Procedure : 2018/0154(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0395/2018

Indgivne tekster :

A8-0395/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/04/2019 - 8.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0359

BETÆNKNING     ***I
PDF 751kWORD 105k
26.11.2018
PE 627.746v02-00 A8-0395/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007 om EF-statistikker over migration og international beskyttelse

(COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Cecilia Wikström

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007 om EF-statistikker over migration og international beskyttelse

(COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0307),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 338, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0182/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkningen fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og til udtalelsen i form af ændringsforslag fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0395/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  For at imødekomme nye behov i Unionen for statistikker om asyl og styret migration og eftersom kendetegnene ved migration undergår hurtige forandringer, er der behov for en ramme, som muliggør hurtig reaktion på ændrede behov for så vidt angår statistikker om asyl og styret migration.

(2)  For at imødekomme nye behov i Unionen for statistikker om migration og international beskyttelse og eftersom kendetegnene ved migrationsbevægelser undergår hurtige forandringer, er der behov for en ramme, som muliggør hurtig reaktion på ændrede behov for så vidt angår statistikker om migration og international beskyttelse.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  På grund af de nuværende migrationsstrømmes konstant skiftende og forskelligartede karakter er der behov for omfattende og sammenlignelige kønsopdelte statistiske data om migrantbefolkningen for at forstå den faktiske situation, udpege sårbarheder og uligheder og give de politiske beslutningstagere pålidelige data og oplysninger til brug for udviklingen af fremtidige offentlige politikker.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  For at hjælpe Unionen med at reagere effektivt på de udfordringer, som migration udgør, er der behov for data om asyl og styret migration, der vedrører perioder på under et år.

(3)  For at hjælpe Unionen med at reagere effektivt på de udfordringer, som migration udgør, og udarbejde kønsorienterede og menneskerettighedsbaserede politikker er der behov for data om asyl og styret migration, der vedrører perioder på under et år.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Statistikker om asyl og styret migration har grundlæggende betydning for analyse, definition og evaluering af en lang række politikker, navnlig hvad angår foranstaltninger vedrørende ankomst for personer, der søger beskyttelse i Europa.

(4)  Statistikker om asyl og styret migration har grundlæggende betydning for analyse, definition og evaluering af en lang række politikker, navnlig hvad angår foranstaltninger vedrørende ankomst for personer, der søger beskyttelse i Europa, med det formål at opnå de bedste løsninger.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  Statistikker om migration og international beskyttelse er væsentlige for at kunne få et overblik over migrationsbevægelserne i Unionen og for give medlemsstaterne mulighed for at anvende EU-lovgivningen korrekt i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder som fastlagt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og i konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4b)  Forfølgelse på grund af køn udgør en grund til at søge og opnå international beskyttelse. De nationale og Unionens statistiske myndigheder bør indsamle statistik om ansøgninger om international beskyttelse af kønsårsager, herunder kønsbaseret vold.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  For at kunne nå målsætningerne i forordning (EF) nr. 862/2007 bør der afsættes tilstrækkeligt med finansielle ressourcer til indsamling, analyse og formidling af nationale og EU-statistikker af høj kvalitet om migration og international beskyttelse, navnlig ved at støtte foranstaltninger i denne henseende i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/20141a.

 

______________

 

1a  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014 af 16. april 2014 om oprettelse af asyl-, migrations- og integrationsfonden, om ændring af Rådets beslutning 2008/381/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 573/2007/EF og nr. 575/2007/EF og Rådets beslutning 2007/435/EF (EUT L 150 af 20.5.2014, s. 168).

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Denne forordning garanterer retten til respekt for privatliv og familieliv og beskyttelse af personoplysninger, jf. artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(10)  Denne forordning garanterer retten til respekt for privatliv og familieliv, beskyttelse af personoplysninger, ikkeforskelsbehandling og ligestilling mellem kvinder og mænd, jf. artikel 7, 8, 21 og 23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/6791a.

 

______________

 

1a  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  Indsamling af kønsopdelte data bør gøre det muligt at udpege og analysere kvinders og mænds specifikke sårbarheder og kapaciteter og afsløre mangler og uligheder. Kønsorienterede data om migration har potentiale til at fremme større lighed og give dårligt stillede grupper muligheder. Statistikker om migration bør også tage hensyn til variabler som kønsidentitet og seksuel orientering med henblik på at indsamle data om LGBTQI+-personers erfaringer og om uligheder i migrations- og asylprocesser.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser med hensyn til fastlæggelse af opdelinger. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201125.

(11)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser med hensyn til fastlæggelse af regler om passende formater for indberetning af data. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011.

__________________

__________________

25 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  For at tilpasse forordning (EF) nr. 862/2007 til den teknologiske og økonomiske udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændring af forordning (EF) nr. 862/2007 med henblik på at ajourføre visse definitioner og supplere den med henblik på at træffe bestemmelse om grupperinger af data og yderligere opdelinger og fastlægge regler for præcision og kvalitetsstandarder. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i udarbejdelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med udarbejdelsen af delegerede retsakter.

 

________________

 

1a EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11b)  En effektiv overvågning af  gennemførelsen af forordning nr. 862/2007 indebærer, at den evalueres regelmæssigt. Kommissionen bør foretage en grundig vurdering af de statistikker, der er udarbejdet i henhold til forordning nr. 862/2007, deres kvalitet og rettidighed i forhold til udarbejdelsen af rapporter til Europa-Parlamentet og Rådet. Der bør afholdes grundige høringer med alle aktører, der bidrager til indsamlingen af asyldata, herunder FN's agenturer og andre relevante internationale og ikkestatslige organisationer.

Begrundelse

Europa-Kommissionen rapporterer hvert tredje år til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af forordningen, jf. artikel 12. Rapporterne bør udarbejdes på grundlag af en grundig vurdering af gennemførelsen samt høring af vigtige aktører, der bidrager til indsamlingen af data og analyser om migration og international beskyttelse.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 1 – stk. 1 – litra c

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-1)  Artikel 1, litra c), affattes således:

c)  administrative og retslige procedurer og processer i medlemsstaterne vedrørende indvandring, meddelelse af opholdstilladelse, statsborgerskab, asyl og andre former for international beskyttelse og forebyggelse af ulovlig indvandring.

"c)  administrative og retslige procedurer og processer i medlemsstaterne vedrørende indvandring, meddelelse af opholdstilladelse, statsborgerskab, asyl og andre former for international beskyttelse, ulovlig indrejse og ophold og tilbagesendelser."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32013L0033)

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt) – litra a (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 2 – stk. 1 – litra j

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-1a)  I artikel 2 foretages følgende ændringer:

 

a)  Stk. 1, litra j), affattes således:

j) »ansøgning om international beskyttelse«: en ansøgning om international beskyttelse som defineret i artikel 2, litra g), i Rådets direktiv 2004/83/EF af 29. april 2004 om fastsættelse af minimumsstandarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som flygtninge eller som personer, der af anden grund behøver international beskyttelse, og indholdet af en sådan beskyttelse(2)

"j) "ansøgning om international beskyttelse": en ansøgning om international beskyttelse som defineret i artikel 2, litra h), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU2"

_______________

_______________

2  EUT L 304 af 30.9.2004, s. 12.

2  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU af 13. december 2011 om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse (EUT L 337 af 20.12.2011, s. 9).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt) – litra b (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 2 – stk. 1 – litra k

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

b)  Stk. 1, litra k), affattes således:

k) »flygtningestatus«: flygtningestatus som defineret i artikel 2, litra d), i direktiv 2004/83/EF

"k) "flygtningestatus": flygtningestatus som defineret i artikel 2, litra e), i direktiv 2011/95/EU "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt) – litra c (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 2 – stk. 1 – litra l

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

c)  Stk. 1, litra l), affattes således:

l) »subsidiær beskyttelsesstatus«: subsidiær beskyttelsesstatus som defineret i artikel 2, litra f), i direktiv 2004/83/EF

"l) "subsidiær beskyttelsesstatus": subsidiær beskyttelsesstatus som defineret i artikel 2, litra g), i direktiv 2011/95/EU "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt) – litra d (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 2 – stk. 1 – litra m

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

d)  Stk. 1, litra m), affattes således:

m) "familiemedlemmer": familiemedlemmer som defineret i artikel 2, litra i), i Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 af 18. februar 2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne(3)

"m) "familiemedlemmer": familiemedlemmer som defineret i artikel 2, litra g), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/20133"

_______________

_______________

3  EUT L 50 af 25.2.2003, s. 1.

3  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 af 26. juni 2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 31).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt) – litra e (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 2 – stk. 1 – litra o

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

d)  Stk. 1, litra o), affattes således:

o) »uledsagede mindreårige«: uledsagede mindreårige som defineret i artikel 2, litra i), i direktiv 2004/83/EF

"o) "uledsagede mindreårige": uledsagede mindreårige som defineret i artikel 2, litra l), i direktiv 2011/95/EU"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt) – litra f (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 2 – stk. 1 – litra p

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

f)  Stk. 1, litra p), affattes således:

p) "ydre grænser": ydre grænser som defineret i artikel 2, nr. 2), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks) (12)

"p) "ydre grænser": ydre grænser som defineret i artikel 2, nr. 2), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2016/3995"

________________

________________

5  EUT L 105 af 13.4.2006, s. 1.

5  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 af 9. marts 2016 om en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (EUT L 77 af 23.3.2016, s. 1).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt) – litra g (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 2 – stk. 1 – litra q

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

g)  Stk. 1, litra q), affattes således:

"tredjelandsstatsborgere, som er nægtet indrejse": tredjelandsstatsborgere, som er nægtet indrejse ved den ydre grænse, fordi de ikke opfylder alle de indrejsebetingelser, der er fastsat i artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 562/2006, og ikke tilhører de personkategorier, der er omhandlet i artikel 5, stk. 4, i samme forordning

"q) »tredjelandsstatsborgere, som er nægtet indrejse«: tredjelandsstatsborgere, som er nægtet indrejse ved den ydre grænse, fordi de ikke opfylder alle de indrejsebetingelser, der er fastsat i artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) 2016/399, og ikke tilhører de personkategorier, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, i samme forordning"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt) – litra h (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 2 – stk. 1 – litra s a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

h)  I stk. 1 tilføjes følgende litra:

 

"sa) "udsendelse": udsendelse som defineret i artikel 3, nr. 5), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF*"

 

________________

 

*  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 98).

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt) – litra i (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 2 – stk. 1 – litra s b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

i)  I stk. 1 tilføjes følgende litra:

 

"sb) "frivillig udrejse": frivillig udrejse som defineret i artikel 3, nr. 8), i direktiv 2008/115/EF"

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt) – litra j (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 2 – stk. 1 – litra s c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

j)  I stk. 1 tilføjes følgende litra:

 

"sc) "støttet frivillig tilbagevenden": frivillig udrejse som defineret i artikel 3, nr. 8), i direktiv 2008/115/EF med logistisk, økonomisk eller anden materiel støtte"

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt) – litra k (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 2 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

k)  Stk. 3 udgår.

 

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 3

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

(-1b)  Artikel 3 affattes således:

Artikel 3

"Artikel 3

Statistikker om international migration, personer med sædvanlig bopæl og erhvervelse af statsborgerskab

Statistikker om international migration, personer med sædvanlig bopæl og erhvervelse af statsborgerskab

1.  Medlemsstaterne indberetter statistiske oplysninger til Kommissionen (Eurostat) om antallet af:

1.  Medlemsstaterne indberetter statistiske oplysninger til Kommissionen (Eurostat) om antallet af:

a)  indvandrere, der flytter til den pågældende medlemsstat, opdelt på følgende måde:

a)  indvandrere, der flytter til den pågældende medlemsstat, opdelt på følgende måde:

i)  grupper af statsborgerskaber efter alder og køn

i)  grupper af statsborgerskaber efter alder og køn

ii)  grupper af fødelande efter alder og køn

ii)  grupper af fødelande efter alder og køn

iii)  grupper af lande, hvor personerne tidligere havde sædvanlig bopæl, efter alder og køn

iii)  grupper af lande, hvor personerne tidligere havde sædvanlig bopæl, efter alder og køn

b)  udvandrere, der flytter fra den pågældende medlemsstat, opdelt på følgende måde:

b)  udvandrere, der flytter fra den pågældende medlemsstat, opdelt på følgende måde:

i)  efter grupper af statsborgerskaber

i)  efter grupper af statsborgerskaber

ii)  efter alder

ii)  efter alder

iii)  efter køn

iii)  efter køn

iv)  efter grupper af lande, hvor personerne får sædvanlig bopæl

iv)  efter grupper af lande, hvor personerne får sædvanlig bopæl

c)  personer med sædvanlig bopæl i den pågældende medlemsstat ved udgangen af referenceperioden opdelt på følgende måde:

c)  personer med sædvanlig bopæl i den pågældende medlemsstat ved udgangen af referenceperioden opdelt på følgende måde:

i)  grupper af statsborgerskaber efter alder og køn

i)  grupper af statsborgerskaber efter alder og køn

ii)  grupper af fødelande efter alder og køn

ii)  grupper af fødelande efter alder og køn

d)  personer, som har sædvanlig bopæl i den pågældende medlemsstat og i referenceåret har erhvervet statsborgerskab i den pågældende medlemsstat, og som tidligere har haft statsborgerskab i en anden medlemsstat eller et tredjeland, eller som tidligere har været statsløse, opdelt efter alder og køn, efter den pågældendes tidligere statsborgerskab, og efter om personen tidligere var statsløs.

d)  personer, som har sædvanlig bopæl i den pågældende medlemsstat og i referenceåret har erhvervet statsborgerskab i den pågældende medlemsstat, og som tidligere har haft statsborgerskab i en anden medlemsstat eller et tredjeland, eller som tidligere har været statsløse, opdelt efter alder og køn, efter den pågældendes tidligere statsborgerskab, og efter om personen tidligere var statsløs.

 

da)  personer med sædvanlig bopæl i den pågældende medlemsstats område, som i referenceåret har opnået en langvarig opholdstilladelse, opdelt efter alder og køn.

2.  De statistiske oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal være baseret på referenceperioder på et kalenderår og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for tolv måneder efter udløbet af referenceåret. Det første referenceår er 2008.

2.  De statistiske oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal være baseret på referenceperioder på et kalenderår og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for tolv måneder efter udløbet af referenceåret. Det første referenceår er 2020."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1538559664710&uri=CELEX:32007R0862)

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra -a (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 4 – stk. 1 – litra c

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-a)  Stk. 1, litra c), affattes således:

c)  ansøgninger om international beskyttelse, som er blevet trukket tilbage i referenceperioden.

"c)   ansøgninger om international beskyttelse, som er blevet trukket tilbage i referenceperioden, opdelt efter type tilbagetrækning"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 4 – stk. 1 – litra d a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  personer, som i referenceperioden har indgivet ansøgning om international beskyttelse, eller som indgår i en sådan ansøgning som familiemedlem, og som har fået deres ansøgninger behandlet efter den fremskyndede procedure, der er omhandlet i artikel 31, stk. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU*

 

__________________

 

*  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU af 26. juni 2013 om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 60).

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 4 – stk. 1 – litra d b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db)  personer, som i referenceperioden har indgivet ansøgning om international beskyttelse, eller som indgår i en sådan ansøgning som familiemedlem, og som har fået deres ansøgninger behandlet efter grænseproceduren, der er omhandlet i artikel 43, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 4 – stk. 1 – litra d c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dc)  personer, som i referenceperioden har indgivet ansøgning om international beskyttelse, eller som indgår i en sådan ansøgning som familiemedlem, og som er undtaget fra den fremskyndede procedure eller grænseproceduren i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, og artikel 25, stk. 6, i direktiv 2013/32/EU

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 4 – stk. 1 – litra d d (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

"dd)  personer, der har indgivet en ansøgning om international beskyttelse uden at have været registreret i Eurodac, jf. artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 603/2003*"

 

__________________

 

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 603/2013 af 26. juni 2013 om oprettelse af »Eurodac« til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning (EU) nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 1).

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 4 – stk. 1 – litra d e (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

"de)  personer, som i referenceperioden har indgivet ansøgning om international beskyttelse, eller som indgår i en sådan ansøgning som familiemedlem, og som kan forevise dokumentation, der kan bidrage til at fastslå deres identitet."

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 4 – stk. 1 – litra d f (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

"df)  personer, som i referenceperioden har indgivet en fornyet ansøgning om international beskyttelse, jf. artikel 40 i direktiv 2013/32/EU, eller som indgår i en sådan ansøgning som familiemedlem"

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 4 – stk. 1 – litra d g (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

"dg)  personer, som i referenceperioden har indgivet ansøgning om international beskyttelse, eller som indgår i en sådan ansøgning som familiemedlem i referenceperioden, og som ved udgangen af referenceperioden var frihedsberøvet, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/33/EU*, opdelt efter den måned, hvor disse personer blev frihedsberøvet, og grundene til frihedsberøvelse"

 

____________________

 

*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/33/EU af 26. juni 2013 om fastlæggelse af standarder for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 96).

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 4 – stk. 1 – litra d h (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

"dh)  personer, som i referenceperioden har indgivet ansøgning om international beskyttelse, eller som indgår i en sådan ansøgning som familiemedlem, og som var genstand for en administrativ eller retslig afgørelse eller lov i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/33/EU"

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 4 – stk. 1 – litra d i (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

"di)  personer, som i referenceperioden har indgivet ansøgning om international beskyttelse, eller som indgår i en sådan ansøgning som familiemedlem, og som var genstand for en administrativ eller retslig afgørelse eller lov, der fastsætter et alternativ til frihedsberøvelse i overensstemmelse med direktiv 2013/33/EU, opdelt efter type alternativ:

 

i) meldepligt

 

ii) økonomisk sikkerhedsstillelse

 

iii) forpligtelse til at forblive på et bestemt sted

 

iv) andet alternativ til fængsling"

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 4 – stk. 1 – litra d j (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

"dj)  personer, som i referenceperioden har indgivet ansøgning om international beskyttelse, eller som indgår i en sådan ansøgning som familiemedlem, og som var genstand for en administrativ eller retslig afgørelse eller lov, der fastsætter et alternativ til frihedsberøvelse i overensstemmelse med direktiv 2013/33/EU, opdelt efter den måned, hvor den administrative eller retslige afgørelse eller lov mod de pågældende personer blev udstedt, og desuden opdelt efter type alternativ:

 

i) meldepligt

 

ii) økonomisk sikkerhedsstillelse

 

iii) forpligtelse til at forblive på et bestemt sted

 

iv) andet alternativ til fængsling"

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 4 – stk. 1 – litra d k (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

"dk)  personer, som i referenceperioden har indgivet ansøgning om international beskyttelse, eller som er blevet underkastet en aldersvurdering"

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 4 – stk. 1 – litra d l (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

"dl)  afgørelser om aldersvurdering af ansøgere, opdelt som følger:

 

i) vurderinger, der konkluderer, at ansøgeren er mindreårig

 

ii) vurderinger, der konkluderer, at ansøgeren er voksen

 

iii) vurderinger, der er uden konklusion eller opgivet"

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 4 – stk. 1 – litra d m (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

"dm)  personer, som i referenceperioden har indgivet en ansøgning om international beskyttelse, eller som indgår i en sådan ansøgning som familiemedlem, og som er blevet identificeret som ansøgere med behov for særlige proceduremæssige garantier i overensstemmelse med artikel 24 i direktiv 2013/32/EU eller som ansøgere med særlige modtagelsesbehov, jf. artikel 2, litra k), i direktiv 2013/33/EU"

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 4 – stk. 1 – litra d n (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

"dn)  personer, som i referenceperioden har indgivet en ansøgning om international beskyttelse, eller som indgår i en sådan ansøgning som familiemedlem, og som har modtaget gratis juridisk bistand i henhold til artikel 20 i direktiv 2013/32/EU, opdelt efter procedurer ved første og anden instans"

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 4 – stk. 1 – litra d o (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

"do)  personer, som i slutningen af referenceperioden har indgivet en ansøgning om international beskyttelse, eller som indgår i en sådan ansøgning som familiemedlem, og som har nydt godt af materielle modtagelsesforhold, som giver ansøgerne en passende levestandard, jf. artikel 17 i direktiv 2013/33/EU"

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 4 – stk. 1 – litra d p (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

"dp)  personer, som i referenceperioden har indgivet en ansøgning om international beskyttelse som uledsagede mindreårige, og som får udpeget en repræsentant i overensstemmelse med artikel 25 i direktiv 2013/32/EU"

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 4 – stk. 1 – litra d q (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

"dq)  personer, som i referenceperioden har indgivet en ansøgning om international beskyttelse, som er anerkendt som uledsagede mindreårige, og som har fået adgang til uddannelsessystemet i henhold til artikel 14 i direktiv 2013/33/EU"

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 4 – stk. 1 – litra d r (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

"dr)  personer, som i referenceperioden har indgivet en ansøgning om international beskyttelse, som er anerkendt som uledsagede mindreårige, og som er blevet anbragt i henhold til artikel 31 i direktiv 2011/95/EU, opdelt efter årsager til anbringelse"

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel – stk. 1 – litra d s (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

"ds)  det gennemsnitlige antal uledsagede mindreårige per værge i referenceperioden"

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 4 – stk. 1 – sidste afsnit

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Disse statistikker opdeles efter personernes alder og køn og statsborgerskab og efter uledsagede mindreårige. De skal være baseret på referenceperioder på en kalendermåned og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for to måneder efter udløbet af referencemåneden. Den første referencemåned er januar 2020."

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 4 – stk. 2 – litra a

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

ba)  Stk. 2, litra a), affattes således:

a) personer omfattet af afgørelser truffet i første instans af administrative eller retslige organer i referenceperioden om afslag på ansøgninger om international beskyttelse, som f.eks. afgørelser, hvorefter ansøgningerne afvises som uantagelige eller findes grundløse, og afgørelser i prioriterede sager og hastesager

"a) personer omfattet af afgørelser truffet i første instans af administrative eller retslige organer i referenceperioden om afslag på ansøgninger om international beskyttelse, opdelt som følger:

 

i) afgørelser, hvorefter ansøgningerne afvises som uantagelige, yderligere opdelt efter begrundelse for afvisning

 

ii) afgørelser, hvorefter ansøgninger afslås som grundløse

 

iii) afgørelser, hvorefter ansøgninger afvises som åbenbart grundløse under den almindelige procedure, yderligere opdelt efter begrundelsen for afvisning

 

iv) afgørelser, hvorefter ansøgninger afvises som åbenbart grundløse i forbindelse med den fremskyndede procedure, yderligere opdelt efter begrundelsen for anvendelse af den fremskyndede procedure og begrundelsen for afvisning

 

v) afgørelser, hvorefter ansøgninger afvises med den begrundelse, at ansøgeren kan beskyttes i sit hjemland, jf. artikel 8 i direktiv 2011/95/EU" "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 4 – stk. 2 – litra b

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

bb)  Stk. 2, litra b), affattes således:

b) personer omfattet af afgørelser truffet i første instans af administrative eller retslige organer i referenceperioden om meddelelse eller inddragelse af flygtningestatus

"b) personer omfattet af afgørelser truffet i første instans af administrative eller retslige organer i referenceperioden om meddelelse, tilbagekaldelse eller afslutning af eller afslag på forlængelse af flygtningestatus på grundlag af ophør, udelukkelse eller andre grunde; afgørelser om ophør eller udelukkelse opdeles yderligere efter den specifikke begrundelse for ophør eller udelukkelse "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b c (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 4 – stk. 2 – litra c

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

bc)  Stk. 2, litra c), affattes således:

c) personer omfattet af afgørelser truffet i første instans af administrative eller retslige organer i referenceperioden om meddelelse eller inddragelse af subsidiær beskyttelsesstatus

"c) personer omfattet af afgørelser truffet i første instans af administrative eller retslige organer i referenceperioden om meddelelse, tilbagekaldelse eller afslutning af eller afslag på subsidiær beskyttelsesstatus på grundlag af ophør, udelukkelse eller andre grunde; afgørelser om ophør eller udelukkelse opdeles yderligere efter den specifikke begrundelse for ophør eller udelukkelse "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b d (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 4 – stk. 2 – litra e a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bd)  I stk. 2 tilføjes følgende litra:

 

"ea)  personer omfattet af afgørelser truffet i referenceperioden i første instans om reduktion eller inddragelse af materielle modtagelsesforhold af administrative eller juridiske organer, opdelt efter type afgørelse, varigheden af reduktionen eller inddragelsen og efter årsag."

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 4 – stk. 2 – sidste afsnit

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Disse statistikker opdeles efter personernes alder og køn og statsborgerskab og efter uledsagede mindreårige. De skal være baseret på referenceperioder på tre kalendermåneder og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for to måneder efter udløbet af referenceperioden. Den første referenceperiode er januar til marts 2020."

"Disse statistikker opdeles efter personernes alder, køn og statsborgerskab og efter uledsagede mindreårige. De skal være baseret på referenceperioder på tre kalendermåneder og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for to måneder efter udløbet af referenceperioden. Den første referenceperiode er januar til marts 2020.

 

Disse statistikker opdeles yderligere efter afgørelser truffet efter en personlig samtale og afgørelser truffet uden personlig samtale. Statistik om afgørelser truffet efter en personlig samtale opdeles yderligere efter personlige samtaler, hvor ansøgeren benytter sig af en tolk, og personlige samtaler, hvor ansøgeren ikke benytter sig af en tolk."

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d a (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 4 – stk. 3 – litra b

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

d a)  Stk. 3, litra b), affattes således:

b) personer omfattet af endelige afgørelser om afslag på ansøgninger om international beskyttelse, som f.eks. afgørelser, som er truffet i referenceperioden af administrative eller retslige organer ved påklage eller prøvelse, og hvorefter ansøgninger afvises som uantagelige eller findes grundløse, og afgørelser i prioriterede sager og hastesager

"b) personer omfattet af afgørelser truffet i første instans af administrative eller retslige organer i referenceperioden om afslag på ansøgninger om international beskyttelse, opdelt som følger:

 

i) afgørelser, hvorefter ansøgningerne afvises som uantagelige, yderligere opdelt efter begrundelse for afvisning

 

ii) afgørelser, hvorefter ansøgninger afslås som grundløse

 

iii) afgørelser, hvorefter ansøgninger afvises som åbenbart grundløse under den almindelige procedure, yderligere opdelt efter begrundelsen for afvisning

 

iv) afgørelser, hvorefter ansøgninger afvises som åbenbart grundløse i forbindelse med den fremskyndede procedure, yderligere opdelt efter begrundelsen for anvendelse af den fremskyndede procedure og begrundelsen for afvisning

 

v) afgørelser, hvorefter ansøgninger afvises med den begrundelse, at ansøgeren kan beskyttes i sit hjemland, jf. artikel 8 i direktiv 2011/95/EU "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d b (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 4 – stk. 3 – litra c

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

db)  Stk. 3, litra c), affattes således:

c) personer omfattet af endelige afgørelser om meddelelse eller inddragelse af flygtningestatus truffet i referenceperioden af administrative eller retslige organer ved påklage eller prøvelse

"c) personer omfattet af endelige afgørelser truffet af administrative eller retslige organer i løbet af referenceperioden, og som meddeler, tilbagekalder, afslutter eller afslår at forlænge flygtningestatus på grundlag af ophør, udelukkelse eller andre grunde; afgørelser om ophør eller udelukkelse opdeles yderligere efter den specifikke begrundelse for ophør eller udelukkelse "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d c (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 4 – stk. 3 – litra d

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

dc)  Stk. 3, litra d), affattes således:

d) personer omfattet af endelige afgørelser om meddelelse eller inddragelse af subsidiær beskyttelsesstatus truffet i referenceperioden af administrative eller retslige organer ved påklage eller prøvelse

"d) personer omfattet af endelige afgørelser truffet af administrative eller retslige organer i løbet af referenceperioden, og som meddeler, tilbagekalder, afslutter eller afslår at forlænge subsidiær flygtningestatus på grundlag af ophør, udelukkelse eller andre grunde; afgørelser om ophør eller udelukkelse opdeles yderligere efter den specifikke begrundelse for ophør eller udelukkelse "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra d d (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 4 – stk. 3 – litra g a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dd)  I stk. 3 tilføjes følgende litra:

 

"ga)  personer omfattet af afgørelser truffet i referenceperioden om reduktion eller inddragelse af materielle modtagelsesforhold af administrative eller juridiske organer, opdelt efter type afgørelse, varigheden af reduktionen eller inddragelsen og efter årsag."

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 4 – stk. 3 – sidste afsnit

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"De i litra b), c), d), e), f) og g) nævnte statistikker opdeles efter personernes alder og køn og statsborgerskab og efter uledsagede mindreårige. Herudover opdeles de i litra g) nævnte statistikker efter bopælsland og type asylafgørelse. De skal være baseret på referenceperioder på et kalenderår og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for tre måneder efter udløbet af referenceåret. Det første referenceår er 2020."

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  Følgende stykke indsættes:

 

“3a.   Medlemsstaterne indberetter statistiske oplysninger til Kommissionen (Eurostat) om appellens varighed i kalenderdage fra det tidspunkt, hvor klagen indgives, og indtil der er truffet afgørelse i første instans om klagen. "

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 4 – stk. 4 – sidste afsnit

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Disse statistikker skal være baseret på referenceperioder på et kalenderår og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for tre måneder efter udløbet af referenceåret. Det første referenceår er 2020."

"Disse statistikker opdeles efter personernes alder, køn og statsborgerskab og efter uledsagede mindreårige. Disse statistikker skal være baseret på referenceperioder på en kalendermåned og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for tre måneder efter udløbet af referenceåret. Den første referenceperiode er januar 2020."

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra h a (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 4 – stk. 4 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ha)  Følgende stykke tilføjes:

 

"4a.   De i stk. 1-4 omhandlede statistikker opdeles efter måneden for indgivelse af ansøgningen."

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt) – litra a (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 5 – overskrift

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

1 a)  I artikel 5 foretages følgende ændringer:

 

a)  Titlen affattes således:

Statistikker om forebyggelse af ulovlig indrejse og ophold

"Statistikker om forebyggelse af ulovlig indrejse og ophold"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt) – litra b (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 5 – stk. 1 – litra a

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

b)  Stk. 1, litra a), affattes således:

a)  tredjelandsstatsborgere, som er nægtet indrejse i en medlemsstat ved den ydre grænse

“a)  tredjelandsstatsborgere, som er nægtet indrejse i en medlemsstat ved den ydre grænse, opdelt efter alder og køn "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt) – litra c (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 5 – stk. 1 – litra b

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

c)  Stk. 1, litra b), affattes således:

b)  tredjelandsstatsborgere, som i henhold til national lovgivning om indvandring anses for at opholde sig ulovligt i en medlemsstat.

“b)  tredjelandsstatsborgere, som i henhold til national lovgivning om indvandring anses for at opholde sig irregulært i en medlemsstat.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt) – litra d (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 3

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

b)   Stk. 1, tredje afsnit, affattes således:

De i litra b) nævnte statistikker opdeles efter personernes alder og køn og statsborgerskab.

"De statistikker, der er omhandlet i litra b), opdeles efter personernes alder og køn, statsborgerskab, begrundelse for samt stedet for deres anholdelse."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 6 – stk. 1 – litra -a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a)  antallet af ansøgninger om førstegangsopholdstilladelse fra tredjelandsstatsborgere, opdelt efter statsborgerskab, begrundelsen for ansøgningen om opholdstilladelse, alder og køn

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 6 – stk. 1 – litra -a a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-aa)  antallet af afslåede ansøgninger om førstegangsopholdstilladelse fra tredjelandsstatsborgere, opdelt efter statsborgerskab, begrundelsen for ansøgningen om opholdstilladelse, alder og køn

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 6 – stk. 1 – litra -a b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-ab)  antallet af ansøgninger om opholdstilladelse, der ændrer indvandrerstatus eller begrundelse for ophold, som der er givet afslag på i referenceperioden, opdelt efter statsborgerskab, begrundelsen for afslag på ansøgningen om opholdstilladelse, alder og køn

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. i

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  opholdstilladelser udstedt i referenceperioden, hvorved den pågældende person tildeles opholdstilladelse for første gang, opdelt efter statsborgerskab, begrundelse for udstedelse af opholdstilladelse, opholdstilladelsens gyldighedsperiode, alder og køn

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. ii

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  opholdstilladelser udstedt i referenceperioden og tildelt som følge af en persons ændrede indvandrerstatus eller begrundelse for ophold, opdelt efter statsborgerskab, begrundelse for udstedelse af opholdstilladelse, opholdstilladelsens gyldighedsperiode, alder og køn

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. iii

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii)  gyldige opholdstilladelser ved udgangen af referenceperioden (antal udstedte opholdstilladelser, som ikke er inddraget eller udløbet), opdelt efter statsborgerskab, begrundelse for udstedelse af opholdstilladelse, opholdstilladelsens gyldighedsperiode, alder og køn

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 6 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  antallet af fastboende tredjelandsstatsborgere ved udgangen af referenceperioden opdelt efter statsborgerskab, type af status som fastboende, alder og køn.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

For så vidt angår de statistikker, der kræves i henhold til litra -a), -aa) og a), skal tilladelser, der udstedes af familiemæssige hensyn, opdeles yderligere efter begrundelse og tredjelandsstatsborgerens referencepersons status.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra -a (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 7 – stk. 1 – litra a

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-a)  Stk. 1, litra a), affattes således:

a) antallet af tredjelandsstatsborgere, som anses for at opholde sig ulovligt i en medlemsstat, og som er omfattet af en administrativ eller retslig afgørelse eller en lov, der fastslår, at deres ophold er ulovligt, og pålægger dem at forlade medlemsstaten, opdelt efter de pågældende personers statsborgerskab

"a) antallet af tredjelandsstatsborgere, som anses for at befinde sig i en irregulær situation i en medlemsstat, og som er omfattet af en administrativ eller retslig afgørelse eller en lov, der fastslår, at deres ophold er irregulært, og pålægger dem at forlade medlemsstaten, opdelt efter de pågældende personers statsborgerskab samt begrundelsen for afgørelsen "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra -a a (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 7 – stk. 1 – litra a a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-aa)  I stk. 1 indsættes følgende:

 

"aa)  antallet af tredjelandsstatsborgere, som omhandlet i litra a), der ved afslutningen af referenceperioden er omfattet af en administrativ eller retslig afgørelse om indrejseforbud, jf. artikel 11 i direktiv 2008/115/EF, opdelt efter statsborgerskab"

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra -a b (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 7 – stk. 1 – litra a b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-ab)  I artikel 1 indsættes følgende litra:

 

"ab)  antallet af tredjelandsstatsborgere, der i løbet af referenceperioden var omfattet af en administrativ eller retslig afgørelse eller lov om frihedsberøvelse i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF*"

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra -a c (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 7 – stk. 1 – litra a c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-ac)  I artikel 1 indsættes følgende litra:

 

"ac)  antallet af tredjelandsstatsborgere, der ved afslutningen af referenceperioden var omfattet af en administrativ eller retslig afgørelse eller lov om frihedsberøvelse i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF, opdelt efter den måned, hvor disse tredjelandsstatsborgere blev frihedsberøvet"

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 3 – litra a d (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 7 – stk. 1 – litra a d (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-ad)  I artikel 1 indsættes følgende litra:

 

"d)  antallet af tredjelandsstatsborgere, der i løbet af referenceperioden var omfattet af en administrativ eller retslig afgørelse eller lov om et alternativ til frihedsberøvelse i overensstemmelse med direktiv 2008/115/EF, opdelt efter type alternativ

 

i) meldepligt

 

ii) økonomisk sikkerhedsstillelse

 

iii) forpligtelse til at forblive på et bestemt sted

 

iv) andet alternativ til frihedsberøvelse"

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra -a e (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 7 – stk. 1 – litra a e (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-ae)  I artikel 1 indsættes følgende litra:

 

"ae)  antallet af tredjelandsstatsborgere, som ved afslutningen af referenceperioden var genstand for en administrativ eller retslig afgørelse eller lov, der fastsætter et alternativ til frihedsberøvelse i overensstemmelse med direktiv 2008/115/EU, opdelt efter den måned, hvor den administrative eller retslige afgørelse eller lov mod de pågældende personer blev udstedt, og desuden opdelt efter type alternativ:

 

i) meldepligt

 

ii) økonomisk sikkerhedsstillelse

 

iii) forpligtelse til at forblive på et bestemt sted

 

iv) andet alternativ til frihedsberøvelse"

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra -a f (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 7 – stk. 1 – litra a f (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-af)  I artikel 1 indsættes følgende litra:

 

"af)  antallet af tredjelandsstatsborgere, hvis udsendelse i referenceperioden er blevet udsat, i henhold til artikel 9 i direktiv 2008/115/EF, opdelt efter begrundelse for udsættelsen og de pågældende personers statsborgerskab"

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra -a g (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 7 – stk. 1 – litra a g (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-ag)  I stk. 1 indsættes følgende litra:

 

"ag)  antallet af tredjelandsstatsborgere, der i referenceperioden har været omfattet af en administrativ eller retslig afgørelse eller lov om frihedsberøvelse, og som har indledt en retslig procedure, jf. artikel 15, stk. 2, i direktiv 2008/115/EF"

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 3 – litra a

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 7 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  antallet af tredjelandsstatsborgere, som faktisk har forladt medlemsstaten i overensstemmelse med en administrativ eller retslig afgørelse eller en lov, jf. litra a), opdelt efter de tilbagevendte personers statsborgerskab, type tilbagevenden og modtaget støtte og efter bestemmelsesland."

b)  antallet af tredjelandsstatsborgere, som faktisk har forladt medlemsstaten i overensstemmelse med en administrativ eller retslig afgørelse eller en lov, jf. litra a), opdelt efter de tilbagevendte personers statsborgerskab, type tilbagevenden og modtaget støtte og efter bestemmelsesland og yderligere opdelt efter tredjelandsstatsborgerens tilbagevendelse til oprindelseslandet

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a a (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 7 – stk. 1 – litra b a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  I stk. 1 tilføjes følgende litra:

 

"ba)  antallet af tredjelandsstatsborgere, som har forladt medlemsstaten i overensstemmelse med en administrativ eller retslig afgørelse eller en lov, opdelt efter type afgørelse eller lov:

 

i)   i overensstemmelse med en formel EU-tilbagetagelsesaftale

 

ii)   i overensstemmelse med en uformel EU-tilbagetagelsesaftale

 

iii)  i overensstemmelse med en national EU-tilbagetagelsesaftale.

 

Disse statistikker opdeles yderligere efter personernes bestemmelsesland og statsborgerskab."

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 3 – litra b

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 7 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De statistiske oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal være baseret på referenceperioder på tre kalendermåneder og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for to måneder efter udløbet af referenceperioden. Den første referenceperiode er januar til marts 2020."

2.  De statistiske oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, opdeles efter den pågældende persons alder og køn samt efter uledsagede mindreårige. De skal være baseret på referenceperioder på en kalendermåned og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for to uger efter udløbet af referenceperioden. Den første referenceperiode er januar 2020.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 9 – stk. 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

4a)  Artikel 9, stk. 2, affattes således:

2.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen (Eurostat) om, hvilke datakilder der er anvendt, af hvilke grunde disse kilder er valgt, og hvilke virkninger valget af datakilder får for statistikkernes kvalitet, samt hvilke skønsmetoder der er anvendt, og underretter Kommissionen (Eurostat) om ændringer i så henseende.

"2.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen (Eurostat) om, hvilke datakilder der er anvendt, af hvilke grunde disse kilder er valgt, og hvilke virkninger valget af datakilder får for statistikkernes kvalitet, hvilke mekanismer der er iværksat for at sikre beskyttelsen af personoplysninger, samt hvilke skønsmetoder der er anvendt, og underretter Kommissionen (Eurostat) om ændringer i så henseende."

 

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 9 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b)  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 9a

 

Delegerede retsakter

 

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende ændringer af definitionerne i artikel 2, stk. 1.

 

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a med henblik på at ændre denne forordning ved:

 

a) fastlæggelse af kategorier af grupper af fødelande, grupper af lande for tidligere og næste sædvanlige bopæl og grupper af statsborgerskab, jf. artikel 3, stk. 1

 

b) fastlæggelse af kategorier af begrundelser for udstedelse af opholdstilladelse, jf. artikel 6, stk. 1, litra a)

 

c) fastlæggelse af yderligere opdelinger

 

d) fastlæggelse af regler for præcision og kvalitetsstandarder."

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 5 – litra a

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 10 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at fastlægge opdelinger i overensstemmelse med artikel 4, 5, 6 og 7 og fastsætte regler for passende formater for indberetning af data, jf. artikel 9.

Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter med henblik på at fastsætte regler for passende formater for indberetning af data, jf. artikel 9. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 5 – litra b

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 10 – stk. 2 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Stk. 2, litra d), udgår.

b)  Stk. 2 udgår.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 10 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a)  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 10a

 

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 9a, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden].

 

3. Den i artikel 9a omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

 

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 9a træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

Ændringsforslag    88

Proposal for a regulation

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 b (nyt) – litra a (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 11 – overskrift

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

5b)  I artikel 11 foretages følgende ændringer:

 

a)  Titlen affattes således:

Udvalg

Udvalgsprocedure

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 b (nyt) – litra b (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 11 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

b)  Stk. 1 affattes således:

1.  Kommissionen bistås i forbindelse med vedtagelsen af gennemførelsesforanstaltninger af Udvalget for det Statistiske Program, der er nedsat ved afgørelse 89/382/EØF, Euratom.

“1.  Kommissionen bistås af Udvalget for det Europæiske Statistiske System, der er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 b (nyt) – litra c (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 11 – stk. 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

c)  Stk. 2 affattes således:

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

“2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 10 i forordning (EU) nr. 182/2011 under henvisning til bestemmelserne i forordningens artikel 11."

Perioden, der er fastsat i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 b (nyt) – litra d (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 11 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

d)  Stk. 3 udgår.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

2.10.2018

HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG

fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007 om EF-statistikker over migration og international beskyttelse

(COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

For Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling: Angelika Mlinar (ordfører)

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling forelægger Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  På grund af de nuværende migrationsstrømmes konstant skiftende og forskelligartede karakter er der behov for omfattende og sammenlignelige kønsopdelte statistiske data om migrantbefolkningen for at forstå realiteterne, udpege sårbarheder og uligheder og give de politiske beslutningstagere pålidelige data og oplysninger til brug for fastlæggelsen af fremtidige offentlige politikker.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  For at hjælpe Unionen med at reagere effektivt på de udfordringer, som migration udgør, er der behov for data om asyl og styret migration, der vedrører perioder på under et år.

(3)  For at hjælpe Unionen med at reagere effektivt på de udfordringer, som migration udgør, og udarbejde kønsorienterede og menneskerettighedsbaserede politikker er der behov for data om asyl og styret migration, der vedrører perioder på under et år.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Statistikker om asyl og styret migration har grundlæggende betydning for analyse, definition og evaluering af en lang række politikker, navnlig hvad angår foranstaltninger vedrørende ankomst for personer, der søger beskyttelse i Europa.

(4)  Statistikker om asyl og styret migration har grundlæggende betydning for analyse, definition og evaluering af en lang række politikker, navnlig hvad angår foranstaltninger vedrørende ankomst for personer, der søger beskyttelse i Europa, og anerkendelse af bestemte gruppers eller personers specifikke behov og de specifikke tjenester, de kan have brug for, navnlig de personer eller grupper, der er udsat for flere former for forskelsbehandling, og som kan være mere sårbare under migrations- og asylprocessen, herunder kvinder, gravide kvinder, børn, uledsagede mindreårige, ældre, personer med handicap, LGTBI+-personer og ofre for kønsbaseret vold.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4 a)  Forfølgelse på grundlag af en persons køn udgør et grundlag for at ansøge om og få international beskyttelse. De nationale og europæiske statistiske myndigheder bør indsamle statistikker om ansøgninger om international beskyttelse på grund af køn, herunder kønsbaseret vold.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  For at sikre kvaliteten og navnlig sammenligneligheden af data fra medlemsstaterne og for at kunne udarbejde pålidelige oversigter på EU-plan bør dataene være baseret på samme begreber og bør vedrøre den samme referencedato eller -periode.

(5)  For at sikre kvaliteten og navnlig sammenligneligheden af data fra medlemsstaterne og for at kunne udarbejde pålidelige oversigter på EU-plan bør dataene være baseret på samme begreber og bør vedrøre den samme referencedato eller -periode. Disse data bør opdeles efter køn og alder og omfatte oplysninger om regelmæssige og uregelmæssige migrantstrømme, menneskehandel, flygtninges, migranters og værtssamfunds behov og andre spørgsmål. 1a

 

_________________

 

1a http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Denne forordning garanterer retten til respekt for privatliv og familieliv og beskyttelse af personoplysninger, jf. artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(10)  Denne forordning garanterer retten til respekt for privatliv og familieliv, beskyttelse af personoplysninger, ikkeforskelsbehandling og ligestilling mellem kvinder og mænd, jf. artikel 7, 8, 21 og 23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10 a)  Indsamling af kønsopdelte data gør det muligt at udpege og analysere kvinders og mænds specifikke sårbarheder og kapaciteter og afslører mangler og uligheder. Kønsorienterede data om migration har potentiale til at fremme større lighed og give dårligt stillede grupper muligheder. Statistikker om migration bør også tage hensyn til variabler som kønsidentitet og seksuel orientering med henblik på at indsamle data om LGBTQI+-personers erfaringer og om uligheder i migrations- og asylprocesser.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 3 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

(Vedrører ikke den danske tekst)  

1. Medlemsstaterne indberetter statistiske oplysninger til Kommissionen (Eurostat) om antallet af:

a) indvandrere, der flytter til den pågældende medlemsstat, opdelt på følgende måde:

i) grupper af statsborgerskaber efter alder og køn

ii) grupper af fødelande efter alder og køn

iii) grupper af lande, hvor personerne tidligere havde sædvanlig bopæl, efter alder og køn

b) udvandrere, der flytter fra den pågældende medlemsstat, opdelt på følgende måde:

i) efter grupper af statsborgerskaber

ii)efter alder

iii) efter køn

iv) efter grupper af lande, hvor personerne får sædvanlig bopæl

c) personer med sædvanlig bopæl i den pågældende medlemsstat ved udgangen af referenceperioden opdelt på følgende måde:

i) grupper af statsborgerskaber efter alder og køn

ii) grupper af fødelande efter alder og køn

d) personer, som har sædvanlig bopæl i den pågældende medlemsstat og i referenceåret har erhvervet statsborgerskab i den pågældende medlemsstat, og som tidligere har haft statsborgerskab i en anden medlemsstat eller et tredjeland, eller som tidligere har været statsløse, opdelt efter alder og køn, efter den pågældendes tidligere statsborgerskab, og efter om personen tidligere var statsløs.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=DA

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Disse statistikker opdeles efter personernes alder og køn og statsborgerskab og efter uledsagede mindreårige. De skal være baseret på referenceperioder på en kalendermåned og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for to måneder efter udløbet af referencemåneden. Den første referencemåned er januar 2020.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b a (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 4 – stk. 2 – litra e a og e b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)   I stk. 2 indsættes som litra ea) og eb):

 

"ea) personer omfattet af afgørelser truffet i første instans om afslag på ansøgninger om familiesammenføring med en person med international beskyttelse

 

eb) personer omfattet af afgørelser truffet i første instans om godkendelse af familiesammenføring med en person med international beskyttelse"

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra c

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Disse statistikker opdeles efter personernes alder og køn og statsborgerskab og efter uledsagede mindreårige. De skal være baseret på referenceperioder på tre kalendermåneder og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for to måneder efter udløbet af referenceperioden. Den første referenceperiode er januar til marts 2020.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra e

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De i litra b), c), d), e), f) og g) nævnte statistikker opdeles efter personernes alder og køn og statsborgerskab og efter uledsagede mindreårige. Herudover opdeles de i litra g) nævnte statistikker efter bopælsland og type asylafgørelse. De skal være baseret på referenceperioder på et kalenderår og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for tre måneder efter udløbet af referenceåret. Det første referenceår er 2020.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 3

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

(Vedrører ikke den danske tekst)  

De i litra b) nævnte statistikker opdeles efter personernes alder og køn og statsborgerskab.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=DA

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. i

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  opholdstilladelser udstedt i referenceperioden, hvorved den pågældende person tildeles opholdstilladelse for første gang, opdelt efter statsborgerskab, begrundelse for udstedelse af opholdstilladelse, opholdstilladelsens gyldighedsperiode, alder og køn

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. ii

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  opholdstilladelser udstedt i referenceperioden og tildelt som følge af en persons ændrede indvandrerstatus eller begrundelse for ophold, opdelt efter statsborgerskab, begrundelse for udstedelse af opholdstilladelse, opholdstilladelsens gyldighedsperiode, alder og køn

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. iii

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii)  gyldige opholdstilladelser ved udgangen af referenceperioden (antal udstedte opholdstilladelser, som ikke er inddraget eller udløbet), opdelt efter statsborgerskab, begrundelse for udstedelse af opholdstilladelse, opholdstilladelsens gyldighedsperiode, alder og køn

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 6 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  antallet af fastboende tredjelandsstatsborgere ved udgangen af referenceperioden opdelt efter statsborgerskab, type af status som fastboende, alder og køn.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 7 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De statistiske oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal være baseret på referenceperioder på tre kalendermåneder og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for to måneder efter udløbet af referenceperioden. Den første referenceperiode er januar til marts 2020.

2.  De statistiske oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, opdeles efter den pågældende persons alder og køn samt efter uledsagede mindreårige. De skal være baseret på referenceperioder på tre kalendermåneder og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for to måneder efter udløbet af referenceperioden. Den første referenceperiode er januar til marts 2020.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (ny)

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a)  I artikel 9, stk. 1, indsættes følgende afsnit:

 

Som et generelt princip om beskyttelse af migranters og asylansøgeres menneskerettigheder bør deres ret til privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger respekteres, og indsamling af data bør finde sted med deres samtykke og frivillige deltagelse*.

 

_________________

 

* Principper og retningslinjer – understøttet af praktisk vejledning – om beskyttelse af migranters menneskerettigheder, når de befinder sig i sårbare situationer i forbindelse med store og/eller blandede migrantstrømme


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

EF-statistikker over migration og international beskyttelse

Referencer

COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)

Dato for høring af EP

16.5.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

31.5.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

31.5.2018

DEVE

31.5.2018

EMPL

31.5.2018

FEMM

31.5.2018

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

AFET

20.6.2018

DEVE

11.7.2018

EMPL

31.5.2018

 

Ordførere

       Dato for valg

Cecilia Wikström

11.6.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

10.7.2018

27.9.2018

20.11.2018

 

Dato for vedtagelse

20.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

36

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josep-Maria Terricabras, Geoffrey Van Orden

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Rupert Matthews, Demetris Papadakis

Dato for indgivelse

26.11.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

36

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Ana Gomes, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Demetris Papadakis, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

4

-

ECR

Daniel Dalton, Rupert Matthews, Geoffrey Van Orden

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 10. december 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik