Eljárás : 2018/0154(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0395/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0395/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 16/04/2019 - 8.1

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0359

JELENTÉS     ***I
PDF 956kWORD 109k
26.11.2018
PE 627.746v02-00 A8-0395/2018

a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Cecilia Wikström

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 MÓDOSÍTÁSOK FORMÁJÁBAN MEGFOGALMAZOTT ÁLLÁSPONT a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről
 /
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0307),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 338. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0182/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság módosítások formájában megfogalmazott álláspontjára (A8-0395/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A menekültügyre és az irányított bevándorlásra vonatkozó statisztikával kapcsolatban az Unión belül jelentkező új igények kielégítése érdekében, továbbá figyelemmel arra, hogy a migráció jellemzői gyorsan változnak, olyan keretet szükséges létrehozni, amely gyors reakciót tesz lehetővé a menekültügyre és az irányított bevándorlásra vonatkozó statisztikával kapcsolatban jelentkező igények változásaira.

(2)  A migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó statisztikával kapcsolatban az Unión belül jelentkező új igények kielégítése érdekében, továbbá figyelemmel arra, hogy a migráció jellemzői gyorsan változnak, olyan keretet szükséges létrehozni, amely gyors reakciót tesz lehetővé a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó statisztikával kapcsolatban jelentkező igények változásaira.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A jelenlegi migrációs áramlások állandóan változó és eltérő jellege miatt átfogó és összehasonlítható, nemek szerint lebontott statisztikai adatokra van szükség a migráns népesség összetételéről a valós helyzet megértése, az érzékeny pontok és az egyenlőtlenségek azonosítása és annak érdekében, hogy a döntéshozók számára megbízható adatokat és információkat lehessen biztosítani a jövőbeli közpolitikák kidolgozásához.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ahhoz, hogy az Unió eredményesen reagálhasson a migrációból fakadó kihívásokra, a menekültügy és az irányított bevándorlás területén az évesnél gyakoribb adatokra van szükség.

(3)  Ahhoz, hogy az Unió eredményesen reagálhasson a migrációból fakadó kihívásokra, és a nemi szempontokat figyelembe vevő, az emberi jogokon alapuló politikákat alakíthasson ki, a menekültügy és az irányított bevándorlás területén az évesnél gyakoribb adatokra van szükség.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A menekültügyre és az irányított bevándorlásra vonatkozó statisztika alapvetően fontos számos különböző szakpolitika tanulmányozása, meghatározása és értékelése szempontjából, különös tekintettel az Európában védelmet kérő személyek érkezésével kapcsolatos intézkedésekre.

(4)  A menekültügyre és az irányított bevándorlásra vonatkozó statisztika alapvetően fontos számos különböző szakpolitika tanulmányozása, meghatározása és értékelése szempontjából, különös tekintettel az Európában védelmet kérő személyek érkezésével kapcsolatos intézkedésekre a megfelelő megoldás megtalálásához.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó statisztikák alapvető fontosságúak az Unión belüli migrációs mozgások áttekintése, illetve annak lehetővé tétele szempontjából, hogy a tagállamok helyesen, az Európai Unió Alapjogi Chartájában és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményben rögzített alapvető jogokkal összhangban alkalmazzák az uniós jogszabályokat.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  A személyek nemi hovatartozás alapján való üldöztetése indokot jelent a nemzetközi védelem iránti kérelemre és annak megadására. A nemzeti és az uniós statisztikai hatóságoknak statisztikákat kell gyűjteniük a nemi alapon, többek között nemi alapú erőszak alapján benyújtott, nemzetközi védelem iránti kérelmekre vonatkozóan.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  A 862/2007/EK rendelet céljainak elérése érdekében elegendő pénzügyi erőforrást kell biztosítani a migrációval és a nemzetközi védelemmel kapcsolatos, jó minőségű nemzeti és uniós szintű statisztikák gyűjtésére, elemzésére és terjesztésére, különösen az 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel1a összhangban lévő, erre irányuló tevékenységek támogatása révén.

 

______________

 

1a  Az Európai Parlament és a Tanács 516/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról, a 2008/381/EK tanácsi határozat módosításáról, valamint az 573/2007/EK és az 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatok és a 2007/435/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 150., 2014.5.20., 168. o.).

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Ez a rendelet az Európai Unió Alapjogi Chartája 7. és 8. cikkének megfelelően biztosítja a magán- és a családi élet tiszteletben tartásához, valamint a személyes adatok védelméhez való jogot.

(10)  Ez a rendelet az Európai Unió Alapjogi Chartája 7., 8., 21. és 23. cikkének megfelelően és az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel1a összhangban biztosítja a magán- és a családi élet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez való jogot, a megkülönböztetés tilalmát és a nemek közötti egyenlőséget.

 

______________

 

1a  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  A nemek szerint bontott adatok gyűjtésének lehetővé kell tennie a nők és a férfiak sajátos sebezhetőségeinek és képességeinek felmérését és elemzését, feltárva az eltéréseket és az egyenlőtlenségeket. A migrációval kapcsolatos, a nemi szempontokat figyelembe vevő adatok lehetővé teszik az egyenlőség előmozdítását, és lehetőségeket kínálnak a hátrányos helyzetű csoportok számára. A migrációs statisztikáknak figyelembe kell venniük az olyan változókat is, mint a nemi identitás és a szexuális irányultság, hogy adatokat gyűjtsenek az LMBTQI+-személyek migrációs és menekültügyi eljárások során szerzett tapasztalatairól és az általuk tapasztalt egyenlőtlenségekről.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni a bontások meghatározása céljából. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni25.

(11)  E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni az adattovábbítás megfelelő formátumaira vonatkozó szabályok megállapítása céljából. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

__________________

__________________

25 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

25 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  A 862/2007/EK rendeletnek a technológiai és gazdasági fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban módosítsa a 862/2007/EK rendeletet egyes meghatározások aktualizálása és a rendelet kiegészítése céljából, meghatározva az adatok csoportosítását és további bontását, és szabályokat megállapítva a pontosságra és a minőségi előírásokra vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

 

________________

 

1a HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11b)  A 862/2007/EK rendelet alkalmazásának hatékony nyomon követése szükségessé teszi a rendelet rendszeres időközönkénti értékelését. A Bizottságnak részletesen meg kell vizsgálnia a 862/2007/EK rendelet értelmében összeállított statisztikákat, valamint azok minőségét és időben történő rendelkezésre bocsátását az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak benyújtandó jelentések céljából. Szoros egyeztetésre van szükség minden, menedékkérelemmel foglalkozó féllel, így az ENSZ ügynökségeivel és az egyéb releváns nemzetközi és nem kormányzati szervezetekkel egyaránt.

Indokolás

Az Európai Bizottság a 12. cikk értelmében háromévente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a rendelet alkalmazásáról. A jelentéseknek a végrehajtások alapos értékelését, illetve a migrációval és nemzetközi védelemmel kapcsolatos adatgyűjtésben és -elemzésben részt vevő kulcsszereplőkkel történő konzultációt kell követniük.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)

862/2007/EK rendelet

1 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(-1)  Az 1. cikk c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

c)  a tagállamoknak a bevándorlásra, a tartózkodási engedély megadására, az állampolgárságra, a menedékjogra és a nemzetközi védelem egyéb formáira, valamint az illegális bevándorlás megelőzésére vonatkozó közigazgatási és bírósági eljárásai és folyamatai.

„c)  a tagállamoknak a bevándorlásra, a tartózkodási engedély megadására, az állampolgárságra, a menedékjogra és a nemzetközi védelem egyéb formáira, valamint az irreguláris belépésre, tartózkodásra és visszatérésre vonatkozó közigazgatási és bírósági eljárásai és folyamatai.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32013L0033)

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új) – a pont (új)

862/2007/EK rendelet

2 cikk – 1 bekezdés – j pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(-1a)  A 2. cikk a következőképpen módosul:

 

a)  Az (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„nemzetközi védelem iránti kérelem”: a harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e státusok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2004. április 29-i 2004/83/EK tanácsi irányelv [2] 2. cikkének g) pontja értelmében a nemzetközi védelem iránti kérelem2;

„j) »nemzetközi védelem iránti kérelem«: a 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv2 2. cikkének h) pontjában meghatározott nemzetközi védelem iránti kérelem;

_______________

_______________

2  HL L 304., 2004.9.30., 12. o.

2  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/95/EU irányelve (2011. december 13.) a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról (HL L 337., 2011.12.20., 9–26. o.).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

1 b cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új) – b pont (új)

862/2007/EK rendelet

2 cikk – 1 bekezdés – k pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

b)  Az (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő szöveg lép:

k) „menekültjogállás” a 2004/83/EK irányelv 2. cikkének d) pontja értelmében a menekültjogállás;

„k) »menekültjogállás«: a 2011/95/EU irányelv 2. cikkének e) pontja értelmében vett menekültjogállás;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új) – c pont (új)

862/2007/EK rendelet

2 cikk – 1 bekezdés – l pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

c)  Az (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő szöveg lép:

l) „kiegészítő védelmi jogállás”: a 2004/83/EK irányelv 2. cikkének f) pontja értelmében a kiegészítő védelmi jogállás;

„l) »kiegészítő védelmi jogállás«: a 2011/95/EU irányelv 2. cikkének g) pontja értelmében vett kiegészítő védelmi jogállás;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új) – d pont (új)

862/2007/EK rendelet

2 cikk – 1 bekezdés – m pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

d)  Az (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő szöveg lép:

m) „családtag”: az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2003. február 18-i 343/2003/EK tanácsi rendelet [3] 2. cikkének i) pontjában meghatározott minden családtag3;

„m) »családtagok«: a 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet3 2. cikkének g) pontjában meghatározott családtagok;

_______________

_______________

3  HL L 50., 2003.2.25., 1. o.

3  Az Európai Parlament és a Tanács 604/2013/EU rendelete (2013. június 26.) egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról (HL L 180., 2013.6.29., 31. o.).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új) – e pont (új)

862/2007/EK rendelet

2 cikk – 1 bekezdés – o pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

d)  Az (1) bekezdés o) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

o) „kísérő nélküli kiskorú”: a 2004/83/EK tanácsi irányelv 2. cikkének i) pontja értelmében a kísérő nélküli kiskorú;

o) »kísérő nélküli kiskorú«: a 2011/95/EK irányelv 2. cikkének l) pontja értelmében vett, kísérő nélküli kiskorú;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új) – f pont (új)

862/2007/EK rendelet

2 cikk – 1 bekezdés – p pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

f)  Az (1) bekezdés p) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

p) „külső határok”: a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [12] 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározottak szerinti külső határok12;

„p) »külső határok«: az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet5 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározottak szerinti külső határok;

________________

________________

5  HL L 105., 2006.4.13., 1. o.

5  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/399 rendelete (2016. március 9.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határellenőrzési kódex) (HL L 77., 2016.3.23., 1. o.).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új) – g pont (új)

862/2007/EK rendelet

2 cikk – 1 bekezdés – q pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

g)  Az (1) bekezdés q) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

q) „harmadik országbeli állampolgárok, akiktől megtagadták a belépést”: olyan harmadik országbeli állampolgárok, akiktől a külső határon megtagadják a belépést, mivel nem tesznek eleget az 562/2006/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében megállapított valamennyi belépési feltételnek, és nem tartoznak azon rendelet 5. cikke (4) bekezdésében említett személyek kategóriáiba;

„q) »harmadik országbeli állampolgárok, akiktől megtagadták a belépést«: olyan harmadik országbeli állampolgárok, akiktől a külső határon megtagadják a belépést, mivel nem tesznek eleget az (EU) 2016/399 rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében megállapított valamennyi belépési feltételnek, és nem tartoznak azon rendelet 5. cikke (2) bekezdésében említett személyek kategóriáiba;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új) – h pont (új)

862/2007/EK rendelet

2 cikk – 1 bekezdés – s a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

h)  Az (1) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

 

„sa) »kitoloncolás«: a 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv* 3. cikkének 5. pontjában meghatározott kitoloncolás;”

 

________________

 

*  Az Európai Parlament és a Tanács 2008/115/EK irányelve (2008. december 16.) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról (HL L 348., 2008.12.24., 98. o.).

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új) – i pont (új)

862/2007/EK rendelet

2 cikk – 1 bekezdés – s b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

i.  Az (1) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

 

„sb) »önkéntes távozás«: a 2008/115/EK irányelv 3. cikkének 8. pontjában meghatározott önkéntes távozás;”

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új) – j pont (új)

862/2007/EK rendelet

2 cikk – 1 bekezdés – s c pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

j)  Az (1) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

 

„sc) »támogatott önkéntes visszatérés«: a 2008/115/EK irányelv 3. cikkének 8. pontjában meghatározott, logisztikai, pénzügyi vagy egyéb anyagi segítségnyújtás révén támogatott önkéntes visszatérés;”

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új) – k pont (új)

862/2007/EK rendelet

2 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

k)  A (3) bekezdést el kell hagyni.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 b pont (új)

862/2007/EK rendelet

3 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(-1b)  A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

3 cikk

3. cikk

A nemzetközi migrációra, a szokásos tartózkodási hellyel rendelkező népességre és az állampolgárság megszerzésére vonatkozó statisztikák

A nemzetközi migrációra, a szokásos tartózkodási hellyel rendelkező népességre és az állampolgárság megszerzésére vonatkozó statisztikák

(1)  A tagállamok eljuttatják a Bizottságnak (Eurostat) a következők számára vonatkozó statisztikákat:

(1)  A tagállamok eljuttatják a Bizottságnak (Eurostat) a következők számára vonatkozó statisztikákat:

a)  a tagállam területére költözött bevándorlók a következő bontásban:

a)  a tagállam területére költözött bevándorlók a következő bontásban:

i.  állampolgárság csoportjai kor és nem szerint;

i.  állampolgárság csoportjai kor és nem szerint;

ii.  születési hely csoportjai kor és nem szerint;

ii.  születési hely csoportjai kor és nem szerint;

iii.  a korábbi szokásos tartózkodási hely szerinti ország csoportjai kor és nem szerint;

iii.  a korábbi szokásos tartózkodási hely szerinti ország csoportjai kor és nem szerint;

b)  a tagállam területéről elköltözött kivándorlók a következő bontásban:

b)  a tagállam területéről elköltözött kivándorlók a következő bontásban:

i.  állampolgárságok csoportjai szerint;

i.  állampolgárságok csoportjai szerint;

ii.  kor;

ii.  kor;

iii.  nem;

iii.  nem;

iv.  a következő szokásos tartózkodási hely szerinti országok csoportjai szerint;

iv.  a következő szokásos tartózkodási hely szerinti országok csoportjai szerint;

c)  a referencia-időszak végén a tagállamban szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személyek a következő bontásban:

c)  a referencia-időszak végén a tagállamban szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személyek a következő bontásban:

i.  állampolgárság csoportjai kor és nem szerint;

i.  állampolgárság csoportjai kor és nem szerint;

ii.  születési hely csoportjai kor és nem szerint;

ii.  születési hely csoportjai kor és nem szerint;

d)  a tagállam területén szokásos tartózkodási hellyel rendelkező és a referenciaév során a tagállamban állampolgárságot szerzett személyek, akik korábban más tagállam vagy harmadik ország állampolgárságával rendelkeztek, vagy korábban hontalanok voltak, kor és nem, az érintett személyek korábbi állampolgársága és a korábban hontalan személyek szerinti bontásban.

d)  a tagállam területén szokásos tartózkodási hellyel rendelkező és a referenciaév során a tagállamban állampolgárságot szerzett személyek, akik korábban más tagállam vagy harmadik ország állampolgárságával rendelkeztek, vagy hontalanok voltak, kor és nem, az érintett személyek korábbi állampolgársága és a korábban hontalan személyek szerinti bontásban.

 

da)  a tagállam területén szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személyek, akik a referenciaév során hosszú távú tartózkodási engedélyt szereztek, kor és nem szerinti bontásban.

(2)  „Az (1) bekezdésben meghatározott statisztikáknak egy naptári év referencia-időszakra kell vonatkozniuk, és azokat a referenciaév végét követő hat hónapon belül kell eljuttatni a Bizottságnak (Eurostat). Az első referenciaév 2008.”

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott statisztikáknak egy naptári év referencia-időszakra kell vonatkozniuk, és azokat a referenciaév végét követő hat hónapon belül kell eljuttatni a Bizottságnak (Eurostat). Az első referenciaév 2020.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1538559664710&uri=CELEX:32007R0862)

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – -a alpont (új)

862/2007/EK rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-a)  A (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

c)  a referencia-időszak alatt visszavont nemzetközi védelem iránti kérelmek.

„c)   a referencia-időszak alatt visszavont, nemzetközi védelem iránti kérelmek, a visszavonás típusa szerinti bontásban;”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a alpont

862/2007/EK rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  azok a nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtó személyek és az ilyen kérelembe családtagként belefoglalt személyek, akik kérelmét a 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv* 31. cikkének (8) bekezdésében említett gyorsított eljárás keretében dolgozták fel;

 

__________________

 

*  Az Európai Parlament és a Tanács 2013/32/EU irányelve (2013. június 26.) a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról (HL L 180., 2013.6.29., 60. o.).

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a alpont

862/2007/EK rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

db)  azok a nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtó személyek és az ilyen kérelembe családtagként belefoglalt személyek, akik kérelmét a referencia-időszak alatt a 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 43. cikkében említett, a határon folytatott eljárás keretében dolgozták fel;

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a alpont

862/2007/EK rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – d c pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

dc)  azok a referencia-időszak során nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtó személyek és az ilyen kérelembe családtagként belefoglalt személyek, akik a 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének (3) bekezdése és 25. cikkének (6) bekezdésével összhangban mentesülnek a gyorsított eljárás vagy a határon folytatott eljárás alól;

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a alpont

862/2007/EK rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – d d pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

dd)  azok a nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtó személyek, akiket nem vettek nyilvántartásba a 603/2003/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet* 14. cikke szerinti Eurodacban;

 

__________________

 

* Az Európai Parlament és a Tanács 603/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról (HL L 180., 2013.6.29., 1. o.).

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a alpont

862/2007/EK rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – d e pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

de)  azok a referencia-időszak alatt nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtó személyek és az ilyen kérelembe családtagként belefoglalt személyek, akik a személyazonosságuk meghatározását elősegítő, bizonyító erejű okiratokat tudnak bemutatni;

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a alpont

862/2007/EK rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – d f pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

df)  a referencia-időszak alatt a 2013/32/EU irányelv 40. cikkében említett, nemzetközi védelem iránti ismételt kérelmet benyújtó személyek, vagy ilyen kérelembe családtagként belefoglalt személyek;

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a alpont

862/2007/EK rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – d g pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

dg)  azok a referencia-időszak alatt nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtó személyek és az ilyen kérelembe családtagként belefoglalt személyek, akik a 2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv* értelmében a referencia-időszak végén őrizetben voltak, az e személyek őrizetbe helyezésének hónapja és indoka szerinti bontásban;

 

____________________

 

* Az Európai Parlament és a Tanács 2013/33/EU irányelve (2013. június 26.) a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 180., 2013.6.29., 96. o.).

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a alpont

862/2007/EK rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – d h pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

dh)  azok a nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtó személyek és az ilyen kérelembe családtagként belefoglalt személyek, akik a referencia-időszak alatt a 2013/33/EU irányelv értelmében az őrizetbe helyezést elrendelő közigazgatási vagy bírósági határozat vagy intézkedés hatálya alatt álltak;

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a alpont

862/2007/EK rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – d i pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

di)  azok a nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtó személyek és az ilyen kérelembe családtagként belefoglalt személyek, akik a referencia-időszak alatt a 2013/33/EU irányelv értelmében az őrizetbe helyezés valamely alternatíváját előíró közigazgatási vagy bírósági határozat vagy intézkedés hatálya alatt álltak, az alábbi alternatívatípusok szerinti bontásban:

 

i. bejelentkezés;

 

ii. pénzügyi garancia letétbe helyezése;

 

iii. kijelölt helyen való tartózkodási kötelezettség;

 

iv. az őrizet egyéb típusú alternatívája;

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a alpont

862/2007/EK rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – d j pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

dj)  azok a referencia-időszak alatt nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtó személyek és az ilyen kérelembe családtagként belefoglalt személyek, akik a 2013/33/EU irányelv értelmében a referencia-időszak végén az őrizetbe helyezés valamely alternatíváját előíró közigazgatási vagy bírósági határozat vagy intézkedés hatálya alatt álltak, az őrizetbe helyezést elrendelő közigazgatási vagy bírósági határozat hónapja szerinti bontásban és az alábbi alternatívatípusok szerinti további bontásban:

 

i. bejelentkezés;

 

ii. pénzügyi garancia letétbe helyezése;

 

iii. kijelölt helyen való tartózkodási kötelezettség;

 

iv. az őrizet egyéb típusú alternatívája;

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a alpont

862/2007/EK rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – d k pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

dk)  azok a nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtó személyek, akik a referencia-időszak alatt életkor-meghatározáson estek át;

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a alpont

862/2007/EK rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – d l pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

dl  a kérelmezők életkor-meghatározására vonatkozó határozatok, az alábbiak szerinti bontásban:

 

i. azon határozatok, amelyek értelmében a kérelmező kiskorú;

 

ii. azon határozatok, amelyek értelmében a kérelmező nagykorú;

 

iii. eredménytelen vagy félbehagyott értékelések;

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a alpont

862/2007/EK rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – d m pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

dm)  azok a nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtó személyek és az ilyen kérelembe családtagként belefoglalt személyek, akiket a referencia-időszak alatt a 2013/32/EU irányelv 24. cikkével összhangban különleges eljárási garanciákat igénylőként vagy a 2013/33/EU irányelv 2. cikkének k) pontja értelmében különleges befogadási igényekkel rendelkező kérelmezőkként határoztak meg;

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a alpont

862/2007/EK rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – d n pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

dn)  azok a nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtó személyek és az ilyen kérelembe családtagként belefoglalt személyek, akik a referencia-időszakban a 2013/32/EU irányelv 20. cikkével összhangban ingyenes jogi segítségnyújtást vettek igénybe, első- és másodfokú eljárások szerinti bontásban;

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a alpont

862/2007/EK rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – d o pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

do)  azok a nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtó személyek és az ilyen kérelembe családtagként belefoglalt személyek, akik a referencia-időszak végén a 2013/33/EU irányelv 17. cikkével összhangban a befogadás kérelmezők számára megfelelő életszínvonalat biztosító anyagi feltételeiben részesültek;

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a alpont

862/2007/EK rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – d p pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

dp)  azok a nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtó, kísérő nélküli kiskorúak, akik számára a referencia-időszak alatt képviselőt jelöltek ki a 2013/32/EU irányelv 25. cikkével összhangban;

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a alpont

862/2007/EK rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – d q pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

dq)  azok a nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtó, kísérő nélküli kiskorúként elismert személyek, akik számára a referencia-időszak alatt a 2013/33/EU irányelv 14. cikkének megfelelően biztosították az iskolai oktatáshoz való hozzáférést;

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a alpont

862/2007/EK rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – d r pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

dr)  azok a nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtó, kísérő nélküli kiskorúként elismert személyek, akik a referencia-időszak alatt a 2011/95/EU irányelv 31. cikkének megfelelően elhelyezésben részesültek, az elhelyezés oka szerinti bontásban;

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a alpont

862/2007/EK rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – d s pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ds)  az egy gyámra jutó, kísérő nélküli kiskorúak átlagos száma a referencia-időszak alatt;

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

862/2007/EK rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – utolsó albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E statisztikákat kor és nem, az érintett személyek állampolgársága, valamint kíséret nélküli kiskorú érintettsége szerinti bontásban kell megadni. A statisztikáknak egy naptári hónap referencia-időszakra kell vonatkozniuk, és azokat a referencia-hónap végét követő két hónapon belül kell eljuttatni a Bizottságnak (Eurostat). Az első referencia-hónap 2020 januárja.

E statisztikákat életkor és nem, az érintett személyek állampolgársága, valamint kíséret nélküli kiskorú érintettsége szerinti bontásban kell megadni. A statisztikáknak egy naptári hónap referencia-időszakra kell vonatkozniuk, és azokat a referencia-hónap végét követő két hónapon belül kell eljuttatni a Bizottságnak (Eurostat). Az első referencia-hónap 2020 januárja.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b a pont (új)

862/2007/EK rendelet

4 cikk – 2 bekezdés – a pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ba)  A (2) bekezdés a) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

a) a referencia-időszak alatt a közigazgatási vagy bírósági szervek által hozott, a nemzetközi védelem iránti kérelmet elutasító elsőfokú határozatok, például a kérelmeket elfogadhatatlannak vagy megalapozatlannak ítélő, valamint az elsőbbségi és gyorsított eljárások keretében hozott határozatok hatálya alá tartozó személyek;

„a) a referencia-időszak alatt a közigazgatási vagy bírósági szervek által hozott, a nemzetközi védelem iránti kérelmet elutasító elsőfokú határozatok hatálya alá tartozó személyek, az alábbiak szerinti bontásban:

 

i. a kérelmeket elfogadhatatlannak ítélő határozatok, az elfogadhatatlanság oka szerinti további bontásban;

 

ii. a kérelmeket megalapozatlanság miatt elutasító határozatok;

 

iii. a kérelmeket a rendes eljárás keretében nyilvánvaló megalapozatlanság miatt elutasító határozatok, az elutasítás okai szerinti további bontásban;

 

iv. a kérelmeket a gyorsított eljárás keretében nyilvánvaló megalapozatlanság miatt elutasító határozatok, a gyorsítás okai és az elutasítás okai szerinti további bontásban;

 

v. a kérelmek elutasításáról szóló határozatok, amelyek azzal az indokkal születtek, hogy a kérelmező a 2011/95/EU irányelv 8. cikkével összhangban a származási országában jogosult a védelemre; ”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b b alpont (új)

862/2007/EK rendelet

4 cikk – 2 bekezdés – b pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

bb)  A (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

b) a referencia-időszak alatt a közigazgatási vagy bírósági szervek által hozott, menekült jogállást megadó vagy visszavonó elsőfokú határozatok hatálya alá tartozó személyek;

„b) a referencia-időszak alatt a közigazgatási vagy bírósági szervek által hozott, a menekült jogállást megadó, visszavonó, megszüntető vagy annak megújítását megszüntetés, kizárás vagy egyéb indokok alapján elutasító elsőfokú határozatok hatálya alá tartozó személyek; a megszüntetésről vagy kizárásról hozott határozatokat a megszüntetés vagy kizárás konkrét indokai alapján tovább kell bontani; ”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b c alpont (új)

862/2007/EK rendelet

4 cikk – 2 bekezdés – c pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

bc)  A (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

c) a referencia-időszak alatt a közigazgatási vagy bírósági szervek által hozott, kiegészítő védelmet megadó vagy visszavonó elsőfokú határozatok hatálya alá tartozó személyek;

„c) a referencia-időszak alatt a közigazgatási vagy bírósági szervek által hozott, a kiegészítő védelmet megadó, visszavonó, megszüntető vagy annak megújítását megszüntetés, kizárás vagy egyéb indokok alapján elutasító elsőfokú határozatok hatálya alá tartozó személyek; a megszüntetésről vagy kizárásról hozott határozatokat a megszüntetés vagy kizárás konkrét indokai alapján tovább kell bontani; ”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b d pont (új)

862/2007/EK rendelet

4 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bd)  A (2) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

 

„ea)  a referencia-időszak alatt a közigazgatási vagy bírósági szervek által hozott, az anyagi befogadási feltételeket csökkentő vagy megvonó, elsőfokú határozatok hatálya alá tartozó személyek, a határozatok típusa, a csökkentés vagy megvonás időtartama, és ennek indoka szerinti bontásban.”

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c pont

862/2007/EK rendelet

4 cikk – 2 bekezdés – utolsó albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E statisztikákat kor és nem, az érintett személyek állampolgársága, valamint kíséret nélküli kiskorú érintettsége szerinti bontásban kell megadni. A statisztikáknak három naptári hónap időtartamú referencia-időszakra kell vonatkozniuk, és azokat a referencia-időszak végét követő két hónapon belül kell eljuttatni a Bizottságnak (Eurostat). Az első referencia-időszak 2020 januárjától márciusáig tart.

E statisztikákat életkor és nem, az érintett személyek állampolgársága, valamint kíséret nélküli kiskorú érintettsége szerinti bontásban kell megadni. A statisztikáknak három naptári hónap időtartamú referencia-időszakra kell vonatkozniuk, és azokat a referencia-időszak végét követő két hónapon belül kell eljuttatni a Bizottságnak (Eurostat). Az első referencia-időszak 2020. januártól márciusig tart.

 

E statisztikákat továbbá a személyes interjút követő és személyes interjú nélkül meghozott határozatok szerint is le kell bontani. A személyes interjút követő határozatokra vonatkozó statisztikákat tovább kell bontani aszerint, hogy a személyes interjúkon állt-e tolmács a kérelmező rendelkezésére vagy sem.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d a alpont (új)

862/2007/EK rendelet

4 cikk – 3 bekezdés – b pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

da)  A (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

b) a referencia-időszak alatt a közigazgatási vagy bírósági szervek által fellebbezés vagy felülvizsgálat során hozott, a nemzetközi védelem iránti kérelmet visszautasító jogerős határozatok, például a kérelmet elfogadhatatlannak vagy megalapozatlannak ítélő, valamint az elsőbbségi és gyorsított eljárások keretében hozott határozatok hatálya alá tartozó személyek;

„b) a referencia-időszak alatt a közigazgatási vagy bírósági szervek által fellebbezés vagy felülvizsgálat során hozott, a nemzetközi védelem iránti kérelmet elutasító jogerős határozatok hatálya alá tartozó személyek, az alábbiak szerinti bontásban:

 

i. a kérelmeket elfogadhatatlannak ítélő határozatok, az elfogadhatatlanság oka szerinti további bontásban;

 

ii. a kérelmeket megalapozatlanság miatt elutasító határozatok;

 

iii. a kérelmeket a rendes eljárás keretében nyilvánvaló megalapozatlanság miatt elutasító határozatok, az elutasítás okai szerinti további bontásban;

 

iv. a kérelmeket a gyorsított eljárás keretében nyilvánvaló megalapozatlanság miatt elutasító határozatok, a gyorsítás okai és az elutasítás okai szerinti további bontásban;

 

v. a kérelmek elutasításáról szóló határozatok, amelyek azzal az indokkal születtek, hogy a kérelmező a származási országában jogosult a védelemre, a 2011/95/EU irányelv 8. cikkével összhangban; ”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d b alpont (új)

862/2007/EK rendelet

4 cikk – 3 bekezdés – c pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

db)  A (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

c) a referencia-időszak alatt a közigazgatási vagy bírósági szervek által fellebbezés vagy felülvizsgálat során hozott, a menekültjogállás megadásáról vagy visszavonásáról szóló jogerős határozatok hatálya alá tartozó személyek;

„c) a referencia-időszak alatt a közigazgatási vagy bírósági szervek által hozott, a menekült jogállást megadó, visszavonó, megszüntető vagy annak megújítását megszüntetés, kizárás vagy egyéb indokok alapján elutasító jogerős határozatok hatálya alá tartozó személyek; a megszüntetésről vagy kizárásról hozott határozatokat a megszüntetés vagy kizárás konkrét indokai alapján tovább kell bontani; ”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d c alpont (új)

862/2007/EK rendelet

4 cikk – 3 bekezdés – d pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

dc)  A (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

d) a referencia-időszak alatt a közigazgatási vagy bírósági szervek által fellebbezés vagy felülvizsgálat során hozott, kiegészítő védelem megadásáról vagy visszavonásáról szóló jogerős határozatok hatálya alá tartozó személyek;

„d) a referencia-időszak alatt a közigazgatási vagy bírósági szervek által hozott, a kiegészítő védelmet megadó, visszavonó, megszüntető vagy annak megújítását megszüntetés, kizárás vagy egyéb indokok alapján elutasító jogerős határozatok hatálya alá tartozó személyek; a megszüntetésről vagy kizárásról hozott határozatokat a megszüntetés vagy kizárás konkrét indokai alapján tovább kell bontani; ”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d d pont (új)

862/2007/EK rendelet

4 cikk – 3 bekezdés – g a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

dd)  A (3) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

 

„ga)  a referencia-időszak alatt a közigazgatási vagy bírósági szervek által hozott, az anyagi befogadási feltételeket csökkentő vagy megvonó, végleges határozatok hatálya alá tartozó személyek, a határozat típusa, a csökkentés vagy megvonás időtartama, és ennek indoka szerinti bontásban.”

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – e pont

862/2007/EK rendelet

4 cikk – 3 bekezdés – utolsó albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A b), a c), a d), az e), az f) és a g) pont szerinti statisztikákat kor és nem, az érintett személyek állampolgársága, valamint kíséret nélküli kiskorú érintettsége szerinti bontásban kell megadni. A g) pont szerinti statisztikákat emellett a tartózkodási hely szerinti ország és a menedékjogi határozat típusa szerinti bontásban is meg kell adni. A statisztikáknak egy naptári év referencia-időszakra kell vonatkozniuk, és azokat a referenciaév végét követő három hónapon belül kell eljuttatni a Bizottságnak (Eurostat). Az első referenciaév 2020.

A b), c), d), e), f) és g) pont szerinti statisztikákat életkor és nem, az érintett személyek állampolgársága, valamint kíséret nélküli kiskorú érintettsége szerinti bontásban kell megadni. A g) pont szerinti statisztikákat emellett a tartózkodási hely szerinti ország és a menedékjogi határozat típusa szerinti bontásban is meg kell adni. A statisztikáknak egy naptári év referencia-időszakra kell vonatkozniuk, és azokat a referenciaév végét követő három hónapon belül kell eljuttatni a Bizottságnak (Eurostat). Az első referenciaév 2020.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – ea pont (új)

862/2007/EK rendelet

4 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(3a)   A tagállamok statisztikákat bocsátanak a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére a jogorvoslati kérelmek időtartamára vonatkozóan, azt a jogorvoslati kérelem benyújtásának időpontjától a kérelemre vonatkozó elsőfokú határozat időpontjáig naptári napokban meghatározva.”

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – e pont

862/2007/EK rendelet

4 cikk – 4 bekezdés – utolsó albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E statisztikáknak egy naptári év időtartamú referencia-időszakra kell vonatkozniuk, és azokat a referenciaév végét követő három hónapon belül kell eljuttatni a Bizottságnak (Eurostat). Az első referenciaév 2020.

E statisztikákat kor és nem, az érintett személyek állampolgársága, valamint kíséret nélküli kiskorú érintettsége szerinti bontásban kell megadni. E statisztikáknak egy naptári hónap időtartamú referencia-időszakra kell vonatkozniuk, és azokat a referenciaév végét követő három hónapon belül kell eljuttatni a Bizottságnak (Eurostat). Az első referencia-időszak 2020 januárja.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – h a alpont (új)

862/2007/EK rendelet

4 cikk – 4 bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ha)  A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(4a)   Az (1)–(4) bekezdésekben említett statisztikákat a kérelem benyújtásának hónapja szerint kell bontani.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új) – a pont (új)

862/2007/EK rendelet

5 cikk – cím

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az 5. cikk a következőképpen módosul:

 

a)  A cím helyébe a következő szöveg lép:

Az illegális belépés és tartózkodás megelőzésére vonatkozó statisztikák

„Az irreguláris belépés és tartózkodás megelőzésére vonatkozó statisztikák”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

1 b cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új) – b pont (új)

862/2007/EK rendelet

5 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

b)  Az (1) bekezdés a) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

a)  harmadik ország állampolgárának a külső határon a tagállamok területére való belépésének elutasítása;

„a)  harmadik ország állampolgárának a külső határon a tagállamok területére való belépésének elutasítása, életkor, nem és állampolgárság szerinti bontásban;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új) – c pont (új)

862/2007/EK rendelet

5 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

c)  Az (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

b)  harmadik ország állampolgárai, akikről megállapították, hogy a bevándorlásra vonatkozó nemzeti jogszabályok alapján a tagállam területén illegálisan tartózkodnak.

„b)  harmadik ország állampolgárai, akikről megállapították, hogy a bevándorlásra vonatkozó nemzeti jogszabályok alapján a tagállam területén szabálytalanul tartózkodnak.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új) – d pont (új)

862/2007/EK rendelet

5 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

b)   Az (1) bekezdés harmadik albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

A b) pont szerinti statisztikákat kor és nem, valamint az érintett személyek állampolgársága szerinti bontásban kell megadni.

„A b) pont szerinti statisztikákat életkor, nem, az érintett személyek állampolgársága, valamint az elfogásuk oka és helye szerinti bontásban kell megadni.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

862/2007/EK rendelet

6 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-a)  a harmadik országbeli állampolgárok által első tartózkodási engedély iránt benyújtott kérelmek száma, állampolgárság, az engedély kérelmezésének oka, életkor és nem szerinti bontásban;

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

862/2007/EK rendelet

6 cikk – 1 bekezdés – -a a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-aa)  a harmadik országbeli állampolgárok által első tartózkodási engedély iránt benyújtott, elutasított kérelmek száma, állampolgárság, az engedély kérelmezésének oka, életkor és nem szerinti bontásban;

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

862/2007/EK rendelet

6 cikk – 1 bekezdés – -a b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-ab)  a referencia-időszak alatt elutasított, a bevándorlói státusz vagy tartózkodási indok megváltoztatására irányuló kérelmek száma, állampolgárság, az engedély elutasításának oka, életkor és nem szerinti bontásban;

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

862/2007/EK rendelet

6 cikk – 1 bekezdés – a pont – i pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  a referencia-időszakban kiállított engedélyek, amelyek révén a személy először kap engedélyt tartózkodásra, állampolgárság, az engedély kiállításának oka, az engedély érvényességének időtartama, kor és nem szerinti bontásban;

i.  a referencia-időszakban kiállított engedélyek, amelyek révén a személy először kap engedélyt tartózkodásra, állampolgárság, az engedély kiállításának oka, az engedély érvényességének időtartama, életkor és nem szerinti bontásban;

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

862/2007/EK rendelet

6 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  a referencia-időszakban kiállított, és a személy bevándorlói jogállásában vagy a tartózkodási okban bekövetkezett változás alkalmával megadott engedélyek állampolgárság, az engedély kiállításának oka, az engedély érvényességének időtartama, kor és nem szerinti bontásban;

ii.  a referencia-időszakban kiállított, és a személy bevándorlói jogállásában vagy a tartózkodási okban bekövetkezett változás alkalmával megadott engedélyek állampolgárság, az engedély kiállításának oka, az engedély érvényességének időtartama, életkor és nem szerinti bontásban;

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

862/2007/EK rendelet

1 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii alpont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii.  a referencia-időszak végén érvényes engedélyek (a vissza nem vont és le nem járt kiállított engedélyek száma) állampolgárság, az engedély kiállításának oka, az engedély érvényességének időtartama, kor és nem szerinti bontásban;

iii.  a referencia-időszak végén érvényes engedélyek (a vissza nem vont és le nem járt kiállított engedélyek száma) állampolgárság, az engedély kiállításának oka, az engedély érvényességének időtartama, életkor és nem szerinti bontásban;

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

862/2007/EK rendelet

6 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a referencia-időszak végén hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal rendelkezők száma állampolgárság, a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum típusa, kor és nem szerinti bontásban.

b)  a referencia-időszak végén hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal rendelkezők száma állampolgárság, a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum típusa, életkor és nem szerinti bontásban.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

862/2007/EK rendelet

6 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A -a), -aa) és a) pontban előírt statisztikák esetében a családi okokból kiadott engedélyeket az indokok, valamint a harmadik országbeli állampolgár családegyesítőjének jogállása szerint tovább kell bontani.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – -a alpont (új)

862/2007/EK rendelet

7 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-a)  Az (1) bekezdés a) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

a) harmadik országok azon állampolgárainak számáról, akikről megállapítják, hogy illegálisan tartózkodnak a tagállam területén, és akik a tartózkodásukat illegálisnak minősítő vagy nyilvánító, a tagállam területének elhagyására vonatkozó kötelezettséget előíró közigazgatási vagy bírósági határozat vagy aktus tárgyát képezik, az érintett személyek állampolgársága szerinti bontásban;

„a) harmadik országok azon állampolgárainak számáról, akikről megállapítják, hogy a tagállam területén rendezetlen jogállásúak, és akik a tartózkodásukat szabálytalannak minősítő vagy nyilvánító, a tagállam területének elhagyására vonatkozó kötelezettséget előíró közigazgatási vagy bírósági határozat vagy aktus tárgyát képezik, az érintett személyek állampolgársága, valamint a határozat indokai szerinti bontásban;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – -a a alpont (új)

862/2007/EK rendelet

7 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-aa)  Az (1) bekezdés a következő szövegrésszel egészül ki:

 

„aa)  az e bekezdés a) pontjában említett harmadik országbeli állampolgárok száma, akikre a referencia-időszak végén a 2008/115/EK irányelv 11. cikkében említett közigazgatási vagy bírósági beléptetési tilalom vagy aktus volt hatályban, az érintett személyek állampolgársága szerinti bontásban;”

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – - a b pont (új)

862/2007/EK rendelet

7 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-ab)  Az (1) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

 

„ab)  azon harmadik országbeli állampolgárok száma, akik a referencia-időszak alatt a 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel* összhangban az őrizetbe helyezést elrendelő közigazgatási vagy bírósági határozat vagy intézkedés hatálya alatt álltak;”

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – - a c pont (új)

862/2007/EK rendelet

7 cikk – 1 bekezdés – a c pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-ac)  Az (1) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

 

„ac)  azon harmadik országbeli állampolgárok száma, akik a referencia-időszak végén a 2008/115/EK irányelvvel összhangban az őrizetbe helyezést elrendelő közigazgatási vagy bírósági határozat vagy intézkedés hatálya alatt álltak, az e harmadik országbeli állampolgárok őrizetbe helyezésének hónapja szerinti bontásban;”

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – -a d alpont (új)

862/2007/EK rendelet

7 cikk – 1 bekezdés – a d pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-ad)  Az (1) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

 

„ad)  azon harmadik országbeli állampolgárok száma, akik a referencia-időszak alatt a 2008/115/EK irányelv értelmében az őrizetbe helyezés valamely alternatíváját elrendelő közigazgatási vagy bírósági határozat vagy intézkedés hatálya alatt álltak, az alábbi alternatívatípusok szerinti bontásban;”

 

i. bejelentkezés;

 

ii. pénzügyi garancia letétbe helyezése;

 

iii. kijelölt helyen való tartózkodási kötelezettség;

 

iv. az őrizet egyéb típusú alternatívája;”

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – -a e alpont (új)

862/2007/EK rendelet

7 cikk – 1 bekezdés – a e pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-ae)  Az (1) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

 

„ae)  azon harmadik országbeli állampolgárok száma, akik a referencia-időszak végén a 2008/115/EK irányelv értelmében az őrizetbe helyezésre alternatívát előíró közigazgatási vagy bírósági határozat vagy intézkedés hatálya alatt álltak, az őrizetbe helyezést elrendelő közigazgatási vagy bírósági határozat hónapja szerinti bontásban és az alábbi alternatívatípusok szerinti további bontásban:

 

i. bejelentkezés;

 

ii. pénzügyi garancia letétbe helyezése;

 

iii. kijelölt helyen való tartózkodási kötelezettség;

 

iv. az őrizet egyéb típusú alternatívája;”

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – -a f alpont (új)

862/2007/EK rendelet

7 cikk – 1 bekezdés – a f pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-af)  Az (1) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

 

„af)  azon harmadik országbeli állampolgárok száma, akik esetében a 2008/115/EK irányelv 9. cikkével összhangban a referencia-időszak alatt elhalasztották a kiutasítást, a halasztás oka és az érintett személyek állampolgársága szerinti bontásban;”

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – -a g pont (új)

862/2007/EK rendelet

7 cikk – 1 bekezdés – a g pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-ag)  Az (1) bekezdés a) pontja a következő ag) ponttal egészül ki:

 

„ag)  azon harmadik országbeli állampolgárok száma, akik az őrizetbe helyezést elrendelő közigazgatási vagy bírósági határozat vagy intézkedés hatálya alatt álltak, és akik a referencia-időszak alatt a 2008/115/EK irányelv 15. cikke (2) bekezdésében meghatározott bírósági felülvizsgálati eljárást kezdeményeztek;”

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont

862/2007/EK rendelet

7 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  harmadik országok azon állampolgárainak számáról, akik az a) pontban említett közigazgatási vagy bírósági határozatot vagy aktust követően ténylegesen elhagyták a tagállam területét, a visszatért személyek állampolgársága, a visszatérés és a kapott segítség típusa, valamint célország szerinti bontásban.

b)  harmadik országok azon állampolgárainak számáról, akik az a) pontban említett közigazgatási vagy bírósági határozatot vagy aktust követően ténylegesen elhagyták a tagállam területét, a visszatért személyek állampolgársága, a visszatérés és a kapott segítség típusa, valamint célország szerinti bontásban, és a harmadik országbeli állampolgár származási országába való visszatérések szerinti további bontásban.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a a alpont (új)

862/2007/EK rendelet

7 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  Az (1) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

 

„ba)  harmadik országok azon állampolgárainak számáról, akik közigazgatási vagy bírósági határozatot vagy intézkedést követően elhagyták a tagállam területét, a határozat vagy intézkedés alábbi típusai szerinti bontásban:

 

i.  hivatalos uniós visszafogadási megállapodással összhangban;

 

ii.  nem hivatalos uniós visszafogadási mechanizmussal összhangban;

 

iii.  nemzeti visszafogadási megállapodással összhangban;

 

E statisztikákat a célország és az érintett személyek állampolgársága szerint tovább kell bontani.”

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont

862/2007/EK rendelet

7 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott statisztikáknak három naptári hónap referencia-időszakra kell vonatkozniuk, és azokat a referencia-időszak végét követő két hónapon belül kell eljuttatni a Bizottságnak (Eurostat). Az első referencia-időszak 2020 januárjától márciusáig tart.

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott statisztikákat az érintett személy életkora és neme, valamint a kísérő nélküli kiskorúak szerint kell lebontani. A statisztikáknak egy naptári hónap referencia-időszakra kell vonatkozniuk, és azokat a referencia-időszak végét követő két héten belül kell eljuttatni a Bizottságnak (Eurostat). Az első referencia-időszak 2020 januárja.

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

862/2007/EK rendelet

9 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(4a)  A 9. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(2)  A tagállamoknak jelentést kell készíteniük a Bizottság (Eurostat) számára a felhasznált adatforrásokról, a források kiválasztásának indokairól és a kiválasztott adatforrásoknak a statisztikák minőségére gyakorolt hatásáról, valamint az alkalmazott becslési módszerekről, és folyamatosan tájékoztatniuk kell a Bizottságot (Eurostat) az ezekben bekövetkező változásokról.

(2)  A tagállamoknak jelentést kell készíteniük a Bizottság (Eurostat) számára a felhasznált adatforrásokról, a források kiválasztásának indokairól és a kiválasztott adatforrásoknak a statisztikák minőségére gyakorolt hatásáról, a személyes adatok védelmére használt mechanizmusokról, valamint az alkalmazott becslési módszerekről, és folyamatosan tájékoztatniuk kell a Bizottságot (Eurostat) az ezekben bekövetkező változásokról.

 

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)

862/2007/EK rendelet

9 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„9a. cikk

 

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a 2. cikk (1) bekezdésében foglalt fogalommeghatározásokat.

 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek az alábbiak révén való módosítása céljából:

 

a) a születési hely csoportjai, a korábbi és a következő tartózkodási hely csoportjai, valamint az állampolgárság csoportjai kategóriáinak meghatározása a 3. cikk (1) bekezdésében előírtak szerint;

 

b) az tartózkodási engedélyek kiállítási okai kategóriáinak meghatározása a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint;

 

c) további bontások meghatározása;

 

d) a pontossági és a minőségi előírásokra vonatkozó szabályok meghatározása.”

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a alpont

862/2007/EK rendelet

10 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 4., az 5., a 6. és a 7. cikkel összefüggő bontások meghatározása, valamint a 9. cikkel összefüggésben az adattovábbítás megfelelő formáit meghatározó szabályok megállapítása céljából végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el.

A Bizottság a 9. cikkel összefüggésben az adattovábbítás megfelelő formáit meghatározó szabályok megállapítása céljából végrehajtási jogi aktusokat fogad el. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 11. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b alpont

862/2007/EK rendelet

10 cikk – 2 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  A (2) bekezdés d) pontját el kell hagyni.

b)  A (2) bekezdést el kell hagyni.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

862/2007/EK rendelet

10 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„10a. cikk

 

A felhatalmazás gyakorlása

 

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

 

(2) A Bizottságnak a 9a. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/től kezdődő hatállyal.

 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 9a. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

 

(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(6) A 9a. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.”

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont – a alpont (új)

862/2007/EK rendelet

11 cikk – cím

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

5b.  A 11. cikk a következőképpen módosul:

 

a)  A cím helyébe a következő szöveg lép:

A bizottság

„Bizottsági eljárás”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont – b alpont (új)

862/2007/EK rendelet

11 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

b)  Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(1)  A Bizottságot a 89/382/EGK, Euratom határozattal létrehozott statisztikai programbizottság segíti a végrehajtási intézkedések elfogadásában.

(1)  A Bizottság munkáját a 223/2009/EK rendelettel létrehozott európai statisztikai rendszer bizottsága segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont – c alpont (új)

862/2007/EK rendelet

11 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

c)  A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(2)  Amikor e bekezdésre történik hivatkozás, az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

(2)  Amikor e bekezdésre történik hivatkozás, a 182/2011/EU rendelet 5. és 10. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 11. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont (új)

862/2007/EK rendelet

11 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

d)  A (3) bekezdést el kell hagyni.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)


MÓDOSÍTÁSOK FORMÁJÁBAN MEGFOGALMAZOTT ÁLLÁSPONT a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről (2.10.2018)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről: Angelika Mlinar (előadó)

MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság mint illetékes bizottság részére az alábbi módosításokat fogalmazza meg:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A jelenlegi migrációs áramlások állandó változása és eltérő természete miatt átfogó és összehasonlítható, nemek szerint lebontott statisztikai adatokra van szükség a migránsok összetételéről a valóság megértéséhez, az érzékeny pontok és az egyenlőtlenségek azonosításához és ahhoz, hogy a döntéshozók számára megbízható adatokat és információt lehessen biztosítani a jövőbeli közpolitikák meghatározásához.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ahhoz, hogy az Unió eredményesen reagálhasson a migrációból fakadó kihívásokra, a menekültügy és az irányított bevándorlás területén az évesnél gyakoribb adatokra van szükség.

(3)  Ahhoz, hogy az Unió eredményesen reagálhasson a migrációból fakadó kihívásokra, és a nemi szempontokat figyelembe vevő, az emberi jogokon alapuló politikákat alakíthasson ki, a menekültügy és az irányított bevándorlás területén az évesnél gyakoribb adatokra van szükség.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A menekültügyre és az irányított bevándorlásra vonatkozó statisztika alapvetően fontos számos különböző szakpolitika tanulmányozása, meghatározása és értékelése szempontjából, különös tekintettel az Európában védelmet kérő személyek érkezésével kapcsolatos intézkedésekre.

(4)  A menekültügyre és az irányított bevándorlásra vonatkozó statisztika alapvetően fontos számos különböző szakpolitika tanulmányozása, meghatározása és értékelése szempontjából, különös tekintettel az Európában védelmet kérő személyek érkezésével kapcsolatos intézkedésekre, valamint az egyes csoportok vagy személyek, különösen a hátrányos megkülönböztetés több formájával szembesülők és a migrációs és menekültügyi folyamat során esetleg kiszolgáltatottabbak, többek között a nők, a várandós nők, a gyermekek, a kísérő nélküli kiskorúak, az idősek, a fogyatékossággal élők, az LMTBI+-személyek és a nemi alapú erőszak áldozatai részéről felmerülő sajátos szükségletek és a számukra nyújtandó szolgáltatások elismerése érdekében.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A személyek nemi hovatartozás alapján való üldözése a nemzetközi védelem keresésének és nyújtásának egyik alapját képezi. A nemzeti és európai statisztikai hatóságoknak statisztikákat kell gyűjteniük a nemi alapon, többek között nemi alapú erőszak indokával benyújtott, nemzetközi védelem iránti kérelmekre vonatkozóan.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Annak érdekében, hogy biztosítható legyen a tagállamok által szolgáltatott adatok minősége és különösen összehasonlíthatósága, és uniós szinten megbízható összegzések készüljenek, a felhasznált adatoknak egységes elveken kell alapulniuk, és ugyanarra a referencia-időpontra vagy referencia-időszakra kell vonatkozniuk.

(5)  Annak érdekében, hogy biztosítható legyen a tagállamok által szolgáltatott adatok minősége és különösen összehasonlíthatósága, és uniós szinten megbízható összegzések készüljenek, a felhasznált adatoknak egységes elveken kell alapulniuk, és ugyanarra a referencia-időpontra vagy referencia-időszakra kell vonatkozniuk. Ezeket az adatokat nemek és életkor szerinti bontásban kell gyűjteni, és információkat kell tartalmazniuk a jogszerű és szabálytalan migrációs áramlásokról, az embercsempészetről, a menekültek, migránsok és befogadó közösségek igényeiről és egyéb kérdésekről.1a

 

_________________

 

1a http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Ez a rendelet az Európai Unió Alapjogi Chartája 7. és 8. cikkének megfelelően biztosítja a magán- és a családi élet tiszteletben tartásához, valamint a személyes adatok védelméhez való jogot.

(10)  Ez a rendelet az Európai Unió Alapjogi Chartája 7., 8., 21. és 23. cikkének megfelelően biztosítja a magán- és a családi élet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez való jogot, a megkülönböztetés tilalmát és a nemek közötti egyenlőséget.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  A nemek szerint lebontott adatok gyűjtése lehetővé teszi a nők és a férfiak sajátos érzékeny pontjainak és képességeinek azonosítását és elemzését, feltárva a különbségeket és az egyenlőtlenségeket. A migrációval kapcsolatos, nemi szempontokat figyelembe vevő adatok lehetővé teszik az egyenlőség előmozdítását, és lehetőségeket kínálnak a hátrányos helyzetű csoportok számára. A migrációs statisztikáknak figyelembe kell venniük az olyan változókat is, mint a nemi identitás és a szexuális irányultság, hogy adatokat gyűjtsenek az LMBTQI+-személyek migrációs és menekültügyi eljárások során szerzett tapasztalatairól és az általuk tapasztalt egyenlőtlenségekről.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)

862/2007/EK rendelet

3 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1.  A 3. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(1) A tagállamok eljuttatják a Bizottságnak (Eurostat) a következők számarányára vonatkozó statisztikákat:

„(1) A tagállamok eljuttatják a Bizottságnak (Eurostat) a következők számarányára vonatkozó statisztikákat:

a) a tagállam területére költözött bevándorlók a következő bontásban:

a) a tagállam területére költözött bevándorlók a következő bontásban:

i. állampolgárság csoportjai kor és nem szerint;

i. állampolgárság csoportjai kor és nem szerint;

ii. születési hely csoportjai kor és nem szerint;

ii. születési hely csoportjai kor és nem szerint;

iii. a korábbi szokásos tartózkodási hely szerinti ország csoportjai kor és nem szerint;

iii. a korábbi szokásos tartózkodási hely szerinti ország csoportjai kor és nem szerint;

b) a tagállam területéről elköltözött kivándorlók a következő bontásban:

b) a tagállam területéről elköltözött kivándorlók a következő bontásban:

i. állampolgárságok csoportjai szerint;

i. állampolgárságok csoportjai szerint;

ii. kor;

ii. kor;

iii. nem;

iii. nem;

iv. a következő szokásos tartózkodási hely szerinti országok csoportjai szerint;

iv. a következő szokásos tartózkodási hely szerinti országok csoportjai szerint;

c) a referencia-időszak végén a tagállamban szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személyek a következő bontásban:

c) a referencia-időszak végén a tagállamban szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személyek a következő bontásban:

i. állampolgárság csoportjai kor és nem szerint;

i. állampolgárság csoportjai kor és nem szerint;

ii. születési hely csoportjai kor és nem szerint;

ii. születési hely csoportjai kor és nem szerint;

d) a tagállam területén szokásos tartózkodási hellyel rendelkező és a referenciaév során a tagállamban állampolgárságot szerzett személyek, akik korábban más tagállam vagy harmadik ország állampolgárságával rendelkeztek, vagy korábban hontalanok voltak, kor és nem, az érintett személyek korábbi állampolgársága és a korábban hontalan személyek szerinti bontásban.

d) a tagállam területén szokásos tartózkodási hellyel rendelkező és a referenciaév során a tagállamban állampolgárságot szerzett személyek, akik korábban más tagállam vagy harmadik ország állampolgárságával rendelkeztek, vagy korábban hontalanok voltak, kor és nem, az érintett személyek korábbi állampolgársága és a korábban hontalan személyek szerinti bontásban.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=EN)

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

862/2007/EK rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E statisztikákat kor és nem, az érintett személyek állampolgársága, valamint kíséret nélküli kiskorú érintettsége szerinti bontásban kell megadni. A statisztikáknak egy naptári hónap referencia-időszakra kell vonatkozniuk, és azokat a referencia-hónap végét követő két hónapon belül kell eljuttatni a Bizottságnak (Eurostat). Az első referencia-hónap 2020 januárja.

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b a pont (új)

862/2007/EK rendelet

4 cikk – 2 bekezdés – e a és e b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)   A (2) bekezdés a következő ea) és eb) ponttal egészül ki:

 

„ea) nemzetközi védelemben részesülő személlyel való családegyesítés iránti kérelmet elutasító elsőfokú határozatok hatálya alá tartozó személyek;

 

eb) nemzetközi védelemben részesülő személlyel való családegyesítést jóváhagyó elsőfokú határozatok hatálya alá tartozó személyek.”

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c pont

862/2007/EK rendelet

4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E statisztikákat kor és nem, az érintett személyek állampolgársága, valamint kíséret nélküli kiskorú érintettsége szerinti bontásban kell megadni. A statisztikáknak három naptári hónap időtartamú referencia-időszakra kell vonatkozniuk, és azokat a referencia-időszak végét követő két hónapon belül kell eljuttatni a Bizottságnak (Eurostat). Az első referencia-időszak 2020 januárjától márciusáig tart.

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – e pont

862/2007/EK rendelet

4 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A b), a c), a d), az e), az f) és a g) pont szerinti statisztikákat kor és nem, az érintett személyek állampolgársága, valamint kíséret nélküli kiskorú érintettsége szerinti bontásban kell megadni. A g) pont szerinti statisztikákat emellett a tartózkodási hely szerinti ország és a menedékjogi határozat típusa szerinti bontásban is meg kell adni. A statisztikáknak egy naptári év referencia-időszakra kell vonatkozniuk, és azokat a referenciaév végét követő három hónapon belül kell eljuttatni a Bizottságnak (Eurostat). Az első referenciaév 2020.

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

862/2007/EK rendelet

5 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1a.  A 5. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

A b) pont szerinti statisztikákat kor és nem, valamint az érintett személyek állampolgársága szerinti bontásban kell megadni.

pont szerinti statisztikákat kor és nem, valamint az érintett személyek állampolgársága szerinti bontásban kell megadni.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=EN)

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

862/2007/EK rendelet

6 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  a referencia-időszakban kiállított engedélyek, amelyek révén a személy először kap engedélyt tartózkodásra, állampolgárság, az engedély kiállításának oka, az engedély érvényességének időtartama, kor és nem szerinti bontásban;

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

862/2007/EK rendelet

6 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  a referencia-időszakban kiállított, és a személy bevándorlói jogállásában vagy a tartózkodási okban bekövetkezett változás alkalmával megadott engedélyek állampolgárság, az engedély kiállításának oka, az engedély érvényességének időtartama, kor és nem szerinti bontásban;

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

862/2007/EK rendelet

6 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii alpont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii.  a referencia-időszak végén érvényes engedélyek (a vissza nem vont és le nem járt kiállított engedélyek száma) állampolgárság, az engedély kiállításának oka, az engedély érvényességének időtartama, kor és nem szerinti bontásban;

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

862/2007/EK rendelet

6 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a referencia-időszak végén hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal rendelkezők száma állampolgárság, a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum típusa, kor és nem szerinti bontásban.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont

862/2007/EK rendelet

7 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott statisztikáknak három naptári hónap referencia-időszakra kell vonatkozniuk, és azokat a referencia-időszak végét követő két hónapon belül kell eljuttatni a Bizottságnak (Eurostat). Az első referencia-időszak 2020 januárjától márciusáig tart.

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott statisztikákat az érintett személy életkora és neme, valamint a kísérő nélküli kiskorúak érintettsége szerint kell lebontani. A statisztikáknak három naptári hónap időtartamú referencia-időszakra kell vonatkozniuk, és azokat a referencia-időszak végét követő két hónapon belül kell eljuttatni a Bizottságnak (Eurostat). Az első referencia-időszak 2020 januárjától márciusáig tart.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

862/2007/EK rendelet

9 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a.  A 9. cikk (1) bekezdése a következő új albekezdéssel egészül ki:

 

A migránsokat és menedékkérőket megillető emberi jogok védelmének alapelveként a magánélet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez való jogukat tiszteletben kell tartani, és az adatokat hozzájárulásukkal és önkéntes részvételük mellett kell gyűjteni.*

 

_________________

 

* Gyakorlati útmutatóval kiegészített alapelvek és iránymutatás a nagy és/vagy vegyes migrációs mozgásokon belül kiszolgáltatott helyzetben lévő migránsok emberi jogainak védelmére


/

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikák

Hivatkozások

COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

16.5.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

31.5.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

31.5.2018

DEVE

31.5.2018

EMPL

31.5.2018

FEMM

31.5.2018

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AFET

20.6.2018

DEVE

11.7.2018

EMPL

31.5.2018

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Cecilia Wikström

11.6.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

10.7.2018

27.9.2018

20.11.2018

 

Az elfogadás dátuma

20.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

36

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josep-Maria Terricabras, Geoffrey Van Orden

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Rupert Matthews, Demetris Papadakis

Benyújtás dátuma

26.11.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

36

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Ana Gomes, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Demetris Papadakis, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

4

-

ECR

Daniel Dalton, Rupert Matthews, Geoffrey Van Orden

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2018. december 10.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat