Procedūra : 2018/0154(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0395/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0395/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 16/04/2019 - 8.1

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0359

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 1034kWORD 107k
26.11.2018
PE 627.746v02-00 A8-0395/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 862/2007 par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību

(COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referente: Cecilia Wikström

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 SIEVIEŠU TIESĪBU UN DZIMUMU LĪDZTIESĪBAS KOMITEJAS NOSTĀJA GROZĪJUMU VEIDĀ
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 862/2007 par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību

(COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0307),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 338. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0182/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas nostāju grozījumu veidā (A8-0395/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Lai reaģētu uz jaunām vajadzībām Savienībā attiecībā uz statistiku par patvērumu un pārvaldītu migrāciju un tā kā migrācijas iezīmes strauji mainās, ir vajadzīgs regulējums, kas ļauj ātri reaģēt uz mainīgajām vajadzībām attiecībā uz statistiku par patvērumu un pārvaldītu migrāciju.

(2)  Lai reaģētu uz jaunām vajadzībām Savienībā attiecībā uz statistiku par migrāciju un starptautisko aizsardzību un tā kā migrācijas kustību iezīmes strauji mainās, ir vajadzīgs regulējums, kas ļauj ātri reaģēt uz mainīgajām vajadzībām attiecībā uz statistiku par migrāciju un starptautisko aizsardzību.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  Tā kā šā brīža migrācijas plūsmas ir nemitīgi mainīgas un pēc sava rakstura dažādas, ir nepieciešami visaptveroši un salīdzināmi dzimtes griezumā sadalīti statistikas dati par migrantu kontingentu, lai saprastu reālo situāciju, noskaidrotu neaizsargātības faktorus un nevienlīdzības aspektus un politikas izstrādātājiem piedāvātu ticamus datus un informāciju, pamatojoties uz kuriem viņi varētu noteikt turpmākos publiskos politikas virzienus.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Lai atbalstītu Savienību, tai efektīvi reaģējot uz migrācijas problēmām, ir nepieciešami tādi dati par patvērumu un pārvaldītu migrāciju, kas tiek apkopoti biežāk nekā reizi gadā.

(3)  Lai atbalstītu Savienību, tai efektīvi reaģējot uz migrācijas problēmām un izstrādājot dzimtiski sensitīvus un uz cilvēktiesībām balstītus politikas virzienus, ir nepieciešami tādi dati par patvērumu un pārvaldītu migrāciju, kas tiek apkopoti biežāk nekā reizi gadā.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Statistika par patvērumu un pārvaldītu migrāciju ir būtiska, pētot, nosakot un izvērtējot plašu politikas jomu spektru, īpaši saistībā ar reakciju uz tādu personu ierašanos, kuras Eiropā meklē aizsardzību.

(4)  Statistika par patvērumu un pārvaldītu migrāciju ir būtiska, pētot, nosakot un izvērtējot plašu politikas jomu spektru, īpaši saistībā ar reakciju uz tādu personu ierašanos, kuras Eiropā meklē aizsardzību, lai nonāktu pie labākajiem risinājumiem.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)  Statistika par migrāciju un starptautisko aizsardzību ir būtiska, lai iegūtu kopainu par migrācijas kustībām Savienībā un dalībvalstis varētu pareizi piemērot Savienības tiesības, ievērojot pamattiesības, kas ir noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4b)  Vajāšana, ko īsteno, balstoties uz attiecīgās personas dzimti, ir uzskatāma par pamatu, lai šī persona starptautisko aizsardzību pieprasītu un šai personai to piešķirtu. Valstu un Savienības statistikas iestādēm būtu jāvāc statistika par starptautiskās aizsardzības piemērošanu ar dzimti saistītu iemeslu, tostarp ar dzimti saistītas vardarbības, dēļ.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a)  Lai sasniegtu Regulas (EK) Nr. 862/2007 mērķus, valstu un Savienības augsti kvalitatīvas statistikas par migrāciju un starptautisko aizsardzību vākšanas, analīzes un izplatīšanas nolūkā, būtu jāpiešķir pietiekami daudz finanšu resursu, jo īpaši atbalstot darbības, kas tiek veiktas šajā virzienā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 516/20141a.

 

______________

 

1a  Eiropas parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 516/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, groza Padomes Lēmumu 2008/381/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumus Nr. 573/2007/EK un Nr. 575/2007/EK un Padomes Lēmumu 2007/435/EK (OV L 150, 20.5.2014., 168. lpp.).

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Šī regula garantē tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. un 8. pantā.

(10)  Šī regula garantē tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, personas datu aizsardzību, diskriminācijas aizliegumu un dzimumu līdztiesību, kā ir noteikts Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7., 8., 21. un 23. pantā, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/6791a.

 

______________

 

1a  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a)  Datu sadalīšanai dzimtes griezumā būtu jānodrošina iespēja identificēt un analizēt īpašus neaizsargātības faktorus un sieviešu un vīriešu spējas, pateicoties kurām var konstatēt atšķirības un nevienlīdzības aspektus. Dzimtiski sensitīvi dati par migrāciju var sekmēt lielāku vienlīdzību un piedāvāt iespējas nelabvēlīgākā stāvoklī esošām grupām. Migrācijas statistikā būtu jāņem vērā arī tādi mainīgie kā dzimtiskā identitāte un seksuālā orientācija, kas ir svarīgi, vācot datus par LGBTQI+ personu pieredzi un nevienlīdzību migrācijas un patvēruma meklēšanas procesā.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Lai nodrošinātu vienādus šīs regulas īstenošanas nosacījumus, būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras attiecībā uz sadalījumu precizēšanu. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011(25).

(11)  Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai attiecībā uz noteikumu pieņemšanu par datu nosūtīšanai piemērotiem formātiem. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011.

__________________

__________________

25 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

25 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11a)  Lai Regulu (EK) Nr. 862/2007 pielāgotu tehnoloģiju un ekonomikas attīstībai, būtu Komisijai jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 862/2007 grozīšanu nolūkā atjaunināt konkrētas definīcijas un attiecībā uz tās papildināšanu nolūkā noteikt datu grupēšanu un papildu sadalījumu, kā arī paredzēt noteikumus par precizitātes un kvalitātes standartiem. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas ir noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu1a. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās deleģētie akti tiek sagatavoti.

 

________________

 

1a  OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

 

 

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11b)  Lai efektīvi pārraudzītu Regulas (EK) Nr. 862/2007 piemērošanu, tā ir regulāri jāizvērtē. Komisijai būtu rūpīgi jāizvērtē statistika, kas ir apkopota saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 862/2007, tās kvalitāte un savlaicīga nodrošināšana nolūkā sniegt ziņojumus Eiropas Parlamentam un Padomei. Būtu rūpīgi jāapspriežas ar visiem dalībniekiem, kas ir iesaistīti patvēruma datu vākšanā, tostarp Apvienoto Nāciju Organizācijas aģentūrām un citām attiecīgām starptautiskām un nevalstiskām organizācijām.

Pamatojums

Saskaņā ar 12. pantu Eiropas Komisija reizi trijos gados iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par regulas piemērošanu. Izstrādājot šo ziņojumu, būtu jāveic rūpīgs īstenošanas novērtējums un jāapspriežas ar galvenajiem dalībniekiem, kas ir iesaistīti datu vākšanā un analīzē attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

1. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-1)  regulas 1. panta c) punktu aizstāj ar šādu:

(c)  administratīvām un juridiskām procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz imigrāciju, uzturēšanās atļaujas, pilsonības, patvēruma un citu starptautiskās aizsardzības veidu piešķiršanu un par nelegālās imigrācijas novēršanu.

(c)  administratīvām un juridiskām procedūrām un procesiem dalībvalstīs attiecībā uz imigrāciju, uzturēšanās atļaujas, valstspiederības, patvēruma un citu starptautiskās aizsardzības veidu piešķiršanu, neatbilstīgu ieceļošanu, uzturēšanos un atgriešanos.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A32013L0033)

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1.a punkts (jauns) – a apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

2. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-1a)  regulas 2. pantu groza šādi:

 

a)  panta 1. punkta j) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

j)  “starptautiskās aizsardzības pieteikums" ir pieteikums par starptautisko aizsardzību, kā definēts 2. panta g) punktā Padomes Direktīvā 2004/83/EK (2004gada 29. aprīlis) par obligātajiem standartiem, lai kvalificētu trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kā bēgļus vai kā personas, kam citādi nepieciešama starptautiska aizsardzība, šādu personu statusu un piešķirtās aizsardzības saturu(2);

j)  “starptautiskās aizsardzības pieteikums ir starptautiskās aizsardzības pieteikums, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/95/ES2 2panta h) punktā;

_______________

_______________

2 OV L 304, 30.9.2004., 12. lpp.

2  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/95/ES (2011. gada 13. decembris) par standartiem, lai trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kvalificētu kā starptautiskās aizsardzības saņēmējus, par bēgļu vai personu, kas tiesīgas saņemt alternatīvo aizsardzību, vienotu statusu, un par piešķirtās aizsardzības saturu (OV L 337, 20.12.2011., 9. lpp.).”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1.a punkts (jauns) – b apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

2. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

b)  panta 1. punkta k) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

k)  “bēgļa statuss” ir bēgļa statuss, kā definēts Direktīvas 2004/83/EK 2. panta d) punktā;

k)  “bēgļa statuss” ir bēgļa statuss, kā definēts Direktīvas 2011/95/ES 2. panta e) punktā;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1.a punkts (jauns) – c apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

2. pants – 1. punkts – l apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

c)  panta 1. punkta l) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

l)  “alternatīvais aizsardzības statuss” ir alternatīvais aizsardzības statuss, kā definēts Direktīvas 2004/83/EK 2. panta f) punktā;

l)  “alternatīvais aizsardzības statuss” ir alternatīvais aizsardzības statuss, kā definēts Direktīvas 2011/95/ES 2. panta g) punktā;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1.a punkts (jauns) – d apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

2. pants – 1. punkts – m apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

d)  panta 1. punkta m) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

m)  “ģimenes locekļi" ir ģimenes locekļi,definēts 2. panta i) punktā Padomes Regulā (EK) Nr. 343/2003 (2003. gada 18. februāris), ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa patvēruma pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm(3);

m)  “ģimenes locekļi ir ģimenes locekļi kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 604/20133 2. panta g) punktā;

_______________

_______________

3  OV L 50, 25.2.2003., 1. lpp.

3  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 604/2013 (2013. gada 26. jūnijs), ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (OV L 180, 29.6.2013., 31. lpp.).”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1.a punkts (jauns) – e apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

2. pants – 1. punkts – o apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

e)  panta 1. punkta o) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

o)  “nepilngadīgais bez pavadības” ir nepilngadīgais bez pavadības, kā tas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/83/EK 2. panta i) punktā;

o)  “nepilngadīgais bez pavadības” ir nepilngadīgais bez pavadības, kā noteikts Direktīvas 2011/95/ES 2. panta l) punktā;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1.a punkts (jauns) – f apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

2. pants – 1. punkts – p apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

f)  panta 1. punkta p) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

p)  “ārējās robežas" ir ārējās robežas, kā definēts 2. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006 (2006. gada 15. marts), ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)(12);

p)  “ārējās robežas” ir ārējās robežas, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/3995 2. panta 2. punktā;

________________

________________

5  OV L 105, 13.4.2006., 1. lpp.

5  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/399 (2016. gada 9. marts) par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (OV L 77, 23.3.2016., 1. lpp.).”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1.a punkts (jauns) – g apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

2. pants – 1. punkts – q apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

g)  panta 1. punkta q) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

q)  “trešo valstu valstspiederīgie, kam atteikta ieceļošana” ir trešo valstu valstspiederīgie, kuriem pie ārējās robežas atsaka ieceļošanu valstī, jo viņi neatbilst visiem Regulas (EK) Nr. 562/2006 5. panta 1. punktā paredzētajiem ieceļošanas nosacījumiem un nepieder ne pie vienas no personu kategorijām, kuras noteiktas minētās regulas 5. panta 4. punktā;

q)  “trešo valstu valstspiederīgie, kam atteikta ieceļošana” ir trešo valstu valstspiederīgie, kuriem pie ārējās robežas atsaka ieceļošanu valstī, jo viņi neatbilst visiem Regulas (ES) Nr. 2016/399 5. panta 1. punktā paredzētajiem ieceļošanas nosacījumiem un nepieder ne pie vienas no personu kategorijām, kuras noteiktas minētās regulas 5. panta 2. punktā;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1.a punkts (jauns) – h apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

2. pants – 1. punkts – sa apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

h)  panta 1. punktā pievieno šādu apakšpunktu:

 

“sa)  “izraidīšana” ir izraidīšana saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/115/EK* 3. panta 5. punktā noteikto definīciju;

 

________________

 

*  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/115/EK (2008. gada 16. decembris) par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi (OV L 348, 24.12.2008., 98. lpp.).”

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1.a punkts (jauns) – i apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

2. pants – 1. punkts – sb apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

i)  panta 1. punktā pievieno šādu apakšpunktu:

 

“sb)  “brīvprātīga izceļošana” ir brīvprātīga izceļošana, kā definēts Direktīvas 2008/115/EK 3. panta 8. punktā;”

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1.a punkts (jauns) – j apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

2. pants – 1. punkts – sc apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

j)  panta 1. punktā pievieno šādu apakšpunktu:

 

“sc)  “atbalstīta brīvprātīga atgriešanās” ir brīvprātīga atgriešanās, kā definēts Direktīvas 2008/115/EK 3. panta 8. punktā un ko atbalsta ar loģistiskiem, finansiāliem vai citiem materiāliem līdzekļiem.”

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1.a punkts (jauns) – k apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

2. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

k)  panta 3. punktu svītro.

 

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

3. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-1b)  regulas 3. pantu aizstāj ar šādu:

3. pants

“3. pants

Statistika par starptautisko migrāciju, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un pilsonības iegūšanu

Statistika par starptautisko migrāciju, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un valstspiederības iegūšanu

1.  Dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eurostat) statistiku par:

1.  Dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eurostat) statistiku par:

a)  imigrantu skaitu, kas pārceļas uz dalībvalsts teritoriju, sadalītu:

a)  imigrantu skaitu, kas pārceļas uz dalībvalsts teritoriju, sadalītu:

i)  pilsonības grupās pēc vecuma un dzimuma;

i)  valstspiederības grupās pēc vecuma un dzimtes;

ii)  dzimšanas valsts grupās pēc vecuma un dzimuma;

ii)  dzimšanas valsts grupās pēc vecuma un dzimtes;

iii)  iepriekšējās parastās dzīvesvietas valsts grupās pēc vecuma un dzimuma;

iii)  iepriekšējās parastās dzīvesvietas valsts grupās pēc vecuma un dzimtes;

b)  emigrantu skaitu, kas izbrauc no dalībvalsts teritorijas, sadalītu:

b)  emigrantu skaitu, kas izbrauc no dalībvalsts teritorijas, sadalītu:

i)  pilsonības grupās;

i)  valstspiederības grupās;

ii)  vecuma;

ii)  vecuma;

iii)  dzimuma;

iii)  dzimte;

iv)  nākamās parastās dzīvesvietas valsts grupās;

iv)  nākamās parastās dzīvesvietas valsts grupās;

c)  to personu skaitu, kuru parastās dzīvesvietas valsts pārskata perioda beigās ir dalībvalsts, sadalītu:

c)  to personu skaitu, kuru parastās dzīvesvietas valsts pārskata perioda beigās ir dalībvalsts, sadalītu:

i)  pilsonības grupās pēc vecuma un dzimuma;

i)  valstspiederības grupās pēc vecuma un dzimtes;

ii)  dzimšanas valsts grupās pēc vecuma un dzimuma;

ii)  dzimšanas valsts grupās pēc vecuma un dzimtes;

d)  personu skaitu, kuru parastā dzīvesvieta ir dalībvalsts teritorijā un kas pārskata periodā ieguvušas dalībvalsts pilsonību, un kas iepriekš bijušas citas dalībvalsts vai trešās valsts pilsoņi, vai kas iepriekš bijušas bezvalstnieki, sadalītu pēc vecuma un dzimuma un pēc attiecīgo personu iepriekšējās pilsonības, un pēc tā, vai personas agrāk bijušas bezvalstnieki.

d)  personu skaitu, kuru parastā dzīvesvieta ir dalībvalsts teritorijā un kas pārskata periodā ieguvušas dalībvalsts valstspiederību, un kas iepriekš bijušas citas dalībvalsts vai trešās valsts valstspiederīgie, vai kas iepriekš bijušas bezvalstnieki, sadalītu pēc vecuma un dzimtes un pēc attiecīgo personu iepriekšējās valstspiederības, un pēc tā, vai personas agrāk bijušas bezvalstnieki.

 

da)  personu skaitu, kuru parastā dzīvesvieta ir dalībvalsts teritorijā un kas pārskata gadā ir ieguvušas ilgtermiņa uzturēšanās atļauju, šo skaitu sadalot pēc vecuma un dzimtes.

2.  Šā panta 1. punktā minētā statistika attiecas uz viena kalendārā gada pārskata periodiem, un to iesniedz Komisijai (Eurostat) divpadsmit mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām. Pirmais pārskata gads ir 2008gads.

2.  Šā panta 1. punktā minētā statistika attiecas uz viena kalendārā gada pārskata periodiem, un to iesniedz Komisijai (Eurostat) divpadsmit mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām. Pirmais pārskata gads ir 2020gads.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1538559664710&uri=CELEX:32007R0862)

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

-a)  panta 1. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

c)  pārskata periodā atcelto starptautiskās aizsardzības pieteikumu skaitu.

c)  pārskata periodā atcelto starptautiskās aizsardzības pieteikumu skaitu, kas ir sadalīts pēc atcelšanas veidiem;”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

4. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

da)  personu skaitu, kas ir iesniegušas starptautiskās aizsardzības pieteikumu vai ir iekļautas minētajā pieteikumā kā ģimenes locekļi un kuru pieteikums ir apstrādāts saskaņā ar paātrināto procedūru, kura ir minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/32/ES* 31. panta 8. punktā;

 

__________________

 

*  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/32/ES (2013. gada 26. jūnijs) par kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai (OV L 180, 29.6.2013., 60. lpp.).

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

4. pants – 1. punkts – db apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

db)  personu skaitu, kas pārskata periodā ir iesniegušas starptautiskās aizsardzības pieteikumu vai ir iekļautas minētajā pieteikumā kā ģimenes locekļi un kuru pieteikums ir apstrādāts saskaņā ar robežprocedūru, kura ir minēta Direktīvas 2013/32/ES 43. pantā;

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

4. pants – 1. punkts – dc apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

dc)  personu skaitu, kas pārskata periodā ir iesniegušas starptautiskās aizsardzības pieteikumu vai ir iekļautas minētajā pieteikumā kā ģimenes locekļi un kas ir atbrīvotas no paātrinātās procedūras vai robežprocedūras saskaņā ar Direktīvas 2013/32/ES 24. panta 3. punktu un 25. panta 6. punktu;

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

4. pants – 1. punkts – dd apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

dd)  personu skaitu, kuras ir iesniegušas starptautiskās aizsardzības pieteikumu, bet nav reģistrētas Eurodac, kā minēts Eiropas Parlamenta Regulas (ES) Nr. 603/2003 14. pantā*;

 

__________________

 

* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 603/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm, un par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem tiesībaizsardzības nolūkos, un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1077/2011, ar ko izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (OV L 180, 29.6.2013., 1. lpp.);

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

4. pants – 1. punkts – de apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

de)  personu skaitu, kas pārskata periodā ir iesniegušas starptautiskās aizsardzības pieteikumu vai ir iekļautas minētajā pieteikumā kā ģimenes locekļi un kuras spēj nodrošināt dokumentālus pierādījumus, kas var palīdzēt viņu identitātes noteikšanā;

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

4. pants – 1. punkts – df apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

df)  personu skaitu, kas pārskata periodā ir iesniegušas Direktīvas 2013/32/ES 40. pantā minēto turpmāko starptautiskās aizsardzības pieteikumu vai ir iekļautas minētajā pieteikumā kā ģimenes locekļi;

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

4. pants – 1. punkts – dg apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

dg)  personu skaitu, kas pārskata periodā ir iesniegušas starptautiskās aizsardzības pieteikumu vai ir iekļautas minētajā pieteikumā kā ģimenes locekļi un kas pārskata perioda beigās ir aizturētas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/33/ES*, šo skaitu sadalot pēc mēneša, kurā minētās personas ir aizturētas, un aizturēšanas iemesla;

 

____________________

 

* Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/33/ES (2013. gada 26. jūnijs), ar ko nosaka standartus starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai, (OV L 180, 29.6.2013., 96. lpp.).

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

4. pants – 1. punkts – dh apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

dh)  personu skaitu, kas pārskata periodā ir iesniegušas starptautiskās aizsardzības pieteikumu vai ir iekļautas minētajā pieteikumā kā ģimenes locekļi un par kurām ir pieņemts administratīvs vai tiesas nolēmums vai akts, ar kuru ir uzdota viņu aizturēšana saskaņā ar Direktīvu 2013/33/ES;

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

4. pants – 1. punkts – di apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

di)  personu skaitu, kas ir iesniegušas starptautiskās aizsardzības pieteikumu vai ir iekļautas minētajā pieteikumā kā ģimenes locekļi un par kurām pārskata periodā ir pieņemts administratīvs vai tiesas lēmums vai akts, ar kuru ir uzdots piemērot alternatīvu aizturēšanai saskaņā ar Direktīvu 2013/33/ES, šo skaitu sadalot pēc alternatīvu veidiem šādi:

 

i)  ziņošana;

 

ii)  finansiāla nodrošinājuma iemaksāšana;

 

iii)  pienākums nepamest noteiktu vietu;

 

iv)  citi apcietināšanas alternatīvu veidi;

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

4. pants – 1. punkts – dj apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

dj)  personu skaitu, kas pārskata periodā ir iesniegušas starptautiskās aizsardzības pieteikumu vai ir iekļautas minētajā pieteikumā kā ģimenes locekļi un par kurām ir pieņemts administratīvs vai tiesas lēmums vai akts, ar kuru ir uzdots pārskata perioda beigās piemērot alternatīvu aizturēšanai saskaņā ar Direktīvu 2013/33/ES, šo skaitu sadalot tā mēneša griezumā, kurā attiecībā uz šīm personām tika pieņemts administratīvs vai tiesas lēmums vai akts, un to sīkāk sadalot pēc šādām alternatīvām:

 

i)  ziņošana;

 

ii)  finansiāla nodrošinājuma iemaksāšana;

 

iii)  pienākums nepamest noteiktu vietu;

 

iv)  citi apcietināšanas alternatīvu veidi;

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

4. pants – 1. punkts – dk apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

dk)  personu skaitu, kas pārskata periodā ir iesniegušas starptautiskās aizsardzības pieteikumu un attiecībā uz kurām ir veikta vecuma novērtēšana;

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

4. pants – 1. punkts – dl apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

dl)  par pieteikumu iesniedzēju vecuma novērtējumiem pieņemto lēmumu skaitu, to sadalot šādi:

 

i)  novērtējumi ar konstatējumu, ka pieteikuma iesniedzējs ir nepilngadīgs;

 

ii)  novērtējumi ar konstatējumu, ka pieteikuma iesniedzējs ir pilngadīgs;

 

iii)  nepilnīgi vai pārtraukti novērtējumi;

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

4. pants – 1. punkts – dm apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

dm)  personu skaitu, kas pārskata periodā ir iesniegušas starptautiskās aizsardzības pieteikumu vai ir iekļautas minētajā pieteikumā kā ģimenes locekļi un kas ir identificētas kā tādas, kam ir vajadzīgas īpašas procesuālas garantijas, saskaņā ar Direktīvas 2013/32/ES 24. pantu vai kā pieteikumu iesniedzēji ar īpašām uzņemšanas vajadzībām Direktīvas 2013/33/ES 2. panta k) punkta izpratnē;

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

4. pants – 1. punkts – dn apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

dn)  personu skaitu, kas pārskata periodā ir iesniegušas starptautiskās aizsardzības pieteikumu vai ir iekļautas minētajā pieteikumā kā ģimenes locekļi un kuras ir izmantojušas Direktīvas 2013/32/ES 20. pantā paredzēto bezmaksas juridisko palīdzību, šo skaitu sadalot pēc pirmās un otrās instances procesiem;

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

4. pants – 1. punkts – do apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

do)  personu skaitu, kas pārskata perioda beigās ir iesniegušas starptautiskās aizsardzības pieteikumu vai ir iekļautas minētajā pieteikumā kā ģimenes locekļi un kas saskaņā ar Direktīvas 2013/33/ES 17. pantu ir izmantojušas uzņemšanas materiālos nosacījumus, ar kuriem pieteikuma iesniedzējiem nodrošina pienācīgu dzīves līmeni;

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

4. pants – 1. punkts – dp apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

dp)  personu skaitu, kas pārskata periodā vārdā ir iesniegušas starptautiskās aizsardzības pieteikumu kā nepilngadīgie bez pavadības un kurām ir iecelti pārstāvji saskaņā ar Direktīvas 2013/32/ES 25. pantu;

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

4. pants – 1. punkts – dq apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

dq)  personu skaitu, kuras pārskata periodā ir iesniegušas starptautiskās aizsardzības pieteikumu un kuras ir atzītas par nepilngadīgajiem bez pavadības, un kurām ir piešķirta piekļuve izglītības sistēmai saskaņā ar Direktīvas 2001/33/ES 14. pantu;

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

4. pants – 1. punkts – dr apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

dr)  personu skaitu, kuras pārskata periodā ir iesniegušas starptautiskās aizsardzības pieteikumu un kuras ir atzītas par nepilngadīgajiem bez pavadības, kā arī ir izvietotas saskaņā ar Direktīvas 2011/95/ES 31. panta 3. punktu, šo skaitu sadalot pēc izvietošanas iemesliem;

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

4. pants – 1. punkts – ds apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ds)  vidējo nepilngadīgo bez pavadības skaitu uz vienu aizbildni pārskata periodā;

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

4. pants – 1. punkts – pēdējais teikums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šo statistiku sadala pēc vecuma un dzimuma un pēc attiecīgo personu pilsonības, un pēc nepilngadīgajiem bez pavadības. Tā attiecas uz viena kalendārā mēneša pārskata periodiem, un to iesniedz Komisijai (Eurostat) divu mēnešu laikā pēc pārskata mēneša beigām. Pirmais pārskata mēnesis ir 2020. gada janvāris.

Šo statistiku sadala pēc vecuma un dzimtes un pēc attiecīgo personu valstspiederības, un pēc nepilngadīgajiem bez pavadības. Tā attiecas uz viena kalendārā mēneša pārskata periodiem, un to iesniedz Komisijai (Eurostat) divu mēnešu laikā pēc pārskata mēneša beigām. Pirmais pārskata mēnesis ir 2020. gada janvāris.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

ba)  panta 2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

a)  personu skaitu, par kurām pārskata periodā pieņemts pirmās instances lēmums noraidīt starptautiskās aizsardzības pieteikumu, piemēram, administratīvo vai tiesu iestāžu lēmumi, ar ko pieteikumus atzīst par nepieņemamiem vai nepamatotiem, un lēmumi, kas pieņemti prioritārā vai saīsinātā kārtībā;

a)  personu skaitu, par kurām pārskata periodā pieņemts pirmās instances lēmums noraidīt starptautiskās aizsardzības pieteikumu, ko ir pieņēmušas administratīvās vai tiesu iestādes, šo skaitu sadalot šādi:

 

i)  lēmumi, ar ko pieteikumus atzīst par nepieņemamiem, tos sīkāk sadalot pēc nepieņemamības iemesla;

 

ii)  lēmumi, ar ko pieteikumus noraida kā nepamatotus;

 

iii)  lēmumi, ar ko pieteikumus parastajā procedūrā noraida kā acīmredzami nepamatotus, tos sīkāk sadalot pēc noraidīšanas iemesla;

 

iv)  lēmumi, ar ko pieteikumus paātrinātajā procedūrā noraida kā acīmredzami nepamatotus, tos sīkāk sadalot pēc paātrinātās procedūras iemesla un noraidīšanas iemesla;

 

v)  lēmumi, ar ko pieteikumus noraida tādēļ, ka pieteikuma iesniedzējs var izmantot aizsardzību savā izcelsmes valstī saskaņā ar Direktīvas 2011/95/ES 8. pantu;”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

bb)  panta 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

b)  personu skaitu, par kurām pārskata periodā ir pieņemts pirmās instances lēmums piešķirt vai atsaukt bēgļa statusu, ko pieņēmušas administratīvās vai tiesu iestādes;

b)  personu skaitu, par kurām pārskata periodā ir pieņemts pirmās instances lēmums piešķirt, atsaukt, izbeigt vai noraidīt lūgumu atjaunot bēgļa statusu, ko pieņēmušas administratīvās vai tiesu iestādes, pamatojoties uz statusa zaudēšanu, izslēgšanu vai citiem iemesliem; lēmumus par statusa zaudēšanu vai izslēgšanu sadala sīkāk pēc konkrētā statusa zaudēšanas vai izslēgšanas iemesla;”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – bc apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

4. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

bc)  panta 2. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

c)  personu skaitu, par kurām pārskata periodā ir pieņemts pirmās instances lēmums piešķirt vai atsaukt alternatīvo aizsardzības statusu, ko pieņēmušas administratīvās vai tiesu iestādes;

c)  personu skaitu, par kurām pārskata periodā ir pieņemts pirmās instances lēmums piešķirt, atsaukt, izbeigt vai noraidīt lūgumu atjaunot alternatīvās aizsardzības statusu, ko pieņēmušas administratīvās vai tiesu iestādes, pamatojoties uz statusa zaudēšanu, izslēgšanu vai citiem iemesliem; lēmumus par statusa zaudēšanu vai izslēgšanu sadala sīkāk pēc konkrētā statusa zaudēšanas vai izslēgšanas iemesla;”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – bd apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

4. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

bd)  panta 2. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

 

“ea)  personu skaitu, par kurām pārskata periodā ir pieņemts pirmās instances lēmums pasliktināt vai atteikt uzņemšanas materiālos nosacījumus, ko pieņēmušas administratīvās vai tiesu iestādes, šo skaitu sadalot pēc lēmuma veida, pasliktināšanas vai atteikšanas ilguma un pamata.”

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

4. pants – 2. punkts – pēdējais teikums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šo statistiku sadala pēc vecuma un dzimuma un pēc attiecīgo personu pilsonības, un pēc nepilngadīgajiem bez pavadības. Tā attiecas uz trīs kalendāro mēnešu pārskata periodiem, un to iesniedz Komisijai (Eurostat) divu mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām. Pirmais pārskata periods ir no 2020. gada janvāra līdz martam.

Šo statistiku sadala pēc vecuma un dzimtes un pēc attiecīgo personu pilsonības, un pēc nepilngadīgajiem bez pavadības. Tā attiecas uz trīs kalendāro mēnešu pārskata periodiem, un to iesniedz Komisijai (Eurostat) divu mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām. Pirmais pārskata periods ir no 2020. gada janvāra līdz martam.

 

Šos statistikas datus sadala sīkāk lēmumos, kas ir pieņemti pēc personīgas intervijas, un lēmumos, kas ir pieņemti bez personīgas intervijas. Statistiku par lēmumiem, kas ir pieņemti pēc personiskās intervijas veikšanas, sadala sīkāk personiskās intervijās, kurās pieteikuma iesniedzējs izmantoja tulka pakalpojumus, un personiskās intervijās, kurās pieteikuma iesniedzējs tulka pakalpojumus neizmantoja.

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

4. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

da)  panta 3. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

b)  personu skaitu, par kurām pārskata periodā pieņemti galīgie lēmumi atteikt starptautiskās aizsardzības pieteikumus, piemēram, lēmumi par nepieņemamiem vai nepamatotiem pieteikumiem un prioritārā vai saīsinātā kārtībā pieņemti lēmumi, ko pieņēmušas administratīvās vai tiesu iestādes saskaņā ar apelācijas vai pārskatīšanas procedūru;

b)  personu skaitu, par kurām pārskata periodā pieņemti galīgie lēmumi atteikt starptautiskās aizsardzības pieteikumus, ko pieņēmušas administratīvās vai tiesu iestādes saskaņā ar apelācijas vai pārskatīšanas procedūru, šo skaitu sadalot šādi:

 

i)  lēmumi, ar ko pieteikumus atzīst par nepieņemamiem, tos sīkāk sadalot pēc nepieņemamības iemesla;

 

ii)  lēmumi, ar ko pieteikumus noraida kā nepamatotus;

 

iii)  lēmumi, ar ko pieteikumus parastajā procedūrā noraida kā acīmredzami nepamatotus, tos sīkāk sadalot pēc noraidīšanas iemesla;

 

iv)  lēmumi, ar ko pieteikumus paātrinātajā procedūrā noraida kā acīmredzami nepamatotus, tos sīkāk sadalot pēc paātrinātās procedūras iemesla un noraidīšanas iemesla;

 

v)  lēmumi, ar ko pieteikumus noraida tādēļ, ka pieteikuma iesniedzējs var izmantot aizsardzību savā izcelsmes valstī saskaņā ar Direktīvas 2011/95/ES 8. pantu;”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

4. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

db)  panta 3. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

c)  personu skaitu, par kurām pārskata periodā pieņemti galīgie lēmumi piešķirt vai atsaukt bēgļa statusu, ko pieņēmušas administratīvās vai tiesu iestādes saskaņā ar apelācijas vai pārskatīšanas procedūru;

c)  personu skaitu, par kurām pārskata periodā pieņemti galīgie lēmumi piešķirt, atsaukt, izbeigt vai noraidīt lūgumu atjaunot bēgļa statusu, ko pieņēmušas administratīvās vai tiesu iestādes, pamatojoties uz statusa zaudēšanu, izslēgšanu vai citiem iemesliem; lēmumus par statusa zaudēšanu vai izslēgšanu sadala sīkāk pēc konkrētā zaudēšanas vai izslēgšanas iemesla;”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – dc apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

4. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

dc)  panta 3. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

d)  personu skaitu, par kurām pārskata periodā pieņemti galīgie lēmumi piešķirt vai atsaukt alternatīvo aizsardzības statusu, ko pieņēmušas administratīvās vai tiesu iestādes saskaņā ar apelācijas vai pārskatīšanas procedūru;

d)  personu skaitu, par kurām pārskata periodā pieņemti galīgie lēmumi piešķirt, atsaukt, izbeigt vai noraidīt lūgumu atjaunot alternatīvās aizsardzības statusu, ko pieņēmušas administratīvās vai tiesu iestādes, pamatojoties uz statusa zaudēšanu, izslēgšanu vai citiem iemesliem; lēmumus par statusa zaudēšanu vai izslēgšanu sadala sīkāk pēc konkrētā statusa zaudēšanas vai izslēgšanas iemesla;”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – dd apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

4. pants – 3. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

dd)  panta 3. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

 

“ga)  personu skaitu, par kurām administratīvās vai tiesu iestādes pārskata periodā pieņēmušas galīgos lēmumus pasliktināt vai atteikt uzņemšanas materiālos nosacījumus, šo skaitu sadalot pēc lēmuma veida, pasliktināšanas vai atteikšanas ilguma un pamata.”

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – e apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

4. pants – 3. punkts – noslēguma daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Statistiku b), c), d), e), f) un g) apakšpunktā sadala pēc vecuma un dzimuma un pēc attiecīgo personu pilsonības, un pēc nepavadītiem nepilngadīgajiem. Turklāt attiecībā uz g) apakšpunktu statistiku sadala pēc pastāvīgās dzīvesvietas valsts un pēc patvēruma lēmuma veida. Tā attiecas uz viena kalendārā gada pārskata periodiem, un to iesniedz Komisijai (Eurostat) trīs mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām. Pirmais pārskata gads ir 2020. gads.

Statistiku b), c), d), e), f) un g) apakšpunktā sadala pēc vecuma un dzimtes un pēc attiecīgo personu pilsonības, un pēc nepavadītiem nepilngadīgajiem. Turklāt attiecībā uz g) apakšpunktu statistiku sadala pēc pastāvīgās dzīvesvietas valsts un pēc patvēruma lēmuma veida. Tā attiecas uz viena kalendārā gada pārskata periodiem, un to iesniedz Komisijai (Eurostat) trīs mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām. Pirmais pārskata gads ir 2020. gads.

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

4. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ea)  pantā iekļauj šādu punktu:

 

“3.a  Dalībvalstis Komisijai (Eurostat) sniedz statistiku par apelācijas procesu ilgumu, izteiktu kalendārās dienās, sākot ar apelācijas sūdzības iesniegšanas dienu, līdz dienai, kad apelācijas lietā tiek pieņemts pirmās instances lēmums.”

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – e apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

4. pants – 4. punkts – noslēguma daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šī statistika attiecas uz viena kalendārā gada pārskata periodiem, un to iesniedz Komisijai (Eurostat) trīs mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām. Pirmais pārskata gads ir 2020. gads.

Šo statistiku sadala pēc vecuma un dzimuma un pēc attiecīgo personu pilsonības, un pēc nepilngadīgajiem bez pavadības. Šī statistika attiecas uz viena kalendārā mēneša pārskata periodiem, un to iesniedz Komisijai (Eurostat) trīs mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām. Pirmais pārskata periods ir 2020. gada janvāris.

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

4. pants – 4.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ha)  pantam pievieno šādu punktu:

 

“4.a  Statistiku, kas ir minēta 1.–4. punktā, sadala pēc pieteikuma iesniegšanas mēneša.”

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns) – a apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

5. pants – virsraksts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(1a)  regulas 5. pantu groza šādi:

 

a)  panta virsrakstu aizstāj ar šādu:

Statistika par nelegālas iebraukšanas un uzturēšanās novēršanu

“Statistika par neatbilstīgas iebraukšanas un uzturēšanās novēršanu”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns) – b apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

b)  panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

a)  trešo valstu valstspiederīgo skaitu, kam atteikta ieceļošana dalībvalsts teritorijā uz ārējās robežas;

a)  trešo valstu valstspiederīgo skaitu, kam atteikta ieceļošana dalībvalsts teritorijā uz ārējās robežas, šo skaitu sadalot pēc vecuma, dzimtes un valstspiederības;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns) – c apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

c)  panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

b)  trešo valstu valstspiederīgo skaitu, kas nelegāli uzturas dalībvalsts teritorijā saskaņā ar valsts imigrācijas likumiem.

b)  trešo valstu valstspiederīgo skaitu, kas neatbilstīgi uzturas dalībvalsts teritorijā saskaņā ar valsts imigrācijas likumiem.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns) – d apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

5. pants – 1. punkts – 3. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

b)  panta 1. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:

Statistikas datus, kas minēti b) apakšpunktā, sadala pēc vecuma un dzimuma un pēc attiecīgo personu valstspiederības.

Statistikas datus, kas minēti b) apakšpunktā, sadala pēc vecuma un dzimtes, pēc attiecīgo personu valstspiederības, viņu aizturēšanas pamatojuma un vietas.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

6. pants – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-a)  pirmās uzturēšanās atļaujas pieteikumu skaitu, ko ir iesnieguši trešo valstu valstspiederīgie, šo skaitu sadalot pēc pilsonības, atļaujas pieprasījuma iemesla, vecuma un dzimtes;

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

6. pants – 1. punkts – -aa apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-aa)  noraidīto pirmās uzturēšanās atļaujas pieteikumu skaitu, ko ir iesnieguši trešo valstu valstspiederīgie, šo skaitu sadalot pēc pilsonības, atļaujas prasīšanas iemesla, vecuma un dzimtes;

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

6. pants – 1. punkts – -ab apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-ab)  pārskata periodā noraidīto uzturēšanās atļaujas pieteikumu skaitu, nomainot imigrācijas statusu vai uzturēšanās iemeslus, šo skaitu sadalot pēc valstspiederības, atļaujas atteikšanas iemesla, vecuma un dzimtes;

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

i)  atļaujas, kas izsniegtas pārskata perioda laikā un ar kurām pirmo reizi atļauj personai uzturēties valstī, kas sadalītas pēc pilsonības, pēc pamatojuma atļaujas piešķiršanai, pēc atļaujas derīguma termiņa, pēc vecuma un pēc dzimuma;

i)  atļaujas, kas izsniegtas pārskata perioda laikā un ar kurām pirmo reizi atļauj personai uzturēties valstī, un kas sadalītas pēc valstspiederības, pēc pamatojuma atļaujas piešķiršanai, pēc atļaujas derīguma termiņa, pēc vecuma un pēc dzimtes;

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ii)  atļaujas, kas izsniegtas pārskata perioda laikā un piešķirtas personai, nomainot imigrācijas statusu vai uzturēšanās iemeslus, kas sadalītas pēc pilsonības, pēc pamatojuma atļaujas piešķiršanai, pēc atļaujas derīguma termiņa, pēc vecuma un pēc dzimuma;

ii)  atļaujas, kas izsniegtas pārskata perioda laikā un piešķirtas personai, nomainot imigrācijas statusu vai uzturēšanās iemeslus, un kas sadalītas pēc valstspiederības, pēc pamatojuma atļaujas piešķiršanai, pēc atļaujas derīguma termiņa, pēc vecuma un pēc dzimtes;

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iii punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

iii)  pārskata perioda beigās spēkā esošās atļaujas (to izsniegto atļauju skaits, kuras nav atsauktas un nederīgas ar notecējušiem termiņiem), kas sadalītas pēc pilsonības, atļaujas izsniegšanas pamatojuma un pēc atļaujas derīguma termiņa, pēc vecuma un pēc dzimuma;

iii)  pārskata perioda beigās spēkā esošās atļaujas (to izsniegto atļauju skaits, kuras nav atsauktas un nederīgas ar notecējušiem termiņiem), un kas sadalītas pēc valstspiederības, atļaujas izsniegšanas pamatojuma un pēc atļaujas derīguma termiņa, pēc vecuma un pēc dzimtes;

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  par pastāvīgo iedzīvotāju skaitu pārskata perioda beigās, kas sadalīts pēc pilsonības, pēc ilgtermiņa statusa veida, pēc vecuma un pēc dzimuma.

b)  par pastāvīgo iedzīvotāju skaitu pārskata perioda beigās, kas sadalīts pēc valstspiederības, pēc ilgtermiņa statusa veida, pēc vecuma un pēc dzimtes.

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

6. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Šā punkta -a), -aa) and a) apakšpunktā prasītajā statistikā ģimenes iemeslu dēļ piešķirtās atļaujas sadala sīkāk pēc iemesla un pēc trešās valsts valstspiederīgā apgādnieka statusa.

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

7. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

-a)  panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

a)  trešo valstu valstspiederīgo skaitu, kas nelegāli uzturas dalībvalstī un par kuriem ir pieņemts administratīvs vai tiesas lēmums vai akts, ar ko paziņo vai deklarē, ka viņu uzturēšanās ir nelegāla un ka viņiem jāatstāj dalībvalsts teritorija, sniedzot šo datu sadalījumu pēc minēto personu pilsonības;

a)  trešo valstu valstspiederīgo skaitu, kas dalībvalstī atrodas neatbilstoši un par kuriem ir pieņemts administratīvs vai tiesas lēmums vai akts, ar ko paziņo vai deklarē, ka viņu uzturēšanās ir neatbilstoša un ka viņiem jāatstāj dalībvalsts teritorija, sniedzot šo datu sadalījumu pēc minēto personu valstspiederības un lēmuma pamatojumiem;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – -aa apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

7. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-aa)  panta 1. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

 

“aa)  trešo valstu valstspiederīgo skaitu, kas ir minēti šā punkta a) apakšpunktā un par kuriem pārskata perioda beigās ir pieņemts administratīvs vai tiesas lēmums vai akts par ieceļošanas aizliegumu, kas ir paredzēts Direktīvas 2008/115/EK 11. pantā, šo skaitu sadalot pēc attiecīgo personu valstspiederības;”

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – -ab apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

7. pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-ab)  panta 1. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:

 

“ab)  trešo valstu valstspiederīgo skaitu, par kuriem pārskata periodā ir pieņemts administratīvs vai tiesas lēmums vai akts, ar ko ir uzdota viņu aizturēšana saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/115/EK;”

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – -ac apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

7. pants – 1. punkts – ac apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-ac)  panta 1. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:

 

“ac)  trešo valstu valstspiederīgo skaitu, par kuriem pārskata perioda beigās ir pieņemts administratīvs vai tiesas lēmums vai akts, ar ko ir uzdota viņu aizturēšana saskaņā ar Direktīvu 2008/115/EK, šo skaitu sadalot pēc mēneša, kurā minētie trešo valstu valstspiederīgie ir aizturēti;”

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – -ad apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

7. pants – 1. punkts – ad apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-ad)  panta 1. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:

 

“ad)  trešo valstu valstspiederīgo skaitu, par kuriem pārskata periodā ir pieņemts administratīvs vai tiesas lēmums vai akts, ar ko ir uzdots piemērot alternatīvu aizturēšanai saskaņā ar Direktīvu 2008/115/EK, šo skaitu sadalot pēc alternatīvas veida šādi:

 

i)  ziņošana;

 

ii)  finansiāla nodrošinājuma iemaksāšana;

 

iii)  pienākums nepamest noteiktu vietu;

 

iv)  citi apcietināšanas alternatīvu veidi;”

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – -ae apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

7. pants – 1. punkts – ae apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-ae)  panta 1. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:

 

“ae)  trešo valstu valstspiederīgo skaitu, par kuriem pārskata perioda beigās ir pieņemts administratīvs vai tiesas lēmums vai akts, ar ko ir uzdots piemērot alternatīvu aizturēšanai saskaņā ar Direktīvu 2008/115/EK, šo skaitu sadalot pēc mēneša, kurā attiecībā uz minētajām personām tika pieņemts administratīvs vai tiesas lēmums vai akts, un to sīkāk sadalot pēc alternatīvu veida:

 

i)  ziņošana;

 

ii)  finansiāla nodrošinājuma iemaksāšana;

 

iii)  pienākums nepamest noteiktu vietu;

 

iv)  citi apcietināšanas alternatīvu veidi;”

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – -af apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

7. pants – 1. punkts – af apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-af)  panta 1. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:

 

“af)  trešo valstu valstspiederīgo skaitu, par kuriem pārskata periodā ir pieņemts lēmums atlikt viņu izraidīšanu saskaņā ar Direktīvas 2008/115/EK 9. pantu, šo skaitu sadalot pēc atlikšanas iemesla un attiecīgo personu valstspiederības;”

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – -ag apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

7. pants – 1. punkts – ag apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-ag)  panta 1. punkta ag) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

 

“ag)  trešo valstu valstspiederīgo ģimeņu skaitu, par kurām pārskata periodā ir pieņemts administratīvs vai tiesu lēmums vai akts, ar ko ir uzdots tās turēt apsardzībā, un kuras ir sākušas tiesu pārskatīšanas procesu saskaņā ar Direktīvas 2008/115/EK 15. panta 2. punktu;”

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  trešo valstu valstspiederīgo skaitu, kuri faktiski ir atstājuši dalībvalsts teritoriju pēc administratīva vai tiesas lēmuma vai akta, kā minēts a) apakšpunktā, sniedzot sadalījumu pēc atgriezto personu pilsonības, pēc atgriešanas un saņemtās palīdzības veida un pēc galamērķa valsts.

b)  trešo valstu valstspiederīgo skaitu, kuri faktiski ir atstājuši dalībvalsts teritoriju pēc administratīva vai tiesas lēmuma vai akta, kā minēts a) apakšpunktā, šo skaitu sadalot pēc atgriezto personu pilsonības, pēc atgriešanas un saņemtās palīdzības veida un pēc galamērķa valsts, un to sīkāk sadalot pēc trešo valstu valstspiederīgo atgriešanām uz izcelsmes valsti.

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

7. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

aa)  panta 1. punktā pievieno šādu apakšpunktu:

 

“ba)  trešo valstu valstspiederīgo skaitu, kuri ir pametuši dalībvalsts teritoriju pēc tam, kad ir pieņemts administratīvs vai tiesas lēmums vai akts, šo skaitu sadalot pēc lēmuma vai akta veida:

 

i)  saskaņā ar oficiālu Savienības atpakaļuzņemšanas nolīgumu;

 

ii)  saskaņā ar neoficiālu Savienības atpakaļuzņemšanas nolīgumu;

 

iii)  saskaņā ar dalībvalsts atpakaļuzņemšanas nolīgumu;

 

Šo statistiku sadala sīkāk pēc galamērķa valsts un attiecīgās personas valstspiederības.”

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

7. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šā panta 1. punktā minētā statistika attiecas uz trīs kalendāro mēnešu pārskata periodiem, un to iesniedz Komisijai (Eurostat) divu mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām. Pirmais pārskata periods ir no 2020. gada janvāra līdz martam.

2.  Šā panta 1. punktā minēto statistiku sadala pēc attiecīgās personas vecuma un dzimuma un pēc nepilngadīgajiem bez pavadības. Tā attiecas uz viena kalendārā mēneša pārskata periodiem, un to iesniedz Komisijai (Eurostat) divu nedēļu laikā pēc pārskata perioda beigām. Pirmais pārskata periods ir 2020. gada janvāris.

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

9. pants – 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(4a)  regulas 9. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

2.  Dalībvalstis ziņo Komisijai (Eurostat) par izmantotajiem datu avotiem, šo avotu izvēles iemesliem, izvēlēto datu avotu ietekmi uz statistikas kvalitāti un izmantotajām statistiskā novērtējuma metodēm, kā arī regulāri informē Komisiju (Eurostat) par turpmākajām izmaiņām.

2.  Dalībvalstis ziņo Komisijai (Eurostat) par izmantotajiem datu avotiem, šo avotu izvēles iemesliem, izvēlēto datu avotu ietekmi uz statistikas kvalitāti, mehānismiem, kas tiek izmantoti personas datu aizsardzības nodrošināšanai, un izmantotajām statistiskā novērtējuma metodēm, kā arī regulāri informē Komisiju (Eurostat) par turpmākajām izmaiņām.

 

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

9.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4b)  regulā iekļauj šādu pantu:

 

“9.a pants

 

Deleģētie akti

 

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu, ar ko groza 2. panta 1. punktā noteiktās definīcijas.

 

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu, ar ko groza šo regulu,

 

a)  nosakot dzimšanas valsts grupu, iepriekšējās un nākamās parastās dzīvesvietas valsts grupu un valstspiederības grupu kategorijas, kas ir paredzētas 3. panta 1. punktā;

 

b)  nosakot uzturēšanās atļauju izsniegšanas iemeslu kategorijas, kas ir paredzētas 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā;

 

c)  nosakot papildu sadalījumus;

 

d)  paredzot noteikumus par precizitātes un kvalitātes standartiem.”

Grozījums Nr.    85

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

10. pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija ir pilnvarota pieņemt īstenošanas aktus, lai precizētu sadalījumus saskaņā ar 4., 5., 6. un 7. pantu un lai paredzētu noteikumus attiecībā uz piemērotiem formātiem datu nosūtīšanai, kā paredzēts 9. pantā.

Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros paredz noteikumus par piemērotiem formātiem datu nosūtīšanai, kā paredzēts 9. pantā. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas ir minēta 11. panta 2. punktā.

Grozījums Nr.    86

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

10. pants – 2. daļa – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  panta 2. punkta d) apakšpunktu svītro.

b)  panta 2. punktu svītro.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Grozījums Nr.    87

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

10.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  regulā iekļauj šādu pantu:

 

“10.a pants

 

Deleģēšanas īstenošana

 

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

 

2.  Pilnvaras pieņemt 9.a pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no .. [šīs grozošās regulas spēkā stāšanās diena].

 

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 9.a pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

 

4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts ir iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

 

5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

6.  Saskaņā ar 9.a pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.”

Grozījums Nr.    88

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5.b punkts (jauns) – a apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

11. pants – virsraksts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(5b)  regulas 11. pantu groza šādi:

 

a)  panta virsrakstu aizstāj ar šādu:

 

“Komitejas procedūra”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Grozījums Nr.    89

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5.b punkts (jauns) – b apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

11. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

b)  panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1.  Pieņemot īstenošanas pasākumus, Komisijai palīdz Statistikas programmu komiteja, kas izveidota ar Lēmumu 89/382/EEK, Euratom.

1.  Komisijai palīdz Eiropas Statistikas sistēmas komiteja, kas ir izveidota ar Regulu (EK) Nr. 223/2009. Minētā komiteja ir uzskatāma par komiteju Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Grozījums Nr.    90

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5.b punkts (jauns) – c apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

11. pants – 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

c)  panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8pantu.

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. un 10. pantu, ievērojot minētās regulas 11panta noteikumus.”

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Grozījums Nr.    91

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5.b punkts (jauns) – d apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

11. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

d)  panta 3. punktu svītro.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)


SIEVIEŠU TIESĪBU UN DZIMUMU LĪDZTIESĪBAS KOMITEJAS NOSTĀJA GROZĪJUMU VEIDĀ (2.10.2018)

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 862/2007 par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību

(COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā: Angelika Mlinar (referente)

GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja iesniedz par jautājumu atbildīgajai Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  Tā kā šā brīža migrācijas plūsmas ir nemitīgi mainīgas un pēc sava rakstura dažādas, ir nepieciešami visaptveroši un salīdzināmi dzimumu griezumā sadalīti statistikas dati par migrantu kontingentu, lai saprastu īstenību, noskaidrotu neaizsargātības faktorus un nevienlīdzības aspektus un politikas izstrādātājiem piedāvātu ticamus datus un informāciju, pamatojoties uz kuriem viņi varētu noteikt turpmākos publiskos politikas virzienus.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Lai atbalstītu Savienību, tai efektīvi reaģējot uz migrācijas problēmām, ir nepieciešami tādi dati par patvērumu un pārvaldītu migrāciju, kas tiek apkopoti biežāk nekā reizi gadā.

(3)  Lai atbalstītu Savienību, tai efektīvi reaģējot uz migrācijas problēmām un izstrādājot dzimumsensitīvus un uz cilvēktiesībām balstītus politikas virzienus, ir nepieciešami tādi dati par patvērumu un pārvaldītu migrāciju, kas tiek apkopoti biežāk nekā reizi gadā.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Statistika par patvērumu un pārvaldītu migrāciju ir būtiska, pētot, nosakot un izvērtējot plašu politikas jomu spektru, īpaši saistībā ar reakciju uz tādu personu ierašanos, kuras Eiropā meklē aizsardzību.

(4)  Statistika par patvērumu un pārvaldītu migrāciju ir būtiska, lai pētītu, noteiktu un izvērtētu plašu politikas jomu spektru, īpaši saistībā ar reakciju uz tādu personu ierašanos, kuras Eiropā meklē aizsardzību, un lai atzītu konkrētas grupas vai personu īpašās vajadzības, kuras tām varētu būt, sevišķi tām grupām un personām, kuras cieš no daudzējādas diskriminācijas un kuras varētu būt neaizsargātākas migrācijas un patvēruma procesā, piemēram, cita starpā sievietes, stāvoklī esošas sievietes, bērni, nepilngadīgie bez pavadības, vecāka gadagājuma cilvēki, personas ar invaliditāti, lgtbi+, uz dzimumu balstītas vardarbības upuri.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)  Vajāšana, ko īsteno, balstoties uz attiecīgās personas dzimumu, ir uzskatāma par pamatu pieprasīt starptautisko aizsardzību un to piešķirt. Valsts un Eiropas statistikas iestādes iegūst statistikas datus par tās starptautiskās aizsardzības pieteikumiem, ko piešķir, pamatojoties uz dzimumu, tostarp uz dzimumnosacītu vardarbību.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Lai nodrošinātu dalībvalstu sniegto datu kvalitāti, jo īpaši salīdzināmību, un lai sagatavotu ticamus pārskatus Savienības līmenī, izmantoto datu pamatā vajadzētu būt vienādiem jēdzieniem un tiem būtu jāattiecas uz vienādu pārskata datumu vai periodu.

(5)  Lai nodrošinātu dalībvalstu sniegto datu kvalitāti, jo īpaši salīdzināmību, un lai sagatavotu ticamus pārskatus Savienības līmenī, izmantoto datu pamatā vajadzētu būt vienādiem jēdzieniem un tiem būtu jāattiecas uz vienādu pārskata datumu vai periodu. Šādi dati būtu jāsadala dzimumu un vecuma griezumā, un no tiem vajadzētu varēt iegūt informāciju par likumīgām un nelikumīgām plūsmām, cilvēku tirdzniecību, bēgļu, migrantu un uzņemošo kopienu vajadzībām un citiem jautājumiem. 1a

 

_________________

 

1a  http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Šī regula garantē tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. un 8. pantā.

(10)  Šī regula garantē tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, personas datu aizsardzību, diskriminācijas aizliegumu un dzimumu līdztiesību, kas ir noteikti Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7., 8., 21. un 23. pantā.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a)  Datu sadalīšana dzimumu griezumā dod iespēju identificēt un analizēt īpašus neaizsargātības faktorus un sieviešu un vīriešu spējas, pateicoties kuriem var konstatēt atšķirības un nevienlīdzības aspektus. Dzimumsensitīvi dati par migrantiem var sekmēt lielāku vienlīdzību un piedāvāt iespējas nelabvēlīgākā stāvoklī esošām grupām. Migrācijas statistikā būtu papildus tam jāņem vērā tādi mainīgie lielumi kā dzimumidentitāte un seksuālā orientācija, lai iegūtu datus par lgbtqi+ pieredzi un nevienlīdzības aspektiem.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

3. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

“1.  Dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eurostat) statistiku par:

  

a)  imigrantu skaitu, kas pārceļas uz dalībvalsts teritoriju, sadalītu:

  

i)  pilsonības grupās pēc vecuma un dzimuma;

  

ii)  dzimšanas valsts grupās pēc vecuma un dzimuma;

  

iii)  iepriekšējās parastās dzīvesvietas valsts grupās pēc vecuma un dzimuma;

  

b)  emigrantu skaitu, kas izbrauc no dalībvalsts teritorijas, sadalītu:

  

i)  pilsonības grupās;

  

ii)  vecuma;

  

iii)  dzimuma;

  

iv)  nākamās parastās dzīvesvietas valsts grupās;

  

c)  to personu skaitu, kuru parastās dzīvesvietas valsts pārskata perioda beigās ir dalībvalsts, sadalītu:

  

i)  pilsonības grupās pēc vecuma un dzimuma;

  

ii)  dzimšanas valsts grupās pēc vecuma un dzimuma;

  

d) personu skaitu, kuru parastā dzīvesvieta ir dalībvalsts teritorijā un kas pārskata periodā ieguvušas dalībvalsts pilsonību, un kas iepriekš bijušas citas dalībvalsts vai trešās valsts pilsoņi, vai kas iepriekš bijušas bezvalstnieki, sadalītu pēc vecuma un dzimuma un pēc attiecīgo personu iepriekšējās pilsonības, un pēc tā, vai personas agrāk bijušas bezvalstnieki.

  

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=LV)

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

4. pants – 1. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šo statistiku sadala pēc vecuma un dzimuma un pēc attiecīgo personu pilsonības, un pēc nepilngadīgajiem bez pavadības. Tā attiecas uz viena kalendārā mēneša pārskata periodiem, un to iesniedz Komisijai (Eurostat) divu mēnešu laikā pēc pārskata mēneša beigām. Pirmais pārskata mēnesis ir 2020. gada janvāris.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

4. pants – 2. punkts – ea un eb apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ba)  panta 2. punktam pievieno šādu ea) un eb) apakšpunktu:

 

“ea)  personu skaitu, kuru prasības pieteikumus par ģimenes atkalapvienošanos ar ģimenes locekli, kurš bauda starptautisko aizsardzību, ir noraidījusi pirmās instances tiesa, pieņemot nolēmumu;

 

eb)  personu skaitu, uz kurām attiecas pirmās instances tiesas nolēmumi, ar kuriem apstiprina ģimenes atkalapvienošanos ar ģimenes locekli, kurš bauda starptautisko aizsardzību.”

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

4. pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šo statistiku sadala pēc vecuma un dzimuma un pēc attiecīgo personu pilsonības, un pēc nepilngadīgajiem bez pavadības. Tā attiecas uz trīs kalendāro mēnešu pārskata periodiem, un to iesniedz Komisijai (Eurostat) divu mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām. Pirmais pārskata periods ir no 2020. gada janvāra līdz martam.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – e apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

4. pants – 3. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Statistiku b), c), d), e), f) un g) apakšpunktā sadala pēc vecuma un dzimuma un pēc attiecīgo personu pilsonības, un pēc nepavadītiem nepilngadīgajiem. Turklāt attiecībā uz g) apakšpunktu statistiku sadala pēc pastāvīgās dzīvesvietas valsts un pēc patvēruma lēmuma veida. Tā attiecas uz viena kalendārā gada pārskata periodiem, un to iesniedz Komisijai (Eurostat) trīs mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām. Pirmais pārskata gads ir 2020. gads.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

5. pants – 1. punkts – 3. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

“Statistikas datus, kas minēti b) apakšpunktā, sadala pēc vecuma un dzimuma un pēc attiecīgo personu valstspiederības.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=LV)

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

i)  atļaujas, kas izsniegtas pārskata perioda laikā un ar kurām pirmo reizi atļauj personai uzturēties valstī, kas sadalītas pēc pilsonības, pēc pamatojuma atļaujas piešķiršanai, pēc atļaujas derīguma termiņa, pēc vecuma un pēc dzimuma;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ii)  atļaujas, kas izsniegtas pārskata perioda laikā un piešķirtas personai, nomainot imigrācijas statusu vai uzturēšanās iemeslus, kas sadalītas pēc pilsonības, pēc pamatojuma atļaujas piešķiršanai, pēc atļaujas derīguma termiņa, pēc vecuma un pēc dzimuma;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iii punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

iii)  pārskata perioda beigās spēkā esošās atļaujas (to izsniegto atļauju skaits, kuras nav atsauktas un nederīgas ar notecējušiem termiņiem), kas sadalītas pēc pilsonības, atļaujas izsniegšanas pamatojuma un pēc atļaujas derīguma termiņa, pēc vecuma un pēc dzimuma;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  par pastāvīgo iedzīvotāju skaitu pārskata perioda beigās, kas sadalīts pēc pilsonības, pēc ilgtermiņa statusa veida, pēc vecuma un pēc dzimuma.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

7. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šā panta 1. punktā minētā statistika attiecas uz trīs kalendāro mēnešu pārskata periodiem, un to iesniedz Komisijai (Eurostat) divu mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām. Pirmais pārskata periods ir no 2020. gada janvāra līdz martam.

2.  Šā panta 1. punktā minēto statistiku sadala pēc attiecīgo personu vecuma un dzimuma un pēc nepilngadīgajiem bez pavadības. attiecas uz trīs kalendāro mēnešu pārskata periodiem, un to iesniedz Komisijai (Eurostat) divu mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām. Pirmais pārskata periods ir no 2020. gada janvāra līdz martam.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 862/2007

9. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)  regulas 9. panta 1. punktā iekļauj šādu daļu:

 

Saskaņā ar migrantu un patvēruma meklētāju cilvēktiesību aizsardzības vispārējo principu būtu jāievēro viņu tiesības uz privāto dzīvi un personas datu aizsardzību, un dati būtu jāiegūst, viņiem piekrītot un piedaloties brīvprātīgi*.

 

_________________

 

*  Principi un vadlīnijas, kurām ir pievienota praktiska instruktāža, par tādu migrantu cilvēktiesību aizsardzību, kas ir nonākuši neaizsargātās situācijās lielu un/vai jauktu kustību ietvaros.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Kopienas statistika attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību

Atsauces

COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

16.5.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

31.5.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

31.5.2018

DEVE

31.5.2018

EMPL

31.5.2018

FEMM

31.5.2018

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

AFET

20.6.2018

DEVE

11.7.2018

EMPL

31.5.2018

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Cecilia Wikström

11.6.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

10.7.2018

27.9.2018

20.11.2018

 

Pieņemšanas datums

20.11.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

36

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josep-Maria Terricabras, Geoffrey Van Orden

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Rupert Matthews, Demetris Papadakis

Iesniegšanas datums

26.11.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

36

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Ana Gomes, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Demetris Papadakis, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

4

-

ECR

Daniel Dalton, Rupert Matthews, Geoffrey Van Orden

ENF

Auke Zijlstra

0

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 10. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika