazuje tímto:

2.  V případě odkazu na tento odstavec se použijí články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na ustanovení článku 8 zmíněného rozhodnutí.

„2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 10 nařízení (EU) č. 182/2011 s ohledem na ustanovení článku 11 zmíněného nařízení.

Lhůta podle čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=cs

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 b – písm. d (nové)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 11 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

d)  odstavec 3 se zrušuje.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

2.10.2018

POSTOJ VE FORMĚPOZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ

Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany

(COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

Za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví: Angelika Mlinar (zpravodajka)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví předkládá Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako příslušnému výboru tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  S ohledem na stále se měnící a různou povahu současných migračních toků jsou pro porozumění realitě, zajištění zranitelných míst a nerovností a pro to, aby měli tvůrci politik k dispozici spolehlivé údaje a informace pro stanovení budoucích veřejných politik, zapotřebí souhrnné a srovnatelné statistické údaje o populaci migrantů rozčleněné podle genderu.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Aby měla Unie dostatečné podklady pro účinnou reakci na výzvy, které migrace přináší, je třeba zvýšit četnost sběru dat o azylu a cíleném přistěhovalectví z jednoho roku na kratší časové úseky.

3)  Aby měla Unie dostatečné podklady pro účinnou reakci na výzvy, které migrace přináší a na rozvoj politik zohledňujících gender a založené na lidských právech, je třeba zvýšit četnost sběru dat o azylu a cíleném přistěhovalectví z jednoho roku na kratší časové úseky.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Statistiky o azylu a cíleném přistěhovalectví jsou zásadní pro studium, definici a hodnocení širokého spektra politik, obzvlášť pokud jde o reakce na příchod osob hledajících v Evropě ochranu.

4)  Statistiky o azylu a cíleném přistěhovalectví jsou zásadní pro studium, definici a hodnocení širokého spektra politik, obzvlášť pokud jde o reakce na příchod osob hledajících v Evropě ochranu a uznání konkrétních potřeb, jež mohou mít zvláštní skupiny osoba služeb pro ně, zejména u skupin, jež čelí četným formám diskriminace a jež mohou být zranitelnější během procesu migrace a azylu, jako jsou například ženy, těhotné ženy, děti, nezletilé osoby bez doprovodu, senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby lgtbi+ a oběti genderového násilí.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Pronásledování na základě genderu je důvodem pro hledání mezinárodní ochrany a pro to, aby tato ochrana byla poskytnuta. Vnitrostátní a evropské statistické orgány shromažďují genderové statistiky o žádostech o mezinárodní ochranu, včetně žádostí z důvodu genderového násilí.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Aby byla zajištěna kvalita a zejména srovnatelnost údajů poskytovaných členskými státy a aby mohly být vypracovávány spolehlivé přehledy na úrovni Unie, měly by být používané údaje založeny na shodných konceptech a měly by se vztahovat ke shodným referenčním datům nebo obdobím.

5.  Aby byla zajištěna kvalita a zejména srovnatelnost údajů poskytovaných členskými státy a aby mohly být vypracovávány spolehlivé přehledy na úrovni Unie, měly by být používané údaje založeny na shodných konceptech a měly by se vztahovat ke shodným referenčním datům nebo obdobím. Takové údaje by měly být rozčleněny podle genderu a věku a měly by zahrnovat informace o pravidelných a nepravidelných tocích, o obchodování s lidmi, potřebách uprchlíků, migrantů a hostitelských komunit a o dalších tématech. 1a

 

_________________

 

1a http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Toto nařízení zaručuje právo na respektování soukromého a rodinného životaprávo na ochranu osobních údajů podle článků 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie.

(10)  Toto nařízení zaručuje právo na respektování soukromého a rodinného života, právo na ochranu osobních údajů nediskriminace a genderové rovnosti podle článků 7, 8, 2123 Listiny základních práv Evropské unie.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Shromažďování genderově rozčleněných údajů umožní identifikaci a analýzu specifických zranitelných míst a schopností žen a mužů a odhalí slabá místa a nerovnosti. Genderově rozčleněné údaje o migraci umožní podpořit větší rovnost a poskytnou příslušné možnosti znevýhodněným skupinám. Statistiky o migraci by při shromažďování údajů o zkušenostech osob LGBTQI+ v procesu migrace a azylu měly rovněž zohledňovat takové proměnné, jako je genderová identita a sexuální orientace.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 3 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-1)  V článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1. Členské státy předkládají Komisi (Eurostatu) statistiky o počtech:

"1. Členské státy předkládají Komisi (Eurostatu) statistiky o počtech:

a) přistěhovalců, kteří se stěhují na území členského státu, a to v tomto členění:

a) přistěhovalců, kteří se stěhují na území členského státu, a to v tomto členění:

i) podle státního občanství a dále podle věku a pohlaví;

i) podle státního občanství a dále podle věku a genderu;

ii) podle země narození a dále podle věku a pohlaví;

ii) podle země narození a dále podle věku a genderu;

iii) podle země předchozího místa obvyklého pobytu a dále podle věku a pohlaví;

iii) podle země předchozího místa obvyklého pobytu a dále podle věku a genderu;

b) vystěhovalců, kteří se stěhují z území členského státu, a to v tomto členění:

b) vystěhovalců, kteří se stěhují z území členského státu, a to v tomto členění:

i) podle státního občanství;

i) podle státního občanství;

ii)věku;

ii) věku;

iii) pohlaví;

iii) genderu;

iv) podle země příštího místa obvyklého pobytu;

iv) podle země příštího místa obvyklého pobytu;

c) osob, které mají na konci referenčního období místo obvyklého pobytu v členském státě, a to v tomto členění:

c) osob, které mají na konci referenčního období místo obvyklého pobytu v členském státě, a to v tomto členění:

i) podle státního občanství a dále podle věku a pohlaví;

i) podle státního občanství a dále podle věku a genderu;

ii) podle země narození a dále podle věku a pohlaví;

ii) podle země narození a dále podle věku a genderu;

d) osob, které mají své místo obvyklého pobytu na území členského státu a v období referenčního roku získaly státní občanství tohoto členského státu a které měly dříve státní občanství jiného členského státu nebo třetí země nebo byly dříve bez státní příslušnosti, a to v členění podle věku a pohlaví a podle dřívějšího státního občanství dotčených osob a podle toho, zda osoby byly dříve bez státní příslušnosti.

d) osob, které mají své místo obvyklého pobytu na území členského státu a v období referenčního roku získaly státní občanství tohoto členského státu a které měly dříve státní občanství jiného členského státu nebo třetí země nebo byly dříve bez státní příslušnosti, a to v členění podle věku a genderu a podle dřívějšího státního občanství dotčených osob a podle toho, zda osoby byly dříve bez státní příslušnosti.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=EN)

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tyto statistiky jsou členěny podle věku a pohlaví a podle státního občanství dotčených osob a podle nezletilých osob bez doprovodu. Vztahují se k referenčnímu období jednoho kalendářního měsíce a musí být předloženy Komisi (Eurostatu) do dvou měsíců od konce referenčního měsíce. Prvním referenčním měsícem je leden 2020.

Tyto statistiky jsou členěny podle věku a genderu a podle státního občanství dotčených osob a podle nezletilých osob bez doprovodu. Vztahují se k referenčnímu období jednoho kalendářního měsíce a musí být předloženy Komisi (Eurostatu) do dvou měsíců od konce referenčního měsíce. Prvním referenčním měsícem je leden 2020.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 4 – odst. 2 – písmena e a a e b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)   v odstavci 2 se doplňují nová písmena ea) a eb), která znějí:

 

„ea) osob, na něž se vztahují rozhodnutí první instance o zamítnutí žádostí o zcelování rodin s osobou, která požívá mezinárodní ochrany;

 

eb) osob, na něž se vztahují rozhodnutí první instance o schválení žádostí o zcelování rodin s osobou, která požívá mezinárodní ochrany“;

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. c

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tyto statistiky jsou členěny podle věku a pohlaví a podle státního občanství dotčených osob a podle nezletilých osob bez doprovodu. Vztahují se k referenčnímu období tří kalendářních měsíců a musí být předloženy Komisi (Eurostatu) do dvou měsíců od konce referenčního období. Prvním referenčním obdobím je období od ledna do března 2020.

Tyto statistiky jsou členěny podle věku a genderu a podle státního občanství dotčených osob a podle nezletilých osob bez doprovodu. Vztahují se k referenčnímu období tří kalendářních měsíců a musí být předloženy Komisi (Eurostatu) do dvou měsíců od konce referenčního období. Prvním referenčním obdobím je období od ledna do března 2020.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. e

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Statistiky uvedené v písmenech b), c), d), e), f) e g) jsou členěny podle věku a pohlaví a podle státního občanství dotčených osob a podle nezletilých osob bez doprovodu. Statistiky uvedené v písmenu g) jsou dále členěny podle země bydliště a podle druhu rozhodnutí o azylu. Vztahují se k referenčnímu období jednoho kalendářního roku a musí být předloženy Komisi (Eurostatu) do tří měsíců od konce referenčního roku. Prvním referenčním rokem je rok 2020.

Statistiky uvedené v písmenech b), c), d), e), f) e g) jsou členěny podle věku a genderu a podle státního občanství dotčených osob a podle nezletilých osob bez doprovodu. Statistiky uvedené v písmenu g) jsou dále členěny podle země bydliště a podle druhu rozhodnutí o azylu. Vztahují se k referenčnímu období jednoho kalendářního roku a musí být předloženy Komisi (Eurostatu) do tří měsíců od konce referenčního roku. Prvním referenčním rokem je rok 2020.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 3

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

1a)  v čl. 5 odst. 1 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

Statistiky uvedené v písm. b) jsou členěny podle věku a pohlaví a podle státního občanství dotčených osob.

Statistiky uvedené v písm. b) jsou členěny podle věku a genderu a podle státního občanství dotčených osob.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=EN)

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a – bod i

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  povolení vydaná v průběhu referenčního období, kterými se osobám uděluje první povolení k pobytu v členění podle státního občanství, důvodu vydání povolení, délky platnosti povolení, věku a pohlaví;

i)  povolení vydaná v průběhu referenčního období, kterými se osobám uděluje první povolení k pobytu v členění podle státního občanství, důvodu vydání povolení, délky platnosti povolení, věku a genderu;

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a – bod ii

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  povolení vydaná v průběhu referenčního období a udělená při příležitosti změny přistěhovaleckého statusu osoby nebo důvodu pobytu v členění podle státního občanství, důvodu vydání povolení, délky platnosti povolení, věku a pohlaví;

ii)  povolení vydaná v průběhu referenčního období a udělená při příležitosti změny přistěhovaleckého statusu osoby nebo důvodu pobytu v členění podle státního občanství, důvodu vydání povolení, délky platnosti povolení, věku a genderu;

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a – bod iii

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii)  platná povolení na konci referenčního období (počet vydaných povolení, která nebyla zrušena a jejichž platnost nevypršela) v členění podle státního občanství, důvodu vydání povolení, délky platnosti povolení, věku a pohlaví;

iii)  platná povolení na konci referenčního období (počet vydaných povolení, která nebyla zrušena a jejichž platnost nevypršela) v členění podle státního občanství, důvodu vydání povolení, délky platnosti povolení, věku a genderu;

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  počtu dlouhodobě pobývajících rezidentů na konci referenčního období v členění podle státního občanství, druhu právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta, věku a pohlaví..

b)  počtu dlouhodobě pobývajících rezidentů na konci referenčního období v členění podle státního občanství, druhu právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta, věku a genderu.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 7 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Statistiky uvedené v odstavci 1 se vztahují k referenčnímu období tří kalendářních měsíců a musí být předloženy Komisi (Eurostatu) do dvou měsíců od konce referenčního období. Prvním referenčním obdobím je období od ledna do března 2020.

2.  Statistiky uvedené v odstavci 1 jsou rozčleněné podle věku a genderu příslušných osob a podle toho, zda jde o nezletilé osoby bez doprovodu. Vztahují se k referenčnímu období tří kalendářních měsíců a musí být předloženy Komisi (Eurostatu) do dvou měsíců od konce referenčního období. Prvním referenčním obdobím je období od ledna do března 2020.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a)  v čl. 9 odst. 1 se vkládá nový pododstavec, který zní:

 

Jako všeobecná zásada ochrany lidských práv migrantů a žadatelů o azyl by mělo být respektováno jejich právo na soukromí a ochranu osobních údajů a příslušné údaje by měly být shromažďovány s jejich souhlasem a na dobrovolném základě*.

 

_________________

 

* Zásady a pokyny podporované praktickým vedení o ochraně lidských práv migrantů ve zranitelných situacích kdy dochází k velkému nebo smíšenému pohybu.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Statistiky Společenství o migraci a mezinárodní ochraně

Referenční údaje

COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)

Datum předložení EP

16.5.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

31.5.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

31.5.2018

DEVE

31.5.2018

EMPL

31.5.2018

FEMM

31.5.2018

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

AFET

20.6.2018

DEVE

11.7.2018

EMPL

31.5.2018

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Cecilia Wikström

11.6.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

10.7.2018

27.9.2018

20.11.2018

 

Datum přijetí

20.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

36

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josep-Maria Terricabras, Geoffrey Van Orden

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Rupert Matthews, Demetris Papadakis

Datum předložení

26.11.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

36

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Ana Gomes, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Demetris Papadakis, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

4

-

ECR

Daniel Dalton, Rupert Matthews, Geoffrey Van Orden

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 7. prosince 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí