Procedūra : 2018/0154(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0395/2018

Pateikti tekstai :

A8-0395/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/04/2019 - 8.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0359

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1023kWORD 107k
26.11.2018
PE 627.746v02-00 A8-0395/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos

(COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėja: Cecilia Wikström

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos

(COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0307),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0182/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto poziciją pakeitimų forma (A8-0395/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  reaguojant į naujus Sąjungoje besiformuojančius poreikius, susijusius su prieglobsčio ir valdomos migracijos statistika, ir kadangi migracijos charakteristikos sparčiai keičiasi, būtina sistema, leidžianti greitai reaguoti į besikeičiančius su šia statistika susijusius poreikius;

(2)  reaguojant į naujus Sąjungoje besiformuojančius poreikius, susijusius su migracijos ir tarptautinės apsaugos statistika, ir kadangi migracijos judėjimų apibrėžimai sparčiai keičiasi, reikia sistemos, leidžiančios greitai reaguoti į besikeičiančius su migracijos ir tarptautinės apsaugos statistika susijusius poreikius;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  dėl nuolatinės dabartinių migracijos srautų kaitos ir įvairaus jų pobūdžio reikia rinkti išsamius ir palyginamus bei pagal lytį suskirstytus statistinius duomenis apie migruojančius gyventojus, siekiant suprasti tikrąją padėtį, nustatyti silpnąsias vietas ir skirtumus bei teikti politikos formuotojams patikimus duomenis ir informaciją, kurių reikia kuriant būsimą viešąją politiką;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  norint padėti Sąjungai veiksmingai reaguoti į migracijos keliamus uždavinius, reikia dažnesnių nei metinių prieglobsčio ir valdomos migracijos duomenų;

(3)  norint padėti Sąjungai veiksmingai reaguoti į migracijos keliamus uždavinius ir plėtoti žmogaus teisėmis grindžiamą politiką, kurioje atsižvelgiama į lyčių aspektą, reikia dažnesnių nei metinių duomenų apie prieglobstį ir valdomą migraciją;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  prieglobsčio ir valdomos migracijos statistika labai svarbi nagrinėjant, apibrėžiant ir vertinant įvairias politikos sritis, visų pirma reaguojant į asmenų, prašančių apsaugos Europoje, atvykimą;

(4)  prieglobsčio ir valdomos migracijos statistika labai svarbi nagrinėjant, apibrėžiant ir vertinant įvairias politikos sritis, visų pirma reaguojant į asmenų, prašančių apsaugos Europoje, atvykimą, siekiant rasti geriausius sprendimus;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  statistiniai duomenys apie migraciją ir tarptautinę apsaugą yra ypač svarbūs siekiant susidaryti bendrą nuomonę apie migracijos judėjimą Sąjungoje ir užtikrinti tinkamą Sąjungos teisės aktų taikymą valstybėse narėse, paisant pagrindinių teisių, nustatytų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4b)  persekiojimas dėl lyties suteikia pagrindą prašyti tarptautinės apsaugos ir ją suteikti. Nacionalinės ir Europos statistikos institucijos turėtų rinkti statistinius duomenis apie prašymus suteikti tarptautinę apsaugą dėl priežasčių, susijusių su lytimi, įskaitant smurtą dėl lyties;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  siekiant Reglamento (EB) Nr. 862/2007 tikslų, reikėtų skirti pakankamai finansinių išteklių kokybiškų nacionalinių ir Sąjungos statistinių duomenų apie migraciją ir tarptautinę apsaugą rinkimui, nagrinėjimui ir sklaidai, visų pirma remiant susijusius veiksmus, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 516/20141a;

 

______________

 

1a  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2008/381/EB ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos sprendimai Nr. 573/2007/EB ir Nr. 575/2007/EB bei Tarybos sprendimas 2007/435/EB (OL L 150, 2014 5 20, p. 168).

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  šiuo reglamentu užtikrinama teisė į tai, kad būtų gerbiamas privatus ir šeimos gyvenimas, ir teisė į asmens duomenų apsaugą, kaip nustatyta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsniuose;

(10)  šiuo reglamentu užtikrinama teisė į tai, kad būtų gerbiamas privatus ir šeimos gyvenimas, teisė į asmens duomenų apsaugą, užtikrinamas nediskriminavimas ir lyčių lygybė, kaip nustatyta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7, 8, 21 ir 23 straipsniuose, ir laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/6761a;

 

______________

 

1a  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  pagal lytį suskirstytų duomenų rinkimas turėtų suteikti galimybę nustatyti ir analizuoti konkrečias moterų ir vyrų pažeidžiamumo problemas ir jų konkrečius gebėjimus, atskleidžiant skirtumus ir nelygybės atvejus. Duomenys apie migraciją, kuriais atsižvelgiama į lyčių aspektą, gali padėti skatinti didesnę lygybę ir suteikti galimybių palankių sąlygų neturinčių asmenų grupėms. Migracijos statistikoje taip pat reikėtų atsižvelgti į tokius kintamuosius, kaip lyties tapatybė ir seksualinė orientacija, kad būtų renkami duomenys apie LGBTI+ asmenų patirtį ir nelygybę vykstant migracijos ir prieglobsčio procesams;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti konkrečias skirstymo kategorijas. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201125;

(11)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, nustatantys taisykles dėl tinkamų duomenų perdavimo būdų. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011;

__________________

__________________

25 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

25 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  siekiant Reglamentą (EB) Nr. 862/2007 pritaikyti prie technologinių ir ekonominių pokyčių, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 862/2007, norint atnaujinti tam tikras apibrėžtis ir papildyti reglamentą įtraukiant duomenų grupes ir papildomas duomenų skirstymo kategorijas, taip pat nustatyti taisykles dėl standartų tikslumo ir kokybės. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros1a nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

 

________________

 

1a OL C 123, 2016 5 12, p. 1.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11b)  kad būtų galima veiksmingai stebėti, kaip taikomas Reglamentas (EB) Nr. 862/2007, reikėtų jį reguliariai įvertinti. Komisija turėtų nuodugniai įvertinti pagal Reglamentą (EB) Nr. 862/2007 surinktus statistinius duomenis, jų kokybę ir tai, ar jie laiku pateikiami ataskaitų Europos Parlamentui ir Tarybai rengimo tikslu. Turėtų būti glaudžiai konsultuojamasi su visais subjektais, dalyvaujančiais renkant prieglobsčio duomenis, įskaitant Jungtinių Tautų agentūras ir kitas susijusias tarptautines ir nevyriausybines organizacijas;

Pagrindimas

Pagal 12 straipsnį Europos Komisija kas trejus metus Europos Parlamentui ir Tarybai teikia šio reglamento taikymo ataskaitas. Ataskaitos turėtų būti rengiamos nuodugniai įvertinus, kaip taikomas reglamentas, ir pasikonsultavus su pagrindiniais subjektais, dalyvaujančiais renkant ir analizuojant duomenis migracijos ir tarptautinės apsaugos srityje.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

1 straipsnio 1 dalies c punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1)  1 straipsnio c punktas pakeičiamas taip:

c)  valstybėse narėse taikomas administracines ir teisines procedūras bei procesus, susijusius su imigracija, leidimų gyventi išdavimu, pilietybės, prieglobsčio suteikimu ir kitais tarptautinės apsaugos būdais bei nelegalios imigracijos prevencija.

c)  valstybėse narėse taikomas administracines ir teismines procedūras bei procesus, susijusius su imigracija, leidimų gyventi išdavimu, pilietybės, prieglobsčio suteikimu ir kitais tarptautinės apsaugos būdais, neleistinu atvykimu ir buvimu bei grąžinimu.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32013L0033)

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies -1 a punkto (naujo) a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

2 straipsnio 1 dalies j punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1a)  2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

 

a)  1 dalies j punktas pakeičiamas taip:

j) „tarptautinės apsaugos prašymas“ reiškia tarptautinės apsaugos prašymą, kaip apibrėžta 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvos Nr. 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų 2 straipsnio g punkte;

„j) tarptautinės apsaugos prašymas – tarptautinės apsaugos prašymas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/95/ES2 2 straipsnio h punkte;

_______________

_______________

2  OL L 304, 2004 9 30, p. 12.

2  2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų (OL L 337, 2011 12 20, p. 9).“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies -1 a punkto (naujo) b papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

2 straipsnio 1 dalies k punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

b)  1 dalies k punktas pakeičiamas taip:

k) „pabėgėlio statusas“ reiškia pabėgėlio statusą, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/83/ES 2 straipsnio d punkte;

„k) pabėgėlio statusas – pabėgėlio statusas, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/95/ES 2 straipsnio e punkte;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies -1 a punkto (naujo) c papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

2 straipsnio 1 dalies l punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

c)  1 dalies l punktas pakeičiamas taip:

l) “papildomos apsaugos statusas“ reiškia papildomos apsaugos statusą, kaip apibrėžta Tarybos direktyvos Nr. 2004/83/EB 2 straipsnio f punkte;

„l) papildomos apsaugos statusas – papildomos apsaugos statusas, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/95/ES 2 straipsnio g punkte;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies -1 a punkto (naujo) d papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

2 straipsnio 1 dalies m punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

d)  1 dalies m punktas pakeičiamas taip:

m) „šeimos nariai“ reiškia šeimos narius, kaip apibrėžta 2003 m. vasario 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 343/2003, nustatančio valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus, 2 straipsnio i punkte;

„m) šeimos nariai – šeimos nariai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 604/20133 2 straipsnio g punkte;

_______________

_______________

3  OL L 50, 2003 2 25, p. 1.

3  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (OL L 180, 2013 6 29, p. 31).“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies -1 a punkto (naujo) e papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

2 straipsnio 1 dalies o punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

d)  1 dalies o punktas pakeičiamas taip:

o) „nelydimas nepilnametis“ reiškia nelydimą nepilnametį, kaip apibrėžta Tarybos direktyvos 2004/83/EB 2 straipsnio i punkte;

„o) nelydimas nepilnametis – nelydimas nepilnametis, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/95/EB 2 straipsnio l punkte;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies -1 a punkto (naujo) f papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

2 straipsnio 1 dalies p punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

f)  1 dalies p punktas pakeičiamas taip:

p) „išorės sienos“ reiškia išorės sienas, kaip apibrėžta 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas)(12), 2 straipsnio 2 dalyje;

„p) išorės sienos – išorės sienos, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/3995 2 straipsnio 2 dalyje;

________________

________________

5  OL L 105, 2006 4 13, p. 1.

5  2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas) (OL L 77, 2016 3 23, p. 1).“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies -1 a punkto (naujo) g papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

2 straipsnio 1 dalies q punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

g)  1 dalies q punktas pakeičiamas taip:

q) „trečiosios šalies piliečiai, kuriems neleista atvykti“ reiškia trečiosios šalies piliečius, kuriems prie išorės sienos nesuteikiamas leidimas atvykti, nes jie neatitinka visų atvykimo sąlygų, išdėstytų Reglamento (EB) Nr. 562/2006 5 straipsnio 1 dalyje, ir nėra priskiriami asmenų kategorijoms, nurodytoms to reglamento 5 straipsnio dalyje;

„q) trečiosios šalies piliečiai, kuriems neleista atvykti – trečiosios šalies piliečius, kuriems prie išorės sienos nesuteikiamas leidimas atvykti, nes jie neatitinka visų atvykimo sąlygų, išdėstytų Reglamento (ES) 2016/399 5 straipsnio 1 dalyje, ir nėra priskiriami asmenų kategorijoms, nurodytoms to reglamento 5 straipsnio 2 dalyje;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies -1 a punkto (naujo) h papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

2 straipsnio 1 dalies s a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

h)  1 dalis papildoma šiuo punktu:

 

„sa) išsiuntimas – išsiuntimas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115/EB* 3 straipsnio 5 dalyje;

 

________________

 

*  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, 2008 12 24, p. 98).“

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies -1 a punkto (naujo) i papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

2 straipsnio 1 dalies s b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

i)  1 dalis papildoma šiuo punktu:

 

„sb) savanoriškas išvykimas – savanoriškas išvykimas, kaip apibrėžta Direktyvos 2008/115/EB 3 straipsnio 8 dalyje;“

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies -1 a punkto (naujo) j papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

2 straipsnio 1 dalies s c punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

j)  1 dalis papildoma šiuo punktu:

 

„sc) savanoriškas grįžimas teikiant pagalbą – savanoriškas išvykimas, kaip apibrėžta Direktyvos 2008/115/EB 3 straipsnio 8 dalyje, teikiant logistinę, finansinę ar kitokią materialinę pagalbą;“

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies -1 a punkto (naujo) k papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

2 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

k)  3 dalis išbraukiama.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies -1 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

3 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1b)  3 straipsnis pakeičiamas taip:

3 straipsnis

3 straipsnis

Statistika apie tarptautinę migraciją, nuolatinius gyventojus ir pilietybės įgijimą

Statistika apie tarptautinę migraciją, nuolatinius gyventojus ir pilietybės įgijimą

1.  Valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) šią statistiką skaičiais apie:

1.  Valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) šią statistiką skaičiais apie:

a)  imigrantus, atvykusius į valstybės narės teritoriją, suskirstant duomenis pagal:

a)  imigrantus, atvykusius į valstybės narės teritoriją, suskirstant duomenis pagal:

i)  pilietybės grupę pagal amžių ir lytį;

i)  pilietybės grupę pagal amžių ir socialinę lytį;

ii)  šalies, kurioje gimė, grupę pagal amžių ir lytį;

ii)  šalies, kurioje gimė, grupę pagal amžių ir socialinę lytį;

iii)  šalies, kurioje buvo ankstesnė nuolatinė gyvenamoji vieta, grupę pagal amžių ir lytį;

iii)  šalies, kurioje buvo ankstesnė nuolatinė gyvenamoji vieta, grupę pagal amžių ir socialinę lytį;

b)  emigrantus, išvykusius iš valstybės narės teritorijos, suskirstant duomenis pagal:

b)  emigrantus, išvykusius iš valstybės narės teritorijos, suskirstant duomenis pagal:

i)  pilietybės grupę;

(i)  pilietybės grupę;

ii)  amžių;

ii)  amžių;

iii)  lytį;

iii)  socialinę lytį;

iv)  šalių, kurioje bus nuolatinė gyvenamoji vieta, grupę;

iv)  šalių, kurioje bus nuolatinė gyvenamoji vieta, grupę;

c)  asmenis, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra valstybėje narėje, suskirstant duomenis pagal:

c)  asmenis, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra valstybėje narėje, suskirstant duomenis pagal:

i)  pilietybės grupę pagal amžių ir lytį;

i)  pilietybės grupę pagal amžių ir socialinę lytį;

(ii)  šalies, kurioje gimė, grupę pagal amžių ir lytį;

ii)  šalies, kurioje gimė, grupę pagal amžių ir socialinę lytį;

d)  asmenis, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra valstybės narės teritorijoje ir kurie ataskaitiniais metais įgijo tos valstybės narės pilietybę ir anksčiau turėjo kitos valstybės narės ar trečiosios šalies pilietybę arba buvo be pilietybės, suskirstant duomenis pagal amžių ir lytį, arba pagal prieš tai turėtą pilietybę ir pagal tai, ar anksčiau asmuo buvo be pilietybės.

d)  asmenis, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra valstybės narės teritorijoje ir kurie ataskaitiniais metais įgijo tos valstybės narės pilietybę ir anksčiau turėjo kitos valstybės narės ar trečiosios šalies pilietybę arba buvo be pilietybės, suskirstant duomenis pagal amžių ir socialinę lytį, arba pagal prieš tai turėtą pilietybę ir pagal tai, ar anksčiau asmuo buvo be pilietybės.

 

da)  „asmenis, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra valstybės narės teritorijoje ir kurie ataskaitiniais metais gavo ilgalaikį leidimą gyventi, suskirstant duomenis pagal amžių ir socialinę lytį.

2.  1 dalyje nurodyta statistika yra renkama ataskaitiniu vienų kalendorinių metų laikotarpiu ir pateikiama Komisijai (Eurostatui) per dvylika mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos. Pirmieji ataskaitiniai metai yra 2008 m.

2.  1 dalyje nurodyta statistika yra renkama ataskaitiniu vienų kalendorinių metų laikotarpiu ir pateikiama Komisijai (Eurostatui) per 12 mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos. Pirmieji ataskaitiniai metai yra 2020 m.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1538559664710&uri=CELEX:32007R0862)

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto -a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

4 straipsnio 1 dalies c punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-a)  1 dalies c punktas pakeičiamas taip:

c)  per ataskaitinį laikotarpį atsiimtus tarptautinės apsaugos prašymus.

„c)   per ataskaitinį laikotarpį atmestus tarptautinės apsaugos prašymus, duomenis suskirstant pagal atmetimo pobūdį;“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

4 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  asmenis, kurie pateikė tarptautinės apsaugos prašymą arba buvo įtraukti į tokį prašymą kaip šeimos nariai ir jų prašymai nagrinėti taikant paspartintą procedūrą, nurodytą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/32/ES* 31 straipsnio 8 dalyje;

 

__________________

 

*  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos (OL L 180, 2013 6 29, p. 60).

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

4 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

db)  asmenis, kurie per ataskaitinį laikotarpį pateikė tarptautinės apsaugos prašymą arba buvo įtraukti į tokį prašymą kaip šeimos nariai, šiuos prašymus nagrinėjant taikant pasienio pasienio procedūrą, nurodytą Direktyvos 2013/32/ES 43 straipsnyje;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

4 straipsnio 1 dalies d c punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dc)  asmenis, kurie per ataskaitinį laikotarpį pateikė tarptautinės apsaugos prašymą arba buvo įtraukti į tokį prašymą kaip šeimos nariai ir jiems buvo padaryta išimtis dėl paspartintos procedūros ar pasienio procedūros, kaip nustatyta Direktyvos 2013/32/ES 24 straipsnio 3 dalyje ir 25 straipsnio 6 dalyje;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

4 straipsnio 1 dalies d d punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dd)  asmenis, kurie pateikė tarptautinės apsaugos prašymą, bet nebuvo užregistruoti EURODAC sistemoje, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 603/2003* 14 straipsnyje;

 

__________________

 

* 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 603/2013 dėl Eurodac sistemos pirštų atspaudams lyginti sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su Eurodac sistemos duomenimis ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (OL L 180, 2013 6 29, p. 1).

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

4 straipsnio 1 dalies d e punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

de)  asmenis, kurie per ataskaitinį laikotarpį pateikė tarptautinės apsaugos prašymą arba buvo įtraukti į tokį prašymą kaip šeimos nariai ir kurie gali pateikti dokumentinių įrodymų, kurie gali padėti nustatyti šių asmenų tapatybę;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

4 straipsnio 1 dalies d f punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

df)  asmenis, kurie per ataskaitinį laikotarpį pateikė kitą tarptautinės apsaugos prašymą, kaip nurodyta Direktyvos 2013/32/ES 40 straipsnyje, arba buvo įtraukti į tokį prašymą kaip šeimos nariai;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

4 straipsnio 1 dalies d g punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dg)  asmenis, kurie per ataskaitinį laikotarpį pateikė tarptautinės apsaugos prašymą arba buvo įtraukti į tokį prašymą kaip šeimos nariai ir kurie buvo laikomi sulaikyti, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2013/32/ES*, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, duomenis apie šiuos asmenis suskirstant pagal mėnesius, kuriais jie buvo sulaikyti, ir sulaikymo priežastį;

 

____________________

 

* 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/33/ES, kuria nustatomos normos dėl tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo (OL L 180, 2013 6 29, p. 96).

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

4 straipsnio 1 dalies d h punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dh)  asmenis, kurie per ataskaitinį laikotarpį pateikė tarptautinės apsaugos prašymą arba buvo įtraukti į tokį prašymą kaip šeimos nariai ir dėl kurių priimtas administracinis ar teismo sprendimas arba nurodymas juos sulaikyti vadovaujantis Direktyva 2013/33/ES;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

4 straipsnio 1 dalies d i punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

di)  asmenis, kurie per ataskaitinį laikotarpį pateikė tarptautinės apsaugos prašymą arba buvo įtraukti į tokį prašymą kaip šeimos nariai ir dėl kurių priimtas administracinis ar teismo sprendimas arba nurodymas dėl sulaikymo alternatyvos, kaip nustatyta Direktyvoje 2013/33/ES, duomenis suskirstant pagal toliau nurodytą alternatyvos pobūdį:

 

i) įsipareigojimas reguliariai prisistatyti į atitinkamas institucijas;

 

ii) užstatas finansinės garantijos pavidalu;

 

iii) pareiga neišvykti iš nustatytos vietos;

 

iv) kitos sulaikymo alternatyvos;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

4 straipsnio 1 dalies d j punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dj)  asmenis, kurie per ataskaitinį laikotarpį pateikė tarptautinės apsaugos prašymą arba buvo įtraukti į tokį prašymą kaip šeimos nariai ir dėl kurių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje priimtas administracinis ar teismo sprendimas arba nurodymas dėl sulaikymo alternatyvos, kaip nustatyta Direktyvoje 2013/33/ES, duomenis suskirstant pagal mėnesį, administracinį ar teismo sprendimą arba nurodymą šių asmenų atžvilgiu, duomenis toliau suskirstant pagal alternatyvos pobūdį:

 

i) įsipareigojimas reguliariai prisistatyti į atitinkamas institucijas;

 

ii) užstatas finansinės garantijos pavidalu;

 

iii) pareiga neišvykti iš nustatytos vietos;

 

iv) kitos sulaikymo alternatyvos;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

4 straipsnio 1 dalies d k punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dk)  asmenis, kurie per ataskaitinį laikotarpį pateikė tarptautinės apsaugos prašymą ir kurių amžius buvo nustatytas;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

4 straipsnio 1 dalies d l punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dl)  sprendimai dėl prašytojų amžiaus nustatymo, duomenis suskirstant taip:

 

i) nustatytas faktas, kad prašytojas yra nepilnametis;

 

ii) nustatytas faktas, kad prašytojas yra suaugęs asmuo;

 

iii) vertinimas yra negalutinis ar nebaigtas;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

4 straipsnio 1 dalies d m punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dm)  asmenis, kurie per ataskaitinį laikotarpį pateikė tarptautinės apsaugos prašymą arba buvo įtraukti į tokį prašymą kaip šeimos nariai ir buvo nustatyta, kad jiems reikia specialių procedūrinių garantijų, kaip nustatyta Direktyvos 2013/32/ES 24 straipsnyje, arba kad prašytojai turi specialių priėmimo poreikių, kaip nustatyta Direktyvos 2013/33/ES 2 straipsnio k punkte;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

4 straipsnio 1 pastraipos d n punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dn)  asmenis, kurie per ataskaitinį laikotarpį pateikė tarptautinės apsaugos prašymą arba buvo įtraukti į tokį prašymą kaip šeimos nariai ir šiems asmenims teikiama nemokama teisinė pagalba, kaip nustatyta Direktyvos 2013/32/ES 20 straipsnyje, duomenis suskirstant pagal pirmosios ir antrosios instancijos procedūras;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

4 straipsnio 1 dalies d o punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

do)  asmenis, kurie ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikė tarptautinės apsaugos prašymą arba buvo įtraukti į tokį prašymą kaip šeimos nariai ir kuriems sudarytos materialinės priėmimo sąlygos, kuriomis šiems asmenims užtikrinamos tinkamos gyvenimo sąlygos, kaip nustatyta Direktyvos 2013/33/ES 17 straipsnyje;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

4 straipsnio 1 dalies d p punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dp)  asmenis, kurie per ataskaitinį laikotarpį pateikė tarptautinės apsaugos prašymą kaip nelydimi nepilnamečiai ir kuriems pagal Direktyvos 2013/32/ES 25 straipsnį paskirtas atstovas;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

4 straipsnio 1 dales d q punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dq)  asmenis, kurie per ataskaitinį laikotarpį pateikė tarptautinės apsaugos prašymą ir buvo pripažinti nelydimais nepilnamečiais bei jiems sudarytos sąlygos lankyti mokyklas, kaip nustatyta Direktyvos 2013/33/ES 14 straipsnyje;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

4 straipsnio 1 dalies d r punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dr)  asmenis, kurie per ataskaitinį laikotarpį pateikė tarptautinės apsaugos prašymą ir kurie buvo pripažinti nelydimais nepilnamečiais bei buvo apgyvendinti, kaip nustatyta Direktyvos 2013/95/ES 31 straipsnio 3 dalyje, duomenis suskirstant pagal apgyvendinimo pagrindą;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

4 straipsnio 1 dalies d s punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ds)  nelydimų nepilnamečių skaičius vienam globėjui per ataskaitinį laikotarpį;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

4 straipsnio 1 dalies paskutinė pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ši statistika pateikiama suskirstant duomenis pagal atitinkamų asmenų amžių ir lytį bei pilietybę ir nelydimus nepilnamečius. Šie duomenys renkami ataskaitiniu vieno kalendorinio mėnesio laikotarpiu ir pateikiami Komisijai (Eurostatui) per du mėnesius nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos. Pirmasis ataskaitinis mėnuo yra 2020 m. sausio mėn.

Ši statistika pateikiama suskirstant duomenis pagal atitinkamų asmenų amžių, socialinę lytį ir pilietybę, taip pat nelydimus nepilnamečius. Šie duomenys renkami ataskaitiniu vieno kalendorinio mėnesio laikotarpiu ir pateikiami Komisijai (Eurostatui) per du mėnesius nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos. Pirmasis ataskaitinis mėnuo yra 2020 m. sausio mėn.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

4 straipsnio 2 dalies a punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ba)  2 dalies a punktas keičiamas taip:

a) asmenis, kuriems taikomi pirmosios instancijos sprendimai, kuriuos per ataskaitinį laikotarpį priėmė administracinės arba teisminės institucijos ir kuriais tarptautinės apsaugos prašymai atmesti, pavyzdžiui, kuriais prašymai pripažinti nepriimtinais arba nepagrįstais ir kurie priimti pirmenybės tvarka arba pagal pagreitintą procedūrą;

„a) asmenis, kuriems taikomi pirmosios instancijos sprendimai, kuriuos per ataskaitinį laikotarpį priėmė administracinės arba teisminės institucijos ir kuriais atmetami tarptautinės apsaugos prašymai, duomenis suskirstant taip:

 

i) sprendimai, kuriais prašymai pripažįstami nepriimtinais, duomenis toliau suskirstant pagal nepriimtinumo pagrindą;

 

ii) sprendimai, kuriais prašymai atmetami kaip nepagrįsti;

 

iii) sprendimai, kuriais prašymai atmetami kaip akivaizdžiai nepagrįsti taikant įprastą procedūrą, duomenis toliau suskirstant pagal atmetimo pagrindą;

 

iv) sprendimai, kuriais prašymai atmetami kaip akivaizdžiai nepagrįsti, taikant paspartintą procedūrą, duomenis toliau suskirstant pagal skubumo pagrindą ir atmetimo pagrindą;

 

v) sprendimai, kuriais prašymai atmetami remiantis pagrindu, kad prašytojas gali gauti apsaugą savo kilmės šalyje, kaip nustatyta Direktyvos 2011/95/ES 8 straipsnyje; “

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b b papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

4 straipsnio 2 dalies b punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

bb)  2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

b) asmenis, kuriems taikomi pirmosios instancijos sprendimai, kuriuos per ataskaitinį laikotarpį priėmė administracinės arba teisminės institucijos ir kuriais suteikiamas arba panaikinamas pabėgėlio statusas;

„b) asmenis, kuriems taikomi pirmosios instancijos sprendimai, kuriuos per ataskaitinį laikotarpį priėmė administracinės arba teisminės institucijos ir kuriais suteikiamas, atšaukiamas, sustabdomas pabėgėlio statusas arba atsisakoma jį pratęsti, remiantis nutraukimu, pašalinimu ar kitais motyvais; duomenys apie dėl nutraukimo ar pašalinimo priimtus sprendimus toliau skirstomi pagal specialiuosius pagrindus, kuriais grindžiamas nutraukimas ar pašalinimas; “

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b c papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

4 straipsnio 2 dalies c punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

bc)  2 dalies c punktas pakeičiamas taip:

c) asmenis, kuriems taikomi pirmosios instancijos sprendimai, kuriuos per ataskaitinį laikotarpį priėmė administracinės arba teisminės institucijos ir kuriais suteikiamas arba panaikinamas papildomos apsaugos statusas;

„c) asmenis, kuriems taikomi pirmosios instancijos sprendimai, kuriuos per ataskaitinį laikotarpį priėmė administracinės arba teisminės institucijos ir kuriais suteikiamas, atšaukiamas, sustabdomas papildomos apsaugos statusas arba atsisakoma jį pratęsti, remiantis nutraukimu, pašalinimu ar kitais motyvais; duomenys apie dėl nutraukimo ar pašalinimo priimtus sprendimus toliau skirstomi pagal specialiuosius pagrindus, kuriais grindžiamas nutraukimas ar pašalinimas; “

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b d papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

4 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bd)  2 dalis papildoma šiuo punktu:

 

„ea)  asmenis, kuriems taikomi pirmosios instancijos sprendimai, kuriuos per ataskaitinį laikotarpį priėmė administracinės arba teisminės institucijos ir kuriais sumažinamos arba panaikinamos materialinės priėmimo sąlygos, duomenis suskirstant pagal sprendimo pobūdį, sąlygų sumažinimo arba panaikinimo trukmę ir priežastį.“

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

4 straipsnio 2 dalies paskutinė pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ši statistika pateikiama suskirstant duomenis pagal atitinkamų asmenų amžių ir lytį bei pilietybę ir nelydimus nepilnamečius. Šie duomenys renkami ataskaitiniu trijų kalendorinių mėnesių laikotarpiu ir pateikiami Komisijai (Eurostatui) per du mėnesius nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Pirmasis ataskaitinis laikotarpis yra 2020 m. sausio–kovo mėn.;

Ši statistika pateikiama suskirstant duomenis pagal atitinkamų asmenų amžių, socialinę lytį ir pilietybę, taip pat nelydimus nepilnamečius. Šie duomenys renkami ataskaitiniu trijų kalendorinių mėnesių laikotarpiu ir pateikiami Komisijai (Eurostatui) per du mėnesius nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Pirmasis ataskaitinis laikotarpis yra 2020 m. sausio–kovo mėn.

 

Šie statistiniai duomenys toliau suskirstomi pagal sprendimus, priimtus po asmeninio pokalbio, ir sprendimus, priimtus nesurengus asmeninio pokalbio. Statistiniai duomenys apie sprendimus, priimtus po asmeninio pokalbio, toliau suskirstomi pagal asmeninius pokalbius, per kuriuos prašytojui buvo teikiamos vertėjo žodžiu paslaugos, ir asmeninius pokalbius, per kuriuos prašytojui vertėjo žodžiu paslaugos teikiamos nebuvo.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto d a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

4 straipsnio 3 dalies b punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

da)  3 dalies b punktas pakeičiamas taip:

b) asmenis, kuriems taikomi galutiniai administracinių arba teisminių institucijų sprendimai, priimti per ataskaitinį laikotarpį apeliacine arba peržiūros tvarka ir kuriais tarptautinės apsaugos prašymai atmesti, pavyzdžiui, kuriais prašymai pripažinti nepriimtinais arba nepagrįstais ir kurie priimti pirmenybės tvarka arba pagal pagreitintą procedūrą;

„b) asmenis, kuriems taikomi galutiniai sprendimai, kuriuos per ataskaitinį laikotarpį per apeliacinio ar kasacinio skundo nagrinėjimo procedūrą priėmė administracinės arba teisminės institucijos ir kuriais atmetami tarptautinės apsaugos prašymai, duomenis suskirstant taip:

 

i) sprendimai, kuriais prašymai pripažįstami nepriimtinais, duomenis toliau suskirstant pagal nepriimtinumo pagrindą;

 

ii) sprendimai, kuriais prašymai atmetami kaip nepagrįsti;

 

iii) sprendimai, kuriais prašymai atmetami kaip akivaizdžiai nepagrįsti taikant įprastą procedūrą, duomenis toliau suskirstant pagal atmetimo pagrindą;

 

iv) sprendimai, kuriais prašymai atmetami kaip akivaizdžiai nepagrįsti, taikant paspartintą procedūrą, duomenis toliau suskirstant pagal skubumo pagrindą ir atmetimo pagrindą;

 

v) sprendimai, kuriais prašymai atmetami remiantis pagrindu, kad prašytojas gali gauti apsaugą savo kilmės šalyje, kaip nustatyta Direktyvos 2011/95/ES 8 straipsnyje; “

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto d b papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

4 straipsnio 3 dalies c punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

db)  3 dalies c punktas pakeičiamas taip:

c) asmenis, kuriems taikomi galutiniai administracinių arba teisminių institucijų sprendimai, priimti per ataskaitinį laikotarpį apeliacine arba peržiūros tvarka ir kuriais suteikiamas arba panaikinamas pabėgėlio statusas;

„c) asmenis, kuriems taikomi galutiniai sprendimai, kuriuos per ataskaitinį laikotarpį priėmė administracinės arba teisminės institucijos ir kuriais suteikiamas, atšaukiamas, sustabdomas pabėgėlio statusas arba atsisakoma jį pratęsti, remiantis nutraukimu, pašalinimu ar kitais motyvais; duomenys apie dėl nutraukimo ar pašalinimo priimtus sprendimus toliau skirstomi pagal specialiuosius pagrindus, kuriais grindžiamas nutraukimas ar pašalinimas; “

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto d c papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

4 straipsnio 3 dalies d punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

dc)  3 dalies d punktas pakeičiamas taip:

d) asmenis, kuriems taikomi galutiniai administracinių arba teisminių institucijų sprendimai, priimti per ataskaitinį laikotarpį apeliacine arba peržiūros tvarka ir kuriais suteikiama arba panaikinama papildoma apsauga;

„d) asmenis, kuriems taikomi galutiniai sprendimai, kuriuos per ataskaitinį laikotarpį priėmė administracinės arba teisminės institucijos ir kuriais suteikiamas, atšaukiamas, sustabdomas papildomos apsaugos statusas arba atsisakoma jį pratęsti, remiantis nutraukimu, pašalinimu ar kitais motyvais; duomenys apie dėl nutraukimo ar pašalinimo priimtus sprendimus toliau skirstomi pagal specialiuosius pagrindus, kuriais grindžiamas nutraukimas ar pašalinimas; “

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto d d papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

4 straipsnio 3 dalies g a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dd)  3 dalis papildoma šiuo punktu:

 

„ga)  asmenis, kuriems taikomi galutiniai sprendimai, kuriuos per ataskaitinį laikotarpį priėmė administracinės arba teisminės institucijos ir kuriais sumažinamos arba panaikinamos materialinės priėmimo sąlygos, duomenis suskirstant pagal sprendimo pobūdį, sąlygų sumažinimo arba panaikinimo trukmę ir priežastį.“

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto e papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

4 straipsnio 3 dalies paskutinė pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Statistika pagal b, c, d, e, f ir g punktus pateikiama suskirstant duomenis pagal atitinkamų asmenų amžių ir lytį bei pilietybę ir nelydimus nepilnamečius. Be to, statistika pagal g punktą suskirstoma pagal gyvenamąją šalį ir sprendimo dėl prieglobsčio rūšį. Šie duomenys renkami ataskaitiniu vienų kalendorinių metų laikotarpiu ir pateikiami Komisijai (Eurostatui) per tris mėnesius nuo ataskaitinių metų pabaigos. Pirmieji ataskaitiniai metai yra 2020 m.

Statistika pagal b, c, d, e, f ir g punktus pateikiama suskirstant duomenis pagal atitinkamų asmenų amžių, socialinę lytį ir pilietybę bei nelydimus nepilnamečius. Be to, statistika pagal g punktą suskirstoma pagal gyvenamąją šalį ir sprendimo dėl prieglobsčio rūšį. Šie duomenys renkami ataskaitiniu vienų kalendorinių metų laikotarpiu ir pateikiami Komisijai (Eurostatui) per tris mėnesius nuo ataskaitinių metų pabaigos. Pirmieji ataskaitiniai metai yra 2020 m.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto e a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  Įterpiama ši dalis:

 

„3a.   Valstybės narės Komisijai (Eurostatui) pateikia statistinius duomenis apie apeliacinių procedūrų trukmę kalendorinėmis dienomis, pradedant skaičiuoti nuo dienos, kurią pateikiamas apeliacinis skundas, ir baigiant diena, kurią priimamas pirmos instancijos procedūros sprendimas dėl apeliacinio skundo.“

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto e papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

4 straipsnio 4 dalies paskutinė pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ši statistika renkama ataskaitiniu vienų kalendorinių metų laikotarpiu ir pateikiama Komisijai (Eurostatui) per tris mėnesius nuo ataskaitinių metų pabaigos. Pirmieji ataskaitiniai metai yra 2020 m.

Šie statistiniai duomenys pateikiami duomenis suskirstant pagal atitinkamų asmenų amžių, socialinę lytį ir pilietybę, taip pat nelydimus nepilnamečius. Ši statistika renkama ataskaitiniu vieno kalendorinio mėnesio laikotarpiu ir pateikiama Komisijai (Eurostatui) per tris mėnesius nuo ataskaitinių metų pabaigos. Pirmasis ataskaitinis laikotarpis yra 2020 m. sausio mėn.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto h a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

4 straipsnio 4 dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha)  Pridedama ši dalis:

 

„4a.   1–4 dalyse nurodyti statistiniai duomenys suskirstomi pagal prašymo pateikimo mėnesį.“

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 a punkto (naujo) a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

5 straipsnio pavadinimas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1a)  5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

 

a)  Antraštė pakeičiama taip:

Statistika apie neteisėto atvykimo ir buvimo prevenciją

Statistika apie neleistino atvykimo ir buvimo prevenciją

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 a punkto (naujo) b papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

5 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

b)  1 dalies a punktas keičiamas taip:

a)  trečiųjų šalių piliečius, neįleistus į valstybės narės teritoriją ties išorės siena;

„a)  trečiųjų šalių piliečius, neįleistus į valstybės narės teritoriją ties išorės siena, duomenis suskirstant pagal amžių, socialinę lytį ir pilietybę;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 a punkto (naujo) c papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

5 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

c)  1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

b)  trečiųjų šalių piliečius, pagal šalies imigracijos įstatymus neteisėtai esančius valstybės narės teritorijoje.

b)  trečiųjų šalių piliečius, pagal šalies imigracijos įstatymus neleistinai esančius valstybės narės teritorijoje.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 a punkto (naujo) d papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

5 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

b)   1 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

Šios dalies b punkto statistika pateikiama suskirstant duomenis pagal atitinkamų asmenų amžių ir lytį bei pilietybę.

„B punkto statistika pateikiama suskirstant duomenis pagal atitinkamų asmenų amžių, socialinę lytį ir pilietybę, jų sulaikymo pagrindus ir vietą.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

6 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a)  trečiųjų šalių piliečių pateiktų prašymų pirmą kartą gauti leidimus gyventi skaičių, duomenis suskirstant pagal pilietybę, priežastį, dėl kurios prašoma suteikti leidimą, amžių ir socialinę lytį;

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

6 straipsnio 1 dalies -a a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-aa)  atmestų trečiųjų šalių piliečių pateiktų prašymų pirmą kartą gauti leidimus gyventi skaičių, duomenis suskirstant pagal pilietybę, priežastį, dėl kurios prašyta suteikti leidimą, amžių ir socialinę lytį;

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

6 straipsnio 1 dalies -a b papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-ab)  per ataskaitinį laikotarpį atmestų prašymų išduoti leidimą gyventi asmeniui pakeitus imigracijos statusą arba pateikus kitas priežastis pasilikti skaičių, suskirstant duomenis pagal pilietybę, atsisakymo išduoti leidimą priežastį, amžių ir socialinę lytį;

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

6 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  leidimus, išduotus per ataskaitinį laikotarpį, kai leidimas gyventi asmeniui išduotas pirmą kartą, suskirstant duomenis pagal pilietybę, pagrindą leidimui išduoti, pagal leidimo galiojimo trukmę, pagal amžių ir lytį;

i)  leidimus, išduotus per ataskaitinį laikotarpį, kai leidimas gyventi asmeniui išduotas pirmą kartą, suskirstant duomenis pagal pilietybę, pagrindą leidimui išduoti, pagal leidimo galiojimo trukmę, pagal amžių ir socialinę lytį;

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

6 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  leidimus, išduotus per ataskaitinį laikotarpį, ir kurie išduoti asmeniui pakeitus imigracijos statusą arba pateikus kitas priežastis pasilikti, suskirstant duomenis pagal pilietybę, pagrindą leidimui išduoti, pagal leidimo galiojimo trukmę ir pagal amžių ir lytį;

ii)  leidimus, išduotus per ataskaitinį laikotarpį, ir kurie išduoti asmeniui pakeitus imigracijos statusą arba pateikus kitas priežastis pasilikti, suskirstant duomenis pagal pilietybę, pagrindą leidimui išduoti, pagal leidimo galiojimo trukmę ir pagal amžių ir socialinę lytį;

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

6 straipsnio 1 dalies a punkto ii i papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii)  leidimus, galiojančius baigiantis ataskaitiniam laikotarpiui (išduotų leidimų skaičių, neįskaitant panaikintų arba nebegaliojančių leidimų), suskirstant juos pagal pilietybę, pagrindą leidimui išduoti, pagal leidimo galiojimo trukmę ir pagal amžių ir lytį;

iii)  leidimus, galiojančius baigiantis ataskaitiniam laikotarpiui (išduotų leidimų skaičių, neįskaitant panaikintų arba nebegaliojančių leidimų), suskirstant juos pagal pilietybę, pagrindą leidimui išduoti, pagal leidimo galiojimo trukmę ir pagal amžių ir socialinę lytį;

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

6 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  ilgalaikių gyventojų skaičių baigiantis ataskaitiniam laikotarpiui, suskirstant duomenis pagal pilietybę, ilgalaikio gyventojo statuso rūšį, amžių ir lytį.

b)  ilgalaikių gyventojų skaičių baigiantis ataskaitiniam laikotarpiui, suskirstant duomenis pagal pilietybę, ilgalaikio gyventojo statuso rūšį, amžių ir socialinę lytį.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

6 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Renkant statistinius duomenis pagal -a, -aa ir a punktus, duomenys apie dėl šeimos išduotus leidimus toliau skirstomi pagal priežastį ir trečiosios šalies piliečio rėmėjo statusą.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto -a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

7 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-a)  1 dalies a punktas keičiamas taip:

a) neteisėtai valstybės narės teritorijoje esančių trečiosios šalies piliečių, kurių atžvilgiu priimtas administracinis arba teismo sprendimas arba aktas, kuriame tvirtinama arba pripažįstama, kad jų buvimas neteisėtas, ir jie įpareigojami išvykti iš valstybės narės teritorijos, skaičių, suskirstant šiuos duomenis pagal aptariamųjų asmenų pilietybę;

„a) neleistinai valstybės narės teritorijoje esančių trečiosios šalies piliečių, kurių atžvilgiu priimtas administracinis arba teismo sprendimas arba aktas, kuriame tvirtinama arba pripažįstama, kad jų buvimas neleistinas, ir jie įpareigojami išvykti iš valstybės narės teritorijos, skaičių, šiuos duomenis suskirstant pagal atitinkamų asmenų pilietybę ir sprendimo priėmimo pagrindą;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto -a a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

7 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-aa)  1 dalyje įterpiamas šis punktas:

 

„aa)  šios dalies a punkte nurodytų trečiųjų šalių piliečių, dėl kurių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje priimamas administracinis ar teismo sprendimas, kuriuo uždraudžiama atvykti į šalį, arba nurodymas, kaip nurodyta Direktyvos 2008/115/EB 11 straipsnyje, skaičių, duomenis suskirstant pagal atitinkamų asmenų pilietybę;“

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto -a b papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

7 straipsnio 1 punkto a b papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-ab)  1 dalyje įterpiamas šis punktas:

 

„ab)  trečiųjų šalių piliečių, dėl kurių ataskaitiniu laikotarpiu priimamas administracinis arba teismo sprendimas arba nurodymas juos sulaikyti, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/115/EB*, skaičius;“

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto -a c papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

7 straipsnio 1 dalies a c punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-ac)  1 dalyje įterpiamas šis punktas:

 

„ac)  trečiųjų šalių piliečių, dėl kurių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje priimamas administracinis arba teismo sprendimas arba nurodymas juos sulaikyti, kaip nurodyta Direktyvoje 2008/115/EB, skaičius, duomenis suskirstant pagal mėnesį, kurį trečiųjų šalių piliečiai buvo sulaikyti;“

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto -a d papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

7 straipsnio 1 dalies a d punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-ad)  1 dalyje įterpiamas šis punktas:

 

„ad)  trečiųjų šalių piliečių, dėl kurių ataskaitiniu laikotarpiu priimamas administracinis arba teismo sprendimas arba nurodymas dėl jų sulaikymo alternatyvos, kaip nurodyta Direktyvoje 2008/115/EB, skaičių, duomenis suskirstant pagal alternatyvos pobūdį:

 

i) įsipareigojimas reguliariai prisistatyti į atitinkamas institucijas;

 

ii) užstatas finansinės garantijos pavidalu;

 

iii) pareiga neišvykti iš nustatytos vietos;

 

iv) kitos sulaikymo alternatyvos;“

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto -a e papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

7 straipsnio 1 dalies a e punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-ae)  1 dalyje įterpiamas šis punktas:

 

„ae)  trečiųjų šalių piliečius, kurių atžvilgiu ataskaitinio laikotarpio pabaigoje priimtas administracinis ar teismo sprendimas arba nurodymas dėl sulaikymo alternatyvos, kaip nustatyta Direktyvoje 2008/115/EB, duomenis suskirstant duomenis pagal mėnesį, kurį tų asmenų atžvilgiu buvo priimtas administracinis ar teismo sprendimas arba nurodymas, duomenis toliau suskirstant pagal alternatyvos pobūdį:

 

i) įsipareigojimas reguliariai prisistatyti į atitinkamas institucijas;

 

ii) užstatas finansinės garantijos pavidalu;

 

iii) pareiga neišvykti iš nustatytos vietos;

 

iv) kitos sulaikymo alternatyvos;“

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto -a f papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

7 straipsnio 1 dalies a f punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-af)  1 dalyje įterpiamas šis punktas:

 

„af)  trečiųjų šalių piliečių, dėl kurių per ataskaitinį laikotarpį priimtas sprendimas atidėti išsiuntimą pagal Direktyvos 2008/115/EB 9 straipsnį, skaičių, duomenis suskirstant pagal atidėjimo pagrindą ir atitinkamų asmenų pilietybę;“

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto -a g papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

7 straipsnio 1 dalies a g punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-ag)  1 dalyje po a punkto įterpiamas ag punktas:

 

„ag)  trečiųjų šalių piliečių, dėl kurių ataskaitiniu laikotarpiu priimtas administracinis ar teismo sprendimas arba nurodymas juos sulaikyti ir kurių atžvilgiu vyksta teisminės peržiūros procedūros, kaip nurodyta Direktyvos 2008/115/EB 15 straipsnio 2 dalyje, skaičių;“

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

7 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  trečiųjų šalių piliečių, kurie jau yra išvykę iš valstybės narės teritorijos pagal administracinį arba teismo sprendimą arba aktą, nurodytą a punkte, skaičių, suskirstant šiuos duomenis pagal sugrąžintų asmenų pilietybę, grąžinimo rūšį ir gautos pagalbos rūšį ir paskirties šalį.

b)  trečiųjų šalių piliečių, kurie jau yra išvykę iš valstybės narės teritorijos pagal administracinį arba teismo sprendimą arba aktą, nurodytą a punkte, skaičių, duomenis suskirstant pagal sugrąžintų asmenų pilietybę, grąžinimo rūšį ir gautos pagalbos rūšį, taip pat pagal paskirties šalį, duomenis toliau suskirstant pagal sugrąžintų trečiosios šalies piliečių kilmės šalį;

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

7 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  1 dalis papildoma šiuo punktu:

 

„ba)  trečiųjų šalių piliečių, kurie jau yra išvykę iš valstybės narės teritorijos pagal administracinį arba teismo sprendimą arba aktą, skaičių, duomenis suskirstant pagal sprendimo ar akto pobūdį:

 

i)  vadovaujantis oficialiu Sąjungos readmisijos susitarimu;

 

ii)  vadovaujantis neoficialiu Sąjungos readmisijos susitarimu;

 

iii)  vadovaujantis nacionaliniu readmisijos susitarimu;

 

Šie statistiniai duomenys toliau skirstomi pagal atitinkamų asmenų paskirties šalį ir pilietybę.“

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

7 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nurodyta statistika yra renkama ataskaitiniu trijų kalendorinių mėnesių laikotarpiu ir yra pateikiama Komisijai (Eurostatui) per du mėnesius nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Pirmasis ataskaitinis laikotarpis yra 2020 m. sausio–kovo mėn.

2.  1 dalyje nurodyta statistika skirstoma pagal susijusio asmens amžių ir lytį, taip pat pagal nelydimus nepilnamečius. Ji renkama ataskaitiniu vieno kalendorinio mėnesio laikotarpiu ir pateikiami Komisijai (Eurostatui) per dvi savaites nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Pirmasis ataskaitinis laikotarpis yra 2020 m. sausio mėn.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

9 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

4a)  9 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2.  Valstybės narės praneša Komisijai (Eurostatui) apie naudotus duomenų šaltinius, šių šaltinių pasirinkimo priežastis, apie pasirinktų duomenų šaltinių poveikį statistikos kokybei ir apie taikytus vertinimo metodus, taip pat praneša Komisijai (Eurostatui) apie pakeitimus.

2.  Valstybės narės praneša Komisijai (Eurostatui) apie naudotus duomenų šaltinius, šių šaltinių pasirinkimo priežastis, apie pasirinktų duomenų šaltinių poveikį statistikos kokybei, apie įdiegtus asmens duomenų apsaugos mechanizmus ir apie taikytus vertinimo metodus, taip pat praneša Komisijai (Eurostatui) apie atitinkamus pakeitimus.

 

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

9 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b)  Įterpiamas šis straipsnis:

 

„9a straipsnis

 

Deleguotieji aktai

 

Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamos 2 straipsnio 1 dalyje išdėstytos apibrėžtys.

 

Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas šis reglamentas:

 

a) apibrėžiant šalies, kurioje gimė atitinkami asmenys, grupių, ankstesnės ir būsimos nuolatinės gyvenamosios vietos šalies grupių ir pilietybės grupių kategorijas, kaip numatyta 3 straipsnio 1 dalyje;

 

b) apibrėžiant pagrindo išduoti leidimą gyventi kategorijas, kaip nustatyta 6 straipsnio 1 dalies a punkte;

 

c) apibrėžiant papildomą duomenų skirstymą;

 

d) nustatant taisykles dėl tikslumo ir kokybės standartų.“

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio dalies 5 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

10 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, kad būtų nustatytos skirstymo nuostatos pagal 4, 5, 6 ir 7 straipsnius ir tinkamų formatų taisyklės duomenims perduoti pagal 9 straipsnį.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos tinkamų formatų taisyklės duomenims perduoti pagal 9 straipsnį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio dalies 5 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

10 straipsnio 2 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  2 dalies d punktas išbraukiamas.

b)  2 dalis išbraukiama.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

10 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a)  Įterpiamas šis straipsnis:

 

„10a straipsnis

 

Įgaliojimų delegavimas

 

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2. 9a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo data].

 

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 9a straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

 

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

6. Pagal 9a straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 b punkto (naujo) a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

11 straipsnio pavadinimas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5b)  11 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

 

a)  Antraštė pakeičiama taip:

Komitetas

„Komiteto procedūra“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 b punkto (naujo) b papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

11 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

b)  1 dalis pakeičiama taip:

1.  Komisijai priimti įgyvendinančias priemones padeda Statistikos programų komitetas, įsteigtas Sprendimu Nr. 89/382/EEB, Euratomas.

„1.  Komisijai padeda Reglamentu (EB) Nr. 223/2009 įsteigtas Europos statistikos sistemos komitetas. Tas komitetas yra komitetas, kaip tai suprantama pagal Reglamentą (ES) Nr. 182/2011.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 b punkto (naujo) c papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

11 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

c)  2 dalis pakeičiama taip:

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

„2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 ir 10 straipsniai, atsižvelgiant į minėto reglamento 11 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 b punkto d papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

11 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

d)  3 dalis išbraukiama.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)

2.10.2018

POZICIJA PAKEITIMŲ FORMA

Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos

(COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu: Angelika Mlinar (nuomonės referentė)

PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas teikia atsakingam Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  dėl nuolat kintančio ir skirtingo dabartinių migracijos srautų pobūdžio, siekiant suprasti realybę, nustatyti silpnąsias vietas bei nelygybę ir suteikti politikams patikimus duomenis ir informaciją ateities viešajai politikai formuoti, būtini išsamūs ir palyginami pagal lytį suskirstyti statistiniai duomenys apie migrantus;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  norint padėti Sąjungai veiksmingai reaguoti į migracijos keliamus uždavinius, reikia dažnesnių nei metinių prieglobsčio ir valdomos migracijos duomenų;

(3)  norint padėti Sąjungai veiksmingai reaguoti į migracijos keliamus uždavinius ir formuoti politiką, pagal kurią būtų atsižvelgiama į lyčių aspektą ir kuri būtų grindžiama žmogaus teisėmis, reikia dažnesnių nei metinių prieglobsčio ir valdomos migracijos duomenų;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  prieglobsčio ir valdomos migracijos statistika labai svarbi nagrinėjant, apibrėžiant ir vertinant įvairias politikos sritis, visų pirma reaguojant į asmenų, prašančių apsaugos Europoje, atvykimą;

(4)  prieglobsčio ir valdomos migracijos statistika labai svarbi nagrinėjant, apibrėžiant ir vertinant įvairias politikos sritis, visų pirma reaguojant į asmenų, prašančių apsaugos Europoje, atvykimą ir siekiant atsižvelgti į tam tikrų grupių ar asmenų – ypač tų, kurie patiria daugialypę diskriminaciją ir gali būti labiau pažeidžiami migracijos ir prieglobsčio suteikimo proceso metu, be kita ko, pvz., moterų, nėščiųjų, vaikų, nelydimų nepilnamečių, pagyvenusių žmonių, neįgaliųjų, LGTBI + asmenų, smurto dėl lyties aukų – specifinius poreikius ir jiems būtinas paslaugas;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  persekiojimas dėl asmens lyties yra pagrindas prašyti tarptautinės apsaugos ir ją gauti. Nacionalinės ir Europos statistikos institucijos renka statistiką apie tarptautinės apsaugos prašymus, kurie grindžiami su lytimi susijusiomis priežastimis, įskaitant smurtą dėl lyties;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  siekiant užtikrinti valstybių narių teikiamų duomenų kokybę, visų pirma jų palyginamumą, ir Sąjungos lygmeniu rengti patikimas apžvalgas, naudojami duomenys turėtų būti pagrįsti vienodomis sąvokomis ir remtis ta pačia ataskaitine data ar laikotarpiu;

(5)  siekiant užtikrinti valstybių narių teikiamų duomenų kokybę, visų pirma jų palyginamumą, ir Sąjungos lygmeniu rengti patikimas apžvalgas, naudojami duomenys turėtų būti pagrįsti vienodomis sąvokomis ir remtis ta pačia ataskaitine data ar laikotarpiu. Tokie duomenys turėtų būti suskirstyti pagal lytį ir amžių ir apimti informaciją apie teisėtus ir neteisėtus srautus, prekybą žmonėmis, pabėgėlių, migrantų ir priimančiųjų bendruomenių poreikius bei kitus klausimus1a;

 

_________________

 

1a http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  šiuo reglamentu užtikrinama teisė į tai, kad būtų gerbiamas privatus ir šeimos gyvenimas, ir teisė į asmens duomenų apsaugą, kaip nustatyta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsniuose;

(10)  šiuo reglamentu užtikrinama teisė į tai, kad būtų gerbiamas privatus ir šeimos gyvenimas, ir teisė į asmens duomenų apsaugą, nediskriminavimą bei lyčių lygybę, kaip nustatyta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7, 8, 21 ir 23 straipsniuose;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  pagal lytį suskirstytų duomenų rinkimas leidžia nustatyti ir analizuoti moterims ir vyrams būdingas silpnąsias vietas ir gebėjimus, atskleisti spragas ir nelygybę. Migracijos duomenys, kuriuose atsižvelgiama į lyčių aspektą, gali padėti skatinti didesnę lygybę ir suteikti galimybių palankių sąlygų neturinčioms grupėms. Rengiant statistinius duomenis apie migraciją taip pat reikėtų atsižvelgti į tokius kintamuosius, kaip lytinė tapatybė ir seksualinė orientacija, kad būtų renkami duomenys apie LGBTQI + asmenų patirtį ir nelygybę vykstant migracijos ir prieglobsčio procesams;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

3 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1)  3 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1. Valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) šią statistiką skaičiais apie:

„1. Valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) šią statistiką skaičiais apie:

a) imigrantus, atvykusius į valstybės narės teritoriją, suskirstant duomenis pagal:

a) imigrantus, atvykusius į valstybės narės teritoriją, suskirstant duomenis pagal:

i) pilietybės grupę pagal amžių ir lytį;

i) pilietybės grupę pagal amžių ir socialinę lytį;

ii) šalies, kurioje gimė, grupę pagal amžių ir lytį;

ii) ii) šalies, kurioje gimė, grupę pagal amžių ir socialinę lytį;

iii) šalies, kurioje buvo ankstesnė nuolatinė gyvenamoji vieta, grupę pagal amžių ir lytį;

iii) šalies, kurioje buvo ankstesnė nuolatinė gyvenamoji vieta, grupę pagal amžių ir socialinę lytį;

b) emigrantus, išvykusius iš valstybės narės teritorijos, suskirstant duomenis pagal:

b) emigrantus, išvykusius iš valstybės narės teritorijos, suskirstant duomenis pagal:

i) pilietybės grupę;

i) pilietybės grupę;

ii) amžių;

ii) amžių;

iii) lytį;

iii) socialinę lytį;

iv) šalių, kurioje bus nuolatinė gyvenamoji vieta, grupę;

iv) šalių, kurioje bus nuolatinė gyvenamoji vieta, grupę;

c) asmenis, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra valstybėje narėje, suskirstant duomenis pagal:

c) asmenis, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra valstybėje narėje, suskirstant duomenis pagal:

i) pilietybės grupę pagal amžių ir lytį;

i) pilietybės grupę pagal amžių ir socialinę lytį;

ii) šalies, kurioje gimė, grupę pagal amžių ir lytį;

ii) šalies, kurioje gimė, grupę pagal amžių ir socialinę lytį;

d) asmenis, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra valstybės narės teritorijoje ir kurie ataskaitiniais metais įgijo tos valstybės narės pilietybę ir anksčiau turėjo kitos valstybės narės ar trečiosios šalies pilietybę arba buvo be pilietybės, suskirstant duomenis pagal amžių ir lytį, arba pagal prieš tai turėtą pilietybę ir pagal tai, ar anksčiau asmuo buvo be pilietybės.

d) asmenis, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra valstybės narės teritorijoje ir kurie ataskaitiniais metais įgijo tos valstybės narės pilietybę ir anksčiau turėjo kitos valstybės narės ar trečiosios šalies pilietybę arba buvo be pilietybės, suskirstant duomenis pagal amžių ir socialinę lytį, arba pagal prieš tai turėtą pilietybę ir pagal tai, ar anksčiau asmuo buvo be pilietybės.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=LT)

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ši statistika pateikiama suskirstant duomenis pagal atitinkamų asmenų amžių ir lytį bei pilietybę ir nelydimus nepilnamečius. Šie duomenys renkami ataskaitiniu vieno kalendorinio mėnesio laikotarpiu ir pateikiami Komisijai (Eurostatui) per du mėnesius nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos. Pirmasis ataskaitinis mėnuo yra 2020 m. sausio mėn.

Ši statistika pateikiama suskirstant duomenis pagal atitinkamų asmenų amžių, socialinę lytį ir pilietybę, taip pat nelydimus nepilnamečius. Šie duomenys renkami ataskaitiniu vieno kalendorinio mėnesio laikotarpiu ir pateikiami Komisijai (Eurostatui) per du mėnesius nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos. Pirmasis ataskaitinis mėnuo yra 2020 m. sausio mėn.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

4 straipsnio 2 dalies e a ir e b punktai (nauji)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)   2 dalis papildoma šiais ea ir eb punktais:

 

„ea)  asmenys, kuriems taikomi pirmosios instancijos teismo sprendimai, kuriais atmetami prašymai dėl šeimos susijungimo su asmeniu, kuriam suteikta tarptautinė apsauga;

 

eb)  asmenys, kuriems taikomi pirmosios instancijos teismo sprendimai, kuriais pritariama šeimos susijungimui su asmeniu, kuriam suteikta tarptautinė apsauga;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ši statistika pateikiama suskirstant duomenis pagal atitinkamų asmenų amžių ir lytį bei pilietybę ir nelydimus nepilnamečius. Šie duomenys renkami ataskaitiniu trijų kalendorinių mėnesių laikotarpiu ir pateikiami Komisijai (Eurostatui) per du mėnesius nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Pirmasis ataskaitinis laikotarpis yra 2020 m. sausio–kovo mėn.

Ši statistika pateikiama suskirstant duomenis pagal atitinkamų asmenų amžių, socialinę lytį ir pilietybę, taip pat nelydimus nepilnamečius. Šie duomenys renkami ataskaitiniu trijų kalendorinių mėnesių laikotarpiu ir pateikiami Komisijai (Eurostatui) per du mėnesius nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Pirmasis ataskaitinis laikotarpis yra 2020 m. sausio–kovo mėn.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto e papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

4 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Statistika pagal b, c, d, e, f ir g punktus pateikiama suskirstant duomenis pagal atitinkamų asmenų amžių ir lytį bei pilietybę ir nelydimus nepilnamečius. Be to, statistika pagal g punktą suskirstoma pagal gyvenamąją šalį ir sprendimo dėl prieglobsčio rūšį. Šie duomenys renkami ataskaitiniu vienų kalendorinių metų laikotarpiu ir pateikiami Komisijai (Eurostatui) per tris mėnesius nuo ataskaitinių metų pabaigos. Pirmieji ataskaitiniai metai yra 2020 m.

Statistika pagal b, c, d, e, f ir g punktus pateikiama suskirstant duomenis pagal atitinkamų asmenų amžių ir socialinę lytį bei pilietybę ir nelydimus nepilnamečius. Be to, statistika pagal g punktą suskirstoma pagal gyvenamąją šalį ir sprendimo dėl prieglobsčio rūšį. Šie duomenys renkami ataskaitiniu vienų kalendorinių metų laikotarpiu ir pateikiami Komisijai (Eurostatui) per tris mėnesius nuo ataskaitinių metų pabaigos. Pirmieji ataskaitiniai metai yra 2020 m.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

5 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1a)  5 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

Šios dalies b punkto statistika pateikiama suskirstant duomenis pagal atitinkamų asmenų amžių ir lytį bei pilietybę.

Šios dalies b punkto statistika pateikiama suskirstant duomenis pagal atitinkamų asmenų amžių ir socialinę lytį bei pilietybę.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=LT)

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

6 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  leidimus, išduotus per ataskaitinį laikotarpį, kai leidimas gyventi asmeniui išduotas pirmą kartą, suskirstant duomenis pagal pilietybę, pagrindą leidimui išduoti, pagal leidimo galiojimo trukmę, pagal amžių ir lytį;

i)  leidimus, išduotus per ataskaitinį laikotarpį, kai leidimas gyventi asmeniui išduotas pirmą kartą, suskirstant duomenis pagal pilietybę, pagrindą leidimui išduoti, pagal leidimo galiojimo trukmę, pagal amžių ir socialinę lytį;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

6 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  leidimus, išduotus per ataskaitinį laikotarpį, ir kurie išduoti asmeniui pakeitus imigracijos statusą arba pateikus kitas priežastis pasilikti, suskirstant duomenis pagal pilietybę, pagrindą leidimui išduoti, pagal leidimo galiojimo trukmę ir pagal amžių ir lytį;

ii)  leidimus, išduotus per ataskaitinį laikotarpį, ir kurie išduoti asmeniui pakeitus imigracijos statusą arba pateikus kitas priežastis pasilikti, suskirstant duomenis pagal pilietybę, pagrindą leidimui išduoti, pagal leidimo galiojimo trukmę ir pagal amžių ir socialinę lytį;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

6 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii)  leidimus, galiojančius baigiantis ataskaitiniam laikotarpiui (išduotų leidimų skaičių, neįskaitant panaikintų arba nebegaliojančių leidimų), suskirstant juos pagal pilietybę, pagrindą leidimui išduoti, pagal leidimo galiojimo trukmę ir pagal amžių ir lytį;

iii)  leidimus, galiojančius baigiantis ataskaitiniam laikotarpiui (išduotų leidimų skaičių, neįskaitant panaikintų arba nebegaliojančių leidimų), suskirstant juos pagal pilietybę, pagrindą leidimui išduoti, pagal leidimo galiojimo trukmę ir pagal amžių ir socialinę lytį;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

6 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  ilgalaikių gyventojų skaičių baigiantis ataskaitiniam laikotarpiui, suskirstant duomenis pagal pilietybę, ilgalaikio gyventojo statuso rūšį, amžių ir lytį.

b)  ilgalaikių gyventojų skaičių baigiantis ataskaitiniam laikotarpiui, suskirstant duomenis pagal pilietybę, ilgalaikio gyventojo statuso rūšį, amžių ir socialinę lytį.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

7 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nurodyta statistika yra renkama ataskaitiniu trijų kalendorinių mėnesių laikotarpiu ir yra pateikiama Komisijai (Eurostatui) per du mėnesius nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Pirmasis ataskaitinis laikotarpis yra 2020 m. sausio–kovo mėn.

2.  1 dalyje nurodyta statistika suskirstoma pagal susijusio asmens amžių ir lytį, taip pat pagal nelydimus nepilnamečius. Šie duomenys renkami ataskaitiniu trijų kalendorinių mėnesių laikotarpiu ir pateikiami Komisijai (Eurostatui) per du mėnesius nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Pirmasis ataskaitinis laikotarpis yra 2020 m. sausio–kovo mėn.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

9 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a)  9 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa iš dalies keičiama taip:

 

Kaip bendras migrantų ir prieglobsčio prašytojų žmogaus teisių principas, turėtų būti gerbiama jų teisė į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, o duomenys renkami gavus jų pritarimą ir jiems savanoriškai dalyvaujant*.

 

_________________

 

* Migrantų, esančių pažeidžiamoje padėtyje, susijusioje su didelio masto ir (arba) mišraus pobūdžiu srautais, žmogaus teisių principai ir gairės, įskaitant praktinius patarimus.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendrijos migracijos statistika ir tarptautinės apsaugos statistika

Nuorodos

COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

16.5.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

31.5.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

31.5.2018

DEVE

31.5.2018

EMPL

31.5.2018

FEMM

31.5.2018

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AFET

20.6.2018

DEVE

11.7.2018

EMPL

31.5.2018

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Cecilia Wikström

11.6.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

10.7.2018

27.9.2018

20.11.2018

 

Priėmimo data

20.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josep-Maria Terricabras, Geoffrey Van Orden

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Rupert Matthews, Demetris Papadakis

Pateikimo data

26.11.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

36

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Ana Gomes, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Demetris Papadakis, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

4

-

ECR

Daniel Dalton, Rupert Matthews, Geoffrey Van Orden

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 5 d.Teisinė informacija - Privatumo politika