Postupak : 2018/0154(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0395/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0395/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/04/2019 - 8.1

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0359

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 947kWORD 107k
26.11.2018
PE 627.746v02-00 A8-0395/2018

o Prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti

(COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestiteljica: Cecilia Wikström

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti

(COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0307),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 338. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0182/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i stajalište u obliku amandmana Odbora za prava žena i jednakost spolova(A8-0395/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Kako bi se odgovorilo na nove potrebe Unije u pogledu statistike o azilu i upravljanju migracijama i budući da se značajke migracija brzo mijenjaju, potreban je okvir koji bi omogućio brz odgovor na promjene u potrebama povezanima sa statistikom o azilu i upravljanju migracijama.

(2)  Kako bi se odgovorilo na nove potrebe Unije u pogledu statistike o migracijama i međunarodnoj zaštiti i budući da se značajke migracijskih kretanja brzo mijenjaju, potreban je okvir koji bi omogućio brz odgovor na promjene u potrebama povezanima sa statistikom o migracijama i međunarodnoj zaštiti.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  Zbog stalnih promjena i različite prirode aktualnih migracijskih tokova potrebni su sveobuhvatni i usporedivi statistički podaci razvrstani po rodu o populaciji migranata kako bi se razumjela stvarna situacija, utvrdile slabosti i nejednakosti te kako bi se tvorcima politika omogućili pouzdani podaci i informacije za razvoj budućih javnih politika.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Kako bi se Unija poduprla u učinkovitom odgovoru na izazove migracija, potrebni su podaci o azilu i upravljanju migracijama za razdoblja kraća od jedne godine.

(3)  Kako bi se Unija poduprla u učinkovitom odgovoru na izazove migracija i u razvoju rodno osjetljivih politika i politika koje se temelje na ljudskim pravima, potrebni su podaci o azilu i upravljanju migracijama za razdoblja kraća od jedne godine.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Statistika o azilu i upravljanju migracijama ključna je za analizu, utvrđivanje i evaluaciju čitavog niza politika, posebno u pogledu odgovora na dolazak osoba koje traže zaštitu u Europi.

(4)  Statistika o azilu i upravljanju migracijama ključna je za analizu, utvrđivanje i evaluaciju čitavog niza politika, posebno u pogledu odgovora na dolazak osoba koje traže zaštitu u Europi, u cilju pronalaska najboljih rješenja.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  Statistika o migracijama i međunarodnoj zaštiti od ključne je važnosti kako bismo imali pregled svih migracijskih kretanja u Uniji i kako bi države članice mogle ispravno primjenjivati zakonodavstvo Unije uz poštovanje temeljnih prava, kako su navedena u Povelji Europske unije o temeljnim pravima i u Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4b)  Rodno uvjetovani progon predstavlja razlog za traženje i odobravanje međunarodne zaštite. Statistička tijela država članica i Unije trebala bi prikupljati statističke podatke o zahtjevima za međunarodnu zaštitu na temelju razloga povezanih s rodom, uključujući rodno uvjetovano nasilje.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a)  Kako bi se ostvarili ciljevi Uredbe (EZ) br. 862/2007, trebalo bi dodijeliti dostatna financijska sredstva za prikupljanje, analizu i širenje visokokvalitetnih nacionalnih statističkih podataka i statističkih podataka Unije o migracijama i međunarodnoj zaštiti, posebno podupiranjem djelovanja u tom pogledu, u skladu s Uredbom (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

______________

 

1a  Uredba (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju, o izmjeni Odluke Vijeća 2008/381/EZ i o stavljanju izvan snage odluka br. 573/2007/EZ i br. 575/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Odluke Vijeća 2007/435/EZ (SL L 150, 20.5.2014., str. 168.).

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Ovom se Uredbom jamči pravo na poštovanje osobnog i obiteljskog života i na zaštitu osobnih podataka kako je određeno člancima 7. 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

(10)  Ovom se Uredbom jamči pravo na poštovanje osobnog i obiteljskog života, na zaštitu osobnih podataka, na nediskriminaciju i rodnu ravnopravnost kako je određeno člancima 7., 8., 21. i 23. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

______________

 

1a  Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a)  Prikupljanjem podataka razvrstanih po rodu trebalo bi se omogućiti utvrđivanje i analiza posebnih slabosti i sposobnosti žena i muškaraca te otkrivanje razlika i nejednakosti. Zahvaljujući rodno osjetljivim podacima o migraciji mogla bi se promicati veća ravnopravnost i ponuditi prilike skupinama u nepovoljnom položaju. U statistikama o migraciji u obzir bi se trebale uzeti varijable kao što su rodni identitet i seksualna orijentacija kako bi se prikupili podaci o iskustvima pripadnika zajednice LGBTQI+ te o nejednakostima u postupcima migracije i azila.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe, provedbene ovlasti u pogledu određivanja razvrstavanja trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća(25 )

(11)  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe, provedbene ovlasti u pogledu utvrđivanja pravila o odgovarajućim obrascima za dostavu podataka trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća.

__________________

__________________

25 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

25 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11a)  Kako bi se Uredba (EZ) br. 862/2007 prilagodila tehnološkom i ekonomskom razvoju, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu izmjene Uredbe (EZ) br. 862/2007 radi ažuriranja određenih definicija i njezina dopunjavanja kako bi se definiralo grupiranje podataka i njihovo dodatno raščlanjivanje te propisala pravila o standardima točnosti i kvalitete. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na stručnoj razini, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.1a. Konkretno, kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje se bave pripremom delegiranih akata.

 

________________

 

1a SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11b)  Učinkovito praćenje primjene Uredbe (EZ) br. 862/2007 zahtijeva njezino ocjenjivanje u redovitim vremenskim razmacima. Komisija bi trebala temeljito ocijeniti statističke podatke prikupljene u skladu s Uredbom (EZ) br. 862/2007, kao i njihovu kvalitetu i pravodobno pružanje za potrebe podnošenja izvješća Europskom parlamentu i Vijeću. Treba održavati blisku suradnju sa svim dionicima koji sudjeluju u prikupljanju podataka o azilu, uključujući agencije Ujedinjenih naroda i ostale relevantne međunarodne i nevladine organizacije.

Obrazloženje

Europska komisija izvješćuje Europski parlament i Vijeće o primjeni Uredbe svake tri godine, u skladu s člankom 12. Izvješća bi se trebala podnositi nakon temeljite ocjene provedbe i savjetovanja s glavnim dionicima u prikupljanju podataka i analizi u području migracija i međunarodne zaštite.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 1. – stavak 1. – točka c

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1)  u stavku 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

(c)  upravnim i sudskim postupcima i procesima u državama članicama koji se odnose na imigraciju, izdavanje boravišne dozvole, državljanstvo, azil i druge oblike međunarodne zaštite i sprečavanja nezakonite imigracije.”

"(c)  upravnim i sudskim postupcima i procesima u državama članicama koji se odnose na imigraciju, izdavanje boravišne dozvole, državljanstvo, azil i druge oblike međunarodne zaštite, nezakonit ulazak i boravak te na vraćanje.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32013L0033)

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka -1.a (nova) – podtočka a (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 2. – stavak 1. – točka j

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1a)  Članak 2. mijenja se kako slijedi:

 

(a)  u stavku 1. točka (j) zamjenjuje se sljedećim:

(j) „zahtjev za međunarodnu zaštitu” znači zahtjev za međunarodnu zaštitu kako je definiran člankom 2. točkom (g) Direktive Vijeća 2004/83/EZ od 29. travnja 2004. o minimalnim standardima za priznavanje statusa izbjeglica ili statusa osoba koje na drugi način trebaju međunarodnu zaštitu državljanima trećih zemalja ili osobama bez državljanstva te o sadržaju odobrene zaštite;

(j) „zahtjev za međunarodnu zaštitu” znači zahtjev za međunarodnu zaštitu kako je definirano u članku 2. točki (h) Direktive 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća2;

_______________

_______________

2  SL L 304, 30.9.2004., str. 12.

2  Direktiva 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni statusa izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite (SL L 337, 20.12.2011., str. 9.).”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka -1.a (nova) – podtočka b (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 2. – stavak 1. – točka k

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(b)  u stavku 1. točka (k) zamjenjuje se sljedećim:

„status izbjeglice” znači status izbjeglice kako je definiran člankom 2. točkom (d) Direktive 2004/83/EZ;

„status izbjeglice” znači status izbjeglice kako je definiran člankom 2. točkom (e) Direktive 2011/95/EU; "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka -1.a (nova) – podtočka c (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 2. – stavak 1. – točka I

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(c)  u stavku 1. točka (l) zamjenjuje se sljedećim:

„supsidijarni status zaštite” znači supsidijarni status zaštite kako je definiran člankom 2. točkom (f) Direktive 2004/83/EZ;

„supsidijarni status zaštite” znači supsidijarni status zaštite kako je definiran člankom 2. točkom (g) Direktive 2011/95/EU; "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka -1.a (nova) – podtočka d (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 2. – stavak 1. – točka m

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(d)  u stavku 1. točka (m) zamjenjuje se sljedećim:

(m) „članovi obitelji” su članovi obitelji kako su definirani člankom 2. točkom i. Uredbe Vijeća (EZ) br. 343/2003 od 18. veljače 2003. o uvođenju kriterija i mehanizama za utvrđivanje države članice nadležne za razmatranje zahtjeva za azil kojeg državljanin treće zemlje podnosi u nekoj od država članica (3);

(m) „članovi obitelji” su članovi obitelji kako su definirani člankom 2. točkom (g) Uredbe (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća3;

_______________

_______________

3  SL L 50, 25.2. 2003., str. 1.

3  Uredba (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (SL L 180, 29.6.2013., str. 31.).”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka -1.a (nova) – podtočka e (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 2. – stavak 1. – točka o

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(d)  u stavku 1. točka (o) zamjenjuje se sljedećim:

(o) „maloljetnik bez pratnje” znači maloljetnik bez pratnje kako je definiran člankom 2. točkom i. Direktive br. 2004/83/EZ;

(o) „maloljetnik bez pratnje” znači maloljetnik bez pratnje kako je definiran člankom 2. točkom (l) Direktive 2011/95/EU; "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka -1.a (nova) – podtočka f (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 2. – stavak 1. – točka p

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(f)  u stavku 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

(p) „vanjske granice” znači vanjske granice kako su definirane člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o utvrđivanju Zakonika Zajednice o pravilima prekograničnog kretanja osoba (Zakonik o schengenskim granicama) (12);

(p) „vanjske granice” znači vanjske granice kako su definirane člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća5;

________________

________________

5  SL L 105, 13.4.2006., str. 1.

5  Uredba (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) (SL L 77, 23.3.2016., str. 1.).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka -1.a (nova) – podtočka g (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 2. – stavak 1. – točka q

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(g)  u stavku 1. točka (q) zamjenjuje se sljedećim:

(q) „državljani trećih zemalja kojima je odbijen ulazak” znači državljani trećih zemalja kojima je na vanjskoj granici ulazak odbijen zato što ne udovoljavaju svim uvjetima za ulazak propisanim člankom 5. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 562/2006 i nisu obuhvaćeni kategorijama osoba iz članka 5. stavka 4. te Uredbe;

(q) „državljani trećih zemalja kojima je odbijen ulazak” znači državljani trećih zemalja kojima je na vanjskoj granici ulazak odbijen zato što ne udovoljavaju svim uvjetima za ulazak propisanim člankom 5. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/399 i nisu obuhvaćeni kategorijama osoba iz članka 5. stavka 4. te Uredbe; "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka -1.a (nova) – podtočka h (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 2. – stavak 1. – točka sa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(h)  u stavku 1. dodaje se sljedeća točka:

 

„(sa) „udaljavanje” znači udaljavanje kako je utvrđeno u članku 3. stavku 5. Direktive 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća*;

 

________________

 

*  Direktiva 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (SL L 348, 24.12.2008., str. 98.).

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka -1.a (nova) – podtočka i (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 2. – stavak 1. – točka sb (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(i)  u stavku 1. dodaje se sljedeća točka:

 

„(sb) „dobrovoljni odlazak” znači dobrovoljni odlazak kako je definiran u članku 3. stavku 8. Direktive 2008/115/EZ;”

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka -1.a (nova) – podtočka j (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 2. – stavak 1. – točka sc (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(j)  u stavku 1. dodaje se sljedeća točka:

 

„(sc) „potpomognuto dobrovoljno vraćanje” znači dobrovoljni odlazak kako je definiran u članku 3. stavku 8. Direktive 2008/115/EZ uz logističku, financijsku ili drugu materijalnu pomoć;”

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka -1.a (nova) – podtočka k (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 2. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(k)  Stavak 3. briše se.

 

"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka -1.b (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1b)  Članak 3. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 3.

„Članak 3.

Statistika o međunarodnim migracijama, stanovništvu s uobičajenim boravištem i stjecanju državljanstva

Statistika o međunarodnim migracijama, stanovništvu s uobičajenim boravištem i stjecanju državljanstva

1.  Države članice Komisiji (Eurostatu) dostavljaju statističke podatke o broju:

1.  Države članice Komisiji (Eurostatu) dostavljaju statističke podatke o broju:

(a)  imigranata na državnom području države članice, razvrstane kako slijedi:

(a)  imigranata na državnom području države članice, razvrstanih kako slijedi:

(i)  u skupine državljanstava prema dobi i spolu;

(i)  u skupine državljanstava prema dobi i rodu;

(ii)  u skupine zemalja rođenja prema dobi i spolu;

(ii)  u skupine zemalja rođenja prema dobi i rodu;

(iii)  u skupine prema prethodnom uobičajenom boravištu prema dobi i spolu;

(iii)  u skupine prema prethodnom uobičajenom boravištu prema dobi i rodu;

(b)  emigranata s državnog područja države članice, razvrstane kako slijedi:

(b)  emigranata s državnog područja države članice, razvrstanih kako slijedi:

(i)  u skupine prema državljanstvu;

(i)  u skupine prema državljanstvu;

(ii)  prema dobi;

(ii)  prema dobi;

(iii)  prema spolu;

(iii)  prema rodu;

(iv)  u skupine zemalja sljedećeg uobičajenog boravišta;

(iv)  u skupine zemalja sljedećeg uobičajenog boravišta;

(c)  osoba koje imaju uobičajeno boravište u državi članici na kraju referentnog razdoblja, razvrstane kako slijedi:

(c)  osoba koje imaju uobičajeno boravište u državi članici na kraju referentnog razdoblja, razvrstanih kako slijedi:

(i)  u skupine državljanstava prema dobi i spolu;

(i)  u skupine državljanstava prema dobi i rodu;

(ii)  u skupine zemalja rođenja prema dobi i spolu;

(ii)  u skupine zemalja rođenja prema dobi i rodu;

(d)  osoba koje imaju uobičajeno boravište na državnom području države članice i koje su tijekom referentne godine dobile državljanstvo zemlje članice ili su prethodno imale državljanstvo druge države članice ili treće zemlje, ili koje su prije toga bile osobe bez državljanstva, razvrstane prema dobi i spolu, prema prethodnom državljanstvu tih osoba i prema tome je li osoba prethodno bila bez državljanstva.

(d)  osoba koje imaju uobičajeno boravište na državnom području države članice i koje su tijekom referentne godine dobile državljanstvo zemlje članice ili su prethodno imale državljanstvo druge države članice ili treće zemlje, ili koje su prije toga bile osobe bez državljanstva, razvrstanih prema dobi i rodu, prema prethodnom državljanstvu tih osoba i prema tome je li osoba prethodno bila bez državljanstva. "

 

(da)  osoba koje imaju uobičajeno boravište na državnom području države članice i koje su tijekom referentne godine dobile dozvolu za dugotrajni boravak, razvrstanih prema dobi i rodu.

2.  Statistika iz stavka 1. odnose se na referentna razdoblja od jedne kalendarske godine i dostavljaju se Komisiji (Eurostatu) u roku 12 mjeseci nakon završetka referentne godine. Prva je referentna godina 2008.

2.  Statistika iz stavka 1. odnosi se na referentna razdoblja od jedne kalendarske godine i dostavlja se Komisiji (Eurostatu) u roku 12 mjeseci nakon završetka referentne godine. Prva je referentna godina 2020.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1538559664710&uri=CELEX:32007R0862)

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka -a (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 4. – stavak 1. – točka c

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-a)  U stavku 1. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

(c)  zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji su povučeni tijekom referentnog razdoblja.

"(c)   zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji su povučeni tijekom referentnog razdoblja, razvrstanih prema vrsti povlačenja;"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 4. – stavak 1. – točka da (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  osoba koje su podnijele zahtjev za međunarodnu zaštitu ili su bile uključene u takav zahtjev kao član obitelji te je njihov zahtjev obrađen u okviru ubrzanog postupka iz članka 31. stavka 8. Direktive 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća*;

 

__________________

 

*  *Direktiva 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite (SL L 180, 29.6.2013., str. 60.).

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 4. – stavak 1. – točka db (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(db)  osoba koje su podnijele zahtjev za međunarodnu zaštitu ili su bile uključene u takav zahtjev kao član obitelji te je njihov zahtjev obrađen tijekom referentnog razdoblja u okviru postupaka na granici iz članka 43. Direktive 2013/32/EU;

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 4. – stavak 1. – točka dc (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dc)  osoba koje su podnijele zahtjev za međunarodnu zaštitu ili su bile uključene u takav zahtjev kao član obitelji tijekom referentnog razdoblja i koje su izuzete iz ubrzanog postupka ili postupka na granici u skladu s člankom 24. stavkom 3. i člankom 25. stavkom 6. Direktive 2013/32/EU;

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 4. – stavak 1. – točka dd (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dd)  osoba koje su podnijele zahtjev za međunarodnu zaštitu bez da su registrirane u Eurodacu kako se navodi u članku 14. Uredbe (EU) br. 603/2003 Europskog parlamenta i Vijeća*;

 

__________________

 

* Uredba (EU) br. 603/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o uspostavi sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Uredbe (EU) br. 604/2013 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva i o zahtjevima za usporedbu s podacima iz Eurodaca od strane tijela kaznenog progona država članica i Europola u svrhu kaznenog progona te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1077/2011 o osnivanju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde ( SL L 180, 29.6.2013., str. 1.).

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 4. – stavak 1. – točka de (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(de)  osoba koje su podnijele zahtjev za međunarodnu zaštitu ili su u takav zahtjev bile uključene kao član obitelji tijekom referentnog razdoblja i koje mogu predočiti pisane dokaze kojima se može pridonijeti utvrđivanju njihova identiteta;

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 4. – stavak 1. – točka df (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(df)  osoba koje su podnijele zahtjev za međunarodnu zaštitu kako se navodi u članku 40. Direktive 2013/32/EU ili su u takav zahtjev bile uključene kao član obitelji tijekom referentnog razdoblja;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 4. – stavak 1. – točka dg (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dg)  osoba koje su podnijele zahtjev za međunarodnu zaštitu ili su bile uključene u takav zahtjev kao član obitelji tijekom referentnog razdoblja i koje su na kraju tog razdoblja zadržane u skladu s Direktivom 2013/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća*, razvrstanih prema mjesecu u kojem su zadržane i razlozima zadržavanja;

 

____________________

 

* Direktiva 2013/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju normi za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu (SL L 180, 29.6.2013., str. 96.)

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 4. – stavak 1. – točka dh (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dh)  osoba koje su podnijele zahtjev za međunarodnu zaštitu ili su bile uključene u takav zahtjev kao član obitelji i koje su tijekom referentnog razdoblja bile predmet upravne ili sudske odluke ili akta kojim se nalaže njihovo zadržavanje u skladu s Direktivom 2013/33/EU;

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 4. – stavak 1. – točka di (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(di)  osoba koje su podnijele zahtjev za međunarodnu zaštitu ili su bile uključene u takav zahtjev kao član obitelji i koje su tijekom referentnog razdoblja bile predmet upravne ili sudske odluke ili akta kojim se nalaže alternativno rješenje zadržavanju u skladu s Direktivom 2013/33/EU, razvrstanih prema vrsti alternativnog rješenja kako slijedi:

 

(i) izvješćivanje;

 

(ii) davanje financijskog jamstva;

 

(iii) obveza boravka na određenome mjestu;

 

(iv) ili druga vrsta alternativnog rješenja zadržavanju;

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 4. – stavak 1. – točka dj (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dj)  osoba koje su podnijele zahtjev za međunarodnu zaštitu ili su bile uključene u takav zahtjev kao član obitelji tijekom referentnog razdoblja i koje su bile predmet upravne ili sudske odluke ili akta kojima se na kraju referentnog razdoblja nalaže alternativno rješenje zadržavanju u skladu s Direktivom 2013/33/EU, razvrstanih prema mjesecu u kojem je protiv takvih osoba izdana upravna ili sudska odluka ili akt, te dalje razvrstanih prema vrsti alternativnog rješenja kako slijedi:

 

(i) izvješćivanje;

 

(ii) davanje financijskog jamstva;

 

(iii) obveza boravka na određenome mjestu;

 

(iv) ili druga vrsta alternativnog rješenja zadržavanju;

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 4. – stavak 1. – točka dk (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dk)  osoba koje su podnijele zahtjev za međunarodnu zaštitu i za koje je proveden postupak procjene dobi tijekom referentnog razdoblja;

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 4. – stavak 1. – točka dl (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dl)  odluka o procjenama dobi podnositelja zahtjeva, razvrstanih kako slijedi:

 

(i) procjene u kojima se zaključuje da je podnositelj zahtjeva maloljetna osoba;

 

(ii) procjene u kojima se zaključuje da je podnositelj zahtjeva odrasla osoba;

 

(iii) nejasne procjene ili procjene od kojih se odustalo;

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 4. – stavak 1. – točka dm (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dm)  osoba koje su podnijele zahtjev za međunarodnu zaštitu ili su bile uključene u takav zahtjev kao član obitelji i za koje je tijekom referentnog razdoblja utvrđeno da su im potrebna posebna postupovna jamstva u skladu s člankom 24. Direktive 2013/32/EU ili da su podnositelji zahtjeva s posebnim potrebama u vezi s prihvatom u smislu članka 2. točke (k) Direktive 2013/33/EU;

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 4. – stavak 1. – točka dn (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dn)  osoba koje su podnijele zahtjev za međunarodnu zaštitu ili su bile uključene u takav zahtjev kao član obitelji i koje su tijekom referentnog razdoblja besplatno primale pravne informacije u skladu s člankom 20. Direktive 2013/32/EU, razvrstanih po prvostupanjskim i drugostupanjskim postupcima;

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 4. – stavak 1. – točka do (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(do)  osoba koje su podnijele zahtjev za međunarodnu zaštitu ili su bile uključene u takav zahtjev kao član obitelji i koje su na kraju referentnog razdoblja imale korist od materijalnih uvjeta prihvata koji podnositeljima zahtjeva osiguravaju prikladni životni standard, u skladu s člankom 17. Direktive 2013/33/EU;

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 4. – stavak 1. – točka dp (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(d p)  osoba koje su podnijele zahtjev za međunarodnu zaštitu kao maloljetnici bez pratnje kojima je tijekom referentnog razdoblja imenovan zastupnik u skladu s člankom 25. Direktive 2013/32/EU;

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 4. – stavak 1. – točka dq (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(d q)  osoba koje su podnijele zahtjev za međunarodnu zaštitu i kojima je priznat status maloljetnika bez pratnje te kojima je tijekom referentnog razdoblja odobren pristup obrazovnom sustavu u skladu s člankom 14. Direktive 2013/33/EU;

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 4. – stavak 1. – točka dr (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(d r)  osoba koje su podnijele zahtjev za međunarodnu zaštitu i kojima je priznat status maloljetnika bez pratnje, a koje su bile zadržane tijekom referentnog razdoblja prema članku 31. Direktive 2011/95/EU, razvrstanih prema razlozima zadržavanja;

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 4. – stavak 1. – točka ds (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(d s)  prosječnom broju maloljetnika bez pratnje po skrbniku tijekom referentnog razdoblja;

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 4. – stavak 1. – posljednji podstavak

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ta se statistika razvrstava prema dobi i spolu, prema državljanstvu tih osoba te prema maloljetnicima bez pratnje. Odnosi se na referentna razdoblja od jednog kalendarskog mjeseca i dostavlja Komisiji (Eurostatu) u roku od dva mjeseca od završetka referentnog mjeseca. Prvi referentni mjesec je siječanj 2020.

Ta se statistika razvrstava prema dobi i rodu, prema državljanstvu tih osoba te prema maloljetnicima bez pratnje. Odnosi se na referentna razdoblja od jednog kalendarskog mjeseca i dostavlja Komisiji (Eurostatu) u roku od dva mjeseca od završetka referentnog mjeseca. Prvi referentni mjesec je siječanj 2020.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka ba (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 4. – stavak 2. – točka a

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(ba)  U stavku 2. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

(a) osoba obuhvaćenih prvostupanjskim odlukama kojima se odbacuju zahtjevi za međunarodnu zaštitu, kao što su odluke u kojima je utvrđeno da su zahtjevi nedopušteni ili neutemeljeni i odluke donesene prioritetnim ili ubrzanim postupkom od strane upravnih ili sudskih tijela tijekom referentnog razdoblja;

„(a) osoba obuhvaćenih prvostupanjskim odlukama upravnih ili sudskih tijela tijekom referentnog razdoblja kojima se odbacuju zahtjevi za međunarodnu zaštitu, razvrstanih kako slijedi:

 

(i) odluke u kojima je utvrđeno da su zahtjevi nedopušteni, dalje razvrstane prema razlogu nedopuštenosti;

 

(ii) odluke u kojima se odbacuju zahtjevi kao neutemeljeni;

 

(iii) odluke u kojima se odbacuju zahtjevi kao očigledno neutemeljeni u redovnom postupku, dalje razvrstane prema razlogu odbacivanja;

 

(iv) odluke u kojima se odbacuju zahtjevi kao očigledno neutemeljeni u ubrzanom postupku, dalje razvrstane prema razlogu ubrzavanja i razlogu odbacivanja;

 

(v) odluke u kojima se odbacuju zahtjevi iz razloga što podnositelj ili podnositeljica zahtjeva ima pravo na zaštitu u svojoj zemlji podrijetla u skladu s člankom 8. Direktive 2011/95/EU; "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka bb (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 4. – stavak 2. – točka b

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(bb)  U stavku 2. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

(b) osoba obuhvaćenih prvostupanjskim odlukama kojima se odobrava ili ukida status izbjeglice, a koje su tijekom referentnog razdoblja donijela upravna ili sudska tijela;

„(b) osoba obuhvaćenih prvostupanjskim odlukama koje su tijekom referentnog razdoblja donijela upravna ili sudska tijela i kojima se odobrava, opoziva, ukida ili odbija produljenje statusa izbjeglice na temelju prestanka, isključenja ili na temelju drugih razloga; odluke o prestanku ili isključenju razvrstavaju se dodatno prema posebnom razlogu na kojem se temelji prestanak ili isključenje; "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka bc (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 4. – stavak 2. – točka c

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(bc)  U stavku 2. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

(c) osoba obuhvaćenih prvostupanjskim odlukama kojima se odobrava ili ukida supsidijarni status zaštite, a koje su tijekom referentnog razdoblja izdala upravna ili sudska tijela;

„(c) osoba obuhvaćenih prvostupanjskim odlukama koje su tijekom referentnog razdoblja donijela upravna ili sudska tijela i kojima se odobrava, opoziva, ukida ili odbija produljenje statusa supsidijarne zaštite na temelju prestanka, isključenja ili na temelju drugih razloga; odluke o prestanku ili isključenju razvrstavaju se dodatno prema posebnom razlogu na kojem se temelji prestanak ili isključenje; "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka bd (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 4. – stavak 1. – točka ea (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bd)  U stavku 2. dodaje se sljedeća točka:

 

“(ea)  osoba obuhvaćenih prvostupanjskim odlukama kojima se ograničavaju ili ukidaju materijalni uvjeti prihvata, a koje donose upravna ili sudska tijela tijekom referentnog razdoblja, razvrstanih prema vrsti odluke, trajanju ograničenja ili ukidanja i prema razlogu.”

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka c

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 4. – stavak 2. – posljednji podstavak

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ta se statistika razvrstava prema dobi i spolu, prema državljanstvu tih osoba te prema maloljetnicima bez pratnje. Odnosi se na referentna razdoblja od tri kalendarska mjeseca i dostavlja Komisiji (Eurostatu) u roku od dva mjeseca od završetka referentnog razdoblja. Prvo referentno razdoblje je od siječnja do ožujka 2020.

Ta se statistika razvrstava prema dobi i rodu, prema državljanstvu tih osoba te prema maloljetnicima bez pratnje. Odnosi se na referentna razdoblja od tri kalendarska mjeseca i dostavlja Komisiji (Eurostatu) u roku od dva mjeseca od završetka referentnog razdoblja. Prvo referentno razdoblje je od siječnja do ožujka 2020.

 

Ove se statistike nadalje razvrstavaju prema odlukama koje su donesene nakon osobnog intervjua i prema odlukama koje su donesene bez osobnog intervjua. Statistike o odlukama koje su donesene nakon osobnog intervjua nadalje se razvrstavaju prema osobnim intervjuima u kojima je podnositelj zahtjeva primio usluge tumača i prema osobnim intervjuima u kojima podnositelj zahtjeva nije primio usluge tumača.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka da (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 4. – stavak 3. – točka b

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(d a)  U stavku 3. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

(b) osoba obuhvaćenih konačnim odlukama kojima se odbacuju zahtjevi za međunarodnu zaštitu, kao što su odluke u kojima je utvrđeno da su zahtjevi nedopušteni ili neutemeljeni i odluke donesene prioritetnim ili ubrzanim postupkom upravnih ili sudskih tijela u žalbenom postupku ili revizijom tijekom referentnog razdoblja;

„(b) osoba obuhvaćenih konačnim odlukama upravnih ili sudskih tijela kojima se odbacuju zahtjevi za međunarodnu zaštitu u žalbenom postupku ili revizijom tijekom referentnog razdoblja, razvrstanih kako slijedi:

 

(i) odluke u kojima je utvrđeno da su zahtjevi nedopušteni, dalje razvrstane prema razlogu nedopuštenosti;

 

(ii) odluke u kojima se odbacuju zahtjevi kao neutemeljeni;

 

(iii) odluke u kojima se odbacuju zahtjevi kao očigledno neutemeljeni u redovnom postupku, dalje razvrstane prema razlogu odbacivanja;

 

(iv) odluke u kojima se odbacuju zahtjevi kao očigledno neutemeljeni u ubrzanom postupku, dalje razvrstane prema razlogu ubrzavanja i razlogu odbacivanja;

 

(v) odluke u kojima se odbacuju zahtjevi iz razloga što podnositelj ili podnositeljica zahtjeva ima pravo na zaštitu u svojoj zemlji podrijetla u skladu s člankom 8. Direktive 2011/95/EU; "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka db (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 4. – stavak 3. – točka c

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(d b)  U stavku 3. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

(c) osoba obuhvaćenih konačnim odlukama kojima se odobrava ili ukida status izbjeglice, a koje su u žalbenom postupku ili revizijom tijekom referentnog razdoblja donijela upravna ili sudska tijela;

„(c) osoba obuhvaćenih konačnim odlukama koje su tijekom referentnog razdoblja donijela upravna ili sudska tijela i kojima se odobrava, opoziva, ukida ili odbija produljenje statusa izbjeglice na temelju prestanka, isključenja ili na temelju drugih razloga; odluke o prestanku ili isključenju razvrstavaju se dodatno prema posebnom razlogu na kojem se temelji prestanak ili isključenje; "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka dc (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 4. – stavak 3. – točka d

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(d c)  U stavku 3. točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

(d) osoba obuhvaćenih konačnim odlukama kojima se odobrava ili ukida supsidijarni status zaštite, izdanim od upravnih ili sudskih tijela u žalbenom postupku ili revizijom tijekom referentnog razdoblja;

„(d) osoba obuhvaćenih konačnim odlukama koje su tijekom referentnog razdoblja donijela upravna ili sudska tijela i kojima se odobrava, opoziva, ukida ili odbija produljenje statusa supsidijarne zaštite na temelju prestanka, isključenja ili na temelju drugih razloga; odluke o prestanku ili isključenju razvrstavaju se dodatno prema posebnom razlogu na kojem se temelji prestanak ili isključenje; "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka dd (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 4. – stavak 3. – točka ga (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dd)  U stavku 3. dodaje se sljedeća točka:

 

“(ga)  osoba obuhvaćenih konačnim odlukama kojima se ograničavaju ili ukidaju materijalni uvjeti prihvata, a koje donose upravna ili sudska tijela tijekom referentnog razdoblja, razvrstanih prema vrsti odluke, trajanju ograničenja ili ukidanja i prema razlogu.”

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka e

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 4. – stavak 3. – posljednji podstavak

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Statistika pod točkama (b), (c), (d), (e), (f) i (g) razvrstava se prema dobi i spolu, prema državljanstvu tih osoba te prema maloljetnicima bez pratnje. Uz to, statistika pod točkom (g) razvrstava se prema zemlji boravišta i prema vrsti odluke o azilu. Odnosi se na referentna razdoblja od jedne kalendarske godine i dostavlja Komisiji (Eurostatu) u roku od tri mjeseca od završetka referentne godine. Prvo referentno razdoblje je od siječnja do ožujka 2020.”

Statistika pod točkama (b), (c), (d), (e), (f) i (g) razvrstava se prema dobi i rodu, prema državljanstvu tih osoba te prema maloljetnicima bez pratnje. Uz to, statistika pod točkom (g) razvrstava se prema zemlji boravišta i prema vrsti odluke o azilu. Odnosi se na referentna razdoblja od jedne kalendarske godine i dostavlja Komisiji (Eurostatu) u roku od tri mjeseca od završetka referentne godine. Prvo referentno razdoblje je od siječnja do ožujka 2020.”

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka ea (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 4. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  umeće se sljedeći stavak:

 

„3.a   Države članice Komisiji (Eurostatu) dostavljaju statističke podatke o trajanju žalbi, u kalendarskim danima, od trenutka podnošenja žalbe do trenutka donošenja prvostupanjske odluke o žalbi.”

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka e

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 4. – stavak 4. – posljednji podstavak

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ta se statistika odnosi na referentna razdoblja od jedne kalendarske godine i dostavlja Komisiji (Eurostatu) u roku od tri mjeseca od završetka referentne godine. Prva je referentna godina 2020.

Ta se statistika razvrstava prema dobi i rodu, prema državljanstvu tih osoba te prema maloljetnicima bez pratnje. Ta se statistika odnosi na referentna razdoblja od jednog kalendarskog mjeseca i dostavlja Komisiji (Eurostatu) u roku od tri mjeseca od završetka referentne godine. Prvo referentno razdoblje je siječanj 2020.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka ha (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 4. – stavak 4. (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ha)  dodaje se sljedeći stavak:

 

„4.a   Statistički podaci iz stavaka od 1. do 4. razvrstavaju se prema mjesecu podnošenja zahtjeva.”

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.a (nova) – podtočka a (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 5. – naslov

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1 a)  Članak 5. mijenja se kako slijedi:

 

(a)  Naslov se zamjenjuje sljedećim:

Statistika o sprečavanju ilegalnog ulaska i boravka

„Statistika o sprečavanju nezakonitog ulaska i boravka”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.a (nova) – podtočka b (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 5. – stavak 1. – točka a

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(b)  U stavku 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

(a)  državljana trećih zemalja kojima je odbijen ulazak na državno područje države članice na vanjskoj granici;

“(a)  državljana trećih zemalja kojima je odbijen ulazak na državno područje države članice na vanjskoj granici, razvrstanih prema dobi, rodu i državljanstvu; "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.a (nova) – podtočka c (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 5. – stavak 1. – točka b

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(c)  U stavku 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

(b)  državljana trećih zemalja za koje je utvrđeno da ilegalno borave na državnom području države članice u skladu s nacionalnim zakonima o imigraciji.

(b)  državljana trećih zemalja za koje je utvrđeno da nezakonito borave na državnom području države članice u skladu s nacionalnim zakonima o imigraciji.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.a (nova) – podtočka d (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(b)   U stavku 1. treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

Statistika iz točke (b) razvrstava se prema dobi i spolu te prema državljanstvu tih osoba.

„Statistika iz točke (b) razvrstava se prema dobi, rodu i državljanstvu tih osoba te prema razlozima za njihovo uhićenje i mjestu uhićenja.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 6. – stavak 1. – točka -a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  broju zahtjeva za prvu boravišnu dozvolu koje su podnijeli državljani trećih zemalja, razvrstanih prema državljanstvu, prema razlogu zahtjeva za izdavanje dozvole, prema dobi i rodu;

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 6. – stavak 1. – točka -aa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-aa)  broju odbačenih zahtjeva za prvu boravišnu dozvolu koje su podnijeli državljani trećih zemalja, razvrstanih prema državljanstvu, prema razlogu zahtjeva za izdavanje dozvole, prema dobi i rodu;

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 6. – stavak 1. – točka -ab (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-ab)  broju zahtjeva za boravišnu dozvolu kojom se mijenja imigracijski status ili razlog za boravak koji su odbijeni tijekom referentnog razdoblja, razvrstanih prema državljanstvu, razlogu odbijanja dozvole, dobi i rodu;

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 6. – stavak 1. – točka a – podtočka i.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  dozvole izdane tijekom referentnog razdoblja kojima se osobi izdaje boravišna dozvola prvi put, razvrstane prema državljanstvu, prema razlogu zbog kojeg se izdaje dozvola, prema roku valjanosti dozvole, prema dobi i prema spolu;

(i)  dozvole izdane tijekom referentnog razdoblja kojima se osobi izdaje boravišna dozvola prvi put, razvrstane prema državljanstvu, prema razlogu zbog kojeg se izdaje dozvola, prema roku valjanosti dozvole, prema dobi i prema rodu;

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 6. – stavak 1. – točka a – podtočka ii.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ii)  dozvole izdane tijekom referentnog razdoblja i odobrene pri promjeni imigracijskog statusa osobe ili razloga boravka, razvrstane prema državljanstvu, prema razlogu izdavanja dozvole, prema roku valjanosti dozvole, prema dobi i prema spolu;

(ii)  dozvole izdane tijekom referentnog razdoblja i odobrene pri promjeni imigracijskog statusa osobe ili razloga boravka, razvrstane prema državljanstvu, prema razlogu izdavanja dozvole, prema roku valjanosti dozvole, prema dobi i prema rodu;

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 6. – stavak 1. – točka a – podtočka iii.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(iii)  valjane dozvole na kraju referentnog razdoblja (broj izdanih, neukinutih i neisteklih dozvola), razvrstane prema državljanstvu, prema razlogu izdavanja dozvole, prema roku valjanosti dozvole, prema dobi i prema spolu;

(iii)  valjane dozvole na kraju referentnog razdoblja (broj izdanih, neukinutih i neisteklih dozvola), razvrstane prema državljanstvu, prema razlogu izdavanja dozvole, prema roku valjanosti dozvole, prema dobi i prema rodu;

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 6. – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  broju osoba s dugotrajnim boravištem na kraju referentnog razdoblja, razvrstanih prema državljanstvu, prema vrsti dugotrajnog statusa, prema dobi i prema spolu.

(b)  broju osoba s dugotrajnim boravištem na kraju referentnog razdoblja, razvrstanih prema državljanstvu, prema vrsti dugotrajnog statusa, prema dobi i prema rodu.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 6. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Za statistike u točkama (-a), (-aa) i (a), dozvole izdane iz obiteljskih razloga dodatno se razvrstavaju prema razlogu i statusu sponzora državljanina treće zemlje.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka -a (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 7. – stavak 1. – točka a

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-a)  U stavku 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

(a) broju državljana trećih zemalja za koje je utvrđeno da nezakonito borave na državnom području države članice koji su predmet upravne ili sudske odluke ili akta kojim se navodi ili izjavljuje da je njihov boravak nezakonit i kojim se propisuje obveza napuštanja državnog područja države članice, razvrstanom prema državljanstvu odnosne osobe;

„(a) broju državljana trećih zemalja za koje je utvrđeno da nezakonito borave na državnom području države članice koji su predmet upravne ili sudske odluke ili akta kojim se navodi ili izjavljuje da je njihov boravak nezakonit i kojim se propisuje obveza napuštanja državnog područja države članice, razvrstanih prema državljanstvu odnosne osobe i razlozima za odluku; "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka -aa (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 7. – stavak 1. – točka aa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-aa)  U stavku 1. dodaje se sljedeće:

 

„(aa)  broju državljana trećih zemalja iz točke (a) ovog stavka koji su na kraju referentnog razdoblja bili predmet upravne ili sudske odluke ili akta kojim se zabranjuje ulazak u skladu s člankom 11. Direktive 2008/115/EZ, razvrstanih prema državljanstvu odnosnih osoba;”

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka -ab (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 7. – stavak 1. – točka ab (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-ab)  U stavku 1. dodaje se sljedeća točka:

 

„(ab)  broju državljana trećih zemalja koji su tijekom referentnog razdoblja bili predmet upravne ili sudske odluke ili akta kojim se nalaže njihovo zadržavanje u skladu s Direktivom 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća*;

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka -ac (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 7. – stavak 1. – točka ac (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-ac)  U stavku 1. dodaje se sljedeća točka:

 

„(ac)  broju državljana trećih zemalja koji su na kraju referentnog razdoblja bili predmet upravne ili sudske odluke ili akta kojim se nalaže njihovo zadržavanje u skladu s Direktivom 2008/115/EZ, razvrstanih prema mjesecu u kojem su ti državljani trećih zemalja zadržani;”

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka -ad (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 7. – stavak 1. – točka ad (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-ad)  U stavku 1. dodaje se sljedeća točka:

 

„(ad)  broju državljana trećih zemalja koji su tijekom referentnog razdoblja bili predmet upravne ili sudske odluke ili akta kojim se nalaže alternativno rješenje zadržavanju u skladu s Direktivom 2008/115/EZ, razvrstanih prema vrsti alternativnog rješenja kako slijedi:

 

(i) izvješćivanje;

 

(ii) davanje financijskog jamstva;

 

(iii) obveza boravka na određenome mjestu;

 

(iv) druga vrsta alternativnog rješenja zadržavanju;”

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka -ae (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 7. – stavak 1. – točka ae (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-ae)  U stavku 1. dodaje se sljedeća točka:

 

„(ae)  broju državljana trećih zemalja koji su na kraju referentnog razdoblja bili predmet upravne ili sudske odluke ili akta kojim se nalaže alternativno rješenje zadržavanju u skladu s Direktivom 2008/115/EZ, razvrstanih prema mjesecu u kojem je tim osobama naloženo alternativno rješenje zadržavanju, te dalje razvrstanih prema vrsti alternativnog rješenja kako slijedi:

 

(i) izvješćivanje;

 

(ii) davanje financijskog jamstva;

 

(iii) obveza boravka na određenome mjestu;

 

(iv) druga vrsta alternativnog rješenja zadržavanju;”

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka -af (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 7. – stavak 1. – točka af (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-af)  U stavku 1. dodaje se sljedeća točka:

 

„(af)  broju državljana trećih zemalja koji su tijekom referentnog razdoblja bili predmetom odgode udaljavanja u skladu s člankom 9. Direktive 2008/115/EZ, razvrstanih prema razlogu odgode i državljanstvu odnosnih osoba;”

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka -ag (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 7. – stavak 1. – točka ag (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-ag)  U stavku 1. točka (ag) dodaje se nakon točke (a):

 

„(ag)  broju državljana trećih zemalja koji su tijekom referentnog razdoblja bili predmetom upravne ili sudske odluke ili akta kojima se nalaže njihovo zadržavanje i koji su bili podložni postupcima sudskog ispitivanja u skladu s člankom 15. stavkom 2. Direktive 2008/115/EZ;”

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 7. – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  broju državljana trećih zemalja koji su stvarno napustili državno područje države članice na temelju upravne ili sudske odluke ili akta navedenog u točki (a) razvrstanih prema državljanstvu osoba koje su se vratile, prema vrsti vraćanja i vrsti primljene pomoći te prema odredišnoj zemlji.”

(b)  broju državljana trećih zemalja koji su stvarno napustili državno područje države članice na temelju upravne ili sudske odluke ili akta navedenog u točki (a) razvrstanih prema državljanstvu osoba koje su se vratile, prema vrsti vraćanja i vrsti primljene pomoći te prema odredišnoj zemlji te dalje razvrstanih prema vraćanjima u zemlju podrijetla državljanina treće zemlje;

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka aa (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 7. – stavak 1. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  U stavku 1. dodaje se sljedeća točka:

 

„(ba)  broju državljana trećih zemalja koji su napustili državno područje države članice na temelju upravne ili sudske odluke ili akta, razvrstanih prema vrsti odluke ili akta kako slijedi:

 

(i)  u skladu s formalnim sporazumom Unije o ponovnom prihvatu;

 

(ii)  u skladu s neformalnim sporazumom Unije o ponovnom prihvatu;

 

(iii)  u skladu s nacionalnim sporazumom o ponovnom prihvatu;

 

Ta se statistika dalje razvrstava prema odredišnoj zemlji i nacionalnosti predmetne osobe.”

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 7. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Statistika iz stavka 1. odnosi se na referentna razdoblja od tri kalendarska mjeseca i dostavlja se Komisiji (Eurostatu) u roku od dva mjeseca od završetka referentnog razdoblja. Prvo referentno razdoblje je od siječnja do ožujka 2020.

2.  Statistika iz stavka 1. razvrstava se prema dobi i rodu predmetnih osoba te prema maloljetnicima bez pratnje. Odnosi se na referentna razdoblja od jednog kalendarskog mjeseca i dostavlja se Komisiji (Eurostatu) u roku od dva tjedna od završetka referentnog razdoblja. Prvo referentno razdoblje je siječanj 2020.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.a (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 9. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(4a)  U članku 9. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2.  Države članice Komisiju (Eurostat) izvješćuju o korištenim izvorima podataka, razlozima za odabir tih izvora i posljedicama odabranih izvora podataka na kvalitetu statistike, o korištenim metodama procjene te o njihovim promjenama.

"2.  Države članice Komisiju (Eurostat) izvješćuju o korištenim izvorima podataka, razlozima za odabir tih izvora i posljedicama odabranih izvora podataka na kvalitetu statistike, o primijenjenim mehanizmima kojima se jamči zaštita osobnih podataka, o korištenim metodama procjene te o njihovim promjenama.

 

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.b (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 9.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4b)  Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 9.a

 

Delegirani akti

 

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a kojima se izmjenjuju definicije iz članka 2. stavka 1.

 

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a kojima se mijenja ova Uredba:

 

(a) definiranjem kategorija skupina zemlje rođenja, skupina prethodnog i sljedećeg uobičajenog boravišta i skupina državljanstva iz članka 3. stavka 1.;

 

(b) definiranjem kategorija razloga za izdavanje boravišne dozvole kako je predviđeno člankom 6. stavkom 1. točkom (a);

 

(c) definiranjem dodatnih razvrstavanja;

 

(d) određivanjem pravila o točnosti i standardima kvalitete.”

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 10. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija se ovlašćuje da donosi provedbene akte u svrhu određivanja razvrstavanja u skladu s člancima 4., 5., 6. i 7. te propisuje pravila o odgovarajućim obrascima za dostavu podataka kako je određeno člankom 9.

Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju pravila o odgovarajućim obrascima za dostavu podataka kako je određeno člankom 9. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 11. stavka 2.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 10. – stavak 2. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  U stavku 2. točka (d) briše se.

(b)  Stavak 2. briše se.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.a (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 10.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 10.a

 

Izvršavanje delegiranja ovlasti

 

1. Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

 

2. Ovlast donošenja delegiranih akata iz članka 9.a dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od... [datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni].

 

3. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 9.a. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

4. Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

 

5. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

 

6. Delegirani akt donesen na temelju članka 9.a stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.”

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.b (nova) – podtočka a (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 11. – naslov

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(5b)  Članak 11. mijenja se kako slijedi:

 

(a)  Naslov se zamjenjuje sljedećim:

Odbor

„Postupak odbora”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.b (nova) – podtočka b (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 11. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(b)  stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1.  Pri donošenju provedbenih mjera, Komisiji pomoć pruža Odbor za statistički program osnovan Odlukom 89/382/EEZ, Euratom.

„1.  Komisiji pomaže Odbor za europski statistički sustav osnovan Uredbom (EZ) br. 223/2009. Taj odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.b (nova) – podtočka c (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 11. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(c)  stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2.  Pri upućivanju na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ u pogledu odredbi članka 8.

„2.  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuju se članak 5. i članak 10. Uredbe (EU) br. 182/2011, uzimajući u obzir odredbe članka 11. te Uredbe.”

Rok utvrđen u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ iznosi tri mjeseca.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.b – podtočka d (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 11. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(d)  stavak 3. briše se.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

2.10.2018

STAJALIŠTE U OBLIKU AMANDMANA

Odbora za prava žena i jednakost spolova

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti

(COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

U ime Odbora za prava žena i jednakost spolova: Angelika Mlinar (izvjestiteljica)

AMANDMANI

Odbor za prava žena i jednakost spolova podnosi Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove, kao nadležnom odboru, sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  Zbog stalnih promjena i različite prirode aktualnih migracijskih tokova potrebni su sveobuhvatni i usporedivi statistički podaci razvrstani po rodu o populaciji migranata kako bi se razumjela stvarnost, utvrdile slabosti i nejednakosti te kako bi se tvorcima politika omogućili pouzdani podaci i informacije za definiranje budućih javnih politika.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Kako bi se Unija poduprla u učinkovitom odgovoru na izazove migracija, potrebni su podaci o azilu i upravljanju migracijama za razdoblja kraća od jedne godine.

(3)  Kako bi se Unija poduprla u učinkovitom odgovoru na izazove migracija i u razvoju rodno osjetljivih politika i politika koje se temelje na ljudskim pravima, potrebni su podaci o azilu i upravljanju migracijama za razdoblja kraća od jedne godine.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Statistika o azilu i upravljanju migracijama ključna je za analizu, utvrđivanje i evaluaciju čitavog niza politika, posebno u pogledu odgovora na dolazak osoba koje traže zaštitu u Europi.

(4)  Statistika o azilu i upravljanju migracijama ključna je za analizu, utvrđivanje i evaluaciju čitavog niza politika, posebno u pogledu odgovora na dolazak osoba koje traže zaštitu u Europi i priznavanja posebnih potreba koje te skupine i osobe možda imaju i usluga koje su im potrebne, osobito one koje se suočavaju s višestrukim oblicima diskriminacije i koje bi tijekom postupka migracije i azila mogle biti ranjivije, kao što su među ostalim žene, trudnice, djeca, maloljetnici bez pratnje, starije osobe, osobe s invaliditetom, pripadnici zajednice LGBTI+ i žrtve rodno uvjetovanog nasilja.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4 a)  Rodno uvjetovani progon predstavlja razlog za traženje i odobravanje međunarodne zaštite. Nacionalna i europska statistička tijela prikupljaju statističke podatke o zahtjevima za međunarodnu zaštitu na temelju razloga povezanih s rodom, uključujući rodno uvjetovano nasilje.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Radi osiguranja kvalitete, a posebno mogućnosti usporedbe podataka koje dostavljaju države članice te kako bi se na razini Unije mogli izraditi pouzdani pregledi, upotrijebljeni podaci trebali bi se temeljiti na istim konceptima i odnositi se na isti referentni datum ili razdoblje.

(5)  Radi osiguranja kvalitete, a posebno mogućnosti usporedbe podataka koje dostavljaju države članice te kako bi se na razini Unije mogli izraditi pouzdani pregledi, upotrijebljeni podaci trebali bi se temeljiti na istim konceptima i odnositi se na isti referentni datum ili razdoblje. Takvi podaci trebali bi biti razvrstani po rodu i dobi te obuhvaćati informacije o zakonitim i nezakonitim tokovima, trgovini ljudima, potrebama izbjeglica, migranata i zajednica domaćina te drugim pitanjima. 1a

 

_________________

 

1a http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Ovom se Uredbom jamči pravo na poštovanje osobnog i obiteljskog života i na zaštitu osobnih podataka kako je određeno člancima 7. i 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

(10)  Ovom se Uredbom jamči pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života, na zaštitu osobnih podataka, na nediskriminaciju i rodnu ravnopravnost kako je određeno člancima 7., 8., 21. i 23. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10 a)  Prikupljanjem podataka razvrstanih po rodu omogućuje se utvrđivanje i analiza posebnih slabosti i sposobnosti žena i muškaraca te otkrivanje razlika i nejednakosti. Zahvaljujući rodno osjetljivim podacima o migraciji mogla bi se promicati veća ravnopravnost i ponuditi prilike skupinama u nepovoljnom položaju. U statistikama o migraciji u obzir bi se trebale uzeti varijable kao što su rodni identitet i seksualna orijentacija kako bi se prikupili podaci o iskustvima pripadnika zajednice LGBTQI+ te o nejednakostima u postupcima migracije i azila.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 3. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1)  U članku 3. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1. Države članice Komisiji (Eurostatu) dostavljaju statističke podatke o broju:

„1. Države članice Komisiji (Eurostatu) dostavljaju statističke podatke o broju:

(a) imigranata na državnom području države članice, razvrstane kako slijedi:

(a) imigranata na državnom području države članice, razvrstane kako slijedi:

i. u skupine državljanstava prema dobi i spolu;

i. u skupine državljanstava prema dobi i rodu;

ii. u skupine prema zemlji rođenja prema dobi i spolu;

ii. u skupine zemalja rođenja prema dobi i rodu;

iii. u skupine prema prethodnom uobičajenom boravištu prema dobi i spolu;

iii. u skupine prethodnog uobičajenog boravišta prema dobi i rodu;

(b) emigranata s državnog područja države članice, razvrstane kako slijedi:

(b) emigranata s državnog područja države članice, razvrstane kako slijedi:

i. i. u skupine prema državljanstvu;

i. i. u skupine prema državljanstvu;

ii. prema dobi;

ii. prema dobi;

iii. prema spolu;

iii. prema rodu;

iv. u skupine prema zemlji sljedećeg uobičajenog boravišta;

iv. u skupine zemalja sljedećeg uobičajenog boravišta;

(c) osoba koje imaju uobičajeno boravište u državi članici na kraju referentnog razdoblja, razvrstane kako slijedi:

(c) osoba koje imaju uobičajeno boravište u državi članici na kraju referentnog razdoblja, razvrstane kako slijedi:

i. u skupine državljanstava prema dobi i spolu;

i. u skupine državljanstava prema dobi i rodu;

ii. u skupine zemalja rođenja prema dobi i spolu;

ii. u skupine zemalja rođenja prema dobi i rodu;

(d) osoba koje imaju uobičajeno boravište na državnom području države članice i koje su tijekom referentne godine dobile državljanstvo zemlje članice ili su prethodno imale državljanstvo druge države članice ili treće zemlje, ili koje su prije toga bile osobe bez državljanstva, razvrstane prema dobi i spolu, prema prethodnom državljanstvu tih osoba i prema tome je li osoba prethodno bila bez državljanstva.

(d) osoba koje imaju uobičajeno boravište na državnom području države članice i koje su tijekom referentne godine dobile državljanstvo zemlje članice ili su prethodno imale državljanstvo druge države članice ili treće zemlje, ili koje su prije toga bile osobe bez državljanstva, razvrstane prema dobi i rodu, prema prethodnom državljanstvu tih osoba i prema tome je li osoba prethodno bila bez državljanstva.”

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1538401850022&from=HR

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ta se statistika razvrstava prema dobi i spolu, prema državljanstvu tih osoba te prema maloljetnicima bez pratnje. Odnosi se na referentna razdoblja od jednog kalendarskog mjeseca i dostavlja Komisiji (Eurostatu) u roku od dva mjeseca od završetka referentnog mjeseca. Prvi referentni mjesec je siječanj 2020.

Ta se statistika razvrstava prema dobi i rodu, prema državljanstvu tih osoba te prema maloljetnicima bez pratnje. Odnosi se na referentna razdoblja od jednog kalendarskog mjeseca i dostavlja Komisiji (Eurostatu) u roku od dva mjeseca od završetka referentnog mjeseca. Prvi referentni mjesec je siječanj 2020.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka ba (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 4. – stavak 2. – točke ea i eb (nove)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)   U stavku 2. dodaju se sljedeće točke (ea) i (eb):

 

„(ea) osoba obuhvaćenih prvostupanjskim odlukama kojima se odbijaju zahtjevi za ponovno spajanje obitelji s korisnikom međunarodne zaštite;

 

(eb) osoba obuhvaćenih prvostupanjskim odlukama kojima se odobrava ponovno spajanje obitelji s korisnikom međunarodne zaštite.ˮ

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka c

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ta se statistika razvrstava prema dobi i spolu, prema državljanstvu tih osoba te prema maloljetnicima bez pratnje. Odnosi se na referentna razdoblja od tri kalendarska mjeseca i dostavlja Komisiji (Eurostatu) u roku od dva mjeseca od završetka referentnog mjeseca. Prvo referentno razdoblje je od siječnja do ožujka 2020.

Ta se statistika razvrstava prema dobi i rodu, prema državljanstvu tih osoba te prema maloljetnicima bez pratnje. Odnosi se na referentna razdoblja od tri kalendarska mjeseca i dostavlja Komisiji (Eurostatu) u roku od dva mjeseca od završetka referentnog razdoblja. Prvo referentno razdoblje je od siječnja do ožujka 2020.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka e

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 4. – stavak 3. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Statistika pod točkama (b), (c), (d), (e), (f) i (g) razvrstava se prema dobi i spolu, prema državljanstvu tih osoba te prema maloljetnicima bez pratnje. Uz to, statistika pod točkom (g) razvrstava se prema zemlji boravišta i prema vrsti odluke o azilu. Odnosi se na referentna razdoblja od jedne kalendarske godine i dostavlja Komisiji (Eurostatu) u roku od tri mjeseca od završetka referentne godine. Prva referentna godina je 2020.

Statistika pod točkama (b), (c), (d), (e), (f) i (g) razvrstava se prema dobi i rodu, prema državljanstvu tih osoba te prema maloljetnicima bez pratnje. Uz to, statistika pod točkom (g) razvrstava se prema zemlji boravišta i prema vrsti odluke o azilu. Odnosi se na referentna razdoblja od jedne kalendarske godine i dostavlja Komisiji (Eurostatu) u roku od tri mjeseca od završetka referentne godine. Prva referentna godina je 2020.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1a)  U članku 5. stavak 1. podstavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

Statistika iz točke (b) razvrstava se prema dobi i spolu te prema državljanstvu tih osoba.

Statistika iz točke (b) razvrstava se prema dobi i rodu te prema državljanstvu tih osoba.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1538401850022&from=HR

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 6. – stavak 1. – točka a – podtočka i.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  dozvole izdane tijekom referentnog razdoblja kojima se osobi izdaje boravišna dozvola prvi put, razvrstane prema državljanstvu, prema razlogu zbog kojeg se izdaje dozvola, prema roku valjanosti dozvole, prema dobi i prema spolu;

i.  dozvole izdane tijekom referentnog razdoblja kojima se osobi izdaje boravišna dozvola prvi put, razvrstane prema državljanstvu, prema razlogu zbog kojeg se izdaje dozvola, prema roku valjanosti dozvole, prema dobi i prema rodu;

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. − podtočka a

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 6. – stavak 1. – točka a – podtočka ii.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.  dozvole izdane tijekom referentnog razdoblja i odobrene pri promjeni imigracijskog statusa osobe ili razloga boravka, razvrstane prema državljanstvu, prema razlogu izdavanja dozvole, prema roku valjanosti dozvole, prema dobi i prema spolu;

ii.  dozvole izdane tijekom referentnog razdoblja i odobrene pri promjeni imigracijskog statusa osobe ili razloga boravka, razvrstane prema državljanstvu, prema razlogu izdavanja dozvole, prema roku valjanosti dozvole, prema dobi i prema rodu;

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. − točka a

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 6. – stavak 1. – točka a – podtočka iii.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iii.  valjane dozvole na kraju referentnog razdoblja (broj izdanih, neukinutih i neisteklih dozvola), razvrstane prema državljanstvu, prema razlogu izdavanja dozvole, prema roku valjanosti dozvole, prema dobi i prema spolu;

iii.  valjane dozvole na kraju referentnog razdoblja (broj izdanih, neukinutih i neisteklih dozvola), razvrstane prema državljanstvu, prema razlogu izdavanja dozvole, prema roku valjanosti dozvole, prema dobi i prema rodu;

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 6. – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  broju osoba s dugotrajnim boravištem na kraju referentnog razdoblja, razvrstanih prema državljanstvu, prema vrsti dugotrajnog statusa, prema dobi i prema spolu.

(b)  broju osoba s dugotrajnim boravištem na kraju referentnog razdoblja, razvrstanih prema državljanstvu, prema vrsti dugotrajnog statusa, prema dobi i prema rodu.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 7. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Statistika iz stavka 1. odnosi se na referentna razdoblja od tri kalendarska mjeseca i dostavlja se Komisiji (Eurostatu) u roku od dva mjeseca od završetka referentnog razdoblja. Prvo referentno razdoblje je od siječnja do ožujka 2020.

2.  Statistika iz stavka 1. razvrstava se prema dobi i rodu predmetnih osoba te prema maloljetnicima bez pratnje. Odnosi se na referentna razdoblja od tri kalendarska mjeseca i dostavlja Komisiji (Eurostatu) u roku od dva mjeseca od završetka referentnog razdoblja. Prvo referentno razdoblje je od siječnja do ožujka 2020.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.a (nova)

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 9. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4 a)  U članku 9. stavku 1. umeće se sljedeći podstavak:

 

Opće je načelo u pogledu zaštite ljudskih prava migranata i tražitelja azila da bi se trebalo poštovati njihovo pravo na privatnost i zaštitu osobnih podataka te da bi se podaci trebali prikupljati uz njihovu suglasnost i dobrovoljno sudjelovanje*

 

_________________

 

* Smjernice i načela, uz potporu praktičnih smjernica, o zaštiti ljudskih prava migranata u ranjivom položaju u sklopu velikih i/ili mješovitih kretanja


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Statistike Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti

Referentni dokumenti

COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)

Datum podnošenja EP-u

16.5.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

31.5.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

31.5.2018

DEVE

31.5.2018

EMPL

31.5.2018

FEMM

31.5.2018

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

AFET

20.6.2018

DEVE

11.7.2018

EMPL

31.5.2018

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Cecilia Wikström

11.6.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

10.7.2018

27.9.2018

20.11.2018

 

Datum usvajanja

20.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

36

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josep-Maria Terricabras, Geoffrey Van Orden

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Rupert Matthews, Demetris Papadakis

Datum podnošenja

26.11.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

36

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Ana Gomes, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Demetris Papadakis, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

4

-

ECR

Daniel Dalton, Rupert Matthews, Geoffrey Van Orden

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 10. prosinca 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti