Menetlus : 2018/0154(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0395/2018

Esitatud tekstid :

A8-0395/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/04/2019 - 8.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0359

RAPORT     ***I
PDF 827kWORD 127k
26.11.2018
PE 627.746v02-00 A8-0395/2018

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 862/2007, mis käsitleb ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistikat

(COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Cecilia Wikström

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 NAISTE ÕIGUSTE JA SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE KOMISJONI MUUDATUSETTEPANEKUTENA ESITATUD SEISUKOHT
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 862/2007, mis käsitleb ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistikat

(COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0307),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 338 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0182/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni muudatusettepanekutena esitatud seisukohta (A8-0395/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Selleks, et reageerida liidus valitsevatele uutele vajadustele varjupaiga ja juhitud sisserände statistika järele, ning arvestades, et rände iseloomulikud tunnused võivad kiiresti muutuda, on vaja raamistikku, mis võimaldaks varjupaiga ja juhitud sisserände statistika alal muutuvatele vajadustele kiiresti reageerida.

(2)  Selleks, et reageerida liidus valitsevatele uutele vajadustele rände ja rahvusvahelise kaitse statistika järele, ning arvestades, et rändeliikumise iseloomulikud tunnused võivad kiiresti muutuda, on vaja raamistikku, mis võimaldaks rände ja rahvusvahelise kaitse statistika alal muutuvatele vajadustele kiiresti reageerida.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Praeguste rändevoogude pidevalt muutuva ja mitmekesise loomuse tõttu on sisserändajatest elanikkonna kohta vajalikud põhjalikud ja võrreldavad, sotsiaalse soo alusel liigitatud statistilised andmed, et mõista reaalset olukorda, teha kindlaks nõrgad kohad ja ebavõrdsused ning tagada poliitikakujundajatele usaldusväärsed andmed ja teave tulevase avaliku poliitika kujundamiseks.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Et toetada liidu tulemuslikku reageerimist rändest tingitud väljakutsetele, on vaja saada varjupaiga ja juhitud sisserände andmeid suurema sagedusega kui kord aastas.

(3)  Et toetada liidu tulemuslikku reageerimist rändest tingitud väljakutsetele ning sooteadliku ja inimõigustel põhineva poliitika kujundamisel on vaja saada varjupaiga ja juhitud sisserände andmeid suurema sagedusega kui kord aastas.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Varjupaiga ja juhitud sisserände statistika on aluseks väga mitmesuguste poliitikavaldkondade uurimisel, määratlemisel ja hindamisel, eelkõige selles, kuidas reageeritakse Euroopas kaitset otsivate inimeste saabumisele.

(4)  Varjupaiga ja juhitud sisserände statistika on aluseks väga mitmesuguste poliitikavaldkondade uurimisel, määratlemisel ja hindamisel, eelkõige selles, kuidas reageeritakse Euroopas kaitset otsivate inimeste saabumisele eesmärgiga saavutada parimad lahendused.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  Rände ja rahvusvahelise kaitse alane statistika on väga oluline selleks, et saada ülevaade rändeliikumisest Euroopa Liidus ja võimaldada liikmesriikidel tõhusalt kohaldada liidu õigusakte kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis sätestatud põhiõigustega.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 b)  Tagakiusamine isiku sotsiaalse soo alusel on põhjus rahvusvahelise kaitse taotlemiseks ja sellise kaitse andmiseks. Liikmesriikide ja liidu statistikaasutused peaksid koguma soolistel alustel (sh sooline vägivald) tehtud rahvusvahelise kaitse taotluste kohast statistikat.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a)  Et saavutada määruse (EÜ) nr 862/2007 eesmärgid, tuleks eraldada piisavad rahalised vahendid rände ja rahvusvahelise kaitse valdkonnas liikmesriikide ja liidu tasandil kvaliteetsete statistiliste andmete kogumiseks, analüüsimiseks ja levitamiseks, eelkõige toetades sellega seoses meetmeid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 516/20141a.

 

______________

 

1a  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 516/2014, millega luuakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond, muudetakse nõukogu otsust 2008/381/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsused nr 573/2007/EÜ ja nr 575/2007/EÜ ja nõukogu otsus 2007/435/EÜ (ELT L 150, 20.5.2014, lk 168).

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Käesoleva määrusega tagatakse õigus era- ja pereelu austamisele ning isikuandmete kaitsele, nagu on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklites 7 ja 8.

(10)  Käesoleva määrusega tagatakse õigus era- ja pereelu austamisele, isikuandmete kaitsele, mittediskrimineerimisele ning soolisele võrdõiguslikkusele, nagu on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklites 7, 8, 21 ja 23, ning kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/6791a.

 

______________

 

1a  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a)  Sugupoolte lõikes andmete kogumine võimaldab teha kindlaks naiste ja meeste spetsiifilised haavatavad küljed ja võimed ning neid analüüsida, tuues esile puudused ja ebavõrdsuse. Rändealastel sooteadlikel andmetel on potentsiaal edendada suuremat võrdõiguslikkust ja pakkuda võimalusi ebasoodsas olukorras olevatele rühmadele. Sisserände alases statistikas tuleks arvesse võtta ka selliseid muutujaid nagu sooidentiteet ja seksuaalne sättumus, et koguda andmeid LGBTQI+ inimeste kogemuste kohta ning ebavõrdsuse kohta rändes ja varjupaigamenetluses.Sisserände statistikas tuleks arvesse võtta ka selliseid muutujaid nagu sooidentiteet ja seksuaalne sättumus, et koguda andmeid LGBTQI+ inimeste kogemuste kohta ning ebavõrdsuse kohta rändes ja varjupaigamenetluses.

 

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Et tagada käesoleva määruse ühetaolised rakendamistingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused jaotuste kindlaksmääramiseks. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/201125.

(11)  Et tagada käesoleva määruse ühetaolised rakendamistingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused sobivaid andmeedastusvorminguid käsitlevate eeskirjade sätestamiseks. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/201125.

__________________

__________________

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a)  Et kohandada määrust (EÜ) nr 862/2007 tehnoloogia ja majanduse arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte määruse (EÜ) nr 862/2007 muutmiseks, et ajakohastada teatavaid määratlusi ja määrust täiendada, et määrata kindlaks andmete rühmitamine ja täiendavad jaotused ning kehtestada täpsuse ja kvaliteedi standardite eeskirjad. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes1a sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

 

________________

 

1a ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 b)  Tõhus järelevalve määruse (EÜ) nr 862/2007 kohaldamise üle eeldab, et kohaldamist hinnatakse korrapäraste ajavahemike tagant. Euroopa Komisjon peaks määruse (EÜ) nr 862/2007 kohaselt koostatud statistikat, selle kvaliteeti ning õigeaegset esitamist Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruannete esitamiseks põhjalikult hindama. Varjupaigaandmete kogumisse kaasatud kõigi osalejatega, sh ÜRO asutuste ja muude asjaomaste rahvusvaheliste ja valitsusväliste organisatsioonidega tuleks tihedalt konsulteerida.

Selgitus

Euroopa Komisjon annab Euroopa Parlamendile ja nõukogule määruse kohaldamise kohta aru iga kolme aasta tagant vastavalt artiklile 12. Aruannetes tuleks rakendamist põhjalikult hinnata ning järgida rände ja rahvusvahelise kaitse valdkonnas andmete kogumisse ja analüüsi kaasatud põhiosalejatega konsulteerimise nõuet.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt c

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

-1)  Artikli 1 punkt c asendatakse järgmisega:

c)  sisserändega seotud liikmesriikide haldus- ja kohtumenetlused: elamisloa andmine, kodakondsus, varjupaik ja muud rahvusvahelise kaitse vormid ning ebaseadusliku sisserände ennetamine.

„c)  „sisserändega seotud liikmesriikide haldus- ja kohtumenetlused: elamisloa andmine, kodakondsus, varjupaik ja muud rahvusvahelise kaitse vormid, seadusliku aluseta (riiki) sisenemine ning riigis viibimine ja tagasisaatmine.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex%3A32013L0033)

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 a (uus) – alapunkt a (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt j

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1 a)  Artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

 

a)  Lõike 1 punkt j asendatakse järgmisega:

j) „rahvusvahelise kaitse taotlus” — rahvusvahelise kaitse taotlus nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/83/EÜ miinimumnõuete kohta, mida kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad täitma, et saada pagulase või muul põhjusel rahvusvahelist kaitset vajava isiku staatus, ja antava kaitse sisu kohta(2) artikli 2 punkti g tähenduses;

„rahvusvahelise kaitse taotlus“ – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/95/EL2 artikli 2 punktis h määratletud rahvusvahelise kaitse taotlus;

_______________

_______________

2  ELT L 304, 30.9.2004, lk 12.

2  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiiv 2011/95/EL, mis käsitleb nõudeid, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et kvalifitseeruda rahvusvahelise kaitse saajaks, ning nõudeid pagulaste või täiendava kaitse saamise kriteeriumidele vastavate isikute ühetaolisele seisundile ja antava kaitse sisule (ELT L 337, 20.12.2011, lk 9).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ET)

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 a (uus) – alapunkt b (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt k

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

b)  lõike 1 punkt k asendatakse järgmisega:

k) „pagulasseisund” — pagulasseisund direktiivi 2004/83/ artikli 2 punkti d tähenduses;

„k) „pagulasseisund“ – pagulasseisund direktiivi 2011/95/EL artikli 2 punkti e tähenduses;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ET)

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 a (uus) – alapunkt c (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt l

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

c)  lõike 1 punkt l asendatakse järgmisega:

l) „täiendava kaitse seisund” — täiendava kaitse seisund direktiivi 2004/83/ artikli 2 punkti f tähenduses;

„l) „täiendava kaitse seisund“ – täiendava kaitse seisund direktiivi 2011/95/EL artikli 2 punkti g tähenduses;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ET)

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 a (uus) – alapunkt d (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt m

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

d)  lõike 1 punkt m asendatakse järgmisega:

m) „pereliikmed” — pereliikmed nõukogu 18. veebruari 2003. aasta määruse () nr 343/2003, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest(3) artikli 2 punkti i tähenduses;

„m) „pereliikmed“ – pereliikmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 604/20133 artikli 2 punkti g tähenduses;

_______________

_______________

3  ELT L 50, 25.2.2003, lk 1.

3  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 604/2013, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (ELT L 180, 29.6.2013, lk 31).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ET)

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 a (uus) – alapunkt e (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt o

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

d)  lõike 1 punkt o asendatakse järgmisega:

o) „saatjata alaealine” — saatjata alaealine direktiivi 2004/83/ artikli 2 punkti i tähenduses;

„o) „saatjata alaealine“ – direktiivi 2011/95/EL artikli 2 punktis l määratletud saatjata alaealine; "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ET)

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 a (uus) – alapunkt f (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt p

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

f)  lõike 1 punkt p asendatakse järgmisega:

p) „välispiirid” — välispiirid Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse () nr 562/2006, millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad)(12) artikli 2 punkti 2 tähenduses;

„p) „välispiirid“ – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/3995 artikli 2 lõikes 2 määratletud välispiirid;

________________

________________

5  ELT L 105, 13.4.2006, lk 1.

5  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/399, mis käsitleb isikute üle piiri liikumist reguleerivaid liidu eeskirju (Schengeni piirieeskirjad) (ELT L 77, 23.3.2016, lk 1).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ET)

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 a (uus) – alapunkt g (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt q

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

g)  lõike 1 punkt q asendatakse järgmisega:

q) „kolmandate riikide kodanikud, kellel keelatakse territooriumile siseneda” — kolmandate riikide kodanikud, kellel keelatakse välispiiril territooriumile siseneda, sest nad ei vasta kõigile määruse () nr 562/2006 artikli 5 lõikes 1 sätestatud territooriumile sisenemise nõuetele ega kuulu kõnealuse määruse artikli 5 lõikes 4 osutatud isikute kategooriatesse;

„q) „kolmandate riikide kodanikud, kellel keelatakse territooriumile siseneda“ – kolmandate riikide kodanikud, kellel keelatakse välispiiril territooriumile siseneda, sest nad ei vasta kõigile määruse (EL) nr 2016/399 artikli 5 lõikes 1 sätestatud territooriumile sisenemise nõuetele ega kuulu nimetatud määruse artikli 5 lõikes 2 osutatud isikute kategooriatesse; "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ET)

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 a (uus) – alapunkt h (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt s a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

h)  lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:

 

„s a) „väljasaatmine“ – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/115/EÜ* artikli 3 lõikes 5 määratletud väljasaatmine;

 

________________

 

*  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/115/EÜ ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel (ELT L 348, 24.12.2008, lk 98).

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 a (uus) – alapunkt i (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt s b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

i)  lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:

 

„s b) „vabatahtlik lahkumine“ – direktiivi 2008/115/EÜ artikli 3 lõikes 8 määratletud vabatahtlik lahkumine;“

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 a (uus) – alapunkt j (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt s c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

j)  lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:

 

„s c) „vabatahtlik lahkumine“ – direktiivi 2008/115/EÜ artikli 3 lõikes 8 määratletud vabatahtlik lahkumine, millega kaasneb logistiline, rahaline või muus vormis materiaalne abi.“

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 a (uus) – alapunkt k (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 2 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

k)  Lõige 3 jäetakse välja.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ET)

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 3

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1 b)  Artikkel 3 asendatakse järgmisega:

Artikkel 3

„Artikkel 3

Statistika rahvusvahelise rände, alalise rahvastiku ja kodakondsuse saamise kohta

Statistika rahvusvahelise rände, alalise rahvastiku ja kodakondsuse saamise kohta

1.  Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostat) statistika järgmiste arvude kohta:

1.  Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostat) statistika järgmiste arvude kohta:

a)  liikmesriigi territooriumile saabuvad sisserändajad liigitatuna järgmiselt:

a)  liikmesriigi territooriumile saabuvad sisserändajad liigitatuna järgmiselt:

i)  kodakondsuse rühmad vanuse ja soo kaupa;

i)  kodakondsuse rühmad vanuse ja sotsiaalse soo kaupa;

ii)  sünniriigi rühmad vanuse ja soo kaupa;

ii)  sünniriigi rühmad vanuse ja sotsiaalse soo kaupa;

iii)  eelmise alalise elukohariigi rühmad vanuse ja soo kaupa;

iii)  eelmise alalise elukohariigi rühmad vanuse ja sotsiaalse soo kaupa;

b)  liikmesriigi territooriumilt lahkuvad väljarändajad liigitatuna järgmiselt:

b)  liikmesriigi territooriumilt lahkuvad väljarändajad liigitatuna järgmiselt:

i)  kodakondsuste rühmade kaupa;

i)  kodakondsuste rühmade kaupa;

ii)  vanuse kaupa;

ii)  vanuse kaupa;

iii)  soo kaupa;

iii)  sotsiaalse soo kaupa;

iv)  järgmise alalise elukoha riikide rühmade kaupa;

iv)  järgmise alalise elukoha riikide rühmade kaupa;

c)  isikud, kelle alaline elukoht võrdlusperioodi lõpus on liikmesriigis, liigitatuna järgmiselt:

c)  isikud, kelle alaline elukoht võrdlusperioodi lõpus on liikmesriigis, liigitatuna järgmiselt:

i)  kodakondsuse rühmad vanuse ja soo kaupa;

i)  kodakondsuse rühmad vanuse ja sotsiaalse soo kaupa;

ii)  sünniriigi rühmad vanuse ja soo kaupa;

ii)  sünniriigi rühmad vanuse ja sotsiaalse soo kaupa;

d)  isikud, kelle alaline elukoht on liikmesriigi territooriumil ja kes on omandanud võrdlusaasta jooksul liikmesriigi kodakondsuse, kuid on omanud enne muu liikmesriigi või kolmanda riigi kodakondsust või on olnud kodakondsuseta, liigitatuna vanuse ja soo kaupa ning vastavalt asjaomase isiku eelnevale kodakondsusele või kodakondsuseta olemisele.

d)  isikud, kelle alaline elukoht on liikmesriigi territooriumil ja kes on omandanud võrdlusaasta jooksul liikmesriigi kodakondsuse, kuid on omanud enne muu liikmesriigi või kolmanda riigi kodakondsust või on olnud kodakondsuseta, liigitatuna vanuse ja sotsiaalse soo kaupa ning vastavalt asjaomase isiku eelnevale kodakondsusele või kodakondsuseta olemisele. "

 

d a)  isikud, kelle alaline elukoht on liikmesriigi territooriumil ja kes on omandanud võrdlusaasta jooksul pikaajalise elamisloa, liigitatuna vanuse ja soo kaupa.

2.  Lõikes 1 nimetatud statistika vastab võrdlusperioodina ühele kalendriaastale ning see esitatakse komisjonile (Eurostat) kaheteistkümne kuu jooksul pärast võrdlusaasta lõppu. Esimene võrdlusaasta on 2008.

2.  Lõikes 1 nimetatud statistika vastab võrdlusperioodina ühele kalendriaastale ning see esitatakse komisjonile (Eurostat) kaheteistkümne kuu jooksul pärast võrdlusaasta lõppu. Esimene võrdlusaasta on 2020.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1538559664710&uri=CELEX:32007R0862)

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt -a (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

-a)  lõike 1 punkt c asendatakse järgmisega:

c)  võrdlusperioodi jooksul tagasivõetud rahvusvahelise kaitse taotlused.

„c)   võrdlusperioodi jooksul tagasivõetud rahvusvahelise kaitse taotlused, mis on liigitatud tagasivõtmise liigi kaupa;“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ET)

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d a)  isikud, kes on esitanud rahvusvahelise kaitse taotluse või kes on märgitud sellises taotluses pereliikmena ning kelle taotlusi on võrdlusperioodi jooksul menetletud kiirendatud korras vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/32/EL* artikli 31 lõikele 8;

 

__________________

 

*  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/32/EL rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta (ELT L 180, 29.6.2013, lk 60).

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d b)  isikud, kes on esitanud rahvusvahelise kaitse taotluse või kes on märgitud sellises taotluses pereliikmena ning kelle taotlusi on vaatlusperioodi jooksul menetletud piiril vastavalt direktiivi 2013/32/EL artiklile 43;

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d c)  isikud, kes on esitanud rahvusvahelise kaitse taotluse või kes on märgitud sellises taotluses pereliikmena ning kelle puhul on ära jäetud kiirendatud menetlus või menetlus piiril vastavalt direktiivi 2013/32/EL artikli 24 lõikele 3 ja artikli 25 lõikele 6;

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d d (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d d)  isikud, kes on esitanud rahvusvahelise kaitse taotluse, ilma et nad oleks registreeritud Eurodac-süsteemis, nagu on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 603/2003* artiklis 14;

 

__________________

 

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 603/2013, millega luuakse sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteem määruse (EL) nr 604/2013 (millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest) tõhusaks kohaldamiseks ning mis käsitleb liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi sõrmejälgede andmete võrdlemiseks Eurodac-süsteemi andmetega õiguskaitse eesmärgil ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1077/2011, millega asutatakse Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (ELT L 180, 29.6.2013, lk 1).

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d e (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d e)  isikud, kes on võrdlusperioodi jooksul esitanud rahvusvahelise kaitse taotluse või kes on märgitud sellises taotluses pereliikmena ning kes on võimelised esitama tõendavaid dokumente, mis võivad aidata kaasa nende isiku tuvastamisele;

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d f (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d f)  isikud, kes on võrdlusperioodi jooksul esitanud korduva rahvusvahelise kaitse taotluse, nagu on osutatud direktiivi 2013/32/EL artiklis 40, või kes on märgitud sellises taotluses pereliikmena;

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d g (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d g)  isikud, kes on esitanud võrdlusperioodi jooksul rahvusvahelise kaitse taotluse või kes on märgitud sellises taotluses pereliikmena ja keda peetakse võrdlusperioodi lõpus kinni vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2013/33/EL*, liigitatuna kuu kaupa, mil need inimesed kinni peeti ja kinnipidamise põhjuste kaupa;

 

____________________

 

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/33/EL, millega sätestatakse rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded (ELT L 180, 29.6.2013, lk 96).

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d h (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d h)  „isikud, kes on esitanud rahvusvahelise kaitse taotluse või kes on märgitud sellises taotluses pereliikmena ning kelle suhtes on võrdlusperioodi jooksul väljastatud haldus- või kohtuotsus või akt nende kinnipidamiseks vastavalt direktiivile 2013/33/EL;

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d i (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d i)  isikud, kes on esitanud rahvusvahelise kaitse taotluse või kes on märgitud sellises taotluses pereliikmena ning kelle suhtes on võrdlusperioodi jooksul väljastatud haldus- või kohtuotsus või akt nende kinnipidamise alternatiivi kohta kooskõlas direktiiviga 2013/33/EL, liigitatuna alternatiivi liigi kaupa järgmiselt:

 

i) ilmumine ametiasutustesse;

 

ii) tagatismakse tasumine;

 

iii) keeld lahkuda kindlaksmääratud kohast;

 

iv) muu alternatiiv kinnipidamisele;

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d j (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d j)  isikud, kes on esitanud rahvusvahelise kaitse taotluse või kes on märgitud sellises taotluses pereliikmena ning kelle suhtes on võrdlusperioodi lõpus väljastatud haldus- või kohtuotsus või akt nende kinnipidamise alternatiivi kohta kooskõlas direktiiviga 2013/33/EL, liigitatuna vastavalt kuule, mil kõnealuste isikute suhtes väljastati haldus- või kohtuotsus või akt nende kinnipidamise alternatiivi kohta ning liigitatuna täiendavalt alternatiivi liigi kaupa järgmiselt:

 

i) ilmumine ametiasutustesse;

 

ii) tagatismakse tasumine;

 

iii) keeld lahkuda kindlaksmääratud kohast;

 

iv) muu alternatiiv kinnipidamisele;

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d k (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d k)  isikud, kes on esitanud rahvusvahelise kaitse taotluse ja kelle vanust on võrdlusperioodi jooksul hinnatud;

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d l (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d l)  otsused taotlejate vanuse hindamiste kohta, liigitatuna järgmiselt:

 

i) hindamised, milles jõuti järeldusele, et taotleja on alaealine;

 

ii) hindamised, milles jõuti järeldusele, et taotleja on täisealine;

 

iii) selge järelduseta või pooleli jäetud hindamised;

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d m (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d m)  isikud, kes on võrdlusperioodi jooksul esitanud rahvusvahelise kaitse taotluse või kes on märgitud sellises taotluses pereliikmena ning kelle puhul on tuvastatud, et nad on spetsiaalseid menetlustagatisi vajavad taotlejad vastavalt direktiivi 2013/32/EL artiklile 24 või vastuvõtu erivajadustega taotlejad direktiivi 2013/33/EL artikli 2 punkti k tähenduses;

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d n (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d n)  isikud, kes on esitanud rahvusvahelise kaitse taotluse või kes on märgitud sellises taotluses pereliikmena ning kes on võrdlusperioodi jooksul saanud tasuta õigusabi vastavalt direktiivi 2013/32/EL artiklile 20, liigitatuna esimese ja teise astme menetluste kaupa;

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d o (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d o)  isikud, kes on esitanud rahvusvahelise kaitse taotluse või kes on märgitud sellises taotluses pereliikmena ning kes on võrdlusperioodi lõpus saanud kasu materiaalsetest vastuvõtutingimustest, mis võimaldavad taotlejatele piisava elatustaseme, kooskõlas direktiivi 2013/33/EL artikliga 17;

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d p (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d p)  isikud, kes on esitanud rahvusvahelise kaitse taotluse saatjata alaealistena ja kellele määratakse võrdlusperioodi jooksul esindaja kooskõlas direktiivi 2013/32/EL artikliga 25;

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d q (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d q)  isikud, kes on esitanud rahvusvahelise kaitse taotluse ja keda loetakse saatjata alaealiseks ning kes on võrdlusperioodi jooksul saanud juurdepääsu haridussüsteemile kooskõlas direktiivi 2013/33/EL artikliga 14;

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d r (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d r)  isikud, kes on esitanud rahvusvahelise kaitse taotluse ja keda loetakse saatjata alaealiseks ning kes on võrdlusperioodi jooksul direktiivi 2011/95/EL artikli 31 kohaselt paigutatud, liigitatuna paigutamise põhjuse kaupa;

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d s (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d s)  saatjata alaealiste keskmine arv eestkostja kohta võrdlusperioodil;

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 4 – lõige 1 – viimane lõik

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Statistika on jaotatud vanuse ja soo, asjaomaste isikute kodakondsuse ja saatjata alaealiste kaupa. Nimetatud statistika käib ühe kalendrikuu pikkuste vaatlusperioodide kohta ja see esitatakse komisjonile (Eurostat) kahe kuu jooksul pärast vaatluskuu lõppu. Esimene vaatluskuu on 2020. aasta jaanuar.

Statistika on jaotatud vanuse ja sotsiaalse soo, asjaomaste isikute kodakondsuse ja saatjata alaealiste kaupa. Nimetatud statistika käib ühe kalendrikuu pikkuste vaatlusperioodide kohta ja see esitatakse komisjonile (Eurostat) kahe kuu jooksul pärast vaatluskuu lõppu. Esimene vaatluskuu on 2020. aasta jaanuar.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b a (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

b a)  Lõike 2 punkt a asendatakse järgmisega:

a) isikud, keda hõlmavad esimese astme otsused, millega lükatakse tagasi rahvusvahelise kaitse taotlused, nagu otsused, millega loetakse taotlused vastuvõetamatuks või põhjendamatuks, ning prioriteetselt ja kiirendatud korras tehtud otsused, mille haldus- või kohtuasutused on teinud võrdlusperioodi jooksul;

„a) isikud, keda hõlmavad võrdlusperioodi jooksul haldus- või kohtuasutuse poolt tehtud esimese astme otsused, millega lükatakse tagasi rahvusvahelise kaitse taotlused, liigitatuna järgmiselt:

 

i) otsused, millega loetakse taotlused vastuvõetamatuks, mis on omakorda liigitatud vastuvõetamatuse põhjuse kaupa;

 

ii) otsused, millega lükatakse taotlus tagasi, kuna seda loetakse põhjendamatuks;

 

iii) otsused, millega lükatakse taotlused tagasi, kuna neid peetakse selgelt põhjendamatuks üldmenetluse käigus, liigitatuna omakorda tagasilükkamise põhjuse kaupa;

 

iv) otsused, millega lükatakse taotlused tagasi, kuna neid peetakse selgelt põhjendamatuks kiirendatud menetluse käigus, liigitatuna omakorda menetluse kiirendamise ja tagasilükkamise põhjuse kaupa;

 

v) otsused, millega lükatakse taotlused tagasi, kuna taotlejal on direktiivi 2011/95/EL artikli 8 kohaselt võimalik saada oma päritoluriigis riigisisest kaitset; "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ET)

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b b (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

b b)  Lõike 2 punkt b asendatakse järgmisega:

b) isikud, keda hõlmavad esimese astme otsused pagulasseisundi andmise või äravõtmise kohta, mille haldus- või kohtuasutused on teinud võrdlusperioodi jooksul;

isikud, keda hõlmavad võrdlusperioodi jooksul haldus- või kohtuasutuse poolt tehtud esimese astme otsused pagulasseisundi andmise, äravõtmise, lõpetamise või selle uuendamisest keeldumise kohta lõppemise, välistamise või muu põhjuse tõttu; lõppemise või välistamise tõttu tehtud otsused tuleb omakorda liigitada konkreetse põhjuse kaupa, millel lõppemine või välistamine põhineb; "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ET)

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b c (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 4 – lõige 2 – punkt c

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

b c)  Lõike 2 punkt c asendatakse järgmisega:

c) isikud, keda hõlmavad esimese astme otsused täiendava kaitse seisundi andmise või äravõtmise kohta, mille haldus- või kohtuasutused on teinud võrdlusperioodi jooksul;

„c) isikud, keda hõlmavad võrdlusperioodi jooksul haldus- või kohtuasutuse poolt tehtud esimese astme otsused täiendava kaitse seisundi andmise, äravõtmise, lõppemise või selle uuendamisest keeldumise kohta lõppemise, välistamise või muu põhjuse tõttu; lõppemise või välistamise tõttu tehtud otsused tuleb omakorda liigitada konkreetse põhjuse kaupa, millel lõppemine või välistamine põhineb; "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ET)

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b d (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 4 – lõige 2 – punkt e a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b d)  Lõikesse 2 lisatakse järgmine punkt:

 

„e a)  isikud, keda hõlmavad võrdlusperioodi jooksul haldus- või kohtuasutuse poolt tehtud esimese astme otsused, mis kitsendavad materiaalseid vastuvõtutingimusi või tühistavad need, liigitatuna otsuse liigi, kitsendamise või tühistamise kestuse ja põhjuse kaupa.“

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 4 – lõige 2 – viimane lõik

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Statistika on jaotatud vanuse ja soo, asjaomaste isikute kodakondsuse ja saatjata alaealiste kaupa. Nimetatud statistika käib kolme kalendrikuu pikkuste vaatlusperioodide kohta ja see esitatakse komisjonile (Eurostat) kahe kuu jooksul pärast vaatlusaasta lõppu. Esimene vaatlusperiood on 2020. aasta jaanuar kuni märts.

Statistika on jaotatud vanuse ja sotsiaalse soo, asjaomaste isikute kodakondsuse ja saatjata alaealiste kaupa. Nimetatud statistika käib kolme kalendrikuu pikkuste vaatlusperioodide kohta ja see esitatakse komisjonile (Eurostat) kahe kuu jooksul pärast vaatlusaasta lõppu. Esimene vaatlusperiood on 2020. aasta jaanuar kuni märts.

 

Kõnealune statistika liigitatakse täiendavalt isikliku vestluse järel tehtud otsuste alusel ja ilma isikliku vestluseta tehtud otsuste alusel. Isikliku vestluse järel tehtud otsuste kohane statistika liigitatakse täiendavalt isiklike vestluste kaupa, kus taotlejale tagati tõlgi teenused, ning isiklike vestluste kaupa, kus taotlejale ei tagatud tõlgi teenuseid.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt d a (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

d a)  lõike 3 punkt b asendatakse järgmisega:

b) isikud, keda hõlmavad lõplikud otsused, mis lükkavad tagasi rahvusvahelise kaitse taotlused, nagu otsused, millega loetakse taotlused vastuvõetamatuks või põhjendamatuks, ning prioriteetselt ja kiirendatud korras tehtud otsused, mille haldus- või kohtuasutused on teinud edasikaebamise või läbivaatamise käigus võrdlusperioodi jooksul;

isikud, keda hõlmavad lõplikud otsused, mis lükkavad tagasi rahvusvahelise kaitse taotlused, mille haldus- või kohtuasutused on teinud edasikaebamise või läbivaatamise käigus võrdlusperioodi jooksul, liigitatuna järgmiselt:

 

i) otsused, millega loetakse taotlused vastuvõetamatuks, mis on omakorda liigitatud vastuvõetamatuse põhjuse kaupa;

 

ii) otsused, millega lükatakse taotlus tagasi, kuna seda loetakse põhjendamatuks;

 

iii) otsused, millega lükatakse taotlused tagasi, kuna neid peetakse selgelt põhjendamatuks üldmenetluse käigus, liigitatuna omakorda tagasilükkamise põhjuse kaupa;

 

iv) otsused, millega lükatakse taotlused tagasi, kuna neid peetakse selgelt põhjendamatuks kiirendatud menetluse käigus, liigitatuna omakorda menetluse kiirendamise ja tagasilükkamise põhjuse kaupa;

 

v) otsused, millega lükatakse taotlused tagasi, kuna taotlejal on direktiivi 2011/95/EL artikli 8 kohaselt võimalik saada oma päritoluriigis riigisisest kaitset; "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ET)

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt d a (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

d b)  lõike 3 punkt c asendatakse järgmisega:

c) isikud, keda hõlmavad lõplikud otsused pagulasseisundi andmise või äravõtmise kohta, mille haldus- või kohtuasutused on teinud edasikaebamise või läbivaatamise käigus võrdlusperioodi jooksul;

„c) isikud, keda hõlmavad võrdlusperioodi jooksul haldus- või kohtuasutuse poolt tehtud lõplikud otsused pagulasseisundi andmise, äravõtmise, lõpetamise või selle uuendamisest keeldumise kohta lõppemise, välistamise või muu põhjuse tõttu; lõppemise või välistamise tõttu tehtud otsused tuleb omakorda liigitada konkreetse põhjuse kaupa, millel lõppemine või välistamine põhineb; "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ET)

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt d c (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 4 – lõige 3 – punkt d

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

d c)  Lõike 3 punkt d asendatakse järgmisega:

d) isikud, keda hõlmavad lõplikud otsused täiendava kaitse andmise või äravõtmise kohta, mille haldus- või kohtuasutused on teinud edasikaebamise või läbivaatamise käigus võrdlusperioodi jooksul;

isikud, keda hõlmavad võrdlusperioodi jooksul haldus- või kohtuasutuse poolt tehtud lõplikud otsused täiendava kaitse andmise, äravõtmise, lõpetamise või selle uuendamisest keeldumise kohta lõppemise, välistamise või muu põhjuse tõttu; lõppemise või välistamise tõttu tehtud otsused tuleb omakorda liigitada konkreetse põhjuse kaupa, millel lõppemine või välistamine põhineb; "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ET)

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt d d (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 4 – lõige 3 – punkt g a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d d)  lõikesse 3 lisatakse järgmine punkt:

 

„g a)  isikud, keda hõlmavad võrdlusperioodi jooksul haldus- või kohtuasutuse poolt tehtud lõplikud otsused, mis kitsendavad materiaalseid vastuvõtutingimusi või tühistavad need, liigitatuna otsuse liigi, kitsendamise või tühistamise kestuse ja põhjuse kaupa.“

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt e

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 4 – lõige 3 – viimane lõik

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Punktide b, c, d, e, f ja g kohane statistika on jaotatud vanuse ja soo ning asjaomaste isikute kodakondsuse ja saatjata alaealiste kaupa. Lisaks sellele on punkti g kohane statistika jaotatud elukohariigi ja varjupaigaotsuse liigi alusel. Nimetatud statistika käib ühe kalendriaasta pikkuste vaatlusperioodide kohta ja see esitatakse komisjonile (Eurostat) kolme kuu jooksul pärast vaatlusaasta lõppu. Esimene vaatlusaasta on 2020.“;

„Punktide b, c, d, e, f ja g kohane statistika on jaotatud vanuse ja sotsiaalse soo ning asjaomaste isikute kodakondsuse ja saatjata alaealiste kaupa. Lisaks sellele on punkti g kohane statistika jaotatud elukohariigi ja varjupaigaotsuse liigi alusel. Nimetatud statistika käib ühe kalendriaasta pikkuste vaatlusperioodide kohta ja see esitatakse komisjonile (Eurostat) kolme kuu jooksul pärast vaatlusaasta lõppu. Esimene vaatlusaasta on 2020.“;

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt e a (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e a)  lisatakse järgmine lõik:

 

„3 a.   Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostatile) statistilised andmed edasikaebuste menetluse kestuse kohta kalendripäevades alates kaebuse esitamise hetkest kuni selle ajani, kui on tehtud esimese astme otsus kaebuse kohta.“

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt e

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 4 – lõige 4 – viimane lõik

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Nimetatud statistika vastab võrdlusperioodina ühele kalendriaastale ning see esitatakse komisjonile (Eurostat) kolme kuu jooksul pärast võrdlusaasta lõppu. Esimene võrdlusaasta on 2020.

Statistika on liigitatud asjaomaste isikute vanuse, sotsiaalse soo ja kodakondsuse ning saatjata alaealiste kaupa. Nimetatud statistika käib ühe kalendrikuu pikkuste võrdlusperioodide kohta ning see esitatakse komisjonile (Eurostat) kolme kuu jooksul pärast võrdlusaasta lõppu. Esimene võrdlusperiood on 2020. aasta jaanuar.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt h a (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 4 – lõige 4 (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

h a)  lisatakse järgmine lõige:

 

„4 a.   Lõigetes 1–4 osutatud statistika liigitatakse taotluse esitamise kuu kaupa.“

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 a (uus) – alapunkt a (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 5 – pealkiri

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

 

a)  pealkiri asendatakse järgmisega:

Statistika ebaseadusliku riiki sisenemise ja riigis viibimise ennetamise kohta

„Statistika seadusliku aluseta riiki sisenemise ja riigis viibimise ennetamise kohta“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ET)

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 a (uus) – alapunkt b (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

b)  lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

a)  kolmandate riikide kodanikud, kellele keelati liikmesriiki siseneda ühenduse välispiiril;

„a)  kolmandate riikide kodanikud, kellele keelati liikmesriiki siseneda ühenduse välispiiril, liigitatuna vanuse, sotsiaalse soo ja kodakondsuse kaupa; "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ET)

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 a (uus) – alapunkt c (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

c)  lõike 1 punkt b asendatakse järgmisega:

b)  kolmandate riikide kodanikud, kes leiti siseriiklike sisserände seaduste alusel ebaseaduslikult viibimas liikmesriigi territooriumil.

„b)  kolmandate riikide kodanikud, kes leiti siseriiklike sisserände seaduste alusel viibimas liikmesriigi territooriumil seadusliku aluseta.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ET)

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 a (uus) – alapunkt d (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 3

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

b)   lõike 1 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

Punkti b kohane statistika on jaotatud vanuse ja soo ning asjaomaste isikute kodakondsuse kaupa.

„Punkti b kohane statistika on jaotatud vanuse ja sotsiaalse soo, asjaomaste isikute kodakondsuse ning kinnipidamise põhjuse ja koha kaupa.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ET)

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt -a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-a)  kolmandate riikide kodanike esitatud esmakordsete elamisloa taotluste arv, liigitatuna kodakondsuse, loa taotlemise põhjuse, vanuse ja sotsiaalse soo kaupa;

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt -a a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-a a)  kolmandate riikide kodanike esitatud, kuid tagasilükatud esmakordsete elamisloa taotluste arv, liigitatuna kodakondsuse, loa taotlemise põhjuse, vanuse ja sotsiaalse soo kaupa;

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt -a b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-a b)  võrdlusperioodil esitatud, kuid tagasi lükatud elamisloa taotluste arv seoses isikutega, kes muutsid oma sisserändaja seisundit või riigis viibimise põhjust, liigitatuna kodakondsuse, elamisloa andmisest keeldumise põhjuse, vanuse ja sotsiaalse soo kaupa;

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i)  vaatlusperioodil välja antud esmakordsed elamisload liigitatuna kodakondsuse, elamisloa andmise põhjuse, elamisloa kehtivusaja, vanuse ja soo alusel;

i)  vaatlusperioodil välja antud esmakordsed elamisload liigitatuna kodakondsuse, elamisloa andmise põhjuse, elamisloa kehtivusaja, vanuse ja sotsiaalse soo alusel;

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ii)  vaatlusperioodil välja antud elamisload isikutele, kes muutsid oma sisserändaja seisundit või riigis viibimise põhjust, liigitatuna kodakondsuse, elamisloa andmise põhjuse, elamisloa kehtivusaja, vanuse ja soo alusel;

ii)  vaatlusperioodil välja antud elamisload isikutele, kes muutsid oma sisserändaja seisundit või riigis viibimise põhjust, liigitatuna kodakondsuse, elamisloa andmise põhjuse, elamisloa kehtivusaja, vanuse ja sotsiaalse soo alusel;

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

iii)  vaatlusperioodi lõpus kehtivad elamisload (selliste välja antud elamislubade arv, mis ei ole tühistatud ega kehtivusaega ületanud) liigitatuna kodakondsuse, elamisloa andmise põhjuse, elamisloa kehtivusaja, vanuse ja soo alusel;

iii)  vaatlusperioodi lõpus kehtivad elamisload (selliste välja antud elamislubade arv, mis ei ole tühistatud ega kehtivusaega ületanud) liigitatuna kodakondsuse, elamisloa andmise põhjuse, elamisloa kehtivusaja, vanuse ja sotsiaalse soo alusel;

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  pikaajaliste elanike arv vaatlusperioodi lõpus liigitatuna kodakondsuse, vanuse ja soo alusel.

b)  pikaajaliste elanike arv vaatlusperioodi lõpus liigitatuna kodakondsuse, vanuse ja sotsiaalse soo alusel.

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Punktide -a, -aa ja a kohase statistika jaoks liigitatakse perekondlikel põhjustel väljastatud elamisload täiendavalt põhjuse ning kolmanda riigi kodaniku jaoks luba taotleva isiku staatuse kaupa.

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt -a (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

-a)  lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

a) nende kolmandate riikide kodanike arv, kes leiti ebaseaduslikult liikmesriigi territooriumil viibimas ja kelle kohta on olemas haldus- või kohtuotsus või akt, mis konstateerib või deklareerib nende ebaseaduslikku riigis viibimist ja millega kohustatakse neid liikmesriigi territooriumilt lahkuma, liigitatuna asjaomaste isikute kodakondsuse kaupa;

„a) nende kolmandate riikide kodanike arv, kes leiti seadusliku aluseta liikmesriigi territooriumil viibimas ja kelle kohta on olemas haldus- või kohtuotsus või akt, mis konstateerib või deklareerib nende seadusliku aluseta riigis viibimist ja millega kohustatakse neid liikmesriigi territooriumilt lahkuma, liigitatuna asjaomaste isikute kodakondsuse ja otsuse põhjuste kaupa; “

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ET)

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt -a a (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-a a)  lõikesse 1 lisatakse järgmine tekst:

 

„a a)  nende käesoleva lõike punktis a osutatud kolmandate riikide kodanike arv, kelle suhtes on võrdlusperioodi lõpuks väljastatud haldus- või kohtuotsus või akt neile kohaldatava sisenemiskeelu kohta vastavalt direktiivi 2008/115/EÜ artiklile 11, liigitatuna asjaomaste isikute kodakondsuse kaupa;“

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt -a b (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-a b)  lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:

 

„a b)  nende kolmandate riikide kodanike arv, kelle suhtes on võrdlusperioodi jooksul väljastatud haldus- või kohtuotsus või akt nende kinnipidamise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2008/115/EÜ*;“

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt -a c (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-a c)  lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:

 

„a c)  nende kolmandate riikide kodanike arv, kelle suhtes on võrdlusperioodi lõpuks väljastatud haldus- või kohtuotsus või akt nende kinnipidamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2008/115/EÜ, liigitatuna vastavalt kuule, mil need kolmandate riikide kodanikud kinni peeti;“

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt -a d (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a d (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-a d)  lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:

 

„a d)  nende kolmandate riikide kodanike arv, kelle suhtes on võrdlusperioodi jooksul väljastatud haldus- või kohtuotsus või akt nende kinnipidamise alternatiivi kohta kooskõlas direktiiviga 2008/115/EÜ, liigitatuna alternatiivi liigi kaupa järgmiselt:

 

i) ilmumine ametiasutustesse;

 

ii) tagatismakse tasumine;

 

iii) keeld lahkuda kindlaksmääratud kohast;

 

iv) muu alternatiiv kinnipidamisele;“

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt -a e (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a e (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-a e)  lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:

 

„a e)  nende kolmandate riikide kodanike arv, kelle suhtes on võrdlusperioodi lõpuks väljastatud haldus- või kohtuotsus või akt nende kinnipidamise alternatiivi kohta kooskõlas direktiiviga 2008/115/EÜ, liigitatuna vastavalt kuule, mil kõnealuste isikute suhtes väljastati haldus- või kohtuotsus või akt ning liigitatuna täiendavalt alternatiivi liigi kaupa järgmiselt:

 

i) ilmumine ametiasutustesse;

 

ii) tagatismakse tasumine;

 

iii) keeld lahkuda kindlaksmääratud kohast;

 

iv) muu alternatiiv kinnipidamisele;“

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt -a f (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a f (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-a f)  lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:

 

„a f)  nende kolmandate riikide kodanike arv, kelle suhtes on võrdlusperioodi jooksul tehtud direktiivi 2008/115/EÜ artikli 9 kohane väljasaatmise edasilükkamise otsus, liigitatuna edasilükkamise põhjuse ja asjaomaste isikute kodakondsuse kaupa;“

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt -a g(uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a g (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-a g)  lõike 1 punkti a järele lisatakse punkt a g:

 

„a g)  nende kolmandate riikide kodanike arv, kelle suhtes on võrdlusperioodi jooksul väljastatud haldus- või kohtuotsus või akt nende kinnipidamise kohta ja kes on taotlenud otsuse kohtuliku läbivaatamise menetlust, nagu osutatud direktiivi 2008/115/EÜ artikli 15 lõikes 2;“

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  nende kolmandate riikide kodanike arv, kes on liikmesriigi territooriumilt pärast punktis a osutatud haldus- või kohtuotsust või -akti tegelikult lahkunud, liigitatuna tagasi saadetud isikute kodakondsuse, tagasisaatmise liigi ja saadud abi ning sihtriigi kaupa.

b)  nende kolmandate riikide kodanike arv, kes on liikmesriigi territooriumilt pärast punktis a osutatud haldus- või kohtuotsust või -akti tegelikult lahkunud, liigitatuna tagasi saadetud isikute kodakondsuse, tagasisaatmise liigi ja saadud abi ning sihtriigi kaupa ning täiendavalt liigitatud päritoluriiki tagasi saadetud kolmandate riikide kodanike kaupa;

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a a (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a a)  lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:

 

„b a)  nende kolmandate riikide kodanike arv, kes on liikmesriigi territooriumilt pärast punktis a osutatud haldus- või kohtuotsust või akti tegelikult lahkunud, liigitatuna haldus- või kohtuotsuse või akti liigi kaupa järgmiselt:

 

i)  vastavalt liidu ametlikule tagasivõtulepingule;

 

ii)  vastavalt mitteametlikule liidu tagasivõtukorrale;

 

iii)  vastavalt riiklikule tagasivõtulepingule;

 

Statistika on täiendavalt liigitatud sihtriigi ning asjaomaste isikute kodakondsuse kaupa.“

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 7 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõikes 1 nimetatud statistika käib kolme kalendrikuu pikkuste vaatlusperioodide kohta ja see esitatakse komisjonile (Eurostat) kahe kuu jooksul pärast vaatlusaasta lõppu. Esimene vaatlusperiood on 2020. aasta jaanuar kuni märts.

2.  Lõikes 1 nimetatud statistika liigitatakse asjaomase isiku vanuse ja sotsiaalse soo kaupa ning saatjata alaealiste kaupa. Nimetatud statistika käib ühe kalendrikuu pikkuste võrdlusperioodide kohta ja see esitatakse komisjonile (Eurostat) kahe nädala jooksul pärast võrdlusaasta lõppu. Esimene võrdlusperiood on 2020. aasta jaanuar.

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 9 – lõige 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

4 a)  artikli 9 lõige 2 asendatakse järgmisega:

2.  Liikmesriigid annavad komisjonile (Eurostat) aru kasutatud andmeallikatest, allikate valikukriteeriumidest ja andmeallikate mõjust statistika kvaliteedile ja kasutatud hindamismeetoditest ning teavitavad komisjoni (Eurostat) nendes tehtud muudatustest.

2.  Liikmesriigid annavad komisjonile (Eurostat) aru kasutatud andmeallikatest, allikate valikukriteeriumidest ja andmeallikate mõjust statistika kvaliteedile, isikuandmete kaitse tagamiseks kehtestatud mehhanismidest ja kasutatud hindamismeetoditest ning teavitavad komisjoni (Eurostat) nendes tehtud muudatustest.

 

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ET)

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 9 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 b)  lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 9 a

 

Delegeeritud õigusaktid

 

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud õigusakte artikli 2 lõikes 1 sätestatud mõistete muutmiseks.

 

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud õigusakte käesoleva määruse muutmiseks, et:

 

a) määrata kindlaks artikli 3 lõikes 1 sätestatud sünniriigi rühmade, eelmise või järgmise alalise elukohariigi rühmade ja kodakondsuse rühmade kategooriad;

 

b) määrata kindlaks artikli 6 lõike 1 punktis a sätestatud loa väljastamise põhjuste kategooriad;

 

c) määrata kindlaks täiendav liigitus;

 

d) sätestada eeskirjad täpsuse ja kvaliteedi standardite kohta.“

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 10 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta vastu rakendusakte, et määrata vastavalt artiklitele 4, 5, 6 ja 7 kindlaks jaotused ning kehtestada artikli 9 kohaselt eeskirjad sobivate andmeedastusvormingute kohta.

Komisjon võtab vastu rakendusakte, et kehtestada eeskirjad andmete edastamiseks sobivate vormingute kohta, nagu on ette nähtud artiklis 9. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 11 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 10 – lõige 2 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  lõike 2 punkt d jäetakse välja.

b)  lõige 2 jäetakse välja.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ET)

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 10 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a)  lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 10 a

 

Delegeeritud volituste rakendamine

 

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

 

2. Artiklis 9a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev].

 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 9a osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

 

5. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

6. Artikli 9a alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.“;

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 b (uus) – alapunkt a (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 11 – pealkiri

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

5 b)  Artiklit 11 muudetakse järgmiselt:

 

a)  pealkiri asendatakse järgmisega:

Komitee

„Komiteemenetlus“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ET)

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 b (uus) – alapunkt b (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 11 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

b)  lõige 1 asendatakse järgmisega:

1.  Rakendusmeetmete vastuvõtmisel abistab komisjoni otsusega 89/382/EMÜ, Euratom asutatud statistikaprogrammi komitee.

“1.  Komisjoni abistab Euroopa statistikasüsteemi komitee, mis on asutatud määrusega (EÜ) nr 223/2009. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ET)

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 b (uus) – alapunkt c (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 11 – lõige 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

c)  lõige 2 asendatakse järgmisega:

2.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artiklit 5 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

2.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5 ja artiklit 10, võttes arvesse selle määruse artikli 11 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ET)

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 b – alapunkt d (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 11 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d)  lõige 3 jäetakse välja.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ET)


NAISTE ÕIGUSTE JA SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE KOMISJONI MUUDATUSETTEPANEKUTENA ESITATUD SEISUKOHT (2.10.2018)

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 862/2007, mis käsitleb ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistikat

(COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel Angelika Mlinar (arvamuse koostaja)

MUUDATUSETTEPANEK

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon esitab vastutavale kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile järgmise muudatusettepaneku:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Praeguste rändevoogude pideva muutumise ja mitmekesise olemuse tõttu on vaja terviklikke ja võrreldavaid sotsiaalse soo alusel liigitatud statistilisi andmeid sisserändajate kohta, et tegelikkusest ülevaade saada, teha kindlaks nõrgad kohad ja ebavõrdsused ning anda poliitikakujundajatele usaldusväärseid andmeid ja teavet tulevase avaliku poliitika määratlemiseks.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Et toetada liidu tulemuslikku reageerimist rändest tingitud väljakutsetele, on vaja saada varjupaiga ja juhitud sisserände andmeid suurema sagedusega kui kord aastas.

(3)  Et toetada liidu tulemuslikku reageerimist rändest tingitud väljakutsetele ning soolise võrdõiguslikkusega arvestava ja inimõigustel põhineva poliitika kujundamist, on vaja saada varjupaiga ja juhitud sisserände andmeid suurema sagedusega kui kord aastas.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Varjupaiga ja juhitud sisserände statistika on aluseks väga mitmesuguste poliitikavaldkondade uurimisel, määratlemisel ja hindamisel, eelkõige selles, kuidas reageeritakse Euroopas kaitset otsivate inimeste saabumisele.

(4)  Varjupaiga ja juhitud sisserände statistika on aluseks väga mitmesuguste poliitikavaldkondade uurimisel, määratlemisel ja hindamisel, eelkõige selles, kuidas reageeritakse Euroopas kaitset otsivate inimeste saabumisele, ning selleks, et võtta arvesse konkreetsete rühmade või isikute spetsiifilisi vajadusi ja teenuseid, eriti selliste rühmade ja isikute puhul, kes puutuvad kokku mitme diskrimineerimisvormiga ning kes võivad olla rände ja varjupaiga taotlemise ajal haavatavamas olukorras, nagu teiste hulgas naised, rasedad, lapsed, saatjata alaealised, eakad, puuetega inimesed, LGTBI + inimesed ja soolise vägivalla ohvrid.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  Tagakiusamine isiku sotsiaalse soo alusel on põhjus rahvusvahelise kaitse taotlemiseks ja sellise kaitse andmiseks. Riiklikud ja Euroopa statistikaasutused koguvad statistilisi andmeid rahvusvahelise kaitse taotluste kohta, mis põhinevad soolistel alustel, sealhulgas sooline vägivald.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Et tagada liikmesriikide esitatavate andmete kvaliteet ja eelkõige võrreldavus ning et liidu tasandil oleks võimalik koostada usaldusväärseid ülevaateid, peaksid kasutatavad andmed põhinema samadel mõistetel ning käima sama vaatluskuupäeva või -perioodi kohta.

(5)  Et tagada liikmesriikide esitatavate andmete kvaliteet ja eelkõige võrreldavus ning et liidu tasandil oleks võimalik koostada usaldusväärseid ülevaateid, peaksid kasutatavad andmed põhinema samadel mõistetel ning käima sama vaatluskuupäeva või -perioodi kohta. Sellised andmed tuleks liigitada sotsiaalse soo ja vanuse järgi ning need peaks sisaldama teavet seadusliku ja ebaseadusliku rände voogude, inimkaubanduse, pagulaste, sisserändajate ja vastuvõtvate kogukondade vajaduste ning muude küsimuste kohta. 1a

 

_________________

 

1a http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Käesoleva määrusega tagatakse õigus era- ja pereelu austamisele ning isikuandmete kaitsele, nagu on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklites 7 ja 8.

(10)  Käesoleva määrusega tagatakse õigus era- ja pereelu austamisele, isikuandmete kaitsele, mittediskrimineerimisele ning soolisele võrdõiguslikkusele, nagu on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklites 7, 8, 21 ja 23.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a)  Soo alusel eristatud andmete kogumine võimaldab tuvastada ja analüüsida naiste ja meeste konkreetseid haavatavusi ja võimeid, tuues esile lüngad ja ebavõrdsuse. Sootundlikud andmed rände kohta võivad edendada suuremat võrdsust ja pakkuda võimalusi ebasoodsas olukorras rühmadele. Rändestatistikas peaks arvesse võtma ka selliseid muutujaid nagu sooline identiteet ja seksuaalne sättumus, et koguda andmeid LGBTQI + inimeste kogemuste ja ebavõrdsuse kohta rände- ja varjupaigamenetlustes.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 3 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

-1)  Artikli 3 lõige 1 asendatakse järgmisega:

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostat) statistika järgmiste arvude kohta:

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostat) statistika järgmiste arvude kohta:

a) liikmesriigi territooriumile saabuvad sisserändajad liigitatuna järgmiselt:

a) liikmesriigi territooriumile saabuvad sisserändajad liigitatuna järgmiselt:

i) kodakondsuse rühmad vanuse ja soo kaupa;

i) kodakondsuse rühmad vanuse ja sotsiaalse soo kaupa;

ii) sünniriigi rühmad vanuse ja soo kaupa;

ii) sünniriigi rühmad vanuse ja sotsiaalse soo kaupa;

iii) eelmise alalise elukohariigi rühmad vanuse ja soo kaupa;

iii) eelmise alalise elukohariigi rühmad vanuse ja sotsiaalse soo kaupa;

b) liikmesriigi territooriumilt lahkuvad väljarändajad liigitatuna järgmiselt:

b) liikmesriigi territooriumilt lahkuvad väljarändajad liigitatuna järgmiselt:

i) kodakondsuste rühmade kaupa;

i) kodakondsuste rühmade kaupa;

ii)vanus;

ii) vanus;

iii) sugu;

iii) sotsiaalne sugu;

iv) järgmise alalise elukoha riikide rühmade kaupa;

iv) järgmise alalise elukoha riikide rühmade kaupa;

c) isikud, kelle alaline elukoht võrdlusperioodi lõpus on liikmesriigis, liigitatuna järgmiselt:

c) isikud, kelle alaline elukoht võrdlusperioodi lõpus on liikmesriigis, liigitatuna järgmiselt:

i) kodakondsuse rühmad vanuse ja soo kaupa;

i) kodakondsuse rühmad vanuse ja sotsiaalse soo kaupa;

ii) sünniriigi rühmad vanuse ja soo kaupa;

ii) sünniriigi rühmad vanuse ja sotsiaalse soo kaupa;

d) isikud, kelle alaline elukoht on liikmesriigi territooriumil ja kes on omandanud võrdlusaasta jooksul liikmesriigi kodakondsuse, kuid on omanud enne muu liikmesriigi või kolmanda riigi kodakondsust või on olnud kodakondsuseta, liigitatuna vanuse ja soo kaupa ning vastavalt asjaomase isiku eelnevale kodakondsusele või kodakondsuseta olemisele.

d) isikud, kelle alaline elukoht on liikmesriigi territooriumil ja kes on omandanud võrdlusaasta jooksul liikmesriigi kodakondsuse, kuid on omanud enne muu liikmesriigi või kolmanda riigi kodakondsust või on olnud kodakondsuseta, liigitatuna vanuse ja sotsiaalse soo kaupa ning vastavalt asjaomase isiku eelnevale kodakondsusele või kodakondsuseta olemisele.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=ET)

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Statistika on jaotatud vanuse ja soo, asjaomaste isikute kodakondsuse ja saatjata alaealiste kaupa. Nimetatud statistika käib ühe kalendrikuu pikkuste vaatlusperioodide kohta ja see esitatakse komisjonile (Eurostat) kahe kuu jooksul pärast vaatlusperioodi lõppu. Esimene vaatlusperiood on 2020. aasta jaanuar.

Statistika on jaotatud vanuse ja sotsiaalse soo, asjaomaste isikute kodakondsuse ja saatjata alaealiste kaupa. Nimetatud statistika käib ühe kalendrikuu pikkuste vaatlusperioodide kohta ja see esitatakse komisjonile (Eurostat) kahe kuu jooksul pärast vaatlusperioodi lõppu. Esimene vaatlusperiood on 2020. aasta jaanuar.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b a (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 4 – lõige 2 – punktid e a ja e b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a)   lõikesse 2 lisatakse punktid e a ja e b:

 

„e a) isikud, kes on hõlmatud esimese astme otsustega, millega lükatakse tagasi perekonna taasühinemine rahvusvahelise kaitse saajaga;

 

e b) isikud, kes on hõlmatud esimese astme otsustega, millega kiidetakse heaks perekonna taasühinemine rahvusvahelise kaitse saajaga.“

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Statistika on jaotatud vanuse ja soo, asjaomaste isikute kodakondsuse ja saatjata alaealiste kaupa. Nimetatud statistika käib kolme kalendrikuu pikkuste vaatlusperioodide kohta ja see esitatakse komisjonile (Eurostat) kahe kuu jooksul pärast vaatlusperioodi lõppu. Esimene vaatlusperiood on 2020. aasta jaanuar kuni märts.

Statistika on jaotatud vanuse ja sotsiaalse soo, asjaomaste isikute kodakondsuse ja saatjata alaealiste kaupa. Nimetatud statistika käib kolme kalendrikuu pikkuste vaatlusperioodide kohta ja see esitatakse komisjonile (Eurostat) kahe kuu jooksul pärast vaatlusperioodi lõppu. Esimene vaatlusperiood on 2020. aasta jaanuar kuni märts.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt e

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Punktide b, c, d, e, f ja g kohane statistika on jaotatud vanuse ja soo ning asjaomaste isikute kodakondsuse ja saatjata alaealiste kaupa. Lisaks sellele on punkti g kohane statistika jaotatud elukohariigi ja varjupaigaotsuse liigi alusel. Nimetatud statistika käib ühe kalendriaasta pikkuste vaatlusperioodide kohta ja see esitatakse komisjonile (Eurostat) kolme kuu jooksul pärast vaatlusaasta lõppu. Esimene vaatlusaasta on 2020.“;

„Punktide b, c, d, e, f ja g kohane statistika on jaotatud vanuse ja sotsiaalse soo ning asjaomaste isikute kodakondsuse ja saatjata alaealiste kaupa. Lisaks sellele on punkti g kohane statistika jaotatud elukohariigi ja varjupaigaotsuse liigi alusel. Nimetatud statistika käib ühe kalendriaasta pikkuste vaatlusperioodide kohta ja see esitatakse komisjonile (Eurostat) kolme kuu jooksul pärast vaatlusaasta lõppu. Esimene vaatlusaasta on 2020.“;

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 3

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(1 a)  artikli 5 lõike 1 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

Punkti b kohane statistika on jaotatud vanuse ja soo ning asjaomaste isikute kodakondsuse kaupa.

Punkti b kohane statistika on jaotatud vanuse ja sotsiaalse soo ning asjaomaste isikute kodakondsuse kaupa.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=ET)

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i)  vaatlusperioodil välja antud esmakordsed elamisload liigitatuna kodakondsuse, elamisloa andmise põhjuse, elamisloa kehtivusaja, vanuse ja soo alusel;

i)  vaatlusperioodil välja antud esmakordsed elamisload liigitatuna kodakondsuse, elamisloa andmise põhjuse, elamisloa kehtivusaja, vanuse ja sotsiaalse soo alusel;

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ii)  vaatlusperioodil välja antud elamisload isikutele, kes muutsid oma sisserändaja seisundit või riigis viibimise põhjust, liigitatuna kodakondsuse, elamisloa andmise põhjuse, elamisloa kehtivusaja, vanuse ja soo alusel;

ii)  vaatlusperioodil välja antud elamisload isikutele, kes muutsid oma sisserändaja seisundit või riigis viibimise põhjust, liigitatuna kodakondsuse, elamisloa andmise põhjuse, elamisloa kehtivusaja, vanuse ja sotsiaalse soo alusel;

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

iii)  vaatlusperioodi lõpus kehtivad elamisload (selliste välja antud elamislubade arv, mis ei ole tühistatud ega kehtivusaega ületanud) liigitatuna kodakondsuse, elamisloa andmise põhjuse, elamisloa kehtivusaja, vanuse ja soo alusel;

iii)  vaatlusperioodi lõpus kehtivad elamisload (selliste välja antud elamislubade arv, mis ei ole tühistatud ega kehtivusaega ületanud) liigitatuna kodakondsuse, elamisloa andmise põhjuse, elamisloa kehtivusaja, vanuse ja sotsiaalse soo alusel;

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  pikaajaliste elanike arv vaatlusperioodi lõpus liigitatuna kodakondsuse, vanuse ja soo alusel.

b)  pikaajaliste elanike arv vaatlusperioodi lõpus liigitatuna kodakondsuse, vanuse ja sotsiaalse soo alusel.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 7 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõikes 1 nimetatud statistika käib kolme kalendrikuu pikkuste vaatlusperioodide kohta ja see esitatakse komisjonile (Eurostat) kahe kuu jooksul pärast vaatlusaasta lõppu. Esimene vaatlusperiood on 2020. aasta jaanuar kuni märts.

2.  Lõikes 1 nimetatud statistika liigitatakse asjaomase isiku vanuse ja sotsiaalse soo järgi ning saatjata alaealiste järgi. Nimetatud statistika käib kolme kalendrikuu pikkuste vaatlusperioodide kohta ja see esitatakse komisjonile (Eurostat) kahe kuu jooksul pärast vaatlusperioodi lõppu. Esimene vaatlusperiood on 2020. aasta jaanuar kuni märts.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  Artikli 9 lõikesse 1 lisatakse järgmine lõik:

 

Sisseändajate ja varjupaigataotlejate inimõiguste kaitse üldpõhimõtte kohaselt tuleks austada nende õigust eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele ning andmeid tuleb koguda nende nõusolekul ja vabatahtliku osalemisega *

 

_________________

 

* Põhimõtted ja suunised koos praktilise juhendiga inimõiguste kaitse kohta haavatavas olukorras sisserändajate inimõiguste kaitseks suurte ja/või segarändevoogude korral


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistika

Viited

COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)

EP-le esitamise kuupäev

16.5.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

LIBE

31.5.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

istungil teada andmise kuupäev

AFET

31.5.2018

DEVE

31.5.2018

EMPL

31.5.2018

FEMM

31.5.2018

Arvamuse esitamisest loobumine

otsuse kuupäev

AFET

20.6.2018

DEVE

11.7.2018

EMPL

31.5.2018

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Cecilia Wikström

11.6.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

10.7.2018

27.9.2018

20.11.2018

 

Vastuvõtmise kuupäev

20.11.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

36

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josep-Maria Terricabras, Geoffrey Van Orden

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Rupert Matthews, Demetris Papadakis

Esitamise kuupäev

26.11.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

36

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Ana Gomes, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Demetris Papadakis, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

4

ECR

Daniel Dalton, Rupert Matthews, Geoffrey Van Orden

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  in favour

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 10. detsember 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika